Sunteți pe pagina 1din 3

CURS 2

Functiile supervizdrii

Defrnitia traditionali

a supervizirri a fost construiti pe trei functii esenttale ale

acesteia (Kadushin, 1976 -24)

administrativa

de spriiirt
gl educationala

Astfel. Kadushin vorbegte despre trei modele diferite de supervizare (Muntean,


2AA7 162).

Supervizare admtntstrattvd. cle la manageri catre memt:rii echipei,

supervizare metodologicd orientatd spre client 9i avand drept focus modrrl de

gestiona un caz,

supetvrzare educationala cu scopul ca persoartele srtpetvtzate sd


conr

iqi sporeasca

petenta p rofesiona la

prin relatia de supervtzare, asistentul social supervlzat prilnegte de la supervizor


un model de abordare a clientulur, pe care-l aplica pentru fiecare caz in parte Pentru
exerrrpiificarea functrilor supervizdrii consicjeranr utrl sa apelartt 1a nrodelul lr-ri Rich, care
le prezinta intr-o forma adecvata in cadrul Mocleltilui integrat al sttpervizarii clinice. elaborat
de philip Rich (1993. 137-178), supervtzatea are urmatoarele patru fr-rnctii (Colocaru $t
2005 : 1 12-113):

;\T*Pt
/
Suorh

ffi*&.!*'

Figura

f,,(*v"0

,W*

Functiite supervizirii in asistenta sociala

Sursa Philip Rich apud Cojocaru $t , 2005 : 112

F1. Facilitarea - irnplrca dezvoltarea. rrrer-rtrirerea culturii nruncii determinand


cu ceilalti'
asislerrtii sociali sd fie proactivi. creativi. responsabili oneqti in comunicarea
Aceastd functie a supervizarri se nranifesta dominant in

construirea echiPer.
clarificarea obtectivelor de per{orrnanta.
clarificarea roluritor 9i responsabilitatrle fiecarur supervtzat
rezolvarea problemelor CU Care se confruntd asistentii sociali
mediut
gi inovarea sociald, menit6 s5 r6spundi dinamic modificEiilor permanente din
social de interventie

F2. Dezvoltarea profesionali - urnraregte dezvoltarea abitrtdtilor profesionale 9i


Fiecare pozilie
transnriterea cunogtintelor, fiind bazatd pe o cultura a invdtirii permanente.
sarctni in
de asistent social din cadrul urrei organizatii specrahzale indeplrneqte anumlte
conditionate de
functie de serviciile oferite beneficiarilor de nrodalitatile practice de [urcru,
se adapteazi
cultura organizationala. Nr.r exist o fiEi de post standard deoarece aceasta
permanent in functie de specificul activitatii. De aceea. indiferent de pregatirea academicd
a absolventului, este necesara pregatirea speciflci pozitiei pe care o octtpd. Din acest
prrnct de vedere. supervizorul preia sarcina de irrclrutrrare qi fortnare corrtinud a
asisterrtulur social

Socializarea personalului - este implicata in procesul prin care celor


pentru
supervrzati li se induc valorile. standardele gi conrportamentele dezirabile

F3:

organizatie gi pentru profesie. Acest lt-tcru se poate obtine prrrl.

revalorizarea experientei trecurte in contextul actual.


dezvoltarea atagarnentului supervizatilor fatd de profesie 9i orgar-rlzatle'
orientarea qi integrarea supervizatilor in cadrr"rl echipei,
monitorizarea gi mentinerea atitudinilor 9i conrportatnentelor lor'
Supervrzorr-rl indeplrnegte. prin pozitia sa. gi un rol de corrstruire

activitdtile propuse
rnorJul

in care ele

in cadrul grirpului de persoane

a echipei

Prin

sLlpervizate. supervizorul medtazS

constrr-riesc defirritii comLlne ale unor situatir cLl care

se confrunti

Socializarea supervizatrlor inseanr tra

- pe cle o parte, construirea acestor rrrterpret}rr prin negociere


- pe de altd parte, internalizarea lor sub fornra unor reguli valori gi norme
organizationale.

in

consecirrtd, identitatea profesronala

rlernbrilor echipei este 9i utl rezr-rltat al

supervizArti

asigurarea calitiiii serviciilor la


F4. Oferirea serviciilor - aceasti functre urmiregte
prin evarr-rarea pernrarrenti a serviciilor
nrverur standarderor profesionare gi are agentiei.
este. in mod obligatoriu'
oferite 9i aclaptarea acestora la nevoile beneficiarilor Rezr-rltatul
acestora. indeplinirea acestei
imbunatalrrea serviciilor oferite clientitor prin diversificarea
continud a servicirlor la nevoile
functii participa la flexibilizarea permanentd 9i adaptarea

exrstente, printr-un proces

de moclelare profesionalS a slrpervizatilor 9i. implicit'

supervizor urmSreqte 9i protelarea


supervizorului. Monitorizarea calitStii servicrilor de cdtre
asistentului social
clientilorfatd de orice risc care poate apirea din cauza irrterventier