ORDIN Nr.

1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 23 ianuarie 2003 În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Finan elor Publice, având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, ministrul finan elor publice emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Direc ia contabilită ii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finan elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, institu iile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor, au obliga ia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execu iei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor, precum şi să

înso ite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite. 1 alin.persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. 500/2002. Opera iunile specifice angajării. Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. (2) din Legea nr. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. să lichideze şi să ordonan eze cheltuieli pe parcursul exerci iului bugetar. actele de încetare a delegării se comunică persoanelor men ionate mai sus. Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate. se ordonan ează şi se efectuează plă i. . În vederea respectării prevederilor men ionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor. Cheltuielile de investi ii se angajează individual în cadrul angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare. . secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. 1. iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. poartă denumirea generică de contabil. la partea de cheltuieli. a persoanelor implicate şi a documentelor privind execu ia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice. lichidării şi ordonan ării cheltuielilor sunt în competen a ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institu iei publice. (2) din Legea nr. Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept.organizeze. prin bugetele prevăzute la art. precum şi subdiviziunile clasifica iei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste opera iuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. trebuie comunicate: . Execu ia bugetară se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investi ii publice sau alte cheltuieli asimilate investi iilor. În actul de delegare trebuie să se specifice limitele şi condi iile delegării.conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plată ordonan ată de o persoană care nu a fost împuternicită în acest sens. cofinan ate de o institu ie interna ională. Actele de delegare. Pentru ac iunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament şi creditele bugetare.persoanelor împuternicite. potrivit legii. să conducă eviden a şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale începând cu anul bugetar 2003. respectiv atribu iile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare. se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finan are. Actele de delegare a atribu iilor desemnează persoanele din cadrul institu iilor publice împuternicite să semneze pentru şi în numele ordonatorilor de credite. 500/2002 sunt autoriza i să angajeze. . în cadrul cărora se angajează. 1 alin. De asemenea. Pentru ac iunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerci iul bugetar respectiv. lichidare şi ordonan are a cheltuielilor. în limita creditelor bugetare aprobate.

respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială. Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerci iului bugetar. comandă etc. respectiv prestate. comandă. 1 la prezentele norme metodologice. conven ie. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite. acte de control. pentru cheltuieli strict legate de activitatea institu iilor publice şi cu respectarea dispozi iilor legale. conform legisla iei în vigoare. ale unui management financiar sănătos. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente: a) Angajamentul legal . Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu o propunere de angajare a unei cheltuieli.Creditele bugetare aferente ac iunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonan ate şi plătite în cursul exerci iului bugetar. contract de muncă. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale. ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare. altele decât cele care privesc ac iuni multianuale. şi se vor plăti în exerci iul bugetar respectiv. Plă ile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerci iul bugetar curent sau în exerci iile bugetare anterioare.fază în procesul execu iei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obliga ie pe seama fondurilor publice. astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate. În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se ştie că bunul. Ordonatorii de credite au obliga ia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destina iilor aprobate. Angajarea cheltuielilor bugetare. respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul . potrivit modelului prezentat în anexa nr. Angajamentul legal ia forma unui contract de achizi ie publică. Angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu. care implică o obliga ie de efectuare a unei cheltuieli fa ă de ter e persoane. Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în condi iile legii. trebuie să se facă men iuni cu privire la institu ia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea şi de la care urmează să se facă plata. Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite. recep ionat şi plătit până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent. în special ale economiei şi eficien ei cheltuielilor. potrivit dispozi iilor legale. se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele ob inute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. La institu iile publice la care opera iunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat. acord de împrumut etc.

cu excep ia ac iunilor multianuale. angajamentele legale. în limita creditelor bugetare aprobate. respectiv. acestea se vor plăti din creditele bugetare ale exerci iului bugetar următor. b) Angajamentul bugetar . respectiv. sunt precedate de angajamente bugetare. în limita creditelor bugetare aprobate. angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destina ii. în limita disponibilului de credite de angajament pentru ac iuni multianuale. ordonan area. respectiv de rezervarea creditelor necesare plă ii angajamentelor legale. şi a prevederilor legale. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plă ii acestora în exerci iul bugetar. Angajamentele bugetare pot fi: b1) angajamente bugetare individuale. la partea de cheltuieli. angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului.orice act prin care o autoritate competentă. În aplicarea principiului anualită ii. lichidarea. se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate. potrivit căruia "plă ile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apar in exerci iului corespunzător de execu ie a bugetului respectiv". Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună ştiin ă măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget. cu excep ia ac iunilor multianuale. În scopul garantării acestei reguli. În situa ia în care. respectiv angajarea. din motive obiective. potrivit legii. Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare şi. respectiv toate actele prin care statul sau unită ile administrativ-teritoriale contractează o datorie fa ă de ter ii creditori. În vederea respectării acestei cerin e. cu excep ia angajamentelor legale aferente ac iunilor multianuale care nu pot depăşi creditele de angajament aprobate în buget. astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerci iu bugetar sau în exerci iile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exerci iului bugetar respectiv. Angajamentul bugetar individual se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal individual. b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite opera iuni noi care urmează să se efectueze. a creditelor bugetare aprobate. b2) angajamente bugetare globale.calendaristic pentru derularea principalelor opera iuni de încheiere a exerci iului bugetar. După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. Valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor bugetare şi. Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu ter e persoane fără viza de control financiar preventiv decât în condi iile autorizate de lege. afectează fonduri publice unor anumite destina ii. potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze. . precedă angajamentul legal. în limita creditelor bugetare aprobate. cu excep ia angajamentelor multianuale efectuate în condi iile legii.

care se înaintează pentru viza de control financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale. acoperite de aceste angajamente legale provizorii. cum ar fi: . precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. salubritate. . pentru a da posibilitate acesteia să îşi exercite atribu iile conform legii.cheltuieli cu abonamentele la reviste.cheltuieli cu chiriile. poştă. ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerci iu bugetar. furnituri de birou etc. prin care se certifică existen a unor credite bugetare disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli.cheltuieli de între inere şi gospodărie (încălzit. apă. În cazul în care nu există diferen e semnificative între cheltuielile previzionate şi cele definitive. . se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii. . nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv. materializate în bugete previzionale.cheltuieli de protocol. telefon. radio. . Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de func ionare de natură administrativă.). Dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv constată diferen e semnificative. de orice alte documente şi informa ii solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului. dacă este cazul. canal. potrivit destina iei prevăzute în buget. atunci poate hotărî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie înso ite de toate documentele justificative aferente şi. Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr. persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv avizează angajamentul bugetar global care devine definitiv. Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. buletine lunare etc.cheltuieli cu asigurările. Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual şi angajamentul bugetar global.b2) Pentru cheltuieli curente de natură administrativă. 2 la prezentele norme metodologice. . iluminat. . În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifică faptul ca angajamentele legale individuale încheiate să nu depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv. La finele anului persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale.cheltuieli de deplasare.

Orice cheltuială angajată şi neplătită până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop. d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile. După avizarea angajamentului bugetar individual sau global. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor condi ii: a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice. acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv poate să refuze acordarea vizei dacă consideră că nu sunt îndeplinite condi iile men ionate mai sus. Salariile personalului cuprins în statele de func ii anexate bugetului aprobat şi obliga iile aferente acestora. Această cheltuială trebuie să se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate. pensiile şi ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare. 2. stabilite potrivit legii. Lichidarea cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se verifică existen a angajamentelor. b) existen a creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat.Avizarea constă în semnarea de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar. e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate). de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept. precum şi în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate. care vor fi ştampilate şi datate. În angajamentele legale individuale şi cele provizorii. după caz. înso ite de memorii justificative. precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice se consideră angajamente legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate. c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar. se verifică condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste opera iunile respective. în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate). În situa ia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale. Creditele bugetare neangajate. . este necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale şi bugetare ini iale.

cod 14-2-5. întocmite de compartimentul de specialitate. care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obliga iei. Ordonan area cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate şi că plata poate fi realizată. exigibilă la . altele decât mijloacele fixe). în cazul bunurilor materiale. 1A "Catalogul formularelor tipizate. .condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plă ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. cu regim special de tipărire. se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate pozi iile din factură au fost verificate. . lucrările executate şi serviciile prestate sau. Nota de recep ie şi constatare de diferen e cod 14-3-1A. Prin acordarea semnăturii şi men iunii "Bun de plată" pe factură. înseriere şi numerotare. Salariile şi indemniza iile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective. Condi iile de exigibilitate a obliga iei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale. în cazul mijloacelor fixe. cu specificarea datei şi a locului primirii. comune pe economie. Documentele care atestă bunurile livrate. 3. existen a unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu. Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obliga iei de plată fa ă de ter ii creditori. Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obliga ie certă şi o sumă datorată.Verificarea existen ei obliga iei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte preten ia creditorului. acord de împrumut.). . cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de înregistrare. acord de grant etc. . cu excep ia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. privind activitatea financiară şi contabilă" la Hotărârea Guvernului nr. prin care se confirmă că: .bunurile furnizate au fost recep ionate. pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recep ie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recep ie . Documentele care atestă bunurile livrate.lucrările au fost executate şi serviciile prestate. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. după caz. lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obliga ii de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. sau alte formulare ori documente cu regim special.bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate. lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. aprobate potrivit legii. Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată. Determinarea sau verificarea existen ei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite.alte condi ii prevăzute de lege sunt îndeplinite. precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate.

Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată ordonan area de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. . data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor. Ordonan area de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispozi ie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. înregistrarea bunurilor în gestiunea institu iei şi în contabilitatea acesteia. În cazuri excep ionale. după caz. Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plă ii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul.suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă na ională sau în monedă străină. Ordonan area de plată va fi înso ită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. precum şi. Scopul acestei avizări este de a stabili că: . 3 la prezentele norme metodologice. . . . .subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata. care să confirme corectitudinea sumelor de plată. Ordonan area de plată trebuie să con ină date cu privire la: . se vor avea în vedere următoarele: . executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor.natura cheltuielilor. lucrărilor executate şi a serviciilor prestate. Modelul formularului "Ordonan are de plată" este prezentat în anexa nr. urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate.prima ordonan are de plată va fi înso ită de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective. .ordonan ările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonan area de plată" pentru efectuarea plă ii. În situa ia în care.cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative.datele de identificare a beneficiarului plă ii. . . când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original. după caz. .modalitatea de plată. livrarea şi recep ionarea bunurilor. în conformitate cu prevederile contractuale.ordonan area de plată a fost emisă corect. Ordonan area de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii.exerci iul bugetar în care se înregistrează plata. La emiterea ordonan ării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că opera iunea s-a finalizat. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. existen a unui alt titlu care să justifice plata.o anumită dată.ordonan area de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă.

potrivit legii. lichidarea şi ordonan area cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare. Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii: . prin unită ile de trezorerie şi contabilitate publică la care îşi au conturile deschise. Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. Nici o ordonan are de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. Plata cheltuielilor Plata cheltuielilor este faza finală a execu iei bugetare prin care institu ia publică este eliberată de obliga iile sale fa ă de ter ii-creditori. plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribu ie în cadrul institu iei publice. dintre care prima semnătură este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil).numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar (financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilită ilor aflate în conturi. .există credite bugetare disponibile. După aprobare ordonan area de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. În cazul în care ordonan area de plată nu se avizează. răspunderea pentru angajarea. a persoanei cu atribu ii în efectuarea plă ii. 4. se semnează de două persoane autorizate în acest sens. 1 "Angajarea cheltuielilor". cu excep ia plă ilor în valută.cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate.există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i în conturi de disponibil. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonan ările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condi iile de lichidare a angajamentelor. .documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. Primele trei faze ale procesului execu iei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul institu iei publice. respectiv cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT).. Instrumentele de plată utilizate de institu iile publice. . Ordonan ările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează să facă plata. În cazul institu iilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil. poartă denumirea generică de contabil. iar a doua. dacă nu sunt autorizate în condi iile prevăzute de lege. în limita creditelor bugetare şi destina iilor aprobate în condi iile dispozi iilor legale. sau a altor plă i prevăzute de lege să se efectueze prin bănci. se aplică prevederile pct. potrivit legii. care se efectuează prin bănci. . lichidate şi ordonan ate. după caz.

după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata. . . conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata. În vederea efectuării cheltuielilor. prin persoanele special împuternicite în acest sens. În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată. spre informare. potrivit legii.există toate documentele justificative care să justifice plata. Motivele deciziei de suspendare a plă ii se prezintă într-o declara ie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi. . împreună cu amprenta ştampilei. repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite secundari sau ter iari. . . . Dreptul de administrare şi dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil. se va exercita în mod exclusiv de către institu iile publice pe seama cărora au fost deschise. Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plă ilor. .documentele de angajare şi ordonan are au primit viza de control financiar preventiv. şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonan area de plată şi nici autorizarea prevăzută de lege.când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plată". Pentru efectuarea cheltuielilor de capital institu iile publice vor prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică şi programul de investi ii aprobat în condi iile legii. Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilită i de către institu iile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea şi func ionarea trezoreriilor statului. persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite.alte condi ii prevăzute de lege. . .subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective.semnăturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. deschise la unită ile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci.documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular.în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilită ile sunt insuficiente.. .suma datorată beneficiarului este corectă. institu iile publice au obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre.când beneficiarul nu este cel fa ă de care institu ia are obliga ii. Nu se poate efectua plata: . după caz.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat. pe modelele elaborate de Ministerul Finan elor Publice. .

Organizarea. începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerci iu bugetar. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spa iul rezervat obiectul plă ii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. Sumele reprezentând plă i în avans nejustificate prin bunuri livrate. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. În fila de cec se men ionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat. institu iile publice pot ridica. Ac iunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plă i în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului. facturi (cod 14-4-10/aA). chitan e (cod 14-4-1). respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A). aprobate potrivit legii. lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost acordate. deplasări. burse pentru elevi şi studen i. Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri. 5. Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i. premii. vor purta un număr de ordine unic. cum ar fi: drepturi cu caracter social. Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct. efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament. actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Institu iile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plă ilor în numerar. Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau par ial o datorie contractată şi justificată. potrivit legii. Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria institu iei publice în condi ii de siguran ă. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută de compartimentul de contabilitate. iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea şi inerea eviden ei. semnată de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de persoanele cu atribu ii în efectuarea plă ilor în numerar. au obliga ia să organizeze eviden a angajamentelor bugetare şi legale.Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. . eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Institu iile publice. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament.încasare către casierie" (cod 14-4-4). pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar. numerarul pentru efectuarea plă ilor de salarii. Un ordin de plată nu poate cuprinde plă i referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. după caz. bon de comandă-chitan ă (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabilă cu regim special. cu perceperea dobânzilor şi penalită ilor de întârziere aferente. ajutoare etc. executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza "Dispozi iei de plată . În vederea efectuării de plă i în numerar pentru deplasări sau achizi ionarea de bunuri. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agen ii economici sau de persoane fizice autorizate.

printr-un act de decizie administrativă se vor desemna persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării şi conducerii eviden ei angajamentelor bugetare şi legale. . b) angajamentele legale. valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale". reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda na ională. e) la finele lunii. c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetară privind anul curent". valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie specială şi de redistribuire" etc. situa ie care este parte componentă din structura "Situa iilor financiare" trimestriale şi anuale ale institu iilor publice. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) eviden a creditelor bugetare aprobate în exerci iul bugetar curent. Cu diferen ele din reevaluare se majorează sau se diminuează. f) la finele anului. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută concomitent de compartimentul de contabilitate şi de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. c) plă ile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat. potrivit modelului prezentat în anexa nr. În acest scop. e) datele necesare întocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. după caz. Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi înso ită de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerci iului bugetar. Scopul organizării eviden ei angajamentelor legale este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. b) eviden a angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". d) eviden a angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". 4 la prezentele norme metodologice. precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". înregistrarea în creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plă ilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii".Scopul organizării eviden ei angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin compara ie să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ională a României.

. La începutul fiecărui exerci iu bugetar. Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se ine pe titluri. care micşorează angajamentele bugetare ini iale. pentru care în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care există credite aprobate în exerci iul bugetar curent. Fac excep ie angajamentele legale neplătite aferente ac iunilor multianuale. in eviden a angajamentelor bugetare. Soldurile conturilor 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" la finele exerci iului bugetar nu se redeschid în anul următor. in eviden a creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget. acestea se eviden iază în contabilitate în conturi în afara bilan ului. respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare. Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ine pe titluri. în limita creditelor bugetare aprobate. aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Conturile de ordine şi eviden ă 940 "Credite bugetare aprobate".Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare. care majorează creditele bugetare aprobate. in eviden a angajamentelor legale. În creditul contului se înregistrează diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerci iului bugetar. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ine pe titluri. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Contul 960 "Angajamente legale" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preia soldul contului 960 "Angajamente legale" de la finele exerci iului bugetar anterior. fără utilizarea de conturi corespondente. Contul 950 "Angajamente bugetare" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont. utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă. În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerci iului bugetar. care micşorează creditele bugetare aprobate. 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale" au următoarea func iune: Contul 940 "Credite bugetare aprobate" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. care majorează angajamentele bugetare ini iale. În debitul contului se înregistrează la începutul exerci iului bugetar creditele bugetare aprobate. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale. cu defalcarea pe trimestre. În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare.

| | |angajat |felul|suma| | | | .......... începând cu exerci iul bugetar al anului 2003....... cu modificările şi completările ulterioare..... 940)|(ct............. conform prezentelor norme metodologice. 189/1998 privind finan ele publice locale..... iar la finele anului.... totalul plă ilor efectuate în contul angajamentelor legale. În creditul contului......... indiferent de sistemul de finan are din structura administra iei publice locale....... Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale... ANEXA 1*1) la normele metodologice *1) Anexa nr..lei ______________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | | | | | |clasifica iei| | | | | | |bugetului |Credite |Credite |Disponibil| Suma angajată |Disponibil| |aprobat |bugetare |bugetare |de credite|______________________|de credite| |cap.... . Ordonatorii de credite..... ordonan area şi plata cheltuielilor.... ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele.... 1 este reprodusă în facsimil... precum şi organizarea.. Data emiterii .... a parcurgerii etapelor de lichidare... circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze opera iunile legate de angajarea... |aprobate |angajate |ce mai | valuta |curs |lei|rămas de | |subcap...... MINISTERUL (INSTITU IA) ........... ordonan are şi plată.. |(ct... precum şi a asigurării... Calculul disponibilului de credite bugetare ....... . La finele anului 2002 institu iile publice au obliga ia inventarierii angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii preceden i şi neachitate până la finele anului 2002 şi eviden ierii acestora în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" şi în debitul contului 960 "Angajamente legale".... În scopul aplicării în bune condi ii a prevederilor prezentelor norme metodologice..... 950)|poate fi |__________|valutar| |angajat | |titlu ......... totalul angajamentelor rămase neachitate..... în condi iile prevederilor Legii nr... _________________________________________ | PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI | |_________________________________________| Scopul: . ..... eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. lichidarea.......... iar la finele anului... ... Beneficiar: ... Compartimentul de specialitate ....... în cursul anului se înregistrează diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale ini iale............În debitul contului se înregistrează angajamentele legale....... au obliga ia să aplice prezentele norme metodologice.... Nr... care majorează angajamentele legale ini iale........ precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar..... ..

... Data ............ 1....... ............... _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data .... ........... Compartimentul de specialitate ................. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = col.......... ........ MINISTERUL (INSTITU IA) . | ......... | | | | | 1 .........|art. ........2 | | | | | 3 ....lei ______________________________________________________________________________ | Înregistrarea bugetară Suma | | | | cap.... | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | 0 | 1 | 2 | 3 = col... | ... | ........ ........ 2 şi 3 CFPP = control financiar preventiv propriu CFPD = control financiar preventiv delegat Ordonator de credite.. | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| TOTAL ... | | | | Tipul angajamentului: individual (global) ... | Semnătura ............ | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col... | Data .... Semnătura ...... | | | | | | | | | |alin...... subcap.. | .. ....... alin..... .... Nr.... Data: Semnătura: ANEXA 2*) la normele metodologice *) Anexa nr............ ______________________________________ | ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL | |______________________________________| Beneficiar: ............................ titlu .......7 | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .. ........ | ...... | ......... | | | | Suma totală .... 2 este reprodusă în facsimil................. | |______________________________________________________________________________| ........................... ..... Data emiterii . ........... Data ....... | | | | | | Viza Viza | | | | | Semnătura ......... | .. art.................. Semnătura ....... | . .............

......... ........... | | | | Spa iu rezervat CFPD Data: | | ........................................................ Modul de plată (virament/numerar) . .....Înregistrare individuală Nr.................. Suma de plată (lei) ............. Lei/Valută .... ___________________________________ | Suma de plată (valută) | | ...............Refuz de viză | | ......................... Lista documentelor justificative .felul valutei ..........................suma în lei ..................... Compartimentul de specialitate .....................lei _________________________________________________________ | Subdiviziunea | Disponibil | Suma | Disponibil | | clasifica iei | înaintea | de | după | | bugetare | efectuării | plată | efectuarea | .........cursul valutar .............. .............. Suma datorată beneficiarului .................................................................................................................................. | | ....... _________________________ | ORDONAN ARE DE PLATĂ | |_________________________| Natura cheltuielii .... Data ................Viza Semnătura: | | ......................... 3 este reprodusă în facsimil........... Data: Semnătura: ANEXA 3*) la normele metodologice *) Anexa nr.......................Inten ia de refuz de viză Semnătura: | | ................................... ...... MINISTERUL (INSTITU IA) ........... | |___________________________________| Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare .. Data .... Nr....... Data emiterii . ............../data angajamentului legal ........ Avansuri acordate şi re inute beneficiarului ......... | | ......... ..........Viza | | ................... ............................................................. .Refuz de viză | | .suma în valută .......... .... | |______________________________________________________________________________| Ordonator de credite................... Nr......................................Înregistrare individuală Nr...| Spa iu rezervat CFPP Data: | | ........ | | .....

.. Semnătura . | (ct... 1 Ordonator de credite............ .... Data ........ art........................... Trezoreria (Banca) ........ . ...... . | | Semnătura ...... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (col.......) ...Plă i aferente angajamentelor legale (din ct. MINISTERUL (INSTITU IA) .......... . 1 ..... 119 etc......... | Viza Viza | | | Semnătura .. 120.. ....... Data ........| plă ii | | plă ii | | titlu .... 4 este reprodusă în facsimil....... 950) C ...... Data: Semnătura: ANEXA 4*) la normele metodologice *) Anexa nr.| Cap.. Semnătura .... _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ... | | | | |_____________________|____________|_______|______________| | 0 | 1 | 2 |3 = col. | Data .......... Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ............2) | | | | | 4 .Angajamente bugetare (ct...... |_____________________| | | |(cap..2| |_____________________|____________|_______|______________| | | | | | |_____________________|____________|_______|______________| Numele şi adresa beneficiarului .7) | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| .... ....)| | | | |începutul|curente | | | | | | | | |anului | | | | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 = (col................Credite bugetare aprobate (ct. subcap... Cod .. ............./| | | |960) |Sold la |Angajamente| | | |titlu ....... Numărul de cont .... 950) | | | | alin.......... 700............ 940) B ..mii lei _____________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | |Credite | Angajamente legale | |Angajamente| |clasifica iei| A | B |bugetare |___________________________| C |legale de | |bugetului | | |disponibile|TOTAL| din care: | |plătit | |aprobat | | | |(ct.. | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col........ | | | | | 1 .../.... SITUA IA PRIVIND EXECU IA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE la finele trimestrului ...

|_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| Ordonator de credite. . Conducătorul compartimentului financiar-contabil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful