Sunteți pe pagina 1din 86

^r\

Indrumitor de
proiectare hall
metalicl
I
TEMA
DE PROIECTARE
Hald metalicd
de tip cadru cu inimd prind.
METODA
I
Calculul
conform
SR EN lggLl
. . $
se proiecteze,
in conformitate
cu normativur
sR EN lggi'-l-I:
structurilor
de o,ter, structura de rezistenld
a il;i ;;L metarice
industriare,
urmdtoarele
date principale
de proiectare:
.
Sectiunea
transversatd
a cadrului conform
fig.T.1;
.
Otel S 235;
o
Lungirnea
halei: 10 traveiX 6.0 m
=60.0
m.
se vor respecta
normele
europene refejtoare
la evaluarea
acfiunilor,
incircare
si
caracteristicire
o.teturiloi
tEr.r
rsgojEr.r
iiii;
Eru roozb-r-ldirjb+1.
Proiectarea
cunoscAnd
ipoteze
de
l. Evaf
uarea
ac{iunitor (incircirilor}
1.1. inedrcdri permanente
- ?nvelitoare gi pane:
gr =
0.30 kN/m2
Pentru un cadru
curent:
9p
=0. 30. 6. 0=1. 8kN/ m
Fig 7.1
1.2. Acliunea
vdntufui
(SR EN 1991'1a; NP'082'04)
Presiunea
vintului ta inal[imea
z deasupra
terenului se determini
cu rela[ia:
w(z)
= q, ", ' c"(z)' co
unde:
-
Q,"r
-
presiunea de referinli a vAntului;
- c"(z) -
factor de expunere la inilfimea z deasupra
terenului;
- cp- coeficient
aerodinamic
de
pfesiune
(c*- pentru suprafele
exterioare
gi Cpi-
pentru
su p rafefe i nterioare).
Presiunea de referinld
Presiunea
de referinfi a vintului,
mediati
pe- 10 minute' avdnd
50 ani interval
mediu de recure nii
rzot"
pr6oauiritat" anlara
de oebigire) se
poate evalua in funclie de
viteza de referinti'sau
se poate prelua din Harta de zonare'
pentru
zona cluj,
piesiunea de referinld a v6ntului este:
Qret
=
0'4 kPa
Factorulde exPunere
Factorul de expunere c"(z) este dat de relalia:
.
c"(Z)
=
cn(z)' c, (z)' c, (z)
unde:
-
cn(z)'factor de rafali;
- c,(z)- factor de rugozitate;
- c,(z)- factor toPografic.
pentru
zon|urbani cu densitate
redusi de construcfii,
pentru o indllime deasupra
terenului z
=
I m gi considerAnd
c,(z)
=
1'0, se obline:
c"( 8)
=1' 4
Coefic ie nli i ae rod i na m i ci
Coeficienlii
aerodinamici depind de
geomelrig
9i
dimensiunile
construcfiei,
unghiu
de atac al vantulii,
-tegoria
oe rujozitate isuprafeleiterenului
labaza construcliei, etc'
Per4i
Coeficien[ii
de
presiune se stabilesc
pentru diferite zone ale construcfieifuncfie
de:
o raoortul
9
- - r h
[ d>e l b
t eazul
. {0. t " unde: =I
l , u
[d
< e
run{zn
in acest caz, figura 1:
106
*=+=3. 43
si
d=24m>e=14m=mi n{l ; =l l
\ _
Directia
\
vantu@
,/
Fig.t
Se obfine: c*(D) =
+0.7. co"(E)
=
-0.3
Acoperis
.
Acoperigul
cu doui pante
se divizeazi in zonele prezentate
in figura 2, iar din tabel
nzultd coeficienlii presiunilor
(in
acest caz suctiuni).
1o,7
VAnt
-3-=ET
l.4m
Ftg.2
Pentru un cadru curent, coeficienfiiaerodinamicisunt prezentafiin
figura 3.
Pentru: grei =
0.4 kPa gi
pentru
un cadru curent:
FU. 3
c"(8)=1.4. se ob{in incircirile(acfiunite)
din v6n
l nA
rN = gu
.
c
.\z)
.
c
o"
.\ =
0.4
.
1 .4
.
6 $
.
s
p"
=
3 36
. g
r kN
I mi
in figura 4 se prezinti
incircirile unuicadru transversalcurent produse
de acliunea
rintului.
valoarea caracteristicd a incircirii din zdpadd pe
acoperi$, s*
,
se determind cu
rela{ia:
sr
=
Fi
. C" .
C,
. so. , ,
unde:
- so.rr
-
valoarea caracteristici a incdrcirii din zlpadd pe
sol;
- p,- coeficient de formd pentru incircarea din zipadi pe
acoperig;
-
ce
-
coeficient de expunere al amplasamentului construcfiei;
- Ct
-
coeficient tennic.
Valoarea caracteristicd
a incircdriidin zipadi pe
sol, pentru
zona Cluj este:
So. r
=
1' 5 kN/ m' ?
Pentru expunere parlial5
Ce=1.0, iar
coeficientul termic Ct=1 .0.
heficienlii de formd
pentru
acoperiguri cu termoizolatii uzuale
Distribufia coeficienlilor de forml
Fr
gi p. pentru
?ncdrcarea din z6padi pe
acoperigurile cu douS pante
este dati in figura 5.
Pentru
a
=
4.76 (respectiv:
0" < a < 30'), se obfine:
-
Pr
=0' 8
-
Pz
=
0. 8+0. 8 ( o/ 30) =0. 93
@
t,. . ,,
d=24t
. _.
-
,
-_-
_,,
Fi g. 4
1.3. Acfiunea zipezii (SR Fl, t99i-i-3:ZM5; CR 1-1.9-2005)
Incarcari din vant
lktuml
fm
Pt
O,Sgrrttt*
FZ
rrz 0,Ep,
F,9.5
in acest caz,
pentru
travee l=6.0 m, rezuftii:
zt
:
V,t
.zo.r
- l
=
0.8
.1.5 .6.0 =
7.2 kN /rn
zz
=
I t z.
zo. x - l
=
0. 93. 1. 5. 6. 0
=
8. 37 kN/ m
Se obtin ipotezele de incdrcare prezentate ?n figura 6.
7.2|(N/m
3,5 XPr6 EJt tN/m
3.37 kN/m
&Ekilrnr
Ftg.6
1.1. Evaluarea forlei seismice (PtN/2Ur6)
Conform normativului P100/2006 pct.
4.4.3.1., funclie de regularitarea structurii (in
pfan gi elevafie), structura de rezistenE a constru4iei se incadreaze in unul din cele 4
ca?uri, indlcdndu-se gi simpfificarea de calcul admisd (model plan
sau spatial), calcul
ebsth liniar (cu forfi laterald echivalent5 sau analize modali), precum
9i
precizia
fac'torului de comportare.
Pentru construclia anahzatd (halt parter cu I deschidere) care prezintd regularitate
in pfan gi pe vertical6, se propune
efectuarea unei analize de cadru plan, ?n care influenta
seisrnului a$pra constnrctiei se poate
obfine
prin Tncdrcarea sistemului structural, cu o
tor.tii hteralii de
proiectare (fo(i statici echivalenti).
Fo(a tiiietoare la baz5, corespunzetoare modului
propriu
fundamental, pentru
fiecare directh orizontali
principall, se determinl cu formula urmatoare:
l {n
Fn
=yr . So( l ) . m. f
unde:
-
lt
- factorui de importanld al construcliei (y, =1,0-
pentru
clfldiri de tip curent -
clasa de importanta. lll);
S.(T,)
-
ordonata spectrului de proiectare,
corespunzatoare perioadei
fundamentale T,;
-
pentru
Cluj-Napoca:
- Tc
=
0'7s
- ?s
=
0' 08' 9
- Te
=
0'07s
-
pentru
Tg>T>TB spectrulde proiectare
are valoarea:
s"(T)= a^
B(T)=
o.o8 ' a.2' 75
' q
q
-
I
-
perioada proprie fundamentald de vibra{ie a clldirii in planul
ce confine
direclia orizontald considerati
;
T,
=CrH3/4 =0,085.6t' o =0,32s
(vezi
P100n}Ai anexa
8.2.)
- m
- masa total5 a clidirii;
- I - factor de corec{ie care
fine
searna de contribufia
fiecirui mod propriu
fundamentalprin
masa modald efectivi asociati acestuia, ale cdruivalorisunt:
l,
=
10,85
- daca
I
s T" sicladirea are maimult de doua niveluri
lfOO
- in celelalte situatii
in acest caz: L= 1.00 (cladire cu un nivel)
-
q
*
factorul de comportare al structurii, iar valoarea lui se stabilegte funclie de tipul
structurii gi
capacitatea acesteia de disipare a energiei;
Pentru structuri metalice parter,
tip cadru cu o deschidere, necontravantuiti,
cu
stlpi articulali?n fundafii gi clasa de ductilitate M (medie) q =
2,0.
Dupi efectuarea inlocuirilor se obline urmitoarea forla seismicd la baza structurii:
Fo
=
{00. 0, 089
T_3. m. 1. 0
=
0' 31.
g. rn =
0, 0gg. G
q
2,5
Pentru o travee curenti suprafa{a construitd este:
S
=
6,0x24,0 =
144 mp
Avdnd in vedere sec{iunea elementelor structurale cu care se pornegte
ln calculul
static, se poate
evalua greutatea proprie
a structuriide rezistenti, dupi cum urmeazi:
-
greutate
st6lpi: 2 buc. x 6,0 m x 110 Kg/m
=
1320 Kg
-
greutate grinzi:
1buc. x24,10 m x 100 Kg/m
=
2410 Kd
-
greutate pane:
14 buc. x 6,0 x 7 Kg/rn
=
Sg0 Kg
-
greutate
rigle de perete:
I bu_c, x 6,0 q x 7 Kg/m=
340 Kg
-
greutate
contravdntuiri: cca.24,1m x 6m x b Kg/mp=
730 Kg
-
greutate panourisandwich pentru pere[i:
6,0m x 6,0m x15 Kg/mp=
b40 Kg
-
gregtate panourisandwich pentru
acoperig:
25mx6,0mx15 Kg/mp=
2250 Kg
- greutate
zdpddi (1S0 x 0.8 x 0.4 *50
Kg/mp):
25 m x6,0 m x50 Kg/mp
=
7500 Kg
in tabelul 1 sunt prezentate centralizat
greutSlite
evaluate pentru calculul fo(ei
,
seismice.
i
Tabelull
Natura incircirii
Greutate totalt
tKql
Greutate I mp
fKq/moI
Elemente structurale
(orinzi.
sUlloi) 3 730 26
E lemente structu rale secu ndare {oane. riole. contravantuid) 1 660 12
Elemente de lnchidere 2794 19
lncircare din zApadd 7 500 52
TOTAL 15 680 kq 109 kq/mo
Rezultd forta seismicd asociatii unuicadru transversal:
Fo
=
0,088.G
=
0,088.15680
=
1 380 daN = 13,80 kN
Avind in vedere distribulia maselor in structurd se propune
efectuarea calculul
static in gruparea
speciald, cu considerarea fortpiseismice la nivelul nodului (rigld
-
st6lp),
cu valoarea:
S=! =6. 90kN
2
1 . 5. Combi narea (gruparea)
acliunilor
Coeficienli par{iali
de siguranld gi combinare(grupare)
-
Yerna"
=
1.35
-
Ycam
- 1. 0
,
-
Yo
=
1' 50
- Yo
=
0.70 (zipadi, vAnt)
- Yuo
=
Yur
=
1.0
- Yz
=0' 4
Combinarea ac{iunilor pentru
stdri timitd uttime (ULS)
101: yor . nG +ToZ= 1, 35 G+1. 50 Z
102:
Temi n
G+yoW
=
G+1. 50 W
103: ye, *, G +TaZ+yoYoW=1. 35G+1. S02+1. 0SW
104:
TermG
+yoZ+yoYoW=ffi
105: ye, n* G+yo W +yoYoZ=1. 35G+1. 50 W+1. 0S2
106:
I c, n, n
G+yo W+yo V" Z=G+1. 50 W+1. 052
107:
Tc' nG*AE.
+Yr Z=G+ Ar r +A. 42
112
unde:
G
-
ac{iunipermanente;
Z - acliuni din zdpadi;
W - ac{i uni di n vAnt;
Aer - ac{iuni seism
Combinarea acliunilor pentru
stdri limit| de seruiciu
fStS)
201: G+Z
202: G+W
2. Analiza globali
2.1. Calculul factorului de amplificaft a",
Se propun
secfiunile pentru stdfpi gi rigld (fig.7 gifig.
8).
Pentru a evalua susceptibilitatea (sensibilitatea)
cadrului transversal fa{i
efectele de ordinul ll, se calculeazd coeficientul de amplificare c", din combina{ia
incirciri care conduce la efortulaxial maxim in stdlpi, respectiv combinalia:
101: yc*oG +TaZ=1. 35 G+1. 502
Din aceasti combinatie a rezultat:
u",
=26' 4>10
Prin urmare rezulti ci se poate
utiliza analiza de ordinul I a structurii.
de
de
F+{
l z
Fi g. 7
STALP:
Ofel: S 235
A
=
140 cm2
l v
=
9' 491' 10ocma
Wv..r
=
2966 cm3
Wrp,
=
3380 cm3
i v
=26cm
l ,
=2672cmo
i"
=
4.4 cm
l ,
=2. 562' 106cm6
600x10
t t ?
F-+t{
l z
Fi g. S
nrorA:
O{el: S235
A
=
128 cm2
l v
=
9. 131' 10acma
Wv."
=
2853 cms
Wrpr
=3200cm3
i y
=26' 7
cm
l,
=
2669 cma
i.
=
4' 6 cm
l , =2. 562. 100cm8
2.2. lmperteeliuni
Pentru cadrul cu noduri deplasabile (firi contravdntuiri ale cadrului), sensibil la
flambaj, trebuie luate in considerare efuctele imperfediunilor cu ajutorul imperfecfiunii
echivalente, sub forma unei abateri iniliale de la verticald.
Abaterea globali inigald de la axa verticali este:
{=0o
0h ot
unde:
( f <cl n <r 1
-0.=zfu
;
-
crh
=*=
S=o. t a
.0,=FF*J=
Se obline:
1
S
=
-='
0. 76' 0. 866
=
3. 3. 10-3
'
200
Efectul imperfec[iunii iniliale (abaterea
de la axa verticald) se ia in considerare daci
este indeplinitd condilia:
Hr o . 0. 15. VEd
Efectul imperfecfiunii se ia in considerare prin
aplicarea unor incirciri orizontale
echivafente la capdtul fiecirui st6lp, av6nd valoarea:
H*
=0. V*
Solicitirile stAlpilor, rezultate dintr-o analud de ordinul |
9i
fo(ele orizontale
ecfiivalente sunt prezentate
in tabelul 2.
o s[r +
])
=
o.eoo
114
ULS'
STALP 1
Tabelul2
DI ALP Z
TOTAL
o 15. l vEdl
Heq
Heo.r
Vpa t Hra t Vea.z
Hea
Vra
101
-96.47
-184. A7 96.47 -184.07 n
j998.11
-21. 40
55.22
0. 61
142
14. 93
-0.367 1s.22
-21. 03 3U, ' t 5
3. 21
103
-73. 10
- 156. 31 94.2A
-' 170.79
-156. 78
21. 10
-327.A9
49.06
0.54
104
-66.64
-142. 31 87.74
21 10
-299.00
44.86
0. 49
105
- 41. 62
-105.41 71. 77
-126.07 30. 15
- 231. 48
34.72
0. 38
4.34
106
- 35. 16 - 91. 40 65. 31
JJz.W
- 71. 82
30. 15
-203.50
30.50 1^7
-43.29
-77.57 31. 79
- 11. 50
- 149. 39
22.41
0.25
)
- fo(ele
exprirnate in
t[Nj
Observafie:
Fo(a orizontald
care se aplici la capitul superior al fiecirui
st6lp se considera:
H"q =
0.S
,
0.
(VEa.r + VEo.z
)
3. Cal cul ul
stdl pufui
Solicitdri
maxime
solicitdrile
maxime
ale stalpuluise
ob{in din combina{ia
de acfiuni (gruparea)
101: y"*",G+yoZ =
1' 35 G+1.5d z,l a care se ad;rgtefectul for{el or
ori zontate
rezul tate
din efectul imperfec{iunii
globale,
H"o .
Aceste solicitiri
sunt:
Mea
=
582.5
kNm
Neo
=184.37
kN
Vea
=
97 kN
Diagramele
M,N giV
sunt prezentate
in figura
g,
E
2l
:
o:
vi '
h
n:
F
z
J
. a
C'
6
6l
lo
(t
Diagrama
il.,
Dlagrama
Fig.9
(cp,ntinuarc)
CI asa secli un ii transversale
secliunea este solicitati la compresiune
giincovoiere.
Taloa comprimatil
c
-
(bt -1, ")/ 2
-eoa-10112
=4. 75<g. e=9 +t al pa est e Cl asa 1
tf t,
2A
Inima
Din figura 10 se obfine:
.,, = 3!=o _1
-2' 18F..37' 1A2 -1
=
-0.gg
> -l
Y
-
Af, 140.2350
I
I
97;083 ktl
i
=112 =+Cl asa i ni mi i < 3
Verificlm relalia:
c
.
42e
--
600
t*
-
0.67 + 0.33v'
resPectiv:
ff
=
6o <
, t
l A
42
0.67 -
0.33
.0.89
@
n
t l
t l
+@+
t l
t l
I t
{+)
@
V
.I
rf,)
\J/
;-l
V
l w
=
COillPfSlUne
Fi g.10
Se considerd distributia tensiunilor din figura 11 pentru
a stabili daci clasa sectiunii
este 1 sau 2.
@
c
l y
O
:
comPresiune
Fi g.11
Se ob{ine:
a
=
0.b
[g
* rl
=
o.u("0='t!,-1?' * r]
=
'.sz
> 0.s
( . A*f ,
J
( . 60. 2350
)
-
3
=
6o .
,3,9!
",
=
61.8 + inima este Clasa 1 pentru
solicitarea de compresiune
t r , 13cr - 1
cu ?ncovoiere.
Clasa secfiunii stdlpului
=
max. (clasa tdlpii comprimate; clasa inimii)= Clasa 1.
Se
ya
open cu aria brutd gi modululde rezisten|a plastic.
Verificarea secliunii Ia incovoiere cu efoft axial
Se va verifica criteriul- EN1993-1-5 (9a.6):
nr
=
"
4*-*
Y'e
t$s-:!r-+
Y:io
tleo e*.
.
t
A"nf, I y*o Wr.* f, /
T*o
W,
.r
f, / yuo
Ik.k=', I
[k.k=*
IJ
:erY=1?-,'
-r
r l
r l
>l l
NI
irj
Din conditia:
lc Qa-
1) t,lf,
=
N.o +
q, =
o.u
f++
. rl
[A"f' )
unde: A, , , oc' t *,
117
unde:
- Aen
- aria efectivl a secfiunii transversale,
calcufatd numai pentru
acfiunea fo4e!
de compresiune;
- Werr.- modulul de rezisten(d efediv, calculatpentru
secfiunea solicitati numaj la
incovoiere;
- N
- deplasarea centrului de greutate
a secfiunii din acliunea efortului de
compresiune.
in acest cal,
$ndnd
cont de clasa sec$unii pentru
solicitarea de compresiune gi
incovoiere- Clasa 1, rela$a de verificare devinei
q' =
dfu.q#*
=
r+o1l#ro.ffi
=o
7e < 1
Verificarea la voalare din fortecare
Inimi nerigidizate:
h*
=
6@
=69
t,., 10
.
721:72!' o =69
q 1. 2
Vertficarea la forfecare
Se verificl relatia:
\ ,
' . 0
<1
V..*o
ln conformitate cu EN 1993-1-1(S 6.3.3),
lnovoiere, cu sectiune uniformi bisimetricd,
ordi$i:
+nu esfe necesad veriftcarea la voalare din forfecarc
- l -
r \
'
r ,
Avt t . , / {3 f _ _
Vc. Rd
=
vor. Rd
=
' , Y'
v-
I
=(22, 2350/ J3). 10-2 =1280kN
'
luo
unde: A"
=
rl (h*t*
|
=
1 .2.60. 1
=72
cgf
Vr o
=
97
=ooRzz{
%,*o
12g6=
o'08 << 1
Deoarece Vio < 0.5.VeLRd
,
efectul fo(ei tiietoare asupra momentului de rezistenfi
se neglijeazS.
Verificarea la flambaj
barete supuse la compresiune axiala
gi
trebuie sd indeplineascd urmitoarelei
i
I
118
f#-
*r-,
S..-+-l Mr*o
*L.,,
M,ed-
1aM.eo
a
1
Su
' "YY
- -
Mvnt
' "Yz
M. "*
,,
*;
Xn
,,;;, *
+- * *-
9'-sgj,
ol!
-.
* L--
M'
ro-
I 4M,
rr
.
1
{**
' "r Y
- .
Mvnr
r
' \ 22
M; ; -
Xz
-::::-
y,
.
' -
J- ' l -
'-'
Yn,nr
icLr
y--
Tn,,r
in care:
Ng4, My.e6, Mz.Eo
-valorile de calcul ale efortului de compresiune gi
ale momentelor
maxime in bari in raport cu axele y-y gi respectiv z-z;
AMr.o, AMz.eo
*
momentele rezultate din decalarea axei neutre, pentru
sectiunile de
cl asa 4;
Xy, X,
- factori de reducere pentru flambajul prin
?ncovoiere;
Xr-r
- factor de reducere pentru flambajul laterat (deversare);
kr* ky, k"y, k., -factoride interac{iune.
in acest caz avem:
gr y =N, =0aAMr . r o =AMr . na =0; M. . o =Q
Relatiile de verificare devin:
Nt,
,
Mn
- - +K
-
N*'
'
"YY
-.
nt";
=' t
Lv
^. ' -
Xr - r
-
I Ml
Tut
Nr o
*n
Myr o
<1
^,
N**
' "ry
--
Mr.*,
-
*' i l *
x. t
y*
Factorii ko gi k., se vor evalua conform cu Anexa B din EN 1gg3-1-1.
Flambajul fafi de axey-y
N..,
=
r,'
!1,
=nrU1o":? 91-191 .10-z =
s330.7b kN
e' v
Lt *" 1920,
Lungimea de flambaj a stdlpuluiin planul
cadrului, Lcr.y
,
s-? determinat in func{ie de
r$iditatea relativi a rigleiqia stdlpului:
6
=
!tl !t=*1,3l JS/310=0
=a.24
= p
=3.2
1.,.y
=3.2.6.0=19.2
m
f . / l s 9. 491. 104 / 600
i
Dservafie:
Cu ajutorul factorului oo
=
}9I-
=
26.4, oblinut prin
calcul automatizat pentru
combinatia de acliuni
"
Neo
31, se obline o lungime de flambaj:
fle
IEL
Lcr . y
=^i l d=t
Rezultd:
2. 1. t o6. g. 4gt . t 04
26A.1sl' w:F
= 10-2
=
20.1 m
Se ob{ine:
N6yna
=
?(,
*
-&
*
=
o.tt
tSoiStuo
.10-2 =
26e8 kN
Ffambajul fa$ de axa z-z
N^. -
_
n, El -
, 2. 1- ' 106- 2672. 10- 2
_13g31kN
r;="' zao,
unde: L"r."
=2.0
m - distan{a dintre riglele de
perete.
Se obtine:
No.*o
:
21
b =
1g,
A"nf'
=
O.g4
140;
?350
.10-2 =
2764 kN
' -'
Tr., lmr
1.0
Flambajul lateral
Momentul critic pentru
secfiunea dublu simetricd ( Lc,.r"r
=
2.0 m):
n2El,
f*
tt
.*o',
=
M.,
=
Cr j
L1..,
11,
nzE|-
=1
.14
.n"2' 1' 1at
-' 2972
.10-a =
s072 kNm
200' \ 2672 r' 2.1.10"-2672
unde: C,'
=
1 .14
-
pentru M variabil
pe
distanta dintre doui rigle.
Coeficientulde aneltefe la flambaj lateral:
T, ' _@=' r e=0. 40*I r . r i 0. 85( cur b?odn- oLT. =0. 76)
^Lr ={ M"
=t r soz2. l d
Se obfine:
My.nr
_..
wr.ot
_0.8s3380.?q90.10-.
=67skNm
Mo.nc
=x,rrff =x.*-ffav.-v
1.0
Goeficientii kyy
gi k
v
(Anexa B
-
EN 1993-1-1)
k,,
=
c-
f.r
-
{r,
-o z)-
fce-] =0.,
[.r*
to.oz-0
2)1g'31
=
0.e3
L
124
unde:
C,y
=
0'9 (Anexa
B- SR EN 1993-1-1- Tabelut 8.3
- cadre cu noduri deptasabite)
k-
=1-=-0J
l l --N. o
=1*-0. 1' !
i 9-gg
=0. 99 ' zv
(C,"r,
*0.2s)
x,Nn*
!y*, (0 6-Ort zt64
Verificarea la flambaj
Rela{iile de verificare la flambaj ale barei soticitatd la compresiune
cu incovoiere
devin:
$
***
:{ft-
=W+o
e3H
=
o.B7 < 1
NY
^,
, t LT
----*
I M1
TNT
jfu
* k,,
_ft-_
=W+o.ss
T3i
=
o.e2 <1
kz
- -
Xt r - -
Yrur
Tur
4. Galcuful rigfei
Soticifd ri maxime
Solicitirile maxime ale riglei se oblin din combinalia de ac(iuni 101:
Tc,",G+ToS=1.35G+1.50S,
l a care se adaugi efectul fortpl or ori zontal e rezul tate di n
cfectul imperfecfiunii globale, H"o .
Aceste solicitiri sunt:
Mea
=
582.5 kNm
NEa
=
110. 73 kN
Veo
=
167.02 kN
Clasa sec(iunii
Sec{iunea este solicitati la compresiune
giincovoiere.
Taloa comprimatd
9
=
(b' -! . , 1/ 2
-
(200-8)/ 2
=4. g <g, e
=9
+t at pa est e cl asa 1
tf tf 2a
hima
Pentru o distributie liniard a tensiunilor (fig.10), se obline:
121
.u =
2 Neo
-t=?!19f3$ -1= -0.93 > -1
' Af, 128' 2350
Pentru o distribulie constante a tensiunilor
(fig,11), se obfine:
a
=0. 5[ I +. r . ] ^
- (
110' 73' 10'
*r ) =o. uur o. u (' l
-
",' !'
I
A-I
-
'
)=
u' "
[
+g
.23s0
)
RezultS:
456' e
=74
<9
=
75 .
42' . "=.
=
116 + i ni ma cl asa 3
13a- t w 0. 67+0. 33y
Clasa secliuniistilpului= max. (clasa tilpiicomprimate; clasa inimii)= Clasa 3.
Se va opera cu aia brutd gimodululde rezisten(d elastic.
Ev al u area rezistentel or secti u n i i
Rezisten{a secliunii transversale la incovoiere monoaxiald
Rezistenla de calcul (capacitatea portanti) a secfiunii transversale la incovoiere
monoaxial6, pentru'secfiunide
clasa 3, este:
Mc. Ro= Mr. a. no
=
Wrn f r' L= 2853' 2350*' t O*
=
670. 45 kN
"-:
' ' s
t
Y*ro
1' 0
Mr o
_
s82. 5
=0. g7<1
Mcno 670.45
Rezistenla sxliunii transversale la foffi Eiietaare
Valoarea de calcul a rezistenfei plastice la forfecare, Vd^', este:
Vp,nd
=
+i *
=
12.$3$q*.ro-, =
781.s kN
V. o
_1or. o2
=0. 21<1
Vo' *o 781' 5
Deoarece Vro < 0.5.Verno
,
efectul fo(ei tiietoare asupra momentului de rezistenE
se neglijeazi.
Influen@ efortului axial astuptra momentului rczietent
ln conformitate cu SR EN 1993-1-1 (S 6.2.9.2(1)), in cazul sec{iunilor transversal
Clasa 3 gi in absenla for{ei tiietoare ( sau daci este indeplinitd condrtia
%o
< 0.5.Vr.".L
tensiunea maximi trebuie si verifice condi{ia:
122
Ox.Eo
f..
or.Ec S
a
ynao
in acest caz vom avea:
-
Nro
,
M.r,
-
A' m=
110. 73. 1A2
128
.
g#q
=21z8daNi
cm2 <zi sl t 1. 0 =
2350 daN/ cm2
Rezistenla la flambaj lateral (deversare)
Pentru sectiuni I dublu simetrice, momentul critic elastic este:
ffi-
=
c.":El, it' *
Ll,.,-rcl,
-
!' I
Lt",.r,
1
l. n'El,
=1. o. n2z. 1. t oo. eogg
1^_4 _,
l00t--{ zoog
+ -;q7*e7*n
'10-"
=
4430 kNm
in care:
Cr=1.0
-
se consideri ci M este constant pe
distan{a dintre doud
pane
consecutive
1
f r
= - ( 2
. 20. 23
+60. 0. 83) =117
cma
J
Lc,,r-r
=
2.0 m (distanla
dintre pane)
Rezulti: rlr
=
fw*Ililt
=
,m
=
0.41=)
x,r_r
([.-,
)=
o.as
(pentru
solicitarea de incovoiere secfiunea este clasa 2)
.
Rezistenfa de calcul la deversare (capacitatea portanti
la incovoiere
avAnd in
vedere pierderea
stabilitilii prin
lncovoiere lateiald gi risucire) va fi:
MrRo
=
tr,
.Wnrv .f
,
l y*r=(0.85.3200.2300/1.0) .10-4 =63g.2
kN.m
J*=: 8?: =0. e1<1
Mo*o 639. 2
Rezistenla Ia voalare din fortecare
se previd
rigidizdriin
drepturpaneror (ra distanfa de 2.0 m).
d 600
; =?=75>319' ; C=oz
unde: k,
=
5, 34. -*r=5, 34
-
^+s=
S. 7; s=l ;
\ =1. 2 '
(a/df (zooleo)'
Se calculeazi coeficientulde zveltefe relativi a inimii:
t ?
E , f ; f - r , L 6A/
i *
=
. Jl *
"' o
=
0. 76-l l L -
o/ t w
- -/ 0. 8
=
0. 84
I
". ,
V
ro
37, 4. e. . f k, 37. 4. 1. . , 15. t
Deoarece: 0.83/q < l.* < 1.08, rezulti:
x*
=+P=0.99
. Aw
Fo(a tiietoare care poate
fi
preluati
de inimi (contribu[ia inimii), filrd a se
produce
fenomenul de voalare este:
\,
1*f-h*t*
vb"
Ro
=
---:F-
=
{J
Tur
0.99.2350.48
.10-2 =
645 kN ) Veo
=
167 kN
Jg. t . o
JG-
=ry=0.26
V*.*o 645
Rezisbn{a Iaflambaj vertical at tdtpti comprimatein planut intmii
Pentru ca fenomenulde flambajverticataltilpii comprimate in planul
inimiisi nu se
poatd produce
se verificd condifia:
p
=
-[:]
,F;
k
=
0,55
- se utitizeazi momentut rezistent ptastic
r *
[ f nl l l Ao'
*=#=25;
-t;)
,,H=ou't#l
Condilia de rezistenfi este indeplinitt
Rezisten[a Ia acgunea forlelor locate ancentrate
Aceasti verificare nu este necesr si fie efectuatl deoarece in dreptul incircdrilor
concentrate (panelor) sunt dispuse rigidiziri transversale.
My. eo+AMy. nc, ,
---[o-*"o
Xtr
-
Mr.eo * AMr.ec
_.
-_MJ='
Tur
My.e6 + AMr."o
Mv.nr.
Xn
Yrtrr
Tnr
, t
Mz. Eo*AM. . Eo
+kzfr;f:=u<1
Vertficarea la flambaj
ln conformitate cu
incovoiere, cu sec{iune
condifii:
Nr,
l h*ko
x"S
-
Tur
-Ns
t'ti
* ko
2g,
--_.:Bl-
Iur
EN 1993-1-1(S 6.3.3), barefe supuse la compresiune axiali
g
uniformi bisimetrici, trebuie s6 Tndeptineasci urmitoarele
ln acest caz, secfiunea fiind Clasa 3:
xy =
N. =
g3
AMr. nc =
AMz. no =
0; M. . o =
Q
Relafiile
de verificare
devin:
Nrn
,
M.
"^
;5
+r(vv-frhs1
nv
J Xr r
- - - -
t Mt
/ ur
-.(*
_
-,
*!E_
.1
; I **n+- - a; st
n'
y*
l ctl
*
Factorii
k,,
$i
k' se vor evarua conform cu Anexa
g
din EN 1gg3-1-1.
Flambajul fali de axa y-y
N. , , =
n,
EJ-- f t ,
2' 1' 10: : 9J-31' 104
. 10-2
-10 zS3 kN
.
L-",.y
13261
Lungimea
de flambaj a riglei in planul
cadrului,
Lqp.y
,
s-l determinat
factorufui
o",
=S=97.16,
ob{inut prin
calcul automatizat pentru
combinatia -'
Nro
' ""
vq, vsr qLf rvri l ci l , t z. ar
pel l uu
comDl n___. _
101, prin
blocarea
unui nod de cadru;
Se ob{ine:
Nuvno =
x,
y =
r,
}-
=9.61128"2950 .1^-2
-2017
kN
n"ru"i ur
"ruo". ,
: : ' -
- v' v' --l l --'
t u ?
'
N. , . =
r'
, ! ' . .
-
nr
2' 1' L0: -: ?669
. 10-2 *13
g16
kN
L.o,
2002
unde: L",.2
=2.0
m
- distan{a dintre pane.
$e ob{ine:
No,*o =,(.
*
=
1,
A-!-
=
o,ao
128i1359.10-2
-
2s87 kN
cu ajutorul
de acliuni
I
Flambajul tateral
Mono =
t , - ,
' Wr r r
. f
, l y*r =639. 2
kN. m
Coeficientii
kyy gi
k"v (Anexa
B
- EN lgg}_1-1)
flE
k,
=
c"',
[,.6,
-o z)-lleo-l =o
nfr*lo sa -o
411gJ3l
=
o.s,
L
' '
' i l ' N**l Yu' )
- L
t - - - -
unde: C'y
=
A.9
$nexa
B- SR EN 1993-1-1- Tabelut 8.3
- cadre cu noduri deptasabite)
k,,
=1
dlt6#-
=1--elo1l
W=o
ee
unde:
Cmrr
=0. 1-0. 8. os
=0. 5, pent ruos
=-
0. 5 (AnexaB-
SR EN l ggg_1_1-Tabel ul
B. S)
Verificarea
la flambaj
Relafiile de verificare la flambajale
bareisolicitati la compresiune
cu incovoiere
devin:
;b**" *ff;
=ffi +o
srffi =
0.87 < 1
*Y
n,
rM,
Tur
&**"
I'fi*
=#+o.eeffi
=o.el
<1
^t
^z
n, ILT
--
IMr
Tnrr
5. Verificarea
la stiri limitil
de seruiciu
:
Din gruparea
de acfiuni
201: G+S s-a calculat slgeata verticald gi
s-a obfinut:
.
wy =
60.62 mrr
=
Ll4A0
Deformata
cadrutui transversar
este prezentaH
in figura 1 2.
Fig.12
Din gruparea
de acfiuni 202: G+W s-a calculat slgeata orizontall gi
s-a obfinut:
w, =
5.37 fiun =
h/1900
126
METODA II
Calculul conform
SfAS 10108/0-Tg
Sd se verifice, in conformitate cu normativul SrAS 1A108/O-TA:
Construclii civite
ild.ustriale gi agricole.
Calculul elementelor din olet, structura de rezistenla
a nani metalice
industriale, proiectatd
in
partea
l.
Stdlpulgi rigla au secfiunile prezentate
in figura 13,
Se va efectua o analizd comparativfr a rezultatelor obfinute prin
cele doud
normative de proiectare.
Noti: Pentru similitudine se pistreazd
sistemul de axe gi notatiite utilizate in euronorme.
STALP
RIGLA
Fi g. 13
L Cal cul ul stdl pul ui
tolicitdri maxime
Solicitdrile maxime ale stAlpului se ob{in din combinalia de acliuni 101:
Te ,"*G
+ yos =
1.35 G + 1 .50 s (fdrd si se adauge efectul imperfecliunilor)
Aceste solicitiri sunt:
M
=
578.84 kNm
N
=184.07
kN
V
=
96.47 kN
600x10
rzl
verificarea
secliunii
la incavoiere
cu efort axial
Se verificd relafia
de rezistenfi:
o=! *
",
. o
A Wv- "
o
= 184'07j
0'
*
98.841!1
=
2083 daN/cm2 < R
=
2200 daN/cm2
o/ R =
0. 95
Verificarea
la voalare
din fortecare
p-
=
uol
=
60 < 1ro,E19 =
110
t * 10
' - V
R
- ,
Verifica
rea la forteca
re
Se verifici
rela[ia:
V
t =; ; =R'
Se obfine:
'
"
=
99-'263dtq'
=
los
daN/cm2
(
Rr
=
1300
daNlcm2
r / R, =
0. 13
unde : v
=
V"r + o.otef =
e6.47.
0.012
1;*37
=
ee.23 kN
Verificarea
Ia flambaj
Flambajul
fafi de axa y_y
^'
=
+
=X=
73' 8 <L" =120
'
l v
26
"a- ' - v
rigioitahxn:Jilr"f#
ffT,t?ir:5r;lui
in planuf
cadrului,
Lcr
v
,
s-8 determinat
rn func[ie
de
>nu esfe necesrd
verificarea
la voalare
din foffecare
K=l ' l l ' -
9. 131. 101
I 24oo
l 3 /l s
9. 491. 10f
/ 600
=O. 24
: +p=3. 2
L*. y
=3. 2. 6. 0=19. 2m
Observalle:
cu ajutorul
factorufui
o* =
*
=
26.4, ob(inut prin
calcul automatizat pentru
combinafia
de acfiuni
101, se obfine o lungime
de flambaj:
128
=
10-2 =
20. 1rn
Se obline:
ev
=
0.80
- curba A de flambaj
Flambajul fa[i de axa z-z
l ,-
=!s!r -2ao
'
i ,
' fr
=
45' 5 <Lu
=12a
unde: L",r=2.0 m - distanfa dintre riglele de perete.
Se ob{ine:
9z
=
0.90
- curba B de flambaj
Rezul td g=gmi n =0.80
Se verifici rela{ia:
ll-
s o.1s R
<PA
$4.A7
.102
ffi
=164
<o' 15' 220a =330
Rela{ia de verificare la flambaj este in acest caz:
NM"
- +-
+. sR
9A 9NW'
Deoarece bara are.legdturi in planuly-y
la distanfa de 200 cm (distanfa
dintre
riglele de perete),
este indeplinitd condifia:
- -
11 < 40 i,,
,
respectiv 200
<
12 b
=240
cm
ln acest cEZ gn ='l
Numeric, relalia de verificare la flambaj devine:
194. 07
. 102
, 579. g4. 104
^.
ffi-
"u
::
-'--"r-
=
2116daNlcm2 < R
=
2200 daN/cmz
o/ R
=
0. 96
2. Galculul riglei
Solicitdri maxime
Solicitirile maxime
ale
riglei se obfin din combinalia
de acliuni 101:
!e ,r*G
+
Tos
=
1 .35 G + 1.50 s (fird sa se adauge efectui imperrecfiuniior)
Aceste solicitiri sunt:
M
=
578.84 kNm
N
=110. 70
kN
V
=
166.72 kN
lE
Verificarea
sectiunii
Verifi carea de rezistenta
Se verifici rela{ia:
I *- l [ . n
AW
110. 70. 102 578. U. 100
^, .
1n
- *-
Zg5g
zt l SdaN/ cm2
( R=
22}0daNl cm2
o/ R: 0. 96
Verificarea la forfecare
Se verificd relalia:
"=) f
. p,
A*
166.72' 102
,
=
jal'
L =34T
daN/cm2 S R,
=
1300 daN/crnz
r l R, : g' 2i
Verificarea la voalare
*
=
ry
=
TS <1t
g.,ff
=
1 10 + nuesfe necesa rd verifrcarea
la voalarc din forfecarc
Verificarea stabilitifii
generale
Grinda este fixatd in dreptul
panelor (la distanfa de 200 cm) la talpa superioari
9i
prin contrafige
pentru tatpa inferioarS, in zona momentelor incovoietoare negative.
ln acest caz este indepliniti condi{ia:
11
<
40 ir, respectiv 200
<
12b
=240
cm = qn
=
1
130
S.1. Hald metalicd in timpulexeculiei
S.2. Varianti de realizare a
imbinririi
stilp
-
rigli
S.3. Varianti
de realizare
a
imbindrii riglei fa coame
filr
I
ffi
I
#

i
-
]II. AI{EXE DE PROIEGTARE
I
- f
, l
E
;
ANEXA
1
FACTORUL
DE COMPORTARE PENTRU
CALCUL
SEISMIC
1' Stabilirea claseide
ductilitate a structurii (L, M, H), func{ie de care se determind factorul
de comportare q (Tabelul
1) se face in raport de giadul
cu care o structura poate
disipa
energie.
Pentru o anumitd
clasi trebuie satisfdcute cerin{e specifice in ceea ce privegte:
a. Tipulstructurii;
b. Clasa sec{iunilor;
c. Capacitatea de rotire a zonelor potenfial plastice.
2. Pentru evaluarea preliminar6
a fo(ei seismice, atunci cAnd nu se cunoagte sec{iunea
fnala a elementelor portante,
funclie de tipul constru{iei,
se poate
.onrio"p orientativ
greutate_a proprie
a structurii cca. 40 kg/mp (pentru
hale parter
fird pod
rulant).
ln urma procesului
iterativ de proiectare
se va ob{ine seciiunea fiecdrui element
structural, ceea ce va permite
evaluarea exactd a greutdfii
ieale a siructurii.
In situalia in care in interiorul halei exisie echipamente
tehnologice (ventilafie,
]lmin{e
etc.), prinse
de elementele structurale, acesiea se
'vor
includie in'categoria
hcdrcirilor cvasipermanente,
a cdror greutate
intrd in evaluarea to4ei seismice.
3. Atunci cdnd este necesar, un model de calcul plan
sau spafial, se poate
efectua o
analizd dinamicd a structurii, ?n care migcarea seismici este descrisa prin
variafia in timp
a acceleraliei terenului (accelerogram6).
ln tabelul2 sunt prezentate
valorile factoruluide
comportare.
Tabelul 1
Clasa de ductilitate
Factorul de comportare q
Clasa de sectiune
H
q>4
Clasa 1
M
2<q<4
Clasa 1 sau 2
L
9=1 Cl asa 1,2 sau 3
135
Tabelul2
Tlpurl de struduri
Cha&
ducffHtate
I M
a) Gaferncs&ar&tdte
-
Stuctrripiltr
3,0 2.5
q-=u
oIt
L=
l,g
dr
s9-
I,
I
SUucfu.teluqtc
a,
=Ia
4,
o' =I p
d,
-7.llxrc
dsfuntve lnstd d hb@e sddb
slL
a,
{
b) Ca*cdoqhs&tlteacoElc
Cornrav&ldrl trr dlegmde ldcc
Zmele dSelhrc
-
nud dlrro'nabts hthc
z
7
\
E
7
7
7
<<
l<
{ I
Co*avfutrtlor dlryude hV
-?ffic
dlclDadve dhlqnlefuthx d oqrrhe
?.F ?
c) Ca&e corsnr&rorlb scrfrlc
-
?anc dlsb*tvc fo brlc'lrrbnfrvc tncorm&rb sar fodceue
sL
a,
1
136
ANEXA
2
OTELUL
STRUCTURAL
Sistemul
de notare
o-telul utilizat la realizarea
construcfiilor
metalice face parte
din categoria
o(elurilor
moi cu con{inut ridicat
de carbon.
Funclie
de valorile
caracteristicilor
mecanice gi de compozi{ia
chimici, pentru
olelurile de uz generalexistd
maimulte m6rci.
'
sisfemul
european de simbotizarc a oleturilor
este definit de EN 10027 gi este
adoptat in Romdnia prin
sR EN fio2l.Acest
sistem este impirlit Tn:
1' Sistemul principal
de simboluri, dat in tunclie
oe'ooineniul
de utilizare.
olelul
pentru
construcfii
are simboluf principal,,S,,.
2' Sistemul
suplimentai'de
simboluri pentru
ofeluri
de constructii:
2.1.
.ofeturi
cu granuralie
fynd, cor"spunzei;.r,
]iililiiur"r" prin,
M
-
faminare
termomecanici;
'
N - normalizat prin
tratament termic sau normalizat prin
laminare;
O - imbundtdtit.
2'2' Simbolce precizeazd
energia de nipere la incovoiere prin goc:
J
=
27 Joule;
K
=
40 Joule:
L
=
60 Joufe,
urmat de un simbol alfanumeric
care indicd
temperatura
la care se face
incercarea:
E
-
pentru
temperatura
de camer6;
0 -
pentru
tOoC;
2.,3.,...6., pentru
-20,
_30,
...,0oC
2.3.
pentru
anumite c/ase de catitate:
Ql
-
pentru
o{eturinecalmate (FU);
G2 -
pentru
o{eluri?n
afti stare Oe&t necalmate (FN);
G3 -
pentru
ofeluri normalizate prin
tratament termic sau prin
laminare;
G4
-
pentru
o[efuri
normalizate prin
laminare termomecanicd.
3. Sisteme de simbolurispeciale:
C - pentru
ofeluriprelucraie
fa rece;
L
-
pentru
o{eluri prelucrate
ta temperaturijoase;
W
-
pentru
oleluri
rezistente ta mediul coroziv.
(Ex'
s 355 J2
99-'
glut de construcfii,
avand timita
de curgere la etementele de
dimensiune
minimd
> 355 N/mmz, enelqia-db'rupere
r" rrcovoier"
iri" #
> zr Jpentru
epruveta Charpy v in lungime
la -26oc, normalizat prin
tratament'termic
sau prin
faminare).
C a ra cte ri stici co m u ne :
- Modulul de elasticitate (modirlul
luiyoung):
E
=
210 000N/mmr;
t
- modulul de elasticitate transversal6: e
=
=5.
=
g1000
N/mm2;
2' ( 1+ v)
- coeficientul lui Poisson: v
=
0,3;
' densitatea ofelului: p= 7g5g kg/m3;
- coeficientul de dilatare termic6: 12x106fC (pentru T < 100 " C).
Caracteristici
Si
calitiiti de ofeluri
pentru
constructii
Valorile nominafe ale limitei de curgere f, giale rezistenfei ultime de rupere fu pentru
elemente structurale din otel laminat la cald, conform EN1993
-1-1:2003,
sunt date in
tabel ul 1.
Tabelul 1
Marca o{elului
Grosimea t
t s40mm 40mmct s100mm
rn*m't
fu
(N/mnf)
rrutm'l
fu
(N/mm2)
s 235 (OL 37EP, OL
3n
235. 360 215 340
s 275
(OL
44) 275 430 255 414
s 355
(OL
52EP, OL
52)
'
355 510 335 490
s 450 440 550 410 550
s 275 N/NL 275 390 255 370
S 355 N/NL 355 490 335 470
S 420 N/NL 420 520 390 520
s 460 N/NL 460 540 430 540
S 275 M/ML 275 370 255 360
s 355 M/ML 355 470 335 450
S 420 M/ML 420 520 390 500
S 460 M/ML 460 540 430 530
s235W
235 360 215 340
S355W
355 5 0 335 490
S 460 Q/QUQL1 460 570 440 550
Marca ofelului
Grosirnea t
(mm)
t s50 50< < 100 100
<
t < 150
trutm'
)
fu
(N/mm2
)
ruitm'
)
fu
(N/rnm2)
f,
(*,{'
fu
(N/mm2
)
S 5OO Q/QUOLI 500 590 480 590 440 t40
S 550 QIQUOL1 550 640 530 640 490 590
S 620 Q/QUQL1 620 740 580 700 560 650
S 690 O/QUQL1 690 774 650 760 630 710
Una din cele mai importante caracteristici ale o{elului este ducfilitatea acestuia, carei
diferd funcfie de calitate (marca) a materialului, aceasta reducAndu-se in cazul oleluri|aj
de inalti rezisten{d. Sciderea ductilitSlii face ca ofelul structural sd devini mai sensiHl
fali de prezenfa
tensiunilor reziduale
9i
sd creascd riscul ruperilor fragile.
I
Cerintele minime de ductililate a otelului sunt indeplinite.daci:
I
138
- raportul intre valoarea ultimi minimi a
minimd a limitei de curgere f, este
!=1tO
Iy
mare decrit S S00 e/aUel1);
rezistenlei de rupere f, gi
valoarea
t
(;r)1,05- pentru
ol el de marc6 mai
l v
- alungirea la rupere pe
o epruvetd de lungime
5,65J[ este > 15o/o (210o/a
-
pentru
ofel de marci mai mare decAt S S00 O/OUOL1), unde Ao ste aria inifiali a
secfiunii transversale;
- alungirea
specifici ultimi la rupere aueste de celpufin 15 ori maimare
decdt alungirea specificd corespunzitoare limitei de curgere e,.
Valorile grosimilor
maxime admise
ln normativul EN1993-1-10:2003,
sunt date valorile maxime admise ale grosimii
pieselor,
in funcfie de trei nivele de solicitare:
a) oEd
=
0,7!.fy(t)
[N/mmz]:
b) o.o
=
0,50'f, (t)
lNlmmzl;
c) aeo
=
0,25
.f,
(t)
[N/mmzl,
unde: o.o este tensiunea de proiectare
datd;
OEd=Op+Os,
in care:
oo- tensiunea de intindere primard,
datoratd ac{iunilor
permanente
e
gi acfiunilor variabile frecvente
V,,
.er
i
o.- valoarea
tensiunilor de intindere secundare
autoechilibrate (tensiuni
reziduale
etc.), in cazul podurilor
considerati egald cu 100N/mm2 pentru
toate mircile de ofeluri.
fr(t)= frn*, -0,25+
[N/mm2], '
t o
'
in care:
t
-
grosimea
elementului, in mm;
t o
=1
r nm'
in majoritatea cazurilor, oro este cuprins intre oro
=
0,75
.f,
(t)
Si
6Ed
=
0,S0.fy (t) .
ln tabelul 2, verificarea grosimii
elementelor se face interpol6nd intre
col oanel eoeo
=0,75' fy(t),
oEd
=0,50.fy(t) gi
oE6
=0,25.fy(t),
func{i e de temperatura
minimi de referinli, Tro
[oC].
,
::
1l'13
E
Tabelul 2.Valorile maxime admise ale grosimii elententelor
[mm]
E
o
r(E
(f
L
(o
o
Egi
peF
E
t r ( J
UI
Temperatura de referinli Tro
fCl
ct
o o
(\
o
a?
o
t
o
o c,
G|
o
c)
o
Y
o
o o
N
o
(t
o
Y
rf,
c
E
.'
oEd
=
0' 75' fy (t) oEd
=
0' 50' fy (t) 6Ed
=
0, 25' f y (t )
ro
(f)
(\l
(n
JR 20 n flt 40 35 3() 25 75 66 55 a5 ,$
1t 5 100 E5
AE
65
JO 0 n 75 60 50 40 35 r05 so 75 65 55 155 135 115 100 85
J2
.m
27 105 90 75 60 50 145 125 105 90 75 200 175 155 t 35 115
ro
r-
ol
t/)
JR m zf 45 35 30 25 m 70 55 50 40 35 110 95 !0 70 60
JO 0 27 6!i 55 45 35 30 95 80 70 55 6,0 115 125 110 05 80
J2 ao 27 95 75 65 55 r15 130 115 95 80 70 1q) 165 145 r25 fi0
M, N .20
40 110 95 75 65 55 155 130 115 95 80 200 r90 165 1/15 125
ML,
NL
-50
27 160 t 35 110 95 75 200 160 155 130 115 200 200 2{Xl 1SO 165
ro
rf)
(Y)
U)
JR 20 27 35 25 55 45 40 30 25 95 80 70 60 55
JO o 27 50 40 3{t 25 m 80 6tt 55 15 40 t30 t 10 95 80 70
J2
-24
27 75 60 30 40 ?5 t t 0 95 80 65 55 175 r50 130 10 95
M. N
-20
tl0
90 75 e0 50 4 r 35 t.to 95 80 65 zx) 175 150 130 t 0
ML.
NL
. 50'
27 'r30 't
10
q)
75 60 180 155 t 35 1r 0 05 2W 200 200 175 150
o
(\l
$
a
M,N
-20
40 80 E5 55 15 35 1N 100 85 70 e' 185 160 140 120 100
ML,
NL
-50 27 115 95 EO 65 55 185 140 120 100 85 200 200 185 't60 140
o
(o
rt
U'
o
-20'
30 60 50 40 30 23 95 75 55 46 130 t 5 s5 80
M-il
-td.
6 70 80 50 40 3{l 110 95 7S 65 55 175 155 130 115 95
OL -40 30 90 70 80 50 40 130 110 95 75 65 m0 175 155 130 ' t 15
ML,
NL
,50
27 t05 90 70 60 50 155 130 r t 0 95 75 200 2(x) 175 155 130
oLl o 30 125 105 90 70 00 1E0 r55 130 110 95 200 2{i0 200 t 75 155
o
CD
(0
U)
o o: 40 3{! 25 20 15 10 55 .15 35 3(l 20 100 85 75 60 50
o ) 30 40 30 25 20 ' t5 85 55 .15
35 30 120 1m 85 7S 60
OL
-20 40 50 40 30 25 20 80 ott 55 rl5 35 74tl 120 100 85 75
Qt
.{()
30 60 5(l 40 30 25 95 80 85 55 45 185 140 120
'too
a5
oLl f 0. 40 75 60 5t) .10 30 115 !5 80 65 55 190 165 140 1N 100
oLr 0 30 90 75 80 50 40 135 115 95 80 65 zto 190 165 14{t 120
Ductilitatea la destriimare lamelari a tablelor
I
Fenomenul de destremare
'bmelar6,
notat in literatura de specialitate cu LTI
(lamelar
tearing) conste in aparifia unor fisuri cu aspectul unei suite de terase
Si
trepts{
care se pot prodttce
in cazul imbin6rilor de co[, ln T etc., dupi un traseu speci{
determinat de fibrajulmaterialului laminat, figura 1..
Fig.l. Reprezwtarea schemalicd afenomenului de destdmare lametard
Principalele caracteristici ats fenomenului LT sunt urmitoarele:
MA
,
apare numaiin produsele
laminate:
- frecvenla
apari{iei
LT cregte.cu grosimea
pieselor,
acest fenomen
manifestandti
se mai.des.Ja
sudarea piesetor
cu grosime
mai mare oe rs mnn;
- apare in ZIT-ul (zona
influenfati. termic) sudurilor ta care-se'pioouc
tensiuni de
intindere.
P,e
direc{ia grosimii piesetor'(perpendiculare
pe
direc{ia fibrelor
de
laminare).
ln cazut sudurilor de cotf sau in
i C"torita ,oitrrJii"i
transversate
a
cordonului.d"
9l9yr9
apar astfel de tensiuni, peste
care se suprapun tensiuni
rezurtate
din soricitirire
erementurui de construciie:
-
posibilitate
mai mare de LT o are procedeul
de sudura electricd
manuald, dar
existi posibilitatea
manifestirii
acestui fenomen gi la r.i"t"tt" procedee
de
sudare.
cap.
Fenomenul
LT nu apare la sudarea piesefor
turnate sau forjate gi la sudurile cap la
Fenomenurare
urmdtoarere
cauze principare
de
producere:
- anizotropia produselor
laminate
caracteiizati prin plasticitate
scizutd in
direclia
,grosimii
( perpendicurar
pc
direclia fibreroi de d;;-"r"x
-
tensiunife
de intindere
care apar in zona influenfati
t"-i;
Itii
a suduritor
de
colt.
Tensiunile
din ac{iuni.(excep{ie
fece.nd acfiunile
ciclice ori dinamice)
au o influentd
minord asupra fenomenurui
di desirimare raminari.
' ' v' !vv
v' vr' qrrrrv(i,
Pentru eliminarea.?nclina{iei
spre LT r-r iiruirit cd cea mai concludenta
incercare
este incercarea
la tracliune pe
epiuvete prelevate
in direc{ia grosimii
laminatului,
iar
caracteristica
cea mai importSnti piivind
incrinafia
ipi"ir
e.t"'gai,'ii""'i.
in func{ie
de caracteristicile
materialului'gi
ie}actori
ce depind
de procedeele
de
suduri (ce pot
fi controlafi)'
EN1993-1-10
stabilegte
uJio"r""
minimd
a g6tuirii
necesare
pentru
ca riscuf LT sd fie inldturat.
Rela{ia de verificare privind
fenomenulde
destrdmare
lamelara,
este de forma:
Zro aZ^o
Dacd ZEd <10, nu este necesar un
evitarea destrdmdrii
lamelare.
ofel cu caracteristici
imbundtd{ite pentru
Dacd zEd> 10, se alege un ofel confonn
EN 10164,
care sd prezinte
aceastd
caracteristicd,
tabelul 3.
; Valoarea
lui Zrose determind
cu relafia:
Zea =
Z" +Zo +2" +Zo+Zu,
lunde
valorife
termenifor
z^,z6,z,z6,Zuse
stabiresc
conform
taber 4.
Clasa de calitate cf eru tOf O+
l o<Zr o<20
zo <
Zro <30
141
Tabelul4
Zl
a)
Ee
Bb
*oE- '
E EE
. EE
g8
( 9( o
a.r37 mm
a=5mm
Z^= 0
7
<
a.n310 mm
a=7 mm Z"= 3
10
<
a.ns 20 mm
a=14mm \ =6
20
<
a.r3 30 mm a=21 mm \ =9
30
<
a"a< 40 mm a=28mm
L=12
40
<
a.nS 50 mm a=35mm Z, = 15
50
<
a'r
a>35mm L= 15
b)
,.8
L
f
ET
:f
at
o
E
' 5
f,
c
o
E
o
o
.g
=
N
o
a-
al,
(u
E
o
lJ-
--3t3-
r
l
N=nF, . ct .
u
-L
-Jt
H
qF
r'lFr
Za=' 25
q6.
n=
l,l
Zo=- 10
A, A &
Zt
=' 5
A" &
Zt =0
cu shehri qxopiate invederer rcdr8rl etect|iltr coufrSenldso
JL",--E & &
)d"
Zb=3
&.& &- &=
4=5
F
g
Za= 8
c)
)(tl
6 E' s
EE!
9' 6, =
gE-E
- E-
s
<10
mm Z=T
10<s
<
20mm L= 4*
20<s
<
30mm L= 6*
30<s S 40mm L=t
40<s
<
50mm L= l V
50<s
<
60mm L= 12*
60<s<70mm L= 15*
70<s 4= 15*
d)
EF
' ' E 6bbEa
EEEEEE
=' _. ! g
o
6 E5
E- i ' ' s 6: = ;
I l ! u E a' E - '
- ! - =-
E 5
- FEE
U'
Bridajredus
Contraclie libert posibild
(imbiniriin T)
&=o
Bridaj mediu
Contrac$e liberi impiedicat6
(diafi:agme la grinzi
casetate)
4=3
Bridaj mare
Contrac{ie impiedicatii
(nervurile la
platelajele ortotrope)
4=5
e) Cordond de
strdurl
Firi
preinc5lzire
L=O
Preincilzire >100"C L=8
*
valoarea hi Z poate fi redusi cu 5096, in cazul lncircirilor statice sau numai de
compresiune. An tfeclb
perpendiculari pe grosimea materialului solicitat
142
ANEXA 3
EUROPROFILE
Preluare ARCELOR SECTIONS COMMERC IAL
I
flt
t
U
I
lPil
L
t
I
t3[
L
t
t
uFtr
r
sel
t
UPE
Condi{ii generale
de livrare:
-
lungimimaxime de livrare lntre 18,1 m gi33 m;
-
comandl minimi 5 t I sectiune, material, lungime, destinatie; excep{iile sunt date in
tabele:
-
testare ultrasonica la cerere.
I
Ht,
I I
Caracteristicile materialului:.
-
coeficient de dilatare termicd; ar=12-10{
oC'1;
- modul ul l ui Youno:
E= 2.1.108daN/cm?
=210
00d' N/mm2
=
210 000MPa
=
=
210 kN/mm2
=
21 000kN/cm2;
-
modululdeelasticitatetransversal:
G=0.81.108daN/cm2 =
81 000 N/mm2
=
81 000MPa
=
=
81 kN/mm2
=
8 100kN/crn2:
- coeficientulluiPoisson m=0.30;
- Y
=7850
kg/m".
r
go
I
rI
f{3
Tabelul l
Profil IPE
c comandS minimd: 40 uprofilsau la intelegere beneficiar-producitor,
cu excep(ia S 235 JR
+
comandS'minimd:
40 uprofilsau la lnlelegere beneficiar-producilor
'f*tf rinim
$i
condilii d'e livrare la infeleg-ere beneficiarAroducltor
I Pentiu wo, sd4iunea trebuie sa apa(iniChsei
1 sau Chei 2
,
FP
f E
ef
,E
ta
E
f.
o
ia
t
q)
\l
. Fa
-
t
T
a
ra
la
s)
s
E
. h)
a
E=
o- -
E-
zc
dE
a
g
' oE
*- [
ita
\
t
E
h
tl
$
a[
t
rb
a
3
t =
E
_E
E
; E
' E
EE
\l
L
x
t
\
i
ra
C'
f-
ql
a
E
ob
14
Tabelul i
(conti nuare)
! r .
qa
#8
H>
zE
l o*s 4- n' t "- *
,gl-';:';i* iH"
):*u- j ti ;' ,-;t
jr.
",
ot.
.
lti..
5 - i i . ! ,
- ; : f , , . . . . 4. , . t , I : i i r
l i . , r i
i."*,r,
*
. t,il,rl
-
.lij
I tsts
I
OF
tte s
ff
:#':d:ffi
#:qff l#l:+*: $'- +
:'.3:
nY-*r*-,#
?!:
-' :I' ' .
* :rKJ. c8z s
I
I
I
I
I
I
I
I
l $
l ' s
I
{rl
I 13
|
.lr.
l ( a
FH
I t a
l i r
I'b
\i
re
- r i
b
x
r ej *
o-:b.Ll .d
.;:it:r
.iriii
s.:i$l x
u;i.gt- ci
t ii,:iil
*.
;''il;i'
s' ; ci s
- se
;9"#r;
c:

n'
(!t
- .
: R
6
H=' #s*
=*U-$
jifi
'rrri
,xit
RI
Ei
dil
I i':.$!:
*-;' ,.i i
Itia!!
lii tl
'.:a:l;+
* il.tl
iq:iil
iirrl' :il
i l r l i .
1
-#.n:i,r
6 i : , : : t l
+' 1#t1 .
Q.,i\.tj.:..
- E
6
x
*f i
?
,1
s
7
q!
.Jt
E
o
x
ffis6$riffi
ffi4fi*
l,lril si#
ri:ri
ffi3ittsffi
#jsff=#
H_$-is
-1***
. s. i H' i o
;rrlh*
' l ri ,i
ffi
a J"+il
-
s"s s
*' #*
- - ' ; "Y
N-
*L
- ]
< r f . sl
;3ffiHil*$ffiisiill
j j$,'1
.i.;
,.$i
,if;
.Fffi5li;$"$i$.'ii
i'']i :,':ii ;ti;;l .,rr+:
3ffiFr+;s'$e't
* lirt r?i'uj, i+l,r ':ri-l
F
SriiF,#Fi'i
o-iil
r
$*o
6
fi
j "a
o
x
: , !
o
x
t
h
tt
,1
e!
JT
p
x
r {;
r l
't
il
: i
JI
6*
j , {
il
*t ;
.D' 3
9; i
d
''';
t:
rl.i{j
+i r
?E
lx
i-
:1i.!1":'
.dr
ii;l'r
'itllff
::iii.in
*:i.ii
ai},El:i
''4J!ii!
-
il't*
sffli
bIfil
x';j#
si*s3
.iiti
o tri i
t't:w
F
iil-j$
ifit:rX
;sffisfiir3.Hsfiisffi*
#j *+l-*-:J;i-"fll*
3#:-'I.'i5FSiltF,*:*
t"y;,
,r;;ii fi; r."-l
-
lii:
*ti;' ;il
,':,
^'-
_
s'#e'iitFffi*1t;*$;
s$siil;#ali'siff, *
-
l:p
-
{l*.,
--
sl*
,.;i,
*
1.'.
o
&:.,..'
{' $i:. ;lrl' i i,,t,*l*
*
Effi.,Egir
r*,i"
F s; H
ffi-*.
[!xtl
.fji.i
ffir
6lli
ffn
"ti:t i':
_.1{:
lWg
;;-}:
-
liiil{l
-"ii}
-,
ffil$,
;,l.B'il i
. +$
o
x
- *E
f E
c'
x
f E
o
x
. *!
b
x
Q]
L
. h
s
h
h
\.
H
hr
t
e

( ) F
ff
ffiffiJ
ffffi-ffi
fi'lilFHin'iii*EiF
iii:'
i;,-l ,'',t:; i:f ,
i,&ir tii i";
;":'
;;-,* l:,1
iii;,
.
r.
Efl+FffiEi*Eig,5
f.5
Tabelull
(continuarer
)lJ
Ei
[*$
s' )
U
SE
j..'
ryri'
:i ,i: :fi,:
rii
#"*F #*-F $
rrj
ff#
,.t'# #
1:
,6=ffi
*f=ffi
ff
[*]*
#
n=#$ $
$
"' *,
,si e,
s s,S
#
*si
#ei l . r r yi
$Effi
ffiEl
D
sn
F!
$
jijic
#r
fi
t$
"H
- l *
i
- i *
a$l +: S 6
g
llll *'ior' '.Gd el F,l
i.q,
*.'::i "fl. *
1
t.lii
.tli.d
':i;i
.::':l
:.ff, Ii:-,i :l:; :ll::
ffi
=.ffi ,,s
i$
ffi-ffi
H
-rn
r {
t 3'
.lra
ia
s
il
h
q)
\t
i,
\
s
E
h
ia
AJ
lil
h
I\a
-EE
tr#i,
liiiii
-
- $-
r?i{:
i:!!.i.4
*j s
:Hi
t;i "
i.
"ii !.ir*
rl!f,! H
it#, *
ffi
5#lt
:9, +
f EF
talj
-
#i
m*
ffi,
,iii#
ffi m"ffi m=ffi
trl:
i,-i
f#
.fti
'fi
S
lff=ffi
#".*
Ili
,ffi l[i:
,&
#
d$
.ffi=i,fl$
ffi=ifi
i*F, *i * r*. t-+
r*
r$$
ffi-ffi # fi
ffi rffi*ffi ffi*tr
ffi
ffi- ffi-fi
H*
ffi ngr*
fnj i#
1*5i1. ?!'-:L
;rS{ S
-'
lg R
if,i
,ffi flT,
Fr=ffi
l;i{
'#
l$lt' i:l+r
trS *,i;1
ffi"ffi
i:H
i,"Jfi
ffi-ffi
a
fl
i;li
i*
t
l'*\
':.4
s,
il:
#
,u
tl
!i;
,'fr
il
!l
ii;
.i:i
*t
'f,
. g
t : : :
!3t
$
Er
$
-i i
-!j
4l:
li
st it
e! l
ri l
, }
i:
*.s.
cli
N' i l
,rl
q
tr
..' l i
s$
q6,
fr
r;I
3t
F
tr
tY;
R*
,il
H
::l
$
F
I.i l
H
il
it
iE =#
,?t -i f,
:,!i! t. iri:.
: ' : I i i : ,
. ?; t r ' . +
, S' g E
.Fi
-:-
ffi etx
'f1*i;1
e*
s. @ a
lir?'
meffi
fii
"i. ,
li*:r:
i$f;
i 5i
rilii"il
'i!iii,'
fl*-1,
.il^
-;6t
{*i i :i
?itl
ri.lts
l;;,iiil
&,
14!$
G.
Gi
l
*:
:
i
O
l
G' :
l $=
F
c
t r E
r !
"E
(t
x
ffi".
ffi
ffini
:-
!:
i f.l
; oh
Y c't*i
TS
; 1!l
H-ffi
} xl !
I e' i
1, 1
. : F
tr ffi-il
F'
L
t
' t t
0a
H
t)
!b
rb
a
&E
irY
,tlltir
F
hi\
iutr
Fr a
5d
,{F;q:;
h\t
1
_'r
iai{.
! {i ' e
.l.tji
-d
i/;r1
Hl el
f f i i
.liv{
{:i
-, s& Et
:&1 I
"ffi*i
ffi-i
ffi m=$ $ ffi=m
F* ffi1
ffi=ffi
R: H-':1
wf f i
H:3&ffi
d- f f i
t r f f i
fr*ffi$
t l l i . 1; l
tr #fi3
#=
.-...'il
*
H
. x
*I
&I
rF
t!
#I
,IF
ftd
ffi
:;:l
id
ffi
Irt
rs
fi
$l
hi
ot i
- $
til
a.
*fl;
ff'!d
ls
x
n
-xi
?i
i : j
,:i:
e$
i{c
cr ,iit
fBil
=H
:13
g,
"'!:l
fi
t*
sfi
Eg
H,$
fit
ql
,.j*
::iA
l$.,
,*
fi
ffi
iiii
rti
tr
tr
rr.
{t
iil
ti,i
!&
$i
F
gT
*t i
j
J
v:r
AJ
i
I
. ai
J!
i
at
T
i
n
z
gi
*
as
ili
.Erl
aii;
ffi
j. lli
&
iIi
*,|$
:ts'
s
9;
gi
ur
t{,
tl
'$
i;3
:i*l
g;
s
I'F
*!
ffi
ffi=ffi
m=ffi
ffi m.ffi m=,ffi
; !
"sE
E
ffi
-ffim
ii
$
tr
gft:
8A;i
E##
l*ii*-
j$it:
sffir
s
- E
E
ffi ffi-g
t"{.
r${i
#
:F
ffr
a#i*l
il*
it
s#
Effi
q)
*\
l$
*
t
ta
$
a
E
o3
ffi
ffi=ff
ffi ffi,#
-!t
'iYl
tr
ltlj
wi
,{:
t$l
il
fr
ff$ffi #
fr t*# rii
I ui.. t*
i l r #t d
nsffi tr
i
r,
i
T
sffi
,ft
4!A
,r;.,j
ffi
Efl
ffi
iivi
ti{ii
{ft,
.'*!i
r i ' : .
i*
ffi
sffi
'ifl
!-r'tl
' qi;
sft
3il
sW
#s#
S;# ;
il
ffi-$
itB Hr
g
146
Tabelul 1
(conti nuare)
{/
t -
C! ti
f ; *
H>
EE
9r
E
o
ofr s
*u
q' r +
:
' l t,
",,,F
r! | ! i *o, l i rr
r t q t
ctz s
t
p
.s
09f s ' Sli
-,' ri,
it*,
-
il,
' #i-:f:
lh
-
t
l ' ri -.-' :i :i .1.
.' *i r-
ry'
, r - i #:
i - ,,s1$,1
:
*
i!fiit
9St S
9ES
q)
ri
qt
lr. l
ral
' t \ f l
q|'a
I
Fr l
*l
LI
Ir! |
EI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
}E
E
b
5rg,
ug,,,Ff-ffi
#F; iFs,g'
H'3 8
'A.s
*
*ffi * #*,s,
$*s
'si,s
.# h'
1' ! i .
friil
' gi l -
@- a
i* a'
i.!;.!.
rs*
ms
*i s
;fr*.r
*E
E
at
x
. r !
r"t
I
! l
ei
it
c
nE
E
(3
x
lX'*,*.Xi ihd'-,;,*: ffi
.*F,'ffi, ffi3# f
bi
,.rti i j ;i ,: :' .' $; j l ,;
$is,#l ffi"ifff; lg
S R ,i**
'is
*:lti ,'E
iI, iiil
.{Lr
:ft
S
*,8,#. ffiS# I
:;t :ii,i
'i,it
'?ili
ffi
ilrl
nt;i"i.
u,i!i i :':.,.i1 :,ii
$rE$ #r,K #
fio;Et ';.ff='S
#
trsi#
$
; ,f:l i;i
HF# f;
i: -;S;:
' iii
uq# $
?-m ffi
Fffi
toi,
-
,*,i
,fl+i$
:';lt,!.i !t <+
*:
- . l
, : 1' .
*sI : -
:$i. - ,t1!
;:,:,i .
,1.,:l ;
,.fr: S
,S
pn#
s.$
1sss
$ 1',#1 .ii$
rL#:
'il
* t.,
$:
#'
:
F,F,,g.
[=
ms."..* F3#
HFffi
= *
'
-J' o
x
-it e
BE
o
x
-.r
t
E
k
x
1'
h
B
a,
TJ
CE
o
x
,:;l"n
.!;t
,\:::
r:'i(i ;'ll:.,.
d,i.# $I..$ tr
i*i -.:{.F.{i:
:.im.1
*
.tT} i:T.rl
iTi i'il
,r*,
l;i$
'*.
S F'.'H #3,.E:
'fr
i :f:i l!:t
-
;G:i'.(
;tll+
;i'it
l;i:
':i'ji
fiji i,ii
S?- *'95 P,:3'IS 'S
qF' :
, E=*r
l F
'ritt
,;,,ri i;ij
.;11
i*j
iii o hnr arj,.6 ,lF: lito,
Si x,{fr
;' $i ;{,Ei t.d
S$,
-,st,,
:P-,
-
iir."': #
.;i
i,;;.i
rr;if,
"q,iii,
,T1;
d'sii#r dfe$: ffi
*?;
*,:,Ii
$'
i*;rj;
'n
*ffi
ffiu
ffi*ffi
"TTS
sffi ffiF# ffig$ $=s ,s,*E
-ff
-fir-
Ei rffi-,,ft
'f"-
T'
*
*
-
affi
ffia
Ha #e
r*
*
ffiili ii.H
'fii=ft
''f:*,ff
,:fflE;H
H'#j
ffi='ffi
ffiE.H $'rc'
EE'H
sffi
#=
j
$= s .
*-e
"*f ;
a
x
+
JA
f E
a
x
f E
@
x
.-'i
o
x
L
tr
\.
ta
q.|
E
oi
$-ffi
=ffi
ffi-ffi #
-gi
' $-
-;
Ea# ' E' g$" "$r n. E E
; ff; ;fi il;
117
Tabel ui '
(continuare
,s
tr" tJ
s*..h
F$
rt\
f t
g
.l.l
R
' . '
;fr
:I
E
frl
ii6r
Fffi,
ffi*i
Em
#fi=i
i5*
ffi
:li;
#
F
H
H
iid
-4[1
igi =r#
ii&i vL!
ffieffi
d
- ' i g; - Ft
e-;:rtl,
a
3' A, FJ F
..-tr-
ffi3ffi8
{S
E
' $
t
r$
\
a
s
\
qj
\l
F}
It
rhi
U2
cil
$
Its
*
*
a
l e
o- -
w
$l
5' A
; r -
t*
tsi
Hs
'tr
F
t!r1:,
.i!.i
f f r
H{
lrln
i*
':ti
ff*
fi,
tln
i.s
:ra
: 9
, f f i
i . F
i , t
i t r
,
. r!
r r{t
i f r
' i i
i H
i f i
| . $
! t i
: *t
i e
I T
i 1
i . l
i X
trfl
tl
/1
9ti
a
g
*$
?
3
s-{
- l i
d
*$
=i
#m=mg
ffiffi:ffil
ffi
$=$#=
[:
.: :it
'4,;
;ijitil
is&: r*r;$
ftr i{H
f t sf f i s
tl
-,j,En
-
El {jTi
4 i:iyi
S LTd! N
ffi=ffi*
ffi-ffiu
f*f uli*,
,':::,
ili#
ffi=ffi1
e
ooE
a
c
! E
; !
. t
E
"E
ct
x
li.
I <
I F
w;r.
5.ii
*i!
sg
T!*
$siF
F&li
=t" e
' t *
il
i
hf
. D
i
s
l|.
q
a
- E
.mi$
f f i f i
=ffi#
-ffi#
-ffi$
*ffiil
:ffiffiiffi
tr T*'$
b hr #h
ffi-'ffi-
i$*ffi*
f,P_
-rsK
a
r #f f i
#*affi-
ffi=ffi-
ffi-ffi-
*E
t
- r !
- oE
. r E
Itli;j
afl#
rlll$
ffi
#s$
$..t; F;,li
$fl iF:
ffi*ffi
\f
L
rt
t
T
B
a
$
n
r!
E
ob
i : . : l ' S A
s#n
,ffi I
=ffi
#i;
s,_ill
Effi
Si+iffi x
, $- Wi -
fjt: i, .l
lg 'g;i*
H I i , Ri t
F,
- f i . - 'I|Zj
x ,ila x
EB, GB
lxa ts
-r-t!tu-
E
sE, sr
148
Tabelul
'i
(conti nuare;
at
ti
:r
t:'
cgca
Eg
3>
Ef r
o
5L
g,
o
oet s
. ?. +
f
*F *
"t t :
"t i
+ *. . : + r : : *
; ' *, i " , ' i . o. *
, r ; . qsi
*: *o
ol ,,
-,*:i
i r*..
-
.:.
t
;*. *' A
:a' *
;,
-
998 S
962 S
F
09F S
gSC
t
i
-
e, : R *
-ot
-ei -
i i c
*
-i*
.*-j ,- ,ir-. ; *:;*
j;
-
#i it"
-
H:
,,;:
--xi
,ir:,,:
:
;ll..1r
-!,#1 -
ttx s
qJ
(J
\|ril
B
t{
}1
t
t
' t
It:
\{

- . }E
'b
x
p
x
,'*ti=,'''J;
. G_FH
"r s)
L, F. F
'*1i.'- *i]
;Fl
=
rH.
s
ffi*#s-
ft*
*$'
ili
-
iii; r#., r;:it
**#
,ff.'S'H
ss$i
*ru
. *t
(}
x
o
*
.-E
l't
I
r.l
It
3,
RI
xE
' - -
E
o
x
o
x
L,,,ii.
.3ji:.1'.
't1;. .':.'.i
iSE,Hl ''Fn:$,*
rlft fill ,r.* 'ii;,,
i*s# HrSf
sfti
;'s ff ,r,'',"
,#Fffi rHSiH..'
.-Ti'l
;tl$ ti.i'i :i i
t#eff
'l$s:'*-s
#$s# i#s
llt i+
:ffi
j:*) r-:ryt
:,YU
rr
u1,-ff
i,ffu
F=,H ffi*
$i=.si &s
'9,,-,..-T.j
jffi*
a'
N-
i t
: *E
I
x
o
n! o
OE
}E
p
x
a
-r,!
o
x
o
x
h
;\
t$
B
f t
o (t
x s# r**
s ffi;g;
fi::6r
#a'H. x
-ffi
ffi=*l*
F..H.
iffigff.E
.>tr
I
x
o
x
=tc
o
x
ct
st
o
x
o
x
+]
b
x
o
x
ql
L
tra
Ar
t
lri
tq
il
a
:
ot
J
$-
ffi-ffi
-ffi
=..g;
tu$ iu# rffi $* fi
t49
Tabelul2
Profil IPN
*
Tonaj minim gi condilii de livrare la inlelegere beneficiar-producitor
0 Pentru Wor secliunea trebuie si apa(ind Clasei 1 sau Clasei 2
-
panta tSlpii : 14 %
I
p-b---r
H*hj '
, g
Fg
i
$
ffi-ffi-m ffi=i
H F5ffis# ffiE;
ff*
ffi*
fiffi:ffi:ffi
**,.w=#
$
'*
q'*t;q**
+H
f.-fffi -F
,-a
sf
a
*s
BS
$=
b
E
.EE
:,t?,
l tt;
rr ii
$st
t*18
$L
L.{.4
itil
.fS
#i',
iJai
#r
'r:&l
i*S
tr":
"$$
#ffiffi
f f i . #h. i #
#t #f f i
ffiffiffi
FHi r,# S5s
mnffiEffi
ii
i l e
l h
I
'p
xis
g
!t
ffi
--{
ffi
i{,4
ffi
l$-
#
Ki
fr ffi*$
kS#$
$ ffi.ffi
H
ffi=ff
* iitH :t
$
#a$
r"ffi
ffi-ffi=#* #
*'.ffi $"ffi=
*
H=,ffi'ffi=ffi"'ffi fr
fi-*ft ffi'-#"iff
i$
$effi ffi*ffisffi, $
c-
EE
["ffi"
F=,ffi=
e
' E
,l
frF
q
fr r#F
fteffi
H$
"t
g
x
mt
E1
*
#i
u=ffiuffi i
: Ei'it :&F I
i 6-
l s
r
H-t i ffi-$
i .i ,
Sq.
!t4 a
;r{ $ ffi=i$=ffi
ra
t
F'
":
s
t
B
tr
f!
s!
;.fi
I.,,'E
:I#
ffii if
ffi
ffi=ffi=ffi $
ffi ,ffi=ffi.m $
,w ffi
l_H :+# H
&;!11 'iriBi'^'l#- I'I*.' i6
ffi #*'#fl-';ffi #
'#
'.jfu $'S *#t ,l;
ffi
',&*ffi*ffi
$
i".,gr
i,F ,,ffi
F{,*
:,
r u. 4*f s#I f t
ffi #i"iff*ffi
fr
'|# :ffi
ffi .#l
'q
*i W; ;)'iil :*1j; s
# ft*m=# I
$=ffi:ffi ffiffi=ffi
*:ffi:ffi
ffiffi
ffi
H.ffi.m
ffi=ffi-ffi
$*'ffiuffi
iffiuffium
ff*1*=H' ,.;
i l ;: H ' -,fni
Y
$vl n\ . _, _ i
, |
itqi :litrqi, l:-r,.
H=ffi=ff.
i.$
t# i# lF,i
,i,
ffi=ffi"w1
ffi ffit
qi
iri
ffiiu#$=j
,lf
geffi=ffi
H
;?d .r,tiil
';,r.ii
f"ir,
[Ll [h"i ili:i'
,r]
g*ffuffi
l.
*E
i t
F
E
- r !
5E
. *E
$
L
H
i'
t
h
-
$
H
E
oi
'..$
1ff=',,.$=ffi
ffi1#-ffi"-$-ffi=ffi
ffi=$=l$
f
s k i{
r;
H lul '!,,
i*';i i,"
*Ti
ri*
i;.
;, .[,
$ee,f,,$' $t *l$: Eeg*,fi,
,9"5:,,
gg
ii
I G, E, E: Et : - GEi GEr G"
, I FEGEE
' r ' E*, . 83
^E
150
Tabelui2
(continuare)
oT
t r r i
. vb
rEi al
' FF
c>
EE
99[ S
i,6
*
$
-.';i
ii,
-,3.,-
,pi
,5; --
'f:f
, i ; - +: - ' Pr t . *, - +,
: ' *, *"
; : - p- . *,
+t't
ritt: gEe
S
ar
E
59[ S .,-,.- #"-tl i .::
i$i-l
t-,fri
,-rti-
,'*
-:*
-;T--I;W:1:
l Fi -' +{- {, *
-, , i i -
: rr setr s
I
I
I
I
I
I
I
I
l qr
l q
l s
t f t
l \ l
l ea
l. tra
I H
t h
l i r
I t \
P$
hlt
4
-:
"E
b
x
.H
,5r,3 l* = .$r"i
,[i'
-'.*,
-
..
cl' -j'*ti t :|iS. c,t iil;
'cfj
* id *' i!
;ii: ,iil
filj' .r,.'I'o
fl
-,,iii*
*
ffi ffi-
u;w,
* *u
ffi;*,#*ffi
;F*+
*-$
g.
'.'#,.=,H="
E;--.:]EE=
,* :if
-,'fi.
*
ry
,i='
-
xt
=
ifij ,*
Fi
ffir,,ffi*i&i #x*ile
n e
5 ffi-ffi=
.
-+-g
*
*' E
p
x
- -
N
r!r
rs
ti
qt
I E
e
o
x
ffi ffi*ffiui
ffi ii$r- =,l
:::";' .*..it: - i4F:
*,-.f
$ #= ={
fr
#r
IE:-gu
tr ffin
*i
:t:l: a{l{
ri4 r|ra;( H
'l!r;l !l$
e,
'H
'i.l'rii{l*
;-$ {i'}
$t ffi*
i;, rrt!?i
-
t{t
si
Fi #s
;F
jiiff
* #t=
iS &:'i
ffir.
ffia
i+--
m-
{- ,
i $;
tk
il
*;
W
:ir
tr'
ii.
iir!
$E
p
l<
t t E
*oE
b
x
- r 1:
x
i',
fa.
l$
$
tr
: . G
E
e
x
#
'#s#
sfi
itr :;#
-*
ft ffi=ffi'=F
ffi ffiaffi.'{
iiii:.; t#t4
dJfi\
F ri
H
'fu*iffi
fr
ffi ffi..ff.**
ff
ffi-
-5
$ i r
i:i 'Sri1
:ir- :rl.{4d
#f f i 3
;i
ff;i
e f;.i$s
:l'i
jT:,+!
I
rtir.s
Ir
,ifii
i3
ii lmli
*
; ; #,
$ ffis.
ffi*;
ffi3l
$j={
#:#
$;fr
*ffi #ni,liq-E=
+
i#'' ;;{S
R
lj*i Hr
'i5:
:*
:i.*
f,F iit-
'ri
1:
3ffi ffiSrirl8'iE
.s
ilrfi ,iii'
i'fi{
i*i
*fl
E#j
#Fltli$:ff,
'H
:i'.in
*:,j
.rri$
l-F
EF:
,#;gg*nffi
'S,
iii;
ffi
r+i
!t,
'ifiit
i.$.rl.
lii!$
r;$j
i ::l '
:r',i
iW
ur
ffi
titr
o
x
b
x
i r
+E
*- l
o
r
ct
x
+' [
#
*js
i*
1; '*tr- ffic#$s#
#g l'lt
s,Fitri
H -i0ftt
p
FI
ir
\
H
F.
t
F\{
f
oj
ffi
-ft=ffiF.*
#; f f i $
$
"#u'ffi=''*
S, Ei i l i =,1
:I :S1''
.-.
I': ;ffir6
#g#
53 li:a:i
i , t *i i
' t J*t !
;J ;iXF I
ii ii.:r:i I
I i:;ji*: 1
i i
Her
,t
r!tl,;: Ei
**ffi
,#[;
n tel $#
$#k;
ffi*,ff
#e
F=: - t 4, . . *l X
H.'ffi ffi*si=$
trffiffi
i
;iln
e$ stfsru $
Tabelul 3
Profil HE
o Comandi minimi:40 Uprofilsau la inlelegere beneficiar-producitor,
cu excep{ia S 235 JR
r Pentru Wol secliunea trebuie sd apa(ini Clasei 1 sau Clasei2
ffi
Denrnnire Dhrenshuri
Dtneruftmt de montej
*i3*r'
vopshe
G
la./n
k
,m
b
m
lT
liln
t
dr||
f
tl|n
.A
fi.f
h
m
d
m
s
hh
m
Fna
llll

t
n'/m
&
stn
*rr$
!,i',i!i..
ffat 6-rl
''ffii.
:$.,*f"-:
r;ll"#i;tsl*
rlss ?r5
i*tg.*rta-r
152
Tabelul :,
(cont i nuare,
r B
'{abelulS
(continuare)
154
Tabelul!;
(conti/tuare)
Drnrrmire
Ivlnnmi statice
clasificare
stv t9?t.t.l
flNfl Y-Y ilxa z-z
lncorr, :oriPr.
kg/*
t
nraJ
W*.r
nrl
wl.v)
nutl
t
&
erz
lrt#
lz
riltF
tc.t
m*
wrl:t
md
t2
trr!
tl
firI
i
trd
lY
il#
. l - l o
Dl hl {
Nl Fl i
' l el q
818
Fl t
r l d r lOt t l d r Xl r l d r l d r l d r l d r l 0 r # | r l f
fiffi.;;:,1f;i,ijiitffi
{rlsr
{,i
9615,.:,t;,,.ljii$
ff lfrt lst
:il; ii;:i;liii.',r+iJiil
fffl0s
*r
gt$i::::
I :
:,:j
i
j,;ii$!
ruart I
&fiairi;'i;,1:4''iii
sffi:*,i:iffiil
fftml I{,1
g41..
,1'';';;: 'tlili{
llfll r{t
f:
i jiil.;tt.r:r;;iii,,$#
ftil$ &.1
r:iiil;iil'
,,t,.f,ffl
tril! llt
diiff*,iijiir:1.lii;ry$
).'iii Hj:i;:iE3...1Ri,i:;iffi iliti$j*Stf ,H{!*l$ig
tI63 6t5,t tg,t 10,05 s,|t
lfi si;ii';.d#irfi #.f ltrEf
ift_ffi
ltl$ lr9t illr 11.01 s,fr
:Jrl:Ti*".H;?:itilt:'.Slf:rilliir"&d[,aiii
inl ${.l Il{J lo.ti 21.tt
li ii*ft
;$,fu
f
. ji
si$,ffi *i.tlaiffi
r|'a I{t uB ilfl uJ?
i,ffi ,{'i6i}t1ffiiig,ffi-.$yffil
*ih*t1ry;iiblttltt?sfi ffi .$*ffilrlffi #
13{10 l0r3 ill? lt.Nd il.tf
' ;ffi:, i1ff:,,
ilifiidii;i$fliififfi
rffl ?tfl nu t?.8r re03
;:,i"t#i{$ i ;
$ii;fi,1il,;,,&.i;;W
l3m lw ut6 ll,t6 nil
,ii;*llAi**tl,i+!.",:ii:;ir&fl irf; ifilf j:l'r,".ellHl
rffif,trii ffijl
18 ls? 3$, 6.6
\4&
+
Ndri
":qi
r,i ?i N"l ai . ql . J.l 4r
i:{fi fr,,-jir::,ffi Sr.{.grmlfi
*&li,**H*.$$1,
&i#.,,}
l 3t
)i***'#
l l
i:.) tr'41?.
l:.' i:r.,,r;;
3t {
ffi|tt
l t r
iil:r1 ,ii
'$,,'!i.r';
2t {
{:iitl$,r
l l l
'i:
i!'.ti1t:l
t 1l
,I'$,l.,iil
I 13
plir;i,
frl;t{,i*{:
I t 3
l,iiffi
t t t
;rxffiil
t t t
2. ? t
iii.u:.t,
l l l
'iri,1ln.1'
,
t { |
*,#id
I t 3
l ' r {j
; t ,
[t*i:il'
I t 3
nitLl
I t l
ilt#
3{l
*l$ii*
I l l
b#:it.
l#'Li:*
I 33
ilriti.4[:
l l
ffi,,
l {l
ii;i*:,:t
I t 2
i'1i,,{,
ii.ig,l1n
*ffi
l 13
f'lt;,;l
r l l
n3 til,t ltot {,s
e;ff:l;?,W**,**i;,ffji,:riSt,i
ItE ?11.5 ffi ] 6.$
gffi:#hii:Sr#*diftj
i
fl$ nt0 w tl
ffiffi'1ffi;;;ffi$|1ii${',
;i#:j**rffi.iii&ffi{'$l;ffi
;
o0 !n? flrJ r.d
w$$ *-fiftri*ilL
lilo fltt 139, LS
#1ffi:lftil#i fiih$lil
fllr 3Er lDJ t.E
r,i;ri4i L.J trElfi {':!I:J!'i!:N:'i!*-1
{r1:*".6J,?k *rr{i"(r
r0{,$ {llt l't5l
$1ntj#i1ffi1;r'fffi,;'f;
5lr6t S3l e8l6
{$fi"g-ti'$ff].;r'fitu:l
tN.l2 lnJ l53J
{$fiiiilrrrt* .:ffir,,
fffi,k4is#'#.'
i
rt,l? {?.10 n5.{
is{#i.,'Sf:iiaiibiii
lfu [ti IM
sil*fit:t#.rtl;,1gi'ilr
{0jl 0.15 *t.2
;{$#s,"i+.r1ft.;,iiRl
t0J3 ls-o IaN
ffi#n$i*llgg;
ir';ill1llz#;-lnF?4iiiflji:il{&irlt;rf-dti:i$,i.l?L$$
$ln l{n l$t ll.t?; {t.{t
;,#nii{ru#i.ffi
":t8#{,{$#fii]
titQEyit l,:i.l{tA* :'t:tr'l.Ptitgi:\-$,fl
p,i{
s8
gqt
tnJ r,g\
ilrfr $.#,,W"";"J't
j!.f$:i|,tri
I rrlg&In !F-ituttri: r*J.:,:)tti;fjlJi$ili{!i,i,
fritrl;ffi
-',ir;!:f*t
ffltt s.6
*#l-:Ilirit:;:l
trutt ttt
rrffi:#iiiijliijlrfi
illru tat
h*itii,l*;;riT:'"r&f
Nlttl t3l
*.Sn,
":il
lx
n*.#frli!jiqi',1 $
fftft ll?
h?ii;;$liii,,j$*
lm&t s0
flvJ r{tt |l! l3jt {1.13
'i,'ffi
liirHiii#,itu;iriarf H,ii4'#i
sls ltil r1t6 rr.n il.15
iti.',,;g,,*1,,.i4;ti:rit4l'i:it' ,fi .,t$ft
.*:tit*
rgt tu ltll t3.$ 3t[f
irignfi3r,Sfi
i
j
ttsi#fl ##!iffi
iliao ilsi tftt 1a,65 c,0t
i:,trfl **i'*$.,'r.r*ffi"$ijiW$
ifti#'fuh*{
$oil tor lrt tSJr r8.t{
dffili#JP
jf:$S$ii*ih,:;i*hi
wlo
(n
$|' u.u tm.l
: irr&f niilrE*\i# i';ffi $! iW;
$s rill ilu Ln
i"Ji*:iiffistd
trnt 116 r95l ,.?5
i$#jif l#ij#1_4d'i:iji*pi.*
srs s'6
'nX
lU
4n; l&M: &J"14{ritil*r!r.iilr' l&"' l
ll,a3 ts.o ls|l
i;&tll;1, ir.ilLr!'ii.$:,,1 siBel
HrJ l9r strl
liffi,ili$iifii*Kl:ffi
*S4.-"".rllll"
".].e!" -
m [{0 r$,l l$
l}lrhtllf ir.u'*g*"" $41'i!{-Wi; il'ir-:i
"*|t]*.,",
l\H.
" -,.st_.
l t l
!r;ili!:r:i!t3
ffi3{:r"!w$e:ffi$ili fF:i
ffir#'ffi{i$aHffi].\ffi
rw lff.l IIJ t$
rui1i, ri:i;1ft[""d;Si#
tf{n ua D|l t.a
[ffififffiS#ffiii!'.i:ilil'I*]
f*{s #ii##,'d,i'fi{1{liri
la.l3 lnt iln
i;ilffiii#iftit#:ilirtI
ltu tll dlSt
rs
Tabelul 3
(continuare)
ltrl
l.T:.t#
imir.j*'cil**l
rq,r0
156
Tabelul i
(conti nuare;
Denrrmire
|Aruru Stftnce
clarificare
ct$, t99g.t.l
axa y-y
axa z-z
l|lcolr" :orqrr
G
h.nl n
b
ilr#
l{tc.r
ttfi!
wd.y+
fifif
,
m
4l3
rnrl
t
lai
lfek
otrl
!rJ4st
Mf
,I
tgl
r,
mn
i
,o!cl
t
nao
xl 6
o
r l S r l d r l d r l 0 r l0: xf f r ICP r l d
r l 0 r l d r lClt
,E
l2J
1#,
t5{
st
flrt[t
:,;ri;ili:
' Ja' i :
. i , .
, . ; t : i t l t )
t
,j;:l#i:*:tn
nl
i'tIt nX'
, ).:
fft6il
r$l
trtl
i , . i , , . , O
j,trl:l*fr!.,
I55
s;';;ii1gi
tr0
,i,,'.|:ill/,i?!
lt0
ffnr
,,1ti,,|'fi,1!#,,.
[tr$[i
t$t
lr4,r
,,,u*i*i',ffi;
Irt
.:;r1;:iiti$il:l
lCie*
1;:i:rli;*
l i rsl l ut
hiu*f,i;riji:,,ffi
trsr 1E5
*frri#iil'
jiirr;.sit
SlOrIlt A?
l;.:aifjriili\i;iri.Yd
tt$& t$
*S{tt'$#:rt
n;l
ffrst flJ I
t**h!:;ff'$hjl
lIl$rJS il3 |
*lr#3ti'l, I
i.'.;;;df
f I
' : I .'*
l l
:,1
ry
L.
+
I
{:
f:;,
I
t.
tti
F:
liJ
rl,lP$ ...:S#r-i,dr lW: :iff
6p;:n, 1;915:1
ffin alt $i2 l|.81 9t3
i$ffi
ii ;lii$firr,Fh ii,ldd
i
:it"g$.,ir.:i;11
ilS;:i j;i,td::,
..sAl
rrr,t ?{
;'s*iri.igntl+.#$n;
lt?,6 lstt ,il0
r,ti6lii:iU*$*rr$;
j:+i,
fl$ rLfi
gitz
e&,ri:i*r$l[$41+i*itf iiri ].
fi}r$r!,
l l ,
t t i
l,*:i*
t l r
rffi
3! {
ffiffi
t r l
+1fu
fs#*
t t l
iffi
r t l
iiXi:i::i1
l ! 3
Il::l
"
li
t t l
filillrri
t:iFi{t
l I
iij'i.t"t
I t l
i::,lliil
t l l
$ff
;luil
si.+l
r,L,,JJ'
[[lli!i:{
r l r ? J
L|,i.'.lii'
l l I I
' l : : ' l :
']t
"'"i''
l 3 t {
ti"ir:F
t l I ?
,I+.ii,,r'
I
{rwil
t t 3 {l
fr
r rl
l r r l l
["i",1
lr,,:i',t1
l r t 3l
[.f$' tl
t l
gl,irfl
? | {l
:ii
j;..
.r I
' . t . ; r '
+
|
l l l l
:fu;litll
I I t l
ii
l
. | {l
#i'ii:{
2 ? t l
i ?j
ilitill
.r#!p . fw
-l5lr-n;f,--Tlff,
lii;:. ;,; r:il ::, "x;+{i?";l##j:rr'' m
ilt90 mPt fla l8.lr
gJo
;istt i;;jffi
r
sr#1.tft
tt#,:rffi
ln|l tst tr& ltl{ ttlt
tnCht.r.#iiiifj,,;dff
:':Li.rffi lir;#:
stil is fls a.il iln
tff;tfu:trrytU*Ott**
l{w.
0s ilrr 21,6t IrJ
: i [.,; 1!i
.
1f i;,*+1]-
J;*3
#i
;iqf*
gr1
tfln fln ila 2l.n n.,t
.4fi *
rfoi;liiltE;iit't'f
i $,.*tffi :
r3{tdt
.
t91t $fl E?i mt
#[r;t#iiijiffi-*ilifrr{$
r#rii
Ira ilt,r llH r13
t&{ii''rl,?irfii,,ffi il#rii1i#
ffiHlkr$',iffi'i,tffi].ffi
ItFl0 6llt l05r t.2l
's$ni$ffr{*$:ififf#jif}
ffl$ ufl t?ti t.u
il
j$iil{j:*+$:'3,r*{i9.l$
r$l*
iffit
ffix''dk;ffi{ir
utn u{ I$t }n
6nt a.6
:l{;tffi:,;r:#"f5
t,e flB E$
r1ilj*irii'i&i;rilifi
*
#i$t{$iffiirxjffi
rfAS oil t6{3
ffiffit"i'il{,$:t;t#ii
lll.6 Inr lltr0
i:iidair i:j;r,,jl:i'':i ;ii,,jiiI
n$ rat filr
.{lr}i:*rifi}Jrlilirl
ffl,a amg ast
rif*.tiihtt*ii,ifu
litiil
liljeiilif'fl*X,;Yrifrilil
fl$ ilr.t ml I
,##;r'$"#F:,irtut*.|
luJ r56f rsro I
4.*::'e.*:twl,i
jjj;F.S.ijiqlt:ff
ffii
lf?D tI* trlt t.t
Siil',t"i{1L:1,1$"t-+;;1r1i..ry.5ffi
I!_1
n!.. tsst ill
$Lryff : I
jrriinlir
it''ui!,ti{,1
lotI ltt,
i _Tdbjti
6iil
fi{
;',1
llr.l r{,3 Ilfl {.t
Hd3kffii"kiffi,-*;nffiqffi
ffii,t.*riffii'wsi*s.u,1$*
157
Tabel ul 3
(continuare'
Denumh'e
158
Tabelul3
(conti nuare)
Demrmire
Mn*ni statice
clarilicare
Et{Y t9fs.l.l
axn y-y
axa z*z
DIEol'. ;on?r.
G
la/m
I
\
lln'
wd,
m3
t/YCyt
rlnf
!
m
4E
r#
I
.z
md
W.J.t
md
W'6,2t
ltnl
I.z
m
tt
|ffi
t
tmt
L
ntr!
ql nl o
et et <
Nl ol r
- l ql q
I
r l d xl d r l d r l 0 r l S r l d r l f r l d I r l 0 xS r ltf
ir:r*flii'1:ifiii:l{
lrfit B?
,#rti*l;iliti;ii#
Kil0l sil
*fifffik, .f#.*
H!00r#l 16{
"dlli
:;r*:
ii
stfitn nI
r$ffi;Ejtti'i:*ftffi
fffmr at)
'iffi*ffiH#a*l
tr t000r e.tl
flslniUWi.lU:
ffltrirlll 1l5l
fit!li*#]-tj.i]Fl'llss{
f l Wri l { fl l
ni*ir$i,i,iri;.d
[ll'rt.';:t#'i''bn*#li"tL:fil*,l;i- iti
fltu) [2{t t0c nts t}t0
;if#.'1,1*6p"5qfri'l,"rlpi*t*,k;
3t?{r nr $s tn lo.{
,'L#ii ;r"tdiadr';rdi),i:'i, aiiAl Jiff it:,'rii
;:i:ffi:if;$$tlflft i$*il&*f ,iffi.:
tn& nn l $t tg
q?rryru' . .:r' yjJf{:
I
jt;:.i
ftt:
.rjis
fiA$i,rifi.W{ii#li"ffii
,,!s1..,,,,,, iilc..,"#i1*
lrii$i.t
l t l
i:1" rn".!ff
Sitrt,,
{t l
i.#*ir'
1f {
,FLt;:{.
I t ?
i;*iri.r
{t
*r:i;*'r
*{l
*iitt
l
$ { {l
$rii'iil
? t r i
rf$rit;l
r t t l
i:
,,}l
!tfU*:;!t/r1t@rllhl Wt ;?
r. t:' I :
r8s0 tB? t?tt tol
Ii1',tjgg1 : i:.t-'l1z?"!r'iii^ rs'biNr,'',4?6,rr:r.19
IUI rSNt 2rft0
;it:tni:tgiri::jiljlgl: d
ji;laiJ
J; i
d*iitr
l t I
,ry$,l, i
r t t
$;ffi
t t l
t.,.iffi
t l
.li[,e$i
l l t
iliiiiiq
r I r l
li;,lf l,l
i r r l
*$$lilil
I I t l
i't*jiLfrl
slsu t?ls ilNfr 29J0
'S.0
,::;r,lir,i :l,;#i"#:.gi'#i *iii#I
rum 5{ff lls n.n lts.t
i,g+ii:;r,l
igfi5l*p#:;*S'j #dtv
3g9lm rln Mo u.n t6t.8
;ii&r,:l:,'ita4;r$;*rff , iiffi +SilHFj
5nm lt$ totD 33.13 ts.t
i stg*'i,
*jci*(t"
"d&
I'
r;t1ii.,1;.,&!&1,$
fslffiirfi"ffi i$iffii:iffi'1lffi $ffi
,,$l&u*J,H** Il!L*.
-$t**JS'1,-"*"
i$ffiii
,J'ffi *o,rffir**Jl} *,",,..,S-?*,
itRF:r'#{{.r$]iir:?;rffi }il
,'l'tl,,o,*#,,.''lTfl.
:;$=1;;*;,.i-xf"*.q',-q'iSilt:r,V,#
0f,16 Ett lt{$
,,t*fffi}ffiK:Wi
ilNJ
't{"0
2lss
#ffiiit*{Hrlg$lfi#i
rfl.l t55r
g{}io
;efirl&i.ttiiihilililffi
'*frffiir*#$,ltr
"1.1"!4,,,.--r,s.';*.*lff",
i.ftHtrf,:l.WE l$frilgW{, tiiF:* m!.!ffr
'g**Jl**J,fl
f;*.#A,
-.,*!,-.
: tF-tin;;
r.q.!i
:1il^:ii;!.$!lHliiiiifi
Fi
10{50 na, t?lt t.a0
{d;:1.-r' i1s' l rir4*41:l4Ylsxr. LT/.\l
iiEffi Fiiitillrff ffi,lffi f; i},{f,I}ii4frffi ir
fl{ilt Inn mo il.6 s6.t
S:1;6fi |i;gi-r'+ttri'.','11;,$;i#F-:.::,[:i
$an 8x! wt u.ts m.t
iiil#Siilrittl{Wr:ii; iii:itffif #
553fl} uln lux 3tr l*.{
ffiI,]fr sllhffi fi ;iffu r:*fi aHff l
1|3tr l{tt0 0.& 86.0 |
hirydfr
i1#&,ii:#.t#ifr#.tl
$3io r6rt llgl s.lr tf.t i
,#fi
ff il;ir*#t;$ffi*q'*ruffi *$1
uffi rlr{5 zilr! x.n !{J I
frrffi iddC'fr,ffi
E
i):Sli,;r,$[y,d
159
Tabelul3
(continuare)
u0
itu-{$i
,..,11
;r.{8
. liF
r.Jfl i
=,ft.i;.is
I
l-s i
160
Tabel ul ' i
(conti nuare.
ft
Tabelul4
Profil HL
r Comandd minimd: 40 Uprofilsau la inlelegere beneficiar-producitor,
cu excep{ia S 235 JR
r Pentru Wo1 sec{iunea trebuie si apa(ini Clasei 1 sau Clasei 2
*."CJ
! Bt r
ql t.-
EE
go
=>
U)
f+
ffis-il
f f i *
"rdi
}' l
t r Hf i
iitll o-il
I'fi ((
i: S:
=ffi=
uffiu
ffi-ffi-ffi=
$*ffi=*
$affi-l
Io*fr
*
k, f f i
Iuffi=
#-ffi
ugu
#=ffi ffi*ffi*
. E
{;:
*ii-!
F'
fiJ
*:a
*ffiuffi=f;
.rJ
)
{rl
A
ta
a
FI
J
I
a-
v
r: l
I
tl
-
-
. ! l
a
I
ta
a)
A
H
T
.Il
a\
FI
Es
ds
ilifr
-
;!f.
s
l&i ff-ffi-ffi
ES *il
3r t;l
#I
$fi
tr
*ffdu
=ffi'
=ffi=
uffi*
sffi*
ffi-'ffi-$
ffi*ffi=fi
iuffiu
i f f i
{*ffi=
m*
{f6i
$=
ffiu
ffi
ffi=
ffi
ffi ffii ,ti,
S iS:xi.ffi x
ffi ffi=
.
ffi m=ffi=
tr ffiuffi=
ffi ffi=i[$=
e
f E ffi=ffi,ffi,ffi,ffi=fi
ffi-m-m=ffi=ffi-t
e
ffi:ffi:ffi:m:
' ot
ffi-ffi{
,,.#*ffiui
-,ffi*ffi*fi
. rI
fi
a r l
8S
{ri ffi*ffiu$
ffi-ffi- $-#-ffi
-
"t
s
ra
ffiqffi*i
!)
o!
! dl
E{
Pr d
nt *fi
ffi*ffiui
$1;n it
SBH
,:'E,s i"t
.Yl t
8:
q: ' ;
a{
$=i
f ";
- ,
6dr
I F:
4 $ ffiu$
t G
t v{
. 7,
A
I
=
a-
a
-
x
(l)
ll
-
I
.rl
A
FI
bT
E
ffi-ffi=ffi
ff*ffi*ffi
s$iffiffi
ffiFffi*i$
$=
-ffi
ffi:
ffiffi
*'ffisH
=ffi=
{ffit:"
ir#
*ffi4
ffi
3rf,
rjs
-l ** SliFre
ffi
$ffits
ffi
E tf
Ft # t
n
*,{
-i !
$
E
- #
sfi
::r
il
T
- H .rtt
O. "l
;
il
,.
a. {
19g
ir
- t l GF
s
H=ffi"
$*ffi
F: gi ; nt
f f i $$
#"ffi=
ffi=ffi*
i$ *i|ti
#=",.#u
ffi'm"l
ffi"i#*l
f f i f f i 1
ffi=m*i
ff-ffi-i
ffie,ffisl
ii:l- LrB!
F
:
aJz *it!,: 1
"fr
a
-.'i
hi l
t!
*fi
;i
$
- d EJ
il
'4
et
t i$:i
["ffi
i i ;]
Faffi
ii ail
l? :"it,
[ f f i i
[=H
[-ffi
:i &1
rsifr
i - #
R
s
g
'.#)+
s#E
if&
ffi
tttit
effi
iffi,t
SH
"# ffii
:.,J{3
*ffi
.;il$
,a!:i
8i
-
tdas
=.F
u' ;' l'
R
e

c
E
-r!
I
. n:
- E
)t
I
. A
-
-l
I
I
,,
s
l|
t)
A
l-l
*i S:*:gi $
?' .' :
i i :,..
l ;
lri li*,
j$
#a*ru
g
FG Fi E
Et c' tr =ifl
e,qsffiE$
F,i flii
t!
r#*ffi*fi
x(' l | l i l : rrrl & x-' ' i
E:,8 fi i$ Eiil
rE lili c {i*r = I
I
nfI
I r.I
"E
:
r:' j
i !
i hi l
i , 6q
i
Et $
;E,N
l *: {
fiu'H=#'
ffiEffis
* rtil t'rfi
ril 1i,.,t
[rH;
ifli,"i-
f'E
1-_
E'-
,8,
E E' E
i = == F
' g
= E =
162
Tabelul4
(conti nuare)
y3
6l ct
'r
Ei
rg: o.
E>
E3
E
097 S
99t S
:tr * l i
*' -f *,,.1i .*
I
*
"*
-:P -
ll,
*
t:
-
,l!,
-.rf*
R a#; *, , #-, *- -' , q; -i , I l -
gEZ
S
i
o
. T
09t s
;hi t;
j ;;
i . f i *. *
-
i : F
F: Ri E
s9c s
962 r
I
I
i
I
I
I
I
I
l *
t . t
l l i J
I T
t . | )
l 0
t . !
t i
I FI
l -
l ' i -
I T
llct
rr
A
}G
E
(3
ffs'*
il;;;
i.-,-
-
, Sr Fe
ft'
#
..
'.!\1;:;
ffi
i'j).ii;
ii#
r$
f ErgffF
aR,*g
sffs
eiifie#s#
gi?*r-+j*,ft1i;
i#r
s, s$aigas,g*'u
ffi
.i l 1| .;:
liuttl,
- t
6
A
-
o
hl
I
N
a
n
Xt r
E
;i-i:"
..
,::
.-Jl:----T:ii-
s,E-s.F
,ag,g =
;dE
rTr
fiii. :r,"
a*ni=xj
.$ee*
,' # r,:1
n,
.
' r' '
*, Hggi
$E*- s
: {. ' - : , .
, : , , '
E F:aE,
F
g
A F
-
-#-
Fi #j r$HH
sHe''$;s's
fr.
d'
F,=p
=ffiu *i$affis#guffi
$*
*ff* * **t=#imffi
H.EHs
*xs#*js,cgii=#
q
s,.'E', *'$; x,, n :e
g:$
g
fi
*
+
+G
f 6
o
"i l E
3c
O
- r t L
{>
I
>.
-
,4
p
Ji
b
fi
r#*ss$*#*
r;[sg*i#,.s#=.gs
a';*l $ s* H.
ffi
x*xH;sH*
si$*$i s *g;
g.$a*;
+H'$+
e ;
#*g*$s$sffi
*ffi u *ffi sffiF
,s.'g;s sis $s
c e
$
E,.FjFffiF#*ff
Fffi F,Ff F#Effiaffi
s n
ffi
u
gs
E
ffis
em
$e
d
>s
E
o
f i
&
I E
3E
6
+]
b
x
{}
lr
. t
a
A
-
I
-
!
-
q)
/i
Ft
cl
ou
*l
I
I
lSi R S e
l qi si * ?
f:irr
':i,
' .:i a..
tl,toll il:i I'il
jli
-
r*,
*
l 8 A", S A
' ] h:
-
l p F
ild'i I tai {
-t!!
TabelulS
Profil HD
+
Comandi minimd: 40 Usecliune sau la in[elegere
t
Tonaj minim
9i
cond(ii de livare fa inlelegere
producdtor
oComandi minimS: 40 Uprofil sau la lnlelegere
beneficiar-
beneficiar-
T
I
I
t
I
I
I
t
producitor,
cu exceplia S 235 JR
o Pentru Wersectiunea trebuie si apa(inl Chseil sau Clasei2
.t-
6E
+t
A
I
0
a
I
I
qr
T
U
.T
tr
'rf
;t
.rl
a
F
e
-
'Fl
l
. i
A
f-
o
c
8!
rE
g
F
{
F
a
{
a
s
rt
*r
.f,
tr
3
r-a
a
-
I
(D
?,
FI
tl
.al
e
F.
x_
g
8l
a
g
a
Q

.d
H
.d
(u
tr
.-
E
3
aa
I
c)
A
.|.
e
!
164
Tabelu! t5
(conti nuare)
ali .
h3
E8
E>
6A
t
o
09? s rf,.{ *;i
:# ii
fl$.
*
ii
S: sl i
i
=ffi =
fi#
:
ffi
-,fri - ffi
:
[i*: ffi
:
*
t't
*
#-
;Y
t51 S
9tu s
if
I
,!t
09r 5 ! F&!
i *#
-'H-$llft
*,ffi
-;'i
-f;s, -
i;ri
-;$#
^B
'ti
-
*T
l l *F
i *- f :ffi:ffi:ffi:
t't s
ytl,
5
*
ftil"]
-
f,F1q
-
ff'
-
{*
-.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l sr
l u
t r !
I't-,
t )
I lrY
I t
l r )
J. -
t t
l -
l r
I ' F
!,
)G
it{
t4
I
I
; !
ct
x
ffi;i
*o!
RriS: ii
iitrli x 5
ItrDi o il
Sr cr'ii
_j . i i
i ,
#I
ffis$
'{'"':ir
r : l ' i . : r , ; l
s' *i Fi I
l#:-ili
-'',si-i'ff
x"ff,i9f $!
q
iraf,* h i;ii!
f,tr ffi
$'ffi=ffi
i.#^t .ffi
=ffi4$
sffie$
*ffi*#
fi*
efficff
#sffi*H*sfi
$*#iffi=
; i . - &; ! :
l i *f i f o. -
f*
*
ijR
F
* l'rt#
t=ffis
*t
ts
b
. E
. E
N
I
r{
-
x
-
bY
xE
E
(}
x
ffisH
S;l X
'#i
nl,
ffis$
ffi; :i$
S:'jf il,
tr=:l
fi;
*.$
l#il
#
Sr
gc
ii
#"$
*uffi*ffi
#ffisffi
F.ft F lffi:
J:_t:l
fiT;i Cl'.,.1i
*ffiFffi
s#sp
*H=$
fqil ffi
r itij e r..i
H{# S#
*Hf f i
-c
HJ *7dl
*ffi*#
sfl i :i s#
e3&. St F
*yfil l'!!
1j ** rH.
ftsf;
H-
r-ffi
tie#
$;#
&- m
;i i irl
!! ltl
H
s-fr
t$,
;^
i i *i j
ff Fli
:* t!
4 |.{
N H ..' .1
ff-i*
rs,,B
! :
q1r i
F. a: : f i
I cs.i *
4&t
$#
,,r
S:lll
i: x ilsl
i : d: n
i ?di:,
2
,,;;1.
G. D
i r*iri#
i ; ; ; f ;
: : l ; i l
, 8, #
i f f f f i
$;^i s
r
**Y
r;,
H=,,$
i;#
i
- , , x

a'i
s
a
N
o
rl
?E
!.* E
a
r t E
b
x
- r !
b
x
' t '
h
6t
X
t
II
JT
(3
x
o
*
ffi*
ffi*;i$
ES 3'S
ffi;rffi
ffiuffi
!ifi,: ik*
wi i9
MHt r
ffistw
tij
lwi;;
ffi-ffi
f f i f f i
$*,ffi
l l . x:,ru.i
rFffi
E Bi 5j
3ffi*ffi
qi#xil*j
F
.,Jtilti
F :,;:ti1j
- Kil - rl$#
$SltJ R]#,"i
cffiu,ffi
=#$*ffi
uffi=ffi
*ffixfi
=ffisffi
;ffi;tr
;ffi;ffi
-ffi-ffi
sffi$ffi
l i *
trF
tS
$-
f o
E+
:i
*f
19 :{
FLI
li
@,
t$
rd
t:..3
t {
r {*i
filt
nl t
*#
* i,!
*
B$
at l
H
5
F$
+ rll
xli
nffi
eii#
YnTi
.qli.iri
Fffi
- it4
'{iiirl
*w
i3;fi
ar n
?:i' t
''it:.:\
rt{J,
s-#f
r| rrllt
ffi
gii.8i
H#;
(t
<'
fi,
2
6
G
N
s
a
m
. >E
a
; FE
6
x
f E
o
x
b
X
+!
{r
L
. E
s
x
F'
i
-
-
I
g)
/n
E
ob =ffisi$ilffin,.$
:ttii
S#i
,#ri
f"$
gffigffi
Fffi
tPtr!
t,!!i
lr.*
i4t
1s{
,+li:j
iht
/:il
fcl
i).,
a
a
ga
x
o
s
er
*t Bi
o: q"
r:iliI
liil"ii
.llii"i;
'h:*
*ffi
x J,ffi
Fffi
i'ei,
16
TabelulS
(continuare;
156
Tabelul 5
(coniinuare)
aYr
i . T
Gat
ES
H>
Ef r
F
a
ows
t l L )
Itu I
b
00f 3
) t L 5
EeU S
I
I
i
I
I
t i
l . l
t el
l . | ! |
l - '
t cEl
l {r, I
l qzl
l . r I
I t r l
l F, l
l' :- I
I
El -
I r G I
Itrr{ I
t.l
I
I
I
I
I
}E
o
I
*i #l a
g, s; s
,qi;;,.1r
*-:!d, s
H:.t!r?,. o
g:
41.
8: l
a
G
mi
E
p
st
OE
t{
I
N
IB
X
il
G
o
x

e
+
; oE
(t
x
- 6E
}E
B
x
-i. E
b
x
>.
I
Fi
G
,,4
fi
J}
.-P.
E
o
x

I
RI
I
I
l
GI
' - l
a1
<)
x
$i
a
x
+-
"il
E
3
;
E
o
x
tb
x
o
L
. I
,a
ts
L
,,
-
-
-
q)
A
c
ot
J
167
Tabel ul 6
Profil UPE
" Tonaj minim
gi conditii de livrare la inlelegere beneficiar-producitor
.
*;;';"
6.t"
apli& atunci cind ioua sau mai multe
profile UPE
v
alcituiesc o secliune dublu simetric6
Er
$r uc
e' 3
=
fti',
f E

{E
6t
I
EI
o
s
T
I
$
E
U
.I
tr
=
rrl
t)
ti
{l
E
r!l
a
j E
Ec
. E
a
' nI
; - !
oE
. !
-
I
i
. I
r]
-
I
()
s
F
a-
l T
FI
- E
c
Jf E
. r E
o$
- E
I
L
.ra
a
-
I
rf
a
I
(D
a
E
o)
,=t.
=
iiii h
Ff f i +F
-
t{:S
-
Fl{.-iH
sFi.*
I
rl
-l
E
I
I
I
i
I
I
!
i o
i F
I
I
I
t
:
i : *
i:i*t
:;:g
;q&ij
#*,
rye
,#
ilh;
l +;!
ffi
i,l:il
dd
$-s',i
r.!.
168
Tabalul6
(continuare;
,?{
j?!:;j
- #*-ii
-
.;,.$
ii1f,
-
,h
i,*:,-
#t
-'#
i$
-
F:,' r,;i F
' ;F
-
;l:1:l' ,
-
-
gi{
-:rEii -
i'ii
-
rii.3]
i :ti
iitj
F....%
;
*
i ' i ;di - 1rA;.
-
gi i ' e
' i::;l\ I il tt il-r
; - i:;rl:
- ilfi - i';.1!.
-
(}
x
o
<t
b
isi
i$=#;*,fr #*#=,iiiis.i$Eru
i,i f-;,i
,il$
"'r'i, 'iilt;
tr;i*
i':ii iui;'ii lii>:
#' ,ffir:l$Sn,$' Sffi**;;ig,5i*,il;s
S;ii ,.:ri['i hf,:l
,id9]
i:i):I _;i*i o1,.": s
';
;,!.
s;
ffi=ffi
*r$
ffirffi+'w;s#;.r.;;a
$ uffi*ffi
,#:*
=#$;
;ryr;
,gi
jf{
'.'{;!i.L
l.''':'t{.! ,:.-{3f
';ili:1:
?!i't'i
l;'iir ttt'':
_ |
S:
#e;&sffi #;-,ffial{*plffi6,';,,
*l
4t
o
ffiumt
,,t*
* i#
#:
iJL: r-j'.Ir4
:$i:fr
tr;
#
i,i"i;
' ' . i ' t .
ilfj
?iti
:lirii:
lFr
i$i
; : j : ;
i:?r.j
?^!
ias{
FI:
t ; ' . j
b
b
o
I
x
b
x
b
x
b
'ffial i,GlF n'l
$.r;l
I
i'#,*i
aal dl
l ; ; {l :
jr:,'J;!
i
; +t *n
f f i di
i#-:
Ri
re$*i ;
l*f,il qil
#s;
r,'J 4
tjs ?
iP:
gil
$
s
4,.
FH
,,
u,ffi**l*$-$
f$j
f#
Ig'
tnj
f's
ri
c
ffisi$cieffs'i*;
$f f i ;
,.:,i;
ljtil
-
it,:
lill
' ' 1: ' . ; . i r: :
':i !;ll::tr
)i . i ?l ; ' . i
*j #e
F:
"SS
a)
(|)
. i
t
-
{ra
r:
u
L
.Fl
-
?l
a
-,
a
:
-r
(l)
A
FI
r9
TabelulT
Profil UPN
*
Tonaj minim
gi
conditii de livrare la in(elegere beneficiar-producitor
.
Wpr,y se poate aplica atunci cind doui sau mai multe
profile UPN y
alcituiesc o sectiune dublu simetricd.
hs300 h>300
u bt2
(b-L)12
oanta Elloii 8o/o 5o/o
.E' t
6( | ) at
b: t
a
rA
SE
ffiq
ffii
Dt
R-
o
'
ff-i
#3i
ffi*i
ffiai
isfi
t f f i
i*#fi:ffi:ffi
(rt
! . d
il
[ -
t
of
r-l
(B
f
-
-o
a
I
-
(D
,tr
. I
t
I
tt
.-l
Q
g
(l)
-E
as
tr
.Ee
Hfr
#*
r l J
ffiu
i i {
sf i
AtJ I
f ; t
&*
frtr
ffi#
Hffi
ffiffi
#"H
m-
ffi ffi"ffi
af r
'ffie$
f f i $
ffi"fi
fi
s
n
i l -
p
f i -
F
h
8*
sr a
ai
f t F
$e
ffi=ffiffi
a
5H
sd
t r t
r d
i *
i Ei i
'
*:t'
r i l
I t
l f
: oi i i r
i a: {i
f . s
r !
ffi=
B
. E
' , n
; r {
t F,
st
b
x
ffiil
F$
I
aj
EI
ffi*i
g
fr
t5!
l c
efi
9. - i
Gj :
! 5
[ -
I
"E
ffi
ffi
ffi
H'
ffi
Eq::
ffi
h)l
ffi
ffi
r'.'?
#
i l t
*dr
x$
$-$
;m
ffi.fi
e
F
0
R
ffi$
ffif;
f f i $
ffit
ffif;
ffifi
F' 5
Hi l
tft
rl
l - i l
i i {
l . l
! *
: f i
i F-, 1
r $
r : i
i*$
i ,
! !
| .t,
i _l
i ; t
l {
r *
r 0
iefi
r-$
! z
l 6: f
,8r il
ffi-m-
ffi=#=
ffi-ffi-
ffi:ffi
$"ffi=
ffi=ffi=
f f i f f i
Hf,$i;l* F
s{f f i
.!t
-
;a
I
2
. t i
a
-
I
)
E
. I
c
- E
*' I
riffiffiffi:$
. r !
- o!
. E
E
o
L
aI
a
I
I
!,
-
E:
I
R
E
o!
ffi
,ffiti
i J#i
*$&i
tr ffei
E ffi T!
=ffi
ffit
ffi
ES
E# ffi;ffiffi
f;*ffiaffi=
ffft$#i
iinffi**'f;e
SEi l FE#;*E
170
TabelulT
(continuare)
. E?
f s
#s
990 S
$tz s
9S8 S
s&s
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l t l
l e
l . l
l *r
t a
Itrl
l a
l . Ft
l l
l l r
l r
t . I
l r r
l l GI
llFl I
t al
*t E
o
sl&fis,i f;
*i$-*u,"
si$Fi+js
--j',ii;
i*r.
x f;tri *:$I,r F
-;#-ii-
c$jc{i'=-i
lYAFi
flA'
t}riii
;it'j
,&!'
9*ul:;
"$r i:iiit
!:r5ii(
Lfrt
#*il
;'i$i
ti.;t.i
w
ii"Ai
!:itri
rt
.q.
r{
x-
**,
ot H.
f i .
--{tii
.aiajia
E+r,!l
6 :iri:
-;l:8.
-
it14-
?tr.:!:
ri)r*i
GTG
q..|*;
o;' Fl
i:.ikitr:
6. t t t l
*' l !i B,
if;F:
i,8;i
*i:,rx
' r !
c)
--r !
o
x
*t
b
x
--E
H
I
N
2
,rt
-
.*,
$
o
x
q
o
a
s1
o' i
-
i i i l l
3:'i:.,
..,.:.t4):
jiiiilii
.iti.i.:.,.
. ai;:iil
3,;i;tii
':;;1fi
;:rt:
-
-;ii+,
:l l ' .{,i
j:irlii
+ llfrf
;tl=9.
tili
;'$
; s$
i;it iri.i;{
ffi=#;
ffig+,r$r
ir#
jff
=oE x
$t
ct
x
_-r,
!
b
x
h
jt
6l
x
6t
f , t
6
x
si
tr,l
#
t a
;ii
H,I
tr'
Di
tr'
l*
w
*r:
h
lli
--r- !
a
x
e
*
3r
f E
b
x
p
x
..r
!
(u
L
.sl
f
-
t
:
-
-l
tl
{)
a
F
E
( 3b
171
TabelulS
Profil L cu aripi egale
V Alte dimensiuni la cerere. Raza 12 poate fi mai micd
'
Disponibilgicu virfuri ascu{ite
- Conform EN 10056-1:1998
+
Comandi minimd:40 U sec{iune sau
la intelegere producdtor
- beneficiar
172
TabelulS
(conti nuare)
-Tl i 8l
l i ol
' a
- l
al
gtt
s
cl
EI
*
I
t
o
t
',ii
i1, il
' #"' *
i i :
!:t:i,i
!:ii
ii'f'!
*; r -
i#i
9SZ S
I
I
I
I
I
I
I
I
l *
l e
PI
ll.J
Laf
l{-,
l r a
t.E
l -
l Fl
l r
rF
l r |
rt
H
t4
3"E
E
x
ft-,ffi
,tj',,'li
;rtr'
: H
,'iif
r:i\ijs
::i:ia,'4
?
Ng
X
-
; I
e
tf* r;rll-T;--T---'--
=ff
,Hi
s*Es
fu
l*
i1*':
f*;
ii,
#-,# ,ft' *di-$.-
'p:n'',Ei
,S,
ffi3'S"5
tf;
,i;ii :ti:i
ff$
",fii
-
t*i i,l;
l
.j
frj=ff'
=
ffi $s
JT
E
b
x
;l
-
I
-
-
F
n
ft
.-:
!
(3
x
{i i i r*i ;ffi 1
: t C. : E' Fi S:
' l
;i, i' *.i;Cij ri
i{:
*':j
"3i
f
illi
r,S:.
^:;i:tl,
fi
'.'$
.*,EH
J
liil
*i:i
11r,.;
;:.
,
,:+r,' ,
t.r.i i:i,t, ;,,ji
,FB, ,* .s'S * *
r i*' l: :i' .:j
.ii:' .
iji-
;
j;ti
nit, ii'i ; r
'
l;:-r": {,ii" i},:ii i'1,.
FT
,ffi.
,S.F,S.F
l C
' ' , t 1
o, , , ' , ' , ; ,
$u H=ii=i;*kl
i i t l i i bf i i
$;
fi-fi ft-fii'fl= :ri"l
; i
o
*
!\l
I
H
a
n
te
h
I
fi
u
st
.J|r
! E
"e,
ct
ffi
$
-'|$
=
*
'+;
;*
ij
*,j
;"
i+i
ffi
$*;g
**u,
o
cal

$
o'
i!it5,
::,:'19
':iril}
ii*11
l,;,i:r
,:iait'il
ttPh
i' i:ii;
iqtlt:l
:F
!F"
,;r,F.ii
:a:lill
,:3*t1
r. : rf i i
"4il1
liK,..
:;{i
r--'
Li;A!:;
xril
t'W
r@*
t i,i;li
{j, :6i
?*;.:
li::'i i;
.:it4i
tr
##,
i):t:
-
t
@
d

a.
:,?'::
1,-11
-
\J.I"i,i
+:l,.Fq' i;j
-
ii:rli;*
;luttll
.1{::'::
:i.d:ttjl
:j,:a;:
s ?ai i : i
F' i ! l t ' r
:i'i*:.
;tii;lg
.il;l
i?i::;',i
'ii.t:;:
Eiff1
j:;ii-.
' i.,.{i
ss
'-' ,,
r,ii]*
{i*
,.'l'fti
ixi:;
*
+;::T
i :.;;' ;
..:.i*
:*tla
'i!?t,
. !.ia:.',:
l *-e'
f'-;:
;;(E
i?iig.
ilii
-
g$; o'
1!i :
i..*
il:ii
,lntr'
f f i B
$; et
.:lji
. i : i
T
3-
' ^E
6
x
r !
b
x
q,
tr
.r|
FI
ul
-
,l
t
t1
- {,
n
e
oF
iijdi:
^;*i',
ri
ffi.ffi H
ffi*ffi fi
#E# $
*i=ff
$n{''{;eur=F
_ffi
.l
l* l_ffi
#nffi
is;ffix *,*
rE$
lfff:{irfiigE,
3#
'ir:Ji1li
Sqi ' i:
* lilf
x iit{:
g' , e
x.i :ft'
e ig,
:oi'
e
ri;i
*
iS:=-#,
s
'i"ri'.
t';ii:l'
+dl'::i il;:
:iI;. i..n'
i'jli'r
x
,iii:i
-
:rl L{ rl ' t{i x
Bl i R rR.,n
'.F.;i x rrj x
- 4_
i Bl c
_f r
h: ri at i h
r H, d
1{ r
' t?3
TabelulS
(continuare)
)Gl
E:g
FF
{E H*ff;ffis Hr
.s
i*# ffi fro4,
s;
ffiaffieffiaffi
ffir
*
r.!*:
i{fi
H
ffi
#?
af
tr
A
rl
(l)
n
6l
ell
.Il
u
t ! l
lil
0
F{
cr E
3E
o
x
fs.
"i
ffi=l
, f f i i
gf,
r
ffi*i
f f i Fi
+3t
F?t
l l k.a.I
E6t
f;E$ T
,ii;: .l'
ffiu[
k*i l
*ffi*=
ffi
' $3
3m5
ffifi.
F:
I'il!{
*ffi*
ff ffi*i
fiffii
H ffi5i
i HdI
[ f;4f] r
F ffiFi
t f f i n
i l f f i &i
H ffis$
nf f i r
!ir' S
:ii,lti
Fl[s
s*-
ffig
ffi:
ffi
IES-
*nff
F
m;-
ffi
ffi:
ffi*ffi*ffi=ffi=
ffi;ffi;ffiffi;
sf ;
a
x
r E
o
x G'
ei
F-l
i ffiffi
ffi=ffi=
ffi
i e
o
x
*
s$
trl
"t
g
x
m-l
f
-r,l
x
I
*
tr
H
H
iri:
{r i
SI
3t
r i t
f r i
tl}
ts
F: rri
F' R
ffi
Ffr m-m-
al
*
-l
!t
,,
tFa
a
sa
-l )
al
lt
.-
R
s$
f f i f f i
ffi-ffi
m=ffi
m=ffi
f f i #
ffi"m
#=i
f f i ;
ul l
trsi
trfi
H3i
r f f i f f i
fr*ffi*fi
i #f f i
i:ffi:ffi
i"ffi"ffi
ffi
H*
ffi
ffii
ffi
m*
w
ffis
ffi
,$it
ffi=
ffia
f f i l
S*i
t x1
l t o I
l s r l
s9i
3t J!
i,ffi
ffi
*.ffi*
ffi
- E
bE
ff=ffi=
ffi=ffi=
#f f i
ffi=ffi'
f=ffi
fiEffilr
=m=#
:ffi:#
Imr;
iffifi
c
- E
t t -
r E
o
lr
.ll
a
aa
-
rf
-t
-
-l o
rq
irl
E
o!
ffium
ffi!ffi
174
Tabelul I
(continuare)
T
9T
l s
Itr 6i
' de
r ! >
- az
g
55C S
t!
vr
c,
F
0
!
- :
T *
-
m
t0t s
I
I
I
I
I
I
I
I
l*
t 9
hi
l.a.J
l c!
lira
l n
F-l
t -
l Fl
I
'lr
-l )E
H
t4
-FE
o ! i R
Ci aR- q s- - - <n G__
+t r si s- * *' Ed s= =AE; A F
. T ry
.:r
T
.?
f:a
q{ F.< <f. ci
I
-
l.t
n
GI
- r f ;
t
x
qc9qN
ehdeSE
F F F F' F
E8q
g- s- g_sr -
q{r
Fo
&; r f f i sr +pr Rst B dr s
_
r : ; . r . . :
; ; i i ; . : "{, ; , i , . 1
_
"- t
E
s
x
rl
aa
I
t
,,
6t
X
6
.-P

e
x
-.
q q 5. c\ h-. q
. 1r{ o-
=3EF
EFH
F3
' ' :
e
a
Yi'
-c. O
'
-i--
-..r-:-
i l : N
-
A
{{5h
rd
tif .f !d r.
. ,
, .
e- r4 F, Oi -
EF+66
I l [ !t:!t R
: i:::
' . : ' 1
q. -
- : ! E
{:}
x
N
I
N
fi
m
6t
7,
?,
-
lrY
,,4
G
x
oE
(}
OFf - - N
: - = s5s5 s3H FB, 3*353
*
. :
r . . : r , 1
'
. : :.' ;
:
; E ! l
.
6?
! a
q?
F o' *. , ; u, *. *, , 1, o
h- - 6h
sE ==3F
*=F
SF SFSgF ; .
:
I
Qg xB: - -
FS s. ; - FF
$FF
FF *t s- 3$ s
":
o
3-
' - E
f
o
x
H
r Q
- -
p
x
I
,
.t-
a
FI
-l
st
-
-
-r
q)
A
lrl
E
o:
if
- Et l
F= =5: : 13: 3 : :
!l !i n
x x ..
x r( ts x x x
gaE 3=
FRFRf r A
- . - Fql F4- Fa
: 1. : x. r xxr Fr xx
t aa, e3
FRRf i ! - I
- *- E- - FFFF
1=
_
-
J J J. 1J J
a
; ' 5 FSSS
F:
*
-
F
r P . - coE
' ' X xt . . X i | l }. t a
3A AAAt
. xx{x. . xr
t t . ' t t , t t
*JJdJ; a
FE; ' 3* EA=' E- p= S
Tabel ul S
(continuare)
)6i
Es
: . -
s it)
b.3
=>
ct)
f,f
P{Oq
Ya
--
F!4.+a
rQ.
6F- h-
f t qF- t s
F3F833F*,
' F. ! FF. *. FF- F
-
qri
s-
f o. FI 6
T - . r ; -
{f
L
o
E
c)
n
G3
6l
aL
f.
t!l
N
o
A
ar E
: t e
o
x
G6a\ . aEl 9NO- 6' n{H6FN*
t r l r *: sf r , *Fs*, : 3: 3: sl l : - S35-
- E
: E
o
x
, E
o
x
i c
ct
x
*E
o
x
.Il
-
-a
t
-
.rl
'
lf2
f,
-a
(l,
A
A
t
.Il
A
l-l
s' E
?
-
.?,
-..?.'
:. ,.'i -:r
.'
' :.
i cr - *g<
F 66 h
dddd
. , j
: l '
h, R h- N
- . -
et F
. ! 1
, i :
6 F G' o + <i or o,
a9- 6
- . +. F?*e- : 7
, G- 6- - 69h4- 5{F}
F- FF! -
. . , i
j ' :
;. . ..
gaRaa
e. ae8, BES385l AS
. ?FEF. ?.
i f . - F-
- . r Q4
i +- aFF
- E
- E
i e
(u
L
rrl
a
F
II
!l
t,
a
E
(l)
a
E
o!
- a_ r Q
Q
q
e R-
-
\ . F o G 5. s
- ^
sFi ss essf s ss. csE=' +ds
. - i .
t $ r t +, I t . r ' j : *. : , i . : : *' * * . t l i * + * ;
===, =t s ==== ==: 3===sF
' , 4' x. l : i t a:
' x
r . - i . i l . I : . r ' l I x. x i , x t a
af l aaa a. aaa aSaaaaaa
E. F F
-
. r - F
- - -
-
-
a
X : a Xt X l ' . . I I . X r ' j . r ' r - I : Xi x x E
aeaae, aaaa, . a3- a, 3a. aaa
. FE
JJJJddJJ' Jdd, J' J. ) Jd
Tabelul I
(conti nuare)
^- ;
E8
I t o
. aF
G>
-o, 2
LJ
t9[ s
at)
u
g
F
o
a
o: i * $. * ?
r i l q
. - ? T i ! . + r t r * f ?
r r F*f f F-
f Df f
- F
:
V- *f t ar r eF F
sge s
ql
()
ot l
*.4
a.
.ara
re
. l
- gE
p
x
GhFso- o
e-
-'--
G-
g'
o- o_ n*
-- OG*F- - ER
s? .?
T
*{| .?.
.f
.P
..?
r.:r
6OCt
- ' si ' e- o- A- s
Nr g- er e
e| i 9c, \ aFeFFG
TTT
I
-
X
s
\Y
- *$
C)
x
{- ss*Qr R*. - h- GFr deF
a! \ ! \ 9- , q 1: _-
- -
6 6 6 l {. nyi 6. vl
r.i
q'
i.i <ri c-
<tf e' <n' m-
-
m* lf .d
ra' c- ol <'i ci
' :
, . , , , . , ,
:
B
c. q s. a.
-*
:9-
.q
--
. .q .rt 6 .q ! er a- a
f i H*EE $e' $S c=$s' pe=
- | , E
E
o
r{
:
I
I
7
G
,4
G
,--
E
(f
x
r QF. FE*Q6q. 6?&FG
F@hhFF_; _r | . | - sG66$ab
sf b- irt
yt
s.l rC
-C -d
$- *d .{t .d ;.f .d^
"d
..d .a
e,
qq- E
Sh+N
r FG*
l Et eH6Nh-
SRi Eg NFi 9i l aSs; F=F
NRARf t EOA
T
t
tl
, l
L
)G
H
1
. . PF
0
x
N
I
N
-
,/,
EB
::
J2,
I
7;
fi
A
)
L\'
N
XE
o
x
c . ! QqE- 6@a! va. t FOr 6E
g- 6f SG6O6. dei d
=+++* : }+; t ; - i l f i ; ; ; i ; i ; r *s
- 160N*99 6HG6hSV! t l t {6AOhNhFt
e- x' d el d $' n' - ' R' *d
- 1
N L. " i J
- l
si - d.
69hGOSOFARoi 6S
e. +.
--
F*
EEEg EgEF sSHSi I EFE
q. F- a- FFFF{Y
'ii
r E
' >.
E
f
'b
x
H
t
; E
b
x
(9
ir
.-
d
F
II
E
-
A
T
q)
A
f-l
E
( \ \
"a?
3: o. ?3=- =t ! ' : i \
F- Fi , o: r t q. q- . E
sFi i ; ge
_se*se
p#9933G3
eR- 6- - 6{t sF- 6eFes6
- _Fr a\
-
I r a *
-
x x x x
, : x
x x. r a x * x t
aaEf i f i
gsa
t t aag 8aa
xxxxx : x. t ax *! a. x*x. t - *
f i mqRa aaa aat t ESSa
FF- - FF- F
4 A A A 4 J d d dr d d d J J J J j
TabelulS
(continuare)
)G'
H
+F
a
i
<-{
,
o
-
(u
n
6l
a
.-
l.
.rl
N
c
F.(
al
r l
o
x
*Fn3*r 3F*oe53='
.
' ' . "
I
: . ' '
. : '
- t r l
o
x
r l
o
x
Ir
o
t
"l
b
x
=, eGFpFEF*3F
. ! l
-
/
=
tI|
a
a
a
e)
d
fl
-
.Fl
n
H
:
- a
-E
: E
- . ; - , i - i ! n+dr
+o r *++
G- GO- - Q- 6Oe
'
,'.:
..j
.
OFNa- 6E66*dd
RNf l f NNf f Gf t T- RFN
'
t :
,
FF. Ff EEFEA.
oQoa
Fi FsF
6ShG- o- NA- 5S
+- FF- Rf r Rr . , N. qd
:
FEFFFggRFFFF
i
{,
tr
rI
-
I
-
r
-
-l
l!
(l)
A
FI
I
o)
af - t ! = ; f f t : *- , t r *- ' , . : * * * . , * * * ; *. f $
i - i ' i
==E=sEEFr t l FSn
F*S&r c*r p r h ni r
- si nFi
i E*Ei i i Ei i EE' . i 6EEEEEEE EEE
i EEEi i sBEE, i E i ' EEEs' ! Ei El EEEE
$X; FF*EEg3, FP
r FFFEFEF- , e
=s
FBF=
,
l
' :
TabelulS
(continuare)
t l
E .il
; ol
t l l
' a
- l
. !
>l
EZI
||rl
999 S
a
Fl
A
F
q
: , .
; i i i : : : . , , , '
, i :
r. , ' , ' j j i l i ,
, , I =' i A_, , i Tj *
*
#-#_
T-*t*fi"
ri-
i
*' T' -tl-
f,-,,$;:
ir-;.[*,lF,,,*
.,i
s.**
-
$-
$*-g
-fl-ij,
-$i-$r"H-#
o-F
"
t 0I s
I
g,
e
trl
*.
i!
lrra
u
. T
fr
FI
E
rFl
tr
lc!
ET
a
-x!
b
x
:.4i ',
r;i;
"1;' 6 l{ifi o
1@r * Gr R
! F, 6: . * O
: i Fi ' : r Qr . c}
;;i:'
.;iii
*
I
6l
F.l
rtf
- r $
e
x
illl: :il,
l
:rt' i t
i :i !.,
"rd @
"hi

:sr|.|'. q+t't 6_
iF. m Gl. a
r l : . . : : : I ,
.'i:i, 'r:1i
; i : , ' . l l , , . ,
: . l r ' : : ' . '
i r . ' 1i : , i ,
,;q; * Fq, a
. *i i o 5 {
i r .
-
?, '
.li'r
'.{,r,.
:"rii;
t;ii.,t
.t$
,*,
-ffi-ff- -fi
HffiFffi*ffi*#l
urH*Hspsffie ={**
$-ffi-ffi= *
-ffi,.,ffi=
,*
iFl-,,ft-,H-#s:ffi*ffiF
- r !
<5
x
s
-
I
s
-
s
X
-
.-,
E
o
t
a
$= sffi =ffi x * =', * * 6*'l* =
r;
r* i* sr
T-
-
=ff*t' *a-
ffiE
*ffi*
i'T-fr-is--,,Tj,iT.*,**
s l;t:i
m""s#x
*i
l
$i *#"
ft"H+"
- J}8
N
I
N
-
']4
a
>'
I
7i
;
,4
J
N
. E
- E
o
x
:fl
3:.,R C
;ut:l
*i cl -
a'il{.' .d
*
"!f"' *
iir
:'iii'
s.HjB
i,,:1.
ffi
.lill ;
.riil:
4:
il',tfi;
i"i1'-.
3iffi,
'i:ii!:'
iii;l*r
{:iri
t : : *l
s,$
llll.
uff.
h *:thl
ffi
- -ff=i#=
*ffi-ffisffi-
*ff*ffi*ffiu$u
$i*lffi*#*Hs
fi#i
{fr*i
ffFffi*ffirffis
ffi#-
' 1
a
3-
r g
4E
b
x
r $
-.>
*
b
x
o
L
. t
Fl
J
I
I
-
s
:
q)
A
|-l
E
ob
w| $
:.:,";
il;'i'
-
*s, l =
, . ! i ( r f ,
: *
E
' i l r s
a-
:i'Fr,
x
-iiri
t
' i . 3, 5 ; G e
H. . J' JJJ: J
f*
affi, *iffj F,ft affi Fffi ffi rffi 3ffi s
m
FH
e,e;
T +x
k*
ri{
iH
fiii
# *n{i 1'tf
di
f,,-F'.
#; ;m =*#; eH I #e
l$ r tiT e H, s s;
r $ e # e #
* E $ E
rfr
E
i*
E
-F'
*;* i
s, fr
',a
q,6,
fr rfrr E'g, E
i l rR*SF
F{FF i $E i *
F,:*u F i S F .Si Fi S S.i [*,Sr,
ittr
-1
}qt.i
d,.at+_i
:i
itl]!|.l J
litt J :
ii..,
r
+jir.
r
w:
J rg*. r r:-,lti+; J
j.+iit
r ti}:i
frffq
179
Tabelul9
Profil L cu aripi inegale
V Alte dimensiuni la cerere. Raza r2poate fi mai mici
*
Tonaj minim gi
condiliide livrare
la in[elegere producdtor
- beneficiar
- Conform EN 1005S1:1998
+
Comandd minimi:40 U sec{iune sau
la intelegere producltor
-
beneficiar
Es
F o' H
! ' E a
He
SE
I
d;
lr
e
-
rl)
X
It
a
. I
*.
.Fl
hl
o
g
oE
f E
$E
- 5 f l
f , E
r E
xE
, f E
. t
rl
tr
rl
-
. l
'l E
(9
tr
a
.!l
,-f
st
- C
E
- oE
C
E
c)
L
o!
A
I
-
-
-t
tr
I
F\
F
o$
180
Tabel ul 9
(conti nuare)
fi.-aii-$f-u
*;-#i
it'':i
;-fil-fi*-ff
il-*
i,-*
* s & * r,; x,H *r =,k
'e
sr,s
T'
*
:E
- t;ii
"
fi ,F,
*,T.
., j
*
r
u:E$x."ia,*
,gn$
ssfi
rt
-
.L: =
!l
*
;f
-,T,
*
,T,.
F.
*
.,4
a
x
a3
x
l _ rl j l _i : . ; r. -' i i ;
i $l *j g, ,
. . . , j d-#
frj
3i*,3H 5rS,
i;F:=,,R
i*
3$
[,*,Hi*ltf *ffi ,
-it;
'i
-i g
s-',*l
g#:'l,s
!*
,:sj!ft# ri#
fr#
ii:: :-*;; ,'ti,i ",tt: ,f,ti -.,T: "fr - ,t
6
a
x =
#EX
..tli
ii,?
,:':'',
'.r
#' x
-ft*,U
'9'
X1,8, i'*i ii;tH
..'-:i 't;,-.8
lEr
.-:llif
Ii:ili,
E
x
a
x
' i i i "4$' , C}*i d
"$t
**fl
ttttl
*i'fi
*
ffiu
ffiaffi
ffi**
b
x
o
x
e
*
b
x
o
x
=ffi1ffi*ffi
g-m
ffi-*
fi="ffi=rt*ffi ffis,.-.,' *
tF=*
Hr*Hx'ffisffi #gff
'*sft
k:' *'; $.1r:r: ,iryi; 1'"iii {nt
'Fi
- iip
IS: 3:'X, 5:$$S"R E :iffi i#*i5
ffi=ffi=ff=ffi
$;ffi ffi;
ffieffiEffiEffi ffiE# ffiEfr
rlj r
h3
f i s
fr>
EA
o
5
{i
I
A
tr
o
ttt s
9tt s
q)
CJ
r -
*.
-
.Fa
{:
' T
-E
.-
L
rs
>
t '
t l
- c
_]"
E
I
a
-
,&
,
. r I
>t
g
sa
-
I
rl
-
G
,4
G
; f i
at
E
hl
I
N
s
x
an
..n
!
*t
xt
6
>,
J
h
c
X
,t
w
. >E
f E
- t
E
{t
lr
al
fl
t:
II
tl
-
I
l
,n
FI
E
o>
.H'
181
182
COEFICIENTI DE REDUCERE CONFORM EC 3
COEFICIENTUL DE REDUCERE X
-
f(1)
S.c$unl I
IrmlraL
h/ b>1. 2;
! 540
I - +
- v
**i
:- -1-t.
+*D- {. I
mm
+
I
I r.
,
odcehlb
i
t r st 00mm
I
' tr' l '
wb>, t , 21
tr5 40 mm
gGciluni
I
srrdrt!
is 40 nm
&
>{omm
I
I
RI
v- - r - v
[ 3
---.r-
I
t r 540mm l f >r l t r mm
gcctluni
tubulara
lamlnelr hreald
dlpl orlca .rl
11, @ [n
,\/
tUJ
9.4iuni
ch.6onato
6udeta
dupl orlc. lxl iud.rrl
lroeic ti
btr < 30 ; h/t*< S
duli odca .xl
t!--.--lf
i l [
' i l t l
ll_rl
Altr i.c$unl
Prsllle U, l- T
ti
grctlrni
pllnr.
dupl orice axl
i a b c d
0.1
4.3
0.4
0.5
0,6
8:l
0.8
0.9
1. 0
l !
Lt
1,,t.
t . {
1. 5
1. 6
t , t
r.9
1h
?r
?.2
t l
t.5
2.6
2.7
2. 8
L9
1.0000
0.9??5
0.9$?8
0:t2t3
0.8P00
0.Ecv?
a:19i7
0.733t
0.6656
0.5960
0.rr00
0.47A3
0.4t79
0.3724
0,3332
0,?994
u"l t u/
a.7w
0.2229
0.4034
0.1t67
o. l i t I
0.t 585
0.t461
0.1362
9.t261
0.t r82
0. I t05
0.1036
r.0000
g.'vl
a.9*t
0.8842
0.83?t
0.?t3?
0.ws
0.6s12
0,59?0
0.5352
0.4791
0.4269
0.38r?
0.3432
o-30?e
0.278r
0.?521
0.?ztA
0.?095
0. r9?0
0.1165
0.1638
q,1506
o$n
0.1299
0.121 r
c.r E2
0.J 060
4.0194
I:0000
q;9491
s.8973
0.8450
0.?854
Q.7241
s.6622
0.J98
0.J399
0.4843
0_433t
0.3888
0.3{9?
0.3145
0.2s42
s.251?7
0.1345
p.2141
0. r96i
0. t803
0.t662
0. l 537
0.t425
0,13x
0. l l 34
0.1 r 53
0.10?9
0.r0t2
0.09ir
1.0000
0.9?35
08504
0.7't93
0"7100
0,6431
0.s?97
0.5t08
o{6?1
0.4189
9.r762
0.3t85
0.3055
0.7]66
Q.2SL2
0.!28e
0.20t3
0, | 920
0.1765
0 r63n
0.150s
0.r399
0. t302
0.I? l rl
0. 1 134
0. r06!
0.w97
0.0937
0.088?
ANEXA 4
183
ANEXA 5
CALCUL LA COMPRESIUNE CU INCOVOIERE
Metodal
-
Factori de interactiune (Anexa
A din SR EN {993
i.rr-rl
Fariod de
intera{iune
botazs d cdol
Caracterislhi actico ab sclhrnlq
Cbr 3. Cl$a4
Cardsi:lici
ilas{hs
ab sactlunilff
Chse l- Clasa 2
lqt
c-c*rft-
t-
N.,"
c'rc*rft*
. -
Nr"
lqr"
^Pt
*"o;E-
' -c
A
Pv I
^r m
'-f8."""{\
N",,
ktt
c-cr"ft
Noo
c.,c.ortr*tnlF
N.,-
ri"
c
tlt
-,-#:.
^l L,
I
*-45c-
Termeni auxilisri:
I
-
NEd,
ur=; k
-
^y
Ncr.,
,
Ne.
--
N..,
*,.
=r_,"
#3.
.",
=ff*t.t
*,
=ffrr,,
on=#
C-rl ezi T&dA.2
Nu
=l - F=o
' t
cyr
=r+(w,
-O[[r
*clr-
-f
"l
iLJ"*
-b,,]=#
qrb..=0,5tr"il#fu#
cr,
=r+(w,
-,)[e -ru
"l
F.lo* -.*1.-r,F#
Lt
' ;
) '
*b"r=Iorn*b#;
co
=
r + (w,
-,tl[' -,0
"Ht
J*
-.,']=-'ffff
.r, d*
=Zl.tt-+
--Y4--
,,
-Yf
"
oJ+Il
C.,Iu M*rr. C- Mc*t
f ( r a r < I l
c,'
=r*
t*. -DL[, -# c], r'- -f .:" rL
J'"
-.',J=F
f'o
cu GLt
=\l
Ett
..'..'..-r
0J+t i
Mr-
C-
Irr
M*r*
184
Tabel A. 1. 2
rfna
=
l3ill(
l"o
=adtsle
rdls* penbu
fian$i prin
derersore daiorat momsrltului de lncotroior *'.ih'm, dicd
iry
=1,0
dh iabdul A^2
=a{oftels
reduse ta dgvgrcilg
f"t
aacs I'o = o.r.fr{f,
-p.Ir
-$le-J, c,,v
=
G,p
' -
Y\
No'
rt
No,o
/
Cp
=
Q*u
Ctt*r
=
1,0
cq
=
c"ry,. +
0
- co,,
pfr",t:*
' - ' 1+
/ e,
a. ,
C,*
=Crso
Ca1=c!
aLt
>l
'-#J,-*l
,,
= k-+-
penbusoqimilehansvprsaloCtasa
1,2gi3
'
No W*"
*n
=
*P **
penrrr
ssqtunits fiansrrersab chsa 4
'
Nsa w*"
Nsr
=
fu49 critlcd denansai
Brir
Inorruks drry6 axa
y-y
ln dornniul ahstk.
N*t =
fi046 crilice ds f,ansaj pir
tncouoinra drpd axa z-z hr domnM da$ic.
N.,,r
=
forlA crifidl de flarnbaj prh
risucirs In dsnniul alastie,
h
=
rnonentde lnslie la r&uctre Sair*-Venfll
' -*l' #l
t
=
rysrrxnl da inrlb la frcovniene ttr raport cu al(a y-y.
185
Tabelul A.2
- I sgSl
C*n
=Q?9
+ Oflry, +Q36(yr
-0J$*
"-,,=r*ffi-l*
t{g (r}mqncnt
min iltgs* Irta
F,l
egesl$fi ru*ng tod h rngutbiei
:;"
-,-=
186
Metoda2- Factori de interacliune
(Anexa B din SR EN 1993
-
1-l).
Elemente care nu sunf sensibile la deformatiile din rdsucire
Tabel ul E.l
Farbddr
irderadiune
Tlfn ti de
gaqiuni
lpoer de cdcul
Caractsiclici alEetice ab se{iunibr
Oara3, Clara4
Camebflstici pl.stice
ale
gecliunikrr
Oasa 1, Oaga 2
a
Scdiune I
sqiuni
hrbrrhrtr
rpclaE.dd?
c*[r*uo.,#*j
sc-[r-o.ur#J
c*[r*F,-n"rffi*J
u"-[,.'.'di*]
kv.
ScFuru |
aediuni
trbuhn
rudslgdam
kz 0,6 le"
k?y
$e4iune I
se{uni
trbulffs
ncbnguhru
0, 8 k, o'8
ho
ku
$ectiuni I
c.,[r*aei"o#*J
..*[r.*6##
84iuni
tubuhrt
rectargulare
c-[r*ft,-0,2H3?*
J
."*[r*o,t*#
Pen$u rocfitnile I rau H ca gi pnku profilele tubtdrrc rcclangularu 3rpuse la me axiali
fi
lnevoiere pe o singurl dkclb, s porb lua k,
= g.
187
Elemente sensfbile la deformatiile dtn rilsucirc
TabelulB.2
Facbrlde
lpffidc6ltrd
r|Itrql'|l
{.;mcF03tct datoc rb racFnror
Cbr 3, Chra4
ctrrcutsd gldb
ah lpquniltr
CI!r! 1, Ck2
ht
k''
hrdh
bblul8.t
k$
h,!fi
S*il B.t lqpfttebddB,1
kt
I'
=[ ,
t'-
=[ '
ptttr,l' < 0,4:
0Jr, NEd
I
G-ortffiy*j
oJr, NE
Cdr -0,25)
X.Nr,
/yro
lb It"dh tsbrlul B.l lrr.*rhbolulB.l
188