Sunteți pe pagina 1din 73

S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.

PITESTI 1206/ decembrie 2013


Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

Caiet de sarcini pentru


achizitia publica lucrari executie
,, CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

PRECIZARI GENERALE

1 GENERALITATI
1.1 Propuneri transm ise spre aprobare
1.2 Controlul calitatii
1.3 Materiale si utilaje
1.4 Garantii
1.5 Inchiderea contractului
2 EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE
2.1. Curatirea santierului si demolarea
3. PERETI DIN ZIDARIE DIN CARAMIDA
4 MORTARE
4.1 Mortare pentr u zidarie
4.2 Mortare pentr u tencuieli
5 TENCUIELI
5.1 Interioare
6.2 Exterioar e
.6 COMPARTIMENTARI INTERIOARE
6.1 Compar ti m e n t a r i din panouri RIGIPS
7 IZOLATII
7.1 Hidroizolatii
7.2 Term oizolatii si Fonoizolatii
8 PARDOSELI
8.1 PARDOSELI INTERIOARE
8.1.1 Sape
8.1.2 Placi ceramice
8.1.3 Parchet multistra t
8.2 PARDOSELI EXTERIOARE
8.2.1 Placi cera mice
9 FINISAJE DE INTERIOR LA PERETI
9.2 Placaj cu placi ceram ice
9.3 Vopsitorii
12 TAMPLARII
11.1 Tamplarii de exterior
11.2 Tamplarii de interior
11.3 Feronerie
13 GEAMURI
14 CONFECTII METALICE
14.1 Structuri metalice
14.2 Balustrade de exterior
14.3 Alte confectii (Scari, profile, imprej m uir e etc)

PRECIZ RI GENERALE
Caiet ul de sarcini face parte integ ra n t din docu m e n t a i a pentr u elabora r e a
i prezen tar ea ofertei i constituie ansam blul cerinelor pe baza crora se elaboreaz d e ctr e ofertant
propuner ea tehnic . Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu,specificaii tehnice. n acest sens,
orice ofert prezentat va fi luat n considerare, dar num ai n m su r a n c a r e p r o p u n e r e a
t e h n i c s e n s c r i e n l i m i t e l e c e r i n e l o r d i n c a i e t u l d e s a r c i n i . Ofer ta r e a de
s e r v i c i i c u c a r a c t e r i s t i c i t e h n i c e c a r e n u c o r e s p u n d c a r a c t e r i s t i c i l o r tehnice prev z u t e n
caietul de sarcini atrage descalificarea ofertan tul ui.Spitalul de pediatr ie Pitesti s achiziioneze
prin c e r e r e d e o f e r t a s e r v i c i i d e e x e c u i e p e n t r u r e a l i z a r e a o b i e c t i v u l u i :
,, CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

INFORMA II GENERALE
ara beneficiar :
Romnia
Autorita tea contractan t :
CONSIL UIL JUDETEAN ARGES PENTR U SPITAL UL DE PEDIAT RIE PITEST I
Adresa autorit ii contr acta nt e:
Str. Vasile milea nr 1 / mun.Pitesti , jud. Arges
Persoana de contact : ec. Necula Silviu
Telefon:024 8 /22 0 8 0 0; 0248/220 9 0 0
Fax : 0248/21 3 8 5 0
E-mail: aprovizionar e@pediatr iepitesti.ro

DATE GENERALE

1.1 Denum ir ea obiectivului de investiie:


,, CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente
1.2 Amplasa m e n t ul (judeul, localitatea, strada, num r u l)
Str. Dacia , nr.1, mun.Pitesti , jud. Arges
1.3 Titular ul investiiei
CONSIL UIL JUDETEAN ARGES , mun. Pitesti , jud. Arges
Persoana de contact : ec. Necula Silviu
Telefon:024 8 /22 0 8 0 0; 0248/220 9 0 0
1.4 Beneficiarul investiiei
CONSIL UIL JUDETEAN ARGES pentru Spitalul de Pediatrie , mun. Pitesti , jud. Arges, S t r . V a s i l e
Milea , nr.1, mun.Pitesti , jud. Arges
Persoana de contact : ec. Necula Silviu
Telefon:024 8 /22 0 8 0 0; 0248/220 9 0 0
Situaia existent a obiectiv ului de investiie
Am pla sa m e n t u l pe care este sit ua t Spitalu l de Pedia t r i e se afl n cen t r u l
m u n i c i p i u l u i Pi t e s t i , p e s t r . D a c i a n r . 1 Es t e u n spital cu structur pavilionar , zona ce se
reabiliteaza face parte din acest com plex.
- statut ul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;
- d r e p t u l d e p r o p r i e t a t e a s u p r a i m o b i l u l u i i s e r v i c i i l e c a r e g r e v e a z a s u p r a acestuia:
- t e r e n u l s e a f l n a d m i n i s t r a r e a S p i t a l u l u i d e P e d i a t r i e i apartine dom eniului
public;
1.
destinaia stabilit prin documentaia de urbanism i amenajare
a teritoriului aprobat:- CM zon mixt coninnd servicii publice i servicii de interes general
2.
regle m e n t r i fiscale specifice localitii sau zonei respective
: - nu exist
- c a r a c t e r i s t i c i l e p r i n c i p a l e a l e c o n s t r u c i i l o r d i n c a d r u l o b i e c t i v u l u i d e investiii:
Suprafaa constr uit : 590,00 mp,
.Regim u l de nli m e :
Parter

1 GENERALITATI

1.1 PROPU N ER I TRANS M I S E SPRE APROBARE

GENERAL IT AT I
SUBCAPITOLUL CUPRINDE:
 Modul de trans m i ter e a propunerilor.
 Graficul de executie.
 Lista cu mater iale si utilaje.
 Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor.
 Desenele de fabricatie si montaj.
 Mostrele.
 Breviarele de calcul.
 Rezultatele incercarilor.
 Certificatele si agre m e n t ele.
 Instruc tiunile producatorilor.
 Rapoar tele de teren ale producatorilor.
 Fotografiile lucrarii pe durata executiei.

SUBCAPITOLE CORELATE
1.2 - Controlul calitatii.
1.3 - Materiale si utilaje.
1.4 - Garantii.
1.5 - Inchiderea contractului.

MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR


Fiecare propuner e trans m isa spre aprobar e va fi insotita de un form ular aprobat in prealabil de
beneficiar. Form ular ele de trans m ite r e spre aprobare vor fi numero ta t e. Propunerile vor avea
mentionat numar ul si o ter m inatie in ordine alfabetica.
Se vor preciza datele de identificar e ale proiect ului, antrepr enor ul, subantre pr eno r ul sau furnizorul,
plansa de referinta si numar ul detaliului, precu m si num ar ul capitolului corespunzator din specificatii.
Se va rezer va un spatiu pentr u aprobarile beneficiar ului si proiectan t ului general.
Antrepr enor ul isi va angaja prin sem na tur a responsabilitat ea pentr u confor m it a te a cu lucrarile
executa te anterior si coordonar ea cu lucrarile urmatoar e. Se vor marca toate schim barile si abaterile
de la proiect si docum en t e le contract ului si materialele specificate in proiect si contract, precu m si
limitarile siste m ului folosit care pot afecta calitatea, durata si perfor m a n t e le lucrarii finale. De
asem en ea, trebuie marcate toate schim b ar ile care au intervenit fata de aprobar ea sau verificarea
anterioar a.
Antrepr enor ul general va distribui copii ale propuner ilor aprobate tutur or celor implicati in lucrare. Toti
cei implicati in lucrar e vor fi instruiti sa rapor teze imediat situatiile in care este posibil sa nu poata fi
respectate conditiile prevazute, de orice natura.

GRAFICUL DE EXECUTIE
Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului in maxi m u m 5 (CINCI ) zile dupa data semnarii
contractului de executie intre beneficiar si antreprenor ul general. Acesta va fi aprobat si retur nat
confor m ter m en elor prevazut e in contractul de executie.
In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a lucrarii, marcand u- se prima zi de lucru a
fiecarei sapta m ini. Fazele de constructie vor fi prezenta te in ordinea succesiva, indicand lucrarile care
vor fi execu ta te in stadii separate precu m si activita tile care se grupeaza logic. Se vor indica datele de
incepere si de ter minar e a lucrarilor, precu m si durata. Se va indica procentul din totalul lucrarii pentr u
fiecare faza evidentia ta in grafic.
Se esti m e a z a de cat r e ben e f ici a r cu exec u t a n t u l par t ii teh n ic e caie t e de sarcini ,
an t e m a s u r a t o r i si ext r as e de ma t e r i a l e o dur a t a de execu t i e cup rin s a int r e 12 luni
calen d a r i a t i c e
Gara n t i e post exec u t i e 60 luni

LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE


Antrepr enor ul general va inainta beneficiar ului o lista cu materialele si utilajele principale propuse
pentru lucrare, cu num ele produca tor ului, tipul de produs si num ar ul modelului pentr u fiecare produs.
Pentru materialele si utilajele specificate num ai prin standar de, se vor mentiona producator ul, tipul de
produs, modelul sau numele catalogului precu m si standar dele de referinta.

DESENELE DE FABRICATIE SI MONTAJ


Antrepr enor ul general va inainta beneficiarului pentr u aprobare desene de fabricatie si montaj.
Proiectant ul gener al le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in confor m i t at e cu proiectul
si respecta conditiile impuse prin proiect.
Dupa aprobare, antrepr e nor ul general va distribui copii in confor m i ta t e cu paragraful Modul de
trans m i ter e a propunerilor iar docum e n t el e pentru cartea tehnica se vor confor m a term e nilor descrisi
in 1.5 - Inchiderea contract ului.
Se va furniza num ar ul de exem plar e cerut de beneficiar, plus un exem plar care va fi retinut de
proiectan tul general.
MOSTRELE
Mostre pentru aprobar e: se vor transm i te proiectan t ului general pentr u aprobar e, cu scopul limitat de a
verifica daca sunt in confor m i ta t e cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, expri m a t e in
docum e n t ele contractul ui.
Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in confor m i t a te cu paragraf ul Modul de trans m it er e a
propunerilor, iar docu m e n t el e pentr u cartea tehnica se vor confor m a ter m e nilor descrisi in paragraful
- Inchiderea contractului.
Mostre pentr u infor m a r e: se vor trans m i te proiectan tul ui general pentru a fi infor m a t in pozitia de
adm inistr at or general, sau direct beneficiarului.
Mostre pentru alegere: se vor trans m ite proiectant ul ui general pentru verificarea aspectului estetic,
culoare si alegerea finisajului.
Se vor transm it e mostr e de finisaj cu toata gam a de culori standar d ale producator ului, cu culorile
propuse, texturi si modele pentr u ca proiectan t ul general sa poata alege.
Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in confor m i t a te cu paragraf ul Modul de trans m it er e a
propunerilor iar docum e n t ele pentr u cartea tehnica se vor confor m a ter m enilor descrisi in 1.5 -
Inchider ea contractul ui.
Se vor transm it e mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale produsului, cu partile
lui componen t e si elem en tele atasate. Se va coordona furnizarea mostr elor cu esalonar ea lucrarilor.
Fiecare mostr a va avea un simbol pentr u identificar e care va cuprinde toate infor m a tiile necesare
proiectului.
Se va transm i te num ar ul de exem p lar e specificat in paragraful corespunza to r din specificatii; un
exem plar va fi retinut de proiectan t ul general.
Mostrele nu vor fi folosite la testare, decat daca este prevazut in mod special in specificatii.

BREVIARELE DE CALCUL
Se vor transm it e proiecta nt ului general pentr u a fi infor m a t in pozitia de adm inistr at or general, sau
direct beneficiar ului.
Se vor transm i te proiecta nt ului general pentr u aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in
confor m i ta t e cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, expri m a t e in docu m e n t ele
contractului.

CERTIFICATELE (AGREMENTELE)
Se vor transm i te proiectan tu lui general certificatele producator ului, subantre pr en or ul ui sau
antrepr e nor ului general (agre m e n t ele organis m elor abilitate de legislatia in vigoare in Romania), in
num ar ul de exem plar e specificat pentr u caracteristicile tehnice ale produsului.
Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati. Certificatele pot fi
bazate pe incercari executa te anterior, dar trebuie aprobate de organis m ele abilitate de legislatia in
vigoare in Romania si de proiectan t ul general.

INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR
Atunci cand este mentiona t intr- un capitol separat in specificatii, vor trebui transm ise in scris
proiectan tul ui general, instructiu nile de livrare, depozitar e, asam blare, instalare, punere in functiune,
ajustare si finisare pentr u a fi trimise beneficiar ului in num ar ul de exem plar e specificat in capitolul
Caracteristicile tehnice ale produsului
Se vor indica procedeele speciale, conditiile limita care necesita o atentie deosebita, precu m si
criteriile speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii.

RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR


Se vor transm it e proiectan tul ui general rapoarte pentr u a fi infor m a t in pozitia de administra tor
general, sau direct beneficiar ului. Se vor transm it e proiectant ului general pentr u aprobare, cu scopul
limita t de a verifica daca sunt in confor m i ta t e cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect,
expri m a t e in docu m e n t ele contractului.
Rapoar tele cu observatii vor fi trans m ise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci) de zile
lucratoar e, proiectan t ului general pentr u infor m at ii.

DESENE DE MONTAJ
Se vor transm i te proiecta nt ului general pentr u aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in
confor m i ta t e cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, expri m a t e in docu m e n t ele
contractului.

FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE


Se vor transm i te fotografii in fiecare luna.
Se vor lua doua fotografii pe santier din doua directii diferite, si cinci fotogr afii de interior care sa
ilustr eze progresul lucrarii, cu maxi m u m cinci zile inainte de trans m ite r e. Fotografiile vor fi datate, si
vor arata directia din care au fost luate, ora si titlul proiectului.
1.2 CONTR OL UL CALITAT II

GENERAL IT AT I
SUBCAPITOLUL CUPRINDE
 Controlul calitatii.
 Tolerante
 Standar de si referinte.
 Mostre scara 1:1 realizate pe santier.
 Serviciile laboratoar elor de incercari.
 Serviciile producatorilor pe santier.

REFERINTE (REGLEMENTARI CU CARACTER GENERAL)


Legea nr.10/199 5 privind calitatea in constr uctii, republicata cu modificarile ulterioare.
Regula m e n tu l privind autorizarea si acreditar ea laboratoar elor de incercari in constructii - aprobat cu
HGR nr.393/19 9 4
Regula m e n tu l privind conducer ea si asigurarea calitatii in constr uctii - aprobat cu HGR nr. 261/199 4
Regula m e n tu l privind controlul de stat al calitatii in constr uc tii aprobat cu HGR nr. 272/199 4
Procedur a privind controlul statului in fazele de executie deter m i na n t e pentru rezistenta si stabilitatea
constructiilor
NP 066- 2002 Norm ativ privind proiectar ea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala
de baza) din punct de vedere al legii 10/1995
C56- 86 Norm ativ pentr u verificar ea calitatii si receptia lucrarilor de constr uctii si instalatii aferente
C61- 74 Instruc tiuni tehnice pentr u deter m in ar ea tasarii constructiilor prin metode topografice
P118- 99 Norm ativ de siguranta la foc a constructiilor
MP008- 2000 Manual privind exem plificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Nor ma ti v ul ui
P118- 99
C300- 94 Norm ativ de prevenir e si stinger e a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de
constructii si instalatii
Norm e specifice de protectia muncii aferentele categoriilor de lucrari executa te
STAS 1799- 88 Tipul si frecven ta verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii
lucrarilor de constr uc tii
STAS 767/0- 88 Constructii din otel. Conditii tehnice generale de calitate

ASIGURAREA CALITATII
Se va monitoriza contr olul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor, conditiilor pe
santier, perfor m a n t el e lucratorilor pentr u a se putea obtine o lucrare de calitatea specificata in proiect
si docum en te le contractul ui.
Se vor respecta instructiunile produca to rilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.
In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoar e intra in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu
docum e n t ele contractul ui, se vor cere proiectant ul ui general clarificari inainte de inceperea lucrarilor.
Se vor respecta standar dele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minim a pentru calitatea
lucrarii.
Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul cerut si
calitatea specificata.
Se va verifica per m an en t ca masurator ile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in desenele de
executie si sa fie respectat e instructiu nile produca torilor.
Materialele si echipa m e n t el e vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorar e proiecta te si
dimensiona te sa reziste la vibratii, defor m ar i sau orice alte solicitari care pot apare in timpul
montajului sau in exploatar ea cladirii.

TOLERANTE
Antrepr enor ul va respecta cotele prevazu te in proiect.
Se vor monitor iza toleran tele de control in timpul fabricarii si montajului produselor pentru a se putea
produce lucrari de calitate. Nu este per misa cum ular ea de tolerante.
Tolerantele de pe santier se vor confor m a cu tolerantele fabricilor furnizoar e. In cazul in care
instructiu nile producat or ul ui intra in contradictie cu docum e n t ele contractul ui, se vor cere
proiectan tul ui general clarificari inainte de inceper ea lucrarilor.
Produsele vor fi ajustat e la dim ensiunile apropriate, vor fi pre- monta te inainte de fixare si verificate
pentru confor m it a te cu specificatiile corespunza toar e.

STANDARDE SI NORMATIVE
Se vor respecta standar dele de referinta, romanesti si straine, valabile la data incheierii contract ul ui
intre beneficiar si antrepre nor ul general.
Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilar e, prin profesie sau alte standar de
corelate, vor fi respecta te cerintele standar d, cu exceptia situatiilor in care sunt specificate, sau cerute
prin standar dele aplicabile, conditii mai severe.
Se vor obtine copii dupa standar de, in cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca anumi te
caracteristici prevazute in specificatii.
Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte de
executie, precu m si cele cu proiectan t ul gener al nu vor fi alterate fata de form a stabilita in
docum e n t ele contractul ui prin men tiu ni sau referinte la alte docum e n t e.
Executarea lucrarilor se va face cu resapectar ea tutur or reglem en t a r ilor tehnice si a legislatiei in
vigoare in Romania la data executiei.
In mod orientativ, in continuar e, sunt prezentate principalele acte norm a ti ve si reglem e n t a ri tehnice.
Nemen tionare a unor regle m e n ta r i nu scuteste execut ant u l de obligatia respectarii lor.
Reglem ent a r i privind executia lucrarilor de finisaje:
STAS 2355/3- 87 Hidroizolatii din materiale bitu m ino ase la terase si acoperisuri
STAS 2355/2- 87 Hidroizolatii din materiale bitu m ino ase la elemen t e de constructie
STAS 5838/2- 78 Vata minerala
STAS 2560/3- 84 Pardoseli din piatra natur ala sau artificiala reguli si metode de verificare
C35- 82 Norm ativ pentr u alcatuirea si execut ar ea pardoselilor
C223- 86 Instructiuni tehnice pentr u executar ea placajelor din faianta aplicate pe pereti prin lipire cu
paste subtiri
P2- 85 Norm ativ pentr u proiectar ea si executar ea structurilor de zidarie
C18- 83 Norm ativ pentr u executar ea tencuielilor umede
C3- 76 Norm ativ pentr u executar ea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
GT005- 97 Compar ti m e n t a r i cu panouri usoare
ST004- 96 Specificatie tehnica privind nacelele suspenda te pe cabluri utilizate la intretiner ea fatadelor

MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE SANTIER


Mostrele scara 1:1 vor fi executat e confor m preveder ilor cuprinse in acest paragraf si in specificatiile
pentru materialele sau utilajele respective.
Se vor asam bla si construi elemen t ele specificate cu toate dispozitivele de ancorare, elemen tele de
etansare, substant e de protectie si finisaje.
Mostrele scara 1:1 aprobate vor fi folosite ca elem ent standard de compar atie pentr u restul lucrarii
pana la sfarsit.
Dupa ce mostr ele scara 1:1 au fost aprobate de proiectant ul general si daca se specifica in
specificatiile produsului sa fie mutate atunci se vor muta si curata suprafata respectiva.

SERVICIILE LABORATOARELOR DE INCERCARI


Beneficiar ul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independe nt e, abilitate de legislatia
in vigoare in Romania, sa execute incercari proprii pe santier sau in afara santier ului.
Societatea indepen den t a va trans m ite proiectant ul ui general si antrepre nor ului gener al rapoar tele cu
rezultatele incercarilor, indicand observatiile si rezultatele incercarilor precu m si confor m i ta t e a sau
neconfor m i t a t e a lor cu docu m e n t ele contractului.
Antrepr enor ul general va asigura cooperar ea deplina cu societat ea independ en t a; se vor asigura
mostrele de materiale, retetele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, caile de acces si ajutor cu
forta de munca atunci cand este nevoie.
Proiectant ul general si societatea independe nt a vor fi anunta ti cu 48 de ore inainte de mom en t ul
stabilit pentru inceper ea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.
Incercarile executat e nu vor absolvi antrepr enor ul general de conditia executarii incercarilor proprii, in
confor m i ta t e cu legislatia tehnica in vigoare in Romania.
In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconfor m i t a t ii cu conditiile specificate,
acestea trebuie facute de aceeasi societate independ en t a, pe baza instructiu nilor date de proiectan t ul
general. Platile pentr u noua serie de incercari vor fi suportat e de catre antreprenor ul general.

INSPECTII DE CALITATE
Beneficiar ul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati indepen den t e care sa execute
inspectia de calitate pe santier sau in afara santier ului.
Rapoar tele vor fi transm ise de societatea independ en t a beneficiar ului si antrepr enor ul ui general,
indicand obser vatiile si rezultatele inspectiilor precu m si confor m i ta t ea sau neconfor m i t a te a lor cu
proiectul si docum e n t el e contractului.
Antrepr enor ul general va asigura cooperarea deplina cu societatea indepe nden t a; se va asigura
accesul si ajutor cu forta de munca, atunci cand este necesar.
Proiectant ul general si societatea independe nt a vor fi anunta ti cu 48 de ore inainte de mom en t ul
stabilit pentru inceper ea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.
Inspectiile nu vor absolvi antrepr e nor ul general de executia lucrarilor in confor m i ta t e cu proiectul si
docum e n t ele contractul ui.

SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER


Atunci cand este mentiona t in specificatii ca este necesar, produca tor ii de materiale si utilaje trebuie
sa asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supraveg heze conditiile existente pe santier,
montajul, calitatea lucrarilor, punerea in functiune, incercarile, reglajele utilajelor, dupa necesitati,
precu m si initierea personalului de exploatar e, atunci cand este necesar.
Cu cel putin 30 de zile inainte de inceper ea activita tii se vor transm i te proiectan t ului general atestarile
persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. Angajarea acestor persoane va fi supusa
aprobarii beneficiar ului.
Vor fi raportat e observatiile si deciziiile luate pe santier, sau instructiunile suplim e n tar e transm ise
pentru montaj, in cazul cand contravin instructiunilor scrise ale produca tor ilor.
EXECUTIE
VERIFICAREA CONDITIILOR
Se vor verifica conditiile existente pe santier precu m si cele ale solului si subsolului pentr u a se
confir m a ca sint acceptabile pentr u ca lucrarea care ur meaza sa se desfasoare in conditii opti m e si in
concordan ta cu datele prelim inare luate in considerare in proiectar e. Inceperea unei lucrari noi
inseam na acceptar ea conditiilor existente.
Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele respective din specificatii.
Se va verifica existen ta tututr or utilitatilor, buna lor functionar e, daca indeplinesc caracteristicile
necesare acestui tip de lucrare si sint asezate in pozitie corecta.

PREGATIRE
Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmator ul ui material sau
substan ta.
Vor fi etansate crapatur ile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea urmator ului
material sau substanta.
Inainte de aplicarea urmator u lui material, substan ta sau adeziv se va aplica peste stratul anterior
grundul, substan ta de protectie, etansare sau conditionar e cerute sau recom an da t e de produca tor.

1.3 MATERIALE SI UTILAJE

GENERAL IT AT I
SUBCAPITOLUL CUPRINDE
 Materiale.
 Transpor t si manipulare.
 Depozitare si protectie.
 Lista de materiale si utilaje.
 Inlocuiri.

MATERIALE
Se vor folosi num ai materiale si utilaje noi.
Se vor furniza piese de schim b identice cu cele originale, produse de acelasi producator care a
executa t piesele care sunt inlocuite.

MANIPULARE SI TRANSPORT
Manipularea si transpor tul materialelor si utilajelor se va face confor m instructiunilor producator u lui.
Se va asigura o inspectie prom p t a a transpor tu r ilor de materiale si utilaje pentr u a se asigura ca
materialele si utilajele sunt confor m cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt corecte.
Se va asigur a personalul si echipa m e n t ul necesar manipularii materialelor si utilajelor dupa metodele
indicate, pentr u a preveni mur darir ea lor, defor m a r e a sau aparitia oricaror defectiuni.

DEPOZITARE SI PROTECTIE
Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in confor m i ta t e cu instructiu nile producator ului.
Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte.
Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in incaperi in care climatul este controlabil.
Materialele prefabricate depozitate afara vor fi asezate pe supor ti, deasupr a nivelului solului.
Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santier ului, atunci cand conditiile locale de pe
santier nu per m it existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie.
Materialele si utilajele predispuse deterior arii vor fi acoperite cu prelate sau folii imper m e ab ile. Se va
prevedea un siste m de ventilar e care sa previna condensul si degradar ea materialelor.
Materialele granular e necom pa ct a t e se vor depozita pe suprafete plane intr- o zona in care nu se aduna
apele si cu o scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare pentru a preveni amestecul cu
materiale straine.
Se va asigur a personalul si echipa m e n t u l necesar depozitarii materialelor si utilajelor dupa metodele
indicate pentr u a preveni murdarirea lor, defor m ar ea sau aparitia oricaror defectiuni.
Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa per mit a cu usurinta accesul la
ele pentr u inspectie. Din timp in tim p mater ialele si utilajele vor fi inspectat e pentr u a se asigura ca nu
s-au deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile.

LISTA DE MATERIALE SI UTILAJE


In cazul mater ialelor si utilajelor specificate prin standar dele de referint a antrepr en or ul general va
putea propune orice material care indeplineste conditiile standar delor de referinta.
In cazul materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor antrepr enor ul general va inainta
beneficiarului o cerere pentru aprobar ea materialului sau utilajului respectiv.

INLOCUIRI
Proiectant ul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr- un inter val de 15 zile de la data
stabilita in nota de incepere a lucrarilor.
Inlocuirile vor fi acceptate num ai cind un produs nu poate fi obtinut, si nu din vina antrepre nor ului
general.
Fiecare cerere trebuie docu m en ta t a cu toate infor m a tiile necesare, aratind ca inlocuirea propusa este
in deplina confor m it at e cu docu m e n t ele contr actului.

Cererea trebuie sa reflecte ca antrepr e nor ul general:


 A investigat produsul propus si a deter m i na t ca el indeplineste si depaseste nivelul de calitate
al produsului specificat original.
 Va furniza aceeasi garantie pentr u substitue nt ca si pentr u produsul specificat original.
 Va coordona montajul si va executa schim bar ile necesare in celelalte lucrari care intervin in
tim pul executarii proiectului, fara obligatii financiar e suplim e nt a r e fata de beneficiar.
 Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplim en t a r e sau timp suplim en ta r necesar ter m inar ii
proiectului.
 Beneficiar ul va plati separat pentr u revizuiri sau reproiectari rezulta te din necesitatea obtinerii
unor noi aprobari din partea autorita tilor.
 Nu sunt considerat e inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca posibile in
desenele de executie ori in infor m a tiile despre produse, cu exceptia cazului ca exista o cerere
separata in scris, sau daca aprobarea va necesita o revizuire a docu m en t elor contractului.

Procedeul de prezentar e a inlocuirilor pentru aprobar e:


 Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentr u aprobare. Fiecare cerere se
va limita la o singur a inlocuire.
 Se vor prezenta desene de executie, infor m a tii privitoar e la produsul respectiv si se va
dem onstr a ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste conditiile impuse.
Partea care a propus inlocuirea este obligata sa demonstr eze datele specificate mai sus.
 Proiectant ul general va infor m a in scris antrepr enor ul general despre decizia de a aproba sau
nu cererea.

1.4 GARANT I I
GENERAL IT AT I

SUBCAPITOLUL CUPRINDE
Centralizarea si transm i te r ea catre beneficiar a docum en te lor de garantie ale materialelor si utilajelor.

FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR


Indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale proiectului, cu fiecare
elemen t identificat cu numar ul si titlul capitolului din specificatii si num ele produsului.
Se va intoc m i o lista cu num ele, adresele si num er ele de telefon ale antrepre nor ilor, furnizorilor si
producatorilor implicati in proiect.

PREGATIREA GARANTIILOR
Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antrepr enor ii, furnizorii si producatorii responsabili cu
proiectul, in maxi m u m 10 (zece) zile dupa ter m inarea montajului sau executiei lucrarii. Cu exceptia
articolelor care incep sa fie folosite inainte de ter m en cu per misiunea beneficiar ului, se va lasa data de
incepere a garantiei necom ple ta t a pina cand receptia finala este deter m i na t a.
Se va verifica daca docu m en t el e sunt in form a ceruta si complete.

DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR


Pentru utilaje sau parti com pone n te de utilaje puse in functiune in tim pul constructiei cu per m isiunea
beneficiarului, docum e n t el e referitoar e la garantie se vor trans m ite in maxi m u m zece (10) zile dupa
receptia utilajului respectiv.
In cazul eleme nt elor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei prelim inar e se vor
trimite in maxi m u m zece (10) zile dupa data aprobarii, luindu- se in consideratie data aprobarii ca data
de inceper e a garantiei.

1.5 INCHI D ERE A CONTRACT UL U I

GENERAL IT AT I
SUBCAPIT OL UL CUPRIN D E
 Procedee de inchidere a contractului.
 Curatenia finala.
 Reglaje.
 Docu m e n t a tia proiectului pentru cartea tehnica.
 Instruc tiuni de folosire si intretine re.
 Piese de schim b si materiale de intretiner e.
 Garantii si obligatii.
 Servicii de intretiner e.

REFERINTE
Legea calitatii in constr uctii, republicata cu modificarile ulterioare.
Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/19 94 pentr u aprobar ea unor regula m en t e elaborate in temeiul
art.35 si 36 din Ordonan ta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in constructii.
Hotararea Guver nului Romaniei nr.272/19 9 4 pentr u aprobar ea Regula m e n t u lui privind controlul de stat
al calitatii in constr uctii.
Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/19 9 4 pentr u aprobarea Regulam en t ul ui de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferent e acestora.

PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI


Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca docu m e n t ele contractului au fost verificate, ca
lucrarea a fost inspectata si este in deplina confor m i ta t e cu docum en t e le contract ului si ca urm ar e este
gata sa fie inspectat a de proiectant ul general.
Se vor prezenta docu m e n te le prevazute de legislatia referitoare la contr olul de stat al calitatii in
constructii.
Beneficiar ul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire confor m contractului.

CURATENIA FINALA
Curatenia finala se va efectua inainte de receptia prelim inar a a proiectului. Se vor curata suprafetele
de sticla din interior si exterior, suprafetele expuse la vedere; vor fi inlatur ate etichet ele tem por ar e,
petele si substantele straine, se vor lustrui suprafetele transpar en t e si lucioase, iar mocheta si alte
suprafete moi vor fi curatate cu aspirator ul.
Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu deter gen ti speciali pentr u fiecare suprafata si material
care este curatat.
Se vor curata sau inlocui filtrele echipa m e n t e lor in stare de functionare.
Se vor curata gunoaiele si materialele straine de pe acoperis si sistem ele de scurger e.
Santierul va fi curatat; suprafetele pavate vor fi matura te iar spatiile verzi curatate.
Se vor evacua gunoaiele, surplusul de materiale precu m si constr uc tiile si instalatiile tem por ar e de pe
santier.

REGLAJE
Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipa m e n t ele in stare de functionar e pentru a asigura
functionarea lor in conditii optim e.

DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA


Se va pastra pe santier un set din urm ato arele docum en t e pentr u cartea tehnica; toate schim barile si
revizuirile reale ale lucrarii, vor fi inregistr ate:
Planse.
Specificatii.
Complet ar i.
Modificari aproba te precu m si alte schim bari ale contractului.
Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele.
Instruc tiunile de asam blar e, instalare si reglaj emise de producator i.
Se vor lua masurile necesare pentr u ca toate docu m e n tele de executie sa fie com plete si exacte,
oricand gata sa fie prezentat e beneficiar ului.
Docu m e n t ele pentr u cartea tehnica vor fi pastrate separat de docu m e n t ele folosite pentru executie.
Conco mi ten t cu desfasurarea executiei vor fi inregistr ate la zi toate infor m a tiile.
Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si inregistra pentru
cartea tehnica descrierea materialului monta t, inclusiv urm atoa rele:
Numele producator ul ui, modelul si seria produsului. / Inlocuiri de materiale si variante de
utilizare. /
Schim bar i care apar ca urm ar e a completar ilor si modificarilor.

Inregistrar ea pentr u cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca lizibil fiecare
elemen t pentr u a putea fi inregistra te in cartea tehnica fazele constr uctiei, inclusiv urma toar ele:
Masurarea adincim ii fundatiei, corelat cu cota finita a planseului de la parter.
Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subter ane si a accesoriilor, corelat
cu desfasurarea lucrarii de la suprafata.
Masurarea dimensiu nilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si accesoriile
ascunse in constr uctie, referindu- se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile ale lucrarii.
Schim bar ea dimensiunilor si detalilor pe santier.
Detalii care nu sint pe desenele originale contract uale.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE


Instruc tiunile vor fi prezentat e in dosare cu dim ensiunile A4, cu posibilitate de extindere, si coperti de
plastic.
Pe coperta dosarului va fi scris urma tor ul titlul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE, num ele
proiectului si continut ul dosarului, atunci cand sunt mai multe dosare.
Continu tul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoar e per m an e n te, organizat logic dupa descrierile
de mai jos; cu etichete de plastic laminat e, pe care sint scrise titlurile clar.
Continu tul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volu m , cu descrierea fiecarui material sau
sistem folosit, tiparita pe hirtie alba, in trei parti dupa cum urm eaza:
Partea 1: Lista cu num e, adrese, numere de telefon si fax ale proiectan t ului general, antrepr enor ul ui
general, subantr epr en orilor si producatorilor de utilaje.
Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretiner e, aranjate in ordinea proceselor tehnologice sau dupa
un anu mi t sistem si subim par ti te dupa capitolele din specificatii. Pentru fiecare categorie, se va
intoc mi o lista cu numele, adresele, numer ele de telefon si fax ale subcontr ac torilor si furnizorilor. Se
vor specifica ur ma toar ele:
Breviare de calcul.
Lista de utilaje.
Lista cu piese de schim b pentru fiecare utilaj.
Instruc tiuni de utilizare.
Instruc tiuni de intretiner e pentr u diverse sistem e si utilaje.
Instruc tiuni de intretiner e pentr u finisaje speciale, inclusiv deterge nti recom an da t i.
Partea 3: Certificatele si docum en te le proiectului inclusiv urm atoar ele:
Desene de fabricatie si caracteristicile mater ialelor.
Rapoar te privitoar e la bilantul higroter m i c.
Certificate de agre m e n t ale organism elor abilitate.
Certificatele de garantii si obligatii in original.
Se va trans m ite un exem plar complet din toate volum ele, editat cu 15 zile inainte de receptia finala.
Acest exe m plar va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala, cu coment ariile proiectan t ului general. Se
va verifica continu tul setului de docum e n t e confor m cerintelor, inainte de editarea finala.
Se vor furniza doua seturi de docu m e n t e din editia finala aprobata, in urma toar ele zece zile dupa
inspectia finala.

PIESE DE SCHIMB SI PRODUSE DE INTRETINERE


Se vor furniza piese de schim b de rezerva, materiale de intretiner e si auxiliare in cantita tile indicate in
capitolul cu specificatii pentr u fiecare material si utilaj.
Se vor livra pe santier si pune pe pozitie confor m indicatiilor.
GARANTII SI OBLIGATII
Se vor furniza in doua exem plar e.
Se vor centraliza garantiile transfer abile de la subantr ep r enor i, furnizori si producator i.
Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data progra m a t a pentr u receptia preliminar a a
lucrarii, se vor furniza docu m e n t e aduse la zi in term e n de 10 zile de la receptia partilor intirziate,
considerand data acestei receptii ca data de inceper e a perioadei de garantie.

SERVICII DE INTRETINERE
Se vor furniza servicii de intretiner e a elem en telor compone n t e indicate in capitolele cu specificatii
pentru fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei prelim inar e sau pe perioada
de garantie.
Se vor inspecta elem en t ele componen te ale diferitelor siste m e la inter vale de timp regulat e, pentr u a
asigura o functionar e opti m a. Se vor curata, regla si lubrifia confor m cerintelor.
Se vor executa: o examinar e sistem a tica, reglaje si lubrifierea partilor com pone nt e. Se vor repara sau
inlocui piesele de schim b cand este necesar. Se vor folosi piese de schim b fabricate de acelasi
producator care a produs piesele originale.
Serviciile de intretiner e nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantr ep r eno r fara aprobar e
in scris de la beneficiar.

Intocm it, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

2 EXECUT IA LUCRARIL O R DE DEM OL A RE

2.1. CURAT IREA SANT IERUL U I SI DEM OL A REA


SUBCAPITOLUL CUPRINDE:
 GENERALITATI
 CURATIREA SANTIERULUI
 DEMOLAREA STRUCTURILOR USOARE
 DEMOLAREA SI DEGAJAREA STRUCTURILOR
 MATERIALE
 SCHELE
 SUPERVIZAREA LUCRARILOR
 SUCCESIUNEA LUCRARILOR DE DEMOLARE
 SIGURANTA. PROTECTIA MUNCII .
 METODE DE MOLARE

GENERALITATI
naintea nceperii oric r o r lucr r i de dem olar e se va face de ctre Contrac tor un releveu detaliat i o
exam inar e a structur ii.
Vor fi luate n consider ar e toate relaiile/leg t u r ile cu propriet ile adiacente sau structuri vecine care
pot fi afectate de lucr r ile de demlar e. Contractor ul va verifica stabilitat ea general a structur ii de
dem olat i se va infor m a asupra posibilelor elemen te instabile. Se vor identifica elem en tele de leg t u r
i se vor proteja n vederea asigur r ii unui nivel de siguran pentr u succesiunea etapelor de dem olare
i de a asigura stabilitatea prilor struct ur ale nedem ola te nc . Pe tot parcursul lucr r ilor de demolare
se vor folosi metode, mater iale li echipa m e n t e/ u tilaje astfel nct s protejate vieile omene t i i
valorile materiale.
Confo r m Ordin u l u i Nr. 53 6 din 23 iunie 19 9 7 p e n t r u apro b a r e a Nor m e l o r de igien si a
reco m a n d r i l o r privin d med i u l de viat a al pop u la t i e i , Capit o l u l V - Nor m e de igien
ref e r i t o a r e la colect a r e a , nde p r t a r e a si neu t r a l i z a r e dese u ri lo r solid e
e) Dese u ri din const r u c t ii:
Com p o n e n t e l e ner ecicla b il e din ref ac e r il e dru m u r i l o r , din de m o l r i si const r u c t i i se
colect e a z si se folosesc nt r- un sist e m de recicla r e ; orice deseu din dem o l r i est e
consid e r a t cont a m i n a t si se recolt e a z sep a r a t , dirij n d u - se ntr- un sist e m care s nu
per m i t accesu l perso a n e l o r neau t o r i z a t e . Antr e p r e n o r u l are oblig a i a s mo n t e z e
recipi e n t e de colect a r e adecv a t e .

CURATIREA SANTIERULUI
La nceperea lucr r ilor, chiar dac dac nu este specificat n contract sau n alt docu m e n t, Contractor ul
va ndep r t a vegetaia i toate materialele organice de pe amplasa m e n t, acestea vor fi ndep r t a t e din
antier i se vor transpor ta n locurile aprobat e pentru acest scop.
Inlatur are a pam ant ului vegetal prin excavari mari si sapaturi facute manual in teren incluzand taierea
si inlatur ar ea radacinilor si bustanilor, roci si materiale cu dimensiunicar e nu depasasc 0.30kg/ m c, se
vor face protejand stucturile subterane cum ar fi conductele si canalele de drenadre etc. Si incluzand
depozitar ea materialului rezulta t din lucrarile de santier.

DEMOLAREA STRUCTURILOR USOARE, GARDURILOR, ETC.


Contractor ul va dem ola i elibera amplasa m e n t ul numai cldirile, gardurile sau alte structur i
meniona te n proiect sau la indicaia Consultan tul ui. Compone nt ele acestora se vor dezasam bla,
cur a i depozita n stive. Materialele care, n opinia Consultant ului, nu se pot refolosi se vor ndep r t a
din antier ctr e locul special aproba t. Metrialelel refolosibile vor ramne n proprietate a Investitor ului
i vor fi pstr ate i proteja te de ctr e Contractor pn la ridicarea acestor a din antier sau pn la
ter m inar e a contractului.
Contractor ul va repara, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare adus propriet ilor invecinate n tim pul
lucr r ilor de dem olar e a structurilor, gardurilor; daca vor fi necesar e desp g u b i ri acestea vor fi
suportate de ctr e Contractor.
DEMOLAREA SI DEGAJAREA STRUCTURILOR
Contractor ul va dem ola, confor m cerinelor i/sau ndep r t a structurile existente a cror lr gir e sau
lungire devine oneros. Structurile includ: pereti, acoperis, tam plarie, elemen te din beton si beton armat
si alte tipuri confor m indicatiilor Consultant ului.

MATERIALE
Materialele ce vor fi folosite pe durata lucr r ilo r de dem olar e vor fi n concor dan cu prezentul caiet de
sarcini sau standar dele relative la acest subiect.
Materialele rezultate din aceste lucr r i vor fi ndep r t a t e de ndat i nu vor fi stocate, dispersate sau
refolosite n antier, except nd cele aprobate de Consultan t pentru acest scop. Acolo unde este
necesar Contractor ul va lua toate precauiile necesare pentru a perveni rspndir ea noroiului i
molozului pe drum u r i de ctr e vehicule. Revine n sarcina Contractor ului de a prevedea bene/ghe ne
pentru transpor tul molozului, dac acest lucru nu a fost cerut de Consultant. Nu se admite
deversar ea/int ro d uce r ea molozului i a noroiului n canalizarea public sau cursuri de ap .

SCHELE
Schelele folosite n aceste lucr r i se vor realiza/asa m bl a confor m nor m elor n vigoare. Orice schelar
experi m en t a t i compete n t poate realiza riicarea unei schele legate independ en t. Contractor ul se va
asigura c toate reglajele necesare vor fi efectuate pentru a asigura stabilitatea pe parcursul ridic r ii
acesteia. Se va ine cont de ncr c r il e suplim en t ar e aduse schelei de molozul czut pentru a nu se
dep i ncr car ea maxi m admis . Se vor lua toate m s ur ile necesare pentr u prevenirea cder ii
accidentale a molozului pe/de pe platfor m el e schelei. Schelele trebuie s ndeplineasc funciunile
pentru care au fost instalate pe toat durata lucr r ilor i s respecte cerinele impuse de nor m e i
regle m e n t r i .
Acolo unde este necesar, schela va fi protejat pe tot perim e tr u l acesteia spre drum u r i, str zi sau
pasaje pietonale prin executar ea unei mprejm u iri din tabl de oel ondulat cu o nli m e de cel puin
2 m; mprej m u ir ea va perm ite evacuar ea molozului, excavar ea necesar pentr u instalarea picioarelor
de schel , supori pentru mprej m u ir e, ntreiner ea i evacuarea schelei, semnaliz r i, iluminat etc.
Schele din otel de tip estacada, vor fi realizate n confor m i ta t e cu standard ele/r egle m e n t r i le n
vigoare, preul unitar va include transpor t ul, ntreiner ea, asam blar ea, ancorarea, dezasa m blar ea etc.
pentru o nli m e maxi m de 12 m; vor include platfor m e din elem ent e de 5 cm grosim e (dulapi),
parapei, plas de protecie i toate celelalte elem en te de siguran necesare pentru protecia
lucr t o r ilor. Schele din otel de tip cadre cu legaturi, vor fi realizate n confor m i ta t e cu
standar dele/r egle m e n t r i l e n vigoare, preul unitar va include transpor tul, ntreiner ea, asam blar ea,
ancorarea, dezasam blar ea etc. pentr u o nli m e maxi m de 12 m; vor include platfor m e din elem ent e
de 5 cm grosim e, parapei, plas de protecie i toate celelalte elemen te de siguran necesare pentru
protecia lucr t o r ilor.

SUPERVIZAREA LUCRARILOR
Contractor ul va desem na o persoan com pe te n t i cu experien, autorizat n dom eniu, pentr u
supravegh er ea i controlul lucr r ilor pe antier.

SUCCESIUNEA LUCRARILOR DE DEMOLARE


nainte de nceperea lucr r ilor de dem olar e, Contractor ul va ntocm i un progra m de lucru i va fi supus
aprob r i i Consultant ului. Progra m ul va prezenta secvenial lucr r ile de dem olar e i metodele de
operare, echipa m e n t ele/u tilajele propuse pentr u lucr r i i fiecare operaie va fi prezentat detaliat, cu
duratele de tim p aferente.
Contractor ul va ine seam de posibilitatea unor condiii climaterice sever ce pot ap r ea i pot afecta
lucr r ile. Aprobarea progra m u lui Contractor ului de ctr e Consultant nu exonereaz pe acesta de
rsp un de r ile contractu ale.

SIGURANTA. PROTECTIA MUNCII .


Contractor ul va asigura c utilajele / echipa m e n t ele folosite ndeplinesc urm t o a r ele:
a) Sunt n concor dan cu tipul i scopul lucr r ii la care sunt folosite,
b) Sunt manevra t e de operatori compete ni i experim e n t ai,
c) Sunt ntreinut e n bune condiiuni de funcionare pe toat durata lucr r ilor.
Pe durata lucr r ilor toi operatorii vor purta echipa m e n t de protecie individual corespunz t o r cum ar fi
: ct i de protecie, ochelari de protecie, cti antifonice, masc protecie. Se va evita supranc r ca r ea
structur ii cu moloz sau materiale rezultate din demolare. Materialele i molozul czute se vor ndep r t a
cu grij pentru a preveni balans r i, cderi, sau deplasarea acestor a ntr- o manier care pune n pericol
securita tea personalului, structu r a adiacent sau alte propriet i adiacente.
Contractor ul va instala plase de protecie, mprej m ui ri i bariere etc. pentr u a preveni accidentele sau
vt m r i l e / d e g r a d r i l e ce ar putea rezulta din cder ile sau proiect r i le de materiale i/sau moloz.
Atunci cnd sunt folosite mijloace mecanice cum ar fi macarale, ecavatoar e hidraulice, ciocane
pneu m a tice pentr u lucr r ile de demolar e, se va avea n vedere ca nici una din prile com pone nt e ale
acestor utilaje s nu vin n contact cu reele subterane i suprater ane. Contractor ul va infor m a n tim p
util toate autorit ile compet en t e cu privire la lucr r ile ce se vor executa pentru a se ream plasa aceste
reele, dup caz.

METODE DE DEMOLARE
Contractor ul va propune o metod de demolar e astfel nct, n cazul structurilor parial demolabile,
structur a ce va r m ne s nu fie afectat . Contractor ul va lua toate precauiile necesare pentr u a
asigura stabilitatea structur ii ce nu se dem oleaz , prin metode ce vor fi supuse aprob r ii
Consultantu lui.
n cazul n care lucr r ile de dem olar e nu pot fi executate n siguran dintr- o parte a structu rii, se vor
folosi platfor m e de lucru. Structur a se va demola, n general, n ordinea invers constr uirii acesteia.
Elem ent ele structurilor metalice sau de beton armat se vor desface/t i a la dimensiuni potrivite avnd
n vedere greuta tea i m r i m e a acestor elemen t e care cad. Molozul se va lsa s cad liber doar n
cazul n care nu pericliteaz i nu pne n pericol zonele nvecinate.
Vor fi folosite echipa m e n t e adecvate pentr u susineri tem por ar e ale elemen telor de rezisten n timp ul
desfacerii/deit r ii acestora.n cazul plcilor cu o singur deschider e, acestea vor fi tia te n fsii
paralele cu direcia principal de armare i demolate fie cu fie.n general, lucr r ile de demolare
trebuie s nceap prin ndep r t a r ea a ct mai mult din ncrc r il e moar te, pe ct posibil fr a afecta
mai nti elem ent e principale de rezisten. Lucr r ile tem por ar e (sprijinirile) s fie executa te astfel
nct s suporte ncr c r il e cerute n cele mai defavor abile situaii. Seciunile ce se demoleaz s fie
sprijinite de utilaje de ridicare corespunz t o a r e i apoi tia te i lsate pe sol controlat.

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

3 PERETI DIN ZIDARIE DE CARAM I D A

SUBCAPITOLUL CUPRINDE:
 GENERALITATI
 MATERIALE
 EXECUTIE

3.1. GENERALIT A T I

DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv docum entatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
prevederi ale proiectului de executie si docum en telor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre
prevederile mentionate aici si proiectul de executie sau docum ente de licitatie, antreprenor ul va anunta
proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea problem e in concordanta cu
prevederile aplicabile ale proiectului de executie si docume ntelor de licitatie.
Specificatii tehnice necesare pentr u lucrarile de executar e a peretilor exteriori de inchidere si a
peretilor interiori de com par ti m e n t a r e.
La aceste lucrari peretii din zidarie de cara mi da sunt dimensionati sa reziste la:
-propria greutat e,
- sarcinile date de straturile de finisaj
- presiunea vantului
- orice sarcina laterala in conditii nor m ale de exploatare.
In cazul in care din regle m e n t ar ile urma toar e rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in
descrierea lucrarilor sau nu sunt mentiona te in nor ma tivele si standar dele respective ele vor fi
clasificate drept prestatii suplim en t ar e si vor intra in calculul pretului ofertei.

DEFINITII
Terminologie pentr u pereti din zidarie de caramida confor m :
STAS 10109/1- 82 Lucrari de zidarie calculul si alcatuirea elemen telor
P2 85 Norm ativ privind alcatuirea si calculul structurilor de zidarie
C126 75 Norm ati v pentru alcatuir ea si executar ea zidariilor din caram id a si blocuri ceram ice
C56 75 Norm ativ pentr u verificar ea calitatii lucrarilor de constr uctie
STAS 457 86 Constructii si instalatii
P104 84 Lucrari de zidarie de cara mida
pentru definitii relative la ansam bl uri din pereti de zidarie de cara mida care nu sunt definite in acest
capitol sau in standar de.
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE
Antrepr enor ul va inainta beneficiar ului spre aprobare urm atoar ele, confor m docum en t e lor contractuale
si capitolului 1.1:
- Date tehnice pentr u fiecare tip de materiale specificat.
- Cer tific a ri ale ma t e r i a l e l o r , sem n a t e de prod uc a t o r u l car a m i zi l o r , care sa
cer ti fic e ca ma t e r i a l e l e lor cores p u n d cu cerin t e l e specific a t e .

ASIGURAREA CALITATII
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansam blur ilor incercate de catre un laborator
de incercari atestat si acceptat de autorita tile avand jurisdictie in domeniu.
Caramizile se vor procura de la un singur producator.
Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite la zidarie pentr u a fi
aprobate.
Inainte de inceper ea lucrarilor constructor ul va executa un panou martor (frag m en t de perete mostra)
utilizand mater ialele, produsele, accesoriile si tehnologia specifica pentru intreaga lucrare. Panoul se
va executa la santier in vederea obtinerii aprobarii dirigintelui de santier. Acest elem en t de construc tie
va constitui panoul martor pentr u intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau
deteriora panoul mar tor.
REZISTENTA LA FOC
Subansa m bl ur ile din care fac parte elemen t ele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoar e de incercari acceptat e de autorita tile cu jurisdictie in dom eniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazu te atat de regle m e n t a rile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
Se vor asigura pentru toate tipurile de caram izi cantitatile com plete de la un singur producator. Se va
procura o cantita te suficienta din acelasi lot de productie, pentr u fiecare tip de cara mizi specificate,
astfel incat sa se per m it a executar ea lucrarilor fara aprovizionari suplim en t ar e ulterioar e.
Materialele se vor livra in ambalajele originale, container e sau pachete purtand marca si identificarea
producator ului sau furnizor ului.
Caramizile se vor depozita in gramezi, stive sau lazi, in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperi
imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expuner ea la intem p er ii si sa se asigure starea
adecvat a de uscare la punerea in opera .
Caramizile se vor manipula cu atentie pentru a se evita ciobirea sau spargerea lor.
CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentr u executia peretilor din zidarie de
caram ida confor m nor m elor si nor m ativ elor in vigoare si reco ma n da rilor producator ului caram izilor.
Peretii din zidarie de carami da se vor executa la mini m u m 5 0 C. Nu se vor depasi 35 0 C chiar daca se
utilizeaza surse de caldura tem por ar e.
Se vor ventila spatiile de lucru, confor m necesitatilor, pentr u uscarea zidariei.

3.2. MATERI ALE

CARAMIZI
Se vor folosi num ai caramizi pline conf. STAS 457 - 86, confectionat e la tehnologie omologa ta, Cu - I
C2/75/STAS 457 - 96.
Dimensiunile caram izilor vor fi cele standardizate.
Caramizile pentr u zidarie vor fi rezistente si nu vor prezenta fisuri, sparturi sau alte defecte care ar
putea impiedica asezarea lor corespunzato ar e sau ar afecta rezistenta, aspectul sau durabilitatea
constructiei.
Caramizile vor fi lipsite de materiale ce ar putea deterior a tencuiala sau coroda piesele metalice.
Se interzice indepar tar ea prin spargere a portiunilor de caram ida care depasesc suprafetele sau care
ies in relief la peretii netencuiti; taierea se va face cu aparate de taiere.
La aprecierea exactitatii tutur or lucrarilor se aplica tolerantele medii prevazute de nor mele si
nor ma tivele in vigoare. Zonele de racord dintre elemen tele de beton si zidaria noua vor fi prevazute cu
elemen t e de ancorare a zidariei de betonul armat sau realizate prin tesere si vor fi etansate si curat
imbinate. Se vor lua masuri de protejare impotriva mur daririii suprafet elor altor pereti ai constructiei
ramase la vedere, prin acoperirea cu materiale adecvate (folii de plastic, profile de protectie pentr u
canturile expuse deteriorar ii, s.a.m.d).
Se va asigura livrarea si montar ea tuturor ancorelor, sinelor, carligelor de sustiner e, consolelor,
ghidajelor pentru tevi, etc.

MATERIALE AUXILIARE
Materiale pentru zidarie
Mortar de cimen t pentr u zidarii confor m STAS 1030- 70 marca M 25 sau confor m proiect
de executie
Mortar pentr u dibluri din ciment, nisip, rume gus in propor tie 1; 1;1

ACCESORII PENTRU ZIDARII DIN CARAMIDA


Generalitati
Accesoriile la lucrari de zidarii, cuprind armat uri, ancoraje si piese inglobate.
Standar dele de referint a.
Acolo unde exista contradictii intre recom a nd ar ile prezentelor specificatii si cele din standar dele
enum e r at e mai jos, vor avea prioritat e prevederile din standar de si nor m at ive.
STAS 908- 80 Otel laminat la cald - platbande
STAS 438- 80 Otel beton OB 37
B.I. - 2967- 78 Bolturi de otel pentr u implanta t cu pistolul.

Pentru fiecare accesoriu de zidarie cerut se vor furniza specificatiile producator ului si instructiu nile de
punere in opera. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoar e conditiilor
specificate.
3.3. EXECUT IE

EXAMINARE
Se vor exam ina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile. Nu se vor incepe
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoar e. Inainte de inchiderea cu zidarie a golurilor sau
spatiilor inaccesibile se vor indepar ta resturile si se va curata zona ce urm eaza a fi inchisa.

GENERALITATI
Caramizile se vor pune in opera confor m panoului - mar tor aprobat.
Grosim e: peretii, si celelalte elemen te de zidarie se vor construi de grosim ea indicata pe planul de
executie. Peretii dintr- un singur rand de caramizi vor avea grosim ea nominala indicata (75, 125, 240,
etc.).
Peretii despartitori mai mici sau egali cu 125 mm se vor arma in rost orizontal din trei
in trei asize cu arma t ura 3 mm sau din 5- 7 asize, cu mortar M 25. Peretii
despartit ori de 125 mm se vor executa cu cara mida C75 si mortar M 25.
Caramizile se vor pastra uscate, ferite de actiunea directa a soarelui, timp de mini m u m 6 ore inainte
de punerea in opera.
La fixarea caram izilor, suprafata rosturilor va fi plana.
Cand mortar ul se intareste suficient pentr u a fi modelat, rosturile se vor adanci in for ma concava,
folosind un instru m e n t de form a unei tije cu diam etr ul de 1,25 cm.
Suprafetele se vor peria in tim pul executar ii lucrarilor si se vor pastra curate. Se va indepar ta orice
urm a de mor tar sau pam ant de pe suprafata aparent a a caram izilor. Spatiile dintre tocurile tam plariei
si zidarie vor fi bine matate cu mortar.
In timpul executiei lucrarilor de zidarie se vor lasa goluri si slituri pentr u instalarea diferitelor
echipa m e n t e.
Aceste goluri se vor umple dupa montar ea echipa m e n t elor corespunzator zidariei din jur.
Deasupra golurilor, acolo unde se indica in planse, se vor prevedea buiandr u gi din beton armat,
prefabrica ti sau turnati monolit (confor m specificatiei din plansa). Buiandr u gii monoliti vor fi sprijiniti
tem por ar.
In dreptul golurilor, la glafuri, se vor folosi caram izi intregi sau taiate cu capatul inchis spre gol.
Elem ent ele cu glaf vor avea dime nsiu nile cerute pentr u modular ea cu elemen t ele peretilor.
Diblurile pentr u fixarea tocului si captusirea usilor si ferestrelor se vor fixa cu mortar de ciment, nisip,
rum eg us de pin, in propor tii egale. Odata intarit, in acest mortar se pot executa prinder i cu holz
suruburi.
Piesele inglobate in beton si celelalte dispozitive se vor livra pentr u montaj cu suficient timp inainte in
vederea coordonarii cu turnarea betonului.

Abateri per m ise


Tolerantele de construc tie: suprafetele peretilor si colturile lor interioare si exterioare, se vor constr ui
la firul cu plum b.
Se admit urma toar ele abateri :
La diam etr ul zidurilor:
- latim ea de 75 m m ; + 3 m m ;
- latim ea de 125 mm ; + 4 sau - 6 m m ;
- latim ea de 240 mm ; + 6 sau - 8 m m ;
- latim ea peste 240 m m ; 10 sau - 10 m m.
- La dimensiunile golurilor :
- gol mai mic de 1 m; + 10 m m;
- gol mai mare de 1 m; + 20 m m,- 10 m m,
- La dimensiunile in plan ale incaperilor:
- latura mai mica de 3 m; + 15 m m ;
- latura mai mare de 3 m; + 20 m m.
- La dimensiunea rosturilor :
- verticale: +5 - 2 m m;
- orizontale : +5 - 2 m m.
- La planeitat ea suprafet elor:
- 8 mm la 2,05 m in orice directie.
- La rectiliniarita tea muchiilor:
- 4 mm la 2,5 m sau 20 m m pe toata lungim ea.
- La verticalita tea muchiilor si a suprafetelor:
- la 6 m m la un metr u sau 10 m m pe etaj;
- La abateri fata de orizontala a asizelor:
- 3 m m la un metr u sau 20 m m pe toata lungi m ea peretelui.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Caramizile se umezesc inainte de pozare. Fiecare rand se va fixa intr- un strat continuu de mortar,
rosturile verticale ale randului superior corespunzan d in randul de dedesubt mijlocului cara mizii (rosturi
intercalate).
Rosturile orizontale si verticale vor fi de aproxim a ti v 10 mm latim e Se vor umple rosturile verticale pe
toata inaltim ea caram izii. Fiecare rand va fi bine fixat la colturi si intersectii.
Caramizile se vor poza la firul cu plum b, respectand u- se liniile, distantele si nivelul fiecarei asize.
Rosturile pe fiecare rand de cara mida vor corespun de cu mijlocul caramizilor din randul de dedesub t si
vor respecta firul cu plum b.
Armatur a. daca nu se specifica altfel, se vor folosi bare de otel 6, cate una in fiecare rost la intrare
de 5- 7 asize pe verticala, asa cum e specificata. Armat urile se inglobeaza comple t in mortar.
Acoperirea cu mor tar la exterior ul rostului, a armat urii va fi de min. 2cm.
Armatur ile se vor petrece cel putin 150 m m.
Ancorajele: daca nu se specifica altfel, se vor folosi si ancoraje locale inglobate in rosturile orizontale
ale zidariei si fixate prin impuscar e de elemen t ele de beton structur ale.
In dreptul golurilor pentru ferestr e sau altor goluri mai mari de 300 m m se vor prevedea ancoraje
suplim e n t ar e ale captuselii la max. 1 m distanta intre ele.
Daca nu se specifica altfel, in prim ele rosturi orizontale de deasupr a si de dedesubt ul golurilor pentru
ferestre (mai mari de 300 m m ) se vor amplasa armatur i longitu dinale ce vor depasi golul cu cate 200
m m de o parte si de alta. La intersectiile armatu rii din rosturile orizontale se vor amplasa in rosturi
alternat e pe verticala astfel ca sa nu se suprapun a in acelasi rost.

CURATARE SI PROTEJARE
Curatire: Lucrarile se vor executa mentina nd pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoar e,
indepar t and excesul de material si mor tar. Se vor indepar ta resturile de mortar de pe lucrarile
adiacente inainte de a se intari. Zidaria trebuie sa ramana curata, fara pete de mor tar, cu mortar ul din
rosturi intarit.
Protectie: Suprafetele de zidarie vor fi protejate pe toata durata executarii lucrarilor de constructii,
atunci cand nu se lucreaza direct pe ele. Pe timp de ploaie sau in cazul intrer uperii lucrarilor, zidurile
expuse se vor proteja la partea superioara cu o folie rezistent a, hidrofuga, care nu pateaza si este bine
fixata.
Rosturile: Se vor mari toate golurile cu exceptia barbacanelor si se vor umple cu mor tar com plet. Se
vor umple cu mortar rosturile la colturi, goluri si lucrarile adiacente pentr u a asigura o suprafata
neteda (acolo unde se cere) unifor m a.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


Defectele considerate remediabile sunt cele care se pot inlatur a prin operatiuni de indreptar e locala,
cum ar fi : repararea muchiilor stirbite; matarea rosturilor cu mortar e; adanci m ea rosturilor pentr u
aplicarea tencuielii, etc.
Se vor repara sau se vor indepr ta si inlocui caram izile ciobite, sparte, patate, deterior at e in alt mod,
care nu sunt bine fixate sau care nu se potrivesc (ca dimensiuni) cu elem en te adiacente sau cu altele
care urm eaza a fi pozate.
Se considera defecte ce trebuiesc remediate prin refacerea partiala sau totala a lucrarilor, functie de
cum va decide dirigintele de santier, urma toar ele :
-nerespectar ea prezentelor specificatii;
-folosirea caramizilor necorespu nzat oar e;
-amplasarea gresita datorita unor trasaje ale peretilor;
-preveder ea golurilor in zidarie in alte locuri sau cu abateri mai mari de 2 cm pe orizontala fata
de cum este specificat in plan.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE


La realizarea lucrarilor de zidarie se va respecta docum e n t a t ia tehnica de executie, precu m si
prezen tele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in tim pul executiei, cat si dupa
ter m inar e a lor, privind cele spuse mai sus.
Verificarile dim ensiunilor si calitatii materialelor se vor face confor m specificatiilor si standar delor
pentru fiecare material si produs in parte.
Materialele folosite pentr u care docu m e n t a ti a prevede o anumi ta calitate si care prezinta indoieli in
aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator.
Verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite intre doua dreptar e de 1 m asezate pe fetele
zidurilor.
Verificarea teserii corecte a zidariei, arm arii, legaturii, colturilor, ancorarii, se face in cursul executiei
prin exam inar e vizuala.
Verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor caram izii se face cu nivel m e t r ul.
Verificarea verticalita tii suprafe telor si muchiilor se face cu firul cu plum b si dreptarul de 2,00 m.
Verificarea dim ensiunilor incaperilor a golurilor pentr u usi, ferestre, nise, etc. se face prin masurator i
directe efectuat e cu metr ul si ruleta.

CONTROLUL CALITATII
Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de zidarie din caram ida vor fi confor m STAS
10109/ 1- 82 si Norm ati v pentru verificarea lucrarilor de constr uctii si instalatii aferenta C56- 85.
Toate materialele care se folosesc la executar ea zidariilor si peretilor (caram izi, mor tar, armatu ri, etc)
se vor pune in opera numai dupa ce conducato r ul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu
prevederile proiectului si prescriptiile tehnice.
Verificarile se fac pe baza docu m e n t elor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare
(certificate de calitate, fise de transpor t) prin examinar ea vizuala si masuratori.

Verificarea calitatii executiei zidariilor consta din ur matoar ele:


-verificarea elemen t elor geom e tr ice inclusiv cele din proiect (grosim e, verticalitat e, planeita te, etc) la
elemen t ele realizate;
-verificarea teserii rosturilor verticale in functie de tipul blocurilor de zidarie;
-verificarea grosimii rosturilor orizontale si verticale care nu vor depasi 8- 10 m m, precum si umplerea
cu mor tar ; nu se admit rosturi neu m pl ut e;
-verificarea orizontalitatii randurilor cu ajutorul furtun ului de nivel si dreptar ului;
teserea zidariei la colturi, intersectii, confor m cu nor m ativ ele P2- 85, C 190- 79, C 198- 79.
-verificarea grosimii zidariei la fiecare zid in parte, prin masurarea distantei pe orizontala dintre doua
dreptar e aplicate pe ambele fete ale zidului, la trei inalti m i sau puncte diferite, media aritm e tica a
rezultatelor se compar a cu dimensiunea din proiect;
-verificarea verticalitatii zidariei (suprafe te si muchii) cu ajutor ul firului cu plum b si dreptar ului de 2,5
m in trei puncte pe inalti m ea fiecarui zid;
-verificarea planeitatii suprafetelor prin aplicarea pe suprafat a zidului a unui dreptar de cca. 2,5 m si
prin masurarea cu precizia de 1 m m a distantei dintre rigla si suprafata sau muchia respectiva;
verificar ea se va face la fiecare zid;
-verificarea dimensiunilor- lungi m ea si inalti m e a plinurilor si golurilor- direct cu ruleta sau metrul.

La zidaria armata si com plexa se vor mai verifica urm atoar ele:
-pozitia corecta a sectiunii armate;
-grosim ea rosturilor orizontale si acoperirea cu mor tar a ar matur ii
-pozitionar ea corecta a armat urii din rosturile orizontale prin care se realizeaza legatur a dintre
elemen t ele de b.a. si zidaria de caramida.
Abaterile limita fata de dimensiunile stabilite in proiect sau in prescriptiile legale in vigoare sunt
confor m nor m at ivul ui C56- 85.

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

4 MORT ARE

4.1. GENERALIT A T I
DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv docum entatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
prevederi ale contractului de executie si documen telor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre
prevederile mentionate aici si contractul de executie sau docum en te de licitatie, antreprenorul va anunta
proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea problem e in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

CAPITOLUL CUPRINDE
Specificatii tehnice necesare pentr u compozitia si preparar ea mortar elor pentru zidaria de caram ida si
pentru tencuieli.

DEFINITII
Terminologie pentr u pereti din zidarie de caramida confor m :
STAS 388- 68 Ciment Portland
STAS 790- 73 Apa pentr u mortar e si betoane
STAS 3910- 1- 76 Var pentru constr uctii
STAS 9201- 78 Var hidrata t in pulbere pentr u constructii
C 17- 82 Mortare pentru zidarii si tencuieli
STAS 1667- 76 Agregate naturale dense pentr u mortare
STAS 2634- 70 Metode de tasare pentru mor tar e
STAS 1030- 70 Mortare obisnuite pentr u zidarie

CERINTE DE PERFORMANTA A MORTARELOR


Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale mortar elor incercate si agrem en t a t e de catre un
laborator de incercari atestat.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Antrepr enor ul va inainta beneficiar ului spre aprobare urm atoar ele, confor m docum en t e lor contractuale
si capitolului 1.1:
 Date tehnice pentr u fiecare tip de materiale specificat.
 Certificari ale materialelor, semnate de producatori, care sa certifice ca materialele lor
corespund cu cerintele specificate.

ASIGURAREA CALITATII
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansam blur ilor incercate de catre un laborator
de incercari atestat si acceptat de autorita tile avand jurisdictie in domeniu.
Fiecare tip de materiale si agrega te se va procura de la un singur producator.
Se va pune la dispozitie de aseme nea certificatul producator ului, care atesta ca ciment ul livrat la
santier este confor m cu specificatiile din STAS 388- 68.
Testarea mortar elor se face pe fiecare tip in parte, in confor m i t at e cu STAS 2634- 70, prin prelevar ea
de probe si incercari, de catre un laborator specializat, pe cheltuiala constructor ul ui, dupa cum
urm eaza :
- rezistenta la compresiune la 28 zile; cate un test la fiecare 100 mc.
- consistent a si densitatea mor tar ului proaspat, un test la fiecare schim b;
Conditii de acceptar e la receptia mortar ului:
- rezistenta la com pr esiune la 28 zile : 25 kg/cm p
- consistenta mor tar proaspat : 5- 8 cm
- densitate mor tar proaspat : min. 1950 kg/m c
Metoda de testare si incercarile laborator ului se vor supune spre aprobarea dirigintelui de santier. Se
vor face testari, de asem en ea pentru cimen tul folosit la mor tar e pe cate 5 kg din fiecare tip de ciment
propus spre a fi folosit la lucrari.
Mostrele de culoare pentr u mortar. Daca in specificatii se solicita adaugar ea unor pigm en ti colorati in
amestecur ile de mortar , se vor furniza esantioane din fiecare culoare de mor tar pentr u a fi aprobate de
catre proiectant, confor m solicitarilor acestuia. Se va furniza num ar ul de esantioane pentr u acest scop.

REZISTENTA LA FOC
Subansa m bl ur ile din care fac parte elemen t ele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoar e de incercari acceptat e de autorita tile cu jurisdictie in dom eniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazu te atat de regle m e n t a rile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


Agregatele vor fi transpor ta te si depozitate in functie de sursa si sortul lor.
Agregatele vor fi manipulate astfel incat sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau conta m i nar e a
cu pam ant sau alte materiale straine.
Daca materialele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca vor fi din nou trecute prin sita
inainte de intrebuint ar e.
Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite.
Agregatele se vor amesteca numai pentr u a obtine gradatii de finete.
Nu se vor transfer a agregat ele din mijlocul de transpor t direct la locul de depozitare de la santier daca
continut ul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de beton; in acest caz
agregatele se vor depozita separat pana ce umiditat ea dispare.
Agregatele se vor depozita in silozuri, lazi sau platfor m e cu suprafete dure, curate.
La pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentr u a preveni patrunder ea materialelor
straine. Agregatele de tipuri si mari m i diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizar ea agregatelor
vor fi lasate sa se usuce pentr u 12h.
Cimentul se va livra la locul de amestecar e in saci originali, etansi, purtand etichete pe care s-au
inscris greutatea, numele produca tor ului, m a r ca si tipul. Cimentul se va depozita in cladiri inchise, ferit
de umezeala.
Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specifica.
Cimentul, varul si celelalte materiale se vor livra in saci, ambalaje intregi sau alte containere adecvate
aprobate care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au inscris numele producator u lui si sortul.
Materialele vor fi livrate si manipula te astfel incat sa se evite patrunder ea unor materiale straine sau
deteriorat e prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor.
Materialele vor fi livrate in tim p util pentr u a se per m ite inspectar ea si testarea lui.
Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalaje sau container ele lor originale, avand
etichete cu numele produca tor ului, astfel incat sa se evite deteriorarea, per mi tan d in acelasi timp
indentificarea lor.

CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru lucrarile ce implica utilizarea mor tarelor
confor m nor m elor si nor m ati velor in vigoare si recom a nd ar ilor producator ului.
Se vor ventila spatiile de lucru, confor m necesitatilor, pentr u lucrarile ce implica utilizarea mortar elor.

4.1 MORTARE PENTRU ZIDARII

MATERIALE
Mortar de cimen t pentr u zidarii confor m STAS 1030- 70 marca M 25.

Mortar pentr u dibluri din ciment, nisip, rume gus in propor tie 1; 1;1
Ciment Portland 165 kg
Pasta var (consistent a 12 cm) 130 kg
Nisip natural 0- 7 m m cu umiditat e 2% 1660 kg (l,23 mc)

EXECUT IE

EXAMINARE
Se vor exam ina zonele si conditiile in care urm eaza a fi puse in opera mortar ele. Nu se vor incepe
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoar e.
GENERALITATI
Prepararea mortar elor
Mortarul se amesteca bine si num ai in cantitati ce se vor folosi imediat.
La prepar ar ea mortar ului se va folosi calitatea maxi m a de apa care asigura o capacitate de
lucrabilitat e satisfacatoar e dar se va evita suprasatur ar ea cu apa a amestecului.
Transpor tul mor tar ului
Se face cu utilaje adecvate.
Durata maxi m a de transpor t va fi astfel apreciata incat transpor tul si punerea in opera a mor tarelor sa
se faca in maxi m 10 ore de la preparare, pentr u mor tar ele de var - in maxi m 1 ora de la preparare
pentru mortarele de ciment, fara intarzietor de priza - in maxi m 16 ore, pentr u mortar ele cu intarzietor
de priza. Este interzisa descarcar ea mortar elor direct pe paman t.
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Mortarul se va pune in opera intr- un interval de 2 ore dupa preparare.
In acest inter val de tim p se per m ite adaugar ea apei, la mor tar pentru a com pensa cantita tea de apa
evapor ata, dar acest lucru este per m is num ai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a
mor tar ului. Mortar ul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepar tat.
Daca nu se aproba altfel, pentr u loturile mici prepar ar ea se va face in mixer e mecanice cu tam bur, in
care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si unifor m i ta t e.
Se va amesteca pentr u cel putin 5 minu te : doua minute amestecul materialelor uscate si 3 minute
pentru continuar ea amestecului dupa adaugar ea apei.
Volum ul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producator ul mixer ului.
Tamburul se goleste complet inainte de adaugar ea lotului urmator.
Mortarul folosit la rostuir e va fi uscat atat incat sa aiba proprieta ti care sa per mi ta folosirea lui la
umpler ea rosturilor.

CURATARE SI PROTEJARE
Lucrarile se vor executa mentinan d pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoar e, indepar ta nd
excesul de material si mortar. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe
suporti mai inalti cu aprox. 30 cm decat eleme nte le din jur.
Pentru perioade scurte de timp, cimen tul poate fi depozitat pe platfor m e ridicate si va fi acoperit cu
prelate impreabile.
Se va indepar ta de pe santier ciment ul nefolosit care s- a intarit si a facut priza

4.2 MORT A RE PENTR U TENCUIELI

MATERIALE
Ciment Portland; cimen tul va fi conf. STAS 388- 68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara
constituen ti care au patr uns.
- Var hidratat - confor m STAS 5201- 28
- Var pasta obtinu t din var hidratat
- Agregatele vor fi confor m STAS 1667- 76- nisip natur al de cariera sau de rau.
- Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasar e. Continut ul de nisip natural va
fi de cel putin 50%.
- Apa- confor m STAS 790- 73 - va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol in cantita ti daunatoar e,
lipsita de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine.
Amestecuri pentr u mortare
Se vor masura materialele de lucrari astfel incat propor tiile specificate de materiale in amestecul de
mor tar sa poata fi controlate si mentinu te cu strictete in tim pul desfasurarii lucrarilor.
Daca nu se specifica altfel, propor tiile se vor stabili dupa volu m .
In cadrul acestor specificatii, greuta tea unui mc. a fiecarui material folosit ca ingredient pentru mortar,
este considera ta astfel :

Material Greuta te pe metru cub


- ciment Portland 1506 kg
- pasta de var (constanta 10 cm.) 1300 kg
- nisip material
- 7 mm cu umiditate 2% 1350 kg
- ipsos de constructii 1200 kg

EXECUT IE
EXAMINARE
Se vor exam ina zonele si conditiile in care urm eaza a fi puse in opera mortar ele. Nu se vor incepe
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoar e.
GENERALITATI
Prepararea mortar elor
Mortarele vor fi preparate la dozajele specificate pentr u fiecare tip de tencuiala.
Mortar de var pasta, cimen t, nisip pentr u tencuieli driscuite la interior (cca.150 kg ciment, 250 kg var si
2/3 mc nisip la mc mortar).
Mortar pentr u tencuieli interioare pe supor t de ipsos , var nisip in propor tie 1- 6,5,3 (cca. 500 kg ipsos
la mc mor tar).
Mortar, var, ciment, nisip in propor tie var, 450 kg ciment la mer tr u un metr u cub nisip.
Mortar de cimen t pentr u tencuieli in propor tie 250 kg cimen t la un metru cub nisip.
Mortar de var - ciment pentr u tencuieli in propor tie nisip, praf de piatra, var pasta, ciment alb - 3; 2; 1
1/2 si un adaos de picme n t colorat.

Transpor tul mor tar ului


Se face cu utilaje adecvate.
Durata maxi m a de transpor t va fi astfel apreciata incat transpor tul si punerea in opera a mor tarelor sa
se face :
- la max. 10 ore de la preparar e, pentru mortar ele de var.
- la max. 1 ora de la preparare pentru mortar ele de ciment sau ciment- var, fara intarzietor
de priza.
- la max. 16 ore, pentru mortar ele cu intarzietor de priza.
Este interzisa descarcarea mortar elor direct pe pam an t.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Mortarul se va pune in opera intr- un interval de 2 ore dupa preparare.
In acest inter val de tim p se per m ite adaugar ea apei, la mor tar pentru a com pensa cantita tea de apa
evapor ata, dar acest lucru este per m is num ai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a
mor tar ului. Mortar ul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepar tat.
Daca nu se aproba altfel, pentr u loturile mici prepar ar ea se va face in mixer e mecanice cu tam bur, in
care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si unifor m i ta t e.
Se va amesteca pentru cel putin 5 minute : doua minute pe metr u amestecul materialelor uscate si 3
minute pentr u continuar ea amestecului dupa adaugarea apei.
Volum ul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producator ul mixer ului.
Tamburul se goleste complet inainte de adaugar ea lotului urmator.

CURATARE SI PROTEJARE
Lucrarile se vor executa mentinan d pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoar e, indepar ta nd
excesul de material si mortar. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe
suporti mai inalti cu aprox. 30 cm decat eleme nte le din jur.
Pentru perioade scurte de timp, cimen tul poate fi depozitat pe platfor m e ridicate si va fi acoperit cu
prelate impreabile.
Se va indepar ta de pe santier ciment ul nefolosit care s- a intarit si a facut priza

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

5 TENCUIELI

GENERAL IT AT I
DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contrac tu lui de executie, inclusiv docu me n t a tia
de licitatie, au aplicabilita t e in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc
si nu au priorita te fata de orice prevederi ale contract ului de executie si docu me n t elo r
de licitatie. In cazul unei contradic tii eviden te intre prevederile mentiona t e aici si
contract ul de executie sau docu me n t e de licitatie, antrepren or ul va anunta
proiectan t ul in scris. Proiectan t ul va interpre t a sau decide asemen ea proble me in
concorda n t a cu preved erile aplicabile ale contract ului de executie si docu m e n t e lo r de
licitatie.
CAPITOLUL CUPRINDE
Specificatii pentru lucrari de tencuieli interioar e si exterioar e, inclusiv tencuieli pe suport de rabitz.
La aceasta lucrare suprafe tele exterioar e se vor finisa cu tencuiala de exterior confor m indicatiilor
proiectului de executie.
Prevederile prezent ului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritat e fata de prevederile proiectului
de executie. In cazul unei contradictii intre prezent ul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antrepr e nor ul va anunta beneficiar ul in scris.

DEFINITII - Terminologie pentr u tencuieli interioare si exterioare confor m :


C18 - 62 Nor m a t i v pen t r u exec u t a r e a si rece p t i o n a r e a lucra ril o r de ten cu i e li la
const r u c t ii civile si indu s t r i a l e .
STAS 388- 68 Ciment Portland alb
STAS 7055- 80 Cimenturi Portland albe si colorate
STAS 790- 84 Apa pentr u mortar e si betoane
STAS 9201 -80 Var hidr. in pulbere pentr u constructii
STAS 1667- 76 Agregate grele naturale pentr u mor tare si betoane cu lianti minerali.
STAS 545/1- 80 Ipsos pentru constr uctii
STAS 1134/71 Piatra de mozaic
Legea privin calitatea in constr uctii nr. 10/1995, republicata cu modificarile ulterioar e
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in
standar dele enum era t e mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR


Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.
Materialele folosite trebuie sa corespun da conditiilor de calitate prevazute in standar dele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.
Materialele pentr u executia tencuielii vor fi depozitate adecvat.
Materialele com pone n te ale tencuielii pentru finisarea exterioar a a suprafetelor mentiona te in proiectul
de executie se vor procura de la un singur producat or atestat si va fi insotit de certificate de calitate.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Antrepr enor ul va inainta beneficiar ului spre aprobare urm atoar ele, confor m docum en t e lor contractuale
si capitolului 1.1:
- datele tehnice ale fiecarui tip de produs si proced urile de montaj.
- instructiu nile de montaj si recom an dar ile generale ale produca tor ului pentru tipurile de
tencuieli necesare.
Se vor include date care sa demonstr eze ca materialele respecta cerintele.

ASIGURAREA CALITATII
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansam blur ilor incercate de catre un laborator
de incercari atestat si acceptat de autorita tile avand jurisdictie in domeniu.
Se vor pune la dispozitie mostre pentru tipurile de tencuieli folosite pentr u a fi aprobate.
Mostre si testari
Panou:
1. Constructor ul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui un panou de perete cu
dimensiunile de cel putin 1m / 1m finisat cu tencuieli la toate varietatile propuse pentru lucrare, cu
materialele, compozitiile, culorile si tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet de
sarcini.
2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectan t ului, iar dupa obtinerea aprobarii va
deveni panou mostr a si verificare pentr u lucrarile similare la intreg contractul.
3. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deterior at la ter minar ea intregii lucrari.
4. Aprobar ea tencuielilor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor, aditivilor, procedeelor
tehnologice folosite de constr uctor pentru realizarea lucrarilor.
Pe tim pul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate.

REZISTENTA LA FOC
Subansa m bl ur ile din care fac parte elemen t ele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoar e de incercari acceptat e de autorita tile cu jurisdictie in dom eniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazu te atat de regle m e n t a rile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


Se vor asigura pentru toate tipurile de tencuieli cantitatile com plete de la un singur producator. Se va
procura o cantita te suficienta pentru fiecare tip de tencuiala specificat astfel incat sa se per mita
executar ea lucrarilor fara aprovizionari suplim en t ar e ulterioare.
Materialele se vor livra in ambalajele originale, container e sau pachete purtand marca si identificarea
producator ului sau furnizor ului.
Materialele pentr u tencuieli se vor depozita in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperi imediat
dupa livrar ea la santier astfel incat sa se evite expunerea la inte m p er ii si sa se asigure starea adecvata
de punere in opera .

CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentr u punerea in opera a tencuielilor confor m
nor melor si nor m ativ elor in vigoare si recom a nd a rilor producator ului.
Lucrarile de tencuieli se vor executa la minim u m + 5 0 C. Nu se vor depasi 35 0 C chiar daca se utilizeaza
surse de caldura tem por ar e.
Se vor ventila spatiile de lucru, confor m necesitatilor, pentr u uscarea unifor m a a tencuielii.

5.1 TENCUIEL I INTERI OA RE

MATERIALE
La tencuieli interioare
 Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 388- 68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara
constituan ti care au patr uns.
 Var hidrata t - confor m STAS 5201- 28
 Var pasta obtinut din var hidratat
 Agregatele vor fi confor m STAS 1667- 76- nisip natural de cariera sau de rau.
 Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continu tul de nisip natur al va fi de cel
putin 50%.
 Apa- confor m STAS 790- 73 - va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol in cantitati dauna toar e,
lipsita de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine.
Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare.
Aditivi confor m reco m an d ar ilor proiectului de executie si dirigintelui de santier.
Coloranti minerali pentru betoane si mortare confor m STAS 6476- 81.

Amestecuri
Pentru recom an d ar ile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet
de sarcini.
Mortar pentr u tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640
Mortar de var - pasta - cimen t - nisip pentr u tencuieli driscuite la interior
Pentru prepararea mor tar elor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de
sarcini, standar dele si nor m ati vele in vigoare precu m si reco ma n da rile producator ului
Dozarea se va face volum e tr ic cu tolerante de 2% pentru lianti si pentr u agregate .
MATERIALE AUXILIARE
Aditivi confor m reco m an d ar ilor proiectului de executie si producator ul ui materialului principal.

ACCESORII PENTRU TENCUIELI


GENERALITATI
Accesoriile la lucrari de tencuire, cuprind corniere de protectie pe canturi, plase armate zincate sau
armat uri similare pentru tencuiala, plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625- 70
Acolo unde exista contradictii intre recom a nd ar ile prezentelor specificatii si cele din standar dele
enum e r at e mai jos, vor avea prioritat e prevederile din standar de si nor m at ive.
Se vor supune spre aprobare proiectant ului mostre de tipuri de armatu ri de tencuieli:
- 1m p de plasa armata zincata sau similar;
- 3 dispozitive de ancorare pentru plase armate propuse pentr u a fi folosite.
Pentru fiecare accesoriu pentr u tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producator ului si intructiu nile
de punere in opera. Se vor include date din care sa reiasa ca mater ialele sunt corespunzatoar e
conditiilor specificate.

EXECUT IE
EXAMINARE
Se vor exam ina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoar e.

GENERALITATI
Tencuielile interioare se vor executa pe toate nivelurile confor m norm a tiv elor, ca suprafete verticale
plane.
Folosirea masinilor de tencuit este per m isa.
Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespund a cerintelor zonelor de folosinta si
nor ma tivelor in vigoare.
Suprafetele care vor fi placate cu gresie sau piatra naturala nu se vor tencui. La pregatir ea patului de
placare prin lipire suportul tencuielii trebuie sa concorde cu adezivul folosit.
Grosim ea medie minim a este de 1,5 cm pentru toate tencuielile executa te.
Tipuri de tencuieli la interioare
Tencuieli obisnuite driscuite pe peretii din zidarie de caram ida in grosim e de 2 cm aplicate in trei
straturi (sprit, 4- 10 mm ; grund 4- 9 si mor tar de var- ciment).
Tencuieli obisnuite pe suport la tavane, slituri orizontale si verticale in grosim e de 2 cm aplicata in trei
straturi.

OPERATIUNI PREGATITOARE
Suprafetele supor t vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxi m e de la planeitatea admisa - 8 m m
. Stratul suport va fi foarte bine pregatit, trebuie sa fie plan la cotele indicate in proiect cu tirantii de
tabla galvanizata bine fixati si distantieri care sa fixeze nivelul tavanului.
Inainte de aplicarea spritului se vor adanci la mini m u m 10 m m toate rosturile zidariei, se vor curata
suprafetele si se va uda cu apa, astfel incat mor tarul de sprit sa nu- si piarda apa la aplicarea (max. 5
minute inainte de aplicarea mortar ului).
Suprafetele de beton vor fi pregatite, in caz ca nu s-a asigurat rugozitate a necesara de la turnare prin
buciardare, curatate si udate cu apa imediat inainte de aplicar ea stratului de sprit (max. 5 minut e
inainte).
Trasarea suprafetelor se face pentru a asigura verticalitat ea, orizontalita tea si planeitate a precu m si o
grosim e cat mai redusa a tencuielilor in concor dan ta cu specificatiile si articolele din nor me. Trasajul se
face la firul cu plum b si la dreptar prin aplicarea unor turtite din mor tar la colturile suprafetelor, la
cotele specifice care vor constitui reper pentr u intrega lucrare pe suprafata respectiva.
La inceper ea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi ter mina te urmatoar ele lucrari de finisaj:
-lucrarile de zidarii si pereti despar titor i;
-pozarea instalatiior electrice, sanitare si de incalzire prevazute a ramane ingropat e
in tencuiala, inclusiv probele lor de functionare;
-montar ea suportului la slituri si la tavane unde este specific;
-montar ea tocurilor metalice la tam plarie si protejar ea acestora;
-aplicar ea hidroizolatilor la spatiile umede;
-montar ea confectiilor metalice (piese inglobate) ;
-montar ea diblurilor si ghere m elelor.
Tencuielile interioar e se vor executa numai dupa term inar ea executarii invelitorii si probarea
etanseitatii acesteia prin inundare, iar scurger ea apelor pluviale este asigura ta.
Abateri admisibile
Lucrarile de tencuieli interioare se vor inscrie la abaterile maxi m e admisibile date de nor ma tiv ele si
standar dele in vigoare, precu m si specificatia tehnica a producator ul ui.
Abateri admisibile la tencuieli driscuite:
- Neregularitati sub dreptar ul de 2 m lungi m e - 3 m m (maxi m 2 in orice directie)
Abateri fata de verticala sau orizontal la intranduri iesituri, glafuri etc. - max 2m m / m si min. 5 m m pe
elemen t
- Abateri fata de raza la suprafatele curbe max. 5 m m
- Abateri la muchii max. 5m m .
La tencuieli sclivisite:
- Neregularita ti la suprafete sub dreptarul de 2m lungim e max. + 2m m
pe directie
- Abateri de la verticala ale tencuielii la pereti - max. 1m m / m si max. 3m m pe toata
inalti m ea
- Abateri pe orizintala ale tencuielii tavanului max. 1 m m/ m si max. 5 m m /pe total
- Abaterii la muchii max. 3 m m- o singura abatere.
Defecte ce nu se admit
- umflatur i, ciupituri, impuscari, crapatur i, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la
pervazuri, plinte, sau la obiectele sanitare.
- zgrunt ur i mari, basici si zgarieturi adanci, form at e la driscuirile la straturile de
acoperire.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Aplicarea prim ului strat
Mortarul pentru sprit trebuie sa asigure o foarte buna aderent a la stratul suport; se va prepar a cu
consistent a de 11- 13 cm deci mai fluida. Spritul va avea 1,2 cm grosime si trebuie sa fie netezit.
Aplicarea grundului
Grundul, la grosim e de 1- 1,2 cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da for ma bruta a
tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil. Grundul se poate aplica num ai dupa intarirea stratului intai
de tencuiala.
Se face o nivelare a suprafet ei si o corectare a tuturor muchiilor, se realizeaza nuturile din proiect (acolo
unde este specificat) astfel ca, suprafata rezultata sa corespun da exigent elor, prescrip tiilor privind
abaterile maxi m ale. Se corecteaza eventualele neregularitat i si se niveleaza local, pastrand totusi o
suprafata rugoasa pentr u o mai buna aderenta a stratului vizibil. Daca suprafa ta care a rezultat este prea
neteda, se practica cresterii adanci de 2- 3 m m la 5- 6 m m una de alta pe ambele directii. O atentie
deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturile unde nu sunt prevazuti opritori de tencuiala.
Consistenta mortar ului pentr u grund va fi de 9- 11 cm la pereti si 7- 8 cm la tavane.
Aplicarea stratului vizibil
Grosim ea stratului vizibil va fi de 1- 4 m m dupa cum urm eaza :
- tencuieli driscuite 2- 4 m m;
- tencuieli sclivisite 1- 3 m m.
Mortarul pentru tinci va avea consisten ta de 12- 14 cm si va fi prepar at cu nisip cu granulozita te max. 1
m m . Tinciul se aplica num ai dupa uscarea grundului, intai la tavane si apoi la pereti ( iar la pereti de sus
in jos).
Daca grundul este com plet uscat se stropeste cu apa inainte de aplicarea tinciului.
Tinciul se va aplica la anumi te incaperi din subsol (ex: spatii tehnice, arhiva etc).
In plus la restul incaperilor din subsol, parter si etaje se va aplica glet de ipsos.

CURATARE SI PROTEJARE
Protejar ea lucrarilor
La executia grundului pe tim p calduros trebuie luate anumi te masuri pentru protejar ea suprafetei de
efectul razelor de soare si a curentilor puter nici de aer.
- acoperir ea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executar ea grundului;
- stropirea suprafetelor proaspa t tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mor tar evaporata.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


Vor fi clasificate drept lucrari defect uoase, lucrarile care nu respecta specificatiile precu m si cele la care
se remarca urmatoar ele neregularitati :
1. nu se respecta prevede rile prezentelor specificatii
2. nu se respecta geom et r ia prevazuta in proiect (grosim i, trasaje, nuturi, etc.)
3. nu s-a respectat tehnologia specificata rezultan d deteriorari ale lucrarilor.
4. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat
5. nu s-au executat lucrarile in confor m i ta t e cu panoul mostra
Dirigintele de santier decide in functie de natura si amploarea defectelor constatate ce rem edieri
trebuie executate si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie
refacuta com plet prin desfacerea tencuielii si refacer ea confor m specificatiilor.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE


La realizarea lucrarilor de tencuire se va respecta docum en t a t ia tehnica de executie, precu m si
prezen tele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in tim pul executiei, cat si dupa
ter m inar e a lor, privind cele spuse mai sus.

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente
0407/ aprilie 2011

6. COM PA RT I M E N T A R I INTERIOA RE

6.1 PERETI DIN PANOU R I RIGIPS

GENERAL IT AT I
DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv docum entatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
prevederi ale contractului de executie si documen telor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre
prevederile mentionate aici si contractul de executie sau docum en te de licitatie, antreprenorul va anunta
proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea problem e in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

CAPITOLUL CUPRINDE
Specificatii pentru executia compar ti m e n t a r ilor interioar e din placi RIGIPS

DEFINITII
Terminologie panou RIGIPS: Panourile RIGIPS sunt fabricate din hartie celulozica, impregn a ta cu rasini
fenolicesi mela m inice si presata la presiune inalta si tem pera t u r a ridicata.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR


Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Antrepr enor ul va inainta beneficiar ului spre aprobare urm atoar ele, confor m docum en t e lor contractuale
si capitolului 1.1:
 Date tehnice pentr u fiecare tip de materiale specificat.
 Certificari ale materialelor, semna te de producator ul componen t elor ansam blurilor de
com par t m e n t a r e din sticla, care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate.

ASIGURAREA CALITATII
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansam blur ilor incercate de catre un laborator
de incercari atestat si acceptat de autorita tile avand jurisdictie in domeniu.
Elem ent ele com ponen t e ale siste m ul ui de prinder e si feronerie (profile de aluminiu plastificat sau din
inox si accesorii) al ansam bl ur ilor din panouri RIGIPS se va procura de la un singur producator.
Fiecare tip de material ce intra in compone n t a ansam blur ilor de com par ti m e n t a r e interioara din
panouri RIGIPS se va procura de la un singur producator.

REZISTENTA LA FOC
Subansa m bl ur ile din care fac parte elemen t ele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoar e de incercari acceptat e de autorita tile cu jurisdictie in dom eniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazu te atat de regle m e n t a rile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.
Spatiul de deasupr a plafoanelor va fi compar ti m e n t a t cu materiale incom bus tibile pe ambele directii.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


Materialele se vor livra in ambalajele originale, container e sau pachete purtand marca si identificarea
producator ului sau furnizor ului.
Materialele se vor depozita la interior, acoperite, si se vor pastra uscate si ferite de deteriorar e din
cauza intem pe r iilor, insorire directa, conta m in ar ea suprafet ei, coroziune, circulatie si alte cauze.
Panourile din RIGIPS se vor stivui pe verticala in ambalajul original plat pentr u a preveni incovoierea
lor.
Panourile din RIGIPS se vor manipula in asa fel incat sa nu se deterioreze muchiile si suprafetele.

CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentr u montar ea panourilor din RIGIPS confor m
nor melor si nor m ativ elor in vigoare si recom a nd a rilor producator ului.

MATERIALE
MATERIALE PENTRU PANOURILE DIN RIGIPS
Se vor prevedea panouri din RIGIPS din tipurile indicate in proiectul de executie in lungi m ile (date de
proiectul de executie) maxi m e disponibile pentr u a reduce num ar ul rosturilor.
Grosim ea panourilor RIGIPS va fi de 10 cm in functie de cerintele proiectului de executie si de
recom a nd a rile producator ului de panouri.
Latim ea si inalti m ea panorilor vor fi confor m proiectului de executie.

ACCESORII
Accesorii de prindere :
- suruburi si garnituri de cauciuc din tipul, materialul, mari m ea, rezistenta la coroziune, forta
de smulgere si celelalte proprietati necesare pentru a fixa profilele in mod sigur pe suport;
confor m recom a nd ar ilor producatorilor pentr u fiecare utilizare in parte
- conexpa nd ur i pentr u fixarea profilelor in pardoseala finita (gresie portelanata) confor m
proiectului de executie si producatorilor elemen telor compone nt e ale ansam blului de
compar ti m e n t a r e.

MATERIALE AUXILIARE
Se vor prevedea materiale auxiliare confor m recom an d ar ilor producatorilor com pone nt elor ansam blului
de com par ti m e n t ar e pentr u fiecare utilizare indicata.

EXECUT IE
EXAMINARE
Se vor examina straturile suport, instalatiile sanitar e montat e, precum si structur a, in prezenta
monta tor ul ui, pentru confor m it a t e cu cerintele de toleran te la montaj si alte conditii care afecteaza
perfor m a n ta ansam blurilor specificate in acest capitol. Nu se va incepe montajul inaintea corectarii
situatiilor nesatisfacatoar e.

PREGATIRE
Se va coordona montajul siste m elor de inchidere cabine sanitar e cu finalizarea montajului aparatelor
sanitare.

MONTAREA PANOURILOR DIN RIGIPS, GENERALITATI


Se vor monta panourile din RIGIPS impreu na cu accesoriile lor confor m desenelor din proiectul de
executie si reco ma n da rilor producat or ul ui sau furnizor ului panourilor si se vor respecta detaliile
aprobate si certificate prin agrem en te tehnice.
Panourile de compar ti m e n ta r e se vor monta in asa fel incat sa se mini m izeze num ar ul rosturilor.
Nu se vor monta panouri imperfect e, deteriora te sau sparte. Panourile se vor monta cu muchiile in
contact. Suruburile vor fi distanta te confor m standar dului de montar e si finisare a panourilor, precu m si
recom a nd a rilor producator ului. Panourile RIGIPS se vor monta dupa finisarea suprafetelor de pereti
adiacente. Panourile de sticla se vor monta vertical in limita abaterilor admise de nor m ele in vigoare si
de producator ul sau furnizorul panourilor.

CURATARE SI PROTEJARE
Pe toata perioada montajului panourile RIGIPS vor fi manevr at e confor m instructiunilor de montaj ale
producator ului sau furnizor ului si se vor mentine acoperite cu folie de protectie impotriva zgarieturilor
si murdariei. Se va indepar ta prom pt orice material rezidual de pe suprafata panoului.
Se va face protejar ea finala si mentiner ea conditiilor, intr- un mod convenabil montat or ului, care sa
asigure ca ansam blurile de compar ti m e n t a r e din RIGIPS se prezinta nedeterior ate in mom e n t u l
receptiei prelim inar e.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de
sarcini, precu m si cele la care se remarca urm atoar ele neregularita ti
7. nu se respecta prevede rile din prezentele specificatii;
8. nu se respecta geom et r ia prevazuta la proiect (grosi mi, trasaje, nuturi, etc.);
9. nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;
10. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat;
11. nu s-au executat lucrarile in confor m i ta t e cu panoul- mostra.
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploar ea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc
executa te, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta com plet prin
inlocuirea panourilor si refacerea confor m specificatiilor.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE


La realizarea lucrarilor de montaj ansam bl ur i de compar ti m e n t a r e din pereti de sticla securizata se va
respecta docu m e n t a tia tehnica de executie, precu m si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari
ale lucrarilor atat in tim pul executiei, cat si dupa ter m inar ea lor, privind cele spuse mai sus.

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

7. IZOLATII

GENERALITATIDOCU M E N T E CORELATE

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv docum entatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
prevederi ale contractului de executie si documen telor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre
prevederile mentionate aici si contractul de executie sau docum en te de licitatie, antreprenorul va anunta
proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea problem e in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

CAPITOLUL CUPRINDE
Specificatii tehnice necesare pentr u lucrarile hidroizolare, ter m oizolare si fonoizolare a fundatiilor,
peretilor exteriori si interiori, planseelor si invelitorilor confor m indicatiilor din proiectul de executie.
In cazul in care din regle m e n t ar ile urma toar e rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in
descrierea lucrarilor sau nu sunt mentiona te in nor ma tivele si standar dele respective ele vor fi
clasificate drept prestatii suplim en t ar e.

DEFINITII
Terminologie pentr u lucrari de izolatii confor m :
Legea 10/199 5 Calitatea in constructii
6472/8- 80 Proprietatile ter m ofizice ale materialelor de term oizolatie
STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bitu m ino ase la terase si acoperisuri
C112 Norm ativ pentr u proiectar ea, executa rea si receptionar ea hidroizolatiilor din
materiale bitum i noase la lucrarile de constr uc tii.
pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in
acest capitol sau in standar de.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR


Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Antrepr enor ul va inainta beneficiar ului spre aprobare urm atoar ele, confor m docum en t e lor contractuale
si capitolului 1.1:
 Date tehnice pentr u fiecare tip de materiale specificat.
 Se vor include desene de fabricatie aratand planul hidroizolatiei, com pun er ea straturilor,
pozitionar ea innadirilor, detalii perim e tr ale, strapun ger i, alte situatii speciale.
 Se va indica configuratia materialelor de izolatie cu sectiune variabila.
 Certificari ale materialelor, semnate de producator ul materialelor, care sa certifice ca acestea
corespun d cu cerintele specificate.

ASIGURAREA CALITATII
Materialele si accesoriile necesare executarii fiecarui tip de lucrari de izolatii se vor procura de la un
singur producator.
Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite pentru a fi aprobate.
Inainte de inceperea lucrarilor construc tor ul va executa un panou martor utilizand materialele,
produsele, accesoriile si tehnologia specifica pentr u intreaga lucrare. Panoul se va executa la santier in
vederea obtinerii aprobarii dirigintelui de santier. Acest elemen t de constr uc tie va constitui panoul
mar tor pentru intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distr uge sau deteriora panoul mar tor.

REZISTENTA LA FOC
Subansa m bl ur ile din care fac parte elemen t ele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoar e de incercari acceptat e de autorita tile cu jurisdictie in dom eniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazu te atat de regle m e n t a rile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE
Se vor asigura pentr u toate tipurile de materiale cantita tile complete de la un singur producator. Se va
procura o cantita te suficienta pentru fiecare tip de material specificat astfel incat sa se per m ita
executar ea lucrarilor fara aprovizionari suplim en t ar e ulterioare.
Materialele se vor livra in ambalajele originare, containere sau pachete purtan d marca si identificarea
producator ului sau furnizor ului.
Materialele pentr u izolatii se vor depozita in ambalajul de origine in locuri ferite sau protejate. Ele se
vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expuner ea la intem p er ii si sa se
asigure starea adecvata la punerea in opera .

CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentr u executia lucrarilor de executie a
izolatiilor confor m nor m elor si nor m at ivelor in vigoare si recom an da rilor producato r ului materialelor ce
alcatuiesc izolatia.
Materialele trebuie, din punct de vedere al insusirilor si com pa ti bilitatii, armonizate intre ele, factor ul
de dilatatie a subansa m bl elor trebuie luate in consider ar e la alegerea tutur or tipurilor de fixare.
In cazul mater ialelor de etansare, se vor respecta cu absoluta prioritate instruc tiunile de utilizare si
prelucrare ale industriei producatoar e de materiale de etansar e.
Se vor ventila spatiile de lucru, confor m necesitatilor, daca se lucreaza in interior ul cladirii.

7.1 HIDR OI Z OL A T I I

MATERIALE
Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea
produselor pe plan local.

MATERIALE PENTRU HIDROIZOLATII LA PARDOSELI, PERETI SI INVELITORI


Pentru pardoseli in incaperi umede mem br a na hidroizolanta autoadeziva cu fata rugoasa cu racorduri
la sifoane si scafa (plinta) de min 30 cm pe verticala la pereti.
Pentru invelitoar e me m br a ne hidroizolante arm at e cu impaslitur a din fibre de sticla peste astereala

ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE


Accesoriile si materialele auxiliare pentr u hidroizolatii vo fi confor m specificatiilor tehnice ale
producator ului materialelor principale si in accord cu standar dele in vigoare.

Standar dele de referint a.


Acolo unde exista contradictii intre recom a nd ar ile prezentelor specificatii si cele din standar dele
enum e r at e mai jos, vor avea prioritat e prevederile din standar de si nor m at ive.
STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bitu m ino ase la terase si acoperisuri
C112 Norm ativ pentr u proiectar ea, executar ea si receptionar ea hidroizolatiilor din
materiale bitum i noase la lucrarile de constr uc tii.
Se vor supune spre aprobar e proiectant ului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip si
calitate cu cele ce urm eaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal.

EXECUT IE
EXAMINARE
Se vor exam ina zonele si conditiile in care urm eaza a se executa lucrarile de hidroizolare. Nu se vor
incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoar e.
Este strict interzis a se incepe executar ea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregi m e sau pe
portiuni
nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intoc m it process verbal pentr u lucrari ascunse.
In cazurile in care prescriptia tehnica pentr u executar ea izolarii prevede conditii speciale de planeita te,
form e de racordari, umiditate etc, precu m si montar ea in prealabil a unor piese, dispozitive etc, sau a
unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii vor face obiectul unei
verificari suplim en t ar e inainte de inceper ea lucrarilor de izolatii.
Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 m m iar planeitat ea lui sa fie continua, fiind admisa
ca abater e o singura denivelare de + 5 m m pe o suprafata verificata cu dreptar ul de 2 m, in orice directie;
existenta rosturilor de dilatare de 2 cm latim e pe conturul si in cam pul (la 4- 5 m, distanta pe ambele
directii) sapelor de peste ter m oizolatii noi sau in vrac (pilonate);

GENERALITATI
Hidroizolatiile se vor pune in opera confor m panoului - mar tor aprobat.
Lucrarile asociate cu hidroizolatiile, inclusiv (dar fara a se limita Ia acestea) ter m oizolatiile necesar e,
scafele, etansarea rosturilor, etc, trebuie efectua te de monta tor ul hidroizolatiilor.
Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea nor m elor de munca sunt urm atoar ele :
- se lucreaza la temper a t ur i de peste 0 grade C.
- se lucreaza la lumina zilei

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Tehnologia de executie va fi confor m cerintelor tehnice ale producator ul ui materialelor ce intra in
compozitia stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de
executie.

CURATARE SI PROTEJARE
Lucrarile se vor proteja confor m reglem en t a r ilor in vigoare si confor m recom a nd ar ilor producator ul ui
materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


Toate verificarile se vor efectua buca ta cu bucata si se vor inscrie in procese verbale de lucrari
ascunse, confor m instructiunilor respective.
La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecvent a si continu tul actelor de verificare pe parcurs,
compar an d u- l cu proiectul si prescriptiile tehnice respective, in limitele abaterilor admisibile.
In cazul hidroizolatiilor, prin faza de lucrare se intelege - in plus fata de instructiunile pentru verificarea
si reception area lucrarilor ascunse si pe faze de lucrari - si o grupar e de tronsoane, in asa fel incat
portiunea ce se verifica sa fie intreaga si fara intreruperi in zone in care s- ar putea produce dificultati
functionale (de ex. in dolii).
In plus, se va verifica prin sondaj corectit udi nea inregistr arilor facute pe parcurs ; numar ul sondajelor va fi
de cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faze, prem er ga t oar e sau execu tar e a lucrarilor.
La receptia prelim inar a se va proceda ca si in cazul verificarii pe faze, insa num ar ul sondajelor poate fi
redus la 1/20 din cele initiale.
Se vor verifica:
 stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 m m iar planeita tea lui sa fie continua,
fiind admisa ca abater e o singura denivelare de + 5 m m pe o suprafata verificat a cu dreptar ul de 2
m, in orice directie.
 corectar ea cu mor tar de cimen t la panta de max. 1:5 a denivelarilor de max. 10 mm admise.
 racordurile intre diferite suprafete, cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect sau
prescriptii tehnice de - 5 si + 10 m m la raza de curbur a si de 10 m m la latimi.
 respectar ea retelelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutii,
etc.), confor m norm a tiv ului C 112- 80.
 lipirea corecta a foliilor; nu se admit deslipiri, alunecari si basici cand acestea apar, reparar ea
lor este obligatorie.
 latim ea de petrecere a foilor (7...10 cm longitudinal, mini m u m 10 cm frontal); se adm it 10% din
foi cu petreceri de mini m u m 5 cm longitudinal si de mini m u m 7 cm frontal; in cazul in care aceste valori
nu sunt respectat e, trebuie refacute.
 respectar ea directiei de monta re a foilor; pana la 20% panta, se pot monta si paralel cu
strasina dar peste 20% panta, num ai in lungul liniei de cea mai mare panta.
 realizarea com unicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi.

Mentiner ea in cazul izolatiilor subter ane - a nivelului apelor freatice la mini m u m 30 cm sub nivelul cel
mai coborat al lucrarii respective; racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale (abaterea
adm isibila la latim ea petrecerii - 10 m m ).
In mod special, se vor efectua si probe globale directe dupa cum urmeaza :
- la constructiile supuse la presiunea hidrostatica a apelor subterane dupa asigurar ea masurilor
de contrapr esiun e, se opresc epuism en t ele, lasand hidroizolatia timp de 48 ore la presiunea
maxi m a confor m prevederilor STAS 2355- 79 si nor m ativ ului C 112- 80;
- in cazul cand probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare, nivelul scazut al
apelor subterane, etc.), verificarea se va face vizual, prin ciocanire si eventuale sondaje in
puncte care prezinta deficiente;
- rezultatele verificarilor mentiona te in acest capitol se vor inregistra confor m instructiu nilor
pentru verificarea lucrarilor ascunse; deficientele constatate vor fi consem na t e in procese
verbale si se va trece imediat la rem edier ea lor, incheindu- se intr- un proces verbal de lucrari
ascunse; dupa acestea se pot executa lucrarile de protectie si cele conexe;
- la acoperisuri se vor verifica pantele, confor m proiectului, amplasarea in punctele cele mai
coborate a gurilor de scurger e iar prin turnarea de apa in punctele mai ridicate se va verifica
daca gurile de scurger e functioneaza bine;
- se va verifica daca sunt corespunzat oar e proiectului racordarile hidroizolatiei la rebordur i si
atice, la strapunge ri, la rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere, care trebuie sa fie
prevazut e cu gratare (parafr unzar e) si sa nu fie inundate;
- tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc.) se va verifica daca este
executa ta confor m proiectului, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de
constructie; verificarea se va face atat vizual cat si prin tractiune manuala;
Pentru verificarea zidurilor de protectie a hidroizolatiilor aplicate la exterior ul constr uctiilor subter ane se
va constata :
- la cele executa te ulterior hidrizolatiei: grosim ea, existenta rosturilor verticale la inter vale
date in proiect, a rostului orizontal la baza precum si daca sunt prevazute cu foi
bitu m ina t e;
- la cele executa te anterior hidroizolatiei: grosim ea, existenta rosturilor de colt, a stalpilor
verticali la intervale de 2,5 m;
- la constructiile subtera ne cu hidroizolatia aplicata la interior sau la constr uctiile pentru
inmagazinar ea apelor, rezultatele verificarilor se vor inregistr a confor m instruc tiunilor
pentru lucrari ascunse, dupa care se pot execut a celelalte lucrari confor m proiectului;

7.2 TER M O I Z OL A T I I SI FONOI Z O L AT I I

MATERIALE
Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea
produselor pe plan local.

MATERIALE PENTRU TERMOIZOLATII LA PERETI EXTERIORI SI INVELITORI


Pentru pereti exteriori (Calcane) polistiren expandat ignifuga t pentr u fatade 5 cm grosim e confor m
cerintelor producator ul ui ter m osiste m ul ui.
Pentru invelitoar e saltea de vata minerala 8- 10cm sau polistiren expandat 5- 10 cm
Pentru terasele situate peste spatii incalzite polistiren extrudat extradur 12 cm grosim e pentr u
izolare terase si invelitori plane.

MATERIALE PENTRU FONOIZOLATII LA PARDOSELI


Se va aplica un strat de fonoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosim e la toate pardoselile
interioar e.

ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE


Accesoriile si materialele auxiliare pentr u ter m oizolatii vor fi confor m specificatiilor tehnice ale
producator ului materialelor principale si in accord cu standar dele in vigoare.

Standar dele de referint a.


Acolo unde exista contradictii intre recom a nd ar ile prezentelor specificatii si cele din standar dele
enum e r at e mai jos, vor avea prioritat e prevederile din standar de si nor m at ive.
Legea 10/199 5 Calitatea in constructii
6472/8- 80 Proprietatile ter m ofizice ale materialelor de term oizolatie
Se vor supune spre aprobar e proiectant ului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip si
calitate cu cele ce urm eaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal.

EXECUT IE
EXAMINARE
Se vor exam ina zonele si conditiile in care urm eaza a se executa lucrarile de term oizolare. Nu se vor
incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoar e.
Este strict interzis a se incepe executar ea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregi m e sau pe
portiuni
nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intoc m it proces verbal pentr u lucrari ascunse.
In cazurile in care prescriptia tehnica pentr u executar ea izolarii prevede conditii speciale de planeita te,
form e de racordari, umiditate etc, precu m si montar ea in prealabil a unor piese, dispozitive etc, sau a
unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii vor face obiectul unei
verificari suplim en t ar e inainte de inceper ea lucrarilor de izolatii.
In cazul fonoizolatiilor pardoselilor inainte de inceperea lucrarile de executie toate lucrarile de mont aj
instalatii inglobate in pardoseala trebuie sa fie incheiate.
Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 m m iar planeitat ea lui sa fie continua. In cazul
peretilor usori de compar ti m e n t a r e din gipscarton scheletul de sustiner e si lucrarile de montaj pentr u
diferitele dispozitive si instalatii trebuie sa fie incheiate inainte de inceperea executiei lucrarilor de
ter m o si fonoizolare.

GENERALITATI
Term oizolatiile si fonoizolatiile se vor pune in opera confor m panoului - martor aprobat.

Pregatir ea stratului suppor t


Se va curata stratul suport de praf, moloz si alte substan te care sunt in detri m e n t ul montajului sistem ului.
Se vor indepar ta proem in en t ele ascutite.
Se vor monta benzile de intarire, scafele, si reper ele auxiliare confor m proiectului si reco ma n dar ilor
producator ului.
Se vor asigura gurile de scurger e si coloanele, impotriva blocarii lor prin colma tar ea lor cu deseuri,
precu m si imprastier ea deseurilor si materialelor pe suprafetele altor lucrari.
Lucrarile asociate cu ter m oizolatiile, trebuie efectuate de montator ul ter m oizolatiilor.
Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea nor m elor de munca sunt urm atoar ele :
- se lucreaza la temper a t ur i de peste 0 grade C.
- se lucreaza la lumina zilei
Rosturile dintre placile ter m oizolan te vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Pentru straturi
multiple, rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii, pentr u a form a o inchidere
ter m ica com pleta.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE IZOLATII


Tehnologia de executie va fi confor m cerintelor tehnice ale producator ul ui materialelor ce intra in
compozitia stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de
executie.

CURATARE SI PROTEJARE IZOLATII


Lucrarile se vor proteja confor m reglem en t a r ilor in vigoare si confor m recom a nd ar ilor producator ul ui
materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei

REGULI SI METODE DE VERIFICARE IZOLATII


La realizarea lucrarilor de izolatii se va respecta docu m e n ta tia tehnica de executie, precu m si
prezen tele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in tim pul executiei, cat si dupa
ter m inar e a lor, privind cele spuse mai sus.
Verificarile dim ensiunilor si calitatii materialelor se vor face confor m specificatiilor si standar delor
pentru fiecare material si produs in parte.
Materialele folosite pentr u care docu m e n t a ti a prevede o anumi ta calitate si care prezinta indoieli in
aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator.

CONTROLUL CALITATII IZOLATIILOR


Nu se vor folosi decat materiale care au agrem e n t tehnic in Romania.
Instruc tiunile pentru aplicarea nor m elor de munca in constr uc tii INCERC- 1976.si Nor mativ pentr u
verificar ea lucrarilor de constr uctii si instalatii aferenta C56- 85.

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

8.PAR D O S EL I

GENERAL IT AT I
DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contr act ului de executie, inclusiv docum e n t a ti a de licitatie, au
aplicabilita te in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritat e fata de orice
prevederi ale contract ul ui de executie si docu m e n telo r de licitatie. In cazul unei contradictii evidente
intre prevederile mentionat e aici si contractul de executie sau docu m e n t e de licitatie, antrepr enor ul va
anunta proiectan t ul in scris. Proiectant ul va interpre ta sau decide asem enea proble m e in concordan ta
cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si docum en t e lor de licitatie.

8.1 PARDO SEL I INTERIOA RE

8.1. 1 SAPE

CAPITOLUL CUPRINDE
Prezenta docu m e n t a ti e se refera la conditiile tehnice privind executa rea sapelor.
Se vor aplica standar dele si nor m ativ ele in vigoare.
Pentru toate tipurile de sape trebuie asigurata rezistenta la diverse solicitari, la circulatie de orice tip.
La sapele cu aderen ta se cere o legatur a de 100% intre sapa si stratul supor t se utilizeaza operatii de
frezare, respectiv sablare ca punte de aderenta.
Dimensiunile si tipul sapei se vor executa confor m prevederilor proiectului de executie.
Se vor realiza sape ar mate peste ter m ofonoizola tia din ploistiren expanda t confor m proiectului de
executie.
Prevederile prezent ului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritat e fata de prevederile proiectului
de executie. In cazul unei contradictii intre prezent ul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antrepr e nor ul va anunta beneficiar ul in scris.

DEFINITII
Terminologie pentr u tencuieli interioare si exterioar e confor m :
STAS 388- 68 Ciment Portland
STAS 790- 73 Apa pentr u mortar e si betoane
STAS 3910- 1- 76 Var pentru constr uctii
STAS 9201- 78 Var hidrata t in pulbere pentr u constructii
C 17- 82 Mortare pentru zidarii si tencuieli
STAS 1667- 76 Agregate naturale dense pentr u mortare
STAS 2634- 70 Metode de tasare pentru mor tar e
STAS 1030- 70 Mortare obisnuite pentr u zidarie
Legea privin calitatea in constr uctii nr. 10/1995

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in
standar dele enum era t e vor avea priorita te prezentele specificatii.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR


Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.
Materialele folosite trebuie sa corespun da conditiilor de calitate prevazute in standar dele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.
Materialele pentr u executia sapei vor fi depozitat e adecvat.
Materialele se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de calitate.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Antrepr enor ul va inainta beneficiar ului spre aprobare urm atoar ele, confor m docum en t e lor contractuale
si capitolului 1.1:
- datele tehnice ale fiecarui tip de produs si proced urile de montaj.
- instructiu nile de montaj si recom an dar ile generale ale produca tor ului pentru tipurile de
sape necesare.
Se vor include date care sa demonstr eze ca materialele respecta cerintele.

ASIGURAREA CALITATII
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansam blur ilor incercate de catre un laborator
de incercari atestat si acceptat de autorita tile avand jurisdictie in domeniu.

Mostre si testari

Panou:
1. Constructor ul va executa in incinta santier ului la cererea dirigintelui o mostr a cu dim ensiunile de cel
putin 1m / 1m la toate varietatile propuse pentr u lucrare, cu mater ialele, com pozitiile si tehnologia
specificata in proiectul de executie si prezentul caiet de sarcini.
2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectan t ului, iar dupa obtinerea aprobarii va
deveni panou mostr a si verificare pentr u lucrarile similare la intreg contractul.
3. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deterior at la ter minar ea intregii lucrari.
4. Aprobarea sapelor impreuna cu aprobar ea tuturor materialelor, aditivilor, procedeelor tehnologice
folosite de constructor pentr u realizarea lucrarilor.
Pe tim pul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate.

REZISTENTA LA FOC
Subansa m bl ur ile din care fac parte elemen t ele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoar e de incercari acceptat e de autorita tile cu jurisdictie in dom eniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazu te atat de regle m e n t a rile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


Se vor asigura pentr u toate tipurile de sape cantitatile complete de la un singur producator. Se va
procura o cantita te suficienta pentr u fiecare tip de sapa specificat astfel incat sa se per m ita
executar ea lucrarilor pe suprafata propusa fara aprovizionari suplim en ta r e ulterioar e.
Materialele se vor livra in ambalajele originale, container e sau pachete purtand marca si identificarea
producator ului sau furnizor ului.
Materialele pentru sape se vor depozita in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperi imedia t dupa
livrarea la santier astfel incat sa se evite expuner ea la inte m p er ii si sa se asigure starea adecvata de
punere in opera .

CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentr u punerea in opera a sapelor confor m
nor melor si nor m ativ elor in vigoare si recom a nd a rilor producator ului.
Lucrarile se vor executa la mini m u m + 5 0 C. Nu se vor depasi 35 0 C daca se utilizeaza surse de caldura
tem por ar e.
Se vor ventila spatiile de lucru, confor m necesitatilor, pentr u uscarea unifor m a a sapei.

ACCESORII PENTRU SAPE

Plasa armata pentr u sapele turnate peste ter m ofonoizolatia din polistiren .
Aditivi speciali confor m cerintelor proiectului de executie.

EXECUT IE
EXAMINARE
Se vor examina zonele si conditiile in care urm eaza a fi puse in opera sapele. Nu se vor incepe lucrarile
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoar e.

GENERALITATI
Sapele interioare se vor executa pe toate nivelurile confor m nor m a ti velor, ca suprafete orizontale
plane sau inclinate confor m cerintelor proiectului de executie.
Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespund a cerintelor zonelor de folosinta si
nor ma tivelor in vigoare.
Grosim ea medie mini m a este de 1,5 cm pentr u toate sapele executa te va fi cea data de proiectul de
executie.
Tipuri de sape la interioar e
Sape obisnuite de egalizare
Sape ar ma te peste ter m of onoizola tia din polistiren extrudat.

OPERATIUNI PREGATITOARE
Suprafetele supor t vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxi m e de la planeita tea admisa de
nor mele si nor m ati vele in vigoar e . Stratul suport va fi foarte bine curatat inainte de inceper ea
executarii sapei .
Pentru sapele inclinate se va face trasarea pantelor inainte de inceperea executiei sapelor confor m
indicatiilor din proiectul de executie.
Se va avea in vedere ca toate elem ent ele ce raman ingloba te in sapa sa fie monta te inainte de
inceperea executar ii. In acest scop se vor corela lucrarile cu cele de pozare a instalatiilor.
Nu se va incepe executar ea sapelor ar ma te in incaperile fonoizolate la nivelul pardoselii cu polistiren
extrudat decat dupa incheierea lucrarilor de montare a fonoizolatiei pe suprafata intregii suprafete pe
care urm eaza a se turna sapa.
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Sapa se va executa confor m nor m elor si standar delor in vigoare si in acord cu prevederile proiectului de
executie.
Pentru caracteristicile tipului de sape si modul de desfasurare al lucrarilor, se vor consulta specificatiile
din proiect si se vor respecta indicatiile produca tor ului.
Se va executa sapa pe intreaga suprafata a unei incaperi in acceasi zi nefiind admise inadirile pe
suprafata aceleiasi incaperi.

CURATARE SI PROTEJARE

Protejar ea lucrarilor
La executia sapelor pe tim p calduros trebuie luate anum ite masuri pentr u protejarea suprafetei de efectul
razelor de soare si a curentilor puter nici de aer.
- stropirea suprafetelor proaspa t tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mor tar evaporata.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de
sarcini, precu m si cele la care se remarca urm atoar ele neregularita ti
 nu se respecta prevede rile din prezentele specificatii;
 nu se respecta geom et r ia prevazuta la proiect (grosi mi, trasaje, etc.);
 nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;
 nu s-a respectat alcatuir ea aprobata;
 nu s-au executat lucrarile in confor m i ta t e cu panoul- mostra.
Dirigintele de santier poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatat e ce remedieri
trebuiesc executat e, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta
complet prin decoper tar ea sapei si refacerea confor m specificatiilor.
REGULI SI METODE DE VERIFICARE
La realizarea lucrarilor de executie a sapelor se va respecta docu m e n ta tia tehnica de executie, precu m
si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in tim pul executiei, cat si dupa
ter m inar e a lor, privind cele spuse mai sus.

8.1. 2 PARDO SEL I INTERI OARE DIN PLACI CERA M ICE

CAPITOLUL CUPRINDE
Prezenta docu m e n t a ti e se refera la conditiile tehnice privind executar ea pardoselilor interioare din
placi ceramice, placi ceram ice si materiale pentru montaj.
Se vor aplica standar dele si nor m ativ ele in vigoare.
Prevederile prezent ului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritat e fata de prevederile proiectului
de executie. In cazul unei contradictii intre prezent ul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antrepr e nor ul va anunta beneficiar ul in scris.
DEFINITII
Placile din gresie cera mica sunt elemen te modulare ceram ice cu grosim ea necesara pentr u a asigura
rezistenta placilor la solicitarile din exploatar e.
Prin producator se intelege in acest capitol firm a care fie fabrica placile de gresie ceram ica, fie este un
distribuitor major autorizat al acestora.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR


Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.
Materialele folosite trebuie sa corespun da conditiilor de calitate prevazute in standar dele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.
Gresia ceram ica se va livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului confor m specificatiei
proiectului de executie.
Se va avea in vedere respecter ea desenelor de stereoto m ie dimensiunea asezarea si continuita tea
rosturilor, planeitat ea suprafetelor finisate.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Antrepr enor ul general va inainta spre aprobar e beneficiarului urmatoar ele, confor m capitolului 1.1 si
conditiilor contractuale.
- Date tehnice privind fiecare tip de placi ceram ice si materiale de mont aj.
- Date privind intretiner ea, incluse in instructiunile de intretiner e specificate in capitolul 1.5 "Inchiderea
contractului .
- Desene de fabricatie si mont aj indicand dimensiunile placilor cermice, sectiuni si profile, desenul
rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacen te. Se vor arata detalii de mont aj in toate
situatiile speciale.
- Mostre pentr u alegerea initiala sub for ma mari m ilor standar d ale producator ului aratan d intreaga
gam a de culori, texturi, finisaje si alte caracteristici vizuale pentr u fiecare tip de placa ceram ica
necesar.
- Mostre pentru verificare, de for m e si dim ensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din
fiecare tip de placa ceram ica necesar, aratand intreaga gam a de culori, texturi, finisaje si variatiile
referitoar e la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrar ea ter m inat a. Mostrele vor fi din
acelasi material ca lucrarea finala.

ASIGURAREA CALITATII
Produca tor ul va fi o fir ma experi m e n ta t a in furnizarea de produse similare celor indicate in acest
proiect, cu referinte de realizari in exploatar e si capabila sa asigure intreaga cantita te necesara din
acelasi lot de productie si calitate.
Montator ul va fi o firm a experi m en t a t a, care utilizeaza numai personal calificat in montar ea placilor
ceram ice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producator ul placilor ceram ice.
Se va livra material produs de un singur produca tor pentru fiecare tip de placa ceram ica.
Inainte de monta rea placilor ceram ice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de
placa ceram ica specificat, pentr u a se verifica alegerea facuta pe mostre si a dem onstr a efectele
estetice, precu m si calitatile materialului si executiei.
Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si mari m ile indicate de proiectan t ul general.
Proiectant ul general va fi anuntat cu o sapta m a n a inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor.
Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectan tul ui general.
Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timp ul executiei ca standar d pentr u aprecierea
lucrarii finale.
Daca se cere, se vor dem ola mostrele scara 1:1 si se vor indepar ta de pe santier.
Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzato ar e in mom en t u l receptiei preliminar e, pot deveni
parte a lucrarii ter minat e.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, eticheta te clar cu identificar ea of producator ului
si num ar ul lotului. Materialele vor fi depozitate intr- o zona protejata de inte m pe r ii, umezeala,
mur darir e, tem per atu r i extre m e si umidita te. Placile vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate.
Pentru cerinte speciale de livrare, depozitar e si manipular e se vor respecta instructiu nile si
recom a nd a rile producator ului.

CONDITIILE PROIECTULUI
Se va mentine tem per a tu r a mini m a ambient ala de 10 0 C pe tot tim pul montajului si 7 zile dupa
ter m inar e, daca nu se cer tem per at u r i mai inalte prin recom an da rile producator ul ui..
Se vor ventila spatiile de lucru, confor m necesitatilor.
COORDONARE SI PROGRAMARE
Se va coordona montar ea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deterior arii
si murdaririi in perioada de executie ramasa.
Placile ceram ice si accesoriile se vor monta numai dupa ter minar ea celorlalte operatii de finisaj.

GARANTII
Se vor transm i te garantii scrise ale antreprenor ului, monta tor ului si produca tor ului, prin care se
angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca placile ceram ica care cedeaza ca material sau executie in
perioada de garantie specificata. Aceasta garantie este suplim en t ar a fata de alte drepturi si garantii pe
care beneficiar ul le are prin prevederile docum en te lor contractu ale.
Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminar e.

MATERIALE DE REZERVA
Se vor livra beneficiar ului materiale de rezerva. Se vor livra placi intregi identice cu cele monta te, intr-
o cantitat e egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceram ica montat, ambalat pentru depozitar e si
identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continut ul.

MATERIALE
PLACI CERAMICE, GENERALITATI
Se vor respecta standar dele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.
Se vor prevedea placi ceram ice fara crapaturi, mar gini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea
indicata; placile vor fi dintr- un singur lot de productie pentr u fiecare tip, varietate, culoare si calitate de
placa ceramica specificata; placile vor avea urmatoar ele caracteristici:
Placi cera mice: TCA A137.1 dupa cum urm eaza:

Coeficient de absorbtie umiditate 0.5 3 %


Dimensiune si form a 30x30c m patrata
15x30c m dreptun gh iulara
5x15c m dreptun gh iulara
Muchii drepte , unghi de 90
Finisarea suprafetei portelana ta mata, antider apa n t a
Culoare selectata de arhitect
Asezarea placilor va fi confor m desenelor de stereoto m i e din proiectul de executie.
Se vor respecta mostrele aprobate de proiectant ul gener al pentr u culoarea placilor, textur a si alte
caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceram ica specificat.
Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la
ter m inologia standar d a producator ului.

MATERIALE DE MONTAJ
Adeziv confor m specificatiilor producator ului placilor de gresie ceram ica.
Mortar: ciment Portland si nisip in propor tii de 1:3 pana la 1:5, sau mortar de latex- ciment (am estec de
mor tar uscat pream b alat cu aditiv uscat acetat de polivinil sau acetat de etilen- vinil).
Se va utiliza mor tar de cimen t alb pentru placile ceram ice de culoare deschisa.
Folie de separar e: folie de polietilena, ASTM D 4397, grosim e nominala 4- mil.
Armarea mor tar ului de poza: plasa de sarm a, 50 m m x 50 m m , ASTM A 185; cu sarm a de 1,5 m m

diam e tr u.

ACCESORII
Adeziv hidroizolant uretanic monoco m p o ne n t, aplicat cu mistria.
Folie de polietilena clorurata (CPE) de 0,75 m m grosim e, cu poliester netesut laminate pe ambele parti,
latim e 150 cm.
Distantieri din plastic de marim ile necesare pentr u dimensiunea de rost indicata pentru a mentine
latim ea unifor m a a rostului.
Chit pentru pardoseli: chit incolor, antider apan t si rezistent la patar e, care sa nu afecteze culoarea sau
proprietatile fizice ale suprafetei placilor cera mice, confor m reco m an d ar ilor producator ul ui placilor
pentru utilizarea indicata.
Curatar ea se va face numai confor m recom an d ar ilor producator u lui placilor.

CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE - FABRICARE


Abaterea maxi m a de planeita te va fi de 1 m m.
Abaterea maxi m a dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 m m.
EXECUT IE
EXAMINARE
Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din piatra. Nu se va incepe lucrarea
inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.
Imbraca m i n tile din placi din gresie cera mica portelanata se vor executa pe un planseu de beton arm at
dupa executar ea unei sape plane sau cu pante.

PREGATIRE
Inainte de montar ea placilor, se va curata stratul suport de praf, reziduuri, chit, substant e de acoperire,
ulei, amestec ur i pentr u trata m e n t, etc.
Zonele de mont aj vor fi iluminate cu sistem ul de ilumina t per m a nen t al cladirii; nu se accepta utilizarea
exclusiva a iluminatu lui tem por ar.

MONTARE, GENERALITATI
Placile se vor aranja dupa culoare si model prin utilizarea placilor din cutie in ordinea in care au fost
fabricate si ambalat e.
Se va asigura contactul perfect intre spatele placii cera mice si stratul de poza de poza.
Placile se vor decupa dupa necesitati in jurul obstacolelor pentru a rezulta rosturi corespunzatoar e, cu
latim e unifor m a in tot proiectul.
In intersectia pardoselii cu elemen te verticale sub plinte se vor realiza in spatii de 5- 10 m m care se vor
umple cu un material elastic.
Daca se vor executa suprafe te mari se vor realiza rosturi de dilatare la 5,4 m.
Se vor monta obligatoriu elem en t ele de racordare cu finisajele verticale (colturi, socluri, plinte) fixate
cu adeziv cu 5- 8 m m pe planul vertical al finisajului.
Montajul se va realiza confor m specificatiilor tehnice ale producator ului sau furnizor ului placilor
ceram ice
Se va avea in vedere respecter ea desenelor de stereoto m ie dimensiunea asezarea si continuita tea
rosturilor, planeitat ea suprafetelor finisate.

TOLERANTE DE MONTAJ
Variatia de orizontalitate va fi de maxi m u m 6 m m la 6 m, dar nu mai mult de 12 mm in total.
Variatia de colinearitate in plan va fi de maxi m u m 12 m m in oricare travee sau 6 m, respectiv 18 m m
in total.
Variatia de planeita te a pardoselii: maxi m u m 3 m m la 3 m de la cota de nivel sau panta indicate,
masurat cu dreptar ul de 3 m.

REGLAJ SI CURATARE
Se vor indepar ta si inlocui materialele sparte, ciobite, patate sau deteriorate in orice mod sau care nu
sunt identice cu placile adiacente.
Se vor furniza piese noi, potrivite, montat e confor m specificatiilor si intr- un mod care sa nu lase urm e
de inlocuire.
Dupa montaj, se vor curata placile cera mice; se vor utiliza num ai procedur ile reco ma nd a t e de
producator ul placilor pentru utilizarea indicata.
Chitul va fi aplicat pe placile curatate, confor m instructiu nilor producator ului chitului.

PROTEJARE
Se va interzice circulatia pe pardoselile din placi ceram ice pentr u urmatoar ele perioade dupa montar e:
- Pentru pardoselile montat e cu orice fel de mor tar de ciment portland, 72 de ore; circulatia grea
se va per m ite num ai dupa minim u m 14 zile.
- Pentru pardoselile montate cu mor tar epoxy, 40 de ore; circulatia grea se va per mit e numai
dupa mini m u m 14 zile.
Pardoselile din placi ceram ice vor fi protejate pana la receptie cu folie polietilena sau alta acoperire
rezistenta care sa nu pateze sau decoloreze pardoseala.
Inaintea inspectiei pentru receptia preliminar a, se va indepar ta acoperirea si se va curata suprafata,
num ai prin procedeele si materialele recom an d at e de produca tor ul placilor cera mice.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de
sarcini, precu m si cele la care se remarca urm atoar ele neregularita ti
nu se respecta prevede rile din prezentele specificatii;
nu se respecta geom et r ia prevazuta la proiect (grosi mi, trasaje, etc.);
nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;
nu s-a respectat alcatuir ea aprobata;
nu s-au executat lucrarile in confor m i ta t e cu panoul- mostra.
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploar ea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc

executa te, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta com plet

confor m specificatiilor.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE


La realizarea lucrarilor se va respecta docu m e n t a ti a tehnica de executie, precu m si prezentele
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa ter minar ea lor,
privind cele spuse mai sus.

8.1. 3 CIME N T SCLIVISIT , MOZ A IC TURNAT , GRESIE CERA M ICA

Prevederile din prezentul capitol se refera la conditiile tehnice privind executar ea pardoselilor
din cimen t sclivisit, mozaic turna t si gresie cera mica din grupa pardoselilor reci.

1. M a t e r i a l e utiliz a t e
- piatra de mozaic confor m STAS 1134- 71;
- placi de gresie ceramica confor m STAS 5939- 80;
- ciment PORTLAND confor m STAS 388- 80;
- ciment PA 35 confor m STAS 1500- 78;
- ciment alb Portland confor m STAS 7055- 87;
- agregate natur ale confro m STAS 1667- 76;
- corpuri abrazive confor m STAS 601/1- 84;
- apa pentr u construc tii confor m STAS 790- 84.

2.T r a n s p o r t si dep o zi t a r e a ma t e r i a l e l o r pe san t i e r


2.1. Piatra de mozaic de mar m or a sau de calcan se va contracta livrata in saci de 50Kg pe
sorti m e n te si culori diferite. Transport ul se face cu mijloace de transpor t acoperite.
2.2. Placile de gresie ceram ica se vor livra si transpor ta in cutii de carton (max. 40kg/buc).
Depozitarea se face in spatii acoperite.
2.3.Acidul clorhidric tehnic se va depozita, transpor ta si manipula cu respectar ea prevederilor in
vigoare referitoare la securitatea muncii privind pardoselile corozive. Transpor t ul se va face in
ambalaje de sticla sau mater ial plastic, care vor fi inchise cu dopuri de sticla sau plastic.
2.4. Ambalajele cu whit- sprit se vor depozita in magazii aerisite sau aer liber, ferite de razele
soarelui.
2.5. Acidul oxalic tehnic livrat in butoaie de lemn sau alte ambalaje se va depozita in magazii
uscate.

3. Execu t a r e a lucra rilo r de pard o s e li


Alcatuir ea structurii pardoselilor de ciment sclivisit, mozaic turnat sau gresie ceram ica va fi:
1. cimen t sclivisit:
- stratul supor t for ma t din beton B100, simplu sau armat (cand se execut a peste umplutu ri) de 8 10cm
grosim e;
- imbraca m in te de 20m m grosim e din mortar de cimen t sclivisit 600kg la mc nisip;
- plinte sau scafe
2.- mozaic turnat:
- sapa de mor tar de cimen t, de egalizare sau montaj de 30- 50m m grosim e;
- imbraca m in te din mozaic turnat de cca.15 m m grosim e.
3. gresie cera mica:
- sapa de mor tar de cimen t, de egalizare sau montaj de 30- 50m m grosim e;
- imbraca m in te gresie ceram ica;
- plinte sau scafe de gresie ceram ica.

3.1. Execu t a r e a par d o s e li lo r

3.1.1. Stratul supor t se va executa din beton marca B100 simplu sau armat (plasa 5/8 pe
implut ur a) de 8- 10 cm grosim e, se vor lasa rosturile de turnar e la 4- 5 m distanta in ambele
sensuri; betonul turnat intre fasii se va nivela cu dreptar ul reze ma t pe fasii de ghidaj, in
incaperile cu sifoane de scurgere sau similar se va da betonului panta de 1- 1,5% spre punctul de
scurgere.
3.1.2. Imbraca m i n t e a de mor tar de ciment sclivisit se reco m an d a sa se execute imediat dupa
turnar ea stratului supor t dupa ter m inar ea prizei betonului, insa inainte de intarirea acestuia spre
a asigura o buna legatur a intre imbraca m i n t e si stratul suport.

3.2. Execu t a r e a imb r a c a m i n t i l o r din mor t a r de cim en t sclivisit

3.2.1. Imbraca m i n tile din mortar de ciment sclivisit se vor executa dintr- un strat de mortar de
ciment de cca.20 m m grosim e, cu fata sclivisita (neteda sau rolata cu ajutorul unei role, cu
dinti) .
3.2.2. Prepararea mor tar ului se va face cu un dozaj de 600 Kg cimen t la 1mc nisip. La inceput
se va amesteca nisipul uscat si ciment ul pana la obtiner ea unui amestec omogen si de culoare
unifor m a. Cantitatea de apa, care se va introduce ulterior trebuie sa dea un mortar care sa se
intinda usor cu mistria, fara sa fie insa fluid. Mortar ul de ciment se va prepara in cantitatile strict
necdesare care pot fi puse in lucrare inainte de inceperea prizei.
3.2.3. Daca in incaperile unde se executa pardoselile sunt scurgeri de lichide, atunci se vor
prevedea pante de 1- 1,5% spre punctele care colecteaza aceste scurgeri.
3.2.4. Inainte de aplicarea imbraca m in tii din mor tar de cimen t sclivisit, suprafata stratului
suport rigid din beton sau a planseului de beton armat va fi curatata de praf, moloz, ipsos, var,
vopsele, pete de grasim e, uleiuri si se va uda din abunden ta cu apa.
3.2.5. Realizarea stratului de mortar de ciment, la grosim ea indicata in proiect se va face prin
turnar ea intre sipci de reper (mor tar).
3.2.6. Fata vazuta sclivisita se va obtine prin bater ea mor tar ului de ciment proaspa t aster nut
cu mistria (pana la aparitia laptelui de cimen t), aruncar ea pe suprafata stratului de mor tar de
ciment, inainte de inceperea prizei, a unei cantitati de cimen t si sclivisirea acestuia prin trecerea
cu mistria.
3.2.7. In cazul suprafetelor rolate se va trece rola cu dintii pe suprafata imbraca m i n tii din
mortar de ciment, imediat dupa sclivisirea ei.
3.2.8. Dupa executar ea sclivisirii, pentru a se evita fisurarea datorita actiunii soarelui si
curentilor puter nici de aer, imbraca m i n t e a din mor tar de ciment sclivisit se va proteja dupa
ter minar ea prizei, prin acoperire cu rogojini, saci goi etc. care se vor stropi cu apa tim p de 7 zile.
3.2.9. Pentru a se preveni fisurarea provocata de contractii, la suprafetele mari cu
imbraca m i n ti din mor tar de cimen t sclivisit se vor prevedea rosturi longitudinale si transversale.
Daca proiectul nu prevede distantele dintre rosturi, atunci imbraca m i n t ea din mor tar de ciment
sclivisit se va executa in panouri cu laturile de 2,0 2,5 m.

3.3. Execu t a r e a par d o s e li lo r din moz aic turn a t


3.3.1. Stratul supor t se va realiza pe un suport rigid de beton dintr- un strat de mortar de
ciment de poza marca M100 de 30 50 mm grosim e, se vor lasa rosturile la turnare pentr u
suprafete mari, la 2,0 2,5 m distant a in ambele sensuri, se va controla nivelul fata de linia de
vagriz prin sipci de repere asezate la 1,5 2,0; in intervalul dintre sipci se va turna si indesa
mortar care se va nivela cu ajutorul dreptar ului; apoi se scot sipcile, iar golurile se umplu cu
acelasi mor tar ; suprafata va fi rugoasa, se reco ma n da ca imbraca m i n t ea de mozaic turnat sa se
execute imediat dupa ter minar ea prizei mor tar ului de sapa, insa inainte de intarirea acestuia.
3.3.2. Imbraca m i n tile din mozaic turna t se vor executa dintr- un strat de mor tar de ciment cu
piatra de mozaic.
3.3.3. Mortar ul va fi executat cu piatra de mozaic cu granulozitate continua sau discontinua,
de aceiasi provenienta si culori diferite. Cand se va folosi piatra de mozaic de provenient e
diferite, rezistenta la uzura acestor a trebuie sa fie egala.
3.3.4. Cantitatea de ciment va fi de 600 kg ciment la 1 mc de piatra de mozaic. Pentr u
colorar ea stratului de mor tar de ciment cu piatra de mozaic se pot adauga coloranti minerali sau
ciment u ri in propor tie de cel mult 5% din greutatea ciment ul ui.
3.3.5. Cand pentr u colorare sunt necesare cantitati mai mari de coloranti minarali (pana la
15% din greuta tea cimen tul ui) se vor face incercari prealabile pentr u a se stabili amestecul
opti m, care sa nu conduca la scaderea rezistentelor mortar ului de cimen t cu piatra de mozaic.
3.3.6. Prepararea mortar uluid de cimen t cu piatra de mozaic se va face amestecand intai bine,
in stare uscata, cimen tul si colorantul, amestec care apoi se rastoarna peste piatra de mozaic
asezata in prealabil pe platfor m a, dupa care se amesteca bine cu lopata pentr u a se executa
raspandir ea unifor m a a granulelor de mozaic in masa. Apoi se va adauga apa necesara pana se
va obtine un mor tar care sa se intinda usor fara a fi prea fluid.
3.3.7. Imbraca m i n tile din mozaic turna t se vor executa plane si orizontale. In incaperi
prevazute cu sifoane de pardoseala sau guri de evacuare, imbraca m i n tile din mozaic turnat se
vor executa cu pante de 1- 1,5% spre punctele de scurger e.
3.3.8. Dupa intindere a mor tar ului de ciment pe poza, se va turna tot intre sipci de reper,
mortar ul de cimen t, mor tar ul de ciment cu piatra de mozaic intr- un strat de 15m m grosim e,
stratul de mortar de cimen t cu piatra de mozaic se va intinde cu mistria si nivela cu dreptar ul,
dupa care se va compac ta cu dosul mistriei grele pana va apare laptele de cimen t la suprafata.
Se cor scoate sipcile de reper si spatiile ramase libere se vor com pleta cu mor tar de ciment cu
piatra de mozaic, dupa care stratul se va indesa cu cilindre metalice sau cu mistria de mozaicar.
La intinderea mor tar ului de ciment cu piatra de mozaic se va urm ari distributia unifor m a a pietrei
de mozaic ca desie si marire a granulelor.
3.3.9. Imbraca m i n tile din mozaic turnat se pot executa intr- o singura culoare sau cu
desene (carouri, figuri) in mai multe culori, in confor m i ta te cu detaliile din proiect.
Pentru stabilirea nuantei, culorii si a mari mii si unifor m i ta t ii mozaicului se vor efectua incercari
preli minar e. Ciment ul obisnuit se utilizeaza impreuna cu colorantii minerali pentru obtiner ea
culorilor rosu, negru cenusiu, iar cimen tul alb pentr u culorile alb, galben, verde, albastr u.
3.3.10. La imbraca m in t ile cu desene, acestea se vor obtine folosind sabloane din sipci
de tabla de form a desenului cerut. In interiorul acestor sabloane se va turna stratul de mortar de
ciment cu piatra de mozaic care se va lasa sa se intareasca o zi sau doua, dupa care se scot
sabloanele si se va turna mor tar de ciment cu piatra de mozaic de alta culoare pe locurile din suprafata
imbraca m in tii ramase neum pl ut e cu mor tar.
3.3.11. Dupa turnarea stratului de mor tar de ciment cu piatra de mozaic si ter m inar ea
prizei, pentr u a se evita fisurarea datorita uscarii prea rapide din cauza curentilor de aer sau a actiunii
soarelui (cand imbraca m in t e a din mozaic turnat se executa la exterior terase, balcoane) ;
imbraca m in te a de mozaic turnat se va proteja in primele zile de la turnare prin acoperire cu rogojini,
saci de hartie sau rum egus de brad ( in grosim e de 20 40 m m) care se vor uda cu apa, asigur and u- se
la suprafata pardoselii o stare de umiditate care se va mentine pana la frecarea imbraca m i n tii; nu se
utilizeaza rumeg us de stejar sau alte foioase deoarece pateaza suprafata imbraca m in tii.
3.3.12. Bordurile se vor executa tot din mozaic, cu aceeasi com pozitie, dar avand o
alta culoare decat cam pul imbraca m i n tii.
3.3.13. Finisarea suprafetei imbraca m in tilo r din mozaic turnat se va face prin frecare,
slefuire, cernire si eventual lustruire sau prin buciardare sau spalare, cand aceasta operatie este
prevazut a in proiect.
3.3.14. Incercarea se face in mod obligatoriu dupa 4- 6 zile de la turnarea mortar ului de
ciment cu piatra de mozaic, dupa ce acesta a capata t o rezistent a suficienta pentr u a nu disloca piatra
de mozaic la frecare. Intervalul de timp optim , dupa care se va putea executa operatia de frecare, se
va deter m i na pe baza probelor care se fac pe imbraca m i n te a de pardoseala respectiva.
3.3.15. Frecarea se face cu masina de frecat sau manual, cu piatra abraziva, prin
frecare se inlatura pojghita de ciment aderenta pe fata mozaicului si granula de mozaic devine
aparenta, totodata se corecteaza micile denivelari, inlatur andu- se toate asperitatile de pe fata
mozaicului.In tot timpul frecarii suprafata imbraca m i n tii dinh mozaic turnat se mentine umeda. A doua
frecare, denu m i ta slefuire, se va face cu o piatra abraziva cu granulatie mai fina pana la netezirea
perfecta, udandu- se suprafata pardoselii continuu cu apa.
3.3.16. In tim pul frecarii, mai ales cu masina, se va avea in vedere ca operatia de
frecare sa se faca in mod unifor m pe intreaga suprafata a pardoselii, astfel incit o portiune sa nu fie
frecata mai mult decat cealalta.
3.3.17. Dupa ce imbraca m i n t ea din mozaic turnat este slefuita, suprafata se va curata
cu pasta rezultata de la frecat (slem ) cu rum eg us uscat, care se va matur a sau inlatura prin alte
procedee, dupa care se va cerui cu ceara de parchet si se va lustrui. Inainte de ceruire se poate
executa o lustruire cu sare de macris cu ajutorul unei bucati de pasla.
3.3.18. In incaperi cui suprafata pardoselii mai mare de 9 mp pentr u a se preinti m p in a
fisurarea mor tar ului de ciment cu piatra de mozaic, se va turna in panouri cu suprafet e de maxi m u m
2,00 mp, despar tite fie prin rosturi, de turnare, fie prin benzi, care se umplu apoi cu mor tar de ciment
cu piatra de mozaic cu aceeasi compozitie, dar de culoare diferita. In locul benzilor de mor tar de
ciment cu piatra de mozaic se pot folosi baghete de sticla asezate pe muchie, cu fata superioar a a
nivelului imbraca m in tii de pardoseala.
3.3.19. In cazul mortarelor de ciment cu piatra de mozaic prepara t cu ciment alb, se
mai adauga 15- 25% ciment obisnuit (in volu m e fata de cimen tul alb) pentr u a se evita aparitia fisurilor
datorate contractiilor.

8.1. 3 PARDOSEL I INTERIOAR E DIN PARCHET MUL TIS T RA T

CAPITOLUL CUPRINDE
Prezenta docu m e n t a ti e se refera la conditiile tehnice privind executar ea pardoselilor interioare din
parchet multistra t, parchet si materiale pentru montaj.
Se vor aplica standar dele si nor m ativ ele in vigoare.
Prevederile prezent ului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritat e fata de prevederile proiectului
de executie. In cazul unei contradictii intre prezent ul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antrepr e nor ul va anunta beneficiar ul in scris.
IDEM 8.1.2.

MATERIALE
PARCHET MULTISTRAT, GENERALITATI
Se vor respecta standar dele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.
Se vor prevedea placi fara crapatur i, margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea indicata;
placile vor fi dintr- un singur lot de productie pentr u fiecare tip, varietate, culoare si calitate de placa
ceram ica specificata; placile vor avea urmatoar ele caracteristici:
Se vor respecta mostrele aprobate de proiectant ul gener al pentr u culoarea placilor, textur a si alte
caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceram ica specificat.
Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la
ter m inologia standar d a producator ului.

MATERIALE DE MONTAJ AUXILIARE


Folie de separar e: folie de polietilena, ASTM D 4397, grosim e nominala 4- mil.
Plinte si separatoar e pardoseli in aceeasi culoare cu parchetul multistrat.

B. COVOR P.V.C.

Prevederile prezent ului capitol se refera la conditiile tehnice privind executar ea pardoselilor din
covor P.V.C. pe suport textil.

1. Alcat u i r e a pard o s el ii
Pardoselile din covor P.V.C. pe suport textil sunt alcatuite din:
- sapa de egalizare a planseului, realizata din mortar de ciment M100- T;
- imbraca m in te alcatuita din covor P.V.C. pe suport textil, montat cu adeziv PRENADEZ 300,
peste sapa de egalizare;
- pervaz din lemn de stejar sau fag batut in cuie in dibluri montat e in stratul de sapa sau
pervazuri din P.V.C. lipite cu PRENADEZ.

2. M at e r i a l e utiliza t e
- covor din P.V.C. cu suport textil, confor m STAS 7915- 71;
- pervaz profilat din lemn de stejar confor m STAS 228/1 87;
- adeziv PRENADEZ 300 confor m NTR 2830- 75;
- cuie din sar ma de otel confor m STAS 2111- 90;
- nisip confor m STAS 1667- 76;
- ciment PORTLAND confor m STAS 388- 80;
- apa confor m STAS 790- 84;
- ceara pentru parchet VICTORIA confor m N.I. 1564- 69.

3. Trans p o r t u l si Dep o zi t a r e a ma t e r i a l e l o r pe san ti e r


3.1. Transpor tul covoarelor din P.V.C. se face cu mijloace obisnuite de transpor t, acoperite, uscate,
curate si inchise, sulurile fiind asezate vertical.Depozitar ea se face in locuri uscate si acoperite, la
tem per at u r i cuprinse intre +5C- 35C ferite de actiunea luminii solare directe, in pozitie verticala.
3.2. Transpor tul pervazurilor se face in legatur i, in vehicule curate si acoperite; se vor depozita in
incaperi inchise.
3.3. Transpor tul si depozitarea bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu respectar ea dispozitiilor
privind transpor t ul si depozitarea materialelor infla m abile, ferite de posibilitatea de explozie, cu
respectar ea nor melor de paza contra incendiilor; tem per at u r a de depozitar e va fi intre 15C- 20C
pentru PRENADEZ 300.
4.Exec u t a r e a lucrar ilo r de pard o s e a l a
Executar ea lucrarilor de pardoseala din covor P.V.C. se executa in doua stadii, si anu me:
1. executar ea stratului supor t;
2. executar ea imbraca m i n t ii pardoselii.

4.1. Executarea stratului suport


4.1.1. Stratul suport va fi constitui t dintr- o sapa de egalizare aplicata direct pe suprafata respectiva.
Aceasta sapa de egalizare care se va executa dupa ce tencuielile interioare au fost ter minat e, se va
realiza dintr- un mor tar de ciment M100- T avand consistenta de 5 cm pentru pardoseli.
4.1.2. Inainte de turnarea sapei din mor tarul de ciment M100 T, suprafata pe care se aplica va fi bine
curatata si umeda.
4.1.3. Mortar ul de ciment, preparat cu nisip 0- 7m m se va intinde pe suprafata respectiva si se va
nivela cu dreptar ul tras pe fasii de ghidaj din mortar de ciment sau pe sipci de ghidaj fixate in prealabil
la nivel.
4.1.4. Stratul suport trebuie sa fie aderent la suprafata pe care este aplicat; la ciocanirea usoara cu
ciocanul de zidar trebuie sa prezinte un sunet plin.
4.1.5. Conditiile de finisare a suprafet ei sapei de egalizare sunt urm atoar ele:
- suprafat trebuie sa fie plana si neteda (fara asperitati, bavuri, granule ramase in relief sau
adancituri) sub dreptar ul de 2m lungi m e se adm it cel mult doua unde cu sageata maxi m a de 1m;
- diblurile pentru prinder ea pervazurilor trebuie sa fie bine incastrate in sapa, in num ar ul si
pozitiile stabilite prin proiect.
4.1.6. In timpul executarii lucrarilor de instalatii, zugraveli sau a altor lucrari de finisaj,
se vor lua masuri pentru protejar ea dalei flotan te sau a sapei de egalizare din mor tar de ciment, spre
a nu fi deteriorat e sau murdarite cu hum a, vopsea etc care ar impiedica aderen ta gletului sau
adezivului pe suprafata stratului suport.
4.1.7. De asemenea, se vor lua masuri pentr u protejarea sapei de egalizare din mortar
de cimen t de actiunea urm atoar elor substant e agresive care le pot ataca sau distruge:
- acizi minerali sau organici (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, acid acetic, acid lactic, acid
formic etc.);
- alcalii si lesii;
- produsi petrolieri (uleiuri miner ale, motorina, petrol lam pant, pacura etc);
- produse zaharoase;
- saruri (sulfati, clorura de sodiu concentr ata, saram ur a etc);
- substan te oxidant e (hipoclorit de sodiu, potasiu, bicarbonati cromati, azotati, azotiti etc);
- uleiuri vegetale.

4.2 . Executarea imbraca m in t ii pardoselii


4.2.1. In incaperile in care urmeaza sa se monteze dalele sau covorul se va asigura, cu mini m u m 48
ore inainte de mont ar ea imbr aca m i n tii, un regim clim atic cu tem per a tu r a de cel putin +1 6C si o
umiditat e relativa a aerului de maxi m u m 60%.
4.2.2. Umiditat ea stratului suport din mortar de ciment sau beton, in cazul lipirii covorului sau
dalelor cu PRENADEZ 300 nu trebuie sa depaseasca 3%(in procente de greuta te). Masurar ea exacta
a umiditatii stratului suport se va face cu ajutor ul aparatului tip NIGROMETTE (bazat pe principiul
variatiei, rezistivitatii electrice a materialelor in functie de umiditat ea lor) sau cu un alt aparat
asemana to r. In lipsa acestui aparat, umidita tea stratului suport se poate verifica astfel:
- cu ajutorul unei pensule curate se aplica pe o portiune mica (de circa 2x5 cm din suprafata
stratului supor t) o solutie de fenolfalina in alcool, in concentr a tie de 1%; daca portiunea respectiva se
coloreaza in violet sau in roz intens, stratul suport are o umidita te mai mare de 3%.
- Suprafata stratului suport din mortar se va razui cu ajutorul unei raschete metalice pentr u
inlaturar ea eventualelor resturi de mortar si de material provenit din zugraveli. In cazul cand dupa
aceasta operatie raman bavuri sau urm e in relief, acestea se vor indepar ta cu o piatra abraziva; praful
se va inlatur a cu matura, din intreaga incapere, acordandu- se o atentie deosebita colturilor intrande.
Pentru indepar tar ea completa a prafului se va curati apoi suprafata cu o perie cu parul scurt. Din
acest mom en t incaper ea in care se lucreaza se va inchide, interzicandu- se accesul persoanelor
straine, iar muncitorii care executa lucrarile se vor incalta cu incalta m in t e cu talpa moale; este
interzisa folosirea acestei incalta m i n ti in afara incaperii respective.
4.2.3. Atunci cand suprafata stratului suport prezinta neregularitati frecvente, intreaga
suprafata, dupa frecarea cu piatra abraziva, se va corecta printr- o gletuire subtire (maxi m
1,5m m grosim e). In cazul unor adancituri izolate este suficienta o gletuire locala.

5. Pre g a t i r e a covo a r e l o r pen t r u aplica r e


5.1. Pentru montar e covorul se va croi in confor m i t a t e cu un plan de montaj, intoc m it in
prealabil, cu respectar ea urm atoar elor criterii:
- fasiile de covor se vor amplasa paralel cu unul din peretii incaperii, cu rosturile dintre ele
orientat e in directia de circulatie maxi m a si daca este posibil si in directia principalei surse de lumina
naturala;
- rosturile perpendicular e pe peretele care cuprinde usa nu trebuie sa cada in dreptul golului
usii; daca in cele doua incaperi alatur at e se monteaza acelasi tip de covor, fasia nu se va intrerupe in
dreptul usii; cand in doua incaperi alatur at e fasiile cu culori diferitesu nt la racordar ea cu o
pardoseala de alta natura, atunci rostul dintre fasiile colorate diferit sau rostul de racordare a celor
doua tipuri de pardoseli se va amplasa la mijlocul grosimii foii usii;
- se va urmari repartizar ea cea mai econom ica a fasiilor de covor in incaper e cu minim u m de
rosturi si de fasii mai inguste de 50cm.
5.2. Covorul va fi adus in incaperile in care va fi montat, se va derula sulul si se va taia in
fasii, cu 2- 3 cm mai lungi decat dimensiunea respectiva a incaperii. Pentr u valorificarea capetelor
de material ram ase dupa taierea fasiilor la dimensiunile respective, se admite ca o fasie sa se
realizeze din doua bucati, insa nu mai mult de una pentr u o incapere. Fasia innadita se va amplasa
langa un perete, de preferinta opus usii sau ferestrei si cu rostul de innadir e intr- o pozitie cat mai
putin expusa circulatiei.
5.3. Fasiile taiate se vor aseza in pozitiile de montar e si se vor lasa desfasurate timp de minim u m
24 ore, pentr u aclim atizar e si in acelasi tim p pentr u eliminar ea tensiunilor interne aparute in
material datorita sederii in sul a covorului.
Dupa aclim atizar e, fasiile de covor vor fi croite definitiv cu 2- 3 cm mai scurte fata de profilul
peretelui.
La nise, radiatoar e, sobe, spaleti de usi, in drept ul tevilor de instalatii etc fasiile de covor se vor
taia si ajusta dupa contur ul respectiv, utilizand un cutit pentru croit.

6. Lipire a covor u l u i cu PRENA N D E Z 300

6.1. Inainte de aplicarea adezivului, ata suprafat a stratului suport, cat si spatele fasiilor de covor se
vor curata bine de praf, cu ajutor ul unor perii sau al unei carpe. De asemenea, se va curati bina
incalta m i n t e a muncitorilor si nu se va circula cu ea in afara incaperilor in care se lucreaza.
6.2. Fasiile de covor curatate, vor fi asezate din nou (nelipite) in pozitie de montaj, cu marginile
longitudin ale petrecut e pe o latim e de circa 2cm. Incepand cu ultim a fasie asezata, se apuca unul
din capetele fasiilor si se aseaza peste capatul opus, astfel ca cele doua jum ata ti ale fiecarei fasii
sa se suprapu na, iar spatele covorului va fi la exterior ul fiecarei bucle astfel form at e.
6.3. Pentru lipirea cu Prenadez 300 se va incepe cu fasia de covor de langa peretele cel mai
apropiat de usa de acces in incapere.
6.4. Se va aplica cate un strat adeziv, de catre doi muncitori, conco m it e n t, ata pe juma ta tile fasiilor
de covor intoarse, cat si pe suprafata stratului supor t care a ramas neacoper ita; de- a lungul
tutur or marginilor longitudi nale ale fasiilor de covor, cat si a marginilor innaditurilor se va lasa cate
o zona de cca.5c m latim e, neunsa de adeziv, pentr u a impiedica in aceasta faza lipirea covorului in
dreptul marginilor.
6.5. Adezivul se va aplica in strat subtire (0,200- 0,250 Kg/m p pentru fiecare strat) si cat mai
unifor m ; nu se admit aglom er ari (cuibur i de adeziv).
6.6. La portiunile curbe din dreptul buclelor for mat e de fasiile de covor, pentr u a putea urm ari
curbar ea buclei, adezivul se va aplica cu muchia larga a unei bucati dreptun g hiular e de covor
P.V.C. taiata la dim ensiunile 8x12c m .
6.7. Aplicarea adezivului atat pe stratul suport, cat si pe spatele fasiilor de covor din pvc pe suport
textil se va face cu ajutorul unui spaclu dintat, care se va trage in contact cu suprafata pe care se
aplica adezivul, astfel ca in urm a lui sa ramana numai cantitat ea de adeziv care trece printr e dinti;
spaclu se va tine inclinat fata de directia de intinder e a adezivului, in asa fel ca excesul de adeziv
sa se prelinga pe langa marginea spaclului spre partea inca neunsa cu adeziv.
6.8. Adezivul se va aplica in strat subtire si cat mai unifor m ; nu se admit aglom erar i (cuiburi) de
adeziv.
Cantitatea totala de adeziv va fi de circa 0,700 kg/m p, adica cate circa 0,350kg/ m p, atat pentru
stratul suport, cat si pentr u fasia de covor.
6.9. Circulatia directa pe stratul suport uns cu adeziv este interzisa; ea se va face pe fasiile de
covor gata lipite sau pe petice curate (neunse) de material care se pot aseza pe stratul supor t.
6.10. Lipirea covorului se va face cu 20- 40 minu te de la aplicarea adezivului, inter val de tim p
necesar pentru evapor area excesului de solvant din adeziv, care variaza in functie de tem per at ur a
si gradul de ventilatie a incaperii. O indicatie asupra mom en t ul ui potrivit pentru lipire, se obtine
prin aplicarea degetului uscat pe stratul de adeziv; se considera ca lipirea se poate face num ai
atunci cand degetul nu mai este mur darit, insa se mai sim te o oarecare aderenta.
6.11. Jumatatile de fasii de covor care au fost unse se vor aseza peste suprafetele respective
ale stratului supor t, care si ele au fost unse. Aceasta asezare trebuie sa se faca dintr- o data, exact
pe locul indicat, deoarece deplasarile ulterioar e ale fasiilor de covor nu mai pot fi facute fara a
provoca deterior ari ale adezivului.
6.12. Aceasta asezare a fasiilor de covor prin lipire se va face pe portiuni mici si in mod succesiv
pentru a evita prinderea de aer sub fasia de material. Totodata se va proceda la presarea manuala a
fiecarei fasii in parte; operatia de presare se va face de la mijlocul fasiei de covor catre capetele si din
axul fasiei de covor catre marginile sale.
6.13. In cazul folosirii cutitului de croit, sub portiunea de suprapun er e a fasiilor de covor se vor aseza
niste benzi (straifuri) din acelasi material, cu o latim e de cca.5c m , care vor fi presate cu fata in jos;
aceste benzi au rolul sa impiedice lipirea fasiilor de material in dreptul rostului si sa ajute la taierea
ulterioar a a covorului.
6.14. Dupa lipirea tuturor fasiilor de covor pe fiecare juma ta te de camera, pardoseala se va presa cu
un rulou metalic (cu maner lung) avand greutatea de 25- 30Kg, lungim ea de 40- 50cm si diam et r ul de
12- 15cm; ruloul este imbracat la exterior cu un bandaj elastic din cauciuc moale, avand grosim ea de
1,5- 2cm (pentru lipirea covorului). In lipsa acestui rulou, pardoseala se va presa ca mana prin
inter m e diul unei carpe.
6.15. Eventualele urm e de adeziv ramase pe suprafata covorului se vor indepar ta imediat, dupa
fiecare operatie de lipire, prin frecare cu o carpa aspra si uscata; daca curatirea nu se face imediat,
suprafata covorului va ram ane patata.
6.16. Lipirea fasiilor de covor in cea de- a doua jumata te a incaperii se va face repetan d operatiile
aratate mai sus.
6.17. Dupa mini m u m 24 ore de la lipirea covorului, marginile petrecut e ale fasiilor de covor, ramase
nelipite, se vor taia si lipi.
6.18. Taierea se va face incepand din apropier ea unui perete si se va executa prin trager e, avandu-
se grija ca platban da de ghidar e sa fie per m ane n t in contact cu muchia covorului dinspre pereti, la
care nu ajunge lama cutitului de mai sus, taierea se va face cu ajutor ul cutitului pentr u croit.
6.19. Dupa taiere se vor inlatur a straifurile, se vor ridica (rasfrange) marginile fasiilor, se va curata
bine din nou suprafata stratului supor t si se va aplica adezivul cu pensula, atat pe stratul suport, cat si
pe marginile covorului.
Se va evita introducer ea adezivului pana la linia de intalnire covor- strat supor t pentr u a nu se
produce aglom er ar i de adeziv.
6.20 Cu ajutor ul unor distantier e de lemn se vor mentine rasfrante marginile covorului tim p de 20-
40 minute, necesar evapor arii excesului de solven t, dupa care se vor aplica pe stratul suport si se
vor presa puter nic cu ajutor ul unui dispozitiv special de predare si unei role de circa 20cm lungi m e
sau in lipsa acestor a, cu partea lata a unui ciocan de 500- 1000 gram e.
6.21 Dupa lipirea marginilor covorului la fiecare rost, suprafata pardoselii se va curata de toate
urm ele de adeziv nou aparute.
6.22. Operatia de lipire se va executa de doi muncito ri care apuca fasia de ambele capete si o
aplica cu atentie exact pe locul respectiv, confor m planului de montaj, dintr- o singura data,
deoarece deplasarile ulterioare ale fasiei sunt dificile si se produc defectiuni.

7. Mo n t a r e a perv a z u r i l o r din lem n


Pentru montarea pervazur ilor de lem n se vor aseza de la turnar ea stratului suport, langa perete,
dibluri tronconice de lemn de brad, la distanta de circa 50cm unul de altul, in care se vor fixa
pervazurile in cuie.

8. Finisar e a pard o s el ii
8.1. Suprafata pardoselii din beton sau dale de pvc si a profilelor pervaz din pvc se va curata de
eventualele resturi de adeziv prin frecare cu o carpa aspra si uscata. In cazul adezivului Prenadez 300
petele mai rezistente se vor curata cu diluant Prenadez 300 sau Toluen, prin frecare cu carpa aspra. In
tim pul acestei operatii se vor tine ferestrele deschise.
8.2. In cazul adezivului poliaceta t de vinil, dispersia apoasa (Aracet), petele mai rezistent e se vor
inmuia cu apa circa 30 minute dupa care se vor curata cu o carpa aspra.
8.3. Pentru indepar tar ea prafului se va sterge suprafata pardoselii din covor sau dale din pvc cu o
carpa moale, umeda si bine stoarsa; dupa 15 minu te se va aplica pe suprafata pardoselii din covor sau
dale din pvc un strat subtire si unifor m din ceara pentr u parchet Victoria .. Ceara se va lasa sa se
usuce tim p de circa 60 minute, dupa care cu o alta carpa moale, curata si uscata, se va freca usor
suprafata pardoselii din covor sau dale din pvc cu adeziv poliacetat de vinil, dispersia apoasa (Aracet),
aceasta operatie se va efectua dupa mini m 16 ore de la lipire; curatirea si indepar tar ea prafului cu
carpe se va face numai dupa ce se constata lipsa solventilor inflam abili, intrucat exista pericolul
form arii electricita tii statice si deci posibilitatea initierii unui incendiu sau explozii.
8.4. Pardoseala poate fi data in folosinta imediat dupa lustruir ea covorului, in cazul lipirii cu
Prenadez 300; in cazul lipirii cu poliaceta t de vinil, dispersia apoasa (Aracet), darea in circulatie se
poate face dupa mini m 16 ore de la lipirea covorului.

9. Condi tii teh n ic e de calit a t e


Pe parcursul executar ii lucrarilor se va verifica in mod special urm atoar ele conditii:
1. Covorul trebuie sa fie lipit pe toata suprafa ta, iar la ciocanirea usoara cu un ciocan de zidar sa
prezinte un sunet plin, nu se admit colturi sau margini nelipite sau umflaturi.
2. Fasiile de covor din pvc trebuie sa fie bine alatura te; nu se adm it rosturi mai mari de 0,5 m m
latim e la covor si mai mari de 0,1m m latim e la dale si nici denivelari la rosturi.
3. Suprafata pardoselii trebuie sa fie complet plata si neteda; nu se admit portiuni in relief sau
adancitur i.
4. Suprafata pardoselii trebuie sa fie curata, lustruita; nu se admit pete.
5. Racordurile la pardoseli de alta natura, strapun ger ile obiectelor fixe pe stratul suport et5c trebuie
sa fie bine pasuite la croire.

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

9. FINISAJE DE INTERIO R LA PERETI

GENERAL IT AT I
DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contr act ului de executie, inclusiv docum e n t a ti a de licitatie, au
aplicabilita te in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritat e fata de orice
prevederi ale contract ul ui de executie si docu m e n telo r de licitatie. In cazul unei contradictii evidente
intre prevederile mentionat e aici si contractul de executie sau docu m e n t e de licitatie, antrepr enor ul va
anunta proiectan t ul in scris. Proiectant ul va interpre ta sau decide asem enea proble m e in concordan ta
cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si docum en t e lor de licitatie.

9.1 PLACARI INTERIOAR E PERETI CU PLACI CERA M ICE

CAPITOLUL CUPRINDE
Prezenta docum en t a t ie se refera la conditiile tehnice privind executar ea placarilor interioar e de pereti
cu placi ceram ice, placi cera mice si materiale pentr u montaj.
Se vor aplica standar dele si nor m ativ ele in vigoare.
Prevederile prezent ului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritat e fata de prevederile proiectului
de executie. In cazul unei contradictii intre prezent ul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antrepr e nor ul va anunta beneficiar ul in scris.

DEFINITII
Placile din gresie cera mica sunt elemen te modulare ceram ice cu grosim ea necesara pentr u a asigura
rezistenta placilor la solicitarile din exploatar e.
Prin producator se intelege in acest capitol firm a care fie fabrica placile ceram ice, fie este un
distribuitor major autorizat al acestora.
STAS 233 86 placi de faianta vor avea dimensiunile si culorile diferite conf. tabelelor de
finisaje, desenelor de stereoto m ie si avizului proiectant ul ui.
adezivi confor m tehnologiei de fixare a placajelor livrate de furnizor.
STAS 545/1- 85 ipsos pentr u construc tii
STAS 6476- 61 pigm e n ti naturali
chituri cu com pozitie confor m tehnologiei livrate de furnizor

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR


Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.
Materialele folosite trebuie sa corespun da conditiilor de calitate prevazute in standar dele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.
Placile ceram ice se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului confor m specificatiei
proiectului de executie.
Se va avea in vedere respecter ea desenelor de stereoto m ie dimensiunea asezarea si continuita tea
rosturilor, planeitat ea suprafetelor finisate.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Antrepr enor ul general va inainta spre aprobar e beneficiarului urmatoar ele, confor m capitolului 1.1 si
conditiilor contractuale:
- Date tehnice privind fiecare tip de placi ceram ice si materiale de mont aj.
- Date privind intretiner ea, incluse in instructiunile de intretiner e specificate in capitolul 1.5 "Inchiderea
contractului .
- Desene de fabricatie si mont aj indicand dimensiunile placilor cermice, sectiuni si profile, desenul
rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacen te. Se vor arata detalii de mont aj in toate
situatiile speciale.
- Mostre pentr u alegerea initiala sub for ma mari m ilor standar d ale producator ului aratan d intreaga
gam a de culori, texturi, finisaje si alte caracteristici vizuale pentr u fiecare tip de placa ceram ica
necesar.
- Mostre pentru verificare, de for m e si dim ensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din
fiecare tip de placa ceram ica necesar, aratand intreaga gam a de culori, texturi, finisaje si variatiile
referitoar e la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrar ea ter m inat a. Mostrele vor fi din
acelasi material ca lucrarea finala.

ASIGURAREA CALITATII
Produca tor ul va fi o fir ma experi m e n ta t a in furnizarea de produse similare celor indicate in acest
proiect, cu referinte de realizari in exploatar e si capabila sa asigure intreaga cantita te necesara din
acelasi lot de productie si calitate.
Montator ul va fi o firm a experi m en t a t a, care utilizeaza numai personal calificat in montar ea placilor
ceram ice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producator ul placilor ceram ice.
Se va livra material produs de un singur produca tor pentru fiecare tip de placa ceram ica.
Inainte de monta rea placilor ceram ice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de
placa ceram ica specificat, pentr u a se verifica alegerea facuta pe mostre si a dem onstr a efectele
estetice, precu m si calitatile materialului si executiei.
Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si mari m ile indicate de proiectan t ul general.
Proiectant ul general va fi anuntat cu o sapta m a n a inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor.
Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectan tul ui general.
Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timp ul executiei ca standar d pentr u aprecierea
lucrarii finale.
Daca se cere, se vor dem ola mostrele scara 1:1 si se vor indepar ta de pe santier.
Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzato ar e in mom en t u l receptiei preliminar e, pot deveni
parte a lucrarii ter minat e.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


Inainte de livrarea fiecarui tip de placi ceramice, constr uc tor ul va prezent a certificate in trei
exem plar e, care sa ateste com pozitia fizica si chimica a placilor, calitatea in confor m i ta te cu aceste
specificatii.
Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, eticheta te clar cu identificar ea of producator ului
si num ar ul lotului. Materialele vor fi depozitate intr- o zona protejata de inte m pe r ii, umezeala,
mur darir e, tem per a tu r i extre m e si umiditat e. Placile ceram ice vor fi depozitate in cutiile in care au fost
livrate.
Pentru cerinte speciale de livrare, depozitar e si manipular e se vor respecta instructiu nile si
recom a nd a rile producator ului.

CONDITIILE PROIECTULUI
Se va mentine tem per a tu r a mini m a ambient ala de 10 0 C pe tot tim pul montajului si 7 zile dupa
ter m inar e, daca nu se cer tem per at u r i mai inalte prin recom an da rile producator ul ui..
Se vor ventila spatiile de lucru, confor m necesitatilor.

COORDONARE SI PROGRAMARE
Se va coordona montarea placilor ceramic e cu celelalte lucrari pentru a reduce
posibilita tea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa.

GARANTII
Se vor transm i te garantii scrise ale antreprenor ului, monta tor ului si produca tor ului, prin care se
angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca placile ceram ice care cedeaza ca material sau executie in
perioada de garantie specificata. Aceasta garantie este suplim en t ar a fata de alte drepturi si garantii pe
care beneficiar ul le are prin prevederile docum en te lor contractu ale.
Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminar e.

MATERIALE DE REZERVA
Se vor livra beneficiar ului materiale de rezerva. Se vor livra placi intregi identice cu cele monta te, intr-
o cantitat e egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceram ica montat, ambalat pentru depozitar e si
identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continut ul.

MATERIALE
PLACI CERAMICE, GENERALITATI
Se vor respecta standar dele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.
Se vor prevedea placi ceram ice fara crapaturi, mar gini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea
indicata; placile vor fi dintr- un singur lot de productie pentr u fiecare tip, varietate, culoare si calitate de
placa ceramica specificata; placile vor avea urmatoar ele caracteristici:
Placi cera mice: TCA A137.1 dupa cum urm eaza:

Coeficient absorbtie de umiditate 10


Dimensiune si form a confor m proiect de executie
Muchii drepte , unghi de 90
Finisarea suprafetei vizibile selectata de arhitect
Culoare selectata de architect
Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa mai mari de 1,61 m m diam e tr u, ingrosari ale glazurei
sau zone insuficient glazur ate, aspect de ingheta t sau cristalin, zone aspre, fisuri in glazura.
Asezarea placilor va fi confor m desenelor de stereoto m i e din proiectul de executie.
Se vor respecta mostrele aprobate de proiectant ul gener al pentr u culoarea placilor, textur a si alte
caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceram ica specificat.
Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la
ter m inologia standar d a producator ului.

MATERIALE DE MONTAJ SI ACCESORII


Montajul se va realiza in sistem umed fara rosturi cu adezivi speciali confor m indicatiilor producator ul ui si
cu chituri siliconice in spatiile umede.
CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE - FABRICARE
Abaterea maxi m a de planeita te va fi de 1 m m.
Abaterea maxi m a dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 m m.

EXECUT IE
EXAMINARE
Se va exam ina starea stratului suport pe care se va monta placajul din placi cera mice. Nu se va incepe
lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.
Placarile din placi ceram ice se pot aplica pe peretii din zidarie, peretii din gips- carton si pe peretii de
beton monolit turnat in cofraje metalice.

PREGATIRE
Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faianta se vor executa celelalte lucrari de finisaj:
- Montarea tocurilor de la ferestre si usi, in afara pervazelor care se vor executa dupa
executar ea placajului;
- Tencuierea tavanelor si a suprafe telor care nu se placheza;
- Montarea conduct elor sanitare, electrice, ingropat e sub placaj.
- Montarea diblurilor sau dispozitiv elor pentr u fixarea obiectelor sanitare;
- Executarea pardoselilor cu placi de gresie;
- Inainte de inceperea lucrarilor se vor face probe pentru conductele de scurgere si
alim en tar e ale obiectelor sanitare;
- Dupa efectuar ea probelor instalatiilor se vor executa lucrarile de mascare a sliturilor
verticale si orizontale;
- Se protejeaza pardoseala.
Pregatir ea suprafetelor
- Se inspecteaza suprafetele ce ur meaza a fi placate si se vor rectifica eventualele
neregularitati.
- Suprafetele pe care se aplica placajul ceram ic trebuie sa fie uscate;
- Trebuie indepar ta te eventualele pete de grasim e.
- Abaterile admisibile de planeita te trebuie sa fie cuprinse intre 3 m m la metr u pe
verticala si 2 m m la metr u pe orizontala.
- Eventualele neregularitati locale nu trebuie sa depasesca 10 m m (adancituri sau
umflatur i).
- In cazul existent ei unei astfel de abateri se vor rectifica prin com pletar e cu mor tar
sau chit.
- Se va realiza adanci m ea rosturilor de la zidarie pana la 10 m m adancim e;
- Pe suprafetele de beton , (stalpi, diafrag m e) se va aplica un sprit pentr u obtinerea
unei mai bune rugozitati necesare aderarii mor tar ului de grund.
Zonele de mont aj vor fi iluminate cu sistem ul de ilumina t per m a nen t al cladirii; nu se accepta utilizarea
exclusiva a iluminatu lui tem por ar.

MONTARE, GENERALITATI
Nu se vor executa placaje in zone unde tem pe ra t u r a este sub 10 grade C.
Se va evita taierea placilor mai mici de 1/2.
Se vor poliza marginile placilor taiate cu piatra de carborund (Nu se vor aplica placi nefinisate
coresunzator, cu margini crapate sau zim tate).
TOLERANTE DE MONTAJ
Asezarea placilor se va face cu rosturi in continuar e pe verticala cat si pe orizontala de 2 m m.
Abaterile admisibile pentr u suprafet e finisate vor fi + 0,3 m m fata de dreptar ul de 2 m lungi m e.

EXECUTIA PLACARII PROPRIU- ZISE


Suprafata grunduita se va zgaria pentru a obtine aderen ta necesara fixarii placajului.
Se verifica planeitatea suprafetei grunduite cu dreptar ul de 2 m. Abateri limita 3 m m .
Se executa trasarea atat pe orizontala cat si pe verticala ;
Se aseaza pe cant un dreptar (2m lungim e si cu inalti m e egala cu plinta 10- 15 cm) si va rezem a pe 2
repere alatur ate care sa fie de- a lungul aceluiasi perete; orizontalitat ea va fi verificata cu nivele cu bula
de aer.
Verticalitatea se obtine cu ajutorul unor repere verticale, alcatuite din placi fixate provizoriu la cca. 1 m
distanta intre ele, in imediata vecinat ate a suprafetei care se placheaza.
Firul cu plum b lasat la fata reperelor trebuie sa reprezinte linia suprafetelor placajului cera mic, care
urm eaza sa fie executat e.
Asezarea placilor se va face in randuri orizontale, confor m detaliilor de stereoto m i e din proiectul de
executie.
Racordar ea cu pardoseala se face in unghi drept avand grija ca pe linia de racordare sa se execute o
etansare satisfacatoa re astfel ca apa sa nu se poata infiltra.
Montarea placilor se face prin aplicarea de dosul fiecarei placi a adezivului, apoi se fixeaza placa pe
perete prin pozare cu mana. Placile trebuie sa fie fixate pe perete cu striurile de pe dos orizontale. Partea
de sus a placajului se va ter m ina confor m detaliilor de stereoto m i e din proiect ul de executie.
La placarea suprafetelor orizontale cu placi ceram ice (glafuri, etc.) se va prevedea o panta de 1% spre
interior.
Dupa 5- 6 ore de la montar e, rosturile de adeziv de pe suprafata placajului se vor curata prin frecare cu o
carpa umeda. Eventualele pete de grasim e se vor spala cu solventi si apoi cu apa.
Umpler ea rosturilor verticale si orizontale se vor face cu chit siliconic a carui culoare va fi confor m
indicatiilor proiectant ului, folosindu- se o pensula cu peri moi si cu spaclu din material plastic. Aceasta
operatie se va executa la cateva ore de la ter m inar ea executarii placajului.
Dupa 1 ora de la rostuire se va sterge suprafata placajului cu o carpa umezita in apa.

REGLAJ SI CURATARE
Se vor indepar ta si inlocui materialele sparte, ciobite, patate sau deteriorate in orice mod sau care nu
sunt identice cu placile adiacente.
Se vor furniza piese noi, potrivite, montat e confor m specificatiilor si intr- un mod care sa nu lase urm e
de inlocuire.
Dupa montaj, se vor curata placile cera mice; se vor utiliza num ai procedur ile reco ma nd a t e de
producator ul placilor pentru utilizarea indicata.
Chitul va fi aplicat pe placile curatate, confor m instructiu nilor producator ului chitului.

PROTEJARE
Spatiile in care s-au execut at placajele ceramice vor fi inchise si nu se va umbla la ele pana ce lucarea
nu este perfect uscata. Se va proteja placajul de deteriorar i pana la receptia lucrarilor. In timp ul
sezonului calduros, suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi din panza de sac in fasii sau foi
astfel incat suprafata placilor ceram ice sa nu fie patata sau deterior ata.
Inaintea inspectiei pentru receptia preliminar a, se va indepar ta acoperirea si se va curata suprafata,
num ai prin procedeele si materialele recom an d at e de produca tor ul placilor cera mice.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptar ul de 2 m. Golul de sub dreptar va fi max. 3 m m indiferen t
in ce directie. Nu se admit diferent e de nuanta la culorile placilor.
Se considera defectiuni ce necesita remedier ea partiala sau totala :
pozitionar ea defectoasa a placilor cu abateri fata de verticala si orizontala;
nerespectar ea continuita tii rosturilor pe verticala si orizontala;
aplicarea la muchie a unor placi de cam p nu a celor speciale, cu muchiile glazura te sau
rotunjite;
nivelul finisajului nu este confor m cu cel indicat in proiect;
deteriorarea placajului rezulta din protejarea necorespunzato ar e a lucrarilor (fisuri si
desprinderi ale placilor)
nu se respecta prevede rile din prezentele specificatii;
nu se respecta geom et r ia prevazuta la proiect (grosi mi, trasaje, etc.);
nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;
nu s-a respectat alcatuir ea aprobata;
nu s-au executat lucrarile in confor m i ta t e cu panoul- mostra.
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploar ea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc

executa te, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta com plet

confor m specificatiilor.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE


La realizarea lucrarilor se va respecta docu m e n t a ti a tehnica de executie, precu m si prezentele
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa ter minar ea lor,
privind cele spuse mai sus.

9.2 PLAFO N FALS DIN RIGIPS

CAPITOLUL CUPRINDE
Prezenta docum en t a t ie se refera la conditiile tehnice privind executar ea plafoanelor false interioar e la
tavane si materiale pentru executie.
Se vor aplica standar dele si nor m ativ ele in vigoare.
Prevederile prezent ului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritat e fata de prevederile proiectului
de executie. In cazul unei contradictii intre prezent ul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antrepr e nor ul va anunta beneficiar ul in scris.

DEFINITII
Tavanele suspendate placate uscat fara imbinar i vizibile trebuie facute din placare cu placi de gips
carton continue sau placare uscata specifica, rezistenta la foc sprijinita pe un siste m din sina metalica
agrem e n t a ta (siste m Knauf, Rigips sau similar aprobate) , care in majoritate a cazurilor este
suspendat de intradosul unei placi din beton. Imbinarile intre diferite panouri trebuie chituite. Un
num ar suficient de chepengu ri trebuie asigurat, pentru a avea acces la spatial dintre tavane.
In cazul tavanelor cu clasa de com bustie specifica (F30), trebuie folosite panouri PROMAT sau similar
aprobate. In acest caz, corpurile de iluminat si alte elemen t e integrat e in tavan trebuie protejate in
canale inchise confor m specificatiilor Producator ului de tavan. Prin producator se intelege in acest
capitol firm a care fie fabrica plafoanele, fie este un distribuitor major autorizat al acesteia.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR


Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.
Materialele folosite trebuie sa corespun da conditiilor de calitate prevazute in standar dele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.
Plafoanele se vor livra si monta in cantita tile cerute de functiunea spatiului confor m specificatiei
proiectului de executie.
Se va avea in vedere respectar ea indicatiilor privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest tip de
finisaj si planeitatea suprafetelor finisate.

ASIGURAREA CALITATII
Produca tor ul va fi o fir ma experi m e n ta t a in furnizarea de produse similare celor indicate in acest
proiect, cu referinte de realizari in exploatar e si capabila sa asigure intreaga cantita te necesara din
acelasi lot de productie si calitate.
Executan t ul va fi o firm a experi m e n t a t a, care utilizeaza numai personal calificat in executia unor
lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producator ul plafoanelor.
Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si mari m ile indicate de proiectan t ul general.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE, CONDITIILE PROIECTULUI, COORDONARE SI PROGRAMARE,


GARANTII
- Idem cap.anterior
MATERIALE

Principalele materiale folosite sunt:

- Placi standar d din gips carton cu grosim e a de 12,5 - 15 mm ;

Structur a supor t a tavanului este facuta din:


o Profilele supor t prim ar e UW si CW din tabla zincata de 0,6 m m grosim e;
o Profile- U care asigura suportul la imbinarea tavan ului si peretelui;
o Profile din tabla zincata pentru structur a;
o Profile perim e tr ale;
o Sistem e de suspendar e;
o Elem ent e de fixare si consolidare: ancore, cleme, tije, etc.
- Fiting- uri metalice:
o Suruburi si piulite cu filet;
o Piese de legatur a la intersectia profilelor;
o Piese de legatur a intre profile;
o Console universale.
EXECUT IE
EXAMINARE
Se va exam ina starea stratului suport pe care se va executa la plafoane cu tavane false. Nu se va
incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoar e.

EXECUTIE, GENERALITATI
Etapele lucrarii:
- Montarea structur ii metalice;
- Realizarea instalatiilor;
- Montarea Plcilor de gips carton;
- Montarea tuturor celorlalte elemen te, de catre celelalte specialitati;
- Finisarea suprafetelor.

Montarea structur ii metalice suspenda te:


Ca prim pas structur a metalica de rezistenta trebuie sa fie term inata.
Urmeaza montajul profilelor principale prin prinder ea acestora cu tije si tiranti (cum ar fi Consola
Universala Knauf sau similar aprobate) care se suspenda de structur a existen ta. Dupa aceasta se
monteaza profilele secundar e, si se fixeaza cu piese speciale la fiecare intersectie.
Profilele perim e tr ale reprezinta suportul pentr u imbinarea tavanului cu peretele, sau pentr u inchiderile
verticale intre tavane la diferite inalti m i de suspendare.
Executia instalatiilor (de catre celelalte specialitati):
Lucrari electrice: Cablare, pat de cabluri etc.
Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru ter mice, ventilatii si aer conditionat;
Conducte sanitare: alimenta r e cu apa, apa pentru hidrant, canalizar e etc.
Montarea placilor de gips carton:
La fel ca la pereti. Trebuie prevazut un numar suficien t de chepengur i pentr u a perm ite accesul
personalului pentr u intretiner e la spatiual dintre tavane.
Montarea tuturor elem en telo r de instalatie (de catre celelalte specialitati):
Electrice: Corpuri de iluminat, detectoare de fum, difuzoare, indicatoar e luminoase pentru iesirirele de
urgenta etc.;
Mecanice: difuzor de aer, admisii de aer etc.;
Finisarea suprafetelor:
Se face ca la pereti: gletuire a imbinarilor, vopsire etc.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


La ter m inar ea lucrarilor se verifica:
verticalitat ea orizontalitat ea si planeitatea peretilor executati;
daca tavanele false au acelasi nivel, nu se accepta diferente de nivel vizibile la imbinarile tavanelor
false;
daca s-au intoc m i t Procesele verbale de lucrari ascunse si de receptie calitativa;
daca peretii/tav anele realizate indeplinesc cerintele proiectului;
REGULI SI METODE DE VERIFICARE
La realizarea lucrarilor se va respecta docu m e n t a ti a tehnica de executie, precu m si prezentele
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa ter minar ea lor,
privind cele spuse mai sus.

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

CAIET DE SARCINI
pen t r u finisaj e special e

CAP.I. PARDOSEL I

1. GRESIE PORTELA N A T A
Se va folosi gresie portelana ta din import de 8 m m grosime, cu muchiile bizotate de 300 x 300m m .
Se va monta pe sapa, cu distantieri de 3m m grosim e, cu adeziv CERESIT.
Plintele se vor executa din placi taiate la 1/3, cu fixarea unui profil semirotu n d la partea
superioara,din material plastic, la culoarea placii de gresie. Rosturile plintelor vor fi fug pe fug cu
paroseala.
Chitul de matare pentru rosturi va avea culoarea ce se va stabili de catre proiectan t.
In pretul articolului de pardoseala- gresie, se va calcula: gresia, adezivul, profilele de plinta,
plintele, distantierii, chiturile de rostuire, transpor t ul si manoper a de montar e.

2. PLACILE DIN GRANIT


Se va folosi granit cu urm atoar ele caracteristici :
- tip Fiam a t t o si tp Lucios, in confor m i ta t e cu legendele din planuri;
- pentru pardoseli, placile vor avea 20m m grosim e si pentru trepte- 30m m ;
- placile vor fi lustruite, nu se vor executa rosturi; se vor mont a pe sapa existen ta cu adeziv
CERESIT;
- plintele se vor executa de 10cm inalti m e avand muchie semirotun d a la marginea superioar a.

3. PARDOSEL I DIN P.V.C. DE TRAFIC INTEN S tip TARKET T SOM M E R


Se va executa pe o sapa din mortar M100T de 3 cm grosime si pe o sapa autonivelatoar e tip
HENKEL THOMSIT DH + amorsa sapa HENKEL THOMSIT R 777 si adeziv HENKEL THOMSIT UK 4000.
Imbinarile se vor executa prin cordon sudura diam e tr u 4m m .

4. PAROSEL I DIN PARCHET


Se va folosi parchet laminat de trafic intens de fag.
Montarea se va face pe o sapa din mortar M100T de 3cm grosim e, si pe sapa autonivela toar e si pe
folie suport.
Pe contur ul salilor se vor monta pervazuri din lem n masiv.
Parchetul laminat se va mont a in birouri.

5. Intre spatiile cu pardoseli diferite, in pragurile usilor se vor monta profile din
alama de separare a pardoselilor.
CAP.II. TENCUIELI PLACAJE

1. TENCUIELI cu mor tar var- ciment M10 T in grosime medie de 2cm la pereti; la muchiile iesite
se vor monta profile metalice de muchie.
2. Idem la TAVA NE .
3. GLETURILE de tip SUPERGLET se vor aplica pe tencuieli acolo unde se dau finisaje lavabile
sau cu KENITEX; de aseme nea, gletul la tavane se va da oar in casele de scari; in spatiile cu
palfoane false nu se va aplica glet.
4. PLACAJE cu FAIANT A
Placile de dimensiuni de 300 x 200 m m sa aiba aceeasi dimensiune pe latura lunga cu placile de
pardoseala.
Placile vor fi din import, gazurate si colorate.
Montarea se va face cu distantieri, realizandu- se fug pe fug cu pardoselile.
Se va monta pe tencuiala data cu adeziv CERESIT.
Se vor chitui cu chit de rostuire la culoare.
Culorile vor fi stabilite e proiectant.
La muchiile iesite si intrate se vor monta profile din PVC la culoare cu faianta.

5. ZUGRA VEL I
Se vor executa zugraveli interioar e lavabile, de culoare alba, de doua tipuri : lise si relief .
Se vor aplica dupa tehnologia proprie a produca tor ului.

6. FINISAJE tip KENITEX


Se vor executa dupa tehnologie proprie cu pistol de aer compri m a t .
Se va folosi KENITEX colorat confor m indicatiilor proiectan tului.

CAP.III . PERETI RIGIPS

1. PERETI DESPART I T O R I
Se monteaza pe profile metalice, cu izolatie fonica cu fibre miner ale in confor m i ta t e cu tehnologia
producato r ului.
Grosim ea profilului va fi de 105m m .
Materiale folosite :
- placi RIGIPS 15m m grosim e;
- profile de ghidaj pereti;
- banda de etansare;
- dibluri si suruburi;
- profile CW pentru pereti;
- fonoizolatie;
- suruburi autofileta nt e;
- pasta de imbinare rosturi SUPER;
- banda de armar e din fibra de sticla.

2. PERETI din RIGIPS rezis t e n t i la um e z e a l a


Se vor executa la ghenele de instalatii sanitar e cu placi de 12,5m m confor m nor m elor austriece
B3410/din 18180 rezistente la umezeala.
Idem pentru grupuri sanitare cu grosim e de 15m m .
CAP.IV. PLAFO AN E FALSE

1. PLAFOA N E din rigips nor m a l e


Se vor monta plafoane suspendate cu structur a metalica, cu prinder e pe plansee din beton armat
la interaxe de 900/1000 m m .
Materiale folosite :
- placi rigips RB 12,5m m grosim e;
- profile de plafoane;
- piese de suspendar e;
- dibluri si suruburi;
- elem en te de incrucisare si imbinare rapida;
- banda de etansare;
- suruburi autofiletan te;
- pasta de imbinar e rosturi SUPER;
- banda de arm are.
2. PLAFOA N E IZOLA N T E ACUST ICE GYPT O N E - se vor monta la cererea beneficiarului
- placi GYPTO N E de 600 x 600m m de tip QUATRO No 20;
- for ma muchiilor E;
- accesorii folosite idem rigips nor m al.
3. PLAFOA N E FALSE TIP KNAU F F NOR M AL
- placi tip MINERAL de 15m m grosim e;
- structura metalica de montaj cu tije reglabile;
- sistem ul de montar e tip VT cu benzile metalice ingropate;
- accesorii confor m tehnologie KNAUFF;
- textur a placii se va alege de catre proiectan t.
4. PLAFOA N E FALSE TIP KN AU F F m et a l perf o r a t
Placile se vor folosi la grupurile sanitar e.
Se vor monta la cererea beneficiar ului; in caz contrar, se vor folosi lamele din aluminiu.

CAP.V. SISTE M E DE PLACAJE VENT IL AT E DE FATADE EURO FOX


Fatada ventila ta
Materiale utilizate :
- profile standar d;
- console FOXI;
- dibluri;
- saibe fixe;
- organe de asam blar e;
- minidiblu ri;
- elem en te de prinder e specifice (clem e, agrafe, elem ent e UNI etc.)

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

10.T A M P L A R I I

GENERAL IT AT I
DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv docum entatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
prevederi ale contractului de executie si documen telor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre
prevederile mentionate aici si contractul de executie sau docum en te de licitatie, antreprenorul va anunta
proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea problem e in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

CAPITOLUL CUPRINDE
Specificatii tehnice necesare pentr u tam plar ii exterioar e si interioar e, accesorii pentr u tam plarii
confor m indicatiilor din proiectul de executie.
In cazul in care din regle m e n t ar ile urma toar e rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in
descrierea lucrarilor sau nu sunt mentiona te in nor ma tivele si standar dele respective ele vor fi
clasificate drept prestatii suplim en t ar e si vor intra in calculul pretului ofertei.

DEFINITII
Terminologie pentr u tam plarii si accesorii confor m :
Legea 10/199 5 Calitatea in constructii
STAS466- 79 Usi din lemn pentru constr uc tii civile, sectiuni.
STAS799- 73 Ferestre si usi din lemn.Conditii tehnice generale de calitate.
STAS 9322- 73 Tamplarie pentr u constr uctii civile si industriale. Terminologie.
STAS 4670- 74 Modularea constructiilor. Goluri pentr u usile si ferestrele
cladirilor de locuit si social- cultur ale.
STAS 1637- 73 Usi si ferestre. Denu m ir ea conventionala a fetei usilor si ferestrelor, a sensului de
rotatie pentr u inchider ea lor si notarea lor simbolica.
Tocurile metalice la usile interioare vor fi confor m NI de productie.
Norm ative: C 185- 78; C186- 79; C 199- 79;C 47- 86.
STAS 1587- 88 Balam ale semiingro pa te pentru usa.
STAS 1548- 86 Cremoane pentr u usi si ferestre.
STAS 2419- 88 Manere, silduri si rozete obisnuite pentr u ferestr e si usi.
STAS 3778- 87 Zavoare aplicate pentr u ferestre.
STAS 2676- 67 Zavoare pentr u usi cu doua sau mai multe canaturi
STAS 1547- 86 Balam ale ingropate pentru ferestre si usi.
pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in
acest capitol sau in standar de.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR


Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Antrepr enor ul va inainta beneficiar ului spre aprobare urm atoar ele, confor m docum en t e lor contractuale
si capitolului 1.1:
-Date tehnice pentru fiecare tip de tam plarie specificat.
-Se vor include desene de fabricatie aratand alcatuirea tam plariei (planuri, elevatii, sectiuni, ancoraje
si contravan t uir i, etc).
-Certificari ale materialelor, semnat e de producator ul materialelor, care sa certifice ca acestea
corespund cu cerintele specificate si agrem e n t e tehnice pe plan local.

ASIGURAREA CALITATII
Materialele si accesoriile necesare fiecarui tip de tam plarie se vor procura de la un singur produca to r.
Antrepr enor ul va prezenta proiectan t ului spre aprobare cate o mostra pentr u fiecare tip de tam plarie
cu toate accesoriile, feronerie, elemen te de fixare, materiale de etansare, etc.
REZISTENTA LA FOC
Subansa m bl ur ile din care fac parte elemen t ele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoar e de incercari acceptat e de autorita tile cu jurisdictie in dom eniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazu te atat de regle m e n t a rile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


Se vor asigura pentru toate tipurile tam plarie cantita tile com plete de la un singur producator. Se va
procura o cantita te suficienta pentru fiecare tip de tam plarie specificat astfel incat sa se per mita
executar ea lucrarilor fara aprovizionari suplim en t ar e ulterioare.
Materialele se vor livra in ambalajele de origine, container e sau pachete purtan d marca si identificar ea
producator ului sau furnizor ului.
Tamplaria se va livra incheiata, finisata pregatita pentr u montaj. La usi si ferestre, foile se livreaza
impreu na cu tocurile respectiv e, predandu- se separat numai maner ele, sildurile si cheile, livrate in
ambalajul original.
Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul original pentr u a nu se deterior a.
Piesele de feronierie se vor livra in seturi, pentr u o mai usoara evidentier e la montajul pe tam plar ie.
Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executata (balam ale, cremoa ne, foarfeci, olivere si
zavoare).Se vor monta ulterior drugar ele si sildurile la usile interioare.
Transpor tul se face cu mijloace de transpor t acoperite.
In mijlocul de transpor t, tam plaria va fi asezata pe supor ti, sipci care sa le fereasca de contactul cu apa
care s- ar scurge de pe prelate sau ambalaje.
Dupa incarcare se va asigura stabilitat ea prin consolidar e cu sipci si tam poan e asezate intre acestea si
peretii vehiculelor.
Depozitarea se va face in incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vant si degradari prin
lovire si in conditiile cerute de produca to r.

CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentr u montajul tam plariei confor m norm elor si
nor ma tivelor in vigoare si recom an d ar ilor producator ul ui.

COORDONARE SI PROGRAMARE
Se va coordona montajul tam plariei cu celelalte lucrari pentr u a reduce posibilita te a deteriorarii si
mur daririi in perioada de executie ramasa.
GARANTII
Se vor transm i te garantii scrise ale antreprenor ului, executan t ul ui si producator ul ui, prin care se
angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deterior ate ca material sau executie in perioada de
garantie specificata de 5 ani. Aceasta garantie este suplim en t ar a fata de alte drepturi si garantii pe
care beneficiar ul le are prin prevederile docum en te lor contractu ale.
Atat profilele cat si toate sistem ele de garnituri sunt garantat e pe toata durata de viata a constr uctiei;

10. 1 TAM PL A RI I DE EXTERIO R

MATERIALE
Tamplarie din PVC si geam ter m op an, confor m tablourilor de tam plar ie.

CERINTE DE CALITATE
Grosim ea profilului este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la
incarcarile date de vint, miscarea seismica a structurii de rezisten ta a constructiei, variatiilor de
tem per at u r e si dilatar e si altor incarcari date de conditiile nor m ale de exploatar e ale cladirii.
Tamplaria din PVC / aluminiu va fi verificata la seism sa fie apta si in zone de grad IX.
Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnitur i elastice ce per mi t preluarea eforturilor
bidim ensionale. Tamplaria din PVC / aluminiu sa ofere timpi mini mi de rezistent a la foc confor m
nor melor si nor m ativ elor in vigoare.
Posibilitati multiple de deschidere pe orizontala si/sau pe verticala, culisare confor m tablourilor de
tam plarie;
Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exterior ul constr uc tiei;
Se va prevedea sort de butil la partea inferioara a tam plariei exterioar e impotriva infiltratiilor.

EXECUTIE
EXAMINARE
Ofertantul va executa releveul golurilor, inainte de a face proiectul de executie a tam plariei.
Montarea se face in goluri finisate.
Se va face:
- verificar ea calitatii lucrarilor execu tat e anterior si care pot influenta opratiunile de montaj a
tam plariei

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Se va face trasarea si verificarea axelor de montaj a tam plariei, functie de eleme nte le de prinder e
existente sau pentr u pozitionar ea acestor a.
Etansarea rostului intre toc si perete se va face cu spum e poliureta nice.
Montajul tamplariei si accesoriilor acesteia se va executa confor m recom an d ar ilor producator ului
tam plariei si in acord cu reglem e n t a rile in vigoare si proiectul de executie.
Se va avea in vedere imbinar ea corecta si estetica cu partile de constructie adiacent e.

REGLAJ, CURATARE SI PROTEJARE


Se vor regla, ajusta si verifica toate partile mobile ale tam plariei confor m instructiunilor scrise ale
producator ului.
Se va indepar ta excesul de spum a poliuret anica si alte mater iale reziduale.
Se va proteja tam plaria pe parcursul executarii altor lucrari de finisaj pana la receptia finala cu folii de
polietilena astfel incat sa nu se murdar easca sau sa se deterior eze. Se va pastra pe cat posibil folia de
protectie originara.

MANUAL DE INTRETINERE
Producatorul tamplariei va preda beneficiarului 2 copii comple t e ale manualului de
intretin ere a tamplariei care sa contina: descrierea materialelor, dispozitivelor si
procedurilor ce trebuie urmarite pentru curatarea si intretine re a tamplariei. Vor fi
descrise toate materialele ce intra in comp one n t a tamplariei tipul de esenta
lemnoasa, materiale de finisaj, garnitu ri de etansare si alte compo ne n t e import an t e.
Alte lucrari
Ferestrele vor fi prevazute cu glafuri exterioare din piatra naturala de acelasi tip cu cea folosita pentru
exterior si glafuri interioar e din lemn de aceeasi esenta si culoare cu cea a parchet ului.

10. 2 TAM PL A RI I DE INTERIOR

TAM PL A RII DIN LEM N


MATERIALE
Usile de lemn executate conf. STAS 466- 78 astfel :
Tocuri din lemn vopsite alb pentru usile melam ina t e de culoare alba.
Foi de usi celulare dublu placate cu mela m ina alba sau furnir natur finisate cu lac incolor confor m
tabloului de tam plarie.
Tipul de furnir si culoarea se vor alege de comu n accord cu proiectan tul.

CERINTE DE CALITATE
Tocurile de usi pot fi livrate montat e, constituind un ansam bl u cu foaie de usa sau pot fi neasa m bla te
si livrate separat de foile de usa. In ambele cazuri, tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriile
necesare pentru actionare, manevrar e si blocare, avand asigur ata interschi m b a bilitat ea tocurilor si a
foilor de usi dupa montar ea in construc tii.
Ramele foilor de usi se vor realiza din lemn bine uscat sau chiar uscat la cald, confor m necesitatilor.
Umiditate a lemnului se va incadra la intervalul 12- 15% usi.
Feroneria, inclusiv balam alele vor fi produse si livrate de catre firm e specializate.
Etansarea intre toc si zidarie se va face cu spum a poliuretanica.Tocurile usilor vor fi din lemn cu prindere
confor m recom a nd ar ilor producator ului.
Abateri admisibile
Abateri de la grosim ea specificata la plansa :
- pana la si inclusiv 50 m m grosime + 0,4 m m ;
- pana la si inclusiv 200 m m grosim e + 0,5 m m;
Abateri de la planeita te (deviatia unui colt fata de planul for mat cu celelalte 3):
- pentru elemen te pana la 1,5 m lungi m e - max. 1,5 cm;
- pentru elemen te peste 1,5 m lungi m e :- 1% din lungim e;
Abateri fata de dimensiunile specificate in planse:
- pentru toc: dinm ensiune totala + 3m m ;
- golul la interior ul tocului : + 2m m ;
alte elemen te + 1m m .

EXECUTIE
EXAMINARE
Ofertantul va executa releveul golurilor, inainte de a face proiectul de executie a tam plariei.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Confor m specificatiilor tehnice ale producator ului.
Montarea tocurilor usilor se va executa dupa turnarea sapei pardoselilor.
Montarea foilor de usa se va face numai dupa ter m inar ea executarii lucrarilor cu proces tehnologic umed
(tencuieli interioar e, placajul de faianta, spacluirea peretilor ce se tencuiesc).
Toate tocurile pentr u usile interioar e se vor fixa confor m recom a nd a r ilor producator ului
Pozitionarea corecta a tocului se verifica cu nivelm et r ul si cu firul cu plum b.
Inaintea mont arii tocurilor se vor face urm atoar ele operatiuni :
- verificarea calitatii lucrarilor executat e anterior si care pot influenta opratiunile de montaj a
tam plariei;
- trasarea si verificarea axelor de montaj a tam plariei, functie de elemen tele de prindere
existente sau pentr u pozitionar ea acestor a.
Etansarea rostului intre toc si perete se va face cu spum e poliureta nice.
Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior :pardoseli, tencuieli, placaje si lacuirea / vopsirea
tocului, se monteaza foile de usa.
Inaintea efectuarii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor de lemn, facandu- se slefuiri si
ajustari de la caz la caz.

REGLAJ, CURATARE SI PROTEJARE


Se vor regla, ajusta si verifica toate partile mobile ale tam plariei confor m instructiunilor scrise ale
producator ului.
Se va indepar ta excesul de spum a poliuret anica si alte mater iale reziduale.
Se va proteja tam plaria pe parcursul executarii altor lucrari de finisaj pana la receptia finala cu folii pvc
astfel incat sa nu se mur dar easca sau sa se deterior eze.

VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI


Urmato ar ele defecte se consider a minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare, la cererea
proiectan tul ui pe cheltuielile constructor ului.
- usile se inchid si se deschid cu greutate.
- defecte de montaj al feroneriei.
- etansari si chituiri neregulate.
Defecte majore se considera urma toar ele :
- Foaia de usa nu corespunde cu dimensiuni, cu tocul, rostul intre toc si foaia de usa
nefiind confor m cu detaliile din tabloul de tam plarie.
- Foaia de usa are tendinta de a se deschide sau inchide din cauza abaterii tocului de la
verticala sau fixarii defectu oase a bala m alelor.
Tocul nu este fixat pe elemen tele de structur a.

MANUAL DE INTRETINERE
Producator ul tam plariei va preda beneficiarului 2 copii complete ale manualului de
intretiner e a tam plariei care sa contina: descrierea materialelor, dispozitivelor si proced urilor ce
trebuie urmarite pentr u curatar ea si intretiner ea tam plariei. Vor fi descrise toate materialele ce intra in
componen t a tam plariei si accesoriile necesare functionarii in conditii nor m ale de exploatar e.

10. 3 FERO NERIE

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii pentr u feronerie la tam plarie interioara si exterioara.

INLOCUIRI SI PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Cererile de inlocuir e trebuie facute in scris cu 10 zile inainte pentr u a putea fi analizate de proiectant.
Daca se propu ne o inlocuire, se vor prezenta impre una datele tehnice ale produsului propus si cele ale
produsului specificat, indicand u- se avantajele.
Se vor transm it e spre aprobar e cat mai devre m e 3 (trei) exem plar e ale tabloului de feronerie. Se vor
include urm atoar ele infor m a tii: tipul, functiunea, mari m ea, cantitat ea si finisajul pentr u fiecare articol;
denum ir ea si producator ul pentr u fiecare articol; suruburile si alte infor m at ii pertinente; amplasarea,
cu trimiteri reciproce la indicatiile de pe desene, atat de pe planurile generale cat si din tabloul de
tam plarie; explicarea tutur or abrevierilor, simbolurilor si codurilor cuprinse in tabloul de feronerie; cote
de mont aj; datele tehnice si instructiunile de montaj ale produca tor ului dispozitiv elor electronice;
extrase din catalogul de produse.
Se vor furniza producator ilor de usi sabloanele necesare pentru ca acestia sa poata pregati din fabrica
montar ea feroneriei.

ASIGURAREA CALITATII
Se va procura fiecare tip de feronerie (broaste si incuietor i; bala m ale; dispozitive de autoinchider e; etc)
de la un singur produca tor , chiar daca sunt mai multi producatori care ofera produse corespunzatoar e
specificatiilor.
Usile de evacuar e trebuie sa se poata deschide din interior in orice mo m e n t fara a fi necesara o cheie,
cunostin te speciale sau depuner ea unui efort.
Se va coordona montajul sistem elor de securitate daca acestea sunt prevazute cu proiectan t ul
acestor a si se vor furniza date tehnice si de montaj subantr epr e no rilor implicati. La ter minar ea
montarii feroneriei electronice de securita te, se va verifica daca toate com pone nt ele lucreaza corect si
se va conse m n a in actele de garan tie ca a fost efectuata aceasta verificar e.
LIVRARE, DEPOZITARE SI MONTAJ
Fiecare piesa de feronerie va fi ambalata separat, impreuna cu suruburile si celelalte accesorii,
marcate clar la exterior pentru a identifica continutu l si amplasar ea specifica in lucrare.
Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul original pentr u a nu se deterior a.
Piesele de feronerie se vor livra in seturi, pentr u o mai usoara evidentier e la montajul pe tam plarie.
Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata execut ata (balam ale, crem oane, foarfeci, olivere si
zavoare).Se vor monta ulterior drugar ele si sildurile la usile interioare.
Se vor depozita confor m cerintelor producator u lui.

CONDITIILE PROIECTULUI
Se va coordona feroneria cu celelalte lucrari. Se vor furniza articole de feronerie conceput e adecvat
utilizarii pe tam plarie de grosim ile, profilul, securitat ea deschiderii si alte cerinte similare, necesare
montarii si functionarii corecte, fara a se tine seam a de eventu ale omisiuni sau conflicte in
docum e n t ele contractu ale.
La cerere, se vor verifica desenele de fabricatie ale tam plariei pentr u a se lua masurile necesare
montarii corecte.

GARANTII
Se vor obtine garantii ale producator ului pentr u:
Dispozitive de autoinchider e: zece ani;
Toate celelalte articole: doi ani.

MATERIALE SI PRODUSE
Articolele de feronerie vor fi alese cu avizul arhitectului.
Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calitatii constructiei, stilul, aspectul si finisajul
cu celel care apar in catalogul producator ul ui si vor avea o constructie robusta.
Fiecare cindru final va fi prevazut cu 3 chei.

CONDITIILE PROIECTULUI
Zavoarele incuietorilor vor patrun de in toc mini m u m 15 m m. Zavoarele foilor fixe ale usilor duble, etc
vor patrun de in pardoseala, etc mini m u m 25 m m.
Tipul de cilindru va fi aprobat de beneficiar.
Balam alele vor fi ingropat e. Balam alele usilor exterioare cu deschider e exterioara vor avea axe ne-
amovibile.
Se vor prevedea cate 3 balam ale pe foaie la usile pana la 2,25 m inalti m e si cate o balam a in plus
pentru fiecare 75 cm sau fractiune de 75 cm in plus.
Anum ite usi din cladire vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchider e confor m cerintei beneficiar ului
lucrarii si cu avizul proiectan t ul ui.
Dispozitivele de autoinchidere aparente vor fi de tip roata si pinion cu capac neferos amovibil. Se vor
amplasa spre interiorul cladirii, scarii, incaperilor. Dispozitivele de autoinchider e vor fi reglabile.
Dispozitivele de autoinchider e pentr u usile exterioare vor fi reglate sa se deschida la o presiune de
maxi m u m 3,8 kgf, pentru cele interioar e fara cerinte de rezistenta la foc 2,2 kgf, pentru cele interioar e
cu cerinte de rezistenta la foc 5,4 kgf.
Toate suruburile vor fi ascunse. In mod exceptional se admit suruburi vizibile cu cap decorativ.
Se vor prevedea pufere pe toate tocurile interioare, cate 3 la usile sim ple, cate 2 la usile duble. Nu se
prevad in cazurile in care se prevad etansari.
Reperele din aluminiu vor fi finisate identic cu materialul adiacent predo m i na n t. Etansarile vor fi
coordonate cu culoarea tocului.
Elem ent ele de feronerie se vor proteja in tim pul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli, prin
invelirea lor in folie de polietilena.Se va avea grija deosebita la transpor tul elem ent elor de tam plarie,
avand feroneria montata, pentr u a nu deteriora manip ular ea feroneriei.

CERINTE PENTRU CHEI:


Se vor prevedea chei de santier pentr u perioada de executie. Cheile de santier nu vor face parte din
sistem ul de chei per m ane n t al beneficiarului si nu vor avea acelasi profil (sectiune) cu acesta. Cheile
per ma ne n t e (pregatite pe baza tabloului de chei aprobat de beneficiar- 3 chei pt fiecare cilindr u) va fi
inmana t beneficiar ului la receptia finala.
Cheile si cilindrii vor fi marcati pentru identificar e. Marcajul sau codul nu va include infor m a tii despre
form a cheii.
Beneficiar ul, sau reprezentan t u l sau, va monta cilindrii perm a ne n ti si va returna cilindrii de santier
producator ului.
Diagra m a de chei: se vor transm i te spre aprobare trei exem plar e dintr- o diagra m a de chei care sa
arate clar cum au fost indeplinite instructiunile finale ale beneficiarului.

EXECUT IE
AMPLASAREA FERONERIEI
Balam ale:
Balam aua inferioar a: 25 cm de la partea inferioara a usii la partea inferioara a bala m alei.
Balam aua superioar a: 12,5 cm de la partea superioar a a usii la partea superioar a a balam alei.
Balam aua centrala: centrata intre balam a ua inferioar a si balam aua superioar a.
Balam a suplim en t ar a: 15 cm de la partea inferioara a bala malei superioar e la partea superioar a a
bala m alei suplim en t ar e.
Incuietoar e: 95 cm de la ax la pardoseala finita.
Zavor: 110 cm de la ax la pardoseala finita.

MONTAJ
Fiecare piesa de feronerie sau siste m tip Dor m a va fi montata confor m instructiunilor si
recom a nd a rilor producator ul ui. Nu se vor monta piese de feronerie aplicate inainte de ter m inar ea
finisarii suportului. Piesele se vor monta perfect vertical, orizontal si aliniat.

REGLAJ
Fiecare piesa de feronerie va fi reglata si verificata pentru a se asigura functionar ea corecta.
Se vor inlocui piesele care nu pot fi reglate.

VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI


Feroneria trebuie sa fie curata, fara urm e de vopsea, zgarietur i sau defor m ar i.
Elem ent ele de inchider e, trebuie sa functioneze ireprosabil, fara greutate si sa asigure inchiderea etansa
a tam plariei.
Piesele de feronerie si accesoriile, care nu corespu nd vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze perfect.
Se vor unge balam alele cu vaselina pentr u a se evita uzarea in timp. Feroneria care nu este monta ta in
confor m i ta t e cu proiectul se va remon ta in conditiile specificate.

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

11.GEA M U R I

GENERAL IT AT I
DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv docum entatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
prevederi ale contractului de executie si documen telor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre
prevederile mentionate aici si contractul de executie sau docum en te de licitatie, antreprenorul va anunta
proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea problem e in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

CAPITOLUL CUPRINDE
Specificatii tehnice necesare pentru gea muri la tamplarii exterioare si interioare,
confor m indicatiilor din proiectul de executie.
In cazul in care din regle m e n t ar ile urm atoar e rezulta prestatii care nu au fost separate prevazu te in
descrierea lucrarilor sau nu sunt men tiona te in nor m ativ ele si standar dele respective ele vor fi
clasificate drept prestatii suplim en t ar e si vor intra in calculul pretului ofertei.

DEFINITII
Terminologie confor m standar delor in vigoare
STAS 11552 - 89 Geamuri ter m oizolan te, trase
C 47 - 88 Folosirea si montar ea geam urilor in constructii.
Agre m e n t ul tehnic pentr u geam ul folosit
C 56 85 Norm ativ pentr u verificar ea calitatii si receptia lucrarilor de constr uctii si
instalatii aferente
pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in
acest capitol sau in standar de.

CERINTE DE PERFORMANTA
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.
Geam term o pan float clar sau partial sablat low E, K = 1.0 W/MPK pentr u ferestrele exterioare.
Geam simplu sau cristal pentr u inlocuirea geam urilor glaswandu rilor interioar e.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Antrepr enor ul va inainta beneficiar ului spre aprobare urm atoar ele, confor m docum en t e lor contractuale
si capitolului 1.1:

- Date tehnice pentr u fiecare tip de materiale specificat.


-Certificari ale materialelor, semnate de producator ul geam u rilor, care sa certifice ca materialele lor
corespund cu cerintele specificate.

ASIGURAREA CALITATII
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansam blur ilor incercate de catre un laborator
de incercari atestat si acceptat de autorita tile avand jurisdictie in domeniu.
Toate geam urile se vor procura de la acelasi producator. Daca acest lucru nu este posibil atunci fiecare
tip de geam se va procura de la un singur producator se vor procura de la un singur producator.

Caracteristici fizico- mecanice


Geamul pentr u ferestre si materialele de fixare a acestuia vor fi de calitate corespunzatoar e prin care se
previne aparitia unor deteriorari dupa montare in conditii de folosire nor m ala cu conditia ca geam ul sa se
curete periodic cu apa curata si deter gen t menajer slab, si folosite numai carpe moi sau piele de sters si
curatat.
Geamurile vor fi livrate fara stirbituri sau crapatur i in suprafata.
Suprafata nu va prezenta zgarieturi mai mari de 0,02 mm sau goluri de aer.

GARANTII
Se vor transm i te garantii scrise ale antreprenor ului, executan t ul ui si producator ul ui, prin care se
angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deterior ate ca material sau executie in perioada de garantie
specificata in contr act. Aceasta garantie este suplim en ta r a fata de alte drepturi si garantii pe care
beneficiarul le are prin prevederile docum e n t elor contract uale.

REZISTENTA LA FOC
Subansa m bl ur ile din care fac parte elemen t ele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoar e de incercari acceptat e de autorita tile cu jurisdictie in dom eniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazu te atat de regle m e n t a rile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


Se vor asigura pentr u toate tipurile de geam ur i cantita tile com plete de la un singur producator. Se va
procura o cantita te suficienta pentr u fiecare tip de geam specificat astfel incat sa se per m ita
executar ea lucrarilor fara aprovizionari suplim en t ar e ulterioare.
Materialele se vor livra in ambalajele originale, container e sau pachete purtand marca si identificarea
producator ului sau furnizor ului.
Livrare
Dimensiunile de livrare vor fi in functie de grosim e confor m tabloului de tam plarie si reco m and a r ilor
producator ului .
Depozitare
Depozitarea se face in spatii inchise, in rastele adecvate, in pozitie rezem at.
Se va ur mari ca rastelele sau lazile sa fie depozitate pe distantieri din lemn pentr u a nu veni in contact cu
pardoseala.
Montajul geam ului in tam plarie
De pref e r i n t a aces t e a vor veni direc t asa m b l a t e cu ta m p l a r i a :
- geam ul se monteaza cu baghete si garnitu ra de etansare;
- bagheta se va strange astfel ca sa preseze suficient garnitur a de etansare pentru ca
geam ul sa nu aiba joc.

CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentr u montaj confor m nor m elor si
nor ma tivelor in vigoare si recom an d ar ilor producator ul ui gea m ur ilor.
Se vor obtine geam urile dintr- o singura sursa si de la un singur producator care are experienta intr- una
sau mai multe lucrari similare si are capacitatea de a asigura cantitatea necesara efectuarii lucrarii dintr-
un singur lot de fabricatie.
Montator ul va fi o firma cu experienta in montajul de geamuri si tamplarii similare cu acest proiect ca
material, conceptie si amploare si care are referinte de realizari in exploatare.
Se vor utiliza num ai geam uri de buna calitate, fara zgarietur i sau goluri in masa.
Prevederile prezent ului capitol se vor corela cu prevederile capitolului Tamplarie.

MATERIALE
La acest proiect se va folosi geam ter m op an float clar low E, K = 1.0 W/MPK de dupa cum urm eaza :
- 4.1.4- 16- 6 pentr u ferestr ele celor doua cladiri.
- sticla securizata duplex pentr u peretii de sticla ai pasarelei de legatur a intre cele doua
cladiri
- 10.1.10.1.1 0 montan ti din sticla triplex pentr u fatada din sticla structurala a pasarelei de
legatur a dintr e cele doua cladiri
- gea m tras simplu pentru spatiile de depozitar e sau din subsol (dupa caz) confor m tabloului
de tam plarie.
- Geam tras simplu sau geam de cristal pentr u panouri de gea m glasvand.
La aprecierea exactitatii tuturor lucrarilor se aplica tolerant e medii prevazute de nor m ele si
nor ma tivele in vigoare.
Antrepr enor ul va prezenta 3 probe de 300 x 300 m m din fiecare tip de geam.
Din cele 3 mostr e, una va prezenta defectele admisibile, confor m STAS 853- 73.
Antrepr enor ul va prezenta 3 mostre lungi de 300 m m din fiecare material propus pentr u etansare la
prinder ea geam ului: chit, garnitur a, etc., care raman aparente.
Mostrele se vor prezenta odata cu mostr ele de tam plarie.
Geamul va fi prezentat fixat la cercevea cu materialul de etansare respectiv.
Se vor prezenta certificate de respectar e a conditiilor privind grosim ea si imperfectiunile de suprafata
pentru fiecare tip de geam si material de fixare a lor la fiecare livrare de max. 300 mp de tam plarie
finita.
Antrepr enor ul va analiza fiecare bucata de geam inaintea montarii si nu va folosi bucati care prezinta
muchii sau fete cu defecte vizibile, care nu se incadreaza la limitele acceptat e de prezentele
specificatii.
Testare : constr uc tor ul va fi singur ul raspunzator de verificarea dimensiunilor de geam furnizate pe
santier pentru asigurarea incadrarii in tolerantele admise pe prezentele specificatii.

MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII


Se vor procura de la producator ul geam ur ilor si vor fi insotite de certificate de calitate confor m
nor melor in vigoare.

M ON T AJ
EXAMINARE
Se vor exam ina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile. Nu se vor incepe
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoar e.
Inainte de executar ea lucrarilor de montar e a geam urilor ter m op an vor fi executat e urmatoar ele lucrari
de constructii:
- tencuieli interioar e si exterioare;
- stratul suport al pardoselilor;
- montar ea tam plariei din lemn, din aluminiu.

GENERALITATI
Geamurile se vor monta in ramele tam plariei cu ajutorul baghetelor, a garniturilor si a unui chit elastic.
Baghetele se vor strange in suruburi, astfel incat sa preseze suficient pe garnitur a de etansar e si ca
gea m ul sa nu prezinte joc in locas.
Sticla structurala a pasarelei de legatur a dintre cele doua cladiri se va monta confor m detaliilor de
excutie si indicatiilor producator ului.

Lucra ri speci al e
Se vor realiza si unele compar ti m e n t a r i din sticla fara tam plarie confor m proiectului de executie din geam
securizat duplex monta t cu prinder e mecanica 10 m m.
Panourile mobile vor avea sistem e pivotant e sau glisante confor m tabloului de tam plarie.
Manerele si accesoriile vor fi din inox satinat.
Atat panourile mobile cat si cele fixe vor fi partial sablate cu folie.

CURATARE SI PROTEJARE
Geamul se va proteja dupa monta r e cu folie, pentru men tine rea lui in stare curata pana la ter minar ea
lucrarilor. De asem eni se vor respecta toate instructiunile de executie si recom an d ar ile producator ului
in
ceea ce priveste intretiner ea geam u rilor ter m opa n, pana la receptionar ea definitiva a lucrarilor de
constructii.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


Geamurile trebuie sa aiba dimensiu nile din proiect si din tablourile de tamplarie, fara abateri de grosim e
si culoare, fara zgarieturi, ciobituri sau alte defecte.
Dupa montar e, suprafa ta geam u rilor trebuie sa fie curata, plana si fara pete sau defecte.
Se vor indepar ta si inlocui orice geam ur i ciobite, sparte, zgariate, crapate sau care au fost deteriora te
in decursul operatiunilor de montar e sau pe parcursul executarii altor lucrari de constr uc tii. In cazul
lucrarilor gasite necorespu nzato ar e acestea vor fi remediat e. Costurile rezultate in urma remedierilor
vor fi suportate de catre executan t.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE


La realizarea montajului geam urilor se va respecta docu m e n t a ti a tehnica de executie, precu m si
prezen tele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in tim pul executiei, cat si dupa
ter m inar e a lor, privind cele spuse mai sus.
Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face confor m specificatiilor si standar delor
pentru fiecare material si produs in parte.
Materialele folosite pentr u care docu m e n t a ti a prevede o anumi ta calitate si care prezinta indoieli in
aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator.

CONTROLUL CALITATII
Toate geam urile se vor pune in opera num ai dupa ce conducator ul tehnic al lucrarii a verificat ca ele
corespund cu prevederile proiectului si prescriptiile tehnice.
Verificarile se fac pe baza docu m e n t elor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare
(certificate de calitate, fise de transpor t) prin examinar ea vizuala si masuratori.

Intocm i t, arh. Popa Alin


S.C. 3D Arhitectura 2006 S.R.L.
PITESTI 1206/ decembrie 2013
Spitalul de Pediatrie Pitesti
CONSTRUIRE UPU Unitate de primiri urgente

12.CO N F ECT II METALICE

GENERAL IT AT I
DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv docum entatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
prevederi ale contractului de executie si documen telor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre
prevederile mentionate aici si contractul de executie sau docum en te de licitatie, antreprenorul va anunta
proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea problem e in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

CAPITOLUL CUPRINDE
Acest capitol cuprinde specificatii pentr u executar ea si montajul confectiilor metalice. Confectiile
metalice noi se vor executa din platbanda de otel, protejat cu decapant, grund anticor oziv si vopsite cu
email confor m probelor de culori , RAL 7016 gri antracit.
Lista confectiilor metalice :
- BALUSTRADA METALICA la scari tribune. Finisaj : email in 2 straturi RAL 7016. Inaltim e medie
1300 m m. Balustrada va fi monta ta cu mana curenta din platban da de otel conf. proiect
detalii scari.
- PARAPET TRIBUNE realizat din platbanda de otel. Inalti m e medie 1450 mm. Balustrada va fi
monta ta cu mana curenta din platban da de otel conf. proiect detalii scari. Finisaj : email in 2
straturi RAL 7016.
- SUBSTRUCTURA METALICA asezata pe fer mele structur ale, din profil metalic rectangular
50x50x 5 m m , conf. planselor de executie, vopsitor ie email in 2 straturi RAL 7016.
- GRATARE SI RIGOLE METALICE de sterger ea picioarelor din otel zincat (tip Conde m ).
- GARD METALIC DE IMPREJMUIRE, din profil metalic rectang ular 50x50 x5 m m si panouri de
plasa de sar ma confor m detalii de executie; vopsit RAL 7016;
- SISTEM DE JGHIABURI SI BURLANE din tabla de alum iniu;
Toate confectiile metalice cu exceptia sistem ului de jghiaburi si burlane vor fi dublu decapa te,
grunduite si vopsite cu vopsea email RAL 7016.
In cazul in care din regle m e n t ar ile urma toar e rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in
descrierea lucrarilor sau nu sunt mentiona te in nor ma tivele si standar dele respective ele vor fi
clasificate drept prestatii suplim en t ar e si vor intra in calculul pretului ofertei.

DEFINITII
Terminologie pentr u lucrari de confectii metalice confor m :
1. STAS 500/2- 80 - oteluri de uz general pentru constr uctii
2. STAS 438- 1- 89 - otel beton laminat la cald
3. STAS 7657- 80 - tevi pentr u constr uctii
4. STAS 7941- 80 - tevi dreptun ghi ular e
pentru definitii relative la confectii metalice care nu sunt definite in acest capitol sau in standar de.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR


Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansam blu rilor incercate si agre m e n t a t e de catre
un laborator de incercari atestat.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE


Antrepr enor ul va inainta beneficiar ului spre aprobare urm atoar ele, confor m docum en t e lor contractuale
si capitolului 1.1:
- Date tehnice pentr u fiecare tip de materiale specificat.
-Certificari ale materialelor, semnat e de producator ul materialelor ce intra in componen t a confectiilor
metalice, care sa certifice ca materialele lor corespun d cu cerintele specificate.

ASIGURAREA CALITATII
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansam blur ilor incercate de catre un laborator
de incercari atestat si acceptat de autorita tile avand jurisdictie in domeniu.
Materialele necesare executiei confectiilor metalice se vor procura de la un singur producator.
Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii pentr u a fi aprobate.
Antrepr enor ul va prezenta proiectan t ul ui una sau doua mostre pentr u piesele de confectii metalice mai
complex e tipice, cuprinzan d materialele, siste m ele de forare, asam blar e, (betoane sau sudura), protejar e
anticoroziva si finisaje ce urmeaza sa fie adopta te ca sistem pentr u toate confectiile metalice la acest
contract.
Numai dupa dupa obtinerea aprobarii din partea proiectan t ului se vor lansa comenzile pentr u executia si
livrarea confectiilor metalice, care se vor executa in confor m i ta t e cu mostr ele aprobate.
Piese de confectii metalice vor fi insotite de certificate ale producator ului prin care se atesta calitatea
materialelor folosite, in concordant a cu mostr ele aprobate si cu desenele de executie.

REZISTENTA LA FOC
Subansa m bl ur ile din care fac parte elemen t ele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoar e de incercari acceptat e de autorita tile cu jurisdictie in dom eniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazu te atat de regle m e n t a rile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE


Materialele se vor livra in ambalajele originale, container e sau pachete purtand marca si identificarea
producator ului sau furnizor ului.
Confectiile metalice se vor depozita in spatii acoperite, ferite de intem p er ii si de actiunea agentilor
corozivi si nocivi, pe stative la 10- 15 cm de pardoseala.
Depozitarea se face protejandu- se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilena.
Confectiile metalice sub 100 kg greuta te se manipuleaza manual, iar cele mai grele cu dispozitive
speciale.

CONDITIILE PROIECTULUI
Se vor asigura pentru toate tipurile confectii metalice in cantitatile com plete de la un singur
producator. Se va procura o cantitate suficien ta pentr u fiecare tip de confectii metalice specificate
astfel incat sa se per m it a executar ea lucrarilor fara aprovizionari suplim en t ar e ulterioar e.
Materialele se vor livra in ambalajele originale, containe re sau pachet e purtan d marca
si identificarea produca to rului sau furnizorului.
MATERIALE
Otel confor m standar delor romanesti, otel lat laminat la cald, profile laminate la cald, fier forjat.
Profilele laminate la cald (50 x 100 m m) vor avea grosim i de cel putin 3 m m.
Accesorii : suruburi, piulite, saibe, dibluri, conexpand, piese de ancorare (placute metalice) sau piese
metalice inglobate in beton etc.
In principal imbinarile se vor face prin sudura.
Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate confor m desenelor de executie si cu mostrele
aprobate.
In cazuri speciale se acorda, cu aprobarea proiectan t ului modificari ale solutiilor, gabaritelor sau
finisajelor fata de cele aprobate initial, dar nu sub nivelul solutiilor initiale (din punct de vedere calitativ si
cantitati v). Abateri maxi m e admisibile la executia confectiilor metalice :
- lungi m e, latim e + 2 m m ;
- grosim e 1 m m, 0,5 m
- planeita te : deviatia unui colt fata de planul form at de celelalte trei va fi max. 1,5 m m,
ca dimensiuni pana la 1,5 m si max. 1% din lungi m e la dimensiuni peste 1,5 m.

M ON T AJ
OPERATIUNI PREGATITOARE
Inainte de inceperea montajului se vor executa urm ato ar ele lucrari:
1. Lucrarile de finisaj cu proces tehnologic umed (tencuieli, placaje, rectificari la peretii din beton ).
2. Lucrari de hidroizolatii inclusiv probele de etanseita te ale acestora.
3. Pozitionarea si fixarea elem en telor inglobate pentru confectii metalice (praznuri, gherem ele, etc.).
Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj ale construc tiilor metalice, functie de elem en tele
de fixare existente pentr u pozitionarea acestora, in confor m i t at e cu detaliile de executie.
Se verifica calitatea executiei lucrarilor executa te anterior in legatura directa si care pot influen ta
operatiunile de montaj a confectiilor metalice.

MONTAJUL
Operatiile de montaj :
- Fixarea provizorie in cateva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin sudura).
- Pozitionar ea corecta se va verifica cu ajutorul nivel m e tr ului si firului de plum b.
- Fixarea definitiva prin sudura sau prin buloane (de la caz la caz , functie de solutie).

FINISAJE
- Se curata suprafetele de event ualele urme de mortar sau alte impuritati.
- Se face o dubla decapar e si se grunduiesc.
- Se executa vopsitoria in 2 straturi cu email.

VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR


Se verifica calitatea fixarii pe stratul suport, calitatea executiei (suduri, slefuiri, etc.).
Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostr ele aprobat e, proiectan tul
va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE


La realizarea lucrarilor de montaj confectii metalice se va respecta docu m e n t a tia tehnica de executie,
precu m si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in tim pul executiei, cat si
dupa ter minar ea lor, privind cele spuse mai sus.
Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face confor m specificatiilor si standar delor
pentru fiecare material si produs in parte.
Materialele folosite pentr u care docu m e n t a ti a prevede o anumi ta calitate si care prezinta indoieli in
aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator.

Intocm i t, arh. Popa Alin

S-ar putea să vă placă și