P. 1
derivarea

derivarea

|Views: 4,893|Likes:
Published by strongyasmina

More info:

Published by: strongyasmina on Sep 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

DERIVAREA 1.

Derivarea cu prefixe Prefixele sunt sunetele sau grupul de sunete adãugate înaintea rãdãcinii pentru a for ma un cuvânt nou: strãbun, necinstite, incapabil, împãduri, înnoda, dezaproba, reaºeza Clasificare: Dupã vechimea lor, prefixele se pot clasifica: -prefixe vechi (moºtenite sau împrumutate): în-; des-; strã-; ne-; rãz-; etc. -prefixe neologice (noi): a-; ante-; con-; im-; in; inter-; ultra-; etc.

Din punct de vedere al sensului, prefixele sunt: - prefixe negative - care neagã sensul cuvântului: ne-; in-; i-; neimportant, incomplet, ireal - prefixe care exprimã ideea de repetiþie: ras-; rãz-; re-; rãstãlmãci, rãzgândi, rescr - prefixe cu sensul "fãrã", "lipsit de" - cu ajutorul cãrora se formeazã antonimele c uvintelor de bazã: des-; dez-; de-; a-; descompune, dezorientat, debloca, anormal - prefixe cu sens de superlativ: ultra-; supra; -extra-; hiper-; arhi-; prea; super-; ultramodern, supradimensionat, exþraplat, hipercorect, arhiplin, preafrumoasã, superelegant. -prefixe cu sensul '"înainte": ante-; pre-; antebelic, prenume -prefixe cu sensul "dupã": post-; postbelic -prefixe cu sensul "împreunã cu": con-; com-; co-; conlucrare, compatriot, cooperare -prefixe cu sensul "împotrivã": anti-; contra-; antirãzboinic, contraindicat -prefixe cu sensul "sub limitã": hipo-; sub-/ hipoglicemie, subcutanat -prefixe care sugereazã corelaþia: inter-; interdisciplinar, inrerreligios, inter naþional -prefixe cu sensul "înãuntru": intraintramuscular, intravilan -prefixe cu sensul "peste": transtransoceanic, transport -prefixe cu sensul "pentru": pro-; pronume Atenþie! Pentru a denumi camera de aºteptare situatã înaintea unei alte camere, a unui birou , se foloseºte cuvântul anticamerã, care a fost împrumutat cu acest prefix (anti-) din l imba italianã ºi s-a fixat în limba românã în aceastã formã: ex: Ei aºteptau în anticamerã, ca sã fie primiþi pentru un interviu.

-iº (pieptiº) etc. Atenþie! A nu se confunda prefixele cu elementele de compunere.anþã (cutezanþã).iu (auriu).oaie (cãsoaie).(referitor la cai). -ime (tinerime).adjectivale: -al (anual). -iº (tufiº). b) din punct de vedere morfologic. -iº (grãpiº).pentru denumirea însuºirii (sufixe adjectivale) . -os (lemnos) etc. -inþã (fol -ism (huliganism). . -bil (locuibil) . hemo-. -ãmânt (jurãmânt).(a) împãduri . -ioarã (bolnãvioarã). -ar (inelar). . -os (lemnos) etc. -ui (a bubui) etc. 2. -oi (mãturoi. . deoarece sufixele pot da sensu ri noi cuvintelor derivate: . ma cro-. Atenþie! Se pot forma serii derivate atunci când baza unui cuvânt derivat este un alt deri vat (dubla sufixare): grãdinã + sufixul -ar = grãdinar + sufixul -ie = grãdinãr/e bute + sufixul -oi = butoi + sufixul -aº = butoiaº .Dubla prefixare constã în adãugarea înaintea rãdãcinii sau a cuvântului de bazã a douã : pãdure . geo-. etc. -uº (bebeluº). -ime (isteþime). hipo. -iza (ironiza). -uleþ (ursuleþ). -ãtate (bunãtate). -eºte (româneºte).neînfrunzit. (porumbiºte) etc. orto-. -ãtor (tocãtor).diminutivale. -urã (arsurã) etc.pentru denumirea agentului (autor al acþiunii sau meseriaº): agiu (cami onagiu). -ealã (greºealã). -aº (cosaº). auto. -ãrie (copilãrie). pentru denumirea unei colectivitãþi (ajutã la formarea unor substantive colec tive): . -andru (copilandru). omo-. . care formeazã cuvinte ce denumesc obiecte sau însuºiri considerate d e vorbitor mai mici decât cele obiºnuite: -aº (copilaº).al (sãptãmânal). -tor (judecãtor) etc. frunziº (frunz+iº) Clasificarea sufixelor se poate face: a) din punct de vedere semantic (al sensului). -cios (mâncãcios). deoarece unele sufixe sunt specifice anumito r pãrþi de vorbire: .(a) înfrunzi .adverbiale: -⺠(târâº). Derivarea cu sufixe Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adãugate dupã rãdãcinã pentru a forma un cuvânt nou: bunic (bun+ic). -ãraie (fumãraie). . mulþi-. tele-.uþã (cãsuþã) etc. -ui (gãlbui).verbale: -ãi (behãi). bio. -ar (fierar). -aº (m inaº). -ãni (clãnþãni).pentru denumirea instrumentului: . bi-. -iu (cenuºiu). poli. .an (bãietan). . mono-. hidro-.augmentative. -cioarã (mescioarã). frunzã .înfrunzit . -bil (locuibil).substantivale: -ar (cronicar). -at (pistruiat). -â . . -aº (nevoiaº). -ãturã (în (ameþealã). bãietoi) etc. -el (bãieþel cã (rãmuricã). .ar (cenuºar). -eaþã (dulceaþã) etc. -esc (p rietenesc). micro-. -uriu (fumuriu). -ist (fochist). . pseudo.ãrie (rufãrie).pentru denumirea unei noþiuni abstracte: .(a) reîmpãduri. -cios (mâncãcios). -er (oier). . care formeazã cuvinte ce denumesc obiecte sau însuºiri considerate de vorbitor mai mari decât cele obiºnuite: . .niþã (zaharniþã) .ie (sclavie). numite ºi prefîxoide: aero-.ãtate (singurãtate). -pentru indicarea modalitãþii (sufixe adverbiale): -eºte (lumeºte). -et (brãdet). di-. .

rãdãcinii sau morfemului independent" (Dicþiona r de ºtiinþe ale limbii). al cãror rezultat este un substantiv: -ar (bucãtar). pãr « parã. sufixe diminutivale. 2. prun « prunã. 3. 3.. sufixe augmentative.. -uc (sãtuc) -el (bãtrânel) etc..bute + sufixul -oi = butoi + sufixul aº = butoiaº 3. Studiile de specialitate propun o clasificare deosebit de riguroasã a sufixelor. cânt (subst.. Schimbarea categoriei gramaticale Derivarea. Sufîxele sunt afixe postpuse bazei. compunerea ºi schimbarea valorii gramaticale sunt mijloace interne de îmbogãþire a vocabularului... Derivate ºi compuse. -iu (auriu). îndemn « (a) îndemna. -aº (arcaº).. -oi/oaie (cãsoi. . sufixe adjectivale. sufixe verbale. al cãror rezultat este un verb: -a (a brãzda).) « descântec etc. sufixe adverbiale. -ime (muncitorime). Narcisa Forãscu ºi Angela B idu Vrânceanu). cãsoaie) etc.) « cântec. cu ajutorul cãrora se formeazã cuvinte care aratã cã obi ectul denumit este mai mare decât cel denumit de cuvântul de bazã: -andru (copilandru ).prefix radical sufix Atenþie! Derivarea regresivã constã în eliminarea unui sunet sau a unui grup de sunete de la sfârºitul unui cuvânt pentru a forma cuvinte noi. alint « (a) alinta. -i (a înflor i)... 2. Derivarea parasinteticã Derivatele parasintetice sunt cuvintele formate în acelaºi timp cu sufix ºi cu prefix : împãdurit = îm + pãdur + it .. cu ajutoru l sufixelor ºi al prefixelor. Vocabularul (Ion Coteanu. Derivare Este procedeul de formare de cuvinte pornind de la un cuvânt de bazã. din perspectiva clasificãrii morfemelor se vorbeºte de: 1. -easã (cenuºãre acaragiu) etc. descânt (subst.. cuget « (a) cugeta. -an (bãietan).. În lucrarea Limba românã contemporanã. al cãror rezultat este un adjectiv: -esc (ceresc). al cãror rezultat este un adverb: -eºte (bãtrâneºte). sufixe pentru denumirea agentului. -easã (mireasã). uca. -iº (fu iº). 4. contribuind la formarea unor cuvinte cu înþelesul de cel ce îndeplineºte o acþiune": -ar (acar). Cuvântul rezultat prin derivare se numeºte cuvânt derivat. sufixe substantivale. Lucrarea menþionatã propune ºi o clasificare semanticã a sufixelor: 1. Studiile de specialitate propun o clasificare deosebit de riguroasã a sufixelor. cu ajutorul cãrora se formeazã cuvinte care aratã cã obiec tul denumit este mai mic decât cel denumit de cuvântul de bazã: -aº (copilaº)..

de la locuþiunea a cuprinde în braþe).(rãz-) (a se rãzgândi). -at/-atã (plusat). care creeazã n cuvânt nou. în legãturã cu aerul. privitor la aviaþie. 4. Prefixele sunt afixe antepuse bazei. . pp. Derivarea regresivã este consideratã o analogie din care rezultã un cuvânt nou.P. -esc/-eascã (domnesc). 5. -log ( specialist"). -for ( care poartã. 240-242). -cid ( ucigãtor"). sufixe pentru denumirea însuºirii din obiecte: -al (sãptãmânal). Umba româna contemporanã. sufixe pentru denumirea unei colectivitãþi: -arie (papetãrie).(n econvingãtor). ºtiinþã a descrierii). cu valoare lexicalã în limba românã. -el/ea (brumãr el. Ele au valoare denotativã uºor sesizabilã: -fil ( iubitor").. Narcisa Forãscu. -bil/-bilã (demonstrabil). prefixe delocutive.4. -ime (preoþime). e: Lucra la o mãcelãrie"). 6. -ere (creºtem -ire (cucerire). având rolul de a nega sensul cuvântului de bazã: ne. -iº (stejãriº) etc. -eanu (Vlãdeanu) et Sufixoidele (pseudosufixele) apar numai în termeni aparþinând limbajelor culte speci alizate (Ion Coteanu). sufixe pentru denumiri abstracte: -are (centralizare).(deº ruba). prefixe negative. Vocabularul. 1985. E. deºi el este derivat" (1.(îm-) (infãptui. -e rtareþ) etc. re. -iþã (crãiþã). 11. sufixe pentru nume proprii de familie: -eseu (Ionescu). Prefixoidele (pseudoprefixeie) reprezintã cuvinte din limbile greacã ºi latinã: aero. sufixe pentru indicarea modalitãþii: -este (copilãreºte). de obicei fãrã a-i schimba categoria lexico-gramaticalã" (Dicþionar de ºtiin ale limbii). -ar (alfabetar). de la locuþiunea a pune în fapt". utilizate pentru cuvinte exprimând repetarea: rãs. 7. -et (brãdet: Luna rãsare din brãdet") etc. -iþã (botniþã). -gramã ( schemã").hidrofor: care poartã apa. purtãtor"). 3. îmbrãþiºa. Ion Coteanu propune urmãtoarea clasificare a prefixelor: 1.( grecesc) privitor la aer. Pentru prefixoide. vezi I. -iº (pieptiº) etc. lipsit de": des.D. -e t (brãdet). Coteanu . în legãturã cu avia erogara. Coteanu.(desfiinþa). -ãrie (apãraie). -ar/-arã (fugar). -uº (cerceluº) etc. 10. aerodrom. formând cuvinte noi de la locuþiuni: în. (dormitor) etc. Angela Bidu-Vrânceanu. caract erizat prin faptul cã are înfãþiºarea unui termen-bazã. Bucureºti. 8. prefixe iterative. aº/-aºã (bãgubaº). prefixe privative (cu sensul de fãrã". c. sufixe pentru denumirea plantelor ºi a animalelor: -aº (toporaº). -ãtate (bunãtate). sufixe care implicã ideea de loc: -ie (fierarie: Stãtea pânã târziu în fierãrie". -tor 9. sufixe pentru denumirea instrumentelor. albãstrea). EXEMPLE: .(a recãpãta). aeromodel). 2. -grafie ( descriere.insecticid: ucigãtor de insecte. -ea/ã (amãgea/ã) etc. de.

înaintea unor cuvinte care încep cu b. înbrãca. dejuca. -prefixul în-. v sau vocalã devine dez-. înaintea unor cuvinte care încep cu b sau p devine îm-. g. a întemeia etc. des. g. dezlãnþui. . dezgoli. -prefixul in-.. deznoda. dezechilibra.înaintea unor cuvinte care încep cu b. cit. devine rãz-. Atenþie la scrierea derivatelor! prefixul des. p. în asemenea situaþie este cuvântul auz provenit prin derivarea regr esivã de la verbul a auzi. l. n. Deci: îmbrãþiºare. j. Înaintea unor cuvinte care încep cu s. m.p. º sau j. d. dezdoi.s ransformã în des-: desãra. r. înaintea unor cuvinte care încep cu b sau p devine im-: impropriu. NU înbrãþiºare. rãzgândi. înpodobi. prefixul rãs-. 243). dez rãdãcina. n. dezmembra. î odobiþi. Aºadar: dezbate. razjudeca. dezvinovãþi. NU inpropriu. Derivarea parasinteticã constituie formarea de cuvinte prin utilizarea simultanã a s ufixelor ºi a prefixelor: a îmbãrbãta. Aºadar: rãzbate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->