Sunteți pe pagina 1din 5

Referat

Ministerul Afacerilor Externe şi Misiunile Diplomatice ale Moldovei

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene este organul central de spe
cialitate, ce promovează politica statului în domeniul relaţiilor externe şi îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Mold
ova, Hotărîrile Parlamentului, actele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîri
le şi dispoziţiile Guvernului, precum şi cu alte acte normative, tratate şi acor
duri internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Ministerul are următoarele atribuţii principale:
- realizează drepturile suverane ale Republicii Moldova în cadrul relaţiil
or internaţionale
- promovează politica externă a Republicii Moldova în relaţiile cu alte st
ate şi organizaţii internaţionale
- informează Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul despre evenimentele int
ernaţionale majore şi face propuneri privind poziţia Republicii Moldova faţă de
acestea
- coordonează activitatea organelor centrale de specialitate şi a altor au
torităţi administrative ale Republicii Moldova în vederea stabilirii şi dezvoltă
rii relaţiilor cu alte ţări
- negociază în numele Republicii Moldova sau participă la negocierea trata
telor şi înţelegerilor internaţionale
- face propuneri privind iniţierea, negocierea, semnarea, ratificarea, apr
obarea sau acceptarea acordurilor internaţionale, aderarea la acestea sau denunţ
area lor, efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, înmînează instrument
ele de ratificare sau de aderare, notifică aprobarea sau acceptarea înţelegerilo
r internaţionale şi denunţarea lor
- urmăreşte aplicarea prevederilor tratatelor şi altor înţelegeri internaţ
ionale la care Republica Moldova este parte, prezentînd propunerile corespunzăto
are organelor centrale de specialitate, Guvernului şi Preşedintelui Republicii M
oldova.
- este organul guvernamental abilitat cu funcţia de coordonator în problem
ele respectării obligaţiunilor ce reies din prevederile tratatelor internaţional
e, precum şi ale reprezentării intereselor statului în cadrul organismelor inter
naţionale, inclusiv în domeniul drepturilor omului
- cooperează cu organele centrale de specialitate şi cu alte structuri ale
administraţiei publice în problemele relaţiilor economice externe şi promovării
politicii unice a statului pe plan extern
- elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative în
domeniul relaţiilor externe ale Republicii Moldova
- dirijează şi controlează activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiil
or consulare ale Republicii Moldova în alte state şi pe lîngă organizaţiile inte
rnaţionale
- analizează situaţia internă şi externă a statelor cu care Republica Mold
ova întreţine relaţii diplomatice, identifică şi evaluează oportunităţile dezvol
tării relaţiilor comercial-economice cu aceste state
- ţine legătura cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor s
tate în Republica Moldova în conformitate cu normele dreptului internaţional şi
uzanţele internaţionale
- în comun cu organele respective , contribuie la crearea condiţiilor opti
me pentru activitatea reprezentanţelor străine şi delegaţiilor oficiale, exercit
ă controlul asupra respectării pe teritoriul Republicii Moldova, a imunităţilor
diplomatice, oficiilor consulare şi organizaţiilor internaţoinale acreditate în
Republica Moldova , precum şi a personalului lor
- îndeplineşte atribuţiile privind Protocolul de stat şi perfectează docum
entele de acreditate sau rechemare
- exercită activităţi consulare pe teritoriul Republicii Moldova şi în alt
e state

STRUCTURA aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Eu


ropene
Cabinetul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe şi integrării eur
opene
Departamentul integrare europeană
Departamentul protocol diplomatic de stat
Departamentul drept internaţional
Departamentul afaceri consulare
Departamentul cooperare multilaterală
Departamentul cooperare bilaterală
Direcţia relaţii economice internaţionale
Direcţia mass-media şi relaţii cu publicul
Direcţia buget şi finanţe
Direcţia management şi logistică
Direcţia personal, legislaţie şi contencios

Misiunile diplomatice
Misiunea diplomatică, inclusiv reprezentanţa permanentă a Republicii Moldova
de pe lîngă o organizaţie internaţională (în continuare – misiune), ca parte com
ponentă a sistemului unic al instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii
Moldova, este o structură subordonată Ministerului Afacerilor Externe şi Integră
rii Europene (în continuare – Minister), abilitată să promoveze politica externă
şi raporturile cu statele lumii şi organismele internaţionale, în general, şi a
relaţiilor economice, comerciale, cultural-umanitare şi ştiinţifice, în particu
lar.
1.Misiunea beneficiază de dreptul de persoană juridică, are deschise în Minister
ul Finanţelor, Trezoreria Centrală, conturi trezoreriale de mijloace bugetare, d
ispune de conturi curente bancare, deschise în una din instituţiile bancar-finan
ciare din statul de acreditare, în valuta statului de acreditare, în euro sau în
dolari SUA.
2. Misiunea dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea acesteia în limba
moldovenească şi în limba statului de acreditare, confecţionată în conformitate
cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
3. La sediul misiunii şi la sediul reşedinţei şefului misiunii se arborează Drap
elul de Stat al Republicii Moldova. Pe faţada sediului misiunii se instalează St
ema de Stat a Republicii Moldova şi un panou (firmă), cu inscripţia ”Ambasada/Re
prezentanţa permanentă a Republicii Moldova în/pe lîngă ….. (denumirea statului/
organizaţiei de acreditare)”, în limba moldovenească şi în limba statului de acr
editare. Simbolica de Stat a Republicii Moldova se utilizează în limitele practi
cii protocolare ale statului de acreditare.
Sarcinile de bază ale misiunii
Misiunea îndeplineşte următoarele sarcini de bază:
a) reprezintă Republica Moldova în relaţiile cu statul de acreditare, statele de
acreditare prin cumul sau organismele internaţionale pe lîngă care este acredit
ată;
b) reprezintă şi apără interesele naţionale ale Republicii Moldova, în baza prin
cipiilor de consolidare a securităţii statului, suveranităţii şi integrităţii sa
le teritoriale, contribuie activ la realizarea priorităţilor politicii externe a
Republicii Moldova;
c) protejează drepturile şi interesele cetăţenilor Republicii Moldova (persoanel
or fizice şi juridice) în statul de acreditare, precum şi, în limitele admise de
normele şi principiile dreptului internaţional, tratatelor bilaterale încheiate
cu statul de acreditare, le acordă asistenţa necesară potrivit practicii intern
aţionale şi legislaţiei statului de acreditare;
d) analizează starea raporturilor Republicii Moldova cu statul de acreditare, pr
egătind, în consecinţă, materiale analitice, propuneri pentru Minister vizînd de
zvoltarea în continuare a relaţiilor bilaterale în domeniul politic, comercial-e
conomic, socio-uman, tehnico-ştiinţific, precum şi în alte domenii de interes re
ciproc, contribuind permanent la extinderea acestora;
e) promovează relaţiile multilaterale politice, economice, comerciale, culturale
, ştiinţifice ale Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale, pe
lîngă care este acreditată. Contribuie la consolidarea securităţii internaţiona
le, promovarea păcii, bunei înţelegeri între popoare şi a dezvoltării durabile;
f) informează autorităţile, organizaţiile şi opinia publică din statul de acredi
tare despre politica internă şi externă a Republicii Moldova. Promovează sistema
tic, prin diverse acţiuni, imaginea favorabilă a Republicii Moldova în statul de
acreditare;
g) prin mijloace legale, acumulează materiale informative despre politica intern
ă şi externă a statului de acreditare, despre poziţia acestui stat în sistemul r
elaţiilor internaţionale, precum şi despre activitatea altor state, uniuni şi or
ganizaţii internaţionale din regiune, unde este situat statul de acreditare;
h) informează sistematic, prin intermediul Ministerului, Parlamentul, Preşedinte
le Republicii Moldova, Guvernul, alte organe şi instituţii abilitate din ţara n
oastră despre dinamica politicii interne şi externe a statului de acreditare;
i) menţine relaţii de colaborare cu organele puterii de stat ale statului de acr
editare, în particular, cu instituţiile de promovare a politicii externe, alte s
tructuri de stat, organizaţiile neguvernamentale, cu cercurile ştiinţifice, cult
urale şi de afaceri, cu reprezentanţii mass-media, cu corpul diplomatic acredita
t în statul de reşedinţă;
j) apără şi promovează interesele economice ale Republicii Moldova; întreprinde
acţiuni eficiente de atragere a investiţiilor în Republica Moldova, contribuie l
a promovarea exportului mărfurilor autohtone pe pieţele din statul de acreditare
şi la dezvoltarea reciproc avantajoasă a relaţiilor comercial-economice şi fina
nciare dintre Republica Moldova şi statul de acreditare;
k) înaintează propuneri privind necesitatea încheierii, suspendării sau denunţăr
ii tratatelor bilaterale între Republica Moldova şi statul de acreditare, contri
buie la pregătirea şi semnarea tratatelor. Efectuează controlul asupra realizări
i tratatelor bilaterale semnate între Republica Moldova şi statul de acreditare,
precum şi a tratatelor multilaterale la care Republica Moldova este parte;
l) participă la pregătirea şi realizarea vizitelor interstatale la nivel înalt,
precum şi ale delegaţiilor oficiale şi de afaceri din Republica Moldova şi statu
l de acreditare;
m) acordă sprijin şi coordonează, în modul stabilit, activitatea reprezentanţelo
r organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale întreprin
derilor de stat moldoveneşti, precum şi activitatea delegaţiilor şi misiunilor a
d-hoc ale Republicii Moldova, care se află în statul de acreditare. Reprezentanţ
ele menţionate, delegaţiile şi misiunile ad-hoc coordonează activitatea lor cu m
isiunea şi, în modul stabilit, informează misiunea despre activităţile respectiv
e;
n) în limitele admise de legislaţia statului de acreditare, exercită pe teritori
ul acestuia funcţii consulare prevăzute de normele de drept internaţional şi de
legislaţia Republicii Moldova, încurajează stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor
сu concetăţenii noştri aflaţi permanent sau temporar pe teritoriul statului de a
creditare;
o) în modul stabilit, organizează şi coordonează acţiunile de protecţie a cetăţe
nilor moldoveni aflaţi în statul de acreditare, în cazul unor situaţii excepţion
ale;
p) prin metode şi mijloace diplomatice, exercită şi alte funcţii, în conformitat
e cu legislaţia Republicii Moldova, legislaţia statului de acreditare, normele d
reptului internaţional
Misiuni diplomatice ale RM
Ambasadele Republicii Moldova
Republica Austriaacreditare prin cumul: Republica Slovacă, OSCE, Agenţiile speci
alizate ale ONU
Republica Azerbaidjan
Republica Belarus
Regatul Belgiei
Regatul Belgiei acreditare prin cumul NATO, Marele Ducat de Luxembour
g,
Republica Bulgaria
Republica Cehă
Republica Populară Chineză
Republica Elenă
Republica Estonia
Republica Franceză acreditare prin cumul Regatul Spaniei, UNESCO, Uniunea Latină
,Reprezentant Special al Preşedintelui RM la Consiliul Permanent al Francofoniei
Republica Federală Germania acreditare prin cumul Regatul Danemarcei
Statul Israel acreditare prin cumul Republica Cipru
Republica Italiană acreditare prin cumul Republica Malta, FAO, FIDA
Republica Letonia
Lituania
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord acreditare prin cumul Irla
nda, OIM
Polonia
Republica Portugheză
România acreditare prin cumul Muntenegru, Republica Serbia
Federaţia Rusă acreditare prin cumul Republica Kazahstan, Republica Armenia
Statele Unite ale Americii acreditare prin cumul Canada, Statele Unite Mexicane,
Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional
Regatul Suediei acreditare prin cumul Republica Finlanda, Regatul Norvegiei
Turcia acreditare prin cumul Emiratele Arabe Unite, Statul Kuwait, Republica Ara
bă Egipt, Sultanatul Oman, Republica Liban, Regatul Arabiei Saudite, Statul Qata
r, OCEMN
Ucraina
Ungaria acreditare prin cumul Republica Croaţia, Bosnia şi Herzegovina Sfîntul S
caun, Comisia Dunării
Reprezentanţele Permanente ale Republicii Moldova
Reprezentanţa RM pe lîngă Oficiul ONU la New-York
Reprezentanţa RM pe lîngă Oficiul ONU la Geneva
Confederaţia Elveţiană
Reprezentanţa RM pe lîngă Comunităţile Europene
Reprezentanţa a RM pe lîngă Consiliul Europei
Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt (Germania)
Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna (Italia)
Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul (Republica Turcia)