Sunteți pe pagina 1din 3

1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI

1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea

Facultatea de Litere

1.3.Departamentul

Departamentul de Filologie

1.4.Domeniul de studii

Limbă şi literatură

1.5.Ciclul de studii

I / Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea

Limbă şi literatură engleză - Limbi şi literaturi moderne (franceză/germanǎ/italianǎ/spaniolǎ/rusǎ)/ clasicǎ/(latinǎ)

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei

 

Limba engleză curs practic

 

2.2. Codul disciplinei

 

SS1209

 

2.3. Titularul activităţilor de curs

 

-

2.4.Titularul

activităţilor

de

Conf. Univ. Dr. Irina Dubský

 

seminar

 

2.5.

Anul de studiu

I

2.6.Semestrul

 

2

2.7.

Tipul

de

Cv

2.8.Regimul

Obl/

   

evaluare

disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

 

3.1

Număr de ore pe săptămână

 

3

din care: 3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

3

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

42

din care: 3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

42

Distribuţia fondului de timp

 

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

 

17

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

 

15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

 

14

Tutoriat

 

-

Examinări

 

2

Alte activităţi: Elaborarea unui portofoliu

 

10

3.7

Total ore studiu individual

58

 

3.9

Total ore pe semestru

100

3.10 Număr de credite

 

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Nu este cazul

4.2

de competenţe

Cunoştinţele de limbă engleză dobândite ȋn timpul primului semestru.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1.

de desfăşurare a

-

cursului

5.2.

de desfăşurare a

Seminariile se desfăşoară în săli dotate cu echipament de predare modern (laptop, videoproiector, CD player)

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

 

1.

Comprehensiune:

Ascultare

o

Înţelegerea programelor TV, Radio, etc. in limba engleza fără efort.

Citire

o

Înţelegerea textelor literare.

Competenţe profesionale

 

o

Diferenţierea registrelor stilistice.

o

Înţelegerea textelor specializate.

2.

Vorbire:

o

Exprimare fluentă şi spontană.

o

Formularea ideilor şi opiniilor cu precizie.

o

Relaţionarea cu alţi utilizatori ai limbii engleze.

o

Producerea corectă şi coerentă a unor discursuri orale pe diferite subiecte complexe.

o

Posibilitatea de dezvoltare a unor subiecte particulare şi capacitatea de a concluziona.

3.

Scriere:

 

o

Exprimare în texte clare, coerente, bine structurate.

o

Exprimarea unor puncte de vedere.

o

Dezvoltarea unor subiecte complexe în diferite tipuri de text scris: scrisoare, eseu, raport, recenzie, etc.

o

Alegerea potrivită a stilului adecvat comunităţii căreia i se adresează.

 

aptitudini în utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării.

Competenţe

transversale

aptitudini de învăţare.

aptitudini şi competenţe civice, interpersonale, interculturale şi sociale.

aptitudini şi competenţe de exprimare culturală.

relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul general al acestei discipline este de a furniza informaţiile necesare astfel încât studentul să poată aplica eficient cunoştinţele dobândite în diferite domenii în care utilizează limba engleză la nivel general sau academic.

7.2 Obiectivele specifice

Cursul vizează îmbunătăţirea nivelului limbii de la B1 la B2 (conform descriptorilor Cadrului european de referinţă) pentru specializarea A- Engleză, asigurând un progres important la nivelul:

vocabularului

structurilor sintactice

traducerii de texte ficţionale şi non-ficţionale

compoziţiei

conversaţiei

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

--

--

--

8.2 Seminar/laborator

 

Metode de predare

Observaţii

Humor;

nouns

and

their

plurals;

homonyms,

Expunere

Utilizarea de echipament audio/video, handouts. (săptămâna 1 şi 2)

homographs, homophones.

 

dezbateri

 

dialog euristic

Secrets, mysteries, enigmas; idiomatic expressions associated with mysteries.

Expunere

Utilizarea de echipament audio/video, handouts. (săptămâna 3 şi 4)

dezbateri

 

dialog euristic

Human relationships; gender-specific language.

Expunere

Utilizarea de echipament audio/video, handouts. (săptămâna 5 şi 6)

dezbateri

dialog euristic

The perception of time. Emphasis: cleft sentences, fronting, inversion.

Expunere

Utilizarea de echipament audio/video, handouts. (săptămâna 7 şi 8)

dezbateri

 

dialog euristic

Proverbs, maxims, adages. Modals verbs (1)

 

Expunere

Utilizarea

de

echipament

 

dezbateri

audio/video, handouts.

 

dialog euristic

(săptămâna 9)

Autobiographies, stories of success. Modals verbs (2)

Expunere

Utilizarea

de

echipament

dezbateri

audio/video, handouts.

dialog euristic

(săptămâna 10)

 

Intercultural

communication

strategies.

Reported

Expunere

Utilizarea de echipament audio/video, handouts. (săptămâna 11 şi 12)

Speech.

 

dezbateri

 

dialog euristic

The American dream. Expressing reason, purpose and result.

Expunere

Utilizarea de echipament audio/video, handouts. (săptămâna 13 şi 14)

dezbateri

 

dialog euristic

A.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

 

Dubský, Irina. Kaleidoscopic Perspectives. Workbook. Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2017.

B.

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

 

Vince, Michael. Language Practice for Advanced. 4th edition. Macmillan, 2014. Graver, B. D. Advanced Language Practice.Oxford University Press, Tenth impression. 1995.

 

C.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:

 

Leech Geoffrey, Svartvik, Jan. A Communicative Grammar of English. 21 st impression. Longman Group Limited,

1993.

 

Sinclair, John, editor. Collins Cobuild English Guides. Word Formation. Harper Collins Publisher, 1998. Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 1995. Swan, Michael, Walter, Catherine. Oxford English Grammar Course. Advanced. Oxford University Press, 2011. Dicţionare:

Collins Cobuild English Dictionary. HarperCollins Publishers, 1995. Longman Dictionaries of Contemporary English for Advanced Learners. 6 th edition. Pearson Education Limited, 2014. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan Publishers Limited, 2002. Spears, Richard. McGraw-Hill’s Dictionary of American Idioms, 2003. Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus. Merriam-Webster, Incorporated, 2007.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Sunt evidenţiate legături cu alte cursuri din domeniul aferent programului

Conceptele teoretice şi aplicaţiile au conexiune cu activitatea practică (cerinţe pe piaţa muncii)

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

---

---

---

10.5 Seminar/laborator

Se urmăreşte înţelegerea şi aplicarea corectă a cunoştinţelor învăţate reflectate în rezolvarea corectă a exerciţiilor practice supuse evaluării.

Teme de casă Test de evaluare continuă (Evaluare pe parcurs)

20%

Se urmăreşte înţelegerea şi aplicarea corectă a cunoştinţelor învăţate reflectate în rezolvarea corectă a exerciţiilor practice supuse evaluării.

Test final scris (Evaluare finală)

80%

10.6 Standard minim de performanţă

 

Elaborarea unui portofoliu Prezentarea unei probleme gramaticale la alegere şi ilustrarea acesteia prin exemple din literatura anglo-americană a secolului al XX-lea.

Data completării:

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

30.09.2017

-

Conf. univ. dr. Irina Dubský

Semnătura directorului de departament Prof. univ. dr. George Volceanov