Sunteți pe pagina 1din 7

Elemente Sume

"_~~~~ 4~ pl~~~~_~~~!:~_:f\1~~~9~~_4~ __ ~~~~gi~_1 __ ~~gQQ J~~_'_~~~A~_p!~~~~_p~~~ p~g~~ll: ~_~~_ - 1.000 lei

~ _~ij!9~~~_4~.1!~~P9~ ~_qQ~ggQ}~~_

.Aplicasia 12. Bob este proprietarul unei fabrici de prelucrare si comercializare a lemnului de rasinoase si foioase. Determinati valoarea capitalului social, avand in vedere elementele de mai jos si ecuatia echilibrului contabil (A vere = Capital).

Elemente

Sume

brevete 1.000 lei
gatere 19.000 lei
lemn de rasinoase 75.000 lei
sume de incasat de la clienti 10.000 lei
datorie catre fumizorul de telefonie 3.000 lei
central a termica 15.000 lei
lemn de foioase 25.000 lei
auto special a de transport Jernn si cherestea 70.000 lei
telefoane 5.000 lei
imprumut contractat de la banca 220.000 lei
combustibili 1.000 lei
terenuri 160.000 lei
datorie de platit catre Electrica 5.000 lei
datorii de platit de catre Bob prietenului sau Rob
care l-a imprumutat cu bani pentru a-si cumpara casa 105.000 lei capital social

111 lei

.Aplicatia 13. Pe baza urmatoarelor informatii prezentate de catre societatea Sera, verificati ecuatia echilibrului contabil:

Elemente

Sume

_~~p~~ll:I_~9c;i~1 50Q~QQqJ~L

bulbi 9.000 lei

_~UJ'?~~~_4~.~!:~~P9_~ 2QQ_~_QQ9}_~i _

_ ~~~!~~.ll:~~'?J~ 5Q_~Q9QJ~i_

ingrasaminte 20.000 lei

----------._- ---------------------------------------------

terenuri 80.000 lei

datorii fata de salariati 150.000 lei

--------------------------------,----------- --,-------------

_~~~~.P~~~J!9~ I_~:~Q·QQ9j~C

_~~~~_p~~~~_~~~~4':l~ . __ 199~ QQQ}~i_

sume de incasat de la c1ienti 20.000 lei

...........................•............. ~ .

ghiy~~~ 1.000 lei

_~~~~~~_~!?~lll:j_~ ~~gQOJ~~_

central a termica 10.000 lei

datorii fata de banca ! 200.000 lei

-instaiatiideirigat : i60:o6o"fei-

-instaiatirde-inc~izit '-130:660 -lee

-datorii'fai~de fabrica de ingra~aminte I 300.000 lei

~ •........•..•••••••••••••••••••• ~ ••••••.••• 2 .••.... _ •••••••••••• _ ••••••..•..............•••••••••••• ~ •••••••••... ~ •.............................•.................................. _.,._ _

_ ~':l2~~ll:~!~ p~~~~~1!'?p_i!_p!~~~~!~ . 6.000 lei

datorii fata de fumizorul de gaz metan! 17.000 lei

_ _ 2 ,.. _,_ "' _

11

Elemente

Sume

9.000 lei

brevete

20.000 lei

cheltuie1i de dezvoltare

50.000 lei

cladiri

rezerve

150.000 lei

datorii fata de stat

100.000 lei

Aplicapa 14. Ludnd ca exemplu 0 fabricd, schitati cdteva elemente specifice de avere si de capital. Nu uitati sa respectati ecuatia echilibrului contabil!

Contabilitatea reprezinta un sistem de principii ~i cunostinte care explica si clasifica tranzactiile si evenimentele care marcheaza viata diverselor entitati in scopul furnizarii de informatii necesare luarii deciziilor. (Calin 0., Ristea M., Bazele contabilitdtii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003).

Contabilitatea este arta inregistrarii, clasificarii si rezumarii, intr-o mamera semnificativa ~i in exprimare baneasca, a tranzactiilor (operatiunilor) si evenimentelor (faptelor) care au caracter financiar, precwn ~i interpretarea rezultatelor acestei actiuni. (Needles B.E., Andersson H.Jr., Cadwell J.C., Principiile de bazd ale contabiliuitii, Editia a V -a, Editura ARC, Chisinau, 2000).

Aplicapa 15. Specificati cine are obligatia sa organizeze si sa fina contabilitatea proprie.

Aplicapa 16. Specificati cdteva tipuri de societdti comerciale.

.Aplicatia 17. Identificati caracteristicile fiecdrui tip de societate comerciald:

- toti asociatii au raspundere nelimitata si solidara;
1. - partile sociale nu sunt titluri de valoare negociabile.
- asociatii raspund In limita capitalului subscris;
- plafonul minim pentru capitalul subscris este de 200 lei;
2. - numarul asociatilor nu po ate fi mai mare de 50;
- partile sociale nu pot fi mai mici de 10 lei;
- partile sociale nu sunt titluri de valoare negociabile.
- asociatii sunt de doua tipuri:
• comanditatii (raspund soli dar si nelimitat) au dreptul
de a administra in mod direct societatea;
• comanditarii (raspund numai In limita aportului adus
3. la societate) nu au dreptul de a administra societatea.
- capitalul social este divizat in paqi sociale;
- partile sociale nu pot fi cedate de comanditari lara
acordul unanim al acestora;
- plafonul minim pentru capitalul subscris este de 200 lei. 12

societate cu
A. raspunderc Iimitata
(SRL);
B. societate in
comandita simpla;
C. societate in nume
colectiv (SNC); Aplica/ia 1. La data de 01.03.N, societates Softbest, care are ca obiect de

activitate fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice, detine 0 cladire in valoare de 900.000 lei, calculatoare in valoare de LOO.OOO lei si disponibilitati in contul curent de la banca 50.000 lei. Aceasta are un capital subscris de 800.000 lei ;;i datorii de 250.000 lei. La data de 23.03.N, societatea

achizitioneaza carcase necesare pentru fabricarea calculatoarelor, costul de achizitie al acestora fiind de 15.000 lei. Plata furnizorului va fi efectuata peste doua luni.

a) Stabilifi ecuatia echilibrului contabil la inceputu! ~i la sfdrsitul lunii martie anul N

b) Precizati Cum ar fi ariitat ecuatia echilibrului contabil dacii materiile prime achizitionate ar fi fost achitate in luna martie.

.Aplicatia 2. 0 fabrics de produse de panificatie dispune de urmatoarele elemente:Elemente

Sume

terermri 200.000 lei
imprumuturi bancare pe termen lung 30.000 lei
capital social 300.000 lei
secpi de EfOducti e 300.000 lei
rezerve legale 5.000 lei
alte rezerve 15.000 lei
fiiina 10.000 lei
lm12rumuturi din emisiune de obliga~uni 100.000 lei malaxoare

15000 lei

avans plarit catre Romcereal 5.000 lei
paine 25.000 lei
aetiuni detinute pe termen lung 1a s.c. Covrigul S.A. 12.000 lei
datorii catre furnizori 100.000 lei
ere ante 5.000 lei
credite bancare pe term en scurt 12.000 lei
rezultatu1 exercitiului 60.000 lei
rezultat reportat 25.000 lei
datorii catre salariati 45.000 lei
cuptoare 120.000 lei a) Verificati ecuatia echilibrului contabil (Active = Capitaluri proprii + Datorii).

b) Determinati valoarea activelor pe termen lung (active imobilizate) si a celor pe termen scurt (active circulante, curente).

c) Determinati pozitiafinanciarii a societatti.

d) Stabiliti valoarea datoriilor pe termen lung (pldtibile intr-a perioadd mai mare de un an) ~i a datoriilor pe termen scurt (pldtibile intr-o perioadd mai mica de un an).

18

Aplicapa 3. ocietatea Bital prezinta urmatoarele informatii:

Elemente

Sume

Cladiri

100.000 lei

_ _HH~H~H_HH"'_'-'-

40.000 lei

___ HHH __

Licente achizitionate

--_ _., _ .. _._ _ .. , _ _-----

Miirfuri

~~~P~.~!?:~~_~.~ .P~9.~~~li~ +

Materiale consumabile 1

Disponibilla ~anca _

Obiecte de inventar 30.000 lei

---------.

_~1?~!~j~._____ !.9.:QQQ_I_~~ _

_ !J!~!~j~ _=__-__:__-- _; __ ._~Q..:QQQ.J..~i _

_ 1.:>.E9..~~~_.!!?:f9.~~!!~~_.------+----~.? .. ~QOO lei

Produse finite . ""' 15.000 lei

--_-._._--------

. 40.000 lei

25.000 lei

------------

250.000 lei

...... _ ................•....•... " ...... _ ........ -

20·.QOO lei

45,000 lei

Mobilier birou

--------_. __ . ....:..__------

Terenuri

Clienti -

............ "'--_._._-------------

}~:1ij_19~~~_~~_~~sport Piese de schimb

I 145.000 lei

-.--,--------

15.000 lei

80.000 lei

-------,- ...........•.... _._._ _ .. _ _

3.000 lei

---,-----------

--- ---------_._--_-

a) Determinati valoarea active lor pe termen lung (active imobilizate) si a celor pe termen scurt (active circulante, curente).

b) Stiind cd nivelul capitaluri/or proprii este de 650_000 lei, determinati mdrimea datoriilor pe care societatea Bital le are fa/a de funizorii sdi.

Aplicapa 4. Dispuneti de urmatorul inventar de detaliu al fabricii de automobile l SuperMobile S.A.:

'_?

Elemente Valoare Oct) Clasificare
Tabla 1.700
Salarii datorate angajatilor 30.400
Echipamente de asamblat piese pentru motoare 64.000
Obligatii fata de actionari privind
capitalul de rambursat 30.000
Masini in curs de asamblare 900
tel inoxidabil 2.000
Dividende de plata catre actionari 42.650
Sume de incasat de la clienti (ere ante) 15.000
Actiuni cumparate de la Bursa in vederea
revanzarii 7.000
Numerar in casierie 22.000
I icco.le de fabricatie achizitionate 1.550
Clldiri - hale de productie 85.500
(_ 'ontributii de pUitit catre bugetul statului 50.000
Caroserii masini 5.000 ~
Cutii 10.000 \
Xerox (fotocopiator) si fax 76.300
Credite bancare pe termen lung 180.000 19

Elemente

Valoare Oei)

Clasificare

Instalatii tehnice de sudat piese 30.000
Masini fabricate model Small LCX 4.500
Calculatoare 70.000
Capital social 452.100
Datorii catre fumizori 60.000
Adeziv pentru piese de plastic 1.700
Masini de transportat subansamblele in hala 86.000
Rechizite 2.500
Masini fabricate model LCX 2.500
Impozite ~i taxe datorate bugetului de stat 40.000
Halate de protectie pentru muncitori 6.000
Masini fabricate model BEM 1.700
Dobanzi de platit catre banes 15.000
Masini cumparate destinate revanzarii 19.000
Echipamente de asamblat ~jese exterioare 99.000
Masini fabricate model JKE 5.300
Masini de transEortat marfl)Lile 180:000
Im,ElumUruri din emisiune de obligapuni 25.000
Echipamente de asamblat roti 10.000
Numerar in devize 22.000
Profit net al exercitiului incheiat 4.000
Mobilier 52.000
Disponibil in contul curent de la banca 28.000
Terenuri 18.000 a) Clasificati elementele in active, datorii si capitaluri proprii si verificati egalitatea echilibrului contabil.

b) Determinati valoarea activelor pe term en lung (active imobilizate) si a celor pe termen scurt (active circulante, curente).

c) Determinati mdrimea datoriilor care trebuie pldtite intr-o perioadd mai mare de un an si a celor care trebuie pldtite intr-o perioadd mai mica de un an.

d) Determinati valoarea imobilizdrilor necorporale, a imobilizdrilor corporale, a produselor finite si a mdrfurilor.

20

Elemente

Sume

furnizori

30.000 lei

datorii catre salariati

40.000 lei

conturi curente la banci

70.000 lei

chirii inc as ate in avans

43.000 lei

cheltuiala cu impozitui pe profit

8.000 lei

Se cere:

a) intocmiti Bilantul contabil (forma cont ~i cea listd);

b) intocmiti Contul de profit si pierdere.

In bilantul contabil, activele imobilizate sunt prezentate la valoarea neti contabili.

Bilant

,

Cost de achizitie sau de productie

Valoare neta contabila

Amortizare I depreciere cumulatii

contabil

Aplicatia 6. 0 societate producatoare de hartie de scris, felicitiiri si hartie pentru tiparit dispune de urmatoarele informatii referitoare la pozitia sa financiara la

31 decembrie N:

Elemenre

Sume

elienti

,

24.000 lei

furnizori

12.000 lei

avansuri acordate furnizorilor entru achizitia de stocuri

A. ,

3.000 lei

cladiri

250.000 lei

amortizarea cladirilor

50.000 lei

16.000 lei

dobanzi de platit ce se refera la creditele bancare e tennen scurt

200 lei

50.000 lei

furnizori de imobilizari

28.000 lei

utila'eyentru prelucrarea lemnului amortizarea utilai elor

170.000 lei 35.000 lei

felicitari in stoc

20.000 lei

hal ate

5.000 lei

12.000 lei

4.000 lei

500.000 lei

capital social

_£redite bancare pe tennen scurt

lm rumuturi din emisitmea de obligatiuni

15.000 lei 30.000 lei

avansuri acordate fumizorilor de servicii

3.000 lei

30

Elemente

Slime .SOO lei .200 lei 450 lei .ooo lei 7XO lei 2.000 le .000 lei .000 lei

avansuri primite de la clienti )
provizioane 2entru garanlii I
chirii incasate in avans
imprumuturi acordate societstii TiQ_ografia S.A. n
actiuni Admera SA achizttionate in vederea vanzarii peste trei luni
credite bancare pe tennen lung l
hartie de seris aflata in stoe I~
disponibil in eontul de la banes 22
eulori 3
dividende de plata. catre actionari 5
solutii pentrn prelucrarea lemnului I<
eheltuieli eu infiintarea societatii ')
cladiri aflate in constructie si netenninate 15(
profit (:
dobanzi de platit pentru ereditele baneare pe tennen lung 8
terenuri -

.000 lei

-

.600 lei

).000 lei _.000 lei ).000 lei ).~()O lei .DO lei Xlci

Ajutati contabilul societdtii sa intocmeascd Bilaruul contabil fa 31 deccmbrt« N si determinati valoarea terenurilor detinute de societate.

, ,

Aplicapa 7. 0 soeietate comerciala producatoare de covoare, carpete si mochete prcl.intw urmatoarele informatii la 31.12.N:

Elemente

Sume

terenuri

240.000 lei

capital social 611.900 lei
covoare 50.000 lei
mochete 20.000 lei
sume de incasat de la clienti 100.000 lei
sume de_platit fumizorilor 120.000 lei
carpete 5.000 lei
venituri din vanzarea covoarelor, carpetelor ~i mochetelor 600.000 lei
cladiri 420.000 lei
amortizarea cladirilor 45.000 lei
masini de tesut 250.000 lei
cheltuieli de intretinere a masinilor de tesut 10.000 lei
fibre 39.000 lei
ate 20.000 lei
coloranti 5.000 lei
rezerve 40.000 lei
prime de capital 2.000 lei
sume de platit salariatilor 45.000 lei
bilete la ordin 20.000 lei
sume de incasat de la debitori diversi 25.000 lei
cambii 4.000 lei
mij1 oace de transport 300.000 lei
TV A de recuR_erat 12.000 lei 31