Sunteți pe pagina 1din 32

Investete n oameni !

at din Fon
ndul Sociall European
n prin Prog
gramul O
Operaional
Proiectt cofinana
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Um
mane 2007 2013
a nvrii pe
p tot parcursul vieii cu piaa m
muncii
Axa prioritar 2 Corelarea
niul major de intervenie 2.1 Tranziia

de
d la coal
la viaa ac
ctiv
Domen
Cod co
ontract: PO
OSDRU/90
0/2.1/S/6
64051
Titlul proiectului
p
i: nva
Automatica
Benefic
ciar: Unive
ersitatea Tehnic
T
diin Cluj-Na
apoca

IN
NSTRU
UCTIU
UNI DE
E OPE
ERARE
E PLAT
TFORM
MA
SIM
MULAT
TOR DE
E PRO
OCES CU
C EC
CHIPA
AMENT
TE DE
TIP AUTO
A
MAT PROG
P
RAMA
ABIL T
TWIDO
O

Cuprins
1. Prezeentare generala .................................................................................................................................3
1.1. Descrierea
D
c
componente
elor princippale ale fam
miliei de echhipamente T
TWIDO.............................3
2. Caraacteristici tehhnice functiionale asiguurate de plattforma de siimulare ...............................................8
2.1. Masurarea
M
m
marimilor
a
analogice
coonvertite in semnal unifficat ....................................................9
2.2. Masurarea
M
p
pozitiei
poteentiometrelor incorporate in CPU.............................................................9
2.3. Achizitia
A
dee semnale numerice
n
......................................................................................................9
2.5. Transmisia
T
de date .........................................................................................................................10
2.6. Prelucrarea
P
datelor .........................................................................................................................10
2.7. Preluarea
P
sii elaborareaa comenzilorr ..............................................................................................10
2.8. Interfatare
I
c alte sisteme de achizzitie si prelu
cu
ucrare de daate .....................................................11
3. Conssiderente geenerale priviind realizarea si dezvolltarea unei aplicatii
a
utillizand platfforma de
simuulare proces .....................................................................................................................................12
3.1. Caracteristi
C
ci tehnice constructive
c
e ale platform
mei ......................................................................13
4. Moduul de realizzare de apliccatii utilizannd platformaa de simulaare procese .........................................14
4.1. Procesarea
P
n
numerica
a semnalelorr, monitorizare si reglarre ......................................................14
4.2. Transmisia
T
de date .........................................................................................................................16
4.3. Prelucrarea
P
datelor .........................................................................................................................16
4.4. Achizitie
A
seemnale num
merice..........................................................................................................16
4.5. Preluarea si
s elaborareaa comenziloor .............................................................................................17
4.6. Masurarea
M
m
marimilor
a
analogice
coonvertite in semnal unifficat ..................................................18
4
4.6.1.
Masuurarea tensiuunilor .........................................................................................................19
4
4.6.2.
Masuurarea curenntului de la traductoarre pe 2 fire ...................
.
.......................................19
4.7. Modalitati
M
d legare a echipament
de
e
telor de tip automat
a
proogramabil laa potentialu
ul de
r
referinta
..........................................................................................................................................19
4.8. Programare
P
ea platformeei tip simulaator de procces cu echipament TWIIDO Schneiider ...............20
4
4.8.1.
Condditii necesare pentru proogramarea platformei
p
............................................................20
4
4.8.2.
Manaagementul proiectelor
p
s configuraarea hardware ......................................................21
si
4
4.8.3.
Editaarea program
melor de apllicatie ......................................................................................25
4
4.8.4.
Descaarcarea proggramului inn PLC, urmaarirea functiionarii si deepanare prog
grame ...........27
4
4.8.5.
Progrramare bloccurilor functtionale de baza
b .......................................................................28
4
4.8.6.
Progrramarea intrrarilor analoogice .......................................................................................30
5. Biblioografie............................................................................................................................................32

1. Prezzentare generala
Platforma simulator
P
s
d proces are
de
a la baza resursele hardware
h
ssi software oferite de
familia de echipam
mente tip automat prrogramabil TWIDO produse
p
de compania Schneider
Electricc.
E
Echipament
tele de tip TWIDO reprezinta
r
clasa de auutomate prrogramabilee destinata
aplicatiiilor industrriale de mica anverguura fiind uttilizate penttru indeplinnirea unor functii de
monitorrizare si conntrol in celee mai diverse domenii.. Aceasta faamilie de auutomate pro
ogramabile
este adeecvata penttru realizareea functiilorr de autom
matizare ale utilajelor tehnologice cu functii
restransse.
F
Familia
de echipamentte TWIDO cuprinde unitati
u
centrrale de preluucrare num
merica CPU
prevazuute cu intrri/ieiri diggitale incorpporate, mod
dule de exttensie a num
marului de canale de
intrri/ieeiri digitalle, module analogice ( convertoaare analog / numericee respectiv numeric /
analogicce), module de memoorie si disppozitive dee conectare pentru addugare modulelor de
extensiee.
M
Modulele
d extensie sunt prevaazute cu conectoare frrontale. Com
de
mponenta si
s structura
echipam
mentului auttomat progrramabil estee determinatta de cerinteele de interffatare cu pro
ocesul.
D
Daca
sarcinnile de automatizare necesita
n
maai multe caanale de inntrari/iesiri decat cele
oferite de modulelle de extennsie care poot fi atasatte la o unittate centralla CPU, siistemul de
automatt programabbil poate fi extins priin conectareea mai mulltor structuuri cu unitatte centrala
individuuala intr-o retea
r
locala de tip LAN
N Ethernet.
1.1. Desscrierea com
mponenteloor principaale ale fam
miliei de ech
hipamente T
TWIDO
Modul unitate cen
ntrala de prrelucrare numerica
n
- CPU de tip
p compact
Unitatile centrale de
d prelucraare numericca de tip co
ompact CPU
U sunt prevvazute cu in
ntrari/iesiri
incorporate avand 10, 16, 24 sau
s 40 canaale de intrari iesiri I/O.

Fig.1.11.Vedere froontala a Unnitatii centraale de tip coompact CP


PU Twido
3

Modulee de unitatee centrala CPU


C
de tip standard (modulare)
(
)
Moduleele de baza CPU
C
de tip standard suunt prevazu
ute cu 20 sauu 40 I/O inccorporate.

F
Fig.1.2.Ved
dere frontalaa a Unitatii centrale de tip standard (modular)) CPU Tw
wido
Caracteristi princippale pentru unitati
u
centrrale compaccte si modullare sunt prezentate in tabelul 1.1
Tabelull 1.1.
Tip CP
PU
Cod
N
Nr.ca
p
T
Tip
Tip
Alimentare
n
nale
Ca
anale
I
Intrare/Ies
ire
Compact 10 I/O

WDLCAA10DRF

Compact 10 I/O

TWDLCDA
A10DRF

Compact 16 I/O

WDLCAA16DRF

Compact 16 I/O

TWDLCDA
A16DRF

Compact 24 I/O

WDLCAA24DRF

Compact 24 I/O

TWDLCDA
A24DRF

Compact 40 I/O

WDLCAA40DRF

Compact 40 I/O
cu port Ethernet

TWDLCAE40DRF

6
4
6
4
9
7
9
7
14
10
14
10
2
24
16

Intrrari
Iessiri
Intrrari
Iessiri
Intrrari
Iessiri
Intrrari
Iessiri
Intrrari
Iessiri
Intrrari
Iessiri
Intrrari
Iessiri

224
16

Intrrari
Iessiri

224 VDC
R
Releu
2 VDC
24
R
Releu
2 VDC
24
R
Releu
2 VDC
24
R
Releu
2 VDC
24
R
Releu
2 VDC
24
R
Releu
2 VDC
24
T
Trans.x2+Re
eleu
x
x14
2 VDC
24
T
Trans.x2+Re
eleu
x
x14

100
0/240 VAC
24 VDC
V
100
0/240 VAC
24 VDC
V
100
0/240 VAC
24 VDC
V
100
0/240VAC
100
0/240 VAC

Tip CP
PU

Cod

Nr.ca
N
n
nale

Tip
p
Ca
anale

Tip
T
I
Intrare/Ies
ire

Alimentare

Compact 40 I/O

TWDLCDA
A40DRF

224
16

Intrrari
Iessiri

24 VDC
V

Compact 40 I/O
cu port Ethernet

TWDLCDE40DRF

224
16

Intrrari
Iessiri

Modularr 20 I/O

TWDLMDA
A20DUK

Modularr 20 I/O

WDLMDA220DTK

Modularr 20 I/O

TWDLMDA
A20DRT

Intrrari
Iessiri
Intrrari
Iessiri
Intrrari
Iessiri

Modularr 40 I/O

TWDLMDA
A40DUK

12
8
12
8
12
6
2
2
24
16
2
24
16

224 VDC
T
Trans.x2+Re
eleu
x
x14
2 VDC
24
T
Trans.x2+Re
eleu
x
x14
2 VDC
24
T
Transistor
drrena
2 VDC
24
T
Transistors
ssursa
2 VDC
24
6 Releu+
2 Transistor sursa
2 VDC
24
T
Transistor
drrena
2 VDC
24
T
Transistor
suursa

Modularr 40 I/O
TWDLMDA
A40DTK

Intrrari
Iessiri
Intrrari
Iessiri

24 VDC
V
24 VDC
V
24 VDC
V
24 VDC
V
24 VDC
V
24 VDC
V

Comun
nicatia de date
d
ale unittatilor centtrale Twido
o
Unitatile centrale sunt prevazzute in varrianta stand
dard cu un port seriall (optional si un port
suplimeentar) pentrru comunicatie in tim
mp real sau servicii dee programaare si manaagement al
aplicatiiilor.
Automaatele de tip Twido
T
pot fi
f interfatatee utilizand urmatoarele
u
e magistrale standard:
AS
A ( interfaata pentru seenzori si acttuatoare);
CANopen
C
interfata de
d magistralla de comun
nicatie in meediu industrrial
Ethernet
E
magistrala
m
p
pentru
retelee locale
RS
R 232 penntru comunicatie cu moodem-uri.
Serviciiile de timpp real asiggura transm
misia si diistributia datelor penttru schimburile intre
dispozittivele/moduulele de exxtensie de intrare/ ieesire precuum si trannsmisia mesajelor de
comuniccatie cu disppozitivele externe
e
de afisare
a
si interfatare cu operatorul uuman.
Serviciiile de manaagement a sistemului
s
s de config
si
gurare se realizeaza pe baza progrramelor de
suport TwidoSuite.
T
.
Primul port
p serial este
e utilizat pentru proggramare si parametrizar
p
re.
Protocooalele utilizaate pentru scchimb de daate sunt:
Remote
R
Linnk, Modbus, ASCII,
Ca
C optiune este disponnibil port RJJ 45 Etherneet cu protocolul Modbuus TCP/IP.
Unitatilor de baza li
l se pot atasa module de
d extensie de intrari/ iesiri
i
I/O duupa cum urm
meaza:
M
15 module
m
de extensie
e
I/O
O digitale saau de tip releeu
Maxim
Maxim
M
10 module
m
de extensie I/O
O de tip anaalogic
In seria de echipam
mente sunt disponibile
d
a
accesorii
sp
pecifice:
Cabluri
C
de programare
p
e
Cabluri
C
connectare prefo
formate a inttrarilor/ iesiirilor I/O digitale si anaalogice

Modulee de extensiie I/O intraari/iesiri

F
Fig.1.3.
Panoouri frontalee pentru Moodule de exttensie intrarri/iesiri Diggitale I/O Tw
wido
m
pot fi atasate oricarei
o
unitaati centrale CPU din faamilia Twiddo exceptand
d unitatile
Aceste module
centralee de tip com
mpact cu 10 I/O si 16 I/O
O.
In famillia Twido suunt disponibbile modulee de intrari digitale
d
cu urmatoarele
u
e capabilitati:
8 intrari diggitale cu blooc terminal
16 intrari diigitale cu blloc terminall
16 intrari diigitale cu coonector
32
3 intrari diigitale cu coonector
8 intrari, nivvel semnal 120 V c.a. cu
c bloc term
minal
Moduleele de iesiri digitale dispponibile au urmatoarelle capabilitaati:
8 iesiri tip releu
r
cu term
minal bloc
16 iesiri tip releu cu terrminal blocc
8 iesiri tip transistor
t
drrena cu coneector
16 iesiri tip transistor drena
d
cu connector
32
3 iesiri tip transistor drena
d
cu connector
8 iesiri tip transistor
t
suursa cu bloc terminal
16 iesiri tip transistor sursa
s
cu blooc terminal
32
3 iesiri tip transistor sursa
s
cu blooc terminal
6

Modulee mixte caree contin atatt intrari cat si iesiri dig


gitale sunt:
4 intrari/ 4 iesiri
i
cu blooc terminal
16 intrari/ 8 iesiri cu blloc terminall
Modulee mixte de inntrari/ iesirii I/O analoggice sunt cu :
2 intrari annalogice /1 iesire anallogica cu bloc terminnal cu posiibilitatea dee masurare
t
termorezist
enta si term
mocuplu
2 intrari anaalogice/1 iesire analogiica si bloc terminal
t
Modulee I/O analoggice pot fi cuu:
2 intrari anaalogice cu bloc
b terminnal
1 iesire anaalogica si blooc terminal.
Adaptooare de com
municatie sii interfatarre cu modulle de extensie
Interfata de tiip AS ( innterfata peentru senzo
ori si actuaatoare) creaaza o mag
gistrala de
comuniccatie de tip industrial pe
p care pot fi conectatee atat elemeente de executie ( actu
uatoare) cat
si senzoori/traductoaare pentru monitorizare
m
ea si controllul procesellor industriaale.
Interfataa AS este foormata din trei
t elementte de baza:
sursa
s
propriie care asiguura 30 Vcc pentru alim
mentare
magistrala
m
d comuniccatie master
de
modulul
m
dee extensie pentru legaare cu unu
ul sau mai multe moddule de tip slave (
s
senzori/trad
ductoare, eleemente de executie
e
sau
u alte dispozzitive electrrice comand
date serial).
M
Magistrala
este realizaata fizic prrin cablu bifilar
b
cu eccran pe carre este tran
nsmisa atat
t
tensiunea
d alimentare cat si dateele.
de
Toaate unitatile centrale Tw
wido au un port de com
municatie seeriala pe maagistrala RS 485.
Unele unitati
u
sunt prevazute
p
cuu un port seerial de com
municatie supplimentar ppe magistrala RS 232
sau RS 485.
Unittatile centraale compactte au prevazzut port de comunicatie
c
e Ethernet pe conector RJ45.
R
Dacca este neceesara extinnderea capaabilitatilor de
d comuniccatie in cazzul unitatilo
or centrale
modularre, acestoraa li se poatee atasa un modul
m
de ex
xtensie de innterfata RS 232 sau RS
S 485 ca al
doilea port.
p
Este posibila
p
de asemenea atasarea un
nui modul adaptor
a
de comunicatiie optional
pentru ca
c aceste unnitati centralle sa comunnice cu un dispozitiv
d
dee afisare.
Capabiilitatile maxxime ale faamiliei de au
utomate prrogramabille Twido

Numar maxxim de canaale de intraree /iesire: 43


N
34 din care 248
2 Intrari ssi 186 Iesirii
N
Numar
maxxim de dispoozitive slavve: 62 din care 31 de tip standardd

2. Carracteristicci tehnice functionaale asigurrate de plaatforma d


de simulare
Constructiaa platformei simulare de proces cu echipaamente tip automat prrogramabil
C
TWIDO
O si configuuratia hardw
ware a acesteeia este prezzentata in Fiig. 2.1.

mente tip auutomat progrramabil TW


WIDO
Figg.2.1. Platfoorma simulare procesee cu echipam
Structura include
S
i
echhipamentul cu autom
mat programabil TW
WIDO cu urmatoarea
u
componnenta:
Unitate centrala compacta de prelucrare
p
numerica
n
CP
PU, cod T
TWDLCDE
E40DRF
Modul extensie
e
intrrari analogiice (converssie A/D) cod
c TM2AM
MI2HT
Surs de alimentare 220Vca/244Vcc, 5A, co
od ABL8RE
EM24050
Adaptor comunicatiie RS232/RS485 conecctabil pe CO
OM1 al PC
Sir clemaa pentru connexiuni exteerne si siguranta autom
mata pe circuuitul de alim
merntare
F
Functiile,
reespectiv sarrcinile de monitorizare
m
e, comanda si reglare a proceselo
or ce pot fi
realizatee cu ajutoruul platformeei de simularre procese sunt:
s
8

2.1. Maasurarea marimilor


m
an
nalogice coonvertite in semnal un
nificat
Platforma de
P
d simularee procese asigura
a
prin
n modulul de
d extensie de intrarii analogice
(functiaa de converttor analog/nnumeric) masurarea maarimilor anaalogice caree provin dee la senzori
si traduuctoare de marimi neeelectrice. Modulul
M
reaalizeaza connversia semnalelor unificate
u
in
informaatie numericca care transsferata pe magistrala
m
in
nterna de daate a sistemuului poate fi
f procesata
de unitaatea centralaa conform cu
c programuul de aplicattie dezvoltaat.
Moduluul de extensie TM2A
AMI2HT perrmite masurrarea a 2 seemnale anaalogice cu urmatoarele
u
caracterristici:

Semnal de tensiune
t
in gama : 0...110 Vcc;
Semnale dee curent in gama:
g
4 200mA;
R
Rezistenta
d intrare pee canalul dee conversie A/D este:
de
- penttru semnalee in tensiunee: 1 MOhm;;
- penttru semnalee de curent : 10 Ohm;
R
Rezolutia
conversiei A/D:
A
12 bit
C
Convertor
a
analog-digit
tal tip
N
Numar
de canale
c
de inttrari analoggice: 2
D
Durata
de esantionare:
e
-<= 10 ms
P
Perioada
dee achizitie:10 ms pe cannal + 1 un ciclu
c
scan
E
Eroarea
de masurare:+
+/- 0.2 % dinn limita max
xima a dom
meniului la 225 C
C
Coeficient
t
temperatura
a:+/-0.006 % domeniu /C
R
Repetabilita
ate:+/-0.0066 % domeniiu /C
N
Neliniaritat
te:+/- 0.2 % domeniu
E
Eroare
cum
mulata: +/-1 % domeniuu
T
Tensiunea
d alimentarre: 20.4...288.8 Vcc/ 40 mA
de
I
Izolatia
dintre canale si logica inteerna : asigurrata prin opptocuplor.

2.2. Maasurarea poozitiei poten


ntiometreloor incorporrate in CPU
U
Platforma de
P
d simulare procese asiigura masurrarea a 2 maarimi analoogice care prrovin de la
doua caanale cu potentiometr
p
re amplasaate pe pano
oul frontal al unitatiii centrale Twido.
T
Se
realizeaaza conversiia pozitiei celor
c
doua potentiomet
p
tre in inform
matie numerrica cu rezo
olutia de 10
biti adicca in gama 0..1024
0
incrrementi.
2.3. Ach
hizitia de semnale
s
nu
umerice
Plattforma tip simulator
s
p
proces
asiguura achizitiaa de semnaale numericce cu nivelle standard
industrial preluate de pe contaacte libere de
d potential:
Caraacteristicilee principale ale moduluului de intrarri numerice
Num
mar de canalle de intraree: 24
Valooare nominaala a semnaalului de intrrare: +24 Vcc
V
o nivel logic 0 penntru semnal intrare: -300Vcc....+ 5 V
Vcc,
o nivel logic 1 penntru semnal intrare: +111 .....+ 30Vccc,
Conssum curent:
o 128 mA
m la 24 V cc
c pentru sttarea 1 loogic
o 128 mA
m la 24 V cc
c pentru sttarea 1 sii o intrare acctiva
9

o
o
o
o

170 mA
m la 5 Va cc
c pentru starea 0 loogic
240 mA
m la 5 V ccc pentru starrea 1 si o intrare activva
5 mA la 24 Vcc pentru
p
stareaa 0 logic
90 mA
A la 5 Vcc pentru
p
stareea 1 logic

Tennsiune de allimentare/ curent


c
cerut de la sursa externa (L+
+): 24Vcc/22 A
Cirrcuitele elecctronice alee canalului de
d intrare numerica
n
suunt izolate pprin optocu
ulor fata de
circcuitele interrne ale magistralei de sistem.
s

2.4. Ach
hizitia marrimilor/ infoormatiilor de proces preluate
p
pee port Etheernet
Achhizitia valorrilor parameetrilor se realizeaza priin conectareea aparateloor prevazutee cu port de
comuniccatie Ethernnet pe magiistrala folossind protoco
ol de transm
misie de datte standard MODBUS
TCP/IP. Utilizand portul seriaal liber conffigurabil estte posibila conectarea si preluareaa/trimitereaa
de date catre dispoozitive care au port serrial si transmisie cu prrotocoale prroprietar asstfel ca este
d
diverse.
posibilaa integrarea unei game extinse de dispozitive
2.5. Traansmisia dee date
Plaatforma tip simulator proces
p
asiguura comuniccatia de datte prin porttul Ethernett al unitatii
centralee de prelucrrare numeriica CPU. Comunicatia
C
a se realizeaaza pe maggistrala stan
ndard LAN
Etherneet pe baza protocolului Modbus TC
CP/IP. In accest mod see stabileste legatura cu nivelul de
comandda si controll ierarhic suuperior (consola de prog
gramare sauu calculator server sisteem).
2.6. Preelucrarea datelor
d
Plaatforma de simulare asigura supoortul hardw
ware pentru realizarea funciilor generate
g
si
implem
mentate prin programul software dee aplicatie.
Componentelee principalee ale unui program
p
dee comanda si control care pot fi proiectate
utilizandd platformaa de simularre sunt:
Iniializaarea si scalaarea/ configgurarea modulelor (settare parameetri, limite, prelucrare
primarra dupa algooritmi);
Citirea datelor din procees, verificcarea limiitelor tehnnologice, conversii,
scalaree/normalizaare semnale,, filtrare duupa algoritm
mi tipizati;
Salvareaa/ memorareea local a datelor
d
de prroces;
Comuniccaia/transm
misia de datee la consolaa de afisare local de ttip panou op
perator sau
text diisply.
Comuniccaia la distaanta cu niveelul de comanda si conntrol ierarhicc superior.
2.7. Preeluarea si elaborarea
e
comenzilorr
Plaatforma tip simulator de
d proces asigura elabo
orarea com
menzilor inittiate de catrre operator
sub conntrolul progrramului de aplicatie saau simulare a procesuluui. Aceste comenzi pott determina
actiuni de tip discoontinuu reealizarea inn instalatie a unei stari functionalee exprimataa prin stare
digitala (conectareaa/deconectaarea unor eleemente de executie,
e
poornirea/oprirrea unor ech
hipamente,
realizareea unor seecvente de comanda cu
c temporizzari prograamabile). Pllatforma dee simulare
permite deasemeneea prescrierrea/program
marea contin
nua a unei valori
v
de reeferinta exprimata sub
forma de
d impulsurii modulate in
i durata (P
PWM).
10

Elaaborarea coomenzilor nuumerice


Plaatforma tip simulator de
d proces offera posibiliitatea elaborrarii comennzilor secven
ntiale catre
elementte de actionnare de tip discontinuu
d
u (reglare au
utomata de tip bipozittionala - tott/nimic sau
tripozitiionala - tott/putin/nimiic); Platform
ma permitee acest tip de comenzi avand urmatoarele
u
caracterristici functiionale:
numar de comenzi posibile
p
(iesiri): 16 - iesirile sunnt protejatee la scurtciircuit (este
integrata o protectie electronica)
e
tensiunea de
d iesire penntru semnall 1 logic : L+ -0,5V ( L+ este teensiunea de alimentare
aplicata prrin circuitelee modululuii canalului de
d iesire)
curent nom
minal de com
manda pe caanal in stareea 1 logicc la tensiuneea nominalaa: 2A
i
pentruu semnal loggic 0: 0,5mA
curent de iesire
frecventa maxima
m
de comutare:
- penntru sarcina rezistiva: 100
1 Hz
- penntru sarcina inductiva: 0,1 Hz
i
total pe
p grup: 2A
A
curent de iesire
alimentareea canalelor de iesire see realizeaza de la o surssa de alimenntare extern
na ( L+)
Penntru sarcinaa alimentataa la tensiunnea nominalla de 24Vccc/consumul propriu al modulului
este de 80 mA. Laa activarea canalelor incarcarea
i
sursei
s
exterrne creste ccu valoarea curentului
adaugatt de pe fiecaare canal acttiv.
Izoolarea canaluului de intraare fata de magistrala
m
in
nterna este realizata prrin optocupllor.
2.8. Interfatare cu
u alte sistem
me de achizzitie si prelu
ucrare de date
d
Plaatforma tip simulator, fiind un sisstem deschiis si extensibil poate ffi conectata in sisteme
de condducere si conntrol structuurate ierarhiic bazate pee:
calculatoare
c
e de proces specifice saau echipam
mente cu automate proggramabile (P
PLC, RTU,
I
IED
configuurate in funnctie de cerinntele processelor tehnollogice);
Dispozitive
D
e electronicce de masuurare, prelu
ucrare prim
mara a dateelor sau dee protectie
s
specializate
e din diferitee domenii prevazute
p
cu
u port serial de transmisie date.

11

3. Con
nsiderentee generalle privin
nd realiza
area si dezvoltar
d
ea unei aplicatii
utilizaand platfoorma de siimulare proces
p
Penntru realizarrea unui prooiect de auttomatizare si verificareea acestuia respectiv simularea
s
a
unui prooces, ca parrte a practiciii studentiloor se va utiliiza platform
ma simulatorr de proces..
Funnctiile de monitorizare
m
e, comanda si control, simularea si depanareea program
mului vor fi
realizatee tinand seeama de caaracteristicille de prelu
ucrare numeerica ale unnitatii centrale si ale
modulellor de extennsie, perforrmantele accestuia fiind
d determinaate de tipul de unitate centrala a
automattului prograamabil si capabilitatil
c
e acesteia de procesaare ( timpi de procesaare pe bit,
cuvant, sir; volumuul memorieii; numar dee timere; nu
umar de conntoare; timpi de esantio
onare; tipul
c
d
durata
cicluului scan; ceerinte de luccru in intrerruperi).
filtrului; rezolutia conversiei;
In cadrul anallizei de procces si de sisstem se vor identifica volumul
v
de intrari/iesirri numerice
si analoogice, param
metrii buclellor de masurrare si a cellor de comaanda si contrrol precum si functiile
cerute.
Se vor avea inn vedere parrticularitatilee, performaantele si ceriintele speciffice aplicatiiei care pot
n
aale unitatiii centrale
fi indeeplinite pee baza caaracteristicillor de prrocesare numerica
TWDLC
CDE40DRF
F.
O etapa impoortanta in dezvoltarea
d
a programu
ului pe sim
mulatorul dee proces esste analiza
functionnala in care se definescc:
functiile dee baza neceesare controlului autom
mat si inlantuuirea logica//secventialaa,
structura innterfetelor utilizator
u
si modul de acces
a
la funcctii, meniuri,grafice
structura bazei
b
de datee (evenimennte, alarme)),
structura raapoartelor ce
c trebuie ellaborate.
Accesul la aceeste functii se realizeaaza prin inttermediul innterfetei om
m masina HMI ca
parte a consolei
c
operatorului laa distanta saau dispozitiivului de afiisare locala..
Componenta hardware a automatuului program
mabil (tipuul de unitaate centralaa, numarul
modulellor de extennsie) trebuiee sa asigure cerintele dee automatizzare a processului prin:
viteza de procesare,
p
numarul dee module dee intrari/iesiiri,
c
pot fi arhivate
a
loccal, a memooriei de lucru
u si a celei
capacitateaa de memorrie de date care
permanentte pentru paastrarea paraametrilor si a constanteelor de confi
figurare.
La configurarrea structurrii hardwaree o atentie aparte trebbuie acordaata alegeriii sursei de
alimentaare a echipaamentului cu
c automat programabi
p
l si a sursellor de alimeentare a trad
ductoarelor
de masuurare si a dispozitivelorr de actionaare ( actuato
oare).
Estte indicat caa alimentareea structuriii echipamen
ntului autom
mat program
mabil sa se faca
f
de la o
sursa seeparata, iar alimentareea interfetelor instalatee si a traducctoarelor dee semnale neelectrice
n
distribuuite pe platfforma indusstriala care prin cablaree sunt expuuse unor intterferente sau atingeri
accidenntale la tensiiuni ridicatee sa se facaa la o sursa externa. In acest mod nucleul dee procesare
numericca ramane functional
f
c
chiar
si in caazul unor attingeri accidentale la cconductoaree aflate sub
tensiunee prin care unele
u
canalee ale modullelor de exteensie sunt afectate.
E
Echipament
tele cu autoomate prograamabile sun
nt destinate sa functionneze in urmaatoarele
conditii climatice:
zona de functionaree: N3
categoriia de exploaatare: 1;
gama dee temperatuura de: 0 ...550 C;
umiditaate relativa maxima
m
95%
% fara cond
dens
12

gradul de
d agresivitaate al atmossferei: norm
mal conform
m STAS 8333/89. Nu esste permisa
prezentaa substanteelor activee chimic sau
s
biologgic in timppul functio
onarii sau
transporrtului si deppozitarii.

Platform
ma tip simulaator de procces cu autom
mat program
mabil TWID
DO se alim
menteaza cu
energie electrica dee la o sursa de curent coontinuu cu alimentare la
l reteaua m
monofazata:
Tensiunnea retelei: 230Vac / 50 Hz
Tensiunnea de iesire: 24 Vcc ; curent max
xim 4 A
Putereaa maxima: 120
1 W.
3.1. Carracteristicii tehnice coonstructive ale platforrmei
Dinn punct de vedere
v
consstructiv plattforma tip simulator
s
dee proces TW
WIDO se prrezinta sub
forma unui
u
panou cu
c modulelee asamblatee pe o sina standard.
Connexiunile laa traductoarre, elementeele de execu
utie se realiizeaza la coonectorii de pe panoul
frontal al
a moduleloor de extensie, respectivv la sirul dee cleme de racord.
Graad protectiee mecanica: IP 00.
Claasa de aparaatura (din punct
p
de veddere al secu
uritatii umanne): I (standdul contine aparate cu
izolare functionala
f
si borna peentru legareaa la Nulul de
d Protectie)).
Conectarea semnaleloor de intrarre si iesiree la Platfoorma tip simulator TWIDO
C
T
se
realizeaaza conform
m documentaatiei tehnicee 245.234c-3.00 si tabeelul 3.1 prezzentat mai jo
os.
T
Tabelul
3.11.
Nrr.crt.
Deenumire sem
mnal
Sir clema
a
Borrna PLC
GN
ND
1L
U2-COM
Inttrare digitalaa - DI0
2L
U2-IN0
Inttrare digitalaa - DI1
3L
U2- IN1
Inttrare digitalaa - DI2
4L
U2- IN2
Inttrare digitalaa - DI3
5L
U2- IN3
Inttrare digitalaa - DI4
6L
U2- IN4
Inttrare digitalaa - DI5
7L
U2- IN5
Inttrare digitalaa - DI6
8L
U2- IN6
Inttrare digitalaa - DI7
9L
U2- IN7
.
Iessire digitala - DO0
10L
U2-OUT2
.
Iessire digitala - DO1
11L
U2-OUT3
.
Iessire digitala - DO2
12L
U2-OUT6
.
Iessire digitala - DO3
13L
U2-OUT8
.
Iessire digitala - DO4
14L
U2-OUT11
.
Iessire digitala - DO5
15L
U2-OUT13
.
Iessire digitala - DO6
16L
U2-OUT14
.
Iessire digitala - DO7
17L
U2-OUT15
.
Inttrare analogica - AI0
18L
U3-IN0+
.
GN
ND A
19L
U3- IN0.
Inttrare analogica - AI1
20L
U3-IN1+
.
GN
ND A
21L
U3- IN1.
PE
EN
22L
U3-

13

4. Mod
dul de realizare dee aplicatiii utilizand
d platform
ma de sim
mulare pro
ocese
Calculaarea incarccarii (bugetuul de curentt al echipam
mentului)
Platform
ma de simullare procesee contine urm
matoarele module:
m
Unitate centrala
c
de prelucrare
p
n
numerica
CP
PU TWDLC
CDE40DRF
F
Modul inntrari analoggice (conveersie A/D) TM2AMI22HT
Se calculeaza incarcareaa pentru surrsa de tenssiune care alimenteaza
a
a pe fundull de sertar
circuitelle electronicce ale moduulelor inclusse in config
guratie: +24 Vcc,
Tip mod
dul
Bucati
+2
24 Vcc
D
De la sursa
a L+
(valoaree max mA))
mA
CPU TWDLCDE
T
E40DRF
1
2000
TM2A
AMI2HT
1
40
Total
2040
Pentru alimentarea
a
structurii este
e necesaraa o sursa caare sa ofere la iesire currentul maxim
m de 4A.
Asttfel s-a alees sursa adeecvata de tip
t ABL8R
REM24050 care se allimenteaza la reteaua
monofazata de 2300Vca/ 50 Hzz si care acoopera necessarul de cureent calculat in tabelul de
d mai sus.
Plaatforma tipp simulatoor proces realizata pe baza echipamenttelor cu automatele
a
program
mabile din familia
fa
TWIIDO asiguraa urmatoarele functii:
4.1. Proocesarea nu
umerica a semnalelor,
s
, monitorizzare si reglaare
Proocesarea nuumerica a seemnalelor, monitorizarre si reglareea se realizzeaza prin unitatea
u
de
prelucraare numericca CPU tipp TWDLCD
DE40DRF.
3
2

1
5
7
8
10

11

12

Fig 4.1. Modulul CPU


C
compacct TWDLCD
DE40DRF.
14

1) Coneector port seerial RS485 mini-DIN88 ce permitee conectareaa la terminaalul de progrramare


2) Bloc de conexiuuni cu surub pentru intrari numericce
3) Slot pentru
p
moduul afisare diiagnostic TW
WD XCP ODC
O
4) Coneector pentruu module exxtensie I/O tip TM2 si modul com
municatie T
TWD NCO1
1M (max 7
module))
5) Afisaaj cu LED-uuri pentru:
Stare controoler de bazaa 7 LED-urii (PWR, RU
UN, ERR, BAT,
B
COM, LACT si LST)
L
s a iesirilor (16 ) digitaale
Starea intraarilor (24 ) si
Un
U LED utiilizator la dispozitia applicatiei- ST
TAT
6) Bloc conexiuni cu
c suruburi pentru iesirri numerice
metre de ajusstare/ simulaare semnalee analogice
7) Douaa potentiom
8) Coneector pentruu al doilea poort de comuunicatie RS2
232/RS485 cu adaptor TWD NAC
C ppp
9) Bloc conexiuni cu
c suruburi pentru alim
mentare cu la tensiunea de 19.2330Vcc
10) Connector pentrru card de memorie
m
de 32/64Kb dee tip TWD XPC
X MFK332/MFK64
11) Connector RJ45 pentru connectare la rettea Ethernet Modbus TCP
T
12) Slott schimbare baterie becckup RAM intern
i
al con
ntrolerului de
d baza.
CPU Tw
wido TWDL
LCDE40DR
RF are urmatoarele carracteristici tehnice:
t

Meemorie de baaza: 10K RA


AM intern dublat
d
de EE
EPROM coontinand:
- Memoriie pe bit %M
M de 256 biti;
b
- Memoriie pentru vaariabile de proces
p
de 30
000 x 16bitii utilizabila ca:
Memorie
M
W
Word
%MW
W (16 biti fieecare) orgaanizata pe ccuvant
Memorie
M
D
DoubleWord
d %MD de (32
( biti fiecare) pe cuuvant dublu
Memorie
M
Flloat %MF de
d (32 biti fiecare)
f
peentru variabbile in virgulla flotanta
- Memoriie constantee proces de 256 x 16bitti utilizabilaa ca:
Memorie
M
W
Word
%KW (16 biti fieccare)
Memorie
M
D
DoubleWord
d %KD de (32 biti fiecaare)
Memorie
M
Flloat %KF de
d (32 biti fiiecare)
- Memoriie Program:: 3000 instruuctiuni;
- 128 Tim
mere 099999 %TM dee 1ms (numai primele 6),
6 10ms, 1000ms, 1s, 1m
min
- 128 Couuntere (num
maratoare) 09999
0
%C
C
- 4 registrri (tabele) de
d tip LIFO sau FIFO %R
%
- 8 numarratoare tip cama (drum
ms) cu maxiim 16 pozitiii %DR
- 8 registrre de deplassare (sift bitt register) de 16 biti %S
SBR
- 8 numarratore secveentiale (stepp counter) de
d 16 biti %SC
%
- 4 numarratoare rapiide (fast couunter) de 32
2 biti %FC
- 2 numaaratoare foarrte rapide (vvery fast cou
unter) de 322 biti %VFC
C
- 2 generaatoare de im
mpulsuri de 32 biti %PL
LS%PWM (0.142ms, 00.57ms, 10m
ms sau 1s)
- 121 syteem biti %S
- 122 Sysstem words %SW de caate 16 biti

Num
mar intrari//iesiri numerrice : 40 I/O
O , 24 intrarri si 16 iesirri
Tim
mp de execuutie pentru 1024
1
instrucctiuni: 1 mss;
15

Cicclul scan: 0,5ms


Ceaas de timp real:
r
drift: <=
< 30 s/lunaa, autonomiee timp operrare: 30 zilee
Inteerfete de comunicatie:
- 1 port magistrala
m
sttandard RS4485 pe coneector mini-D
DIN 8 cu prrotocoale:
ModbussNet
ASCI
- 1 port magistrala
m
s
standard
Ethhernet cu RJJ 45 - protoocoale:
BOOTP
P client Etheernet TCP/IIP
Modbuss TCP
Etherneet TCP/IP
Tennsiune de allimentare CPU: 24Vcc.

Aceasta unitate centralaa este dediccate aplicattiilor din doomeniul automatizarii productiei
A
industriale: de proccesare, monnitorizare si reglare auto
omata a prooceselor tehnnologice.
U
Unitatea
estte capabilaa sa indepplineasca sarcini
s
ce implica pprocesarea datelor si
comuniccarea acestora care esste specificaa in depend
denta de supportul de ccomunicatiee ( tipul de
magistraala standardd ca suport fizic si prottocolul de transmisie
t
d date utiliizat).
de
U
Unitatea
cenntrala are suport
s
connsistent pen
ntru managementul daatelor din programul
softwaree de aplicaatie al utiliizatorului si documenttatie extinssa pentru ddepanare (vizualizarea
starilor, fortarea inttrarilor/iesirrilor).
4.2. Traansmisia dee date
Pllatforma dee simulare procese assigura com
municatia dee date intree unitatea centrala a
automattului prograamabil si nivelul
n
ieraarhic superiior (consola de progrramare sau calculator
sistem server
s
de prroces).
T
Transmisia
d
datelor
se reealizeaza prrin portul seerial ale CPU
U utilizand protocoale standard
ModbussNet sau prrin portul Etthernet cu protocolul
p
Modbus
M
TCP
P.
4.3. Preelucrarea datelor
d
Pllatforma tipp simulatorr proces assigura supo
ortul hardw
ware pentruu realizareaa funciilor
generatee prin progrramul softw
ware de apliccatie care reeprezinta:
Iniializarea
I
a structurii (setare
(
paraametri, limitte, prelucrarre primara ddupa algorittmi),
Citire
C
date proces,
p
veriificare limitte, conversiii, scalare, fiiltrare
Salvare locaal a datelor de proces,,
Comunicai
C
ia cu niveluul ierarhic suuperior.
4.4. Ach
hizitie semn
nale numerrice
Platforma de
P
d simulare procese asiigura achiziitia de semnnale numeriice de intrarre standard
preluatee de pe conttacte libere de potentiaal ( care se activeaza
a
dee la o sursa de curent continuu
c
de
+24 Vccc). Curentuul sursei see calculeazaa tinand sem
ma de num
marul maxim
m de intrarii numerice
activatee simultan.
A
Achizitia
dee semnale numerice se realizzeaza pe canalele dde intrari numerice.
Caracteristicile prinncipale ale acestora sunnt:
Alimentarea modulului:
m
teensiune 24 Vdc/
V curentt maxim 1300 mA;
16

Num
mar intrari digitale: 24 izolate in doua
d
grupurri distincte de
d cate 12 ccanale
Currentul preluuat pe intrariile digitale:
- 11 mA
m pentru intrarile
i
I0.00 - I0.1 si I0.6 la I0.7
- 7 mA pentru I00.2 la I00.5 si I0.8
la I0.23
Imppedanta de intrare
i
pe caanale
- 2100 Ohm penttru I0.0 - I00.1 si I0.6
la I0.7
- 3400 Ohm penttru I0.2 laa I0.5 si I0.8. la I0.223
Connstanta de tiimp a filtrului
- 35 s
+ timp filltrare programat pentru
u I0.0 .la I0.5 in stareea logica 1
1;
- 40 s
+ timp filltrare programat pentru
u I0.0 .la I0.5 in stareea logica 0
0
- 40 s
+ timp filltrare programat pentru
u I0.6 lla I0.23 in sstarea logicaa 1
- 150 s + timp filtrare
f
proggramat pentrru I0.6
la I0.23 in starea logicca 0
Tensiunne nominalaa a semnalullui de intrarre: 20.4 panna la 26.4 Vccc.

Schemaa de conectaare a intrarillor digitale la modul TWDLCDE40D


DRF este pre
ezentata in Fig. 4.2:

I 23

I 22

I 20

I 21

I 18

I 19

I 16

I 17

I 15

I 14

I 13

I 12

COM1

I 10

I 09

I 08

I 07

I 06

I 05

I 04

I 03

I 02

I 01

I 00

NC

COM0

NC

I 11

+
24
--

+
24
--

Modul CP
PU TWDLC
CDE40DRF

Fig. 4.22:Schema de
d conectaree a semnalellor digitale
nzilor
4.5. Preluarea si elaboraarea comen

Plattforma de simulare proocese permitte:


Asiigurarea preeluarii comeenzilor operrator de la panou
p
sau coonsola;
Com
manda efecttiva a elemeentelor de executie
e
in regim
r
bipozzitional sau ttripozitionaal;
Inreegistrarea coomenzilor operatorului
o
i ca elemen
nte de raporrt.
Elaaborarea com
menzilor se realizeaza prin
p unitatea central TWDLCDE4
T
40DRF
Carracteristicilee principalee ale moduluului sunt:
Tennsiune de allimentare a modului: 244 Vcc;
Num
mar de iesirri digitale: 16
1 (14 releee,2 tranzistoare);
Tennsiunea nom
minala de alimentare a electronicii interne: +224 Vcc;
Tennsiunea nom
minala a surrsei L+ penttru alimentaarea sarcineii : 24 Vcc
Izolare electricca intre canaalele repartiizate in 7 grrupe.

Schemaa de conectaare a marimilor de iesirre digitale laa modul TW


WDLCDE400DRF este:

17

F 4.3 : Scchema de coonectare a ieesirilor digiitale (comennzi )


Fig.
4.6. Maasurarea marimilor
m
an
nalogice coonvertite in semnal un
nificat
Platform
ma de simuulare procese asigura masurarea
m
marimilor
an
nalogice connvertite in ssemnale uniificate care
prrovin de la
l traductooare speciffice prin in
ntermediul
m
modulului
de extensie analoggica cu 2 intrari
T
TM2AMI2H
HT.

Fig 4.4. Mo
F
odulul de extensie
e
2 intrari anallogice
seemnal unificat TM2AM
MI2HT
Caracteristicile tehnice ale moodulului sunnt prezentatee in tabelul 4.1.
Tabelul 4.1
Modicon
M
M238
Familiaa de produsee la care apaartine
Tipul coomponentei
Numar de
d canale de intrari analogice
Tipul inttrarii analogiice

Modul
M
analogg de intrare convertor AD
A
2
Tensiune
T
0...10 V unipolaar
Curent
C
4...20 mA unipolaar
<=
< 2 LSB
2.5
2 mV tensiuune
/ 44.8 A curentt
13
1 V tensiunee
/ 40 mA curentt
>=
> 1 MOhm tensiune / 10 Ohm curen
nt
<=
< 10 ms
10
1 ms pe cannal + 1 un cicclu de timp sccan
+/+ 0.2 % dinn capat de scaala - FS la 25
5 C
+/-0.006
+
%FS
S/C
+/-0.5
+
%FS
+/+ 0.2 %FS
+/-1
+ %FS
Cablu
C
ecranaat
Optocuplor
O
Este
E necesaraa sursa externna 24 V cc
20.4...28.8
2
V
blocul
b
terminnal detasabil prin insurub
bare
40
4 mA 24 V cc extern
50
5 mA 5 V cc intern
500
5 V intre inntrari si logicca interna
500
5 V intre inntrari si circuuitul sursei externe
e

Diafoniee
Valoareaa bitului cel mai
m putin sem
mnificativ LSB
Suprasarrcina continuua permisa
Impedannta de intraree
Timp dee esantionare
Perioadaa de achizitiee
Eroarea de masurare
Coeficieentul de tempperatura
Acuratette la repetaree conversie
Neliniariitate
Eroare tootala
Tipul dee cablu de leggatura
Izolatia intre
i
canal sii logica interrna
Sursa
Limita teensiunii sursei de tensiunne
Conexiuuni electrice
Consum
mul de curent
Tensiunee de incercarre a izolatiei

18

de

4.6.1. Masurarea
M
t
tensiunilor
r
IIn functie de
d tipul de semnal oferrit de tradu
uctor (tesiunne sau curennt) se aleg bornele de
conectaare de pe pannoul frontall in conform
mitate cu sch
hema de leggaturi prezeentata in Fig
g. 4.5. Este
importaant sa se reespecte polaaritatea sem
mnalului si schema de legare la iimpamantarre (masura
antipertturbativa).
4.6.2. Masurarea
M
c
curentului
de la traductoare pe
p 2 fire
Caracteristiicile semnallelor ce pot fi prelucratte:
C
a) semnnal unificatt tensiune 0 ...10Vcc.
b) semnnal unificatt curent 4 ...20mA;

Fig.4.5.. Schema dee cablare a modulului


m
d intrari an
de
nalogice de semnal
s
unifficat TM2A
AMI2HT
4.7. Moodalitati de legare a ecchipamenteelor de tip automat
a
prrogramabill la potentia
alul de
referintta
IIn functie de schem
ma de legaare la imp
pamantare a echipam
mentelor electrice de
automattizare si dee nivelul de
d perturbaatii electrom
magnetice de
d pe platfforma indu
ustrila sunt
posibilee doua scheeme de legaare la potenntialul de reeferinta a automatului
a
programab
bil (legarea
bornei de
d masa a ecchipamenteelor electronnice la bornaa de impam
mantare a echhipamentelo
or electrice
de autom
matizare si instalatiilorr).
Echipament
E
t cu potentiial de referiinta (masa) legat la imppamantare
Echipament
E
t cu potential de referinnta (masa) izolat.
i
A
Alimentarea
a echipameentelor elecctronice estte indicat sa
s se realizzeze in sisstem TN-S
(conducctorul de prootectie PE si
s cel neutruu N trebuie sa
s fie separaate).

19

4.8. Proogramarea platformeii tip simulaator de proces cu echiipament TW


WIDO Schn
neider
P
Programare
ea platformeei se realizeeaza cu ajuto
orul moduluului de dezvvoltare Twid
doSuite.
4.8.1. Conditii
C
neccesare penttru program
marea platfformei
P
Pentru
proggramarea unnitatii centrrale de prelu
ucrare num
merica a automatului prrogramabil
este neccesar:
1. Calculator
C
t PC cu reesurse minim
tip
male prezen
ntate in conttinuare :
Proccessor Pentiium 446 Mhhz
128 MB RAM
100 MB spatiu hard
Rezzolutie minim
ma display : 800x600 pixeli
p
2. Sissteme de opperare : Winndows 20000, Windowss XP or Winndows Vistaa
3. Moodul prograamare TWID
DO Suite V 2.20 instalaat pe calcullator
4. Intterfa de coomunicatie RS232/RS4485
5. Reetea LAN Ethernet
E

RS232/
RS4485
Retea LA
AN
Ethernett
Fig. 4.6.
4 Schemaa de conectaare platform
m simulare laa calculatorr programare
Platforma de
P
d simulare se va coneecta implicitt la calculattor, pentru pprogramaree in mediul
TwidoS
Suite, prin portul de com
municatie seeriala cu conector minii-DIN8 si addaptor RS23
32/RS485.
Unnitatea centrrala de bazaa tip TWD LCDE 40D
DRF mai poate fi connectata la caalculator si
prin retteaua Etherrnet si prootocolul de comunicattie standardd Modbus TCP/IP. Modulul
M
de
interfataa contine poortul 499 TWD
T
011000 de tip Tw
wido Plug&
&Play care eeste usor dee folosit si
poate fii incorporatt in toate unnitatile centtrale Twido (versiunea firmware >
>= 3.0) asttfel ca este
posibilaa comunicattia intr-o rettea de tip Etthernet.
Altte modalitaati de conectare autoomat Twid
do pentru programare
p
, care insaa nu sunt
implem
mentate in platform de simulare, sunnt:
Portul
P
USB
B calculator folosind coonvertorul USB/RS
U
4855 (TSX CUSB) si cablu
ul de 2.5m
M
Mini-DIN/R
RJ45 (TSX CRJMD255)
Portul
P
seriaal RS 232 prin
p
cablul de 2.5 m cu conectorr 9 pini tipp Mini-DIN
N/SUB-D
c
cablu
multifunctional: TSX PCX 1031
20

Duupa conectaarea platforrmei de sim


mulare la calculator, se
s alimenteaaza si se laanseaza pe
calculattor mediul de
d program
mare TwidooSuite. In acest mod se intra dinn ecranul principal
p
in
sesiuneaa de program
mare - Proogramming Mode.

4.8.2. Manegemen
M
ntul proiecttelor si configurarea hardware
h
Din ecranul principal se intra ecrranul Projeect management care permite crreerea unui
D
project nou
n sau conntinuarea unnui project vechi
v
cu aceeeasi denum
mire sau cu o denumire noua.

I cazul cannd se dorestte crearea unui


In
u
proiect nou, mediuul de dezvolltare permitte definirea
unor daate de identiificare a nooului proiecct in sumbm
meniul Com
mment cu urmatoarelee elemente
de identtificare: num
me si cale, autor,
a
firma, departmen
nt .
21

In cazuul unui prroiect nou ecranul/innterfata D


Describe permite
p
descrierea haardware a
configuuratiei aferennte proiectuului nou: Se sterge desccrierea impllicita cu clicck-dreapta pe
p imagine
si meniuul Delete apoi se apaasa butonul OK

Din cataloggul din parrtea dreaptaa a ecranului se seleccteaza prin mecanism drag and
D
drop noua
n
configguratie pe foormat 1x1 Landscapee: cu unitaate baza (exx:TWDLCD
DE40DRFcompacct 24DI/16D
DO si port Ethernet)
E
si extensie
e
anaalogica (ex:TM2AMI2HT-2xAI)
22

Cu unealta surubelnita oferita de acest eccran, se connfigureaza cele doua legaturi


C
l
de
comuniccatie cu clicck-dreapta pe
p capetele legaturilor RS485 (dee la conectoor rotund miini DIN
Modbuss adresa 1) si a legatuurii Etherneet (conectorr Ethernet Configured
C
ex: IP 192
2.168.1.230
Subnet:255.255.255.0 Gatewaay:192.168.1.1). Casutaa de comenntarii referitooare la com
municatii se
completteaza cu uneeatla note ad mode.

23

I cu ecrannul Prefereence ce se deschide cu


In
c unealta circulara
c
din dreaapta sus, se
verificaa configuratiia stabilita si
s daca trebuuie se ajustteaza param
metri de com
municatie:

24

4.8.3. Editarea
E
proogramelor de aplicatiie
Ecrranul princiipal de lucruu al mediuluui de prograamare TwiddoSuite are uurmatoarelee spatii si
unelte de
d lucru:

Ap
pplication steps
s
bar Bara passi aplicatie - Contine meniul
m
pasillor necesarii ce trebuie
parccursi pentru realizarea unei
u aplicattii: Project, Describe, Program
P
si R
Report;
Program sub
bsteps bar Bara paasi program
m - Continee meniul de realizare a subpasilor
unuii program: Configure,
C
Program, Debug.
D
Este activ doar la pasul apllicatie Program;
Taaskbar - Bara
B
activittati - Asiggura acces la toate activvitatile dispponibile afeerente unor
anum
miti pasi ai aplicatiei sii subpasi prrogram;
Fu
unctions baar - Bara functii - Asigura accees la functiille speciale asociate la activitatea
selectata;
Qu
uick access bar - Barra acces rapid Asigu
ura acces diirect la com
menzile Prev
vious/Next
(Inaainte/inapoi)), Save, Anaalyze Program si Simulator;
Ed
ditors and Viewers - Editoaree si Afisoa
are- Sunt ecrane
e
TwiidoSuite cee grupeaza
conttroale de programare
p
e si configuurare in ved
derea dezvooltarii eficiiente de pro
ograme de
apliccatie;

25

Errror list boxx bar -Baara afisare erori - afisseaza inform


matii depre aplicatie, controler
c
si
meddiul TwidoS
Suite. Editarrea programelor se reealizeaza in ecranul P
Program-ProgramEddit Program in cele douua modalitaati de elaborrare recunosscute de Tw
widoSuite:
Ladder loogic
Instructioon list ( mneemonice insttructiuni).
Inn continuare se va prezeenta editareaa aplicatiilo
or in modul grafic Laddder mai su
ugestiv si
mai apropiat de cunnostintele innginerilor auutomatisti.

In cazul
c
unui program
p
de aplicatie noou se insereeaza mai intai o sectiunnede progrram.
Appoi se insereeaza Rung-uri (max.7 randuri sii max. 11 coloane
c
la uun rung) cu
u denumire
simbol si
s comentarrii, linii supllimentare dee rung cu un
nealta _ cand
c
curba devine verd
de:

26

4.8.4. Descarcarrea prograamului in memoria


m
PL
LC, urmariirea functioonarii si dep
panarea
Descarcare in memoriaa PLC a proogramului de
D
d aplicatie TwidoSuitte_Exemplu_001.xpr
se realizzeaza din eccranul Proogram-Deebug-Conn
nect. Desccarcarea se realizeaza pe
p legatura
seriala COM1:
C
RS2232/RS485 sau prin coonexiunea LAN1:
L
pe Ethernet
E
.

Urmarirrea functionnarii si depaanarea proggramului se realizeaza din


d ecranul ProgramDebugg-Animatee the prograam ce aparee automat dupa
d
descareecarea proggramului in PLC
P
sau
cu ajutoorul Animaation tables definite laa editare carre permite urmarirea
u
si fortarea un
nor variale.

27

Iesirea din
d depanarre si revenirrea in editarre se realizeeaza cu com
manda Proogram-DebugDiscon
nnect.
4.8.5. Programare
P
ea blocuriloor function
nale de baza
a
P
Pentru
proggramarea blocurilor funnctionale dee baza de tipp timere see insereaza Rung-uri

ce conttin blocuri functionalee de tempoorizare de tip


t %TM. Timerele ppot fi de tip
p TON-cu
temporiizare la inchhidere, TOF
F-cu temporizare la deschidere si TP
T cu tempoorizare tip im
mpuls.

Tipul de tim
T
mere si paraametrii acesttora se stabiilesc din P
Program-C
Configure-Configgure the dataa-Functioon Blocks-%TM

28

Se descarca prograamul TwidooSuite_Exem


mplu_002.x
xpr in PLC si se urmarreste functio
onarea
conform
m comentariiilor din ecrran si coresppunzator cu precizarile din manuallul de utilizare
TwidoS
Suite.
de baza de
P
Pentru
proggramarea blocurilor
b
f
functionale
d tip coun
nter se inssereaza un
Rung cu bloc functional
f
n
numarator
dee tip %C.

Paramettri acestuia se stabilescc din Progrram-Conffigure-Configure the data-Fun


nction
Blocks-%C

29

Se descarcca program
mul TwidooSuite_Exem
mplu_002.xxpr in PL
LC si se urmareste
functionnarea confoorm comenttariilor din ecran si co
orespunzatorr cu precizaarile din manualul
m
de
utilizaree TwidoSuiite. Se vedee ca iesirea Q este activa doar cannd valoare ccurenta num
marator ==
valoare presetata. Numaratoru
N
ul numara inntotdeauna de
d la 0 >> 9999.
9
Iesirille de avertizzare E si F
se activveaza la treccerea de la 0 la 9999 (E
E) si respecttive de la 99999 la 0 (F)). (ex: Q co
onectat la S
opreste numararea la 10- valoaarea presetaata- pana la reset).
4.8.6. Programare
P
e in vedereaa utilizarii intrarilor analogice
a
P
Pentru
proggramarea uttilizarii intrrarilor analo
ogice se innsereaza R
Rung-uri ce contin
blocuri referitoare la
l adresele:
a
pootentiometru
u 0 de pe unnitatea centrrala
%IW0.0.0 intrarea analogica
%IW0.0.1 intrarea analogica
a
pootentiometru
u 1 de pe unnitatea centrrala
%IW0.1.0 intrarea analogica
a
0 de pe modu
ulul de extennsie (1) intrrari analogicce
a
1 de pe modu
ulul de extennsie (1) intrrari analogicce.
%IW0.1.1 intrarea analogica

Parametrii intrarilor
P
i
annalogice:
denumire
d
siimbolica asociata intrarrii
tip
t semnal : 0-10V sauu 4-20mA sii
gama
g
de vaariatie a maarimii returnnate de intrrare: minim
m (la 4mA) si maxim (la 20mA)
a
asociate
se stabillesc din ecrranul Progrram-Conffigure-Co
onfigure the Hardware- TM2AM
MI2HT

30

Se descarcaa programuul TwidoSuiite_Exemp


plu_003.xprr in PLC si se urmaresste variatia
semnaluului analogiic conectat la
l intrarea analogica
a
uttilizata in prrogramul dee aplicatie.

31

5. Bibliografie
B
e
http://w
www.schneidderelectric.rro
[1]-Twiido Program
mmable conttroller Catalogue - octo
ober 2011- cod
c DIA3E
ED2111004E
EN
[2]-TwiidoSuite V22.3- Getting Started- 066/2011- cod 35011385.006
[3]-TwiidoSuite V22.2 - Program
mming Guidde - 05/2009 cod 350011386.04
[4]-TwiidoSuite V22.0 - Program
mming softw
ware Gettin
ng started- 09/20070
cood 35011385
5.00
[5]-Mattei Vinatoruu Conduceerea automaata a proceseelor industrriale vol 1 si vol 2 Editura
E
Univerrsitaria Craiova
C
2005
[6]-Serggiu Calin, Ioon Dumitracche, Costicaa Nitu, Florrin Munteannu, Valeriu IIorga, Silviu
u
Dumitriiu Reglareea numericaa a proceselor tehnolog
gice Editurra Tehnica B
Bucuresti
[7]-Florrin Gheorghhe Filip Siisteme supoort pentru deecizii Edittura Tehnicaa Bucuresti

32