Sunteți pe pagina 1din 18

LUCRARE DE DISERTAŢIE

(prezentare)

Zonele Metropolitane din Uniunea Europeană


în contextul Amenajării Teritoriului
PROFESOR COORDONATOR,
Conf. univ. dr. Corneliu IAŢU
ABSOLVENT MASTER,
Tudor JEMNA
ID

Iunie 2008
Ce este Dezvoltarea Durabilă?

Un concept care implică relaţiile


oamenilor cu mediul înconjurător şi
responsabilităţile generaţiilor
actuale, faţă de generaţiile
următoare.
Pentru prima dată apare acest concept
în 1972, la Conferinţa asupra
mediului de la Stockolm sub egida
ONU.
Ce este Urbanismul?
Arta de a ordona de o manieră armonioasă şi
raţională viaţa unei populaţii, într-un spaţiu
geografic delimitat.
Ştiinta modernă care oferă soluţiile normative
care asigură crearea şi organizarea oraşelor în
baza unui „bilanţ teritorial” adecvat, al cărei
sarcină de bază este fundamentarea necesităţii
decretării de oraşe noi şi de a le transforma pe
cele existente, în asa fel încât acestea să
corespundă atât nevoilor actuale cât şi celor
viitoare.
Conceptul de Urbanism
Conceptul de urbanism include acţiuni de
cunoaştere şi remodelare a spaţiilor urbane
având la bază activităţi de investigare şi
diagnoză, prognoză, strategie,
fundamentarea deciziilor şi priveşte:
• cadrul natural,
• funcţiile economice ale teritoriului,
• populaţia,
• reţeaua generală de localităţi şi
• echiparea tehnică a teritoriului.
Tipologii ale Urbanizării
oraşul propriu-zis ca formă iniţială bine conturată prin limite
administrative,
aglomerarea urbană - dezvoltată şi dinamică, oraş modern, o arie
urbanizată alcătuită dintr-un oraş de cel puţin 50.000 de locuitori
împreună cu zona sa suburbană,
microregiunea urbană - forma de dependenţă economică, socială şi
urbană, concentrată şi distinctă în teritoriu de aşezări urbane şi
rurale cu profil specific,
conurbaţia - alcătuită din oraşe unite prin legături strânse de producţie
care formează arii continue urbanizate,
metropola semnificând poziţia marilor oraşe multimilionare, puternic
extinse în teritoriu,
zona metropolitană - se întinde pe o arie care cuprinde cel puţin 100.000
de locuitori şi este alcătuită dintr-un oraş cu cel puţin 50.000 de
locuitori şi mai multe suburbii,
megalopolis-ul (polimegalopolis-ul) - marile formaţiuni urbane aflate pe
coasta de est la Oceanul Atlantic.
Structuri Teritorial Statistice

NUTS este utilizat pentru colectarea,


îmbunătăţirea şi armonizarea statisticii
regionale la nivelul întregii Uniuni
Europene, pentru analiza economico-socială
a regiunilor, dar şi pentru aplicarea
politicilor de dezvoltare.
• Nivel NUTS 1 – 3.000.000 – 7.000.000
• Nivel NUTS 2 – 800.000 – 3.000.000
• Nivel NUTS 3 – 150.000 – 800.000 locuitori.
Importanţa şi Actualitatea Temei:

În contextul extinderii fenomenului de


globalizare, rolul oraşelor în economia
mondială devine tot mai important,
creşterea competivităţii şi a calităţii vieţii
constituind obiective majore ale politicii
economice la nivel local şi naţional. Aceste
preocupări se află în sfera managementului
şi a strategiei urbane fiind integrate în
obiectivele generale ale dezvoltării
economico-sociale înscrise în dinamica
urbană.
Structura Lucrării:
Lucrarea este structurată pe IV capitole:

• I – Definirea Obiectului Cercetării


• II – Metodologia Cercetării
• III – Organizarea Administrativă a
Teritoriului în România
• IV – Analiza şi Sinteza
Compoziţia Lucrării:
Lucrarea “Zonele Metropolitane din Uniunea
Europeană în contextul Amenajării Teritoriului”
este compusă din mai multe demersuri de
cercetare care sunt interdependente:
• Secţiunea teoretică – situaţională, cuprinsă în
capitolul I
• Secţiunea metodologică – expoziţională reliefată
în capitolele II şi III
• Secţiunea practică – aplicativă evidenţiată în
capitolul IV
Scopul Lucrării:
Scopul lucrării îl constituie identificarea unor
direcţii spre care se îndreptă urbanizarea în
Uniunea Europeană, prin prisma Amenajării
Teritoriului, studiind evoluţia cunoştintelor
asupra dezvoltării Zonelor Metropolitane, pentru
evidenţierea exigenţelor diferitelor scenarii de
dezvoltare, astfel încât o dezvoltare prea rapidă
dictată de sectorul economic, neglijând celelalte
laturi ale echi-triunghiului de dezvoltare – social-
economic-mediu, să nu ne surprindă fără a avea
la dispoziţie soluţii alternative compensatorii.
CAPITOLUL I – DEFINIREA OBIECTULUI CERCETĂRII

Urmăreste să identifice obiectul cercetării asupra căruia se axează


întrega lucrare:
– Contextul Dezvoltării Teritoriale
• Amenajarea Teritoriului în Context European - Macro-Context
• Context Naţional pentru Amenajarea Teritoriului - Micro-
Context
– Principalele Documente Europene la care România îşi aliniază
Politicile în domeniul Amenajării Teritoriului
– Amenajarea Teritoriului Naţional – Cadrul Juridic
• Atribuţiile Administraţiei
a) Centrale
b) Judeţene
c) Locale
în domeniul Amenajării Teritoriului şi
• Structura Instituţională
CAPITOLUL II – METODOLOGIA CERCETĂRII
– Orientări şi Tendinţe Contemporane în Domeniul
Urbanizării: tendinţei de concentrare şi centralizare
teritorială şi a populaţiei au determinat o creştere
haotică, la scară largă a marilor aglomerări urbane,
determinând şi impunând cu imperativitate rezolvări
pentru remedierea şi eventual anularea efectelor unui
asemenea tip de expansiune.
Evidenţieri:
• Largi Zone Urbane în Uniunea Europeană
• Auditul Urban
– Metodologii de Determinare a Zonelor Metropolitane
• Sistemul Informaţional Geografic (URBAN GIS)
– Experienţa Metropolitană la Nivel European
– Guvernarea Zonelor Metropolitane
CAPITOLUL III - ORGANIZAREA
ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI
ÎN ROMÂNIA

– Scurt Istoric
– Unităţile Administrative Teritoriale din
România
– Amenajarea Teritoriului Naţional
– Tipologia Oraşelor Româneşti
– Cadrul Legal Românesc privind Zonele
Metropolitane
CAPITOLUL IV – ANALIZA ŞI SINTEZA

Studiul se structurează prin cercetarea evoluţiei morfologice a


oraşelor, înregistrată prin intermediul instrumentelor ESPON
şi a ariilor funcţional urbane.
– Zone Metropolitane în Europa
– Zone Metropolitane în România:
• Zonele Metropolitane Constituite în prezent,
• Zone Metropolitane în Proiect
În urma cercetării Zonelor Metropolitane europene, se poate
întreprinde:
– Analiza SWOT a Zonelor Urbane ale Uniunii Europene şi
– Sinteza: concretizată în Rezultatele Analizei SWOT, care
trasează drumul optim de urmat prin concentrarea
asupra Punctelor Tari şi a Oportunităţilor
CONCLUZII ASUPRA TEMEI LUCRĂRII:

În căutarea Sinergiilor:
• Oraşele dintr-un sistem urban, nu se dezvoltă
într-o măsură comparabilă, cu aceeaşi viteză de
creştere.
• Pentru a inversa acestă tendinţă, multe naţiuni şi
guverne au început să dezvolte scenarii politice
care să conducă la o dezvoltare policentrică.
• După finalizarea documentului de dezvoltare
policentrică ESDP, se constată importanţa
intervenţiei fondurilor structurale în contextul
dezvoltării policentrice şi coeziunii.
CONCLUZII ASUPRA TEMEI LUCRĂRII:
Perspective şi Direcţii de Urmat:
• Principiile directoare constituie, viziunea a unei Europe
integrate, document politic de referinţă pentru numeroase
acţiuni şi iniţiative de amenajare teritorială pe
continentul european şi mai ales pentru cooperarea
transnaţională şi internaţională.
• Dezvoltare urbană durabilă:
 bordarea problemelor ce afectează zonele
metropolitane şi sistemele regionale de aşezări;
 promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu
potenţial în ceea ce priveşte accesibilitatea şi
atractivitatea acestora;
 promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru
dezvoltare.
• Beneficiarii eligibili, pot depune proiecte pentru finanţare
singuri sau în parteneriat
CONCLUZII ASUPRA TEMEI LUCRĂRII:
Parteneriat prin Programul URBACT pentru Oraşele României (16
aprilie 2008):
• Iniţiativa „Regiuni pentru Schimbare Economică” a lansat
două proiecte-pilot în domeniul dezvoltării urbane şi al
politicii emigraţionale locale.
Cele două propuneri pentru proiectele pilot sunt următoarele:
• Dezvoltarea urbană integrată în zonele metropolitane, în
zonele degradate. Proiectul vizează oraşele capitală sau
oraşele mari din statele membre, în vederea analizării,
metodelor de succes pentru implementarea proiectelor
urbane integrate în zonele degradate.
• Gestionarea situaţiilor de emigrare şi integrare a
persoanelor în oraşe şi regiuni. Acesta vizează oraşele
capitală sau oraşele mari, în vederea analizării, metodelor de
succes privind gestionarea cazurilor de emigrare şi
integrarea persoanelor în oraşele şi regiunile Uniunii
Europene.
ÎNCHEIERE:
Avantajele Zonelor Metropolitane:
• răspund unei necesităţi determinate de evoluţia organică a aşezărilor. Procesul de
urbanizare pe teritoriul european a condus la dezvoltarea interdependentă a
metropolelor cu localităţile aflate în zona lor de influenţă, formând realităţi
metropolitane, primare care, funcţionează practic ca zone unitare, independente.
• problemele strategice de amenajare urbană la nivel european nu pot fi tratate
direct, decât la nivel de zone metropolitane. Formarea zonelor metropolitane, sunt
incluse în cadrul unor strategii naţionale ca poli şi regiuni de creştere la nivelul
Europei şi transnaţionale. Dezvoltarea zonelor metropolitane facilitează
amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional astfel încât prin aceasta să se
diminueze dezechilibrele dintre centru şi aria limitrofă. Realizarea acestor politici
de dezvoltare se face de regulă printr-o bună cooperare între localităţi în
domeniile amenajării teritoriului, locuinţelor, infrastructurii, dezvoltării
economice, protecţiei mediului şi utilizării resurselor umane.