Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea

Facultatea de Litere

1.3.Departamentul

Departamentul de Filologie

1.4.Domeniul de studii

Limbă şi literatură

1.5.Ciclul de studii

I / Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea

Limbă şi literatură engleză - Limbi şi literaturi moderne (franceză/germanǎ/italianǎ/spaniolǎ/rusǎ), clasicǎ/(latinǎ)

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei

 

Limba engleză curs practic

 

2.2. Codul disciplinei

 

SS2405

2.3. Titularul activităţilor de curs

-

2.4.Titularul

activităţilor

de

Conf. dr. Denisa Drăguşin

 

seminar

 

2.5.

Anul de studiu

II

2.6.Semestrul

4

2.7.

Tipul

de

Vp

2.8.Regimul

Obl

evaluare

disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1

Număr de ore pe săptămână

 

4

din care: 3.2 curs

-

3.3 seminar/laborator

4

3.4 Total ore din planul de învăţământ

 

56

din care: 3.5 curs

-

3.6 seminar/laborator

56

Distribuţia fondului de timp

 

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

 

15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

 

9

Tutoriat

 

2

Examinări

 

2

Alte activităţi: Elaborarea unui portofoliu (Identificarea, extragerea şi explicarea anumitor structuri gramaticale dintr- un roman la alegere din lista bibliografică a cursului de literatură engleză din anul 2 semestrul 2)

6

3.7

Total ore studiu individual

44

 

3.9

Total ore pe semestru

100

3.10 Număr de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Se vor face referiri la următoarele curriculum-uri: Fonetica limbii engleze; Morfologia limbii engleze; Sintaxa propoziţiei simple; Sintaxa frazei

4.2

de competenţe

Cunoştinţe foarte bune de limbă engleză exprimate în următoarele competenţe:

 

abilitatea de a comunica în scris şi verbal, de a înţelege şi a-i face pe alţii să înţeleagă diferite mesaje în situaţii variate;

abilitatea de a iniţia şi susţine conversaţii pe subiecte familiare;

abilitatea de a citi şi înţelege texte scrise de nespecialişti într-o gamă variată de subiecte sau texte specializate într-un domeniu familiar;

abilitatea de a utiliza elemente ajutătoare (diagrame, harţi, notiţe) pentru a înţelege sau produce texte scrise sau mesaje verbale (conversaţii, instrucţiuni, interviuri, discursuri);

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1.

de desfăşurare a

-

cursului

5.2.

de desfăşurare a

seminarul se desfăşoară într-o sală de clasă în care se poate folosi proiectorul/CD player

seminarului/laboratorului

 se utilizează handout -uri

se utilizează handout-uri

6. Competenţele specifice acumulate

 

1.

Comprehensiune:

Ascultare

o

Înţelegerea unui discurs oral chiar şi atunci când nu este bine structurat, iar relaţiile referenţiale sunt doar implicite şi nu explicite.

o

Înţelegerea programelor TV, Radio, etc. fără prea mare efort.

Citire

o

Înţelegerea textelor literare complexe.

o

Diferenţierea registrelor stilistice.

o

Înţelegerea textelor specializate.

2.

Vorbire:

Competenţe profesionale

 

Interacţiune

 

o

Exprimare fluentă şi spontană.

o

Utilizarea limbii în mod flexibil şi eficient în scopuri sociale şi profesionale.

o

Formularea ideilor şi opiniilor cu precizie.

o

Relaţionarea cu alţi utilizatori ai limbii.

Producere

o

Producerea corectă şi coerentă a unor discursuri orale pe diferite subiecte complexe.

o

Posibilitatea de dezvoltare a unor subiecte particulare şi capacitatea de a concluziona.

3.

Scriere:

o

Exprimare în texte clare, coerente, bine structurate.

 

o

Exprimarea unor puncte de vedere.

o

Dezvoltarea unor subiecte complexe în diferite tipuri de text scris: scrisoare, eseu, raport, recenzie, etc.

o

Alegerea potrivită a stilului în concordanţă cu comunitatea căreia i se adresează.

4.

Acurateţea limbii în folosirea:

o

Negaţiei (tipuri de negaţie, reguli de acord în construcţiile negative).

o

Propoziţiilor relative.

o

Propoziţiilor subordonate de tipul THAT.

o

Construcţiilor infinitivale.

o

Construcţiilor gerundiale.

o

Construcţiilor participiale.

 

aptitudini în utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării.

Competenţe

transversale

aptitudini de învăţare.

aptitudini şi competenţe civice, interpersonale, interculturale şi sociale.

aptitudini şi competenţe de exprimare culturală.

relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul general al acestui curs este de a furniza informaţiile necesare astfel încât studentul să poată aplica eficient cunoştinţele dobândite în diferite domenii în care utilizează limba engleză la nivel general sau academic:

Domeniul personal, unde studentul este tratat ca individ cu familie şi prieteni angajat în diferite practici individuale precum lectura, urmărirea unui anumit interes sau hobby, etc.

Domeniul public, în care studentul este tratat ca membru al unei comunităţi, angajat în tranzacţii de diferite tipuri în scopuri variate.

Domeniul ocupaţional, în care studentul este angajat cu loc de muncă.

Domeniul educaţional, în care studentul este angajat într-un proces educaţional instituţionalizat.

7.2 Obiectivele specifice

Cursul vizează îmbunătăţirea nivelului limbii de la B2 la C1 (conform

descriptorilor Cadrului european de referinţă) pentru specializarea A- Engleză, asigurând un progres important la nivelul:

vocabularului

structurilor sintactice

traducerii de texte ficţionale şi non-ficţionale

compoziţiei

conversaţiei

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Part A (focused on the pilot text):

 

---

---

The Text Section is based on a complex structure, starting with a pilot text, which is thematically oriented and a post-text vocabulary practice activities. The pilot texts for the second term are:

Computers Will Know Us Better than We Know Ourselves by Tom Stein, The Listener by John Berry, Reflections on the Death of a Porcupine by D.H. Lawrence. The wide variety of applications (activities and exercises) helps the students increase their vocabulary, and improve their reading and speaking skills.

The Grammar Section deals with applied Syntax topics. The second semester focuses on: dative

constructions;

passive

constructions;

negative

polarity items, emphatic negation, the agreement rules with negative constructions; relative clauses. Each issue is allocated a range of activities meant to revise and assimilate thoroughly the main grammar structures, be they regular or irregular.

The Translation Section is made up of a texts corpus reinforcing the grammatical and lexical problems approached in the grammar section. The texts are chosen from contemporary Romanian prose. Syntactic and stylistic adequacy will be taken into account in the teacher’s evaluation.

The Conversation Section consists of three or four topics of discussion thematically related to the pilot text.

The Composition Section consists of two essays per unit (one of which is obligatory for the teacher’s evaluation) on topics related to the pilot text.

Self-Evaluation by Revision tests

 

Part B (containing the satellite text):

The Text Reading Section is meant to provide students with further reading materials in the topic field announced in part A. The satellite texts for the second term are: 10 Great Scientific Discoveries by Tamim Ansary, A Pilgrimage to Beethoven by Richard Wagner, The Binding of the Wolf by Hamilton Wright.

The Comprehension Check-up Section is designed to check whether students can get the

gist of the prose - its underlying purpose and main ideas - quickly and accurately.

   

The Translation Section points to the entire satellite text, practising the students’ ability to render the syntactic and semantic structures of the respective text from the target language into the native language.

The Building Vocabulary Section introduces the students to various lists of words topic related, thus, increasing the students’ knowledge of the respective domain.

The Conversation Section consists of three or four topics of discussion which are thematically related to the satellite text.

The Composition Section consists of two essays per unit (one of which is obligatory for the teacher’s evaluation) on topics related to the satellite text.

8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

 

Observaţii

Life and Technology: Computers Will Know Us Better Than We Know Ourselves

Activităţi practice de:

 

Handouts English Practical Course for Second Year Students (pg. 73-

80)

citire; comprehensiune a unui text; ascultare; aplicare corectă a structurilor gramaticale;

compoziţie; conversaţie pe

   

(Săptămâna 1 şi 2)

o

temă dată.

Life and Technology: 10 Great Scientific Discoveries

Activităţi practice de:

 

Handouts English Practical Course for Second Year Students (pg. 81-

86)

citire; comprehensiune a unui text; ascultare; aplicare corectă a structurilor gramaticale;

compoziţie; conversaţie pe

 

(Săptămâna 3 şi 4)

o

temă dată.

Man as Artist: The Listener

Activităţi practice de:

 

Handouts English Practical Course for Second Year Students (pg. 87-

95)

citire; comprehensiune a unui text; ascultare; aplicare corectă a structurilor gramaticale;

compoziţie; conversaţie pe

 

(Săptămâna 5 şi 6)

o

temă dată.

Man as Artist: A Pilgrimage To Beethoven

Activităţi practice de:

 

Handouts English Practical Course for Second Year Students (pg. 95-

103)

citire; comprehensiune a unui text; ascultare; aplicare corectă a

structurilor gramaticale; compoziţie; conversaţie pe

 

(Săptămâna 7 şi 8)

o

temă dată.

Man in the Midst of Nature: Reflections on the Death of a Porcupine

Activităţi practice de:

 

Handouts English Practical Course for Second Year Students (pg.

103-111)

citire; comprehensiune a unui text; ascultare; aplicare corectă a structurilor gramaticale;

compoziţie; conversaţie pe

   

(Săptămâna 9 şi 10)

o

temă dată.

Man in the Midst of Nature: Snake

Activităţi practice de:

 

Handouts English Practical Course for Second Year Students (pg.

citire;

comprehensiune

a

unui

text;

ascultare;

aplicare

corectă

a

111-115)

 

structurilor gramaticale;

 

compoziţie; conversaţie pe

(Săptămâna 11 şi 12)

o

temă dată.

Man in the Midst of Nature: The Binding of the wolf

Activităţi practice de:

Handouts English Practical Course for Second Year Students

(pg.115-121)

citire; comprehensiune a unui text; ascultare; aplicare corectă a structurilor gramaticale;

compoziţie; conversaţie pe

 

(Săptămâna 13 şi 14)

o

temă dată.

Bibliografie

 

A.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

Şerban, D., Drăguşin, D., 2007: English Practical Course for Second Year Students, ed. Fundaţiei România de Mâine

Bădescu, A., 1963: Gramatica Limbii Engleze, ed. ştiinţifică, Buc.;

 

Gălăţeanu-Fârnoagă, G., E. Comişel, 1995: Gramatica Limbii Engleze, ed. Omegapress, Buc.;

Leviţchi, L., 1994: Gramatica Limbii Engleze, ed. Teora, Buc.;

 

Şerban, D., Drăguşin, D., 2004: English Syntax Workbook, ed. Fundaţiei România de Mâine

Vianu, L., 2003: English With a Key, ed. Teora, Buc.;

 

B.

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

Graver, G.B., 1994: Advanced English Practice, Oxford University Press

 

Wellman, Guy 1998: Wordbuilder, Heineman

C.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:

Collins Cobuild, 1990, English Grammar, Harper Collins Publishers, London

 

Evans, V., 1998, Successful Writing Proficiency, Express Publishing

Jordan, R.R., 1980, Academic Writing Course, Collins ELT

Lott, H., 2005, Real English Grammar, Marshall Cavendish

Murphy, R. 1994: English Grammar in Use, Cambridge University Press

Swan, M. and D. Baker, 2008, Grammar Scan, Oxford University Press

Vince, M.,2003: Advanced Language Practice, Macmillan

Dicţionare:

Leviţchi, L. Dicţionar Român-Englez, ediţia a VII-a, 2000, Gramar, Bucureşti Longman Activator, Cambridge, 1995 Oxford Advanced Learner, 1995, OUP Oxford Dictionary of Phrasal Verbs, 1993, OUP Cambridge Advanced Leraner’s, CUP, 2008 The Penguin English Dictionary (Dicţionar explicativ al limbii engleze), 2005, Litera Internaţional Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary, 1994, Gramercy Books Webster’s Synonyms, Antonyms and Homonyms, 1994, Crescent Books

Surse internet:

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Sunt evidenţiate legături cu alte cursuri din domeniul aferent programului

Aplicaţiile au conexiune cu activitatea practică (cerinţe pe piaţa muncii)

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

---

---

---

10.5 Seminar/laborator

Se urmăreşte înţelegerea şi aplicarea corectă a cunoştinţelor dobândite reflectate în rezolvarea corectă a exerciţiilor practice supuse evaluării.

Evaluare continuă pe tot parcursul semestrului Teme de casă

20%

Se urmăreşte înţelegerea şi aplicarea corectă a cunoştinţelor învăţate reflectate în rezolvarea corectă a exerciţiilor practice supuse evaluării.

Test final scris

80%

10.6 Standard minim de performanţă

 

Identificarea şi utilizarea corectă a modului Subjonctiv, construcţiilor modale, construcţiilor infinitivale şi gerunziale.

Abilitatea de a susţine o conversaţie la nivel mediu pe o temă dată în limba engleză.

 

Data completării:

Semnătura titularului de seminar,

27.09.2017

Conf. univ. dr. Denisa Drăguşin

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament Prof. univ. dr. George Volceanov