Sunteți pe pagina 1din 2

I.

SUBIECTUL

SUBIECTUL al

al II-lea:

II-lea: structurarea textului argumentativ

 

INTRODUCEREA

cuprinde unul sau două alineate (aprox. 6 rânduri):

1.1. enunţul

enunţul tematic

tematic (incipitul, menit să capteze atenţia și să precizeze, explicit, tema):

Formulează un enunț destul de scurt care conține cuvântul / sintagma din cerință:

o afirmație

generală referitoare la problematica pusă în discuție:

ÎnÎn lumea

lumea

contemporană, protejarea

contemporană

protejarea mediului

mediului a devenit

devenit o problemă

problemă cece impune

impune oo solu

soluțționare

ionare

rapidă șșii completă.

rapidă

completă.

o definire succintă a conceptului-temă [în care poate fi integrat și un citat]: Iubirea

este cel mai complex sentiment omenesc, având un evident rol de cunoaştere, după

cum afirma şi Voltaire: „Nu poţi iubi ceea ce nu cunoşti. [Eu consider că dragostea

este definitorie pentru fiinţa umană, contribuind esenţial la formarea personalităţii şi

la împlinirea existenţei noastre.]

apreciere despre manifestarea fenomenului / relației în lumea contemporană:

Societatea

Societatea postmodernă

postmodernă aa sec.

sec. XXI

XXI sese confruntă

confruntă cucu problema

problema stringentă

stringentă aa poluării.

poluării.

o interogație argumentativă, incluzând noțiunea tematică: Putem

Putem nene imaginăm

imaginăm

viitorul omenirii

viitorul

omenirii într-o

într-o lume

lume înîn care

care mediul

mediul ar

ar fifi complet

complet degradat?

degradat? CuCu siguran

siguranțță,

ă, unun

asemenea viitor

asemenea

viitor ar

ar

fifi

sumbru șșii primejdios.

sumbru

primejdios. [Tocmai

[Tocmai dede aceea,

aceea, consider

consider

protejarea mediului

protejarea

mediului este

este dede oo importan

importanțțăă vitală,

vitală, nunu numai

numai pentru

pentru genera

generațțiaia actuală,

actuală,

  • ci ci șșii pentru

pentru cele

cele viitoare]

viitoare]

ipoteza (formularea opiniei emițătorului): un enunț cuprinzând sintagma tematică:

2.2.ipoteza

înlănțuit logic de primul enunț: Tocmai

Tocmai dede aceea

aceea, consider

consider

Pornind dede lala

Pornind

această premisă

această

premisă, cred

cred

Această rela

Această

relațțieie interumană

interumană joacă

joacă, înîn opinia

opinia mea

mea, unun rol

rol

asumat prin sintagme specifice: consider

consider

/

,

cred

cred eueu,

/ din

din punctul

punctul meu

meu dede

vedere

/ înîn opinia

opinia mea

mea...

optim:

construit din două secvențe logice

/ două idei:

rol rol esen esențțial ial, contribuind contribuind atât atât

lala dezvoltarea dezvoltarea personală personală, cât cât șșii lala progresul progresul societă societățțiiii /

rol rol formator formator, contribuind contribuind lala

dezvoltarea armonioasă

dezvoltarea

armonioasă a

personalitățțiiii adolescen

personalită

adolescențților

ilor

șșii

lala ridicarea

ridicarea nivelului

nivelului

cultural cultural al al colectivită colectivitățțiiii /

unun rol rol complex complex, având având atât atât avantaje avantaje, cât cât șșii

dezavantaje / ...are

dezavantaje

are o contribu

contribuțțieie semnificativă

semnificativă, nunu numai

numai înîn plan

plan individual

individual, ci ci șșii înîn

existen existențțaa comunită

comunitățțiiii /

...

are o contribu

are

contribuțțieie tot mai accentuată în ultimele decenii / ...

o importan

importanțțăă majoră

majoră înîn viaviațțaa cotidiană

cotidiană șșii înîn progresul

progresul civiliza

civilizațției

iei //

înîn alegerea

alegerea carierei

carierei șșii înîn asigurarea

asigurarea succesului

succesului profesional

profesional //

...

o

pepe plan

plan social

social, dar

dar semnificativă

semnificativă înîn planul

planul vieții personale

personale

/

o certă

certă importan

importanțțăă

importanțțăă redusă

importan

redusă

puternic impact

puternic

impact

asupra dezvoltării

asupra

dezvoltării personale

personale șșii asupra

asupra „sănătă

„sănătățții”ii” morale

morale aa societă

societățțiiii // ...

semnificativ,

semnificativ, care

care implică

implică însă

însă nunu numai

numai avantaje,

avantaje, ci ci șșii riscuri

riscuri

unun impact

impact

enunţ-ancoră (poate lipsi!) realizează legătura cu ipoteza: Această

3.3.enunţ-ancoră

Această opinie

opinie // aser

aserțțiune

iune

poate fifi sus

poate

susțținută

inută cucu argumente

argumente logice

logice șșii psihologice

psihologice // pragmatice.

pragmatice. UnUn asemenea

asemenea

argument este

argument

este faptul

faptul

...

...

/ /

...

...

se

se

referă

referă la

la

...

...

/ /

...

...

are înîn vedere

are

vedere

//// Pornind Pornind dede lala premisa premisa

omul

omul este

este oo fiinființțăă socială

socială /

/

...

trăim

trăim într-o

într-o societate

societate aa globalizării

globalizării informa

informațției

iei șșii

comunicării sese eviden

comunicării

evidențțiază

iază unun prim

prim argument.

argument. [[Acesta

Acesta vizează

vizează multiplele

multiplele avantaje

avantaje ale

ale

comunicării prin

comunicării

prin internet:

internet: comunicare

comunicare nelimitată

nelimitată înîn timp

timp real,

real, costuri

costuri reduse,

reduse, confortul

confortul

dede aa comunica

comunica lala distan

distanțțăă din

din propria

propria locuin

locuințțăă etc.]

etc.]

Prof. Rodica Lungu

II.

CUPRINSUL / ARGUMENTAŢIA

: formularea argumentelor şi dezvoltarea fiecăruia

  • 1.1. formularea formularea primului

primului argument

argument (în(în legătură

legătură directă

directă cucu prima

prima idee

idee din

din ipoteză,

ipoteză, fără

fără

oo repete

repete însă):

însă): semnalată prin sintagme

sintagme specifice

specifice ((înîn primul

primul rând

rând etc.);

etc.); enun

enunțțurile

urile

următoare următoare:: susţinerea prin dovezi, prin explicaţii, analogii, exemple etc. a

argumentului formulat;

  • 2.2. formularea formularea argumentului

argumentului al

al doilea

doilea // aa argumentului

argumentului contra

contra (în(în legătură

legătură directă

directă cucu

aa doua

doua idee

idee din

din ipoteză):

ipoteză): semnalată prin sintagme

sintagme specifice

specifice ((înîn al

al doilea

doilea rând

rând // pepe

 

dede altă altă parte parte însă,

însă, ...

etc.;

etc.; poate

poate fifi introdus

introdus prin

prin sintagma:

sintagma:

Schimbând Schimbând planul planul dede

referin referințță, ă, sese conturează conturează unun alt alt argument. argument.

Acesta

Acesta are

are înîn vedere ...

vedere ...

// Analizând Analizând

impactul impactul mass-mediei mass-mediei din din alt alt unghi, unghi, sese eviden evidențțiază iază câteva câteva contraargumente. contraargumente.

Acestea vizează

Acestea

vizează mai

mai ales

ales

...););

...

 

enunțțurile

enun

urile următoare

următoare:: dezvoltă

dezvoltă argumentul

argumentul șșii îlîl

ilustrează ilustrează; pot fi precizate şi eventuale contraargumente, urmate de probe care să le

infirme, întărind aserţiunea emiţătorului.

 

III.

 

CONCLUZIA CONCLUZIA (1-2 enunțuri): reluarea ideii principale din ipoteză, întărită ca sinteză a

argumentaţiei dezvoltate anterior.Enunţul concluziv trebuie să fie pregnant, memorabil;

concluzia propriu-zisă poate fi însă urmată de un îndemn care să reprezinte o

provocare pentru receptor sau de o interogaţie ce generează reflecţia asupra viitorului.

Dacă nu s-a inserat un citat de-a lungul eseului, finalul poate fi o asemenea secvență

(un citat reprodus integral sau parţial / parafrazat):

...

Tocmai de aceea, trebuie să nu

uităm că „Nimeni

Nimeni nunu poate

poate trăi

trăi fără

fără prieteni,

prieteni, chiar

chiar dacă

dacă stăpâneşte

stăpâneşte toate

toate bunurile

bunurile lumii”

lumii

((Aristotel). / … Prin urmare, am putea spune, parafrazându-l pe Tudor Vianu, că fără

muzică, „amam fifi mai

mai altfel

altfel și și mai

mai săraci”.

săraci.

II. CUPRINSUL / ARGUMENTAŢIA : formularea argumentelor şi dezvoltarea fiecăruia 1. 1. formularea primului argument (în( ( Aristotel ) . / … Prin urmare, am putea spune, parafrazându-l pe Tudor Vianu, că fără muzică, „ am am fi fi mai altfel și mai săraci”. Structurile lingvistice specifice textului argumentativ sunt numeroase:  Organizatori textuali (operatori) specializaţi pentru a exprima: progresia ( Un prim argument… Un alt argument / În primul rând… În al doilea rând…/ Mai întâi ... Apoi ... / ducând mai departe ideea; nu numai că ... , ci şi ... ; dintr-o altă perspectivă; un alt aspect al problemei; în continuare; Pe de o parte altă parte, ... ,), Pe de ... analogia ( tot astfel, în acelaşi timp, în chip asemănător, cu alte cuvinte, pe scurt, rezumând ), opoziţia ( în mod contrar, din contră, cu toate acestea, totuşi, s-ar putea obiecta că ... ), finalitatea ( pentru aceasta, având în vedere, în acest scop, în vederea, în sfârşit) sau concluzia ( în consecinţă, ca urmare a acestui fapt, pe scurt, astfel încât, prin urmare, în concluzie; Concluzionând, pot afirma că… ) etc.  Conectori argumentativi : conjuncţii, prepoziţii, adverbe de mod, substantive şi locuţiuni corespunzătoare ( deoarece, fiindcă, întrucât, datorită, căci, pentru că, deci, aşadar, prin urmare, totuşi, deşi, precum, la fel ca, diferit de, în afară de, pe lângă; sub aspectul, pe fondul; fie…, fie etc.).  Verbe evaluative : Eu consider că / sunt de părere că/mi se pare / aş aprecia că ..  Modalizatori : adverbe de mod, exprimând atitudinea emiţătorului ( desigur, fireşte, cert, evident, imposibil etc.). Prof. Rodica Lungu " id="pdf-obj-1-425" src="pdf-obj-1-425.jpg">
II. CUPRINSUL / ARGUMENTAŢIA : formularea argumentelor şi dezvoltarea fiecăruia 1. 1. formularea primului argument (în( ( Aristotel ) . / … Prin urmare, am putea spune, parafrazându-l pe Tudor Vianu, că fără muzică, „ am am fi fi mai altfel și mai săraci”. Structurile lingvistice specifice textului argumentativ sunt numeroase:  Organizatori textuali (operatori) specializaţi pentru a exprima: progresia ( Un prim argument… Un alt argument / În primul rând… În al doilea rând…/ Mai întâi ... Apoi ... / ducând mai departe ideea; nu numai că ... , ci şi ... ; dintr-o altă perspectivă; un alt aspect al problemei; în continuare; Pe de o parte altă parte, ... ,), Pe de ... analogia ( tot astfel, în acelaşi timp, în chip asemănător, cu alte cuvinte, pe scurt, rezumând ), opoziţia ( în mod contrar, din contră, cu toate acestea, totuşi, s-ar putea obiecta că ... ), finalitatea ( pentru aceasta, având în vedere, în acest scop, în vederea, în sfârşit) sau concluzia ( în consecinţă, ca urmare a acestui fapt, pe scurt, astfel încât, prin urmare, în concluzie; Concluzionând, pot afirma că… ) etc.  Conectori argumentativi : conjuncţii, prepoziţii, adverbe de mod, substantive şi locuţiuni corespunzătoare ( deoarece, fiindcă, întrucât, datorită, căci, pentru că, deci, aşadar, prin urmare, totuşi, deşi, precum, la fel ca, diferit de, în afară de, pe lângă; sub aspectul, pe fondul; fie…, fie etc.).  Verbe evaluative : Eu consider că / sunt de părere că/mi se pare / aş aprecia că ..  Modalizatori : adverbe de mod, exprimând atitudinea emiţătorului ( desigur, fireşte, cert, evident, imposibil etc.). Prof. Rodica Lungu " id="pdf-obj-1-427" src="pdf-obj-1-427.jpg">

Structurile Structurile lingvistice lingvistice specifice specifice textului textului argumentativ argumentativ sunt numeroase:

II. CUPRINSUL / ARGUMENTAŢIA : formularea argumentelor şi dezvoltarea fiecăruia 1. 1. formularea primului argument (în( ( Aristotel ) . / … Prin urmare, am putea spune, parafrazându-l pe Tudor Vianu, că fără muzică, „ am am fi fi mai altfel și mai săraci”. Structurile lingvistice specifice textului argumentativ sunt numeroase:  Organizatori textuali (operatori) specializaţi pentru a exprima: progresia ( Un prim argument… Un alt argument / În primul rând… În al doilea rând…/ Mai întâi ... Apoi ... / ducând mai departe ideea; nu numai că ... , ci şi ... ; dintr-o altă perspectivă; un alt aspect al problemei; în continuare; Pe de o parte altă parte, ... ,), Pe de ... analogia ( tot astfel, în acelaşi timp, în chip asemănător, cu alte cuvinte, pe scurt, rezumând ), opoziţia ( în mod contrar, din contră, cu toate acestea, totuşi, s-ar putea obiecta că ... ), finalitatea ( pentru aceasta, având în vedere, în acest scop, în vederea, în sfârşit) sau concluzia ( în consecinţă, ca urmare a acestui fapt, pe scurt, astfel încât, prin urmare, în concluzie; Concluzionând, pot afirma că… ) etc.  Conectori argumentativi : conjuncţii, prepoziţii, adverbe de mod, substantive şi locuţiuni corespunzătoare ( deoarece, fiindcă, întrucât, datorită, căci, pentru că, deci, aşadar, prin urmare, totuşi, deşi, precum, la fel ca, diferit de, în afară de, pe lângă; sub aspectul, pe fondul; fie…, fie etc.).  Verbe evaluative : Eu consider că / sunt de părere că/mi se pare / aş aprecia că ..  Modalizatori : adverbe de mod, exprimând atitudinea emiţătorului ( desigur, fireşte, cert, evident, imposibil etc.). Prof. Rodica Lungu " id="pdf-obj-1-441" src="pdf-obj-1-441.jpg">

Organizatori textuali (operatori) specializaţi pentru a exprima: progresia (Un

prim argument… Un alt argument / În primul rând… În al doilea rând…/ Mai

întâi

...

Apoi

...

/ ducând mai departe ideea; nu numai că

...

,

ci şi

...

;

dintr-o altă

perspectivă; un alt aspect al problemei; în continuare; Pe de o parte

altă parte,

...,),

Pe de

... analogia (tot astfel, în acelaşi timp, în chip asemănător, cu alte

cuvinte, pe scurt, rezumând), opoziţia (în mod contrar, din contră, cu toate

acestea, totuşi, s-ar putea obiecta că

...),

finalitatea (pentru aceasta, având în

vedere, în acest scop, în vederea, în sfârşit) sau concluzia (în consecinţă, ca urmare a acestui fapt, pe scurt, astfel încât, prin urmare, în concluzie; Concluzionând, pot afirma că…) etc. Conectori argumentativi: conjuncţii, prepoziţii, adverbe de mod, substantive şi locuţiuni corespunzătoare (deoarece, fiindcă, întrucât, datorită, căci, pentru că, deci, aşadar, prin urmare, totuşi, deşi, precum, la fel ca, diferit de, în afară de, pe lângă; sub aspectul, pe fondul; fie…, fie etc.). Verbe evaluative:Eu consider că/sunt de părere că/mi se pare / aş aprecia că .. Modalizatori: adverbe de mod, exprimând atitudinea emiţătorului (desigur, fireşte, cert, evident, imposibil etc.).

Prof. Rodica Lungu