Sunteți pe pagina 1din 2

Reprezentan ii angajatorilor, ai salaria ilor sau ai altor grupuri de interese i pot exprima punctul de vedere cu privire la ac iunile UE prin

n intermediul Comitetului Economic i Social European (CESE). Acesta este o adunare consultativ care emite avize c tre institu ii mai mari - n special Consiliul, Comisia i Parlamentul European. Rol Comitetul Economic i Social European a fost nfiin at n 1957, ca for de discu ie pe marginea aspectelor legate de pia a unic . CESE le ofer grupurilor de interese din Europa sindicate, angajatori, fermieri - posibilitatea de a se exprima oficial n leg tur cu propunerile legislative ale UE. n medie, CESE elaboreaz anual 170 de avize i documente consultative. Toate avizele sunt transmise c tre organismele decizionale ale Uniunii i apoi publicate n Jurnalul Oficial. Membri CESE este format din 344 de membri, reprezentan i ai grupurilor de interese economice i sociale din toat Europa. Ace tia sunt propu i de guvernele na ionale i numi i de Consiliul Uniunii Europene pentru un mandat de 5 ani, care poate fi rennoit. Membrii CESE nu sunt remunera i, dar primesc aloca ii pentru a- i acoperi cheltuielile de transport i cazare ocazionate de participarea la reuniuni. n cadrul CESE exist trei grupuri: 1. Angajatori 2. Angaja i 3. Interese diverse (ex. fermieri, grupuri ale consumatorilor) Num rul membrilor din fiecare ar depinde de popula ia acesteia: y Fran a, Germania, Italia, Regatul Unit - 24 de membri y Spania, Polonia - 21 de membri y Romnia - 15 membri y Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Republica Ceh , Suedia, rile de Jos, Ungaria - 12 membri y Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Slovacia - 9 membri y Estonia, Letonia, Slovenia - 7 membri y Cipru, Luxemburg - 6 membri y Malta - 5 membri Comitetul Regiunilor este un organism consultativ care reprezint autorit ile locale i regionale din Uniunea European . Rol Rolul Comitetului Regiunilor este de a face cunoscute punctele de vedere locale i regionale cu privire la legisla ia UE. n acest sens, Comitetul emite rapoarte sau avize pe marginea propunerilor Comisiei. Comisia, Consiliul i Parlamentul trebuie s consulte Comitetul Regiunilor nainte de luarea unor decizii n domenii care privesc administra ia local i regional (de ex. ocuparea for ei de munc , mediul, educa ia, s n tatea public ). Membri

Comitetul Regiunilor este format n prezent din 344 de membri ( i tot at ia membri suplean i), provenind din toate cele 27 de state membre. n contextul unei viitoare extinderi a UE, num rul membrilor ( i al membrilor suplean i) nu va putea dep i cifra de 350. Membrii i membrii suplean i sunt numi i de c tre Consiliu, la propunerea rilor din care provin, pentru un mandat de 5 ani. Fiecare ar are libertatea de a- i stabili propriile criterii de desemnare a membrilor, ns delega iile trebuie s reflecte o reparti ie echilibrat din punct de vedere politic, geografic i regional/local. Membrii Comitetului sunt membri ale i sau factori de decizie n cadrul autorit ilor locale sau regionale din zona de provenien . Structur Comitetul Regiunilor se ntrune te de 5 ori pe an n sesiune plenar pentru a defini liniile politice generale i pentru a adopta avize. Exist 6 comisii care se ocup de diferite domenii politice i preg tesc avizele care urmeaz a fi dezb tute n sesiunile plenare: y Coeziune teritorial y Politic economic i social y Educa ie, tineret i cultur y Mediu, schimb ri climatice i energie y Cet enie, guvernan , afaceri institu ionale i externe y Resurse naturale De asemenea, Comitetul adopt rezolu ii cu privire la diverse aspecte politice. n cadrul Comitetului Regiunilor sunt reprezentate principalele grup ri politice europene: y Partidul Popular European (PPE) y Partidul Sociali tilor Europeni (PSE) y Grupul Alian ei Liberalilor i Democra ilor pentru Europa (ALDE) y Uniunea pentru Europa na iunilor - Alian a European (UEN-AE). Un rol mai important, conferit de Tratatul de la Lisabona n baza Tratatului de la Lisabona, Comisia European are obliga ia de a se consulta cu autorit ile locale i regionale i cu asocia iile acestora ct mai devreme posibil n etapa prelegislativ . Comitetul Regiunilor, n calitatea sa de portavoce a autorit ilor locale i regionale, este profund implicat n aceast procedur . Dup ce nainteaz o propunere legislativ , Comisia trebuie s se consulte din nou cu Comitetul Regiunilor, dac propunerea respectiv vizeaz unul dintre domeniile politice cu impact direct asupra autorit ilor locale i regionale.

S-ar putea să vă placă și