Sunteți pe pagina 1din 3

Admitere 2009

Universitatea de Medicina si Farmacie "CaroI DaviIa" BucurestiOrganizeaza in baza H.G. 77/2009 si O.M.Ed.C 3328 din 04.03.2009 privind organizarea studiilor universitare de licenta, respectiv
Legea invatamantului nr. 84/1995 republicatii cu modificarile si completarile ulterioare Legea 288/2004 si Legea 307/2004,
admiterea in anul universitar 2009 - 2010 pe domeniu de studiu, dupa cum urmeaza:
22 iulie a.c. la Facultatile de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie;
23 iulie la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM).
nscrierile se vor face in perioada 13-19 iulie 2009 dupa urmatorul program:
4 in zilele 13-17 iulie 2008 intre orele 9
00
-15
00

4 in zilele 18-19 iulie 2008 intre orele 9
00
-13
00

Taxa de inscriere este de 200 RON pentru toate facultatile si specializarile. 25% din cuantumul taxei de inscriere reprezinta taxa
de participare la concurs, restul de 75% reprezinta taxa administrativa care nu se returneaza in cazul retragerii din concurs
inaintea desfasurarii probelor.

Taxa de inscriere la concurs se va plati la Secretariatele Facultatilor, in momentul inscrierii, iar plata va fi dovedita prin eliberarea
unei chitante.

Copiii cadrelor didactice sunt scutiti de 25% din plata taxei de inscriere la concursul de admitere, conform Legii invatamantului.

Scutirea de taxa de inscriere este admisa, in mod exceptional, prin hotararea Biroului Senatului U.M.F. "Carol Davila" si pentru
urmatoarele categorii de candidati : copiii din familiile lovite de catastrofele naturale, orfanii de ambii parinti si candidatii
institutionalizati in asezaminte de ocrotire; candidatii vor prezenta actele doveditoare pentru aprobare Secretarilor Sefi ai
Facultatilor care organizeaza concurs de admitere.

nscrierea candidatilor se va face la Secretariatul Facultatii de Medicina (pentru Medicina si FMAM), respectiv Facultatea de
Medicina Dentara si Farmacie.

Candidatii vor prezenta pentru inscriere urmatoarele acte:
Cerere tip de inscriere, completata de secretari pe calculator si semnata de candidat dupa examinarea conformitatii
datelor;
Diploma de bacalaureat - in original si in copie legalizata, aceasta din urma necesara pentru cei care se inscriu la a--a
facultate , cu actul doveditor al acestei situatii (copie legalizata a diplomei de licenta si a foii matricole);
Buletinul de identitate / pasaportul valabil sau livretul militar;
Certificat de nastere - in copie legalizata;
4 fotografii color tip buletin;
Adeverinta medicala de la medicul scolar/ medicul de familie care atesta ca persoana este apta pentru invatamant.
Pentru acest an nu este nevoie de vizita medicala efectuata la inscriere.
nscrierea olimpicilor se va face pe baza listei de la Ministerul Educatiei si Cercetarii, care va fi comunicata, pentru afisare,
Secretariatelor. U.M.F. "Carol Davila" accepta pentru inscriere Olimpicii internationali, respectiv laureatii locurilor , si de la
Olimpiadele Nationale la disciplinele Biologie, Fizica si Chimie. n ambele situatii va fi vorba numai de participantii / laureatii de la
Olimpiadele ultimilor doi ani scolari (2007-2008 si 2008-2009).

nscrierile la concurs pentru candidatii care au absolvit deja o facultate se vor face pe locurile fara taxa, urmand ca, in cazul
reusitei, Decanatele Facultatilor sa analizeze situatia taxelor de scolarizare si echivalarea examenelor in vederea inscrierii in anul
de studiu.

Conform Legii nvatamantului, Statul bugeteaza doar frecventarea o singura data in invatamantul superior de stat.

La inscriere, candidatii vor primii o Legitimatie tip, tiparita la calculator si numerotata.

Repartizarea locurilor pe cele patru facultati este urmatoarea:

Denumire structura SpeciaIizare Buget Credite
FacuItatea de Medicina Medicina 400 * 360
FacuItatea de Medicina Dentara Medicina Dentara 120 * 360
FacuItatea de Farmacie Farmacie 150 * 300
FacuItatea de Asistenta MedicaIa si Moase
Moase
70 240
Asistenta Medicala
Balneofiziokinetoterapie si recuperare
50 180
Radiologie si magistica
Laborator Clinic
Asistenta Dentara
Tehnica Dentara
Asistenta de Farmacie
Audiologie si protezare auditiva
TotaI posturi 790

* dintre care 1 loc pentru candidatii de origine rroma

Nota!
5 locuri pentru candidatii provenind din Republica Moldova vor fi alocate dupa cum urmeaza: 3 locuri la specializarea Medicina; 1
loc la specializarea Medicina Dentara si 1 loc la specializarea Farmacie

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti va organiza si admitere in regim de studiu cu taxa, pentru toate
cele 4 facultati, locurile alocate reprezentand pana la 48% din numarul total de locuri din numarul celor bugetate, cu conditia
obtinerii unui punctaj corespunzator cel putin mediei 5.00 la examenul de admitere.

Taxa de studiu stabilita pentru anul universitar 2009 - 2010 este de 6000 RON/an pentru toate facultatile.

Toate taxele de mai sus pot fi achitate dupa caz in doua sau patru rate, in baza aprobarii Biroului Senatului UMF. Salile repartizate
candidatilor vor fi afisate la avizierele Facultatii de Medicina (pentru specializarile Medicina si FMAM), respectiv, Facultatii de
Medicina Dentara si Facultatii de Farmacie.

Pentru prezentarea la salile de concurs, candidatii vor avea asupra lor buletinul de identitate (pasaport, livret militar) si legitimatia
de inscriere eliberata la Secretariatele Facultatilor.

ntrarea in salile de concurs a candidatilor se va face incepand cu ora 8
00
a zilei de concurs, probele urmand sa inceapa la ora 9
00
.

Durata examenului va fi de 3 ore, in cazul specializarilor Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, 2 ore pentru admiterea la
specialitatile Moase si Asistenta Medicala si respectiv 1 ora si 30 minute pentru celelalte specialitati ale FMAM.

Tematica si bibliografia de examen sunt cele afisate la decanatele facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie.

La FacuItatiIe de Medicina si Medicina Dentara examenul va include doua discipline (Biologie obligatoriu, respectiv Fizica sau
Chimie la alegere) totalizand un numar de 100 intrebari, dintre care 60 pentru proba obligatorie si 40 pentru cea la alegere.

La FacuItatea de Farmacie, probele de examen vor include doua discipline respectiv Chimie organica obligatoriu, cu 60 intrebari,
si la alegere Biologie vegetala sau Anatomie, cu un numar de 40 intrebari total 100 intrebari.

La FacuItatea de Moase si Asistenta MedicaIa examenul va include doua discipline (Biologie obligatoriu, respectiv Fizica sau
Chimie la alegere) totalizand un numar de 80 intrebari in cazul specializarii Moase, dintre care 60 pentru proba obligatorie si 20
pentru cea la alegere.

RestuI speciaIizariIor de Ia FacuItatea de Moase si Asistenta MedicaIa (Asistenta Medicala, Balneofiziokinetoterapie si
recuperare medicala, Radiologie si imagistica, Laborator clinic, Asistenta dentara, Tehnica Dentara, Asistenta de farmacie,
Audiologie si protezare auditiva) vor avea aceleasi discipline de examen Biologie obligatoriu, respectiv Fizica sau Chimie la
alegere totalizand un numar de 60 intrebari, dintre care 40 pentru proba obligatorie si 20 pentru cea la alegere.

Candidatii vor specifica obligatoriu pe fisa de inscriere disciplina la alegere la care vor da examenul de admmitere.

Corectarea tezelor se va face in sala de concurs, in prezenta candiatiIor, carora li se va comunica punctajul, urmand verificarea
prin scanare pe calculator a rezultatelor. Fiecare raspuns corect la intrebare va fi cotat cu cate 1 punct. Tezultatele finale, ca si
lista admisilor, va fi afisata la avizierele Facultatilor in cel mult 48 ore de la terminarea probei.

Sunt declarati admisi candidatii al caror punctaj la teste este egal sau superior celui corespunzator notei 5.00. La FMAM
declararea situatiei de admis va fi in functie de punctajul obtinut si in ordinea optiunilor formulate la inscriere.

Criteriile de departajare in cazul punctajelor egale sunt:
1. Calificativul obtinut la proba obligatorie: Biologie, respectiv Chimie organica pentru Farmacie
2. Media obtinuta la examenul de bacalaureat
nformatii suplimentare se pot obtine de la decanatele Facultatilor de Medicina, Medicina Dentara sau Farmacie si la sediul
Rectoratului UMF "Carol Davila", Str. Dionisie Lupu nr. 37.