Sunteți pe pagina 1din 18

Tema proiectului:

Reele de transmisii de date

Cuprins
Argument .......................................................................................................... 3 Capitolul I : Modelul OSI ....... 5 1.1. ntelegerea modelului general de comunicare sub forma nivelurilor ...... 5 1.1.1 Surse, destinaii i pachete de date ........................................................... 5 1.1.2 ediul de transmisie ................................................................................ 5 1.2 Standardele !S" ........................................................................................... 5 1.2.1 !dentificarea celor # niveluri..................................................................... $ 1.2.2 %escrierea nivelurilor................................................................................ # 1.2.3 ncapsularea& 1.2.' %enumirea datelor la fiecare nivel "S!..................................................... & 1.3. odelul ()*+!* .......................................................................................... & 1.3.1. *rotocoale ()*+!* ................................................................................... , 1.3.2. " paralela -ntre "S! i ()*+!* .............................................................. 1. Capitolul II : Reele locale ............................................................................ 11 2.1. )omponente de ba/0 ale unei reele locale ............................................... 11 2.1.1. )artela de reea ...................................................................................... 11 2.1.2. edii de transmisie ............................................................................... 12 2.1.3 1eceptorul .............................................................................................. 12 2.1.'. 2ridge 3 *untea4 13 2.1.5. S5itch ................................................................................................... 13 21.$. 1outer6ul ................................................................................................ 1' 2.2 7voluia echipamentelor prin prisma modelului "S! ............................... 1' 2.3. )ircuitul pachetelor prin reea .................................................................. 15 Capitolul III : Medii de transmisie : conexiuni i coliziuni ....................... 1$ 3.1. )ele mai cunoscute medii de transmisie .................................................. 1$ 3.1.1 Shielded t5isted6pair 3 S(*4 .................................................................. 1$ 3.1.2 8nshielded t5isted6pair 3 8(*4 ..1$ 3.1.3. 9ibra optic0 ............................................................................................ 1# Bibliografia .................................................................................................... 1&

Argument
n termini foarte simpli, reeaua repre/inta un sistem de oameni i obiecte conectate -ntre ele. 1eele de comunicaii sunt proiectate astfel -nc:t doua calculatoare, locali/ate oriunde -n lume s0 fie capabile s0 comunice -ntre ele, indiferent de tipul acestora. ;cest lucru este posibil prin intermediul unei limbi commune, numit0 protocol. *rotocolul este definit ca un set formal de reguli i convenii cu a<utorul c0ror este guvernat schimbul de informaii -ntre echipamentele unei reele. a<oritatea reelelor sunt clasificate -n =;> 3 locali/ate de obicei -ntr6o cladire, campus 4 sau ?;> 3 acoper0 o arie geografic0 mai mare4. 7le sunt re/ultatul de/volt0rii aplicaiilor pentru mediul afacerilor. %ar fiecare din aceste aplicaii aveau o manier0 proprie de operare, independent0 de calculator. 7ficiena disparea -n acest ca/. "rgani/aiile aveau nevoie de o soluie care s0 re/olve urm0toarele probleme @ 6 )um s0 fie evitat0 duplicarea echipamentelorA 6 )um se poate comunica eficientA 6 )um se poate gestiona o reeaA " prim0 soluie la probleme organi/aiei a fost reali/area reelelor locale 3 =;>4. %eoarece puteau conecta toate staiile de lucru i periferice dintr6o cl0dire, =;>6urile au f0cut posibil0 utili/area eficient0 a tehnologiilor informaionale. ns0 pe m0sur0 ce calculatoarele au -nceput s0 fie folosite pe scar0 tot mai larg0 -n domeniul economic, =;>6urile nu mai erau suficiente. ; ap0rut necesitatea schimbului de informaii -ntre organi/aii, iar soluia a repre/entat6o apariia ?;>. =a -nceput, de/voltarea =;> i ?;> a fost haotic0. ;nii B&. pot fi caracteri/ai printr6o eCpansiune eCtraordinar0 a reelelor. )ompaniile au -nceput s0 fie contiente de economiile re/ultate -n urma folosirii tehnologiei reelelor. %ar la mi<locul anilor B&., acest0 cretere s6a oprit brusc. ulte din tehnologiile folosite -n reele foloseau soluii hard i soft diferite, fapt care a dus la incompatibilitatea dintre acestea. %evenea din ce -n ce mai dificil0 comunicare -ntre reele care foloseau specificaii diferite. =ocal area net5orDs 3 =;>s4 repre/in0 o colecie de calculatoare, cartele de reea, medii de transmisie, echipamente de control al traficului i periferice. ntr6o -ntreprindere, ele fac posibil0 parta<area eficient0 a fiierelor, imprimantelor precum i comunicarea. *e m0sur0 ce utili/area calculatoarelor -n domeniul economic a devenit omipre/ent0, s6a a<uns la conclu/ia c0 =;>6urile nu mai corespundeau nevoilor firmelor. ntr6o reea =;>, fiecare departament era privit ca o Einsul0 electronic0F. ; ap0rut -ns0 necesitatea schimbului de informaii -ntre aceste insule. Soluia a repre/entat6o crearea ?;>6 urilor@ reele care interconectea/0 =;>6urile, furni/:nd acces la calculatoare din alte localit0i georgafice. (ehnologiile folosite -n cadrul ?;>@ modem6uri, !S%> 3 !ntegrated Services %igital >et5orD4, %S= 3 %igital Subscriber =oop4, 9rame 1ealG, ;( 3 ;sGnchronous (ransfer ode4 (6 )arrier Series 3 -n S8; (1, (2, (3 4 S">7( 3 SGnchronous "ptical >et5orD4. )alculatoarele pot s0 -neleag0 i s0 procese/e doar datele care sunt repre/entate -n format binar 3 . i 14. )ifrele . i 1 repre/int0 cele dou0 posibile st0ri ale unei componente electronice, i sunt denumite bii. *entru a interaciona cu calculatorul, mesa<ul utili/atorului trebuie converit 3

-n form0 binar0, iar r0spunsul calculatorului trebuie transformat din form0 binar0 -ntr6un limba< accesibil omului 3 )odul binar ;S)!! H ;merican SGmbolic )od for !nformation !nterchange4. n interiorul calculatorului, biii sunt repre/entai prin pre/ena sau absena impulsurilor electrice @ . poate fi repre/entat prin . voli de electricitate, 1 prin 5 voli de electricitate. & bii formea/0 1 bGte 3octet4, ceea ce repre/int0 un singur caracter de informaie. =aimea de band0 este cantitatea de informaie ce poate circula dintr6o locaie -n alta -ntr6o perioad0 de timp dat0. 8nitatea de ba/0 folosit0 -n descrierea fluCului informaiilor -ntr6un calculator este bitul. 2ii pe secund0 repre/int0 unitatea de m0sur0 pentru laimea de band0. (hroughput se refer0 la l0imea de band0 actual0, m0surat0 la un moment dat folosind rute specifice internetului, -n timp ce este desc0rcat un fiier. %in p0cate throughput6ul este de multe ori mai mic dec:t l0imea maCim0 a ben/ii pe care un mediu de transmisie o poate folosi. ):nd se proiectea/0 o reea se ia -n calcul l0imea de band0 teoretic0. %ar reaua nu va fi mai rapid0 dec:t o permite mediul fi/ic de transmisie a datelor. ;cesta este motivul pentru care se recomand0 m0surarea troughpt6ului pentru a se decide dac0 este adecvat. " deci/ie important0 se refer0 la tipul de mediu de transmisie ce va fi folosit aflat -n leg0tur0 direct0 cu l0imea de band0 de care apliaciile utili/atorilor au nevoie. " formul0 simpl0, dar de mare a<utor -n luarea unor astfel de deci/ii este urm0toarea@ (impul estimatI 0rimea fiierului+ l0imea de band0. 1e/ulatul obinut repre/int0 vite/a maCim0 cu care pot fi transmise datele. ;ceast0 formul0 nu ia -n calcul nici una din cau/ele ce pot afecta laimea de band0. 7a face o estimare general0 a timpului necesar pentru a transmite informaii folosind un anumit mediu de transmisie i o anumit0 aplicaie.

'

Capitolul I : Modelul OSI


! ! "ntelegerea modelului general de comunicare sub forma ni#elurilor
! ! Surse$ destinaii i pac%ete de date
!ntr6o reea, orice comunicare are la origine o surs0, apoi informaia circul0 p:n0 la o destinaie. !nformaiile care traversea/0 reeaua sunt referite ca date, pachete sau pachete de date. ;dresa surs0 a unui pachet de date specific0 identitatea calculatorului care transmite respectivul pachet. ;dresa destinaie preci/ea/0 identitatea calculatorului care va recepiona respectivul pachet. %atele sunt grupate -n unit0i logice de informaii. 7le includ utili/atorul original al respectivelor informaii i alte elemente pe ba/a c0rora este posibil0 comunicarea. %atele dintr6un calculator sunt repre/entate prin bii. %ac0 un calculator ar transmite doar unul sau doi bii, nu ar fi o manier0 prea eficient0 de comunicare. *rin urmare, are loc o grupare a acestora -n Dilo, mega sau gigabGtes.

! !& Mediul de transmisie


ediul repre/int0 un material prin care sunt transmise datele, i poate fi unul din urm0toarele elemente@ 6 cablu telefonic 6 cablu categoria 5 8(* 6 cablu coaCial 3 cablu (J4 6 fibra optic0 6 alte tipuri de cabluri ba/ate pe cupru ai eCist0 i alte tipuri de media, dar acestea nu le vom lua -n calcul -n studiul reelelor. n primul r:nd este vorba de atmosfera prin care se propag0 undele radio, microundele i lumina. n al doliea r:nd este vorba de undele electromagnetice care traversea/0 )osmosul, unde -n mod virtual nu eCist0 molecule sau atomi. n aceste ca/uri, comunicaia este denumit0 f0r0 fir.

!& Standardele ISO


%e/volt0rile timpurii din /ona reelelor au fost haotice, i -nceputul anilor B&. se caracteri/ea/0 printr6o eCpansiune a acestora. Singura modalitate prin care dein0torii de reele puteau s0 Evorbeasc0 aceeai limb0F a fost agrearea din partea v:n/0torilor i produc0torilor de echipamente de reea a unui set comun de standarde. !nternational "rgani/ation for Standardi/ation 3 !S"4 este organi/aia care a cercetat i de/voltat scheme de reele precum %7)>7(, S>;, ()*+!*. 1e/ultatul cercet0rilor s6a concreti/at -ntr6un model de reea care i6a a<utat pe produc0tori s0 cree/e echipamente compatibile -ntre ele. odelul de referin0 "S!, reali/at -n 1,&', nu este altceva de:t o schem0 descriptiv0 care a pus la dispo/iia v:n/0torilor standardele necesare asigur0rii compatibilit0Ki i interoperabilit0ii -ntre diferite tehnologii. odelul de referin0 "S!, este primul model pentru standardi/area comunicaiilor -n reele. 7Cist0 i alte modele, dar ma<oritatea produc0torilor de echipamente respect0 aceste standarde. ;cest model permite utili/atorilor s0 vad0 funciile relei pe m0sur0 ce ele apar la fiecare nivel -n parte. 7ste un instrument foarte bun pentru a ilustra modul -n care informaiile traversea/0 o rea@ eCplic0, vi/ual, circulaia datelor de la o aplicaie, c0tre mediul fi/ic de transmisie i apoi c0tre o alt0 aplicaie locali/at0 pe un calculator din reea, chiar dac0 eCpeditorul i destinatarul fac parte din reele cu topologii diferite. 5

n modelul de referin0 "S! eCist0 # niveluri, fiecare din acesta ilustr:nd o funcie particular0 a reelei. Separarea -ntre funciile reelei este denumit0 nivelare3 laGering4. ;vanta<ele descompunerii reelei -n # niveluri@ 6 %ivide aspectele reelei aflate -n corelaie, -n elemente mai puin compleCe. 6 %efinete interfeele stnadard pentru compatibilitate plug6and6plaG i integrarea -ntre produc0tori. 6 *ermite speciali/area ingineriei i promovarea -ntre diferitele funcii modulare ale unei reele 6 *revine ca schimb0rile dintr6o /on0 s0 afecte/e alte /one.

!&! Identificarea celor ' ni#eluri


odul cum circul0 informaiile -ntre calculatoare este descompus -n # probleme. n modelul "S!, fiecare din aceste probleme este repre/entat0 prin propriul s0u nivel@ =aGer 1@ (he *hGsical =aGer3 9i/ic4 =aGer 2@ (he %ata =inD =aGer 3 =eg0tur0 date4 =aGer 3@ (he >et5orD =aGer 31eea4 =aGer '@ (he (ranspor =aGer 3 (ransport4 =aGer 5@ (he Session =aGer 3 Sesiune4 =aGer $@ (he *resentation =aGer 3 *re/entare4 =aGer #@ (he ;pplication =aGer 3 ;plicaie4

!&!& (escrierea ni#elurilor


9iecare nivel al modelului "S! are un set predeterminat de funcii pe care le reali/ea/0 pentru a duce la bun sf:rit comunicarea. )i#elul ' : Aplicaie *oetic vorbind, este nivelul situat cel mai aproape de inima utili/atorului. *rin ce difer0 de celelalte niveluri ale modeluluiA "fer0 servicii pentru aplicaiile utili/atorilor dar nu ofer0 servicii celorlalte niveluri. >ivelul aplicaie identific0 i stabilete disponibilitatea partenerului de comunicaie, sincroni/ea/0 aplicaiile -ntre ele i stabilete procedurile pentru controlul integrit0ii datelor i erorilor. %e asemenea identific0 dac0 eCist0 suficiente resurse pentru a spri<ini comunicaia -ntre parteneri. *entru a fi mai uor s0 v0 amintii despre acest nivel, g:ndii6v0 la bro5sere. )i#elul *: +rezentare 7ste nivelul care asigur0 c0 informaiile pe care nivelul de aplicaie al unui sistem le transmite, pot fi citite de c0tre nivelul aplicaie al altui sistem. ;tunci c:nd este necesar, nivelul aplicaie face translaie -ntre diferitele formate ale datelor folosind un format comun pentru pre/entarea acestora. (rebuie s0 privii acest nivel ca cel la care are loc codificarea datelor -n format ;S)!!, de eCemplu. )i#elul , : Sesiune %up0 cum spune chiar numele s0u, acest nivel stabilete, gestionea/0 i finali/ea/0 sesiunile de comunicaie -ntre aplicaii. *rin sesiune se -nelege dialogul -ntre dou0 sau mai multe entit0i. >ivelul sesiune sincroni/ea/0 dialogul -ntre nivelurile sesiune ale entit0ilor i gestionea/0 schimbul de date -ntre acestea. !n plus, acest nivel ofer0 garanii -n ceea ce privete eCpedierea datelor -n clase de servicii i raportarea erorilor. n c:teva cuvinte, acest nivel poate fi asemuit cu dialogul uman. $

)i#elul -: .ransport 7ste nivelul la care are loc segmentarea i reasamblarea datelor. 7l furni/ea/0 un serviciu pentru transportul datelor c0tre nivelurile superioare, i -n special caut0 s0 vad0 c:t de sigur este transportul prin reea. >ivelul transport ofer0 mecanisme prin care stavilete, -ntreine i ordon0 -nchiderea circuitelor virtualeL detectea/0 E c0dereaF unui transport i dispune refacerea acestuiaL controlea/0 fluCul de date pentru a preveni rescrierea acestora. )i#elul /: Reea 7ste unul dintre cele mai compleCe niveluriL asigur0 conectivitatea i selecia c0ilor de comunicaie -ntre dou0 sisteme ce pot fi locali/ate -n /one georgafice diferite. 3 selectarea c0ilor de comunicaie , s5itching, adresare i rutare4. )i#elul & : 0eg1tura date 7ste nivelul care asigur0 tran/itarea datelor de la nivelul fi/ic pe ba/a adres0rii fi/ice, topologiei reelei, notific0rii erorilor, ordonarea frame6urilor i controlul fluCului informaional. 3frame6uri i controlul accesului4. )i#elul : 2izic %efinete specificaiile electrice, mecanice, procedurale i funcionale necesare activ0rii, -ntreinerii i de/activ0rii leg0turii fi/ice -ntre sisteme. Specificaiile vi/ea/0 nivelul volta<ului, ratele de transmisie a datelor, distana maCim0 de transmisie, conectorii fi/ici. 3 semnale i medii de transmisii4.

!&!/ "ncapsularea
1epre/int0 procesul prin care calculatoarele pot comunica -ntre ele date. "rice comunicaie necesit0 o surs0 i o destinaie, i informaiile transmise prin rea se numesc date sau pachete. %ac0 un calculator ; dorete s0 transmit0 date c0tre un calculator 2, datele trebuie mai -nt:i s0 fie -mpachetate prin intermediul unui proces numit -ncapsulare. ;poi, pe m0sur0 ce datele traversea/0 cele # niveluri ale modelului "S!, li se adaug0 headere, footere etc. !n timpul -ncapsul0rii, reeaua reali/ea/0 o conversie -n 5 etape @ 1. Construirea datelor! ):nd un utili/ator trimite un mesa<, caracterele alfanumerice sunt convertite -n date. 2. "mpac%etarea datelor! %atele sunt -mpachetate pentru a fi trnasportate prin rea. *rin folosirea segmentelor, funcia pe care o -ndeplinete nivelul transport asigur0 comunicarea -ntre cei doi parteneri. 3. Ad1ugarea adresei de reea la %earder! %atele sunt asamblate -n pachete+ datagrame care conin un header de reea cu adresele logice ale sursei i destinatarului informaiilor. ;ceste adrese sunt necesare dispo/itivelor din reea pentru a transmite pachetele pe o anumit0 rut0. '. Ad1ugarea adresei locale la %eaderul date! =a hearderul de la nivelul leg0tur0 date se adaug0 adresa local0. 9iecare echipament trebuie s0 pun0 pachetul -ntr6un frame care permite conectarea la urm0torul echipament direct conectat la rea. 9iecare echipament de pe o anumit0 rut0 necesit0 framing pentru a putea conecta la urm0torul dispo/itiv. 5. Con#ertirea biilor pentru trnasmisie! 9rame6ul trebuie convertit -n bii pentru a putea fi transmis prin intermediul mediilor. #

!&!-

(enumirea datelor la fiecare ni#el OSI


odelul "S! definete nivelurile, interfeele -ntre nivele, protocolul unit0ilor de date 3*rotocol %ata 8nits4 pentru fiecare nivel. 9iecare nivel de comunicare de pe calculatorul sursa comunic0 cu un *%8 specific acestuia, i cu nivelul pereche al calculatorului destinaie. 9iecare nivel depinde de funcionarea serviciilor nivelului dinaintea sa. *entru a se putea asigura aceste servicii, nivelurile superioare folosesc -ncapsularea pentru a pune *%8 de la nivelul superior -n c:mpul de date corespun/0tor. ;poi adauga headerele i trailerele de care are nevoie respectivul nivel pentru a6i duce la bun sf:rit misiunea. n continuare, datele sunt trimise celorlalte nivele "S!. %up0 ce nivelele #,$ i 5 i6au ad0ugat propriile informaii, nivelul ' adaug0 mai multe. Mruparea *%8 la nivelul ' se numete segment. %e eCemplu, nivelul de reea este cel care ofer0 serviciu nivelului transport, iar acesta are sarcina de a le transmite -n reea. ;ceast0 sarcin0 este reali/at0 prin -ncapsularea datelor -ntr6un header ce conine informaii necesare transferului @ adresa logic0 a sursei i a destinatarului. >ivelul reea furni/ea/0 un serviciu nivelului transport prin -ncapsularea datelor -n hearder i crearea pachetelor 3 *%8 la nivel 34. >ivelul leg0tur0 date ofer0 un serviciu nivelului reea prin -ncapsularea informaiilor -n frame6uri 3 *%8 de nivel 24. >ivelul fi/ic furni/ea/0 servicii nivelului leg0tur0 date codific:nd fram6urile de la acest nivel -n bii.

!/! Modelul .C+3I+


)hiar dac0, modelul "S! este recunoscut pe plan internaional ca model universal -n domeniul reelelor, standardul pentru !nternet este modelul ()*+!* i suita de protocoale ()*+!*. %epartamentul de ;p0rare al 8S; a creat ()*+!* deoarece se dorea ca transmisiile americane s0 poat0 EsupravieuiF chiar i -n condiiile unui r0/boi nuclear. Spre deosebire de "S!, modelul ()*+!* are doar patru niveluri @ aplicaie, transport, !nternet i reea. )i#elul aplicaie : &

*roiectanii ()*+!* au considerat c0 protocoalele de nivel -nalt din acest model trebuie s0 includ0 detalii cu privire la sesiunile de lucru i modul de pre/entare. ;stfel, -ntr6un singur nivel sunt combinate toate facilit0ile legate de repre/entarea datelor, codificarea i controlul dialogului. )i#elul transport : ;cest nivel vi/ea/0 calitatea serviciilor oferite @ -ncredere -n transmisie, controlul fluCului de date i corectarea erorilor. 8nul din protocoalele -nt:lnite la acest nivel 3(ransport )ontrol *rotocol4, ofer0 o modalitate fleCibil0 de reali/are a comunicaiilor -n reea. 9iind un protocol orientat coneCiune, dialogul dintre surs0 i destinaie se reali/ea/0 prin -mpachetarea informaiilor de la acest nivel -n segmente. "rientarea c0tre coneCiune un -nseamn0 c0 -ntre calculatoarele care comunic0 eCist0 vreun circuit ci ca segmentele nivelului ' circula -nainte i -napoi -ntre cele dou0 calculatoare -ntr6o peritada de timp dat0. )i#elul Internet: Scopul acestui nivel este de a trimite pachetele surs0 din orice reea c0tre o alta, i s0 fac0 astfel -nc:t acestea s0 a<ung0 la destinaie indiferent de ruta i reeaua din carea u fost transmise. *rotocolul care guvernea/0 acest nivel este !nternet *rotocol, funciile -ndeplinite de acesta fiind determinarea i comutarea pachetelor.3 sistemul potal4. )i#elul reea: >umele acestui nivel este cam general i de multe ori generea/0 confu/ie. 7ste nivelul care include detalii despre tehnologiile =;>+?;>, precum i toate detaliile incluse -n nivelele fi/ic i leg0tura date din modelul "S!.

!/! ! +rotocoale .C+3I+


Mraful prtocoaleleor ()*+!* descrie cele mai folosite protocoale specifice suitei ()*+!*. =a nivelul aplicaie de eCemplu, -nt:lnim sarcini diferite pe care nu le recunoatem chiar dac0 le folosim de multe ori c:nd navig0m pe internet@ 6 file transport protocol 3 9(*4 6 hGperteCt transfer protocol 3 N((*4 6 simple mail transport protocol 3 S (*4 6 domain name service 3 %>S4 6 trivial file transport protocol 3 (9(*4 ,

*entru de/voltatorii de soft, modelul ()*+!* ofer0 fleCibilitate maCim0 prin nivelul de aplicaie. =a nivelul transport -nt:lnim dou0 protocoale@ transmission control protocol 3 ()*4 i user datagram protocol 3 8%*4. )a protocol de reea, modelul ()*+!* folosete unul singur !* pentru a permite oric0rui computer, s0 comunice oric:nd cu unul alt calculador, indiferent unde s6ar afla acesta.

!/!&! O paralela 4ntre OSI i .C+3I+


6 6 6 6 ;sem0n0ri ;mbele lucrea/a cu nivele ;mbele includ un nivel numit aplicaie >ivelele transport i reea sunt compatibile (rebuie cunoscute ambele modele 6 6 6 6 %eosebiri ()*+!* combin0 nivelul pre/entare i sesiune -n cadrul nivelului aplicaie >ivelul leg0tur0 date i cel fi/ic sunt combinate -n unul singur *are mai simplu pentru c0 are mai puine nivele ()*+!* repre/int0 standardele -n ba/a c0rora s6a de/voltat internetul

1.

Capitolul II : Reele locale


&! ! Componente de baz1 ale unei reele locale

%iagrama din desenul acestui capitol, se numete topologie. 7a pre/int0 o reea local0, cu o compleCitate moderat0, tipic0 pentru o coal0 sau o -ntreprindere de m0rime medie. )lieni, servere, imprimante, ba/e de date relaionale, toate acestea formea/0 componentele unei reele locale. ;cestea sunt echipamente de nivel #, ceea ce -nseamn0 c0 ele operea/0 la nivelul # al modelului "S!. 7le reali/ea/0 -ncapsulrea i de6capsularea datelor pentru a6i -ndeplini toate sarcinile 3 transmite mail6uri, editare teCte, scannare, acces la ba/e de date4.

&! ! ! Cartela de reea


>!) nu are un simbol standardi/at pe care s0 -l putem folosit atunci c:nd discut0m despre reele. %ar chiar i -n aceast0 situaie, c:nd pe o diagram0 care pre/int0 topologia unei reele vedei un punct, atunci proiectantul a vrut s0 descrie o >!) sau o interfa0 ce acionea/0 ca parte a unei >!). 9i/ic, cartela de reea este o plac0 cu cirecuite imprimante, placa ce se montea/0 -ntr6un spot de eCtensie de pe placa de ba/0. n ca/ul laptop6urilor cartela de rea se numete *) !; card sau mai nou *) card )artelele de reea sunt considerate dispo/itive de nivel 2, deoarece fiecare din cartelele produse -n lume are un cod unic, numit edia ;cces )ontrol 3 ;)4 adress. *rin intermediul lor, calculatorul controlea/0 accesul la mediul fi/ic de transmisie a datelor.

11

. 8neori, cartelele de reea sunt dotate cu dispo/itiv numit transceiver3 trasnmiter+receiver4, dispo/itiv care convertete un anumit tip de semnal electric -n alt tip sau chiar -n semnal optic. n acest ca/, transceiver6ul este considerat un dispo/itiv de nivel 1 deoarece menirea sa este de a converti biii dintr6o form0 -n alta, neav:nd nimic de a face cu informaiile necesare celorlalte protocoale.

&! !&! Medii de transmisie


Simbolurile folosite pentru repre/entarea mediilor de transmisie sunt variabile. %e eCemplu, simbolul pentru ethernet este o linie dreapt0, iar leg0turile vin perpendicular pe aceasta, -n timp ce simbolul pentru (oDen ring este un cerc la care se ataea/0 ga/dele, iar pentru 9%%!, dou0 cercuri concentrice. 9uncia de ba/0 a oric0rui mediu de trnasmisie este de a transporta informaiile sub form0 de bii i bGi prin reea. )u eCcepia de trnasmisie f0r0 fir 3care folosesc atmosfera sau spaiul cosmic ca mediu de transmisie4 sau mai noble *;> 3personal area net5orD4, -n care mediul de transmisie este corpul uman, net5orDing media sunt conductorii pe ba/0 de cupru sau fibra optic0 i sunt considerate componenete de nivel 1.

&! !/ Receptorul

)hiar dac0 nici acest simbol nu este standardi/at, -l vom folosi pe cel de mai sus, deoarece )!S)" folosete acelai simbol -n manualelel de instruire i -n proiectele de reele. (ermenul de repetor vine tocmai de la -nceputurile comunic0rii vi/uale, c:nd, o persoan0 aflat0 pe un deal, repeta semnalul pe care tocmai -l primise de la o persoan0 aflat0 pe un deal situat -n dreapta sa, pentru a6l transmite pe dealul din st:nga. (elegrafia, telefonia 3 mai ales cea mobil04 folosesc repetoare de semnal pentru a asigura transmiterea informaiilor de la ditane foarte mari. 1epetoarele pot fi single port in H single port out, stacDable 3 modeulare4 sau multi port 3 cunoscute mai ales sub denumirea de hub6uri4. 7le sunt clasificate ca fiind componente de nivel 1 deoarece acionea/0 doar la nivel de bii. Scopul unui hub este de a amplifica i a retansmite semnale, la nivel de bit, c0tre un num0r mai mare de utili/atori @ &,1$ sau 2'. procesal prin care se reali/ea/0 aceast0 funcie se numete concentrare. 9iecare hub are propriul s0u port prin care se conectea/0 la reea i mai multe porturi disponibile pentru calculatoare. 12

8nele hub6uri au un port prin care pot fi legate de o consol0, ceea ce -nseamn0 c0 sunt hub6 uri gestionabile+ cu management. a<oritatea -ns0, sunt dumb hubs 3 hub6uri proaste4 deoarece doar preiau un semnal din reea i -l repet0 c0tre fiecare port -n parte.

&! !-! Bridge 5 +untea6

Simbolul pentru acest dispo/itiv trebuie s0 v0 duc0 cu g:ndul la menirea unei puni@ conectarea a dou0 drumuri desp0rite. Similar podurilor peste ape, bridge6ul unete p0ri deconectate ale unei reele i filtrea/0 traficul@ traficul local este meninut local, iar traficul eCtern care a fost direcionat spre acel segment de reea, primete acces. %e unde tie o punte care trafic este local i care nuA ):nd am descris >!)O am spus c0 acestea au adres0 unic0 @ ;). *unile iau deci/iile cu privire la traficul din reea pe ba/a adresei ;) a cartelei de rea. ulte din s5itch6urile i repetoarele de ast0/i au preluat funciile bridge6urilor, astfel c0 acestea mai eCist0 doar prin reelele E de v:rsta a treiaF. *entru a putea -nelege cum funcionea/0 un s5itch sau un router trebuie sa tim cum funcionea/0 o punte. *untea este un dispo/itiv de nivel 2@ folosete proces0rile care au loc la nivelul 2 pentru a lua deci/ii cu privire la transmiterea sau nu a informaiilor mai departe.

&! !,! S7itc%


=a prima vedere un s5itch seam0n0 foarte bine cu un hub, simbolul s0u arat0 un fluC informaional bidirecional.

13

enirea acestui dispo/itiv este de a concentra conetivitatea garant:nd -n aceli timp l0imea de band0. S5itch6ul este un dispo/itiv ce combin0 conectivitatea unui hub cu posibilitatea regulari/0rii traficului pentru fiecare port reali/at0 cu a<utorul bridge6ului. )a manier0 de lucru, el comut0 pachetele de pe porturile transmi0toare c0tre cele destinatare, asigur:nd fiec0rui port l0imea de band0 maCim0 a reelei. ;cest0 comutare a pachetelor se face pe ba/a adresei ;), ceea ce face din s5itch un dispo/itiv de nivel 2.

& !*! Router8ul


Simbolul routerului descrie foarte bine cele dou0 funcii ale sale @ selecia c0ii de transmitere a informaiilor i comutarea pachetelor c0tre cea mai bun0 rut0.

9i/ic, routerele se pre/int0 sub o mulime de forme, -n funcie de model i de produc0tor. )omponetele principale ale routerului sunt interfeele prin care reeaua proprietar0 se conectea/0 la alte segmente de reea. %in acest motiv el este considerat un dispo/itiv inter6reele. Scopul routerului este s0 eCamine/e pachetele recepionate, s0 aleag0 cea mai bun0 cale de transmitere a acestora i -n final s0 le transfere c0tre portul corespun/0tor. *entru reelele mari, el repre/int0 cel mai important dispo/itiv prin care se reglea/0 traficul reelei. %eci/iile routerului -n ceea ce privete selectarea c0ii de routare se fac pe ba/a informaiilor de la nivelul 3 3 adresele de rea4, motiv pentru care sunt considerate echipamente de nivel 3. %e asemenea, ele asigur0 conectivitate pentru diferitele tehnologii ale nivelului 2 @ 7thernet, (oDen 1ong, 9%%!.

&!& 9#oluia ec%ipamentelor prin prisma modelului OSI

1'

)alculatoarele i serverele unei reele reali/ea/0 -ncapsularea datelor acion:nd la nivele 26#. (ransceiverele i hub6urile sunt considerate echipamente active de nivel 1, deoarece acionea/0 numai la nivel de bii i trebuie alimentate cu curent electric. *atch cord6urile, patch cablurile, patch panel6urile sunt considerate componente pasive de nivel 1 deoarece ele nu fac altceva dec:t s0 ofere un suport pentru transmiterea datelor. )artele de reea sunt considerate dispo/itive de nivel 2 deoarece aici este locali/at0 adresa ;) a fic0rui calculator. %ar at:ta timp c:t au leg0tura i cu semnali/area i codificare datelor, pot fi considerate i dispo/itive de nivel 1. 2ridge6urile i s5itch6urile sunt considerate dispo/itive de nivel 2 deoarece folosesc informaiile de la nivelul 2 3 adresa ;)4 pentru a lua deci/ii cu privire la transmiterea pachetelor. 1outerele sunt considerate dispo/itive de nivel 3 deoarece folosesc adresa de la acest nivel 3adresa de reea4 pentru a alege cea mai bun0 cale de transmisie a datelor i pentru a comuta pachetele c0tre cea mai bun0 rut0. *e m0sur0 ce calculatoarele au evoluat, au fost de/voltate dispo/itive corespun/0toare fiec0rui nivel "S!, dispo/itive ce au contribuit la interconectarea acestora, indiferent de locaia lor. Pi acest miracol a fost denumit !>(71>7(.

&!/! Circuitul pac%etelor prin reea

S0 lu0m ca eCemplu un mesa< de e6mail care traversea/0 de reeaua de mai sus. >ivelul la care mesa<ul este eCaminat depinde de dispo/itivul prin care trece. Nostul ! transmite un e6mail c0tre hosturile %, * i c0tre un alt host -n norul !nternet. *achetul c0tre hostul % a<unge la interfaa (. a routerului. %e aici este condus c0tre interfaa 7. de unde a<unge apoi la s5itchul principal, s5itchul grupului de lucru i -n final la hostul %. *achetul c0tre hostul * @ interfaa (.6 interfaa 716 repetor6bridge. *achetul c0tre internet@ interfaa (.6 interfata 9.69%%il6router. 90r0 dispo/itivele pre/entate -n schema de mai sus, e6mailul transmis de hostul ! ar fi v0/ut de oricare alt host, din oricare segment al reelei. *entru a -mp0ri reeaua -n segmente i pentru a filtra pachetele pe ba/a informaiilor coninute de adresele fi/ice i logice , este nevoie de dispo/itive de nivel 2 i 3. 15

Capitolul III : Medii de transmisie : conexiuni i coliziuni


/! ! Cele mai cunoscute medii de transmisie
/! ! S%ielded t7isted8pair 5 S.+6
)ablul shielded t5isted6pair 3 S(*4 combin0 tehnicile pre/entate anterior@ shielding 3 prote<area4, cancellation 3anularea4 i torsadarea firelor. )ablul S(* de 1.. ohm folosit -n reelele 7thernet, ofer0 re/isten0 at:t la interfeele electromagnetice c:t i la cele radio f0r0 a fi un cablul prea gros.

n reelele (oDen 1ing se folosete cablul S(* de 15. ohm, -n care fiecare pereche de fire torsadate este i/olat0 cu un -nveli protector pentru a se reduce efectul cross6talD. nveliul protector folosit -n cablul de 15. ohm nu face parte din circuit aa cum se -nt:mpl0 -n ca/ul cablului coaCial. ;vanta<ele i de/avanta<ele Shielded t5isted6 pair @ "fer0 protecie -mpotriva tuturor tipurilor de interferene. 7ste mai scump dec:t 8(* 3 unshielded t5isted6pair4 Spre deosebire de cablul coaCial, -nveliul protector nu face parte din circuitul electric. " conectare incorect0 face ca -nveliul protector s0 acione/e ca o anten0, absorbind semnalele electrice din cablurile aflate -n vecin0tate.

/! !& :ns%ielded t7isted8pair 5 :.+6


;cest mediu de transmise este format din patru perechi de fire, i/olate -ntre ele. *rin torsadarea perechilor de fire apare efectul de anulare, efect ce limitea/0 degradarea semnalelor datorit0 interferenelor magnetice sau radio. 1$

;vanta<ele i de/avanta<ele cablului 8(*@ este uor de instalat 3 are diamentru de ..1#F4 i mai ieftin dec:t alte tipuri de cabluri. 7ste mai vulnerabil -n faa /gomotelor electrice dec:t alte categorii de cabluri. 7ste considerat cel mai rapid mediu de transmisie ba/at pe cupru )ablul coaCial const0 dintr6un -nveli protector care -mbraca dou0 elemente conductoare@ un fir de cupru -mbr0cat -ntr6un material i/olator i o folie metalic0 3 sau o plas04 ce acionea/0 ca al doilea fir din circuit. ;cest al doilea element este folosit pentru a reduce interferenele eCterne. *entru c0 nu prea se mai folosete 3 cu eCcepia reelelor E foarte b0tr:neF 4 nu vom insista cu detalii asupra acestui tip de cablu.

/! !/! 2ibra optic1


9ibra optic0 este mediul care asigur0 transmiterea luminii, modulat0 la o anumit0 frecven0. )omparativ cu alte medii de transmisie, fibra optic0 este cea mai costisitoare, dar nu este susceptibil0 la intereferene electromagnetice i -n plus asigur0 rate de transfer mult mai ridicate dec:t celelalte categorii de medii. )ablul fibr0 optic0 const0 -n dou0 fibre de sticl0 -mbr0cate separat -ntr6un -nveli de plastic 3materialul se numete Qevlar4. )ele dou0 fibre formea/0 inima acestui mediu de transmisie, sticla din care sunt reali/ate av:nd un grad ridicat de refracie.

1#

Bibliografie

! Munteanu A 8 1eele locale de calculatoare. *roiectare si administrare, 9ditura +olirom$ Iai$ &;;* &! Scripcaru 0$ Scripcaru I( < Reele de calculatoare$ .e%nopress$ Iai$ &;;/ /! =abra>en ? < Reele de calculatoare pentru 4ncap1tori$ 9ditula All$ Bucureti$ &;;/ -! @eier ?8 +rimii pasi in retele fara fir$ 9ditura:Corint $ Bucuresti$ &;;,! .anenbaum A! S 8 Retele de calculatoare 5editia a IA8a6 8 cea mai buna!introducere din lume in retele de calculatoare 8 complet actualizata pentru te%nologiile c%eie de maine 9ditura:BBblos $Bucuresti$ &;;*! +opescu 9!8 Retele de calculatoare$ Internet si Mirc$ 9ditura:9lse $ &;;, '! C%ita A 8 Calculatoare si sisteme de operare$ 9ditura:Matrixrom$ Bucuresti$ &;;,

1&