Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar 1 - Inele s, i idempotent, i

gr. 134 & 135 Info, sem. 2 2014-2015

Vom cteva elemente privitoare la teoria elementara a inelelor s, i vom introduce cteva rezultate noi pe care
le vom folosi mai departe. Principalele inele care ne intereseaza snt inelele de polinoame s, i inelele de matrice.
As, adar, majoritatea exemplelor aplicative se vor adresa acestor cazuri.

Aspecte teoretice

Definitie 1.1: Fie (R, +, ) un inel s, i x R un element arbitrar. x se numes, te:


(1) inversabil (notat x U(R)) daca x 6= 0 s, i y 6= 0 n R astfel nct xy = 1.
(2) divizor al lui zero (sau zero-divizor) daca x 6= 0 s, i 0 6= y R a.. xy = 0. Notam x ZD(R).
(3) idempotent daca x2 = x. (Notat, ie ad-hoc: x Id(R))
(4) nilpotent daca exista n N cu xn = 0. Cel mai mic n cu aceasta proprietate se numes, te indicele de nilpotent, a
al lui x. (Notat, ie ad-hoc: x N(R))
Cu aceste not, iuni, avem urmatoarea proprietate:
Propozitie 1.1: ntr-un inel finit R, orice element este inversabil sau zero-divizor.
Dem.: Fie a R un element arbitrar. Presupunem ca a nu este zero-divizor. Atunci aplicat, ia f : R R data de
f(x) = ax este injectiva. Cum R este mult, ime finita, rezulta ca este s, i surjectiva, deci bijectiva sau, mai exact,
automorfism. Deci 1 Imf, adica b R a.. f(b) = ab = 1 b = a1 a U(R).
n inele care nu snt finite, are loc urmatoarea proprietate:
Propozitie 1.2: Un element x R care este unitate nu poate fi divizor al lui zero. Altfel spus, pentru orice inel R,
U(R) ZD(R) = .
Dem.: Daca x U(R), atunci sa presupunem prin absurd ca exista 0 6= y R, cu xy = 0. Dar atunci 0 =
x1 x y = 1 y, contradict, ie.
Amintim s, i urmatoarea proprietate:
Propozitie 1.3: Un element x Zn este inversabil daca s, i numai daca cmmdc(x, n) = 1.
Sa vedem cteva exemple concrete.
Exemplu 1.1: n inelul R = Z10 , b
3 este inversabil, dar b
2, b
4 snt divizori ai lui zero. De asemenea, Z10 nu cont, ine
n
elemente nilpotente, deoarece ecuat, ia x = 0 nu are dect solut, ia triviala n Z10 . Fie x un element idempotent.
Adica x2 = x, deci x(x b
1) = b
0 n Z10 . Obt, inem ca elementele idempotente snt doar b
0 s, i b
1.
Exemplu 1.2: Exemple de matrice idempotente (dupa cum se poate vedea din calcule directe) snt:2 2 4
1 1
4
si 1 3
0 0 ,
1 2 3
Observatie 1.1: Se poate vedea us, or ca, except, ie facnd matricea identitate, toate matricele idempotente snt
singulare, adica au determinantul nul (deci snt neinversabile).
Exemplu 1.3: Exemple de matrice nilpotente snt:

0
0

0

0
1
si
0 , 0
0
1

2
0
0
0

1
1
0
0

6
2

3
0

Prima are indicele de nilpotent, a 2, iar cea de-a doua, 4.


Des, i din cele de mai sus pare ca o matrice nilpotenta trebuie sa aiba ct mai multe intrari nule, n general

5 3 2
nu este adevarat. Matricea 15 9 6 este nilpotenta, cu indicele de nilpotent, a 2!
10 6 4
Avem o caracterizare interesanta pentru elementele nipotente dintr-un inel.
Propozitie 1.4: Elementul x R este nilpotent daca s, i numai daca elementul 1 + x este inversabil.
Dem.: Sa presupunem ca x este nilpotent, cu indicele n, deci xn = 0. Atunci, considernd expresia:
(1 + x)(1 x + x2 x3 + + (1)n1 xn1 ) = 1 + xn = 1,
deducem ca 1 + x este inversabil, inversul fiind elementul din a doua paranteza.
Ne ndreptam acum atent, ia asupra divizorilor lui zero, elementelor inversabile s, i nilpotente din inele de
polinoame.
Teorema 1.1 (McCoy): Fie f R[X] un polinom, cu R inel comutativ. Daca f este zero-divizor, atunci rf = 0, pentru
un element r R.
Dem.: Sa presupunem ca f este anulat de un polinom de grad > 0. Deci exista g R[X], cu fg = 0. l alegem
m
n
X
X
cu grad minim. Sa scriem cele doua polinoame: f =
fi , iar g =
gj .
i=0

j=0

Daca gn = 0, am terminat, deoarece avem o contradict, ie cu minimalitatea lui g.


Daca gn 6= 0, nseamna ca exista un i astfel nct fi gn = 0. Alegem cel mai mare i cu proprietatea ca fi g 6= 0.
Dar atunci avem:
0 = fg = (f0 + + fi )g = (f0 + + fi )(g0 + + gn ),
de unde fi gn = 0. Dar atunci fi g are grad mai mic dect g s, i anuleaza pe f, contradict, ie.
As, adar, polinoamele care snt zero-divizori snt, de fapt, anulate de constante.
Polinoamele nilpotente au o forma foarte simpla:
Propozitie 1.5: Un polinom p = a0 + a1 X + + an Xn este nilpotent daca s, i numai daca tot, i coeficient, ii sai snt
nilpotent, i.
Dem.: Implicat, ia " " este clara, deoarece putem ridica p la cmmmc al indicilor de nilpotent, a pentru coeficient, ii
sai s, i atunci obt, inem p nilpotent.
Pentru implicat, ia directa, fie p nilpotent. Scadem din p tot, i termenii care au coeficient, i nilpotent, i s, i obt, inem
un nou polinom, tot nilpotent. Daca este zero, am terminat. Daca nu, are un cel mai mare termen aXh pentru
care coeficientul a nu este nilpotent. Dar atunci, pentru orice N, f are termenul dominant a xh , care
este nenul, contradict, ie.
Polinoamele inversabile snt caracterizate de urmatorul rezultat.
Propozitie 1.6: Fie R un inel comutativ. Atunci polinomul p = a0 + a1 X + a2 X2 + + an Xn este inversabil daca s, i
numai daca a0 este inversabil s, i ai este zero-divizor, pentru tot, i i = 1, . . . , n.
Dem.: " " : Daca are coeficient, ii ca n enunt, , atunci, conform propozit, iei de mai sus, va fi o suma ntre un
element inversabil s, i nu polinom nilpotent. Sa presupunem ca a0 b = 1 s, i p a0 l notam cu g, cu gN = 0. Este
suficient sa aratam ca b(a0 + g) = 1 + bg = 1 h este inversabil, unde cu h am notat bg, avnd proprietatea
hN = 0. Dar, cum am vazut mai sus, (1 h)(1 + h + h2 + + hN1 ) = 1 hN = 1, ceea ce trebuia demonstrat.
Pentru implicat, ia cealalta, din pq = 1 rezulta p(0)q(0) = 1, deci obt, inem ca termenul liber trebuie sa fie
n
X
inversabil. Pentru nilpotent, a celorlalt, i coeficient, i, obt, inem din aproape n aproape, astfel: daca p =
ai Xi
s, i q =

m
X

i=0

bj Xj , facnd produsul, obt, inem succesiv:

j=0

a0 b1 + a1 b0 = 0
a0 b 2 + a1 b 1 + a2 b 0 = 0
.........
an1 bm + an bm1 = 0
an bm = 0.
2

nmult, im penultima relat, ie cu an s, i obt, inem a2n bm1 = 0. Daca nmult, im antepenultima ecuat, ie cu a2n ,
obt, inem a3n bm2 = 0 s, .a.m.d., pna la am+1
b0 = 0 an este nilpotent. Similar procedam pentru a obt, ine
n
nilpotent, a s, i pentru ceilalt, i coeficient, i.
O generalizare a polinoamelor o constituie seriile formale. Acestea se pot defini, ca s, i polinoamele, cu ajutorul s, irurilor.
Definitie 1.2: Fie R un inel. Pe mult, imea RN , a s, irurilor cu N termeni, definim operat, iile:
(a0 , a1 , . . . , an ) + (b0 , b1 , . . . , bN ) = (a0 + b0 , a1 + b1 , . . . , aN + bN ),
iar produsul celor doua s, iruri sa fie (c0 , . . . , cN ), unde ci =

i
X

aj b N j .

j=1

Atunci definim X = (0, 1, 0, . . . ) s, i, cu ajutorul operat, iilor de mai sus, obt, inem Xi = (0, . . . , 1, . . . ), unde 1 este
pe pozit, ia i + 1. Se observa ca elementul neutru la nmult, ire este (1, 0, 0, . . . ) s, i acesta se asociaza elementului
1 R. Similar 0 = (0, 0, . . . ).
Astfel definit, obt, inem RN [X], inelul de polinoame cu nedeterminata X, coeficient, i n R s, i grad cel mult N.
Admit, nd acum ca N = N, obt, inem inelul de serii formale n nedeterminata X, scrise, n general, sub forma

X
f=
ai Xi . Inelul se noteaza cu R[[X]].
i=0

Inversabilitatea seriilor formale este data de propozit, ia urmatoare:


Propozitie 1.7: O serie formala f este inversabila daca s, i numai daca are termenul liber inversabil.
Dem.: Implicat, ia directa este simpla. Lund f =

ai Xi s, i inversul sau g =

i=0

bj Xj , din condit, ia fg = 1

j=0

rezulta imediat a0 b0 = 1.
Pentru implicat, ia reciproca, vrem sa definim g ca mai sus. Luam, pentru nceput, b0 = a1
0 , iar ceilalt, i
coeficient, i se definesc n general recurent prin:
bi = (a1
0 )(a1 bi1 + a2 bi2 + + ai b0 ).
O construct, ie care ne intereseaza acum este produsul direct de inele.
Definitie 1.3: Fie R, S inele. Pe mult, imea R S = {(x, y) | x R, y S} putem da o structura de inel pe
componente. Adica (x, y) + (z, t) = (x + z, y + t), respectiv (x, y) (z, t) = (x z, y t).
Inelul astfel obt, inut se numes, te produsul direct al inelelor R s, i S, notat R S sau R S.
Sa mai amintim o structura importanta.
Definitie 1.4: Fie R un inel s, i I o submult, ime a lui R. Spunem ca I este ideal al inelului R, notat I E R, daca (I, +)
este subgrup al grupului aditiv (R, +) s, i x R, a I are loc ax I.
Exista o proprietate interesanta care leaga inelele obt, inute ca produs direct s, i elementele idempotente.
Teorema 1.2: Inelul comutativ R se poate scrie ca un produs de doua inele daca s, i numai daca R cont, ine un idempotent
diferit de 0 s, i de 1.
Dem.: Sa presupunem ca R = R1 R2 . Atunci, cu operat, iile de mai sus, (1, 0) este un idempotent al inelului
R1 R2 .
Reciproc, daca exista e2 = e un element idempotent din inelul R, construim inelele R1 s, i R2 de mai sus.
Definim R1 = Re s, i R2 = R(1 e). Mai trebuie aratat ca R ' R1 R2 . Definim f : R R1 R2 prin f(x) =
(ex, (1 e)x). Aratat, i ca f este izomorfism de inele.
Un caz particular de elemente idempotente, pe care l-am ntlnit deja mai sus, este urmatorul:
Definitie 1.5: Idempotent, ii e, f ai inelului R se numesc ortogonali daca ef = 0.
n exemplul de mai sus, e s, i (1 e) snt idempotent, i ortogonali.
Mai avem s, i urmatoarea:
Definitie 1.6: Idempotentul e se numes, te central daca ex = xe, x R.
Polinoamele idempotente snt foarte us, or de caracterizat:
Propozitie 1.8: Polinomul f este idempotent daca s, i numai daca termenul sau liber este idempotent s, i tot, i ceilalt, i
coeficient, i snt zero.

Exercit, ii

1. Aratat, i ca, daca n = ak b, pentru nis, te numere naturale a, b, atunci elementul ad


b este nilpotent n
inelul Zn .
b este nilpotent n Zn daca s, i numai daca orice divizor prim al lui
2. Fie a Z un numar ntreg. Aratat, i ca a
n este divizor s, i al lui a.
3. Fie x un element nilpotent n inelul comutativ A. Aratat, i ca:
(rezolvat!)
(a) x este zero sau divizor al lui zero;
(b) 1 + x este inversabil n A.
4. Un inel B se numes, te boolean daca orice element al sau este idempotent. Aratat, i ca orice inel boolean este
comutativ s, i ca 2x = 0, x B.
5. O matrice A Mn (C) se numeste involutiva daca A2 = In . O matrice A Mn (C) se numeste idempotenta
daca B2 = B. Aratati ca:
(a) Daca B este idempotenta, atunci 2B In este involutiva;
1
(b) Daca A este involutiva, atunci (A + In ) este idempotenta.
2
6. Sa se determine matricele idempotente din M2 (Zp ).
7. Sa se arate ca, daca I este un ideal al inelului R s, i I cont, ine un element inversabil din R, atunci I = R.
8. Sa se arate ca un corp nu are ideale diferite de 0 s, i el nsus, i.
9. Fie A Mn (k), unde k este un corp comutativ. Sa se arate ca A este inversabila sau divizor al lui zero.
10. Sa se determine elementele nilpotente s, i idempotente din inelul Zn . (Putet, i considera cazuri particulare
s, i ncercat, i sa generalizat, i.)
(*) Verificat, i ca polinomul f = b
7+b
5X + c
15X2 este inversabil n inelul Z75 [X].

S-ar putea să vă placă și