Sunteți pe pagina 1din 11

-a

nouAurn
ILFOV TRIBUNALUL Vodd,nr.24 Str.$tirbei Buftea CrV|LA SEQTTA

-'

Destinatar: SINDICATUL POLITISTILOR DIN ROMANIA DIAMANIUL CU SEDIUL ALES sector 4, Bucuregti, STR.IENACHITA VACARESCU, nr. 17A

DOSARUL NR.91819312013 gi fiscal Materia: Contencios administrativ procesual Stadiul al dosarului: Fond pretentii Obiectul dosarului: Completf20

COMUNICARE

HOTANANC CMLA
NR. 164212013 DINDATADE 17 lunie2013
Stimael doamn#Stimate domn, pronuntatai civile N. 16/t212013, la datade 17 lunie2013,de _g_co!!licam, ?qtlrat copiahoulrarii cetre TRIBUNALUL ILFOV SECTIA CtvtLA.
PARAFA $EFULU||NSTANTEI (gtampila)

,'', I

o*tb

nr. grSlgglzoas Dosar

R.MANIA TRIBIJNALULILFOV SECTIACIULA SENTTNTA CrVttJ. un- 164z SEDINTAPUBLICADE I,A 17 II''NIE 2013 TRIBIJNALULCONSTITUITDIN: PRE$EDINTE - ALINA DI.]MITRESCU GRBFIER- MARIOARAGiSCA

pe rol iudecarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul SINDICATIIL POLITISTILOi{ DIN ROMANIA ,, DIAMANTUT ,, in calitate de reprezentantconven[ionalpentru MCInbTii dC SiNdiCAtANGHEL MIHAI, AZOMEI MARIAN GABI, BOGHIU ANDREI AIEXANDRU, BRAGADIREANU DANIEL, CHIRIAC IONEL, CHIRITA MARIUS DANIEL, STEFANTIA CRIINTEANU cIocANEA GEORGIANCIPRIAN, COCIOABAIONUT, CORCOATA CATAI,IN MARIUS, DEDIU IAURENTIU, DIACONU GABRIEL, DOGARU STEFAN RAZVAN' GIITA STEFANALEXANDRU, HRITUC CRISTIAN CATALIN, IONITA ALEXANDRU, IORDAN DANIEL, IRINA NICOIAE I..AURENTIU, IURIET MIRCEA IULIAN, JIVAN ALEXANDRU BOGDAN, MARCU CARMEN ELENA, MARIN MITICA' MARIN GEORGELUCIAN, MARIN MARIAN; MARIN VALENTIN GELU, MIHAI ELVIS FLORINEL, MIHAI VASILE, MIHAIA MARIUS CRISTINEL , MITU NICOI,AE , MUSAT BOGDANADRIAN ' NEACSU VAIENTIN, ADRIAN DUMITRU , NICOI,\, MARIAN , NITA FLORIN , OPRITAION ALEXANDRU , NICOI.A. OPRITAANDREI OCTAVIAN, PETREMARIUS CATALIN, PETREMARIUS DANIEL , PROFIR DUMITRU ADRIAN, ROIBU I.AURENTIU, ROTITA' PAUL CATALIN ; SERBAN DRAGOS , SERSANCATICHI GEORGE, SOFICAADRIAN IULIAN, SPIRIDON SORIN, STROERAMONA CRISTINA, TRIF ALEODORAIEXANDRU, IINGIIREANU GHEORGHE,VELISCU TUDOR in contradictoriu cu pArAlii MINISTERUL AFACERILORINTERNE, INSPESIORATULDE POLnE AL JUDETULUI ILFOV, avAndca obiectpretentii. La apelul nominal ficut in qedinla publicl a r[spuns pdrata InspectoJatqlde lolilie q] Judetului Ilfov prin consilier juridic care depune delegalie de reprezentarela dosarul cauzei, lipsind celelaltepdrfi. legalindeplinitX. Procedura S-a f6cut reflratul cauzei de cltre grefier care invedereaz[ c[ dosarul se afla la primul termen de judecatd, stadiu procesual fondl prezenta cerere indeplineEtecerin{ele previzute de art.199- zob din Noul Cod de oroceduri civili, parateleau formulat intAmpinare,reclamantul a depus ^ la dosarulcauzeiimputernicire colectiva,dupb care: pasiveinvocata de pArAta Tribunalul acordi crivAntulpe exceplialipsei calitdtii procesuale Ministerul Afacerilor Interne prin intAmpinare. pdrAta Inspectoratul de Politie tl Judefului Ilfov prin consilier juridic soliciti respingerea exceplieiinvocate. pasiveinvocatade In bazaart.248 alin.4 unegtecu fondul exceplialipsei calitXlii procesuale pareta Ministerul Afacerilor Inteine, apreciind ci sunt comuneprobele, atflt pe exceptiec6t 5i pe fond. Nemaifiind cereriprealabile,tribunalul acord[ cuvantulpentru propunereade probe. pdrita Inspectoraltulde poiitie aI Judelului Ilfov prin consilier juridic solicita proba cu inscrisurile aflatela dosarul cauzei. ln temeiul art.258 NCPCincuviinleazi pentru pdr[i proba cu inscrisuri, apreciind-o utilX, gi concludenta solulionirii cauzei. pertinentd ' potrivit dispozi{iilor art.244 NCPC, instanta constate cercetareaprocesului incheiatd qi acordi cuvdntulin dezbateripe fondul cauzeisi pe cerereade chemarein garlnfie. . . pArAtaInspectoratul de Politie al Judelului Ilfov prin consilier juridic solicit[ respingerea raportatla dispoziliileLegiinr.z85/zoro. acliunii caneintemeiatX Tribunalul re[ine cauzain vedereasolulionlrii. TRIBUNALUL, DeliberAndasupracauzeicivile de fa1d,instanla constat[ urm[toarele: prin cerereainiegistrata pe rolul Tribunalului Ilfov la data de rz.o3.zor3 reclamantul SINDICATUL POLITISTILOR DIN ROMANIA ,, DIAMANTUL ,, in calitate de reprezentant conventionalpentru membrii de sindicat ANGHEL MII{AI, AZOITEI MARIAN GABI, BOGHIU

ANDREI ALEXANDRU, BRAGADIREANU,O*,",, CHIRIACIONEL, CHIRITA MARIUS DANIEL, CIOCANEA GEORGIAN CIPRIAN, COCIOABA IONUT, CORCOATASTEFANITA, CRUNTEANU CATALIN MARIUS, DEDIU I-{IJRENTIU, DIACONU GABRIEL, DOGARU STEFAN RAZVAN. GUTA STEFAN ALEXANDRU, HRITUC CRISTIAN CATALIN, IONITA ALEXANDRU, IORDAN DANIEL, IRINA NICOLAE I-{URENTIU, IURIET MIRCEA IULIAN' IVAN ALEXANDRU BOGDAN,MARCU CARMEN ELENAgMARIN MITICA' MARIN GEORGE LUCIAN, MARIN MARIAN, MARIN VALENTIN GELU, MIHAI ELVIS FLORINEL' MITIAI VASILE, MII{AI,A, MARIUS CRISTINEL , MITU NICOIAE , MUSAT BOGDAN ADRIAN ' DUMITRU, NICOI,AMARIAN, NITA FLORIN' OPRITA VALENTIN,NICOI,|,ADRTAN NEACSU ' IONALEXANDRU, OPRITAANDREI MARIUS MARIUSCATALIN,PETRE OCTAVIAN,PETRE PAUL CATALIN ROTII-A. , DANIEL , PROFIR DUMITRU ADRIAN, ROIBU I.AIJRENTIU, SORIN, IULIAN, SPIRIDON CATICHIGEORGE,SOFICAADRIAN DRAGOS SERBAN , SERBAN STROE RAMONA CRISTINA TRIF ALEODOR ALEXANDRU, I]NGUREANU GHEORGHE, VELISCU TUDOR a chemat in judecata paralii MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, INSPECTORAIIIL DE POLITIE AL JUDETIILUI ILFOV solicitAnd instanlei caprin hotlrdrea ce o reclamanli, pronunla sa dispuni obligareaparatilor MAI si Ipj Ilfov la plata, cdtrefiecare_dintre va -despdgubiri fi trebuit achitate, care ar salariale, cresteri cu acele in cuantum echivalent de Iegel 285l2oro diq in baza art.8 reclamanlilor, de citre parati: in cursul anului 2o1f (aqa cum a fost interpretat intelesul art.8 din L z85f zoro, prin Decizia Curfii la care sa se fi addugat,corespunzitor, sporul de 15%stabilit Cohstitulionale nr.u5/zorz), prin art.r din Legea285/zoto; in cursul anului zorz si zor3, ca efectal art.Il si art.1' art.z si art.S si 6 din OUG 8o/zoro sume care sa fie actualizate cu rata indicelui de inflatie la legalade Ia data introducerii cererii de chemare dobAnda momentul platii si la care sa se calculeze judecata; paratilor DGPMB sa emitl si sa comunice reclamanflor acte MAI si obligarea in care sa reflecte cre$terile salariale dispuse reclamantilor, administrative de stabillre a salariilor z85/2o1osi art. art.Il si art.l, art.2si art.s si 6 tlin OUG cu art.r din Legea conformart. 8 coroborat la stabilireaconcretaa 8o/zoto, care insa au fost ignoratede catre parate,pana in prezent, plateasca cheltuielile ocazionatede salariilor individuale ale reclamantrilor;obligareaparatelor sa judecata, facutede reclamanti,personal,sauprin reprezentantSPRDiamantul; In motivarea cererii, s-a aretat ca reclamanlii sunt funclionari publici cu statut special, juridica "poliliqti", ocupdndfunc[ii si posturi de munca a{latein organigramaIPJ -Ilfov, -persoana Interne. paratei Afacerilor Ministerului a public, ierarhica aflata in subordinea de {rept Reclamanlii"polifigti" fac parte din categoriasocialaa "angaja[ilor", in conformitatecu prwederile art.1 lit.g) din Legea 62/2clr. Raporturile de serviciu ale poliligtilor fac parte din categoria intre raporturilor de munca,potrivit art.1(2) Codul Muncii. Raporturilejuriilice litigioase, nXscute presteazh activitate poliliqti pe de o parte, si, pe de alta parte, unite[ile pentru care aceqtia profesionala,sunt relinute de legiuitor ca fiind "litigii de munca", potrivit art. 1 lit.p) din Legea 62/2orr. In ceeaceprive$teangajatorulreclamanlilor si rela[ia MAI-IPj llfov. Potrivit art.l din Igea L88/rggg coroborat cu art.z din OUG go/zoo7, angajatorulreclamanlilor esteStatul Roman,care, in relalia de munca cu reclamanlii, isi exercitadrepturile si obligaliile in cadrul rela[iei de munca cu reclamanlii, prin parataMinisterul Afacerilor Interne. In ceeace privegteobligaliile privind plata drepturilor de munca ale reclamanlilor, pusein au fost incredinlate de sarcinaparatei MAI, prin lege( art. 2lit.d) si e) din OUG go/zoo7), acestea citre paratul Ministrul Afacerilor si Internelor, paratei IPJ Ilfov, prin norme administrative, inferioare legii, nepublicatesi care nu sunt inregistrate in registrul public al legisla[iei oficia]e a Romaniei, finut de cdtre Consi]iul Legislativ potrivit art.79 din Constitu[ie, Art.r din Legea in primul rAndcu lipsa unui temei in cu art.z din OIJGgo/zoo7, coroborate r88/r999 coroborat de forta de munca,si coroboratecu erniterea, lege,pentru un eventualdrept al DGPMBde a angaja plasat in sarcina DGPMB,obligatiile eitre ministrul MAI, de norme administrative prin care s-au privind plata drepturilor de muncaconcrete,ale reclamanlilor, suslin concluziaca IPJ Ilfov nu este angajatorulreclamanlilor. Daca parata IPJ Ilfov ar fi fost angajatorul reclamanlilor, oblfuatia paratei IPJ Ilfov de a un ordin de pldti salariile reclamanlilor se nascin bazaart.4o (z) CodulMuncii, nemaifiind necesar care sa dispune aceasta. MAI, ministru sa Avans in vedere prevederileart. 2o9 din noul Cod Civil, instanta de judecata urmeazX juridica, plata prive*e de a drepturilor ce obligalia llfov, in ceea intre MAI si IPJ retina ca relalia salariale ale reclaman{ilor, este o relalie similara unui contract de mandat, in care MAI este

inandant si Ipj Ilfov mandant, iar MAI este obligat pentru actele pe care IPJ llfov, le pe seama MAI, in bazaart.2o9si art. 219,art.221dinnoul CoiICivil. savarseste Art. 2o9. - (r) PersoanajuridicX iqi exercitl drepturile qi igi indeplinegte obligaliile prin organelesalede administrare,de la data constituirii lor. (z) Au calitateade organede administrare, juridice care,prin lege,actul de constituiresau fizicesaupersoanele in sensulalin. (r), persoanele sd acfioneze, in raporturile cu terfii, individua] sau colectiv,in numelegi pe statut, sunt desemnate seamapersoaneijuridice. (g) Raporturile dintre persoanajuridicd Ei cei care alcituiesc organele salede administrare sunt supuse,prin analogie,regulilor mandatului, daci nu s-a prevXzutaltfel prin lege,actul de constituire saustatut. de organelepersoaneijuridice obligl insiqi Art. 219. - (r) Faptelelicite sau ilicite sdvArqite juridic5, persoana insi numai dacd ele au legdturd cu atribuliile sau. cu scopul funcfiilor lncredintate. (z) Fapteleilicite atrag qi rispunderea personall qi solidari a celor care le-au slvdrgit, atAt juridicd, cAtqi fa[d de terfi. fali de persoana juridice de drept public sunt Art. 221. - Dacdprin lege nu se dispunealtfel, persoanele juridice de pentru condilii ca persoanele faptele licite ilicite lor, in aceleaqi sau ale organele obligate privat. drept In ceeace priveEtedreptul la acliune al poli[istului vitdmat in drepturile sale de munca Legislalia specialain materie polilieneasca,cu o singura exceplie, nu reglementeazi special in materia dreptului la ac{iuneal angajatuluipolilist, care se consideravhtdmat in drepturile salede munca cu conlinut patrimonial sau nepatrimonial, de cAtre institu[ia publica care exercita, in relalia cu angajatulpolilist, drepturile si obligafiile angajatorului.Exceplia esteprevdzutala art.61 (g) din l,egeag6o/2oo2, potrivit clruia, politistul nemullumit de sancfiuneadisciplinara aplicatd, se poate adresainstanlei de contenciosadministratit solicitdnd anularea sau modificarea, dupl caz,a ordinului ori a dispoziliei de sancfionare. Prin dispozilia art.z5 din Iegea 33o/zoo9, reclamanlii au dobAndit, pentru activitatea ce suplimentarasalariului, dreptul la un premiu anual urma a fi depusain anul zoro, ca recompensa egal cu media salariilor de bazh sau a indemnizaliilor de incadrare, dupd caz, realizate in anul pentru care se facepremierea,acordatpropor[ional cu perioadain care fiecarereclamant a lucrat, ludndu-sein calcul media salariilor de bazdbrute Iunare realizatein perioadain care a desfXqurat Prin prevederile art.25(4)din Legea31o/2oog,s-a stabilit ca "platapremiului anualse activitate. va facepentru intregul personalsalarizatpotrivit prezenteilegi, incepdndcu luna ianuarie a anului urmitor perioadeipentru careseacordi premiul". La data de 3r decembriezoro, creanlele reclamanlilor, reprezentdnddreptul la premiul anualpe anul zoro: a) eraucerte,fiind stabilitede art.z5din legea 33o/zoo9; b) erau lichide, intrucit modul de calcul aI cuantumului prerniului, era stabilit de art.25 din Legeaggo lzoog si, in plus, la 3r decernbriezoro, existasi bazade calcul; fiind stabilitadelegiuitor,prin art.2S(+) din L c) incd nu erauexigibile(scadente), scadenta perioadei pentrucareseacordi premiul." incepAnd cu luna ianuarie a anului urmitor 31o/2oog," publicata intrata in in MOF nr.877 din 28.12.2010, Prin art.gglit.w) din Legea284/ zoro g3o/zoog zoro, lrugea vigoare la 3r decembrie a fost abrogata. Prin art.8 din Legea285/zoto, publicatain MO nr. 8n drn 28/r2/2oro, s-a stabilit ca "sumele corespunzitoarepremiului anual pentru anul zoto nu se mai acord5 incepdnd cu luna fiind alrrte in vederela stabilirea majordrilor salarialece se acordXin anul ianuarie 2ou, acestea zorr personaluluidin sectorulbugetar,potrivit prwederilor prezenteilegi. " S-a mai ardtat si cE Curtea Europeanaa Drepturilor Omului s-a pronuntat in nenumhrate rAnduri, chiar si impotriva RomAniei,ca si dreptul de crean[areprezintdun "bun", in sensulart. r din Primul Protocol adilional la Convenlia pentru apdrareadrepturilor omului si a libertdlilor fundamentale,daca este suficient de bine stabilit pentru a fi exigibil sau daca reclamantul poate pretinde ca a alrlt cel putin o "speran{alegitima" de a-l vedeaconcretizat. Prin decizia Cu{ii Constitutionalenr. rt5/zorz din o9/oz/zorz referitoare Ia respingerea exceplieide neconstitufionalitatea prevederilor art. 8 din Legeanr. 285/2oro privind salarizarea plltit din fonduri publice,publicatain MOF nr.z3o din o5.o4.zorz,sin anul zorr a personalului au retinut urmitoarele: "Curtea Constitulionali reline ci, intr-adevlr, obligalia de plat[ a unor sume de bani reglementatl prin legeseconstituieintr-un drept de crean![ al angajatuluiasupraangajatorului.ln acestsens,CurteaEuropeanda Drepturilor Omului a ardtat, de pildd ln Hotdrdreadin 8 noiembrie 2oo5, pronuntat[ in CauzaKechkoimpotriva Ucrainei,paragraful23, cI tine de marja de apreciere

a statului acordarea beneficiilor. plxtite din4fonduri publice angajalilor sdi. Statul poate introduce, suspendasau inceta plata acestorbeneficii, adoptAnd ln acest sens modifichrile legislativecorespunzitoare.lnsd, cazul in care o dispozilie legaldin vigoare p.evedeacordarea _in unor asemenea beneficii, iar-condiliile prevdzutede lege sunt i;deplinite; autoritdlile statului nu pot refuzain mod deliberatplata acestora pe perioadacAtprevederilelegalesunt in vigoare. Curteaconstatdci legiuitorul, prin aceleagi - art. Stin Irgea nr. dispozilii de lege cri--ticate -, a prevdzutca sumeleaferentepremiului anual pentru-anul zoro sd fie alute in vedere ?85/?ofo la stabilirea majorXrilor salarialece se acorddin anul zon lersonalului din sectorulbugetar,prin includerea acestorain salariufsolda/indemnizalia de bazdi angajatului,potrivit regle;entdrilor lege.Aqadar,beneficiul premiului anualpe zoro, care-rip.ezinid o creanfd-certb, . din aceeagi lichidd ellnbild a. angajatului asupra angajatorului s[u, este astfel re]cunoscut.deacestadin urmd, Si modi{icatd fiind, in concret, nunai modalitatea de acordare, 9i anume eqalonat qi succesiv, respectivprin_creqterea, in mod corespunzXtor, a cuantumului saiariului/solclei/inrlemnizalieide bazi. De altfel, nici art. zs alin. (+) teza finalx din l,egea-cadrunr. g3o/2oo9 privind salarizarea unitard a personaluluipldtit din fonduri publice,publiciti in Monitorul Oficial ai RomAniei, partea r, nr. 762 din 9 noiembrie 2oo_9,. in prezent abrogatd,care prevedeaacordareaacestui premiu "incepAndcu luna ianuarie a anului urmdtor perioadeipentru cire seacordtrpremiul';, nu iripunea o modalitatede executare uno ictu a obligatiei de plat[, astfelcdlegiuitorul pohteserellemenlezeo modalitate de platd e.s{9na1e caresd satisfacx un rtzonabit,p? de o parte, 9i sd menqinh "ihilib* Intre interesele.angaja{ilor In cauzd, public sub aspect-^ul gestiondrii 91 pe de alti parte,interesul resurselor bugetare In contextulactualeicrizei economice (a se vedea, in acest-sens, Decizianr. r.533dinz8 noiembriezorr, publicati in Monitorul oficial al nomfiniei,partea1, nr. 9o5 din zo dggemb-ng 20,11 $i, respectiv,r)ecizianr. r.4r4din 4 noiembrie zoo9, pubiicati i" frlo"ito"l On"iA al RomAniei,_Partea l, nr. 796din z3 noiembriezoog). TotodatX,Curteaa constatatci, potrivit prwederilor Ordonanfei de urgenth a Guvernului nr. 8ol2oro pentru completa:ea ?{. rr din oidonanla {9 urgenld'a Guveiului nr. 37/zoog privind reglementareaunor mXsuri financiare in domeniul lug6tar, precum qi pentru instituirea altor mdsuri financiarein domeniul bngetar,astfel cum a fost airobatd cu *o,iin'"eri completeri prin Legeanr, z9g/zott, referitoarela instituireapentru anuf zor2 a unor masuriEi httanciare i., domeniul bugetar, cregtereasalariald din anul zoir, rezultatd ca unnare i*f"a..ll premiului anual din zoro in salariul/solda/indemnizaliade bazd,esteacordatdqi in continuare, " dovad5cd de la r ianuarie zotz a rXmasin plati acelaginivel al retributiei, in condiliile in care a ales ffiuitorul sdnu acorde niciunpremiu anualpe anul zorr. In concluzie,Curteaa constatatcd nx sepoate refine incalcareaprevederilorconstitulionale gi conventionale referitoare_ la dreptul de proprietate privati. premiul urroJ p" urroi zoro reprezinth o crean[d certr, lichiddqi glgpiti pe cire angajatgl o -are asupra angaiatJdui puuticqi constituieun "bun" in sensulart. r d.inPrimul Protocoladilional la Convenlie] dar aispoiiliile ae lege-criticate prevdd,in acelagi timp, doar modalitatea prin carestatul u.-";; .e-si &ecute intru totul aceastd obligalie financiarl, in forma ardtati mai sus,fhrd a n af""tat" i" n'i.iui fJ cuantumul sauintinderea acesteicreante. Avand in vedereceleexpuse, nu se. poateretine nici incdlcareaprincipiului neretroactivitdtii legii civile,consacrat de art. ltalin. (z).di! constiiulig. Dispoziliileai. 8 dil G;;;; 2lsl2oro, prin con{inutul lor normativ, nyL juridice stjnse'ale unui raport j-uricticndscutsub vize:Ti efectele imperiul legii vechi, pentru a.fi posibilh constatir.eaincdlchrii principiului r"gii. cu1!9aq;1 pronunlat constant "".ii-*ii"itati In acest.sens, de pildh prin ?ecLia nr. Srzdin zo6o, 9 publicati in Monitorul oficial aIRomdniei,Partear, nr. 985 din u decembrie "oil-t.i. z6o6 saulecizia nr. 458din z decembriezoo3, publicatdin Monitorui ofi;ial al Romaniei,p"rt* i,-"". z4 din 13 ianuariezoo4. " Referitor la efectele deciziei .cu4ii constitulionale anterior mentionate, va rugam sa gbgervati ca in raport cu dispoziliile ^rL r47 alin. (+) din constituliJ; ;;;;d qi fafd cre iurisprudenla cu4ii constitufionale (Decizia nr. r din- 4 ianuarie tss-; I p]; frui tu4il constitu$onale, publicatxin Monitorul'oficial al Rominiei, partear, oo f,ir,,iupriu" 199st;t atAtdispozitivul, cAtsi mnsiderenteledeciziilor Cu4ii Constitulionale ".. sunrgene"alTlfigutor.ii.i ." impun cu aceeagi forfh tuturor subiectelor de drept, deopotrivd, in cazul"aeciziilo. p'"ir, constate neconstitutionalitatea unor norme,dar si in ipoteia celorprin carese respinfobiectii """"." sau excepfii de neconstitufionalitate, in acelagisens fiind si oecizia xlt nr.z91riiii.;;ir-;'iic; (Publicat[ln Monitorui Oficial,parteaI nr. 925din z7 /rziJzorr1. Fata de cele de mai sus, va. rugam sa observali ca_ dreptur reclamanlilor la o creqrere salariala in anul zorr, in bazaart.z5din legea33o/zoo9 corobora:t u.t. s diljd"a ia57zoro, la ""

5 prevXzut 15 % de art. r din legea 285/2oro, estede necontestat,avdnd sporul de caresa se adauge prin Decizia rrgfzooz, CurteaConstitulionalaa retinut ca: in vedereca, esential, . beneficii, "in cazul in caie o dispozilie legaldin vigoare prevedeacordareaunor asemenea iar condiliile prevdzutede leg6sunt indeplinite, iutoriiilile statului nu pot refuzaln mod deliberat pe perioadacAtprevederilelegalesunt in vigoare." plata acestora . "Premiul anualpe anul zoro reprezintdo creanlhcertd,lichidd gi exigibilE,pe careangajatul o are asupra angajatorului public Ei constituie un "bun" in sensul art. 1 din Primul Protocol adilional la Conventie", . "beneficiul premiului anual pe 2o1o, care reprezinti o crean[d certX,lichidi gi exigibild a din urmd, modificatd fiind, in angajatuluiasupraangajatoruluisdu,esteastfel recunoscutde acesta qi in respqctivprin creqterea, concret,numai rnodalitateade acordare,qi anumeeqalonat succesiv, a cuantumului salariului/soldei/indemniza[ieide baz5". mod corespunzdtor, S-a mai aritat cregtereasalariali dispusa in beneficiul reclamanlilor, ca efect al art.r CCR 285/zoro (aqacum a fost interpretatintelesulart.8 prin Decizia cu art.8 din Legea coroborat rt5/zorz) s-a mentinut si in anul 2or2, ca efectaI art.rl si art.l, art.2 si art.5 din OUG 8o/2o1o, (publicatain MO 636 din ro.o9. 2o1o). Aceastacontinuitates-a constatat,de altfel, chiar in Deciziei CCRnr.rr5 din zorz. considerentele Potrivit art. r(r) din OUG8o/zoro, citam:Art. II. - Pentruanul zorz se aprobxinstituirea unor mlsuri financiarein domeniul bugetar,dupi cum urmeaz[: Art. r. - (r) ln anul zorz, cuantumul brut al salariilor de bazd/soldelor funcliei de bazi/salariilor funcliei de bazdindemnizaliilor de incadrare se menline la acelaqinivel cu cel ce se acorddpersonaluluiplitit din fonduri publice pentru luna decembriezorr; itt. z.- ln anul zorz, pentr^upers6nalul nou-incadratpe funclii, pentru personalul institufie/autoritate publicd pe funclii de acelaqifel, precum $i pentru numit/incadrat in aceeaqi personalul promovat in func[ii sau in grade/trepte, sa]arizarease face la nivelul de salarizareIn publicdin careacesta esteincadrat. platdpentrufuncliilesimilaredininstitulia/autoritatea publici cu statut polifigtii qi func{ionarii Art.S In anul zorz, pentru personalulmilitar, specialdin sistemul administrafiei penitenciare,indemnizaliile, compensafiile,sporurile, primele, ajutoarele,plllile compensatorii,despdgubirile,compensaliilelunare pentru chirie qi alte drepturi acordatepotrivit actelor normative in vigoare se stabilescin raport cu nivelul bazei de calcul al utilizatepentruluna decembrie eott. acestora personaluluiincadrat pe funclii de execuliein grada[ia Art.6.-(r) ln anul 2012, avansarea trangei de vechime ln atenlia: munc5.se face prin incadrareain claselede corespunzdtoare vechimii in muncd dobdndite, prevdzutela ari. rr alin. (g) din Legeasalarizarecorespunzdtoare cadru nr. 284/2oro, cu modificdrile ulterioare, personalulbeneficiind de o rnajorarea salariului de suplimentare multiplicat cu bazd avut, corespunzdtornumlrului de clase de salarizaresuccesive procentul stabilit la ari. ro alin. (5) din legea sus-menlionati, fdrd acordarea salariului corespunzitorcoeficientuluide ierarhizareaferentnoii clasede salarizare. Cu privire la capitul de cerere prin care solicitam obligarea paralilor sa emitl si sa comunicereclamanlilor acte administrative de stabilire a salariilor reclaman[ilor, care sa reflecte salarialedispuseconform art. 8 coroboratcu art.l din Legea285/eoro si art. art.Il si creqterile si actelorindividualeestenecesara art.l, art.2 si art.5 si 6 din OUG 8o/zoro, a ardtatca emiterea juridice reclaman[ilor, concretede munca ale legala,pentru a reflecta,pentru viitor, in raporturile creqterilesalarialestabilite abstract in favoareareclamanlilor, in anul zorr (in baza art.l si art. 8 285/zoro) si continuate ulterior,in anul zorz si zor3 ( in bazaart.ll din QUG8o/2o1o) din Legea carepanain prezentau fost ignoratede catreparali, la stabilirea salariilor individuale. Potrivit art. 40 alin.2 lit.c) din Codul Muncii, angajatorulesteobligat s[ acordesalarialilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncd aplicabil si din contractele individuale de munci" iar instituliile publice cu rol de "angajator" nu pot refuza sa acorde angajalilor acestora drepturi salariale stabilite prin lege, fiind obligate sa-si coreleze actele adrninistrativeernise, Cunoaqtem,si practica ICCJ este in acest sens, ca nu putem sa solicitam modificarea retroactivaa actelor administrative individuale prin care gregit s-au stabilit salariile reclaman[ilor, in perioada2011-2or3, intrucfft actuljuridic administrativ produceefectedoar pentru viitor si deci nu poate fi modificat pentru a produce efecteretroactiv. In acestsens,citam din Decizianr. 1658 administrativqi fiscal,in care s-a retinut ca : din zo martie 2oo7 a t.c,c.r,Sectiade contencios li prin public, dispozifiilorlegale, care.funclionarului ce fusese incadratcu nerespectarea "Decizia principiului conform estestabilit retroactiv un alt salariu, estenelegald,fiind emisdcu nesocotirea cdruia acteleadministrativeoraduc efectenumai oentru viitor,

6 In considerarea acestui aspect, si observAndprevederile art.l lit p si i) din Legea 62/2orL, am solicitat prin capltul de cerere nr.l), "despdgubiri",pentru acele pagube produse reclamantelor, de catre parali, prin emiterea de acte individuale prin care s-au stabilit greqit zott-zotz-datajudecalii. salariileindividualealereclamanlilor, cu efectin perioada Tot in considerarea celor de mai sus,avandin vedereatAtprevederileart.4o a]in.2 lita) si c) in concret CodulMuncii cat si defini[ia actului administrativ din carerezulta ca autoritdlile executa paratilor prin acte administrative, solicitam instanlei, obligarea la emitereasi comunicarea legea, de acte adminishative individuale de stabilire a salariului reclamanlilor, care sa aibi in vedere,in mod corect,si cregterilesalarialedispuseprin art.8 din Legeaz8g/zoro r cu aplicareasporului de prev.de art.r din Legea 285/2o1osi mentinuteprin art.Il din OUG8o/2o1o. 15% Este nevoie ca instanla sa-i oblige pe parali, pe langa "emitere" si la "comunicarea",catre reclamanli, a actelor administrative individuale de stabilire a salariilor reclamantilor, intrucat parata MAI si subordonatasa, parata Ipj nfov, au o practica indelungata de a se sustragede la cdtrereclamanfi. a acestoracte.Atat legea33o/zoo9, prin art.s lit.d)'a instituit in comunicarea, paratilor, publice, institulii obligafia de transparenta in ceeace priveEtemecanismu]de sarcina precum si, prin art.34, obligalia de comunicare a actului individual de calcul al salariilor reincadrarepe func1iesi stabilire a noului salariu, in vedereaexercithrii dreptului de contestare. prevederiau fost preluateprin art.6 lit.d si art.3o din Legea284/2oro. Dar in ambele Aceleaqi cazuri,parata MAI si parata Ipj Ilfov, (Ia ordinul paratei MAI) au ignorat, cu rea credinla, normele imperative susmenfionatesi au refuzat sa comunice acesteacte individuale, intreg personalului MAI (cea 12o.ooo de persoane), si nu doar reclaman{ilor, anulffnd cu rea credinla, ilreptul prevazutde legeal destinatarilor acestoracteindividuale, la informare si de acces lajustilie. Parata pe care are emise acte cu aparenta de acte administrativ-normative, ascunse, nepublicate, MAI prin polititie refuza sa le corelezecu legeain vigoare, care dispune,cu rea credinfa, unitarilor de subordonate,ca acteleindividuale de modificare a raporturilor de serviciu sa seemitl intotdeauna, la compartimentele intr-un singur exemplar.caresanu secomunicedestinatarilor,ci sa sepdstreze deoersonal. in dovedirea cererii, reclamanlii au solicitat care se gdsescla paratele MAI si IPJ Ilfov: r)Regulamentulde organizaresi funclionare ale Ipj Ilfov, care se giseqtela parateleMAI si Ilfov, care prin confinutul sau va arata ca IP Ilfov nu are dreptul de a angajafor[a de munca si deci nu poate fi relinuta de cfftre instanta, sn "rngajator"; z)Regulamentulde organizaresi funclionare al Direcliei GeneraleFinanciare din cadrul MAI, care va arata ca, prin intermediul acesteidireclii, MAI conduce,controleazd,coordoneazi, activitatea de gestiunea resurselorfinanciare la nivelul persoaneijuridice Ipj Ilfov; 3) Interogatoriul paratei IPJ Ilfov pentru a rdspundeparata daca,in perioada de aplicare a l*gii 33o/zoo9, Legii 284/2oro si Legii 285/2oro, a comunicat reclamanlilor acte administrative individuale de reincadrare pe funclii si de stabilire a noilor venituri salariale; 4) Interogatoriul paratei MAI, pentru a rhspundeparata daca, in perioada de aplicarea legii 33o/zoo9, lgii 284/2oro si legii 285/zoto, a savarsitprin acliune sau prin omisiune, fapte de instigare a unitatilor de politie subordonate,inclusiv a paratei Ipj Ilfov, pentru sa nu comunice,reclamanflor, acteadministrative individuale de reincadrarepe functii ca acestea si de stabilire a noilor venituri salariale; AvAnd in vedere ca potrivit art. 44 din Constitulie "Dreptul de proprietate, precum qi creanteleasuprastatului, sunt garantate".si ca "Nimeni nu poatefi expropriat decetpentru o cauzX de utilitate publicd, stabilittr potrivit legii, cu dreapti qi prealabilddespdgubire. ", Avdnd in vedere ca potrivit Art. 38. din Codul Muncii, "Salarialii nu pot renunla la prin lege. Orice tranzac{ieprin care se urmdre$terenun{areala drepturile ce le sunt recunoscute recunoscute drepturile de legesalarialilor saulimitarea acestordrepturi estelovitd de nulitate. " In temeiul art.l(S) art.16 (z), art. 2r, art.44, art.5z din Constitutie,art.25 din Legea 3\o/2oo9, art. 8 coroboratcu art.l din Legea285/zoro, art. II din OUG 8o/2o1o, art.38,art.gg alin.l lit.h), art. 40 (2) lit.a) si lit.c), art.266si urm5toarele, CodulMuncii, art.2og,afi.2rg, ar1.22r Civil,art. 1lit P si i) si art.211 Co<tr din Legea 6z/zorr a dialoguluisocial, art.r din Legea 554/2oo4. La data de o5.o4.zog, pereta Ministerul Afacerilor interne a depus al dosarul cauzei intimpinare solicitAnd admitereaexcep{ieilipsei calitdfi procesualepasive a subscrisei,iar pe fondul cauzeisolicita respingerea acfiunii ca neintemeiatX. In motivarea cererii, p6rAtaa arltat ca in raport la obiectul acfiunii, Ministerul Afacerilor Externe nu deline calitatea de subiect pasiv al dreptului dedus judecatii. Mai mult decat atat, calitatea acestuia.de ordonator principal de credite nu constituie un temei suficient pentru atragerea acestuiain litigiu.

A mai ar[tat faptul ch potrivit prevederilor art. 12 alin. z din Legea nr. 2r8/2oo2 privind organizareaqi funclionarea Poliliei RomAne,cu modificdrile gi completdrile ulterioare, " .. .in judele se organizeaz5qi funclioneazfl, ca unit5$ cu personalitate juridic[, inspectoratede polilie ... ". Prin urmare, in spe[ade fa!X,cel carepoatefi obligat in raportul juridic dedusjudecdlii esteInspectoratul de Politie aI judeplui Ilfov, unitate cu personalitatejuridicd, in cadrul clruia gi-a desfiqurat activitateareclamantulpdn[ Ia incetarearaporturilor de serviciu. De asemenea,potrivit art. 7 ahn. z din O.U.G. fi. 30/2oo7 privind organizarea 9i funclionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificirile qi completdrile ulterioare, "ministrul afacerilorinterne are calitateade ordonator principal de credite". prin Art. rz alin. 5 din acelaqiact normativ prevedeci ministrul afacerilorinterne stabilegte, credite. ordin, conducitorii unitllilor qi subunitifilor careau calitateade ordonatori {e Astfel, potrivit Tabelului cuprinzAnd unite$Ie din subordinea Inspectoratului General al Politiei Romeneai cdror qefi au calitateade ordonatori tediari de credite din Anexanr. /a Ordinul m.a.i. nr. S/rZy/zotz privind imputernicirea ordonatorilor de credite din unitilile M.A.L, gefirl Inspectoratuluide Politie al judelului Ilfov are calitateade ordonator ter[iar de credite. De asemenea, conform regulii instituite de prevederileart. 21 din Legeanr. 5oo/2oo2 privind finan{ele publice, ministrul afacerilor interne, in calitatea sa de ordonator principal de credite repartizeazi creditele bugetare aprobate, pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare, ai cdror conduc5tori sunt ordonatori secundari sau terfiari de credite, dupi caz, ir potrivit legii. raport cu sarcinileacestora, Ordonatorii terfiari de credite au dreptul de a angaja, Iichida qi ordonanta che]tuieli in limita alocaliilor bugetare aprobate,cu condi{ia ca respectivacheltuiald sb fie prevXzutl in mod expres intr-un act normativ qi sX fie vizatX pentru controlul financiar preventiv propriu de contabilul-qef. Raportat la obiectul prezentei cauze,invederdm instanfei faptul cd stabilirea gi acordarea diferitelor drepturi bdnegti, aferente unui raport de serviciu, constituie un atribut exclusiv ce aparline angajatorului, subiect pasiv al raportului obligalional dedusjudecifii, care are obligatia verificdrii condiliilor de acordareqi de stabilire a drepturilor bdnegtisolicitate. Aqadar,stabilirea qi plata drepturilor binegti de care beneficiazdfiecare lucritor in parte, din cadrul inspectoratelor de polilie judelene sunt in competenta exclusivd a qefirlui careesteordonatorterliar de credite. inspectoratului, in acest context, vd invederim ce in [tigiul avAndca obiect solicitarea unor drepturi de naturd salariali, calitatea procesual[ pasivd este delinutd exc]usiv de cltre institulia cu care funcfionarul public are stabilit raportul de serviciu. Faptul cd ministerul in interiorul cdruia institulia publici este organizatd9i funcfioneazi, in calitatea acestuiade ordonator principal de credite repartizeaz[ instituliilor subordonatecreditele bugetare aprobate,nu constituie un temei suficient pentru atragereaacestuiain litigiu. in spela de fa[d, cel care poate fi obligat in raportul juridic dedus judecdlii este Inspectoratul de Politie al judelului llfov, unitate cu personalitate juridic[, in cadrul clreia isi desfhqoarlactivitateamembrii reclamantului ordonatoruI principal de credite avdnddoar obliga[iale al5 de a repartiza creditelebugetarealocatecu o astfe]de destina]ie cXtreordonatorul secundarde credite, in sus{inerea celor de mai sus, a flcut referire la sentinfa civili nr. r76rf o.5.c,6'2c12 (irevocabilXprin respingerearecursului de c[tre Curtea de ApeI Timigora) pronunlatX in dosarul nr. rggz/to9/zou prin care Tribunalul Arad a relinut faptul cd institulia noastri nu are calitate pasiv5. procesuald unitard a Potrivit art. zr alin. r din Anexa W la Legeanr. 33o/2oo9 privind salarizarea personaluluipldtit din fonduri publice, cu modificirile gi completdrileulterioare (abrogatdde arte cadrele militare in activitate, 39 lit. w din Legea nr. z9g/zoto), pentru activitatea desfhguratX, publici qi grada[ii polifigtii, cu statut specia]din sistemul vo]untari in activitate. funclionarii soldalii administraliei penitenciare,precum gi personalul civil beneficiazi de un premiu stabilit in raport cu solda lunarX/salariul de bazi de incadrare, respectivsalariul de bazd din ultima lunl a anului pentrucaresefacepremierea. Conformart. z5 alin.4 din Legeanr.33o/zoo9, cu modificirile qi completirile ulterioare, potrivit prezentei legi,incepAnd platapremiuluianualseva facepentruintregul personal salarizat cu luna ianuarie a anului urmitor perioadeipentru careseacordi premiul. incepAnd cu data de o1.or.2o11 au intrat in vigoaredispoziliileLegii nr. 285/zoro privind personalului plitit din fonduri publice, unde la arte 8 se prevede cI in salarizarea anul zott a premiului anual pentru anul eoto nu se mai acordi incepAndcu Iuna "sumelecorespunzdtoare

8 ianuarie 2ou, acesteafiind avute in vedere la stabilirea majoririlor salariale ce se acordl in din sectorul anul zott personalului bugetar". La data de 24.o4.2or9,pArAtaInspectoratul de Politie al Jude{ului Ilfov a depusla dosaml cauzeiintffmpinare solicitAndrespingerea acliunii ca neintemeiati. pe dispoziliile ln motivareacererii, pArAtaa ardtat faptul ch sindicatul gi-ainterneiatcererea art. 25 din Legeanr. ggo/2oo9 privind salarizarea unitara a personaluluiplStit din fonduri publice qi plata premiului anual. carereglementeazd acordarea A mai arXtat faptul cd actul normativ in cauzda fost abrogatde art.gg alin.r lit.w din Lege Cadru nr. 284 din z8 decembriezoro privind salarizarea unitard a personaluluiplitit din fonduri in vigoare la datade ot.ot.zott. . publice^intratd In conformitatecu prevederile art.'8 din Legeanr. 285/2oLoprivind salarizarea in anul zott a personaluluipldtit din fonduri publice sumelecorespunzitoarepremiului anual pentru anul fiind alrrte in vederela stabilirea 2o1o nu se mai acordaincepAndcu luna ianuarie 2orl, acestea majordrilor salariale ce se acorda in anul zotr personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilorprezenteilegi. OUG nr.r/eoro privind unele mXsuri de reincadrarein func{ii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora,precum qi alte mXsuri in domeniul bugetar, prin Legeanr.3o/16.o3.2o12, stabilea in art.5 alin.4 faptul ch" Salaiiilede merit stabilite respinsd in anul zoog pe o perioadi careseintinde qi in anul zoro se introducin salariulde bazi pAndla expirarea perioadei pentru care au fost acordate.Duph aceastl perioadi, se recalculeazlin mod corespunz[tor salariul de baz[ gi celelaltesporuri calculateIa acesta.IncepAndcu anul zoro, acest drept nu semai stabileqte". ArL 6 alin. r din acelaqiact normativ prevedea faptul cd in cazulin caredrepturile salariale in conformitate cu Legea-cadru nr. 3go/2oo9 privind salarizarea unitard a determinate personaluluipldtit din fonduri publicegi cu prezentaordonan{I de urgentHsunt mai mici decAtcele stabilite prin legi sau hotdrAri ale Guvernului pentru funclia respectivapentru luna decembrie 2oo9 se acordao suma compensatorie cu caractertranzitoriu care sa acoperediferenla, in misura in care persoanaiqi desfiqoar[ activitateain aceleaqi condi]ii, suma care se include in salariul de bazi, solda/salariul funcliei de baza sau indemnizafia ]unara de incadrare, dupl caz,dar nu este luata in caleul la determinareaaltor drepturi de natura salariala care se stabilescin funclie de acestea. Referitor la reincadrarea personalului in anul zott, conform art.1 alin.l din l,egea nr.28s/2o1o privind salarizarea in anul zott a personaluluipldtit din fonduri publice,incepAndcu qi al celorlalteelementeale o1.o1.2o11, cuantumul sporurilor, indemnizaliiror,compensaliilor sistemului de salarizarecare fac parte din salariul brut, asdel cum au fost acordatepersonalului plitit din fonduri publicepentrrluna octombrie2o1o, se majoreazlcu 15%,in mllura in care personaluliqi desfhgoarlactivitateain aceleaEi condilii. Conform art.2 din acelaqiact normativ in anul zorr, pentru personalul nou-incadrat pe funcfii, pentru personalu] numit/incadrat in aceeaqiinstitu[ie/autoritate publica pe funclii de acelaqifel, precum qi pentru personalulpromovat in functii sauin grade/trepte,salarizarea seface Ia nivelul de salarizarein plata pentru funcliile similare din institufia/autoritatea publica in care esteincadrat. acesta PrevederileLegii nr.r88/r999 privind Statutul func[ionarilor publici qi ale Codului Muncii nu se aplicd in cazul politi$tilor functionari publici cu statut specialintrucAt estein vigoare Legea nr.360/2oo2privind Statutulpolifistului. Referitor la competentade emitere qi comunicarea actelor admnistrativeprivind stabilirea salariilor reclamanfilor preciz[m ci aceasta apa4ine qefului ciruia ii revine competentade numire prevederile raportat privind a acestora la legii Statutul polilistului gi a O.M.A.I. nr.6oo/zoo5 pentru aprobareacompetentelorde gestiunea resurselorumane ale ministrului administra[iei qi internelor, secretarilor de stat, secretarului general qi qefilor/comandanlilor unitHflor MAI, cu modificdrile qi completdrileulterioare. La termenuldejudecatadin 17.o6.zo13 tribunalul a unit cu fondul in temeiulart.z48 a1.4 NCPCexcep[ialipsei calitdlii procesualepasiveinvocatade paratul MAI si a incuviintat proba cu inscrisurile depusede pdrli Ia dosar. Analizdnd tctele gi lucrdrile dosarului, tribunalul constatd urtndtoanele: In privinta liosei calitdtii orocesualepasive a oaratului MAI invocata de parte prin intAmpinare tribunalul o apreciazi ca fiind neintemeiata si o respinge in consecinla intrucfft ministerulesteordonatorprincipalde crediteconformart.12al.Sdin OUGnr.3o/2ooz calitatein care repartizeazXcreditele bugetare aprobate, pentru institutiile publice ierarhic inferioare, in

9 terliar de speta, chtre seful Inspectoratului de Politie al Judeplui Ilfov care este ordonator cu care publicd institulia de pasiva aldturi calitate procesuali -i"ii"-i:ortific[ b" "t"."1 "i"i,ii". are stabilit raportul de serviciu. funclionarul -----'-p" io"a"i pr"t""tiiifo., tribunalul are in vedere dispoziliile art.8 din Legea nr.285/2o1o premiului anuaLpentru anul zoro nu se mai acordd cese majordrilorsalariale h stabilirea "onfor,n-E-G-F.riiG-"or"spunzdtoare ni"d avutein vedere io""pa.,dcu lunaianuarie prezentei.le$,plgclT "on""""ii"" potrivit.p_revederilor din sectorulbugetar, ;;;'d;i;;;;i;;;p"...""ruiri militar, politiqtii personalul cirora:"(riPentru act normativ confolm i dln acelaqi il;;;"d".til;. si functionarii publici cu .tutui.p""iui din sistemul administra{ieipenitenciarese majoreazd potrivit qrglentei legi, astfelincat majorarea lu'nar,determinate i"r"^r"L ."ra.r im"."lJ"ti"t"i inairriauate ie asiguidri socialede-stat, sttbilitl prin. Iegeacarrcreglementeazd ."t"i venitului net realizat """itit"tiei la diminuarea sau cre$terea aefensii publice,-re1i" ;il;J;;td indemnizaliile, "o"a""e i"""r ai"- gia"Tslafa* de--acestecategorii de_personal.(z) ln anul 2011,. lunare pentru pldlile compensatoi, comp.ensaliile sporurile,primele, ajutoarEle, in raportcunivelul sestabilesc "omoensatiile, in vigoare riormative ;ilfiffi1;d;##';.i;i;;;tr#i -pl"ttu actelor Valorile majorat zoio, tuna octombrie _"y lqf. .(g) bazei de calcul al u"".totu stabilite t"fa"f". a" ctad/.t-"l"lil"l.fl"at+y'p,t9fT3gil itetunc1ie Jo-ldJorfsalariilor Eia"f" il/a ordonaton'luiprincipal prin o"rdin/decizie/dispozilie tesi,se t.tii"Jir"-e DotrivitDrezentei

in tuncfie"' numirea in-competentd are J7;;;;6antilui/qefuhii care "a" -- - -f" -- itilittl'.""1ir,il;""-, cu anul zott in acordati de b*A fupi"titi rui-i"t/.otlt'u/indemnizalia ^bugetar dln 2o1o s-a anual "e ".rj""tfu include in majorareaprevlzuta de lege si premiu.l oersonalului

respectiv' nr.z57/zorz (M'oF'331/16'05'2012 co".tit"1io"au prin <lecizia ';;;;;il;4il; si faptul ci: ,, constatat a. C'rtea fr4* mult, prin O."iriiir.5iO tzorz ffr,lOtS6114.01.2013), din anul zori, rezuJtatlca unnare a includerii premiului anua]din 2o1o in salariaiA maiorarea dovadaca de la de 1 ranuane de bazd,esteacordati si in.continuare, saliriulTsolda/indemniza[ia a alessXnu acorde legiuitorul in care ptatXaceiaEl-nivJ"i ."t.iluti"i, in condiliile ;;;iil".i" niciunpremiuanualPeanul zorr". ca: (r) in anul zorz, cuantumulbrut al salariilor stabilea -bazhfsdariilor Astfel,art.r On OUC nr.golzoro funcfiei de bazS/indemnizaliilor. de incadrare se funcliei tle de bazeTsoicielor i" acorcli personalului plntii din fonduri publice pentru luna h acelasinivel ;;t# qi--aI "" ""r"" sporurilor, indemnizaliilor'-.compensaliilor iil;il",1g* ;;;'6ii;'";;i;;;;"t";ril potrivit legii, din salariul brut, solda celorlalteelementeate sistemJui-d" rut-i""t" caie fac parte_, se menline la acelaqinivel cu cel incadrare de Iunar bruii"a"-"lrutiuf*td il;;il;Ai""iariul 2ou, in mdsurain care decembrie pentru luna pldtit din fon<luripublice ;;.;;";E;;.;onalului acelasi-actnormativ din art' 5 condilii"' Totodatd, u"ii"itut* i" aceleaqi nersonalulisi desfdsoard publici cu statut funclio.narii pentru personalnl-ilitu., poliligtii 9i ;;;ffi;;,,i"-;;itt-;;ir, primele, sporurile, compensaliile., indemnizaliile, p|nitelgige, iltiifli}"iila-frrlti"tt"r 5p""Af gi.alte drepturi lunarepentru chirie compe.nsaliile ddspagubirile, uiutour"t.,pld[ile compensatorii, al de calcul stabilescin raport iu nivelul bazei il;i;";re'se p6t.i.,rit u"t"l,o1. "";;ii;; "toraut" zotr". decembrie - ritilizatepentruluna acestora *: prin art.r ca in anul zor3 se menlin in i" pri"irfi anului ,;13, Oi-c-;;S4lro12 stabilea

pI*-e']I] prute runii"iJ i"ordutp"niii'l,r* a"""-[.i" zorzdrepturile 'Ordonanla

unor mesuri pentru recuperarea 6e urgenld a buvernului nr. r9/zorz privind aprobarea ca in "anul preYedea .-"a"-""tiii,t .ufurilale,aprobatbcu moctificiri prin Leqeanr,':rez/3o:12.,iar art.3 din sistemul '"irit"., p"iifi$tii ;i funclionarii publici cu statut special ;;;;;;il;;;;;ir^iJ sporurile, Primele, ajutoarele, pl[lile administraliei p"rriten"iare,-ittf,i.i"lriifiit.,'".-pensaliile,^ Iottut" pentru chirie qi alte drepturi acordatepotrivit ;;;;;;iltli,i";peg"utrii",-""^p"".itiit" utilizate actelor normative in vigoare se stabilescin raport cu nivelul bazei de calcul aI acestora zot." pentru '*-*- luna decembrie incasatdde un de bazd. constatdcX salariul/solda/indemnizalia tribunalul Co".l"-ri*ancl zoro; in anul din premiul anual u i*f"., pii" -gi"1area de t5%, si tug.tu, fu oil"ioi u"ufui r"f"tirit"i/soldei/indemniialiei din luna decembrie zorz iar in ,oi" r-" avut in vedere"otl "itarf zorz. zor3, nivelulstabilitin decembrie faptului ca reclamanlii au contestat precum si nedovedirea Avand in vedereacesteaspecte, potrivit procedurii fu ungujuiorrtuUilireasoldelorfuir.iilbi a" t""u."ferente perioadei,91t "9t9: fiind neintemeiata ca ac[iunea ipreciazfl di" Legeantlza5lzoro, tribunalul d";-t ;;gt,;ffi;i;t" ln consecinte' si o va respinge

g'*qi.ar1:

- s din

l0 PENTRUACESTE MOTIVE,

LEGrr lN r.uuvrEI,E rrorAnA$rn:

Respingeexcep[ialipsei calitfl1iiprocesualepasiveinvocata de paratul MAI ca neintemeiata. nespinge acliunea formulata de ieclamantul SINDICATUL POLITISTILOR DIN ROMANIA DIAMANTUL , in calitate de reprezentant conven[ional pentru membrii de sindicat ANGHEL ,, MIHAI, AflOITHI MARIAN GABI, BOGHIU ANDREI ALEXANDRU, BRAGADIREANU DANIEL, CHIRIAC IONEL, CHIRITA MARIUS DA}{IEL, CIOCANEA GEORGIAN GIPRIAN, COCIOABA IONI.TT, CORCOATA STEFANITA, CRUNTEANU CATALIN MARIUS, DEDIU LAURENTIU, DIACONU GABRIEL, DOGARU STEFAN RAZVAN, GUTA STEFAN ALEXANDRU, HRITUC CRISTIAN CATALIN, IONITA ALEXANDRU, IORDAI\TDANIEL, IRINA NICOLAE I,AURENTIU, IURIET MIRCEA IULIAN, IVAN ALEXANDRU BOGDAN, MARCU CARMEN ELENA, MARIN MITICA, MARIN GEORGELUCIAN, MARIN MARIAN, MARIN VALENTIN GELU, MIHAI ELVIS FLORINEL, MIHAI VASILE, MIHAIA, MARIUS CRISTINEL , MITU NICOLAE , MUSAT BOGDAN ADRIAN, NEACSU VALENTIN, NICOLA ADRIAN DUMITRU, JNICOLA MARIAN , NITA FLORIN , OPRITA ION ALEXANDRU , OPRITA ANDREI OCTAVIAN , PETRE MARIUS CATALIN, PETRE MARIUS DANIEL , PROFIR DUMITRU ADRIAI{, ROIBU LAURENTIU, ROTILA PAUL CATALIN , SERBAN DRAGOS , SERBAN CATICHI GEORGE , SOFICAADRIAN IULIAN, SPIRIDON SORIN, STROE RAMONA CRISTINA, TRIF ALEODOR ALEXANDRU, UNGUREANU GHEORGHE,VELISCU TUDOR cu sediul in sector 4, Bucureqti,STR. IENACHITA VACARESCU, nr. r7A in contradictoriu cu pArAtii MINISTERUL AFACERILOR INTERNE cu sediul in sector 1, Bucureqti, Piata Revolutiei, nr. L, INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ILFOV cu sediul in sector 2, Bucureqti,Fabrica de Glucoza,nr. S-7caneintemeiata. Cu recurs in 15 zile de la comunicare,la CAB. Pronun{atain qedintapublica, azi t7.o6.2o13.

Preqedint, ^. Alina Dumitres&-

Grefier, Marioara Gisc[

)-qry) 'k
g w d

1 t

,,'

n^ *0r. ,F*m
qi-tlil.

tlt^

a -

v - 9

Redact.DA/ Tehnored.M.G/5 ex.

"*5

Evaluare