Sunteți pe pagina 1din 6

GRUPUL SCOLAR ,,TRAIAN-VUIA” CRAIOVA

Aprobat:
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII


(tip A)

ABC-ul electronicii
CLASA a- VIII-a
Durata: 1 an
Nr. de ore: 1oră / săptămână

Autor:
Prof.ing. Andusa Cristiana POPESCU

An scolar 2011-2012
1
1. ARGUMENT

Curriculum-ul pentru disciplina “ABC-ul electronicii” se adreseaza elevilor de la


gimnaziu, , clasa a VIII-a.
Prezenta programa este un curriculum optional, eleborat ca disciplina noua si a fost
conceputa pentru o ora pe saptamana.
Fiind o programa optionala, bineinteles ca nu poate fii impusa elevilor, totusi la fel ca
si in cazul oricarui curriculum optional, profesorul de specialitate trebuie sa sublinieze
avantajele acestei programe.
Modificarile structurale ce au avut loc in ultimii ani in tara noastra evidentiaza
necesitatea reconstructiei invatamantului romanesc, pe baze noi potrivit nevoilor sociale si
economice si a sistemului de valori promovat.
Acesta permite accentuarea laturii pragmatice a aplicarii curriculum – ului: profesorul
face legatura directa si evidenta intre ce se invata si de ce se invata.
Programa prezinta competentele specifice legate de continutul tematic, un ansamblu
de valori si atitudini care trebuie realizat pe parcursul procesului educational, sugestii
metodologice pentru aplicarea curriculum-ului precum si o lista bibliografica care poate fi
consultata pentru pregatirea continuturilor.
Au fost definite competente specifice care contureaza, ce urmeaza a fi insusite de
elevi, pentru fiecare competenta fiind propuse unitati de continut in masura sa conduca la
atingerea obiectivelor. Competentele dobandite exprima pregatirea adecvata pentru a putea
incepe o cariera profesionala si sunt direct legate de cerintele ce trebuie indeplinite pentru
evaluare.
Pentru realizarea in conditii optime a activitatilor de invatarea, profesorul trebuie sa
identifice obiectivele fiecarei lectii, pentru a putea pregatii materiale: fise de lucru, fise
documentare, standarde si normative in vigoare, referate etc.
Orele destinate fiecarei competente specifice vor fi rezervate de fiecare profesor, in
functie de conditiile in care isi desfasoara activitatea.
Metodele si instrumentele de evaluare curente, sumative, finale trebuie sa fie
relevante pentru fiecare din competentele proiectate.
Disciplina se recomanda a fi predata de catre profesorul de specialitate tehnica, in
masura sa asigure caracterul aplicativ al acesteia.
Parcurgerea continuturilor disciplinei "ABC-ului Electronicii" si adecvarea strategiilor
didactice vor viza si formarea capacitatii de analiza a nivelului de competente dobandite prin
invatarea in scopul orientarii spre o anumita cariera profesionala si dezvoltarea capacitatii
de comuniare, folosind un limbaj specializat specific domeniilor electrotehnica si electronica.

2
2. COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

Obiectiv Obiective de Activităţi de Evaluare


cadru/competenţa referinţă/ învăţare/sugestii
generală Competenţe specifice metodologice
Utilizarea 1. Sa enumere  discutii de grup, pe baza  observarea
componentelor principalele marimi cataloagelor de sistematică, pe
electronice caracteristice ale componente electronice, baza unei fişe de
componentelor pentru stabilirea observare;
electronice; marimilor caracteristice;  fişe de lucru (în
2. Sa identifice  exercitii de identificare si clasă, acasă);
componentele grupare a  teste cu itemi
electronice utilzate in componentelor obiectivi şi
realizarea schemelor electronice; semiobiectivi;
3. Sa utilizeze  exercitii de citire si  lucrări de
simbolurile interpretare a unor laborator;
prescurtarilor si scheme electronice  miniproiectul
terminologia specifice simple. prin care se
electronicii  discutarea pe grupele evaluează
4. Sa citeasca si sa de lucru a cablajului si metodele de lucru
interpreteze scheme corelarea lui cu schema; folosite de elev,
electronice simple;  efectuarea pe grupe utilizarea eficientă
5. Sa utilizeze mici si/sau individual a a bibliografiei,
aparatura de masurat montajelor electronice; materialelor şi
si control  discutarea si verificarea echipamentelor
6. Sa execute lucrari functionalitatii din dotare, modul
de montare a schemelor prin de organizare a
componentelor schimbarea montajului ideilor şi resurselor
electronice pe cablaje intre grupe; materiale,
imprimate;  exercitii de evaluare a acurateţea tehnică
7. Sa proiecteze lucrarilor realizate pe a execuţiei.
cablaje pentru scheme baza unei fise cu criterii  studiul de caz
electronice simple; stabilite de elevi.  Portofoliul, ca o
8. Sa execute scheme modalitate de
simple de înregistrare a
automatizare. performanţelor
elevilor pe o
anumită durată de
timp

3
3. VALORI SI ATITUDINI

 Adaptarea la cerintele pietei muncii si la dinamica evolutiei tehnologice


 Interesul pentru argumentarea rationala
 Dezvoltarea tolerantei pentru opiniile exprimate de altii
 Responsabilitatea pentru asigurarea calitatii produselor/serviciilor
 Curiozitatea fata de noile deschideri din domeniul stiintei
 Manifestarea gandirii critice si creative in domeniul tehnic
 Constientizarea importantei standardizarii in domeniul tehnic.

4. SUGESTII METODOLOGICE

Studierea de catre elevii clasei a-VIII-a, a disciplinei ABC-ul electronicii urmareste


formarea capacitatii de analiza a nivelului de competente dobandite prin invatare,in scopul
orientarii ulterioare spre o anumita cariera profesionala si dezvoltarea capacitatii de
comunicare, folosind un limbaj specializat,specific activitatilor din domeniul electronica.
Continuturile disciplinei sunt proiectate pentru a fi parcurse in una ore pe saptamana .
Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat
fiecarei teme, in functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale
grupului instruit, de complexitatea materialului didactic implicat in strategia didactica si
ritmul de asimilare a cunostintelor si de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.
Intre competente si continuturi este o relatie biunivoca, competentele determina
continuturile tematice , iar parcurgerea acestora asigura dobandirea de catre elevi a
competentelor dorite.
Pentru atingerea competentelor dorite, activitatile de invatare-predare utilizate de
cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv si centrat pe elev , cu pondere sporita
pe activitatile de invatare si nu pe cele de predare , pe activitatile practice si mai putin pe
cele teoretice.
Pentru atingerea de catre elevi a competentelor vizate de parcurgerea disciplinei,
recomandam ca in procesul de invatare/predare sa se utilizeze cu precadere metode bazate
pe actiune, cum ar fi efectuarea de lucrari practice, aplicative, citirea si interpretarea
schemelor simple, metode explorative, metode explosive. Elaborarea si prezentarea unor
referate interdisciplinare a caror documentare se obtine prin navigarea pe Internet,
implicarea elevilor in diverse exercitii de documentare, sunt alte cateva exemple de activitati
de invatare-predare care pot fi utilizate.
Parcurgerea continuturilor este obligatorie, ordinea in care acestea urmeaza a fi
parcurse fiind, de regula, cea propusa in tabelul de corelare a competentelor specifice cu
continuturile, dar se impune abordarea flexibila si diferentiata a acestora in functie de
resursele disponibile si de nevoile locale de formare.
Procesul de predare-invatare trebuie sa aiba un caracter activ si centrat pe elev. In
acest sens cadrul didactic trebuie sa aiba in vedere:
 Diferentierea sarcinilor si timpului alocat, prin:
-gradarea sarcinilor de la usor la dificil, utilizand in acest sens fise de lucru;
-fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii sa le abordeze in ritmuri si la niveluri
diferite;
4
-fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiti, in functie de abilitati;
 >Diferentierea cunostintelor elevilor , prin:
-abordarea tuturor tipurilor de invatare (auditiv,vizual,practice sau prin contact
direct)
-formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc;
-utilizarea verificarii de catre un coleg, verificarea prin indrumator, grupurilor de
studiu
 >Diferentierea raspunsului,prin:
-utilizarea autoevaluarii si solicitarea elevilor de a-si impune obiective.
Plecand de la principiul integrarii, care asigura accesul in scoala a tuturor copiilor si
asigura acceptand faptul ca fiecare copil este diferit, se va avea in vedere utilizarea de
metode specifice pentru dezvoltarea competentelor pentru acei elevi care prezinta
deficiente integrabile, adaptandu-le la specificul conditiilor de invatare si comportament.
Se recomanda desfasurarea lectiilor in laboratoare amenajate de electronica,
echipate corespunzator .
Stabilirea tipurilor de aplicatii va avea in vedere colerarea lor cu domeniul de
prespecializare in care se pregatesc elevii, rezolvarea sarcinilor de lucru se va face fie prin
aplicatii individuale, fie prin activitati in grup , favorizand lucrul in echipa si responsabilitatea
pentru sarcina primita.
Evaluarea este implicita demersului pedagogic curent, permitand atat profesorului
cat si elevului sa cunoasca nivelul de achizitionare a competentelor si a cunostintelor, sa
identifice lacunele si cauzele lor, sa faca remediile care se impun in vederea reglarii
procesului de predare – invatare. Evaluarea continua a elevilor va fi realizata de catre
cadrele didactice pe baza unor probe explicite, corepunzatoare competentelor specifice
vizate , iar ca metode de evaluare recomandam:
-observarea sistematica a comportamentului elevilor , care permite evaluarea
conceptelor, capacitatilor, atitudinilor fata de o sarcina data,
-investigatia
-autoevaluarea ,prin care elevul compara nivelul la care a ajuns cu obiectivele
-metoda exercitiilor practice
Ca instrumente de evaluare se pot folosi:
-fise de observatie
-fise cu intrebari tip grila, intrebari cu alegere multipla, intrebari de
completare
-fise de lucru
-chestionar
-fise de autoevaluare
-miniproiectul- prin care se evalueaza metodele de lucru, utilizarea
corespunzatoare a bibliografiei , materialelor si echipamentelor , acuratetea tehnica, modul
de organizare a ideilor si materialelor intr-un raport.
-portofoliul , ca instrument de evaluare flexibil , complex , integrator , o
modalitate de inregistrare a performantelor scolare ale elevilor.
Alegerea mijloacelor didactice se va realize in stransa corelatie cu metodele
didactice si cu continutul stiintific al lectiei. Se vor folosi mijloace didactice specifice:
 Folii pentru retroproiector;
 Planse didactice;
 Modele;
 Fise de activitate independenta;
 Culegeri de probleme;
5
 Compendiu;
 Indrumar de laborator;
 Manuale de utilizare;
 Colectii de piese(tipuri diverse de rezistoare, condensatoare, bobine);
 Platforme de lucru/module experimentale;
 Osciloscop cu doua canale;
 Sursa de c.c. stabilizata cu tensiune reglabila;
 Elemente de conectica.
 fise de lucru ;
 suport video corespunzator
 soft educational specific.

5. BIBLIOGRAFIE

1. Chivu, A.,Cosma, D. ( 2005). Electronică analogică. Electronică digitală – Lucrări practice,


Craiova: Editura ARVES
2. Dragulescu, N., Miroiu, M., Moraru, D.( 1990). ABC - Electronica in imagini - Componente
pasive, Bucuresti:Editura Tehnica
3.
4. Biţoiu, Adrian. Băluţă, Gheorghe. Iţcou, Corneliu. Lingvaz, Iosif. (1984). Practica
electronistului amator, Bucureşti: Editura Albatros

5. Creangă, Emil. Saimac, Anton. Banu, Emilian. (1981). Electronică Industrială, Bucureşti:
Editura didactică şi pedagogică

6. Dascalu, Dan. Rusu, Adrian. Profirescu, Marcel. Costea, Ioan. (1982). Dispozitive şi circuite
electronice, Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică

7. Vasilescu, Gabriel. Lungu, Şerban. (1981). Electronică, Bucureşti: Editura Didactică şi


Pedagogică