ORDIN Nr.

1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 23 ianuarie 2003 În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Finan elor Publice, având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, ministrul finan elor publice emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Direc ia contabilită ii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finan elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, institu iile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor, au obliga ia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execu iei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor, precum şi să

lichidare şi ordonan are a cheltuielilor. poartă denumirea generică de contabil. Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate.persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. actele de încetare a delegării se comunică persoanelor men ionate mai sus. se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finan are. la partea de cheltuieli. 500/2002. Opera iunile specifice angajării. cofinan ate de o institu ie interna ională. prin bugetele prevăzute la art. să lichideze şi să ordonan eze cheltuieli pe parcursul exerci iului bugetar. Pentru ac iunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerci iul bugetar respectiv. a persoanelor implicate şi a documentelor privind execu ia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice. Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept. să conducă eviden a şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale începând cu anul bugetar 2003. 500/2002 sunt autoriza i să angajeze. Actele de delegare. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. . . înso ite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite. În vederea respectării prevederilor men ionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor. (2) din Legea nr. iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. trebuie comunicate: . În actul de delegare trebuie să se specifice limitele şi condi iile delegării. precum şi subdiviziunile clasifica iei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste opera iuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. 1 alin. în limita creditelor bugetare aprobate. lichidării şi ordonan ării cheltuielilor sunt în competen a ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institu iei publice. secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. . respectiv atribu iile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare. se ordonan ează şi se efectuează plă i. Pentru ac iunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament şi creditele bugetare. 1. 1 alin. Cheltuielile de investi ii se angajează individual în cadrul angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare. Actele de delegare a atribu iilor desemnează persoanele din cadrul institu iilor publice împuternicite să semneze pentru şi în numele ordonatorilor de credite.persoanelor împuternicite. potrivit legii. Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investi ii publice sau alte cheltuieli asimilate investi iilor. în cadrul cărora se angajează. De asemenea. Execu ia bugetară se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil.organizeze.conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plată ordonan ată de o persoană care nu a fost împuternicită în acest sens. (2) din Legea nr.

Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerci iului bugetar. Angajamentul legal ia forma unui contract de achizi ie publică. ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se ştie că bunul. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale. Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare. Ordonatorii de credite au obliga ia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destina iilor aprobate. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială. în special ale economiei şi eficien ei cheltuielilor. Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în condi iile legii. 1 la prezentele norme metodologice. ale unui management financiar sănătos. comandă. respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul . acte de control. astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate. acord de împrumut etc. potrivit dispozi iilor legale. comandă etc. se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. trebuie să se facă men iuni cu privire la institu ia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea şi de la care urmează să se facă plata. În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele ob inute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. care implică o obliga ie de efectuare a unei cheltuieli fa ă de ter e persoane. Angajarea cheltuielilor bugetare. pentru cheltuieli strict legate de activitatea institu iilor publice şi cu respectarea dispozi iilor legale. În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract. şi se vor plăti în exerci iul bugetar respectiv. potrivit modelului prezentat în anexa nr.fază în procesul execu iei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obliga ie pe seama fondurilor publice. Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu o propunere de angajare a unei cheltuieli. respectiv prestate.Creditele bugetare aferente ac iunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonan ate şi plătite în cursul exerci iului bugetar. Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente: a) Angajamentul legal . Angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu. La institu iile publice la care opera iunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat. Plă ile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerci iul bugetar curent sau în exerci iile bugetare anterioare. conform legisla iei în vigoare. altele decât cele care privesc ac iuni multianuale. recep ionat şi plătit până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent. contract de muncă. conven ie.

din motive obiective. respectiv toate actele prin care statul sau unită ile administrativ-teritoriale contractează o datorie fa ă de ter ii creditori. angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului. acestea se vor plăti din creditele bugetare ale exerci iului bugetar următor. Angajamentul bugetar individual se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal individual. potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze. la partea de cheltuieli. În vederea respectării acestei cerin e. Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare şi. cu excep ia ac iunilor multianuale. În situa ia în care. în limita creditelor bugetare aprobate. a creditelor bugetare aprobate. angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destina ii. cu excep ia angajamentelor multianuale efectuate în condi iile legii. respectiv. precedă angajamentul legal. potrivit căruia "plă ile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apar in exerci iului corespunzător de execu ie a bugetului respectiv". potrivit legii.calendaristic pentru derularea principalelor opera iuni de încheiere a exerci iului bugetar. cu excep ia ac iunilor multianuale. astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerci iu bugetar sau în exerci iile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exerci iului bugetar respectiv. angajamentele legale. respectiv de rezervarea creditelor necesare plă ii angajamentelor legale. în limita creditelor bugetare aprobate. Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu ter e persoane fără viza de control financiar preventiv decât în condi iile autorizate de lege.orice act prin care o autoritate competentă. După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. respectiv angajarea. b2) angajamente bugetare globale. Valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor bugetare şi. b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite opera iuni noi care urmează să se efectueze. respectiv. se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate. Angajamentele bugetare pot fi: b1) angajamente bugetare individuale. cu excep ia angajamentelor legale aferente ac iunilor multianuale care nu pot depăşi creditele de angajament aprobate în buget. în limita disponibilului de credite de angajament pentru ac iuni multianuale. În scopul garantării acestei reguli. În aplicarea principiului anualită ii. sunt precedate de angajamente bugetare. în limita creditelor bugetare aprobate. lichidarea. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plă ii acestora în exerci iul bugetar. ordonan area. . Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună ştiin ă măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget. afectează fonduri publice unor anumite destina ii. şi a prevederilor legale. b) Angajamentul bugetar .

cheltuieli cu chiriile. potrivit destina iei prevăzute în buget.cheltuieli cu abonamentele la reviste. care se înaintează pentru viza de control financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale.cheltuieli de protocol. . În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifică faptul ca angajamentele legale individuale încheiate să nu depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. prin care se certifică existen a unor credite bugetare disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli. cum ar fi: . se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii. Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual şi angajamentul bugetar global. iluminat. atunci poate hotărî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale.cheltuieli de deplasare. furnituri de birou etc. radio.cheltuieli cu asigurările.cheltuieli de între inere şi gospodărie (încălzit. În cazul în care nu există diferen e semnificative între cheltuielile previzionate şi cele definitive. apă. Dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv constată diferen e semnificative. Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv. telefon. . Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr.). . nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv. de orice alte documente şi informa ii solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. acoperite de aceste angajamente legale provizorii. . buletine lunare etc. pentru a da posibilitate acesteia să îşi exercite atribu iile conform legii. . materializate în bugete previzionale. canal. Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului.b2) Pentru cheltuieli curente de natură administrativă. Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. poştă. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie înso ite de toate documentele justificative aferente şi. salubritate. Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de func ionare de natură administrativă. La finele anului persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale. dacă este cazul. ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerci iu bugetar. persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv avizează angajamentul bugetar global care devine definitiv. . 2 la prezentele norme metodologice.

2. Salariile personalului cuprins în statele de func ii anexate bugetului aprobat şi obliga iile aferente acestora. b) existen a creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. În angajamentele legale individuale şi cele provizorii. Orice cheltuială angajată şi neplătită până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop. e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate). În situa ia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale. d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile.Avizarea constă în semnarea de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar. precum şi în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar. înso ite de memorii justificative. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate. în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate). este necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale şi bugetare ini iale. pensiile şi ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare. După avizarea angajamentului bugetar individual sau global. de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. . Această cheltuială trebuie să se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor condi ii: a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice. Creditele bugetare neangajate. acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. după caz. se verifică condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste opera iunile respective. stabilite potrivit legii. precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice se consideră angajamente legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate. Lichidarea cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se verifică existen a angajamentelor. care vor fi ştampilate şi datate. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv poate să refuze acordarea vizei dacă consideră că nu sunt îndeplinite condi iile men ionate mai sus. precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept.

Determinarea sau verificarea existen ei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite. privind activitatea financiară şi contabilă" la Hotărârea Guvernului nr. pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recep ie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recep ie . comune pe economie.bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate.lucrările au fost executate şi serviciile prestate. Prin acordarea semnăturii şi men iunii "Bun de plată" pe factură. înseriere şi numerotare. cu specificarea datei şi a locului primirii. sau alte formulare ori documente cu regim special. lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obliga ii de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. în cazul bunurilor materiale. aprobate potrivit legii. Documentele care atestă bunurile livrate. Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obliga iei de plată fa ă de ter ii creditori. în cazul mijloacelor fixe. acord de împrumut. Nota de recep ie şi constatare de diferen e cod 14-3-1A. Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată. .bunurile furnizate au fost recep ionate. lucrările executate şi serviciile prestate sau. precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate. Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obliga ie certă şi o sumă datorată. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. Condi iile de exigibilitate a obliga iei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale.cod 14-2-5.alte condi ii prevăzute de lege sunt îndeplinite. cu regim special de tipărire. se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate pozi iile din factură au fost verificate. . . Documentele care atestă bunurile livrate.Verificarea existen ei obliga iei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte preten ia creditorului. Salariile şi indemniza iile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective. 1A "Catalogul formularelor tipizate. cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de înregistrare. 3. existen a unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu. lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. prin care se confirmă că: . care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obliga iei.).condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plă ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. altele decât mijloacele fixe). Ordonan area cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate şi că plata poate fi realizată. . întocmite de compartimentul de specialitate. după caz. cu excep ia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. exigibilă la . acord de grant etc.

datele de identificare a beneficiarului plă ii.suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă na ională sau în monedă străină.exerci iul bugetar în care se înregistrează plata. precum şi. .subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata. înregistrarea bunurilor în gestiunea institu iei şi în contabilitatea acesteia. . când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original.natura cheltuielilor. . 3 la prezentele norme metodologice. şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonan area de plată" pentru efectuarea plă ii. Ordonan area de plată va fi înso ită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. după caz. Modelul formularului "Ordonan are de plată" este prezentat în anexa nr. livrarea şi recep ionarea bunurilor. Ordonan area de plată trebuie să con ină date cu privire la: . . executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. se vor avea în vedere următoarele: . existen a unui alt titlu care să justifice plata. .prima ordonan are de plată va fi înso ită de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective. urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate.ordonan area de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă. . Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plă ii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul. lucrărilor executate şi a serviciilor prestate.ordonan ările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). Ordonan area de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispozi ie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.o anumită dată. . certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii.modalitatea de plată. după caz. Ordonan area de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. Scopul acestei avizări este de a stabili că: . .cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. în conformitate cu prevederile contractuale. . care să confirme corectitudinea sumelor de plată. La emiterea ordonan ării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că opera iunea s-a finalizat. În situa ia în care. data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor. În cazuri excep ionale. vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative. Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată ordonan area de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.ordonan area de plată a fost emisă corect.

Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii: . După aprobare ordonan area de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată.numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. care se efectuează prin bănci. dintre care prima semnătură este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). .cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate. Ordonan ările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează să facă plata. . . Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar (financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilită ilor aflate în conturi. dacă nu sunt autorizate în condi iile prevăzute de lege. Nici o ordonan are de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. sau a altor plă i prevăzute de lege să se efectueze prin bănci. potrivit legii. se semnează de două persoane autorizate în acest sens. cu excep ia plă ilor în valută. .există credite bugetare disponibile. Instrumentele de plată utilizate de institu iile publice. respectiv cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT). se aplică prevederile pct. lichidarea şi ordonan area cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare.există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i în conturi de disponibil. lichidate şi ordonan ate. Plata cheltuielilor Plata cheltuielilor este faza finală a execu iei bugetare prin care institu ia publică este eliberată de obliga iile sale fa ă de ter ii-creditori. 4. iar a doua. potrivit legii. În cazul institu iilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil.documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. după caz. 1 "Angajarea cheltuielilor". prin unită ile de trezorerie şi contabilitate publică la care îşi au conturile deschise. răspunderea pentru angajarea. în limita creditelor bugetare şi destina iilor aprobate în condi iile dispozi iilor legale. Primele trei faze ale procesului execu iei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul institu iei publice. poartă denumirea generică de contabil. Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care.. În cazul în care ordonan area de plată nu se avizează. a persoanei cu atribu ii în efectuarea plă ii. plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribu ie în cadrul institu iei publice. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonan ările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condi iile de lichidare a angajamentelor.

.când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonan area de plată şi nici autorizarea prevăzută de lege. după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata. Dreptul de administrare şi dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil. . . Motivele deciziei de suspendare a plă ii se prezintă într-o declara ie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi. conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata.documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular. după caz. . Pentru efectuarea cheltuielilor de capital institu iile publice vor prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică şi programul de investi ii aprobat în condi iile legii. împreună cu amprenta ştampilei.suma datorată beneficiarului este corectă.documentele de angajare şi ordonan are au primit viza de control financiar preventiv. institu iile publice au obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre. Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilită i de către institu iile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea şi func ionarea trezoreriilor statului.când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plată". Nu se poate efectua plata: . pe modelele elaborate de Ministerul Finan elor Publice. . .când beneficiarul nu este cel fa ă de care institu ia are obliga ii. Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite. deschise la unită ile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci.există toate documentele justificative care să justifice plata. potrivit legii. se va exercita în mod exclusiv de către institu iile publice pe seama cărora au fost deschise. . repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite secundari sau ter iari. În vederea efectuării cheltuielilor. . În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată. prin persoanele special împuternicite în acest sens. persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.. şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilită ile sunt insuficiente.semnăturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat. Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plă ilor. spre informare. . .alte condi ii prevăzute de lege. .subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective.

Ac iunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plă i în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului. Sumele reprezentând plă i în avans nejustificate prin bunuri livrate. Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau par ial o datorie contractată şi justificată. au obliga ia să organizeze eviden a angajamentelor bugetare şi legale. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Institu iile publice. efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament. cum ar fi: drepturi cu caracter social. respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A). lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost acordate.Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri. ajutoare etc. Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i. Institu iile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plă ilor în numerar. facturi (cod 14-4-10/aA). .încasare către casierie" (cod 14-4-4). semnată de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de persoanele cu atribu ii în efectuarea plă ilor în numerar. iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea şi inerea eviden ei. premii. numerarul pentru efectuarea plă ilor de salarii. 5. bon de comandă-chitan ă (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabilă cu regim special. Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct. executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza "Dispozi iei de plată . burse pentru elevi şi studen i. începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerci iu bugetar. pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar. actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agen ii economici sau de persoane fizice autorizate. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spa iul rezervat obiectul plă ii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. deplasări. chitan e (cod 14-4-1). În vederea efectuării de plă i în numerar pentru deplasări sau achizi ionarea de bunuri. după caz. institu iile publice pot ridica. În fila de cec se men ionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat. vor purta un număr de ordine unic. aprobate potrivit legii. Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria institu iei publice în condi ii de siguran ă. cu perceperea dobânzilor şi penalită ilor de întârziere aferente. Organizarea. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută de compartimentul de contabilitate. Un ordin de plată nu poate cuprinde plă i referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. potrivit legii.

reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda na ională. b) angajamentele legale. situa ie care este parte componentă din structura "Situa iilor financiare" trimestriale şi anuale ale institu iilor publice. c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale". d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) eviden a creditelor bugetare aprobate în exerci iul bugetar curent. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetară privind anul curent". e) datele necesare întocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută concomitent de compartimentul de contabilitate şi de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ională a României. printr-un act de decizie administrativă se vor desemna persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării şi conducerii eviden ei angajamentelor bugetare şi legale. valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii. potrivit modelului prezentat în anexa nr.Scopul organizării eviden ei angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin compara ie să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor. În acest scop. după caz. înregistrarea în creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plă ilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate. 4 la prezentele norme metodologice. e) la finele lunii. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". c) plă ile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat. Cu diferen ele din reevaluare se majorează sau se diminuează. b) eviden a angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". . Scopul organizării eviden ei angajamentelor legale este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie specială şi de redistribuire" etc. d) eviden a angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". f) la finele anului. Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi înso ită de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerci iului bugetar. precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate".

În creditul contului se înregistrează diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerci iului bugetar. care majorează angajamentele bugetare ini iale. pentru care în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care există credite aprobate în exerci iul bugetar curent. în limita creditelor bugetare aprobate. care majorează creditele bugetare aprobate. În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerci iului bugetar. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. in eviden a angajamentelor legale. angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale. aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate. Fac excep ie angajamentele legale neplătite aferente ac iunilor multianuale. Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale" au următoarea func iune: Contul 940 "Credite bugetare aprobate" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. Contul 950 "Angajamente bugetare" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. care micşorează creditele bugetare aprobate. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. fără utilizarea de conturi corespondente. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. cu defalcarea pe trimestre.Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare. in eviden a creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget. Conturile de ordine şi eviden ă 940 "Credite bugetare aprobate". care micşorează angajamentele bugetare ini iale. La începutul fiecărui exerci iu bugetar. respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. Contul 960 "Angajamente legale" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă. Soldurile conturilor 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" la finele exerci iului bugetar nu se redeschid în anul următor. Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se ine pe titluri. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. În debitul contului se înregistrează la începutul exerci iului bugetar creditele bugetare aprobate. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ine pe titluri. in eviden a angajamentelor bugetare. . Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ine pe titluri. În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont. în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preia soldul contului 960 "Angajamente legale" de la finele exerci iului bugetar anterior. acestea se eviden iază în contabilitate în conturi în afara bilan ului.

Nr.. totalul plă ilor efectuate în contul angajamentelor legale.. Compartimentul de specialitate . conform prezentelor norme metodologice.... iar la finele anului..... iar la finele anului. ..... 950)|poate fi |__________|valutar| |angajat | |titlu . ..... a parcurgerii etapelor de lichidare. La finele anului 2002 institu iile publice au obliga ia inventarierii angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii preceden i şi neachitate până la finele anului 2002 şi eviden ierii acestora în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" şi în debitul contului 960 "Angajamente legale"..................... |(ct..... eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale..... 189/1998 privind finan ele publice locale...... Beneficiar: ................ lichidarea........ .. care majorează angajamentele legale ini iale... ANEXA 1*1) la normele metodologice *1) Anexa nr..... în cursul anului se înregistrează diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale ini iale.... precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar..... circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze opera iunile legate de angajarea.. totalul angajamentelor rămase neachitate... |aprobate |angajate |ce mai | valuta |curs |lei|rămas de | |subcap... cu modificările şi completările ulterioare. ordonan are şi plată... În creditul contului..... ordonan area şi plata cheltuielilor.....În debitul contului se înregistrează angajamentele legale.......... . _________________________________________ | PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI | |_________________________________________| Scopul: ..... ...... începând cu exerci iul bugetar al anului 2003.. precum şi organizarea.... În scopul aplicării în bune condi ii a prevederilor prezentelor norme metodologice........ precum şi a asigurării..... Data emiterii .. au obliga ia să aplice prezentele norme metodologice. Ordonatorii de credite.......lei ______________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | | | | | |clasifica iei| | | | | | |bugetului |Credite |Credite |Disponibil| Suma angajată |Disponibil| |aprobat |bugetare |bugetare |de credite|______________________|de credite| |cap..... | | |angajat |felul|suma| | | | ............... 1 este reprodusă în facsimil..... ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele... MINISTERUL (INSTITU IA) ... indiferent de sistemul de finan are din structura administra iei publice locale....... 940)|(ct........ Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale.. Calculul disponibilului de credite bugetare ... în condi iile prevederilor Legii nr..

....... 2 şi 3 CFPP = control financiar preventiv propriu CFPD = control financiar preventiv delegat Ordonator de credite............ Semnătura .... Data ............ ................ | ...... | |______________________________________________________________________________| . ..... alin...... | .......... titlu ...... | Data ................... | | | | | 1 ..................... 2 este reprodusă în facsimil..... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = col. MINISTERUL (INSTITU IA) ...lei ______________________________________________________________________________ | Înregistrarea bugetară Suma | | | | cap........|art. | . Semnătura . .......... Data: Semnătura: ANEXA 2*) la normele metodologice *) Anexa nr........ | | | | | | Viza Viza | | | | | Semnătura .......... ______________________________________ | ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL | |______________________________________| Beneficiar: .. | .....2 | | | | | 3 ........ | .................... ........ ............ ....... | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | 0 | 1 | 2 | 3 = col..... Data ..... | ................... 1......... | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| TOTAL .......... | | | | Suma totală . .......... Data emiterii ............ .... | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col...... ... _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data .......... | ..... subcap........... | .... | | | | Tipul angajamentului: individual (global) ......... | Semnătura ...7 | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ....... .. | | | | | | | | | |alin... art............... Nr.. ... Compartimentul de specialitate .........

............Refuz de viză | | .................Înregistrare individuală Nr......Viza Semnătura: | | ................Inten ia de refuz de viză Semnătura: | | ........... ........ ................ ........................./data angajamentului legal .............. | | .... _________________________ | ORDONAN ARE DE PLATĂ | |_________________________| Natura cheltuielii .............. Compartimentul de specialitate ........ Lista documentelor justificative .......Înregistrare individuală Nr........................................... . | |______________________________________________________________________________| Ordonator de credite................................... ..........Refuz de viză | | . Data emiterii ........................... Suma datorată beneficiarului ..felul valutei ....... Nr................. | |___________________________________| Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare ..............................................lei _________________________________________________________ | Subdiviziunea | Disponibil | Suma | Disponibil | | clasifica iei | înaintea | de | după | | bugetare | efectuării | plată | efectuarea | . ................... Data . .....................................................................| Spa iu rezervat CFPP Data: | | .......suma în valută .... | | | | Spa iu rezervat CFPD Data: | | .................. Lei/Valută .......... Data ..... Avansuri acordate şi re inute beneficiarului ............... | | ...........................................................Viza | | ........... MINISTERUL (INSTITU IA) ................... Data: Semnătura: ANEXA 3*) la normele metodologice *) Anexa nr..........................cursul valutar ........ Modul de plată (virament/numerar) ................... Nr........ Suma de plată (lei) ............... 3 este reprodusă în facsimil............................ | | .............suma în lei ..................... ............ ___________________________________ | Suma de plată (valută) | | .... .........................

..Angajamente bugetare (ct....... | Viza Viza | | | Semnătura ... ....... | Data ... |_____________________| | | |(cap..................... _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ..... 950) | | | | alin......... 940) B ......2| |_____________________|____________|_______|______________| | | | | | |_____________________|____________|_______|______________| Numele şi adresa beneficiarului ........ 700.. | | | | |_____________________|____________|_______|______________| | 0 | 1 | 2 |3 = col..Plă i aferente angajamentelor legale (din ct.... 1 Ordonator de credite....... Data: Semnătura: ANEXA 4*) la normele metodologice *) Anexa nr. ........... 1 ........mii lei _____________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | |Credite | Angajamente legale | |Angajamente| |clasifica iei| A | B |bugetare |___________________________| C |legale de | |bugetului | | |disponibile|TOTAL| din care: | |plătit | |aprobat | | | |(ct........./.... 4 este reprodusă în facsimil. Data .2) | | | | | 4 . 120. Trezoreria (Banca) ......./| | | |960) |Sold la |Angajamente| | | |titlu ............ Numărul de cont ........ | | | | | 1 .. .........7) | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| ....) ..........)| | | | |începutul|curente | | | | | | | | |anului | | | | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 = (col.. subcap. Semnătura .................... | | Semnătura ............ art. Cod ......... Data . 950) C .. .. MINISTERUL (INSTITU IA) .Credite bugetare aprobate (ct...| plă ii | | plă ii | | titlu ...... Semnătura ..... | (ct...... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (col...... SITUA IA PRIVIND EXECU IA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE la finele trimestrului . | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col. ........ Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ....| Cap....... 119 etc.... ....... ..... ...

|_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| Ordonator de credite. Conducătorul compartimentului financiar-contabil. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful