Sunteți pe pagina 1din 4

III.1.

EVALUAREA BAZATA PE METODE PATRIMONIALE


III.1.a. Activul net contabil (ANC)
Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net contabil are la baza
elementele de bilant ale societatii comerciale PRODLACTA S.A., la data de 31.12.2007, ca
fiind diferenta intre Total Activ si Total obligatii.
ELEMENTE

-LEI-

TOTAL ACTIV

47199137

TOTAL DATORII

26228423

ANC

20970714

III.1.b. Activul net corectat (ANc)


Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat, are la baza
elementele de bilant ale societatii comerciale la data de 31.12.2007, analizate si corectate, functie
de valoarea de realizare pe piata a elementelor componente.
Utilizarea metodei a fost stabilita prin contract si are la baza:
- sursele de informatii puse la dispozitie de conducerea societatii comerciale
PRODLACTA S.A. (balanta de verificare la 31.12.2007);
- situatia mijloacelor fixe cu valoarea de inventar si amortizarile la zi, pusa la dispozitie
de PRODLACTA SA;
- inventarierea la fata locului si expertiza tehnica a mijloacelor fixe de catre evaluator si
determinarea valorii actualizate ramase;
- verificarea stocurilor cu miscare lenta si a posibilitatilor de valorificare a acestora;
- verificarea facturilor neincasate si a debitelor cu vechime mai mare de 90 zile si a
gradului lor de recuperare;
III.1.b.1. Corectii bilantiere
Pentru determinarea activului net corectat (ANc), s-au folosit tehnici specifice,
adecvate elementelor bilantiere analizate. Rezultatele analizei si verificarii in teren a activelor si
corectiile aplicate, sunt prezentate in Tabelul nr. 3.1., astfel:
In categoria imobilizarilor necorporale, firma detine un program informatic cu licenta
valabila pentru o perioada de 3 ani, valoarea programului fiind de 154000 lei. In urma evaluarii a
fost constata uzura morala a programului, care va trebui depreciat pentru 30% din valoare.
Societatea detine o suprafata de teren de 2.5 ha. Prin analiza pietei s-a evidentiat un pret
de 30 EUR/m2, pentru terenuri comparabile, cursul de schimb la data evaluarii fiind de 4,1
LEI/EUR. Evaluatorul a stabilit si o corectie de 20%, aplicabila valorii globale, dat fiind faptul
ca terenul include o zona traversata de conducte de gaz.
Imobilizarile corporale in curs de executie vor putea fi terminate numai in procent de
80%, valoarea lor reziduala fiind de 600000 lei.
In categoria mijloacele fixe avem trei categorii principale:
1. mijloace fixe ce au fost achizitionate inainte de 1.01.2000 neamortizate integral in
valoare de 3213399 lei;
2. mijloace fixe ce au fost achizitionate dupa 1.01.2000 neamortizate integral in
valoare de 6426797 lei;

3.
mijloace fixe ce au fost amortizate integral (achizitionate dupa 1.01.1991), si care
functioneaza inca, in valoare de 1071133 lei.
1. Pentru mijloacele fixe ce au fost achizitionate inainte de 1.01.2000, neamortizate
integral, s-au facut urmatoarele corectii:
-valoarea a fost comparata cu valoarea de piata a unor utilaje similare, facandu-se o
corectie de -50% (tinand cont de uzura utilajelor si de modul de utilizare al acestora)
2. Pentru mijloacele fixe ce au fost achizitionate dupa data de 1.01.2000, neamortizate
integral, s-au parcurs urmatoarele etape:
-pentru exemplificare s-a determinat costul de inlocuire al unui utilaj din aceasta
categorie, rezultand o corectie de -30% din valoarea de inventar;
-aceasta corectie s-a aplicat la intreaga categorie.
3. Pentru mijloace fixe ce au fost amortizate integral (achizitionate dupa 1.01.1991), si
care functioneaza inca, s-au facut urmatoarele corectii:
-valoarea a fost comparata cu valoarea de piata a unor utilaje similare, facandu-se o
corectie de -80% (tinand cont de uzura utilajelor si de modul de utilizare al acestora si anul
punerii in functiune)
Imobilizarile financiare constau intr-un pachet minoritar de actiuni detinute la entitatile
afiliate, a caror valoare bursiera la data evaluarii este de 2,5 ori mai mare decat valoarea din
momentul achizitiei.
Avand in vedere data de achizitie (unele chiar cu o vechime mai mare de un an),
stocurilor de materii prime si materiale trebuie depreciate cu 182000 lei.
Productia in curs de executie a parcurs in proportie de 80% fazele procesului
tehnologic. Valoarea acesteia la nivelul preturilor de vanzare este de 1530400 lei, dar o parte din
comenzi in valoare de 240000 au fost anulate.
Valoarea produsele finite si marfurilor a fost corectata cu +10% (transport si manipulare
interna) si +60% pentru a obtine pretul de vanzare.
Creantele in valuta reprezinta 20% din totalul creantelor, iar la momentul evaluarii,
cursul de schimb este cu 15% mai mare decat la momentul inregistrarii creantei in contabilitate.
Se constata existenta unor obligatii de exploatare cu scadenta mai mica de un an in
valoare de 401000 lei.
Impozitul pe profit este de 16%.
Active imobilizate:
-corectie imobilizari necorporale:
-corectii imobilizari corporale:
- teren:
- imobilizari in curs de executie:
-(20% x 3.937.675-600.000)= -187.535 lei
- mijloace fixe total corectii: -4.392.645 lei
1. mijloace fixe ce au fost achizitionate inainte de 1.01.2000 neamortizate
integral:
-3.213.399 x 50%= -1.606.700 lei
2. mijloace fixe ce au fost achizitionate dupa 1.01.2000 neamortizate integral:

-6.426.797 x 30%= -1.928.039 lei


3. mijloace fixe ce au fost amortizate integral si care functioneaza inca:
-1.071.133 x 80%= -856.906 lei
- corectii imobilizari financiare:
+1.600 x 2,5-1.600= +2.400 lei
Active circulante:
-materii prime si materiale: -182.000 lei
-productia in curs de executie este transformata in produse finite:
+1.530.400 x 80% - 240.000= +984.320 lei
-produse finite:
+2.672.771 x (10% +60%)= +1.870.940 lei
-creante:
+15.035.320 x 20% x 15%= +451.060 lei
Datorii:
-alte obligatii de exploatare: +401.000 lei
Diferenta dintre activele corectate si pasivele corectate a fost inclusa in cadrul
capitalurilor proprii la pozitia Diferente din reevaluare cu suma de lei.
Tabelul nr. 3.1.
Elemente
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizari necorporale
Terenuri si constructii
Avansuri si imobilizari corporale in
curs
Mijloace fixe
Imobilizari financiare
ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
Materii prime si materiale
Productie in curs de executie
Produse finite si marfuri
Avansuri pentru cumparari de
stocuri
CREANTE
Creante comerciale
Alte creante
DISPONIBILITATI
CHELTUIELI IN AVANS
TOTAL ACTIV
CAPITAL PROPRIU
Capital social
Diferente din reevaluare

Valori bilant
24.860.266
787.989
9.421.673
3.937.675
10.711.329
1.600
22.265.750
6.320.908
2.814.242
728.829
2.672.771
105.066
15.035.320
7.611.138
7.424.182
909.522
73.121
47.199.137
20.970.714
14.451.788
2.102.822

Corectii

Valori corectate

-3.917.275
-46.200
-615.000
-1.387.535

20.942.991
741.789
8.806.673
2.550.140

-1.870.940
+2.400
+3.124.320
+2.673.260
-182.000

8.840.389
4.000
25.390.070
8.994.168
2.632.242
1.713.149

+984.320
+1.870.940
0
+451.060
+451.060
0
0
0
-792.955
-1.193.955
0
-1.193.955

4.543.711
105.066
15.486.380
8.062.198
7.424.182
909.522
73.121
46.406.182
19.776.759
14.451.788
908.867

Rezerve
Profitul repartizat sau pierderea
neacoperita
Profit net al exercitiului
Repartizarea profitului
VENITURI IN AVANS
PROVIZIOANE PENTRU
RISCURI SI CHELTUIELI
DATORII TOTALE
DATORII PE O PERIOADA MAI
MICA DE UN AN
Sume datorate institutiilor de credit
Furnizori
Alte datorii
Datorii pe o perioada mai mare de
un an
TOTAL PASIV
ANc (Activ net corectat)

3.678.465
384.549
380.866
27.776
7.281.439
44.147
18.902.837
14.982.063

5.270.215
7.134.228
2.577.620
3.920.774
47.199.137

0
0

3.678.465
384.549

0
0
0
0

380.866
27.776
7.281.439
44.147

+401.000
+401.000

19.303.837
15.383.063

+401.000

5.671.215

0
0
0

7.134.228
2.577.620
3.920.774

-792.955

46.406.182
27.102.345

Fata de corectiile de mai sus, conform tabelului nr. 3.1., activul net corectat este:
ANc = 27.102.345 lei