Sunteți pe pagina 1din 3

nr.I la ordinulMECTnr.1.

333
ANEXA a;rQ.$..SG ,l2&Ftror la aprobarea
Reperetor privindproiectarea
metodologice
curticulumului in dervoharelocald tn tnl)dfimdnnl profesional;i tehnic

REPERE METODOLOGICE PRIYIND PROIECTAREA CT]RRICI,]LI]MIJ'LUI


N nnzvor,raruLocALA
in invaFmantul profesional gi tehnic proiectareacurriculumului se subsumeazdprincipiilor de
proiectareale curriculumului national, dar este determinatdde cele doud scopuri fundamentale
specificedezvoltirii de curriculumArinvdJdmdntulprofesionalgi tehnic:
1. dobindirea, de citre absolventi,a competentelorprofesionalenecesarepentru adaptarealn
prezentgi mai alesln viitor la cerin{eleunei pie}e a muncii aflate intr-o continu6gi rapid6
schimbare;

2. dobdndirea,de cAtre absolventi, a acelor competenlecheie transferabilenecesarepentru


integrareasociald,ca gi pentruintegrarearapiddgi cu succespe piata mtncii.

Curriculumul in dezvoltarelocalA (CDL) constituie oferta cuniculard specificd fiecErei unitdti de


invdlam0nt gi este realizat in parteneriatcu agentii economici.Prin aceastdofeftA curricular[ se
asigurdcadrul necesaradaptdriipregdtirii profesionalea elevilor la cerintelepietei muncii locale gi
judetene.

Proiectareaqi evaluareacurriculumului ln dezvoltarelocali implicd angajareapartenerilor sociali


(agenli economici,asocialiilorganizatiilocale ale angajatorilorqVsauale angajalilor)in procesulde
identificarea competenlelorspecificepielei forlei de muncdlocale qi a situatiilor de inv6lare oferite
elevilor.

Aceastdcomponenti a curriculumului (CDL) rdspundenevoii de acordareunei mai mari autonomii


unitd{ilor de invd{dmdntcu privire la planificareaqi proiectareaofertei de pregitire profesionalda
elevilor avdndln vedere ci pielele muncii sunt locale, fiind limitati deocamdati de neadoptarea
strategieide descentralizare.

Obiectivele introducerii CDL sunt:


1. crearea de oportunitdli pentru dobdndireade cdtre elevi a competenlelor suplimentare
solicitate de piala muncii 1oca16,care nu sunt oferite prin componenta sectoriald a
cuniculumului
2. creuea situaliilor de invdlare necesarepentru dobdndireacompetenlelorcheie, adaptate
cerintelorlocale

Avantaje/Beneficii ale curriculunului in dezvoltare localS (CDL)


Curriculumulin dezvoltarelocald(CDL) oferdurmitoarele avantaje/beneficii:
a) contribuie la creqtereaangajabilitdlii absolventilorinvifdmXntului profesional gi tehnic gi
astfel:
. faciliteazd tranzi[ia elevilor de la $coal6 la viala activd prin adaptarea pregdtirii
profesionalea elevilor Ia nevoilepielei muncii la nivel local
o contribuie la cre$terearatei de inser{iesocio-profesionald
b) extinde orizontul ocupafionalal elevilor, precum ;i aprofundareacom ,u14
de competenleletehnice generalegi speciahzate;
c) contribuie la creqtereaflexibilitalii ofertei educalionale;
ANEXA nr.l Ia Ordinul MECT nr. .... din referitor la aprobarea Reperelor metodologiceprivind proiectarea
curriculumului tn dezvoltare locald tn tnvdtdmfrntulprofesional qi tehnic

d) ofer[ oportunitdli de dezvoltaredurabildla nivelul comunitdlii locale prin contribulia activd a


partenerilorsociali la dezvoltarearesurseiumanela nivel local;
e) contribuie la o mai mare receptivitatea gcolilor cu privire la nevoile comunitdlii locale;
0 oferd condilii pentru fumizarea de formare profesionald la nivel local, valorificdnd
standardeleformulate la nivel sectorial;
g) creazdoportunitdli pentru formaliz arearelatiilor dintre ;coald qi piala muncii locald.

Preciziri privind aplicarea CDL


Curriculum in dezvoltare locald se aplicd la clasele a IX-a qi a X-a ciclul inferior al liceului
tehnologic qi la qcoalade arte qi meserii,conform reglementdrilorin vigoare,dupd cum urmeazd:

L. la claselea IX-a Ei a X-a ciclul inferior al liceului tehnologic


Conform OMECT m. 5723123.12.2003, privind aprobareaplanurilor cadrude invdldmdntpentru
claselea IX-a qi a X-a, curriculumul in dezvoltarelocald are alocatun numdr de 2 orelsdptdmdn[
pe parcursulintregului an gcolar.
Curriculumul in dezvoltare locald cuprinde competenleleprofesionaleqi menfioneazd" situaliile
de invdlare propusede angajatoriide pe piala muncii locald. Competenleleprofesionalepropuse
trebuie sd fie in concordaqd cu specificul profilului de formare, respectiv al calificdrilor
profesionale care pot fi dobdndite la finahzarea studiilor liceale, conform ofertei unitdtii de
inv[fdm0nt.

2. la $coala de Arte qi Meserii (SAM) - nivel I" de calificare


Conform OMECT ff. 5723123.12.2003,privind aprobarea planurilor cadru de invdldm6nt
pentru:
. clasa a IX-a, curriculur.nulin dezvoltare locald are alocat un numdr de 2 ore/sdpt[mdnd
pentru instruire teoreticd pe parcursul a 32 de sdptdmdnigi 30 ore de instruire practicd
comasatdpe parcursul a 4 sdptdmdni.Aceste ore acoperdunitatea de competenlecheie
"Rezolv ateade probleme".
. clasa aX-a, curriculumul in dezvoltare1oca16 are alocatun numdr deZ ore/sdptdm0ndpentru
instruire teoreticd pe parcursul qi
a 30 de sdptdmdni 30 ore de instruire practicd comasatdpe
parcursul a 6 sdptdmdni.Aceste ore acoperdunitatea de competenlecheie "Satisfacerea
cerinlelor clientilor".
Curriculumul in dezvoltarelocald cuprinde unitdlile de competenlecheie mai sus menlionate
precum qi situaliile de invdlare identificate impreund cu agentul economic parteneral unitdfii
de invdldmdnt care permit dob6ndireacompetenjelorcheie. invdlarea se va rcaliza la agentul
economic sau cu participarea nemijlocitd a reprezentalilor acestuia, scopul fiind
contextualizarcainvdf drii in func{ie de prioritdlile angajatorilor.

Elaborarea curriculumului in dezvoltare locali (CDL)


in vedereaelabordrii CDL vor fi parcurseurmdtoareleetape:

L. Identificarea nevoilor locale de competenleprofesionaleqi situalii de invdlare necesare


in considerarein proiectareacurriculumului in dezvoltarelocald,prin:
. investigalitrealizatecu sprijinul partenerilorsociali, agen{iloreconomici,membril#&C",
Local de Dezvoltare a ParteneriatuluiSocialin formareaprofesionalS,ONG-uri, e
o analiza documentelor de planificare educa{iona16pe termen scurt qi mediu (P
Locald 21, alteplanuri de dezvoltaresocio-economicdlocale gi zonale)
. studii de piala muncii
privindproiectarea
ANE)(Anr.l la OrdinulMECTnr. .-.........- din ...........-.. refeitor la aprobareaReperelormetodologice
currkulumului tn d.ezvoltarelacald tn invdldmlnal profesionalSi tehnic

2.Stabilirea grupului de lucru in vedereaelaborbrii curiculumului in dezvoltarelocal6. Aceste


grupuri de lucru trebuie si aib6o structurabipartitd, fiind formatedin:
a. reprezentanliai unitdlii deinvelemant
b. reprczentanli ai mediului de afaceri de la nivel local (intreprinderi, institulii,
organizaliinon-profit)

3. Proiectarea curriculumului in dezvoltare locali


Cnrriculumul in dezvoltare locald se proiecteazdpentru fiecare an de studiu in parte, pentru a
rdspundeschimbdrilorcareintervin pe piala fo4ei de muncdla nivel local.
Formatul curriculumuluiin dezvoltarelocaldpe niveluri de pregAtireesteprezentatinAnexanr. 1.1.

Procesul de proiectare a curriculumului in dezvoltare iocald pentru ciclul inferior al liceului


tehnoloqicpresupuneparcurgereaurmdtoareloretape:
I analizanevoi-lorde formareidentificatela nivelul angajatorilorlocali
r identificareacompetenlelorprofesionalecarc rdspundacestornevoi de formare,competenle
care nu sLurtincluse in standardulde pregdtireprofesionalA,dar care sunt complementare
calificdrii pentrucaresepregAtescelevii
.' elaborareaconlinuturilor gi. situaliilor de invdlare necesaredezvoltdrii competenlelor
profesionaleidentificate
o redactareamodulului de curriculum prin incadrareain norma orari alocatii CDL gi in
conformitatecu calificdrile profesionalepentrucareunitateadeinv6l6mantesteacreditati

Procesul de proiectare a curriculumului in dezvoltare locald pentru scoala de arte si meserii


presupune parcugereaurmitoarelor etape:
r analizanevoilor de formareidentificatela nivelul angajatorilorlocali
. idbntificareasitualiilor de invdlarecarerdspundacestornevoi de formare
r elaborareaconlinuturilor qi situaliilor de tnvilare necesaredezvoltirii competenlelorcheie gi
a competenlelorsuplimentareidentificate
r redactareamodulului de curriculumprin incadrarealn normaorardalocatdCDL

4. Avizarea gi aprobarea curriculumului in dezvoltare Iocali


Procesulde avizarecuprindeurmitoarele etape:
o Avizareade cdtrecomisiametodicda ariei curriculareTehlologii din unitateadehviFmant
o Avizareade cdtreconsiliul de administraJieal gcolii
r Avizarea de c6tre Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (structurd
consultativdce functioneazdin cadrul consiliilor consultativeale inspectoratelorgcolare,cu
atribulii in domeniulinvdldm6ntuluiprofesional$i tehnic)

Aprobareaeste realizatd de cdtre Consiliul de Administralie al Inspectoratului$colar Jude{ean/al


municipiului Bucureqti.

Avizareaqi aprobareacurriculumului in dezvoltarelocald se realizeazd,conform evaluare a


curriculumului in dezvoltarelocald, prezentatdin Anexa nr. 1.2.

Avizarcaqi aprobareaCDL se realizeazdanual, existdndposibilitateaprelu Stii


re$' nu
intervin modificdri cu privire la competenleleprofesionaleqi/sau situaJiile hF de
rc":p
parteneriisociali. r'k z
' \\'sr'.h
l.t
s{
I
a
J

*s=