Sunteți pe pagina 1din 75
S S Y Y 4 4 0 0 0 0 U U N N I
S S Y Y 4 4 0 0 0 0 U U N N I

SSYY440000 UUNNIICCAA

Aspiro şi Regovent Aspiro Duo Tech Aspiro combi şi Regovent duo Granola automată Granola manuală

MMAANNUUAALL PPEENNTTRRUU CC AA TT

Versiunea martie 2010

wwwwww aarrccaaccaallddaaiiee ccoomm

ARCA s.r.l îşi declină orice responsabilitate pentru eventualele erori datorate greşelilor de tipar sau de traducere. Îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a aduce propriilor produse modificări pe care le consideră utile sau necesare, fără a crea prejudicii caracteristicilor esenţiale. Prezenta documentaţie este disponibilă şi în format PDF. Pentru a intra în posesia acesteia contactaţi biroul tehnic al firmei ARCA s.r.l.

CCUUPPRRIINNSS

11

AAVVEERRTTIISSMMEENNTTEE GGEENNEERRAALLEE

66

22

PPAANNOOUULL DDEE CCOONNTTRROOLL

77

33

TTAASSTTEELLEE

77

44

LLEEDDUURRIILLEE

88

55

DDIISSPPLLAAYY--UURRIILLEE

88

66

MMEENNIIUURRIILLEE

99

6.1. TERMOSTAT CAZAN

MENIU

9

6.2. UTILIZATOR

MENIU

9

6.2.1. MENIU FUNCŢIONARE SISTEM

11

6.2.2. MENIU CONFIGURARE INSTALAŢIE

12

6.2.3. MENIU VIZUALIZARE CITIRI SONDE

13

6.2.4. MENIU CEAS

15

6.2.5. MENIU CRONO

15

6.2.6. MENIU ACTIVARE MANUALĂ TRANSPORTATOR ELICOIDAL

21

6.2.7. MENIU

TEST

22

6.3.

MENIU PROTEJAT

25

6.3.1. MENIU TRANSPORTATOR ELICOIDAL

27

6.3.2. MENIU VENTILATOR FUM 1

29

6.3.3. MENIU VENTILATOR FUM 2

30

6.3.4. MENIU TERMOSTATE

30

6.3.5. MENIU

TIMER

33

6.3.6. MENIU REŢETĂ DE ARDERE

34

6.3.7. MENIU ABILITĂRI

35

6.3.8. MENIU CONTOARE

36

6.4.

PARAMETRI NEPROGRAMABILI

37

77

IINNSSTTAALLAARREE

3388

 

SY400

39

Regleta

41

88

SSTTAADDIIII DDEE FFUUNNCCŢŢIIOONNAARREE

4422

8.1.

FUNCŢIONARE CU LEMNE

42

8.1.1. STADIUL OPRIT

43

8.1.2. STADIUL APRINDERE

43

8.1.3. STADIUL RECUPERARE APRINDERE

43

8.1.4. STADIUL

NORMAL

43

8.1.5. STADIUL MODULARE

44

8.1.6. STADIUL AUTOMENŢINERE

44

8.1.7. STADIUL SIGURANŢĂ

45

8.2.

FUNCŢIONARE CU PELEŢI

45

8.2.1. STADIUL OPRIT

45

8.2.2. STADIUL

CHECK UP

45

8.2.3. STADIUL APRINDERE

46

8.2.4. STADIUL STABILIZARE

47

8.2.5. STADIUL RECUPERARE APRINDERE

48

8.2.6. STADIUL

NORMAL

49

8.2.7. STADIUL MODULARE

49

8.2.8. STADIUL AUTOMENŢINERE

50

8.2.9. STADIUL SIGURANŢĂ

52

8.2.10. STADIUL OPRIRE

52

8.3.

FUNCŢIONARE CU ARZĂTOR GAZ/MOTORINĂ

53

8.3.1. STADIUL OPRIT

53

8.3.2. STADIUL RECUPERARE APRINDERE

54

8.3.3. STADIUL

NORMAL

54

8.3.4. STADIUL AUTOMENŢINERE

54

8.3.5. STADIUL SIGURANŢĂ

54

99

ÎÎNNTTRRĂĂRRII DDIIGGIITTAALLEE

5555

9.1. ÎNTRĂRI PENTRU TERMOSTATE CU REARMARE MANUALĂ

55

9.2.

ÎNTRARE PENTRU TERMOSTAT REZERVOR PELLET

55

9.3. ÎNTRARE

PENTRU

PRESSOSTAT

55

9.4. ÎNTRARE

PENTRU

CRONO EXTERN

55

9.5. ÎNTRARE PENTRU MICROÎNTRERUPĂTOR UŞĂ

56

9.6. ÎNTRARE PENTRU TERMOSTATUL DE AMBIANTĂ

56

1100 CCOONNFFIIGGUURRAARREE SSIISSTTEEMM

5577

10.1. CONFIGURARE TIPOLOGIE CAZAN

57

10.2. MODALITATE DE FUNCŢIONARE SISTEM

57

10.3. SONDE DE ARDERE

58

10.4. ABILITARE VENTILATOR FUM 2

58

10.5. FUNCŢIONARE VENTILATOR PRIMAR

59

10.6. CRONO INTERN

59

10.7. CONFIGURARE INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

59

10.7.1. INSTALAŢIE NUMAI ÎNCĂLZIRE

60

10.7.2. INSTALAŢIE ÎNCĂLZIRE CU REZERVOR APĂ MENAJERĂ

62

10.7.3. INSTALAŢIE ÎNCĂLZIRE CU PUFFER / PUFFER COMBI

63

10.7.4. INSTALAŢIE ÎNCĂLZIRE CU REZERVOR APĂ MENAJERĂ ŞI PANOURI SOLARE

64

10.7.5. INSTALAŢIE ÎNCĂLZIRE CU PUFFER / PUFFER COMBI ŞI PANOURI SOLARE

67

10.8. FUNCŢIONARE VARĂ / IARNĂ

1111 DDAATTEE TTEEHHNNIICCEE

69

6699

11.1. SONDA DE TEMPERATURĂ NTC 10K ALBASTRĂ

70

11.2. SONDA DE TEMPERATURĂ 100K GRI

71

1122 RREEVVIIZZUUIIRREEAA RRAAPPIIDDĂĂ AA PPAARRAAMMEETTRRIILLOORR CCAAZZAANNUULLUUII ÎÎNN FFAAZZĂĂ DDEE TTEESSTTAARREE

7722

12.1. CONTROALE PRELIMINARE

72

12.2. CONFIGURARE INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

72

12.3. REVIZUIREA RAPIDĂ A PARAMETRILOR MENIULUI PROTEJAT CU FUNCŢIONARE CU LEMNE

72

12.4. REVIZUIREA RAPIDĂ A PARAMETRILOR MENIULUI PROTEJAT CU FUNCŢIONARE CU PELEŢI

73

1133 LLEEGGĂĂTTUURRII PPEENNTTRRUU IINNSSTTAALLAAŢŢIIEE DDEE ÎÎNNCCĂĂLLZZIIRREE CCUU NNZZOONNEE

7744

11

AAVVEERRTTIISSMMEENNTTEE GGEENNEERRAALLEE

Instrucţiunile de instalare, utilizare şi întreţinere constituie parte integrantã a produsului şi vor trebui înmânate utilizatorului final. Citiţi cu atenţie avertismentele din Instrucţiuni întrucât ele furnizeazã indicaţii importante cu privire la siguranţa instalãrii, utilizãrii şi întreţinerii cazanului. Pãstraţi cu grijã Instrucţiunile pentru consultãrile ulterioare.

Instalarea trebuie efectuatã de persoane calificate profesional (în conformitate cu legislaţia în vigoare), urmãrind instrucţiunile producãtorului.

O instalare greşitã poate cauza daune persoanelor, animalelor şi bunurilor, pentru care producãtorul nu este

rãspunzãtor. Asiguraţi-vã de integritatea produsului. În caz de îndoieli, nu utilizaţi produsul şi adresaţi-vã

furnizorului.

Elementele ambalajului nu trebuie împrãştiate în mediu sau lãsate la îndemâna copiilor. Înainte de efectuarea oricãrei operaţiuni de întreţinere sau de curãţare, deconectaţi aparatul de la instalaţia electricã, acţionând întrerupãtorul instalaţiei sau dispozitivele de întrerupere.

În caz de defecţiune sau proastã funcţionare a cazanului, dezactivaţi-l şi nu încercaţi sã-l reparaţi sau sã

interveniţi direct asupra lui. Adresaţi-vã numai persoanelor calificate. Eventuala reparaţie va trebui efectuatã numai de cãtre un centru de asistenţã autorizat de producãtor, utilizând exclusiv piese de schimb originale.

Este exclusă orice responsabilitate contractuală şi extracontractuală a societăţii pentru daune cauzate de erori de instalare, de uz sau de nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în acest manual.

Nerespectarea celor indicate poate compromite integritatea instalaţiei sau a componentelor sale, cauzând un potenţial pericol pentru siguranţa utilizatorului final, pentru care ARCA nu îşi asumã nici o responsabilitate.

ATENŢIE !

Toate modificările parametrilor descrise în acest manual trebuie executate de către un Centru de Asistenţă Autorizat.

22

PPAANNOOUULL DDEE CCOOMMAANNDDĂĂ

În figura de mai jos este reprezentată imaginea panoului de comandă al centralei cu legenda funcţionalităţii fiecărui element component:

func ţ ionalit ăţ ii fiec ă rui element component: 3 3 T T A A

33 TTAASSTTEELLEE

Tasta pornire (1)

Apăsată pentru 5 secunde porneşte/opreşte cazanul. În modalitate meniu abilită programările meniului crono.

Tastă creştere temperatură (5)

Măreşte valoarea de termostatare a cazanului.

Tastă scădere temperatură (6)

Scade valoarea de termostatare a cazanului.

Vară / iarnă (8)

Apăsată pentru 5 secunde permite de a selecta madalitatea de funcţionare vară sau iarnă.

Meniul (2)

Permite intrarea în meniu şi salvarea valorilor modificate

Esc (1)

Permite ieşirea din meniu şi salvarea valorilor parametrilor modificaţi

Progresie Meniu (3)

Permite parcurgerea înainte a meniurilor şi mărirea valorilor care se modifică

Regresie Meniu (4)

Permite parcurgerea înapoi a meniurilor şi scăderea valorilor care se modifică

NOTĂ:

în statul Oprit sau Oprire apăsând tasta ON/OFF, este posibilă resetarea vizualizării alarmelor. Însă, dacă acestea rezultă încă prezente, vorfi din nou vizualizate.

44

LLEEDDUURRIILLEE

Led pompă instalaţie (PI)

Aprins cu pompa circuitului de încălzire activă. Cu intermitenţă cu pompa circuitului de încălzire decuplată de termostatul de ambiantă.

Led pompa de recirculare sau anticondens (PR)

Aprins cu pompa de recirculare activă.

Led pompa rezervorului de acumulare a apei menajere sau a puffer/puffer combi (PB)

Aprins cu pompa circuitului de încălzire a apei menajere activă.

Led pompã panouri solare (PS)

Aprins cu pompă panouri solare activă.

Led aprindere

Aprins cu cazanul în funcţiune. Cu intermitenţă cu cazanul în statul de aprindere.

Led crono

Aprins cu programare crono internă abilitată.

Led vară

Aprins cu modalitate de funcţionare vară abilitată.

Led iarnă

Aprins cu modalitate de funcţionare iarnă abilitată.

Led dispozitivul de aprindere

Aprins cu dispozitivul de aprindere activ.

Led arzător

Aprins cu arzător pe gaz / motorină activ.

55 DDIISSPPLLAAYY--UURRIILLEE

Display/Stadiu/Alarme/Ceas:

Display-ul

4

avertizările verificate şi timpul curent.

digit

afişează

sigla

stadiului

în

care

se

află

Sistemul,

Codurile vizualizate pentru a identifica stadiul sistemului sunt următoarele:

= Check UP

= Check UP

= Aprindere

= Aprindere

= Stabilizare

= Stabilizare

= Recuperare aprindere

= Recuperare aprindere

= Normal

= Normal

= Modulare

= Modulare

= Automen ţ inere

= Automenţinere

= Siguran ţ ã

= Siguranţã

= Stingere

= Stingere

= Automen ţ inere = Siguran ţ ã = Stingere Cazan oprit datorit ă alarmelor Dacã

Cazan oprit datorită alarmelor Dacã intervin erori care duc la oprirea cazanului, pe display se vor alterna înscripţiile “Altşi cauza erorii. Mesajele care pot fi vizualizate, aferente posibilelor erori, sunt urmãtoarele:

=

intervenţ ie termostatul de siguran ţ ã 1 cu rearmare manualã ţie termostatul de siguranţã 1 cu rearmare manualã

=

intervenţ ie termostatul de siguran ţ ã 2 cu rearmare manualã (nefolosit) ţie termostatul de siguranţã 2 cu rearmare manualã (nefolosit)

=

eroare de supratemperaturã apãţ ã 1 cu rearmare manualã = interven ţ ie termostatul de siguran ţ ã 2

=

declanş are siguran ţ ã pe întrare termostat contenitor pele ţ i (nefolosit) şare siguranţã pe întrare termostat contenitor peleţi (nefolosit)

=

eroare ceas internã pe întrare termostat contenitor pele ţ i (nefolosit) = = eroare de aprindere e ş

=

eroare de aprindere eş uatã şuatã

=

eroare de stingere accidentalã= eroare ceas intern = eroare de aprindere e ş uatã = = = interven ţ

=

= intervenţ ie de siguran ţă datorat ă presostatului ţie de siguranţă datorată presostatului

Display temperatură: display-ul cu 2 cifre afişează temperatura apei în cazan (valoare numerică da la 1 la 99, Lo pentru valori mai mici şi egale cu 0 şi Hi pentru valori mai mari de 99) şi valoarea de termostatare a cazanului dacă este modificată.

Display de serviciu:

display-ul cu 1 cifră afişează o imagine în mişcare de fiecare dată când

transportatorul elicoidal este în fază de lucru şi litera t” dacă valoarea de termostatare a cazanului dacă este modificată.

66

MMEENNIIUURRIILLEE

Parametrii de funcţionare ai Meniu:

termoregulatorului sunt programmabili, utilizând Meniul. Există trei nivele de

Meniu termostatare cazan

Meniu utilizator

Meniu protejat

6.1.

Meniu termostatare cazan

Este accesibil apăsând tasta Creştere Temperatură sau Scădere Temperatură de la panoul de comandă. Odată intraţi, pe display-ul temperatură va fi afişeată valorea de termostatare a cazanului, în timp ce, pe isplay-ul de serviciu va fi afişeată litera “t”.

isplay-ul de serviciu va fi afi ş eat ă litera “ t” . Pentru a modifica

Pentru a modifica valoarea urmăriţi procedura următoare:

Apăsaţi tasta măreşte temperatura pentru a ridica valoarea temperaturii

Apăsaţi tasta reduce temperatura pentru a diminua valoarea temperaturii

Sistemul iese automat din meniu după ce au trecut 10 seconde fără apăsări de taste şi noua valoare este salvată. Valoarea minimă şi valoarea maximă admisă pentru termostatare a cazanului este programabilă din Meniu Secret, prin intermediul parametrilor A12 (minim) şi respectiv A13 (maxim).

6.2. Meniu utilizator

Poate fi accesat apăsând tasta meniu pe panoul frontal. Procedură de acces la meniu utilizator şi la submeniurile respective:

Întraţi în meniul utilizator apăsând tasta meniu.

Odată întraţi, pe display-ul superior cu 4 cifre vor apărea numele diverselor submeniuri

Pentru a parcurge meniurile înainte sau înapoi, apăsaţi tastele înainte sau înapoi.

Pentru a intra într-un submeniu apăsaţi Tasta Meniu.

Pentru a ieşi dintr-un submeniu şi a reveni la precedentul, apăsaţi Tasta Esc.

Ieşirea completă din maniul utilizator poate fi manuală, apăsând tasta esc (nr. 1) când ne aflăm în meniul principal sau în formă automată, după ce au trecut 40 seconde fără apăsarea vreunei taste. Mai jos este arătată lista tuturor submeniurilor accesibile de utilizator şi gestiunea lor.

Lista meniurilor şi submeniurilor utilizator:

NR.

MENIUL CLIENT

 

DESCRIEREA

 

PUNCT

 

SUBMENIU

1

1 Meniul FUNC Ţ IONARE SISTEM (Vizibil numai pentru configurarea cazanelor pe lemne combinate cu func

Meniul FUNCŢIONARE SISTEM (Vizibil numai pentru configurarea cazanelor pe lemne combinate cu funcţionare pe peleţi sau cu arzător cu gaz / motorină)

2

2 Meniul CONFIGURARE INSTALA Ţ IE HIDRAULIC Ă

Meniul CONFIGURARE INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

3

3 Meniul VIZUALIZARE CITIRI SONDE  

Meniul VIZUALIZARE CITIRI SONDE

 

4

4 Meniul CEAS  

Meniul CEAS

 
   
    Submeniu CRONO modul de selec ţ ionare a tipului de programare, dintre urm ă

Submeniu CRONO modul de selecţionare a tipului de programare, dintre următoarele trei

PROGRAM

ZILNIC Submeniu CRONO modul de programare ZILNIC
ZILNIC

ZILNIC

Submeniu CRONO modul de programare ZILNIC

5

Meniul CRONO (Vizibil numai cu funcţionare pe peleţi sau cu arzător cu gaz / motorină)

S Ă PT Ă MÂNAL

SĂPTĂMÂNAL

Submeniu

CRONO

modul

de

programare

SĂPTĂMÂNAL

 
 
 
WEEK END

WEEK END

Submeniu CRONO modul de programare WEEK

END

6

6 Meniul ACTIVARE MANUAL Ă TRANSPORTATORUL ELICOIDAL (Este vizibil numai în func ţ ionarea cu pele

Meniul ACTIVARE MANUALĂ TRANSPORTATORUL ELICOIDAL (Este vizibil numai în funcţionarea cu peleţi)

7

7 Meniul TEST ie ş iri  

Meniul TEST ieşiri

 

6.2.1.

Meniu funcţionare sistem

Meniu pentru selectarea modalităţii de funcţionare la cazanele pe lemne combinate (parametrul Configurări sistem[P43] = 1 o 2). Modificarea este permisă numai cu cazanul în statul de OPRIT. Meniu vizibil numai dacă cazanul este configurat ca şi un cazan pe lemne combinat. Lista modalităţiilor de funcţionare disponibile pe baza configuraţiei sistemului:

ţ ionare disponibile pe baza configura ţ iei sistemului: Configurare Instala ţ ie[P43] Meniu Protejat Func

Configurare Instalaţie[P43] Meniu Protejat

Funcţionare[P44]

Descrierea

Meniu Utilizator

0000

   

(numai LEMNE)

Meniu nevizibil

Funcţionare numai cu lemne

0001

LEGN

Funcţionare numai cu lemne

(LEMNE / PELEŢI)

PELL

Funcţionare numai cu peleţi cu aprindere automată

 

LEGN

Funcţionare numai cu lemne

0002

GAS

Funcţionare numai cu arzător cu gaz/motorină

(LEMNE / ARZĂTOR GAZ, MOTORINĂ)

COMBI

Funcţionare cu lemne la pornire şi trecere automată la funcţionare cu arzător cu gaz/motorină

0003

 

Funcţionare numai cu peleţi cu aprindere automată

(GRANOLA AUTOMATĂ)

Meniu nevizibil

0004

 

Funcţionare numai cu peleţi, porumb etc. cu aprindere manuală

(GRANOLA MANUALĂ)

Meniu nevizibil

PROCEDURĂ

ÎNSTRUCŢIUNI

TASTE

Intraţi în meniul Funcţionare sistem după procedura prezentată anterior

ţ ionare sistem dup ă procedura prezentat ă anterior Pe Display-ul superior va ap ă rea

Pe Display-ul superior va apărea valorea parametrului referitor modalităţii de funcţionare curentă, în timp ce pe cele două display-uri inferioare va fi afişat un cod de identificare al parametrului

va fi afi ş at un cod de identificare al parametrului Întra ţ i în modalitatea

Întraţi în modalitatea de modificare; valoarea arătată pe display-ul superior pâlpâie

Meniu

Selecţionaţi modalitatea de funcţionare dorită

Creştere valoare

Reducere valoare

Salvaţi setarea

Meniu

Nu salvează setarea şi vă întoarceţi la valoarea precedentă

Esc

Ieşiţi din meniul Funcţionare sistem

Esc

6.2.2.

Meniu configurare tip instalaţia de încălzire

6.2.2. Meniu configurare tip instala ţ ia de înc ă lzire Meniu pentru selectarea tipului instala

Meniu pentru selectarea tipului instalaţiei hidraulice legate la cazan. Acest meniu permite abilitarea sondelor de temperatură conectate plăcii electronice. (a se vedea paragraful 10.7 la pag.57) Lista tipurilor diverse de instalaţie selectabile:

Configurare

 

Descrierea

Sonde apă utilizate

Circolatoare utilizate

instalaţie [P37]

0

Încălzire de bază

Sondã tur cazan (S4) Sondã retur cazan (S5)

Pompă instalaţie (PI) Pompă anticondens (PR)

   

Încălzire

Sondã tur cazan (S4)

Pompă instalaţie (PI) Pompă anticondens (PR) Pompă acumulare apă menajeră (PB)

1

+

acumulare apă

Sondã retur cazan (S5) Sonda acumulare apă menajeră – înaltă (S3)

menajeră

2

Încălzire + Puffer

Sondã tur cazan (S4) Sondã retur cazan (S5) Sondã puffer – înaltă (S3) Sondã porţiuni de jos rezervor apã menajerã (S2)

Pompă instalaţie (PI) Pompă anticondens (PR) Pompă puffer (PB)

   

Încălzire

 

Pompă instalaţie (PI) Pompă anticondens (PR) Pompă acumulare apă menajeră (PB) Pompã panouri solare (PS)

3

+ acumulare apă

menajeră

+ panouri solare

Sondã tur cazan (S4) Sondã retur cazan (S5)

Sonda acumulare apă menajeră – înaltă (S3)

Sonda acumulare apă menajeră – joasă (S2) Sondã panouri solare (S1)

   

Încălzire

Sondã tur cazan (S4) Sondã retur cazan (S5)

Pompă instalaţie (PI) Pompă anticondens (PR) Pompă puffer (PB) Pompã panouri solare (PS)

4

+ Puffer

Sondã puffer – înaltă (S3)

+ panouri solare

Sondã porţiuni de jos rezervor apã menajerã (S2) Sondã panouri solare (S1)

PROCEDURĂ

ÎNSTRUCŢIUNI

TASTE

panouri solare (S1) PROCEDUR Ă ÎNSTRUC Ţ IUNI TASTE Întra ţ i în meniu Configurazione Impianto

Întraţi în meniu Configurazione Impianto urmărind procedura arătată înainte

Pe display-ul superior va apărea valoarea curentă a instalaţiei, în timp ce pe cele doua display-uri inferioare va fi vizualizat codul de identificare al parametrului

va fi vizualizat codul de identificare al parametrului Întra ţ i în modalitatea de modificare; valoarea

Întraţi în modalitatea de modificare; valoarea arătată pe display-ul superior pâlpâie

Meniu

Selectaţi tipul dorit de instalaţie

Creştere valoare

Reducere valoare

Salvaţi setarea

Meniu

Nu salvează setarea şi vă întoarceţi la valoarea precedentă

Esc

Pentru a ieşi din meniu Configurazione Impianto

Esc

6.2.3. Meniu visualizare citiri sonde

Impianto Esc 6.2.3. Meniu visualizare citiri sonde Meniul display permite vizualizarea valorilor citite de c ă

Meniul display permite vizualizarea valorilor citite de către sondele.

Display-ul superior

valorilor citite de c ă tre sondele. Display-ul superior indic ă valoarea citit ă de sonda

indică valoarea citită de sonda selectată.

Display-urile inferioare

citit ă de sonda selectat ă . Display-urile inferioare indic ă codul ‘G xx’, codul de

indică codul ‘G xx’, codul de identificare al sondei.

PROCEDURĂ

ÎNSTRUCŢIUNI TASTE
ÎNSTRUCŢIUNI
TASTE

Întraţi în meniu Visualizzazione lettura sonde urmărind procedura arătată înainte

lettura sonde urm ă rind procedura ar ă tat ă înainte Selecta ţ i sondele de

Selectaţi sondele de afişat

Creştere valoare

Reducere valoare

Pentru a ieşi din meniul Visualizzazione lettura sonde

Esc

NR. DESCRIEREA PUNCT
NR.
DESCRIEREA
PUNCT
Visualizzazione lettura sonde Esc NR. DESCRIEREA PUNCT 1 LUMINOZITATEA FL Ă C Ă RII 2 TEMPERATUR

1

LUMINOZITATEA FLĂCĂRII

2

Esc NR. DESCRIEREA PUNCT 1 LUMINOZITATEA FL Ă C Ă RII 2 TEMPERATUR Ă FUM EXPRIMAT

TEMPERATURĂ FUM EXPRIMATĂ ÎN °C

3

FL Ă C Ă RII 2 TEMPERATUR Ă FUM EXPRIMAT Ă ÎN °C 3 TEMPERATUR Ă

TEMPERATURĂ APĂ DE TUR EXPRIMATĂ ÎN °C

4

4 TEMPERATUR Ă AP Ă DE RETUR EXPRIMAT Ă ÎN °C

TEMPERATURĂ APĂ DE RETUR EXPRIMATĂ ÎN °C

4 TEMPERATUR Ă AP Ă DE RETUR EXPRIMAT Ă ÎN °C 5   TEMPERATUR Ă BOILER/PUFFER
4 TEMPERATUR Ă AP Ă DE RETUR EXPRIMAT Ă ÎN °C 5   TEMPERATUR Ă BOILER/PUFFER

5

5  
 
TEMPERATUR Ă BOILER/PUFFER LA PUNCTUL ÎNALT EXPRIMAT Ă ÎN °C
TEMPERATUR Ă BOILER/PUFFER LA PUNCTUL ÎNALT EXPRIMAT Ă ÎN °C

TEMPERATURĂ BOILER/PUFFER LA PUNCTUL ÎNALT EXPRIMATĂ ÎN °C

6

6  
 
TEMPERATUR Ă BOILER/PUFFER LA PUNCTUL JOS EXPRIMAT Ă ÎN °C
TEMPERATUR Ă BOILER/PUFFER LA PUNCTUL JOS EXPRIMAT Ă ÎN °C

TEMPERATURĂ BOILER/PUFFER LA PUNCTUL JOS EXPRIMATĂ ÎN °C

7

7 TEMPERATUR Ă PANOURI SOLARE EXPRIMAT Ă ÎN °C

TEMPERATURĂ PANOURI SOLARE EXPRIMATĂ ÎN °C

°C 7 TEMPERATUR Ă PANOURI SOLARE EXPRIMAT Ă ÎN °C 8   DIFEREN Ţ IAL DE
°C 7 TEMPERATUR Ă PANOURI SOLARE EXPRIMAT Ă ÎN °C 8   DIFEREN Ţ IAL DE

8

8  
 
DIFEREN Ţ IAL DE TEMPERATUR Ă ÎNTRE AP Ă DE TUR Ş I APÃ DE
DIFEREN Ţ IAL DE TEMPERATUR Ă ÎNTRE AP Ă DE TUR Ş I APÃ DE

DIFERENŢIAL DE TEMPERATURĂ ÎNTRE APĂ DE TUR ŞI APÃ DE RETUR EXPRIMATĂ ÎN °C

9

9 DIFEREN Ţ IAL DE TEMPERATUR Ă ÎNTRE PANOURILE SOLARE Ş I CEA A P Ă

DIFERENŢIAL DE TEMPERATURĂ ÎNTRE PANOURILE SOLARE ŞI CEA A PĂRŢII DE JOS A REZERVORULUI APĂ MENAJERĂ/PUFFER EXPRIMATĂ ÎN °C

DE JOS A REZERVORULUI AP Ă MENAJER Ă /PUFFER EXPRIMAT Ă ÎN °C   VERSIUNEA PROGRAMULUI
DE JOS A REZERVORULUI AP Ă MENAJER Ă /PUFFER EXPRIMAT Ă ÎN °C   VERSIUNEA PROGRAMULUI
 
  VERSIUNEA PROGRAMULUI A PLÃCII ELECTRONICE

VERSIUNEA PROGRAMULUI A PLÃCII ELECTRONICE

DE JOS A REZERVORULUI AP Ă MENAJER Ă /PUFFER EXPRIMAT Ă ÎN °C   VERSIUNEA PROGRAMULUI
DE JOS A REZERVORULUI AP Ă MENAJER Ă /PUFFER EXPRIMAT Ă ÎN °C   VERSIUNEA PROGRAMULUI

NOTA: După tipul instalaţiei hidraulice alese şi după configurarea sistemului, anumite valori nu vor fi visualizate.

6.2.4.

Meniu ceas

Meniu pentru setarea orei ş i datei actuale orei şi datei actuale

PROCEDURĂ

ÎNSTRUCŢIUNI

TASTE

Întraţi în meniul Ceas urmărind procedura arătată înainte

Întra ţ i în meniul Ceas urm ă rind procedura ar ă tat ă înainte  
 
 

Creştere valoare

Modificaţi valoarea selectată

Reducere valoare

Întraţi în modalitatea de modificare a minutelor; minutele pâlpâie

Meniu

Modificaţi valoarea selectată

 

Creştere valoare

Reducere valoare

Întraţi în modalitatea de modificare a zilei; ziua pâlpâie

Meniu

 

Creştere valoare

Modificaţi valoarea selectată

Reducere valoare

Salvaţi setarea

Meniu

Ieşiţi din meniul Ceas

Esc

6.2.5. Meniul crono

Meniu pentru programarea orelor de aprindere şi oprire automată a cazanului. Meniu vizibil orelor de aprindere ş i oprire automat ă a cazanului. numai dac ă cazanul se afl numai dacă cazanul se află în funcţionare cu peleţi. Cuprinde 4 submeniuri ce corespund celor 3 modalităţi de programare permise şi la abilitarea uneia dintre ele:

PROGRAMUL CRONO

Permite selecţionarea tipului de programare dorită: Zilnică, Săptămânală sau WeekEnd, pentru funcţionarea automată a Cazanului sau cea Manuală, dacă nu se doreşte utilizarea programării Crono.

 

PROCEDURĂ

 
 

INSTRUCŢIUNI

 

TASTE

Intraţi în meniul Program după procedura prezentată anterior

Intra ţ i în meniul Program dup ă procedura prezentat ă anterior  
 

Pe

Display-ul

superior

va

apărea

programul

Crono

recent

Pe Display-ul superior va ap ă rea programul Crono recent  
 

selecţionat

 

Intraţi în modificare, valoarea de pe Display-ul superior este intermitentă

Meniu

 

Progresie Meniu

Selecţionaţi programul Crono dorit

Regresie Meniu

Salvaţi setarea

Meniu

Fără salvare; întoarcere la valorea precedentă

Esc

Ieşire din meniul Crono

Esc

CRONO ZILNIC

Permite efectuarea programării intervalelor de pornire/oprire ale cazanului pentru fiecare zi a săptămânii. Pentru fiecare zi a săptămânii sunt la dispoziţie 3 intervale orare de programare (fiecare, compus din orar de ON şi orar de OFF)

Display-ul superior afişează:

Linie întreruptă dacă programarea nu este abilitată

Orarele de ON sau de OFF dacă programarea este abilitată

N.B.: Pentru orarul de Off este aprins Led-ul OFF Pentru orarul de On este aprins Led-ul ON

Display-ul inferior afişează:

La stânga intervalul orar de programare (de la 1 la 3) La dreapta ziua din săptămână

(de la 1 la 3) La dreapta ziua din s ă pt ă mân ă OFF
(de la 1 la 3) La dreapta ziua din s ă pt ă mân ă OFF

OFF

(de la 1 la 3) La dreapta ziua din s ă pt ă mân ă OFF

ON

la 1 la 3) La dreapta ziua din s ă pt ă mân ă OFF ON

Pentru fiecare interval de programare este possibilă modificarea minutelor din sfert în sfert de oră (ex: 20:00, 20:15, 20:30, 20:45). Numai în cazul în care se setează pentru ore valorea 23 este posibilă setarea minutelor de la valorea 45 la valorea 59 pentru obţinerea unei aprinderi care să depăşească pragul de la ora 00.

 

PROCEDURA DE PROGRAMARE ZILNICĂ

   

INSTRUCŢIUNI

 

TASTE

1

Intraţi

în

Submeniul

Zilnic

după

procedura

 
1 Intra ţ i în Submeniul Zilnic dup ă procedura      
   

prezentată anterior

 
 

Parcurgeţi submeniului Zilnic până la:

 
OFF ON
OFF
ON
 

2

Ziua aleasă din săptămână (de luni până duminică) Intervalul de programare ales (de la 1 la 3) Orarul de ON

 

Progresie Meniu

Regresie Meniu

   
OFF ON
OFF
ON
 

Pornire

3

Setaţi intervalului orar ales Pentru a şterge liniuţele, ţineţi apăsată tasta nr. 7

pentru 3 seconde. N.B.: Trebuie setat atât orarul de ON cât şi cel de OFF

pentru 3 secunde

Tasta nr. 7

4

Intraţi în modificare ore, orele sunt intermitente

 

Meniu

5

 

Progresie Meniu

Modificaţi valoarea selecţionată

Regresie Meniu

6

Intraţi în modificare minute, minutele sunt intermitente

 

Meniu

7

 

Progresie Meniu

Modificaţi valoarea selecţionată

Regresie Meniu

8

Salvaţi setarea

 

Meniu

   
OFF ON
OFF
ON

Progresie Meniu

9

Setaţi orarului de OFF

Regresie Meniu

10

Repetaţi operaţiile de la 4 la 8 pentru orarul de OFF

11

Leşire din meniul Crono zilnic

Esc

NOTĂ: PROGRAMARE CRONO PENTRU DEPĂŞIREA PRAGULUI DE LA ORA 0.

Setaţi pentru un interval de programare dintr-o zi a săptămânii orarul de OFF la 23:59.

Setaţi pentru un interval de programare din ziua succesivă orarul de ON la 00:00.

EXEMPLU:

În exemplul de mai jos, rezultatul programării este o funcţionare neîntreruptă de la 21:30 de marţi la 08:30 de miercuri.

 

PROGRAMARE CRONO MARŢI

 

ON

OFF

 
  ON OFF

ON

ON OFF

OFF

ON OFF

ONPROGRAMARE CRONO MAR Ţ I   ON OFF   ON OFF OFF PROGRAMARE CRONO MIERCURI  

OFFCRONO MAR Ţ I   ON OFF   ON OFF ON PROGRAMARE CRONO MIERCURI   ON

PROGRAMARE CRONO MIERCURI

 

ON

OFF

 
  ON OFF

ON

ON OFF

OFF

ON OFF

ONOFF

OFFON

CRONO DE PROGRAMARE SĂPTĂMÂNALĂ

Permite efectuarea programării orarelor de pornire/oprire a cazanului egală pentru toate zilele săptămânii de luni până duminică. Sunt la dispoziţie 3 intervale orare de programare (fiecare compusă din orar de ON şi orar de OFF).

Display-ul superior afişează:

Linie întreruptă dacă programarea nu este setată

Orarele de ON sau de OFF dacă programarea este setată

N.B.: Pentru orarul de Off este aprins Led-ul OFF Pentru orarul de On este aprins Led-ul ON

Led-ul OFF Pentru orarul de On este aprins Led-ul ON OFF ON Display-ul inferior afi ş

OFF

Led-ul OFF Pentru orarul de On este aprins Led-ul ON OFF ON Display-ul inferior afi ş

ON

OFF Pentru orarul de On este aprins Led-ul ON OFF ON Display-ul inferior afi ş eaz

Display-ul inferior afişează:

La stânga intervalul orar de programare (de la 1 la 3) La dreapta codul zilelor din săptămână, de luni până duminică

zilelor din s ă pt ă mân ă , de luni pân ă duminic ă Pentru
zilelor din s ă pt ă mân ă , de luni pân ă duminic ă Pentru

Pentru fiecare interval de programare este possibilă modificarea minutelor din sfert în sfert de oră (ex: 20:00, 20:15, 20:30, 20:45). Numai în cazul în care se setează pentru ore valorea 23 este posibilă setarea minutelor de la valorea 45 la valorea 59 pentru obţinerea unei aprinderi care să depăşească pragul de la ora 00.

 

PROCEDURA DE PROGRAMARE SĂPTĂMÂNALĂ

   

INSTRUCŢIUNI

 

TASTE

1

Intraţi

în

SubmeniulSăptămânal

după

procedura

1 Intra ţ i în Submeniul S ă pt ă mânal dup ă procedura  
 

prezentată anterior

 
 

Parcurgeţi submeniului Săptămânal până la:

OFF ON
OFF
ON

Progresie Meniu

2

Intervalul de programare ales (de la 1 la 3) Orarul de ON

 

Regresie Meniu

   
OFF ON
OFF
ON

Pornire

3

Setaţi intervalului orar ales Pentru a şterge liniuţele, ţineţi apăsată tasta nr. 7

pentru 3 seconde. N.B.: Trebuie setat atât orarul de ON cât şi cel de OFF

pentru 3 secunde

Tasta nr. 7

4

Intraţi în modificare ore, orele sunt intermitente

 

Meniu

   

Progresie Meniu

5

Modificaţi valoarea selecţionată

 

Regresie Meniu

6

Intraţi în modificare minute, minutele sunt intermitente

 

Meniu

Progresie Meniu

Regresie Meniu

7

Modificaţi valoarea selecţionată

8

Salvaţi setarea

Meniu

9

Setaţi orarului de OFF

OFF ON
OFF
ON

Progresie Meniu

Regresie Meniu

10

Repetaţi operaţiile de la 4 până la 8 pentru oarul de OFF

11

Leşire din meniul Crono zilnic

Esc

NOTĂ:

PROGRAMARE CRONO PENTRU DEPĂŞIREA PRAGULUI DE LA ORA 0. Setaţi pentru un interval de programare orarul de OFF la 23:59 Setaţi pentru un alt interval orar de programare orarulde ON la 00:00

EXEMPLU:

În exemplul de mai jos rezultatul programării este funcţionarea neîntreruptă în fiecare zi de la 21:00 la 08:30.

 

INTERVALUL DE PROGRAMARE 1

 

ON

 

OFF

ONON

ON ON

ONON

ON ON

OFFOFF

OFFOFF

 

INTERVALUL DE PROGRAMARE 2

 

ON

 

OFF

ONON

ON ON

ONON

ON ON

OFFOFF

OFFOFF

CRONO WEEK END

Permite efectuarea programării orarelor de pornire/oprire a cazanului egale pentru toate zilele din săptămână de luni până vineri şi programare egală pentru zilele de sâmbătă şi duminică. Sunt la dispoziţie 3 intervale orare de programare (fiecare compus din orar de ON şi orar de OFF) pentru zilele de luni până vineri şi 3 intervale orare pentru zilele de sâmbătă şi duminică

Display-ul superior afişează:

Linie întreruptă dacă programarea nu este setată

Orarele de ON sau de OFF dacă programarea este setată

N.B.: Pentru orarul de Off este aprins Led-ul OFF Pentru orarul de On este aprins Led-ul ON

Led-ul OFF Pentru orarul de On este aprins Led-ul ON OFF ON I Display-ul inferior afi

OFF

ON I
ON
I

Display-ul inferior afişează:

La stânga intervalul orar de programare (de la 1 la 3) La dreapta codul ce reprezintă zilele de luni-veneri sau sâmbătă-duminică

ă zilele de luni-veneri sau sâmb ă t ă -duminic ă Pentru fiecare interval de programare
ă zilele de luni-veneri sau sâmb ă t ă -duminic ă Pentru fiecare interval de programare

Pentru fiecare interval de programare este possibilă modificarea minutelor din sfert în sfert de oră (ex: 20:00, 20:15, 20:30, 20:45). Numai în cazul în care se setează pentru ore valorea 23 este posibilă setarea minutelor de la valorea 45 la valorea 59 pentru obţinerea unei aprinderi care să depăşească pragul de la ora 0.

 

PROCEDURA DE PROGRAMARE CRONO WEEK-END

 

INSTRUCŢIUNI

TASTE

1

Intraţi în submeniulWeek End după procedura prezentată anterior

1 Intra ţ i în submeniul Week End dup ă procedura prezentat ă anterior  
 
 

Parcurgeţi submeniului Week End până la:

OFF ON
OFF
ON
 

Intervalul de zile ales (luni-vineri sau sâmbătă-

Progresie Meniu

2

duminică) Intervalul de programare ales (de la 1 la 3) Orarul de ON

Regresie Meniu

 

Setaţi intervalului orar ales Pentru a şterge liniuţele, ţineţi apăsată tasta nr. 7

pentru 3 seconde. N.B.: Trebuie setat atât orarul de ON cât şi cel de OFF

OFF ON
OFF
ON

Pornire

3

pentru 3 secunde

Tasta nr. 7

4

Intraţi în modificare ore, orele sunt intermitente

Meniu

   

Progresie Meniu

5

Modificaţi valoarea selecţionată

Regresie Meniu

6

Intraţi în modificare minute, minutele sunt intermitente

Meniu