Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN PRAHOVA

FI DE EVALUARE pentru acordarea gradaiei de merit profesor


discipline tehnice/ maistru instructor / profesor instruire practic/Educatie tehnologica - Aria curricular Tehnologii 2015
Perioada evaluat 1 septembrie 2011 - 31 august 2016
NUMELE I PRENUMELE
FUNCIA / SPECIALITATEA
UNITATEA DE NVMNT
VECHIMEA N NVMNT
GRAD DIDACTIC
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
CALIFICATIV OBINUT N PERIOADA EVALUAT

Criteriul Subcriterii care trebuiesc ndeplinite de ctre candidat Punc Detalierea subcriteriilor Punctaj Autoeva Docu Evalu
Punctaj maxim taj subcriteri luare ment are
u /Nr.
pag
1. 1.a. rezultate deosebite obtinute in pregatirea elevilor in 30
1,a,1. 1.a.1.Atingerea nivelului maximal al standardelor curriculare 6 6
Criteriul activitatilor atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de de performanta de cca 30% dintre elevi,a nivelului mediu de
complexe cu curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, cca 50% dintre acestia ,a nivelului minim de restul elevilor;
valoare instructiv-
educativa
in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene 1,a,2. 1.a.2.Rezultatele elevilor stabilite prin evaluari interne; 3 3
80p nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si 1,a,3. 1.a.3.Rezultatele elevilor n urma colaborrii cu agentii 3 3
individual la disciplinele de specialitate; economici evideniate n Anexei pedagogic - legea
practicii;/consilierea elevilor din gimnaziu pentru alegerea
unei calificri profesionale;
1,a,4. 1.a.4. Rezultatele elevilor la examenele de certificare 3 3
competene profesionale / lucrri practice realizate cu elevii
pentru sustinerea examenelor / la orele de educaie
tehnologic;
1,a,5. 1.a.5. Analiza rezultatelor elevilor: PAS/ RAEI/ realizarea 3 3
bazei de date cu rezultatele la examene IPT/ postare pe
platform;
1,a,6. 1.a.6.Ponderea elevilor care continu studiile (de la un nivel 3 3
la altul );
1,a,7. 1.a.7.Inseria pe piata muncii a absolventilor (%); date 3 3
statistice, / Inseria elevilor din gimnaziu n IPT
1,a,8. 1.a.8. Aplicarea de metode i strategii care s asigure crearea 2 2
unui climat propice nvrii i dezvoltarii personale a elevilor
1,a,9. 1.a.9.Realizarea materialelor de nvare postate pe platforma 2
1,a,10. 1.a.10. Realizarea planificrilor calendaristice in 2 2
format electronic postate pe platforma ipt;
1.b.Initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei 2 1.b.1. Iniierea unor platforme electronice de nvare /numar 1
prin utilizarea platformelor electronice de invatare si a documente ncrcate pe platforma ipt;
softurilor educationale specifice disciplinei, existente in 1.b.2. Aplicarea softurilor educaionale specifice disciplinei n 1 1
unitatea de invatamant; cadrul colii/ Aplicare lecii specialitate n AE;
1.c./d. performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la 20 Not: punctajul maxim de la punctele 1.c/d se poate obine numai daca s-au
obinut performane n fiecare an colar n perioada evaluat 1 septembrie 2009 -
olimpiade scolare si/sau concursuri de profil desfasurate in 31 august 2014
coordonarea si/sau finantarea Ministerului Educatiei 1.c/d.1. Faza internaional
Nationale/ performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi A (locul I sau II sau III)/ A9
la concursuri cultural-artistice si sportive incluse in Calendarul B8
B meniune n specialitate;
activitatilor educative nationale/regionale elaborate de
Ministerul Educatiei Nationale ,materializate prin obtinerea 1.c/d.2. Faza naional
premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza judeteana/ A (locul I sau II sau III)/ A7 3
interjudeteana/ nationala/ internationala B meniune/premiu special n specialitate; B6 3

1.c/d.3. Faza judeean


A (locul I sau II sau III)/ A4 3
B meniune/premiu special n B2 3
specialitate;
1.e..pregatirea loturilor olimpice de elevi, participarea, in 8 1.e.1. Pregtirea loturilor olimpice pentru concursurile colare A4 4
calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la la nivel A naional/ B judeean; B2
olimpiadele si concursurile scolare si extrascolare, fazele 1.e.2. Membru n comisia de evaluare a concursurilor i 0,5 0,5
judetene, interjudetene, nationale si internationale, incluse in olimpiadelor naionale/judeean;
programul de activitati si in calendarul inspectoratelor 1.e.3. Membru n comitetul de organizare al concursurilor i 0,5 0,5
scolare/Ministerului Educatiei Nationale; olimpiadelor naionale/judeean - profesor nsoitor al lotului,
profesor asistent;
1.f.organizarea de concursuri si festivaluri la nivel 1 1.f. Diplome sau adeverine obinute pentru organizarea de 1 1
international, national sau regional/interjudetean; organizarea concursuri/expoziii la nivel international, national sau
de spectacole, expozitii, concerte la nivel international, regional/interjudetean, incluse in programul de activitati si in
national ori regional/interjudetean incluse in programul de calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei
activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Nationale;
Educatiei Nationale, certificate prin diplome sau adeverinte;
1.g.activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta, 12 1.g.1. Organizator centru examen CE/ OT / profesor 1/1/1
certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu excelen,monitor extern
dificultati de invatare, certificate de centrele judetene de 1.g.2. Organizarea excelenei prin cercul pedagogic de
resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului specialitate:
Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala; - responsabil 2
- membru 1 1
- participarea prin referate 1 1
- activiti practice; 1
1.g.3. Program sprijin si recuperare elevi cu dificulti de 2 2
nvare;
1.g.4. Integrarea copiilor cu CES (plan de intervenie 2 2
personalizat);
1.h.activitate de coordonator de programe educative scolare 1 1.h. Activitate de coordonator de programe educative scolare 1 1
si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale si extrascolare sau ndrumarea colectivelor redactionale ale
revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar; revistelor colare avizate de inspectoratul colar; Lucrtor desemnat SSM / PSI.
Rezultate din organizarea i desfurarea expoziii, exemple de bune practici,
proiecte de colaborare/parteneriate. Rezultate din organizarea de cercuri
antreprenoriale, tehnice cu elevii
1.i.activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune 1 1.i..Activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de 1 1
comunitara; actiune comunitara;
- ponderea elevilor angajai n activiti de voluntariat
- activiti de promovare a invmntului profesional tehnic
IPT la colile gimnaziale - procese verbale;
1.j.crearea de softuri educationale in specialitate, platforme 1 1.j.1.Crearea de softuri educaionale n specialitate; 0,5
de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de
Ministerul Educatiei Nationale. 1.j.2. Crearea de platforme de e-learnig, avizate de MEN; 0,5
1.kactivitate de membru in comisii pentru examene nationale 4 1.k.1. Activitate de membru in comisii pentru examene
(evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat, etc): naionale (evaluare naional, bacalaureat, certificare a
-presedinte de comisie competenelor profesionale)
/vicepresedinte/membru/evaluator/asistent A presedinte de comisie; monitor de calitate,vicepresedinte/ A/2
B membru, evaluator, evaluator ARACIP, B/0,5 0,5
C asistent C/0,5 0,5
1.k.2. Raport pentru examenele de certificare a calificrilor 1
profesionale: raport preedinte/ monitor de calitate;

1.k.3. Realizare procese verbale - controale tematice IPT 1


2. Criteriul 2.a elaborarea de programe scolare, regulamente, 2 2.a.1.Elaborarea de programe colare, regulamente, 1 0,5
privind metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, metodologii, proceduri (admitere in invmntul profesional,
performante auxiliare didactice, avizate de inspectoratul scolar sau de postliceal, burse IP), indrumatoare/ ghiduri metodice,
deosebite in Ministerul Educatiei Nationale, dupa caz; carti in domeniul manuale scolare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul
inovarea educational, inregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale;
didactica/manag programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de 2.a.2. Cri in domeniul educational, inregistrate cu 0,5
eriala suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional ISBN/ISSN;
10p integrat in dezvoltare locala, avizate de inspectoratul scolar; 2.a.3. Elaborarea de programe scolare pentru discipline 0,5 0,5
optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand
curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala,
avizate de inspectoratul scolar;
2.b Elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in 1 2.b. Elaborare de crti si lucrri tiintifice publicate in 1 1
domeniul didacticii, specialitatii si managementului domeniul didacticii, specialitatii si managementului
educational, inregistrate cu ISBN/ISSN; educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;
2.c, activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de 3,5 2.c.1. Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de 1 1
formator in formarea continua a personalului din invatamant, formator in formarea continua a personalului din invatamant;
activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social,
activitate in organismele de conducere ale organizatiilor 2.c.2. Activitate in domeniul sindical la nivel local / judeean / 1,5 1
sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel naional / internaional / membru CA;
de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare 2.c.3. Participarea cu comunicari la simpozioane nationale 0,5 0,5
ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de si/sau internationale, participarea la formarea personalului
activitate invatamant preuniversitar, precum si in cadrul didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori;
asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel
local/judetean/national/international, participarea cu
2.c.4. Contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in 0,5 0,5
comunicari la simpozioane nationale si/sau internationale,
domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata
participarea la formarea personalului didactic prin casa
prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN; (PLAI / PRAI);
corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la
cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii
invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate
cu ISBN/ISSN;
2.d. activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de 2,5 2.d.1. Activitatea de metodist; 1,5 1
specialitate de la nivelul inspectoratului scolar, membru in 2.d.2. Membru in consiliul consultativ de specialitate de la 1
comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc nivelul inspectoratului scolar, membru in comisia nationala de
pedagogic; specialitate, coordonator de cerc pedagogic;
2.e. activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului 1 2.e. Activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului 1
Educatiei Nationale, in cadrul unor comisii tehnice de Educatiei Nationale, in cadrul unor comisii tehnice de
elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter
normativ si in comisiile nationale de specialitate/control. normativ si in comisiile nationale de specialitate/control;
3. Criteriul 3.a. proiecte europene, proiecte internationale care au ca 4 3.a.1. Echipa de realizare/ coordonare a proiectelor de tipul 2 1
privind obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea 3a;
participarea la competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia 3.a.2. Membru n proiecte de tipul 3a; 2 2
proiecte civica, educatia complementara, formarea personalitatii
5p prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la
schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;
3.b. proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor 1 3.b. Proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor 1 1
Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit Metodologiei aprobata prin OMECTS nr. 5.486/2011,
in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal;
ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
5.486/2011 1, materializate prin raportul de activitate si
portofoliul personal.
4. Criteriul 4.a. atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de 4 4.a. Atragerea de finanri extrabugetare pentru unitatea de 4 4
privind invatamant, programe si proiecte educationale, centre de nvmnt, programe i proiecte educaionale, centre de
contributia la documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect documentare i informare, laboratoare, etc;
dezvoltarea cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare
institutionala evaluare, a bazei didactico-materiale;
5p 4.b. realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare 1 4.b. Realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare 1 1
extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii
procesului de invatamant. procesului de invatamant.
Total
TOTAL 100 autoeval
uare
Semnatu
r
candidat

NOTA: Fia de evaluare mpreun cu raportul de autoevaluare a activii desfurate, nsoit de documentele doveditoare, se depun la conducerea unitii de nvmnt, conform graficului.
Pentru subcriteriile apreciate prin puncte se va trece numrul paginii/dovezii din dosar. Perioada evaluat 1 septembrie 2009 - 31 august 2014