Sunteți pe pagina 1din 32

MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECTIA GENERALA EDUCAJIE IALOVENI


GRADINITA-CRESA NR.l ANDRIES" S.COSTESTI

RAPORT DE
AUTOEVALUARE
CONFIRMAREA GRADULUI MANAGERIAL DO!

Executor: Borta
Zinovia
Director

2016

CUPRINS:

1 !3d't!6 g6 n era 16 | CVJ

2.1 m but l dt 3 |i r6d psrfor rnd n |6l O ra a e g .....t s ea aa g t e S B 9 9 9 < e a e 08a e 3

3.

Direc{ii de perspective............. ...............


11

l.

DATE GENERALE

BORTA ZINOVIA s.Costeti,r-uI Ialoveni Tel.mobil 069525779


EXPERIENJA IN DOMENIUL INVATAMiNTULUI-30 ANI
CARIERA
1997-pina in prezent-manager, gradini|:a nr. 1 Costeti
1993-1997-educator-metodist,
gradinitanr.lCoste^ti
1985-1993-educator ,gradinita nr. 1 Costeti
STUDII
20132015-Diploma de masterat,Universitatea PedagogicaIon Creanga
or.Chiinau Facultatea Pedagogie,Specialitatea Management i consiliere in educa|ia
precolara
1986-1991-Diploma de licenta,Universitatea PedagogicaIon Creanga or.Chiinau Facultaea
Pedagogie, Speeialitatea Pedagogia i Psihologia precolara 1982-1985-Diploma cu men|
iune,Scoala Pedagogica,, Alexei Mateevicior. Chisinau Speeialitatea Educafia in institu^iile
precolare 1972-1982-Atestat, coala medie nr.2 s. Costeti,r-ul Ialoveni
STAGII SI CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA
2014 -Participarea la Confcrinta de totalizare a rezultatelor cercetarilor actiune in domeniul
Educafie timpurie in cadrul proiectului Parteneriat Global pentru Educatie
2014Cursuri de instruire Mecanismul de eooperare in domeniul protecfiei
eopilului 2013-2014-Cursant la programul de formare i mentorat in cadrul proiectului
Parteneriat
Global pentru Educafie
2013-Participarea la Programul de formare a mentorilor in cadrul proiectului Parteneriat Global
pentru Educate
2012-Cursul de pregatire la modulul Securitatea i Sanatatea in Munca
2011-Confirmarea gradului didactic doi 2011-Confirmarea gradului managerial doi
COMPETENCE
-Abilitafi de comunicare ,dirijare i control -Elaborarea proiectelor anuale i strategice
-Reglementarea activitatii cadrelor didactice in conformitate cu documentele normative -Aptitudini
de baza de operare pe calculator (Word, Power Point, Internet, Pota Electronica, Excel)

2.IMBUNATAJIREA PERFORMANJELOR
Revizuete-{i i imbunata|ete-ti performanfa, cautind sa-fi
spore^ti credinfa i increderea in sine Herbert Harris in
ceie 12 legi universale ale succesului
Aezarea fiecarei institufii de invatamint pe coordonatele unor performance ridicate i asigurarea unei educafii
de calitate pentru toti copiii depinde de competenta resurselor umane ce activeaza in unitatea de inva|amint.
Dezvoltarea personala inseamna sa-fi infelegi propriile puncte forte i slabe, sa i|i identifici obiectivele i calea
pentru atingerea lor.

I. Cursuri promovate in institutiile specializate de formare continua


Cursuri, stagii, ateliere, training-uri i alte forme prevazute de acte normative
in problematica managementului educational

Indicatorul
de
performanta
Obiective

Acfiuni
intreprinse

Imbunatatirea continua a calita^ii procesului educational din cadrul institutiei;


Utilizarea cunotintelor i abilitatilor fundamentale necesare in procesul de
conducere a institutiei de invatamint;
Formarea unor competente i a unei pregatiri multidisciplinare in domeniul
managementului educational;
Studierea i cunoaterea materiei noi de specialitate;
Dezvoltarea competentelor de a stabili legaturi intre teorie i practica i integrarea
acestora in cadrul activitatilor.

Analiza documentelor de politica educationala i literaturii de specialitate :


1 .Codul Educatiei;
2. Regulamentul de activitate a institutiilor de educate timpurie;
3. Bazele managementului educational;
4.Standarde profesionale nationale ale cadrelor didactice din institutiile de Educate
timpurie;
5.Ghidul de aplicare a programei pentru invatamintul precolar etc.
Elaborarea planului de activitate a institutiei;
Integrarea in cadrul seminarelor, consiliilor pedagogice a problemelor cu continut
intra/interdisciplinar;
Acordarea de suport metodic cadrelor didactice din institute la organizarea i
desfaurarea activitatilor integrate i masurilor extracurriculare;
Participarea i implicarea in desfaurarea orelor metodice;
Asistente la ore, recomandari de imbunatatire a demersului educational.

Rezultate
acumulate

Cadrele didactice utilizeaza in procesul educational standardele educationale,


obtinind in cadrul controlului tematic calificativele bine i f.bine;
Se realizeaza evaluarea copiilor in baza standardelor i a Ghidului de aplicare a
instrumentului de monitorizare a pregatirii copiilor catre coala i a fiei de
monitorizare a progresului precolarului cu rezultate analizate i actiuni de
remediere;
Se observa o implicare activa a cadrelor didactice in cadrul activitatilor
extracurriculare;
Participarea la concursul Pedagogul anului la nivel local;
3

Dovezi

Sporirea exigentei tuturor cadrelor didactice in vederea cre^tcrii calitafii actului


educational.
Desfaurarea consiliilor pedagogice cu tematica:
Pregatirea catre noul an de studii. Abordarea obiectivelor i a planului de activitate
in anul ...
Dezvoltarea gindirii critice i deprinderilor de solufionare de probleme la virsta
timpurie
Rezultatele nivelelor optime de dezvoltare a copiilor la sfiritul anului de
studiietc.
Organizarea controalelor tematice ce au vizat monitorizarea i evaluarea cadrului
didactic privind urmatoarele aspecte :
1 .Dezvoltarea gindirii critice la copii;
2.
Dezvoltarea recepti vita^ii emofionale;
3.
Formareapremiselor citirii i scrierii etc.
Planul anual de activitate axat pe formarea cadrelor didactice, vizind dezvoltarea
competenfelor centrate pe copil;
Informatiile de analiza prezentate in cadrul consiliilor pedagogice i administrative
dovedesc,in linii generale, o viziune clara de cunoatere i aplicare a documentelor
reglatorii privind realizarea procesului educational;
Programul de dezvoltare a institufiei pe anii 2015-2020 care demonstreaza cunoaterea
problemelor, dar care ofera perioada i caile de solu|ionare a lor.

Concluzii

Motivarea cadrelor didactice in vederea implicarii lor in imbunata|irea organizarii i


desfaurarii actului didactic, eficientizarii realizarii curriculumului educational.
II.Activitati manageriale, tiintifico-metodice, comunitare etc.evaluate/avizate/aprobate
Indicatorul
l.Elaborarea i asigurarea funcfionalita|ii Programului de dezvoltare a institufiei de
de
inva{:amint i a planurilor anuale i calendaristice
performanta

Obiective

Capacitatea de a elabora programul de dezvoltare,planuri anuale i calendaristice;


Capacitatea de a asigura funcfionalitatea programului,planurilor;
Capacitatea de a monitoriza, evalua realizarea programului,planurilor anuale i
calendaristice;
Diversificarea serviciilor de formare continua;
Imbunatatirea infrastructurii, modemizarea i extinderea bazei didactico- materiale;
Crearea unui mediu de siguranfa fizica i psihica pentru beneficiarii actului
educational;
Identificarea de surse noi de finantare i gestionarea celor existente cit mai eficient;
Incluziunea copiilor cu CES in institute.
Prevenirea cazurilor de abuz, neglijare,trafic al copilului.

Acjiuni
intreprinse

Identificarea i solutionarea problemelor din institutie


Adaptarea materialelor i mijloacelor didactice conform standardelor;
Crearea conditiilor pentru formarea continua a cadrelor didactice;
Identificarea surselor i sponsorilor care pot contribui la realizarea obiectivelor
trasate;
Prezentarea dosarelor copiilor ce necesitau evaluare complexa i multidisciplinara
la Serviciul de asistenja psiho-pedagogica; |
4

Emiterea ordinului de numire a coordonatorului gradinitei in cazurile de abuz,neglijare,trafic al


eopilului i a eomisiei de identificare i evaluare a acestor cazuri;
Planificarea seminarelor cu cadrelele didactice ce fin de violenfa i incluziunea
copiilor cu CES;
Organizarea adunarilor parinteti cu dezbaterea subiectelor date.
Rezultate Imbunata|irea condi^iilor de activitate i a bazei materiale a institutiei;
acumulate
A crescut cota de cadre didactice care au urmat formarea profesionala continua i recalificarea;
A crescut interesul cadrelor didactice de a fi promovate la studii superioare i de
master;
S-a majorat numarul cadrelor cu grad didactic;
Se implementeaza noua paradigma a educafiei;
S-a schimbat mentalitatea cadrelor didactice referitor la incluziunea copiilor cu
CES.
Nu s-a identificat nici un caz de violenta cu copiii din institute.

Dovezi

A fost elaborat programulde dezvoltarea institutiei peanii 2015- 2020,planurile anuale


i calendaristice ;
A fost ascultat raportul de realizare a programului de dezvoltare pe anii 2010-2015 i rapoartele
anuale de activitate la edintele consiliului de administrate i pedagogic;
A fost imbunatajita infrastructura gradinitei: renovarea geamurilor,reparatie capitala
la bucatarie, renovarea sistemului de canalizare etc ;
S-au procurat doua cazane, frigider,congelator, marina de spalat automat;
S-a imbunatafit alimentafia copiilor,respectindu-se Hotarirea de Guvern;
Datorita proiectului PGE, parintilor,sponsorilor s-a extins baza didactico- materiala:
echipament electronic(calculator, proiector, printer,tabla Flipchart), literatura pentru
copii si literatura metodica, jucarii ,jocuri de masa,seturi de tablouri etc;
Cadrele didactice au beneficiat de seminare in cadrul proiectului PGE la nivel local, formari la
Institutul de tiinte ale Educatiei, la Universitatea Tiraspol, in cadrul programuluiPas cu Pas,
Pro Didactica;
Institufia a beneficiat de suportul financiar alocat de Guvemul Romaniei din care s-au construit
ase pavilioane, s-au dotat grupele, centrul metodic, sala muzicala cu mobilier;
S-a imbunatafit condifiile de activitate a copiilor:grupele sunt asigurate cu covoare,
draperii, mobilier,aspirator,boilere de apa calda;
S-a divizat mediul educational pe centre de interes;
Au fost evaluati de catre SAP 24 de copii cu care se duce lucrul individualizat;
Cadrele didactice au beneficiat de consultatii la elaborarea Planurilor educationale
individualizate;
S-a organizat un seminar teoretico-practic cu tema Cum sa protejam copiii de
violenta?
S-au pregatit materiale pentru un proiect educational cu temaEducatia- vaccin contra violentei;
S-au prezentat simestrial la DGE fiele de sesizare.

Concluzii Creterea motivatiei de lucru a cadrelor didactice i al calitatii actului educational.


Indicatorul
2. Desfaurarea activitatilor de promovare a imaginii institutiei de invatamint la
de
nivel de comunitate locala/raion/tara
5

pcrformantS
Obiective

Ac{iuni

Promovarea imaginii institutiei prin diferite ac^iuni de caritate, masuri


extracurriculare, actiuni comunitare, sarbatori locale si nationale ;
Identificarea tuturor oportunitafilor i mobilizarea partenerilor comunitari in
susfinerea educa|iei timpurii.
Realizarea unor activitafi de informare a parinfilor i comunitatii despre

irttreprinse

Rezultate
acumulate

Dovezi

politicile educationale,despre integrarea copiilor cu CES, despre progresul copiilor,


resursele educationale folosite; participarea la activitati publice, masuri
extracurriculare, concursuri, serbari;
Prezentarea programelor artistice cu copiii i personalul didactic la diferite serbari,
actiuni de caritate ;
Desfaurarea seminarelor raionale, zonale pentru cadrele didactice i managerii din
raion;
Asigurarea unui mediu de invatare securizant, adaptat necesitatilor copiilor atit in
institutie cit i in curtea acesteia;
Utilizarea panourilor, posterelor cu viziunea, misiunea gradinitei; acceptarea
traditiilor, obiceiurilor copiilor i angajatilor, tratarea echitabila a lor indiferent de
etnie, confesiune religioasa, nivel socio-economic.
Gradinita este recunoscuta la nivel local si raional prin:
calitatea serviciilor educationale;
competenta cadrelor didactice;
resursele materiale ale institutiei;
parteneriatul eficient cu familia i comunitatea;
transparenta in activitate;
climatul organizational pozitiv.
Promovarea imaginii pozitive a institutiei s-a realizat in cadrul
urmatoarelor masuri:
Organizarea sarbatorii Hramul gradinitei,,Sf.Stelian-ocrotitorul copiilori 30 de ani de activitate
a institutiei cu prezentarea unui program artistic cu copiii i cadrele didactice din institutie;
Concert de binefacere cu copiii in parteneriat cu Asociatia Obteasca Filocalia la
Azilul de batrini din or.Durleti;
Concert de binefacere cu copiii in parteneriat cu Asociatia Obteasca Filocalia la
coala-internat nr.4 din Chisinau;
Seminare raionale i zonale pentru cadrele didactice i manageriale cu prezentari de
activitati publice cu copiii i mese rotunde cu invitatii:
1 .Planificarea i organizarea activitatilor integrate;
2. Dezvoltarea fizica, conditie primordiala a sanatatii i igienei personale a
copiilor de virsta timpurie;
3.
Planificarea la Protectia Civila pentru anul 2016.
Prezentarea de catre cadrele didactice a unui colaj de colinde la primaria Costefjti i
biserica Sf.Nicolae din localitate;
Participarea cu expozitie de artizanat i bucate traditionale la Hramul satului;
Prezentarea cu expozitie de carte i cintece patriotice la sarbatoarea,, Limba noastra
cea romana;
Participarea unui grup de educatori la competitiile tactico-speciale a echipelor
sanitare din raion i republica;
Participarea impreuna cu copiii la Actiunea Comunitara Un mediu curat-o viata
sanatoasa cu organizarea urmatoarelor activitati:

1.
2.
3.
4.
5.

Prietenii naturii
Un
copac salvat-mai mult aer curat
Gindim
global-ac|ionam local
Reciclam i ne jucam
Concursul de moda din materiale reciclabile etc.
Susjinerea educajiei timpurii de catre partenerii comunitari:
In colaborare cu Asociatia Obteasca Filocaliaam obtinut un proiect de dotare a terenului cu inventar de
joc (tobogane, balansuare, scrincioburi);
Datorita sponsorilor(agenfi economici) gradinifa dispune de 3 televizoare, 3 calculatoare,2 printere;
Parinfii participa la organizarea masurilor extracurriculare, expozifiilor,
concursurilor, reparajiei, amenajarii grupelor etc._________________________
Concluzii In conditiile unui sistem concurenfial in continua dezvoltare devine imperativa
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii gradinitei i de stabilire a unor relafii directe cu
viitorii beneficiari/parinti. Se impune planificarea atenta a campaniilor de informare i
comunicare cu beneficiarii care vor avea un caracter permanent i vom folosi o gama larga de
mijloace:anun|uri la radio local, interviuri, reportaje realizate cu alji parinti, bro$uri, pliante etc
__________________________
Indicatorul
3.Elaborarea i implementarea strategiei de promovare a climatului organizational pozitiv
de
performanta
Ohiective

Actiuni
intreprinse

S-a Rezultate

acumulate

Dovezi

Creterea calitafii actului educational prin asigurarea unui climat organizational


pozitiv i stimulativ, prin propunerea unei oferte educationale optionale
diversificate i atractive, realizate prin consultarea cadrelor didactice i parintilor;
Promovarea continua i permanenta a valorilor nationale i general-umane,
intemeierea cu argumente psihologice a conduitei necesare pentru formarea unei
motivatii superioare a cadrelor didactice.
Dezvoltarea elementelor de cultura organizationala i a climatului organizational
pozitiv, stimularea inovatiilor i creativitatii in actul educational;
Promovarea i exersarea lucrului in echipa;
Pentru aprecierea climatului organizational la nivelul grupului de munca evaluat s-au
prelucrat i interpretat informatii referitoare la starile de spirit i atitudinile favorabile
sau nefavorabile ale grupului de munca fata de indeplinirea propriilor sarcini, fata de
relatiile interpersonale, posibilitati de avansare in cariera etc;
S-a tinut cont de factorii obiectivi, subiectivi, spirituali care pot influenta pozitiv sau
negativ climatul psihosocial;
Am respectat deontologia profesionala, avind un comportament caracterizat prin respect,
corectitudine, colaborare i un limbaj adecvat situatiei;
Am respectat principiile etice din codul de etica._________________________
constatat:
Creterea randamentului i a satisfactiei in munca a angaja{ilor, fidelitatea i
mentinerea lor in institutie, ceea ce inseamna, de fapt, realizarea scopului fundamental al
unei institutii;
Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, tinuta,respect, comportament)
,respectarea i promovarea deontologiei profesionale a inregii echipe de cadre
didactice;_______________________________________
Completarea unor chestionare care evaluiaza in mod direct perceptia

cadrelor didactice asupra climatului in institute; 1 Sondajele i chestionarele


desfaurate in rindul parintilor;
Dotarea cabinetului metodic cu literatura de specialitate in domeniul eticii;
Elaborarea regulilor de comportament in colectivul institutiei;
Am studiat i am discutat proiectul Codului de etica al cadrelor didactice.

1
0

Concluzii

0 mare resposabilitate in crearea unui climat organizational pozitiv o are managerul


institutiei, care prin agrearea i adoptarea unui anumit stil managerial, imprima o anumita nota
relatiilor existente la nivelul institutiei. Acesta trebuie adecvat obiectivelor i problemelor ce
necesita rezolvare la nivelul unit&tii. Reuita si afirmarea gradinitei devine de cele mai multe
ori direct dependent de stilul managerial adoptat.
Indicatorul
4.Realizarea procesului educational in conformitate cu Curriculumul prefcolar i 1
de
Standardele de invafare i dezvoltare pentru copii i standardele de dezvoltare
performanta profesionala
Obiective
Studierea prevederilor curriculare , a standardelor de invatare i dezvoltare 1 pentru
copii i standardelor profesionale nationale la nivel local;
Implementarea documentelor de politica educationala;
Elaborarea planurilor in conformitate cu obiectivele curriculumului precolar
,standardelor pentru copii i standardelor profesionale;
Crearea unui sistem de monitorizare ,indrumare i evaluare a procesului
educational.
Actiuni
Discutarea planului anual la edin|ele consiliului pedagogic;
intreprinse
Planificarea orelor metodice, seminarelor teoretico-practice,consiliilor pedagogice
tematice in conformitate cu cerintele curriculare i documentele de politica
educationala;
Organizarea seminarelor pentru cadrele didactice in centrele de mentorat de catre
mentorii locali;
Delegarea la cursuri de formare continua;
Planificarea compartimentului Control intern;
Discutarea standardelor pentru copii i cadrele didactice;
Autoevaluarea cadrelor didactice in baza standardelor;
Elaborarea fielor i a instrumentului de evaluare a cadrelor didactice in baza SIDP
i evaluarea lor;
Discutarea Ghidului de aplicare a instrumentului de monitorizare a pregatirii copiilor
pentru coala i a fiei de monitorizare a progresului precolarului;
Elaborarea fielor de monitorizare a copiilor din grupa pregatitoare i evaluarea lor.
Rezultate
acumulate

Dovezi

A crescut calitatea elaborarii proiectelor didactice;


A crescut calitatea demersului didactic;
S-au diversificat tehnicile i metodele de lucru a cadrelor didactice;
Se utilizeaza tehnologiile informationale la activitati,seminare, adunari parinte^ti;
A sporit gradul de participare i implicare a parinfilor la activitatile integrate i
extracurriculare;
A crescut concurenta intre cadrele didactice.
Desfaurarea consiliilor pedagogice cu tematica:Dezvoltarea socio-afectiva a
pre^colarilor prin organizarea activit&tilor integrate, Atitudinile in mvafareimpact deosebit asupra invatarii, Dezvoltarea gindirii critice i deprinderilor de
solutionare de probleme la virsta timpurieetc Desfaurarea orelor metodice cu
tematica:Educafia centrata pe copil-noua paradigma a educa|iei, Dimensiunile
domeniului Capacitafi i atitudini in
8

1
1

Concluzii

Indicatorul
de
performanta
Obiective

Actiuni
intreprinse

Rezultate
acumulate

invatare, Evaluarea copiilor in baza standardeloretc.


Desfaurarea seminarelor teoretico-practice cu tematica:Plan educational de
intervenfie individualizata, Metode netradifionale de lucru cu copiii,
Dezvoltarea obisnuinfei de a gindi criticetc.
Prezentarea activitatilor publice de catre cadrele didactice in fiecare an de
studii;
Participarea la programul de formareAtelier de lucru pentru discutarea i
optimizarea Ghidului pentru educatori ,,1001 idei pentru o educate timpurie
de calitate-directorul;
Participarea la programul de formare a mentorilor in cadrul proiectului PGEdirectorul, in perioada 22-26 iulie 2013;
Participarea in calitate de formator-mentor local la programul de formare i
mentorat in cadrul proiectului PGE-1 c/d in perioada noiembrie 2013octombrie 2014;
Participarea in calitate de cursant la programul de formare i mentorat in
cadrul proiectului Parteneriat Global pentru Educate-13 cadre didactice in
perioada noiembrie 2013-octombrie 2014;
Evaluarea cadrelor didactice in baza standardelor profesionale prin asistente
la ore i a controlului intern cu discutarea rezultatelor la edin|ele consiliului
pedagogic;
Evaluarea copiilor din grupele pregatitoare in baza standardelor cu discutarea
rezultatelor la edin|ele metodice i consiliul pedagogic in luna octombrie,
aprilie;
colarizarea a 36 copii in anul de studii 2015-2016 cu prezentarea fisei
individuale de dezvoltare profesorului i evaluarea a 60 de copii din grupele
pregatitoare in luna octombrie 2015 viitori potentiali colari in anul de studii
2016-2017.
Implementarea curriculumului i a standardelor, studierea documentelor de politica
educationala, organizarea lucrului cu cadrele didactice, implementarea planului anual
due
la
cre$terea
calitatii
actului
educational
din
institutie.
_______________________________________________________________________
5. Formarea continua a personalului didactic corespunde politicii educafionalc,
strategiei institutiei de invatamint i are caracter sistemic
A crea medii propice de dezvoltare profesionala;
A promova idea progresului, dezvoltirii personale;
A incuraja initiativele de dezvoltare profesionala;
A contribui la dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin stabilirea
necesitatilor
profesionale
personale.
_______________________________________________________________
Elaborarea planului de formare continua i atestare pe 5 ani;
Planificarea anuala a participarii cadrelor didactice la formarea
profesionala;
Asigurarea independenjei cadrului didactic la alegerea formei, modulelor de
formare;
Planificarea in planul anual al orelor metodice i seminarelor teoreticopractice in scopul formarii intrainstitutionale;
Incurajarea de a participa la diverse actiuni de formare: mese rotunde,
training-uri, ore publice etc.
Promovarea la studii superioare $i de masterat a cadrelor didactice.__________
Promovarea experientei acumulate la cursuri in rindurile colegilor prin
prezentarea informatiilor, metodelor netraditionale de lucru cu__________

Dovezi

Concluzii

copiii,activitafi publice;
Cadrele didactice vin cu initiativa de a fi moderator la seminarele organizate la nivel
de institute;
Cadrele didactice practica tot mai des tehnologiile informafionale la activitati
,seminare (prezentari in Power Point, filmulefe, secven|;e video);
Diseminarea experientei avansate cu colegii.
Participarea tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare continua 1 nationale o
data la 5 ani: 2013-4 cadre didactice, a.2014-2 cadre didactice, a.2015-4 cadre
didactice, a.2016-3 cadre didactice;
Participarea cadrelor didactice la seminarele organizate in centrele de mentorat de
catre mentorii locali: 13 cadre didactice-a.2013-2014;
Participarea cadrelor didactice la intrunirile metodice i seminarele raionale;
Evidenta participrii cadre didactice la seminarele si orele metodice din institute;
Participarea cadrelor didactice cu comunicari in cadrul seminarelor,orelor
metodice,consiliilor pedagogice organizate in gradinifa;
Participarea la mesele rotunde organizate de profesorii claselor primare de la liceul
teoretic;
Prezentarea activitajilor publice (conform planului) i masurilor extracurriculare cu
invitarea parinfilor i profesorilor de clasele primare;
Promovarea la studii superioare:l cadre didactice-2013-2016;
Promovarea la studii de master : lcadru didactic i directorul-2013-2015;
Organizarea seminarelor zonale pentru cadrele didactice din localitate i raion :
18.12.2013 il3.05.2015;
Participarea in atelierele de lucru pentru conferinfele pedagogice;
Aspirarea la grade didactice :obtinere-l cadre didactice ,confirmare-9 cadre didactice;
Participarea la concursul Pedagogul anului la nivel local i raional:20112012;2012-2013.

Motivarea cadrelor didactice de a se forma continuu este un succes managerial,care duce la


furnizarea unor servicii educationale de calitate ,bazate pe competenfa, continuitate, conlucrare
eficienta, dialog constructiv, spirit de echipa, deschidere, cooperare, competitivitate, echitate.

6.1nstitu{ia este asigurata cu resurse umane necesare


Indicatorul
de
performanfa
Obiective
Asigurarea institutiei cu resurse umane competente;
Respectarea legislatiei privind angajarea de personal;
Stabilirea priorita|ilor la angaj are: studii in domeniu,profesionalism, comunicare,
voluntariat, competence, abilita|i;
Acjiuni
Elaborarea ofertei de cadre;
intreprinse Intervievarea candidafilor i evaluarea dosarului;
Incheerea contractelor de munca;
Coordonarea cu APL si DGE ;
Emiterea ordinelor de angaj are;
Cunoaterea cu Regulamentul, Statutul institu|iei,instruc|iunea despre ocrotirea vietii
i sanatafii copiilor, cu instrucfiunile de protecfie a muncii etc.

Rezultate
acumulate

Toate cadrele didactice au studii pedagogice;


In institutie nu se atesta nici un caz de violenfa in rindurile copiilor din partea
10

personalului institutiei;
In institute nu a parvenit nici o plingere in vederea nerespectarii legislafiei la
Protecfia Muncii;
Personalul ii cunoate drepturile i oligatiile de serviciu.

Dovezi

Concluzii

In gradini|a activeaza 4 cadre didactice cu studii superioare i 10 cu studii medii


speciale;
10 cadre detin gradul doi didactic i directorul gradul doi managerial;
Copiii din institute sunt evaluafi in baza standardelor i sunt bine pregatifi de
coala.
Aprecierea cu calificativul bine a rezultatelor inspec^iei frontale din anul de
studii 2012-2013

Resursele umane din institute dispun de competen^ele necesare pentru realizarea cu success a
demersului didactic i a face fata schimbarilor din invatamint.

3.

DIRECJII DE PERSPECTIVA

Cel mai important lucru


in viafa este nu unde ne
aflam, ci incotro ne
Indreptam
O.W.Holmes
Pentru indeplinirea la nivel de performanta a activita|ii pedagogice
trebuie sa ne formam continuu o gama variata de competence ale
personalitafii noastre. In meseria de pedagog nici odata nu poi spune stiu
totul.Fiecare zi este o provocare, e o invatare, intodeauna inveji pe al|ii
pentru a te inva^a pe sine.
Pentru a ajunge cit mai sus pe scara performanfelor,trebuie mereu sa fim gata
sa facem fa|a schimbarii. i sa nu uitam: schimbarea trebuie sa vina mai intii din
sufletele noastre i apoi sa le- o pretindem celorlalfi.
In acest scop imi propun urmatoarele direc^ii de perspective.
Sa studiez i sa fiu in pas cu literatura metodico-tiintifica de specialitate;
Sa studiez i sa implementez documentele de politica educationala, sa
monitorizez respectarea prevederilor documentelor de politici educafionale i a
materialelor auxiliare (ghiduri etc.)in institute;
Sa asigur i sa monitorizez respectarea Instructiunii privind ocrotirea viefii i
sanatafii copiilor, instruc^iunea privind securitatea muncii la locul de munca,
securitatea antiincendiara in institute;
Sa public articole in ziarele i revistele de specialitate;
Sa ma implic activ in proiecte i microproiecte;

Sa asigur mentinerea i dezvoltarea continua a bazei tehnico-materiale i didactice


in institute;
Sa fac schimb de experienfa cu colegii din raion i republica;
Sa particip la cursurile de formare continua pe module;
Sa particip la conferinfele raionale, nafionale in domeniul educa^iei
precolare;
Sa particip la seminarele i intrunirile metodice organizate la nivel de
raion;
Sa organizez in continuare seminare zonale i raionale de diseminare a experienfei;
Sa realizez cu succes Programul de dezvoltare a institutiei pe anii 2015-2020;
Sa promovez cadrele didactice la studii superioare, de
recalificare,masterat, la obfinerea i confirmarea gradelor didactice, la
concursul Pedagogul anului;
Sa sus|in familiile social-vulnerabile pentru ca copiii lor sa poata beneficia de
servicii educafionale;
Sa deschid un Centru de Resurse pentru parinti;
Sa elaborez programe de Acfiuni Comunitare;
Sa asigur transparent in activitate prin adunari,
afiiere, panouri etc;
Sa asigur condifii pentru optimizarea calitafii serviciilor
educafionale;
Sa reflectez permanent asupra rezultatelor, performanfelor cu scopul de
a le imbunatati si a promova imaginea pozitiva a institutiei pe care o conduc.

mammal,yijH |

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova Directia

General! Educatie laloveni Gradinita-cresa nr.l s.Costeti

RAPORT DE AUTOEVALUARE
PENTRU CONFIRMAREA
GRADULUI DIDACTIC DOI

Educator : Bordian Ioana

2016 |

Cuprins

'

1. Date general ...................................................................... ....................................2

mammal,yijH |

2. Argumente in favoarea performantelor obtinute ............................................................2


2.1.

Dovezi ale progresului colar al copiilor ................................................................2

2.2.

Dovezi ale preocuparilor cadrului didactic pentru dezvoltare profesionala ..4

2.3.

Dovezi ale implementarii rezultatelor formarii continue in proiectarea i


desfaurarea demersului didactic..........................................................................7

2.4Dovezi ale implicarii in activitatea institutiei de invatamint..................................8


2.5.Dovezi ale contributiei personale
la prestigiul iimaginea unitati de
invatamant...................... ...........................................................................

y\

3. Imbunatatirea continua a performantelor profesionale...........................................10


4. Directii de perspective........................................................................................13
Bibliografle............................................................................
...........................................................................14
l. Date generale
Eu, Bordian loana educator in institutia precolara nr.l Costeti, am absolvit
colegiul pedagogic Alexei Mateevici din or.Chisinau, Facultatea ,, Educator in
institutiile precolare in anul 1994 .
Am inceput cariera pedagogica in anul 1987. Toata perioada aceasta am activat in functie
de educator in diferite grape de virsta, imbogatindu-mi experienta de munca cu copiii de
3-7 ani. Avind o activitate de 28 de ani in gradinita nr.l s.Costeti am avut mai multe
ocazii sa-mi perfectionez calificarea, competentele, abilitatile de educator. In aceasta
perioada am lucrat i cu copiii de varsta frageda i cu copii de virsta precolara.
Am mai multe promotii de copii ,care au absolvit cu succes gradinita, apoi i-au continuat
studiile in licee, apoi universitati.
In anul 2015am bineficiat de cursuri de formare continua la Universitatea de stat din
Tiraspol cu sediul la Chisinau.
In ultimii 5 ani de activitate m-am straduit sa aplic in practica cunotintele capatate din
experienta de lucru. In perioada 2013-2014 am participat in calitate de cursant la
programul de formare i mentorat in cadrul proiectului Parteneriat Global pentru
Educatie,care s-a desfasurat in central de mentorat Costeti, formindu-mi competente in
corespundere cu Standardele profesionale naponale pentru cadrele didactice din
institutiile de educatie timpurie.Me-am reactualizat i imbogatit cunotintele teoretice i
me-am perfectionat experienta pedagogica. imi perfectionez maiestria pedagogica
participind la intrunirile metodice raionale, orele metodice i seminarele
intrainstitutionale , prin asistari la activitatile colegilor, cit i autoperfectionarea prin
consultarea literarurii de specialitate etc.

mammal,yijH |

2.Argumente in favoarea performantelor obtinute


2.1.

Dovezi ale progresului colar al copiilor

Profesia didactica are o demensiune umana extrem de putemica ,fapt care implica nu doar
cunostinte i competence ,ci i atitudini ,valori, intr-un cuvint o constiinta
profesionala,
Evaluarea in gradinita este o activitate de cunoatere i urmarete progresul acestuia in
raport cu el insui. Pentru stabilirea unei imagini clare asupra performantelor copiilor,
practic atit evaluarea didactica, cit i evaluarea in baza standardelor. Evaluarea didactica
o aplic in fiecare an sub cele trei forme: evaluarea initiala, continua i sumativa, iar
evaluarea in baza standardelor o practic

la atingerea virstei de 3-5-7 ani.Consider procesul de evaluare de o importanta


majora, deoarece rezultatele evaluarilor ne da startul unui nou inceput.
La moment activez in grupa mare .Proiectarea i evaluarea ca components a
procesului didactic mi-a permis sa apreciez gradul in care au fost atinse obiectivele
procesului de invatamint precum i progresul copilului, oferind astfel, o baza
tiintifica pentru actiuni ameliorative in perspectiva proiectarii de noi obiective.
Deoarece anul acesta activez in grupa mare ma voi referi in continuare la rezultatele
cunotintelor copiilor in grupa medie cu care am lucrat anul precedent.
Tabel generalizator final grupa medie:
Nr
d/
0

i upul de
evaluare

1.

Calificati Dezvolt
Stiinfe,
Dezvoltarea
v/
area
limbajului
i
a cunoaterea
aprecier persona comunicarii
mediului i cult,
ea
la.
ecologica
Form,
re Ed.pu
Dezv.
Form,
1f Educatia
pr.elem.
limbajul premis.
med.
oarte
pentru
ui
citirii
1 matem.
natu
bine;
familie ?i
i a
scrierii
ral i
2b viaa in
com.
cul.
ine;
societat
orale
ecolog
3se
atisfa
catoare
1.
4
2
0
1
2

Evaluarea
initials:
Nr. total
2.
copii__28__
Nr. cop.
3.
evaluafl_28
Nr. copiii
lipsa_0__
2. Evaluarea
1.
formativa:
Nr. total
copii__28___
Nr. cop.
evaluati-28
Nr. copiii
lipsa__0_
3. Evaluarea
finala:
Nr. total
copii_28___
Nr. cop.
evalua|i_28
Nr. copiii
lipsa_0__

Educa^ia fizica
si ed. pentru
sanatate
Ed.
Ed.pu
fizica
sanata

Educafia pentru arte

Apreci
ere
gener
ala

te

Ed.
lit.atartis
ti
ca

Ed.
mu
zi
cala

Arte
plas
tice.

2- 7%

18

19

19

20

19

19

20

15

20

20

1968%

11

7-25%

3-11%

2.

20

20

21

20

22

17

21

15

20

20

1968%

3.

6-21%

1.

4-14%

2.

19

16

18

17

18

18

18

16

18

18

1864%

6-22%

3.

Tabel generalizator final grupa mare:

1
9

Nr I'upui
d/

5valuare

de Calificati
v/

Dezv.pe Dezvoltarea

aprecier

Educa^i comunicarii

ea

Dezv.limb Form,

ecologica Ed.pu
Form.re

pentru

oarte

ajuluiji

pr.elem.

med.

familie

bine;

com.orale citirii

i matem.

natu

i viata

1-

rsonala. limbajului

mediului ?i cult,

scrierii

Educa^ia pentru arte Apreci


ere

i ed. pentru
sanatate
Ed.
Ed.pu
fizica
sanata
te

gener
Ed.

Ed.

Arte

lit.-

mu

plas
tice.

atartis

zi

ral $i

ti

cala

ca

ala

cul.

societal
3
5
e

ecolog
5

3- 10%

21

17

21

20

18

19

22

22

21

22

20- 67%

7-23%

1.

6-20%

2.

20

18

21

20

19

19

21

20

21

22

20- 67%

4-13%

ine;

irti^ialai

a premis.

Educa^ia fizica

a cunoaterea

231.

1. Evaluarea

tiin|:e,
i

i'lr.

total
copii__30___

2.

Nr. cop.
evalua^LS 3.
O Nr. copiii
Bpsa_0_
2. Evaluarea
lormativa:
Nr. total
copii__30___
Nr. cop.
evaluati-30 3.
Nr. copiii
lipsa_J3_
3. Evaluarea
finala:
Nr. total

2.

copiiJBO___
Nr. cop.

3.

evaluati_30
Nr. copiii
lipsa_0__

Ma bucur ca in anul acesta 2015-2016 rezultatele la toate ariile curriculare sunt in


cretere
Evaluarea initials am realizat-o prin diferite metode : de la observarea
comportamentelor, reactiilor copiilor in diverse situatii, spontane i solicitate, pina la
rezolvarea unor sarcini de evaluare partiala, pentru identificarea progreselor lor in rezolvarea
unor sarcini cu un grad de complexitate mai inalt. Am informat copiii despre obiectivele pe
care trebuie sa le indeplineasca (rezultate ateptate), iar rezultatele obtinute le-am comparat
cu obiectivele.
Evaluarea continua am efectuat-o cu scopul de a urmari schimbarile
A

comportamentale ale copiilor in timpul invatarii. In aa fel am avut posibilitatea sa constat i


sa apreciez stadiul de insuire a unor cunotinte, deprinderi, tehnici de

2
0

lucru.
Evaluarea sumativa, cuprinde global fmalitatile invatarii:
cunotinte,
comportamente, atitudini de invatare.
In cadrul evaluarii sumative, prin probele actional-practice, scrise am verificat performantele
tuturor copiilor obtinute in raport cu obiectivele de referinta ale unitatii de continut. Am apreciat progresul
copiilor in comparatie cu achizitiile inregistrate in momentele anterioare ale instruirii (evaluarea initiala).
Evaluarea am realizat-o prin diverse metode/tehnici: jocul didactic, exercitiul, conversafia,
observarea, (ce face copilul, cum face, cum participa, cum reactioneaza, ce relatii stabilete, cum
comunica, cum vorbete cu altii (copii, educator, adulti), cum se comporta in diverse situatii, cum/ce
alege i utilizeaza materiale) fie individuale/teste, analiza produselor activitatii (desene, colaje, aplicatii,
constructs din diverse materiale, povestioare compuse, fotografii, albume/cartulii elaborate, litere, cifre
scrise, propozitii alcatuite), portofoliul (va include produse ale copilului realizate in timp, date despre
copii, notite ale observarilor, fia de evaluare a copilului, fie individuale/teste, inregistrari video, audio
cu evoluari, conversatii ale copilului).
Dar cel mai frecvent am apreciat copiii prin intermediul observatiei. Aceasta, a necesitat notarea
evenimentelor referitoare la fiecare copii din grupa. Pentru fiecare copii am un caiet individual unde
inregistrez orice informatie colectata despre copii, masor progresul copilului in dinamica. Inregistrarile
respective ma ajuta sa planific activitati recuperatorii pentru copilul dat sau mai multi copii la domeniul
socio-afectiv. Metoda respectiva imi furnizeaza informatii i despre comportamentele formate la copii: la
domeniul psihomotor, cognitiv, socioafectiv, atitudini de invatare (exemplu: paete, taie, sare, scrie,
trece, incleie, deseneaza, incercuiete, executa etc: sorteaza, numete, descrie, recunoate, clasifica,
compara etc; acorda/accepta ajutor, coopereaza cu alti copii, face schimb de jucarii, materiale, obiecte,
accepta diferite roluri in grup, respecta reguli, participa cu placere la activitati etc; demonstreaza
curiozitate, satisfactie descoperind ceva nou, se implica din propria initiativa, manifesto initiativa ).
Rezultatele copiilor au fost elucidate intr-un raport de evaluare i prezentate spre discutie la edintele
metodice i consiliul pedagogic. Evaluarea initiala la edinta metodica nr. 1; Evaluarea formativa la
edinta metodica nr. 3; Evaluarea sumativala consiliul pedagogic nr. 5.

2.2'Dovezi ale preocuparilor cadrului didactic pentru dezvoltare profesionala

/V

Am dorit sa ma autoperfectionez continuu, participind la toate activitatile metodice organizate in


cadrul Centrului Metodic din institutia in care activez.

In cadrul orelor metodice, seminarelor teoretico-practice am venit cu diverse comunicdri:


-Ora metodica- Metode interactive i utilizarea lor in activitati - 26.02.2014
-Ora metodica- ,,Tehnici de stabilire a relatiilor strinse cu familia i a dezvoltarii
parteneriatului durabil 18.04.2013

2
1

-Seminar teoretico -practic - Educatia prin arte- 13.11.2013


In ultimii 5 ani am participat i la Reuniunile Metodice organizate la nivel de raion, cu urmaoarele
tematici:
-Seminar teoretico-practic Utilizarea Standardelor de Tnvatare i dezvoltare pentru
planificare i evaluare - Institutia precolara s. Carbuna 25.04 2012
-Seminar teoretico-practic Planificarea didactica in sistemul precolar -Institutia precolara
Ialoveni nr. 5 20.11.2012 -Seminar teoretico-practic Organizarea procesului educatiomal in centre
de stimulare - Institutia precolara Ialoveni nr.3
11.12.2012
-Seminar metodologic Organizarea procesului instructiv - educativ pentru anul de studii 20132014 - Institutia precolara Ialoveni nr.5
2013
-Conferinta cu genericul Sfintii Martiri Brincoveni ai neamului romanesc s.Costeti, Casa de
cultura 29.10. 2014 -Seminar metodologic Organizarea procesului educational in anul de
invatamint 2014-2015 - Institutia precolara Ialoveni nr. 5 29. 10.2014
Aceste actiuni m-au ajutat sa divizez spatiul educational in Centre de activitate, sa elaborez o
proiectare bazata pe arii curriculare, sa utilizez diferite tehnici de lucru , metode activ-participative, am
invatat cum sa realizez un proiect tematic.
Pe parcursul acestei perioade am participat la activitatile publice prezentate de colegile mele, in
cadrul carora ma straduiam sa observ i sa preiau ceva nou. Comunicarea cu celelalte cadre didactice, cit
i cu echipa managedala a fost eficienta. Cu colega ce activeaza impreuna cu mine la aceeai grupa de
virsta am colaborat intens. Mereu am optat pentru un parteneriat sanatos cu parintii. Valoreaza in
activitatea personala experienta colegilor, a oamenilor de tiinta, a altor practicieni din acest domeniu.
Utilizez noile texnologii informationale i de comunicare pentru dezvoltarea profesionala i a institutiei in
care activez. Urmaresc materialele i publicatiile de specialitate care apar i colaborez cu colegii ori de
cate ori este cazul.
Consider ca am dat dovada de o pregatire profesionala buna , respectind regulile grupei, a copiilor
i colegilor , avind o imagine pozitiva, atit Tn cadrul gradinitei cit i Tn afara acesteia.
Pe parcursul acestor ani m-a preocupat problema ce tine de educatia ecologica la copii . Rolul
educatiei ecologice este confirmat la nivelul politicilor globale prin numeroase documente strategice la
care au aderat majoritatea statelor , inclusiv RM.
Pentru implementarea acestor documente trebuie sa construim drumuri noi pentru speranta i
aceasta speranta este invatamintul precolar, ca prima veriga in promovarea educatiei ecologice.
Educatia ecologica este strins legata mai mult de cultura i sensibilitate decit de instruire sau
dezvoltare intelectuala.

2
2

1.
2.
3.
4.

Pentru inceput am evaluat cunotintele copiilor la acest domeniu prin convorbire, chestionare
orala, metoda Stiu, Vreau sa stiu, Am aflat, unde am completat primele doua grille: ce tiu copiii
despre educatia ecologica i ce doresc sa tie.
S copul realizarii acestei probleme a fost stimularea motivatiei pentu protectia naturii i formarea
unui comportament ecologic.
Pentru realizarea acestui scop mi-am propus aa proiect tematic Un mediu curat- o viata
sanatoasa,unde am dasfaurat activitati cu urmatoarele subiecte:
Prietenii naturii;
Un copac salvat - mai mult aer curat;
Gindim global - actionam local;
Reciclam i ne jucam.etc.
in cadru acestor activitati am practicat asa metode:
Metoda descoperirii am utilizat-o ca un instrument cu ajutorul caruia copiii gaseau raspunsurile de
sine statator la intrebarile puse.In cadrul descoperirii copiii analizau , sesizau, comparau, observau,
generalizau.Metoda data le ajuta copiilor sa observe , sa determine urmarile influentei omului asupra
naturii, de asemenea au anteles mai profund interdependence existente in natura ceea ce le-a trezit
interes vadit fata de natura , dorinta de a cunoate, de a descoperi i desigur de a o ocroti.
Experientele le-a largit copiilor cunotintele despre organizmele vii i necesitatile vitale i in acela
timp le-a trezit interesul pentru ingrijirea i protejarea plantelor.
O mare inportanta are citirea operelor literare i convorbirile in urma citirii acestora. Nu in
ultimul rind un mare rol au jocurile. Pentru formarea cunotintelor despre regulile de comportare in
natura am folosit situatii problematice. Un mare rol in indeplinirea sarcinilor educatiei ii revine
activitatii practice. Insarcinarile de munca permit treptat formarea la copii a deprinderilor de a duce
observari in natura, de a analiza , de a sintetiza rezultatele observarilor . Pentru a vedea atitudunea
copiilor fa|a de natura le-am propus copiilor sa deseneze pe tema Ce a face eu pentru natura. Prin
acest desen am vazut ca copiii nu sunt indiferenti de tot ce se intimpla in natura. La copii sa format
deprinderea i perceperea ca pma a incepe lucru trebuie sa analizeze ,apoi sa-i planifice actiunele
sale.
Deci, putem spune ca chear de la virsta precolara la copii trebue de format conceptia i
convingerea copiilor in necesitatea ocrotirii naturii.Aceasta e posibil numai daca am format la copii
atitudinea responsabilitatii fata de natura ,a interesului pentru a o cunoaste.
Manifest o atitudine reflexiva asupra propriei activitati . Am realizat proiecte didactice ce au fost
proiectate in baza principiilor educatiei ecologice cu scopul realizarii obiectivelor curriculare. Mi-am
propus i am realizat activitatile urmarind sa existe o concordanta intre obiectivele de referinta operationale - confinuturile invatarii - metode i mijloace didactice, am urmarit sa realizez activitati
integrate cit mai diverse in care metodele noi activ- participative sa fie incluse. De asemenea in
cadrul activitatilor integrate am incercat sa realizez activitati din perspectiva trandisciplinara. In
activitate am cautat sa folosesc acele metode i strategii de predare -invatare interactive care
promoveaza abordarea interdisciplinara i trandisciplinara care ma pregatesc pentru invatarea
centrata pe copii, astfel acestea sa-i asume rolul de facilitator al invatarii , ajutindu-ma sa
supraveghez procesul de invatare al fiecarui copii, sa maximizez invatarea pe plan individual.
Astfel de activitati permit copilului sa-i exprime parerile personale ,de a coopera cu ceilalti in
elaborarea de idei noi , in rezolvarea sarcinilor ,in argumentare ,devenind mai activ ,cistigind mai
multa incredere in sine .Acest tip de activitati dezvolta independenta ,deschiderea spre inovatie
,emotii pozitive, autocontrolul.

Ca o extindere la aceste subiecte am organizat o vizita la biblioteca, unde bibliotecara le-a vorbit
copiilor despre inportanta copacilor ,despre drumul cartii. La fel am efectuat o vizita la riul Botna ,
unde impreuna cu copii am strins deseurile.
Conlucrind cu parintii am adunat materiale reciclabile ( pet-uri, cutii de sue , nasturi etc.),din care
impreuna cu copiii am confectionat diferite lucrari interesante. Copiii au avut posibilitatea sa
exerseze i sa se convinga ce lucruri frumoase se pot face din materialele reciclabile.
Dupa fmisarea acestui proiect tematic am completat grila a treia de la panoul ,,Stiu , Vreau Sa tiu,
Am Aflat.Astfel am aflat ce cunotinte au achizitionat copiii in urma acestui proiect tematic.
2.3.
Dovezi ale implementarii rezultatelor formarii continue in proiectarea i
desfaurarea demersului didactic.
In munca cu copiii, am imbinat in mod cit mai riguros cerintele planificarii cu nevoile i cu
posibilitatile copiilor pe care i-am indrumat. Ca educator, caut sa fiu mereu informata cu tot ce apare
nou legat de speeialitatea mea i sa fiu mereu bine documentata i pregatita in ceea ce privete
activitatea instructiv-educativa, interrelationarea educatoar-copil i educatoar- educator, evaluarea
activitatilor desfaurate cu copiii i a rezultatelor obtinute, proiectarea activitatilor metodice.
Am stabilit i ordonat corespunzator interesului colectivului de precolari temele anuale,
estimind i revizuind periodic timpul alocat fiecarei teme in functie de interesul manifestat de copii,
am elaborat proiecte didactice pentru activitatile desfaurate cu copiii. Am situat copilul in central
procesului de predare -invatare. Am stabilit un raport echilibrat intre indrumare, libertate i
creativitate in cadrul activitatilor artistico-plastice i practice. Am fost interesata de confectionarea de
material didactic in functie de varietatea tematicilor, a continuturilor de invatare i a particularitatilor
de virsta ale copiilor.
M-a preocupat amenajarea functional^ a spatiului educational pe arii de stimulare, centre de
interes, care sa permita copiilor sa lucreze individual, in perechi, in grupuri mici sau frontal ,sa
permita micarea, sa influenteze calitatea jocului favorizind creativitatea copiilor, oferindu-i
posibilitatea fiecarui copii sa-i aleaga locul de joaca, spatiile de joaca fiind mobile i transformabile
in functie de dorinta lor. Totodata pot sa observ interesele i aptitudinile, stabilitatea sau instabilitatea
in joc, atitudinea fata de jucarii i fata de alti copii, trasaturile lor temperamentale, etc;
O importanta deosebita am acordat-o amenajarii centrului tematic in sala de grupa, spatiu
care este reamenajat saptaminal, in functie de tematicile i continuturile invatarii.
Am organizat cit mai multe activitati integrate cu copiii i am pus mare accent pe
metoda proiectelor.Am cautat cai i mijloace eficiente de transmitere a cunostintelor copiilor; am
organizat activitati bogate in continuturi, interesante i atragatoare , am folosit metode activparticipative.
M-am implicat in jocurile din ariile curriculare , am creat o atmosfera placuta i
interesanta. Dialogul cu copiii, buna dispozitie , ataamentul fata de ei ii apropie, ii stimuleaza i
ii antreneaza in participarea activa.
Comunicarea cu parintii a fost eficienta , in sensul in care am informat periodic familia
copilului despre progresul acestuia ,despre comportamentul copilului in institutie. Am organizat
sedinte , expozitii cu lucrari ale copiilor, serbari, discutii individuale.
2.4 Dovezi ale implicarii in activitatea institutiei de invatamint

Munca noastra a educatorilor este ca un pom ce in fiecare an i de fiecare data infloresc diferit cu
noi idei i noi realizari, iar roada ne sunt copiii pe care ii vedem si le zimbim in fiecare zi. Pe
parcursul anilor de activitate pedagogica m-am implicat activ in viata institutiei de invatamint prin
organizarea i desfaurarea alaturi de educatori a activitatilor extracurriculare, orelor tematice, orelor
distractive.
Roluri asumate:
- Membru al comisiei de atestare ( 2014-2015 )
-Participare activa la orele metodice ,seminare (informatii, comunicari; 20132014)
-La nivelul gradinitei am organizat sedinta cu parintii in cadrul proectului educational: Rolul
familiei in dezvoltarea si educarea copilului (2013) Am prezentat informatii, discutii, chestionare si
am inplicat parintii in viata gradinitei. Aceste actiuni au avut urmatoarele obiective:
-Familiarizarea parintilor cu procesul educational din gradinita;
-Asigurarea bazei materiale care sa ridice calitatea procesului educativ cu implicarea
parintilor.
-Colaborarea eficienta intre familie i gradinita.
-Sustinerea din partea parinttilor in desfaurarea activitatilor extracurriculare (vizite, excursii,
serbari)
Activitati extracurriculare organizate cu copiii:
- Am desfaurat in luna noiembrie 2015 o serbare cugenericul 0 Toamna mai frumoasa ca-n
Moldova nu-i unde au participat cadrele didactice,copiii i parintii acestora i sau implicat
direct in pregatirea materialelor i crearea unor lucrari deosebite.
- In luna decembrie impreuna cu colega mea, am organizat un frumos program artistic cu
ocazia sarbatorilor de iama In cautarea lui Mos Craciun unde am avut ca i musafiri
parintii copiilor , colegile, administratia gradinitei.

Activitati integrate publice:

-In lumea cartilor13.03.2012


-Cartea prietena mea15.03.2013
-Calatorie imaginara in padure-21.01.2014 -Fructele
vesele10.11.2014
Tainele padurii 06.11.2015
Moldova -plai natal18.12.2015
Avionul 01.02.2016
-Organizare de expozitii tematice: Martisor (2013), Surprize de sarbatori( 2014)

-Am participat impreuna cu parintii la concursul dintre grupele de gradinita Pentru cea
mai amenajata clumba cu flori(2013); Cel mai dotat ungheras sportiv (2014): Cel
mai amenajat teren de joc(2015)

2.5 Dovezi ale contrihutiei personate la prestigiul i imaginea unitatii de invatamant.


Pentru promovarea imaginii Gradinitei nr.lAndrie, pe parcursul ultimilor ani de activitate
am realizat un sir de actiuni:

Am participat cu lucrari de artizanat, bucate nationale la expozitia dedicata


sarbatorii Hramul satulu Costeti( 2013,2014);
Am participat cu expozitie de carte i cintece patriotice la sarbatoarea Ziua limbii
(2014, 2015):
Am participat activ la sarbatoarea Hramul gradinitei - Sflntul Stelian, implinirea a 30
ani de activitate a gradinitei in care activez (2012):
Am participat cu un concert de binefacere la Azilul de batrini din or. Durlesti (2012);
Am participat cu un program de colinzi la Primaria Costeti si biserica Sf. Nicolai din
localitate (2013,2014,2015).

DOMENIUL DE COMPETENTA
Indicatorul de
perfoimanta vizat
l. Proiectarea
i realizarea
dezvoltarilor
curri cul are
intra i
interdisciplinare

2.Aplicarea
metodelor
netraditionale in
cadrul activitatilor
integrate .Stimular
ea potentialului
creativ al copilului
in diferite situatii
de invatare
Utilizarea
metodelor active
bazate
pe
activitatea
independent a a

Obiectiv
copilului,
activitatea
individuals
sau in grup
in activitatile
de invatare.

Utilizarea in
activitatea
educationala
a strategiilor
didactice,
care
stimuleaza
creativitatea
copiilor
- A
cti
vi
tat
i
ob
li
ga
to
rii

COMPETENTA DE SPECIALITATE

Actiuni
intreprinse
org
aniz
ate
in
cent
re
de
acti
vita
te;
-Ac
tivit
ati
libe
re
ale
cop
iilor
;
Mediu bine
dotat;
-Confectionarea panourilor
9

-Am analizat
literatura de
specialitate;
-Am

Rezultate
acumulate
participat la
ore metodice,
seminare;
-Am asistat la
activitatile
publice
prezentate de
colegi;
-Am
elaborat
proiecte
didactice
cu
planificare
a
strategiilor
centrate pe
copii.________
A fost
demonstrate
i probata
zilnic prin
rezultatele
obtinute de
copii,
evaluarea
zilnica a
cunotintelor
copiilor.

Dovezi
A crescut
interesul
copiilor de a
se implica, a
conlucra, a
generalize, a
trage
concluzii
Activita tile au
devenit
mai
interesante
complexe,
organizate
in Centre
de
activitate.
Cu succes
sunt
utilizate
panourile
in
cadrul
activitatilor
Copiii au
devenit
mai
motivati,
mai
creative,m
ai
descatusat

Concluzii
i,

mai
liberi
in
gindir
e, in
expri
m are
Planul de
activitate de
lunga durata
(anual), lunar,
saptaminal este
bine structurat,
axat pe interesul
copiilor,
obiectivele
curricular

Copii
motivati,crea
tivi,independ enti
in
actiune,rezul
tate
imbucuratoa
re

l.Cun<iaterea
partic ularitatilor
de vaf sta,
indivi4tale i ale
grupului de
apartenenta i
valorificarea
acestora in organ
izarea procesului
de predareinvatareevaluare.
1 .Respectarea
individuali- tatii
i diferentierii in
lucrul cu copiii.
1 .Activitati

integrate
interdiscipli
nare, pe
grape,
proiecte
tematice.
2.Elaborare
a
unor
instrumente
proprii de
evaluare.
3
.Participare
a la
actiunile
metodice

din unitate i
din raion.
4.1nitierea de
parteneriate
Adaptarea
metodologiei
didactice la
particularity
tile
9

geografice,
demografice,
etnice,
economice,
sociale i
culturale ale
comunitatii,
9

a fost facuta
prin
intermediul
proiectelor
derulate in
grupa, iar
copiii
au
inteles ce e

mediul
urban
(Proiectul de
parteneriat
gradinitacoalabiblioteca).

-Planul de
activitate
de lunga
durata
(anual),
lunar,
saptamT nal

respectul i
toleranta j
fata de
parinti, dar i
fata de copiii
de alta etnie
-Metoda
sau fata
proiectelor
de cei
derulate in
proveniti din grupa
9

Cunoaterea de catre
educator a
necesitatilor
individuate
a fiecarui
copii,
tratarea
diferentiata
1

a lor.

C OMPETEN TA PSIHOPEDAGOGICA

2.Plafiificarea
modal ilatii de
finalise a unitatitar /
proiectelor tematice
care sa inregi streze
cunostintele
interdisciplinare
achizi tionate si
permit fiecarui
copii sa simta
placerea reusitei.

Respectarea
tuturor
prevederilor
legale
privind
drepturile
copilului.

Am
Copiii
sunt -Planul de
achizitionat
liberi
in activitate
j
alegerea sa, Se de lunga
durata
material e cit observa
o (anual),
mai mult
cooperare
lunar,
posibile pentru sanatoasa intre saptamml
a oferi copiilor copii.
-Metoda
posibilitatea de
proiectelor
derulate in
a-si da frau
grupa
liber
Copiii
creativitatii si *

Planificarea cu
succes a
modalitatilor de
finalizare a
proiectelor
tematice duce la
dezvoltarea
increderii in
sine.

sunt

>

imaginatiei, am
exersat mai
multe metode
de cooperare ,
ce le permite
copiilor sa se
bucure de
lucrul facut in
comun si care j
consolideaza
increderea in
sine si cultiva j
interesul
pentru
explorare

degajati,
increzuti
/V

>

in

propriile
puteri.
Copiii pot
coopera.
Au interes

pentru

explorare

COMPETENTA PSIHOSOCIALA

2
9

l.Implica familia in
planificarea
unitatilor
tematice

Stabilirea
unui
parteneriat
eficient

Ca parintii sa
devina
participanti
activi in
planificarea,
organizarea,
implementarea si
evaluarea
oricaror
practici
pozitive,
i-am implicat

Am creat
panoul
Interesele
copilului
meu

-Planul de
activitate

de lunga

durata
(anual),
lunar,
saptaminal

-Metoda
proiectelor
derulate
grupa

in

14

2. Creaza

oportunitati egale
de dezvoltare
copiilor cu cerinte
educationale
speciale.
De promovat o
proiectare
stimulativa i
incluziva prin
organizarea unui
mediu care ar
facilita asimilarea
cunotintelor de
catre fiecare copii.

in luarea
deciziilor si j
am construit
o
relatie de
buna
colaborare in
beneficiul
copilului.
Am observat
atent fiecare
copii si am
stabilit
cerintele

Am studiat
j
literatura de
speciale, ce mi- specialitate
au permis sa
referitor la
planific
incluziunea
activitatile j
copiilor cu
educative
CES
conform
In rezultat
nivelurilor de
am 3 copii
dezvoltare a
cu CES
acestora;
incadrati in
Am organizat
colectivul de
lucru cu copiii copii
la tema Toti
sanatosi
suntem la fel.
educationale

Starea
emotionala
pozitiva a
copiilor
Atitudine
prietenoasa
fata de
9

copiii cu
CES din
partea
copiilor.
-Planul de
activitate

de lunga
durata
(anual),
lunar,
saptaminal
Copiii cu
CES
neinsem nat
pot fi
incadrati in
institutiile
de tip
general

4. Directii de perspective
Orice om care se stimeaza tinde spre perfectiune , este mereu in cautare pentru a
obtine succese in activitatea sa. Un educator bun presupune succesul sau in grupa de
copii pe care o ghideaza. Pentru a fi pregatit pentru viitor este nevoe de schimbare i
aceasta schimbare trebue facuta in interesul suprem al copiilor.
Copilul de azi nu mai este copilul de ieri ,iar cel de miine nu va fi ca cel de azi. De
aceea trebuie mereu sa ne pregatim pentru a face fa|a schimbarii.
In acest scop imi propun urmatoarele directii de perpectiva:

Sa particip la toate ofertele de formare continua organizate la nivel local, raional


i national in domeniul educatiei precolare;
Sa particip la toate seminarele ,reuniunile metodice, training-urile organizate la
nivel de raion;
Sa participe i sa intervin cu comunicari la orele metodice ,seminarele desfaurate
in institute;
Sa studiez profund toate documentele de politica educationala ce tin de activitatea
institutiei prescolare si sa le implementez in practica;
Sa lucrez asupra dezvoltarii competentei de comunicare personale ;
Sa public articole din practica mea in ziarele i revistele de specialitate;
Sa determin nivelul conduitei moral -afective fata de natura i sa
formez la copiii din grupa in care activez un comportament ecologic in mediul
natural;
Sa dotez ungheraul naturii cu animale ,pasari corespunzator virstei copiilor
,pentru a le forma deprinderi elementare de munca;
Sa utilizez rezultatele evaluarii copiilor in scopul proiectarii i continuarii
procesului educational, pentru a obtine performance mai mari;
Sa conlucrez eficient cu parintii ,echipa de cadre didactice i colectivul de copii.

Bibliografie

-Andon C., Haheu E. Familiarizarea prescolarilor cu natura prin intermediul jocurilor didcatice.
Chisinau, 1997
-Bolboceanu A. Curriculum educatiei copiilor de virsta timpurie si prescolara (1-7
ani) Tn Republica Moldova. Chisinau - Cartier, 2006
-Carabet N. Proiecte integrate pentru gradinita de copii. Chisinau, 2014
-Chateau J. Copilul si jocul. Bucuresti, 1970
-Chircev E. Pedagogia Prescolara. Bucuresti, 1972
-Chirica G. Particularitatile formarii culturii ecologice la prescolari. //Experience si perspective m
dezvoltarea mvatamintului primar si prescolar din R. Moldova. Balti,
1996
-Claparede E.Psihologia copilului si pedagogia experimental;! Bucuresti, 1975 -Dumitrana M.
Copilul, familia si gradinita. Bucuresti, 2000 -GTnju S. Didactica educatiei prescolare (sinteze),
Chisinau, 2009 -Golu M. Perceptie si activitate. Bucuresti, 1971
-

Muhina V. Psihologia copilului. Chisinau, 1990


-Sima I. Creativitataea la virsta prescolara si scolara mica. Bucuresti, 1997 -Socoliuc N., Cojocaru V.
Fundamente pentru o stiinta a educatiei copiilor de virsta
prescolara. Chisinau, 2005

3
2