P. 1
ORDIN+Nr+1792+din+24+decembrie+2002+privind+norme+metodologice+privind++++++angajarea,+lichidarea,+ordonantarea+si+plata+chelt

ORDIN+Nr+1792+din+24+decembrie+2002+privind+norme+metodologice+privind++++++angajarea,+lichidarea,+ordonantarea+si+plata+chelt

|Views: 46|Likes:
Published by antonia_dani

More info:

Published by: antonia_dani on Sep 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2010

pdf

text

original

ORDIN Nr.

1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 23 ianuarie 2003 În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Finan elor Publice, având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, ministrul finan elor publice emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Direc ia contabilită ii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finan elor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor institu iilor publice, precum şi organizarea, eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilită ii nr. 82/1991, republicată, şi ale art. 13 din Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, institu iile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor, au obliga ia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execu iei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor, precum şi să

a persoanelor implicate şi a documentelor privind execu ia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice. cofinan ate de o institu ie interna ională.conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plată ordonan ată de o persoană care nu a fost împuternicită în acest sens. Actele de delegare. potrivit legii. înso ite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite. . . 1 alin. Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept. De asemenea. precum şi subdiviziunile clasifica iei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste opera iuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. În actul de delegare trebuie să se specifice limitele şi condi iile delegării. lichidării şi ordonan ării cheltuielilor sunt în competen a ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institu iei publice. În vederea respectării prevederilor men ionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor. Angajarea cheltuielilor Sumele aprobate. actele de încetare a delegării se comunică persoanelor men ionate mai sus. Cheltuielile de investi ii se angajează individual în cadrul angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare. la partea de cheltuieli. (2) din Legea nr. Pentru ac iunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament şi creditele bugetare. poartă denumirea generică de contabil.persoanelor împuternicite. 500/2002 sunt autoriza i să angajeze. Opera iunile specifice angajării. Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investi ii publice sau alte cheltuieli asimilate investi iilor. Execu ia bugetară se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. se ordonan ează şi se efectuează plă i. în limita creditelor bugetare aprobate. să lichideze şi să ordonan eze cheltuieli pe parcursul exerci iului bugetar. trebuie comunicate: .organizeze. Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. prin bugetele prevăzute la art. secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. 500/2002. 1. iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. lichidare şi ordonan are a cheltuielilor. 1 alin. (2) din Legea nr. Pentru ac iunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerci iul bugetar respectiv. respectiv atribu iile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare. să conducă eviden a şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale începând cu anul bugetar 2003. Actele de delegare a atribu iilor desemnează persoanele din cadrul institu iilor publice împuternicite să semneze pentru şi în numele ordonatorilor de credite. se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finan are.persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. . în cadrul cărora se angajează.

Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate. În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele ob inute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. trebuie să se facă men iuni cu privire la institu ia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea şi de la care urmează să se facă plata. în special ale economiei şi eficien ei cheltuielilor. Angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu. 1 la prezentele norme metodologice. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite. Ordonatorii de credite au obliga ia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destina iilor aprobate. respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială. potrivit dispozi iilor legale. comandă etc. Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu o propunere de angajare a unei cheltuieli. În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract. şi se vor plăti în exerci iul bugetar respectiv. altele decât cele care privesc ac iuni multianuale. respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul . acord de împrumut etc. care implică o obliga ie de efectuare a unei cheltuieli fa ă de ter e persoane.fază în procesul execu iei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obliga ie pe seama fondurilor publice. Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se ştie că bunul. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale.Creditele bugetare aferente ac iunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonan ate şi plătite în cursul exerci iului bugetar. acte de control. Angajamentul legal ia forma unui contract de achizi ie publică. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în condi iile legii. ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare. Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerci iului bugetar. Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente: a) Angajamentul legal . conform legisla iei în vigoare. Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare. contract de muncă. conven ie. se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Plă ile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerci iul bugetar curent sau în exerci iile bugetare anterioare. ale unui management financiar sănătos. pentru cheltuieli strict legate de activitatea institu iilor publice şi cu respectarea dispozi iilor legale. respectiv prestate. comandă. recep ionat şi plătit până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent. Angajarea cheltuielilor bugetare. La institu iile publice la care opera iunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea şi ordonan area cheltuielilor se efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat. potrivit modelului prezentat în anexa nr.

precedă angajamentul legal. din motive obiective. b) Angajamentul bugetar . acestea se vor plăti din creditele bugetare ale exerci iului bugetar următor. respectiv toate actele prin care statul sau unită ile administrativ-teritoriale contractează o datorie fa ă de ter ii creditori. Angajamentele bugetare pot fi: b1) angajamente bugetare individuale. b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite opera iuni noi care urmează să se efectueze. angajamentele legale. După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului. . în limita creditelor bugetare aprobate. se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate. cu excep ia ac iunilor multianuale. în limita disponibilului de credite de angajament pentru ac iuni multianuale. potrivit căruia "plă ile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apar in exerci iului corespunzător de execu ie a bugetului respectiv". În scopul garantării acestei reguli. respectiv de rezervarea creditelor necesare plă ii angajamentelor legale. În aplicarea principiului anualită ii. la partea de cheltuieli. sunt precedate de angajamente bugetare. Valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor bugetare şi. afectează fonduri publice unor anumite destina ii. Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plă ii acestora în exerci iul bugetar. Angajamentul bugetar individual se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal individual. respectiv. şi a prevederilor legale. cu excep ia angajamentelor multianuale efectuate în condi iile legii. respectiv.calendaristic pentru derularea principalelor opera iuni de încheiere a exerci iului bugetar. potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze. a creditelor bugetare aprobate.orice act prin care o autoritate competentă. Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu ter e persoane fără viza de control financiar preventiv decât în condi iile autorizate de lege. b2) angajamente bugetare globale. cu excep ia angajamentelor legale aferente ac iunilor multianuale care nu pot depăşi creditele de angajament aprobate în buget. Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună ştiin ă măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget. În situa ia în care. În vederea respectării acestei cerin e. în limita creditelor bugetare aprobate. ordonan area. potrivit legii. angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destina ii. respectiv angajarea. cu excep ia ac iunilor multianuale. lichidarea. Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare şi. în limita creditelor bugetare aprobate. astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerci iu bugetar sau în exerci iile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exerci iului bugetar respectiv.

cheltuieli cu asigurările. . .cheltuieli cu chiriile. iluminat. cum ar fi: . radio. persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv avizează angajamentul bugetar global care devine definitiv. telefon. Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr.). care se înaintează pentru viza de control financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale. acoperite de aceste angajamente legale provizorii. . Dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv constată diferen e semnificative.b2) Pentru cheltuieli curente de natură administrativă. dacă este cazul. Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual şi angajamentul bugetar global. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie înso ite de toate documentele justificative aferente şi. Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului. de orice alte documente şi informa ii solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerci iu bugetar. În cazul în care nu există diferen e semnificative între cheltuielile previzionate şi cele definitive.cheltuieli de între inere şi gospodărie (încălzit. nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv.cheltuieli de deplasare. prin care se certifică existen a unor credite bugetare disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli. . salubritate. atunci poate hotărî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale. În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifică faptul ca angajamentele legale individuale încheiate să nu depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior.cheltuieli cu abonamentele la reviste. apă. pentru a da posibilitate acesteia să îşi exercite atribu iile conform legii. materializate în bugete previzionale. 2 la prezentele norme metodologice. . .cheltuieli de protocol. Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de func ionare de natură administrativă. Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv. precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. potrivit destina iei prevăzute în buget. buletine lunare etc. poştă. furnituri de birou etc. se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii. La finele anului persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale. canal.

în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate). 2. înso ite de memorii justificative. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor condi ii: a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice. de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. Lichidarea cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se verifică existen a angajamentelor. După avizarea angajamentului bugetar individual sau global. precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice se consideră angajamente legale şi bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate. e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate). Această cheltuială trebuie să se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate. . este necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale şi bugetare ini iale. care vor fi ştampilate şi datate. stabilite potrivit legii. se verifică condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste opera iunile respective. d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile. se determină sau se verifică realitatea sumei datorate.Avizarea constă în semnarea de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar. În angajamentele legale individuale şi cele provizorii. Orice cheltuială angajată şi neplătită până la data de 31 decembrie a exerci iului bugetar curent se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop. În situa ia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale. b) existen a creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept. acesta se semnează de ordonatorul de credite şi se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în eviden a cheltuielilor angajate. după caz. c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar. Creditele bugetare neangajate. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv poate să refuze acordarea vizei dacă consideră că nu sunt îndeplinite condi iile men ionate mai sus. pensiile şi ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare. Salariile personalului cuprins în statele de func ii anexate bugetului aprobat şi obliga iile aferente acestora. precum şi în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat.

altele decât mijloacele fixe). comune pe economie. privind activitatea financiară şi contabilă" la Hotărârea Guvernului nr.bunurile furnizate au fost recep ionate. se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate pozi iile din factură au fost verificate. Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obliga iei de plată fa ă de ter ii creditori. în cazul mijloacelor fixe. 1A "Catalogul formularelor tipizate. întocmite de compartimentul de specialitate. în cazul bunurilor materiale. precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate. exigibilă la .cod 14-2-5. Salariile şi indemniza iile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective. acord de împrumut. Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată. pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recep ie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recep ie . . după caz. Nota de recep ie şi constatare de diferen e cod 14-3-1A. cu excep ia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.lucrările au fost executate şi serviciile prestate.). cu regim special de tipărire. care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obliga iei. Documentele care atestă bunurile livrate. cu specificarea datei şi a locului primirii.alte condi ii prevăzute de lege sunt îndeplinite. acord de grant etc. Determinarea sau verificarea existen ei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite. existen a unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu. lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obliga ii de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. sau alte formulare ori documente cu regim special. Ordonan area cheltuielilor Este faza în procesul execu iei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate şi că plata poate fi realizată. .bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate. Documentele care atestă bunurile livrate.condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plă ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. prin care se confirmă că: . Condi iile de exigibilitate a obliga iei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale. cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de înregistrare.Verificarea existen ei obliga iei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte preten ia creditorului. înseriere şi numerotare. lucrările executate şi serviciile prestate sau. . aprobate potrivit legii. lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. Prin acordarea semnăturii şi men iunii "Bun de plată" pe factură. . Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obliga ie certă şi o sumă datorată. 3.

Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plă ii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul. La emiterea ordonan ării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că opera iunea s-a finalizat. când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original. urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate. .o anumită dată. . În situa ia în care.ordonan ările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). înregistrarea bunurilor în gestiunea institu iei şi în contabilitatea acesteia. existen a unui alt titlu care să justifice plata.exerci iul bugetar în care se înregistrează plata.suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în monedă na ională sau în monedă străină. Modelul formularului "Ordonan are de plată" este prezentat în anexa nr. . Scopul acestei avizări este de a stabili că: . după caz.modalitatea de plată. executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor.ordonan area de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă. data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor. în conformitate cu prevederile contractuale. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. . Ordonan area de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispozi ie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.natura cheltuielilor. livrarea şi recep ionarea bunurilor. .ordonan area de plată a fost emisă corect. lucrărilor executate şi a serviciilor prestate. Ordonan area de plată trebuie să con ină date cu privire la: . Ordonan area de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribu ii. În cazuri excep ionale. 3 la prezentele norme metodologice.prima ordonan are de plată va fi înso ită de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective.datele de identificare a beneficiarului plă ii. . care să confirme corectitudinea sumelor de plată. precum şi. după caz. . . Ordonan area de plată va fi înso ită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. se vor avea în vedere următoarele: .cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative.subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata. Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată ordonan area de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonan area de plată" pentru efectuarea plă ii. .

Nici o ordonan are de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. În cazul în care ordonan area de plată nu se avizează. după caz. iar a doua. se aplică prevederile pct. dacă nu sunt autorizate în condi iile prevăzute de lege. potrivit legii. potrivit legii. După aprobare ordonan area de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată. plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribu ie în cadrul institu iei publice.documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. . a persoanei cu atribu ii în efectuarea plă ii. Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonan ările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condi iile de lichidare a angajamentelor. Instrumentele de plată utilizate de institu iile publice.. care se efectuează prin bănci. dintre care prima semnătură este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil). răspunderea pentru angajarea. Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care. se semnează de două persoane autorizate în acest sens. . 1 "Angajarea cheltuielilor".numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte. sau a altor plă i prevăzute de lege să se efectueze prin bănci. . În cazul institu iilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil. Plata cheltuielilor Plata cheltuielilor este faza finală a execu iei bugetare prin care institu ia publică este eliberată de obliga iile sale fa ă de ter ii-creditori. respectiv cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT). prin unită ile de trezorerie şi contabilitate publică la care îşi au conturile deschise. 4. în limita creditelor bugetare şi destina iilor aprobate în condi iile dispozi iilor legale.cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate. poartă denumirea generică de contabil. cu excep ia plă ilor în valută.există credite bugetare disponibile. lichidarea şi ordonan area cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare. Ordonan ările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează să facă plata.există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i în conturi de disponibil. Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condi ii: . Plata cheltuielilor este asigurată de şeful compartimentului financiar (financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilită ilor aflate în conturi. lichidate şi ordonan ate. . Primele trei faze ale procesului execu iei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul institu iei publice.

. potrivit legii. . Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite. . institu iile publice au obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre. repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite secundari sau ter iari. împreună cu amprenta ştampilei. .. Motivele deciziei de suspendare a plă ii se prezintă într-o declara ie scrisă care se trimite ordonatorului de credite şi. . după caz.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat. . . spre informare. Dreptul de administrare şi dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil. pe modelele elaborate de Ministerul Finan elor Publice.există toate documentele justificative care să justifice plata. . după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata. şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.când beneficiarul nu este cel fa ă de care institu ia are obliga ii.când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plată".alte condi ii prevăzute de lege. Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plă ilor. deschise la unită ile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci.în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilită ile sunt insuficiente.documentele de angajare şi ordonan are au primit viza de control financiar preventiv.când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonan area de plată şi nici autorizarea prevăzută de lege. conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata. Pentru efectuarea cheltuielilor de capital institu iile publice vor prezenta unită ilor de trezorerie şi contabilitate publică şi programul de investi ii aprobat în condi iile legii. prin persoanele special împuternicite în acest sens. .subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective. . În vederea efectuării cheltuielilor. Nu se poate efectua plata: . . Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilită i de către institu iile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea şi func ionarea trezoreriilor statului. se va exercita în mod exclusiv de către institu iile publice pe seama cărora au fost deschise.suma datorată beneficiarului este corectă. persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.semnăturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare.documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular. În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată.

Ac iunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plă i în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului. chitan e (cod 14-4-1). au obliga ia să organizeze eviden a angajamentelor bugetare şi legale. eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale Institu iile publice. Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau par ial o datorie contractată şi justificată. numerarul pentru efectuarea plă ilor de salarii. precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament. . Sumele reprezentând plă i în avans nejustificate prin bunuri livrate. Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută de compartimentul de contabilitate. executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza "Dispozi iei de plată . vor purta un număr de ordine unic. iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea şi inerea eviden ei. pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în spa iul rezervat obiectul plă ii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. potrivit legii. deplasări. În fila de cec se men ionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat. Un ordin de plată nu poate cuprinde plă i referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. cum ar fi: drepturi cu caracter social. bon de comandă-chitan ă (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabilă cu regim special. 5. ajutoare etc. semnată de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de persoanele cu atribu ii în efectuarea plă ilor în numerar. În vederea efectuării de plă i în numerar pentru deplasări sau achizi ionarea de bunuri.încasare către casierie" (cod 14-4-4). Institu iile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plă ilor în numerar. Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria institu iei publice în condi ii de siguran ă. institu iile publice pot ridica. burse pentru elevi şi studen i. cu perceperea dobânzilor şi penalită ilor de întârziere aferente. facturi (cod 14-4-10/aA). indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. premii. lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost acordate. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agen ii economici sau de persoane fizice autorizate. actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct.Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri. aprobate potrivit legii. respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A). după caz. efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament. începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite şi pentru fiecare exerci iu bugetar. Organizarea. Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i.

c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. situa ie care este parte componentă din structura "Situa iilor financiare" trimestriale şi anuale ale institu iilor publice. f) la finele anului. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetară privind anul curent". Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi înso ită de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exerci iului bugetar. Scopul organizării eviden ei angajamentelor legale este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. c) plă ile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat. d) eviden a angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". înregistrarea în creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plă ilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate. b) angajamentele legale. precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". e) datele necesare întocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) eviden a creditelor bugetare aprobate în exerci iul bugetar curent. b) eviden a angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". Eviden a angajamentelor bugetare şi legale este inută concomitent de compartimentul de contabilitate şi de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. . printr-un act de decizie administrativă se vor desemna persoana (persoanele) şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării şi conducerii eviden ei angajamentelor bugetare şi legale. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie specială şi de redistribuire" etc. reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda na ională.Scopul organizării eviden ei angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii în orice moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi prin compara ie să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor. În acest scop. potrivit modelului prezentat în anexa nr. Cu diferen ele din reevaluare se majorează sau se diminuează. valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii. Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. 4 la prezentele norme metodologice. valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale". 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". e) la finele lunii. după caz. d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ională a României.

care majorează creditele bugetare aprobate. în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preia soldul contului 960 "Angajamente legale" de la finele exerci iului bugetar anterior. in eviden a angajamentelor legale. Conturile de ordine şi eviden ă 940 "Credite bugetare aprobate". Fac excep ie angajamentele legale neplătite aferente ac iunilor multianuale. 950 "Angajamente bugetare" şi 960 "Angajamente legale" au următoarea func iune: Contul 940 "Credite bugetare aprobate" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. in eviden a creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget. La începutul fiecărui exerci iu bugetar. Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se ine pe titluri. înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont. În creditul contului se înregistrează diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerci iului bugetar. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare. Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. cu defalcarea pe trimestre. În debitul contului se înregistrează la începutul exerci iului bugetar creditele bugetare aprobate. Contul 950 "Angajamente bugetare" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar. care micşorează creditele bugetare aprobate. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat.Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ine pe titluri. Contul 960 "Angajamente legale" Cu ajutorul acestui cont institu iile publice. Soldurile conturilor 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" la finele exerci iului bugetar nu se redeschid în anul următor. . aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate. fără utilizarea de conturi corespondente. Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ine pe titluri. in eviden a angajamentelor bugetare. în limita creditelor bugetare aprobate. pentru care în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care există credite aprobate în exerci iul bugetar curent. acestea se eviden iază în contabilitate în conturi în afara bilan ului. care majorează angajamentele bugetare ini iale. respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare. În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerci iului bugetar. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. indiferent de subordonare şi de modul de finan are a cheltuielilor. care micşorează angajamentele bugetare ini iale. angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale. utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă.

.... MINISTERUL (INSTITU IA) . ordonan are şi plată. 940)|(ct......... ............. ... |aprobate |angajate |ce mai | valuta |curs |lei|rămas de | |subcap............. indiferent de sistemul de finan are din structura administra iei publice locale...... În scopul aplicării în bune condi ii a prevederilor prezentelor norme metodologice. 950)|poate fi |__________|valutar| |angajat | |titlu ...... . precum şi organizarea. Calculul disponibilului de credite bugetare .....În debitul contului se înregistrează angajamentele legale. _________________________________________ | PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI | |_________________________________________| Scopul: ....... iar la finele anului.... circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze opera iunile legate de angajarea..................... în condi iile prevederilor Legii nr.......... | | |angajat |felul|suma| | | | ...... care majorează angajamentele legale ini iale.. Ordonatorii de credite.......... 189/1998 privind finan ele publice locale.... ordonan area şi plata cheltuielilor... |(ct........ Nr. Compartimentul de specialitate ..... cu modificările şi completările ulterioare.. Data emiterii . ... Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale.......... a parcurgerii etapelor de lichidare...... Beneficiar: .. lichidarea... totalul plă ilor efectuate în contul angajamentelor legale. ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele........ în cursul anului se înregistrează diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale ini iale. începând cu exerci iul bugetar al anului 2003. precum şi suplimentările efectuate în cursul exerci iului bugetar..... În creditul contului..... 1 este reprodusă în facsimil..... eviden a şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale...... iar la finele anului. conform prezentelor norme metodologice....lei ______________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | | | | | |clasifica iei| | | | | | |bugetului |Credite |Credite |Disponibil| Suma angajată |Disponibil| |aprobat |bugetare |bugetare |de credite|______________________|de credite| |cap... au obliga ia să aplice prezentele norme metodologice... . La finele anului 2002 institu iile publice au obliga ia inventarierii angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii preceden i şi neachitate până la finele anului 2002 şi eviden ierii acestora în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" şi în debitul contului 960 "Angajamente legale"... ANEXA 1*1) la normele metodologice *1) Anexa nr...... totalul angajamentelor rămase neachitate... precum şi a asigurării....

. | |______________________________________________________________________________| ........... 2 şi 3 CFPP = control financiar preventiv propriu CFPD = control financiar preventiv delegat Ordonator de credite............ | | | | Tipul angajamentului: individual (global) ................ | | | | | | | | | |alin...... | ...... subcap........... art................ | . | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | 0 | 1 | 2 | 3 = col... ...... Data emiterii ........ MINISTERUL (INSTITU IA) .. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = col. Data . | | | | | | Viza Viza | | | | | Semnătura ............ | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| TOTAL ......................... ...7 | |_____________|_________|_________|__________|_____|____|_______|___|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .......... titlu .. ...... alin.... 1. | .. | Data ..lei ______________________________________________________________________________ | Înregistrarea bugetară Suma | | | | cap......... Compartimentul de specialitate .............. ______________________________________ | ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL | |______________________________________| Beneficiar: .................. _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data .... | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col.. | Semnătura ......... | .. Semnătura .................. | | | | Suma totală ................. ........ | ................................... Data ......2 | | | | | 3 ....|art. Nr.. | ......... Data: Semnătura: ANEXA 2*) la normele metodologice *) Anexa nr.. ...... | .... ..... Semnătura ... | | | | | 1 ..... .. ...... | ......... ................... ..... 2 este reprodusă în facsimil.. ........

.... Avansuri acordate şi re inute beneficiarului ......... ............... ___________________________________ | Suma de plată (valută) | | ........ ...............................suma în valută ....................../data angajamentului legal .....................................Refuz de viză | | ..| Spa iu rezervat CFPP Data: | | ........ Suma datorată beneficiarului ..........Inten ia de refuz de viză Semnătura: | | ..........Viza Semnătura: | | ... | |___________________________________| Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare ............ ....... | | .... ................. MINISTERUL (INSTITU IA) ...................Înregistrare individuală Nr....... | | | | Spa iu rezervat CFPD Data: | | .............. Data .............. Lista documentelor justificative ........... .....................Viza | | .......... 3 este reprodusă în facsimil.................... | | ..............felul valutei ..................... ............cursul valutar ..... Compartimentul de specialitate ....... Lei/Valută ......... .........................Refuz de viză | | ............................................. Suma de plată (lei) ............................. | | ........... Data .......................... Data: Semnătura: ANEXA 3*) la normele metodologice *) Anexa nr............. _________________________ | ORDONAN ARE DE PLATĂ | |_________________________| Natura cheltuielii . Data emiterii ..............Înregistrare individuală Nr...... Nr..................................................................suma în lei ................ ........................ | |______________________________________________________________________________| Ordonator de credite.................................................. Nr... ... Modul de plată (virament/numerar) ......lei _________________________________________________________ | Subdiviziunea | Disponibil | Suma | Disponibil | | clasifica iei | înaintea | de | după | | bugetare | efectuării | plată | efectuarea | ...........................................

.... | | Semnătura ............/| | | |960) |Sold la |Angajamente| | | |titlu ..... art.7) | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| ........ SITUA IA PRIVIND EXECU IA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE la finele trimestrului . ........... | | | | | 1 .. ...Plă i aferente angajamentelor legale (din ct. Cod ... Semnătura . |_____________________| | | |(cap.. | |_______________________________________|_________________________________| *) = răspunde de datele înscrise în col........ 950) C . 1 Ordonator de credite...... Numărul de cont .)| | | | |începutul|curente | | | | | | | | |anului | | | | |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 = (col.. .. Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .... 4 este reprodusă în facsimil. ....Angajamente bugetare (ct....... Trezoreria (Banca) .... 700..2) | | | | | 4 ................ 950) | | | | alin............... .................. Data ...... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (col.... | (ct...| Cap..mii lei _____________________________________________________________________________ |Subdiviziunea| | |Credite | Angajamente legale | |Angajamente| |clasifica iei| A | B |bugetare |___________________________| C |legale de | |bugetului | | |disponibile|TOTAL| din care: | |plătit | |aprobat | | | |(ct......... 940) B ........... MINISTERUL (INSTITU IA) ../. . Semnătura .. _________________________________________________________________________ | Compartimentul de Compartimentul de | Control financiar preventiv | | specialitate contabilitate*) | | | | CFPP CFPD | | | | | Data .... Data ..................| plă ii | | plă ii | | titlu ...) .. | Viza Viza | | | Semnătura .........................2| |_____________________|____________|_______|______________| | | | | | |_____________________|____________|_______|______________| Numele şi adresa beneficiarului ..... | Data ...... ...... 120. 1 ........... subcap........Credite bugetare aprobate (ct.. Data: Semnătura: ANEXA 4*) la normele metodologice *) Anexa nr.. | | | | |_____________________|____________|_______|______________| | 0 | 1 | 2 |3 = col.... 119 etc... ......

.|_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| |_____________|___|___|___________|_____|_________|___________|___|___________| Ordonator de credite. Conducătorul compartimentului financiar-contabil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->