Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE

Subsemnatul.....................................................,nscutladatade
......................nlocalitatea........,cudomiciliuln
..........................................................,ndeplinesccondiiileprevzutede
Legeanr.15/2003privindsprijinulacordattinerilorpentruconstruireaunei
locuineproprietatepersonal.

Solicitatribuireanfolosingratuitaunuiterennsuprafaade
.....................pentruconstruireauneilocuineproprietatepersonal,pe
durataexisteneiconstruciei.

Mobligsncepconstruciapnladatade.........,darnumaitrziu
deunandeladataatribuiriiterenului,isorealizezcurespectarea
prevederilorLegiinr.50/1991privindautorizareaexecutriilucrrilorde
construcii,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.

Anexezurmtoareledocumentejustificative:

a)copiedepecertificatuldenatere
b)copiedepeactuldeidentitate
c)declaraiapepropriarspunderecnudeinsaucnuamdeinutn
proprietateolocuintaoriunterendestinatconstruiriiuneilocuine
d)declaraiaprinilormei,pepropriarspundere,cnudeinsauc
nuaudeinutnproprietateunterennsuprafaamaimarede500mp
nmediulurbani5.000mpnmediulrural,indiferentdelocalitatean
careestesituatterenul.

Declarcamluatcunotinadeprevederileart.292dinCodulpenal*.

Solicitant,

...................

Data

........................

__________

*Not: Formacereriiarmasnemodificatdinanul2003.Lamomentul
respectivseaflanvigoarevechiulCodpenal,carelaarticolul292fcea
referirelafalsulndeclaraii.nprezent,falsulndeclaraiiestereglementat
dearticolul326dinnoulCodpenal.