ORDIN Nr.

1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 23 ianuarie 2003 În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Finan elor Publice, având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, ministrul finan elor publice emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Direc ia contabilită ii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finan elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, institu iile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor, au obliga ia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execu iei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor, precum şi să

În actul de delegare trebuie să se specifice limitele şi condi iile delegării.organizeze. iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. precum şi subdiviziunile clasifica iei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste opera iuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. În vederea respectării prevederilor men ionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor. 500/2002. Actele de delegare a atribu iilor desemnează persoanele din cadrul institu iilor publice împuternicite să semneze pentru şi în numele ordonatorilor de credite. (2) din Legea nr. poartă denumirea generică de contabil. 1 alin. Opera iunile specifice angajării. 1 alin. în limita creditelor bugetare aprobate. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. lichidării şi ordonan ării cheltuielilor sunt în competen a ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institu iei publice. Execu ia bugetară se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. prin bugetele prevăzute la art. respectiv atribu iile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare. Actele de delegare. 500/2002 sunt autoriza i să angajeze. Cheltuielile de investi ii se angajează individual în cadrul angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare. să conducă eviden a şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale începând cu anul bugetar 2003. înso ite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite. Pentru ac iunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerci iul bugetar respectiv.conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plată ordonan ată de o persoană care nu a fost împuternicită în acest sens. De asemenea.persoanelor împuternicite. (2) din Legea nr. să lichideze şi să ordonan eze cheltuieli pe parcursul exerci iului bugetar. secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. în cadrul cărora se angajează. . 1. actele de încetare a delegării se comunică persoanelor men ionate mai sus. se ordonan ează şi se efectuează plă i. .persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. Pentru ac iunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament şi creditele bugetare. cofinan ate de o institu ie interna ională. Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investi ii publice sau alte cheltuieli asimilate investi iilor. lichidare şi ordonan are a cheltuielilor. se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finan are. potrivit legii. la partea de cheltuieli. a persoanelor implicate şi a documentelor privind execu ia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice. trebuie comunicate: . Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept. . Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate.

respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială. ale unui management financiar sănătos. 1 la prezentele norme metodologice. şi se vor plăti în exerci iul bugetar respectiv. În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite. comandă. se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. potrivit dispozi iilor legale. Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu o propunere de angajare a unei cheltuieli. pentru cheltuieli strict legate de activitatea institu iilor publice şi cu respectarea dispozi iilor legale. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se ştie că bunul. contract de muncă. conven ie. La institu iile publice la care opera iunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat. În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele ob inute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. potrivit modelului prezentat în anexa nr. Angajarea cheltuielilor bugetare.fază în procesul execu iei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obliga ie pe seama fondurilor publice. conform legisla iei în vigoare. Plă ile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerci iul bugetar curent sau în exerci iile bugetare anterioare. Angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu. în special ale economiei şi eficien ei cheltuielilor.Creditele bugetare aferente ac iunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonan ate şi plătite în cursul exerci iului bugetar. Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerci iului bugetar. acte de control. respectiv prestate. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare. altele decât cele care privesc ac iuni multianuale. Ordonatorii de credite au obliga ia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destina iilor aprobate. Angajamentul legal ia forma unui contract de achizi ie publică. Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite. ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare. respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul . trebuie să se facă men iuni cu privire la institu ia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea şi de la care urmează să se facă plata. acord de împrumut etc. astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale. care implică o obliga ie de efectuare a unei cheltuieli fa ă de ter e persoane. Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente: a) Angajamentul legal . recep ionat şi plătit până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent. comandă etc. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în condi iile legii.

b2) angajamente bugetare globale. În situa ia în care. în limita disponibilului de credite de angajament pentru ac iuni multianuale. Angajamentele bugetare pot fi: b1) angajamente bugetare individuale. în limita creditelor bugetare aprobate. În vederea respectării acestei cerin e. precedă angajamentul legal. lichidarea. în limita creditelor bugetare aprobate. la partea de cheltuieli. angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destina ii. cu excep ia ac iunilor multianuale. b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite opera iuni noi care urmează să se efectueze. şi a prevederilor legale. . Angajamentul bugetar individual se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal individual. afectează fonduri publice unor anumite destina ii. respectiv angajarea. Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună ştiin ă măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget. cu excep ia ac iunilor multianuale. După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. potrivit legii. respectiv. respectiv toate actele prin care statul sau unită ile administrativ-teritoriale contractează o datorie fa ă de ter ii creditori. sunt precedate de angajamente bugetare.calendaristic pentru derularea principalelor opera iuni de încheiere a exerci iului bugetar. cu excep ia angajamentelor multianuale efectuate în condi iile legii. cu excep ia angajamentelor legale aferente ac iunilor multianuale care nu pot depăşi creditele de angajament aprobate în buget. angajamentele legale. respectiv de rezervarea creditelor necesare plă ii angajamentelor legale. respectiv. astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerci iu bugetar sau în exerci iile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exerci iului bugetar respectiv. Valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor bugetare şi. potrivit căruia "plă ile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apar in exerci iului corespunzător de execu ie a bugetului respectiv". acestea se vor plăti din creditele bugetare ale exerci iului bugetar următor. a creditelor bugetare aprobate. În aplicarea principiului anualită ii. în limita creditelor bugetare aprobate. b) Angajamentul bugetar . În scopul garantării acestei reguli. Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu ter e persoane fără viza de control financiar preventiv decât în condi iile autorizate de lege. Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare şi. angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului. din motive obiective.orice act prin care o autoritate competentă. ordonan area. se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plă ii acestora în exerci iul bugetar. potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze.

. .cheltuieli de deplasare. Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv.b2) Pentru cheltuieli curente de natură administrativă. apă. dacă este cazul.cheltuieli cu chiriile. . La finele anului persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale. se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii. Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv. precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. telefon. . .). iluminat. În cazul în care nu există diferen e semnificative între cheltuielile previzionate şi cele definitive. furnituri de birou etc. potrivit destina iei prevăzute în buget. nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv. Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de func ionare de natură administrativă. de orice alte documente şi informa ii solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv.cheltuieli cu abonamentele la reviste. Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului. salubritate.cheltuieli de protocol. buletine lunare etc. prin care se certifică existen a unor credite bugetare disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli.cheltuieli de între inere şi gospodărie (încălzit. canal. persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv avizează angajamentul bugetar global care devine definitiv. . Dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv constată diferen e semnificative. Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr. pentru a da posibilitate acesteia să îşi exercite atribu iile conform legii. acoperite de aceste angajamente legale provizorii. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie înso ite de toate documentele justificative aferente şi. care se înaintează pentru viza de control financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale. Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual şi angajamentul bugetar global. cum ar fi: . În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifică faptul ca angajamentele legale individuale încheiate să nu depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. poştă. atunci poate hotărî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale. radio. ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerci iu bugetar.cheltuieli cu asigurările. materializate în bugete previzionale. 2 la prezentele norme metodologice.

Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv poate să refuze acordarea vizei dacă consideră că nu sunt îndeplinite condi iile men ionate mai sus. c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate. După avizarea angajamentului bugetar individual sau global. precum şi în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate). este necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale şi bugetare ini iale. după caz.Avizarea constă în semnarea de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar. . e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate). pensiile şi ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare. În angajamentele legale individuale şi cele provizorii. precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept. b) existen a creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. înso ite de memorii justificative. Salariile personalului cuprins în statele de func ii anexate bugetului aprobat şi obliga iile aferente acestora. care vor fi ştampilate şi datate. d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile. precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice se consideră angajamente legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor condi ii: a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice. Creditele bugetare neangajate. se verifică condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste opera iunile respective. 2. de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. Lichidarea cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se verifică existen a angajamentelor. În situa ia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale. Această cheltuială trebuie să se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate. stabilite potrivit legii. Orice cheltuială angajată şi neplătită până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop.

3. lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. după caz. Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată. existen a unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu. .bunurile furnizate au fost recep ionate. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.lucrările au fost executate şi serviciile prestate. întocmite de compartimentul de specialitate. în cazul mijloacelor fixe. acord de grant etc. lucrările executate şi serviciile prestate sau. Salariile şi indemniza iile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective.Verificarea existen ei obliga iei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte preten ia creditorului.alte condi ii prevăzute de lege sunt îndeplinite.bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate. exigibilă la . Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obliga ie certă şi o sumă datorată.condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plă ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. Documentele care atestă bunurile livrate. cu regim special de tipărire. . care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obliga iei. pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recep ie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recep ie . se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate pozi iile din factură au fost verificate.cod 14-2-5. Condi iile de exigibilitate a obliga iei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale. Documentele care atestă bunurile livrate. cu excep ia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. altele decât mijloacele fixe). Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obliga iei de plată fa ă de ter ii creditori. . comune pe economie. prin care se confirmă că: . lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obliga ii de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. aprobate potrivit legii. în cazul bunurilor materiale. Prin acordarea semnăturii şi men iunii "Bun de plată" pe factură. Nota de recep ie şi constatare de diferen e cod 14-3-1A. cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de înregistrare.). cu specificarea datei şi a locului primirii. înseriere şi numerotare. precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate. 1A "Catalogul formularelor tipizate. Ordonan area cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate şi că plata poate fi realizată. Determinarea sau verificarea existen ei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite. privind activitatea financiară şi contabilă" la Hotărârea Guvernului nr. acord de împrumut. sau alte formulare ori documente cu regim special. .

în conformitate cu prevederile contractuale. . Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plă ii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul. Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată ordonan area de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. livrarea şi recep ionarea bunurilor. În cazuri excep ionale. vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. Scopul acestei avizări este de a stabili că: . Ordonan area de plată va fi înso ită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. după caz. La emiterea ordonan ării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că opera iunea s-a finalizat. . . când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original.suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă na ională sau în monedă străină.o anumită dată. În situa ia în care.datele de identificare a beneficiarului plă ii.prima ordonan are de plată va fi înso ită de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective.modalitatea de plată. executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. . după caz. Ordonan area de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispozi ie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. Ordonan area de plată trebuie să con ină date cu privire la: .ordonan ările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). .subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata. . precum şi. şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonan area de plată" pentru efectuarea plă ii. se vor avea în vedere următoarele: . .cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. 3 la prezentele norme metodologice. . urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate. Modelul formularului "Ordonan are de plată" este prezentat în anexa nr.exerci iul bugetar în care se înregistrează plata. Ordonan area de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. . înregistrarea bunurilor în gestiunea institu iei şi în contabilitatea acesteia.natura cheltuielilor. care să confirme corectitudinea sumelor de plată. existen a unui alt titlu care să justifice plata. lucrărilor executate şi a serviciilor prestate. data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor.ordonan area de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă.ordonan area de plată a fost emisă corect.

dacă nu sunt autorizate în condi iile prevăzute de lege. se semnează de două persoane autorizate în acest sens. dintre care prima semnătură este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). respectiv cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT). .documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. Plata cheltuielilor Plata cheltuielilor este faza finală a execu iei bugetare prin care institu ia publică este eliberată de obliga iile sale fa ă de ter ii-creditori. . După aprobare ordonan area de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. Instrumentele de plată utilizate de institu iile publice. . Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii: .cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate. potrivit legii. Nici o ordonan are de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. care se efectuează prin bănci. . În cazul institu iilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil. Primele trei faze ale procesului execu iei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul institu iei publice.numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte.există credite bugetare disponibile. Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. după caz. 4.. 1 "Angajarea cheltuielilor". se aplică prevederile pct. plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribu ie în cadrul institu iei publice. potrivit legii. răspunderea pentru angajarea. sau a altor plă i prevăzute de lege să se efectueze prin bănci. Ordonan ările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează să facă plata. iar a doua. lichidarea şi ordonan area cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare. lichidate şi ordonan ate.există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i în conturi de disponibil. a persoanei cu atribu ii în efectuarea plă ii. Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar (financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilită ilor aflate în conturi. cu excep ia plă ilor în valută. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonan ările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condi iile de lichidare a angajamentelor. în limita creditelor bugetare şi destina iilor aprobate în condi iile dispozi iilor legale. În cazul în care ordonan area de plată nu se avizează. prin unită ile de trezorerie şi contabilitate publică la care îşi au conturile deschise. poartă denumirea generică de contabil.

persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.semnăturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite secundari sau ter iari.alte condi ii prevăzute de lege.când beneficiarul nu este cel fa ă de care institu ia are obliga ii. . . potrivit legii. Motivele deciziei de suspendare a plă ii se prezintă într-o declara ie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi. deschise la unită ile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci. Nu se poate efectua plata: . şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora. . pe modelele elaborate de Ministerul Finan elor Publice.subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective. . . . după caz.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat. după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata.suma datorată beneficiarului este corectă..în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilită ile sunt insuficiente. spre informare. . . Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilită i de către institu iile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea şi func ionarea trezoreriilor statului. Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plă ilor. conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata. Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite. În vederea efectuării cheltuielilor. prin persoanele special împuternicite în acest sens. se va exercita în mod exclusiv de către institu iile publice pe seama cărora au fost deschise. institu iile publice au obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre. În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată.există toate documentele justificative care să justifice plata. Dreptul de administrare şi dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil.documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular. . împreună cu amprenta ştampilei. Pentru efectuarea cheltuielilor de capital institu iile publice vor prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică şi programul de investi ii aprobat în condi iile legii.când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plată". . .când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonan area de plată şi nici autorizarea prevăzută de lege.documentele de angajare şi ordonan are au primit viza de control financiar preventiv.

premii. eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Institu iile publice. burse pentru elevi şi studen i. au obliga ia să organizeze eviden a angajamentelor bugetare şi legale. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută de compartimentul de contabilitate. 5.încasare către casierie" (cod 14-4-4).Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. Un ordin de plată nu poate cuprinde plă i referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament. pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar. În vederea efectuării de plă i în numerar pentru deplasări sau achizi ionarea de bunuri. Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau par ial o datorie contractată şi justificată. Sumele reprezentând plă i în avans nejustificate prin bunuri livrate. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spa iul rezervat obiectul plă ii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria institu iei publice în condi ii de siguran ă. începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerci iu bugetar. aprobate potrivit legii. Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri. după caz. vor purta un număr de ordine unic. Ac iunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plă i în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului. numerarul pentru efectuarea plă ilor de salarii. executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza "Dispozi iei de plată . indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. . iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea şi inerea eviden ei. Organizarea. bon de comandă-chitan ă (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabilă cu regim special. actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. ajutoare etc. deplasări. În fila de cec se men ionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat. Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct. semnată de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de persoanele cu atribu ii în efectuarea plă ilor în numerar. lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost acordate. potrivit legii. Institu iile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plă ilor în numerar. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agen ii economici sau de persoane fizice autorizate. chitan e (cod 14-4-1). respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A). facturi (cod 14-4-10/aA). Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i. institu iile publice pot ridica. cu perceperea dobânzilor şi penalită ilor de întârziere aferente. cum ar fi: drepturi cu caracter social. efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament.

valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale". situa ie care este parte componentă din structura "Situa iilor financiare" trimestriale şi anuale ale institu iilor publice. valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ională a României. înregistrarea în creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plă ilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate. c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. Cu diferen ele din reevaluare se majorează sau se diminuează.Scopul organizării eviden ei angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin compara ie să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor. d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. . În acest scop. Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi înso ită de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerci iului bugetar. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută concomitent de compartimentul de contabilitate şi de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. b) angajamentele legale. după caz. e) datele necesare întocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". printr-un act de decizie administrativă se vor desemna persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării şi conducerii eviden ei angajamentelor bugetare şi legale. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetară privind anul curent". 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". b) eviden a angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. c) plă ile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat. potrivit modelului prezentat în anexa nr. reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda na ională. Scopul organizării eviden ei angajamentelor legale este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie specială şi de redistribuire" etc. precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". f) la finele anului. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) eviden a creditelor bugetare aprobate în exerci iul bugetar curent. e) la finele lunii. 4 la prezentele norme metodologice. d) eviden a angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale".

acestea se eviden iază în contabilitate în conturi în afara bilan ului. În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerci iului bugetar. pentru care în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care există credite aprobate în exerci iul bugetar curent. Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ine pe titluri. care majorează angajamentele bugetare ini iale. care majorează creditele bugetare aprobate. înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. in eviden a angajamentelor bugetare. în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preia soldul contului 960 "Angajamente legale" de la finele exerci iului bugetar anterior. cu defalcarea pe trimestre. in eviden a angajamentelor legale. aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate. La începutul fiecărui exerci iu bugetar. În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare. angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale.Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. În creditul contului se înregistrează diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerci iului bugetar. fără utilizarea de conturi corespondente. Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale" au următoarea func iune: Contul 940 "Credite bugetare aprobate" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ine pe titluri. Soldurile conturilor 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" la finele exerci iului bugetar nu se redeschid în anul următor. Contul 960 "Angajamente legale" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. in eviden a creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget. utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. În debitul contului se înregistrează la începutul exerci iului bugetar creditele bugetare aprobate. Contul 950 "Angajamente bugetare" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. . Conturile de ordine şi eviden ă 940 "Credite bugetare aprobate". precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. care micşorează creditele bugetare aprobate. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. în limita creditelor bugetare aprobate. respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare. Fac excep ie angajamentele legale neplătite aferente ac iunilor multianuale. care micşorează angajamentele bugetare ini iale. Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se ine pe titluri.

... 940)|(ct. ANEXA 1*1) la normele metodologice *1) Anexa nr. începând cu exerci iul bugetar al anului 2003........ indiferent de sistemul de finan are din structura administra iei publice locale.În debitul contului se înregistrează angajamentele legale. ... Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale....... în condi iile prevederilor Legii nr............. |aprobate |angajate |ce mai | valuta |curs |lei|rămas de | |subcap...... Ordonatorii de credite...... ordonan are şi plată.. ... _________________________________________ | PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI | |_________________________________________| Scopul: .... eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.. MINISTERUL (INSTITU IA) ..... |(ct.. | | |angajat |felul|suma| | | | ..... iar la finele anului...... 1 este reprodusă în facsimil... ....................... 189/1998 privind finan ele publice locale.... 950)|poate fi |__________|valutar| |angajat | |titlu .. ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele......... Data emiterii ....... totalul plă ilor efectuate în contul angajamentelor legale. care majorează angajamentele legale ini iale. în cursul anului se înregistrează diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale ini iale... iar la finele anului.... au obliga ia să aplice prezentele norme metodologice.. precum şi organizarea... Calculul disponibilului de credite bugetare . precum şi a asigurării...... .... cu modificările şi completările ulterioare..... ....... La finele anului 2002 institu iile publice au obliga ia inventarierii angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii preceden i şi neachitate până la finele anului 2002 şi eviden ierii acestora în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" şi în debitul contului 960 "Angajamente legale"....... totalul angajamentelor rămase neachitate......... Beneficiar: ... circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze opera iunile legate de angajarea.... ordonan area şi plata cheltuielilor.............lei ______________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | | | | | |clasifica iei| | | | | | |bugetului |Credite |Credite |Disponibil| Suma angajată |Disponibil| |aprobat |bugetare |bugetare |de credite|______________________|de credite| |cap. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar... Compartimentul de specialitate .. lichidarea.... conform prezentelor norme metodologice.......... În scopul aplicării în bune condi ii a prevederilor prezentelor norme metodologice.. a parcurgerii etapelor de lichidare. În creditul contului......... Nr.

................. Data ..... | Semnătura . | ............. ................. art.... Data ........ | | | | | | Viza Viza | | | | | Semnătura ........ Compartimentul de specialitate ........ titlu ..... MINISTERUL (INSTITU IA) ............................. ................... .. Nr.. | | | | | | | | | |alin. Data: Semnătura: ANEXA 2*) la normele metodologice *) Anexa nr.... | ......... subcap........... Semnătura ..... | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col.... ............................ | .... alin......... | | | | | 1 ..... | ........ Data emiterii ...... | ...lei ______________________________________________________________________________ | Înregistrarea bugetară Suma | | | | cap........... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = col... | |______________________________________________________________________________| ............ | Data ... 2 este reprodusă în facsimil... ........ | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | 0 | 1 | 2 | 3 = col.......... ______________________________________ | ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL | |______________________________________| Beneficiar: . | | | | Suma totală .........7 | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ... ....... | ..... | | | | Tipul angajamentului: individual (global) ..... ... Semnătura ... | ..... 2 şi 3 CFPP = control financiar preventiv propriu CFPD = control financiar preventiv delegat Ordonator de credite............... 1...................... _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data .|art......... | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| TOTAL . | .2 | | | | | 3 . ........ . ............... ..

............................../data angajamentului legal ................. .....Inten ia de refuz de viză Semnătura: | | ......... ...........suma în valută .... .............lei _________________________________________________________ | Subdiviziunea | Disponibil | Suma | Disponibil | | clasifica iei | înaintea | de | după | | bugetare | efectuării | plată | efectuarea | ....... ...................................................... | | ............................................................ Compartimentul de specialitate ......... ...........Refuz de viză | | .....cursul valutar .......... Data: Semnătura: ANEXA 3*) la normele metodologice *) Anexa nr...............................................Refuz de viză | | .................................................................................................. Data emiterii .......Înregistrare individuală Nr.............. Nr..... Suma datorată beneficiarului ..................Viza | | ... Nr............... ..........suma în lei .. ............ _________________________ | ORDONAN ARE DE PLATĂ | |_________________________| Natura cheltuielii .. | | ...Înregistrare individuală Nr..................... Lei/Valută . | | | | Spa iu rezervat CFPD Data: | | .................... 3 este reprodusă în facsimil... Lista documentelor justificative ........ | |______________________________________________________________________________| Ordonator de credite...................... Avansuri acordate şi re inute beneficiarului ........ Modul de plată (virament/numerar) ..............................| Spa iu rezervat CFPP Data: | | ..... ..... ...... MINISTERUL (INSTITU IA) ......................... Data .........felul valutei ................. ___________________________________ | Suma de plată (valută) | | ........................ | | .................... Data ............. Suma de plată (lei) ......................................... | |___________________________________| Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare ..Viza Semnătura: | | ...

..... | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col.. .. 119 etc. 4 este reprodusă în facsimil. SITUA IA PRIVIND EXECU IA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE la finele trimestrului .... 940) B ... 1 ....... Semnătura .........Credite bugetare aprobate (ct..... 950) | | | | alin...... .....................................)| | | | |începutul|curente | | | | | | | | |anului | | | | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 = (col.......... 950) C ../| | | |960) |Sold la |Angajamente| | | |titlu ....... | | | | |_____________________|____________|_______|______________| | 0 | 1 | 2 |3 = col.... Trezoreria (Banca) ...... ..... .... Cod .........) .... . art... | | Semnătura ..... subcap...... | Viza Viza | | | Semnătura ....| Cap...... MINISTERUL (INSTITU IA) ...... 1 Ordonator de credite.... | Data .............................Plă i aferente angajamentelor legale (din ct.........Angajamente bugetare (ct... 120..7) | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| .mii lei _____________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | |Credite | Angajamente legale | |Angajamente| |clasifica iei| A | B |bugetare |___________________________| C |legale de | |bugetului | | |disponibile|TOTAL| din care: | |plătit | |aprobat | | | |(ct../........... Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .... | | | | | 1 .... Semnătura . Data: Semnătura: ANEXA 4*) la normele metodologice *) Anexa nr.2| |_____________________|____________|_______|______________| | | | | | |_____________________|____________|_______|______________| Numele şi adresa beneficiarului . Data ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (col. .. Numărul de cont ................... | (ct..2) | | | | | 4 .. _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ...... 700. |_____________________| | | |(cap.. Data .... ........| plă ii | | plă ii | | titlu .. ....

|_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| Ordonator de credite. . Conducătorul compartimentului financiar-contabil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful