Sunteți pe pagina 1din 1

FT]NDATIA ECOLOGICA GREEN

$COALA POSTLICEALA FEG SIBIU


ASISTENT MEDICAL GENERALIST
ANUL I I
O.R.L. Nursing
,,Te rog sd nu uili cd nimeni nu este perfect. Continud sd te perfeclionezi!'

PROFESOR: LOM NASAN LACRAM IOARA

l
2.
3.
4.
5.

Ce reprezint[ otoscopia?

Ce este exudatul faringian,scopul recoltdrii gi materiale necesare.


Identificafi manifest[rile de dependenp posibile in otiti:durere vie, obstrucfia nazald
datoriti secreliilor nazale,hipoacuzie, tahicardie, dispnee,comunicare ineficientIla nivel

auditiv, hipertermie
Care este diferen(a intre amigdalit[ gi vegetalii adenoide?
Stabilili obiective pentru urmdtoarele probleme posibile in faringoamigdalitii,vegeta{ii
adenoide gi

otiti:

Alterarea R qi circula{iei

.
o
o
o
o
o

Risc de complicalii
obstructie nazala datoriti rinoreei
alimenta{ie insuficienti datoritd durerilor la deglutifie

intoleranfi la activitatea fizic5 qi psihicl


comunicare ineficienti la nivel afectiv
hipertermie

6. Pregitirea pacientului pentru amigdalectomie


-a
7.In

grij irea postoperatorie dupl ami gdalectomie

S.Oxigenoterapia-scopul,materiale necesare ,metode de administrare a oxigenului qi rolul asistentei

medicale.
9. Scopul aspirafiei orofaringiene, materiale necesare gi interven{iile asistentei medicale.

mtt

fy

wne s c y entru y art ic iy ar e. O

se

a',a fini4 t ite !