Sunteți pe pagina 1din 4

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 64/26.1.

2012
ANEXA Nr. 1

TARIFE
pentru verificari tehnice m vederea autorizarii functionarii si verificari tehnice m utilizare
pentru instaiafii/echipamente sub presiune si de ridicat

Tariful de baz
Poz. Instalatia/EchipamentuI supusa/supus verificarii
(lei/verificare)

Verificarea
documentatiei Rl IP IE RE
tehnice

Instalatii sub presiune Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5

Cazan de abur sau de apa fierbinte, avand suprafata


1.
de Tncalzire (S) ori debitui (D; Q):

a) S s 20 m2 100 150 150 100

b) 20 m2 < S ^ 60 m2 sau D ^ 30 t/h ori Q 200


150 280 280
10Gcal/h

c) 60 m2 < S 5 150 m2 sau 30 t/h < D S 50 t/h ori


200 520 250
10 Gcal/h < Q s 25 Gcal/h
d) 50 t/h < D s 120 t/h sau 25 Gcal/h < Q < 50 Gcal/h 280 650 7^ 650 300
iiii-n^i
e) 120 t/h .< dT420 t/h saU 50
Gcal/h < Q< 35^,i 780 350
100 Gcal/h _ f^L ^
feS: iK;'-^ iff^ f S
f) D > 420 t/h sau >'100 Gcal/h V t . ^ 400^-: rt 900 900' 400

IJ
Cazan de ap3 calda si de abur de joasa presiune, s iSft
avand puterea (P) isa'u debitui (Q): - 11- '; '
2. a) 400 < P s 2000 kW sau 0.6 t/h < Q ^ 8,7 t/h ^ 100
b) 2000 < P < 5800 kW sau 0,6t/h ^ Q < 8,7 t/h ^ - 150.SS. : 4 300 300 150
c) P > 5800 kw sau Q > 8,7 t/h ' ' ; i i ^ 4 0 0 V. ^400 200

Recipient stabil, dsterna, container sau butoi sub


presiune, avand capacitatea {V):
a) V 5 500 1 50 50 50 50 50
3. b) 500 l < V S 1.5001 100 .. 120 120 110 100
c) 1.500 l < V S 50.0001 200 ' 350 350 250 150
d) 50.000 l < V < 100.000 1 280 -450 ^ ^K;450 350i 200
e ) V > 100.0001 y| ij^lj?^ 330^' 5201-2) "5201-2) ::4001;2) 2501-2)

4. Recipient buteli^lransp^abil_.;^| ElS 161-3) 5 . JO ! *-31 20

Conducts cu fluide sub presiunercoriducte 'de abur ?i


5.
conducte de ap fierbinte ijpfx
;"2io 3501-4) . V 3501-5)-^ 1^300 1501-4)
ii' pv- Ss
a) instalatii de distributie GPL suprateranet . 350 - '400 ^ 400 Ifioo 150
6.
b) Instalatii de distributie GPL subterane aau Tngropate: - 500 " ' - 375

0 0 0 9 7 1 9 0 2 7 0 1 2 0 1 2
NOTE:
1.1. Tarifele de la col. 1 poz.16 sunt valabile pentru verificarea documentatiei de mso^ire (la autorizarea initials) si pentm
verificarea documentatiei tehnice de reparare.
1.2. Pentru fiecare 100.000 litri dintr-un recipient care depaseste cantitatea/limita de 200.000 litri se va percepe Tn plus
150 lei/verificare; pentru fiecare frac^iune dintr-un recipient care depaseste cantitatea/linnita de 50.000 litri se percepe Tn plus
150 lei/verificare.
1.3. Pentru fiecare tip constructiv
1.4. Pentru fiecare 50 metri care depaseste linnita de 100 metri se percepe m plus 100 lei/verificare; pentru fiecare frac^iune
care depaseste limita de 25 nnetri se percepe Tn plus 100 lei/verificare.
1.5. Tarifare valabila pentru o singura Tncercare. In cazul Tn care pe circuit se executa mai nnulte Tncercari la presiune, la
presiuni diferite sau pe tronsoane diferite la aceeasi presiune, tarifarea se face pentru fiecare Tncercare Tn parte.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 64/26.1.2012

Tariful de bazS
Poz. Instalatia/EchipamentuI supusS/supus verificarii
(lei/verificare)

Verificarea documentatiei Verificarea tehnicS


tehnice a instalatiei

Instalatii de ridicat Col. 1 Col. 2

Mecanism de ridicat
a) vinciuri, trolii, palane, cricuri sau tirfoare 100 160
7. b) transpalete manuaie 100 180
c) transpalete pietonale cu actionare electrica 120 300
d) alte mecanisme de ridicat 120 300
8. Elevator pentru vehicule 150 350

9. Macara rotitoare, consola, de perete, pivotanta sau electropalan fix 160 300

10. Palane pe grinda fixa 150 350


Pod rulant de uz general, de turnare, de forjare sau similare, avand
sarcina nonninala (Sn):
11. 250 600
a) Sn < 50 t
350 900
b) Sn > 50 t
12. Macara Derrick ^ - 400 . 800
13. Macara turn : ' 450 \ 1000
Macara pe pneuri, pe senile, montat^ pe vagon de cale feratS, montatS
pe autovehicul (care deserveste propria platfonna) sau similare, avnd -.ills
sarcina ndminaia (Sn): l - v : ' 1. ^^ p " " ' I I
14. a) Sn 501 cu bra^ de iungime fixa Sg tsf, ^ 1000
V - 300 -
b) Sn > 501 cu brai de Iungime fixS^'-'"^^ i 1500
400 - ' -
c) S n s 50 t cu brat telescopic " ^f^ii 1250
300
d) Sn > 50 t cu brat telescopic S f 1875
400
Macara portal sau semiportal si macara pbrtic o/i semiportic, avSnd
sarcina nbminala (Sn): f
a) Sn 5 321 pentru Tncarcare pfe'un cairlig - 'X-riI:'''' . 300 600
15.
b) Sn > 32 t pentru Tncarcare pe un cSrIig 350 800
c) Sn 32 t pentru Tncarcare pe doua sau mai multe carlige 300 750
d) Sn > 321 pentru Tncarcare pe doua sau mai multe carlige 350 1000
Pod rulant stivuitor; translator stivuitor, electrostivuitor sau motoslwuitor, f
avand sarcina nominala (Sn): _ :
16.
a) Sn ^ 5 1 w g; J 200 350
300., , ^ 500
17. Macara pe'cablu < I/4. - i 250- . 480
Macara de construcpe speciala sau care nu se Tncadreaza Tn cele | p J f ^ . - -
mentionate anterior, avand sarcina nominali ( S n ) : - w K
18.
a)sn^iooti I P * p : te ifti c 300 11 1100
b)Sn>100t i 111. * l i i ite m e- r " 500 i; i i 1500
Ascensor de persoane ffs-- Ek'A ^^fi
^^
a) cu u$i manuaie sau sem'iautomate la pafier ^lA . .{tii 300
19. b) cu u^i automate la palier - 1 ^ " t f T'"-'^ * 200
350
c) cu actionare Ward-Leonard, convertizoare de frecventMensiune sau 400
hidraulicS (indiferent de tipul usilor) p n O 1 a n i i
20. Ascensor de materiale sau de persoane ?i materiale 200 400

21. Ascensor pentru santiere de construc^ii sau cu schip 200 500


22. Nacele si platforme ridicatoare 150 500
1.220, 1.960,
plus cate plus cate
280 lei pentru fiecare 380 lei pentru fiecare
23. Teleferic de persoane cu cabina (telecabinS)
500 m peste 2 km 500 m peste 2 km
sau fractiune peste sau fractiune peste
250 m. ' 250 m. '
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 64/26.1.2012

Tariful de baz
Poz. Instalatia/EchipamentuI supusa/supus verificarii
(lei/verificare)

Verificarea documentatiei Verificarea tehnica


tehnice a instalatie!

Instalatii de ridicat Col. 1 Col. 2

560, 1.220,
plus cate plus cate
190 lei pentru fiecare 280 lei pentru fiecare
24. Teleferic de persoane cu vehicule tip gondola sau decuplabile
500 m peste 500 m peste 2 km
2 km sau fractiune sau fractiune peste
peste 250 m. 250 m.
280, 560,
plus cate plus cate
100 lei pentru fiecare 150 lei pentru fiecare
25. Teleschi sau telescaun
500 m peste 1 km 500 m peste 1 km
sau fractiune peste sau fractiune peste
250 m. ' 250 m. '
560, 1.220,
plus cte plus cate
190 lei pentai fiecare 280 lei pentru fiecare
26. Teleferic de materiale
500 m peste 2 km 500 m peste 2 km
sau fractiune peste sau fractiune peste
jSp 250 m. fi" 250 m.
i B i 9 0 p 380,
plus cate 65 lei plus cate 125 lei
Instalatie de ridicat pe plan Tnclinat de persoane, de matenale sau
27. pentm fiecareJOO m pentru fiecare 100 m
combinatie^ ' i l g '^f^ I M : ' l ^ W ^ S s i ^ peste 100 m ^ u peste 100 m sau
^fef"" fcii/.'v;*- ^Srv-tivi sn-'Kc- fractiune peste 50 m^ fractiune peste 50 m.
jglSfe Spig
28. Ascensoare de'cohstructie specials pentru matenale - 200 1 400
Trape de scenS, trape de decorun si instalatii de cortine pentru incendiu
29. .. 350
din salile de spectacole sf^i.*" 1
30. ScSri si trotuare r u l a n t e ^ " " <>1^ 200 % 400
Echipamente/lnstaiatii utilizate in domeniul activitatilor de agrement

Echipamente/lnstalatii destinate copiilor


31. a) Echipamente/lnstalatii avand capacitatea de pana la doua persoane 100 300
b) Echipamente/lnstalatii avand capacitatea de peste doua persoane 1 200 500

Echipamente/lnstalatii destinate copiilor Tnsotiti de aduiti


32. a) Echipamente/lnstalatii avand capacitatea de pana la doua persoane 200 , 550
b) Echipamente/lnstalatii avand capacitatea de peste doua persoane 300 ^ ^ - 4 ^ 1000

Echipamente/lnstalatii destinate adultilor


33. a) Echipamente/lnstalatii avand capacitatea de pana la doua persoane ' , 350 > ^ 1300
b) Echipamente/lnstalatii avSnd capacitatea de peste douS persoane . ^ 500 f 1700

NOTE: llr-
1.6. Tarifele de la col. J poz. 733 sunt yalabile peiitru verificarea documentatiei de inso^ire (la autorizarea initial^) pentru
verificarea documenta^iei tehnice de reparare s i u de remontare (dupi caz). ' _
1.7. In cazul Tn care la autorizarea functionarii SLmt analizate 51 i^^ verificanie incercarile efectuate la constructor,
tarifele percepute sunt cu 50% mai mici fa^a de cele slabiliteTn prezenta anexS. | 2
1.8. Pentru alte verificari efectuate Tn timpul repararii, tarifele percepute se stabilesc luandu-se Tn considerare timpul
necesar pentru efectuarea lucrSrli si tariful de 100 lei/orS.
1.9. Pentru RE si IC se aplica tariful de 100 lei/ora, corespunzator timpului consumat efectiv la verificare.
1.10. Eliberarea car^ii sau a duplicatului acesteia pentru instalatiepartea de exploatare (carte tip ISCIR) se tarifeaza cu
150 lei.

Rl Revizia interioara;
IPIncercarea de presiune hidrostatica;
IE Incercarea de etanseitate;
RE Revizie exterioara;
IC Incercarea la cald a cazaneior de abur si de apa fierbinte.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 64/26.1.2012
ANEXA Nr. 2

TARIFE
pentru verificarea regimului chimic la cazanele de apa calda, de abur si apa fierbinte si pentru verificarea
procesului de ardere si analiza gazelor de ardere la cazane

Tariful de baza
Poz. Categoria cazanelor verificate si verificari
(lei/verificare)

Verificarea programata a regimului chimic al apei la:


a) cazane de apa calda abur de joasa presiune 300
b) cazane de apa fierbinte 350
1. 400
c) cazane de abur ignitubulare
d) cazane de abur acvatubulare 450
e) cazane de abur cu circulatie fortat multipla si cu strabatere fortata 600

2. Verificarea operatiei de spalare chimica la cazane 500

3. Verificarea procesului de ardere si analiza gazelor de ardere la cazane 800

'SI?"
ACTE ALE ORGANELOR DE S P E C I A L I TATE
ALE A DM INIST RA T IEI P U B Lf I C E C E N T:R A L E
3
MINISTERUL SANATAfil MINISTERUL AGRICULTURli SI DEZVOLTARII RURALE
Nr. 1.658 din 9 decembrie 2011 i f - N r . 590 din 29 decembrie 2011
Jii "S Ife
^sM gi i fi ti ill: SI&? ^
c m m-
^ ^ m , Ijlisilllk ^iil^.
q R DI
privind completarea anexei la Ordinul ministrului sanata^ii al ministrului agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substantelor
permise a fi utilizate in fabricarea produselor din tutun

Vaz^nd ReferatuI de aprobare al Directiei sanatate publica si con^bl in sanatate publica din cadrul Ministerului Sanata^i
nr. 3.767/2011. ' ' W | p
avSnd in vedere prevederile art. 33 din Legea nj;. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului
produselor din tutun, cu modificarile ?i c o m p l e t a r i l e ^ u l t e r i o a r e , " ^ " d J l J ^ ; _
Tn temeiul prevederilor HotSrarii Guvernului nr. 144/2010 privind Brganizarea si fuhcydnarea Ministerului SSn^tafii, cu
modificarile ?i complet^rile uJt^ioarK ?i ale HotSrarii Guvernului nr.^725/2010 privind rebrganizarea si functionarea Ministerului
Agriculturii ^i Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri'aflate Tri^subordinea acestuia, cu friodificariie cqmpletarile ulterioare,
fiSIf f
ministrul sdndtafii^i'ministrul agriculturii f i dezvoltarii rurale ennit urmStorul ordin:
ifeSS M^: ipiiy;-: 'rS Sip ilf:^-
Art. I.Anexa la Ordinul rTninistrulu[snata^ii si al ministrului 2 . PunctuI 6 Substarite permise Tn fabricarea hSrtiei pentru
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 763/455/2004 pentru confectionat filtre7a hartiei de^^atasat filtre si mustiuce (parti care
aprobarea Listei substantelor permise a fi utilizate Tn fabricarea. --r-. r.. - . . . .
nmHi.Qf.lnr din
produselor Hint,tutun,
.tnn publicat
n..hlir^t Tn
m Monitorul
Mnnitnn.l Oficial
Hfirial al Rnmanipr?!
Romnief; 56 introduC^direCt in CBVitatea buCalS) Se COmpIeteaza CU
Partea I, nr. 704 din 4 august 2004, cu modificarile ?i urmatoarea liniu^:
completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza: polietllena."
1. Punctu11.1 Produse alimentare si substante naturale" se
completeaza cu urmatoarea liniu|a: Art. 11. PrezentuI ordin se publica Tn Monitorul Oficial al
Amidon modificat cu El400 (sinonim dextrina)." Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii, Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,


Ritii Ladislau Valeria Tabara

S-ar putea să vă placă și