Sunteți pe pagina 1din 214

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE IAMENAJRIITERITORIULUI ORDIN Nr.4/N din: 22.01.

1997 Avn
d nvedere: Avizele Consiliului Tehnicotiinific nr. 341/96 342/96 343/96, In temeiul H.
G. nr. 456/1994privind organizarea i funcionarea Ministerului Lucrrilor Publice i Am
enajrii Teritoriului, In conformitate cu Hotrrea Parlamentului nr. 12/1996 i a Decre
tului nr. 591/1996, Ministrul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului emite urmto
rul ORDIN Art. 1 Se aprob "Normativ privindproiectarea i verificarea construciilor
spitaliceti i a instalaiilor" Indicativ NP01597 Art.2 Reglementrile de la art. 1intr n
vigoare ladata publicriinBuletinulConstruciilor. Art. 3 Direcia Programe de Cercetar
e i Reglementri Tehnice va aduce la ndeplinire prevederile prezentului ordin. MINIS
TRU NICOLAE NOICA MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE I AMENAJRII TERITORIULUI

DIRECIA COORDONARE CERCETARE TIINIFIC I REGLEMENT RI TEHNICE PENTRU CONSTRUCII PROIECT


REA I VERIFICAREA CONSTRUCIILOR SPITALICETI IA INSTALAIILOR AFERENTE ACESTORA
NORMATI V privind
Elaborat de : JSTITUTUL
DE PROIECTARE, CERCETARE I TEHNIC DE CALCUL SI CONSTRUCII IPCT S.A. BUCURETI n colabo
rare cu: ISTITUTUL DE PROIECTRI CARPAI R.A.

IPCT SA
D I R ECTOR GENERAL ing.erban Stnescu DIRECTORGENERAL ADJUNCT dr.ing.DanCp n EF DEPAR
ENT ARHITECTUR dr.arh.tefa

n B a r t h o n R E S P O N S A
BIL LUCRARE arh.Ioana Atanasescu

CARPATI PROIECT RA DIRECTOR ing.Mihai Mihalache RESPONSABILI LUCRARE arh.Silvia


Mldres cu ing.Ra du Mldrescu Avizat de:CTSMLPAT DIRECIA DE COORDONARE, CERCETARE TIINI
IC I REGLEMENTRI TEHNICE PENTRU CONSTRUCII DIRECTOR ing.Octavian Mnoiu RESPONSABIL TE
M arh.Doroteia Cocheci CUP RINS VOLUMUL I
I. GENERALITI 1.1. Obiect 1.2. Domeniu de aplicare i condiii de utilizare II. CADRUL
LEGISLATIV privind cldirilor II.1. Cadrul general Anexa IIa Documente conexe III
. CONDIII FUNCIONALE I DETEHNOLOGIE MEDICALA pentru proiectarea construciilor si ins
talaiilor III.1. Date generale, tipuri de spitale, date tematice debaz III.2. Orga
nizarea funcional igeneral III3. Prezentarea cerinelor funcionale tehnologice pentru p
rincipalele compartimente i servicii III.4. Instalaii electrice III.5. Instalaiide
alimentarecu ap i canalizare III.6. Instalaiide ventilare i tratarea aerului III.7.
Instalaii termice III.8. Instalaii frigorifice III.9. Instalaii degazenaturale iflui
demedicinale
proiectarea, realizarea siexploatarea spitaliceti

III.10. Instalaii de colectare itratare deeurisolide IV. CRITERII FUNCIONAL URBANIST


ICE privind amplasarea cldirilor spitaliceti IV. 1. Dimensionareai forma terenului
IV.2. Caracteristici geofizice ale terenului IV.3. Condiiide microclimat nzona amp
lasamentului IV.4. Amplasarea spitalelor n cadrul localitilor IV.5. Criterii de org
anizare funcionalurbanistic a incintei sau a platformei spitaliceti ANEXE GENERALE
AI. Scheme funcionale privind principalelecompartimente i sectoare AI I. Condiii pr
ivind derulareaprocesului de proiectare, realizarea i exploa tarea construciilor s
pitaliceti AII.l. Considerente generale AII.2. Derulareaprocesului deproiectare A
I 1.3. Realiz arealucrrilor de construciii instalaii AII.4. Exploatarea cldirilor spi
taliceti Anexa AII.2.a. Listaavizelor i acordurilor ce trebuie obinute de in vestit
or (beneficiar de folosin) pe parcursul elaborrii proiectului NORMATIV DE PROIECTAR
E A CLDIRILOR SPITALICETI INDICATIV NPO1597 I GENERALITI I.1OBIECT I1.1 Prezentul no
rmativ stabileteprincipiide concepie pentruproiectarea cldirilor spitaliceti inclusi
va incintelor i terenurilor aferente (cap.II iIV), precum i valorile parametrilor c
edefinesc exigenele utilizatorilor, n conformitate cuprevederile Legii 10/1995. (c
ap.V). I.1.2. Prezentul normativreprezint n principal unghid pentruuzulproiectanilo
rde spitale, avnd n vedere complexitatea deosebit a acestorprograme datorat nprincipa
l: echipamentelor i tehnologiilor ce se utilizeaz n diagnosticul i tratamentul medic
al, acestea impunnd performane superioare cldirilor n care se amplasea z vulnerabilit
deosebite a principalilorutilizatori ai cldirii, bolnavii, cu capaci ti fizice i psi
hice diminuate, mai expuidiferitelor riscuri ce survin n exploatarea cldirilor i ins
talaiilor cerinei specifice unitilor sanitare de ase menine n funciune, la parametri
cvai asigurrii asistenei medicale nal t calificate i eficiente, inclusiv n caz de cala
mitate sau dezastru.

1.1.3. Prezenta reglementare stabilete condiiile minimede calitate, coresp unztoare


cldirilor spitaliceti (indiferent de profilul i capacitatea acestora), ce trebuie
realizate i meninute, la aceiai parametri,pe ntreaga durat de existen a construciei.
2. DOMENIU DE APLICARE I CONDIII DE UTILIZARE I.2.1 Prevederile prezentei reglemen
tri se vor aplica laproiectarea cldirilorspitaliceti noi, i dup caz la modernizarea,
reamenajarea, consolidarea sau repararea cldirilor existente. I.2.2. Prevederilep
rezentului normativ sevorutilizade ctre: organismele de admin istraie teritorial pr
ecum i alte persoane fizice sau juridice care iniiaz investiii n domeniul sntii (cap
cap.IV) verificatorii de proiecte i experi autorizai n conformitate cu Legea 10/1995
(cap.V) Elaborat de: INST. DE PROIECTARE CERCETARE I TEHNICA DE CALCULN CONSTRUCII A
probat de: MINISTRUL LUCRRILOR PUBLICE I AMENAJRII TERITORIULUI cu ordinul nr.4/Ndi
n 22.01.97 elaboratorii studiilorde fundamentare ale planurilorde amenajare a te
ritoriului, ale Planurilor Urbanistice Generale i Zonale (PUG, PUZ) ale regulamen
telordeurbanism genera le i locale, referitor la specificul funcional i condiiile de
amplasare a construciilor spitaliceti (cap.IV) i cap.V) elaboratorii studiilordepre
fezabilitate sau alestudiilorpreliminare pentru ntocmirea temelorde proiectare i a
temelorde teh nologie medical (cap.III icap.IV) persoane fizice i juridice angajate
princontracte de consultan tehnic de ctre investitori sau antreprenorii executani ai
lucrrilor (cap.III i cap.IV). I.2.3. Prin prezentul normativ sunt reglementate co
ndiii de calitate admisibile (ni veluri de performan conf.cap.V) corespunztoare cate
goriei de importan C". Proiectantul, la solicitarea beneficiarului, poate adopta al
te valori ale parametrilor corespunztori cerinelor utilizatorilor, dar n nici un ca
z inferioare celorprevzute prin prezentul normativ. I.2.4. La proiectareauneicldir
i spitaliceti se vor respecta,pe lngprevederile pr ezentului normativ, toate reglem
entrile tehnice specifice domeniului, n vigoare la acea dat. II. CADRUL LEGISLATIV
PRIVIND PROIECTAREA, REALIZAREA I EXPLOATAREA CONSTRUCIILOR SPITALICETI

II.1CADRUL GENERAL II.l.l. Construciile spitaliceti sunt lucrri de utilitate public i


, n conformitate cu legislaia, privind asigurarea sntii populaiei, sunt uniti compon
ale reelei naionale i te ritoriale de asisten medical. II.1 .2. Organizarea spitalelor
(capacitate, profil medical, structura serviciilor componente), indiferent de n
atura fondurilor de finanare a investiiei sau formade proprietate, se face n confor
mitate cu prevederile legale privind organizarea reelei teritoriale a serviciilor
medicale sau cu Ordine ale Ministerului Sntii, emise n temeiul prerogativelor sale.
II. 1.3. Realizareaspitalelorse poate face prin finanaredin: a. fonduri publice (
dela bugetulde stat, bugetele locale, fonduri special constituite prin lege n afa
ra acestorbugete), b. credite garantate sau contractate de stat, c. fonduri priv
ate (de la persoane fizice sau juridice), d. fonduri mixte (publice + private).C
onstruciile spitaliceti realizate, integral sau parial, din fonduri publice i/sau cr
edite garantate de stat, urmeaz regimul investiiilorpublice conform cu Ordonana Guv
ernului nr. 12/1993 i se supun reglementrilordin Legea Finanelor Publice 72/1996pri
vi nd aprobarea investiiilor. II. 1.4. Executarea construciilor spitaliceti se auto
rizeaz de ctre administraia local n temeiul Legii 10/1995, indiferent de natura fondu
rilordincare se finaneaz acestea. II. 1.5. Realizarea construciilor spitaliceti i exo
ploatarea lor se vor face n conformitate cu prevederile Legii 10/1995privind cali
tatea n construcii. II. 1.6. Amplasarea spitalelor se poateface pe terenuri aparinnd
domeniului pu blic, domeniu privat al statului sau aunitior administrativteritori
ale, saupe terenuri proprietate privat a persoanelor fizice sau juridice, curespe
ctarea prevederilor legale ce reglementeaz utilizarea, concesionarea sau expropri
erea acestora (Legea 80/1994, Legea 33/1994, Legea 18/1990 etc). II. 1.7. Proiect
area construciilor spitaliceti finanate, integral sau n completare,de la bugetul de
stat,de la bugetele locale, din fonduri special construite prinlege n afara acest
orbugete,din credite externe garantate sau contractate de stat se adjudec prinlic
itaie public n condiiile stabilite de Ord. Guv. nr. 12/1993, de Ordinul comun al Min
isterului Fi nanelor(MF) si al Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriul
ui (MLPAT) nr.l743/69/N/1996. II. 1.8. Proiectarea construciilor spitaliceti (cldir
i + instalaii), indiferent dac acestea se finaneaz dinfonduripublice sau private, se
va face de ctre proiectani specialiti (arhiteci si ingineri) cu competen tehnic i ex
ien ndomeniul proiectrii de spitale i n domeniul tehnologiilor complexe implicate de a
sistena medical modern.

MENIUNE Pentru condiii privindderularea procesuluide proiectare, realizarea, precu


m i exploatarea construciilor spitaliceti, se va consulta Anexa general AII. ANEXA I
Ia DOCUMENTE CONEXE Legea 10/1995 privind calitatean construcii Legea 3/1978 privi
nd asigurarea sntii populaiei Legea 72/1996 privind finanele publice Legea 50/1991 pri
vind autorizarea executrii construciilor Legea 18/1991 privind fondul funciar Lege
a 33/1992 privind exproprierea pentru cauzede utilitate public Legea 83/1994 pent
ru aprobarea unorordonane aleGuvernului emise n baza Legii 58/1993 Legea 137/1995
privindprotecia mediului HG 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind proc
edurile de organizare a licitaiilor, prezentarea ofertelor i adjudecarea invest iii
lorpublice HG 727/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de or
ganizare a licitaiilor, prezentarea ofertelor i adjudecarea proie ctrii investiiilor
publice HG 112/1993 privind componena, organizarea i funcionarea Consiliului Interm
inisterial de avizare a lucrrilorpublice de interes naional i locuinelor sociale HG
376/1994 privind metodologiade elaborare a devizului generalpentru obiectivele d
e investiii HG 925/1995 pentru aprobareaRegulamentului de verificare i expertizare
tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor HG 525/1996
pentru aprobarea Regulamentuluigeneral de urbanism Ordonana Guv. 12/1993 privind
achiziiile de bunuri iinvestiii publice Ordin91/1991 MLPAT pentru aprobarea formul
arelor, aprocedurilorde autorizare i a coninutuluidocumentaiilorprevzute de Legea 50
/1991 OrdinMAPPM 125/1996 pentruaprobarea Procedurii de reglementare a activitilor
economice i sociale cu impact asupramediului nconjurtor OrdincomunMFMLPAT . 1743/6
9/N/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coninutul cadru alproiect
elor pe faze de proiectare , al documentelorde licitaie, al ofertelor i al contrac
telorpentru execuia investiiilor Legea 125/1996 pentru modificarea icompletarea Leg
ii nr.50/1991privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realiz
area locuinelor Legea 90/1996 Legea proteciei muncii III. CONDIII FUNCIONALE I DE TEH
NOLOGIE MEDICAL PENTR U PROIECTAREA CONSTRUCIILOR I INSTALAIILOR III.l. DATE GENERAL
E, TIPURI DESPITALE, DATE TEMATICE DE BAZ III. 1.1. n organizarea sistemului de oc
rotire a sntii, SPITALUL este unitatea de baz, care asigur asistena medical complet
e specialitate, preventiv, curativ i de recuperare

pentru bolnavii internai i ambulatori de pe teritoriul arondat . III. 1.2. Unitile s


pitaliceti care constituie baza reelei teritoriale sunt: spitale generale ce cupri
nd cel puin cele 4 specialiti medicale de boli principale: boli interne, chirurgie,
pediatrie, obstetricginecologie. In funcie de teritoriul arondat spitalele genera
le pot fi : comunale, oreneti, municipale, judeene. OBSERVAIE: Spitalele comunale mic
i pot avea numai 3 specialiti medicale (fr chirurgie), cazurile chirurgicale urmnd a
fi rezolvate n localitate urban cea mai apropiat. spitale de specialitate ce asigur
asistena medical ntruna din specialitile medicale principale sau ntrunui ori dou profi
uri medicale nrudite, derivate din acestea. De ex.: spitale de chirurgie cardiova
scular, de traumatologie i chirurgie reparatorie,de neurochirurgie (derivate din s
pecialitatea chirurgie) sau spitale de endocrinologie, de oncologie, deboli infe
cioase (derivate dinspecialitatea boli interne) .a.m.d.. OBSERVAIE: Spitalele diver
sificate pe specialiti sau profiluri medicale apar ca necesare n oraele mari. Pentru
unele specialiti sau profiluri se recomand instituirea de spitale de specialitate i
n spitalele mici sau mijlocii. De ex.: spitale de pediatrie sau materniti (datori
t vulnerabilitii mai mari a pacienilor i/sau specificitii actului medical), spitale de
boli infecioase (datorit riscului de contaminare), spitale de psihiatrie sau alte
boli cronice (datorita duratei mari de spitalizare). III. 1.3. Specialitile medica
le principale sau profilurile medicale derivate constituie secii medicale ncadrul
spitalului acestea mpreun cu serviciile specializate de diagnostic i tratament alctui
esc structura medical a unui spital. Sunt peste 20 deprofiluri medicale relativ a
utonome (cu tendin de diversificare i specializare continu), care pot intra distinct
, ca secii, n structura unui spital general, sau pot defini profilul i structura un
ui spitalde specialitate. n funcie de structura medical stabilit (rezultat ca urmare
necesitilordin teritoriu) i de dezvoltarea preconizat pentru serviciile dediagnostic
tratament (ca amploare, diversitate i nivel de echipare cu aparatur medical), spita
lele teritoriale (att cele generale ct mai alescele de specialitate) vor prezenta
diferene notabile ntre ele. III. 1.4. Spitalele de reea care cuprind i funciuni de nv
edical sunt denumite spitale clinice isunt difereniate Ia rndul lor n: spitale clini
ce generale (spitale universitare), spitale clinice de specialitate. OBSERVAIE: S
pitalele clinice se amplaseaz de regul iu

oraele n care exist instituii de nvmnt superior medical. III.15. Unitile medicale
organizate la nivel regional sau naional care, pe lng asistena medical propriuzis i n
de specialitate, integreaz i funciuni de cercetare tiinific sau primesc atribuii de fo
metodologic pentru anumite profiluri medicale sunt: institutele medica le, cent
rele medicale. Dei aceste uniti nu sunt ncadrate n categoria spitalelor propriuzise,
ele au n componena lor secii medicale i servicii de diagnostictratament organizate d
upsistemul unitilor spitaliceti. III.l.6. O categorie aparte de uniti de asisten medi
ce prezint asemnri de structura medical cu spitalele (iar a intra ns n cate goria ac
ora din punct de vedere al organizrii reelei sanitare), o constituie preventoriile
i sanatoriile. Preventoriile sunt uniti medicale ce acord asisten specializat pentru
revenirea mbolnvirii persoanelor care prezint acest risc. Sanatoriile sunt unitile ce
asigur asisten medical complementar (n faz de convalescen irecuperare)pacienilor
eiat ciclul principal de tratament. Preventoriile i sanatoriile se organizeaz pe p
rofiluri medicale, separat pentru aduli i copii. Am plasarea preventoriilor i sanat
oriilor se face n afara aglomerrilorurbane, n zone geoclimatice cu proprieti curative
sau nstaiuni balneare. III.l.7. n funcie de capacitatea de spitalizare (numrde patur
i), spitalele sunt clasificate dup cumurmeaz: a.spitale mici (150350paturi pentru
spitale generale, 100200 paturi pentru spitale de specialitate) b.spitale mijloc
ii (400600paturi pentru spitale generale, 250400 paturi pentru spitale de specia
litate) c.spitale mari (7001000paturi pentru spitale generale, 500700 paturi pen
tru spitale de specialitate d.spitale foarte mari (peste 1100paturi de regul sunt
spitale generale). OBSER VA IE: In ceea ce privete capacitatea optim a spitalelor,
specialitii n domeniu apreciaz c: spitalele de capacitate mijlocie sunt cele mai ef
iciente din punct de vedere al gestiunii, mai uor de administrat, mai apte s ofere
servicii medicale de calitate, mai puin stressante pentru pacieni spitalele foarte
mari se justific numai n cazul marilor aglomerri urbane sau n cazul clinicilor univ
ersitare, unde apare necesitatea concentrrii

unei game ct mai largi de profiluri medicale spitalele mici sunt cele mai potrivit
e pentru a realiza o distribuie echilibrat n teritoriu a serviciilor medicale de ba
z. III. 1.8. n funcie de rangul deinut n reeauasanitar teritorial, spitalul poateavea
ubordine o serie de uniti de servicii si prestaii medicale,cum ar fi: dispensar ipol
iclinic teritorial, de ntreprindere sau colar, centru stomatologic, centrude recoltar
e i conservare snge, staie de salvare, centrul teritorial de service i reparaii pentr
u aparatur medical, locuine de serviciu pentru personalul medical etc. Atunci cnd ac
este uniti se amplaseaz n incinta spitalului se impune o tratare difereniat a circuite
lor i acceselor. Unitile de servicii i prestaii medicale, altele dect spitalul propriu
zis, dar amplasate n aceiai incint, vor fi denumite n text ..funciuni asociate". III.
1.9. Tipulde organizare funcional a unui spital, aria de sfurat i costul de finanare
or depinde direct de urmtoarele date tematice de baz : capacitate (numrde paturi),
structura paturilor(n umr de secii i profilul medical al acestora), structura servi
ciilordediagnostic i tratament (nomi nalizare, capacitate, nivel de echipare tehn
icomedical), structura funciunilor asociate (dup caz) , natura atribuiilor n sistemul
de nvmnt medical (dup caz), tipulde servicii oferite pacienilor ambulatorii i amploa
acestora, sistemul de asigurare al asistenei medicale la domiciliu (dup caz), con
diiile de amplasare (caracteristicile terenului, reglementrile urbanistice, modul
de organizare al utilitilor). Principalele elemente fixate prinacest pachet de inf
ormaii iniiale alctuiesc temacadru pentru stabilirea conceptului general de organiz
are a ansamblului de funciuni, pentru definirea, structurarea i dimensionarea fiecr
uia dinsectoarele i compartimentele componente ale spital ului (tema de proiectar
e propriuzis), pentru estimarea global a necesarului de echipamente i utiliti. III.2.
ORGANIZAREA FUNCIONAL GENERAL III.2.1. Factori care determin alctuirea compartimente
lor i sectoar elor funcionale i interrelaionarea lor reciproc Organizarea spaialfuncio
al a spitalelor n ansamblu, ca icea a fiecruia din sectoarele i

compartimentele componente, se face innd seama de: categoriile de utilizatori, spe


cificul activitilor, condiionri tehnologice impuse de aparatura medical i echipamentel
e (instala iile) utilizate, criterii de igien i asepsie. III.2.1.1. Principalele ca
tegorii de utilizatori sunt: a.pacienii spitalizai ambulatorigravitatea afeciunii,
risc de contaminarepentru restul utilizatorilor) b.personalul medical (se difere
niaz dup atribuiuni ncadrul procesului medical) cpersonalul paramedical (desfoar acti
complementare procesului medical i se difereniaz dup naturaactivitilor: tehnice, gospo
dreti, adminis trative etc.) d. nsoitori (persoane din familia bolnavului care se in
terneaz odat cu acesta) e. aparintori si vizitatori (membrii ai familiei bolnavului
sau alte categorii de persoane care intr n relaie cu bol navii sau cupersonalul med
ical i paramedical) f. Studeni, cursani la spitale clinice i institute medicale g. p
ersonal de cercetare la institute i centre medicale Pentru fiecare categorie de u
tilizatori trebuie asigurate: spaiile necesare, condiiile adecvate de microclimat i
igien, protecia corespunztoare fa dediverse riscuri la care sunt expui pe timpul stai
nrii sau desfurrii de activiti n incinta i cldirile spitalului. III.2.1.2. Principal
ipuri de activiti sunt: medicale (consultaii, investigaii, tr atamente, acestea dife
reniate la rndul lor dup natura procedurilor aplicate, dup criterii tehnologice i/sau
de asepsie) complementare procesului medical propriuzis (supravegherea i asistare
a bolnavului, studiu idocumentare, elaborarea i nregistrarea document elor medicale
, pregtirea materialului i instrumentarului, sterilizare etc) gospodreti (curenie, sp
e rufe, igienizare, preparare hran etc) deconduceresi organizare: administrative s
i de gestiune: tehnice (de exploatare i ntreinere a instalaiilor i echipamentelor) den
si cercetare (dup caz). Dintre activitile care se desfoar n spital trebuie stabilite
erarhizate ce le care impun: izolarea spaiilor sau separarea circuitelor (fie din
considerente de igien i asepsie, fie din considerente de protecie fa de riscuri tehn
ologice sau pericol de poluare),

instituirea de relaii de vecintate obligate a spaiilor (compartimentelor)pentru opt


imizarea fluxurilor i proceselor medicale. Spaiile, instalaiile, echipamentele i dotr
ilfe vor ficoncepute adecvat pentru fiecare gen de activitate, asigurnd condiiile
optime delucru ncadrulprevzut de normele specifice de securitate a muncii n sectoru
l sanitar. III.2.1.3. Aparatura medical iechipamenteleutilizate n procedurilemedica
le, regimul de folosire pentru unele materiale i produse de uz medical, ca ioparte
din utilajele funcionale impun condiionri tehnologice severe privind: conformarea i
dimensionarea spaiilor, organizarea fluxurilor, alegerea soluiilor constructive i d
e finisare, deservirea cu instalaii. III.2.1.4. Criteriile deigien i asepsie, speci
fice unitilor spitaliceti, sunt determinante n alegerea soluiilor funcionale i tehnolo
ice, att pentru ntregul spital ct i pentru fiecare din sectoarele i compartimentele m
edicale. npractica de proiectare de specialitate sunt studiate i recomandate (uneo
ri impuse deorganismele cu responsabiliti n administrarea reelei sanitare) modaliti de
soluionare spaiofuncional precis a diverselor compartimente, c are s reduc la minim r
scurile de contaminare pe care le comport, pe de o parte specificul unorproceduri
medicale, iar pe de alt parte utilizarea acelorai spaii de ctrepersoane cudiverse m
aladii. Principiile utilizate nalctuirea spaiilor i structurarea compartimentelor fu
ncionale pe baza criteriilorde igien i asepsie sunt: segregarea spaiilor medicale du
p riscul de contaminare acceptat (septice, aseptice, sterile) diferenierea circuite
lor (me dicale/nemedicale, septice/aseptice, deschise/nchise etc) interpunerea de
bariere filtre de control i igienizare la trecerile ntre zone cu potenial diferit d
e contaminare utilizarea de echipamente i instalaii speciale pentru tratarea, curirea
, dezinfectarea, sterilizarea tuturor componentelor mediului ambiental spitalice
sc care pot constitui suport de transmitere a infeciilor(aer, ap, eflueni, persoane
, alimente, produse farmaceutice, instrumente, lenjerie etc.) III.2.2. Principal
ele grupe funcionalece intrnalctuirea spitalelor III.2.2.1. Schema de grupare a unitil
or funcionale curente nspitale, prezentat n continuare,

are la baz sistematizarea acestoradup categoriile de utilizatori i tipurile de acti


viti i este folosit la structurarea temelordeproiectare. Ea nu se suprapune dect paria
l peste modul de organizare medical i administrativ a spitalului i nu poate fi utili
zat ca atare la elaborarea conceptului deorganizare spaialfuncional a cldirilor spita
liceti. III.2.2.2 Pentru spitalele generale neclinice, lista principalelor grupe
de funciuni (sectoare) i a unitilor funcionale componente (compartimente) este: A. Se
ctor spitalizare Al. Seciile medicale cu paturi compuse din'uniti de ngrijire A2. Un
itate de spitalizare de o zi (dupcaz) A3. Serviciul de primire i externare a bolna
vilor B. Sector ambulator (pentru pacienii ncinternai) Bl. Cabinete de consultaii i
tratamente B2. Compartiment de eviden m edical, programare, informare C. Servicii t
ehnicomedicale de diagnostic si tratament C1. Sectorde intervenii tratamente afer
ent bolnavilor spitalizai Cla.bloc operator Clb. serviciu anestezie i terapie inte
nsiv (ATI) Clc.bloc de nateri C2. Sectorde investigaii explorri funcionale (comun pen
tru bolnaviiamb ulator i spitalizai) C2a.laboratordeanalize medicale C2b. laborato
rderadiodiagnostic C2c. laboratoarede explorri funcionale , C2d. laborator de anat
omie patologic C2e. laboratorde medicin nuclear (dup caz) C3. Sectorde terapie (pent
ru bolnavii ambulatorii spitalizai) C3a. serviciu de urgene C3b. serviciu de recupe
raremedical i fizioterapie C3c. compartiment de epurarerenal (dupcaz) C3d. compartim
ent de radioterapie (dup caz) C3e. compartiment de psihoterapie i ergoterapie (dup
caz) C3f. alte compartimente de terapie special nfuncie de structura medical a spita
lului C4. Servicii tehnicomedicale auxiliare (nu se adreseaz direct pacienilor) C4
a. serviciu de sterilizare central C4b. farmacie C4c. banc (punct)de snge, bnci de es
uturi (dup caz) C4d. prosectur (morg) D. Servicii gospodreti D1. Buctrie i dep ozite
mente D2. Spltorie i depozite lenjerie D3. Staie de dezinfecie (central de paturi)

E. Conducere medical si administraie E1. Conducere medical E2. Birouri administrati


ve E3. Serviciu eviden medical i arhive E4.Compartiment prelucrare informaii i documen
te E5. Sal de ntruniri F. Servicii anexe pentru personal FI. Vestiare pentru perso
nalul medical i tehnic F2. Punct dedocumentare medical (bibliotec) F3. Cantin G. Spa
tii sociale i anexe pentru pacieni, aparintori, vizitatori G l. Garderob G2. Serviciu
de informaiii relaii G3. Bufet i puncte de vnzare (florrie, cadouri, ziare) G4. Divers
e prestaii frizerie, coafur,pot (dup caz) G5. Capel (dup caz) H. Servicii tehnicoutili
are H1. Centrale i staii tehnice H1 a.central termic Hlb. gospodriede ap i staie hidr
r H1 c. postde transformare i grup electrogen Hld. centrale de ventilaie i de trata
re agerului Hle. central frigorific (dup caz) H lf. staii pentru oxigen, aer comprim
at, alte fluide medicale H1 g. central telefonic Hlh. staii pentru comunicare inter
ne (TV cu circuit nchis, ceasoficare, cutare deper soane, radioficare) H1 i. staii
de pompare i tratare eflueni Hlj. spaii tehnice pentru maini ascensoare Hlk. spaii te
hnice aferente unor echipamente medicale Hll. alte spaii tehnice aferente instalai
ilor (puncte dedistribuie, camere tablouri electrice, galerii de vizitare etc.) H
2. Dispecerate pentru supraveghere, control i avertizare asupra funcion rii echipam
entelor i instalaiilor(dup caz) H3. Serviciude ntreinere i service aparatur (ateliere)
H4. Depozite diverse H5. Staie colectare i tratare deeuri solide H6. Garaje H7. Con
trolpoart OBSERVA IE: In funcie de structura medical a spitalului i de capacitatea ac
estuia, unele din unitile funcionale menionate pot fi absente sau pot fi comasate, d
ac sunt compatibile (de ex. laboratorul de anatomie patologic poate forma cu servi
ciul de prosectur un singur compartiment, serviciul de urgen poate intra in compone
na serviciului de primire a bolnavilor spitalizai etc.) III.2.2.3. Pentru spitalel
e generale clinice lista sectorelor i unitilor funcionale se completeaz cu

compartimentele aferenteactivitilorde nvmnt (aule, sli de cursuri i demo nstraii, c


de studiu individual i n grup, secretariat, anexe pentru studeni i personalul didac
tic etc.) Pentru spitalele de specialitate, clinice sau neclinice, schema genera
l a funciunilor va prezenta diferene notabile de la spital la spital, n funcie de pro
filul acestora, mai ales n ce privete compo nena serviciilor tehnicomedicale de dia
gnostic i tratament (grupa C de funciuni). Pentru institutele medicale schema gene
ral a funciunilor spitaliceti va fiparticularizat n raport cu profilul medical (la gr
upele defunciun i A, B, C). Schema se va amplifica cu un sectorde nvmnt specializat pe
profilul unitii, precum i cu grupele funcionale specifice activitilor de cercetaremed
ical clinic ipreclinic , de metodologie etc. Inraport de specificul acestor noi funci
uni se modific core spunztor i structuraserviciilor tehnicoutilitare, gospodreti, de
conducere i de administraie. III 2.3. Principii de soluionare arhitectural i tehnolog
ic a compartimentelor functionale III.2.3.1 Pentru fiecare din compartimentele me
dicale i gospodretij(din grupele defunciuni A,B,C,D) soluionarea arhitectural este dep
endent de respectarea unorreguli de organizare i conformare a spaiilor i circuitelor
precis determinate de: specificul tehnicilor i procedurilo r medicale, aplicarea
criteriilorde igien i asepsie, condiionarile tehnologice i mpuse deaparatura i echip
amentele medicale utilizate. Practica de proiectare de spitale (naional i european)
, studiile de optimizare elaborate de instituii i colective de cercetare interdisc
iplinarspecializate nprobleme de tehnologi e medical,precum i reglementrile normative
ale autoritilor responsabile c u organizarea asistenei medicale au consacrat setur
i demodele tipologice de alctuire spaiofuncional i tehnologic a acestor compartimente,
care trebuie cunoscute i aplicate de proiectanii de spitale. OBSERVAII: experiment
area n exploatare a modelelor tipologice, evoluia tehnicilor medicale i perfecionare
a aparaturii conduc la revizuirea periodic a modelelor de soluionare spaiofuncional.
echpamentele medicalele beneficiaru lui de folosin pot avea opiuni (preferine) privi
nd alegerea unora sau a altora din modelele tipologice i este necesar s fie consul
tate nainte de fixarea soluiilor arhitecturale i tehnologice. III.2.3.2. Alegerea m
odelului tipologic adecvat fiecrui compartiment funcional n raport cu datele concre
te ale temei de proiectare i opiunile beneficiarului de folosin, stabilirea modului
de echipare cu aparatur, mobilier i dotaremedical, precizarea cerinelorprivind confo
rmarea structurii de rezisten i a moduluide soluionare a instalaiilor fac obiectul te
mei (respectiv proiectului) de tehnologie medical. n absena tefmei de tehnologie me
dical pentru fiecare din compartimentele cu specific medibal (cu deosebirea celor
din grupele C i D) nu se poate ncepe elaborarea soluiilor peritru arhitectur i insta
laii.

OBSERVAIE: Elaborarea proiectului de tehnologie medical trebuie fcut dup definitivare


a (sau avizarea) de ctre investitor sau beneficiarul de folosin a listei principale
lor echipamente i aparate medicale i precizarea potenialelor furnizori (pentru a pu
tea fi previzionale condiiile de instalare i montaj). Pentru definitivarea proiect
ului tehnic este necesar elaborarea prealabil a proiectului de tehnologie pentru t
oate compartimentele care au astfel de implicata. III.2.3.3. La stabilirea soluii
lorspaiofuncionale, constructive i dedeservire cu in stalaii a diferitelor compartim
ente se va avea n vedere asigurarea unui potenial de flexibilitate a spaiilor ia mod
alitilorde racordare Ia instalaii, date fiind cerinele, specifice spitalelor, de ree
chipare cu aparatur i reconfigurare aorganizriicircuitelor interne n pas cu evoluia t
ehnici lor medicale. Astfel de modernizri sunt necesare la cea. 12 15 ani pentru
unele compartimente, respectiv la cea. 1820 ani pentru altele i trebuie efectuate
fr a se afecta funcionarea spitalului ifr a perturba activitile din compartimentele
inat e. III.2.3.4. Att pentru a asigura potenialul de stabilitate menionat, ct i pent
ru a permite armonizarea reciproc a diferite lor cerine dimensionale (gabarite ale
echipamentelor i elementelorde mobilier, limi de fluxuri, compuneri de fronturide
lucru etc.) ncadrul compartimentelor, dar i peansamblul cldirilor, n proiectarea de
spitale se vor utiliza sistemele de dimensionare mod ular a spaiilor, avnd la baz se
riimodulare specifice funciunilor spitaliceti, elaboratepe bazde studii de speciali
tate. OBSERVAIE: Cele mai utilizate sisteme modulare pentru spitale sunt cele baz
ate pe modulul de 0.90 m i pe modulul de 1.20 m. III.2.4. Criterii de amplasare a
compartimentelor funcionale n cadrul spitalului, organizarea circuitelor III.2.4.
1. Modul de amplasareacompartimentelor funcionale n cadrul cldirilor spitalic etiva
fi dependent de: condiionrile specifice fiecrui compartiment cerinele de grupare pe z
one (cldiri) a compartimentelor funcionale, adecvat structurii m edicale date siste
mul general de organizare a circulaiilorprincipale (orizontale, verticale) la int
erior ul cldirilor, n relaie cu accesele i cu circulaiile din incint condiionrile am
mentului (orientri, regim de nlime) prezentate la cap.IV. opiunea pentru un anumit ti
p de soluie spaialvolumetric. III.2.4.2. La stabilirea amplasamentului adecvat pent
ru fiecare compartiment se vor lua n consideraie condiionrile specifice acestuia: gr
adul de accesibilitate fa de categoriile de utilizatori (respectiv deschis sau nchi
s pentru unii dintre utilizatori), sistemul de relaii cu celelalte compartimente i
sectoare

(respectiv vecinti obligatorii, recomandate sau contraindicate), poziia optim n raport


cu accesele i circulaiile comune ale cldirii, alte restricii sanitare speciale (izo
lare cu filtre, accese duble, protecie la radiaii nucleare, ageni poluani etc.) sau
teh nologice (distana fa de nivelul solului, protecia fa de trepidaii, cmpuri electro
netice etc). III.2.4.3. Ansamblul cldirilor spitalului se vastructurapezone, n cad
rul crora sev or grupa compartimentele funcionale cu activiti similare i compatibile,
cu cerine de igien i asepsie similare, cu regim de adresare similar fa de categoriil
e de utilizatori, cu cerine tehnologice similare. Grupareape zone trebuie s urmreas
c separarea unitilor funcionale ce prezint incompatibiliti de desfurare naceleai s
duc la diferenierea natural a circuitelor ce trebuie protejate. Aplicarea simultan a
acestor criterii conduce la un sistem de zonare utilizat la spitalele generale,
precumi la unele spitale specializate, dup cumurmeaz: a. zonabloculuioperator, a s
erviciului ATI, ablocului de nateri(i a compartimentu luide sterilizare central dup
caz) b. zona de spitalizare (seciile medicale cu paturi) c. zona laboratoarelor d
. zona unitilor deexplorri funcionale i roentgendiagnostic e. zona sectorului deurgene
i a seciei de spitalizare de o zi f. zona ambulatoriului i a serviciului de internr
i g. zona accesului principal, a serviciilorpentru vizitatori i a conducerii medi
cale h. zona administraiei i a serviciilor anexe pentru personal i. zona serviciil
or de recuperare medical i alte terapii j. zona celorlalte servicii tehnicomedical
e auxiliare (farmacie, prosectur) k. zona gospodreasc 1. zona serviciilor tehnice.
OBSERVAIE: Sistemele de grupare a compartimentelor pe zone pot fi diferite la une
le tipuri de spitale de specialitate (spitale de ari, materniti), diferita fiind po
nderea criteriilor n funcie de care se face zonarea. n cadrul unora din zone apar n
ecesare diferenieri de subzone, n funcie de gradarea unor criterii (subzone septice
/aseptice, subzone pentru personal/pentru pacieni). Asocierea altor funciuni sau s
ervicii, conduce la apariia unor noi zone i subzone precum i la regrupri ale acestor
a. Gruparea pe zone nu se suprapune peste schema grupelor de funciuni prezentata
la pct.III.2.2.2., criteriile de zonare fiind mai complexe dect cele utilizate la
elaborarea temelor de proiectare. Ordinea de listare a zonelorpune n eviden criter
iul succesiunii gradate a spaiilor dinspre curat" spre murdar", dinspre intim spre
public, dinsp re activiti medicale spre activiti auxiliare, criteriu dup care se ordo
neaz amplasarea zonelorpe verticala cldirilor sau pe orizontal, n raport cu circulaii
le majore interioare. Astfel: -

compartimentele dinzonele a) si b). adresate numai pacienilor spitalizai, cu cerine


severe privind igiena i asepsia, se vor amplasa la nivelurile superioare ale cldi
rii, la distan de circulaiile comune zonele e), f) sig), relativ neutre" din punct de
vedere al condiionrilor igienicosanitare, sunt zone de interfa a spitalului, pe com
ponenta medical a acestuia, n relaia cu pacienii, aparintorii i vizitatorii ele trebu
deschise direct spre cile de circulaie auto i pietonale din zona public a incintei s
pitaliceti n funcie de soluia arhitectural adoptat, aceste zone se amplaseaz la parte
au mezanin zonele i). k) si 1). murdare" (sau cu subzone murdare), sunt nchise acce
sului pacienilor i altor categorii de perso nal n afara celui propriu i sunt strict
separate de zonele cu cerine de asepsie ele constituie zone de interfa a spitalului n
relaia cu serviciile tehnice i deprestaii ale localitii, cu unitile furnizoare de mate
iale i produse, cudiversele reele edilitare compartimentele componente vor avea acc
ese directe dinspre zona de serviciu a incintei spitaliceti. Amplasarea uzual a ac
estora este la demisolul (parterul) cldirilor spitaliceti, precumi n construcii anexe
izolate zonele c) si d). respectiv h) si i). potocupa poziii intermediare, cuprec
izarea c zona labora toarelor (c), ca i zona administraiei, sunt nchise pentru pacie
ni iaparintori, cu excepia spaiului de relaii (punctul de recoltare sau secretariatul)
i se vor amplasa periferic fa de circulaiile principale ale ace stor utilizatori. I
II.2.4.4. Sistemul de organizareacirculaiilor la interiorul cldirilor spitaliceti v
a tr ebui s rspund urmtoarelor deziderate: circulaia bolnavului (spitalizat sau am bu
lator) de la primul contact cu spitalul i pn la prsirea acestuia, parcurgnd toate comp
artimentele medicale, de diagnostic i tratament, trebuie s se desfoare n flux continu
u, pe trasee cl are, accesibile n condiii de egal siguran att pentru deplasrile pedest
e, ct ipentru deplasri cu cruciorul rulant, targa sau patul. Traseele pe care este n
ecesar deplasarea n vitez, n cazuride urgen medical vor fi scurte i directe, circula
sonalului medical ntre toate punctele de lucrupe care le are de parcurs n timpul nd
eplinirii servici ului, trebuie s se poat desfura n timp ct mai redus, pedistane cu at
mai scurte cu ct este mai mare frecvena deplasrilor circulaia personalului tehnic i de
ntreinere la diversele staii tehnice, puncte de control i intervenie diseminate n spi
tal, trebuie asigurat fr a se ntrerupe sauperturba activitile medicale vitale i fr a
eta asupra cerinelor de asepsie specifice unor compartimente medicale circulaia i ma
nipularea materialelor i echipamentelor care pot prezenta riscuri pentru pacieni ia
li utilizatori neavizai (chimicale i reactivi, materiale inflamabile i explozibile,
butelii pentru gaze subpresiune, surse nucleare, produse radiofarmaceutice,deeuri
medicale contaminate) se vordesfura pe trasee distincte, scurte, localizate i prot
ejate corespunztor.

III.2.4.5. Traseele principale decirculaie, care asigur legtura pevertical ipe orizon
tal ntre toate zonele spitalului, respectiv ntre acestea i accesele principale n cldir
e, sunt deschise tuturor categoriilorde utilizatori, jucnd rolul unor strzi". Trans
portul materialelor i diferitelor produse,pe traseele comune ale spitalului, se v
a face numai n mijloace de transport adecvate, nchise corespunztor dac exist riscul d
e aderanja celelalte categorii de utilizatori. Circulaiile principale se dimensio
neaz nraport cu intensitatea traficului i cu natura mijloacelorde transport. Eventu
alele zone de ateptare necesare pe aceste trase e se soluioneaz n supralrgiri, protej
ate fa de traficul de pe traseu. OBSERVAIE: La spitalele foarte mari, la spitalele
mari cu funciuni asociate, la institutele medicale, dimensionarea n funcie de trafi
c a traseelor principale poat e conduce la lrgimi de peste 3,5 m, nerecomandate n
unitile sanitare n aceste situaii se vor alege acele soluii arhitecturale care permit
realizarea de trasee dedublate, care s descongestioneze traficul de pe circulaia p
rincipal. III.2.4.6. Sistemulgeneral de circulaii ale spitalului va fi astfelsoluio
nat nct s p ermit amplasarea de puncte de control i filtrare la trecerea spre diverse
le zone sau compartimente care au restricii de circulaie. Se va avea n vedere ca am
plasare a acestora s nu blocheze fluxurile principale care, prin natura lor, treb
uie s rmn deschise. III.2.4.7. n funcie de categoriile de utilizatori, accesele din ex
terior ncldirile spitalului pot fi: comune (accesul principal, accesul pentru sect
orulambulator), restricionate pentru unele categor ii de utilizatori (accesul de
serviciu, accesul la sectorul de urgene, accesul forelorde intervenie), sau special
izate numai pentru o anumit grupa de personal sau de materiale (accesele de aprov
izionare la farmacie, la buctrie, la laboratorul de medicin nuclear). Soluionarea gen
eral a sistemului de circulaii va asigura amplasarea acceselor, n funcie de natura l
or, n relaia funcional optim att cu zonele deservite din cldire, ct icu zonele cores
are din incint. Toate accesele n cldirile spitalului vor fi soluionate naa fel nct s
fi controlate. III.2.5. Schema de ansamblua relaiilor funcionale ntre compartime nt
elei sectoarele spitalului (fig.l) O imagine global a modului de asamblare a compa
rtimentelor i sectoarelorunui spital general, ordonate pe zone,precum i a circuite
lor ce trebuie stabilite ntre

ele, este prezentat n schema alturat. NOTA: Zona seciilor medicale cu paturi este ind
icatei numai prin punctele de conexiune la sistemul general de circuite, pentru
a sublinia necesitatea plasrii ei in afara conglomeratului de fluxuri ce leag cele
lalte comopartimente si sectoare funcionale, dar si pentru a evidenia mai uor (n cel
e dou dimensiuni la care oblig schema) relaiile de vecintate i/sau interconexiune din
tre acestea. Punctele de conexiune ale seciilor medicale cu paturi trebuie s asigu
re legturi specializate att cu zona tehnicogospodreasc, ct i cu celelalte serv icii me
dicale. Ele pot fi noduri de circulaie vertical, in soluiile arhitecturale de tip mo
nobloc " sau articulat", sau pot fi legturi orizontale, n rezolvrile de tip tentacu
lar". 111.2.6. Tipuri de soluionare spaialvolumetric a cldirilorspitaliceti III.2.6.1
. Regulile stricte la care este supus interrelaionarea unitilor funcional e spitalicet
i (compartimente sectoare, zone)determin anumite modaliti de configurare sp aialvolum
etric (arhitectural) a ansamblului spitalului. Tipurile de soluionare utilizate sun
t: a, sistem pavilionar sectoarele izonele funcionale, medicale i paramedicale, ntre
care exist incompatibiliti se amplaseaz n cldiri distincte, legate ntre ele prin tras
e de circulaie limitate (coridor subteran, galerie la parter saupasarele locale a
vantajos din punctul devedere al criteriilorde igien i asepsie, sistemul are dezav
antajul lungirii traseelor deparcurs pentru personalul medical i/sau tehnic. Solui
ile pavilionare se recomand ndeosebi la spitalele foarte mari i la institutele medi
cale. Se pot aplica i la spitalele generale mari, pentru a separa seciile de pedia
trie, boli infecioase, obstetric, blocul tehnicogospodresc i, dup caz, funciunile asoc
iate (staie de salvare,dispensar etc). ffd8ffe000104a46494600010201010401040000ff
e20ad44943435f50524f46494 c4500010100000ac441444245021000006d6e74725247422058595
a2007d70006 00130010001f0032616373704d534654000000004945432073524742000000000 00
00000000000000000f6d6000100000000d32d41444245000000000000000000 0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000012637072740000015c0
000004e64657363000001ac0000006c777 470740000021800000014626b70740000022c00000014
7258595a00000240000 000146758595a00000254000000146258595a0000026800000014646d6e6
4000 0027c00000070646d6464000002ec000000887675656400000374000000867669 657700000
3fc000000246c756d6900000420000000146d6561730000043400000 02474656368000004580000
000c72545243000004640000000e6754524300000 4740000000e62545243000004840000000e766
36774000004940000063074657 87400000000436f70797269676874202863292031393938204865
776c6574742d 5061636b61726420436f6d70616e79204d6f646966696564207573696e6720416 4
6f62652047616d6d610000006465736300000000000000127352474220494543

36313936362d322e3100000000000000000000001273524742

b. sistem monobloc toate funciunile medicale, gospodreti i majoritatea celor tehnice


se amplaseaz comasa t ntrun ansamblu volumetric compact sistemul este mai economic
din punctul de vedere al soluionrii instalaiilor, scurteaz la maxim traseele de par
curs pentru personal, darridic probleme greude soluionat n ce privete separarea zone
lor i circuitelor. Soluiile monoblocsunt recomandate la spitalele generale mici i m
ijlocii. c. sistem articulat derivat din sistemul monobloc configuraia spaial c upri
nde un ansamblu de volume, articulate n zona nodurilorde circulaie vertical, pentru
a facilita separrile pe zone isectoare. O variant clasic a acestui tip este configu
raia n care se separ sectorul de spitalizare, dezvoltat pe vertical ca un blocomoge
n, de serviciile tehnicomedicale itehnicogospodreti, distribuite predominant pe ori
zontal. Sistemul permite o mare varietate de soluii arhitecturale, adaptate condiio
nrilor specifice fiecrui tipdespital, indiferent de capacitate. d. sistem tentacul
ar derivat dinsistemul pavilionar principalele zone funcionale ce necesit condiionri
specifice se amplaseaz n volume construite relativ autonome, conectate la un volum
central n care se amplaseaz circulaiile ifunciunile comune, neu tre" din punctulde ve
dere al criteriilor de igien i asepsie. Se recomand a fi utilizat la spitalele foar
te mari, mai ales la clinicile universitare. Acest gen de soluionare permite la rn
dul lui o mare varietate de modaliti de configurare volumetric. III.2.6.2. La alege
rea tipului deconfiguraie spaialvolumetric se va ine s eama de faptul c spitalele sun
t de regul uniti sanitare n expansiune, pentru care se pune periodic problema mririi
capacitii, extinderii unora din serviciile tehnicomedicale existente sau completrii
cu compartimente pentru noi proceduri medicale. Se impune ca, nc din faza iniial de
proiectare, s se stabileasc zonele funcionale pentru care sunt probabile viitoare
extinderi ale suprafeelor construite (de regul n sectorul compartimentelor de diagn
ostic i tratament) i s se opteze pentru solui a arhitectural care va permite conectar
ea coerent a extinderilor la ansamblul de circuite funcionale. III.2.7. Alegerea s
oluiilorconstructive pentru cldirilespitaliceti, n corelare cu condiionrile funcionale
tehnologice specifice cerine privind conformarea structurii de rezisten

III.2.7.1. Sistemele structurale iconstructive adoptate pentru cldirile spitaliceti


trebuie s asigure: posibiliti de configurare variabil (flexibil) a spaiilor interioar
e, de la unnivel la altul, corespunztor cu cerinele funcionale i tehnologice specifi
ce ale compartimentelor medicale, concomitent cu o suficient rigiditate a ansambl
ului structural la solicitri seismice, pentru a nu se produce avarieri ale elemen
telor de construcie nestructurale, ale instalaiilor i echipamentelo r posibiliti de re
organizare (modernizare) ntimpa funciunilor medicale, care s implice minime interve
nii asupra el ementelor structurale verticale sau orizontale condiii optime de mont
aj pentru aparatura medical (preluarea unor sarcini utile relativ mari, 8001000da
N/mp, ditribuite neuniform n raport cu ansamblul cldirii) libertate de amplasare a
sistemelorde instalaii pe traseele cele mai adecvate dinpunct de vedere tehnologi
c i optime din punct de vedere alcerinelor medicale de igien i asepsie planeitatea pe
reilor i tavanelor, ce vor avea minimumde decrouri i reliefuri, pentru a nu rei ne pr
af i murdrie i a nu ngreuna activitile de curenie i dezinfecie. III.2.7.2. Satisfac
inelor enumerate mai sus impuneanumite particul ariti specifice ale modului de alctu
ire a structurilor de rezisten pentru cldirile spitaliceti, dup cumurmeaz: a. utilizar
ea de tramestructurale cu deschidere mare pe ambele direcii (6.00 m 8.10m) b. pref
erina pentru sistemele structurale pecadre pentru cldirile joase (cu limitare la 1
2 niveluri n zonele seismice de calcul A, B, C, D) i utilizarea sistemelor structu
rale mixte compuse din cadre spaiale seismorezistente ncombinaie cu perei structural
i rari (cu dispunere 135 travei, la nodurile cu circulaie vertical i pe conturul cld
irii, pentru aprezerva suficiente spaii flexibile), la cldirile cu mai mult de 3 n
iveluri c. utilizarea de planee de tip dal groas, fr grinzi ncmp (eventual cu goluri
rvuri nglobate) i cu grinzi numai pe conturul cldirii i la pereii spre coridoarele de
circulaie d. folosirea subsolului tehnic, destinat distribuiei i vizitrii magistrale
lor de instalaii, pentru crearea unei cutii rigide", cuperei structurali mai dei, ca
re s asigure rigiditatea necesar i conlucrarea ansamblului structurii la solicitril
e seismice. OBSERVAIE: La spitalele generale comunale sau la unele spitale de spe
cialitate mici, la care prevederea unui subsol tehnic general nu se

justific, utilizarea demisolului funcional pentru rigidizarea ansamblului structur


ii se va face cu precauiile necesare pentru a nu obstruciona organizarea funcional i
soluionarea sistemelor de instalaii. III.2.7.3. Condiionrile descrisela III.2.7.1.,
valabile n principiu pentru ntr egul ansamblude cldiri, au ponderi diferite la solui
onarea structuriide rezisten pentru unele sau altele din sectoarele spitalului. As
tfel: n cadrul sectoruluide spitalizare, repetitivitatea majoritii configuraiilor sp
aiofuncionale (saloanele de bolnavi, anexele seciei, unitatea de ngrijire), precumi r
elativa lor stabilitate ntimp, permite utilizarea unor sisteme structurale cu per
ei mai dei, situaie ce poate fi speculat n cazul individualizrii de pavilioane sau cor
puri decldire destinate spitalizrii. Chiar i nacest caz se va urmri prezervarea unor
gradede flexibilitate specific a spaiilor, necesare pentru viitoare mo dernizri. II
I.2.7.4. Pentru zonele seismicede calcul A, B, C iDeste necesar ca la stab ilirea
soluiei spaialvolumetrice a cldirilor spitaliceti s se aib nvedere realizarea unor vo
ume echilibrate care s permit conformri structurale cupotenial de stabilitate i de ad
ecvare optim la solicitrile induse de cutremure (volume compacte, relativ simet ri
ce, cu contur regulat n plan orizontal, a crornlime s nu depeasc 10 niveluri dect
ustificate). Se va urmri realizarea continuitii ele mentelor structurale att pe oriz
ontal ct i pe verticala cldirii, precumi o bun conlucrare a structurii de rezisten cu
lelalte elemente i subansambluri nestructur ale ale construciei. III.3. CERINEFUNCIO
NALE I TEHNOLOGICEALECOMPARTIMENTE LOR I SERVICIILOR DIN SPITALE
III.3.1. Seciile medicale de specializare III.3.1.1. Date generale Seciile medical
e de spitalizare asigur cazarea ingrijirea curent a bolnavilorpe perioad a internrii.
n funcie de structura medical a spitalului, seciile medicale cu paturi ocup ntre 30%
50% dinsuprafaa total a acestuia. Prin datele iniiale a.le temeicadru se stabilesc
: numrul de secii din spital, profilul medical i caopacitatea fiecreia (numr de patur
i afectat). Mrimea seciilorpoate varia ntr e 50 i 100depaturi (n funcie de morbiditate
a specific profilului medical), cu tendina de coborre a cifrei superioare la 7080de
paturi. n funcie de capacitatea decis pentru secii, raportat la capacitatea spitalul
ui, rezult c numrul

curent de secii din spitalele generale poate varia dup cumurmeaz: spitale mici (3)4
5 secii spitale mijlocii 510 secii spitale mari 1018 secii spitale foarte mari peste 1
8 secii. Profilul seciei poate fi definit de: una dinspecialitile medicale de baz: bo
li interne chirurgie general pediatrie obstetricginecologie alte specialiti: O.R.L.
oftalmologie ortopedie neurologie boli dermatovenerice boli contagioase etc. pro
filuri derivate dinspecialitile medicale de baz: grupa boii interne: cardiologie re
umatologie endocrinologie boli de snge i sistem oncologie boli profesionale etc. g
rupa chirurgie: chirurgie toracica i pulmonar chirurgie bucomaxilofaciala traumato
logie i chirurgie reparatorie neurochirurgie etc. grupa pediatrie: neuropsihiatri
e infantil chirurgie infantil prematuri etc. III.3.1.2. Organizarea seciilor medica
le curente Indiferent de profilul medical, seciile de spitalizare auo structurare
funcional asemntoare, cu excepia celei depediatrie (compartimentele pentru prematuri
, sugari i copii mici) i acelei de obstreticginecologie (compartimentul obstetric fi
ziologic inounscui). La soluionarea arhitectural a corpurilorde cldiri destinate spita
izrii, se va avea n vedere ca amplasarea seciei medicale s se fac pe unsingur nivel.
Se accept amplasarea pedou niveluri a seciilor mari, ca re au n componen compartimente
relativ autonome. n componena unei secii medicale intr urmtoarele categorii de spaii:
a. saloanele bolnavilor i dotrile sanitare aferente b. ncperi pentru asisten medical
. ncperipentru deservirea pacienilor d. diverse spaii pentru activitile gospodreti al
eciei

e. circulaii n spitalele clinice sunt necesare o serie despaii suplimentare, destin


ate studenilor i cursanilor ce i desfoar practica medical sau specializarea la patul
avului. III.3.1.2.1. Salonulpentrubolnaviaduli se va conforma urmtoarelorcerine: ca
pacitatea pentru saloanele curente: optim: 2,3 sau 4 paturi acceptabil: 5 paturi
maxim admisibil: 6 paturi pentru cazuri speciale: rezerve cu: 1pat sau 2 paturi
(din care unul pentru nsoitor) arie util minim/pat: 7 mp/pat n saloanele curente 810
mppat nrezerve cubajde aer n caz de ventilare natural: 20 mc/pat dotare sanitar afe
rent: minim: ungrup sanitar cu lavoar i closet la maxim 8 paturi (cu duurile amplas
ate n comun la mai multe saloane) recomandat: un grup sanitar propriu complet la
saloanele de 5 (6)paturi sa u la dou saloane de 2 (3) paturi optim: grup sanitar
propriu la salon rezervele vor avea ntoate cazurile grup sanitar propriu saloanel
e de 24 paturi care nu au gnip sanitar propriu, precum i cele de 5 i 6 paturi (n to
ate cazurile) vor fi prevzute cu lavoar n camer,pentru personalul medical. dotare m
edical: minim: l priz de oxigen pe salon recomandat: lpriz deoxigen la 2 paturi opt
im:priz de oxigen la fiecare pat dotare minim cu instalaii electrice: corpde ilumin
at, priz isonerie la fiecare pat dotare minim cu mobilier: pat + noptier cudulap / b
olna v, l mas cu scaune / salon orientare a ferestrelor: favorabil: sudest, sud ac
ceptabi l: nordvest se va evita orientarea ferestrelor spre nord i nordest (vnturi
dominante reci), se poate accepta orientarea spre vest i sudvest, numai cu condiia
asigurrii unei protecii corepunztoarea ferestrelor fa de excesul de nsorire. OBSERVAI
: Condiionrile privind orientarea ferestrelor nu mai sunt imperative la seciile de
spitalizare de bolnavi acui (duratei mied de spitalizare: 1012 zile) si la saloan
ele n care se face tratarea aerului (climatizare). alte prescripii: paturile se vo
r aeza paralel cu frontul ferestrei i vor fi accesibile

pe ambele laturi lungi, distana ntre doupaturi va fi de 0.801.00 m, dar nu mai mic d
e 0.70 m, distana ntre pat i peretele exterior va fi de cel puin0.80 m, recomandat 1
.00 m, distana ntre pat i peretele paralel pe care se afl lavoarul va fi de minim 1.
30 m, pentru cel puin unpat din salon, circulaia liber aferent va permite staionarea i
deplasarea n cruciorde handicapat. Prindatele de tem se vor preciza, pentru fiecar
e secie, tipulde saloane ce se va prevedea, repartiia paturilor pe saloane, eventu
alele specializri pentru unele dintre ele, necesarele compartimentri pe grupe de s
aloane (n funci e desex, tip de afeciuni, nivel de asepsie). III.3.1.2.2. Spaiile pe
ntruactivitile medicaledin secie pot prezenta diferene n ce privete numrul, dimensiuni
e siorganizarea n funcie de profilul, capacitatea seciei i tipulde spital. Aceste da
te se vor preciza prin tema de proiectare. n mod curent, se prevd urmtoarele spa ii:
camere pentru tratamente pansamente (1 camer de 1618 mp la 2030 bolnavi) cabinete
pentru medici (cel puin 1 cab. de 1214 mp la 25 paturi, cu sau fr grup sanitar pro
priu) spaii de lucru pentru asistente (oficiu medical), cuposturi de supraveghere
a bolnavilor (monitorizare dac este cazul), cu anexe pentru depozitare instrument
ar imedicamente ncperi pentru conducerea medical a seciei (medicef, asistentefa, rap
gard, secretariat) grupuri sanitare i vestiare pentru personal. Pentru unele din p
rofilurile medicale, ncadrul seciei se mai prevd i alte spaii pentru activiti medicale
camere pentru investigaii, tratamente speciale, sli de intervenie chirurgical cu an
exele respective . III.3.1.2.3. Incategoria ncperilor necesare pentru deservireain
ternailor intr: oficiul alimentar cu anexele sale i sal de mese camer pentru activiti
zi i primire vizitatori cabine telefonice camer de baie (dup caz igrupul de duuri, da
sunt soluionate centralizat). In unele tipuri de soluionare a circuitului deprimir
einternare a pacienilor, vestiarul i filtrul de igienizare se amplaseaz direct n seci
e, n zona accesului nacest caz se prevede suita despaii necesare: grup sanitar, box d
e dezbrcare,depozite pentru efecte ale pacienilor etc. III.3.1.2.4. Spaiile pentru
activitile gospodreti ale secieisunt: camere de splaresterilizare ploti i alte recipi
e ploscar" (se recomand una la 2530 paturi) spaiude colectare rufe murdare i boxa de
curenie

depozit de lenjerie curat camer pentru ngrijitoare. III.3.1.2.5. Circulaiile interioa


re ale seciei asigur legturile necesare ntre diversele ncperi ele se difereniaz sau
gmenteaz prin filtre dac apar n cadrul seciei compartimente cu cerine diferite de ase
psie. La spitalele clinice se recomand diferenierea pe circulaie separat a zonei spai
ilordestinate nvmntului i conducerii medicale a seciei, de zona saloanelorpentru bolna
i. Accesul n secie i coridoarele se recomand a fi supravegheate de la un post de con
trol aflat n legtur cu secretariatul i/sau cu spaiile de lucru ale asistentelor. III.
3.I.3. Organizarea seciilor medicalensistemul ..unitilor de ngrijire" Unitatea de njgr
ijre cuprinde o grupare de camerede bolnavi, cu un numr constant de paturi, pentru
care asistena medical este acordatde o echip compus din 56 asistente medicale, 23 ng
rijitoare, repartizate pe ture, coordonat de un medic. Capacitatea unei uniti de ngr
ijire variaz, n funcie de profilulmedical, ntre 20i 35 i de paturi, cele mai frecvent
e fiind cele de 2530 paturi. .n sistemul deorganizare a seciilorpe uniti de ngrijire,
anexele medicale igospodreti ale seciei se repartizeaz pe unitile de ngrijire (cte
binet medic, o sala de tratamente,un post asistente, un spaiude igienizare, o cam
er de zi .a.m.d.), rmnnd comune spaiile conducerii seciei, oficiulalimentar, unadou
destinate investigaiilor sau tratamentelor speciale. Acest sistem faciliteaz reali
zarea , unorcondiii mai bune de igien i asepsie aplicat flexibil, asigur separareaint
erioar a seciilor atunci cnd sunt necesare segregri funcionale pe subzone (diferenieri
pe profiluri medicale, izolarea pacienilor cu risc septic). Unitatea de ngrijire
constituie un modul funcional repetabil, cruia i corespundeun modul de configurare
spaialarhitectural, ce devine o baz pentru modularea celei mai mari pri a sectorului
de spitalizare. In acest sistem de organizare, capacitat ea seciei se va corela c
u numrul de uniti de ngrijire i cu mrimea acestora. nfuncie de mrime i de profil me
o secie poate cuprinde 24uniti de ngrijire. III.3.1.4. Organizarea seciei de pediatri
e ngrijirea pacienilor copii se face obligatoriu n compartimente distincte nfuncie de
vrst: grupa sugari igrupa copii 13 ani, grupa copii precolari (36 ani) i grupa copii
colari (614 ani). Structurapaturilorpe grupe de vrst se precizeaz prin temacadru, i
ar nominalizarea spaiilor i organizarea circuitelorprintema deproiectare. Comparti
mentul destinat unei grupe de vrst constituie o unitate de ngrijire relativautonom,

n cadrul cruia pe lng spaiile de spitalizare conformate dup specificul vrstei, se mai
revd: oparte din spaiile de asisten medical (cele de supraveghere itratament specific)
, oparte din spaiile de deservire ale bolnavilor (individualizate dupvrsta pacienilo
r), unspaiu de curenie. III.3.1.4.a. Compartimentul pentru copii colari este asemntor
caorganizare cuunitatea de ngrijire pentru b olnavii aduli. Saloanele, cu grupuril
e sanitare aferente, sunt identic conformate, dimensionate i mobilate. Se prevd ac
eleai anexe medicale i gospodreti. Oficiul alimentar se aprovizioneaz de la buctria sp
talului. In cadrul compartimentului se vor crea subunitile necesare pentru cazuril
e septice/aseptice. Camera de zi seva amenaja i pentru activiti colare. III.3.1.4.b.
Pentru compartimentul de copii precolari (36 ani) trebuie aplicat un sistem de c
azare adaptat vrstei, respectiv n grupri de 34 saloane de 24 copii, prevzute cu grup
sanitar comun sau separat pesexe, crora li se afecteaz unpost de supraveghere (lu
cru) asistente. In cadrul compartimentului, unuldou saloane se vor specializa pen
tru cazurile septice (cu grupuri sanitare distincte). suprafaa util/pat n salon va
fi de minim 6 mp. peretele salonului orientat spre postul asistentei va fi parial
vitrat. gabaritele mobilierului i obiectelor sanitare vor fi adaptate vrstei. In
cadrul compartimentului se vor mai prevedea o camer detratamentepansamente , prop
rie,un spaiude lucru pentru personalul mediu (oficiu medical) i unnumrde rezerve (s
tabilit prin tem)pentru copii care se interneaz cu mamele. Dac mrimea compartimentul
ui o justific, se recomand prevederea unui spaiu dejoac pentru copii necontagioi. III
.3.1.4.c. Spitalizarea pentru sugari i grupa decopii de 13 ani se organizeaz n sist
emul nucleelor cu23 camere (boxate)de 46 paturi, prevzute cu un grup sanitar de i
gienizare i grupatela unpostde supraveghere al asistentelor. Unul dinnuclee va fi
destinat cazurilor septice, suprafaa util/pat n camer va fi de 45mp. toi pereii vor f
i vitrai la partea superioar pentru control vizual, ncamer se va prevedea o cad speci
al pentru mbiere. Pentru copiii care se interneaz cu mamele se prevd rezerve prevzute
cu dotri sanitare specializate pentru mam i pentru copil. Uneori se recomand amplasa
rea n afara comparti mentului a unor saloane pentru mamele care i alpteaz copiii. Com
partimentul pentru sugari i copii mici (03 ani) va fi izolat pe un circuit distin
ct de restul grupelorde vrst, va avea anexe medicale i gospodreti proprii, iar accesu
l se va soluiona n sistem filtru.

III.3.1.4.d. Incadrul seciei de pediatrie se mai amplaseaz urmtoarele categorii de


spaii pentru asisten medical, pentru care se vor face precizri anume prin tema de pro
iectare: unitate specializat (nucleu)de terapie intensiv, unitate specializat pentr
u ngrijire prematuri (dup caz), ncperi pentru consultaii, investigaii itratamente spec
ale, cabinete pentru medici i anexe pentru personalul medical auxiliar, spaii pent
ru conducerea seciei. III.3.1.4.e. Pentruhrnirea sugarilor iacopiilor de 13 ani. n s
eciile de pediatrie se amenajeaz obuctrie specializat, denumit biberonerie" sau buct
lapte", organizat iconf ormat adecvat capacitii seciei. Spaiile componente se dimensi
neaz innd seama de echipare alctuirea lorurmrete fluxul tehnologic: primirea, splarea
terilizarea biberoanelor, cnielor, lingurielor prepararea alimentelor: paste, piureu
ri, lichide dietetice, lapte umplerea biberoanelor, rcirea, distribuia anexe pentru
depozitare camer asistenta dietetician. III.3.1.5. Seciile sau subseciile deobstetric
fiziologic si nounscuti (maternitate) auo organizare spaiofuncional mai complex, ntruc
activitile medicale se adreseaz distinct mamelor i nounscuilor, dei cele doucategorii
pacieni se spitalizeaz mpreun. OBSERVAIE: Seciile de obstetricginecologie din spitale
e generale mici i mijlocii, se organizeaz pe subsecii complet separate, de ginecolo
gie i obstetrica, pentru care se prevd anexe medicale, de deservire pacieni i gospodr
eti distincte. In spitalele mari, sau n cele de specialitate, pentru cele dou profi
luri se constituie secii diferite. Se pot aplica trei moduri deorganizare funciona
l a seciei: a. compartimente medicale distincte pentru mame i nounscui, n care asisten
pentru mame se face similar cu cea pentru celelalte categorii de bolnavi aduli,
iar pentru nounscui se soluioneaz n sistemul aplicat nseciile de pediatrie la comparti
entul sugari. Cele dou compartimente aupropriile anexe medicale, de deservire i go
spodreti specializate. Intre cele dou compartimen te se amplaseaz spaiile pentru alpta
re, utilizate n comun. b. sistemul nucleelor (respectiv al unitilorde ngrijire) mixt
e pentru mame inounscuii lor, compuse din dou saloane (de 35 paturi) pentru mame cud
otrile sanitare af erente, care flancheaz dou saloane pentru nounscui (dotate corespu
nztor) i un spaiude lucru pentru asistente (care, dimensionat ca atare, este utiliz
at nunele variante de organizare ca spaiu de alptare). c. sistemul de cazare al mam
ei i nounscutului n acelai salon, (fie n rezerve individuale, fie n saloane pentru dou
mame cu copiii lor), cu spaii corespunztordimensionate i dotri sanitare specializate
.

n sistemele b.) i c), anexele medicale i de deservire, specializate pentru cele dou
categorii de pacieni, se amplaseaz grupat n cadrul unitii de ngrijire. Indiferent de s
istemul de cazare adoptat,pentru cazurile septice se vordiferenia compartimente (
nuclee) distincte att pentru m ame ct i pentru nounscui. Pentru cazurile de obstetric
patologic se amenajeaz saloane distincte, grupate, att n comp artimentul septic, ct i
cel aseptic. (Uneori cazurile de obstetric patologic se amplaseaz n secia/subsecia de
ginecologie). Secia de obstetric va fi n legtur direct cu blocul de nateri, i sala d
peraii pentru cezariene, la acelai nivel, recomandat fiind ca circuitul respectiv
s fie distinct de circulaiile comune ale spitalului. La spitalel e generale mici i
mijlocii, blocul de nateri se poate amplasa chiar nsecia (subsecia) de obstetric. Pri
ntema de proiectare se vor face precizri asupra sistemului de cazare adoptat i asu
pra modului general deorganizare al asistenei la nateri. III.3.2. Serviciul de pri
mire internare a bolnavilor III.3.2.1. Acest serviciu se organizeazngeneral caserv
iciuunic pe spitali are rolu lde a asigura efectuarea formelor de internare, exam
inarea medical i trierea epidemologic a bolnavilorpentru internare, prelucrarea san
itar a acestora nfuncie de starea lor fizic i echiparea n mbrcmintea de spital. Serv
se dimensioneaz nfuncie de numrul mediu de internri zilnice rezultat din capacitatea
i profilul spitalului. Amplasarea serviciului de primire internare se face n legtu
r direct cu accesul principal n spital i cu serviciul de urgen, corespunztor celordou
tegorii de pacieni: pacienii care vin pregtii la spital (programai dup consulturi i ex
minri medicale anterioare,unele efectuate nambulatorul sau nserviciile de diagnosti
c ale spitalului) i pacienii care ajung la spital nepregtii (accidente, mbolnviri subi
te, stare de criz) fiindpreluaide serviciul de urgen. La spitalele mici i mijlocii, n
funcie de profil ul medical, serviciul de primire internare se poate cupla cu ser
viciul de urgen sau cu ambulatorul. III.3.2.2. Componentele funcionaleale serviciul
ui de primire internare sunt: a. unitatea de ntocmire a documentelor medicale, b.
compartimentul de examinri medicale, c. unitatea de igienizare sanitar, d. unitat
ea de gestiune haine i efecte de spital, e. unitatea de externare. OBSERVAIE: In f
uncie de opiunile beneficiarului de folosin, se poate adopta o organizare a internrii
n care componentele a.) i b.) se soluioneaz

centralizat i se amplaseaz la intrarea n spital, iar componentele c), d.) i e.) se r


epartizeaz la seciile medicale i respectiv la serviciul de urgen. III.3.2.3. Unitatea
dentocmire a documentelorde internare cuprinde: spaiul de a teptare prevzut cu grup
uri sanitare, cu zone separate pentru pacieni aduli i pacieni copii doutrei birouri co
nexate ntre el e i prevzute cu amenajri pentru relaia cu publicul (ghiee sau tejghea c
u boxe). Unitatea coopereaz cu conducerea seciilor medicale i cu compartimentul evi
den medical (din servic iul administrativ). III.3.2.4. Compartimentulexaminri medica
le cuprinde cabinetele deconsultaie, s pecializate dup profilurile seciilor medical
e, cu spaiile de ateptare i grupurile sanitare aferente. In spitalele generale sunt
obligatorii cel puintrei cabinete: unul pentru pediatrie, unul pentru obstetricgi
necologie i al treilea pentru restulde aduli. Necesarul de cabinete pentru spitale
le generale mari i spitalele de specialitate din reea se determin nfuncie de capacita
tea seciilor crora li se adreseaz inu va fi mai mic dect: pediatrie: pn la 150paturi:
cabinet peste 150paturi: 2 cabinete peste 300paturi: 3 cabinete obstetricginecol
ogie: pn la 50 paturi:l cabinet cu 2 boxe pn la 200 paturi: 2 cabinete peste 200patu
ri: 3 cabinete secii de aduli: pn la 200paturi: l cabinet pn la 400 paturi: 2 cabinete
peste 400paturi: 3 cabinete Ateptarea pentrupediatrie va fi separat, iar adiacent
ei se va prevedea o camer de izolare cu grup sanitar propriu, pentru staionarea t
emporara copilului identificat a fi co ntagios la spitalele mari de pediatrie se p
revddoutrei boxe de izolare i suplimentar se amenajeaz la intrare un filtrude triaj
epidemiologie, de asem enea boxat. III.3.2.5. Unitatea deigienizare sanitar cupri
nde filtrele de prelucrare sanitar i grupurile sanitare aferente (prevzute cudu sau
baie dup caz ), separate pesexe i pe cele trei categorii de pacieni, ce trebuie dep
artajate igienicosanitar (copii, p arturiente, aduli). La pediatrie spaiul de igie
nizare se compartimenteaz:pentru grupa 02 ani i pentru grupa214 ani, accesul facndu
se direct din cabinetele de examinare. n filtrele de igienizare se prevd boxe pent
ru lenjerie i efecte curate de spital. III.3.2.6. Pstrarea hainelor bolnavilor pe
perioada internriise face ntrun depozitde efecte compartimentat, bine ventilat, le
gat direct de spaiile de igienizare, dar ide unitatea de externare. Dimensionarea
se

face dup numrul depaturi (0.160.18 mp/pat i 0.080.10 mp/pat copil). III.3.2.7. Unit
atea deexternare se compune dintrun spaiuprevzut cu boxe de mbrcare, separate pe sex
e i distincte pentru copii i nounscui. Dac externarea se face centralizat, unitatea s
e amplaseaz ct mai aproape de nodul de circula ie vertical care face legtutra cu secii
le de spitalizare, nafara circuitului de internare,dar n legtur cudepozi tul de hain
e i cu biroulde ntocmire a documentelordespitalizare. III.3.3. Serviciul de urgen II
I.3.3.1. Pentruactivitile medicale de acordare a primului ajutorbolnavilor acciden
tai sa u aflai n stare grav (adui cu ambulana sau cu autovehiculele aparintorilor) ca
entru alte urgene medicale din teritoriu, uvspitale se organizeaz unserviciu sau u
n compartiment special (n funcie de mrimea spitalului). III.3.3.2. In varianta mini
m, curent laspitalele micii mijlocii, compartimentul trebuie s cuprind urmtoarele spai
: acces acoperit i nchis lateral pentru autosalvri l ( 2) cabinete de consultaie i tra
tament cu 2 (4)posturide lucru sal de intervenii chirurgicale, cu anexe pentru splar
e medici i instrumente sal cu anexe pentru proteze ghipsate, echipat cu aparat roent
gen camerde spitalizare provizorie, compartimentat pe sexe, de 26 paturi (1% din ca
pacitatea spitalului) filtre igienizare cu boxe pentru depozitarea hainelor pacie
nilor, a efectelor i lenjeriei de spital post de lucrupentru asistente i anexe pers
onal mediu sal de ateptare cu anexe pentru aparintori cabinet medici de gard, cu grup
anitar depozit trgi, brancarde, crucioare. III.3.3.3. La spitalelegeneralemari saul
aspitalele cu specific de urgen, serviciul se amplific ca numrde sli de intervenie, se
diversific pe profiluri medicale (chirurgie, cardiologie, pediatrie) i poate cpta i
alte funciuni medicale: sal de reanimare, cabinete de investigaii i explorri, laborat
or teste deurgen etc. III.3.3.4. Amplasarea serviciului ncadrul spitalului va permi
te colaborarea direct cu serviciul de internri, precum i legturi rapide cu blocul op
erator, serviciul de terapie intensiv, serviciile de roentgendiagnostic i explorri
funcionale, laboratorul de analize medicale. III.3.4. Compartiment de spitalizare
de o zi III.3.4.1. Pentru unele tipuride investigaii, interveniii tratamente, pent
ru care e ste necesar inerea sub observaie a pacientului pe'durata unei zile, se or
ganizeaz nspitale un compartiment

distinct de spitalizare, care permite degrevarea seciilor medicale de perturbrile


de activitate produse de astfel de cazuri. III.3.4.2. Compartimentul se organize
az n spitalelemijlocii i mari, pentruo capa citate de 2 3% din numrul de paturi al s
pitalului, dar minim pentru 12 paturi. In cadrul compartimentului, dup caz i n funci
e de precizrile temei de proiectare, se pot amplasa distinct i unitile: de epurarere
nal, de ntreruperi de sarcin. Cazarea pacienilor se face n saloane de 23paturi i rezer
ve aferent acestora se prevd: cabinet de consultaii i tratamente(eventual sala de mi
ci intervenii), post de lucrupentru asistente, mic oficiu alimentar, grupuri sani
tare, boxe de lenjerie i de curenie etc. Compartimentul se amplaseaz n apropierea acc
esului principal, nlegtur cu sectorul ambulator, cu serviciul de urgen (pentruutiliza
rea elastic a unor componente) i cu circulaiile principale care fac legtura cu servi
ciile tehnicomedicale. III.3.5. Sectorul ambulator III.3.5.1. Spitalul acord serv
icii medicale, n specialitile pe care este profilat, i pentru bolnavii a cror stare f
izic nu impune internarea. Sectorul ambulatorpropriu spitalului organizeaz i gestio
neaz aceste servicii, asigur asistena premergtoare internrii (consult ri, explorri) i
u pe cea posterioar internrii (postcontrol, tratamente prelungite ambulator), redu
cnd numrul de zile de spitalizare la strictul necesar. III.3.5.2. Spaiile necesare
se amenajeaz pentru: cabinete de consultaii (nspecialiti din profilul spitalului ^i ns
pecialiti conexe cu acestea) camere pentru pansamente i tratamente curente spaii de at
ptare aferente cabinetelor birou de programare i eviden a pacienilor punct farmaceutic
pentru medicamente specifice (dup caz) anexe pentru personalul medical grupuri san
itare i box pentru curenie. Dimensiunea minim pentru cabinetele de consultaie i camere
e de tratamente curente, cuprins ntre 16 mp si 24 mp, este difereniat dup activitile s
ecifice. Numrul de cabinete ianexele acestora suntdeterminate de numruldeconsultaii
ce se preconizeaz a se acorda pentru fiecare specialitate datele se vorpreciza pri
n tema de proiectare. Pentru dimensionarea spaiilorde ateptare se ia ncalcul ncrcarea
la orele de vrf, considernd o arie util de 1.00 1.50 mp/pacient adult i respectiv 1
.502.00 mp/pacient copil cu nsoitor. Spaiile de ateptare i grupurile sanitare pentru
copii se izoleaz de cele ale adulilor.

III.3.5.3. Sectorul ambulatorpoate fiaccesibil: a. direct din exterior, situaie nc


are va fi dotat cu anexele specifice (garderob, punct de informaii i control acces,
cabine telefonice), b. din holul intrrii principale, caz ncare pacienii pot benefi
cia de toate serviciile i anexele prevzute pentru vizitatori i nsoitori. Amplasarea s
ectorului ambulator ncadrul spitalului va permite legturiuor accesibile cu servicii
le de investigaiiexplorri i tratamente, precum i cu compartimentul de spitalizare de
o zi. III.3.6. Blocul operator III.3.6.1. Prezent n spitalele care au secii sau c
ompartimente chirurgicale (toate spitalele generale i cea mai mare parte a spital
elorde specialitate), bloculoperator este unul din sectoarele cu cea mai complex
structurare i mai strict condiionare a spaiilor i circuitelor interne. In principiu,
blocul operator grupeaz toate slile de operaii necesare diverselor specialiti (profil
uri) medicale. In spitalele generale, profilurile care utilizeaz blocul operator
sunt: chirurgia general, ortopedia, traumatologia i arii, cardiologia, gastroentero
logia, urologia, obstetrica, ginecologia, neurologia, oftalmologia, ORL, pediatr
ia, oncologia i serviciul de urgen. In funcie de numrul de paturi chirurgicale i innd
ama de specificul activitilor medicale, pentru unele secii (compartimente) se potpr
evedea sli de operaii proprii, n afara blocului operator centralizat, cum este cazu
lpentru: secia obstetricginecologie secia de oftalmologie secia ORL compartimentul de
ri serviciul de urgen. III.3.6.2. Dimensionarea bloculuioperator, respectivdetermina
rea numrului nece sar desli de operaie, se face prin raportare la numrul de paturidi
n seciile i compartimentele cuprofil chirurgical care lutilizeaz. Indicele mediu de
raportare este: o sal de operaie pentru 3035 paturi chirurgicale (indicele este n s
cdere datorit perfecionrii tehniciloroperatorii i scderii duratei de spitalizare posto
perator). OBSERVAII: Pentru unele specialiti chirurgicale (ari grav, transplanturi)
se prevede o sal de operaii la 25 de paturi. Intro sal de operaie au loc, n medie pe z
i, 2, 5 intervenii chirurgicale, considernd un timp mediu necesar de cea 3 ore pen
tru pregtirea slii i desfurarea operaiei. n funcie de mrimea istructura medical a
i, blocul operator centralizat poate gru pa de la 2 pn la 810 sli de operaie.

III.3.6.3. Pentru spitalele mici i mijlocii grupareaslilorde operaie ntrun singur bl


oc operator comunprezint o serie de avantaje certe: asigurarea controlului condii
ilorde asepsie, utilizarea mai eficient a spaiilor, aparaturii, instrumentarului,
personalului auxiliar, organizarea coerent a activitilorde anestezie ia supravegheri
i bolnavului la trezire, gruparea economic a instalaiilor speciale pentru tratare
aer,pentru producere i distribuie ap steril, gaz de narcoz, curent electric ncaz de av
arii etc. n spitalele mari i foarte mari, mai ales n cele multiprofilate, centraliz
area prea multor sli ntr unsingurbloc operator pune n eviden serioase dezavantaje: di
ficulti n controlul aplicrii msurilorde igien i asepsie, scderea gradului de confort
tru echipa medical (agitaie, aglomeraie, instrumentar comun, dificulti nprogramare i
oordonarea personalului auxiliar utilizat n comun), creterea deprtrii fa de secia medi
al de spitalizare. Reducereadezavantajelor pe care lepreznt blocurile operatorii m
ari se obine prin: a. realizarea de doutrei blocuri operatorii distincte ispecializ
ate, amplasate niai aproape de seciile respective de spitalizare b. sectorizarea b
locului operatorpe tipuri deintervenii, fiecrui sectorrevenindui ungrupde anexe pr
oprii c. dublarea(eventual triplarea) circuitelorprin diferenierea circuitelor int
erioare n si stem curat / murdar" i/sau specializarea circuitelorpe categorii de pe
rsonal i grupede echipe medicale. OBSERVAIE: Un mod uzual de sectorizare a bloculu
i operator, aplicat adesea chiar i n spitalele de mrime mijlocie, este cel de separ
are n bloc septic i bloc aseptic, cu tratare difereniat a slilor de operaie i a anexel
r medicale, n ce privete msurile de asepsie. Acest principiu de separare este din c
e n ce mai contestat, pe plan internaional, de specialitii n igien, ntruct se dovedet
rin msurtori o scdere a nivelului de igien sub minimul admisibil n sectorul septic (d
up prerea acestora, toate slile de operaie inclusiv anexele lor medicale trebuie con
siderate i tratate ca aseptice). III.3.6.4. Soluionarea spaialfuncional pentru blocur
ile operatorii difer dupm

rimea acestora. Sunt considerate blocurioperatorii mici cele cu24 sli de operaie, i
arblocuri operatorii mari cele cu mai mult de 6 sli de operaie. Pentru blocurile o
peratorii mici tipologiile de conformare optim sunt bine conturate i se aplic ca at
are. Pentru soluionarea unui bloc operator mare este necesar un studiuprealabil p
rivindorganizarea medical i tehnologic cea mai adecvat datelorde temi structurii medic
ale a spitalului. III.3.6.5. Unbloc operator mic se compune din urmtoarele catego
rii de spaii: spaii medicale: 24 sli de operaie cu anexele aferente: spltorfiltru pent
ru chirurgi, spltorpentru instrumente, spaiudepregtire a bolnavului, spaiupregtire mat
eriale dup caz , (se recomand ca anexele s fie individualizate pentru fiecare sal n p
arte se accept ianexe comune la dou sli, dac cel puin o sal de operaie a blocului ar
xe individualizate) spaiu pentru trezirea pacienilor (comun sauboxat), camer de odi
hn pentru medici, camer de lucrupentru asistente, laboratorpentru determinri de urg
en, sal aplicare proteze gipsate cu anexe pentru pregtirea feselor (dup caz), camer pr
otocol operator, camer medici anesteziti. spaii gospodreti: box pentrudepozitare mater
iale sterile i farmaceutice, depozit aparate, spaiudepozitare trgi, crucioare, box pe
ntru curenie i colectare evacuare obiecte murdare (rufe, deeuri). spaii de control i f
iltrare accese: filtru bolnavi (eventual cu sistem de transbordare targa), filtr
u personal medical (separat pe sexe) cuprinznd vestiar i grup sanitar cu du, dispec
erat programare (dup caz), spaii tehnice pentru instalaiile speciale aferente blocu
lui operator (amplasate n afara blocului, dar n imediata vecintate a acestuia) staie
preparare ap steril, staie preparare gaz denarcoz, staie de acumulatori i camer tablo
electric, central de ventilaie i tratare a aerului. III.3.6.6. Dispunereaspaiilor i
organizareacircuitelorlainteriorul bloculuioperator se face pe principiul zonrii
dup cerinele de asepsie, trecerea facndu-

se gradat dinspre spaiile neutre (condiii igienicosanitare obinuite pentru sectorul


sanitar), prin cele curate" (cu condiionri igienice speciale), la cele aseptice: z
on filtre de acces neutr zon funciuni anexe neutr cuprinznd: protocol operator, secret
ariat, laborator determinri de urgen, laborator, etc, zon curat camere de pregtire pre
operatorie a bolnavilor, camera de trezire a bolnavilor, spaiul de lucru al asist
entelor, camera odihn medici, camera de gips are, etc. zon aseptic sala de operaie is
paiul de splare i mbrcare steril a echipei operatorii. Problema principal n soluiona
ircuitelor bloculuioperatoro repre zint activitile i spaiile murdare": spltoare pentr
nstrumentele utilizate, s paii sanitare i de curenie, evacuarea deeurilor i rufelorpos
toperator. Msurile ce se ntreprind sunt: izolarea complet a activitilor nspaii nchise
la ambalarea" produselorn anvelope sterile cu care se transport apoipe circulaia com
un a blocului operator decalarea prelucrrilor murdare" pn dup ncheierea programului o
ator crearea unui circuit murdar", separat de circuitul zonei curate,prindublarea
corid oarelorbloculuioperator (soluie recomandat nspecial la blocurile operatorii m
ari), ceea ce presupune sli de operaii capsulate. n toat e cazurile, transferul ins
trumentelor murdare de la sala de operaie la spltor se face numai pringhieu n cazul so
luiei cu dublu circuit, transferul deeurilor i rufelor murdare spre coridorul de se
rviciu se face printro ecluz special. 111.3.6.7. nblocurile operatoriimari se recom
and cuprinderea uneistaii de sterilizare prop rii (pentru prelucrarea instrumentar
ului i a cauciucriei dinslile de operaie), distinct de staia central de sterilizare p
ntru restul serviciilordinspital. Descrierea moduluide conformare iorganizare a u
nei staii de sterilizare se face la cap. III.3.15. In blocurile operatorii mari s
e mai prevd i alte spatii: cameradezinfecie aparatura medical mobil. punct farmaceuti
c, bnci de esturi, post de lucrupentru medici i personal mediu anestezie. mic oficiu
pentru ceai. cafea, legat de zona de odihn a personalului medical ctc. 111.3.6.8
. Dimensionareadiverselor spaiispecifice este determinat de tipulde intervenii chir
urgicale, mrimea echipelor operatorii, mrimea bloculuioperator, nivelul de echipar
e cu aparatur, soluia general de conformare a bloculuioperator. pentru sala de o pe
raie dimensiunile minime variaz de la 30 mp la 40 mp arie util. pentru celelalte sp
aii medicale, aria util nu va fi mai mic dect:

12 mp splare i mbrcare chirurgi pentru o sal , 18 mp splare i mbrcare chirurgi comun


sli 10 mp splare instrumente 12 mp un post de pregtire preoperatorie 10 mp de trezi
re postoperatorie 25mp sala de gipsare III.3.6.9. Bloculoperatorva avea legtur dir
ect cu serviciul anestezie terapie i ntensiv i cu sterilizare central (dac nu are ste
rilizare proprie) legturi uoare se vor asigura cu:blocul de nateri (cnd acesta nu are
sal proprie pentru operaii cezariene), serviciul de roentgendiagnostic, serviciul
de urgen, labor atorul de anatomie patologic (pentru examene cxtemporatiee) i nodul
central de circulaie vertical care conduce la seciile medicale de spitalizare. III
.3.7. Serviciul de anestezie terapie intensiva (ATI) III.3.7.1. O creaie relativ
recentnstructura spitalelor, serviciulATI centralizeaz toate cazurile medicale gra
ve, care necesit supraveghere continu ingrijire intensiv 24de ore din 24. Asistena med
ical se asigur de un personal nalt calificat, cu ajutorul unei aparaturi medicale s
pecializate (pentru compensarea funciilor vitale ale organismului i monitorizarea
bolnavilor). III.3.7.2. Mrimea serviciului (numr depaturi)este ovariabil n funcie dec
apacit ateai profilul spitalului. Printem se precizeaz att numrulde paturi necesar ct
structurade organizare a acestora pe uniti componente. Serviciile ATI mici (sub15
paturi) precum i cele din spitalele de specialitate, se subminri n dou sectoare sept
ic i aseptic . Serviciile mari, n spitalele multiprofilate. se organizeaz pe sectoa
re (uniti) distincte, dupprofilul medical sau dup gravitatea cazurilor, prevznduse i u
compartiment corespunztor cazurilor septice. Pentru unele profiluri medicale, da
c particularitile procedurilor medicale i sau numrul de paturi aferent o justific, se
potorganiza compartimente de terapie intensiv specializat e, distincte de unitate
a central, amplasate n seciile medicale respective. Este cazul mai ales pentru spec
ialitile: cardiologie i boli vasculare, pediatrie, ari i traumatologie, transplant de
organe. III.3.7.3. Spaiile componente aleserviciului ATI sunt:

unitile de ngrijire saloane sau nuclee cu spaiile aferente postului desupraveghere (


direct i/sau monitorizat), grupului deigienizare, depozitrilordiverse, camer de lucru
pentru asistente, cuplat cu staia central de monitorizare ise mnalizare, cabinete me
dici anesteziti cu grup sanitar sal de mici intervenii i tratamente speciale, cu ane
xele ei (la serviciile mari), depozite pentru aparatur, instrumentar, produse far
maceutice, mic laboratorpentru determinri de urgen (se poate utiliza n comun cu bloc
uloperator), boxpentru lenjerie curat, spaiu sanitar pentru prelucrare iigienizare o
biecte de inventar, cu box pentru colectare obiecte murdare (rufe,deeuri), vestiar
fltru de acces pentrupersonalul medical, prevzut cu grup sanitar i du, filtru de acc
es pentrupacieni i materiale, cuplat cu un spaiu (vestiar) pentru mbrcarea n vestiment
aie de protecie a persoanelor strine serviciului (aparintori sau alt personal medical
dect cel al seciei). Circuitul interior este de tip nchispe considerente de asepsi
e,dar i pentru izolare fa de perturbri externe (agitaie, zgomot, vizite inoportune).
III.3.7.4. Unitatea (nucleul)de ngrijireintensiv se conformeazi dimensioneaz n raport
de cauzistica proprie spitalului, respectivde numrulde paturi afectat unei echip
e de ngrijire. capacitate optim: 56 paturi aferente unui post de supraveghere capac
itate maxim: 8paturi (la mai multe paturi aferente unui post de supraveghere, ngri
jirea nu se mai consider intensiv), arie util minim/pat: 12 mp, arie util minim/post s
upraveghere: 12 mp (recomandat 15 mp) dotaresanitar aferent: grup sanitar cu close
t, lavoar i spltorde ploti). Modul optimde alctuire a unei uniti de ngrijire este cel
tip nucleu cu camere (compartimente) de 12paturi, grupate n jurul postuluide sup
raveghere (i lucru) alechipei de ngrijire, cu perei vitrai i goluri de trecere spre a
cesta. Sistemul despitalizare n saloane mari de 5:7paturi, cupaturile izolabile p
rin perdele saupanouri uoare este nerecomandat, fiind mai puin igienic. Indiferent
de soluia tipologic aplicat, fiecare unitate de ngrijire va avea cel puin o rezerv (b
ox)de un pat pentru cazurile speciale. III.3.7.5. n mod curent, serviciul ATI se a
mplaseaz n imediata vecintate a bloc ului operator,

pe acelai nivel cu acesta (mai ales la spitalele mici i mijlocii), din urmtoarele r
aiu ni: medicii anesteziti afectai serviciului lucreaz i n bloculoperator mare parte a
cazurilor sunt pacieni care necesit postoperator ngrijiri speciale condiiile de aseps
ie sunt asemntoare celordin zona curat ablocului oparte din aparatur se poate utiliza
n comun. Serviciul ATI se poate amplasa i la unnivel superior sau inferior fa de bl
oculoperator (la spitale mari i foarte mari), cu condiia realizrii unei legturi dire
cte, prinscar i ascensor special afectat. III.3.8. Blocul tic nateri III.3.5.1. In
blocul de nateri se efectueazcentralizat activitile de asistena med ical calificata a
parturientelorpe parcursul naterii. Centralizarea acestor activiti este de dat relat
iv recent, iar soluionrile funcionaltehnologice ale spaiilor sunt nc n curs deoptimiz
, opiunile pentru un tip de soluie sau altul urmnd a fi stabilite de beneficiarul d
e folosin. Modul de conformare al blocului de nateri i locul cel mai potrivit de amp
lasare n cadrul spitalului este dependent de: felul cum se organizeaz n cadrul spit
alului, respectiv al seciei de profil, asisten a parturientelor dela primirea n spi
tal i pn la terminarea naterii: capacitatea acestuia (numrde nateri zi, rezultat din c
pacitatea seciei de obstetric prevzut n structura spitalului): sistemul adoptatpentru
asistarea parturientei n timpul celor trei faze ale naterii (travaliu expulsie po
stpartum). III.3.8.2. in principiu un bloc de nateri este constituit dinurmtoarele
componente spatio funcionale: compartimentul de primire i prelucrare sanitar speci
fic (dac activitile nu au fostpreluate de serviciul de primire internare descris la
cap. III.2.) uniti pentru natere (o suit de spaii pentru triada de activiti specifice:
travaliu expulsie postpartum): sala de operaie cu activitile specifice (dup caz) came
r resuscitare nounscut: spaii de lucru pentru personal (cabinet medici, camer de luc
ru moae, boxe depozitare instrumentar i materiale sterile): spaii gospodreti (mic ofi
ciu alimentar, boxe depozitare lenjerie i efecte, spaiu colectare evacuare rufe mu
rdare ideeuri)

filtru de acces i dotri sanitare aferente (vestiar personal cu grup sanitar i du. co
mpartimentat pe sexe, grup sanitar paciente), n blocurile de nateri mici (23 uniti d
e natere), nu este economica prevederea unei sli de operaie pentru cezariene i alte
urgene ,acestea urmnd a se efectua nbloculoperator centralizat sau n sala de operaii
a seciei de obstetricginccologie. La blocurile de nateri mari (peste 10 nateri'zi) e
ste indicat prevederea slii de operaie ncadrul blocului, precum i a spaiului de pregti
etrezire aferent. III.3.8.3. Bloculdenateri areun circuit nchis, controlat prin fi
ltre deacces. 1:1 se va compartimenta nsector aseptic i septic. Pentru spitalele m
ici i mijlocii cu mai mult de 50 paturi de obstetric una din unitile de natere se va
individualiza ca septic, va primi anexe sanitare proprii i se va izola dincircuitu
l general al blocului de nateri. ncadrul spitalelorde specia litate, cu secii de ob
stetric care nsumeaz mai mult de 150 paturi, se recomand crearea a dou blocuride nater
i separate. III.3.8.4. Unitatea denatere se poate alctui n mai multe moduri: a. cam
era detravaliu cu23 paturitip salon (14 20mp), conectat la osala de nateri, prevzutc
u o ni (box) pentruprelucrarea primar a nounscutului'(minim 25 mp), urmat de o camer c
23 paturipentru terapia postpartum cele trei ncpe ri avnd ui ntre ele. O astfel de u
nitate se prevede pentru cea.20 paturi de obstetric. b. sala unic pentru travaliu i
expulsic. destinat unei singure parturiente, dotatcupat, mas ginecologic i punct pen
tru toaleta nounscutului (arie util 2225mp) paturile pentru terapia p ostpartum se
grupeaz la unloc pentru mai multe astfel de sli, n saloane de 23paturi. Soluionat n ac
est fel, unitatea corespunde la cea 15paturi deobstetric fiziologic pentru o sal de
travaliucxpulsie. III.3.8.5. In ce privete amplasarea blocului denateri, sunt n di
sputdou model e: amplasarea direct ncadrul seciei sau compartimentului de obstetric (
justificat la spitalele mici, dar i la spitalele generale mari cu puine paturi de o
bstetric): amplasarea n apropierea bloculuioperator i a celorlalte servicii tchnico
medicale, avantajoas pentru cooperarea cu acestea, necesardac spitalul are mai mult
de dou secii de obstetric, este contestat din punct de vedereal confortului pacient
ei. Aceast soluie se aplic n mod curent la spitalele de specialitate (materniti sau b
locuri matemoinfantile).

III.3.9. Laborator deanalize medicale III.3.9.1. In acest compartiment se centra


lizeaz activitilede laborator necesar e examinrii produselorbiologice umane pentru o
ct mai corect apreciere a strii de sntate sau a stadiului de mbolnvire a pacienilor.
boratorul deservete att pacienii internai ct i pe cei ambulatori. III.3.9.2. Laborator
ul se dimensioneaz ise structureaz funcional n concordan cu mrimea i profilul spital
respectiv cu capacitatea sectorului ambulator,dar i cu rangul spitalului nierarhi
a unitilor de asisten medical (laboratorul unui spital judeean sau al unui spital clin
ic de specialitate va efectua analize medicale pentru pacieni ambulatori dintrun
teritoriu mai larg dect cel arondatdirect). Necesarul de spaii, structura pe compa
rtimente i nivelul de echipare cu aparatur se vor preciza printema deproiectare. O
BSERVAIE: Perfecionarea tehnicilor de analiz, utilizarea sistemelor de teste standa
rd, echiparea cu aparatur compact, automatizat i computerizat determin cretrea eficien
concomitent cu reducerea suprafeelor utile neces are. IIL3.9.3. Laboratorul de a
nalize medicale cuprinde urmtoarele compartimente: a. compartimentul de recoltare
direct a produselor biologice (pentrupacienii ambu latori), amplasat fie n cadrul
laboratorului (n zona sa extern), fie n cadrul sectorului ambulator propriuzis (res
pectiv n cadrul dispensarului policlinic, dac spitalul are asociataceast unitate san
itar) b. compartimentul de primire a produselorbiologice recoltate nseciile spitalul
ui sau de la pacienii ambulatori, ncare se efectueaz distribuirea probelorla puncte
le de lucru, se asigur centralizarea, nregistrarea i eliberarea rezultatelor c. sect
orul deexaminri de laborator, cu compartimentele sale specializate: biochimie, he
matologie, citologie, imunologie, bacteriologic, inframicrobiologie etc. d. spaii
anexe activitilorde laborator (vestiare pentru personal, grupuri sanitare, depozi
te reactivi i sticlrie, camere aparate, spaii pentru splare vesel i sterilizare etc e.
microsector de ntreinere animale mici de laborator (dup caz). La spitalele clinice
universitare, la unele dinspitale de specialitate cu programe asociate de cercet
are institute medicale , pe lng laboratorul pentru analizele curente se dezvolt i un
sector mai mic sau mai mare delaboratoare specializate de cercetare clinic i/sau
preclinic, n care caz aparei un sector marede cretere i ntreinere de animale, numit bi
baz. A

cesta din urm trebuie amplasat izolat, nafara cldirilor spitalului. III.3.9.4 ntruct
tehnicile de laborator evalueazrapid, spaiilelaboratorului de analize medicale tre
buie soluionate nsistem flexibil, pentru a permite periodice reorganizri funcionale i
reechipri cu aparatur i instalaii. Soluia recomandat este proiectarea de spaii de luc
u tipizate, cu distribuii de instalaii i puncte de racord amplasate modulat n spaiu. n
cperile sectoruluide examinri se vor alctui prinnscrierea unor astfel de module" spaio
funcionale (1 3 module n funcie de necesitate) .aria unui modul tipizat va fi de:
1820 mp (la spitale mici) 2225 mp (la spitale mari) III.3.9.5. Activitile de labor
ator urmeazun regim strict de securitate a muncii i protecie a personalului fa de luc
ru cu substane nocive i periculoase. Principiul aplicat este separarea ncperilorcu a
ctiviti periculoase i delimitarea locurilordemunc ncare operaiunile presupundegajri de
noxe,princrearea de boxe speciale sau nie de laborator. Asemntor se protejeaz iactivi
tile sauoperaiunile care necesit conditiispeciale dedesfasurares nce privete mediul as
eptic sau steril, ecranarea luminii,protectia fata de vibratii. III.3.9.6. ncadru
l laboratorului denalize medicale este necesar izolarea unui compartiment n cares se
efectueze operaiunile cupotenial de contaminare (bacteriologic, 'virus ologie, mi
cologie, parazitologie). Acesta va avea un circuit strict delimitat de al celorl
alte compartimentei va fi prevzut cu anexe proprii pentru splare, dezinfectare, ste
rilizare vesel , iinstrumentar, precum i pentru colectare tratare deseuriinfectata
III.3.9.7. ncperile laboratorului de analize vor fi feritede insolare ivor avea co
n diii de iluminare uniform a zonelor de lucru. Orientarea favorabil pentru frontur
ile cu

ferestre este nord, nordest i nordvest. In cazul n care nu se pot evita orientrile
nefavorabile, se vor lua msuri speciale de protecie iecranare a suprafeelor vitrate
(geamuri termoabsorbante, brise soleil"). III.3.9.8. Pentru determinarea global a
necesarului de suprafee utile desfurate aferente laboratorului de analize medicale
al spitalelor generale (fr dispensar policlinic) se poateutiliza urmtorul indice me
diu: 1.5 mp A.u./pat, respectiv 2.1 mp A.d./pat la spitalele teritoriale mici 1.0
1.2 mp A.uVpat, respectiv 1.51.7 mp A.d./pat la spitalele mijlocii i mari. III.3.
9.9. ntregul laboratorde analize medicale va fi soluionat n circuit nchis pentru ali
utilizatori dect personalul propriu. Accesul pacienilor sau al personalului medica
l din spital este permis numai n spaiile amenajate ca atare din compartimentul a.)
cabine de recoltare i b.) camera sau ghieul pentruprimire probe, ghieul pentru eli
berare rezultate. III.3.9.10. Amplasarea laboratorului va permite legturi directe
cu serviciul de explorri funcionale i legturi uoare cu seciile de spitalizare, sector
ul ambulator. serviciul de urgen i compartimentul de spitalizare de o zi. III.3.10.
Serviciul (laboratorul)de roentgendiagnostic III.3.10.1. Serviciulgrupeaz centra
lizat toate investigaiile bazatepe utilizarea r adiaiei Roentgen pentru aducerea n
domeniul vizibilului a structurilor anatomi ce interne. Tehnicile de roentgendia
gnostic fac parte dintrun sistem mai amplude investigaii, aflat n prezent ntro evol
uie exploziv, cel al tehnicilorde examinare imagistic. III.3.10.2. Serviciulde roen
tgendiagnostic este una dinunitile nucleare ce se pot constitui n cadrul spitalelor
,pentru care este obligatorie solicitarea i obinerea de avize spe ciale, de amplas
are i funcionare, din partea autoritilor responsabile cu controlul activitilor ce folo
sesc radiaii nucleare. Modulde utilizare a radiaiei Roentgen pentru diagnosticul m
edical, con diiile ce trebuie s Ie ndeplineasc aparatura, precum imodul de alctuire,di
mensionare i ecranare la radiaii a ncperilor, sunt strict condiionate de Normele Repub
licane de Securitate Nuclear Regimul de lucru cu surse de r 1 adiaii nucleare' . I
II.3.10.3. Dimensionarea i structurarea serviciului este dependentde numrul i tipuld
e

aparate radiologice ce urmeaz a se instala, de cerinele fluxului medical specific,


de considerente de optimizare a msurilorde radioprotecie. Pentru fiecare tip de a
parat sunt precis determinate necesarul de ncperi i condiii tehnologice de montaj. T
ipurile de aparate radiologice utilizate n mod curent n serviciul de roentgendia g
nostic sunt: aparatede Rxscopie iRxgrafie, independente sau cuplate la un post co
mun de comand, aparatede Rxgrafic specializate (angiografie, mamografie, limfogra
fie. radiografie dentar), aparatepentru microradiografie (MRF), aparatepentru tom
ografie computerizat (CT). Pentru fiecare dintre ele sau pentru un cuplaj de apar
ate se constituie o unitate funcional de examinare. III.3.10.4. In structura servi
ciului de roentgendiagnostic intr urmtoarele categorii de spai i: a. unitile funcional
e de examinare (compuse din camera de investigaie, posturile de comand icontrol, bo
xele de dezbrcare, spaiile sanitare i tehnicile aferente) b. spaii deateptare pentrupa
cieni cu grupuri sanitare aferente c. spaii medicale pentrurelaia cupacientul (secre
tariat, cabinete de consultaii) d. spaii pentrupersonal n afara relaiei cu pacientul
(cabinete de lucru ale medic ilor, camer de odihn personal, vestiarecu du i grupuri
sanitare) e. spaiipentruprelucrare i stocare filme radiologice (developare, triere,
uscare, citir e, depozitare) f. spaii pentru ntreinere iactivitigospodreti (camer p
ehnician de n treinere, depozit piese de schimb, boxe pentru lenjerie i curenie etc.)
III.3.10.5. Unitatea Rxscopie iRxgrafie clasic,ntlnit la toatespitalele, estecons ti
tuit din urmtoarele ncperi: cele dou camere de investigare, fiecare de minim20 mp (cu
raportul laturilorde minim 2/3), ecranate corespunztor la radiaii n funcie de puter
ea aparatului, camera de comand (comun pentru cele dou aparate) de minim 8 mp, prevz
ut cu vizoare de sticl plumbatspre camerele de investigare, boxe de mbrcare dezbrcare
pentrupacieni, pe fluxul de intrare ncamerele de investigare, spaiul de lucrupentru
asistente (preparare bariu, preparareseringi i substane de control injectabile) d
e minim 6 mp, n relaie direct cu camerele de investigare, grup sanitar pentru pacie
nt, nrelaia cu camera pentru Rxscopie.

III.3.10.6. Pentru unitatea deangiografie,ncare se efectueaz cateterism vascula r,


nusunt necesare boxele de dezbrcare,dar este necesar un spaiu depregtire a pacient
ului, un spaiude splare a medicilor (ca pentru operaii) i o boxpentru splarea instrume
ntarului utilizat. Camera de investigaie va avea minim 25 mp. III.3.10.7. Unitate
a detomografie computerizat se compune din: camera de investigaie (3035 mp), camer
a de comand (minim 15 mp)prevzut cu vizor mare de vizionare radioprotejat, camera p
entru computere (1012 mp), camerapentru pregtirea bolnavului, boxe dedezbrcare, ca
merapentru evaluare, spaiile tehnice indicate de furnizorul aparatului. III.3.10.
8. Unitatea demicroradiografie cuprinde camera de investigare(1820 mp) , camerad
e comand care este i spaiul de lucru al persoanei care manipuleaz aparatul i boxele d
e dezbrcare. III.3.10.9. Spaiile destinate prelucrriifilmelor radiologice sedimensi
oneaz dup numrul de filme ce trebuie prelucrate i dup tehnica utilizat (manual sau aut
mat) ele vor cuprinde: camer obscur, camer luminoas, depozit pentru filmele neexpuse.
Spaiile de prelucrare a filmelor (camera obscur)trebuie s fie n legtur direct cu camer
le de investigare pringhiee speciale de transmitere a filmului (radioprotejate idu
ble, detip passecassettes"). Depozitul pentru filmele neexpuse va fi protejat fa de
radiaii calorice sau roentgen. III.3.10.10. Calculele necesare, pentru stabilire
a msurilor de ecranare pentru radioprotecie a incintelor n care se afl aparatele rad
iologice, se fac de ctre persoane autorizate, pentru fiecare incint n parte ipentru
fiecare element constructivce va avea rol n ecranare. III.3.10.11. Amplasarea ser
viciului de roentgendiagnoslic se recomand a seface l a nivelurile inferioare ale
cldirii (demisol, parter, etaj

1)datorit ncrcrilor structurale mari date de greutatea aparaturii i a elementelor con


structive de ecranare (plumb, tencuieli baritate). Nu exist contraindicaii de ampl
asare a altor servicii sau compartimente ale spitalului n vecintatea unitilor radiol
ogicc (lateral, Ia nivelul superior sau la nivelul inferior),dac se aplic msurile n
ormate de radioprotecie Ia elementele constructive de separare fa de alte spaii (res
pectivdimensionare corespunztoare n funcie de diferitele cateiorii de utilizatori).
III.3.10.12. Serviciul deroentgendiagnostic vaavea legturi ct mai directe cu blocu
l operator, serviciul de urgen, seciile medicale i serviciul de explorri funcionale. L
a spitalele mari i foarte mari, apare necesitatea amplasrii unoruniti radiologicc, d
istincte n serviciul central, nsectorul de urgene, n blocul operator, n secia de ortop
edie. Aceste uniti se vor trata cauniti nucleare distincte i se vor supune, ca i servi
ciul central, reglementrilor .normative privind utilizarea radiaiilor Roentgen. II
I.3.11. Serviciul (laboratorul) de explorri funcionale i alte investigaii a natomofi
/iologice complexe III.3.11.1. ncadrul acestui serviciu se grupeaz, centralizat pe
spital, o relativ mare varietate de tehnici de investigare, bazatepeutilizarea
unor aparaturi specializate de nalt tehnologie, si care permit obinerea de date ref
eritoare la p otenialul funcional al diferitelororgane i sisteme ale corpului uman.
Printema de proiectare, investitorul (beneficiarul de fo losin) va preciza tipul
si numrul de laboratoarede explorri funcionale necesare n funcie de mrimea i profilul
pitalului . va stabili mpreun cu proiectantul modulde organizare general a serviciu
lui (schema de grupare a unitilor poe compartimente) i va indica aparatura medical c
u care intenioneaz s echipeze fiecare laborator n parte (ntruct conformarea i dimensio
area spaiil or este dependent de prescripiile i condiionrile furnizorului de echipamen
te i aparate medicale). OBSERVAIE: Recent intrate n uzul diagnosticrii bolnavilor, e
xplorrile funcionale sunt intro continu evoluie si diversificare a procedeelor de in
vestigare, nsoit de nnoirea i perfecionarea rapid a echipamentelor i aparaturii. Din
st motiv nu sa ajuns fa un punct de vedere unanim recunoscut privind

organizarea optim a acestui seniciu. II I.3.11.2. Inmod uzual, n spitalele general


e mijlocii i mari. unitile de explorri funcionale se grupeaz pe compar timente. n func
de organele i sistemele anatomofiziologice investigate: a explorri cardiorespirat
orii i cardiovasculare (electrocardiografie LKG. diagnostic ullrasonic, probede e
fori, ventilaie pulmonar,bronhoscopie etc): explorri ale funciilordigestive (tubaje
gastrice i duodenale,colonoscopie.rectos copie etc.) explorri ale sistemului nervos
(electroencefalografie Lf G. excitabilitate ncuromuscuIar etc.) d, explorri ale fu
nciilor metabolice: e. explorri ale funciilor renale (citoscopie. cateterism uretra
letc): f. explorri ORL (probe auditive, laringobronhoscopie etc): g. explorri ofta
lmologice h. explorri imagistice generale (ecografic, tomografie cil rezonan magneti
c RMN). OBSERVAII: Costul ridicat al aparaturii medicale neutru, uncie din sisteme
le de explorri si investigaii, le face nc inaccesibile pentru spitalele generale mic
i din reeaua medical teritorial n cazul acesta laboratoarele de explorri nu mai necesi
t organizarea pe compartimente dup criteriul de mai sus. Pentru unele explorri funci
onale specializate, unii beneficiari prefer o amplasare n cadrul seciei medicale de
profil (explorri ORL, explorri oftaimolo gice. internai n alte secii sau celor diagn
ostigai ambulator i produce o perturbare sistemului general de circuite al spitalu
lui. III.3,11.3. Laboratoarele aparinnd aceluiai compartiment se grupeaz pe un circu
it intern care, pe lng cabinetele destinate examinrii propriuzise, mai cuprinde: ncpe
ri de lucrupentru medici i personalul sanitar mediu, camere pentru pregtirea pacie
ntului n vederea examinrii (dup caz), anexe sanitare i gospodreti, precumieventualele
paii tehnice aferente echipamentului medical. Pentru fiecare compartiment, sau nco
mun pentrudoutrei compartimente (nfuncie de amploarea acestora i de schema general de
organizare a serviciului), se prevd spaiile de ateptare pentru pacieni cu grupurile
sanitare respective, ghieul de relaii cu pacientul (informare, programare, elibera
re rezultate). III.3.11.4. Evoluia de ultim or a tehnicilordeexplorareendoscopic i la
parosc opic. combinate cu proceduri terapeutice de tip chirurgical (cauterizri. ex
tirpri, sut urri). pune problema scoaterii laboratoarelorde endoscopie din cadrul
compar timentelor specializate i a gruprii lor ntrun serviciu (compartiment) autono
mde endoscopie, prevzut cu toate anexele medicale tehnice i gospodreti necesare: n ac
est caz modelul tipologic de organizare a compartimentului de

endoscopie va fi mai apropiat de cel utilizat pentru blocul operator. III.3.11.5


. La spitalele mari i foartemari, unele uniti de explorri funcionalese potregsi i n c
onena seciilor medicale cupaturi, distinct de amplasarea lor n serviciul central (d
e cx.xabinet de ecografic nsecia de obstericginecologie. cabinet LKG n secia de cardi
ologie). III.3.11.6. Amplasarea serviciuluide explorri funcionale se va facenapropi
erea serviciului de rocntiendiaenostic si a laboratorului deanalize medicale. Se
va asituira o legturdirect cu serviciul de urgen, cu sectorul ambulator i cu compartim
entul de spitalizare de o zi. III.3.12. Laboratoarele de medicin nuclear III.3.12.
1 Procedurile medicale care utilizeaz pentrudiagnostic i/sau terapie substane radio
farmaceutice (izotopi) se izoleaz de restul activitilor medicale, constituind un se
rviciu distinct ncadrul spitalului: laboratorul de medicin nuclear. Acest serviciu
se or ganizeaz n spitalele generale mari i foarte mari, precum i n unele spitale de s
pecialitate, cum ar fi cele de oncologie, endocrinologie, reumatologie etc. III.
3.12.1. n componenaserviciului pot intra (dup caz)urmtoarele compartimen te: a. izot
opodiagnostic (unitate de explorri cu aparatur tip scaner sau tip scintigraf) b. iz
otopoterapie (microunitate de spitalizare pentru pacienii tratai cu produse radiof
armateutice) c. laboratorde analize medicale (pentru analiza produselorbiologice
ale pacienilor tratai sau investigai cu izotopi) d. laborator deprepararei dozare (di
luie) a substanelor radiofarmaceutice e. anexe funcionale i tehnicecomune pentru:depo
zitareasurselor radioactive, deco ntaminarea lenjeriei i obiectelorde inventar, d
econtaminarea personalului, dezactivarea deeurilor radioactive lichide isolide, tr
atarea i filtrarea aerului. III.3.12.2. Laboratorulde medicin nuclear se organizeazc
a o "unitate nuclear de lucru cu surse deschise" n sensul definit de Normativul Re
publican de Securitate Nuclear i se spune prescripiilor i reglementrilor acestuia, a
tt n ce privete proiect area i execuia construciei si instalaiilorpentru spaiile resp
ive. III.3.12.3. Laboratorul se soluionezn circuit nchis, protejat prin filtre iecluz
e c u control dozimetric, la intrarea n laborator i la trecerea dintrun compartime
nt n cellalt. Operaiunile de transvazare a surselor cu concentraie mare se fac nnie, b
oxe special amenajate.Efluienii i deeurile solide radioactive se colecteaz ise stoche
az pe duratade timp necesar dezactivrii. Aerul viciat din nie, boxe sau alte zone cu
posibile concentrri

de particule radioactive, se filtreaz i se controleaz nainte de evacuarea n exterior.


III.3.12.4. Laboratorulde medicin nuclear se amplaseaz la parterul saudemis olul c
onstruciei, sub acesta urmnd a fi soluionat un spaiu tehnic propriu, del imitat fa de
alte spaii comune sau de alte funciuni ale cldirii. In afara accesului dinspre circ
ulaiile interioare ale spitalului, laboratorul de medicin nuclear va beneficia de u
nacces propriu direct din exterior, pentru aprovizionarea cu produse radiofarmac
eutice ipentru expedierea deeurilor nedezactivate. Nu sunt contraindicaii n ce privet
e amplasarea altor funciuni spitaliceti n spaiile aflate alturi saudeasupra ncperilor
aboratorului. III.313. Serviciul fizioterapie irecuperare medical III.3.13.1. Proc
edurile defizioterapie sirecuperare medical, maiamplu saumai pu in dezvoltate, sun
t nelipsite n structura spitalelor moderne, fie ca tratament asociat, fie ca trat
ament principal n cazul spitalelorde specialitat e. Amploarea istructura serviciul
ui sunt n funcie de capacitatea spitalului, depr ofilul acestuia i, dupcaz, :de asoc
ierea dispensaruluipoliclinic. .3.13.2. Serviciul de fizioterapie si recuperare
medicala poate cuprinde nstructura sa urm toarele compartimente: a,cultura fizica
medical (kinototerapie) b.electrofototerapie c. hidrotermoterapie d. masoterapie
e.pneumoterapie f. psihoterapie si terapie ocupaional Nominalizarea compartimentel
or, a tipului si numrului de p roceduri pentru fiecare din unitile componente ale a
cestora, precum i indicareaaparaturii saua instalaiilor i speciale cu care urmeaz a
fi echipate, se vor cuprinde n tema de proiectare a spitalului i ntema de tehnolog
ie medical. OBSERVAII: La spitalele generale mici i la spitalele de specialitate ca
re nu au ca profil recuperarea medical, serviciul de fizioterapie va cuprinde cu
precdere compartimentele de kinetoterapie, electroterapie i pneumoterapie (uneori i
psihoterapie). La spit alele de neuropsihiatrie compartimentul de psihoterapie i
terapie ocupaional se dezvolt ca un serviciu autonom. III.3.13.3. Compartimentul d
e electrofototerapie se submparte peunitidup tipu rilede proceduriutilizate: terapie
cu cureni de joas frecven sau ultrasunete (curent galvanic, cureni diadinamici, cure
ni cu impulsuri, cureni exponeniali, electrostimulatoare, sonodynatori etc) terapie
cu cureni de frecven medie

(mediaflux, cureni interfereniali) terapie cu cureni de nalt frecven (diatermice, ultr


scurte, radar, m icrounde,etc) terapie cu cmpuri electromagnetice (magnetodiaflux,
diapuls) fototerapie (ultraviolete, Solux, bi de lumin generale sau pariale). In ge
neral aplicarea procedurilorde electroterapie se face nboxe deun pat cuplate mai
multe n cadrul unui cabinet, care va avea prevzut i un spaiude lucrupentru personalu
l medical. Procedurile cu cureni de nalt tensiune se izoleaz n ncperi distincte de cel
lalte proceduri deasemeni procedurilebazate pe cm puri electromagnetice vor avea a
paratele instalate n camere individualizate protejate corespunztor. ncperea pentruul
traviolete va fi nchis i controlat n ce privete ozonarea aerului. Compartimentul va ma
i cuprinde camer deodihna pentru personal, boxe de dez brcare pentru pacieni, grupu
ri sanitare. III.3.13.4. n compartimentul dehidroterapie se grupeaz urmtoar eleuniti:
hidrotermoterapie (bi medicinale generale, bi pariale, duuri terapeutice) hidroelect
roterapie (bi galvanice) hidrokinetoterapie (bazine mari. bazine trefl, bazine de e
longaii etc). Unitile de hidrokinetoterapie se amplscaz mpreun ntro sal mare. nclzi
lat corespunztor, prevzut la intrare cu fjltrevesliar. closete i duuri pentrupacienti
si o cameracuun grup sanitar pentru instructori. Bazinele mari vor avea , scri i r
ampe comode pentru acces, balustrade de protecie la exterior, balustrade de susine
re la interior. Celelalte uniti de hidroterapie se amplaseaz n spaii boxate inseriatc,
accesibile pe o parte pentru pacieni (prin intermediul boxelorde dezbrcare) i deser
vite pe cealalt parte depersonalul specializat. In cadrul compartimentului se mai
prevd: camer de lucru i odihn pentru personal, depozit pentru lenjerie umeddotat cu
aparate de uscare, depozit pentru lenjerie curat,box curenie.

III.3.13.5. Compartimentul de masoterapic sesubmparte n unitatepentruprocedu ri us


catei unitate pentru proceduri umede (dumasaj, masaj subaqual). Unitatea pentru pr
oceduri umede se poate cupla cu celelalte uniti de hidroterapie. unitatea pentru m
asaj uscat amplasndusc de regul ntre compartimentulde hidroterapie icel de cultur fiz
ic medical. Masajul uscat se execut n boxe individuale nseriate, pe lng care se preved
o camer de odihn pentru mascori cu grup sanitar i du. III.3.13.6. Compartimentul de
pneumoterapiepoate avea n componenounitate de aerosoli, o unitate de inhalaii, came
ra pneumatic, o unitate de gimnastic respiratorie la aparate. Unitatea de aerosoli
se organizeaz fie ntro ncpere boxat pentru proceduri individuale, fie ntro sal comun
ntru mai muli pacieni dac se fac tratamente cu ultrasonoacrosoli. Unitatea de inhal
aii este asemntoare celei pentru aerosoli. Camera pmeumatic (barocam era) se dimensi
oneaz pentruungrupde 1820pacieni, aezai pe scaune. Incadrul compa rtimentului se mai
prevd staii de lucru i de odihn pentru personalul medical, grupuri sanitare, boxe p
entru lenjerie curat i murdar, eventuale anexe tehnice pentru echipamente. III.3.13
.7. Pentru compartimentul de kinetoterapie (culturfizic medical)sunt ne cesare urnto
arelc spaii: sal de gimnastic n grup (dimensionat pentru 1012persoane), sal de gimnast
ic analitic (pentru23 persoane), sal de elongaii, sal de terapie pe aparate. anexe (c
amere instructori, depozit materiale, vestiare pentru pacieni separate pe sexe, g
rupuri sanitare). III3.13.8 Grupareadiferitelor compartimente i uniti de fizioterap
ie n cadrul serviciului trebuie s aib n vedere: apropierea celor ce utilizeaz acelai t
ip de ageni fizici (ape, gaze. nmol, electricitate), asocierea unorproceduri pe ca
re pacientul le efectueaz n flux continuu (de cx.:electrolerapie kinetoterapie mas
aj sau termoterapie nmol masaj cultur fizica medical).

III.3.13.9. Compartimentul de psihoterapie i ergoterapie (terapieoperaional) se adr


eseaz , special pacienilor ce efectueaz tratamente dificile i sau de lung durat, fiind
prezent la spitale de boli cronice, spitale pentru handicapai saula spitale gene
rale mari ifoarte ma ricare au secii de acest fel. Unitatea de psihoterapie are nco
mponen cabinete pentru tr atament individual, sal pentru psihoterapie de grup i anex
ele respective pentru personal i pacieni: unitatea de terapie ocupaional cuprinde un
numrde sliatelier specializatepentru diferite activiti (lucru manual, desenpictur. tmp
lrie), camere pentru personal, depozite de materiale, grupuri sanit are. III.3.13
.10. In zona accesuluin serviciul defizioterapie irecuperare medicalse a mplaseaz se
cretariatul de programare i luare n eviden, cabinetele pentru medicii de specialitat
e i pentru asistenta efa, garderoba pentru medicii ambulatori. vestiarele pentru p
ersonalul medical, depozitele de lenjerie i cele pentru diferite produse farmaceu
tice necesare procedurilor. Spaiile de odihn post tratament pentru pa cieni se pot
amplasa centralizat (nzona intrrii), pentru serviciile mici. sau pe grupe de compa
rtimente, n cazul serviciilor ampludezvoltate. III.3.13.11. Amplasarea serviciulu
i n cadrul spitalului vaasigura legturile directe cuseciile medicale de spitalizare
(prinintermediul noduluide circulaie vertical) i cu zona de acces n sectorul ambula
tor. Nu se permite ca serviciul s fie traversat de circulaia general a spitalului.
Dac serviciul are n componen uncompartiment de hidroterapie este recomandabil amplasa
rea lui la nivelul inferior (demisol saupa rter) respectiv peste subsolul tehnic
prin care se face distribuirea instalaiilor i vizitarea lor. Se poate adopta i amp
lasarea serviciului pe dou niveluri, caz ncare la nivelul superior se amplase az co
mpartimentele "uscate" (electroterapie, pneumoterapie. cultur fizic medical, psihot
erapie), asigurnduse o circulaie vertical proprie (scar) ntre cele dou niveluri. III.3
.14. Laboratorul de anatomicpatologic i prosectur III.3.14.1. Serviciul este destin
at efecturii de examene anatomopatologice ale pacienilor decedai (autopsie, analize
de organe, esuturi i produse biologice), dar i pentru exeminri ale unor esuturi prel
evate de la pacieni vii (biopsii, puncii, extirpri chirurgicale). III.3.14.2. Cele
dou componente ce intr nstructura serviciului, urmnd a avea circuite interne relativ
autonome sunt:

a. prosectur (prelucrare cadavre iautopsie), b. laboratoare (histopatologie, histo


chimie, citologie). Structura serviciului i modulde organizare depinde de mrimea i
profilul spitalului, dar i de rangul deinut de acesta n reeaua medical teritorial. OBS
ER VA II: Compartimentul de prosectur se prevede la toate tipurile de spitale. Lab
oratorul de anatomie patologic nu se organizeaz distinct la spitalele mici n cazul a
cestora slii de autopsie i se altur o ncpere anex pentru lucrri de laborator. La spita
ele teritoriale judeene, laboratorului de anatomie patologic i se asociaz de regul "
Laboratorul judeean de medicin legal" (pentru utilizarea mai eficient a personalului
i a aparaturii dotare). La spitalele clinice acest serviciu se poate amplifica c
u spaiile necesare pentru nvmntul medical de specialitate. III.3.14.3. Compartimentul
de prosectur cuprinde urmtoarele spaii: camer frigorific boxat pentru depozitarea cada
vrelor sal de autopsie (cuunul saudou posturi de autopsie, in funcie de mrimea spital
ului) spaiupentru predarea cadavrelor ctre aparintori hol ateptare aparintori cu gru
itar birou ntocmire documente decese spaiu de odihn i grup sanitar cu du pentru person
l laborator aferent autopsie (dup caz). III.3.14.4. Compartimentul laboratoaredean
atomie patologic cuprinde: spaii pentru preparareaprobelor i pieselor anatomice spai
i pentru diverse determinri histochimice, citologice etc. camer microscopie ihistot
ec depozit sau s paiudeexpunere piese anatomice boxe de de pozitare reactivi, chimic
ale camera medicului ef
anexe pentru perso nal. III.3.14.5. Operaiunile de autopsie
re i cele de determinri de laborator sunt ge neratoare de noxe (mirosuri, degajri d
e vapori toxici) i de pericol de infectare. Prevederea de nie de laborator pentru
localizarea acestora i ventilarea mecanic a ncperilor sunt obligatorii. III.3.14.6.
Amplasarea serviciului se face n aa fel nct s se asigure un acces di rect din exterio
rpentru aparintori i preluarea cadavrelor. n zona acestui acces se va prevedea un sp
aiupentru staionarea mainii mortuare, ferit vederii dinspre saloanele bolnavilor. A
ccesul dinspre spital va fi dotat cuun filtru igienicosanitar, care s asigure izo
larea circuitului intern al serviciului fa de restul circulaiilordin spital. Dinspr
e acest acces se vor asigura legturi directe

cu blocul operator i cu nodul de circulaie vertical al sectorului de spitalizare. L


a spitalele clinice mari ila cele cu profil oncologic, unde seciunea de laboratoar
epentru determinri de esuturi la bolnavi este suficient de ampl, aceasta poate fi a
mplasata separat de restul ser viciuluin apropierea celorlalte laboratoare de ana
lize medicale, a compartimentul ui de recoltri i nu departe de blocul operator n ace
st caz se va avea n vedere meninerea unei bune comunicricu prosectura irestullaborat
oarelorde anatomie patologic (eve ntual printro scar interioara dac separarea sa fcu
t pe vertical). OBSERVAIE: Amplasarea serviciului de prosectur i anatomie patologice
i ntro cldire distinct nu este recomandat la spitalele moderne ntruct se rup legturi f
ncionale necesare Wlu ales pentru unele determinri de urgen ce trebuie fcute pe parcu
rsul intcneniilor chirurgicale. III.3.15. Serviciul de sterilizare central III.3.1
5.1n spitale activitile de sterilizare se centralizeaz cuprecdere n cadrul serviciului
de sterilizare central, cuurmtoarelele excepii obligatorii: sticlria i materialele d
e laborator se sterilizeaz n interiorul laboratorului: . produsele farmaceutice in
jectabile, se sterilizeaz ncadrul farmaciei: biberoanele i alt inventar mrunt legat
de alimentaia sugarului se sterilizeaz n compartimentul "biberonerie" al seciei pedi
atrie. Dac spitalul este cuplat cudispensarul policlinic teritorial staia de steri
lizare l va deservi i pe acesta. III.3.15.2. Serviciul central de sterilizare va a
vea circuit nchis, cu acces unic dinspre circulaiile generale ale spitalului. n caz
ul n care se alipete blocului operator, maipoate avea o comunicare interioar cu cir
culaiile acestuia (prin u n zona murdar i prin ghieu n zona curat ablocului). III.3.
In cadrul serviciului spaiile se sectorizeazpe zonei seaeaz n flux: a. zona deactivit
ate cu materialenesterile, cuprinznd spaiile pentruprimire. depozi tare temporar, s
ortare,prelucrare primar, introducere n aparatele desterilizare sau n camera d e st
erilizare b. zona de sterilizare propriuzis sau "zona fierbinte"

c. zona de activitate cu materiale sterile, cuprinznd spaiile pentru scoatere din


zona fierbinte i rcire, sortare, depozitare,predare d. sector anexe comune: birou e
viden, depozit detergeni i talc, vestiar i grup sanitar cu du pentru personal. Intre z
ona nesteril i zona steril se impune o separaie ct mai sigur a fluxului de persoane i
ateriale. III. 3.15.4. Prelucrarea primar a materialelor nesterile este difereniat
ca proce duri pentru diferitele categorii de materiale instrumentar metalic, cai
iciucrie. material moale i se desfoar n spaii distincte (boxe, alveole, nie). Spaiil
fi echipate cu fronturi de lucru adecvate pentru splare, pregtire (confecionare) m
aterial moale, pudrare cu talc, aezare pe rastele sau n casolete, conform cu tehno
logia impus de tipul de aparatur de sterilizare utilizat. III.3.15.5. "Zona fierbi
nte" poate fi alctuitn dou moduri: fie dintro camer de sterilizare (eventual dou, sepa
rnd sterilizarea umed de cea uscat), aezat pe linia fluxului ntre zona nesteril i cea
eril, n care se amplasea z aparatele de sterilizare i mesele pentru descrcarea casole
telor, fie din chiar frontul alctuit din aparatura de sterilizare nseriat, dac se ut
ilizeaz autoclave i echipamente cu dublu servici, sistem recomandat la spitalele m
ijlocii i mari, pentru c asigur separarea complet a circuitului nesteril de cel ster
il. III.3.15.6. Sterilizarea materialelor se poate face prin mai multemetode: cu
cld urumed j (n autoclave), cuclduruscat (n pupinele), la rece cu oxid de etilena sa
t g az bactericid, prin radiaie, aparatura fiind difereniat nfuncie de agentul respec
tiv, III.3.15.7. Dimensionarea i organizarea staieide sterilizare se vaface funcie
de: numrul de paturi (capacitatea spitalului), cantitatea materialului de sterili
zat,pe categorii, determinat n dmc/pat/zi,core spunztor

profilului spitalului, tipul i capacitatea aparatelor de sterilizare, durata unui


ciclude sterilizare pe fiecare tip de aparat. Se prevede pentru fiecare categor
ie de aparate cte unul suplimentar care s preia efectuarea operaiunilor n caz de ava
riere a altora. III.3.15.8. Serviciul desterilizarea centralse amplaseaz ct mai apr
oape deblocu l operator (6070% dincapacitatea staiei deservindui pe acetia) i trebu
ie s aib legturi ct mai directe cu serviciul ATI, blocul de nateri, serviciul de urge
ne, laboratoarele deexplorri funcionale, seciile medicale cu paturi. La spitalele cu
profil chirurgical sau la cele generale cuprocent mare de paturi de chirurgie, s
e recomand alipirea staiei de sterilizare la blocul operator, cu crearea unui circ
uit specializat pentru relaia cu acesta. La spitalele generale mari i foarte mari,
dac mrimea blocului operator o justific, se recomand prevederea unei staii de de ste
rilizare proprii blocului operator, separnd activitile de sterilizare pentru restul
spitalului. III.3.16. Farmacie III.3.16.1. Serviciul asigur primirea, depozitare
a icontrolulproduselor farmaceutice fabrica te industrial, prepararea unor medica
mente, porionarea i reambalarea medica mentelor conform prescripiilor medicale din
spital. n funcie de mrimea i profilul spitalului, farmacia poate avea i laboratordepr
eparare a soluiilor sterile injectabile, la spitalele cuplate cudispensar policli
nic saulaunele spitale despecialitate,farmacia asigur i distrib uireamedicamentelo
rce se acord gratuit. III.3.16.2 Farmacia cuprinde urmtoarele compartimente: a. pr
imire i depozitare medicamente, b. preparare i prelucrare medicamente, c. laborato
rdeproduse sterile injectabile (dup caz), d. eliberare medicamente, eanexecomune
pentru personal. III.16.3Primirea produselor farmaceutice se face n camerade rece
pie,unde se face i depozitarea lor provizorie nvederea trierii i controlului. Accesu
l se asigur direct din exterior i se prevede cu ramp de descrcare. Camerele de depoz
itare se separ petipuride produse farmaceutice:

specialiti (medicamente, plante ceaiuri), chimicale grele (produse livrate n ambala


je mari, bidoane, damigene), chimicale uoare (produse livrate n flacoane, sticle,
pachete), produse inflamabile (alcool, eter, aceton), materiale aseptice (pansame
nte, vat). Medicamentele i produsele farmaceutice termobile se pstrez nfrigidere. ntro
. ncpere distinct se va asigura depozitarea ambalajel or returnabile iaaltor materi
ale necesareprelucrrilordin farmacie (flaconae, pungue,dopuri, etichete), prevzut cu
spaiude splare a acestora. In funcie de mrimea spitalului, respectiv a farmaciei, un
ele dindepozite se pot cupla (cele pentru chimicale grele i uoare i cele pentru spe
cialiti i materiale aseptice). Dac farmacia are laboratorde produse sterile injectab
ile, se va prevedea undepo zit distinct pentru substanele i materialele necesare a
cestuia. Pentru depozite se va preciza prin proiect categoria de incendiu pentru
fiecare, lunduse msurile de protecie indicate n normativul P118. Suprafeele de depoz
itare pentru farmacie se calculeaz la numrulde paturi al spitalului (0.150.23 mp/p
at). III.3.16.4. Prepararea siprelucrarea medicamentelor conform reetelor, respec
tiv prepararea formulelor magistrale, divizarea i reambalarea medicamentelor cond
iionate, precum i controlul produselor farmaceutice recepionate se face ncamera denu
mit recepturoficin i n laboratorul anexat acesteia. Pentru splarea, uscarea idepozitar
a veselei i a u stensilelor se prevede obox (ncpere) specializat, accesibil din oficin
laborator. III.3.16.5. Laboratorul pentruprodusele sterile injectabile se proie
cteaz conform Ord. Min. Sntii nr. 120/1980. El se compune dintro suitde camere, ordona
te tehnologic, ce alctuiesc uncircuit nchis fa de restul farmaciei. Spaiile compon en
te sunt: camera de splare flacoane i ustensile, boxa de splare cu apdistilat , boxa d
e preparare a apei distilate, camera depreparare a soluilor sterile i umplere a fl
acoanelor, camera de sterilizare, camera decontrol i etichetare, depozitul frigor
ific pentru soluiile injectabile (asigura rezerva spitalului pentru 30 zile). Acc
esul personalului ncamera de preparare asoluiilor sterile se face numai prin filtr
u, iar comunicarea dintre acesta camera i celelalte spaii din fluxul de producie se
asigura prin ghiee. III.3.16.. Spaiul pentru eliberare medicamente este interfaa f
armaciei cu spitalul, locul unde accedepersonalul dinspitalpentru aprezenta cond
icile cu reetele medicale prescrise si de unde se elibereaz medicamentele*^ celela
lte

produse farmaceutice. Restul farmaciei este accesibil numai personalului propriu


(circuit nchis). III.3.16.7. ncadrul farmaciei se maiprevdcteva spaii anexe: biroul
dirigintelui (amplasat n apropierea zonei de eliberare a medicamentelor), camera
de odihna i vestiarul personalului cu grup sanitar i du. boxa pentru narhivarea docu
mentelor, boxa pentru curenie i dezinfecie. III.3.16.8. Farmacia trebuie s aib o bun l
gtur cu toate serviciile medicale ale spitalului, de aceea va fi ct mai uor accesibi
l dinspre nodul de circulaie vertical. Pentru a permite accesul direct din exterior
, amplasarea favorabil este la parter sau la demisol (cu asigurarea luminrii conve
nabile a spaiilorde lucru). In cazul amplasrii farmaciei la etajul 1, ntre spaiul de
recepie accesibil din exterior i restul farmaciei se va a sigura o legtur direct,pro
prie,prin ascensor demateriale si scar. III.3.17. Blocul alimentar (buctrie) III.3.
17.1. Prepararea alimentelor se face centralizat pentru pacienii i nsoitorii internai
, precumi pentru personalul care servete masa l a spital, buctria dimensionnduse n fun
cie de numrul deporii rezultat. III.3.17.2 In cadrulblocului alimentar se difereniaz
sectoarele: a. recepie i depozitare produse alimentare neprelucrate b. spaii pentru
prelucrri primare c. spatii pentruprelucrri finale d. oficiu dedistribuie: e. control
dietetic f. anexe pentru personal Buctria se soluionez n circuit nchis, cu acces dire
t din exterior pentru aprovizionare (ramp) i evacuare deeuri menajere interfaa spre s
pital o constituie oficiul de distribuie n care are acces personalul de ngrijire di
n seciile medicale, precum i cel de deservire al cantinei (restaurantului cu autos
ervire). III.3.17.3. Condiiile de recepie idepozitare, prelucraresi preparare aalim
entelor, modul de organizare a circuitelor buctriei i msurile de protecie igienicosan
itare sunt cele prevzute n normele i presepripiile referitoare la unitile de alimentai
public, la care se adaug prescripiile specifice din ordinul Min. Snt. nr. 190/1982.
III.3.17.4. Spaiile pentru depozitare produse alimentareneprelucrate sevordim ens
iona n funcie de stocul necesar pentru fiecare categorie (Ia unele produse de baz s
e face aprovizionarea pentrudurate de timp mai lungi, cu scopul dea avea asigura
t stocul derezerv pentru cazuri dedificulti de aprovizionare sau calamiti). OBSERVAII:
Pentru dou sau mai multe spitale amplasate n aceeai localitate se poate soluiona un
grup

gospodresc comun, n cadrul cruia s se asigure depozitarea alimentelor (stocurile mar


i),eventual i unele prelucrri primare (tranare carne, splare curare legume). III.3.17.
5. Camerelepentruprelucrri primarevor fi minim dou. recomandabil trei( separat pen
tru legume, carne pete, psri).Ele se vor conecta direct cu spaiile buctriei propriuzis
e sau prin intermediul unui coridor intern "curat", ncinterferat de circuitele d
e aprovizionare "murdare".In buctria propriuzis se vororganiza distinct urmtoarele z
one de preparare (eventual separate prin perei de compartimentare parial, la blocur
ile alimentare de mare capacitate>: prelucrri termice pentru mesele principale (b
uctria cald). preparri dietetice. preparri pentru micul dejun (buctrie lapteceai), buc
e rece. Preparatele de patiseriecofetrie se vor prelucra ntro ncperedistinct. Anexat
direct buctriei se amplaseaz camera pentru splat vase. III.3.17.6. Modul de soluionar
e a oficiului de distribuie a mncriidepinde de sistemul adoptat pentru livrarea ace
stora la seciile de spitalizare, astfel: a.livrarea alimentelor preparate se face
pe partide ipe diete, pentru ntreaga ca ntitate necesar unei secii (n recipiente mar
i) In acest caz. nclzirea i porionarea mncrii se face n oficiile alimentare ale seci
tot aici se spal i se pstreaz vesela pentru pacieni i crucioarele detransport:oficiil
alimentare ale seciilor se vordimensiona i echipa corespunztor acestor activiti b.din
blocul alimentar, alimentele preparate se livreaz gata porionate pentru fie care p
acient, situaie n care oficiul de distribuie (saubuctria) se doteaz cuo linie special
e porionare tip catering In acest caz. adiacent oficiului de distribuie se prevd spai
i, echipate cu linii mecanizate, pentru splarea veselei ntregului spital i igieniza
rea crucioarelor crucioarele pentru transportul mncrii porionate vor fi izolate termic
oficiile alimentare dinsecii se vor dimensiona i echipa minimal. OBSERVAIE: Dac se a
dopt sistemul de livrare pe partide (a), transportul alimentelor preparate de la
oficiul blocului alimentar la oficiile alimentare ale seciilor se poate face fie n
crucioare nchise prin intermediul

ascensoarelor comune, fie direct cu ascensoare de alimente (tip montcarge), dac o


ficiile seciilor se afl pe aceeai vertical cu of ciul central de distribuie. III.3.17
.7. Pentru stabilireamenuurilor icontroluldietelor, n apropierea buctrie i ia oficiul
ui de distribuie se vorplasa laboratorulde dietetic, prevzut cu un frigider pentrup
robe alimentare, i biroul dieteticianului III.3.17.8. Anexele pentru personalul b
locului alimentar vor cuprinde: vestiare cu grup sanitar idu, separate pe sexe, am
plasate lng accesul personalului, i o sal de mese, amplasat n relaie cu oficiul de dis
ribuie. III.3.17.9. Colectarea deeurilor menajere din blocul alimentar seva face n
recipie ntenchise care se vor transporta la platforma dedeeuri din incint. Se recom
andca fie n apropierea buctriei, fie la platforma deeuri, s se amenaje ze un spaiu fri
orific pentru pstrarea temporar a deeurilor alimentare n condiii igienice. III.3.17.1
0. Blocul alimentar se va amplasanaa fel nct legturile acestuia c u seciile de spitali
zare sau cu cantina personalului s nu traverseze alte zone gospodreti pentru care c
erinele de igien sunt mai puin severe. Blocul alimentar se poate amplasa att ncldirea
principal a spitalului (la parter saudemisol), cu luarea msurilor corespunztoare pr
ivind protecia spaiilor spitaliceti fa de degajrile de abur i mirosuri (ventilaie, sa
luz la accesul spre spital), fie ntro cldire separat, n care caz legtura cu spitalul s
e va asigura printrun coridor nchis. III.3.18. Spltoria III.3.18.1. De regul, spltoria
se organizeaz ca un serviciuunic pe spital pentru urmtoarele activiti: primire, dez
infecie, splare, clcare, reparare, depozitare rufe. Pentru evitarea infeciilor intra
spitaliceti, la organizarea spltoriei se vor r especta urmtoarele: separarea obligat
orie a circuitelorde rufe murdare i rufe curate separarea arjelorde rufe pe categor
ii de provenien diferenierea liniilor de utilaje pentrurufele copiilor fa decele pentr
u rufele adulilor, pe ntregul fluxtehnologic. Pentru seciile de boli transmisibile n
spltorie se va organiza, obligatoriu, uncircuit complet distinct d e al celorlalt
e secii ale spitalului, cu compartimentarea corespunztoare a spaiil or pe ntregul tr
aseu al rufelor ncazul cnd secia de boli transimisibile este plasat n pavilion separat
, se va organiza o spltorie proprie n cadrulpavilionului. III.3.18.2. Dimensionarea
spaiilor iechiparea cuutilajea spltoriei se face n fu ncie de capacitatea seciilorde
pitalizare, innduse seama i de amploarea celorlalte servicii tehnicomedicale. Pentr
u spitalele generale se consider unminim de .2.5 kg rufe pe zi i pe pat. La spital
ele cu profil chirurgical sau de obstetricginecologie se va lua n calcul o cantita
te mai mare de rufe pe zi i pat (respectiv ntre 3 i 4 kg).

III.3.18.3. Organizarea spaiilor seface n flux continuu, dupcum urmeaz: a. camer pent
ruprimirea i trierea rufelor murdare (n care rufelemurdare, ambalat ensaci, sunt ad
use de personalul seciilor i predate spltoriei) b. spaiupentru dezinfecia rufelor, ame
ajat cu czi de^baie pentru nmuiere n dezinfectat, n numr suficient pentru aputea sepa
ra rufele provenind de la diversele secii dezinfecia se poate face i direct n utilaju
l mecanizat de splare,dac acesta are un program special de d ezinfecie corespunztor
cerinelor de igien pentru spitale c. spltoria propriuzis, n carese amplaseaz utilajel
ecanizate pentrusplare istoarcere prin ce ntrifugare d. spaii pentruusctorie iclctori
sal comunsaucompartimentat pentru ce le dou operaii, separat ns de sala spltoriei p
asigura meninerea condiiilorde igien) uscarea i clcarea rufelor se va face mecanizat
. ncpere pentru repararea rufelor, amplasat ntre clctorie sidepozitul de rufe curate f
depozit de rufe curate, n care se face i sortarea, respectiv ambalarea rufelorp e
ntru seciile i serviciile de destinaie g. camera deeliberare rufecurate, n care areac
ces personalul dinseciile medical e h. anexe pentru personalul propriu vestiar cu g
rup sanitar i du, camerde odihn, biroul respon sabilului, cu controlul vizual asigur
at spre camerele de4primire i eliberare rufe. III.3.18.4. Circuitul interior al s
pltorieinu va fi traversat de alte circuite ale spit alului. Modul de amplasare a
utilajelor i instalaiilor aferente va avea n vedere asigurarea condiiilor pentru ntrei
nere uoar irapid (reparaii, curire). III.3.18.5. Spltoria se poate amplasa fie la pa
l saudemisolulcldirii princip alea spitalului (la primul nivel peste subsolul teh
nic), n care caz se vor asigura toate msurile pentru a nu permite ptrunderea nspaiile
medicale a aburului i mirosurilor, fie n pavilionseparat (eventual cu alte funciun
i gospodreti), n care caz comunicarea cu cldirea spitalizrii se va face printrun cori
dor de legtur. III.3.19. Centrala pentru dezinfeciepaturi i materialsanitar III.3.19
.1. Serviciul asigur dezinfecia periodic a mobilierului dinsaloanele bolnavilor (pa
turi), a inventarului moale al acestora (pturi, perne, saltele), dar i a altorobie
cte n caz de necesitate (haine bolnavi, halate groase, perdele de compartimentare
, etc). III.3.19.2. Calculul capacitii de dczinfecie se face n funcie de profilul spi
talului, capacitatea acestuia i durata medie de spitalizare. Pentru spitalele g e
nerale se va lua n calcul un necesar zilnic de dczinfecie de minim 5% din numrul to
tal de paturi.

OBSERVAIE: Pentru seciile chirurgicale, terapie intensivei, obstetric, nounscui i pedi


atrie (grupele mici de vrst) este necesar dezinfecia la fiecare nou internare pentru c
elelalte secii medicale poate fi i lunar. III.3.19.3. Dezinfecia se recomand a se fac
e n utilaje specializate (incinte etan e) n care patul intr cu tot inventarul, iar f
ormolizarea se realizeaz mecanizat i programat. Inabsena acestorutilaje, dezinfecia
se va face cu aparatul de formolizare, ncamere de vaporizarc pentru paturi i n came
re de stropire pentruinventarul moale. Camerele vor avea o capacitate de maxim 1
5 paturi sau15 seturi de inventar moale i vorpermite nchiderea etan pe timpul formol
izrii. III.3.19.4. Schemadeorganizareaspaiilor va urmrifluxul tehnologic iva separac
o mplet circuitul murdarde cel curat,prin soluionarea incintelor nsistem dublu ser
viciu. Se vor prevedea urmtoarele spaii: camer primiretriere obiecte i materiale mur
dare incinte de formolizare. cu spaiu tehnic aferent instalaiei de formolizare camer
eliberare obiecte imateriale dezinfectate cu spaiu pentrudepozitare temporar birou r
esponsabil (dup caz): camer de odihn pentru personal, cu grup sanitar i du. III3.19.5
. Centrala de dczinfecie se amplaseaz la nivelurile inferioare ale cldirii (parter
sau demisol) n cazul soluiilor tipmonobloc", peo circulaie secundar, conectat ct mai d
rect la nodul principal de circulaie vertical, lunduse msurile corespunztore pentru c
orecta ventilare i izolare a spaiilor nraport cu restul spitalului (ncperi tamponla ui
le de acces n central). Nu se recomand amplasarea centralei de dczinfecie n pavilion
(anex) separat dac nu se asigur o legtur nchis cu cldirea seciilorde spitalizare. In
l n care se adopt sistemul prin care pacientului i se afecteaz patul de la internar
e (ceea ce presupune asigurarea gabaritelorpentru circulaia cu patul pe rotile pe
tot traseulpn la salonul debolnavi din secia medical), sunt ncesare urmtoarele preve
deri suplimentare: se va asigura o legtur comod a centralei de dczinfecie cu servici
ul de internri, ncadrul serviciului de internri se va amenaja un spaiu tampon de dep
ozitare a paturilor n ateptare, centrala dedczinfecie se va conexa cu spltoria, nzona
spaiilor curate ale amndurora (camerele de eliberare obiecte, inventar moale i resp
ectiv lenjer ie), ise va prevedea o ncpere suplimentar, pentru echiparea paturilor c
u lenjerie. III.3.20. Anexe comune pentru personalul spitalului III.3.20.1. Pent
ruo parte apersonalului medical mediu i ajuttor, n apropierea zonei de acc es a ace
stuia, se organizeaz timpuri devestiare, separate pe sexe, prevzute cuduuri i grupur
i sanitare. Vestiarele se pot amplasa centralizat, pecorpuri decldire sau

pavilioane sau pe secii iservicii, n funcie de opiunea beneficiarului de folosin . Dim


nsionarea vestiarelor se va face nraport de capacitatea spitalului, de cifra pers
onalului i de modul de organizare medical a spitalului aceste date se vor preciza p
rin tema de proiectare. OBSERVAII: Pentru unele servicii medicale, vestiarele per
sonalului se amplaseaz obligatoriu n cadrul acestora, cum este cazul cu farmacia,
prosectura, laboratorul de medicin nuclear. Pentru unele compartimente i sectoare m
edicale sistemul de vestiare este dublu: un vestiar la intrarea n spital, pentru
schimbarea hainelor de strad cu vestimentaia de lucru n spital, i un vestiar tip filt
ru", la locurile de munc care necesit msiTri speciale de asepsie, in care se nlocuiet
e vestimentaia de lucru n spital, cu echipamentul specific compartimentului (cazul
blocului oper ator, al compartimentului pentru ari sau al celui pentru prematuri
). In cazul organizrii centralizate a vestiarelor, se recomand segmentarea acestor
a pe uniti modulare deservind max. 4050de persoane, difereniate pent ru diferitele
categorii de personal medical (dup funcia n spital i/sau dup specificul serviciului).
Dac spitalul este cuplat cu dispensarul policlinic teritorial, vestiarele person
alului vor fi separate pentru cele dou uniti. Vestiarele pentru personalul tehnic i
de ntreinere, ca i cele pentru personalul din serviciile gospodreti, se recomand a se
amplasa n zona n care acesta i desfoar activitatea. la spitalele clinice, n relaie c
esul spre zona de nvmnt, se vorprevedea vestiare pentru studeni i cursani, separate d
ele ale personalului medical. III.3.20.2. Pentru personalul care ia masa n spital
se va amenaja o cantin sau unrestaurant cu autoservire. Amplasarea acestuia se v
a face nvecintatea oficiului de distribui e al blocului alimentar, fie la acelai niv
el, fie la un nivel superior, legat prin ascensorpentru alimente i/sau scar interi
oar. Capacitatea cantinei sau a restaurantului se va preciza n tema deproiectare. n
absena cantinei, nspital se va amenaja cel puinun bufet (snackbar), eventual acces
ibil i pentru vizitatori. III.3.20.3. Pentru nevoile de studiui documentare medica
l. n cadrul spitalelor se prevd spaii pentru bibliotec de specialitate cu sal de lectu
r, videotec, iar la spitalele mario sal pentru ntruniri si conferine, un studiode fot
ofilm pentru nregistrarea pe pelicul a cazurilor medicale nainte i dup aplicarea trat
amentelor, sisteme de vizionare a activitii medicale printeleviziune cu circui t nc
his. Prin tema de proiectare se vor face precizri privind necesarul de spaii i capa
citatea acestora. MENIUNE: Prezentarea cerinelor funcionale i tehnologice sa limitat
numai la compartimentele i sen'iciile cu specific medical. ntlnite curent

n organizarea spitalelor. Pentru seniciile paramedicale (administrative, sociale,


tehnice) cerinele funcionale generale sau cele tehnologice nu prezint deosebiri es
eniale fa de compartimente similare din cadrul altor programe de construcii civile.
In cazul unor spitale de specialitate, ale institutelor i centrelor de cercetare
se pot ntlni i alte compartimente sau s ervicii medicale specializate, pentru care
se vor studia de la caz la caz i preciza prin tema modul de organizare funcional si
tehnologic cel mai adecvat. III.4. INSTALAII ELECTRICE lII.4.1. INSTALAII ELECTRIC
E PENTRU ILUMINAT NORMAL I PRIZE III.4.1.1. Generaliti III.4.1.1.1. La realizarea i
luminatului artificial n spitale, trebuie s se in seama de mediul special din aceste
a acordnduse iluminatului i repartizrii cromatice din nc peri o atenie deosebit. III.4
1.1.2. Se va avea n vedere ca n ncperile cubolnavi att iluminatul ct i culorile pentru
finisarea principalelor suprafee trebuie: s asigure efectuarea activitilor vizuale nc
ele mai bune condiii att celor ce' lucreaz n spitale ct i bolnavilor s aib unrol ter
ic, contribuind la influenarea psihicului bolnavilor, linitindui i stimulnd ncrederea
i sperana. III.4.1.1.3. Iluminatultrebuies respectect mai riguros condiiile de calit
ate impu se i sfie adaptat destinaiei ncperii. III.4.1.1.4. n ncperile n care exist
i vizuale diferite(de ex. nsaloane d ormitor), se prevd mai multe sisteme de ilumi
nat, lunduse msuripentru utilizarea lor eficient i acordnduse o atenie deosebit modulu
de realizare a iluminatului. III.4.1.1.5. Iluminatulgeneral din ncperi cudiverse
destinaii iactiviti, trebuie s asigure cel puin iluminrile nominale prezentate n tab
l El.

n tabelul El sunt prezentate i culorile recomandate pentru sursele de iluminat fl


uorescente. III.4.1.1.6. ntoate categoriilede ncperise prevd prize bipolare cucontac
t d e protecie pentru uz general. III.4.1.1.7. La proiectarea instalaiilor electri
ce de iluminat, se vor respectaprevederile normativului 17Normativ pentruproiecta
rea i execuia instalaiilor electrice la consumatori cu tensiuni pn la 1000 Vca. i 1500
Vce.", cu excepia circuitelor electrice, care se vor prevedea numai dincupru. III
.4.1.2. Iluminatul n ncperi pentru bolnavi (saloanecu paturi, rezerv e) nncperile pent
ru bolnavi se prevd urmtoarele sisteme de iluminat normal: .iluminat general .ilumi
nat local la pat pentru lectur .iluminat local la pat pentru examinarea i ngrijirea
bolnavilor .iluminat pentru supraveghere n timpul nopii. Sursele de lumin vor avea c
ulori calde, cu temperatura de culori situat ntre 3000+5000 K i indicele de redare a
culorilor8090. III.4.1.2.1. Iluminatul general Iluminatul general trebuie s ndepl
ineasc condiiile prevzute n tabelul El. III.4.1.2.2. Iluminatul local III.4.1.2.2.1.
Iluminatullocal pentrulecturi iluminatul local pentru examinarea ingrijirea bolnavi
lor, se poate realiza cu corpuri deiluminat mobile (cubrae articulate) sau semimo
bile sau cu corpuri de iluminat fixe multifuncionale. III.4.1.2.2.2. La fiecare p
at pentrubolnavise prevede un iluminat de lectur . Iluminarea nominal necesar de 20
0 lx, trebuie realizat pe fiecare suprafa de lectur de0.3 x 0.3 m, aflat n planul de l
ectur. OBSERVAIE: Se considera plan de lectur, planul nclinat la 75 "jtia de orizonta
l, avnd 0.9 in lungime i 0.3 m lime i distana la centru fa de pardoseal de 1.1 m i
patului de 0.8 m.

III.4.1.2.2.3. Luminana corpurilorde iluminat pentruiluminatullocal amplasa t dea


supra paturilorpe perete i luminana acestui perete trebuie s fie' de cel mult 350 c
d/nr. III.4.1.2.2.4. Condiiile vizualepentru efectuarea unor examinri i ngrijirisimp
le, se realizeaz asigurnd nplanul de consultan iluminatul general i iluminatul local.
In nici un punct din acest plan iluminarea nu trebuie s fie sub150 lx(Emin/Emcd=0
.5). OBSERVAIE: Se considera plan de consultaie, planul orizontal situat la 0.15 m
deasupra suprafeei patului. III.4.1.2.2.5. Amplasarea corpurilorde iluminat se f
ace astfelnct sse e vite orbirea persoanelor ce efectueaz examinrile i ngrijirile boln
vilor. III.4.1.2.3. Iluminatulpentru supraveghere n timpul nopii III.4.1.2.3.1. Il
uminatul pentru supraveghere, trebuie s asigure nzona patuluio iluminare de 5 lx,
astfel nct personalul sanitar s poat supraveghea bolnavul. III.4.1.2.3.2. Corpurile
de iluminat pentru supraveghere, trebuie amplasate astfel nct s nu deranjeze bolnav
ii. III.4.1.2.3.3. Inncperi pentrusugari i nounscui iluminareanominaltrebuies fi e de
0 lx. c III.4.1.2.3.4. Luminana corpurilorde iluminat pentrusupraveghere trebuie
sfie de cel mult 350 cd/nr. III.4.1.3. Iluminatul n cabinete pentruconsultaii i trat
amente In cabinetele pentru consultaii i tratamente, iluminatul general trebuie s nd
eplineasc condiiile prevzute n tabelul E1. Valoarea indicelui de redare a culorilor
a surselorde lumin trebuie s fie 90100. III.4.1.3.1. Cabinete pentru consultantsi t
ratamenteobinuite Iluminarea minim de 1000 lx se asigur n spaiul de consultaii, princo
mbinarea iluminatului general cu iluminatul local. III.4.1.3.2. Cabinete neutru
consultaii si tratamentespeciale

III.4.1.3.2.1. Iluminatul n cabinetele speciale, se realizeaz innduse seama de tipul


investigaiei ce trebuie efectuat. III.4.1.3.2.2. Iluminatul trebuie s ndeplineasc co
ndiiile prevzuten tabelul El. III.4.1.3.2.3. n cabinetele pentru investigaii Rontgen.
ncare radiodiagnostic ul se face cu fixarea pe monitor a imaginii, iluminatul ge
neral pentru perioadele de investigaie trebuie s asigure o lumin de culoare roie. II
I.4.1.3.2.4. Pentru toatecazurile n careinvestigaiile se efectueazla iluminri fo art
e mici, se iau msuripentru asigurarea condiiilorde adaptare a bolnavului i personal
ului medical, care nu trebuie s treac brusc de la lumina de zi sau iluminri mari la
iluminri foarte sczite. n ncperea sau zona de adaptare iluminarea trebuie s fie numai
de 3 pn la 10ori mai mare dect iluminarea din ncpere sau zona ntunecat. III.4.1.3.2.5
n cabinetele pentru investigaii Rontgen. unde se fac radiogr afii, se prevd negatp
scoape (ecrane luminoase pentru vizualizarea radiografiilor). III.4.1.4. Ilumina
tul n sli de terapie n slile de terapie (de ex. tratamentele radiologice, fizice, cl
ectromedicale, b i terapeutice) iluminatul trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute n
abelul El, iar sursel e de lumin s aibe indicele de redare a culorilorde 90100. II
I.4.1.5. Iluminatul n sli de dializ n slile de dializ, trebuiesc respectate condiiile
e la saloanele pentru bolnavi, asigurnduse n plus i o a doua treapt pentru iluminatu
l general n zona paturilorde 500 lx (necesar pentru pregtirea dializelor i a eventua
lelor intervenii n timpul tratamentului). III.4.1.6. Iluminatul n laboratoare III.4
.1.6.1. nlaboratoare, iluminatul trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute ntabelul El.
III.4.1.6.2. ncadrul laboratoarelor cu mobilier fix. iluminatul local se realizea
z prin amplasarea corpurilor de iluminat general deasupra meselorde luc ru. III.4
.1.6.3. Incazul laboratoarelor cumobilier mobil, iluminatul local se realizeaz cu
corpuride ilumi nat fluorescente fixate chiar de mesele de lucru. Iluminarea de
1000 lx se obine prin combinarea iluminatului general cu iluminatul local. III.4
.1.6.4. Lmpile pentru iluminatul local, trebuie s aib indicele de redare a culorilo
rde 90 100.

III.4.1.7.
Iluminatulpe coridoare i scri

III.4.1.7.1. Iluminatul coridoarelor i scrilor trebuie s asigureatt ziua ct i noaptea,


realizarea unor diferene minime de luminan la trecerea ntre ncperi cu iluminri diferi
e. III.4.1.7.2. Iluminatul trebuie sndeplineasc condiiile prevzute n tabelul E1. III.4
.1.7.3. Pentru realizarea iluminrilorde zii de noapte,se prevdsisteme de il uminat n
trepte cu posibiliti de comutare. III4.1.7.4. Pentru iluminatul coridoarelor, se
recomand utilizarea corpurilorde iluminat cu dispersoare din material plastic mat
, pentru a se proteja bolnavii care sunt transportai n poziie culcat, mpotriva orbiri
i. III.4.1.8. Iluminatul n alte ncperi Pentru celelalte ncperi, care nu au specific d
e spital, dar care deservesc spitalul, se vor respectaprevederile normativului P
E 136, valorile nivelelor de iluminare lunduse ca valori minime. III 4 2 INSTALAII
ELECTRICE PENTRU ILUMINAT DE SIGURAN III.4.2.1. Generaliti III.4.2.1.1. Instalaiile
electrice pentru iluminatuldesiguran din cadrul unui spital , trebuie s asigure fun
cionarea acestuia, atunci cnd dispare tensiunea de pe sursa de baz (SEN). III.4.2.1
.2. Receptoareleelectrice aleiluminatuluide siguran sencadreaz n cat egoria 0 i catego
ria a Ia conform pct.III.4.14.1. III.4.2.1.3. Conform normativI7 funcie de destin
aie, iluminatul desiguran este de mai multe feluri: .Iluminat de siguran pentru categ
oria lucrului (categoria 0) .Iluminat de siguran pentru evacuare (categoria a Ia).
Iluminat de siguran pentru veghe (categoria a Ia) .Iluminat de siguran de intervenie
(categoria a Ia) .Iluminat pentru marcarea hidranilor interiori de incendiu. III.
4.2.2. Iluminatulde sigurana pentru continuarea lucrului se asigur n: III.4.2.2.1.
ncperipentru aplicarea tratamentelorintensive III.4.2.2.1.1. In ncperile pentru tra
tamentele intensive iluminatul trebuie sa ndeplineasc condiiile prevzute n tabelul El
, pentru a se asigura buna des furare a activitilorde ngrijire isupraveghere a bolnavi
lor. III.4.2.2.1.2. Iluminarea trebuie s poat fi variat, n funcie de solicitrile foa r
te diferite ce aparn aplicarea tratamentelor intensive. III.4.2.2.1.3. Pentru sit
uaia special a bolnavilor iunuisub supraveghere n n

cperipentru tratament intensiv (de exemplu bolnavi cu risc de infarct), trebuie c


reate i condiiisimilare acelora d in saloanele pentru bolnavi, prevznduse i iluminat
Ia pat pentru lectur. III.4.2.2.1.4. Inncperile de terapietrebuie s se acorde o ateni
e deosebit evitr ii fenomenului de orbire prin reflexie n suprafeele vitrate, att pen
tru bolnavi ct i pentru personalul de supraveghere din ncperile alturate. III.4.2.2.2
. Sli de operaie III.4.2.2.2.1. Inslilede operaie se prevede: .iluminatul cmpului ncon
jurtor al mesei de operaie (zona cu dimensiunile 3x3m centrat fa de masa de operaie) .
iluminatul local al cmpului operator. III.4.2.2.2.2. n slilede operaiesistemul de il
uminat general trebuie realizat n c orelaie cu iluminarea prevzut pentru cmpuloperato
r i trebuie s asigure condiiile prevzute ntabelul El. III.4.2.2.2.3. Corpurilede ilum
inat pentru iluminatul cmpului nconjurtor al mese i de operaie, se dispun pe ct posib
il napropierea mesei de operaie, pentru a se reduce orbirea i umbrele. III.4.2.2.2.
4. Incmpul operator, iluminatul trebuie s fie de 20000100000 lx, ac esta asigurnduse
cu corpuri de iluminat scialitice produse de firme specializate n do meniul tehn
icii medicale. III.4.2.2.2.5. n sala de operaie,factorii de reflexieai principalel
orsuprafee trebui e s ndeplineasc urmtoarele condiii: .minim 0.7 pentruplafon .minim 0
5 pentrupe rei .minim 0.2 pentrupardoseal .maxim 0.3 pentru pnza cu carese acoper boln
avii pe masa de operaie, mbrcmintea i mnuile echipei de intervenie. III.4.2.2.2.6. Cu
rea iluminatului cmpului nconjurtor almesei de operaie i iluminatul general, trebuie
s fie adaptat culorii date de lumina corpului deiluminat scialitic. Se recomand ca
lmpile (cu excepia celei scialitice) s aib culoarea alb neutru i indicele de redare a
culorilorde90100.

III.4.2.2.2.7. Se recomand folosirea corpurilordeiluminat nglobate n plafon. III.4.


2.2.2.8. Iluminatullocului de operaie trebuie s se realizezeastfel nct nco ndiiile ilu
mimrilor foartemari impuse de reflexia foarte redus a esuturilorumane, echivalentul
fotometric de radiatie sase situe ze sub170 lm / W, corpurilede iluminat sciali
tice cu o iradiere sub600 W/mp fiind corespunztoare (pentru a nuse nclzi esuturile).
III.4.2.2.2.9. nslilede operaie,pe lng sistemele de iluminat, se prevd i negatoscoape
(ecrane luminoase pentru vizualizarea radiografiilor). III.4.2.2.3. ncperi anex slii
de operaie III.4.2.2.3.1. Iluminatuldin ncperile anex slii de operaie trebuie sfie cor
lat cu iluminatul din sal. III.4.2.2.3.2. Iluminarea nominal dinncperile anexe trebu
ie s fie de500 lx, pe ntru a seevita perturbaiile de adaptare la iluminarea de 100
0 lxdin sal. III.4.2.2.3.3. Lmpile trebuie s aib aceeai culoare i indice de redare a c
ulorilor ca i lmpile pentru iluminatul general dinsala de operaie. III.4.2.2.3.4. I
n slile de reanimare se recomand prevederea unui sistem de iluminat general care s
poat realiza dou trepte de iluminare: .o treaptde 100 lx, pentruperioadapostoperato
rie a bolnavului pn la trezirea din narcoz (bolnavul nu trebuie s fie orbit de acest
iluminat) .o treapt de 1000 lxla patul bolnavului, pentru supraveghere i intervenie
. III.4.2.3. Iluminatulde siguran pentru evacuare III.4.2.3.1. Iluminatul de sigur
an de evacuare se prevede pe culoarele de circulaie, casele scrilor i n zonele uilor d
acces ncldire. III.4.2.3.2. Iluminatul de siguran pentru evacuare trebuie s poat fi a
cionat independent de oric e alt sistem de iluminat. III.4.2.4. Iluminatul de sig
uran pentru veghe III.4.2.4.1. Iluminatulde siguran deveghe seprevede n ncperilepentru
olnavi

i trebuie s asigure la nivelul pardoselii o iluminare nominal de 2 lx, pentru adapo


sibilitatea unui bolnav s se orienteze fr a deranja pe ceilali bolnavi. III.4.2.4.2.
Corpurilede iluminat se amplaseazsub paturi i n zonauilor de acces i se recomand ca l
umina s fie distribuit n fascicole late. III.4.2.4.3. Iluminatulde veghe trebuie s p
oat fi acionatindependent de orice alt sistem de iluminat. III.4.2.5. Instalaiielec
trice pentru lmpi bactericide III.4.2.5.1. Inslilede operaie i slilede nateri pe lngs
emelede iluminat,se prevd i lmpi cu raze ultraviolete pentru sterilizare aer i dezin
fecie. III.4.2.5.2. Seprevddeasemenea lmpicu raze ultraviolete i n ncperile pen tru te
apie intensiv i laboratoarele pentru care se solicit prin tem. III 4 3 INSTALAII ELEC
TRICE DE FOR I AUTOMATIZARE III.4.3.1. Instalaiile electrice de for cuprind alimentare
a cu energie electric a tuturor receptoarelorde for att fixe ct i mobile. III.4.3.2. P
entru ntocmirea proiectului deinstalaii electrice, proiectantul trebui e sprimeasc p
lanurile tehnologice cu amplasarea tuturorutilajelor n care s se specifice: .felul
utilajelor fixe sau mobile .felul alimentrii monofazat sau trifazat .punctele de rac
ord .dac sunt necesare ntreruptoare generale n afara tablourilor utilajelor sau alte
condiii .utilajele cu regim de ocuri .seciunile conductoarelorde alimentare sau pa
rametrii circuitelor III.4.3.3. La proiectarea instalaiilor electrice de for se res
pect prevederile normativului I7, cu excepia circuitelor, care se vorprevedea numa
i dincupru. III.4.3.4. Pentru alimentarea receptoarelor mobile, se prevd prize bi
polare sau tripolare cu contact de protecie sau tablouri speciale, funcie detipulr
eceptoarelor. III.4.3.5. nslilede operaiese prevd brae mobileeupri/e bipolare itripola
recu c ontact de protecie n construcie etana, acestea fcnd pane din furnitura tehnolog
ica. III.4.3.6. Pentru alimentareareceptoarelorde foradin bloculoperator (sala de
o peraiii incperile anex ale acesteia) se prevede un tabloupropriu, alimentat direc
t dintabloul de sigurana principal. III.4.3.7. Acolo unde este cazul,pentru utila
jele curegim special. n tema teh nologic trebuie specificat timpul maxim de ntrerup
ere n alimentarea cu e nergie electrica.

III.4.3.8. n spaiile ncare se solicita ncadrarea receptoarelor electrice la categori


a 0 sau categoria a 1a conformpct.III.4.14.1., se prevd iprize pentru uz general,
alimentate clin reeaua dedistribuie obinuita, acestea fiind utilizate pentru curenie
sau alte activiti, care nu implica regimuri speciale n alimentarea cu energie elect
rica. III.4.3.9. In slile de operaie tot aparatajul electric se monteaz la nlimea de c
el puin1.1 m de la pardoseala finit. III.4.4. INSTALAII DE TELEFONIE SITERMINALE CA
LCULATOR III.4.4.1. Spitalelese prevd cu centraletelefonice automateproprii. III.
4.4.2. n saloanele pentrubolnavi, unde bolnavii pot rspunde latelefon, seprev ede
cte opriz telefonic, lng fiecare pat. III.4.4.3. n celelalte ncperi, posturile telefo
e se prevd conform temelor tehn ologice. III.4.4.4. Pentru ncperile n care se solici
t posturi telefonice i terminale calcula tor saun viitorpot fi solicitate terminale
calculator, se recomand utilizarea prizelorduble, pentru post telefonic i termina
le calculator. III.44.5. Aceste prize se racordeazprin cabluri speciale, conformc
ererii fur nizorului de echipamente. III.4.4.6. Circuitele de prize se concentre
az pe fiecare nivel n dulapuri cu repartitoare (repartitoare pentruracordare la ce
ntrala telefonic i repartitoarepentru racordarea la calculatorul cen tral). III 45
INSTALAII DERECEPIE COLECTIV Rtv III.4.5.1. Pentru recepionarea emisiunilor Rtv. se
prevede o instalaie de recepie colectiv. III.4.5.2. Antenele se monteaz pe cldirea c
ea mai nalt, iar tabloul cu grupurile amplificatoare la ultimul etaj al acesteia.
III.4.5.3. Seprevdprize pentrurecepionarea emisiunilorRtvnslile de mese, n ca merele
de odihn pentru personalul medical i n orice alt ncpere n care se solicit prin tem.
.5.4. Se recomand ca instalaia de recepie colectiv s fieprevzut n aaf elnct s poa
t dac este cazul i la sistemele de televiziune prin cablu.

III.4.6. INSTALAII DE TELEVIZIUNE N CIRCUIT NCHIS III.4.6.1. Inspitale se recomand p


revederea instalaiilor de televiziune n circ uit nchis, pentru a se putea asista la
efectuarea operaiilor sau nregistra efectuarea operaiilor fr a deranja cu nimic acti
vitatea din blocul operator. III.4.6.2. Pentru aceasta, corpul de iluminat scial
itic este prevzut cu camere de l uat vederi, monitoarele pentru asistarea operaiil
or amplasnduse n slile de cur s sau slile de studiu, acolo unde exist n cadrul spitalu
lui asemenea sli. III.4.6.3. Seprevd camere de luat vederii n ncperile pentru terapie
int ensiv, monitorizarea realiznduse centralizat n ncperi special amenajate, ncare s e
iste n permanen personal pentru supraveghere. III.4.6.4. Se prevdde asemenea camere
de luat vederi n orice alt ncpere n care se solicit prin tem. III.4.7. INSTALAII DE S
ALIZARE SOR BOLNAV III.4.7.1. Pentru instalaia de semnalizare sora bolnavse prevd l
a patul bolnavulu i, elemente pentru comand semnalizare (recomandabil pe oplac, ce
cuprinde butonulde apel, butonulde anulare, lampa de linitire i ntreruptorul c umpn p
entru aprinderea iluminatorului la pat). III.4.7.2. Tablourilede semnalizare se
monteaz n ncperi n care exist personal permanent, surori sau asistente medicale. III.4
.7.3. Deasupra uii de intrare n fiecare salon se prevd lmpi pentru identificarea sal
onului din care sa fcut apelul i pe culoare la schimbrile dedirecie. III.4.8. INSTAL
AII INTERIOAREPENTRU CEASURI ELECTRICE III.4.8.1. Pentru buna desfurare a activitilor
din cadrul spitalului, se recoma nd prevederea instalaiilorde ceasuri electrice. I
II.4.8.2. Instalaiile de ceasurise realizeazdup scheme radiale sauarborescente, cea
surile putnd fi legate n serie sau nparalel, n funcie de tipul centralelorde ceasuri
folosite. III.4.8.3. Pentru ceasurile electrice amplasate n locuri importantese p
revd circui te individuale. III.4.8.4. Stabilireanumrului de ceasuriracordate la u
n circuit, se face astfel nct s se asigure la ultimul ceas o tensiune de alimentare
de minim 80%din tensiunea nominal a instalaiei.

III.4.9. INSTALAIE PENTRU EMISIE RECEPIE AUTOSALVARE III.4.9.1. Spitalelecare disp


un de autosalvri, vor fiprevzute n modobligatoriu cu staii de emisierecepie. III.4.9.
2 . III.4.9.3 . III.4.1 0. III.4.10. 1. Staia emisierecepie se ampaseaz ntro camerdis
pecer. Se recomand cuplarea staiei de emisierecepie la un sistem de achiziie. INSTAL
AII PENTRU SEMNALIZARE N CAZ DE INCENDIU Pentru semnalizarea incendiilor n faz incip
ient (degajri de fum), n spaiile n

care exist aparatur electronic de valoare (aparate pentru radiologie, comput ere, a
paratepentru iradiere cu energii nalte etc), n spaiile n care exist bunuri de valoare
i n orice alt ncpere, pentru care se solicit prin tem, se prevd instalaii de semnal
incendiu cu detectoarede fum. III.4.10.2. Centrala de semnalizare incendiu se a
mplaseaz n camera de g ardurgen. III.4.10.3. Pentru celelaltespaiiale unitilor spital
i, instalaiilede semn alizare incendiu cu detectoare de fum, se prevd i se proiecte
az conform normativ 118. III.4.10.4. Pe cilede acces, lng scri, la fiecare nivel al c
onstruciilor, se prevd butoane de semnalizare manual a incendiilor, racordate tot l
a centrala de semnalizare incendiu. III.4.10.5. Pentru anunarea echipelorde pompi
eri voluntari n caz de incen diu, camera de gardurgen se doteazpe lng centrala de semn
lizare incendiu i cu o staie de amplifi care, prin care se poate transmite codul c
uvenit pentru intervenie. n toate corpurile de cldiri, se prevddifuzoare, astfel amp
lasate, nct semnalele transmise s poat fi recepionate n ori

ce ncpere. Staia de amplificare poate servi i la transmiterea altor informaii. III.4.


10.6. Se recomand ean saloanele pentru bolnavi eu mai multe paturi sa nu se prevad
difuzoare. n aceste saloane, ulilizndusc reeepionarea informaiilor la casc. III 4.11
INSTALAII DEMONITORIZARE BOLNAVI III.4.11.1. Se prevd instalaii de monitori/are bol
navi (transmiterea la distanta a funciilor). la terapie intensiv, reanimare ele. I
II.4.11.2. Transmiterea funciilor se reali/ea/ n trepte: de la posturile individual
e amplasate la capul bolnavilor, la posturile centralizate la nivelul personalul
ui de supraveghere de salon, respectiv de secie. III 4.12 CENTRALA INFORMATIC GEST
IONARE DATE, RAPORTURI NTRESPITALE, RAPORTORI NT RE SPITAL SI MEDICII LOCALI III.4
.12.1. Avnd in vedere ea n toate rile dez.vollale se utilizeaz astfel de sisteme pent
ru gestionarea centralizata a dalelor medicale, pentru raporturi intre spitale (
informaii medicale) i pentru raporturi ntre spital i medicii locali, se recomand apli
carea unui astfel de sistem i n Romnia. III.4.12.2. Pentru aceasta se contacteaz fir
me specializate dinstrintate, care au mai elaborat, executai i pusnfunciune astfel de
sislemc t se studiaz posibilitile de aplicare, att tehnice ct i materiale. III.4.13.
NSTALAII DEPROTECIE
III.4.13.1. Generaliti Se prevd urmtoarele masuri de protecie: .protecia oamenilor imp
otriva tensiunilor accidentale de atingere: .protecia construciilor mpotriv trsnetelo
r: .protecia pentru buna funcionare a aparaturii lehnicoincdicale sensibile la cmpu
ri electromagnetice. III.4.13. 2 Proiecia mpotriva tensiuniloraccidentale deatinge
re

III.4.13.2.1. Protecia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se realizeaz


conform normativ 1 7 i S TASunlor2612. 82. 12608: 2604 4. 2605 5. III 4.132.2. Ac
easta se realizeaz prinlegarea la nululde proiecie ca mijloc principal de protecie i
suplimeniar la o centurainterioarde mpamntare a Hiturorprilormetalice care n mod norm
al nu suni sub tensiune, dar care accidental polII puse caurmare a unordefectede
izolaie. III.4.13.2.3. n slile de operaie,pentru protecia mpotriva tensiunilor electr
ostatice, se recomanda studierea necesitaii prevederii reelelorde legare la pamni i
n pardoseala i perei (cuti Faraday) n funcie de gazele de narcoza utilizate i de siste
mele de ventilare i tratare a aerului. III.4.13.3. Protecia mpotrivatrsnetului III.4
.13.3.1. Instalaia de paratrasnet se prevede i se proiecteaz conform indicaiilor nor
mativului 1 20. III.4.13.3.2. Se potutiliza ca elemente de coborre, armaturile me
talice ale st lpilordin b.a.. atunci cnd se utilizeaz ca prize de pmnt naturale armat
urile fundaiilor. Pentru aceasta se prevdplcue metalice de legare la pmnt la partea su
perioar i inferioar a stlpilorde contur, asigurnduse continuitatea electrica ntre plcu
e de la partea superioara i cea inferioara,prinarmatura stlpilor (prin sudare). II
I.4.13.4. Priza de pmnt III.4.13.4.1. Serecomanda sa se utilizeze ca priz de pamni n
aturala armaturile metalice ale tuturor fundaiilor stlpilor, legate ntre ele ui pri
narmturile fundaiilor continui sau prin centurile interioare de impmntaic (continuit
atea electrica se asigura prinsudura). III.4.13.4.2. Daca priza de pmnt naturala n
u satisface.valoarea rezistenei de d ispersie sub0.4 ohmi se completeaz cu o priza
de pmnt artificiala, ce se proiecteaz conform prevederilor normativului120. III.4.
13.5. Proteciapentru buna funcionare a aparaturii tehnicometalice sensibile la cmpu
ri electromagnetice III.4.13.5.1. In cabinetele n care se tac investigaii cu apara
tura tcbnicomedicala sensibila la cmpuri electromagnetice, se prevede ecranarea p
ereilor cu relele metalice. III.4.13.52. Reelele metalice se racordeaz la centura i
nterioara de mpamntar e.

III.4.14 ALIMENTAREA CUENERGIE ELECTRICA III4.14. 1 Categorii de receptoare Rece


ptoarele electrice din cadrul unui spital, funcie de natura efectelorproduse la nt
reruperea in alimentarea cu energie electrica suni de urmtoarele categorii: .cate
goria 0 discontinuitatea n alimentare cu energie electtica sub0.15 secunde, .cate
goria a Ia discontinuitatea n alimentare cuenergie electrica sub1 minut, .categor
ia a lla durata maxima de ntrerupere in alimentarea cu energie electrica este de
4 ore cnd spitalul se alimenteaz prin postde transformare propriu i de Sore cnd spit
alul se alim enteaz prinfirida de branament din reeaua de 0.4 kV a furnizorului. II
I.4.14.2. Alimentarea cu energieelectricdin SEN III.4.14.2.1. Spitalelese aliment
eaz cuenergie electric dinposturi de transform are proprii cu cel puin dou uniti. III.
4.14.2.2. Dac pentru alimentarea cu energieelectric sunt necesare dou tran sformato
are, se recomand ca seciile de bare ale tabloului general s fie cuplate ntre ele pri
n AAR. Seciile de bare ale tabloului general pot fi cuplate ntre ele i prinseparato
r, dar n acest caz spitalul trebuie s dispun de personal de ntreinere permanent. III.
4.14.2.3. n cazul unitilor spitaliceti cupeste 400 de paturi iactiviti multi ple (poli
linic, baze de tratament, radiologii, radioscopii, computer tomograf) se recomandc
a alimentarea cu energie electric s se fac prin posturi de transformare cu trei uni
ti. La seciile de bare centrale ale tabloului general se racordeaz numai receptoarel
e cu regim de ocuri (radiologie, radioscopie, computer tomograf etc), transformat
orul care alimenteaz aceste secii de bare, putnd fi oricnd rezerv a celorlalte dou tra
nsformatoare. Se recomand ca seciile de bareale tabloului general s fie cuplate ntre
ele prin AARuri. Dac seciile de barese cupleaz ntre ele prin separatoarese pstreaz in
dicaiile de la punctul anterior.

III.4.14.2.4. Unitilespitaliceti pentrucare nu se justific prevederea unuip ost de t


ransformare propriu (puterea absorbit este mic), se alimenteaz cu energie electric d
in reeaua de0.4 KV a furnizorului, printro firid debranament. Firida de branament se
echipeaz cu dou secii de bare, alimentate fiecare princte un racord. n tabloul gener
al, receptoarele se grupeaz la secii de bare separate, pentru lumin i pentru for, alim
entate independent din firida de branament. Seciile de bare ale tabloului general
se cupleaz ntre ele prin AAR sau separator. III.4.14.2.5. Postul de transformare s
au reeaua de0.4KV a furnizorului, consti tuie sursa de alimentare cu energie elec
tric a receptoarelorde categoria a Iia i sursa de baz pentru receptoare de categori
a o i categoria a Ia. III.4.14.3. Alimentarea cu energie electric din surse propri
i III.4.14.3.1. Sursa de rezerv pentru receptoarele de categoria 0 i categoria a I
a, o constituie . un grup electrogencu pornire automat (tabloul de comand al grupu
lui electrogen sesizeaz ntreruperea alimentrii din SEN i pune automat nfunciune grupul
electrogen) i intrare n sarcin (adic s nu se decupleze dac receptoare le alimentate d
intabloulde siguran principal sunt n stare de funcionare). III.4.14.3.2. Pentru alim
entareareceptoarelorde categorie0 icategoria a 1a se pr evede un tabloude siguran p
rincipal, care se alimenteaz de la tabloul general, prin intermediul tabloului de
comand al grupului electrogen (n cazul alimentrii dinreeaua de 0.4 KV a furniz orul
ui, de la secia de bare pentru iluminat a tabloului general). III.4.14.3.3. Recep
toarelede categoria a Ia, se alimenteaz de la tabloul desigur an principal, direct
sauprin intermediul tablourilorde siguran secundare. III.4.14.3.4. Alimentarea rec
eptoarelordecategoria 0 (receptori vitali) se face din tablouri de siguran secunda
re,prin intermediul unor redresoare*sau invertoare, care funcioneaz n tamponcubater
ii de acumulare. Alegerea aparatajului i echipamentelor electrice se face funcie d
e tensiunile de lucru i puterea nominal a receptoarelor. Capacitatea bateriilor de
acumulatoare trebuie s asigure funcionarea receptoarelor timp de cel puin 3 ore. I
nstalaiile electrice pentru alimentarea receptoarelorde categoria 0, se concep n aa
fel nct s se poat verifica funcionarea bateriilor de acumulatoare. III.4.14.4. mbunt
factorului de putere

III.4.14.4.1. Factorulde putere al consumatorului (spital), conform reglemen tril


or MEE, trebuie s fie min.0.92. III.4.14.4.2. Dac n faza de proiectare, se constat c
factorul deputere al con sumatoruluice urmeaz a se realiza este sub0.92, se vorpr
evedea pentru mbu ntirea acestuia, baterii de condensatoare cu conectare automat. III
.4.15. GESTIUNE TEHNIC CENTRALIZAT Pentru buna desfurare aactivitii ncadrul spitalului
se recomand prevederea unei camere dispecer n care s se transmit datele tehnice pri
vind funcionarea tuturor instalaiilor aferente construciei sau anumitor instalaii te
hnologice: date privind funcionarea instalaiilor electrice, instalaiilorde climatiz
are, instalaiilorde oxigenetc. III.5. INSTALAII DE ALIMENTARECU AP, CANALIZARE. TE
HNICOSANITARE III.5.1. INSTALAII INTERIOARE CU AP I CANALIZARE DE ALIMENTARE

III.5.1.1. Condiiile generale pe caretrebuies le ndeplineasc sunt: Instalaiile trebui


e s menin potabilitatea apei n limitele parametrilorprevzui n standarde. Modul de solu
nare generala a instalaiilor va avea nvedere amplasarea grupat a eonsumatorilor i mo
dularea poziionrii ghenelorpentru coloane pentru a restrnge zonele traversate de co
nducte ia oferio flexibilitate pentru reamenajari ulterioare ale spaiilor. Instalai
ile se vor concepe n aa fel nct s elimine riscul transmiterii prin intermediul lor a
contaminrii cu ageni iufecioi saupoluani, de la o categorie de spaii la alt categorie.
Toate trecerile conductelorprinperei i planee se vor etana pentru a nu permite trece
rea insectelor i roztoarelor. III.5.1.2. Instalaii de apa rece III.5.1.2.1. Instalai
ile de ap rece trebuie s asigure alimentarea tuturor punctelo r de consum din spit
al: obiecte sanitare curente, obiecte sau dotri speciale, utilaje, aparate medica
le, bidrani. robinete port furtun, recipient!, etc. Reelele de distribuie a apei di
n spital sunt. n modobinuit, comune pentru consumul menajer ipentru combaterea ince
ndiilor. ns cu coloane separate. III.5.1.2.2. Instalaiile vorfi astfel alctuite nct s
upermit stagnarea apeii i mpurificarca ei cu rugin sau microorganisme. Recireularea
apei din coloanele de incendiu, se va asigura prin

legarea la un obiect sanitar de folosin curent (vas de closet sau lavoar). III.5.1.
2.3. Conductele de distribuie principale se monteaz,de regul, n subsolur i tehnice,
cu nlimea libera de minim 2.10 m. n cazul construciilor nalte, pentru care se adopta s
oluia cu dou sau mai multe zone de presiune, conductele de distribuie principale se
pot monta i n etajul (etajele) tehnic (tehnice). III.5.1.2.4. n spitale, coloanele
de alimentare iconductele de legtur ntre acestea i obiectele sanitare se monteaz n gh
ne. nchise etan pe traseudarprevzute cuposibilit i de acces pentru cazuri de interveni
e. n aa fel nct sa perturbe ct mai puin activitile medicale. III.5.1.2.5. Conductele
ncipale de distribuie, i conductele de legtur se vor executa din evi de oel zincat ele
se pot executa i din alte materiale care au agrement tehnic n Romnia, numai dac aces
tea ndeplinesc condiiile de calitate i sigurana nexploatare similare sau superioare c
elor din oel zincat. Conductele de ap rece se vor izola dac poziionarea lor se face n
vecintatea unor surse de cldur sau n spaii nclzite. III.5.1.3. Instalaii deapcalda
rculare III.5.1.3.1. Apa caldmenajer se furnizeaznspital la toateobiectele sanitare i
utilajele car e trebuie s funcioneze cu ap cald pentru cerine tehnologice, medicale
sau pentru asigurarea unui grad sporit de confort i igiena. Temperaturade furniza
re a apei calde menaj ere va fi de max.60 C. Se va prevedea recircularea apei ca
lde att pe traseele orizontale ct i pe coloane. III.5.1.3.2. Conductele de alimenta
re cu apa cald menajera precum icele de reci rculare se vor monta pe trasee parale
le i de obicei mpreun cu cele deaprece. n ghene nchise etan. Pentru conductele de ap
d menajer sunt valabile toate prevederile referitoare la conductele de ap rece (mod
de alctuire, materiale de execuie, izolaii). III.5.1.4. Instalaii de ap pentru combat
ereaincendiilor

III.5.1.4.1. Spitalelese vordota obligatoriu cu hidraniinteriori de incendiu. Hid


rani i la toate cldirile cu mai mult de2 niveluri funcionale vor fi dotai cu materia
le i accesoriile prevzute n Anexa VII a Normelorde prevenire i stingere a incendiilo
r ale Ministerului Sntii i vor fi amplasai astfel nct s asigure debitele i numrul
n funciune simultan cerute de STAS 1478, NormativulI9 i Normativul PI 18. OBSERVAIE:
Pe lng instalaiile ele apa. pentru combaterea si stingerea incendiilor, unitile spit
aliceti se vor dota cu mijloace de primei intervenie, alte echipamente i utilaje, c
onform prevederilor normelor Ministerului Sntii, menionate mai sus. III.5.1.5. Instal
aii de canalizare menajer

II.5.1.5.1. Instalaia interioar de canalizare menajer preia apele uzate provenite d


e la toate punctele de consum de ap rece i cald din spital, precum i cele deversate
accidental pe pardoseal, din spaiile n care aceasta se poate ntmpla prinnatura activi
tilor desfurate. III.5.1.5.2. Este obligatoriu ca evacuarea apelor uzate de la spltori
i i buctrii s se fac prin reele interioare separate derestul reelei de canalizare mena
er, pn la staiile de tratare a acestor ape (separatoare de spume, nisip, nmoluri) pre
mer gtoaredeversrii n canalele colectoare dinincint. III.5.1.5.3. Colectoarele princ
ipale se monteaznsubsolul tehnic, cupante corespu nztoare diametrclor sau n cazuri s
peciale, ngropatencanale sub pardoseal, amplasate petrasee n afara spaiilor n care se
desfoar activiti medicale: la montarea n canale se vor prevedea capacepentru vizitare
piese de curire ndreptul zonelorde schimbare a direciei i a celorde racord cu coloan
ele principale n cldirile spitaliceti nu se vor monta colectoare de canalizare direc
t npmnt. III.5.1.5.4. Coloanele sevormonta mascate, n ghene.dar cuposibiliti de acces
la piesele de curire. Conductele delegtur de la obiectele sanitare sauutilaje la col
oane se vor monta ngropat n zidrie sau planeu. cele ce se vor amplasa la plafonul ncpe
rilor se vor masca prin plafoane sau grinzi de rabit. III.5.1.5.5. Colectoarelep
rincipale i coloanele vor fiexecutate din tuburi i piese de legtur din font pentru ca
nalizare, etanate cu plumb i frnghie gudronat. Conductele de legtur la coloane vor fi
din font sau plumb nu se vor utiliza conducte din PVC sau alte materiale dect dac au
agrement tehni c i corespund sau sunt superioare tehnic i calitativ cu cele din f
ont sau plumb.

III.5.1.5.6. Aerisirea coloanelor se face prin prelungirea peste nivelul terasei


sau acoperiului a coloanelorde scurgere, cu max.0.50 m cu conducte de font de scu
rgere i cu cciuli de ventilaie. III.5.1.6. Instalaii de canalizare pluvial

III.5.1.6.1. Instalaia interioar de canalizare pluvial se va separa complet decele


lalte sisteme de canalizare interioar ea va asigura preluarea apelor meteorice dep
e traseele circulabile sau necirculabile ale cldirilor spitaliceti ncondiii de depli
n siguran pentru spaiile pe care le traverseaz. Alegerea tipuluide receptorde teras se
face nfuncie de felul terasei (circulabil sau necirculabil) i de alctuirea ei (struct
ura i dimensiunile straturilor componente, tipulde hidroizolaie). III.5.1.6.2. Poz
iionarea coloanelorse va face naa felnct s nu traverseze spa ii cu funciuni medicale
tru care se cer condiii severe de igien i aezare sau spaiia cror funcionare nu poate f
ntrerupt sauperturbat deeventuale lucrri de reparai i sau ntreinere. III.5.1.6.3. Res
ulde prevederi privind alctuirea, amplasarea, ntreinerea col oanelor i colectoarelor
pentru ape pluviale sunt asemntoare celor prescrise la instalaia de canalizare pent
ru ape menajere. III.5.1.7. Canalizareaapelor uzate acide
III.5.1.7.1. Apele uzateacide provin de la laboratoarele spitalului. Laboratoare
le curente din structuraspitalelor de reea nu deverseaz ape a cror concentraie n prod
use chimice s necesite o tratare special nainte de deversarea n canalizarea public, nt
ruct este suficient diluia ce se realizeaz n canalizarea incintei prin amestecul cu c
analizrile menajere di nspital. Pentru laboratoarele speciale sau cele aferente s
ectoruluide cercetare se va analiza necesitatea prevederii unor staii de neutrali
zare n funcie de produii utilizai. Colectarea lor ninterior se va face printro reea se
parat de restul reelelor decanalizare.Tuburile i piesele de legtur folosite pentru co
lectarea acestui tip de ape uzate vor ficonfecionate din materiale rezistente la
aciunea acizilor (ex: gresie ceramic antiacid). III.5.1.8. Canalizareaapelor uzater
adioactive(eflueni radioactivi)
III.5.1.8.1. Apele uzateradioactive provin delalaboratoarele demedicin nuclear. Gr
adulde contaminare radioactiv este diferit dup tipul deprocedur medical utilizat: a.
ape uzateslabradioactive care provin de la obiectele sanitareutilizate de pacie
nii care au fost investigai scintigrafic (scaner) n cadrul compartimentului de izot
opodiagnostic s

au de la vestiarele personalului ce lucreaz n unitatea nuclear. De regul pentru aceti


eflueni este suficient diluia realizat prin deversarea canalizrii locale n canalizare
a general a spitalului. b. ape uzate care provinde la laboratoarelede diluiea prod
uselor radiofarmaceut iceca i cele ce provin de la laboratoarele de analize medic
ale ale produselorbiologice ale pacienilor aflai n terapie cu izotopi radioactivi p
ot fi mai puternic contaminate, motiv pentru care sunt colectate separat nbazine
d e retenie, controlate permanent in funcie de gradulde contaminare constatat se dev
erseaz n canalizare direct saudup o diluie prealabil. c. efluenii radioactivi careprov
in delagrupurile sanitare utilizate de bolnavii interna in compartimentul de izoto
poterapie i/sau de la laboratoarele de diluie I. Acetia se colecteaz ntro instalaie sp
ecial curecipieni de dezactivare, conceputnfuncie de tipul de izotopi utilizai (respec
tiv de perioad de njumtire a acestora) i de debitul efluenilor. III.5.1.8.2. Reelele
analizare pentru apele uzate radioactive se vor separanfu nciede categoriile enume
rate mai sus i vor fi distincte de cele ale spitalului pentru apele menionate la.p
ct.b i c. Traseele reelelorde canalizare pentru apele de la pct. b i c nu vor strbat
e spaii utilizate pentru alte activiti (medicale sau paramedicale). Traseul reelei d
e canalizare pentru efluenii radioactivi de la grupa c va fi ecranat corespunztor i
controlat permanent pentru a nu se produce defeciuni care s genereze conta minarea
spaiilor n care este amplasat (subsol tehnic, canale sub pardoseal, etc). III.5.1.
8.3. Pentru instalaiile de eflueniradioactive se vorrespectaprescripiile N ormativu
lui Republican de Securitate Nuclear, cap. Surse deschise". III.5.1.9. Instalaii de
ap tratat

III.5.1.9.1. nunitile spitaliceti se folosescdiverse categorii de ap tratat: ap deduri


at ap demineralizat ap distilat ap steril ap deionizat III.5.1.9.2. Apa dedurizat s
e nprimul rnd ninstalaia de nclzire, pentru a reduce depunerile minera le pe conducte
ncorpurile de nclzire. Ea se prepar cu ajutorul instalaiilor de dedurizare a apei, a
mplasate deobicei n centrala termic. III.5.1.9.3. Apa demineralizat se folosete n lab
oratoarei farmacie, acolo unde estenevoie neaprat deapdistilat. Prepararea se face n
panouripentru deminerali/are sau n aparate locale. ntruct nacestea se rupe presiunea
apei d e la reea, funcionarea fcndusc prin cdere liber,prepararea apei demineralizate
se face n apropierea punctelor deconsum.

III.5.1.9.4. Ana distilat sefolosete n farmacie. n laboratoarei pentrusplri i mpecabil


. Prepararea se face cu aparate specializate amplasate n apropierea consumatorulu
i, apa distilat circulndprin conductede sticl sau din alte materiale care permit pst
ratrea calitii apei. III5.1.9.5. Apa sterilizat se folosete la lavoarele medicaledin
blocurileoperatoare,blocul de nateri, secia prematuri, secia de ari. Sterilizatoare
se amplaseaz ntotdeauna lng punctele de consum, la max. 20 mdistana de acestea pentr
u a nu se pierdesterilitatea apei pe traseu: presiunea de utilizare se asigur pri
ncdere liber. Circulaia apei sterilizate se face prin conductede cupru cositorite n
interior sau argintate, montate aparent, cu trasee rectilinii care s evite stagna
rea apei n conducte, panta recomandata este de 1%. Agregatele de preparare aapei
sterilizate vor fi racordate la instalaia de ap i canalizare precum i la cea de abur
de medie presiune i condens (cnd nu au generator propriu de abur). III.5.1.9.6. Ap
a deionizat se folosete la unele clin aparatele i echipamentele medicale i se preparna
gregate livrate odat cu acestea. III.5.1.10. Dotarea cu obiectesanitare,armturi iac
cesorii III.5.1.10.1. Se va asigura pentru fiecare salonde bolnavi cel puin un la
voar, i ar n slile de tratamente cte unlavoar sau spltorpentru splarea instrumentarulu
i. De asemenea, se va prevedea cte un lavoar n fiecare cabinet de consultaie, precu
mi n toate ncperile n ca re acesta este necesar pentrudesfurarea activitilor medical
paramedicale. (Majoritatea ncperilor din spitale sunt dotate cu lavoare sau cu sp
aii sanitare a nexe pentru a asigura condiiile necesare pentru meninerea iuienei.)
III.5.1.10.2. n spitale se amenajeaz diverse tipuride grupuri sanitare: grupuri sa
nitare obinuite (pentru personal, pacieni, vizitatori) grupuri aferente saloanelo
rde bolnavi grupuri sanitare cuduuripentru diverse categorii de vestiare, filtre
personal, etc. grupuri sanitare pentru igienizare (ploscare) boxe pentru curenie bi
medicale spltoare medici Pentru echiparea grupurilor sanilarc obinuite se vor folo
si obiecte sanitare curente: closete,

lavoare,pisoare. III.5.1.10.3. Grupurile sanitare aferente saloanelorde bolnavip


ot fi:grupuri sanitar e proprii fiecrui salon sau unui grupde dou saloane n care ca
/ se echipeaz fie cu closet i lavoare. fie cu closet, lavoar i du. saau pot fi grupu
ri sanitare comune mai multor saloane (soluie mai puin recomandat dinpunct devedere
igienicosanitar) ncare ca/ se echipeaz cu closete u lavoare (cte 1 la 810paturi) i c
u cabine de du (cte 1 pentru 1012paturi). n cazul prevederii unui grup sanitar pent
ru dou camere, se recomand amplasarea closetului n ncpere separat. III.5.1.10.4. Dotar
easanitarpentru saloanele de nounscui i celede sugari 01 ani este constituit clin lav
oare sau cdite debaie prevzute cudu de mn. amplasate direct n salon. III.5.1.10.5. Pen
trupersonalul medical din diferite compartimente i seciile spital ului se prevd fie
grupuri sanitare simple cuprinznd closet i du. dup caz. fie grupuri sanitare cuplat
e cu cabine de duuri aferente vestiarelor sau filtrelorde acces (pentru personalu
l clin farmacie, blocul alimentar, sterilizare, prosectur, laboratoare, blocul op
erator,blocul de nateri, radiologie, spltorii, etc). (impuri sanitare proprii, dota
te cu lavoar. closet i du, se prevd i pe lng camerele de tzard, camerele medicilor ef
e secie, etc. III.5.1.10.6. Odotareaparte o constituie spaiul sanitar pentru splare
ploti ioli e. Se va prevedea un asemenea spaiu pentru fiecare unitate de ngrijire. A
cesta se echipeaz cu: closet sau vidoar. cada mica sau spltor pentru dezinfecie. lav
oar. rastel pentru uscare cada pentru de/infecie poate fi nlocuit cuunaparat special
de sterilizaredezinfecie alimentat cu aburde medie presiune. nseciile de spitaliza
re ploscarul se cupleaz cu boxa pentru curenie, utiliznd aceleai obiecte sanitare. Pe
ntru alte sectoare dinspital boxa de curenie se echipeaz nfuncie de necesitile servici
lor

respective: numai cu chiuvet, sau cu lavoar i cad. III.5.1.10.7. n seciile de spitali


zare exist i o baie pentru nevoi medicale sau igienicosanitare. Aceasta se echipea
z cu o cada mare amplasat astfel nct s i"\c liber pe trei laturi (din care cele dou lu
gi), cu un lavoar i dup caz cuuncloset. III.5.1.10.8. n cadrulblocuriloroperatorii,
de nateri i altespaii de intervenii de tip chirurgical se prevd camerede splare pe mi
i a medicilor, echipate cu lavoare obinuite i cu lavoare speciale pentru apa steri
l. III.5.1.10.9. Obiectelesanitareutilizate sunt n ceamai mareparte cele obinuitep
entru construcii civile. Pentru seciile de pediatrie se vorutiliza obiecte sanitar
e cu di mensiuni adecvate i montate la cote corespunztoare grupei de vrst. Alegere a
obiectelor sanitare va avea n vedere asigurarea unor condiii de exploatare si gur i
curire uoar. Pentru seciile de bolnavi infecioi se recomand vase de closet montate p
erete cu spaiu liber ntre a cestea i pardoseal pentru a facilita curenia i dezinfecia
II.5.1.10.10. Armturile vor fi de construcie sigur, inoxidabile, cu baterii amestect
oare. Pentru lavoarele din cabinetele medicale i slile de tratamente unde se fac d
ese splri pe mini se recomand montarea de armturi spciale care s asigure livrarea ap e
i gata amestecate, la temperatura cerut (termostat)printro singur manevr. Pentru la
voarele din spltoarele de medici ale spaiilorde investiie cu cerine de asepsie se pre
vd armturi cepot fi acionate cu cotul, cupiciorul, sau prin celul fotoelectric. III.5
.1.11. Dotri speciale pentru laboratoare itratamente III.5.1.11.1. Laboratoarele v
orfi prevzute obligatoriu cuurmtoarele dotri mini male,' care necesit racordarea la
instalaiile de ap rece, cald i de canalizare. cuve speciale din mesele i niele de labo
ratordin gresie antiacid sau alte materiale rezistente la aciuni chimice lavoare o
binuite pentru splarea minilor III.5.1.11.2. Dotareaserviciilor debalneokinetofizio
terapie se va facenfuncie de n atura tratamentelor ce urmeaz a se aplica n unitatea
respectiv astfel: a. hidrotermoterapie czi de baie ngropate sau deasupra pardoselii
, alimentate cu ap, mineralizat sau ap cu soluii medicinale, infuzii de plante, etc.
b. pneumoterapie lavoare racordate laaprece i cald la o surs de aer comprim at, pe
care se monteaz aparaturapentru aerosoli i inhalaii. c. hidroterapie duuri terapeuti
ce (masaj scoian, sul, gigant, afuziuni simple sau alternante, manta), bipariale (m
embre, ezut), bi generale (cu ap simpl sau mineral), bi cuproceduri complexe (cu infuz
ii de plante).

Echipamentele se vor racorda la instalaiile de ap rece, cald i scurgeri, iar presiun


ea minim de utilizare va fi de3 bar. OBSERVAIE: Pentru procedurile complexe, pe lng
racordurile de ap i canalizare, echipamentele vor mai fi racordate la: oxigen, bio
xid de carbon, abur, aer comprimat, dup caz. Infuziile de plante se vor prepara c
entralizat ntro buctrie de plante, de unde se vor transporta prin conducte la fieca
re post. Toate conductele de transport a fluidelor necesare la bile cu proceduri
complexe vor fi din evi de cupru. III.5.1.12. Dotri pentru spltorii III.5.1.12.1. Spl
arearufelor murdare dintrounitate spitaliceasc se face ntrospltorie mecanic proprie.
Echiparea cu instalaii specifice se face innd seama de fluxultehnologic general: pr
edare rufe murdare, nmuiere, splare, centrifugare (stoarcere)uscare, clcare,predare
r ufe curate, reparaii, la care se adaug, dup caz,operaii suplimentare impuse de sp
ecificul spitalului, cum ar fi dezinfecii, sterilizare, etc. III.5.1.12.2. Dotrile
iutilajele principale din spltorie sunt: czi de nmuiat ide zinfecie racordate la apa
ece, cald icanalizare maini de splat, racordate la apa rece, cald i canalizare centrif
uge pentru stors rufe, cu posibilitatea de evacuare a apei la un sifon de pardos
eal usctoare pentru rufe i calandre racordate la abur de medie presiune i la conduct
e de exhaustare grupuri de prese pentru clcat, racordate la aburde medie presiune
III.5.1.12.3. Numrulutilajelorde acelai fel va fi determinat innduse seama de produ
ctivitatea utilajului, numrul de schimburi ncare se lucreaz, cantitatea de rufe mur
dare ce urmeaz a fi splate. Alegerea tipurilorde utilaje ce vor fi folosite, se va
face avnd nvedere i energia disponibil (abur, energie electric, etc). III.5.1.13 Dotr
i pentrubuctrii III.5.1.13.1. Prepararea hranei pentru bolnavi se va face ntrun blo
c alimentar propriu echipat cu instalaii, obiecte sanitare i utilaje adecvate ceri
nelor fluxului tehnologic, amplasate corespunztor moduluide organizare a sectoarel
orcomponente. a. Zona de depozitare va fi prevzut cu camere frigorificedistinctepe
ntru: legume

i fructe proaspete, carne n stare crud, sau semipreparate dincarne, ou, lapte, brnze
turi, pete, etc. b. Zona ..preparrilor", undese,faceprelucrareaprimar a materialelo
rprime:curire, spl are, tocare, etc. va fi echipat cu spltoare, mese, roboi de prelucr
re, frigidere, butucde carne, etc. c. Zona de servicii auxiliare splri vase de buctr
ie echipat cu evier, spltor, spltordegresor i rasteluri pentru uscare alimente cu ap r
ce, cald, abur. d. Buctrie cald, echipat cu: maini de gtit, friteuze, grtare, cuptoar
etc. alimentate cu gaze sau electric marmite sau/i baterii de cznele pentru fierbere
a alimentelor (ciorbe, supe, lapte, ceai), alimentate cu aburde joas presiune sau
electric i racordate la instalaii de ap i canalizare roboi universali de buctrie (al
ntare electric) mese pentru prelucrri de alimente de diferite tipuri i mrimi (cu blat
de marmur sau inox) spltoare racordate la inst. de ap cald, rece i canalizare e. Pati
eria se va echipa cucuptoare de patiserie, dumane, spltor, frigider, reouri , roboi,
mese speciale etc. f. Oficiul de distribuie va fi prev/ut cu tejghele, mese dulap
uripentrutvi i recip ieni. g. Anexat oficiului se prevede un spaiu amenajat pentru c
urirea si splareacr ucioarelor de transport alimente, prevzut cu cuv ngropat, robinet
rt furtun, baterie amestectoare cudu. III.5.1.13.2 Toate spaiile (camerele) de prel
ucrare i manipulare alimente vor fi dotate c u lavoarc de splat pe mini amplasate n
zona intrrii. III.5.1.13.3 Colectarea deeurilor menajere seva face n recipieni speci
ali ampla sailng punctele de lucru,prevzui cu saci de plastic i capace de nchidere. L
ntrarea n buctrie se recomand prevederea unei camere frigorifice de depozitare tempo
rar a rec ipienilor cu deeuri pn la evacuarea lor la platformade gunoaie a incintei.
III.5.1.13.4 La alegerea lipului de utilaje sevor avean vedere: agenii disponibili
( abur, energic electric, gaze naturale) diversificarea pe diete a hranei prepar
ate capacitatea utilajelor III.5.1.13.5 Hrana preparat nbloculalimentar se vatrans
porta noficiilealime ntare ale seciilor medicale unde va fi porionat. nclzit, pstrat
ece. noficii se asigur i gestionarea i splarea veselei. Oficiile alimentare se echipe
az cu: aragaz (reou), frigider, spltorde vesel, mas calda (dup caz), mese de lucru, du
apuri dedepozitare. III.5.1.14. Dotri pentrubiberonerii (buctrii de lapte) Pregtirea
hranei pentru sugari i copii mici (grupa 13 ani) se face ntrobuctrie specializat (bib
eronerie") amplasat nsecia de pediatrie.

Principalele utilaje i dotri cu care se echipeaz biberoneriile (determinate n funcie


de numrul paturilordincompartimentele deservite) sunt: frigidere tip casnic de di
fer ite capaciti maini de gtit tip aragaz baterie de cznele sterilizatoare de tip pupi
el" cu dublu serviciu spltoare de inox cu 1 2 cuve ipicurator mese cu blat inox III
5.1.15. Dotri pentru staii de sterilizare idezinfecie III.5.1.15.1 nstaiile de sterili
zare centrale saulocale seprevdaparatedesterilizare umed s ( tip autoclav). de ste
rilizare uscat (lip pupinel) sau de sterilizare chimic, la rece (aparate cu oxidde
etilena). Aceslea pol fi cu serviciul pe o parte saupe dou priopuse, alegerea unui
a sau altuia din tipuri fiind dependent desoluia tehnologicarhitecturala adoptat. A
paratele de strerilizare tip autoclav se alimenteaz cu aburdemedie presiune distr
ibuit centralizat sau cu aburprodus de generatorul propriu acionat electric. Pupi
nelele se alimenteaz cu curent electric. Aparatele desterilizare la rece nu se pr
oduc n ar. Amplasarea i alimentarea cu utiliti se fac n concordant cu instruciunile
ce ale furnizorului.Dac staia de sterilizare se afl n apropierea spltoarelor medicale
ce utilizeaz apa steril, atunci aparatele de sterilizare a apei se amplaseaz chiar n
staia de sterilizare, utilizn d aceleai coloane de alimentare cu abur. Spaiile pent
ru splare i preluare primar a nater ialelorde sterilizat se doteaz cu spltoare tehnolo
gice din tabl de inox i mobilier tehnologic" (mese de inox, rastele, etc). III.5.1
.15.2 Staia dedezinfectie central depaturi va fi prevzut cu unutilaj specializat de
tip incint etan, n care se va face vaporizarea sa stropirea cu formol sau ali compui c
himici cu aciune dezinfectant. Amplasarea i alimentarea cu utiliti a utilajului se vo
r face dup instruciunile tehnice ale furnizorului. n absena acestui utilaj, se poate
executa o incint cu nchide etan din elemente de construcie, dezinfecia urmnd a se fac
cu un aparat de formolizare. III 5 2 INSTALAII ALIMENTARE CU AP I CANALIZARE EXTER
IOARE III.5.2.1. Alimentare cu ap i instalaii de gospodriea apei III.5.2.1.1. Alimen
tarea cuap se face de regul de la reeaua publicdin zon. C alitatea apei va trebui s co
respund prescripiilor STAS 134291. Se interzice folosirea apei industriale n unitile
spitaliceti. III.5.2.1.2. Se recomand,din motive de siguran n consum,ca racordareala
ree

aua public s se fac prindou conducte de racord (braamente). Pe aceste braamente, n cm


le de apometru, se vor monta ventile de reinere pentru apermite circulaia apei ntru
n singur sens(de la reeaua public ctre spital). III.5.2.1.3 Pentru asigurarea conti
nu a necesarului de ap,unitilesanitarevorfi dotate c u rezervoare de acumulare. Sere
comands se asigureo rezerv de consumde 1 3 zile. Rezervoarele vor fi amplasate ncirc
uitul general al apei, astfel nct aceasta s fie n permanen proaspt. In afara rezervei
consum se va asigura o rezerv de ap de incendiu care s permit funcionarea hidranilor
interiori timp de10 minute i a celor exteriori timp de3 ore. III.5.2.1.4. Se reco
mand ca pentru spitalele cu 400paturi i mai mult, s se prevad io surs proprie de ap (p
, calitatea apei urmnd acorespunde prescripiilor STAS 134291. III.5.2.1.5. Pentru
a seasigura npermanen debitele ipresiunile necesare funcionrii optime a instalaiilorde
alimentare cu ap ide combaterea incendiilor se vorprevedea staii de ridicare a pres
iunii (de pompare), racordate la rezervoarele de acumulare. Acestea vor alimenta
reeaua de conducte de alimentare cu ap dinincinta spita lului care deservete hidra
nt ii exteriori de incendiu, hidranii de stropit i eventual, bazin e ornamentale p
recum i instalaiile interioare de alimentare cu ap ide hidrani interiori. III.5.2.1.6
. Reeauade incint se va prevedeainelari seva executa dinconducte deoel zincat. In mod
obinuit conductele se ngroap direct n pmnt, sub adncimea de nghe i se protejeaz co
contra coroziunii provocate de apele din sol. Interenurile macroporice sau cu a
pe agresive se vorprevedea msurile de execuie i protecie indicate de normele

respective nvigoare. III.5.2.1.7. Alimentarea cu ap cald menajer se face centralizat


de la centrala termic sau punctul termic propriu. Pentru meninerea unei temperatu
ri constante a apei calde menajere, precumi pentru evitarea risipei de ap, n punctu
l termic se vorprevedea pompe pentru recircularea apei calde menajere. Conducta
de alimentare cu ap cald menajer i conductade recirculare se vor executa din eava de
oel zincat. n cazul n care punctul termic nu se afl amplasat n interiorul spitalului,
conductele se vor monta ntrun canal termic, de regul mpreun cu cele de nclzire i se vo
izola mpotriva pierderilorde cldura. III.5.2.2. Canalizri exterioare i instalaii dep
reepurareaapelor uzate III.5.2.2.1. Apele uzate evacuate din spitale sunt: menaj
ere obinuite (de la grupu rile sanitare), menajere cu nisip, pmnt i grsimi (de la buct
ie i spltorie), acide (de la laboratoare), radioactive (laboratoare de medicin nucle
ar), contaminate cu ageni patogeni (secii de boli infecioase i laboratoare de bacteri
ologic), pluviale. Acestea, colectate prin reele interioare separate, se evacueaz n
reeaua de canalizare a incintei dup tratarea prealabil a celor care nu corespundpre
vederilor normativului C 90/1983. III.5.2.2.2. Absena n zon aunor sisteme publice d
e canalizarese acceptnumai pentru spitale mici rurale i unele aezminte de postcur, ca
z n care unitile sanitare respective vor fi prevzute cu instalaii proprii pentru cole
ctarea, tratarea i evacuarea apeloruzate, care se execut ise exploateaz astfel nct s n
provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului. III.5.2.2.3. Reelele decanali
zare din incint vorfi soluionate n sistemunitar saudi vizor n funcie de sistemul de c
analizare public din zon. Reelele de canalizare dinincint vorpreluai apele pluviale d
in curile de lumin ide peplatformele i aleile carosabile din incint. Gurile de evacua
re vor fi sifonate pentru a mpiedica ieirea mirosurilor neplcute din canalizare. II
I.5.2.2.4. Sistemele de tratare ale diverselor categorii deape uzate, prealabild
ev ersrii lor n canalizarea general a incintei, sunt: a. apele uzate cu nisip, pmnt s
i grsimi vor fi trecute mai nti prin separatoare b. apele uzate de la seciile de ghi
psare vor fi decantate n decantoare locale c. apele uzate radioactive vor fi deco
ntaminate ninstalii de tratare i rezervoare de stocare, alctuite conform prescripiilo
rdin normele republicane de securitate

nuclear d. apele uzate suspect radioactive vor fi dirijate spre rezervoare de ret
enie i dup un control al radioactivitii, evacua te la canalizarea public sau tratate e
. apele uzate de la seciile de boli infectioase i/sau laboratoarele care lucreaz cu
produse patologice sau care prin specificul lor contamireaz apele reziduale cu age
ni patogeni, se vor dirija spre o staie de dezinfecie local, n care se vor neutraliza
agenii nocivi. III.5.2.2.5. Reelele decanalizare i rezervoarele staiilor de tratare
se vor proteja anticoroziv, iar n cazul apeloruzate radioactive se recomand stoca
rea n rezervoare de oel inoxidabil. Amplasarea acestora se va face n bunkere din be
tonarmat, cu grosimi ale pereilor determinate prin calcule specifice de radioprot
ecie.
III.6. INSTALAII DE VENTILARE SIDETRATARE A AERULUI Unitile spitaliceti reprezint ans
ambluri complexe de funciuni gradele de complexitate sunt foarte diferite i sunt de
terminate de tipul, categoria i mrimea unitilor spitaliceti (vezi capIII. 1.III.3.).
Dotarea cu instalaii de ventilare i de tratare a aerului se stabilete nconformitate
cu necesitile specifice nmaterie, ale funciunilor componente, n cadrul sarcinilor gen
erale pe care astfel de instalaii le au de ndeplinit n domeniul spitalicesc. Sarcin
ile generale i specifice ale instalaiilor se precizeaz prin nonne tehnice n relaie cu
soluii de rezolvare avute n vedere. III.6.1. Sarcinile instalaiilorde ventilare i d
e tratare a aerului n cadrul unitilor spitaliceti sunt: realizarea unei circulaii con
trolate i restrictive a aerului n cldiri sau n zone de cldiri, numai de la spaii cu ni
veluri mai ridicate de puritate a aerului i/sau cu potenial mai sczut de poluarecon
taminare, spre spaii cu niveluri mai sczute de puritate a a erului i/sau cu potenial
mai ridicat de poluarecontaminare i spre exteriorul spaiilor avute n vedere control
ul circulaiei aerul ui se realizeaz prin stpnirea debitelorde aer instalate i a regim
urilorde presiuni difereniale ntre spaii adiacente, sub o strict monitorizare nzonele
critice, realizarea n ncperile servite a unor concentraii de germeni (patogeni) i/sa
u ale altortipuride poluani mirosuri, noxe chimice sau radioactive etc. sub nivel
urile admisibile specifice destinaiilor funcionale ale respectivelor ncperi, prin ni
veluri corespunztorde circulaie a aerului n interior, de mprosptare a aerului i de fil
trare a aerului introdus. controlul condiiilor de microclimat interiorpentru sati
sfacerea cerinelor specifice de ordin medical sau tehnologic alncperilor servite pr
in tratarea corespunztoare a aerului de introducere. controlul polurii exterioare
datorate evacurilorde aer viciat, prinmsuri de protecie ce se stabilesc n funcie de c
aracteristicile emanaiilorpoluante i de parametrii elementelor ce trebuiesc protej
ate, nrelaie cu tipul de protecie ce po ate fi asigurat, n condiiile specifice ale zo
nei, inclusiv meteorologice -

prin diluie, cu amplasarea gurilorde evacuare aer la distan fa de elementele deprotej


at, prin filtrare de tip adecvat emanaiilorpoluante etc. asigurarea unei funcionri
ct mai economice n condiiile impuse. Sarcinile insta laiilor sunt evident dependente
att de nivelurile exigenelor interioare ct ide condiiile exterioare regim de nlime a
ldirii spitaliceti, regim al curenilorde aer (direcie, intensitate, dinamic a vnturilo
r), amplasament fa de cldiri vecine, nivel de poluare al zonei, nivel de zgomot al
zonei, etc. III.6.2. Natura activitilorprevzute a se desfuran uniti spitaliceti, m
aiile construite, care le sunt destinate, n: 1Spatii cu specific clar si strict sp
italicesc care sunt destinate activitilor medicale, complementare procesului medic
al i tehnice aferente strict. 2Spatii fr specific strict spitalicesc care sunt dest
inate restului de activiti administrative de conducere organizare, gospodreti, de nvm
de cercetare, tehnico utilitare, etc.

3
III.6.2.1. SPAII CU SPECIFIC SPITALICESC Pentru principalele tipuri de ncperi este
prezentat n anex la cap.V.4. tabelul 1 ncare clasificarea de baz a ncperilor are drept
criteriu puritatea aerului exprimat prin cerina esenial n domeniul spitalicesc lipsa
de germeni (patogeni) asepsia. a. Clasele de ncperi I i II grupeaz ncperile cupreteni
*deosebit de ridicate i respectiv ridicate privind lipsa de germeni concentraii de
lOgerm/mc i respectivsub 200germ/mc, ncperi care constituie nucleele de spaii cu fu
nciuni medicale critice n cadrul unitilor spitaliceti: clasa Ia blocurile operatorii n
domenii foarte pretenioase d.p.d.v. al asepsiei transplanturi, arsuri grave, ope
raii pe corddeschis, imunosupresai etc. clasa a 11a blocurile operatorii din restu
l categoriilor, unitile de terapie intensiv i unitile de prematuri. al. Pentru ncperi
din aceste dou clase instalaiile de tratare special a aerului sunt indispensabile in
stalaiile vor funciona fr recirculare de aer aer introdus 100% aer exterior, cu debi
te de aer peste nivelurile minime recomandate, vor fi echipate pentrurealizarea n
ncperi a unor temperaturi i umiditi relative ale aerului ntre valorile limit recomand
te i pentru filtrarea aerului n3 trepte, din care ultima treapt, a IlIa, prin filtr
u tip HEPA sau superior amplasarea filtrelor: tr.Ia n amonte de unitatea de tratar
e primar a aerului tr. a11a dup ventilatorul deintroducere a aerului tr. aIlIa ct m
ai aproape de gurile de introducerea aerului n ncperea servit Echipamentul instalaiil
or va cuprind e obligatoriu aparatura destinat recuperrii de cldurdin aerul evacuat
la exteriorpentru tratarea (primar) a aerului proasp t introdus, aparaturade regla
re pentru meninerea unor regimuri

dedebite constante de aerde introducere indiferent de strile, monitorizate de alt


fel ncadrulunordomenii prescrise, de colmatare ale filtrelor din cele 3 trepte de
filtrare i aparaturade reglare pentru meninerea unor niveluri de suprapresiune n ncp
erile cu pretenii mai ridicate de puritate a acrului fa de spaii cu pretenii mai sczut
e dincadrul zonei controlate sau din exteriorul ei. a2. Se recomand realizarea, p
egrupe de funciuni pentru ncperi compatibile d.p.d.v. al condiiilor necesare n exploa
tare i pentru evitarea riscurilor de contaminare, de sisteme centralizate pentru
vehicularea i tratarea primar"a aerului de introducerefiltrare tr. Ia, recuperarede
cldur, prenclzire, umidificare cu abur, rcire dezumidificare, eventual renclzire, reg
are debit, atenuare zgomot i filtrare tr. a IIa sistemele cuprind distribuii secund
are de tubulatura la/de la ncperi: sau grupe de ncperi cutratri secundare" ale aerului
de introducere reglare debit, atenuarea acustic, eventual renclzire i filtrare tr.
a illa. a3. Se recomand ca n ncperi s se realizeze introducerea de aerprin guri n/sau
la tavan, iar evacurile de aerprin guri la pardoseal (1015 cm de la pardoseal). a4.
Pentru ncperile destinate pacienilor cu cerine speciale de asepsie (uniti pentru arig
av, imunosupresai, pacieni sub chimio sau radioterapie, pacieni cu transplanturi de
organe, etc.) sau dezvoltat echipamente modulate specializate pentru introducer
ea, prin tehnica curent laminar" nspecial vertical de la tavane, a aerului tratatfi
nal" condiiile de microclimat i de vitez a aerul ui nzona deedere apacienilor se adapt
az condiiilor admisibile de confort specifice. a5. Pentru slile de operaii se pot ut
iliza de la caz la caz, echipamente specializate 1 de introducere a aerului trat
at final ' pentruobinerea unor condiii de asepsie adecvate tipurilorde intervenii ch
irurgicale n sensul cresctor al condiiilor deasepsie pe care le pot asigura, aceste
sisteme de introduceresunt: guri plasate la partea superioar a peretelui de la pi
cioarele pacientului, cu direcionarea aerului introd us spre cmpul operator (soluie
la care se apeleaz n prezent la amenajri n n cperi cu nlimi reduse), tavanperforat
ar deasupracmpului operator, simplu sau cu perdea" pe co nturul zonei de introduce
re a aerului, sau cu perete" la capul pacientului. tavan perforat modulardeasupra
cmpului operator cuperdea de aer vertical pe conturul zonei de introducere a aerul
ui, tavan perforat modulardeasupra cmpului operator cu 2 jeturide aer oblice stabi
lizatoare" spre cmpul operator. tavan filtrant (filtre HEPA) deasupra cmpului oper
ator cusort panotat" pe conturul zonei de introducere a aerului, curecirculare ma
siv de aer la nivelul camerei, prin ventilatoare amplasate n tavani cuprefiltrare f
in n gurile de aspiraie (de tavan). Evacurile de aerdin slile de operaii se realizeaz
rin guri plasate la pardoseal pentru 75% din debitele de aer i prin guri plasate l
a tavansau

ntavan pentru restulde 25% din debitele de aer. n afara perioadelor deutilizare a
blocurilordeoperaii se recomand inerea n funciune a sistemelor respective de ventilar
e cu reducerea debitelorde aerde introducere i de evacuare la 50% dindebitele de
aer nominale, iar d.p.d.v. tratare aer fr rcire i umidificare, numai cu eventuala nclz
ire la nivel mai redus se consider necesar asigurarea acestui regim redus de funcion
are i n caz de cdere a alimentrii electrice de baz, prin alim entarea electric de avar
ie. a6. La executarea instalaiilor se vor avea n vedere urmtoarele: tubulatura iechi
pamentul de tratareaer vor avea rezisten la solicitrimecanice i la uzura, vor avea p
erei interiori netezi i o bun accesibilitate pentru ntreinere i pentru eventualele cur
i i dezinfectri interioare, tubulaturava fi realizat naa fel (forme aerodinamice, etc
.) nct s nu permit la interior formarea de depozite de particule la vitezele de aer
avute n vedere la executarea i montarea tubulaturii se va acorda o atenie deosebit ne
murdririi pereilor interiori ntrun mod care s compromit aprioric operaiile (ulterioare
) de curire, necesare la punerea n funciune, n cadrul sistemelorde ventilare centrali
zate pe racordurile la ncperi sau grupuri de ncperi se prevd attpe tubulatura de intro
ducere aer, namonte de filtrele tr. a Illa, ct i pe tubulatur a corespunztoare de ev
acuare aer clapete automate de nchidere etan. tubulatura de introducere aer n aval d
e filtrele tr. a Illa nu va cuprinde racorduri flexibile, amortizoarede zgomot,
clapete de reglare sau de nchidere, etc nu se admit ntronsoanele din aval de filtre
le tr. a IIIa condiii de umiditate ridicat cuposibile condensri i nici legturi la alt
e instalaii canalizare, etc. tubulatura de introducere a aerului n amonte de filtr
ele tr. a IIa i a IIIa va avea rezistena mecanic i etaneitatea necesare regimurilorde
presiuni interioare ridicate (pn la 1700 Pa) la care este supus, n ncperile de clasa
1 i II, aparente sau mascate n ghene sau tavane duble, sunt interzise trasee de in
stalaii, proprii sau strine, care pentru ntreinere sau reparaii necesit accese prin nc
rile respective accesele sunt acceptate numai n anexe tehnice ale acestor ncperi. b
. Clasa de ncperi III cuprinde ncperi destinate unor activiti specific spitaliceti de
mare diversitate, dar cupretenii considerate normale d.p.d.v. al igienei de spit
al, cu referire la lipsa de germeni concentraii sub500 germ/mc naceast clas sunt cupr
inse marea majoritate a ncperilor din unitile spitaliceti. bl. Seciile de spitalizare
inclusiv obstetricaginecologie i

pediatrie, cuprind saloane, camere de zi i de luat masa, camere de examinare i de


tratament, bi i grupuri sanitare etc nu se cuprind ncperile incluse n clasele I si IIi
nici cele incluse n clasa IVa (boli infecioase i medicin nuclear). Instalaiile de vent
ilare i de tratare a aerului nu sunt indispensabile n cazurile lurii n considerare a
unei singure exigene mprosptarea aerului i dac este apreciat ca acceptabil satisfacer
a ei pe cale natural prin deschider i de ferestre (zon far vnturi puternice, nepolua
t, nezgomotoas, etc). In cazul unof exigene complexe se prevd sisteme de tratarea ae
ruluipe grupede ncperi compatibile d.p.d.v. al condiiilorde exploatare icu evitarea
riscurilorde contaminare este necesar satisfacerea cerinelor de mprosptarea aerului,
cu evacuarea complet la exterior a aerului viciat din ncperile cu potenial ridicat d
e poluare(grupuri sanit are, bi, cabine de dezbrcare,dar i rezerve septice, eventua
le camere pentru fu mtori, etc) debitele de aer proaspt vorcompensa evacurile de aer
viciat i vor satisface cel puin nivelurile minime recomandate n rest, recircularea
de aer este posibil fie n cadrul ncperilorprin eventuale aparate locale (declimatiza
re) combinate cu un sistem central de introducere aerproaspt tratat i de evacuare
aer viciat, fie n cadrul unui sistem central cu grupde tratare introducerede aer
amestecat exterior/recirculat i cu dou grupuri de evacuare de aerdin ncperi un grup e
ste destinat evacurii la exterior a aeruluiprovenit din ncperile cu poluare putern
ic, iar cellalt grup este destinat recirculrii i/sau evacurii la exterior a aerului p
rovenit din ncperile cu niveluri reduse de poluare. Sistemelorde tratare a aerului
, destinate ncperilor pentrupacieni, le revine isarcina asigurrii unor niveluri contr
olate d e temperaturi de umiditate relativ a aerului n ncperi, n concordan cu nevoil
cifice ale actului medical. Bine utilizat climatizarea s pitaliceasc n ncperile cu pa
cieni constituie un factordetratament. Se recomand n spitalele clinico generale umi
diti relative ale aerului, ntre 30% i 60% pentru temperaturi ntre 22C i 26C: condiii
sive de umezeal dar mai ales de uscciune reprezint factori majori de risc pentru pe
rsoanele bolnave. OBSERVAII: Pacienii cu boli pulmonare cronice sau cu probleme re
spiratorii (sub terapie cu oxigen sau cu traheotomie) nu suport bine temperaturi
si umiditi sczute. Pacienii cu afeciuni cardiace n special dup infarcturi, cei cu trau
atisme craniene i/sau cu operaii pe creier, cei cu toxicoze sau dup otrviri cu barbi
turice nu suport bine temperaturi si umiditi ridicate valuri de cldur de var n genera
rebuie evitate extremele i variaiile mari ale condiiilor de temperatur i de^ umiditat
e ale aerului. Pacienii cu artrite reumatismale sunt avantajai n tratamente de cond
iii foarte calde i uscate temperaturi de 32 C cu umiditi relative de 35% au fost util
izate cu succes.

Not: Considerentele de mai sus sunt valabile i pentru ncperile din clasa I i II n comp
etare se menioneaz c pacienii cu arsuri grave necesit condiii foarte calde i umede (te
peraturi de 32 C cu umiditi relative de pn Ia 95% avantajeaz cazurile critice). Sistem
ele centrale de tratarea aerului vor fi echipate pentru realizarea nncperi a unor t
emperaturi i umiditi relative ale aerului ntre valorile limit recomandate, pentrurecu
perarea de cldurdinaerul evacuat la exterior,pentru filtrarea aerului n2 trepte (fi
ltrul tr.Ia n amonte de procesele de tratare aaerului dup eventualul amestec aer p
roaspt/aerrecirculat, iar filtrul tr. a Iia dupventilatorulde introducere a aerulu
i filtru de tip fin EU 7 sau superior)pentru meninerea unorregimuri de debite con
stante i pentru monitorizarea strilorde colmatare ale filtrelor. Se va urmri meniner
ea regimurilorprescrise de presiune diferenial ntre diversele spaii. Fa de spaiile com
ne (coridoare, holuri) ncperile cupotenial poluant sczut (saloane bolnavi, camere de
zi, camere medici i personal, camer e de examinare itratament, etc.) trebuie s fie
meninute ntrunregim sczut de suprapresiune, iar ncperile cu potenial poluant mai ridi
cat (oficii i camere de luat masa, rezerve septice, camere fumtori, grupuri sanita
re,bi, etc.) trebuie s fie meninute ntrun regim sczut de depresiune. Se recomand s exi
te posibiliti de reglare a temperaturii n fiecare ncpere (destaionare ndelungat) de s
alizare sau pe ansambluri funcionale reduse (module). Se recomand urmtoarele tipuri
de sisteme de tratare a aerului: 1Sisteme centrale integrale cu recirculare de a
er la nivel central: cu renclziri de aer zonale cu dou canale cuuniti locale de amest
ec 2Sisteme centrale de aerproaspt i uniti locale curecirculare aer. Tratarea centra
l a aerului proaspt va asigura controlul umiditii n ncperi. cu ventiloconvectoare cu 2
sau 4 conducte cu uniti cu inducie (condiionat derespectarea nivelurilor de zgomot n
timpul nopii). b2. Sectorul ambulator ncperile au potenial redus de poluare n condiii
obinuite. Instalaiile de ventilare i de tratare a aerului nu sunt indispensabile. I
n cazul unor exigene complexe care determin dotarea cu astfel de instalaii se prefe
r sistem centralizat de tratare introducere a aeruluiproaspt cu uniti locale (de cli
matizare) n ncperi, funcionnd cu recirculare de aer: siste mul asigur evacuarea la ext
erior aaerului viciat preluat de la cabina de dezbrcare, grupuri sanitare, etc.

Sunt valabile cele indicate la pct. bl. cu simplificrile aduse denivelurile mai r
edus e de poluare ide necesitile mai reduse de aerproaspt. Controlul circulaiei aerul
ui ntre ncperi, este mai puin strict: este necesar meninerea unui regim de suprapresiu
ne n ncperile de consultaii i t ratament fa de spaiile nvecinate. b3. Serviciul de e
i funcionale i camere de recoltri pentru laboratoarele de analize medicale. Instalai
ile de ventilare i de tratare a aerului nu sunt indispensabile cu excepia spaiilord
e endoscopie i de tomografie computerizat cu rezonan magnetic (RMN) care pun unele pr
obleme specifice: restul spaiilordei destinate unor explorri i tehnici foarte variat
e pentru care sunt dotate cu aparatur special eventual foarte sofisticat, pot fi as
emnate cu ncperile de la pct. b2. i pot primi rezolvri similare pentrudotarea cu inst
alaii de ventilare ide tratare a aerului: se atrage atenia asupra necesitilorde const
an a temperaturii i de lips de cureni de aer care sunt specifice tehnicilorde termogr
afie. In cazul unor exige ne complexe care determin dotarea cu instalaii de tratare
aer se prefer sistemul centralizat de tratare introducere aerproaspt cuuniti locale
(de climatizare) cu recirculare de aer, deoarece acest sistem poate rezolva i ne
cesitile de alimentare cu aer proaspt ide control al umiditii pentru spaiile speciale:
spaiile de endoscopie suntdestinate unor tehnici care cuprind intervenii chirurgic
ale funcie de organizarea spaiilor, ca s emn al asigurrii unorcondiii de asepsie mai
ridicate, se rezolv i dotarea cu instalaii de specialitate n cazul unor cerine de asep
sie mai ridicat, echiparea va cuprinde o unitate local special funcionnd cu niveluri
ridicate de debite de aerprin utilizarea de aerde recirculare amestecat cu aer p
roaspt preluat din sistemul central la care se racordeaz unitatea local introduce ae
rul tratat conformnecesitilor, n spaiile servite, prin filtre de eficien ridicat. spa
e RMN cuprind camera de in vestigaii, camera decomand, camera tehnic i alte ncperi ane
xe sau pentru pacieni funcie de nivelul intensitii cmpului magnetic utilizat condiiile
de amplasare, lucrrile de amenajare i dotarea cu echipament tehnologic, dar i cu in
stalaii utilitare, sunt diferite n general furnitura de echipament tehnologic cup r
inde i echipamentul de rcire a magnetului i a spaiului tehnic dar nu i generatorul de
agent de rcire, careeste bine s fie independent de instalaiile de ap rcit ale cldirii
spitalului. Climatizarea camerelor de investigaii i de comand se realizeaz printroun
itate de tratare introducere a aerului unitatea funcioneaz cu aer recirculat ameste
cat . cu aerproasptpreluat prin racordare de la sistemul centralizat. Utilizarea
instalaiilor criogenice de rcire la intensitiridicate ale cmpuluimagnetic face necesa
r asigurarea unei ventilri mecanice de avarie a camerei tehnice. b4. Serviciul de

Ronteen diagnostic Instalaiile de ventilare i de tratare aer nu sunt indispensabil


e cu excepia spaiilor de angiografie i de computer tomograf Rontgen(CTRx) care pun
unele probleme specifice: Spaiile pentru Rxscopie i Rxgrafie, cu camera de comand i
restul ncperilor anexe tehnice pentru personal i pentru pacieni au potenial redus de
poluare. In cazul unor exigene care determin dotarea cu instalaii de de ventilaretr
atare aer se prefer unsistem centralizat de introducere aer proaspt tratat iuniti loc
ale (de climatizare) cu recirculaie de aern ncperi evacuarea aerului viciat se realiz
eaz din grupuri sanitare, cabine de dezbrcare, etc. Spaiile de angiografie punprobl
eme similare spaiilordestinate endoscopiei i pot fi dotate cu instalaii n aceiai mani
er (vezi pct.b3.) Spaiile de CTRx. cuprind camera de investigaii, camera decomand, c
amera tehnic i alte n cperi anexe sau pentru pacieni ngeneral furnitura tehnologic cu
nde i echipamentul de rcire a "ga ntry"ului i a spaiului tehnic, dar nu totdeauna ige
neratorul de agent de rcire, care este bine s fie independent de instalaiile de rcir
e ale cldirii spitalului. Climatizarea camerelor se poate rezolva cu uniti locale c
u recirculare de aer necesarul de aerproaspt se poate asiguraprin utilizarea siste
mului centralizat. b5. Compartimentul de epurare renal (Hemodializi Instalaiile de
ventilare i de tratare aer nu sunt indispensabile, dar n condiiile unor exigene spor
ite, camerel e de pacieni supui procedurilorde hemodializ necesit pstrarea parametril
or de microclimat ntre limite convenabile temperaturi ntre 22 C i 26C cuumiditi relati
e ntre 30% i 60% aceasta presupune realizarea unor instalaii cu uniti locale funcionn
u recirculaie de aer, necesarul de aerproaspt fiind preluat dintrunsistem centrali
zat ce asigur i evacuarea aerului viciat dingrupuri sanitare, duuri, spaiu tehnic, e
tc. Acelai tip de instalaii poate servi i restul ncperilor cu "ocupanta" pentru perso
nal, pentru pacieni, etc. b6: Compartimentul de radioterapie /iradiere cu energii
nalteVDatorit modului specific de amplasare i de amenajare, dar i datorit cerinelor e
chipamentului tehnologic, instalaiile de ventilare i de tratare a aerului sunt ind
ispensabile. Instalaiile se pot rezolva prinsisteme centra lizate cu control zona
l al temperaturii, funcionnd cu aer proaspt n amestec cu aer recirculat nivelurile mi
nime de aerproaspt se stabilesc funcie de specificul tehnicii de iradiere. Traversr
ile pereilor camerelorde tratament de ctre tubulaturtrebuie amplasate i amenajate n a
el nct s nu afecteze rolulde radioprotecie al pereilor. b7. Sectorulde analize medica
le Laboratoarele de analize medicale formeaz un ansamblu aparte, izolat de circui
tele comune ale unitilor spitaliceti i accesibil numai personaluluipropriu aceast izol
are avantajeaz rez olvarea problemelor specifice de ventilare. Activitile sunt orga
nizate pe uniti i module funcie de natura lor, n care operaiile cu potenial ridicat de
oluarecontaminare se localizeaz precis i se trateaz specific n cadrul conceptuluiacc

eptat de continu evoluie a tehnicilor medicale de diagnostic. n laboratoarele cu sp


ecific biochimic biologic operaiile cudegajri notabile de noxe chimice, inclusiv m
irosuri dezagreabile se desfoar nnie de tip spitalicesc al cror numr, amplasare isubs
de lucru (excluse substane explozive) sunt precizate n tema detehnologie medical ev
acuarea debitelor ne cesare de aer viciat se realizeaz prin ventilatoare amplasat
e la gurile de exhaustare la exterior pentru apstra tubulatura de racordare la nie
n depresiune materialele din care se realizeaz instalaiile trebuie s aib rezistena me
anic i protecia anticoroziv necesare camerele de lucru cu nie trebuie meninute n d ep
iune fa de spaiile adiacente. n laboratoarele cu specific bacteriologic tehnicile de
lucri prevd spaii sterile cu eventual presurizare pozitiv, fa de spaii imediat vecine
prin introducere de aer filtrat tratat absolut (HEPA) i cu micri de aer ct mai redu
se boxele sterile sunt completate funcional cu un spaiude preparare medii gen buctrie
de la care aerul viciat trebuie eventual evacuat mecanic. n laboratoarele cu spe
cific virusologie pot exista, n situaii foarte speciale spaii n care se lucreaz cu co
ntaminai periculoii care trebuie meninute n depresiune fa de spaii vecine att intro
de aer tratat, ct i evacuarea aerului n exterior, print runventilator propriu, se
realizeaz prin filtre absolute (HEPA)plasate n gurile dinncperi de introducere i resp
ectiv de evacuare a aerului. Instalaiile de ventilare indicate mai sus sunt indis
pensabile pentru laboratoarele de analize medicale instalaiile de evacuare a aerul
ui viciat sunt nsoite de instalaii de introducere, n compensare, de aer tratat. n sit
uaiile ncare exist exigene sporite se prevd sisteme de trat are a aerului care pe lng
arcinile de ventilare indicate mai sus, sunt destinate i controlului unor condiii
mai pretenioase de microclimat i a unorbilanuri de aer la scara ntregul ui sector. S
e vor folosi posibilitile de recirculare a acrului la nivelul ncperilor, cu posibili
ti de recuperare de cldurdinaer de evacuare pentru tratareprimar" a aerului de introdu
cere. b8. Sectorulde anatomie patologic Instalaiile de ventilare sunt indispensabi
le i sunt destinate evacurilorde aer viciat de la niele de laboratorutilizate, evac
urii de aerdetip general din camerele Iar nie, dar cu degajri de mirosuri neplcute i i
ntroduceri, ncompensare, de aerproaspt tratat: ventilatoarele de evacuare aer de l
a nie sunt amplasate la gurile de refulare la exterior pentru ca tubulatura de ra
cordare la nie s fie meninut n depresiune tubulatura va avea rezistena anticoroziv ne
ar. Instalaiile de introducere aer vor funciona (ar recirculare de aer. b9. Serviciu
l de prosectura Instalaiile de ventilare sunt indispensabile i sunt similare, la a
lt scar a structurii spaiilor servite, instalaiilor aferente laboratoarelordepatolog
ie, evacuri de aerde la niele laboratoarelor, evacuare de aer de tip general din s
ala de autopsie i restul camerelor cu degajri de mirosuri suprtoare i

introducere, n compensare,de aerproaspt tratat. bl0. Staia de dezinfectie paturi In


stalaiile de ventilare sunt indispensabile i sunt destinate evacurii aerului viciat
ncrcat cu noxe, inclusiv mirosuri neplcute i introducerii, n compensare, de aer proa
spt tratat. ncperile pentrupaturi murdare i pentru instalaii tehnice trebuie meninute
depresiune fa de camera de paturi curate, iar ntregul ansamblu n depresiune fa de spa
ile adiacente cu potenial de poluare mai redus nu este admis recirculare de aer. bl
1. Serviciul de sterilizare central Instalaiile de ventilare sunt indispensabile i
sunt destinate exhaustrii nocivitilor cldur i aburdin zona sterilizatoarelor termice (
pupinele i autoclave) i emanaii nocive (etilenglicol, etc.)din zona steril izatoare
lor chimice, dar i introducerii ncompensare de aer proaspt tratat vsterilizatoareIe c
himice se racordeaz la exterior prin tubulatura pentru exhaustarea emanaiilorde no
xe. Instalaiile realizeaz regimuri de suprapresiune relativ prinintroduceri prefere
niale de aer n zonele curate, fa de evacurile de aern special din zonele cu degajri de
nociviti. In ansamblu, serviciul de sterilizare este meninut n regim neutru d.p.d.v.
alpresiunii comparativ cu spaiile adiacente. Spaiile locale de splaresterilizare s
unt destinate blocului operator (eventual), seciilor obstetric i pediatrie biberone
rie i altor secii de spitalizare, laboratoarelor de analize medicale (nspecial bact
eriologic) i farmaciei se prevd instalaii de evacuare a aerului funcie de tipul de ec
hipament. bl2. Serviciul de fizioterapie sirecuperare medicala Instalaiile de ven
tilare sunt indispensabile dar trebuie s rspund unor nevoi de natur distinct pentru d
iversele spatii componente cu dotri specifice. Compartimentul de hidroterapie cup
rinde sli cu bazine, duuri, etc, pentru care instaliile de ventilareclimatizare au
sarcina controlului condiiilorde microclimat nivel ridicat al temperaturii necesa
re i umiditate n exces, cu satisfacerea nevoilorde aerproaspt, trebuie avut in veder
e recuperarea de cldurdinaerul de evacuare. ncperile destinate tehniciloruscate care
necesit efort (kinetoterapie, masotera pie, etc.)pot fi dotate cu instalaii de ve
ntilareclimatizare pentru mprosptarea aerului cu ndeprtarea mirosurilor neplcute i, la
exigene speciale, pentru controlul condiiilorde microclimat in sezonul cald Pentru c
elelalte proceduri terapeutice potenialul de poluare este sczut, deci nevoile de mp
rosp tare aaerului sunt normale in cazul unor cerine speciale se realizeaz instalaii
de climatizare cu rezolvri ale unor exigene locale, ca de exemplu calitatea aerulu
i la pneumoterapie, etc. In cadrul unor sisteme de ventilareclimatizare destinat
e unor ncperi compatibile d.p.d.v. al nevoilor funcionale, recircularea de aer este
posibil. bl3. Serviciul farmacie

Instalaiile de ventilare i de tratare a aerului nu sunt indispensabile n condiii fu


ncionale obinuite se realizeaz instalaii de climatizare n cazul unor exigene speciale
rivind controlul condiiilorde microclimat i n sezonul cald. n cazurile singulare n ca
re se prepar soluii injectabile operaiile specifice : se realizeaz nspaiile curate" de
clasa 10 (conf.Fed.Std.209 D) ale unor echipamente tehnologice nie sau baldachine
avnd curent laminar" nu se pune problema realizrii unor spaii curate de 5 4 mari di
mensiuni, nici mcar la nivelul claselor10 sau 10 (conf.Fed.Std.209 D)ca loc de am
plasare a echipamentelor maisus menionate n cazul laboratoarel or farmaceutice spi
taliceti. c. Clasa de ncperi IV cuprind ncperi destinate unor actviti cu potenial rid
t i permanent de contaminare, dei cu necesiti de puritate a acrului normale. c1. Seci
ile de boli infectioase Seciile de spitalizare destinate bolilor infectioase au s
tructurile modulate ca i seciile normale de spitalizare, completate uneori cu labo
ratoare de analize medicale specifice, dar sunt distincte i izolate n cadrul unitilo
r spitaliceti. Instalaiile de ventilare i de tratare a aerul ui sunt indispensabile
pentru meninerea unor regimuri de depresiune controlat a seciilor de ansamblu fa de
vecinti i a ncperilor cupotenial mai ridicat depoluare fade restul ncperilor din s
vacuri prefereniale de aerdin ncperile din prima categorie bai i grupuri sanitare, la
boratoare (eventual) etc introducerea de aer proaspt t ratat asigur debitele'de aer
minime necesare cu respectarea condiionrilor enunate. In cadrul unor exigene sporit
e instalaiile de tratare a acrului pot asigura icontrolul condiiilorde microclimat n
sezonul cald n ncperile servite. Instalaiile aferenteeventualelor laboratoare respe
ct natura activitilor ia dotr ilor tehnicomedicale (vezi pct.HI.6.2.l.b7.). Instalaiil
e seciilor de bolicontagioase sunt complet separate de instalaiile altor spaii din
unitile spitaliceti. Evacurile de aer viciat la exterior se poziioneaz n aa fel nct
prezinte unpericol de contaminare pentru vecinti. c2. Serviciul de medicin nuclear Se
rviciul funcioneaz ca o unitate nuclear i trebuie s corespund normelor specifice de se
curitate, inclusiv prininstalaiile de ventilare cu care este dotat. Instalaiile de
ventilare i de tratare a aerului sunt in dispensabile, ntregul serviciu este menin
ut n regim de depresiune fa de vecinti, iar n cadrul serviciului ncperile cupotenia
idicat de contaminare i/sau poluare sunt meninute n regimuri dedepresiune fa de cele
lalte ncperi prin evacuri de aer viciat mai intense bi i grupuri sanitare nie de radio
chimie n laboratoare depozite de materiale radioactive staie aflueni radioactivi To
ate instalaiile de evacuare aer sunt echipate cu filtre tip absolut (HEPA) pepart
ea de aspiraie a ventilatoarelorde exhaustare la exterior n cazul nielorde radiochim
ie dotarea cu filtru tip absolut (HEPA) se poate realiza n chesoane

individuale prevzute la ieirea aerului. Evacurile de aer la exterior se poziione az na


fel nct s nu reprezinte pericol de contaminare pentru vecinti tot aerul viciat prelua
t din spaiile interioare se evacueaz la exterior. Filtrele de tip absolu t pentru
evacuri se monteaz n chesoane special prevzute cu manometre difereniale pentruurmrirea
strii funcionale a filtrelor, cu clapete de nchidere etan i cu dispozitive care fac p
osibil ndeprtarea insacuit a filtrelor colmatate. Instalaiile de introducere a aerulu
i funcioneaz cu aer proaspt, recircularea aer ului neftind admis tratarea aerului se
realizeaz n funcie de cerinele de confo rt interior controlul parametrilordemicrocli
mat numai n sezonul rece sau i n sezonul cald se prevede recuperarea de cldur dinaerul
de evacuare pentr u tratarea primar a aerului de iritroducere. d. Msuri specifice
instalaiiloraferente spaiilor spitaliceti Prizele de aerproaspt se plaseaz nlocuri ct
mai curate, la minim 3 m, nlime peste nivelul solului sau al unei terase i n afara zo
nelorde influen a unor eventuale surse de poluare saude contaminare: nu tre buie s
fie accesibile persoanelor neautorizate tubulaturade aerproaspt pn la la filtrul tr.
Ia trebuie s fie ct mai scurt i accesibil n vederea curirii periodice. Gurile de eva
re la exterior a aerului viciat se realizeaz de preferin peste nivelul acoperiului p
entru a micora la minim riscul de poluare contaminare al mediuluiambiant cu ct nive
lul de contaminare al aerului viciat este mai ridicat cu att mai mult ftitml tura
de evacuare a aerului trebuie s fie n depresiune fa de spaiile pe care le traverseaz v
entilatoarele de evacuare trebuie plasate la captul tubulaturii de exhaustare la
exterior. Echipamentul de tratare i vehiculare a aerului trebuie s fie accesibil i
eventual demontabil n vederea curirii. Unidificarea se realizeaz cu abur curat" de jo
aspresiune utiliznduse fieumidifi catoare electrice autogeneratoare, fie umidifica
toare alimentate prin reele de distribuie de la surse centrale de preparare a abur
ului nschimbtoare de cldur avnd ca agent primar aburdemedie presiune i fiind alimentat
e cu apdemineral izat. Filtrarea aerului de introducere pentru claselede ncperif iIIs
e realizeaz n 3tre pte,iar pentru clasele de ncperi III i IVn2 trepte prefltru i filt
fin. Vehicularea aerului viciat cu ncrctur de substane agresiva chimic se realizeaz pr
in instalaii cu rezistena corespunztoare anticorosiv i accesibile pentru verificri per
iodice i reparaii sau nlocuiri. III.6.2.2. SPAII FR SPECIFIC SPITALICESC
A. Spaii gospodreti din aceast categorie, inclusiv instalaiile care le servesc, sunt
lipsite n principiu de specific spitalicesc, dar sunt prevzute cu msuri tipice supl
imentare de igien.

a.l. Buctria se doteaz cu sistem de ventilare specific prin care aerul viciat este
aspirat de la utilajele buctriei calde, patiseriei etc. prin hote saudispozitive d
e aspiraie avnd filtre de grsimi, de la spltoarele de vase i de vesel prin hote fr f
re idin restul spaiilorde prepararepringrile nsistem general aerul este exhaustat la
exterior depreferin peste nivelul acoperiului iar tubulaturade evacuare pe al crui
traseu sunt montate ventilatoare, este dedorit s aib untraseu continuu ascendent p
entru a asigura pe cale natural unnivel de ventilare mai sla b, dar suficient nanumi
te perioade aerul deevacuare nu se recircul. Introducerile de aerproaspt, tratat fi
ltrat i nclzit n sezonul rece, se realizeaz n aa fel ca debite deaer i ca localizri,
avacurile de aer, nct s se menin buctria nansamblu n regim de depresiune fa de sp
te i zonele mai poluateale buctriei n depresiune fa de zonele mai curate. a.2. Spltor
cu usctorie si clctorie se doteaz cuun sistem de ventilare n care e vacurile de aer sp
ecific locale de la echipamente tehnologice cudegajri mari de cldur umed, se complet
eaz cu evacuri deaer tip general de la ncperi cupotenial de poluare ridicat camere pe
ntru rufe murdare, camerede nmuiere, etc. Modul n care se realizeaz exhaustrile de a
er la exterior mai centralizat sau mai local, depinde deutilizarea sau nu a recu
perrii de cldur evacurile de aerde la unele echipamente tehnologice se realizeaz cu ve
ntilatoare proprii, iar de la celelalte, indiferent c au racorduri speciale de as
piraie sau le trebuie amenajate guri sau chiar hote de aspiraie deasupra, aerul es
te evacuat prin ventilatoare, cu filtre de scame namonte, montate pe sisteme indi
viduale sau comune de tubulatur evacurile de aerde la ncperile murdare se realizeaz si
milar prin ventilatoare pe sisteme comune detubulatur. Recuperarea de cldur din aer
ulde evacuare necesit concentrarea evacurilorde aer imsuri de protecie contra ngherii
ndensatului produs asigur prenclzirea aeruluide introducere este de dorit amplasarea
centralei de ventilare deasupraacoperiului. Introducerile de aer tratat suntdifer
ite ca debite i localizare de preferin nzonele curate" de evacurile de aer, dar mpreun
u acestea realizeaz regimuri locale de depresiuni ale zonelor poluate ale spltoriei
fa de zonele curate i un regim general de depresiune a spltoriei fa de restul spaii
pitaliceti. b. Spaiile tehnicoutilitarc n funcie de specificul funcional i de nivelul
tehnic de echipare, au nevoi i dotri foarte variate d.p.d.v. al instalaiilor de ven
tilare i de tratare a acrului: post trafo, grup electrogen, staie ncrcare acumulator
i, ateliere i eventual centrala frigorifica, garaj cu spaii de ntreinere, parcaj sub
teran, etc. c. Spaiile de conducere organizare i de administraie pot fi dotate cu i
nstalaii de vcntilare

climatizare, la care criteriul este nivelul de confort dorit. d. Spaiile anexe pe


ntrupersonal, pacieni, etc. sunt dotate cu instalaii de ventilare mecanic n cazurile
n care ventilarea natural nu este suficient sau pot fi dotate cu instlaii de climat
izare pentru condiii de confort. vestiare, cantina, bufet i diverse prestaii inclus
iv comerciale, punct de documentare medical, capela, etc. e. Spaiile de funciuni as
ociate de nvmnt, de cercetare, etc, cuprind att spaiile pentr u care instlaiile de ve
lare i de tratare a aerului pot fi strict necesare avnd un specific funcional deose
bit laboratoare cu niveluri de exigen chiar sporita fa de cele spitaliceti, biobaza c
u cerine speciale de asepsie (germfree") etc, ct i spaii ce se potdota cu instala ii d
e ventilare climatizare pentru asigurarea unui nivel ridicat de confort sli de cu
rsuri, puncte de documentare, aula pentru ntruniri, etc

III.7. INSTALAII TERMICE Dotarea cu instalaii termice se stabilete n conformitate cu


necesitile funcionale ale unitilor spitaliceti. Formele i modurile de utilizare a ene
giei termice i deci tipurile i parametrii caracteristici ai agenilor termici utiliz
ai determin tipurile t performanele funcionale necesare ale instalaiilor aferente de u
tilizare (consum),de transport i de preparareale agenilor termici. In unitile spital
iceti instalaiile termice trebuie s corespund unor niveluri superioare de performan av
d n vedere rolul lor important n funcii igienice, dar i curative de baz pentru condiii
de microclimat adecvate, pentru splri i sterilizri termice, dar ipentru prepararea
hranei, etc. Cerinele de siguran n explotare se impun avnd n vedere accentuata vulnera
bilitatea fizic i psihic a persoanelor bolnave. Se are n vedere, n special pentru act
iviti vitale, asigurarea funcionrii instalaiilor fr ntrerupere la nivelurile de satis
ere a cerinelorde consum n principal princapaciti de rezerv n dotarea surselor termice
. n cadrul spaiilor destinate activitilor medicale i complementare (conform III.6.2.
1.) cerina general de asigurare a condiiilor de igien capt un criteriu foarte strict d
e clasificare a ncperilor prin preteniile de asepsie lipsa de germeni, car e trebui
e satisfcute. Instalaiilor termice aferente acestor ncperi li se impun caracteristic
i constructive i funcionale cu att mai stricte cu ct ipreteniile de asepsie sunt mai r
idicate (vezi tabel 1 n anexa la cap. V.4(A).2).

III.7.1. INSTALAII DE NCLZIRE CENTRAL Instalaiile de nclzire au sarcina asigurrii n


e unitilor spitaliceti a nivelurilor de temperatur recomandate pentru destinaiile fun
cionale ale respectivelor spaii. Modul de rezolvare a instalaiilor se va intercondii
ona cu soluia dotrii spaiilor respective cu instalaii de ventilare tratare aer. III.
7.1.1. Pentru spaiilecu specific spitalicesc (conform HI.6.2.1.) avnd condiii cel p
uin normale de asepsie sau n spaii cu potenial ridicat de contaminare, nclzirea se poa
te realiza att prin instalaii dotate cu elemente statice de nclzire funcionnd cu apcal
de temp. max. 85 C i cubuna accesibilitate pentru eventuale curiri i decontaminri, ct
prin instalaii de nclzire cu aer cald. Pe msuracreterii preteniilorde asepsie ale spai
lor se impunrestricii n ceea ce privete utilizarea conveciei forate cu recircularea a
erului, dar i a tipului constructivde elemente nclzitoare pentru ncperile cu pretenii
eosebite de asepsie din clasele I i II(tabel l/anexa cap. 4(A).2 i pct. HI.6.2.1 .
a.) instalaiile de nclzire central pot fi dotate cu corpuri convectoare de nclzire, da
r se recomand sisteme radiante de tavan care reduc la minim curenii convectivi ce
pot ridica i circula praful, a. Sistemele de suprafee statice de nclzire, pot acoper
i nevoile de nclzire integral sau funcioneaz n combinaie cu sisteme centralizate de ve
ntilare tratare aer: Sistemele avnd corpuride nclzire natural convective radiatoare
, serpentine, registre, etc. se utilizeaz n spaii cu pretenii sczute, dar i normale sa
u chiar ridicate de asepsie curestricii ca amplasare i ca tip constructiv (accesib
ile i uor de curat decontaminat) se va evita mascarea se recomand utilizarea apei cald
la temp. max. 85 C. Pentru spaii fr specific medical ncadrulunitilor spitaliceti, fu
de preteniile de confort se pot utiliza ageni cu temperaturi mai ridicate, apa ca
ld, apa supranclzit sau abur. Sistemele avnd suprafee radiante de tavan se utilizeaz
aii cu pretenii ridicate de asepsie i de confort suprafeele radiante realizate modula
r cu serpentine ntavan, funcioneaz cu ap cald de temp. max. 60 C sau mai redus funcie
temp. max. admisibile a tavanului din considerente de confort (la capetele oame
nilor)dar i a materialelorutilizate (c onducte i

elemente ale tavanului) se aplic numai soluii cu tehnologii puse la punct i agrement
ate tehnic. Sistemele avnd suprafee radiante depardoseal se pot utiliza n compartime
ntul de hidroterapie etc,unde existena unorpardoseli calde,dar de temperatura max
. 28 +30Cpoate crea condiii superioare de confort de obicei este nevoie s fie comple
tate pe contur cu alte sisteme de nclzire se aplic numai soluii cu tehnologii puse la
punct iagrementate tehnic. b. Sistemele de nclzire cu aer cald reprezint n fapt inst
alaiile de ventilare tratare aer ce doteaz respectivele spaii (pct. III.6.) Sisteme
centralizate integral cu aer tratat central i eventual zonal (renclziri sau ameste
curi) cu recirculare general de aer sau fr. Sisteme locale cu echipamente de camer f
uncionnd cu recirculare de aer la nivelul ncperilor (ventiloconvectoare sau aparate
inducie) dar i aeroterme pentru spaii mari i fr pretenii deosebite de confort. Sisteme
mixte centralizat,pentru aer proaspt tratat i local pentru nclzire/rcir e. III.7.1.2.
Instalaiile de nclzire, n special n camerele de spitalizare bolnavi se prevd cu posib
iliti de reglare a temperaturilor interioare pentru a face fa n aceleai ncperi unor c
ne diferite de nclzire n cadrulunor limite rezonabile (20+25Cpentru cazuri curente). D
istribuia agentului termic apa cald pentru nclzire, se realizeaz prin instalaii adapta
te tipurilorde elemente de nclzire folosite pe grupuri de ncperi servite, compatibil
e d.p.d.v. al regimurilorde exploatare. III.7.1.3. Instalaiile de distribuie a ape
i calde cuprinde racordurile de la sursa termic la puncte termice de preparare di
stribuire i de la acestea pe grupuride distribuie la echipamentele locale de nclzire
posibil dotate cu armturide nchidere, de reglare, de dezaerisre ide golire. Punctel
e termice de preparare distribuire secundar sunt dotatepe grupurile distincte de
distribuie cu armturi de nchidere, de dezaerisire ide golire i eventual cu armturide r
eglare, cu pompede circulaie (posibile diafragme) cu armturi de reinere icu aparatur
a de msur i de control. Echiparea indicat trebuie s asigure, eventual automat, regimu
rile de debite ide presiuni cu nivelurile de t

emperatur necesare laechipamentele locale de nclzire n condiiile unei bune stabiliti h


draulice, dar i n condiii normale i sigure de supraveghere a funcionrii. Reglarea auto
mat a grupurilorde distrib uiepompare se realizeaz fie de tip calitativ prin contro
l altemperaturii de plecare funcie de temperaturile exterioare cu eventualele aju
stri programate, fie de tip cantitativ prin control al regimului de debite dedife
rene depresiune de plecare (distribuitorcolector) meninute constante reglarea de ti
p calitativ asigur condiiile bune de reglare pentru consumatoridotai cu ventile aut
omatede reglare cu 3 racorduri, iar reglarea de tip cantitativasigur condiii bune
de reglare, pentru consumatoridotai cu ventile automate de reglare cu2 racorduri.
III.7.2. INSTALAII TERMICE AFERENTE BATERIILOR DE NCLZIRE AER Instalaiile au sarcin
a alimentrii cu agent termic a bateriilordenclzire a aeruluidin cadrul sistemelorde
ventilaretratare aer. Agentul termic utilizat este ngeneral apa cald cu temperatu
ri pn la 115 C apa supranclzit, cnd este disponibil de la o surs termic primar, e
ca utilizare la instalaii aferente spaiilor n emedicale fr pacieni, etc aburul nu se u
tilizeaz deoarece este greu regla bil i de asemeni este limitat ca utilizare la in
stalaii aferente spaiilor gospodreti etc. III.7.2.1. Instalaiile de distribuie a apei
calde pentru ventilare sunt distincte de c elepentru nclzire central din punctul di
n care fiecare capt printratare distinct caracteristici funcionale regimuri de tempe
ratur saude debit presiune, incompatibile cu necesitile celorlalte instalaii, acest
lucr u se poate ntmpla la sursa termic sau n puncte depreparare distribuire secundar
e menionate la III.7.1.3.. Racordurile la fiecare baterie sunt dotate cu armturi d
e nchidere,dereglare automat, de dezaerisire i de golire, cu aparaturade msur icontrol
funcie de regimurile de presiune, de modurile de reglare i de necesitile funcionale s
e prevd sau nu pompe de circulaie cu armturi de reinere pentru fiecare baterie n gener
al se echipeaz cu pompeproprii bateriile de prenclzire cu pericol de nghe, iar pentru
restulbateriilor (de renclzire, etc.) se pot revedea p ompe n comun pe grupuride d
istribuiedotate cu armturi de nchidere, de dezae risire i de golire i cu aparatur de m
ur icontrol. III.7.2.2. n cazul utilizrii aparatelor locale declimatizare(ventilocon
vectoare, etc .) cu alimentare n sistem cu 2 conducte pentru rcire nclzire cu comuta
re sezonier se prevd n punctele de preparare distribuie grupuri distincte cupompe pr
oprii de circulaie, curacordare la instalaiile de distribuie de ap rcit i eventual cu
r eparare (prin amestec) calitativ a apei calde pentru nclzire instalaiile de distrib
uie se dimensioneaz pentru fu ncionare cu ap rcit.

III.7.2.3. Ocategorie specialde instalaii, este constituit de cele aferente grupuri


lord e recuperarede cldurcu agent intermediar instalaiile asigur racordarea b ateriil
or de recuperarea cldurii din aerul de evacuare la bateriile de prenclzire primar a
aeruluide introducere agentul termic utilizat n general este soluie glicolat. Instal
aiile n sine sunt echipate cupompe de circulaie, armturi denchidere, de reglare autom
at, de golire i dezaerisire, cu aparaturde msur i control, dar i cudispozitive de expa
siune i de siguran n sistem deschis sau nchis (recipiente nchise cu perna gazoaz i su
ede siguran) pentru mai multe sisteme n comun sau individual, se realizeaz staii de p
reparare n rezervor cu colectare recuperarea eventualelor goliri dininstalaii, i de
umplere prin pompare a siste melor cu soluie glicolat. III.7.3. INSTALAII DE ABUR/
CONDENSATDEMEDIE PRESIUNE Instalaiile au sarcina alimentrii cu abur de medie presi
une a echipamentelorde sterilizare umed i uscat (autoclave i pupinel) i de preparare
a apei sterile, dari a echipamentelor de spltorieusctorieclctorie, cu asigurarea rec u
perrii i ntoarcerii condensatului la centrala termic. Instalaiile cuprind sistemele d
e conducte dotate cu armturi de nchidere ide reglare automat de debite sau presiuni,
cu separatoare de impuriti iseparatoarede condensat, cu armturi de golire i dispozit
ive de dezaerisire i cu manometre eventualele puncte de reglare a presiunii sunt do
tate cu supape de siguran pepartea reglat. ngeneral remarca condensatului la Central
a termic se realizeaz direct,darfuncie de condiiile locale, pot aprea ca necesare stai
i de pompare cu rezervoarede colectare pompele funcioneaz automat func ie de nivelul
condensatului nrezervoare rezervoarele sunt prevzute curacorduri de a erisire. Se
pot realiza recuperri de cldur locale dincondensatulcolectat prinde tendoare, schim
btoare de cldur, etc. III.7.4. INSTALAII DEABUR/CONDENSATDEJOAS PRESIUNE Instalaiile a
u sarcina alimentrii cu abur a echipamentelorprepararenclzire a hranei n buctrii, ofic
ii biberonerM sau bufete icu asigurarea recuperrii i ntoarcerii co ndensatului la su
rsa termic. Funcie de consumul de aburde joas presiune fa de consumulde abur de medie
presiune centrala termic este echipat cu cazane de aburde joas presiune sau aburul
de joas presiune este produs prin reduceredin abur de medie presiun e n centrala t
ermic sau ntrun punct termic din cldire, mai apropiat de consumatori. III.7.4.1. In
stalaiile cuprind sistemele de conducte dotate cu armturi de nchidere

i eventual de reglare automat debite, cu separatoare de impuriti i separatoarede cond


ensat, cu armturi de golire i dispozitive de dezaerisire i cu manometrie punctele de
reglare a presiunii sunt dotate cu dispozitive sau supapa de siguran. Condensatul
rezultat este practic lipsit de presiune i numai n cazuri speciale (instalaii mici
cu consumatorul la nlime, etc.)poate fi retumat natural (gravitaional) la centrala
termic, n general fiind necesare staii de colectare pompare n situaiile cnd este posib
l, staiile de colectare pomparesunt comun e cu cele de condensat provenit din abu
rde medie presiune. III 7.4.2. Pentru umiditatea n sistemele de ventilaretratare
aer se utilizeaz, n special pentru spaiile cu pretenii de puritate a aerului i de con
fort, abur curat" de joas presiune utilizarea sistemului de umidificare prinstropir
e de ap este evitat datorit pericolului formrii i rspndirii unor colonii de germeni pa
togeni specifici condiiilor n cauz de umiditate i de temperatur, cu masa de ap stagna
nt, etc de asemeni srurile i suspensiile dinap pot colmata filtrele fine i absolute ab
rulde medie sau joas presiune,utilizat n echipamente de sp lareuscareclcare rufe sau
de prepararenclzire hran, se consider n general impropriu umidificrii aerului, fiind m
ai mult sau mai puin murdar grsimi, impuriti, mirosuri, etc. Umidificarea cu abur cur
at" se realizeaz fie prinaparate locale, fie prin sisteme centralizate de prepara
rediStribuire.. a. Aparatele locale sunt generatoare, n general electrice, de abu
rde foarte joas presiune din apa potabil sau parial tratat pentru utilizarea direct n
echipamente (tubulatur)de tratare aer, cu reglarea prin generator. b. Sistemele c
entralizatede prepraredistribuie aaburuluicurat" de joas presiune aun general ca surs
centrala termic sau ntrunpunct termic local, unpreparatorschimbtorde cldur utiliznd c
a agent prima r aburde medie presiune sau apa supranclzit, alimentat cu ap tratatdemin
eralizat i cu dotarea necesar de aparatura dereglare automat i de siguran, de armturi
nchidere, etc, cu aparatura demsur i control, n sistemele centralizate umidificarea
se realizeaz n u midi ficat oare tipice avnd ventil de reglare i dispozitiv de distr
ibuie a aburului uscat" n echipamentul (tubulatura)de tratare aer, pe care este mon
tat condensatul provenit din abur curat" ori nu este recuperat, ori este recuperat
prinsistemul aferent aburului ordinar de joas presiune. III.7.5. INSTALAII DE PRE
PARARE AP PENTRU BAZINE DE TRATAMENT Prepararea apei, nu numaidin punct de vedere
termic se realizeaz nstaii locale echipate n consecin pentru nclzire se utilizeaz
oare decldur unuldintre agenii termici disponibili cons iderat mai avantajos de fol
osit apa cald, apa supranclzit, abur de medie sau joas presiune dotarea cu armturi: de
chidere i de reglare automat, cudispo zitive de siguran, de separare impuriti, etc cor
espunde agentului

termic utilizat, iar instalaiile de agent termic au structur adecvat. III.7.6. COND
III GENERALE DE EXECUIE Instalaiile termice au ncompunerea lor conducte, armturi, rec
ipiente, schimbtoare de ddur, echipamente de nclzire, etc. care trebuie s corespund di
punct de vedere funcional presiune nominal, temperatur maxim, caracteristici i perfo
rmane funcionale agenilor termici utilizai de materialele din care sunt fabricate ele
mentele componente ale instalaiilor rezult msuri specifice care trebuie avute n vede
re elementele componente ale instalaiilor se protejeaz anticoroziv dup necesiti, se iz
oleaz specific condiiilorde exploa tare i se finiseaz corespunztor caracterului apare
nt sau mascat al loculuide montare. Se subliniaz interdicia realizrii de trasee de
instalaii cu accese necesare pentru montare, ntreinerereparaii, etc. din spaii cu pre
tenii mai ridicate de igien, nemaivorbind de asepsie. Punctele tehnice necesare se
amplaseaz n aa fel nct s fie ct mai apropiate despaiile servite, fr s incomodeze
de baz medicale sau de alt natur. III.7.7. SURSE DE ENERGIE TERMIC III.7.7.1. La pro
iectarea i execuia surselorde energie termic se va ine cont de toate cerinele iexigene
e specifice pentru cldirile spitaliceti amintite n normativul de fa,precumi de normati
vele, prescripiile i legislaia n vigoare ce au ca obiect condiiile tehnice i administr
ative specifice privind realizarea acestorobiective. III.7.7.2. Funcie de struct
ura funcional a obiectivului spitalicesc i n consecin , de structura consumatorilorde
energie termic este necesar producerea urmtorilor ageni termici: apa cald cu temperat
uri pn la 115C pentru instalaiile de nclzire central cu preparri ulterioare pentru re
zarea a pei calde corespunztoare tipurilor de instalaie de nclzire (prin corpuri sta
tice convective, radiante, etc.) i pentru nclzirea aerului n cadrul sistemelorde ven
ti lare climatizare etc. abur de joas presiune (max. 0,7 bar), pentru echipamente
de preparare a hranei n buctrii, oficii de servire, biberonerii, etc. abur de medi
e presiune (0,7+7bar)pentru sterilizri staii de sterilizare, preparare apa steril e
tc,pentru echipamentele de spltorieusctorieclctorie, etc. apa cald de consuni menajer
preparat centralizat n centrala termic sau local cuutilizarea ca agent termic a num
ai unuia dintre agenii prezentai mai sus. consumuri termicespeciale nclziri de appent
rubazinede naot recuperare, tratamente termale, etc. utilizeaz n puncte termice loc
ale proprii unul din agenii termici menionai mai sus. n instalaiile de tratare a aeru
lui n spitale se utilizeaz cupreponderen abur curat de joas pres iune care se produce
n generatoare electrice, locale -

umidificatoare autogene sau n sisteme centralizate avnd ca surs schimbtoare de ddur cu


abur de medie presiune sau ap supranclzit ca agent primar. III.7.7.3. Datorit exigene
lor n ceea ce privete furnizarea energiei termice, se recomand pentru spitale adopt
area surselor de cldur independente, respec tivcentrale i/sau puncte termice propri
i. Se acceptutilizarea unor sifrse termice primare cu administrare strin de tip ter
moficare urban sau de zon, etc, chiar numai pentru satisfacerea unor anumite categ
orii de consumatori termici numai dac exist certitudinea asigurrii continuitii livrrii
agentului termic primar (apa fierbinte, abur, etc.) la parametrii contractai. De
asemeni la lucrri complexe, de amploare, se va lua n considerare i posibilitatea r
ealizrii unor sisteme energetice integrate cu sursa comun pentru energie term ic i e
lectric. III7.7.4. Amplasareai realizarea surselor termice trebuie s in cont de norma
tivele spec ifice n vigoare, iar prin funcionalitatea lor s nu afecteze ndeplinirea
cerinelor prezent ate n normativnprivina desfurrii normale a activitilor medicale i
tament din cadrul spitalului. n situaii clar definite, care impun amplasarea n cldir
i independente, acestea se vor grupa cu alte spaii tehnicogospodreti (staie hidrofor
, centrala frigorific, grup electrogen, post trafo, ateliere, etc). III.7.7.5. Di
mensionarea centralelor ipunctelor termice va respectacondiiilede montare, exploat
are i ntreinere ca cerine ale productorilorde echipamente i prescripiilor actelor norm
tive nvigoare (113 94, normeISCIR, etc.) III.7.7.6. n vedereaasigurriicontinuitii nliv
rarea de energie termicse vor lua msurile corespunztoare, astfel nct s existe nc o su
uplimentar pentru fiecare agent termic. III.7.7.7. Consumurile de energie termic i
ndicate, specifice obiectivelor spitaliceti (niveluri detemperatur mai r idicate,
sterilizri, utilizarea unor cote ridicate de aerproaspt, consumuri ridicate de apca
ld menajer, etc), impun utilizarea unor soluii energetice ct mai eficiente asociate
cu soluii diverse de recuperare acldurii V.5.3.3. (Obs. al. 2). III.7.7.8. Asigura
rea unui regim optimizat de funcionare al surselor impune corelarea produciei de e
nergie termic cu nivelul de consum. Pentru aceasta se va asigura echiparea cu apa
ratur necesar i control aparametrilor funcionali i dotarea cu aparatur de automatizare
adecvat. III.7.7.9. Insistemele de distribuie ale apei se va urmrirealizarea unor
regimuri h idraulice itermice adaptate necesitilor de consum. Aceasta implic realiza
rea

unor circuite separate pe consumatori individualizai ca regim funcional, program,


localizare n cadrul cldirii, etc. echipate cu aparatur de msur control i automatizare
corespunztoare. III.7.7.10. Producereaagenilor termici impune apei de alimentare r
espectarea un or condiii de calitate privind regimul chimic n special pentru nivel
urile ridicate de temperatur i presiune al generatoarelor termice i lipsa de impuri
ti n special n vederea protejrii armturilor fine de reglare. n acest sens sursele term
ce vor fi dotate cu staii de tratare (dedurizare, degazare etc), n conformitate cu
normativul C 18 85 i armturide separare aimpuritilor, centrale i/sau locale. Funciona
rea acestor echipamente va fi supravegheat n vederea unei exploatri de calitate. II
I.8. INSTALAII FRIGORIFICE Dotarea cu instalaii frigorifice este determinat de comp
lexitatea funcional i gradul de echipare ale unitilor spitaliceti. III.8.1. INSTALAIIL
FRIGORIFICE PENTRU DEPOZITRI RECI constituie o categorie foarte divers ca destinai
i de utilizare, capaciti de depozitare, niveluri de rcire, tipuride echipamente, et
c . n general n unitile spitaliceti depozitrile reci necesit capaciti foarte mici i
la nivel de camer frigorific de max. 15 m\pentru rciri i congelri fr niveluri de frig
rofund legat n aplicaii reduse i complet izolate , i cu utilizarea unor echipamente
locale individuale de tip general frigidere, congelatoare, dulapuri frigorifice i
camere frigorifice, dotate cu agregate de frig proprii cu condensatoare rcite cu
aer echipamente frigorifice speciale de uz medical sau echipamente medicale cu i
nstalaii frigorifice proprii nglobate sunt foarte rar e dac exist. Agenii frigorifici
utilizai, amoniacul fiind n general exclus datorit toxicitii ridicate, cuprind nc pe
car mare produse C.F.C (R12) pe cale de eliminare i produiHCFC (R 22) cu termende e
liminare mai ndelungat. Noile echipamente moderne utilizeaz ageni frigorifici ecolo
gici cu ODP nul (R 134a, etc). Agregatele frigorifice rcite cu aer, aferente echi
pamentelorde rcire se amplaseaz n spaii adiacente ncperilor servite, bine ventilate (n
atural) i izolate de spaii pretenioase d.p.d.v. al zgomotului i vibraiilor, a. Pentru
scopuri medicale, frigiderele sunt odotare curent a slilorde tratamente, labora t
oarelor i farmaciei pentru stocde produse sterile la farmacii eventual se prevd spai
i f rigorifice majorate: dulap sau camer frigorific bncile de snge saude esuturi se do
teaz cu frigidere,dulapuri frigorifice sau echipamente specializate laboratoarele
de analiz patologic pot fi dotate cu echipamente speciale prosectura este dotat cu .
13 camere frigorifice specializa te pentru pstrarea cadavrelor max. 5 zile (la ce
a. 5C).

b. Pentru scopuri alimentare depozitarea materiilorprime,dar i a unor produse fi


nite, buturi, etc. la buctrii se realizeaz n frigidere, congelatoare, dulapuri i camer
e frigorifice oficiile alimentare, biberoneriile, bufetele dar i saloanele bolnavi
lor se doteaz n mod curent cu frigidere n unitile spitaliceti cu o dotare modern depo
area deeurilor menajere (bloc alimentar) se realizeaz n camere frigorifice. III.8.2
. INSTALAII FRIGORIFICE PENTRU TRATAREA AERULUI cuprind instalaii locale sau centr
ale de capaciti i tipuri diferite utilizate la rcire i/sau dezumidificarea aerului nap
arate locale sau n procese mai complexe de preparare a aerului n cadrul. sistemelo
r de ventilaretratare aer utilizarea instalaiilor frigorifice pentru scopuri de nclz
ire aaerului n regim de pomp termic, are diverse aplicaii locale n echipamente locale
de climatizare i se pot utiliza la scar mai mare,de exemplu n recuperri de cldur nsec
ene de tratarea aeruluidezumidificarea renclzire. III.8.2.1. Instalaii locale de cli
matizare echipate cu aparate(pentru rcire cudetent direct) de tip comercial monoblo
c (de fereastr") sau mono/multi split" (unit ate exterioar compresor condensator la
care se racordeaz una sau mai multe uniti interioare de tavan sau perete sus sau jo
s) avnd condensatoare rcite cu aer, sunt curente dar nu pot fi utilizate dect pentr
u spaii ale crordestinaii funcionale nu necesit niveluri d e asepsie ridicate aparate
le opereaz n principal n regim de recirculare a aerului interior i nu prezint posibil
iti de fil trare de calitate. aparatele monobloc (defereastr") constituie o comunica
re neperms cu exter iorul i nu se recomand deloc spaiilor cu specific spitalicesc pot
fi utilizate la spaii fr acest specific aparatele local e n sistem split" pot avea o
utilizare izolat, n situaii n care sunt admise i ventiloconvectoarele, limitarea util
izrii pe scar larg este determinat de inconvenientele de cost i ntreinere. Utilizarea
ulapurilor de climatizare (pentru rcire cudetent direct) n sistem split" sau similar,
sau a altor aparate de tip comercial, n care nu se poate realiza o tratarecorect
a aerului sau sunt lipsite de caracteristici funcionale corespunztoare (lipsa de e
taneitate, fr posibiliti de racordare pe aspiraie, presiuni disponibile sczu te carenu
permit filtrri de calitate etc.) nu este recomandat pentru spaii cu specific spital
icesc, dar se potutiliza la spaii cu alte activiti. Tratarea aerului n uniti corespunz
oare domeniului spitalicesc att ca echipare ct i d.p.d.v. al caracteristicilor cons
tructive i al performanelor funcionale, poate utiliza pentrurcire dezumidificare bat
erii cu detent direct cu circuite frigorifice individuale avnd condensatoare rcite c
u aer sau cu ap(maipuinn ultimul timp)pentru capaciti mici i pentru instalaii izolate

dezavantajul general al unor reglri rigide ale capacitilorde rcire puine trept e de r
eglare. Uniti specializate compacte pot ndeplini tratri complexe ale aerului de intr
oducere, cu satisfacerea cerinelor cele mai pretenioase n domeniu (pentru sli de ope
raii etc.) inclusiv recuperride cldurdin aerul de evacuare. Instalaii locale independ
ente frigot ehnic de tratare a aerului se pot utiliza la sli de hidroterapie pent
ru controlul umiditii aerului prin rcire cu dezumidificare i renclzire cu utilizarea u
nei pri din cldura de condensare, dar este necesar unechipament frigorific special
cu reglarea repartizrii sarcinii de condensare la dou condensatoare complementare.
Agenii frigorifici utilizai n instalaiile locale sunt freoni R22, R 134a etc. Circu
itele frigorifice de legtur a evaporatoarelor cu unitile exterioare compresor conden
sator vor cuprinde n cazul sisternelor split" conducte degaz aspirat i conductede l
ichid cu echiparea specific de armturi,, funcie de capacitate i de modul de reglare
a capacitii la evaporator i compresor conductele se izoleaz corespunztor temperaturilo
r agenilor transportai cele de lichid pe traseu exterior nu se izoleaz. III.8.2.2 U
nitile spitaliceti dotate cu mai multe sisteme de tratare, cu rcire dezumidificare a
aerului se prefer a fi prevzute cu echipamente frigorifice centralizate, pentru p
reparare de ap rcit n vederea utilizrii ca agent de rcire a aerului. Avantajele sistem
ului centralizat sunt de natur ecologic cantit ate mai redus de agent frigorific i c
entralizare a problemelorde amplasare a un or eventuale uniti exterioare, de ntreine
re mai concentrat, de reducere a puterii electrice instalate i de cost peste o anu
mit capacitate frigorific instalat. Funcie de modul de rcire al con densatoarelor, ec
hipamentele de rcire a apei pot fi: curcire cu ap echipamente n general monobloc mon
tate n centrala frigorific i avnd circuite cu ap de rcire echipate cupompe i turnuri d
rcire curcire cu aer condensatoare rcite cu aer montate la exteriorracordate prin c
ircuite de agent frigorific cu echipamentele de rcire a apei montate In centrala
frigorific curcire cu aer echipamentemonobloc montate la exterior se golesc de ap n se
zonul rece sau se utilizeaz nlocul apei soluie glicolat cu o serie ntreag de inconveni
ente. Temperaturile nominal e ale apei rcite utilizate ca agent de rcire n sistemel
e de ventilare tratare aer nunitile spitaliceti sunt ngeneral de min. 6C/11 C la agre
ul de rcire 6 se consider temperaturi de min. 11 C/5,5C. a. centrala frigorific se a
menajeaz n general ntrun corp tehnico gospodresc mpreun cu centrala termic. Centrala f
igorific este echipat pe partea de ap rcit cu pompe, distribuitoare colectoare, armtur
ide nchidere,de reinere i de reglare automat, separatoarede impuriti, armturi de dezae
isire i de golire, dispozitive de expansiune i de siguran, aparaturde msur icontrol e
entru umplere se utilizeaz ap dedurizat

prin folosirea staiei de dedurizare din dotarea centralei termice. Pentru capaciti
frigorifice mari sistemul de pompare cuprinde pompeindividuale pe fiecare agrega
t de rcire (active i rezerv) i pompe pentru consum(active i rezerv) n sistem de reglar
cantitativ dac armturile de control automat aferente bateriilor der cire a aerului
sunt de tip cu2 racorduri numai la instalaii mici se pstreaz debite de ap rcit consta
te la consumatori armturi de control automat cu3 racorduri. b. Instalaiile de dist
ribuire a apei rcite la bateriile de rcire din cadrul sistemelorde ventilare trata
re aer cuprind conducte de racord la centrale de ventilare, n care deobicei se am
plaseaz i punctele termice de preparare distribuire secundar (vezi W.7.2.I.) racordu
rile la fiecare baterie de rcire sunt dotate cu armturi de nchidere, de reglare aut
omat, de dezaerisi re i de golire i cu aparatur de msur i control. Elementele componen
e ale instalaiilorde ap rcit: conducte, armturi, aparate etc. trebuie s rspund d.p.d.
funcional presiune nominal, temperatur minim maxim, caracteristici i performane funci
le condiiilor de exploatare se protejeaz anticoroziv i se izoleaz specific fr contact
irect cu elemente d e susinere metalice etc. c. n varianta echipamentelor de rcire
a apei avnd condensatoare rcite cu ap, temperaturile nominale ale apei rcite se stab
ilesc funcie de temperaturile de calcul bulbumed ale aerului = exterior n generalu
1, =5C t, te (b.u.) = 5 C pentru tc (b.u.) =23 C rezult t,/t2= 28C/33C. Instalaiile
ap rcit sunt echipate n centrala frigorific cu pompe active i de rezerv, armturi de
ere i de reinere, eventuale armturi de reglare debit la turnuri, separatoare de imp
uriti, dispozitive de dezaerisire i armturide golire, aparatu r de msur i control. Tu
rile de rcire se monteaz la exterior, sau n cazuri foarte speciale la interior, cu
racordare la circuitul de aer la exterior numai pentru instalaii de capaciti reduse
este posibil datorit debitelor mari de aer n orice caz amplasarea turnurilorde rcire
se face cu luarea unor msuri speciale de protecie la zgomot a vecintilor. Staia de tu
rnuri de rcire se racordeaz la canalizare pentru golire i pentru purjare continu i se
alimenteaz cu ap potabil eventual tratat pentru

acoperirea consumurilor de ap (evaporare, antrenare picturi i purj continu) conductele


de ap de rcire se protejeaz de insolare i pe trasee exterioare lungi aparente se iz
oleaz. d. Funcie de capacitatea de rcire instalat, condiiile de amplasare i de realiza
re a centralei frigorifice, sunt necesare instalaii de ventilare pentru avarie i p
entru evacuarea cldurii degajate. Pentru amenajarea centralei frigorifice se va r
especta STAS698782 Instalaii frigorifice prescripii de siguran. III.9. INSTALAIIDE GA
ZE NATURALE I FLUIDEMEDICINALE III.9.1. INSTALAII DE GAZE NATURALE III.9.1.1. n cad
rulunui spital, gazelenaturale sunt folositepentru: consumatori cu flacr liber (teh
nologici) prepararea hranei
arderea deeuril or centrala termic . III.9.1.2. In scopu
ri tehnologice (cu flacrliber) gazelenaturale sunt folositen: laboratoarede analize
medicale farmacie prosectur ilab. de anatomie patologic laboratoarede cercetare. Consu
matorii sunt n principal cei specifici laboratoarelor:becuri Bunsensau Teclu , fi
erbtoare, reouri. Numrul punctelorde consum i poziionarea lor nncperivor fi stabilite
in tem a de proiectare. III.9.1.3. Pentrupreparareahranei se vorprevedeainstalaii
de gaze naturalelabuctrie ila oficiile alimentare din flecare secie. III.9.1.4. Pen
tru arderea deeurilor organicede provenien medical, spitalele vor f dota te

cu instalaii proprii specifice (crematorii), ale cror arztoare se alimenteaz cu gaze


. Nu se vor elimina la crematoriu materiale inflamabile. III.9.1.5. ncentrala ter
mic, gazele naturale alimenteaz arztoarele cazanelor de abur i de ap cald. III.9.1.6.
In cazul imposibilitii alimentrii cugaze naturale aunitilor spitaliceti se poate folos
i gazul petrolier lichefiat, pentru punctele de consum tehnologic dinlaboratoare
le i spaiile medicale, debitat de la butelii. Dac pentru asigurarea debitului neces
ar calculat trebuie mai mult de 7 butelii se va prevedeao staie central dedistribui
e, conf. normativului 1.31. III.9.1.7. nabsena instalaiilor edilitare cu gaze natur
ale, centrala termic seva alimenta cu combustibil lichid (pcur). III.9.1.8 Proiecta
rea i executarea instalaiilorde gaze naturale se va face conform normativuluiI 6.
III.9.2. INSTALAII DE FLUIDE MEDICINALE Alimentarea cu fluide medicinale a unui s
pitaleste o necesitate absolut. Fluidele medicinale utilizate sunt: oxig enul, ae
rul comprimat, protoxidul de azot (gaz narcotic), vidul medicinal. III.9.2.1. In
stalaii de oxigen III.9.2.1.1. Instalaiile de oxigen n unitile sanitare alimenteaz pun
ctele fixe de consum i se compun din: staie central de butelii pentru distribuie de
oxigen reete exterioare dedistribuie a oxigenului instalaii interioare de distribuie a
oxigenului formate din evi, puncte de consum i instalaii de semnalizare. III.9.2.1
.2. Staia central de butelii pentru distribuia de oxigen se compune dintr ei ncperi d
ispuse nserie: camera de distribuie cuprinznd 1/3 din numrul totalde butelii, camera
n care se afl buteliile pline aflate n rezerv i camera pentru buteliile golite. Cele
trei ncperi

se execut din materiale incombustibile, cu perei rezisteni la explozie i cu panouri


de decompresare, n conformitate cupre scripiile tehnice ISCIR. Amplasarea staiei se
face n afara cldirilor spitalului, la distan suficient pentru anuprovoca accidente i
daune materiale, conform cu prevederile normativului P 1181983. III.9.2.1.3. Ech
ipamentele iinstalaiile din staiadeoxigen sunt: a. butelii de oxigen, de regul de ca
pacitate de 401. b. reductoarede presiune individuale, montate direct pebutelii,
care reduc presiu nea la max. 5 Kgf/cmp c. conducte fixe sau tuburi de cauciuc a
rmate, cu brri de fixare ntre butelii i eava colectoare d. eava colectoare cu tuuri
de numrulbuteliilordinstaie e. manometre demsur a presiunii, nainte i dup reducere
binete speciale de nchidere imanevr g. evi de legtur cu aparatele de msur i semnali
instalaia de semnalizare optic i acustic (n staiile desupraveghere perman ent), tablou
e alarm pentru lipsa de02, care va avea unracordpneumatic la instalaia de 02 i un r
acord electric de 220V. III.9.2.1.4. Reelele exterioare de distribuie se vor ampla
sa n canale de distan special prevzute.Este interzis amplasarea conductelorde oxigen n
acelai canal cu conductele de distribuie de gaze inflamabile sau care transport flu
ide cu temperaturipeste 40C. Se accept pozarea reelelordeoxigenn coridoare subterane
sau tuneluri bine aerisit e mpreun cu alte instalaii innd seama de msurile de siguran
pidemiologic i de restriciile descrise l a punctuf anterior. Traseele reelelor exter
ioare vor fi ct mai drepte,montate sub limita de nghe i cu o pant de 3% spre robinetu
l de purjare. La interseciile subterane cu alte reele, se vor respecta distane mini
me de40 cm ntre conductele de oxigen i cabluri. III.9.2.1.5. Instalaiile exterioare
dedistribuie a oxigenuluise vormonta aparent, pa ralel cu tavanul. Traseele condu
ctelor instalaiilor interioare vor urmri drumul cel mai scurt spre punctele de ali
mentare i vor fi n linie dreaptsau n curbe sufi cient de largi pentru a nuproduce gtu
iri .III.9.2.1.6. Tronsoanele care alimenteaz zona cu consumatori vitali (sli deop
eraie, terapie intensiv) se vor separa de restul instalaiei prin robinete de separa
re, pentru a mri sigurana n exploatare. III.9.2.1.7. Conductele de oxigen, exterioa
re i interioare se vor executa din evi de cupru degresate, mbinate prinsudur cu alia
j de lipit alctuit din 95% cositor i 5% antimoniu, i pr in sudur cu aliaj de argint n
locurile nguste. Trecerile conductelorprin perei sau planee se vorproteja prinmanoan
e de protecie din eava de oel. III.9.2.1.8. Conductele de oxigen se

probeaz la presiunea de lOljar, timp de 24ore. Pe conductele de oxigen se vor mon


ta separatoare ap aer (de linie i de capt). III.9.2.1.9. Punctelede consum vor fist
abilite prin tema de tehnologie medical. Se va preciz a amplasarea i numrul acestor
a n diferite ncperi, gruparea lorpe secii i se va stabili sistemul de semnalizare n ca
z de absen a oxigenului. Este obligatorie alimentarea cuoxigen a blocului operator
, ablocului de nateri, a serviciului de anestezie, terapie intensiv, a sectorului
de urgen, a compartimentelor pentru sugari i prematuri, a compartimentului dearigrav
. Pentru seciile medicale de spitalizare se va asigura cel puin o priz deoxigen n fi
ecare salon al seciilor de chirurgie, cardiologie, traumatologie, obstetric, iar p
entru celelalte secii n toate rezervele sau saloanele destinate cazurilor grave. I
II.9.2.1.10. Prizele de oxigen se vor monta pe perete, la capul patului, acoloun
de se deservete unsingurpat, sau ntr epaturi, acolounde se deservesc dou paturi. nlime
a de montare a prizei de oxigen va fi de 160 cmde la pardoseal la axul prizei. II
I.9.2.1.11. Instalaiile la punctele de distribuie vor fi prevzute cu sisteme de ala
rmare vizuale, sau vizuale i sonore, care semnalizeazpersonalului tehnic i medical
c alimentarea cu oxigen este n afara limitelor normale de lucru. III.9.2.1.12. La
spitalele mari, cu consumuri de oxigen mai mari de 3000 mc/zi, devine rentabil so
luia de alimentare cu oxigen lichid, furnizat de o staie ale crei instalaii constau
din: rezervoare destocareoxigenlichid pompe de expansiune recipieni de oxigen gazos
presurizat instalaii de conductepentru transportul oxigenului gazos cisterna de ap
rovizionare cu oxigen lichid. III.9.2.1.13. La proiectarea, execuia i exploatarea
instalaiilorde oxigennunitile sanitare se va ine obligatoriu seama de instruciunile IS
CIR, Normativele PSI i al Ministerului Industriei chimice, amplasarea staiilorde o
xigencu butelii sau pentru platforma necesar amplasrii echipamentelor de stocare a
oxigenului lichid precum i de Prescripiile tehnice privind sigurana nfuncionare a inst
alaiilor de oxigen n unitile sanitare" aprobate prin Ordinul M.S. nr. 67/13.02.1979.
III.9.2.2. Instalaii deaer comprimat III.9.2.2.1. Aerul comprimat medical se fol
osete, de regul, pentru: punerea nf unciune a

echipamentelor dinsala de operaie,pentru personalul chirurgical la costumele izol


ante, pentru aparaturade respiraie artificial sau cea deaerosoli, pentru probei dez
infecie instrumente medicale, pentru activiti din laboratoare, precumi pentru flacoa
nele de producere a vidului necesar nseciile medicale (aspiraie). III.9.2.2.2. Nu e
ste permis folosirea aerului comprimat medical pentru alte scopuri pentru ceilali c
onsumatori (ateliere mecanice, hidrofoare, climatizare, spltorie i sterilizare cent
ral, comenzi pneumatice) aerul comprimat se prepardistinct i se distribuie pe alte
reele de instalaii. III.9.2.2.3. Instalaiile de aer comprimat medical se compundin:
staia (cent ral) de aer comprimat, conducte de distribuie i instalaia la consumator.
III.9.2.2.4. Staia (centrala) de aer comprimat medical se va echipaastfel: compr
esoare rezervor tampon rampade reducere apresiunii (reductoare de presiune, manome
tre, armturi denchidere). Se vor monta cel puin dou compresoare de aceeai mrime (o uni
tate activ +una de rezerv), fixat pe fundaii de beton cu izolaie de plutpentru amortiz
area zgomotelor. III.9.2.2.5. Se recomand utilizarea de compresoare speciale pent
ru uz spitalicesc, cu funcionare n dou trepte, cu randament ridicat, evitnduse utili
zarea compresoarelorde tip industrial care au randament sczut, unnivel ridicat al
zgomotului i pericol deantrenare a uleiului pe reea. Tipul compresorului se va de
termina funcie de necesarul de consum, capacitate a utilajului, durata i condiiile
de funcionare. III.9.2.2.6. Conductele de distribuie de aer comprimat se vor monta
aparent ipe ctposibil paralel cu conductele de oxigen. Scimbrile de direcie se vor
realiza prin curbe executate manual cu raza de cel puin 10 ori diametrul conducte
i.

Conductele de distribuie se vor executa din evi de cupru, ca i cele deoxigen. . III
.9.2.2.7. Instalaia la consumator const din prize de perete,montate pereche cupriz
ele de oxigen, pentru nevoile de vid pentru aspiraie n spaiile pentrubolnavi i de pr
ize i/sau racorduri cu tuburi flexibile sau rigide pentru aparaturamedical fix sau
mobil. Presiunea de utilizare va fi de 5 at n toate cazurile, cu excepia aerosolilo
rpentru care va fi de 1,5 at. III.9.2.2.8. Soluionarea instalaiilor de aer comprim
at medical va respecta prescripiile tehnice pentru proiectarea, execuia, repararea
, utilizarea i verificarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefia
te sau dizolvate, C 584, i Normele de protecie a muncii nsectorul sanitar (aprobate
cu Ordinul M.S. nr. 425/7.11.1983). III.9.2.3. Instalaiadevid
III.9.2.3.1. Inspitale vidul este necesar pentru: absorbii din cmpul operator, din
cile respiratorii superioare ipentru absorbii de durat (n domeniul vidului redus). I
II.9.2.3.2. Instalaia de vid const din pompe de vid, reea dedistribuie i instalaia la
consumator. III.9.2.3.3. Pompele de vid vor fi de preferin de tipul cu inel de ap,
avnd avantajul unei splri continui cu ap. Se vor monta cel puin dou agregate (unul act
iv +unul de rezerv), ele putnd funciona i simultann cazul vrfului de consum. III.9.2.3
.4. Reelele de distribuie se vor executa din evi de cupru ca i cele pent ru oxigen i
aer comprimat.

III.9.2.3.5. Instalaia la consumator const din prize de aspiraie montate pereche cu


prizele de oxigen, pentru seciile de spitalizare sau din racorduripentru aparatur
a medical de aspiraie. III.9.2.3.6. Ca i pentru instalaiile de oxigen, pentru insta
lalaiile de vid se vorprevedea sisteme de control i semnalizare a parametrilorde f
uncionare. III.9.2.4. Instalaia pentrugaz de narcoz III.9.2.4.1. Pentrudistribuirea
centralizat a gazului de narcoz nbloculoperator i eventual n blocul de nateri se pre
vd instalaii specializate, care constaudintro staie de producere, reele de distribuie
iechipamente la punctulde consum. III.9.2.4.2. n staiade producere a gazuluide nar
coz seamplaseaz buteliilesau r ecipientele de gaz sub presiune (de regul de mic capa
citate 35 Kg ), organele de distribuie icontrola presiunii. Staiile pentru gaz de n
arcoz se ampl aseaz n vecintatea consumatorilor (chiar n blocul operator sau n imediat
a lui apropiere). III.9.2.4.3. Reeaua deconducte dedistribuiese va executa din evi
din cupru. III.9.2.4.4. Echipamentul de la punctul deconsum este utilajul medica
l (aparatulde narcoz), racordul acestuia la reeaua de distribuie a gazului de narco
z urmnd a se executa c onform instruciunilor tehnice ale furnizorului. III.10. COLE
CTAREA DEEURILOR SOLIDE I INSTALAII DE TRATARE A ACESTORA III. 10.1. Colectarea deeu
rilor solide III. 10.1.1. Deeurilesolidedin spitalesunt de mai multe feluri: a)dee
uri reciclabile (neinfectate): hrtie, ambalaje din carton ambalaje de sticl metal b)d
eeuri nereciclabile: gunoaie menajere (de la buctrie, biberonerie, oficiile aliment
are din seciile medicale) deeuri medicale (vat, tifon, ervete, produse biologice, deeu
ri laborator) deeuri medicale contaminate radioactiv. III. 10.1.2. Deeurile recicla
bilese colecteaz i se depoziteaz distinct dup natura materialelor, asigurnduse la loc
ul lorde proveni en condiiile necesare pentru intrarea pe circuitul de reciclare (s
plare, preambalare). Depozitarea se face pe platformade deeuri, ntrun spaiu separat.
III. 10.1.3. Gunoaiele menajere se colecteaz la surs, se

transport i se depoziteaz n recipiente nchise (pubele) sau n saci de polietilen nchi


n, ntro ncpere specializat amplasat pe platforma de deeuri, prevzut cu instalaie de
alizare pentru meninerea igienei spaiului de depozitare a recipientelor. La spital
ele mari, se recomand ca ncperea de depozitare a gun oaielor menajere s fie rcit print
ro instalaie frigorific local. III. 10.2. Instalaii detratare a deeurilor solide medi
cale III. 10.2.1. Deeurile provenite din activitile medicale prezint un potenial infe
cios i trebuie colectate n ambalaje etane, transportate idepozitate n condiii de depli
securitate pentru a mpiedica contaminarea direct sau indirect (prin intermediul ins
ectelor i roztoarelor) a personalului i populaiei. Se recomand tratarea idistrugerea a
cestordeeuri ct mai aproape de sursa de producere, prin tratare cu substane dezinfe
ctante i/sau arderencrematoriu. III. 10.2.2. Instalaia de crematoriu seamplaseaz ntru
n spaiudistinct n zona fun ciunilor tehnico edilitare, la distan de serviciile i compa
rtimentele medicale. Este obligatorie prevederea unor msuri constructive i a unor
instalaii care s minimizeze riscul de poluare a mediului, astfel: combustibilul ut
ilizat va fi gazul metan sau pcura coulde evacuare a gazelor arse va fi dotat cu fi
ltre de reinere a produselorde ardere n funcie de amplasare i regimul de funcionare (c
u asisten uman sau nu) se va prevedea o instalaie de ventilaie mecanic pentru evacuare
a aerului din ncperea crematoriului, prevzut dac este cazul cu filtre de reinere a imp
uritilor. instalaia decrematoriu va fi prevzut cuorga ne de control i semnalizare a mo
duluide funcionare. III. 10.3. Sistemulde tratare adeeurilor solide contaminate ra
dioactiv III. 10.3.1. Deeurilemedicale solide provenind delalaboratorul de medici
nnuclea rse colecteaz i se depoziteaz distinct de celelalte deeuri din spital depozitu
de deeuri radioactive se amplaseaz n cadrul laboratorului. In funcie de natura subs
tanelor radioactive utilizate deeurile radioactive urmeaz untratament distinct: a)d
eeur ile puternic radioactive se colecteaz n recipiente speciale nchise etan i ecranat
e i se depoziteaz temporarpn la preluarea lor de unitatea teritorial specializat ntrat
rea deeurilor b) deeurile slab radioactive se colecteaz n recipiente por tdeeu i se de
activeaz ncadrul laboratorului ntrundepozit ecranat i ventilat corespunztorprinstaiona
re pe durata de timp calculat n funcie de perioada de njumtire a surselor radioactive
tilizate. III. 10.3.2. Depozitul pentru dezactivare a deeurilor slab radioactive
se organizeaz calendaristic pe compartimente sau se dozeaz cuun conveier calculat n
funcie de cantitatea de deeuri i timpul necesar pentru dezactivare, n aa fe nct dup
curgerea unui ciclu i dup efectuarea controluluidozimetric, rezidurile devenite ne
radioactive s poat fi de pozitate i tratate ca i celelalte deeuri ale spitalului. III
. 10.3.3. Depozitele pentru deeuri solide radioactive sunt parte integrant a un itii
nucleare i se conformeaz prescripiilor tehnice i de autorizare prevzute de Normativu
l Republican de Securitate Nuclear.

IV CRITERII FUNCIONAL URBANISTICE PENTRU AMPLASAREA CLDIRILOR SPITALICE TI IV. 1. D


IMENSIONAREA I FORMATERENULUI DE AMPLASAMENT IV. 1.1. Suprafaa de teren necesar unu
i spital este o variabil nfuncie de urmtoarele considerente: a. capacitatea spitalul
ui (numrulde paturi) b. profilul medical (bolile tratate i durata medie de spitaliz
are specific cazuistici i respective) c. rangul ce1 va deine spitalul n reeaua de ocr
otire a sntii, respectiv num rul i natura funciunilor medicale asociate funciunii deb
perspectivele de dezvoltare (extindere) ale acestuia, previzionate pe termenmed
iu i lung e. rezolvarea spaial funcional preconizat (cudistribuia funciunilorpreponde
t pe orizontal sau pe vertical, n sistem monobloc, pavilionar sau mixt) f. condiiile
geofizice i de microclimat proprii terenului de amplasament g. poziia amplasamentul
ui n cadrul localitii. IV. 1.2. Msurtorul (indicele) folosit curent pentru determinar
ea suprafeei de te ren necesare unui spital este suprafaa de teren aferent unui pat
de spitalizare, exprimat n mp/pat. Acest indice este utilizat mai ales n operaiunil
e preliminare de alegere iprezervare a terenurilor destinate spitalelor, la elabo
rareaplanurilor urbanistice generale (PUG) sau zonale (PUZ) ale localitilor. Valoa
rea indicelui este cuprins ntre 75 mp/pat i 150 mp/pat, n funcie de considerentele pr
ezent ate la punctul IV. 1.1., astfel: 75 90 mp/pat fiind considerat un indice a
coperitorpentru necesarul de teren al unor spitale generale curente di n reeaua t
eritorial, soluionate multietajat 120150 mp/pat fiind considerat un indice acoperit
orpentru spitale soluionate prepondere nt pe orizontal sau n sistem articulatpavili
onar utilizndu1 se asigur i o marj derezerv pentru extinderi, dezvoltri ulterioare sau
entru asociere de alte funciuni cu caracter medical (dispensar policlinic, staie d
e salvare, eventual locuine pentru personal medical). IV. 1.3. Un msurtor (indice)
care cuantific cu mare precizie necesarul de teren pentru spitale este cel care s
tabilete un raport direct ntre suprafaa total a terenului i aria desfurat a viitoarei
iti spitaliceti (exprimat n mp teren/mp A.d.). Utilizarea acestui indice este posibi
l atunci cnd sa elaborat nprealabil un studiu de tem care s cuantifice n arii desfura
funciunile preliminate ale viitoarei investiii. Valoarea acestui indice se cuprind
e ntre 1,4 1,5 pentru uniti spitaliceti soluionate compact i multietajat i respectiv 1
71,8pentru cele soluionate preponderent pe orizontal sau nsistem articular/pa vi li
onar. Atunci cnd se utilizeaz acest msurtor, nec

esarul de teren de rezerv pentru extinderi viitoare se calculeaz (estimeaz) separat


. IV. 1.4. n cazuribine definite se pot utiliza pentru amplasarea spitalelor i ter
enuri cu suprafee unitare mai mici dect cele preciza te mai sus, dupcum urmeaz: pent
ru un spital general sau de specialitate, profilat pentru bolnavi acui, soluionat n
sistem mixt (cldire principal + cldiri anexe tehnicogospodreti), amplasat ntro localit
ate (zon) ce beneficiaz de toatedotrile edilitare necesare, pe un teren c u condiiil
e favorabile (definite la IV.2. i IV.3.) i pentru care nu se previzioneaz o viitoar
e mrire a capacitii sau o asociere cu alte funciuni medicale, se poate utiliza i un i
ndice de60 70 mp/pat. n localitile urbane care pot oferi condiii favorizante (cum ar
fi existena n imediata vecintate a unorparcaje publice suficient dimensionate pent
ru a prelua nevoile utilizatorilor spitalului) sau n cele care exist organizat o ree
a de servicii gospodreti (publice sau private) care deservesc centralizat mai mult
e spitale prelund funciunile de spltorie, at eliere de ntreinere, depozite sau chiar p
relucrarea primar a alimentelor, indicele de calcul pentru terenul aferent unui s
pital obinuit de reea poate cobor i sub60 mp/pat. IV. 1.5. Nu se vorutiliza valorile
minime ale indicilor pentru stabilirea necesarului de teren, dac: a. nimediata ve
cintate a terenului de amplasament se afl o surs de relativ poluare (arter de trafic
intens, dotri comerciale marii aglomerate, uniti de mic producie etc.) fa de care est
ecesar a se lua msuri deprotecie (distanare, spaii plantate) b. terenul disponibil pr
ezintdenivelri pronunate, are o form neregulat sau u n raport al laturilor nefavorabi
l c. utilitileedilitare dinzon nu asigur necesarul pentruunspital i trebuiecompleta te
cu surse sau staii proprii d. reglementrile urbanistice ale zonei limiteaz regimul d
e nlime al construciilor e. nincint se va amplasa unheliport f. profilulmedical, sist
l de tratament (saudurata mare de spitalizare proprie a cestora) impundezvoltare
a unor spaii mai ample de plimbare abolnavilor n aer liber (cazul spitalelor de re
cuperare, de bolnavi cronici, de neuropsihiatrie etc). IV. 1.6. Pentru a se obine
o utilizare ct mai eficient i economic a terenurilor, este recomandabil ca forma n p
lan a terenului destinat unui spital s fie regulat, ct mai apropiat de un dr eptungh
i, cu raportul laturilor cuprins ntre 1/2 i 1/1,5, aezat cu latura mic spre artera d
e circulaie la care este adosat. IV.2. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI

IV.2.1. Pentru amplasarea de spitale sunt recomandate terenurile plate sau cupan
t mic (pn la 10%). Terenurile impermeabile la suprafa, cele care prezint pericol de al
necare sau de inundare nu se vor folosi pentru amplsarea de construcii spitaliceti
. IV.2.2. Date fiind cerinele de segregare a grupelorde funciuni specifice spitale
lor, examinate la capitolulprecedent (cap. III), care impun n cele mai multe cazu
ri adoptarea soluiilor cudemisol (subsol) funcional, la care se adaug i cerina preved
erii unui subsol tehnic destinat distribuiei instalaiilor, este necesar ca terenul
ales pentru amplasarea construciilor spitaliceti s aib o stratificaie convenabil fund
ii la cea 5 6 msub nivelul solului, ct mai omogen pe ntreaga suprafa a acestuia. IV.2
.3. Aceleai raiuni impun recomandarea ca,pe terenurile prezervate pentru spitale,
pnza de ap freatic s se afle la adncime mai mare de 6 7 m.
IV.3. CONDIII DE MICROCLIMAT N ZONA AMPLASAMENTULUI IV.3.1. Amplasarea construciilo
r spitaliceti se va face n zone nepoluate, protejate fa de concentrrile de cureni de a
er, rezultate din conformarea natural sau urbanistic a sitului n raport cu direcia vn
turilor dominante. IV.3.2. Se vor prefera zonele mai nlate, nsorite i aerisite, aflat
e n apropierea parcurilor sau spaiilor verzi oreneti. IV.3.3. Sunt contraindicate amp
lasamentele peste care vnturile dominante ar putea aduce emisii poluante dinzone
industriale, cele care au vecinti neconvenabile, cu sursede zgomot, vibraii sau miro
suri dezagreabile (cum ar fi: arterele de trafic intens, terenuri desport, cazrmi
, autogri, cinematografe, coli, piee al imentare, depozite demrfuri etc.) sau vecinti
tressante psihic (cimitire, crematorii, servici de pompe funebre). IV.3.4. Pentr
u a prezerva calitatea microclimatului pe toat durata de funci onare a unitii spital
iceti, amplasarea acesteia se va face n zone gata structurate din punct de vedere
al amenajrilor edilitare i al fondului construit.

IV.4. CONDIII DE AMPLASARE A SPITALELOR N CADRUL LOCALITILOR IV.4.1. Terenurile care


ntrunesc condiiile favorabile amplasrii de uniti spitali ceti trebuie avute n vedere
rezervate ca destinaie nc din faza ntocmirii planului urbanistic general (PUG) al lo
calitii, corelat cuperspectivele de dezvoltare demografic i urbanistic a acesteia pe
termenmediu i lung, precum i cu repartiia teritorial i structura serviciilor medicale
existent e, respectivprevizionate ca necesar pentru viitor. IV.4.2. Pentru orael
e mari i foarte mari (peste 150.000 de locuitori), amplasamentele prezervate pent
ru construcii spitaliceti vor fi mai multe, distribuite echilibrat n teritoriu n fun
cie de capacitile preconizate pentru spitalele respective, de populaia aro ndat, de d
istanele convenabile de parcurs pn la spital. De exemplu: se recomand caun spital ge
neral de mrime mijlocie (500 600 de paturi) s se adresezeunei populaii de cea 70.00
0 80.000 de locuitori, distribuit pe o raz de maxim 1 km fa de spital (respectiv pe
un teritoriu de cea 200 ha, presupunnd odensitate de cea 400 locuitori/ha). IV.4.
3. Pentru oraele mijlocii i mici se recomand gruparea construciilor spitaliceti (chia
r iatunci cnd formeaz uniti sanitare distincte) pe platforme special destinate sau pe
terenuri situate nzone apropiate, pentru a asigura o bun cooperare ntre ele la niv
elul serviciilor tehnicomedicale. IV.4.4. Amplasarea spitalelor se va face nzone
preponderent rezideniale, ct mai aproape de zonele verzi" ale localitii. La amplasare
a spitalelor se va lua n considerare existena unei leg turi facile cu principalele
artere ale localitii i existena unormijloace de transport n comun, cu staii napropiere
intrrii n incinta spitalului. IV.4.5. In cazul amplasrii spitalelor nafara localitilo
r sau n zone periferice ale acestora se va asigura obun legtur cu oraul prin cel puin
dou artere de circulaie distincte, prevzute cu mijloace de transport n comun. IV.4.6
. In vecintatea terenului destinat amplasrii construciilor spitaliceti vor fi asigur
ate toate reelele edilitare de distribuie a utilitilor necesare spitalului, dimensio
nate corespunztor cel puin la nivelul capacitii preconizate pentru etapa iniial, preli
minnd soluiile tehnice de extindere a acestora, corelat cu etapele de dezvoltare v
iitoare a spitalului avute nvedere Ia stabilirea dimensiunilor terenului de ampla
sament. IV.4.7. Se recomand ca prinPUZ i PUD, s se asigure spaii de parcare publice
amplasate n vecintatea spitalelor, care spermit descongestionarea incintei spitalulu
i de circulaia i staionarea autoturismelor vizitatorilor, aparintorilor i pacienilor a
bulatori.

IV.4.8. Amplasamentele destinate construciilor spitaliceti vor evita zonele presup


use a fi afectate n caz de calamiti naturale, fiind necesar meninerea integral a funci
nalitii spitalelor tocmai n aceste cazuri. IV.4.9. Nu se vor utiliza pentru spitale
terenuri ocupate n subteran de galerii edilitare sau trasee pentru metrou, chiar
dac acestea sunt la adncimi relativ mari. OBSERVAIE: Se recomand evitarea acelor am
plasamente care, prin regulamentul urbanistic local, au condiionri severe privind
regimul de nlime, aliniamentele sau modalitile de ncadrare plastic arhitectural n cad
construit existent (situri istorice, protejate), ntruct cldirile i ansamblurile spi
taliceti trebuie s rspund cu prioritate (de cele mai multe ori chiar cu strictee) pro
priilor cerine funcionale si tehnologice complexe, ceea ce le face mai greu adapta
bile la condiionri de ordin extern. La cele de mai sus se adaug i considerente de or
din economic, tiut fiind c spitalele sunt de regul senncii sociale, finanate din fo
nduri publice, subvenii i donaii caritabile, problema reducerii costurilor de inves
tiie i exploatare la strictul necesar destin aiei obiectivului fiind esenial la acest
gen de programe. IV.5. CRITERII DE ORGANIZARE FUNCIONAL URBANISTIC A IN CINTEISAU
PLATFORMEI SPITALICETI IV.5.1. Considerente generale IV.5.1.1. Incinta spitalice
asc este oprelungire n exterior a funciunilorproprii spitalului, organizarea ei fii
nd riguros determinat de modul de organizare spaial funcional preconizat pentru cldir
ile principale i anexele acestora. IV.5.1.2. Pentru considerente de siguran n funcion
are, protecie igienico sanitar, intimitate a pacienilor, incintele spitaliceti se nch
id perimetral cu gard, accesele rezolvnduse astfel nct s poat fi controlate. IV.5.1.3
. Organizarea funcional urbanistic a incintelor spitaliceti, ridic o serie deproblem
e specifice: sectorizarea terenului n zone funcionalei organiz area relaiilordintre
acestea n funcie de natura activitilor i categoriilorde utili zatori delimitarea i tra
area adecvat a sectoarelor ce necesit a fi protejate: cele n care se deplaseaz sau s
unt cazai bolnavii i cele n care se desfoar activiti medicale sensibile fa de facto
rni perturbatori stabilirea i diferenierea traseelorde circulaie pentrupietoni i dive
rse categorii de vehicule, amplasarea spaiilor deparcare, a platformelorde staiona
re i manipulare a materialelor, soluionarea moduluide deservire a diferitelor acce
se n cldiri, n fu ncie de specificul acestora amplasarea construciilor n raport de rea
ile funcionale dintre ele, dar i condiionat de caracterisiticile sitului stabilirea
soluiilorde echipare cuutiliti a incintei (staii i

centrale proprii, reele de distribuie a diverilor ageni) n funcie de cerinele fu ncio


e i modul de amplasare a cldirilor ce compun ansamblul, corelat curezolvrile tehnic
e ale reelelor edilitare existente n zona amplasamentului (racorduri, branamente) pr
ezervarea (dac terenulafost astfel dimensionat) zon elor destinatedezvoltrii (exti
nderii) ulterioare a funciunilor spitaliceti, cu asigur area modalitilorde extindere
a serviciilor gospodreti, circulaiilor i reelelorde utiliti asigurareacondiiilor ig
o sanitare,a celor de protecie a mediului,izolarea i neutralizarea surselorde polu
are proprii, organizarea stocrii, prelucrrii i evacurii deeurilor. IV.5.2. Zonificare
a terenului deamplasament al spitalelor IV.5.2.1. Zonificarea incintei vaine seam
a de urmtoarele criterii: a. concordanacu zonificrileoperate la interiorul cldirilor
b. separarea spaiilor(sectoarelor) n care se desfoar funciuni incompatibile ( cele cu
specific medical fa de cele tehnico utilitare i gospodreti) c. protejarea sectoarelor
care se deplaseaz i recreaz bolnavii (categoria cea mai vulnerabil fa de riscuri) fa
cele destinate altor activiti d. grupareaacceselorncldiri i a circulaiilor pentru veh
cule n funcie deactivit ile deservite i delimitarea zonelor afectate de trafic i manip
ulri de materiale, fa de restul spaiilor e. amplasarea periferic i grupat a sectoarel
in incint n care au acces utilizatori externi (pacieni ambulatori, vizi tatori, stu
deni, furnizori). IV.5.2.2. Principalele zone cese delimiteazncadrul incintelor spi
taliceti sunt: zona public partea incintei cuprins intre accesulprincipal n incint i a
ccesele principale n spital naceast zon au acces cea mai mare parte a utilizatorilor
(interni i externi) i a vehiculelor. OBSERVAIE: La s ni ta lele ele capacitate mare
ca si la cele cu funciuni asociate pot aprea dou trei zone publice, separate total
sau parial ntre ele (zone de acces distincte pentru sectorul de urgene, cel de nvmnt
rcetare, pentru staia de salvare etc). La spitalele cu secie de boli infecfioa.se
se va separa zona public destinat acesteia de zona public pentru restul spitalului.
zona de serviciu creatprin gruparea acceselor, circulaiilori platformelor aferente
cldirilor ce adpostesc funciuni gospodreti sau tehnico utilitare zona de recreere pen
tru bolnavi (parcul spitalului) cuprinznd spaiile verzi i aleile de promenad n aer li
ber rezervate pacienilor se va avea n vedere o relaie ct mai direct ntre aceasta i no
de circulaie vertical care deservete seciile de spitalizare zone de prote cie cuprinz
d spaiile plantate de protecie a microclimatului i alte zone restric ionate pentru p
rotecia unor funciuni (gospodria de ap potabil, vecinti ale unitilor nucleare etc).
cie de amplasarea spitalelor i/sau de asocierea altor funciu ni poate aprea

necesar delimitarea i a altor zone, cum ar fi: zon pentru creterea intreiner ea animal
lor de cercetare, zon pentru heliport, zon de locuine pentru personalul medical etc
. IV.5.3. Orientarea cldirilorpe teren IV.5.3.1. Aezarea cldirilor pe teren va asig
ura ca faadele ce corespund saloanelorde bolnavi s fie orientate preferenial spre s
udest, sud sau nordvest se va evita expunerea lor sprenord, nordest sau vest. Faad
ele pe care se afl ferestrele laboratoarelor, slilorde operaie sau ale altor ncperi d
otate cu aparatur medical sensibil la nsorire direct, se vor orienta spre nordvest, n
ord i nordest. IV.5.3.2. Se va avea grij ca prin poziionarea reciproc acldirilor sau
volumelor construite s nu se favorizeze crearea unor cureni locali de aercare s afe
cteze zonele de circulaie icazare a bolnavilor. Se va evita practicarea acceselor
importante (cu flux mare de persoane)pe faadele expuse vnturilor dominante. IV.5.3
.3. Se interzice amplasarea courilorde fum(dela centrala termic, crematoriu, grup
electrogen) sau a exhaustrilor de la centralele de ventilaie n astfel de poziii ncare
emisiile poluante arputea fi direcionate de vnturile dominante sau curenii locali
de a er spre faadele spre care au ferestre ncperile sensibile ale sectoarelor medic
ale. IV.5.3.4. Fronturile de cldire cuprinznd saloane de bolnavi, sli de operaie sau
sli de nateri se vororienta spre vecintile imediate cele mai favorabile (parcul boln
avilor, al te spaii verzi, zone linitite i fr risc de poluare) acestea nu se vor orien
ta spre spaii intenscirculate, parcaje, curi de serviciu, fr o distaniere suficient i
protecie prin spaii intermediare plantate. IV.5.4. Distane ntre fronturide cldiri i c
erinela compunerea ansamblurilor volumetrice

IV.5.4.1. Distanele ntre fronturile paralele, atunci cnd cel puin unul are ferestre
ale ncperilor n care sunt cazai bolnavi sau se desfoar activiti medicale ce necesit
are direct, vor fi cel puin50 % din nlimea pn la corni a frontului care umbrete fer
spaiilor menionate. IV.5.4.2. Nu se vor aeza fa n fa, chiar dac distanele ntre fr
nt respectate, ferestre ale spaiilor sau funciunilor careprezint incompatibiliti (sal
oane de bolnavi cu cabinete de explorri i investigaii, cu sli de operaie, sli de nater
, saloane de terapie intensiv, sli de autopsie i zone de eliberare cadavre). IV.5.4
.3. Se va evita ca imediat sub ferestrele saloanelorde bolnavi sau a spaiilor cu
funciuni medicale sensibile s se amplaseze terase, acoperiuriori alte suprafee care
pot acumula praf sau degaja radiaii termice datorit insolrii. IV.5.5. Distane fa de li
mita incintei IV.5.5.1. Intre fronturile cu ferestre ale spaiilor decazare iale fu
nciunilor medicale sensibile din punctul de vedereal condiiilor igienicosanitare i
strzile limitrofe cu trafic intens saii vecinti cu surse de zgomot, trepidaii, mirosu
ri dezagreabile, praf etc. se vorpstra distane convenabile (20 25 m) i se vorpreved
ea ecrane de protecie (plantaii dese cu arbori i arbuti, ziduri sau garduripline la
limita incintei). IV.5.5.2. Distana ntre fronturile de mai sus i marginile laterale
ale incintei, dac vecintile sunt favorabile, nu va fi mai mic de 10 m, spre aasigura
gradulde intimitate necesar persoanelor n suferin i specificul activitilor medicale.
Aceast distan se poate reduce pn la 3 mpentru faadele cu ferestre ale cldirilor anex
nicogospodretisau administrative. IV.5.6. Regim de nlime

IV.5.6.1. Cldirile spitaliceti curente nu au condiionri proprii care s impun unanumit


regim de nlime excepie fac unele funciuni tehnicomedicale speciale (bunkere de iradier
e cu energii nalte, vivarium) sauunele staii i centrale tehnice (staia deoxigen, cen
trala termic) ce trebuie amplasate n cldiri izolate pe considerente tehnologice ntro
incint spitaliceasc se vor ntlni volume construite cu nlimi diferite rezultate din con
eptul general de soluionare spaiofuncional, dinparticularitile specifice tipului de sp
ital i datelorde tem, din adoptarea unordecizii privind segregrile de funciuni, zoni
ficrile, msurile de protecie etc. IV.5.6.2. Se recomand evitarea dezvoltrii pe nlime
ldirilor spitaliceti (chi ar i n cazul spitalelor de capacitate mare)datorit disfuncio
nalitilor induse dedependena excesiv fa de mijloacele de transport pe vertical. IV.5.7
Circulaiile interioare nincint IV.5.7.1. Sistemul decirculaii interioare ale incint
ei spitaliceti se compune din: alei exclusiv carosabile, alei exclusiv pietonale i
trotuare, alei mixte carosabile i pietonale. IV.5.7.2. Dimensionareaaleilor caro
sabile se face n funcie de trafic (fluxuri), de nevoilede staionare, de gabaritele
mijloacelor de transport utilizate. Limea acestora nu va mai fi mai mic de: a. 2,5
mpentru aleile carosabile utilizate ocazional, n care caz la lungimi mai mari de
25 m se vor prevedea supralrgiri pentru depire, iar la capete zone de ntoarcere b. 4m
pentru aleile carosabile de trafic mic sau cele care presupun staionri, pre vzute l
a capete cu zone de ntoarcere c. 6 m i peste 6 mpentru aleile carosabile mai intens
circulate (accese principale la spitalele mici i mijlocii, accese la zona de serv
iciu pentru spitalele mari, accese la sectorulde urgene cnd acesta este dezvoltat
et c). IV.5.7.3. Se prevdobligatoriu trotuare pietonale, pe oparte saupe ambele p
ri, la aleile carosabile de 6 m lime ipeste 6 m se recomand prevederea unui trotuar la
aleile de 4 m lime dac conduc la intrarea de urgen sau la

platforma pentru serviciile tehnico gospodreti se admite circulaia pietonilorpe alei


le carosabile de 2,5 m. IV.5.7.4. Pentru spitalele cu capacitate mai mare de 500
paturi, precum i pentru spitalele mijlocii (mici) dac sunt asociate cu dispensare
policlinice sau alte funciuni complementare, se recomand separarea complet a aleilo
r pietonale de cele carosabile, cu deosebire nzona accesului pentru bolnavi, sepa
rare ce se va realiza fie prin stabilirea unui traseu distinct, fie prin prevede
rea unui spaiu verde ntre trotuar i carosabil. IV.5.7.5. Aleile pietonale destinate
pentruplimbarea bolnavilor spitalizai, se vor soluiona distinct de celelalte circ
ulaii, la distan de aleile sau platformele carosabile, precum ide zonele n care se ma
nipuleaz materiale i echipamente, substane cu potenial toxic, inflamabil sau explozi
v. IV.5.7.6. Parcajelese voramplasa ct maigrupat i ct mai aproape de accesu ln incin
t. Se recomand amplasarea n afara incintei spitalului aparcajelorpentru vizitatori,
studeni, cercettori, a altor categorii de persoane care nu sunt nemijlocit implic
ate n activitile spitalului. OBSERVAIE: La spitalele mari sau la cele amplasate pe t
erenuri insuficiente se prefera soluiile care asigur parcarea n s ubteran a autotur
ismelor personalului, cu luarea masurilor de protecie cuvenite la evacuarea gazel
or de eapament. IV.5.8. Amplasarea reelelordeutiliti nincint IV.5.8.1. Cldirile spital
ceti sunt alimentate i legate ntre ele printro serie de reele, n majoritate subterane
, ce transport utiliti: conducte de alimentare cu appotabil i ap de incendiu conducte
canaliza re cu cmine i staii de tratare a efluenilorpe traseu reele termice diversifi
cate dup temperatura i presiunea agenilor conducte de aprcit reele pentru gaze natur
le pentru oxigen i aer comprimat reele electrice de medie (nalt) tensiune pentru alim
entarea posturilorde transformare i reele de distribuie pentru cureni de jo as tensiu
ne reele detelecomunicaii. IV.5.8.2. La amplasarea acestor reele se vor avea n vedere
: gruparea reelelo r asemenea i sistematizarea traseelor pentru a afecta ct mai puin
din teren, respectarea condiiilor specifice de alctuire i pozare, respectarea regl
ementrilor tehnice privind vecintatea traseelor i rezolvarea interseciilor. IV.5.8.3
. n cazul spitalelor mari, sau aplatformelor spitaliceti comune mai multoruniti sani
tare, se vorprevedea,pe traseele principale, galerii vizibile n care se vor monta
toate reelele care nu prezint incompatibiliti de amplasare n acest sistem.

IV.5.8.4. Reelele pentru utiliti nu se vor amplasa sub aleile carosabile pentru anu
bloca circulaia nincint pe perioada interveniilorpentru reparaii. ANEXE GENERALE AI
SCHEME FUNCIONALE PRIVIND PRINCIPALELE COMPARTIMENTEI SECTOARE AII. CONDIII PRIVIND
DERULAREA PROCESULUIDE PROIECTARE, REALIZAREA I EXPLOATAREA CONSTRUCIILOR SPITALI
CETI ffd8ffe000104a46494600010201011f011f0000ffe20ad44943435f50524f46494c 4500010
100000ac441444245021000006d6e74725247422058595a2007d70006 00130010001f0032616373
704d534654000000004945432073524742000000000 0000000000000000000f6d6000100000000d
32d41444245000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000 00000000000012637072740000015c0000004e64657363000001ac0000006c777
470740000021800000014626b70740000022c000000147258595a00000240000 000146758595a0
0000254000000146258595a0000026800000014646d6e64000 0027c00000070646d6464000002ec
000000887675656400000374000000867669 6577000003fc000000246c756d69000004200000001
46d6561730000043400000 02474656368000004580000000c72545243000004640000000e675452
4300000 4740000000e62545243000004840000000e76636774000004940000063074657 8740000
0000436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d 5061636b61726420436f6
d70616e79204d6f646966696564207573696e6720416 46f62652047616d6d610000006465736300
000000000000127352474220494543 36313936362d322e310000000000000000000000127352474
2
ffd8ffe000104a4649460001020100fd00fd0000ffe20ad44943435f50524f 46494c45000101000
00ac441444245021000006d6e74725247422058595 a2007d7000600130010001f0032616373704d
5346540000000049454320 735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d4
14 44245000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000
0000000000000000000000012637072740000015c0 000004e64657363000001ac0000006c777470
740000021800000014626b 70740000022c000000147258595a00000240000000146758595a00000
25 4000000146258595a0000026800000014646d6e640000027c0000007064 6d6464000002ec000
000887675656400000374000000867669657700000 3fc000000246c756d6900000420000000146d
65617300000434000000247 4656368000004580000000c72545243000004640000000e675452430
000 04740000000e62545243000004840000000e76636774000004940000063 0746578740000000
0436f70797269676874202863292031393938204865 776c6574742d5061636b61726420436f6d70
616e79204d6f646966696564 207573696e672041646f62652047616d6d610000006465736300000
0000 0000012735247422049454336313936362d322e31000000000000000000 00001273524742
ffd8ffe000104a4649460001020100f100f10000ffe20ad44943435f50524f 46494c45000101000
00ac441444245021000006d6e74725247422058595 a2007d7000600130010001f0032616373704d
5346540000000049454320

735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d414 44245000000000000000
000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000
12637072740000015c0 000004e64657363000001ac0000006c777470740000021800000014626b
70740000022c000000147258595a00000240000000146758595a0000025 4000000146258595a000
0026800000014646d6e640000027c0000007064 6d6464000002ec00000088767565640000037400
0000867669657700000 3fc000000246c756d6900000420000000146d65617300000434000000247
4656368000004580000000c72545243000004640000000e675452430000 04740000000e6254524
3000004840000000e76636774000004940000063 07465787400000000436f707972696768742028
63292031393938204865 776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79204d6f64696669656
4 207573696e672041646f62652047616d6d6100000064657363000000000 000001273524742204
9454336313936362d322e31000000000000000000 00001273524742 ffd8ffe000104a464946000
1020100f200f20000ffe20ad44943435f50524f 46494c4500010100000ac441444245021000006d
6e74725247422058595 a2007d7000600130010001f0032616373704d5346540000000049454320
735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d414 44245000000000000000
000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000
12637072740000015c0 000004e64657363000001ac0000006c777470740000021800000014626b
70740000022c000000147258595a00000240000000146758595a0000025 4000000146258595a000
0026800000014646d6e640000027c0000007064 6d6464000002ec00000088767565640000037400
0000867669657700000 3fc000000246c756d6900000420000000146d65617300000434000000247
4656368000004580000000c72545243000004640000000e675452430000 04740000000e6254524
3000004840000000e76636774000004940000063 07465787400000000436f707972696768742028
63292031393938204865 776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79204d6f64696669656
4 207573696e672041646f62652047616d6d6100000064657363000000000 000001273524742204
9454336313936362d322e31000000000000000000 00001273524742 ffd8ffe000104a464946000
1020100e900e90000ffe20ad44943435f50524f 46494c4500010100000ac441444245021000006d
6e74725247422058595 a2007d7000600130010001f0032616373704d5346540000000049454320
735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d414 44245000000000000000
000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000
12637072740000015c0 000004e64657363000001ac0000006c777470740000021800000014626b
70740000022c000000147258595a00000240000000146758595a0000025 4000000146258595a000
0026800000014646d6e640000027c0000007064 6d6464000002ec00000088767565640000037400
0000867669657700000 3fc000000246c756d6900000420000000146d65617300000434000000247
4656368000004580000000c72545243000004640000000e675452430000 04740000000e6254524
3000004840000000e76636774000004940000063

07465787400000000436f70797269676874202863292031393938204865 776c6574742d5061636b
61726420436f6d70616e79204d6f646966696564 207573696e672041646f62652047616d6d61000
00064657363000000000 0000012735247422049454336313936362d322e31000000000000000000
00001273524742 ffd8ffe000104a4649460001020100f800f80000ffe20ad44943435f50524f 4
6494c4500010100000ac441444245021000006d6e74725247422058595 a2007d700060013001000
1f0032616373704d5346540000000049454320 735247420000000000000000000000000000f6d60
00100000000d32d414 44245000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00000000000000000000000000000000000000012637072740000015c0 000004e64657363000001
ac0000006c777470740000021800000014626b 70740000022c000000147258595a0000024000000
0146758595a0000025 4000000146258595a0000026800000014646d6e640000027c0000007064 6
d6464000002ec000000887675656400000374000000867669657700000 3fc000000246c756d6900
000420000000146d65617300000434000000247 4656368000004580000000c72545243000004640
000000e675452430000 04740000000e62545243000004840000000e76636774000004940000063
07465787400000000436f70797269676874202863292031393938204865 776c6574742d5061636b
61726420436f6d70616e79204d6f646966696564 207573696e672041646f62652047616d6d61000
00064657363000000000 0000012735247422049454336313936362d322e31000000000000000000
00001273524742 ffd8ffe000104a4649460001020100e500e50000ffe20ad44943435f50524f 4
6494c4500010100000ac441444245021000006d6e74725247422058595 a2007d700060013001000
1f0032616373704d5346540000000049454320 735247420000000000000000000000000000f6d60
00100000000d32d414 44245000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00000000000000000000000000000000000000012637072740000015c0 000004e64657363000001
ac0000006c777470740000021800000014626b 70740000022c000000147258595a0000024000000
0146758595a0000025 4000000146258595a0000026800000014646d6e640000027c0000007064 6
d6464000002ec000000887675656400000374000000867669657700000 3fc000000246c756d6900
000420000000146d65617300000434000000247 4656368000004580000000c72545243000004640
000000e675452430000 04740000000e62545243000004840000000e76636774000004940000063
07465787400000000436f70797269676874202863292031393938204865 776c6574742d5061636b
61726420436f6d70616e79204d6f646966696564 207573696e672041646f62652047616d6d61000
00064657363000000000 0000012735247422049454336313936362d322e31000000000000000000
00001273524742 ffd8ffe000104a4649460001020100fe00fe0000ffe20ad44943435f50524f4
6494c4500010100000ac441444245021000006d6e74725247422058595a 2007d700060013001000
1f0032616373704d53465400000000494543207 35247420000000000000000000000000000f6d60
00100000000d32d4144 42450000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000012637072740000015c00 00004e64657363000001
ac0000006c777470740000021800000014626b7 0740000022c000000147258595a0000024000000
0146758595a00000254 000000146258595a0000026800000014646d6e640000027c00000070646
d6464000002ec0000008876756564000003740000008676696577000003 fc000000246c756d6900
000420000000146d656173000004340000002474 656368000004580000000c72545243000004640
000000e6754524300000 4740000000e62545243000004840000000e766367740000049400000630
7465787400000000436f707972696768742028632920313939382048657 76c6574742d5061636b
61726420436f6d70616e79204d6f6469666965642 07573696e672041646f62652047616d6d61000
000646573630000000000 000012735247422049454336313936362d322e31000000000000000000
0 0001273524742 ffd8ffe000104a4649460001020100e700e70000ffe20ad44943435f50524f 4
6494c4500010100000ac441444245021000006d6e74725247422058595 a2007d700060013001000
1f0032616373704d5346540000000049454320 735247420000000000000000000000000000f6d60
00100000000d32d414 44245000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00000000000000000000000000000000000000012637072740000015c0 000004e64657363000001
ac0000006c777470740000021800000014626b 70740000022c000000147258595a0000024000000
0146758595a0000025 4000000146258595a0000026800000014646d6e640000027c0000007064 6
d6464000002ec000000887675656400000374000000867669657700000 3fc000000246c756d6900
000420000000146d65617300000434000000247 4656368000004580000000c72545243000004640
000000e675452430000 04740000000e62545243000004840000000e76636774000004940000063
07465787400000000436f70797269676874202863292031393938204865 776c6574742d5061636b
61726420436f6d70616e79204d6f646966696564 207573696e672041646f62652047616d6d61000
00064657363000000000 0000012735247422049454336313936362d322e31000000000000000000
00001273524742 ffd8ffe000104a4649460001020100f100f10000ffe20ad44943435f50524f 4
6494c4500010100000ac441444245021000006d6e74725247422058595 a2007d700060013001000
1f0032616373704d5346540000000049454320 735247420000000000000000000000000000f6d60
00100000000d32d414 44245000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00000000000000000000000000000000000000012637072740000015c0 000004e64657363000001
ac0000006c777470740000021800000014626b 70740000022c000000147258595a0000024000000
0146758595a0000025 4000000146258595a0000026800000014646d6e640000027c0000007064 6
d6464000002ec000000887675656400000374000000867669657700000 3fc000000246c756d6900
000420000000146d65617300000434000000247 4656368000004580000000c72545243000004640
000000e675452430000 04740000000e62545243000004840000000e76636774000004940000063
07465787400000000436f70797269676874202863292031393938204865 776c6574742d5061636b
61726420436f6d70616e79204d6f646966696564

207573696e672041646f62652047616d6d6100000064657363000000000 00000127352474220494
54336313936362d322e31000000000000000000 00001273524742 ffd8ffe000104a46494600010
20100e300e20000ffe20ad44943435f50524f 46494c4500010100000ac441444245021000006d6e
74725247422058595 a2007d7000600130010001f0032616373704d5346540000000049454320 73
5247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d414 4424500000000000000000
0000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000012
637072740000015c0 000004e64657363000001ac0000006c777470740000021800000014626b 70
740000022c000000147258595a00000240000000146758595a0000025 4000000146258595a00000
26800000014646d6e640000027c0000007064 6d6464000002ec0000008876756564000003740000
00867669657700000 3fc000000246c756d6900000420000000146d65617300000434000000247 4
656368000004580000000c72545243000004640000000e675452430000 04740000000e625452430
00004840000000e76636774000004940000063 07465787400000000436f70797269676874202863
292031393938204865 776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79204d6f646966696564
207573696e672041646f62652047616d6d6100000064657363000000000 00000127352474220494
54336313936362d322e31000000000000000000 00001273524742 ffd8ffe000104a46494600010
20100df00df0000ffe20ad44943435f50524f 46494c4500010100000ac441444245021000006d6e
74725247422058595 a2007d7000600130010001f0032616373704d5346540000000049454320 73
5247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d414 4424500000000000000000
0000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000012
637072740000015c0 000004e64657363000001ac0000006c777470740000021800000014626b 70
740000022c000000147258595a00000240000000146758595a0000025 4000000146258595a00000
26800000014646d6e640000027c0000007064 6d6464000002ec0000008876756564000003740000
00867669657700000 3fc000000246c756d6900000420000000146d65617300000434000000247 4
656368000004580000000c72545243000004640000000e675452430000 04740000000e625452430
00004840000000e76636774000004940000063 07465787400000000436f70797269676874202863
292031393938204865 776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79204d6f646966696564
207573696e672041646f62652047616d6d6100000064657363000000000 00000127352474220494
54336313936362d322e31000000000000000000 00001273524742 ffd8ffe000104a46494600010
20100c500c50000ffe20ad44943435f50524f 46494c4500010100000ac441444245021000006d6e
74725247422058595 a2007d7000600130010001f0032616373704d5346540000000049454320 73
5247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d414 4424500000000000000000
0000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000012
637072740000015c0 000004e64657363000001ac0000006c777470740000021800000014626b

70740000022c000000147258595a00000240000000146758595a0000025 4000000146258595a000
0026800000014646d6e640000027c0000007064 6d6464000002ec00000088767565640000037400
0000867669657700000 3fc000000246c756d6900000420000000146d65617300000434000000247
4656368000004580000000c72545243000004640000000e675452430000 04740000000e6254524
3000004840000000e76636774000004940000063 07465787400000000436f707972696768742028
63292031393938204865 776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79204d6f64696669656
4 207573696e672041646f62652047616d6d6100000064657363000000000 000001273524742204
9454336313936362d322e31000000000000000000 00001273524742 ffd8ffe000104a464946000
10201011301120000ffe20ad44943435f50524f 46494c4500010100000ac441444245021000006d
6e74725247422058595 a2007d7000600130010001f0032616373704d5346540000000049454320
735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d414 44245000000000000000
000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000
12637072740000015c0 000004e64657363000001ac0000006c777470740000021800000014626b
70740000022c000000147258595a00000240000000146758595a0000025 4000000146258595a000
0026800000014646d6e640000027c0000007064 6d6464000002ec00000088767565640000037400
0000867669657700000 3fc000000246c756d6900000420000000146d65617300000434000000247
4656368000004580000000c72545243000004640000000e675452430000 04740000000e6254524
3000004840000000e76636774000004940000063 07465787400000000436f707972696768742028
63292031393938204865 776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79204d6f64696669656
4 207573696e672041646f62652047616d6d6100000064657363000000000 000001273524742204
9454336313936362d322e31000000000000000000 00001273524742 ffd8ffe000104a464946000
1020100f100f10000ffe20ad44943435f50524f 46494c4500010100000ac441444245021000006d
6e74725247422058595 a2007d7000600130010001f0032616373704d5346540000000049454320
735247420000000000000000000000000000f6d6000100000000d32d414 44245000000000000000
000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000
12637072740000015c0 000004e64657363000001ac0000006c777470740000021800000014626b
70740000022c000000147258595a00000240000000146758595a0000025 4000000146258595a000
0026800000014646d6e640000027c0000007064 6d6464000002ec00000088767565640000037400
0000867669657700000 3fc000000246c756d6900000420000000146d65617300000434000000247
4656368000004580000000c72545243000004640000000e675452430000 04740000000e6254524
3000004840000000e76636774000004940000063 07465787400000000436f707972696768742028
63292031393938204865 776c6574742d5061636b61726420436f6d70616e79204d6f64696669656
4 207573696e672041646f62652047616d6d6100000064657363000000000 000001273524742204
9454336313936362d322e31000000000000000000

00001273524742 AII. CONDIII PRIVIND DERULAREA PROCESULUI DE PROIECTARE, REALIZARE


A I EXPLOATAREA CONSTRUCIILOR SPITALICETI AII.l. CONSIDERENTE GENERALE Derularea pr
ocesului de proiectare,realizarea i execuia construciilor spitaliceti se va face n co
nformitate cu indicaiile menionate n prezenta anex, cuprecizarea c, n acelai timp, se
a respecta ntreaga legislaie nvigoare la data proiectrii i realizrii investiiei. AII.2
DERULAREAPROCESULUI DE PROIECTAREPE FAZESI ETAPE CONFORM CU REGLEMENTRILE LEGALE
IN VIGOARE Al1.2.1.1 Operafiuni istudii preliminareiniierii investiiilor AII.2.1.1
Fundamentarea necesitii realizrii de spitale noi, de extindere i completare a servic
iilor medic ale n raport cudezvoltarea localitilor, se va face de ctre organele admi
nistraiei locale, mpreun cu Direciile Sanitare Judeene,pe baz de studii i analize mult
criteriale ale situaiei existente nteritoriu, ale disfuncionalitilor evideniate i ale
cerinelorde perspectiv pe termen mediu i lung. AII.2.1.2. nplanurile urbanistice gen
erale i zonale (PUG i PUZ), elaboratepentru localitile urbane i rurale, se vor cuprin
de noile obiective spitaliceti, rezervnduse amplasamente care s asigure condiii core
spunztoare acestui tip de uniti sanitare (conform Regulamentului general de urbanis
m aprobat prin HG 525/1996 i cerinelorde la Cap. IVdin prezentul Normativ). Verifi
carea caracteristicilor terenurilorpropuse pentru amplasarea de spitale se va fa
ce anterior cuprinderii n PUG i PUZ, prin studii topometrice, geotehnice, de ncadra
re n mediul natural i construit existent. Pentru amplasamentele destinate spitalel
or, precum i pentru zonele de influen adiacente, se vor face precizri speciale n Regu
lamentele urbanistice locale privind vecintile admise i regimul construit al acestor
a, arterele de circulaie i mijloacele de transport incomun, dotrile tehnico edilita
re obligatorii, etc. AII.2.1.3. Determinarea capacitii, profilului i structurii med
icale a viitoarelor obiective spitaliceti se va face de ctre organismele i specialit
ii cu responsabiliti nmanagementul reelei de asisten medical prin analize i studii pr
a

bile privind starea desntate i structura populaiei din teritoriu, recurena i morbidita
tea unorpatologii generale sau specifice zonei, tendina de evoluie pe termen mediu
i lung a necesitilor de asist en sanitar, oportunitatea dezvoltrii n cadrul noilor u
a unor funci uni medicale asociate (dispensar, sectorde nvmnt i/sau cercetare despecia
itate). Datele din aceste studii vor fi analizate de invest itorpentru ntocmirea
temei cadru a viitoarei investiii. AII.2.2. Iniierea investiiei AII.2.2.1. Iniierea
investiiilorce se vor finana dinfonduri publice, definite ca laII. 1.3. i 2, se fa
ce pe baza .Studiului de pre fezabilitate
caredetermin, pe baza datelor tema cadru ia condiiilor specifice unor amplasamente
date,parametrii uniti spitaliceti: tema deproiectare propriuzis cuprinznd caracterist
icile spaiofuncio i tehnicomedicale volumul cheltuielilor estimate a finecesare pent
ru realizarea obiectiv (costuripentru proiectare, execuie,dotare medical, lucrri co
nexe de ini public etc). Studiul de prefezabilitate" se ntocmete, n conformitate cu
Nori metodologice privind coninutul cadruprecizate de Ordinul comunMF ML nr. 1743
/69/N/1996, prin grija ordonatorului decredite (investitor), de <persoana juridi
c achizitoare, prin fore proprii sau cu sprijinul unor consul specializai n proiecta
rea construciilor spitaliceti. Studiul de prefezabilitate" se aprob de ctre ordonator
ul de credite. AII.2.2.2. Pentru investiii realizate integral din fonduriprivate
nu este impus ela bounui Studiu de prefezabilitate. Investitorul va obine ns avizul
Ministe Sntii sau al organismelor competente din subordinea acestuia referii princip
alele date de tem ale spitalului pe care intenioneaz s1 real (capacitate, profil med
ical, structura i organizarea serviciilor medicale). AII.2.2.3. Concomitent inves
titorul ntreprinde demersurile i operaiunile necesare sta terenurilorde amplasare i
clarificrii statutului juridic al deinerii i util acestuia (concesionare, transfer,
cumprare, eventual expropriere)dac acesl sunt proprietatea investitorului. AII.2.
2.4. Pentru alte terenuridect cele prevzute cu destinaia spitale prin PUG i P vor nto
cmi, la iniiativa investitorului sau a administraiei locale, p urbanistice de deta
liu (PUD) prin care se vor evidenia: capabilitatea terenului i azonelor nvecinate d
e a satisface con necesare pentru amplasarea unui spital modulde integrare al noi
i construcii spitaliceti n cadrulurbanistic ej saupreconizat, impactul acestuia asu
pra zonei etc. AII.2.2.5. Pentru terenurile de amplasare

prezervate prin PUG sau PUZ, ct ipenti studiate prin PUD, se va obine ^Certificatul
de urbanism", document ei autoritatea administraiei publice locale. Prin Certific
atul de urbanis specific, pe lng regi mul juridic ieconomic al terenului, condiiile t
ehr utilizare a acestuia,precum i avizele tehnice ce trebuie obinute de la organ l
ocale responsabile cu gospodrirea resurselordinteritoriu, a infrastructu reelelor
edilitare, cuproteci a mediului etc. AII.2.2.6. n cazul ncare este posibil alegerea n
tre mai multe amplasamente nlocalitii, aceasta se va face pe baza unor studii de am
plasament cu i comparative privind avantajele i dezavantajele fiecrui terennrap ade
cvarea la cerinele temei programpropu se. n aceast situaie se vor certificate de urb
anism pentru toate terenurile supuse analizei. AII.2.3. Proiectarea construciilor
spitaliceti AII.2.3.1. Cadrulpentru alegerea corect aproiectantului cu competena t
ehnic i experiena necesar proiectrii complexe a unitilor spitaliceti este, pentru inv
iiile publice, licitaia de adjudecare a proiectrii, organizat conform reglementrilor
legale nvigoare, stipulate n HG 727/1993. Pentru obiective spitaliceti de mare ampl
oare i importan naional, investitorii sau administraia public pot iniia, n prealabil
anizarea unui concurs de arhitectur. AII.2.3.2. Pebaza Temei deproiectare aprobat
odat cu Studiul de prefezabilitate, a stipulaiilor irecomandrilor din Certificatul d
e urbanism i din avizele tehnice, proiectantul desemnat ntocmete Studiul de fezabili
tate". n cadrul cruia elaboreaz Tema de tehnologie medical, definitiveaz concepia spat
io funcional i plastic arhitectural a viitorului spital i planul general de organizar
e a incintei, stabilete soluiile tehnice pentru lucrr ile de construcii i instalaii n
uncie de principalele echipamente i dotri medicale prevzute, estimeaz costurile de in
vestiie peobiecte i categorii de lucrri i ntocmete devizul general al obiecti vului. A
II.2.3.3. Pentru investiiile publice Studiul de fezabilitate" se aprob, potrivit pr
evederilordin Legea 72/1996 a finanelorpublice, de ctre guvernsau ordonatorii prin
cipali de credite, n funcie de mrimea investiiei i competenelor valorice de aprobare.
Frun Studiu de fezabilitate aprobat conform prevederilor legale nu este permis fina
narea urmtoarelor faze de proiectare. AII.2.3.4. Proiectul tehnic" este urmtoarea fa
z de proiectare ce se elaboreaz de acelai proiectant care a ntocmit Studiul de fezab
ilitate. Pentru investiiile realizate parial sau integral din fonduri publice, reg
lementrile legale

prevd cuprinderea n cadrul Proiectului tehnic a documentaiilor necesare pentru lici


taia de adjudecare a execuiei lucrrilor, respectiv ..caiete de sarcini" i..liste cu
cantiti de lucrri" (conform precizrilor din Ord. comun MF MLPAT nr.1743/69/N/1996). n
cazul investiiilor de la alineatul precedent, Proiect ul tehnic se aprob de ctreor
donatorulde credite, pentru ncadrarea n indicatorii tehnicoeconomici aprobai la Stu
diul de fezabilitate. Depirea acestor indicatori conduce la remiterea proiectului
spre aprobarela forurile abilitate prinLegea 72/1996. A.II.2.3.5. Proiectul tehn
ic se supune verificrii n ceea ce privete respectarea cerinelorde calitate a constru
ciilor, conformprevederilor Legii 10/19 95, nintegralitatea lui (inclusiv document
aia tehnic ce se nainteaz autoritii administraiei locale pentru autorizarea construci
. Verificarea Proiectelor tehnice se face numai de ctre verificatori atestai, conf
orm Hotrrii Guvernului nr. 925/1995, nbaza regulamentului de procedur aprobat. A.II.
2.3.6. Oparte aproiectului tehnic verificat, ..proiectulpentru autorizaia de cons
truire", nsoit de avizele tehnice ( solicitate prin Certificatulde urbanism i de do
vada titlului de proprietate sau concesionare a terenului, constituie documentaia
n baza creia autoritatea administraiei publice emite Autorizaia de construire, fr de
care nu se poate ncepe execuia obiectivului. A.II.2.3.7. Detaliile de execuie", ulti
ma faz de proiectare, se ntocmesc de la caz la caz de ctre proiectant saude ctre ant
reprenorul lucrrii, curespectarea prevederilordin Proiectul tehnic i Caietele de s
arcini. Elaborarea detaliilorde execuie se poate face nainte de nceperea lucrrilor nan
tier saupe parcursul execuiei acestora. Punerea lor n aplicare se va face dup verif
icarea de ctreun verificator atestat. A.II.3. REALIZAREA LUCRRILOR DE CONSTRUCII IIN
STALAII A.II.3.1. Execuia investiiilor publice se adjudec pe baz de licitaie public,
ondiiile stabilite de ord. guv. nr. 12/1993 i 15/1993, potrivit Regulamentului ap
robat prin Hot.Guv.nr. 592/1993. Proiectul tehnic, verificat i aprobat, mpreun cu a
nexele sale (Caiete de sarcini i Liste cu cantiti de lucrri) sunt parte component a d
ocumentaiei de licitaie i servesc la ntocmirea ofertelordectre contractani, iar dup ad
udecarea executantului, la ntocmirea contractelor de execuie ale obiectivului de i
nvestiie. A.II.3.2. Execuia lucrrilordeconstrucii i instalaii se va face n termenul im
us prin Autorizaia de construire, curespectarea condiiilorpuse de emitentul Autori
z aiei privind organizarea antierului. A.II.3.3. Verificarea calitii execuiei constru
ciilor i instalaiilorpe faze i categorii de lucrri este obligatorie. Ea se efectueaz d
e ctre: investitor, prin

ageni deconsultan idirigini despecialitate atestai conform HG 925/1995 proiectant, pri


specialitii si, obligai s participe la verificarea n antier a modului cum se execut l
crrile cuprinse n proiecte executant, prin personalul propriu i responsabilii tehnic
i cu execuia atestai con form HG 925/1995 organele Inspeciei de stat n construcii. A.I
I.3.4. Echiparea cu aparatur tehnicomedical i utilajele funcionale necesare este o c
omponent de baz a funcionalitii unitilor spitaliceti n raport cu cerinele de calita
are trebuie s le asigure construcia. Condiiile de montaj, racordurile i alimentarea
cu instalaii a aparaturii i utilajelor se stabilesc, dup caz, prin proiectul de teh
nologie i/sau detalii de montaj, elaborate deproiectant, mpreun cu furnizorul adjud
ecat prinlicitaie i se execut, n funcie de stipulaiile din contractele de livrare, sau
de ctre furnizor, sau de ctre executantul general al lucrrii. Aceste lucrri trebuie
s concorde cu pre vederile generale ale proiectului i s nu diminueze calitatea ceru
t pentru construcie. A.II.3.5. ..Recepia construciilor" constituie procedura de cert
ificare a realizrii lucrrilor i cu celelalte documente cuprinse ncartea tehnic a cons
truciei ntocmit de investitor. Recepia construciilor se efectueaz de ctre investitor (
roprietar), nprezena proiectantului i executantului, ndou faze: la terminarea lucrrilo
rde execuie ila expirarea perioadeide garanie. Dup punerea n funciune a construciilor
e deruleaz perioada de izarantie legal, interval n care se evideniaz i remediaz defect
le calitative ale lucrrilor de construcii iinstalaii, constatate pe parcursul exploa
trii. A.II.4. EXPLOATAREA CONSTRUCIILOR SPITALICETI A.II.4.1. Urmrirea n exploatare a
construciilor se efectueaz pe toatdurata lorde existen. Proiectantul stabilete prindo
cumentaia tehnic elaborat (caiete de sarcini, inst ruciuni tehnice de exploatare, pr
oiecte de urmrire ntimp a comportrii construciilor, instalaiilor i echipamentelor) mod
ul adecvat de explotare a cldirilor spitaliceti, pentru meninerea cerinelor de calit
ate a acestora. A.II.4.2. Proprietarul, utilizatorul (beneficiarul de folosin) i/sa
u administratorii spitalului au obligaia de a efectua la timp lucrrile de ntreinere i
reparaiile necesare, pent ru a nu se produce degradri ale construciilor i instalaiil
or care s afecteze paramentrii de funcionalitate stabilii prin proiect. A.II.4.3. I
nterveniile la construcii i instalaii, pe duratade existen a cldirilor spitaliceti, p
ru reamenajri cu aparatur medical, ex tinderi, se vor face pe bazaunuiproiect aviza
t de proiectantul iniial al obiectivului sau a unui proiect fundamentat pe conclu
ziile unei expertize tehnice, ntocmit

de un expert tehnic atestat (conform HG 925/1995). A.II.4.4. Cartea tehnic a cons


truciei va fi pstrat pe toat durata de existen a acesteia, proprietarul (beneficiarul
de fo losin) avnd obligaia de a o completa cu toate documentele i documentaiile tehnic
e referitoare la diferitele constatri de defeciuni, expertizri, lucrri de reparaii si
intervenii, modernizri etc, executate pe parcurs. La nstrinarea construciei, proprie
tarul (beneficiarulde folosin) va preda cartea tehnic noului proprietar(beneficiar)
. A.II.4.5. Orice reamenajri, modernizri, refuncionalizri i extinderi ale cldirilor sp
italiceti existente, efectuate din fonduri publice, vorurma aceleai demersuri lega
le de iniiere, avizare aprobare, proiectare, execuie ca i pentru o construcie nou. A.
II.4.6. Pentru orice intervenii la cldirile spitaliceti existente, cu execepiile meni
onate n Legea 50/1991, se va solicita i obine autorizaia de construire,urinnd aceeai p
rocedur ca pentru o construcie nou. A.II.4.7. La dezafectarea, demontarea sau demol
area construciilor spitaliceti se vor respecta prevederile Legii 10/1995privind pos
tutilizarea construciilor". Demolarea construciilor se autorizeaz de administraia pu
blic local conform prevederilor Legii 50/1991 (Autorizaia de desfiinare). ANEXA A.II
.2. a LISTA AVIZELOR I ACORDURILOR CE TREBUIE OBINUTE DIINVESTITOR (BENEFICIAR DE
FOLOSIN) PE PARCURSUI ELABORRII PROIECTULUI A. n faza de studiu a planului urbanisti
c de detaliu (PUD): avize de principiu din partea administratorilor reelelorpubli
ce, privind asigurarea c utilitile necesare noului obiectiv (alimenta re cu ap, can
alizare, alimentare cu energi termic, electric, telefonie, gaze naturale etc.) pre
cum i modul de racor dare (branare la reelele existente n zon avize de principiu din p
artea administratorilor domeniului publice, drumurilorpublice reelelor de transpo
rt public etc. dup caz avizul comisiilor de specialitate i responsabililor legali
pentru amplasamente situate z one protejate (istorice, arhitectural urbanistice
etc.) dup caz alte avize solicitate de autoritatea care aprob PUD.

B. n fazade Studiu de prefezabilitate i Studiu de fezabilitate (pentru in vestiiile


publice) sau faza de studii preliminare (pentru investiiile private): Certificat
de Urbanism avizul Direciei Sanitare locale sau al Ministerului Sntii avizele tehnice
privind asigurarea utilitilor (dac terenul era prevzut ca destinaie pri PUZ i nu sa ma
i elaborat PUD) avizul Inspectoratului de Poliie Sanitar i Medicin Preventiv (IPSMP) a
izul autoritii teritoriale pentruprotecia mediului avizul autoritii locale privind pro
tecia la incendiu alteavizesolicitate prinCertificatul de urbanism saude ctre organ
elede avizar apr obareale investiiilor publice. C. n faza de Proiect tehnice: aviz
ul comisiei teritoriale privind protecia la radiaii avizul autoritii locale pentru apr
area civil privind amenajarea de adposturi subteran (conf. HG 531/1992). CUPRINS V
OLUMUL 2 V. CERINE privind proiectarea cldirilor spitaliceti conform prevederii Leg
ea10/1995 V.l. Rezisten i stabilitate .......................... ..................
........... ............. .............157 Anexa V.l.Documente conexe...........
.................................................. ...... ..........169
V.2. Sigurana n exploatare............. ............. ..............................
..........................171 Anexa V.2. Documente conexe.......................
......................................... ..............186 V.3. Sigurana la foc.
................................... ............................................
.................188 Anexa V.3. Documente conexe V.4. Igiena, sntateaoamenilor, re
facerea i protecia mediului.......................................................
...................................................... ....................197 V
.4.(A) Igiena mediului interior.................................................
........................... .............197 V.4.(A).l. Mediul higrotermic......
......................................................................197

Anexa V.4.(A).l. Documente conexe V.4. (A).2. Igiena aerului....................


...............................................................201 Anexa V.4.(A)
.2. Documente conexe V.4.(A).3. Igiena finisajelor.............................
......................................................207 V.4. (A).4. Igiena viz
ual..............................................................................
....... 208 Anexa I.4.(A).4. Documente conexe V.4.(A).5. Igiena auditiv .........
...................... ...................................................214 V.
4.(B) Igiena apei ..............................................................
.................................................214 Anexa V.4.(B). Documente co
nexe Anexa V.4.(C) Documente conexe V.4.(C) Igiena evacurii rezidurilor lichide..
.......................................................................... ..227
V.4. (D) Igiena evacurii rezidurilorsolide......................................
.................................. .....220 V.4.(E). Protecia mediului ..........
................................................................................
........ .222 Anexa V.4. Documente conexe V.5. Izolaie termic, hidrofug i economie d
e energie ......................................................................
......................................................... .....................2
24 Anexa V.5. Documente conexe V.6. V.6Protecia mpotriva zgomotului...............
.......................................... .....................................
...................................23 0 Anexa V.6. Documente conexe V. CERINE pri
vind proiectarea cldirilor spitaliceti conform prevederi Legea 10/1995 CONSIDERENT
E GENERALE Cele ase cerine, obligatoriu a fi meninute pe ntreaga durat de existen a cl
rii, conformprevederilor Legii 10/1995 sunt urmtoarele: 1Rezisten i stabilitate 2Sig
urana n exploatare 3Sigurana la foc 4Igiena, sntatea oamenilor, refacerea i protecia m
diului 5Izolarea termic, hidrofug i economia de energie 6Protecia la zgomot Categori
ile de utilizatori ale cror cerine, privind funcionalitatea, calitate a i sigurana co
nstruciilor i instalaiilor, trebuie soluionate cuprioritate, sunt nordine: pacienii (c
u prioritate special cei cu afeciuni grave) personalul medical (cuprioritate, cei
implicai direct nactiviti medicale cu grad ridicat de risc pentru bolnavi) personalu
l paramedical ce desfoaractiviti tehnologicesau tehnicepericuloas e.

Riscurile avute n vedere n cazul cldirilor spitaliceti sunt: a. generale comune tutu
ror cldirilor civile b. specifice spitalelor rezultate din: aglomerare de persoan
e cu capaciti fizice i psihice diminuate aglomerare de persoane purttoarede infecii m
icrobiene, concomitent cu concentrarea de activiti (acte medicale) care comport man
ipulri ale germenilorpatogeni cu risc de proliferare irspndire aglomerare de tehnolo
gii, echipamente, instalaii, cup otenial de producereaaccidentelor. Prezentul norm
ativse refer, n principal, la c erinele utilizatorilor raportatela riscurile specif
ice spitalelor. VI. REZISTEN I STABILITATE V.l.l. CONSIDERENTE GENERALE V. 1.1.1. C
onstruciile destinate spitalelor trebuie s asigure satisfacerea exigenelor utilizat
orilor pe ntreaga durat de serviciu n condiiile unei exploatri normale. De asemenea,
s pitalele fiind construcii de importan vital pentru societate, ele trebuie s se menin
stare de funcionare integral n timpul cutremurelor sau ale altorcalamiti na turale.
Pentru realizarea acestor deziderate este necesar ca ncrcrile susceptibile de aacion
a asupra cldirii n timpul execuiei ipe ntreaga duratde exploatare s nu se produc nici
ul din urmtoarele evenimente: a. prbuirea total sau parial a cldirii b. deformri de
inadmisibil ale elementelor structurale care s provoace avarierea elementelor nest
ructurale ale cldirii, a instalaiilor sau a aparaturii medicale c. avarii ale const
ruciei rezultnd dinaccidente tehnice, V.1.1.2. Asigurarea unei comportri adecvate a
cldirilor spitaliceti n raport cu cerina de rezisten i stabilitate se va urmri n to
apelede realizare a i nvestiiei (iniiere, proiectare, execuie), precum ipe parcursul
exploatriiacestora(analiza comportrii timp). V.1.1.3. Spitalele vor fi proiectate
i realizate astfel nct s fie satisfcut cerina de rezisten i stabilitate att pentr
de amplasament i pentru ansamblul cldirii, ct i pentru fiecare din prile componente a
le acesteia: infrastructura de rezisten (fundaii directe, fundaii indirecte, zidurid
e sprijin, pereii i planeele subsolurilor, etc) suprastructura de rezisten (elemente i
subansambluri structurale verticale i orizontale) elemente nestructurale (de nchide
re, compartimentare, nvelitori pe arpant, ii&ane suspendate etc) ' instalaii aferente
cldirii i elemente de susinere ale acestora elemente de pozare fundaii, susinere i fix
re ale echipamentelor electromecanice i ale aparaturii tehnico medicale.

V.1.1.4. Cerina de rezisten i stabilitate" va fi satisfcut, cuo probabilitate acceptab


l, pe timpul unei durate de exploatare raional a cldirii dinpunct de vedere economic
, respectiv tehnico funcional. V.1.1.5. Satisfacerea cerinei de rezisten i stabilitate
" se va asigura n toate cazurile de solicitare a cldirii, n afar de situaiile unor so
licitri cu probabilitate de producere deosebit de mic i care', din acest motiv, nu
au fost avute n vedere laproiectare,precum i de cazurile n care se produc erori uma
ne grave nfazele de concepie, execuie i utilizare ale cldirii. V.1.1.6. Semnificaiater
menilorutilizai n definirea cerinei derezisten i st abilitate" este: a. Prin ncrcr
ibile de aaciona asupracldirii" se neleg aciunile i efectele unor solicitri care, pedu
ata de existen a cldirii, supun elementele de construcie la eforturi unitare care po
tprovoca deformaii, degradri n timp sauavarii ale acestora. Aciunile pot fi: cu cara
cter permanent: ncrcri gravitaionale, sarcini utile, vibraii etc cu caracter temporar,
darperiodic: ncrcri n zpad,presiune a vntului, seisme cu caracter excepional: inund
xplozii, incendii. b. Prin prbuire" se nelege una din diferiteleforme de cedarea cons
truciei pe ntru carese definesc strile limit ultime. c. Prin deformaii de mrime inadmi
sibil" se nelege deformarea sau fisurarea cldirii sau a unei pri a acesteia sau care a
trage anularea ipotezelor fcute pentru adetermina stabilitatea, rezistena mecanic s
au aptitudinea de exploatare a cldirii sau aunorpri ale acesteia sau acelea care an
treneaz o reducere important a durabilitii cldirii. d. Prin avarii rezultnddin acciden
e tehnice" senelegdistrugeri parialeale elementelor sau subansamblelor construciei,
provocate de elemente accidentale: o explozie, o ncrcare excepional, sau o consecin a
unei erori umane i care ar fi putut fi evitate sau limitate. V.l.2. EXIGENE DE PER
FORMAN CORESPUNZTOARE CERINEI DE REZISTEN ISTABILITATE Cerinei de rezisten i stab
orespund urmtoarele exigene de performan pentru cldirea n ansamblu i pentru prile sa
mponente: V.l.2.1. Rezistena Rezistena unei cldiri presupune excludereaoricror avari
i provenite din eforturile interioare ntro seciune sau ntrunelement de construcie,aa
cum acestea rezult din,proprietile geometrice i mecanice ale materialului i terenului
de fundare, inclusiv din efectul degradrii n timp a acestor proprieti.

V.l.2.2. Stabilitate Stabilitatea unei cldiri presupune excluderea oricror avarii


provenite din: deplasarea de ansamblu (de corp rigid), efectele de ordinulII dat
orate deformabilitii structurii n ansamblu, flambajul sau valoarea unor elemente co
mponente. V.l.2.3. Ductilitate Ductilitatea unei cldiri presupune aptitudinea de
deformare postelastic a elementelor i subansamblelor structurale, deformaii specifi
ce, rotiri fr reducerea capacitii de rezisten n cazul aciunilor statice i fr pierd
citii de absorbie a energiei (ncazul aciunilor dinamice inclusiv cele seismice). V.l.
2.4. Rigiditate Rigiditatea unei cldiri presupune: limitarea deplasrilor i deformaii
lorproduse de aciuni statice, dinamice, seismic e limitareafisurrii, ncazul elemente
lor de beton,beton armat i beton precomprim at. V.1.2.5. Durabilitate Durabilitat
ea unei cldiri se refer la: satisfacerea exigenelor de performan de la V. 1.2.1. V. 1
.2.4. pe toat durata de exploatarea cldirii limitarea deteriorrii premature a materi
alelor i prilorde construcie datorit pr oceselor fizice, chimice i biologice. V.l.3. P
RINCIPII I METODE PENTRU VERIFICAREA SATISFACERII CERINEI DE REZISTEN I STABILITATE"

V.1.3.1. Verificarea satisfacerii cerinei de rezisten i stabilitate" se face, n genera


l, n raport cu strile limit, care se definesc n conformitate cu STAS 10100/075 i se mp
art n dou categorii: a. stri limit ultime (care serefer la exigenele de performan is
itate, rezist en i ductilitate) b. stri limit ale exploatrii normale (care se refer l
xigena de performan de rigiditate). V.1.3.2. Verificarea satisfacerii cerinei de rezi
sten i stabilitate" pe baza conceptuluide stri limit presupune stabilirea unor modele
de calcul corespunztoare care includ toi fact orii susceptibili de a interveni. M
odelele de calcul vorfi suficient de precise pentru a estima comportarea cldirii n
ansamblu i aprilor sale componente. V.l.3.3 In raport cu strile limit ultime, struct
urile de rezisten ale cldirilor se proiecteaz i se execut cu un grad de asigurare core
spunztor,difereniat dup natura cerinelor si cu acceptarea producerii unor eventuale
avarii locale. Aceste cerine sunt: a. Structura n ansamblu precum i prile ei componen
tenutrebuies se prbueas c sau s sufere avarii importante n timpul execuiei i pe toat
u exploatrii normate. b. Accidentele n exploatare (explozii, etc) pot produce avar
ii locale, dar nnici uicaz nu trebuie s provoace degradri n lan, care s conduc la cons
cine disproporionate fa de cauza iniial. c. Intimpul exploatrii trebuie efectuateinspe
ileperiodicecare sindici lucrrile de ntreinere ireparaii pentru a se evita degradarea
elementelo structurale produse de aciuni directedefavorabile sau funcionarea defec
tuoas \ instalaiilor i echipamentelor (protecia mpotriva coroziunii, a infiltraiilorde
lichide, etc).

n general, avariile grave pot fi evitate cu meninerea probabilitii la un nive accept


abil, prin respectarea nivelelor de performan prevzute pentru proiectar cap. V. 1.5
.5. V.1.3.4. ncazul n caremetodele de calcul prevzute n prescripii se dovedesc a fi i
nsuficiente sau nu sunt aplicabile ntro anumit situaie concret, verificare satisface
rii cerinei de rezisten i stabilitate" se poate face i prin ncercri. Desfurarea nc
interpretarea rezultatelor se va face pe baz reglementrilor tehnice specifice. V.
1.3.5. Pentru cldirile spitaliceti, respectarea cerinei se asigur i prin ms urispecif
ic referitoare la: concepiagenerali de detaliu a cldirii, calitateaexecuiei i executar
e lucrrilor de ntreinere necesare proprietile, performanele iutilizarea materialelor
oduselor de construcii V.l.3.6. Asigurarea durabilitii implic msuri deprotecie corespu
nztoare la aciuni i agenilor fizici, chimici i biologici din mediul nconjurtor natural
i de exploatare. V.1.4. FACTORI CARE INTERVIN LA VERIFICAREA SATISFACERI CERINJE
I ESENIALE PE BAZA CONCEPTULUI DE STRI LIMITA Factorii care intervinla verificarea
satisfacerii cerinei pe baza conceptului de st limit sunt: 1aciunile agenilor mecani
ci, 2influenele mediului natural, 3proprietile materialelor, 4proprietile terenului d
e fundare, 5geometria structurii n ansamblu i geometria elementelorde construcii, 6
metodele de calcul. V. 1.4.1. Aciunile agenilor mecanici Pentru calculul spitalelo
r se consider aciunile ncrcrilorpermanente i de exploatare (utile). Clasificarea i gru
area aciunilor, intensitatea acestora precum i ale coeficienilorde siguran asociai sun
t normate (STAS 10101/OA/1/2/2A1). ncrcrile date de echipamente i instalaii speciale
se vor evalua

innd cont de cerinele furnizorilor acestora. V. 1.4.2. Influena mediului natural ncrcr
le din vnt, zpad itemperatura exterioar precum i coeficienii de siguran asociai sun
(10101/20/21/23/23A) ncrcrile seismice convenionale se vor considera conformprevede
rilor normativului PI00 i ale precizrilor de la V.l .6.2. V.l.4.3. Proprietile mater
ialelor V.l.4.3.1. Proprietile de rezisten i de deformaie ale materialelor se definesc
conform principiilorprevzute nstandardulde verificare a siguranei construciilor(STA
S 10101/0). V.l.4.3.2. Valorile caracteristice, coeficienii de siguran pentru princ
ipalele materiale de construcii i valorile de calcul ale rezistenei acestora sunt p
revzute n prescripiile referitoare la proiectarea elementelor de construcii (beton,
oel, zidrie, lemn). Pentru alte materiale de construcii tradiionale (sticl, piatr, ips
os etc) valorile caracteristice sunt prevzute n standardele produselor respective:
STAS 10107/0, STAS 10108/0/1/2, STAS 10104, STAS 856. Pentru materiale de const
rucii care nu sunt standardizate, valorile caracteristice se vor stabili prin agr
ementele tehnice eliberate de laboratoarele abilitate. V.l.4.4. Proprietile terenu
rilor defundare V. 1.4.4.1. Proprietile terenului de fundare se vor stabili prin c
ercetare geologic tehnic i geotehnic nconformitate i cu celelalte reglementri tehnice
specifice. V. 1.4.4.2. Caracteristicile fizicomecanice ale pmnturilor se stabilesc
conformprevederilor standardizate. V. 1.4.4.3. Valorile normate i valorile de ca
lcul ale caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare se stabilesc co
nformreg lementrilor tehnice prevzute pentru diferite tipuri de pmnturi. V. 1.4.5. G
eometria structurii nansamblu V. 1.4.5.1. Parametrii geometrici aistructurii n ans
amblul ei i cei aielementelorde structura se vor ncadra nsistemul de tolerane standa
rdizat (clasele de precizie i valorile toleranelor)n funcie de dimensiunile respecti
ve.

V. 1.4.5.2. Elementele nestructurale de construcie care trebuie s satisfac cerina de


rezistena ista bilitate se vor ncadra nsistemele de tolerane prevzute prin reglementr
le specifice. V. 1.4.5.3. Elementele care nu sunt standardizate se vor ncadra n si
stemul de tolerane prevzut n agrementele tehnice respective. V. 1.4.6. Metodele de
calcul V. 1.4.6.1. Pentru spitale se folosesc, deregul, aceleai metode de calcul c
a i pentru toate celelalte construcii civile i industriale. V. 1.4.6.2. Pentru calc
ulul structurilordin beton armat se va ine scama deprevederile reglementrilor tehn
ice specifice acestora. V. 1.4.6.3. Pentru elementele de structur din beton armat
,beton precomprimat, beton cu armtura rigid,oel i zidrie precum i pentru terenul de fu
ndare, metodele de calcul sunt bazatepe conceptul de stare limit. Pentru elemente
le de structur dinlemn, metoda de calcul este bazat pe conceptulde rezistene admisi
bile. Pentru acestea se pot folosi i metode bazate pe conceptul destare limit, nmsur
a n care sunt acceptate de standardele internaionale. Pentru elementele din aceste
materiale, principiile de baz ale metodelordecalcul sunt standardizate. V.1.5. C
RITERII, PARAMETRI l NIVELURI DEPERFORMANTA V. 1.5.1. Pentru spitale verificarea
satisfacerii cerinei de rezisten i stabilitate se face cu criteriile sau parametrii
de performan folosii pentru toate cldirile civile i industriale precum icu criteriile
specifice din prezenta reglementare. V. 1.5.2. Nivelurile de performan asociate sa
tisfacerii cerinei de rezisten i stabilitate sunt cele corespunztoare construciilordin
clasa de importan Ic onform STAS10100/0. V. 1.5.3. Protecia antiseismic global a spi
talelor trebuie s limiteze avariile clementelor structurale i ncstructurale astfel
ca s se asigure activitatea normal ntimpul i dup producerea unui cutremur de intensi
tate corespunztoare celui avut nvedere laproiectare. Spitalele, din punct de veder
e al proteciei antiseismice, sunt considerate construcii de importana vital pentru s
ocietate clasa Ide importan conform normativPI00 ns alctuite si dimensionate pentru i
ntensitatea unui seism cu o perioada derevenire de 200 ani. V. 1.5.4.

Pentrupereiiinteriorineportanise stabilesc urmtoarele criterii i niveluride p erform


an: a. deformaiile normale aleplanului pereteluisub ncrcrile de exploatarenu trebuie s
depeasc valoarea de 5 mm: b. deformarea instantanee normal a planului peretelui, ntru
npunct situat n cen trul unui clement de perete, datorit rezemrii unei persoane max
. 5 mm: c. deformaia remanent provocatde ncrcrile de exploatare nu trebuie s fie mai m
re de 10% dindefo rmaia instantanee normal pe planul pereilor. V. 1.5.5. Acceleraiav
ibraiilorcldiriisaua uneia din prile sale componentesubac iunea ncrcrilor seismice se
miteaz. n funcie de frecven, dup cumurmeaz: : a) acceleraia vertical (a) n ms nfun
cvena (0 fi 4lHz f 48 Hz f8100 Hz a 10'4 a5 X 10 3102 a6,25XfX104
b) acceleraia vertical (a)infuncie de frecvena (0. eu condiia cavitezaungh iular de to
rsiune a cldirii s fie mai mare de 0.012 rad s. f<l Hz a 0.1 f4 1 2 Hz a 3.6X 103
f2100 Hz a 1.8 X fX10 V. 1.5.6. Variaia vitezei de micare a ascensorului nuva depiva
lorile: :2 2 acceleraia. 1.2 ms deceleraia 9.81 ms
V.1.6. REGULIDEPROIECTARE Prezentele instruciuni stabilesc prevederi deproiectare
specifice construciilorde spitale, completate fa de cele cuprinse n prescripiile cuc
aracter general valabile pentru construciile civile i industriale. La proiectarea
antiseismic a spitalelor se vor aplica prevederile prescripiei Normativ pentru proi
ectarea antiseismic a construciilorde locuine, social culturale, agrozootehnice i in
dustriale" indicativPI00, completate si sau modificate, dup caz,cuprevederile cup
rinse n prezentul normativ. Prezentele prescripii au caracter minimal i nu sunt lim
itative. V. 1.6.1. Principii pentruproiectarea structurilor V. 1.6.1.1. Inproiec
tarea antiseismic bazat pe aplicarea prevederilordin prezentul normativ se admite
ca. sub aciunea cutremurelor avute in vedere la proiectare (definite prin acceler
aiile maxime ale terenului aa cum rezult din harta de microzonare din normastivul P
100 construcia nu poate suferi: a. La dementele structurii de rezisten: degradri lo
cale, limitate ca amploare, n zone cu

deformaii postelastice asociate mecanismului de plastificare urmrit a se realiza p


rin proiectare, n care accesul pentru reparaii este facil, care nu pun n pericol vi
ei omeneti sau valori materiale importante i care nu pot genera ntreruperi de funcion
are b. La elementele nestructurale pe care sunt fixate instalaii i echipamente scum
pe i cu rol eseni al n funciunea spitalului: degradri locale, limitate ca amplasare,
accesibile reparaiilor, care nu punnpericol viei omeneti sau valori materiale import
ante i care nupot genera ntreruperi n funcionare c. La celelalte elementenestructural
e: degradri mai extinse, darcare nupun n peric olviei omeneti sau valori materiale i
mpoftante i care nupot genera ntreruperi de funcionare. V. 1.6.1.2. Legturile dintre
structura cldirii i elementele nestructurale sau instalaiile i echipamentele esenial
e pentru funcionarea spitalului, trebuie s fie capabile s preia fr degradri eforturile
generate de deformaiile cldirii induse de aciunea seismic. V. 1.6.1.3. Infrastructu
ra i fundaiile spitalelor se vor asigura fr avarii semnificative pentru capacitatea
maxim a suprastructurii. V. 1.6.1.4. Pentruoricetip de structur i pentru zona deamp
lasament deformaiilemaxime relativede nivel r max", provocate de aciuneaseismic, vo
r ficel mult: r rmax = =0,0035 conform normativului P100. max He V.l.6.2. Calculu
lde ansamblu al structurilor laaciunea seismic V. 1.6.2.1. Calculul antiseismic se
va face n conformitate cu normativul P100 cu precizarea c la stabilirea ncrcrilor se
ismice pentru calculul de ansamblu al structurii spitalelor, coeficientul de imp
ortan se va considera <x=l ,75. V. 1.6.2.2. Se recomand ca structurile de rezisten al
e construciilor de spital cu mai mult de 2 niveluri i amplasate nzona seismelor de
calcul AB s fie calculate princel puin una dintre metodele de calcul de complexita
te superioarprezentate n Normativul PI00. V. 1.6.3 Alctuirea dedetaliua structurilo
r de rezisten V.l.6.3.1. Infrastructura V. 1.6.3.1.1. Infrastructura construciilorp
entru spitale, care include fundaiile i subsolul, va constitui unsistem spaial capa
bil s transmit la teren ncrcrile verticale i orizontale de calcul, n limitele eforturi
or unitare de calcul ale terenului i ale deformatiilor compatibile cu conditiile
de exploatare normal a cldirilor. Infrastructura se va concepe cao cutie rigid alctu
it din fundaii, pereii subsolului, placa pardoselii subsolului i planeului peste subs
ol. Infrastructurarigid se recomand i la cldirile cu

subsol cu regim mic i mediu de nlime, n general pentru toate tipurile de cldiri cu sub
sol. Se prevede obligatoriu n cazul terenurilor slabe, sensibile la umezire sau c
ontractile i nzonele seismice AC. V. 1.6.3.1.2. Proiectarea infrastructurilor pent
ru spitale se va face numai pe baza unui studiu geotehnic ntocmit de o unitate de
specialitate atestat. Se va evita amplasarea spitalelor n zone cu teren instabil
(maluri, rpe, terenmltinos, nisipuri lichefiabile, teren inundabil, teren cu tasri m
ari). V. 1.6.3.1.3. ncazul terenurilordificile, n faza de proiectare, se vor lua ms
uri necesare, dup caz, pentru: stabilizare, consolidare, epuismente, terasam ente
. aducerea caracteristicilorde rezisten i deformabilitate ale terenului la ni velul
cerinelor (compactare, vibrare, silicatizare, etc) drenare, colectare i evacuare a
apelorde suprafa sau pluviale. V. 1.6.3.1.4. Fundaiile vor trebui proiectate i exec
utate astfel nct s respecte urmtoarele exigene: Fundarea seva face p estraturi de ter
en compacte i omogene de regul caracteristicile terenului la niv elul de fundare vo
r fi uniforme pe toat suprafaa cldirii. n cazul n care amplasamentul prezint di sconti
nuiti de structur a solului, construcia va fi plasat integral pe una dinprile omogene.
Se va asigura trasmiterea ct mai uniform a ncrc rilor la teren. Nu se va depi capacita
ea portant a terenului n nici o zon a fundaiei. Adncimea de fundare s fie cel puin ad
mea limit de nghe Se va asigura protecia armturii i betonului contra factorilor agresi
vi din sol. V. 1.6.3.1.5. Pentru infrastructur se recomand urmtoarele materiale i so
luii constructive Fundaiile vor fi prevzute din beton simplu i/saubeton armat sau alt
e materiale atunci cnd sunt impuse princerine deosebite. Pentru construciile etajat
e, dimensionarea elementelor infrastructurii la aciunea seismic de calcul va fi fcu
t astfel nct starea limit de rezisten a acestora ia terenului s nu poat fi atins n
atingerea strii limit de rezisten a structurii. Pentru cldirilecu structura ncadre i c
subsol sevor prevedea fundaii continue subpereii subsolului, stlpii fiind plasai la
intersecia pereilor cel puin n 50 % din rigiditatea i rezistena pereilorde subs ol).
entru structurile n cadre fr subsol, toate fundaiile stlpilor vor fi legate printro r
eea bidirecional de grinzi de fundaie. Reeauade grinzi de fundaie poate fi redus l a 5
% din numrul stlpilor n cazul construciilor amplasate n zonele de intensitate seismi
c DF sau n cazul construciilor fundatepe teren foarte bun(teren stncos, pietriuri com
pacte , etc): naceste cazuri este obligatorie prevederea grinzilorde fundaie (socl
uri ar mate)pe conturul cldirii i

realizarea la nivelul pardoselii parterului aunei placi din beton armat legata c
u st lpii. Subsolulrigid vafi alctuit din perei de beton armat pe conturi in interio
r, p entru rigidizare icompartimentare. Pereii subsolului se vordispune obligatori
u n prelungirea diafragmelor suprastructurii. Infrastructurarigida va rezema obli
gatoriupe fundaii continue sau pe radier. Pentru cldiri pn la3 niveluri(P+2) cu stru
ctura n cadre, amplasate n zoneseis miceDF. icare au terende fundare foarte bun. se
admit subsoluri cuperei numai pe contur i ninterior cu stlpi. n cazul in care constr
uciile sunt amplasate pe terenuri dificile de fundare se vor respecta, dup caz, pr
evederile de alctuire general i detaliere constructiv din normativele P7. P70 sau CI
60 (piloi n cazul fundaiilor indirecte). Pentru situaiile ncare sunt necesare lucrri d
e mbuntire a terenului, acestea vor fi r ealizate numai pe baza unui proiect verific
at conformprevederilor IIGR 731 1991. Prinproiect se va justifica alegerea soluie
i de fundare (consolidare a terenului sau fundare indirect). V. 1.6.3.2. Stlpi V.1
.6.3.2.1. Stlpii trebuie proiectai astfel nct, sub aciunea ncrcrilordingruprile fund
ale i speciale: s fienzestrai cu caracteristici suficiente de rezisten, stabilitate, r
igiditatei du ctibilitate: s fiecapabil s preia eforturi suplimentare careaparcaurm
are a cedrii unui element structural (altor elemente structurale) situat nvecintate
s fieastfel concepui nct n cazul depirii accidentale a caracteristicilorde rezi sten
nuia din ei. s transmit elementelor structurale nvecinate eforturi suplimentare car
e apar s nu produc prbuirea cldirii sau aunei pri a acesteiancazul cedriiaccidental
i stlp deformaiile lor s fie limitate pentru a nu se produce distrugerea sau avarier
ea semnificativ a clementelor nestructurale i sau a echipamentelor si instalaiilor
adiacente. V. 1.6.3.2.2. La dimensionare se vor avea nvedere i urmtoarele condiii: a
sigurareaunei rigiditi suficiente pentru satisfacerea prevederilor care limiteaz de
formaiile provocate de seisme: limitarealavalori corespunztoare a eforturilor axia
le de compresiune, pentruasigurarea unui rspuns ductil al stlpului solicitat de ncrcr
i seismice protecia stlpilor mpotriva inducerii n ei de ctre aciuni seismice de intens
tate ridicat a unordeformaii mari ndomeniul postelastic. prin dirijarea producerii
articulaiilor plastice cu prioritate ngrinzi i n seciunile de la baza pereilor structu
rali. V.l.3.3. Grinzi Grinzile trebuie proiectate astfel nct, sub aciunea ncrcrilor di
n gruprile fundamentale i speciale: s fie nzestrate cu caracteristici suficiente de
rezistent, stabilitate, rigiditate si ductibilitate s fie apte s preia eforturile su
plimentare generate deo eventual cedare a altor elemente structurale (grinzi, zon
e deplac, etc.) situate n vecintate: s fie capabile s transmit elementelor structurale
nvecinateeforturile suplimen tare careapar n caz de depire accidental a caracteristi
cilor de rezisten pentru una dinele: -

s constituie elementestructurale n care se produc cuprioritate plastificri. naint e


ca acestea s ia natere n elemente verticale pe care reazem. n cazul apariiei unor efor
turi mari din cutremur i s se plastifice naintea clementelor verticale adiacente pe
msur ce eforturile se mresc: s nu produc prbuirea cldirii sau aunei p ri important
n cazul cedrii accidentale a unei grinzi. Deformaiile grinzil or vor fi limitate l
a valori acceptabile pentru anu se produce distrugerea sau avarierea semnificati
v a elementelor nestructuralc i sau a echipamentelor i instalaiilor adiacente. Grinz
ile vor fi nzestrate cu capaciti corespunztoare de ductilitate. V.l.6.3.4. Perei stru
cturali V. 1.6.3.4.1. Pereii structurali trebuie proiectai astfel nct sub aciunea ncrc
lor din gruprile fundamentale i speciale: s fie nzestrai cu caracteristici suficiente
de rezisten, stabilitate, rigiditate i ductibilitate s fie api s preia n condiii fa
ile, ntreaga ncrcare seismic orizontal care acioneaz asupra structurii sau aunei pri
ificative din ea. inclusiv eforturile suplimentare generate de torsiunea de ansa
mblu a cldirii: s asigure ntregului ansamblu structural caract eristici de rigidita
te suficiente pentru satisfacerea condiiilorde deformabilitate impuse s poat prelua
eforturile suplimentare care aparca urmarea cedriialtor elemente structurale situ
ate nvecintatea lor s nu se produc avarierea grav sau prbuirea cldirii, respectiv a
pini i mportante din ea. n cazul cedrii accidentale a unui perete structural. V. 1.
6.3.4.2. La dimensionarea pereilor structurali se va ine seama de urmtoarele condiii
: numrul pereilor, forma i dimensiunileseciunilor transversale ale acestora, precums
i poziiile lor nplanvor asigura: caracteristici de rigiditate cu valori apropiate
pe cele doudirecii principale ale ansamblului structural: limitarea intensitii efort
urilor unitare axiale, normale i de lunecare,pentru a micsora probabilitatea cedri
lor casante provocate de aciunea forei tietoare realizarea unei rigiditi corespun ztoa
e a ansamblului structural la torsiunea general, prindispunerea de perei structura
li pe contur sauncoluri ev itarea producerii fenomenului de pierdere a stabilitii lat
erale (voalare) producerile de deformaiiplasticesub aciunea ncrcrilor seismice de mare
inten sitate va fi dirijat n zone ale pereilorprestabilite prin proiect, n acord cu
mecanismele structurale de plastiftcare dorite (de regul, n grinzile de cuplare a
montanilordiafragmelor cu goluri i n seciunile de la baza pereilor la primul nivel d
eformabil al structurii) n cazulpereilor de zidrie, va fi evitat produce/ea de strivi
ri locale ale acestora din interaciunea lor cu stlpii i grinzile adiacente. V.l.6.3
.5. Plci

Plcile trebuie proiectate astfel nct, sub aciunea ncrcrilordin gruprile fundamentale
cifice: s posedecaracteristici suficient e derezisten, stabilitate,rigiditate si du
ctibilitate, att fa de ncrcrile orizontale n legtur cu ncrcrile orizontale, i
le seismice, se face precizarea c plcile, mpreun cu grinzile i centurile, trebuie s co
nstituie elemente de mare rigiditate n planul lor, cu roldeterminant n mobilizarea
celorlalte elemente structurale (perei i stlpi) la preluarea acestor ncrcri i la redi
tribuirea eforturilor ntre elementele verticale suprasolicitate i cele mai puin ncrca
te s transmitncondiiiavantajoase, ncrcrile verticale i orizont ale la elementelestru
le pe care reazem (grinzi, stlpi i perei structurali) s poat prelua eforturile suplime
tare generate de cedarea unui elemem struct ural adiacent s nu produc prbuirea cldirii
sau aunei pri importante dinea, n czu cedrii accidentale a unei zone de plac Dimensio
area i modulde alctuire al plcilor structurale vor avea n veden asigurarea nivelelor
normate de protecie fonic i, dup caz,protecia termic: spaiilor pe care le delimiteaz
NEXA V.l.A DOCUMENTE CONEXE STAS 10101/OA Aciuninconstrucii. Clasificarea igruparea
aciunilorpentru construcii civile i industriale. STAS 10101/2 Aciuni n construii. ncr
datorate procesului de exploatare. STAS 10101/2Al Aciuni n construcii. ncrcritehnologi
ce din exploatare pentru construcii civile, industriale iagrozootehnice. STAS 1010
1/20 Aciuni'n construcii. ncrcri date devnt. STAS 10101/21 Aciuni n construcii. nc
zpad. STAS 10101/23 Aciuni n construcii. ncrcridate de temperatura exterioar. STAS
/23 A Aciunin construcii. ncrcri date detemperaturi exterioare n construcii civile i
striale. STAS 10101/0 Principii generale de verificare a siguranei construciilor.
STAS 10107/0 Construcii civile iindustriale.Calcululi alctuirea elementelor structur
ale de beton, beton armat i betonprecomprimat. STAS 10108/0,1,2 Construcii dinoel.
STAS 10109/1 STAS 10104 elementelor structurale. STAS 856 STAS 1242/1 STAS 1243
STAS 3300/1 STAS 3300/2 directe. STAS 8600 tolerante. Construcii civile, industri
ale i agricole. Lucrri de zidrie. Calculul i alctuirea elementelor. Construcii din zid
ie. Prevederi fundamentale pentru calculul Construcii de lemn. Prescripii pentru p
roiectare. Terende fundare. Principii generale de cercetare. Teren de fundare. C
lasificarea i identificarea pmnturilor. Terende fundare. Principii generale de calc
ul. Terende fundare. Calculul terenului de fundare n cazul fundrii Construcii civil
e, industriale i agrozootehnice. Sistem de P100 Normativ pentruproiectarea antise
ismic a construciilorde locuine, socialculturale, agrozoetehnice i industriale. P2 N
ormativprivind alctuirea, calculul i executarea structurilordir

zidrie. P85 Instruciuni tehnice pentru proiectarea construciilorcu structura dii di


afragme de beton. V.2. SIGURANA N EXPLOATARE Cerina de siguran n exploatare implica la
protecia utilizatorilor cldirilor spitaliceti mpotriva riscului de accidentare n tim
pul exploatrii cldirii precum i n timpul utilizrii spaiului imediat nconjurtor, respe
v: A. Sigurana cu privire Ia circulaia pedestr. B. Sigurana cu privire la circulaia c
u mijloace de transport mecanizate C. Sigurana cu privire la riscuri provenite di
n instalaii D. Sigurana cu privire Ia lucrrile de ntreinere E. Securitate cu privire
la intruziuni i efracii Zonele avute n vedere: spaiulpublic din imediata vecintate a
incintei, inclusiv acceselenincint(pentru cerina A E) incinta cldirii, inclusiv zonele
de acces n cldire (pentru cerina A C E) spaiul interior al cldirii (pentru cerina A B
RVAIE: La proictarea spitalelor din punct de vedere al cerinei de ,,sigurana n explo
atare " se va ine cont i de prevederile cuprinse n ,, Normativ privind proiectarea
cldirilor civile din punct de vedere al cerinei de siguran n exploatare ". V.2.(A). S
IGURANA CU PRIVIRE LA CIRCULAIA PEDESTRA implic la proteciautilizatorilor mpotriva ri
scului de accidentare n timpul desfurrii activitii, sau deplasrii pedestreattn inter
cldirii (p e orizontal i vertical) ct i n exteriorul cldirii (spaiul public din i
vecintate i incinta cldirii). CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PERFORMANTA V.2.(
A).l. Sigurana cu privire la circulaia exterioar cldirii V.2.(A).1.1. Circulaian cadru
l incintei a. circulaia carosabil se va rezolva separat de ceapietonal. b. ncazul in
cintelor spitalicetimari, saua celorcuorganizarea pavilionar, carosab ilelede acce
s la intrarea principal, la parcaje i la intrarea serviciului de urgen, vor fi prevzu
te cu trotuare (pavate, nlate fa de carosabil, avndbordura teit). c. pentru accesul d
rgen (cazul spitalelor cu sector de urgen important) se va prevedea alee carosabil di
stinct (inclusiv pietonal) ct mai scurt i liber deoriceobstacol. d. denivelrile de pe
raseele de circulaii (carosabil i pietonal) mai mari

de 2,5 cm, vor fi preluateprin pante de max.8%. e. locurile periculoase dinpunct


de vedere al circulaiei, vor fi asigurate mpotriva accidentrii i vor fi semnalizate
vizibil. f. pe traseele de circulaie dinjurul cldirilor, la ieirea din cldire, nzone
le cu1po tenial de accidentare, precum i la punctele de alimentare cu ap vor fi l p
revzute instalaii de iluminate. V.2.(A). 1.2. Condiii de parcare a. parcajele pentr
u personalul spitalului se!vor rezolva fie suprateran(amplasate | grupat n zona d
e intrare nincint), fie subteran (n cazul n care spitalul nu permite alt rezolvare) a
stfel amenajate nct s nu afecteze circulaia pietonal. OBSERVAIE: Se recomand ca zona d
parcare pentru autoturismele vizitatorilor, studenilor, aparintorilor, etc, s fie o
rganizat n afara incintei. V.2.(A).2. Sigurana cu privire la accese V.2.(A).2.1. Cr
iterii de rezolvare idifereniere V.2.(A).2.1.1. Accesele n incint vor fi strict limi
tate ca numr i cuposibilitate de control, n vederea asigurrii condiiilor speciale de
igien, intimitate i linite, corespunztoare specificului spitalicesc. OBSERVAIE: /. Se
recomand nchiderea perimetral a incintei i practicarea unui acces unic controlat. 1
In cazul incintelor spitaliceti mari sau a celor care gzduiesc mai multe uniti sanit
are, administrate distinct (23 spitale autonome, sau spital + policlinic, sau spi
tale cu importante activiti de nvmnt i/sau cercetare), se pot practica unul sau dou
e suplimentare, funcie de situia concret.
2In cazul spitalelor cu sector important de urgene medicale, se va asigura un

acces distinct pentru autosalvri, ct mai aproape de accesul corespunztor din cldire.
Dac se utilizeaz transportul cu helicoptend se va prevedea o pist de aterizare nu
departe de accesul respectiv n cldire, legat de acesta prin alee carosabil + pietona
l. V.2.(A).2.1.2 Accesele n cldire se vor diferenia n funcie deurmtoarele criteri ide:
a. igien i asepsie accese curate (internare bolnavi, sector urgen) accese neutre(per
sonalmedical, pacieni ambulatori, vizitatori, aparintori, stude ni, cercettori, aprov
izionare farmacie, aparaturmedical) accese murdare (aprovizionare cu alimente, pro
sectur, staii

i centrale termice, ateliere i depozite gospodreti, platform deeuri) b. tipul de inter


venie medical acces consultaii acces internri acces urgene (asigurat cu spaiu de intra
re acoperit i nchis lateral parial pentru descrcare ambulante) c. categoriile de uti
lizatori accese persoane bolnavi personal medical i paramedical studeni, cercetri v
izitatori, aparintori
1. accese produse produse farmaceutice ide uz medical
alimente echipamente i materiale de ntreinere combustibili
2. deeuri accese speciale cadavre animale pentru cerceta re substane radioactive b
utelii de oxigeni fluide medicinale d. profilul medical secii pentru aduli pediatri
e maternitate bolnavi contagioi
acces acces acces acces
Este obligatoriu ca accesele difereniate funcie de profilul medical s fie distincte
ntre ele. OBSERVAIE: /. Numrul de accese n cldire i modul de cuplare a acestora este
dependent de mrimea i profilul spitalului, de structura medical i organizarea pe sec
toare a acestuia, de compatibilitatea dintre fluxuri, de soluia arhitecturalfuncio
nal adoptat (monobloc, pavilionar, ansamblu de cldiri articulate, dezvoltare pe mai
multe sau mai puine niveluri etc.) precum i particularitile amplasamentului. 2. Est
e necesar a se analiza i a se stabili echilibrul just ntre necesitate a diferenieri
i funcionale a acceselor i necesitatea evitrii intrrilor necontrolate n spital. V.2.(
A).2.2. Condiii de conformare a. accesul unic n incint va avea pori distincte pentru
pietoni i autovehicule b. dimensionarea acceselor n cldiri se va face innduse cont a
tt de necesitile procesului medical ct i de cele privind

evacuarea n caz de incendiu, alegnduse ca soluie cea mai sever. c. accesele n cldire p
entrubolnavii ce nu se pot deplasa singuri se vor rezolva c u uindou canate, fr pragu
ri avnd limea liber: 1 = min. 1,10 m (targa, crucior) l = min. 1,40 m(brancard cu apar
atur ataat) d. podestele de intrare n cldiri vor avea dimensiunea: . min. 1,50 x1,50
m(pentru relaii complete crucior handicapat) e. accesul pepodestulde intrare se va
asigura inclusiv prin intermediul unei rampe cu: l = min. 1,20 m lib er . panta
max. 8 % f. accesul la urgen, carosabilul pentru autosalvri va fi rezolvat nct s fie
adus la cota pardoselii interioare (denivelrile vor fi preluateprin pante de max.
8 %) g. accesele nholuri i sli de ateptare vor fi prevzute cu Windfanguri h. accesel
epentru serviciitehnice i aprovizionare se vordimensionade la caz la ca z, funcie
de cerinele tehnologice. V.2.(A).3. Siguranan timpul deplasriisiactivitilor curentelai
nterior ulcldirilor 1 V.2.(A).3.1. Msuri de siguran general Pentru sigurana pacienilor
spitalului, persoane cu capacitile fizice diminuate de boa l se vor asigura,princon
ceptulde organizare funcional general, urmtoarele cerine: a. se vaevita interferareap
rincipalelor trasee de circulaie (inclusiv a holurilor de . ateptare) utilizate de
bolnavii spitalizai cu acele fluxuri depersoane i materiale 1 care prin specificu
l lor funcional pot crea situaii de risc, cum ar fi: fluxurile de mare vitez propri
i serviciului deurgen sau legturii acestuia cu blocul operator central (n cazurile cn
d serviciul de urgen nu are sli de operaie proprii) fluxurile relativ aglomerate pro
prii sectorului de nvmnt (amfiteatre, sli de cursuri) sau sectorului de consultaii pen
ru pacieni (ambulatori) fluxurile de aprovizionare, celecu manipulri importante de
materiale sau cu den sitate marede mijloace detransport peroi (crucioare, trgi) OB
SERVAIE: Cerinele de mai sus devin cu att mai stricte cu ct categoria de pacieni este
mai sensibila privind expunerea la factori de risc (din categoria celor de mai
sus), cum ar fi: copii bolnavi, aduli grav bolnavi din seciile de terapie intensiv,
gravide, ari sai mari traumatizai n accidente. Pentru acetia se va asigura, pe ct po
sibil, comasarea funciunilor de diagnostic tratament adresate lor, n imediata apro
piere a seciei de paturi, pentru a nu mai fi necesara deplasarea pe circulaiile co
mune ale spitalului.

b. se interzice ca circulaiile comune,pe carese deplaseaz nmod curent pacienii, s tra


verseze se rvicii sau compartimente n care activitile specifice presupundegajri de n
oxe, manipulri de substane nocive, risc de infectare sau iradiere. Astfel de servi
cii sunt laboratoarele clinice, prosectura i laboratorulde anatomie patolo gic, un
itile nucleare cu surse nchise sau deschise, seciile de bolnavi infecioi, compartiment
ele n care este necesar meninerea unor condiii stricte de igien, asepsie, sterilitate
, cum ar fi: bloculoperator, blocul de nateri, farmacie, seciile de terapie intens
iv, ari, nounscui, pediatrie. d. sistemul general de circulaii orizontale (coridoare,
holuri) trebuie s fie ct mai compact pentru scurtarea distanelor deparcurs ale bol
navilor i personalului de ngrijire, trebuie s faciliteze oorientare uoar la interioru
l cldirii i trebuie s asigure condiii de deplasare favorabile i sigure att pentru pers
oane pepicioare ct i pentru cele ce se deplaseaz cu diferite mijloace detransport p
eroi crucioare, trgi, paturi traseele trebuie sfiedrepte,fr accidente volumetrice pe p
arcurs (ngustri, dec rouri, cotituri bfute si intersecii fr vizibilitate, praguri sau
enivelri) traseele de circulaie vor fi marcate cu semnale grafice vizibile indicnd
direciile de parcurs spre diferitele compartimente si localizarea acestora. e. si
stemul de organizare a circulaiilor la interiorul cldirilor spitaliceti va asigura
accesul operativ al forelor de intervenie n caz de incendiu, precum i evacuarea util
izatorilor n condiii de siguran. V.2.(A).3.2. Dimensionarea cilor de circulaie Cile de
circulaie n ncperile n care se desfoar diverse activiti se dimensioneaz n funci
funcionale, de prescripii tehnologice privind aparatura i echipamen tele, de tipul
i gabaritele mijloacelorde transport, de modulde mobilare, denumrul i categori ile
de utilizatori. V.2.(A).3.2.1. Limea liber a spatiilor de circulaie n salonul de bol
navi va asieura: accesul cu targa pn la patul bolnavului (paralel cu acesta) depla
sarea cu scaunulpe rotile (pentr u minim unuldin paturi), manevrarea i scoaterea
din salon a patului (cu roi i fr roi). a. paturile sevordispune perpedincularpe peret
elela care se adoseaz ivor fi libere pe ambele laturi pentru a permite manevrarea
bolnavului de ctrepersonal ul de ngrijire. b. distana liber ntredou paturiparalele va
fi: min. 0,70 m n saloaneobinuite pentru aduli (accescu targa) min. 0,90 m n saloane
pentrubolnaviice se deplaseaz cuscaunul rulant min. 1,20 m nsaloanede terapie inte
nsiv(acces la aparatura medical) c. distana liber ntre capulpatului i perete (aezarea
aturilorpe un front) va fi: min. 1,20 m paturi obinuite min. 1,35 m paturi rulant
e distana liber

ntre capetele paturilor (aezarea paturilorpedou fronturi) va fi: min. 1,40 m paturi
obinuite min. 1,50 m paturi rulante V.2.(A).3.2.2. Limea liber a spatiilor de circu
laie n toate ncperile n c are au acces pacienii va fi asigurat corespunztor situaiei
rete, astfel: a. pentru pacieni n scaun rulant min. 0,90 m deplasare n linie dreapt
min. 1,00 m ntoarceren unghi drept min. 1,50 m spaiu pentru manevr b. pentru pacieni
pe targa min. 0,70 m deplasare n linie dreapt min. 1,80 m ntoarceren unghi drept min
. 2,20 m spaiu pentru manevr V.2.(A).3.2.3. Limeacoridoarelor se va stabili n funcie d
e destinaia acestora, respectiv funcie de categoria utilizatorilor, fluxurile de p
ersoane imateriale, mijloace de transport, m odul de soluionare a zonelorde staiona
re i ateptare, determinant fiind criteriul cel mai sever. a. limea libera coridoarelo
rprincipale n unitilede ngrijire diagnostici tratament vafi: 1. min. 2,20 m transport
targa 2. min. 2,40 m transport pat cu rotile limea liber a coridoarelor cu zone de
ateptare dealungul pereilor va fi: min. 2,40 m ateptarepeo latur min. 3,50 m ateptar
epe dou laturi limea liberacoridoarelor ceconstituie ici de evacuare va fi stabilit i
ncie de prevederile normativului de protecie corrtra incendiilor. OBSERVAIE: /. Se
recomanda ca zonele de ateptare pentru pacieni s fie soluionate n buzunare laterale t
raseului de circulaie propriuzis, pe ct posibil luminate natural, asigurnduse astfel
i iluminarea coridorului. . 2. Zonele de ateptare pentru bolnavii grav se vor amp
lasa n spaii nchise fa de coridor i . faa de celelalte zone ae ateptare. V.2.(A).3.2.
mealiber a ncperilor vafistabilit funciede cubajul de aer necesar, condiionrile tehnol
gice (gab arite, aparatur, trasee, instalaii) precum i asigurarea iluminatului natu
ral n profunzimea ncperilor,dar: min. 2,40 m pe cile de circulaie principale min. 2,80
m n saloanele de bolnavi i toate celelalte spaii n care se desfoar activiti medical

V.2.(A).3.2.5. Gabaritele uilor se stabilesc nfuncie de destinaia ncperii respectiv fu


ncie de categoriile de utilizatori, gabaritele aparaturii, utilajelor i mobilierul
ui, tipul mijloacelorde transport, precum i funcie de poziia uii n sistemul cilor de e
vacuare. a. nlimea liber a uilor curente va fi: min. 2,04 m limea liber a uilor va f
n. 1,05 m la saloane bolnavi min. 1,40 m la sli operaii i trasee pe care se deplasea
z bolnavi pe targa min. 0,90 m la spaiile de diagnostic tratament min. 0,70 m la gru
puri sanitare pentru pacieni valizi min. 0,80 m la grupuri sanitare pentru persoan
e handicapate. pe cile de evacuare, dimensiunile uilor se vorstabili conform norma
tivului de protecie contra incendiilor. V.2.(A).3.3. Modul desoluionare a elemente
lor de construcie i dotare fix pe cile de circulaie V.2.(A).3.3.1. Condiii de rezolvar
e a uilor a. pe traseele de circulaie ale pacienilor uile vor fivizibile, avnd nscrisu
ri privinddestinaia ncperilor, vor avea sisteme de acionare simple, iar risc debl oca
re si nu vor avea praguri b. prin modulde amplasare sau sensul de deschidere,uile
nu vor limitasau mpie dica circulaia, nu vor lovi persoanele care. circul sau idesfoar
ctivitatea, n u se vor ciocni ntre ele la deschiderea consecutiv. c. uile batante p
recum i uile amplasate transversal pe traseele de circulaie vor avea geam la nlimea co
respunztoare ochilor. OBSERVAIE Nu se recomanda ui cu geam pe toat nlimea pe traseele
e circulaie a pacienilor pe targa sau n scaun rulant. In cazul in care se utilizeaz
astfel de ui, partea inferioar a acestora se va proteja cu hare sau grile. d. uile
amplasate pe cile de evacuare i adiacent acestora sau cele care nchid spaii cu peric
ol de incendiu sau explozie vor respecta prevederile din normativul de protecie c
ontra incendiului. e. uile carenchid ncperi n care se utilizeazsursede radiaii sevor e
rana coresp unztori vor purtamarcaje sau semnalizri de atenionare (conform cuprevede
rile Normativului republican de lu cru cu radiaii nucleare"). f. uile care nchid spai
i n care se lucreaz cu substane ce degaj noxe, vor avea prevzute sisteme de etanare i
orpurta marcaje de atenionare sau de interzicere a accesului, dup caz g. uile culisa
nte sau componentele culisante ale ghieelorde relaii cu publicul (pacienii) vor fi
asigurate mpotriva ieirii din ghidaje. V.2.(A).3.3.2. Condiii de rezolvare a pardos
elilor

a. s aib suprafaa plan, neted dar antiderapant b. s fie la acelai nivel pe tot etaju
tualele denivelri survenite din cerine tehnologice proprii unor servicii se vor pr
elua prin pante de maxim 8% c. s fie realizatedin materiale rezistente la uzur, car
e nu produc:praf i scame prin erodare, care nu se deformeaz sub aciunea greutilor sau
ocurilor mecanice i ale cror mbinri sau rosturi de montaj nu creaz pericol de agare
mpiedicare d. s fie lavabile (hidrofuge) uor de ntreinut, s permit realizarea de rep
i nmod rapid, simplu, comod e. s fie aseptice i s nu rein praful nncperile n care
ndiii de igien i asepsie mai severe. f. s nu produc scntei la lovire i s nu aib pote
e ncrcare electrostatic n ncperi n care se pot produce amestecuri explozibile naer g
rezistente laaciunichimice ale substanelorutilizaten spital (dezinfectani , reactivi
, medicamente, chimicale de laborator) h. s fie incombustibile nncperile n care se luc
reaz cu flacr liber, materiale incandescente sau cu temperatur ridicat i. s fie prev
cu pante de scurgere i sifoane n ncperile unde tipulde activitate presupune acumulri
de ap pe pardoseal j. s aib coeficient de conductibilitate termic i electric sczut.
. 3.3.3 Conditii de rezolvare a peretilor a. pereii laterali cilorde circulaie vor
fi plani, netezi (fr asperiti i profite ornamentale) nu se vorprezenta bavuri, muchii
tioase sau alte surse de rnire b. se vor evita soluiile constructive care induc depl
anri (grinzi secundare, stlpi i smburi ieii din planul pereilor) c. se vor evita ghen
e instalaii ieite din planul pereilor d. suprafeelevitrate vorfi rezolvate prinpan Ia
mea decea.1,00 m (dinmate riale rezistente la lovire). V.2.(A).4. Sigurana cu pri
vire la schimbare de nivel (galerii, balcoane, arpante, ferestre,ui ferestre) V.2.
(A).4.1Condiii de rezolvare a. diferenele de nivel rezolvate prin plan nclinat, cup
ante de max. 8%. sub 3 trepte vor fi

V.2.(A).4.2. Msuri de protecie a. la denivelri mai mari de 0,30 m se prevd balustrad


e (parapete) de protecie, alctuite conform STAS 613 1. nlimea curent h =0,90 m ferestr
le fr parapet sau cuparapet sub 0,90 mi uile ferestre aflate Ia mai mult de 0,50 m f
a de sol, vorfi asiguratecubalustrade de protecie conform prevederilor STAS 6131(h" r
ecomandat =1,00 m) ferestrele de la pediatrie ineuropsihiatrievor fi prevzute cu gr
ile sau alte sistem e de protecie. V.2.(A).5. Siguranacuprivire ladeplasarea pe scr
i si rampe

V.2.(A).5.1. Condiii de rezolvare a. dimensiuni trepte i contratrepte: h= max. 16,


5 cm 1 = min. 28 cm, cu condiia: 2h +1 =62 64 cm lime ramp scar i podete (petraseele
avilor): ngeneral 1 = min 1,20 m (impus de necesiti persoane handicapatecudificulti d
e mers) pentru transportulpersoanelor cu targa: scri 1 = min. 1,40 cm podete 1 = min
. 2,20 m c. treptele vor fi astfel conformate nct s nu existe pericolde accidentare
prin a gare cu vrful piciorului d. finisajul scrilor va fi realizat din materiale ant
iderapante e. toate treptele unei scri vor avea aceleai dimensiuni f. nlimea liber de
recere,de la nasul treptei pe linia de flux i nlimea liber de trecere pe sub scar: h =
min. 2.40 m nu se vor utiliza scri cu trepte balansate pe cile de evacuare. V.2.(A
).5.2. Msuri de protecie a. scrile vor avea mana curent (fixat pe parapetsaupeperete)
pe o singur parte, n cazul rampelor cu 1 3 fluxuri i pe ambele pri n cazul celor mai l
ate. b. spre partea liber a rampei sau podestului, scrile vor fiprevzute cubalustra
d avnd h curent = 0,90 m(i conformprevederi STAS 6131) c. balustradatrebuieastfel al
ctuit nct snu permit cderea sautrecerea copiilor dintro partenalta (cazul seciei de
trie). fr elemente orizontale sau elemente decorative cu potenial de crare(ntre0,12 i
60 m de la partea inferioar) cu distana ntre montani max. 10 cm mana curent va fi astf
l conformat nct s fie uor cuprins cu mna (0 max 45 cm) i s nu prezinte nici un risc
e sau rnire scrile vor fi corespunztor luminate, fr a produce fenomenul de orbire. V.2
. (A).6. V.2.(A)..6.Sigurana cu privire la iluminarea artificial V.2.(A).6.1. Ilum
inare medie pentru iluminatul de siguran a. pentru continuarea lucrului n general 1
0% din iluminatul normal n ncperile bloculuioperator 80% din iluminatul normal la cmpu
ldeoperaie egal cu iluminatul normal. b. pentru evacuare min. 2 Ix

c. pentru zona supraveghere n timpul nopii (n zona patului) min. 5 Ix ncperi aduli min
20 lx salon sugari, nou nscui d. pentru veghe (orientare) cabinet consultaii, trata
mente intensive min. 2 lx. V.2.(A).6.2. Iluminarea medie pentru iluminatul norma
l pe cile de circul aieorizontal i vertical a. holuri, coridoare, scri: 200 ixziua 50
x noaptea holurile icoridoarele din bloculoperator: 300 lx ziua: 100lx noaptea. ME
NIUNE Raportul ntre nivelurile de iluminare medie dintre, dou ncperi alturate trebuie
s fie min 0.1(Emed1 / Emed2 1/10) V.2.(A).6.3. Factorul de uniformitate (E min/E m
ax) pentru iluminatul de siguran a. pentru evacuare i circulaie 1/40(la nivelul supr
afeeide circulaie n axulacesteia) b. pentru continuarea lucrului 1/2 ... 1/4 (la niv
elul suprafeei de lucru). V.2.(A).6.4. Iluminarea medie pentru iluminatul normala
l spaiilor exteri oare min. 101x V.2.(A).6.5. Continuitatea serviciului a. durate
le maxime de ntrerupere n alimentare (conform cap. III.4.14.1)trebui s fie: pentru
receptoare de categoria 0 (bloc operator, bloc nateri, terapie intensiv sub 0,15 s
ecunde pentru receptoare de categoria I(iluminatul de siguran, centrala termic, stai
de hidrofor, staia de oxigen, staia de frig prosectur,unul dintre ascensoare). sub
1minut pentrureceptoare categoriaII (restul ncperilor ce nu aufostmenionate 1 cate
gor ia0 iI). sub 4ore (dac alimentarea se face din post de transformare propriu) s
ub 8ore (dac alimentarea se face din reeaua de0,4 kV a furnizorului)

alimentarea cu energie electric se asigur din SEN (sistemul energetic naional pentr
u receptoarele de categoria Iia, prin grup electrogen cupornire automat (conform
cal. III.2.4.3) pentru receptoarele de categoia Ia i prin baterii d acumulatoare
pentru receptoarele de categoria 0. V.2.(B) SIGURANA CIRCULAIEI CU MIJLOACE DE TR
ANSPORT MECANIZATE Sigurana circulaiei cu mijloace de transport mecanizate implic p
rotecii utilizatorilor mpotriva riscului de accidentare n timpul deplasrii cu ascens
orul Transportul pe vertical a categoriilor de utilizatori luai n considerare se fa
ce ci ascensoare diversificate ca mrime, capacitate de transport, viteza. Spitale
le se vordota, ncepnd cudou nivele, cu ascensoare de spital (alctuit conform prevede
ri STAS 2455) i cu ascensoare obinuite (alctuite confornprevederi STAS 2453). Deter
minarea numrului i tipului de ascensoare se va face astfel nct s s< asigure fluena cir
culaiei, timpul de ateptare i deparcurs trebuie s corespundi specificului spitalului
, fr a perturba desfurare activitilor medicale sau a celo paramedicale. In afara ascen
soarelorpentru persoane, spitalele se doteaz cu ascensoarepentn materiale destina
te unor transporturi specializate, dup caz (transportul alimentelor aprovizionare
a farmaciei etc). CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PERFORMANT V.2.(B).l. Sigura
nacu privire la deplasareaascensoarclor pentru spitale V.2.(B).1.1. Condiii de con
formare i funcionare a. dimensiunile cabinei vor fi: min. 2,20 m lime min. 2,70 m adn
cime dimensiunile uilor vor fi: min. 1,40 m lime liber min. 2,05 nlime liber uile vo
glisate cu deschidere nchidere automat

d. dimensiunile platformei de acces n faa ascensorului vor fi: min. 2,50 x 3,30 gr
upare peun front min. 2,50 x 540 grupare pe dou fronturi viteza de deplasare va f
i: max. 0,5 m/sec diferena de nivel ntre cabin i palier va fi: max. 2,5 cm finisajul
cabineiva fi rezistent laocuri,uorde splat i dezinfectat i nu v prezent a muchii tioa
se, proeminente sau profile ce pot constitui o potenial sunde rnire. OBSERVAIE: Numru
l de ascensoare se va calcula funcie de structura medical a paturilor, considerndu~
i un indice minim necesar de 1 ascensor/120 paturi cu condiia ca orice spital, in
diferent % capacitate, s fie dotat cu minim 2 ascensoare. V.2.(B). 1.2. Msuri de p
rotecie a. la interiorul cabinei se va prevedea o mana curent de protecie la h =0,9
0 rr b. pentru caz de emergenva fiprevzut buton de alarmare iiluminat c siguran . V.2.
(B).2. Sigurana cu privireladeplasareacu ascensoareledepers oane (inclus persoane
handicapate) Se vorrespecta prevederile normativului CE 1 95 cuurmtoarele preciz
a suplimentare pentru persoane handicapate: a. platforma de,acces din faa ascenso
rului va fi de: min. 1,50 x 2,40 mascensoare grupate pe un front min. 1,50 x 3,3
0 m ascensoare grupate pe dou fronturi butoanele de acionare vor fi prevzute la hma
x. = 1,20 m V.2.(C) SIGURANA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALAII Sigurana
cu privire la instalaii implic asigurarea proteciei utilizatorilo mpotriv a risculu
i de accidentare provocat de posibila funcionare defectuoas i instalaiil or saude e
ventualul contact cu diverse elemente ale acestora. Toate instalaiile din cldirile
spitaliceti vor trebui concepute iexecutate n a fel nct toi utilizatorii i n specia
navii s fie protejai fa de riscuripentr sntatea i viaa lor, innd seama i de faptul
i, btrnii i copiii pe face gesturi necontrolate imanevrri greite n utilizarea instala
or. O cerin obligatorie este respectarea ntocmai

aprevederilor normativele specifice diferitelor tipuri de instalaii. Se vorrespec


ta iprevederile cuprinse n Normativ privindproiectarea cldirile civile dinpunct de v
edere al cerinei de siguran n utilizare" CE 195 (cap. 2.3 cu condiionrile specifice cl
irilor spitaliceti, precizate mai jos. CRITERII. PARAMETRISI NIVELURI DE PERFORMA
NT V.2.(C).l. Protecia mpotriva riscului deelectrocutare a. alimentarea cu energie
electric a diferitelor echipamente i aparate medicale: va face cu respectarea cond
iiilorde montaj indicate de furnizor (eventual c adaptarea acestora pentru ase co
nforma reglementrilor n vigoare,dac normeromneti sunt mai severe). b. tablourile elec
trice cu aparatele de comutare, siguran i control, vor fi astlamplasate i asigurate n
ct s nu permit accesul la ele dect pentru personal instruit n utilizarea lor. c. pent
ru fiecare echipament i utilaj care poate prezenta riscuri la manevrar greit se vo
r afia instruciuni de utilizare. d. cablajele care leag componente ale aparaturii m
edicale, aflate la distan nt ele, se vor amplasa n canale sau ghene de cable proteja
te cu capace i mstievitnduse desfurarea lor liber pe pardoseal sau pe perei, pn la
V.2.(C).2. Protecie mpotriva risculuide arsur sau oprire a. agenii termici utilizai n
spitale pentrunclzire, ventilaie, climatizare voi de natura s nu produc panic sau acci
dente n caz de defeciune sau avariere ( se va utiliza apa fierbinte). b. instalaiil
e deap fierbinte sau aburpentru uz tehnologic medical vor a> eleme ntele componen
te (conducte i echipamente) amplasate n spaii i pe trai protejate (ghene nchise) inac
cesibile pentru persoanele neinstruite materialele de nchidere a ghenelor vor asi
gura oetanare i o rezisten term mresnunztoare: conductele vor fi izolate termic. c. n
spaiile tehnice (staii, centrate, subsoluri saucanale vizitabile) conductele ' ter
mice se vor semnaliza prin simboluri i culori distincte. d. pentru instalaiile i ap
aratele din laboratoare i spaiile tehnicomedicale care pot provoca arsuri sauoprire
, se vor respecta prevederile normelor de protecia muncii nsectorul sanitar. V.2.(
C).3. Proteciampotriva riscului de explozie a. toate instalaiile, recipienii i echipa
mentele pentru ageni termici sub presiune vor fi prevzute cudispozitive de siguran p
entru cazul cnd presiunea se ridic peste parametrii nominali (supapede siguran, el

emente de automatizare, etc.) b. toate instalaiile C i echipamentele care utilizea


z apa cu temperaturi peste 114 C vor respecta prescripiile tehnice ISCIR i vor fi a
utorizate de acesta la punerea n funciune. c. dimensionarea i amplasarea rezervoare
lor de carburani i combustibili pentru centralele termice vor fi conforme cupreved
erile normativului P 118 i I 13privind protecia la explozie. d. proiectarea instal
aiilorde gaze naturale (gaz metan) se va face cu respectarea normativului specifi
c att n ce privete componentele i nstalaiei propriuzise ct i n ce privete condiiile
re trebuie s le ndeplineasc spaiile n care acestea sunt amplasate (panouride explozie
dirijat, rezistena pereilor i planeelor, guri de aerisire, cubaj de aer, e tc). e. p
entru instalaiile de oxigen i fluide medicinale, ce utilizeaz butelii i recipieni sub
presiune, se vor respecta normele ISCIR, prevederile din P 118 i prevederile din
normativele Ministerului Sntii referitoare la modul de utilizare i msurile necesare pe
ntru asigurarea proteciei muncii. f. instalaiile electrice nbloculoperator i spaiile
pentru anestezie se vorplasa la nlimea de peste 1,00 mde la pardoseal, iar masa de o
peraie i restul de mobilier i aparatura medical se vor conecta la reeaua de mpmntare
tru apreveni riscul producerii de scntei n zona de deasupra pardoselii unde se pot
acumula gaze de narcoz care arputea exploda. n acelai scop se prevede i ventilarea
climatizarea corespunztoare a spaiilor cu exhaustoare ide la partea inferioar a ncperi
lor. g. la bateriile de acumulatori i redresori pentru alimentarea electric de sig
uran se vor lua msuri corespunztoare deconformare geometric a spaiilor i aerisire natu
al permanent pentru apreveni riscul acumulatorilordehidrogen. V.2.(C).4. Proteciampo
triva riscului de intoxicare a. instalaiile de ventilare (canalele) ce asigur evac
uarea degajrilor de substane nocive de la hotele de exhaustare, nie i boxe vor fi in
dividuale, vor evita strbaterea de ncperi n care se pot afla bolnavi (la etajele sup
erioare), vor avea ventilatoarele de evacuare amplasate la captul dinspre exterio
rul instalaiei pentru amenine canalele de evacuare n su bpresiurie. b. materialele
din care se execut componentele instalaiilorde evacuare a aerului vor fi protejate
la aciunea degradant a substanelor chimice evacuate pentru ca eventualele defeciuni
produse instalaiei s nu o transforme n sursa de noxe pentru spaiile prin care trece
. c. instalaiile de evacuare a aerului viciat cu substane toxice vor fi monitoriza
te pentru supravegherea permanent a strii lor de funcionare. V.2.(C).5. Proteciampotr
iva riscului de contaminare sauotrvire a. aparatura medical de investigare i tratam
ent ce folosete radiaii

penetrantetrebuie s fie izolat din punct de vedere al iradierii fa de ncperile din jur
, n funcie de caracteristicile sursei de radiaie, natura radiaiei i puterea fascicolu
lui. b. pentru protecia mpotriva riscului de contaminare se vorrespecta i prevederi
le cuprinse n Norme republicane la radioprotecie" i Normerepublicane de securitate nu
clear". V.2.(C).6. Protecia mpotriva descrcrilor atmosferice se va asigura la cldiri s
pitaliceti cu minim 75paturi, nconformitate cuprevederi Normativ I.20. V.2.(C).7.
Protecia cuprivire laexploatarea, ntreinerea i repararea instalaiilor va fi asigurat c
onform prevederi Normede protecia muncii n sectorul sanitar" cap. III. V.2.(D). SIG
URANA CU PRIVIRE LALUCRRILE DE NTREINERE Se vorrespecta prevederi cuprinse n Normativp
rivindproiectarea cldirilo civile din punct de vedere al cerinei de siguran nutilizar
e" cod CE 1 / 95 (cap 2.4) i prevederi specifice lucrrilorde ntreinere din cldiri spi
taliceti, cuprins nNorme deprotecie a muncii n sectorul sanitar". V.2.(E). SECURITATE
ALAINTRUZIUNI I EFRACII V.2.(E). 1. Pe lng prevederile cuprinse nNormativul privindpro
iectarea cldirilor civi din punct de vedere al cerinei.de siguran nexploatare" cod CE
1/95 (cap. 2.: pentru cldirile spitaliceti este necesar as igurarea unor msuri supl
imentare < securitate mpotriva efraciei pentru unele sectoare, compartimente i ncape
dup cumurmeaz: a. spaii de lucru i depozite n care se afla materiale sau substane per
iculoa (otrvitoare, inflama bile, explozibile, narcotice, surse radioactive, cult
uri bacterii i virui). b. spaii cu aparatura medical de nalt performant (majoritatea c
binetelordin sectoarele de investigaii si tratamente speciale). c. Compartimente n
caretrebuie meninutecondiii deosebitede sterilitate sau asep sie (bnci de snge sau e
suturi, laboratorde produse sterile, bloc operator, biber onerie. sterilizare).
d. spaii tehnice i staiiacroravariere poate pune n pericolbolnaviisau alte cate gorii
de utilizatori ai spitalului (staia deoxigen, tablourile electrice, staia de ap ste
ril, sistemele de control automat ale funcionrii instalaiilor). Msurile de protecie la
efracie a spaiilor enumerate mai sus vor fi: prevederea de ui solide i sisteme de nc
uiere fiabile protejarea ferestrelor cu grile sau obloane 1. prevederea de siste
me de alarmare

ale mpotriva intruziunii insectelor i roztoarelor carepot deveni un veh icul pentru
transmiterea infeciilor ntre diferitele sectoare ale spitalului, dar i ntre spital i
populaia din zon. Printre msurile ce trebuie avute n vedere la proiectare i execuie,
cele mai importante sunt: etanarea conductelor i cablelor la trecerea prin perei i p
lanee prevederea de materiale de construcie i de finisare care s permit incuibarea in
sectelor ghcnele pentru traseede conducte icables fienchise etan, dar n caz denecesit
ate s fie accesibile aciunilor de salubrizare. tunelurile i galeriile de instalaii,
subsolurile tehnice s fie finisate corespunztor meninerii cureniei, s aib instalaii
evacuare a apelor accidentale, s permit inspecia i ntreprinderea aciunilor de dezinsec
e i der atizare. ANEXAV.2. DOCUMENTE CONEXE . STAS 12.400/1,2 Performanen construcii
(Mod de exprimare al performanelor) CE 1/95 Normativ privindproiectarea cldirilor
civile din punct de vedere al cerinei Sigur ana n exploatare" C239 Normativ pentru
adaptareaconstruciilorde locuit, a construciilor i locurilor publice la cerinele per
soanelor handicapate Normativ Proiectarea spitalelor generale departamental N 42
5 Normede protecia muncii n sectorulsanitar Norme .Prevenirea i stingerea incendiil
orpentru ramura Ministerului Sntii P118 Normetehnice de proiectare i realizare a cons
truciilorprivind protecia la aciunea focului N 133 Norme Republicane de SecuritateN
uciear I 7 Normativ pentru proiectareai executarea instalaiilor electrice cu tensiu
ni pn la 1000 V ID 17 Normativ pentruproiectarea, executarea, verificarea instalaii
lor electrice n zone cupericolde explozie I 20 Normativ pentru proiectareai execut
area instalaiilorde protecie contra trznetu lui I 5 Normativ pentru proiectareai exe
cutarea instalaiilorde nclzire I 6 Normativ pentru proiectareai executarea reelelori i
nstalaiilor de utilizare a gazelor naturale I13 Normativ pentru proiectareai execu
tarea instalaiilorde ventilare I 9 Normativ pentru proiectareai executarea instalai
ilor sanitare C31 Prescripii tehnice pentru proiectarea, execuia, montarea, instal
area, exploatarea,repararea i verificarea cazanelor de aburde joas presiune i a caz
anelor de ap cald C37 Prescripiitehnice pentru proiectarea, execuia i ncercarea n vede
ea amenajrii supapelorde siguran destinat echiprii cazanelor i recipientelor sub presi
une C4 Prescripii tehnice pentru proiectarea, execuia, instalarea, exploatarea, se
pararea i verificarea recipientelor metalice stabile subpresiune PE 204 Instruciun
i privindexploatarea i ntreinerea punctelor termice PE 216 Regulament de exploatare
tehnic a instalaiilorde cazane I 25 Instruciuni tehnic
2. V.2.(1:).2. In incintele i cldirile spitaliceti sunt necesare msuri speci

e pentru efectuarea ncercrilor hidraulice i pneumatice la recipiente STAS 2612 Prot


ecia mpotriva electrocutrilor. Limite admise. STAS 6526 Manometrudiferenial cu tubnfo
rm de V. Condiiigenerale Catalog IPCT Detalii, elemete i subansambluri canale de ae
r. Grupa VI90 STAS 2453 Ascensoare pentru persoane STAS 2455 Ascensoare pentru s
pitale STAS 2965 Scri interioare n construcii STAS 6131 nlimi de siguran i alctuire
etelor P92 Normativprivind dotareacu ascensoare a cldirilorde locuit, social cult
urale i ad ministrative V.3. SIGURANA LA FOC Cerina decalitate a construciilor, priv
ind siguranalafoc, n cazulunitilor sp italiceti, impune ca soluiile adoptate prin proi
ectare i meninute n exploatare, s asigure, n caz de incendiu, urmtoarele: protecia uti
izatorilor (bolnavi, personal medical, vizitatori, aparintori) innd seama de starea
lor de sntate precum i riscul de incendiu limitarea pierderilor de viei omenetii de bu
uri materiale mpiedicarea extinderii incendiului la vecinti prevenirea avariilor lacon
strucii iinstalaii nvecinate,n cazul prbuirii cldirii i ncendiate proteciaechipelor
erveniei aserviciilor mobilede pompiericare acioneaz pentru stingerea incendiilor, e
vacuarea ocupanilor i abunurilor materiale. Concretizarea cerinelor utilizatorilor n
ceea ce privetesigurana la foc se vaface funcie de situaia concret determinat de cond
iiile specifice existente, corelat cu performanele cldirii referitoare la sigurana la
foc. Condiiile specifice existente, vizeaz att evacuarea dificil a persoanelordin c
ldirea spitalului (bolnavi greu dcplasabili sau care nu se pot deplasa singuri) ct
i meninerea Iar ntreru pere a activitii blocului operator. Condiiile performante spec
fice i cuantificarea acestora, pentru fiecare caz concret, va fi stabilit de ctre
proiectantul de investiie pe baza scenariilor de siguran la foc elaborate conform r
eglementril orde specialitate (conformAnexa V.3.). CRITERII. PARAMETRISI NIVELURI
DE PERFORMANTA privind: V.3.1. Riscuri de izbucnire aincendiilor V.3.1.1. Riscu
rile de izbucnire a incendiilor n cldirile spitaliceti trebuie reduse, n condiiile as
igurrii funcionalitii, prin limitarea surselor poteniale de aprindere, a materialelor
i substanelor combustibile. ncadrarea ncperilor i a spaiilor din construciile spital
i n nivelurile de risc, are n vedere activitatea desfurat,densitatea sarcinii termice
i alctuirea constructiv.

V.3.1.2. ncperile ispaiile cldirilor spitaliceti se ncadreaz n urmtoarele niveluri


: risc obinuit (densitateasarcinii termice mai mic de420 Mj/mp)cuprinznd majori tat
ea spaiilordestinate bolnavilor, respectiv: saloane, cabinete consultaii, spaii des
tinate tratamentelor, sli operaie etc. risc mediu (densitatea sarcinii termice cup
rinsntre 420 i 840Mj/mp) cuprinznd, n principal. ncperi i spaii tehnice, cum ar fi:
ale de ventilaie, laboratoare, buctrii etc. risc mare n care sunt cuprinse ncperi i sp
tii cudensitatea sarcinii termice peste840 Mj/mp (depozite, arhive etc.). OBSERV
AIE Densitatea sarcinii termice va fi calculat, de la caz la caz, funcie de situaia
concret, conform prevederi STAS 10903/2. V.3.1.3. Este interzis folosirea sau depo
zitarea lichidelor i gazelor combustibile nalte locuri dect cele special amenajate i
fr respectarea msurilorde prevenire istingere specifice pentru cantiti limitate. V.3.
2. Asigurarea proteciei utilizatorilor prin stabilirea intervalelorde ti mp care
s permit corelarea aciunilorde intervenie i salvare, cu dezvoltarea incendiului. V.3.
2.1. Timpul de alarmare autilizatorilor Intervalul de timp dintre izbucnirea inc
endiului i semnalizarea acestuia difer nfuncie de sistemele utilizate (automate sau
comandate deom) n cazul echiprii cu instalaii automate de semnalizare a incendiilor
: max. 30 secunde n cazul neechiprii cu instalaii automatede semnalizare a incendii
lor: max. 60 secunde. V.3.2.2. Timpul de alertare a serviciilor depompieri Inter
valul de timp dintre momentul semnalizrii incendiului (alarmare) i cel al alertrii
serviciilorde pompieri depinde de sistemul utilizat: sisteme automatede alertare
: max. 30 secunde sisteme manuale de alertare: max. 2 minute.

V.3.2.3. Timpul de supravieuire a utilizatorilor Intervalul de timp dintre izbucn


irea incendiului i limita meninerii n viat nspaiile destinate activitilor medicale se
igur n funcie de gradul de rezisten la foc al construciei, dar: min. 20 minute nconstr
ciile ce au grad I IIrezisten la foc V.3.2.4. Timpul deevacuarea utilizatorilor Int
ervalul de timp dintre alarmarea utilizatorilor i evacuarea acestora n exterior sa
u n spaii special amenajate, se asigur n funcie de gradul de rezisten la foc al cldir
lungimea maxim a cii de evacuare, considernd c deplasarea peorizontal a persoanelorb
olnave se face ncea. 0,05 m/sec. Grad de rezist, la foc al constr. Lungime maxim a
cii de evacuare (metrii) Timp de evac. maxi m (secunde) (2) (1 600 400
n dou dir. (2) I II 30
ntro singur dir. (1) 20
V.3.2.5. Timpul delocalizarei stingerea incendiilor Intervalul de timp dintre ala
rmare i momentul punerii sub control i stingerii incendiului est e funcie de echipa
rea i dotarea cu mijloace de stingere, precum i de timpulde alertare al forelor de
intervenie max. 60 minute V.3.2.6. Timpul de propagare la cldirile nvecinate Se ia n
considerare n cazul spitalelorpavilionare (ncazul spitalelor monobloc,distanele cer
ute de condiiile urbanistice asigur oprotecie suficient la propagarea focului) min.
30 minute V.3.3. Asigurarea performanelor construciei si a principalelor ei pri comp
onente (comportarea la foc a construciilor) V.3.3.1. Timpul deincendieretotal (fla
sh over) Intervalul de timp dintre momentul alarmrii i momentul generalizrii combus
tiei la toate elementele i materialele din cldire trebuie s fie de celpuin dou ori ti
mpulde supravieuire min. 40 minute la construcii de grad I IIrezisten la foc

V.3.3.2. Etaneitatea laaer a construciei Volumul de aer ce intr n interiorul cldirii,


cnd tmplria exterioar (ui, ferestre) este n poziie nchis, precum i cel care iese d
e,datorit diferenei de presiune, trebuie controlat i redus ct m ai mult posibil max.
1 schimb aer/or. V.3.3.3. Compartimentareaantifoc a construciei Aria compartiment
elor antifoc trebuie s fie realizat n limitele admise, n corelare cu gradul de rezis
ten la foc i numrul de niveluri, conform reglementrilor specifice. V.3.3.4. Limita de
rezisten lafoc aelementelorde construcie cedelimi teaz sau separ spaiiale cldirii a.
lemente ce delimiteaz compartimentele antifoc perei antifoc realizai din materiale
incombustibile(clasa Co)cu limita de r ezistenlafoc 3 ore 7 ore, n funcie de densita
tea sarcinii termice din compartimente b. elemente de separare din cadrul compart
imentelor de incendiu sunt: pereii despritori ai diferitelor spaii funcionale au limi
te de rezisten la foc i clase de combustibilitate normate, n funcie de gradulde rezis
te n la foc al construciei, destinaia spaiului respectiv i rolul elementelor de separ
are, potrivit reglementrilor. V.3.3.5. Limita de rezistenIa foca faadelor iacoperiului
(elemente neportante) In funcie de gradulde rezisten la foc asigurat, limita de re
zisten la foc a pereilor exetriori neportani este: min. 15 minute (Co) gradI reziste
n la foc min. 15 minute (C2) gradIIrezisten la foc Acoperiurile se alctuiesc i se rea
eaz conform condiiilor corespunztoare gradului de rezisten la foc al construciei. V.3.
3.6. Rezistenalafocastructuriiportante Structura portant a construciei, funcie de gr
adulde rezisten la foc trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii minime de combustibili
tate i rezisten la foc:
Tip element Grad de rezisten la foc
I
stlpi, coloane, pereiport ani nivel curent ultim nivel Co 2 h 30' Co 1 h 30'
II Co 2h Co 1h

grinzi, planeeniv. curent acoperi teras grinzi olansee oeste subsol


Co 1h Co 1 h 30'
Co 45' Co 1h

V.3.3.7. Durata de sigurtanarefugiilor Intervalul de timp n care este asigurat supra


vieuirea n spaiile special amenajate, indiferent de modul n care evolueaz incend iul,
trebuie s fie cel puin egal cu timpulde supravieuire. min. 20 minute grad I IIrezi
sten la foc. V.3.3.8. Existena i condiiileperformante ale dispozitivelor de detectare
ialarmare Echiparea i dotarea cu dispozitive de detectare i alarmare se face confo
rnj reglementarilorde specialitate astfel nct s se poat asigura ti mpul de alarmare
stabilit (cap. V.3.2.I.). V.3.3.9. Existena i condiiileperformante ale sistemului d
e alertare ncaz de incendiu Pentru anunarea serviciilor mobile de pompieri, n caz d
e incendiu, se asigur mijloacele corespunztoare funcie de fiecare situaie concret, as
tfel nct s se asigure timpul dealertare stabilit (cap. V.3.2.2J. V3.3.10. Condiiile
performante ale dispozitivelorde evacuare afumului Limitarea propagrii fumului nncpe
ri, coridoare, scri trebuie asigurat prii realizarea unor elemente despritoare cores
punztoare (perei, planee) prevederea dispozitivelorde evacuare a fumului, corespunzt
or reglementrilo specifice. V.3.3.11. Existena i condiiileperformante ale sistemelor
au tomate de stingerea incendiilor Necesitatea sistemelor automate de stingere
se stabilete n funcie de riscurile d incendiu, combustibilitatea materialelor i valo
area aparaturii utilizate respectnduse prevederile normelortehnice nvigoare. Se va
asigura declanarea i funcionarea corespunztoare, a sistemelor cu d ebitele intensitil
e, presiunile i timpul de funcionare normate funcie de necesitii concrete. V.3.3.12.
Asigurarea duratei desiguran i capacitatea cilorde e vacuare Asigurarea intervalului
de timp n care cile de evacuare pot fi utilizate n condi de siguran, se realizeaz, po
rivit reglementrilor. n funcie de capacitat

e maxim simultan, tipulde construcie i modulde rezolvare a cii de evacuare (ndoudirec


respectiv ntro singur direcie). min. 900 respectiv 600 sec. gr. III. Capacitatea ci
lorde evacuare C" (50persoane/flux) va asigura trecere numrului de fl k uxuri dete
rminate prin calcul (Numr fluxuri.,F Numrpersoai ..
N " / Capacitate evac. C"). n orice condiii cile de evacuare (coridoare) nu vor avea
limea mai mic c 2.20 in pentru transportul persoanelor cu targa, sau 1,40 mpentru
transportul brae al copiilor precolari, uile de pe cile de evacuar e avnd limea minim
1,00 m. V.3.3.13. Timpul desiguranprivind funcionareaascensoarelor de inter venie n c
ldirile nalte, cel puin unul dinascensoarele prevzute, se vor amenaja corespunztor as
igurrii operaiunilorde stingere, avnd o capacitate de transport de3 5 servani cu ech
ipamentul respectiv. Timpul de funcionare n siguran, al ascensoarelorde intervenie, t
rebuie s fie cel puin 2 ore de la izbucnirea incendiului. V.3.3.14. Asigurarea con
diiilor pentru accesul autovehiculelorde interv enie Construciile pentru spitale vo
r avea asigurate accese carosabile, corespunztor dimensionate i alct uite, care s pe
rmit accesul uor al autovehiculelorde intervenie ale pompierilor, cel puin la dou faad
e ale cldirii. V.3.3.15. Echipareai dotarea construciei cu mijloace fixe i mobilede
in tervenie Construciile se vor echipa idotacu mijloace de intervenie conform reglem
entrilor specifice, n funcie de tipul construciei i densit atea sarcinii termice. Se
vorprevedea, dup caz, stingtoare, hidrani interiori i exteriori de incendiu, coloane
uscate, instalaii automatede semnalizare i stingere a incendiilor etc, potrivit n
ecesitilor. V.3.3.16. Asigurarea traseelor pentru accesul personalului servici ilo
r mobilede pompieri Traseele de intervenie trebuie s fie marcate corespunztorpentru
afi uorde recunoscut, ct mai scurte i amenajate astfel nct s se asigure protecia for
r care acioneaz pentru stingere isalvare. V.3.4. Performanele elementelor i materiale
lor de construcie V.3.4.1. Combustibilitatea elementelor, respectiv a materialelo
r componente In cldirile spitaliceti se vorutiliza materiale avnd clasa de combusti
bilitate
4

admis de normele specifice, n corelare cu gradul de rezisten la foc, respectiv clasa


Co pentru principalele elemente constructive. V.3.4.2. Contribuia la evoluia ince
ndiului este apreciat prin densitatea sarcinii termice corespunztoare spaiuluirespe
ctiv ise evalueaz funcie de situaia concret (totalitatea materialelor i substanelo r c
mbustibile, fixe i mobile existente pe suprafaa considerat) conformprevederiSTAS 10
903/2. Se vor asigura msuri de protecie corespunztoare, stabiliteprin reglementrile
tehnice. Se recomand ca densitatea sarcinii termice n ncperile destinate bolnavilor
s nu depaseasca 420 MJ/mp V.3.4.3. Propagarea flcrilor pe suprafaaclementelorde cons
trucie combustibi le Alctuirea clementelor va fiastfel rezolvat nct incendiul s nu se
propage cuuurin. Propagarea flcrilorpe suprafaa clementelorde construcie trebuie s fi
e maximm 45 cm n 10 minute. V .3.4.4. Nivelul admisibil dedegajare a fumului igaze
lortoxice Se vorutiliza elemente i materiale combustibile astfel nct prin inflamare
a acestora s nu se degaje cantiti mari de fum i gaze toxice care s pericliteze sntatea
utilizatorilor. Se vor lua msuri corespunztoare deevacuare a fumului i gazelor toxi
ce. V.3.4.5. Gradulde rezistenla foc al construciei va fi stabilit n funcie de combus
tibilitatea i limita de rezisten la foc a principalelor elemente de construcie folos
ite,potrivit reglementrilor. Pentru spitale (respectiv cldirile n care se afl bolnav
i i se desfoar activit medicale) se vorutiliza construcii de gradul Isau IIrezisten
c. V.3.4.6. Etaneitatea la propagarea fumului ia flcrilor Intervalul de timp n careun
element de separare mpiedic trecerea fumului i flcrilor, dintr o ncpere n alta se st
e corespunztordestinaiei acestuia n funcie de gradul de rezisten la foc stabilit, conf
orm normelor specifice (vez cap.V.3.3.3.3.3.6.). 3V .3.4.7. Duratade stingereain
cendiilor Intervalul de timp pn cnd focul este stinscomplet trebuie s se nscrie i lime
tele rezistenei la foc a elementelor structurale(maxim performani elementul ui cel
mai puin rezistent planeul n situaia cea mai defavorabil). max. 1 or -

grad MI rezisten la foc. V.3.5. Intervenia pentru stingere V.3.5.1. Timpul dencepere
a interveniei Intervalul de timp dintre momentul alertrii i cel alnceperii aciunii d
e intervenieila locul incendiului, depinde de echiparea cu instalaii de semnalizar
e i alertarede distanta la care se afl unitatea de intervenie de dotarea acestora,p
recum i deoperativitatea echipelor respective. Se va stabili, pentru fiecare situ
aie concret, prin elaborarea de scenarii de siguran. V.3.5.2. Durata interveniei Timp
ul ncare incendiul este oprit depinde de suma tuturor intervalelorde timj necesar
e nceperii i desfurrii procesului de stingere. ANEXA V.3 DOCUMENTE CONEXE Decret 2901
977Norme generale de proteciempotriva incendiilor la proiectare i realizarea constr
uciilor i instalaiilor P 118 Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilorp
rivin/d protecia la aciunea focului Ordin381/1219 Norme generale de prevenire i sti
ngere a incendiilor HG 1994 completare la NC1977 HG 51 1992 Privindunele msuri pe
ntru mbuntirea activitii de prevenire i stingere a incendiilor Norme C 58 Norme tehnic
privind ignifugarea materialelor combustibile dinlemn i textile utilizate n const
r ucii Normativ 1 5 Normativpentru proiectarea i executarea instalaiilorde ventilar
e NormativI6 Normativ pentru pr oiectarea i executarea reelelor i instalaiilordeutil
izare a gazelor naturale Normativ 1 7 Normativpentru proiectarea i executarea ins
talaiilor electrice la consumatori cu tensiunea pn la 1000 V.c.a i 1500 V.c.c Normat
iv 1 9 Normativpentru priectarea i executarea instalaiilor sanitare Normativ 113 N
ormativ pentru proiectarea iexecutarea instalaiilor de nclzire NormativI18 Normativp
entru proiectarea i executarea instalaiilorde telecomunicaii NormativI20 Normativpr
ivind proiectarea i executarea instalaiilor deprotecie contra trsne tului n construcii
STAS 1478 Construcii civile i industriale. Alimentarea interioar cu ap. Prescripii f
undamentale STAS 6168 Msuri de siguran contra incendiilor. Scri de intervenie i salvar
e STAS 6647 Msuri de siguran contra incendiilor. Elemente pentru protecia golurilor
STAS 6793 Lucrride zidrie. Couri, canale de fumpentru focare obinuite la

constructii civile. Prescripii generale. STAS 8844 Msuri de siguran contra incendiil
or. Uibatante pe scrile de evacuare. Prescripii constructive mpotriva trecerii fumul
ui STAS 297/1,2 Indicatoare de securitate. Culori i forme. Condiii generale STAS 1
0903 Calculul sarcinii termice n construcii STAS 2965 Scri interioare n construcii ST
AS 3081 Utilaje de stins incendii. Cutii metalice pentru hidrani interiori STAS 4
918 Utilaje de stins incendii. Stingatorportativ curaf i CO 2 STAS 9752 Utilaje d
e stins incendii. Stingator cu dioxid de carbon V.4 IGIENA, SANATATEA OMENILOR,
REFACEREA I PROTECIA MEDIULUI Cerina de igien, sntate i protecie a mediului implic c
erea i realizar easpaiilor precumi a prilor componente astfel nct nu fie periclitat
igiena ocupanilor, urmarinduse n acelai timp i protecia mediului nconjurtor. n cazul
rilor spitaliceti, aceast cerin este de importan vital i se asigur att din faza de
are ct i dinfaza de exploatare a cldirii. Necesitile utilizatorilor, n c azul acestei
grupede cerine, se refer la: A. Igiena mediului interior B. Igienaapei C. Igiena e
vacurii rezidurilorlichide D. Igiena evacurii rezidurilorsolide E. Protecia mediulu
i V.4.(A). IGIENA MEDIULUI INTERIOR Se refer la: 1Mediul higrotermic 2Igiena aeru
lui 3Igiena finisajelor 4Igiena vizual 5Igiena auditiv V.4.(A).l. MEDIUL HIGROTERM
IC Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, implic asigurarea uneiambiane t
ermice corespunztoare att n regim de iarn ct i n regimde var. Se admite ca aceste con
s nu fie satisfcute o zi pe aniarna i 3 zile pe anvara. Asigurarea mediului higrot
ermic trebuie corelat cu asigurarea calitii aerului ioptimizarea consumurilor energe
tice. CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PERFORMANT privind V.4.(A).1.1. Asigurar
ea ambianei higrotermice V.4.(A).1.1.1. Temperaturaambianei ta"

(msurat ncentrul ncperii la 1.5m de la pardoseal, cu termometru cu glob), funcie de de


tinaia ncperii, trebuie s fie: n perioada rece conform STAS 1907/2 i conform tabel1 (a
nexa la cap. V.4.(A).2) n perioada cald max. 26 C pentru o vitez relativ a aerului de
0.275 m/s OBSERVAIE: /. Temperatura, n perioada de var, poate S fi mai mare de 26 C
(dar max. 2H C) cu condiia creterii vitezei aerului cu 0.275 m/s pentru I C (dar m
ax. 0.45 m/s) 2. Temperatura ambianta se considera stabila i uniform dacei valoril
e msurate corespund valorilor necesare spaiului respectiv (conform V.4.(A).l.l.l.
cu o abatere de max. I C. Se admite in mod excepional o abatere de max. 2 C, dac po
nderea abaterilor nu depete 10% din totalul msurtorilor. V.4.(A).1.1.2. Amplitudinea
de oscilaie a temperaturiiaerului interior (conform N.P.200) n regim de iarna A i 1.
0 n regim de var Ai3.0 V.4.(A). 1.1.3. Viteza relativ medic a aerului n perioada de ia
ma max. 0.15 m/s n perioada de var (ta=26C) max. 0.275 m/s OBSERVAIE: Se admit vitez
e ale aerului mai mari de 0.275 m/s dac se impun tehnologic (sala de operaie curen
t laminar) dar max. 0.45 m/s. V.4.(A).1.1.4. Umiditatea relativ aaerului (UR) va
fi corelat cu temperatura ambianei (ta" conform V.4.(A). 1.1.1.) i funcie de destinaia
ncperilor vaaveavalorile corespu nztoare necesitilor, conform Tabel 1 (anexa la cap.
V.4.(A).2.) n general, pentru unitile funcionale cu regim normalde umiditate (saloa
ne, cabinete de consultaii, etc). UR=3060% pentru afeciuni speciale reumatism poli
articular UR3035% (ta=3032 C) ari grav UR=6085%(ta=3032C) OBSERVAIE: Pentru afeciunil
e speciale, condiiile de microclimat trebui precizate prin tema de proiectare.

V.4.(A).1.1.5. Asimetriatemperaturii radiante (conform STAS13.149) calculat n rapo


rt cuun plan vertical situat nzona ocupat, la 0.6 mde pardoseal. datorit ferestrelor
sau altor suprafee reci c max.lO C datorit unui planeu nclzit 1. max.5C 2. V.4.(A)
1.6. Diferena de temperatur pe vertical ntre nivelul capului i al gleznelor (pentru o
persoan n picioare sau pentru o persoan eznd) conform STAS 13.149. max.3C V.4.(A).1.1
.7. Cantitatea de cldur transmis de picior la pardoseal (senzaia de rece cald) confor
m STAS 6472/10. 3 2 n timp de un minut Ql4.10 J/m 3 2 n timp de 10 minute Q 10 200.1
0 J/m temperatura minim pe suprafaa pardoselii trebuie sfie conform prevederii STAS
6472/3 i nu trebuie s depeasc 26 C. V.4.(A).1. 1.8. Numrul schimburilor deaer se stab
lete n funcie de bilanurile termoenergetice, ardegajrilorde umid itate ial necesitilo
ivind existena agenilorpatogeni(vezi cap.V.4. (A).2. Igiena aerului). V.4.(A).1.1.
9. Indicele global de confortPMV" (conformSTAS13.149) reprezint opiunea mediepreviz
ibil a unui grup numeros de persoane asuprasenzaiei termice produsede un anumit me
diu. Rezult dinbilanul termic al corpului uman i trebuie s se ncadreze ntre valorile:
0.5<PMV<0.5
ANEXA VA.(A). 1. DOCUMENTE CONEXE STAS 1907/1,2 Calculul necesaruluide cldur STAS
6472/3 Calculul termotehnic al elementelorde construcieale cldirii I 5 Normativ pe
ntru proiectareai executarea instalaiilorde ventilare Norme Proteci a muncii n secto
rulsanitar NP200 Instruciuni tehniceprovizorii pentru proiectarea lastabilitate t
ermic a elementelorde nchidere a cldirilor STAS 13.149 Fizica construciilor. Ambiant
e termice moderate. Determinarea indicilor PMV i PPD i nivele de performan pentru am
biante Documente Igiena, sntatea i mediul nconjurtor interpretative CEE nov.93

V.4.(A).2. IGIENA AERULUI Cerina privind igiena aerului implic asigurarea nspatiile
spitaliceti ai acelor parametri de calitate ai aerului care favorizeaz vindecarea
oamenilorbolnavi i mpiedic periclitarea strii de sntate a utilizatorilor unitilor sp
liceti de ctre eventualii ageni poluani i contaminai purtai de aer, specific activit
sfurate (germeni patogeni, particule desuspensie, mirosuridezagreabile, emanaii noc
ive, contaminani radioactivi, etc). In unitile spitaliceti natura activitilor n anumit
spaii impune utilizarea de instalaii de ventilare i respectiv climatizare, ca unic
soluie de asigurare a parametrilor de calitate ai aerului considerai necesari Prin
alctuir e, caracteristici constructive, calitate a materialelorutilizate, dotare
cu echipamente de tratare a aerului i cu aparatur de automatizare,prin performanel
e funcionale atribuite, sistemele de ventilare climatizare vor corespunde cerinelo
rderealizare n spaiile servite a nivelurilor impuse pentr u parametrii de microcli
mat i pentru lipsa germenilor patogeni i/sau a altor tipuri de nociviti, cu asigurar
ea unor circulaii de aer controlate ntre spaii , fr afectarea n mod negativpeste limit
ele normate a calitii aeruluidinmediul exterior i n condiii de funcionareexploatare ct
mai economic. ncperile cuspecificstrict spitalicescse cuprind n 4 clase de ncperi dete
rminate de preteniile de asepsie care corespund naturii activitilor crora le sunt de
stinate: sunt stabilite pentru fiecare clas niv eluri limit pentru concentraia volu
metric de germeni (N) care indic numrul de uniti specifice de germeni la unitatea 3 d
e volum (germ/m ). conform tabel 1 (anexat la prezentul capitol V.4.(A).2.) 3 cl
asa Ia N 10 germ/m 3 clasa IIa N 200 germ/m 3 clasa IIIa N 500 germ/m 3 clasa IVa
N 500 germ/m MENIUNE: In tabel sunt specificate clasele de asepsie n care se ncadr
eaz principalele compartimente funcionale ale unei uniti spitaliceti. Pentru funciuni
ce nu sunt menionate n tabel, apartenena la una dintre cele 4 clase va fi specifica
t de beneficiar prin tema de proiectare. In spaiile cu pretenii ridicate de asepsie
clasa I i II, se utilizeaz instalaii de tratare a aerului care funcioneaz numai cu a
er exterior, ca msur considerat necesar mpotriva rspndirii i dezvoltrii infeciilor
italiceti cu germeni aeropurtai: se consider posibil utilizarea recirculrii aerului l
a nivelul unei ncperi n cadrul unui sistem tip curent laminar" cu viteze de min.0.35
m/s cu filtrare fin la aspiraia din ncpere i cu filtrare absolut n suprafaa de intro
ere a aerului. In spaiile cu pretenii mai sczute de asepsie clasa IIIa, care utiliz
eaz sisteme de ventilareclimatizare, este permis recircularea aerului fie la nivel
ul fiecrei ncperi prin uniti locale de climatizare, fie n comun pe grupe de ncperi, c
atibile d.p.d.v.

al funciunilor i exigenelor, sei'vite fiind de cate un singur sistem centralizat se


vor asigura debitele minime necesare de aer proaspt i celelalte cerine privitoare l
a condiiile de igien. Igiena aemlui interior depinde n mod esenial de controlarea ci
rculaiei aerului ntre spaiile unitilor spitaliceti circulaia aerului trebuie s aib
ai de la spaii cu cerine mai ridicate de asepsie spre cele cu cerine mai sczute i/sau
cu pericol de poluarecontaminare mai ridicat. In cazul utilizrii de sisteme de v
entilareclimatizare circulaia aerului este dirijat prin bilanuri de debite de aer d
e introducere i de evacuare reglate corespunztor i prin presiuni difereniale control
ate ntre spaii adiacente. Sistemele de ventilare climatizare se doteaz cu filtre de
aer avnd sarcini precise n ceea ce privete asigurarea nivelurilor de curenie a spaiil
or se/vite, dar i a interiorului instalaiilor (tubulatura, echipamente de tratare
aer, etc) sarcinile atribuite filtrelor le determin performanele funcionale necesar
e i locurile de amplasare n cadrul instalaiilor. CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI PE
PERFORMANTA privind: V.4.(A).2.1. Asigurarea calitii acrului prin utilizarea inst
alaiilor de ventilareclimatizare: V.4.(A).2.1.1 Debitde aerproaspt (se exprim n schi
mburi volumetrice oraresau n debit orar pe persoan). Nivelul minim de debit de aer
proaspt (de introducere) reprezint nivelul considerat ins uficient, n funcie de des
tinaia funcional a ncperii, diminurii concentraiei de germeni i/sau de alte nocivit
urtate sub limitele maxime admisibile. ntabelul 1 (anexat la prezentul cap. V.4.(
A).2.) V.4.(A).2.1.2. Debit de aer (se exprim n schimburi volumetrice oraresau n de
bit orar de evacuare pe obiect sanitar) Nivelul minim de debit de aer indicat, f
ie de introducere (ncperi de suprapresiune), fie de evacuare (ncperi n depresiune), r
eprezint nivelulconsiderat suficient (n funcie de destinaia funcional a ncp erii) asi
ii unei intensiti a circulaiei aerului i deci unei splri cu aer tratat, care s permit
nerea i uniformizarea condiiilor impuse pentru microclimat i pentru puritatea aerul
ui. Conform tabel 1 (anexat la prez. cap. V.4.(A).2.) pentru ncperi clase Ii II(cli
matizare fr recirculare) debit aerdebit aerproasp t deb.min.aerproaspt pentru ncperi
lasa III i IV

ventilare (fr recirculare) debit aerdebit aer proaspt i deb.min.aer proaspt climatiz
are (cu recirculare) debit aer>deb.min.aerproaspt V.4.(A).2.1.3. Nivelde filtrare
(se exprim ca reinere procentual aparticulelor n suspensie n aer cu indicarea metode
i de testare folosite). Condiiile de puritate a aerului n ncperile unitilor spitalicet
implic un nivel de filtrare adecvat, ceea ce determinnumrul de trepte de filtrare,
performanele funcionale ale filtrelor i locul de amplasare al fiecrei treptede filtr
are n cadrulinstalaiilor. Se utilizeaz 3 tipuri de filtre: filtre brute (prefiltre)
filtre clasa EU 3 i EU 4 (grad reinere 8095% conform test gravimetric ASHRAE) se
utilizeaz pentru filtrare treapta Ia filtre fine filtre clasa EU 7 i EU 8 (grad rei
nere 8095% conform testopacimetric ASHRAE) se utilizeaz pentru filtrare treapta11
a filtre absolute filtre clasa EU 10 EU 12 (grad reinere 9899.97% conform test DO
P Mil. Std. 282) se utilizeaz pentru filtrare treapta IIIa MENIUNE: Utilizarea ntru
n .sistem de tratare a aerului a unui filtru de clasa superioarei implic, pentru
alproteja de colmatri grosiere, echiparea sistemului n amonte cu filtre de clasei
inferioar. Filtrele treapta 1a se monteaz n amonte de echipamentele de tratare cent
ral a aerului pentru a le proteja de colmatare filtrele treapta Iia se monteaz imed
iat n*avalul ventilatoarelor de introducere a aerului pentru a menine curate trons
oanele de distribuie a aerului filtrele treapta Illa se mont eaz ct mai aproape sau
chiar n gurile de introducere a aerului n ncperile servite pentru a evita riscul apa
riiei de focare de contaminare n aval. Supravegherea strii funcionale a filtrelor i s
emnalarea colmalrii n veder ea nlocuirii celulelor filtrante se realizeaz prin contr
olul presiunilor difereniale amonteaval i au un loc important n cadrul lucrrilor de n
treinereexploatare. In tabelul 1 (anexat la prez. cap. VA. (A). 2.) este indicat
numrul necesar de trepte de filtrare: .pentru 3 trepte de filtrare se neleg treptel
e 1. 11 i III .pentru 2 trepte de filtrare se neleg treptele 1 i II .pentru 1 treapt
a de filtrare se nelege treapta I V.4.(A).2.1.4. Nivel de presiune diferenial ntre sp
aii adiacente

Valoarea presiunii difereniale dintre ncperi alturate astfel nct s se realizeze o circ
laie controlat a aerului (de la ncperi cu cerine mai ridicate la ncperi cu cerine mai
ute d.p.d.v. al absenei agenilorpatogeni). Nivelul de presiune diferenial determin de
bitele de scurgere de aer ntre respectivele ncperi, prindeschiderile existente ntre
ele. Spaiile mai curate vor fi nsuprapresiune fa de cele mai puincurate. Nivelul pres
iunii difereniale ntre spaiile adiacente, n cadrul ncperilordin clasa IiIIva fi de max
l020Pa. MENIUNE: Meninerea n permanen. n mod controlat, a condiiilor de presiune difer
nial, pe ansamblul spaiilor serxite de instalaiile de ventilare, necesit monitorizare
a strilor de colmatare a filtrelor i reglarea automat a caracteristicilor funcionale
(debit, presiune) ale unitilor de vehiculare a aerului, pentru meninerea unor regi
muri constante de debite de aer. V.4.(A).2.2. Asigurareaunorconcentraiimaxim admi
sibile de substane p oluante provenite din materiale de construcii, instalaii tehni
ce, inclusivaparate d e ardere, surse exterioare, sol, etc. pentru valori maxim
admisibile de concentraii ale substanelorpoluante dinncperile unitilor spitaliceti, se
vor respecta prevederi Normativ de protecia muncii n sectorul sanitar iNormativ priv
ind puritatea aerului n ncperi cudiverse destinaii" (n curs de e ditare INCERC). nvede
reaevitrii contaminriiaeruluipeste limiteleadmise (ca rezultat almanipul rii unor s
urse radioactive deschise, nscopuri medicale ionizare, suspensii de pulberi, subs
tane volatile radioactive) se vor respecta prevederi Norme republicane de securita
te nuclear Regim de lucru cu surse de radiaii nucleare" tab. 2. ffd8ffe000104a4649
4600010201005800600000ffe20ad44943435f50524f46494 c4500010100000ac44144424502100
0006d6e74725247422058595a2007d70006 00130010001f0032616373704d534654000000004945
432073524742000000000 0000000000000000000f6d6000100000000d32d4144424500000000000
0000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000
0000012637072740000015c0000004e64657363000001ac0000006c777 470740000021800000014
626b70740000022c000000147258595a00000240000 000146758595a00000254000000146258595
a0000026800000014646d6e64000 0027c00000070646d6464000002ec0000008876756564000003
74000000867669 6577000003fc000000246c756d6900000420000000146d6561730000043400000
02474656368000004580000000c72545243000004640000000e6754524300000 4740000000e625
45243000004840000000e76636774000004940000063074657 87400000000436f70797269676874
202863292031393938204865776c6574742d 5061636b61726420436f6d70616e79204d6f6469666
96564207573696e6720416 46f62652047616d6d6100000064657363000000000000001273524742
20494543 36313936362d322e3100000000000000000000001273524742
ANEXA V.4.(A).2.

DOCUMENTE CONEXE STAS 10813 Puritatea aerului. Determinarea pulberilor nsuspensie


STAS11322 Puritatea aerului. Determinarea aldehidei formiee STAS 12051 Aer. Det
erminarea coninutului de radon 222 STAS 9081 Poluareaacrului STAS 12574 Aerdin zo
ne protejate. Condiii de calitate STAS 1238/1 Ventilare mecanica. Debitul de aerp
roaspt Normativ in Normativprivind igiena compoziiei acrului n spatii cudiverse cur
s deeditar e destinaii funcie de activitile desfuralc n regimde iarnvar (INCIzRC) No
Proteciamunciin sec toniisanitar DIN 1946Fila 4Ventilaiin instituii spitaliceti Docum
ente Igiena, sntatea imediul nconjurtor interpretative CEEnov. V.4.(A).3. IGIENA FINI
SAJELOR Cerina privind igiena finisajelor implic asigurarea calitii suprafeelor inter
ioare ale elementelordelimitatoare astfel nct s nu fie periclitat sntatea i igiena ocu
anilor. CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PERFORMANTA privind
V.4.(A).3.L Asigurarea calitii finisajelor Finisajele ncperilor n care staioneaz i se
plaseaz bolnavi sau n care se desfoar activiti medicale vor fi: lavabile rezistente la
dezinfectani rezistente la decontaminri radioactive (dup caz) fr asperiti care s rei
ul bactericide (nspaiile aseptice) negeneratoare de fibre sauparticule care pot rmne
n suspensie naer rezistente la aciunea acizilor (n laboratoarei camere de tratament)
seadmit materiale de finisaj careprin alctuirealor, sau modul de punere n oper, po
t favoriza dezvoltarea de organisme parazite (gndaci, acarieni, mucegaiuri) sa u
substane nocive ce potpericlita sntatea oamenilor. V.4.(A).3.2. Asigurareacalitii fin
isajelor Finisajele pentru elementele de instalaii vor fi rezistente la aciunile f
izicomecanice ale agenilor externi (ocuri, frecare, etc.) i la aciunile chimice prov
ocate de solveni, detergeni, dezinfectante, lichide sau vap ori ai acestora. La fi
nisarea spaiilor cu cerine severe de asepsie se va evita utilizarea materialelor c
are, prin punerea nafar prezint rosturi, adncituri sau coluri dificil de curat. Finisa
ea spaiilordin laboratoarele de medicin nuclear n care se lucreaz cu surse desc hise
(izotopi) vor respectaprevederile Normativului Republican de Securitate Nucl ear.
V.4.(A).4. IGIENA VIZUAL Cerina privind igiena vizual implic asigurarea cantitii i ca
itii luminii (natur ale i artificiale) astfel nct utilizatorii spaiilor respective si
at desfura activitile specifice n condiii de igien i sntate.

MENIUNE: Aspectele legate de iluminatul de sigurana al ncperilor sunt prezentate la


cap.V.2.(A). (Sigurana circulaiei pedestre). CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PE
RFORMANT cuprivire la: V4.(A).4.1. Asigurarea iluminatului natural V.4.(A).4.1.1.
Raportarie ferestre arie pardoseli sli operaii, natere, laboratoare tratamente, pa
nsamente 1/31/4 saloane alptare, farmacii, saloane sugari, nounscui 1/41/5 cabinete
consultaii, saloane bolnavi 1/41/6 spaii de lucru,pregtire, sterilizare, buctrii, spl
orii 1/51/8 camere i sli de ateptare, camer gardpersonal, tratament Roentgen, fiziote
rapie 1/61/7 OBSERVAIE: In cazul construciilor spitaliceti se recomand ca toate ncperi
le n care au acces bolnavii s beneficieze de lumin natural. Laboratoarele trebuie pr
otejate mpotriva razelor solare printro orientare corespunztoare i prin elemente de
umbrire, dar fr utilizarea sticlei colorate. Coridoarele vor beneficia de lumin na
tural direct (prin buzunare laterale) sau indirect (prin uile ncperilor ce le mrginesc
. V.4.(A).4.2. Asigurareailuminatului artificial V.4.(A).4.2.1. Nivel de ilumina
re medie pentru iluminatul normal al ncperilor (valori minime) conform tab.E1 anex
at V.4.(A).4.2.2. Evitarea sau limitarea orbirii orbire direct sevor lua msuride e
cranare a lmpilor i de dispunere corespunztoare a acesto ra orbire prin contact sau
reflexie sevor alege finisaje cufactori de reflexiecorespunztori corpurile deilu
minat sevor dispune corespunztor cerinelor specificencperilor Se vorrespecta prevede
ri STAS 6646/1,3.
Nr.cr t Tipul nc periix) Iluminarea normala Ix Culoarea luminii Observaii
1
2
3
.4
5
6

1. .
ncperi b olnavi
2.
Salon pentrii sug ari sau nounscui Cabinete . pentru consultaii tratament e obinuit
e Cabinete pentru consultaii i tratame nte specia le: pentru investigai i endosco p
ice pentru investigai i oftalmolo gice
3.
iluminat iluminat pentr u lectur! iluminat pentr u consultaii iluminat pentr u sup
raveghere iluminat de ve ghe . (orientar e) iluminat gene ral iluminat p entru s
upraveghere iluminat pent ru consultaie iluminat gene ral
100 200 300 5 2
alb
Msuri pentru evitarea orbirii pacienilor
300 20 300
alb
Iluminat general n locurile de ngrijire sugari, min 1601 lx
500
alb de lux
4.
iluminat gene ral pentru pre gtire iluminat gene ral pentru peri oada de investig
aie .urologie .rect oscopie .ginec ologie ilumin at general pe ntru pregtire ilumi
nat gene ral pentru peri oada de investigaie .refractometri e .schiascopie . ofta
lmologie . oftalmometrie
500 50 50 550 500 50 50 50 50
alb de lux alb,alb de lux
Dup caz, comutabil sau reglabil pentru obinerea iluminrii mai reduse Dup caz, comuta
bil sau reglabil pentru obinerea iluminrii mai reduse

pentru investigai i Rontgen pentru consultaii stomatolo gice pentru consultaii derm
atolo gice
.perimetrie .adaptomet rie iluminat general lucru cu monitoa re iluminat .ilumin
at ca vitate bucal .iluminat ul cmpului nconjurto riluminat ge neral iluminatul gen
erat iluminat ge neral n zona pat urilor iluminat pe ntru consult n zona paturi lo
r iluminat de supraveghe re iluminat ge neral iluminat pe ntru cmpul de operaie il
uminat pe ntru cmpul nc onjurtor al mesei de operaie
5 5 500
20 500 8000 500
alb, alb alb alb alb alb de lux
Dup caz, comutabil s au reglabil pentru obinerea iluminrii m ai reduse Lampa sciali
tic cu posibiliti de reglare a iluminrii i direcio nrii luminii Ra.90
5.
Cabinete pentru consultaii i tratame nte intens ive
100 300 1000 20
alb
Msuripentru evitarea orbirii pacienilor
6.
Sli de op eraie
1000
alb
vezi pct.lll.4.2.2.2.

7.
Anexe ale . slii de operai e
iluminat ge neral pentr u: .vestiare .spltorii . ncperi pre cednd intrarea n sala de o
peraii
500 500 500
8.
9.
Sala de terapie . Bi medi cinale, gi mnastic medical, masaje Sli de dia liz
.incperi la ieirea din sala de operaii .de pozit de ins trumente .d epozit pent ru
elemente sterile .dep ozit cu dispozitive de sterilizar e .sli derean imare, ilum
inat pe ntru trezire iluminat ge neral
500 500 500 500 100
alb sau alb de lux alb
Msuripentru evitarea orbirii pacienilor
300
alb
10 .
Laboratoa re Farmac ii
iluminat ge neral n sal iluminat ge neral in zona paturilor iluminat ge neral ilum
inat pe ntru verificarea culorii
100 500
Msuripentru evitarea orbirii pacienilor
500 1000
alb alb de lux

11 .
Camere d e serviciu pentru me dici, asiste nte medic ale Sli de dis ecie
12 .
13 .
Coridoare, scri
iluminat ge neral iluminat pe ntru solicitri viz uale intens e iluminat ge neral
iluminat loc al pentru m asa de lucr u zona de saloane bolnavi .ziu a .noaptea z
ona cu sli de o peraii .ziua .noaptea
300 500
alb cald alb
Dup caz, iluminat loc al, pentru zona umple rea seringelor sortar ea medicamentel
or, etc
1000 5000
alb
200 50 30 0 100
alb sau alb cald alb
Clasa de calitate 2 Clasa de calitate 2
14 .
Toalete. ncperi cu activiti murdare
toalete bi orientare s pre saloane ncperi cu activiti m urdae
200 100 300
alb. alb cald alb alb, alb cald
Clasa de calitate 2 Clasa de calitate 2
NOTA: x) ncperile sunt ncadrate n clasa de calitate 1, cu excepia celor pentru care l
a coloana: Observaii", clasa de, calitate este 2. ANEXA V.A4. DOCUMENTE CONEXE ST
AS 8313 Iluminatul n cldirii n spatii exterioare, la cldiricivile iindustriale STAS 62
21 Iluminatulnatural al ncperilor lacldiri civile i industriale STAS 6646/1 Iluminat
ul artificial. Condiii generale pentru iluminat ncldiri civile STAS 6646/3 Iluminat
ul artificial. C ondiii speciale pentru iluminat n cldiri civile PE 136 Normativ pe
ntru folosirea energiei electrice la iluminatul artificial n utilizr i casnice Doc
umente Igiena,sntatea i mediul nconjurtorinterpretative CEEnov.93 Norme Protecia munci
i n sectorul sanitar V.4.(A).5.IGIENA AUDITIV Cerina privind igiena auditiv se refer
la conceperea i realizarea

spaiilor interioare ale spitalelor astfel nct zgomotul perturbatorperceputde utiliz


atoris fie men inut la un nivel ce nu le poate afecta sntatea. Igiena auditiv se refe
r la condiiile interioare de zgomot, respectiv la ambiana acustic interioar. Performa
nele corespunztoare asigurrii ambianei acustice interioare, sunt tratate la ca p.V.6
. Protecia mpotriva zgomotului". V.4.(B). IGIENA APEI Cerina privind igiena apei se
refer la condiiile privind distribuia apei ntrundebit suficient i la satisfacerea cri
teriilor de puritate necesare apei potabile. Apa necesar alimentrii instalaiilor di
n cldiri trebuie s aib o anumit calitate exprimat prin ansamblul proprietilor sale fiz
ce, chimice, bacteri ologice, organoleptice, etc. CRITERII. PARAMETRI SI NIVELUR
I DE PERFORMANT cuprivire la:
V.4.(B).l. Asigurarea calitii anei (potabilitatea') se va realiza conformprevederi
i STAS 1342 OBSERVAIE Verificarea ndpliniriicondiiilor de calitate a potabilitaii ap
ei se face de catre centrele de, medicin preventiv. V.4.(B).2. Asigurareadebitului
deapla punctul de consum se va realiza conformprevederii STAS 1478 (punctele de
consumtehnologic vor fi stabilite conform cerinelorde funcionare a echipamentelor)
. V.4.(B)3. Asigurarea cantitii de ap potabil necesari (1/pat/zi) V.4.(B).3.1. Neces
ar curent pentru: igiena bolnavilor 240 igiena personalului 40 igiena lenjeriei
110 preparare hran igien bloc alimentar 100 igiena spaiilor, mobilierului, obiectel
or sanitare 40 preparare ap steril pentru splare chirurgical, ap distilat, splare i d
nfecieinstrumentare 25 utilizri tehnologice 20 igienizare platform, gunoi, recipien
te colectare reziduri, crematoriu i anexe 1015 ntreinere ciacces, spaii exterioare, z
one de proteciesanitar 10 necesiti grup gospodresc (buctrii, spltorii) 2530 pierderi
inreeaua de distribuie cea 10% Total cca 700l/pat/zi V.4. (B).3.2. Necesar tn peri
oadele de deficit sau ntrerupere a alimentrii

cu ap min. 500 l/pat/zi timp de 12 ore V.4.(B).3.3. Necesar pentru sectoarele de


recuperaremedicali balneofizicoterapeutic 130 l/procedur (om afara consumului prec
izat mai sus) ATENIE! Nu se admite utilizarea apei nepotabile in spitale ANEXA V.
4.(B DOCUMENTE CONEXE STAS 6322 Apa potabila Determinarea culorii. STAS 6323 Apa
potabil. Determinarea turbiditii. STAS 6324 Apa potabil. Determinarea temperaturii,
mirosului i gustului. STAS 6325 Apa potabil. Determinarea PHului. STAS 6329 Apa p
otabil. Analiza biologic. STAS 3001 Apa. Analiza bacteriologic. STAS 1342 Apa potab
il. STAS 3026 Apa potabil. Determinarea duritii. STAS 3002 Apa potabil. Determinarea
substanelor organice. STAS 12650 Apa potabil. Determinarea coninutului depesticide.
Documente Igiena,sntatea i mediul nconjurtor. interpretative CEEnov.93 Norme Protecia
muncii n sectorul sanitar. V.4.(C). ICIENA EVACURII RE/JDURILOR LICHIDE Cerina pri
vind igiena evacurii rezidtirilor lichide, implic asigurarea unuisistem corespunzto
r de eliminare a acestora astfel nct s nu prezinte sursepoteniale de contaminare a m
ediului, s nu emit mirosuridezagreabile, s nu prezinte posibilitatea scurgerilor ex
terioare is nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu ap. Reziduri
le lichide dinspitale sunt: apele uzate menajere obinuite (de la grupurile sanita
re)cap.III.5.1.5.1. apele uzate menajere cu nisip, pmnt i grsimi (de la spltorii si bu
ctrii) cap.111.5.1.5.2. apele uzate radioactive (de la laboratoarele de medicin nuc
lear) cap.lll.5.1.8. apele contaminate cu ageni patogeni (dinsecii de boli infecioas
e i laboratoarede bacteriologic). apele pluviale cap.lll.5.1.6.

CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PERFORMANT cuprivire la: V.4.(C).l. Asigurarea


evitrii polurii solului, anelor subterane, sauaaeru lui V.4.(C).1.1. Condiiide rez
olvare a evacurilor apele uzate dinunitile spitaliceti se evacueaz exclusiv prin reeau
a de canaliz are. lipsa unor sisteme publice de canalizare se accept numai ncazul
staionarelor rurale sau unele aezminte de poslcur. situaie n care unitile sanitare re
ctive vor fi prevzute cu instalaii proprii de colectare, tratare i evacuare a apei
uzate, astfel executate nct s nuprovoace poluarea solului, apelor sau a acrului. ap
ele uzate vor fi colectate prin reeleinterioare sepa rate i evacuate n reeaua de can
alizare a incintei, dup tratarea prealabil a celor cu coninut de grsimi, nisip, pmnt,
sau substane nocive (chimice, biologice, radioactive) vezi cap.(II.3.1.7. V.4.(C)
.l.2. Condiiile de calitate aapelor uzate apele uzate evacuate n reelele de canaliz
are trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute n Normativ C 90. V.4.(C).l .3. Condiiile
e calitatea conductelor decanalizare s reziste la sarcinile mecanice sau de alt na
tur la care sunt supuse s fie impermeabile s fie rezistente la agresivitatea apelor
uzate transportate s aib o rugozitate ct mai redus s respecte cotele de montaj pentru
a se evita colmatarea V.4.(C).2. Asigurareaevitrii emisiei demirosuri dezagreabi
le V.4.(C).2.1. Condiii de rezolvare se vor lua msuri de etaneitate a cminelorde rac
ord i de vizitare dinimediat vecintate a cldirilor spitaliceti se va asigura o diluie
corespunztoare a apeloruzate racordurile dintre reeaua de canalizare pluvial dininc
inta spitalului i gurile de scurgere ale reelei vor fi sifonate pentru a se evita
ieirea mirosurilor din canalizare. V.4.(C).3. Evitarea interconexiunii dintreapel
e uzate i apa potabil se asigur prin rezolvarea corect a sistemelorde canalizare i al
imentare cu ap, conform prevederii STAS 8591/1. ANEXA V.4.C DOCUMENTE CONEXE STAS
1795 Canalizare interioar STAS 1846 Canalizri exterioare. Debite. Prescripii depro
iectare. . STAS 3051 Sisteme decanalizri. Canale ale reelelor exterioare. Prescripi
i de proiectare. STAS 2448 Canalizri. Cminede vizitare. Prescripii de proiectare.

STAS 6701 Canalizri. Guride scurgere cu sifoni depozit. STAS 10859 Canalizri. Staii
de epurare a apelor uzate provenitedin centrele populate. STAS 12278 Canalizri. B
azinede fermentare a nmolurilor la Staiile de epurare acentrelor populate. STAS 12
594 Canalizri. Staiide pompare. Documente Igiena, sntatea i mediul nconjurtor. interpr
tative CEE nov.93 V.4.(D). IGIENA EVACURIIREZIDURILOR SOLIDE Cerina privind igiena
evacurii rezidurilor solide dinspitale, implic asigurarea unitilor spitaliceti cu si
steme corespunztoare de colectare, depozitare i evacuare a acestora astfel nct s nu f
ie periclitat sntatea i igiena oamenilor, eliminnd totodat riscul de poluare a acrului
, apei i solului. Deeurile solide dinspitale sunt: 1 .deeuri reciclabile (nein fect
ate) hrtie, ambalaje din carton ambalaje din sticl metal 2'deeuri nereciclabilc gun
oaie menajere (dela buctrie,bibcronerie, oficiil e alimentare dinseciile medicale)
deeuri medicale curente (vat, tifon, ervete, produse biologice, deeuri laborator) dee
uri medicale contaminate radioactiv CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PERFORMAN
T V.4.(D).I. Asigurarea colectrii, depozitrii i evacurii deeurilor solide ncondiii de
ien Se colecteaz ise depoziteaz distinct, dupnatura materialelor,dup ce au fost asigur
ate condiiile de reciclare (splare, preambalare) la locul lor de provenien. se depoz
iteaz pe platforme speciale, ntrun spaiu izolat. V.4.(I)).1.1. Deeurile reciclabile
se colecteaz i se depoziteaz distinct dup naturamaterialelor, dup ce au fost asigurat
e condiiile de reciclare (splare, preambalare) la locul lordeprovenien. se depozitea
z pe platforme speciale, ntrun spaiu izolat. V.4.(l)).1.2. Deeurile nereciclabile V.
4.(D).1.2.1. Gunoaiele menajere se colecteaz la surs i se transport n recipiente nchis
e (pubele) sau n saci de polietilen nchii etan se depoziteaz ntro ncpere specializat
asat pe platforma dedeeuri, prevzut cu instalaii de ap i canalizare pentru meninerea
enei att a spaiului ct i a rccipienilor.

V.4.(D). 1.2.2. Deseurile medicale curente (provin din activitile medicale, prezin
t potenial infecios) trebuie colectate n ambalaje etane, transportate i depozitate n
ondiii de maxim siguran d.p.d.v. al igienei pentru a mpiedica contaminarea direct sau
indirect (prin intermediul insectelor sau roztoarelor) a personalului sau a populai
ei. se trateaz cu substane dezinfectante i/sau se ard n crematorii (vez i cap.III.10
.2.2.). V.4.(D). 1.2.3. Deseurile solide contaminate radioactiv (provin de Ia la
boratorul demedicin nuclear) se colecteaz i se depoziteaz separat de celelalte deeuri
din spital, ntrun depozit amplasat n cadrul laboratorului, ecranat i ventilat cores
punztor. a.descurile puternic radioactive se colecteaz n recipiente speciale nchise
ermetic i ecranate se depoziteaz temporar ndepozitul spitalului, pn la preluarea lor
de ctreunitatea teritorial specializat ntratarea deeurilor. b.deseurile slab radioact
ive se colecteaz n recipiente portdeeu se depoziteaz n depozitul laboratorului i se de
zactiveaz prin staionare pe dur atde timp calculat, n funcie de perioada de njumtir
selor radioactive utilizate. Depozitele pentru deseurile solide radioactive sunt
parte integrant a unitii nucleare i se conformeaz prescripiilor tehnice i de autorizar
prevzute de Normativul republican de securitate nuclear". OBSERVAIE: Avnd in vedere
ca pn la ora actual nu exist reglementri specifice cu privire la evacuarea rezidurifo
r solide din unitile spitaliceti, se recomand ca n etapa de proiectare a unui spital,
proiectantul s consulte Ministerul Sntii, prin experii acreditai, asupra recomandril
existente pe plan mondial la data proiectr V.4.(E). REFACEREA SIPROTECIA MEDIULUI
Cerina privind refacerea i protecia mediului implic conceperea i realizarea unitilor i
pitaliceti astfel nct pe toat durata de via (execuie, exploatare, postutilizare) s nu
ecteze n nici un fel, echilibrul ecologic i s riu duneze sntii, linitii sau striide
t a oamenilorprin modificarea calitii factorilor naturali sau creai prin activiti uma
ne. CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PERFORMANT V.4.(E).l. Asigurarea evitrii p
olurii aerului exterior V.4.(E).1.1. Concentraiile maxim admisibile pentru potenial
ii poluani e mii n atmosfer ca urmare a activitilor spitaliceti vor avea valori coresp
nz toare conform prevederii STAS 10574.

V.4.(E).1.2. Msuri preventive limitarea emisiilorde poluani coninute n gazele de ard


ere provenite dincentrala termic i crematoriu (dac este cazul) prin controlul arder
ii saudimensionarea coului de fum, nvederea realizrii dispersiei acestora natmosfer.
filtrarea aerului evacuat i contaminat cu germeni patogeni prin utilizarea sistem
elor specifice de purificare. evacuarea cu diluie natmosfer a aerului purttor de nox
e, sauprovenit din instalaiile de ventilare climatizare, innd cont de zonele popula
t e i dedirecia vntului dominant. se vor respecta cu strictee regulile de amplasare
privitoare la poziiile relative dintre prizele de aer proaspt i gurile de evacuare.
V.4.(E).2. Asigurarea evitrii polurii solului i apei V.4.(E).2.1. Msuri de prevenir
e apele uzate provenite de la unitile spitaliceti se vor evacua numai prinsisteme (
reete)proprii de canalizare, ce trebuie s respecte condiiile prevzute la cap.V.4.(C)
.1.3. nainte de deversarea n sistemele publice de canalizare, apele uzate evacuate
dinunitile spitaliceti vor suferi operaiuni de neutralizare i tratare nfuncie de natur
poluanilor continui (vezi cap.III.5.2.2.2.). apele uzate evacuate n sistemele pub
lice de canalizare vor trebui s ndeplineasc obligatoriu prevederile Normativ C 90.
ANEXA V.4.E. DOCUMENTE CONEXE Legea 137/95 Legea proteciei mediului Legea 5/1989
Legea privind protecia i asigurarea calitii apelor Legea 3/1978 Legea privind asigur
area sntii populaiei Decret 466/1979 Decretprivind regimul produselor i substanelor to
ice Decret 414/1979 Decret privind stabilirea valorilor limit admisibile ale prin
cipalelor substane poluante din apele uzate. Ordinul Condiii tehniceprivindprotecia
atmo sferei 462/1993 STAS 10574 Aerdin zonele protejate. Condiiide calitate. STA
S 10331 Puritatea aerului. Principii i reguli generale de supraveghere a calitiiaer
ului. ST AS 10194 Puritatea aerului. Determinarea coninutului de bioxid de sulf.
STAS 10329 Puritatea aerului. Determinarea bioxiduluide azot. V5. IZOLAREATERMIC,
IZOLAREA HIDROFUG SI ECONOMIA DE ENERGIE Cerina privind izolarea termic, izolarea h
idrofuga si economia de energie se refera la asigurarea unei conformari generale i
de detaliu a CLADIRII, astfel inct consumul energetic s poat fi limitat, incondiiil
e obineriiunui confort termic minim admisibil. CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURIDE
PERFORMAN V5.1Asigurarea performanelor higrotermice ale elementelor perimetrale Ast
fel ncat pierderile de caldura sa fie cat mai reduse, respectiv

V.5.1.1 Rezistenatermic specific necesar(Ros aelementelor Trebuie sa fie mai mare sa


ucel pu in egala cu rezistenaminimanecesaralatra nsfer termic (Ronec), calculata co
nformSTAS6472/3. V.5.1.2. Diferena detemperatura (.)dintre feele interioare ale ele
mentelor delimitatoare si temperatura aerului interior (conformprevederii STAS 6
472/3) tre buie sa fie de max Temperat ura interio ara Umiditate a relativ Difere
na de temperatura i(K) perei 180 C 220 C V.5.2, inct: V.5.2.1. Temperatura pe suprafa
interioar Tsi sa aiba in orice punct, o valoare 60% 50% acoperi pardoseli
4 6
3
4,.5
2 3
Evitarea apariiei condensului prin realizarea elementelor de inchidere astfel

mai mare dect temperatura punctuluide rou, stabilita conform STAS 6472/3 n funcie de
umiditatea relativ a aerului interior. V.5.2.2. Umiditateamaterialelor component
e ca urmare a condensriivaporilorde a p in perioadele reci. a mi depeasc valorile norm
ate conform STAS 6472/4 (nvederea eliminrii riscului de apariie a coloniilorde ageni
palngcui). V.5.2.3. Cantitatea diapa provenit'prin condensarea vaporilor, dinmas
a elementului de nchide re,n perioada recea anului,sa fie mai mic dect cantitatea de
ap care se poate evapora n perioadacalda (conform SIAS 6472/4), ma<mw. V.53. Asig
urarea economici de energic ntro cldire spitaliceasc privete principalele modaliti de
utilizare a energiei n condiii determinate de amplasare(condiii exterioare), de uti
lizare funcional (cerine interioare) i de dotare tehnic (posibiliti de realizare) i a
e: nclzire, ventilare i tratare a acrului cu sau fr rcire sau controlul umiditii i p
are a apei calde de consuni. Economia obinut din

energia consumat n special pentru nclzire n sezonul rece, dar i pentru rcire insezonul
cald, implic conceperea irealizarea construciilor spitaliceti i n special a elementelo
r de nchidere cu o bun izolare termic, cu o corect orientare,dimensionare i dotare a
elementelor vitrate i cu o sczut permeabilitate la aer. Consumurile de energie pent
ru ventilare i tratare special a aerului depind de tipul, structura i gradul de dot
are al spitalului. n special intervenind dimensionarea dar i echiparea cu instalaii
specifice a sectoarelor chirurgical, ATI, etc, factori importani sunt debitele d
e aer proaspt vehiculate, condiiile de stare a acrului dorite la interiorfa de condii
ile de stare a aerului exterior, duratele de funcionare, etc, consumurile de ener
gie pentru prepararea apei calde menajere depind de tipul, structura i gradul de
dotare al spitalului. V.5.3.1. Coeficientul global de izolaretermical cldirii Gl" t
rebuie s fie inferior valorii corespunztoare la referina Gl ref" [W/m'h], determinai
conform Normativpentru calculul coeficientului global de izolare termic, la cldiri
cu alte destinaii dect cea de locuit". Valorile coeficienilor de control ae" (reziste
ne termice normate) necesare pentrucalculul coeficientului global de referin (Gl re
f.)sunt urmtoarele:
zona climatic a
I
1.30 2.75 1.50 1.30 0.40
II 1.40 3.00 1.60 1.30 0.50
III 1.50 3.25 1.70 1.30 0.50
b
c
d
e
n care: a=perei exteriori b=planeude la ultimul nivel c=planeu depeste subsol d=socl
u e=elemente vitrate V.5.3.2.Necesarul specific global de cldur pentru nclzire al cld
irii G" trebuie s fie inferior valorii corespunztoare de referin Gl ref." [W/m3K] V.3.
3. Consumul anual global de cldurpentru nclzirea cldirii ffd8ffe000104a46494600010101
006900690000ffdb00430008060607060 5080707070909080a0c140d0c0b0b0c1912130f141d1a1
f1e1d1a1c1c2024 2e2720222c231c1c2837292c30313434341f27393d38323c2e333432ffdb0

043010909090c0b0c180d0d1832211c2132323232323232323232323232 32323232323232323232
323232323232323232323232323232323232323 232323232323232ffc0001108004001570301220
0021101031101ffc4001f 0000010501010101010100000000000000000102030405060708090a0b
ff c400b5100002010303020403050504040000017d0102030004110512213 14106135161072271
14328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a1 61718191a25262728292a3435363738393a4
34445464748494a53545556 5758595a636465666768696a737475767778797a838485868788898a
929 39495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c 6c7c8c9cad2d3d4
d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f 9faffc4001f0100030101010101010
1010100000000000001020304050607 08090a0bffc400b511000201020404030407050404000102
770001020311 04052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015627 2d10a16
2434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748 G are semnificaia de mai sus
timi N toi numrul de grade zile se determin funcie de temperatura exterioar
de ncepere/sfrire aperioadeide nclzire (t,(i) i de temperatura interioar medie pentru
zire (timi)V volumul construit lacare serefer G iQi.an V.5.3.4. c). Consumul anual
global de cldur pentru ventilare (mecani
ffd8ffe000104a46494600010101007700780000ffdb0043000806060706050807 07070909080a0
c140d0c0b0b0c1912130f141d1a1f1e1d1a1c1c20242e2720222c 231c1c2837292c30313434341f
27393d38323c2e333432ffdb0043010909090c0b 0c180d0d1832211c21323232323232323232323
2323232323232323232323232 323232323232323232323232323232323232323232323232323232
ffc00011080 03501c603012200021101031101ffc4001f0000010501010101010100000000000 0
00000102030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000 017d01020300041
105122131410613516107227114328191a1082342b1c11552 d1f02433627282090a161718191a25
262728292a3435363738393a43444546474 8494a535455565758595a636465666768696a7374757
67778797a83848586878 8898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9ba
c2c3c4 c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9fa ff
c4001f0100030101010101010101010000000000000102030405060708090a0b ffc400b51100020
10204040304070504040001027700010203110405213106124 1510761711322328108144291a1b1
c109233352f0156272d10a162434e125f117 18191a262728292a35363738393a434445464748 co
nstituie osumde consumuri specifice (timv, tov, nv, rv)diverselor aplicaii, n care:
Lp timv N debit de aerproasptpentru tipul de aplicaie (m /h)
tov 3
nv dv
numrdegrade zile pentrutemperaturi exterioarede ncepere/sfrire
co nsumului (tov) i te
mperatura interioar medie n respectiva aplicaie (timv). durata zilnic de funcionare n
respectiva aplicaie [h/zi] durata de funcionare n perioada de nclzire[%]

rv eficiena recuperrii de cldur utilizate. V.5.3.5. Consumul anualglobal de energie p


entru umidificare ffd8ffe000104a46494600010101007100710000ffdb004300080606070605
0807 07070909080a0c140d0c0b0b0c1912130f141d1a1f1e1d1a1c1c20242e2720222c 231c1c28
37292c30313434341f27393d38323c2e333432ffdb0043010909090c0b 0c180d0d1832211c21323
2323232323232323232323232323232323232323232 323232323232323232323232323232323232
323232323232323232ffc00011080 038019103012200021101031101ffc4001f000001050101010
1010100000000000 000000102030405060708090a0bffc400b51000020103030204030505040400
00 017d01020300041105122131410613516107227114328191a1082342b1c11552 d1f024336272
82090a161718191a25262728292a3435363738393a43444546474 8494a535455565758595a63646
5666768696a737475767778797a83848586878 8898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aa
b2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4 c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f
3f4f5f6f7f8f9fa ffc4001f0100030101010101010101010000000000000102030405060708090a
0b ffc400b5110002010204040304070504040001027700010203110405213106124 15107617113
22328108144291a1b1c109233352f0156272d10a162434e125f117 18191a262728292a353637383
93a434445464748
constituie o sum de consumuri specifice (tjmv, tov, nv, rv) diverselor

aplicaii cuumiditate controlat, n care semnificaiile sunt cele anterioare pentru apl
icaiile ncauz r1 randamentul recuperrii cldurii latente (dac este cazul). V.5.3.6. Con
ulanualglobal de energie pentru rcire dezumidificare ffd8ffe000104a46494600010101
007500750000ffdb0043000806060706050807 07070909080a0c140d0c0b0b0c1912130f141d1a1
f1e1d1a1c1c20242e2720222c 231c1c2837292c30313434341f27393d38323c2e333432ffdb0043
010909090c0b 0c180d0d1832211c213232323232323232323232323232323232323232323232 32
3232323232323232323232323232323232323232323232323232ffc00011080 0620269030122000
21101031101ffc4001f0000010501010101010100000000000 000000102030405060708090a0bff
c400b5100002010303020403050504040000 017d010203000411051221314106135161072271143
28191a1082342b1c11552 d1f02433627282090a161718191a25262728292a3435363738393a4344
4546474 8494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a83848586878 8898a92
939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4 c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d
6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9fa ffc4001f0100030101010101010101
010000000000000102030405060708090a0b ffc400b511000201020404030407050404000102770
0010203110405213106124 1510761711322328108144291a1b1c109233352f0156272d10a162434
e125f117 18191a262728292a35363738393a434445464748
formula dunnivel aproximativ al consumurilorde energie electric pentru aplicaiile c
u aer proaspt 100% (Lp1) ipentru aplicaiile cu aerproaspt parial (Lp2) n care:
Lp1, Lp2 debite de aerproaspt [m /h] Dr1, Dr2 duratede rcire [zile/an] cuprocente de
funcionare drl, dl2 r1, r2 durate zilnice de funcionare [h/zi] r.r1, r.r2 eficiente de
recuperarede cldur total
3

C= 1.62 n funcie de zona climatic V.5.3.7. Consumulanualglobalde cldur pentru preparar


eap cald men ajer Qacm.an 3500P pn la 7000P [KWh/an] funcie de tipul, structura idota
spitalului, valorile mari corespund spitalelor ce au consumuri specifice ridica
te de a.c.m. (secii de chirurgie, obstetric,boli nervoase, etc). ncare P=numrdepatur
i de spitalizare. OBSERVAII: Consumurile de cldur .sunt calculate la instalaiile de
utilizare. Spitalele fiind mari consumatoare de energie, prin proiectarea si exp
loatarea instalaiilor termice se impun msuri de limitare a consumurilor energetice
care In principal se refer la: eficiena sistemelor adoptate si performanele energe
tice ale elementelor utilizate (randamente, consumuri specifice etc). msuri de re
cuperare a energiei si utilizarea acesteia ca surs secundar de cldur cum ar fi recup
erarea de energie termic din gazele arse provenite de la centrala termic, recupera
rea unei pri din cldura aerului de evacuare din instalaiile de ventilare, producerea
aburului de joas presiune din condensul de medie presiune, utilizarea condensulu
i provenit din instalaia de abur pentru prelnclzirea apei de adaos sau prepararea
apei calde de consum. introducerea circuitelor separate de nclzire pe zone ce bene
ficiaz de acelai regim termic, sistem de cedare a cldurii i programe de funcionare. s
porirea gradului de automatizare al instalaiilor atunci cnd acestea contribuie efe
ctiv la realizarea economiei de energie n exploatare, corelat cu aplicarea unor r
egimuri economice de exploatare funcie de condiiile climatice, categoria cldirii sp
italiceti, felul ocuprii, programe de lucru etc. izolarea termic a conductelor pent
ru diveri ageni termici i a canalelor de aer cald i rece. utilizarea n msura posibilit
or a surselor neconvenionale de cldur. contorizarea energiei termice. ANEXA V.5. DO
CUMENTE CONEXE STAS 6472/2 Fizica construciilor. Higrotcrmice.Parametri climatici
exteriori. STAS 6472/3 Fizica construciilor. Termotehnica. Calculul termotehnic
al elementelor de construcie ale cldirii. STAS 6472/4 Fizica construciilor. Termote
hnica. Comportarea elementelorde construcie la difuzia vaporilor de ap. Prescripii
de calcul. STAS 6472/6 Fizica construciilor higrotennic a elementelor de construci
i cu puni termice. STAS 6472/7 Fizica construciilor. Termotehnica. Calculul

permeabilitii la aer a clementelor imaterialelorde construcii. STAS 4389 Instalaii den


clzire. Numrul anual degradezilc. STAS 9791 Rosturi la faadele cldirilor executate c
upanourimari prefabricate. Clasificare, tehnologie i principii generale de proiec
tare. NP200 Instruciuni tehnice pentru proiectare la stabilitatetermic, a elemente
lorde nchi dere a cdirilor. Prescripii Normativpentru calculul coeficientuluiglobal
deizolare termic tehnice n la cldiricu alt destinaiedect cea de locuit curs de editar
e (I NCERC) C107 Normativ pentruproiectarea i executarea lucrrilor de izolaii termi
ce C112 Normativ pentru proiectarea i executarea hidroizolaiilordin materiale bitu
minoase la lucrrile de construcii. STAS 6472/10 Fizica construciilor. Termotehnica.
Transferul terrhic lacontactul cu pardoseala. Clasificare i metodde determinare.
STAS 13149 Fizica construciilor. Ambiante termicemoderate. Determinarea indicilor
PMV PPD i nivele de performan pentru ambiante. STAS1907/1 Instalaii denclzire. Calcul
l necesarului de cldur.Prescripii de calcul. Reglementri Normativ privind igiena com
poziiei aerului la cldiri cu diverse n curs de destinaiinregimde iarnvar. editare (INC
RC) P68 Normativ privind gradulde protecie termic acldirilor i de reducere a consumu
lui de energie pentru nclzire. Documente Economia de energiciizolare termic. interpr
etative CEE nov. 1993 V.6. PROTECIA MPOTRIVA ZGOMOTULUI Cerina privind protecia mpotr
iva zgomotului implic conformarea spaiilor, respectiv a elementelor lordelimitatoa
re astfel nct zgomotul provenit dinexteriorul cldirii sau din camerele alturate perc
eput de ctreocupanii cldirii, s se pstreze la un nivel corespunztor condiiilor n care
tea acestora s nu fie periclitat, asigurnduse totodat ninteriorul spaiiloro ambian ac
ic minim acceptabil. CRITERII. PARAMETRI SI NIVELURI DE PERFORMANT cuprivire la: V.
6.1. Asigurarea ambianei acusticeninteriorulncperilorcu specific medical V.6.1.1. Ni
vel de zgomotechivalent interior(limite admisibile) datorat unorsurse de z gomot
exterioare unitilor funcionale. 30 dB(A) 5dB(A) nplus ziua n minus noaptea MENIUNE:
cazul spaiilor ce necesit instalaii de ventilare i/sau climatizare (tratarea aerului
) se admite ca nivelul de zgomot interior s fie depit cu inc max. 5 uniti fa de cel m
nat mai sus (a se vedea Tab. 1 cap. V.4.(A).2. V.6.1.2. Msuri de asigurare aambia
nei acustice amplasarea unitilor spitaliceti nzone fr vecinti productoare de zgomo
braii gruparea in cadrul unitilor spitaliceti a compartimentelor cu activiti similare
separarea spaiilor

cu cerine deosebite d.p.d.v. al confortului acustic, de spaiile productoarede zg om


ot (spaii gospodreti i spaii tehnicoutilitare) evitarea alturrii bateriei de ascensoar
de ncperile destinate bolnavilor spitalizai pentru cazul in care nu este posibil nde
prtarea ncperilor cu activiti productoarede zgomot, se vor lua msuri corespunztoare d
revenire sau atenuare a zgomotului prin: prevederea de echipamente dinamice(pomp
eventilatoare, compresoare) cu nivel de zgomot sczut, n funcionare. msuri constructi
ve de atenuare a zgomotelor sau vibraiilor produse deunele surse locale (aparate
sau utilaje) conformprevederilor STAS 8048/1. izolareacorespunztoare a elementelo
r despritoare,conformprevederiInstruci uni tehnice C 125". limitareavitezelorde vehi
culare a fluidelor n elementeleinstalaiilorutilitare, termi ce, de ventilaie, sanit
are etc. V.6.2. Asigurarea izolrii acustice a spaiilor la zgomotaerianpeorizontal (
valori maxim admisibile) V.6.2.1. Indicelede izolare al peretelui exterior la: s
aloane (inclusiv de terapie intensiv), cabinete de consultaii, sli de operaii i anexe
ale acestora. ffd8ffe000104a46494600010101005e005f0000ffdb004300080606070605080
7 07070909080a0c140d0c0b0b0c1912130f141d1a1f1e1d1a1c1c20242e2720222c 231c1c28372
92c30313434341f27393d38323c2e333432ffdb0043010909090c0b 0c180d0d1832211c21323232
3232323232323232323232323232323232323232 323232323232323232323232323232323232323
232323232323232ffc00011080 03c00f703012200021101031101ffc4001f000001050101010101
0100000000000 000000102030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000
017d01020300041105122131410613516107227114328191a1082342b1c11552 d1f024336272820
90a161718191a25262728292a3435363738393a43444546474 8494a535455565758595a63646566
6768696a737475767778797a83848586878 8898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b
3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4 c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4
f5f6f7f8f9fa ffc4001f0100030101010101010101010000000000000102030405060708090a0b
ffc400b5110002010204040304070504040001027700010203110405213106124 15107617113223
28108144291a1b1c109233352f0156272d10a162434e125f117 18191a262728292a35363738393a
434445464748

V.6.2.2. Indicelede izolare a peretelui interiorla: saloane 12paturi fa de saloane


leadiacente Ia(Ea,)=56(+4) dB
fa de coridoare Ia(Ea=59(+7) dBsaloane cupeste trei paturi i saloane de terapie int
ensiv fa de saloane adiacente i cabinetede consultaii Ia(Ea)=51(l)dB fa de coridoare I
(Ea)=56(+4)dB slii de operaii (nsectorulurgene)

fa de saloane adiacente, cabineteconsultaii, terapieintensiv Ia(Ea)=46(6)dB fa de cori


doare Ia(Ea)=51(l)dB cabinete consultaii fa de saloane adiacente Ia(Ea.)=46(4) dB f
a de coridoare Ia(Ea.)=51(l)dB
V.6.3.
Asigurarea izolrii acustice a spatiilorla zgomot aerian si deimpact pe ver tical (
valori maxim admisibile conform STAS 6156).
V.6.3.1. Indicele de izolare al planeului la:saloane 1 2 paturi fa de saloane adiac
ente, cabineteconsultaii Ia(Ea)=56(+4)dB Ii(Ei)=60(0)dB fa de coridoare, birouri (d
up caz) Ia(Ea)=59(+7)dB Ii(Ei,)=53(+7)dB fa de exteriorul cldirii Ia(Ea)=51(l)dB Ii(
Ei)=57(+3) db3 saloane cu pesle 3palmi i saloane terapie intensiv faa de saloane ad
iacente Ia(Ea)=51(l)dB Ii(Ei)=60(0) dB fa de cabinete de consultaii Ia(Ea)=51(l)dB
Ii(Ei)57(+3) dB fade sli deoperaiii anexe ale acestora Ia(Ea)=56(+4)dB Ii(Ei)=57(+3)d
B fade coridoare,birouri (dupcaz) Ia(Ea)=56(+4)dB Ii(Ei)=53(+7) dB sli de operaii inc
lusivanexe fade saloane adiacente i cabinetede consultaii Ia(Ea)=46(6)dB Ii(Ei)=57(+
3)dB fa de exteriorul cldirii Ia(Ea)=51(l)dB Ii(Ei)=57(+3)dB fade coridoare,birouri I
a(Ea)=51(l)dB Ii(Ei)=53(+7)dB cabinete de consultaii fa de saloane adiacente la(Ea)
=46(6)dB li(Ei)=60(0) dB fa de exteriorul cldirii

Ia(Ea)=51(l)dB Li(Ei)=57(+3)dB fade coridoare,birouri (dupcaz) la(Ea)=51(l)dB li(Ei


)=53(+7)dB ANEXA V.6 DOCUMENTE CONEXE STAS 10009 Acustica in construcii. Acustica
urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot. STAS 6156 Acustica in constr
ucii. Proteciampotriva zgomotuluinconstrucii civile i socialculturale. Limite admisibi
le i parametri de izolare acustica. P122 Instruciuni tehnicede proiectare iexecuie p
rivind protecia Ionic a cldirilor. C125 Instruciuni tehnice de proiectare iexecuie pri
vind protecia fonicacldirilor. Documente Protecia la zgomot. interpretative CEEnov.9
3

S-ar putea să vă placă și