Sunteți pe pagina 1din 7

Catedra „Contabilitate şi Informatică Economică”

Subiectele pentru examenul de specialitate


la următoarele programe de masterat:

• Contabilitate şi analiză economică – masterat de cercetare;


• Audit şi expertiză financiară – masterat de profesionalizare;
• Contabilitatea întreprinderii - masterat de profesionalizare.

1. Esenţa şi rolul contabilităţii în sistemul informaţional.


2. Dezvoltarea contabilităţii şi a funcţiei acesteia
3. Mijloacele întreprinderii şi clasificarea acestora.
4. Esenţa bilanţului contabil şi importanţa acestuia.
5. Structura bilanţului contabil.
6. Caracteristica posturilor de bilanţ.
7. Tipurile de modificări în bilanţ sub influenţa operaţiunilor economice.
8. Funcţiile bilanţului contabil
9. Noţiuni de conturi contabile, funcţiile şi structura acestora.
10. Clasificarea conturilor contabile.
11. Conturi de activ şi de pasiv.
12. Dubla înregistrare şi însemnătatea acesteia.
13. Înregistrări contabile şi tipurile acestora.
14. Conturi sintetice şi analitice, interdependenţa acestora.
15. Balanţe de verificare şi însemnătatea de control al acestora.
16. Interdependenţa conturilor contabile cu bilanţul contabil.
17. Planul de conturi contabile.
18. Esenţa, însemnătatea şi tipurile inventarierii.
19. Modul de efectuare a inventarierii.
20. Determinarea rezultatelor inventarierii şi contabilitatea acestora.
21. Reglementarea contabilităţii financiare.
22. Convenţiile şi principiile contabilităţii financiare.
23. Politica de contabilitate SNC 1.
24. Componenţa, clasificarea şi caracteristica activelor nemateriale.
25. Constatarea şi evaluarea activelor nemateriale.
26. Contabilitatea intrării activelor nemateriale.
27. Amortizarea activelor nemateriale.
28. Contabilitatea ieşirii activelor nemateriale
29. Componenţa, caracteristica şi clasificarea activelor materiale pe termen lung.
30. Constatarea şi evaluarea activelor materiale pe termen lung.
31. Evidenţa activelor materiale în curs de execuţie.
32. Evidenţa terenurilor.
33. Evidenţa mijloacelor fixe (intrarea, uzura, ieşirea).
34. Componenţa, caracteristica şi clasificarea stocurilor de mărfuri şi materiale.
35. Contabilitatea intrărilor şi ieşirilor de materiale.
36. Evidenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a uzurii acestora.
37. Evidenţa producţiei în curs de execuţie.
38. Evidenţa produselor şi mărfurilor.
39. Componenţa, caracteristica şi clasificarea creanţelor.
40. Evidenţa creanţelor comerciale.
41. Evidenţa creanţelor privind decontările cu bugetul.
42. Evidenţa creanţelor personalului.
43. Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti.
44. Evidenţa mijloacelor băneşti în casierie.
45. Evidenţa mijloacelor băneşti în conturile curente în valută naţională şi valută străină.
46. Structura capitalului propriu şi contabilitatea acestuia.
47. Componenţa, clasificarea şi caracteristica datoriilor.
48. Evidenţa datoriilor financiare.
49. Evidenţa datoriilor comerciale.
50. Evidenţa datoriilor calculate.
51. Componenţa, caracteristica şi clasificarea cheltuielilor.
52. Evidenţa cheltuielilor activităţii operaţionale şi neoperaţionale.
53. Evidenţa cheltuielilor privind impozitul pe venit.
54. Componenţa, caracteristica şi clasificarea veniturilor.
55. Evidenţa veniturilor activităţii operaţionale şi neoperaţionale.
56. Noţiunea şi conţinutul consumurilor. Componenţa consumurilor incluse în costul de
producţie. Clasificarea consumurilor.
57. Contabilitatea consumurilor producţiei de bază. Contabilitatea consumurilor directe de
materiale şi modul de includere a lor în costul de producţie.
58. Contabilitatea consumurilor directe privind retribuirea muncii şi modul de includere a
lor în costul de producţie
59. Contabilitatea consumurilor activităţii auxiliare.
60. Componenţa, caracteristica şi clasificarea rapoartelor financiare.
61. Analiza consumurilor şi cheltuielilor.
62. Analiza rezultatului financiar şi rentabilităţii.
63. Analiza situaţiei financiare.
64. Organizarea controlului de stat.
65. Definirea, esenţa şi conţinutul auditului.
66. Etica profesională a auditorului şi Codul privind conduita profesională a contabililor şi
auditorilor.
67. Planificarea auditului.
68. Evaluarea riscului şi controlul intern.
69. Dovezile de audit.
70. Perfectarea rezultatelor auditului.

Bibliografie:

1. Acte legislative şi normative

1. Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007. Monitorul oficial al Republicii Moldova


nr.90-93 din 29.06 2007.
2. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24 aprilie 1997 // Monitoare Oficiale al
Republicii Moldova nr.62 din 18 septembrie 1997, nr.127-129 din 12 octombrie 2000,
republicat nr.46 din 25 martie 2005;
3. Legea privind activitatea de audit nr.61 din 16 martie 2007 // Monitorul oficial al
Republicii Moldova nr.117-126 din 10 august 2007;
4. Standardele Naţionale de Contabilitate // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.88-
91 din 30.12.1997, nr.35-38 din 15.04.1999.
5. Standardele Naţionale de Audit, aprobate prin Ordinele Ministerului Finanţelor RM nr.62
din 12 iunie 2000, nr.62 din 08 iulie 2002, nr.16 din 12 februarie 2007, nr.118 din 17
noiembrie 2000, nr.127 din 25 decembrie 2000 // Monitoare Oficiale al Republicii
Moldova nr.91 din 29 iulie 2000, nr.103 din 18 iulie 2002, nr.29 din 02 martie 2007,
nr.157 din 21 decembrie 2000, nr.163 din 29 decembrie 2000;
6. Regulamente privind Practica de Audit, aprobate prin Odinele Ministerului Finanţelor
RM nr.66 din 06 noiembrie 2003, nr.44 din 15 iulie 2004, nr.39 din 14 aprilie 2005, nr.87
din 17 octombrie 2005, nr.71 din 06 octombrie 2006, nr.51 din 05 august 2003, nr.68 din
08 iulie 2002, nr.58 din 23 iunie 2005, nr.30 din 02 martie 2006, nr.90 din 29 decembrie
2004, nr.60 din 05 iunie 2007, nr.51 din 22 iunie 2006 // Monitoare Oficiale al Republicii
Moldova nr.239 din 05 decembrie 2003, nr.119 din 23 iulie 2004, nr.62 din 02 aprilie
2005, nr.151 din 11 noiembrie 2005, nr.162 din 13 octombrie 2006, nr.173 din 12 august
2003, nr.103 din18 iulie 2002, nr.92 din 08 iulie 2005, nr.47 din 24 martie 2006, nr.242
din 31 decembrie 2004, nr.82-85 din 15 iunie 2007, nr.98 din 30 iunie 2006;
7. Codul privind conduita profesională a contabililor şi auditorilor din RM, aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanţelor RM nr.29 din 01 martie 2001 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.29 din 15 martie 2001;

II. Manuale şi monografii

1. Contabilitatea financiară// Colectiv de autori: Coordonator – A.Nederiţa. Ed.A II-a,


revăzută şi completată, Chişinău, ACAP, 2003.
2. N. Ţiriulnicova, V. Paladi, L. Gavriliuc. Analiza rapoartelor financiare, manual. ASEM,
2004.
3. V. Bălănuţă. Diagnosticul şi estimarea profitului întreprinderii, Contabilitate şi Audit,
N5, 2002.
4. Г. Савицкая. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Минск, ООО
„Новое знание”, 2002.
5. Основы аудит: Вопросы и ответы. – Москва.: ИД Юриспруденция, 2005.
6. Audit financiar / P. Bodarev - Chişinău, 2003.
Subiectele pentru examenul de specialitate
la următoarele programe de masterat:

• Cibernetică Economică - masterat de profesionalizare;


• Tehnologii Informaţionale în Economie - masterat de profesionalizare.

1. Problema de optimizare a funcţiei neliniare obiectiv fără restricţii (constrîngeri);


2. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange de soluţionare a problemei de optimizare cu
restricţii egalităţi;
3. Programarea neliniară cu restricţii neliniare. Teorema Khun-Tucker;
4. Mulţimi convexe. Funcţii convexe şi concave, proprietăţile lor;
5. Problema de optimizare convexă, condiţiile Khun-Tucker;
6. Metode numerice de soluţionare a problemei de optimizare monodimensionale fără
restricţii: metoda dihotomiei; metoda secţionării de aur; metoda coardelor şi tangentelor;
7. Metodele gradientului în programarea matematică: căutarea extremului funcţiei obiectiv
în absenţa unor restricţii impuse;
8. Metodele gradientului de căutare a extremului funcţiei obiectiv cu restricţii liniare
impuse:algoritmul Franck şi Wolfe;
9. Algoritmul Zontendijk de soluţionare numerică a problemei de optimizare cu funcţie
obiectiv neliniară şi restricţii liniare;
10. Algoritmul Zontendijk de soluţionare numerică a problemei de optimzare cu funcţie
obiectiv neliniară şi restricţii neliniare;
11. Programarea dinamică; Principiul de optimizare al lui Bellman; Ecuaţia recurentă a lui
Bellman;
12. Probleme de otimizare dinamică de distribuire a investiţiilor întreprinderilor;
13. Conceptul de sistem cibernetic-caracterizare generală; Proprietăţile şi legităţilor generale
ale sistemelor cibernetice;
14. Sisteme cibernetice dinamice liniare. Rezolvarea modelului diferenţial matriceal al
sistemului dinamic liniar; matrice de transfer a stării.
15. Modele liniare pentru sistem cibernetic staţionar; Soluţionarea lor;
16. Teorema Kayley-Hamilton; aplicaţia ei în scopul calculării matricelor ex P(At) şi At;
cazul rădăcinilor caracteristice (proprii) simple; multiple;
17. Analiza modelului de tip păiangen;
18. Calculul variaţional; condiţia necesară a lui Euler; ecuaţia diferenţială a lui Euler
19. Clasificarea problemelor de C.O.
20. Provblema duală în P.L. Teoremele de bază ale dualităţii şi consecinţele acestora.
21. Analiza senzitivă a modelelor liniare. Problemele de bază.
22. Aplicaţiile P.T. la rezolvarea unor probleme economice. Amlasarea producerii ţinînd cont
de cheltuieli de transport şi cheltuielile de producere.
23. Noţiuni generale din teoria grafurilor (rută, lanţ, ciclu).
24. Matricea de incidenţă a grafului. Matricea de a adiacenţă. Matricea drumurilor (rutelor).
Schema de construire a acestei matrice şi proprietăţile ei.
25. Determinarea drumurilor gamiltoniene într-un graf fără cicluri (Teorema Chen).
26. Arborele de acoperire minimă (arborele economic). Algoritmul de construire a acestui
arbore.
27. Modele-reţea; elementele de bază; modul de construire a unei reţele.
28. Parametrii de timp a evenimentelor grafului-reţea şi calcularea lor.
29. Parametrii de timp a lucrărilor grafului-reţea.
30. Optimizarea grafului-reţea dupa criteriul „timp-cheltuieli”.
31. Programarea parametrică.
32. Programarea în numere întregi.
33. Programare liniar-fracţionară.
34. Entităţile limbajului Prolog. Fapte. Reguli. Întrebări asupra bazei de fapte.
35. backtrackingului. Predicatul Fail ,Cut ,Not.
36. Reprezentarea listelor în Prolog. Procesarea listelor (daţi 2 exempe de procesare ).
37. Controlul BD interne. Predicate specifice pentru metodele de acces la date.
38. Fişiere. Tipuri de operaţii asupra fişierelor.
39. Definiţi noţiunile SGBD şi BD. Funcţiile unui SGBD.
40. Modelul relaţional de date.
41. Normalizarea BD (FN1, FN2,FN3).
42. Crearea tabelelor şi manipularea datelor.

BIBLIOGRAFIE
1. Concepţia informatizării Republicii Moldova. Anexa 1 la Hotărîrea Guvernului RM din 5
iulie 1993, nr.415.
2. Hotărîrea Guvernului RM „Cu privire la Proiectul director al informatizării societăţii în
RM şi a mecanismului realizării lui” Monitorul oficial al Republicii Mopldova, 1995,
24 martie.
3. Prelucrarea datelor. Reprezentarea datelor. Termenologie. STAS 8590-5-80. Bucureşti,
Institutul Român de Standartizare , 1980.
4. Costaş I.Carcea L. Tehnologia prelucrării automatizate a informaticii economice. Sarcini şi
indicaşii metodice pentru executarea lucrărilor de laborator. Chişinău, Ed. ASEM,
1997.
5.Indicaţii metodologice privind realizarea sistemelor informatice şi a produselor program.
Bucureşti, ICI, 1982.
6. Macovei E., Zaharie O. Proiectarea sistemelor informatice.-Bucureşti, ASEB,1989.
7.Marin F. Tehnologia client-server şi arhitectura sistemelor informaţionale. Tribuna
economică, 1998, nr.4.
8.Post G.V., Anderson D.L. Management Information Systems: Solving Business Problems
with Information Technology. –New Jersey, Pretince Hall, 1997.
9. Star R.F. Principles of Information Systems. Miami: Florida State University, 1996.
10. Дипломное и курсовое проектирование по машинной обработке информации.
Учебное пособие под ред. А.В. Абаниной- Москва. Финансы и статистика, 1985.