Sunteți pe pagina 1din 5

NOIUNIDEFONETIC,ORTOGRAFIE

sIORTOEPIEFRANCEZ
SUNETEsILITERE
Notiunile sumaredepronuntareaL.F.,pecareledmaici,vorservicanorme

deorientaregenerala,pronuntareafiecaruicuvntinparte dnduselavocabularul
lectiilor.Safolositpestetottranscriereafoneticinternationalcare,pelngaliterele
alfabetuluilatin,utilizeazsiunele simbspeciale.Acoloundeafostposibil,sau
facutanalogiicusuneteleL.R.
n comparatie cu L.R., n L.F. exista o mare deosebire intre ortografie si

pronuntare.Corespondentadintresunetesilitereprezintnumeroasedificultti.
AlfabetulF.secompunedin26delitere:

A(a)J(ji)S(es)
B(be)K(ka)T(te)
C(ce)L(el)U(sunetinexistentinL.R.
D(de)M(em)intermediarintreishiuR.)
E(e)N(en)V(ve)
F(ef)O(o)W(dublve)
G(je)P(pe)X(ics)
H(as)Q(ku)Y(igrec)
I(i)R(er)Z(zed)

SeobscalfabetulF.continesiunelelitereinexistentenL.R.:q,w,y;
Pt.aredatoatesuneteleL.F.,nafardeliterelealfabetuluiF.,sigrupuride

vocalesaudeconsoane,precumsiaccentesaualtesemnediacritice
LiterelealfabetuluiF.reprezintaurm.sunete:

Apoatefi:

Vocale
Inchis(anterior)(setranscriecuadetipar):
Part[par]partebrave[brav]brav
Observatie:uneorisunetulaesteredatnscrisprine:femme[fam]femeie.

Saudeschis(posterior)(setranscriecuacursiv):

bas[ba]jospas[pa]pasple[pal]palid

Earemaimultevalorifonetice:
Edeschis(setranscrie):
estemarcatdeunaccentgrav(`):

mre[mr]mam
estemarcatdeunaccentgrav[^]:

tte[tt]cap
esteurmatdedouaconsoane:

terre[tr]pmnt
Observatie.Edeschisseapropiedetranscriereatransilvneanaluie.

E inchis (se transcrie prin e de tipar) se rosteste ca e R. n cuvinte ca general,


meridiancnd:
:[ ]estemarcatdeunaccentascutitgal[egal]egalcaf[kafe]cafea
seaflantrosilabafinalsiesteurmatdeoconsoana(t,z,r):
Parler[parle]avorbi.
Emutcare:
a)nuserosteste,deobicei,lasf.cuvintelor:
pre[pr]tatpatrie[patri]patrie
tablette[tablt]tablet

Sauuneorininteriorulcuvintelor:
Apeler[aple]achemapetit[pti]mic
Observatie.emutfinaldeterminapronuntareaconsoaneianterioare:
dlicat[delika]delicat(masculine;tnusepronunt)
Dardlicate(delikat)delicat(feminin;tsepronunt)
b) se pronunta ca un sunet intermediar ntre o si e. Pt. rostirea lui buzele se

rontujesccapto,iarlimbaarepozitiacapt.pronuntareasunetului e. Setranscrie
printrunersturnat[]:
le[l](art.hot.)regret[rgr]regret
IsiYsepronuntacaiR.sisetranscriuprini:
Vif[vif]viusyllabe[silab]silab
Opoatefi:

Deschis (se transcrie prin semnul ), in general cnd este urmat de dou

consoane.SerostestecubuzelecevamaiindeprtatedecatlarostirealuioR:

Mort

[mr]
w:st="on"class="SpellE"usa

mort

porte

[prt]

InchissepronuntacaoRsisetranscrieprinodetipar:
Rose[roz]roz
UarealtvaloaredectnL.R.Elreprezintunsunetintermediarntrei

si u.acestsunetsetranscriepintrunysisepronuntaculimbainpozitian
carelpronuntampei,buzelefiindinpozitiapecareoaulapronuntarealui
uR:
Gravure[gravyr]gravurlune[lyn]lun
nunelecuvinteusepronuntao:
Album[albm]albumminimum[minimm]minimum
Consoane
Consoaneleb,d,f,k,l,m,n,p,r,zsepronuntalafelcanRsisetranscriuprin

literadetiparrespectiv. ([m,n,] nafardecazulncareurmnddupovocal


formeazovacalnazal,[r]inpronuntareaparizianasepronuntagraseiat)
C sepronuntalafelcainR.sisetranscrieprin k nainteauneiconsoane,a

vocalelora,o,usaulasf.unuicuvnt:
climat[klima]climparc[park]parc
cap[kap]capsec[sek]uscat
sepronuntacaunssisetranscrieprinsnainteavocalelore,i,y:
Cinma[sinema]cinemaface[fas]fat
Bicyeclette[bisiklt]biciclet
sepronunttotcaunscndestensotitdesemnulnumitsedil[,]
Garon[gars]biat
GsepronuntlafelcanRsisetranscriecugnainteauneiconsoanesaua

vocalelora,o,u:
Gris[gri]cenusiugare[gar]gar
sepronuntcaunjR(sisetranscriecu)nainteavocalelore,i,y:
Gel[l]nghetagir[air]aactiona
Gymnastique[imnastik]gimnastic
QsepronuntcauncRsisetranscrieprink.esteurmat(curareexceptii)de

vocalau(care,ngeneral,nusepronunt):

Quatre[katr]patruqui[ki]cine
S sepronuntcaun s Rlanceputulunuicuvnt,precumsiatuncicndeste

urmatdeoconsoanasaudealts:
Sac[sak]sacposte[pst]posta
Essor[esr]avnt
sepronuntcazcndseaflntredouvocale:
Base[baz]bazrose[roz]roz
Tsepronunt,deobicei,cauntR(setranscrieprint).Grupultinsurmatde

ovocalsepronuntsi:
Inertie[inrsi]inertie
Facexceptieunelecuvinteca:
Amiti[amitje]prieteniegarantie[garti]garantie
Precumsicuvintelencaregrupultiurmeazdupaunssaux:
Bastion[bastj]bastionimixtion[imiksti]imixtiune
Wsepronunta,deobicei,cav:
Wolfram[vlfram]volfram
Uneoriwpoatereprezentaunsunetvocal
XsepronuntingeneralcaunxRsisetrnscrieprinks:
Sexe[sks]sexboxe[bks]box
sepronuntauneorigz:
Exact[egzakt]exact
sepronuntaslasfunorcuvinte:
Six[sis]sasedix[dis]zece
sepronuntauneoriz:
Deuxime[djzm]aldoilea
Literahnureprezintainlimbafrancezaniciunsunet.Eanutrebuiedeci

niciodatapronuntata.
Sedistingdouafelurideh:
1.hmut,inainteacaruiasefaceeliziuneasicarefacelegatura:
L'herbe[lrb]iarbaleshommes[le_z_m]oamenii
2. h aspirat, inaintea caruia nu se poate face eliziunea si care nu permite

legatura:

Lahalte[la_alt]oprirealeshros[le_ero]eroii
Grupuridelitere
Unelegrupuridelitereauopronuntarespeciala.Prineloepotfiexprimateatat

sunetecaredeobiceisantredateprintrosinguralitera,catsialtesunete,unele
inexistenteinL.R.
Grupurideconsoane
Grupulphredasunetulf:
philosophe[filzf]filozofphosphore[fsfr]fosfor
printhesteredatsunetult:
athne[atene]ateneuthorie[teri]teorie
chredasunetulRs;setranscrieprinsimbolul[f]:
cher[fr]scumpchat[fa]pisica
inunelecuvinteinsachsepronuntak:
orchestre[rkstr]orchestratechnique[t]