ORDIN Nr.

1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 23 ianuarie 2003 În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Finan elor Publice, având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, ministrul finan elor publice emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Direc ia contabilită ii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finan elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, institu iile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor, au obliga ia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execu iei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor, precum şi să

secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. la partea de cheltuieli. poartă denumirea generică de contabil. (2) din Legea nr.persoanelor împuternicite. 1. actele de încetare a delegării se comunică persoanelor men ionate mai sus. Cheltuielile de investi ii se angajează individual în cadrul angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept. cofinan ate de o institu ie interna ională. Actele de delegare a atribu iilor desemnează persoanele din cadrul institu iilor publice împuternicite să semneze pentru şi în numele ordonatorilor de credite. se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finan are.conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plată ordonan ată de o persoană care nu a fost împuternicită în acest sens. să lichideze şi să ordonan eze cheltuieli pe parcursul exerci iului bugetar. . Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. prin bugetele prevăzute la art.organizeze. trebuie comunicate: . respectiv atribu iile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare.persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate. lichidării şi ordonan ării cheltuielilor sunt în competen a ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institu iei publice. Actele de delegare. Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investi ii publice sau alte cheltuieli asimilate investi iilor. precum şi subdiviziunile clasifica iei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste opera iuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. . În vederea respectării prevederilor men ionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor. Execu ia bugetară se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. lichidare şi ordonan are a cheltuielilor. să conducă eviden a şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale începând cu anul bugetar 2003. înso ite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite. 500/2002. iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. 1 alin. În actul de delegare trebuie să se specifice limitele şi condi iile delegării. (2) din Legea nr. 500/2002 sunt autoriza i să angajeze. De asemenea. Pentru ac iunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament şi creditele bugetare. . în limita creditelor bugetare aprobate. potrivit legii. se ordonan ează şi se efectuează plă i. 1 alin. Pentru ac iunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerci iul bugetar respectiv. Opera iunile specifice angajării. în cadrul cărora se angajează. a persoanelor implicate şi a documentelor privind execu ia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice.

La institu iile publice la care opera iunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat. Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente: a) Angajamentul legal . respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială. Ordonatorii de credite au obliga ia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destina iilor aprobate. ale unui management financiar sănătos. în special ale economiei şi eficien ei cheltuielilor. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se ştie că bunul. recep ionat şi plătit până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent. potrivit dispozi iilor legale. şi se vor plăti în exerci iul bugetar respectiv. comandă etc. comandă. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale.fază în procesul execu iei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obliga ie pe seama fondurilor publice. Angajarea cheltuielilor bugetare. 1 la prezentele norme metodologice. pentru cheltuieli strict legate de activitatea institu iilor publice şi cu respectarea dispozi iilor legale. Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite. respectiv prestate. Plă ile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerci iul bugetar curent sau în exerci iile bugetare anterioare. se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu o propunere de angajare a unei cheltuieli. contract de muncă. care implică o obliga ie de efectuare a unei cheltuieli fa ă de ter e persoane. Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerci iului bugetar. astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate. trebuie să se facă men iuni cu privire la institu ia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea şi de la care urmează să se facă plata. potrivit modelului prezentat în anexa nr. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în condi iile legii. ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare. Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare. Angajamentul legal ia forma unui contract de achizi ie publică. conform legisla iei în vigoare.Creditele bugetare aferente ac iunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonan ate şi plătite în cursul exerci iului bugetar. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite. conven ie. acord de împrumut etc. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul . altele decât cele care privesc ac iuni multianuale. acte de control. Angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu. În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele ob inute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract.

în limita creditelor bugetare aprobate. afectează fonduri publice unor anumite destina ii. din motive obiective. respectiv angajarea. Angajamentul bugetar individual se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal individual. După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. lichidarea. Valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor bugetare şi. respectiv toate actele prin care statul sau unită ile administrativ-teritoriale contractează o datorie fa ă de ter ii creditori. b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite opera iuni noi care urmează să se efectueze.orice act prin care o autoritate competentă. În vederea respectării acestei cerin e. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plă ii acestora în exerci iul bugetar. Angajamentele bugetare pot fi: b1) angajamente bugetare individuale. Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare şi. astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerci iu bugetar sau în exerci iile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exerci iului bugetar respectiv. în limita creditelor bugetare aprobate. cu excep ia ac iunilor multianuale. sunt precedate de angajamente bugetare. angajamentele legale. ordonan area. b2) angajamente bugetare globale. respectiv. a creditelor bugetare aprobate. respectiv. în limita creditelor bugetare aprobate. În scopul garantării acestei reguli. Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună ştiin ă măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget.calendaristic pentru derularea principalelor opera iuni de încheiere a exerci iului bugetar. cu excep ia ac iunilor multianuale. în limita disponibilului de credite de angajament pentru ac iuni multianuale. potrivit căruia "plă ile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apar in exerci iului corespunzător de execu ie a bugetului respectiv". cu excep ia angajamentelor multianuale efectuate în condi iile legii. b) Angajamentul bugetar . În aplicarea principiului anualită ii. şi a prevederilor legale. . cu excep ia angajamentelor legale aferente ac iunilor multianuale care nu pot depăşi creditele de angajament aprobate în buget. Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu ter e persoane fără viza de control financiar preventiv decât în condi iile autorizate de lege. angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destina ii. potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze. potrivit legii. angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului. În situa ia în care. precedă angajamentul legal. acestea se vor plăti din creditele bugetare ale exerci iului bugetar următor. se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate. respectiv de rezervarea creditelor necesare plă ii angajamentelor legale. la partea de cheltuieli.

. Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. materializate în bugete previzionale.b2) Pentru cheltuieli curente de natură administrativă. Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv.). . acoperite de aceste angajamente legale provizorii. dacă este cazul. prin care se certifică existen a unor credite bugetare disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli. se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii.cheltuieli de protocol. La finele anului persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale. de orice alte documente şi informa ii solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual şi angajamentul bugetar global. În cazul în care nu există diferen e semnificative între cheltuielile previzionate şi cele definitive. cum ar fi: . . atunci poate hotărî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale. Dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv constată diferen e semnificative. ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerci iu bugetar. .cheltuieli cu asigurările. poştă. iluminat. apă. radio. precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii.cheltuieli de între inere şi gospodărie (încălzit. 2 la prezentele norme metodologice. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie înso ite de toate documentele justificative aferente şi. persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv avizează angajamentul bugetar global care devine definitiv. Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr. care se înaintează pentru viza de control financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale. furnituri de birou etc. Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului.cheltuieli cu chiriile. În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifică faptul ca angajamentele legale individuale încheiate să nu depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. buletine lunare etc. . potrivit destina iei prevăzute în buget. telefon. salubritate. Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de func ionare de natură administrativă. nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv. canal.cheltuieli cu abonamentele la reviste. pentru a da posibilitate acesteia să îşi exercite atribu iile conform legii.cheltuieli de deplasare. .

precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept. b) existen a creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. este necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale şi bugetare ini iale.Avizarea constă în semnarea de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar. înso ite de memorii justificative. În situa ia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale. Lichidarea cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se verifică existen a angajamentelor. e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate). Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv poate să refuze acordarea vizei dacă consideră că nu sunt îndeplinite condi iile men ionate mai sus. Creditele bugetare neangajate. stabilite potrivit legii. după caz. în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate). de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. Această cheltuială trebuie să se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor condi ii: a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice. Salariile personalului cuprins în statele de func ii anexate bugetului aprobat şi obliga iile aferente acestora. precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice se consideră angajamente legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate. precum şi în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. care vor fi ştampilate şi datate. Orice cheltuială angajată şi neplătită până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop. În angajamentele legale individuale şi cele provizorii. c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar. pensiile şi ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare. acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. se verifică condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste opera iunile respective. După avizarea angajamentului bugetar individual sau global. 2. d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile. .

Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obliga ie certă şi o sumă datorată. altele decât mijloacele fixe). care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obliga iei. acord de împrumut. acord de grant etc. existen a unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu. . întocmite de compartimentul de specialitate. exigibilă la . Ordonan area cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate şi că plata poate fi realizată. Condi iile de exigibilitate a obliga iei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale.Verificarea existen ei obliga iei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte preten ia creditorului. Determinarea sau verificarea existen ei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite. lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obliga ii de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii.bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate. după caz.lucrările au fost executate şi serviciile prestate. . pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recep ie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recep ie . prin care se confirmă că: . comune pe economie. . Documentele care atestă bunurile livrate. privind activitatea financiară şi contabilă" la Hotărârea Guvernului nr. se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate pozi iile din factură au fost verificate. Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată.bunurile furnizate au fost recep ionate. sau alte formulare ori documente cu regim special. precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate. Documentele care atestă bunurile livrate. . în cazul bunurilor materiale.). lucrările executate şi serviciile prestate sau.cod 14-2-5. cu specificarea datei şi a locului primirii. 1A "Catalogul formularelor tipizate. Salariile şi indemniza iile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective. aprobate potrivit legii. 3.alte condi ii prevăzute de lege sunt îndeplinite. Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obliga iei de plată fa ă de ter ii creditori. cu excep ia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. Nota de recep ie şi constatare de diferen e cod 14-3-1A. înseriere şi numerotare. Prin acordarea semnăturii şi men iunii "Bun de plată" pe factură. în cazul mijloacelor fixe. cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de înregistrare.condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plă ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. cu regim special de tipărire. lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr.

.suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă na ională sau în monedă străină. executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. care să confirme corectitudinea sumelor de plată. Ordonan area de plată trebuie să con ină date cu privire la: . .ordonan area de plată a fost emisă corect. Ordonan area de plată va fi înso ită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. precum şi. vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative. . când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original. . urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate. La emiterea ordonan ării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că opera iunea s-a finalizat. . Scopul acestei avizări este de a stabili că: . şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonan area de plată" pentru efectuarea plă ii.subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata. lucrărilor executate şi a serviciilor prestate. Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plă ii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul.o anumită dată. . după caz. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii.exerci iul bugetar în care se înregistrează plata. . 3 la prezentele norme metodologice. Modelul formularului "Ordonan are de plată" este prezentat în anexa nr. data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor. după caz. Ordonan area de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii.modalitatea de plată. înregistrarea bunurilor în gestiunea institu iei şi în contabilitatea acesteia.ordonan area de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă. se vor avea în vedere următoarele: .datele de identificare a beneficiarului plă ii. În situa ia în care. În cazuri excep ionale. . . Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată ordonan area de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat.natura cheltuielilor.ordonan ările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). existen a unui alt titlu care să justifice plata. livrarea şi recep ionarea bunurilor. Ordonan area de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispozi ie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. în conformitate cu prevederile contractuale.prima ordonan are de plată va fi înso ită de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective.

se semnează de două persoane autorizate în acest sens. . lichidate şi ordonan ate. se aplică prevederile pct.există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i în conturi de disponibil. poartă denumirea generică de contabil. . Primele trei faze ale procesului execu iei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul institu iei publice.documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. sau a altor plă i prevăzute de lege să se efectueze prin bănci. Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. respectiv cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT). Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonan ările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condi iile de lichidare a angajamentelor.cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate. iar a doua. potrivit legii. cu excep ia plă ilor în valută. Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii: .există credite bugetare disponibile. a persoanei cu atribu ii în efectuarea plă ii. Instrumentele de plată utilizate de institu iile publice. Ordonan ările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează să facă plata. prin unită ile de trezorerie şi contabilitate publică la care îşi au conturile deschise. 4. . . dintre care prima semnătură este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). după caz. În cazul institu iilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil.. în limita creditelor bugetare şi destina iilor aprobate în condi iile dispozi iilor legale. Nici o ordonan are de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. care se efectuează prin bănci. potrivit legii. lichidarea şi ordonan area cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare. răspunderea pentru angajarea. După aprobare ordonan area de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. Plata cheltuielilor Plata cheltuielilor este faza finală a execu iei bugetare prin care institu ia publică este eliberată de obliga iile sale fa ă de ter ii-creditori. Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar (financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilită ilor aflate în conturi.numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribu ie în cadrul institu iei publice. dacă nu sunt autorizate în condi iile prevăzute de lege. 1 "Angajarea cheltuielilor". În cazul în care ordonan area de plată nu se avizează.

când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plată". prin persoanele special împuternicite în acest sens. .în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilită ile sunt insuficiente. În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată. . Motivele deciziei de suspendare a plă ii se prezintă într-o declara ie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi. conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata. spre informare. pe modelele elaborate de Ministerul Finan elor Publice.când beneficiarul nu este cel fa ă de care institu ia are obliga ii. după caz. şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora. după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata. Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite. . .există toate documentele justificative care să justifice plata.alte condi ii prevăzute de lege. Pentru efectuarea cheltuielilor de capital institu iile publice vor prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică şi programul de investi ii aprobat în condi iile legii. Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilită i de către institu iile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea şi func ionarea trezoreriilor statului. se va exercita în mod exclusiv de către institu iile publice pe seama cărora au fost deschise. Nu se poate efectua plata: . . deschise la unită ile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci. . .. persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.suma datorată beneficiarului este corectă. Dreptul de administrare şi dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil.când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonan area de plată şi nici autorizarea prevăzută de lege. Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plă ilor.documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular. împreună cu amprenta ştampilei.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat. . În vederea efectuării cheltuielilor.documentele de angajare şi ordonan are au primit viza de control financiar preventiv. institu iile publice au obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre.subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective. potrivit legii. . .semnăturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite secundari sau ter iari. .

după caz. iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea şi inerea eviden ei. pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spa iul rezervat obiectul plă ii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. burse pentru elevi şi studen i. semnată de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de persoanele cu atribu ii în efectuarea plă ilor în numerar. facturi (cod 14-4-10/aA). Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agen ii economici sau de persoane fizice autorizate. În fila de cec se men ionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat. Sumele reprezentând plă i în avans nejustificate prin bunuri livrate. executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza "Dispozi iei de plată . efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută de compartimentul de contabilitate. bon de comandă-chitan ă (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabilă cu regim special.Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Institu iile publice. Ac iunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plă i în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului. institu iile publice pot ridica. respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A). ajutoare etc. lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost acordate. Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri. Organizarea. Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct. Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria institu iei publice în condi ii de siguran ă. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament. chitan e (cod 14-4-1). premii. cum ar fi: drepturi cu caracter social. cu perceperea dobânzilor şi penalită ilor de întârziere aferente.încasare către casierie" (cod 14-4-4). numerarul pentru efectuarea plă ilor de salarii. actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. potrivit legii. . 5. În vederea efectuării de plă i în numerar pentru deplasări sau achizi ionarea de bunuri. vor purta un număr de ordine unic. Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau par ial o datorie contractată şi justificată. Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i. aprobate potrivit legii. Un ordin de plată nu poate cuprinde plă i referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. Institu iile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plă ilor în numerar. începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerci iu bugetar. au obliga ia să organizeze eviden a angajamentelor bugetare şi legale. deplasări.

valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale". printr-un act de decizie administrativă se vor desemna persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării şi conducerii eviden ei angajamentelor bugetare şi legale. înregistrarea în creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plă ilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate. b) angajamentele legale. situa ie care este parte componentă din structura "Situa iilor financiare" trimestriale şi anuale ale institu iilor publice. potrivit modelului prezentat în anexa nr. c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie specială şi de redistribuire" etc. reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda na ională. . d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. Cu diferen ele din reevaluare se majorează sau se diminuează. Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetară privind anul curent". 4 la prezentele norme metodologice. valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii.Scopul organizării eviden ei angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin compara ie să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor. precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". f) la finele anului. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută concomitent de compartimentul de contabilitate şi de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. e) la finele lunii. b) eviden a angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". după caz. Scopul organizării eviden ei angajamentelor legale este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi înso ită de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerci iului bugetar. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ională a României. e) datele necesare întocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". c) plă ile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat. d) eviden a angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". În acest scop. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) eviden a creditelor bugetare aprobate în exerci iul bugetar curent.

Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ine pe titluri. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Conturile de ordine şi eviden ă 940 "Credite bugetare aprobate". precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale. in eviden a angajamentelor bugetare. in eviden a angajamentelor legale. Contul 950 "Angajamente bugetare" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. în limita creditelor bugetare aprobate. respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare. in eviden a creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate. În creditul contului se înregistrează diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerci iului bugetar. care micşorează angajamentele bugetare ini iale. acestea se eviden iază în contabilitate în conturi în afara bilan ului. care micşorează creditele bugetare aprobate. care majorează creditele bugetare aprobate. Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ine pe titluri. fără utilizarea de conturi corespondente. utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă. În debitul contului se înregistrează la începutul exerci iului bugetar creditele bugetare aprobate. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale" au următoarea func iune: Contul 940 "Credite bugetare aprobate" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare. La începutul fiecărui exerci iu bugetar. Contul 960 "Angajamente legale" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. . Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se ine pe titluri. înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont. cu defalcarea pe trimestre. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerci iului bugetar. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preia soldul contului 960 "Angajamente legale" de la finele exerci iului bugetar anterior. care majorează angajamentele bugetare ini iale. Fac excep ie angajamentele legale neplătite aferente ac iunilor multianuale. pentru care în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care există credite aprobate în exerci iul bugetar curent. Soldurile conturilor 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" la finele exerci iului bugetar nu se redeschid în anul următor. Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat.Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare.

... totalul angajamentelor rămase neachitate...... 1 este reprodusă în facsimil........ . |aprobate |angajate |ce mai | valuta |curs |lei|rămas de | |subcap........ | | |angajat |felul|suma| | | | . în condi iile prevederilor Legii nr. care majorează angajamentele legale ini iale. conform prezentelor norme metodologice........... eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale... |(ct........... 950)|poate fi |__________|valutar| |angajat | |titlu ...... iar la finele anului..... MINISTERUL (INSTITU IA) ............ totalul plă ilor efectuate în contul angajamentelor legale. Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale........lei ______________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | | | | | |clasifica iei| | | | | | |bugetului |Credite |Credite |Disponibil| Suma angajată |Disponibil| |aprobat |bugetare |bugetare |de credite|______________________|de credite| |cap. ordonan are şi plată. Nr.....În debitul contului se înregistrează angajamentele legale... 189/1998 privind finan ele publice locale.............. iar la finele anului.. în cursul anului se înregistrează diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale ini iale.. .. În scopul aplicării în bune condi ii a prevederilor prezentelor norme metodologice........ 940)|(ct...... lichidarea. circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze opera iunile legate de angajarea. Ordonatorii de credite......... începând cu exerci iul bugetar al anului 2003........ cu modificările şi completările ulterioare...... a parcurgerii etapelor de lichidare. În creditul contului.... Calculul disponibilului de credite bugetare .............. ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele......... au obliga ia să aplice prezentele norme metodologice....... _________________________________________ | PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI | |_________________________________________| Scopul: .. precum şi organizarea.. ANEXA 1*1) la normele metodologice *1) Anexa nr. precum şi a asigurării. Beneficiar: . Compartimentul de specialitate .. indiferent de sistemul de finan are din structura administra iei publice locale.... . precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. ... ....... ordonan area şi plata cheltuielilor.. La finele anului 2002 institu iile publice au obliga ia inventarierii angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii preceden i şi neachitate până la finele anului 2002 şi eviden ierii acestora în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" şi în debitul contului 960 "Angajamente legale"...... Data emiterii ..........

.. | | | | Suma totală ...7 | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .......lei ______________________________________________________________________________ | Înregistrarea bugetară Suma | | | | cap... | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | 0 | 1 | 2 | 3 = col...... Data ........................ _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ...... 2 este reprodusă în facsimil...................... Data: Semnătura: ANEXA 2*) la normele metodologice *) Anexa nr....... 2 şi 3 CFPP = control financiar preventiv propriu CFPD = control financiar preventiv delegat Ordonator de credite................ titlu ..... | | | | | | | | | |alin.. ....... 1................ | .............. .............. | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col.... ................................2 | | | | | 3 .. | ........ | . | | | | Tipul angajamentului: individual (global) ....... Semnătura ............... | Semnătura ........... ............ Data emiterii ........... | | | | | | Viza Viza | | | | | Semnătura . | |______________________________________________________________________________| . .. art......... | . | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = col.. . Data .... Compartimentul de specialitate .......... | . Semnătura ............ | ................. . .......... ______________________________________ | ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL | |______________________________________| Beneficiar: . | .... .......... | | | | | 1 .......................|art. subcap.... | .. MINISTERUL (INSTITU IA) . . | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| TOTAL ........... alin.. Nr... | Data .. ........

......................................................lei _________________________________________________________ | Subdiviziunea | Disponibil | Suma | Disponibil | | clasifica iei | înaintea | de | după | | bugetare | efectuării | plată | efectuarea | ...... Avansuri acordate şi re inute beneficiarului ..... Suma datorată beneficiarului ... Suma de plată (lei) ................................................................. ............... . ___________________________________ | Suma de plată (valută) | | .....................................Viza Semnătura: | | .............................. | | ........................................... Data ............ ................ Data .... _________________________ | ORDONAN ARE DE PLATĂ | |_________________________| Natura cheltuielii ........... Data: Semnătura: ANEXA 3*) la normele metodologice *) Anexa nr...... ......................... ... ................................ | |___________________________________| Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare ....suma în valută ............ Nr..........cursul valutar .............. MINISTERUL (INSTITU IA) ........Înregistrare individuală Nr......./data angajamentului legal .......... .................................... .. Data emiterii ... | | | | Spa iu rezervat CFPD Data: | | .......... Modul de plată (virament/numerar) .......................... 3 este reprodusă în facsimil.................. | | .......suma în lei ...................................... .. Lista documentelor justificative ........................ Compartimentul de specialitate .......................Înregistrare individuală Nr................................. Lei/Valută .................. | |______________________________________________________________________________| Ordonator de credite...........| Spa iu rezervat CFPP Data: | | ......................Viza | | ... | | ......Refuz de viză | | ....... Nr....Inten ia de refuz de viză Semnătura: | | .........felul valutei ............Refuz de viză | | .................

.. | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col.................. | | | | | 1 ... | Data ........ .. | | Semnătura .... | | | | |_____________________|____________|_______|______________| | 0 | 1 | 2 |3 = col. 4 este reprodusă în facsimil.. ... 950) | | | | alin......mii lei _____________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | |Credite | Angajamente legale | |Angajamente| |clasifica iei| A | B |bugetare |___________________________| C |legale de | |bugetului | | |disponibile|TOTAL| din care: | |plătit | |aprobat | | | |(ct.. Data .)| | | | |începutul|curente | | | | | | | | |anului | | | | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 = (col..... ... ./| | | |960) |Sold la |Angajamente| | | |titlu ... art............... Data: Semnătura: ANEXA 4*) la normele metodologice *) Anexa nr. | Viza Viza | | | Semnătura ..... .............. Semnătura ..... ...... subcap... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (col.. 940) B ....... 119 etc................ MINISTERUL (INSTITU IA) ........Angajamente bugetare (ct...... |_____________________| | | |(cap. SITUA IA PRIVIND EXECU IA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE la finele trimestrului ...... ......... 700...| Cap...... Cod .. 120../.... Trezoreria (Banca) .. 1 ....................... _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ...... Semnătura .... 1 Ordonator de credite..2| |_____________________|____________|_______|______________| | | | | | |_____________________|____________|_______|______________| Numele şi adresa beneficiarului ... ....................2) | | | | | 4 . Numărul de cont ....... | (ct.7) | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| ......... 950) C .........Plă i aferente angajamentelor legale (din ct.. Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .| plă ii | | plă ii | | titlu .. Data ....) ...Credite bugetare aprobate (ct........

. Conducătorul compartimentului financiar-contabil.|_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| Ordonator de credite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful