ORDIN Nr.

1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 23 ianuarie 2003 În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Finan elor Publice, având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, ministrul finan elor publice emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Direc ia contabilită ii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finan elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, institu iile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor, au obliga ia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execu iei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor, precum şi să

Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept. se ordonan ează şi se efectuează plă i. poartă denumirea generică de contabil. iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. Actele de delegare. Execu ia bugetară se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. . reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plată ordonan ată de o persoană care nu a fost împuternicită în acest sens. Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate. actele de încetare a delegării se comunică persoanelor men ionate mai sus. înso ite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite. Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finan are. 1 alin. potrivit legii. să lichideze şi să ordonan eze cheltuieli pe parcursul exerci iului bugetar. trebuie comunicate: . Pentru ac iunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament şi creditele bugetare.persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investi ii publice sau alte cheltuieli asimilate investi iilor. De asemenea. . Opera iunile specifice angajării. secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. 1. în limita creditelor bugetare aprobate. (2) din Legea nr. . 500/2002 sunt autoriza i să angajeze. la partea de cheltuieli. respectiv atribu iile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare. 500/2002. prin bugetele prevăzute la art. lichidare şi ordonan are a cheltuielilor. În vederea respectării prevederilor men ionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor. În actul de delegare trebuie să se specifice limitele şi condi iile delegării. a persoanelor implicate şi a documentelor privind execu ia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice. Cheltuielile de investi ii se angajează individual în cadrul angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare.organizeze. Actele de delegare a atribu iilor desemnează persoanele din cadrul institu iilor publice împuternicite să semneze pentru şi în numele ordonatorilor de credite. 1 alin. (2) din Legea nr. cofinan ate de o institu ie interna ională. Pentru ac iunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerci iul bugetar respectiv. să conducă eviden a şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale începând cu anul bugetar 2003.persoanelor împuternicite. lichidării şi ordonan ării cheltuielilor sunt în competen a ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institu iei publice. precum şi subdiviziunile clasifica iei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste opera iuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. în cadrul cărora se angajează.

Plă ile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerci iul bugetar curent sau în exerci iile bugetare anterioare. Angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu. comandă. La institu iile publice la care opera iunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat. trebuie să se facă men iuni cu privire la institu ia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea şi de la care urmează să se facă plata. Ordonatorii de credite au obliga ia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destina iilor aprobate.Creditele bugetare aferente ac iunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonan ate şi plătite în cursul exerci iului bugetar. Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite. respectiv prestate. pentru cheltuieli strict legate de activitatea institu iilor publice şi cu respectarea dispozi iilor legale. Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerci iului bugetar. ale unui management financiar sănătos. potrivit dispozi iilor legale. contract de muncă. În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele ob inute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. care implică o obliga ie de efectuare a unei cheltuieli fa ă de ter e persoane. acord de împrumut etc. conform legisla iei în vigoare. conven ie. în special ale economiei şi eficien ei cheltuielilor. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite. se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. potrivit modelului prezentat în anexa nr. Angajarea cheltuielilor bugetare. În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract. 1 la prezentele norme metodologice. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. Angajamentul legal ia forma unui contract de achizi ie publică. ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare. comandă etc. acte de control. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în condi iile legii. astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate. Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu o propunere de angajare a unei cheltuieli. recep ionat şi plătit până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent.fază în procesul execu iei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obliga ie pe seama fondurilor publice. Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se ştie că bunul. Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente: a) Angajamentul legal . respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială. respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul . altele decât cele care privesc ac iuni multianuale. şi se vor plăti în exerci iul bugetar respectiv.

Angajamentele bugetare pot fi: b1) angajamente bugetare individuale. b2) angajamente bugetare globale. angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului. respectiv angajarea. angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destina ii. respectiv. Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună ştiin ă măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget. la partea de cheltuieli. b) Angajamentul bugetar . se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate. în limita creditelor bugetare aprobate. cu excep ia angajamentelor legale aferente ac iunilor multianuale care nu pot depăşi creditele de angajament aprobate în buget. În scopul garantării acestei reguli.orice act prin care o autoritate competentă.calendaristic pentru derularea principalelor opera iuni de încheiere a exerci iului bugetar. potrivit căruia "plă ile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apar in exerci iului corespunzător de execu ie a bugetului respectiv". potrivit legii. şi a prevederilor legale. În aplicarea principiului anualită ii. b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite opera iuni noi care urmează să se efectueze. angajamentele legale. În vederea respectării acestei cerin e. din motive obiective. cu excep ia ac iunilor multianuale. respectiv toate actele prin care statul sau unită ile administrativ-teritoriale contractează o datorie fa ă de ter ii creditori. ordonan area. acestea se vor plăti din creditele bugetare ale exerci iului bugetar următor. a creditelor bugetare aprobate. cu excep ia ac iunilor multianuale. Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare şi. cu excep ia angajamentelor multianuale efectuate în condi iile legii. precedă angajamentul legal. sunt precedate de angajamente bugetare. După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. respectiv. lichidarea. . Valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor bugetare şi. în limita disponibilului de credite de angajament pentru ac iuni multianuale. în limita creditelor bugetare aprobate. Angajamentul bugetar individual se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal individual. astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerci iu bugetar sau în exerci iile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exerci iului bugetar respectiv. respectiv de rezervarea creditelor necesare plă ii angajamentelor legale. potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze. în limita creditelor bugetare aprobate. Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu ter e persoane fără viza de control financiar preventiv decât în condi iile autorizate de lege. afectează fonduri publice unor anumite destina ii. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plă ii acestora în exerci iul bugetar. În situa ia în care.

Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie înso ite de toate documentele justificative aferente şi. dacă este cazul. de orice alte documente şi informa ii solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. salubritate. telefon. buletine lunare etc. atunci poate hotărî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale. acoperite de aceste angajamente legale provizorii. . Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de func ionare de natură administrativă. radio. Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual şi angajamentul bugetar global. La finele anului persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale. apă.cheltuieli cu chiriile.cheltuieli de protocol. Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv. . potrivit destina iei prevăzute în buget. nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv. Dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv constată diferen e semnificative.cheltuieli de între inere şi gospodărie (încălzit. materializate în bugete previzionale. . pentru a da posibilitate acesteia să îşi exercite atribu iile conform legii.cheltuieli de deplasare. Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului. iluminat. Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. canal. . prin care se certifică existen a unor credite bugetare disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli. .).cheltuieli cu abonamentele la reviste. poştă. care se înaintează pentru viza de control financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale.cheltuieli cu asigurările. . persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv avizează angajamentul bugetar global care devine definitiv. cum ar fi: . 2 la prezentele norme metodologice. furnituri de birou etc. ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerci iu bugetar. precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. În cazul în care nu există diferen e semnificative între cheltuielile previzionate şi cele definitive.b2) Pentru cheltuieli curente de natură administrativă. Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr. În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifică faptul ca angajamentele legale individuale încheiate să nu depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii.

b) existen a creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. înso ite de memorii justificative. c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar. Creditele bugetare neangajate. precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept. În situa ia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale. . Orice cheltuială angajată şi neplătită până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop. pensiile şi ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare. După avizarea angajamentului bugetar individual sau global. Lichidarea cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se verifică existen a angajamentelor. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor condi ii: a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice.Avizarea constă în semnarea de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar. 2. Această cheltuială trebuie să se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv poate să refuze acordarea vizei dacă consideră că nu sunt îndeplinite condi iile men ionate mai sus. În angajamentele legale individuale şi cele provizorii. precum şi în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile. de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. după caz. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate. stabilite potrivit legii. este necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale şi bugetare ini iale. acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. Salariile personalului cuprins în statele de func ii anexate bugetului aprobat şi obliga iile aferente acestora. se verifică condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste opera iunile respective. precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice se consideră angajamente legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate. care vor fi ştampilate şi datate. în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate). e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate).

. cu regim special de tipărire. Nota de recep ie şi constatare de diferen e cod 14-3-1A.alte condi ii prevăzute de lege sunt îndeplinite.). privind activitatea financiară şi contabilă" la Hotărârea Guvernului nr. acord de împrumut. Salariile şi indemniza iile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective. existen a unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu. Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obliga ie certă şi o sumă datorată. Prin acordarea semnăturii şi men iunii "Bun de plată" pe factură. prin care se confirmă că: . Documentele care atestă bunurile livrate. 3. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. sau alte formulare ori documente cu regim special. cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de înregistrare. Condi iile de exigibilitate a obliga iei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale. cu excep ia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. lucrările executate şi serviciile prestate sau.cod 14-2-5.bunurile furnizate au fost recep ionate. precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate. aprobate potrivit legii. în cazul bunurilor materiale. Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată. altele decât mijloacele fixe). lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. cu specificarea datei şi a locului primirii. în cazul mijloacelor fixe. comune pe economie. Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obliga iei de plată fa ă de ter ii creditori. după caz. . întocmite de compartimentul de specialitate. Ordonan area cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate şi că plata poate fi realizată. înseriere şi numerotare. pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recep ie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recep ie . . exigibilă la . lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obliga ii de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. acord de grant etc. . care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obliga iei. 1A "Catalogul formularelor tipizate. Documentele care atestă bunurile livrate.lucrările au fost executate şi serviciile prestate.Verificarea existen ei obliga iei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte preten ia creditorului. Determinarea sau verificarea existen ei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite. se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate pozi iile din factură au fost verificate.condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plă ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite.bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate.

.natura cheltuielilor. când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original. după caz. . . Ordonan area de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispozi ie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. Ordonan area de plată trebuie să con ină date cu privire la: .subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata. şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonan area de plată" pentru efectuarea plă ii. . Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată ordonan area de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. după caz. în conformitate cu prevederile contractuale. lucrărilor executate şi a serviciilor prestate. livrarea şi recep ionarea bunurilor. urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate. . data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor. Modelul formularului "Ordonan are de plată" este prezentat în anexa nr. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. Ordonan area de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii.ordonan area de plată a fost emisă corect. se vor avea în vedere următoarele: .datele de identificare a beneficiarului plă ii. Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plă ii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul.suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă na ională sau în monedă străină. În cazuri excep ionale. înregistrarea bunurilor în gestiunea institu iei şi în contabilitatea acesteia.modalitatea de plată.o anumită dată. executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor.prima ordonan are de plată va fi înso ită de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective. În situa ia în care. La emiterea ordonan ării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că opera iunea s-a finalizat. . existen a unui alt titlu care să justifice plata. Ordonan area de plată va fi înso ită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate.cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat.ordonan area de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă.exerci iul bugetar în care se înregistrează plata. care să confirme corectitudinea sumelor de plată. 3 la prezentele norme metodologice. Scopul acestei avizări este de a stabili că: . .ordonan ările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). precum şi. vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative. . .

se aplică prevederile pct.există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i în conturi de disponibil. dacă nu sunt autorizate în condi iile prevăzute de lege. Instrumentele de plată utilizate de institu iile publice. a persoanei cu atribu ii în efectuarea plă ii. respectiv cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT). Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar (financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilită ilor aflate în conturi. în limita creditelor bugetare şi destina iilor aprobate în condi iile dispozi iilor legale. Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii: . prin unită ile de trezorerie şi contabilitate publică la care îşi au conturile deschise. poartă denumirea generică de contabil. . În cazul în care ordonan area de plată nu se avizează. 1 "Angajarea cheltuielilor". sau a altor plă i prevăzute de lege să se efectueze prin bănci.cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate. Primele trei faze ale procesului execu iei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul institu iei publice.există credite bugetare disponibile. lichidarea şi ordonan area cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare.numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. În cazul institu iilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil. iar a doua. Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. .. . se semnează de două persoane autorizate în acest sens. dintre care prima semnătură este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). care se efectuează prin bănci. lichidate şi ordonan ate.documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. Nici o ordonan are de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. răspunderea pentru angajarea. cu excep ia plă ilor în valută. după caz. potrivit legii. După aprobare ordonan area de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. . 4. potrivit legii. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonan ările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condi iile de lichidare a angajamentelor. Ordonan ările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează să facă plata. Plata cheltuielilor Plata cheltuielilor este faza finală a execu iei bugetare prin care institu ia publică este eliberată de obliga iile sale fa ă de ter ii-creditori. plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribu ie în cadrul institu iei publice.

pe modelele elaborate de Ministerul Finan elor Publice. În vederea efectuării cheltuielilor. . . prin persoanele special împuternicite în acest sens. potrivit legii.documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular. .există toate documentele justificative care să justifice plata. .alte condi ii prevăzute de lege.documentele de angajare şi ordonan are au primit viza de control financiar preventiv. Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plă ilor. Motivele deciziei de suspendare a plă ii se prezintă într-o declara ie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi. .suma datorată beneficiarului este corectă. Dreptul de administrare şi dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil. persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. . În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată. institu iile publice au obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre. după caz. . Pentru efectuarea cheltuielilor de capital institu iile publice vor prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică şi programul de investi ii aprobat în condi iile legii.când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonan area de plată şi nici autorizarea prevăzută de lege. împreună cu amprenta ştampilei.în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilită ile sunt insuficiente. şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora. repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite secundari sau ter iari. . .când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plată".când beneficiarul nu este cel fa ă de care institu ia are obliga ii. .. spre informare. conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata. . Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilită i de către institu iile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea şi func ionarea trezoreriilor statului. Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite. se va exercita în mod exclusiv de către institu iile publice pe seama cărora au fost deschise. deschise la unită ile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat.subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective.semnăturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. Nu se poate efectua plata: . după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata.

cu perceperea dobânzilor şi penalită ilor de întârziere aferente. pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Organizarea. facturi (cod 14-4-10/aA). eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Institu iile publice. cum ar fi: drepturi cu caracter social. premii. ajutoare etc. numerarul pentru efectuarea plă ilor de salarii. Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau par ial o datorie contractată şi justificată. semnată de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de persoanele cu atribu ii în efectuarea plă ilor în numerar. după caz. chitan e (cod 14-4-1). Sumele reprezentând plă i în avans nejustificate prin bunuri livrate.Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. institu iile publice pot ridica. executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza "Dispozi iei de plată . lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost acordate. Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i. bon de comandă-chitan ă (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabilă cu regim special. potrivit legii. iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea şi inerea eviden ei. Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria institu iei publice în condi ii de siguran ă. Un ordin de plată nu poate cuprinde plă i referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat.încasare către casierie" (cod 14-4-4). burse pentru elevi şi studen i. deplasări. aprobate potrivit legii. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament. Institu iile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plă ilor în numerar. Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri. vor purta un număr de ordine unic. efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament. actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. În fila de cec se men ionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat. Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct. respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A). au obliga ia să organizeze eviden a angajamentelor bugetare şi legale. În vederea efectuării de plă i în numerar pentru deplasări sau achizi ionarea de bunuri. începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerci iu bugetar. Ac iunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plă i în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută de compartimentul de contabilitate. . Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agen ii economici sau de persoane fizice autorizate. 5. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spa iul rezervat obiectul plă ii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata.

d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. e) la finele lunii. b) eviden a angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". Scopul organizării eviden ei angajamentelor legale este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetară privind anul curent". d) eviden a angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". după caz. valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută concomitent de compartimentul de contabilitate şi de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. 4 la prezentele norme metodologice. c) plă ile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat. f) la finele anului. b) angajamentele legale. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". e) datele necesare întocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". Cu diferen ele din reevaluare se majorează sau se diminuează. În acest scop. Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi înso ită de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerci iului bugetar. reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda na ională. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) eviden a creditelor bugetare aprobate în exerci iul bugetar curent. valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale". 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie specială şi de redistribuire" etc. c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. printr-un act de decizie administrativă se vor desemna persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării şi conducerii eviden ei angajamentelor bugetare şi legale.Scopul organizării eviden ei angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin compara ie să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor. . potrivit modelului prezentat în anexa nr. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ională a României. înregistrarea în creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plă ilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate. situa ie care este parte componentă din structura "Situa iilor financiare" trimestriale şi anuale ale institu iilor publice.

utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă. înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont. Soldurile conturilor 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" la finele exerci iului bugetar nu se redeschid în anul următor. Contul 950 "Angajamente bugetare" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. care majorează creditele bugetare aprobate. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Conturile de ordine şi eviden ă 940 "Credite bugetare aprobate". Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. care micşorează creditele bugetare aprobate. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale. fără utilizarea de conturi corespondente. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale" au următoarea func iune: Contul 940 "Credite bugetare aprobate" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ine pe titluri. În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare. În creditul contului se înregistrează diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerci iului bugetar. Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ine pe titluri. pentru care în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care există credite aprobate în exerci iul bugetar curent. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare. în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preia soldul contului 960 "Angajamente legale" de la finele exerci iului bugetar anterior. . Fac excep ie angajamentele legale neplătite aferente ac iunilor multianuale. aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate. care micşorează angajamentele bugetare ini iale. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. În debitul contului se înregistrează la începutul exerci iului bugetar creditele bugetare aprobate. care majorează angajamentele bugetare ini iale. in eviden a angajamentelor legale. Contul 960 "Angajamente legale" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. La începutul fiecărui exerci iu bugetar. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. acestea se eviden iază în contabilitate în conturi în afara bilan ului.Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare. cu defalcarea pe trimestre. în limita creditelor bugetare aprobate. Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se ine pe titluri. În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerci iului bugetar. in eviden a angajamentelor bugetare. in eviden a creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget.

. 1 este reprodusă în facsimil..lei ______________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | | | | | |clasifica iei| | | | | | |bugetului |Credite |Credite |Disponibil| Suma angajată |Disponibil| |aprobat |bugetare |bugetare |de credite|______________________|de credite| |cap.. iar la finele anului........ Compartimentul de specialitate ... |aprobate |angajate |ce mai | valuta |curs |lei|rămas de | |subcap....... au obliga ia să aplice prezentele norme metodologice... Data emiterii .. ANEXA 1*1) la normele metodologice *1) Anexa nr...... ... ordonan area şi plata cheltuielilor...... care majorează angajamentele legale ini iale.............. Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale... | | |angajat |felul|suma| | | | ... iar la finele anului.... |(ct........ precum şi a asigurării.... Nr... Ordonatorii de credite. totalul plă ilor efectuate în contul angajamentelor legale.......... La finele anului 2002 institu iile publice au obliga ia inventarierii angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii preceden i şi neachitate până la finele anului 2002 şi eviden ierii acestora în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" şi în debitul contului 960 "Angajamente legale". indiferent de sistemul de finan are din structura administra iei publice locale.... cu modificările şi completările ulterioare................... începând cu exerci iul bugetar al anului 2003. ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele. În scopul aplicării în bune condi ii a prevederilor prezentelor norme metodologice. 189/1998 privind finan ele publice locale.... Calculul disponibilului de credite bugetare . eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale......... 940)|(ct.. conform prezentelor norme metodologice.......... Beneficiar: ..... _________________________________________ | PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI | |_________________________________________| Scopul: ........În debitul contului se înregistrează angajamentele legale. ..... în cursul anului se înregistrează diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale ini iale.... precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar....... ordonan are şi plată.. . în condi iile prevederilor Legii nr.. MINISTERUL (INSTITU IA) .... 950)|poate fi |__________|valutar| |angajat | |titlu . În creditul contului....... lichidarea. ... circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze opera iunile legate de angajarea... precum şi organizarea.. . totalul angajamentelor rămase neachitate............ a parcurgerii etapelor de lichidare..................

............ | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col........ 2 este reprodusă în facsimil... | ....... Semnătura ................. | . alin....... ______________________________________ | ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL | |______________________________________| Beneficiar: ........... ....... | |______________________________________________________________________________| ..................... | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | 0 | 1 | 2 | 3 = col.. Data: Semnătura: ANEXA 2*) la normele metodologice *) Anexa nr.....7 | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .... .....lei ______________________________________________________________________________ | Înregistrarea bugetară Suma | | | | cap. ................... | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| TOTAL ........... | | | | Tipul angajamentului: individual (global) .............. | | | | | | Viza Viza | | | | | Semnătura . Semnătura .... | ... art. titlu . ........ _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ......... | ............. | Semnătura ......... .... | | | | Suma totală .... ... ............. Data ..............|art.... Compartimentul de specialitate ..... | .. | . ............. ..... Nr.2 | | | | | 3 ............. .. | | | | | | | | | |alin........ ...... | ..... | Data ...... | ... | | | | | 1 ........................... MINISTERUL (INSTITU IA) ............. 2 şi 3 CFPP = control financiar preventiv propriu CFPD = control financiar preventiv delegat Ordonator de credite.. subcap.......... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = col........ Data .. 1.... Data emiterii ....................

............. Data emiterii ..Inten ia de refuz de viză Semnătura: | | ............................ ........................................................ Compartimentul de specialitate ...................... ..... Data ................ Lei/Valută ......................... .........Refuz de viză | | ............. Lista documentelor justificative ......................suma în valută .................................... 3 este reprodusă în facsimil.............................................................Înregistrare individuală Nr..... | |______________________________________________________________________________| Ordonator de credite.....Înregistrare individuală Nr..... MINISTERUL (INSTITU IA) . ............................................ | | ................................................................ Avansuri acordate şi re inute beneficiarului ......... Data ...............| Spa iu rezervat CFPP Data: | | ...Refuz de viză | | ....................................... Modul de plată (virament/numerar) .....................felul valutei ............Viza Semnătura: | | ..... . Suma de plată (lei) .......suma în lei ............. | | ....... ___________________________________ | Suma de plată (valută) | | ...................... Nr... ..lei _________________________________________________________ | Subdiviziunea | Disponibil | Suma | Disponibil | | clasifica iei | înaintea | de | după | | bugetare | efectuării | plată | efectuarea | ........... . ..... Suma datorată beneficiarului ........................../data angajamentului legal ........ Nr............. Data: Semnătura: ANEXA 3*) la normele metodologice *) Anexa nr........Viza | | ........................cursul valutar .. | |___________________________________| Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare .......................... ..................... | | | | Spa iu rezervat CFPD Data: | | . | | ... _________________________ | ORDONAN ARE DE PLATĂ | |_________________________| Natura cheltuielii ........................

.. Data ...... Data ... 940) B ...Credite bugetare aprobate (ct...... Semnătura .... Cod ................. | | | | |_____________________|____________|_______|______________| | 0 | 1 | 2 |3 = col...2| |_____________________|____________|_______|______________| | | | | | |_____________________|____________|_______|______________| Numele şi adresa beneficiarului ........... 119 etc.......... ..... | Viza Viza | | | Semnătura .. 950) | | | | alin.. MINISTERUL (INSTITU IA) . 700.. Trezoreria (Banca) .mii lei _____________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | |Credite | Angajamente legale | |Angajamente| |clasifica iei| A | B |bugetare |___________________________| C |legale de | |bugetului | | |disponibile|TOTAL| din care: | |plătit | |aprobat | | | |(ct....... Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A . Numărul de cont ..... | (ct.............. | Data ....2) | | | | | 4 .... art......... Data: Semnătura: ANEXA 4*) la normele metodologice *) Anexa nr..Plă i aferente angajamentelor legale (din ct..)| | | | |începutul|curente | | | | | | | | |anului | | | | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 = (col.......7) | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| ... | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col..../| | | |960) |Sold la |Angajamente| | | |titlu .. |_____________________| | | |(cap.... ... | | Semnătura ......| Cap.... ........ ..... _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ....... ...| plă ii | | plă ii | | titlu ............. 950) C ... | | | | | 1 ............. SITUA IA PRIVIND EXECU IA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE la finele trimestrului .... subcap... ...........) ../......... 1 .................. Semnătura . .......Angajamente bugetare (ct............ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (col. ..... 4 este reprodusă în facsimil.... 120... 1 Ordonator de credite.

.|_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| Ordonator de credite. Conducătorul compartimentului financiar-contabil.