Sunteți pe pagina 1din 6

TESTUL 3-cu rezolvare

ELECTRICITATE SI MAGNETISM

1.
Nodul de reţea
a.) nu poate fi parcurs de curenţi electrici mai mici decât cel din interiorul
sursei electrice
b.) are potenţial electric nul ;
c.) este locul în care se întâlnesc minim trei conductoare electrice ;
d.) blochează trecerea sarcinilor electrice pozitive, dar permite accesul în
reţea al sarcinilor electrice negative .
1 punct
2
Watt-ul este unitatea de măsură, în S.I.,pentru
a) energia electrică ;
b) intensitatea curentului electric ;
c) puterea electrică;
d) tensiunea electrică .
1 punct
3
În S.I., unitatea de măsură pentru rezistivitatea electrică este :
a.) Ω/ m² ; b.) Ω ·m ; c.) Ω/ m ; d.) Ω ·m ²;
1 punct

4
Inducţia magnetică în centrul unei spire parcurse de curent electric
a.) nu-şi modifică valoarea dacă intensitatea curentului electric creşte ;
b.) depinde direct proporţional de raza spirei ;
c.) este cu atât mai mare cu cât µ r este mai mare ;
d.) se măsoară în Henry ( H ).
1 punct
5.
Energia câmpului magnetic din interiorul unei bobine având inductanţa L
a.) rămâne constantă la micşorarea inductanţei bobinei ;
b.) se dublează la dublarea intensităţii curentului electric prin bobină
c.) creşte de 4 ori dacă se dublează intensitatea curentului prin bobină;
d.) scade la jumătate când inductanţa bobinei creşte de două ori .
2 puncte
6
Dacă intensitatea curentului printr-o rezistenţă R creşte de 2 ori, căldura degajată
prin efect Joule în această rezistenţă
a.) creşte de 2 ori ;
b.) scade de 8 ori ;
c.) creşte de 4 ori ;
d.) scade de 3 ori.
2 puncte

7
Un acumulator cu t.e.m. E = 12V are valoarea intensităţii curentului de scurtcircuit Isc
= 40 A . Rezistenţa internă a sursei este :
a.) 1,5 Ω ; b.) 0,3 Ω ; c.) 0,5 Ω ; d.) 1Ω .
2 puncte

8
Pentru ca o grupare serie de n = 6 rezistoare identice, cu valoarea R1 = 2 Ω , să fie
echivalentă cu o grupare paralel de rezistoare identice, cu valoarea R2=48 Ω fiecare,
trebuie ca gruparea paralel să conţină:
a.) 6 rezistoare ;
b.) 2 rezistoare ;
c.) 8 rezistoare ;
d.) 4 rezistoare .
3 puncte

9
Puterea unui reşou este 1000 W iar rezistenţa lui R= 40 Ω . Dacă se înlocuieşte
rezistenţa reşoului cu o alta R′ = 10 Ω , atunci intensitatea curentului electric ce strabate
reşoul, la aceeaşi tensiune,
a.) creşte de 2 ori ;
b.) creşte de 4 ori
c.) scade de 2 ori ;
d.) scade de 4 ori
3 puncte

10
Fluxul magnetic printr-o spiră a unei bobine cu N = 1500 spire, dacă prin anularea
uniformă a inducţiei câmpului magnetic, în intervalul ∆ t = 0,1 s, în bobină se induce
t.e.m. e =15 V , este :
a.) 1 m Wb , b.) 3mWb , c.)2mWb , d.) 5mWb . 3 puncte
11
Timpul în care se degajă o cantitate de căldură printr-o rezistenţă R1 = 0,05 Ω ,
parcurs de curentul electric I 1=5 Α, este mai mare decât cel necesar unui curent I 2 =0,5
A pentru a parcurge o altă rezistenţă R 2 = 10 Ω , astfel încât caldura degajată prin R2 să
fie egală cu cea prin R1,
a) de 3 ori ; b.) de 4 ori ; c.) de 5 ori ; d.) de 2 ori .
3 puncte

12
Inducţia câmpului magnetic produs de un conductor liniar, parcurs de curent, într-
un punct, este B. Dacă distanţa până la conductor creşte cu 30 %, atunci inducţia se
modifică cu
a.) 23 % ; b.) 41 % ; c.) 32 % ; d.) 50 % .
3 puncte

13.
Curentul debitat de o baterie pe o rezistenţă externă R 1 = 1Ω este I 1 = 3 A.
Aceeaşi baterie conectată la o altă rezistenţă R 2=0,5Ω debitează un curent I
2=5 Α .T.em şi rezistenţa internă a bateriei sunt :
a.) E = 3,75 V , r = 0,25 Ω ;
b.) E = 7,5 V , r = 0,5 Ω ;
c.) E = 7,5 V , r = 0,25 Ω ;
d.) E = 3,75 , r = 0,5 Ω .
5 puncte

14
Două conductoare rectilinii paralele şi foarte lungi aflate în aer, la o distanţă d =
0,6 m unul faţă de altul şi sunt parcurse de curenţi electrici în acelaşi sens. Prin primul
conductor trece un curent electric I1 =5A. Pentru ca inducţia magnetică rezultantă într-un
punct aflat între cele două conductoare, la X1= 0,2 m de primul conductor să fie zero,
trebuie ca intensitatea curentului electric prin cel de-al doilea conductor să fie de :
a.) 10A ; b.) 5A ; c.) 25 A ; d.) 15A .
5 puncte

15
Căldura degajată printr-o rezistenţă R când este parcursă de un curent electric
timp de 4s este Q = 3·10 ³ J. Căldura degajată printr-o grupare serie formată din n
rezistenţe identice R, conectate la acceaşi tensiune electrică ca şi rezistenţa anterioară R,
timp de 30 s, este Q' = 7,5 ·10³J. Numărul rezistenţelor din gruparea serie este :
a.) n = 2; b.) n = 3 ; c.) n = 4 ; d.) n = 5 .
5 puncte

1c
2.d
3.d
4.b
5.b
6.c
7.c
8.b
9.c
10.c
LI 2
Energia câmpului magnetic Wm = ;
2
LI ' 2 ' L4I 2 LI 2
Wm' = ; I = 2 I ⇒ Wm' = ;Wm' = 4 ⇒ Wm' = 4Wm
2 2 2
11.c
Q = RI 2t căldura degajată prin effect Joule Q ' = RI ' 2t I ' = 2 I ; Q ' = 4 Ri 2t ⇒Q ' = 4Q
12.b
E
Conform legii lui Ohm pe întreg circuitul I = dacă
R +r
E E 12
R → 0, I SC = ;r = = = 0,4
r I SC 40
13.d
n
1 n
1 R R 48
RS = ∑ Ri ; = ∑ , 6 R1 = 2 ⇒ n = 2 = =4
i =1 Rp i =1 Ri n 6 R1 12
14.a.
P P
P = RI 2 ⇒ I 2 = ;I = ; I = 25 = 5 A
R R
P ' 1000
P = R ' I ' 2 ⇒ I '2 = '
;I = = 10 A ⇒ I ' = 2 I
R 10
15.a
∆Φ
e = (1)
∆t
Fiecare spiră a unei bobine aflate într-un câmp magnetic uniform variabil în timp închide
o suprafaţă străbătută de acelaşi flux magnetic variabil. În fiecare spiră se induce o
tensiune electromotoare dată de relaţia (1) astfel că tensiunea electromotoare indusă într-
o bobină cu N spire este de N ori mai mare decât cea indusă într-o spiră, adică
∆Φ
e =N
∆t
e∆t 15
⇒ N∆ Φ= e∆t ⇒ ∆ Φ= ⇒ ∆ Φ= = 1mWb
N 10 ⋅1500

16.d
Q = RI 2t exprimă transformarea energiei electrice în energie termică dacă în circuit
există un consumator cu R≠0.
Conform datelor problemei:
R I2
Q1 = Q2 ⇒ R1 I12t1 = R2 I 22t 2 ⇒ t1 = 2 22 t 2 ; înlocuind datele problemei ⇒ t1 = 2t 2
R1 I1
17.a
În cazul unei conductor rectiliniu lung parcurs de curent electric inducţia magnetică B
variază invers proporţional cu distanţa r la conductor.
µI µI
B= B' = (1)
2πr 2πr '
30  130  µI100 10
r' = r + r = r  înlocuind în (1) ⇒ B ' = B' = B
100  100  2πr130 13
10 3
∆B = B − B ' = B − B = B ⇒ ∆B se modifică cu 23%.
13 13

18.a
E
Conform legii lui Ohm pentru un circuit simplu I = şi conform datelor problemei
R +r
 E E
 I1 = R + r 3= (1)
1
⇔ 1 + r 5 1
⇔ 3 + 3r = + 5r ⇒ 2r = ⇒ r = 0,25Ω
 E E înlocuind r în
I2 = 2 2
5= ( 2)
 R2 + r 0,5 + r
ecuaţia (1) sau (2) obţinem E=3,75V

19.a 
Vectorul inducţie magnetică B este tangent la linia de câmp şi are sensul liniei de câmp.

-

I1 B1 I2 
B

B
M  2
B

B2 r
x1 x2 +
2r
d
  
BM = B1 + B2
BM = B1 − B2 ⇒ B1 = B2
µ0 I1 µ0 I 2 I I2 I (d − x1 )
= ⇒ 1 = ⇒ I2 = 1 ;
2πx1 2π (d − x1 ) x1 d − x1 x1
5 ⋅ 0,4
I2 = = 10 A
0,2
20b
U2 QR
Q= t ⇒U 2 = (1) pentru gruparea serie formată din n rezistoare identice avem:
R t
Q ' nR QR Q ' nR Q t'
U 2 = ' ( 2) . Din egalarea ecuaţiilor (1) şi (2) ⇒ = ' ⇒n= ' ⇒n=3
t t t Q t

Probleme propuse, rezolvate si tehnoredactate de colectivul clasei a XI-a B