Sunteți pe pagina 1din 8

Stagiari sistem colectiv – 2010

In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si


examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil
autorizat, sunteti invitat in data de 21.06.2010 ora 9,00, la sediul CECCAR Filiala Timis, situat
in Timisoara, str. S. Barnutiu, nr. 67, et. 1, ap. 3, sa depuneti in scris si sa sustineti raspunsurile la
cele 40 exercitii propuse de lectorii - formatori de stagiu si redate mai jos. In aceeasi zi, de la ora
14,00 sunteti programat de a efectua cursurile de pregatire deontologica, comportament
profesional si doctrina profesionala.
Va facem cunoscut ca pentru consultatii in rezolvarea exercitiilor primite s-a fixat data de
07.06.2010 ora 9,00, la sediul CECCAR Filiala Timis, situat in Timisoara, str. S. Barnutiu, nr.
67, et. 1, ap. 3. In aceeasi zi, de la ora 14,00 sunteti programat de a efectua cursurile de pregatire
tehnica.
Va reamintim ca pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea pregatirii in sistem
colectiv se percepe un tarif anual de 150 euro. Plata se face in lei la cursul de schimb leu/euro
comunicat de BNR, din ziua platii. Pentru anul acesta termenul de plata este 30.04.2010.

Exercitii propuse pentru anul II sem. I


Grupa 1 (total 40 exercitii) – 18 stagiari EC

1 ACU VIOLETA-CRISTINA
2 ADOCH JOZSEF
3 ALBU DENISA-CRISTINA
4 ANDRASIU VIORICA
5 ARDELEAN SORINA-RAMONA
6 ASOLTANEI LOREDANA-PETRONELA
7 BERARI MIHAELA
8 BOBAR ANDREI
9 BOLOGA PROFIRA
10 BORCHESCU SIMONA-CARINA
11 BREZOI MIHAELA
12 BUBLEA MARIA-NICOLETA
13 BUGARSCHI VIOLETA
14 BURA DORINA-IRINA
15 CHECICHES DAIRA-IOANA
16 CIRSTULESCU CRISTINA-AURELIA
17 CODREAN ELEONORA
18 COSTACHE-ROSIORU DIANA

I. Elaborarea situatiilor financiare (15 exercitii)

1
1. SC ALFA SA contracteazã la data de 1 ianuarie N un împrumut din emisiunea de obligaţiuni
în urmãtoarele condiţii: numãr de obligaţiuni emise 6.000, valoarea nominalã a unei obligaţiuni 1
leu, preţ de emisiune 0,95 lei, preţ de rambursare 1,1 lei, durata împrumutului 20 ani, rata anualã
a dobânzii 10%. Împrumutul este rambursat în rate anuale constante plãtibile la sfârşitul anului.
Dobânda se achitã odatã cu rata anualã. Ce înregistrãri se efectueazã conform OMFP nr. 1.752/
2005 în anul N pentru acest împrumut obligatar?

2. O societate comercialã deţine o instalaţie achiziţionatã pe data de


30.12.N la valoarea de 5.000 lei, amortizatã liniar în 5 ani. La sfârşitul anului N+3 se decide
reevaluarea sa, valoarea justã stabilitã fiind de 2.500 lei. Rezerva din reevaluare este realizatã pe
mãsura amortizãriiinstalaţiei.
În condiţiile aplicãrii IAS 16 „Imobilizãri corporale”, ce înregistrãri se efectueazã în N+3 şi
N+4?

3. Efectuaţi înregistrãrile contabile conform OMFP nr. 1.752/2005 modificat


prin OMEF nr. 2.374/2007 pentru urmãtoarele tranzacţii/evenimente:
a) se închiriazã o clãdire cu o valoare contabilã de 60.000 u.m. pe o duratã de 2 ani;
b) se primeşte factura pentru chiria lunarã de 800 u.m. + TVA 19%;
c) se plãteşte factura;
d) chiriaşul executã lucrãri de modernizare, efectuând urmãtoarele cheltuieli:
– consum de materiale în sumã de 2.000 u.m.;
– cheltuieli cu energia în sumã de 1.000 u.m. + TVA 19%;
e) la sfârşitul contractului de închiriere clãdirea este predatã proprietarului împreunã cu investiţia
realizatã de chiriaş.

4. Efectuaţi înregistrãrile contabile conform OMFP nr. 1.752/2005 pentru urmãtoarele


tranzacţii/evenimente:
a) lipsa unui echipament la inventar în valoare de 2.000 u.m. amortizat 20%;
b) imputarea acesteia unui salariat la preţul de 2.200 u.m., TVA 19%;
c) reţinerea din salariu a sumei;
d) donarea de cãtre un terţ a unui utilaj cu o valoare contabilã de 4.000 u.m., amortizat 80%;
e) se primeşte un împrumut nerambursabil pentru achiziţionarea unui echipament în sumã de
4.000 u.m.;
f) societatea încheie un contract cu o firmã de profil pentru executarea unor lucrãri de desecare a
unui teren. Lucrãrile de amenajare sunt facturate la 4.000 u.m., TVA 19%.

5. Efectuaţi înregistrãrile contabile conform OMFP nr. 1.752/2005 pentru urmãtoarele


tranzacţii/evenimente:
a) acordarea unui avans unui antreprenor pentru realizarea unei construcţii în sumã de 8.000
u.m., TVA 19%;
b) lucrarea este realizatã de cãtre antreprenor în 2 ani. În primul an costul lucrãrilor facturate este
de 5.000 u.m., TVA 19%. Costul total al construcţiei este de 17.000 u.m.;
c) plata datoriei cãtre antreprenor dupã reţinerea avansului acordat.

6. Situaţia stocurilor unei societãţi comerciale se prezintã astfel: la sfârşitul anului N valorile
contabile ale stocurilor sunt: 301 – 1.900 lei, 391 – 700 lei, 345 – 4.000 lei. La sfârşitul anului

2
N+1 valorile contabile sunt: materii prime – 2.000 lei şi produse finite – 4.500 lei, iar valorile
realizabile nete sunt: pentru materii prime – 2.000 lei şi pentru produse finite – 4.000 lei. Care
sunt înregistrãrile la sfârşitul anului N+1?

7. Efectuaţi înregistrãrile contabile conform OMFP nr. 1.752/2005 pentru urmãtoarele


tranzacţii/evenimente:
a) sunt donate produse finite la cost standard de 9.000 u.m., cost efectiv 10.000 u.m.;
b) sunt folosite pentru acţiuni de protocol produse finite în sumã de 900 u.m.;
c) sunt constatate la inventariere plusuri de semifabricate în valoare de 600 u.m.;
d) sunt distruse în urma unui incendiu produse reziduale de 400 u.m.

8. Efectuaţi înregistrãrile contabile conform OMFP nr. 1.752/2005 pentru urmãtoarele


tranzacţii/evenimente:
a) vânzarea de mãrfuri la preţul de 2.000 lei, TVA 19%, împreunã cu ambalaje de 200 lei care
circulã pe principiul restituirii. Costul de achiziţie al mãrfurilor vândute este de 1.600 lei;
b) societãţii vânzãtoare îi sunt restituite ambalaje de 100 lei. Restul ambalajelor sunt reţinute de
client, care plãteşte contravaloarea acestora. Se încaseazã creanţa clienţi.

9. Societatea X achiziţioneazã ambalaje astfel: 50 bucãţi x 100 lei/bucatã. Deoarece 20 bucãţi


sunt deteriorate, acestea sunt scoase din evidenţã. 10 bucãţi sunt vândute la preţul de vânzare de
120 lei/ bucatã, TVA 19%. Efectuaţi înregistrãrile contabile conform OMFP nr. 1.752/2005.

10. Efectuaţi înregistrãrile contabile conform OMFP nr. 1.752/2005 pentru urmãtoarele
tranzacţii:
a) se încaseazã un avans de 1.000 lei, TVA 19%, pentru livrarea unor semifabricate;
b) sunt livrate semifabricate pe bazã de facturã la preţul de vânzare de 5.000 lei, TVA 19%.
Costul semifabricatelor este de 3.000 lei;
c) se încaseazã creanţa clienţi, reţinându-se avansul;
d) este acordat un avans de 2.000 lei pentru achiziţia unui utilaj, TVA 19%;
e) se achiziţioneazã utilajul la costul de 3.000 lei, TVA 19%;
f) se plãteşte datoria cãtre furnizorul de imobilizãri, reţinându-se avansul.

11. O societate comercialã depune ca aport în naturã la capitalul social al unei alte entitãţi un
echipament cu valoarea contabilã de 5.000 u.m., amortizarea cumulatã 2.000 u.m. Valoarea de
aport a fost stabilitã la 3.500 u.m. Societatea este remuneratã cu interese de participare pentru
care încaseazã dividende în sumã de 400 u.m. Efectuaţi înregistrãrile contabile corespunzãtoare
conform OMFP nr. 1.752/2005.

12. Se dau urmãtoarele informaţii în conturi (solduri finale) la sfârşitul anului N: cheltuieli cu
materii prime 8.000 lei; cheltuieli cu salariile personalului 14.000 lei; cheltuieli de exploatare
privind ajustarea activelor circulante 2.000 lei; cheltuieli cu
despãgubiri, amenzi şi penalitãţi 3.600 lei; cheltuieli privind sconturile acordate 1.000 lei;
pierderi din creanţe şi debitori diverşi 16.000 lei; pierderi privind investiţiile financiare pe termen
scurt cedate 2.400 lei; venituri privind ajustarea activelor circulante 1.600 lei. Conform OMFP
nr. 1.752/2005 care este suma care se va înscrie la total cheltuieli de exploatare şi valoarea
ajustãrii activelor circulante?

3
13. Societatea Alfa efectueazã urmãtoarele operaţii în cursul exerciţiului N:
– societatea primeşte în concesiune un teren pe o perioadã de 20 de ani, preţul concesionãrii fiind
de 80.000 lei. Redevenţa anualã se achitã prin ordin de platã;
– societatea achiziţioneazã un brevet de invenţie la preţul de 60.000 lei + TVA, care se achitã cu
ordin de platã. Brevetul este protejat pe o perioadã de 5 ani;
– se achiziţioneazã un program informatic la preţul de 10.000 lei + TVA. Amortizarea
programului se realizeazã în 3 ani;
– se achiziţioneazã un utilaj la preţul de cumpãrare de 10.000 lei + TVA 19%. Cheltuielile de
transport facturate de un cãrãuş au fost de 2.000 lei + TVA 19%. Amortizarea utilajului se
efectueazã liniar în 10 ani;
– societatea hotãrãşte construirea în regie proprie a unei magazii.
În acest scop efectueazã urmãtoarele cheltuieli în exerciţiul N:
_ consum de materiale auxiliare 4.000 lei;
_ salarii 4.550 lei.
La sfârşitul exerciţiului clãdirea nu este finalizatã.
– societatea încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. La sfârşitul
anului constructorul factureazã lucrãrile de investiţii la valoarea de 6.000 lei + TVA 19%;
– se obţin din procesul de producţie semifabricate la costul de producţie efectiv de 800 lei.
Ulterior se elibereazã spre prelucrare în alte secţii semifabricate în valoare de 700 lei;
– se obţin din procesul de producţie produse finite la costul de 4.000 lei;
– se acordã salariaţilor produse finite ca platã în naturã în sumã de 50 lei;
– sunt transferate la magazinul propriu produse finite în valoare de 300 lei;
– la inventariere se constatã un minus de produse finite de 80 lei care se imputã gestionarului la
valoarea de 100 lei plus TVA. Suma se încaseazã ulterior în numerar.
Efectuaţi înregistrãrile contabile conform OMFP nr. 1.752/2005.

14. Pe data de 01.01.N o societate X a semnat un contract de vânzare urmat de preluarea în


leasing operaţional pentru o clãdire. Clãdirea avea o valoare contabilã de 12.000 u.m.
Amortizarea calculatã pânã în momentul vânzãrii a fost de 6.000 u.m. Preţul de vânzare este de
40.000 u.m. Chiria anualã plãtitã este de 8.000 u.m. Sã se contabilizeze operaţia de lease-back la
societatea X la data semnãrii contractului, în conformitate cu OMEF nr. 2.374/2007.

15. Contabilizaţi conform OMFP nr. 1.752/2005 şi OMEF nr. 2.374/2007 urmãtoarele operaţii:
a) achiziţionarea a 1.000 de acţiuni proprii la costul de 4 lei/acţiune. Valoarea nominalã este de 2
lei/acţiune;
b) vânzarea a 500 de acţiuni proprii la preţul de 5 lei pe acţiune;
c) anularea a 300 de acţiuni proprii;
d) vânzarea a 200 de acţiuni la preţul de 3 lei pe acţiune.

III. Expertize contabile (5 intrebari)


1. Explicaţi care sunt situaţiile de incompatibilitate în cazul expertizei contabile?
2. Ce conţine dosarul expertului contabil privind documentarea în expertiza contabilă?
4
3. Cum procedează expertul contabil verificator privind îndeplinirea atribuţiilor sale?
4. Care este modul de comunicare a concluziilor expertizelor contabile?
5. Cum se exercită profesia de expert contabil şi de contabil autorizat?

IX. Consultanta fiscala acordata contribuabililor (6 exercitii)


1. O organizaţie nonprofit realizează următoarele venituri:
- venituri din cotizaţiile membrilor 10.000 lei;
- venituri din donaţii 30.000 lei;
- venituri în urma realizării unui spectacol 20.000 lei;
- venituri din activităţi economice 150.000 lei.
Cheltuielile aferente obţinerii acestor venituri sunt: cheltuieli aferente veniturilor din activităţi
neeconomice 40.000 lei şi cheltuieli aferente activităţilor economice 60.000 lei. Cursul de
schimb este 1 euro = 4 lei. Să se determine impozitul pe profit.

2. În luna ianuarie 2005 o societate comercială a livrat un utilaj cu plata în rate în valoare de
150.000 lei, costul său fiind de 100.000 lei. S-a convenit ca plata să se facă prin rate lunare de
2.000 lei. Societatea comercială a optat pentru trecerea pe venituri, respectiv cheltuieli, din punct
de vedere fiscal, la scadenţa fiecărei rate. Care este influenţa acestui contract din punctul de
vedere al impozitului pe profit în anul 2009.

3. O persoană fizică obţine venituri din activităţi comerciale, venituri ce sunt impuse în sistem
real. În anul 200X obţine următoarele venituri:
- venituri din vânzări de mărfuri: 75.000 lei;
- venituri din dobânzi la contul curent la bancă: 200 lei.
Cheltuielile efectuate în anul 200X sunt:
- cheltuieli cu mărfurile vândute: 22.000 lei;
- cheltuieli cu serviciile prestate de terţi: 17.600 lei;
- cheltuieli cu protocol: 700 lei;
- amendă cu ocazia unui control efectuat de Garda Financiară 500 lei;
- cheltuieli cu penalităţi din contracte comerciale: 500 lei;
- cheltuieli cu impozitul pe venit sub formă de plăţi anticipate 1.300 lei.
Să se determine impozitul pe venit de plată sau de recuperat cu ocazia regulşarizării.

4. Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul
membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1. La sosirea bunurilor în statul membru 2,
B le refuză (înainte de recepţie). Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi
livrate lui C în statul membru 2. Analizaţi speţa din punctul de vedere al TVA stabilind tipul
operaţiunilor, locul lor, precum şi obligaţiile ce revin plătitorilor de TVA dacă se aplică măsuri
de simplificare.

5. Un agent economic importă o cantitate de 10 videorecordere. Acestea au un preţ extern unitar


de 50 euro, iar cheltuielile efectuate cu transportul pe parcursul extern sunt de 100 euro. Taxa
vamală aferentă acestui import este 10%, accizele sunt 20%. Cursul de schimb este 1 euro = 4
lei. Să se determine Accizele.

5
6. Să se determine impozitul pe clădire datorat de proprietarul ei, persoană fizică, dacă o vinde
pe data de 22 septembrie, cunoscând următoarele date: clădirea este situată în mediu urban,
suprafaţa totală desfăşurată este 105 mp, din care 30 mp sunt aferenţi unui garaj situat la subsol,
norma de impozitare unitară este 669 lei/mp, anul construirii clădirii este 1965.

XI. Tinerea contabilitatii unei entitati (5 exercitii)


1. Societatea BETA produce ciocolatã. Ea a cumpãrat materii prime în valoare de 6.000 lei.
Stocul iniţial de materii prime este de 1.000 lei, iar stocul final este de 2.000 lei. Salariile şi
amortizarea pentru producţie sunt de 16.000 lei, iar pentru distribuţie sunt de 5.000 lei; se mai
suportã cheltuieli directe de vânzare de 1.000 lei. Societatea a început perioada cu un sold iniţial
la producţie în curs de execuţie de 1.000 lei, iar la sfârşitul perioadei producţia în curs are
valoarea de 5.000 lei; totodatã, societatea are stoc iniţial la produse finite de 3.000 lei şi un stoc
final de 1.000 lei. Calculaţi costul de producţie şi costul complet.

2. Societatea DEVON produce automobile. În cursul lunii a cumpãrat 8.000 de baterii la costul
de 10 lei/baterie şi a scos din stoc 7.600 de baterii în cursul lunii. Dintre acestea, 100 au înlocuit
bateriile din maşinile utilizate de angajaţii firmei care se ocupã de vânzãri, iar restul au fost
montate în maşinile produse de firmã. Din producţia lunii, 90% a fost terminatã şi transferatã în
depozitul de produse finite şi doar 30% din stoc a fost vândut. Care este costul bateriilor care
apare: la materii prime, la producţia în curs, la producţia finitã, la costul bunurilor vândute, la
costul de distribuţie?

3. O societate a înregistrat urmãtoarele costuri: materii prime 8.000 lei, salarii pentru muncitori
4.000 lei, salarii pentru personalul de distribuţie 2.000 lei, publicitate 1.000 lei, amortizarea
maşinilor productive 8.000 lei (subactivitate 10%), chirie 4.000 lei, din care pentru producţie
60%. Calculaţi costurile de producţie.

4. O societate a înregistrat urmãtoarele costuri: materii prime 10.000 lei, salarii manoperã directã
14.000 lei, salarii pentru personalul de distribuţie 12.000 lei, amortizarea vehiculelor de
distribuţie ale societãţii 15.000 lei, amortizarea maşinilor
productive 18.000 lei, amortizarea vehiculelor managerilor 10.000 lei, chirie 4.000 lei (din care
pentru producţie 60%), grad de utilizare a capacitãţii de producţie 85%.
Determinaţi suma cheltuielilor care vor afecta contul de rezultate al societãţii.

5. Se produc douã produse, A şi B; cheltuieli indirecte 5.000 lei, din care fixe 1.000 lei, grad de
subactivitate 20%, costuri directe 2.000 lei pentru A şi 8.000 lei pentru B. Folosind costurile
directe ca bazã de repartizare, calculaţi costul de producţie pentru A şi B.

XII. Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati (9 exercitii)


1. Societatea JOC SA produce mingi de baschet. Cheltuielile indirecte ale anului N sunt
urmãtoarele (pe centre de analizã):

Cheltuieli/centre Aprovizionare Productia Distributie Total

6
Servicii externe 2000 20000 5000 37000
Personal 15000 175000 50000 240000
Amortizari 10000 120000 25000 155000

Achiziţiile de materie primã în cursul perioadei s-au ridicat la 200.000 lei. Societatea dispunea la
începutul perioadei de materii prime în valoare de 13.000 lei, iar la sfârşitul perioadei mai deţine
materii prime în sumã de 10.000 lei. Cifra de afaceri a societãţii
este de 850.000 lei; s-au produs şi s-au vândut 50.000 de mingi. Nu existã stoc iniţial şi final nici
de producţie în curs de execuţie, nici de produse finite.
1. Calculaţi costul de producţie global şi unitar.
2. Calculaţi costul complet global şi unitar.
3. Calculaţi rezultatul global şi unitar.

2. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile


de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimeazã o duratã de amortizare de 5 ani, o
valoare rezidualã de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 existã indicia cã
activul este depreciat şi se efectueazã testul de depreciere. Se estimeazã o valoare justã de 76.000
u.m., costurile estimate de vânzare sunt de 2.000 u.m., iar valoarea de utilitate estimatã este de
73.000 u.m.
Efectuaţi testul de depreciere conform IAS 36 „Deprecierea activelor”.

3. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile


de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimeazã o duratã de amortizare de 5 ani, o
valoare rezidualã de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 se reevalueazã
activul la valoarea justã de 110.000 u.m. Sã se contabilizeze reevaluarea prin procedeul
reevaluãrii valorii nete şi sã se calculeze amortizarea pentru exerciţiul N+2, conform IAS 16
„Imobilizãri corporale”.

4. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000; costurile de


punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimeazã o duratã de amortizare de 5 ani, o valoare
rezidualã de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 se reevalueazã activul la
valoarea justã de 72.000 u.m. Comentaţi efectele reevaluãrii conform IAS 16 „Imobilizãri
corporale”.

5. O societate achiziţioneazã la 01.01.N un utilaj la un cost de achiziţie de 16.000 u.m. pentru


care se estimeazã o duratã de utilizare de 5 ani, o valoare rezidualã de 1.000 u.m. şi un mod de
amortizare linear. În exerciţiul N+1 se estimeazã o duratã de utilizare mai mare cu un an şi o
valoare rezidualã de 500 u.m. La începutul exerciţiului
N+2 se efectueazã modernizãri în sumã de 2.000 u.m. care conduc la reducerea consumului de
energie cu 10%. Calculaţi amortizarea pentru durata de viaţã a activului conform IAS 16
„Imobilizãri corporale”.

6. O societate achiziţioneazã la 01.01.N un utilaj la un cost de achiziţie de 16.000 u.m. pentru


care se estimeazã o duratã de utilizare de 5 ani, o valoare rezidualã de 1.000 u.m. şi un mod de
amortizare linear. La sfârşitul exerciţiului N+1 acesta se reevalueazã la valoarea justã de 12.000
u.m. În exerciţiul N+2 se reestimeazã valoarea rezidualã la 1.500 u.m., iar în N+3 se prelungeşte
7
durata de amortizare cu un an. Calculaţi amortizarea pentru durata de viaţã a activului conform
IAS 16 „Imobilizãri corporale”.

7. O societate a achiziţionat la 01.07.N un utilaj cu un preţ de achiziţie de 90.000 u.m.; costurile


de punere în funcţiune sunt de 15.000 u.m. Se estimeazã o duratã de amortizare de 5 ani, o
valoare rezidualã de 5.000 u.m. şi un mod linear de amortizare. La 31.12.N+1 existã indicia cã
activul este depreciat şi se efectueazã testul de depreciere. Se estimeazã o valoare justã de 77.000
u.m., costurile estimate de vânzare sunt de 1.000 u.m., iar valoarea de utilitate estimatã este de
73.000 u.m. Efectuaţi testul de depreciere conform IAS 36 „Deprecierea activelor”.

8. Societatea M deţine 80% din acţiunile societãţii A achiziţionate la data constituirii societãţii.
La 31.12.N se cunosc urmãtoarele informaţii despre capitalurile proprii ale celor douã societãţi:

Elemente Societatea M Societatea A


Capital social 50000 20000
Rezerve 40000 10000
Rezultat 5000 1000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.

9. Societatea M deţine 20% din acţiunile societãţii A achiziţionate la data constituirii societãţii.
La 31.12.N se cunosc urmãtoarele informaţii despre capitalurile proprii ale celor douã societãţi:

Elemente Societatea M Societatea A


Capital social 50000 20000
Rezerve 40000 10000
Rezultat 5000 1000

Calculaţi valoarea capitalurilor proprii în bilanţul consolidat la 31.12.N.