P. 1
ORDIN+Nr+1792+din+24+decembrie+2002+privind+norme+metodologice+privind++++++angajarea,+lichidarea,+ordonantarea+si+plata+chelt

ORDIN+Nr+1792+din+24+decembrie+2002+privind+norme+metodologice+privind++++++angajarea,+lichidarea,+ordonantarea+si+plata+chelt

|Views: 46|Likes:
Published by antonia_dani

More info:

Published by: antonia_dani on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2010

pdf

text

original

ORDIN Nr.

1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 23 ianuarie 2003 În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Finan elor Publice, având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, ministrul finan elor publice emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Direc ia contabilită ii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finan elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, institu iile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor, au obliga ia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execu iei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor, precum şi să

Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investi ii publice sau alte cheltuieli asimilate investi iilor. . lichidării şi ordonan ării cheltuielilor sunt în competen a ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institu iei publice. Actele de delegare a atribu iilor desemnează persoanele din cadrul institu iilor publice împuternicite să semneze pentru şi în numele ordonatorilor de credite. Cheltuielile de investi ii se angajează individual în cadrul angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare. actele de încetare a delegării se comunică persoanelor men ionate mai sus. (2) din Legea nr. să conducă eviden a şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale începând cu anul bugetar 2003. . . înso ite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite. se ordonan ează şi se efectuează plă i. respectiv atribu iile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare. Pentru ac iunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerci iul bugetar respectiv.conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plată ordonan ată de o persoană care nu a fost împuternicită în acest sens. secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop.persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. în limita creditelor bugetare aprobate. (2) din Legea nr.organizeze.persoanelor împuternicite. iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. Pentru ac iunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament şi creditele bugetare. Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 500/2002 sunt autoriza i să angajeze. la partea de cheltuieli. Execu ia bugetară se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. poartă denumirea generică de contabil. precum şi subdiviziunile clasifica iei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste opera iuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. cofinan ate de o institu ie interna ională. lichidare şi ordonan are a cheltuielilor. De asemenea. prin bugetele prevăzute la art. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. În actul de delegare trebuie să se specifice limitele şi condi iile delegării. Opera iunile specifice angajării. Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept. se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finan are. 500/2002. 1. În vederea respectării prevederilor men ionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor. Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate. trebuie comunicate: . în cadrul cărora se angajează. 1 alin. 1 alin. potrivit legii. a persoanelor implicate şi a documentelor privind execu ia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice. Actele de delegare. să lichideze şi să ordonan eze cheltuieli pe parcursul exerci iului bugetar.

Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerci iului bugetar. Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare. recep ionat şi plătit până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent.Creditele bugetare aferente ac iunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonan ate şi plătite în cursul exerci iului bugetar. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în condi iile legii. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. acord de împrumut etc. acte de control. comandă. potrivit modelului prezentat în anexa nr. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se ştie că bunul. conform legisla iei în vigoare. Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite.fază în procesul execu iei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obliga ie pe seama fondurilor publice. contract de muncă. Ordonatorii de credite au obliga ia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destina iilor aprobate. respectiv prestate. în special ale economiei şi eficien ei cheltuielilor. 1 la prezentele norme metodologice. se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. pentru cheltuieli strict legate de activitatea institu iilor publice şi cu respectarea dispozi iilor legale. respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul . Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente: a) Angajamentul legal . Plă ile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerci iul bugetar curent sau în exerci iile bugetare anterioare. ale unui management financiar sănătos. La institu iile publice la care opera iunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat. Angajarea cheltuielilor bugetare. Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu o propunere de angajare a unei cheltuieli. potrivit dispozi iilor legale. În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract. trebuie să se facă men iuni cu privire la institu ia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea şi de la care urmează să se facă plata. conven ie. comandă etc. altele decât cele care privesc ac iuni multianuale. În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele ob inute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale. Angajamentul legal ia forma unui contract de achizi ie publică. care implică o obliga ie de efectuare a unei cheltuieli fa ă de ter e persoane. ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare. respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială. astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate. Angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu. şi se vor plăti în exerci iul bugetar respectiv.

Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu ter e persoane fără viza de control financiar preventiv decât în condi iile autorizate de lege. . în limita creditelor bugetare aprobate. precedă angajamentul legal. Angajamentele bugetare pot fi: b1) angajamente bugetare individuale. astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerci iu bugetar sau în exerci iile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exerci iului bugetar respectiv.orice act prin care o autoritate competentă. respectiv angajarea. În scopul garantării acestei reguli. În aplicarea principiului anualită ii. Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare şi. Valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor bugetare şi. lichidarea. respectiv. şi a prevederilor legale. afectează fonduri publice unor anumite destina ii. din motive obiective. în limita creditelor bugetare aprobate. cu excep ia ac iunilor multianuale. b2) angajamente bugetare globale. la partea de cheltuieli. După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. cu excep ia angajamentelor multianuale efectuate în condi iile legii. acestea se vor plăti din creditele bugetare ale exerci iului bugetar următor. angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destina ii. În situa ia în care. cu excep ia angajamentelor legale aferente ac iunilor multianuale care nu pot depăşi creditele de angajament aprobate în buget. respectiv toate actele prin care statul sau unită ile administrativ-teritoriale contractează o datorie fa ă de ter ii creditori. sunt precedate de angajamente bugetare. în limita disponibilului de credite de angajament pentru ac iuni multianuale. în limita creditelor bugetare aprobate. b) Angajamentul bugetar . Angajamentul bugetar individual se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal individual. potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plă ii acestora în exerci iul bugetar. a creditelor bugetare aprobate. În vederea respectării acestei cerin e. potrivit căruia "plă ile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apar in exerci iului corespunzător de execu ie a bugetului respectiv". angajamentele legale.calendaristic pentru derularea principalelor opera iuni de încheiere a exerci iului bugetar. b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite opera iuni noi care urmează să se efectueze. angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului. potrivit legii. cu excep ia ac iunilor multianuale. se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate. respectiv. ordonan area. Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună ştiin ă măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget. respectiv de rezervarea creditelor necesare plă ii angajamentelor legale.

La finele anului persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale. cum ar fi: . Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr. nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv. atunci poate hotărî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale. Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului. furnituri de birou etc. materializate în bugete previzionale.cheltuieli de între inere şi gospodărie (încălzit. de orice alte documente şi informa ii solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv.). se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii. prin care se certifică existen a unor credite bugetare disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli. care se înaintează pentru viza de control financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale. precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. . salubritate. radio. persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv avizează angajamentul bugetar global care devine definitiv.b2) Pentru cheltuieli curente de natură administrativă.cheltuieli cu abonamentele la reviste. iluminat. 2 la prezentele norme metodologice. apă. canal. . În cazul în care nu există diferen e semnificative între cheltuielile previzionate şi cele definitive. În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifică faptul ca angajamentele legale individuale încheiate să nu depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior.cheltuieli de deplasare. . Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual şi angajamentul bugetar global. Dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv constată diferen e semnificative.cheltuieli cu chiriile. dacă este cazul. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie înso ite de toate documentele justificative aferente şi. pentru a da posibilitate acesteia să îşi exercite atribu iile conform legii. potrivit destina iei prevăzute în buget. ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerci iu bugetar. acoperite de aceste angajamente legale provizorii. poştă. . buletine lunare etc.cheltuieli cu asigurările. .cheltuieli de protocol. Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de func ionare de natură administrativă. telefon. . Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv.

Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv poate să refuze acordarea vizei dacă consideră că nu sunt îndeplinite condi iile men ionate mai sus. . După avizarea angajamentului bugetar individual sau global. În angajamentele legale individuale şi cele provizorii. se verifică condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste opera iunile respective. Lichidarea cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se verifică existen a angajamentelor. de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. înso ite de memorii justificative. Salariile personalului cuprins în statele de func ii anexate bugetului aprobat şi obliga iile aferente acestora. în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate). e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate). Orice cheltuială angajată şi neplătită până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop. d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile. după caz. 2. În situa ia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale. acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. Această cheltuială trebuie să se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate. b) existen a creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. precum şi în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. Creditele bugetare neangajate. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate. precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice se consideră angajamente legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate. c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar. pensiile şi ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor condi ii: a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice. stabilite potrivit legii.Avizarea constă în semnarea de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar. precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept. este necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale şi bugetare ini iale. care vor fi ştampilate şi datate.

Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obliga ie certă şi o sumă datorată. Prin acordarea semnăturii şi men iunii "Bun de plată" pe factură. Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată. existen a unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu. în cazul mijloacelor fixe. 1A "Catalogul formularelor tipizate. cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de înregistrare. 3. se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate pozi iile din factură au fost verificate. lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. Determinarea sau verificarea existen ei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite.bunurile furnizate au fost recep ionate. sau alte formulare ori documente cu regim special.alte condi ii prevăzute de lege sunt îndeplinite. acord de grant etc. pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recep ie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recep ie . în cazul bunurilor materiale. .Verificarea existen ei obliga iei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte preten ia creditorului.lucrările au fost executate şi serviciile prestate. exigibilă la . privind activitatea financiară şi contabilă" la Hotărârea Guvernului nr. aprobate potrivit legii. cu excep ia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. Documentele care atestă bunurile livrate. prin care se confirmă că: . . înseriere şi numerotare. acord de împrumut.bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate. întocmite de compartimentul de specialitate. după caz. Ordonan area cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate şi că plata poate fi realizată.). Documentele care atestă bunurile livrate. lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obliga ii de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obliga iei de plată fa ă de ter ii creditori. altele decât mijloacele fixe). Nota de recep ie şi constatare de diferen e cod 14-3-1A.cod 14-2-5.condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plă ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. . cu regim special de tipărire. Condi iile de exigibilitate a obliga iei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale. . comune pe economie. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obliga iei. lucrările executate şi serviciile prestate sau. precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate. Salariile şi indemniza iile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective. cu specificarea datei şi a locului primirii.

prima ordonan are de plată va fi înso ită de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective. vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative.subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata. 3 la prezentele norme metodologice. Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plă ii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul. livrarea şi recep ionarea bunurilor. Ordonan area de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. . Scopul acestei avizări este de a stabili că: . .cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. . când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original. Ordonan area de plată trebuie să con ină date cu privire la: . executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. lucrărilor executate şi a serviciilor prestate. .o anumită dată. urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate. existen a unui alt titlu care să justifice plata. după caz. în conformitate cu prevederile contractuale. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. . precum şi.exerci iul bugetar în care se înregistrează plata. Ordonan area de plată va fi înso ită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. . Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată ordonan area de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. înregistrarea bunurilor în gestiunea institu iei şi în contabilitatea acesteia. Modelul formularului "Ordonan are de plată" este prezentat în anexa nr. data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor.ordonan ările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). care să confirme corectitudinea sumelor de plată. după caz.datele de identificare a beneficiarului plă ii.suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă na ională sau în monedă străină. În situa ia în care. Ordonan area de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispozi ie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. .ordonan area de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă.natura cheltuielilor. .modalitatea de plată. În cazuri excep ionale.ordonan area de plată a fost emisă corect. şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonan area de plată" pentru efectuarea plă ii. . La emiterea ordonan ării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că opera iunea s-a finalizat. se vor avea în vedere următoarele: .

. se semnează de două persoane autorizate în acest sens. iar a doua. . se aplică prevederile pct. Instrumentele de plată utilizate de institu iile publice. În cazul institu iilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil.documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. 4. . Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care.cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate. răspunderea pentru angajarea. potrivit legii.există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i în conturi de disponibil. cu excep ia plă ilor în valută. respectiv cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT). Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonan ările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condi iile de lichidare a angajamentelor. dintre care prima semnătură este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). potrivit legii. lichidarea şi ordonan area cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare.există credite bugetare disponibile. a persoanei cu atribu ii în efectuarea plă ii.numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. după caz. care se efectuează prin bănci.. În cazul în care ordonan area de plată nu se avizează. în limita creditelor bugetare şi destina iilor aprobate în condi iile dispozi iilor legale. După aprobare ordonan area de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. Primele trei faze ale procesului execu iei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul institu iei publice. Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar (financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilită ilor aflate în conturi. 1 "Angajarea cheltuielilor". dacă nu sunt autorizate în condi iile prevăzute de lege. Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii: . Nici o ordonan are de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. Ordonan ările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează să facă plata. plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribu ie în cadrul institu iei publice. lichidate şi ordonan ate. sau a altor plă i prevăzute de lege să se efectueze prin bănci. . poartă denumirea generică de contabil. Plata cheltuielilor Plata cheltuielilor este faza finală a execu iei bugetare prin care institu ia publică este eliberată de obliga iile sale fa ă de ter ii-creditori. prin unită ile de trezorerie şi contabilitate publică la care îşi au conturile deschise.

. Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite.semnăturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. prin persoanele special împuternicite în acest sens.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat. repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite secundari sau ter iari. institu iile publice au obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre. potrivit legii. . . .când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plată". . Pentru efectuarea cheltuielilor de capital institu iile publice vor prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică şi programul de investi ii aprobat în condi iile legii.subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective.alte condi ii prevăzute de lege. . împreună cu amprenta ştampilei. . Dreptul de administrare şi dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil.există toate documentele justificative care să justifice plata.în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilită ile sunt insuficiente. . . persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.suma datorată beneficiarului este corectă. deschise la unită ile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci. Motivele deciziei de suspendare a plă ii se prezintă într-o declara ie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi. şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora. după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata. se va exercita în mod exclusiv de către institu iile publice pe seama cărora au fost deschise.documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular. În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată. Nu se poate efectua plata: .când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonan area de plată şi nici autorizarea prevăzută de lege.documentele de angajare şi ordonan are au primit viza de control financiar preventiv.. după caz. . pe modelele elaborate de Ministerul Finan elor Publice. În vederea efectuării cheltuielilor. Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilită i de către institu iile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea şi func ionarea trezoreriilor statului. spre informare. .când beneficiarul nu este cel fa ă de care institu ia are obliga ii. conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata. Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plă ilor.

premii. respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A). lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost acordate. Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria institu iei publice în condi ii de siguran ă. potrivit legii. chitan e (cod 14-4-1). Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau par ial o datorie contractată şi justificată. au obliga ia să organizeze eviden a angajamentelor bugetare şi legale. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agen ii economici sau de persoane fizice autorizate. Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct. În vederea efectuării de plă i în numerar pentru deplasări sau achizi ionarea de bunuri. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută de compartimentul de contabilitate. burse pentru elevi şi studen i. deplasări. Organizarea. semnată de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de persoanele cu atribu ii în efectuarea plă ilor în numerar.Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament. aprobate potrivit legii. cum ar fi: drepturi cu caracter social. ajutoare etc. Institu iile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plă ilor în numerar. institu iile publice pot ridica. Un ordin de plată nu poate cuprinde plă i referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. facturi (cod 14-4-10/aA). precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament. cu perceperea dobânzilor şi penalită ilor de întârziere aferente. 5. pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar.încasare către casierie" (cod 14-4-4). bon de comandă-chitan ă (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabilă cu regim special. eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Institu iile publice. iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea şi inerea eviden ei. Ac iunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plă i în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului. Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i. executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza "Dispozi iei de plată . începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerci iu bugetar. Sumele reprezentând plă i în avans nejustificate prin bunuri livrate. Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri. după caz. În fila de cec se men ionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat. vor purta un număr de ordine unic. . numerarul pentru efectuarea plă ilor de salarii. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spa iul rezervat obiectul plă ii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata.

Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi înso ită de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerci iului bugetar. d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. d) eviden a angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". b) angajamentele legale. precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ională a României. b) eviden a angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". . printr-un act de decizie administrativă se vor desemna persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării şi conducerii eviden ei angajamentelor bugetare şi legale. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută concomitent de compartimentul de contabilitate şi de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. c) plă ile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat. 4 la prezentele norme metodologice. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) eviden a creditelor bugetare aprobate în exerci iul bugetar curent. În acest scop. f) la finele anului. reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda na ională. după caz. potrivit modelului prezentat în anexa nr. înregistrarea în creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plă ilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate.Scopul organizării eviden ei angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin compara ie să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor. e) la finele lunii. e) datele necesare întocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie specială şi de redistribuire" etc. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetară privind anul curent". valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii. situa ie care este parte componentă din structura "Situa iilor financiare" trimestriale şi anuale ale institu iilor publice. c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. Scopul organizării eviden ei angajamentelor legale este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". Cu diferen ele din reevaluare se majorează sau se diminuează. valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale".

in eviden a creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget. În debitul contului se înregistrează la începutul exerci iului bugetar creditele bugetare aprobate. în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preia soldul contului 960 "Angajamente legale" de la finele exerci iului bugetar anterior. pentru care în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care există credite aprobate în exerci iul bugetar curent. aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate. Contul 960 "Angajamente legale" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. acestea se eviden iază în contabilitate în conturi în afara bilan ului. care majorează creditele bugetare aprobate. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat.Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare. înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont. În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare. cu defalcarea pe trimestre. in eviden a angajamentelor legale. respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare. În creditul contului se înregistrează diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerci iului bugetar. care micşorează angajamentele bugetare ini iale. La începutul fiecărui exerci iu bugetar. Fac excep ie angajamentele legale neplătite aferente ac iunilor multianuale. . Contul 950 "Angajamente bugetare" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale. care micşorează creditele bugetare aprobate. în limita creditelor bugetare aprobate. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Soldurile conturilor 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" la finele exerci iului bugetar nu se redeschid în anul următor. Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerci iului bugetar. utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale" au următoarea func iune: Contul 940 "Credite bugetare aprobate" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. Conturile de ordine şi eviden ă 940 "Credite bugetare aprobate". fără utilizarea de conturi corespondente. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. care majorează angajamentele bugetare ini iale. Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ine pe titluri. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. in eviden a angajamentelor bugetare. Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se ine pe titluri. Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ine pe titluri.

. În creditul contului... conform prezentelor norme metodologice............... 1 este reprodusă în facsimil... .. ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele........ _________________________________________ | PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI | |_________________________________________| Scopul: ... totalul angajamentelor rămase neachitate. precum şi a asigurării... 940)|(ct.... precum şi organizarea.. În scopul aplicării în bune condi ii a prevederilor prezentelor norme metodologice.... MINISTERUL (INSTITU IA) . au obliga ia să aplice prezentele norme metodologice...... 189/1998 privind finan ele publice locale. ordonan are şi plată......... lichidarea. Nr........ eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Ordonatorii de credite.........În debitul contului se înregistrează angajamentele legale. care majorează angajamentele legale ini iale.. Beneficiar: .. .................. Calculul disponibilului de credite bugetare ... în cursul anului se înregistrează diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale ini iale... | | |angajat |felul|suma| | | | . ANEXA 1*1) la normele metodologice *1) Anexa nr.... iar la finele anului.. ordonan area şi plata cheltuielilor... La finele anului 2002 institu iile publice au obliga ia inventarierii angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii preceden i şi neachitate până la finele anului 2002 şi eviden ierii acestora în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" şi în debitul contului 960 "Angajamente legale"......... indiferent de sistemul de finan are din structura administra iei publice locale....... |(ct..... cu modificările şi completările ulterioare.... Data emiterii ........ totalul plă ilor efectuate în contul angajamentelor legale... a parcurgerii etapelor de lichidare..............lei ______________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | | | | | |clasifica iei| | | | | | |bugetului |Credite |Credite |Disponibil| Suma angajată |Disponibil| |aprobat |bugetare |bugetare |de credite|______________________|de credite| |cap. iar la finele anului.......... precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. în condi iile prevederilor Legii nr..... Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale. |aprobate |angajate |ce mai | valuta |curs |lei|rămas de | |subcap. începând cu exerci iul bugetar al anului 2003... 950)|poate fi |__________|valutar| |angajat | |titlu ......... Compartimentul de specialitate ................. ..... . circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze opera iunile legate de angajarea. ....

........................ | .... | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| TOTAL ... | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | 0 | 1 | 2 | 3 = col.. alin..... | Semnătura ....... subcap......... ........ | | | | | | Viza Viza | | | | | Semnătura ....... Data ........ 2 este reprodusă în facsimil.................................... titlu .... | .. .... ...|art..... | ........ ....... | Data ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = col................... | | | | | 1 ......... Data: Semnătura: ANEXA 2*) la normele metodologice *) Anexa nr...... Data ........ Semnătura ...... | .. 2 şi 3 CFPP = control financiar preventiv propriu CFPD = control financiar preventiv delegat Ordonator de credite..... _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ... 1....... .7 | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .. | | | | Tipul angajamentului: individual (global) ...... ..........2 | | | | | 3 . Data emiterii . ______________________________________ | ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL | |______________________________________| Beneficiar: ... | |______________________________________________________________________________| .. ........... MINISTERUL (INSTITU IA) .. | ....................... | | | | | | | | | |alin. ........ | .................. | | | | Suma totală .. | ..... art...................... ....... Compartimentul de specialitate .... .............lei ______________________________________________________________________________ | Înregistrarea bugetară Suma | | | | cap.......................... | .... | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col............. Semnătura . Nr. .

............. Data ..........................................lei _________________________________________________________ | Subdiviziunea | Disponibil | Suma | Disponibil | | clasifica iei | înaintea | de | după | | bugetare | efectuării | plată | efectuarea | ........ Nr..........Viza | | ..........................Refuz de viză | | ......./data angajamentului legal ......................................felul valutei ..| Spa iu rezervat CFPP Data: | | . Avansuri acordate şi re inute beneficiarului ......... ...........Viza Semnătura: | | ........ | | .... Suma de plată (lei) ..suma în lei ...................................................................................................suma în valută .......................................... | | ....... Lista documentelor justificative .Înregistrare individuală Nr. Suma datorată beneficiarului ....Refuz de viză | | ...................... Modul de plată (virament/numerar) ................................ _________________________ | ORDONAN ARE DE PLATĂ | |_________________________| Natura cheltuielii .....................Inten ia de refuz de viză Semnătura: | | .................... Data emiterii . Data: Semnătura: ANEXA 3*) la normele metodologice *) Anexa nr.... Compartimentul de specialitate .............. MINISTERUL (INSTITU IA) ................. .. | |___________________________________| Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare .................................Înregistrare individuală Nr............................. Lei/Valută ......cursul valutar . ... ........................ ___________________________________ | Suma de plată (valută) | | . | | ...... | |______________________________________________________________________________| Ordonator de credite............ 3 este reprodusă în facsimil.. .................................................... ........................................................ ........... ....... Data .............. Nr.................. | | | | Spa iu rezervat CFPD Data: | | ............... ......

_________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ... Cod .../| | | |960) |Sold la |Angajamente| | | |titlu .. Semnătura .. Data . subcap. 1 .2| |_____________________|____________|_______|______________| | | | | | |_____________________|____________|_______|______________| Numele şi adresa beneficiarului ... |_____________________| | | |(cap.. | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col........ ................ ......... Data: Semnătura: ANEXA 4*) la normele metodologice *) Anexa nr..... 700........ | (ct...... art............. SITUA IA PRIVIND EXECU IA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE la finele trimestrului .....7) | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| ....Plă i aferente angajamentelor legale (din ct.............. Trezoreria (Banca) ........ 940) B . Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A . ....................... ..... ... MINISTERUL (INSTITU IA) .. | Data ... | | | | | 1 ........ 950) | | | | alin.. 950) C ............. 1 Ordonator de credite..... Semnătura ..... Numărul de cont ........... 119 etc.............. .....Credite bugetare aprobate (ct......../.Angajamente bugetare (ct.. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (col.)| | | | |începutul|curente | | | | | | | | |anului | | | | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 = (col..........mii lei _____________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | |Credite | Angajamente legale | |Angajamente| |clasifica iei| A | B |bugetare |___________________________| C |legale de | |bugetului | | |disponibile|TOTAL| din care: | |plătit | |aprobat | | | |(ct....... ...........| Cap...... 4 este reprodusă în facsimil.2) | | | | | 4 . 120.... | Viza Viza | | | Semnătura .. | | Semnătura ........ Data ...... . | | | | |_____________________|____________|_______|______________| | 0 | 1 | 2 |3 = col....) ...| plă ii | | plă ii | | titlu .

. Conducătorul compartimentului financiar-contabil.|_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| Ordonator de credite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->