Sunteți pe pagina 1din 19

CUPRINS

1. SCOP

2. DOMENIUL DE APLICARE

3. DEFINITII

4. DOCUMENTS DE REFERINTA

5. RESPONSABILITATI

6. PROCEDURA

7. DOCUMENTE $1INREGISTRARI

8. ANEXA

1.SCOP

Procedura are ca scop stabilirea responsabilitatilor personalului implicat in executarea lucrarilor de


montaj a tamplariei din lemn i PVC, descrierea tehnologiei de executie actualizate pe baza reglementarilor
tehnice existente, programarea activitatilor de monitorizare i masurare (inspectii si incercari) necesare a fi
efectuate pe parcursul desfaurarii lucrarilor, precum i indicarea documentelor i inregistrarilor trebuie
elaborate pentru demonstrarea calitatii lucrarilor executate.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura este destinata personalului care efectueaza activitati ce influenteaza calitatea lucrarilor
de montaj a tamplariei din lemn, A1 i PVC.

3. DEFINITE!

Termenii referitori la calitate sunt definiti in Manualul calitatii.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

Legea protectiei munch nr 90/1996 $i norme metodologice de aplicare;

Legea nr. 212/1997 privind apararea impotriva incendiilor;

Regulamentele privind calitatea in constructii aprobate prin HGR 766/1997;

C 185-1978 -Instructiuni tehnice privind mattipularea, livrarea, depozitarea, transportul i montarea in


constructii a ferestrelor i uilor de balcon din PVC;
C 199-1979 -Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul i montarea in
constructii a tamplariei din lemn;
Normativ pentru veriflcarea calitatii i receptia calitatii lucrarilor de constructii i instalatii aferente, indicativ C
56-1985.

5. RESPONSABILITATI

5.1. Director general

5.1.1.
de executie.
5.1.2.

Numeste eful de antier i asigura resursele necesare pentru aplicarea procedurii tehnice

Nuntete responsabilul tehnic cu executia atestat pentru lucrare.

5.1.3. Asigura remedierea defectelor calitative aparute din vina organizatiei atat in perioada de
executie cat i in perioada de garantie prevazuta in contract.
5.1.4. Dispune oprirea lucrarilor ori de cate ori constata abateri de la cerintele de calitate,
stabilejte tratarea neconformitatilor i aplicarea actiunilor corective.
5.1.5. Lrmarete ducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documented de receptie ale lucrarilor.

5.1.6. Aproba procurarea de materiale i produse precum i angajarea de servicii numai


de la furnizori care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse,
procedee i echipamente noi in constructii i de Regulamentul privind certificarea calitatii produselor
folosite in constructii.
5.1.7. Solicits investitorului efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor numai la constructiile
care corespund cerintelor de calitate i pentru care s-au predat investitorului documentele necesare
intocmirii cartii tehnice a constructiei.

5.2. Responsabilul cu sistemul de management al calitatii

5.2.1. Realizeaza audituri interne ale calitatii pentru a se asigura ca prevederile sistemului de
management al calitatii sunt aplicate.
5.2.2. Efectueaza controale pentru a se asigura ca neconformitatile constatate sunt tratate i ca
sunt intreprinse actiuni corective i preventive.
5.2.3. Efectueaza analiza reclamatiilor referitoare la calitatea lucrarilor si asigura tratarea i
rezolvarea lor.

5.3. eful de antier

5.3.1. Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea lucrarilor.


5.3.2. Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
5.3.3. Raspunde de efectuarea activitatilor de monitorizare i masurare (inspectii si mcercari)
prevazute in planul calitatii.
5.3.4. Raspunde de intocmirea in timpul executarii lucrarilor a documentelor i inregistrarilor
prevazute in planul calitatii.
5.3.5. Raspunde de utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute
in proiecte, certificate calitativ sau pentru care exista agremente tehnice, accepta inlocuirea acestora cu

altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.


5.3.6. Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse
in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor.
5.3.7. Raspunde de solutionarea neconformitatilor, a defectelor i neconcordantelor aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului.
5.3.8. Oprete utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator rapoarte de incercare din
care rezulta ca acestea nu indeplinesc conditiile de calitate, oprete, de asemenea, executia lucrarilor la care
rapoartele de incercare indica existenta unor abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de
calitate.
5.3.9. Supune la receptie numai lucrari care corespund cerintelor de calitate i pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.
5.3.10. Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.
5.3.11. Raspunde de initierea i aplicarea actiunilor corective i preventive necesare pentru
eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate la executia lucrarilor.

certificare a calitatii.
5.3.13. Asigura buna organizare a procesului de productie i verifica efectuarea instructajului
privind normele de protectia muncii PSI specifice locului i conditiilor de munca i gradul de asigurare cu
echipamente i scule necesare.
5.3.14. Raspunde de asigurarea instalatiilor de apa, de forta si de iluminat necesare pentru
realizarea lucrarilor.
5.3.15. Raspunde de asigurarea echipamentului de protectie a muncii i de prevenire i stingere a
incendiilor adecvat.
5.3.16. Raspunde de asigurarea conditiilor de lucru pe perioada de timp friguros.

5.4. eful de lucrare

5.4.1. Raspunde impreuna cu efii de echipa de calitatea operatiunilor de executie efectuate.


5.4.2. Organizeaza loeurile de munca i procesul de productie asigurand conditiile necesare
executarii lucrarilor cu respectarea tuturor prevederilor nonnelor de protectia muncii i PSI specifice.
5.4.3. Efectueaza instructajul privind normele de protectia muncii si PSI specifice locului si
conditiilor de munca.
5.4.4. Controleaza calitatea lucrarilor executate de echipe.

5.5. eful de echipa

5.5.1. Raspunde de calitatea operatiunilor de executie efectuate, verifica activitatea prestata de


muncitorii din echipa, inceperea lucrului numai cu scule i echipament de protectie adecvat.

5.6. Responsabilul cu controlul calitatii

5.6.1. Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au constatat abateri
de la proiect i reglementari tehnice i s-au utilizat produse care nu sunt conforme cu conditiile specificate,
verifica si asigura ca neconformitatile constatate sa fie tratate i remediate conform procedurilor.
5.6.2. Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea proceselor
respective i eliminarea cauzelor de functionare nesatisfacatoare. In efectuarea controalelor se bazeaza pe
prevederile procedurilor sistemului calitatii i pe planurile de calitate.
5.6.3. Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoarte de
neconformitate cu propuneri de actiuni corective i preventive i totodata stabile^te impreuna cu eful
punctului de lucru masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate.

5.7. Responsabilul tehnic cu executia atestat

5.7.1. Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor i a detaliilor de


executie verificate de specialist! verificatori de proiecte atestati.
5.7.2. Verifica i avizeaza proiectele tehnologice de executie, procedurile tehnice de executie si
proiectele de organizare a executiei lucrarilor.
5.7.3. Verifica lucrarile i avizeaza documentele i inregistrarile intocmite pe parcursul realizarii
acestora.
5.7.4. intocmete i tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic i
de care raspunde.

5.7.5.

Pune la dispozitia organelor de control toate documented solicitate.

6. PROCEDURA
6.1. Livrarea, transportul i depozitarea tamplariei
Ferestrele din lemn clasice se livreaza nefinisate protejate pe toate fetele cu un grand, iar la cerere
vopsite i cu un strat de vopsea. Ferestrele la livrare vor fi receptionate i controlate conform STAS 799.
Usile de lemn se livreaza cu tocurile din materiale pe baza de lemn, din profile din material plastic
sau metalice, in urmatoarele variante:
>

Complet finisate:

tocurile din lemn sau metal vopsite (tocurile din PVC fara finisaj);

foile de ui vopsite opac, furniruite i finisate transparent, acoperite cu folii imitatie de furnir
texturate, emailate, melaminate din profile de material plastic.
>

>

Finisate partial:

tocuri grunduite;

foile de ui finisate in variantele indicate mai sus.

Nefinisate:

tocurile i foile de ui plane sau ramele i tabliile grunduite;

tocurile de ui pot fi livrate montate, constituind un ansamblu cu foaia de ui sau pot fi neasamblate i
livrate separat de foile de ui.

In ambele cazuri, tocurile i foile de ui sunt echipate cu accesoriile necesare pentru actionare,
manevrare $i blocare, avand asigurata interschimbabilitatea tocurilor si a foilor de ui dupa montarea in
constructs.
Tamplaria din PVC se livreaza complet finisata i protejata impotriva eventualelor degradarii pe
parcursul transportului, depozitarii i montarii.
Tamplaria va fi depozitata in incaperi uscate, ferite de ploaie i raze solare, ferite de vant i de
degradare prin lovire. Pe tot timpul depozitarii se vor lua masuri pentru mentinerea calitatii ei, evitarea
contactului cu solul, prin sprijinirea tamplariei pe suporti, inlaturarea contactului accesoriilor metalice cu
suprafetele finisate, nedepairea inaltimii maxime de depozitare.
Accesoriile metalice demontabile, livrate separat vor fi pastrate bine ambalate pentru a evita
frecarea pe timpul transportului i manipularile i contactul cu mediul umed.
Elementele de rigidizare a tamplariei din lemn (pervazuri, baghete) pot fi din lemn sau profile de
material plastic i se pastreaza in colete (ambalate sau neambalate).
6.2.

Lucrari premergatoare in vederea montajului tamplariei

* Montarea tamplariei va incepe atunci cand:


- sunt asigurate caile de acces;
- dotarea tehnica cat i instruirea formatiei de lucru atat din punct de vedere tehnic cat de i al
normelor de protecfia muncii i PSI,
- este asigurat transportul ji amenajat locul de depozitare al materialelor in zona de lucru.
Dotarea echipelor de muncitori sunt cu mijloace necesare:
-

scule (ciocan, dalta, cancioc, bula de nivel, urubelnita, maina de gaurit, pistol de aplicarea
chitului);

materiale (ipsos, pene din lemn, ghermele sau dubluri din lemn sau din material plastic,
pervazuri, uruburi, cuie, vata minerala, vopsea, chit, spuma poliuretanica), conform normelor
de deviz precum i a prevederilor din proiecte si din prezenta procedura.

6.3. Conditii prealabile


Pentru montarea tamplariei este obligatorie atingerea urmatorului stadiu fizic:

sunt finalizate inchiderile exterioare i compartimentarile interioare (ziduri, pereti)

sunt montate elementele de prindere specifice (ghermele, dibluri)

sunt executate lucrarile interioare care necesita procese tehnologice umede.

Golul din zidarie va fi executat la dimensiuni fixe cu ajutorul unor abloane verificate inainte de
montarea tamplariei.
Lucrarile i activitatile pregatitoare montarii tamplariei constau in:

pregatirea spatiului necesar pentru depozitarea elementelor in zona de lucru;

verificarea existentei, a numarului si a pozitiilor ghermelelor;

se verifica axele irurilor de ferestre prevazute a fi pe aceiaji verticala, verticalitatea i orizontalitatea


golurilor pentru tamplarie, a cotele de sub buiandrug se pastreaza pentru toate ferestrele conform
proiectului;
verificarea corespondentei dintre tamplaria aprovizionata i tabloul de tamplarie din proiectul tehnic,
precum i a existentei documentelor de certificate a calitatii tamplariei.
6.4. Montarea tamplariei nefinisate
6.4.1. inainte de a se trece la montarea tamplariei, aceasta trebuie sa fie chituita, lefuita i sa se
aplice primul strat de vopsea, care sa protejeze lemnul in cazul contactului cu medii umede; dupa aceea la
ferestre si ui de balcon se vor fixa geamurile. O atentie deosebita se va acorda protectiei partilor din lemn
care vin in contact cu zidaria sau se inglobeaza in zidarie.
6.4.2. Dupa uscarea vopselei, tocul ferestrelor i uilor se va pozitiona in golul zidariei, folosind
pene din lemn. Pozitionarea corecta se va verifica cu ajutorul bulei de nivel. Tocul se va fixa in ghermelele
amplasate la cea 50 cm una de alta pe verticala, cu ajutorul uruburilor; inainte de a se strange complet
suruburilc se va verifica din nou cu ajutorul bulei de nivel orizontalitatea i verticalitatea ferestrelor sau
u$ilor precum si functionarea cercevelelor sau foilor, dupa care se vor strange complet uruburile. Se pot
face ajustari sau retuari ale tamplariei, dar nu a celor care au suferit deformari prin absorbtia de apa din
mediul inconjurator sau din contactul cu zidaria umeda.

Fig. la. Pozitionarea ferestrelor in

goluri cu ajutorul penelor.

Fig. lb. Pozitionarea i fixarea tocurilor de u$i.


6.4.3. in rostul dintre toe i zidarie se va aplica un strat de etanare, care va fi aezat unifonn pe
inaltimea i latimea tocului; se va aplica apoi stratul de chit plastic sau elastic la exterior i eventual la
interior, i pervazurile la interior. Tocul de lemn va fi protejat pe cant cu carton bitumat lipit cu bitum.
in cazul utilizarii unor pervazuri din profile de material plastic, vor fi montate in prima etapa
elementele verticale care sant taiate la partea superioara la 45, apoi se potrive?te elementul orizontal la
lungime, se taie la 45 si la al doilea cap, apoi se fixeaza in locaul din toe sau captueala.
6.4.4. inainte de vopsirea definitive a tamplariei, se va verified umiditatea lemnului care nu
trebuie sa fie mai mare de 15% (gr.).
Aplicarea celui de al doilea strat de vopsea se va face numai cand lemnul are umiditatea mai mica
de 15% (gr.).

6.5. Montarea tamplariei finisate

6.5.1. inainte de montarea tamplariei, aceasta se probeaza in formatul golului, se fixeaza cu


suruburi, apoi rostul dintre toe $i zidarie se completeaza cu materiale izolante apoi se aplica ipcile de
acoperire a rosturilor.
6.5.2. Tamplaria finisata va fi montata in golurile complet finisate.

Fig. 3. Tocuri simple i tocuri pe captueli


6.5.3. In vederea montarii, fereastra sau u$a se vor pozitiona in golul aferent i consolida cu pene
din lemn. Tocul se va fixa cu uruburi in ghermele sau dibluri de lemn sau material plastic (pozitionate la
cea 50 cm una de alta). inainte de a se strange complet uruburile. se va verifica orizontalitatea,
verticalitatea $i modul de functionare a cercevelelor, dupa care se vor strange complet uruburile. Nu este
'admisa baterea uruburilor ci numai fixarea lor prin inurubare.
6.5.4. Etanjarea rosturilor se va face cu material izolant, respectiv spuma poliuretanica.
6.5.5. in cazul cand urmeaza sa se execute operatii de finisare a elementelor de construct! i in care
s-a montat tamplaria, ferestrele i uile din lemn vor fi acoperite cu hartie de ambalaj sau cu folie din

material plastic, dupa care se vor executa operative de racordare a tencuielilor, placajelor, zugravelilor,
montarea de glafuri, pervazuri, baghete.
6.5.6. in cazul unei mici degradari ale stratului de vopsea se vor face rectificarile necesare, cu
vopsea de aceeai calitate i culoare.
6.5.7. Dupa montare, geamurile vor fi bine curatate de urme de vopsea. tencuiala, zugraveala. in
cazul unor urme de grasimi sau pete pe geamuri sau pe rame, acestea vor fi curatate cu o carpa moale sau
burete inmuiat in apa calda cu sapun sau detergenti, dupa care se vor terge cu o carpa moale uscata.
6.6. Montarea uilor din lemn pe captuseala in zidarie de caramida sau blocuri de BCA.
6.6.1. Fetele captuelilor ce vin in contact cu peretele se vopsesc. Se verifica numarul i pozitia in
care au fost montate ghermelele cu coada. Se verifica cu furtunul de nivel daca canatul usii are cota laturii
orizontale inferioare la cea stability in proiect.
6.6.2. Se introduce captueala (tocul) cu canatul uii fixat in tocul respectiv. Se fixeaza cu pene de
lemn aezate in dreptul ghermelelor. Se verifica verticalitatea cu ajutorul firului cu plumb facandu-se
corectiile necesare prin baterea penelor.
6.6.3. Se gaure$te cu marina electrica de gaurit captueala in dreptul ghermelelor. Se introduc
cuiele sau uruburile de lemn i se bat, respectiv se inurubeaza pana ce se infig in ghermele. in cazul fixarii
captuelilor (tocurilor) in pereti de BCA in locul ghermelelor se folosesc dibluri din polietilena.
6.6.4. Se realizeaza prinderea pervazurilor pe una din fetele captuselii. Se introduce intre
captueala i paleti izolatia i se fixeaza pervazele i pe fata prin care s-a facut introducerea materialelor de
izolatie.
6.6.5. Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj, insa inaintea vopsitoriilor, se face revizuirea
tamplariei tinand seama ca lemnul a lucrat". Dupa caz se fac ajustari cu rindeaua muchiei captuselii i a
pervazului. Usile din lemn vor fi montate dupa executarea tencuielilor (cu exceptia paletilor) dar inaintea
executarii stratului de uzura a pardoselii. Tamplaria finisata se fixeaza dupa terminarea tencuielilor. Se
folosesc abloane in locul foilor de usa. Acestea vor fi montate dupa terminarea finisajelor umede i a
pardoselilor uscate.
6.7.

Finisarea tamplariei de lemn

inainte de vopsirea definitive a tamplariei se va verifica umiditatea tamplariei care nu trebuie sa fie
mai mica de-15% pentru a putea fi aplicat stratul/straturile de vopsea.
in cazul cand urmeaza a se executa operatii de racordare a tencuielilor, placajelor, zugravelilor, etc.
ferestrele $i uile vor fi acoperite cu folie de plastic pentru a le proteja.
6.8.

Controlul montajului i receptia Iucrarilor de tamplarie

La montarea tamplariei se vor avea in vedere urmatoarele:

existenta i calitatea tuturor accesoriilor, functionarea cu uurinta a cercevelelor, foilor i


accesoriilor de mchidere, deschidere i blocare;
acoperirea, acolo unde este cazul, a rosturilor cu chit elastic sau plastic, racordarea
tencuielilor, acoperirea eventuala a rosturilor cu ipci $i baghete;
aezarea corecta a tocurilor pe aceiasi linie si in acelai plan, fara deplasari i
vibratii, la inchiderea i deschiderea brusca;

echiparea, acolo unde cazul, cu garnituri de etansare a uilor si a ferestrelor;

curatirea spatiului dintre traversa tocului i lacrimar de tencuiala sau alte materiale care ar hnpiedica
eliminarea in exterior a infiltratiilor de apa.

verticalitatea tocurilor i captuelilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/ml);

incastrarea tocului sa fie facuta in zidarie, astfel ca tocul sa nu aiba joc;

intre foaia de ua i pardoseala sa fie un spatiu constant de 3-8 mm;

abaterile de la planeitate a foilor de i a cercevelelor mai mari de 1500 mm sa fie mai mici de
1% din lungimea pieselor respective;
potrivirea (luftul) corecta a foilor de i/sau a cercevelelor pe tocuri; pe toata lungimea faltului
respectiv nu trebuie sa depaeasca 2 mm;
glafurile interioare vor fi montate cu o panta catre interior de 1% i la aceiasi inaltime fata de
pardoseala camerei;

existenta pieselor auxiliare (lacrimare, pazii) este obligatorie;

accesoriile sa fie bine montate i sa functioneze perfect;

balamalele, cremoanele, drucarele sa fie montate la inaltime constanta fata de pardoseala


pentru fiecare tamplarie in parte;
lacaurile de patrundere a zavoarelor in pardoseli trebuie sa fie protejate prin placute metalice
sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau tocului;
naperele pentru ferestrele duble cu deschidere interioara sau carligele de vant pentru cele cu
deschidere exterioara trebuie sa fie montate corect i sa nu se poata smulge;
pasuirea tamplariei din lemn sa fie executata in aa fel incat in urma vopsirii sa nu ramana
blocate, indeosebi daca sunt cercevele cuplate.

6.9. Monitorizarea si masurarea montajului tamplariei din lemn si PVC


Nr.

2.

Denumirea activitatilor de
monitorizare ?i masurare

Verificarea

calitatii

tSmplariilor

prin

Perioada/frecventa de Factorii care Documentele care


efectuare a
se elaboreaza

examinarea-inainte de inceperea lucrarilor

I; E

RRCM1PO

I ;E

PVRC

documentelor de certificare a calitatii si examinare vizuala

1.Verificarea lucrarilor executate, urmarindu-se urmatoarele: -la terminarea lucrarilor de


-respectarea prevederilor proiectului de executie i ale

monlaj

reglementarilor tehnice; -ducerea la indeplinire a masurilor


dispuse de catre organele de inspectie i control.

6.10. Protectia, siguranta i igiena muncii


in vederea evitarii accidentelor (electrocutari, explozii, inundatii) inainte de inceperea executiei
lucrarilor se stabilesc i se material izeaza pozitiile i amplasarea instalatiilor montate ingropat sau subteran,
incheindu-se procese verbale a amplasamentelor de lucru impreuna cu proprietarii acestor instalatii;
daca in timpul lucrarilor pozitia instalatiilor este diferita decat cea indicata in project sau procesele
verbale incheiate cu beneficiarii, lucrarea trebuie intrerupta i vor fi contactati proiectantul i beneficiarii
acestor retele in vederea stabilirii noilor trasee;
pentru asigurarea protectiei circulatiei persoanelor, in zona lucrarii se iau masuri de semnalizare atat
ziua cat i noaptea a potentialelor pericole iar zona se imprejmuiete;
se vor lua masuri organizatorice i tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a muncii, precum i
pentru realizarea instructajului de protectie a muncii a personalului i consemnarea acestuia in fiele
individuale sau alte formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;
se efectueaza controlul aplicarii i respectarii de catre intreg personalul a normelor i instructiunilor
specifice, verificandu-se cunostintele asupra normelor si masurilor de protectie a muncii, precum i
existenta i utilizarea echipamentului de protectie adecvat;
zonele periculoase se ingradesc i se avertizeaza interzicandu-se accesul alter persoane decat a celor
autorizate;

persoanelor care schimba zona de lucru (locul de munca) se instruiesc corespunzator noilor conditii de

lucru;
la locurile de munca se afieaza instructiuni specifice continand masurile de protectie a muncii (inclusiv
masurile mentionate de proiectant in caietele de sarcini);
6.11. Masuri de prevenire i stingere a incendiilor
la executarea lucrarilor vor fi respectate masurile generale si specifice, normele i regulile prevazute in
normele generale de PSI aprobate prin O.M.I. nr 775/98 s?i in normativul de prevenire si stingere a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C 300,
precum i prevederile specifice din proiectele tehnice;
organizarea activitatii de aparare impotrivea incendiilor, la executarea lucrarilor, se realizeaza in
conformitate cu prevederile dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva
incendiilor, indicativ DGPSI-001/2000;
personalului care executa lucrari i se va efectua instructajul specific locuiui de munca atat inaintea
atacarii 'lucrarilor, cat i periodic, in confoirnitate cu prevederile dispozitiilor generale privind instruirea in
domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, indicativ DGPSI 002/2000;
antierul trebuie dotat cu mijloace de prevenire i stingere a incendiilor intretinute in stare de
functionare, amplasate in locuri accesibile, in conformitate cu normativul de prevenire i stingere a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructs i instalatii aferente acestora, indicativ C 300 i
dispozitiile generale privind echiparea i dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice 51 platformelor
amenajate cu mijloace tehnice de PSI, indicativ DGPST-003/2001;
locurile cu pericol de incendiu sau explozie sunt marcate cu indicatoare de avertizare conform
prevederilor STAS 291/1,2;
in timpul executarii lucrarilor se iau masuri de evitare a contactului substantelor inflamabile cu sursele
de foe iar manipularea, transportul i depozitarea substantelor combustibile i inflamabile se face
respectand prevederile normelor generale de PSI aprobate prin O.M.l. nr 775/98;
deseurile, reziduurile i ambalajele combustibile rezultate atat in timpul executiei lucrarilor cat si in
timpul operatiilor de manipulare sau depozitare se colecteazti i se evacueaza respectandu-se prevederile
dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea i stingerea incendiilor, indicativ DGPSI001/2000.
7 DOCUMENTE 1INREGISTRARI

RRCMIPO = registrul de receptie calitativa a materialelor inainte de punerea lor in opera;

PVRC = proces verbal de receptie calitativa;

PVPPFL = proces verbal de predare primire a frontului de lucru.

8. ANEXA
8.1. Lista de difuzare
Data

S-ar putea să vă placă și