Sunteți pe pagina 1din 24

Anul CX

Nr. 181

Joi 6 August 1942.

15 LEI EXEMPLARUL

41111111111111

REGATUL ROMANIEI

MONITORUL OFICIAL
PARTEA il[awa

LEGI, DECRETE
JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE,
ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAL).

ABONAMENTE IN LEI

Partea I-a sau a 11-a

PUBLICATII IN Lel

Oeseaterile
parlament.

t an I 6 Wail 3 lunl I tuna se,lune

Inertia

LINI A

M. o

JURNALELE CONSILIULUI DE MINI$TR1:

IN TARA:

Particulari
Autoritati de Stat, judd
bane

2.200

1.100

550

I.800

900
600

450
300

Pentru acordarea avantajelor legit pentru incurajarea

200

l comune ur-

Autoritati comunale rurale

. .

1.200

1.200
1.200

IN STRAINATATE : Partea I sau Part. II


Part. III

5.000

Un exemplar din anul curent lei


anii trecuti .

15 part. I.a I 20 part. 1I-a


. .

400
400

2.400
15

industriel la industriasi l fabricanti


Idem, la meseriasi I mori tarinesti
Schimbari de nume. Incetateniri

3.500
800
1.500

CITATIILE:

Curtilor de Casatie, de Conturl, de Apel si Tribunalelor .


..
Judecatorillor .

400

IMO

200

MI6

PUBLICATIILE PENTRU AMENAJAMENTE DE PADURI:

Paciuri intre

30

0 10 ha.

10,01 20

20,01 100
100,01 200
200,01 500

150

Abonamentul la partea III-a (Desbaterile parlamentare) pentru sesiunile


500,01-1009
prelungite sau extraordinare se socoteste 200 lei lunar (minimum 1 tuna).
1000
peste
Abonamentele i publicatille pentru autoritati I particulari se platese
pa'rtea
autorittilor
sI
de
o
anticipat. Ele vor fi insotite de o adresa din
PUBLICATII DIVERSE
cerere timbrata din partea particularilor
Institutia nu garanteazi transportul ziarului.
Pentru brevete de inventiuni
Pentru trimiterea chitantelor sau a ziarulul si pentru cereri de lamuriri
schimbarl de nume
petitIonarii vor trimite in plus suma de 10 lei spese de birou i porto simplu.
libera practica profesionala
pierderi de acte, incluslv un ex. M. O. cu porto .
Diferite pentru autoritat
LAMURIRI: Toate publicatiile se masoara cu Iiniametrul corp 10. Lints
particulari .
M. O. se socoteste aproximativ 6 cuvinte. Randurile necomplete se eaten- Com"erciale. bilanturi,
abele, citatii de hotarnicie
leaza ca unii intregi.
.".

300
400
1.500
2.000
2.800
4.000

100

200
400
150
21

30

to

Publicatiile primite Ana la ora 10 climineata se insereazi in Monitorul Oficial din a treia zi.
Pentru publicatiile depuse la ghiseu dupa. ora 10, daca se cere sa fie inserate in Monitorul Oficial din a treia zi, se va
plti o taxa suplimentard de 50 0/0; daca se cere sa fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zi
se va plati o taxii suplimentara de 1000'0

Toat corespondenta se va trimite pe adresa : Monitorul Of icial, Bucuresti L


Telegrame
Nr. publicatiei

SUMAR:

Mesaje Regale si Comunicate ale Casei M. S. Regelui


Notificare de realegere de presedinte
Decrete-Regale

Rectificare la D. R. Nr. 1580 din 1942

Pagina
66o6
6606
6606
6606

66o6-66cy
Decrete-Legi
6606-6607
Ministerul Finantelor
Legea Nr. 583, pentru modificarea salarizrii functio2.281.
6606-6607
narilor Corpurior legiuitoare
6607
Ministerul Apdrilrii. Nationale
6607
Rectificare
,
66o7-6614
Decrete
6607
Ministerul Agriculturii i Domeniilor
6607
.
Destituire din functiune
2.282.
6607-6610
Ministerul Apiiriiriti Nationale
2.237. tnltri in gradul de sublocetenent de rezervi 6607-6610
6610
Ministerul de Interne
Aprobarea planului de sistematizare al Munieipiului
1.988.
6610
Coustanta
6610-6611
Ministerul Finantelor
Repartizare de cote maxime pentru plata cheltuielilor
2.267.
pe departamente, pe luna August 1942, pe exere. 1942/943 6610-6611
6612-6614
Ministerul Lucrarilor Publice i al Comunieatiilor . .
Luceari declarate de urgente si de utilitate
2.184, 2.186,
6612--6613

public

2.185.
2.210.

6613
Admiteri in Corpul arhiteetilor din serviciile publice
Ingineri i arhitecti promovati la gradul de inginer

(arhiteet) ordinar clasa III

Ministerul Aprdrii Nationale

Rectifcare la decretul Nr, 2.005 din 1942


Deciziuni

Presedintia Consiliului de Ministri


Rectificare la decizia Nr. 41 908 din 1942
Ministerul Propagandei Nationale
3 , 114
Angajari

Bulevardul Elisabeta, 29

MONITOFICIAL -= Telefon 5-1820, 5-1828, 5-1829 = Cont C. E. C. 201

6613-- 6614
6614
6614

6614-661i
6614
6014
6614

Nina

Nr. publicatiei

Ministerul Aprrii Nationale


6614-6605
Fixarea coneursului de admitere in Scoala subofiteri
6614- 6615
jandarmi

1.314.

Modificarea deciziei Nr 426 din 1942


1.349.
Ministerul Afacerilor Interne
Numire
23,532.

Puneri in retragere
24.929, 24,367, 24.368, 24.923.

Suspend'ari

Revocare din functiune


Miscare in personal
45.018.
Ministerul Culturii Nationale i al Cultelot:
23.779,

158.040.
Numiri
154 158.

Delegatiuni

Reehemare in functiune

Confirmitri
147.949, 150.075, 150.737.
42 137.
Detasare
144,367
Reeunoastere de gradatil

6613

6615--6616
6615

6615 6616
6616
6616
6616

661e-6618
6616
6617
6617
6617
6617
6617
6617

6617-6618
Putted in retragere
Infiintarea cursului inferior pe Mug& Liceul de con154.159.
6618
structii civile i edilitare din Cernauti
6618
Rectificare la decizia Nr. 114,350 din 1942
Ministerul Finantelor
6618-6619
Reehemare in functiune
31.301.
6618--6619
33.047,
Detasare
32 764.
Trassferare
32.320, 32.590, 32.599

32.272, 32.322.

Puneri in retragere

Demisiuni

6619
6619
6619
6619
6619
6619
6619

Revenire asupra deciziei NI% 24.060 din 1949


32.606.
Ileyocilrt
32 270, 32 323
32.597, 32 277
Pedepsiri
6619-66?0
Ministerul Economie{ Nationale
6619
Anulare si ineuviintare de coneediu
59.416.
6619-6620
Autorizatiune
907.
6620
Rectificare
..
(Continuare in pag, 2-a)

tir. publicaliel

6 August 1942

MONITOR-Ur, OFICIAL (Partea I) Nr. 181

6606

SUMAR:

Pagina

Ministeria Luerdrilor Publiee fi a/ Comunieatiilor


Rectificare la decizia Nr. 759/24.678 din 1942
Ministerul Agriculturit qi Domeniilor
Mentinere 1 revenire asupra detalarii
10.158.
Aplieare i ridieare de pedeapsa
21.137, 21.136.
Punere in disponibilitate
21.323.
.
.

6626,

Aletuire de comisiune
Numirj
8.712, 213.
Ministerul Muncii, Sntdii i Ocrotirilor Sociale
36.882.
Transformare de spital
Numire de consilier
2,280.

6620
6620

6620
6620
6620
6620
6620

8.597.

6620-66.21
6620
6621
6621

36.574.-- Punere in retragere

662, 6624

Comunicate si Circ. Iyiinist.


Ministerul Culturii Nationale fi al Cultelor

6621-6624
6621-6624

Catedre vacante in Basarabia

MESAJE REGALE

Pagina

Nr. publicatiei

6624
Ministerul Econontiei Nationale
Stabilirea identittii eumprtorilor (functionari) , pe baza ear-

6624
6624

netului C. F. R.
Candid* reusiti la examen 0 admisi
Ministerul Munaii, Sdnaleitii f i Oerotirilor &dale
Posturi vaeante

6624-6627

Anunturi Judiciare
Cereri pentru schimbeiri de mime
Ineetlitenire

6624
6624

..

6624
6624

. ...

Ordonante de contunweie
Mandate de adneere

6624-6625
6625-6627

Sumarul pirtii a II-a

6628

Am decretat i decretm:

DECRET-LEGE
SI COMUNICATE ALE CASEI M. S. REGELUI
pentru
modificarea
salarizrii
functionarilor corpurilor legiuitoara
Maiestatea Sa Regele a primit din partea ExceSe
modifia
salariile
pentru gradul de secretar geArt. 1.
lentei Sale Domnului Antnio Oscar de Fragoso
Carmona, o scrisoare prin care notific6 realegerea neral si director general al Corpurilor legiuitoare, prefzute in
tabela A 32 din legea Nr. 912 pentru modificarea i completaSa la Presedintia Republicei Portugheze.
rea unor dispozitiuni privitaare la salarizare din Codul funeBucuresti, 4 August 1942.

DECRETE REGALE
MINISTERUL APARARII NATIONALE
RECTIFICARE

Prin I. D. Nr. 1.580 din 27 Mai 1942, publieat in Monitorul


Oficial Nr. 127 din 4 Iunie 1942, pagina 4672, coloana III-a,
rndul 8 de jos in sus, se va considera ea decorat cu Ordinal

Steaua Romniei" cu spade, in gradul de Cavaler, eu panglic de Virtute Militark Maiorul Nicolescu C. Coitstantin,
in lae de Maiorul Nicolesen G. Constantin" , cram din eroare de
manuseris a fost trecut In ace I, D.
1942, Iulie 28.

Nr. 37.420.

DECRETE-LEGI
MINISTERUL FINANTELOR

Legea Nr. 583

tionarilor pbliuij Regele IVIiai I" 0 a tabelelor de salarizare,


anexe Codului, publieat In Monitorul Oficial Nr, 242 din

Octomvrie 1941, astfel:


Secretar general, tipul de salariu 12, lei 44.900,
Director general, tipul de salariu 13, lei 42.800.
Art. 2.
Tabela de echivalare a gradelor funetionarilor Gor-

purilor legiultoare, anexa la legea Nr. 912 din 12 Octomvrie


1941, se medifia dup. eum se arat in tabelul anexat, care
face parte integrant. din prezenta lege.
Art. 3.
Drepturile de salariu cuvenite functional-nor Corpurilor legiuitoare, potriyit dispozitiunilor de mai sus, curg eu
incepere dela 1 August 1942.
Dat in Bueure,sti, la 4 August 1942.

,,ANTONESCU
MARESAL AL ROMANIEI

ANTONESCIT

Maresal al Romaniel

si
CONDUCATORUD STATULUI"

Lonauctorul Statului

Asupra raportutai d-lui ministru secretar de Stat ia Departalnentul Finantelor, eu Nr. 73.181 din 30 Iulie 1942;
In baza dispozitiunilor decretelor-legi Nr. 3.052 din 5 Septenavrie i Nr. 3.072 din 7 Septemvrie 1940,

Ministrul finantelor,
General de Brigadi N. StoenescU
Nr. 2.281.

Tabel de echivalarea gradelor funetiunitor a earor ierarhie a fost modificaa


Gradul prevazut in tabelele Codului functionarilor publici Regele Mihai
1" din 8 Iunie 1940, modifitate prin. decretul-lege Nr. 119, publicat in
Mouitorul Oficial Nr. 16 din 19 Ianuarie 1941

Tabela A. 32
Prim-seeretar principal.elasa I.
Prim-seeretar principal elasa
Secretor principal.
Pr:m-secretar clasa I.
Prim-secretar elasa IL
Secretar elasa I,
Seeretar elasa 11.
Subseeretar clasa I.
Subseeretar clam II.
Subsecretar Stagiar clasa I.
Subseeretar stagiar clasa II.
Stenograf prim revizor prine!pal elasa i.

Gradul nou corespunzAtor in care se face incadrarea

Tabela A. 32
Prim-seeretarPrincipal ma 3 gradatii.
Prim-seeretar principal cu 1 gradatie.
Seeretar principal cu. 3 gradatii.
Seeretar principal eu 2 gradatii,
Seeretar principal eu 1 gradatie,
Prim-seeretar cu.3 gradatii.
Prim-secretar en 1 gradatie,
Secretar cu 2 gradatiii

Seeretar ajutar cu 2 gradatii.


Secretar ajutor fara gradatie.
Impicrat eu 1 gradatie (Tabela A. 9).
Stenograf prim revizor principal eu 3 gradatii.

MONITORITL OFICI A 'II

6 August 1942

(Partea I) Nr. 181

6607

Gradul nou corespunzator In care si face incadrarea

Gradul prefizut n tabelele Coaului hinetionarilor publiei Regele Mihai


din 8 Iunie 1940 modifieate prin deeretul-lege Nr. 119, publieat in
Monitorul Ofieial Nr. 16 din 19 Ianuarie 1911

Tabela A. 32

Tabela A. 32
Stenograf prim revizor principal elasa
Stenograf revizor principal.
Stenograf prim revizor clasa I.

Stenograf prim revizor principal cu 1 gradatje,


Stenograf revizor principal cu 3 gradatii.
Stenograf revizor principal cu 2 gradatii.
Stenograf revizor principal eu 1 gradatie,
Stenograf prim re-vizor cu 3 gradatii.
Stenograf prim revizor en 1 gradatie,

Stenograf prim revizor elasa IL


Stenagraf revizor elasa I.
Stenograf revizor dasa U.
Stenograf dasa L
Stenograf elasa IL
Stenograf stagier.

Stenograf reyizor cu 2 grad*.


Stenograf eu 2 gradatii.
Stenograf fari gradatia

Raportul d4ui miastru al finantelor eitre d-1 Marelal Ion Antonesen, Condueatorul Statnlui
Doraville Marefal,

In conformitate eu dispozitlunile deeretelor-legi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072 din 7 Septemvrie 1940, avem onoarea
a supune aprobirii i seningturii Domniei-Voastre alaturatul proieet de decret-lege pentru modificarea salarizarii functions:rilor Corpurior legiuitoare.
Primiti, v rugiim, Domnule Maresal, asigurarea inaltei noes tre consideratjuni.
Ministrul finantelor,
General de Brigadi N. Stoenescu

1942, Tulle 30.

Nr. 73.181.

MINISTERUL APARARII NATIONALE


RECTIFICARE

Art. II. D-1 ministru seeretar de


Stat la Departamentul Agriculturii

In decretul-lege Nr. 2.241, pentru supravegherea i controlul Asociatiunilor


de fosti luptatori publieet in Monitorul
Oficial Nr. 178 din 3 August 1942, la

Domeniilor este insarcinat Cu aducerea la


indeplinire a dispozitjunUor prezentulut
decret.

art. 5, al. ultim, se va citi: cdributiu-

ANTONESCU

/lac secretariatulvi, in Toe de atributiunile subsecretariatului" cum din eroare


de manuscris a fast publicat.

DECRETE
MINISTERUL

AGRICULTURII I DOMENIILOR

ANTONESCU
MARESAL AL ROMANIEI
i

CONDUCATORUL STATULUI"
Avand in. vedere raportul cUuj ministra secretar de Stet la Departamentul Agrieulturii Domenii!or, nregistrat la Nr. 22.367 din 31 Julie 1942;
Avand in vedere rezultatul cercetari(tor intreprinse de Comisiunea de magiginstituita de eatre Ministerul Jug-

titiei, pentru anehetarea abuzuriler


*galitatilor comise de inginerul Petra
Ioan qa Casa Padurilor Statului si la
Fondul Bisericesc Ortodox Roman din
Bucovina;

Avand In vedere dispozitiunile egli


pentra organizarea Corpului silvic, precum si ale decretului-lege Nr. 1.066 din
1938;
In baza dispozitiunilor decretelor-leg!
Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072
din 7 Septemvrie 1940,

Am decretat i decretam:
Art. I. D-1 Petre Ioan, inginer consilier silvie din Ministerul Agrieulturii
Domeniilor, se destitue din functiune pe
data de 16 Februarie 1942, pentru grave
Regalitati, rea creding i abuzuri domise de d-Sa pe timpul eat a funetionat

la C. A. P. S. si la Fondul Religiwr
prtodox Roman din Bucovina.

Pat in Bucuresti la 5 August 1942.

asigurarea deosebAe noastre consideratiuni,


Ministrul agrieulturii i domeniilor,

A. Para
MINISTERUL APARARII NATIONALE

ANTONESCU
MARESAL AL ROMANIEI

Mama al Ronutiniei
Conducitorul Statului,
Ministrul agrieulturii si domeniilor,

A. Pani
Nr. 2.282.

Raportul d-lui ministru al agrieulturii si domeniilor, efitre d-1 Maresal Ion Antoneseu,
Condue/ttorul Statului.

Domnule Mareva,
In baza dispozitiunilor decretelor-legi:
Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072
din 7 :Septemvrie 1940,

Avand in vedere adresa Presedintjei


Consiidui de Ministri Nr. 9.061 c. c.
din 1942, prin care se comunicii rezulta.

tul cercetarior intreprinse de Comisiunea de magistrati, instituita de Ministerul Justitiei i insarcinata cu anchetare%
abuzurilor i iLega1itilor comise de inginerul consilier silvie. Petre Joan la

Casa Pdurilor Statului ?,i Fondul Bisericese Ortodox Roman. din Bucovina.
din care se constata cA numitul s'a gent
vinovat de abuzuri, rea credinta

pe timpul cat a functionat la

aceste institutiuni,
Avem onoare a va inainta, pentru
aprobarea i semnatura Domniei-Voastre, alturatul deeret, privitor la destituirea din funiftiune a d-lui Petre Ioan.
inginer consilier silvic, pentru gravele
ilegalitati, realm cridi.nt i abuzurile
savarsite de d-sa pe timpul cat a fune-

tionat la Casa Padurilor Statului si la


Fondul Bisericese Ortodox, Roman din
Bucovina.

va rugam, Domnule Maresal,

1942, August I,

Nr. 22.307.

CONDUCATORUL STATULUI"
Avand. in vedere raportul d-lui minis-

tru secretar de Stat la Departamentul


Apargrii Nationale cu Nr. 43.573 din
23 Iulie 1942,

Avand in vedere artieolul 4, alineatele 3, 7, 8 si 9 din legea ofiterilor de


rezerva-,
In baza dispozitiunilor

decretelor-

legi Nr. 3.052 din 5 Septenwrie i Nr.


3.072 din 7 Septemvrie 1940,
Am decretat i decretam:
Art. I. Inaltam la gradul de sublocotenent de rezerva, pe data decretuluisi ea vechimea aratata pentru fiecare,

pe tinerii cu termen redus, preffauti


mai jos, care au absolvit scolile de ofi-

teri de rezerva (curs normal sau curs


redus) , ale armelor respective :
A. ARMATA DE USCAT
1. Absolvenfi ai &older de ofiteri rezera,
curs redus din anui 1940
Cu vechimea delft 8 Iunie 1940
Artileria

Gardareanu A. Dinu.
Cu vechimea dela 30 Iunie 1940
Infanteria

Branzan V. Ioan, Rotaru I. Gheorghe.


Geniu

Strein D. Ioan, Nicoar V. Iulian,

Vidu L. Luca, Mihalca I. Victor.

Cu veehimea dela 30 Iunie 1941


Infanteria

Zaharia C, Stefan, Pope3cu Gh. VaDragan S. Ioan, Avram N. loan,

MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 181

6608
Ilie,
Pduraru Gh. Anastasie, CisiKas
Prun S. Gomel, Talab, N. Nieolae, Prlea S. Me liton, Vasilescu V. Neculai, Seserman V. Aurelian, Begu I. Eftimie,

Mallet I. hen, Henan A. Avel, Lu-

$erban, Constantin I. Gheorghe, Stan


y. Vasile, Pltnea Gli. Gheorghe, GrumAzescu L Mircea, Florea D. Daniel,
Negrescu N. Gheorghe, Iordchescu I).
Constantin, Diaconescu D. Gheorghe

pa.scu L Vasile, Vasu A. Vasile, Cristea

Marin, Nanu Muntean I. Alexandru,

L. Costache, Chetian .4. Tiberiu, Ohinoiu Nicolae, Nanu Constantin, Pistril


D. petru, Perscoiu $. Joan, Deaconescu A. Florian, Ilinoiu Gh. Dumitru,
Cazan I. Roman, Vladolu. I. Gheorghe,
Baltaleanu V. Merin, Stoichitescu V.

Pandrea B. Ioan, Nichifor C. Than, Radu


E. Grigore, Cauc D. Ioan, Popescu Gh.
A. Gheorghe, Hafiuc C. Constantin,

Alexanclru, FrunzAverde C. Constantin,

Hoane C. Simion, Mndra Oh. Ale*


Dumitru, Afrenie Gh.
Ioan, Groza I. Ilie Crlogea Gh. Atanasie, Ungureanu D. Nicolae, Drgut D.
Gheorghe, Saberea E. Aurel, Nemesiu
Constantin, Cndea Ioan, Duneea I. VaPopescu Gr.

sile, Pope I. Joan, Wan C. Constantin Coravu C. Gheorghe, Drghici I.


Gheorghe, Ciobotea S. Alexie, Frant F.
Andrei, Srbovan N. Stefan, Rdulescu

F. Marin, Simionescu Et Constantin,


Cmpian S. George, Crciun I. Ioan.
Cavaleria

Bu cur T. Aurel.
Artileria

Gheaja E. Titus Marius, Sala T. GavriI, Melencovici Gh. Traian, Iovit


Dumitru.
Geniu

Nicolae P. Than, Ciolacu M. Nieolae,


Toihit A. Pompiliu, Nicolaescu M. Ni-

colae, Henze I. Gheorghe, Mateias I.


Adrninistratia

Surdu A. Augustin, Mihaileseu N. Nicolae, Fruntes N. Nicolae, Anghelina N.


Constantin, Savitchi N. Mircea, Ghibus
N. Ioan, Duran D. Aurelian, Lelacearet
V. Ioan, Turdean N. Gheorghe, Brsan
I. Nicolae, Moriscg, Gh. Dumitru, Rogozea Vldoiu Al. Constantin, Mareu F.
Merin, Dugulead I. Ioan, Nit N. N:colae, Popescu I. Emilian, Mihilescu

P. Paul, Trestioreanu St. $tefan, Brighidin S. Boris, Sas. S. Petru, Matei E.


Mihai, Cobilansehi V. Leon, Simon (Simionescu) I. Ioan, Georgescu L Constantin, Chivulescu C. Nicolae, Dimitria
P. Crisan, Scutaru Gli. Vasile, Costnceanti P. Constantin, Mihalache

I. Ioan, Djuvara M. Neagu Bunea,


Mazdul N. Nicolae, Bute I. Dumitru,
Prodan M. Damian, Ionescu M. Ilie, Tilea D. Grigore, Wiesen. 5t. Nicolae, Pe-

treseu C. Mireea, Dornean I. Liviu,

Ghiuritan I. Teofil, Savu S. Iorgu, Covaei R. Cristache, Mihescu I. loan,


Bordeianu Gh. Gheorghe, Soare Vasile
zis 4ndrei, Anastasin O. Alex. $tefan,
Tnsestu Gr, Mihail, Sarbeseu I. Ovidin, Diaconescu Gle. Paul, Onu I. Constantin, Tuie C. roan, Bortos N. Glearghe, Eckert F. Francisc, Cobzac I. Mir-

Lazr C. Vasile, Brndasu Gh. CosOh. Virgil, Nicolescu I.


Mircea, Filipeseu V. Dumitru Eugen,
Androneseu C. Gh. Constantin, Etner
E. Victor Aurel, Corniv G. Mihail, Ciurea P. Gheorghe, Tudor I. Ioan, Scoromide L. Dumitru, Netcu P. Petre, Boboc St. Petre, Cristescu P. Gheorghe,
Dima C. NicoIae, Soroceanu Constantin, Mateiae St. Loan, Ritiu Gh. Traian

cea, Zara N. Gheorghe, Georgeseu I. Ni-

Victor, Golfitit C. Vasile, Stolen C. Con-

Popescu I. Elisei, Zaharia T. Dumitru,

-005, Chiril

stantin, Savii N. Teodor, Jucan


Gheorghe, Ionescu D. Gheorghe, Neta
Pavel, Popescu T. Corneliu-Mihail, Barbulescu S. Mihail, But I. Valentin.
Absolventi ai Scoldor de ofiferi rezerva
eurs nonnal
Promofia 19.11

(Yu veehimea dela 10 Mai 1942

Infanteria

Leonte I. Mihai, Furda A. Alexandru, Strchineseu J. Constantin, Dimitrio. C. Aurel, 'PHA A. Dumitru, DArbneanu E. Emil, Moscu E. Gheorghe, Popescu I. Viorel, Robu I. Vladimir, Lungu M. Vasile, Coroiu M. Petre, Jouscil V. D-umitru, Percec 5t.
Titaian, Iencea Gh. Than, Buzil I. Va-

sile, Dandu N. Gheorghe, Telega Al.

colae, Marta N. Gheorghe, Ionescu I.


Eugen Ilarion, Mitroesen C. Cesar, Topal St. Simion, Onofrei Gh. Gheorghe,
Buries N. Aurel, Rgelulescu V. Victor,
Pope Gr. Ioan, Strtila S. Mircea, AIbrieh Fr. Norberth, Moghin M. Nicolae, Ciora T. Toan, Agape P. Nicelae,
Costin S. Vasile, Popescu C. Alexandru,
Radu N. Nicolae, A. $tefnoaie D. Joan,

Brnzi D. Viorel, Scnteie D. Ioan,


Groza M. Nicolae, Ivana N. Mar:n,
Ilieseu R. Napoleon, Rosu St. Mircea,
Drghici N. Merin, Chiril Anton, .31tarin M. Constantin, Georgescu I. Iulien, Dumitrescu P. Constantin, Grigore
D. Stelick Plicint C. Octavian, Teodorescu D. Eugenia, Stefan C. Teodor,
Ghiciulescu I. Corneliu, Gavriliu Gh.

6 August 1942

Pamfil V. Vaslle, Cmpeanu V. Aurel,

Homoceanu I. Petru, Strmbeanu N.

Nicanor, Balomiri A. Mircea Emil, Ena-

che D. Eduard, Teodoru T. Octavian,


Stoica A. Gheorghe, Ioneseu Gr. Paul,
Dinuleseu Oh. Cristache, Dumitrescu P.
Grigore, Barbu M. Constantin, Schiitz
N. Nicolae, Gorghiu T. Stefan, Filimon.

V. Virgil, Hovanet N. Severin, Lasle


A. Stefan, Niculescu C. Aurelian, Blaga
V. Nicolae, Dumitrescu I. Grheorghe,
Economu D. Hristu, Anghel Constane

tin, Knechtel W. Eckehard, Moga A.


Vasile, Rosler M. Mihail Ervin, Zichii
Gh. Nieolae, Ungureanu V. Mihai, Turianu M. Alexandru, Tariceanu I. Nie

colae, Butan A. Ioan, Draban T. Nicolae, Taliu T. Carol, Arsenescu D. Du-

mitru, Roos P. Petru, Olteanu P. Ioan,


Dragusin D. Nicolae, Surtean G. Than,
Puneseu V. Stefan, Bdina V. Constantin, Prvu D. Constantin, Zegan L
Emanoil, Popeseu N. Alex. Vasile, Iorga

Oh. Gheorghe, Haupt I. Mihail, Predescu T. Petre, Drugan Gh. GosticA,


Donea I. Tome, Peneiu T. Constantin
Ovidiu, Istrate N. Liviu, Museteanu
Gh. Gheorghe, Niculescu A. Temistoele,
Beligr G. Simion, StAncieu I. TiberinVictor, Comsea M. Alexandru, Nedu P.

Ioan, Lazr H. Moise, Avrameseu I.


Anastase, loan GI. Constantin, Ionestu
D. Dumitru, Ohirobocea N. Dumitru,

Lupu I. 5teranache, Buta I. Hie, R-

dueanu C. Constantin, Isfan A. Iulian,


Cristiu P. Victor, Otoiu I. Iacob,

Stroescu I. Stefan Iulian, Cismek R.


Robert, Gtej P. Gheorghe, Gherasimescu V. Ioan, Dinulescu I. Nicolae,
Raduiert T. Ovidiu-Ioan, Hristu P. Nichifor, Ciupal I. Silviu, Gdeiu N.
Manole, Colibaba Gaing Stefan, Toader
T. Nicolae, Lefter Oh. Nicolae, Solomon

Oh. Boris, Pop S. Virgil, Muntean I.


Vasile, Graure P. Petru, Hulea I. Eugen, Fernengel R. Erwin-Mihail, Dnu.
C, Vasile, Hirian Gh. Gheorghe, Pop G.

George, Cormos D. Dumitru, Stanculeseu St. Vintila-Radu, B,zdoach C. Pe-

tre, Pop V. Victor Joan, Atasiu Oh.


Constantin, Chilarez Gh. Gheorghe,
Cimpu Gh. Teodor, Riesi-a L. Octavian,

Ivan L Joan, Bran I. Constantin, Ruset Oh. halt, Spahiu N. Joan, Negreanu
M. Constantin, Slivilescu I. Constantin,
Popescu A. Petre, Oltean A. Corneliu,
$erbu N. Nicolae, Lazr I. Valeriu, Trif

Alexandru, Cain D. Ilie, Nstase N.

I. Nicolae-Iosif, Dumitreseu I. Joan, Velican V. Gheorghe, Georgescu N. Octa-

loan, Braisch C. Gerhard Eugen Carol,


Ioneseu D. Gheorghe, Teodoru Oh. Ardealu-Dumitru, Minges 5t. $tefan Andrei, Voicil I. Nicu, Brzeanu D. Nicolae, Georgescu V. Constantin, Boangher I. Alexandru, Zaharescu Gle, Pavel, Rezue Gh. Alexandra, Voinescu V.
Victor, Baractarin V. Miho.i, Corpade
Alexandru, $tefneseu B. Neculai,

Mircea, Ghineu L Feodor, Blteanu C.


Lucian, Kstler H. Arthur-Carol, Georgescu M. Alexandru, Tudors Gh. Radu,
Georgescu P. George, VazdAuteanu C.
Vladimir, Capeti C. Traian, Angelescu
I. Gheorghe, Popescu A. Joachim, $erbu
Gh. Constantin, Oprescu N. Petre, An-

vian, Milea I. Eremia, Wee, Gh. Vasile, Vasile R. Dumitru, Popescu N.

6, Augnst:1941

.MONITORIIL OFICIAL (ParteaP NI'

drei H. Constantin, Bertea I. Victor,


Idriceanu Gr. Decebal, Cruceauu D.
loan, Cristea D. Ioan, Dragomir I. Stefan, Bijutescu Sabin Costel i Pandele
Gh, Cornelia,
Cavaleria

Hristea Gh. Ion, Cristea Gh. Benone,


Apostol D. Viaicu, Petiel T. Costie, Amartinesei M. Balent, Stavarache
C. Constantin, Moldoveanu N. Teodor,

Boieiu P. Gheorghe, Frandes Z. Sabin-Leon, Lefter I. Manole, Olteanu Fr.


Stefan, Iorga E. Neculai, Floreseu I.
Ioan, Pop V. Liviu-Eagen, Sabha I.
Ioan.
Artileria

Lupei V. Vasile, Murar I. Ioan, Ioneseu B. Marin, Ilie B. Simion, Pr-

phrit I. Gheorghe, Panaite M. MihailAugustin, Antonescu D. Gheorghe,


Cuptor C. Gheorghe, Popescu D. Gheorghe, Popescu G. Constantin, Manariu
C. Eugen, Ruscior N. Gheorghe, Dami-

trasi T. Gheorghe, Botez N. Gheorghe,


Voiculeseu St. Than, Mega I. Ioan, Popescu N. Dumitru, Griciue I. Vasile,
Pescara I. Ioan, Giurgiu Oh. Gheorghe,
Lincan I. Ioan, Ciubotaru Anastase

Constantin, SmArndeseu A. Cornel,


AinrAseu M. Mircea, Ionescu S. Ste-

lian, Walmer I. Friederich, StAnciulesou N. Nieolae, Negreanu T. Florin,

Macoveschi G. Andrei, Costea T. Para,


Ionescu M. Dumitru, ComAnitA, C. Mihail-Constantin, Cotruti V. Traian, Dumiti eseu B. Alexandra, Bella St. Ale-

xandra Vasile Stefan, Saky W. Paul

Mihail-Eberhard, Iacobeseu C. Petrick Pogorevici V. Eugenii, Tineu P. Petra, Popovici P. Petra, Anisia Gh. Oetav, DAnAilA S. Petra.

:Wilhelm Victor

Cursul de preghtire militar dela


eoala PolitehnicA Timipara
Popa P. Nicolae, Nistor N. Andrei,

Hutanu C. Petria, Dinu Gh. Mircea,


Martinovszky A. Paul Anton Karl,
Georgeseu L Dumitra, Szauer Francise Alexandra, Olteanu P. Andron, Atanasiu I. Alexandra, Tim. D. Dimitrie,
Oprisan G. Nicolae, Dogaru V. Romulus,
Palade I. Mircea, Pop V. Ovidiu, Unguras M. Minn, Popeseu I. Ionel, Bra-

honsehi Gheorghe, Mersiu I. Ienache,

Ioneseu I. Constantin, Duda. N. Nieolae,


Cretulescu A. Veniamin, Borza Gh. Traian, ffiiga A. roan, Urs. M. Victor, Vlad
Mireea Radu, -Vocli I. Aurel Stefan,
Matti E. Manea-Viorel, Ionescu M. Io-

nel, Aman V. Constantin, Mascas Gh.


Petra, Munteanu V. Ioan Petru, Mihale Radu, Motoescu I. loan, Iacobici I.
loan - Eugenia Gheorghe, Munteanu
Minnie D. Dimitrie.

6649

141.

Geniu

Botzan Gh. Marcu, Cristescu P. Marin, Faur A. Samson, Zamfirescu T.


loan, Ivneseu P. Cezar, Ciobanu Gh.
Teodor, DrAghici Gh. G-heorghe, Rusu
N. Emil, Zamfirescu Gh. Mircea, Calistru N. Constantin, Negoescu T. Neculai, Stanceseu D. Dumitru, Veteleanu
I. Emil, Negras N. Dimitrie, Silvanov
V. Vitalii, Ungureanu N. Gheorghe,
Focsa E. Gheorghe, Moruzi C. Alexandra Constantin-Jenic, Halunga A.
Mircea; Nasta A. Gheorghe, RAdulesca
I. Nicolae, Popescu I. Grigore, Plti-

B. AERONAUTICA
Abosolventi ai colior de- ofiteri rezervd
.ours normal
Promo(ia 1911
Cu reehimea dela 10 Mai 1942
Aviatia

La qradul de snalocotenent aviator de rezemi

BArbuleseu I. Mircea, Antonesca Gr.


Vasile, Briincoveanu M. C. Basarab IonMarin-Radu-Miha, Matei I. Spiridon,
Ercalesca D. Cornelia, Lisaniue A. Teodor.
La gradul de sublocotenext mecanie de reze-va

Nedelea A. Constantin.

nescu G. Graorge.

Cursul de preetire militant dela

La gradul de sublocotenent inginer de rezerta

Scoala Politehnica Bucuresti


AmArAsteanu F. Nicu-Mareel-Titu,

Chirct V. Dumitru, DrAghici N. NiceJae, Gafencu A. Traian Nieolae, SAvn-

Lazaride N. George, Iuga M. Aurel, BAlAseseu I. Miron C-tin, MAieneseu Gh.


Dan, MAnciuleseu St. Ioan Stelian Milano, MihAeseu Gh. Paul, Constantinesca
F. Gheorghe, Steriade I. Alex.-Gtheor-

ghe, Teaciuc S. Orest, Polizu A. Than,

Giurcii I. Eugen, Siveanu I. Teodor,


CiunA Gr. Gravril, Kassardjian H. Go-

run, Ionescu C. Virgiliu Carol, Geer-

gescu C. Mircea, Sulea Gh. Polidor, Popeseu V. Florian, Popescu Al. Eugenia,
Alexandra I. Mircea, Popa C. Costaehe,

Roeculet N. Nicolae, Baku N. Nestor,


Stefneseu I.

Sebastian,

OpricA.

M.

Gheorghe, Lucu/a Fl. Traian, Cluperei


C. Mihai, Rainu A. Nicolae Aurel, DrAghici. I. loan, ArtAreanu A.

Naum P. Petrick Andonie St. Mihai,


Sava N. Ion, Negulescu A. EugeniaAurel, Modiga D. Mihail, Biceanu M.
Mircea, Motoi V. Valente-George, Vasileseu N. Aureliu, Luca M. Eugen, Be-

drule C. Constantin Ionescu I. Dumitru, Olaru V. Dumiiru, Popescu L Valerian, Trefilov I. Eugen, Teodorescu T.
CostieA Neamtu T. Ion-Nicolae, Chio-

seaua . Ion, Wlezek 11. Hugo, DrAguleseu I. Vasile, Behr I. Alexandra,


Spiridon I. Marin, Cira C. Constantin
Vintiloiu I. Pascal Victor, Cristian I.
loan, Constantinescu I. Nicolae, Sala A.

Eduard-Anton, Martae V. Radu Nicelae, GrAdinescu V. Victor-Gabriel, OHgoreseu Al. Vinti1, Postelnicu T. Paul,

Cristescu T. Cristea, Miron T. Aurel,


Mariseseu E. Nicolae, Georgeseu Gh.
Anghel, Vaiileseu M. Ioan, Panu Gh.
Grigore, Adam Gh. Aurel, Coman T.
Panait, Butaru C. Alexandra, Ionescu
I. Stoian, Porumbaru C. Constantin.

Cursul de pregatire militant' dela


Academia de arhitectur Bucuresti
Spirescu Th. Spiridon Mot. D. Dimitrie, Popeseu D. loan, Vogel P. losef,
Catina D. Stelian.
Medici

Ritter O. Eugenia Rodrique.

lescu D. Traian, Bunescu C. Adrian,


Georgeseu D. Constantin, Vasiliu D.
Costache, Dan P. Paul Gheorghe, Dragomirescu C. Iacob, Molnar A. Andrei,
Brezeanu Gr. Grigere Vasile, Petrescu
M. Nichita, Dumitreseu I. Virgil, MAreulesen M. Irimia.
Geniu Aeronautic

La gradal de tuN000tenent de rezerva

Rosca I. Vladimir, Robescu Gh. Geor-

ge-Paul, Amzu I. Ilie, Drgu Gli. Ni-;


colae, Farcas I. Ioan, Manea V. Constantin-Eugeniu, Aron E. Emil, Lificiu
Gh. Constantin, MihAileseu A. Oh. Pascal, Paleologu V. Tretie Dragoses Stan,

StrAtil I. Emil, Talasman St. Mircea,


Bratu I. Stefan, Iancu D. Nicolae, Manolescu A. Gheorghe, Nieolescu N. Damitru, Paleologu V. Henry TheodoreDispre, Pandele Gh.
Schneider Fr. Livia.

George

Paul,

La gradul de subl000tenent inginer de rezerva

Veniamin L. George, Bocunovschi M.

Gleb, Paneseu Tr. George, Tufescu C.


ConStantia, Landman A. Grigore, RAdulescu M. Alexandra, Bojenescu T.
Pascu-Gheorghe, Papanide L. Cristodor,

Zitti Al. Constantin, Petrescu M. N.


Alexandra, Ungar P. Guido.
Apirarea Antiaerian
La gradul de sublocotenent de rezerva

GiurcAneanu Ed. Dina., Tenesca C.


Sergiu C-tin, Vartparonian A. Gabriel,
Mercureanu S. Ioan, Grigorescu Tr..De_
cebal Teofil, Maeovei I. Ioan Nicolae,
Constantinescu H. Dan Grigore Nicolae,
Stefania D. CosticA, Marineseu A. Con-

stantin, Ioneseu N. Florin Gheorghe,


Gibreanu Gr. Nicolae Corvin, Leonte C.
Radu Than, Miiller Fr. Kurt, Calangea
T. Virgiliu, ClugArita V. Gheorghe;
Ras S. Simion, Diaconescu Gr. Valerie,
Romalo Al. Mihnea Alexandra, BrAtulesen I. Eugenia, Popescu M. Traian,
Cristea N. Gheorghe, Popescu A. Florea. Bistrzeann D. VaSile, .Mtik Ed. Pe-

6 August 1942

MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 181

6610

tre, Florescu I. Constantin, Miloiu Em.


Barbu, Rusu M. Ioan, Marinescu Frasinei N. Mircea Alexandra Nicolae, Bradeeseu M. Marcel, Borchers H. Rudolf
Heinrich, Chitibia N. Gheorghe, airlau
V. Than, Stancovici El. Florin Virgil,
Stenneseu P. Petru.
La gradul de sublocotenent inginer de rezervd

Puial I. Sextil, Teodoreanu Al. Dan


Laurentiu, Arsenescu B. Mircea, Tincu
I. Alexandru, Zvoianu I. Anastase,
Goglea I. Vasile, Popescu C. Alexandra,
Stana D. Rafael, Georgescu C. Romulus
Pacs, Groseanu P. Moise, Dontav I.
Gheorghe, Davidescu D. David, Bologa
T. Alexandra, Ioneseu V. Marin, Manea Gh. Ioan, Obradovici D. Than, Palade N. Emanoil, Mntoiu E. Eugenie,
Tonescu Gh. Alexandru, Petrutiu N.
Ovidiu Ioan, Dragomir I. Neculai, Land-

man I. Aurel Iosef, Stanciulea D. Nicolae, Covaciu A. Alexandra, Iliescu


Gh. Gheorghe, Faun N. Nicolae Viorel.
C. MARINA
Absolvenfi ai Scoalei navale curs normal
Prontofia 1941
C vechimea dela 10 Mai 1942

La gradut de aspirant de marina de rezervii

Milalileseu L. Alexandra Constantin,


Oniceseu-Bestelei M. Antonin.

Art. II. D-1 ministru secrete'. de Stet


la Departamentul Aprrii Nationale
este insArcinat cu executarea acestui decret.

Dat in Bueuresti la 31 Iulie 1942.


ANTONESCU

Marellal al Rom8niei
si

Conduciitorul Statului
Ministrul apitrrii nationale,
General de Divizie C. Pantazi

Nr. 2.237.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ANTONESCU
MARESAL AL ROMANIEI
i

CONDUCATORUL STATULUI"
Asupra raportului d-lui ministru secretar de Stat la Departamentul Afaceri-

lor Interne cu Nr. 18.712 din 10 lulia


1942;

VAznd dispozitiunile art. 141 din


legea administrativA din 14 August
1938;

In baza dispozitiunilor decretelorlegi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie si Nr.


3.072 din 7 Septemvrie 1940 Si a dele-

gatiunii dati prin deeretele Nr. 1.799


din 21 Iunie i Nr. 1.916 din 29 Iunie

Presedinte, asirag,
gurarea inaltei mele consideratiuni.

1941 d-lai Mihai A. Antonesca, Vice-

Ministrul afacerilor interne,


General de Corp de Armati D. I. Popescu
1942, Lille 10.
Nr. 18.712.

presedinte i. Presedinte ad-interim al


Consiliului de Ministri;
Noi, Mihai A. Antonescu, Vicepresedinte i Presedinte ad-interim al Consi-

liului de Ministri;
In ham delegatiunii dat, prin deeretele Nr. 1.799 din 21 Link i Nr. 1.916
din 29 lunie 1941,
Am decretat i deeretm:
Art. I. Se aprobA planul director de
sistematizare al Muniejpiului Constanta,
astfel cum a fost hotarit prin deciziunea
primriei acelui munieipiu Nr. 9.147 din
7 Martie 1942.
Art. I.I. D-1 ministru secretar de Stat
la Departamentul Afacerilor Interne
este ingreinat eu aducerea la indepli-

nirea a prezentului decret.


Dat in Bucuresti la 14 Julie 1942.
Viceproedinte i Presedinte ad-interim
al Consiiului de Ministri,
Mihai A. Antonescu
Ministrul afacerilor interne,

General de Corp de Armat D. I. Popescu


Nr. 1.988.

Raportul d-lui ministru al afacerilor interne


cktre d-1 Presedinte al Consiliului de Mini-tri.

Danntule Prepetinte,
Primria Municipiului Constanta, in
eonformitate en dispozitiunile art. 136
din legea admaistrativii din 14 August
1938, a intoemit planul director de sistematizare.
Comisiunea superioara a planurilor
de sistematizare, infrumusetare i des-

voltare a oraselor prin jurnalul Nr. 25


din sedinta dela 6 Innie 1941, a avizat
&A se poate aproba acest plan, ea recomandatinnile si observatiunile mentiomate in acel jurnal.
Avnd in vedere ca, potrivit art, 141

MINISTERUL FINANTEL OR

ANTONESCU
MARESAL AL ROMANIEI
CONDUCATORUL STATULUI"

Asupra raportului d-lui ministru seeretar de Stat la Departsmentul Finantelor Nr. 168.971 din 1 August 1942,
Avnd in vedere dispozitiunile art. 6
din legea pentru evaluarea i perceperea veniturilor i pentru fixarea cheltuielilor Statului pe exereitiul 1942/943
st art. 67 si 134 din legea a.supra contabilittii publiee ;
In baza dispozitiunilor decretelor-legi

Nr. 3.052 din 5 Septemvrie iNr. 3.072


clin 7 Septemvrie 1940,
Am deeretat i decretm:
Pentru angajgri, lichiclri,
Art. 1.
ordonantari j plti de cheltuieli pe luna
August 1942 din bugetul general al

Statului pe exereitial 1942/943, pentru


eheltuieli de materiale, cheltuieli di'verSe, diverse de personal, creante de
plat, din exereifi inehise i cheltuieli
din venituri eu afeetatiune special, se

repartizeaz, pe departamente, minatoarele cote maxime:


Dela titlul I cheltuieli ordinare"

Ministerului Finantelor, 124.927.000


lei.

Knisterului Culturii Nationale si al


Cultelor, 157.941.972 lei.
Ministerului Afacerilor Interne, lei
68.000.000.

Ministerului Luergrilor Publice si al


ComunicaPor, lei 135.639.942.
Ministerului Justitiei, 25.700.000 lei,
Ministerului Agriculturiii
loi , lei 37.300.000.

Ministerului Economiei Nationale, lei


33.500.000.

Minsterului Afacerilor Strine, lei

din Vs, administrativi, planurile municipnlor ramase definitive vor fi de-

14.000.000.

cretate la propunerea Ministerului Macerilor Interne i la cererea consiliului


respeetiv; subsemnatal am intocmit ala-

crotirilor Sociale, lei 36.000.000.

turatul project de deeret pentru aprobarea planului director de sistematizare


al Municipiului Constanta, proiect pe
care in conformitate cu. deeretele-legi
Nr. 3.052 d1n 5 Septemvrie i Nr. 3.072
din 7 Septemvrie 1940 si a delegatiunii
dat5, prin decretele NI% 1.799 din 21 Iunie i Nr. 1.916 din 29 Iunie 1941, am
onoarea a-1 smpune aprobarii i sematurii d-voastre.

Mjnisterului Muncii, Sanatrttii si O.


Min!sterului. Propagandei Nationale,
lei 30.000.000.

Presedintiti Consiliului de Ministri,


lei 75.148.000.
Total lei 738.156.914.

Dela titlul II cheltuieli extraordinare"


Mimsterului Finantelor, 40.000.000
lei.

Ministerului Culturii Nationale si al

Cultelor, lei 7.000.000.

6 August 1942
Ministerd lui Afacerilor Inte ne, lei

MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 181


Subventie Provineiei Bucovina

lei

175.000.000.

5.000.000.

Ministerului Luerarilor Publiee e al

Comunicatiilor, lei 1.300.000.


MInisterului Justitiei, lei 6.500.000.
Ministerului Agriculturii i Domeniilor, lei 8.500.000.
Ministerului Economiei Nationale, lei
1.200.000.

Ministerului Afacerilor Straine, lei


700.000.

Ministerului Muncii, Sanatatii si 0erotirilor Sociale, lei 1.000.000.

Ministerului Propagandei Nationale,


lei 1.000.000.
Preseel;ntiei Consiliului de Ministri,
lei 16.745.000.
Total lei 88.945.000.

Dela titlul HI eremite de plat din


exercitii inchise"

Ministerului AparArii Nationale, lei


42.073.700.

Ministerului Finantelor, 25.000.000


lei.

MInisteruhti Culturii Nationale si al


Cultelor, lei 54.000.000.
Ministerului Afacerilor Interne, lei
17.449.700.

Ministerului Luerarilor Publiee ei al


Comunieati lor, lei 1.237.200.
Ministerului Justitiei, lei 14.000.000.
Ministerului Agrieulturk i Domeniilor, lei 10.000.000.
Ministerului Economiei Nationale, lei
8.300.000.

Minsterului Afacerilor Straine, lei


4.500.000.

Ministerului Muncii, Sanatatii si 0crotirilor Sociale, lei 3.000.000.

Minsterului Propagandei Nationale,


lei 3000.000.

Presedintiei Consiliulul de Minietri,


lei 8.000.000.
Total lei 190.560.600.

Dela titlul IV cheltuieli din venituri cu


afectatiune speciali"

Ministerulu: AparArit Nationale, lei


2.600.000.

Total le: 400.000.000.


Total general lei 1.486.362514.

Art. 2.Ministerele sunt obligate ea


din sumele alocate mai sus pentru eheltuieli ordinare i extraordinare sa angajeze, liehideze i ordonanteze en pre&Mere cheltuieli de hrana, furaje, intretinere, combustibil, lumin, ap i obligafuni eontractuale de mice natura pe
tuna August 1942.
Dupii ce vor fi ordonantate eheltuielile de mai sus, se vor putea face ei alte
chelt&eli de materiale strict necesare
indispensabile bunului mers al servieinlui pe luna August 1942, iar cheltuielile prevazute la eapitolele Diverse" i

Diverse de Personal" vor putea fi frteute numai dupA ce se vor fi satisfcut


aceste cheltuieli.

In limita strieta a plusului rAmas

neintrebuintat, se vor putea cere acreditive Direefunii Generale a Miscarii


Fondurilor i pentru ordonantele ra=se eventual neachitate, reprezentand
cheltnieli de materiale pe lunie Aprilie-Iulie 1942.

De ,asemenea se vor putea prevedea

in tablourile pentru cereri de acredi-

tive, dup ce vor fi ordonantate i cheltuielile legal angajate, dar rAmase neriehidate' i neordonantate din lips de

cotA, cu ineepere dela 1 Apr'lie 1942,


InsA numai din disponibilul cotelor repartizate prin acest decret i numai
dupA ee se vor fi implinit toate eheltuielile prevazute in alin. de mai sus.
Daca dupA implinirea nevoilor astfel
indicate vor rezulta plusuri, ele vor putea fi utilizate i pentru noi angajAri,
lichidAri i ordonantari pentru drepturi
Incepand cu luna Aprilie 1942.
In afara de sumele de mai
'Art. 3.
sus se mai repartizeaza pentri regularizari:
Dela titlul I cheltueili ordinare'r

Ministerului Finantelor, lei 2.250.000.


Ministerului Cfilturii Nationale si al
Cultelor, le: 4.880.000.
Ministerului Afacerilor Interne, lei

Cultelor, lei 7.750.000.

1.970.000.

9.260.000.

Ministerului Agriculturii i Domeniilor, lei 25.000.000.


Ministerului Economiei Nationale, lei
31.000.000.

Ministerului Muncii, SAnatatii j Oero.


tirilor Sociale, lei 1.000.000.
Total lei GS 700.000.

Diverse"
Ministerului Finantelor:
Subventie Provineiei Basarabia lei
225.000.000,,

Ministerului Culturli Nationale si al

Ministerului Afacerilor Interne, lei


Minsteeului Agriculturli i Domeniilor, lei 6.000.000.

6611

Dela titlul I Cheltuieli ordinare" lei


87.000.000.

Dela titlul II Cheltuieli extraordinare" lei 13.150.000.


Total lei 100.150.000.

Art. 5.
Minsterul Finantelor este
autorizat ea peste sumele de eheltuieli
alocate prin acest decret, s ordonanteze
toate surnele neeesare Datoriei publice.
Asupra eotelor distribuite prin acest
deeret se vor efeetua angajari ordonantari privitor at& la cheltuielile prevAzute in articolele bugetelor departsmentelor respecfve, cat i la cele din
credite extraordinare bugetare.
Art. 6.
Cotele distrlmite prin a-

eest decret dela Titlul III Creante de


plata din exereitii inchise", nu vor putea fi folosite decat pentru plate In numerar a ereantelor inscrise in eatele nominative ale departamentelor respective, aprobate de cAtre Miniaterul Finantelor.

Art. 7, alin d)

Pentru cheltuielile
curente, angajarile i lichidarile, in limite sumelor repartizate prin acest deeret, se vor face in intervalul dela 1-31

August, iar ordonantarile dela 10-31


August 1942;

Alin. b) Pentru creante din exerelti


inchise angajarile i lichidarile se vor
face

dela 1 August-30 Septemvre

1942, jar ordonantarile dela 10 August-30 Septemvrie 1942.


Art. 8.
D-nii consilieri controlori
direetori de eontabirtate ai departamentelor respective vor supraveghea ca
angajArile, lichidarile i ordonantarile
s se facA conform dispozitUnilor din
legea contabilitatii publice, legea pen
tru evaluarea i perceperea yeniturilor

pentru fixarea cheltuierlor Statului


pe exereitiul 1942/943 si legea pentru
unele mA.suri financiare exeeptionale aplicabile in cursul exereiVului 1942/943,

publicate in. Monitorul Oficial Nr. 78


din 1 Aprilie 1942.

Art. 9.
D-1 ministru secrete:. de
Stat la Departamentul Finarttelor este

Ministerului Muncii, Sinatatii si 0-

insAreinat eu exeeutarea acestui decret>

crotirilor Sociale, lei 15.000.000.


Presedintiei Consiliului de Ministr;
lei 13.500.000.
Total lei 51.510.000.

Dat in Bucuresti la 1 August 1942.

Art. 4.
Pentru operatiunt de or(line se reparezeaza Ministerului Finantelor urmatoarele sume:

ANTONESCU

Mareqal al Ronaniei
Conducitorul Statului
Ministrul finantelor,
General de Brigad N. Stoenescu
Nr. 2.267.

6 August 1942

MONITORTM OFICIAL (Partea I) Nr. 181

6612
MINISTERUL LUCRIIRILOR PUBLICE
SI AL COMUNICATIILOR

ANTONESCIT
MARESAL AL ROMANIEI
CO ND UC AT ORUL STATULUI"

Asupra raportului d-lui ministru se-

erfiri:e pentru dublarea liniei ferate Adjud-Orbiseni sunt declarate de urgente


in interesul apArarii nwtionale.
menu, Domnule Maresai,
asigurarea inaltei noastre consideratiuni,
Ministrul lucrArilor publice

i al comunieatiilor,
Constantin D. Busila
1942, Iunie 23.
Nr. 23.092.

eretar de Stat la Departamentul Lucriftrilor Publiee si al ComunkaWor eu


Nr. 23.092 din 23 Iunie 1942,
ANT ONE SCIT
Aviind In vedere dispozitiunile art. 1
MARE$AL AL ROMANIEI
din legea de exploatare i politie C.F.R.
si
din 1 Aprilie 1937, precum i degea Nr.
CONDUCATORUL STATULUI"
934 din 1941;
ASupra raportului d-lui ministru seIn baza dispozitiunilor deeretelor-legi
tretar de Stat la Departamentul LucrNr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072
rilor Publice si al Comunicatii!or eu
din 7 Septemvrie 1940,
Nr. 23.091 din 22 Iunie 1942,
Arn deeretat si decretAm:
Avnd in vedere art. 8 modificat al
Art. 1. Se deelarg, de urgente, In inte- legii pentru construirea silozurilor reresul apirrii tarii, luerarile pentru du- gionale din 5 Decemvrie 1938;
b`area liniei ferate Adjud-Orgseni.
In baza dispozitiunilor decretelor-legi
Art. II. D-1 ministru secretar de Stat Nr. 3.052 din. 5 Septemvrie i Nr. 3.072
la Departamentul Luergrilor Publice
din 7 Septemvrie 1940,
al Comunicatiilor este insArcinat cu exeAm decretat i decretrn:
eutarea decrettCui de fat.
Art. I. Se declar de utidtate pubick
Dat in Bucuresti la 29 Iulie 1942.
Spre a fi expropriat de urgentk terenul
ANTONESCU

arabil in suprafat de 13.355 mp, pro-

Maresal al Romania

prietatea d-lui Petre Thdec, Situat In sta-

Conducitorul Statului
Ministrul luerArilor publice
al comunicatiilor,
Constantin D. Busili
Nr. 2.184.

Raportul d-lui ministru al lueririlor public('


si al comunicatiilor catre d-1 Maresal Ion
Antoneseu, Conduchtorul Statului.

Domsule Marepl,
In programul lucrrilor ce urmeazA a
se exeeuta In cursul antriui- 1942/1943.
de Ogre Regia Autonomit C. F. R. sunt
prevazute i luerArile pentru dublarea
liniei ferate Adjud-Pascani-Oraseni.
Luerilrile necesitind urgentk conform avizului Marelui Stat Major, si
.pentru executarea :ior trebuind s'a' se exproprieze terenuri particulare, ai eror
proprietari nu permit inceperea luerAri.

lor Oa nu se definitiveaza formalittile de expropriere i platk urmeazA sii


folosim procedura prevazut de art. 4
din legeo de exPoatare i. politie C. F.

R., pentru intrarea imediat in posesia

terenurilor necesare.
In aeest scop, in baza Ckpozitiunilor
deeretelor-legi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072 din 7-Septemvrie 1940,
avem onoare a vg .inainta, pentru aprcbare 5i semniitura Domniei-Voastre, al-

turatul proiect de deeret, prin care lu-

fa de cale feratg Lipeani, -orasul, Lipcani, jud. Hotin, necesar pentru exploa.
tarea silozului Lipeani, avnd forma si
dimensiunile din planul Intocmit de Directiunea sPozurilor regionale, cu urmAtoarele vecinatati : la Nord, pe o lungime
de 106 nr, eu reStul propriettii d-lui
Petre Didec ; la Sud-West, pe o lungime

de 184 m, eu terenul destinat construeLipeani ; la Nord-West, pe,

o lungime de 92 m, cu drumul i" la


West pe o lungime de 132,60 m cu drumul.

Art. II. Exproprierea se va efectua


dupil formele i procedura urgentk pie-

vazute de legea pentru modificarea


abrogarea unor articole din kgea de expropriere pentru cauzg de utilitate puMica Nr. 6 din 5 Februarie 1937.
Art. III. Se autoriza Ministerul Lu-

turikr i cilor de comuniewtie pe apa


P. C. A. din fondul pentru constructia
silozurilor reg!onde.
Art. IE. D-1 ininistru secretar de Stat
la Departamentul LuerArilor Publice
al Comunicatiilor este insgrcinat eu exe.cutarea decretu:ui de fatk
Dat in Bucuresti la 29 Iulie 1942.
ANTONESCU

Maresal al Romniei
Conducittorul Statului
Ministrul luerrilor publics
si al comunicatiilor,
Constantin D. Busili
Nr. 2.186.

Raportul d-lui ministru al lucrarilor publics


al comunicatiilor catre d-1 Maresal Ion
Antoneseu, Conduetorul Statului.

Domnule Mareotl,

Ill vederea construirii silozului regional din statia de cale ferat Lipeani,
prin inaltul decret regal Nr. 4.311 din
30 Noemvrie 1939, dat in temeiul art. 8
modificat al legii pentru construirea silozurilor regionale din 10 Decemvrie
1938, s'a de&arat de utilitate

s'a expropriat in acest s'eop terenurile


necesare.

Cereetndu-se acum in urmi din nott


situatia la silozul regional din Lipeani,
s'a conStatat &A este nevoe de un teren
Invecinat cu terenUI expropriat pentru
constructia silozului, situat Ia hotarul de
Nord-Est al capului estie al acestui teren, apartinnd d-lui Petre Didec, in
SuprafatA de 13.355 mp, avnd forma
dimensiunile din p'anul intocmit de Directiunea silozurilor regionale, cu urnatoarele vecinatti: la Nord, pe o lungime
de 106 in, cu restul proprietAii
Petre Didec; :a Sud-West, pe o lungime

de 184 ni, cu terenul destinat construetiei silozului Lipcani; la Nord-West, pe

o lungime de 92 m, cu drumul si la West,


pe o lungime de 132,60 m, cu drumul.

Avnd in vedere urgenta necesitate


ea acest teren s intre in stripnirea Admin:stratiei P. C. A., am intocmit preComunicatiilor,,
si
al
zentul proiect de decret pentrw exprocrArilor Publice
prin Administratia comercia76 a portu- prierea acestui teren, dup formele
rilor i cailor de comunitatie de al:4 procedura previizute de legea de exproP. C. A., sa intoemeasa formalitatile de priere pentru cauzii de utilitate ptihica
expropriere si sl sus-Vat cererea de ex- Nr. ,G din 5 Februarie 1937, In conformipropriere in fata instantelor judeciito- tate cu legea mai sus eitatil.
Pentru acest teren se oferk ea indemresti.
se
nitate
de expropriere. cte 7,50 lei m:
Ca indemnitate de expropriere

ofer 7,50 lei pe metrul patrat sau in

patrat sau in total snma de

tetw Su= de lei 100.162,50.


Tndemnitatea de expropriere ce va
pliti de AdMinistrafa comerciaria por_

lei.

100.162,50

Indemnitatea de expropriere se va
plti de Administratia comercie P. C.

MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr. 181

6 August 1942

1A. din fondul pentru eonstructia silozu


rilor regionale.
In baza dispozitiunUor decretelor:egi
Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072

din 7 Septemvrie 1940, avem onoare a


vA supune, pentru aprobarea i emniitura Donmici-Voastre, aliituratul proiect
de deeret.
rugim,-Domnule Maresal,
asigurarea inaltei noastre consideratiuni.
Ministrul luerrilor publiee
si al comunicatiilor,
Constantin D. Busi
1942, Lillie 22.
Nr. 23.091

.ANTONESCU
MARE$AL AL ROMANIEI

Bat Au Ioan, diplomat al Seodei de


eonduetori desenatori de arhitecturA din

Cernauti, in gradul de conductor ordi-

nar cl. III, en vechimea dela 1 Iunie


1939, cnd a feat numit in serviciul tehnic al Primal' lei orasului Or Soya in
post bugetar de conductor.

Art. IL D-1 ministru Secretar de Stat


la Departamentul Luerttrilor Pub lice si
al Comunicatiilor este insArcinat cu executarea deerettfui de fatit.

Dat in Bucureati la 29 bilk 1942.


ANTONESCU

Maresal al Rornniel
Conducitorul Statului
Mialstrul lueririlor public
i.

Asupra raportului d-lui ministru secretar de Stat la Departamentul Luerlrilor Pub lice i al Comunicatilior ea
Nr. 24.544 din 1942,
riizand i dispozitiunile art. 4 din legea pentru orgauizarea Corpului arhiteatilor din Servicille publice si art. 2 al
legii pentru completarea art. 6 si 53. din

legea pentru organizarea Corpului teh"Lk;

In baza dispozitiu.nilor decretelor-legi


Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i NI% 3.072
4in 7 Septemvrie 1940,
Am decretat i decretilm:

Art. I. Personalul tehnic (conductori

Nr. 2.185.

ANTONESCU
MARESAL AL ROM ANIEI

CONEDUCATORUL serArrum"
Asupra raportului d-lui ininistru seeretar de Stet la Departamentul LucrArilor Pub lice si al Comunicatiilor Nr.
13.083 din 1942,
In baza dispozitiunilor decretelor-legi
Nr. 3.052 din 5 SepteMvrie i Nr. 3.072
din 7 Septemvrie 1940;

Vizind i dispozitiunile art. 8 din le-

mentionat

gea pentru organizarea Corpului tehnio

mai jos, aflat actualmente in activitate


de serviciu bi administratiile Statului,
este admis In Corpul arhiteetilor din
servicule publice, uij gradele i pe datee
arltate In dreptul fiediruia i anume:
Musteata I. Petre, diplomat al Scoalei de conduetori desenatori de ahitecturi din CernAuti, in gradul de conduccu vechimea dela 1
tor ordinar cl.
rAugust 1936, cnd a foot numit in serviciiil Directiunii generde C. F. R. in

si art. 4 din legea pentru organizarea


Corpului arhitectilor din serviciile pu-

post bugetar.
CiumAn Eugen, diplomat al Scoa lei de
eonductori desenatori de arhiteeturI din
jCernAuti, in gr. de conductor ordinar
O. III, cu vechimea dela 1 Fehruarie
1937, cnd a fog numit in serviciul Di-

vechimea in acest grad dela datele ergtate in dreptul fiecArula i anume:


A Ingineri

de lucari de arhitectur1),

reetiunii generale C. F. R. in post bugetar, actualmente funetionnd la Directoratul de lucrAri publice i comunicatii
Guvernimntul Butovinei.

blice,

Am decretat i deeretilm:

'Art. I Inginerii i arhitectii stagiari


tnentionati mai jes, aflati actualmente
in activitate de serviciu la administraiile Statului, care indeplinese conditiunile legale, aunt promovati la gradul de

inginer (arhitect) ordinar el. III, eu

a) Cadrul ordinar

Steriade N. Constantin din serviciul


Directiunii Generale a CAilor Ferate
Romne, pe ziva de Oetomvrie 1940
(avnd vechimea dela 1 Oetomvrie

Butnariu I. Gheorghe, diplomat al


Scoalei de conductori des-enatori de pe

1937).

rIngA Aeademia de Arhitecturii din Bucuresti, in gradul de conductor ordinar


el. III, eu vechimea dela 8 Mai 1939,
cnd a fost numit in serviciul tehnic al
judetului Brasov in post bugetar de
conductor.

tiei

nistratiei Comereiale a Porturilor


GAilor de Comunicatie pe apA, pe zina

de 23 Ianuarie 1942 (avnd vechimea


dela 23 Ianuarie 1939).
Arvanitia C. Alexandru din serviciul
Directiunii Generale a Drumurilor, pe

ziva de 1 Aprilie 1942 (avnd vechimea dela 1 Aprilie 1939).


Popp Vasile din serviciul Directiunii
Generale a CAilor Ferate Romfine, pe
ziva de 1 Aprilie 1942 (avnd vechirnea
dela 1 Aprilie 1939).

Panteimon. A. Anton din serviciul


Directiunii Generale a CAilor Ferate
Romne, pe ziva de 26 Mai 1942 (avnd
veehimea dela 26 Mai 1939.
b) Oadrul detasat

al comunicatillor,

Constantin D. Duna

CONDUCATORUL STATULUI"

6613

Burlacu Gheorghe din serviciul AdComerciale a

PorturP.or i CAI-

lor de Comunicatie pe apI, pe ziva de


10 August 1941 (avnd veehimea dela

10 August 1938).
Pusehill D. Ioan din aervieiul

Zissu D. Mhail din serviciul Uzinelor Comunale Bucuresti, U. C. B., pe


ziva de 1 Ianuarie 1941 (avnd veehimea dela 1 Ianuarie 1938).
Roman Leonte din serviciul Ministerului Finantelor, Directiunea taxelor
de consumatie, pe ziva de 31 Martie
1942 (avnd vechimea dela 31 Martie
1939).

Sarmes Ioan din Serviciul tehnic al


PrimAriel Munieiuiului Timisoara, pe
ziva de 1 Aprilie 1942 (avnd vechimea
dela 1 Aprilie 1939).
Belei Oh. Gheorghe din serviciul Ministerului Culturii Nationale ai al Crdtelor, pe ziva de 4 Mai 1942 (avnd ve7
ehimea dela 4 Mai 1939).

Danielescu L Aurel din servciul Ministerului Finantelor, Directiunea taxelor de consumatie, pe zina de 30 Mai
1942 (avnd vechimea dela 30 Mai
1939).

Popeia V. Teodor din serviciul Ministerului Economiei Nationale, pe ziva


de 1 Julie 1942 (avind veehimea dela 1
mue 1939).
B. Arhitecri

Nedeleanu Alexandrine
din servieiul Directiunii Generale a Pos,
telor, Telegrafelor i Telefoanelor, pe
Bujoescu

ziva de 1 Februarie 1942 (avnd veehimea dela 1 Fehruarie 1939).


Anton G. Grigore din serviciul Ministerului Muncii, Casa Constructiilor,
pe ziva de 1 Iulie 1942, (avnd vechimea
dela 1 Julie 1939).

Art H. Salariul corespunator gradului la care sunt promovati inginerii


arhiteetii arAtati la art. 1, %cep sA
curet din prima zi a lunii urmatoare
publidtrii decretului in Monitorul Oficial.

Art. III. D-I ministru secretar de Stet

la Departamentul LuerArilor Pub lice


'al Comunicatiilor este insArcinat cu executarea prezentului decret.

Dat in Bucuresti la 30 Iu lie 1942.


ANTONESOU

Mareal al Romaniei
si

Pot eere inscrierea la eonArt 2.


eursul de admitere in Scoala subofiteri
de jandarmi
Sergentii i caporalii jandarmi activi
de sub arme, inclusiv etg. 1941.
Sergentii i caporalii jandarmi volun-

tari dupA un an de serviciu aetiv sub

Concluatorul Statului
Ministrul luerrilor publiee
Oi al comunicatillor,
Constantin D. Buili

arme.
Sergentil i caporalii jandarmi care
au terminat servieiul militar, avnd

Nr. 2.21(k

covarii din jandarmerie, care nu pot

MINISTERUL APARARII NATIONALE


RECTIFICARE

in decretl Nr. 2.005 din 18 Iu lie


1942, publicat in Monitorul Oficial Nr.
166 din 19 Julie 1942, pagina 6000, coloana II-a, randul 27 de jos in sus, se
va eeti : Prodesca loan, in loe de Pretleseu roan".
Eroare dc tipar.
7942, Iulie 27,

Nr. 44.162.

DECIZIUNI
PRESEDINTIA
CONSILIULUI DE MINISTR1
RECTIFICARE

La decizia ministerialA Nr. 41.908,


publicatA in Monitorul Oficial Nr. 170
din 24 Julie 1942, la pagina 6177, eo-

loana doua, rndul 28 de jos in sus, et


va citi: Ionesot Mircea, in
de nIoneseu Maria".
Eroare de manuscris.
MINISTERUL
PROPAGANDEI NATIONALE

Prin deeizia d-lui director al Administratiei Comerciale Oficiul National Cinernatografic" Nr. 3.114 din 30 Julie
1942, urmatorul personal temporar se
angajeazii, eu ineepere dela 1. August
1942, in functiunile arAtate in dreptul
fiecaruia, dupti cum urmeaza:
Elisab. Cosma, asistent monteur, lei
8.000.

Antoineta MArAi, asistent monteur, lei


8.000.

Joan Tornaidi, fuuct. comercial, lei


10.000.
MINISTERUL APARARII NATIONALE

Noi, General Petre Camenit, secretar

general al Subsecretariatului de Stat


pentru Armata de Uscat din Ministerul
ApArArii Nationale,

In baza imputernieirii date prin decizia ministerialA Nr. 3.782 din 21 Februarie 1942,
Decidem

Art. 1.
Coneursul de admitere
Scoala subofiteri jandarmi, va avea loc
cu incepere dela 20 August 1942, in loca1111 Scoalei subofileri jandarmi Dragasani,

10

6 August 1942

MONITORM OFICIAL (Partea I) Nr. 181

6614

vArsta de eel mult 25 ani.


Se exciud : sanitarii, infirmierii, potconcura la aeest examen.

Art. 3. -- Pentru a fi admisi la con-

curs candidatii trebue s indeplineascA


urmatoarele conditiuni:
SA fie cetAteni romni.
sa fie sAntitosi.

SA nu fie mal mari de 25 ani impliniti la data de 30 Noemvrie 1942.

SA fi absolvit cel putin 5 ease pri-

mare rurale sau 4 clase primare urbane.


SA nu fie casAtoriti.
SA fi avut o bung purtare in armatA
si in vieata eivilA.
Cererile candidatilor penArt. 4.
tru a fi admisi la coneursul de admitere
in scoaltt vor fi insotite de urmAtoarele
acte

a) Aetul de eetatenie romna;


b) Actul de nastere;
c) Certificatul de stinatate, emis dupl

data de 1 Iulie 1942, din eare sa se


eonstate ea nu suferti de nicio boalA care

sa-1 fug impropriu serviciului militar


de carierti. Certificatul de sAnatate va
fi emis de medieul Corpului, iar pentru
eel din completare de medieul militar
din garnizoana cea mai apropiatti de domieiliul lor;

d) Certificat original de studii sau

eopie legalizati;

e) Certificatul ea nu este casatorit,


eliberat dupa data de 1 Julie 1942, de
primaria comunei respective;
f) Certifieatul de bunit purtare in armata pentru eel din completare sell do-

yea, de buna purtare in armata pentru


eel din activitate. Cei din completare,
domiciliati pe teritoriul rural, vor mai
prezenta i. o dovada de moralitate si
bunk purtare in soeietate eliberat dupA
data de 1 Julie 1942 de primAria comunei respective uncle a domiciliat in anul
de completare i vizatA de seful de post
de jandarmi respectiv.
eel din completare, domiciliati pe teritoriul urban', vor prezenta in locul acestei dovezi un certificat de moralitate
si bung purare in societate;
g) Copie depe foai matricol eu mutatiile la zi ;
It) Consimtimntul pArintelui sau tu-

torelui pentru candidatii minori (proveni:ti din voluntari) ;


Propunerea comandantului de unitate, In care candidatul fAcut eerviciul

activ su arme, a merita a face parte


din Corpul subofiterilor;
i) .Angajamentul autentificat, pria
prin care eandidatul se obligA ea dupa
absolvirea scoalei sA serveasca ea subofirer eel putin 6 ani ;
k) Recipisa de depunerea, la una din]

administratiile financiare din tali, pe

numele Scoalei subofiteri jandarmi Dra,


gAsani, a sumei de lei 500 ca taxA sea4
larA. de instalare i proeurare de materiale didactice, rechizite, etc., necesare
candidatului pe timpul cAt va urma
seoala.

Candidatii care nu vor reusi la exa.


men, vor primi inapoi recipisele eertifi4
cate, spre a le putea reineasa.
Pentru candidatii din jaii .
Art. 5.
darmerie de origine etnicA romnit, orlginall din tinuturile eedate Ungariei, mt
se vor cere
Aetul de cetAtenie
Actul de nastere.
Certificatul original de studii sau copie legalizatA.

Certificatul ea nu este cAsatorit.


Augajamentul cerut autentic, va putea fi depus legalizat.
Art. 6.
Datele necesare stabilirii
briginei etnice, etAtii, studiilor i stArii
civile, se vor constata duplA foile matricole, eliberndu-se personal de coman-

dantii de unitati fiecuirui eandidat o


care sA
Originea etnica.
Etatea.
Studiile
Starea eivila.
AceastA adeverinta, care se va anexa
la cererea candidatului pentru a inlocui altele prevazute la art. 5, de mai

deverintA

sus, nu se va elibera cleat candidatilor


pentru care se va putea stabili precis aceste dater dupa foaia matrieolA numai
cnd indeplinese eonditiunile cerute de
art. 3 de mai sus si cand sunt elemente
foarte bune.
Sunt scutiti de plate taxei i depunerea recipisei de 500 lei eandidatii orfani de rdzboiu, fiii invalizilor de razboiu, care sunt in neputinta de a munci,
fapt ce se va dovedi printr'un certificat

al Ofieiului I. O. V. din judetul res-

pectiv i pentru orfanii din actualul rAz.

boiu un certificat dela primaria comunei respective, precum i candidatii dirt"


teritoriile eedate Ungariei,

Art.7. Actele, impreuna eu. cererea


candidatului pentru admitere la concurs, vor fi prezentate sautrimise pana
la 12 August 1942 unitAtilor din care

fac parte pentru a fi verificate, aran-

jate in ordinea prevazuta, de art. 4, formate in dosar i inaintate impreung cu


propunerea eomandantului unitafi, cerun,* de art. 4, pfinA la 15 August 1942
Scoalei subofiteri jandarmi DrAgtiani.

6 August 1942
Actele de admitere la conArt. g.
curs vor fi verificate de acoalh png la
18 Au.gut, rezultatul verificarii se va
raporta numeric Inspectoratului general
al jandarmeriei pn la 20 August
1942.

_MONITORTIL OFICIAL (Partea I) Na. 181


Pe timpul concursului candidatii care

se vor inscrie ai vor depune anticipat


costul hranei, vor fi hraniti de scoalk
In limita aloeatiei respective.

Cazarea tuturor eandidatilor pe timpul examenului se va face pe ct posibil

Numele candidatilor de sub arme sau


concentrati, admisi la examen. se va comunica de scoalA fiecArui candidat prin

la acoalk iar la neajungere vor fi cartiruiti in jurul cazarmii.

uniftile respective prin care s'an primit actele, iar pentru ceilalti la domieiliile lor prin posturile de jandarmi si
politii si se va afisa si la directia scoa-

va depune la prezentarea pentru examen suma de lei 50 pentru acGperirea

lei.

Actele candidatilor neadmisi la examen se vor inapoia prin unittile respective de unde au fost primite.
Art. 9.
Comisia de examinare va fi
numia de Inspectoratul general al jandarmeriei prin decizie
Concursul va incepe cu vizita medicalk care va fi eliininatorie.

Vor fi respinai toti acei care s'a dovedi c sufera de vreo afectiune sau eu
o constitutie sau conformatie care i-ar
face improprii ,serviciului de subofiter
jandarmi,

Nu se vor primi candidatii cu talia

sub 1,65.

Rezultatul examenului medical se va


consemna prin proses-verbal, intocmit
de comisie.
Art. 10.

Candidatii admisi la vizita

medicalrt vor trece urmgtoarele probe


de nivelul cunostintelor de curs primal.;

a) 0 prob6 scrisk constnd din o

problema de aritmetidi i geometrie;

b) O probA, serisk constnd din o


compunere din limba romnk din care
se va constata stilul, ortografia i caligrafia;

c) 0 prolA oraltt cu interogatii din


istoria i geografia Romniei.

La fiecare din aceste probe se va da


-Cate o not; media lor va constitui media general obtinuta de candidat.
Sunt considerati nereusiti candidatii
care nu au obtinut media generalii 6 ai
la fiecare proba in parte eel putin 5.
Admiterea in goalg se face in ordinea

Fiecare candidat, farg, nicio exceptie,


eheltuielilor ocazionate de lucrarile examenului.
Art. 13.
Elevii la intrarea in scoalg,
vor fi echipati complet de cAtre unif-

0615

tantin, eure urraeaza a depune examenul direct de absolvirea Scoalei speciale


de aplicatie jandarmi, se modificii,
dup Cum urmeazi:
Generalul Zorzor St. Vasile, care

'pr:n decizia de mai sus' facea parte ea


membru in comisiune, se inlocueste cu
eolonelul Barozzi Gheorghe.
Restul .comisiunii
aaa cum an

fost trecuti lu decizia ministeriala Nr.


426 d'm 1942.

Art. IL Inspectoratul general al jandarmerici este insrcinat cu aducerea


la indeplinire a prezentei cleciziuni.

Data la 27 Iulie 194

tile de origine cu urmatorul echipament :

Secretar general, General P. Cameniti

Micul echipament : 3 riinduri complet


ai in bung. stare.
ImbfgAminte: o garniturg, de cazar-

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

mg foarte bunk fit% petice ai care sti


garanteze durabilitatea pentru 1 an.
Marele echipament : curea arnid, centiron, dou cartusiere, port-baionet,
(toate
E'evii proveniti din completare vor fi
echipati de uniatile in care sunt inserisi
in controale.
Art. 14.
Cursurile scoalei subofi-

teri jandarmi vor incepe pe ziva de 1


Septemvrie 1942.

Candidatii reusiti se vor prezenta la


real in ziva de 31 August 1942.
Cei neprezentati pAnA in dimineata
zilei de 10 Septemvrie 1942 vor fi considerati retrasi, locurile ramaae vacante
comPleandu-se in ordinea clasificatiei
dintre ca.ndidatii reuakti la concurs, dar
neadmiai din lips de locuri.
Art. 15.
Pe timpul acoalei elevii
sunt intretinuti de acoali .i retribuiti cu
solda gradului de sergent in termen.
Art. 16
Candidatii reuaiti a se prezenta la concurs au dreptul la c'aTkorie
pe C. F. R. dus i intors la Drkgaaani

apoi pentru sei reusiti la foaie de

drum pentru prezenatrea la Scoala subofiteri jandarmi Drkkaani.


Foile de drum vor fi individuale.
iar la medii egale au inArt. 17.
Inspectoratul general al
tAletate studiile candidatilor.
-jandarmeriei este inireinat cu aduceLa medi i studii egale au intietate rea la indeplinire a_prezentei deciziuni.
Bath la 24 Iidie 1942.
orfanii i fiii invalizilor de rzboiu.
Rezultatul examenului va fi inaintat
Secretar general, General P. Cameniti
Inspectoratului general al jandarmeriei
Nr. 1.314.
afiaat la directia Scoalei subofiteri
Drkggaani, pana la data de .. August
Noi, General Petre Camenitk secre1942.
tar general al Subsecretariatului de Stat
Caporalii reusiti la exa- pentru Armata de Useat din Ministerul
Art, 11.
menul de admitere in scoalk vor fi a- Aparlirli Nationale, ,
vansati la gradul de sergent pe ziva de
in baza imputernicirii date pain de1 Septemvrie 1942; reusita la examen cizia ministerial Nr. 3.782 din 21 Feechivalndu-se cu examenul de sergent. bruarie 1942,
Art. 12. Candidatii de sub arme vor
Deeidem:
veni la examen cu costul hranei in bani
Art. /..In ceea ce priveate decizia mipe 15 zile, care li se va da in mana de risterial Nr. 426 din 12 Mai 1942, reun'tatea respectiva.
-feritor la examinarea It. Rosescu Cons-

Nr. 1.349.

Prin decizia xmiiisteria1 Nr. 23.532


din 1 August 1942, d-1 Constantin St.
Nicolescu, actual ajutor de primar al
or. nereaedinta Valenii-de-Munte, statinne elimaticA de interes general din jud.
Prahova, se numeste
functiunea de

primar al aceluiasi oraa, in locul d-lui


dr. Gheorghe BrAtescu, demisionat.

Idem Nr. 24.372 din 29 Iulie 1942,


gardianul public clasa III Jicu Vichentie, dela Comisariatul de politie Brad,
se pune din oficiu in retragere pentru
caz de boal, pe data de 31 Octomvrie
1942 spre
aranja drepturle la
pensie.

Idem NI% 24.373 din 29 Julie 1942,


gardianul public Bejan Teodor, dela

Chestura politiei Galati. se pune din


oficiu in retragere pentru caz de boaI5,
pe data de 31 Oetomvr'e 1942, spre a-s1
aranja drepturile la pensie.

Idem Nr. 24.375 din 29 Julie 1942,


gardiairal publie Matache Costache, dela
Comisariatul de politie Roaiorii-de-Vede,

se pune din oficiu in retragere. pros-,


zorin, pentru caz de boartt, pe data de
Octomvrie 1942, spre a-si aranja
drepturile la pensie.
31

Idem Nr. 24.374 din 29 Julie 1942,


gardianul public Tudor Chipailii, dela
Chestura politic; BrAda , se pune in retragere, provizoriu, pentru caz de boalk
pe dat.a de 31 Octomvrie 1942. snre a-al
aranja clrepturile la pensie.

Idem Nr. 24.924 din 30 Iulie 1942.


agentul de politie clasa I Sava Mihai,
dela Chestura politiei Arad, se pune,
din oficiu in retragere provizorrn ,penCaz de boali, pe data de 31 Octom-

vrie 1942, spre aid aranja dreptuila


la pensie.
.

11

6616

Idem Nr. 24,928 din 30 rule 1942,


comisarul 'eu 3 gradati Opinci Than,
dela Chestura politiei Sihu, se pune, din

ofic'n in retragere definitiv pentru caz


de boala, pe data de 31 Ildie 1942 data
dela care ya primi o pensie lunara de
le: 5.431,

Idem Nr. 24.930 din 30 Iulie 1942,


eomisaral Traian Neagu, dela Inspectoratul regional de polite Galati, se pune
din oficiu in retragere provizoriu, pentra caz de boalii, pe data de 31 Octomvr'e 1942, spre a-si aranja drepturile la
pensie.

Idem Nr. 24.929 din 30 Iulie 1942,

s'a aplicat comisarului eu o gradate


Panici Nicolae i comisarului ajutor eu
o grader e Dumitrache Vasile, ambii de

la Politia orasului Turda, primului pedeapsa mustrare cu pierderea salariului


pe timp de 30 zile, pentru grava neglijenta, in serviciu
secundului se suspencla din fanctiune cu pierderea salariului, fiind trimis inaintea justitei.

3. D-1 -Mrza Vasile, subsef de birou


Cu o gradate 01, delegat secretar eontabil al Penitenciarului Baia, se transfera,
In interesul servieiului, cu acelasi grad

in aceeasi calaate, la Penitenciarul


Timisoara.

4. D. Ionascu Alex., subsef de birou


cu o gradate i delegat secretar contabil al Penitenciarului Ismail, se transfera, dupil eerere, eu aeealsi grad i in
aeeeasi calitate, la Penitenciarul Roman,
in loe vacant.
5. D-na Visinescu Constanta, gardiana,

scriitoare, pltita dinteun post de imp!egata dela Peniteneiarul Timisoara, se


transfera, dupil cerere, eu acelasi grad,

la Penitenciarul Suceava, plAtita din


postul de impiegat vacant.
6. D-1 Ranea Ion, absolvent a 4 elase
secundare, se numeste gardian seriitor

etasa I, platit dintr'un post de implegat la Penitenciarul Aiud.


'7, D-1 Ptrzaru Grigore, absolvent a 4
ease secundare, se numeste' gardian

scriitor clasa I, platit dinteun post de


imp:egat la Penitenciarul Aiud.

Idem Nr. 24.367 din 29 Iulie 1942,


gardianul public clasa III Scrob Eremia, dela Chestura Alba-Iura. a fost
suspendat din functiune, ea pierderea
salariului, fiind trimis in judecata,

Idem Nr. 24.368 din 29 Iulie 1942,


gardianul pubEe Dragan Marin, dela
Chestura politei Craiova, a fost suspendat din functiune, eu pierderea salariului, fiind trimvs inaintea justitiei.

Idem Nr. 24.923 din 30 Iulie 1942,


s'a aplicat agentului de polite clasa III
Popa Ioan, dela Comisariatul de polite
Constanta-Port, pedeapsa suspendarii
din functinne pe timp de 30 zile, pentru rea comportare in servicia.

Idem Nr. 23.779 din 27 Julie 1942,


gard4nu1 public clasa III Tita Marin,
dela Ponta orasului Sighisoara, se revoca din functiune, pe data de 1 August
1942, pentru parasire de post.

Prin decizia d-lui director general al


pen teneiarelor Nr. 45.018 din 29 Julie
1942, pe data de 1 August 1942 se face
urmatoarea miscare in personahil exterior al penitenciarelor:
1, D-1 Visinescu Gheorghe, subsef de

birou eu 2 gradatii i delegat secretar


contabil al Peniteneiarului Timisoara, se
transfera, dup5, cerere, cu acelasi grad
si in aceeasi calitate, la Penitneciarul
Suceava.

2. D-1 Feresnaru Ion, sef de birou


fri gradate si delegat secretar contabil
al Pentenciarului Suceava, se transfera
eu acelasi grad si in aceeasi
ealitate, la Penitenciarul Baia.
12

6 August 1942

MON1TORUL OPICIAL (Partea I) Nr. 181

D-1 ing. B. Ioneseu-Sisesti, profesor

titular definitiv, la Liceul industrial de


Wet din Brasov, in post vacant.
D-1 inginer chimist Gheorghe Mitu,
profesor titular definitiv, la Gimnaziul
industrial de baleti din Cmpulung
Mu,sce:, in locul d-lui N. Ioneseu, trecut

in aceeaSi calitate la Gimnaziul industrial de bilieti din Valenii-de-Munte.


D-1 inginer Barbu Dumitrescu, profesor titular definitiv, la Lieeul industrial de baieti Pitesti, in locul d-lui B.
Ionescu-Sisesti.

D4 inginer Ion Barbura, profesor titular definitiv, la Glmnaziul industrial


de Mkt Rtunnieu-Vleea, in locul d-lui
Barbu Dmnitrescu.
D-,1 Dutch," Florian, maestru, titular
definitiv, la Gimnaziul industrial de
Wet Piatra Neamt, in locul d-lui Draghiei Marcel, a earui delegate lineteaz.

D-1 Bularda Virgil, maestru titular


definitiv, la Gimnaziul industrial de
Mosen
baiet FAlticeni, in locul
Vasile, a earui delegate inceteaza.
D-1 Nenit Nieolae, maestra titular

definitiv, la Gimnaziul industrial de VAMINISTERUL CULTURII NATIONALE


$1 AL CULTELOR

Prin decizia ministeriala Nr. 158.040


din 4 August 1942, urmtorii profesori,
profesoare maestre i profesori-maestri
se de'eaga eu gerarea
lelor comerciale, industriale de fete si

industriale de Wet, pe data prezentei

deeizii dupa, cum unteaza :

D-1 N. Paseu, profesor titular definitiv, la Iriceul comereial de baieti din

Constauta, unifieat eu Gimnaziul comercial din acel oras.


D-1 Alexandni Cartojan, profesor ti-

tular la Lieeul teoretic din Giurgiu, la


Liceul eomercial de Wet din Giurgiu,
in locul d-lui Stelian Raduleseu, a 4rui delegate inceteaza.
D-1 Mirceseu Stefan, profesor titular
definitiv, la Liceul comercial de bitieti
locul d-lui Oh. Vasidin Calarasi,
leseu, numit director al Liceului teoretie din aeel ores.
D-1 Jacob Crisan, profesor titular definitiv, utilizat in Bueuresti, la Lieeul
comereial de Wet din Alba lithe, in loeul d-lui Ion Maier, a carui delegate
ineeteazO.

D-1 Ion Irodeanu, profesor titular definitiv, la Liceul comercial de baieti din
Foesani, in locul d-lui D. Manea, a elrui delegate ineeteaza.
D-1 Gh. Romndasu, profesor la Li-

ceul teoretic N. Gene", la Gimnaziul


eomercial dhi Flticeni, in local d-lui
I. Morarescu, demisianat.
D-1 Vasile Borosan, profesor suplini-

tor, la Gdmnaziul comercial mixt diu


comuna Sulita. in locul d-lui Teofil Lesnine, a crui delegate inceteaz.

ieti din Tuleea, in loeul d-lui Dan Dumitru, a cirui delegate inceteazil.
D-1 Constantin Sfeteseu, maestru
tular definitiv, la Gimnaziul industrial
de bgieti din Valea Boului, in oew
d-lui Tempea Teofil, a carui delegate
ineeteaza.
D-1 Ion Severin, maestri], titular defi-

nitiv, la Gimnaziul industrial de baieti


din Calafat, in locul d-lui Constantin
Georgescu, a carui delegate iheeteaza.
D-1 N. MOrculeseu, profesor maestra
titular definitiv, la Gimnaziul ndustrial de Wet din Bailesti, in locul
d-lui Doctoreanu I.', a erui de'egatiej
Inceteaz.

D-1 N. Ionescu, profesor maestra definitiv, la Gimnaziul industrial de ba,ieti Valenii-de-Munte, in locul d-lui
Alexandra Treks, a clirui delegate. ineeteaza.

D-na Demetra Nieolae, maestr titulara definitiva, la Liceul industrial de


fete dixt Constanta, in local d-nei Maria Barbuleseu, a cOrei delegate lace-

D-na Ecaterina Muche, maestea suplinitoare, la Gimnaziul industrial de


fete din Husi, in loeul d-nei M. Porusnicu, a carei delegate ineeteaza.
D-na Agr. Moldoveanu - Popescu,
maestra suplinitoare, la Gimnaziul industrial de fete din. Vaslui, in Ion./
d-nei Elena Florian, a arei delegate
ineeteaz.

D-ra Silvia Petrescu, maestra, definitiva de gospodarie la Scoala urbang de


gospodrie gr. I :din Oltenita, in locul
d-nei Maria Pouovid, a carei delegate
inceteaza.

6 August 1942

MONITORUL OFICIAL (Parted I) Nr, 181

Idem Nr. 154.973 din 194i2, d-ra Stan


Georgeta, licentiatil In stihrte;naturale,
se numeste, in baza coneursului dat, pe
data de 1 Septemvrie 1942, in postu: de
asistent la eatedra de chimie biologica

dela Facultatea de Stiinte din Bucuresti, in conformitate eu dispozitiunile


art. 73 din legea invAtAmntuhti superior.
Idem Nr. 154.974 din 1912, d-ra Stan-

en Adele, licentiat in stiinte naturale,


se numeste, pe data de 1 Septeruvrie
1942, in postul de preparator ia catedra
de chimie biologicA dela Facur.tatea de
Stiinte din Bucuresti, pe un termen de
3 ani, in conformitate eu dispozit; unile
art. 72 din legea InvAtAmAntului euperior.

Idem Nr.

144.372 din 1942,

d-na

Elena Esca se numeste, pe data de 1

Septemvrie 1942, administratoarea ehminului de studenti depe lingA Universitatea din Bueuresti, urmAnd a fi salarizat conform grupei A 33, tip 29.

Idem Nr. 155.720 din 31 Julie 1942,


d-1 dr. Ciorapciu S., asistent universitar,

estk numit pe data deciziei membru in


eomissiunea medieali eentralk in locul
d-lui dr, Claudian Ioan, a egrui Insreinare ineeteazA pc aeeeasi clatA.

Mein Nr. 154.158 din 30 Julie 1942,


Augustin Caliani, fost director la Direetia inviitiimntului particular si confesional din AdminiStratia central, actualmente pensioner, este rechemat in
functie pe data de 1 Iulie 1942.
D-sa va fi retribuit cu suma de 12.240
lei lunar, diferent intre salariul actual
ai functiunii pe care a ocupat-o la data
pensionarii i pensiunea ce o primeete,
din aloeatiile prevAzute in bugetul acestu departament pentru plate person alului angajat temporar.
Idem Nr. 44.077 din 1942, Sfetz Maria, ajutoare de secretarA, la *ale normalA Madona Dndu" din Craiova,
este definitivatA i ineadrati ea z.eere-

tark grupa A 35, tip de salarizare 35,


categ. IIa, eu salariul lunar de 5.500
lei.

Idem Nr. 44.079 din 1942, Ange'eseu


Ortamea, supraveghetoare de ordine la

Liteul industrial de fete Azilul Elena


Doamna" Bucuresti, este definitivata
ineadrat ea supraveghetoare de ordine

cu 3 gradatii, grupa A 35, tip de sa-

larizare 32, categ. I-a, eu salariul lemar


de lei 7.800.
Popescu I. Maria, seeretara Seoalei
normale de gospodArie rural din Turnul-Severin, este definitive-a in funetie
ineadratA ea seeretark grupa A 35,
tip de salarizare 33, eateg. III-a, eu salariul lunar de lei 6.350.

Idem Nr. 44.080 din 1942, BAjan I.


Gheorghe, seeretar eu 2 gradatii la Lieenl de blieti Dinicu Golescu" din
Cmpul Lung-Muscel este definitivat

incadrat grupa A 36, tip de salarizare


33, categ.
eu sa'ariul lunar de lei
6.600.

Idem Nr. 44.083 din 1942, Dumitru


Dinn, secretar la Liceul Marele Voievod Mihai" din &Wu, este definitivat
in funetie si ineadrat ea secretar eu 2
gradatii, grupa A 35, tip de salarizare
33, eateg III-a, eu salariul lunar de lei
6.350.

Idem Nr. 147.949 din 1942, d-I dr.


Virgil Zigura, asistent suplinitor la
Clinie,a, balneologicA

i dieteticA dela

Facultatea de mediein din Bucuresti,


a fost eonfirmat eu titlul provizoriu pe
data de 23 Mai 1942 in postul de mpg,
in conformitate cu dispozitiunile art.
142, alin V din legea invAtAmntului
superior.

Idem Nr. 150.075 din 1942, d-1 dr.


Chisleag Gheorghe, asistent radiolog suplinitor la Clinica ehirurgiealA dela Facultatea de medicinA din Iasi, a fost con-

firmat eu titlul provizoriu, pe data de

6617

14. D-na Mastaean Lue'a, preparatoare la eatedra de fiziologie vegetalk


15. D-1 Ionescu Vasle, preparator la
eatedra de zoologie.

Idem Nr. 42.137 din 30 Iulie 1942,


se revine, la cerere, asupra deciziei eu
Nr. 31.619 din 1941, prin care Gc. preot
lean CAlAteanu a fost detasat in centrala acestui departament, urmAnd ea
pe ziva de 1 August 1942 CC. sil se
treacA la parohia al cArei titular este.
ldem Nr. 144.367 din 1942, personalului administrativ dela Rectoratul Universitar din Iasi i se recunoaste, pe
data de 1 Aprilie 1942, gradatiile mentionate in dreptul fiecAruia :
D-I Emil Gherasimescu, secretor general fArA gradatii, grupa A 33, tip de
salarizare 18, gradatia I-a, grupa A 33,
tip de salarizare '7, eu lei 27.800.
D-na Dunea Maria, arhivarii-registratoare fArA gradatie, grupa A 39, tip 29,
gradatia I-a, grupa A 39, tip 28, eu lei
10.200.

D-na Dora Colcea, impiegat cu dou'A,

gradatii, grupa A 9, tip de salarizare 33,

gradatia III-a, grupa A 9, tip de sale-.

rizare 32, cu lei 7.800.


23 Mai 1942, in postul ce ocupA, in eonD-1 Davideanu Octavian, secretar
formitate eu dispozitiunile art. 142,_ fAr gradatii, grupa A 33, tip 27, graalin. II din legea invAtAmntului supe- datia I-a, grupa A 33, tip 26 eu lei
12.350.
rior.

Idem Nr. 150.737 din 1942, urmiltorii asisbenti suplinitori la Facultatea de


stiinte din Iasi, se confirmA eu titlul
provizoriu, pe data de 23 Mai 1942, in
posturile ce ocupA ai la eatedrele indicate in dreptul fiediruia, in conformi-

tate en dispozitiunile art. 142 din legea Invtmintului superior :


1. 11-1 Burduja Const., asistent la La-

borat. de botanick
2. D-na Zelmer Violeta, asistenti
eatedra de algebrA super.
3. D-1 Trufineseu C. Livin, asistent la
catedra de geometrie.
4. D-1 Cardei Filimon, asistent la catedra de zoologie.
5. D-1 ,Ciorkseu Florin, asistent la

eatedra acustia si optiek


6. D-1 Martinine Const., sistent la eatedra geogr. fizie, si a Romniei.
7. D-na Senehea Natalia, asistent la
geogr. fizic i a Romniei.
8. D-ra Combs-chi Elena, asistentA la
Lab. de chimie organici.
9. D-ra Paveleseu Lucia, asistent'l 'a
Lab. de chimie organieA.
10. D-1 Budeanu Const., asistent la
Lab. de ehimie organick
11. D-1 Chirilei Haralambie, asistent
la Lab. fiziologie vegetalk
12. D-1 Gugiuman Ioan, asistent la
Lab. geogr. g-lA si a Romniei.

13. D-na Soaree Jana Tanasaebi, asistentA la catedra de morfologie.

Idem Nr. 38.911 din 15 Iulie 1942,


d-1 I. Urzick eAntret la Parohia Prelip-

ea, judetul Dorohoi, este pus in retragere din oficiu pentru limitA de virstA,
pe data de 1 Mai 1942, pe baza art. 35
si 37 din Codul functionarior publiei
Rege'e Mihai I, i a dispozitiunilor decretului-lege Nr. 2.454 din 1940, pentru
modificarea i completarea art. 31, 37 O.
43 din legea generalA de pensiuni. Comisia de pensiuni, seetia II-a, prin deeiziunea Nr. 2.102 din 1942, i-a acordat
o pensie lunarii de 1.578 lei.

Idem Nr. 38.917 din 1942, pe baza


art. 35 si 37 din Codul functionarilor

publici Regele Mihai I, d-1 Gheorghe


Museteanu, cntret la Parohia BrAnis-

tari, judatul Vlaesea, se pune in retragere din ofiein pentru limitA de varst,
pe data de 1 Octonivrie 1942.

Idem Nr. 38.919 din 1942, d-1 Vasile


I. BAjan, entiret la parohia Pietrosani, jud. Muscel, este pus In retragere
din oficiu, pentru limitA de virstA, 1)6
data de 1 Aprilie 1912, pe baza art. 35
si 37 din codul functionarilor publici

Regele Mihai I", si a dispozitiunilor

decretului-lege Nr. 2.545 din 1940 pentru modiCearea i completarea art. 31,
37 si 43 din legea general de pensiuni.
13

6 August 1942

MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 181

'6618

Comishinea de pen&uni, sectia I,


prin deciziunea eu Nr. 2.204 din 1942,

2.454 din 1940, pentra modifiearea


completarea art. 31, 37 si 43 din legea

pe zina de i Septenavrie 1942, pentru


aranja drepturile la pensie:

a acordat o peiisielunar de. lei 735,

generalA de pensiuni, recunoscandu-i-se


de Casa General de Pensiuni, comisiunea de pensiuni, sectia I, prin deciziunea Nr: 1.800 din 1942, o pensie lunarA
de lei 6.451.

Mitropolitul Silvestru" CernAuti.


Popescu Grigore, profesor la Liceul

dela data de 1 Aprilie 1942.Ideal-. Nr. 38.939 din -15 liilie 1942,
d-1 Vasileseu Constantin, cntAret la
b'serica Sf. Ilie din Tg.-Neamt, este pus

in retragere din oficiu, pentru limitA


de varstd, pe data de 1-Aprilie 1942, pe
baza art. 35 si 37 din codul funetionari'lor publicl .Regele Mihai I" si a dispozitiunilor decretului-lege Nr. 2.454
din 1940, pentru modificarea i comple-

tarea art. 31, 37 si 43 din legea generani de pensiuni.


Comisia de pensiuni, sectia III, prin
deciziunea cu Nr. 2.258 din, 1942, i-a
acorclat o pensie lunarA de Ici 4.320.

Idem Nr. 38.940 din 15 Iulie 1942,


Petrescu Gheorghe, cantret la parobin Ilfirtoape, judetul Baia, este pus
in retragere din oficin pentru
de varstA, pe data de 1 Mai 1942, pe
baza art. 35 si 37 din codul funetionarilor nublici Rege Mihai I", si a disPozitiunilor decretului-lege ca Nr. 2.454
din 1940, pentru modificarea si completarea art. 31, 37 si 43 din legea generalA
de pensiuni.
Comisia de pensfuni, seetia II, grin

deelzinnea cu Nr. 2.356 din 1942, i-a


acordat o pensie

496 lei.

Idem Nr. 41.053 din 25 lidie 1942,


d-1 Gheorghe V. Sarbu, cantAret la parohia
Beresti, judetul Covurlui, se

pune definitiv in retragere, din oficiu,


pentru limitA de varstA, pe data de 1
lulie 1942, stabilindu-i-se o pensie lu4arA de lei 1.897.

Idem Nr. 41.058 din 1942, d-1 Popescu

St. Nae, cantAret la parohia Sf. Filofteia din Ploiesti, este pus 'in retragere,
din oficiu pentru limitA de varst, pe
data de 1 August 1942, pe baza art. 35
si 37 din coclul functionarilor publici
Regele Mihai I" si a dispozitiunilor decretului-lege Nr. 2.545 din 1940, pentru modificarea i completarea art. 31,
37 si 43 din legea generalA de pensiuni.

omisiunea de pensiuni, sectia

prin deciziunea Nr. 203 din 1942. i-a


acordat o pensie lunarA de lei 3.486, de
la data de 1 August 1942.

Idem Nr. 41.059 din 25 Iulie 1942,


d-1 Gheorghe Schintee, eantAret biseriees:c da parohia Celeiu, judetul Gorj,

este pus in retragere din oficiu pentru


limit de varstA, pe data de 1 Ianuarie
1942, pe baza art. 35 si 37 din codul
functionarilor publici si a dispozitiunilor decretalui-lege Nr. 2.451 din 1940,
pentrn modificarea i completarea art.
31, 37 si 43 din legea generalA de pensiuni, reeunoscandu-i-se de Casa Generail. de Pensiuni, (comisiunea de pensec-tia I) , prin deciziunea eu Nr.
2.910 din 3 Iulie 1942, o pensiune lunail de lei 1.582.

Idem Nr. 153.522 din 29 Iulie 1942,


d-1 Dimitrin V. Gheorghe, profesor la
Liceul ,Unfrea" din Focsani, se pune
defnitiv iii retragere, ne zina de 1
Septenivrie 1911. rectmosetindu-i-se o

Idem Nr. 41.054 din 25 Julie 1942,

pensie lunarii de lei 11.553, iar dela 1


pen-

Marti Artenie, profesor la Liceul

teoretic de bAieti din CernAuti.


Sfintitchi Sfin-teanu, prof esor
Gimnaziul de bAieti din Vijnita.

la

Pivovarov Maria, profesoarA la Liceul Regina Maria" ChisinAu.


UrmAtorii profespri i profesoare se
tree in cadrul disponibil, pe ziva de 1
Sept. 1942 :

Doroholschi Ana, profesoarA la Gim-

naziul de fate Hotin.


Petrillo Pavel, profesor la Liceul teo-

retie de bieti Hotin.


Drgan Justin, prof. la Gimnaziul comercial de lAieti Dorohoi.

Cedan Olimpia, prof. la Liceul Regina Maria" ChisinAu.


Popovici Gheorghe, profesor la Gimnaziul C. F. R. Lipnic.
Brun Gh., profesor la Liceul teoretie
BAlti.

Ciubuc Zinaida, prof. la Liceul Regina Maria" ChisinAm.


Tarantaev Vladnlir, prof. la Liceul

Internat"

Vieru Zinaida, prof. la Liceul teoretic de fete Soroca.


Prin decizia d-lu: prof. I.. C. Petrescm ministru subsecretar de Stat la
Departamentul Culturii Nationale si al
Cultelor, Nr. 154.159 din 1942, se infiinteaz cursul infer:or pe lane Liceul
de constructii civile si edilitare din Cernanti, incepilnd en elasa I, la 1 Septemvrie 1942.
RECTIFICARE

In decizia Nr. 114.350 din 1942, a Mi-

preotul Arsenie VAciireanu. fost paroli


Iii Valea Putnei, judetul COmpulung,
este pits in retragere din oEciu pentru

Octon'vrie 1941

try" 29 ani calculabili la pens'e,

nisterului Culturii Nationale si al Caltelor, publicat in Monitorul Oficial

limita de varstg. pe data de 1. August


1942, pe baza art. 35 si 37 din calul
funCtionarilor publici si a disporitianilor cleeretului lege Nr. 2.154 din 1940,
ppntrn modificarea i conapletarea art.

Idem Nr. 153.523 din 29 Julie 1942,


d-1 Victor Bilr:ea, profesor la Liceul
de bilieti din Lugoj, se pune definitiv
in retragere, pe ziva. de 1 Septemvrie

Nr. 167 din 21 lull& 1942, pagina 6039,

21, 37 si 43 din legea generalA de penrcunoScandu-i-se de Casa Geneara* de Pensiuni (comisiunea de pensiuni, see-tia II), prin deciziunea Nr.
2.711 din 1942, o pensie lunarrl de lei

1942, recunoscandu-i-se o pensie lunarA

IIDuto ChirilA", actual secretar.


Eroare de manuscris.

de lei 15.771, pentru 33 ani de servieiu


calculabili la pensie.

MINISTERUL FINANTELOR

Idem Nr. 153.524 din 29 Iulie 1942,


d-na Pirjolescu G. Maria, profesoara la

Prin decizia ministerialA Nr. 31.301


din 27 Iulie 1942, d-1 Tra'an Alexa.ndreseu, fost sef de sectie fr gradatii
la Ad--tia financiari Iasi, pus in retra-

Idem Nr. 41.055 din 25 Julie 1942,


a-i Andronic Longhin,..sef de sectie la
rondul bisericese ortodox - roman din
Bucovina, este pus in retragere, din
pentru limit de varstii, pe data
'de 1 Ianuarie 1942, pe baza art. 35 si
37 din codul functionarilor publici
a dispozitiunilor deeretului-lege- en Nr.

14

de lei

12.708.

Liceul teoretic de fete Carabela" din


-Targoviste, se pune definitiv in retragere, pe ziva de 1 Noemvrie 1941, reeunoscAndu-i-se o pensie lunarA de 11.511

coloana I, randul 20, se va ti: Dulei


Chirifd" , actual secretar, in loe de

gere definitiv, pe data de 1 Ianuarie


1942, prin decizia ministerial:A Nr.
:2.426 din 1942, pentru caz de boal con-

lei, pentru 34 ani ealculabili la pensie.

tractat in timpul, ins nu din cauza


serviciutai, se recheamii in funetiune,

Idem .Nr. 154.8116 din 30 Iulie 1942,


rofesoare, se
urmAtorii profesori i

,pe data de 1 August 1942, in gradul


gradatia avut si la aceeasi administra.
tie, In Conformitate cu dispozitiunile

pun in retragere provizoriu, din oficiu,

MONITORUL OFICIAL (Parta I) Nr. 181

6 August 1942

art. 68 din legea genoralA de penslini,


deoarece s'a eonstatat e maladia de
care suferii, actualmente nu-1 face impro-

dispozitiunile art. 74 din. codul funetionarilor publici, pentru neprezentare


la post.

6619

din codul. fundlenarilor publici, pe


timp de 60 zile, cu pierderea a jumiltate

din salariu, intru cat s'au fAcut vinovati de abateri -grave in serviciu.

priu serviciului.

Idem Nr. 33.047 din 3 August 1942,


d-1 Go limas Eremia, impiegat eu 3 gradatii, dela Administratia financiarii

Idem Nr. 32.606 din 31 Iulie 1942,


se revine asupra dispozitiunilor deciziei
miniateriale Nr. 24.060 din 1942, prin
care s'a revocat, pe data de 1 Iulie 1942, angajarea d-lui Cosma Dimi-

MINISTERIIL ECONOMIEI NATIONALE

1 gradatie, dela Administratia financiera Vaslui, se detaseazA, in interesul


servieiului, pe data de 5 August 1942,
la oficiul de sehimb monetar Tighina.

trie in fundiunea de impiegat diur-

nist, fArA gradatie, dela Administratia

financiar a Seetorului I Galben, intrucat nu corespunde cerintelor serviciului i i se primaste demisia pe data

Idem Nr. 32.769 din 1 August 1942,


d-1 Maruster Teodor, agent administra-

Prin deeizia ininisteria15, Nr. 59.416


din 1 August 1942, s'a anulat coneediml
aprobat d-lui Sever Dan, sindicul Bursei de efeete, actiunt i sehimb din Bueuresti, -en ineepere dela 30 Iunie pang
la 30 Julie 1942.
Tot prin aceastA deciziune i s'a ineuviintat un coneed:u de o lung, zile, ince-

de 1 August 1912.

pand dela 10 August-10 Septemvrie

Iai, si Ariton Gheorghe, impiegat eu

tiv el. II, de pe lane. Administratia financiarA, Arad, se transfer, pe data de


1 August 1942, la Administratia financiar Covurlui.

Idem Nr. 32.320 din 30 Iu lie 1942,


d-1 Dochit Gheorghe, impiegat cl. I,
dela Administratia financiari Beau,
pus In retragere din ofieiu in mod provizoriu, pe data de 31 Octomvrie 1941,
pin decizia ministerialA Nr. 619.846
din 1941, pentru 55 ani varst, conform art. 63 din decretul lege Nr. 799
din 1941, se pune in retragere definitiv,
pe aceeasi data i pentru aceleasi motive, stabilindu-i-se, conform deciziei
Nr. 3.042 din 1942 a Comisiunii, de
pensiuni, sectia I, o pensie lunarti de lei
4.596, eu incepere dela 1 Noemvrie
1941.

Idem Nr. 32.322 din 30 Iulie 1942,


d-1 Mandaehe Teodor, angajat temporar

ca diurnist, prin decizia ministerial


Nr. 5.652 din 27 Aprilie 1942, pe data
prezentrii la servieiu la Administra-

tia financiarA a Seetorului II Negru,


CapitalA, se consideri demisionat din
funetiune, pe data angajArii, In conformitate cu dispozitiunile art. 74 din
codul funetionarilor publici, pentru neprezentare la servieiu.

Idem Nr. 32.270 din 30 Iulie 1942,


se revoack pe data de 1 August 1942,
angajarea d-nei Cornelia S. Stefanovici, din functiunea de impiegatA diur-

frA gradatii, dela Administratia financiarA. Botosani, intrueat nu

nistA

corespunde cerintelor servieiului.

Idem Nr. 32.590 din 31 Julie 1942,


d-1 Stefan I. Eftimie, sef de seetie eu
1 gradatie, dela Administratia financiarA BacAu, se pune in retragere din
oficiu, hi mod provizoriu, pe data de 1
Noemvrie 1942, pentru eaz de boali
contractat in timpul, 'big nu din cauza

Idem NI 32.323 din 30 Iulie 1942,


se revoaci, pe data de 1 August 1942,
angajarea d-rei Thiclulesen Floriea din
funet;unea de impiegat diurnistA Hai

serviciului.

pentru ineompatibilitate.

Idem Nr. 32.599 din 31 Julie 1942,


pereeptorul de circ. fAr gradatii DiaConn Nicolae, de pe langA Administratia

financiarA Putna, pus in retragere din


oficiu in mod provizoriu, pe data de 31
Octomvrie 1941, pentru limitA de
varstA, prin deeizia ministerial Nr.
625.714 din 29 Octomvrie 1941, se pune

definitiv in retragere, pe aceeas datA


pentru aceleasi motive, fixandu-i-se

gradatii, dela Ad-tia financiari Museel,


in conformitate cu dispozitiunile art. 14,

lit. a din eod-il functionarlor publici,


Idem Nr. 32.597 din 31 Iulie 1942,
pereeptorul de agentie fArA gradatii Rotarn Nieolae, dela Agent a de 'Meas.:ire
Todiresti din jud. Vaslui, se pedepseste
eu eliminarea temporarli dela hmintare,
eu pierderea salariului pe 30 zile, con-

form art. 133, alin. 3 d'n codul fc-

tionarilor publiei, intru eat s'a ficut


vinovat de rea purtare in servieiu, nrminci a fi repartizat de ad-tia finan-

o pensie lunarA de lei 4.705, cu ineepere


dela 1 Noemvrie 1941.

ciarA respect-NA la o alt agentie de incasare din acelasi judet.

Idem Nr. 32.272 din 30 Iulje 1942,

Idem Nr. 32.277 din 30 Julie 1942,

dloara Nanescu T. Fanda,

angajatA

tem.porar ea diurnistA, prin decizia ministerialA Nr. 10.159 din 13 Mai 1942,
pe data prezentArii la servieiu, la Administratia financiarA, Buzau, se eonsiderA demisionati din fundiune, pe
data angajarii, hi conformitate eu

Martiniue Vasile, agent adminis-

trativ clasa III, de pe langi Ad-t'a financiar, Hunedoara i Ciobanu Merin,

agent administrativ el. III, de pe langi


Ad-tla financiari Dolj, se pedepsesc, cu

incepere dela 1 August 1942, ell suspendarea din servie:u, conform art. 135

1942, delegandu-se in acelasi tint') d-1.


Toma Moldoveanu, agent oficial, care
va indeplini atributiunile de sincVe in
timpul concediului titularului.
Noi, general C. Constantin, subsetretar de Stet al aprovizionArii armatei
populatiei eivile,

Avand In vedere crspozitiunile dccizilinij Subseeretariatului

de Stat

AprovizionArii Armatei i Populatiei


Civile cu Nr. 649 din 1942, publicatA Iii
Monitorul Oficial Nr. 42 din 18 Februarie 1942;
In teineiul dispozitiunilor art. 17 din
legea Nr. 79 din 31 Ianuarie 1942.
Deeldem:

Art. I. Se acordA Soc. ellanserex";


S. A., en sediul in Bucuresti, strada
Boteanu Nr. 3, in afar de autoriza tinnea specialA data,. prin deciziunea Subseeretariatillui de Stat al Aprovizioniiril Armatei i Populatiei Civile eu Nr.
649 din 17 Februarie 1942 si autorizatiunea de a cumpAra, transporta, inma-

gazina, prelucra (si anume: usca, selectiona, cenditiona, decortiea) si a export:. fructe proaspete uscate, nuei,
precum i anison i coriandrum.
Art. II. Exporturile produselor previlzute la articolul precedent nu se vor
putea face cleat in limita contingentelor sabilite de Ministerul Econom:ei
Nationale i pe baza permisului de export, eliberat de aeest departament.
In liraita acestor conUngente,,Subsecretariatul de Stat al Aprovizionril va
stabili ecke Periodice de produse pe care
societatea va fi autorizatA sA, le cumpere in vederea exportului.
Eliberarea perniiiului de export pentru produsele prevzitte articolul precedent se va putea feee numai pe 'haze
unei aprobri prealabile date de Sageeretariatul de Stat al AproviZonArii.
,

Art. III. Societatea este obligate' a


comunica Subsecretariatului de Stet at
AprevizionArii din 15 in 15 zile urme
toarele:
a) Felul cantitatea produselor cuinpArate, precnm i local unde s'au inmagazinat aceste produse;
15

b) Preturile eu eare au fost

tionate produsele dela art. I;


c) Destinatiunea produselor
rate, cu artarea felului i cantittilor
ee armeazii a fi expertate;
Felul s: cantitatea prodmelor deja
exportate In eadrul contingentului la

data eomuniarii bilunare, Nr. si data


permisului de export, preeum si data
efectulrii exportului.
Art. IV. Abater le dela limitele
conditiunile de funetionare prevazute
prezenta decizitme, vor atrage dupi sine
revocarea autorizatiunii acordate, precum i aplicarea sanefunilor prevrate
in art. 19 al legii Nr. 79 din 1942.

Art. V. Directorul reglementrii exportului din Ministerul Economiel. Nationale si directoral Oficiului central al
cerealelor sunt insArcinati cu aducerea
la indeplinire a.prezentei deciziuni.
Data la 31 Iulie 1942.
Ministru subsecretar de Stat, General C
Constantin

Nr. 907.
RECTIFICARE

In Monftorul Ofieial Nr. 179 din 4


August 1942, partea I-a, pagina 6569,
coloana I-a, andul 12 de jos in sus,

strecurndu-se o eroare, se va citi: Balovineseu Gheorghe, in lee de Bercea


!Alexandru", cum din eroare de menuscris s'a pula:icat.
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
SI AL COMUNICATIILOR
RECTIFICARE

In deeizia Ministerului Lueririlor


Publice si al Comunicatiilor Nr. 759/
24.678, publicat lu Mon'terul Oficial
Nr. 163 din 16 Iulie 1942, partea I, la

pagina 5868, coloana II, andul 2 de

sus in jos, se va citi: Inginer Inspector


General cl. I Paul Dernetriad", In loc

de: Inginer Inspector General cl. I


Paul Demetria".
Eroare de manuscris.
MINISTERUL
AGRICULTURII i DOMENIILOR

Prin deeiz:a d-lui ministru subsecrear de Stet la Departamentul Agriculturii i Domeniilor, Nr. 10.158 din 31
Tillie 1942, Cheche Pie, agent pesc. sef
'.1.asa III, se mentine la punetul Grts-pioarele, penclinte de Ad-tia de pesarii

,Purgiu, revenindu-se asupra detaskii


fcutil prin deeizia ministerial
Nr. 20.156 din 1942,
pe data de 1 Au.
.

ust 1942, la Ad-ta de pesarii

Olaru Gheorghe, agent pese. sef cl.


dela Ad-tia BrAila, se detaseaz, In
Interes de serviciu, pe data do 1 Auiust 1942, la Subdirectia Chisinau.
16

6 August 1942

MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 181

6620

Idem. Nr. 21.137 din 27 Iulie 1942,


se rid:c6 suspendarea din serviciu aplieat prin decizia ministerial Nr. 5.266
din 13 Februarie 1942, d-lui Nicelae
Gean, brigadier silvic dela fleolul silvie Brosteni, jnd. Prahova, numitul reintegrndu-se in toate drepturile la
salariu i vechime, avute la data suspendrii.

Idem Nr. 21.136 din 27 Iu1e 1942,


Stefan Clineseu, agent pesaresc sef
clasa II la Ad-tia de pesertrie Ismail, se
pedepseste eu ,,avertisment i pierderea
salariului pe 15 zile", conform art. 132,
tilin. f din codul funefonarilor publici,
pentru nereguli In serviciu.

Idem Nr. 21.323 din 28 Iulie 1942,


d-1 Gh. Lates, brigadier silvic dela Ser-

viciul silvic al jud. Neamt, se pane in


disponibilitate din serviciu, pe data de
7 Aprilie 1942, de and a prgeit servleiul firm aprobare legal.

west directorat n luna Decemvrie 1941,


se mimeste, pe ziva de 1 August 1942, in
gradul de ajutor oontabil fr gradatii,

grupa A 27, tipul 32, pe baza art. 75

din codul functionarilor publiei, repartizndu-se la Serviciul contabilittii dn


ad-tia centralli a directoratului.
Plata salariului i se va face din post
de subsef de birou eu o gradatie, vacant
in serviciile centrale.
D-ra Zenaida Visinevschi, baealaureal* reusiti la examenul de oeuparea
pesturilor ad-tive, tinut la acest diree-

torat in luna Decemvrie 1941, se numeste, pe ziva de 1 August 1942, in.


gradul de impiegat fr gradatii, grupa
A 9, tipul 35, repartizndu-se la Camera
agricol Cetatea-Alb.

Plata salariulni i se va face din post


de :.mpiegat au 2 gradatil, vaeant in
serviciile exterioare.

D-1 Ion Mibru, daetilograf cu o gradatie, dela Camera agricol Lapusna, se


trece, pe ziva de 1 August 1942, in le-

Noi, inginer agronom Alexandru Stineseu, director-al Directoratultd agriculturii i Domeniilor,


Avnd In vedere dispoz"tiunile decre-

rarhia arhivarilor-reestratori, functie


pe care o indeplineste, numindu-se in
gradul de reebistrator ajutor fr gradatii, grupa A39, tipul 32, primal grad

tilui-lege Nr. 790 din 1941, pentru organizarea Basarabiei i Bucovinei;


Avnd in vedere eodul functionarilor
publici;
Avnd In vedere dee'ziunea Nr. 39
din 1942 a d-lui guvernator al Proyin-

din aceasti ierarhie.


Plata salariului, i se va face din post

ciei Baiarabia,
Decidem:
Art. I. Comisiunea de propuneri pentransferAri de
tru uumiri, inaintri.
pe Ingi acest direetorat, eare va aviza
asapra tuturor numirilor, avanSTilor
transf err:lor function arilor pn la

gradul de sef de seetie inelusiv, va a-

vea, cu ineepere dela data prezentei dearmiitoarea compunere :


Presedinte, d-1 Ion M. Botez, inginer
agronoin sef, subdirectorul Directoratului agrieulturii i domeniilor.
Membri : d-1 Nieole Ciornei, inginer
agronom inspector elasa II, seful Serviciului psunilor si d-1 Gheorghe Anghelescu, sef de sectie eu 3 gradatii, se-

ful Servciului contabilittie


Secretar, d-1 Adrian Stoicescu, seful
Servieiului ad-tiv.

Art. II. Seful Serviciului ad-tiv este


insircinat cu executarea prezentei deeiziuni.
Dart la 25 Iulie 1942.
Director, Al. Stinesca

Nr. 8.597.

Prin decizia d-lui inginer agronom


Alexandre' Stneseu, directorul Direetoratului agrieultur i domeniilor, Nr.
8.712 din 28 Julie 1942, d-na Valentina
Novacov, absolvent a scoalei superioare

de come* reuita, la examenul tinut la

de registrator cu o gradatie, vacant in


serviciile exterioare ale direetoratului.

Prin deeizia d-lui inginer agronom


inspector Ioan Jecu, director delegat al
Directoratului agriculturii i domenife.
Ior, in baza deciziunii Nr. 213 din 1942
a d-lui guvernator al Prov:neiei Base-

rabia, Nr. 7.965 din 9 Idie 1942, d-1

Vladimir Crciuneseu, dela Camera agricol LApusna, bacalaureat comerciab


se numeste, pe ziva de 15 Tillie 1942, in

gradul de contabil, grupa A 27, tipul


29, pe baza art. 75 d'n codul functionarilor publici.
MINISTERUL MUNCII, SANATATII
OCROTIRILOR SOCIALE

Noi, prof. dr. Petre Tomeseu, minis-

tra secretar de Stat la Departamentul


Muncii, Sinttii i Ocrotirilor Sociale,
Avnd !tIn vedere art. 554 din legea sa-

nitara si de ocrotire ;
Avnd in vedere prevederile bugetare
pe anu7 1942/943,
D ecidem :

Art. I. Spitalul mixt din


Vede se transform in spital de specieavnd 2 se.ctiuni deosebite : de chi-

rurgie i medicina intern


Art. II. D-1 director al personalului
este insreinat cu executarea prezentei
deciziuni.
Data la 31 Iulie 1942.
Ministru, Prof, Dr. Petre Tomes=
Nr. 36.882.

6 August 1942

MONITORUL OFICIAL (Partea I) N

Prin deeizia ministerialg Nr. 36.574


din 29 Iu lie 1942, d-I dr. Teohari Cons-

tantin, medic primar al jud. Iasi, se

pune definitiv in retragere din ofieiu,


pe ziva de 1 Ili lie 1942, pentru limita,
de virsta, urmnd sa primeascg o pensie de 17.905 lei lunar, conform deciziei
Nr. 3.243 din 14 Iu lie 1942 a comisiei
de pens'uni.-

Noi, ministru subseeretar, de Stat la


Departamentul Muneii,

Avnd In vedere referatul Ofieiuhi

LuminV Nr. 8.147 din 20


Munch'
Julie 1942:
Avnd in vedere prevederile buge-

tare ale Ofelului Mune i Lumina," ;


Ay And in vedere dispozitiunile jurna-

lului Consilialui de Ministri Nr. 403,


art. 7, alin. c;
Avnd in vedere adresa Min'sterului
de Finante Nr. 62.129 din 13 mu lie 1942,
Decidem:

Art. I. D-1 Constantin Staneescu, ins-

pestor Munch' si Diming" i eondaegtorul Institutului psihotehnie din eraiova, se numeste in postul de consilier

pentru Activitati Culturale" la Ofi-

Candidatii cu examen de capacitate,


care doresc sa ocupe ea titulari una din
aceste catedre, se vor prezenta In ziva
de 17 August 1942, ora 9, la Lieeul
Carmen Sylva" din Bueuresti, iar candidatele in ziva de 18 August a. c., spre
alege catedra.
Cei care, din diferite motive nu se pot
prezenta, vor putea trirnite delegati imputerniciti sau cereri n timp util, semnate personal sau de reprezentantii lor,
indichnd :
1. Numele i pronumele.

2. Specialitatea prineipala i secun-,


dark specificnd mediile exacte la fiecare specialitate i sesiunea in care a
trecut examenul.
3. Localitatile si catedrele ce ar dori
sa ocupe.
4. Adresa exacta.
Membrii Corpulni didactic dela Scolile din Basarabia primesc pe lnga salariu o indemnizatie de resedinta de 30
la suta, ca i ceilalti functionari ai Sta-

tului din Basarabia.


Tablou de catedrele vacante dela qcolile secundare din cuprinsul Directoratului Chi-

ciul Mundt si Lumina", in locul d-lur


Plimada Nicolae, care se deleagg consilier pentru organizare, Oda la demobilizarea d-lui prof. De lu.

Art. II. Se an.gajeaza temporar, pe


exercitiul 1942/943, pentru indrumarea,
conducerea si controlul pe teren al organ'zgril timpului liber al muncitorilor,
cu 300 lei ora de curs sau confering, in conformitate eu adresa Ministerului de Pinante Nr. 62.129 din 194Z,

urmatorii, eu ineepere dela 1 August


1942:

se detaD-1 prof. Avram Giure5,


seaza in postul de conducator al Institutalui Psihotehnic Craiova.
D-1 Marcel Stahie, dela Colegiul Carol I din Craiova si se deleaga cu organizarea i conducerea aetvitatilor Mum.
si Lumina" din Inspectoratul muncii
Craiova.

Art. iII. D-nii directori al personalului s' al Oficiului Muneg, si Lumina,"


sunt insareina-V en aducerea' la indeplifire a prezentei deeiziuni.
Data la 23 Julie 1942.
p. Ministru subsecretar de Stat, Dr. Serziu
I. Bicescu

Nr. 2.980.
COMUN1CATE

CIRCULARI MINISTERIALE
MINISTERIIL CULTURII NATIONALE
SI AL CULTELOR

Ministerul Culturii Nationale si al


Cultelor publica tabloul eatedrelor vacante n invatamntul secundar al baletilor si fetelor de toate categoriile din
Rasarabia, cu modificarile i adausurile
ce se pot ivi ulterior din eauze neprevzute.

6621

181

Rascani-Balti: Girnu. ind. baieti, 1 cat.

tea literara.
Rscani-Balti: Giran. ind. baieti: 1 eat,

partea literarg.
Reni: Gimn. ind. Mieti, 1 cat. partea literara..
Cahul : Girnn. ind. baieti, 1 cat. partea- literar.
Franceza

Soroca : Lie. teor.

Balti: Lit. teor. Mieti.


Cetatea Alba' Lic. leor.
Ismail: Lie. teor. Mieti.
Soroca.: Gimn. teor. baieti.
Lipnie (Soroca) Gimn. teor. bietL
Orhei : Gimp. teor.
BAIETI
Franceza

Tighina-: Gimn. teor. baleti


Comrat: Gimn. teor. baieti.
Chilla : Ginm. teor,
'Cahul : Gimn. teor.
Chisinau : Sc. norm. Mieti.
Balti: Lie. eorn, baieti.
Chisinau: Lic. -corn. Mieti.
Latina

Cetatea-Alba: Lic. teor. bic$i, i eat.

Ismail: Lie. teor. baieti, 1 cat. l'atin4


BAIETI
Religie

Soroca: Lic. teor. baieti (compl. gimn.


ind.. b.).
Balti: Lic. bieti.
Chisinau: Lic. teor Mieti Al. Russo".

Chisinau: Lie. teor. baieti Bogd. P.


Hasdeu`'.
Chisinau : Sc. norm. baieti. .
Cetatea Alba : Lic. teor.
Ismail: Lic. teor. baieti.
Soroca : Gimn. teor. baieti, 1 cat. religie-muzica.

Orhei: Gimn. teor. baleti, 1 cat. religie-muzica.


Tighina :

Gimn. teor. bieti (compl.

Gimn. tem.. fete).

teor. bieti (compl.


Gimn. incl. fete), 1 cat: religie-muzica.
Cahul : Gimn. teor. Mieti (compl.
(Timn. teor. fete).
Chilia : Gimn.

RomAna

Soroca : Lic. teor. baieti, 2 catedre.

Cetatea Alba : Lic. teor. Mieti, 2 catedre.


Ismail: Lic. tear. Mieti.
Orhei: Gimn. teor.
Comrat : Gimn. teor..
Chilia : Gimn. leor. Mieti.
Bolgrad : Gimn. teor. baieti.
Chisinau: Sc. norm. Mieti.
Lic. corn..
Chisinau : Lie. -ind.
Soroca : Gimn. ind. baieti, 1 eat. partea. literard.
Corbu-Soroca : Gimn. iiuI. Mieti, 1 eat

partea literarg.
Rezina-Orhei: Gimn. ind. baieti, 1 cat.partea -literara.

Germana

Soroea : Lie. teor. baieti.


Lic. teor. Mieti.

Chisinau : Lic. teor. Al. Russo'.


Ohisi.nau: Lie. teor. lagieti B. P. Hap
deu".
Ismail: Lic. teor.
BOO: Lic. com. bAietL
Italiana

Balti: Lie. teor.


Chisinau: Lic. teor. Mieti Al. Ru,sso"'
Chisinau: Lie. teor. Mietl B. P. Ilar.
deu".
Cetatea-Alba: Lic. teor. baieti.
Ismail: Lie. teor. Mieti.
Fizico-chimice

Soroca: Lie. teor. baieti.


Cetatea-Allsba: Lic, teor. bgieti.
1 cat. st.'
Soroca : Ginm. teor.
naturale.

Lipnie : Gimn, teor. baleti C. F. R., II


cat. st. naturale.
Tighina: Gimn. teor. bieti, 1 cat. st.
naturale.
Comrat, Girnn, teor. bmeti, 1 eat. st.
na turalet

Bolgrad : Gimn. teor. Mieti, 1 cat. st.


naturale.

Cahul : Gimn. teor. baieti, 1 cat. st.

naturale.
Chisinau: Lic, ind.
Chisinau: Lie. com. baieti, 1 eat. fiz.7
chimice-marfuri.
BIJETI
Istorie

Soroca : Lic, teor. Mieti, 1 cat. istoriegeografie,


Balti: Lie. tem.. bilieti.

Soroca : Gimn. tear. bg'eti, 1 cat. ist.


geogr. drept,
Lipnic : Gimn. tear. Mieti, 1 eat. ist.
geogr. drept,
Tighina: Gimn. teor. btei, i oat. ist.
gcogr. drept,
Comrat: Gimn. teor. bgieti, 1 cat. ist,
geogr. drept.
Chilia : Gimn. teor, bgietl, 1 cat. ist.
geogr. drept,
Bolgrad : Gimn. teor: baieti, 1 cat. ist.
gcogr. drept,
Gimn. tear. bgieti, 1 eat. ist,
geogr. drept,
eona. bgietd.

Chisingn:
Geografie

Balti Lic. tear.


Cetatea-Alb: Lie. teor.
Chisingu: Sem. teologie.
Chisingu: Lie. com, bgieti.

Ismail: Lie. teor. Mieti, 1. post medic.


Chisingu : Sc. norm. Mieti, 1 post me-

Matematici

Soroca : Lie. teor. logieti, 2 cat.


Lic. teor, bgieti, 2 oat.
Chisingu: Lic. teor. logieti Al. Russo"

Cetatea-AIM: Lic. teor. Mieti, 2 cat


Ismail: Lic. teor,
Soroca: Gimn. teor.
Lipnic : Gimn. teor. bgieti C. F. R.
Orhei : Gimn. tear.

Tighina: Gimn. teor, Mieti.


Comrat Gimn. teor.
Chilia: Gimn.'teor. bgieti, 1 cat. si fiz.
Ohirn,

Bolgrad : Gimn. tear. bgieti.


Bati: Lic. coin. bgieti.
Chisingu: Lie. com.
Corbu-Soroca : Gimn ind. bgieti, 1 cat.
[..(partea stiintificg).
Rezina-Orhci: Ginm. md. bgieti, 1 eat,

(partea
Bglti: Girnn. ind. bgieti, 1 cat. (partea stiintificg).
Rgscani-Bglti : Gimn. md, Mieti, 1 cat.

(partea stiintificg).
Tighina : Girnn. md. Mieti, 1 cat. (par-

tea stiintifieg).
Bolgrad : Gimn. md. Mieti, 1 eat, (par-

tea stiintifieg).
Reni : Gimn. Md. Mieti, 1 eat. (partea
tlintlfieg).
Cahul : Gimn. md. bgieti, 1 eat. (Par-

tea stiintific6).

Chisingu: Sem. teol. bgieti, 1 post medic.

Chisingu Lic. cam. Mieti, 1 post me-

Igiena-medicina

:Soroea : Lie. teor. Mieti, 1 cat. lgenainedicing.

Lic. teor. bgeti, 1 post medic.


Chisingu: Lie. tear. Mieti, Al. Russo", 1 post medic.
Chisingiu: Lie. teor. bgieti,B. P. Bajdeu" 1 post medic.
.

Ceicatea-Albii: Lie. teor.-Mieti, 1 post

18

Automobile

Chisingu: Lie. incl. Mieti.


Tipografie

dic.

Chisingu: Lie. ind: bgieti, 1 post me-

Bolgrad : Gimn. ind. bgieti.

dic.

Lcatuerie
muzica

Blti: Lie. teor. bgieti, (completare


Lie. corn. bgqi).
Ismail: Lie. teor.
Orhei : Gimn. teal%

Mieti, (comple-

Gim. incl. Wet:.


Corbu-Soroca: Winn. incl. Mieti.
Orhei : Ginm. ind.
Rezina-Orhei: Gimn. ind.
SOroca :

incl. Mieti.
ind. bgiet).

tare Gimn. teor. fete).

Rascal:6

Cahul: Girnn. teor. bieti, (completare Gimm teor. fete).


Chisingu: Sem. teol., 1 cat. muzicg

Bolgrad: Gimn, ind. bgieti, 2 cat.


Beni: Gimn; Md. We-V.

bisericeascg.

Soroca: Gimn. ind. Mieti.


Corbu-Soroca: Gimn. ind. bgietL
Orhei: Gimp, Md. Mieti.

Chisingu: Sern. teol., 1 cat. muzicA


yocalg.
Desen-caligrafie

Soroca: Lic. teor. Mieti 1 cat. desen-

Fierrie

Rgiscani: Gimn. incl. bgieti.


Tighina : Gimn.. incl. Mieti.
Rotrie

special.

Cetatea-Albg: Lic. teor. Mieti, (com-

pletare Lic. md bgieti), 1 cat. desencaligrafie.


Orhei : Gimn. teor. Mieti, (completare

gim. tear. fete), 1 cat. desen-caligrafie.


Chilia : Gimn. tear. Mieti, (completare

Uorbu7Soroea: G-imn. Md. bgieti,


Rezina-Orhei: Gimn. ind. Mieti.
Rascani Gimn. ind.
Impletituri

Ismail : Gimn. Md.

Giann. teor. fete), 1 cat. desen-caligrafie.

Cahul: Gim. teor. Mieti, (completare


Gimn. teor. fete) , 1 cat. desen-caligrafie.
Tmplarie

Chisingu: Lic. ind.


Rezina : Gimn. ind. bgieti.
Rhscani: Gimn. incl. Mieti.
Tighina Gimn. ind. bgieti.
Bolgrad : Gim. ind.

Croitorie

Ismail: Gimn. ind. logieti.


FETE
Religie

Bhlti: Lie. teor. fete.


Cetatea Albg: Lic. teor. fete.
Soroca : Gimn. tear. fete, 1 cat. religieOrhei : Gimn.

Chisintiu : Lie. :Md. baieti, 2 catedre.

Corbu-Soroca: Gimn. ind.


Orhei : G-imn.
Mieti.
Rezina-Orhei : Gimn. ind. bgieti.

BAT : Ginm. ind.


Rgscani: Gimn. ind.
Tighina: Gimn. md. Mieti.
Cetatea-Albg: Gimn. ind. Mieti.
Reni : Gimn. ind.
Cahul : Gimn. ind.
Materii ipeciale fier

Corbu-Soroca : Gimn. ind. Mie


Orhei : Gimn. Md. Mkt".
Rezina : Gimn. ind. Mieti.
Bglti: Ginin. ind.

Rgseani: Gim4. ind.


Tighina : Gimi. Md. bgieti.
Cetatea-Albg : Gimn. Md. Mieti.
Reni : Ginm. lud. logieti.
Gimn. md, bgieti.
Ajuotaj

Rezina-Orhei: Gimn. ind. WEIL

fete,

1 cat.

religie-

muzicg.

Materii speciale lemn

Soroca : Giniii. md. Mieti.

BIEI

Modelrie

Soren: Gimn. ind.


Corbu-Soroca : Gimn. md. logie

dic.

4tiinte comerciale

Bglti: Lic. coin. bgieti.

medic.

6 Augitst 1942

MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 181.

6622

Romana

C.-Albg: Lic. teor. fete, 2 cat.


Drhei: Gimn. teor. fete.
Soroca Gimn. fete.
Chisingu: Sc. norm. conduciitoare.

Bglti: Lic. hid. fete.


Soroca : 'Gimn. ind. fete, 1 cat. partea
literarg.

Orhei : Gimn ind. fete, 1 cat. partea


literarg.
Comrat-Tighina : Gimn. ind. fete,

cat. partea literarg.


C.-Albg: Gimn. ind. fete, 1 cat. partea
literarg.
Chilia Nang' : Gimn. ind. fete, 1 cat.,
partea literafg.
C.-Albg: Se. gosp. urbang, 1 cat. rom.
francez.
Bolgracl : C. gospod. urb., 1 cat. ram.
francezg.
Franceza

Ismail: Lic. teor. fete.


Soroca : Gimn. teor. fete.
Tighina : Winn. teor. fete.
teor. fete.
Cahul:

6 August 1942

MONITORUL OFICUAL (Partea I) Nr. 181

Tighina: Gimn. ind. fete.


Comrat: Gimn. ind. fete:
Ismail: Gimn. hid. fete.
Gimn. incl. fete.

Soren: gim. teor. fete, 1 eat. inst.


geografie.

Tighina: Gimn. teor. lete, 1 cat. ist.


geografie.

Latina

Bali: Lic. teor. fete, 1 eat. latinAelin:


BOlti: Lie. teor. fete, 1 eat.

Ismail: Lie. teor. fete, 1 cat. latia-

elinti.
Germana

BA lti: Lic. teor. fete 2 cat.


Chisingu: Lic. teor. fete, Regina Maria.
Soroca: Gimn. teor. fete, (comp]
Gimn. teor. baieti).
Orhei: gimn. teor. fete, (compl.
Gimn. teor. bAieti).
Tighina: Gimn. teor. fete (compl.
Gimn. teor. bAieti).
Cahul: Gimn. teor. fete (compl. Gimn.
teor. baieti).

Cahul: Gimn. teor. fete, 1 cat.


Chisinalu: $c, norm. fete.

Chisinu: Lie. teor.

fete

Regina

Mama Elena".
Lic. teor. fete.
Ismail: Lic. teor. fete.
Soroca : Gimn, teor. fete (cu compl.
Winn. teor. bieti).

Orhei: Gimu. teor. fete (cu compl.


Gimn. teor.
Tighina: Gimn. teor. fete (cu compl.
Gimn. teor.
Cahul: Gimn. teor. fete (cu eompl.
Gimn. teor. baieti).

C. norm. de conduetoare.
Lic. com. fete.
Chisinau: $c. gospod. urb., 1 eat.
ist. geografie.
C.-AIN,: Se. gospod. urb., 1 eat.
ist. geografie.
Bolgrad: Se. gospod. urb., 1 cat.
ist. geografie.
Partea stiintific fete

: Lie. incl. fete, 1 catedr.

ChisinAu: lie. teor. fete

Soroca: Gimn. ind. fete, 1 eat.


Chisinu: Gimn. incl. casnie, 1 eat.
Comrat: Ginm. incl. fete, 1 cat.
Gimn. ind. fete, 1 cat.
Ismail: Ginan. incl. fete, 1 cat.
FETE
Filosofie-drept

mtt Elena".
Lic. teor. fete.
Ismail: Lie. teor. fete.
Soroca: Gimn. teor. fete, 1 cat., plus
st. naturale.
Lipnic : Gimn. teor. fete, 1 cat, plus
t. naturale.
Orhei : Gimn. teor. fete.
Chisingu: Lie, corn. fete, 1 cat. fizie.
chim.-mArf.

ChisinAu: sc. gospd. urb., 1 cat. fiz.


chim.-natur.
Stiinte naturale

BOlti: Lie. teor. fete.


-Chisinn: Lie. teor. fete Regina Me-ria".
Chisinu : Lie. teor. fete Regina
Manild Elena".

Ismail: Lie. teor. fete.


Istorie

%IV: Lie. Icon fete.


C.-Alb: Lic, teor. fete.
Ismail: Lie. teor. fete.

Pedagogie

ChisinAu: $ c. norm. fete.

ChisiNu: Sc. norm. conducAtoare.


Muzica

Blti: Lie. teor. fete (eompl. Lic. intL


fete).
Chisinau: Lie, teor. fete Regina
Mama, Elena", (eompl. Gimu. ind. cos-

Ismail : Lie. teor. fete (compl. Gimn,


ind. fete).
Chisiau: $c. norm. conducatoares
ChiOnau: Lie. ind. fete R. F. R.
Educatie fzic

teor. fete
Gimn. hid. fete).
Blti: Lie. hid. fete.
Cahul: Gimn. ind. fete.
Tighina : Gimn.

Balti: Lie. teor. fete.


BAlti: Lie. teor. fete.
Ismail: Lie. teor. fete.
Chisinau: $e. norm. condueatoare.
ChisiNu: Lie. cona. fete.
Juridico-economice

Chisinhu: Lie. corn. fete, 3 catedre.


Stiinte comerciale

Chisinan: Lie. corn. fete.

Ismail: Lic, teor. fete (compl. Gimn .


ind. fete).
Soroca: Gimn. teor. fete.
Chisinalu: $e. norm. fete.
Lic. hid. fete.
Orhei: Gimn. incl. fete.
Tighina: Gimn. incl. fete.
Comrat: Gimn. ind. fete.
Ismail: Gimn. hid. fete.
Chisinti.u: Lie. corn. fete.

Steno-dactilografie

Gospodirie

Chisinan: Lie. corn. fete.

Chisinau: Lic. teor. fete.

Ch*Tigu $c. norm. conductoare.


Matematici

Chisinu: Lie. teor. fete Regina Maria.


Cetatea
Lie. teor. fete.
Ismail: Lie. teor. fete.

Lipnic: Girnn teor. fete C. F. R.


Tighina: Gimn. teor. fete.
Cahul: Gimn. teor. fete.
Blti: Lie. teor. fete.
ChisinAu: $c. norm. fete.
Cetatea ADA: $c. gosp. urb.
Bolgrad :

Soroca: Gimn. ind. fete.


Orhei: Gimn. incl. fete.
_CI4nn6 Ginm. incl. easnia.
Tighina : Gimn. incl. casniett.
Comrat: Girnn. incl. fete.
Chilia-NoN: Gimn. ind. fete.
Chisingu: Se. norm. eonductoare.
Mode-flori

FETE.
Lucru de ma.n

C. gospod. -tub.

Lic. teor. fete,


Soroca: Gimn. teor. fete, 1 cat. gos.,
Cetatea

Bailti: Lie. teor. fete (cu comp]. la


Lic. ind. fete), 1 post medic.
ChisinAu: Lic. teor. fete Regina Maria", 1 post medic.
Cetatea ADA: Lie. teor. fete, 1 post
medic.

Ismail: Lie. teor. fete, 1 post medic.


Chisinu: $e, norm. condueatoare, 1
pot medic.

Balti: Lie, hid fete, 1 eat.

Lipnic: Gimn. teor. fete C. F. R.


Chisingn: Lie. ind. fete R. F. R.

Chisinau: Lic. incl. fete R. F. R.

Higiena-Medicina

medicing.

(compl*

Desen-caligraf ie

Geografie

Stiinte agricole

Regina Ma-

FETE

Chisinu: Lie. ind. fete R. F. R.", 1


eat.

Fizico-chimice

lti: Lic. teor. fete.

ChisinOu : Lie. eom. fete, 1 post medic.

Chisinaiu:

BAlti: Lie. teor. fete.


Chisinau: Lie. teor. fete Regina Ma-

ria".

Chisinau: Lic, ind. fete R. F. R., 1


eat. igienti.-medicin.

Chisintm: $c. gospod. urbang, 3. eat

Cahul: Ginin. incl. fete, 1 cat.

Itailana

6623

igienal-

podrie.

Lipnic: Gimn. teor. fete, 1 cat. gospodrie.

Orhei: Ginm, teor. fete, 1 cat. gospodlairie.

Gimn. teor. fete, 1 cat. lucru de mnti.


ChisinAn: Sc. urb. gospod'arie.
Sc. urb. gospodrie.
Cetatea
.

Bolgrad: Se. urb. gospoarie.

Chitintiu : Se. norm. conducatoare.

19

itnfirie fete

Lic. ind. fete, 1 cat, curs infe-

tior.
BAlti: Lic. incl. fete, 1 cat. curs inferior.
Soroea : Gimn. ind., 1 eat,
Orhei: Gimn. ind., 1 cat.
Tighina: Grimm ind., I cat.
Gomrat: Gimn. incl., 1 cat.
Cetatea-Albit: Gimn. incl., 1 cat.
Gimn. incl., 1 eat.

Ismail: Gimn. ind., 1 cat,


Gahul Oiscan. incl., 1 cat.
Tesut

Lic. incl. fete, I cat. curs infecrior.

Soroca: Gimn. ind. fete, 1 cat.


Tighina: Gimn: incl., 1 eat.
Cetatea-Alb: Gimn, ind. fete, 1 eat.
Cetatea-AlbA: *c. urb. gospoditrie, 1
cat. tesut ornament.
Bolgrad: e. gosp. urban, 1 cat. tesut
Ornament:
Haine de copii

Ch4inAu: Lic incl. fete R. F. R.",


1 ctedrA.
Croitorie

Lie. incl. fete, 1 eat.


OhisinAu: Lie. had. fete R. F. R.",
ti cat. curs superior.
Orhei: Gimn. incl. fete, 1 cat.
Tighina : Gimn. ind. fete, 1 cat.
Comrat: Gimn. ind. fete, 1 ,cat.
Cetatea-Mbit: Gimn. ind. fete, 1 eat.
Gimn. ind. fete, 1 eat.

Ismail: Gimn. ind. fete, 1 cat.


Cahul: Gimn. incl. fete, 1 eat.
Spilat-cilcat

C. urb. gospodirie, 1 cat,


Cetatea-Albi: *e. urb. gospodArk, 1
eat.
Bolgrad: $e. urb. gospodArie, I cat.
Bucitirie

Chisinfin: Se. urbi. gospodirie, 1 cat.


urb. gospod., 1 cat,
Oetatea-Albit:
Bolgrad : $c. urb. gospodArie, 11 cat.
Stiintele menajulni

ChisinAu: C. urb. gospodArk, 1 cat.


ClAatea-Albi: C. urb. gospod., 1 cat.
Bolgrad : C. urb. gospodrie, 1, cat.

Chisinhu: C. urba. gospodrie, 1 cat.


OAatea-Albl: ie. urb. gospod., 1-cat.

Bolgrad: s.c. urb. gospodrie, 1 cat.


MINISTERUL ECONOMIEI NATIONALE

Legea Nr. 23 din 1942, pentru reglementarea circulatiei produselor i mArTurilor, prevede in art. i 7 eh' 1 vnzrile de detaliu ori cAror fel de mrtrfuri
sau produse, trebue sit se prezinte vnzAtorului buletinul de inscriere la biroul popttatiei, propriu cumprAtorului
sau carnetul de functionar ptibl cu fotografie.
Ministerul Economiei Nationale, Di-

20

6 August 1942

MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 181

6624

rectiunea

organizatiilor profe&onale,

negustari au refiind informat


fuzat vfinzarea de Mrfuri sau produse
necartelate, eumpArAtorilor care, desi nu

prezentau buletinul de inscriere la Biroul populatiei, avean carnetul de identitate pentrn cAlfitoria pe C. F. R., aduce

la cunostinti tuturor comerciantilor ca


la ynzirile de detalin a mrfurilor neeartelate, orice salariat publi sau membru din familia sa este suficient s prezinte carnetul de identitate C. F. R., ayttnd fotografia prezentatorului, dacA
din acesta rezult calitatea sa de salairiat

al Statuhii sau de membru din familia


unui asemenea salariat.
'Directoratul economiei nationale Chisinin

La coneursul tinut la Directoratul economiei, in ziva de 6 Iulie 1942, pentru


ocuparea posturilor de ingineri

au fost declarati reusiti 10 eandidati:


Bahu. Anatolie.

Dane Ion.
Duca Valentin.
Glteanu Gheorghe.
Iordan Alexandru.
Moissin Octavian.
Nutescu Nicolae.
Romascu Ion.
Sandu Nicolae.
Trofina Pavg

MINISTERUL jusTITIEI
Ministertd publicA acestea, conform art.
11, spre stiinta acelora care ar voi sA

fad opozitiune mn termenul si condiiunile Previizute de alin. II al zi-

sului articol 0 de art. 3 din legea

asupra numelui din 8 Aprilie 1936.


D-1 Ion V. Clea, aseut la 16 Julie
1915 in com. Scornicesti, jud. Olt, domiciliat in Bucuresti, .str. Maica Domnului Nr. 15 bis, a atilt cerere acestui
minister de a fi autorizat -s schimbe,
pe baza art. 10, numele sAu patronimic
de Glea in acela de MihAileseu, spre a
se numi Ion V. Mihiiieseu.

D-na Ida V. Rosentzweig,


hi Bucuresti, str. General Berthelot Nr.
74, a fAcut cerere acestui minister de a
fi autorizatii sAsehimbe nuntele sAu patronimic de Rosentzweig in acela de
Kargel, spre a se numi Ida Kargel.
Comisiunea pentru ounstatarea conditiunifor
de naturalizare i recunoaatere

D-1 Alexandru I. Lubinsehi, domiciliat iii Bucuresti, str. RAdAuti NJ. 14,
a fcut cerere acestui minister pentru
i se acorda cetAtenia romn.

Direetornl Eeonomiei Nationale, Ing. Dorin


Nicolaescu

Nr. 10.064.

ANUNTURI JUDICIARE

1942, Iulie 18.

MINISTERUL MUNCH, SANATATII


OCROTIRILOR SOCIALE
Direc#a personalului

Se aduce la cunostinta general, el


este vacant postul de medic primar al
sectiei de medieina intern dela SPita,
lul din Husi.

onarul arat e este


Prin cerere
supus italian, de profesiune tnaplar,
nAscut in MArAsesti, jud. Putna, ia data
de 21 Februarie 1899, de religiune crestinA-ortodox.

Conform art. 19 din legea privitoare


la dobandirea i pierderea naionalittii
romne, se pu'bliett aceasta spre stiinta
acelora care ar voi sA faca intampinare,
potrivit dispozitiunilor art. 20 din zisa
lege.

-Toti cei care indeplinese Conditiunile

Dos. Nr. 1.653/939.

art. 89, alin. II sau al art. 92, alin. II


din decretul-lege pentru unificarea normelor de recrutare, numire i functionare a personalului -tehnic, publicat in
Moniterul Oficial Nr. 47 din 24 Februarie .1942 si voiesc a fi trarisferati sau nunhiti in aceSt post, vorface ereri minis.
terului, in lermen. de 20 de zik dela inserarea preientei publicatii In MotiitoOficial.
Nr. 38.009.

1942, August 3.

Se aduce la cimostinta generalA cA


este vacant postal cle.medic al spitalului

cu cire. urbani Buhusi, jud. Neamt.


Toti cei care 'indeplineSe" conditiunile

Art. 89 din decretul-lege pentru unificarea normelor de recrutare, numire


functionare a personalului tehnic, publicat in Monitorul Oficial Nr. -47. din
24 Februarie 1942 si doresc a fi transferati in acest post, vor face cereri ministerului in tennen de 20 de zile dela
inserarea prezentei publ:catii in Monitorul OficiaL
Nr. 318.005.

1942, August 3.

ORDONANTE DE CONTUMACIE

Curtea Martian' a Corpului V Arinatit.


Ploiesti

Noi, lt.-col. magistrat C. Manea, pre-

Winkle Curtii Martiale a Corpului v


ArmatA,

Avnd in vedere ordinul de trimitere


in judecati al d-lui general comandant
al Corpului 5 Armat, prin care acuzatii: plot. major Dumitru Ioan, plot.
Galin Alexandru, plot. Stoica Vasile,
plot. Septelici Constantin, sergent major Rotaru Ioan, sergent major Nicolescat Silivestru i serg.-major Tnase Nicolae, toti din sectia jandarmi BusteniPrahova, au fost trimisi in judecata
Curtii Martiale a Corpului V Armat,
pentru crirna de lasitate, prevAzut
pedepsitA de art. 533 si 535 din codul
justitiei militare ;
Avnd in vedere c numitii nu s'au
infAtisat la indeplinirea formilitAtilor
prevzute de art. 254 din eodul justitiei
militare,

6 August 1942

MONITORIM OFICIAL (Partea I) Nr. 181

lOrdonam ca acuzatii de mai sus, cu


domieiliul necunoscut, sa se prezinte cel

mai tarziu, in 5 zile dela publicarea in


Monitorul Oficial a prezentei ordonante, la Curtea Martiala a Corpului V Armata, spre a fi judeeati Realm crima de
lasitate, prevazuta i pedepsita de art.
533 si 535 din eodul jusitiei militare;
In caz contrariu vor fi judecati in lipsa,
conform art. 364, 355 si 366, comb. cu
art. 466 din codul justitiei militare.
Prezenta ordonanta va fi afisata la
ultimul domiciliu al susnumitilor si la
usa Curtii Martiale, de asemenea va fi
treeuta in ordinul de zi al comandamentului de care depinde aceasta Curte
Martiala i va fi publicati in Monitorul
Oficial.

Data la 31 Iulie 1942.


Presedinte, it. -col . mag . C. Manea

Dos. Nr. 2.154/942.


Curtea Martiali a Garnizoanei Tiraspol

Noi, col. magistrat Nicolescu Constan-

tin, presedintele Curtii Martiale a Garnizonei Tiraspol,

Vazand ordinul de trimitere in jude-

cati Nr. 3.337 din 14 Martie 1942, a


M. U., Oficiul postal militar Nr. 30,
erais contra lui Srulber Avram, zis Tuni

Sura Katz din cora. Tropova, jud.


Moghilev, nvinuii pentru crima de
propaganda in favoarea inarnicului,

prey. si pen. de art. 9 si 13 din orclonanta Nr. 11 din 1941 a M. IT.;


Vazand ca numitii nu s'an prezentat
la fixarea termenului de judecata, iar
din actele dela dosar rezulta c au disparut din comunii,
Ordonam ea individul Srulber Avram
zis Tuni i Sura Katz, trimisi in judecata acestei Curti Martiale pentru fap-

tale aratate mai sus, sit se prezinte in

termen de 5 zile dela afisarea prezentei


la domiciliu i publicarea ei in Monitorul Oficial, la resedinta Curtii Martiale a Garnizoanei Tiraspol, pentru indeplinirea formalitatilor prevazute de
art. 254 din codul justitiei militare; cunoseand ea, in caz de neprezentare, vor

fi judecati in lips., conf. art. 364 si

urm. din codul justitiei militare, la data


de 18 August 1942, ora 8.
Data la 29 Iulie 1942.
Presedinte, lt .-col . mag

Nicolescu C-tin

Nr. 8.382.
MANDATE DE ADUCERE

Curtea Martiali a Corpulni I Armati

In numele legii i al M. S. Regelui


Mihai I,
Not lt.-colonel magistrat Diniu Joan,
presedintele Curtii Martiale a Corpulut

I Armati,
In virtutea dispozitiunilor art. 228,
combinat cu art 466 din codul just:ttei
militare,

Mancliim

kr puterii publice, militare civile, si


se conformeze legit aducand inaintea

Curtii Martiale a Corpa:ui I Armati


pentru ziva de 13 August 1942, ora 8,

pe soldatul Buzatu Than, ctg. 1928, din


Regimental 14 Artilerie, u ultimul domicilin eunoseut in cora. Craiovita, jud.
Do% spre a fi audiat ea inculpat.
Invitam pe toti depozitarii puterii pablice, militare si civiae, cirora li se va
arita aeeSt mandat, sa dea mana de ajutor pentru executarea lui.
Dat la 29 Iulie 1942.
Nr. 5.174.
Dos. Nr. 2.496/942.
Iii numele legii i al M. S. Regelui
Mihai I,
Noi, lt.-colone! magistrat Diniu Joan,
presedintele Curtii Martiale a Corpulut
I Armata,

In virtutea dispozitiunior art. 228,

combinat cu art 466 din codul justitiei


militare,
Mandam i ordonam tuturor agentilor puterii publice, militare si eivile, sit

se eonformeze legii aducand inaintea

Curtii Martiale a Corpalui I Armati

pentru ziva de 18 August 1942, ora 8,pe Ion Constantinescu, cu ultimul domiciliu canoe:cut in Pitesti, str. Primariei Nr. 29, spre a fi audiat ea inculpat.
Invitam pe toti depozitarii puterii puMice, militare i civiae, earora li se va
arata acest mandat, sa dea mana de ajutor pentru executarea lui.
Dat la 29 Iulie 1942.
Dos. Nr. 3.558/942.
In numele legit i al M. S. Regelui
Mihai

Noi, it-colonel magistrat Diniu Joan,


presedintele Curtii Martiale a Corpalui
I Armati,

In virtutea dispozitiuni:or art. 228,


combinat au art 466 din codul justiVei
militare,
Mandim i ordonam tuturor agentikr puterii publice, militare i civile,
se conformeze legii aducand inaintea

Curtii Martiaae a Corpu:ut I Armata


pentru ziva de 26 August 1942, ora 8.'
pe soldatul Gheorghe M. Florea, din
Regimental 3 Drobairti, eu uitimul domicilu cunoscut in cola. Bradurile, jud,
Arges, spre a fi audiat ca inculpat.
Invitam pe toti depozitarii puterii pubike, miatare i civiae, carora li se va
arata aeest mandat, si dea mnde ajutor pentru executarea lui.
Dat la 29 Iulie 1942.
Dos. Nr. 4.304/941
Curtea Martisl a Corpului III Armati

In numele legii si al M. S. Regelni


Mihai 1,
Noi,

It.-eol. magistrat Pohoati Th.,

presedintele Curtii Martiale a. Corpulut

III Armati,
i ordonam tuturor agenti.
In virtutea disnozitiunVor art. 228,

6625

combinat cu art 466 _din codul justiVei


militare,
Mandim i ordonam tuturor agentikr puterii publice, militare i civile, eA
_

se conformere legii adueand Inaintea


Curtii Martiale a Corpului HI Armati
pentru ziva de 14 August 1942, ora a;
.

pe soldatul Laib Joan, etg. 1923, din Ma.


natanta Garnizoanei Bati, cu domici-

Hut necunosent, spre a fi audiat ca ineulpat.


Invitara pe toti depozitarii puterii pu-

blice, militare si civile, carora li se va


arata aceek mandat, si dea mini de ajutor pentru executarea lui,
Dat la 30 Julie 1942.
Nr. 61.005.
Dos. Nr. 3.162/942.
In numele legii i a: M. S. Regelui
Mihai I,
Noi, lt.-col. magistrat Pohoata Th.,
presedintele Curtii Martiale a Corpulut
III Armata,

In virtutea dispoziiunilor art. 228,


combinat en art 466 din codul justitiet
militare,

Mandam si ordonam tuturor agent:kr puterii publice, militare civile, si


Se conformeze legii aducand inaintea
Curtii Martiale a Corpului III Armata
pentru ziva, de 14 August 1942, ora
pe soldatul Rebenciuc Manole, ctg. 1923,
din Manutanta Garnizoanei Balti, cu. do-

necunoscut, spre a fi audiat ca


ineulpat.
Invitam pe toti depozitarii puterii pu-

bike, militare i eivile, carora li se va

arAta ace4t mandat, sa dea marai de ajutor pentru executarea lui.


Dat la 30 Julie 1942.
Nr. 61.005.
Dos. Nr. 3.152/942.
numele legii si a: M. S. Regelui
Mihai
Noi,

lt.-col. magistrat Pohoata Th.,


presedintele Curtii Martiale a Corpulut.
Armata,

In virtutea diipozitiunflor art. 228,


combinat cu art 466 din eodul justitiei
militare,
Mandara

i ordonim tuturor agenti-

lor puterli publiee, militare i civile, si


Se confOrmeze legii aducand inaintea
Curtii Martiale a Corpului III Armatipentru ziva de 10 August 1942, ora 8,pe
Bordeniue, en ultimul domicilin eunoseut in satul Goleni,
jud. Soroca, spre a fi audiat ea incu:pat.

Invitim pe toti depozitarii puterii puMice, mi:itare


civiae, carora li_ se va
arita aceSt mandat, si dea mana de ajutor pentru executarea lui.
Dat la 30 Iulie 1942.
Nr. 60.994.
Dos. Nr. 6.166/942.
In numele legit si M. S. Regelai
Mihai I,

Noi, lt.-col. magistrat Pohoata Th.;


presedintele Curtii Martiale a Corpulut

III Armata,
21

6626

In virtutea dispozitiunilor art. 228,


combinat ea art 466 din codul justitiei
niiitare,

ordonAra tuturor agenfkr puterii publice, militare i civile, s


aducnd inaintea
eonforraeze
Curtii Martiale a Corpului HI Armat
pentru ziva de 14 August 1942, ora 8,
pe Maria Robuhin, cii ultimul domicilin
MandAm

eunoscut In Orhei, str. Mateeviei Nr. 32,


spre a fi audiatA ea inculpatk
Invitrtm pe toti dePozitarii puterii pa.
blice, militare i civile, &Arora li se va
arAta aeas,t mandat, sA, dea mAnA, de aju-

tor pentru executarea lui.


Dat la 30 Julie 1942.
Dos. Nr. 5.534/942.
In numele legii i al, M. S. Regelni
Miliai I,

magistrat Pohoati Th.,


Noi,
presedintele Curtii Martiale a Corpului

III Armatk
In virtutea dispozitiudior art. 228,
combing cu art 466 din codul justiVei
nailitare,

i ordonAm tuturor agentikr puterii publice, militare i civile,


Se conformeze legii aducnd inaintea
Curtii Martiale a Corpului III ArmatA
pentru ziva de 14 August 1942, ora 8,
pe soldatul Petrea Gheorghe, ctg. 1942,
din Regimental 35 Infanterie, eu domiciliul necunoscut, Spre a fi audiat ca inMandAm

culp at.

InvitAm pe tot depozitarii puterii pa.


blice, militare i civide, eArora li se V%
arAta acest mandat, sit dea rating, de ajutor pentru exeeutarea lui.
Dat la 30 Julie 1942.
DoS. Nr. 6.512/942.
In numele ie.gi i al M. S. Regelul

Mihai I,

lt.-col. magistrat Pohogg Th.,


presedintele Carta Martiale a Corpului
Noi,

III Armatk
In virtutea dispozitiuniior art. 228,
eombinat cu art 466 din codul justiVei
militare,
Mandam i ordongm tuturor agentikr puterii publice, militare si civile, sA
Se conformeze legit aducnd inaintea
Curtii Martiale a Corpului HI ArmatA
pentru ziva de 18 August 1942, ora 8,
pe Vlad Martin, coleetor de cereale, .eu
ultimul domiciliu cunoscut in gara
jud..Chilia, spre a fi audiat ca inculpat.
Invitm pe toti depozitarii puterii pu-

hike, militare i civile, carom li se va


arata aceSt mandat, sA dea mnA de ajuter Pentru exeeutarea lui.
Dat la 30 Iulie 1942.
Dos. Nr. 5.905/942.
Nr. 61.066.
Curtea Martiall a Corpului IV Armat
In numele legii i al M. S. Regelui

Mihai I,

magistrat Burada
Noi,
:Alexandra, presedintee Curtii Martiale
a Corpului IV ArmatA,

22

6 August 1942

MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 181

In virtutea dispozitiunilor art. 228,


combinat cu art 466 din codul justitiei
militare,

i ordonim tuturor agentikr puterii publice, militare i civile, sit


Se eonformeze leabd aducand inaintea
Curti Martiale aCorpulni JV ArmatA
pentru ziva de 16 August 1942, ora 8,
pe Maria Locot. Gh. Cova, cu ultimuf
Mandiian

domiciliu cunoseut In corn. Ivesti, jud.


Tecuci, spre a fi audiatA, ca inculpatA

Curtea Martiall a C. 7 T.

In numele legii i al M. S. Regelui


Mihai
Noi, lt.-col. magistrat Enache Alexan-

dra, pmedintele Curtii Martiale a Corpurui VII Armatk


In virtutea dispozitiunilor art. 228,
combing eu art. 466 din codul justitiei
militare,

pentru faptele de ultraj eu violenti si


ultraj i calomnie.

Mandlim i ordonm tuturor agentikr puterii publice, militare i civile, s


se eonformeze legii, aducnd inaintea

bike, mEitare si civile, cArora li se va

In termen de 15 zile dela publicare,

InvitAm pe toti depozitarii puterii pu.

arAta acest mandat, sA dea mng de ajo-

tor pentru executarea lui.


Dat la 1 August 1942.
Dos. Nr. 1.062.
Nr. 68.608.
Curtea Martiali a Corpului V Armati
i al M. S. Regelut

In numele legii

Noi, lt.-colonel magistrat C. Manea,


presedintele Curtii Martiale a Corpului

V ArmatA,

In virtutea dispozitiunPor art. 223,


combinat cu art 466 din codul justiVei
miditare,

Mandan i ordonAm tuturor agentikr puterii publice, militare i civile, s


se eonformeze degii aducind inaintea
Curtii Martdde a Corpului V Armati
pentru zina de 12 AuguSt 1942, ora 7
jum., pe soldatul Bistrai Ludovic, ctg.
1941, din Batalionul SpecialitAti Moto,

cu domiciiul necunoseut, spre a fi audiat ca ineulpat.


InvitAm pe toti depozitarii puterii paNice, militare i civile, cArora li se va
arAta acest mandat, sA dea maul de ajator pentru executarea lui.
Dat la 31 Iulie 1942.
Dos. Nr. 4.670/942.
Nr. 4.670.

In numele legii si al M. S. Regelui


Mihai I,
Noi, lt.-colonel magistrat C. Manea,
presedintele Curtii Martiale a Corpului
V ArmatA,
In virtutea dispozitiunilor art. 228,
combinat cu art 466 din codul justitiei
militare,
MandAm i ordonAm tuturor agenti.
lor puterii publice, militare i eivile, sA
se conformeze legii aduchnd inaintea

Curtii Martide a Corpului V Armat


pentru ziva de 14 August 1942, ora 7
jum., pe sabt. rez. Pantazi A. Radu,
Cereal de Recrutare Prahova, cu
domiciliul necunoscut, spre a fi audiat
ea inculpat.
InvitAm pe toti depozitrii puterii pa.
bike, militare i eivile, cArora li ac va
din

arAta acesit mandat, sA dea mtm5, de aju-

tor pentru executarea lui.


Dat la 31 Iulie 1942.
Dos. Nr. 4.718/942.
Nr. 4.718.

Curtdi Mat-tiVe a Corpului VII Armati

pe soldatul MihAilescu Stefan, ctg. 1939,

din Regimental 82 Infanterie, cu domieilial necunoscut, pentru a i se notifica


termenul de judecatk fiind inculpat
pentru faptul de evadare, prey. si pen.
de art. 294 din codul penal, comb. eu
art. 482 din codul justitiei
InvitAm pe toti depozitarii puterii pu.
Mice, militare i eivile, cArora li se va
arAta acest mandat, sA dea manA de aju-

tor pentru executarea lui.


Dat la 29 Iulie 1942.
Nr. 517.856.

Dos. Nr. 2.468/942.

In names legii si al M. S. Rege!ui


Mihai
Noi, lt.-col. magistrat Enaehe Alexan-

dra, presedintele Curtii Martiale a Corp-dui VII ArmatA,

In virtutea dispozitiunilor art. 228,


combinat en art. 166 din eodul justitiei
militare,
Mandam i ordonAm tuturor agenti-

kr puterii publice, militare i civile, sl


se conformeze legii, aduand Inaintea
Curtii Martiare a Corpului VII ArmatA,
termeji de 15 zile dela pubHeare,

pe Constantin Gr. Constantin etg.


1934, cu ultimul domiciliu cunoscut in
com. Che.sau, jud. Cluj-Turda, pentru a
se notifica termenul de judecatA, fiind
ineulpat pentru faptul de trecerea frauduloasA a frontierei j punerea in gaj a
efectelor i armei
serviciu, prey. si
pen. de art. 579 din codul justitiei militare.
InvitAm pe te-ti depozitarii puterii pu-

bike, militare i civile, cArora li se va


arAta aeest mandat, sA, dea mAnA de aju-

tor pentru executarea


Dat la 29 Iulie 1942.
Nr. 532.376.

Doa Nr. 2.373/942.

In numele legii si al M. S. Regeiui


Mihai I,
Noi, lt.-col. magistrat Enache Alexan-

dra, presedintele Curtii Martiale aCorpujui VII Armatk

In virtutea dispozitiunilor art. 228,


combinat ea art. 466 din codul
militare,
MandAm

ordonran tuturor agenti.

MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 181

6 August 1942

lor puterii publice militare


se eionaformeze

civile, sA

lek aducnd inaintea

Curtii Martitee a Corpu lui VII Armatk

in termen de 15 zile dela publieares

pe Gaspar Victoria, de 41 ani, cu ultimu1 domieiliu cunoscut in com. Band,


pentru a i se notifica termenul de judeeatk flind inculpatrt pentru faptul de
trecerea frauduloasA a frontierei, prey.
si pen. de art. 579 din eodul justitiei
militare.
InvitAm pe tot depozitarii puterii pu-

Mice, militare si civile, egrora li se va


arAta aAt mandat, sg, dea manA de aju-,
tor pentru cxectrtarea lui.
Dat la 30 Julie 1942.
Nr. 8.378.

In numele legii si a M. S. Regelui


Mihai I.
Noi, dol. magistrat Nicolescu Const.,

presedintele Curti Martiale a Garnizoanei Tiraspol,

Mee, militare i eivile, eArora li se va


arAta acest mandat, s dea mng de ajutor pentru executarea lui.

In yirtutea dispozitiuni:or art. 228,


combinat eu art 466 din codul justitiei

Dat la 29 Iu lie 1942,


Dos. Nr. 2.581/942.
Nr. 533.868.

MandAm i ordonm tuturor agent.


br puterii publiee, militare i civile, sA,
aducnd inaintea
Se conformeze
Curti Martiale a Garnizoanei Tiraspol.
pentra ziva de 19 August 1942, ora 7,
pe Koltov Stefan, cu ultimul. domiciliu

In numele legii si al M. S. Regelni


MAIM I,

Nei; lt.-eol. magistrat Enache Alexandru, presedintele Curtii Marta le a Cor-

pdui VII Annatk


In virtutea dispozitiunilor art. 228,
combinat eu art. 466 din coduI justitei
militare,
Mandim i ordonm tuturor agentilor puterii publice, militare i civile, sA

se eonformeze legii, aduend inaintea


Curtil Martide a Corpului VII Armat,

in termen de 15 zile dela pub!icare,

pe Gaspar Adalbert, de 57 ani, eu ultimul domiciliu cunoscut In com. Mina,


pentru a i se notifiea termenul de judeeatk fiind ineu'pat pentru faptul de
trecerea frauduloasg, a frontierei, prey.

si pen. de art. 579 din codul justitiei


militare.

Invirm pe tot depozitarii puterii pu


bliee, militare i civile, cArora li se va
arAta aoest mandat, s dea mAnA de aju-

tor pentru executarea lui.


Dat la 29 Iu lie 1912.
Dos. Nr. 2.581/942.
Nr. 533.868.
Curtea Marti& l a Garnizoanei Tiraspol
In nuraele legii si al M. S. Regelui

Mihai I,
Noi, eol. magistrat Nicoleseu Const.,

presedintele Curti Martiale a Garnizoanei Tiraspol,

In virtutea dispozitiuni:or art. 228,


combinat cu art 466 din codul jusf4iei
militare,
Maud Am si ordonAm tuturor agentlor puterii publiee, militare i civile, s

se conformeze legii, aducnd iva:ntea


Curtii Martiale a Garnizoanei Tiraspol,
pentru ziva de 19 August 1942, ora 7,
pe Ivan Nedbalciuc, eu ultimui
cunoscut in com. Crijopob, jud. Jugastru, spre a fi audiat ea inculpat.
InvitAm pe toti depozitarii puterii pu-

cunoscut lu eora. D,ziofca, jud. Jugastru.


de profesiune plugar, spre a fi audiat ea
in c ulp at.

InvitAm pe toti depozitarii puterii pu.


'nuke, mPitare i eivile, egrora li se va
arita acest mandat, sA dea mn de aju-

tor pentru executarea lui.


Dat la 30 Julie -1942.
Nr. 8.394.

6627

In numele legii O. al M. S. Regelui


Mihai I,
Noi,
magistrat Grigore
EnAcheseu, presedintele Curtii MarOale
a Diviziei

In yirtutea dispoz:tunilor art. 223,


combinat cu art. 466 din eodul justitei
militare,
MandAm i ordonAm tnturor agent,
kr puterii publice, mirtare i civile,
se conformeze legii, adueind inainten,
Curti, Martiale A Diviziei- 21-a, pentrn ziva de 26 August:1942, ora 8, PO

Mihalloysehi Vasile, eu ultimul damiciliu eunoscut in com. Ahmanghit, judetu:;


Cetatea-Albh, pentru a i se indeplini:
formalittle preY. de art. -254 din eoclul

justitiei militare, fiind inculpat pentra


faptw de vAtAmarea integritAtii corperale, prey. si pen. de art. 471 din .codnl
justitiei militare ; cunoscud c'd in eaa
contrarin va fi judecat in lipsA, conform
art. 360 i urm. din cOdul justitiei militare in ziva de 28 August 1942, ora 8.
Invitm pe toti dpozitarii puterii puNice, militare i eivile, cgrora li se va
arAta acest mandat, s. dea manA de ajw
tor pentru exeeutarea lui.
Dat la 1 August 1942.
Dos. Nr. 4.6081942.
Nr. 41281.

Curtea Martial a Diviziei 21 Infanterie

In numele legii
Mihai I,

si

al M. S. Regelui

lt.colonel magistrat Grigore


Enachescu, presedintele Curtii Martiale
a Diviziei 21-a Infanterie,

Innumele :egii *i aI 'M. S. Regelai


Mihai I,
-Noi,
magistrat Grigore
EnAchscu, presedintele Curii Martiale
a Diviziei 21-a,

In virtutea divozitunilor art. 228,

In virtutea dispozitiunilor art. 228,


combinat cu art 166 din eodul justitei

combinat cu art, 466 din eoduI justitioi

MandAm i ordonAm tuturor agenti-

lor puterii pabliee, militare i eivile, s:


se eonformeze legii, aducand inaintea
Curtli Martiale a Diviziei 21-a, pentrit ziva de 26 August 1942, ora 8, pe

militare,
MandAm

kr puterii publioe, militare i eivile, sA


Se conformeze legii, aducAnd inaintea
Curtii Martiale a Diviziei 21-a Infanterie, pentru ziva de 8 August 1942, ora 8,

pe Gavaesca C. Constantin, cu
necunoSeut, pentru a i se indeplini
formalititile prey. de art. 254 din codul
justitiei militare, fiind ineulpat pentru
faptal de eontraventie la legea pentra
crearea zonelor militare, prey. si pen. de
art. 10 si 24, comb. cu art. 135 dineodul
justitiei militare ; cunoscAnd ca in caz

contrariu va fi judecat In lipsk conf.


art. 360 si urn'. din codul justitiei
tare, in ziva de 10 August 1942, ora 8.
Invitm pe toti depozitarii puterii publice, mi'itare i civile, cArora li Se va
arta aeest mandat, s dea mnA de ajntor pentru executarea lui.
Dat la 1 August 1942.
Dos. Nr. 3:264/912.

i ordonim tuturor agenti-

eaporalw Luehian Nieolae, etg. 1935, din.


RegiMentul 35 Infanterie, cu ultimul do-

miciliu eunoseut In corn. Bohotin, jud.


Facia, pentru a i se indeplini formalitAti:e prey. de art. 254 din codul
militare, flind inculpat peutru faptul de alhArie i .degradarea lucrului alttiia, prey. si peu. de ar. 531, pet. 3 si 5,
din eodul pena:, comb. cu art. 529 din
codul penal si art. 482 din codul justitiei
militare si art. 101 din codul penal: eunescAnd eA, in caz eontrariu va fi jude-

cat In lipsk. conform art. 360 si unn.


din codul justitiei militare, in ziva de
28 August 1942; ora 8.
Invitm pe toti depozitarii puterii publice, militare i eivile, eArora li se va
arAta acest mandat, s dea min de aju-

tor pentru exemtarea:lui.


Dat la 1 Aligust 1942.
Dos. Nr. 5.031/942.
43:2P9.
2,3

6 August 1942

MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 181

6628

SUMARUL PARTII A 11-a

Particulare

A N-RULLA 181 DIN 6 AUGUST 1942

Bueureli: Alma Nicoar; Aurelia Hurdubelea; Ardeleanu Maria;


Ana Damian; Aron Jean; Antonescu Ghizela; Alecu P, loan; A. Er.
ganian, Industria Textil Bucur" ; Atanasie Melencovici; Bare hart;
Bujor L. Alexandru; Brumaa Irina; Bobirieft Eeaterina; Bclevanu
Tatiana; Bran Constantin; Bondoe Gh Ion; Bosorogan Floarea; Belocenco Sofia; Banca Ponlara S. Trifon; Cahut Ion; Constantinesau
Ion; Cretu Traian; Chirit Purtan; Chou Iozef; Cornelia Hodoroala;

Anunturi Judiciare
CITATIUNI, Iribunalul Mao: Maria C. Oprisan.

VANZARI IMOBILIARE. Chiojdeni: Radu Tudose; Faraoanele:


Panait Georgescu si Arghira Georgescu;
Marin Glogojanu;
Oprea Maravela, strada Ancorei
Foesani: Toader S. Cristea;

n, 18; Ana Caritidis, strada Chihan Vod Nr. 57; loan Boin, b-dul
Carol NI.. 6; Ion I. Dombrovschi, strada Maramures Nr, 92; Matei

Pachita Angheli, strada Bd, lan Nr. 95; Elena si Bivol Svescu, str,
Chihan Voda Nr 81; Ioan Vlsick strada Elbert-Atli Nr, 19; Patre
Teodor, strada Posta Veche Nr. 98; Mitsttleani: Tudose Nichifor;
Piacu: Mihail Nicolae; RaBrat: most. def. Ion Vasile, ais Orezea, str,
Sehitu Recea Nr 2
EXTRACTE DE DECIZEUNI. Tribunalut Dolj: Floarea Jitoaiea;
Tribunalat Leipusna: Gheorghe-Valeriu Culaacu; Maria Stejar,
JTJRNALE

OR,DONANTE. Tribunalul

Cerwanti:

Vioriea

Bo-

bean
CONSOLIDARI SI VALIDARI PETROLIFERE SI MINIEIRE.
Tribunalul Bralov: eomuna Zizin.
TribunaluI Buzau: Romano-American,
PUNETZI IN POSESIE
Trisocietate anonim; Tribunalul Dmbovita: Soc. Creditul
bunalul Prahova: Romabo-Andariean, soeietate anonim.

Licitatiuni Publice
MINISTERUL PROPAGANDEI NATIONALE- Dir. propagandei.
TNISTERTIL AGRICULTURII SI DOMENIILOR: Dir. Cresterii
Animatelor .

MINISTERUL LUORARILOR PUBLICE SI AL COMUNICATIILOR: Dir. Generald P. T . T .


REIGIA AUTONOMA C, F. R. : Dir. Generald C. F. R.
PREFEC TERI : Jud. Ddmbovita.
Uzinele Comunale Bueuregi; Primaria comunei suburbane Grivita; Intreprinderea eon. Sibiu; Zarnesti; Begia comercial4
mixtd pentru aprovizionarea en came a Capitalei, B. E. N. A. C.;
Banco, 'Econovvied si industria, S. A. in' lichidare.

Anunturi Comerciale

Constantin Inalantl; Constantin Comnescu; Covaciu Nicolae; General


Constantin Oka; Constantin Stefeseu; Constantin P. Naum; Cervinschi Maria; Chirie Gheorghe; Diana R. Aurica; Drgutoiu Bueur;
Drgutoiu Rofira; Dumitreseu P. Constantina; Danis Isidor; Dira-

durian Berdj; Diaconu iGhiorghe; Dumitru Chiriac; Drgan Firuta;


Dumitru Constantin; Dumitru Rapi Petre; Eugenia L. Dobrescu; Elena
Toodrovschi; Elisabeta Soporan; Ecaterina M. Buieneseu; Elena UriLinn; Eliza Metaxa; Elise Stnculescu; Elena Georgeseu; Esref Ibraim
(Saraiman); Elena Veariu; Eufrosina Cpitart Gh. Boteseu; Ploriea
Negreanu; Florica Gh. Boruga; Florea Mislea; Florica Remes; FM?

C. Marin; Georgescu Tonal; Paul Singer; Gheorghe Antal; Ghinea Ion;


Grap Ioan; Gh, C. Ionescu; Herman Esehenazi; Hareneo Irina; Ileana
Ion A. Nicolaide; Ictsenhine Donner; Ioan G. Filip; Ioana Maria Milm.
Mahe Durtt; Tosif Goldenberg; Ioan Puiu; Lie Teodorowsehi; Iolanda
Caragioiu; Ion Gh, Constantin; Ion David; Ioneseu Stefan; loan Oar.
eovici; Idelsohn Tili; Ton Alexandru Corbu; Tasif Fieu; Iosif Andrei;

Deana Borsa; Ioana P. Consatntin; Ion M. Rduleseu; Ion Vcarin;

Lucia Apostoleanu; Luiza Debegnach; Maria Vcariu; Mircea Ioneseu;


Marta Iosif; Mari/mama Iorgu; Mihail Georgeacu; Mihailoy Xenokon;
Mihalcea Petra; Milcevici Constantin; Marai Iurku; Mioara SM.:vase-a;

Manguirea Frederic; Mitroiu S. Teodor; Marcu Alexandrina; Maria


Cismrus; Miroiu T. Mihai; Marita Neacsu; Maria D. Chiriae; Nicolae D. Chiriac; Nicolai, Math Nieulescu Petrica; N. Malaxa, S. A.;
R. ; Niculai G. Tatu; Niculescu G. Petra; Nitu P. Ianeu; Nistor N.
Gheorghe; Oprea Gheorghe; Pltine,scu G. Vieentiu; Preoteasa St. Ma-

rin; Pita Ecaterina; Patrone Ioan; Popescu Stefan; Poenaru Vasile;


Petrovici Niculae; Parpal Ion; Ing. Paul Al. Brtsanu; Roza Dvorniclaa; Rozalia Vlusan; Bosch Ecaterina; BC)11 Ion; K. Nisanian;
Rupa Constantin; Rosu Nina; Stefana Ciurescu; Simion Strambu; Sita
Borcea; Societatea Distributia" ; Suchias Zenobia; Spiraehe Stoiah;
Staneu Ioan; Tudor Rirtaru; Tiglaaiu Victoria; Tomosoin y. Ioan;
Tudora Nit, Petre; Theodor N. Borcea; Tomeaeu Ana; Viatoria Ion
Nico/aido; Vrsceanu Floarea; Vasile Mos;
Alexandru; Voged
Arthur; Veleev Gheorghe; Vasile Manu; Violett Mihaescu: Weitmann
Ioaef; Zaha Ion; Zenik Marian; Adjud-Nou: Banari Isfolor; Arad:
Verisaa Emilia; Bauer Andrei; Bdrlad: Ioan Sefieiu; Billta: Constantin
C. Deget; Buzau: Theodora Puseoiu; Bcrzesti: Arnut V. N. Marita;

ATITORIZARI DE INFIINTRI DE SOCIETATI, Bueuresti: bentsehe-Rumanisehe Banundernehnung (Derubu) ; Soc. 1n nume colectiv
iGh, S. Popeseu i Eriederic Sifert.
CONVOCARI, PROCESEVERBALE ST BILANTURI Bueuregi:
'Astra Cereale, soeietate anonimil romn; Banca de Credit Romn, soeietate anonim; Ericsson, societate anonimh romn; Galla, societate
anonimk; Movil-Techirghiol, societate anonimii; Milosi, societate anoIiim; Oficiul Nationt.d. de Comert, societate anonimil romnti; Soc.
Anonim de Mine de Granit din Poieni; Societatea Romno-American;
Soia, societate anonimh roman-6a Azuga: Fabrica de eiment Portland,

Buhusi: Constantin Bidit; Bcrisleivesti: Gh. A. Rizescu; Ion S. Par.


&area; Sanda Gh, N. Nuth; Baia: Ion D. Spile; Baectei: Tiberiu Mi.
halcea; Bolintinul clin Deal: Petrescu N. Stefan; Buftea: Sofronie

din Azuga societate anonimk romn; Bahia: S. A, R. Agrarexport;

Gemeni Stefan B. Serban; Galati: Isac Callan; Anastase Cnep;


Malea Schwartz; Lugoj: Fabri Pavel; Ludio: Rusu Romeo; Liebling:

Sib is : Soe Anon,


C. F. locald Sibiu-Sighisoara; Timisoara: Prima Cas de Pstrare, S. p.,
A. ; Palace, sociatate ananimbi; Soc. Anon. Rom. de Transbordare;
Constanta: Camionut, societate anonim In lichidare;

Prima Fabrie dp Ineltmiate din Banat.

Anunturi Particulare
NOTIFICARE. Ministerul de Finant,e, Dir. Datoriei Pabliee: Zoe
nicliu
REABIT ITARI

Ion Petteaca, din com Gaiana (Arges)

Pierderi de Acte
Ministeriale

MINISTERUL CULTURII NATIONALE SI AL CULTELOR:


Persinaru C. Stelian; Ghimpn I. Gheorghe; Olimpia Ramboi; Enaehe
D. Solomon; Maceanu Sofia; Virginia Steftlineseu Bulgaru; Matache C.
Andrei; Arnold M. Wechsler; Resceanu I. Ion,
MINISTER-TTE FINANTEEOR: Administratia finanalard msi
Monitorut (Metal st Impritneritie Statulai
IMPRIMERIA CENTRiLi

Constantin; Constanta: Vasiel Cum; Fratii Syngros; Ferrara"

S.

A R. ; Vasile Constantin; Moraru Gheorghe; Graiora: O. Bandaloitt;

Colonel Dem. Chiciu; eurdtele : Ecaterina Coate;


Cravtov
Ignat; Chisinliu: Tudor Sterpu; Costesti: Paraschiva Harabagiu; Coitangolia : Spirdon Ciobanu; Cerniiwti: Cisla, S. A. R. ; Cobesti,: Eva

I, Herman; Eva
Freane; Ana Cimbie; Eva P. Blaj; Floare I.
Bejan; Oana A. Stefnick; Vrvoara N. Tiboe; Cacalet: Ciungu Pe-

tre; Cetinpulung: kucur Gleseanu; Caarasi: Anghel N. Milt:alma; Melgureni; Beaterina Fraseu; Deleni: Stngaciu loan; DucliTti-Cioplea:
Mireea Ion Temneanu; Frata: Pop Paul; Frumusita: Vasile S. Lungu;

David Florea; Lipeani: Dubalar Ecaterina; Margan: Ciustin Gheorghe;


Medico': Gall Francise; boy Rosalia; Negontiru: Torgu Craitm; NegruVodui: Ndstor Gheorghe; Paseani: Nohman User; Pitesti: Andreain
Zoe; Pa'unesti: Avdanei Margioala; Varian Marita; Maria St. Chireae;
Pestere: Tabard Martin; Petid: Maria Hira;
Alexandrina

Denghel; 1?otria: Floare P. Pup; Semine M. Lingurar; B. &art: Colonel Mihail Georgescu; Bosiorii-de-Tede: Snache Ida; Stra'seni: Rusu
V. Constantin; SerNinesti: Badea F. Vial:2r;
Malai Grigore;
S'ibiu: Elena Cheregi; Radoi Constantin; Tintea: Gh T. Mociornit;
Telejna: Deleu Gh, Elena; Todiresti: Natalia Gla Jugireanu; Tutulesti:
Floarea Vasile M. Pavel; Tr -Severin: Ioan Nicolescu; Ion Eurileanu;
Tg.-Neanit: Mateeseu Marin; Vtln4torii Miai: Constantina M. Stefan;
Zvoeni: Gheorghe N. V, Por a ; Trit Petre ; 13ArdAu Ton ; Mocanu 1,
Nit ; Marin D. Luca

Cota oficialA a Bursei din Bucureqtt


Banca NationalA a RomAniei
Cursul deuizelor vi a monedelor.
DIRECTOR GENERAL,

EITGEN I. BALLAN

S-ar putea să vă placă și