Sunteți pe pagina 1din 147

NORMATIV DE PROIECTARE A CLADIRILOR SPITALICESTI

Indicativ NP 015-97

Cuprins
*
I.
GENERALITATI
* II. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND PROIECTAREA, REALIZAREA SI EXPLOATAREA
CONSTRUCTIILOR
SPITALICESTI
* III. CONDITII FUNCTIONALE SI DE TEHNOLOGIE MEDICALA PENTRU PROIECTAREA
CONSTRUCTIILOR
SI
INSTALATIILOR
* IV. CRITERII FUNCIONAL - URBANISTICE PENTRU AMPLASAREA CLDIRILOR
SPITALICETI
* V. REZISTENTA SI STABILITATE
I. GENERALITATI
I.1.OBIECT
I.1.1. Prezentul normativ stabileste principii de conceptie pentru proiectarea cladirilor spitalicesti inclusiv a
incintelor si terenurilor aferente (cap. II si IV), precum si valorile parametrilor ce definesc exigentele
utilizatorilor, n conformitate cu prevederile Legii 10/1995. (cap.V).
I.1.2. Prezentul normativ reprezinta n principal un ghid pentru uzul proiectantilor de spitale, avnd n
vedere complexitatea deosebita a acestor programe datorata n principal:
-echipamentelor si tehnologiilor ce se utilizeaza n diagnosticul si tratamentul medical, acestea
impunnd performante superioare cladirilor n care se amplaseaza;
-vulnerabilitatii deosebite a principalilor utilizatori ai cladirii, bolnavii, cu capacitati fizice si psihice
diminuate, mai expusi diferitelor riscuri ce survin n exploatarea cladirilor si instalatiilor;
- cerintei specifice unitatilor sanitare de a se mentine n functiune; la parametri adecvati asigurarii asistentei
medicale nalt calificate si eficiente, inclusiv n caz de calamitate sau dezastru.
I.1.3. Prezenta reglementare stabileste conditiile minime de calitate, corespunzatoare cladirilor spitalicesti
(indiferent de profilul si capacitatea acestora), ce trebuie realizate si mentinute, la aceiasi parametri, pe
ntreaga durata de existenta a constructiei.
I.2. DOMENIU DE APLICARE SI CONDlTll DE UTILlZARE
I.2.1. Prevederile prezentei reglementari se vor aplica la proiectarea cladirilor spitalicestisi dupa caz la
modernizarea, reamenajarea, consolidarea sau repararea cladirilor existente.
I.2.2. Prevederile prezentului normativ se vor utiliza de catre:
-organismele de administratie teritoriala precum si alte persoane fizice sau juridice care initiaza
investitii n domeniul sanatatii (cap.II si cap.IV);
- verificatorii de proiecte si experti autorizati n conformitate cu Legea 10/1995 (cap.V);
-elaboratorii studiilor de fundamentare ale planurilor de amenajare a teritoriului, ale Planurilor
Urbanistice Generale si Zonale (PUG, PUZ) ale regulamentelor de urbanism generale si locale, referitor la
specificul functional si conditiile de amplasare a constructiilor spitalicesti (cap.IV) si cap.V);
-persoane fizice si juridice angajate prin contracte de consultanta tehnica de catre investitori sau
antreprenorii executanti ai lucrarilor (cap.III si cap.IV).
I.2.3. Prin prezentul normativ sunt reglementate conditii de calitate admisibile (niveluri de performanta conf.cap.V) corespunzatoare categoriei de importanta "C". Proiectantul, la solicitarea beneficiarului, poate

adopta alte valori ale parametrilor corespunzatori cerintelor utilizatorilor, dar n nici un caz inferioare celor
prevazute prin prezentul normativ.
I.2.4. La proiectarea unei cladiri spitalicesti se vor respecta, pe lnga prevederile prezentului normativ, toate
reglementarile tehnice specifice domeniului, n vigoare la acea data.
[top]

II. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND PROIECTAREA, REALIZAREA SI EXPLOATAREA


CONSTRUCTIILOR SPITALICESTI
II.1. CADRUL GENERAL
II.1.1. Constructiile spitalicesti sunt lucrari de utilitate publica si n conformitate cu Iegislatia privind
asigurarea sanatatii populatiei, sunt unitati componente ale retelei nationale si teritoriale de asistenta
medicala.
II.1.2. Organizarea spitalelor (capacitate. profil medical. structura serviciilor componente), indiferent de
natura fondurilor de finantare a investitiei sau forma de proprietate. se face n conformitate cu prevederile
Iegale privind organizarea retelei teritoriale a serviciilor medicale sau cu Ordine ale Ministerului Sanatatii,
emise n temeiul prerogativelor sale.
II.1.3.Realizarea spitalelor se poate face prin finantare din:
a. -fonduri publice (de la bugetul de stat, bugetele locale, fonduri special constituite prin lege n afara
acestor bugete),
b. -credite garantate sau contractate de stat,
c. -fonduri private (de la persoane fizice sau juridice),
d. -fonduri mixte (publice + private).
Constructiile spitalicesti realizate, integral sau partial, din fonduri publice si/sau credite garantate de
stat, n cauza regimul investitiilor publice conform cu Ordonanta Guvemului nr.12/1993 si se supun
reglementarilor din Legea Finantelor Publice 72/1996 privind aprobarea investitiilor.
II.1.4.Executarea constructiilor spitalicesti se autorizeaza de catre administratia locala n temeiul
Legii 10/1995, indiferent de natura fondurilor din care se finanteaza acestia.
II.1.5. Realizarea constructiilor spitalicesti si exploatarea lor se vor face n conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 privind calitatea n constructii.
II.1.6. Amplasarea spitalelor se poate face pe terenuri apartinnd domeniului public, domeniu privat
al statului sau a unitatior administrativ-teritoriale, sau pe terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau
juridice, cu respectarea prevederilor Iegale ce reglementeaza utilizarea, concesionarea sau exproprierea
acestora (Legea 801/1994, Legea 33/1994, Legea 18/1990 etc.).
II.1.7. Proiectarea constructiilor spitalicesti finantate, integral sau n completare, de la bugetul de stat, de la
bugetele locale, din fonduri special construite prin lege n afara acestor bugete, din credite externe garantate
sau contractate de stat se adjudeca prin licitatie publica n conditiile stabilite de Ord. Guv. nr.12/1993, de
Ordinul comun al Ministerului Finantelor (M.F.) si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
(MLPAT) nr.1743/69/N/1996
II.1.8. Proiectarea constructiilor spitalicesti (cladiri + instalatii), indiferent daca acestea se finanteaza din
fonduri publice sau private, se va face de catre proiectanti specialisti (arhitecti si ingineri) cu competenta
tehnica si experienta n domeniul proiectarii de spitale si n domeniul tehnologiilor complexe implicate de
asistenta medicala moderna.
MENTIUNE

Pentru conditii privind derularea procesului de proiectare, realizarea, precum si exploatarea constructiilor
spitalicesti, se va consulta Anexa generala AII.

ANEXA II-a
DOCUMENTE CONEXE
Legea 10/1995 -privind calitatea n constructii
Legea 3/1978 -privind asigurarea sanatatii populatiei
Legea 72 1996 -privind finantele publice
Legea 50/1991 -privind autorizarea executarii constructiilor
Legea 18/1991 -privind fondul funciar
Legea 33/1992 -privind exproprierea pentru cauze de utilitate publica
Legea 83/1994 -pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise n baza Legii 58/1993
Legea 137/1995 -privind protectia mediului
HG 592/1993 -pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea
ofertelor si adjudecarea investitiilor publice
HG 727/1993 -pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea
ofertelor si adjudecarea investitiilor publice
HG 112/1993 -privind componenta, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de avizare a
lucrarilor publice de interes national si locuintelor sociale
HG 376/1994 -privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii
HG 925/1995 -pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
a executiei lucrarilor si a constructiilor
HG 525/1996 -pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
Ordonanta Guv.12/1993 -privind achizitiile de bunuri si investitii publice
Ordin 91/1991 MLPAT -pentru aprobarea formularelor, a procedurilor de autorizare si a continutului
documentatiilor prevazute de Legea 50/1991
Ordin MAPPM 125/1996 -pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu
impact asupra mediului nconjurator
Ordin comun MF-MLPAT -pentru aprobarea Normelor metodologice
1743/69/N/1996 privind continutul cadru al proiectelor - pe faze de
proiectare - al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor
Legea 125/1996 -pentru modificarea si completarea Legii nr.5011991 privind autorizarea executarii
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor
Legea 90/1996 -Legea protectiei muncii
[top]

III. CONDITII FUNCTIONALE SI DE TEHNOLOGIE MEDICALA PENTRU PROIECTAREA


CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR
III.1.DATE GENERALE, TIPURI DE SPITALE, DATE TEMATICE DE BAZA
III.1.1. n organizarea sistemului de ocrotire a sanatatii, SPITALUL este unitatea de baza, care asigura
asistenta medicala completa sau de specialitate. preventiva, curativa si de recuperare pentru bolnavii
internati si ambulatori de pe teritoriul arondat.
III.1.2. Unitatile spitalicesti care constituie baza retelei teritoriale sunt:
-spitale generale - ce cuprind cel putin cele 4 specialitati medicale de boli principale: boli interne, chirurgie,
pediatrie, obstetrica-ginecologie.

n functie de teritoriul arondat spitalele generale pot fi: comunale, orasenesti, municipale, judetene.
OBSERVATIE: Spitalele comunale mici pot avea numai 3 specialitati medicale (trei chirurgie), cazurile
chirurgicale urmnd a fi rezolvate n localitatea urbana cea mai apropiata.
-spitale de specialitate - ce asigura asistenta medicala ntr-una din specialitatile medicale principale sau
ntr-unul ori doua profiluri medicale nrudite, derivate din acestea. De ex.: spitale de chirurgie cardiovasculara, de traumatologie si chirurgie reparatorie, de neurochirurgie (derivate din specialitatea chirurgie)
sau spitale de endocrinologie, de oncologie, de boli infectioase (derivate din specialitatea boli interne)
s.a.m.d.
OBSERVATIE: Spitalele diversificate pe specialitati sau profiluri medicale apar ca necesare n orasele mari.
Pentru unele specialitati sau profiluri se recomanda instituirea de spitale de specialitate si n spitalele mici
sau mijlocii. De ex.: spitale de pediatrie sau maternitati (datorita vulnerabilitatii mai mari a pacientilor si/sau
specificitatii actului medical), spitale de boli infectioase (datorita riscului de contaminare), spitale de psihiatrie
sau alte boli cronice (datorita duratei mari de specializare.
III.1.3. Specialitatile medicale principale sau profilurile medicale derivate constituie sectii medicale n cadrul
spitalului; acestea mpreuna cu serviciile specializate de diagnostic si tratament alcatuiesc structura
medicala a unui spital. Sunt peste 20 de profiluri medicale relativ autonome (cu tendinta de diversificare si
specializare continua), care pot intra distinct. ca sectii, n structura unui spital general, sau pot defini profilul
si structura unui spital de specialitate..
n functie de structura medicala stabilita (rezultata ca urmare a necesitatilor din teritoriu) si de dezvoltarea
preconizata pentru serviciile de diagnostic-tratament (ca amploare, diversitate si nivel de echipare cu
aparatura medicaIa), spitalele teritoriale (att cele generale ct mai ales cele de specialitate) vor prezenta
diferente notabile ntre ele.
III.1.4. Spitalele de retea care cuprind si functiuni de nvatamnt medical sunt denumite spitale clinice si sunt
diferentiate la rndul lor n:
-spitale clinice generale (spitale universitare).
-spitale clinice de specialitate.
OBSERVATIE: Spitalele clinice se amplaseaza de regula n orasele n care exista institutii de nvatamnt
superior medical.
III.1.5. Unitatile medicale complexe organizate la nivel regional sau national care, pe lnga asistenta
medicala propriu-zisa si nvatamntul de specialitate. integreaza si functiuni de cercetare stiintifica sau
primesc atributii de for metodologic pentru anumitc profiluri medicale sunt
- institutele medicale,
- centrele medicale
Desi aceste unitati nu sunt ncadrate n categoria spitalelor propriu-zise, ele au n componenta lor sectii
medicale si servicii de diagnostic-tratament organizate dupa sistemul unitatilor spitalicesti.
III.1.6. O categorie aparte de unitati de asistenta medicala, ce prezinta asemanari de structura medicala cu
spitalele (fara a intra nsa n categoria acestora din punct de vedere al organizarii retelei sanitare), o
constituie preventoriile si sanatoriile. Preventoriile sunt unitati medicale ce acorda asistenta specializata
pentru prevenirea mbolnavirii persoanelor care prezinta acest risc. Sanatoriile sunt unitatile ce asigura
asistenta medicala complementara (n faza de convalescenta si recuperare) pacientilor care au incheiat
ciclul principal de tratament. Preventoriile si sanatoriile se organizeaza pe profiIuri medicale, separat pentru
adulti si copii.
Amplasarea preventoriilor si sanatoriilor se face n afara aglomerarilor urbane, n zone geoclimatice, cu
proprietati curative sau n statiuni balneare.
III.1.7. n functie de capacitatea de spitalizare (numar de paturi), spitalele sunt clasificate dupa cum urmeaza:

a.-spitale mici (150-350 paturi pentru spitale generale


100-200 paturi pentru spitale de specialitate)
b.-spitale mijlocii (400-600 paturi pentru spitale generale,
250-400 paturi pentru spitale de specialitate)
c.-spitale mari (700-1000 paturi pentm spitale generale,
500-700 paturi pentru spitale de specialitate
d.-spitale foarte mari (peste 1100 paturi - de regula sunt spitale generale)
OBSERVATIE: n ceea ce priveste capacitatea optima a spitalelor, specilaistii n domeniu apreciaza ca;
- spitalele de capacitate mijlocie sunt cele mai eficiente din punct de vedere al gestiunii, mai usor de
administrat, mai apte sa ofere servicii medicale de calitate, mai putin stresante pentru pacienti;
- spitalele foarte mari se justifica numai n cazul marilor aglomerari urbane sau n cazul clinicilor universitare,
unde apare necesitatea concentrarii unei game ct mai largi de profiluri medicale;
- spitalele mici sunt cele mai potrivite pentru a realiza o distributie echilibrata n teritoriu a serviciilor medicale
de baza.
III.1.8. n functie de rangul detinut n reteaua sanitara teritoriala, spitalul poate avea n subordine o scrie de
unitati de servicii si prestatii medicale, cum ar fi: dispensar si policlinica teritoriala, de ntreprindere sau
scolara, centru stomatologic, centru de recoltare si conservare snge, statie de salvare, centrul teritorial de
service si reparatii pentru aparatura medicala, locuinte de serviciu pentru personalul medical etc . Atunci
cnd aceste unitati se amplaseaza n incinta spitalului se impune o tratare diferentiata a circuitelor si
acceselor.
Unitatile de servicii si prestatii medicale, altele dect spitalul propriu-zis, dar amplasate n aceiasi incinta, vor
fi denumite n text "functiuni asociate"
III.1.9. Tipul de organizare functionala a unui spital, aria desfasurata si costul de finantare vor depinde direct
de urmatoarele date tematice de baza:
- capacitate (numar de paturi)
- structura paturilor (numar de sectii si profilul medical al acestora),
- structura paturilor (numar de sectii si profilul medical al acestora)
- structura serviciilor de diagnostic si tratament (nominalizare, capacitate, nivel de echipare tehnicomedicaIa)
- structura functiunilor asociate (dupa caz),
- natura atributiilor n sistemul de nvatamnt medical (dupa caz),
- tipul de servicii oferite pacientilor ambulatorii si amploarea acestora,
- sistemul de asigurare al asistentei medicale la domiciliu (dupa caz),
- conditiile de amplasare (caracteristicile terenului, reglementarile urbanistice, modul de organizare al
utilitatilor)
Principalele elemente fixate prin acest pachet de informatii initiale alcatuiesc tema-cadru pentru stabilirea
conceptului general de organizare a ansamblului de functiuni, pentru definirea, structurarea si dimensionarea

fiecaruia din sectoarele si compartimentele componente ale spitalului (tema de proiectare propriu-zisa),
pentru estimarea globala a necesarului de echipamente si utilitati.

III.2. ORGANIZAREA FUNCTIONALA GENERALA


III.2.1. Factori care determina
interrelationarea lor reciproca

alcatuirea

compartimentelor

si

sectoarelor

functionale

si

Organizarea spatial-functionala a spitalelor n ansamblu, ca si cea a fiecaruia din sectoarele si


compartimentele componente, se face tinnd seama de:
-categoriile de utilizatori,
-specificul activitatilor,
-conditionari tehnologice impuse de aparatura medicala si echipamentele (instalatiile) utilizate,
-criterii de igiena si asepsie
III.2.1.1. Principalele categorii de utilizatori sunt:
a.- pacientii - spitalizati
- ambulatori
(pacientii se mai diferentiaza si dupa: grupa de vrsta, sex, tipul si gravitatea afectiunii, risc de contaminare
pentru restul utilizatorilor)
b.- personalul medical (se diferentiaza dupa atributiuni n cadrul procesului medical)
c.- personalul paramedical (desfasoara activitati complementare procesului medical si se diferentiaza dupa
natura activitatilor: tehnice, gospodaresti, administrative etc.)
d.- nsotitori (persoane din familia bolnavului care se ntemeiaza odata cu acesta)
e.- apartinatori si vizitatori (membrii ai familiei bolnavului sau alte categorii de persoane care intra n relatie
cu bolnavii sau cu personalul medical si paramedical)
f.- studenti, cursanti - la spitale clinice si institute medicale
g. - persoana de cercetare - la institute si centre medicale
Pentru fiecare categorie de utilizatori trebuie asigurate: - spatiile necesare, - conditiile adecvate de
microclimat si igiena, - protectia corespunzatoare fata de diverse riscuri la care sunt expusi pe timpul
stationarii sau desfasurarii de activitati n incinta si cladirile spitalului.
III.2.1.2. Principalele tipuri de activitati sunt:
-medicale (consultatii, investigatii, tratamente, acestea diferentiate la rndul lor dupa natura procedurilor
aplicate, dupa criterii tehnologice si/sau de asepsie);
-complementare procesului medical propriu-zis (supravegherea si asistarea bolnavului, studiu si
documentare, elaborarea si nregistrarea documentelor medicale, pregatirea materialului si instrumentarului,
sterilizare etc.);
-gospodaresti (curatenie, spalare rufe, igienizare, preparare hrana etc.);
-de conducere si organizare;
-administrative si de gestiune;

-tehnice (de exploatare si ntretinere a instalatiilor si echipamentelor);


-de nvatamnt si cercetare (dupa caz).
D ntre activitatile care se desfasoara n spital trebuie stabilite si ierarhizate cele care impun:
-izolarea spatiilor sau separarea circuitelor (fie din considerente de igiena si asepsie, fie din considerente de
protectie fata de riscuri tehnologice sau pericol de poluare),
-instituirea de relatii de vecinatate obligate a spatiilor (compartimentelor) pentru optimizarea fluxurilor si
proceselor medicale.
Spatiile, instalatiile, echipamentele si dotarile vor fi concepute adecvat pentru fiecare gen de activitate,
asigurnd conditiile optime de lucru n cadrul prevazut de normele specifice de securitate a muncii n
sectorul sanitar.
III.2.1.3. Aparatura medicala si echipamentele utilizate n procedurile medicale, regimul de folosire pentru
unele materiale si produse de uz medical, ca si o parte din utilajele functionale impun conditionari
tehnologice severe privind:
-conformarea si dimensionarea spatiilor,
-organizarea fluxurilor,
-alegerea solutiilor constructive si de finisare,
-deservirea cu instalatii
III.2.1.4. Criteriile de igiena si asepsie, specifice unitatilor spitalicesti, sunt determinante n alegerea
solutiilor functionale si tehnologice, att pentru ntregul spital ct si pentru fiecare din sectoarele si
compartimentele medicale. n practica de proiectare de specialitate sunt studiate si recomandate (uneori
impuse de organismele cu responsabilitati n administrarea retelei sanitare) modalitati de solutionare spatiofunctionala precisa a diverselor compartimente, care sa reduca la minim riscurile de contaminare pe care le
comporta, pe de o parte specificul unor proceduri medicale, iar pe de alta parte utilizarea acelorasi spatii de
catre persoane cu diverse maladii.
Principiile utilizate n alcatuirea spatiilor si structurarea compartimentelor functionale pe baza criteriilor de
igiena si asepsie sunt:
- segregarea spatiilor medicale dupa riscul de contaminare acceptat (septice, aseptice, sterile);
-diferentierea circuitelor (medicale/nemedicale, septice/aseptice, deschise/inchise etc.);
-interpunerea de bariere - filtre de control si igienizare - la trecerile ntre zone cu potential diferit de
contaminare;
-utilizarea de echipamente si instalatii speciale pentru tratarea, curatirea, dezinfectarea, sterilizarea tuturor
componentelor mediului ambiental spitalicesc care pot constitui suport de transmitere a infectiilor (aer, apa,
efluenti, persoane, alimente, produse farmaceutice, instrumente, lenjerie etc.)
III.2.2. Principalele grupe functionale ce intra n alcatuirea spitalelor
III.2.2.1. Schema de grupare a unitatilor functionale curente n spitale. Prezentata n continuare, au la baza
sistematizarea acestora dupa categoriile de utilizatori si tipurile de activitati si este folosita la structurarea
temelor de proiectare. Ea nu se suprapune dect partial peste modul de organizare medicala si
administrativa a spitalului si nu poate fi utilizata ca atare la elaborarea conceptului de organizare spatialfunctionala a cladirilor spitalicesti.
III.2.2.2 Pentru spitalele generale neclinice, lista principalelor grupe de functiuni (sectoare) si a unitatilor
functionale componente (compartimente) este:

A. Sector spitalizare
A1. Sectiile medicale cu paturi compuse din unitati de ngrijire
A2. Unitate de spitalizare de o zi (dupa caz)
A3. Serviciul de primire si externare a bolnavilor
B. Sector ambulator (pentru pacientii neinternati)
B1. Cabinete de consultatii si tratamente
B2. Compartiment de evidenta medicala, programare, informare
C. Servicii tehnico-medicale de diagnostic si tratament
C1. Sector de interventii - tratamente aferent bolnavilor spitalizati
C1a. -bloc operator
C1b. -serviciu anestezie si terapie intensiva (ATI)
C1c. -bloc de nasteri
C2. Sector de investigatii - explorari functionale (comun pentru bolnavii ambulator si spitalizati)
C2a. -laborator de analize medicale
C2b. -laborator de radiodiagnostic
C2c. -laboratoare de explorari functionale
C2d. -laborator de anatomie patologica
C2e. -laborator de medicina nucleara (dupa caz)
C3. Sector de terapie (pentru bolnavii ambulatori si spitalizati)
C3a. -serviciu de urgente
C3b. -serviciu de recuperare medicala si fizioterapie
C3c. -compartiment de epurare renala (dupa caz)
C3d. -compartiment de radioterapie (dupa caz)
C3e. -compartiment de psihoterapie si ergoterapic (dupa caz)
C3f. -alte compartimente de terapie speciala n functie de structura medicala a spitalului
C4. Servicii tehnico-medicale auxiliare (nu se adreseaza direct pacientilor)
C4a. -serviciu de sterilizare centrala
C4b. farmacie
C4c. -banca (punct) de snge, banci de tesuturi (dupa caz)
C4d. -prosectura (morga)

D. Servicii gospodaresti
D1. Bucatarie si depozite alimente
D2. Spalatorie si depozite lenjerie
D3. Statie de dezinfectie (centrala de paturi)
E. Conducere medicala si administratie
E1. Conducere medicala
E2. Birouri administrative
E3. Serviciu evidenta medicala si arhive
E4. Compartiment prelucrare informatii si documente
E5. Sala de intruniri
F. Servicii anexe pentru personal
F1. Vestiare pentru personalul medical si tehnic
F2. Punct de documentare medicala (biblioteca)
F3. Cantina
G. Spatii sociale si anexe pentru pacienti. apartinatori. vizitatori
G1 . Garderoba
G2. Serviciu de informatii si relatii
G3. Bufet si puncte de vnzare (florarie, cadouri, ziare
G4. Diverse prestatii -frizerie, coafura, posta (dupa caz)
G5. Capela (dupa caz)
H. Servicii tehnico-utilitare
H 1. Centrale si statii tehnice
H1a. -centrala termica
H1b. -gospodarie de apa si statie hidrofor
H1c. -post de transformare si grup electrogen
H1d. -centrale de ventilatie si de tratare a aerului
H1e. -centrala frigorifica (dupa caz)
H1f. -statii pentru oxigen, aer comprimat, alte fluide medicale
H1g. -centrala telefonica
H1h. -statii pentru comunicare interne (TV cu circuit inchis, ceasoficare, cautare de persoane, radioficare)

H1i. -statii de pompare si tratare efluenti


H1j. -spatii tehnice pentru masini ascensoare
H1k. -spatii tehnice aferente unor echipamente medicale
H1l. -alte spatii tehnice aferente instalatiilor (puncte de distributie, camere tablouri electrice, galerii de vizitare
etc.)
H2.Dispecerate pentru supraveghere, control si avertizare asupra functionarii echipamentelor si instalatiilor
(dupa caz)
H3. Serviciu de ntretinere si service aparatura (ateliere)
H4. Depozite diverse
H5. Statie colectare si tratare deseuri solide
H6. Garaje
H7. Control poarta
OBSERVATIE: n functie de structura medicala a spitalului si de capacitatea acestuia, unele din unitatile
functionale mentionate pot fi absente sau pot fi comasate, daca sunt compatibile (de ex. laboratorul de
anatomie patologica poate forma cu serviciul de prosectura un singur compartiment, serviciul de urgenta
poate intra n componenta serviciului de primire a bolnavilor spitalizati etc.)
III.2.2.3. Pentru spitalele generale clinice lista sectoarelor si unitatilor functionale se completeaza cu
compartimentele aferente activitatilor de nvatamnt (aule, sali de cursuri si demonstratii, cabinete de studiu
individual si n grup, secretariat, anexe pentru studenti si personalul didactic etc.)
Pentru spitalele de specialitate, clinice sau neclinice, schema generala a functiunilor ", va prezenta diferente
notabile de la spital la spital, n functie de profilul acestora, mai ales n ce priveste componenta serviciilor
tehnico-medicale de diagnostic si tratament (grupa C de functiuni).
Pentru institutele medicale schema generala a functiunilor spitalicesti va fi particularizata n raport cu profilul
medical (Ia grupele de functiuni A, B, C). Schema se va amplifica cu un sector de nvatamnt specializat pe
profilul unitatii, precum si cu grupele functionale specifice activitatilor de cercetare medicala clinica si
preclinica, de metodologie etc. n raport de specificul acestor noi functiuni se modifica corespunzator si
structura serviciilor tehnico-utilitare, gospodaresti, de conducere si de administratie.
III.2.3. Principii de solutionare arhitecturala si tehnologica a compartimentelor functionale
III.2.3.1. Pentru fiecare din compartimentele medicale si gospodaresti (din grupele de functiuni A, B, C, D)
solutionarea arhitecturala este dependenta de respectarea unor reguli de organizare si conformare a spatiilor
si circuitelor precis determinate de: specificul tehnicilor si procedurilor medicale, aplicarea criteriilor de igiena
si asepsie, conditionarile tehnologice impuse de aparatura si echipamentele medicale utilizate. Practica de
proiectare de spitale (nationala si europeana), studiile de optimizare elaborate de institutii si colective de
cercetare interdisciplinara specializate n probleme de tehnologie medicala, precum si reglementarile
normative ale autoritatilor responsabile cu organizarea asistentei medicale au consacrat seturi de modele
tipologice de alcatuire spatio-functionala si tehnologica a acestor compartimente, care trebuie cunoscute si
aplicate de proiectantii de spitale.
OBSERVATII: - experimentarea n exploatare a modelelor tipologice, evolutia tehnicilor medicale si
perfectionarea aparaturii conduc la revizuirea periodica a modelelor de solutionare spatio-functionaIa.
- echipele medicale ale beneficiarului de folosinta pot avea optiuni (preferinte) privind alegerea unora sau a
altora din modelele tipologice si este necesar sa fie consultate nainte de fixarea solutiilor arhitecturale si
tehnologice.

III.2.3.2. Alegerea modelului tipologic adecvat fiecarui compartiment functional n raport cu datele concrete
ale temei de proiectare si optiunile beneficiarului de folosinta, stabilirea modului de echipare cu aparatura,
mobilier si dotare medicala, precizarea cerintelor privind conformarea structurii de rezistenta si a modului de
solutionare a instalatiilor fac obiectul temei (respectiv proiectului) de tehnologie medicala. n absenta temei
de tehnologie medicala pentru fiecare din compartimentele cu specific medical (cu deosebire a celor din
grupele C si D) nu se poate ncepe elaborarea solutiilor pentru arhitectura si instalatii.
OBSERVATIE: Elaborarea proiectului de tehnologie medicala trebuie facuta dupa definitivarea (sau
avizarea) de catre investitor sau beneficiarul ae folosinta a listei principalelor echipamente si aparate
medicale si precizarea potentialelor furnizori (pentru a putea fi previzionate conditiile de instalare si montaj).
Pentru definitivarea proiectului tehnic este necesara elaborarea prealabila a proiectului de tehnologie pentru
toate compartimentele care au astfel de implicatii.
III.2.3.3. La stabilirea solutiilor spatio-functionale, constructive si de deservire cu instalatii a diferitelor
compartimente se va avea n vedere asigurarea unui potential de flexibilitate a spatiilor si a modalitatilor de
racordare la instalatii, date fiind cerintele, specifice spitalelor, de reechipare cu aparatura si reconfigurare a
organizarii circuitelor interne n pas cu evolutia tehnicilor medicale. Astfel de modernizari sunt necesare la
cca. 12 - 15 ani pentru unele compartimente, respectiv la cca. 18 - 20 ani pentru altele si trebuie efectuate
fara a se afecta functionarea spitalului si fara a perturba activitatile din compartimentele nvecinate.
III.2.3.4. Att pentru a asigura potentialul de stabilitate mentionat, ct si pentru a permite armonizarea
reciproca a diferitelor cerinte dimensionale (gabarite ale echipamentelor si elementelor de mobilier, Iatimi de
fluxuri, compuneri de fronturi de lucru etc.) n cadrul compartimentelor, dar si pe ansamblul cladirilor, n
proiectarea de spitale se vor utiliza sistemele de dimensionare modulara a spatiilor, avnd la baza scrii
modulare specifice functiunilor spitalicesti, elaborate pe baza de studii de specialitate.
OBSERVATIE:- Cele mai utilizate sisteme modulare pentru spitale sunt cele bazate pe modulul de 0,90 m si
pe modulul de 1,20 m.
III.2.4. Criterii de amplasare a compartimentelor functionale n cadrul spitalului, organizarea
circuitelor
III.2.4.1.Modul de amplasare a compartimentelor functionale n cadrul cladirilor spitalicesti va fi dependent
de:
-conditionarile specifice fiecarui compartiment;
-cerintele de grupare pe zone (cladiri) a compartimentelor functionale, adecvat structurii medicale date;
-sistemul general de organizare a circulatiilor principale (orizontale, verticale) la interiorul cladirilor, n relatie
eu accesele si cu circulatiile din incinta; -conditionarile amplasamentului (orientari, regim de naltime) prezentate la cap. IV
-optiunea pentru un anumit tip de solutie spatial-volumetrica
III.2.4.2. La stabilirea amplasamentului adecvat pentru fiecare compartiment se vor lua n consideratie
conditionarile specifice acestuia: gradul de accesibilitate fata de categoriile de utilizatori (respectiv deschis
sau nchis pentru unii d ntre utilizatori), sistemul de relatii cu celelalte compartimente si sectoare (respectiv
vecinatati obligatorii, recomandate sau contraindicate), pozitia optima n raport cu accesele si circulatiile
comune ale cladirii, alte restrictii sanitare speciale (izolare cu filtre, accese duble, protectie la radiatii
nucleare, agenti poluanti etc.) sau tehnologice (distanta fata de nivelul solului, protectia fata de trepidatii,
cmpuri electromagnetice etc.).
III.2.4.3.Ansamblul cladirilor spitalului se va structura pe zone, n cadrul carora se vor grupa compartimentele
functionale cu activitati similare si compatibile, cu cerinte de igiena si asepsie similare, cu regim de adresare
similar fata de categoriile de utilizatori. cu cerinte tehnologice similare. Gruparea pe zone trebuie sa
urmareasca separarea unitatilor functionale ce prezinta incompatibilitati de desfasurare n aceleasi spatii si
sa conduca la diferentierea naturala a circuitelor ce trebuie protejate.
Aplicarea simultana a acestor criterii conduce la un sistem de zonare utilizat la spitalele generale, precum si
la unele spitale specializate, dupa cum urmeaza:

a. zona blocului operator, a serviciului ATI, a blocului de nasteri (si a compartimentului de sterilizare centrala
- dupa caz)
b.zona de spitalizare (sectiile medicale cu paturi)
c.zona laboratoarelor
d.zona unitatilor de explorari functionale si roentgendiagnostic
e.zona sectorului de urgente si a sectiei de spitalizare de o zi
f.zona ambulatoriului si a serviciului de internari
g.zona accesului principal, a serviciilor pentru vizitatori si a conducerii medicale
h.zona administratiei si a serviciilor anexe pentru personal
i.zona serviciilor de recuperare medicala si alte terapii
j.zona celorlalte servicii tehnico-medicale auxiliare (farmacie, prosectura)
k. zona gospodareasca
l.zona serviciilor tehnice.
OBSERVATIE:- Sistemele de grupare a compartimentelor pe zone pot fi diferite la unele tipuri de spitale de
specialitate (spitale de arsi, maternitati), diferita fiind ponderea criteriilor n functie de care se face zonarea.
- n cadrul unora din zone apar necesare diferentieri de subzone, n functie de gradarea unor criterii
(subzone septice/aseptice, subzone pentru personal/pentru pacienti).
- Asocierea altor functiuni sau servicii, conduce la aparitia unor noi zone si subzone precum si la regrupari
ale acestora.
- Gruparea pe zone nu se suprapune peste schema grupelor de functiuni prezentata la pct.III.2.2.2. criterii
de zonare fiind mai complexe dect cele utilizate la elaborarea temelor de proiectare.
Ordinea de listare a zonelor pune n evidenta criteriul succesiunii gradate a spatiilor dinspre "curat" spre
"murdar", dinspre intim spre public, dinspre activitati medicale spre activitati auxiliare, criteriu dupa care se
ordoneaza amplasarea zonelor pe verticala cladirilor sau pe orizontala, n raport cu circulatiile majore
interioare. astfel:
-compartimentele din zonele a) si b), adresate numai pacientilor spitalizati, cu cerinte severe privind igiena si
asepsia, se vor amplasa la nivelurile superioare ale cladirii, la distanta de circulatiile comune;
-zonele e) f) si g), relativ "neutre" din punct de vedere al conditionarilor igienico-sanitare, sunt zone de
interfata a spitalului, pe componenta medicala a acestuia, n relatia cu pacientii, apartinatorii si vizitatorii; ele
trebuie deschise direct spre caile de circulatie auto si pietonale din zona publica a incintei spitalicesti; n
functie de solutia arhitecturala adoptata, aceste zone se amplaseaza la parter sau mezanin;
-zonele j) k) si l), "murdare" (sau cu subzone murdare), sunt nchise accesului pacientilor si altor categorii de
personal n afara celui propriu si sunt strict separate de zonele cu cerinte de asepsie; ele constituie zone de
interfata a spitalului n relatia cu serviciile tehnice si de prestatii ale localitatii, cu unitatile furnizoare de
materiale si produse, cu diversele retele edilitare; compartimentele componente vor avea accese directe
dinspre zona de serviciu a incintei spitalicesti. Amplasarea uzuala a acestora este la demisolul (parterul)
cladirilor spitalicesti, precum si n constructii anexe izolate;
-zonele c) si d) respectiv h) si i), pot ocupa pozitii intermediare, cu precizarea ca zona laboratoarelor (c), ca
si zona administratiei, sunt nchise pentru pacienti si apartinatori, cu exceptia spatiului de relatii (punctul de
recoltare sau secretariatul), si se vor amplasa periferic fata de circulatiile principale ale acestor utilizatori.

III.2.4.4. Sistemul de organizare a circulatiilor la interiorul cladirilor spitalicesti va trebui sa raspunda


urmatoarelor deziderate:
-circulatia bolnavului (spitalizat sau ambulator) de la primul contact cu spitalul si pna la parasirea acestuia,
parcurgnd toate compartimentele medicale, de diagnostic si tratament, trebuie sa se desfasoare n flux
continuu, pe trasee clare, accesibile n conditii de egala siguranta att pentru deplasarile pedestre, ct si
pentru deplasari cu caruciorul rulant, targa sau patul. Traseele pe care este necesara deplasarea n viteza,
n cazuri de urgenta medicala vor fi scurte si directe;
-circulatia personalului medical ntre toate punctele de lucru pe care le are de parcurs n timpul ndeplinirii
serviciului, trebuie sa se poata desfasura n timp ct mai redus, pe distante cu att mai scurte cu ct este
mai mare frecventa deplasarilor;
-circulatia personalului tehnic si de ntretinere la diversele statii tehnice, puncte de control si interventie
diseminate n spital, trebuie asigurata fara a se ntrerupe sau perturba activitatile medicale vitale si fara a
impieta asupra cerintelor de asepsie specifice unor compartimente medicale;
-circulatia si manipularea materialelor si echipamentelor care pot prezenta riscuri pentru pacienti si alti
utilizatori neavizati (chimicale si reactivi, materiale inflamabile si explozibile, butelii pentru gaze sub presiune,
surse nucleare, produse radio farmaceutice, deseuri medicale contaminate) se vor desfasura pe trasee
distincte, scurte, localizate si protejate corespunzator.
III.2.4.5. Traseele principale de circulatie, care asigura legatura pe verticala si pe orizontala ntre toate
zonele spitalului, respectiv ntre acestea si accesele principale n cladire, sunt deschise tuturor categoriilor
de utilizatori, jucnd rolul unor "strazi". Transportul materialelor si diferitelor produse, pe traseele comune ale
spitalului, se va face numai n mijloace de transport adecvate, nchise corespunzator daca exista riscul de a
deranja celelalte categorii de utilizatori.
Circulatiile principale se dimensioneaza n raport cu intensitatea traficului si cu natura mijloacelor de
transport. Eventualele zone de asteptare necesare pe aceste trasee se solutioneaza n supralargiri, protejate
fata de traficul de pe traseu.
OBSERVATIE: La spitalele foarte mari, la spitalele mari cu functiuni asociate, la institutele medicale,
dimensionarea n functie de trafic a traseelor principale poate conduce la Iargimi de peste 3.5 m.
nerecomandate n unitatile sanitare; n aceste situatii se vor alege acele solutii arhitecturale care permit
realizarea de trasee dedublate, care sa descongestioneze traficul de pe circulatia principala.
III.2.4.6. Sistemul general de circulatii ale spitalului va fi astfel solutionat nct sa permita amplasarea de
puncte de control si filtrare la trecerea spre diversele zone sau compartimente care au restrictii de circulatie.
Se va avea n vedere ca amplasarea acestora sa nu blocheze fluxurile principale care, prin natura lor, trebuie
sa ramna deschise
III.2.4.7. n functie de categoriile de utilizatori, accesele din exterior n cladirile spitalului pot fi: comune
(accesul principal, accesul pentru sectorul ambulator), restrictionate pentru unele categorii de utilizatori
(accesul de serviciu, accesul la sectorul de urgente, accesul fortelor de interventie), sau specializate numai
pentru o anumita grupa de personal sau de materiale (accesele de aprovizionare la farmacie, la bucatarie, la
laboratorul de medicina nucleara).
Solutionarea generala a sistemului de circulatii va asigura amplasarea acceselor, n functie de natura lor, n
relatia functionala optima att cu zonele deservite din cladire, ct si cu zonele corespunzatoare din incinta.
Toate accesele n cladirile spitalului vor fi solutionate n asa fel nct sa poata fi controlate.
III.2.5. Schema de ansamblu a relatiilor functionale ntre compartimentele si sectoarele
spitalului (fig. 1 )
O imagine globala a modului de asamblare a compartimentelor si sectoarelor unui spital general,
ordonate pe zone, precum si a circuitelor ce trebuie stabilite ntre ele, este prezentata n schema alaturata.
NOT: - Zona sectiilor medicale cu paturi este indicata numai prin punctele de conexiune la sistemul
general de circuite, pentru a sublinia necesitatea plasarii ei n afara conglomeratului de fluxuri ce leaga
celelalte compartimente si sectoare functionale, dar si pentru a evidentia mai usor (n cele doua dimensiuni
la care obliga schema) relatiile de vecinatate si/sau interconexiune d ntre acestea. Punctele de conexiune

ale sectiilor medicale cu paturi care trebuie sa asigure legaturi specializate att cu zona tehnicogospodareasca, ct si cu celelalte servicii medicale pot fi noduri de circulatie verticala, n solutiile
arhitecturale de tip monobloc sau articuklat , sau pot fi legaturi orizontale, n rezolvarile de tip tentacular.
III.2.6. Tipuri de solutionare spatial-volumetrica a cladirilor spitalicesti
III.2.6.1. Regulile stricte la care este supusa interrelationarea unitatilor functionale spitalicesti
(compartimente, sectoare, zone) determina anumite modalitati de configurare spatial-volumetrica
(arhitecturaIa) a ansamblului spitalului.
Tipurile de solutionare utilizate sunt:
a. - sistem pavilionar - sectoarele si zonele functionale, medicale si paramedicale, ntre care exista
incompatibilitati se amplaseaza n cladiri distincte, legate ntre ele prin trasee de circulatie Iimitate (coridor
subteran, galerie la parter sau pasarele locale); avantajos din punctul de vedere al criteriilor de igiena si
asepsie, sistemul are dezavantajul lungirii traseelor de parcurs pentru personalul medical si/sau tehnic.
Solutiile pavilionare se recomanda ndeosebi la spitalele foarte mari si la institutele medicale. Se pot aplica si
la spitalele generale mari, pentru a separa sectiile de pediatrie, boli infectioase, obstetrica, blocul tehnicogospodaresc si, dupa caz, functiunile asociate (statie de salvare, dispensar etc.).
b. - sistem monobloc - toate functiunile medicale, gospodaresti si majoritatea celor tehnice se
amplaseaza comasat ntr-un ansamblu volumetric compact; sistemul este mai economic din punctul de
vedere al solutionarii instalatiilor, scurteaza la maxim traseele de parcurs pentru personal, dar ridica
probleme greu de solutionat n ce priveste separarea zonelor si circuitelor. Solutiile monobloc sunt
recomandate la spitalele generale mici si mijlocii.
c. - sistem articulat - derivat din sistemul monobloc: configuratia spatiala cuprinde un ansamblu de
volume, articulate n zona nodurilor de circulatie verticala, pentru a facilita separarile pe zone si sectoare. O
varianta clasica a acestui tip este configuratia n care se separa sectorul de spitalizare, dezvoltat pe verticala
ca un bloc omogen, de serviciile tehnico-medicale si tehnico-gospodaresti, distribuite predominant pe
orizontala. Sistemul permite o mare varietate de solutii arhitecturale. adaptate conditionarilor specifice
fiecarui tip de spital, indiferent de capacitate.

d. - sistem tentacular - derivat din sistemul pavilionar; principalele zone functionale ce necesita
conditionari specifice se amplaseaza n volume construite relativ autonome, conectate la un volum central n
care se amplaseaza circulatiile si functiunile comune, "neutre" din punctul de vedere al criteriilor de igiena si
asepsie. Se recomanda a fi utilizat la spitalele foarte mari, mai ales la clinicile universitare. Acest gen de
solutionare permite la rndul lui o mare varietate de modalitati de configurare volumetrica.
III.2.6.2. La alegerea tipului de configuratie spatial-volumetrica se va tine seama de faptul ca
spitalele sunt de regula unitati sanitare n expansiune, pentru care se pune periodic problema maririi
capacitatii, extinderii unora din serviciile tehnico-medicale existente sau completarii cu compartimente pentru
noi proceduri medicale. Se impune ca, nca din faza initiala de proiectare, sa se stabileasca zonele
functionale pentru care sunt probabile viitoare extinderi ale suprafetelor construite (de regula n sectorul
compartimentelor de diagnostic si tratament) si sa se opteze pentru solutia arhitecturala care va permite
conectarea coerenta a extinderilor la ansamblul de circuite functionale.
III.2.7. Alegerea solutiilor constructive pentru cladirile spitalicesti, n corelare cu
conditionarile functionale si tehnologice specifice; cerinte privind conformarea structurii de
rezistenta.
III.2.7.1. Sistemele structurale si constructive adoptate pentru cladirile spitalicesti trebuie sa asigure:
-posibilitati de configurare variabila (flexibila) a spatiilor interioare, de la un nivel la altul,
corespunzator cu cerintele functionale si tehnologice specifice ale compartimentelor medicale, concomitent
cu o suficienta rigiditate a ansamblului structural la solicitari seismice, pentru a nu se produce avarieri ale
elementelor de constructie nestructurale, ale instalatii lor si echipamentelor;
-posibilitati de reorganizare (modernizare) n timp a functiunilor medicale, care sa implice minime
interventii asupra elementelor structurale verticale sau orizontale;
-conditii optime de montaj pentru aparatura medicala (preluarea unor sarcini utile relativ mari: 8001000 daN/mp, distribuite neuniform n raport cu ansamblul cladirii):
-libertate de amplasare a sistemelor de instalatii pe traseele cele mai adecvate din punct de vedere
tehnologic si optime din punct de vedere al cerintelor medicale de igiena si asepsie;
-planeitatea peretilor si tavanelor, ce vor avea minimum de decrosuri si reliefuri, pentru a nu retine
praf si murdarie si a nu ngreuna activitatile de curatenie si dezinfectie.
III.2.7.2. Satisfacerea cerintelor enumerate mai sus impune anumite particularitati specifice ale
modului de alcatuire a structurilor de rezistenta pentru cladirile spitalicesti, dupa cum urmeaza:
a. -utilizarea de trame structurale cu deschidere mare pe ambele directii (6.00 m - 8.10 m);
b. -preferinta pentru sistemele structurale pe cadre pentru cladirile joase (cu limitare la 1-2 niveluri n
zonele seismice de calcul A, B, C, D) si utilizarea sistemelor structurale mixte compuse din cadre spatiale
seismorezistente n combinatie cu pereti structurali rari (cu dispunere I 3-5 travei, la nodurile cu circulatie
verticala si pe conturul cladirii, pentru a prezerva suficiente spatii flexibile), la cladirile cu mai mult de 3
niveluri;
c. -utilizarea de plansee de tip dala groasa, fara grinzi n cmp (eventual cu goluri si nervuri
nglobate) si cu grinzi numai pe conturul cladirii si la peretii spre coridoarele de circulatie;
d. -folosirea subsolului tehnic, destinat distributiei si vizitarii magistralelor de instalatii, pentru crearea
unei "cutii rigide", cu pereti structurali mai desi, care sa asigure rigiditatea necesara si conlucrarea
ansamblului structurii la solicitarile seismice.
OBSERVATIE: - La spitalele generale comunale sau la unele spitale de specialitate mici, la care prevederea
unui subsol tehnic general nu se justifica, utilizarea demisolului functional pentru rigidizarea ansamblului
structurii se va face cu precautiile necesare pentru a nu obstructiona organizarea functionala si solutionarea
sistemelor de instalatii
III.2.7.3. Conditionarile descrise la III.2.7.1., valabile n principiu pentru ntregul ansamblu de cladiri, au
ponderi diferite la solutionarea structurii de rezistenta pentru unele sau altele din sectoarele spitalului. Astfel:

n cadrul sectorului de spitalizare, repetitivitatea majoritatii configuratiilor spatio-functionale (saloanele de


bolnavi, anexele sectiei, unitatea de ngrijire); precum si relativa lor stabilitate n timp, permite utilizarea unor
sisteme structurale cu pereti mai desi, situatie ce poate fi speculata n cazul individualizarii de pavilioane sau
corpuri de cladire destinate spitalizarii. Chiar si n acest caz se va urmari prezervarea unor grade de
flexibilitate specifica a spatiilor, necesare pentru viitoare modernizari.
III.2.7.4. Pentru zonele seismice de calcul A, B, C si D este necesar ca la stabilirea solutiei spatialvolumetrice a cladirilor spitalicesti sa se aiba n vedere realizarea unor volume echilibrate care sa permita
conformari structurale cu potential de stabilitate si de adecvare optima la solicitarile induse de cutremure
(volume compacte, relativ simetrice, cu contur regulat n plan orizontal, a caror naltime sa nu depaseasca
10 niveluri dect n cazuri justificate). Se va urmari realizarea continuitatii elementelor structurale att pe
orizontala ct si pe verticala cladirii, precum si o buna conlucrare a structurii de rezistenta cu celelalte
elemente si subansambluri nestructurale ale constructiei.
III.3. CERINTE FUNCTIONALE SI TEHNOLOGICE ALE COMPARTIMENTELOR SI SERVICIILOR DIN
SPITALE
III.3.1. Sectiile medicale de specializare
III.3.1.1. Date generale
Sectiile medicale de spitalizare asigura cazarea si ngrijirea curenta a bolnavilor pe perioada internarii. n
functie de structura medicala a spitalului, sectiile medicale cu paturi ocupa ntre 30% si 50% din suprafata
totala a acestuia. Prin datele initiale ale temei-cadru se stabilesc: numarul de sectii din spital, profilul medical
si capacitatea fiecareia (numar de paturi afectat)
Marimea sectiilor poate varia ntre 50 si 100 de paturi (n functie de morbiditatea specifica profilului medical),
cu tendinta de coborre a cifrei superioare la 70-80 de paturi.
n functie de capacitatea decisa pentru sectii, raportata la capacitatea spitalului, rezulta ca numarul curent de
sectii din spitalele generale poate varia dupa cum urmeaza:
-spitale mici - (3)4-5 sectii;
-spitale mijlocii - 5-10 sectii;
-spitale mari - 10-18 sectii;
-spitale foarte mari - peste 18 sectii.
Profilul sectiei poate fi definit de:
-una din specialitatile medicale de baza:
-boli interne
-chirurgie generala
-pediatrie
-obstetrica -ginecologie
-alte specialitati:
-O.R.L.
-oftalmologie
-ortopedie
-neurologie

-boli dermato-venerice
-boli contagioase etc.
-profiluri derivate din specialitatile medicale de baza:
-grupa boli interne:
-cardiologie
-reumatologie
-endocrinologie
-boli de snge si sistem
-oncologie
-boli profesionale etc.
-grupa chirurgie:
-chirurgie toracica si pulmonara
-chirurgie buco-maxilo-faciaIa
-traumatologie si chirurgie reparatorie
-neurochirurgie etc.
-grupa pediatrie:
-neuropsihiatrie infantila
-chirurgie infantila
-prematuri etc
II.3.1.2. Organizarea sectiilor medicale curente
Indiferent de profilul medical. sectiile de spitalizare au o structurare functionala asemanatoare, cu exceptia
celei de pediatrie (compartimentele pentru prematuri. sugari si copii mici) si acelei de obstretica-ginecologie
(compartimentul obstetrica fiziologica si nou-nascuti)
La solutionarea arhitecturala a corpurilor de cladiri destinate spitalizarii, se va avea n vedere ca amplasarea
sectiei medicale sa se faca pe un singur nivel. Se accepta amplasarea pe doua niveluri a sectiilor mari, care
au n componenta compartimente relativ autonome.
n componenta unei sectii medicale intra urmatoarele categorii de spatii:
a.-saloanele bolnavilor si dotarile sanitare aferente
b.-ncaperi pentru asistenta medicala
c.-ncaperi pentru deservirea pacientilor
d.-diverse spatii pentru activitatile gospodaresti ale sectiei
e.-circulatii

f.-n spitalele clinice sunt necesare o serie de spatii suplimentare. destinate studentilor si cursantilor ce si
desfasoara practica medicala sau specializarea la patul bolnavului.
III.3.1.2.1. Salonul "pentru bolnavi adulti se va conforma urmatoarelor cerinte:
-capacitatea -pentru saloanele curente:
-optim: 2.3 sau 4 paturi
-acceptabil: 5 paturi
-maxim admisibil: 6 paturi
-pentru cazuri speciale:
-rezerve cu: 1 pat sau 2 paturi
(din care unul pentru nsotitor)
-arie utila minima/paI:
-7 m pipat n saloanele curente
-8-10 mp/pal n rezerve
-cubaj de aer n caz de ventilare naturala:
-20 mc/pat
-dotare sanitara aferenta:
-minim: -un grup sanitar cu lavoar si closet la maxim 8 paturi (cu dusurile amplasate n comun la mai multe
saloane)
-recomandat: -un grup sanitar propriu complet la saloanele de 5(6) paturi sau la doua saloane de 2 (3) paturi
-optim: -grup sanitar propriu la salon
-rezervele vor avea n toate cazurile grup sanitar propriu
-saloanele de 2-4 paturi care nu au grup sanitar propriu. precum si cele de 5si 6 paturi (n toate cazurile) vor
fi prevazute cu lavoar n camera, pentru personalul medical.
-dotare medicala:
-minim: - 1 priza de oxigen pe salon
-optim: -priza de oxigen la fiecare pat
-dotare minima cu instalatii electrice:
-corp de iluminat. priza si sonerie la fiecare pat
-dotare minima cu mobilier:
-pat + noptiera cu dulap / bolnav,
-1 masa cu scaune / salon

-orientare a ferestrelor:
-favorabila: -sud-est. sud
-acceptabiIa: -nord-vest
-se va evita orientarea ferestrelor spre nord si nord-est (vnturi dominante reci).
se poate accepta orientarea spre vest si sud-vest, numai cu conditia asigurarii unei protectii corepunzatoare
a ferestrelor fata de excesul de nsotire.
OBSERVATIE: Conditionarile privind orientarea ferestrelor nu mai sunt imperative la sectiile de spitalizare de
bolnavi acuti (durata mica de spitalizare: 10-12 zile) si la saloanele n care se face tratarea aerului
(climatizare).
-alte prescriptii:
-paturile se vor aseza paralel cu frontul ferestrei si vor fi accesibile pe ambele laturi lungi.
-distanta ntre doua paturi va fi de 0.80-1.00 m. dar nu mai mica de 0.70 m,
-distanta ntre pat si peretele exterior va fi de cel putin 0.80 m recomandat 1.00 m,
-distanta ntre pat si peretele paralel pe care se afla lavoarul va fi de minim 1.30 m
-pentru cel putin un pat din salon, circulatia libera aferenta va permite stationarea si deplasarea n carucior
de handicapat.
Prin datele de tema se vor preciza, pentru fiecare sectie, tipul de saloane ce se va prevedea, repartitia
paturilor pe saloane, eventualele specializari pentru unele d ntre ele, necesarele compartimentari pe mp de
saloane (n functie de sex. tip de afectiuni, nivel de asepsie).
III.3.1.2.2.Spatiile pentru activitatile medicale din sectie pot prezenta diferente n ce priveste numarul,
dimensiunile si organizarea n functie de profilul, capacitatea sectiei si tipul de spital. Aceste date se vor
preciza prin tema de proiectare, n mod curent, se prevad urmatoarele spatii:
-camere pentru tratamente -pansamente (1 camera de 16-18 mp la 20-30 bolnavi);
-cabinete pentru medici (cel putin 1 cab. de 12-14 mp la 25 paturi, cu sau fara grup sanitar propriu);
-spatii de lucru pentru asistente (oficiu medical), cu posturi de supraveghere a bolnavilor (monitorizare daca
este cazul), cu anexe pentru depozitare instrumentar si medicamente;
-ncaperi pentru conducerea medicala a sectiei (medic-sef, asistenta-sefa, raport de garda, secretariat);
Pentru unele din profilurile medicale, n cadrul sectiei se mai prevad si alte spatii pentru activitati medicale:
-camere pentru investigatii, tratamente speciale, sali de interventie chirurgicala cu anexele respective
III.3.1.2.3. n categoria ncaperilor necesare pentru deservirea internatilor intra:
-oficiul alimentar cu anexele sale si sala de mese;
-camera pentru activitati de zi si primire vizitatori;
-cabine telefonice;
-camera de baie (dupa caz si grupul de dusuri, daca sunt solutionate centralizat).

n unele tipuri de solutionare a circuitului de primire-internare a pacientilor, vestiarul si filtrul de igienizare se


amplaseaza direct n sectie, n zona accesului; n acest caz se prevede suita de spatii necesare: grup
sanitar, boxa de dezbracare, depozite pentru efecte ale pacientilor etc.
III.3.1.2.4. Spatiile pentru activitatile gospodaresti ale sectiei sunt:
-camere de spalare-sterilizare plosti si alte recipiente - "ploscar" - (se recomanda una la 25-30 paturi)
-spatiu de colectare rufe murdare si boxa de curatenie;
-depozit de lenjerie curata;
-camera pentru ngrijitoare.
Circulatiile interioare ale sectiei asigura legaturile necesare ntre diversele ncaperi; ele se diferentiaza sau
se segmenteaza prin filtre daca apar n cadrul sectiei compartimente cu cerinte diferite de asepsie. La
spitalele clinice se recomanda diferentierea pe circulatie separata a zonei spatii lor destinate nvatamntului
si conducerii medicale a sectiei, de zona saloane lor pentru bolnavi.
Accesul n sectie si coridoarele se recomanda a fi supravegheate de la un post de conltrol aflat n legatura
cu secretariatul si/sau cu spatiiIe de lucru ale asistentelor.
III.3.1.3. Organizarea sectiilor medicale n sistemul unitatilor de ngrijire"
Unitatea de ngrijire cuprinde o grupare de camere de bolnavi, cu un numar constant de paturi, pentru care
asistenta medicala este acordata de o echipa compusa din 5-6 asistente medicale, 2-3 ngrijitoare,
repartizate pe ture, coordonata de un medic. Capacitatea unei unitati de ngrijire variaza, n functie de profilul
medical, ntre 20 si 35 de paturi, cele mai frecvente fiind cele de 25-30 paturi.
n sistemul de organizare a sectiilor pe unitati de ngrijire, anexele medicale si gospodaresti ale sectiei se
repartizeaza pe unitatile de ngrijire (cte un cabinet medic, o sala de tratamente, un post asistente, un
spatiu de igienizare, o camera de zi s.a.m.d.), ramnnd comune spatiile conducerii sectiei, oficiul alimentar,
una-doua ncaperi destinate investigatiilor sau tratamentelor speciale. Acest sistem faciliteaza realizarea
unor conditii mai bune de igiena si asepsie; aplicat flexibil, asigura separarea interioara a sectiilor atunci
cnd sunt necesare segregari functionale pe subzone (diferentieri pe profiluri medicale, izolarea pacientilor
cu risc septic).
Unitatea de ngrijire constituie un modul functional repetabil, caruia i corespunde un modul de configurare
spatial-arhitecturaIa, ce devine o baza pentru modularea celei mai mari parti a sectorului de spitalizare. n
acest sistem de organizare, capacitatea sectiei se va corela cu numarul de unitati de ngrijire si cu marimea
acestora. n functie de marime si de profil medical, o sectie poate cuprinde 2-4 unitati de ingrijire.
IlI.3.1.4. Organizarea sectiei de pediatrie
ngrijirea pacientilor copii se face obligatoriu n compartimente distincte n functie de vrsta: -grupa sugari si
grupa copii 1-3 ani, grupa copii prescolari (3-6 ani) si grupa copii scolari (6-14 ani). Structura paturilor pe
grupe de vrsta se precizeaza prin tema-cadru, iar nominalizarea spatiilor si organizarea circuitelor prin tema
de proiectare.
Compartimentul destinat unei grupe de vrsta constituie o unitate de ngrijire relativ autonoma, n cadrul
caruia pe lnga spatiile de spitalizare conformate dupa specificul vrstei, se mai prevad:
-o parte din spatiile de asistenta medicala (cele de supraveghere si tratament specific),
-o parte din spatiile de deservire ale bolnavilor (individualizate dupa vrsta pacientilor),
-un spatiu de curatenie.
IlI.3.1.4.a. Compartimentul pentru copii scolari este asemanator ca organizare cu unitatea de ngrijire pentru
bolnavii adulti. Saloanele, cu grupurile sanitare aferente, sunt identic conformate, dimensionate si mobilate.
Se prevad aceleasi anexe medicale si gospodaresti. Oficiul alimentar se aprovizioneaza de la bucataria

spitalului. n cadrul compartimentului se vor crea subunitatile necesare pentru cazurile septice/aseptice.
Camera de zi se va amenaja si pentru activitati scolare.
IlI.3.1.4.b. Pentru compartimentul de copii prescolari (3-6 ani) trebuie aplicat un sistem de cazare adaptat
vrstei, respectiv n grupari de 3-4 saloane de 2-4 copii, prevazute cu grup sanitar comun sau separat pe
scxe, carora li se afecteaza un post de supraveghere (Iucnr) asistente. n cadrul compartimentului, unul-doua
saloane se vor specializa pentru cazurile septice (cu grupuri sanitare distincte)
-suprafata utila/pat n salon va fi de minim 6 mp
-peretele salonului orientat spre postul asistentei va fi partial vitrat.
-gabaritele mobilierului si obiectelor sanitare vor fi adaptate vrstei.
n cadrul compartimentului se vor mai prevedea o camera de tratamente-pansamente proprie, un spatiu de
lucru pentru personalul mediu (oficiu medical) si un numar de rezerve (stabilit prin tema) pentru copii care se
interneaza cu mamele. Daca marimea compartimentului o justifica, se recomanda prevederea unui spatiu de
joaca pentru copii necontagiosi.
III.3.1.4.c. Spitalizarea pentru sugari si grupa de copii de 1-3 ani se organizeaza n sistemul nucleelor cu 2-3
camere (boxate) de 4-6 paturi, prevazute cu un grup sanitar de igienizare si grupate la un post de
supraveghere al asistentelor. Unul din nuclee va fi destinat cazurilor septice.
-suprafata utila/pat n camcra va fi de 4-5 mp
-toti peretii vor fi vitrati la partea superioara pentru control vizual.
-n camera se va prevedea o cada speciala pentru mbaiere
Pentru copiii care se interneaza cu mame se prevad rezerve prevazute cu dotari sanitare specializate pentru
mama si pentru copil. Uneori se recomanda amplasarea n afara compartimentului a unor saloane pentru
mamele care si alapteaza copiii.
Compartimentul pentru sugari si copii mici (0-3 ani) va fi izolat pe un circuit distinct de restul grupelor de
vrsta, va avea anexe medicale si gospodaresti proprii, iar accesul se va solutiona n sistem filtru.
III.3.1.4.d. n cadrul sectiei de pediatrie se mai amplaseaza urmatoarele categorii de spatii pentru asistenta
medicala, pentru care se vor face precizari anume prin tema de proiectare:
-unitate specializata (nucleu) de terapie intensiva,
-unitate specializata pentru ngrijire prematuri (dupa caz)
-ncaperi pentru consultatii, investigatii si tratamente speciale,
-cabinete pentru medici si anexe pentru personalul medical auxiliar,
-spatii pentru conducerea sectiei.
III.3.1.4.e. Pentru hranirea sugarilor si a copiilor de 1-3 ani, n sectiile de pediatrie se amenajeaza o
bucatarie specializata, denumita "biberonerie" sau "bucatarie de lapte", organizata si conformata adecvat
capacitatii sectiei. Spatiile componente se dimensioneaza tinnd seama de echipare; alcatuirea lor
urmareste fluxul tehnologic:
-primirea, spalarea si sterilizarea biberoanelor, canitelor, linguritelor;
-prepararea alimentelor: paste, piureuri, lichide dietetiee, lapte;
-umplerea biberoanelor, racirea, distributia;
-anexe pentru depozitare;

-camera asistenta dieteticiana.


Sectiile sau subsectiile de obstetrica fiziololgica si nou-nascuti (maternitate) au o organizare spatiofunctionala mai complexa, ntruct activitatile medicale se adreseaza distinct mamelor si nou-nascutilor, desi
cele doua categorii de pacienti se spitalizeaza mpreuna.
OBSERVATIE: Sectiile de obstetrica-ginecologie din spitalele generale mici si mijlocii, se organizeaza pe
subsectii complet separate, de ginecologie si obstetrica, pentru care se prevad anexe medicale, de deservire
pacienti si gospodaresti distincte. n spitalele mari, sau n cele de specialitate, pentru cele doua profiluri se
constituie sectii diferite.
Se pot aplica trei moduri de organizare functionala a sectiei:
a. -compartimente medicale distincte pentru mame si nou-nascuti, n care asistenta pentru mame se face
similar cu cea pentru celelalte categorii de bolnavi adulti, iar pentru nou-nascuti se solutioneaza n sistemul
aplicat n sectiile de pediatrie la compartimentul sugari. Cele doua compartimente au propriile anexe
medicale, de deservire si gospodaresti specializate. ntre cele doua compartimente se amplaseaza spatiile
pentru alaptare, utilizate n comun.
b. -sistemul nucleelor (respectiv al unitatilor de ngrijire) mixte pentru mame si nou-nascutiilor, compuse din
doua saloane (de 3-5 paturi) pentru mame cu dotarile sanitare aferente, care flancheaza doua saloane
pentru nou-nascuti (dotate corespunzator) si un spatiu de lucru pentru asistente (care, dimensionat ca atare,
este utilizat n unele variante de organizare ca spatiu de aIaptare).
c. -sistemul de cazare al mamei si nou-nascutului n acelasi salon, (fie n rezerve individuale, fie n saloane
pentru doua mame cu copiii lor), cu spatii corespunzator dimensionate si dotari sanitare specializate.
n sistemele b.) si c.), anexele medicale si de deservire, specializate pentru cele doua categorii de pacienti,
se amplaseaza grupat n cadrul unitatii de ngrijire.
Indiferent de sistemul de cazare adoptat, pentru cazurile septice se vor diferentia compartimente (nuclee)
distincte att pentru mame ct si pentru nou-nascuti. Pentru cazurile de obstetrica patologica se amenajeaza
saloane distincte, grupate, att n compartimentul septic, ct si n cel aseptic. (Uneori cazurile de obstetrica
patologica se amplaseaza n sectia /subsectia de ginecologie).
Sectia de obstetrica va fi n legatura directa cu blocul de nasteri, si sala de operatii pentru cezariene, la
acelasi nivel, recomandat fiind ca circuitul respectiv sa fie distinct de circulatiile comune ale spitalului. La
spitalele generale mici si mijlocii, blocul de nasteri se poate amplasa chiar n sectia (subsectia) de obstetrica.
Prin tema de proiectare se vor face precizari asupra sistemului de cazare adoptat si asupra modului general
de organizare al asistentei la nasteri.
III.3.2. Serviciul de primire - internare a bolnavilor
III.3.2.1. Acest serviciu se organizeaza n general ca serviciu unic pe spital si are rolul de a asigura
efectuarea formelor de internare, examinarea medicala si trierea epidemologica a bolnavilor pentru internare,
prelucrarea sanitara a acestora n functie de starea lor fizica si echiparea n imbracamintea de spital.
Serviciul se dimensioneaza n functie de numarul mediu de internari zilnice rezultat din capacitatea si profilul
spitalului.
Amplasarea serviciului de primire - internare se face n legatura directa cu accesul principal n spital si cu
serviciul de urgenta, corespunzator celor doua categorii de pacienti: -pacientii care vin pregatiti la spital
(programati dupa consulturi si examinari medicale anterioare, unele efectuate n ambulatorul sau n serviciile
de diagnostic ale spitalului) si pacientii care ajung la spital nepregatiti (accidente, mbolnaviri subite, stare de
criza) fiind preluati de serviciul de urgenta. La spitalele mici si mijlocii, n functie de profilul medical, serviciul
de primire - internare se poate cupla cu serviciul de urgenta sau cu ambulatorul.
III.3.2.2. Componentele functionale ale serviciului de primire - internare sunt:
a)-unitatea de ntocmire a documentelor medicale,
b)- compartimentul de examinari medicale,

c)- unitatea de igienizare sanitara,


d)- unitatea de gestiune haine si efecte de spital,
e)-unitatea de externare.
OBSERVATIE: n functie de optiunile beneficiarului de folosinta, se poate adopta o organizare a internarii n
care componentele a.) si b.) se solutioneaza centralizat si se amplaseaza la intrarea n spital, iar
componentele c.). d.) si e.) se repartizeaza la sectiile medicale si respectiv la serviciul de urgenta
III.3.2.3. Unitatea de ntocmire a documentelor de internare cuprinde:
-spatiul de asteptare prevazut cu grupuri sanitare, cu zone separate pentru pacienti adulti si pacienti copii;
-doua-trei birouri conexate ntre ele si prevazute cu amenajari pentru relatia cu publicul (ghisee sau tejghea
cu boxe).
Unitatea coopereaza cu conducerea sectiilor medicale si cu compartimentul evidenta medicala (din serviciul
administrativ).
III.3.2.4. Compartimentul examinari medicale cuprinde cabinetele de consultatie, specializate dupa profilurile
sectiilor medicale, cu spatiile de asteptare si grupurile sanitare aferente, n spitalele generale sunt obligatorii
cel putin trei cabinete: unul pentru pediatrie, unul pentru obstetrica-ginecologie si al treilea pentru restul de
adulti.
Necesarul de cabinete pentru spitalele generale mari si spitalele de specialitate din retea se determina n
functie de capacitatea sectiilor carora li se adreseaza si nu va fi mai mic dect:
-pediatrie: -pna la 150 paturi: -1 cabinet
-peste 150 paturi: -2 cabinete
-peste 300 paturi: -3 cabinete
-obstetrica ginecologie:
- pna la 50 paturi: 1 cabinet cu 2 boxe
- pna la 200 paturi: - 1 cabinet
- peste 200 paturi: - 3 cabinete
-sectii de adulti -pna la 200 paturi:-2 cabinete
-pna la 400 paturi: - 2 cabinete
-peste 400 paturi: - 3 cabinete
Asteptarea pentru pediatrie va fi separata, iar adiacent ei se va prevedea o camera de izolare cu grup sanitar
propriu, pentru stationarea temporara a copilului identificat a fi contagios; la spitalele mari de pediatrie se
prevad doua-trei boxe de izolare si suplimentar se amenajeaza la intrare un filtru de triaj epidemiologic, de
asemenea boxat.
III.3.2.5. Unitatea de igienizare sanitara cuprinde filtrele de prelucrare sanitara si grupurile sanitare aferente
(prevazute cu dus sau baie - dupa caz -), separate pe sexe si pe cele trei categorii de pacienti, ce trebuie
departajate igienico-sanitar (copii, parturiente, adulti). La pediatrie spatiul de igienizare se
compartimenteaza: pentru grupa 0-2 ani si pentru grupa 2-14 ani, accesul facndu-se direct din cabinetele
de examinare. n filtrele de igienizare se prevad boxe pentru lenjerie si efecte curate de spital.

III.3.2.6. Pastrarea hainelor bolnavilor pe perioada internarii se face ntr-un depozit de efecte
compartimentat, bine ventilat, legat direct de spatiile de igienizare, dar si de unitatea de externare.
Dimensionarea se face dupa numarul de paturi (0.16 - 0.18 mp/pat si 0.08 - 0.10 mp/pat copil).
III.3.2.7. Unitatea de externare se compune dintr-un spatiu prevazut cu boxe de imbracare, separate pe sexe
si distincte pentru copii si nou-nascuti. Daca externarea se face centralizat, unitatea se amplaseaza ct mai
aproape de nodul de circulatie verticala care face legatutra cu sectiile de spitalizare, n afara circuitului de
internare, dar n legatura cu depozitul de haine si cu biroul de ntocmire a documentelor de spitalizare.
III.3.3. Serviciul de urgenta
III.3.3.1. Pentru activitatile medicale de acordare a primului ajutor bolnavilor accidentati sau aflati n stare
grava (adusi cu ambulanta sau cu autovehiculele apartinatorilor) ca si pentru alte urgente medicale din
teritoriu, n-spitale se organizeaza un serviciu sau un compartiment special (n functie de marimea spitalului).
n varianta minima, curenta la spitalele mici si mijlocii. compartimentul trebuie sa cuprinda urmatoarele spatii:
-acces acoperit si inchis lateral pentru autosalvari;
-1 (2) cabinete de consultatie si tratament cu 2 (4) posturi de lucru;
-sala de interventii chirurgicale, cu anexe pentru spalare medici si instrumente;
-sala cu anexe pentru proteze ghipsate, echipata cu aparat roentgen;
-camera de spitalizare provizorie, compartimentata pe sexe, de 2-6 paturi (1 % din capacitatea spitalului);
-filtre igienizare cu boxe pentru depozitarea hainelor pacientilor, a efectelor si lenjeriei de spital;
-post de lucru pentru asistente si anexe personal mediu;
-sala de asteptare cu anexe pentru apartinatori;
-cabinet medici de garda, cu grup sanitar;
-depozit targi, brancarde, carucioare.
III.3.3.3. La spitalele generale mari sau la spitalele cu specific de urgenta, serviciul se amplifica ca numar de
sali de interventie, se diversifica pe profiluri medicale (chirurgie, cardiologIe, pediatrie) si poate capata si alte
functiuni medicale:
-sala de reanimare,
-cabinete de investigatii si explorari,
-laborator teste de urgenta etc.
III.3.3.4. Amplasarea serviciului n cadrul spitalului va permite colaborarea directa cu serviciul de internari,
precum si legaturi rapide cu blocul operator, serviciul de terapie intensiva, serviciile de roentgendiagnostic si
explorari functionale, laboratorul de analize medicale.
III. 3.4. Compartiment de spitalizare de o zi
III.3.4.1. Pentru unele tipuri de investigatii, interventii si tratamente, pentru care este necesara tinerea sub
observatie a pacientului pe durata unei zile, se organizeaza n spitale un compartiment distinct de spitalizare,
care permite degrevarea sectiilor medicale de perturbarile de activitate produse de astfel de cazuri.
III.3.4.2. Compartimentul se organizeaza n spitalele mijlocii si mari, pentru o capacitate de 2-3% din numarul
de paturi al spitalului, dar minim pentru 12 paturi. n cadrul compartimentului, dupa caz si n functie de
precizarile temei de proiectare, se pot amplasa distinct si unitatile: de epurare renala, de ntreruperi de
sarcina.

Cazarea pacientilor se face n saloane de 2-3 paturi si rezerve; aferent acestora se prevad: cabinet de
consultatii si tratamente (eventual sala de mici interventii), post de lucru pentru asistente, mic oficiu
alimentar, grupuri sanitare, boxe de lenjerie si de curatenie etc.
Compartimentul se amplaseaza n apropierea accesului principal, n legatura cu sectorul ambulator, cu
serviciul de urgenta (pentru utilizarea elastica a unor componente) si cu circulatiile principale care fac
legatura cu serviciile tehnico-medicale.
III.3.5. Sectorul ambulator
III.3.5.1. Spitalul acorda servicii medicale, n specialitatile pe care este profilat, si pentru bolnavii a caror
stare fizica nu impune internarea. Sectorul ambulator propriu spitalului organizeaza si gestioneaza aceste
servicii, asigura asistenta premergatoare internarii (consultari, explorari) si/sau pe cea posterioara internarii
(post-control, tratamente prelungite ambulator), reducnd numarul de zile de spitalizare la strictul necesar.
III.3.5.2.Spatiile necesare se amenajeaza pentru:
-cabinete de consultatii (n specialitati din profilul spitalului si n specialitati conexe cu acestea);
-camere pentru pansamente si tratamente curente;
-spatii de asteptare aferente cabinetelor;
-birou de programare si evidenta a pacientilor;
-punct farmaceutic pentru medicamente specifice (dupa caz);
-anexe pentru personalul medical;
-grupuri sanitare si boxa pentru curatenie.
Dimensiunea minima pentru cabinetele de consultatie si camerele de tratamente curente, cuprinsa ntre 16
mp si 24 mp, este diferentiata dupa activitatile specifice. Numarul de cabinete si anexele acestora sunt
determinate de numarul de consultatii ce se preconizeaza a se acorda pentru fiecare specialitate; datele se
vor preciza prin tema de proiectare. Pentru dimensionarea spatiilor de asteptare se ia n calcul ncarcarea la
orele de vrf, considernd o arie utila de 1.00-1.50 mp/pacient adult si respectiv 1.50-2.00 mp/pacient copil
cu nsotitor. Spatiile de asteptare si grupurile sanitare pentru copii se izoleaza de cele ale adultilor.
III.3.5.3. Sectorul ambulator poate fi accesibil:
a.-direct din exterior, situatie n care va fi dotat cu anexele specifice (garderoba, punct de informatii si control
acces, cabine telefonice),
b.-din holul intrarii principale, caz n care pacientii pot beneficia de toate serviciile si anexele prevazute
pentru vizitatori si nsotitori.
Amplasarea sectorului ambulator n cadrul spitalului va permite legaturi usor accesibile cu serviciile de
investigatii-explorari si tratamente, precum si cu compartimentul de spitalizare de o zi.
III.3.6. Blocul operator
III.3.6.1. Prezent n spitalele care au sectii sau compartimente chirurgicale (toate spitalele generale si cea
mai mare parte a spitalelor de specialitate), blocul operator este unul din sectoarele cu cea mai complexa
structurare si mai stricta conditionare a spatiilor si circuitelor interne.
n principiu, blocul operator grupeaza toate salile de operatii necesare diverselor specialitati (profiluri)
medicale. n spitalele generale, profilurile care utilizeaza blocul operator sunt: chirurgia generala, ortopedia,
traumatologia si arsii, cardiologia, gastro-enterologia, urologia, obstetrica, ginecologia, neurologia,
oftalmologia, ORL, pediatria, oncologia si serviciul de urgenta.

n functie de numarul de paturi chirurgicale si tinnd seama de specificul activitatilor medicale, pentru unele
sectii (compartimente) se pot prevedea sali de operatii proprii, n afara blocului operator centralizat, cum este
cazul pentru:
-sectia obstetrica-ginecologie;.
-sectia de oftalmologie;
-sectia ORL;
-compartimentul de arsi;
-serviciul de urgenta.
III.3.6.2. Dimensionarea blocului operator, respectiv determinarea numarului necesar de sali de operatie, se
face prin raportare la numarul de paturi din sectiile si compartimentele cu profil chirurgical care l utilizeaza.
Indicele mediu de raportare este:
-o sala de operatie - pentru 30-35 paturi chirurgicale (indicele este n scadere datorita perfectionarii tehnicilor
operatorii si scaderii duratei de spitalizare post-operator).
OBSERVATII: -Pentru unele specialitati chirurgicale (arsi grav, transplanturi) se prevede o sala de operatii la.
25 de paturi.
ntr-o sala de operatie au loc, n medie pe zi, 2, 5 interventii chirurgicale, considernd un timp mediu necesar
de cca 3 ore pentru pregatirea salii si desfasurarea operatiei
n functie de marimea si structura medicala a spitalului, blocul operator centralizat poate grupa de la 2 pna
la 8-10 sali de operatie.
III.3.6.3. Pentru spitalele mici si mijlocii gruparea salilor de operatie ntr-un singur bloc operator comun
prezinta o serie de avantaje certe:
-asigurarea controlului conditiilor de asepsie,
-utilizarea mai eficienta a spatiilor, aparaturii, instrumentarului, personalului auxiliar,
-organizarea coerenta a activitatilor de anestezie si a supravegherii bolnavului la trezire,
-gruparea economica a instalatiilor speciale pentru tratare aer, pentru producere si distributie apa
sterila, gaz de narcoza, curent electric n caz de avarii etc.
n spitalele mari si foarte mari, mai ales n cele multiprofilate, centralizarea prea multor sali intr-un
singur bloc operator pune n evidenta serioase dezavantaje:
-dificultati n controlul aplicarii masurilor de igiena si asepsie,
-scaderea gradului de confort pentru echipa medicala (agitatie, aglomeratie, instrumentar comun,
dificultati n programare si n coordonarea personalului auxiliar utilizat n comun),
-cresterea departarii fata de sectia medicala de spitalizare.
Reducerea dezavantajelor pe care le prezinta blocurile operatorii mari se obtine prin:
a.- realizarea de doua-trei blocuri operatorii distincte si specializate, amplasate mai aproape de
sectiile respective de spitalizare;
b.- sectorizarea blocului operator pe tipuri de interventii, fiecarui sector revenindu-i un grup de anexe
proprii;

c.- dublarea (eventual triplarea) circuitelor prin diferentierea circuitelor interioare n sistem curat/murdar
si/sau specializarea circuitelor pe categorii de personal si grupe de echipe medicale.
OBSERVATIE: Un mod uzual de sectorizare a blocului operator, aplicat adesea chiar si n : spitalele de
marime mijlocie, este cel de separare n bloc septic si bloc aseptic, cu tratare diferentiata a salilor de
operatie si a anexelor medicale, n ce priveste masurile de asepsie. Acest principiu de separare este din ce
n ce mai contestat, pe plan international, de speciaIistii n igiena, ntruct se dovedeste prin masuratori o
scadere a nivelului de igiena sub minimul admisibil n sectorul septic (dupa parerea acestora, toate salile de
operatie - inclusiv anexele lor medicale - trebuie considerate si tratate ca aseptice).
III.3.6.4. Solutionarea spatial-functionala pentru blocurile operatorii difera dupa marimea acestora. Sunt
considerate blocuri operatorii mici cele cu 2-4 sali de operatie, iar blocuri operatorii mari cele cu mai mult de
6 sali de operatie. Pentru blocurile operatorii mici tipologiile de conformare optima sunt bine conturate si se
aplica ca atare. Pentru solutionarea unui bloc operator mare este necesar un studiu prealabil privind
organizarea medicala si tehnologica cea mai adecvata datelor de tema si structurii medicale a spitalului.
III.3.6.5. Un bloc operator mic se compune din urmatoarele categorii de spatii:
-spatii medicale;
-2-4 sali de operatie cu anexele aferente:
-spalator-filtru pentru chirurgi,
-spalator pentru instrumente,
-spatiu de pregatire a bolnavului,
-spatiu pregatire materiale dupa caz -, (se recomanda ca anexele sa fie individualizate pentru fiecare sala
n parte; se accepta si anexe comune la doua sali, daca cel putin o sala de operatie a blocului are anexe
individualizate)
-spatiu pentru trezirea pacientilor (comun sau boxat),
-camera de odihna pentru medici,
-camera de lucru pentru asistente,
-laborator pentru determinari de urgenta,
-sala aplicare proteze gipsate cu anexe pentru pregatirea feselor(dupa caz),
-camera protocol operator,
-camera medici anestezisti.
-spatii gospodaresti:
-boxa pentru depozitare materiale sterile si farmaceutice,
-depozit aparate,
-spatiu depozitare targi, carucioare,
-boxa pentru curatenie si colectare evacuare obiecte murdare (rufe,deseuri).
-spatii de control si filtrare accese:
-filtru bolnavi (eventual cu sistem de trasbordare targa),

-filtru personal medical (separat pe sexe) cuprinznd vestiar si grup sanitar cu dus,
-dispecerat-programare (dupa caz).
-spatii tehnice pentru instalatiile special aferente blocului operator (amplasate n afara blocului, dar n
imediata vecinatate a acestuia)
-statie preparare apa sterila,
-statie preparare gaz de narcoza,
-statie de acumulatori si camera tablou electric,
-centrala de ventilatie si tratare a aerului.
III.3.6.6. Dispunerea spatiilor si organizarea circuitelor la interiorul blocului operator se face pe principiul
zonarii dupa cerintele de asepsie, trecerea facndu-se gradat dinspre statiile neutre (conditii igienicosanitare obisnuite pentru sectorul sanitar), prin cele curate (cu conditionari igienice speciale), la cele
aseptice:
-zona filtre de acces neutra-zona functiuni anexe - neutra - cuprinznd: -protocol operator, secretariat, laborator, determinari de urgenta,
laborator, etc.
-zona curata - camere de pregatire preoperatorie a bolnavilor, camera de trezire a bolnavilor, spatiul de lucru
al asistentelor, camera odihna medici, camera de gipsare, etc.
-zona aseptica - sala de operatie si spatiul de spalare si mbracare sterila a echipei operatorii.
Problema principala n solutionarea circuitelor blocului operator o reprezinta activitatile si spatiile "murdare":
-spaIatoare pentru instrumentele utilizate, spatii sanitare si de curatenie, evacuarea deseurilor si rufelor
postoperator. masurile ce se ntreprind sunt:
-izolarea completa a activitatilor n spatii nchise, pna la "ambalarea" produselor n anvelope sterile cu care
se transporta apoi pe circulatia comuna a blocului operator;
-decalarea prelucrarilor "murdare" pna dupa ncheierea programului operator;
-crearea unui circuit "murdar", separat de circuitul zonei curate, prin dublarea coridoarelor blocului operator
(solutie recomandata n special la blocurile operatorii mari), ceea ce presupune sali de operatii capsulate.
n toate cazurile, transferul instrumentelor murdare de la sala de operatie la spalator se face numai prin
ghiseu; n cazul solutiei cu dublu circuit, transferul deseurilor si rufelor murdare spre coridorul de serviciu se
face printr-o ecluza speciala.
III.3.6.7. n blocurile operatorii mari se recomanda cuprinderea unei statii de sterilizare, proprii (pentru
prelucrarea instrumentarului si a cauciucariei din salile de operatie), distincta de statia centrala de sterilizare
pentru restul serviciilor din spital. Descrierea modului de conformare si organizare a unei statii de sterilizare
se face la cap. III.3.15.
n blocurile operatorii mari se mai prevad si alte spatii:
-camera dezinfectie aparatura medicala mobila.
-punct farmaceutic,
-banci de tesaturi
-post de lucru pentru medici si personal mediu anestezie.

-mic oficiu pentru ceai, cafea , legat de zona de odihna a personalului medical etc.
III.3.6.8. Dimensionarea diverselor spatii specifice este determinata de tipul de interventii chirurgicale.
marimea echipelor operatorii. marimea blocului operator. nivelul de echipare cu aparatura. solutia generala
de conformare a blocului operator.
-pentru sala de operatie dimensiunile minime variaza de la 30 mp la 40 mp arie utila.
-pentru celelalte spatii medicale. aria utila nu va fi mai mica dect:
-12 mp - spalare si mbracare chirurgi pentru o sala
-18 mp - spalare si mbracare chirurgi comuna la 2 sali
-10 mp - spalare instrumente
-12 mp - un post de pregatire preoperatorie
-10 mp - un post de trezire postoperatorie
-25 mp - sala de gipsare
III.3.6.9. Blocul operator va avea Iegatura directa cu serviciul anestezie - terapie intensiva si cu sterilizare
centrala (daca nu are sterilizare proprie): legaturi usoare se vor asigura cu: blocul de nasteri (cnd acesta nu
are sala proprie pentru operatii cezariene), serviciul de roentgendiagnostic, serviciul de urgenta, laboratorul
de anatomie patologic (pentru examene extemporanee) si nodul central de circulatie verticala care conduce
la sectiile medicale de spitalizare.
III.3.7. Serviciul de anestezic - terapie intensiva (ATI)
III.3.7.1. O creatie relativ recenta n structura spitalelor, serviciul ATI centralizeaza toate cazurile medicale
grave, care necesita supraveghere continua si ngrijire intensiva 24 de ore din 24. Asistenta medicala se
asigura de un personal nalt calificat, cu ajutorul unei aparaturi medicale specializate (pentru compensarea
functiilor vitale ale organismului si monitorizarea bolnavilor).
III.3.7.2.Marimea serviciului (numar de paturi) este o variabila n functie de capacitatea si profilul spitalului.
Prin tcm,1 se precizeaza att numarul de paturi necesar ct si structura de organizare a acestora pe unitati
componente. Serviciile ATI mici (suh 15 paturi) precum si cele din spitalele de specialitate. se submpart n
doua sectoare -septic si aseptic -. Serviciile mari, n spitalele multiprofilate, se organizeaza pe sectoare
(unitati) distincte, dupa profilul medical sau dupa gravitatea cazurilor, prevazndu-se si un compartiment
corespunzator cazurilor septice.
Pentru unele profiluri medicale, daca particularitatile procedurilor medicale si sau numarul de paturi aferent o
justifica, se pot organiza compartimente de terapie intensiva specializate, distincte de unitatea centrala,
amplasate n sectiile medicale respective. Este cazul mai ales pentru specialitatile:
-cardiologie si boli vasculare,
-pediatrie,
-arsi si traumatologie,
-transplant de organe.
III.3.7.3. Spatiile componente ale serviciului ATI sunt:
-unitatile de ngrijire - saloane sau nuclee cu spatiile aferente postului de supraveghere (directa si/sau
monitorizata), grupului de igienizare, depozitarilor diverse,
-camera de lucru pentru asistente, cuplata cu statia centrala de monitorizare si semnalizare,

-cabinete medici anestezisti cu grup sanitar


-sala de mici interventii si tratamente speciale, cu anexele ei (Ia serviciile mari),
-depozite pentru aparatura, instrumentar, produse farmaceutice,
-mic laborator pentru determinari de urgenta (se poate utiliza n comun cu blocul operator),
-boxa pentru lenjerie curata,
-spatiu sanitar pentru prelucrare si igienizare obiecte de inventar, cu boxa pentru colectare obiecte murdare
(rufe, deseuri),
-vestiar-filtru de acces pentru personalul medical, prevazut cu grup sanitar si dus,
-filtru de acces pentru pacienti ;si materiale, cuplat cu un spatiu (vestiar) pentru mbracarea n vestimentatie
de protectie a persoanelor straine serviciului (apartinatori sau alt personal medical dect cel al sectiei).
Circuitul interior este de tip nchis pe considerente de asepsie, dar si pentru izolare fata de perturbari exteme
(agitatie, zgomot, vizite inoportune).
III.3.7.4. Unitatea (nucleul) de ngrijire intensiva se conformeaza si dimensioneaza n raport de cauzistica
proprie spitalului, respectiv de numarul de paturi afectat unei echipe de ngrijire.
-capacitate optima:
-5 - 6 paturi aferente unui post de supraveghere;
-capacitate maxima:
-8 paturi (Ia mai multe paturi aferente unui post de supraveghere, ngrijirea nu se mai considera intensiva).
-arie utila minima/pat:
-12mp,
-arie utila minima/post supraveghere:
-12 mp (recomandat 15 mp)
-dotare sanitara aferenta:
-grup sanitar cu closet, lavoar si spalator de plosti).
Modul optim de alcatuire a unei unitati de ngrijire este cel de tip nucleu cu camere (compartimente) de 1-2
paturi, grupate n jurul postului de supraveghere (si lucru) al echipei de ngrijire, cu pereti vitrati si goluri de
trecere spre acesta. Sistemul de spitalizare n saloane mari de 5-7 paturi, cu paturile izolabile prin perdele
sau panouri usoare este nerecomandat, fiind mai putin igienic. Indiferent de solutia tipologica aplicata,
fiecare unitate de ngrijire va avea cel putin o rezerva (boxa) de un pat pentru cazurile speciale.
III.3.7.5. n mod curent, serviciul ATI se amplaseaza n imediata vecinatate a blocului operator, pe acelasi
nivel cu acesta (mai ales la spitalele mici si mijlocii), din urmatoarele ratiuni:
-medicii anestezisti afectati serviciului lucreaza si n blocul operator;
-mare parte a cazurilor sunt pacienti care necesita postoperator ngrijiri speciale;
-conditiile de asepsie sunt asemanatoare celor din zona curata a blocului;
-o parte din aparatura se poate utiliza n comun.

Serviciul ATI se poate amplasa si la un nivel superior sau inferior fata de blocul operator (la spitale mari si
foarte mari), cu conditia realizarii unei legaturi directe, prin scara si ascensor special afectat.
III.3.8. Blocul de nasteri
III.3.8.1. n blocul de nasteri se efectueaza centralizat activitatile de asistenta medicala calificata a
parturientelor pe parcursul nasterii. Centralizarea acestor activitati este de data relativ recenta, iar
solutionarile functional-tehnologice ale spatiilor sunt nca n curs de optimizare, optiunile pentru un tip de
solutie sau altul urmnd a fi stabilite de beneticiaml de folosinta.
Modul de conformare al blocului de nasteri si locul cel mai potrivit de amplasare n cadrul spitalului este
dependent de:
-felul cum se organizeaza n cadrul spitalului, respectiv al sectiei de profil, asistenta parturientelor de la
primirea n spital si pna la terminarea nasterii;
-capacitatea acestuia (numar de nasteri/zi, rezultata din capacitatea sectiei de obstetrica prevazuta n
structura spitalului):
-sistemul adoptat pentru asistarea panurientei n timpul celor trei faze ale nasterii (travaliu - expulsie postpanum).
III.3.8.2. n principiu un bloc de nasteri este constituit din urmatoarele componente spatio-functionale:
-compartimentul de primire si preluare sanitara specifica (daca activitatile nu au fost preluate de serviciul de
primire - intemare descris la cap. III.2.)
-unitati pentru nastere (o suita de spatii pentru triada de activitati specifice: travaliu -expulsie - postpartum):
-sala de operatie cu activitatile specifice (dupa caz);
-camera resuscitare nou-nascut:
-spatii de lucru pentru personal (cabinet medici, camera de lucru moase, boxe depozitare instrumentar si
materiale sterile):
-spatii gospodaresti (mic oficiu alimentar. boxe depozitare lenjerie si efecte, spatiu colectare - evacuare rufe
murdare si deseuri);
-filtru de acces si dotari sanitare aferente (vestiar personal cu grup sanitar si dus. compartimentat pe sexe,
grup sanitar paciente).
n blocurile de nasteri mici (2-3 unitati de nastere), nu este economica prevederea unei sali de operatie pentru cezariene si alte urgente -,acestea urmnd a se efectua n blocul operator centralizat sau n sala de
operatii a sectiei de obstetrica-ginecologie. La blocurile de nasteri mari (peste 10 nasteri/zi) este indicata
prevederea salii de operatie n cadrul blocului. precum si a spatiului de pregatire-trezire aferent.
III.3.8.3. Blocul de nasteri are un circuit nchis, controlat prin filtre de acces. EI se va compartimenta n sector
aseptic si septic. Pentru spitalele mici si mijlocii cu mai mult de 50 paturi de obstetrica una din unitatile de
nastere se va individualiza ca septica. va primi anexe sanitare proprii si se va izola din circuitul general al
blocului de nasteri. n cadrul spitalelor de specialitate, cu sectii de obstetrica care nsumeaza mai mult de
150 paturi, se recomanda crearea a doua blocuri de nasteri separate.
III.3.8.4. Unitatea de nastere se poate alcatui n mai multe moduri:
a. -camera de travaliu cu 2-3 paturi tip salon (14-20 mp), conectata la o sala de nasteri, prevazuta cu o nisa
(boxa) pentru prelucrarea primara a nou-nascutului (minim 25 mp), urmata de o camera cu 2-3 paturi pentru
terapia postpartum, cele trei ncaperi avnd usi ntre ele. O astfel de unitate se prevede pentru cca.20 paturi
de obstetrica.

b. -sala unica pentru travaliu si expulsie, destinata unei singure parturiente, dotata cu pat, masa ginecologica
si punct pentru toaleta nou-nascutului (arie utila 22-25 mp): paturile pentru terapia postpanum se grupeaza la
un loc pentru mai multe astfel de sali. n saloane de 2-3 paturi. Solutionata n acest fel, unitatea corespunde
la cca 15 paturi de obstetrica fiziologica pentru o sala de travaliu-expulsie.
III.3.8.5.n ce priveste amplasarea blocului de nasteri. sunt n disputa doua modele: -amplasarea direct n
cadrul sectiei sau compartimentului de obstetrica (justificata la spitalele mici, dar si la spitalele generale mari
cu putine paturi de obstetrica): -amplasarea n apropierea blocului operator si a celorlalte servicii tehnicomedicale, avantajoasa pentru cooperarea cu acestea, necesara daca spitalul are mai mult de doua sectii de
obstetrica, este contestata din punct de vedere al confortului pacientei. Aceasta, solutie se aplica n mod
curent la spitalele de specialitate (matemitati sau blocuri matemo-infantile).
III.3.9. Laborator de analize medicale
III.3.9.1. n acest compartiment se centralizeaza activitatile de laborator necesare examinarii produselor
biologice umane pentru o ct mai corecta apreciere a starii de sanatate sau a stadiului de mbolnavire a
pacientilor. Laboratorul deserveste att pacientii internati ct si pe cei ambulatori.
III.3.9.2. Laboratorul se dimensioneaza si se structureaza functional n concordanta cu marimea si profilul
spitalului, respectiv cu capacitatea sectorului ambulator, dar si cu rangul spitalului n ierarhia unitatilor de
asistenta medicala (laboratorul unui spital judetean sau al unui spital clinic de specialitate va efectua analize
medicale pentru pacienti ambulatori dintr-un teritoriu mai larg dect cel arondat direct).
Necesarul de spatii, structura pe compartimente si nivelul de echipare cu aparatura se vor preciza prin tema
de proiectare.
OBSERVATIE: Perfectionarea tehnicilor de analiza. utilizarea sistemelor de teste standard. echiparea cu
aparatura compacta, automatizata si computerizata determina cresterea eficientei concomitent cu reducerea
suprafetelor utile necesare.
III.3.9.3. Laboratorul de analize medicale cuprinde urmatoarele compartimente:
1. -compartimentul de recoltare directa a produselor biologice (pentru pacientii ambulatori), amplasat fie n
cadrul laboratorului (n zona sa externa), fie n cadrul sectorului ambulator propriu-zis (respectiv n cadrul
dispensarului policlinic, daca spitalul are asociata aceasta unitate sanitara);
2. -compartimentul de primire a produselor biologice recoltate n sectiile spitalului sau de la pacientii
ambulatori, n care se efectueaza distribuirea probelor la punctele de lucru, se asigura centralizarea,
nregistrarea si eliberarea rezultatelor;
3. -sectorul de examinari de laborator, cu compartimentele sale specializate:
-biochimie,
-hematologie,
-citologie,
-imunologie,
-bacteriologie,
-inframicrobiologie etc.
4. -spatii anexe activitatilor de laborator (vestiare pentru personal, grupuri sanitare, depozite reactivi si
sticlarie, camere aparate, spatii pentru spalare vesela si sterilizare etc.
5. -microsector de ntretinere animale mici de laborator (dupa caz).
La spitalele clinice universitare, la unele din spitale de specialitate cu programe asociate de cercetare institute medicale -, pe lnga laboratorul pentru analizele curente se dezvolta si un sector mai mic sau mai

mare de laboratoare specializate de cercetare clinica si/sau preclinica, n care caz apare si un sector mare
de crestere si ntretinere de animale, numit biobaza. Acesta din urma trebuie amplasat izolat, n afara
cladirilor spitalului.
III.3.9.4 ntruct tehnicile de laborator evalueaza rapid, spatiile laboratorului de analize medicale trebuie
solutionate n sistem flexibil, pentru a permite periodice reorganizari functionale si reechipari cu aparatura si
instalatii. Solutia recomandata este proiectarea de spatii de lucru tipizate, cu distributii de instalatii si puncte
de racord amplasate modulat n spatiu. ncaperile sectorului de examinari se vor alcatui prin nscrierea unor
astfel de "module" spatio-functionale (1-3 module n functie de necesitate).
-aria unui modul tipizat va fi de:
-18-20 mp (Ia spitale mici)
-22-25 mp (Ia spitale mari)
III.3.9.5.Activitatile de laborator urmeaza un regim strict de securitate a muncii si protectie a personalului fata
de lucru cu substante nocive si periculoase. Principiul aplicat este separarea ncaperilor cu activitati
periculoase si delimitarea locurilor de munca n care operatiunile presupun degajari de noxe, prin crearea de
boxe speciale sau nise de laborator. Asemanator se protejeaza si activitatile sau operatiunile care necesita
conditii speciale de desfasurare n ce priveste mediul aseptic sau steril, ecranarea luminii, protectia fata de
vibratii etc
III.3.9.6. n cadrul laboratorului de analize medicale este necesara izolarea unui compartiment n care sa se
efectueze operatiunile cu potential de contaminare (bacteriologie, virusologie, micologie, parazitologie).
Acesta va avea un circuit strict delimitat de al celorlalte compartimente si va fi prevazut cu anexe proprii
pentru spalare, dezinfectare, sterilizare vesela si instrumentar, precum si pentru colectare - tratare deseuri
infectate.
III.3.9.7.ncaperile laboratorului de analize vor fi ferite de insolare si vor avea conditii de iluminare uniforma a
zonelor de lucru. Orientarea favorabila pentru fronturile cu ferestre este nord, nord-est si nord-vest. n cazul
n care nu se pot evita orientarile nefavorabile, se vor lua masuri speciale de protectie si ecranare a
suprafetelor vitrate (geamuri termoabsorbante, "brise-soleil").
III.3.9.8. Pentru determinarea globala a necesarului de suprafete utile desfasurate aferente laboratorului de
analize medicale al spitalelor generale (fara dispensar policlinic) se poate utiliza urmatorul indice mediu:
-1.5 mp A.u./pat, respectiv 2.1 mp A.d./pat la spitalele teritoriale mici;
-1.0-1.2 mp A.u./pat, respectiv 1.5-1.7 mp A.d./pat la spitalele mijlocii si mari.
III.3.9.9. ntregul laborator de analize medicale va fi solutionat n circuit nchis pentru alti utilizatori dect
personalul propriu. Accesul pacientilor sau al personalului medical din spital este permis numai n spatiile
amenajate ca atare din compartimentul a.) -cabine de recoltare si b.) -camera sau ghiseul pentru primire
probe, ghiseul pentru eliberare rezultate.
III.3.9.10.Amplasarea laboratorului va permite legaturi directe cu serviciul de explorari functionale si legaturi
usoare cu sectiile de spitalizare, sectorul ambulator, serviciul de urgenta si compartimentul de spitalizare de
o zi.
III.3.10.Serviciul (laboratorul) de roentgendiagnostic
III.3.10.1. Serviciul grupeaza centralizat toate investigatiile bazate pe utilizarea radiatiei Roentgen pentru
aducerea n domeniul vizibilului a structurilor anatomice interne. Tehnicile de roentgendiagnostic fac parte
dintr-un sistem mai amplu de investigatii. aflat n prezent ntr-o evolutie exploziva, cel al clinicilor de
examinare imagistica.
III.3.10.2.Serviciul de roelligendiagnostic este una din unitatile nucleare ce se pot constitui n cadrul
spitalelor, pentru care este obligatorie solicitarea si obtinerea de avize speciale, de amplasare si functionare,
din partea autoritatilor responsabile cu controlul activitatilor ce folosesc radiatii nucleare. Modul de utilizare a
radiatiei Roentgen pentru diagnosticul medical, conditiile ce trebuie sa Ie indeplineasca aparatura, precum si

modul de alcatuire, dimensionare si ecranare la radiatii a incaperilor, sunt strict conditionate de "Normele
Republicane dc Securitate Nucleara - Regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare".
III.3.10.3.Dimensionarea si structurarea serviciului este dependenta de numarul si tipul de aparate
radiologice ce urmeaza a se instala, de cerintele fluxului medical specific. de considerente de optimizare a
masurilor de radioprotectie. Pentru fiecare tip de aparat sunt precis determinate necesarul de ncaperi si
conditii tehnologice de montaj.
Tipurile de aparate radiologice utilizate n mod curent n serviciul de roentgendiagnostic sunt:
-aparate de Rx-scopie si Rx-grafie, independente sau cuplate la un post comun de comanda.
-aparate de Rx-grafic specializate (angiografie, mamografic, limfografic. radiografic dentara).
-aparate pentru microradiografie (MRF),
-aparate pentru tomografie computerizata (CT).
Pentru fiecare dintre ele sau pentru un cuplaj de aparate se constituie n unitate functionala dc examinare.
III.3.10.4. n structura serviciului dc roentgendiagnostic intra urmatoarele categorii de spatii:
1. -unitatile functionale de examinare (compuse din camera de investigatie. posturile de comanda si control,
boxele de dezbracare, spatiile sanitare si tehnicile aferente);
2. spatii de asteptare pentru pacienti cu grupuri sanitare aferente;
3. spatii medicale pentru relatia cu pacientul (secretariat. cabinete de consultatii);
4. spatii pentru personal n afara relatiei cu pacientul (cabinete de lucru ale medicilor, camera de odihna
personal, vestiare cu dus si grupuri sanitare);
5. -spatii pentru prelucrare si stocare filme radiologice (developare, triere, uscare, citire, depozitare);
6. spatii pentru ntretinere si activitati gospodaresti (camera pentru tehnician de ntretinere, depozit piese de
schimb, boxe pentru lenjerie si curatenie etc.)
III.3.10.5. Unitatea Rx-scopie si Rx-grafie clasica, ntlnita la toate spitalele, este constituita din urmatoarele
ncaperi:
-cele doua camere de investigare, fiecare de minim 20 mp (cu raportul laturilor de minim 2/3), ecranate
corespunzator la radiatii n functie de puterea aparatului,
-camera de comanda (comuna pentru cele doua aparate) de minim 8 mp, prevazuta cu vizoare de sticla
plumbata spre camerele de investigare,
-boxe de mbracare dezbracare pentru pacienti, pe fluxul de intrare n camerele de investigare,
-spatiul de lucru pentru asistente (preparare bariu, preparare seringi si substante de control injectabile) de
minim 6 mp, n relatie directa cu camerele de investigare,
-grup sanitar pentru pacient, n relatia cu camera pentru Rx-scopie.
III.3.10.6.Pentru unitatea de angiografie, n care se efectueaza cateterism vascular, nu sunt necesare boxele
de dezbracare, dar este necesar un spatiu de pregatire a pacientului, un spatiu de spalare a medicilor (ca
pentru operatii) si o boxa pentru spalarea instrumentarului utilizat. Camera de investigatie va avea minim 25
mp.
III.3.10.7.Unitatea de tomografie computerizata se compune din;

-camera de investigatie (30-35 mp), camera de comanda (minim 15 mp) prevazuta cu vizor mare de,
vizionare radioprotejat, camera pentru computere (10-12 mp), camera pentru pregatirea bolnavului, boxe de
dezbracare, camera pentru evaluare, spatiile tehnice indicate de furnizorul aparatului.
III.3.10.8. Unitatea de microradiografie cuprinde camera de investigare (18-20 mp), camera de comanda
care este si spatiul de lucru al persoanei care manipuleaza aparatul si boxele de dezbracare.
III.3.10.9. Spatiile destinate prelucrarii filmelor radiologice se dimensioneaza dupa numarul de filme ce
trebuie prelucrate si dupa tehnica utilizata (manuala sau automata); ele vor cuprinde: camera obscura,
camera luminoasa, depozit pentru filmele neexpuse. Spatiile de prelucrare a filmelor (camera obscura)
trebuie sa fie n legatura directa cu camerele de investigare prin ghisee speciale de transmitere a filmului
(radioprotejate si duble, de tip "passe-cassettes"). Depozitul pentru filmele neexpuse va fi protejat fata de
radiatii calorice sau roentgen.
III.3.10.10. Calculele necesare, pentru stabilirea masurilor de ecranare pentru radioprotectie a incintelor n
care se afla aparatele radiologice, se fac de catre persoane autorizate, pentru fiecare incinta n parte si
pentru fiecare element constructiv ce va avea rol n ecranare.
III.3.10.11. .Amplasarea serviciului de roentgendiagnostie se recomanda a se tine la nivelurile inferioare ale
cladirii (demisol, parter, etaj 1) datorita ncarcarilor structurale mari date de greutatea aparaturii si a
elementelor constructive de ecranare (plumb, tencuieli baritate),
Nu exista contraindicatii de amplasare a altor servicii sau compartimente ale spitalului n vecinatatea
unitatilor radiologice (lateral. Ia nivelul superior sau la nivelul inferior), daca se aplica masurile normate de
radioprotectie la elementele constructive de separare fata de alte spatii (respectiv dimensionare
corespunzatoare n functie de diferitele categorii de utilizatori).
III.3.10.12.Serviciul de roentgendiagnostic va avea legaturi ct mai directe cu blocul operator, serviciul de
urgenta, sectiile medicale si serviciul de explorari functionale la spitalele mari si foarte mari, apare
necesitatea amplasarii unor unitati radiologice, distincte n serviciul central, n sectorul de urgente, n blocul
operator, n sectia de ortopedie, Aceste unitati se vor trata ca unitati nucleare distincte si se vor supune, ca si
serviciul central, reglementarilor normativ privind utilizarea radiatiilor Roentgen .
III.3.11. Serviciul (laboratorul) de explorari functionale si alte investigatii anatomo-fiziologice
complexe
III.3.11.1. n cadrul acestui serviciu se grupeaza, centralizat pe spital o relativ mare varietate de tehnici de
investigare, bazate pe utilizarea unor aparaturi specializate de nalta tehnologie, si care permit obtinerea de
date referitoare la potentialul functional al diferitelor organe si sisteme ale corpului uman.
Prin tema de proiectare investitorul (beneficiarul de folosinta) va preciza tipul si numarul de laboratoare de
explorari functionale necesare - n functie de marimea si profilul spitalului - va stabili mpreuna cu
proiectantul modul de organizare generala a serviciului (schema de grupare a unitatilor pe compartimente) si
va indica aparatura medicala) cu care intentioneaza sa echipeze fiecare laborator n parte (ntruct
conformarea si dimensionarea spatiilor este dependenta de prescriptiile si conditionarile furnizorului de
echipamente si aparate medicale),
OBSERVATIE:- Recent intrate n uzul diagnosticarii bolnavilor, explorarile functionale sunt ntr-o evolutie si
diversificare a procedeelor de investigare, nsotita de nnoirea si perfectionarea rapida a echipamentelor si
aparaturii.Din acest motiv nu s-a ajuns la un punct de vedere unanim recunoscut privind organizarea optima
a acestui serviciu.
III.3.11.2. n mod uzual, n spitalele generale mijlocii si mari, unitatile de explorari functionale se grupeaza pe
compartimente, n functie de organele si sistemele anatomo-fiziologice investigate:
1. explorari, cardio-respiratorii si cardio-vasculare (electrocardiografie EKG, diagnostic ultrasonic, probe de
effort, ventilatie pulmonara, bronhoscopie, etc.)
2. explorari ale functiilor digestive (tubaje gastrice si duodenale, colonoscopie, rectoscopie etc.)
3. explorari ale sistemului nervos (electroencefalografie-EEG, excitabilitate neuro-musculara etc.)

4. explorari ale functiilor metabolice:


5. explorari ale functiilor renale (citoscopie, cateterism uretral etc.):
6. explorari ORL (probe auditive. laringo-bronhoscopie etc.):
7. explorari oftalmologice;
8. explorari imagistice generale (ecografie, tomografie cu rezonanta magnetica -RMN).
OBSERVATII: - Costul ridicat al aparaturii medicale pentru unele din sistemele de explorari si investigatii, le
face nca inaccesibile pentru spitalele geberale mici din reteaua medicala teritoriala; n cazul acesta
laboratoarele de explorari nu mai necesita organizarea pe compartimente dupa criteriul de mai sus.
- Pentru unele explorari functionale specializate, unii beneficiari prefera o amplasare n cadrul sectiei
medicale de profil (explorari ORL, explorari oftalmologice, internati n alte sectii sau celor diagnosticati
ambulator si produce o perturbare a sistemului general de circuite al spitalului.
III.3.11.3. Laboratoarele apartinnd aceluiasi compartiment se grupeaza pe un circuit intern care, pe lnga
cabinetele destinate examinarii propriu-zise, mai cuprinde: ncaperi de lucru penlru medici si personalul
sanitar mediu, camere pentru pregatirea pacientului n vederea examinarii (dupa caz), anexe sanitare si
gospodaresti, precum si eventualele spatii tehnice aferente echipamentului medical. Pentru fiecare
compartiment, sau n comun pentru doua-trei compartimentc (n functie de amploarea acestora si de schema
generala de organizare a serviciului) se prevad spatiile de asteptare pentru pacienti cu grupurile sanitare
respective, ghiseul de relatii cu pacientul (informare, programare, eliberare rezultate).
III.3.11.4. Evolutia de ultima ora a tehnicilor de explorare endoscopica si laparoscopica combinate cu
proceduri terapeutice de tip chirurgical (cauterizari, extirpari, suturari), pune problema scoaterii laboratoarelor
de endoscopie din cadrul compartimentelor specializate si a gruparii lor ntr-un serviciu (compartiment)
autonom de endoscopie, prevazut cu toate anexele medicale tehnice si gospodaresti necesare: n acest caz
modelul tipologic de organizare a compartimentului de endoscopie va fi mai apropiat de cel utilizat pentru
blocul operator.
III.3.11.5. La spitalele mari si foarte mari, unele unitati de explorari functionale se pot regasi si n componenta
sectiilor medicale cu paturi, distinct de amplasarea lor n serviciul central (de ex.:cabinet de ecografie n
sectia de obstetrica-ginecologie. cabinct EKG n sectia de cardiologie).
III.3.11.6. Amplasarea serviciului de explorari functionale se va face n apropierea serviciului dr
roentgendiagnostic a Iaboratorului de analize medicale. Se va asigura o legatura directa cu serviciul de
urgenta, cu sectorul ambulator si cu compartimentul de spitalizare de o zi.
III.3.12. Laboratoarele de medicina nucleara
III.3.12.1. Procedurile medicale care utilizeaza pentru diagnostic si/sau terapie substante radiofarmaceutice
(izotopi) se izoleaza de restul activitatilor medicale, constituind un serviciu distinct n cadrul spitalului:
laboratorul de medicina nucleara. Acest serviciu se organizeaza n spitalele generale mari si foarte mari,
precum si n unele spitale de specialitate, cum ar fi cele de oncologie, endocrinologie, reumatologie etc
III.3.12.1. n componenta serviciului pot intra (dupa caz) urmatoarele compartimente:
a.-izotopodiagnostic (unitate de explorari cu aparatura tip scaner sau tip scintigraf);
b.-izotopoterapie (microunitate de spitalizare pentru pacientii tratati cu produse radiofarmateutice);
c. -laborator de analize medicale (pentru analiza produselor biologice ale pacientilor tratati sau
investigati cu izotopi);
d.-laborator de preparare si dozare (dilutie) a substantelor radiofarmaceutice;

e.-anexe functionale si tehnice comune pentru: depozitarea surselor radioactive, decontaminarea


lenjeriei si obiectelor de inventar, decontaminarea personalului, dezactivarea deseurilor radioactive lichide si
solide, tratarea si filtrarea aerului.
III.3.12.2. Laboratorul de medicina nucleara se organizeaza ca o "unitate nucleara de lucru cu surse
deschise" n sensuI definit de Normativul Republican de Securitate Nucleara si se spune prescriptiilor si
reglementarilor acestuia, att n ce priveste proiectarea si executia constructiei si instalatiilor pentru spatiile
respective.
III.3.12.3. Laboratorul se solutioneza n circuit nchis, protejat prin filtre si ecluze cu control dozimetric, la
intrarea n laborator si la trecerea dintr-un compartiment n celalalt. Operatiunile de transvazare a surselor cu
concentratie mare se fac n nise, boxe special amenajate.Efluientii si deseurile solide radioactive se
colecteaza si se stocheaza pe durata de timp necesara dezactivarii. Aerul viciat din nise, boxe sau alte zone
cu posibile concentrari de particule radioactive, se filtreaza si se controleaza nainte de evacuarea n
exterior.
III.3.12.4. Laboratorul de medicina nucleara se amplaseaza la parterul sau demisolul constructiei, sub acesta
urmnd a fi solutionat un spatiu tehnic propriu, delimitat fata de alte spatii comune sau de alte functiuni ale
cladirii. n afara accesului dinspre circulatiile interioare ale spitalului, laboratorul de medicina nucleara va
beneficia de un acces propriu direct din exterior, pentru aprovizionarea cu produse radiofarmaceutice si
pentru expedierea deseurilor nedezactivate.Nu sunt contraindicatii n ce priveste amplasarea altor functiuni
spitalicesti n spatiile aflate alaturi sau deasupra ncaperilor laboratorului.
III.3.13. Serviciul fizioterapie si recuperare medicala
III.3.13.1. Procedurile de fizioterapie si recuperare medicala, mai amplu sau mai putin dezvoltate, sunt
nelipsite n structura spitalelor modeme, fie ca tratament asociat, fie ca tratament principal n cazul spitalelor
de specialitate. Amploarea si structura serviciului sunt n functie de capacitatea spitalului, de profilul acestuia
si, dupa caz, de asocierea dispensarului policlinic.
III.3.13.2. Serviciul de fizioterapie si recuperare medicala poate cuprinde n structura sa umlatoarele
compartimente:
1. -cultura fizica medicala (kinototerapie)
2. -electro-fototerapie
3. -hidro-teml0terapie
4. -masoterapie
5. -pneumoterapie
f.-psihoterapie si terapie ocupationala
Nominalizarea compartimentelor, a tipului si numarului de proceduri pentru fiecare din unitatile componente
ale acestora, precum si indicarea aparaturii sau a instalatiilor speciale cu care urmeaza a fi echipate, se vor
cuprinde n tema de proiectare a spitalului si n tema de tehnologie medicala.
OBSERVATII: -La spitalele generale mici si la spitalele de specialitate care nu au ca profil recuperarea
medicala, serviciul de fizioterapie va cuprinde cu precadere compartimentele de kinetoterapie, electroterapie
si pneumoterapie (uneori si psihoterapie).
-La spitalele de neuropsihiatrie compartimentul de psihoterapie si terapie ocupationala se dezvolta ca un
serviciu autonom.
III.3.13.3. Compartimentul de electro-fototerapie se submparte pe unitati dupa tipurile de proceduri utilizate:
-terapie cu curenti de joasa frecventa sau ultrasunete (curent galvanic, curenti diadinamici, curenti cu
impulsuri, curenti exponentiali, electrostimulatoare, sonodynatori etc.);

-terapie cu curenti de frecventa medie (mediaflux, curenti interferentiali)


-terapie cu curenti de nalta frecventa (diatermice, ultrascurte, radar, microunde, etc.);
-terapie cu cmpuri electromagnetice (magnetodiaflux, diapuls);
-fototerapie (ultraviolete, Solux, bai de lumina genera le sau partiale).
n general aplicarea procedurilor de electroterapie se face n boxe de un pat cuplate mai multe n cadrul unui
cabinet, care va avea prevazut si un spatiu de lucru pentru personalul medical. Procedurile cu curenti de
nalta tensiune se izoleaza n ncaperi distincte de celelalte proceduri; deasemeni procedurile bazate pe
cmpuri electromagnetice vor avea aparatele instalate n camere individualizate protejate corespunzator.
ncaperea pentru ultraviolete va fi nchisa si controlata n ce priveste ozonarea aerului.
Compartimentul va mai cuprinde camera de odihna pentru personal, boxe de dezbracare pentru pacienti.
grupuri sanitare.
III.3.13.4. n compartimentul de hidroterapie se grupeaza urmatoarele unitati:
-hidrotermoterapie (bai medicinale generale, bai partiale, dusuri terapeutice);
-hidroelectroterapie (bai galvanice);
-hidrokinetoterapie (bazine mari, bazine trefla, bazine de elongatii etc.).
Unitatile de hidrokinetoterapie se amplaseaza mpreuna ntr-o sala mare, ncalzita si ventilata corespunzator,
prevazuta la intrare cu filtre-vestiar, closete si dusuri pentru pacienti precum si o camera cu grup sanitar
pentru instructori. Bazinele mari vor avea scari si rampe comode pentru acces, balustrade de protectie la
exterior, balustrade de sustinere la interior. Celelalte unitati de hidroterapie se amplaseaza n spatii boxate si
nseriate, aceesibile pe o parte pentru pacienti (prin intermediul boxelor de dezbracare) si deservite pe
cealalta parte de personalul specializat.
n cadrul compartimentului se mai prevad camera de lucru si odihna pentru personal, depozit pentru lenjerie
umedii dotat cu aparate de uscare, depozit pentru lenjerie curatil, boxa curatenie.
III.3.13.5. Compartimentul de masoterapie se submparte n unitate pentru proceduri uscate si unitate pentru
proceduri umede (dus-masaj, masaj subaqual). Unitatea pentru proceduri umede se poate cupla cu celelalte
unitati de hidroterapie. unitatea pentru masaj uscat amplasndu-se de regula ntre compartimentul de
hidroterapie si cel de cultura fizica medicala, Masajul uscat se executa n boxe individuale inseriate, pe lnga
care se prevede o camera de odihna pentru maseori cu grup sanitar si dus.
III.3.13.6. Compartimentul de pneumoterapie poate avea n componenta o unitate de aerosoli, o unitate de
inhalatii, camera pneumatica, o unitate de gimnastica respiratorie la aparate. Unitatea de aerosoli se
organizeaza fie ntr-o ncapere boxata pentru proceduri individuale, fie ntr-o sala comuna pentru mai multi
pacienti daca se fac tratamente cu ultrasonoaerosoli. Unitatea de inhalatii este asemanatoare celei pentru
aerosoli. Camera pneumatica (barocamera) se dimensioneaza pentru un grup de 18-20 pacienti, asezati pe
scaune. n cadrul compartimentului se mai prevad statii de lucru si de odihna pentru personalul medical,
grupuri sanitare, boxe pentru lenjerie curata si murdara, eventuale anexe tehnice pentru echipamente.
III.3.13.7. Pentru compartimentul de kinetoterapie (cultura fizica medicala) sunt necesare umatoarele spatii:
-sala de gimnastica n grup (dimensionata pentru 10-12 persoane).
-sala de gimnastica analitica (pentru 2-3 persoane),
-sala de elongatii,
-sala de terapie pe aparate.
-anexe (camere instructori, depozit materiale. vestiare pentru pacienti ,cparate pe sexe, grupuri
sanitare).

III.3.13.8. Gruparea diferitelor compartimente si unitati de fizioterapie n cadrul serviciului trebuie sa aiba n
vedere:
-apropierea celor ce utilizeaza acelasi tip de agenti fizici (ape, gaze, namol, electricitate)
-asocierea unnr proceduri pe carc pacientul le efectueaza n flux continuu (de ex.: electroterapie kinetoterapie - masaj sau tennoterapie - namol - masaj - cultura fizica medicala).
III.3.13.9. Compartimentul de psihoterapie si ergoterapie (terapie operationala) se adreseaza special
pacientilor ce efectueaza tratamente difieile si/sau de lunga durata fiind prezent la spitale de boli cronice,
spitale pentru handicapati sau la spitale generale mari si foarte mari care au sectii de acest fel, unitatea de
psihoterapie are n componenta cabinete pentru tratament individual, sala pentru psihoterapie de grup si
anexele respective pentru personal si pacienti: unitatea de terapie ocupationala cuprindeun numar de sali atelier specializate pentru diferite activitati (lucru manual, desen-pictura, tmplarie), camere pentru personal,
depozite de materiale. grupuri sanitare.
III.3.13.10. n zona accesului n serviciul de fizioterapie si recuperare medicala se amplaseaza secretariatul
de programare si luare n evidenta, cabinetele pentru medicii de specialitate si pentru asistenta sefa,
garderoba pentru medicii ambulatori, vestiarele pentru personalul medical, depozitele de lenjerie si cele
pentru diferite produse farmaceutice necesare procedurilor. Spatiile de odihnii post tratament pentru clienti
se pot amplasa centralizat (n zona intrarii), pentru serviciile mici, sau pe grupe de compartimente, n cazul
serviciilor amplu dezvoltate.
III.3.13.11. Amplasarea servciului n cadrul spitalului va asigura legaturile directe cu sectiile medicale de
spitalizare (prin intermediul nodului de circulatie verticala) si cu zona de acces n sectorul ambulator. Nu se
permite ca serviciul sa fie traversat de circulatia generala a spitalului. Daca serviciul are n componenta un
compartiment de hidroterapie este recomandabila amplasarea lui la nivelul inferior (demisol sau parter)
respectiv peste subsolul tehnic prin care se trece distribuirea instalatiilor si vizitarea lor. Se poate adopta si
amplasarea serviciului pe doua niveluri, caz n care la nivelul superior se amplaseaza compartimentele
"uscate" (electroterapie, pneumoterapie, cultura fizica medicala, psihoterapie), asigurndu-se o circulatie
verticala proprie (scara) ntre cele doua niveluri.
III.3.14. Laboratorul de anatomie patologica si prosectura
III.3.14.1. Serviciul este destinat efectuarii de examene anatomo-patologice ale pacientilor decedati
(autopsie. analize de organe, tesuturi si produse biologice), dar si pentru examinari ale unor tesuturi
prelevate de la pacienti vii (biopsii, punctii, extirpari chirurgicale).
III.3.14.2. Cele doua componente ce intra n structura serviciului, urmnd a avea circuite interne relativ
autonome sunt:
a.-prosectura (prelucrare cadavre si autopsie),
b.-laboratoare (histopatologie, histochimie, citologie).
Structura serviciului si modul de organizare depinde de marimea si profilul spitalului, dar si de rangul detinut
de acesta n reteaua medicala teritoriala.
OBSERVATII: -Compartimentul de prosectura se prevede la toate tipurile de spitale. Laboratorul de
anatomie patologica nu se organizeaza distinct la spitaele mici; n cazul acestora salii de autopsie i se
alatura o ncapere anexa pentru lucrari de laborator.
-La spitalele teritoriale judetene, laboratorului de anatomie patologica i se asociaza de regula "Laboratorul
judetean de medicina legala" (pentru utilizarea mai eficienta a personalului si a aparaturii dotare).
-La spitalele clinice acest serviciu se poate amplifica cu spatiile necesare pentru nvatamntul medical de
specialitate.
III.3.14.3. Compartimentul de prosectura cuprinde urmatoarele spatii:
-camera frigorifica boxata pentru depozitarea cadavrelor;

-sala de autopsie (cu unul sau doua posturi de autopsie, n functie de marimea spitalului);
-spatiu pentru predarea cadavrelor catre apartinatori;
-hol asteptare apartinatori cu grup sanitar;
-birou ntocmire documente decese;
-spatiu de odihna si grup sanitar cu dus pentru personal;
-laborator aferent autopsie (dupa caz).
III.3.14.5. Compartimentul laboratoare de anatomie patologica cuprinde:
-spatii pentru prepararea probelor si pieselor anatomice;
-spatii pentru diverse determinari histochimice, citologice etc.
-camera microscopie si histoteca;
-depozit sau spatiu de expunere piese anatomice;
-boxe de depozitare reactivi, chimicale;
-camera medicului sef;
-anexe pentru personal.
Operatiunile de autopsiere si cele de determinari de laborator sunt generatoare de noxe (mirosuri, degajari
de vapori toxici) si de pericol de infectare.
Prevederea de nise de laborator pentru localizarea acestora si ventilarea mecanica a ncaperilor sunt
obligatorii.
III.3.14.6. Amplasarea serviciului se face n asa fel nct sa se asigure un acces direct din exterior pentru
apartinatori si preluarea cadavrelor.
n zona acestui acces se va prevedea un spatiu pentru stationarea masinii mortuare, ferit vederii dinspre
saloanele bolnavilor.
Accesul dinspre spital va fi dotat cu un filtru igienico-sanitar, care sa asigure izolarea circuitului intern al
serviciului fata de restul circulatiilor din spital. Dinspre acest acces se vor asigura legaturi directe cu blocul
operator si cu nodul de circulatie verticala al sectorului de spitalizare.
La spitalele clinice mari si la cele cu profil oncologic, unde sectiunea de laboratoare pcntru determinari de
tesuturi la bolnavi este suficient dc amplu, aceasta poate fi amplasata separat de restul serviciului n
apropierea celorlalte laboratoare de analize medicale, a compartimentului de recoltari si nu departe de blocul
operator: n acest caz se va avea n vedere mentinerea unei bune comunicari cu prosectura si restul
laboratoarelor de anatomie patologica (eventual printr-o scara interioara daca separarea s-a facut pe
verticala).
OBSERVATIE: - Amplasarea serviciului de prosectura si anatomie patologica ntr-o cladire distincta nu este
recomandata la spitalele moderne ntruct se rup legaturi functionale necesare mai ales pentru unele
determinari de urgenta ce trebuie facute pe parcursul interventiilor chirurgicale.
III.3.15. Serviciul de sterilizare centrala
III.3.15.1. n spitale activitatile de sterilizare se centralizeaza cu precadere n cadrul serviciului de sterilizare
centrala, cu urmatoarele exceptii obligatorii:

-sticlaria si matcrialele de laborator se sterilizeaza n interiorul laboratorului:


-produsele farmaceutice injectabile, se sterilizeaza n cadrul farmaciei:
-biberoanele si alt inventar marunt legat de alimentatia sugarului se sterilizeaza n compartimentul
"biberonerie" al sectiei pediatrie.
Daca spitalul este cuplat cu dispensarul policlinic teritorial statia de sterilizare l va deservi si pe acesta.
III.3.15.2. Serviciul central de sterilizare va avea circuit nchis, cu acces unic dinspre circulatiile generale ale
spitalului. n cazul n care se alipeste blocului operator, mai poate avea o comunicare interioara cu circulatiile
acestuia (prin usa n zona murdara si prin ghiseu n zona curata a blocului).
n cadrul serviciului spatiile se sectorizeaza pe zone si se aseaza n flux:
1. -zona de activitate cu materiale nasterile, cuprinznd spatiile pentru primire, depozitare temporara,
sortare, prelucrare primara, introducere n aparatele de sterilizare sau n camera de sterilizare;
2. -zona de sterilizare propriu-zisa sau "zona fierbinte";
3. -zona de activitate cu materiale sterile, cuprinznd spatiile pentru scoatere din zona fierbinte si racire,
sortare, depozitare, predare;
4. -sector anexe comune: birou evidenta, depozit detergenti si talc, vestiar si grup sanitar cu dus pentru
personal.
ntre zona nesterila si zona sterila se impune o separatie ct mai sigura a fluxului de persoane si materiale.
III.15.4. Prelucrarea primara a materialelor nesterile este diferentiata ca proceduri pentru diferitele categorii
de materiale - instrumentar metalic, cauciucarile, material moale - si se desfasoara n spatii distincte (boxe,
alveole, nise).
Spatiile vor fi echipate cu fronturi de lucru adecvate pentru spalare, pregatire (confectionare) material moale,
pudrare cu talc, asezare pe rastele sau n casolete, conform cu tehnologia impusa de tipul de aparatura de
sterilizare utilizat.
III.3.15.5. "Zona fierbinte" poate fi alcatuita n doua moduri:
-fie dintr-o camera de sterilizare (eventual doua, separnd sterilizarea umeda de cea uscata), asezata pe
linia fluxului ntre zona nesterila si cea sterila, n care se amplaseaza aparatele de sterilizare si mesele
pentru descarcarea casoletelor,
-fie din chiar frontul alcatuit din aparatura de sterilizare nseriata, daca se utilizeaza autoclave si
echipamente cu dublu servici, sistem recomandat la spitalele mijlocii si mari, pentru ca asigura separarea
completa a circuitului nesteril de cel steril.
III.3.15.6. Sterilizarea materialelor se poate face prin mai multe metode: cu caldura umeda (n autoclave), cu
caldura uscata (n pupinele), la rece cu oxid de etilena sau alt gaz bactericid, prin radiatie, aparatura fiind
diferentiata n functie de agentul respectiv.
III.3.15.7. Dimensionarea si organizarea statiei de sterilizare se va face functie de:
-numarul de paturi (capacitatea spitalului),
- cantitatea materialului de sterilizat, pe categorii, determinata n dmc/pat/zi, corespunzator profilului
spitalului,
-tipul si capacitatea aparatelor de sterilizare,
-durata unui ciclu de sterilizare pe fiecare tip de aparat.

Se prevede pentru fiecare categorie de aparate cte unul suplimentar care sa preia efectuarea operatiunilor
n caz de avariere a altora.
III.3.15.8. Serviciul de sterilizarea centrala se amplaseaza ct mai aproape de blocul operator (60-70% din
capacitatea statiei deservindu-i pe acestia) si trebuie sa aiba legaturi ct mai directe cu serviciul ATI, blocul
de nasteri, serviciul de urgente, laboratoarele de explorari functionale, sectiile medicale cu paturi. La
spitalele cu profil chirurgical sau la cele generale cu procent mare de paturi de chirurgie, se recomanda
alipirea statiei de sterilizare la blocul operator, cu crearea unui circuit specializat pentru relatia cu acesta. La
spitalele generale mari si foarte mari, daca marimea blocului operator o justifica, se recomanda prevederea
unei statii de sterilizare proprii blocului operator, separnd activitatile de sterilizare pentru restul spitalului.
III.3.16. Farmacie
III.3.16.1. Serviciul asigura pmmrea, depozitarea si controlul produselor farmaceutice fabricate industrial,
prepararea unor medicamente, portionarea si reambalarea medicamentelor conform prescriptiilor medicale
din spital. n functie de marimea si profilul spitalului, farmacia poate avea si laborator de preparare a solutiilor
sterile injectabile. Ia spitalele cuplate cu dispensar policlinic sau la unele spitale de specialitate, farmacia
asigura si distribuirea medicamentelor ce se acorda gratuit.
III.3.16.2. Farmacia cuprinde urmatoarele compartimente:
a.-primire si depozitare medicamente,
b.-preparare si prelucrare medicamente,
c.-laborator de produse sterile injectabile (dupa caz),
d.-eliberare medicamente,
e.-anexe comune pentru personal.
III.3.16.3. Primirea produselor farmaceutice se face n camera de receptie, unde se face si depozitarea lor
provizorie n vederea trierii si controlului. Accesul se asigura direct din exterior si se prevede cu rampa de
descarcare. Camerele de depozitare se separa pe tipuri de produse farmaceutice:
-specialitati (medicamente, plante ceaiuri),
-chimicale grele (produse Iivrate n ambalaje mari, bidoane, damigene),
-chimicale usoare (produse livrate n flacoane, sticle, pachete),
-produse inflamabile (alcool, eter, acetona),
-materiale aseptice (pansamente, vata).
Medicamentele si produsele farmaceutice termobile se pastreza n frigidere. ntr-o ncapere distincta se va
asigura depozitarea ambalajelor returnabile si a altor materiale necesare prelucrarilor din farmacie
(flaconase, pungute, dopuri, etichete), prevazuta cu spatiu de spalare a acestora. n functie de marimea
spitalului, respectiva farmaciei, unele din depozite se pot cupla (cele pentru chimicale grele si usoare si cele
pentru specialitati si materiale aseptice).
Daca farmacia are laborator de produse sterile injectabile, se va prevedea un depozit distinct pentru
substantele si materialele necesare acestuia.
Pentru depozite se va preciza prin proiect categoria de incendiu pentru fiecare, lundu-se masurile de
protectie indicate n normativul P118. Suprafetele de depozitare pentru farmacie se calculeaza la numarul de
paturi al spitalului (0.15-0.23 mp/pat).
III.3.16.4. Prepararea si prelucrarea medicamentelor confoml retetelor, respectiv prepararea formulelor
magistrale, divizarea si reambalarea medicamentelor conditionate, precum si controlul produselor
farmaceutice receptionate se face n camera denumita receptura-oficina si n laboratorul anexat acesteia.

Pentru spalarea, uscarea si depozitarea veselei si a ustensilelor se prevede o boxa (ncapere) specializata,
accesibila din oficina si laborator.
III.3.16.5. Laboratorul pentru produsele sterile injectabile se proiecteaza confom Ord. Min. Sanatatii nr.
120/1980. EI se compune dintr-o suita de camere, ordonate tehnologic, ce alcatuiesc un circuit nchis fata de
restul farmaciei. Spatiile componente sunt: camera de spalare flacoane si ustensile, boxa de spalare cu apa
distilata, boxa de preparare a apei distilate, camera de preparare a solutiilor sterile si umplere a flacoanelor,
camera de sterilizare, camera de control si etichetare, depozitul frigorific pentru solutiile injectabile (asigura
rezerva spitalului pentru 30 zile). Accesul personalului n camera de preparare a solutiilor sterile se face
numai prin filtru, iar comunicarea dintre aceasta camera) si celelalte spatii din fluxul de productie se asigura
prin ghisee.
III.3.16.6. Spatiul pentru eliberare medicamente este interfata farmaciei cu spitalul, locul unde accede
personalul din spital pentru a prezenta condicile cu retetele medicale prescrise si de unde se elibereaza
medicamentele si celelalte produse farmaceutice. Restul farmaciei este accesibil numai personalului propriu
(circuit nchis):
III.3.16.7. n cadrul farmaciei se mai prevad cteva spatii anexe:
-biroul dirigintelui (amplasat n apropierea zonei de eliberare a medicamentelor).
-camera de odihna si vestiarul personalului cu grup sanitar si dus.
-boxa pentru arhivarea documentelor,
-boxa pentru curatenie si dezinfectie.
III.3.16.8. Farmacia trebuie sa aiba o buna legatura cu toate serviciile medicale ale spitalului. de accea va fi
ct mai usor accesibila dinspre nodul de circulatie verlicala. Pentru a permite accesul direct din exterior,
amplasarea favorabiIa este la parter sau la demisol (cu asigurarea luminarii convenabile a spatiilor de lucru).
n cazul amplasarii farmaciei la etajul 1, ntre spatiul de receptie accesibil din exterior si restul farmaciei se va
asigura o legatura direct.), proprie, prin ascensor de materiale si scara.
III.3.17. Blocul alimentar (bucatarie)
III.3.17.1. Prepararea alimentelor se face centralizat pentru pacientii si nsotitorii internati, precum si pentru
personalul care serveste masa la spital, bucataria dimensionndu-se n functie de numarul de portii rezultat.
III.3.17.2. n cadrul blocului alimentar se diferentiaza sectoarele:
a.- receptie si depozitare produse alimentare neprelucrate:
2. - spatii pentru prelucrari primare;
3. - spatii pentru prelucrari finale:
4. - oficiu de distributie;
5. -control dietetic;
f. - anexe pentru personal
Bucataria se solutioneaza n circuit nchis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare (rampa) si
evacuare deseuri menajere; interfata spre spital o constituie oficiul de distributie n care are acces personalul
de ngrijire din sectiile medicale, precum si cel de deservire al cantinei (restaurantului cu autoservire).
III.3.17.3. Conditiile de receptie si depozitare, prelucrare si preparare a alimentelor. modul de organizare a
circuitelor bucatariei si masurile de protectie igienico-sanitare sunt cele prevazute n normele si prescpriptiile
referitoare la unitatile de alimentatie publica, Ia care se adauga prescriptiile specifice din ordinul Min. Sanat.
nr. 190/1982.

III.3.17.4. Spatiile pentru depozitare produse alimentare nepreluate se vor dimensiona n functie de stocul
necesar pentru fiecare categorie (la unele produse de baza se face aprovizionarea pentru durate de timp mai
lungi, cu scopul de a avea asigurat stocul de rezerva pentru cazuri de dificultati de aprovizionare sau
calamitati).
OBSERVATIE: - Pentru doua sau mai multe spitale amplasate n aceeasi localitate se poate solutiona un
grup gospodaresc comun, n cadrul caruia sa se asigure depozitarea alimentelor (stocurile mari), eventual si
unele prelucrari primare (transare carne, spalare curatare legume).
III.3.17.5. Camerele pentru prelucrari primare vor fi minim doua recomandabil trei (separat pentru Iegume,
carne peste, pasari). Ele se vor conecta direct cu spatiile bucatariei propriu-zise sau prin intermediul unui
coridor intern "curat", neinterferat de circuitele de aprovizionare "murdare".
n bucataria propriu-zisa se vor organiza distinct urmatoarele zone de preparare (eventual separate prin
pereti de compartimentare partiala, la blocurile alimentare de mare capacitate):
-prelucrari termice pentru mesele principale (bucataria calda),
-preparari dietetice.
-preparari pentru micul dejun (bucatarie lapte-ceai).
-bucatarie rece.
Preparatele de patiserie-cotetarie se vor prelucra ntr-o ncapere distincta, anexat direct bucatariei se
amplaseaza camera pentru spalat vase.
III.3.17.6. Modul de solutionare a oficiului de distributie a mncarii depinde de sistemul adoptat pentru
livrarea acestora la sectiile de spitalizare, astfel:
a.-livrarea alimentelor preparate se face pe partide si pe diete, pentru ntreaga cantitate necesara unei sectii
(n recipiente mari);
n acest caz. ncalzirea si portionarea mancairii se face n oficiile alimentare ale sectiilor si tot aici se spala si
se pastreaza vesela pentru pacienti si carucioarele de transport: oficiile alimentare ale sectiilor se vor
dimensiona si echipa corespunzator acestor activitati;
b.-din blocul alimentar. alimentele preparate se livreaza gata portionate pentru fiecare pacient. siltuatie n
care oficiul de distributie (sau bucataria) se doteaza cu o linie speciala de portionare tip catering;
n acest caz. adiacent oficiului de distributie se prevad spatii. echipate cu linii mecanizate. pentru spalarea
veselei ntregului spital si igienizarea carucioarelor; carucioarele pentru transportul mncarii portionate vor fi
izolate termic; oficiile alimentare din sectii se vor dimensiona si echipa minimal.
OBSERVATIE: - Daca se adopta sistemul de livrare pe partide (a), transportul alimentelor preparate de la
oficiul blocului alimentar la oficiile alimentare ale sectiilor se poate face fie n carucioare nchise prin
intermediul ascensoarelor comune,fie direct cu ascensoare de alimente (tip montt-carge), daca oficiile
sectiilor se afla pe aceeasi verticala cu oficiul central de distributie.
III.3.17.7. Pentru stabilirea menu-urilor si controlul dietelor, n apropierea bucatariei si a oficiului de distributie
se vor plasa laboratorul de dietetica, prevazut cu un frigider pentru probe alimentare, si biroul dieteticianului
III.3.17.8. Anexele pentru personalul blocului alimentar vor cuprinde: vestiare cu grup sanitar si dus, separate
pe sexe, amplasate lnga accesul personalului, si o sala de mese, amplasata n relatie cu oficiul de
distributie.
III.3.17.9. Colectarea deseurilor menajere din blocul alimentar se va face n recipiente nchise care se vor
transporta la platforma de deseuri din incinta. Se recomanda ca fie n apropierea bucatariei, fie la platforma
deseuri, sa se amenajeze un spatiu frigorific pentru pastrarea temporara a deseurilor alimentare n conditii
igienice.

III.3.17.10. Blocul alimentar se va amplasa n asa fel nct legaturile acestuia cu sectiile de spitalizare sau cu
cantina personalului sa nu traverseze alte zone gospodaresti pentru care cerintele de igiena sunt mai putin
severe. Blocul alimentar se poate amplasa att n cladirea principala a spitalului (Ia parter sau demisol), cu
luarea masurilor corespunzatoare privind protectia spatiilor spitalicesti fata de degajarile de abur si mirosuri
(ventilatie, sas-ecluza la accesul spre spital), fie ntr-o cladire separata, n care caz legatura cu spitalul se va
asigura printr-un coridor nchis.
III.3.18. Spalatoria
III.3.18.1. De regula, spaIatoria se organizeaza ca un serviciu unic pe spital pentru urmatoarele activitati:
primire, dezinfectie, spalare, calcare, reparare, depozitare rufe. Pentru evitarea infectiilor intraspitalicesti, la
organizarea spaIatoriei se vor respecta urmatoarele:
-separarea obligatorie a circqitelor de rufe murdare si rufe curate;
-separarea sarjelor de rufe pe categorii de provenienta;
-diferentierea liniilor de utilaje pentru rufele copiilor fata de cele pentru rufele adultilor, pe ntregul flux
tehnologic.
Pentru sectiile de boli transmisibile n spalatorie se va organiza, obligatoriu, un circuit complet distinct de al
celorlalte sectii ale spitalului, cu compartimentarea corespunzatoare a spatii lor pe ntregul traseu al rufelor;
n cazul cnd sectia de boli transimisibile este plasata n pavilion separat, se va organiza o spalatorie proprie
n cadrul pavilionului.
III.3.18.2. Dimensionarea spatiilor si echiparea cu utilaje a spaIatoriei se face n functie de capacitatea
sectiilor de spitalizare, tinndu-se seama si de amploarea celorlalte servicii tehnico-medicale. Pentru
spitalele generale se considera un minim de 2.5 kg rufe pe zi si pe pal. La spitalele cu profil chirurgical sau
de obstetrica -ginecologie se va lua n calcul o cantitate mai mare de rufe pe zi si pat (respectiv ntre 3 si 4
kg).
III.3.18.3. Organizarea spatiilor se face n flux continuu, dupa cum urmeaza:
a. -camera pentru primirea si trierea rufelor murdare (n care rufele murdare, ambalate n saci, sunt aduse de
personalul sectiilor si predate spaIatoriei);
b. -spatiu pentru dezinfectia rufelor, amenajat cu cazi de baie pentru nmuiere n dezinfectat, n numar
suficient pentru a putea separa rufele provenind de la diversele sectii; dezinfectia se poate face si direct n
utilajul mecanizat de spalare, daca acesta are un program special de dezinfectie corespunzator cerintelor de
igiena pentru spitale;
c. -spaIatoria propriu-zisa, n care se amplaseaza utilajele mecanizate pentru spalare si stoarcere prin
centrifugare;
d. -spatii pentru uscatorie si calcatorie (sala comuna sau compartimentata pentru cele doua operatii,
separata nsa de sala spaIatoriei pentru a asigura mentinerea conditiilor de igiena); uscarea si calcarea
rufelor se va face mecanizat;
e. -ncapere pentru repararea rufelor, amplasata ntre calcatorie si depozitul de rufe curate;
f. -depozit de rufe curate, n care se face si sortarea, respectiv ambalarea rufelor pentru sectiile si serviciile
de destinatie;
g. -camera de eliberare mfe curate, n care are acces personalul din sectiile medicale;
h. -anexe pentru personalul propriu; vestiar cu grup sanitar si dus, camera de odihna, biroul responsabilului,
cu controlul vizual asigurat spre camerele de primire si eliberare rufe.
III.3.18.4. Circuitul interior al spaIatoriei nu va fi traversat de alte circuite ale spitalului.

Modul de amplasare a utilajelor si instalatiilor aferente va avea n vedere asigurarea conditiilor pentru
ntretinere usoara si rapida (reparatii, curatire).
III.3.18.5. SpaIatoria se poate amplasa fie la parterul sau demisolul cladirii principale a spitalului (Ia primul
nivel peste subsolul tehnic), n care caz se vor asigura toate masurile pentru a nu permite patrunderea n
spatiile medicale a aburului si mirosurilor, fie n pavilion separat (eventual cu alte functiuni gospodaresti), n
care caz comunicarea cu cladirea spitalizarii se va face printr-un coridor de legatura.
III.3.19. Centrala pentru dezinfectie paturi si material sanitar
III.3.19.1. Serviciul asigura dczinfectia periodica a mobilierului din saloanele bolnavilor (paturi), a inventarului
moale al acestora (paturi, perne, saltele), dar si a altor obiecte n caz de necesitate (haine bolnavi, halate
groase, perdele de compartimentare, etc.).
III.3.19.2. Calculul capacitatii de dezinfectie se face n functie de profilul spitalului. capacitatea acestuia si
durata medie de spitalizare. Pentru spitalele generale se va lua n calcul un necesar zilnic de dezinfectie de
minim 5 % din numarul total de paturi.
OBSERVATIE: - Pentru sectiile chirurgicale, terapie intensiva, ostetrica, nou-nascuti si pediatrie (grupele mici
de vrsta) este necesara dezinfectia la fiecare noua internare, pentru celelalte sectii medicale poate fi si
lunara.
III.3.19.3. Dezinfectia se recomanda a se face n utilaje specializate (incinte etanse) n care patul intra cu tot
inventarul, iar formolizarea se realizeaza mecanizat si programat, n absenta acestor utilaje, dezinfectia se
va face cu aparatul de formolizare, n camere de vaporizare pentru paturi si n camere de stropire pentru
inventarul moale, Camerele vor avea o capacitate de maxim 15 paturi sau 15 seturi de inventar moale si vor
permite nchiderea etansa pe timpul formolizarii.
III.3.19.4. Schema de organizare a spatiilor va urmari fluxul tehnologic si va separa complet circuitul murdar
de cel curat, prin solutionarea incintelor n sistem dublu serviciu. Se vor prevedea urmatoarele spatii:
-camera primire-triere obiecte si materiale murdare;
-incinte de formolizare. cu spatiu tehnic aferent instalatiei de formolizare;
-camera eliberare obiecte si materiale dezinfectate cu spatiu pentru depozitare temporara;
-birou responsabil (dupa caz):
-camera de odihna pentru personal. cu grup sanitar si dus.
III.3.19.5. Centrala de dezinfectie se amplaseaza la nivelurile inferioare ale cladirii (parter sau demisol) n
cazul solutiilor tip "monobloc", pe o circulatie secundara, conectata ct mai direct la nodul principal de
circulatie verticala, lundu-se masurile corespunzatore pentru corecta ventilare si izolare a spatiilor n raport
cu restul spitalului (ncaperi tampon la usile de acces n centrala). Nu se recomanda amplasarea centralei de
dezinfectie n pavilion (anexa) separat daca nu se asigura o legatura nchisa cu cladirea sectiilor de
spitalizare.
n cazul n care se adopta sistemul prin care pacientului i se afecteaza patul de la internare (ceea ce
presupune asigurarea gabaritelor pentru circulatia cu patul pe rotile pe tot traseul pna la salonul de bolnavi
din sectia medicala), sunt necesare urmatoarele prevederi suplimentare:
-se va asigura o legatura comoda a centralei de dezinfectie cu serviciul de internari,
-n cadrul serviciului de internari se va amenaja un spatiu tampon de depozitare a paturilor n asteptare,
-centrala de dezinfectie se va conexa cu spalatoria, n zona spatiilor curate ale amndurora (camerele de
eliberare obiecte, inventar moale si respectiv lenjerie), si se va prevedea o ncapere suplimentara, pentru
echiparea paturilor cu lenjerie.
III.3.20. Anexe comune pentru personalul spitalului
III.3.20.1. Pentru o parte a personalului medical mediu si ajutator, n apropierea zonei de acces a acestuia,
se organizeaza grupuri de vestiare, separate pe sexe, prevazute cu dusuri si grupuri sanitare. Vestiarele se
pot amplasa centralizat, pe corpuri de cladire sau pavilioane sau pe sectii si servicii, n functie de optiunea
beneficiarului de folosinta. Dimensionarea vestiarelor se va face n raport de capacitatea spitalului, de cifra

personalului si de modul de organizare medicala a spitalului; aceste date se vor preciza prin tema de
proiectare.
OBSERVATII: Pentru unele servicii medicale, vestiarele personalului se amplaseaza obligatoriu n cadrul
acestora, cum este cazul cu farmacia, prosectura, laboratorul de medicina nucleara.
-Pentru unele compartimente si sectoare medicale sistemul de vestiare este dublu: un vestiar la intrarea n
spital, pentru schimbarea hainelor de strada cu vestimentatia de lucru n spital, si un vestiar tip filtru, la
locurile de munca care necesita masuri speciale de asepsie, n care se nlocuieste vestimentatia de lucru n
spital, cu echipamentul specific compartimentului (cazul blocului operator, al comportamentului pentru arsi
sau al celui pentru prematuri).
n cazul organizarii centralizate a vestiarelor, se recomanda segmentarea acestora pe unitati modulare
deservind max. 40-50 de persoane, diferentiate pentru diferitele categorii de personal medical (dupa functia
n spital si/sau dupa specificul serviciului). Daca spitalul este cuplat cu dispensarul policlinic teritorial,
vestiarele personalului vor fi separate pentru cele doua unitati.
Vestiarele pentru personalul tehnic si de ntretinere, ca si cele pentru personalul din serviciile gospodaresti,
se recomanda a se amplasa n zona n care acesta si desfasoara activitatea.
La spitalele clinice, n relatie cu accesul spre zona de nvatamnt, se vor prevedea vestiare pentru studenti si
cursanti, separate de cele ale personalului medical.
III.3.20.2. Pentru personalul care ia masa n spital se va amenaja o cantina sau un restaurant cu autoservire.
Amplasarea acestuia se va face n vecinatatea oficiului de distributie al blocului alimentar, fie la acelasi nivel,
fie la un nivel superior, legat prin ascensor pentru alimente si/sau scara interioara. Capacitatea cantinei sau
a restaurantului se va preciza n tema de proiectare. n absenta cantinei, n spital se va amenaja cel putin un
bufet (snack-bar), eventual accesibil si pentru vizitatori.
III.3.20.3. Pentru nevoile de studiu si documentare medicala, n cadrul spitalelor se prevad spatii pentru
biblioteca de specialitate cu sala de lectura, videoteca, iar la spitalele mari o sala pentru ntruniri si
conferinte, un studio de foto-film pentru nregistrarea pe pelicula a cazurilor medicale nainte si dupa
aplicarea tratamentelor,sisteme de vizionare a activitatii medicale prin televiziune cu circuit nchis. Prin tema
de proiectare se vor face precizari privind necesarul de spatii si capacitatea acestora.
MENTIUNE: -Prezentarea cerintelor functionale si tehnologice s-a limitat numai la compartimentele si
serviciile cu specific medical, ntlnite curent n organizarea spitalelor.
- Pentru serviciile paramedicale (administrative,sociale, tehnice) cerintele functionale generale sau cele
tehnologice nu prezinta deosebiri esentiale fata de compartimente similare din cadrul altor programe de
constructii civile.
-n cazul unor spitale de specialitate, ale institutelor si centrelor de cercetare se pot ntlni si alte
compartimente sau servicii medicale specializate, pentru care se vor studia de la caz la caz si preciza prin
tema modul de organizare functionala si tehnologica cel mai adecvat.
III.4. INSTALATII ELECTRICE
III.4.1. INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT NORMAL SI PRIZE
III.4.1.1. Generalitati
III.4.1.1.1. La realizarea iluminatului artificial n spitale, trebuie sa se tina seama de mediul special
din acestea acordndu-se iluminatului si repartizarii cromatice din ncaperi o atentie deosebita.
III.4.1.1.2. Se va avea n vedere ca n ncaperile cu bolnavi att iluminatul ct si culorile pentru
finisarea principalelor suprafete trebuie:
-sa asigure efectuarea activitatilor vizuale n cele mai bune conditii att celor ce lucreaza n spitale
ct si bolnavilor;
-sa aiba un rol terapeutic, contribuind la influentarea psihicului bolnavilor, linistindu-i si stimulnd
ncrederea si speranta.

III.4.1.1.3. lIuminatul trebuie sa respecte ct mai riguros conditiile de calitate impuse si sa fie adaptat
destinatiei ncaperii.
III.4.1.1.4. n ncaperile n care exista solicitari vizuale diferite (de ex. n saloane - dormitor), se
prevad mai multe sisteme de iluminat, lundu-se masuri pentru utilizarea lor eficienta si acordndu-se o
atentie deosebita modului de realizare a iluminatului.
III.4.1.1.5. Iluminatui general din ncaperi cu diverse destinatii si activitati, trebuie sa asigure cel putin
iluminarile nominale prezentate n tabelul E1. n tabelul E1 sunt prezentate si culorile recomandate pentru
sursele de iluminat fluorescente.
III.4.1.1.6. n toate categoriile de ncaperi se prevad prize bipolare cu contact de protectie pentru uz
general.
III.4.1.1.7. La proiectarea instalatiilor electrice de iluminat, se vor respecta prevederile normativului I
7 "Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pna la 1000 V
C.a. si 1500 V c.c.", cu exceptia circuitelor electrice, care se vor prevedea numai din cupru.
III.4.1.2. lIuminatul n ncaperi pentru bolnavi (saloane cu paturi, rezerve)
-n ncaperile pentru bolnavi se prevad urmatoarele sisteme de iluminat normal:
iluminat general;
iluminat local la pat pentru lectura;
iluminat local la pat pentru examinarea si ngrijirea bolnavilor;
iluminat pentru supraveghere n timpul noptii.
Sursele de lumina vor avea culori calde, cu temperatura de culori situata ntre 3000-5000 K si
indicele de redare a culorilor 80-90.
III.4.1.2.1. IIuminatul general
-Iluminatul general trebuie sa ndeplinesca conditiile prevazute n tabelul E1.
III.4.1.2.2. Iluminatul local
III.4.1.2.2.1. lIuminatul local pentru lectura si iluminatul local pentru examinarea si ngrijirea
bolnavilor, se poate realiza cu corpuri de iluminat mobile (cu brate articulate) sau semimobile sau cu corpuri
de iluminat fixe multifunctionale.
III.4.1.2.2.2. La fiecare pat pentru bolnavi se prevede un iluminat de lectura. Iluminarea nominala
necesara de 200 Ix, trebuie realizata pe fiecare suprafata de lectura de 0.3 x 0.3 m, aflata n planul de
lectura.
OBSERVATIE:
Se considera plan de lectura, planul nclinat la 75 fata de orizontala, avnd 0.9 m lungime si 0.3 m latime si
distanta la centru fata de pardoseala de 1.1 m si fata de capatiul de 0.8 m.
III.4.1.2.2.3. Luminanta corpurilor de iluminat pentru iluminatul local amplasat deasupra paturilor pe
perete si luminanta acestui perete trebuie sa fie de cel mult 350 cd/m2.
III.4.1.2.2.4. Conditiile vizuale pentru efectuarea unor examinari si ngrijiri simple, se realizeaza
asigurnd n planul de consultanta iluminatul general si iluminatul local.
n nici un punct din acest plan iluminarea nu trebuie sa fie sub 150 Ix (E min/Emed=0.5).

OBSERVATIE:
Se considera plan de consultatie, planul orizontal situat la 0.15 m deasupra suprafetei patului.
III.4.1.2.2.5. Amplasarea corpurilor de iluminat se face astfel nct sa se evite orbirea persoanelor ce
efectueaza examinarile si ngrijirile bolnavilor.
III.4.1.2.3. lIuminatul pentru supraveghere n timpul noptii.
III.4.1.2.3.1. lIuminatul pentru supraveghere, trebuie sa asigure n zona patului o iluminare de 5 Ix,
astfel nct personalul sanitar sa poata supraveghea bolnavul.
III.4.1.2.3.2. Corpurile de iluminat pentru supraveghere, trebuie amplasate astfel nct sa nu
deranjeze bolnavii.
III.4.1.2.3.3. n ncaperi pentru sugari si nou-nascuti iluminarea nominala trebuie sa fie de 20 lx.
III.4.1.2.3.4. Luminanta corpurilor de iluminat pentru supraveghere trebuie sa fie de cel mult 350
cd/m2.
III.4.1.3. lIuminatul n cabinete pentru consultatii si tratamente
- n cabinetele pentru consultatii si tratamente, iluminatul general trebuie sa ndeplinesca conditiile prevazute
n tabelul E1.
-Valoarea indicelui de redare a culorilor a surselor de lumina trebuie sa fie 90-100.
III.4.1.3.1. Cabinete pentru consultanta si tratamente obisnuite
-Iluminarea minima de 1000 lx se asigura n spatiul de consultatii,prin combinarea iluminatului
general cu iluminatul local.
III.4.1.3.2. Cabinete pentru consultatii si tratamente speciale
III.4.1.3.2.1. lIuminatul n cabinetele speciale, se realizeaza tinndu-se seama de tipul investigatiei
ce trebuie efectuata.
III.4.1.3.2.2. lIuminatul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute n tabelul E1.
III.4.1.3.2.3. n cabinetele pentru investigatii Rontgen, n care radiodiagnosticul se face cu fixarea pe
monitor a imaginii, iluminatul general pentru perioadele de investigatie trebuie sa asigure o lumina de culoare
rosie.
III.4.1.3.2.4. Pentru toate cazurile n care investigatiile se efectueaza la iluminari foarte mici, se iau
masuri pentru asigurarea conditiilor de adaptare a bolnavului si personalului medical, care nu trebuie sa
treaca brusc de la lumina de zi sau iluminari mari la iluminari foarte scazute, n ncaperea sau zona de
adaptare iluminarea trebuie sa fie numai de 3 pna la 10 ori mai mare dect iluminarea din ncapere sau
zona ntunecata.
III.4.1.3.2.5. n cabinetele pentru investigatii Rontgen, unde se fac radiografii, se prevad
negatoscoape (ecrane luminoase pentru vizualizarea radiografiilor).
III.4.1.4. lIuminatul n sali de terapie
n salile de terapie (de ex. tratamentele radiologice, fizice, electromedicale, bai terapeutice)
iluminatul trebuie sa ndeplineasca conditiile prevazute n tabelul E1, iar sursele de lumina sa aiba indicele
de redare a culorilor de 90-100.
III.4.1.5. lIuminatul n sali de dializa

n salile de dializa, trebuiesc respectate conditiile de la saloanele pentru bolnavi, asigurndu-se n


plus si o a doua treapta pentru iluminatul general n zona paturilor de 500 Ix (necesara pentru pregatirea
dializelor si a eventualelor interventii n timpul tratamentului).
III.4.1.6. Iluminatul n laboratoare
III.4.1.6.1. n laboratoare,iluminatul trebuie sa ndeplineasca conditiile prevazute n tabelul E1.
III.4.1.6.2. n cadrul laboratoarelor cu mobilier fix, iluminatul local se realizeaza prin amplasarea
corpurilor de iluminat general deasupra meselor de lucru.
III.4.1.6.3. n cazul laboratoarelor cu mobilier mobil, iluminatul local se realizeaza cu corpuri de
iluminat fluorescente fixate chiar de mesele de lucru. iluminarea de 1000 lx se obtine prin combinarea
iluminatului general cu iluminatul local.
III.4.1.6.4. Lampile pentru iluminatul local, trebuie sa aiba indicele de redare a culorilor de 90-100.
III.4.1.7. lIuminatul pe coridoare si scari
III.4.1.7.1. lIuminatul coridoarelor si scarilor trebuie sa asigure att ziua ct si noaptea, realizarea
unor diferente minime de lumina la trecerea ntre ncaperi cu iluminari diferite.
III.4.1.7.2. lIuminatul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute n tabelul E1.
III.4.1.7.3. Pentru realizarea iluminarilor de zi si de noapte, se prevad sisteme de iluminat n trepte
cu posibilitati de comutare.
III.4.1.7.4. Pentru iluminatul coridoarelor se recomanda utilizarea corpurilor de iluminat cu
dispersoare din material plastic mat, pentru a se proteja bolnavii care sunt transportati n pozitie culcata,
mpotriva orbirii.
III.4.1.8. Iluminatul n alte ncaperi
-Pentru celelalte incaperi, care nu au specific de spital. dar care deservesc spitalul, se vor respecta
prevederile normativului PE 136, valorile nivelelor de iluminare lundu-se ca valori minime.
III.4.2. INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA
III.4.2.1. Generalitati
III.4.2.1.1. Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta din cadrul unui spital, trebuie sa asigure
functionarea acestuia, atunci cnd dispare tensiunea de pe sursa de baza (SEN).
III.4.2.1.2. Receptoarele electrice ale iluminatului de siguranta se ncadreaza n categoria 0 si
categoria a I-a conform pct.III.4.14.1.
III.4.2.1.3. Conform normativ I 7 functie de destinatie, iluminatul de siguranta este de mai multe
feluri:
.Iluminat de siguranta pentru categoria lucrului (categoria 0)
.Iluminat de siguranta pentru evacuare (categoria a I-a)
.Iluminat de siguranta pentru veghe (categoria a I-a)
.Iluminat de siguranta de interventie (categoria a I-a)
.Iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu.
III.4.2.2. Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se asigura n:

ncaperi pentru aplicarea tratamentelor intensive


III.4.2.2.1.1. n ncaperile pentru tratamentele intensive iluminatul trebuie sa ndeplineasca conditiile
prevazute n tabelul E1, pentru a se asigura buna desfasurare a activitatilor de ngrijire si supraveghere a
bolnavilor.
III.4.2.2.1.2. Iluminarea trebuie sa poata fi variata, n functie de solicitarile foarte diferite ce apar n
aplicarea tratamentelor intensive.
III.4.2.2.1.3. Pentru situatia speciala a bolnavilor tiunuti sub supraveghere n ncaperi pentru
tratament intensiv (de exemplu bolnavi cu risc de infarct), trebuie create si conditii similare acelora din
saloanele pentru bolnavi, prevazndu-se si iluminat la pat pentru lectura.
III.4.2.2.1.4. n ncaperile de terapie trebuie sa se acorde o atentie deosebita evitarii fenomenului de
orbire prin reflexie n suprafetele vitrate, att pentru bolnavi ct si pentru personalul de supraveghere din
ncaperile alaturate.
III.4.2.2.2. Sali de operatie
III.4.2.2.2.1. n salile de operatie se prevede:
.iluminatul cmpului nconjurator al mesei de operatie (zona cu dimensiunile 3x3m centrata fata de
masa de operatie)
.iluminatul local al cmpului operator.
III.4.2.2.2.2. n salile de operatie sistemul de iluminat general trebuie realizat n corelatie cu
iluminarea prevazuta pentru cmpul operator si trebuie sa asigure conditiile prevazute n tabelul E1.
III.4.2.2.2.3. Corpurile de iluminat pentru iluminatul cmpului nconjurator al mesei de operatie, se
dispun pe ct posibil n apropierea mesei de operatie, pentru a se reduce orbirea si umbrele.
III.4.2.2.2.4. n cmpul operator, iluminatul trebuie sa fie de 20000+ 1 00000 Ix, acesta asigurnduse cu corpuri de iluminat scialitice produse de firme specializate n domeniul tehnicii medicale.
III.4.2.2.2.5. n sala de operatie, factorii de reflexie ai principalelor suprafete trebuie sa ndeplineasca
urmatoarele conditii:
.minim 0.7 pentru plafon;
.minim 0.5 pentru pereti;
.minim 0.2 pentru pardoseala;
.maxim 0.3 pentru pnza cu care se acopera bolnavii pe masa de operatie, mbracamintea si
manusile echipei de interventie.
III.4.2.2.2.6. Culoarea iluminatului cmpului nconjurator al mesei de operatie si iluminatul general,
trebuie sa fie adaptata culorii date de lumina corpului de iluminat scialitic. Se recomanda ca lampile (cu
exceptia celei scialitice) sa aiba culoarea alb neutru si indicele de redare a culorilor de 90-100.
III.4.2.2.2.7. Se recomanda folosirea corpurilor de iluminat nglobate n plafon.
III.4.2.2.2.8. Iluminatul locului de operatie trebuie sa se realizeze astfel nct n conditiile ilumimarilor
foarte mari impuse de reflexia foarte redusa a tesuturilor umane, echivalentul fotometric de radiatie sa se
situeze sub 170 lm/W, corpurile de iluminat scialitice cu o iradiere sub 600 W /mp fiind corespunzatoare
(pentru a nu se ncalzi tesuturile).
III.4.2.2.2.9. n salile de operatie, pe lnga sistemele de iluminat, se prevad si negatoscoape (ecrane
luminoase pentru vizualizarea radiografiilor).

III.4.2.2.3. ncaperi anexa salii de operatie


III.4.2.2.3.1. Iluminatul din ncaperile anexa salii de operatie trebuie sa fie corelat cu iluminatul din
sala.
III.4.2.2.3.2. Iluminarea nominala din ncaperile anexe trebuie sa fie de 500 Ix, pentru a se evita
perturbatiile de adaptare la iluminarea de 1000 Ix din sala.
III.4.2.2.3.3. Lampile trebuie sa aiba aceeasi culoare si indice de redare a culorilor ca si lampile
pentru iluminatul general din sala de operatie.
III.4.2.2.3.4. n salile de reanimare se recomanda prevederea unui sistem de iluminat general care
sa poata realiza doua trepte de iluminare:
.o treapta de 100 Ix, pentru perioada postoperatorie a bolnavului pna la trezirea din narcoza
(bolnavul nu trebuie sa fie orbit de acest iluminat);
.o treapta de 1000 Ix la patul bolnavului, pentru supraveghere si interventie.
III.4.2.3. Iluminatul de siguranta pentru evacuare
III.4.2.3.1. lIuminatul de siguranta de evacuare se prevede pe culoarele de circulatie, casele scarilor
si n zonele usilor de acces n cladire.
III.4.2.3.2. lIuminalul de siguranta pentru evacuare trebuie sa poata fi actionat independent de orice
alt sistem de iluminat.
III.4.2.4. lIuminatul de siguranta pentru veghe
III.4.2.4.1. Iluminatul de siguranta) de veghe se prevede n ncaperile pentru bolnavi si trebuie sa
asigure la nivelul pardoselii o iluminare nominala de 2 Ix, pentru a da posibilitatea unui bolnav sa se
orienteze fara) a deranja pe ceilalti bolnavi.
III.4.2.4.2. Corpurile de iluminat se amplaseaza sub paturi si n zona usilor de acces si se
recomanda ca lumina sa fie distribuita n fascicole late.
III.4.2.4.3. Iluminatul de veghe trebuie sa poata fi actionat independent de orice alt sistem de
iluminat.
III.4.2.5 Instalatii electrice pentru lampi bactericide
III.4.2.5.1. n salile de operatie si salile de nasteri pe lnga sistemele de iluminat, se prevad si lampi
cu raze ultraviolete pentru sterilizare aer si dezinfectie.
III.4.2.5.2. Se prevad de asemenea lampi cu raze ultraviolete si n ncaperile pentru terapie intensiva
si laboratoarele pentru care se solicita prin tema.
III.4.3. INSTALATII ELECTRICE DE FORTA SI AUTOMATIZARE
III.4.3.1. Instalatiile electrice de forta cuprind alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor
de forta att fixe ct si mobile.
III.4.3.2. Pentru ntocmirea proiectului de instalatii electrice, proiectantul trebuie sa primeasca
planurile tehnologice cu amplasarea tuturor ulilajelor n care sa se specifice:
.felul utilajelor; fixe sau mobile
.felul alimentarii; monofazata sau trifazata
.punctele de racord

.daca sunt necesare ntrerupatoare generale n afara tablourilor utilajelor sau alte conditii
.utilajele cu regim de socuri
.sectiunile conductoarelor de alimentare sau parametrii circuitelor
III.4.3.3. La proiectarea instalatiilor electrice de forta se respecta prevederile normativului I7, cu
exceptia circuitelor, care se vor prevedea numai din cupru.
III.4.3.4. Pentru alimentarca receptoarelor mobile, se prevad prize bipolare sau trilpolare cu contact
de protectie sau tablouri speciale, functie de tipul receptoarelor.
III.4.3.5. n salile de operatie se prevad brate mobile cu prize bipolare si tripolare cu contact de
protectie n constructie etansa, acestea facnd parte din furnitura tehnologica.
III.4.3.6. Pentru alimentarea receptoarelor de forta din blocul operator (sala de operatii si ncaperile
anexa ale acesteia) se prevede un tablou propriu, alimentat direct din tabloul de siguranta principal.
III.4.3.7. Acolo unde este cazul, pentru utilajele cu regim special, n tema tehnologica trebuie
specificat timpul maxim de ntrerupere n alimentarea cu energie electrica.
III.4.3.8. n spatiile n care se solicita ncadrarea receptoarelor electrice la categoria 0 sau categoria
I-a conform pct. III.4.14.1, se prevad si prize pentru uz general, alimentate din reteaua de distributie
obisnuita, acestea fiind utilzate pentru curatenie sau alte activitati, care nu implica regimuri speciale n
alimentarea cu energie electrica.
III.4.3.9. n salile de operatie tot aparatajul electric se monteaza la naltimea de cel putin 1,1 m de la
pardoseala finita.
III.4.4. INSTALATII DE TELEFONIE SI TERMINALE CALCULATOR
III.4.4.1. Spitalele se prevad cu centrale telefonice automate proprii.
III.4.4.2. n saloanele pentru bolnavi, unde bolnavii pot raspunde la telefon, se prevede cte o priza
telefonica, lnga fiecare pat.
III.4.4.3. n celelalte ncaperi, posturile telefonice se prevad conform temelor tehnologice.
III.4.4.4. Pentru ncaperile n care se solicita posturi telefonice si terminale calculator sau n viitor pot
fi solicitate terminale calculator, se recomanda utilizarea prizelor duble, pentru post telefonic si terminale
calculator.
III.4.4.5. Aceste prize se racordeaza prin cabluri speciale, conform cererii furnizorului de
echipamente.
III.4.4.6. Circuitele de prize se concentreaza pe fiecare nivel n dulapuri cu repartitoare (repartitoare
pentru racordare la centrala telefonica si repartitoare pentru racordarea la calculatorul central) .
III.4.5. INSTALATII DE RECEPTIE COLECTIVA Rtv
III.4.5.1. Pentru receptionarea emisiunilor Rtv, se prevede o instalatie de receptie colectiva.
III.4.5.2. Antenele se monteaza pe cladirea cea mai nalta, iar tabloul cu grupurile amplificatoare la
ultimul etaj al acesteia.
III.4.5.3. Se prevad prize pentru receptionarea emisiunilor Rtv n salile de mese, n camerele de
odihna pentru personalul medical si n orice alta ncapere n care se solicita prin tema.
III.4.5.4. Se recomanda ca instalati a de receptie colectiva sa fie prevazuta n asa fel nct sa poata
fi racordata daca este cazul si la sistemele de televiziune prin cablu.

III.4.6. INSTALATII DE TELEVIZIUNE N CIRCUIT NCHIS


III.4.6.1. n spitale se recomanda prevederea instalatiilor de televiziune n circuit nchis, pentru a se
putea asista la efectuarea operatiilor sau nregistra efectuarea operatiilor fara a deranja cu nimic activitatea
din blocul operator.
III.4.6.2. Pentru aceasta, corpul de iluminat scialitic este prevazut cu camere de luat vederi,
monitoarele pentru asistarea operatiilor amplasndu-se n salile de curs sau salile de studiu, acolo unde
exista n cadrul spitalului asemenea sali.
III.4.6.3. Se prevad camere de luat vederi si n ncaperile pentru terapie intensiva, monitorizarea
realizndu-se centralizat n ncaperi special amenajate, n care sa existe n permanenta personal pentru
supraveghere.
III.4.6.4. Se prevad de asemenea camere de luat vederi n orice alta ncapere n care se solicita prin
tema.
III.4.7. INSTALATII DE SEMNALIZARE SORA BOLNAV
III.4.7.1. Pentru instalatia de semnalizare sora - bolnav se prevad la patul bolnavului, elemente
pentru comanda semnalizare (recomandabil pe o placa, ce cuprinde butonul de apel, butonul de anulare,
lampa de linistire si ntrerupatorul cumpana pentru aprinderea iluminatorului la pat).
III.4.7.2. Tablourile de semnalizare se monteaza n ncaperi n care exista personal permanent,
surori sau asistente medicale.
III.4.7.3. Deasupra usii de intrare n fiecare salon se prevad lampi pentru identificarea salonului din
care s-a facut apelul si pe culoare la schimbarile de directie.
III.4.8. INSTALATII INTERIOARE PENTRU CEASURI ELECTRICE
III.4.8.1. Pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul spitalului, se recomanda prevederea
instalatiilor de ceasuri electrice.
III.4.8.2. Instalatiile de ceasuri se realizeaza dupa scheme radiale sau arborescente, ceasurile
putnd fi legate n serie sau n paralel, n functie de tipul centralelor de ceasuri folosite.
III.4.8.3. Pentru ceasurile electrice amplasate n locuri importante se prevad circuite individuale.
III.4.8.4. Stabilirea numarului de ceasuri racordate la un circuit, se face astfel nct sa se asigure la
ultimul ceas o tensiune de alimentare de minim 80% din tensiunea nominala a instalatiei.
III.4.9. INSTALA TIE PENTRU EMISIE - RECEPTIE AUTOSALVARE
III.4.9.1. Spitalele care dispun de autosalvari, vor fi prevazute n mod obligatoriu cu statii de emisiereceptie.
III.4.9.2. Statia emisie-receptie se amplaseaza ntr-o camera dispecer.
III.4.9.3. Se recomanda cuplarea statiei de emisie-receptie la un sistem de achizitie.
III.4.10. INSTALATII PENTRU SEMNALIZARE N CAZ DE INCENDIU
III.4.10.1. Pentru semnalizarea incendiilor n faza incipienta (degajari de fum), n spatiile n care
exista aparatura electronica de valoare (aparate pentru radiologie, computere, aparate pentru iradiere cu
energii nalte etc.), n spatiile n care exista bunuri de valoare si n orice alta ncapere, pentru care se solicita
prin tema, se prevad instalatii de semnalizare incendiu cu detectoare de fum.
III.4.10.2. Centrala de semnalizare incendiu se amplaseaza n camera de garda-urgenta.

III.4.10.3. Pentru celelalte spatii ale unitatilor spitalicesti, instalatiile de semnalizare incendiu cu
detectoare de fum, se prevad si se proiecteaza conform normativ I18.
III.4.10.4. Pe caile de acces, lnga scari, la fiecare nivel al constructiilor, se prevad butoane de
semnalizare manuala a incendiilor, racordate tot la centrala de semnalizare incendiu.
III.4.10.5. Pentru anuntarea echipelor de pompieri voluntari n caz de incendiu, camera de gardaurgenta se doteaza pe lnga centrala de semnalizare incendiu si cu o statie de amplificare, prin care se
poate transmite codul cuvenit pentru interventie. n toate corpurile de cladiri, se prevad difuzoare, astfel
amplasate, nct semnalele transmise sa poata fi receptionate n orice ncapere.
Statia de amplificare poate servi si la transmiterea altor informatii.
III.4.10.6. Se recomanda ca n saloanele pentru bolnavi cu mai multe paturi sa nu se prevada
difuzoare, n aceste saloane,utilizndu-se receptionarea informatiilor la casca.
III.4.11.INSTALATII DE MONITORIZARE BOLNAVI
III.4.11.1. Se prevad instalatii de monitorizare bolnavi (transmiterea la distanta a functiilor), la terapie
intensiva,reanimare etc.
III.4.11.2. Transmiterea functiilor se realizeaza n trepte: de la posturile individuale amplasate la
capul bolnavilor, la posturile centralizate la nivelul personalului de supraveghere de salon, respectiv de
sectie.
III.4.12. CENTRALA INFORMATICA GESTIONARE DATE, RAPORTURI NTRE SPITALE,
RAPORTURI NTRE SPITAL SI MEDICII LOCALI.
III.4.12.1. Avnd n vedere ca n toate tarile dezvoltate se utilizeaza astfel de sisteme pentru
gestionarea centralizata a datelor medicale, pentru raporturi ntre spitale (informatii medicale) si pentru
raporturi ntre spital si medicii locali, se recomanda aplicarea unui astfel de sistem si n Romnia.
III.4.12.2. Pentru aceasta se contacteaza firme specializate din strainatate, care au mai elaborat,
executat si pus n functiune astfel de sisteme si se studiaza posibilitatile de aplicare, att tehnice ct si
materiale.
III.4.13. INSTALATII DE PROTECTIE
III.4.13.1. Generalitati
-Se prevad urmatoarele masuri de protectie:
-protectia oamenilor mpotriva tensiunilor accidentale de atingere:
-protectia constructiilor mpotriva trasnetelor:
-protectie pentru
electromagnetice.

buna

functionare

aparaturii

tehnico-medicale

sensibile

la

cmpuri

III.4.13.2. Protectia mpotriva tensiunilor accidentale de atingere


III.4.13.2.1. Protectia mpotriva tensiunilor accidentale de atingere se realizeaza conform normativ I
7 si STAS-urilor 2612, 8275, 12608, 2604/4, 2605/5.
III.4.13.2.2. Aceasta se realizeaza prin legarea la nulul de protectie ca mijloc principal de protectie si
suplimentar la o centura interioara de mpamntare a tuturor partilor metalice care n mod normal nu sunt
sub tensiune,dar care accidental pot fi puse ca urmare a unor defecte de izolatie.
III.4.13.2.3. n salile de operatie, pentru protectia mpotriva tensiunilor electrostatice, se recomanda
studierea necesitatii prevederii retelelor de legare la pamnt n pardoseala si pereti (custi Faraday) n functie
de gazele de narcoza utilizate si de sistemele de ventilare si tratare a aerului.

III.4.13.3. Protectia mpotriva trasnetului


III.4.13.3.1. Instalatia de paratraznet se prevede si se proiecteaza conform indicatiilor normativului I
20.
III.4.13.3.2. Se pot uiliza ca elemente de coborre, armaturile metalice ale stlpilor din b.a. atunci
cnd se utilizeaza ca prize de pamnt naturale armaturile fundatiilor. Pentru acesta se prevad placute
metalice de legare la pamnt la partea superioara si inferioara a stlpilor de contur, asigurndu-se
continuitatea electrica ntre placutele de la partea superioara si cea inferioara,prin armatura stlpilor (prin
sudare).
III.4.13.4. Priza de pamnt
III.4.13.4.1. Se recomanda sa se utilizeze ca priza de pamnt naturala armaturile metalice ale tuturor
fundatiilor stlpilor legate ntre ele sau prin armaturile fundatiilor continui sau prin centurile interioare de
mpamntare (continuitatea electrica se asigura prin sudura).
III.4.13.4.2. Daca priza de pamnt naturala nu satisface valoarea rezistentei de dispersie sub 0,4
ohmi se completeaza cu o priza de pamnt artificiala, ce se proiecteaza conform prevederilor normativului I
20.
III.4.13.5. Protectia pentru buna functionare a aparaturii tehnico-medicale sensibile la cmpuri
electromagnetice
III.4.13.5.1. n cabinetele n care se fac investigatii cu aparatura tehnico-medicala sensibila la
cmpuri electromagnetice, se prevede ecranarea peretilor cu retele metalice.
III.4.13.5.2. Retelele metalice se racordeaza la centura interioara de mpamntare.
III.4.14 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
III.4.14.1. Categorii de receptoare
-Receptoarele electrice din cadrul unui spital, functie de natura efectelor produse la ntreruperea n
alimentarea cu energie electrica sunt de urmatoarele categorii:
.categoria 0 discontinuitatea n alimentare cu energie electrica sub 0,15 secunde.
.categoria a I-a discontinuitatea n alimentare cu energie electrica sub 1 minut.
.categoria a II-a durata maxima de ntrerupere n alimentarea cu energie electrica este de patru
ore cnd spitalul se alimenteza prin post de transformare propriu si de 8 ore cnd spitalul se alimenteaza
prin firida de bransament din reteaua de 0,4 KV a furnizorului.
III.4.14.2. Alimentarea cu energie electrica din SEN
III.4.14.2.1. Spitalele se alimenteaza cu energie electrica din posturi de transformare proprii cu cel
putin doua unitati.
III.4.14.2.2. Daca pentru alimentarea cu energie electrica sunt necesare doua transformatoare, se
recomanda ca sectiile de bare ale tabloului general sa fie cuplate ntre ele prin AAR.
Sectiile de bare ale tabloului general pot fi cuplate ntre ele si prin separator, dar n acest caz spitalul
trebuie sa dispuna de personal de ntretinere permanent.
III.4.14.2.3. n cazul unitatilor spitalicesti cu peste 400 de paturi si activitati multiple (policlinica, baze
de tratament, radiologii, radioscopii, computer tomograf) se recomanda ca alimentarea cu energie electrica
sa se faca prin posturi de transformare cu trei unitati. La sectiile de bare centrale ale tabloului general se
racordeaza numai receptoarele cu regim de socuri (radiologie, radioscopie, computer tomograf etc.),
transformatorul care alimenteaza aceste sectii de bare, putnd fi oricnd rezerva a celorlalte doua
transformatoare.

Se recomanda ca sectiile de bare ale tabloului general sa fie cuplate ntre ele prin AAR-uri.
Daca sectiile de bare se cupleaza ntre ele prin separatoare se pastreaza indicatiile de la punctul
anterior.
III.4.14.2.4. Unitatile spitalicesti pentru care nu se justifica prevederea unui post de transformare
propriu (puterea absorbita este mica), se alimenteaza cu energie electrica din reteaua de 0.4 KV a
furnizorului, printr-o firida de bransament. Firida de bransament se echipeaza cu doua sectii de bare,
alimentate fiecare prin cte un racord.
n tabloul general, receptoarele se grupeaza la sectii de bare separate, pentru lumina si pentru forta,
alimentate independent din firida de bransament. Sectiile de bare ale tabloului general se cupleaza ntre ele
prin AAR sau separator.
III.4.14.2.5. Postul de transformare sau reteaua de 0.4KV a furnizorului, constituie sursa de
alimentare cu energie electrica a receptoarelor de categoria a II-a si sursa de baza pentru receptoare de
categoria o si categoria a l-a.
III.4.14.3. Alimentarea cu energie electrica din surse proprii
III.4.14.3.1. Sursa de rezerva pentru receptoarele de categoria 0 si categoria a l-a, o constituie un
grup electrogen cu pornire automata (tabloul de comanda al grupului electrogen sesizeaza ntreruperea
alimentarii din SEN si pune automat n functiune grupul electrogen) si intrare n sarcina (adica sa nu se
decupleze daca receptoarele alimentate din tabloul de siguranta principal sunt n stare de functionare).
III.4.14.3.2. Pentru alimentarea receptoarelor de categorie 0 si categoria a l-a se prevede un tablou
de siguranta principal, care se alimenteaza de la tabloul general, prin intennediul tabloului de comanda al
grupului electrogen (n cazul alimentarii din reteaua de 0.4 KY a fumizorului, de la sectia de bare pentru
iluminat a tabloului general).
III.4.14.3.3. Receptoarele de categoria a l-a, se alimenteaza de la tabloul de siguranta principal,
direct sau prin intermediul tablourilor de siguranta secundare.
III.4.14.3.4. Alimentarea receptoarelor de categoria 0 (receptori vitali) se face din tablouri de
siguranta secundare, prin intermediul unor redresoare sau invertoare, care functioneaza n tampon cu baterii
de acumulare.
Alegerea aparatajului si echipamentelor electrice se face functie de tensiunile de lucru si puterea
nominala a receptoarelor.
Capacitatea bateriilor de acumulatoare trebuie sa asigure functionarea receptoarelor timp de cel
putin 3 ore.
Instalatiile electrice pentru alimentarea receptoarelor de categoria O, se concep n asa fel nct sa
se poata verifica functionarea bateriilor de acumulatoare.
III.4.14.4. mbunatatirea factorului de putere
III.4.14.4.1. Factorul de putere al consumatorului (spital), conform reglementarilor MEE, trebuie sa
fie min.0.92.
III.4.14.4.2. Daca n faza de proiectare, se constata ca factorul de putere al consumatorului ce
urmeaza a se realiza este sub 0.92, se vor prevedea pentru mbunatatirea acestuia, baterii de
condensatoare cu conectare automata.
III.4.15. GESTIUNE TEHNICA CENTRALIZATA
Pentru buna desfasurare a activitatii n cadrul spitalului, se recomanda prevederea unei camere
dispecer n care sa se transmita datele tehnice privind functionarea tuturor instalatiilor aferente constructiei
sau anumitor instalatii tehnologice: date privind functionarea instalatiilor electrice, instalatiilor de climatizare,
instalatiilor de oxigen etc.

III.5. INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA. CANALIZARE. TEHNICO-SANITARE


III.5.1. INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
III.5.1.1. Conditiile generale pe care trebuie sa le ndeplineasca sunt:
-Instalatiile trebuie sa mentina potabilitatea apei n limitele parametrilor prevazuti n standarde.
-Modul de solutionare generala a instaltiilor va avea n vedere amplasarea grupata a consumatorilor
si modularea pozitionarii ghenelor pentru coloane pentru a restrnge zonele traversate de conducte si a oferi
o flexibilitate pentru reamenajari ulterioare ale spatiilor.
-Instalatiile se vor concepe n asa fel nct sa elimine riscul transmiterii prin intermediul lor a
contaminarii cu agenti infectiosi sau poluanti, de la o categorie de spatii la alta categorie.
-Toate trecerile conductelor prin pereti si plansee se vor etansa pentru a nu permite trecerea
insectelor si rozatoarelor.
III.5.1.2. Instalatii de apa rece
III.5.1.2.1. Instalatiile de apa rece trebuie sa asigure alimentarea tuturor punctelor de consum din
spital obiecte sanitare curente, obiecte sau dotari speciale, ulilaje, aparate medicale, hidranti. robinete port
furtun, recipienti etc.
Retelele de distributie a apei din spital sunt, n mod obisnuit, comune pentru consumul menajer si
pentru combaterea incendiilor, nsa cu coloane separate.
III.5.1.2.2. Instalatiile vor fi astfel alcatuite nct sa nu permita stagnarea apei si impurificarea ei cu
rugina sau microorganisme. Recircularea apei din coloanele de incendiu, se va asigura prin legarea la un
obiect sanitar de folosinta curenta (vas de closet sau lavoar).
III.5.1.2.3. Conductele de distributie principale se monteaza de regula, n subsoluri tehnice, cu
naltimea libera de minim 2.10 m.
n cazul constructiilor nalte, pentru care se adopta solutia cu doua, sau mai multe zone de presiune,
conductele de distributie principale se pot monta si n etajul (etajele) tehnic (tehnice).
III.5.1.2.4. n spitale, coloanele de alimentare si conductele de legatura ntre acestea si obiectele
sanitare se monteaza n ghene, nchise etans pe traseu dar prevazute cu posibilitati de acces pentru cazuri
de interventie, n asa fel nct sa perturbe ct mai putin activitatile medicale.
III.5.1.2.5. Conductele principale de distributie, si conductele de Iegatura se vor executa din tevi de
otel zincat; ele se pot executa si din alte materiale care au agrement tehnic n Romnia, numai daca acestea
ndeplinesc conditiile de calitate si siguranta n exploatare similare sau superioare celor din otel zincat.
Conductele de apa rece se vor izola daca pozitionarea lor se face n vecinatatea unor surse de
caldura sau n spatii ncalzite.
III.5.1.3. Instalatii de apa calda si recirculare
III.5.1.3.1. Apa calda menajera se furnizeaza n spital la toate obiectele sanitare si utilajele care
trebuie sa functioneze cu apa calda pentru cerintele tehnologice, medicale sau pentru asigurarea unui grad
sporit de confort si igiena.
Temperatura de furnizare a apei calde menajere va fi de max. 60 C.
Se va prevedea recircularea apei calde att pe traseele orizontale ct si pe coloane.
III.5.1.3.2.Conductele de alimentare cu apa calda menajera precum si cele de recirculare se vor
monta pe trasee paralele si de obicei mpreuna cu cele de apa rece, n ghene nchise etans.

Pentru conductele de apa calda menajera sunt valabile toate prevederile referitoare la conductele de
apa rece (mod de alcatuire, materiale de executie, izolatii).
III.5.1.4. Instalatii de apa pentru combaterea incendiilor
III.5.1.4.1. Spitalele se vor dota obligatoriu cu hidranti interiori de incendiu. Hidrantii la toate cladirile
cu mai mult de 2 niveluri functionale vor fi dotati cu materiale si accesoriile prevazute n Anexa VII a
Normelor de prevenire si stingere a incendiilor ale Ministerului Sanatatii si vor fi amplasati astfel nct sa
asigure debitele si numarul de jeturi n functiune simultan cerute de STAS 1478, Normativul I 9 si Normativul
P118.
OBSERVATIE: Pe lnga instalatiile de apa, pentru combaterea si stingerea incendiilor, unitatile spitalicesti se
vor dota cu mijloace de prima interventie, alte echipamente si utilaje, conform prevederilor normelor
Ministerului Sanatatii, mentionate mai sus.
III.5.1.5. Instalatii de canalizare menajera
III.5.1.5.1. Instalatia interioara de canalizare menajeri preia apele uzate provenite de la toate
punctele de consum de apa rece si calda din spital, precum si cele deversate accidental pe pardoseala, din
spatiile n care aceasta se poate ntmpla prin natura activitatilor desfasurate.
III.5.1.5.2. Este obligatoriu ca evacuarea apelor uzate de la spalatorii si bucatarii sa se faca prin
retele interioare separate de restul retelei de canalizare menajera, pna la statiile de tratare a acestor ape
(separatoare de spume, nisip, namoluri) premergatoare deversarii n canalele colectoare din incinta.
III.5.1.5.3. Colectoarele principale se monteaza n subsolul tehnic, cu pante corespunzatoare
diametrelor sau n cazuri speciale, ngropate n canale sub pardoseala, amplasate pe trasee n afara spatiilor
n care se desfasoara activitati medicale: la montarea n canale se vor prevedea capace pentru vizitare si
piese de curatire n dreptul zonelor de schimbare a directiei si a celor de racord cu coloanele principale; n
cladirile spitalicesti nu se vor monta colectoare de canalizare direct n pamnt.
III.5.1.5.4. Coloanele se vor monta mascate, n ghene, dar cu posibilitati de acces la piesele de
curatire, conductele de legatura de la obiectele sanitare sau utilaje la coloane se vor monta ngropat n
zidarie sau planseu, cele ce se vor amplasa la plafonul ncaperilor se vor masca prin platforme sau grinzi de
rabit.
III.5.1.5.5. Colectoarele principale si coloanele vor fi executate din tuburi si piese de legatura din
fonta pentru canalizare, etansate cu plumb si frnghie gudronata.
Conductele de legatura la coloane vor fi din fonta sau plumb; nu se vor utiliza conducte din PVC sau
alte materiale dect daca au agrement tehnic si corespund sau sunt superioare tehnic si calitativ cu cele din
fonta sau plumb.
III.5.1.5.6. Aerisirea coloanelor se face prin prelungirea peste nivelul terasei sau acoperisului a
coloanelor de scurgere, cu max. 0.50 m cu conducte de fonta de scurgere si cu caciuli de ventilatie.
III.5.1.6. Instalatii de canalizare pluviala
III.5.1.6.1. Instalatia interioara de canalizare pluviala se va separa complet de celelalte sisteme de
canalizare interioara; ea va asigura preluarea apelor meteorice de pe traseele circulabile sau necirculabile
ale cladirilor spitalicesti n conditii de deplina siguranta pentru spatiile pe care le traverseaza. Alegerea tipului
de receptor de terasa se face n functie de felul terasei (circulabila sau necirculabila) si de alcatuirea ei
(structura si dimensiunile straturilor componente, tipul de hidroizolatie).
III.5.1.6.2. Pozitionarea coloanelor se va face n asa fel nct sa nu traverseze spatii cu functiuni
medicale pentru care se cer conditii severe de igiena si asezare sau spatii a caror functionare nu poate fi
ntrerupta sau perturbata de eventuale lucrari de reparatii sau ntretinere.
III.5.1.6.3. Restul de prevederi privind alcatuirea, amplasarea, ntretinerea coloanelor si colectoarelor
pentru ape pluviale sunt asemanatoare celor prescrise la instalatia de canalizare pentru ape menajere.
III.5.1.7. Canalizarea apelor uzate acide

III.5.1.7.1. Apele uzate acide provin de la laboratoarele spitalului.


Laboratoarele curente din structura spitalelor de retea nu deverseaza ape a caror concentratie n
produse chimice sa necesite o tratare speciala nainte de deversarea n canalizarea publica, ntruct este
suficienta dilutia ce se realizeaza n canalizarea incintei prin amestecul cu canalizarile menajere din spital.
Pentru laboratoarele speciale sau cele aferente sectorului de cercetare se va analiza necesitatea prevederii
unor statii de neutralizare n functie de produsii utilizati.
Colectarea lor n interior se va face printr-o retea separata de restul retelelor de canalizare.
Tuburile si piesele de legatura folosite pentru colectarea acestui tip de ape uzate vor fi confectionate
din materiale rezistente la actiunea acizilor (ex: gresie ceramica antiacida).
III.5.1.8. Canalizarea apelor uzate radioactive (efluenti radioactivi)
III.5.1.8.1. Apele uzate radioactive provin de la laboratoarele de medicina nucleara. Gradul de
contaminare radioactiva este diferit dupa tipul de procedura medicala utilizat:
a. ape uzate slab radio active care provin de la obiectele sanitare utilizate de pacientii care au fost
investigati scintigrafic (scaner) n cadrul compartimentului de izotopodiagnostic sau de la vestiarele
personalului ce lucreaza n unitatea nucleara. De regula pentru acesti efluenti este suficienta dilutia realizata
prin deversarea canalizarii locale n canalizarea generala a spitalului.
b.ape uzate care provin de la laboratoarele de dilutie a produselor radiofarmaceutice ca si cele ce provin de
la laboratoarele de analize medicale ale produselor biologice ale pacientilor aflati n terapie cu izotopi
radioactivi pot fi mai puternic contaminate, motiv pentru care sunt colectate separat n bazine de retentie,
controlate permanent si n functie de gradul de contaminare constatat se deverseaza n canalizare direct sau
dupa o dilutie prealabila.
c.efluentii radioactivi care provin de la grupurile sanitare utilizate de bolnavii internati n compartimentul de
izotopoterapie si/sau de la laboratoarele de dilutie. Acestia se colecteaza ntr-o instalatie speciala cu
recipienti de dezactivare, conceputa n functie de tipul de izotopi utilizati (respectiv de perioada de
njumatatire a acestora) si de debitul efluentilor.
III.5.1.8.2. Retelele de canalizare pentru apele uzate radioactive se vor separa n functie de
categoriile enumerate mai sus si vor fi distincte de cele ale spitalului pentru apele mentionate la pct. b si c.
Traseele retelelor de canalizare pentru apele de la pct. b si c nu vor strabate spatii utilizate pentru alte
activitati (medicale sau paramedicale ).
Traseul retelei de canalizare pentru efluentii radioactivi de la grupa c va fi ecranat corespunzator si
controlat permanent pentru a nu se produce defectiuni care sa genereze contaminarea spatiilor n care este
amplasat (subsol tehnic, canale sub pardoseala, etc.).
III.5.1.8.3. Pentru instalatiile de efluenti radioactive se vor respecta prescriptiile Normativului
Republican de Securitate Nucleara, cap. "Surse deschise"
III.5.1.9. Instalatii de apa tratata
III.5.1.9.1. n unitatile spitalicesti se folosesc diverse categorii de apa tratata:
-apa dedurizata
-apa demineralizata
-apa distilata
-apa steriIa
-apa deionizata

III.5.1.9.2. Apa dedurizata se foloseste n primul rnd n instalatia de ncalzire, pentru a reduce
depunerile minerale pe conducte si n corpurile de ncalzire. Ea se prepara cu ajutorul instalatiilor de
dedurizare a apei, amplasate de obicei n centrala termica.
III.5.1.9.3. Apa demineralizata se foloseste n laboratoare si farmacie, acolo unde este nevoie
neaparat de apa distilata. Prepararea se face n panouri pentru demineralizare sau n aparate locale, ntruct
n acestea se rupe presiunea apei de la retea, functionarea facndu-se prin cadere libera, prepararea apei
demineralizate se face n apropierea punctelor de consum.
III.5.1.9.4. Apa distilata se foloseste n farmacie, n laboratoare si pentru spalari impecabile.
Prepararea se face cu aparate specializate amplasate n apropierea consumatorului, apa distilata circulnd
prin conducte de sticla sau din alte materiale care permit pastrarea calitatii apei.
III.5.1.9.5. Apa sterilizata se foloseste la lavoarele medicale din blocurile operatoare, blocul de
nasteri, sectia prematuri, sectia de arsi.
Sterilizatoare se amplaseaza ntotdeauna lnga punctele de consum. Ia max. 20m distanta de
acestea pentru a nu se pierde sterilitatea apei pe traseu: presiunea de utilitare se asigura prin cadere libera.
Circulatia apei sterilizate se face prin conducte de cupru cositorite n interior sau argintate, montate
aparent cu trasee rectilinii care sa evite stagnarea apei n conducte, panta recomandata este de 1%.
Agregatele de preparare a apei sterilizate vor fi racordate la instalatia de apa si canalizare precum si
la cea de abur de medie presiune si condens (cnd nu au generalor propriu de abur
III.5.1.9.6. Apa deionizata se foloseste la unele din aparatele si echipamentele medicale si se
prepara n agregate Iivrate odata cu acestea.
III.5.1.10. Dotarea cu obiecte sanitare,armaturi si accesorii
III.5.1.10.1. Se va asigura pentru fiecare salon de bolnavi cel putin un lavoar. iar n salile de
tratamente cte un lavoar sau spalator pentru spalarea instrumentarului.
De asemenea. se va prevedea cte un Iavoar n fiecare cabinet de consultatie, precum si n toate
ncaperile n care acestea este necesar pentru desfasurarea activitatilor medicale sau paramedicale.
(Majoritatea ncaperilor din spitale sunt dotate cu lavoare sau cu spatii sanitare anexe pentru a asigura
conditiile necesare pentru mentinerea igienei.)
III.5.1.10.2. n spitale se amenajeaza diverse tipuri de grupuri sanitare:
-grupuri sanitare obisnuite (pentru personal, pacienti, vizitatori)
-grupuri aferente saloanelor de bolnavi
-grupuri sanitare cu dusuri pentru diverse categorii de vestiare, filtre personal etc.
-grupuri sanitare pentru igienizarea (ploscare)
-boxe pentru curatenie
-bai medicale
-spalatoare medici
Pentru echiparea
closete,lavoare,pisoare.

grupurilor

sanitare

obisnuite

se

vor

folosi

obiecte

sanitare

curente

III.5.1.10.3. Grupurile sanitare aferente saloanelor de bolnavi pot fi: grupuri sanitare proprii fiecarui
salon sau unui grup de doua saloane n care caz se echipeaza fie cu closet si lavoare fie cu closet, lavoar si
dus, sau pot fi grupuri sanitare comune mai multor saloane (solutie mai putin recomandata din punct de

vedere igienico-sanitar) n care caz se echipeaza cu closete si lavoare (cte 1 la 8-10 paturi) si cu cabine de
dus (cte 1 pentru ) 10-12 paturi).
n cazul prevederii unui grup sanitar pentru doua camere, se recomanda, amplasarea closetului n
ncapere separata.
III.5.1.10.4. Dotarea sanitara pentru saloanele de nou-nascuti si cele de sugari 0- 1 ani este
constituita din lavoare sau cadite de baie prevazute cu dus de mna amplasale direct n salon.
III.5.1.10.5. Pentru personalul medical din diferite compartimente si sectiile spitalului se prevad fie
grupuri sanitare simple cuprinznd closet si dus, dupa caz, fie grupuri sanitare cuplate cu cabine de dusuri
aferente vestiarelor sau filtrelor de acces (pentru personalul din farmacie, blocul alimentar, sterilizare,
prosectura, laboratoare, blocul operator, blocul de nasteri, radiologie, spalatorii etc.).
Grupuri sanitare proprii, dotate cu lavoar, closet si dus, se prevad si pe lnga camerele de garda,
camerele medicilor sefi de sectie, etc.
III.5.1.10.6. O dotare aparte o constituie spatiul sanitar pentru spalare plosti si olite. Se va prevedea
un asemenea spatiu pentru fiecare unitate de ngrijire. Acesta se echipeaza cu: closet sau vidoar, cada mica
sau spalator pentru dezinfectie, lavoar, rastel pentru uscare; cada pentru dezinfectie poate fi nlocuita cu un
aparat special de sterilizare-dezinfectie alimentat cu abur de medie presiune. n sectiile de spitalizare
ploscarul se cupleaza cu boxa pentru curatenie, utiliznd aceleasi obiecte sanitare. Pentru alte sectoare din
spital boxa de curatenie se echipeaza n functie de necesitatile serviciilor respective: numai cu chiuveta, sau
cu lavoar si cada.
III.5.1.10.7. n sectiile de spitalizare exista si o baie pentru nevoi medicale sau igienico-sanitare.
Aceasta se echipeaza cu o cada mare amplasata astfel nct sa fie libera pe trei laturi (din care cele doua
lungi), cu un lavoar si dupa caz cu un closet.
III.5.1.10.8. n cadrul blocurilor operatorii, de nasteri si alte spatii de interventii de tip chirurgical se
prevad camere de spalare pe mini a medicilor, echipate cu lavoare obisnuite si cu lavoare speciale pentru
apa sterila.
III.5.1.10.9. Obiectele sanitare utilizate sunt n cea mai mare parte cele obisnuite pentru constructii
civile. Pentru sectiile de pediatrie se vor utiliza obiecte sanitare cu dimensiuni adecvate si montate la cote
corespunzatoare grupei de vrsta. Alegerea obiectelor sanitare va avea n vedere asigurarea unor conditii de
exploatare sigura si curatire usoara.
Pentru sectiile de bolnavi infectiosi se recomanda vase de closet montate pe perete cu spatiu liber
ntre acestea si pardoseala pentru a facilita curatenia si dezinfectia.
III.5.1.10.10. Armaturile vor fi de constructie sigura, inoxidabile, cu baterii amestecatoare. Pentru
lavoarele din cabinetele medicale si salile de tratamente unde se fac dese spaIari pe mini se recomanda
montarea de armaturi spciale care sa asigure livrarea apei gata amestecate, la temperatura ceruta
(termostat) printr-o singura manevra.
Pentru lavoarele din spaIatoarele de medici ale spatiilor de investitie cu cerinte de asepsie se prevad
arnlaturi ce pot fi actionate cu cotul, cu piciorul, sau prin celula fotoelectrica.
III.5.1.11. Dotari speciale pentru laboratoare si tratamente
III.5.1.11.1. Laboratoarele vor fi prevazute obligatoriu cu urmatoarele dotari minimale, care necesita
racordarea la instalatiile de apa rece, calda si de canalizare.
-cuve speciale din mesele si nisele de laborator din gresie antiacida sau alte materiale rezistente la
actiuni chimice
-Iavoare obisnuite pentru spalarea minilor
III.5.1.11.2. Dotarea serviciilor de balneokinetofizio-terapie se va face n functie de natura
tratamentelor ce urmeaza a se aplica n unitatea respectiva astfel:

1. hidrotermoterapie -cazi de baie ngropate sau deasupra pardoselii, alimentate cu apa, mineralizata sau
apa cu solutii medicinale, infuzii de plante, etc.
2. b. pneumoterapie -Iavoare racordate la apa rece si calda la o sursa de aer comprimat, pe care se
monteaza aparatura pentru aerosoli si inhalatii.
c. hidroterapie -dusuri terapeutice (masaj scotian, sul, gigant, afuziuni simple sau alternante, manta), bai
partiale (membre, sezut), bai generale (cu apa simpla sau minerala), bai cu proceduri complexe (cu infuzii de
plante). Echipamentele se vor racorda la instalatiile de apa rece, calda si scurgeri, iar presiunea minima de
utilizare va fi de 3 bar.
OBSERVATIE: -Pentru procedurile complexe, pe lnga racordurile de apa si canalizare, echipamentele vor
mai fi racordate la: oxigen, bioxid de carbon, abur, aer comprimat, dupa caz.
-Infuziile de plante se vor prepara centralizat ntr-o bucatarie de plante, de unde se vor transporta prin
conducte la fiecare post.
Toate conductele de transport a fluidelor necesare la baile cu proceduri complexe vor fi din tevi de cupru.
III.5.1.12. Dotari pentru spalatorii
III.5.1.12.1. Spalarea rufelor murdare dintr-o unitate spitaIiceasca se face ntr-o spalatorie mecanica
proprie. Echiparea cu instalatii specifice se face tinnd seama de fluxul tehnologic general: predare rufe
murdare, inmuiere, spalare, centrifugare (stoarcere) uscare, calcare, predare rufe curate, reparatii, la care se
adauga, dupa caz, operatii suplimentare impuse de specificul spitalului, cum ar fi dezinfectii, sterilizare, etc.
III.5.1.12.2. Dotarile si utilajele principale din spalatorie sunt:
-cazi de nmuiat si dezinfectie racordate la apa rece, calda si canalizare
-masini de spalat, racordate la apa rece, calda si canalizare
-centrifuge pentru stors rufe, cu posibilitatea de evacuare a apei la un sifon de pardoseala
-uscatoare pentru rufe si calandre racordate la abur de medie presiune si la conducte de exhaustare
-grupuri de prese pentru calcat, racordate la abur de medie presiune
III.5.1.12.3. Numarul utilajelor de acelasi fel va fi determinat tinndu-se seama de productivitatea
utilajului, numarul de schimburi n care se lucreaza, cantitatea de rufe murdare ce urmeaza a fi spalate.
Alegerea tipurilor de utilaje ce vor fi folosite, se va face avnd n vedere si energia disponibila (abur,
energie electrica, etc.).
III.5.1.13 Dotari pentru bucatarii
III.5.1.13.1. Prepararea hranei pentru bolnavi se va face ntr-un bloc alimentar propriu echipat cu
instalatii, obiecte sanitare si utilaje adecvate cerintelor fluxului tehnologic, amplasate corespunzator modului
de organizare a sectoarelor componente.
1. Zona de depozitare va fi prevazuta cu camere frigorifice distincte pentru: legume si fiucte proaspete, carne
n stare cruda, sau semipreparate din carne, oua, lapte, brnzeturi, peste, etc.
2. Zona prepararilor", unde se face prelucrarea primara a materialelor prime: curatire, spalare, tocare, etc.
va fi echipata cu spaIatoare, mese, roboti de prelucrare, frigidere, butuc de carne, etc.
3. Zona de servicii auxiliare - spaIari vase de bucatarie - echipata cu evier, spalator, spaIator-degresor si
rasteluri pentru uscare alimente cu apa rece, calda, abur.
4. Bucatarie calda, echipata cu:

-masini de gatit, friteuze, gratare, cuptoare, etc. alimentate cu gaze sau electric;
-marmite sau/si baterii de cazanele pentru fierberea alimentelor (ciorbe, supe, lapte, ceai),
alimentate cu abur de joasa presiune sau electric si racordate la instalatii de apa si canalizare;
-roboti universali de bucatarie (alimentare electrica);
-mese pentru prelucrari de alimente de diferite tipuri si marimi (cu blat de marmura sau inox);
-spaIatoare racordate la inst. de apa calda, rece si canalizare
5. Patiseria se va echipa cu cuptoare de patiserie, dumane, spalator, frigider, resouri, roboti, mese speciale
etc.
6. Oficiul de distributie va fi prevazut cu tejghele, mese dulapuri pentru tavi si recipienti.
7. Anexat oficiului se prevede un spatiu amenajat pentru curatirea si spalarea carucioarelor de transport
alimente, prevazut cu cuva ngropata, robinet port furtun, baterie amestecatoare cu dus.
III.5.1.13.2 Toate spatiile (camerele) de prelucrare si manipulare alimente vor fi dotatecu lavoare de
spalat pe mini amplasate n zona intrarii.
III.5.1.13.3. Colectarea deseurilor menajere se va face n recipienti speciali amplasati lnga punctele
de lucru, prevazuti cu saci de plastic si capace de nchidere. Lnga intrarea n bucatarie se recomanda
prevederea unei cnmere frigorifice de depozitare temporara a recipientilor cu deseuri pna la evacunrea lor
la platforma de gunoaie a incintei.
III.5.1.13.4. La alegerea tipului de utilaje se vor avea n vedere:
-agentii disponibili (abur, energie electrica, gaze naturale)
-diversificarea pe diete a hranei preparate
-capacitatea ulilajelor
III.5.1.13.5. Hrana preparata n blocul alimentar se va transporta n oficiile alimentare ale sectiilor
medicale unde va fi portionata, ncalzita, pastrata n rece. n oficii se asigura si gestionarea si spalarea
veselei. Oficiile alimentare se echipeaza cu: aragaz (resou), frigider, spalator de vesela, masa calda (dupa
caz), mese de lucru. dulapuri de depozitare.
III.5.1.14. Dotari pentru biberonarii (bucatarii de lapte)
Pregatirea hranei pentru sugari si copii mici (grupa 1-3 ani) se face ntr-o bucatarie specializata
("biberonerie") amplasata n sectia de pediatrie.
Principalele utilaje si dotari cu care se echipen) biberoneriile (determinate n functie de numarul
paturilor din compartimentele deservite) sunt:
-frigidere tip casnic de diferite capacitati
-masini de gatit tip aragaz
-baterie de cazanele
-sterilizatoare de tip "pupinel" cu dublu serviciu
-spaIatoare de inox cu 1-2 cuve si picurator
-mese cu blat inox

III.5.1.15. Dotari pentru statii de sterilizare si dezinfectie


III.5.1.15.1 n statiile de sterilizare centrale sau locale se prevad aparate de sterilizare umeda (tip
autoclav), de sterilizare uscata (tip pupinel) sau de sterilizare chimica, Ia rece (aparate cu oxid de etilenil).
Acestea pot fi cu serviciul pe o parte sau pe doua parti opuse, alegerea unuia sau altuia din tipuri fiind
dependenta de solutia tehnologic-arhitecturala adoptata. Aparatele de sterilizare tip autoclav se alimenteaza
cu abur de medie presiune distribuit centralizat sau cu abur produs de generatorul propriu actionat electric.
Pupinelele se alimenteaza cu curent electric. Aparatele de sterilizare la rece nu se produc n tara.
Amplasarea si alimentarea cu utilitati se fac n concordanta cu instructiunile tehnice ale fumizorului.
Daca statia de sterilizare se afla n apropierea spaIatoarelor medicale ce utilizeaza apa sterila,
atunci aparatele de sterilizare a apei se amplaseaza chiar n statia de sterilizare, utiliznd aceleasi coloane
de alimentare cu abur. Spatiile pentru spalare si preluare primara a materialelor de sterilizat se doteaza cu
spaIatoare tehnologice din tabla de inox si mobilier tehnologic (mese de inox. rastele, etc.).
III.5.1.15.2. Statia de dezinfectie centrala de paturi va fi prevazuta cu un utilaj specializat de tip
incinta etansa, n care se va face vaporizarea sau stropirea cu formol sau alti compusi chimici cu actiune
dezinfectanta, Amplasarea si alimentarea cu utilitati a utilajului se vor face dupa instructiunile tehnice ale
furnizorului.
n absenta acestui utilaj, se poate executa o incinta cu nchidere etansa din elemente de constructie,
dezinfectia urmnd a se face cu un aparat de formolizare.
III.5.2. INSTALATII ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE EXTERIOARE
III.5.2.1. Alimentarea cu apa se face de regula de la reteaua publica din zona. Calitatea apei va
trebui sa corespunda prescriptiilor STAS 1342-91.
Se interzice folosirea apei industriale n unitatile spitalicesti.
III.5.2.1.2. Se recomanda, din motive de siguranta n consum, ca racordarea la reteaua publica sa se
faca prin doua conducte de racord (bransamente). Pe aceste bransamente, n caminele de apometru, se vor
monta ventile de retinere pentru a permite circulatia apei ntr-un singur sens (de la reteaua publica catre
spital).
III.5.2.1.3 Pentru asigurarea continua a necesarului de apa, unitatile sanitare vor fi dotate cu
rezervoare de acumulare.
Se recomanda sa se asigure o rezerva de consum de 1-3 zile.
Rezervoarele vor fi amplasate n circuitul general al apei, astfel nct aceasta sa fie n permanenta
proaspata.
n afara rezervei de consum se va asigura o rezerva de apa de incendiu care sa permita
functionarea hidrantilor interiori timp de 10 minute si a celor exteriori timp de 3 ore.
III.5.2.1.4. Se recomanda ca pentru spitalele cu 400 paturi si mai mult, sa se prevada si o sursa
proprie de apa (put), calitatea apei urmnd a corespunde prescriptiilor STAS 1342-91.
Pentru a se asigura n permanenta debitele si presiunile necesare functionarii optime a instalatiilor
de alimentare cu apa si de combaterea incendiilor se vor prevedea statii de ridicare a presiunii (de pompare),
racordate la rezervoarele de acumulare.
Acestea vor alimenta reteaua de conducte de alimentare cu apa din incinta spitalului care
deserveste hidrantii exteriori de incendiu, hidrantii de stropit si eventual, bazine ornamentale precum si
instalatiile interioare de alimentare cu apa si de hidranti interiori.
III.5.2.1.6. Reteaua de incinta se va prevedea inelara si se va executa din conducte de otel zincat.
n mod obisnuit conductele se ngroapa direct n pamnt, sub adncimea de nghet si se protejeaza
corespunzator contra coroziunii provocate de apele din sol. n terenurile macroporice sau cu ape agresive se
vor prevedea masurile de executie si protectie indicate de normele respective n vigoare.

III.5.2.1.7. Alimentarea cu apa calda menajera se face centralizat de la centrala termica sau punctul
termic propriu. Pentru mentinerea unei temperaturi constante a apei calde menajere, precum si pentru
evitarea risipei de apa, n punctul ternlic se vor prevedea pompe pentru recircularea apei calde menajere.
Conducta de alimentare cu apa calda menajera si conducta de recirculare se vor executa din teava
de otel zincata. n cazul n care punctul termic nu se afla amplasat n interiorul spitalului, conductele se vor
monta ntr-un canal termic, de regula mpreuna cu cele de ncalzire si se vor izola mpotriva pierderilor de
caldura.
III.5.2.2. Canalizari exterioare si instalatii de preepurare a apelor uzate
III.5.2.2.1.Apele uzate evacuate din spitale sunt: menajere obisnuite (de la grupurile sanitare),
menajere cu nisip, pamnt si grasimi (de la bucatarie si spalatorie), acide (de la laboratoare), radioactive
(laboratoarele de medicina nucleara), contaminate cu agenti patogeni (sectii de boli infectioase si
laboratoare de bacteriologie), pluviale. Acestea, colectate prin retele interioare separate, se evacueaza n
reteaua de canalizare a incintei dupa tratarea prealabila a celor care nu corespund prevederilor normativului
C 90/1983.
III.5.2.2.2. Absenta n zona a unor sisteme publice de canalizare se accepta numai pentru spitale
mici rurale si unele asezaminte de post-cura, caz n care unitatile sanitare respective vor fi prevazute cu
instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate, care se executa si se exploateaza
astfel nct sa nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului.
III.5.2.2.3. Retelele de canalizare din incinta vor fi solutionate n sistem unitar sau divizor n functie
de sistemul de canalizare publica din zona. Retelele de canalizare din incinta vor prelua si apele pluviale din
curtile de lumina si de pe platformele si aleile carosabile din incinta. Gurile de evacuare vor fi sifonate pentru
a mpiedica iesirea mirosurilor neplacute din canalizare.
III.5.2.2.4. Sistemele de tratare ale diverselor categorii de ape uzate, prealabil deversarii lor n
canalizarea generala a incintei, sunt:
a). apele uzate cu nisip, pamnt si grasimi vor fi trecute mai nti prin separatoare
b). apele uzate de la sectiile de ghipsare vor fi decantate n decantoare locale
c. apele uzate radioactive vor fi decontaminate n instalatii de tratare si rezervoare de stocare,
alcatuite conform prescriptiilor din normele republicane de securitate nucleara
d. apele uzate suspect radioactive vor fi dirijate spre rezervoare de retentie si dupa un control al
radioactivitatii, evacuate la canalizarea publica sau tratate
e. apele uzate de la sectiile de boli infectioase si/sau laboratoarele care lucreaza cu produse patologice sau
care prin specificul lor contamineaza apele reziduale cu agenti patogeni, se vor dirija spre o statie de
dezinfectie locala, n care se vor neutraliza agentii nocivi.
Retelele de canalizare si rezervoarele statiilor de tratare se vor proteja anticoroziv, iar n cazul apelor uzate
radioactive se recomanda stocarea n rezervoare de otel inoxidabil. Amplasarea acestora se va face n
bunkere din beton armat, cu grosimi ale peretilor determinate prin calcule specifice de radioprotectie.
III.6. INSTALATII DE VENTILARE SI DE TRATARE A AERULUI
Unitatile spitalicesti reprezinta ansambluri complexe de functiuni: gradele de complexitate sunt foarte diferite
si sunt determinate de tipul, categoria si marimea unitatilor spitalicesti (vezi cap.III.1. - III.3.).
Dotarea cu instalatii de ventilare si de tratare a aerului se stabileste n conformitate cu necesitatile specifice
n materie, ale functiunilor componente, n cadrul sarcinilor generale pe care astfel de instalatii le au de
ndeplinit n domeniul spitalicesc. Sarcinile generale si specifice ale instalatiilor se precizeaza prin norme
tehnice n relatie cu solutii de rezolvare avute n vedere.
III.6.1. Sarcinile instalatiilor de ventilare si de tratare a aerului n cadrul unitatilor spitalicesti sunt:

realizarea unei circulatii controlate si restrictive a aerului n cladiri sau n zone de cladiri,
numai de la spatii cu niveluri mai ridicate de puritate a aerului si'sau cu potential mai scazut de
poluare-contaminare, spre spatii cu niveluri mai scazute de puritate a aerului si/sau cu potential mai
ridicat de poluare-contaminare si spre exteriorul spatiilor avute n vedere; controlul circulatiei aerului

se realizeaza prin stapnirea debitelor de aer instalate si a regimurilor de presiuni diferentiale ntre
spatii adiacente, sub o stricta monitorizare n zonele critice;

realizarea n ncaperile servite a unor concentratii de germeni (patogeni) si/sau ale altor tipuri
de poluanti - mirosuri, noxe chimice sau radioactive ele. sub nivelurile admisibile specifice
destinatiilor functionale ale respectivelor ncaperi, prin niveluri corespunzator de circulatie a aerului
n interior, de mprospatare a aerului si de filtrare a aerului introdus.

controlul conditiilor de microclimat interior pentru satisfacerea cerintelor specifice de ordin


medical sau tehnologic al ncaperilor servite prin tratarea corespunzatoare a aerului de introducere.
- controlul poluarii exterioare datorate evacuarilor de aer viciat, prin masuri de protectie ce se stabilesc n
functie de caracteristicile emanatiilor poluante si de parametrii elementelor ce trebuiesc protejate, n
relatie cu tipul de protectie ce poate fi asigurat, n conditiile specifice ale zonei, inclusiv meteorologice prin dilutie, cu amplasarea gurilor de evacuare aer la distanta fata de elementele de protejat, prin filtrare
de tip adecvat emanatiilor poluante etc. -asigurarea unei functionari ct mai economice n conditiile
impuse.
Sarcinile instalaiilor sunt evident dependente att de nivelurile exigenelor interioare ct i de condiiile
exterioare - regim de nlime al cldirii spitaliceti, regim al curenilor de aer (direcie, intensitate,
dinamic a vnturilor), amplasament fa de cldiri vecine, nivel de poluare al zonei, nivel de zgomot al
zonei, etc.
III.6.2. Natura activitilor prevzute a se desfura n uniti spitaliceti, mparte spaiile construite, care le
sunt destinate, n:
1. Spatii cu specific clar si strict spitalicesc care sunt destinate activitilor medicale, complementare
procesului medical i tehnice aferente strict.
2. Spaii fr specific strict spitalicesc care sunt destinate restului de activiti - administrative de conducere organizare, gospodreti, de nvmnt, de cercetare, tehnico - utilitare, etc.
III.6.2.1. SPAII CU SPECIFIC SPITALICESC
Pentru principalele tipuri de ncperi este prezentat n anex la cap.V.4. tabelul 1 n care clasificarea de baz
a ncperilor are drept criteriu puritatea aerului exprimat prin cerina esenial n domeniul spitalicesc - lipsa
de germeni (patogeni) - asepsia.
a. Clasele de ncperi I i II grupeaz ncperile cu pretenii deosebit de ridicate i respectiv ridicate privind
lipsa de germeni - concentraii de 110germ/mc i respectiv sub 200germ/mc, ncperi care constituie
nucleele de spaii cu funciuni medicale critice n cadrul unitilor spitaliceti:
- clasa l-a - blocurile operatorii n domenii foarte pretenioase d.p.d.v. al asepsiei - transplanturi, arsuri grave,
operaii pe cord deschis, imunosupresai etc.
- clasa a Il-a - blocurile operatorii din restul categoriilor, unitile de terapie intensiv i unitile de prematuri.
a.1. Pentru ncperile din aceste dou clase instalaiile de tratare special a aerului sunt indispensabile:
instalaiile vor funciona fr recirculare de aer - aer introdus 100% aer exterior, cu debite de aer peste
nivelurile minime recomandate, vor fi echipate pentru realizarea n ncperi a unor temperaturi i umiditi
relative ale aerului ntre valorile limit recomandate i pentru filtrarea aerului n 3 trepte, din care ultima
treapt. a IlI-a. prin filtru tip HEPA sau superior; amplasarea filtrelor:

tr.l-a n amonte de unitatea de tratare primar a aerului


tr. a ll-a dup ventilatorul de introducere a aerului
tr. a lll-a ct mai aproape de gurile de introducere a aerului n ncperea senil
Echipamentul instalaiilor va cuprinde obligatoriu aparatura destinat recuperrii de cldur din aerul evacuat
la exterior pentru tratarea (primar) a aerului proaspt introdus, aparatura de reglare pentru meninerea unor
regimuri de debite constante de aer de introducere indiferent de strile, monitorizate de altfel n cadrul unor
domenii prescrise, de colmatare ale filtrelor din cele 3 trepte de filtrare i aparatura de reglare pentru
meninerea unor niveluri de suprapresiune n ncperile cu pretenii mai ridicate de puritate a aerului fa de
spaii cu pretenii mai sczute din cadrul zonei controlate sau din exteriorul ei.
a.2. Se recomand realizarea, pe grupe de funciuni pentru ncperi compatibile d.p.d.v. al condiiilor
necesare n exploatare i pentru evitarea riscurilor de contaminare, de sisteme centralizate pentru
vehicularea i tratarea primar" a aerului de introducere - filtrare tr. l-a, recuperare de cldur, prenclzire,
umidificare cu abur, rcire dezumidificare, eventual renclzire, reglare debit, atenuare zgomot i filtrare tr.
a Il-a; sistemele cuprind distribuii secundare de tubulatur la/de la ncperi sau grupe de ncperi cu tratri
secundare" ale aerului de introducere - reglare debit, atenuarea acustic, eventual renclzire i filtrare tr. a
Ill-a.
a.3. Se recomand ca n ncperi s se realizeze introducerea de aer prin guri n/sau la tavan, iar evacurile
de aer prin guri la pardoseal (10-15 cm de la pardoseal).

a.4. Pentru ncperile destinate pacienilor cu cerine speciale de asepsie - (uniti pentru ari grav,
imunosupresai, pacieni sub chimio- sau radioterapie, pacieni cu transplanturi de organe, etc.) s-au
dezvoltat echipamente modulate specializate pentru introducerea, prin tehnica curent laminar" n special
vertical - de la tavane, a aerului tratat final"; condiiile de microclimat i de vitez a aerului n zona de edere
a pacienilor se adapteaz condiiilor admisibile de confort specifice.
a.5. Pentru slile de operaii se pot utiliza de la caz la caz, echipamente specializate de introducere a aerului
tratat final" pentru obinerea unor condiii de asepsie adecvate tipurilor de intervenii chirurgicale; n sensul
cresctor al condiiilor de asepsie pe care le pot asigura, aceste sisteme de introducere sunt:
- guri plasate la partea superioar a peretelui de la picioarele pacientului, cu direcionarea aerului
introdus spre cmpul operator (soluie la care se apeleaz n prezent la amenajri n ncperi cu nlimi
reduse),
- tavan perforat modular deasupra cmpului operator, simplu sau cu perdea" pe conturul zonei de
introducere a aerului, sau cu perete" la capul pacientului.
- tavan perforat modular deasupra cmpului operator cu perdea de aer vertical pe conturul zonei de
introducere a aerului, - tavan perforat modular deasupra cmpului operator cu 2 jeturi de aer oblice stabilizatoare" spre
cmpul operator.
- tavan filtrant (filtre HEPA) deasupra cmpului operator cu sort panotat" pe conturul zonei de
introducere a aerului, cu recirculare masiv de aer la nivelul camerei, prin ventilatoare amplasate n
tavan i cu prefiltrare fin n gurile de aspiraie (de tavan).
Evacurile de aer din slile de operaii se realizeaz prin guri plasate la pardoseal pentru 75% din debitele
de aer i prin guri plasate la tavan sau n tavan pentru restul de 25% din debitele de aer.
n afara perioadelor de utilizare a blocurilor de operaii se recomand inerea n funciune a sistemelor
respective de ventilare cu reducerea debitelor de aer de introducere i de evacuare la 50% din debitele de
aer nominale, iar d.p.d.v. tratare aer fr rcire i umidificare, numai cu eventuala nclzire la nivel mai
redus; se consider necesar asigurarea acestui regim redus de funcionare i n caz de cdere a alimentrii
electrice de baz, prin alimentarea electric de avarie.
a.6. La executarea instalaiilor se vor avea n vedere urmtoarele:
- tubulatura i echipamentul de tratare aer vor avea rezisten la solicitri mecanice i la uzur, vor avea
perei interiori netezi i o bun accesibilitate pentru ntreinere i pentru eventualele curiri i
dezinfectri interioare,
- tubulatura va fi realizat n aa fel (forme aerodinamice, etc.) nct s nu permit la interior formarea de
depozite de particule la vitezele de aer avute n vedere; la executarea i montarea tubulaturii se va
acorda o atenie deosebit nemurdririi pereilor interiori ntr-un mod care s compromit aprioric
operaiile (ulterioare) de curire, necesare la punerea n funciune,
- n cadrul sistemelor de ventilare centralizate pe racordurile la ncperi sau grupuri de ncperi se
prevd att pe tubulatura de introducere aer, n amonte de filtrele tr. a III-a, ct i pe tubulatura
corespunztoare de evacuare aer -clapete automate de nchidere etan.
- tubulatura de introducere aer n aval de filtrele tr. a Ill-a nu va cuprinde racorduri flexibile, amorlizoare
de zgomot, clapete de reglare sau de nchidere, etc; nu se admit n tronsoanele din aval de filtrele tr. a
Ill-a condiii de umiditate ridicat cu posibile condensri i nici legturi la alte instalaii -canalizare, etc.
- tubulatura de introducere a aerului n amonte de filtrele tr. a II-a i a Ill-a va avea rezistena mecanic i
etaneitatea necesare regimurilor de presiuni interioare ridicate (pn la 1700 Pa) la care este supus,
- n ncperile de clasa I i II, aparente sau mascate n ghene sau tavane duble, sunt interzise trasee de
instalaii, proprii sau strine, care pentru ntreinere sau reparaii necesit accese prin ncperile
respective - accesele sunt acceptate numai n anexe tehnice ale acestor ncperi.
b. Clasa de ncperi III cuprinde ncperi destinate unor activiti specific spitaliceti de o mare diversitate,
dar cu pretenii considerate normale d.p.d.v. al igienei de spital, cu referire la lipsa de germeni - concentraii
sub 500 germ/mc; n aceast clas sunt cuprinse marea majoritate a ncperilor din unitile spitaliceti.
b.1. Seciile de spitalizare inclusiv obstetrica-ginecologie i pediatrie, cuprind saloane, camere de zi i de luat
masa, camere de examinare i de tratament, bi i grupuri sanitare etc.; nu se cuprind ncperile incluse n
clasele I si II i nici cele incluse n clasa IV-a (boli infecioase i medicin nuclear).
Instalaiile de ventilare i de tratare a aerului nu sunt indispensabile n cazurile lurii n considerare a unei
singure exigene - mprosptarea aerului i dac este apreciat ca acceptabil satisfacerea ei pe cale
natural prin deschideri de ferestre (zon fr vnturi puternice, nepoluat, nezgomotoas, etc).
n cazul unor exigene complexe se prevd sisteme de tratare a aerului pe grupe de ncperi compatibile
d.p.d.v. al condiiilor de exploa-tare i cu evitarea riscurilor de contaminare; este necesar satisfacerea
cerinelor de mprosptare a aerului, cu evacuarea complet la exterior a aerului viciat din ncperile cu
potenial ridicat de poluare (grupuri sani-tare, bi, cabine de dezbrcare, dar i rezerve septice, eventuale
camere pentru fumtori, etc); debitele de aer proaspt vor compensa evacurile de aer viciat i vor satisface

cel puin nivelurile minime recomandate; n rest. recircularea de aer este posibil fie n cadrul ncperilor prin
eventuale aparate locale (de climatizare) combinate cu un sistem central de introducere aer proaspt tratat i
de evacuare aer viciat, fie n cadrul unui sistem central cu grup de tratare - introducere de aer amestecat
exterior/recirculat i cu dou grupuri de evacuare de aer din ncperi; un grup este destinat evacurii la
exterior a aerului provenit din ncperile cu poluare puternic, iar cellalt grup este destinat recirculrii i/sau
evacurii la exterior a aerului provenit din ncperile cu niveluri reduse de poluare.
Sistemelor de tratare a aerului, destinate ncperilor pentru pacieni, le revine i sarcina asigurrii unor
niveluri controlate de temperatur i de umiditate relativ a aerului n ncperi, n concordan cu nevoile
specifice ale actului medical. Bine utilizat climatizarea spitaliceasc n ncperile cu pacieni constituie un
factor de tratament. Se recomand n spitalele clinico generale umiditi relative ale aerului, ntre 30% i
60% pentru temperaturi ntre 22C i 26 C: condiii excesive de umezeal dar mai ales de uscciune
reprezint factori majori de risc pentru persoanele bolnave.
OBSERVAII:
- Pacienii cu boli pulmonare cronice.sau cu probleme respiratorii (sub terapie cu oxigen sau cu traheotomie)
nu suport bine temperaturi i umiditi sczute.
- Pacienii cu afeciuni cardiace - n special dup infarcturi, cei cu traumatisme craniene i/sau cu operaii pe
creier, cei cu toxicoze sau dup otrviri cu barbiturice nu suport bine temperaturi i umiditi ridicate - valuri
de cldur de var; n general trebuie evitate extremele i variaiile mari ale condiiilor de temperatur i de
umiditate ale aerului.
- Pacienii cu artrite reumatismale sunt avantajai n tratamente de condiii foarte calde i uscate temperaturi de 32C cu umiditi relative de 35% au fost utilizate cu succes.
Not:
Considerentele de mai sus sunt valabile i pentru ncperile din clasa I i II; n completare se
menioneaz c pacienii cu arsuri grave necesit condiii foarte calde i umede - (temperaturi de
32C cu umiditi relative de pn la 95% avantajeaz cazurile critice).
Sistemele centrale de tratare a aerului vor fi echipate pentru realizarea n ncperi a unor temperaturi i
umiditi relative ale aerului ntre valorile limit recomandate, pentru recuperarea de cldur din aerul
evacuat la exterior, pentru filtrarea aerului n 2 trepte (filtrul tr.I-a n amonte de procesele de tratare a aerului
dup eventualul amestec aer proaspt/aer recirculat, iar filtrul tr. a II-a dup ventilatorul de introducere a
aerului - filtru de tip fin - EU 7 sau superior) pentru meninerea unor regimuri de debite constante i pentru
monitorizarea strilor de colmatare ale filtrelor. Se va urmri meninerea regimurilor prescrise de presiune
diferenial ntre diversele spaii. Fa de spaiile comune (coridoare, holuri) ncperile cu potenial poluant
sczut (saloane bolnavi, camere de zi, camere medici i personal, camere de examinare i tratament, etc.)
trebuie s fie meninute ntr-un regim sczut de suprapresiune, iar ncperile cu potenial poluant mai ridicat
(oficii i camere de luat masa, rezerve septice, camere fumtori, grupuri sanitare, bi. etc.) trebuie s fie
meninute ntr-un regim sczut de depresiune. Se recomand s existe posibiliti de reglare a temperaturii
n fiecare ncpere (de staionare ndelungat) de spitalizare sau pe ansambluri funcionale reduse (module).
Se recomand urmtoarele tipuri de sisteme de tratare a aerului:
1. Sisteme centrale integrale cu recirculare de aer la nivel central:
- cu renclziri de aer zonale
- cu dou canale - cu uniti locale de amestec
2. Sisteme centrale de aer proaspt i uniti locale cu recirculare aer. Tratarea central a aerului proaspt
va asigura controlul umiditii n ncperi.
- cu ventiloconvectoare cu 2 sau 4 conducte
- cu uniti cu inducie (condiional de respectarea nivelurilor de zgomot n timpul nopii).
b.2. Sectorul ambulator
ncperile au potenial redus de poluare n condiii obinuite. Instalaiile de ventilare i de tratare a aerului nu
sunt indispensabile. n cazul unor exigente complexe care determin dotarea cu astfel de instalaii se prefer
sistem centralizat de tratare - introducere a aerului proaspt cu uniti locale (de climatizare) n ncperi,
funcionnd cu recirculare de aer: sistemul asigur evacuarea la exterior a aerului viciat preluat de la cabina
de dezbrcare, grupuri sanitare, etc. Sunt valabile cele indicate la pct. b.1. cu simplificrile aduse de
nivelurile mai reduse de poluare i de necesitile mai reduse de aer proaspt. Controlul circulaiei aerului
ntre ncperi, este mai puin strict: este necesar meninerea unui regim de suprapresiune n ncperile de
consultaii i tratament fa de spaiile nvecinate.
b.3. Serviciul de explorri funcionale i camere de recoltri pentru laboratoarele de analize medicale.
Instalaiile de ventilare i de tratare a aerului nu sunt indispensabile cu excepia spatiilor de endoscopie i de
tomografie computerizat cu rezonan magnetic (RMN) care pun unele probleme specifice: restul spaiilor
dei destinate unor explorri i tehnici foarte variate pentru care sunt dotate cu aparatur special eventual
foarte sofisticat, pot fi asemnate cu ncperile de la pct. b.2. i pot primi rezolvri similare pentru dotarea

cu instalaii de ventilare i de tratare a aerului; se atrage atenia asupra necesitilor de constan a


temperaturii i de lips de cureni de aer care sunt specifice tehnicilor de tomografie.
n cazul unor exigene complexe care determin dotarea cu instalaii de tratare aer se prefer sistemul
centralizat de tratare - introducere aer proaspt cu uniti locale (de climatizare) cu recirculare de aer,
deoarece acest sistem poate rezolva i necesitile de alimentare cu aer proaspt i de control al umiditii
pentru spaiile speciale:
- spaiile de endoscopie sunt destinate unor tehnici care cuprind intervenii chirurgicale; funcie de
organizarea spaiilor, ca semn al asigurrii unor condiii de asepsie mai ridicate, se rezolv i dotarea cu
instalaii de specialitate; n cazul unor cerine de asepsie mai ridicat, echiparea va cuprinde o unitate
local special funcionnd cu niveluri ridicate de debite de aer prin utilizarea de aer de recirculare
amestecat cu aer proaspt preluat din sistemul central la care se racordeaz; unitatea local introduce
aerul tratat conform necesitilor, n spaiile servite, prin filtre de eficien ridicat.
- spaiile RMN cuprind camera de investigaii, camera de comand, camera tehnic i alte ncperi
anexe sau pentru pacieni; funcie de nivelul intensitii cmpului magnetic utilizat - condiiile de
amplasa-re, lucrrile de amenajare i dotarea cu echipament tehnologic, dar i cu instalaii utilitare, sunt
diferite; n general furnitura de echipament tehnologic cuprinde i echipamentul de rcire a magnetului i
a spaiului tehnic dar nu i generatorul de agent de rcire, care este bine s fie independent de
instalaiile de ap rcit ale cldirii spitalului. Climatizarea camerelor de investigaii i de comand se
realizeaz printr-o unitate de tratare - introducere a aerului; unitatea funcioneaz cu aer recirculat
amestecat cu aer proaspt preluat prin racordare de la sistemul centralizat. Utilizarea instalaiilor
criogenice de rcire la intensiti ridicate ale cmpului magnetic face necesar asigurarea unei ventilri
mecanice de avarie a camerei tehnice.
b.4. Serviciul de Rntgen diagnostic
Instalaiile de ventilare i de tratare aer nu sunt indispensabile cu excepia spaiilor de angiografie i de
computer - tomograf Rntgen (CT-Rx) care pun unele probleme specifice:
Spaiile pentru Rx-scopie i Rx-grafie, cu camera de comand i restul ncperilor anexe tehnice pentru
personal i pentru pacieni au potenial redus de poluare.
n cazul unor exigene care determin dotarea cu instalaii de de ventilare-tratare aer se prefer un sistem
centralizat de introducere aer proaspt tratat i uniti locale (de climatizare) cu recirculaie de aer n
ncperi; evacuarea aerului viciat se realizeaz din grupuri sanitare, cabine de dezbrcare, etc.
- Spaiile de angiografie pun probleme similare spaiilor destinate endoscopiei i pot fi dotate cu instalaii n
aceiai manier (vezi pct.b.3.)
- Spaiile de CT-Rx cuprind camera de investigaii, camera de comand, camera tehnic i alte ncperi
anexe sau pentru pacieni; n general furnitura tehnologic cuprinde i echipamentul de rcire a "gantry"-ului
i a spaiului tehnic, dar nu totdeauna i generatorul de agent de rcire, care este bine s fie independent de
instalaiile de rcire ale cldirii spitalului.
Climatizarea camerelor se poate rezolva cu uniti locale cu recirculare de aer; necesarul de aer proaspt se
poate asigura prin utilizarea sistemului centralizat.
b.5. Compartimentul de epurare renal (Hemodializ)
Instalaiile de ventilare i de tratare aer nu sunt indispensabile, dar n condiiile unor exigene sporite,
camerele de pacieni supui procedurilor de hemodializ necesit pstrarea parametrilor de microclimat ntre
limite convenabile - temperaturi ntre 22C i 26C cu umiditi relative ntre 30% i 60%; aceasta presupune
realizarea unor instalaii cu uniti locale funcionnd cu recirculaie de aer, necesarul de aer proaspt fiind
preluat dintr-un sistem centralizat ce asigur i evacuarea aerului viciat din grupuri sanitare, duuri, spaiu
tehnic, etc. Acelai tip de instalaii poate servi i restul ncperilor cu "ocupanta" - pentru personal, pentru
pacieni, etc.
b.6: Compartimentul de radioterapie (iradiere cu energii nalte)
Datorit modului specific de amplasare i de amenajare, dar i datorit cerinelor echipamentului tehnologic,
instalaiile de ventilare i de tratare a aerului sunt indispensabile. Instalaiile se pot rezolva prin sisteme
centralizate cu control zonal al temperaturii, funcionnd cu aer proaspt n amestec cu aer recirculat;
nivelurile minime de aer proaspt se stabilesc funcie de specificul tehnicii de iradiere. Traversrile pereilor
camerelor de tratament de ctre tubulatur trebuie amplasate i amenajate n aa fel nct s nu afecteze
rolul de radioprotecie al pereilor.
b.7. Sectorul de analize medicale
Laboratoarele de analize medicale formeaz un ansamblu aparte, izolat de circuitele comune ale unitilor
spitaliceti i accesibil numai personalului propriu; aceast izolare avantajeaz rezolvarea problemelor
specifice de ventilare. Activitile sunt organizate pe uniti i module funcie de natura lor, n care operaiile
cu potenial ridicat de poluare-contaminare se localizeaz precis i se trateaz specific n cadrul conceptului
acceptat de continu evoluie a tehnicilor medicale de diagnostic.
- n laboratoarele cu specific biochimic - biologic operaiile cu degajri notabile de noxe chimice, inclusiv
mirosuri dezagreabile se desfoar n nie de tip spitalicesc al cror numr, amplasare i substane de

lucru (excluse substane explozive) sunt precizate n tema de tehnologie medical; evacuarea debitelor
necesare de aer viciat se realizeaz prin ventilatoare amplasate la gurile de exhaustare la exterior
pentru a pstra tubulatura de racordare la nie n depresiune; materialele din care se realizeaz
instalaiile trebuie s aib rezistena mecanic i protecia anticoroziv necesare; camerele de lucru cu
nie trebuie meninute n depresiune fa de spaiile adiacente.
- n laboratoarele cu specific bacteriologic tehnicile de lucru prevd spaii sterile cu eventual presurizare
pozitiv, fa de spaii imediat vecine, prin introducere de aer filtrat tratat absolut (HEPA) i cu micri de
aer ct mai reduse; boxele sterile sunt completate funcional cu un spaiu de preparare medii gen
buctrie de la care aerul viciat trebuie eventual evacuat mecanic.
- n laboratoarele cu specific virusologie pot exista, n situaii foarte speciale spaii n care se lucreaz cu
contaminai periculoi i care trebuie meninute n depresiune fa de spaii vecine; att introducerea de
aer tratat, ct i evacuarea aerului n exterior, printr-un ventilator propriu, se realizeaz prin filtre
absolute (HEPA) plasate n gurile din ncperi - de introducere i respectiv de evacuare a aerului.
Instalaiile de ventilare indicate mai sus sunt indispensabile pentru laboratoarele de analize medicale;
instalaiile de evacuare a aerului viciat sunt nsoite de instalaii de introducere, n compensare, de aer tratat.
n situaiile n care exist exigene sporite se prevd sisteme de tratare a aerului care pe lng sarcinile de
ventilare indicate mai sus. sunt destinate i controlului unor condiii mai pretenioase de microclimat i a unor
bilanuri de aer la scara ntregului sector. Se vor folosi posibilitile de recirculare a aerului la nivelul
ncperilor, cu posibiliti de recuperare de cldur din aer de evacuare pentru tratare primar" a aerului de
introducere.
b.8. Sectorul de anatomie patologic
Instalaiile de ventilare sunt indispensabile i sunt destinate evacurilor de aer viciat de la niele de laborator
utilizate, evacurii de aer de tip general din camerele fr nie, dar cu degajri de mirosuri neplcute i
introduceri, n compensare, de aer proaspt tratat; ventilatoarele de evacuare aer de la nie sunt amplasate
la gurile de refulare la exterior pentru ca tubulatura de racordare la nie s fie meninut n depresiune;
tubulatura va avea rezistena anticoroziv necesar. Instalaiile de introducere aer vor funciona fr
recirculare de aer.
b.9. Serviciul de prosectur
Instalaiile de ventilare sunt indispensabile i sunt similare, la alt scar a structurii spaiilor servite,
instalaiilor aferente laboratoarelor de patologie, evacuri de aer de la niele laboratoarelor, evacuare de aer
de tip general din sala de autopsie i restul camerelor cu degajri de mirosuri suprtoare i introducere, n
compensare, de aer proaspt tratat.
b.10. Staia de dezinfectie paturi
Instalaiile de ventilare sunt indispensabile i sunt destinate evacurii aerului viciat ncrcat cu noxe, inclusiv
mirosuri neplcute i introducerii, n compensare, de aer proaspt tratat.
ncperile pentru paturi murdare i pentru instalaii tehnice trebuie meninute n depresiune fa de camera
de paturi curate, iar ntregul ansamblu n depresiune fa de spaiile adiacente cu potenial de poluare mai
redus: nu este admis recirculare de aer.
b.11. Serviciul de sterilizare central
Instalaiile de ventilare sunt indispensabile i sunt destinate exhaustrii nocivitilor - cldur i abur din zona
sterilizatoarelor termice (pupinele i autoclave) i emanaii nocive (etilenglicol, etc.) din zona sterilizatoarelor
chimice, dar i introducerii n compensare de aer proaspt tratat; sterilizatoarele chimice se racordeaz la
exterior prin tubulatura pentru exhaustarea emanaiilor de noxe. Instalaiile realizeaz regimuri de
suprapresiune relativ prin introduceri prefereniale de aer n zonele curate, fa de evacurile de aer n
special din zonele cu degajri de nociviti. n ansamblu, serviciul de sterilizare este meninut n regim neutru
d.p.d.v. al presiunii comparativ cu spaiile adiacente. Spaiile locale de splare-sterilizare sunt destinate
blocului operator (eventual), seciilor obstetric i pediatrie - biberonerie i altor secii de spitalizare,
laboratoarelor de analize medicale (n special bacteriologic) i farmaciei; se prevd instalaii de evacuare a
aerului funcie de tipul de echipament.
b.12. Serviciul de fizioterapie si recuperare medical
Instalaiile de ventilare sunt indispensabile dar trebuie s rspund unor nevoi de natur distinct pentru
diversele spaii componente cu dotri specifice.
- Compartimentul de hidroterapie cuprinde sli cu bazine, duuri, etc. pentru care instaliile de ventilareclimatizare au sarcina controlului condiiilor de microclimat - nivel ridicat al temperaturii necesare i umiditate
n exces, cu satisfacerea nevoilor de aer proaspt, trebuie avut n vedere recuperarea de cldur din aerul
de evacuare.
- ncperile destinate tehnicilor uscate care necesit efort (kinetoterapie, masoterapie, etc.) pot fi dotate cu
instalaii de ventilare-climatizare pentru mprosptarea aerului cu ndeprtarea mirosurilor neplcute i, la
exigene speciale, pentru controlul condiiilor de microclimat i n sezonul cald.

- Pentru celelalte proceduri terapeutice potenialul de poluare este sczut, deci nevoile de mprosptare a
aerului sunt normale; n cazul unor cerine speciale se realizeaz instalaii de climatizare cu rezolvri ale
unor exigene locale, ca de exemplu calitatea aerului la pneumoterapie, etc.
n cadrul unor sisteme de ventilare-climatizare destinate unor ncperi compatibile d.p.d.v. al nevoilor
funcionale, recircularea de aer este posibil.
b.13. Serviciul farmacie
Instalaiile de ventilare i de tratare a aerului nu sunt indispensabile n condiii funcionale obinuite: se
realizeaz instalaii de climatizare n cazul unor exigene speciale privind controlul condiiilor de microclimat
i n sezonul cald. n cazurile singulare n care se prepar soluii injectabile operaiile specifice se realizeaz
n spaiile curate" de clasa 102 (conf.Fed.Std.209 D) ale unor echipamente tehnologice - nie sau
baldachine avnd curent laminar" nu se pune problema realizrii unor spaii curate de mari dimensiuni, nici
mcar la nivelul claselor 104 sau 105 (conf.Fed.Std.209 D) ca loc de amplasare a echipamentelor mai sus
menionate n cazul laboratoarelor farmaceutice spitaliceti.
c. Clasa de ncperi IV cuprind ncperi destinate unor acuiti cu potenial ridicat i permanent de
contaminare, dei cu necesiti de puritate a aerului normale.
c.1. Seciile de boli infecioase
Seciile de spitalizare destinate bolilor infecioase au structurile modulate ca i seciile normale de spitalizare,
completate uneori cu laboratoare de analize medicale specifice, dar sunt distincte i izolate n cadrul
unitilor spitaliceti. Instalaiile de ventilare i de tratare a aerului sunt indispensabile pentru meninerea
unor regimuri de depresiune controlat a seciilor de ansamblu fa de vecinti i a ncperilor cu potenial
mai ridicat de poluare fa de restul ncperilor din secii prin evacuri prefereniale de aer din ncperile din
prima categorie - bi i grupuri sanitare, laboratoare (eventual) etc; introducerea de aer proaspt tratat
asigur debitele de aer minime necesare cu respectarea condiionrilor enunate. n cadrul unor exigene
sporite instalaiile de tratare a aerului pot asigura i controlul condiiilor de microclimat n sezonul cald n
ncperile servite.
Instalaiile aferente eventualelor laboratoare respect natura activitilor i a dotrilor tehnico-medicale (vezi
pct.III.6.2.1.b7.).
Instalaiile seciilor de boli contagioase sunt complet separate de instalaiile altor spaii din unitile
spitaliceti.
Evacurile de aer viciat la exterior se poziioneaz n aa fel nct s nu reprezinte un pericol de
contaminare pentru vecinti.
c.2. Serviciul de medicin nuclear
Serviciul funcioneaz ca o unitate nuclear i trebuie s corespund normelor specifice de securitate,
inclusiv prin instalaiile de ventilare cu care este dotat.
Instalaiile de ventilare i de tratare a aerului sunt indispensabile. ntregul serviciu este meninut n regim de
depresiune fa de vecinti, iar n cadrul serviciului ncperile cu potenial mai ridicat de contaminare i/sau
poluare sunt meninute n regimuri de depresiune fa de celelalte ncperi prin evacuri de aer viciat mai
intense
- bi i grupuri sanitare
- nie de radiochimie n laboratoare
- depozite de materiale radioactive
- staie aflueni radioactivi
Toate instalaiile de evacuare aer sunt echipate cu filtre tip absolut (HEPA) pe partea de aspiraie a
ventilatoarelor de exhaustare la exterior; n cazul nielor de radiochimie dotarea cu filtru tip absolut (HEPA)
se poate realiza n chesoane individuale prevzute la ieirea aerului.
Evacurile de aer la exterior se poziioneaz n aa fel nct s nu reprezinte pericol de contaminare pentru
vecinti - tot aerul viciat preluat din spaiile interioare se evacueaz la exterior.
Filtrele de tip absolut pentru evacuri se monteaz n chesoane special prevzute cu manometre difereniale
pentru urmrirea strii funcionale a filtrelor, cu clapete de nchidere etan i cu dispozitive care fac posibil
ndeprtarea nscuit a filtrelor colmatate.
Instalaiile de introducere a aerului funcioneaz cu aer proaspt, recircularea aerului nefiind admis; tratarea
aerului se realizeaz n funcie de cerinele de confort interior - controlul parametrilor de microclimat numai n
sezonul rece sau i n sezonul cald; se prevede recuperarea de cldur din aerul de evacuare pentru
tratarea primar a aerului de introducere.
d. Msuri specifice instalaiilor aferente spaiilor spitaliceti
- Prizele de aer proaspt se plaseaz n locuri ct mai curate, la minim 3 m, nlime peste nivelul solului
sau al unei terase i n afara zonelor de influen a unor eventuale surse de poluare sau de
contaminare: nu trebuie s fie accesibile persoanelor neautorizate; tubulatura de aer proaspt pn la
filtrul tr. I-a trebuie s fie ct mai scurt i accesibil n vederea curirii periodice.

- Gurile de evacuare la exterior a aerului viciat se realizeaz de preferin peste nivelul acoperiului pentru
a micora la minim riscul de poluare - contaminare al mediului ambiant; cu ct nivelul de contaminare al
aerului viciat este mai ridicat cu att mai mult tubulatura de evacuare a aerului trebuie s fie n
depresiune fa de spaiile pe care le traverseaz - ventilatoarele de evacuare trebuie plasate la captul
tubulaturii de exhaustare la exterior.
- Echipamentul de tratare i vehiculare a aerului trebuie s fie accesibil i eventual demontabil n vederea
curirii.
- Umidificarea se realizeaz cu abur curat" de joas presiune utilizndu-se fie umidificatoare electrice
autogeneratoare, fie umidificatoare alimentate prin reele de distribuie de la surse centrale de
preparare a aburului n schimbtoare de cldur avnd ca agent primar abur de medie presiune i fiind
alimentate cu ap demineralizat.
- Filtrarea aerului de introducere pentru clasele de ncperi I i II se realizeaz n 3 trepte, iar pentru clasele
de ncperi III i IV n 2 trepte - prefiltru i filtru fin.
- Vehicularea aerului viciat cu ncrctur de substane agresive chimic se realizeaz prin instalaii cu
rezistena corespunztoare anticorosiv i accesibile pentru verificri periodice i reparaii sau nlocuiri.
III.6.2.2. SPAII FR SPECIFIC SPITALICESC
a. Spaii gospodreti - din aceast categorie, inclusiv instalaiile care le servesc, sunt lipsite n principiu de
specific spitalicesc, dar sunt prevzute cu msuri tipice suplimentare de igien.
a.1. Buctria se doteaz cu sistem de ventilare specific prin care aerul viciat este aspirat de la utilajele
buctriei calde, patiseriei etc. prin hote sau dispozitive de aspiraie avnd filtre de grsimi, de la
spltoarele de vase i de vesel prin hote fr filtrare i din restul spaiilor de preparare prin grile - n sistem
general; aerul este exhaustat la exterior de preferin peste nivelul acoperiului iar tubulatura de evacuare pe
al crui traseu sunt montate ventilatoare, este de dorit s aib un traseu continuu ascendent pentru a
asigura pe cale natural un nivel de ventilare mai slab, dar suficient n anumite perioade; aerul de
evacuare nu se recircul.
Introducerile de aer proaspt, tratat - filtrat i nclzit n sezonul rece, se realizeaz n aa fel - ca debite de
aer i ca localizri, fa de evacurile de aer, nct s se menin buctria n ansamblu n regim de
depresiune fa de spaiile nvecinate i zonele mai poluate ale buctriei n depresiune fa de zonele mai
curate.
a.2. Spltoria cu usctorie si clctorie se doteaz cu un sistem de ventilare n care evacurile de aer
specific locale - de la echipamente tehnologice cu degajri mari de cldur umed, se completeaz cu
evacuri de aer tip general - de la ncperi cu potenial de poluare - ridicat - camere pentru rufe murdare,
camere de nmuiere, etc. Modul n care se realizeaz exhaustrile de aer la exterior mai centralizat sau mai
local, depinde de utilizarea sau nu a recuperrii de cldur; evacurile de aer de la unele echipamente
tehnologice se realizeaz cu ventilatoare proprii, iar de la celelalte, indiferent c au racorduri speciale de
aspiraie sau le trebuie amenajate guri sau chiar hote de aspiraie deasupra, aerul este evacuat prin
ventilatoare, cu filtre de scame n amonte, montate pe sisteme individuale sau comune de tubulatur:
evacurile de aer de la ncperile murdare se realizeaz similar - prin ventilatoare pe sisteme comune de
tubulatur.
Recuperarea de cldur din aerul de evacuare necesit concentrarea evacurilor de aer i msuri de
protecie contra ngherii condensatului produs; asigur prenclzirea aerului de introducere; este de dorit
amplasarea centralei de ventilare deasupra acoperiului.
Introducerile de aer tratat sunt diferite ca debite i localizare - de preferin n zonele curate" - de evacurile
de aer, dar mpreun cu acestea realizeaz regimuri locale de depresiuni ale zonelor poluate ale spltoriei
fa de zonele curate" i un regim general de depresiune a spltoriei fa de restul spaiilor spitaliceti.
b. Spatiile tehnico-utilitare n funcie de specificul funcional i de nivelul tehnic de echipare, au nevoi i
dotri foarte variate d.p.d.v. al instalaiilor de ventilare i de tratare a aerului:
- post trafo, grup electrogen, staie ncrcare acumulatori, ateliere i eventual centrala frigorific, garaj cu
spaii de ntreinere, parcaj subteran, etc.
c. Spaiile de conducere - organizare i de administraie pot fi dotate cu instalaii de ventilare-climatizare,
la care criteriul este nivelul de confort dorit.
d. Spaiile anexe pentru personal, pacieni, etc. sunt dotate cu instalaii de ventilare mecanic n cazurile
n care ventilarea natural nu este suficient sau pot fi dotate cu instalaii de climatizare pentru condiii de
confort.
- vestiare, cantina, bufet i diverse prestaii inclusiv comerciale, punct de documentare medical, capela, etc.
c. Spaiile de funciuni asociate de nvmnt, de cercetare, etc, cuprind att spaiile pentru care
instalaiile de ventilare i de tratare a aerului pot fi strict necesare avnd un specific funcional deosebit laboratoare cu niveluri de exigen chiar sporit fa de cele spitaliceti, biobaza cu cerine speciale de
asepsie (germfree") etc, ct i spaii ce se pot dota cu instalaii de ventilare-climatizare pentru asigurarea
unui nivel ridicat de confort - sli de cursuri, puncte de documentare, aula pentru ntruniri, etc

III.7. INSTALAII TERMICE


Dotarea cu instalaii termice se stabilete n conformitate cu necesitile funcionale ale unitilor spitaliceti.
Formele i modurile de utilizare a energiei termice i deci tipurile i parametrii caracteristici ai agenilor
termici utilizai determin tipurile i performanele funcionale necesare ale instalaiilor aferente - de utilizare
(consum), de transport i de preparare ale agenilor termici.
n unitile spitaliceti instalaiile termice trebuie s corespund unor niveluri superioare de performan
avnd n vedere rolul lor important n funcii igienice, dar i curative de baz - pentru condiii de microclimat
adecvate, pentru splri i sterilizri termice, dar i pentru prepararea hranei, etc. Cerinele de siguran n
explotare se impun avnd n vedere accentuata vulnerabilitatea fizic i psihic a persoanelor bolnave. Se
are n vedere, n special pentru activiti vitale, asigurarea funcionrii instalaiilor fr ntrerupere la nivelurile
de satisfacere a cerinelor de consum - n principal prin capaciti de rezerv n dotarea surselor termice. n
cadrul spaiilor destinate activitilor medicale i complementare (conform III.6.2.1.) cerina general de
asigurare a condiiilor de igien capt un criteriu foarte strict de clasificare a ncperilor prin preteniile de
asepsie - lipsa de germeni, care trebuie satisfcute. Instalaiilor termice aferente acestor ncperi li se impun
caracteristici constructive i funcionale cu att mai stricte cu ct i preteniile de asepsie sunt mai ridicate
(vezi tabel 1 n anexa la cap. V.4(A).2).
III.7.1. INSTALAII DE NCLZIRE CENTRAL
Instalaiile de nclzire au sarcina asigurrii n ncperile unitilor spitaliceti a nivelurilor de temperatur
recomandate pentru destinaiile funcionale ale respectivelor spaii.
Modul de rezolvare a instalaiilor se va intercondiiona cu soluia dotrii spaiilor respective cu instalaii de
ventilare - tratare aer.
III.7.1.1. Pentru spaiile cu specific spitalicesc (conform III.6.2.1.) avnd condiii cel puin normale de asepsie
sau n spaii cu potenial ridicat de contaminare, nclzirea se poate realiza att prin instalaii dotate cu
elemente statice de nclzire funcionnd cu ap cald de temp. max. 85 C i cu buna accesibilitate pentru
eventuale curiri i decontaminri, ct i prin instalaii de nclzire cu aer cald. Pe msura creterii
preteniilor de asepsie ale spaiilor se impun restricii n ceea ce privete utilizarea conveciei forate cu
recircuiarea aerului, dar i a tipului constructiv de elemente nclzitoare; pentru ncperile cu pretenii
deosebite de asepsie din clasele I i II (tabel l/anexa cap. 4(A).2 i pct. III.6.2.1.a.) instalaiile de nclzire
central pot fi dotate cu corpuri convectoare de nclzire, dar se recomand sisteme radiante de tavan care
reduc la minim curenii convectivi ce pot ridica i circula praful.
a. Sistemele de suprafee statice de nclzire, pot acoperi nevoile de nclzire integral sau funcioneaz n
combinaie cu sisteme centralizate de ventilare -tratare aer:
- Sistemele avnd corpuri de nclzire natural convective - radiatoare, serpentine, registre, etc. se utilizeaz
n spaii cu pretenii sczute, dar i normale sau chiar ridicate de asepsie - cu restricii ca amplasare i ca tip
constructiv (accesibile i uor de curat - decontaminat); se va evita mascarea; se recomand utilizarea
apei calde la temp. max. 85 C.
Pentru spaii fr specific medical n cadrul unitilor spitaliceti, funcie de preteniile de confort se pot utiliza
ageni cu temperaturi mai ridicate, apa cald, apa supranclzit sau abur.
- Sistemele avnd suprafee radiante de tavan se utilizeaz n spaii cu pretenii ridicate de asepsie i de
confort; suprafeele radiante realizate modular cu serpentine n tavan, funcioneaz cu ap cald de temp.
max. 60C sau mai redus funcie de temp. max. admisibile a tavanului din considerente de confort (la
capetele oamenilor) dar i a materialelor utilizate (conducte i elemente ale tavanului); se aplic numai soluii
cu tehnologii puse la punct i agrementate tehnic.
- Sistemele avnd suprafee radiante de pardoseal se pot utiliza n compartimentul de hidroterapie etc,
unde existena unor pardoseli calde, dar de temperatura max. 2830C poate crea condiii superioare de
confort; de obicei este nevoie s fie completate pe contur cu alte sisteme de nclzire; se aplic numai soluii
cu tehnologii puse la punct i agrementate tehnic.
b. Sistemele de nclzire cu aer cald reprezint n fapt instalaiile de ventilare -tratare aer ce doteaz
respectivele spaii (pct. III.6.).
- Sisteme centralizate integral cu aer tratat central i eventual zonal (renclziri sau amestecuri) cu
recirculare general de aer sau fr.
- Sisteme locale cu echipamente de camer funcionnd cu recirculare de aer la nivelul ncperilor
(ventiloconvectoare sau aparate inducie) dar i aeroterme pentru spaii mari i fr pretenii deosebite de
confort.
- Sisteme mixte - centralizat, pentru aer proaspt tratat i local pentru nclzire/rcire.
Instalaiile de nclzire, n special n camerele de spitalizare bolnavi se prevd cu posibiliti de reglare a
temperaturilor interioare pentru a face fa n aceleai ncperi unor cerine diferite de nclzire n cadrul unor
limite rezonabile (2025C pentru cazuri curente).
Distribuia agentului termic - apa cald pentru nclzire, se realizeaz prin instalaii adaptate tipurilor de
elemente de nclzire folosite pe grupuri de ncperi servite, compatibile d.p.d.v. al regimurilor de exploatare.

Instalaiile de distribuie a apei calde cuprinde racordurile de la sursa termic la puncte termice de preparare
- distribuire i de la acestea pe grupuri de distribuie la echipamentele locale de nclzire posibil dotate cu
armturi de nchidere, de reglare, de dezaerisire i de golire.
Punctele termice de preparare - distribuire secundar sunt dotate pe grupurile distincte de distribuie cu
armturi de nchidere, de dezaerisire i de golire i eventual cu armturi de reglare, cu pompe de circulaie
(posibile diafragme) cu armturi de reinere i cu aparatura de msur i de control. Echiparea indicat
trebuie s asigure, eventual automat, regimurile de debite i de presiuni cu nivelurile de temperatur
necesare la echipamentele locale de nclzire n condiiile unei bune stabiliti hidraulice, dar i n condiii
normale i sigure de supraveghere a funcionrii. Reglarea automat a grupurilor de distribuie-pompare se
realizeaz fie de tip calitativ prin control al temperaturii de plecare funcie de temperaturile exterioare cu
eventualele ajustri programate, fie de tip cantitativ prin control al regimului de debite de diferene de
presiune de plecare (distribuitor-colector) meninute constante; reglarea de tip calitativ asigur condiiile
bune de reglare pentru consumatori dotai cu ventile automate de reglare cu 3 racorduri, iar reglarea de tip
cantitativ asigur condiii bune de reglare, pentru consumatori dotai cu ventile automate de reglare cu 2
racorduri.
III.7.2. INSTALAII TERMICE AFERENTE BATERIILOR DE NCLZIRE AER
Instalaiile au sarcina alimentrii cu agent termic a bateriilor de nclzire a aerului din cadrul sistemelor de
ventilare-tratare aer. Agentul termic utilizat este n general apa cald cu temperaturi pn la 115C; apa
supranclzit, cnd este disponibil de la o surs termic primar, este limitat ca utilizare la instalaii
aferente spaiilor nemedicale - fr pacieni, etc; aburul nu se utilizeaz deoarece este greu reglabil i de
asemeni este limitat ca utilizare la instalaii aferente spaiilor gospodreti etc.
III.7.2.1. Instalaiile de distribuie a apei calde pentru ventilare sunt distincte de cele pentru nclzire central
din punctul din care fiecare capt prin tratare distinct caracteristici funcionale - regimuri de temperatur
sau de debit - presiune, incompatibile cu necesitile celorlalte instalaii, acest lucru se poate ntmpla la
sursa termic sau n puncte de preparare - distribuire secundare menionate la III.7.1.3.
Racordurile la fiecare baterie sunt dotate cu armturi de nchidere, de reglare automat, de dezaerisire i de
golire, cu aparatura de msur i control; funcie de regimurile de presiune, de modurile de reglare i de
necesitile funcionale se prevd sau nu pompe de circulaie cu armturi de reinere pentru fiecare baterie;
n general se echipeaz cu pompe proprii bateriile de prenclzire cu pericol de nghe, iar pentru restul
bateriilor (de renclzire, etc) se pot revedea pompe n comun pe grupuri de distribuie-dotate cu armturi de
nchidere, de dezaerisire i de golire i cu aparatur de msur i control.
III.7.2.2. n cazul utilizrii aparatelor locale de climatizare (ventiloconvectoare, etc.) cu alimentare n sistem
cu 2 conducte pentru rcire - nclzire cu comutare sezonier se prevd n punctele de preparare - distribuie
grupuri distincte cu pompe proprii de circulaie, cu racordare la instalaiile de distribuie de ap rcit i
eventual cu preparare (prin amestec) calitativ a apei calde pentru nclzire; instalaiile de distribuie se
dimensioneaz pentru funcionare cu ap rcit.
III.7.2.3. O categorie special de instalaii, este constituit de cele aferente grupurilor de recuperare de
cldur cu agent intermediar; instalaiile asigur racordarea bateriilor de recuperarea cldurii din aerul de
evacuare la bateriile de prenclzire primar a aerului de introducere; agentul termic utilizat n general este
soluie glicolat. Instalaiile n sine sunt echipate cu pompe de circulaie, armturi de nchidere, de reglare
automat, de golire i dezaerisire, cu aparatur de msur i control, dar i cu dispozitive de expansiune i
de siguran n sistem deschis sau nchis (recipiente nchise cu perna gazoas i supape de siguran)
pentru mai multe sisteme n comun sau individual, se realizeaz staii de preparare n rezervor - cu colectare
- recuperarea eventualelor goliri din instalaii, i de umplere prin pompare a sistemelor cu soluie glicolat.
III.7.3. INSTALAII DE ABUR/CONDENSAT DE MEDIE PRESIUNE
Instalaiile au sarcina alimentrii cu abur de medie presiune a echipamentelor de sterilizare umed i uscat
(autoclave i pupinele) i de preparare a apei sterile, dar i a echipamentelor de spltorie-usctorieclctorie, cu asigurarea recuperrii i ntoarcerii condensatului la centrala termic.
Instalaiile cuprind sistemele de conducte dotate cu armturi de nchidere i de reglare automat de debite
sau presiuni, cu separatoare de impuriti i separatoare de condensat, cu armturi de golire i dispozitive
de dezaerisire i cu manometre; eventualele puncte de reglare a presiunii sunt dotate cu supape de
siguran pe partea reglat.
n general returnarea condensatului la centrala termic se realizeaz direct, dar funcie de condiiile locale,
pot aprea ca necesare staii de pompare cu rezervoare de colectare; pompele funcioneaz automat funcie
de nivelul condensatului n rezervoare: rezervoarele sunt prevzute cu racorduri de aerisire.
Se pot realiza recuperri de cldur locale din condensatul colectat prin detendoare, schimbtoare de
cldur, etc.
III.7.4. INSTALAII DE ABUR/CONDENSAT DE JOAS PRESIUNE
Instalaiile au sarcina alimentrii cu abur a echipamentelor preparare-nclzire a hranei n buctrii, oficii
biberonerii sau bufete i cu asigurarea recuperrii i ntoarcerii condensatului la sursa termic.

Funcie de consumul de abur de joas presiune fa de consumul de abur de medie presiune centrala
termic este echipat cu cazane de abur de joas presiune sau aburul de joas presiune este produs prin
reducere din abur de medie presiune n centrala termic sau ntr-un punct termic din cldire, mai apropiat de
consumatori.
III.7.4.1. Instalaiile cuprind sistemele de conducte dotate cu armturi de nchidere i eventual de reglare
automat debite, cu separatoare de impuriti i separatoare de condensat, cu armturi de golire i
dispozitive de dezaerisire i cu manometrie: punctele de reglare a presiunii sunt dotate cu dispozitive sau
supapa de siguran.
Condensatul rezultat este practic lipsit de presiune i numai n cazuri speciale (instalaii mici cu
consumatorul la nlime, etc.) poate fi returnat natural (gravitaional) la centrala termic. n general fiind
nece-sare staii de colectare -pompare; n situaiile cnd este posibil, staiile de colectare - pompare sunt
comune cu cele de condensat provenit din abur de medie presiune.
III.7.4.2. Pentru umiditatea n sistemele de ventilare-tratare aer se utilizeaz, n special pentru spaiile cu
pretenii de puritate a aerului i de confort, abur curat" de joas presiune; utilizarea sistemului de umidificare
prin stropire de ap este evitat datorit pericolului formrii i rspndirii unor colonii de germeni patogeni
specifici condiiilor n cauz de umiditate i de temperatur, cu masa de ap stagnant, etc; de asemeni
srurile i suspensiile din ap pot colmata filtrele fine i absolute; aburul de medie sau joas presiune, utilizat
n echipamente de splare-uscare-clcare rufe sau de preparare-nclzire hran, se consider n general
impropriu umidificrii aerului, fiind mai mult sau mai puin murdar - grsimi, impuriti, mirosuri, etc.
Umidificarea cu abur curat" se realizeaz fie prin aparate locale, fie prin sisteme centralizate de prepararedistribuire.
a. Aparatele locale sunt generatoare, n general electrice, de abur de foarte joas presiune din apa potabil
sau parial tratat pentru utilizarea direct n echipamente (tubulatura) de tratare aer, cu reglarea prin
generator.
b. Sistemele centralizate de preparare-distribuie a aburului curat" de joas presiune au n general ca surs
n centrala termic sau ntr-un punct termic local, un preparator-schimbtor de cldur utiliznd ca agent
primar abur de medie presiune sau apa supranclzit, alimentat cu ap tratat-demineralizat i cu
dotarea necesar de aparatura de reglare automat i de siguran, de armturi de nchidere, etc., cu
aparatura de msur i control, n sistemele centralizate umidificarea se realizeaz n umidificatoare tipice
avnd ventil de reglare i dispozitiv de distribuie a aburului uscat" n echipamentul (tubulatura) de tratare
aer, pe care este montat: condensatul provenit din abur curat" ori nu este recuperat, ori este recuperat prin
sistemul aferent aburului ordinar de joas presiune.
III.7.5. INSTALAII DE TRATAMENT PREPARARE AP PENTRU BAZINE DE TRATAMENT
Prepararea apei, nu numai din punct de vedere termic se reali-zeaz n staii locale echipate n consecin;
pentru nclzire se utilizeaz n schimbtoare de cldur unul dintre agenii termici disponibili con-siderat mai
avantajos de folosit - apa cald, apa supranclzit, abur de medie sau joas presiune; dotarea cu armturi:
de nchidere i de regla-re automat, cu dispozitive de siguran, de separare impuriti, etc. co-respunde
agentului termic utilizat, iar instalaiile de agent termic au structur adecvat.
III.7.6. CONDIII GENERALE DE EXECUIE
Instalaiile termice au n compunerea lor conducte, armturi, recipiente, schimbtoare de cldur,
echipamente de nclzire, etc. care trebuie s corespund din punct de vedere funcional - presiune
nominal, temperatur maxim, caracteristici i performane funcionale agenilor termici utilizai; de
materialele din care sunt fabricate elementele componente ale instalaiilor rezult msuri specifice care
trebuie avute n vedere; elementele componente ale instalaiilor se protejeaz anticoroziv dup necesiti, se
izoleaz specific condiiilor de exploatare i se finiseaz corespunztor caracterului aparent sau mascat al
locului de montare. Se subliniaz interdicia realizrii de trasee de instalaii cu accese necesare pentru
montare, ntreinere-reparaii, etc. din spaii cu pretenii mai ridicate de igien, nemaivorbind de asepsie.
Punctele tehnice necesare se amplaseaz n aa fel nct s fie ct mai apropiate de spaiile servite,
fr s incomodeze activitile de baz - medicale sau de alt natur.
III.7.7. SURSE DE ENERGIE TERMIC
La proiectarea i execuia surselor de energie termic se va ine cont de toate cerinele i exigenele
specifice pentru cldirile spitaliceti amintite n normativul de fa, precum i de normativele, prescripiile i
legislaia n vigoare ce au ca obiect condiiile tehnice i administrative specifice privind realizarea acestor
obiective.
III.7.7.2. Funcie de structura funcional a obiectivului spitalicesc i n consecin, de structura
consumatorilor de energie termic este necesar producerea urmtorilor ageni termici:
- apa cald cu temperaturi pn la 115C pentru instalaiile de nclzire central cu preparri
ulterioare pentru realizarea apei calde corespunztoare tipurilor de instalaie de nclzire (prin corpuri statice
convective, radiante, etc.) i pentru nclzirea aerului n cadrul sistemelor de ventilare - climatizare etc.

- abur de joas presiune (max. 0,7 bar), pentru echipamente de preparare a hranei - n buctrii,
oficii de servire, biberonerii, etc.
- abur de medie presiune (0,77 bar) pentru sterilizri - staii de sterilizare, preparare ap steril
etc, pentru echipamentele de spltorie-usctorie-clctorie, etc.
- apa cald de consum menajer preparat centralizat n centrala termic sau local cu utilizarea ca
agent termic a numai unuia dintre agenii prezentai mai sus.
- consumuri termice speciale - nclziri de ap pentru bazine de not - recuperare, tratamente
termale, etc. - utilizeaz n puncte termice locale proprii unul din agenii termici menionai mai sus.
- n instalaiile de tratare a aerului n spitale se utilizeaz cu preponderen abur curat de joas
presiune care se produce n generatoare electrice, locale - umidificatoare autogene sau n sisteme
centralizate avnd ca surs schimbtoare de cldur cu abur de medie presiune sau ap supranclzit ca
agent primar.
Datorit exigenelor n ceea ce privete furnizarea energiei termice, se recomand pentru spitale
adoptarea surselor de cldur independente, respectiv centrale i/sau puncte termice proprii. Se accept
utilizarea unor surse termice primare cu administrare strin - de tip termoficare urban sau de zon, etc,
chiar numai pentru satisfacerea unor anumite categorii de consumatori termici numai dac exist
certitudinea asigurrii continuitii livrrii agentului termic primar (apa fierbinte, abur, etc.) la parametrii
contractai.
De asemeni Ia lucrri complexe, de amploare, se va lua n considerare i posibilitatea realizrii unor
sisteme energetice integrate cu sursa comun pentru energie termic i electric.
Amplasarea i realizarea surselor termice trebuie s in cont de normativele specifice n vigoare, iar
prin funcionalitatea lor s nu afecteze ndeplinirea cerinelor prezentate n normativ n privina desfurrii
normale a activitilor medicale i de tratament din cadrul spitalului.
n situaii clar definite, care impun amplasarea n cldiri independente, acestea se vor grupa cu alte
spaii tehnico-gospodreti (staie hidrofor, centrala frigorific, grup electrogen, post trafo, ateliere, etc).
Dimensionarea centralelor i punctelor termice va respecta condiiile de montare, exploatare i
ntreinere ca cerine ale productorilor de echipamente i prescripiilor actelor normative n vigoare (I 13 94, norme ISCIR, etc.)
n vederea asigurrii continuitii n livrarea de energie termic se vor lua msurile corespunztoare,
astfel nct s existe nc o surs suplimentar pentru fiecare agent termic.
Consumurile de energie termic indicate, specifice obiectivelor spitaliceti (niveluri de temperatur
mai ridicate, sterilizri, utilizarea unor cote ridicate de aer proaspt, consumuri ridicate de ap cald
menajer, etc), impun utilizarea unor soluii energetice ct mai eficiente asociate cu soluii diverse de
recuperare a cldurii V.5.3.3. (Obs. al. 2).
Asigurarea unui regim optimizat de funcionare al surselor impune corelarea produciei de energie
termic cu nivelul de consum. Pentru aceasta se va asigura echiparea cu aparatur necesar i control a
parametrilor funcionali i dotarea cu aparatur de automatizare adecvat.
III.7.7.9. n sistemele de distribuie ale apei se va urmri realizarea unor regimuri hidraulice i
termice adaptate necesitilor de consum. Aceasta implic realizarea unor circuite separate pe consumatori
individualizai ca regim funcional, program, localizare n cadrul cldirii, etc. echipate cu aparatur de msur
control i automatizare corespunztoare.
III.7.7.10. Producerea agenilor termici impune apei de alimentare respectarea unor condiii de
calitate privind regimul chimic n special pentru nivelurile ridicate de temperatur i presiune al
generatoarelor termice i lipsa de impuriti n special n vederea protejrii armturilor fine de reglare. n
acest sens sursele termice vor fi dotate cu staii de tratare (dedurizare, degazare etc.), n conformitate cu
normativul C 18 - 85 i armturi de separare a impuritilor, centrale i/sau locale. Funcionarea acestor
echipamente va fi supravegheat n vederea unei exploatri de calitate.
III.8. INSTALAII FRIGORIFICE
Dotarea cu instalaii frigorifice este determinat de complexitatea funcional i gradul de echipare
ale unitilor spitaliceti.
III.8.1. INSTALAIILE FRIGORIFICE PENTRU DEPOZITRI RECI
- constituie o categorie foarte divers ca destinaii de utilizare, capaciti de depozitare, niveluri de
rcire, tipuri de echipamente, etc. n general in unitile spitaliceti depozitrile reci necesit capaciti foarte
mici i mici - pn la nivel de camer frigorific de max. 15 m 3 pentru rciri i congelri fr niveluri de frig
profund legat n aplicaii reduse i complet izolate, i cu utilizarea unor echipamente locale individuale de tip
general - frigidere, congelatoare, dulapuri frigorifice i camere frigorifice, dotate cu agregate de frig proprii cu
condensatoare rcite cu aer; echipamente frigorifice speciale de uz medical sau echipamente medicale cu
instalaii frigorifice proprii nglobate sunt foarte rare dac exist. Agenii frigorifici utilizai, amoniacul fiind n
general exclus datorit toxicitii ridicate, cuprind nc pe scar mare produse C.F.C (R 12) pe cale de

eliminare i produi HCFC (R 22) cu termen de eliminare mai ndelungat. Noile echipamente moderne
utilizeaz ageni frigorifici ecologici cu ODP nul (R 134a, etc). Agregatele frigorifice rcite cu aer, aferente
echipamentelor de rcire se amplaseaz n spaii adiacente ncperilor servite, bine ventilate (natural) i
izolate de spaii pretenioase d.p.d.v. al zgomotului i vibraiilor.
a. Pentru scopuri medicale, frigiderele sunt o dotare curent a slilor de tratamente, laboratoarelor i
farmaciei; pentru stoc de produse sterile la farmacii eventual se prevd spaii frigorifice majorate:
- dulap sau camer frigorific; bncile de snge sau de esuturi se doteaz cu frigidere, dulapuri
frigorifice sau echipamente specializate: laboratoarele de analiz patologic pot fi dotate cu echipamente
speciale; prosectura este dotat cu 1 - 3 camere frigorifice specializate pentru pstrarea cadavrelor max. 5
zile (Ia cca. -5C).
b. Pentru scopuri alimentare - depozitarea materiilor prime, dar i a unor produse finite, buturi, etc.
la buctrii se realizeaz n frigidere, congelatoare, dulapuri i camere frigorifice; oficiile alimentare,
biberoneriile, bufetele dar i saloanele bolnavilor se doteaz n mod curent cu frigidere; n unitile spitaliceti
cu o dotare modern depozitarea deeurilor menajere (bloc alimentar) se realizeaz n camere frigorifice.
8.2.INSTALAII FRIGORIFICE PENTRU TRATAREA AERULUI
- cuprind instalaii locale sau centrale de capaciti i tipuri diferite utilizate la rcire i/sau
dezumidificarea aerului n aparate locale sau n procese mai complexe de preparare a aerului n cadrul
sistemelor de ventilare-tratare aer; utilizarea instalaiilor frigorifice pentru scopuri de nclzire a aerului - n
regim de pomp termic, are diverse aplicaii locale - n echipamente locale de climatizare i se pot utiliza la
scar mai mare, de exemplu n recuperri de cldur n secvene de tratare a aerului dezumidificarea renclzire.
Instalaii locale de climatizare echipate cu aparate (pentru rcire cu detent direct) de tip comercial
monobloc (de fereastr") sau mono/multi split" (unitate exterioar compresor - condensator la care se
racordeaz una sau mai multe uniti interioare de tavan sau perete - sus sau jos) avnd condensatoare
rcite cu aer, sunt curente dar nu pot fi utilizate dect pentru spaii ale cror destinaii funcionale nu necesit
ni-veluri de asepsie ridicate - aparatele opereaz n principal n regim de re-circulare a aerului interior i nu
prezint posibiliti de filtrare de calitate.
- aparatele monobloc (de fereastr") constituie o comunicare nepermisa cu exteriorul i nu se
recomand deloc spaiilor cu specific spitalicesc; pot fi utilizate la spaii fr acest specific.
- aparatele locale n sistem split" pot avea o utilizare izolat, n situaii n care sunt admise i
ventiloconvectoarele, limitarea utilizrii pe scar larg este determinat de inconvenientele de cost i
ntreinere.
Utilizarea dulapurilor de climatizare (pentru rcire cu detent direct) n sistem split" sau similar, sau
a altor aparate de tip comercial, n care nu se poate realiza o tratare corect a aerului sau sunt lipsite de
caracteristici funcionale corespunztoare (lipsa de etaneitate, fr posibiliti de racordare pe aspiraie,
presiuni disponibile sczute care nu permit filtrri de calitate etc.) nu este recomandat pentru spaii cu
specific spitalicesc, dar se pot utiliza la spaii cu alte activiti.
Tratarea aerului n uniti corespunztoare domeniului spitalicesc att ca echipare ct i d.p.d.v. al
caracteristicilor constructive i al performanelor funcionale, poate utiliza pentru rcire - dezumidificare
baterii cu detent direct cu circuite frigorifice individuale avnd condensatoare rcite cu aer sau cu ap (mai
puin n ultimul timp) pentru capaciti mici i pentru instalaii izolate; au dezavantajul general al unor reglri
rigide ale capacitilor de rcire - puine trepte de reglare.
Uniti specializate compacte pot ndeplini tratri complexe ale aerului de introducere, cu satisfacerea
cerinelor cele mai pretenioase n domeniu (pentru sli de operaii etc.) inclusiv recuperri de cldur din
aerul de evacuare. Instalaii locale independente frigotehnic de tratare a aerului se pot utiliza la sli de
hidroterapie pentru controlul umiditii aerului prin rcire cu dezumidificare i renclzire cu utilizarea unei
pri din cldura de condensare, dar este necesar un echipament frigorific special cu reglarea repartizrii
sarcinii de condensare la dou condensatoare complementare.
Agenii frigorifici utilizai in instalaiile locale sunt freoni - R 22, R 134a etc. Circuitele frigorifice de
legtur a evaporatoarelor cu unitile exterioare compresor - condensator vor cuprinde n cazul sistemelor
split" - conducte de gaz aspirat i conducte de lichid - cu echiparea specific de armturi,, funcie de
capacitate i de modul de reglare a capacitii la evaporator i compresor; conductele se izoleaz
corespunztor temperaturilor agenilor transportai - cele de lichid pe traseu exterior nu se izoleaz.
III.8.2.2 Unitile spitaliceti dotate cu mai multe sisteme de tratare, cu rcire -dezumidificare a
aerului se prefer a fi prevzute cu echipamente frigorifice centralizate, pentru preparare de ap rcit n
vederea utilizrii ca agent de rcire a aerului. Avantajele sistemului centralizat sunt de natur ecologic cantitate mai redus de agent frigorific i centralizare a problemelor de amplasare a unor eventuale uniti
exterioare, de ntreinere - mai concentrat, de reducere a puterii electrice instalate i de cost - peste o
anumit capacitate frigorific instalat. Funcie de modul de rcire al condensatoarelor, echipamentele de
rcire a apei pot fi:

- cu rcire cu ap - echipamente n general monobloc montate n centrala frigorific i avnd circuite


cu ap de rcire echipate cu pompe i turnuri de rcire;
- cu rcire cu aer - condensatoare rcite cu aer montate la exterior racordate prin circuite de agent
frigorific cu echipamentele de rcire a apei montate n centrala frigorific;
- cu rcire cu aer - echipamente monobloc montate la exterior; se golesc de ap n sezonul rece sau
se utilizeaz n locul apei soluie glicolat cu o serie ntreag de inconveniente.
Temperaturile nominale ale apei rcite utilizate ca agent de rcire n sistemele de ventilare - tratare
aer n unitile spitaliceti sunt n general de min. 6C/11 C; Ia agregatul de rcire se consider temperaturi
de min. 11C/5,5C.
a. centrala frigorific se amenajeaz n general ntr-un corp tehnico - gospodresc mpreun cu
centrala termic.
Centrala frigorific este echipat pe partea de ap rcit cu pom-pe, distribuitoare-colectoare,
armturi de nchidere, de reinere i de re-glare automat, separatoare de impuriti, armturi de dezaerisire
i de golire, dispozitive de expansiune i de siguran, aparatur de msur i control etc; pentru umplere se
utilizeaz ap dedurizat prin folosirea staiei de dedurizare din dotarea centralei termice.
Pentru capaciti frigorifice mari sistemul de pompare cuprinde pompe individuale pe fiecare agregat
de rcire (active i rezerv) i pom-pe pentru consum (active i rezerv) n sistem de reglare cantitativ dac
armturile de control automat aferente bateriilor de rcire a aerului sunt de tip cu 2 racorduri; numai la
instalaii mici se pstreaz debite de ap rcit constante la consumatori - armturi de control automat cu 3
racorduri.
b. Instalaiile de distribuire a apei rcite la bateriile de rcire din cadrul sistemelor de ventilare tratare aer cuprind conducte de racord la centrale de ventilare, n care de obicei se amplaseaz i punctele
termice de preparare - distribuire secundar (vezi III.7.2.1.); racordurile la fiecare baterie de rcire sunt
dotate cu armturi de nchidere, de reglare automat, de dezaerisire i de golire i cu aparatur de msur i
control.
Elementele componente ale instalaiilor de ap rcit:
- conducte, armturi, aparate etc. trebuie s rspund d.p.d.v. funcional - presiune nominal,
temperatur minim - maxim, caracteristici i performane funcionale condiiilor de exploatare; se
protejeaz anticoroziv i se izoleaz specific - fr contact direct cu elemente de susinere metalice etc.
c. n varianta echipamentelor de rcire a apei avnd condensatoare rcite cu ap, temperaturile nominale
ale apei rcite se stabilesc funcie de temperaturile de calcul - bulb umed ale aerului exterior n general t 2 -t1
= 5C; tl - tc (b.u.) = 5 C: pentru t c (b.u.) = 23 C rezult t 1/t2 = 28C/33C. Instalaiile de ap racit sunt
echipate n centrala frigorific cu pompe active i de rezerv, armturi de nchidere i de reinere, eventuale
armturi de reglare debit la turnuri, separatoare de impuriti, dispozitive de dezaerisire i armturi de golire,
aparatur de msur i control.
Turnurile de rcire se monteaz la exterior, sau n cazuri foarte speciale Ia interior, cu racordare la
circuitul de aer la exterior - numai pentru instalaii de capaciti reduse este posibil datorit debitelor mari de
aer; n orice caz amplasarea turnurilor de rcire se face cu luarea unor msuri speciale de protecie la
zgomot a vecintilor. Staia de turnuri de rcire se racordeaz la canalizare pentru golire i pentru purjare
continu i se alimenteaz cu ap potabil eventual tratat pentru acoperirea consumurilor de ap
(evaporare, antrenare picturi i purja continu): conductele de ap de rcire se protejeaz de insolare i pe
trasee exterioare lungi aparente se izoleaz.
d. Funcie de capacitatea de rcire instalat, condiiile de amplasare i de realizare a centralei
frigorifice, sunt necesare instalaii de ventilare pentru avarie i pentru evacuarea cldurii degajate. Pentru
amenajarea centralei frigorifice se va respecta STAS 6987-82 - Instalaii frigorifice - prescripii de siguran.
III.9. INSTALAII DE GAZE NATURALE SI FLUIDE MEDICINALE
III.9.1. INSTALAII DE GAZE NATURALE
III.9.1.1. n cadrul unui spital, gazele naturale sunt folosite pentru:
- consumatori cu flacr liber (tehnologici);
- prepararea hranei;
- arderea deeurilor;
- centrala termic.
III.9.1.2. n scopuri tehnologice (cu flacr liber) gazele naturale sunt folosite n:
- laboratoare de analize medicale;
- farmacie;
- prosectur i lab. de anatomie patologic;
- laboratoare de cercetare.

Consumatorii sunt n principal cei specifici laboratoarelor: becuri Bunsen sau Teclu, fierbtoare,
reouri.
Numrul punctelor de consum i poziionarea lor n ncperi vor fi stabilite prin tema de proiectare.
III.9.1.3. Pentru prepararea hranei se vor prevedea instalaii de gaze naturale Ia buctrie i la
oficiile alimentare din fiecare secie.
III.9.1.4. Pentru arderea deeurilor organice de provenien medical, spitalele vor fi dotate cu
instalaii proprii specifice (crematorii), ale cror arztoare se alimenteaz cu gaze. Nu se vor elimina la
crematoriu materiale inflamabile.
III.9.1.5. n centrala termic, gazele naturale alimenteaz arztoarele cazanelor de abur i de ap
cald.
III.9.1.6. n cazul imposibilitii alimentrii cu gaze naturale a unitilor spitaliceti se poate folosi
gazul petrolier lichefiat, pentru punctele de consum tehnologic din laboratoarele i spaiile medicale, debitat
de la butelii.
Dac pentru asigurarea debitului necesar calculat trebuie mai mult de 7 butelii se va prevedea o
staie central de distribuie, conf. normativului I - 31.
III.9.1.7. n absena instalaiilor edilitare cu gaze naturale, centrala termic se va alimenta cu combustibil
lichid (pcur).
III.9.1.8. Proiectarea i executarea instalaiilor de gaze naturale se va face conform normativului I - 6.
III.9.2. INSTALAII DE FLUIDE MEDICINALE
Alimentarea cu fluide medicinale a unui spital este o necesitate absolut. Fluidele medicinale
utilizate sunt: oxigenul, aerul comprimat, protoxidul de azot (gaz narcotic), vidul medicinal.
III.9.2.1. Instalaii de oxigen
III.9.2.1.1. Instalaiile de oxigen n unitile sanitare alimenteaz punctele fixe de consum i se
compun din:
- staie central de butelii pentru distribuie de oxigen;
- reele exterioare de distribuie a oxigenului;
- instalaii interioare de distribuie a oxigenului formate din evi, puncte de consum i instalaii de
semnalizare.
III.9.2.1.2. Staia central de butelii pentru distribuia de oxigen se compune din trei ncperi dispuse
n serie: camera de distribuie cuprinznd 1/3 din numrul total de butelii, camera n care se afl buteliile
pline aflate n rezerv i camera pentru buteliile golite. Cele trei ncperi se execut din materiale
incombustibile, cu perei rezisteni la explozie i cu panouri de decompresare, n conformitate cu prescripiile
tehnice ISCIR.
Amplasarea staiei se face n afara cldirilor spitalului, la distan suficient pentru a nu provoca
accidente i daune materiale, conform cu Prevederile normativului P 118-1983.
III.9.2.1.3. Echipamentele i instalaiile din staia de oxigen sunt:
a. butelii de oxigen, de regul de capacitate de 40 l.
b. reductoare de presiune individuale, montate direct pe butelii, care reduc presiunea la max. 5
Kgf/cmp;
c. conducte fixe sau tuburi de cauciuc armate, cu brri de fixare ntre butelii i eava colectoare;
d. eava colectoare cu tuuri, funcie de numrul buteliilor din staie;
e.manometre de msur a presiunii, nainte i dup reducere;
f. robinete speciale de nchidere i manevr;
g. evi de legtur cu aparatele de msur i semnalizare;
h.instalaia de semnalizare optic i acustic (n staiile de supraveghere permanent), tablou de
alarm pentru lips de O2, care va avea un racord pneumatic la instalaia de O, i un racord
electric de 220V.
III.9.2.1.4. Reelele exterioare de distribuie se vor amplasa n canale de distan special prevzute. Este
interzis amplasarea conductelor de oxigen n acelai canal cu conductele de distribuie de gaze inflamabile
sau care transport fluide cu temperaturi peste 40C.
Se accept pozarea reelelor de oxigen n coridoare subterane sau tuneluri bine aerisite mpreun
cu alte instalaii innd seama de msurile de siguran epidemiologic i de restriciile descrise la punctul
anterior.
Traseele reelelor exterioare vor fi ct mai drepte, montate sub limita de nghe i cu o pant de 3%
spre robinetul de purjare.
La interseciile subterane cu alte reele, se vor respecta distane minime de 40 cm ntre conductele
de oxigen i cabluri.

III.9.2.1.5. Instalaiile exterioare de distribuie a oxigenului se vor monta aparent, paralel cu tavanul.
Traseele conductelor instalaiilor interioare vor urmri drumul cel mai scurt spre punctele de alimentare i vor
fi n linie dreapt sau n curbe suficient de largi pentru a nu produce gtuiri.
III.9.2.1.6. Tronsoanele care alimenteaz zona cu consumatori vitali (sli de operaie, terapie
intensiv) se vor separa de restul instalaiei prin robinete de separare, pentru a mri sigurana n exploatare.
III.9.2.1.7. Conductele de oxigen, exterioare i interioare se vor executa din evi de cupru degresate,
mbinate prin sudur cu aliaj de lipit alctuit din 95% cositor i 5% antimoniu, i prin sudur cu aliaj de argint
n locurile nguste.
Trecerile conductelor prin perei sau planee se vor proteja prin manoane de protecie din eava de
oel.
III.9.2.1.8. Conductele de oxigen se probeaz la presiunea de 10 bar, timp de 24 ore. Pe conductele
de oxigen se vor monta separatoare ap - aer (de linie i de capt).
III.9.2.19. Punctele de consuni vor fi stabilite prin tema de tehnologie medical. Se va preciza
amplasarea i numrul acestora n diferite ncperi, gruparea lor pe secii i se va stabili sistemul de
semnalizare n caz de absen a oxigenului.
Este obligatorie alimentarea cu oxigen a blocului operator, a blocului de nateri, a serviciului de
anestezie, terapie intensiv, a sectorului de urgen, a compartimentelor pentru sugari i prematuri, a
compartimentului de ari grav.
Pentru seciile medicale de spitalizare se va asigura cel puin o priz de oxigen n fiecare salon al
seciilor de chirurgie, cardiologie, traumatologie, obstetric, iar pentru celelalte secii n toate rezervele sau
saloanele destinate cazurilor grave.
III.9.2.1.10. Prizele de oxigen se vor monta pe perete, la capul patului, acolo unde se deservete un
singur pat, sau ntre paturi, acolo unde se deservesc dou paturi. nlimea de montare a prizei de oxigen va
fi de 160 cm de la pardoseal Ia axul prizei.
III.9.2.1.11. Instalaiile la punctele de distribuie vor fi prevzute cu sisteme de alarmare vizuale, sau
vizuale i sonore, care semnalizeaz personalului tehnic i medical c alimentarea cu oxigen este n afara
limitelor normale de lucru.
III.9.2.1.12. La spitalele mari, cu consumuri de oxigen mai mari de 3000 mc/zi, devine rentabil
soluia de alimentare cu oxigen lichid, furnizat de o staie ale crei instalaii constau din:
- rezervoare de stocare oxigen lichid;
- pompe de expansiune;
- recipieni de oxigen gazos presurizat;
- instalaii de conducte pentru transportul oxigenului gazos;
- cisterna de aprovizionare cu oxigen lichid.
111.9.2.1.13. La proiectarea, execuia i exploatarea instalaiilor de oxigen n unitile sanitare se va ine
obligatoriu seama de instruciunile ISCIR, Normativele PSI i ale Ministerului Industriei chimice, amplasarea
staiilor de oxigen cu butelii sau pentru platforma necesar amplasrii echipamentelor de stocare a
oxigenului lichid precum i de Prescripiile tehnice privind sigurana n funcionare a instalaiilor de oxigen n
unitile sanitare" aprobate prin Ordinul M.S. nr. 67/13.02.1979.
III.9.2.2. Instalaii de aer comprimat
III.9.2.2.1. Aerul comprimat medical se folosete, de regul, pentru: punerea n funciune a echipamentelor
din sala de operaie, pentru personalul chirurgical la costumele izolante. pentru aparatura de respiraie
artificial sau cea de aerosoli, pentru probe i dezinfecie instrumente medicale, pentru activiti din
laboratoare, precum i pentru flacoanele de producere a vidului necesar n seciile medicale (aspiraie).
III.9.2.2.2. Nu este permis folosirea aerului comprimat medical pentru alte scopuri; pentru ceilali
consumatori (ateliere mecanice, hidrofoare, climatizare, spltorie i sterilizare central, comenzi
pneumatice) aerul comprimat se prepar distinct i se distribuie pe alte reele de instalaii.
III.9.2.2.3. Instalaiile de aer comprimat medical se compun din: staia (central) de aer comprimat, conducte
de distribuie i instalaia la consumator.
III.9.2.2.4. Staia (centrala) de aer comprimat medical se va echipa astfel:
- compresoare;
- rezervor tampon;

- rampa de reducere a presiunii (reductoare de presiune, manometre, armturi de nchidere).


Se vor monta cel puin dou compresoare de aceeai mrime (o unitate activ + una de rezerv),
fixat pe fundaii de beton cu izolaie de plut pentru amortizarea zgomotelor.
III.9.2.2.5. Se recomand utilizarea de compresoare speciale pentru uz spitalicesc, cu funcionare n
dou trepte, cu randament ridicat, evitndu-se utilizarea compresoarelor de tip industrial care au randament
sczut, un nivel ridicat al zgomotului i pericol de antrenare a uleiului pe reea.

Tipul compresorului se va determina funcie de necesarul de consum, capacitatea utilajului, durata i


condiiile de funcionare.
III.9.2.2.6. Conductele de distribuie de aer comprimat se vor monta aparent i pe ct posibil paralel
cu conductele de oxigen.
Schimbarile de direcie se vor realiza prin curbe executate manual cu raza de cel puin 10 ori
diametrul conductei.
Conductele de distribuie se vor executa din evi de cupru, ca i cele de oxigen.
III.9.2.2.7. Instalaia la consumator const din prize de perete, montate pereche cu prizele de oxigen,
pentru nevoile de vid pentru aspiraie n spaiile pentru bolnavi i de prize i/sau racorduri cu tuburi flexibile
sau rigide pentru aparatura medical fix sau mobil.
Presiunea de utilizare va fi de 5 at n toate cazurile, cu excepia aerosolilor pentru care va fi de 1,5
at.
III.9.2.2.8. Soluionarea instalaiilor de aer comprimat medical va respecta prescripiile tehnice pentru
proiectarea, execuia, repararea, utilizarea i verificarea recipientelor - butelii pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate, C 5-84, i Normele de protecie a muncii n sectorul sanitar (aprobate cu Ordinul MS.
nr. 425/7.11.1983).
III.9.2.3. Instalaia de vid
III.9.2.3.1. n spitale vidul este necesar pentru: absorbii din cmpul operator, din cile respiratorii
superioare i pentru absorbii de durat (n domeniul vidului redus).
III.9.2.3.2. Instalaia de vid const din pompe de vid, reea de distribuie i instalaia la consumator.
III.9.2.3.3. Pompele de vid vor fi de preferin de tipul cu inel de ap, avnd avantajul unei splri
continui cu ap.
Se vor monta cel puin dou agregate (unul activ + unul de rezerv), ele putnd funciona i simultan
n cazul vrfului de consum.
III.9.2.3.4. Reelele de distribuie se vor executa din evi de cupru ca i cele pentru oxigen i aer
comprimat.
III.9.2.3.5. Instalaia la consumator const din prize de aspiraie montate pereche cu prizele de
oxigen, pentru seciile de spitalizare sau din racorduri pentru aparatura medical de aspiraie.
III.9.2.3.6. Ca i pentru instalaiile de oxigen, pentru instalalaiile de vid se vor prevedea sisteme de
control i semnalizare a parametrilor de funcionare.
III.9.2.4. Instalaia pentru gaz de narcoz
III.9.2.4.1. Pentru distribuirea centralizat a gazului de narcoz n blocul operator i eventual n
blocul de nateri se prevd instalaii specializate, care constau dintr-o staie de producere, reele de
distribuie i echipamente la punctul de consum.
III.9.2.4.2. n staia de producere a gazului de narcoz se amplaseaz buteliile sau recipientele de
gaz sub presiune (de regul de mic capacitate - 35 Kg), organele de distribuie i control a presiunii.
Staiile pentru gaz de narcoz se amplaseaz n vecintatea consumatorilor (chiar n blocul operator
sau n imediata lui apropiere).
III.9.2.4.3. Reeaua de conducte de distribuie se va executa din evi din cupru.
III.9.2.4.4. Echipamentul de la punctul de consum este utilajul medical (aparatul de narcoz),
racordul acestuia la reeaua de distribuie a gazului de narcoz urmnd a se executa conform instruciunilor
tehnice ale furnizorului.
III.10. COLECTAREA DEEURILOR SOLIDE I INSTALAII DE TRATARE A ACESTORA
III.10.1. COLECTAREA DEEURILOR SOLIDE
III.10.1.1. Deeurile solide din spitale sunt de mai multe feluri:
a) deeuri reciclabile (neinfectate):
- hrtie, ambalaje din carton;
- ambalaje de sticl;
- metal;
b) deeuri nereciclabile:
- gunoaie menajere (de la buctrie, biberonerie, oficiile alimentare din seciile medicale);
- deeuri medicale (vat, tifon, ervete, produse biologice, deeuri laborator);
- deeuri medicale contaminate radioactiv.
III.10.1.2. Deeurile reciclabile se colecteaz i se depoziteaz distinct dup natura materialelor, asigurnduse la locul lor de provenien condiiile necesare pentru intrarea pe circuitul de reciclare (splare,
preambalare). Depozitarea se face pe platforma de deeuri, ntr-un spaiu separat.

III.10.1.3. Gunoaiele menajere se colecteaz la surs, se transport i se depoziteaz n recipiente nchise


(pubele) sau n saci de polietilen nchii etan, ntr-o ncpere specializat amplasat pe platforma de
deeuri, prevzut cu instalaie de ap i canalizare pentru meninerea igienei spaiului de depozitare a
recipientelor. La spitalele mari, se recomand ca ncperea de depozitare a gunoaielor menajere s fie rcit
printr-o instalaie frigorific local.
III.10.2. INSTALAII DE TRATARE A DEEURILOR SOLIDE MEDICALE
III.10.2.1. Deeurile provenite din activitile medicale prezint un potenial infecios i trebuie
colectate n ambalaje etane, transportate i depozitate n condiii de deplin securitate pentru a mpiedica
contaminarea direct sau indirect (prin intermediul insectelor i roztoarelor) a personalului i populaiei. Se
recomand tratarea i distrugerea acestor deeuri ct mai aproape de sursa de producere, prin tratare cu
substane dezinfectante i/sau ardere n crematoriu.
III.10.2.2. Instalaia de cremaloriu se amplaseaz ntr-un spaiu distinct n zona funciunilor tehnico edilitare, la distan de serviciile i compartimentele medicale. Este obligatorie prevederea unor msuri
constructive i a unor instalaii care s minimizeze riscul de poluare a mediului, astfel:
- combustibilul utilizat va fi gazul metan sau pcura;
- coul de evacuare a gazelor arse va fi dotat cu filtre de reinere a produselor de ardere;
- n funcie de amplasare i regimul de funcionare (cu asisten uman sau nu) se va prevedea o
instalaie de ventilaie mecanic pentru evacuarea aerului din ncperea crematoriului, prevzut
dac este cazul cu filtre de reinere a impuritilor.
- instalaia de crematoriu va fi prevzut cu organe de control i semnalizare a modului de
funcionare.
III.10.3. Sistemul de tratare a deeurilor solide contaminate radioactiv
III.10.3.1. Deeurile medicale solide provenind de la laboratorul de medicin nuclear se colecteaz
i se depoziteaz distinct de celelalte deeuri din spital; depozitul de deeuri radioactive se amplaseaz n
cadrul laboratorului, n funcie de natura substanelor radioactive utilizate deeurile radioactive urmeaz un
tratament distinct:
a) deeurile puternic radioactive se colecteaz n recipiente speciale nchise etan i ecranate i se
depoziteaz temporar pn la preluarea lor de unitatea teritorial specializat n tratarea
deeurilor;
b) deeurile slab radioactive se colecteaz n recipiente port-deeu i se dezactiveaz n cadrul
laboratorului ntr-un depozit ecranat i ventilat corespunztor prin staionare pe durata de timp
calculat n funcie de perioada de njumtire a surselor radioactive utilizate.
III.10.3.2. Depozitul pentru dezactivare a deeurilor slab radioactive se organizeaz calendaristic pe
compartimente sau se dozeaz cu un conveier calculat n funcie de cantitatea de deeuri i timpul necesar
pentru dezactivare, n aa fel nct dup parcurgerea unui ciclu i dup efectuarea controlului dozimetric,
rezidurile devenite neradioactive s poat fi depozitate i tratate ca i celelalte deeuri ale spitalului.
III.10.3.3. Depozitele pentru deeuri solide radioactive sunt parte integrant a unitii nucleare i se
conformeaz prescripiilor tehnice i de autorizare prevzute de Normativul Republican de Securitate
Nuclear.

[top]
IV. CRITERII FUNCIONAL - URBANISTICE PENTRU AMPLASAREA CLDIRILOR
SPITALICETI
IV.1. DIMENSIONAREA l FORMA TERENULUI DE AMPLASAMENT
IV.1.1. Suprafaa de teren necesar unui spital este o variabil n funcie de urmtoarele
considerente:
a. capacitatea spitalului (numrul de paturi);
b. profilul medical (bolile tratate i durata medie de spitalizare specific cazuisticii respective);
c. rangul ce-l va deine spitalul n reeaua de ocrotire a sntii, respectiv numrul i natura
funciunilor medicale asociate funciunii de baz;
d. perspectivele de dezvoltare (extindere) ale acestuia, previzionate pe termen mediu i lung;
e. rezolvarea spaial - funcional preconizat (cu distribuia funciunilor preponderent pe orizontal
sau pe vertical, n sistem monobloc, pavilionar sau mixt);
f. condiiile geo-fizice i de microclimat proprii terenului de amplasament;
g. poziia amplasamentului n cadrul localitii.
IV.1.2. Msurtorul (indicele) folosit curent pentru determinarea suprafeei de teren necesare unui
spital este suprafaa de teren aferent unui pat de spitalizare, exprimat n mp/pat. Acest indice este utilizat

mai ales n operaiunile preliminare de alegere i prezervare a terenurilor destinate spitalelor, la elaborarea
planurilor urbanistice generale (PUG) sau zonale (PUZ) ale localitilor.
Valoarea indicelui este cuprins ntre 75 mp/pat i 150 mp/pat, n funcie de considerentele
prezentate Ia punctul IV. 1.1., astfel:
- 75 - 90 mp/pat fiind considerat un indice acoperitor pentru necesarul de teren al unor spitale
generale curente din reeaua teritorial, soluionate multietajat;
- 120 - 150 mp/pat fiind considerat un indice acoperitor pentru spitale soluionate preponderent pe
orizontal sau n sistem articular-pavilionar; utilizndu-l se asigur i o marj de rezerv pentru
extinderi, dezvoltri ulterioare sau pentru asociere de alte funciuni cu caracter medical
(dispensar policlinic, staie de salvare, eventual locuine pentru personal medical).
IV. 1.3. Un msurtor (indice) care cuantific cu mare precizie necesarul de teren pentru spitale este
cel care stabilete un raport direct ntre suprafaa total a terenului i aria desfurat a viitoarei uniti
spitaliceti (exprimat n mp teren/mp A.d.). Utilizarea acestui indice este posibil atunci cnd s-a elaborat n
prealabil un studiu de tem care s cuantifice n arii desfurate funciunile preliminate ale viitoarei investiii.
Valoarea acestui indice se cuprinde ntre 1,4 - 1,5 pentru uniti spitaliceti soluionate compact i
multietajat i respectiv 1,7 - 1,8 pentru cele soluionate preponderent pe orizontal sau n sistem
articular/pavilionar. Atunci cnd se utilizeaz acest msurtor, necesarul de teren de rezerv pentru extinderi
viitoare se calculeaz (estimeaz) separat.
IV. 1.4. n cazuri bine definite se pot utiliza pentru amplasarea spitalelor i terenuri cu suprafee
unitare mai mici dect cele precizate mai sus, dup cum urmeaz:
- pentru un spital general sau de specialitate, profilat pentru bolnavi acui, soluionat n sistem mixt
(cldire principal + cldiri anexe tehnico-gospodreti), amplasat ntr-o localitate (zon) ce
beneficiaz de toate dotrile edilitare necesare, pe un teren cu condiiile favorabile (definite la
IV.2. i IV.3.) i pentru care nu se previzioneaz o viitoare mrire a capacitii sau o asociere cu
alte funciuni medicale, se poate utiliza i un indice de 60 - 70 mp/pat.
n localitile urbane care pot oferi condiii favorizante (cum ar fi existena n imediata vecintate a
unor parcaje publice suficient dimensionate pentru a prelua nevoile utilizatorilor spitalului) sau n cele care
exist organizat o reea de servicii gospodreti (publice sau private) care deservesc centralizat mai multe
spitale prelund funciunile de spltorie, ateliere de ntreinere, depozite sau chiar prelucrarea primar a
alimentelor, indicele de calcul pentru terenul aferent unui spital obinuit de reea poate cobora i sub 60
mp/pat.
IV.1.5. Nu se vor utiliza valorile minime ale indicilor pentru stabilirea necesarului de teren, dac:
a. - n imediata vecintate a terenului de amplasament se afl o surs de relativ poluare (arter de
trafic intens, dotri comerciale mari i aglomerate, uniti de mic producie etc.) fa de care
este necesar a se lua msuri de protecie (distanare, spaii plantate);
b. - terenul disponibil prezint denivelri pronunate, are o form neregulat sau un raport al laturilor
nefavorabil;
c. - utilitile edilitare din zon nu asigur necesarul pentru un spital i trebuie completate cu surse
sau staii proprii;
d. - reglementrile urbanistice ale zonei limiteaz regimul de nlime al construciilor;
e. - n incint se va amplasa un heliport;
f. - profilul medical, sistemul de tratament (sau durata mare de spitalizare proprie acestora) impun
dezvoltarea unor spaii mai ample de plimbare a bolnavilor n aer liber (cazul spitalelor de
recuperare, de bolnavi cronici, de neuropsihiatrie etc).
IV. 1.6. Pentru a se obine o utilizare ct mai eficient i economic a terenurilor, este recomandabil
ca forma n plan a terenului destinat unui spital s fie regulat, ct mai apropiat de un dreptunghi, cu
raportul laturilor cuprins ntre 1/2 i 1/1,5, aezat cu latura mic spre artera de circulaie la care este adosat.
IV.2. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI
IV.2.1. Pentru amplasarea de spitale sunt recomandate terenurile plate sau cu pant mic (pn la
10%).
Terenurile impermeabile la suprafa, cele care prezint pericol de alunecare sau de inundare nu se
vor folosi pentru amplsarea de construcii spitaliceti.
IV.2.2. Date fiind cerinele de segregare a grupelor de funciuni specifice spitalelor, examinate la capitolul
precedent (cap. III), care impun in cele mai multe cazuri adoptarea soluiilor cu demisol (subsol) funcional, la
care se adaug i cerina prevederii unui subsol tehnic destinat distribuiei instalaiilor, este necesar ca
terenul ales pentru amplasarea construciilor spitaliceti s aib o stratificaie convenabil fundrii la cea 5 6 m sub nivelul solului, ct mai omogen pe ntreaga suprafa a acestuia.
IV.2.3. Aceleai raiuni impun recomandarea ca, pe terenurile prezervate pentru spitale, pnza de
ap freatic s se afle la adncime mai mare de 6 - 7 m.

IV.3. CONDIII DE MICROCLIMAT N ZONA AMPLASAMENTULUI


IV.3.1. Amplasarea construciilor spitaliceti se va face n zone nepoluate, protejate fa de
concentrrile de cureni de aer, rezultate din conformarea natural sau urbanistic a sitului n raport cu
direcia vnturilor dominante.
IV.3.2. Se vor prefera zonele mai nlate, nsorite i aerisite, aflate n apropierea parcurilor sau
spaiilor verzi oreneti.
IV.3.3. Sunt contraindicate amplasamentele peste care vnturile dominante ar putea aduce emisii
poluante din zone industriale, cele care au vecinti neconvenabile, cu surse de zgomot, vibraii sau
mirosuri dezagreabile (cum ar fi: arterele de trafic intens, terenuri de sport, cazrmi, autogri, cinematografe,
coli, piee alimentare, depozite de mrfuri etc.) sau vecinti stressante psihic (cimitire, crematorii, servicii
de pompe funebre).
IV.3.4. Pentru a prezerva calitatea microclimatului pe toat durata de funcionare a unitii
spitaliceti, amplasarea acesteia se va face n zone gata structurate din punct de vedere al amenajrilor
edilitare i al fondului construit.
IV.4. CONDIII DE AMPLASARE A SPITALELOR N CADRUL LOCALITILOR
IV.4.1. Terenurile care intrunesc condiiile favorabile amplasrii de uniti spitaliceti trebuie avute n
vedere i prezervate ca destinaie nc din faza ntocmirii planului urbanistic general (PUG) al localitii,
corelat cu perspectivele de dezvoltare demografic i urbanistic a acesteia pe termen mediu i lung,
precum i cu repartiia teritorial i structura serviciilor medicale existente, respectiv previzionate ca necesar
pentru viitor.
IV.4.2. Pentru oraele mari i foarte mari (peste 150.000 de locuitori), amplasamentele prezervate pentru
construcii spitaliceti vor fi mai multe, distribuite echilibrat n teritoriu n funcie de capacitile preconizate
pentru spitalele respective, de populaia arondat, de distanele convenabile de parcurs pn la spital.

- De exemplu: - se recomand ca un spital general de mrime mijlocie (500 - 600 de paturi) s se


adreseze unei populaii de cca. 70.000 - 80.000 de locuitori, distribuit pe o raz de maxim 1 km
fa de spital (respectiv pe un teritoriu de cea 200 ha, presupunnd o densitate de cca. 400
locuitori/ha).
IV.4.3. Pentru oraele mijlocii i mici se recomand gruparea construciilor spitaliceti (chiar i atunci cnd
formeaz uniti sanitare distincte) pe platforme special destinate sau pe terenuri situate n zone apropiate,
pentru a asigura o bun cooperare ntre ele la nivelul serviciilor tehnico-medicale.
IV.4.4. Amplasarea spitalelor se va face n zone preponderent rezideniale, ct mai aproape de zonele verzi"
ale localitii.
La amplasarea spitalelor se va lua n considerare existena unei legturi facile cu principalele artere ale
localitii i existena unor mijloace de transport n comun, cu staii n apropierea intrrii n incinta spitalului.
IV.4.5. n cazul amplasrii spitalelor n afara localitilor sau n zone periferice ale acestora se va asigura o
bun legtur cu oraul prin cel puin dou artere de circulaie distincte, prevzute cu mijloace de transport
n comun.
IV.4.6. n vecintatea terenului destinat amplasrii construciilor spitaliceti vor fi asigurate toate reelele
edilitare de distribuie a utilitilor necesare spitalului, dimensionate corespunztor cel puin la nivelul
capacitii preconizate pentru etapa iniial, preliminnd soluiile tehnice de extindere a acestora, corelat cu
etapele de dezvoltare viitoare a spitalului avute n vedere la stabilirea dimensiunilor terenului de
amplasament.
IV.4.7. Se recomand ca prin PUZ i PUD, s se asigure spaii de parcare publice amplasate n vecintatea
spitalelor, care s permit descongestionarea incintei spitalului de circulaia i staionarea autoturismelor
vizitatorilor, aparintorilor i pacienilor ambulatori.
IV.4.8. Amplasamentele destinate construciilor spitaliceti vor evita zonele presupuse a fi afectate n caz de
calamiti naturale, fiind necesar meninerea integral a funcionalitii spitalelor tocmai n aceste cazuri.
IV.4.9. Nu se vor utiliza pentru spitale terenuri ocupate n subteran de galerii edilitare sau trasee pentru
metrou, chiar dac acestea sunt la adncimi relativ mari.
OBSERVATIE: Se recomand evitarea acelor amplasamente care, prin regulamentul urbanistic loca, au
conditionri severe privind regimul de nlime, aliniamentele sau modalitile de ncadrare plastic
arhitectural n cadrul construit existent (situri istorice, protejate), ntruct cldirile i ansamblurile spitaliceti
trebuie s rspund cu prioritate (de cele mai multe ori chiar cu strictee) propriilor cerine funcionale si
tehnologice complexe, ceea ce le face mai greu adaptabile la condiionri de ordin extern. La cele de mai
sus se adaug i considerente de ordin economic, tiut fiind c spitalele sunt de regul servicii sociale,

finanate din fonduri publice, subvenii i donaii caritabile, problema reducerii costurilor de investiie i
exploatare Ia strictul necesar destinaiei obiectivului fiind esenial la acest gen de programe.
IV.5. CRITERII DE ORGANIZARE FUNCIONAL URBANISTIC A INCINTEI SAU PLATFORMEI
SPITALICETI
IV.5.1. Considerente generale
IV.5.1.1. Incinta spitaliceasc este o prelungire n exterior a funciunilor proprii spitalului, organizarea ei fiind
riguros determinat de modul de organizare spaial - funcional preconizat pentru cldirile principale i
anexele acestora.
IV.5.1.2. Pentru considerente de siguran n funcionare, protecie igienico - sanitar, intimitate a pacienilor,
incintele spitaliceti se nchid perimetral cu gard, accesele rezolvndu-se astfel nct s poat fi controlate.
IV.5.1.3. Organizarea funcional - urbanistic a incintelor spitaliceti, ridic o serie de probleme specifice:
- sectorizarea terenului n zone funcionale i organizarea relaiilor dintre acestea n funcie de natura
activitilor i categoriilor de utilizatori;
- delimitarea i tratarea adecvat a sectoarelor ce necesit a fi protejate: cele n care se deplaseaz
sau sunt cazai bolnavii i cele n care se desfoar activiti medicale sensibile fa de factori
externi perturbatori;
- stabilirea i diferenierea traseelor de circulaie pentru pietoni i diverse categorii de vehicule,
amplasarea spaiilor de parcare, a platformelor de staionare i manipulare a materialelor,
soluionarea modului de deservire a diferitelor accese n cldiri, n funcie de specificul acestora;
- amplasarea construciilor n raport de realiile funcionale dintre ele, dar i condiionat de
caracterisiticile silului;
- stabilirea soluiilor de echipare cu utiliti a incintei (staii i centrale proprii, reele de distribuie a
diverilor ageni) n funcie de cerinele funcionale i modul de amplasare a cldirilor ce compun
ansamblul, corelat cu rezolvrile tehnice ale reelelor edilitare existente n zona amplasamentului
(racorduri, branamente);
- prezervarea (dac terenul a fost astfel dimensionat) zonelor destinate dezvoltrii (extinderii)
ulterioare a funciunilor spitaliceti, cu asigurarea modalitilor de extindere a serviciilor
gospodreti, circulaiilor i reelelor de utiliti;
- asigurarea condiiilor igienico - sanitare, a celor de protecie a mediului, izolarea i neutralizarea
surselor de poluare pro-prii, organizarea stocrii, prelucrrii i evacurii deeurilor.
IV.5.2. Zonificarea terenului de amplasament al spitalelor
IV.5.2.1. Zonificarea incintei va ine seama de urmtoarele criterii:
a. - concordana cu zonificrile operate la interiorul cldirilor;
b. - separarea spaiilor (sectoarelor) n care se desfoar funciuni incompatibile (cele cu specific
medical fa de cele tehnico - utilitare i gospodreti);
c. protejarea sectoarelor n care se deplaseaz i recreaz bolnavii (categoria cea mai vulnerabil
fa de riscuri) fa de cele destinate altor activiti;
d. gruparea acceselor n cldiri i a circulaiilor pentru vehicule n funcie de activitile deservite i
delimitarea zonelor afectate de trafic i manipulri de materiale, fa de restul spaiilor;
e. amplasarea periferic i grupat a sectoarelor din incint n care au acces utilizatori externi
(pacieni ambulatori, vizitatori, studeni, furnizori).
IV.5.2.2. Principalele zone ce se delimiteaz n cadrul incintelor spitaliceti sunt:

- zona public - partea incintei cuprins ntre accesul principal n incint i accesele principale n
spital; in aceast zon au acces cea mai mare parte a utilizatorilor (interni i externi) i a
vehiculelor.
OBSERVAIE: La spitalele de capacitate mare ca si la cele cu funciuni asociate pot aprea dou - trei zone
publice, separate total sau parial ntre ele (zone de acces distincte pentru sectorul de urgente, cel de
nvmnt - cercetare, pentru staia de salvare etc). La spitalele cu secie de boli infecioase se va separa
zona public destinat acesteia de zona public pentru restul spitalului.
- zona de serviciu - creat prin gruparea acceselor, circulaiilor i platformelor aferente cldirilor ce
adpostesc funciuni gospodreti sau tehnico - utilitare;

- zona de recrecre pentru bolnavi (parcul spitalului) - cuprinznd spaiile verzi i aleile de promenad
n aer liber rezervate pacienilor; se va avea n vedere o relaie ct mai direct ntre aceasta i
modul de circulaie vertical care deservete seciile de spitalizare;
- zone de protecie - cuprinznd spaiile plantate de protecie a microclimatului i alte zone
restricionate pentru protecia unor funciuni (gospodria de ap potabil, vecinti ale unitilor
nucleare etc.).
n funcie de amplasarea spitalelor i/sau de asocierea altor funciuni poate aprea necesar delimitarea i a
altor zone, cum ar fi: zon pentru creterea i ntreinerea animalelor de cercetare, zon pentru heliport,
zon de locuine pentru personalul medical etc.
IV.5.3. Orientarea cldirilor pe teren
IV.5.3.1. Aezarea cldirilor pe teren va asigura ca faadele ce corespund saloanelor de bolnavi s fie
orientate preferenial spre sud-est, sud sau nord-vest; se va evita expunerea lor spre nord, nord-est sau vest.
Faadele pe care se afl ferestrele laboratoarelor, slilor de operaie sau ale altor ncperi dotate cu
aparatur medical sensibil la nsorire direct, se vor orienta spre nord-vest, nord i nord-est.
IV.5.3.2. Se va avea grij ca prin poziionarea reciproc a cldirilor sau volumelor construite s nu se
favorizeze crearea unor cureni locali de aer care s afecteze zonele de circulaie i cazare a bolnavilor.
Se va evita practicarea acceselor importante (cu flux mare de persoane) pe faadele expuse vnturilor
dominante.
IV.5.3.3. Se interzice amplasarea courilor de fum (de la centrala termic, crematoriu, grup electrogen) sau a
exhaustrilor de la centralele de ventilaie n astfel de poziii n care emisiile poluante ar putea fi direcionale
de vnturile dominante sau curenii locali de aer spre faadele spre care au ferestre ncperile sensibile ale
sectoarelor medicale.
IV.5.3.4. Fronturile de cldire cuprinznd saloane de bolnavi, sli de operaie sau sli de nateri se vor
orienta spre vecintile imediate cele mai favorabile (parcul bolnavilor, alte spaii verzi, zone linitite i fr
risc de poluare); acestea nu se vor orienta spre spaii intens circulate, parcaje, curi de serviciu, fr o
distaniere suficient i o protecie prin spaii intermediare plantate.
IV.5.4. Distane ntre fronturi de cldiri i cerine Ia compunerea ansamblurilor volumetrice
IV.5.4.1. Distanele ntre fronturile paralele, atunci cnd cel puin unul are ferestre ale ncperilor n care sunt
cazai bolnavi sau se desfoar activiti medicale ce necesit iluminare direct, vor fi cel puin 50 % din
nlimea pn la corni a frontului care umbrete ferestrele spaiilor menionate.
IV.5.4.2. Nu se vor aeza fa n fa, chiar dac distanele ntre fronturi sunt respectate, ferestre ale spaiilor
sau funciunilor care prezint incompatibiliti (saloane de bolnavi cu cabinete de explorri i investigaii, cu
sli de operaie, sli de nateri, saloane de terapie intensiv, sli de autopsie i zone de eliberare cadavre).
IV.5.4.3. Se va evita ca imediat sub ferestrele saloanelor de bolnavi sau a spaiilor cu funciuni medicale
sensibile s se amplaseze terase, acoperiuri ori alte suprafee care pot acumula praf sau degaja radiaii
termice datorit insolrii
IV.5.5. Distane fa de limita incintei
IV.5.5.1. ntre fronturile cu ferestre ale spaiilor de cazare i ale funciunilor medicale sensibile din punctul de
vedere al condiiilor igienico-sanitare i strzile limitrofe cu trafic intens sau vecinti cu surse de zgomot,
trepidaii, mirosuri dezagreabile, praf etc. se vor pstra distane convenabile (20 - 25 m) i se vor prevedea
ecrane de protecie (plantaii dese cu arbori i arbuti, ziduri sau garduri pline la limita incintei).
IV.5.5.2. Distana ntre fronturile de mai sus i marginile laterale ale incintei, dac vecintile sunt favorabile,
nu va fi mai mic de 10 m, spre a asigura gradul de intimitate necesar persoanelor n suferin i specificul
activitilor medicale. Aceast distan se poate reduce pn la 3 m pentru faadele cu ferestre ale cldirilor
anex tehnico-gospodreti sau administrative.
IV.5.6. Regim de nlime
IV.5.6.1. Cldirile spitaliceti curente nu au condiionri proprii care s impun un anumit regim de nlime;
excepie fac unele funciuni tehnico-medicale speciale (bunkere de iradiere cu energii nalte, vivarium) sau
unele staii i centrale tehnice (staia de oxigen, centrala termic) ce trebuie amplasate n cldiri izolate pe
considerente tehnologice; ntr-o incint spitaliceasc se vor ntlni volume construite cu nlimi diferite
rezultate din conceptul general de soluionare spaio-funcional, din particularitile specifice tipului de spital
i datelor de tem, din adoptarea unor decizii privind segregrile de funciuni, zonificrile, msurile de
protecie etc.
IV.5.6.2. Se recomand evitarea dezvoltrii pe nlime a cldirilor spitaliceti (chiar i n cazul spitalelor de
capacitate mare) datorit disfuncionalitilor induse de dependena excesiv fa de mijloacele de transport
pe vertical.
IV.5.7. Circulaiile interioare n incint
IV.5.7.1. Sistemul de circulaii interioare ale incintei spitaliceti se compune din:
- alei exclusiv carosabile,

- alei exclusiv pietonale i trotuare,


- alei mixte carosabile i pietonale.
IV.5.7.2. Dimensionarea aleilor carosabile se face n funcie de trafic (fluxuri), de nevoile de staionare, de
gabaritele mijloacelor de transport utilizate.
Limea acestora nu va mai fi mai mic de:
a. 2,5 m pentru aleile carosabile utilizate ocazional, n care caz la lungimi mai mari de 25 m se vor
prevedea supralrgiri pentru depire, iar la capete zone de ntoarcere;
b. 4 m pentru aleile carosabile de trafic mic sau cele care presupun staionri, prevzute la capete
cu zone de ntoarcere;
c. 6 m i peste 6 m pentru aleile carosabile mai intens circulate (accese principale la spitalele mici i
mijlocii, accese Ia zona de serviciu pentru spitalele mari, accese la sectorul de urgene cnd
acesta este dezvoltat etc).
IV.5.7.3. Se prevd obligatoriu trotuare pietonale, pe o parte sau pe ambele pri, la aleile carosabile de 6 m
lime i peste 6 m; se recomand prevederea unui trotuar la aleile de 4 m lime dac conduc la intrarea de
urgen sau la platforma pentru serviciile tehnico - gospodreti; se admite circulaia pietonilor pe aleile
carosabile de 2,5 m.
IV.5.7.4. Pentru spitalele cu capacitate mai mare de 500 paturi, precum i pentru spitalele mijlocii (mici) dac
sunt asociate cu dispensare policlinice sau alte funciuni complementare, se recomand separarea complet
a aleilor pietonale de cele carosabile, cu deosebire n zona accesului pentru bolnavi, separare ce se va
realiza fie prin stabilirea unui traseu distinct, fie prin prevederea unui spaiu verde ntre trotuar i carosabil.
IV.5.7.5. Aleile pietonale destinate pentru plimbarea bolnavilor spitalizai, se vor soluiona distinct de celelalte
circulaii, la distan de aleile sau platformele carosabile, precum i de zonele n care se manipuleaz
materiale i echipamente, substane cu potenial toxic, inflamabil sau exploziv.
IV.5.7.6. Parcajele se vor amplasa ct mai grupat i ct mai aproape de accesul n incint.
Se recomand amplasarea n afara incintei spitalului a parcajelor pentru vizitatori, studeni, cercettori, a
altor categorii de persoane care nu sunt nemijlocit implicate n activitile spitalului.
OBSERVAIE: La spitalele mari sau la cele amplasate pe terenuri insuficiente se prefer soluiile care
asigur parcarea n subteran a autoturismelor personalului, cu luarea msurilor de protecie cuvenite la
evacuarea gazelor de eapament.
IV.5.8. Amplasarea reelelor de utiliti n incint
IV.5.8.1. Cldirile spitaliceti sunt alimentate i legate ntre ele printr-o serie de reele, n majoritate
subterane, ce transport utiliti:
- conducte de alimentare cu ap potabil i ap de incendiu;
- conducte de canalizare cu cmine i staii de tratare a afluenilor pe traseu;
- reele termice diversificate dup temperatura i presiunea agenilor;
- conducte de ap rcit;
- reele pentru gaze naturale;
- reele pentru oxigen i aer comprimat;
- reele electrice de medie (nalt) tensiune pentru alimentarea posturilor de transformare i reele de
distribuie pentru cureni de joas tensiune;
- reele de telecomunicaii.
IV.5.8.2. La amplasarea acestor reele se vor avea n vedere: gruparea reelelor asemenea i sistematizarea
traseelor pentru a afecta ct mai puin din teren, respectarea condiiilor specifice de alctuire i pozare,
respectarea reglementrilor tehnice privind vecintatea traseelor i rezolvarea interseciilor.
IV.5.8.3. n cazul spitalelor mari, sau a platformelor spitaliceti comune mai multor uniti sanitare, se vor
prevedea, pe traseele principale, galerii vizibile n care se vor monta toate reelele care nu prezint
incompatibiliti de amplasare n acest sistem.
IV.5.8.4. Reelele pentru utiliti nu se vor amplasa sub aleile carosabile pentru a nu bloca circulaia n incint
pe perioada interveniilor pentru reparaii.

[top]
ANEXE GENERALE
A.I. SCHEME FUNCIONALE PRIVIND PRINCIPALELE COMPARTIMENTE I
SECTOARE
A.II. CONDIII PRIVIND DERULAREA PROCESULUI DE PROIECTARE, REALIZAREA
I EXPLOATAREA CONSTRUCIILOR SPITALICETI

AII. CONDITII PRIVIND DERULAREA PROCESULUI


EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR SPITALICESTI

DE

PROIECTARE,

REALIZAREA

SI

A.II.1. CONSIDERENTE GENERALE


Derularea procesului de proiectare, realizarea i execuia construciilor spitaliceti se va face n conformitate
cu indicaiile menionate n prezenta anexa, cu precizarea c, n acelai timp, se va respecta ntreaga
legislaie n vigoare la data proiectrii i realizrii investiiei.
A.II.2. DERULAREA PROCESULUI DE
REGLEMENTRILE LEGALE N VIGOARE

PROIECTARE

PE

FAZE

ETAPE

CONFORM

CU

A.II.2.1. Operaiuni i studii preliminare iniierii investiiilor


A.II.2.1.1 Fundamentarea necesitii realizrii de spitale noi, de extindere i completare a serviciilor medicale
n raport cu dezvoltarea localitilor, se va face de ctre organele administraiei locale, mpreun cu Direciile
Sanitare Judeene, pe baz de studii i analize multicriteriale ale situaiei existente n teritoriu, ale
disfuncionalitilor evideniate i ale cerinelor de perspectiv pe termen mediu i lung.
A.II.2.1.2. n planurile urbanistice generale i zonale (PUG i PUZ), elaborate pentru localitile urbane i
rurale, se vor cuprinde noile obiective spitaliceti, rezervndu-se amplasamente care s asigure condiii
corespunztoare acestui tip de uniti sanitare (conform Regulamentului general de urbanism aprobat prin
HG 525/1996 i cerinelor de Ia Cap. IV din prezentul Normativ). Verificarea caracteristicilor terenurilor
propuse pentru amplasarea de spitale se va face anterior cuprinderii n PUG i PUZ, prin studii topometrice,
geotehnice, de ncadrare n mediul natural i construit existent.
Pentru amplasamentele destinate spitalelor, precum i pentru zonele de influen adiacente, se vor face
precizri speciale n Regulamentele urbanistice locale privind vecintile admise i regimul construit al
acestora, arterele de circulaie i mijloacele de transport n comun, dotrile tehnico - edilitare obligatorii, etc.
A.II.2.1.3. Determinarea capacitii, profilului i structurii medicale a viitoarelor obiective spitaliceti se va
face de ctre organismele i specialitii cu responsabiliti n managementul reelei de asisten medical
prin analize i studii prealabile privind starea de sntate i stnictura populaiei din teritoriu, recurena i
morbiditatea unor patologii generale sau specifice zonei, tendina de evoluie pe temien mediu i lung a
necesitilor de asisten sanitar, oportunitatea dezvoltrii n cadrul noilor uniti a unor funciuni medicale
asociate (dispensar, sector de nvmnt i/sau cercetare de specialitate).
Datele din aceste studii vor fi analizate de investitor pentru ntocmirea temei cadru a viitoarei investiii.
AII.2.2. Iniierea investiiei
A.II.2.2.1. Iniierea investiiilor ce se vor finana din fonduri publice, definite ca la II.1.3. alin. 2, se face pe
baza Studiului de prefezabilitate, care determina, pe baza datelor din tema cadru i a condiiilor specifice
unor amplasamente date, parametrii noii uniti spitaliceti:
- tema de proiectare propriu-zis cuprinznd caracteristicile spaio-funcionale i tehnico-medicale;
- volumul cheltuielilor estimate a fi necesare pentru realizarea obiectivului (costuri pentru proiectare,
execuie, dotare medical, lucrri conexe de interes public etc).
Studiul de prefezabilitate" se ntocmete, n conformitate cu Normele metodologice privind coninutul - cadru
precizate de Ordinul comun MF - MLPAT nr. 1743/69/N/1996, prin grija ordonatorului de credite (investitor),
de ctre persoana juridic achizitoare, prin fore proprii sau cu sprijinul unor consultani specializai n
proiectarea construciilor spitaliceti.
Studiul de prefezabilitate" se aprob de ctre ordonatorul de credite.
A.II.2.2.2. Pentru investiii realizate integral din fonduri private nu este impus elaborarea unui Studiu de
prefezabilitate. Investitorul va obine ns avizul Ministerului Sntii sau al organismelor competente din
subordinea acestuia referitor Ia principalele date de tem ale spitalului pe care intenioneaz s-l realizeze
(capacitate, profil medical, structura i organizarea serviciilor medicale).
A.II.2.2.3. Concomitent investitorul ntreprinde demersurile i operaiunile necesare stabilirii terenurilor de
amplasare i clarificrii statutului juridic al deinerii i utilizrii acestuia (concesionare, transfer, cumprare,
eventual expropriere) dac acestea nu sunt proprietatea investitorului.
A.II.2.2.4. Pentru alte terenuri dect cele prevzute cu destinaia spitale prin PUG i PUZ se vor ntocmi, la
iniiativa investitorului sau a administraiei locale, planuri urbanistice de detaliu (PUD) prin care se vor
evidenia:
- capabilitatea terenului i a zonelor nvecinate de a satisface condiiile necesare pentru amplasarea
unui spital;
- modul de integrare al noii construcii spitaliceti n cadrul urbanistic existent sau preconizat,
impactul acestuia asupra zonei etc.
A.II.2.2.5. Pentru terenurile de amplasare prezervate prin PUG sau PUZ, ct i pentru cele studiate prin
PUD, se va obine Certificatul de urbanism", document emis de autoritatea administraiei publice locale. Prin
Certificatul de urbanism" se specific, pe lng regimul juridic i economic al terenului, condiiile tehnice de

utilizare a acestuia, precum i avizele tehnice ce trebuie obinute de la organismele locale responsabile cu
gospodrirea resurselor din teritoriu, a infrastructurilor i reelelor edilitare, cu protecia mediului etc.
A.II.2.2.6. n cazul n care este posibil alegerea ntre mai multe amplasamente n cadrul localitii, aceasta
se va face pe baza unor studii de amplasament cu analize comparative privind avantajele i dezavantajele
fiecrui teren n raport de adecvarea la cerinele temei program propuse. n aceast situaie se vor obine
certificate de urbanism pentru toate terenurile supuse analizei.
A.II.2.3. Proiectarea construciilor spitaliceti
A.II.2.3.1. Cadrul pentru alegerea corect a proiectantului cu competena tehnic i experiena necesar
proiectrii complexe a unitilor spitaliceti este. pentru investiiile publice, licitaia de adjudecare a
proiectrii, organizat conform reglementrilor legale n vigoare, stipulate n HG 727/1993. Pentru obiective
spitaliceti de mare amploare i importan naional, investitorii sau administraia public pot iniia, n
prealabil, organizarea unui concurs de arhitectur.
A.II.2.3.2. Pe baza temei de proiectare aprobat odat cu Studiul de prefezabilitate, a stipulaiilor i
recomandrilor din Certificatul de urbanism i din avizele tehnice, proiectantul desemnat ntocmete Studiul
de fezabilitate", n cadrul cruia elaboreaz Tema de tehnologie medical, definitiveaz concepia spaio funcional i plastic - arhitectural a viitorului spital i planul general de organizare a incintei, stabilete
soluiile tehnice pentru lucrrile de construcii i instalaii n funcie de principalele echipamente i dotri
medicale prevzute, estimeaz costurile de investiie pe obiecte i categorii de lucrri i ntocmete devizul
general al obiectivului.
A.II.2.3.3. Pentru investiiile publice Studiul de fezabilitate" se aprob, potrivit prevederilor din Legea
72/1996 a finanelor publice, de ctre guvern sau ordonatorii principali de credite, n funcie de mrimea
investiiei i competenelor valorice de aprobare, fr un Studiu de fezabilitate aprobat conform prevederilor
legale nu este permis finanarea urmtoarelor faze de proiectare.
A.II.2.3.4. Proiectul tehnic" este urmtoarea faz de proiectare ce se elaboreaz de acelai proiectant care
a ntocmit Studiul de fezabilitate.
Pentru investiiile realizate parial sau integral din fonduri publice, reglementrile legale prevd cuprinderea
n cadrul Proiectului tehnic a documentaiilor necesare pentru licitaia de adjudecare a execuiei lucrrilor,
respectiv caiete de sarcini" i liste cu cantiti de lucrri" (conform precizrilor din Ord. comun MF - MLPAT
nr. 1743/69/N/1996).
n cazul investiiilor de la alineatul precedent, Proiectul tehnic se aprob de ctre ordonatoail de credite,
pentru ncadrarea n indicatorii tehnico-economici aprobai la Studiul de fezabilitate. Depirea acestor
indicatori conduce la remiterea proiectului spre aprobare la forurile abilitate prin Legea 72/1996.
A.II.2.3.5. Proiectul tehnic se supune verificrii n ceea ce privete respectarea cerinelor de calitate a
construciilor, conform prevederilor Legii 10/1995, n integralitatea lui (inclusiv documentaia tehnic ce se
nainteaz autoritii administraiei locale pentru autorizarea construciei). Verificarea Proiectelor tehnice se
face numai de ctre verificatori atestai, conform Hotrrii Guvernului nr. 925/1995, n baza regulamentului
de procedur aprobat.
A.II.2.3.6. O parte a proiectului tehnic verificat, proiectul pentru autorizaia de construire", nsoit de avizele
tehnice (solicitate prin Certificatul de urbanism i de dovada titlului de proprietate sau concesionare a
terenului, constituie documentaia n baza creia autoritatea administraiei publice emite Autorizaia de
construire, fr de care nu se poate ncepe execuia obiectivului.
A.II.2.3.7. Detaliile de execuie", ultima faz de proiectare, se ntocmesc de la caz la caz de ctre proiectant
sau de ctre antreprenorul lucrrii, cu respectarea prevederilor din Proiectul tehnic i Caietele de sarcini.
Elaborarea detaliilor de execuie se poate face nainte de nce-perea lucrrilor n antier sau pe parcursul
execuiei acestora. Punerea lor n aplicare se va face dup verificarea de ctre un verificator atestat.
A.II.3. REALIZAREA LUCRRILOR DE CONSTRUCII I INSTALAII
A.II.3.1. Execuia investiiilor publice se adjudec pe baz de licitaie public, n condiiile stabilite de Ord.
guv. nr. 12/1993 i 15/1993, potrivit Regulamentului aprobat prin Hot.Guv.nr. 592/1993.
Proiectul tehnic, verificat i aprobat, mpreun cu anexele sale (Caiete de sarcini i Liste cu cantiti de
lucrri) sunt parte component a documentaiei de licitaie i servesc la ntocmirea ofertelor de ctre
contractani, iar dup adjudecarea executantului, la ntocmirea contractelor de execuie ale obiectivului de
investiie.
A.II.3.2. Execuia lucrrilor de construcii i instalaii se va face n termenul impus prin Autorizaia de
construire, cu respectarea condiiilor puse de emitentul Autorizaiei privind organizarea antierului.
A.II.3.3. Verificarea calitii execuiei construciilor i instalaiilor pe faze i categorii de lucrri este
obligatorie. Ea se efectueaz de ctre:

- investitor, prin ageni de consultan i dirigini de specialitate atestai conform HG 925/1995;


- proiectant, prin specialitii si, obligai s participe la verificarea n antier a modului cum se
execut lucrrile cuprinse n proiecte;

- executant, prin personalul propriu i responsabilii tehnici cu execuia atestai conform HG


925/1995;
- organele Inspeciei de stat n construcii.
A.II.3.4. Echiparea cu aparatur tehnico-medical i utilajele funcionale necesare este o component de
baz a funcionalitii unitilor spitaliceti n raport cu cerinele de calitate pe care trebuie s le asigure
construcia. Condiiile de montaj, racordurile i alimentarea cu instalaii a aparaturii i utilajelor se stabilesc,
dup caz, prin proiectul de tehnologie i/sau detalii de montaj, elaborate de proiectant, mpreun cu
furnizorul adjudecat prin licitaie i se execut, n funcie de stipulaiile din contractele de livrare, sau de ctre
furnizor, sau de ctre executantul general al lucrrii. Aceste lucrri trebuie s concorde cu prevederile
generale ale proiectului i s nu diminueze calitatea cerut pentru construcie.
A.II.3.5. Recepia construciilor" constituie procedura de certificare a realizrii lucrrilor i cu celelalte
documente cuprinse n cartea tehnic a construciei ntocmit de investitor. Recepia construciilor se
efectueaz de ctre investitor (proprietar), n prezena proiectantului i executantului, n doua faze: la
terminarea lucrrilor de execuie i la expirarea perioadei de garanie.
Dup punerea n funciune a construciilor se deruleaz perioada de garantie legal, interval n care se
evideniaz i remediaz defectele calitative ale lucrrilor de construcii i instalaii, constatate pe parcursul
exploatrii.
A.II.4. EXPLOATAREA CONSTRUCIILOR SPITALICETI
A.ll.4.1. Urmrirea n exploatare a construciilor se efectueaz pe toat durata lor de existen. Proiectantul
stabilete prin documentaia tehnic elaborat (caiete de sarcini, instruciuni tehnice de exploatare, proiecte
de urmrire n timp a comportrii construciilor, instalaiilor i echipamentelor) modul adecvat de explotare a
cldirilor spitaliceti, pentru meninerea cerinelor de calitate a acestora.
A.II.4.2. Proprietarul, utilizatorul (beneficiarul de folosin) i/sau administratorii spitalului au obligaia de a
efectua la timp lucrrile de ntreinere i reparaiile necesare, pentru a nu se produce degradri ale
construciilor i instalaiilor care s afecteze paramentrii de funcionalitate stabilii prin proiect.
A.II.4.3. Interveniile la construcii i instalaii, pe durata de existen a cldirilor spitaliceti, pentru
reamenajri cu aparatur medical, extinderi, se vor face pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniial al
obiectivului sau a unui proiect fundamentat pe concluziile unei expertize tehnice, ntocmit de un expert
tehnic atestat (conform HG 925/1995).
A.II.4.4. Cartea tehnic a construciei va fi pstrat pe toat durata de existent a acesteia, proprietarul
(beneficiarul de folosin) avnd obligaia de a o completa cu toate documentele i documentaiile tehnice
referitoare la diferitele constatri de defeciuni, expertizri, lucrri de reparaii si intervenii, modernizri etc,
executate pe parcurs.
La nstrinarea construciei, proprietarul (beneficiarul de folosin) va preda cartea tehnic noului proprietar
(beneficiar).
A.II.4.5. Orice reamenajri, modernizri, refuncionalizri i extinderi ale cldirilor spitaliceti existente,
efectuate din fonduri publice, vor urma aceleai demersuri legale de iniiere, avizare - aprobare, proiectare,
execuie ca i pentru o construcie nou.
A.II.4.6. Pentru orice intervenii la cldirile spitaliceti existente, cu excepiile menionate n Legea 50/1991,
se va solicita i obine autorizaia de construire, urmnd aceeai procedur ca pentru o construcie nou.
A.II.4.7. La dezafectarea, demontarea sau demolarea construciilor spitaliceti se vor respecta prevederile
Legii 10/1995 privind postulilizarea construciilor".
Demolarea construciilor se autorizeaz de administraia public local conform prevederilor Legii 50/1991
(Autorizaia de desfiinare).
ANEXA A.II.2.a
LISTA AVIZELOR I ACORDURILOR CE TREBUIE OBINUTE DE INVESTITOR (BENEFICIAR DE
FOLOSIN) PE PARCURSUL ELABORRII PROIECTULUI
A. - n faza de studiu a planului urbanistic de detaliu (PUD):

- avize de principiu din partea administratorilor reelelor publice, privind asigurarea cu utilitile necesare
noului obiectiv (alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu energie termic, electric, telefonie, gaze
naturale etc.) precum i modul de racordare (branare) la reelele existente n zon;

- avize de principiu din partea administratorilor domeniului publice, drumurilor publice, reelelor de transport
public etc. - dup caz ;
- avizul comisiilor de specialitate i responsabililor legali pentru amplasamente situate n zone protejate
(istorice, arhitectural - urbanistice ete.) - dup caz ;
- alte avize solicitate de autoritatea care aprob PUD.
B. - n faza de Studiu de prefezabilitate i Studiu de fezabilitate (pentru investiiile publice)
sau faza de studii preliminare (pentru investiiile private):
- Certificat de Urbanism;

- avizul Direciei Sanitare locale sau al Ministerului Sntii;


- avizele tehnice privind asigurarea utilitilor (daca terenul era prevzut ca destinaie prin PUZ i nu s-a mai
elaborat PUD);
- avizul Inspectoratului de Poliie Sanitar i Medicin Preventiv (IPSMP);
- avizul autoritii teritoriale pentru protecia mediului;
- avizul autoritii locale privind protecia la incendiu;
- alte avize solicitate prin Certificatul de urbanism sau de ctre organele de avizare aprobare ale investiiilor
publice.
C. - n faza de Proiect tehnic:
- avizul comisiei teritoriale privind protecia la radiaii;
- avizul autoritii locale pentru aprarea civila privind amenajarea de adposturi subterane (conf. HG
531/1992).
[top]

V.1. REZISTENTA SI STABILITATE


V.1.1. Considerente generale
V.1.1.1. Construciile destinate spitalelor trebuie s asigure satisfacerea exigenelor utilizatorilor pe ntreaga
durat de serviciu n condiiile unei exploatri normale. De asemenea, spitalele fiind construcii de importan
vital pentru societate, ele trebuie s se menin n stare de funcionare integral n timpul cutremurelor sau
ale altor calamiti naturale. Pentru realizarea acestor deziderate este necesar ca ncrcrile susceptibile de
a aciona asupra cldirii n timpul execuiei i pe ntreaga durat de exploatare s nu se produc nici unul din
urmtoarele evenimente:
a. prbuirea total sau parial a cldirii;
b. deformri de mrime inadmisibil ale elementelor structurale care s provoace avarierea
elementelor nestructurale ale cldirii, a instalaiilor sau a aparaturii medicale;
c. avarii ale construciei rezultnd din accidente tehnice.
V.1.1.2. Asigurarea unei comportri adecvate a cldirilor spitaliceti n raport cu cerina de rezisten i
stabilitate se va urmri n toate etapele de realizare a investiiei (iniiere, proiectare, execuie), precum i pe
parcursul exploatrii acestora (analiza comportrii timp).
V.1.1.3. Spitalele vor fi proiectate i realizate astfel nct s fie satisfcut cerina de rezisten i stabilitate
att pentru terenul de amplasament i pentru ansamblul cldirii, ct i pentru fiecare din prile componente
ale acesteia:
- infrastructura de rezisten (fundaii directe, fundaii indirecte, ziduri de sprijin, pereii i planeele
subsolurilor, etc);
- suprastructura de rezisten (elemente i subansambluri structurale verticale i orizontale);
- elemente nestructurale (de nchidere, compartimentare, nvelitori pe arpant, tavane suspendate
etc);
- instalaii aferente cldirii i elemente de susinere ale acestora;
- elemente de pozare fundaii, susinere i fixare ale echipamentelor electromecanice i ale aparaturii
tehnico - medicale.
V.1.1.4. Cerina de rezisten i stabilitate" va fi satisfcut, cu o probabilitate acceptabil, pe timpul unei
durate de exploatare raional a cldirii din punct de vedere economic, respectiv tehnico - funcional.
V.1.1.5. Satisfacerea cerinei de rezisten i stabilitate" se va asigura n toate cazurile de solicitare a
cldirii, n afar de situaiile unor solicitri cu probabilitate de producere deosebit de mic i care, din acest
motiv, nu au fost avute n vedere la proiectare, precum i de cazurile n care se produc erori umane grave n
fazele de concepie, execuie i utilizare ale cldirii.
V.1.1.6. Semnificaia termenilor utilizai n definirea cerinei de rezisten i stabilitate" este:
a. Prin ncrcri susceptibile de a aciona asupra cldirii" se neleg aciunile i efectele unor solicitri care,
pe durata de existen a cldirii, supun elementele de construcie la eforturi unitare care pot provoca
deformaii, degradri n timp sau avarii ale acestora.
Aciunile pot fi:
- cu caracter permanent: ncrcri gravitaionale, sarcini utile, vibraii etc;
- cu caracter temporar, dar periodic: ncrcri n zpad, presiunea vntului, seisme;
- cu caracter excepional: inundaii, explozii, incendii.
b. Prin prbuire" se nelege una din diferitele forme de cedare a construciei pentru care se definesc strile
limit ultime.
c. Prin deformaii de mrime inadmisibil" se nelege deformarea sau fisurarea cldirii sau a unei pri a
acesteia sau care atrage anularea ipotezelor fcute pentru a determina stabilitatea, rezistena mecanic sau

aptitudinea de exploatare a cldirii sau a unor pri ale acesteia sau acelea care antreneaz o reducere
important a durabilitii cldirii.
d. Prin avarii rezultnd din accidente tehnice" se neleg distrugeri pariale ale elementelor sau
subansamblelor construciei, provocate de elemente accidentale: o explozie, o ncrcare excepional, sau o
consecin a unei erori umane i care ar fi putut fi evitate sau limitate.
V.1. 2. EXIGENE DE PERFORMAN CORESPUNZTOARE CERINEI DE REZISTEN I
STABILITATE
Cerinei de rezisten i stabilitate" i corespund urmtoarele exigene de performan pentru cldirea n
ansamblu i pentru prile sale componente:
V.1.2.1. Rezistena
Rezistena unei cldiri presupune excluderea oricror avarii provenite din eforturile interioare ntr-o seciune
sau ntr-un element de construcie, aa cum acestea rezult din proprietile geometrice i mecanice ale
materialului i terenului de fundare, inclusiv din efectul degradrii n timp a acestor proprieti.
V.1.2.2. Stabilitate
Stabilitatea unei cldiri presupune excluderea oricror avarii provenite din:
- deplasarea de ansamblu (de corp rigid),
- efectele de ordinul II datorate deformabilitii structurii n ansamblu,
- flambajul sau valoarea unor elemente componente.
V.1.2.3. Ductilitate
Ductilitatea unei cldiri presupune aptitudinea de deformare postelastic a elementelor i subansamblelor
structurale, deformaii specifice, rotiri fr reducerea capacitii de rezisten n cazul aciunilor statice i fr
pierderea capacitii de absorbie a energiei (n cazul aciunilor dinamice inclusiv cele seismice).
V.1.2.4. Rigiditate
Rigiditatea unei cldiri presupune:
limitarea deplasrilor i deformaiilor produse de aciuni statice, dinamice, seismice;
limitarea fisurrii, n cazul elementelor de beton, beton armat i beton precomprimat.
V.1.2.5. Durabilitate
Durabilitatea unei cldiri se refer la:
satisfacerea exigenelor de performan de la V.1.2.1. - V.1.2.4. pe toat durata de exploatare a
cldirii;
limitarea deteriorrii premature a materialelor i prilor de construcie datorit proceselor fizice,
chimice i biologice.
V.1.3. PRINCIPII I METODE PENTRU VERIFICAREA SATISFACERII CERINEI DE REZISTEN I
STABILITATE"
V.1.3.1. Verificarea satisfacerii cerinei de rezisten i stabilitate" se face, n general, n raport cu strile
limit, care se definesc n conformitate cu STAS 10100/0-75 i se mpart n dou categorii:
a. stri limit ultime (care se refer la exigenele de performan i stabilitate, rezisten i
ductilitate);
b. stri limit ale exploatrii normale (care se refer la exigena de performan de rigiditate).
V.1.3.2. Verificarea satisfacerii cerinei de rezisten i stabilitate" pe baza conceptului de stri limit
presupune stabilirea unor modele de calcul corespunztoare care includ toi factorii susceptibili de a
interveni. Modelele de calcul vor fi suficient de precise pentru a estima comportarea cldirii n ansamblu i a
prilor sale componente.
V.1.3.3 n raport cu strile limit ultime, structurile de rezisten ale cldirilor se proiecteaz i se execut cu
un grad de asigurare corespunztor, difereniat dup natura cerinelor i cu acceptarea producerii unor
eventuale avarii locale.
Aceste cerine sunt:
a. Structura n ansamblu precum i prile ei componente nu trebuie s se prbueasc sau s
sufere avarii importante n timpul execuiei i pe toat durata exploatrii normate.
b. Accidentele n exploatare (explozii, etc) pot produce avarii locale, dar n nici un caz nu trebuie s
provoace degradri n lan, care s conduc la consecine disproporionate fa de cauza iniial.
c. n timpul exploatrii trebuie efectuate inspeciile periodice care s indice lucrrile de ntreinere i
reparaii pentru a se evita degradarea elementelor structurale produse de aciuni directe
defavorabile sau funcionarea defectuoas a instalaiilor i echipamentelor (protecia mpotriva
coroziunii, a infiltraiilor de lichide, etc).
n general, avariile grave pot fi evitate cu meninerea probabilitii la un nivel acceptabil, prin respectarea
nivelelor de performan prevzute pentru proiectare cap. V.1.5.5.

V.1.3.4. n cazul n care metodele de calcul prevzute n prescripii se dovedesc a fi insuficiente sau nu sunt
aplicabile ntr-o anumit situaie concret, verificarea satisfacerii cerinei de rezisten i stabilitate" se poate
face i prin ncercri. Desfurarea ncercrilor i interpretarea rezultatelor se va face pe baza
reglementrilor tehnice specifice.
V.1.3.5. Pentru cldirile spitaliceti, respectarea cerinei se asigur i prin msuri specifice referitoare la:
- concepia general i de detaliu a cldirii, calitatea execuiei si executarea lucrrilor de ntreinere
necesare;
- proprietile, performanele i utilizarea materialelor i produselor de construcie.
V.1.3.6. Asigurarea durabilitii implic msuri de protecie corespunztoare la aciunile agenilor fizici,
chimici i biologici din mediul nconjurtor natural i de exploatare.
V.1.4. FACTORI CARE INTERVIN LA VERIFICAREA SATISFACERII CERINEI ESENIALE PE BAZA
CONCEPTULUI DE STRI LIMIT
Factorii care intervin la verificarea satisfacerii cerinei pe baza conceptului de stri limit sunt:
1. aciunile agenilor mecanici,
2. influenele mediului natural,
3. proprietile materialelor.
4. proprietile terenului de fundare.
5. geometria structurii n ansamblu i geometria elementelor de construcii.
6. metodele de calcul.
V.1.4.1. Aciunile agenilor mecanici
Pentru calculul spitalelor se consider aciunile ncrcrilor permanente i de exploatare (utile).
Clasificarea i gruparea aciunilor, intensitatea acestora precum i ale coeficienilor de siguran asociai sunt
normate (STAS 10101/OA/1/2/2A1).
ncrcrile date de echipamente i instalaii speciale se vor evalua innd cont de cerinele furnizorilor
acestora.
V.1.4.2. Influena mediului natural
ncrcrile din vnt, zpad i temperatura exterioar precum i coeficienii de siguran asociai sunt
normai (10101/20/21/23/23A).
ncrcrile seismice convenionale se vor considera conform prevederilor normativului P 100 i ale
precizrilor de la V. 1.6.2.
V.1.4.3. Proprietile materialelor
V.1.4.3.1. Proprietile de rezisten i de deformaie ale materialelor se definesc conform principiilor
prevzute n standardul de verificare a siguranei construciilor (STAS 10101/0).
V.1.4.3.2. Valorile caracteristice, coeficienii de siguran pentru principalele materiale de construcii i
valorile de calcul ale rezistenei acestora sunt prevzute n prescripiile referitoare la proiectarea elementelor
de construcii (beton, oel, zidrie, lemn).
Pentru alte materiale de construcii tradiionale (sticl, piatr, ipsos etc) valorile caracteristice sunt prevzute
n standardele produselor respective: STAS 10107/0, STAS 10108/0/1/2, STAS 10104, STAS 856.
Pentru materiale de construcii care nu sunt standardizate, valorile caracteristice se vor stabili prin
agrementele tehnice eliberate de laboratoarele abilitate.
V.1.4.4. Proprietile terenurilor de fundare
V.1.4.4.1. Proprietile terenului de fundare se vor stabili prin cercetare geologic - tehnic i geotehnic n
conformitate i cu celelalte reglementri tehnice specifice.
V.1.4.4.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale pmnturilor se stabilesc conform prevederilor standardizate.
V.1.4.4.3. Valorile normate i valorile de calcul ale caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare se
stabilesc conform reglementrilor tehnice prevzute pentru diferite tipuri de pmnturi.
V.1.4.5. Geometria structurii n ansamblu
V.1.4.5.1. Parametrii geometrici ai structurii n ansamblul ei i cei ai clementelor de structura se vor ncadra
n sistemul de tolerane standardizat (clasele de precizie i valorile toleranelor) n funcie de dimensiunile
respective.
V.1.4.5.2. Elementele structurale de construcie care trebuie s satisfac cerina de rezistent i stabilitate"
se vor ncadra n sistemele de tolerane prevzute prin reglementrile specifice.
V.1.4.5.3. Elementele care nu sunt standardizate se vor ncadra n sistemul de tolerane prevzut n
agrementele tehnice respective.
V.1.4.6. Metodele de calcul

V.1.4.6.1. Pentru spitale se folosesc, de regul, aceleai metode de calcul ca i pentru toate celelalte
construcii civile i industriale.
V.1.4.6.2. Pentru calculul structurilor din beton armat se va ine seama de prevederile reglementrilor tehnice
specifice acestora.
V.1.4.6.3. Pentru elementele de structur din beton armat, beton precomprimat, beton cu armtura rigid,
oel i zidrie precum i pentru terenul de fundare, metodele de calcul sunt bazate pe conceptul de stare
limit.
Pentru elementele de structur din lemn, metoda de calcul este bazat pe conceptul de rezistene
admisibile. Pentru acestea se pot folosi i metode bazate pe conceptul de stare limit, n msura n care sunt
acceptate de standardele internaionale. Pentru elementele din aceste materiale, principiile de baz ale
metodelor de calcul sunt standardizate.
V.1.5. CRITERII, PARAMETRII l NIVELURI DE PERFORMAN
V.1.5.1. Pentru spitale verificarea satisfacerii cerinei de rezisten i stabilitate se face cu criteriile sau
parametrii de performan folosii pentru toate cldirile civile i industriale precum i cu criteriile specifice din
prezenta reglementare.
V.1.5.2. Nivelurile de performan asociate satisfacerii cerinei de rezistent i stabilitate sunt cele
corespunztoare construciilor din clasa de importana I conform STAS 10100/0.
V.1.5.3. Protecia antiseismic global a spitalelor trebuie s limiteze avariile elementelor structurale i
nestructurale astfel ca s se asigure activitatea normala n timpul i dup producerea unui cutremur de
intensitate corespunztoare celui avut n vedere la proiectare.
Spitalele, din punct de vedere al proteciei antiseismice, sunt considerate construcii de importan vital
pentru societate - clasa I de importan conform normativ P 100 ns alctuite i dimensionate pentru
intensitatea unui seism cu o perioada de revenire de 200 ani.
V.1.5.4. Pentru pereii interiori neportani se stabilesc urmtoarele criterii i niveluri de performan:
a. deformaiile normale ale planului peretelui sub ncrcrile de exploatare nu trebuie s depeasc
valoarea de 5 mm:
b. deformarea instantanee normal a planului peretelui. ntr-un punct situat n centrul unui element
de perete, datorit rezemrii unei persoane - max. 5 mm:
c. deformaia remanent provocat de ncrcrile de exploatare nu trebuie s fie mai mare de 10%
din deformaia instantanee normal pe planul pereilor.
V.1.5.5. Acceleraia vibraiilor cldirii sau a uneia din prile sale componene sub aciunea ncrcrilor
seismice se limiteaz, n funcie de frecvent, dup cum urmeaz:
a) acceleraia vertical (a) n m/s2 n funcie de frecvena (f)
f = 1 -4 Hz a = 10-0,5
f = 4 -8 Hz a = 5 x 10-3 10-2
f = 8-10 Hz a = 6.25 x f x 104
b) acceleraia vertical (a) n funcie de frecvena (f), cu condiia ca viteza unghiular de torsiune a cldirii s
fie mai mare de 0.012 rad/s.
f < 1 Hz a = 0,1
f = 1-2 Hz a = 3,6 x 10-3
f = 2-100 Hz a = 1,8 x f x 10-3
V.1.5.6. Variaia vitezei de micare a ascensorului nu va depi valorile:
- acceleraia 1.2 m/s2
- deceleraia 9,81 m/s2
V.1.6. REGULI DE PROIECTARE
Prezentele instruciuni stabilesc prevederi de proiectare specifice construciilor de spitale, completate fal de
cele cuprinse n prescripiile cu caracter general valabile pentru construciile civile i industriale.
La proiectarea antiseismic a spitalelor se vor aplica prevederile prescripiei Normativ pentru proiectarea
antiseismic a construciilor de locuine, social culturale, agrozootehnice i industriale" - indicativ P 100,
completate i sau modificate, dup caz, cu prevederile cuprinse n prezentul normativ. Prezentele prescripii
au caracter minimal i nu sunt limitative.
V.1.6.1. Principii pentru proiectarea structurilor
V.1.6.1.1. n proiectarea antiseismic bazat pe aplicarea prevederilor din prezentul normativ se admite c,
sub aciunea cutremurelor avute n vedere la proiectare (definite prin acceleraiile maxime ale terenului aa
cum rezulta din harta de macrozonare din normativul P 100) construcia poate suferi:
a. La elementele structurii de rezisten: degradri locale, limitate ca amploare, n zone cu deformaii
postelastice asociate mecanismului de plastificare urmrit a se realiza prin proiectare, n care

accesul pentru reparaii este facil, care nu pun n pericol viei omeneti sau valori materiale
importante i care nu pot genera ntreruperi de funcionare;
b. La elementele nestructurale pe care sunt fixale instalaii i echipamente scumpe i cu rol esenial
n funciunea spitalului: degradri locale, limitate ca amplasare, accesibile reparaiilor, care nu
pun n pericol viei omeneti sau valori materiale importante i care nu pot genera ntreruperi n
funcionare;
c. La celelalte elemente nestructurale: degradri mai extinse, dar care nu pun n pericol viei
omeneti sau valori materiale importante i care nu pot genera ntreruperi de funcionare.
V.1.6.1.2. Legturile dintre structura cldirii i elementele nestructurale sau instalaiile i echipamentele
eseniale pentru funcionarea spitalului, trebuie s fie capabile s preia fr degradri eforturile generate de
deformaiile cldirii induse de aciunea seismic.
V.1.6.1.3. Infrastructura i fundaiile spitalelor se vor asigura fr avarii semnificative pentru capacitatea
maxim a suprastructurii.
V.1.6.1.4. Pentru orice tip de structur i pentru zona de amplasament deformaiile maxime relative de nivel rmax", provocate de aciunea seismic, vor fi cel mult:
conform normativului P 100.
V.1.6.2. Calculul de ansamblu al structurilor la aciunea seismic
V.1.6.2.1. Calculul antiseismic se va face n conformitate cu normativul P 100 cu precizarea c la stabilirea
ncrcrilor seismice pentru calculul de ansamblu al structurii spitalelor, coeficientul de importan se va
considera = 1,75.
V.1.6.2.2. Se recomand ca structurile de rezisten ale construciilor de spital cu mai mult de 2 niveluri i
amplasate n zona seismelor de calcul A-B s fie calculate prin cel puin una dintre metodele de calcul de
complexitate superioar prezentate n Normativul P 100.
V.1.6.3. Alctuirea de detaliu a structurilor de rezisten
V.6.3.1. Infrastructura
V.1.6.3.1.1. Infrastructura construciilor pentru spitale, care include fundaiile i subsolul, va constitui un
sistem spaial capabil s transmit la teren ncrcrile verticale i orizontale de calcul, n limitele eforturilor
unitare de calcul ale terenului i ale deformaiilor compatibile cu condiiile de exploatare normal a cldirilor.
Infrastructura se va concepe ca o cutie rigid alctuit din fundaii, pereii subsolului, placa pardoselii
subsolului i planeului peste subsol. Infrastructura rigid se recomand i la cldirile cu subsol cu regim mic
i mediu de nlime, n general pentru toate tipurile de cldiri cu subsol. Se prevede obligatoriu n cazul
terenurilor slabe, sensibile la umezire sau contractile i n zonele seismice A-C.
V.1.6.3.1.2. Proiectarea infrastructurilor pentru spitale se va face numai pe baza unui studiu geotehnic
ntocmit de o unitate de specialitate atestat. Se va evita amplasarea spitalelor n zone cu teren instabil
(maluri, rpe, teren mltinos, nisipuri lichefiabile, teren inundabil, teren cu tasri mari).
V.1.6.3.1.3. n cazul terenurilor dificile, n faza de proiectare, se vor lua msuri necesare, dup caz, pentru:
- stabilizare, consolidare, epuismente, terasamente;
- aducerea caracteristicilor de rezisten i deformabilitate ale terenului la nivelul cerinelor
(compactare, vibrare, silicatizare, etc);
- drenare, colectare i evacuare a apelor de suprafa sau pluviale.
V.1.6.3.1.4. Fundaiile vor trebui proiectate i executate astfel nct s respecte urmtoarele exigene:
- Fundarea se va face pe straturi de teren compacte i omogene; de regul caracteristicile terenului
Ia nivelul de fundare vor fi uniforme pe toat suprafaa cldirii. n cazul n care amplasamentul
prezint discontinuiti de structur a solului, construcia va fi plasat integral pe una din prile
omogene.
- Se va asigura trasmiterea ct mai uniform a ncrcrilor la teren.
- Nu se va depi capacitatea portant a terenului n nici o zon a fundaiei.
- Adncimea de fundare s fie cel puin adncimea limit de nghe.
- Se va asigura protecia armturii i betonului contra factorilor agresivi din sol.
V.1.6.3.1.5. Pentru infrastructur se recomand urmtoarele materiale i soluii constructive;
- Fundaiile vor fi prevzute din beton simplu i/sau beton armat sau alte materiale atunci cnd sunt
impuse prin cerine deosebite.
- Pentru construciile etajate, dimensionarea elementelor infrastructurii la aciunea seismic de calcul
va fi fcut astfel nct starea limit de rezisten a acestora i a terenului s nu poat fi atins
nainte de atingerea strii limit de rezisten a structurii.

- Pentru cldirile cu structura n cadre i cu subsol se vor prevedea fundaii continue sub pereii
subsolului, stlpii fiind plasai la intersecia pereilor cel puin n 50 % din rigiditatea i rezistena
pereilor de subsol).
- Pentru structurile n cadre fr subsol, toate fundaiile stlpilor vor fi legate printr-o reea
bidirecional de grinzi de fundaie. Reeaua de grinzi de fundaie poate fi redus la 50 % din
numrul stlpilor n cazul construciilor amplasate n zonele de intensitate seismic D-F sau n
cazul construciilor fundate pe teren foarte bun (teren stncos, pietriuri compacte, etc.): n
aceste cazuri este obligatorie prevederea grinzilor de fundaie (socluri armate) pe conturul
cldirii i realizarea la nivelul pardoselii parterului a unei placi din beton armat legat cu stlpii.
- Subsolul rigid va fi alctuit din perei de beton armat pe contur i n interior, pentru rigidizare i
compartimentare. Pereii subsolului se vor dispune obligatoriu n prelungirea diafragmelor
suprastructurii.
- Infrastructura rigid va rezema obligatoriu pe fundaii continue sau pe radier.
- Pentru cldiri pn la 3 niveluri (P+2) cu structura n cadre, amplasate n zone seismice D-F, i
care au teren de fundare foarte bun, se admit subsoluri cu perei numai pe contur i n interior cu
stlpi.

- n cazul n care construciile sunt amplasate pe terenuri dificile de fundare se vor respecta, dup
caz, prevederile de alctuire general i detaliere constructiv din normativele P7, P70 sau C
160 (piloi n cazul fundaiilor indirecte).

- Pentru situaiile n care sunt necesare lucrri de mbuntire a terenului, acestea vor fi realizate
numai pe baza unui proiect verificat conform prevederilor HGR 731/1991. Prin proiect se va
justifica alegerea soluiei de fundare (consolidare a terenului sau fundare indirect).
V.1.6.3.2. Stlpi
V.1.6.3.2.1. Stlpii trebuie proiectai astfel nct, sub aciunea ncrcrilor din gruprile fundamentale i
speciale:
- s fie nzestrai cu caracteristici suficiente de rezistent, stabilitate, rigiditate i ductibilitate:
- s fie capabil s preia eforturi suplimentare care apar ca urmare a cedrii unui element structural
(altor elemente structurale) situat n vecintate:
- s fie astfel concepui nct n cazul depirii accidentale a caracteristicilor de rezisten ale unuia
din ei, sa transmit elementelor structurale nvecinate eforturi suplimentare care apar:
- s nu produc prbuirea cldirii sau a unei pri a acesteia n cazul cedrii accidentale a unui
stlp:
- deformaiile lor s fie limitate pentru a nu se produce distrugerea sau avarierea semnificativa a
elementelor nestructurale i/sau a echipamentelor si instalaiilor adiacente.
V.1.6.3.2.2. La dimensionare se vor avea n vedere i urmtoarele condiii:
- asigurarea unei rigiditi suficiente pentru satisfacerea prevederilor care limiteaz deformaiile
provocate de seisme:
- limitarea la valori corespunztoare a eforturilor axiale de compresiune, pentru asigurarea unui
rspuns ductil al stlpului solicitat de ncrcri seismice:
- protecia stlpilor mpotriva inducerii n ei de ctre aciuni seismice de intensitate ridicat a unor
deformaii mari n domeniul postelastic, prin dirijarea producerii articulaiilor plastice cu prioritate
n grinzi i n seciunile de la baza pereilor structurali.
V.1.6.3.3.3. Grinzi
Grinzile trebuie proiectate astfel nct, sub aciunea ncrcrilor din gruprile fundamentale i speciale:
- sa fie nzestrate cu caracteristici suficiente de rezisten, stabilitate, rigiditate i duclibilitate.
- s fie apte s preia eforturile suplimentare generale de o eventual cedare a altor elemente
structurale (grinzi, zone de plac, etc.) situate n vecintate.
- s fie capabile s transmit elementelor structurale nvecinate eforturile suplimentare care apar n
caz de depire accidental a caracteristicilor de rezisten pentru una din ele.
- s constituie elemente structurale n care se produc cu prioritate plastificri, nainte ca acestea s
ia natere n elemente verticale pe care reazem, n cazul apariiei unor eforturi mari din
cutremur i s se plastifice naintea elementelor verticale adiacente pe msur ce eforturile se
mresc.
- s nu produc prbuirea cldirii sau a unei pri importante din ea n cazul cedrii accidentale a
unei grinzi.
Deformaiile grinzilor vor fi limitate la valori acceptabile pentru a nu se produce distrugerea sau avarierea
semnificativ a elementelor nestructurale i sau a echipamentelor i instalaiilor adiacente. Grinzile vor fi
nzestrate cu capaciti corespunztoare de ductilitate.

V.1.6.3.4. Perei structurali


V.1.6.3.4.1. Pereii structurali trebuie proiectai astfel nct sub aciunea ncrcrilor din gruprile
fundamentale i speciale:
- s fie nzestrai cu caracteristici suficiente de rezisten, stabilitate, rigiditate i ductibilitate.
- s fie api s preia n condiii favorabile, ntreaga ncrcare seismic orizontal care acioneaz
asupra structurii sau a unei pri semnificative din ea, inclusiv eforturile suplimentare generate
de torsiunea de ansamblu a cldirii.
- s asigure ntregului ansamblu structural caracteristici de rigiditate suficiente pentru satisfacerea
condiiilor de deformabilitale impuse.
- s poat prelua eforturile suplimentare care apar ca urmare a cedrii altor elemente structurale
situate n vecintatea lor.
- s nu se produc avarierea grav sau prbuirea cldirii, respectiv a unei pri importante din ea,
n cazul cedrii accidentale a unui perete structural.
V.1.6.3.4.2. La dimensionarea pereilor structurali se va ine seama de urmtoarele condiii:

- numrul pereilor, forma i dimensiunile seciunilor transversale ale acestora, precum si poziiile lor
in plan vor asigura:
- caracteristici de rigiditate cu valori apropiate pe cele dou direcii principale ale ansamblului
structural:

- limitarea imensitii eforturilor unitare axiale, normale i de lunecare, pentru a obine un rspuns
seismic ductil al peretelui in cauza i. respectiv, pentru a micora probabilitatea cedrilor
casante provocate de aciunea forei tietoare; realizarea unei rigiditi corespunztoare a
ansamblului structural la torsiunea general, prin dispunerea de perei structurali pe contur sau
n coluri;
- evitarea producerii fenomenului de pierdere a stabilitii laterale; (voalare)
- producerile de deformaii plastice sub aciunea ncrcrilor seismice de mare intensitate va fi
dirijat n zone ale pereilor prestabilite prin proiect, n acord cu mecanismele structurale de
plastificare dorite (de regul, n grinzile de cuplare a montanilor diafragmelor cu goluri i n
seciunile de Ia baza pereilor la primul nivel deformabil al structurii);
- n cazul pereilor de zidrie, va fi evitat producerea de striviri locale ale acestora din interaciunea
lor cu stlpii i grinzile adiacente.
V.1.6.3.5. Plci
Plcile trebuie proiectate astfel nct, sub aciunea ncrcrilor din gruprile fundamentale specifice:
- s posede caracteristici suficiente de rezisten, stabilitate, rigiditate i ductibilitate, att fa de
ncrcrile orizontale; n legtur cu ncrcrile orizontale, i n primul rnd cu cele seismice, se
face precizarea c plcile, mpreun cu grinzile i centurile, trebuie s constituie elemente de
mare rigiditate n planul lor, cu rol determinant n mobilizarea celorlalte elemente structurale
(perei i stlpi) la preluarea acestor ncrcri i la redistribuirea eforturilor ntre elementele
verticale suprasolicitate i cele mai puin ncrcate;
- s transmit n condiii avantajoase, ncrcrile verticale i orizontale la elementele structurale pe
care reazem (grinzi, stlpi i perei structurali);
- s poat prelua eforturile suplimentare generate de cedarea unui element structural adiacent;
- s nu produc prbuirea cldirii sau a unei pri importante din ea, n cazul cedrii accidentale a
unei zone de plac;
Dimensionarea i modul de alctuire al plcilor structurale vor avea n vedere asigurarea nivelelor normate
de protecie fonic i, dup caz, protecia termic a spaiilor pe care le delimiteaz.
ANEXA V.1.(A)
DOCUMENTE CONEXE
STAS 10101/0A Aciuni n construcii. Clasificarea i gruparea aciunilor pentru construcii civile i industriale.
STAS 10101/2 Aciuni n construcii, ncrcri datorate procesului de exploatare.
STAS 10101/2A1 Aciuni n construcii, ncrcri tehnologice din exploatare pentru construcii civile,
industriale i agrozootehnice.
STAS 10101/20 Aciuni n construcii, ncrcri date de vnt.
STAS 10101/21 Aciuni n construcii. Aciuni date de zpad
STAS 10101/23 Aciuni n construcii, ncrcri date de temperatura exterioar.
STAS 10101/23A Aciuni n construcii, ncrcri date de temperaturi exterioare n construcii civile i
industriale.

STAS 10101/0 Principii generale de verificare a siguranei construciilor.


STAS 10107/0 Construcii civile i industriale, alctuirea elementelor structurale de beton, beton armat i
beton precomprimat.
STAS 10108/0,1,2 Construcii civile, industriale si agricole.Construcii din otel.
STAS 10109/1 Lucrri de zidrie. Calculul i alctuirea elementelor.
STAS 10104 Construcii din zidrie. Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor structurale.
STAS 856 Construcii de lemn. Prescripii pentru proiectare.
STAS 1242/1 Teren de fundare. Principii generale de cercetare.
STAS 1243 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pmnturilor.
STAS 3300/1 Teren de fundare. Principii generale de calcul.
STAS 3300/2 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare n cazul fundrii directe.
STAS 8600 Construcii civile, industriale i agrozootehnice Sistem de tolerane.
P 100 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construciilor de locuine, social - culturale, agrozootehnice
i industriale.
P 2 Normativ privind alctuirea, calculul i executarea structurilor din zidrie.
P 85 Instruciuni tehnice pentru proiectarea construciilor cu structur din diafragme de beton.
V.2. SIGURANA N EXPLOATARE
Cerina de siguran n exploatare implic la protecia utilizatorilor cldirilor spitaliceti mpotriva riscului de
accidentare n timpul exploatrii cldirii precum i n timpul utilizrii spaiului imediat nconjurtor, respectiv:
A. Sigurana cu privire la circulaia pedestr.
B. Sigurana cu privire la circulaia cu mijloace de transport mecanizate
C. Sigurana cu privire la riscuri provenite din instalaii.
D. Sigurana cu privire la lucrrile de ntreinere
E. Securitate cu privire la intruziuni i efracii
Zonele avute n vedere:
- spaiul public din imediata vecintate a incintei, inclusiv accesele n incint (pentru cerina A;C;E).
- incinta cldirii, inclusiv zonele de acces n cldire (pentru cerina A;C;E).
- spaiul interior al cldirii (pentru cerina A;B;C;D;E).
OBSERVAIE:
La proiectarea spitalelor din punct de vedere al cerinei de ,,sigurana n exploatare " se va ine cont .i de
prevederile cuprinse n ,Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerinei de
siguran n exploatare ".
V.2.(A). SIGURANA CU PRIVIRE LA CIRCULAIA PEDESTR
- implic Ia protecia utilizatorilor mpotriva riscului de accidentare n timpul desfurrii activitii, sau
deplasrii pedestre att n interiorul cldirii (pe orizontal i vertical) ct i n exteriorul cldirii (spaiul public
din imediata vecintate i incinta cldirii).
CRITERII, PARAMETRI I NIVELURI DE PERFORMAN
V.2.(A).1. Sigurana cu privire la circulaia exterioar cldirii
V.2.(A).1.1. Circulaia n cadrul incintei
a. circulaia carosabil se va rezolva separat de cea pietonal.
b. n cazul incintelor spitaliceti mari, sau a celor cu organizarea pavilionar, carosabilele de acces la
intrarea principal, la parcaje i la intrarea serviciului de urgen, vor fi prevzute cu trotuare (pavate, nlate
faa de carosabil, avnd bordura teit).
c. pentru accesul de urgen (cazul spitalelor cu sector de urgen important) se va prevedea alee carosabil
distinct (inclusiv pietonal) ct mai scurt i liber de orice obstacol.
d. denivelrile de pe traseele de circulaii (carosabil i pietonal) mai mari de 2.5 cm, vor fi preluate prin
pante de max.8%.
e. locurile periculoase din punct de vedere al circulaiei, vor fi asigurate mpotriva accidentrii i vor fi
semnalizate vizibil.
f. pe traseele de circulaie din jurul cldirilor, la ieirea din cldire, n zonele cu potenial de accidentare,
precum i la punctele de alimentare cu ap vor fi prevzute instalaii de iluminate.
V.2.(A).1.2. Condiii de parcare
a. parcajele pentru personalul spitalului se vor rezolva fie suprateran (amplasate grupat n zona de intrare n
incint), fie subteran (n cazul n care spitalul nu permite alt rezolvare) astfel amenajate nct s nu
afecteze circulaia pietonal.

OBSERVAIE:
Se recomand ca zona de parcare pentru autoturismele vizitatorilor, studenilor, aparintorilor,etc., s fie
organizat n afara incintei.
V.2.(A).2. Sigurana cu privire la accese
V.2.(A).2.1. Criterii de rezolvare i difereniere
V.2.(A).2.1.1. Accesele n incint vor fi strict limitate ca numr i cu posibilitate de control, n vederea
asigurrii condiiilor speciale de igien, intimitate i linite, corespunztoare specificului spitalicesc.
OBSERVAIE:
1. Se recomand nchiderea perimetral a incintei i practicarea unui acces unic controlat.
2. n cazul incintelor spitaliceti mari .sau a celor care gzduiesc mai multe uniti sanitare, administrate
distinct (2-3 .spitale autonome, sau spital + policlinica, sau spitale cu importante activiti de nvmnt
si/sau cercetare), se pot practica unul sau dou accese suplimentare, funcie de situaia concret.
3. n cazul spitalelor cu sector important de urgene medicale, se va asigura un acces distinct pentru
autosalvri, ct mai aproape de accesul corespunztor din cldire.
Dac se utilizeaz transportul cu helicopterul se va prevedea o pist de aterizare nu departe de accesul
respectiv n cldire, legat de acesta prin alee carosabil + pietonal.
V.2.(A).2.1.2 Accesele n cldire se vor diferenia n funcie de urmtoarele criterii de:
a. igien i asepsie
accese curate (internare bolnavi, sector urgen)
accese neutre (personal medical, pacieni ambulatori, vizitatori, aparintori, studeni, cercettori,
aprovizionare farmacie, aparatur medical)
accese murdare (aprovizionare cu alimente, prosectur, staii i centrale termice, ateliere i
depozite gospodreti, platform deeuri)
b. tipul de intervenie medical
acces consultaii
acces internri
acces urgene (asigurat cu spaiu de intrare acoperit i nchis lateral parial - pentru descrcare
ambulante)
c. categoriile de utilizatori
accese persoane - bolnavi
- personal medical i paramedical
- studeni, cercetri
- vizitatori, aparintori
accese produse - produse farmaceutice i de uz medical
- alimente
- echipamente i materiale de ntreinere
- combustibili
- deeuri
accese speciale - cadavre
- animale pentru cercetare
- substane radioactive
- butelii de oxigen i fluide medicinale
d. profilul medical
acces secii pentru aduli
acces pediatrie
acces maternitate
acces bolnavi contagioi
Este obligatoriu ca accesele difereniate funcie de profilul medical s fie distincte ntre ele.
OBSERVAIE:
1. Numrul de accese n cldire si modul de cuplare a acestora este dependent de mrimea i profilul
spitalului, de structura medical i organizarea pe sectoare a acestuia, de compatibilitatea dintre fluxuri, de
soluia arhitectural-funcional adoptat (monobloc, pavilionar, ansamblu de cldiri articulate, dezvoltare pe
mai multe sau mai puine niveluri etc.) precum si particularitile amplasamentului.
2. Este necesar a se analiza i a se stabili echilibrul just ntre necesitatea diferenierii funcionale a acceselor
si necesitatea evitrii intrrilor necontrolate n spital.

V.2.(A).2.2. Condiii de conformare


a. accesul unic n incint va avea pori distincte pentru pietoni i autovehicule.
b. dimensionarea acceselor n cldiri se va face inndu-se cont att de necesitile procesului
medical ct i de cele privind evacuarea n caz de incendiu, alegndu-se ca soluie cea mai
sever.
c. accesele n cldire pentru bolnavii ce nu se pot deplasa singuri se vor rezolva cu ui n dou
canate, fr praguri avnd limea liber:
l = min. 1,10 m (targa, crucior)
l = min. 1,40 m (brancard cu aparatur ataat)
d. podestele de intrare n cldiri vor avea dimensiunea:
- min. 1,50 x 1,50 m (pentru relaii complete crucior handicapat)
e. accesul pe podestul de intrare se va asigura inclusiv prin intermediul unei rampe cu:
l = min. 1,20 m liber
- panta - max. 8 %
f. accesul la urgen, carosabilul pentru autosalvri va fi rezolvat nct s fie adus la cota pardoselii
interioare (denivelrile vor fi preluate prin pante de max. 8 %).
g. accesele n holuri i sli de ateptare vor fi prevzute cu Windfanguri.
h. accesele pentru servicii tehnice i aprovizionare se vor dimensiona de la caz la caz, funcie de
cerinele tehnologice.
V.2.(A).3. Sigurana n timpul deplasrii si activitilor curente la interiorul cldirilor
V.2.(A).3.1. Msuri de siguran general
Pentru sigurana pacienilor spitalului, persoane cu capacitile fizice diminuate de boal se vor asigura, prin
conceptul de organizare funcional general, urmtoarele cerine:
a. se va evita interferarea principalelor trasee de circulaie (inclusiv a holurilor de ateptare) utilizate
de bolnavii spitalizai cu acele fluxuri de persoane i materiale care prin specificul lor funcional
pot crea situaii de risc, cum ar fi:
- fluxurile de mare vitez proprii serviciului de urgen sau legturii acestuia cu blocul operator
central (n cazurile cnd serviciul de urgen nu are sli de operaie proprii)
- fluxurile relativ aglomerate proprii sectorului de nvmnt (amfiteatre, sli de cursuri) sau
sectorului de consultaii pentru pacieni (ambulatori)
- fluxurile de aprovizionare, cele cu manipulri importante de materiale sau cu densitate mare de
mijloace de transport pe roi (crucioare, trgi)
OBSERVAIE:
Cerinele de mut sus devin cu att mai stricte cu ct categoria de pacieni este mai sensibil privind
expunerea la factori de risc (din categoria celor de mai sus), cum ar fi: copii bolnavi, aduli grav bolnavi din
sediile de terapie intensiv, gravide, ari sau mari traumatizai n accidente. Pentru acetia se va asigura, pe
ct posibil, comasarea funciunilor de diagnostic - tratament adresate lor, n imediata apropiere a seciei de
paturi, pentru a nu mai fi necesar deplasarea pe circulaiile comune ale spitalului.
b. se interzice ca circulaiile comune, pe care se deplaseaz n mod curent pacienii, s traverseze
servicii sau compartimente n care activitile specifice presupun degajri de noxe, manipulri de
substane nocive, risc de infectare sau iradiere. Astfel de servicii sunt laboratoarele clinice,
prosectura i laboratorul de anatomie patologic, unitile nucleare cu surse nchise sau
deschise, seciile de bolnavi infecioi, compartimentele n care este necesar meninerea unor
condiii stricte de igien, asepsie, sterilitate, cum ar fi: blocul operator, blocul de nateri,
farmacie, seciile de terapie intensiv, ari, nou-nscui, pediatrie.
c. sistemul general de circulaii orizontale (coridoare, holuri) trebuie s fie ct mai compact pentru
scurtarea distanelor de parcurs ale bolnavilor i personalului de ngrijire, trebuie s faciliteze o
orientare uoar la interiorul cldirii i trebuie s asigure condiii de deplasare favorabile i sigure
att pentru persoane pe picioare ct i pentru cele ce se deplaseaz cu diferite mijloace de
transport pe roi -crucioare, trgi, paturi
- traseele trebuie s fie drepte, fr accidente volumetrice pe parcurs (ngustri, decrouri, cotituri
brute si intersecii fr vizibilitate, praguri sau denivelri)
- traseele de circulaie vor fi marcate cu semnale grafice vizibile indicnd direciile de parcurs spre
diferitele compartimente i localizarea acestora.
d. sistemul de organizare a circulaiilor la interiorul cldirilor spitaliceti va asigura accesul operativ al
forelor de intervenie n caz de incendiu, precum i evacuarea utilizatorilor n condiii de
siguran.
V.2.(A).3.2. Dimensionarea cilor de circulaie

Cile de circulaie n ncperile n care se desfoar diverse activiti se dimensioneaz n funcie de


necesitile funcionale, de prescripii tehnologice privind aparatura i echipamentele, de tipul i gabaritele
mijloacelor de transport, de modul de mobilare, de numrul i categoriile de utilizatori.
V.2.(A).3.2.1. Limea liber a spatiilor de circulaie n salonul de bolnavi va asigura: accesul cu targa pn
la patul bolnavului (paralel cu acesta) deplasarea cu scaunul pe rotile (pentru minim unul din paturi),
manevrarea i scoaterea din salon a patului (cu roi i fr roi).
a. paturile se vor dispune perpedincular pe peretele la care se adoseaz i vor fi libere pe ambele
laturi pentru a permite manevrarea bolnavului de ctre personalul de ngrijire.
b. distana liber ntre dou paturi paralele va fi:
min. 0,70 m - n saloane obinuite pentru aduli (acces cu targa).
min. 0,90 m - n saloane pentru bolnavii ce se deplaseaz cu scaunul rulant.
min. 1,20 m - n saloane de terapie intensiv (acces la aparatura medical).
c. distana liber ntre capul patului i perete (aezarea paturilor pe un front) va fi:
min. 1,20 m - paturi obinuite
min. 1,35 m - paturi rulante
distana liber ntre capetele paturilor (aezarea paturilor pe dou fronturi) va fi:
min. 1,40 m - paturi obinuite
min. 1,50 m - paturi rulante
V.2.(A).3.2.2. Limea liber a spaiilor de circulaie n toate ncperile n care au acces pacienii va fi
asigurat corespunztor situaiei concrete, astfel:
a. pentru pacieni n scaun rulant
min. 0,90 m - deplasare n linie dreapt
min. 1,00 m - ntoarcere n unghi drept
min. 1,50 m - spaiu pentru manevr
b. pentru pacieni pe trn
min. 0,70 m - deplasare n linie dreapt
min. 1,80 m - ntoarcere n unghi drept
min. 2,20 m - spaiu pentru manevr
V.2.(A).3.2.3. Limea coridoarelor se va stabili n funcie de destinaia acestora, respectiv funcie de
categoria utilizatorilor, fluxurile de persoane i materiale, mijloace de transport, modul de soluionare a
zonelor de staionare i ateptare, determinant fiind criteriul cel mai sever.
a. limea liber a coridoarelor principale n unitile de ngrijire diagnostic i tratament va fi:
min. 2,20 m - transport targa
min. 2,40 m - transport pat cu rotile
b. limea liber a coridoarelor cu zone de ateptare de-a lungul pereilor va fi:
min. 2,40 m - ateptare pe o latur
min. 3,50 m - ateptare pe dou laturi
- limea liber a coridoarelor ce constituie i ci de evacuare va fi stabilit i funcie de prevederile
normativului de protecie contra incendiilor.
OBSERVAIE:
1. Se recomand ca zonele de ateptare pentru pacieni s fie soluionate n buzunare laterale traseului de
circulaie propriu-zis, pe ct posibil luminate natural, asigurndu-se astfel i iluminarea coridorului.
2. Zonele de ateptare pentru bolnavii grav se vor amplasa n spatii nchise fa de coridor i fa de
celelalte zone de ateptare.
V.2.(A).3.2.4. nlimea liber a ncperilor va fi stabilit funcie de cubajul de aer necesar, condiionrile
tehnologice (gabarite, aparatur, trasee, instalaii) precum i asigurarea iluminatului natural n profunzimea
ncperilor, dar:
- min. 2,40 m - pe cile de circulaie principale;
- min. 2,80 m - n saloanele de bolnavi i toate celelalte spaii n care se desfoar activiti
medicale.
V.2.(A).3.2.5. Gabaritele uilor se stabilesc n funcie de destinaia ncperii respectiv funcie de categoriile
de utilizatori, gabaritele aparaturii, utilajelor i mobilierului, tipul mijloacelor de transport, precum i funcie de
poziia uii n sistemul cilor de evacuare.
a. nlimea liber a uilor curente va fi:
min. 2,04 m

b. limea liber a uilor va fi:


min. 1,05 m - la saloane bolnavi;
min. 1,40 m - la sli operaii i trasee pe care se deplaseaz bolnavi pe targa;
min. 0,90 m - la spaiile de diagnostic - tratament;
min. 0,70 m - la grupuri sanitare pentru pacieni valizi;
min. 0,80 m - la grupuri sanitare pentru persoane handicapate.
c. pe cile de evacuare, dimensiunile uilor se vor stabili conform normativului de protecie contra incendiilor.
V.2.(A).3.3. Modul de soluionare a elementelor de construcie i dotare fix pe cile de circulaie
V.2.(A).3.3.1. Condiii de rezolvare a uilor
a. pe traseele de circulaie ale pacienilor uile vor fi vizibile, avnd nscrisuri privind destinaia
ncperilor, vor avea sisteme de acionare simple, fr risc de blocare i nu vor avea praguri;
b. prin modul de amplasare sau sensul de deschidere, uile nu vor limita sau mpiedica circulaia, nu
vor lovi persoanele care circul sau i desfoar activitatea, nu se vor ciocni ntre ele la
deschiderea consecutiv.
c. uile batante precum i uile amplasate transversal pe traseele de circulaie vor avea geam la
nlimea corespunztoare ochilor.
OBSERVAIE
Nu se recomand ui cu geam pe toat nlimea pe traseele de circulaie a pacienilor pe targ sau n
scaun rulant. n cazul n care se utilizeaz astfel de ui, partea inferioar a acestora se va proteja cu bare
sau grile.
d. uile amplasate pe cile de evacuare i adiacent acestora sau cele care nchid spaii cu pericol de
incendiu sau explozie vor respecta prevederile din normativul de protecie contra incendiului.
e. uile care nchid ncperi n care se utilizeaz surse de radiaii se vor ecrana corespunztor i vor
purta marcaje sau semnalizri de atenionare (conform cu prevederile Normativului republican
de lucru cu radiaii nucleare").
f. uile care nchid spaii n care se lucreaz cu substane ce degaj noxe, vor avea prevzute
sisteme de etanare i vor purta marcaje de atenionare sau de interzicere a accesului, dup
caz;
g. uile culisante sau componentele culisante ale ghieelor de relaii cu publicul (pacienii) vor fi
asigurate mpotriva ieirii din ghidaje.
V.2.(A).3.3.2. Condiii de rezolvare a pardoselilor
a. s aib suprafaa plan, neted dar antiderapant;
b. s fie la acelai nivel pe tot etajul; eventualele denivelri survenite din cerine tehnologice proprii
unor servicii se vor prelua prin pante de maxim 8%;
c. s fie realizate din materiale rezistente la uzur, care nu produc: praf i scame prin erodare, care
nu se deformeaz sub aciunea greutilor sau ocurilor mecanice i ale cror mbinri sau
rosturi de montaj nu creaz pericol de agare sau mpiedicare;
d. s fie lavabile (hidrofuge) uor de ntreinut, s permit realizarea de reparaii n mod rapid,
simplu, comod;
e. s fie aseptice i s nu rein praful n ncperile n care se cer condiii de igien i asepsie mai
severe.
f. s nu produc scntei la lovire i s nu aib potenial de ncrcare electrostatic n ncperi n care
se pot produce amestecuri explozibile n aer;
g. s fie rezistente la aciuni chimice ale substanelor utilizate n spital (dezinfectani, reactivi,
medicamente, chimicale de laborator);
h. s fie incombustibile n ncperile n care se lucreaz cu flacr liber, materiale incandescente
sau cu temperatur ridicat;
i. s fie prevzute cu pante de scurgere i sifoane n ncperile unde tipul de activitate presupune
acumulri de ap pe pardoseal;
j. s aib coeficient de conductibilitate termic i electric sczut.
V.2.(A).3.3.3. Condiii de rezolvare a pereilor
a. pereii laterali cilor de circulaie vor fi plani, netezi (fr asperiti i profile ornamentale); nu se
vor prezenta bavuri, muchii tioase sau alte surse de rnire;
b. se vor evita soluiile constructive care induc deplanri (grinzi secundare, stlpi i smburi ieii din
planul pereilor);
c. se vor evita ghene de instalaii ieite din planul pereilor;

d. suprafeele vitrate vor fi rezolvate prin pan la nlimea de cca. 1.00 m (din materiale rezistente la
lovire).
V.2.(A).4. Sigurana cu privire la schimbare de nivel (galerii, balcoane, arpante, ferestre, ui - ferestre)
V.2.(A).4.1. Condiii de rezolvare
a. diferenele de nivel sub 3 treple vor fi rezolvate prin plan nclinat, cu pante de max. 8%.
V.2.(A).4.2. .Msuri de protecie
a. la denivelri mai mari de 0,30 m se prevd balustrade (parapete) de protecie, alctuite conform
STAS 6131.
nlimea curent h = 0,90 m;
b. ferestrele fr parapet sau cu parapet sub 0,90 m i uile - ferestre aflate la mai mult de 0,50 m
fa de sol, vor fi asigurate cu balustrade de protecie conform prevederilor STAS 6131 (h"
recomandat = 1,00 m);
c. ferestrele de la pediatrie i neuropsihiatrie vor fi prevzute cu grile sau alte sisteme de protecie.
V.2.(A).5. Sigurana cu privire la deplasarea pe scri si rampe
V.2.(A).5.1. Condiii de rezolvare
a. dimensiuni trepte i contratrepte:
h = max. 16,5 cm;
l = min. 28 cm, cu condiia:
2h + 1 = 62 - 64 cm;
b. lime ramp scar i podete (pe traseele bolnavilor):
n general l = min 1,20 m (impus de necesiti persoane handicapate cu dificulti de mers);
pentru transportul persoanelor cu targa:
- scri 1 = min. 1,40 cm;
- podeste 1 = min. 2,20 m;
c. treptele vor fi astfel conformate nct s nu existe pericol de accidentare prin agare cu vrful
piciorului;
d. finisajul scrilor va fi realizat din materiale antiderapante
e. toate treptele unei scri vor avea aceleai dimensiuni;
f. nlimea liber de trecere, de la nasul treptei pe linia de flux i nlimea liber de trecere pe sub
scar:
h = min. 2.40 m;
g. nu se vor utiliza scri cu trepte balansate pe cile de evacuare.
V.2.(A).5.2. Msuri de protecie
a. scrile vor avea mna curent (fixat pe parapet sau pe perete) pe o singur parte, n cazul
rampelor cu 1 - 3 fluxuri i pe ambele pri n cazul celor mai late.
b. spre partea liber a rampei sau podestului, scrile vor fi prevzute cu balustrad avnd h curent 0,90 m (i conform prevederi STAS 6131);
c. balustrada trebuie astfel alctuit nct s nu permit cderea sau trecerea copiilor dintr-o parte n
alta (cazul seciei de pediatrie).
fr elemente orizontale sau elemente decorative cu potenial de crare (ntre 0,12 i 0,60 m de
la partea inferioar);
cu distana ntre montani max. 10 cm;
d. mna curent va fi astfel conformat nct s fie uor cuprins cu mna (max 4-5 cm) i s nu
prezinte nici un risc de agare sau rnire;
e. scrile vor fi corespunztor luminate, fr a produce fenomenul de orbire.
V.2.(A).6. Sigurana cu privire la iluminarea artificial
V.2.(A).6.1. Iluminare medie pentru iluminatul de siguran
a. pentru continuarea lucrului
- n general - 10% din iluminatul normal;
- n ncperile blocului operator - 80% din iluminatul normal;
- la cmpul de operaie - egal cu iluminatul normal.
b. pentru evacuare
- min. 2 lx;
c. pentru zona supraveghere n timpul nopii (n zona patului)

- min. 5 lx - ncperi aduli;


- min. 20 lx - salon sugari, nou nscui;
d. pentru veghe (orientare)
- cabinet consultaii, tratamente intensive
min. 2 lx.
V.2.(A).6.2. Iluminarea medie pentru iluminatul normal pe cile de circulaie orizontal i vertical
a. holuri, coridoare, scri:
200 lx - ziua;
50 lx - noaptea;
b. holurile i coridoarele din blocul operator:
300 lx - ziua;
100 lx - noaptea;
MENIUNE:
Raportul ntre nivelurile de iluminare medie dintre dou ncperi alturate trebuie s fie min 0.1 (E med.1/ Emed.2
1/ 10).
V.2.(A).6.3. Factorul de uniformitate (E min/E max) pentru iluminatul de siguran
a. pentru evacuare i circulaie 1/40 (la nivelul suprafeei de circulaie - n axul acesteia);
b. pentru continuarea lucrului 1/2 - 1/4 (la nivelul suprafeei de lucru).
V.2.(A).6.4. Iluminarea medie pentru iluminatul normal al spaiilor exterioare -min. 10 lx
V.2.(A).6.5. Continuitatea serviciului
a. duratele maxime de ntrerupere n alimentare (conform cap. III.4.14.1) trebuie s fie:
pentru receptoare de categoria 0 (bloc operator, bloc nateri, terapie intensiv) - sub 0,15 secunde
pentru receptoare de categoria I (iluminatul de siguran, centrala termic, staia de hidrofor, staia
de oxigen, staia de frig prosectur, unul dintre ascensoare).
- sub 1 minut
pentru receptoare categoria II (restul ncperilor ce nu au fost menionate la categoria 0 i I).
- sub 4 ore (dac alimentarea se face din post de transformare propriu)
- sub 8 ore (dac alimentarea se face din reeaua de 0,4 kV a furnizorului)
b. alimentarea cu energie electric se asigur din SEN (sistemul energetic naional) pentru
receptoarele de categoria II-a, prin grup electrogen cu pornire automat (conform cal. III.2.4.3)
pentru receptoarele de categoia I-a i prin baterii de acumulatoare pentru receptoarele de
categoria 0.
V.2.(B). SIGURANA CIRCULAIEI CU MIJLOACE DE TRANSPORT MECANIZATE
Sigurana circulaiei cu mijloace de transport mecanizate implic protecia utilizatorilor mpotriva riscului de
accidentare n timpul deplasrii cu ascensorul.
Transportul pe vertical a categoriilor de utilizatori luai n considerare se face cu ascensoare diversificate ca
mrime, capacitate de transport, viteza.
Spitalele se vor dota, ncepnd cu dou nivele, cu ascensoare de spital (alctuite conform prevederi STAS
2455) i cu ascensoare obinuite (alctuite conform prevederi STAS 2453).
Determinarea numrului i tipului de ascensoare se va face astfel nct s se asigure fluena circulaiei,
timpul de ateptare i de parcurs trebuie s corespund specificului spitalului, fr a perturba desfurare
activitilor medicale sau a celor paramedicale.
n afara ascensoarelor pentru persoane, spitalele se doteaz cu ascensoare pentru materiale destinate unor
transporturi specializate, dup caz (transportul alimentelor, aprovizionarea farmaciei etc.).
CRITERII, PARAMETRII I NIVELURI DE PERFORMAN
V.2.(B).1. Sigurana cu privire la deplasarea ascensoarelor pentru spitale
V.2.(B).I.l. Condiii de conformare i funcionare
a. dimensiunile cabinei vor fi:
- min. 2,20 m lime
- min. 2,70 m adncime
b. dimensiunile uilor vor fi:
- min. 1,40 m lime liber
- min. 2,05 nlime liber .
c. uile vor fi glisate cu deschidere - nchidere automat

d. dimensiunile platformei de acces n faa ascensorului vor fi:


- min. 2,50 x 3,30 - grupare pe un front
- min. 2,50 x 540 - grupare pe dou fronturi
e. viteza de deplasare va fi:
max. 0,5 m/sec
f. diferena de nivel ntre cabin i palier va fi:
max. 2,5 cm
g. finisajul cabinei va fi rezistent la ocuri, uor de splat i dezinfectat i nu va prezenta muchii
tioase, proeminente sau profile ce pot constitui o potenial surs de rnire.
OBSERVAIE:
Numrul de ascensoare se va calcula funcie de structura medical a paturilor, considerndu-se un indice
minim necesar de 1 ascensor/120 paturi cu condiia ca orice spital, indiferent de capacitate, s fie dotat cu
minim 2 ascensoare.
V.2.(B).1.2. Msuri de protecie
a. la interiorul cabinei se va prevedea o mn curent de protecie la h = 0.90 m
b. pentru caz de emergen va fi prevzut buton de alarmare i iluminat de siguran.
V.2.(B).2. Sigurana cu privire la deplasarea cu ascensoarele de persoane (inclusiv persoane handicapate)
Se vor respecta prevederile normativului CE I - 95 cu urmtoarele precizri suplimentare pentru persoane
handicapate:
a. platforma de acces din faa ascensorului va fi de:
- min. 1,50 x 2,40 m - ascensoare grupate pe un front
- min. 1.50 x 3,30 m - ascensoare grupate pe dou fronturi
b. butoanele de acionare vor fi prevzute la h max. = 1,20 m
V.2.(C). SIGURANA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALAII
Sigurana cu privire la instalaii implic asigurarea proteciei utilizatorilor mpotriva riscului de
accidentare provocat de posibila funcionare defectuoas a instalaiilor sau de eventualul contact cu diverse
elemente ale acestora.
Toate instalaiile din cldirile spitaliceti vor trebui concepute i executate n aa fel nct toi
utilizatorii i n special bolnavii s fie protejai fa de riscuri pentru sntatea i viaa lor, innd seama i de
faptul c bolnavii, btrnii i copiii pot face gesturi necontrolate i manevrri greite n utilizarea instalaiilor.
O cerin obligatorie este respectarea ntocmai a prevederilor normativelor specifice diferitelor tipuri de
instalaii.
Se vor respecta i prevederile cuprinse n Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de
vedere al cerinei de siguran n utilizare" CE 1-95 (cap. 2.3.) cu condiionrile specifice cldirilor spitaliceti,
precizate mai jos.
CRITERII, PARAMETRII I NIVELURI DE PERFORMAN
V.2.(C).1. Protecia mpotriva riscului de electrocutare
a. alimentarea cu energie electric a diferitelor echipamente i aparate medicale se va face cu
respectarea condiiilor de montaj indicate de furnizor (eventual cu adaptarea acestora pentru a
se conforma reglementrilor n vigoare, dac normele romneti sunt mai severe).
b. tablourile electrice cu aparatele de comutare, siguran i control, vor fi astfel amplasate i
asigurate nct s nu permit accesul la ele,dect pentru personalul instruit n utilizarea lor.
c. pentru fiecare echipament i utilaj care poate prezenta riscuri la manevrarea greit se vor afia
instruciuni de utilizare.
d. cablajele care leag componente ale aparaturii medicale, aflate la distan ntre ele, se vor
amplasa n canale sau ghene de cable protejate cu capace i mti, evitndu-se desfurarea
lor liber pe pardoseal sau pe perei, pn la h = 2,20 m.
V.2.(C).2. Protecie mpotriva riscului de arsur sau oprire
a. agenii termici utilizai in spitale pentru nclzire, ventilaie, climatizare vor fi de natura s nu
produc panic sau accidente n caz de defeciune sau avariere (nu se va utiliza apa fierbinte).
b. instalaiile de ap fierbinte sau abur pentru uz tehnologic - medical vor avea elementele
componente (conducte i echipamente) amplasate n spaii i pe trasee protejate (ghene
nchise) inaccesibile pentru persoanele neinstruite
- materialele de nchidere a ghenelor vor asigura o etanare i o rezisten termic corespunztoare;
- conductele vor fi izolate termic.

c. n spaiile tehnice (staii, centrale, subsoluri sau canale vizitabile) conductele termice se vor
semnaliza prin simboluri i culori distincte.
d. pentru instalaiile i aparatele din laboratoare i spaiile tehnico-medicale care pot provoca arsuri
sau oprire, se vor respecta prevederile normelor de protecia muncii n sectorul sanitar.
V.2.(C).3. Protecia mpotriva riscului de explozie
a. toate instalaiile, recipienii i echipamentele pentru ageni termici sub presiune vor fi prevzute cu
dispozitive de siguran pentru cazul cnd presiunea se ridic peste parametrii nominali (supape
de siguran, elemente de automatizare, etc.)
b. toate instalaiile i echipamentele care utilizeaz apa cu temperaturi peste 114 C vor respecta
prescripiile tehnice ISCIR i vor fi autorizate de acesta la punerea n funciune.
c. dimensionarea i amplasarea rezervoarelor de carburani i combustibili pentru centralele termice
vor fi conforme cu prevederile normativului P 118 i I - 13 privind protecia la explozie.
d. proiectarea instalaiilor de gaze naturale (gaz metan) se va face cu respectarea normativului
specific att n ce privete componentele instalaiei propriu-zise ct i n ce privete condiiile pe
care trebuie s le ndeplineasc spaiile n care acestea sunt amplasate (panouri de explozie
dirijat, rezistena pereilor i planeelor. guri de aerisire, cubaj de aer, etc).
e. pentru instalaiile de oxigen i fluide medicinale, ce utilizeaz butelii i recipieni sub presiune, se
vor respecta normele ISCIR, prevederile din P 118 i prevederile din normativele Ministerului
Sntii referitoare la modul de utilizare i msurile necesare pentru asigurarea proteciei
muncii.
f. instalaiile electrice n blocul operator i spaiile pentru anestezic se vor plasa la nlimea de peste
1,00 m de la pardoseal, iar masa de operaie i restul de mobilier i aparatura medical se vor
conecta la reeaua de mpmntare pentru a preveni riscul producerii de scntei n zona de
deasupra pardoselii unde se pot acumula gaze de narcoz care ar putea exploda.
n acelai scop se prevede i ventilarea - climatizarea corespunztoare a spaiilor cu exhaustoare i
de la partea inferioar a ncperilor.
g. la bateriile de acumulatori i redresori pentru alimentarea electric de siguran se vor lua msuri
corespunztoare de conformare geometric a spaiilor i aerisire natural permanent pentru a
preveni riscul acumulatorilor de hidrogen.
V.2.(C).4. Protecia mpotriva riscului de intoxicare
a. instalaiile de ventilare (canalele) ce asigur evacuarea degajrilor de substane nocive de la
hotele de exhaustare, nie i boxe vor fi individuale, vor evita strbaterea de ncperi n care se
pot afla bolnavi (la etajele superioare), vor avea ventilatoarele de evacuare amplasate la captul
dinspre exterior al instalaiei pentru a menine canalele de evacuare n subpresiune.
b. materialele din care se execut componentele instalaiilor de evacuare a aerului vor fi protejate la
aciunea degradant a substanelor chimice evacuate pentru ca eventualele defeciuni produse
instalaiei s nu o transforme n sursa de noxe pentru spaiile prin care trece.
c. instalaiile de evacuare a aerului viciat cu substane toxice vor fi monitorizate pentru
supravegherea permanent a strii lor de funcionare.
V.2.(C).5. Protecia mpotriva riscului de contaminare sau otrvire
a. aparatura medical de investigare i tratament ce folosete radiaii penetrante trebuie s fie
izolat din punct de vedere al iradierii fa de ncperile din jur, n funcie de caracteristicile
sursei de radiaie, natura radiaiei i puterea fascicolului.
b. pentru protecia mpotriva riscului de contaminare se vor respecta i prevederile cuprinse n
Norme republicane la radioprotecie" i Norme republicane de securitate nuclear".
V.2.(C).6. Protecia mpotriva descrcrilor atmosferice
- se va asigura la cldiri spitaliceti cu minim 75 paturi, n conformitate cu prevederi Normativ I-20.
V.2.(C).7. Protecia cu privire la exploatarea, ntreinerea i repararea instalaiilor
- va fi asigurat conform prevederi Norme de protecia muncii n sectorul sanitar" -cap. III.
V.2.(D). SIGURANA CU PRIVIRE LA LUCRRILE DE NTREINERE
Se vor respecta prevederi cuprinse n Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de
vedere al cerinei de siguran n utilizare" - cod CE 1/95 (cap. 2.4) i prevederi specifice lucrrilor de
ntreinere din cldiri spitaliceti, cuprinse n Norme de protecie a muncii n sectorul sanitar".
V.2.(E). SECURITATEA LA INTRUZIUNI I EFRACII
V.2.(E).1. Pe lng prevederile cuprinse n Normativul privind proiectarea cldirilor civile din punct
de vedere al cerinei de siguran n exploatare" cod CE 1/95 (cap. 2.5) pentru cldirile spitaliceti este
necesar asigurarea unor msuri suplimentare de securitate mpotriva efraciei pentru unele sectoare,
compartimente i ncperi, dup cum urmeaz:

a. spaii de lucru i depozite n care se afla materiale sau substane periculoase (otrvitoare,
inflamabile, explozibile, narcotice, surse radioactive, culturi de bacterii i virui).
b. spaii cu aparatura medical de nalt performan (majoritatea cabinetelor din sectoarele de
investigaii i tratamente speciale).
c. compartimente n care trebuie meninute condiii deosebite de sterilitate sau asepsie (bnci de
snge sau esuturi, laborator de produse sterile, bloc operator, biberonerie. sterilizare).
d. spaii tehnice i staii a cror avariere poate pune n pericol bolnavii sau alte categorii de utilizatori
ai spitalului (staia de oxigen, tablourile electrice, staia de ap steril, sistemele de control
automat ale funcionrii instalaiilor).
Msurile de protecie la efracie a spaiilor enumerate mai sus vor fi:
- prevederea de ui solide i sisteme de ncuiere fiabile
- protejarea ferestrelor cu grile sau obloane
- prevederea de sisteme de alarmare
n incintele i cldirile spitaliceti sunt necesare msuri speciale mpotriva intruziunii insectelor i
roztoarelor care pot deveni un vehicul pentru transmiterea infeciilor ntre diferitele sectoare ale spitalului,
dar i intre spital i populaia din zon. Printre msurile ce trebuie avute n vedere la proiectare i execuie,
cele mai importante sunt:
- etanarea conductelor i cablelor la trecerea prin perei i planee.
- prevederea de materiale de construcie i de finisare care s permit incuibarea insectelor.
- ghenele pentru trasee de conducte i cable s fie nchise etan, dar n caz de necesitate s fie
accesibile aciunilor de salubrizare.
- tunelurile i galeriile de instalaii, subsolurile tehnice s fie finisate corespunztor meninerii
cureniei, s aib instalaii de evacuare a apelor accidentale, s permit inspecia i
ntreprinderea aciunilor de dezinsecie i deratizare.
ANEXA V.2.
DOCUMENTE CONEXE
STAS 12400-1,2 Performane n constructii. (Mod de exprimare al performantelor)
CE 1/95 Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerinei de siguran n
exploatare
C 239 Normativ pentru adaptarea constructiilor de locuit, a constructiilor si locurilor publice la cerintele
persoanelor handicapate Normativ departamental Proiectarea spitalelor generale
N-425 Norme de protectia muncii n sectorul sanitar Norme Prevenirea si stingerea incendiilor pentru ramura
Ministerului Sanatatii.
P 118 Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la aciunea focului.
N 133 Norme republicane de securitate nuclear.
I - 7 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu tensiuni pn la 1000 V.
ID 17 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie
I 20 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de protecie contra trsnetului.
I - 5 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
I - 6 Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor i instalaiilor de utilizare a gazelor naturale.
I 13 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de nclzire.
I - 9 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare.
C 31 Prescripii tehnice pentru proiectarea, execuia, montarea, instalarea, exploatarea i verificarea
cazanelor de abur de joas presiune i a cazanelor de ap cald
C - 37 Prescripii tehnice pentru proiectarea, execuia, i incercarea in vederea amenajarii suparelor de
siguranta destinata echiparii cazanelor si recipientelor sub presiune
C - 4 Prescripii tehnice pentru proiectarea, execuia, instalarea i verificarea recipientelor metalice stabile
sub presiune.
PE - 204 Instructiuni privind exploatarea si intretinerea punctelor termice
PE - 216 Regulament de exploatare tehnic a instalaiilor de cazane.
I - 25 Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipiente
STAS 2965 Scri- prescripii generale de proiectare.
STAS 6131 nlimi de siguran i alctuirea parapetelor.
STAS 2453 Ascensoare pentru persoane
STAS 2455 Ascensoare pentru spitale

P 92 Normativ privind dotarea cu ascensoare a cldirilor de locuit, social-culturale i administrative.


V.3. SIGURANA LA FOC
Cerina de calitate a construciilor, privind sigurana la foc, n cazul unitilor spitaliceti, impune ca
soluiile adoptate prin proiectare i meninute in exploatare, s asigure. n caz de incendiu,
urmtoarele:
- proiecia utilizatorilor (bolnavi, personal medical, vizitatori, aparintori) innd seama de starea lor
de sntate precum i riscul de incendiu;
- limitarea pierderilor de viei omeneti i de bunuri materiale:
- mpiedicarea extinderii incendiului la vecinti:
- prevenirea avariilor la construcii i instalaii nvecinate, n cazul prbuirii cldirii incendiate;
- protecia echipelor de intervenie i a serviciilor mobile de pompieri care acioneaz pentru
stingerea incendiilor, evacuarea ocupanilor i a bunurilor materiale.
Concretizarea cerinelor utilizatorilor n ceea ce privete sigurana la foc se va face funcie de
situaia concret determinata de condiiile specifice existente, corelat cu performanele cldirii
referitoare la sigurana la foc.
Condiiile specifice existente, vizeaz att evacuarea dificil a persoanelor din cldirea spitalului
(bolnavi greu deplasabili sau care nu se pot deplasa singuri) ct i meninerea fr ntrerupere a activitii
blocului operator.
Condiiile performante specifice i cuantificarea acestora, pentru fiecare caz concret, va fi stabilit
de ctre proiectantul de investiie pe baza scenariilor de siguran la foc elaborate conform
reglementrilor de specialitate (conform Anexa V.3.).
CRITERII, PARAMETRII SI NIVELURI DE PERFORMANTA privind:
V.3.1. Riscuri de izbucnire a incendiilor
V.3.1.1. Riscurile de izbucnire a incendiilor n cldirile spitaliceti trebuie reduse. n condiiile
asigurrii funcionalitii, prin limitarea surselor poteniale de aprindere, a materialelor i substanelor
combustibile. ncadrarea ncperilor i a spaiilor din construciile spitaliceti n nivelurile de risc, are n
vedere activitatea desfurat, densitatea sarcinii termice i alctuirea constructiv.
V.3.1.2. ncperile i spaiile cldirilor spitaliceti se ncadreaz n urmtoarele niveluri de risc:
- risc obinui! (densitatea sarcinii termice mai mic de 420 Mj/mp) cuprinznd majoritatea spaiilor
destinate bolnavilor, respectiv: saloane, cabinete consultaii, spaii destinate tratamentelor, sli
operaie etc.
- risc mediu (densitatea sarcinii termice cuprins intre 420 i 840 Mj/mp) cuprinznd. n principal.
ncperi i spatii tehnice, cum ar fi: centrale de ventilaie, laboratoare, buctrii etc.
- risc mare n care sunt cuprinse ncperi i spaii cu densitatea sarcinii termice peste 840 Mj/mp
(depozite, arhive ele).
OBSERVAIE:
Densitatea sarcinii termice va fi calculat, de la caz la caz. funcie de situaia concreta conform
prevederilor STAS 10903/2.
V.3.1.3. Este interzis folosirea sau depozitarea lichidelor i gazelor combustibile n alte locuri dect
cele special amenajate i fr respectarea msurilor de prevenire i stingere specifice pentru cantiti
limitate.
V.3.2. Asigurarea proteciei utilizatorilor prin stabilirea intervalelor de timp
- care s permit corelarea aciunilor de intervenie i salvare, cu dezvoltarea incendiului.
V.3.2.1. Timpul de alarmare a utilizatorilor
Intervalul de timp dintre izbucnirea incendiului i semnalizarea acestuia difer n funcie de sistemele
utilizate (automate sau comandate de om)
- n cazul echiprii cu instalaii automate de semnalizare a incendiilor:
max. 30 secunde
- in cazul neechiprii cu instalaii automate de semnalizare a incendiilor:
max. 60 secunde.
V.3.2.2. Timpul de alertare a serviciilor de pompieri
Intervalul de timp dintre momentul semnalizrii incendiului (alarmare) i cel al alertrii serviciilor de
pompieri depinde de sistemul utilizat:
- sisteme automate de alertare:
max. 30 secunde

- sisteme manuale de alertare:


max. 2 minute.
V.3.2.3. Timpul de supravieuire a utilizatorilor
Intervalul de timp dintre izbucnirea incendiului i limita meninerii n via in spaiile destinate
activitilor medicale se asigur n funcie de gradul de rezisten la foc al construciei, dar:
- min. 20 minute - n construciile ce au grad 1 - II rezisten Ia foc
V.3.2.4. Timpul de evacuare a utilizatorilor
Intervalul de timp dintre alarmarea utilizatorilor i evacuarea acestora n exterior sau n spaii special
amenajate, se asigur n funcie de gradul de rezisten la foc al cldirii i lungimea maxim a cii de
evacuare, considernd c deplasarea pe orizontal a persoanelor bolnave se face n cca. 0,05 m/sec.
Grad de rezist.
la foc al constr.

I -II

Lungime maxim a cii de


evacuare (metrii)

Timp de evac. maxim


(secunde)

n dou dir.
(2)

ntr-o singur dir.


(1)

(-2)

30

20

600

(-1)
400

V.3.2.5. Timpul de localizare i stingere a incendiilor


Intervalul de timp dintre alarmare i momentul punerii sub control i stingerii incendiului este funcie
de echiparea i dotarea cu mijloace de stingere, precum i de timpul de alertare al forelor de intervenie
- max. 60 minute
V.3.2.6. Timpul de propagare la cldirile nvecinate
Se ia n considerare in cazul spitalelor pavilionare (n cazul spitalelor monobloc, distanele cerute de
condiiile urbanistice asigur o protecie suficient Ia propagarea focului)
- min. 30 minute
V.3.3. Asigurarea performantelor construciei si a principalelor ei pri componente
(comportarea la foc a construciilor)
V.3.3.1. Timpul de incendiere total (flash - over)
Intervalul de timp dintre momentul alarmrii i momentul generalizrii combustiei la toate elementele
i materialele din cldire trebuie s fie de cel puin dou ori timpul de supravieuire
- min. 40 minute Ia construcii de grad I - II rezisten la foc
V.3.3.2. Etaneitatea la aer a construciei
Volumul de aer ce intr n interiorul cldirii, cnd tmplria exterioar (ui, ferestre) este n poziie
nchis, precum i cel care iese din cldire, datorit diferenei de presiune, trebuie controlat i redus ct mai
mult posibil
- max. 1 schimb aer/or.
V.3.3.3. Compartimentarea antifoc a construciei
Aria compartimentelor antifoc trebuie s fie realizat n limitele admise, n corelare cu gradul de
rezisten Ia foc i numrul de niveluri, conform reglementrilor specifice.
V.3.3.4. Limita de rezisten la foc a elementelor de construcie ce delimiteaz sau separ
spaii ale cldirii
a. elemente ce delimiteaz compartimentele antifoc
- perei antifoc realizai din materiale incombustibile (clasa Co) cu limita de rezisten Ia foc 3 ore - 7
ore, n funcie de densitatea sarcinii termice din compartimente;
b. elemente de separare din cadrul compartimentelor de incendiu sunt:
- pereii despritori ai diferitelor spaii funcionale au limite de rezisten la foc i clase de
combustibilitate normate, n funcie de gradul de rezisten la foc al construciei, destinaia
spaiului respectiv i rolul elementelor de separare, potrivit reglementrilor.
V.3.3.5. Limita de rezisten la foc a faadelor i acoperiului (elemente neportante)
n funcie de gradul de rezisten la foc asigurat, limita de rezisten la foc a pereilor exetriori
neportani este:
- min. 15 minute (Co) - grad I rezisten la foc;
- min. 15 minute (C2) - grad II rezisten la foc
Acoperiurile se alctuiesc i se realizeaz conform condiiilor corespunztoare gradului de
rezisten la foc al construciei.
V.3.3.6. Rezistena Ia foc a structurii portante

Structura portant a construciei, funcie de gradul de rezisten la foc trebuie s ndeplineasc


urmtoarele condiii minime de combustibilitate i rezisten la foc:
Grad de rezisten la foc

Tip element
nivel curent

I
Co 2h30'

II
Co2h

ultim nivel

Co 1h30'

Co 1h

grinzi, planee-niv. curent acoperi teras

Co 1h

Co 45'

grinzi planee peste subsol

Co 1h30'

Co 1h

stlpi, coloane, perei


portani

V.3.3.7. Durata de siguran a refugiilor


Intervalul de timp n care este asigurat supravieuirea in spaiile special amenajate, indiferent de
modul n care evolueaz incendiul, trebuie s fie cel puin egal cu timpul de supravieuire:
- min. 20 minute - grad I - II rezisten la foc.
V.3.3.8. Existena i condiiile performante ale dispozitivelor de detectare i alarmare
Echiparea i dotarea cu dispozitive de detectare i alarmare se face conform reglementrilor de
specialitate astfel nct s se poat asigura timpul de alarmare stabilit (cap. V.3.2.1.).
V.3.3.9. Existena i condiiile performante ale sistemului de alertare n caz de incendiu
Pentru anunarea serviciilor mobile de pompieri, n caz de incendiu, se asigur mijloacele
corespunztoare funcie de fiecare situaie concret, astfel nct s se asigure timpul de alertare stabilit (cap.
V.3.2.2.).
V.3.3.10. Condiiile performante ale dispozitivelor de evacuare a fumului
Limitarea propagrii fumului n ncperi, coridoare, scri trebuie asigurat prin realizarea unor
elemente despritoare corespunztoare (perei, planee) i prevederea dispozitivelor de evacuare a
fumului, corespunztor reglementrilor specifice.
V.3.3.11. Existena i condiiile performante ale sistemelor automate de stingere a incendiilor
Necesitatea sistemelor automate de stingere se stabilete n funcie de riscurile de incendiu,
combustibilitatea materialelor i valoarea aparaturii utilizate respectndu-se prevederile normelor tehnice in
vigoare.
Se va asigura declanarea i funcionarea corespunztoare, a sistemelor cu debitele, intensitile,
presiunile i timpul de funcionare normate funcie de necesitile concrete.
V.3.3.12. Asigurarea duratei de siguran i capacitatea cilor de evacuare
Asigurarea intervalului de timp n care cile de evacuare pot fi utilizate in condiii de siguran, se
realizeaz, potrivit reglementrilor, in funcie de capacitatea maxim simultan, tipul de construcie i modul
de rezolvare a cii de evacuare (n dou direcii, respectiv intr-o singur direcie).
- min. 900 respectiv 600 sec. - gr. I - II.
Capacitatea cilor de evacuare "C" (50 persoane flux) va asigura trecerea numrului de fluxuri
determinate prin calcul (Numr fluxuri "F" = Numr persoane ."N" / Capacitate evac. "C").
n orice condiii cile de evacuare (coridoare) nu vor avea limea mai mic de 2,20 m pentru
transportul persoanelor cu targa, sau 1,40 m pentru transportul in brae al copiilor precolari, uile de pe
cile de evacuare avnd limea minim de 1.00 m.
V.3.3.13. Timpul de siguran privind funcionarea ascensoarelor de intervenie
In cldirile nalte, cel puin unul din ascensoarele prevzute, se vor amenaja corespunztor asigurrii
operaiunilor de stingere, avnd o capacitate de transport de 3 - 5 servani cu echipamentul respectiv.
Timpul de funcionare n siguran, al ascensoarelor de intervenie, trebuie s fie cel puin 2 ore de la
izbucnirea incendiului.
V.3.3.14. Asigurarea condiiilor pentru accesul autovehiculelor de intervenie
Construciile pentru spitale vor avea asigurate accese carosabile, corespunztor dimensionate i
alctuite, care s permit accesul uor al autovehiculelor de intervenie ale pompierilor, cel puin la dou
faade ale cldirii.
V.3.3.15. Echiparea i dotarea construciei cu mijloace fixe i mobile de intervenie
Construciile se vor echipa i dota cu mijloace de intervenie conform reglementrilor specifice, n
funcie de tipul construciei i densitatea sarcinii termice.
Se vor prevedea, dup caz, stingtoare, hidrani interiori i exteriori de incendiu, coloane uscate,
instalaii automate de semnalizare i stingere a incendiilor etc., potrivit necesitilor.
V.3.3.16. Asigurarea traseelor pentru accesul personalului serviciilor mobile de pompieri

Traseele de intervenie trebuie s fie marcate corespunztor pentru a fi uor de recunoscut, ct mai
scurte i amenajate astfel nct s se asigure protecia forelor care acioneaz pentru stingere i salvare.
V.3.4. Performantele elementelor si materialelor de construcie
V.3.4.1. Combustibilitatea elementelor, respectiv a materialelor componente
In cldirile spitaliceti se vor utiliza materiale avnd clasa de combustibilitate admis de normele
specifice, n corelare cu gradul de rezisten la foc, respectiv clasa Co - pentru principalele elemente
constructive.
V.3.4.2. Contribuia la evoluia incendiului
- este apreciat prin densitatea sarcinii termice corespunztoare spaiului respectiv i se evalueaz
funcie de situaia concret (totalitatea materialelor i substanelor combustibile, fixe i mobile existente pe
suprafaa considerat) conform prevederilor STAS 10903/2.
Se vor asigura msuri de protecie corespunztoare, stabilite prin reglementrile tehnice.
Se recomand ca densitatea sarcinii termice n ncperile destinate bolnavilor s nu depeasc
420 Mj/mp.
V.3.4.3. Propagarea flcrilor pe suprafaa elementelor de construcie combustibile
Alctuirea elementelor va fi astfel rezolvat nct incendiul s nu se propage cu uurin.
Propagarea flcrilor pe suprafaa elementelor de construcie trebuie s fie de maximul 45 cm n 10 minute.
V.3.4.4. Nivelul admisibil de degajare a fumului i gazelor toxice
Se vor utiliza elemente i materiale combustibile astfel nct prin inflamarea acestora s nu se
degaje cantiti mari de fum i gaze toxice care s pericliteze santatea utilizatorilor. Se vor lua masuri
corespunztoare de evacuare a fumului i gazelor toxice.
V.3.4.5. Gradul de rezisten la foc al construciei
- va fi stabilit n funcie de combustibilitatea i limita de rezisten la foc a principalelor elemente de
construcie folosite, potrivit reglementrilor. Pentru spitale (respectiv cldirile n care se afl bolnavi i se
desfoar activiti medicale) se vor utiliza construcii de gradul I sau II rezisten la foc.
V.3.4.6. Etaneitatea la propagarea fumului i a flcrilor
Intervalul de timp n care un element de separare mpiedic trecerea fumului i a flcrilor, dintr-o
ncpere n alta se stabilete corespunztor destinaiei acestuia, n funcie de gradul de rezisten la foc
stabilit, conform normelor specifice (vezi cap.V.3.3.3.-3.3.6.).
V.3.4.7. Durata de stingere a incendiilor
Intervalul de timp pn cnd focul este stins complet trebuie s se nscrie n limitele rezistenei la foc
a elementelor structurale (maxim performana elementului cel mai puin rezistent - planeul n situaia cea
mai defavorabil). - max. 1 or - grad I-II rezisten la foc.
V.3.5. Intervenia pentru stingere
V.3.5.1. Timpul de ncepere a interveniei
Intervalul de timp dintre momentul alertrii i cel al nceperii aciunii de intervenie la locul
incendiului, depinde de echiparea cu instalaii de semnalizare i alertare, de distanta la care se afl unitatea
de intervenie de dotarea acestora, precum i de operativitatea echipelor respective.
Se va stabili, pentru fiecare situaie concret, prin elaborarea de scenarii de siguran.
V.3.5.2. Durata interveniei
Timpul n care incendiul este oprit depinde de suma tuturor intervalelor de timp necesare nceperii i
desfurrii procesului de stingere.
ANEXA V.3
DOCUMENTE CONEXE
Decret 290-1977 Norme generale de protecie mpotriva incendiilor la proiectare i realizarea construciilor i
instalaiilor
P 118 Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la aciunea focului
Ordin 381/1219 Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor- HG - 1994 completare la NC - 1977
HG 51 - 1992 Privind unele msuri pentru mbuntirea activitii de prevenire i stingere a incendiilor
Norme C 58 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn i textile utilizate n
construcii
Normativ I - 5 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de ventilare
Normativ I - 6 Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor i instalaiilor de utilizare a gazelor naturale
Normativ I - 7 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice la consumatori cu tensiunea
pn la 1000 V.c.a i 1500 V.c.c

Normativ I - 9 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare


Normativ I - 13 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de nclzire
Normativ I - 18 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de telecomunicaii
Normativ I - 20 Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor de protecie contra trsnetului n
construcii
STAS 1478 Construcii civile i industriale. Alimentarea interioar cu ap. Prescripii fundamentale
STAS 6168 Msuri de siguran contra incendiilor. Scri de intervenie i salvare
STAS 6647 Msuri de siguran contra incendiilor. Elemente pentru protecia golurilor
STAS 6793 Lucrri de zidrie. Couri, canale de fum pentru focare obinuite la construcii civile. Prescripii
generale.
STAS 8844 Msuri de siguran contra incendiilor. Ui batante pe scrile de evacuare. Prescripii
constructive mpotriva trecerii fumului
STAS 297/1.2 Indicatoare de securitate. Culori i forme. Condiii generale
STAS 10903 Calculul sarcinii termice n construcii
STAS 2965 Scri interioare n construcii
STAS 3081 Utilaje de stins incendii. Cutii metalice pentru hidrani interiori
STAS 4918 Utilaje de stins incendii. Stingtor portativ cu praf i CO 2
STAS 9752 Utilaje de stins incendii. Stingator cu dioxid de carbon
V.4. IGIENA, SNTATEA OAMENILOR, REFACEREA I PROTECIA MEDIULUI
Cerina de igien, sntate i protecie a mediului implic conceperea i realizarea spaiilor precum
i a prilor componente astfel nct s nu fie periclitat sntatea i igiena ocupanilor, urmrindu-se n
acelai timp i protecia mediului nconjurtor.
n cazul cldirilor spitaliceti, aceast cerin este de importan vital i se asigur att din faza de
proiectare ct i din faza de exploatare a cldirii. Necesitile utilizatorilor, n cazul acestei grupe de cerine,
se refer la:
A. Igiena mediului interior
B. Igiena apei
C. Igiena evacurii rezidurilor lichide
D. Igiena evacurii rezidurilor solide
E. Protecia mediului
V.4.(A). IGIENA MEDIULUI INTERIOR
Se refer la:
1. Mediul higrotermic
2. Igiena aerului
3. Igiena finisajelor
4. Igiena vizual
5. Igiena auditiv
V.4.(A).1. Mediul higrotermic
Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, implic asigurarea unei ambiane termice
corespunztoare att n regim de iama ct i in regim de var.
Se admite ca aceste condiii s nu fie satisfcute o zi pe an iama i 3 zile pe an vara.
Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelat cu asigurarea calitii aerului i optimizarea
consumurilor energetice.
CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PERFORMANT privind
V.4.(A). 1.1. Asigurarea ambianei higrotermice
V.4.(A).1.1.1. Temperatura ambianei ta"
(msurat n centrul ncperii la 1,5 m de la pardoseal, cu termometru cu glob), funcie de
destinaia ncperii, trebuie s fie:
- n perioada rece
conform STAS 1907/2 i conform tabel 1 (anexa la cap. V.4.(A).2)
- n perioada cald
max. 26C - pentru o vitez relativ a aerului de 0,275 m/s
OBSERVAIE:

1. Temperatura, n perioada de var, poate fi mai mare de 26 C (dar max. 28C cu condiia creterii
vitezei aerului cu 0.275 m/s pentru 1C (dar max. 0.45 m/s).
2. Temperatura ambiant se consider stabil i uniform dac valorile msurate corespund valorilor
necesare spaiului respectiv {conform V.4.(A).1.1.1. cu o abatere de max. 1 C. Se admite n mod excepional
o abatere de max: 2C, dac ponderea abaterilor nu depete 10% din totalul msurtorilor.
V.4.(A).1.1.2. Amplitudinea de oscilaie a temperaturii aerului interior (conform N.P.200)
- n regim de iarn Ah<1.0
- n regim de var Afl<3.0
V.4.(A).1.1.3. Viteza relativ medie a aerului
- n perioada de iarn
max. 0.15 m/s
- n perioada de var (ta=26C)
max. 0.275 m/s
OBSERVAIE:
Se admit viteze ale aerului mai mari de 0.275 m/s dac se impun tehnologic (sala de operaie -curent
laminar) dar max. 0.45 m/s.
V.4.(A).1.1.4. Umiditatea relativ a aerului (UR) va fi corelat cu temperatura ambianei (ta")
- conform V.4.(A). 1.1.1.) i funcie de destinaia ncperilor va avea valorile corespunztoare
necesitilor, conform Tabel 1 (anexa la cap. V.4.(A).2.)
- n general, pentru unitile funcionale cu regim normal de umiditate (saloane, cabinete de
consultaii, etc).
UR-30-60%
- pentru afeciuni speciale reumatism poliarticular
UR-30-35% (ta=3O-32C) ari grav
UR=60-85% (ta=30-32C)
OBSERVAIE:
Pentru afeciunile speciale, condiiile de microclimat trebuie precizate prin tema de proiectare.
V.4.(A).1.1.5. Asimetria temperaturii radiante
(conform STAS 13.149) calculat n raport cu un plan vertical situat n zona ocupat, la 0.6 m de
pardoseal.
- datorit ferestrelor sau altor suprafee reci
max.10C
- datorit unui planeu nclzit
max.5C
V.4.(A).1.1.6. Diferena de temperatur pe vertical ntre nivelul capului i al gleznelor (pentru o persoan
n picioare sau pentru o persoan eznd) - conform STAS 13.149.
max.3=C
V.4.(A).1.1.7. Cantitatea de cldur transmis de picior la pardoseal (senzaia de rece cald) conform
STAS 6472/10.
- n timp de un minut Q 1 4.103J/m2
- n timp de 10 minute Q 10 200. 103J/m2
- temperatura minim pe suprafaa pardoselii trebuie s fie conform prevederii STAS 6472/3 i nu
trebuie s depeasc 26C.
V.4.(A).1.1.8. Numrul schimburilor de aer
- se stabilete n funcie de bilanurile termoenergetice ale degajrilor de umiditate i al necesitilor privind
existena agenilor patogeni (vezi cap. V.4.(A).2. Igiena aerului).
V.4.(A).1.1.9. Indicele global de confort PMV"
- (conform STAS 13.149) reprezint opiunea medie previzibil a unui grup numeros de persoane asupra
senzaiei termice produse de un anumit mediu. Rezult din bilanul termic al corpului uman i trebuie s se
ncadreze ntre valorile:
-0.5<PMV<0.5
ANEXA V.4.(A).1.
DOCUMENTE CONEXE
STAS 1907/1,2 Calculul necesarului de cldur.

STAS 6472/3 Calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirii.


I - 5 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de ventilare.
Norme Protecia muncii n sectorul sanitar
NP 200 Instruciuni tehnice rovizorii pentru proiectarea la stabilitate termic a elementelor de nchidere a
cldirilor.
STAS 13149 Fizica construciilor. Ambiente termice moderate. Determinarea indicilor PMV i PPD i niveluri
de performan pentru ambiante.
CEE - nov. 93 Documente interpretative - Igiena, sntatea i mediul nconjurtor
V.4.(A).2. IGIENA AERULUI
- Cerina privind igiena aerului implic asigurarea n spatiile spitaliceti ai acelor parametri de calitate
ai aerului care favorizeaz vindecarea oamenilor bolnavi i mpiedic periclitarea strii de
sntate a utilizatorilor unitilor spitaliceti de ctre eventualii ageni poluani i contaminai
purtai de aer, specific activitilor desfurate (germeni patogeni, particule de suspensie,
mirosuri dezagreabile, emanaii nocive, contaminani radioactivi, etc).
- n unitile spitaliceti natura activitilor n anumite spaii impune utilizarea de instalaii de ventilare
i respectiv climatizare, ca unic soluie de asigurare a parametrilor de calitate ai aerului
considerai necesari.
- Prin alctuire, caracteristici constructive, calitate a materialelor utilizate, dotare cu echipamente de
tratare a aerului i cu aparatur de automatizare, prin performanele funcionale atribuite,
sistemele de ventilare climatizare vor corespunde cerinelor de realizare n spaiile servite a
nivelurilor impuse pentru parametrii de microclimat i pentru lipsa germenilor patogeni i/sau a
altor tipuri de nociviti, cu asigurarea unor circulaii de aer controlate ntre spaii, fr afectarea
n mod negativ peste limitele normate a calitii aerului din mediul exterior i in condiii de
funcionare-exploatare ct mai economic.
- ncperile cu specific strict spitalicesc se cuprind n 4 clase de ncperi determinate de preteniile
de asepsie care corespund naturii activitilor crora le sunt destinate: sunt stabilite pentru
fiecare clas niveluri limit pentru concentraia volumetric de germeni (N) care indic numrul
de uniti specifice de germeni la unitatea de volum (germ/m 1).
- conform tabel 1 (anexat la prezentul capitol V.4.(A).2.)

clasa I-a N 10 germ/m3

clasa ll-a N 200 germ/m3

clasa 111-a N 500 germ/m3


clasa IV-a N > 500 germ/m3
MENIUNE:
- n tabel sunt specificate clasele de asepsie in care se ncadreaz principalele compartimente
funcionale ale unei uniti spitaliceti. - Pentru funciuni ce nu sunt menionate n tabel,
apartenena la una dintre cele 4 clase va fi specificat de beneficiar prin tema de proiectare.
- In spaiile cu pretenii ridicate de asepsie - clasa I i II, se utilizeaz instalaii de tratare a aerului
care funcioneaz numai cu aer exterior, ca msur considerat necesar mpotriva rspndirii i
dezvoltrii infeciilor intraspilaliceti cu germeni aeropurtai: se consider posibil utilizarea
recirculrii aerului la nivelul unei ncperi n cadrul unui sistem tip ,, curent laminar" cu viteze de
min.0.35 m/s cu filtrare fin la aspiraia din ncpere i cu filtrare absolut n suprafaa de
introducere a aerului.
- In spaiile cu pretenii mai sczute de asepsie - clasa III-a, care utilizeaz sisteme de ventilareclimatizare, este permis recircularea aerului fie la nivelul fiecrei ncperi prin uniti locale de
climatizare, fie n comun pe grupe de ncperi, compatibile d.p.d.v. al funciunilor i exigenelor,
servite fiind de cte un singur sistem centralizat; se vor asigura debitele minime necesare de aer
proaspt i celelalte cerine privitoare la condiiile de igien.
- Igiena aerului interior depinde n mod esenial de controlarea circulaiei aerului ntre spaiile
unitilor spitaliceti; circulaia aerului trebuie s aib loc numai de la spaii cu cerine mai
ridicate de asepsie spre cele cu cerine mai sczute i/sau cu pericol de poluare-contaminare
mai ridicat. n cazul utilizrii de sisteme de ventilare-climatizare circulaia aerului este dirijat prin
bilanuri de debite de aer - de introducere i de evacuare - reglate corespunztor i prin presiuni
difereniale controlate ntre spaii adiacente.
- Sistemele de ventilare-climatizare se doteaz cu filtre de aer avnd sarcini precise n ceea ce
privete asigurarea nivelurilor de curenie a spaiilor servite, dar i a interiorului instalaiilor
(tubulatura, echipamente de tratare aer, etc) sarcinile atribuite filtrelor le deta performanele
funcionale necesare si locurile de amplasare n cadrul instalaiilor.
CRITERII, PARAMETRII SI NIVELURI DE PERFORMANTA privind:

V.4.(A).2.1. Asigurarea calitii aerului prin utilizarea instalaiilor de ventilare-climatizare:


V.4.(A).2.1.1 Debit de aer proaspt
(se exprim n schimburi volumetrice orare sau n debit orar pe persoan).
Nivelul minim de debit de aer proaspt (de introducere) reprezint nivelul considerat insuficient, n funcie de
destinaia funcional a ncperii, diminurii concentraiei de germeni i/sau de alte nociviti aeropurtate sub
limitele maxime admisibile.
n tabelul 1 (anexat la prezentul cap. V.4.(A).2.)
V.4.(A).2.1.2. Debit de aer (se exprim n schimburi volumetrice orare sau n debit orar de evacuare pe
obiect sanitar)
Nivelul minim de debit de aer - indicat, fie de introducere (ncperi de suprapresiune), fie de evacuare
(ncperi n depresiune), reprezint nivelul considerat suficient (n funcie de destinaia funcional a
ncperii) asigurrii unei intensiti a circulaiei aerului i deci unei splri cu aer tratat, care s permit
obinerea i uniformizarea condiiilor impuse pentru microclimat i pentru puritatea aerului.
Conform tabel 1 (anexat la prez. cap. V.4.(A).2.)
- pentru ncperi clase I i II (climatizare fr recirculare) debit aer-debit aer proaspt > deb.min.aer
proaspt
- pentru ncperi clasa III i IV
ventilare (fr recirculare) debit aer-debit aer proaspt deb.min.aer proaspt
climatizare (cu recirculare) debit aer deb.min.aer proaspt
V.4.(A).2.1.3. Nivel de filtrare
(se exprim ca reinere procentual a particulelor n suspensie n aer cu indicarea metodei de
testare folosite).
Condiiile de puritate a aerului n ncperile unitilor spitaliceti implic un nivel de filtrare adecvat, ceea ce
determin numrul de trepte de filtrare, performanele funcionale ale filtrelor i locul de amplasare al fiecrei
trepte de filtrare n cadrul instalaiilor.
Se utilizeaz 3 tipuri de filtre:
- filtre brute (prefiltre) - filtre clasa EU 3 i EU 4
(grad reinere 80-95% conform test gravimetric ASHRAE)
se utilizeaz pentru filtrare treapta l-a
- filtre fine - filtre clasa EU 7 i EU 8
(grad reinere 80-95% conform test opacimetric ASHRAE)
se utilizeaz pentru filtrare treapta Il-a
- filtre absolute - filtre clasa EU 10 - EU 12
(grad reinere 98-99.97% conform test DOP Mil. Std. 282)
se utilizeaz pentru filtrare treapta III-a
MENTIUNE:
Utilizarea ntr-un sistem de tratare a aerului a unui filtru de clas superioar implic, pentru a-l proteja de
colmatri grosiere, echiparea sistemului n amonte cu filtre de clas inferioar. Filtrele treapta l-a se
monteaz n amonte de echipamentele de tratarea centralei aerului pentru a le proteja de colmatare; filtrele
treapta II-a se monteaz imediat n avalul ventilatoarelor de introducere a aerului pentru a menine curate
tronsoanele de distribuie a aerului; filtrele treapta III-a se monteaz ct mai aproape sau chiar n gurile de
introducere a aerului n ncperile servite pentru a evita riscul apariiei de focare de contaminare n aval.
Supravegherea strii funcionale a filtrelor i semnalarea colmatrii n vederea nlocuirii celulelor filtrante se
realizeaz prin controlul presiunilor difereniale amonte-aval i au un loc important n cadrul lucrrilor de
ntreinere-exploatare.
n tabelul I (anexat la prez. cap. VA. (A). 2.) este indicat numrul necesar de trepte de filtrare: pentru 3 trepte
de filtrare se neleg treptele I, II i III, pentru 2 trepte de filtrare se neleg treptele I i II, pentru 1 treapta de
filtrare se nelege treapta I.
V.4.(A).2.1.4. Nivel de presiune diferenial ntre spaii adiacente
Valoarea presiunii difereniale dintre ncperi alturate astfel nct s se realizeze o circulaie controlat a
aerului (de la ncperi cu cerine mai ridicate la ncperi cu cerine mai sczute d.p.d.v. al absenei agenilor
patogeni).
Nivelul de presiune diferenial determin debitele de scurgere de aer ntre respectivele ncperi, prin
deschiderile existente ntre ele. Spaiile mai curate vor fi n suprapresiune fa de cele mai puin curate.
Nivelul presiunii difereniale ntre spaiile adiacente, n cadrul ncperilor din clasa I i II va fi de max. 10-20
Pa.
MENIUNE:

Meninerea n permanen, n mod controlat, a condiiilor de presiune diferenial, pe ansamblul spaiilor


servite de instalaiile de ventilare, necesit monitorizarea strilor de colmatare a filtrelor i reglarea automat
a caracteristicilor funcionale (debit, presiune) ale unitilor de vehiculare a aerului, pentru meninerea unor
regimuri constante de debite de aer.
V.4.(A).2.2. Asigurarea unor concentraii maxim admisibile de substane poluante
- provenite din materiale de construcii, instalaii tehnice, inclusiv aparate de ardere, surse exterioare, sol.
etc.
- pentru valori maxim admisibile de concentraii ale substanelor poluante din ncperile unitilor
spitaliceti, se vor respecta prevederi Normativ de protecia muncii n sectorul sanitar i
Normativ privind puritatea aerului n ncperi cu diverse destinaii" (n curs de editare INCERC).
- n vederea evitrii contaminrii aerului peste limitele admise (ca rezultat al manipulrii unor surse
radioactive deschise, n scopuri medicale ionizare, suspensii de pulberi, substane volatile
radioactive) se vor respecta prevederi Norme republicane de securitate nuclear - Regim de
lucru cu surse de radiaii nucleare" - tab. 2.

ANEXA V.4.(A).2.
DOCUMENTE CONEXE
STAS 10813 Puritatea aerului. Determinarea pulberilor n suspensie.
STAS 11322 Puritatea aerului. Determinarea pulberilor n suspensie.
STAS 12051 Aer. Determinarea coninutului de radon 222.
STAS 9081 Poluarea aerului.
STAS 12574 Aer din zone protejate. Condiii de calitate.
STAS 1238/1 Ventilare mecanica. Debitul de aer proaspt. Normativ n curs de editare (INCERC)
Normativ privind igiena compoziiei aerului n spatii cu diverse destinaii n functie de activitile desfurate
n regim de iarn-var.
Norme -84 Protecia muncii n sectorul sanitar.
DIN 1946 - fila 4 Ventilaii n instituii spitaliceti.Documente interpretative
CEE - nov. 93 Igiena, sntatea i mediul nconjurtor.
V.4.(A).3. IGIENA FINISAJELOR
Cerina privind igiena finisajelor implic asigurarea calitii suprafeelor interioare ale elementelor
delimitatoare astfel nct s nu fie periclitat sntatea i igiena ocupanilor.
CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PERFORMANT privind
V.4.(A).3.1. Asigurarea calitii finisajelor
Finisajele ncperilor n care staioneaz i se deplaseaz bolnavi sau n care se desfoar activiti
medicale vor fi:
lavabile
rezistente la dezinfectani
rezistente la decontaminri radioactive (dup caz)
fr asperiti care s rein praful
bactericide (n spaiile aseptice)
negeneratoare de fibre sau particule care pot rmne n suspensie n aer
rezistente la aciunea acizilor (n laboratoare i camere de tratament)
se admit materiale de finisaj care prin alctuirea lor, sau modul de punere n oper, pot favoriza
dezvoltarea de organisme parazite (gndaci, acarieni, mucegaiuri) sau substane nocive ce pot
periclita sntatea oamenilor.
V.4.(A).3.2. Asigurarea calitii finisajelor
Finisajele pentru elementele de instalaii vor fi rezistente la aciunile fizico-mecanice ale agenilor externi
(ocuri, frecare, etc.) i la aciunile chimice provocate de solveni, detergeni, dezinfectante, lichide sau
vapori ai acestora. La finisarea spaiilor cu cerine severe de asepsie se va evita utilizarea materialelor care,
prin punerea n afar prezint rosturi, adncituri sau coluri dificil de curat.
Finisarea spaiilor din laboratoarele de medicin nuclear n care se lucreaz cu surse deschise (izotopi) vor
respecta prevederile Normativului Republican de Securitate Nuclear.
V.4.(A).4. IGIENA VIZUAL
Cerina privind igiena vizual implic asigurarea cantitii i calitii luminii (naturale i artificiale) astfel nct
utilizatorii spaiilor respective s-i poat desfura activitilespecifice n condiii de igien i sntate.
Meniune:
Aspecte legate de iluminatul de siguran al ncperilor sunt prezentate la cap. v.2 (a). (sigurana circulaiei
pedestre).
CRITERII, PARAMETRII I NIVELURI DE PERFORMAN cu privire la:
V.4.(A).4.1. Asigurarea iluminatului natural
V.4.(A).4.1.1. Raport arie ferestre arie pardoseli
- sli operaie, natere, laboratoare tratamente,
pansamente 1/3 1/4
- saloane alptare, farmacii, saloane sugari,
nou-nscui 1/4 1/5
- cabinete consulaii, saloane bolnavi 1/4 1/6
- spaii de lucru, pregtire sterilizare, buctrii,
spltorii 1/5 1/8
- camere i sli de ateptare, camer gard personal,

tratament Rentgen, fizioterapie 1/6 1/7


OBSERVAIE:
- n cazul construciiilor spitaliceti se recomand ca toate ncperile n care au acces bolnavii s beneficieze
de lumina natural.
- Laboratoarele trebuie protejate mpotriva razelor solare printr-o orientare corespunztoare i prin elemente
de umbrire, dar fr utilizarea sticlei colorate.
- Coridoarele vor beneficia de lumin natural direct (prin buzunare laterale) sau indirect (prin uile
ncperilor ce le mrginesc).
V.4.(A).4.2. Asigurarea iluminatului artificial
V.4.(A).4.2.1. Nivel de iluminare pentru iluminatul normal al ncperilor (valori minime)
- conform tab.E1 anexat
V.4.(A).4.2.2. Evitarea sau limitarea orbirii
- orbire direct
se vor lua msuri de ecranare a lmpilor i de dispunere corespunztoare a acestora
- orbire prin contact sau reflexie
se vor alege finisaje cu factori de reflexie corespunztori
corpurile de iluminat se vor dispune corspunztor cerinelor specifice ncperilor
Se vor respecta prevederile STAS 6646/1,3.

1.

-iluminat

Iluminarea Culoarea
Observaii
nominal lx luminii
4
5
6
100
alb
Msuri pentru

-iluminat pentru

200

evitarea orbirii

lectur

300

pacienilor

-iluminat pentru

consultaii

Tipul ncperii1)

Nr.crt
2

ncperi
bolnavi

-iluminat pentru
supraveghere
-iluminat de veghe
(orientare)
Salon pentru -iluminat general
2.

3.

4.

sugari sau -iluminat pentru


nou-nscui supraveghere
-iluminat pentru
consultaie
Cabinete
-iluminat general

300

Iluminat general
n
locurile de
ngrijire
sugari,minl601x

alb de

20
300
500

pentru
consultaii
tratamente
obinuite
Cabinete
pentru
consultaii i
tratamente
speciale:
-pentru

alb

lux

-iluminat general
pentru pregtire
500
-iluminat general
pentru perioada de
investigaie
.urologie
50

alb de
lux

Dup caz,
comutabil sau
reglabil pentru
obinerea
iluminrii mai
reduse

investigaii .rectoscopie
50
endoscopice .ginecologie
550
-iluminat general
pentru pregtire
-iluminat general
-pentru
pentru perioada de 500
investigaii investigaie
oftalmologice .refractometrie
50
.schiascopie
50
.oftalmologie
.oftalmometrie
.perimetrie
.adaptometrie

alb,alb
de lux

50
50

Dup caz.
comutabil sau
reglabil pentru
obinerea
iluminrii mai
reduse

5
5

-pentru

-iluminat general 500

investigaii

-lucru cu
monitoare

alb, alb Dup caz,

20

comutabil sau

Rontgen

reglabil pentru
obinerea
iluminrii mai
reduse

-pentru
consultaii
-iluminat
500
stomatologice .iluminat cavitate
bucal
.iluminatul
cmpului
nconjurtor

8000
-pentru
consultaii
-iluminat general 500
dermatologice
Cabinete
pentru
consultaii i
5. tratamente
intensive

Sli de
operaie
6.

7. Anexe ale
slii de
operaie

-iluminatul general100
-iluminat general
n
zona paturilor
300
-iluminat pentru
consult n zona
1000
paturilor
-iluminat de
20
supraveghere
-iluminat general 1000
-iluminat pentru
cmpul de
operaie
-iluminat pentru
cmpul
nconjurtor al
mesei de operaie
-iluminat general
pentru:
.vestiare
500
.spltorii
500

alb

Lampa scialitic
cu posibiliti de
reglare a
iluminrii
i direcionrii

alb

luminii

alb
alb de Ra90
lux
Msuri pentru
evitarea orbirii
pacienilor
alb

alb

vezi pct.lll.
4.2.2.2.

.ncperi
precednd
intrarea n sala de 500
operaii
.incperi la ieirea
din
sala de operaii

500
500

.depozit de
instrumente
.depozit pentru
elemente sterile 500
depozit
cu
dispozitive
de sterilizare
506
.sli de reanimare,
iluminat
pentru100
trezire

alb sau
alb de
Msuri pentru
lux

evitarea orbirii
pacienilor

alb

Sala de
terapie. Bi
medicinale,
8.

-iluminat general

300

alb

gimnastica
medical,
masaje

9.

Sli de
dializ

-iluminat general n 100


500
sal

Msuri pentru

-iluminat general n

pacienilor

zona paturilor
Laboratoare -iluminat general
-iluminat pentru
verificarea culorii
Camere de -iluminat general

500

10. Farmacii

serviciu
pentru
11.

medici,

1000
300

-iluminat pentru
solicitri vizuale
intense

500

-iluminat general

1000

asistente
medicale
Sli de
12.

disecie

13. Coridoare,
scri

-iluminat
local5000
pentru
masa de lucru
-zona de saloane
bolnavi
200
.ziua

50

evitarea orbirii

alb
alb de
lux
Dup
caz.
iluminat
local,
pentru
zona
umplerea
seringealb cald lor
sortarea
medialb
camentelor, etc

alb
alb sau Clasa
calitate 2
alb cald

de

Toalete.

.noaptea
-zona cu sli de
operaii
.ziua

300

.noaptea

100

-toalete

200

ncperi cu -bi orientare spre


saloane
100
14. activiti
murdare
-ncperi cu
300
activiti
murdare

alb

Clasa
calitate 2

de

alb. alb Clasa de


calitate 2
cald
Clasa de
alb
calitate 2
alb. alb
cald

NOTA: x) ncperile sunt ncadrate n clasa de calitate 1, cu excepia celor pentru care la coloana
Observaii" clasa de calitate este 2.
ANEXA V.(A).4.
DOCUMENTE CONEXE
STAS 8313 Iluminatul n cldiri i n spatii exterioare, la cldiri civile i industriale
STAS 6621 Iluminatul natural al ncperilor Ia cldiri civile i industriale.
STAS 6646/1 Iluminatul artificial. Condiii generale pentru iluminat n cldiri civile.
STAS 6646-3 Iluminatul artificial. Condiii speciale pentru iluminat n cldiri civile.
PE - 136 Normativ pentru folosirea energiei electrice la iluminatul artificial n utilizri casnice.
Documente interpretative
CEE - nov 93 Igiena, sntatea i mediul nconjurtor.
Norme Protecia muncii n sectorul sanitar.
V.4.(A).5. IGIENA AUDITIV
Cerina privind igiena auditiv se refer la conceperea i realizarea spaiilor interioare ale spitalelor astfel
nct zgomotul perturbator perceput de utilizatori s fie meninut la un nivel ce nu le poate afecta sntatea.
Igiena auditiv se refer la condiiile interioare de zgomot, respectiv la ambiana acustic interioar.
Performanele corespunztoare asigurrii ambianei acustice interioare, sunt tratate la cap.V.6. Protecia
mpotriva zgomotului".
V.4.(B). IGIENA APEI
Cerina privind igiena apei se refer la condiiile privind distribuia apei ntr-un debit suficient i la
satisfacerea criteriilor de puritate necesare apei potabile. Apa necesar alimentrii instalaiilor din cldiri
trebuie s aib o anumit calitate exprimat prin ansamblul proprietilor sale fizice, chimice, bacteriologice,
organoleptice, etc.
CRITERII, PARAMETRII I NIVELURI DE PERFORMANT cu privire la:
V.4.(B).1. Asigurarea calitii apei (potabilitatea)
-se va realiza conform prevederii STAS 1342
OBSERVAIE:
Verificarea ndeplinirii condiiilor de calitate a potabilitii apei se face de ctre centrele de medicin
preventiv.
V.4.(B).2. Asigurarea debitului de ap la punctul de consum
- se va realiza conform prevederii STAS 1478 (punctele de consum tehnologic vor fi stabilite conform
cerinelor de funcionare a echipamentelor).
V.4.(B).3. Asigurarea cantitii de ap potabil necesar (|/pat/zi)
V.4.(B).3.1. Necesar curent pentru:
- igiena bolnavilor 240
- igiena personalului 40
- igiena lenjeriei 110
- preparare hran igien bloc alimentar 100
- igiena spaiilor, mobilierului, obiectelor sanitare 40

- preparare apa sterila pentru spalare chirurgical, ap distilat, splare i dezinfecie instrumentare
25
- utilizri tehnologice 20
- igienizare platform, gunoi, recipiente colectare reziduri, crematoriu i anexe 10-15
- ntreinere ci acces, spaii exterioare, zone de protecie sanitar 10
- necesiti grup gospodresc (buctrii, spltorii) 25-30
- pierderi de ap n reeaua de distribuie -cea 10%
T O T A L cca.700 l/pat/zi
V.4.(B).3.2. Necesar n perioadele de deficit sau ntrerupere a alimentrii cu ap -min. 500 l/pat/zi timp de
12 ore
V.4.(B).3.3. Necesar pentru sectoarele de recuperare medical balneo-fizico-terapeutic -130
l/procedur (om afara consumului precizat mai sus)
ATENIE!
Nu se admite utilizarea apei nepotabile n spitale.
ANEXA V.4.2.
DOCUMENTE CONEXE
STAS 6322 Ap potabil. Determinarea culorii
STAS 6323 Ap potabil. Determinarea turbiditii.
STAS 6324 Ap potabil. Determinarea temperaturii, mirosului i gustului.
STAS 6325 Ap potabil. Determinarea PH-ului.
STAS 6329 Ap potabil. Analiza biologic.
STAS 3001 Ap. Analiza bacteriologic.
STAS 1342 Ap potabil.
STAS 3026 Ap potabil. Determinarea duritii.
STAS 3002 Ap potabil. Determinarea substanelor organice.
STAS 12650 Ap potabil. Determinarea coninutului de pesticide
Documente interpretative
CEE - nov.93 Igiena, sntate i mediul nconjurtor.
Norme Protecia muncii n sectorul sanitar.
V.4.(C). IGIENA EVACURII REZIDUURILOR
LICHIDE
Cerina privind igiena evacurii rezidurilor lichide, implic asigurarea unui sistem corespunztor de eliminare a
acestora astfel nct s nu prezinte surse poteniale de contaminare a mediului, s nu emit mirosuri
dezagreabile, s nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare i s nu prezinte riscul de contact cu sistemul
de alimentare cu ap.
Rezidurile lichide din spitale sunt:
- apele uzate menajere obinuite (de la grupurile sanitare) -cap.III.5.1.5.1.
- apele uzate menajere cu nisip, pmnt i grsimi (de la spltorii j buctrii) - cap. III.5.1.5.2.
- apele uzate radioactive (de la laboratoarele de medicin nuclear) - cap.III.5.1.8.
- apele contaminate cu ageni patogeni (din secii de boli infecioase i laboratoare de bacteriologic).
- apele pluviale cap.111.5.1.6.
CRITERII, PARAMETRII I NIVELURI DE PERFORMAN cu privire la:
V.4.(C).1. Asigurarea evitrii polurii solului, apelor subterane, sau a aerului
V.4.(C).1.1. Condiii de rezolvare a evacurilor
- apele uzate din unitile spitaliceti se evacueaz exclusiv prin reeaua de canalizare.
- lipsa unor sisteme publice de canalizare se accept numai n cazul staionarelor rurale sau unele
aezminte de post-cur, situaie n care unitile sanitare respective vor fi prevzute cu instalaii
proprii de colectare, tratare i evacuare a apei uzate, astfel executate nct s nu provoace
poluarea solului, apelor sau a aerului.
- apele uzate vor fi colectate prin reele interioare separate i evacuate n reeaua de canalizare a
incintei, dup tratarea prealabil a celor cu coninut de grsimi, nisip, pmnt, sau substane
nocive (chimice, biologice, radioactive) - vezi cap.111.5.1.7.
V.4.(C).1.2. Condiiile de calitate a apelor uzate

- apele uzate evacuate n reelele de canalizare trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute in


Normativ C 90.
V .4.(C).1.3. Condiiile de calitate a conductelor de canalizare
- s reziste la sarcinile mecanice sau de alt natur la care sunt supuse.
- s fie impermeabile.
- s fie rezistente la agresivitatea apelor uzate transportate.
- s aib o rugozitate ct mai redus.
- s respecte cotele de montaj pentru a se evita colmatarea.
V.4.(C).2. Asigurarea evitrii emisiei de mirosuri dezagreabile
V.4.(C).2.1. Condiii de rezolvare
- se vor lua msuri de etaneitate a cminelor de racord i de vizitare din imediata vecintate a
cldirilor spitaliceti
- se va asigura o diluie corespunztoare a apelor uzate -racordurile dintre reeaua de canalizare
pluvial din incinta spitalului i gurile de scurgere ale reelei vor fi sifonate pentru a se evita
ieirea mirosurilor din canalizare.
V.4.(C).3. Evitarea interconexiunii dintre apele uzate i apa potabil
- se asigur prin rezolvarea corect a sistemelor de canalizare i alimentare cu ap, conform
prevederii STAS 8591/1
ANEXA V.4.(C)
DOCUMENTE CONEXE
STAS 1795 Canalizare interioar.
STAS 1846 Canalizri exterioare. Debite. Prescripii de proiectare.
STAS 3051 Sisteme de canalizri. Canale ale reelelor exterioare. Prescripii de proiectare.
STAS 2448 Canalizri. Cmine de vizitare. Prescripii de proiectare.
STAS 6701 Canalizri. Guri de scurgere cu sifon i depozit
STAS 10859 Canalizri. Staii de epurare a apelor uzate provenite din centrele populate.
STAS 12278 Canalizri. Bazine de fermentare a nmolurilor la staiile de epurare a centrelor populate.
STAS 12594 Canalizri. Staii de pompare.
Documente interpretative
CEE - nov 93 Igiena, sntatea i mediul nconjurtor.
V.4.(D). IGIENA EVACURII REZIDUURILOR SOLIDE
Cerina privind igiena evacurii rezidurilor solide din spitale, implic asigurarea unitilor spitaliceti cu
sisteme corespunztoare de colectare, depozitare i evacuare a acestora astfel nct s nu fie periclitat
sntatea i igiena oamenilor, eliminnd totodat riscul de poluare a aerului, apei i solului.
Deeurile solide din spitale sunt:
1.deeuri reciclabile (neinfectate)
- hrtie, ambalaje din carton
- ambalaje din sticl
- metal
2.deeuri nereciclabile
- gunoaie menajere (de la buctrie, biberonerie, oficiile alimentare din seciile medicale)
- deeuri medicale curente (vat, tifon, ervete, produse biologice, deeuri laborator)
- deeuri medicale contaminate radioactiv
CRITERII, PARAMETRII I NIVELURI DE PERFORMAN
V.4.(D).1. Asigurarea colectrii, depozitrii si evacurii deeurilor solide n condiii de igien
Se colecteaz i se depoziteaz distinct, dup natura materialelor, dup ce au fost asigurate condiiile de
reciclare (splare, preambalare) la locul lor de proveniena.
- se depoziteaz pe platforme speciale, ntr-un spaiu izolat.
V.4.(D).1.1. Deeurile reciclabile
- se colecteaz i se depoziteaz distinct dup natura materialelor, dup ce au fost asigurate
condiiile de reciclare (splare, preambalare) la locul lor de provenien.
- se depoziteaz pe platforme speciale. ntr-un spaiu izolat.
V.4.(D).1.2. Deeurile nereciclabile
V.4.(D).1.2.1. Gunoaiele menajere

- se colecteaz la surs i se transport n recipiente nchise (pubele) sau n saci de polietilen


nchii etan
- se depoziteaz ntr-o ncpere specializat, amplasat pe platforma de deeuri, prevzut cu
instalaii de ap i canalizare pentru meninerea igienei att a spaiului ct i a recipienilor.
V.4.(D).1.2.2. Deeurile medicale curente
(provin din activitile medicale, prezint potenial infecios)
- trebuie colectate n ambalaje etane, transportate i depozitate n condiii de maxim siguran
d.p.d.v. al igienei pentru a mpiedica contaminarea direct sau indirect (prin intermediul
insectelor sau roztoarelor) a personalului sau a populaiei.
- se trateaz cu substane dezinfectante i/sau se ard n crematorii (vezi cap.III.10.2.2.).
V.4.(D).1.2.3. Deeurile solide contaminate radioactiv
(provin de la laboratorul de medicin nuclear)
- se colecteaz i se depoziteaz separat de celelalte deeuri din spital, ntr-un depozit amplasat n
cadrul laboratorului, ecranai i ventilat corespunztor.
a.deeurile puternic radioactive
- se colecteaz n recipiente speciale nchise ermetic i ecranate.
- se depoziteaz temporar n depozitul spitalului, pn la preluarea lor de ctre unitatea teritorial
specializat n tratarea deeurilor.
b.deeurile slab radioactive
- se colecteaz n recipiente port-deeu.
- se depoziteaz n depozitul laboratorului i se dezactiveaz prin staionare pe durata de timp
calculat, n funcie de perioada de njumtire a surselor radioactive utilizate.
Depozitele pentru deeurile solide radioactive sunt parte integrant a unitii nucleare i se conformeaz
prescripiilor tehnice i de autorizare prevzute de Normativul republican de securitate nuclear".
OBSERVAIE:
Avnd n vedere c pn la ora actual nu exist reglementri specifice cu privire la evacuarea rezidurilor
solide din unitile spitaliceti, se recomand ca n etapa de proiectare a unui spital, proiectantul s consulte
Ministerul Sntii, prin experii acreditai, asupra recomandrilor existente pe plan mondial la data
proiectrii.
V.4.(E). REFACEREA I PROTECIA MEDIULUI
Cerina privind refacerea i protecia mediului implic conceperea i realizarea unitilor spitaliceti astfel
nct pe toat durata de via (execuie, exploatare, postutilizare) s nu afecteze n nici un fel, echilibrul
ecologic i s nu duneze sntii, linitii sau strii de confort a oamenilor prin modificarea calitii factorilor
naturali sau creai prin activiti umane.
CRITERII, PARAMETRII I NIVELURI DE PERFORMAN
V.4.(E).1. Asigurarea evitrii polurii aerului exterior
V.4.(E).1.1. Concentraiile maxim admisibile pentru potenialii poluani emii n atmosfer ca urmare a
activitilor spitaliceti vor avea valori corespunztoare conform prevederii STAS 10574.
V.4.(E).1.2. Msuri preventive
- limitarea emisiilor de poluani coninute n gazele de ardere provenite din centrala termic i
crematoriu (dac este cazul) prin controlul arderii sau dimensionarea coului de fum, n vederea
realizrii dispersiei acestora n atmosfer.
- filtrarea aerului evacuat i contaminat cu germeni patogeni prin utilizarea sistemelor specifice de
purificare.
- evacuarea cu diluie n atmosfer a aerului purttor de noxe, sau provenit din instalaiile de
ventilare climatizare, innd cont de zonele populate i de direcia vntului dominant.
- se vor respecta cu strictee regulile de amplasare privitoare la poziiile relative dintre prizele de aer
proaspt i gurile de evacuare.
V.4.(E).2. Asigurarea evitrii polurii solului si apei
V.4.(E).2.1. Msuri de prevenire
- apele uzate provenite de la unitile spitaliceti se vor evacua numai prin sisteme (reete) proprii de
canalizare, ce trebuie s respecte condiiile prevzute la cap.V.4.(C).1.3.
- nainte de deversarea n sistemele publice de canalizare, apele uzate evacuate din unitile
spitaliceti vor suferi operaiuni de neutralizare i tratare n funcie de natura poluanilor continui
(vezi cap.III.5.2.2.2.).
- apele uzate evacuate n sistemele publice de canalizare vor trebui s ndeplineasc obligatoriu
prevederile Normativ C 90.

ANEXA V.4.(E).
DOCUMENTE CONEXE
Legea 137/95 Legea proteciei mediului.
Legea 5/1989 Legea privind protecia i asigurarea calitii apelor.
Legea 3/1978 Legea privind asigurarea sntii populaiei.
Decret 466-1979 Decret privind regimul produselor i substane toxice.
Decret 414/1979 Decret privind stabilirea valorilor limit admisibile principalelor substane poluante din apele
uzate.
Ordinul 462/1993 Condiii tehnice privind protecia atmosferei.
STAS 10574 Aer din zonele protejate. Condiii de calitate.
STAS 10331 Puritatea aerului. Principii i reguli generale de supraveghere a calitii aerului.
STAS 10194 Puritatea aerului. Determinarea coninutului de bioxid de sulf.
STAS 10329 Puritatea aerului. Determinarea bioxidului de azot.
V.5. IZOLAREA TERMIC, HIDROFUG I ECONOMIA DE ENERGIE
Cerina privind izolarea termic, hidrofug i economia de energie se refer la asigurarea unei
conformri generale i de detaliu a cldirii astfel nct pierderile energetice s fie minime iar consumurile de
energie n vederea obinerii unui confort minim admisibil s fie ct mai limitate.
CRITERII, PARAMETRII I NIVELURI DE PERFORMAN
V.5.1. Asigurarea performanelor higrotermice ale elementelor perimetrale astfel nct pierderile de
cldur s fie ct mai reduse, respectiv:
V.5.1.1. Rezistena termic specific necesar (Ros) a elementelor de inchidere trebuie sa fie mai
mare sau egala cu rezistenta minima necesara la transfer termic (Ronec.) calculate conform STAS 6472/3.
V.5.1.2. Diferena de temperatur (DTi) dintre faa interioar a elementelor de nchidere i aerul
interior (conf. STAS 6472/3) s fie de maxim.
Temperatura
interioar

Umiditatea Diferena de temperatur DTi (K)


relativ
perei
acoperi
pardoseli

18 C

60%

22 C

50%

4,5

V.5.2. Evitarea apariiei condensului se obine prin:


V.5.2.1. Temperatura pe suprafata interioar (T si) s aib n orice punct, o valoare peste
temperatura punctului de rou stabilit conform STAS 6472/3 n funcie de umiditatea relativ a aerului
interior.
V.5.2.2. Umiditatea materialelor componente ca urmare a condensrii vaporilor de ap n
perioadele reci, s nu depeasc valorile normate conf. STAS 6472/4 (n vederea eliminrii riscului de
apariie a coloniilor de ageni patogeni).
V.5.2.3. Cantitatea de ap provenit din condensarea vaporilor, din masa elementului de nchidere,
n perioada rece s fie mai mic dect cantitatea de ap evaporat n perioada cald (conform STAS 64724), (ma < mv).
V.5.3. Asigurarea economiei de energie ntr-o cldire spitaliceasc privete principalele modaliti de
utilizare a energiei n condiii determinate de amplasare (condiii exterioare), de utilizare funcional (cerine
interioare) i de dotare tehnic (posibiliti de realizare) i anume: nclzire, ventilare i tratare a aerului cu
sau fr rcire sau controlul umiditii i preparare a apei calde de consum. Economia obinut din energia
consumat n special pentru nclzire n sezonul rece, dar i pentru rcire n sezonul cald, implic
conceperea i realizarea construciilor spitaliceti i n special a elementelor de nchidere cu o bun izolare
termic, cu o corect orientare, dimensionare i dotare a elementelor vitrate i cu o sczut permeabilitate la
aer.
Consumurile de energie pentru ventilare i tratare special a aerului depind de tipul, structura i gradul de
dotare al spitalului, n special intervenind dimensionarea dar i echiparea cu instalaii specifice a sectoarelor
chirurugical, ATI, etc., factori importani sunt debitele de aer proaspt vehiculate, condiiile de stare a aerului
dorite la interior fa de condiiile de stare a aerului exterior, duratele de funcionare, etc. consumurile de
energie pentru prepararea apei calde menajere depind de tipul, structura i gradul de dotare al spitalului.
V.5.3.1. Coeficientul global de izolare termic al cldirii G1" trebuie s fie inferior valorii
corespunztoare la referina G1 ref" [W/m3h], determinai conform Normativ pentru calculul coeficientului
global de izolare termic, la cldiri cu alte destinaii dect cea de locuit".
Valorile coeficienilor de control ae" (rezistene termice normate) necesare pentru calculul coeficientului
global de referin (G1 ref.) sunt urmtoarele:

zona climatic
a
b
c
d
c

I
1.30
2.75
1.50
1.30
0.40

II
1.40
3.00
1.60
1.30
0.50

III
1.50
3.25
1.70
1.30
0.50

n care:
a = perei exteriori
b = planeu de la ultimul nivel
c = planeu de peste subsol
d = soclu
e = elemente vitrate
V.5.3.2. Necesarul specific global de cldur pentru nclzire al cldirii G" trebuie s fie inferior valorii
corespunztoare de referin G1 ref." [W/m3K].
V.5.3.3. Consumul anual global de cldur pentru nclzirea cldirii

n care:
G = are semnificaia de mai sus
Ntimitoi = numrul de grade zile; se determin funcie de temperatura exterioar de ncepere/sfrire a
perioadei de nclzire (toi) i de temperatura interioar medie pentru nclzire (t imi)
V = volumul construit la care se refer G i Qi.an
V.5.3.4. Consumul anual global de cldur pentru ventilare (mecanic).

- constituie o sum de consumuri specifice (timv, tov, nv, rv) diverselor aplicaii, n care:
- debit de aer proaspt pentru tipul de aplicaie [m 3/h]
- numr de grade zile pentru temperaturi exterioare de ncepere/sfrire a consumului (t ov) i temperatura
interioar medie n respectiva aplicaie (timv).
- durata zilnic de funcionare n respectiva aplicaie [h/zi]
- durata de funcionare n perioada de nclzire [%]
- eficiena recuperrii de cldur utilizate.
V.5.3.5. Consumul anual global de energie pentru umidificare

- constituie o sum de consumuri specifice (t imv, tov, nv, rv) diverselor aplicaii cu umiditate controlat,
n care semnificaiile sunt cele anterioare pentru aplicaiile n cauz: rl - randamentul recuperrii
cldurii latente (dac este cazul).
V.5.3.6.Consumul anual global de energie pentru rcire dezumidificare

- formula d un nivel aproximativ al consumurilor de energie electric pentru aplicaiile cu aer


proaspt 100% (Lp1) i pentru aplicaiile cu aer proaspt parial (Lp2) n care:
Lp1, Lp2 - debite de aer proaspt [m3/h]
Dr1, Dr2 - durate de rcire [zile/an] cu procente de funcionare - d r1, dr2
r1, r2 - durate zilnice de funcionare [h/zi]
r.rl, r.r2 - eficiente de recuperare de cldur total

C= 1,62 n funcie de zona climatic


V.5.3.7. Consumul anual global de cldur pentru preparare ap cald menajer
Qacm.an = 35OOP pn la 7000P [KWh/an] funcie de tipul, structura i dotarea spitalului, valorile mari
corespund spitalelor ce au consumuri specifice ridicate de a.c.m. - (secii de chirurgie, obstetric, boli
nervoase, etc).n care
P = numr de paturi de spitalizare.
OBSERVAII:
- Consumurile de cldur sunt calculate la instalaiile de utilizare.
- Spitalele fiind mari consumatoare de energie, prin proiectarea i exploatarea instalaiilor termice se
impun msuri de limitare a consumurilor energetice care n principal se refer la:
o eficiena sistemelor adoptate i performanele energetice ale elementelor utilizate
(randamente, consumuri specifice etc).
o msuri de recuperare a energiei i utilizarea acesteia ca surs secundar de cldur cum ar fi
recuperarea de energie termic din gazele arse provenite de la centrala termic,
recuperarea unei pri din cldura aerului de evacuare din instalaiile de ventilare,
producerea aburului de joas presiune din condensul de medie presiune, utilizarea
condensului provenit din instalaia de abur pentru prenclzirea apei de adaos sau
prepararea apei calde de consum.
o introducerea circuitelor separate de nclzire pe zone ce beneficiaz de acelai regim termic,
sistem de cedare a cldurii i programe de funcionare.
o sporirea gradului de automatizare al instalaiilor atunci cnd acestea contribuie efectiv la
realizarea economiei de energie n exploatare, corelat cu aplicarea unor regimuri economice
de exploatare funcie de condiiile climatice, categoria cldirii spitaliceti, felul ocuprii,
programe de lucru etc.
o izolarea termic a conductelor pentru diveri ageni termici i a canalelor de aer cald i rece.
o utilizarea n msura posibilitilor a surselor neconvenionale de cldur.
o contorizarea energiei termice.
ANEXA V.5.
DOCUMENTE CONEXE
STAS 6472/2 Fizica construciilor. Higrotermia. Parametrii climatici exteriori.
STAS 6472/3 Fizica construciilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcie ale
cldirii.
STAS 6472/4 Fizica construciilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de construcie la difuzia vaporilor
de ap. Prescripii de calcul
STAS 6472/6 Fizica construciilor. Higrotermia elementelor de construcii cu puni termice.
STAS 6472/7 Fizica construciilor Termotehnica. Calculul permeabilitii la aer a elementelor i materialelor
de construcii.
STAS 4389 Instalaii de nclzire. Numrul anual grade-zile.
STAS 9791 Rosturi Ia faadele cldirilor executate cu panouri mari prefabricate. Clasificare, terminologie i
principii generale de proiectare.
NP 200 Instruciuni tehnice pentru proiectarea la stabilitate termic, a elementelor de nchidere a cldirilor.
Prescripii tehnice n curs de editare (INCERC) Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare
termic la cldiri cu alt destinaie dect cea de locuit.
C - 107 Normativ pentru proiectarea i executarea lucrrilor de izolaii termice
C 112 Normativ pentru proiectarea i executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrrile de
construcii.
STAS 6472/10 Fizica construciilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala. Clasificarea
i metoda de determinare.
STAS 13149 Fizica construciilor. Ambiane termice moderate. Determinarea indicilor PMV, PPD i nivele de
performan pentru ambiane.
STAS 1907/1 Instalaii de nclzire. Calculul necesarului de cldur. Prescripii de calcul.
Reglementri n curs Normativ privind igiena compoziiei aerului la
de editare (INCERC) cldiri cu diverse destinaii n regim de iarn-var.

P 68 Normativ privind gradul de protecie termic a cldirilor i de reducere a consumului de energie pentru
nclzire.
Documente interpretative CEE - nov. 1993 - Economia de energie i izolare termic.
V.6. PROTECIA MPOTRIVA ZGOMOTULUI
Cerina privind protecia mpotriva zgomotului implic conformarea spaiilor, respectiv a elementelor lor
delimitatoare astfel nct zgomotul provenit din exteriorul cldirii sau din camerele alturate perceput de
ctre ocupanii cldirii, s se pstreze la un nivel corespunztor condiiilor n care sntatea acestora s nu
fie periclitat, asigurndu-se totodat n interiorul spaiilor o ambian acustic minim acceptabil.
CRITERII, PARAMETRII I NIVELURI DE PERFORMAN cu privire la:
V.6.1. Asigurarea ambianei acustice n interiorul ncperilor cu specific medical
V.6.1.1. Nivel de zgomot echivalent interior (limite admisibile) datorat unor surse de zgomot exterioare
unitilor funcionale:
30 dB(A)5 dB(A) - n plus ziua
- n minus noaptea
MENIUNE:
n cazul spaiilor ce necesit instalaii de ventilare i/sau climatizare (tratarea aerului) se admite ca nivelul de
zgomot interior s fie depit cu nc max. 5 uniti fa de cel menionat mai sus (a se vedea Tab. 1 cap.
V.4.(A).1.
V.6.1.2. Msuri de asigurare a ambianei acustice
- amplasarea unitilor spitaliceti n zone fr vecinti productoare de zgomot sau vibraii.
- gruparea n cadrul unitilor spitaliceti a compartimentelor cu activiti similare.
- separarea spaiilor cu cerine deosebite d.p.d.v. al confortului acustic, de spaiile productoare de
zgomot (spaii gospodreti i spaii tehnico-utilitare).
- evitarea alturrii bateriei de ascensoare de ncperile destinate bolnavilor spitalizai.
- pentru cazul n care nu este posibil ndeprtarea ncperilor cu activiti productoare de zgomot,
se vor lua msuri corespunztoare de prevenire sau atenuare a zgomotului prin:
prevederea de echipamente dinamice (pompe ventilatoare, compresoare) cu nivel de zgomot
sczut, n funcionare.
msuri constructive de atenuare a zgomotelor sau vibraiilor produse de unele surse locale
(aparate sau utilaje) conform prevederilor STAS 8048/1.
izolarea corespunztoare a elementelor despritoare, conform prevederi Instruciuni tehnice
C 125".
limitarea vitezelor de vehiculare a fluidelor n elementele instalaiilor utilitare, termice, de
ventilaie, sanitare etc.
V.6.2. Asigurarea izolrii acustice a spaiilor la zgomot aerian - pe orizontal (valori maxim admisibile)
V.6.2.1. Indicele de izolare al peretelui exterior la:
- saloane (inclusiv de terapie intensiv), cabinete de consultaii, sli de operaii i anexe ale acestora.
= 26 (-26) dB
V.6.2.2. Indicele de izolare a peretelui interior la:
- saloane 1-2 paturi
fa de saloanele adiacente
= 56 (+4) dB
- fa de coridoare
= 59 (+7) dB
- saloane cu peste trei paturi i saloane de terapie intensiv
fa de saloane adiacente i cabinete de consultaii
= 51 (-1) dB
fa de coridoare
= 56(+4) dB
- sli de operaii (n sectorul urgene)
fa de saloane adiacente, cabinete consultaii, terapie intensiv

= 46 (-6) dB
fa de coridoare
= 51 (-1) dB
- cabinete consultaii
fa de saloane adiacente
= 46 (-4) dB
fa de coridoare
= 51 (-1) dB
V.6.3. Asigurarea izolrii acustice a spatiilor la zgomot aerian i de impact pe vertical (valori maxim
admisibile conform STAS 6156).
V.6.3.1. Indicele de izolare al planeului la:
- saloane 1-2 paturi
fa de saloane adiacente, cabinete consultaii
Ia (Ea) = 56 (+4) dB
li (Ei) = 60 (0) dB
fa de coridoare, birouri (dup caz)
Ia (Ea) = 59(+7) dB
li (Ei) = 53(+7) dB
fa de exteriorul cldirii
Ia (Ea) = 51(-1)dB
li (Ei) = 57(+3)dB
- saloane cu peste 3 paturi i saloane terapie intensiv
fa de saloane adiacente
Ia (Ea) = 51(-1)dB
li (Ei) = 60(0)dB
fa de cabinete de consultaii
Ia (Ea) = 51(-1)dB
li (Ei) = 57(+3)dB
fa de sli de operaii i anexe ale acestora
Ia (Ea) = 56(+4)dB
li (Ei) = 57(+3)dB
fa de coridoare, birouri (dup caz)
Ia (Ea) = 56(+4)dB
li (Ei) = 53(+7)dB
- sli de operaii inclusiv anexe
fa de saloane adiacente i cabinete de consultaii
Ia (Ea) = 46(-6)dB
li (Ei) = 57(+3)dB
fa de exteriorul cldirii
Ia (Ea) = 51(-1)dB
li (Ei) = 57(+3)dB
fa de coridoare, birouri
Ia (Ea) = 51(-1)dB
li (Ei) = 57(+3)dB
- cabinete de consultaii
fa de saloane adiacente
Ia (Ea) = 46(-6)dB
li (Ei) = 60(0)dB
fa de exteriorul cldirii
Ia (Ea) = 51(-1)dB
li (Ei) = 57(+3)dB
fa de coridoare, birouri (dup caz)

Ia (Ea) = 51(-1)dB
li (Ei) = 57(+3)dB
ANEXA V.6.
DOCUMENTE CONEXE
STAS 10009 Acustica n construcii. Acustica urban. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.
STAS 6156 Acustica n construcii. Protecia mpotriva zgomotului n construcii civile i social-culturale.
Limite admisibile i parametrii de izolare acustic.
P 122 Instruciuni tehnice pentru proiectarea i executarea msurilor de protecie acustic la cldiri socialculturale.
C 125 Instruciuni tehnice de proiectare i execuie privind protecia fonic a cldirilor
Documente interpretative CEE - nov. 93 - Protecia la zgomot.

S-ar putea să vă placă și