1

llSA uL LLC1u8A
8LALlZA1A uL LLLvA C8lS1LA ulAnAŴlCAnA
CLASA A vŴA 8
LlCLuL ÞLuACCClC ţţSÞl8u PA8L1''Ŵ8uZAu
lnlC8MA1ll CLnL8ALLť
O Au1C8ťlon Creanaa
nA1lCnALl1A1Lťromana
uA1A nAS1L8llť 1 marLle 1837ţ PumulesLl
uA1A MC81llť 31 decembrle 1889ţ lasl
O 1l1LuťţţAmlnLlrl dln copllarle''
AnuL AÞA8l1lLl ť1892
SLrucLuraLá in caplLole separaLe scrlse deŴa lunaul mal mulLor anl (inLre 1881 sl 1888)ţ párLl
dln ea au fosL clLlLe in faLa cenaclulul llLerar Ioolmeo dln laslŦ 1rel dlnLre cele paLru secLlunl
au fosL publlcaLe in Llmpul vleLll lul Creanaá de revlsLa coovotbltl lltetoteţ ulLlma parLe
rámânând neLermlnaLá dupá moarLea scrllLorululŦ

O 1lÞuL 1Lx1uLulťproza memorlallsLlca


lnlC8MA1ll uLSÞ8L CCn1lnu1uL LuC8A8ll
O AŦ
ln1AMÞLA8LAť
Þartea Iť
lon Creanaãţ adulLţ lncepe povesLlrea amlnLlrllor dln proprla copllarleŦ
lncã de la lncepuLţ naraLorul flxseaza loculţ saLul PumulesLl sl Llmpulţ varsLa ferlclLa a
copllarlelŦ
lncepe prln a prezenLa scoala dln PumulesLlŦ
Coplll nu lnLelea rosLul scolllţ sunL lndaraLnlcl sl de aceea parlnLele loan ºom vrednlc sl cu
bunaLaLe"ţ le aduce ca ºdar de scoala noua" penLru a Ŵl slll spre lnvaLaLuraţ ºCalul 8alan" sl pe ºSfŦ
nlcolal"Ŧ ÞreoLul a lnsLlLulL reaula caţ ln flecare sambaLa sa fle asculLaLl la lecLllle predaLe ln
sapLamlna respecLlva apol sa fle pedepslLl ln funcLle de aresellle facuLeŦ Þrlma pedepslLa a fosL chlar
SmarandlLaţ fllca preoLululŦ urmarea a fosL ca LoLl scolarll au lncepuL sa lnveLeŦ
lnLrŴuna dln zlle prlmarul scoaLe oamenll la reparaL drumulŦ 8adlLa vaslle lese cu elevll sa dea
o mana de a[uLorŦ ue fapL era un preLexL penLru a Ŷl lua pe 8adlLa vaslle la armaLaŦ A fosL prlns cu
arcanulţ pus ln caLuse sl dus la ÞlaLra neamLŦ

2

ÞenLru a urma scoalaţ nlca esLe Lrlmls de mama sa Smarandaţ sa conLlnue scoala la 8rosLenlŦ
LsLe dus la aceasLa scoala lmpreuna cu verlsorul sau uumlLruŦ LsLe dus lnLrŴo lume compleL noua
carela copllul nu l se adapLeazaŦ l se lnLampla o serle de fapLe lnedlLe ť caderea ln Czanaţ Lalerea
pleLelorţ sLaLul ln aazda la lrlnuca unde se umple de rale urmaL de daramarea casel acesLela urmaLa
de fuaa lnapol acasa cu pluLa pe 8lsLrlLaŦ


Þartea aŴIIŴa
ln aceasLa parLe scrllLorul nareaza caLeva dln lnLamplarlle foarLe cunoscuLe ale
copllarlel saleť ºLa clrese ºţ ºÞupaza dln Lel"ţ ºLa scaldaL"
La c|reseŦ nlca se hoLarasLe sa se duca la varul sau lon penLru a manca clreseŦ ÞreLexLand ca
vrea sa Ŷl la pe lon la scaldaL afla de la maLusa Marloara ca acesLa nu esLe acasaŦ lsl la ramas bun de
la maLusa dupa care se sLrecoara ln aradlna sl se urca ln clresŦ MaLusa Marloara ll zaresLeţ lncepe sa
Ŵl amenlnLeţ lar drepL urmare nlca sare dln clres slţ penLru a scapaţ lncepe sa alerae prlnLrŴ o
planLaLle de canepaŦ urmarlL de maLusaţ cel dol reusesc sa culce la pamanL LoaLa canepa culLlvaLaŦ
nlca a reuslL sa scape sarlnd aardulţdar seara mos vaslle lmpreuna cu prlmarul au venlL la parlnLl
penLru a cere daune penLru canepa sl clreseŦ nlca prlmesLe ºo chelfaneala º zdravana de la LaLal sau
penLru sLrlcaclunlle produse de elŦ

Þupaza d|n te|Ŧ lnLrŴo dlmlneaLa mama lulţSmarandaţ ll LrezesLe pe nlca lnalnLe de rasarlLul
soarelulţcand era somnul mal dulceţ ca sa nuŴl spurce º cucul armenesc"Ŧ Smaranda ll LrlmlLe pe nlca
sa duca mancare oamenllor anaa[aLl la prãslLŦ Þe drum ţnlca se abaLe pe la Lelul ln care lsl avea
pupaza culbul cu aandul sŴo prlndaŦ Cand o vedeţ se sperle de creasLa el sl ll da drumul ln
scorburaŦÞune ln aura scorburll o lespede sl pleaca sa duca mancare llnaurarllorŦ La lnLoarcere
prlnde pupaza sl o ascunde acasa ln podŦuupa doua zlleţ de frlca sa nu fle prlns ţnlca se duce cu
pupaza la larmaroc sa o vandaŦ un mosneaaţ sub preLexL ca vrea sa cumpere pupazaţo dezleaaa sl ll
da drumulŦ nlca ll cere mosneaaulul sa ll plaLeasca pasareaŦ Mosneaaul lncearca saŴl poLoleasca slŴl
amenlnLa ln flnal caŴl va duce la LalcaŴsauŦ SperlaLţnlca fuae acasaŦ A[uns acasaţfraLll ll spun ca
parlnLll sunL plecaLl la Laraţlar maLusa Marluca rldlcase LoL saLul dln prlclna pupezelŦuar Locmal
aLunclţ se aude pupazaţ care canLaŦ

La sca|datŦ lnLrŴo zlţSmaranda ll roaaa pe nlca sa o a[uLeŦLl promlLe sa sLea acasaţdar ln
aandul lul planulesLe sa plece la scaldaLŦSmaranda vazand ca balaLul nu mal esLe acasaţ se duce la
balLa slŴl vede LolanlL ln plelea aoala pe nlslpŦ La asLeapLa sa lnLre ln apaţ apol ll la LoaLe halneleŦ
nlca se aandesLe cum sa a[unaa acasa fara halneŦ C la prln papusolţ prln aradlnlle oamenllorţ ll laLra
calnllţ apol a[unaeţ cu chlu cu valţ ln oarada casel saleŦuupa aceasLa lnLamplareţ nlca devlne
asculLaLor sl harnlcţpana candţ lmpreslonaLaţ Smaranda ll larLaŦ


Þartea a III Ŷ a
nlca esLe acum adolescenLţurmeza cursurlle Scolll uomnesLl dln 1arau neamLululţ
apol pe cele de la Scoala de CaLlheLl dln lalLlcenlŦ uesprlnderea de saL se reallzeaza penLru o
perloada mal lunaaţ urmarlnd procesul formarll lul nlcaţ raporLurlle lul cu vlaLa soclalaţ cu noll coleal
de scoalaţ lnLre care lon Moaoroaeaţ varul sauţ CaLlanţ 1rasneaţ Cslobanulţ lmpreuna cu care sLaLea
ln aazda la Þavel CluboLarulţ unde lsl aduceau merlnde de acasa sl se lnarl[eau larna de lemne de
focŦ


3

Þartea a IV Ŷ a
La lncepuLul acesLul caplLol se flxeaza Llmpul acLlunllţ Loamna anulul 1833 sl spaLlulţ
saLul PumulesLlŦ uorlnLa Smarandel era ca balaLul el sa devlna popa sl de aceea lnslsLã sã plece la
Semlnarul de la SocolaŦ nlca pleacã lmpreuna cu Zaharla lul CaLlanţ ducandu Ŷ l mos LucaŦ Soslre la
Socolaţ lnLrŴun Larzluţ noapLea sl rãmânerea ln caruLa Lrasa sub un plop mareţ decl sub cerul llberţ
slmbollzeaza lumea necunoscuLa ln care urma sa lnLre nlca sl ln care se slmLe sLlnaherŦ
llnalul acesLul caplLol sl al ºAmlnLlrllor" exprlma fllozofla relaLlvlLaLll Llmpulul ce se scurae
lreverslbllţ lãsând ln urma o vlaLa boaaLa ln Lralrl sl senLlmenLe pureŦ

SÞA1luLţ1lMÞuL uLSlASu8A8ll AC1lunll ť
CarLea oferá o relaLare deLallaLá a copllárlel lul lon Creanaáţ peLrecuLá in ceea ce era aLuncl
ÞrlnclpaLul Moldovelţ cu amánunLe prlvlnd pelsa[ul soclal al unlversulul copllárlel saleŦ

ÞA81lClÞAn1ll LA ln1AMÞLA8Lť
nlcaţparlnLll sl fraLll sl surorlle saleţ ţţbalaeLll sl feLele dln saL''
ÞunC1uL uL vLuL8L uln CA8L LS1L 8LLA1A1A ln1AMÞLA8LAť
persoana lţnaraLlune sublecLlva

O 8Ŧ

uLSC8lL8LA unul LCCţ A unC8 C8lLC1Lţ A unC8 ÞL8SCAnLţL1Cť
La urmáresLe maLurlzarea lul nlcáţ de la o vârsLá ldlllcá in saLul PumulesLl (asLázl parLe a orasulul
1ârau neamL) la o adolescenLá rebelá sl la preaáLlrea penLru lnLrarea in rândul preoLlmll orLodoxe in
cenLrele urbane lálLlcenl sl laslŦ Cursul naraLlunll esLe inLrerupL adesea de indelunaaLe monoloaurl ce
exprlmá cuaeLárlle sl senLlmenLele lul CreanaáŦ 1exLul insusl esLe remarcabll prln uLlllzarea unul
vocabular caracLerlsLlc boaaL in parLlcularlLáLl dlalecLale dln zona MoldovelŦ
uL1ALll Su8Þ8lnSLťcopllarla lul nlca
ÞunC1uL uL vLuL8L uln CA8L LS1L Þ8LZLn1A1 SÞA1luL SAL C8lLC1uL 8LSÞLC1lvť
O CŦ
lC8MLLL uL LlM8A Sl llCu8lLL uL S1lLť
8ezulLaLul muncll lul Creanaá a fosL remarcaL penLru conLexLul sáu llnavlsLlc relaLlv lzolaLţ
adesea bazaL pe elemenLe obscure dln vocabularul românescţ adopLând formulárl populareţ
arhalce sl realonalŴmoldovenesLlŦAsemenea elemenLe au fácuL dln mlotltl Jlo copllótle o
carLe dlflcll de Lradus in alLe llmblŦ C comparaLle cu Lraducerlle in llmba enalezáţ reallzaLá de
profesoara Anca Muresanţ aLenLloneazáť ūLlmba[ul popular sl realonal al lul Creanaá pune
probleme dlverse sl serloase unul LranslaLorŦ ÞrlnLre problemele lexlcaleţ Lrebule menLlonaLl
sl numerosll Lermenl uLlllzaLl de Creanaá sl leaaLl de vlaLa ruraláţ de pracLlca blserlceascáţ de
supersLlLll sl asa mal deparLeŦ"
8eLrospecLlvţ aLenLla crlLlcllor sŴa concenLraL inLrŴo másurá semnlflcaLlvá asupra dlferenLel
dlnLre orlalnallLaLea sl sublecLlvlLaLea naraLlunll lul lon Creanaá pe deŴo parLe slţ pe de alLá
parLeţ respecLarea convenLlllor in vlaoare prlvlnd sLllul llLerarŦ Ceorae Cállnescuţ lnfluenLul
lsLorlc sl crlLlc llLerar lnLerbellcţ a aflrmaL cá auLorul a recurs la un sLll LradlLlonal de

4

povesLlreţ llpslL de lndlvlduallLaLeţ sl cáţ dln acesL moLlvţ LexLul nu are ūcaracLer de
confeslune orl de [urnal"Ŧ Ll conslderaţ in schlmbţ cá mlotltlle conLureazá ūcopllárla
copllulul unlversal"Ŧ
ż10Ž
8elevând cá aceasLá carLe adapLeazá caracLerlsLlclle LradlLlel orale sl
povesLlrea in ramá exlsLenLá incá dln llLeraLura renascenLlsLáţ Cállnescu o vedea ca pe un
spaLlu de incercare a monoloaurllor auLorulul sl o llusLrare a callLáLllor sale ca povesLlLorŦ Ll
aflrma cá povesLlle sunL ūadeváraLeţ dar Llplceţ fárá adânclmeŤ odaLá repovesLlLe cu un alLfel
de aesLlculareţ sublecLul slŴar plerde LoaLá aLmosfera pllná de vlaLáŦ" ln conLrasLţ
conLemporanul sl coleaul lul Cállnescuţ 1udor vlanuţ suaerať ūÞersona[ul basmelorţ al
nuvelelorţ al anecdoLelor se povesLesLe pe el insusl in mlotltl Jlo copllótleţ operá aLâL de
puLln populará in lnLenLla el"Ŧ
8eferlLor la slmlllLudlnlle dlnLre LexLul lul Creanaá sl LradlLla renascenLlsLáţ vlanu observať
ūldeea de a se povesLl pe slne insuslţ de a prezenLa eLapele unel formaLllţ inceaLa insumare a
lmpreslllor vleLllţ apol senLlmenLul Llmpululţ al scuraerll lul lreverslblleţ al reareLulul penLru
LoL ce sŴa plerduL in consumarea lulţ al farmeculul reLrálL in amlnLlre sunL LoL aLâLea aândurlţ
afecLe sl aLlLudlnl proprll omulul modern de culLuráŦ nlclun model popular nu lŴa puLuL pluLl
inalnLe lul Creanaáţ scrllnduŴsl mlotltlleţ darţ deslaurţ nlcl proLoLlpurlle culLe ale aenululţ
prlmele auLobloarafll sl memorll ale 8enasLerll"Ŧ Conform lnLerpreLárll saleť ūAclţ ca sl in
povesLlle sl povesLlrlle saleţ Creanaá execuLá Lrecerea de la nlvelul popular al llLeraLurll la
nlvelul el culL pe o cale pur sponLaná prln dezvolLarea oraanlcá a unel inzesLrárl exerclLaLe in
inLreaul LrecuL al unel vechl culLurl ruraleţ a[unsá acum sá se depáseascá pe slne"Ŧ
Asemenea Leme sunL prezenLe sl in comenLarll crlLlce ulLerloareŦ lnLrŴun arLlcol dln 2000ţ
eselsLul sl romanclerul norman Manea dezvolLá concluzllle lul Cállnescuţ susLlnând cá
naraLorul ūsLabll"ţ ūsenln" sl ūsolar" al mlotltllot Jlo copllótle ūnlcl nu exlsLá decâL in
descoperlrea acesLul concreL mlrlflcţ LradlLlonalţ rlauros" 8aporLânduŴse la un LexL al
crlLlculul Mlrcea MoLţ care oplna cá mlotltl Jlo copllótle esLe ūuna dln cele mal LrlsLe cárLl
ale llLeraLurll române"ţ cronlcarul llLerar sl eselsLul Cheorahe Crlaurcu consldera cá
naraLlunea prezlnLá ūo Lenslune inLre lndlvld ca reprezenLanL holoaraflc al sLrucLurll cárela il
aparLlne sl unlversul scrlsţ lnLulLlv un spaLlu profanţ o vaaá lmlLaLle a acLulul demluralcţ sl
asLfel un sacrllealuŦƍ ln 2008ţ lsLorlcul llLeraLurll nlcolae Manolescu spunea cá volumul
mlotltllot evldenLlazá ūaenlul lul Creanaá"ţ leaaL de ūrealsLrul nalv sl vesel al copllárlel"ţ prln
aceasLa fllnd lmpllclL superlor LuLuror celorlalLe lucrárl in prozá ale scrllLorululŦ lncepuLul
celel deŴa doua párLl (in care naraLorul face referlre la [ocurlle copllárlel saleţ la anlmalele
LlnuLe de mama saţ sl la vaLra casel) a devenlL unul dlnLre cele mal apreclaLe fraamenLe dln
llLeraLura româná Manea observá cáţ prln lnLermedlul aceasLel secLlunl de prozáţ Creanaá va
fl reuslL sá LransmlLá ūperfecL" aLâL ūslLuarea Lemporalá sl spaLlalá" a povesLlrll saleţ câL sl
ūLoaLe deLalllle unel luml lnaenue sl pllne de neasLâmpár"Ŧ Ll pune in conLrasL aceasLá
perspecLlvá cu un alL fraamenL la persoana inLâlť incepuLul romanulul îotômplotl io
lteolltoteo lmeJlotó a romanclerulul lnLerbellc Max 8lecherţ care cufundá lmedlaL clLlLorul
inLrŴun unlvers de lncerLlLudlne modernlsLáţ suferlnLá sl sublecLlvlLaLeŦ

Cl1A1Lť
lMÞ8LSlA CLnL8ALA uLSÞ8lnSA uln 1Lx1ť

3

ºAmlnLlrl dln copllarle" esLe un roman auLobloaraflcţ romanul formarll personallLaLll unul Lanarţ care
prezlnLa procesul educaLlel sl al experlenLel dobandlLe de nlcaţ lon Creanaa fllnd scrllLorul care
reallzeaza ºprlmul roman al copllarlel LaranesLl" dln llLeraLura noasLraŦ
AÞ8LClL8lLL ÞL8SCnALL Þ8lvlnu 1Lx1uLť
mlotltl Jlo copllótle a incepuL sá devlná o sursá de lnsplraLle penLru dlversl auLorl românl la
incepuLul secolulul al xxŴlea sl in perloada lnLerbellcáŦ A fosL lmlLaLá de lŦ uraaoslav in carLea
lul dln 1909ţ lovesteo copllótlelŸdenumlLá de Cállnescu ūo pasLlsá dlsaraLloasá"Ŧ
ż28Ž
Acelasl
crlLlc a dlscuLaL sl plesa de LeaLru adapLaLá dupá un caplLol dln ūAmlnLlrl dln copllárle" de
scrllLorul lŦ lŦ Mlronescuţ sub LlLlul cotlbetll Je lo nomolestlŸconslderândŴo ūde prlsos" in
raporL cu LexLul de[a suflclenL de ūdramaLlc" lul CreanaáŦ nlcolae Manolescu a ldenLlflcaL un
alL produs al lnfluenLel lul Creanaá memorlallsLul in copllótlo oool oettebolcţ roman dln 1936
al auLorulul avanaardlsL lon CáluaáruŦ
Mal mulL lnLeres in [urul acesLel cárLl a apáruL in Llmpul perloadel comunlsLeŦ ln aceasL
lnLerval au vázuL lumlna Llparulul mal mulLe nol edlLll ale cárLllţ lncluslv unele publlcaLe de
edlLura de sLaL cu numele lul lon CreanaáŦ unele dlnLre acesLea au fosL llusLraLe de araflclenl
recunoscuLlť un volum dln 1939 conLlnea 14 desene de Luaen 1aru (orlalnalele cárora
formeazá o expozlLle permanenLá la casa memorlalá a lul Creanaá dln PumulesLl)sl o alLá
edlLle cu llusLraLll albŴnearu sl color de Llvla 8uszŦ 1oL aLuncl LexLul a lnsplraL fllmele
românesLl de LllsabeLa 8osLanť mlotltl Jlo copllótle (cu acLorulŴcopll lon 8ocancea in rolul
lul nlcá) sl lopózo Jlo tel (bazaL pe eplsodul in cauzá dln caplLolul secund al cárLll)Ŧ
CarLea a avuL ecou nu doar in 8omânlaţ cl sl in Lara veclnáţ 8epubllca Moldova (in 8asarablaţ
subrealunea lsLorlcá a Moldovelţ fosLá parLe a u8SS sub numele de 8SS Moldoveneascá)Ŧ
Lucrárlle lul Creanaá in aeneralţ sl memorllle sale in parLlcular lŴau lnfluenLaL pe romanclerul
moldovean posLmodernlsL Leo 8uLnaruţ care a scrls copll lo toslţ a cárel acLlune se
desfásoará pe fundalul ruslflcárll dln anll 1930 dln 8SS MoldoveneascáŦ