Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie pe proprie raspundere a persoanelor aflate in intretinerea

contribuabilului

Subsemnatul SALCUDEAN PAUL OVIDIU , domiciliat in localitatea OC.


MURES, str. LUNGA nr. ______ bl. _____________ , sc. ________, ap. _______ , sector
__________, judet _________, cod numeric personal
___________________________________, declar pe proprie raspundere ca datele
urmatoare sunt reale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform
legii penale. I. Persoana care contribuie la intretinerea mea si pentru care sunt de
acord sa beneficieze de coeficientul de deducere personala suplimentara pentru
intretinerea mea, conform Ordonantei Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe
venit. Numele si prenumele ________________________________________ Cod numeric
personal _______________________________________ Gradul de rudenie
___________________________________________ II. La data declaratiei realizez un venit
in suma de lei/lunar, de _____________________ reprezentand
________________________________ Ma oblig sa anunt de indata persoana de la pct.I,
in cazul in care vor intervene schimbari in situatia venitului realizat. Data
Semnatura