Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la MECANICĂ


Maiştri instructori Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 4), scrieţi, pe foaia de concurs, litera
corespunzătoare răspunsului corect. (4p.)
1. Matriţele se execută din:
a. OL 32;
b. OLC 15;
c. OLC 55A;
d. OSC 7;
e. Fgn 420-12.
2. Linia-punct subţire se utilizează pentru:
a. traseele planelor de simetrie;
b. traseele planelor de secţionare;
c. contururile acoperite;
d. haşuri;
e. muchiile reale vizibile.
3. Biuretele sunt măsuri din sticlă pentru determinarea:
a. lungimii;
b. lăţimii;
c. ariei;
d. volumului;
e. unghiului.
4. O unitate de măsură fundamentală este:
a. gramul;
b. kilogramul;
c. metrul pe secundă;
d. metrul pătrat;
e. metrul cub.

I.2. În coloana A, sunt indicate diferite Scule, iar în coloana B, Operaţii. Scrieţi, pe foaia de concurs,
asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
(6p.)

A – Scule B – Operaţii
1. daltă a. filetare interioara
2. trăgător b. filetare exterioară
3. tarod c. debitare
d. nituire

I.3. Transcrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b) şi notaţi în dreptul
ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.
(4p.)
a. Lipirea moale sau „brazarea” se execută când temperatura de topire a metalului de
adaos este sub 5000C.
b. În desenul tehnic, 2:1 este o scară de reducere.

Probă scrisă la Mecanica Varianta 5 5


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
I.4. Scrieţi, pe foaia de concurs, informaţia corectă care completează spaţiile libere: (6p.)
a. Degresanţii şi decapanţii se folosesc pentru ... (1) ... maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
b. Planimetrul polar se utilizează pentru determinarea ... (2) ...
c. Răzuirea este o operaţie de ... (3) ...

I.5. Pe desenul de execuţie al unui arbore, diametrul este ø 75 +−00,,16


07 . Precizaţi:

a. dimensiunea nominală;
b. abaterea superioară şi abaterea inferioară;
c. dimensiunile limită;
d. toleranţa. (10p.)

SUBIECTUL II (30 puncte)


II.1. Alcătuiţi un eseu cu titlul „Prelucrarea prin aşchiere”, după următoarea structură de idei:
a. indicarea mişcărilor necesare la generarea suprafeţelor reale prin aşchiere;
b. precizarea a trei tipuri de scule aşchietoare, clasificate după maşina unealtă folosită;
c. enumerarea a trei materiale folosite la fabricarea sculelor aşchietoare;
d. precizarea a patru elemente geometrice ale cuţitului de strung notate în figura următoare:

e. enumerarea a trei tipuri de semifabricate folosite la prelucrarea prin aşchiere;


f. indicarea celor trei elemente principale ale regimului de aşchiere. (20p.)

II.2. Caracterizaţi călirea, având în vedere:


a. definiţia călirii;
b. scopul călirii;
c. trei proprietăţi ale pieselor călite;
d. tratamentul termic care se aplică după călire. (10p.)

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a


activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a
activităţii didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.

Probă scrisă la Mecanica Varianta 5 5


2

S-ar putea să vă placă și