Sunteți pe pagina 1din 2

Proces verbal AGA

Data:

Ora:

S.C. ______________________________
STR. ____________________, NR. _____
JUDETUL __________, ______________
CUI - ________________________
NR. ___ /________________________

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR/ASOCIATILOR


Incheiat azi ___.___._____________

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. ____________________ S.R.L., intrunita azi


___.___._____________, are pe ordinea de zi urmatoarele:
1.

Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2010;

2.

Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2010.

Asociatii/Actionarii:
-

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

au hotarat ca profitul inregistrata de societate pe anul 2010, in suma de _________________ lei


sa fie repartizat pentru:

- rezerve _____________
- ____________________
- ____________________

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe


anul 2010.
In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al
societatii, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si am
constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar 2010. Odata cu aceste
constatari s-a efectuat si inventarierea marfurilor aflate pe stoc, reiesind din aceasta ca datele
scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatarile faptice efectuate pe
teren.
Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va
axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a
inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Asociati,
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________