ORDIN Nr.

1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 23 ianuarie 2003 În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Finan elor Publice, având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, ministrul finan elor publice emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Direc ia contabilită ii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finan elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, institu iile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor, au obliga ia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execu iei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor, precum şi să

secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop.organizeze. Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. să conducă eviden a şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale începând cu anul bugetar 2003. în cadrul cărora se angajează. . actele de încetare a delegării se comunică persoanelor men ionate mai sus. 500/2002 sunt autoriza i să angajeze. să lichideze şi să ordonan eze cheltuieli pe parcursul exerci iului bugetar. Pentru ac iunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament şi creditele bugetare.persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. Cheltuielile de investi ii se angajează individual în cadrul angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare. trebuie comunicate: . Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate. Opera iunile specifice angajării. poartă denumirea generică de contabil. se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finan are. De asemenea. (2) din Legea nr. lichidare şi ordonan are a cheltuielilor. 500/2002. potrivit legii. a persoanelor implicate şi a documentelor privind execu ia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice. 1 alin. Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investi ii publice sau alte cheltuieli asimilate investi iilor. înso ite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite. Execu ia bugetară se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. prin bugetele prevăzute la art. .persoanelor împuternicite. Pentru ac iunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerci iul bugetar respectiv. În actul de delegare trebuie să se specifice limitele şi condi iile delegării. (2) din Legea nr. iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. la partea de cheltuieli. În vederea respectării prevederilor men ionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor. respectiv atribu iile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare. Actele de delegare. Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept.conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plată ordonan ată de o persoană care nu a fost împuternicită în acest sens. se ordonan ează şi se efectuează plă i. precum şi subdiviziunile clasifica iei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste opera iuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. Actele de delegare a atribu iilor desemnează persoanele din cadrul institu iilor publice împuternicite să semneze pentru şi în numele ordonatorilor de credite. 1 alin. în limita creditelor bugetare aprobate. 1. lichidării şi ordonan ării cheltuielilor sunt în competen a ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institu iei publice. . cofinan ate de o institu ie interna ională.

Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în condi iile legii. care implică o obliga ie de efectuare a unei cheltuieli fa ă de ter e persoane. În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele ob inute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. în special ale economiei şi eficien ei cheltuielilor. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite. comandă. respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul . Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite. ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare. 1 la prezentele norme metodologice. conform legisla iei în vigoare. Angajamentul legal ia forma unui contract de achizi ie publică. Angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu. astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate. Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerci iului bugetar. Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu o propunere de angajare a unei cheltuieli. ale unui management financiar sănătos. Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare.Creditele bugetare aferente ac iunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonan ate şi plătite în cursul exerci iului bugetar. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se ştie că bunul. Angajarea cheltuielilor bugetare.fază în procesul execu iei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obliga ie pe seama fondurilor publice. respectiv prestate. acte de control. La institu iile publice la care opera iunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat. comandă etc. şi se vor plăti în exerci iul bugetar respectiv. potrivit dispozi iilor legale. conven ie. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale. acord de împrumut etc. potrivit modelului prezentat în anexa nr. respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială. Ordonatorii de credite au obliga ia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destina iilor aprobate. contract de muncă. se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. pentru cheltuieli strict legate de activitatea institu iilor publice şi cu respectarea dispozi iilor legale. altele decât cele care privesc ac iuni multianuale. Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente: a) Angajamentul legal . trebuie să se facă men iuni cu privire la institu ia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea şi de la care urmează să se facă plata. recep ionat şi plătit până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent. Plă ile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerci iul bugetar curent sau în exerci iile bugetare anterioare. În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract.

În situa ia în care. afectează fonduri publice unor anumite destina ii. Angajamentul bugetar individual se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal individual.orice act prin care o autoritate competentă. În aplicarea principiului anualită ii. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plă ii acestora în exerci iul bugetar. se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate. potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze. b2) angajamente bugetare globale. respectiv. Valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor bugetare şi. cu excep ia ac iunilor multianuale. la partea de cheltuieli. în limita creditelor bugetare aprobate. acestea se vor plăti din creditele bugetare ale exerci iului bugetar următor. în limita disponibilului de credite de angajament pentru ac iuni multianuale.calendaristic pentru derularea principalelor opera iuni de încheiere a exerci iului bugetar. în limita creditelor bugetare aprobate. Angajamentele bugetare pot fi: b1) angajamente bugetare individuale. Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu ter e persoane fără viza de control financiar preventiv decât în condi iile autorizate de lege. După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. . din motive obiective. Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună ştiin ă măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget. respectiv angajarea. respectiv toate actele prin care statul sau unită ile administrativ-teritoriale contractează o datorie fa ă de ter ii creditori. cu excep ia ac iunilor multianuale. potrivit legii. b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite opera iuni noi care urmează să se efectueze. b) Angajamentul bugetar . angajamentele legale. a creditelor bugetare aprobate. respectiv. În scopul garantării acestei reguli. lichidarea. şi a prevederilor legale. potrivit căruia "plă ile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apar in exerci iului corespunzător de execu ie a bugetului respectiv". respectiv de rezervarea creditelor necesare plă ii angajamentelor legale. în limita creditelor bugetare aprobate. cu excep ia angajamentelor multianuale efectuate în condi iile legii. cu excep ia angajamentelor legale aferente ac iunilor multianuale care nu pot depăşi creditele de angajament aprobate în buget. precedă angajamentul legal. sunt precedate de angajamente bugetare. În vederea respectării acestei cerin e. angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destina ii. angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului. ordonan area. astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerci iu bugetar sau în exerci iile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exerci iului bugetar respectiv. Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare şi.

cheltuieli de protocol. În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifică faptul ca angajamentele legale individuale încheiate să nu depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. La finele anului persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale. dacă este cazul. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie înso ite de toate documentele justificative aferente şi. Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. . . care se înaintează pentru viza de control financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale. apă. furnituri de birou etc.cheltuieli de deplasare. Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv. iluminat. precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii. Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului. . Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de func ionare de natură administrativă. Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr. prin care se certifică existen a unor credite bugetare disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli. 2 la prezentele norme metodologice. de orice alte documente şi informa ii solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. canal. acoperite de aceste angajamente legale provizorii. buletine lunare etc.cheltuieli cu asigurările.b2) Pentru cheltuieli curente de natură administrativă. Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual şi angajamentul bugetar global. Dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv constată diferen e semnificative. pentru a da posibilitate acesteia să îşi exercite atribu iile conform legii. . persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv avizează angajamentul bugetar global care devine definitiv. . salubritate.cheltuieli cu abonamentele la reviste. poştă. radio. atunci poate hotărî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale.). materializate în bugete previzionale. În cazul în care nu există diferen e semnificative între cheltuielile previzionate şi cele definitive. telefon.cheltuieli de între inere şi gospodărie (încălzit. cum ar fi: . ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerci iu bugetar. nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv. potrivit destina iei prevăzute în buget.cheltuieli cu chiriile. .

. precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice se consideră angajamente legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate. c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar. e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate). este necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale şi bugetare ini iale. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate. care vor fi ştampilate şi datate. precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept. Salariile personalului cuprins în statele de func ii anexate bugetului aprobat şi obliga iile aferente acestora. b) existen a creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. În angajamentele legale individuale şi cele provizorii. precum şi în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. înso ite de memorii justificative.Avizarea constă în semnarea de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar. În situa ia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale. d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile. de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. pensiile şi ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare. stabilite potrivit legii. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor condi ii: a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice. Această cheltuială trebuie să se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate. 2. Creditele bugetare neangajate. După avizarea angajamentului bugetar individual sau global. după caz. în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate). Orice cheltuială angajată şi neplătită până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop. acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv poate să refuze acordarea vizei dacă consideră că nu sunt îndeplinite condi iile men ionate mai sus. Lichidarea cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se verifică existen a angajamentelor. se verifică condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste opera iunile respective.

acord de împrumut. . sau alte formulare ori documente cu regim special. Salariile şi indemniza iile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective. lucrările executate şi serviciile prestate sau. Documentele care atestă bunurile livrate.cod 14-2-5. cu excep ia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. .bunurile furnizate au fost recep ionate. în cazul bunurilor materiale. altele decât mijloacele fixe). cu specificarea datei şi a locului primirii. Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obliga iei de plată fa ă de ter ii creditori. existen a unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu. pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recep ie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recep ie . . care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obliga iei. lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obliga ii de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii.lucrările au fost executate şi serviciile prestate. comune pe economie. . exigibilă la . după caz. precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate. Documentele care atestă bunurile livrate. 3. în cazul mijloacelor fixe.bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate.alte condi ii prevăzute de lege sunt îndeplinite. lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate pozi iile din factură au fost verificate. Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obliga ie certă şi o sumă datorată. Prin acordarea semnăturii şi men iunii "Bun de plată" pe factură. Condi iile de exigibilitate a obliga iei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale. cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de înregistrare. înseriere şi numerotare. cu regim special de tipărire. aprobate potrivit legii.).condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plă ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. întocmite de compartimentul de specialitate. Determinarea sau verificarea existen ei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite. Nota de recep ie şi constatare de diferen e cod 14-3-1A. prin care se confirmă că: . Ordonan area cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate şi că plata poate fi realizată. Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată. privind activitatea financiară şi contabilă" la Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. 1A "Catalogul formularelor tipizate.Verificarea existen ei obliga iei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte preten ia creditorului. acord de grant etc.

. . care să confirme corectitudinea sumelor de plată.datele de identificare a beneficiarului plă ii.exerci iul bugetar în care se înregistrează plata. Ordonan area de plată va fi înso ită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plă ii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul. data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor. Ordonan area de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispozi ie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. . executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. după caz. Ordonan area de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original. . vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative. se vor avea în vedere următoarele: . În situa ia în care. La emiterea ordonan ării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că opera iunea s-a finalizat.natura cheltuielilor. înregistrarea bunurilor în gestiunea institu iei şi în contabilitatea acesteia. Scopul acestei avizări este de a stabili că: . 3 la prezentele norme metodologice. precum şi.subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata.modalitatea de plată. şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonan area de plată" pentru efectuarea plă ii. livrarea şi recep ionarea bunurilor. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. În cazuri excep ionale.cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată ordonan area de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. lucrărilor executate şi a serviciilor prestate. Ordonan area de plată trebuie să con ină date cu privire la: . după caz.o anumită dată.ordonan area de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă.ordonan area de plată a fost emisă corect. . urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate. .prima ordonan are de plată va fi înso ită de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective.suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă na ională sau în monedă străină.ordonan ările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). Modelul formularului "Ordonan are de plată" este prezentat în anexa nr. . . existen a unui alt titlu care să justifice plata. . în conformitate cu prevederile contractuale.

prin unită ile de trezorerie şi contabilitate publică la care îşi au conturile deschise. în limita creditelor bugetare şi destina iilor aprobate în condi iile dispozi iilor legale. Ordonan ările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează să facă plata. dintre care prima semnătură este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii: . răspunderea pentru angajarea. se semnează de două persoane autorizate în acest sens. Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar (financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilită ilor aflate în conturi. potrivit legii. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonan ările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condi iile de lichidare a angajamentelor. iar a doua. după caz. potrivit legii.documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribu ie în cadrul institu iei publice. După aprobare ordonan area de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. cu excep ia plă ilor în valută. sau a altor plă i prevăzute de lege să se efectueze prin bănci. . care se efectuează prin bănci. . respectiv cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT). lichidarea şi ordonan area cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare. Plata cheltuielilor Plata cheltuielilor este faza finală a execu iei bugetare prin care institu ia publică este eliberată de obliga iile sale fa ă de ter ii-creditori. Instrumentele de plată utilizate de institu iile publice.numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. . 4. se aplică prevederile pct. dacă nu sunt autorizate în condi iile prevăzute de lege. Nici o ordonan are de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. În cazul în care ordonan area de plată nu se avizează.cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate.. lichidate şi ordonan ate. În cazul institu iilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil. .există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i în conturi de disponibil.există credite bugetare disponibile. poartă denumirea generică de contabil. Primele trei faze ale procesului execu iei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul institu iei publice. a persoanei cu atribu ii în efectuarea plă ii. 1 "Angajarea cheltuielilor".

spre informare. după caz.când beneficiarul nu este cel fa ă de care institu ia are obliga ii.există toate documentele justificative care să justifice plata. În vederea efectuării cheltuielilor.în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilită ile sunt insuficiente. pe modelele elaborate de Ministerul Finan elor Publice. persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.. Pentru efectuarea cheltuielilor de capital institu iile publice vor prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică şi programul de investi ii aprobat în condi iile legii. şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective. .când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonan area de plată şi nici autorizarea prevăzută de lege.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat. prin persoanele special împuternicite în acest sens. potrivit legii. . . Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite. Nu se poate efectua plata: . Motivele deciziei de suspendare a plă ii se prezintă într-o declara ie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi. .documentele de angajare şi ordonan are au primit viza de control financiar preventiv.suma datorată beneficiarului este corectă. Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plă ilor. Dreptul de administrare şi dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil.când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plată". împreună cu amprenta ştampilei. În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată. . . după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata. . . . deschise la unită ile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci. Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilită i de către institu iile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea şi func ionarea trezoreriilor statului. . se va exercita în mod exclusiv de către institu iile publice pe seama cărora au fost deschise. institu iile publice au obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre. repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite secundari sau ter iari.semnăturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare.alte condi ii prevăzute de lege. .documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular. conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata.

facturi (cod 14-4-10/aA). executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza "Dispozi iei de plată . . Organizarea. Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri. vor purta un număr de ordine unic. Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria institu iei publice în condi ii de siguran ă. burse pentru elevi şi studen i. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament. deplasări. Ac iunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plă i în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului. bon de comandă-chitan ă (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabilă cu regim special. 5. În fila de cec se men ionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spa iul rezervat obiectul plă ii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. institu iile publice pot ridica. Sumele reprezentând plă i în avans nejustificate prin bunuri livrate. după caz. cum ar fi: drepturi cu caracter social. numerarul pentru efectuarea plă ilor de salarii. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută de compartimentul de contabilitate. eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Institu iile publice. actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea şi inerea eviden ei. ajutoare etc. efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament. În vederea efectuării de plă i în numerar pentru deplasări sau achizi ionarea de bunuri. premii. semnată de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de persoanele cu atribu ii în efectuarea plă ilor în numerar. pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar. respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A). Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct. cu perceperea dobânzilor şi penalită ilor de întârziere aferente. aprobate potrivit legii. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor.Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. au obliga ia să organizeze eviden a angajamentelor bugetare şi legale. Un ordin de plată nu poate cuprinde plă i referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau par ial o datorie contractată şi justificată. Institu iile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plă ilor în numerar. lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost acordate. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agen ii economici sau de persoane fizice autorizate. potrivit legii. chitan e (cod 14-4-1). începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerci iu bugetar.încasare către casierie" (cod 14-4-4). Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i.

Scopul organizării eviden ei angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin compara ie să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor. 4 la prezentele norme metodologice. precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale". după caz. c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie specială şi de redistribuire" etc. Cu diferen ele din reevaluare se majorează sau se diminuează. e) datele necesare întocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". c) plă ile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetară privind anul curent". f) la finele anului. Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi înso ită de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerci iului bugetar. situa ie care este parte componentă din structura "Situa iilor financiare" trimestriale şi anuale ale institu iilor publice. În acest scop. valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii. potrivit modelului prezentat în anexa nr. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ională a României. înregistrarea în creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plă ilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) eviden a creditelor bugetare aprobate în exerci iul bugetar curent. Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. b) angajamentele legale. b) eviden a angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". printr-un act de decizie administrativă se vor desemna persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării şi conducerii eviden ei angajamentelor bugetare şi legale. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". . e) la finele lunii. Scopul organizării eviden ei angajamentelor legale este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută concomitent de compartimentul de contabilitate şi de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. d) eviden a angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda na ională. d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului.

. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. acestea se eviden iază în contabilitate în conturi în afara bilan ului. fără utilizarea de conturi corespondente. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. Soldurile conturilor 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" la finele exerci iului bugetar nu se redeschid în anul următor. Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ine pe titluri. care micşorează angajamentele bugetare ini iale. Fac excep ie angajamentele legale neplătite aferente ac iunilor multianuale. Contul 960 "Angajamente legale" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale" au următoarea func iune: Contul 940 "Credite bugetare aprobate" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. care majorează angajamentele bugetare ini iale. În debitul contului se înregistrează la începutul exerci iului bugetar creditele bugetare aprobate. cu defalcarea pe trimestre. La începutul fiecărui exerci iu bugetar. În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare. În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerci iului bugetar. în limita creditelor bugetare aprobate. în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preia soldul contului 960 "Angajamente legale" de la finele exerci iului bugetar anterior. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate. utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă. pentru care în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care există credite aprobate în exerci iul bugetar curent. in eviden a angajamentelor legale. Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ine pe titluri. in eviden a creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget. in eviden a angajamentelor bugetare. Contul 950 "Angajamente bugetare" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare. Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. care micşorează creditele bugetare aprobate. Conturile de ordine şi eviden ă 940 "Credite bugetare aprobate". Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se ine pe titluri. care majorează creditele bugetare aprobate. înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont.Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale. În creditul contului se înregistrează diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerci iului bugetar.

..... . a parcurgerii etapelor de lichidare. care majorează angajamentele legale ini iale......... 1 este reprodusă în facsimil. iar la finele anului.... iar la finele anului...... Beneficiar: ... precum şi organizarea............ MINISTERUL (INSTITU IA) ...... totalul plă ilor efectuate în contul angajamentelor legale.. _________________________________________ | PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI | |_________________________________________| Scopul: .... Ordonatorii de credite. Calculul disponibilului de credite bugetare .............. ...... Compartimentul de specialitate . în condi iile prevederilor Legii nr....... ANEXA 1*1) la normele metodologice *1) Anexa nr.. În scopul aplicării în bune condi ii a prevederilor prezentelor norme metodologice. conform prezentelor norme metodologice. Nr. ....lei ______________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | | | | | |clasifica iei| | | | | | |bugetului |Credite |Credite |Disponibil| Suma angajată |Disponibil| |aprobat |bugetare |bugetare |de credite|______________________|de credite| |cap. .... începând cu exerci iul bugetar al anului 2003.... |aprobate |angajate |ce mai | valuta |curs |lei|rămas de | |subcap.... ordonan area şi plata cheltuielilor... în cursul anului se înregistrează diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale ini iale.În debitul contului se înregistrează angajamentele legale... cu modificările şi completările ulterioare........... Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale...................... | | |angajat |felul|suma| | | | ..... ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele................... au obliga ia să aplice prezentele norme metodologice.. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar.... precum şi a asigurării..... 189/1998 privind finan ele publice locale......... indiferent de sistemul de finan are din structura administra iei publice locale... .... ordonan are şi plată.... |(ct. lichidarea... circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze opera iunile legate de angajarea.. În creditul contului. totalul angajamentelor rămase neachitate.. Data emiterii .......... 950)|poate fi |__________|valutar| |angajat | |titlu . eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale........... La finele anului 2002 institu iile publice au obliga ia inventarierii angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii preceden i şi neachitate până la finele anului 2002 şi eviden ierii acestora în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" şi în debitul contului 960 "Angajamente legale". 940)|(ct.

......... Nr..... ............ titlu . | ......... ....... Data emiterii .. Semnătura ... ... | ......... . 2 este reprodusă în facsimil. | .......... Semnătura .......... Data ... art........... 1......... | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | 0 | 1 | 2 | 3 = col........... alin.... | | | | Suma totală ................ ............. | | | | | | | | | |alin.....7 | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .... . | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = col.... Compartimentul de specialitate ....... .. ... | Data .. | ...... | | | | | | Viza Viza | | | | | Semnătura .... | .. | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| TOTAL .................. | ..... .... _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ......|art... ........ .......2 | | | | | 3 ..... | | | | Tipul angajamentului: individual (global) .... | ... subcap......................... Data . ______________________________________ | ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL | |______________________________________| Beneficiar: ................. Data: Semnătura: ANEXA 2*) la normele metodologice *) Anexa nr. 2 şi 3 CFPP = control financiar preventiv propriu CFPD = control financiar preventiv delegat Ordonator de credite.................. | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col. MINISTERUL (INSTITU IA) ........ | |______________________________________________________________________________| .................................................................lei ______________________________________________________________________________ | Înregistrarea bugetară Suma | | | | cap. | .... | Semnătura ...... | | | | | 1 ...

. Nr.................cursul valutar ... Compartimentul de specialitate ................................................ ....... | | ..................lei _________________________________________________________ | Subdiviziunea | Disponibil | Suma | Disponibil | | clasifica iei | înaintea | de | după | | bugetare | efectuării | plată | efectuarea | ............................... Suma de plată (lei) .............Inten ia de refuz de viză Semnătura: | | ........................................ 3 este reprodusă în facsimil...................| Spa iu rezervat CFPP Data: | | ........................Înregistrare individuală Nr.......felul valutei ......suma în valută .......... ............................... _________________________ | ORDONAN ARE DE PLATĂ | |_________________________| Natura cheltuielii ................. ... Lista documentelor justificative ..... | | ...... MINISTERUL (INSTITU IA) .....................Refuz de viză | | .............................................................. Data: Semnătura: ANEXA 3*) la normele metodologice *) Anexa nr....................... Avansuri acordate şi re inute beneficiarului .................... Modul de plată (virament/numerar) .................... Data emiterii .Refuz de viză | | .................................................... Suma datorată beneficiarului ..... | |___________________________________| Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare ...Înregistrare individuală Nr... ............................. .... ___________________________________ | Suma de plată (valută) | | ........................ ............. ...... Data ...../data angajamentului legal ................................ | | | | Spa iu rezervat CFPD Data: | | ....... | |______________________________________________________________________________| Ordonator de credite..........suma în lei ............ Data ... Lei/Valută ....Viza Semnătura: | | ....... Nr.......................................................... ... | | ........ .................Viza | | ......

.... | | Semnătura ............................. 950) C ................ .... Semnătura .....Credite bugetare aprobate (ct...... | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col.. | Viza Viza | | | Semnătura .. Semnătura ..... 1 .... 940) B . ................. 700.... ../| | | |960) |Sold la |Angajamente| | | |titlu ............ subcap..Plă i aferente angajamentelor legale (din ct.... Cod .... .... MINISTERUL (INSTITU IA) . | | | | | 1 .. _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data ....... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (col..... ............... | | | | |_____________________|____________|_______|______________| | 0 | 1 | 2 |3 = col........... | Data ..... |_____________________| | | |(cap..... Numărul de cont .... Data . Data ........mii lei _____________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | |Credite | Angajamente legale | |Angajamente| |clasifica iei| A | B |bugetare |___________________________| C |legale de | |bugetului | | |disponibile|TOTAL| din care: | |plătit | |aprobat | | | |(ct.| Cap. 120......... 1 Ordonator de credite... 119 etc. art..2| |_____________________|____________|_______|______________| | | | | | |_____________________|____________|_______|______________| Numele şi adresa beneficiarului ...7) | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| . | (ct...)| | | | |începutul|curente | | | | | | | | |anului | | | | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 = (col....... ...2) | | | | | 4 .. Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ....... 4 este reprodusă în facsimil...........| plă ii | | plă ii | | titlu . Trezoreria (Banca) . 950) | | | | alin........../........ Data: Semnătura: ANEXA 4*) la normele metodologice *) Anexa nr..) . .... SITUA IA PRIVIND EXECU IA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE la finele trimestrului .....Angajamente bugetare (ct............ ...

|_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| Ordonator de credite. Conducătorul compartimentului financiar-contabil. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful