Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN PRAHOVA

FI DE EVALUARE pentru acordarea gradaiei de merit profesor


discipline tehnice/ maistru instructor / profesor instruire practic/Educatie tehnologica - Aria curricular Tehnologii 2016
Perioada evaluat 1 septembrie 2010 - 31 august 2015
NUMELE I PRENUMELE
FUNCIA / SPECIALITATEA
UNITATEA DE NVMNT
VECHIMEA N NVMNT
GRAD DIDACTIC
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
CALIFICATIV OBINUT N PERIOADA EVALUAT

Criteriul Subcriterii care trebuiesc ndeplinite de ctre candidat Punctaj Detalierea subcriteriilor Punctaj Autoevalu Document / Evaluare
subcriteriu are Nr. pag
Punctaj maxim
1. 1.a. rezultate deosebite obtinute in pregatirea elevilor in 30 1,a,1. 1.a.1.Atingerea nivelului maximal al standardelor curriculare 6 6
Criteriul activitatilor atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de de performanta de cca 30% dintre elevi,a nivelului mediu de
complexe cu curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, cca 50% dintre acestia ,a nivelului minim de restul elevilor;
valoare instructiv- in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale 1,a,2. 1.a.2.Rezultatele elevilor stabilite prin evaluari interne; 3 3
educativa de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la
80p 1,a,3. 1.a.3.Rezultatele elevilor n urma colaborrii cu agentii 3 3
disciplinele de specialitate; economici evideniate n Anexei pedagogic - legea
practicii;/consilierea elevilor din gimnaziu pentru alegerea
unei calificri profesionale;
1,a,4. 1.a.4. Rezultatele elevilor la examenele de certificare 3 3
competene profesionale / lucrri practice realizate cu elevii
pentru sustinerea examenelor / la orele de educaie
tehnologic;
1,a,5. 1.a.5. Analiza rezultatelor elevilor: PAS/ RAEI realizarea 3 3
bazei de date cu rezultatele la examene IPT/ postare pe
platform;
1,a,6. 1.a.6.Ponderea elevilor care continu studiile (de la un nivel 3 3
la altul );
1,a,7. 1.a.7.Inseria pe piata muncii a absolventilor (%); date 3 3
statistice, / Continuarea studiilor elevilor din gimnaziu n IPT
1,a,8. 1.a.8. Aplicarea de metode i strategii care s asigure 2 2
crearea unui climat propice nvrii i dezvoltarii personale a
elevilor
1,a,9. 1.a.9.Realizarea materialelor de nvare postate pe 2
platforma
1,a,10. 1.a.10. Realizarea planificrilor calendaristice in 2 2
format electronic postate pe platforma ipt;
1.b.Initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei 2 1.b.1. Iniierea unor platforme electronice de nvare /numar 1
prin utilizarea platformelor electronice de invatare si a softurilor documente ncrcate pe platforma ipt;
educationale specifice disciplinei, existente in unitatea de 1.b.2. Aplicarea softurilor educaionale specifice disciplinei n 1 1
invatamant; cadrul colii/ Aplicare lecii specialitate n AEL;
1.c)/d) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la 20 Not: punctajul maxim se poate obine numai daca s-au obinut
performane n fiecare an colar n perioada evaluat
olimpiade scolare si/sau concursuri de profil desfasurate in
1 septembrie 2010 - 31 august 2015
coordonarea si/sau finantarea Ministerului Educatiei si - Faza internaional (locul I sau II sau III )/ meniun 9/8
Cercetarii Stiintifice / performante dovedite in pregatirea elevilor
Faza naional (locul I sau II sau III) / meniune / premiu 7/6 3
distinsi la concursuri cultural-artistice si sportive incluse in
special
Calendarul activitatilor educative nationale/regionale elaborate
Faza judeean (locul I sau II sau III) / meniune / premiu 4/2 3
de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice,materializate prin
special
obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza
judeteana /interjudeteana /nationala /internationala.
1.e..pregatirea loturilor olimpice de elevi, participarea, in calitate 10 1.e.1. Pregtirea loturilor olimpice pentru concursurile colare 3 1
de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si la nivel naional
concursurile scolare si extrascolare, fazele judetene, 1.e.2. Membru n comisia de evaluare a concursurilor i 2 2
interjudetene, nationale si internationale, incluse in programul olimpiadelor naionale
de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului 1.e.3. Membru n comitetul de organizare al concursurilor i 2 2
Educatiei si Cercetarii Stiintifice; olimpiadelor naionale
1.e.4. Pregtirea loturilor olimpice pentru concursurile colare 1 1
la nivel judeean;
1.e.5. Membru n comisia de evaluare a concursurilor i 1 1
olimpiadelor la nivel judeean
1.e.6. Membru n comitetul de organizare al concursurilor i 1 1
olimpiadelor la nivel judeean - profesor nsoitor al lotului,
profesor asistent
1.f. organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, 1 1.f. Diplome sau adeverine obinute pentru organizarea de 1 1
national, sau regional/interjudetean; organizarea de spectacole, concursuri/expoziii la nivel international, national sau
expozitii, concerte la nivel international, national ori regional/interjudetean, incluse in programul de activitati si in
regional/interjudetean incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/ Ministerului Educatiei si
calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei si Cercetarii Cercetarii Stiintifice
Stiintifice, certificate prin diplome sau adeverinte
1.g. rezultatele obtinute in centrele de excelenta, certificate de 14 1.g.1. Profesor n centrele de excelen excelen / Activiti 1 1
inspectorul de specialitate sau cu elevi cu cerinte educationale de formare susinute in cadrul ISJ PH / CCD PH
speciale, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta 1.g.2. Organizarea excelenei prin cercul pedagogic de
educationala/ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si specialitate:
Asistenta Educationala, certificate de directorul centrului de - responsabil
2 1/1
excelenta/inspectorul scolar/directorul centrului judetean de - participarea prin referate / activiti practice;
1/1
resurse si asistenta educationala/ Centrul Municipiului
Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala; 1.g.3. Organizator centru examen CE
presedinte de comisie; 2
monitor de calitate, 1
1 1
membru evaluator
1.g.4.Rapoarte de monitorizare extern, evaluator ARACIP 1
1.g.5.Raport pentru examenele de certificare a calificrilor 1
profesionale: raport preedinte/ monitor de calitate;
1.g.6. Realizare procese verbale - controale tematice IPT 1
1.g.7. Program sprijin si recuperare elevi cu dificulti de 1 1
nvare;
1.g.8. Integrarea copiilor cu CES (plan de intervenie 1 1
personalizat);
1.h. activitate de coordonator de programe educative scolare si 1 1.h. Activitate de coordonator de programe educative scolare 1 1
extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale si extrascolare sau ndrumarea colectivelor redactionale ale
revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar; revistelor colare avizate de inspectoratul colar; Lucrtor
desemnat SSM / PSI. Rezultate din organizarea i
desfurarea expoziii, exemple de bune practici, proiecte de
colaborare/parteneriate. Rezultate din organizarea de cercuri
antreprenoriale, tehnice cu elevii
1.i. activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune 1 1.i..Activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de 1 1
comunitara; actiune comunitara;
- ponderea elevilor angajai n activiti de voluntariat
- activiti de promovare a invmntului profesional tehnic
IPT la colile gimnaziale - procese verbale;
1.j. crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de 1 1.j.1.Crearea de softuri educaionale n specialitate; 0.5
e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de 1.j.2. Crearea de platforme de e-learnig, avizate de MEN; 0.5
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
2. Criteriul 2. a) elaborarea de programe scolare, regulamente, 2 2.a.1.Elaborarea de programe colare, regulamente, 1 1
privind metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, metodologii, proceduri (admitere in invmntul profesional,
performante auxiliare didactice avizate de inspectoratul scolar sau de postliceal, burse IP), indrumatoare/ ghiduri metodice,
deosebite in Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, dupa caz; carti in manuale scolare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul
inovarea domeniul educational, inregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de scolar sau de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
didactica/manag programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de 2.a.2. Cri in domeniul educational, inregistrate cu 0,5
suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat ISBN/ISSN;
eriala
in dezvoltare locala, avizate de inspectoratul scolar;
10p 2.a.3. Elaborarea de programe scolare pentru discipline 0,5 0,5
optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand
curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala,
avizate de inspectoratul scolar;
2.b)elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul 1 2.b. Elaborare de crti si lucrri tiintifice publicate in 1 1
didacticii, specialitatii si managementului educational, domeniul didacticii, specialitatii si managementului
inregistrate cu ISBN/ISSN; educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;
2.c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de 3,5 2.c.1. Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de 1 1
formator in formarea continua a personalului din invatamant, formator in formarea continua a personalului din invatamant;
activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate
in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate 2.c.2. Activitate in domeniul sindical la nivel local / judeean / 1,5 1
federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de naional / internaional / membru CA;
activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului 2.c.3. Participarea cu comunicari la simpozioane nationale 0,5 0,5
colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant si/sau internationale, participarea la formarea personalului
preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori;
cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international,
participarea cu comunicari la simpozioane nationale si/sau
internationale, participarea la formarea personalului didactic prin 2.c.4. Contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in 0,5 0,5
casa corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata
cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN; (PLAI / PRAI);
invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate
cu ISBN/ISSN
2. d) activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de 2,5 2.d.1. Activitatea de metodist; 1,5 1
specialitate de la nivelul inspectoratului scolar, membru in
2.d.2. Membru in consiliul consultativ de specialitate de la 1
comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc
nivelul inspectoratului scolar, membru in comisia nationala de
pedagogic;
specialitate, coordonator de cerc pedagogic;
2. e)activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului 1 2.e. Activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului 1
Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in cadrul unor comisii tehnice Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in cadrul unor comisii
de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu
normativ, si in comisiile nationale de specialitate/control. caracter normativ si in comisiile nationale de
specialitate/control;
3. Criteriul 3.a. proiecte europene, proiecte internationale care au ca 4 3.a.1. Echipa de realizare/ coordonare a proiectelor de tipul 2 2
privind obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea 3a;
participarea la competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia 3.a.2. Membru n proiecte de tipul 3a 2 2
proiecte civica, educatia complementara, formarea personalitatii
5p prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la
schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;
3.b. proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor 1 3.b. Proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor 1 1
Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in Metodologiei aprobata prin OMECTS nr. 5.486/2011,
invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal;
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011 1,
materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal.
4. Criteriul 4.a. atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de 4 4.a. Atragerea de finanri extrabugetare pentru unitatea de 4 4
privind invatamant, programe si proiecte educationale, centre de nvmnt, programe i proiecte educaionale, centre de
contributia la documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect documentare i informare, laboratoare, etc;
dezvoltarea cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare
institutionala evaluare, a bazei didactico-materiale;
5p 4.b. realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare 1 4.b. Realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare 1 1
extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii procesului extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii
de invatamant. procesului de invatamant.
Total autoevaluare Total
TOTAL 100 evaluare
Semnatur candidat

NOTA: Fia de evaluare mpreun cu raportul de autoevaluare a activii desfurate, nsoit de documentele doveditoare, se depun la conducerea unitii de nvmnt, conform graficului. Pentru subcriteriile
apreciate prin puncte se va trece numrul paginii/dovezii din dosar. Perioada evaluat 1 septembrie 2010 - 31 august 2015