Sunteți pe pagina 1din 224

11

OVIDIU BOJOR
n co la b o ra re cu
CATRINEL PERIANU

SNTATE
PRIN SEMINE, LEGUME SI FRUCTE
f 9 9

F IA T L U X ED IIA a lll-a
L e c to r : G A B R 1 E L A S O A R E
C o p e r t i g ra f ic : N E C U L A I G A L E R IU
T e h n o r e d a c ta r e : N I T S C H - P E T I O K Y L O R A N D

D e s c r i e r e a C I P a B ib l io te c ii N a i o n a l e a R o m n i e i

B O JO R , O V ID IU
P le d o a rie p e n t r u v i a i lu n g : s n ta te p r in s e m in e , le g u m e
i f r u c t e / O v i d i u B o jo r ; n c o la b . c u C a tr in c l P e r ia n u ; pref.: G h e o r g h e
M e n c i n i c o p s c h i . - E d . a 3 -a , rev. - B u c u r e ti: F iat L u x , 2 0 0 5

B ib lio g r.
Index.
IS B N 973-9250-85-8

I. P e r ia n u , C a trin e l
II. M e n c i n i c o p s c h i , G h e o r g h e (p re f.)

6 1 5 .3 2 2 : 6 3 4 .1 + 6 3 5 .1 / 8

P e n tr u c o r e s p o n d e n : E d i t u r a F I A T L U X , c s u a p o t a l 4 4 - 5 8 , B u c u r c t i .
P e n tr u c o m e n z i: te l/fa x : 0 2 1 /3 3 1 .6 8 .9 4 i tel.: 0 3 1 .4 0 1 .3 3 .1 9 ; 0 7 2 3 .3 2 7 .1 2 4
e - m a il: f ia tlu x @ rd s lin k .ro

IS B N 973-9250-85-8
O V ID IU B O JO R C A T R I N E L P E R IA N U
D O C T O R N FA R M A C IE M E D IC G E N E R A L IST
Membru al Acadcmici dc tiine Medicale

PLEDOARIE
PENTRU V IA LUNG

SNTATE
PRIN SEMINE, LEGUME
SI FRUCTE m

E D I IA A I I I - A

FIA T LUX
Doctorului Ion Perianu,
care a demonstrat cu demnitate i discreie
c moartea este o etap fireasc a vieii.

M otto:
i a z is D u m n e ze u : la t v d a u vo u
to a te ie rb u r ile c a r e a u s m n n ele,
d e p e to a t f a a p m n tu lu i i to i p o m ii
c a re a u ro a d e c u s m n in ele. A c e ste a
s f i e h r a n a v o a s tr . "
(F acerea I, 29)
CUPRINS

C u v n t n a in te d e prof. dr. Gheorghe M e n c in ic o p sc h i.............................................................13


P r e fa f ..........................................................................................................................................................16
L C O M P O N E N T E L E D E BAZ A L E A L I M E N T E L O R ........................................................ 19
Glucidele, zah arid ele..........................................................................................................................20
Protidele (proteinele)..........................................................................................................................20
Lipidele (grsim ile)............................................................................................................................ 23
V itam inele.............................................................................................................................................24
Alte substane active terapeutic........................................................................................................ 24
E nzim ele............................................................................................................................................... 25
Sflrurile m in erale................................................................................................................................. 25
II. S I S T E M E D E D IE T A T R A D I I O N A L E .................................................................................28
D ieta In con cepia tradiionalii in d ia n fl......................................................................................28
Dieta n hiperaciditate i ulcer gastric...................................................................................... 31
Dieta n alcoolism ......................................................................................................................... 31
Dieta n ale rg ii...............................................................................................................................32
Dieta n a rtrit ............................................................................................................................... 32
Dieta recomandat n hepatit....................................................................................................32
Dieta n c a n c e r .............................................................................................................................. 32
D ieta n concepia tra d iio n a l c h i n e z ......................................................................................33
Dieta n hipertensiune..................................................................................................................37
D ieta n guturai i g r i p .............................................................................................................37
III. R E C O M A N D R I P E N T R U O B IN E R E A U N O R P R E P A R A T E
DIN F R U C T E , L E G U M E l S E M I N E ........................................................................................ 38
Maceratul la r e c e .................................................................................................................................38
Infuzia....................................................................................................................................................39
D eco ctul................................................................................................................................................ 39
S iro p u l...................................................................................................................................................39
Cidrul din fru c te .................................................................................................................................. 39
T in ctura................................................................................................................................................. 39
Aplicaii ex te rn e .................................................................................................................................. 40
Prepararea sucurilor............................................................................................................................40
Conservarea sucurilor........................................................................................................................ 40
Fructele i legumele u s c a te ............................................................................................................... 40
Alte metode d e co n serv are................................................................................................................40
Cteva preparate reci din fructe i legum e..................................................................................... 42
Observaii i recomandri g e n e ra le .................................................................................................43
8 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

IV . P R I N C IP A L E L E F R U C T E D IN A L I M E N T A I E .................................................... . 45
G r u p a fru c te lo r s m n o a s e .................................................................................................... 45
M r u l ............................................................................................................................................ 45
Prul ............................................................................................................................................ 47
G u tu iu l......................................................................................................................................... 48
Mom onul .................................................................................................................................. 49
G r u p a fru c te lo r s m b u r o a s e .....................................................................................................50
Prunul ..........................................................................................................................................50
Cireul, Viinul .........................................................................................................................52
Migdalul .................................................................................................................................... 52
C a i s u l ........................................................................................................................................... 5 5
P ie r s ic u l........................................................... ...........................................................................55
G r u p a a r b u tilo r i p la n te lo r ierbo ase f r u c t i f e r e ..............................................................56
Coaczul negru ........................................................................................................................ 57
Agriul i Coaczul rou ....................................................................................................... 58
Ctina a l b .................................................................................................................................. 59
M c c u l ........................................................... I .........................................................................60
Porumbarul ................................................................................................................................62
Z m e u r u l ....................................................................................................................................... 63
M u r u l ............................................................................................................................................ 63
Fragul i C p u n u l ................................................................................................................... 64
Afinul ......................................................................................................................................... 65
S o c u l ............................................................................................................................................ 67
G r u p a fru c te lo r uscate . . . . , .................................................................................................. 67
A l u n u l ......................................................................................................................................... 68
Castanul dc cultur ( c o m e stib il)....................................................................... ................... 68
N u c u l ............................................................................................................................................ 69
G r u p a f ru c te lo r e x o t i c e .............................................................................................................. 70
L m i u l .......................................................................................................................................70
Portocalul .....................................................................................................................................73
M andarinul ................................................................................................................................73
Grapc-fruitul ............................................................................................................................. 74
A lte fru c te i sem in e exotice .................................................................................................. 74
Ananasul ....................................................................... -............................................................ 74
B a n a n i e r u l..................................................................... ............................................................ 75
M a n g o ....................................................................................................................................... . 7 6
R o d i a ................................................................ ......................................................................... . 7 7
S m o c h i n u l .................................................................................................................................. 78
Curmalul .................................................................................................................................... 78
M s lin u l.......................................................................................................................................79
A r a h i d e l e ............................................................................................. .<.................................... 80
Susanul .......................................................................................................................................81
Via d c v i e ..................................................................................................................................81
V . P R IN C IP A L E L E L E G U M E , S E M I N E I C E R E A L E D IN A L IM E N T A I E . . 84
G r u p a le g um elor d c la c a r e se c o n s u m r d c in ile tu b e riz a te ...................................84
Hrcanul .......................................................................................................................................84
M o r c o v u l .................................................................................................................................... 86
Napii ......................................................................................................................................... . 8 7
P tr u n j e lu l..................................................................................................................................88
P&st&macul..................................................................................................................................89
C u p r in s 9

e l i n a ...........................................................................................................................................89
Ridichile ................................................................................................................................... 90
Sfecla roie ...............................................................................................................................91
G r u p a c e p e i ....................................................................................................................................92
C e a p a ...........................................................................................................................................92
Usturoiul ....................................................................................................................................94
P r a z u l...........................................................................................................................................97
G r u p a legum elor d in familia s o l a n a c e e l o r ......................................................................... 98
C a r t o f u l ............................................................................................................................ .. 98
Tomatele ................................................................................................................................. 100
A r d e i u l ......................................................................................................................................101
Ptlgelele v i n e t e ...................................................................................................................102
G r u p a verzef ...............................................................................................................................102
V a r z a .........................................................................................................................................102
C o n o p i d a ................................................................................................................................. 104
G ulia .........................................................................................................................................104
G r u p a legum elor d e la c a re se c o n s u m f r u n z e l e .......................................................... I0S
Urzica ...................................................................................................................................... 105
Spanacul ................................................................................................................................. 107
Loboda de g r d i n ................................................................................................................ 108
Mcriul, t c v i a ..................................................................................................................... 108
Untiorul ................................................................................................................................. 109
Nsturelul ............................................................................................................................... 109
Ppdia ....................................................................................................................................110
A n d iv e le ....................................................................................................................................110
Salata verde ............................................................................................................................ 111
G r u p a legum elor de la c are se c o n s u m i p stiile , capsulele i s e m i n e l e ...............112
F a s o l e a ......................................................................................................................................112
S o i a ...........................................................................................................................................113
M a z r e a ....................................................................................................................................114
B o b u l .........................................................................................................................................115
Inul ...........................................................................................................................................115
L in te a .........................................................................................................................................117
B a m e l c ......................................................................................................................................117
Nutul ...................................................................................................................................... 118
Grul ..............................................................................................................*.........................118
G r u p a legum elor d in familia cu c u rb ita c e e lo r ................................................................119
C a s tr a v e te l e ............................................................................................................................ 119
D o v l e c e l u l............................................................................................................................... 120
Dovleacul tu r c e s c ...................................................................................................................121
Pepenele v e r d e ........................................................................................................................122
Pepenele g a l b e n ..................................................................................................................... 122
G r u p a legum elor cu p ro p rie t i c o n d im e n ta re ............................................................. 123
Mrarul ....................................................................................................................................123
Ptrunjelul ...............................................................................................................................124
Leuteanul ...............................................................................................................................125
Asmuiul ...............................................................................................................................125
T arh o n u l....................................................................................................................................126
AlCe legum e p eren e ...................................................................................................................127
R ev en tu l....................................................................................................................................127
Sparanghelul ..........................................................................................................................128
10 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

VI. R O L U L I U T IL IZ A R E A P R O D U S E L O R V E G E T A L E
P E G R U P E D E A F E C I U N I ......................................................................................................130
F ru ctele, legum ele i sem inele reco m an d ate n bolile a p a ra tu lu i
c a r d i o v a s c u l a r ..................................................................................... ......................................131
Afeciuni cardiace cu substrat funcional (fr substrat organic identificabil) . . . 131
Ateromatoza i ateroscleroza ............................................................................................ 131
Angina pectoral .................................................................................................................. 132
Hipertensiunea arterial ......................................................................................................133
Insuficiena c a rd ia c ............................................................................................................. 134
Edemele de staz cardiac ................................................................................................. 135
Afeciunile vasculare: hemoragiile, variccle, flebita superficial,
fragilitile capilare, arteriale, h e m o ro iz ii...................................................................... 136
Fructele, legumele i sem inele recom an date n bolile a p a ra tu lu i d i g e s t i v ..........138
Segmentul bucofaringian ....................................................................................................138
Abcesul dentar ................................................................................................................138
A f t e l e ................................................................................................................................. 139
A m ig d a litc lc .....................................................................................................................139
Gingivitelc ....................................................................................................................... 139
Paradontoza .....................................................................................................................139
Stomatitele ....................................................................................................................... 139
Segmentul gastrointestinal ................................................................................................. 139
A n o r e x ia ............................................................................................................................ 139
Voma .................................................................................................................................141
Gastritclc hipcracidc i ulcerul .................................................................................. 141
Sindroamelc d i s p c p t ic e ................................................................................................. 141
Mctcorismul (b a lo n rilc ).............................................................................................. 143
D i a r e e a .............................................................................................................................. 143
Enterocol iele .................................................................................................................. 144
C o l i c i l e .............................................................................................................................. 145
Helmintiazclc .................................................................................................................. 145
C o n s t i p a i a ............................................................. .'....................................................... 146
Glandele digestive anexe (ficatul i p a n c re a s u l).......................................................... 148
H e p a ti te l e ...................... .................................................................................................. 148
Calculoza (litiaza) biliar ............................................................................................ 149
Colicile hcpato-biliarc................................................................................................... 150
Dischinezia biliar ........................................................................................................ 150
Insuficiena p a n c rc a tic .................................................................................................151
F ructele, legumele i sem inele recom andate n bolile a p a ra tu lu i g e n i t a l ............ 151
Aparatul genital f e m in in ......................................................................................................151
Dismenorcele (mcnstrele dureroase) i ciclurile menstruale neregulate ..........151
L c u c o r c c a ......................................................................................................................... 152
Aparatul genital m a s c u lin ................................................................................................... 152
Prostatitele .......................................................................................................................152
F ructele, legumele l sem inele reco m an d ate n bolile a p a r a tu lu i re s p ira to r . . . 152
Tuea ................................................................................................................................ 152
Laringitelc i faringitele .............................................................................................. 153
B r o n ite le ......................................................................................................................... 154
Pneumoniile .................................................................................................................... 156
Astmul b r o n i c ............................................................................................................... 156
C u p r in s 11

Fructele, legumele l sem inele re c o m a n d a te fn afeciu ni ale a p a r a tu lu i u r i n a r . 156


Litiaza i colica r e n a l ....................................................................................................156
Afeciuni inflamatorii ale rinichilor i cilor urinare ............................................ 159
C istitele.............................................................................................................................. 159
E n u re z is u l......................................................................................................................... 159
Sindromul de retenie azotat (azotemie, uremie) .................................................160
Diureticele ....................................................................................................................... 160
Fructele, legumele l sem inele re c o m a n d a te fn afeciuni derm atolog ice ............ 163
Acneea .............................................................................................................................. 163
C o n tu z iil e ..........................................................................................................................163
A rs u rile .............................................................................................................................. 163
Degerturile ............................................................. ' ......................................................164
Panariiul ......................................................................................................................... 165
Rnile (p l g i le ) ................................................................................................................ 165
F ructele, legum ele l sem inele utilizate fn boli d e n u tr iie l m etabolism .......... 166
Diabetul zaharat ............................................................................................................. 166
G uta ................................................................................................................................... 167
O b e z ita te a ......................................................................................................................... 169
F ru ctele, legum ele l sem inele re c o m a n d a te fn afeciunile reu m a tism a le ..........170
Fructele, legumele l sem inele re c o m a n d a te fn restab ilire a u n o r funcii
g la n d u la re ........................... ....................................................................................................... 171
Stimularea secreiei glandulare mamare (efect g a l a c to g o g ) ................................ 171
Stimularea funciei glandelor suprarenale ................................................................172
Fructele, legumele l sem inele re co m an d ate fn afeciunile sistem ului nervos
p eriferic i c e n t r a l .....................................................................................................................172
Bolile sistemului nervos periferic. Zona Z o s te r ............................................................. 172
Bolile sistemului nervos central ........................................................................................172
N e u r o tr o f ic e .....................................................................................................................173
Sedaive nervoase g e n e r a l e .......................................................................................... 173
A fr o d iz ia c e .......................................................................................................................174
Anafrodiziace (calmante ale hiperexcitaiei s e x u a l e ) ............................................174
Hipnotice ......................................................................................................................... 175
F ru ctele, legum ele l seminele re co m an d ate fn boala c an c ero as ........................ 175
Fructele, legumele i sem inele utilizate fn cosm etic ................................................. 180
Cosmetica feei ....................................................................................... * .......................... 181
Tenurile g r a s e .................................................................................................................. 182
Tenurile uscate ................................................................................................................182
Tenurile r i d a t e .................................................................................................................. 182
C u p e ro z a .......... ................................................................................................................. 182
Pistruii .............................................................................................................................. 183
Cosmetica i igiena ocular ...............................................................................................183
Cosmetica minilor ............................................................................................................. 183
Cosmetica prului i tonicele c a p ila re ..............................................................................183
Alte utilizri co sm etice.........................................................................................................184
Tonifierea general a esuturilor ................................................................................ 184
Btturile ......................................................................................................................... 184
Algele, un produs natural cu rol important n cosmetica m o d e r n ...........................184
Un dar al naturii .............................................................................................................184
Terapia cu alge ............................................................................................................... 184
Extractul uscat dc alge AlgaVit Dr. lonescu Cftlineti".......................................185
12 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

V I L 7 E L E M E N T E C A R E S C U R T E A Z V I A A .............................................................186
1. I n v id ia ........................................................................................................................................ 186
2. Lupta neloial pentru existen .......................................................................................... 186
3. Fuga dup bani i acumulri materiale cu orice pre i cu orice m i j l o a c e ...............186
4. Schimbarea brusc a modului de v i a ..............................................................................187
5. S u p r a p o lu a r e a ..........................................................................................................................187
6. ndeprtarea din ce n ce mai accentuat de Natur ..................................................... 187
7. Sub aspect moral, etic i religios, facem mari g r e e l i ................................................... 187
V III. 7 E L E M E N T E C A R E P R E L U N G E S C V I A A ........................................................ 189
1. A lim e n ta ia .............................................................................................................................. 189
2. Mentalul ................................................................................................................................... 189
3. Timpul de odihn .................................................................................................................. 190
4. Evitarea sedentarismului ...................................................................................................... 190
5. Cultivarea optimismului ...................................................................................................... 190
6. Prevenirea polurii ................................................................................................................ 190
7. Suprema p o r u n c .....................................................................................................................190
IX..T I N E R E E F R B T R N E E I V IA F R DE M O A R T E ................. 191
A N E X . C O N I N U T U R I L E N U T R IT IV E I E N E R G E T IC E
A L E A L I M E N T E L O R .................................................................................................................. 195
Tabel cu coninutul energetic, n factori nutritivi i substane minerale
la 100 g parte com estibil...........................................................................................................195
Tabel cu coninutul n vitamina C, n m g (la 100 g parte comestibil),
al principalelor sortimente de legume, fructe i semine i cantitatea
care acoper necesarul zilnic mediu p e s o rtim e n te ............................................................. 197
Tabel cu coninutul n vitamina A . uniti internaionale (U.l.)
la 100 g parte comestibil, al principalelor sortimente de legume, fructe i semine
i cantitatea care acoper necesarul zilnic mediu pe s o r t i m e n t e .....................................198
Tabel cu coninutul n vitamine din complexul B (la 100 g parte comestibil)
al uno r sortimente d e legume, fructe i semine, exprimat n mg .................................. 199
Tabel cu coninutul n protide, lipide i calorii
(n grame la 100 g aliment c o n s u m a b il)................................................................................ 200
Echivalene alimentare .................................................; ......................................................... 206
Msuri uzuale n fitoterapeutic.................................. ............................................................207
Timpul optim d e administrare a preparatelor fitoterapeuticc............................................207
G losar d e term eni m edicali utilizai n lu c r a r e .........................................................................208
Indicele afeciunilor cuprinse n t e x t ............................................................................................ 216
Bibliografie s e l e c t i v ....................................................................................................................... 222
M edicam ente f i terapii d e via lung ....................................................................................... 225
CUVNT NAINTE

O a m e n i i a u fo s t p re o c u p a i d i n t o td e a u n a d e id e e a u n e i v ie i c t m a i lu n g i. i
n u a u n e i v ie i lu n g i d e o r i c e fel, ci a unei viei lu n g i n o r m a l e : o v ia lu c id i a c tiv ,
c a r e s-i d e a in d iv id u lu i p o s ib il ita te a d e a lu c ra r o d n ic i d e a tri c u in te n s ita te
b u c u r iile c a r e i-au fo st d a t e d e D u m n e z e ir e i la c e le m a i n a in ta t e vrste.
D a c n -a u g s i t s e c r e tu l vieii v e n ic e , m a i to a te c iv iliz a iile c a r e s -a u p e r in d a t
pe p m n t d e - a lu n g u l is to rie i au g s it s e c r e tu l v ieii lu n g i i s n to a s e . R e d e s c o p e r it
pe c o n t p r o p r iu s a u d e s c o p e r i t p e u rm e le p r e d e c e s o r i lo r , a c e s t s e c r e t I-a c o n d u s p e
o m s p r e m i e z u l N a tu r ii . n in im a N a tu rii s e a f l i s u b s ta n e le c a r e p o t f a v o r iz a v ia a
sa u c a r e , d i m p o t r i v , o p o t d is tr u g e . In tre a c e s te s u b s t a n e p o t d is tin g e n u m a i iniiaii
i n u m a i e i c u n o s c m o d u l d e u tiliz a re a c e l o r d in ti.
U n u l d in tr e iniiaii n te h n ic ile d e p r e lu n g ir e a v ieii p rin v a lo rific a re a d a r u r ilo r
n a tu rii e s t e D o c to r u l n F a r m a c ie O v id iu B o jo r, m e m b r u al A c a d e m ie i d e tiin e
M e d ic a le , p a t r i a r h u l f ito te r a p ie i ro m n e , o m d e tii n n to a t p u te re a c u v n tu lu i,
r e c u n o s c u t c a a t a r e n u n u m a i d e m e d iil e n o a s tr e tiin if ic e , ci i d e m e d iil e tiin ific e
in t e r n a io n a le . D e d i c n d zec i d e an i c e rc e t r ii v ir t u il o r te r a p e u ti c e a le p l a n te lo r din
a re a lu l r o m n e s c , c a i d in a lte im p o r ta n te z o n e a le lu m ii, i s tu d iin d t o t o d a t m a rile
s is te m e d e m e d i c i n tr a d iio n a l . D o m n ia S a a a v u t n d r e p t i r e a tiin if ic i e tic
d e a e l a b o r a o c o n v i n g t o a r e P l e d o a r i e p e n t r u v i a l u n g ( p r i m a e d i i e a a p r u t n
1998, ia r a d o u a n 2 0 0 2 ) . P le d o a ria s a s e b a z e a z p e o a t e n t i p e r m a n e n t c n t r ir e
a r e z u l t a t e l o r p e c a r e le -a n r e g i s tr a t c e a m ai a v a n s a t c e r c e ta r e n d o m e n i u , a stfel
n c t f ie c a r e d in p r o p o z i ii le e i e s te p t ru n s d e c e a m a i s e v e r r e s p o n s a b ilita te .
T o c m a i d e a c e e a , p e n tru a c t u a liz a r e a s is te m a tic ii i t e r m in o l o g ie i p r o p r ii m e d ic in e i
a l o p a te , n c e p n d c u e d i i a a II-a, dl. O v id iu B o jo r i- a a le s u n c o a u t o r n t.irul
m e d i c C a t r i n e l P e ria n u .
P l e d o a r i a p e n t r u v i a l u n g a d -lu i O v i d i u B o j o r ( s e c o n d a t , n c e p n d cu
e d i i a a II-a, d e C a tr in e l P e r ia n u ) n c e p e cu n c e p u tu l: c u p o v e s te a ce lu i m a i c o m p le x
i c e lu i m a i m i n u n a t l a b o r a t o r c a r e s e a f l la b a z a v ie ii , a n u m e c e l u l a v e g e t a l . Iar
d a c c e l u l a v e g e t a l s e a f l la b a z a v ie ii , la b a z a a l i m e n t a i e i o m u l u i s e a f l
r e z u l ta t u l b i o s i n t e z e i v e g e t a l e , in d i f e r e n t c e s t e v o r b a d e g l u c i d e , p r o t i d e , g r s im i
s a u v i t a m i n e . n c o n s e n s c u m a r i l e s i s t e m e d e m e d i c i n t r a d i i o n a l , n P l e d o a r i e
p e n t r u v ia lu n g se c o n sid e r c p rim e le m e d ic a m e n te s u n t (s a u a r tr e b u i s
fie ) a l i m e n t e l e . D in tr e m a r i le r e p e r e u n i v e r s a l e n e s u n t p r e z e n ta te , n c u p r in z to a r e
c a p i t o l e , d i c t a n c o n c e p i a in d i a n i, re s p e c tiv , c h i n e z , a m n d o u ilu s t r a ti v e su b
a s p e c t u l p s t r r i i s n t i i i p r e lu n g i r ii v ie ii n tr - u n s til c u m p t a t d e a l i m e n t a i e .
14 P le d o a rie pentru via lung

S i s t e m u l c a r e n e e s te p r o p u s n P l e d o a r i e p e n t r u v i a l u n g a a r e n v e d e r e oferta
d e p r o d u s e n a tu ra le a c o n tin e n tu lu i e u r o p e a n , dar, dato rit fe n o m e n u lu i d e g lo b a liz a re ,
m a i v e c h i d e c t s - a r c r e d e , a c e a s t o f e r t a re , d e fapt, d im e n s iu n i u n iv e r s a l e , p e n tru
c , m a i m u l t d e c t lo c u ito r ii a l t o r c o n t in e n te , e u r o p e n i i n -a u e z ita t s p r o f it e d e to a te
r o a d e l e p m n tu lu i , in d if e r e n t d e p r o v e n ie n a lor.
F r u c tif ic n d o c u n o a te r e a p r o f u n d a t a lum ii veg etale . P l e d o a r i e p e n t r u v ia
l u n g p r e z i n t , c a m n j u m t a t e d in d u r a t a " e i, n t r - u n m o d c l a r i s in te tic ,
p r in c i p a le le fru c te , le g u m e i s e m i n e c u rol b e n e f i c n s n ta te . S e p e r i n d p r in faa
p r iv i r ilo r c u r i o a s e i f a s c in a te a l e c i tito r u lu i z e c i i zec i d e p la n te , u n e l e c u ltiv a te ,
a lte le c r e s c n d d e b u n v o ie n n atu r , to a te o r n d u ite rig u ro s n g ru p e ( c t e v a exem ple:
g r u p a fr u c te lo r s m n o a s e , g r u p a fru c te lo r s m b u ro a s e , g ru p a f r u c te lo r u scate , g ru p a
f r u c te lo r e x o t i c e e t c ., g r u p a le g u m e lo r d e la c a r e s e c o n s u m r d c in il e tu b e riz a te ,
g r u p a le g u m e lo r d in fa m ilia s o lan ac eelo r, g r u p a le g u m e lo r d in fam ilia c u c u rb ita c e e lo r,
g r u p a le g u m e lo r c u p r o p r ie t i c o n d i m e n ta r e e tc .). M o d u l d e p r e z e n t a r e c d e fa c tu r
m o n o g r a f i c i e s t e r e s p e c ta t c u d e p l in c o n s e c v e n n to a te c a z u r ile : u n p o r tr e t
c o n c i s a l p la n t e i , p r in c i p a li i c o n s t i t u e n i , r e c o m a n d r i t e r a p e u t i c e ( in t e r n i/s a u
e x t e r n ) , m o d d e n t r e b u i n a r e . A c e s t t i p d e c o m p o z iie c c a r a c te r i s t ic a u t o r i l o r c a re
i s t p n e s c t e m e i n i c m a te r ia p e c a r e o tr a te a z . N u p e toi c itito r ii i in te r e s e a z
n e a p r a t p r in c i p a l i i c o n s ti tu e n i, d a r v a l e n e le te r a p e u ti c e s u n t o c o n s e c i n a lor.
A a s e e x p l i c d e c e p rin c ip a lii c o n s ti tu e n i n u lip se sc d in n ici o m i c r o m o n o g r a f i e a
fru c te lo r, le g u m e lo r i s e m in e lo r. M o d u l I n c a r e r e c o m a n d a r e a t e r a p e u t i c d e c u r g e
d in a n a l i z a r e a p la n te i d n c re d e r e c h i a r i c i tito r u lu i in te r e s a t e x c l u s i v d e c e e a ce-i
p o a t e fi d e f o lo s p e n t r u a-i tr a ta o s u f e r in sa u p e n tru a-i p s tr a c t m ai m u lt
v r e m e a t u u r i le tin e r e ii.
D e i a c e a s t t r a t a r e m o n o g r a f i c a c c a o s u t d e p l a n t e ( f r u c t e , s e m i n e i
l e g u m e ) f a c e c t o c a r t e , a u t o r u l r e to p e t e ( s e c o n d a t d e c o a u t o r u l s u ) n tre a g a
m a te r ie n t r - o a d o u a m a r c p a rte , c a r e e c h iv a le a z , i a c e a s ta , cu o c a rte :
r e c o m a n d r i p e n t r u u ti liz a r e a f r u c te lo r , le g u m e lo r i s e m i n e l o r p e g r u p e d e
a f e c i u n i . T o a t e a p a r a t e l e c o r p u l u i o m e n e s c ( d ig e s tiv , c a r d i o - v a s c u I a r , r e s p ir a to r ,
u r i n a r , g e n i t a l e t c . ) s u n t p r e z e n t e a ic i c u a f e c i u n i l e lo r, d u p c u m a u p a r te d e
n t in s e c a p i to le i b o li le d e n u tr iie , a f e c iu n ile d e r m a to lo g i c e , a f e c iu n ile
r e u m a t i s m a l e , a f e c i u n i l e s i s t e m u l u i n e r v o s . n c e p n d c u e d i i a a ll- a , c a r t e a se
o c u p n tr - u n c a p i t o l s p e c i a l d e f r u c te le , l e g u m e le i s e m i n e l e r e c o m a n d a t e n
b o a l a c a n c e r o a s i e x t i n d e c a p ito lu l d e s p r e fru cte le, le g u m e le i s e m i n e l e u tiliz a te
n c o s m e t i c . i d e a c e a s t d a t , m o d u l d e p r e z e n t a r e e c l a r i e f i c i e n t : p e n t r u ca
p o s i b i l u l u t i l i z a t o r a l lu c r rii s t i e d e c e tr e b u i e s s e a p e r e s a u c e l d o a r e , e s te
d e s c r i s p c n e l e s u l t u t u r o r a f e c i u n e a , a p o i s u n t c ita te , u n a c t e u n a , f r u c te le ,
l e g u m e l e i s e m i n e l e c a r e p o t c o n t r i b u i la a m e l i o r a r e a ( o r i la v i n d e c a r e a ) e i, n
l e g t u r c u f i e c a r e p r e c i z n d u - s e i m o d u l d e n t r e b u i n a r e . C a m o r i c e b o a l d e
c a r e p o a t e s u f e r i u n o m i g s e t e n a c e a s t c a r t e o r e c o m a n d a r e t e r a p e u ti c ,
u n e o r i s u f i c i e n t s i e i , d e f o a r t e m u l t e o r i n c o m p l e m e n t a r i t a t e c u s o l u i i l e
m e d i c i n e i a l o p a t e s a u c u i n t e r v e n i i l e c h iru r g ic a le .
C u v n t n ain te 15

D a r d a c r e c o m a n d r il e te r a p e u ti c e p e b a z d e f r u c te , le g u m e i s e m i n e nu
p o t v in d e c a n t o t d e a u n a s in g u re ( i e fire sc s f ie a a ), c o n s u m u l s is te m a tic d e fructe,
le g u m e i s e m i n e , la c a r e a u to rii fac tr i m it e r e n p e r m a n e n , p o a t e p r e n t m p i n a
d e g r a d a r e a s n t ii, p o a te c o n trib u i la m e n in e re a strii d e v ita lita te s p e c ific e tinereii
i, c a o c o n s e c i n lo g ic, p o a t e p r e lu n g i viaa. D e fa p t, n v iz iu n e a d - lu i O v id iu
B o jo r, p r in c o n s u m u l s is te m a tic d e fru cte , le g u m e i s e m i n e , d e p r o d u s e v e g e t a l e n
g e n e r a l, o m u l s e r e in s e r e a z n N a tu r , o r e g s e te i s e r e g s e te n s p ir itu l ei. N u
n t m p l to r, n c d e la p r im a e d iie , D o m n ia S a z b o v e te , n c a p ito le s e p a r a te , a s u p r a
f a c to r ilo r d e a l t n a t u r d e c t d ie ta , fa v o ra b ili s a u , d in c o n t r a , n e f a v o r a b ili s n t ii
i lo n g e v it ii, a s u p r a e l e m e n t e l o r n e g a t iv e e t ic e , m o r a l e i s p ir it u a le c a r e s c u rte a z
v ia a , c a i a s u p r a e l e m e n t e l o r p o z itiv e e t ic e , m o r a l e i s p ir it u a le c a r e o p r e lu n g e s c .
P l e d o a r i e p e n t r u v i a l u n g i este c e a m ai f r u m o a s i m a i v e r o s im il v e rs iu n e
c o n t e m p o r a n , s c r is c u in s tr u m e n te l e tiin e i, a b a s m u lu i T i n e r e e f r b t r n e e
i v i a f r d e m o a r t e . C in e i-o face carte d e cp t i, c itin d -o cu a te n ie i u rm ndu-i
c o n s e c v e n t r e c o m a n d r il e , d e la d ie t la a t itu d i n e a e t i c i s p ir itu a l , v a a v e a a n s a
de a n e l e g e p e c o n t p r o p r iu c e n s e a m n tin e r e e a fr b t r n e e i v i a a f r de
m o a rte.

P rof. d r. G H E O R G H E M E N C IN IC O P S C H I
M e m b r u al A c a d e m ie i d e tiin e A g r ic o le i S ilv ice
D ir e c t o r al In s titu tu lu i d e C e r c e t r i A lim e n ta r e
PREFA

D e c e P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g ? P e n tr u c d e m uli an i a m n e le s c u to
ii c tr i m u n m o m e n t d e c u m p n a l o m e n ir ii, a l p tru n d e rii to t m a i v io le n te a m a
in ii" n v ia a n o a s tr . P e n tr u c , p n la u r m , v iito ru l n o stru are ca n u m e s u p r a v ie
u ire a o m u l u i c a s p e c ie b io lo g ic . D a r a c e a s t s u p r a v ie u ire n u se p o a te fa c e o r ic u m ,
ci n u m a i n c o n d iii d e s n ta te fiz ic i p sih ic . A tri m u lt treb u ie s n s e m n e i a
tri d e m n i fru m o s.
C a r t e a a c e a s ta e s te sc ris s u b s e m n u l s p e ra n e i. D e ac e e a , v p r o p u n e solu ii.
V r e m s v e x p l ic m n te rm e n i c t m a i a c c e s ib ili c u m putei d e v e n i m a i s n to i,
m a i f r u m o i, m a i p u te rn ic i, n c r c d in n d u - v c to a te a c e ste a trib u te n u s u n t d o a r n i
te s im p l e c u v in te , p r s ite d e m u lt d e sens.
R m n e in s c a d v s . s c h ib z u ii i s d e c id e i. V o rb ele fcute c e l e b r e d e c tr e
J u v e n a l: M e n s s a n a in c o r p o r e s a n o " au d e v e n it, d e foarte m u lt v r e m e , u n tru ism ,
u n a d e v r e v id e n t. n s ci d in tr e n o i v r e m s n e le g e m s e m n ific a ia p r o f u n d a
a c e s tu i d ic to n , a n u m e c o m u l c u a d e v r a t s n to s e s te cel c a re a r c i s u fle tu l i c o r
p u l s n to s ? N u e d e s tu l s n d e p lin im n i te s im p le co n d iii ig ie m c o - d ie te tic e p e n tru
a n e a s ig u r a b u n s ta r e a fizic. L u c r u l c e l m a i im p o rta n t l c o n s titu ie , fo r n d o ia l ,
d is c ip lin a s p ir itu a l , c a r e tr e b u ie s n e c l u z e a s c p aii n fie c e clip.
T o t m a i n u m e r o a s e stu d ii te m e in ic e a r a t c c e le m ai m u lte b o li s u n t d e c l a n
a te d e c tr e e ta je le s u p e r io a r e " a le c o r te x u lu i (creieru lu i), n s a c e le a i in s ta n e "
p o t tra n s m ite in fo r m a ii i o r d in e p o z itiv e s u b c o n tie n tu lu i.
S t n p u te re a g n d u l u i n o s tru d e a trim ite a c e s te c o m e n z i " s u b c o n tie n tu lu i,
c a r e le v a re tra n sm ite c o n tie n tu lu i i, im p lic it, n tre g u lu i o rg a n is m . n m o d cu ren t,
d in p c a te , n u tim s v a lo rif ic m d e c t 3 0 % d in c a p a c ita te a p e c a r e o d e in e c r e ie
r u l n o s tr u . T o ate crile m a ri a le o m e n irii. B ib l ia , C o r a n u l , V e d e le , c o n in n v
m i n te i p ild e n a c e st s e n s . P o rn in d d e la a c e a s t s u rs -te z a u r, a f o s t e la b o r a t o a d e
v r a t p le ia d d e lu c r n , m e n ite s n e j a l o n e z e m o d u l d e g n d ire . C r ile lui J o se p h
M u r p h y s u n t u n b u n e x e m p lu n a c e a s t p riv in .
V o m p le d a , a a d a r, p e n tru o m a i b u n m p c a r e " ( a r m o n i z a r e ) a c o r p u lu i cu
s u fle tu l n o s tru . N e v o m d a s e a m a , a s tfe l, c to a te a c te le n o a s tre tr e b u ie s p iritu a liz a
te. B u n o a r , a p a r e n t b an a lu l act al m n c rii v a tre b u i s fie re c o n s id e ra t, fie i n u
m a i s u b a s p e c t u l id eii d e v ia. S e c u v in e , p r in u r m a r e , s a v e m o d ie t ech ilib ra t,
b a z a t c u p r e p o n d e r e n p e fru cte , le g u m e i s e m in e , a d i c p e a lim e n te c a r e co n in
V I A i n u M O A R T E . V o m a la tu ra a c e s to r p r o d u s e v e g e ta le p r o d u s e le lactate,
o u l e i m ie r e a , n v e d e r e a a s ig u rrii n e c e sa ru lu i b in e c u n o s c u t d e p ro tid e (p ro te in e ).
P re fa 17

dc a cizi g ra i eseniali, d e g lu c id e i m ai ales d e v itam in e, e n z im e , sruri m in erale ,


m ic r o e le m e n te i a a m a i d e p a rte ... P en tru a n e c o n f ir m a re c o m a n d a re a , este su fi
cie n t s n e g n d im n u m a i la lo n g e v ita te a p o p u la iilo r c a u c a z ie n e n c a r e s e n t ln e sc
p e rs o a n e c e d e p e s c fre c v e n t 100 d e an i i s e h r n e s c d e p r e fe rin num ai c u p ro
d u s e le p e c a re le -a m p o m e n it m a i nainte.
M a re a p r o b le m c a re se p u n e astzi o c o n s titu ie n s p ro v e n ie n a i calita tea
p ro d u s e lo r v e g e ta le , a laptelui i a d e riv a te lo r sale, cu a t t m a i m u lt c u c t h o rm o n ii
d e cretere, fertilizanii artificiali sau in secticid ele au c p ta t u n rol d in ce n ce m ai
m a re n o b in e r e a re c o lte lo r re c o rd " i n ic id e c u m a re c o lte lo r snto ase. T r im n
tr-o lu m e d in ce n c e m a i a g re s iv , n care, d in n efericire, p o lu a re a m e d iu lu i s e tra n s
m ite p n la b o b u l d e g r u al pinii n o astre c e a d e to a te zilele".
N u v rep ezii la p r im a ta ra b d in p ia u n d e v e d e i m o r c o v i en o rm i, cartofi
s u p ra d im e n s io n a i4* sa u fru cte p erfecte c a p re z e n ta re , fer n ic i o u r m d e v ie rm e n
n tre g lotul. T o a t a c e a s t a p a re n lu c ito a re " n u e d e c t s e m n u l u n o r c u ltu ri ch im i-
z ate i co m erciale.
O d a t p ro c u ra te d in s u rs sig ur p ro d u s e le v e g e ta le a u te n tic e , este n e c e s a r s
c u n o a te m i a n u m ite p ro c e d e e sa u reete d e u tiliz a re a ace sto ra, p e n tru a le v a lo ri
fica la m a x im u m n treg u l po tenial. In p ag in ile a c e ste i cri v ei g si i astfel d e r e
c o m a n d r i d e p re p a ra re n c a z u l c e lo r m ai c u n o s c u te le g u m e , fructe i s em in e.
D ei n a lim e n ta ia n o astr z iln ic intr u n m a re n u m r d in aceste p ro d u s e ,
m u lte d in ele i p ie rd , p rin p re lu c ra re a n m i c a in dustrie c a s n ic " , o b u n p a rte din
p ro p rietile terapeutice.
D in c o m o d ita te sa u d in n e c u n o a te re , fo lo s im d in c e n c e m ai p u in e cruditi
care, c o m p a r a tiv cu fru cte le i le g u m e le p relu c rate, au o v a lo a r e n u tritiv i te ra p e u
tic m u lt m a i m a re . O g a m n treag d e v itam in e, e n z im e , fito h o rm o n i i a lte s u b
stane a c tiv e se in a c tiv e a z p rin fierbere. T o t p rin fie rb e re a le g u m e lo r d ir e c t n ap,
o m a rc p a rte d in sru rile m in e ra le i m ic ro e lc m c n te le utile o r g a n is m u lu i s u n t e x tra
se i n dep rtate. D e ac e e a , este p re fe ra b il p e p a ra re a a c e s to ra p rin p ro c e d e u l fierb e
rii n a b u r (p re z e n ta t n cap ito lu l al Ill-lea).
D c m u lte o r i, u it m sau n eg lijm i n tre b u in a re a prii c e lu lo z ic e d in le g u m e
sau fructe, p e c a re , d e o b ic ei, o n d e p rt m , fiir a c u n o a te faptul c i c e lu lo z a are
v alo a re n m e n in e r e a sntii. D ei o rg a n is m u l u m a n n u p o a te m e ta b o liz a celu lo za ,
ea are a c iu n e la x ativ i co n stitu ie p artea d c fibre n e c e sa re b u n e i fu h eio n ri a o rg a
nism ului. P rin a c e a s t aciu ne, c e lu lo z a este u n u l d in factorii c e c o n trib u ie in d ire c t la
p re v e n ire a c a n c e ru lu i d e colon.
D a c d e la fructe i le g u m e n d e p rt m co aja, d in g r u l m c in a t a r u n c m tr-
a, uitn d d c faptul c e x a c t su b c o a ja b o b u lu i d c g r u s u n t s in te tiz a te p re io a s e vita
m in e , c u m a r fi, d c p ild , v ita m in e le d in c o m p le x u l B.
M u lte d in tre p ro d u s e le v e g e ta le au un c o n in u t ridicat n s u b sta n e a c tiv e te ra
peutice, c e e a ce le c o n fe r i c a lita te a d e a fi b a z d e m a terii p rim e n in d u stria de
m e d ic a m e n te . A stfel, U s t u r o i u l * se u tiliz e a z n c o m p o z iia u n o r m e d ic a c n te hipo-
tensiv e, iar fructele d e A fin s u n t v alo rifica te p r in p ro d u c e re a D ife b io m u lu i (indicat
n fragilitilc capilare). U n e le u m b c lifc re c o n d im e n ta r e (g ru p d e le g u m e c u p r o

Conform ortografici din monumentala lucrare Flora Romniei (12 volume, Ed. Academici) 91 din
Dicionarul elno-bolanlc (Ed. Acadcmici) de Alexandro Borza, numele plantelor sunt considerate nume pro
prii ji. ca atare, se scriu cu iniialft majuscula.
18 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

prie t i c o n d im e n ta re , d in c a re fac p arte, printre altele. M r a r u l , P t r u n j e l u l i L c -


u t c a n u l ) s e rv e s c la o b in e re a u le iu rilo r volatile, folosite n a ro m a te ra p ie . A c tu a l
m e n te , s e s tu d ia z p o s ib ilita te a utilizrii to m a te lo r n v e d e re a o b in erii to m a tid in e i,
p r c c u r s o r n s e m i-s in te z a h o r m o n ilo r steroizi.
A c e s te a s u n t d o a r c te v a e x e m p lific ri c a re s p e r m v o r a tra g e a te n ia c i
titorului a s u p r a im po rtanei p e c a re o re p re z in t p e n tru sn ta te p ro d u s e le n a tu ra le de
o rig in e v e g e ta l ct m a i p u in p relu c rate, c t m a i a p ro a p e d e s tru c tu ra lor p rim ar.*
C u i s e a d re s e a z a c e a s t c a rte ? O ric ru i o m , cu c ele m ai d ife rite p re o c u p ri
s a u activ iti. O m u lu i s n to s , c a re d o r e te n c o n tin u a re s fie s n to s , d ar i o m u
lui b o ln a v c a r e d o rete s-i re s ta b ile a sc s n ta te a ia r nici u n rse te ra p eu tic".
F r a a v e a p rete n ia d e a re c o m a n d a v in d e c a re a u n o r afec iu n i g ra v e e x c lu siv
p rin v a lo rific a re a p ro d u s e lo r v e g e ta le , a m voit totui s s e m n a l m (s a u s re a m in tim )
c t d e im p o rta n te s u n t a c e ste r o a d e ale p m n tu lu i.
N d jd u im d in to a t in im a ca i prin a c e ast a p ro p ie re d e N a tu r s n e afl m
s a u s n e p s tr m e c h ilib ru l, s n e reg sim , cu alte c u v in te , p e n o i nine.

A U T O R II

Atenie! Nu liebuie lotui s credem c& toi ceea ce este natural este i inofensiv De multe ori am atras
atenia asupra consumului de Tilinrasft sau de Mirui lupului cu efecte nocive dovedite asupra organis
mului.
CAPITO LU L I

COMPONENTELE DE BAZ
ALE ALIMENTELOR

C e lu le i v e g e ta le ii d ato r m nsei e x is fo rm a t d in vn tori n o m a z i n a g ric u l


tena i s u p rav ieu irea noastr p e aceast tori i crescto ri d e an im ale . A m d ev e n it
planet. N e - a m nscut fitofagi fiin d c nu astfel o m n iv o ri, aa c u m s u n te m i as
a m fost n z estrai cu clorofil ( a d e v ra tzi. H rana o m ulu i se d iv e rsifica, in c lu
tul P ro m e te u , c rc fur focul d in ceruri** z n d , p e lng ce re a le , fructe sa u le g u
K . A . T im iriazev ), c u an u m ii p ig m e , i p ro d u se lactate, o u i carn e . P ro
m eni c u e c h ip a m e n t en zim atic sa u alte tid e le (proteinele) d e o rig in e a n i m a l se
o rg a n ite c e lu la re c a p a b ile s transform e c o n s u m a u ns o caz io n a l, n a n u m ite p e
sub stan ele m in erale, apa, aerul, razele rio ad e ale anului, la s rb to ri, festiv aluri
solare n elem en te vitale. F en o m e n ele sa u cerem onii.
m o le c u la re cara cteristice prim u lu i s e m
D e-a lungul istorici sale, a lim en taia
nal al vieii, p rim a b iosintez c a re a d e o m e n irii a fost foarte d iferit, n funcie
te rm in a t m ic area b io lo gic, p rim a v eri d e m e d iu l geografic, d e o b ic e iu ri sa u
g n lanul reaciilor sp e c ific e vieii s-au
c re d in e , d e relaiile s o c ia le i e c o n o m i
n scu t n c e lu la vegetal.
ce d in cadrul com unitilor.
M ai nti, a m b eneficiat, m p re u n cu
A st z i, la baza n utriiei u m a n e s t tot
ierbivorele, d e rezultatul biosintezei v eg e
b io s in te z celulei v eg etale , c a r e reu ete
tale. A p o i, d in c o m o d ita te , d in c u rio z ita
s tran sfo rm e s u b stan e le a n o rg a n ic e n
te, d in c a p ric iu p o ate, a m n c c p u t s g u s
su b stan e organice g lu c id e , p ro tid e
t m p ro te in e le a n im a le . M ai m u lt d ect
sa u lipide (grsimi). n stadiu d e la b o ra
a tt, se p a r e c a m fost c h ia r n e x c lu s i
to r sa u chiar sem i-indu strial s e n c e a rc
vita te ca rn iv o ri, n a n u m ite p erio a d e ale
ex iste n e i noastre. N u m ai cn d av ea m ob in erea proteinelor aceste s u b s ta n
dureri d c s to m a c , indigestii sa u c in e tie e c o m p le x e in d isp e n sa b ile vieii fie
ce a lte s u f e r in e fizice, n e a d u c e a m p rin biosintez, cu a ju to ru l c u ltu rilo r de
a m in te d c fructc, d e rdcini, d e plante a lg e m onocelulare, fie c u a ju to ru l c h i
cu c a r e n e a lin a m d u re rile , a i d o m a an i m iei m a cro m o le cu lare, a p o lim erilo r,
m a le lo r c a re , i a s t z i, tiu s c a u te a n u c a rc va permite sin te za a m in o a c iz ilo r i
m ite ierburi atu nci c n d n u sc s im t bine. d e c i i a proteinelor, a g rsim ilo r, din
D a r a lim e n ta ia n o astr s-a s ch im b at ele m e n te le de baz: h id ro g e n , ox ig en ,
ra d ic a l n n eo litic, c n d a m n c e p u t s ne a z o t, carbon, sulf etc. D e o a r e c e procesul
s ta b ilim p e u n teritoriu, s n e d u r m un d c adaptare a o m enirii la noul tip d e a li
lca, s o c u p m un s p a iu p e rm a n e n t al m e n te i dc alim en taie v a fi u n p ro ces
ex iste n e i noastre. A tu n c i n e -a m tra n s nd e lu n g at, vom r m n e d c o c a m d a t la
20 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

stadiu l a c tu a l d e o b s e r v a ii fcu te n le A c e s te g lu c id e , o b in u te p rin d iferite


g tu r c u a lim e n ta ia natural. p ro c e d e e ale indu striei a lim e n ta re ( b o m
n a in te d e a r e a liz a o ra p id trecere n bo ane, n g h e at , siro p u ri, g e m u ri, p rji
rev ist a tu tu ro r c o n s titu e n ilo r nutritivi, tu ri), s u n t in c lu se n g r u p a facto rilo r n e
treb u ie s fa c e m c t e v a p recizri d e te r fav orabili sn t ii i lo ngevitii. Este
m i n o lo g ie b io c h im ic . C o m p o n e n te le ind icat ca to a te a c e ste d u lc iu ri s fie n
d e b a z a le a lim e n te lo r s u n t n u m ite s u b locuite c u fru cte sa u c u c e l m a i s n to s
s ta n e n u tr itiv e s a u f a c to r i n u tritiv i. A l e d u lc o ra n t, a n u m e m ie r e a d e albine.
te s u b sta n e n cantiti m ici, d a r absolut A lte glucide cu m o le c u l co m p lex ,
n e c e sa re o rg a n is m u lu i, c u m s u n t v itam i c u m s u n t c e lu lo z a i h em icelu lozele, nu
n e le , m ic ro e le m e n te le , e n z im e le , au fost sunt prelucrate d e o rg an ism u l u m a n , d ar
n u m ite b io c a ta liza to ri. au un rol im p ortant p e n tru b u n a funcio
P rin c ip a le le g ru p e d e co n s titu e n i n u nare a organism ului, facilitnd tranzitul
triio nali s u n t, n o rd in e a can tita tiv n intestinal prin s tim u larea peristaltism ului.
c a re in tr n a lim en taie: O alt fu n cic b io c h im ic n o ta b il a
g lu c id e lo r c o n s t n fav o riz area m e tab o -
lizrii p ro tid e lo r i a lipidelor.
G L U C ID E L E (Z A H A R ID E L E )
S u n t s u b sta n e c h im ic e c u stru ctur P R O T ID E L E (P R O T E IN E L E )
sim p l , fo rm a t d in c a r b o n , h id ro g e n i
ox ig en . S u n t s u b sta n e c u stru ctu r c h im ic
M a te riile d in c a re o r g a n is m u l i fa c o m p le x , fo rm a te d in a m in o a c iz i. n
b ric s in g u r s a u d in c a r e p r e ia g lu cid ele o rg a n is m u l u m a n s e g s e s c a p ro x im a tiv
n e c e s a re in tr n p r o p o r ie d e 6 0 - 8 0 % n 2 2 a m in o a c iz i, d in tre c a re 8 - 1 0 s u n t
a lim e n ta ia ziln ic . A c e s te a s u n t re p re c o n s id e ra i a m in o a c iz i e s en iali, c a re n u
z e n ta te d e carto fi, b a n a n e v e rz i, po ru m b , p o t fi sintetizai d e o r g a n is m u l n o s tru i
lap te, le g u m e i fructe. treb u ie o b in u i d in alim ente.
N e c e s a ru l d e g lu c id e al o rg an ism u lu i R o lu l p ro tid e lo r n a lim e n ta ie este
se s ta b ile te n fu n c ie d e efo rtul fizic d e o s e b it, d e o a re c e a c e s te a in tr n nsi
d e p u s ind iv id ual. structu ra celu lei, c o n trib u in d la c re te
I n s ta r e a p ro a p e p u r , g lu c id e le sub rea i re fa c e re a acesteia. T o to d a t , p r o ti
f o r m d e m o n o - sa u d iz a h a rid e s e g d e le intr i n stru ctu ra h o rm o n ilo r, p a r
se s c n m i e r e (g lu c o z , Iru c to z , zaharo- tic ip la p ro c e s u l d e im u n ita te m icro b ia-
z). Z a h a r o z a este d iz a h a r id a c e a m ai n i la sin te za u n o r e n z im e a b s o lu t n e
r s p n d it n n atu r ; ea s e g sete ca c e s a re org an ism u lu i.
ata re n tu lp in a trestiei d e zah r, n r d P ro te in e le p o t fi d e o rig in e a n im a l
c i n a s fe c le i d e zah r, n m o rc o v i, n p e s a u v eg etal
peni, n fo ile i c o ce n ii d e p o r u m b , n A ic i treb u ie s a tr a g e m atenia asu p ra
n ectaru l florilor. a b u z u lu i d e p ro te in e an im ale . Statistic,
n s eco lu l tre c u t s - a d e z v o lta t v e rtig i s - a d e m o n s tra t c, fa d e s eco lu l al
n o s in d u stria z a h ru lu i rafinat, obinut X lX -le a , n s eco lu l al X X - le a c o n s u m u l
fie d in s u c u l trestiei d e z a h r (al crui d e c a m e s - a d u b la t. S u rs a p rin c ip a l a
co n in u t este d e c ir c a 1 8% ) s a u n sfecla a c e s to r p ro te in e a n im a le este as ig u ra t
de z a h r (cu 8 - 1 0 % za h r), cu toate de c a r n e a d e m a m ife re , d e p sri, p ete
a v a n ta je le i m a i a le s d e z a v a n a je le sale i alte vieti m a rin e , c a r n e c a r e co n in e
asu p ra o rg a n is m u lu i. n tre 1 6 - 2 2 % p ro tein e. A c e s te a d e te r io
C o m p o n e n t e le d e b a z a le a lim e n te lo r 21

reaz s ta re a g e n e ra l d e s n ta te (in c lu lui v e g e ta l c a re in tr n a lim e n ta ia lor


siv d in c a u z a to x in e lo r a n im a le lo r s acri norm al.
ficate, a n u m e ro a s e lo r m ic ro o rg a n is m e C e i m ai im p o rtan i A G E s u n t a cizii li-
n o c iv e d e z v o lta te n u i m a c o n serv rii noleic, lin o len ic i a ra h id o n ic sa u acizii
sa u a c o n s e rv rii d e fic ita re a crn ii), ast g ra i c a r e d e riv d in a c e tia n cursu l
fel n c t e s te re c o m a n d a b il s ren u n m , p ro c e s e lo r m etabo lice.
p e c t se p o ate, la aceste tipuri d e a li C a n tita te a n e c e s a r n A G E a fost
m e n te , o ric t d e g u s to a s e a r fi. a p re c ia t n tre 6 - 1 5 g /z i, d a r d u p c u m
A d o u a s u rs d e p ro te in e an im ale o v o m vedea, unul d in tre cei m a i im p o r
co nstituie laptele i p ro d u s e le lactate. tani A G E , acidul g a m a -lin o le n ic , este
L ap tele e s te c o n sid era t a lim e n t c o m p le t s u ficien t ntr-o d o z m u lt m a i m ic , res
n u n u m a i dato rit con in utulu i n protei pectiv 1 g /z i, a p ro a p e c i n e c e sa ru l z il
ne, d a r i p e n tru c este o surs im p o rtan n ic d e v itam in e. A c e s t a c id g ra s esen ial
t d c calciu, m ic ro c le m e n te i vitam ine. este ab so lu t n e c e s a r n diet, d efic itu l
A treia s u rs d e p ro te in e s u n t o u le d e s u n o r g a n is m d u c n d la d iferite tu lb u
g in , cel m a i u o r d ig e ra b ile i a s im ila rri p a to lo g ice : e c z e m e , n c e tin ire a c ic a
bile ( c e le d e ra , g sc , c u rc a n , bibilic trizrii i v in d e c rii rnilor, iritabilitate,
p o t fi in festate cu u urin c u S alm o n clla cre te re a c o n s u m u lu i d c calorii in g e ra te
sa u p ro to z o a re ). U n s in g u r o u p o ate a s i .a.m .d.
g u ra 2 - 4 % d in n ev o ile e n e rg e tic e zilni In o rg a n is m u l u m a n , d im e r u l A G L
ce, 10% d in n ece sa ru l d c a m in o acizi, (acid u l d i- g a m m a lin o len ic) se m e tab o -
2 5 % d in n e v o ile d e fier, 15% d in n e v o i lizeaz n fa v o a re a c o m p u ilo r d in seria
le d c z n e i 10% d in n e c e sa ru l d e alte p ro s ta g la n d in e lo r (P G ). P ro sta g la n d in e -
o lig o e le m e n te i d e v itam in e. V aloarea le au a t t p ro p rie t i b e n e fic e , c t i n o
c e a m a i m a re e n e rg e tic o au o u le fier cive.
te m o i, o c h iu rile , o m le ta , m a io nezele. P rim a serie ( E ) d e P G ( P G E ) a re , n
C e a m a i m i c v alo a re n u tritiv o a u o u g e n e ra l, e fe c te p o z itiv e , d e r iv n d d in
le fierte tari, c a re se e lim in a p ro a p e ca A G L . P G E , a c tiv e a z f o rm a re a ciclu lu i
atare, fiin d r e c o m a n d a te d e a c e e a n c u m o n o fo s fa tic al a d e n o z in e i ( A M P c ) , in
rele d c s l b ire fr s d u n e z e ficatului. h ib a g re s iu n ile in tern e, are a c iu n e va-
A c iz ii g ra i p o li n e s a tu r a i, cu so d ila tato rie, in h ib re a c iile in fla m a to
1 6 - 2 2 % a to m i d e c a r b o n i 2 - 6 duble rii i a c tiv e a z fo rm a re a lim fo c ite lo r T.
legturi n stru ctu ra lor c h im ic , s e p a r a C e a m a i m a re c a n tita te d e A G L s e g
te d e u n s in g u r g ru p C H 2 a u p rim it s e te n laptele d e m a m ( s p r e d e o s e b ire
d e n u m ire a d e a c iz i g r a i e se n ia li d e laptele p r o v e n in d d e la an im ale ).
( A G E ) . S e n u m e s c a s tfe l, d e o a r e c e , A G L se m a i g s e te n uleiul s e m in e lo r
d u p c u m a m in o a c iz ii c a r e n u p o t fi sin d in u n e le p la n te, c u m a r fi: L u m i n i a
tetizai d e c tre o rg a n is m se n u m e sc (O e n o th e r a b ie n n is ) d in fa m ilia O n a -
e s en iali, tot aa n g r s im i e x ist acizii g ra cea e. N o n n ea m a cro sp e rm a i B ora-
g ra i e s en iali, ab so lu t n e c e sa ri o r g a n is g o o ffic in a lis ( L i m b a m i e lu l u i) d in fam .
m u lu i s n to s , a v n d i r e m a rc a b ile B o r a g in a c e a e i S c r o p h u la r ia m a rila n -
e fe c te te ra p eu tice d ic a d in fa m ilia S c r o p h u la r ia c e a e . In
V egetalele s in te tiz e a z toi A G E n aceste sp ecii, A G L se g s e te n cantiti
can titi fo arte m a ri (n sp ecia l s e m in e cu p rin s e n tre 5 - 9 % d in uleiul total gras
le). O rg a n is m u l u m a n i a n im a le le nu e x tra s d in s em in e. D a r c e a m a i b o g a t
p o t s in te tiz a A G E , fiind trib u ta re reg n u s u rs n A G L ( 1 9 % d in g r e u ta te a s e m i n
22 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

e lo r) o co n stitu ie s e m in e le d e C o a c z z lim fo c ite le T. C r e te r e a n iv e lu lu i


n e g r u (R ib e s n ig ru m ) , c a re a p a rin e f a P G E prin c o n s u m a r e a d e A G L n ex ce s
m iliei L ax ifrago riceelo r. C e rc e t ri r e re d u c e pro cesele inflam atorii, fe n o m e n
c e n t e su sin c s-ar gsi i n uleiul ex atestat att prin e x p e rie n e p e an im ale ,
tras d in s e m in e le strugurilor. c t i clinic.
A v n d n v e d e re im p o rta n a A G L , E c z e m e le a tip ic e p a r a fi aso cia te cu
cerc e t to rii ja p o n e z i au re u it s ob in un nivel sczu t d e acizi grai, esen iali n
a c e s t im p o rta n t p r o d u s p rin c u ltu r fer- diet. C erce trile a u d e m o n s tr a t utilita
m e n ta tiv a unei ciu p erci n u m ite M o r - tea uleiului d in L u m i n i , c a r e a fost in
tie r e lla , cu u n r a n d a m e n t d e 5 0 -9 0 % . clu s c a m e d ic a m e n t n A n g lia . B a z e le te
S e p re c o n iz e a z c A G L are aciu n e oretice ale utilitii a c e s tu ia s e re fe r la
b e n e f ic n tratarea a te ro sc lc ro z e i, hi a c iu n e a P G E c a s tim u le n t al lim fo cite-
p e r te n s iu n ii a rte riale. S - a d e m o n s tr a t lor T, c e lu le c a r e s u n t d e fic ita re n c a z u
c h i a r c o c a n tita tc re d u s d e ulei extras rile e c z e m e lo r atipice.
d in s e m in e le d e L u m i n i a cio n ea z n sc le ro z a m u ltip l, e x ist o legtur
fav orabil to c m a i d a to rit p re z e n e i A G L ntre in cid en a b o lii i a c o n s u m u lu i ridi
p e n tru v in d c c a r c a b o lilo r m e n io n a te c a t d e g r s im i satu ra te . U n e le ex p eri
m ai su s i c h ia r a s in d r o m u lu i R ay n au d m entri au r e c o m a n d a t u tiliz area uno
(c a ra c te riz a t p rin tr-o c o n tra c ie b ru tal a uleiuri c u un n iv e l rid ic a t d e A G n esatu
m ic ilo r a rte re d e la n iv e lu l d e g e te lo r de rai, d e e x e m p lu uleiul d e H o a r e a - s o a
la m in i i d e la picioare). r c lu i, d a r c u re z u lta te n e c o n v in g to a re
S -a m ai co n sta ta t c d ia b etu l este n C o n sid e ra ii rece n te a s u p r a rolului P G E
s o it d e d im in u a r e a co n ce n tra ie i unei i a lim fo c ite lo r T au c o n d u s la ip o teza
e n z im e d in c a u z a d c fic ic n c i n A G L a c uleiurile b o g a te n A G L s u n t m ai u ti
p r o s ta g la n d in e lo r d in s eria I, c a re au o le n tratam e n tu l scle ro z e i m ultiple.
a c tiv ita te s im ila r in su lin e i, a m p lific n d n tu lb u r rile ciclu lu i m e n s tru a l i n
n acelai t i m p e fe c te le a c e ste ia . C r e te u nele afeciun i a le s n u lu i, stu d iile epi-
r e a n iv e lu lu i d e p r o s ta g la n d in e d in scria d e m io lo g ic e s tab ilesc o le g tu r ntre
E s c a d e n e c e sa ru l d e in su lin a d m in is c o n s u m u l d e g r s im i s a tu ra te i aceste
tr a t ziln ic d iabeticilor. T estrile clin ice tulburri. Este p osibil c a a c e s te a s fie
p r in fo lo sirea u le iu rilo r b o g a te n A G L c a u z a te d e inh ib area d e lta -G -d e s a tu ra z e i
i a u le iu rilo r b o g a te n a cizi g ra i e s e n p rin A G satu rai, a v n d c a u r m a r e d u r e
iali sunt n c u ra ja to a re n tratam entul rea, sen sib ilita tea i frag ilita tea snilor,
d ia b e tu lu i zah arat. nodulii c a re s e d e z v o lt n s in d ro a m c le
n alt o r d in e d e idei, se tie c p ro c e p rem e n stru ale. U leiul d e L u m i n i b o
s e le in flam ato rii s u n t n s o ite d e u n nivel g at n A G L e s te n p r e z e n t r e c o m a n d a t i
rid ic a t d e a c id a ra h id o n ic lib er i al me- n s in d ro m u l p re m e n stru a l.
ta b o liilo r a c e stu ia , c a r e c o n s ta u n pros- O a lt aplicab ilitate a A G L e s te n tr a
ta g la n d in c ( a M-a se rie ) i lcucotricne. ta m en tu l a lc o o lis m u lu i cro n ic . A lco o lu l
M e d ic a m e n te le a n tiin fla m a to rii o b i n u i stim u le a z f o rm a re a d e P G E d in D A G L
te a c io n e a z p rin in te rfe re n c u elib e (d im eru l acidului g a m m a lin o le n ic ), a s t
ra re a a c c s to r c o m p u i. C h ia r i p rim a se fel nct ep u iz e a z re z e rv e le acestuia.
rie d e p ro s ta g la n d in e p o a t e a v e a aciu n e E tap a u rm to a r e a c o n s u m r ii alco o lu lu i
a n tiin fla m a to a re , d e o a r e c e prin m rirea arc c a u rm are r e d u c e re a c o n s id e ra b il
n iv e lu lu i A M P c se in h ib e lim in a re a d e att a P G E , c t i a re z e rv e lo r d e A G L .
a m in o -a c iz i d in rezerv e, c e e a ce a c tiv e a M a i m u l t, a l c o o l u l b l o c h e a z d e l
C o m p o n e n t e le d e b a z a le a lim e n te lo r 23

ta -6 - d e s a tu r a z a ( e n z im ), a v n d ca u r U tilizarea c e lo r d o u tipuri d e g r s im i
m a re s c d e re a n ivelu lui d e p ro sta g la n d i an im ale i v e g e ta le d ife r fo arte m u l t n
ne d in s eria 1. U tilizarea terap iei cu funcie d e z o n a g e o g r a f ic n c a re tr ie
A G L c o n tra c a r e a z efec tele co n su m u lu i te o m u l. n r e g iu n ile ecu a to riale, tr o p i
e x c e s iv d e alcool prin in su fic ien a de cale i m e d ite ra n e e n e se folosesc n e x
PG E. clu siv itate g r s im ile v e g e ta le (uleiurile),
P ro tid e le se g sesc n u n u m a i n carne, n z o n a te m p e ra t , a m b e le feluri d e g r
o u , lapte, c i i n tr-un m a re n u m r de simi, iar n r e g iu n ile a r c tic e s u n t u tiliz a
ce re a le , fru c te i le g u m e , c a re constituie te n e x c lu siv ita te g r s im ile d e o rig in e
o a p a tra s u r s d e p ro tein e, p e n tru care anim al.
n o i p le d m n id eea unei viei m ai bune, Pentru z o n a n o a s tr g e o g ra fic , s e r e
m ai lung i i m ai sn toase. Ele se gsesc c o m a n d c o n s u m u l e c h ilib ra t a t t de
n p r o p o r ie d e 1 0 - 2 0 % n G r u l bogat grsim i v eg etale , c t i a n im a le : u lei de
n g lu ten . (T ritic u m d u ru m , T rilica le S o ia sa u d e F l o a r e a - s o a r e l u i , u n t, m a r-
S e c a r + G r u hibrid), n sem inele
garin, sl n in , u n tu r sa u s e m in e o le a
d e F l o a r e a - s o a r e l u i , n n u c i, n H r i c ,
ginoase, b rn ze tu ri, sm n t n , n u c i, a lu
M e i ( 1 5 - 2 0 % ) , alu n e, arah ide, m igdale
n e etc. n a n o tim p u l cald, s e p r e fe r g r
etc. C a n tita te a c e a m ai m a re d e protide
sim ile veg etale , ia r ia m a , c ele an im ale .
se g sete n S o ia. A stfel, n 100 g fain
Prin m e ta b o liz a re a unui g r a m d e g r
d e S o ia integ ral se g sesc 37 protide,
sim e rezu lt 8 - 1 0 kilo calo rii. U n adult,
21 g g r s im i, 2 6 g g lu c id e care. n su m a
in zo n a te m p e ra t , are n e v o ie d e 5 0 - 1 0 0
te, r e p r e z in t su b ra p o rt en erg etic 469
g lipide p e zi.
kilocalorii.
P e l n g principalul rol en erg e tic, g r
R aia z iln ic d e p ro te in e pentru un
sim ile alim en tare so lu b ilize az i facili
a d u lt e s te d e 6 0 - 1 0 0 g, can tita te optim.
teaz absorbia v ita m in e lo r hip o so lu b ile
S u p r a - a l i m e n t a i a i s u b -a lim e n ta ia
sunt d e o p o triv d u n to a re pentru orga i stim uleaz c o n tra c ia c ilo r biliare.
nism. R e v e n in d la acizii grai saturai i ne-
saturai, m e n io n m c g r s im ile lichide
(u leiu rile ) c o n in can titi fo a rte m ic i de
LIP ID E LE (G RSIM ILE) a cizi grai saturai. A c e s te g r s im i lich i
T o ate g r s im ile s u n t glicerid e ale aci d e s u n t m u lt m ai u o r d e s c o m p u s e prin
zilo r g ra i saturai sa u nesaturai. lu dro liz cu a ju to ru l s u c u rilo r d ig e stiv e,
S u rs e le prin cip ale d e grsim i se g n s c h im b , g r s im ile solide (u n tu r a , u n
sesc att n p ro d u s e le d e o rig in e anima tul, m a rg a rin a ) s u n t m u lt m a i g re u d e
l, c t i n c ele d e o rig in e vegetal, di d e s c o m p u s i d e a s im ila t p rin hidroliz.
feren a d in tre ele fiind d e o rd in calitativ. P en tru z o n e le ecu a to riale, tro p ic a le i
G r s im ile v e g e ta le , n c a rc predomin te m p e ra te , s e r e c o m a n d ule iu rile v eu e-
acizii grai n esatu ra i, m u lt m ai uor asi talc ct m a i p u in rafin a te, m a i ales
m ilab ili d e o rg a n is m u l u m a n , sunt supe o b in u te p rin p re s a r e a la rece. P rin ra fi
rio a re g r s im ilo r a n im a le n carc acizii n a re (la fel c a i n c a z u l zah ru lu i),
g ra i satu rai s u n t m ajoritari. Exccsul u le iu rile v e g e ta le i p ie rd p ro p rietile
a c e s to r a d in u rm p o a te d u c e la ateros- sp e c ific e u n u i p r o d u s natural.
c le ro z , h ip e rte n s iu n e arterial, infarct n u r m a c o n s u m u lu i d e uleiuri r a f in a
m io c a rd ic etc., ad ic, p n la urm a, la te i ultrarafin ate a p a r s a u se a c c e n tu e a
sc u rta re a vieii. z n u m e ro a se afec iu n i g astric e , in testi
24 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

nale, h e p a to -b ilia re , circ u lato rii i d e r e, d a r c a p r o v ita m in e su b f o r m d e ca-


m a to lo g ice. ro te n o iz i (v ita m in a A ) s a u su b fo rm d c
D e a c e e a , p le d m p e n tru ule iu rile g ra steroli ( v ita m in a D ). V ita m in e le E i K
se n c p u rific a te c h im ic , c a re au avantajul s e g sesc n e x c lu siv itate n p la n te sa u n
c i c o n s e r v v a lo a re a c a lo ric i, n u n e le m icro o rg an ism e .
plus, s u n t s u r s e d e p r o v ita m in e A , D , de n c e e a ce p riv ete funcia v ita m in e lo r
v ita m in a E i F, lecitin i m ic ro e le m e n - n o rg a n is m , e le au a c iu n e d e c o e n zim e
te, c a r e s u n t d is tru s e s a u n ltu rate prin s a u d e a c tiv a to r i e n zim a tici, fiin d n u m i
p ro c e d e e le in d u s tria le d e purificare. te i b io c a ta liza to ri. A c e s t rol se m a n i
C u m s p u n e a m , u le iu rile o b in u te din fest la n iv e l celular, u n d e se p e tre c fe
s e m in e le p la n te lo r s u n t a m e s te c u ri d e n o m e n e d e o x id o -re d u c c rc a b s o lu t n e c e
trig lic e rid e , c o m p u i c o n in n d esteri sare p ro c e s e lo r m e ta b o lic e a le g lu c id e
g licerid ici cu lan lu n g d e a cizi alifatici. lor, p r o tid e lo r i grsim ilor.
Toi a c e ti a cizi s u n t c u n o s c u i n m o d D e n u m ire a d e v ita m in s-a pstrat d e
c u rc n t su b d e n u m ir e a d c a cizi grai, d i la cel ce a evideniat p e n tru p r im a d a t o
ferin d n fu n c ie d e lu n g im e a lanului, d e v ita m in ( B l ) C. F un k, n 1911, c a re
p r e z e n a i p o z iia d u b le lo r legturi din a d e n u m it- o a m in v ital" dato rit a z o
fo rm u la c h im ic . D c re in u t c , n regnul tului a m in ic p e care-l c o n in e a i c a re era
v e g e ta l, a p r o a p e toi c o m p u ii d e acest
co n sid era t absolut in dispensabil vieii.
tip c o n in n m a jo r ita te a cizi grai n e s a
n p rezent, se c u n o s c m u lte v ita m in e
turai.
c a re n u co n in n m o le c u la lor a z o t a m i
nic, d a r d e n u m ire a iniial s - a pstrat.
V IT A M IN E LE
D ei n c a n tit i m ic i, e le au u n rol A L T E S U B S T A N E A C T IV E
im p o r ta n t n a lim e n ta ie a t t p e n tru c re T E R A P E U T IC
te re i d e z v o lta re , ct i p e n tru m e n in e
n 1936, A lb e rt S z e n t-G y o rg y i a pus
rea strii d e s n ta te a org an ism u lu i.
n e v id e n p e n tru p r im a d a t p ro p r ie t
L i p s a lor p r o v o a c tu lb u r ri m e ta b o lic e
g ra v e , d u c n d la a p a riia u n o r boli ca- ile d e v ita m in a P ale J la v o n o id e lo r ( s u b
r c n ia le d e n u m ite h ip o v ita m in o ze. sta n e fen o lice n atu ra le d e tip p ig m e n i
M a jo rita te a v ita m in e lo r s u n t s in te ti sa u c o p ig m e n i) e x tra s e d in s u c u l d e l
z ate d e p la n te i n u m a i n m i c m su r m ie. D u p a c e ast d e s c o p e rire a c la se i
d e o r g a n is m u l an im al. flavo noidalc, a c e ti p ig m e n i v eg etali
D in p u n c t d e v e d e r e c h im ic , e le sunt i-a u d o v e d it im p o rta n a p e n tru b io c h i
m o le c u le c u stru ctu ri foarte hetero gene. m ie , fiz io lo g ie i f a r m a c o d in a m ie .
D u p s o lu b ilita te a lor n g r s im i sa u n Q u e rc e tin a , ru tina i h e s p e rd in a s u n t tot
a p , v ita m in e le au fost c lasifica te n //- g lic o z id e flav o n o id ice , c o n s id e ra te a fi
p o s o lu b ile (v ita m in e le A l , A 2 , D , D 2 ... su b sta n e a c tiv e terapeutic.
D 7 , E. K i F ) i h id r o s o lu b ile (c o m p le O a lt g r u p d e p ig m e n i v eg etali i m
x u l d c v ita m in e B , PP, C , P, v ita m in a V p o rtan i p e n tru o rg a n is m s u n t c a r o te n o i-
sa u facto ru l an ti-u lc e ro s). D a c v itam i dele, c a re s e g sesc n n u m e ro a s e fructe,
n e le h id ro s o lu b ile s e g sesc a p ro a p e n le g u m e , s em in e, n frun ze, tu lp in i, n
e x c lu s iv ita te n r e g n u l v e g e ta l, o b u n po le n . C a ro te n o id e le s u n t im p o rta n te
p a rte d in tr e v ita m in e le lip o so lu b ilc pot p e n tru o rg a n is m d e o a r c c c j o a c rolul d c
fi n t ln ite to t n le g u m e , fru c te i s e m in p ro v ita m in e A.
C o m p o n e n t e le d e b a z a le a lim e n te lo r 25

Tot p e n tru rolul n sem n at p e care-l j o a n tr u c t n u ltim ele trei d e c e n ii s-a


c p e n tru o rg a n is m n reaciile oxidore- d e s c o p e rit u n n u m r foarte m a re d e e n
du cto are tre b u ie m e n io n a i p ig m e n ii zim e , s-a sim it nevoia clasificrii l o r pe
ch in o n ici, m u lt rspndii n regnul v eg e b a z a aciu n ii specifice asupra s u b stra tu
tal (ex.: naftoch in onele, antracenozidele, lui p e c a re acioneaz A stfel, e le a u fost
naftodiantronele). U n ii dintre pigm enii n u m ite o x id o red u ctazc, tran sferaz e, hi-
chinonici a u i aciu n e antibacterian. d ro la z c , izom eraze etc. A p o i, d a to rit
Ta n in u r ile , o a lt g r u p d e flavonoi- faptului c unele en zim e a c io n c a z a s u
de, c o n s id e r a te s u b sta n e a c tiv e te ra p e u pra m ai m ultor substane, s-a ad o p ta t u n
tic, s u n t foarte r s p n d ite n fru cte i le sistem zecim al d e clasificare co d ificat
g u m e . A u p ro p rie ta te a d e a precip ita p e n tru fiecare clas m a rc d c e n zim e.
p ro tid ele, in c lu siv b acteriile p ato g en e P en tru ccic m ai m ulte d in tre e n zim e,
d in tr a c tu l g a s tr o - in te s tin a l, ia r p rin te m p e ra tu ra optim d c activ itate este c u
a c e asta au rol an tidiareic. p rin s n tre 2 ( M 0 , iar m a jo ritatea e n z i-
F ito h o r m o n ii ( h o r m o n i i s p e c ific i m e lo r s e inactiveaz n tre 6 0 - 8 0 C . In
p la n te lo r) se g sesc n n u m e ro a s e p ro stare deshidratat, cn zim ele re z ist la
d u s e v e g e ta le , fiind facto ri stim u lato ri
te m p e ra tu ri apropiate d e 100C.
sa u reg la to ri ai creterii.
M u lte le g u m e , fru cte i s e m in e c o n
in u le iu r i v o la tile care, p e lng g ustul S R U R IL E M IN E R A LE
i a ro m a p e c a rc o im p r im p ro d u s e lo r
n organism , alturi d e co n stitu en ii
n atu ra le v e g e ta le , s tim u l n d p rin a c e a s
o rg an ic i, elementele m in erale n d e p li
ta secrciile g a stro -in tcstin a le, au i re
m a r c a b i l e p r o p r ie t i a n tib a c te r ic n e . n e s c funcii primordiale. A p a este p r in
P o rn in d d e la a c e a s t a c iu n e , d a r i de c ip a la com ponent a tu tu ror s tru c tu rilo r
la altele, la fel d e im p o rta n te . In u ltim e bio log ice, ndeplinind n u m e ro a se i v a
le d ece n ii s - a d e z v o lta t o n o u r a m u r a r ia te roluri, datorate p ro p rie t ilo r ei
specifice.
fito terapiei: a ro m a te ra p ia .
O a lt g r u p d e s u b s ta n e cu aciu n e L a o m , cea mai m are p a rte a a p e i in-
te ra p e u tic s u n t m u c ila g iile veg etale , g e ra te provine din lichide i apoi d in c e a
g lu c id e m a c ro m o le c u la r e g r u p a te n c la a fla t n alimentele so lid e . P e ln g
s a p o lio z e lo r (p o liz a h a rid e lo r), in c a re a c e s t aport, o cantitate m ult m a i m ic ,
intr i p e c lin e le , p r e z e n te n u n e le fruc d a r care se formeaz zilnic, e s te c e a r e
te i legum e. z u lta t din metabolizarea c e lo r trei m ari
g ru p e d e componente n u triio n a le. I g
polizaharid (glucid) g e n e re a z 0 ,6 g
E N Z IM E L E
a p , I g protein 0,41 g a p i I g lipid
D in p u n c t d e v e d e re structural, enzi- fu m iz e a z a 1,07 g ap m e tab o lic. C o n
m e le s u n t m a c r o m o le c u le d e n a tu r p ro f o r m colectivului E. C ris tc a P o p a , A.
teic. A t t b io s in te z a ct i d e g ra d a re a P op escu, E. Truia, V. D inu, se c o n s id e
s u b sta n e lo r d in o r g a n is m u l u m a n a r fi r c un adult sntos, c a re d e s f o a r o
im p o sib il f t r a c tiv ita te a en zim atic. activitate moderat n c lim a te m p e ra t ,
T o a te s e m in e le n s tare g erm in ativ a re n evoie dc 1500- 2 0 0 0 ml ap/zi.
co n in e n z im e , d a r a c e s te a se g sesc i Pierderile dc ap au loc n m o d n o r
n p la n tu le , n fru n ze tin e re , n fru cte i m al prin plmni, piele, u rin i tract
d ife rite legum e. gastro-intestinal.
26 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

N e v o ile d e a p c r e s c cu 5 0 0 m l/z i n taie sa re a g e m , sa re a b ru t d c m i n sau


c a z d c tra n s p ira ie d a to rit clim ei cald e a a -z is a s a r e g ru n jo a s sa u sa re a re z u l
sa u activ it ii in ten se i cu 5 0 0 - 1 5 0 0 tat d in d esa lin iz a re a apei d e m a r e , care
m l /z i n c a z d e f e b r , v o m is m e n te , c u p rin d , p e lng c lo ru r d e s o d iu , i
diaree. m a g n e z iu , fosfor, litiu, m a n g a n , fier,
A p o rtu l d e a p tre b u ie resp e c ta t i m iod, e le m e n te ab so lu t n e c e sa re o rg a n is
p lin it cu strictee. n c a z co n tra r, se p r o mului.
d u c m o d if ic ri ale e c h ilib ru lu i h id ric, iar C o n s id e r m n e c c s a r s a tr a g e m a te n
v ariaia lui cu n u m a i 1 - 2 % c o n d u c c , n ia c o n s u m a to r ilo r c d e p ir e a unei
m o d in evitabil, la boli g ra v e sau c h ia r la d o z e z iln ic e relativ m ici d e sare. re s p e c
m oarte. tiv d e 5 g, p o a te p ro d u c e e fe c te n e d o rite
A tu n c i c n d a p o rtu l d e a p d ep ete a s u p ra sn t ii: afec iu n i g a stro -in testi-
c a p a c ita te a d e e x c re ie renal, n o r g a nale, gin g iv ite, m ig re n e , a c c e n tu a re a in
n ism se c r c c a z c o n d iii p ro p ic e p e n tru f la m a te lo r h c m o ro id a le , h ip e rte n s iu n e
a c u m u la r c a a p e i n exces. a rte rial, c r e n d n a c e la i tim p u n teren
C e l e m a i im p o rta n te s ru ri m in erale fav orabil p e n tru tu b e rc u lo z i cancer.
s u n t c a lc iu l, p o ta siu l, s o d iu l, fosforul, S u n t b o li n c a re s o d iu l, rezu ltat n
m a g n c z iu l (n cantiti re la tiv m ai m ari) u r m a scindrii clo ru rii d e so d iu , e s te r e
i u n e le m ic r o e le m e n te s a u olig ocle- in u t d e o rg a n is m c a re , la rn d u l su. r e
m e n te ( c u m a r fi c o b a ltu l, io d u l, fluorul, ine o can tita te m a i m a re d e a p d e c t
c u p r u l, su lful, m a g n e z iu l etc.). c e a n ecesar, d u c n d la ap ariia e d e m e
S ru rile m in e ra le fac p a rte integrant lor. n a c e st caz. s e v a e lim in a s a r e a d e
b u ctrie d in a lim e n ta ie , s e v o r evita
d in c o n in u tu l c ito p la s m a tic , intrnd n
c o m p o z iia u n o r e n z i m e , v ita m in e sau p ro d u sele vegetale b o g a te n s o d iu i se
v o r folosi fructe i le g u m e b o g a te n p o
h o rm o n i. n c a z u l m a g n e z iu lu i, acesta
tasiu.
intr n c o n s titu ia d e b a z a clorofilei,

fr d c c a r c b io s in te z a n u m e ro a s e s u b * *
s ta n e a c tiv e d in fru cte i le g u m e a r fi C a o c o n c lu z ie a a c e stu i c a p ito l, p u
im p o sib il. n to a te p ro d u s e le vegetale te m a firm a c a lim e n tu l o p tim e s te a c e
e x ist s ru ri m in e ra le , n cantiti m ici la n carc p ro tein ele , lipidele i g lu c id e
s a u fo a rte m ici. le s u n t n atu ra le i p e rfe c t ec h ilib ra te n
A ltu ri d e c a lc iu , fosfor, p o ta siu i tre ele. C u alte c u v in te , o d ie t e c h ilib r a
m a g n e z iu , n fructe i le g u m e s e g sesc t treb u ie s c o n in , n p ro p o rii s u f i
cantiti a p re c ia b ile d c c lo r i sodiu, cien te, c lc m c n c pla stice p e n tru a reface
care, su b fo rm d e c lo ru r d c sodiu, asi esutu rile, e le m e n te e n e rg e tic e , v it a m i
g u r d e m u lte ori o rg a n is m u lu i n e c e sa ne, s u b sta n e m in e ra le i e n zim e. n o r i
rul d in a c e st tip d e e le m e n te ab so lu t n e ce caz, a lim e n ta ia n u tre b u ie s fie u n i
ce s a r vieii. form , ci ct m ai v a ria t n fiecare zi.
C u c t sa re a d e b u c t r ie e s te m ai A lim e n te le n atu ra le i r e d a u o m u lu i li
p u r, d e c i cu c t este m a i c o n c e n tra t n nitea i echilibrul psih ic , in tim p c e a l i
c lo ru r d c s o d iu , cu a t t e s te m ai d u n m e n te le indu strializate, p r e f a b r ic a te sa u
to a re o rg a n is m u lu i u m a n . S a re a p u r, fabricate prin d ife rite p ro c e d e e , cu toat
p e n tru a-i re c o n s titu i fo rm u la originar, senzaia d e saietate, im p r im o m u lu i o
i n tre g e te e le m e n te le stru ctu rii de s tare d c agitaie, d c nelinite.
b a z cu a ju to ru l a lto r s ru ri d in o rg a Interesele c o m e rc ia le susin a lim e n te
nism . D c a c e e a , r e c o m a n d m n a lim e n le cu en ergie calo ric m a re . c u m s u n t za
C o m p o n e n t e le d e b a z a le a lim e n t e lo r 27

hrul. faina a l b i p astele fa in o a se fa ple tate , d a c n u c h ia r n locuite, c u ali


b ric a te d in fa in b o g a t n a m id o n , m e n te vii , re s p e c tiv cu fructe p ro a s p e
uleiurile rafin a te, m a rg a rin a , sa re a cx- te, cu le g u m e i s em in e. S u s in e m , d e
tra-fin ", a fu m tu rile , c o n s e rv e le etc., ac e e a , o a lim e n ta ie z iln ic b o g a t n
toate a c e s te a n e fiin d d e c t alim e n te acestc c o m p o n e n te , alturi d e p ro d u se
m o a rte " , c a re treb u ie c u n e c e sita te c o m lactate i ou.
CAPITOLUL II

SISTEME DE DIET TRADIIONALE

O d i e t 1* e c h i lib r a t e s te , d esigu r, d iio n a l in d ia n d e v in e c u n o s c u t su b


c o n c e p tu l d e b a z n c ele m a i m u lte, n u m e le d e a y u rv e d a , a d ic tiin a d e
d a c n u n to a te te o riile i s is te m e le de a tri c t m ai in u lt . T e rm e n u l utilizat
n u triie i s n ta te . P racticile i c o n c e p este se m n ific a tiv i a n a liz a t d u p c u v i n
te le m e d ic a le a le m a jo rit ii p o p o a re lo r tele c e l c o m p u n , d e v r e m e ce a y u r
lum ii c o n tin u , d e o b ic ei, v ech i tradiii.
re u n e te sen su l d e s n ta te " c u cel de
C e e a c e u n ific n s to a te a c e ste siste
longevitate**, iar v e d a " este u n te rm e n
m e d e foarte m u lte ori e x tre m d e d i
c u co no taii relig io ase, u tiliz at p e n tru
ferite u n u l fa d c ce l la lt s u n t te o rii
le u m o r a le , p e n tru p rim a d a t a p ru te n c e le m ai im p o rta n te te x te ale h in d u
te x te m e d ic a le c u m ii d e ani n urm . ism ului. Prin u rm a re , e s te e v id e n t p u
C e le m a i ilu strativ e n a c c st s e n s sunt n erea n c o re la ie d ire c t a sn t ii c u o
p rin c ip iile tra d iio n a le in diene, respectiv d a to rie sacr, d c p r im im p o rtan .
ch in eze. M e d ic in a in d ia n e r a p re o c u p a t de
D in e x p e r ie n a p e rs o n a l a u n u ia d in m a n ie ra n c a rc o m u l i tria propria
tr e autorii acestei cri, c a r c a lu c ra t tim p via, cu sco p u l d e c la ra t d c a o prelu n g i,
d e p este 10 an i n d ife rite ri d in trei d c a-i p s tra s n ta te a i v italitate a ct
co n tin e n te , a lim e n ta ia c e a m a i potrivit m a i m u lt tim p posibil.
e s te c c a a lo c a ln ic ilo r d in fiecare zo n
C o n c e p tu l m e d ical c a m ijlo c d e p r e
g e o g ra fic . D e fiecare d a t c n d a m n
venire, m a i m ult d e c t d e v ind ecare,
c a t c e e a c e m n n c ziln ic a c e ste p o p o a
re, b in e n e le s c u p u in d iscern m n t, c o n d u c e n m o d d ire c t la a c c e n tu a re a r o
s - a sim it fo a rte bine. In s c h im b , c n d a lului d ie te i n m e n in e r e a sntii.
c o n s u m a t p e s te h o ta re a lim e n te spccifi- C e le m ai m u lte d in tre teoriile v cd icc
c e z o n e i n c a re s-a n s c u t, m a jo ritatea a firm c n u exist d ic t p c rfe c t pentru
c o n s c rv a te , s ta r e a sn t ii s a le a fo st d c toi o am e n ii, fiind n e c e s a r c a a lim e n ta ia
m u lte ori precar. s fie in div id ualizat, n fu n cie d e n e c e
sit ile i p a rticu la ritile fiecruia. D e z
DIETA N C O N C E P IA voltnd a c e ast id ee, te o ria a y u rv e d ic
T R A D I IO N A L INDIAN c o n s id c r eseniali factori ca:
A flat n e n d o ie ln ic n d e s c e n d e n a " orarul m eselor;
d ir e c t a filosofici h in d u , m e d ic in a tra p ro po riile d in tre factorii nutritivi;

Cuvntul dict deriv din Rrcccicul diaita". tnclcgfind prin aceasta o via cumptata printr-o alimen
taie echilibrat.
S is t e m e d e d ie t tra d iio n a le 29

s c h im b rile c lim a tic e d in a n u l in E in te re sa n t d e o b s e rv a t c n o iu n e a


dian; d e g u s t d u lc e " are, n c o n c e p ia in d ia
a lim e n te c o m p le m e n ta r e i a n ta g o n, u n s e n s d iferit i c u m u lt m a i p r o
niste/co n trad icto rii; fu nd d e c t cel d in g n d ire a e u ro p ea n .
sp e c ific u l individual; A stfel, a y u rv e d a " s tab ilete c dulci
n ec e sit ile a lim e n ta re r a p o rta te la s u n t n u num ai z a h ru l, m ie re a i fructo-
efo rtu l depus. za d in fructe, ci i g lico g en u l d in c a m e ,
p r e c u m i glu cid ele d in F a s o le . G r u ,
F u n d a m e n ta l r m n e n s c o m b in a
la p te i d eriv atele sale. A ltu ri d c a c e s
rea a d e c v a t a g u stu rilo r, n n u m r d e
tea, O r e z u l, P o r u m b u l . M e iu l, O v z u l ,
ase n c o n c e p ia ind ian: d u lc e, acru ,
C a r t o f u l , o ule s u n t i e le co n sid era te
srat, a m a r. p ic a n t ( iu te ) i astringent.
a lim e n te dulci.
F iind c o m p u s e d in d iferite co m b in a ii
E le jo a c u n rol m a jo r n m e n in e r e a
ale a c e s to r g u stu ri, a lim e n te le au. c a a ta
c o m p o n e n te lo r s n g e lu i, a s is te m u lu i
re, p ro p rie t i i e fe c te diferite.
m u s c u la r i a esutului ad ip o s, a sp erm ei
C a n to a te m a rile sis te m e m e d ic a le ,
i a a p e i vitale (adic e s e n a fin a l a p ro
la b a z a m c d ic in c i in d ie n e s e afl o teorie
c esu lu i metabolic).
u m o ra l , c a re p le ac d e la p re m is a c or
Tot alim entele d u lc i s u n t c e le c a rc
ga n ism u l u m a n este c a ra c te riz a t prin
m e n in integritatea fu n ciei s istem u lu i
c in c i e le m e n te fu n d a m e n ta le : A P , P
M N T. F O C . V N T i C E R . n e rv o s i a aparatului circ u lato r; d e a s e
m e n e a , ele asigur p r o c e s e le tro fic e n e
AP A in c lu d e s n g e le , lim fa, esutul
c e s a re tegum en telor, fav o riz n d v in d e
ad ip o s, sero zitile, esutu l co n ju n ctiv c a re a rnilo r i a alto r leziuni a le e s u tu
( m u c o a s e le ), to a te s ecreiile, b ila i rilor. S e mai su sin e c a r s tim u la c r e te
urina. rea n greutate, a r m e n in e a g ilita te a i
P M N T U I, e s te re p re z e n ta t d c oase,
fora fizic, p re lu n g in d a n s a d e s u p r a
d in i, u n g h ii i p r (fan ere), m uchi, vieuire.
te g u m e n te , te n d o a n e , n erv i, m aterii S e reco m and c a a lim e n te le d u lc i s
fecale. rep rezin te 9 0 % d in v o lu m u l m e s e lo r zil
F O C U L e s te c ld u r a corporal. nice.
V N T U L este s im b o liz a t d e respiraie
A L IM E N T E L E C U G U S T A C R U m
(c a re este, la rn d u l ei, d ife re n ia t n resc apetitul, aju t n d o r g a n is m u l n d i
5 clase ). gestia alim entelor i re g l n d peristaltis-
C E R U L este s im b o liz a t p rin d im e n m ul intestinal. E le s u n t im p o rta n te p e n
s iu n ile co rp o rale. tru stim u larea p r o c e s e lo r m e ta b o lic e i
P e n tr u a a tin g e e c h ilib r u l n e c e sa r n special a activitii card iace. A ju t la
m e n in e rii sn t ii i n utriiei o p tim e, cre te re a greutii c o r p o r a le i a forei
aceste e le m e n te tre b u ie b in e cu m p n i- fizice.
te p r in c o n s u m u l d e a lim e n te ad ecv ate. S u n t considerate a lim e n te d e u n a cru
Se c o n sid e ra c A L IM E N T E L E p u r lmile, lm ile d u lc i i to m atele.
D U L C I m e n in a p a n o rg a n is m , iar ali Dulci-acrioare s u n t p o rto c a le le , a n a n a
m e n te le a c re cu p rin d e le m e n te le f o c i su l, perele, prunele i piersicile. A lim e n
p m n t, a lim e n te le s r a te rein a p a i tele acre, sub orice fo rm , a r treb ui s re
Jocul. n tim p ce a lim e n te le p ic a n te n prezinte 3,5% din d ie ta zilnic.
g lo b e a z v n tu l i c e ru l, a lim e n te le a s- G u stu l s ra t al a lim e n te lo r p ro v in e
trin g e n te co n in v n tu l i p m n tu l. d in SAR E. Se cuvine aici s fa c e m o re
30 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

m a rc : e x ist d if e r ite tipuri d e sare: s a a m a r e p ro p riu -zise , c a S p a r a n g h e l u l ,


r e a p u r ( N a C l) ; sa re a g e m ( d e m in); c a stra v eii a m a ri. P t r u n j e l u l . M e n t a .
sa re a d e argil; sa re a e x tra s d in fructe. P o n d e r e a o p tim a a c e s to r p ro d u s e n
C e le m a i re c o m a n d a b ile s u n t sa re a a lim e n ta ie a r trebu i s fie in j u r d e 1%
g e m (d e m in ) i sa re a m a rin . d in d ie ta zilnic.
S area n o r g a n is m este n e c e sa r d e o a A L IM E N T E L E A S T R IN G E N T E au un
re c e m re te ap etitu l i fa v o riz e a z d i rol im p o rta n t n re fa c e re a e su tu rilo r i
g estia, fiin d g a r a n tu l unei b u n e fu n cio n tro ficita tea c a p ila re lo r; e le au rol s ti
n ri a s is te m u lu i n erv os. T o t sa re a a s ig u m u la to r a s u p r a fo rm rii h e m a tiilo r i a
r o b u n c irc u la ie s a n g v in , stim u ln d secreiei biliare.
a stfel tro ficita tea te g u m e n ta r i n l tu G u stu l a s trin g e n t este d e re g u l a s o
r n d tro m b o z e le . c ia t cu a lte gusturi: astrin g c n t-d u lc c , as-
A ten ie! C o n f o r m n u triio n itilo r din trin g en t-ac ru , a s trin g e n t-a m a r etc. D e
E x tr e m u l O rie n t, s a r e a n u tre b u ie s d e p ild, a n u m ite s o iu ri i varieti d e F a
p e a s c o p trim e d in 1% al cantitii s o le , L i n te , p o rto c a le le , M a z r e a t n
fiecrei m ese. r, S o ia . b a n an e le s u n t c o m b in a ii de
C O N D IM E N T E L E c o n f e r g u s tu l pi
d u lc e -a strin g e n t, iar m a jo rita te a fru c te
c a n t, c a re a r e to t u n rol s tim u la to r n
lor n e co a p te s u n t acre -a strin g en te.
c re te re a ap e titu lu i. D e a s e m e n e a , ali C o n c e p ia a y u rv e d ic r e c o m a n d ca
m e n te le iui s to p e a z c r e te r e a a n o r m a
a l im e n t e l e a s tr in g e n te s r e p r e z in te
l, tra n sp ira ia e x c c siv , m rin d c a p a c i
ap ro x im a tiv 5 % d in d ie ta zilnic.
ta tea d e e lim in a r e a toxinelor. T o to dat,
D in toate a c e ste e x e m p lific ri rezult
fa v o riz e a z m e ta b o lis m u l g r s im ilo r i
c o d ic t ec h ilib ra t p o a te fi stabilit
in h ib re a c iile alergice. n g r u p a c o n d i
p ro cen tu al d u p c clc a s e g u stu ri d c
m e n t e l o r s u n t in c lu s e : A r d e i u l i u t e
b az . S e asig u r a stfel i m e n in e re a
ro u , P ip e r u l n e g ru , C o r ia n d r u l , U s
ech ilib ru lu i n atu ra l al c e lo r cin c i e le
t u r o i u l i G h i n i b i r u l ( G i n g i b e r sa u
m e n te co n stitu tiv e d c b a z ale corpu lu i
G h im b e r, Z i n g ib e r orientale*4, foarte
u m a n (apa, p m n tu l, focul, v n tu l i c e
r s p n d it n O rie n t).
A L IM E N T E L E A M A R E s tim u le a z i r u l) i, c a atare, s u n t n d e p lin ite c o n d ii
e le p o fta d e m n c a r e , p rin cre te re a se ile d e m e n in e re a strii d e s n ta te i dc
creiei g la n d e lo r s a liv a re i se p a rc c au p re lu n g ire a vieii.
un rol fa v o riz a n t i a s u p r a secreiei g la n In s c h im b , o d ic t n cec h ilib ra t i in
d e lo r c n d o c r in c ( c u se c re ie intern). sp ecia l a b u z u rile a lim e n ta re s u n t factori
R e g le a z te m p e ra tu r a c o rp u lu i i m enin c a u z a to ri prin cip ali ai m u lto r afec iu n i i
p la stic ita te a te g u m e n ta r . S u n t in g re c h ia r ai red ucerii d u rate i d e via.
d ie n te im p o rta n te ale d ie te i p e n tru accc- E x c e s u l d e a lim e n le d u lc i c o n d u c e la
I c ra rc a m e ta b o l i s m u l u i g r s im ilo r i o b e z ita te , la p ie rd e re a p o fte i d e m n c a
e p u ra re a (purificarea**) sn g elu i. A c ti re, la d e z v o lta re a m u lto r boli m c ta b o lic e
v e a s u p ra p a ra z iilo r in testinali, s u n t in (dintre c a re c e a m ai r e d u ta b il e s te d ia
d ic a te n c o m b a te r e a m b o ln v irilo r p a b e tu l) i en d o crin e. C r e te s u s c e p tib ili
razitare. ta tea la u n ele boli in fe c io a se (gu turai,
n a c e a s t g ru p s e p o t in c lu d c att g rip ) sa u la a n u m ite afec iu n i ale a p a r a
c o n d im e n te le a m a re , c u m s u n t 'H i m e r i tului urinar.
c u l , S c h i n d u f u l , s e m in e le d c C h i m i o n P e d c alt parte, o a lim e n ta ie s ra c
a m a r , N u c o a r a , p r e c u m i alim en te n g lu c id e d u ce la p ie rd e r e a greutii
S is te m e d e d ie t tra d iio n a le 31

corporale i la instalarea unei astenii In g e ra re a e x a g e ra t d e a lim e n te as-


permanente. trin g e n te d e te rm in con stip aie, s u fe rin
D up c u m am artat la nceput, exist e n erv o ase sa u m u s c u la re (cu paralizie
o g a m larg d e alim en te dulci. Ele tre sa u im p o te n fu n c io n a l ), afec iu n i
buie ns p ro p o rio n ate in diet, c o m b i card iace. F o lo sire a re d u s a a lim e n te lo r
nate cu celela lte alim ente. E x e m p le de a str in g e n te c re e a z tu lb u rri circulatorii
com binaii o p tim e sunt: cere ale c a r i d u ce la sc d e re a tim p ului d e c o a g u la
ne. cere ale pro d u se lactate, lactate re a sng elui i la p relu n g irea d u ra te i de
vegetale. vind ecare a rnilor.
E x c e su l d e sa re n a lim en taie p ro v o a Teoria e x tre m -o n e n ta l a dietei e c h i
c tulburri circulatorii, stri febrile, h e librate p e b a z a c o m b in rii ad ec v ate a c e
moragii, scd erea potcnei sex u ale, a lb i lor a s e g u stu ri face m ai cla r n eleg e
rea sau/i c d e re a p ru lu i, hiperacidita- rea fu n d am e n tal a relaiilor d in tre c o r
te, acu m u lare exce siv d c to x in e n or pul u m a n i diet.
ganism. Pentru o m ai b u n c larific are a ideilor
L ip sa s rii n o rg a n is m d e te rm in tul d e m ai sus, v o m detalia c te v a tipuri d e
burri digestive, boli ale sistem ului n er d ic t a y u r v c d ic in d ic a t n d iv e rs e
vos i circulator, du reri m usculare. afeciuni.
A lim e n te le a c re in e x c e s (fructele
acre, v egetalele ferm entate, murturile, Dieta n hiperaciditate
oetul) p o t p ro v o ca afeciu ni circulatorii, i u lce r g a stric
hepato-biliare. tulburri d c troficitate ale A lim e n te reco m an d ate : O r e z , G r u ,
m ucoaselor, g ut. astenie, scd erea m a r O r z . F a s o le (d e elecie!). M a z r e verde
c at a imunitii. dulce, le g u m e verzi fierte, p o rto ca le, l
F o lo sirea in a d ecva t , in c a n tit i in m i, g rape-fruit, lm i du lci, m and arine.
su ficien te, a a lim e n te lo r a c re v a a v e a ca P e p e n e r o u . p ru n e dulci, castravei,
u rm are instalarea disfu n ciilo r digestive, s tru g u ri (n g e n e r a l, a l im e n t e fo arte
a tulburrilor cardiace sa u nervoase. dulci sau u o r acrioare). La m ijlocul
A lim en tele p ic a n te in exc es p o t p ro v o m esei, se rec o m a n d lap te, sucuri de
ca im poten sexual, am eeli, stri sub- fru cte p ro asp ete i ap.
febrile sau febrile, tulburri nervoase. A lim e n te interzise: c a rn e a , bu turile
in schim b, c o n su m u l red u s a l a lim e n alco o lic e, alim en tele fripte sa u prjite.
te lo r p ic a n te d e te rm in pierderea poftei S o ia . m n c r u r il e g ra s e . C o n o p i d a .
de m n care, cu perturbri ale creterii V a r z a a l b gtit, rid ich ile crude, o e
pon dero -staturale, c h ia r tulburri circu tul. biscuiii, co jile d e pine, cea iu l, c a
latorii. feaua, dulciurile, uleiul, picanteriile i
A b u z u l d e c o n d im e n te a m a re are m urturile. Este foarte im po rtan t c a m e
drept co nsecin instalarea unei astenii s ele s fie respectate d u p u n o rar fix.
m arcate, cu tulburri n erv oase. Pe de
alt parte, 'nlturarea c o n d im e n te lo r Dieta n a lco o lism
a m a re din alim entaie d u c e la scderea S u nt indicate G r u l g e rm in a t i uscat.
im unitii i. im plicit, la creterea recep O r e z u l, c a r n e a d e b erbec, petele, a li
tivitii la infecii m icro b icn c i virale, la m e n tele d u lc i- a c n o a rc prep arate n d i
parazitoze, la afeciu ni cutanate. .Se o b ferite m oduri, inclu :nd le g u m e le p r e
serv, d e a s em e n ea, i o scdere a cc en gtite cu P ip e r , G h i m b e r i C o r i a n -
tuat a tonusului m u s c u la r d r u ; se prefer le g u m e le c r u d e i p r o a s
32 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

pete, c u u n t c a ata re sa u to p it, fructclc rig , C o n o p id a , V a rz a , F aso le a,


a c r e (p o rto c a le , a n a n a s, m a n d a r in e , l M e i u l , P o r u m b u l , n g h e a ta i c arn e a
m i , g ra p e -fru it, ro d ii) s a u to m a te le , d e oaie.
p r o d u s e le la ctate, s u c u rile d e fructe.
D u p m n c a r e , d ie teticie n ii in d ie n i p r e D ieta r e c o m a n d a t n h e p a t it
c o n iz e a z o can tita te m ic d c v in sau In c lu d e O r e z u l , G r u l , P o r u m b u l ,
bere. M e iu l, s u p a d e fasole b o a b e , s u p a d e ri
S u n t e x c lu s e : z a h ru l, c a r n e a d e p orc d ic h i u scate , s u p a d e le g u m e , o u rs
i d e b iv o l , p ic a n te r i ile , P o r u m b u l , c o a p te , P a p a y a , d o v le c e ii , P e p e n e l e
M e i u l , F a s o l e a (b o ab e), ceaiu l c h i n e v e r d e , castrav eii, b a n a n e le , can talu p ii,
z e s c , c a fe a u a sa u alte b u tu ri tari, a li gra p e -fru it-u l, s m o c h in e le , c irc e le, l
m e n te le frip te sa u c o a p te , fru c te le p re a m ile dulci sa u alte fru cte dulci, g lu c o z a
c o a p te , s a r e a n e x c e s. s a u s u cu rile dulci d e fructe.
T o ate a lim e n te le se v o r p r e p a r a prin
D ieta n a le rg ii fierbere, d e p re fe rin n abur.
In a c e s te afec iu n i se v o r c o n s u m a d e S u n t c u d esv rire in terzise m n c
p r e fe rin O r e z u l , H r i c , M e i u l , O r r u r ile g r a s e ( in c l u s iv la p te le , u n tu l,
z u l , O v z u l , l e g u m e le v e r z i fie rte , uleiul, ia u rtu l, c a c a v a lu l), p ie rsicile ,
G h i m b e r u l i P i p e r u l n e g r u n toate buturile alco o lic e, c e a iu l, c a fe a u a , b u
p r e p a r a t e l e c u l i n a r e , r o d ii le , g r a tu rile fierbini. A r d e i u l iu te , n g h e ata ,
p e -fru it-u l, c e a iu l sa u a lte b u tu ri tari, n u c ile i arahidele.
c h ia r a lc o o lic e , A r d e i u l iu te , U s t u r o i u l .
N u s u n t indicate: c a rn e a d e o r ic e fel D i e t a n c a n c e r
(in c lu s iv p e te le ), F a s o l e a ( b o a b e ) , c i E x ist u n re g im a y u rv c d ic c h ia r i
tr ic e le , o u l e , c a f c a u a , fr u c te le p re a p e n tru cancer, n c a re s e r e c o m a n d s
c o a p te , n g h e a ta , ciu p ercile, C e a p a , ia se consum e: O re z , G r u , O r z , Po
u rtu l, b r n z e tu rile , s m n t n , a l im e n te le r u m b , F a s o le , L i n te , p o rto ca le. F a s o le
a c id e , o e tu l, b u tu rile re c i, a p a re c e etc. p i t i c (o lo ag ). M a z r e d u lc e , M a z r e
t n r . L p t u c , S p a n a c , C r e s o n , ca-
Dieta n artrit rote, d o v le c e i, S p a r a n g h e l , castra v e i
n artrit, m e s e le a r tre b u i s co n in : a m a ri, S c h in d u f , to a te p ro d u s e le lactate
G r u , O r e z , p r o d u s e lactate, c a m e (cu (cu e x c e p ia iaurtului i a c h efiru lu i),
e x c e p ia c elei d e o a ie ), m n c a r e g ras, carn e a d e iepure, d e f a z a n i d c pun,
to a te fru c te le a c re , ceai, c a fc a i alte fructul d e P a p a y a , C a n t a l u p u l , lm ile
b u tu ri tari; d u p m n c a rc , e s te p e r m is dulci, g rap e-fru it-u l, viin e , s m o c h in e ,
c o n s u m u l d c b u tu ri alco o lic e, d a r n rodii, nuci d e A n a c a r d iu m o c c id e n ta la e ,
c a n tit i m o d e r a te ; to to d a t , se m a i p o t m ig d a le , strugu ri, fistic, fru cte d u lc i i
c o n s u m a i a lim e n te p re p a ra te cu m ir o m ie r e d c albine.
d e n ii c a ra c tc ris tic e ( P i p e r n e g r u . C h i S u n t n c rc c o m a n d a tc : c a r n e a d e vac,
m i o n , G h i m b e r , N u c o a r , fr u n z e d e d e p o rc, d e bivol, le g u m e le cu frunze
D a f in ) , fru c te uscate. verzi, faso lea p sti, S o ia , s e m in e le sau
N u se v o r c o n s u m a : fru n z e le d c z a r z a uleiul d c S u s a n , tu b ercu lii, ciu p crcilc,
v a tu ri v e rz i ( n sp ecia l salata), fru cte le o etu l, fructele acre, b u tu rile alco o lic e,
z e m o a s e ( P e p e n e l e r o u , D o v le a c u l) , c ea iu l, c a fc a u a (s a u alte b u tu ri c a re
carto fii i c a rto fii dulci, G u l i a , S f e c la , c o n in c o f e i n ) , s a r e a , fr u c tc lc p re a
c iu p c rc ile , lstarii d e B a m b u s i d c F e c o a p te sa u ferm e n tate, m urturile.
S is t e m e d e d ie t tra d iio n a le 33

D esig u r, dieteticien ii n o tri n u v o r fi D e e x e m p lu , o p e r s o a n p o a te r c i, cu


d e a c o r d c u o p a rte d in a lim e n te le re c o febr r id ic a t i cefa lee; n a c e s t c a z , ea
m a n d a te sa u pro h ib ite. A c e s te e x e m p li se afl n s ta r e p re p o n d e re n t y a n g . n
ficri au fost t c u te num ai p e n tru o ne sch im b , d a c u n in d iv id r c e te fr
legere m a i e x a c t a c o n ce p ie i i a atitu s im p to m e sa u s e m n e m a jo re , cu e x c e p
dinii a y u rv cd icc. ia u n e i u o a r e scd eri a poftei d e m n
care, el se a f l cu c e rtitu d in e n s tare d o
m in a n t yin.
DIETA N C O N C E P IA
Im p o rta n t este c a b a la n a y in - y a n g s
T R A D I IO N A L C H IN E Z
n u fie d e z e c h ilib ra t , c c i, n c a z c o n
B aza t to t p e o teorie u m o ra l , vastul trar, a p a re b o ala sa u c h ia r m o a rte a . A li
sistem filo so fic c h in e z a fost ed ificat m e n ta ia j o a c u n rol im p o rta n t n c u m
p o rn in d d e la trei p rin cip ii iniiale: ta o pn ire a acestei b a la n e , m e d ic in a trad i
(en erg ia u n iv e rsa l ), y in i y a n g . A c e s io n a l c h i n e z r e c o m a n d n d h r a n a
tora li s -a u a d u g a t c ele cin c i elem en te lim p e d e " a a - n u m ita d ie t q in g -
( c ic lu l c e l o r 5 fa z e e v o lu tiv e : W u - d a n " . A c e a s ta are n u n u m a i u n rol n u tri
S h in g ) c a re alc tu ie s c c o rp u l u m a n i n tiv, ci i u n u l te ra p eu tic. D e a ltfel, n
tregu l u n iv e rs: le m n u l, fo c u l, p m n tu l, c o n c e p ia trad iio n al c h in e z s e a firm
m e ta lu l i apa. c p rim e le c u a d e v ra t m e d ic a m e n te
T erm enii an tag o n ici y in i y a n g se afl su n t alim e n te le ".
intr-o c o m b in a ie bi-polar. D a c la n c e S e c o n s id e r c o h r a n e c h ilib ra t se
put d e s e m n a u realiti to po grafice b a z e a z cu p re p o n d e re n p e fru cte , le
versantul nsorit (yang ), respectiv cel n g u m e i s em in e, n p ro p o rie d e 9 0 % .
tunecat (y in ) ai u nui m u n te sa u m a lu l de A c e s to ra li se a d a u g p r o tid e d e o rig in e
m iazzi, resp ectiv cel d c m ia z n o a p te al a n im a l . n special lapte i d e riv a te le
unui ru o d a t cu trecerea tim pului, sale, o u i c t m ai p u in c a m e . Exist
aceste n o iu n i a u fost a d o p ta te p e n tru a p ro d u s e d e S o ia , d e e x e m p lu , c a re au un
den u m i a s p e c te le p o la re ale tuturo r feno c o n in u t m ai ridicat in p ro tid e d e c t car-
m e n elo r afla te n in terd ep en d en . Prin n c a i c o n in m a jo ritatea a m in o a c iz ilo r
urm are, y a n g este co n o ta t ca tot c e e ac eseniali.
tiv, e x p a n siv , cen trifu g , d in a m ic i p o z i n p riv in a apo rtulu i d e g lu c id e , a c e s
tiv, n v re m e c e y in este a s o c ia t c u s u b ta p o a te fi asig u rat d e fru c to z a z a h a r u ri
stana, s tru c tu ra , centrip etul, c o n s e rv a to lor d in fructe, d in zah ru l c t m ai p u in
rism ul, negativ ul, pasivul. rafinat, d in m iere i d in e x tra c tu l d e
Yang n s e a m n nsorit, cald, uscat, mal.
acut, y in im p lic n tu n eric, frig, um ed, S e p r e fe r g r s im ile d e o rig in e v e g e
cronic. tal, c a r e c o n in m ai p uini a cizi grai
S i o r g a n is m u l u m a n se a f l su b in flu saturai.
ena y in -y an g : s u p ra fa a interioar a c o r T o tod at, c o n fo rm d ie te i trad iio n ale
pului a p a rin e y a n g -u lu i, c e a intern ch in eze, d e la nici o m a s n u tre b u ie s
yin -ului. D in tre o rg a n e le interne, c ele lipseasc salatele , le g u m e le i fructele
cav itare ap arin y an g -u lu i, iar c ele pa- p ro a s p e te n e su p u se a c iu n ii cldurii.
r e n c h im a to a s e ( p in e " ) yin-ului. C u toate c att n b u ctria indian,
Yin i Y ang sunt n o iu n i relative, cci ct i n c e a chinez se folosesc n m od
nu e x ist y a n g a b s o lu t, d u p c u m nu frecvent picanterii i c o n d im e n te , tratate
ex ist nici y in absolut. le d e d ieto terapie ale celor d o u m ari cui-
34 P le d o a r ie p e n tru v ia t lu n g

turi n u re c o m a n d folosirea lor d e c t ex o p tim n cazul g u tu raiu lu i, g rip e i i al


tr e m d e lim itat, n cantiti foarte m ici i a fe c iu n ilo r p u lm o n a re . D a c a lim e n te le
n u m a i p e n tru c o m b aterea u n o r afeciuni s r a te s u n t p re c o n iz a te n u n e le a fe c
a c u te sa u a u n o r p arazitoze digestive. iuni e n d o c r in e , ele s u n t total c o n tra in d i
P o la riz a re a d e tip y in - y a n g se aplic cate n m a la d iile renale.
i n cazu l a lim e n te lo r; n fu n cie d e e le
m e n tu l p r e d o m in a n t, a c e s t e a p o t fi d e
B a z a t to t p e p rin c ip iu l p o la ritii
cin c i tipuri: n eu tre , reci, cald e, r c o r o a
y in -y a n g , m e d ic in a c h in e z trad iio n al
se, te m p e ra te . n c a z u l a lim e n te lo r reci,
a intuit c e e a ce tiin a o c c id e n ta l avea
e le s u n t d c tip u l y in ; la c e a la lt e x tre m
s d e sc o p e re p e s te m ii d e ani: im p o r ta n
s e a f l c e le d e tip y a n g , a d ic alim en tele
a e c h ilib ru lu i d in tre sistem ul n e rv o s
calde.
s im p a tic i cel p a ra s im p a tic , cei d o i re
A lim e n te le r c o ro a s e s u n t d e tip p re
g latori ai vieii n e u ro v e g e ta tiv e , c a re i
d o m in a n t yin, iar c ele te m p e r a te d e tip
g sesc a s e m n ri iz b ito are cu forele
p r e d o m in a n t yang. o p o z a n te yin-yang.
n tr e tipul d e a lim e n te i an o tim p u rile D e z ech ilib ru l d in tre a c e s te a re p r e z in
d in z o n e le te m p e r a te e x ist o s tr n s co
t c a u z a in iia l a o ric re i b o li, su sin
relaie, s u sin e trad iia c h in e z . A stfel,
m e d ic ii chin ezi. F a d e sis te m u l occi-
p rim v a r a , y a n g -u l n c e p e s creasc,
d c n tal, d ia g n o stic u l a c e s to r a este m ult
a j u n g n d la v a l o a r e a m a x i m vara. m ai su btil, m a i d e ta lia t i m a i a p r o f u n
A p o i, s p re to a m n , n c e p e s cre a sc d a t, c o n s t n d n tr-o e v a lu a r e p re c is a
y in -u l, a tin g n d a p o g e u l ia m a . c a u z e lo r bolii. M e to d a d ia g n o stic u lu i
P rin u r m a r e , d in c e le m e n io n a te m ai
( S Z U -C H E N ) se b a z e a z p e e x a m in a re ,
n a in te se p o a te d e s p rin d e c re g im u l interogare, c o n su ltaie, p alp a rc i m iro s,
a l im e n t a r c e l m a i a d c c v a t p e n tru fiecare p rin c a re s e e v a lu e a z s ta re a fu n cio n al
b o ln a v s e p o a te s tab ili a t t p r in c u n o a d e m o m e n t a p acientulu i.
te re a b o lii d e c a rc su fer, c t i a naturii F u n d a m e n tu l m e d ic in e i c h in e z e c o n
a l im e n t e lo r re c o m a n d a te n d ie ta sa. st n u rm to a r e le asp e c te (d u p M a n -
G u stu l a lim e n ta r p re z in t , n c o n c e p fred P o ck ert, 1977):
ia tra d iio n a l c h in e z , cin c i tipuri d c
b az , c x a c t c a i n d ie to te r a p ia a y u rv c - 1. B o lile s im p to m a tic e s e e x p lic prin
d ic : d u lc e . am ar. acru . s r a t i p ic a n t. neregulariti ale funciilor, d a r fr a lte
C e e a c e d if e r n s faa d e sis te m u l in rri ale sub stratului (a d ic fr m o d if i
d ia n e s te c o r e s p o n d e n a d in tr e e le m e n cri org anice). D a c m e d ic in a o c c id c n -
tele d c b a z c a re a lc tu ie s c c o r p u l u m a n tal p o ate o fe ri, c t v r e m e n u sc pot
i tip u l d c alim en t. A s tfe l, d u lc e le este ev id e n ia tulburri o rg an ic c, n u m a i un
le g a t d e e le m e n tu l p m n t, a m a ru l d e tra ta m e n t n c s p e c ific n c a z u l a c e s to r
foc. aerul d e le m n , p ic an tu l d c m e ta l, iar b o li e x tre m d c n u m e ro a s e , m e d ic in a c h i
nez , a v n d d re p t p re o c u p a re m a jo r o b
sratu l d e ap.
s e rv a re a funciilor o rg a n is m u lu i, p o ate
A lim e n te le d u lc i s e r e c o m a n d n s p e
d ife re n ia s im p t o m e i, p rin u rm a re ,
c ia l p e rs o a n e lo r a s te n ic e sa u c e l o r aflate
n c o n v a le s c e n d u p b o li in fecio ase, p o a te stabili u n tra ta m e n t m ult m a i spe-
cific.
a lim e n te le a m a re s u n t in d ic a te c e lo r f e
b rile , c ele a c re n c a z u l tratam e n tu lu i 2. B o lile c h r o n o d e m ic e " (s h ih -c h g )
tu lb u r rilo r ca rd io -c irc u la to rii, iar cele a p a r sim ultan p e u n v ast teritoriu. Dac
p ic a n te s u n t c o n s id e ra te a fi rem e d iu l a ccste m aladii au n c o n c e p ia o c c i
S is t e m e d e d ie t tra d iio n a le 35

dental o c a u z viral, n co ncepia bit p e a lim e n te le c a r e ntrein y in -u l din


m e d ical c h in e z s u n t determ in a te d e d e c o rp i s tim u le a z fu n cia renal.
ficiene sa u e x c e d e n te cn erg e ticc . p e N u m e ro a s e le stu d ii e fe c tu a te azi n
a n u m ite arii teritoriale (areale), co n d iio d o m e n iu l m c d icin e i tra d iio n a le c h in e z e
nate d e o stare im u n o lo g ic particular. ( c u m a r fi, d c e x e m p lu , c e le ale dr. Bob
F law s, 1995) s u b lin ia z faptul c o d ie
3. n c c e a ce p riv ete b o lile organice.
t e c h ilib r a t n u n u m a i c p r e v in e sa u
este a c c e p ta t u n a n im ideea c c cic mai
c h ia r v in d e c n u m e r o a se b o li s p e c ific e
m u lte d in tre b o lile o rg a n ic e g rav e (in s u
ficiena c a rd ia c , d ia b etu l z ah a rat sau v rste i a treia , d a r p re lu n g e te m u lt via
c a n c e r u l) s u n t p re c e d a te d c un stadiu ta. n d ie ta v rs tn ic ilo r s e v o r include
p relim in ar al creterii tu lb u r rilo r func g r u n e g e r m i n a te ( G r u , P o r u m b .
ionale. n c a z u l n c a rc s e s tab ilete un O r z . O v z ) , s e m in e d e le g iu n e (F a s o le .
M a z r e . L i n te , S o ia ) , le g u m e i z a r z a
d ia g n o stic p rc c is i u n tra ta m e n t p re v e n
vaturi ..roii*4 i galbene*4 (S f e c l , c a r
tiv c o re s p u n z to r, se p oate ev ita stadiul
tofi, d o v le c e i, m o rc o v i). L e g u m e le nu
organic al b o lii care, potrivit m e d icilo r
chin ezi, r e p r e z in t u n stadiu av an sat, d ar treb u ie s lip se a s c d e la nici o m a s
P otriv it ace lo ra i s tu d ii, c a r n e a (in clu siv
n u te rm in a l a l a c e s to r boli.
petele) treb u ie c o n s u m a te n cantiti

red u se (c a m 100 g d c 3 - 4 ori p e s p t
P e l n g c o relaiile stabilite ntre a n o m n ). S e v o r ev ita a l im e n te le fierte sau
tim p u ri i alim e n ta ie , d ie to te ra p ia trad i prjite n g r s im i ori c o m p le ta te cu so
ional c h in e z m a i ine s e a m a i d c m e suri, p r e c u m i m u r tu r ile sa u alte ali
diul g e o g r a f ic (h ab ita tu l) specific, d c m ente ferm e n tate. A r o m e le artificiale
vrst, d e sex, d c tip u l d e activ itate a in create prin fe rm e n ta ie forat c o n in to
d iv id u lu i, p re c u m i d e m o d u l d e via al xine n o c iv c o rg a n is m u lu i, g e n e ra to a re
acestuia. dc boli.
n c e e a ce p riv e te vrsta, m e d ic in a liste r e c o m a n d a t in sp ecia l O r e z u l ,
trad iio n al c h in e z re c o m a n d ca a li d e o a re c e hrn ete yin-ul d in c o r p . dar
m e n te le c o p iilo r s fie ct m ai sim ple, este n e c e s a r sa fie c o n s u m a t n c o m b in a
cu v alo a re n u tritiv ridicat, ct m ai n a ie cu leg um e.
tural, e v it n d d u lc iu rile rafin a te ( b o m C a o reg u l g e n e ra l , p e rs o a n e le in
b o a n e , p rjitu ri, d u lc iu ri, cio co lat, n v rs t tre b u ie s m n n c e d e m a i m u lte
g h e a t etc.). ori p e zi c te pu in , ori d e c te ori le este
S im i la r e s u n t i s f a tu r ile d ie tetice foam e.
pentru cei n vrst. M n c a re a b tr n i R eferito r la m o d u l d e p r e p a r a r e a a li
lo r tre b u ie s fie c t m a i sim p l, u o r d i m entelor. d ic ta trad iio n ala c h in e z r e c o
g erabil, a v n d la b a z ct m ai m ulte m a n d f ie rb erea sa u p r e lu c r a r e a p r in f o c
fructe, le g u m e i s e m in e i ct m a i p u a alim entelor, d eo are ce in C h in a exist
ine g r s im i i p ro tid e a n im a le (carne), obiceiul fertilizrii p m n tu lu i cu e x c r e
fiind indicat c o n s u m u l d c lapte, produse m ente u m a n e , factori d e tra n s m ite re a
lactate i o u , d a r i a ce stea n cantiti m u lto r boli m ic ro b ie n e sa u parazitare.
m o d e ra te . S e v o r ev ita c o n d im en te le, A c tu aliz n d d atele, n p re z e n t este p er
c a fc a u a , c io c o la ta , p rjitu rile b o g a te n mis fo lo sire a cruditilor, ca u rm a re a
g r sim i; to to d a t , u n tu l i g r s im ile vor progresului n e lu cid area c a u z e lo r d e
fi u tiliz a te to t n cantiti m o d e ra te. D ie clanatoare d e boli i a ren un rii la ferti
to te ra p ia asiatic p u n e u n a cc en t d e o s e lizarea c u ex cre m en te um ane. S ingu ra
36 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

condiie ce se im pune este n u m a i spla o ric e g n d strin, iar discu iile pu rtate
rea su b j e t d e ap a le gum elo r i fructelor. v o r fi ct m ai pu in e i d econectante.
n privina prelucrrii h ran ei, astzi se O m e to d d e facilitare a digestiei c o n
p refer fie r b e r e a n a b u r n v a se su p ra st n m a sa ju l circular, d e 2 0 - 3 0 d e ori,
p u s e sp ecia le. A ceste v a s e relativ sim ple al sto m a cu lu i n sen su l a c e lo r d e c e a s o r
co nstau dintr-un recipien t n c a re fierbe nic, iar apoi d e to t a t te a ori n s e n s in
a p a cu p la n te aro m ate, p e s te c a re se su vers. P en tru cei s u p u i co n stip aiei c r o
p ra p u n v a s e perforate n c a re se p u n z a r nice, m asajul se re c o m a n d a fi executat
zavaturile n o rd in e a fierberii lor. U lti n s e n s orizontal, d e la d re a p ta la stnga.
m u l v a s treb u ie s fie b in e aco p e rit cu un D u p m a s , este re c o m a n d a b il o
cap ac. P rin a c e st m o d d e fierbere a z a r p lim b are u o ar d e 1 0 - 1 5 m in u te , iar
zavaturilor, s e pstrea z toate srurile apoi se fa c e sie sta s t n d c u lc a t s a u chiar
m in e ra le i m ic r o - e le m e n te le absolut d o rm in d o ju m ta te d e or.
n e c e s a re o rg a n is m u lu i. A ten ie, ns! D ieto tera p ia tr a d iio n a l c h in e z ine
N ic io d a t n u se v o r u tiliz a v ase d e alu s e a m a in re c o m a n d rile s a le i d e p a r ti
m in iu (p oten ial cancerigen)! cu la rit ile s p e c ific e fie c r u i sex.
N u tr ifio n itii c h in e zi n u reco m a n d A stfel, la fem ei, d u p p u b erta te, se
c o n su m u l d e b u tu ri p r e a re c i s a u p re a p etrec de-a lu n g u l a n ilo r fe n o m e n e fi
fie r b in i. T e m p e ra tu ra m in im n u tre zio lo g ice no rm ale: m e n stru aia , sarcina,
b u ie s fie su b 10C, ia r c e a m a x im nu n a te re a , a l p ta r e a , m e n o p a u z a . D in
va depi v aloarea d e 4 0 C. n legtur acest m otiv, pierderile d e v itam in e, s
c u a c e st aspect, m e rit s e m n a la t u n a m ruri m inerale, m ic ro e le m c n te (n special
n u n t interesant. n so n d ajele ce lu a u n fier i calciu ) i d e e n z im e s u n t m a i m ari
s tu d iu lo n g e v ita te a , r e z u l ta t e le erau la fem ei d e c t la brbai. n consecin,
foarte d iferite n ceea ce p riv ete a li regim u l dietetic v a fi m b o g it n aceste
m entaia vrstnicilor. U n ii d intre acetia elem en te cu funcie d e catalizator, care
co n su m a u m o d e ra t b u tu ri alcoolice, a l co n trib u ie la m e tab o lizara su bstanelo r
ii n u co n su m a u deloc. U n ii fu m au , alii nutritive i s u n t a b s o lu t indispensabile
nu, unii erau vegetarieni, alii m ncau organ ism ulu i. P e n tru fe m e ile c u te n d in
cam e. Toi n s d eclarau n aceste so n sp re a n e m ie sunt indicate alim en tele
d a je c niciodat n u fo loseau alim ente b o g a te n fier, c u m sunt o u le, S p a n a
sa u buturi foarte reci sa u foarte calde. c u l, te v ia , urzicile i m u lte alte le g u m e
C u m sp u n eam mai sus, v rstn ic ii tre i fructe. n p e rio a d a sa rc in ii i a l p t
b u ie s m n n ce o h d e c te o r i le este r ii se re c o m a n d alim en te b o g a te n cal
fo a m e . S e v o r avea n v e d e re m esele la ciu, fosfor, fier i v ita m in a D , p re c u m i
o r e fixe, n scopul crerii unui a c t reflex un apo rt m ai sub tanial d e pro tein e v e
c a r e s stim uleze pofta d e m n care. Se getale sa u anim ale.
re c o m a n d c a alim entele cele m ai c o n P e n tru m en o p a u z , este preferab il un
sisten te s fie consum ate d im in eaa, a s t re g im hiperproteic, h ip o lip id ic i hipo-
fel c a spre se a r alim entele s fie d in ce glucidic, d ar b o g at n leg um e, fru c te i
n c e m a i uoare. sem ine. n a c e st m o d s e n ltu r i te n
T rebu ie a v u t n v edere u n alt principiu d in a s p re obezitate.
im p ortant: m a stica ia . nainte d e in gu r n co n tin u are, v o m e n u m e ra , aa c u m
g ita re ( n g h iire ), a l im e n te le treb u ie a m p ro ced a t i n c a z u l dietei a y u rv ed i-
m e stecate (triturate) d e cel p uin 10 ori. ce , c tev a tipuri d e r e g im indicate d e c
n tim p u l m esei, n treag a atenie v a fi tr e m e d ic in a trad iio n al c h in e z n d i
c o n c e n tra t asu p ra h ran ei, n ltu rn d verse afeciuni.
S is t e m e d e d ie t tra d iio n a le 37

Dieta n hipertensiune m u lte sem ine exotice c a re co n in uleiuri


In h ipertensiune, se rec o m a n d v eg e v o latile (arom ate), d a r i, u n e le p lante
c a re cresc i la noi, c u m s u n t e l in a ,
talele, fructele p ro asp ete sa u sucul de
I a r b a m a r e (rdcin a), P o d b a l u l (n u
fructe, s u p ele uoare (consom 6-uri) de
m a i frunzele), U s t u r o iu l, varieti d e
leg um e. D in tre rdcinoase, este indica
C e a p , S p a r a n g h e l u l , v in e tele etc. D e
t e lin a ras sa u su b form d e salat
a s em e n ea, s e re c o m a n d c a n p rep arate
c o m b in a t cu m o rco vi, su b fo rm de
le cu lin are s s e a d au g e , d u p fierberea
s u p sa u g arnituri la alte m ncruri. Sunt
alim entelor, frunze d e M e n t , B u s u io c ,
b en efice i guliile, ridichile ro ii sa u n e
fru n ze d e D u d , flori d e C r i z a n t e m e etc.
g re (rase), far sare; d intre fructe, sunt
N e v o m opri aici cu ex em p lificrile,
preferate co aczele, lm ile, viinele i
d eo are ce n regim urile dietei chinezeti
m e re le, iar dintre sem ine castanele.
in d icate pentru n u m e ro a se i diverse
S u n t interzise toate bu turile alcoolice, afeciuni, s u n t incluse foarte m u lte a li
co n d im en te le iui, m u rturile, sarea. m e n te cu c a re noi, eu rop en ii, n u p re a
s u n te m obinuii (ca s folosim u n e u fe
Dieta n gutural i grip m ism . ..), c u m a r fi s u p a d e c a m e d e c i
n g u tu r a i sa u c h ia r n g rip , u n m e ne, d e b ro a s c estoas, d e oprl, de
n iu c o re c t a r trebu i s co n in foarte erpi, d e solzi d e p e te etc., etc.
C AP ITO LU L III

RECOMANDRI PENTRU OBINEREA


UNOR PREPARATE DIN FRUCTE,
LEGUME l SEMINE

C o n s u m a r e a fru cte lo r i a c e lo r m ai d ire c t n ap , o m a re p a rte d in sru rile


m u lte d in tre le g u m e i s e m in e p r o a s p e m in erale i m ic ro e le m e n te le utile o rg a
te c a atare, n s tare c r u d Sau a s u n is m u lu i s e pierde. S u p e rio a r acestei
c u lu i c e lu la r p r o a s p t o b in u t d in ele, m o d a liti c u r e n te e s te f i e r b e r e a d ir e c t
a t t n a lim e n ta ie c t i n sc o p u ri te ra n a b u r , ntr-un s e t d e cratie su p rap u se,
p e u tic e , e s te fo rm a id e a l c a re p strea z u n tim p ct m a i scurt.
to a te calit ile n atu ra le a le p ro d u ilo r P en tru fo lo sirea fru c te lo r i le g u m e lo r
s a u a le s u b sta n e lo r a c tiv e e la b o ra te de p ro a s p e te sa u u scatc , n sc o p u ri te ra p e u
c e lu la veg etal . C u m n s a c e st lucru nu tice, v o m p r e z e n ta p e sc u rt c te v a dintre
e s te p o s ib il n z o n a te m p e ra t n to t ti m p ro c e d e e le c ele m a i fre c v c n tc d c p r e p a
p u l a n u lu i, iar g a m a s o rtim e n te lo r de rare c a r c p o t fi e fe c tu a te n o ric e g o s p o
fru cte i le g u m e v a r ia z d e la s ezo n la drie.
s e z o n , se p o t realiza u n ele p re p a ra te carc
s p s tre z e n b u n p a rte pro p rietile
n u tritiv e i te ra p e u tic e ale a c e s to r p ro M ACERATUL LA RECE
d u s e naturale.
S e o b in e d in fructe i le g u m e t iate n
I n d ife re n t c e s te v o r b a d e fo losirea
b u ci m ic i sa u rzuite p rin tr-o r z to a re
f ru c te lo r i le g u m e lo r n s tare c r u d sau
d e sticl, m aterial p la stic sa u m e tal in o
d c fo lo s ire a lor s u b f o rm uscat (n a tu
xidabil, p e s te c a rc se p u n e c a n tita te a dc
ral sa u d e s h id r a ta te p e c a le artificial),
p rim a m s u r d e p re c a u ie c a r e treb u ie a p p rescris. S e la s n c o n ta c t 6 - 8 orc,
lu a t n ainte d e c o n s u m a r e e s te sp la re a n u m a i m ult, d e o a re c e , m ai a le s v ara, la
c t m a i n d e lu n g a t cu a p p o ta b il sau te m p e ra tu ra m e d iu lu i a m b ia n t p o t s u r
c u a p fiart i rcit. veni fe n o m e n e d e f e rm e n ta re sa u d e
C h ia r o in fu zie, c u a p c lo c o tit a d ezv o ltare a u n o r b acterii p re z e n te n
fru ctc Io r s a u le g u m e lo r n e s p la te bine, m ediul a m b ia n t sa u c h ia r p e s u p ra fa a
n u d u c e la d is tr u g e re a u n o r f o r m e d c re plantelor. S e r e c o m a n d ca v a ra m a c e r a
z is te n a u n o r m ic ro o rg a n is m e p a to g e rea s se fac la c c a + 4 C , la frigider.
ne. D e ac e e a , in s is t m , n c o dat, ca D u p pstrare n c o n ta c t cu a p a , m a
f ru c te le i le g u m e le s fie fo arte bine ceratul s e filtreaz p rin tifo n d u b lu , iar
s p la te n a in te d c u tiliz a re sa u d e u s c a n final se sto arce c o n in u tu l d in tifon.
rea p e n tru iarn. M a c e ra tu l astfel o b in u t se fo lo se te
P e d e a lt p arte, d o r im s su b lin iem im e d ia t sa u s e p s tr e a z la frig id e r m a
n c o d a t c , p rin fie rb e re a le g u m e lo r x im u m 2 4 d e ore.
R e c o m a n d r i p e n tru o b in e re a u n o r p re p a ra te d in fru c te , le g u m e i s e m in e 39

INFUZIA i se ag it d in c n d iu c n d . O p e r a ia
p o a te d u ra m ai m u lte o re , p n la o zi.
Este tot o extracie, o b in u t ns la C n d su cu l d e fructe a d e v e n it s u p ra
cald. n a c e st scop, fructele i legum ele, saturat n zahr, a c e a s ta se rec u n o a te
b in e sp late, se p u n ntr-u n v a s d e pore u o r d u p stratul d e zah a r, c a re r m n e
lan, d e lut sm lu it sa u d e faian, cu ca p e fundul sticlei, n edizolvat. O c o n c e n
pac, nclzit n prealabil cu a p clocoti traie d e 6 2 - 6 5 % z a h r a s ig u r a o c o n s e r
t. S e to a rn cantitatea d e a p clocotit v a re n atu ra l (fr c o n s e rv a n t sa u far
peste m a te ria lu l vegetal tiat m ru n t. Se fierbere) tim p d e m ai m uli ani.
a c o p e r v asul d c infuzare i se las n re S iro p u rile p o t fi o b in u te i p rin fier
p a u s c c a 2 0 m inute. S e filtreaz, prin b ere, d a r in acest c a z , att a r o m a , ct i
sto a rc e re sa u presare, p rin tifonu l dublu o s erie d e s u b sta n e a c tiv e i m o d ific
p u s p e o strecu r to are. Infuzia obinut sa u i p ie rd p ro p rie t ile terap eutice.
se c o n s u m n 24 d e ore.
C ID R U L DIN F R U C T E
DECOCTUL S e o b in e d in m a te ria l v eg etal frag
F r u c te le sa u le g u m e le frag m e n tate m e n ta t (c c a I k g u s c a t s a u 2 3 k g p r o a s
m ru n t s e fierb la fo c d o m o l tim p de p t) la c a rc s e a d a u g 1 ,8 -3 k g zah r, 10
2 0 - 3 0 m in u te . S e c o m p le te a z cu apa litri a p ( lia rt i rcit) i c c a 3 0 g d ro j
pierd ut p rin e v a p o ra re tot c u a p fiart. d ie d e b ere, e v e n tu a l s u c u l d e la 2 lmi
S e filtreaz la fel c a in fu zia i se co n su i c o a ja d e la 1/2 lm ie. Vasul cel m ai
m n 2 4 4 K o re D ac e s te necesar indicat este d a m ig e a n a d c sticla ( n u dc
plastic!), p re v z u t cu u n d o p p erfo rat
p s tra re a tim p m ai n d e lu n g a t, extractul
prin c a re este trecut u n tu b s u b ir e din
o b in u t d u p filtrare s e p u n e n sticle
c a u c iu c sa u m aterial p la stic, n aa fel
b in e in c lu s e la g ur (p re fe ra b il legate cu
nct c a p tu l tu b u lu i d in in terio ru l d am i-
ce lo fa n ) i se ste riliz e a z p e baia d e apa
g en ei s n u a tin g a lichidul. C aptul e x t e
30 4 0 m inute. r io r al tu b u lu i s e in tro d u c e n tr -o stic l
cu apa. C n d b io x id u l d e c a rb o n form at
S IR O P U L n tim p u l ferm entaiei n u m ai b arb o te a-
z prin c a p tu l tu b u lu i c u fu n d a t n ap,
E s te u n ex tract destinat conservrii n s e a m n c ferm e n taia a n c etat. La
m ai ndelu ngate. C o n se rv a re a este asig u te m p e r a tu r a c a m e re i, fe rm e n ta ia d u r e a
rat p rin co n c e n tra ia ridicat in zahr. z 4 6 s p t m n i. C id ru l o b in u t se tr a
U n s iro p natural bun, c a r e a s ig u r nc- g e n stic le i s e p s tre a z a la frigider.
altcratc a r o m a i s u b sta n e le a c tiv e din Este o b u t u r cu c o n in u t m o d e r a t de
m a te ria p r im veg etal , se o b tm e la alcool, c a r e p o a te fi c o n s u m a t n u m a i de
rece. in a c e st sco p , se p re p a r m a i nti aduli.
un s u c p ro a s p t d in fructe sa u legume,
fie p rin p re s a r e p u te rn ic (hidraulic),
T IN C T U R A
fie cu a ju to ru l unei p re s e m e c a n ic e sau
electrice. S e filtreaz i s e las la sedi S e o b in e d in can tita te a d e fructe sau
m e n ta t 2 3 orc. d u p c a re se tra g e sucul d e le g u m e p re sc risa p rin m a c e ra re X 10
o b in u t c u u n tu b d c c a u c iu c s a u plastic, zile in a lc o o l d c 4 5 , 6 0 . 70, ntr-un
in su cu l lim p e d e s e a d a u g treptat zahr vas d e stic l b in e n c h is. S e filtre a z i
40 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

s e p s tre a z n stic le cu d o p . U tilizarea m in , iar a p o i se v o r clti cu a p p o ta b i


tin c tu rilo r n g en e ra l n u este r e c o m a n d a l n a in te d e a fi c o n s u m a te , c h i a r i n
bil c e lo r c a re s u fe r d c afec iu n i la c a re c a z u l n c a re ele s e c o n s u m sa u s e p r e
a lc o o lu l e s te co n tra in d ic a t i nici c o p ii p a r deco rticate.
lor. T in c tu rile se r e c o m a n d n special P en tru p rep arare a su cu rilo r s e v o r u ti
b o ln a v ilo r c ro ra le este co n tra in d ic a t liza n u m a i m ateria le d e in o x , stic l sau
c o n s u m u l m a re d e ap. plastic. n p re z e n t e x ist n u m e ro a se ti
puri d e a p ara te m a n u a le sa u electrice
A P LIC A II E X T E R N E pentru o b in e re a s u c u rilo r naturale. R a n
d a m e n te le c ele m ai b u n e se o b in prin
P e n tr u u z u l e x te rn s e p o t folosi toate prese d e tip hidraulic. A c e s te a p rezin t i
fo rm e le d e p re p a ra te d e s c r is e , s u b form av an taju l utilizrii u n o r m ateria le d e p r o
d e c a ta p la s m e , c o m p re s e s a u p ri n ie ori tecie d e tip te flo n , c a rc m p ic d ic u n
d ire c t d in p ro d u s e le v e g e ta le p ro asp ete co n tact d ire c t al fructelor i le g u m e lo r cu
p u s e in d o u tifoanc. m etalele c c p rod uc tran sfo rm ri c alita ti
D e a s e m e n e a , fru cte le i le g u m e le se ve, d im in u n d v a lo a re a te ra p e u tic a
p o t folosi s u b fo rm d e loiu ni sa u frec- m u lto r su b stan e p e care le c o n in e su cul
ii c u su c p ro a s p t sa u p r e p a r a t d u p
c c lu la r al plantei. D ei n c o m e r e x ist
u n u l d in p r o c e d e e le dcscrisc.
aparate i vase d e alu m in iu , a c e s te a se
v o r ev ita la p rep arare a su cu rilo r naturale.
P R E P A R A R E A S U C U R IL O R Este r e c o m a n d a b il c a s u c u rilc s se
c o n s u m e im e d ia t d u p p rep arare . S e p o t
F r u c te le i le g u m e le d e s tin a te p re p a
pstra n frigider. n stic le , cel m u lt 12
rrii s u c u r ilo r treb u ie s fie d e b u n c a
ore.
litate i a j u n s e la m a tu ritate. A t t fructe
n c c e a c c p riv ete u tiliz area s u c u r i
le c t i le g u m e le p o t c o n in e un m a re
lor, ele p o t fi c o n s u m a tc c a a ta re , n d u l
n u m r d e g e rm e n i p a to g e n i, parazii i
cite (d ac este c a z u l) cu m ie re , s im p le
v iru s u ri c a r e p rezin t u n real p eric o l
s a u asociate, in n d s e a m a d e s c o p u l
p e n tru s n ta te . D e ac e e a , p r im a m su r
p e n tru c a re se folosesc. D in m a te ria lu l
c a r c tr e b u ie lu at, n c a z u l co n su m rii
p rezen tat n a c c ast lucrare, c u p u in
f r u c te lo r i le g u m e lo r c a a ta r e sa u sub
f o r m d e s u c p ro asp t, e s te e lim in a re a , im ag in aie, se p o a te alctui o ree t d e
s ucuri m ix te n fu n cie d e a fe c iu n e a
c t m a i m u lt p o sib il, a tu tu r o r factorilor
n o c iv i sem n alai. a v u t sa u d e s c o p u l u rm rit. U n e le s u
P e n tr u n d e p r ta r e a p ra fu lu i, p m n c u ri d in le g u m e cu g u s t p u in a g re a b il,
tu lu i, a o u l o r d e p arazii i n b u n p ar c u m este cel d e c a r t o f c ru d , d e e x e m p lu ,
te a g e r m e n ilo r p a to g e n i, s in g u r a m s u p o t fi a m e lio ra te c u p u in s u c d e m o r
r p r a c tic p e c a re o r e c o m a n d m este co vi, d e e lin sa u d e to m a te , d u p gust.
s p la r e a n d e lu n g a t , su b j e t d e a p p o N u treb u ie n e g lijate nici d e e u rile "
ta b il , a fru c te lo r i le g u m e lo r nain te d e c a re rezu lt d e la p re p a ra re a sucurilor.
a fi c o n s u m a t e s a u tra n s f o r m a te n s u D e e x e m p lu , restu rile c a re r m n d e la
c u ri. n tim p u l e p id e m iilo r d in perio a d a sucul d e m o r c o v p o t fi tra n s fo rm a te n
e s tiv a l sa u n z o n e le tro p ic a le i e c u a ch iftelu e d e lic io a sc p rin a d u g a r e a u n u i
to ria le , u n d e fre c v e n a a c c s to r epidem ii ou, cu p u in fain, puin u n t sa u b r n z
e s te m ai m a rc , fru c tc lc i le g u m e le se dc vaci i p u in c a m e , d u p c a r e s e p r
v o r in e c te v a m in u te n a p cu clora- j e s c n ulei.
R e c o m a n d r i p e n tru o b in e re a u n o r p r e p a ra te d in Iru cte , le g u m e i s e m in e 41

C O N S E R V A R E A SU C U R ILO R larg, d e s h id ra ta re a legum elor. Este o


m e to d p ractic p rin c a re se u u re a z
C e a m ai in d icat m e to d d e c o n s e rv a m u lt m u n c a go sp o d in elo r. F ulgii d e c a r
re a su cu rilo r p ro a s p e te d e fructe. Iar t o f p e r m it p re p a ra re a u nui p ireu n c te
fierbere, este a d u g a r e a d c c c a 6 5 % za v a m in ute; v arza , c e a p a sa u m o rco v ii
hr, p n sc o b in e u n sirop suprasaturat d esh id ratai s cu tesc m u l t tim p la p re p a
n z a h r c a r e se rec u n o a te d u p crista rarea alim entelor.
lele d c z a h r c a re r m n la fundul sticlei S u b a s p e c t cn crg e tic, fru cte le i le g u
d u p 2 - 3 zile d e la d iz o lv a re a cantitii m e le uscate sa u d esh id ratate au o v a l o a
d e z a h r utilizate. n accst fel, sc pot re d e 3 - 5 ori m a i m a re d e c t c ele c ru d e ,
c o n s e rv a p e n tru iarn su cu l d e viin e , de rap o rta te la g re u ta te . A c e s t fap t e s te e x
c o ac ze, d e afin e, d e z m eu r etc. p licab il, d o a rc c c , n g e n e ra l, fru cte le i
P rin a c e a s t m e to d , sucul tran sfo r le g u m e le c ru d c , p ro a s p e te c o n in 8 0 -
m a t n s iro p i p strea z in b u n parte 9 5 % ap. P rin d e s h id ra ta re n u s e pierd
pro p rietile d e s u c n atural", p re c u m i p rin cip iile c o m p o n e n tc d in fru c te i le
aro m a . N u r m n e d ect s s e d il u e z e cu g u m e i nici o lig o e le m c n te le . S e d im i
a p sa u c u a p c a rb o -g az o as, la n tre n u e a z c o n in u tu l n e n z im e i v itam in e,
buinare. d a r in nici u n c a z att d c m u lt c a n c a
S c v a ev ita fierb erea su cu rilo r sau zu l conservelo r.
a d u g a re a d c co nservani. n p re z e n t, n n u m e ro a s e ri, p re c u m
C a o reg u l g en era l, att p e n tru om ul i n a ra n o astr au n c e p u t s s e c o n
s n tos, ct i p e n tru cel bolnav, micul s tru ia s c u scto rii cu e n e rg ic so lar,
d eju n sc v a n c e p e cu un p ah ar d e suc c a rc pot fi utilizate i Iu u s c a re a m u lto r
natural d c fructc sa u legum e. S u b aspect s o rtim e n te d e fru c te i legu m e.
cn crgctic, un litru d e m u st (suc p roaspt
d e stru g u ri) rep rezin t ech iv a le n tu l a
p este 1/2 k g c a m e sa u 12 o u, sa u a p ro a
A LT E M ETODE
p e 1,250 k g cartofi). DE C O N SER VA R E
D a r v a l o a r e a s u c u rilo r n u treb u ie E x ist n p re z e n t n u m e ro a s e m e to d e
a p re c ia t su b rap o rtu l d e calorii. S u cu ri de c o n s e rv a re a fru cte lo r i le g u m elo r,
le d e fructe i le g u m e co n in v itam in e, prin c o n g e la re , re frig e ra re n s p aii cli-
z a h a ru ri d ire c t asim ilabile, e n z im e , pro m atizate cu u n re g im c o n s ta n t d e te m p e
tide, fito h o rm o n i, acizi organici, sruri
ratur i u m id itate.
m in erale , s u b sta n e cu aciune antim i-
P rin c o n g e l a r e , m e to d c u c o n s u m ri
cro b ia n i n u m e ro a se m icro elem en te d ic a t d e e n e rg ic , fru cte le i le g u m e le i
ab so lu t in d isp e n sa b ile funciei vitale. p s tre a z n sp ecia l c u lo a rc a i calitile
nutritive; n s c h im b , p ro p rie t ile o lfa c
FR U C T E LE l LEG U M ELE tive s c a d simitor.
USCATE In sp ecia l la d e c o n g e la re , c a r c s c face
destul d e b ru sc, c o n s is te n a fru c tc io r i
D a c u n a dintre m etodele c e le mai le g u m e lo r se s c h im b radical. E le tr e
v ech i p e n tru c o n s e rv a re a n z o n a te m p e b u ie c o n s u m a te im e d ia t, d o a r e c e n c te
rat a fru cte lo r i n mai m ic m s u r a va o r c i p ie rd i c e le la lte caliti.
le g u m e lo r c o n d im e n ta re a fost uscarea P en tru s tru g u ri i n sp ecia l pentru
lor la s o a re sa u la cldura artificial, n m e re i p e re e x ist m e to d e s im p le , clasi
pre z e n t se u tiliz e a z industrial, p e scar c e , d e c o n s e rv a re tim p d e 6 - 7 luni, n
42 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

sp aii s p e c ia l a m e n a ja te la o te m p e ra tu d e la d o u o u . S e rep artizea z n cupe.


r a sc z u t n j u r d e 4- 5 C i cu u m i D e a s u p ra s e p u n e c r e m d e c a c a o s a u s i
ro p d e z m e u r , c o a c z e sa u v i in e sa u
d ita te s u f ic ie n t p e n tru a n u se d e s h id ra
ta n tim p . p u in d u lc e a d e a fin e , c a ise , viin e
L a fel, silo z u rile , b e c iu rile , ld iele cu sa u ciree.
n isip p e n tru carto fi, m o r c o v i i alte legu S e a m e s te c 100 g fru c te (c p u n i
m e r e p r e z in t m e to d e e c o n o m ic e , p ra c
t iate in patru sa u fragi, afin e, c o a c z e
tice i la n d e m n a c e lo r d in m e d iu l r u etc.) c u d o u b o r c a n e d e iaurt, c u fulgi
ral p e n tru c o n s e r v a r e a n tim p u l iernii a d e c e re a le sa u cu d o u felii d e p in e g r a
n u m e ro a s e s o r tim e n te d e legum e. P e n h a m sa u in teg ral i o lin g u r d e zahr.
tru locuitorii d in m e d iu l u r b a n c a rc n F ru cte d c s e z o n ( c p u n i, ciree,
g e n e r a l n u a u spaii s p e c ia le d c c o n s e r
caise, piersici, z m e u r , p ru n e etc.) tiate
v a re le g u m e le i fru cte le s u n t a s ig u m ru n t, a m e s te c a te cu n u c i t iate fin. S e
rate prin u n it ile d e d e s f a c e re n tot tim p re p a r o c r e m d in 3 0 g unt, 4 0 g fain,
pul anului. pu in sare, 3 0 g z a h r i 1/2 1 lapte.
F o rm a a rtific ia l d e c o n s e r v a r e n a m
D u p rcire, c rc in a s e a m e s te c c u fru c
balaje m e ta lic e sa u d e sticl, su b form tele proaspete. S e s e rv e te n cupe.
d c g h iv e c iu ri, c o m p o tu r i, g e m u ri etc., L e g u m e d e s ezo n : a rd e i, roii, c a s
c o n s id e r m c . e x c e p t n d m urtu rile, travei, m o rc o v i, rid ich i, s fe c l ro ie , e-
tre b u ie e v ita t ct m ai m u lt. Prin ac iu lin sau v arz alb , rase sa u t iate fn.
n e a fa c to ru lu i te rm ic la p re p a ra re a lor i a m e ste c a te bine. S e p re p a r o m a io n e z
p rin a d u g a r e a u n o r c o n s c rv a n i , p rin
din g lb e n u d e o u , u n td e le m n , s u c d e
c ip a le le p ro p rie t i, in sp ecia l cele te ra l m ie , p u in s a r e i s m n t n . Se
peutice, p e c a r e le a u fru cte le i le g u m e a m e s te c m a io n e z a cu leg u m ele. S e s e r
le s e p ie rd , in p lu s , a c e a s t fo rm de v ete c a aperitiv.
c o n s e r v a r e p r e z in t p eric o lu l d ezv o ltrii O alt v aria n t s e o b in e a m e ste c n d
u n o r g e rm e n i fo a rte p eric u lo i, c u m a r li le g u m e le t iate cu p u in u n td e le m n ,
C lo s tr id ia b o tu lin ic ce p r o d u c e c c a m aid o u o u fierte, c a rto fi fieri i b r n z
p u te rn ic to x in i a c e a s ta c a un rev cis ras sa u iaurt.
al in su fic ien te i p r e p a r ri tc rm ic c a c o n Sos d e roii. S e trec ro iile printr-o
servatelor. s it ino xid ab il sa u d e p la stic. S e a d a u
D e a c e e a , o p t m p e n tru c o n s e rv a re ag sare d u p g u s t i p u in u stu ro i ras. S e
fru cte lo r i le g u m e lo r p rin m e to d e cu a m e s te c c u iaurt s a u cu p u in u n td e
c o n s u m c t m a i s c z u t d e en e rg ie c a lo ri
lemn.
c , c t m a i e c o n o m ic e i to to d at e f i M aio n e z a . S e p re p a r d in d o u
c ie n te s u b a s p e c t te ra p e u tic , respectiv g lb e n u u ri d c ou, 5 0 g u n td e le m n a d u
p rin p s tra r e a n co n d iii i p rin m e to d e gat p ic tu r cu p ic tu r n tim p u l fre c
n a tu ra le a tot c e e a c e b io s in te z prin m i rii, 2 0 g m u ta r; se o m o g e n iz e a z a m e s
n u n a tu l ei m e c a n is m a re u it s prod uc. tecul bine, n tim p c e s e a d a u g s u c d e
l m ie sau sare d c l m ie i p u in sare.
C T E V A P R E P A R A T E R ECI B aza d c m a io n e z s e a m e s te c cu le
DIN F R U C T E l L E G U M E g u m e d e s ezo n tiat fn.
D intr-un k g d e castra v e i tiai n felii
1/2 k g m e re rase, cu c o a j cu tot, sub iri, cu o c p n d c usturoi ras sau
a m e s t e c n d b in e c u c o a j d e l m ie sau p isat fin, P t r u n j e l v e rd e . C i m b r u sau
d c p o r to c a l ras i c u s p u m a d c albu B u s u io c (d u p g u s t), a m e s te c a t c u p uin
R e c o m a n d r i p e n tru o b in e re a u n o r p r e p a ra te d in fru c te , le g u m e i s e m in e 43

u n td e le m n i sare, 2 b o r c a n e d e iaurt sau dit ilo r a fo st luat d e p re p a ra te le gtite


cu s m n t n , s e o b in e o sa la ta gustoas. d in le g u m e i fructe c o n s c rv a te i d e
n p e r io a d a d e ia rn se p o t o b in e sa c o m p o tu rile cu co n serv an i. C a rn e a , aa
late c r u d e fo a rte g u s to a s e d in v a rz alb c u m era utilizat o d in io a r , p ro a s p t
sa u roie, ridichi n e g re rase, m o rc o v i, e- s a u c o n s c rv a t , su b f o r m n a tu ra l , a
lin, s f e c l ras, p u in h re a n , s u c d e l fo st n lo cu it d e p rep aratele d in carne,
m ie , u n td e le m n , ia u rt sa u sm n tn , c re n d u -s e a d e v ra te industrii d e p re lu
d u p gu st. crare. P etele p ro a s p t a fost n lo c u it de
P r im v a r a s e p o t o b in e salate g u s to a c o n s e rv e le d in p ete, iar faina in te g ra la a
se i d in p la n te n ccu ltiv a te, d in flora fo st n lo c u it d c p in e a a l b i d e p a s te
s p o n ta n (fr u n z e tin e re d e P p d i e , U n- le finoase.
tio r, M c r i , L e u r d sa u U s t u r o i ,
C e rc e t rile tiinifice a s u p r a a l im e n
urzici fo a rte tin e re ) c a r c sc p re p a r cu taiei i e f e c te lo r ei a s u p ra o rg a n is m u lu i
m a io n e z sa u c u sa la t d c carto fi fieri. au d e m o n s tr a t c o m a s o b i n u it
A c e s te a s u n t d o a r c t e v a e x e m p lifi
fo rm a t d in tr-o su p , o m n c a re c u c a r
c ri d e p r e p a r a te alim en tare c e se p o t
ne i le g u m e i o p r jitu r d e te rm in
ob in e d in fru c te i le g u m e . D in p artea
o c re te rc rap id a n u m ru lu i d e le u co ci-
s p e c ia l a a c e ste i lucrri, d in b o g a ta lite
te f a d e v a l o a r e a n o r m a l ( c c a
ratur n a c e st d o m e n iu i m a i ales d in
7 .0 0 0 /m m 3), a stfel n c t d u p 10 m in u te
im ag in aia i d in a r ta g o sp o d in e lo r, se
se a ju n g e la 10.000, iar d u p 1/2 o r d e
pot n a te su te d e ree te cu lin are a v n d la
b a z g a m a la rg d c m a terii p r im e n a tu la p r n z la 3 0 .0 0 0 /m m 3. A cest fe n o m e n
rale d ru ite d e n atu r , d c reg n u l vegetal. este s im ila r c a z u rilo r d c b o li m fe c io a sc
R e c o m a n d m ct m ai m u lte p ro d u s e n a sa u in flam atorii. R e a c ia d c a p ra re a o r
turale, ct m ai m u lte cruditi! g a n is m u lu i n u r m a c o n s u m rii a l im e n
te lo r g tite sc n u m e te le u c o c ito z d d i
g e s tiv . N u m ru l d e Icu co citc r e v in e la
O B S E R V A II l R E C O M A N - n o rm a l a b ia d u p o o r i ju m ta te . N u
DRI G E N E R A LE acelai lucru se n t m p l n cazu l c o n s u
m rii u n o r a lim e n te p re p a ra te d in le g u
T r im n tr-o lu m e d in c e n ce m a i c i
m e i fru ctc p ro a sp e te , c ru d e , cu s tru c tu
vilizat, m a i u rb a n iz a t , m a i m e c a n iz a
ra vie. n a c c st d in u rm c a z , n u m ru l d c
t, c a re c e r e a d a p t a r e a o rg an ism u lu i
no stru la n o ile c o n d iii d e via. S u n te m Icucocitc r m n e n lim itele n o rm a le .
co n fru n ta i zi d e zi cu u n a e r am estc c a t M ai m u lt, n cazul n c a r c sc r e c u rg e la o
cu g a z e d e e a p a m e n t, c u un c e r a c o p e a lim e n ta ie m ix t , cu a lim e n te g tite i
rit d e n o rii artificiali a i in dustriei p o c ru d iti, fie nainte, fie im e d ia t d u p
luante, cu o a p p o ta b il n c a re s e infil m a s , f e n o m e n u l d e le u co cito z d ig e s ti
tre a z d e m u lte o r i p re a m ult a z o t sau v este foarte redus.
p e s tic id c , cu o v ia s ed en ta r, lip sit d c E x p e rie n e le d e la b o ra to r au d e m o n
m ic a re n a e r c u ra t, cu s u rm e n a ju l p ro strat c . n cazu l n c a rc s u n t h r n ite n u
fesional i c u stresul. S u b a s p e c t c alita m a i c u a lim e n te gtite, a n im a le le d e la
tiv, nsi a lim e n ta ia n o a s tr z iln ic a b o r a to r se m b o ln v e s c g ra v i m o r n
s u fe rit m o d ific ri e s e n ia le d in c au z a s c u rt tim p.
c h im iz rii e x c e siv e , m ijlo a c e lo r m o d e r A c e s te e x e m p lific ri n e a tra g aten ia
n e d e c o m b a te r e a d u n to rilo r i p re lu a s u p ra p osibilitii nlturrii g reelilo r
c rrii a rtific ia le a alim entelor. Locul cru d in a lim e n ta ia n o astr zilnic p r in utili
44 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

z a re a n fie c a re zi, la fie c a re m a s , a ct p r e fe r fo lo sirea m a i m u lto r tipuri d e


m a i m u l to r fructe crude. g rsim i, in n d n s s e a m a d e n s u m a re a
F r n d o ia l c p ro tid e le s u n t in d is can titii c o n s u m a te zilnic. G r s im ile
p e n s a b ile n a lim e n ta ia o m u lu i. N e c e o b in u te p rin p re s a r e la re c e , ct m a i p u
sa ru l z iln ic e s te d e 6 0 - 9 0 g p e n tru un in p u rific a te c h im ic , s u n t s u p e r io a r e c e
a d u lt. A c e s te a p o t fi p ro c u ra te d in o u, lo r o b in u te la c a l d i u ltra ra fin a te prin
lapte, p r o d u s e lactate, c a m e , p e te , p re p ro c e d e e chim ice.
c u m i d in n u m e ro a s e le g u m e , c a S o ia , D e s p re ro lu l v ita m in e lo r, en zim clo r,
F a s o l e a , M a z r e a , L i n t e a , d in fru c te i fitoho rm onilor, al s ru rilo r m in e ra le i
s e m i n e o le a g in o a s e . C u to a te acestea, al m ic r o e lc m e n te lo r a b s o lu t n e c e sa re n
p ro tid e le d in le g u m e n u a u a c c eai cali a lim e n ta ia ziln ic a m v o rb it n capitolul
ta te i a c e la i c o n in u t n am in o acizi p riv in d a s p e c te le b io c h im ic e ale a lim e n
e s e n ia li, a b s o lu t necesari o rg a n is m u lu i, taiei. C a n tita te a i c a lita te a a c e s to ra se
p r e c u m c e le p ro v e n ite d in c a m e , o u, a s ig u r to t prin u tiliz a re a n a lim en taie
la p te i p r o d u s e lactate. S e re c o m a n d a c t m ai m u lto r cruditi.
c a m i n im u m 2 0 - 3 0 g d in p ro tid e le n e c e n cad ru l re c o m a n d rilo r g e n e ra le am
s a r e z iln ic s p r o v in d in r e g n u l anim al. d o rit s a tra g em a te n ia a s u p ra faptului
L i p s a d e p r o tid e a n im a le d in a lim en taie c a v e m la n d e m n tot c e e a ce n e tr e
e s te la fel d e d u n to a r e c a i a b u z u l d e b u ie pentru o a lim en taie c t m a i n a tu ra
a stfel d e p ro tid e. l, pentru a asig u ra c o rp u lu i n o stru o s
n c e e a c e p riv e te c o n s u m u l n o rm al ntate c t m ai bun. C a o c o n c lu z ie g e
d e g r s im i, n e c e sa ru l ziln ic a fost s tab i neral, p u te m a fir m a c e s e n ia l n a li
lit n tre 4 0 - 8 0 g p e zi. A c e a s t can tita te m e n ta ie e ste m o d u l n c a re p r e g tim i
e s te d e c e lc m a i m u lte o r i d ep it. S c in tro d u cem n c o r p u l n o s tr u a lim en te le.
CAPITO LUL IV

PRINCIPALELE FRUCTE
DIN ALIMENTAIE

P en tru fiecare d in tre c e le m a i c o m u n e vilele m o d e rn e d e azi, are p ro p rie t i


fructe i le g u m e utilizate n a lim e n ta ie d iu re tic e i u ro litic e rem a rcab ile, hipo -
a m a d o p ta t o c la s ific a re re c u n o s c u t d e co lestero le m ian te, an tisep tice in te s tin a
cei m a i m u li a u to ri n a c e st d o m e n iu . le, d e c o n g e stiv e h epatice i m u lte altele,
D u p u n sc u rt istoric, n c a d ru l m o n o iar G u t u i u l , c u ltiv a t n u rm c u m a i bine
grafiilor p r e z e n ta te se v a d e s c rie c o m p o d e 4 m ilenii n B ab ilo n i Persia, e s te un
ziia c h im ic i, p e a c e a s t b az , v o r fi e x c e le n t re m e d iu antidiareic, n sp ecia l
fo rm u la te in d icaiile terapeutice. p e n tru copii i p erso a n e le d e v rs t n a
R e c o m a n d r ile d e fo lo sire att n uzul intat.
intern ct i n cel e x te rn au la b a z p r o
c e d e e s im p le d e p re p a ra re c a re p o t fi in MRUL
tr o d u s e n o ric e cm in. MALUS PUMILA MILL.
(sinonim Malus domestica Borkh etc.)
(FAM. ROSACEAE)
G R U PA FRU CTELO R
n p rezent, g en u l M a lu s este r e p r e z e n
SM NO ASE
tat p rin 28 d c s p e c ii i p este 10.000 de
E s te o g r u p foarte un itar d in p u n ct soiuri cultivate.
d e v e d e re b o ta n ic , to a te sp eciile t cn d D e o m a re varietate, c u p ie li v erz u ie
p a rte d in s u b f a m ilia P o m o id e a e i a fa i a p ro a p e tran sp are n t, s u a v -g lb u i sa u
m ilie i R o sa c e a e , a v n d d re p t prin cipal ro u m b u jo rate, m e re le s u n t c ele m ai
c a r a c te r c o m u n fructul fals d e tip p o a p o p u la re fru cte a u to h to n e i c e le m ai
m , u n fru ct c a r e n u ia n atere d o a r d in la rg co n su m a te . L a vrsta co p il rie i,
p e re te le o v a ru lu i, ci d in c o n c re te re a p rin tre pov etile c e le m a i n d r g ite se
a c e s tu ia c u r e c e p ta c u lu l c a r e d e v in e n u m r i P r s le a cel vo in ic i m e re le
g ro s i c rn o s . D in a c e a s t g r u p p r e d e a u r , iar n c o lin d e ni se u r e a z s n
z e n t m d o u d in tr e sp eciile cu c e a m ai flo rim ca M r u l , c a P r u l . . . M ito lo g ia
m a re r s p n d ire la noi, re s p e c tiv M r u l g re c o -ro m a n este foarte b o g a t n le
i P r u l , alturi d e G u t u i i d in c e h ce g e n d e n c a re M r u l jo a c u n rol d e sea
m a i p u in c u n o s c u tu l M o m o n , cu ltiv at m ( s n e g n d im n u m a i la m ru l d e au r
azi d o a r sp o rad ic. T oate, d a r n special pe c a r c Paris I-a n m n a t zeiei V en us ca
M r u l i G u t u i u l , au im p o rta n te p ro se m n d e su p re m a p re c ie re a frum useii
p r ie t i f ito te r a p e u tic e . M r u l , a c e st ei), iar n m ito lo g ia sc a n d in a v n u a m
p o m m in u n a t, p r e z e n t l n g c a s a o m u b ro z ia e r a h ran a zeilor, c i m e re le. n le
lui, d e la lo c u in e le p a lu s tre i p n la g e n d a c e a m ai d ra g elveienilor, d esp re
46 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

W ilh e lm Tell c a s im b o l al d ra g o s te i lor c n c o a ja fructului se afl d e d o u ori


p e n tru libertate. M r u l j o a c u n rol d e inai m u lt a c i d p a n to te n ic i d e d o u ori
osebit. m a i m u lt v ita m in C d e c t n pulp.
M n c a r e a c e r e m o n i a l a P atclu i
RECO M AND RI TER A P EU TIC E
e v r e ie s c in clud ea la d e s e r t o co m b in aie
d e m e re to c a tc m ru n t, n u c i i stafid e p i Intern. P rin cip alele aciu ni se m a n i
s a te , c u rm a le , sc o rio a r , vin i miere. fest asu p ra ap ara tu lu i digestiv. D atorit
A c e a s t h ra n ritu a lic s e n u m e te ch a - aciditii m o d e ra te , m e re le a ju t d ig e s
r o s e t (h a m s e t) i se p a re c nsui lisus tia, p ro v o c n d prin a c t reflex o im p o r
a g u s ta t d in ca. tant crete re a secrctiei s a liv a re i g a s
I n m ito lo g ia ro m n . M r u l este c o n trice.
s id e ra t p o m u l v ie ii i e x p r im . n c r e M e re le c o n s u m a te cu c o a j s u n t uor
d in a ranilor, d o rin a d e ro d b o g a t, de laxative i a b s o rb a n te ale to x in e lo r i
b e l u g i p eren itate. n u nele z o n e din m ic ro o rg a n is m e lo r la nivelul in testin u
tar, m ire a s a s e j o a c p e d o u m l d ite dc lui, care sunt n g lo b a te n c e lu lo z a i
M r d u lc e, p e n tru c a s a rc in a cstoriei pectin ele pe c a re le co n in , c a re n u sunt
s n u fie a n e v o io a s . Tot d u p o veche iritante i c a r c sc elim in.
trad iie a lo c u lu i, s e p u n e a u n a p r a L a cop ii, m e re le rase c u r a te d e c o a
m u r i d e M r , c a r e u r m a u s n flo reasc j alturi d e m o rc o v i r e p re z in t un
d e A n u l N o u , cu c a r e c o p iii m ergeau tra ta m e n t efic ace n d iarcile a c u te i c r o
a p o i la s o rc o v it. A c u m , s o rc o v e le sunt nice.
d e h rtie sa u d c p la s t ic ... A c iu n e a diu retic a m e re lo r e s te e v i
P en tru im p o rta n te le i b in e c u n o s c u d en t, d a r m ai im p o rta n t e s te e lim in a
tele prop rieti te ra p e u tic e p c c a r c Ic arc, r e a m a siv p c a c e ast c a lc a acidului
un d ic to n , larg r s p n d it in m ai toat E u uric, c e e a cc Ic face utile n u n u m a i in
ro p a, s p u n e : U n m r p c zi, doctorul afeciu nile re n a le ci i n d ia te z e le uricc
nic io d at ". (artritism , reu m a tism , gut).
P reventiv i curativ, ele au a c iu n e fa
PRINCIPALII C O N STITU EN I vorabil n h ip e rte n s iu n e a arterial, ccca
M rul c a fruct c o n in e , in funcie de ce, c o m b in a t cu p r o p r ie ta te a p e c a re o au
s o i sa u varietate, 8 3 - 9 3 % ap. d e a m ico ra co n c e n tra ia co lestero lu lu i
S -a u id e n tificat p n in p r e z e n t zaha- n sn ge, ju s tif ic r e c o m a n d a r e a lo r n
ruri re d u c to a re (7 1 6 % ), c e lu lo z (n ateroscleroz.
c o a j ) , z a h a r o z , p e n to z a n e (po liglu ci- M erele intr in d ie ta p e n tru c o m b a te
de), lig n in e, a cizi o rg a n ic i liberi i c o m rea obezitii, iar n g e ro n to lo g ie s u n t
bin ai, p e c tin e , m a te rii g rase, protide, ta- co nsiderate utile n m u lte d in tre n e p l
nin u ri, sruri d e C a , N a , Fc, K , P i n cerile p e c a rc le a d u c e cu s in e v rs ta n a
c a n tit i m a i m ici Si, A l, M g , M n , S, intat.
C o etc. A utorii e lv eie n i c ite a z re z u lta te fa
A r o m a e s te d a t d e esterii am il ici, vorabile n tr a ta re a d ia b e tu lu i infantil
a cizii c a p rio n ic , fo rm ic i a c e tic , d c ge- p rin c u r d e m e re i tom ate.
ra n io l i a ld c h id a ace tic A su p ra s istem u lu i n e r v o s au o aciu n e
C o n in u tu l n p r in c ip a le le vitam ine c a lm a n t , c o n s id c r n d u -s c c un m r
este p r e z e n ta t n ta b elele d e la slritul m n cat scara, la c u lc a re , u u r e a z s o m
lu c r rii. M e re le c o n in p e l n g v ita m i nul.
n e le A , B, C i v ita m in a P P n p a rte a e x F.ste c u n o s c u t n m e d ic in a p o p u la r
te rn a fructului. D c rc m a r c a t este faptul utilizarea m e re lo r p e n tru e fe c te le lor
P r in c ip a le le fru c te d in a lim e n ta ie 47

asu p ra a fe c iu n ilo r pectorale, fav oriznd 2 3 0 - 3 0 0 g o r e z fiert p e zi i m e re (d u p


elim in a re a s e c re iilo r bronice. gust). n tr-o a d o u a faz, se in tro d u c p u
E xtern. M e d ic in a popular re c o m a n in c te p u in le g u m e , carn e , p e te , car
d aplicaii c a ld c d e fructe fierte, n d u tofi i p u in p ine fr sare.
reri d e urechi. O e tu l d e m e r e i m ie re . D u p E lena
Pe plgi a to n e se a p lic fie m e re rase N i Ib rian , rez u m a tiv se p re p a r astfel:
i fierte n sucu l lor, fie suc c u ulei n m e re le d in s o iu rile d e to a m n se spal,
pri egale. s e s triv e sc n piua d e le m n sa u s e rad
Tot n m e d ic in a p o p u la r se consider prin r z to a re inox. P este a c c st terci pus
util aplicarea d e t r e bine u m e ctate cu n tr-u n v a s potrivit s e a d a u g 5 I a p la 4
d eco c t d e m e re co n ce n trat i cald n zona k g terci i, p e n tru fiecare litru d e ap,
splinei, c o n tra in flam aiilor acesteia. 140 g m ie re . S e p o a te p u n e , p e n tru a
C o sm e tic . S u cu l m erelo r aju t la to- g r b i ferm e n taia, 1/2 k g d ro jd ie d c vin
n if ie r e a e s u tu rilo r, m a s n d u - s e u o r d in s tru g u ri h ib rizi, n estro pii (p arte a
o b rajii, sn u l, ab d o m en u l. g r o a s lich id c e r m n e d u p trag e rea
m o d d e n t r e b u in a r e vinului).
B o rc a n u l sa u vasul d e lut n c a re s-a
M e re le p o t fi folosite ca atare, n cure
p r e p a ra t a c e a s t co m b in a ic s e ine la
d c lu n g d u rat , m e rg n d u -se p n la I
te m p e r a tu r a c a m c re i ( 2 0 - 3 0 C ) n e a s tu
k g /zi, la b tr n i i b o ln a v i pu t n d u -se da
pat, d o a r legat la g u r c u u n tifon, p e n tru
n u m a i su cu l. P en tru obezitate s e reco
a n u in tra m u s c u lie le . S e ine la lo c n
m a n d zile d c m e re " , n carc s s e con-
tu n e co s. P rim a fa z d c fe rm e n ta re d u
s u m c c te I k g d e m e re p e zi, fr a li
re a z 1 0 - 1 2 zile, p e rio a d n c a re se
m ente.
a m e s te c d e 2 - 3 ori p e zi c u o lopic
D eco ctu ri d in m e re uscate i b in e m -
d e lemn.
ru n ite, o lin g u r la o can, lund u-se
S u c u l o b in u t d u p fe r m e n ta ie se
3 - 5 c n i p c zi n du lcite.
str e c o a r p rin tifo n dub iu. S e p u n e n
M e re rase, c o n t ra d ia re ilo r la copii
tr-u n v a s cu g u ra larg i se m ai a d a u g
(1/2 kg1 k g p e zi, la c ele 5 m ese).
p e n tru fiecare litru d e su c 5 0 g m iere.
D e c o c t d in tr-u n m r tiat n bucele
P e n tr u a d o u a fa z a ferm e n taiei, d e
n 1/2 1 ap, fiert la fo c ncet p n se re
d u c e Ia ju m ta t e ; se n d u lcete i s e bea a s e m e n e a aero b, se le a g g u ra b o r c a n u
se a ra n a in te d e culcare. lui tot cu tifo n i se p s tre a z la cldur.
S iro p la x a tiv i pectoral, n d e o seb i D u p 4 0 - 6 0 z ile o e tu l este gata.
S e tra g e d u p lim p ezire, c u furtunul,
pn tru c o p ii, d in su c d e m e re i z a h r n
n stic le care, a s tu p a te b in e sa u ceruite,
pri e g a le ; s e fie rb e la foc ncet p n la
c o n s is te n siro p o as, lu n d u -se c te 2 s e p s tre a z la rece.
linguri n a in te d e fiecare m as. S e c o n s u m la salate, so su ri s a u d ife
In h ip e rte n s iu n e , e d e m e cardio renale, rite p re p a ra te culinare.
a t e r o s c l e r o z , c o l e s t e r o le m ie , p r e in -
PRUL
farct, s e r e c o m a n d d e u n ii a u to ri cu ra
lu i K e m p n e r , c a re d u c e la sc d e re a s e v e PYRU S COMMUNIS L.
(FA M . R O S A C E A E )
r a co lestero lu lu i s a n g v in , red u ce re a
valo rii te n siu n ii arteriale, red u ce re a e d e A v n d ca o rig in e P r u l s lb atic. P
m elo r, m e re le a v n d u n rol im portant, r u l d e c u ltu r a r e o v e c h e istorie, fiind
n tr-o p r im faz ( 1 - 3 luni), o a d ev rat c u ltiv a t n sp ccia l n A sia C e n tr a l din
f a z d e a t a c , se c o n s u m n u m a i v rem u ri strv ec h i. S - a r s p n d it treptat
48 Pledoarie pentru via lung
i ................i i .

s p re vest, ia r n E v u l M e d iu e r a d e ja p re In fu zia d in flori are p r o p r ie t i a n tiin


z e n t i n E u ro p a. D ei n ru d it cu M flam atorii r e c o m a n d a te d c a s e m e n e a n
r u l , d ig e stib ilita tc a i v a lo a re a te ra p e u cistite.
tic a p e re lo r e s te m a i red us.
M O D D E N T R EB U IN A R E
PRINCIPALII C O N STITU EN I C o n s u m a te ca ata re ( m a i p u in r e c o
P e re le c o n in , n fu n cie d e soi, ntre m a n d a te n s c e lo r cu d i g e s t ia d ific il ,
82 8 5 % a p , h id ra i d c c a r b o n (zaharuri cu tractul d ig e stiv iritat, c u h e m o r o i z i,
n .n .) 1 0 - 1 3 % , p ro tid e 0 ,5 % , d intre d in c a u z a celu lelo r p ie tr o a s e s a u s c le re i-
za h a ru ri n s p e c ia l le v u lo z (8 % ), c e d e lo r d in pulp).
lu lo z, p e c tin e , tan in, s ru ri d e C a , Na. S u c , 2 - 3 p a h a r e p e z i, n a i n t e d c
K , Fe, P i cantiti m ai m ic i d c S , CI, m ese.
Zn, F e , C u, M n , I, A s . C o n in u tu l n vi D e c o c t d in 4 0 - 5 0 g p e r e u s c a t e ( p o a
ta m in e este re d u s : c c a 5 m g % v itam in a m e " ) la u n litru d e ap.
C , v ita m in a A 5 0 m g % , v ita m in a B 2 70 C id ru l d e pere are a c i u n e d iu r e t ic i
m g % , v it a m i n a B 6 0 ,2 5 m g % i v itam i u o r laxativ.
na P P n c a n tit i reduse. O b se rv a ie . F ru n z e le d e P r , p e l n g
tanin uri, c o n in a rb u to z id , la f e l c a f r u n
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E
z ele d c M e r i o r . E le au p r o p r ie t i d i u
A c iu n e a la x a tiv , s im ila r cu c e a a r e tic e , d e z in fe c ta n te , a n t i i n f l a m a t o r e ,
m e r e lo r cu c o a j , e s te m a rc a n t . L a fel u o r sed ativ e, fa v o riz n d d i z o l v a r e a cal-
c a i m e re le , p e re le a u a c iu n e d iu retic c u lilo r renali. P rin c r e te r e a d iu r e z e i,
i u ro litic , m p ie d ic n d d e p u n e r e a u ra u r m a d e v in e clar, iar m i c i u n i l c f r e c
ilo r i fa v o riz n d e lim in a re a lor. Pe v e n te n p ro statite se d i m in u e a z . F r u n
a c c a s t a c iu n e se b a z e a z r e c o m a n d a z ele d e P r s u n t in d ic a te c a a d j u v a n t n
r e a c u r e lo r d e p e r e n afec iu n i urinare, cistite, n litiaza renal i n g e n e r a l n
n litia za u rin a r , p r e c u m i n re u m a afe c iu n ile renale, v e z i c a l e i a l e p r o s t a
tis m , g u t i a rtritism . T o t d a to rit ac iu tei. S e u tiliz e a z su b f o r m d e in fu z ie
nii d iu re tic e , p e re le a u a c iu n e dep urati- p re p a ra t d in 100 g fru n ze p r o a s p e t e sa u
v , ia r c o n in u tu l r id ic a t n le v u lo z le 2 5 g fru n ze u s c a te Ia 1 litru d e a p . I n f u
r e c o m a n d i diabeticilor. zia astfel o b in u t se b e a n c u r s u l u n e i
A t t s c o a ra P r u l u i c t i fru n z e le i zile.
florile s u n t utilizate n m e d ic in a e m p ir i n trecu t, n m e d ic in a t r a d i i o n a l ,
c. A stfel, s c o a r a a r e p ro p rie t i astrin- sco ara d e P r e r a r e c o m a n d a t p e n tru
g e n te , a n tid ia r c ic c (d a to rit tan in u rilo r) pro p rietile ei a s trin g e n te i f e b rifu g e .
i feb rifu g e . S u b s ta n e le a c tiv e p e care
le c o n in e s c o a ra au a c iu n e h e m o sta ti G U TU IU L
c lo c a l , d a to rit to t ta n in u rilo r care CYDONIA OBLONGA MILL
p re c ip it p ro tein ele , c o n tra c t capilarele (FAM. ROSACEAE)
i d im in u e a z secreiile. G u t u i u l , o rig in a r d in in s u la C r e t a i
F ru n z e le , n sp ecia l c e le a le P r u l u i A sia d e S ud-V est, era fo a rte r s p n d i t n
s l b a t i c , a u p ro p rie t i a n tis e p tic e n c a ju r u l an ticu lu i S id o n , o r a n f l o r i t o r al
zu l c i l o r u rin a re , s im ila r e c u c ele ale F eniciei, d c la care, d e a ltf e l, i tr a g e i
M e r i o r u l u i (V a cc in iu m vitis-id a ea ), fi d e n u m ir e a g e n u lu i (d e la c u v n t u l g r e
in d r e c o m a n d a te su b f o rm d e in fu zie n c e s c K y d o n , n u m e le v e c h i a l o r a u l u i d c
c istitc , p ro s ta tit , in fecii urinare. azi C a n e a d e p e in s u la C r e ta , n u m e f o lo
p r in c ip a le le fru c te d in a lim e n ta ie 49

sit i d c H ip p o crate). n G re c ia antic, gite, faringite, am ig d alite, s to m a tite , n


gutuile erau c o n s id e ra te fructele zeiei tratam entul hem o ro izilo r, e c z e m e lo r, a r
Venus, tin erele cs to rite trebuind s surilor etc.
gu ste d in e le n ainte d e a p i p rag u l ca S em in ele s u n t r e c o m a n d a te i c a ad -
m erei n upiale, p e n tru a p u n e csnicia ju v a n te n c a lm a re a iritaiilor pielii i ale
su b p ro tec ia fru m oasei zeie. G u t u i u l snilor, ca i n tratarea c r p tu rilo r m i
se cultiv a cu 4 0 0 0 an i n urm . nilor, a degertu rilor, n e c z e m e , arsu ri,
G u t u i u l are d o u varieti: var. m a li- conjunctivite, h e m o ro iz i inflam atorii.
fo r m is (M ill.) (C .K . S c h n e id .) i var. C osm etic. S e m in e le d e gutu i s e c i
p y r ifo r m is ( K irc h n .) i m ai m u lte soiuri teaz p e n tru h id ratarea te n u rilo r uscate
de cu ltu r: A n g e rs , L e sc o w a tz , C on stan- i curarea c e lo r ptate.
tinopol, B erech i, D e V ran ia".
MOD D E N TR EB U IN A R E
S e u tiliz eaz, n sc o p u ri m ed icinale,
att p u lp a ct i sem inele. C o n su m u l fru cte lo r c a ata re sa u al
unor produse o b in u te d in a c e s te a (suc,
PRINCIPALII CO N STITUEN I
sirop, je le u ) i c a m n c a re p r e p a r a t sub
G u tu ile c o n in 7 0 - 7 2 % ap , 7 - 8 % za- form d e d iferite feluri culinare.
haruri, 0 ,5 % protid e, a cizi org an ic i, ta- D eco ctul are o aciu n e m ai m a rc a n t .
nin, pcctine, cantiti m ici d e grsim i, Se prep ar dintr-o gu tu ie m a re , ras, la 1
sruri m in e ra le d e F e , C a , P, K , C u , Mg, litru d e ap; se la s s fiarb p n c e li
S etc., v ita m in e le A , B , C i PP. S e m in chidul sc rc d u c e la ju m ta te , cantitatea
ele co n in 2 0 % su b stan e m ucilagin oase care sc bea n cu rsu l u n e i zile, n d u lcit
i am ig dalin. cu 50 g zahr. A c c s t d c c o c t se utilizeaz
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E i ex tern p e n tru gargarism e.
Infuzie p e c to ra l d in s em in e, o lin g u
Intern. G ra ie tan in u lu i, p u lp a fructu
ri la o can , c te d o u cni p e zi.
lui are p ro p rie t i a s trin g e n te p u tem icc,
M acerat la re c e d in o lin g u ri d e s e
gutuile fiind m d icatc c a antidiareicc,
mine la o c a n tim p d c 2 - 4 o re , p e n tru
mai ales n d ia re ilc c e lo r d ebilitai, ale
co nvalescenilor, c o p iilo r i vrstnicilor, loiuni sau c o m p rc s c c o n tra iritaiilor
pielii i n cosm ctic.
d co are ce a c iu n e a taninulu i este aten u a
t d e c e a e m o lie n t dato rit mucilagiilor. O bservaie. F ru n zele , b o g a te n tanin ,
D e a s e m e n e a , s e re c o m a n d ca antihe- sunt foarte eficiente, ca a n tid iare ice, sub
m o ra g ic e n h e m o p tiz ii, h em o ro izi, h e form d e infuzie c u 1 -2 lin g u rie la o
can, b n d u -sc 2 c n i p e zi. m p r e u n cu
m oragii uterinc.
U o a ra lor acid ita te le face utile n frunzele d c M u r sa u Z m e u r i cu fructe
d isp cp siilc ato n ice (aa-zisu l stom ac dc m cee, s c o b in e u n ccai a lim e n ta r
lene**), iar n c o n s u m p relu n g it, n insu foarte p lcu t la gust.
ficiena hepatic.
M O M O N U L
G u tu ile sc rc c o m a n d i c a antivom i-
tiv n v o m is m e n te cron ice. MESPILUS GERMANICA L
(FAM. ROSACEAE)
S e m in e le , p u te rn ic cm o licn tc, sunt
r e c o m a n d a te c a r e m e d iu p ecto ral n M o m o n u l este u n a rb u s t sa u arb o re
tuse, bronit, rgueal. de 1,5-3 m sa u c h ia r m ai nalt, cu frun
E xtern. P ro p rietile a strin g en te c o m ze alterne, scurt peiolate, a lu n g it elip ti
b in ate cu c ele e m o lie n te ju s tific utiliza ce, lungi d c 5 - 8 c m i late d e ^ , 5 - 5 cm ,
rea lor s u b fo rm d e g a rg a rism e n larin- cu m argin ea n tre a g , fn d in a t spre
50 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

vrf. F lo rile s u n t so lid a re , cu d ia m etru l O b serva ie. F ru n zele , la r n d u l lor


d e 3 - 4 c m , a v n d p e ta le albe. F ructele puternic astrin g en te, s e u tiliz e a z sub
a u re c e p ta c u lu l ex tern c rn o s , asem - f o r m d e d e c o c t ( 2 ling uri la o can),
n n d u - s e c u c ele d e M c e , d a r m ai pen tu g a rg a r is m e i s p latu ri b u c a le , n
m a ri ( 2 - 3 c m n d ia m e tru ), c u sepale a f te i inflam aii ale g tului.
p e rs is te n te i d u p m a tu riza re. C re te
s u b s p o n ta n p e c o a s te nsorite, stnefirii,
G RU PA FRU CTELO R
tu fiu ri, d e la e s p n la m unte.
SM BUROASE
C u ltiv a t as t z i cu to tu l sp o rad ic, M o -
m o n u l a fo st b in e c u n o s c u t n A n tic h ita E s te o g r u p fo arte o m o g e n , c u p r in
te, Iu liu s C e z a r aducndu-1 n Italia d u p zn d specii d in fam ilia R o sa cea e . su b fa-
v e s tita s a c a m p a n ie d in G alia. L a n o i in m i lia P r u n o id e a e , c a r a c t e r i z a t e p rin
a r e s te s e m n a la t la D e v a , H u n e d o a ra , fruct c rn o s tip d r u p , e n d o c a r p u l lor fi
C r a io v a , P iteti, Iai etc. in d le m n o s, alctuit d in s c le re id e (celule
PRINCIPALII C O N STITU EN I p ie tro a s e ). A c e s t c n d o c a r p c o n s titu ie
s m b u re le c a re p ro te je a z n in te rio r s
C u u n p r o c e n t m a i s c z u t n a p
m n a. D in a c e a s t g ru p fac p a rte P r u
( 7 0 - 7 4 % ) , f ru c tu l c o n i n e s u b s t a n e
n u l, C i r e u l , V i in u l, C a i s u l , P ie r s ic u l
azo ta te , g r s im i ( 0 ,4 4 % ) , ta n in ( n fru c
i M i g d a l u l, a c e sta d in u r m c o n s titu in d
te le u s c a te p n la 12% ), m u c ilag ii, acid o e x c e p ie prin a c e e a c m e z o c a r p u l este
citric, m a lic i tartric, v ita m in e le C i B, piclo s i n u crn o s c a la c e le la lte , iar la
za h a ru ri, p ro te in e , sruri m in erale , c e l u
m a tu ritate s e d e s fa c e . A c e a s t g r u p d c
lo z etc. fructe este m ai r s p n d it n a ra n o a s
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E tr, o c u p n d p e s te 6 0 % d in su p rafaa
c u ltiv a t c u p o m i fructiferi.
F ru c tu l, p u te rn ic astrin g en t, a r e a c iu
n e a n tid ia r e ic , c u e fe c te c h ia r n d ia re - P rin co n in u tu l lor n g lu c id e (cca
c a d iz e n te r ic i e n teritc le re b e le , a v n d 15%), fructele s m b u ro a s e a u o rid icat
d u b lu e fe c t, re s p e c tiv s ta g n a re a s c a u n e valo a re nutritiv, iar d a to rit c o n in u tu
lor d ia r e ic e i fortificarea m u c o a s e i in lui ridicat n a p i p o ta siu s u n t d iu re ti
c e . C e lu lo z a i acizii o rg a n ic i le im p ri
testinale.
m prop rieti lax ative, iar p rin sru rile
A re p ro p rie t i d iu re tic e , c u e lim in a
r e a d e u ra i, fiin d u n a d ju v a n t util n li m in erale i v itam in e n sp ecia l v ita
m in a A i rib o flav in a ( v ita m in a B 2 )
tia z a u ric, g u t i reum atism .
s u n t m in eralizan te i v itam in izan te.
E m p iric , n tra ta m e n tu l p alu d ism u lu i
C o n s u m a te n s tare p ro a s p t , d a r m ai
i litiazei ren ale, n sp ecia l d e c o c tu l din
ales su b f o m d e c o m p o tu r i, dulc ea ,
rd c in .
g e m , m a rm e la d , n tim p u l iernii, ele
M O D D E N T R EB U IN A R E con stitu ie d esertu l ideal al fiecrei m ese.
C o n s u m a t e ca ata re sa u n c o m p o t;
p e n tru a a v e a e fe c t, tre b u ie c o n s u m a t PRUNUL
c ir c a o c a n d c co m po t. PRUNUS DOMESTICA L.
S iro p p e n tru re g u la riz a re a tranzitului (FAM. ROSACEAE)
in testin a l, d in I k g fru cte , 8 0 0 g zahr A t t d e p uin p rete n io su l P r u n , o r ig i
s a u m a i b in e m iere i 5 0 0 m l a p ; se n a r d in P ersia i C a u c a z u l d e E st, a fost
fierbe I o r , la fo c mic. S c b e a d im in e a a d u s n E u ro p a d e c tre ro m an i. n ara
a c te u n pahar. n o astr i-a g sit o a d o u a p atrie, fiind
p r in c ip a le le fru c te d in a lim e n ta ie 51

p o m u l fru c tife r c u c e a m ai m a re p o n d e m atorii a le ficatului. n m e d ic in a p o p u la


re. A v n d v a lo a re n u tritiv rid icat , el r se re c o m a n d i n inflam aiile splinei.
are i p ro p rie t i te ra p e u tic e re c u n o s c u te C o s m e tic . S e p o t folosi su b f o r m dc
n c d in A n tic h ita te . P liniu cel B tr n la m a s c p e n tru te n u rile g rase, c u p o rii d i
u d p ro p rie t ile la x ativ e ale P r u n u l u i , latai.
iar p ru n e le u s c a te e ra u re c o m a n d a te d e
M O D D E N T R EB U IN A R E
diferii a u to ri d in G r e c ia an tic. M a i tr
ziu, a c e ste fructe s e b u c u ra u d e m a re fai C o n s u m a te c a atare, n special d im i
m n p resc rip iile colii d in S a le m o neaa sa u la n c c p u tu l m e se i ( 8 - 2 0 buci
(sec. X I - X I I ) , p tru n z n d p n n Far- s u n t suficiente p e n tru efectul laxativ).
D e c o c t d in p r u n e uscate: n c a z u l in-
m a c o p e e a E n g le z , c a m e d ic a m e n t, n
seco lu l al X V III-lea. fla m a iilo r splin ei se re c o m a n d s se
J e a n -B a p tis te P o quelin, c u n o s c u t su b b e a d im in e a a lichidul, iar fru cte le din
d e c o c t s s e c o n s u m e seara.
p s e u d o n im u l literar M o li^ re, fa c e alu zie
la p r u n e n tr-u n a d in o p e r e le sale, B o l In fu zia o b in u t d in tr-o p r u n i o
s m o c h in la 100 ml ap, ad m in istra t
n a v u l n c h ip u it" (1 67 3).
ziln ic c o p iilo r u o r irascibili. A so c ic re a
L a n o i se c u ltiv p este 10 varieti d e
c u s m o c h in e le e s te b e n e f ic i n cazul
P r u n . A p r o a p e c n u e x ist c a s n m e
co nstip aiilor, d e o a re c e s m o c h in e lc s u n t
d iu l ru ral c a re s n u a ib u n p ru n sau
em o lie n te i s e e v it irita re a trac tu lu i in
d o i, m a jo rita te a lor, ns. cu ltiv n d u -s e
testinal. S e p o a te fa c e o in fu zie c u p ru n c
n liv ezi. P e l n g fru ctc lc g u s to a s e p c
i s m o c h in e , l sn d u -sc apoi la m a c c ra t
c a rc Ic d , P r u n u l este i u n bun fix ato r
1 0 - 1 2 orc.
al s o lu rilo r n p an t, al te re n u rilo r a lu n e
P en tru c o m b a te re a co n stip aici sc re
c o a s e , m p ie d ic n d sp la re a c o a s te lo r i
c o m a n d m a c e ra tu l o b in u t la r e c e din
f e n o m e n u l d e ero ziune.
c c a 2 0 0 g p ru n e u scate (n u a fu m a te ), i
PRINCIPALII C O N STITU EN I n u te n a p 3 - 4 o rc . S e iau seara.
P r u n e le p ro a s p e te , c o a p te , c o n in cca S u c d e p ru n e , c te u n p a h a r n a in e d e
8 0 % a p , 1 4 - 1 5 % h idrai d c carb o n , m ese.
0 ,6 % p r o tid e , s ru ri m in e ra le (N a , K, M a s c c o s m e tic a s trin g e n t c u 5 - 6
C a, P, F e , M g , M n ), d in tre c a re p r e d o m i p ru n e zd ro b ite c a r c sc la s 2 0 m in u te pc
n p o ta s iu l (2 1 0 m g % ) , a cizi org an ic i, fafi.
m u c ilag ii, v ita m in e le A , B l , B 2 etc. In e tn o iatrie ( m e d ic in a p o p u la r ) se
V alo are a n u tritiv e n e rg e tic a p r u n e folosete u ic a c u trie a lc o o lic rid icat
lor n s ta r e p ro a s p t este d e 5 8 - 6 2 kcal p e n t ru plmdeli**, r e s p e c tiv p e n t r u
la 100 g p u lp , iar n s tare u scat d c 249 m a c e r a re a u n o r p la n te m e d ic in a le , o for
kcal. m p o p u la r a fineturilor. S c u tiliz e a z i
intern, d a r m ai a le s ex tern , p e n tru fric-
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E ionri. Intern n u se r e c o m a n d n u lc e r
In tern . A u p ro p rie t i d iu re tic e ,, s ti i hepatite.
m u le n te ale s is te m u lu i n e rv o s , laxative, O b se rv a ii. F ru n z e le d e P r u n a u i ele
d e c o n g c s tiv e h e p a tic e i d ezin to x ic an te. pro prieti d iu re tic e i la x ativ e c a i
S e re c o m a n d n special n constipai- fructele, fiind n p lu s feb rifu g e i v e rm i-
ile c ro n ic e , att p ro asp ete c t i uscate, fu g e (c o n tra o x iu rilo r i lim bricilo r). S e
n m u iate n ap. S u nt u n b u n laxativ i folosesc e m p iric su b fo rm d e d e c o c t
p e n tru cei c a rc s u fe r d e h em o ro izi, dar (fierb e re 1015 m in u te ), o lin g u r la
n u i d e colit. A m e lio re a z strile infla can.
52 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

C IR E U L , VIINUL tritism , a te ro s c le ro z (c o n tr a c a r n d d e
CERASUS AVIUM (L ) MNCH. p u n e re a co lesterolului).
(sinonim Prunus cerasus S e m ai r e c o m a n d c o n s u m u l n litiaz
var. avium L. C ire ); c a i n h ep a tite le c ro n ic e sa u n s e c h e l e
C. VULGARIS MUL. le d e h ep atit ( d e o a re c e a ju t la r e g e n e
(sin. Prunus cerasus L. V iin ) ra re a p a re n c h im u lu i h e p a tic ), ia r n g e
(FAM. ROSACEAE) ro n to lo g ie s u n t c o n s id e r a te p rin tre fru c
O rig in a re d in A s ia M ic . P lin iu cel tele c u e fe c te le c e le m a i s a lu ta re n n tr
B t r n a fir m c au f o s t a d u s e n E u r o z ie re a f e n o m e n e lo r d e m b trn ire.
p a d e c tre L u cu lu s, v e s titu l g u r m a n d al n d e o s e b i cire e le s u n t s e d a tiv e i to
R o m e i an tice, d u p v ic to ria sa a s u p r a lui n ic e p e n tru sis te m u l n ervo s.
M itrid a te , re g e le P o n tu lu i. D e s p re C ir e E xtern . S e fo lo se sc su b f o r m d e
i V i in e x is t referiri i n o p e r e le lui c o m p re se , d e o a re c c au u o a r e p r o p rie
T eo fra st. C i r e u l are la n o i 3 varieti ti an tim ig ren o ase.
p r in c ip a le i p e s te 2 5 s o iu r i c u ltiv a te , iar C o sm etic . U o r a s trin g e n te i to n ice,
V i in u l 2 s u b sp e c ii, n u m e r o a s e f o rm e i r e d a u elasticitatea pielii.
p e s te 15 s o iu ri d e cu ltu r. M O D D E N TR EB U IN A R E

PRINCIPALII C O N S TIT U E N I C o n s u m a te ca atare, f c n d u -s c cure


n o b e z ita te i artritism , c o n s u m n d u - s e
C ire e le i v i in e le a u p n la 9 0 %
fie o a n u m it can tita tc in fiecare zi, fie
a p . D in tr e zah a ru ri, c o n in n s p e c ia l le
reze rv n d u -li-se n e x c lu s iv ita te o z i p e
v u lo z , c e e a c e face p o s ib il folosirea
sptm n.
lo r i n a lim e n ta ia d ia b e tic ilo r (n sp e
S u c utilizat n s p e c ia l n hepatite.
c ia l viin ele). Infuzie d e c irc e uscate ( I lin g u r la o
S u n t b o g a te n s ru ri d e N a , K , C a , P, can).
M g , Fe, c o n in , d e a s e m e n e a , clor, s u l f i Aplicaii d c fructc zd ro b ite p e frunte,
m ic r o e le m e n te c a Z n , C u , M n , C o etc. cu rol an tim igrenos, p r e c u m i p e obraji
S u n t m a i b o g a te n v ita m in a A i co n in i p e gt, p e n tru a re d a elasticitatea pielii.
m ic i c a n tit i d e v ita m in a B l , B 2 . n iacin O b se rv a ie . A u p ro p rie t i m e d ic in a le
i v ita m in a C . C ir e e l e d u lc i co n in r e c u n o s c u t e p e d u n c u l ii s a u c o d i e l e
1 3 - 1 4 % hid rai d e c a rb o n i a u o v a lo a (S tip itc s C e ra s o ru m " ); e le c o n s titu ic un
re e n e r g e tic d c 5 7 k c a l la 100 g fructc. diu retic d e b a z al fa rm a c ie i naturii'*
d a to rit co n in u tu lu i d c sruri d c p o ta
R ECO M AN DRI TER A P E U TIC E
siu , flav o n o id e, taninu ri, c a tc c h in ic e . n
In te rn . U o r acid e, s u n t u n ad ju v an t m e d ic in a p o p u la r s e m a i fo lo se te i
u tiliz at n c o lite le d e fe rm e n ta ie . D e cleiul scoarei, c a antitusiv.
a s e m e n e a , s e n tr e b u in e a z c a hipo ten-
s o a re ; p rin a p o rtu l lor c a lo r ic red u s, c a i M IG D A L U L
p rin efectul u o r laxativ, se r e c o m a n d PRUNUS DULCIS (MILL.) D.A. WEBB.
n obezitate. AMYGDALUS COMMUNIS L.
A c iu n e a d iu re tic e s te d e s tu l d e m a r (FAM. ROSACEAE)
c a n t , n s o it d c u n a d e p u rific a re a o r M ig d a le le re p re z in t u n a d in tr e acele
g a n is m u lu i d e s u b sta n e le d c d eza sim i- s e m in e la c a re p ro p rie t ile n u tritiv e se
laie ( a c iu n e d c p u ra tiv ), fiin d re c o m p le te s c c u c ele te ra p eu tice. O r o m a n
m a n d a te n afec iu n i re n a le , in c lu s iv li tic le g en d d in m ito lo g ia g r e a c p o v e s
tia z , p r c c u m i n g u t , r e u m a tis m , ar- te te c fru m o a s a P h y llis a m u rit d e d u
p r in c ip a le le fr u c te d in a lim e n ta ie 53

rere d e o a r e c e a fo st p rsita d e c tre D e- n s eco lu l al X l-le a M i g d a l u l figura


m o fo n , fiul lui T e s e u i a fost tran sfo r n lista s p e c iilo r c u ltiv ate n grdinile
m a t ntr-un M ig d a l . C n d infidelul, c u m e d ic in a le ale lui C a r o l cel M are. In
prins d e rem u c ri a venit p l n g n d . m E v u l M e d iu i m a i trziu, M i g d a l u l r e
b rin d p o m u l, a c e sta s-a aco p e rit n p re z e n ta o b ie c tu l u n u i c o m e r activ.
tr-o clip c u a c e le tlori fr u m o a s e roz, pe D e la M i g d a l se fo lo se sc s em in ele
care le cu n o a te m . (s m b u rii), a t t d e la v arie ta te a d u lc e,
D a r n a in te d e a c e a s t le g en d , M ig c t i d e la c e a am ar. N u m ai varietatea
d a l u l e r a c u n o s c u t n S iria, P ersia, n d u lc e este c o m e stib il . C c a a m a r are
A sia C e n tr a l p n n T u rch e stan , unde n s p ro p rie t i terap eutice.
crete a s p o n ta n . A fost m a tu riz a t sa u s-a PRINCIPALII C O N STITU EN I
slbticit n C h in a , In d ia, n rile m e d i S em in e le p ro asp ete co n in p n la
teraneen e. Este c u ltiv a t n E u ro p a C e n 8 8 % ap , iar c ele uscate nu m ai 4 ,5 % . Ele
tral i n A m e ric a . M ed icii i nvaii conin c c a 18 % protide, 5 4 - 5 5 % grsim i
A n tic h itii (T co frast, P o rc iu s C ato , C o- form ate d in 7 5 % acid oleic, fermeni,
lu m c lla i S c rib o n iu s L argu s) a u re c o 16% hidrai d e carb o n , acizi org an ic i, s
m a n d a t M i g d a l u l in m u lte afeciuni. ruri d e potasiu (8 3 3 m g% ), calciu (2 50
M ed icii arabi l re c o m a n d a u to t ca m g % ) , f o s f o r (4 5 5 m g % ) , fie r (4,1
m e d ic a m e n t, p e b a z a u n u ia d in tre p re m g % ), v itam in a A (2 0 p g % ), v itam in a
c ep tele lor c a re s p u n e a c un m e d ic a B l (0 ,2 0 n g % ) , B 2 (0,60 p g % ) , niacin
m e n t tre b u ie s fie p lcu t la gust. (4,2 m g % ) i cantiti m ici ( I m g % ) vita
N u m e le M i g d a l u l u i e s te p o m e n it i m in a C . C o n in e i o e n z im (em ulsina).
n V echiul T e s ta m e n t n tim p u l c e lo r p a n c o n tin u a re v o m p re z e n ta p e scurt
truzeci d c ani d e p ereg rin ri, evreii s-au rezu lta te le u n o r cercetri re la tiv recente,
s im it d e s c u ra ja i i au v r u t s se n to a r p u in c u n o s c u te cititorilor, n le g tu r cu
c d in d ru m . S -a u p l n s c o n d u c to rilo r u n a d in tre c ele m a i c o m u n e nitrilo zid e,
lor. M o is e , c e l c a r e i c l u z e a p rin d e a n u m e a m ig d a lin a , c a re s e g sete n s e
ert, s-a r u g a t p e n tru n d r u m a r e i a fost m in e le u n o r fructe, n sp ecia l ale m e r e
lor, caiselor, cireelor, m ig d a lelo r, p r u
n d e m n a t d e D u m n e z e u s c e a r fiecrei
nelor, piersicilo r, n e c tarin elo r etc.
fam ilii c te un to ia g cu n u m e le capului
D in fru cte le s e m in e lo r m e n io n a te
fam iliei cio p lit p e el. Pe toiagul c a s e i lui
s -a u iz o la t c o m p u i n eto xici, h id r o s o lu -
Levi, M o is e a scris n u m e le fratelui su,
bili, c a re c o n in n itrilo z id a sa u v ita m in a
A aro n . T o ate to ie g e le au fost a d u s e n
B l 7.
c o rtu l c e l m a re ( n u m i t ta b e rn a c o l), iar a
L ip s a d in a lim en taie a a c e stu i fa c to r
d o u a zi, c n d M o is e a intrat aco lo , toia
p o a te d u c e la tu lb u rri fizio lo g ice i, d a
gul lui A a r o n n colise. Era p lin d c m u to rit a c e stu i fapt, a prim it statu tu l d e v i
guri, flori i m ig d a le coapte. tam in.
n e b r a i c a veche, c u v n tu l m ig d a l " n p r o c e s e le m e tab o lice, n itrilo z id u l
n s e a m n d aru l lui Dumnezeu**. (a m ig d a lin a ) este h idro lizat n h id ro c ia -
M i g d a l u l este p rim u l c o p a c d in ara na m id , b c n z a ld e h id sau a c e to n i z a
S fn t c a re n flo rete c a s e m n al vieii hr.
ren n o ite i al d ete p t rii n atu rii. C h ia r i H id ro c ia n a m id a form at este d e to x i-
n z ilele n o a s tre , evreii m ai a d u c crengi ficat d e c tre e n z im a ro d an az n m o l e
cu m u g u ri d e m ig d a l n sin a g o g , la m a cu le d e tiocianai netoxici. B e n z a ld e h id a
rile s rb to ri religioase. fo rm at n p re z e n a o x ig e n u lu i e s te o x i
54 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

d a t im e d ia t n a c id b e n z o ic , d c a s e m e P n v o r aju n g e i la n o i a c e ste p r o
n e a n eto xic. d u s e d e n u m ite L aetril sa u Letril, putem
n a in te d e - a c o n s id e ra p o s ib ila ac iu b e n e fic ia n a lim e n ta ia n o a s tr d e b in e
n e d e m o d e la r e a n tin e o p la z ic a v ita m i facerile a m ig d alin ei. P reventiv, d o z a z il
n ei B l 7, tre b u ie s m e n io n m faptul c n ic d e 2 5 0 - 5 0 0 m g se p o a te a s ig u r a din
a c id u l b e n z o ic e s te a n tis e p tic i antiin - 6 - 8 s m b u ri d e m ig d a le sau c a ise i din
flam ator. N u d e m u lt tim p , n m u lte ri, 2 0 - 2 5 s m b u ri d c c ire e sa u m ere.
p e n tru b o lile r e u m a tis m a le a u fost utili V aloarea e n e rg e tic este a p re c ia t la
zai p ro d u i d e a d iie o rto -h id ro x iz i ai 6 1 5 k c a l la 100 g s e m in e uscate.
a c id u lu i benzoic. RECO M AND RI TER A P EU TIC E
D u p n u m e ro a s e c erc etri s-a a j u n s la
n p rezent, n te ra p eu tic, m ig d alele
c o n c lu z ia c p re z e n a v itam in ei B 1 7 n
j o a c u n rol m ai im p o rta n t d e c t n tr e
a lim e n ta ie c a lm e a z d u re rile reu m a tic e
c u t. R o lu l m a jo r r m n e n a lim e n ta ie i
i r e d u c e te m p o ra l h ip e rte n siu n e a . n c a
n c o s m e tic , d a r n u n u m a i d u p c ele r e
zu l n c a re c o n s id e r m b o a la c a n c e ro a s
latate la su b c a p ito lu l P rin c ip a lii c o n s ti
c a o d e r e g la re m e ta b o lic , se p u n e n tre
tueni**.
b a re a d a c u n a d in tre c a u z e n - a r fi i d e
Intern. M ig d a le le s e r e c o m a n d in u l
f ic ie n a n v ita m in e , n sp ecia l n v itam i
ce ru l g a s tric i n g a s trite h ip e rn e id e,
n a B 17.
de o a re c e , p e d e o p arte, uleiul g ra s for
n a c e a s t d ir e c ie s u n t s e m n ific a tiv e
m e a z o p elicu l d c p ro tec ie p e p e re te
c e rc e t rile o m u lu i d c tiin am e ric a n
le s to m a cu lu i, iar p e d c a lt parte, p r o ti
Dr. D e a n B u rk d e la d e p a rta m e n tu l dc d e le ta m p o n e a z a c id u l c lo rh id ric , n e u
c ito c h im ic al Institu tu lu i N aio n al dc traliz n d acid ita te a e x ce siv . n acelai
C a n c e r d in W a s h in g to n , d u p p rerea tim p , m ig d alele red u c secreia d c pepsi-
crUia v ita m in a B l 7 e s te o v ita m in n n i stim u le a z p eristaltism u l intestinal.
tr- a d e v r a n tin e o p la z ic . D u rerile i arsu rile g a s tric e ( s e n z a ia dc
C o n s id e r m totui n e c e s a r o p re c iz a p iro z is " ) se red u c s im ito r d u p c o n s u
re: p n n p re z e n t n u e x ist u n m e d ic a m a re a s e m in e lo r d c m ig d al. T o t asupra
m e n t sp e c ific , s ig u r n b o a la can c ero as. ap a ra tu lu i d ig e stiv au i o a c iu n e a n ti
A c e a s t p r e c iz a r e o c o n s id e r m cu att se p tic intestinal r e m a rc a b il , fiin d a s t
m a i im p o rta n t c u c t n p ub licaiile fel utilizate n c o lite le d c ferm entaie.
s p t m n a le d e n c s p c c ia lita te s e face re S u n t, d e a s e m e n e a , u o r la x ativ e i anti-
c l a m u n o r m e d ic a m e n te an tican c ero a- catarale.
se p re p a ra te d in p lante ( S p n z , M r u l D atorit aciu n ii a n tis p a s m o d ic e i d e
l u p u l u i A r ls to lo c h ia sp ., T t n e a s ca lm a re a tusei, ele co n stitu ie u n foarte
etc.), c a r c a u p ro d u s g rav e intoxicaii. ag rea b il re m e d iu p e c to ra l, fiind indicate
P la n te le c u s u b s ta n e c ito to x ic c u c id n c h ia r i n tu e a co n v u lsiv . C a a n ticata-
p rim u l r n d c e lu le le s n to a se sa u s o rale, au efect fav orabil n laringite.
m a tic e , ia r a p o i p e c e le can c ero ase. A ciu n ea a n tic a ta ra l se m a n ife s t i
D u p u ltim e le cerc e t ri, s p e c iile m e n n in flam aiile apara tu lu i g en ito -u rin a r;
io n a te a c c e le re a z d e z v o lta re a celu lelo r au i prop rieti antilitiazice.
c a n c e r o a s e , s u n t n u n u m a i citotoxice, Prin co m p o z iia lor c h im ic foarte
d a r i h e p a to to x ic e , m u ta g e n e etc. c o m p le x s u n t to n ic e i re c o n s titu a n te
C u to a te c o n tro v e r s e le tiin ifice, n g e n e ra le (in clu siv ale s istem u lu i nervo s)
p r e z e n t e x is t p r o d u s e a u to r iz a te p e i re m in eralizan te, p u t n d fi c o n s u m a te
b a z d c a m ig d a lin sa u v ita m in a B l 7. c a ad ju v an te n tu b e rc u lo z.
p r in c ip a le le fr u c te d in a lim e n ta ie 55

D e o a r e c e a u u n c o n in u t redu s d e g lu C h in e i, d in M a n c iu ria p n n C a u c a z
cid e, m ig d a le le p o t fi c o n s u m a te d e d ia E s te c u ltiv a t n E u ro p a i A m eric a.
betici.
PRINCIPALII C O N STITU EN I
E xtern . P rin a c iu n e a e m o lie n t i tr o
F ru c te le p ro a s p e te c o n in c c a 8 5 %
fic a s u p r a e su tu rilo r s e r e c o m a n d n
e c z e m e , a rs u ri s a u cr p tu ri ale pielii. ap, 0 ,8 % p ro tid e , g r s im i, 1 0 - 1 3 % le-
v u lo z i g lu c o z , u n tip d e c a ro te n o id e ,
C o sm e tic . L a p te le " d e m ig d a le c o n
stituie u n p re p a ra t foarte ind icat pentru sruri d e N a , K ( 2 5 0 m g % ) , C a , P, Fe,
ia r ca m ic ro e le m e n te : c o b alt, fier, b ro m ,
c a tife la re a i h id ra ta re a pielii.
m a g n e z iu , v ita m in a A n can titi a p re
mod d e n t r e b u i n a r e c ia b ile (2 5 0 m g % ) , v ita m in a B l , B 2 ,
D e c o c ia p ecto ral d in coaj c u 5 0 g la n iacin i c c a 8 m g % v ita m in a C.
litrul d e a p , fiart 2 0 m in u te ; s e b eau P ro a s p e te , au o v a lo a r e e n e rg e tic d e
p n la 4 c n i p e zi, n m a i m u lte reprize. 4 9 - 5 0 kcal la 100 g fructe, iar n stare
S m b u r i zd ro b ii, c te 1 0 - 1 5 d e 2 ori u s c a t d e 3 0 6 kcal.
p e zi, folosii c a p re p a ra t antiulceros. R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E
i m ai e f ic a c e c o n tra u lc e ru lu i e s te un
In te rn . R e c o m a n d r ile te ra p e u tic e se
a m e s te c d in 3 0 s m b u ri d e m ig d a le
b a z e a z n sp ecia l p c fap tu l c e s te un
d u lci, o lin g u r la p te i o lin g u ri s m n
fru ct fo a rte nutritiv, c u a p o rt m a re d e v i
t n (re e t d in m e d ic in a popular).
ta m in e i .fo a rte digestib il. E s te r e c o
S iro p , c a r e s e p re p a r d in 500 g s m
m a n d a t p e n tru d is p e p tic i, c o n v a le s c e n i,
buri d u lc i, 150 g s m b u ri a m a n , 125 ml
a n e m ic i ( f iin d u n re g e n e ra to r al e s u tu r i
a p i 7 5 0 g m ie re . A c e s te a se freac
lor, m a i a le s al ce lu i n ervo s, n d e o se b i n
p n s e o b in e o p a s t c a r e se fierb e la
a n e m ii c o n s e c u tiv e d a to ra te u n o r h e m o -
b a ia d e a p c u 1,5 I a p re c e i 2,5 k g z a
rgii).
hr. S e p o a te a ro m a tiz a c u e s e n d e p o r
F iin d i ton ice n e rv in e , caisele p o t fi
tocale. S e p s tre a z la frigider.
c o n s u m a te prioritar n asten ii, s t r i d e
L a p te le " d e m ig d a le , n tre b u in a t n presiv e, n e v r o z e i insom nii.
uz ex tern , in c lu siv n c o s m e tic , s e p re
A c iu n e a a s u p r a tranzitului intestinal
par d in 100 g m ig d a le lsate n a p c
e s te p a ra d o x a l ; astfel, n tim p cc fru c te
te v a o re , p e n tru a li s e u m f la pielia, care
le p ro a s p e te s u n t a s trin g e n te , antid iarei-
s p o a t fi a p o i cu rat. S e z d ro b esc cu
ce, c e le u scate s u n t u o r laxative.
pu in a p re c e , sc a m e s te c cu s ir o p d in C o sm e tic . C aise le c o n s titu ie u n to n i
100 g z a h r la 2 I a p i s e u tiliz eaz, ca fiant al te n u lu i norm al.
atare.
m od de n t r e b u i n a r e
C A IS U L C o n s u m a te c a ata re sa u ca s u c , c o m
PRUNUS ARMENIACA L. p o t, fru cte uscate.
ARMENIACA VULQARIS LAM. In c o s m e tic , m ti c u c a ise zd ro b ite
(FAM. ROSACEAE) s a u lo io n ri cu suc.
O r ig in a r d in C h in a , C a i s u l are fructe
foarte n u tritiv e , p a rfu m a te , b o g a te n vi P IE R S IC U L
ta m in e . P ro p rie t ile m e d ic in a le s u n t re PERSICA VULQARIS MlLL.
duse. (FAM. ROSACEAE)
A re o m a re arie d c r sp n d ire , n c e P iersicul a fost ad us n Im p e riu l R o
p n d d in A s i a C e n tra l p n n n o rd u l m a n d in P ersia, d e u n d e i v in e i d e n u
56 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

m i r e a latin, n s a c e a s ta n -a fo st d e c t o a s e m e n e a , proprieti diu retice, utile n


h a lt p e d r u m u l r s p n d irii sale, o r ig i nefrite.
n e a tre b u in d s-o c u t m n C h in a , cu C u flori i fru n ze d e piersic se poate
p e s te 4 m ilen ii n u rm . F ru c te le sunt fa c e u n d u b lu tratam e n t c o n tra oxiurilor,
foarte d ig e stib ile , n s p ro p rie t ile m e intern su b fo rm d e infuzie, e x te rn
d ic in a le s u n t m odeste. splturi sa u catap lasm e. F lo rile au n
p lu s proprieti sed ativ e, fiin d foarte uti
PRINCIPALII C O N STITU EN I
le p e n tru copiii c u stri d e nervozitate,
P ro a s p e te , au 8 5 - 8 9 % a p . F ructele p re c u m i proprieti antispastice, p u t n -
c o n in n u m a i 0 ,7 % p r o tid e , 1 0 % hid rai d u -sc folosi p e n tru c a lm a re a tusei sp a s ti
d e c a rb o n , acizi o rg a n ic i, s ru ri m in e ra ce. S e fac infuzii cu flori ( s e p o t ob in e
le: N a , K (2 0 0 m g % ) , C a , P, F e , I, vita foarte uor, str n g n d u -le p e c ele a v o rta
m in a A , B l , B 2 , n ia cin i c c a 9 m g % te, c a re s e scu tu r a b u n d e n t im e d ia t dup
v ita m in a C . U le iu l v o la til, o b in u t prin n c ep erea nfloririi), fru n ze s a u n a m e s
d istilare, c o n in e esteri, linalol i acizi: tec, c u 1 -1 1/2 linguri la o c a n d e a p
a c e tic , fo rm ic , c ap rilic , a ld e h id e , cadi- sa u lapte; se iau 2 - 3 c n i p e zi.
n e n etc. P en tru copii se r e c o m a n d i u n sirop
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E fo arte p a r f u m a t d in in fu z ie c o n c e n tra t
d e flori i fructe (1 0 0 g Ia litru), c u o
In te rn . D a to rit d ig e stib ilit ii rid ic a
g reu ta te e g a l d e z a h r sa u m a i b in e d e
te a p u lp e i, p ie rsicile faciliteaz d ig estia,
m iere; se fie rb e p c fo c m i c p n Ia c o n
u u r n d la m a x im u m tra v a liu l m u s c u la
sisten a siro p o as. S c iau 2 0 - 3 0 g p e zi.
turii a p a r a tu lu i d ig e stiv , re c o m a n d n -
d u - s e p e r s o a n e lo r n v rst, d e b ile, dis-
p e p tic e . F ie r te s u n t m a i b in e tolerate. G R U P A A R B U T IL O R
S tim u l n d se c re ia g la n d e lo r d ig e s ti l P L A N T E L O R IE R B O A S E
v e , p ie rs ic ile s u n t s tim u le n t s to m a h ic . F R U C T IF E R E
E le s u n t i u o r la x a tiv e , n s m a i a c c e n
tu at d iu re tic e i d e p u ra tiv e , fiin d r e c o R e p re z in t o g ru p a r e e te r o g e n d in
m a n d a te n d ie ta c e lo r c u litia z urinar, p u n c t d e v e d e re b o ta n ic , a v n d c a e le
g u , reu m a tism . m e n te c o m u n e asp e c tu l d c a rb u s t sau
C o sm e tic . P iersic ile p o t c o n stitu i i icrbaceu, p r e c u m i fru cte le (s a u p seu -
ele u n r e m e d iu p e n tru c u r ire a tenului. d o fru c te le ) crn o a se . D in a c e a s t c a te
g o rie fac p a rte specii ale c r o r fru cte , p e
mod de n t r e b u i n a r e
lng v a lo a re a lo r n u tritiv , au i o im
C o n s u m a t e c a atare, s u b f o r m d c suc p o r ta n terapeutic. D a r n u n u m a i fru c
i c o m p o t. tele, ci i alte pri d c p la n t, n special
M ti c o s m e tic e d in fru n ze zd ro b ite. frunzele, co n in s u b sta n e a c tiv e c u a p li
O b s e r v a ii. I m p o r t a n m e d i c i n a l cab ilitate n tratam e n tu l u n o r afeciuni
m u l t m a i r id ic a t d e c t a fru c te lo r o au m e tab o lice. U n e le s p e c ii s u n t c o n s id e r a
fr u n z e le i florile, c a r e p re z in t i a v a n te m c d ic in a lc i fac o b ie c tu l u n o r c e r c e
tajul unei a ro m e fo a rte p l cu te; ele s u n t tri flto tcrap e u ticc c h ia r n z ilele n o a s
fo a rte u o r d e s u p o rta t, n d e o s e b i d e c tre. n cad ru l acestei g ru p e v o r fi d e s c ri
tre c o p ii. D in p c a te , s u n t p re a p u in c u se: C o a c z u l n e g r u . C o a c z u l r o u i
n o s c u te i utilizate n p r e z e n t. A m b e le A g r i u l (F a m . S a x ifr a g a c e a e ), M c e
s u n t u n laxativ uor, fiin d c o m p le t n eiri u l, P o r u m b a r u l , M u r u l , Z m e u r u l ,
ta n te n c o n s tip a iile c e lo r m ici. A u , d c F r a g u l i C p u n u l (F a m . R o s a c e a e ),
p r in c ip a le le fr u c te d in a lim e n ta ie 57

C tin a (F a m . E la e a g n a c e a e ), A fin u l p a rtic u la r, d e o a re c e a c e a s t v ita m in


(F a m . E r ic a c e a e ) i S o cu l (F a m . C a p ri- e ste fo arte s ta b il , p ro b a b il d a to rit u n o r
fo lia c e a e ). in h ib ito ri ai o x id a z e lo r, c o a c z e le m a n i
fest u n e fe c t to n ic g e n e ra l, n sp e c ia l n
COACZUL NEGRU m rire a re z iste n e i o rg a n ism u lu i la p ro
RIB ES N IG R U M L. c e s e le in fe c io a se , d e a se m e n e a , n sti
(FA M . S A X I F R A G A C E A E ) m u la re a fo rm rii g lo b u le lo r ro ii, n
A r b u s t m o n ta n , s p o r a d ic n flo ra c re te re a p o n d e ra l , n c re te re a o a s e lo r
sp o n ta n , d a r c u ltiv a t d in c c n c c m ai la co p ii. P rin to a te ace stea, fru c te le de
m u lt n g r d in sa u p c s u p ra fe e c o m C o a c z su n t fo a rte u tile p e n tru c ei doi
p a c te . C o a c z u l este c u n o s c u t d c m u lt p o li ai v ie ii, fiin d p re c o n iz a te n a li
p e n tru p ro p rie t ile te ra p e u tic e a le fru c m e n ta ia c o p iilo r c a i a v rstn ic ilo r, ad-
te lo r sale. A a s e e x p lic fap tu l c fra n ju v a n te d e p re p e n tru g e ro n to lo g ie . S e
cez u l B ea u m o n t i-a n c h in a t n anul re c o m a n d i n p e rio a d a d e c o n v a le s
1757 u n v o lu m in o s T ra ta t d e s p re c o a c e n . E fe c tu l to n ic s e m a n ife s t i a su
c z " , n c a re scria: C u g re u se p o t g si p ra sis te m u lu i n erv o s, c o n s titu in d u n re
alte re m e d ii cu e fe c te a t t d c m a rc a n te i m e d iu a d ju v a n t n su rm e n a ju l in te le c tu
p e n tru u n n u m r a t t d e m a re d c b o li a l, n asten ie.
p re c u m C oaczul'*. C e rc e t ri recen te D a to rit ru to z id u lu i s o lu b il, ele jo a c
i-au c o n firm a t i fu n d a m e n ta t d in punct u n ro l im p o rta n t n p re v e n ire a a c c id e n
d e v e d e re fito c h im ic i fa rm a c o d in a m ic te lo r v ascu lare.
u tiliz rile terap eu tice. P ig m e n ii a n to c ia n ic i d u c la m rire a
a c u it ii v iz u a le , c o a c z e le fiin d fo arte
PRINCIPALII C O N STITU EN I u tile p e n tru lu c r to rii n su b te ra n , a v ia
C o a c z e le n e g re c o n in 8 7 - 8 8 % ap. to ri, scafan d ri e tc . i
A cizii o rg a n ic i sp e c ific i fru c te lo r su n t D iu re z a c re s c u t p ro d u s d e c o a c z e
p n la 3 % , iar p ro tid e le 1 ,3% . C o n in este n s o it d e o e lim in a re m a siv d e
12% h id ra i d e c a rb o n i sru ri d e N a (2 a c id u ric , r e c o m a n d n d u - s e p e n tru
m g % ), K (3 0 0 m g % ), C a (45 m g % ), P a c e a s ta n a fe c iu n i ren ale i c u d e o s e b i
(4 0 m g % ), F e (4 ,3 m g % ) , Z n (3 ,5 re n litia za u rin a r , p re c u m i n g u t i
m g % ), v ita m in a A , c a re se a fl n fru cte re u m a tism .
le c o a p te n p ro p o rie d e 2 3 m g % , c a n ti P ro p rie t ile lo r p e c to ra le le fac u tile
t i m ic i d e v ita m in a B 1, B 2 , B 6 i PP, n tu se d e d iv e rs e e tio lo g ii, r g u e a l ,
v ita m in a C n c a n tit i a p re c ia b ile (c c a a n g in . F a p tu l c su n t i s u d o rific e face
2 0 0 m g % ). 100 g fru cte p ro a s p e te c o n in d in c o a c z e u n re m e d iu n a fe c iu n i fe
5 6 k c a l, d in c a re s e re s o rb s u b fo rm b rile i n e lim in a re a to x in elo r.
e n e rg e tic 8 9 % . C o a c z e le n e g re su n t
M O D D E N TR EB U IN A R E
b o g a te n p ig m e n i a n to c ia n ic i i flav o -
n o zid e. C o n s u m a te c a fru c te p ro a sp e te , ca
F ru c te le m ai c o n in ta n in u ri, ru to zid , ata re , suc.
a n to c ia n i, b e ta c a ro te n , m ic ro e le m e n te In fu zie d in fru cte u sc a te , 1 -2 lin g u rie
la o c a n c u a p ; s e b eau 2 - 3 c n i p c zi.
etc.
S iro p (n sp e c ia l c a p e c to ra l) d in 250
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E g fru cte la 1 1 ap , fiert p n sc a d e la j u
In tern . C o a c z e le au u n c o n in u t re m tate; se s tre c o a r , s e a d a u g o c a n tita
m a rc a b il n v ita m in a C (d e c irc a 3 - 4 ori te e g a l d c z a h r sa u m ie re i s e fierb e
m ai m u lt d e c t l m ile ). n m o d cu totul d in n o u p n sc a d e la ju m ta te . S e ia
58 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

c te o lin g u ri la d o u o re . S iro p u l d e r s p u n s u rile siste m u lu i im u n itar, s c le ro


c o a c z e p re p a ra t d in s u c d e c o a c z e n e za m u ltip l , alc o o lism u l, a to p iile etc.
g re o b in u t p rin p re s a re i su p ra sa tu ra t
c u z a h r s a u m ie re se p s tre a z tim p d e A G R I U L l C O A C Z U L R O U
u n a n , c n d n u p ie rd e d e c t 15% d in v i RIB ES U V A -C R IS P A L.
ta m in a C . D u p d o i a n i, p ie rd e re a v ita (R. G R O S S U L A R I A L.)
m in e i C e s te d e 70% . E T R IB E S R U B R U M L.
C id ru l d e c o a c z e , c te 100 m l n a in (FA M . S A X I F R A G A C E A E P
te d e m e se le p rin c ip a le . N u se v a a d m i A m b e le sp ecii s e n t ln e s c s p o ra d ic n
n is tra la co p ii. flo ra s p o n ta n a rii n o a s tre , n p d u ri,
O b se rv a ii. F ru n z e le d e C o a c z c o n tu fiu ri, la c u ri st n c o a se , d in re g iu n e a
in ta n in u ri, ru to z id , v ita m in a C , ulei v o d e m u n te p n n c e a s u b a lp in . S e c u l
la til (0 ,2 6 % ) i s u n t o m a te rie p rim m e tiv su b n u m e ro a se fo rm e i v a rie t i
d ic in a l im p o rta n t . E le c o n s titu ie u n u l p e n tru fru c te le lo r, c a re s e c o n s u m sub
d in tre re m e d iile fa rm a c ie i n a tu rii" n fo rm d e c o m p o t, n sp e c ia l A g r i u l, iar
h ip e rte n s iu n e i a te ro s c le ro z , d a to rit s u b fo rm d e d u lc e a , siro p u ri, m a rm e
a c iu n ii h ip o te n siv e . P ro p rie t ile d iu re la d , C o a c z u l rou.
tic e su n t d u b la te d c c e le d e e lim in a re
PRINCIPALII CONSTTTUEN1
m a siv a a c id u lu i u ric i u railo r, fiind
a d ju v a n te im p o rta n te n litia za u ric , re F ru c te le a m b e lo r s p e c ii c o n in n tre
u m a tism , a rtritis m . S e re c o m a n d c u re 8 8 - 9 3 % ap . A g rie le c o n in 0 ,8 0 % p ro
d c lu n g d u ra t , d e p n la 6 luni, su b tid e, 0 ,8 0 % acizi m a lic , c itric i ta rtric
fo rm d c in fu z ii cu 2 lin g u rie la can , (c c a 1,5 % ), s u b sta n e g ra s e (0 ,6 5 % ), za-
b n d u -s e 3 c n i p e z i, n tre m ese. h a r u r i, c e lu lo z , v ita m in a C ( 2 6 - 4 3
In s e m in e le dc C o a c z n e g r u se a fl m g % ), v ita m in e le A i B l , s ru ri d e K ,
u n u l d in tre c ei m a i im p o rta n i a c iz i g rai C a , F e, P, M g , Z n , C u .
e se n ia li, a c id u l g a m a -lin o lc n ic (A .G .L .) C o a c z e le ro ii c o n in 1,1% p ro tid e ,
n p ro p o rie d e 1 9 % d in to ta lu l d e acizi a c iz i m a lic , citric i ta rtric (p n la 2 % ),
grai. h id ra i d e c a rb o n (9 % ), s u b s ta n e m in e
A cizii g ra i e se n ia li sc a d p re siu n e a ra le su b fo rm d e sru ri d e N a (1 m g % ),
sa n g v in , iar A .G .L . in h ib a g re g a re a K (2 3 0 m g % ), C a (3 0 m g % ), P (25
p la c h e ta r . E fe c tu l im e d ia t u rm to r: ri m g % ), F e (0 ,1 % ), v ita m in a A (6 g % ),
d ic a re a n iv e lu lu i p ro s ta g la n d in e lo r din m ic i c a n tit i d e v ita m in a B l i B 2 i c c a
se ria 1 fo rm a te d in A .G .L ., a v n d c a u r 35 m g % v itam in a C .
m a re o d ila ta re v a s c u la r p e rife ric . C o n s u m a te ca fru cte p ro a s p e te , c o a
C a n tit i m ici d c A .G .L . au d a t rezu ltate c z e le ro ii c o n in 4 4 k c a l e n e rg ie la 100
b u n e n tra ta m e n tu l a n g in e i, sp a s m e lo r g fru cte, d in carc sc re s o rb n o rg an ism
v a s c u la re , n a fe c iu n ile c o ro n a rie n e i 9 1 % , iar a g rie le 43 k cal, d in c a re se re
n tra ta re a sin d ro m u lu i R ay n au d . s o rb 89% .
P rin tre p o te n ia le le u tiliz ri clin ic e
a le A .G .L . s e n u m r n sp e c ia l u rm RECOM ANDRI TER A P EU TIC E

to a re le a fe c iu n i: d ia b e tu l, tu lb u r rile c i F ru c te le a m b e lo r s p e c ii, fiin d a c id e ,


c lu lu i m e n s tr u a l, s t r ile in fla m a to rii. lu ate n a in te d e m a s su n t to m e -a p e riti-

In Frana, A g riu l se cuIlivA din scc. al XIII Icn. Este rAspndit n Euiopa, Asia, Africa dc Nord. in
Am cnca de Nord i CcnlrolA.
R s p n d it i n E u r o p a i A s i a . n E u r o p a , s c c u ltiv A a p r o a p e i n t o a t e rile .
p r in c ip a le le fr u c te d in a lim e n ta ie 59

ve, iar d u p m a s sto m a h ice, n atonii 10 % ), c a lc iu ( 2 1 1,8 m g % ), fosfor ( 194,4


d ig e stiv e ; su n t to to d a t u o r la x ativ e i m g % ), m a g n e z iu (186,1 mg%), potasiu
re m in e ra liz a n te . C a i c o a c z e le n eg re, (1 6 5 m g % ), so d iu mult mai puin
p ro d u c d iu re z cu e lim in a re d e acid u ric (2 .8 0 m g % ), fie r ( 13 ,8 4 m g% ), vitamine
i u ra i, fiin d re c o m a n d a te n in flam aii lip o so lu b ile : A (p n la 380 ipg% ), E
a le c ilo r u rin are , litia ze, h id ro p iz ie , ar- (1 6 m g % ), F (8 m g % ), D (20 mg% ); v i
tritism , re u m a tism , g ut. ta m in e h id ro s o lu b ile , a cror cantitate
F ru c te le a m b e lo r sp ecii su n t d ep u ra- v a ria z n fu n c ie d e perioada recoltrii
tive p rin d iu rez . fru c te lo r (n tre 3 6 0 - 2 .5 0 0 mg%): C , P,
S e re c o m a n d c a s tim u le n t al funciei K i a p ro a p e to a te vitam inele din com
h ep atice. p le x u l B . C o n in e 18 am ino-acizi, dintre
c a re m a jo rita te a esen iali.
mod de n t r e b u i n a r e
P e d re p t c u v n t, fru ctele proaspete i
C o n s u m a te c a atare. p ro d u s e le lio filiz a te d in Ctina pot fi
S u c 1 0 0 -3 0 0 m l p e z i, n 3 4 rep rize. c o n s id e ra te a d e v ra te suplim ente nutri
A g ri e le , su b fo rm d e c o m p o t, supe io n ale, c a re c o n in m ultivitam inc, m ul-
sa u g a rn itu r cu so su ri albe. tim in c ra lc i s u b s ta n e probiotice.
C o a c z e le ro ii, s u b fo rm d e d u lc e a U leiu l d e C tin alb conine 8 0 -
i s iro p , su n t re c o m a n d a te p en tru 9 0 % acizi n u m e ro i grai eseniali dintre
ap o rtu l d e v ita m in e , n sp e c ia l iarn a i care: o le ic , lin o leic, linolenic (n sem in
p rim v ara. e), p a n to te n ic , palm ito lcic, heptadcca-
n o ic , e ru cic (n p ro p o rie d e 1-1,5, chiar
C TINA A L B
p n la 3 % ). M ai c o n in e acizii succinic,
HIPPOPHAg r h a m n o i d e s l . m a lic , m a leic , asco rb ic ctc., alfa i beta
(FA M . E L A E A G N A C E A E )
c aro ten , lico p en , criptoxantin, zeaxanti-
La sf ritu l v erii i p n to a m n a t r n, fito flu in , k an to p h il etc.
ziu , c l to ru l p o a te d e slu i p c p o v rn i F ru n z e le i sc o a ra de Ctin alb
u rile V ii P ra h o v a . T elcajen u lu i i Tro- c o n in c a n tit i a p re c ia b ile de ritosteroli
tu u lu i, p e d e a lu rile B u zu lu i i p ractic i to c o fe ro l.
n to t la n u l s u b c a rp a tic , b a c h ia r i n P rin te h n o lo g ii sp eciale, cum este n
D elt, c io rc h in ii p o rto c a lii ai C tin el, a ra n o a str c c a p ra c tic a t d c H ofigal, se
a rb u s t e p o s c a re a re i p ro p rie ta te a d e a p o t o b in e d in C tin produse care con
fixa te re n u rile n p an t. D a to rit v alo rii in n c a n tit i m a ri substane active, cu
d e o s e b ite a fru ctelo r, a c e ste a a u fcu t o sta b ilita te b u n .
o b ie c tu l a n u m e ro a se cerc etri o rig in ale
R E C O M A N D R I TER A P E U T IC E
ro m n e ti i s tr in e . C tin a f u n d to to
d a t in tro d u s n c u ltu r i a m e lio ra t n F ru ctele c o n s titu ie n prim ul rnd o
m u lte ri (U S A , G e rm a n ia etc.) p o liv ita m in n atu ral, cu efecte n toate
afe c iu n ile p ro v o c a te d e carena unor v i
PRINCIPALII C O N STITU EN I ta m in e, d a r i cu recom andri deosebite
F r u c te le d c C t i n a lb c o n in p e n tru c o n v a le sc e n i, n stri d e slbiciu
8 0 - 8 5 % a p , z a h a ru ri, n sp e c ia l m o n o - ne, to n ifian te p e n tru copii i persoane n
z a h a rid e ( 0 ,0 5 - 0 ,5 0 % ) , acizi o rg an ic i v rst. M ai a le s n anotim pul rece, cnd
(1 ,5 -4 ,1 % ), p e c tin (0 .1 4 -0 ,5 0 % ), poli- su rsele d c v itam in a C sunt mai reduse,
fe n o li i s u b sta n e ta n in o a se (1 ,8 0 % ), c ea iu l d e C tin e ste foarte bine venit,
c e lu lo z (0 ,9 0 % ), p ro te in e (1 ,2 0 % ), ulei p u t n d fi fo lo sit n fiecare zi ca un ceai
g ra s ( 8 ,0 - 1 2 % ) , b c ta - c a r o tc n (3 ,5 - a lim en tar, a c e a sta d ato rit savoarei d e o
60 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

se b ite a fru ctelo r, ia r b u t re c e , n tim pul M OD D E iN T R E B U IN A R E

v e rii, a re u n e fe c t r c o rito r e v id e n t, tin d In fu z ie d in 1 -2 lin g u rie la o c a n cu


se tc d a to rit g u stu lu i acrio r. ap , 2 - 3 c n i p c z i. A so c ic re a c u m cc-
F o a rte im p o rta n te su n t e fe c te le p e care e e ste b c n c fic , d e o a re c c re z u lt o in fu
le im p rim flav o n e le a s u p ra ap aratu lu i zie c a re p o ate fi s e rv it la m icu l d eju n
c irc u lato r. A c e ste a m re sc fo ra d e c o n sa u se a ra , ca un c e a i a lim e n ta r cu e fec te
tra c ie a m io c a rd u lu i, p ro b a b il d a to rit to n ice i re c o n stitu a n tc u tile.
u n e i m a i b u n e c irc u la ii c o ro n a rie n e i C id ru l, c a re a re o d is c re t a ro m de
m b u n t irii g e n e ra le a m etab o lism u lu i, an an a s, se p re p a r d in 2 0 0 g fru ctc d e s
n d e o se b i q u e rc e tin a a n tre n e a z o vaso- h id ra ta te p e s te c a rc se to a rn 5 litri dc
c o n stric ie i o d im in u a re a p e rm e a b ilit a p fiart i r c it , a d u g n d u -se 1,5 kg
ii c a p ila re , c e e a c e e x p lic e fe c te le ei n z a h r sa u m ie re i 2 0 - 2 5 g d ro jd ie . Se
tra ta re a m a la d iilo r h c m o ra g ic e , c a d c cx. la s 1 5 -2 0 z ile n tr-u n b o rc a n aco p e rit
p u rp u re le . V aso co n striia e ste u rm a t dc cu tifo n , a g it n d u -s c d in tim p n tim p ,
o v a s o d ila ta rc la n iv el re n a l, m rin d d iu - d u p c a re se d e c a n te a z i s e tra g e la s ti
reza , fru c te le fiin d u tile n in su ficien a c le . F iin d to tu i o b u tu r a lc o o lic , se
re n a l i n e d e m e . A d u g n d u -se i v a c o n su m a c u m o d e ra ie , iar a d m in is
e fe c tu l h ip o te n so r, se a ju n g e la o a c iu n e tra re a ei la co p ii e ste ex clu s .
c o m p le x , to n ifia n t a s u p ra ap aratu lu i G e m , m a rm e la d , c o m p o tu ri d in fru c
c irc u la to r, d ife rit d e c c a a d ig italicelo r tc p ro asp ete .
sa u a c o fc in e i, fu n d u tile n in su ficien e N u n e g lija i n ic i p ro d u s e le fab ricate
c a rd ia c e u o a re sa u c h ia r n fo rm e m ai d e v e c h e a i t n ra n o a s tr in d u strie de
a v a n sa te , n s o in d m e d ic a ia d e b az, ca p ro d u se n atu rale.
a n tia g re g a n t p la ch eta r. a n titu m o ra l, anti-
in flam ato r, a n tio x id a n t, a n tisp astic, cole- M C E U L
re tic , d iu re tic i an tih ip o ten siv . R O SA CANINA L.
S -a p re c o n iz a t, re la tiv re c e n t, u tiliz a (FA M . R O S A C E A E )

re a p ro d u s e lo r c a re c o n in k am p h aero l S p in o su l M c e e s te c a p u l d e sc rie al
n tra ta m e n te le lim fo a m c lo r, ra d ic u litei, m a rii fam ilii al R o sa ceelo r, c h ia r d e n u
fiin d a n ta g o n is te s e ro to n in e i, in h ib ito r m ire a tiin ific v e n in d to t d e la o u tili
al c re te rii tu m o re lo r i tro fic e a le m u z a re m e d ic in a l , n s c u to tu l n e a te p ta
c o a s e i uterine. t, c a n in a 11 n se m n n d n la tin ci-
n c o re la ie c u c o m p o z iia c h im ic n e sc , a c e a s ta p e n tru c n A n tic h ita te se
p re z e n ta t a C tin e i a lb e , f r a e x a g e 'c o n s id e ra a fi un re m e d iu e fic a c e c o n tra
ra p u te m s p u n e c n s p e c ia l fru c te le i turb rii! M c e e le re p re z in t d in p u n ct
u le iu l re p re z in t n u n u m a i o p o liv ita m i- d e v e d e re b o ta n ic fru c te fa lse , fru ctele
n n a tu ra l , d a r i o su rs d e m icro ele- ad e v ra te fiind a c e le m ici a c h e n e p ro a
m e n te i s u b s ta n e p ro b io tic e . n o p in ia se d in in terio r, c ro ra p o p u la r li s e s p u
n o a s tr , v a le n e le te ra p e u tic e a le p ro d u n e n d e o b te sem ine'*. C u n o s c u te i
s e lo r p e b a z d c C t in n u s u n t dcct u tiliz ate n c d in A n tic h ita te , m cccle
o a re c u m p e la m ijlo c 41 d c -a fi c o m p le t d ein cte v a re c o rd u ri a b s o lu te " n lu
e lu c id a te i a p lic a te n fito terap ic. m e a fru ctelo r. A stfe l, e le c o n in d e 4 - 1 6
S e m a i c itc a z e fe c te le c c a iu lu i dc o ri m ai m u lt v itam in C , d e p ild , d ec t
C t in c a a n tid ia re ic , an ti re u m a tism a l, c itric e le , a d e v ra te e ta lo a n e " n acest
d a r n s p e c ia l d e p u ra tiv " , n u rticarii i d o m e n iu , ia r fa d e a lte fru ctc in d ig en e
n d ife rite d e rm a to ze. rap o rtu l e ste i m a i m a rc , n tre c n d d e
p r in c ip a le le fr u c te d in a lim e n ta ie 61

8 0 - 1 0 0 d e o ri c ire e le i v iin e le , d e cca c a iile d e sp e c ia lita te d in S ta te le U nite


120 d e o ri p ie rsic ile i ca ise le i a p ro a p e ale A m e ric ii, d in G e rm a n ia etc.
d e 2 0 0 d e o ri m e re le , p e re le , p ru n e le i A m p ro p u s in tro d u cerea n cu ltu r a
p e p e n ii. n c e e a c e p riv e te v ita m in a A, acestei sp ecii n zo n e le su b m o n ta n e i
m c e e le , d e a s e m e n e a , n u au e g a l, d e m o n tan e ale rii. E ste su ficien t s m en
p in d d e 2 o ri c a ise le (c o n s id e ra te a fi io n m c d o a r p rin tr-o te h n o lo g ie sim pl
c e le m a i b o g a te n a c e a s t v ita m in ), d e u scare, n co n d iii ad ec v ate, p u lv e riza
10 o ri afin e le (i ele b o g a te ) i d e p este re i ta b leta re s e p o ate o b in e u o r cea
2 0 d e o ri m e re le. m ai b o g at su rs d e b io flav o n o id e, ceea
c e e ste co m p let d iferit d e v itam in a C sin
PRINCIPALII C O N STITU EN I
te tic p e c a re o n g h iim zilnic.
P s e u d o f r u c te le d e m c e c o n in
RECO M AND RI TER A P EU TIC E
0 ,2 0 - 0 ,8 0 g % v itam in a C . U n e le sp ecii
sa u v a ria ii d e c u ltu r c o n in 2 - 5 g % v i C o m p o z iia c h im ic e x p lic c o n v in
ta m in a C . E le c o n in i a c id d c h id ro a s- g to r u tiliz a re a p rin c ip a l a m c e e lo r
c o rb ic , 2 ,5 0 -6 ,5 0 m g % v ita m in a A i c a u n e x c e le n t to n ic -v ita m in iz a n t, reco
m ici c a n tit i d c v ita m in a B l i B 2 , v ita m a n d a t m ai a le s p e n tru c o n v a le sc e n i i
m in a P i v ita m in a K , acid n ic o tin ic, c o p ii, n c a z u rile d e av ita m in o z e .
a c id c itric i m a lic , z a h r in v e rtit, tan i- D e fap t, in tr n d m ai n p ro fu n z im e ,
n u ri, fla v o n o iz i, ulei g ras, u le i v o la til i p rin siste m u l red o x fo rm a t d in c u p lu l de
sru ri m in e ru lc . S e m in e le (d c fap t, fru c acizi a s c o rb ic i d e h id ro a sc o rb ic , ele
te le ) c o n in v ita m in a E, ulei g ra s (cca c o n trib u ie la p ro c e se le in tim e d e o x id o -
10% ), u le i v o la til, le citin . zah aru ri. re d u c e re i re sp ira ie celu lar.
C u p riv ire la c o n in u tu l n v ita m in a C D a to rit c o n in u tu lu i n v ita m in a P,
al p s e u d o fru c te lo r d e M c e d in ara m c e e le a u u n ro l n p e rm e a b ilita te a i
n o a s tr , a rb u stu l re p re z e n ta t p rin c el p u e la stic ita te a c a p ilarelo r, a c io n n d p e n
in 4 5 d e s p e c ii i p este 5 0 0 d e v arie ti tru n o rm a liz a re a c irc u la ie i p erife rice,
i fo rm e a c o n s titu it o b ie c tu l u n u i stu d iu fiin d u tile , sp re e x e m p lu , n p u rp u re .
n c e p riv e te a p a ra tu l d ig e stiv , m ce
d e s f u ra t d e -a lu n g u l a c el p u in 6 ani.
e le su n t in d ic a te n s t rile irita tiv e ale
C u a c e a st o c a z ie , am d esc o p e rit sp e
in testin u lu i (c a ta r in te stin a l), n c o lite i
c ia C a m p io n m o n d ia l" n c e e a ce p ri
n a fe c iu n i h ep atice.
v e te m a x im u m u l e x iste n t d e v ita m in a C
A c h e n e le , p o p u la r se m in e le 44, sunt
n n a tu r . E s te v o rb a d e sp ecia R a s a p e n
u n d iu re tic d e o s e b it d e e fic a c e , re c o
d u l in a L. (sin o n im c u R o s a a lp in a L .) t
m a n d a t n c u re le d e lu n g d u ra t , d e o a
c a re c re te n to t la n u l C a rp a ilo r n o tri
re c e n u su n t iritan te. D u p u n ii a u to ri,
la d ife rite altitu d in i, n tre 6 0 0 - 8 0 0 m
efe c tu l a r fi a t t d e m a rc a n t n c t a r d u ce
p n la 2 0 0 0 m , n c ld a re a Iezru lu i
c h ia r la e lim in a re a c a lc u lilo r ren ali.
M a re a C in d re lu lu i d in M u n ii C ib in u lu i.
N u m a i p u lp a fru ctu lu i e ste c o n s id e ra
n p u lp a u s c a t a p s e u d o fru c te lo r de
t u n b u n v erm ifu g .
R o s a p e n d u lin a am g sit, p rin d iferite
m e to d e d e a n a liz (in d o m e tric e , c u di- m od de n t r e b u i n a r e
c lo rin d o fe n o l etc ), u n c o n in u t d e 9 g % In fu z ie sau d e c o c ie sc u rt , 2 lin g u ri
(9 .0 0 0 m g % ) d e a c id asco rb ic. d c p u lp m ru n it la ju m t a t litru dc
A c e a st d e s c o p e rire a fo st p u b licat a p , c a n tita te c a re se b e a n c u rs u l unei
n C o m u n ic rile A c a d e m ie i R o m n e zile. E ste fo arte u til a s o c ie re a cu fructe
(1 9 5 6 ) i a fost re c e n z a t n to a te p u b li d e C tin .
62 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

P u lp m ru n it i a m e s te c a t cu m ie c e , n e g re -a lb stru i, a strin g e n te , care se


re n p ri e g a le . S e ia u 2 - 3 lin g u rie d i p stre a z p e a rb u s t i p e s te iarn.
m in e a a p e s to m a c u l g o l, n c u re d e
PRINCIPALII C O N S T IT U E N I
8 - 1 0 z ile , ca v e rm ifu g .
S iro p d in 2 5 0 g p u lp d e m c e e p este F lo rile d e P o r u m b a r c o n in flav o -
c a re s e p u n 1,5 litri a p n c lo c o t, l sn - n o iz i, a c iz i o rg a n ic i, q u e rc itin , k em -
d u -s e la m a c e ra t 12 o re , d u p c a re se fil p h e ro l, s ru ri d e p o ta siu i m a g n e z iu ,
tre a z i s c a d a u g 5 0 0 g zah r. S e fie r n u m e ro a s e m ic ro e le m e n te i g lic o z id e .
b e p n c e c a p t c o n s is te n a sp ecific F ru c te le c o n in z a h a ru ri, a c iz i o rg a
siro p u lu i. n ic i, a n to c ia n in , p ru n ic ia n id in , p o life -
C id ru d in 5 0 0 -6 0 0 g p u lp d e m cee n o li, g u m i-re z in e , ta n in u ri, v ita m in a C ,
c a re s e p u n e la fe rm e n ta t n 10 litri ap; s ru ri d e c a lc iu i m a g n e z iu etc.
se a d a u g 2,8 k g zah r, 2 l m i rase (dac R ECO M AN DRI TER A P E U TIC E
se d o re te u n g u st am ru i se p o ate ad u
P o ru m b e le su n t a strin g e n te p u te rn ice
g a i c o a j ra s ), 3 0 - 4 0 g d ro jd ie. S e ine
n d ia re e a n s o it d e d u re ri i sp asm e,
la te m p e ra tu ra c a m e re i 4 - 6 sp t m n i n
sim p to m e p e c a re m e d ic a m e n te le u zu ale
tr-u n b o rc a n ac o p e rit, astfel n ct s se a u te n d in a d e a le a g ra v a , p re c u m i n
p o a t d e g a ja b io x id u l d c ca rb o n rezultat
c o lite le d c ferm e n taie.
d in ferm e n taie. In p rim e le 2 sp tm n i F ru c te le au d e a s e m e n e a p ro p rie t i
se am estec la fie c a re 2 zile, n c a z c o n
to n ic e s to m a h ic e , s e d a tiv e , n d ia te z e
tra r trec n d u -se la ferm e n taie acetic
u ric e , d a to rit e lim in rii a c id u lu i u ric
(,,oeire ). L a n c h e ie re a ferm en taiei se
(u re m ie , g u t , a rtritis m ), p re c u m i n
la s s s e lim p eze asc, a p o i s e trag e cu
d isc h in e z ii b iliare. F lo rile au a c iu n e la-
fu rtu n u l n stic le . M a x im u m 2 phrele
x a tiv i d iu retic .
d e 10 0 m l p e zi p o t c o n stitu i d o z a co n si
M u stu l p ro a s p t, d a to rit p ro p rie t i
d erat m e d ic in a l , d e p ire a e i av n d d e
lo r a n tih e m o ra g ic e c o n fe rite d e b o g ia
sig u r e fe c te in v e rse, in n d s e a m a totui
d e ta n in , o p r e te s n g e r r ile n a z a le
c e ste o b u tu r h id ro alco o lic.
(ep istax is).
D e c o c t d iu re tic d in a c h e n e (sem in -
e ), cu 1 -2 lin g u rie la o c a n , p u tn - m od d e n t r e b u i n a r e

d u -s e b e a p n la 3 - 4 c n i p e zi. D e c o c t d in o lin g u r la o c a n , 2 cn i
p e zi.
PORUM BARUL S u c c u c a re se fac ta m p o n ri ale
P R U N U S SP IN O SA L. m u c o a s e i n azale.
(FAM. R O S A C E A E ) S u b fo rm d e c o m p o t, s iro p , gem ,
P rim v ara, p rin tu f riu ri, p e c o lin e p a st . S e in d u stria liz e a z su b fo rm d e
sa u n v iro ag e , la m a rg in ea p d u rilo r, a m a rm e la d .
c ilo r ferate, d e la c m p ie i p n la m u n O b s e r v a ie . F lo r ile d e P o r u m b a r
te , se n tin d e p o d o a b a flo rilo r arb u tilo r (F lo res P r u n i s p in o s i) su n t u o r la x a ti
d e P o ru m b a r, p u rt n d n u m e le d e S p in o - v e, se d a tiv e , d iu re tic e , d e p u ra tiv e , fiin d
sa, d in c a u z a ra m u rilo r tran sfo rm a te n re c o m a n d a te n s p e c ia l c o p iilo r c u irita-
g h im p i p u te rn ici. F o a rte rezisten t la ger, b ilita te c re s c u t d u b la t d c c o n stip a ic ,
e ste un u l d in p u in e le e x e m p le n care re c o m a n d n d u -s e , d e a s e m e n e a , i ca
flo rile a p a r n a in te a fru n zelo r. T o am n a ra u o r h ip o ten siv , su b fo rm d e in fu z ie cu
m u rile s e u m p lu d c fru ctc c rn o a se , sferi 1-1 1/2 lin g u rie la c a n , 2 - 3 c n i p e zi.
p r in c ip a le le fr u c te d in a lim e n ta ie 63

Z M EU R U L U o r a c id e , c u p ro p rie t i s u d o rific e ,
R U B U S ID A E U S L. fru c te le su n t u tile n a fe c iu n i feb rile.
(FA M . R O S A C E A E ) A c id ita te a u o a r le face s fie re c o m a n
A rb u st fin -g h im p o s n p arte a in fe rio a d a te p e n tru d isp ep tici.
r, fo arte m u lt n t ln it n flo ra sp o n tan Z m e u ra e s te i u o r la x a tiv , p re c u m
d in a ra n o a s tr , n d e o se b i n t ietu rile i d iu re tic , c u e lim in a re d e u ra i, ad ju -
d e p d u ri d in z o n a d e d e a l i d e m u n te, v a n t n a fe c iu n ile re n a le , re u m a tism ,
in tro d u s sp o ra d ic i n cu ltu r. Z m eu ru l g u t , a s te n ie i a fe c iu n i c a rd ia c e , p u l
e ste c u n o s c u t p e n tru p ro p rie t ile sale m o n a re i renale.
n u tritiv e n c d in tim p u rile p a lu stre ale mod de n t r e b u i n a r e
o m u lu i p rim itiv , l n g lo c u in e le cru ia
S u b fo rm d e fru cte crude.
s-au g s it m ari c a n tit i d e sem in e. E ste S iro p d in su c i o can tita te e g a l d e z a
r sp n d it n z o n a s u b a rc tic i re c e te m
h r; s e fierb p n la co n siste n a dorit.
p erat d in e m isfe ra n o rd ic (E u ro p a,
S iro p u l cu c a lit i su p e rio a re i cu aro m
A sia , A m e ric a d e N o rd ). S c cu ltiv d in
p l cu t, n a tu ra l , se p rep ar d in sucul
sc c o lu l al X lV -le a , d e c n d s-a u o b in u t
p ro asp t d c z m e u r o b in u t p rin p resare
n u m e ro a se fo rm e i v a rie t i c u fru cte i su p ra sa tu ra t c u z a h r sa u m ai b in e cu
g a lb e n e , a lb e , n e g re sa u ro u ap rin s,
m iere (7 5 % ). S e c o n se rv b in e i 2 ani.
fo a rte m a ri, p a rfu m a t. A st z i s e cu n o sc
O b se rv a fii. F ru n z e le au p ro p rie t i
p e s te 4 0 d e so iu ri d e cu ltu r. m e d ic in a le re c u n o s c u te (F o liu m R u b i
PRINCIPALII C O N STITU EN I id a e i), u tiliz a te ca in fu z ie sim p l sau n
F ru ctele d e Z m e u r co n in 8 5 -8 6 % a m e ste c u ri, a v n d p ro p rieti astrin g en te
ap, 4 ,5 - 1 0 g % zah aru ri, acizi organici i d e z in fe c ta n te , re c o m a n d n d u -s e n
(1 -2 ,3 g % ), p ectin e (0 ,5 -2 ,8 g % ), p ro tei d ia re e, h ip e ra c id ita te (m ico r n d acid ita
n e (1 ,2 g % ), p o ta siu (1 2 7 m g % ), fosfor te a g a stric ) i n a lte afec iu n i digestive.
(45 m g % ), c alciu (27,3 m g% ), m agneziu
(24 m g % ), m a n g a n (1 5 m g % ), so d iu (3,5
MURUL
m g % ), z in c (3 m g % ), cu p ru (1 m g% ), R U B U S F R U T IC O S U S L.
(F A M . R O S A C E A E )
fier (0 ,6 m g % ), a c id c a rb o n ic (2 5 m g% ).
C o n in u tu l n v itam in e este: v itam in a C S u b d e n u m ire a d e R u b u s F ru lico su s
(30 m g % ). B l (0 ,0 2 m g % ), B 2 (0,03 L. n p re z e n t su n t c u n o sc u i m a i m uli
m g % ). p ro v itam in a A , v itam in ele D i P ta x o n i, d in tre c a rc m a i. im p o rta n i sunt
n c a n tit i m ici i su b stan e tanante. R u b u s c a n d ic a n s W he., R u b u s su lca tu s
F ru n z e le c o n in c c a 10% ta n in , s u b Vest, R u b u s to m e n to su s B orkh.
sta n e d e n atu r fla v o n ic , v ita m in a C E s te u n b in e c u n o sc u t i rsp n d it ar
(8 0 0 m g % ), s u b sta n e m in e ra le i m icro - b u st d in re g iu n ile d e lu ro a se , d e la m ar
e le m e n te . g in e a p d u rilo r, rriu ri, p n n zona
C a v a lo a re e n e rg e tic , 4 0 k cal la 100 su p erio ar.
g fructe.
PRINCIPALII c o n s t i t u e n i
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E M u re le c o n in c c a 8 4 % a p , 1,2%
Z m e u ra re p re z in t u n fru ct to n ic p e n p ro tid e , 1% a c iz i o rg a n ic i (iz o c itric , ma-
tru a ste n ic i i co p iii n c re te re . n trecut lic), 9 % h id ra i d e c a rb o n (zah aru ri
e ra m u lt n tre b u in a t c a siro p n farm a 3 ,4 8 % p n la 6 % ), sru ri d e N a (3% ),
c ii, p e n tru c o re c ta re a g u s tu rilo r n e p l c u K (1 9 0 m g % ). C a (3 0 m g % ), F e (0,9
te ale u n o r m e d icam en te. m g % ), v ita m in a A (4 5 m g % ), cantiti
64 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

m ic i d e v ita m in a B l i B 2 (0 ,0 4 m g % ), p ro p rie t i d iu re tic e i lito tro p ice, iar


n ia c in i v itam in a C ( 2 5 - 4 0 m g% ). L in n e , p rin te le s is te m a tic ii, c a re s-a
S u b a s p e c t e n e rg e tic , m u re le au o v a v in d e c a t cu ele d e o g u t reb el, le -a d e
lo a re d e 4 8 k c a l la 100 g. n u m it la r n d u l s u o b in e fa c e re d u m
F r u n z e le d e M u r c o n in ta n in u ri, nezeiasc*4.
a c iz i o rg a n ic i (m a lic , la cto iz o citric, su c- C p u n ile au o c o m p o z iie c h im ic i
c in ic i o x a lic ), p ep tid e, s u b sta n e c o lo p ro p rie t i m e d ic in a le a s e m n to a re cu
ra n te , flav o n o id c, in o z ito l, v ita m in a C . frg u e lc d e p d u re. F ra g a i c p u n a nu
su n t fru cte p ro p riu -z ise , e le rezu ltn d
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E
d in n g ro a re a rec e p ta c u lu lu i flo ral c a rc
D a to rit c o n in u tu lu i m ai rid ic a t n ta- d e v in e c rn o s i in c lu d e n u m e ro a se
n in , cu calit i a strin g e n te , m u re le su n t ac h e n e m ic i n u m ite nucu le.
u tiliz a te n d ia re e i rg u eal. L a n o i, n n o rd u l rii, e x ist v arie ti
mod de n t r e b u i n a r e d c c p u n i c a rc d a u 2 re c o lte p c a n , p ri
C o n s u m a te ca ata re , cru d e. m v a ra i to am n a.
S iro p o b in u t d in tr-u n k g d c su c (d in PRINCIPALII CO N STITUEN I
fru cte z d ro b ite i l sa te , p e n tru su cu l lor,
F rag a i c p u n a c o n in c c a 8 9 % ap.
2 4 d e o rc), la c a re se a d a u g 9 0 0 g zah r C o n in u tu l n p ro tid e e ste re la tiv red u s
sa u 1,2 k g m ie re ; se fierb e p n la c o n (0 ,8 % ), la fel c a i c el n h id ra i d c c a r
s is te n a siro p o as. b o n (7 % ); n sch im b , co n in u tu l n sruri
S e u tiliz e a z i e x te rn , n g arg arism e. d e p o ta siu e ste d estu l d e rid ic a t (1 4 0
O b s e r v a ii F ru n z e le d c m u r fac p arte m g % ), iar n fo s fo r e ste d e 3 0 m g % . S o-
d in n o m e n c la to ru l p la n te lo r m e d icin a le
d iu l e ste p re z e n t n c a n tit i m ici (2
(F o liu m R u b i F r u tic o s i). cu e fe c t to n ic,
m g % ), calciu l 25 m g % , iar F e 0 .9 m g % ;
d a r m a i a le s a s trm g e n t, a t t p e n tru u z in su b sta n e le u le io a se su n t n c a n tita te d e
te rn , c t i p e n tru u z extern.
0 ,1 5 0 g % , iar a cid u l s a lic ilic e ste p re
In fu z ia d e frunze d c M u r (o lin g u ri
z e n t n m ici c a n tit i (0,01 g /k g ), la fel
la c a n ) e s te in d ic a t n g astro en terite. c a i m ic ro e le m e n te le (su lf, s ilic iu , iod,
e n te ro c o lite , n c o n g e s tiile d e h e m o b ro m ). C o n in u tu l n v ita m in a C e s te n
ro iz i, m e n o ra g ii, m e tro ra g ii i n in fecii
p ro p o rie d e 6 0 - 8 0 m g% .
p u lm o n are. F rag a i c p u n a m a i c o n in v ita m in e
P e n tru u z u l e x tern s e fo lo sesc, to t sub
le A l , B l , B 2 (0 ,0 5 m g % ). n tre zaha-
fo rm d e in fu zie, 2 lin g u ri fru n z e la 200
ru ri p re d o m in le v u lo z a (c c a 5 % ), ceea
m l a p , n a m ig d a lite i n a n g in , sub
ce p e rm ite c o n su m a re a lo r i d e ctre
fo rm d e garg ar.
diab etici.
M u g u rii i r d c in ile se fo lo sesc m ai
rar, to t ca a strin g e n te . RECO M ANDRI TER A P EU TIC E

Intern. In d ic a iile v e c h ilo r m ed ici i


FRAGUL l CPUNUL n atu raliti i-au p s tra t v a la b ilita te a i
F R A G A R IA V ESCA L.; astzi, fra g ile i c p u n ile fiin d d iu retice
FR A G A R IA M O S C H A TA D U C H activ e, cu e lim in a re d e a c id u ric ; ele se
(FA M . R O S A C E A E )
re c o m a n d n c u re le p e n tru afe c iu n ile
A p re c ia t n c d in A n tic h ita te la ro ren ale (in c lu siv litia ze), a rtritism , re u
m a n i, F ra g u l a fo st s tu d ia t d e m a rii m e- m a tism , c u u n a c c e n t n p lu s p en tru
d ic i-n a tu ra li ti a i s e c o lc lo r X V II-X V III, g ut. E fectul d iu re tic fa v o riz e a z e lim i
L o b c liu s i B o c rh a a v c , c a rc i-au atrib u it n area to x in elo r i Ic fa c c u tile n tra ta
p r in c ip a le le fr u c te d in a lim e n ta ie 65

m en tu l e c z e m e lo r i a l a fe c iu n ilo r d e r M ti c o s m e tic e cu c p u n i zd ro b ite ,


m a to lo g ic e . a m e ste c a te cu a lb u d e o u p e n tru tenul
A su p ra ap ara tu lu i d ig e stiv , aciu n ca g ra s i cu s m n t n p e n tru ten u l u scat.
e ste m u ltip l : u o r lax ativ , d c c o m b a te L ap te n u tritiv d in su c d c c p u n i cu
re a o x iu rilo r i cu e fe c t fav o rab il n a c e e a i c a n tita te d e lapte.
a fe c iu n ile h e p a tic e , in c lu siv n litiaza O b se rv a ii. F ru n z e le d e F r a g i d e
b iliar. C p u n fac p a rte i ele d in n o m e n c la to
P ro p rie t ile h ip o te n s iv c le fac n a c e ru l p la n te lo r m e d ic in a le (F o liu m F ra g a -
lai tim p u tile n a te ro sc le ro z i, n r ia e ). F ru n z e le c o n in ta n in c la g ic
p lu s, p rin e fe c te le lo r d iu re tic -d e p u ru ti- (1 2 - 1 5 % ) , fra g a ro l, c v e rc itrin , c itro l,
ve c o n trib u ie la e lim in a re a e x c e su lu i d e sru ri m in e ra le , z a h a ru ri, u rm e d e ulei
c o le ste ro l. v o la til i v ita m in a C . E le re p re z in t un
D a to rit b o g ie i in sru ri m in erale p ro d u s a n tid ia re ic i d iu re tic fo arte efi-
(c u d e o s e b ire d e fier) c a i d a to rit v a lo cic n t, cu p ro p rie t i d e z in fe c ta n te ale
rii n u tritiv e m a ri. se re c o m a n d c a e c ti- c ilo r u rin are . S e u tiliz e a z su b fo rm
c ilo i i. n tu b e rc u lo z , ca to n ic i rem i- d c in fu z ie 1 -2 lin g u rie fru n z e u s c a te i
n eralizan t. m ru n ite la 2 0 0 m l a p . S e b e a u 2 - 3
F ra g ile i c p u n ile pot fi fo lo site i c n i p e zi. m p re u n c u fru n z e le d e
d e c tre d ia b e tic i n c u re d e p rim v ar, Z in cu r, c o n s titu ie u n bun c e a i a lim e n ta r
p n la 3 0 0 g ziln ic. d e fie c a re zi.
P e n tru n e d ia b c tic i, se re c o m a n d c u re
d c c p u n i I -2 k g /z i, tim p d e 7 14 zile, AFINUL
in sp e c ia l p e n tru c ei c a re s u fe r d e co n - VACCIN IUM M Y R TILLU S L.
s tip a ie c ro n ic , re u m a tis m a rtic u la r, (FA M . E R I C A C E A E )

g u sau n e frite , litia z u rin a r i b iliar. A rb u st r sp n d it p e s u p ra fe e n tin se


S e v o r e v ita d c c tre in d iv izii c a re su fe (a fin i u ri) n z o n a m o n ta n d in a ra
r d e a le rg ie la c p u n i i fra g i, d e o a re n o a s tr , in tro d u s e x p e rim e n ta l i n c u l
ce d e c la n e a z p u te rn ic e reacii alerg ice tu r. L a lim ita a t t d e a p ro p ia t n tre
n so ite d e u rtic a rie . S e p a re c ale rg ia la m e d ic a m e n t4* i a lim e n t44, a fin e le re
a c e ste fru c te se d a to re a z u n ei d e fic ie n p re z in t u n b u n e x e m p lu , e le fiin d i v e
e a m u c o a se i in te stin a le c a re d e v in e rita b ile p ro d u s e fito m e d ic in a le (F ru c tu s
p e rm e a b il p e n tru u n ele p ro tid e ex iste n M yrtiU i), c u n o s c u te n c d in A n tic h ita te
te n p u lp a p seu d o fru c tu lu i. i. n ac e la i tim p , i a lim e n te . D io sco ri-
C o sm e tic . i c p u n ile se n u m r d e e s te p rim u l c a re le -a in d ic a t c o n tra
p rin tre fru c te le c e le m ai u tiliz a te p en tru d iz e n te rie i, d e i p ro p rie t ile lo r a n tid ia -
m ti d e fru m u se e , p e n tru d iv e rs e te reice s e c u n o te a u cu m u lt tim p n a in te.
nuri.
PRINCIPALII C O N STITU EN I
M O D D E N T R EB U IN A R E F ru c te le d e A fin c o n in c c a 8 6 % ap.
C o n s u m a te ca ata re , p u t n d u -s e face C o n in u tu l n p ro tid e e ste re la tiv red u s
c u re c u 300- 5 0 0 g p n la 1.5 k g p c zi. (0 .6 % ), iar acizii o rg a n ic i su n t n p ro
d e p re fe rin d im in e a a . n c a z u l oxiu- p o rie d e c c a 1% , d in tre c a rc a c id u l c i
riaz ei s e m n n c 5 0 0 g d im in e a a pe tric c c a 0 ,9 % , iar a c id u l b e n z o ic , ta rtric
s to m a c u l g o l. Iar a s e m ai c o n su m a alt i m a lic n tre 0 ,0 5 -0 .1 5 % . C o n in cca
c e v a p n la p rn z. 13% h iilrai d e c a rb o n , s ru ri d e K (65
Sirop. m g % ), C a ( 10 m g % ), N a ( I m g % ). P ( 10
66 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

m g % ) i F e (0 ,7 % ), ta n in u ri, p e c tin e i b o ra t i u n p ro d u s fa rm a c e u tic p e a c e a s


p e c to z e , o s u b s ta n c o lo ra n t , m irtilin a t b az.
i a n to c ia n o z id e , c a re jo a c ro lu l d e v i N u e ste d e n eg lijat n ic i a c iu n e a anti-
ta m in a P. C o n in u tu l n p ro v ita m in a A h elm in tic a fru cte lo r d e A fin i n spe
este n j u r d e 2 0 m g % , n v ita m in e le B l cia l n o x iu riaz. F iin d c o m p le t in o fen si
i B 2 i n n ia c in n tre 0 ,0 2 -0 ,0 4 m g % v e, s e ad m in istre a z n sp e c ia l copiilor,
fie c a re , ia r v ita m in a C e ste c la r re p re tim p d e 3 zile co n secu tiv , p erio a d n care
z e n ta t (c c a 15 m g % ). V ita m in a E e x is n u se c o n su m n ic i u n a lt a lim en t, cel
t n c a n tit i m ic i. C a sru ri m in erale , m u lt 100 g lapte ziln ic sa u a p la cerere
c o n in K (5 0 m g % ), c a lc iu (1 0 m g % ), (n caz u l tratam e n tu lu i cu fru cte uscate).
fo sfo r, s u lf, m a g n e z iu , m a n g a n , fie r (1 A t t a s u p ra tu b u lu i d ig e stiv c t i a su
m g % ). p ra ap ara tu lu i re sp ira to r, a fin e le a u o ac
P u te re a e n e rg e tic a fru c te lo r cru d e iu n e an tic a ta ra l , n d iv e rse le s t ri in
e s te d e 6 0 k cal, d in c a re se re s o rb 90 % . fla m a to rii a le a c e s to r a p ara te.
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E P ro te c to a re a le p e r e ilo r v a s c u la ri,
In tern . D a to rit c o n in u tu lu i n ta n i afin e le su n t u tiliz ate n h e m o ra g iile d a to
n u ri i a c iz i o rg a n ic i n s p e c ia l a cid u l ra te frag ilitii p e re ilo r v a sc u la ri, p u rp u
b e n z o ic , p re c u m i d a to rit c o n in u tu lu i re , tu lb u rri c irc u la to rii (v a ric e , a rte rite ,
n s u b s ta n e a n tib a c te r ie n e , fru c te le s e c h e le d e fleb it, a fe c iu n i c o ro n a rie n e ,
p ro a s p e te sa u u scate d e A fin au u n ro l se c h e le d c in fa rc t), rc c o m a n d n d u -s e i
im p o rta n t n fito te ra p ia e n te ro c o lite lo r, n a tero sc lero z .
n d iz e n te rie i n c o lib a c ilo z (sin d ro m In a fe c iu n i h e p a tic e a u ro l d e re g e n e
e n te ro -re n a l). ra re a c e lu le i h ep atice.
In fru c te , ta n in u rile su n t c o m b in a te cu A fin e le a u , d e a se m e n e a , ro l h ip o g li-
s u b s ta n e c o lo ra te , c a re se s c in d e a z n c e m ia n t, fiin d u tile c a a n tid ia b e tic e .
in te s tin p rin h id ro liz s u b a c iu n e a u n o r E xtern . T ot d a to rit c o n in u tu lu i m are
e n z im e . T a n in u rile a s tfe l s e p a ra te p ro te n ta n in u ri, a fin e le d a u re z u lta te b u n e
je a z m u c o a se le , ia r s u b s ta n e le c o lo su b fo rm d c g a rg a rism e n farin g ite,
ra n te p o te n e a z a c iu n e a a strin g e n t . sto m a tite , afle , c a n d id o z c b u calc.
M a i m u lt, s -a d e m o n stra t c e x tra c tu l to T ratam e n tu l a n tih e in o ro id a l in te rn se
tal d e a fin e p o s e d re m a rc a b ile p ro p rie p o a te c o in p lc ta i c u sp l tu ri lo c ale sau
t i b a c tc rio s ta tic e i b a c tc rio litic e . P rin c o m p re se cu d e c o c t sa u m a c e ra t la rece.
a c e a s t a c iu n c c o m p le x , ta n in u ri n fine, au i a c iu n c a n tie c z e m a to a s .
s u b s ta n e c o lo ra n te s u b s ta n e fito n ci- S e re c o m a n d i n tra ta m e n te le r n ilo r
d e , d e z v o lta re a c o lib a c ililo r (c a u z a d ia- sn g ern d e.
re ii d e fe rm e n ta ie ) p o a te fi o p rit n tr-o
mod de n t r e b u i n a r e
sin g u r zi. F ru c te le d c A fin ac io n e a z
i a s u p ra b a c ilu lu i lui E b e rth i al lui C u r d e a fin e 3 0 0 - 5 0 0 g z iln ic sau
G a c rtn e r. D c m e n io n a t e ste i fap tu l c 100 g u scate (n p ra c tic a p o p u la r , u sc a
p ro p rie t ile b a c te rio s ta tic c i b ac te rio li- te sa u m a cerate n a lc o o l, ca an tid ia re ic ).
tic e s e m e n in i d u p u s c a re a fructelor. D eco ct d in o lin g u ri d c afin e u scate
U n ro l te ra p e u tic im p o rta n t l jo a c la o c a n sa u m a c e ra t la re c c d in aceeai
g lic o z id c lc a n to c ia n ic e a s u p ra a p a ra tu ca n tita te , tim p d e 8 o rc , d in c a re s c b eau
lu i c irc u la to r i n sp e c ia l a s u p ra v ed erii, 2 c n i p e zi.
a a d u p c u m au a r ta t c e rc e t to rii fra n P en tru m a tu ri, se p o a te fo lo si cid ru l
c e z i d in C lc rm o n t-F c rra n d , c a re au e la (s la b a lc o o lic , d in fe rm e n ta re n a tu ra l )
p r in c ip a le le fru c te d in a lim e n ta ie 67

sa u a fin a ta , n c a n tit i m o d e ra te . S iro n a c e e a i m su r, fru c te le d e S o c au


pul p re p a ra t d e p re fe ra b il c u m iere. e fe c te fav o ra b ile n re u m a tism , c a i n
O b se rv a ii. F ru n zele s u n t u n p ro d u s b o lile e ru p tiv e , c u m a r fi ru jc o la i scar-
m e d ic in a l re p u ta t (F o liu m M y rilli), fi latina.
ind p re z e n ta te p e la rg n lu c r ri d e s p e n a fa ra e fe c te lo r su d o rific e , fru ctele
c ia lita te . C o n in n d m irtilin , s u p ra n u d e S o c au i o a c iu n e d iu re tic (d c fapt,
m it i in s u lin vegetal**, su n t p rin tre o c o m p o n e n t a e fe c tu lu i su d o ri fie ), ca
c e le m a i e fic a c e a d ju v a n te a n tid ia b e tic e i u o r la x a tiv , p rin c o n ju g a re a tu tu ro r
d in fa rm a c ia naturii*4. E le su n t, c a i a c e sto ra ele fiin d re c o m a n d a te n c o m
fru ctele, b u n e an tid iare icc. b a te re a o b ezitii.
S e m a i c ite a z efe c tu l g a la c to g o g ,
SOCUL re sp e c tiv d e m rire a se c re ie i la c ta te , fi
S A M B U C U S N IG RA L ind d e c i u tile n p e rio a d a d e alp tare.
(FA M . C A P R I F O L I A C E A E ) n u z in te rn , au o a c iu n c sp ecific,
A rb u stu l a t t d e c o m u n d in c m p ie re sp e c tiv d e c o m b a te re a h em o ro izilo r.
p n n z o n a d e m u n te , n flo rin d a b u n D au re z u lta te b u n e i n tra ta m e n tu l a r
d e n t d e la sf ritu l lui m a i p n la m ijlo surilor.
c u l lu i iu n ie, e ste o p la n t c u p ro p rie t i O b se rv a ii. F ru c te le n e c o a p te a u un
att m e d ic in a le c t i a lim e n ta re , folo- a n u m it g ra d d e to x ic ita te , in to x ic a iile
sin d u -se n sc o p u ri m e d ic in a le n p rin c i m a n ife s t n d u -s e p rin v o m i d ia re e . n
pal fru c te le i flo rile, n tr-o m su r m ai c a z d e in to x icaii, b o ln a v u lu i i s e dau
lap te i c rb u n e m e d icin a l.
re d u s fru n z e le i sc o a ra , ia r n sco p u ri
alim e n ta re fru c te le . n u ltim ii a n i s-au mod d e n t r e b u i n a r e
fcut n z o n a B ra o v u lu i c u ltu ri e x p e ri D e c o c t d in o lin g u ri d e fru cte c o a p
m e n ta le , n sc o p u l a m e lio r rii fru c te lo r te , p ro a s p e te la o c a n cu a p ; d u p ce
PRINCIPALII C O N STITU EN I d n c lo c o t, s e s triv e sc b o a b e le i se
ad a u g zah r. S e b e a u 1 -2 c n i p e zi
F ru c te le c o a p te c o n in 8 0 - 9 5 % ap ,
(d e c o c tu l s e p o a te fa c e i d in fru cte u s
ru to z id , iz o c v e rc e tin , a n to c ia n i, a m i
cate).
n o acizi, a c iz i o rg a n ic i: c itric , ch im ic,
C o m p o t, d u lc e a , g em .
m a lic , s ic h im ic , ta n in u r i, z a h a ru ri
S u c 5 0 - 1 0 0 m g /zi.
(9 ,1 % ), v ita m in a C ( 6 5 - 1 2 0 m g % ), v ita
C a ta p la s m e cu d e c o c t c o n c e n tra t (3 0
m in e d in c o m p le x u l B , v ita m in a A (3 0 0
5 0 g la u n litru a p c a a n tiin fla m a to r).
H g% ), s ru ri m in e ra le , n sp e c ia l p o tasiu
D in flo ri s e p re p a r o c a ta , b u tu r
(3 0 0 m g % ).
r c o rito a re , an alc o o lic .
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E

F ru c te le au n g e n e ra l a c e le a i p ro G R U PA FRU CTELO R
p rie t i m e d ic in a le c a i flo rile , n s n
USCATE
tr-o m su r m a i red u s.
S e c o n s id e r c a p rin c ip a l aciu n ea G ru p a re s p e c tiv e s te e te ro g e n din
su d o rific , su d o ra ia re sp e c tiv tra n s p u n c t d e v e d e re b o ta n ic , fru c te le fiin d
p ira ia c u ta n a t a b u n d e n t av n d o d ife rite i d in p u n c t d e v e d e re al S tru ctu
in flu en p o z itiv n n u m e ro a se a fe c rii m o rfo lo g ic e ; c a ra c te ru l c o m u n este
iu n i, n p rim u l r n d n r c e li, stri g ri ace la c d c la a c c stc a sc c o n s u m s m
pale, b ro n ite i s t ri feb rile. b u rele , fo arte c o n c e n tra t n s u b s ta n e n u
68 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

tritiv e , c u c o n in u t re d u s d e a p . D e i au m g % , B 2 0 ,2 0 m g % , n ia c in 1,4 m g % ,
v a lo a re n u tritiv m a re , s u b rap o rt fitote- iar v ita m in a C n u m a i 3 m g % .
ra p ic a u im p o rta n red u s. S u n t b o g a te
RECO M AND RI TER A P EU TIC E
n sru ri d e p o ta s iu , c a lc iu , fie r i fosfor
n p rim u l r n d , a lu n e le au o v a lo a re
i n v ita m in e le B l i B 2 . D in a c e a st
g ru p fac p a rte a lu n e le , c a sta n e le c o n u tritiv fo arte m arc. S u b a s p e c t e n e rg e
m e stib ile i n u cile. A ra h id e lc v o r fi tra tic , 100 g a lu n e au o v a lo a re d e 2 8 9 0 kj,
ta te n c a p ito lu l p la n te lo r e x o tice. c e e a ce e ste e c h iv a le n t cu 6 9 0 k c a l, d in
c a re s e reso rb 89 % . A c e s t fa p t fu n d a
ALUNUL m e n te a z r e c o m a n d a r e a a lu n e lo r ca
e n e rg iz a n t la b o ln a v ii d e tu b e rc u lo z i
C O R Y L U S A V E LLA N A L.
la d ia b e tic i.
(FA M . B E T U L A C E A E )
F r a s e b a z a p e e x p e rim e n t ri tiin
A rb u st fo rm n d tu f ri u ri n tin se , n ific e , u n ii au to ri c o n s id e r c a lu n e le au
p o ie n i, p d u ri, d c la c m p ie p n la eta p ro p rie ta te a d c a d iz o lv a c a lc u lii re n a li.
j u l m o n ta n m ijlo c iu . S e c u ltiv n u m e U leiu l d e a lu n e e s te c o n s id e ra t ten i-
ro a s e v a rie t i c u fru c te le a m elio ra te. fu g (fa v o riz e a z e lim in a re a te n iei). A lu
L u je rii tin e ri s e fo lo se sc p e n tru m p le ti n e le s u n t re c o m a n d a te tin e rilo r a fla i n
tu ri, ia r le m n u l e ste a d e c v a t lu c r rilo r d c c re te re , p e rs o a n e lo r a n e m ic e , fe m e ilo r
stru n g ric . n tim p u l g ra v id it ii, c o p iilo r d e b ili i
M a i e x is t o s p e c ie d e A lu n , cu n o scu t p e rso a n e lo r d e v rs ta a treia.
s u b d e n u m ire a d e A lu n 'H ircesc (C o -
mod de n t r e b u i n a r e
r y lu s co lu rn a ), d in a c e e a i fam ilie. E ste
u n a rb u s t fo io s, s p o n ta n , m e g a fa n e ro fit C o n s u m a te ca a ta re s a u m c in a te n
p n la m e z o fit, m o d e ra t te rm o fil, n t l a m e ste c cu m iere.
n it n s p e c ia l p e c o a s te n s o rite c alcaro a- U le iu l, c a te n ifu g , c te o lin g u ri n
s e , b o g a te n h u m u s. fie c a re d im in e a , tim p d e 15 zile.
L a n o i s e n t ln e te n sp e c ia l n v e s U n a lim e n t e n e rg e tic n a tu ra l p e n tru
tu l O lte n ie i i n s u d u l B a n a tu lu i. E ste sp o rtiv i i alp in iti se p re p a r d in p ri
r s p n d it n P e n in s u la B a lc a n ic , A sia e g a le d e a lu n e , n u ci, s ta fid e i m iere.
M ic , C a u c a z , p n n H im a lay a. O b serva ii. F ru n z e le d e A lu n (F o liu m
F ru c te le s u n t m a i m ari d e c t la A lu n ul C o rylli) su n t c o n s id e ra te m a te rie p rim
c o m u n , aju n g n d p n la 2 c m n d ia m e v e g e ta l c u a p lic a b ilita te te ra p e u tic .
tru , la t e lip s o id a le , tu rtite , m u c h iate . E le au p ro p rie t i v a s o c o n s tric tiv e i to
C o m p o z iia c h im ic e s te sim ila r cu c e a n ifia n te v e n o a sc , c u a p lic a ii n tra ta
m en tu l v a ric e lo r i e d e m e lo r la p ic io a re .
a A lu n u lu i c o m u n (C o r y lu s a vella n a ).
L a fel, re c o m a n d rile te ra p e u tic e . S e u tiliz e a z s u b fo rm d e e x tra c t fluid
n d o z e d e 6 0 - 8 0 p ic tu ri. S u b fo rm de
PRINCIPALII C O N S TIT U E N I in fu z ie se re c o m a n d e x te rn n tra ta
A lu n e le au u n c o n in u t re d u s d e ap, m e n tu l p l g ilo r u lc e ro a se v a ric o a se .
c c a 3 ,5 % , n s c h im b su n t fo a rte b o g a te
n u le i (6 2 % ). C o n in c c a 14 g % p ro tid e, C A S T A N U L D E C ULTU R
13 g % h id ra i d e c a rb o n , 6 3 5 m g % s ( c o m e s t ib il )
ru ri d e p o ta s iu , 225 m g % c a lc iu , 330 C A S TA N EA SATIVA M U L
m g % fo sfo r, 3 ,8 m g % fie r i n u m a i 2 (FA M . F A G A C E A E )

m g % s o d iu i u rm e d e c u p ru . V itam ina S p e c ie m e d ite ra n e a n c a re p e v rem u ri


A se a fl n c a n tita te d c 2 n g % , B l 0,04 fo rm a p d u ri n tre g i, la n o i C a s t a n u l
p r in c ip a le le Iru cte d in a lim e n ta ie 69

e s te n t ln it n z o n a B aia M a re , n d e p re tu rilo r su b fo rm d e bi lo c ale s a u cata-


siu n ile T ism a n a , P o lo v ra c i d in S ubcar- p la sm e.
p aii O lte n ie i. O in te rp re ta re ro m a n tic a
M O D D E N T R EB U IN A R E
o rig in ii n u m e lu i s u b o ta n ic su sin e c o
fru m o a sa n im fa d in a la iu l D ian ei, N eea, D c c o c t d in 1 5 -2 0 g la u n litru , lsn -
c e a c a s t (c a s ta N e e a ), a c z u t v ictim d u -s c n c lo c o t n u m a i 2 - 5 m in u te , d u p
p a siu n ii lui J u p ite r c a re , u rm rin d -o cu c a re se la s la in fu z a t n c u n s f e r t d e
a s id u ita te , a p rin s -o o d a t , c n d se d e o r ; s e b e a u 2 - 3 c n i p e zi.
p rta se d c to v a r e le ci. D c d isp erare , S u b fo rm d e p ire u d e c a sta n c co a p te
a c e a s ta s-a s in u c is, iar J u p ite r a tran sfo r- sa u fierte, d u p m a sa d e p r n z i scara.
m a t-o n C a s t a n . L o n g e v ita te a C a sta
NUCUL
n u lu i d e p e te 1000 ani.
JU G L A N S R EG IA L.
A lim e n te fo a rte n u tritiv e , c asta n cle
(FA M . J U G L A N D A C E A E )
su n t to to d a t a d ju v a n te n tratam e n tu l
u n o r afe c iu n i. A d u s d in P e rs ia d e c tre ro m a n i n
p rim e le s e c o le ale erei n o astre, a ju n s
PRINCIPALII C O N STITU EN I
s im b o l al v ie ii i al fe c u n d it ii, N u c u l
C a s ta n e le fiir co aj c o n in c c a 5 2 % a g s it c o n d iii fav o ra b ile d e d e z v o lta re
ap , 2 ,6 % u le i, 4 % p ro te in e , c c a 4 0 % hi- n a ra n o astr. N u c ile au o v a lo a re b io
d rai d e c a rb o n , sru ri d c p o ta siu n c a n lo g ic fo arte rid ic a t su b ra p o rt e n e r
titi a p re c ia b ile , fier, m a g n e z iu , m an- g e tic , p la stic , fav o riz n d u n e le fu n cii
g an , c u p ru , z in c , c a n tit i re d u se d c s o m e ta b o lic e . S u n t re c o m a n d a te n a lim e n
d iu , c a lc iu , v ita m in e le B l i B 2 i c a n ti ta ia c e lo r s l b ii, a c o n v a lc sc e h ilo r, d a r
ti d e s tu l d e m ari d e v ita m in a C (c c a 50 i a o m u lu i sn to s. V alo are m e d ic in a l
m g % ). V alo area n k ilo c a lo rii e ste d e s e c o n s id e ra n tre c u t c a re n v e liu l
220 kcal la 100 g c asta n e. c rn o s sa u p e ric a rp u l (P e ric a rp u s N u c is
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
J u g la n ilis), d e a le c ru i p ro p rie t i te ra
p e u tic e s-a u o c u p a t n A n tic h ita te D io s-
In tern . B o g a te n ta n in , c a s ta n e le su n t
c o rid e , P lin iu c e l B tr n i G a le n . In
u n re m e d iu p e n tru d ia re ile b e n ig n e i d i
p re z e n t se fo lo se sc n ac e la i s c o p te ra
ze n te rie . E le su n t to n ic e sto m a h ic e , s ti
p e u tic , v alid a t tiin ific , fru n zele.
m u l n d d ig e stia , p re c u m i an tise p tic e
ale tu b u lu i d ig estiv . S e re c o m a n d n a li PRINCIPALII C O N STITU EN I

m e n ta ia c e lo r c e su fer d e a fe c iu n i c ar N u c ile p ro a s p e te c o n in c c a 17% ap ,


d io v a sc u la re i re n a le , d a to rit c o n in u ia r c e le u scate a p ro a p e d e lo c . C o n in u tu l
tu lu i re d u s n so d iu . C a s ta n e le s e re c o n p ro tid e e ste d e s tu l d e rid ic a t (1 5 % ),
m a n d , d e a s e m e n e a , c e lo r c u p re d is p o iar n g r sim i fo arte rid ic a t (6 3 % ). H i-
z iie la v aric e i h em o ro izi. d ra ii d e ca rb o n su n t p re z e n i n p ro p o r
V alo area lo r n u tritiv Ic c o n fe r p r o ie d e 14% , s ru rile d e N a (4 m g % ),
p rie t i c n e rg iz a n tc i re m in e ra liz a n te n fo arte b o g a te n K (5 4 5 m g % ), C a (70
a s te n iile fiz ic c i in te le c tu a le . P ro feso ru l m g % ), P (4 3 0 m g % ), F e (2,1 m g % ), v i
H c u p k c n u m e te c a sta n c le p in io a re ta m in a A (4 m g % ), B 2 (0 ,1 0 g % ), m a c i
n a tu ra le " . S e re c o m a n d n sp e c ia l c o p i n ( I m g % ), ia r v ita m in a C 15 m g % . V a
ilo r i c e lo r n \ r s t . lo a re a n k ilo c a lo rii e ste d e 7 0 5 , d in care
E xtern . In m e d ic in a p o p u la r , d e c o c - ca n tita te a d c e n e rg ic re so rb it e s te dc
tu l d c c a s ta n e s e fo lo sete c o n tra d e g e r - p e s te 9 0 % . E x tractu l d c n u c i c o n in e i
70 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

a c id o m e g a - 3 , in d ic a t n a fe c iu n i in fla O b serva ii. F ru n zele d e N u c (F o liu m


m a to rii i boli c a rd io -v ascu lare. J u g la n d is) rep rezin t o m a te rie p rim c u
n o scu t p e n tru p ro p rietile astrin g en te,
R ECO M AN D RI TER A P EU TIC E
an tid iare ice i to n ice, n s c ro tu lo z i ra
In tern . C e rc e t ri m ai re c e n te a su p ra hitism , p re c u m i ca a d ju v a n te an tid iab e-
u le iu lu i d c n u c in d ic ro lu l a c e stu ia n tice. S e m a i re c o m a n d n leu co ree, pre
p re v e n ire a a tc ro sc le ro z e i. c u m i p en tru co m b aterea transpiraiei.
P e ric a rp u l (c o a ja v erd e)* e ra u tilizat n u z e x te rn , su b fo rm d e g a rg a r n
c a to n ic , s to m a h ic , a c io n n d i n s t ri sto m a tite i c a v u ln e ra re.
le c a ta ra le a le tu b u lu i d ig e stiv . P rin c o n In flo re sc e n e le , i e le b o g a te n tan in ,
in u tu l rid ic a t n ta n in , a re p ro p rie t i as- s u n t a n tid ia re ic e i a n tih e m o ra g ic e .
trin g e n te c a re a c io n e a z a t t n d ia re ile M iezu l n u c ilo r a s o c ia t n p ri e g a le
r e b e le , c t i n o p rire a h e m o ra g iilo r, iar c u m ie re e s te u n a lim e n t e n e r g e tic
p rin c o n in u tu l n v ita m in a C , e s te i an- a p ro a p e co m p let.
tisc o rb u tic . In a fe c iu n ile ren ale se c ite a
z e fe c tu l a d ju v a n t al p e ric a rp u lu i n li G R U PA FRU CTELO R
tia z re n a l i e n u re z is (in c o n tin e n u ri E X O T IC E
n a r ). M a i a p a rte su n t p ro p rie t ile d iu -
re tic -d e p u ra tiv c a le p e ric a rp u lu i, fiind E ste o g ru p e te ro g e n n c a re sunt
fo lo s it d e a c e e a c a a n tid o t n in to x ic a ii tra ta te fru ctele tro p ic a le i m e d ite ra n e e
le c u c o m p u i d e m e rc u r, m a n ife sta te n e c e le m a i c o m u n e d in a lim e n ta ia
p rin u lc e ra ii ale p ie lii i ale g a n g lio n i n o astr. E le re p re z in t o p re io a s su rs
lor. B u n e re z u lta te se o b in i n c o m b a c o m p le m e n ta r d e v ita m in e n p erio a d a
te re a o x iu rilo r i lim b ricilo r. In fine, se a n o tim p u lu i rece . S u n t c u p rin s e n acest
c ite a z u tiliz a re a n re u m a tis m i gut. c a p ito l g ru p u l h e s p e rid e lo r (L m iu l,
P o rto c a lu l, G r a p e -f r u it u l, M a n d a r i
N u s e m a i u tiliz e a z intern.
E xtern . S u cu l n u c ilo r v erzi p o a te fi nul i a lte le ), ap o i S m o c h in u l (d e i iz o
u tiliz a t p e n tru n d e p rta re a n e g ilo r la lat, e ste c u ltiv a t n p rile s u d ic e a le rii
c o p ii, p re c u m i p e n tru tra ta re a c e lo r n o astre). C u r m a lu l, B a n a n u l, M s li
n u l, a lu n e le d e p m n t (a ra h id e le ), c u l
s c ro fu lo i sa u rah itici. B ile cu coji de
tiv a te i ele ra r n a r . D in tre a c e ste a , l
n u c se re c o m a n d ca to n ic e . F iin d as-
m ile i p o rto c a le le s u n t c e le m a i m u lt
trin g e n te , a t t n u c ile v e rz i c t i p e ric a r
u tilizate, fie c a ata re , fie su b d ife rite fo r
p u l s e re c o m a n d sub fo rm d e g arg ar
m e: su cu ri p ro a s p e te sa u c o n s e rv a te , li-
n a m ig d a lite .
m o n a d sa u o ra n ja d n c o fe t rie sau
M O D D E N T R E B U IN A R E c o a ja n in d u stria lich io ru rilo r.
E xtern . D e c o c t p re p a ra t d in 8 0 - 1 0 0 g
la u n litru , c a re s e a d a u g n a p a d e baie LMIUL
s a u c u c a re s e fa c e gargar. C Y T R U S LIM ON BURM.
(FA M . R U T A C E A E )
P e n tru n d e p rta re a n eg ilo r, a c e tia se
fre a c u o r c u su c d e n u c v e rd e d e 3 ori O rig in a r d in In d ia, c u n o s c u t d in c ri
p e zi, d a r n u m a i m u lt d c 3 - 4 zile. le v e d ic e s u b n u m e le d e n im b u k a , L ft-

Dup ultimele corcoliri, pcricarpul (coaja verde) n fruclelor. din cauza naftnchinonei juglonn, urc pro
prieti mutagenice i probabil carcinogcnc. Nu mai folosii, deci, duleeaa dc nuci verzi!
Contrar unor preri generalizate, coaja verde dc Nuc nu confine iod. Colorarea pielii cnd se cur nu
cile dc pericarpul fructului se datoreaz juglonci 51 pigmenilor antocianici.
p r in c ip a le le fr u c te d in a lim e n ta ie 71

m iu l a fo st p re lu a t d e arab i c a re I-au b u r ri d e c irc u la ie i n sp e c ia l n p re v e


b o te z a t lim u n , g sin d u -i o a d o u a p a n irea frag ilit ii c a p ila re lo r, n h e m o ra
trie n p a rte a s u d ic a M ed ite ra n e i, p g iile su b c u ta n a te i n h e m o ra g iile g in
tru n z n d t rz iu n E u ro p a, d c v re m e cc giilor. C a re n a n v ita m in a C d u p e la in
Ibn B a u th a r n u l c itc a z n tr-o e n u m e ra s u fic ie n e c o rtic o s u p ra re n a le , a s tfe l n
re a p la n te lo r c u ltiv a te n S p an ia . Se ct c o n s u m u l d c l m ie m re te c a p a c i
p a re c n c u ltu r a p tru n s n E u ro p a ta te a d e a p ra re a o rg a n ism u lu i n b o lile
d e - a b ia s p re m ijlo c u l s e c o lu lu i al in fecio ase.
X V -lea. G a m a re c o m a n d rilo r sa le te ra B a c te ric id e , d a to rit u leiu lu i v o la til,
p e u tic e e ste d e -a d re p tu l im p resio n an t , lm ile p o t fi u tiliz a te n in fecii d ig e s ti
u n e o ri c h ia r e x a g e ra t , a t t p e n tru p u lp a v e i re sp ira to rii.
fru c tu lu i, p e n tru su c, c t i p e n tru c o a j , E fe c te b u n e s c o b in n tra ta re a a fe c
n u z in te rn i e x te rn , n c o sm e tic , p e n iu n ilo r h e p a tic e , a t t n re fa c c rc a p a re n -
tru p re p a ra re a u le iu lu i e se n ia l sa u a a c i c h im u lu i h e p a tic (n h e p a tite i c h ia r n
d u lu i c itric . p re c iro z ), c a i p e n tru c a lm a rc a c riz e lo r
PRINCIPALII C O N STITU EN I
a c u te h e p a to b ilia rc .
C o n tra r u n o r p reri r s p n d ite c ar
L m ile c o n in 8 6 - 8 8 % ap . D in tre
m ri a c id ita te a (p rin c o n in u tu l m a re d e
acizii o rg a n ic i: a cid u l c itric ( 6 - 8 % n
a c id c itric i g u stu l s u a c id ) i d e c i c ar
su c), a c id u l m alic, citrat d e c alciu i d e
fi c o n tra in d ic a t n h ip o a c id ita te , u lc e r
p o ta siu . C o n in u tu l n p ro tid e e ste red u s
g a s tric i d u o d e n a l, l m ia a re o re a c ie
(0 ,5 % ), la fel c a i c e l n h id ra i d e c a r
b a z ic p u te rn ic , c c i a cid u l c itric e ste
bon (5 % ). S ru rile m in e ra le su n t re p re
o x id a t n c u rs u l d ig e stie i i p rin re a c iile
z e n ta te prin c e le d e N a (2 m g % ), K (95
d in tu b u l d ig e stiv se a ju n g e la c a rb o n a t
m g % ), C a (7 m g % ), P (1 0 m g % ), Fe
i b ic a rb o n a t d e c a lc iu *
(0,3 m g % ), iar su b fo rm d e o lig o ele-
P rin a c e a s ta , s u n t a lc a lin iz a n tc g a s tri
m en te: S i, M n , C u etc. D in tre vitam in e,
c e n g a s trite h ip e ra c id e , u lc e r g a s tric i
p e p rim u l lo c se situ e a z v ita m in a C
d u o d e n a l.
(4 0 5 0 m g la 100 g fru c te ), a p o i v ita m i
V aloarea lm ilor nu c o n st nu m ai n
n e le B l , B 2 , B 3 A , E i PP.
aportul d e vitam in C , d a r i n acid u l c i
U leiu l v o la til d in c o a ja d e l m ie este
tric care jo a c un rol im portant n m etab o
fo rm a t d in te rp e n c (lim o n e n , p in e n e,
lism ul celular, respectiv n ciclul lui K rebs.
c a m fe n , fe la n d re n , s e sq u ite rp e n e etc.),
L m ile au m u ltip le e fe c te i n a fe c
d in lin a lil, a c e ta t d e linalil i g eran il, ci-
iu n ile ap ara tu lu i c irc u lato r. T o n ic e c a r
tro n e lo l, c itra l, a ld e h id e etc.
d ia c e , e le s u n t a c tiv e n s c ic ro z a a rte re
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E lo r c ro ra le red au e la stic ita te a , d u c n d
In tern . n tre c u tu l n d e p rta t, lip sa din i la sc d e re a c o n c e n tra ie i n co le ste ro l;
a lim e n ta ie a v ita m in e i C , n sp e c ia l din su n t d eci in d ic a te n a te ro sc le ro z i hi-
c e a a m a rin a rilo r, p ro v o c a o b o a l c u p e rc o le ste ro le m ie . D e stu l d e re m a rc a b i
n o s c u t s u b n u m e le d e sco rb u t. D e aici le su n t i p ro p rie t ile h ip o te n siv e .
i d e n u m ire a d e a c id a s c o rb ic d a t n a fe c iu n ile v a s c u la re , n s p e c ia l n
p e n tru v ita m in a C . A c c a s t v itam in c e le c e a fe c ta z m e m b re le in fe rio a re
jo a c u n ro l im p o rta n t n v in d e c a re a (v a ric e , fieb ite), l m ile su n t u n ad ju -
fra c tu rilo r p rin fix a re a c a lc iu lu i, n tu l van t u til. D c a se m e n e a , su n t an tih e m o -

D c f n p t, la c u r m i b i c a r b o n a t d c c a lc iu .
72 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

ra g ic e n d e o se b i n e p is ta x is (h e m o ra g ii c io rb e e tc ., ia r n u z e x te rn u tiliz a t ntr-o
n a z a le ), h e m a tu rii, h e m o ra g ii d ig e stiv e m u ltitu d in e d e fo rm e; a p lic a ii c u su c ca
n c a re a p a r s c a u n e c u m e len . a ta re sa u d ilu a t. n a rs u ri i p l g i; tam p o -
P rin stim u la re a h e m a to p o e z e i, a c e ste a n a re a lo c u lu i u n d e s -a p ro d u s n e p a re a
su n t a n tia n e m ic e , n a c c la i tim p a c ti d e in s e c te c u v a t m b ib a t n s u c . p ro -
v n d i fu n c ia leu co citar. c c d c u re c o m a n d a t i p e n tru o p rire a h e
D ia te z e le u rice (litia z a u ric , artritis- m o ra g iilo r n azale; frecii ale p o riu n ilo r
m u l, g u ta , re u m a tis m u l) su n t p rin tre c u d e g e r tu ri; p ic u ra re a c to rv a p ictu ri
a fe c iu n ile c a rc b e n e fic ia z c e l m a i m u lt n u re c h e (p e n tru o tite ), d ilu a t 1:1 p e
d e a p o rtu l lm ilor. g lo b u l o c u la r (p e n tru b le fa rite ) sa u n
D u c n d la s c d e re a g lic e m ie i, lm ile n a rin e , d e m a i m u lte o ri p c z i, p e n tru ri-
p o t in tra p rio rita r n re g im u l d ia b e tic ilo r. n it i sin u z it .
C a re m in e ra liz a n te , ele s e re c o m a n d C o n tra m ig re n e lo r s e ia o c e a c d e
n s p e c ia l n tu b e rc u lo z . S e m in e le su n t c a fe a n c a re se a d a u g o fe lie d e l m ie
u n v e rm ifu g e fic a c e c o n tra o x iu rilo r. sto a rs ; to to d a t s e p u n c o m p re se c u fe
M a i p u in c u n o s c u t e s te a c iu n c a an ti- lii d e l m ie p e frunte.
m ig re n o a s a l m ilo r; n s c h im b , c u C u ra d e l m ie s e re c o m a n d s s e n
n o a te m cu to ii e fe c tu l b in e f c to r al c e a p cu o lm ie p e zi, c re s c n d ziln ic
a c c sto ra n m a la d iile fe b rile . N u m ero i c o n s u m u l cu c te n c u n a , p n se a ju n
a u to ri o c itc a z ca a rm im p o rta n t c o n g e n z iu a a z e c e a la 10 l m i (su b d iv e r
tra o b ezitii. se fo rm e: lim o n ad a, su c, n p re p a ra te c u
E x te rn . S u cu l e s te p rin tre c e le m ai lin are), a p o i s e d e sc re te p n s e a ju n g e
b u n e re m e d ii n afte , a n g in , a m ig d alit, d in n o u la o l m ie p e zi.
n s p e c ia l la co p ii, b a c h ia r i n o tite , ri- D e c o c ie , p e n tru c a lm a re a c riz e lo r he-
n ite, sin u z ite . p ato b iliare: o lm ie s to a rs sc ta ie n
P rin efe c tu l lor a n tisep tic i cicatrizan t,
b u c i m ic i i sc fierb e n 3 0 0 m l a p , n
l m ile se p o t utiliza n p lg i infectate, tr-u n v a s ac o p c rit, tim p d c 2 0 d c m in u te.
e ru p ii i fu ru n cu le, a c io n n d i n cal- S c stre c o a r , s c n d u lc e te i s c a d a u g
m a rc a n e p tu rilo r d c in secte. T am p o n a-
su c u l sto rs.
rea n e g ilo r i h e rp c su rilo r c u su c d e lm M a c c ra t la re c c d in tr-o l m ie z d ro b i
ie d, d e asem e n ea, rezu ltate p o zitiv e. Se
t , c t m ai b o g a t n s m b u ri (c a re s fie
cite a z i u tiliz area lo r n d eg eratu ri.
b in e m ru n ii), tim p d e 2 o re , n a p cu
C o sm e tic . A trin g e n a s u c u lu i l facc
m ie re . S e sto a rc e i sc b e a se a ra la c u l
u til p e n tru p o rii d ila ta i (s p a iile in tcrcc-
c a re , fu n d re c o m a n d a t c o n tra oxiu rilo r.
lu la re ) i p u n c te le n e g re c a rc a p a r la te
T ot c a v erm ifu g , 2 lin g u rie d c s m
n u rile g ra se . ..
b u ri zd ro b ii i m ie re , p e s to m a c u l gol n
C a a d a o s n u ltim a a p d e s p la t pe
fie c a re d im in e a , tim p d e 5 - 6 zile.
p r, d s u p le e i s tr lu c irc p ru lu i.
M a c e ra t la c ald , d in tr-o l m ie t iat
P e n tru c o s m e tic a m in ilo r, a c e ste a se
felii i 2 - 3 flori d e M u e e l, c e se las
fre a c c u fe lii d c l m ie , c a rc n t re sc
p este n o a p te n tr-o c a n d e a p ; d im i
to to d a t u n g h iile c asan te.
n eaa s e s tre c o a r i se b ea.
M O D D E N T R EB U IN A R E O su rs b u n d e c a lc iu n a tu ra l e ste
C o n s u m a te c a a ta re sa u c a lim onada c o a ja b in e s p la t i fiart, a p o i p isat,
(m ai a le s n m a la d ii feb rile, c a rco rito r). c a re sc la s la m a c e ra t o s p t m n n
S u c, n u z in tern , p n la 2 0 0 g /z i, su cu l d e la d o u lm i. S e a d a u g m iere,
c o n s u m a t cu m iere sa u a d u g a t n salate, d u p g u st. S e iau 3 lin g u rie p e zi.
P r in c ip a le le fr u c te d in a lim e n ta ie 73

n a fte , s to m a tite , a m ig d a lite , fie tam - c o n in u t d e s tu l d e rid ic a t d e v ita m in a C,


p o n a re cu o felie d e l m ie , fie b ad ijo - m re sc re z iste n a la b o li in fe c io a se i
n ri cu s u c , fie s e in n g u r c t m ai s u n t in d ic a te n c a re n e d e v ita m in a C i
m u lte felii d e l m ie cu m iere i ap. c a rem in e ra liz a n te .
G a rg a r c u s u c d ilu a t, n ang in e. A u p ro p rie t i a n tih e m o ra g ic e i de
O e t m e d ic in a l d in c o a ja d c la 2 lm i p ro te c to r v a s c u la r n fra g ilita te a c ap ila
m a c e ra te 8 z ile n 2 0 0 m l o e t; s e stre r, tro m b o z e i v s c o z ita te a c re sc u t a
c o a r i se fac b a d ijo n ri d e 2 o ri p e zi, s n g e lu i. S c c u n o s c , d e a s e m e n e a , pro
c o n tra n egilor. p rie t ile lo r u o r d iu re tic e i laxative.
M a s c a n c o s m e tic p e n tru te n u ri g ra A lte p ro p rie t i c o m u n e c u a le l
se, d in s u c , la c a re se a d a u g u n alb u de m iu lu i s u n t c e le d c h cp ato p ro tecto r,
o u btu t. u o r c o le re tic -c o la g o g e n e .
n fito te ra p ia a p a ra tu lu i d ig estiv , p o r
PO RTO CALUL to c a le le su n t in d ic a te n d isp e p sii i m e-
C IT R U S A U R A N TIU M L. tco rism .
(FA M . R U T A C E A E )
P o rto c a le le au i e fe c te d ep u rativ e.
A rb o re o rig in a r d in C h in a i India, C o a ja , la r n d u l e i, e s te to n ic, sto m ah i-
a d u s n E u ro p a n p erio a d a c ru c ia d e lo r i c.
r sp n d it n sp e c ia l n zo n a m e d itera n ea E xtern . E fe c tu l u o r a s trin g e n t, cu m u
n. L a fel c a i L m iu l, este o spccic lat cu c c l a n tis e p tic , fac c a p o rto c a le le s
p re te n io a s fa d e te m p e ra tu r , sol i fie re c o m a n d a te i n s to m a tite i g ingi-
u m id ita te . S e d e z v o lt b in e c h ia r la tem v ite, p re c u m i n u n ele d e rm a to z e i ec-
p e ra tu ri d e + 8 - 1 0 C , iar la n flo rire are zem e.
n e v o ie d c + 15 , + 18C . n g h e a la -7 C . C o sm e tic . S c u tiliz e a z n n trein e
PRINCIPALII CO N STITUEN I
rea te n u lu i, p re v e n in d fo rm a re a rid u ri
lor.
P o rto c a le le c o n in p n la 9 0 % ap.
P ro tid e le s u n t n c a n tita tc m ic , d o ar mod de n t r e b u i n a r e
0 ,7 % , iar h id ra ii d e ca rb o n c c a 9 % . S C o n s u m a te c a atare.
ru rile d c so d iu 2 m g % , c e le d e potasiu S u c ca a ta re , iar n u z e x te rn , tam po-
130 m g % , d e c a lc iu 3 0 in g % , fosfo ru l n ri n s to m a tite , g in g iv ite , d e rm a to ze.
15 m g % , ia r fieru l 0 ,4 m g % . D in tre vita n sc o p la x ativ , sc fierb e c o a ja d c la 2
m in e , c a n tita te a c c a m ai m a re e ste re p re p o rto c a le 3 0 d e m in u te , a p o i s e arunc
ze n ta t d e v ita m in a C ( 3 5 - 5 0 m g % ), n ap a. S e fierb e d in n o u n a p n d u lcit
tim p c c v ita m in a A e ste d c n u m a i II (c u 2 0 0 g la un litru ). S c las s s c usu-
m g % , v ita m in a B l 0 ,0 6 m g % , v itam in a c c p c o farfu rio a r i s c c o n su m a d o u a
B 2 0 ,0 3 m g % , ia r n ia c in u l 0 ,2 m g% . zi d im in eaa.
A c iz ii o rg a n ic i su n t n p ro p o rie d e A p lic a ii p c te n c u felii d e p o rto ca le,
1 ,5 -2 ,5 g % . E n e rg ia p c c a rc o d a u 100 g 152 0 m in u te.
p o rto c a le f r c o a j e ste d e 3 9 k cal, din
c a re se u tiliz e a z 89 % . N e c c s a ru l zilnic M A N D A R IN U L
d e v ita m in a C e ste a sig u ra t p rin 100 m l
C IT R U S NOBILIS. ANDR.
su c p ro a sp t d in p u lp d c fruct. (FA M . R U T A C E A E )

R ECO M AN D RI TER A P EU TIC E O rig in a r, d c a s e m e n e a , d in C h in a,


Intern. P o rto c a le le au m u lte re c o m a n M a n d a r in u l a re fru c tc fo arte a s e m n
d ri c o m u n c c u lm ile. A v n d i ele un to a re cu P o r to c a lu l, c a g u st i c o m p o z i
74 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

ie c h im ic . C a ata re , i rec o m a n d rile v ic al X V -lea, in iia tiv a fiin d u rm a t n


te ra p e u tic e s u n t sim ila re , n p lu s d a m u lte o ra e m a ri d in E u ro p a. A c e s te c u l
to rit c o n in u tu lu i rid ic a t n b ro m turi n s e re re p re z e n ta u u n lux, c a re a d e
m a n ife s t i p ro p rie t i sed ativ e. c z u t d a to rit e x tin d e rii c u ltu rilo r n
rile c a ld e c are , p rin p re u l re d u s al fru c
G R A P E -F R U IT U L te lo r e x p o rta te , au e lim in a t c u ltu rile din
C IT R U S P A R A D I S il M ACFAD. se re le eu ro p en e .
(FA M . R U T A C E A E ) D in p u n c t d e v e d e re b o ta n ic , A n a n a
B o g at v ita m in iz a n te , fru c te le sa le au su l rep re z in t o c u rio z ita te , fru c te le re
re c o m a n d ri c o m u n e c u ale l m ilo r i z u lt n u rin a reu n irii fru c te lo r a n u m e
p o rto c a le lo r. D a to rit g u s tu lu i am ru i, ro a s e flo ri s itu a te p e a c e e a i b ran ch io l.
g ra p e -fru itu l e ste u n to n ic am a r, fo arte F ru c tu l d e A n a n a s c o n in e 8 3 - 8 4 %
util p e n tru c o p iii d e b ili, cu lip s d e p o f ap , 0 ,5 % p ro tid e , c c a 14% h id ra i d e
t d e m n c a re . C o n in e 0 ,5 % p ro tid e, c a rb o n , 0 ,6 7 % acizi o rg a n ic i, b ro m e lin ,
4 % a c iz i o rg a n ic i, 7 % h id ra i d e carb o n , d o u c iste in e sim ila re c a a c iu n e b ro m e -
130 m g % s ru ri d e p o ta siu , 14 m g % , lin e i, a c id c in a m ic , b e ta -c u m a ric , feru-
c a lc iu , 10 m g % fo sfo r, 0 ,2 m g % fier, lic, p o liz a rid e , p e c tin e , v ita m in a C , fibre
3 2 - 3 5 m g % v ita m in a C , 2 m g % v ita m i v eg etale. N u c o n in e g r s im i. V alo area
n a A i c a n tit i m ici d e v ita m in a B l i n k ilo c a lo rii e ste d e 6 2 - 1 0 0 g fru ct.
B 2 (0 ,0 2 -0 ,0 5 m g % ). D u p cu m re z u lt d in c o m p o z iia c h im i
E n e rg ia c a lo ric d a t d e acest fruct c , fru ctele d e A n a n a s su n t fo arte b o g a
e ste re d u s : 23 k c a l, la 100 g p u lp . te n ap , au u n a p o rt c a lo ric re d u s i
c o n in fo arte p u in e s u b s ta n e m in e ra le
i v itam in e.
ALTE FRU CTE
T o tu i, an an a su l e ste s in g u ru l fru ct
l S E M IN E E X O T IC E
c a re c o n in e u n fe rm e n t d e n atu r p ro ti-
ANANASUL d ic , c a re a re o re m a rc a b il p ro p rie ta te
A N A N A S S A TIV U S SC H U LT, d c a d iso c ia m o le c u le le p ro tid ic e d in a l i
A N A N A S S A S A T I VA Lindl. m e n te (b ro m e lin , e n z im p ro te o litic ,
(FA M . B R O M E L I A C E A E ) c o in o sa in a i an an a in a).
D in a c e a s t fa m ilie , n u m a i A n a n a su l A stfel, a c e st fru ct p o ate s tim u la d i
s c b u c u r d c u n re n u m e a lim e n ta r d e o g e s tia p ro tid e lo r i, c a o c o n se c in d i
seb it. re c t a ac e stu i p ro c e s b io c h im ic , e ste
O rig in a r d in A m e ric a tro p ic a l , n fo arte util n d isp e p sii, p e n tru a c o m b a te
p re z e n t s c c u ltiv n to a te re g iu n ile c a l a to n ia g a s tric , ach ilia i a n o re x ia . n
d e i n u n ele s e re d in z o n e le te m p erate. tr-o o a re c a re m su r, fru c te le d c A n a
F ru c te le d e A n a n a s n -a u fo st c u n o s n a s n lo c u ie sc s u c u rile g a stric e . S c va
c u te n E u ro p a d e c t d u p re d e s c o p e ri c o n su m a d u p m e se le p rin c ip a le .
r e a A m e ric ii d e c tre p o rtu g h e z i, c a re au A c iu n c a b io lo g ic a s u c u lu i d e A n a
in tro d u s n c u ltu r p la n ta n In d ia n n a s este d a to ra t in p rin c ip a l c o n in u tu
1594. n se c o lu l al X V IIl-lc a , u n o la n lu i n b ro m e lin i n c o m p u i n ru d ii.
d e z a a v u t id e ea s -i c u ltiv e n se re i a U n stu d iu re c e n t a ra p o rta t c a c e a st
re u it. S c s p u n e c o la n d e z u l a cu ltiv at su b stan (b ro m e lin ) a re i a c iu n e a n -
A n a n a s u l n g r d in ile re g a le din Ver- tiin fla m ato a rc, fib rin o litic , p re c u m i
s a illc s n a n u l 1730, iar m ai t rz iu , c u l p ro p rie ta te a d c-a n l tu ra le z iu n ile c u ta
tu rile a u fost re lu a te n tim p u l lu i L u d o nate. D e a se m e n e a , s-a d e m o n s tra t c in-
P r in c ip a le le fru c te d in a lim e n ta ie 75

h ib a g rc g a ia p ia strin ic i in terfereaz im ediat d u p presare. Se poate adm inis


re p lic a re a c re s c u t a c e lu le lo r m a lig n e. tra i sugarilor.
R ezu m ativ , p rin c ip a le le e fe c te te ra p e
u tic e ale fru c te lo r d e A n a n a s su n t: BANANIERUL
A c iu n c a n tie d e m a to a s i a n tiin fla- MUSA PARADISIACA L ;
MUSA SAPIENTUM L ;
m a to a re d a to ra t b ro m o lin c i i c o m
MUSA SINENSIS SAJOT;
p le x u lu i fito te ra p e u tic d in p u lp a fru c
MUSA FE H I BERTERO ETC.
tu lu i n e d e m e le d a to ra te alb u m in u - (FAM. M U S A C E A E )
rie i. n e d e m e tra u m a tic e , e d e m e p u l
E ste o plan t anual cu crctere im
m o n a re , c o n tu z ii, ru p tu ri d c lig a m e n
presionant. A rc nlim ea dc peste 30
te sa u m u c h i, n in su fic ien v en o as
etc. m, iar frunzele ajung la lungimi care d e
p esc 2,5 m. Este o specie zigomorfS,
A c iu n c fa v o ra b il n c e lu lite i o b e
florile m asculine sunt de obicei situate
zita te . O re in e re e x c c siv a s ru rilo r
n partea superioar a tulpinci, iar cele
n e s u tu rile s u b c u ta n a te c o n trib u ie la
fem ele ceva m ai jos. Dc fapt. acestea in
d e p o z ita re a lip id e lo r n e su tu rile a d i
tereseaz, deoarece conin n m edie 20
p o a s e c a re c o n trib u ie la p ato g en eza
d e banane, a cror greutate poate ajunge
c e lu i ielor. O c u r cu A n a n a s , carc
pn la 30 kg. n cazuri excepionale, la
a re i a c iu n e d iu re tic , e lim in att
v arietile d e cultur, se nregistreaz
s ru rile c t i a p a n ex ce s d in e su tu
p n la 250 fructe.
rile su b c u ta n a te .
D eosebit d e alte specii este fyptul c,
A c iu n e b e n e fic n rn i i arsu ri. S-a
d u p rodire, planta moare. Continuitatea
d e m o n s tra t c lin ic o n d e p rta re a d u
sp eciei este asigurat de num eroii ls
re rilo r i o m a i ra p id re fa c e re a e su
tari bazali care se transplanteaz d e ctre
turilor.
cu ltiv ato ri. Iar n anul urm to r vor da
C o n s id e r m n e c e sa r s su b lin ie m fap noi plan te viguroase, care vor rodi nu
tu l c n u m a i su cu l p ro a sp t d c fru cte de m ai u n an.
A n a n a s (o b in u t p rin p re s a re sa u la m i N u vom intra n am nunte cu privire
x e r) a re a c e ste p ro p rie t i. E n z im e le din la cu ltu ra Bananierului, d a r considcrm
a c e st fru ct s u n t e x tre m d c te rm o la b ilc , relev an t faptul c ntr-un sol fertil pro
iar s u c u rile sa u c o m p o tu rile co n se rv a te d u cia d e banane poate atin g e 50-70
de A n a n a s , d e i au u n g u s t p l cu t, n u au to n e la hectar. Este, deci, o cultur foar
nici o v a lo a re su b a sp ect d ie to te ra p e u tic . te rentabil.
n p re z e n t e x ist p ro d u se sta n d a rd iz a E ste sem nificativ faptul c . n ceea ce
te o b in u te p rin lio filizare, su b fo rm d e p riv ete coninutul n g lu cid e, fructele
c a p s u le o p e rc u la te d e 262 m g (titra te , la B a n a n ie r u lu i n re g istre a z creteri
un c o n in u t d c 1,5 3 % asp a ra g o z id , prin sem n ificativ e n timpul co acerii. Astfel,
m e to d a c ro m a to g ra fie i d e n a lt p e rfo r d a c n prim ele dou zile d c la recoltarea
m a n ), c o re s p u n z n d la 4 m g d e su b fru cte lo r m ature, acestea c o n in numai
sta n e a c tiv e . U n u l d in tre a c e ste p ro d u se 2 ,3 1 % glucide. n ziua a 8 -a au 16,05%,
fo a rte b u n e e s te p re p a ra t n L a b o ra to a re iar n ziu a a 12-a au un co n in u t de peste
le A b o c a d in Italia. S c a d m in istre a z 4 18% glucidc. Aceste date dem onstreaz
c a p s u le p e zi. v alo area nutritiv a bananelor, amidonul
S e re c o m a n d c o n su m a re a fe liilo r de d in e le transform ndu-se in glucoza, le-
a n a n a s p ro a s p e te sa u a su c u lu i o b in u t vu lo z i zaharoz.
76 P le d o a r ie p e n tru v ia t lu n g

U n k g d c b a n a n e c o n in e 3 5 0 g c o a j , m e d ic ilo r in d ien i c u p riv ire la a c e a st


6 5 0 g p u lp p ro a sp t , c a re c o n in e , la sp ecie: ce n u a d in n tre a g a p la n t e ste
r n d u l e i, 7 8 g ap , 2 5 0 g p u lp u scat, c o n sid e ra t c a a n tia c id , fiind re c o m a n
c a re la r n d u l ei c o n in e c c a 2 2 % ap . n d a t n c a lm a re a d u re rilo r ab d o m in a le ,
c e e a c e p riv e te c o n in u tu l n e lem en te n p rim u l rn d p e n tru a p o to li sen zaia
m in e ra le , n p rim u l rn d se p la se a z po- d e se te n h o le r ; e ste re c o m a n d a t i n
ta siu l (0 ,8 5 0 g % ), fo sfo ru l, so d iu l, c a l c o m b a te re a c riz e lo r d e u lcer i c a an ti-
c iu l, m a g n e z iu l, iar c a m icro lem en te, h elm in tic.
fie ru l i cu p ru l. P lan ta e s te re c o m a n d a t n d isfu n cii
P e n tru a n e le g e m a i b in e v a lo a re a d e n atu r n e rv o a s , c u m a r fi iste ria i
n u tritiv a b a n a n e lo r i ap o rtu l lo r n ep ile p sia , n d ia re e i d iz e n te rie , ca a n ti
e n e rg ie , m ai p re z e n t m n co n tin u a re d o t n in to x icaiile cu o p iu , iar c a p u rg a
u n e le d a te a n alitice: o b a n a n c o n in e tiv, in c o m b in a ie c u ia u rtu l, n p ri e g a
2 3 % a p , 4 ,9 7 % p r o tid e , lip id e i le, c te o u n cie (2 3 ,3 g ) d in fiecare.
6 7 ,0 4 % g lu c id e . n c e e a c c p riv e te c a E x tern , se a p lic c a stip tic n d iv e rse
p a c ita te a n k ilo c a lo rii, 100 g d e pulp rn i. E x tractu l a p o s p re p a ra t d in lstari
u s c a t a u v a lo a re a d c 3 5 4 . B an an e le s e a p lic s u b fo rm d c c a ta p la sm c n a r
p ro a s p e te au u n c o n in u t sc zu t n v ita suri i u lceraii.
m in a C (1,218 m g% ). R d c in a p la n te i e s te c o n s id e ra t ca
n c o n c lu z ie , b a n a n e le n u p o t fi c o n s i to n ic, c o le re tic i a n tis c o rb u tic , iar
d e ra te u n a lim e n t c o m p le t, d in cau z a sucul rezu ltat d in p re sa re a rd c in ii sc
c o n in u tu lu i red u s n s u b s ta n e a z o ta te i reco m an d n rete n iile u rin a re (a n u rie ),
n s u b s ta n e g ra se , d a r a u u n p ro cen taj iar n c o m b in a ie c u ia u rtu l i cu zah ru l
rid ic a t n a m id o n i n z a h a ru ri, c e e a ce in p ri e g a le , n tra ta m e n tu l g o n o re ii
e x p lic fo lo sirea lo r c a a d itiv im p o rtan t sa u al a lto r b o li v en erice.
n alim e n ta ie . S u cu l o b in u t p rin p re sa re a flo rilo r se
n rile tro p ic a le , b a n a n e le v e rz i, b o re c o m a n d n d is m e n o rc e i m e n o ra g ii.
g a te n a m id o n , re p re z in t a lim en tu l dc n d ia b et se re c o m a n d in tro d u c e re a in
b a z n p re p a ra te le c u lin a re n lo cu l c a r a lim e n ta ie a flo rilo r fierte.
to fu lu i c a re n u c re te n a c e ste reg iu n i. F ru c te le B a n a n ie r u lu i s u n t c o n s id e
D a c face m o c o m p a ra ie n tre c a rto fi ra te ca a n tisc o rb u tic e , a fro d iz ia c e , d iu
i b a n a n e le a lim e n ta re , a p e l n d la statis retice i laxative.
tic , v o m o b in e u rm to a re le cifre: D o rim s face m o p re c iz a re p e n tru cei
b a n a n e le c o n in 7 5 ,3 % ap; in teresai: b a n a n e le v e rz i, n e c o a p te su n t
c a rto fii c o n in 8 4 ,6 % ap ; h ip o g lic e m ia n te , n tim p c e b a n a n e le
b a n a n e le c o n in 1,3 % p rotide; co a p te s u n t h ip e rg lic e m ia n te . D e c i, u ti
c a rto fii c o n in 0 ,4 % p ro tid e; lizarea lo r n a lim e n ta ia z iln ic tre b u ie
b a n a n e le c o n in 0 ,6 % lip id e; fcu t c u d iscern m n t.
c a rto fii c o n in 0 ,5 % lip id e;
b a n a n e le c o n in 2 2 % g lu c id e; MANGO
cartofii conin nu m ai 14,2% glucide. M ANGIFERA INDICA L.
(FA M . A N A C A R D I A C E A E )
D e c i, v a lo a re a n u tritiv i en erg e tic
a b a n a n e lo r e ste s u p e rio a r c e le i a c a rto n rile d e o rig in e (e c u a to ria le i tro
filor. p ic a le ) s c c u ltiv n p re z e n t p e s te 3 0 0 d e
D in p u n c t d c v e d e re fito terap eu tic, varieti p e n tru fru c te le g u sto a se , m u lt
v o m p re z e n ta n p rim u l r n d co n clu ziile ap rec iate a t t p e p lan lo c a l, c t i p en tru
p r in c ip a le le fru c te d in a lim e n ta ie 77

e x p o rt. G re u ta te a fru c te lo r s e situ e az ro ie . R ezist b in e i in tim p u l iernii, n


n tre 2 0 0 - 5 0 0 g , d a r s u n t v a rie t i care sp e c ia l n su d u l rii: B ile H ercu lan e,
a tin g p n la 2 kg. B u cu reti i n D o b ro g e a la Techirghiol.
C e le m ai a p re c ia te fru cte p ro v in d e la C re te sp o n tan la B u zia.
s p e c iile M angiJ'era e le p h a n tia n a L o u r i n trecut se u tiliz a fo arte m u lt ca plan
M a n g i/e r a s ia m e n s is Lour. t m ed icin al, fo lo sin d u -se sco ara de pe
in In d ia, M alae zia, In d o c h in a i alte r d c in i sau d e p c ram u ri, n com baterea
ri i zo n e , a rb o re le d e M a n g o este p ara z iilo r in testin a li, acio n n d n spe
c o n s id e ra t i c a p la n t m e d ic in a l . F ru n cia l asu p ra te n iei (T aen ia serrata), asca-
z e le fra g e d e su n t re c o m a n d a te n d ia re e riz ilo r i an k y lo sto m elo r.
i d ia b e t. In fu z ia d c fru n z e i s c o a ra ra n m ed icin a tra d iio n a l indian, pe
m u rilo r e ste a strin g e n t , fiin d fo lo sit ca l n g fo lo sirea p e n tru efec tele tenifuge,
ap d c g u r n s to m a tite i p arad o n to z.
se u tilizeaz i n p rezen t ca febrifug, n
D a to rit c o n in u tu lu i rid ic a t in ta n in u ri,
Icu co ree i n h em o ra g ii pasagere.
s c o a ra a re o a c iu n e b e n e fic a su p ra
B o b o cii flo rali se u tilizeaz n gono-
m u c o a se lo r; s e re c o m a n d n m e n o ra g ii,
rce, trico m o n az , n d ia re i cro n ice, n d i
n tric o m o n a z i n se c re iilc m u c o -p u -
ze n te rie (n sp e c ia l la c o p ii), n bronit
ru le n te u te rin e i in testin a le, n d iz e n te
etc. S u b fo rm d e p u d r fin sau infuzie,
rie, c a h e m o sta tic , n g e n e ra l, n a fe c
se re c o m a n d n tratam e n tu l paraziilor
iu n i c u ta n a te , d iftc ric etc.
in testin ali d in g en u l S trin g y lu s, Stron-
F ru c te le n e c o a p te su n t b o g a te n acizi
g y lo id es.
o rg a n ic i i v ita m in a C i su n t re c o m a n
A c iu n e a an tih e lm in tic se ju stific
d a te c a a n tis c o rb u tic c (n u n e le ri a v i
p rin p re z e n a n sc o a ra rdcinii a alca-
ta m in o z a C m ai re p re z in t n c o p ro
b le m ), d iu re tic e , la x a tiv e , n c u ra de lo iz ilo r I p e letie rin a, d peletierina,
slb ire. C o a ja c o a p t a fru c tu lu i im a tu r u n d e riv a t al tro p io n in ei num it pseu-
s e re c o m a n d a m e ste c a t c u z a h r n d o -p elc tie rin . M ai c o n in e tanin eiagic,
m e n o ra g ii i d iz en terie. ac id b etu lin ic, frid elin , betasitcsterol,
S e m in e le d e c o rtic a te c o n in o m are o x a la t d c c a lc iu , m in erale.
c a n tita te d e a c id g a lic , un a s trin g e n t p re F ru ctele su n t co m estib ile i nu conin
ios n d iz e n te riile c ro n ic e , n d ia re e , h e a lc a lo iz i, ci z a h a ru ri, acid citric, acid
m o ro iz i, tric o m o n a z v a g in a l , m e n o ra m alic, v itam in a C , tan in etc. Nu au pro
g ii, h e m o ra g ii d e n a tu r d ife rit etc. p rieti te n ifu g e , d eo are ce nici fructul i
D in p c a te , n o i b e n e fic ie m fo arte p u nici c o a ja fru ctu lu i n u co n in derivai ai
in d e p ro p rie t ile i v a lo a re a n u tritiv a p ele tie rin e i, c a re su n t contraindicai la
fru c te lo r d e M a n g o . cei c a re su fer d e n ev ro ze, la fem ei g ra
v id e i la co p ii.
RODIA S e c o n s u m c a ata re , su n t dulci-acri-
PUN ICA G R A N A T U M L. o a re , r c o rito a re i se u tilizeaz n sp e
(FA M . P U N I C A C E A E ) cia l la p re p a ra re a erb etu lu i i a siro p u
A rb u st o rig in a r d in P ersia i M esopota- rilor.
m ia, introdus n E u ro p a d e cartag in ezi, se T ot d in m e d ic in a tradiional indian
cu ltiv n to ate reg iu n ile m editeraneene. e ste d e re in u t in d icaia utilizrii sem in
L a n o i s c c u ltiv p e a lo c u ri, n special e lo r p isate i a m e ste c a te cu lapte pentru
ca a rb u s t o rn a m e n ta l, d a to rit flo rilo r d iz o lv a re a c a lc u lilo r i a nisipului, din
a b u n d e n te , m a ri, fru m o a se , d c c u lo a re rin ic h i (d c a lt n a tu r dect cea oxalic).
78 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

n sp e c ia l la fe m e ile g ra v id e c a re su fer s m o c h in e lo r v erzi e ste a c tiv n c o m b a te


d e a c e a s t afec iu n e. r e a n e g ilo r i bttu rilo r.

M O D D E N TR EB U IN A R E
SM OC HIN UL
F IC U S C A R IC A L.
C o n s u m a te c a a ta re , fiin d re c o m a n d a
(FA M . M O R A C E A E ) te n sp e c ia l sp o rtiv ilo r, c o p iilo r i c e lo r
v rstn ici.
S m o c h i n u l e s te b in e c u n o s c u t i
D e c o c t e x p e c to ra n t cu 2 - 3 fru cte la
a p re c ia t n c d in A n tic h ita te . E g ip te n ii l
ca n , 2 c n i p e zi.
c o n sid e ra u m e d ic a m e n t. B ib lia l ev o c
S iro p , d in 5 0 0 g la u n litru d e ap . S e
a d e s e a i e ste p o m e n it i d e H oraiu. fierb e p e b a ia d c a p p n s e re d u c e la
n su d u l i n v e s tu l rii s -a u fcu t n
ju m ta te . S c s tre c o a r i s e a d a u g 2 5 0 g
c e rc ri re u ite d e in tro d u c e re a S m o c h i m iere. S e ia c tc o lin g u ri d e 2 - 3 ori
n u lu i n c u ltu r . p e zi.
PRINCIPALII C O N S T IT U E N I n v e c h im e , latex u l fru c te lo r im a tu re
F ru c te le p ro a s p e te c o a p te c o n in p n d e S m o c h in se rv e a la p re p a ra re a brn-
la 8 4 % ap , ia r c e le u s c a te a p ro a p e d e z c tu rilo r i la fr g e z ire a crn ii.
A p lic a ii cu ro l m a tu ra tiv a l fu ru n c u
lo c. C o n in u tu l n p ro tid e e ste d e 3 ,5 % ,
fo a rte rid ic a t n h id ra i d e c a rb o n za lelor, d e fa v o riz a re a c o le c t rii p u ro iu lu i
( c o a c e re ') s m o c h in c c a ld e sa u cata-
h r in v e rtit (6 1 % ), la fel c a i n p o ta siu
(8 4 0 m g % ). S o d iu l s e a fl n fru c t n p la sm c d in fru ctc fierte n a p sa u lapte.
p ro p o rie d e 4 0 m g % , calc iu l 190 m g % , A p lic aii re p e ta te (d e 3 o ri p e z i, tim p
fo sfo ru l 105 m g % , ia r fieru l 3,3 m g % . d e 5 - 6 z ile ) p e n eg i i b t tu ri c u su c o b
V ita m in a A e s te 10 ^ g (m ic ro g ra m e )% , in u t d in fru c te le tin ere.
O b serva ii. F ru n z e le d e s m o c h in a u i
B l 0 ,1 0 m g % , B 2 0 ,1 0 m g % , m acin
e le u n ele n tre b u in ri te ra p e u tic e c a e x
1,1 m g % . C o n in e m ic i c a n tit i d c v ita
p e c to ra n t, n tu lb u rri c irc u la to rii i su n t
m in a C , m a g n e z iu i b ro m . S u b asp ect
e m e n a g o g e (re g la re a c ic lu rilo r) s u b fo r
e n c rg c tic , s m o c h in e le u s c a te c o n in 260
m d e in fu z ie 2 0 - 3 0 g la litru . R am u rile
k cal, d in c a re se re s o rb p e s te 90 % .
tin ere, s u b fo rm d e d e c o c t (c c a 2 lin
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E g u ri d e r m u re le t ia te m ru n t la 2 5 0 m l
In tern . P ro p rie t ile p e c to ra le su n t d o a p ), c o n s titu ie un b u n la x a tiv i d iu re
m in a n te , fru c tu l fiin d u n e m o lie n t i e x tic, c a re se p o a te d a i la co p ii.
p e c to ra m re c o m a n d a t n b ro n ite , larin-
g ite , tra h c itc , p n e u m o n ii. F iin d cm o lien - CURM ALUL
te , sm o c h in e le a u o a c iu n e u til i n P H O E N IX D A C TY LIFE R A L.
(FAM . P A L M A E )
a lte tip u ri d c c a ta ru ri, d e p ild n c el in
te stin a l i u rin ar. A u , d e a se m e n e a , p ro P a lm ie r e x o tic c u p o rt a rb o re sc e n t,
p rie t i la x a tiv e i d iu retice . rsp n d it n z o n a tro p ic a l , s u b tro p ic a l
E x te r n T o t p rin p ro p rie t ile cm o licn - s a u c h ia r m e d ite ra n e a n (A lg e ria , Tuni
tc se e x p lic i re c o m a n d a re a lo r n sto- sia).
m a tite , g in g iv ite , in fla m a ii a le g tu lu i. C u rm a le le fru c te le P a lm ie r u lu i
D e a s e m e n e a , s u n t u tile n a b c e se d e n ta a u fost n u m ite h ra n a p m n tu lu i" . n
re , fu ru n cu le . V alea Io rd an u lu i e ra u a t t d e r sp n d ite ,
P e n tru z o n e le d c la n o i u n d e cresc n ct Icrih o n u l e ra c u n o s c u t d re p t cc ta-
e x e m p la re d c S m o c h in , su c u l l p to s al tc a p a lm ie rilo r" (D c u te ro n o m 3 4 :3 ).
P r in c ip a le le fru c te d in a lim e n ta ie 79

S im b o l al sp eran e i i al su p rav ieu irii D au re z u lta te b u n e n aste n ie fizic i in


(v ezi c h ia r d en u m ire a s a la tin e a sc te le c tu a l i n anem ie.
P h o e n ix d a c ty life ra ). P a lm ieru l ro d ito r
M O D D E N TR EB U IN AR E
d e c u rm a le e ste m e n io n a t i ntr-unul
d in p s a lm ii lui D av id (V echiul T esta C o n s u m a te ca atare.
m ent): D re p ii v o r o d r sli c a F inicul In fu z ie d in 5 0 g la u n litru de ap,
(p a lm ie ru l, n .n .) ( . . . ) . S d ii n casa b n d u -se 2 - 3 c n i p c zi.
D o m n u lu i, ei v o r d a m l d ie ( ...) . C h ia r O b se rv a ii. S m b u rii d e Curmal se
i la b tr n e e , ei v o r a v e a rod (P sa l p u n la g e rm in a t n g h iv e c e i se ud din
m ul 9 2 : 1 3 -1 5 ). c n d n c n d . G e rm in e a z d u p 3 -4 luni
L e g e n d a sp u n e c S fan u l C ris to fo r a i s e o b in p a lm ie ri o rn am en tali pentru
folosit u n to ia g d in lem n d c Palm ier interior.
c n d I-a co n d u s p e p ru n c u l Iisu s p este
MSLINUL
rul n v a ln ic . Iisu s i-a sp u s s-i nfig
to ia g u l n p m n t, iar d in a c e sta a c re s O LEA EUROPAEA L
(FA M . O L E A C E A E )
cu t un P a lm ie r , m iraco l c a re a d u s la
c o n v e rtire a lui C risto fo r. C u s ilu e ta sa d e o n o b lee aparte i cu
L a in tra re a n Ie ru sa lim , Iisu s a fost u n a s p e c t d e o s e b it d c decorativ, Msli
n t m p in a t d e p o p o r cu fru n z e d e Pal n u l e ste u n sim b o l al p cii i al nelep
m ie r , ca se m n al iub irii i al ren aterii c iu n ii, b u c u r n d u -se d e u n adevrat cult
sp iritu ale. d in p arte a lo c u ito rilo r an ticei Eliade. El
S e m ai p o v estete c n g erii le adu ceau p o a te fi c o n s id e ra t to to d a t un simbol al
ram u ri d e p alm ieri m a rtirilo r cretini, a ltru ism u lu i i al grijii fa d e generaii
p e n tru a le c o n d u ce su fletele sp re cer. le u rm to a re , c c i, d a to rit longevitii
C h ia r i a z i, fru n zele d c P a lm ie r su n t sale, c a i fap tu lu i c fructific tardiv,
fo lo site la m a rile p ra z n ic e , a t t la ev rei, c e l ce I-a p la n ta t sc b u c u r mai puin de
la s rb to a re a T ab e rn aco le lo r, c t i la ro a d e le lui d e c t u rm aii. Importan te
c re tin i, n D u m in ic a F lo riilo r i la Pati. ra p e u tic a re n d e o se b i uleiul de msli
L a n o i s e c u ltiv n se re sa u c a plan t n e. M slin u l e s te c u ltiv a t n regiunea
o rn a m e n ta l d e ap a rta m e n t. S e cu n o sc m e d ite ra n e a n , n A sia d e Vest, n Ame
m a i m u lt d e 2 0 0 d e v arieti. ric a C e n tra l i d e S ud, n A frica de Sud
i n A u stralia.
PRINCIPALII CO N STITUEN I
PRINCIPALII CONSTITUENI
A p 2 4 - 3 3 % , p ro tid e 2 % , h id ra i de
c a rb o n c c a 50% , s n iri m in e ra le , d e ri M slin e le p ro a sp e te conin pn la
v ai c u m a rin ic i, v itam in e: A , D , B l , B2. 7 5 % a p , ia r c e le u scate aproape deloc.
C o n in u tu l n fie r e ste d e 4 - 5 m g % , iar P ro tid e le su n t in p ro p o rie de 0,17-1%
n m a g n e z iu d e 6 3 m g % . V alo area n u tri n m slin e le c ru d e , iar n cele uscate
tiv e ste e x p rim a t n 3 5 0 k ca! la 100 g p n la 3 % . n m slin ele verzi, cantita
fru ctc u scate . te a d e g r sim i (u le i) e ste de 15%, iar n
c e le m a tu re , u scate este d e 58%. Conin
RECO M AND RI TER A P EU TIC E
n tre 1 -3 ,6 % ce lu lo z , n funcie de sta
C u rm a le le au p ro p rie t i p e c to ra le i d iu l d e m a tu ritate. S u n t bogate n sruri
e m o lie n tc a p re c ia b ile , fa v o riz n d ex- m in erale , p o ta siu (p n la I g%), calciu,
p e c to ra ia , to n ic -n e rv in e i m u scu lare. fier, c u p ru , m a g n e z iu , sulf, fosfor, man-
S u n t re c o m a n d a te n p e rio a d a d e c re g a n e tc . S u n t p re z e n te vitaminele: A,
te re , n s a rc in i d u p b o lile in fecio asc. B l , B 2 , C i E (8 m g% ).
80 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

V alo area c a lo ric este, p e n tru 100 g (c o a j d c S t e j a r , S a lc ie , N u c etc ), cu


m slin e , d c 2 2 4 k cal, iar p e n tru ulei 900 ulei d e m slin e d c 2 - 3 o ri p e zi.
k cal. n fu ru n c o lo z e s e fac c a ta p la sm e cu
m slin e c o a p te , p isa te , a p lic a te lo c a l,
RECO M AN DRI TER A P E U TIC E
p e n tru a a c c e le ra m a tu raia.
In tern . U le iu l d e m slin e , o b in u t prin
p re s a re la rece , e ste n p rim u l rn d n u tri A RA H ID ELE
tiv , d a r e ste u til ca a d ju v a n t n afec iu n i A R A C H IS H Y P O G A E A L.
h e p a tic e , cu d e o s e b ire n d isc h in c z iilc (FA M . L E G U M I N O S A E )
b ilia re , d e o a re c e a re u n c fc c t co lag o g .
S p e c ie e rb a c e e o rig in a r d in A m e ric a
E s te , d e a s e m e n e a , u til n in su fic ien
d e S u d , cu o m a tu ra re fo arte a p a rte a
h e p a tic , n c o lic i h e p a tic e , p re c u m i
fru ctu lu i, c a re i p le a c p e d u n c u lu l, a s t
p e n tru e lim in a re a c a lc u lilo r biliari.
fel n ct u ltim a faz a c o a c c rii s e p ro d u -
A v n d p ro p rie t i c m o lic n tc i fo r
c c n so l, d c u n d e i d e n u m ire a d e a lu
m n d o p c lic u l p ro tc c to a rc la s u p ra fa a
n e d c pmnt**. In p re z e n t sc c u ltiv n
tu b u lu i d ig e stiv , e s te u tiliz a t n s t ri iri-
A sia, In d ia, C h in a , A fric a , A m e ric a de
ta tiv e sa u c a ta ru ri s to m a c a le i in te stin a
N o rd i d e S u d , n E u ro p a (Ita lia , S p a
le . P e n tru c a c e a s t p e lic u l m p ie d ic
n ia, G re c ia etc.). F ru c te le fiin d e x tre m
a b s o rb ia la n iv e lu l in te stin u lu i, s c re c o
d c n u tritiv e , s c fac n c e rc ri d c in tro d u
m a n d i c a a n tid o t c o n tra u n o r o tr v u ri.
c e re n cu ltu r i la n o i n a r . P ro p rie
in d o z e m o d e ra te , se m a n ife s t ca un
tile m e d ic in a le su n t m o d e ra te.
fo arte b u n laxativ, ta r a p ro d u c e co lici
I se m ai c ite a z i e fe c te a n tih c lm in tic e . PRINCIPALII C O N STITU EN I

E xtern . n a m e ste c c u a lb u d e o u , C o n in ap 3 ,5 - 6 ,5 % , p ro tid e


e ste u n re m e d iu c o n tra arsu rilo r. 2 4 - 3 0 % i g rsim i 4 5 - 5 2 % . H id ra ii d e
U leiu l d e m slin e c a lm e a z im ed iat c a rb o n su n t n p ro p o rie d c 18 % . A ceste
d u re rile i a ju t la c ic a triz a rc . D b u n e c o m p o n c n te p rin c ip a le Ic c o n fe r im
re z u lta te n m a sa je a le g in g iilo r n paro- p o rtan te p ro p rieti e n e rg e tic e : 6 5 0 k cal
d o n to z. la 100 g a rah id e. E le m a i co n in : so d iu 6
m g % , p o ta siu 7 8 0 m g % , c a lc iu 6 5 % ,
M O D D E iN T R E B U IN A R E
fo sfo r 4 1 0 m g % , fie r 2 ,3 m g % . U leiu l
A d m in is tra re c a ata re , c tc o lin g u r
d e a ra h id e c o n in e p este 15% a c iz i g rai
d e su p d im in e a a d e v re m e , e v e n tu a l n
n e sa tu ra i. A lu n e le d e p m n t c o n in i
a m e ste c c u s u c d e le g u m e sa u fru c tc i,
v ita m in e le B l (0 ,2 5 m g % ), B 2 (0 ,1 4
d a c e s te p o s ib il, s s e s te a n rep au s,
m g % ) i n ia c in (1 4 ,3 m g % ).
c u lc a t p e p a rte a d re a p t , 1 5 -2 0 m in u te,
n a fe c iu n i h e p a tic e , s a u d o z e d e 2 0 - 4 0 RECO M AND RI TER A P EU TIC E

g p e n tru e fe c tu l la x a tiv i n accieai F o a rte n u tritiv e , a lu n e le d e p m n t


d o z e c a a n tih e lm in tic . co n s titu ie un rem e d iu util in a s te n ii i
P e n tru tr a ta r e a a rs u rilo r, u le iu l de su rm en aj.
m slin e s e a m e s te c c u a lb u d e o u i se P rin co n in u tu l e x tre m d e rid ic a t al
u n g e lo c u l afec tat. u leiu lu i n acizi g rai n e sa tu ra i, e le su n t
P e n tru tra ta re a p a ro d o n to z e i sc m a im p o rta n te n sc d e re a c o le ste ro lu lu i i,
se a z g in g iile d u p b a d ijo n ri cu tin ctu - p rin a cc asta, i n a te ro sc le ro z .
r d e P ro p o lis sa u d c c o c tu ri d e plan te D a to rit c o n in u tu lu i n ta n in , su n t a n
c a re au u n c o n in u t b o g a t n tan in u ri tid iareice.
p r in c ip a le le fru c te d in a lim e n ta ie 81

M O D D E N T R EB U IN A R E S e m in e le su n t e m o lie n te , la x a tiv e i
C o n s u m a te ca ata re , d u p o u o a r d iu re tic e . S e fo lo sesc n c o n s tip a ii c ro
p rji re . D u p o p r jirc p re a av an sat, n ic e i n h em o ro izi.
u le iu l se tra n s fo rm n a c ro le in su b U leiu l d in s e m in e a re p ro p rie t i de-
stan fo a rte n o c iv n sp e c ia l p e n tru fi m u lg e n te i e m e n a g o g e i e ste fo lo sit n
c at (h e p a to to x ic , c a rc in o g c n ). P re fe ra sp e c ia l n d iz e n te rie i n a fe c iu n i ale
bil e s te s se c o n su m e n ep rjite . c ilo r u rin a re . S e fo lo sete n d o z e m ic i,
2 - 3 g , n d o z e m ai m ari fiin d av o rtiv .
SUSANUL U le iu l s e m ai fo lo sete su b fo rm d e
S E S A N U M INDICUM L. friciu n i n m ig re n e i a m e e li (v e rtij), n
(FAM P E D A L I A C E A E ) sp e c ia l c o m b in a t c u u le iu ri e s e n ia le (de
E ste o p la n t a n u a l e rb a c e e , m u lt c o n ife re , E u c a ly p t, L ev n ic , M e n t ).
c u ltiv a t In re g iu n ile tro p ic a le i m e d ite *
ra n e e n e . E ste m e n io n a t n sc rie rile lui D a to rit fap tu lu i c n p re z e n t s e c u l
H e ro d o t, T e o fra st i P lin iu c el B trn, tiv a p ro a p e p e to a te m e rid ia n e le p la n e
n c e p n d d in a n u l 1956 s -a u fcu t n c e r te i, n c h e ie m a c e s t c a p ito l cu:
cri i la n o i d e in tro d u c e re n cu ltu ri,
d a r n p re z e n t s e m in e le d e S u sa n p ro VIA D E VIE
v in n m a re p a rte d in im p o rt. VITIS VINIFERA L
(FA M . V I T A C E A E )
PRINCIPALII C O N STITU EN I

S e m in e le c o n in s u b s ta n e g ra s e P lan t cu m a re r sp n d ire i im p o r
( 4 8 - 6 5 % ) , s u b s ta n e p ro te ic e (2 4 % ), ta n n u triio n a l . S e c la s ific a p a rte d a
s u b s ta n e e x tr a c tiv e n e a z o ta te ( 1 4 - to rit b io lo g ie i e i sp ecifice.
18% ), v ita m in e le B , D . E , F. U leiu l este V ia d e vie, sim b o l al b u c u rie i, p re
fo rm a t d in g lic c rid -c s tc ri a i a c iz ilo r z e n t n a t te a p ra c tic i c u ltic e n fu -
o le ic , lin o le ic , p a lm itic , s te a ric , arahi- r n d to ia g u l lui B a c h u s , a fo st c u n o s c u
n ic, lin o c e ric , fito ste rin c , alc o o li su p e t d in v ech im e i p e m e le a g u rile n o a s tre ,
rio ri, c o m p u i n e sa p o n ific a b ili, sezam o l u n d e a g s it c e le m ai b u n e c o n d iii. S c
i s e z a m o lin . (C . P rv u , 1997). sp u n e , n u tim c u c t te m ei isto ric , c n
v re m e a s tr m o ilo r n o tri g e to -d a c i, s-a
M O D D E N T R EB U IN A R E lu a t m su ra s t rp irii v iei d c v ie, p ro d u
S e fo lo se te la g a rn is irc a p ro d u se lo r se le ei a b u n d e n te in flu e n n d n r u v ite
d c p a tis e rie i s im ig e rie . In tr n p ro ce j i a lu p tto rilo r.
su l d e fa b ric a re a in d ig o u lu i i p e n ic ili E u su n t v in u l c el a d e v ra t" , a sp u s
nei. D in u le iu l d e S u sa n s e fa b ric cele Iisu s, a c ru i p rim m in u n e a fo st p re
m ai fine s p u n u ri. D in p la n t sc ex trag s c h im b a re a a p e i n v in . L a C in a c e a de
s u b s ta n e o d o ra n te p a rfu m a te , iar d in fu T ain , El a fost c el c a re a sp u s c vinul
n in g in e tu u ri fine. v a s im b o liz a S n g e le S u , in stitu in d ast-
n rile d e o rig in e , a c e a s t s p e c ie arc fel sa c ra m c n tu l v in u lu i.
n u m e ro a se u tiliz ri m e d ic in a le . D co arc- n p a ra b o la B u n u lu i S a m a rite a n , vinul
cc fru n z e le , d a to rita su b sta n e lo r m uci- e ste m e n io n a t d ire c t c a fiin d a lim e n t t
la g in o a sc p e c a re Ic c o n in , su n t em o- m d u ito r: i-a le g a t r n ile , tu rn n d pe
lien te, s e fo lo se sc n a fe c iu n ile re s p ira ele u n td e le m n i v in . (L u c a , 10:34)
to rii, in c o le ra in fa n til , n d ia re e i d i L ic o a re a s tru g u rilo r e ste d e s e o ri p o
z e n te rie , n a m e n o re e i d ism e n o re e , n m e n it n te x te le S c rip tu rii: F o s t-a m lo
c a ta ru ri, c is tite etc. vit. d a r n u m -a d u ru t, b tu t am fo st, dar
82 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

n -a m s im it n im ic . C n d m voi scu la tite, d e o a re c e au to to d a t i p ro p rie t i


d in s o m n , v o i c e re ia r i v in ." (P ild e le co leretic-co lag o g e .
lui S o lo m n , 2 3 :3 5 ). n s u i A p o sto lu l Pa- P ro p rie t ile d iu re tic e i d e p u ra tiv e
v el l s f tu ie te p e T im o te i n E p isto la m a rc a n te fac din stru g u ri u n a d ju v a n t d c
n t i: N u b e a n u m a i ap , c i fo lo sete-te p re n afe c iu n ile ren ale (in c lu siv litia
d e p u in v in : p e n tru s to m a c u l t u i p e n ze), n b o lile d c p ie le , a rtritis m , re u m a
tru d e s e le ta lc s l b ic iu n i." (E p is to la I a tism i g ut.
S f n tu lu i A p o sto l P a v e l c tre T im o tei, A su p ra ap ara tu lu i c a rd io v a s c u la r au o
5 :2 3 ). E ra u a s tfe l re c u n o s c u te p ro p rie t a c iu n e h ip o tcn so arc i d c s c d e re a c o
ile s a le s tim u la tiv e , n d o z e m ici: V i le stero lu lu i n c o le ste ro lc m ic i a te ro s-
n u l c a rc n v e s e le te in im a o m u lu i i u n clcro z.
tu l d c le m n c a re fa c e s s tr lu c e a s c faa P e n tru in flu e n a fa v o ra b il a s u p ra
lu i." (P sa lm u l 104:15). S au , d im p o triv , m e ta b o lism u lu i, sc re c o m a n d n o b e z i
s e d a tiv e , d a c e ste fo lo sit n can tit i ta te i a v itam in o ze.
m a ri: D a i b u tu r m b t to a re celui M ai su n t i v a ria ii n fu n c ic d e so l i
g a ta s p ia r i celu i cu su fle tu l am rt, v arieti. A stfel, stru g u rii m a i a c iz i d c p c
c a s b e a i s u ite s r c ia lu i i s nu-i so lu ri reci, a rg ilo a se , m ai im p ro p rii p e n
m a i a d u c a m in te d c c h in u l lu i." (P ild e tru v ia d c v ie, su n t la x a tiv i sa u c h ia r
le lu i S o lo m o n , 3 1 :6 -7 ). p u rg ativ i, p c c n d la c e i c re sc u i p c s o
S e p o a te a firm a c , i d in p u n c t d e v e luri c a lc a ro a sc p re d o m in p ro p rie t ile
d e re fito tc ra p c u tic , Via d e v ie arc o im d iu re tic e i d e p u ra tiv e . D u p v a rie ta te ,
p o rta n d eo seb it. c ei albi su n t stim u lc n i, c ci n eg ri su n t as-
trin g en i d a to rit ta n in u lu i i n m o d d e
PRINCIPALII C O N S T IT U E N I
o seb it to n ici. S ucul d c a g u rid a re p ro
C o n in u tu l n a p al p u lp e i d e s tru g u p rie t i d iu r c tic c m a rc a n te , c o m b a te
re e ste d e 7 2 - 7 3 % , z a h a ru ri ferm e n tes- o b ezitatea, iar d ilu a t cu a p d o b u tu r
c ib ile 2 2 % , a c id ta rtric lib e r 0 ,2 9 % , ali rev ig o rato are.
a c iz i o r g a n ic i 0 ,3 0 - 0 ,3 5 % , p ro tid e S tru g u rii stafid ii au p ro p rie t i p e c to
0 ,7 % , h id ra i d e c a rb o n 16% , so d iu 2 rale , c alm n d tuea.
m g % , p o ta siu 2 5 5 m g % , c a lc iu 2 0 m g % , E xtern . T u rte le re z u lta te d e la p a sa re a
fo s fo r 2 5 m g % , fie r 0 ,5 m g % , v itam in a stru g u rilo r s e p o t u tiliz a p e n tru a te n u a
A 5 m g % , v ita m in a B 1 0 ,0 5 m g % , v ita rea d u re rilo r d c g u t . re u m a tism , s c ia ti
m in a B 2 0 ,0 3 m g % , n ia c in 0 ,2 m g % , c.
v ita m in a C 3 m g % , ta n in u ri (n p ieli) C o sm etic . M u stu l re p re z in t u n re
1, 2 % . m e d iu u til p e n tru n tre in e re a te n u lu i.
V a lo a re a e n e rg e tic a 100 g struguri C u to tu l a p arte e ste in d ic a ia p riv in d
e s te d c 7 0 k c a l, d in c a rc s e reso rb n o r c a m u fla re a " n c ru n irii p ru lu i.
g a n ism 9 0 % .
M O D D E N TR EB U IN A R E
RECO M AN D RI TER A P E U TIC E C o n su m ai ca a ta re (n o b e z ita te 2 zile
In te rn . S tru g u rii au u n ro l d eo seb it p e s p t m n a d o a r 1,2 k g s tru g u ri z il
a s u p r a a p a r a tu lu i d ig e s tiv , a trib u in - nic).
d u -li-se p ro p rie t i to n ic -a p e ritiv e , sto- C u ra d e m u st (im p o rta n t p e n tru e fe c
m a h ic e , fu n d u tili n d is p e p s ii, atonii tu l d iu re tic , d e p u ra tiv i a n tisc lc ro tic ):
g a s tro in te s tin a le . E fe c tu l lo r e ste d e ase se n c e p e c u 0 ,5 I z iln ic , n 3 re p riz e , cu
m e n e a b in e f c to r i n h e p a tite sau o o r n a in te d e m e se , a p o i se c re te p ro
c h ia r n a s c itc lc c o n s c c u tiv c u n o r h e p a g resiv p n sc a ju n g e, d u p c c a 2 sp t-
P r in c ip a le le fru c te d in a lim e n ta ie 83

m n i, la 2 litri z iln ic , c a n tita te c a re se mucoasei nazale, alterri ale pereilor


m e n in e a s tfe l 2 - 3 z ile fir a se m a i c o n venoi (varice, hemoroizi). n cur de
s u m a a ltc e v a . D u p a c e st n iv el m ax im lung durat, frunzele de Vi d e vie se
s e re v in e a p o i la c a n tita te a in iia l dc citeaz a fi utile n celulit, obezitate.
c a re s e p ro fit c t m ai in stru g u rii. C ele cu nuane roietice se recomand n
C a ta p la s m e cu tu rte r m a se d e la p re com baterea hemoragiilor uterine i ca
sa re a stru g u rilo r. fortifiant. Se folosesc sub fonn de d e
L o io n ri c u o crp c u ra t m b ib a t coct, din 2 linguri la o can de ap, bn-
n su c, sc la s 10 m in u te p e te n , ap o i se du-se 3 cni pe zi: prima dimineaa d e
terg e c u a p c ld u cu u n p r a f d e b ic a r vreme, celelalte 2 nainte de mese. La
b o n at d e sodiu. rndul su, seva abundent dc prim va
P e n tru m a s c a r e a " n c r u n ir ii, se r, numit att de romantic plnsul Vi
fierb 4 g su lfa t d c fie r n 2 5 0 m l vin ei dc vie", este un produs util n spl-
ro u . S e p ia p t n p ru l c u p iep tn u l turi oculare, n conjunctivite i alte stri
u m e c ta t n a c e a st so lu ie c te v a m inute iritative oculare, fiind considerat toto
p e z i, tim p d c 1 5 -2 0 d e zile, ap o i s e c o n dat tonic, cicatrizant i antihemoragi-
tin u d e 2 o ri p c sp tm n . c. Litiaza renal i litiaza biliar sunt
O b serva ii. F ru n zele su n t fo arte as influenate, de asemenea, favorabil. n
trin g e n te i prin a c e a sta u tile n d iarei u z extern, este antiseptic i cicatrizant
c ro n ic e , h e m o ra g ii, sn g erri la n iv elu l a rnilor.
CAP ITO LU L V

PRINCIPALELE LEGUME, SEMINE


l CEREALE DIN ALIMENTAIE

G R U PA LEG U M ELO R HREANUL


DE LA C A R E S E CONSUM A RM O RACIA LAPATH IFO LIA QILIB.
Sn. Armoracia rusticana (LAM ) G.M. Sch.
R D C IN IL E T U B E R IZ A T E
(FAM . B R A S S I C A C E A E C R U C I F E R A E )

R e p re z in t o g ru p a re e te ro g e n din N u d e g e a b a H r e a n u l o c u p u n loc
p u n c t d e v e d e re b o ta n ic , m a jo rita te a im p o rta n t n g a le ria p la n te lo r m e d ic in a
p la n te lo r f c n d p a r te d in fa m ilia Um- le a n a liz a te n o p e ra s a d e fla m a n d u l
b e l lif e r a e ( M o r c o v u l , P t r u n j e lu l , D o d o en s, u n u l d in m a rii m e d ic i i n atu -
P s t r n a c u l, e lin a ) * , c e le la lte re p re raliti ai R en aterii,
z e n t n d fa m ilia C r u c ife r a e ( R id ic h e a i D c a ltfe l, p n d e c u r n d , e ra c o n s id e
H r e a n u l) i C h e n o p o d ia c e a e (S fecla rat n u m a i c a p la n t m e d ic in a l , c a lita tc
r o ie). T o a te a c e s te p la n te a u c o m u n n c a re e ste m e n io n a t n c d c P lin iu ccl
fa p tu l c s u n t b ie n a le (e x c e p t n d rid i B trn , fiin d in se ra t n u n ele farm a co -
c h ile d e v a r c a re s u n t a n u a le ), fo rm n d p ei. Ie rb u rile a m a re d e la C in a c e a d e
n p rim u l a n o r d c in p iv o ta n t , iar n T ain su n t sim b o liz a te , u n e o ri, d e P a ti,
a n u l al d o ile a o r d c in tu b e riz a t , p rin d e u n s in g u r a lim e n t: h rean u l.
d e z v o lta re a in te n s a u n u i p a re n c h im de S e u tiliz e a z r d c in ile , c a re au p ro
d e p o z it. S u b s ta n e le d e re z e rv c a re se p rie t i stim u len te. n tre e x c ita n t, stim u
d e p u n la a c e l n iv e l c o n fe r r d c in ilo r lent i iritan t e ste n s n u m a i u n p a s . m ai
tu b e riz a te im p o rta n te p ro p rie t i n u triti m a re sa u m a i m ic, n fu n c ie d e c o n c e n
v e . n a c e la i tim p , d a to rit c o n in u tu lu i tra ie i su b iect. D e p in d d o z e le m o d e
n s u b s ta n e a c tiv e , e n z im e , v ita m in e , r a te sa u m e d ii, se a ju n g e la e fe c te n e d o
s ru ri m in e ra le i m ic ro e le m e n te , p re rite . iritaii ale p a re n c h im u lu i rin ich ilo r,
c u m i n u le iu ri v o la tile , le g u m e le din a le m u c o ase i g a s tro -in te s tin a le i ale s is
a c c a s t g ru p a u i o v a lo a re te ra p e u ti te m u lu i n e rv o s. H r e a n u l e s te c o n tra in
c re m a rc a b il . n s p e c ia l M o r c o v u l, d ic a t p e n tru c ei s u fe rin z i d e h e m o ro iz i,
P tr u n j e lu l, e l in a , H r e a n u l i R id i h e m o p tiz ie , d e re g l ri d e ritm c a rd ia c ,
c h ile d c ia rn p o t fi c o n s id e ra te , n se n s t ri c o n g estiv e. In m su r m a i re d u s
s u l la rg al c u v n tu lu i, d r e p t p la n te m e se u tiliz e a z i fru n z e le , u n b u n co n se r-
d ic in a le . v a n t n a tu ra l p e n tru m u rtu ri.

D c la P ilru n jc l i elin sc consumi! curent 91 franzele. ele urmnd a fi tratate 91 In subcapitolul in


carc sc descriu legumele dc la care se folosesc frunzele.
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 85

PRINCIPALII C O N STITU EN I C a a n tip a ra z ita r, H r e a n u l a re o a c iu


R d c in a d e H r ea n c o n in e c c a 2 % n e te n ifu g re m a rc a b il .
p ro tid e , 8 % liidrai d e c a rb o n , sru ri m i E xtern . U tiliz a re a n u z e x tern s e b a
n erale d e so d iu 5 m g % , p o ta siu 295 zea z n p rin cip al p e p ro p rie t ile rev u l-
m g % , c alciu 55 m g % , fo sfo r 3 5 m g % , siv e ale H r e a n u lu i p ro a sp t ras. P ro d u
fier 0 ,7 m g % , v ita m in a A 2 n g % , B l c n d o c o n g e stie la lo cu l ap lic rii, a c ti
0 ,0 5 m g % . n ia c in 0,3 in g % i 100 m g % v n d c irc u la ia s n g e lu i, a p lic a iile cu
v itam in a C . P e l n g a c e ste su b stan e H rean fac s d is p a r s a u s d im in u e z e
c o m u n e m u lto r fru ctc i le g u m e, H rca- d u re rile . S c re c o m a n d n d iv e rs e n e
nul m ai c o n in e g lico ziz i su lfu ra i, m iro - v ra lg ii d e n atu r re u m a tic , n in flam aii
zin a o c n z im c a re sc e lib e re a z p rin a rtic u la re , c h ia r i p e n tru c o m b a te re a
ra d e re a r d c in ii, fo rm n d m iro z in a t dc m ig re n e lo r, a n e v ra lg iilo r in te rc o s ta le i
p o ta siu . M ai c o n in e c a n tit i m ici d c d en tare.
ulei v o la til i acizii c lo rh id ric , su lfu ric , C o n g e s tia lo c al p u te rn ic n .c irc u la
ca rb o n ic , s ilic ic , p re c u m i s u b sta n e a n ia p e rife ric d u c e , p rin c o m p e n sa re , la
tib iotice. d e s c o n g e s tio n a re a u n o r o rg a n e in tern e,
V alo area en e rg e tic e ste e x p rim a t n n sp e c ia l a p l m n ilo r, H r e a n u l fiin d
u tiliz a t p rin a c e a s t p ro p rie ta te n b ro n
4 0 kcal la 100 g h rean p ro asp t.
ite le a c u te , p n eu m o n ii, g rip e . P rin e fe c
R ECO M AN D RI TER A P EU TIC E tul rev u lsiv , p rin aflu x u l d c s n g e la n i
In fe r n . D a c im p o rta n a s a ca an ti- v elu l g in g iilo r, p o a te fi u n a d ju v a n t p re
s c o rb u tic e ste astz i c u to tu l sec u n d a r io s in p a ra d o n to z .
sco rb u tu l ap a rin n d tre c u tu lu i, n D a to rit e fe c tu lu i a n tisc p tic , se re c o
sc h im b n e le g e m p rin c ip a le le sa le p ro m a n d n ig ie n a b u c a l , s u b fo rm d e
p rieti te ra p e u tic e to t p rin p rism a e fe c a p d e g u r.
telo r sa le e x c ita n te a su p ra m u co aselo r. S e m a i c ite a z i re c o m a n d a re a n
A stfel, in te n sific n d se c re iile s a liv a re i c o m b a te re a d eg er tu rilo r.
g a stric e , e s te util c a to n ic a p e ritiv i s ti C o sm etic . H r e a n u l re p re z in t u n re
m u len t g a stric n a n e m ii, lip s d e poft m e d iu i c o n tra p istru ilo r.
d c m n c a rc , g a s trite h ip o a c id c , a c io M O D D E iN T R E B U IN A R E
n n d fa v o ra b il i ca an tid iareic. C o n s u m a t ca a ta re , n sc o p u ri co n d i-
D a to rit e x c ita ie i g e n e ra liz a te i a s u m e n tare; p e n tru c o m b a te re a te n iei s e re
pra p a re n c h im u lu i ren al, s c e x p lic i c o m a n d s fie c o n s u m a t tim p m ai n d e
e fe c tu l d iu re tic m a rc a n t, u til n h id ro p i- lu n g a t, a l tu ri d e c e a p i fru cte cru d e.
zic, g u t , re u m a tis m (c o m p le ta t i c u te In fu z ie d in 1 5 -2 0 g la litru l d e ap ,
ra p ie d e u z e x te rn ), c o n s id e r n d u -se c a re s e la s a p o i la m a c e ra t 12 o re ; se
c h ia r a a v e a i e fe c t a n tilitia z ic . N u se ia u 2 c n i p c z i, n tre m ese.
re c o m a n d n a fe c iu n i ren ale acu te. V in to n ic i a n tia n e m ic , p rin m a c e ra
n te ra p ia a p a ra tu lu i re sp ira to r, ll r c a - re tim p d e 2 4 o re a 3 0 g d e H r ea n ra s la
nul e ste u tiliz a t n c a ta r c ro n ic re sp ira u n litru d e v in . S e s tre c o a r i s e ia cte
tor, a s tm , b ro n it. u n p h re l d e 5 0 g n a in te d e m ese.
F o a rte in te re s a n t e ste rec o m a n d a re a S iro p p e n tru c o p iii a n e m ic i, lim fa
sa, in s p ira t d in m c d ic in a trad iio n a l , tici, far a p e tit. P e n tru a c e a s ta se ta ie r
ca a d ju v a n t n a fe c iu n i c a rd ia c c : c a rd io d c in a n ro n d e le fin e, s e a d a u g zah r,
p atie is c h e m ic d u re ro a s , a n g in p e c to iar d in su cu l c a re s c fo rm e a z se re c o
ra l i h ip e rte n siu n e a rte ria l . m a n d a c e sto ra c te o lin g u r p e zi.
86 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

M a c e ra t n lap te tim p d e o o r , d in 2 su l p e n tru M o r c o v d a to rit c e rc e t rilo r


lin g u ri d e H r ea n ras la 1/2 litru lapte p riv in d u tiliz area s u c u rilo r d e le g u m e i
fierb in te; se bea d im in eaa, ca ad ju v an t fru cte, c el d e M o r c o v fiin d d c b az n
a n tire u m a tic . a c e st sens, fie c o n s u m a t sin g u r, fie n
C u r d e H r ea n cu m iere n c a rd io p a am e ste c cu a lte su cu ri d in p la n te. U n ele
tii isc h c m ic e d u rero ase, a n g in p e c to ra stu d ii m e rg p n la rec o m a n d a re a su c u
l, h ip e rte n siu n e . S e fa c e o p a s t o m o lu i d e M o r c o v ca p re v e n tiv n b o a la c a n
g e n d in tr-o lin g u r d e H r ea n ras cu o cero as. S e re c o m a n d c a m o rc o v ii s
lin g u r d e m ie re ; se ia trep tat, c u lin g u n u s e cu ree, ci n u m a i s se sp ele foarte
ria, d im in e a a c u o o r n a in te d e m icul bine.
d eju n . C u ra d u re a z 3 0 d c z ile , rep etn -
PRINCIPALII CO N STITUEN I
d u -s e cu p au ze d e c tc 2 luni, d e 4 o ri p e
M o rco v ii c o n in c c a 8 0 % ap . C o n i
an tim p d c 3 ani.
C a ta p la s m e c u H r ea n ras a p lic a tc p e n u tu l n p ro tid e e ste d e n u m a i 1% , ia r n
to rac c n c az u ri d c b ro n ite , g rip , c o n h id rai d e ca rb o n d e 6 % . C o n in 35 m g %
g estie p u lm o n ar. so d iu , 235 m g % p o ta siu , 3 0 m g % c a l
c iu , 2 5 m g % fosfor, 1120 m g % v itam in a
B i lo c alc sa u g e n e ra le c u f tin d c
A , 0 ,0 5 m g % v ita m in a B l , 0 ,0 5 m g %
H r e a n , u tile n re u m a tis m i in flam aii
v itam in a B 2 , 1 m g % n ia cin , c c a 7 m g %
a rtic u la re , a s e m n to a re c e lo r cu fin
d c M u ta r, in n d u -se ffiina n tr-u n s v itam in a C i m ici c a n tit i d c v itam in a
K , d e m a g n eziu , s u lf, c u p ru i b ro m ,
c u le d c tifo n p este c a rc s e to a rn a p
c a ld d e 2 5 - 3 0 , so c o tin d u -se circa o p rc c u m i u n ulei v o la til, a sp a ra g in i
lin g u ri c u v r f la u n litru d e ap. S c u d au carin .
V aloarea en e rg c tic e s te d e 3 0 k cal la
leu l se a g it n a p , iar b a ia d u reaz
100 g. d in c a re c a n tita te a d e e n e rg ie re
2 0 - 3 0 m in u te.
so rb it e ste d e 93% .
T in c tu r d e H r ea n d in 2 0 g h rean ras,
m a c e ra t tim p d e 2 sp t m n i n 100 m l R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
a lc o o l, u tiliz a t n friciu n i an tireu m a tis- In tern M o rco v u l este c o n s id e ra t un
m ale. rem e d iu d e b az n n u m e ro a se afeciu n i
M e s te c a re a un ei b u ci d e r d c in , n ale ap aratu lu i d igestiv. EI a c io n e a z n
fie c a re z i, n p arad o n to z. v strile in flam ato rii (cataru ri) g astro in tes-
T in c tu r d in fru n z e (2 0 g la 100 m l a l tin ale. T o to d at, el reg le az tran z itu l in
c o o l tim p d e 10 z ile ), d ilu a t c u a p , este te stin al, att n co n stip a ie c t i n d ia
o a p d e g u r an tisep tic. ree, fiind u n an im ap rec iat n tratam en tu l
d isp ep siilo r acu te i a l d ia re ilo r sugarilor.
MORCOVUL
O a c iu n e fav o rab il e ste c e a d in gas-
D A U C U S C A R O TA L. tritele h ip e ra cid e, u lc e re le g a stro d u o d e -
(FA M . U M B E L L I F E R A E )
n ale, c h ia r cu h em o rag ii.
P ro v in e d in s e le c ia i am elio rarea A c iu n e a s a b a c te ric id se m a n ife st
M o r c o v u lu i s lb a tic d in b a z in u l m e d i n co lib acilo z.
te ra n e a n . M en io n a t d e P lin iu cel B In d icaiile an ti-p a ra z ita re se refer la
tr n , M o r c o v u l a fo st fo lo sit in iia l ca c o m b a te re a teniei.
p la n t m e d ic in a l i a p o i a lim en tar. i S e reco m an d , d e a se m e n e a , n tra ta
n m e d ic in a tra d iio n a l ro m n e a sc , m en tu l tu tu ro r a fe c iu n ilo r h e p a tic e , fi
M o r c o v u l e ste u n re m e d iu b in e c u n o s ind u n vechi rem e d iu al m c d ic in c i tra d i
c u t. n u ltim a p e rio a d a c rc s c u t in tere io n a le n icter. E ste, d c fap t, u n stim u
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 87

lent a l re g e n e r rii p are n c h im u lu i h ep atic u lc e ra ii, ecz e m e , p e c in g in e , d eg er tu ri.


i, d e a se m e n e a , u n c o le re tic i c o la g o g S e stu d ia z i efe c tu l a d ju v a n t n ab ce se ,
activ. c a n c e re d e s n i ep itelio am e .
A d o u a g ru p d e re c o m a n d ri s e b a C o sm e tic . M o rc o v u l s e u tiliz e a z
zea z p e a c iu n e a d iu retic . n tr-ad ev r, p e n tru a d a p ro sp e im e p ie lii i a c o m b a
a c e a s t p ro p rie ta te e s te re m a rc a b il , te p e te le , n d e o se b i c e le c a re a p a r o d at
M o r c o v u l d e te rm in n d c h ia r d u b la re a c u vrsta.
v o lu m u lu i d e u rin i. ceea c e e ste m ai
mod de n t r e b u i n a r e
im p o rta n t, i e lim in a re a m a siv d e acid
u ric, fu n d astfel re c o m a n d a t n litiaza C o n s u m a t c a atare.
u ric , c a i n a lte fo rm e d e d ia te z e u rice S u c o b in u t la m ix er, c te 100 m l d i
(re u m a tism , g u t . artritism ). m in e a a d e v re m e , c a d iu re tic , d ep u rativ ,
P rin co n in u tu l s u d e v itam in e, n a n tia n c m ic n c a ta ru ri g a stro in te stin a le .
sp ecial A , B l , B 2, C i K , M o r c o v u l este S u p d in 5 0 0 g m o rco v i rai sau tiai
un e x c e le n t v itam in izan t, av n d c a efect m ru n t, fieri 1/2 o r, p re fe ra b il 1/4 o r ,
a c c e le ra re a crete rii la co p ii, m rirea re la p re siu n e ; s e p a se a z i s e c o m p le te a
zistenei la infecii, p strarea rezisten ei z p n la 1 litru cu a p fiart. S e d cu
ep iteliilo r, m rirea acu itii vizuale. b ib e ro n u l p e n tru d ia re ile n o u -n sc u ilo r,
A ju t n d la re g e n e ra re a g lo b u le lo r ro n lo c u it tre p ta t c u lapte.
ii, e s te i u n re m e d iu p e n tru an e m ii (la C a ta p la s m e c u m o rco v i rai.
co p ii, c o n v a le sc e n i). D e asem e n ea, u ti M a s c c o s m e tic c u m o rc o v i ra i
lizat d e m a m e le c a re a l p te a z , a rc efect s im p lu o ri cu ad ao s d c s m n t n sa u lo-
g a la c to g o g (m rire a c an tit ii d c lapte). io n ri ziln ic e ale te n u lu i cu suc.
A su p ra a p a ra tu lu i resp irato r. M o r c o O b serva ii. F ru n zele au p ro p rieti a s
v u l a c io n e a z fav o rab il n b ro n ite c ro trin g en te, d eco c tu l p ro asp t d in ele p u
n ic e i astm . tn d fi fo lo sit n g a rg a rism e p en tru afte,
D e d a t m ai re c e n t su n t cerc etrile sto m a tite, p recu m i c a b i lo c ale sau
p riv in d e fe c tu l v aso d ilatato r, n d eo seb i co m p re se n d eg eratu ri. F ru ctele au p ro
la n iv el c o ro n arian . S -a d e p ista t d e ase
p rieti ca rm in a tiv e , to n ic-ap critiv e, g a -
m e n e a i o a c iu n e ase m n to a re in su li
la cto g o g e i v erm ifu g e c o n tra lim b ric ilo r
n ei, d e u n d e i rec o m a n d a re a M o r c o v u
i o x iu rilo r, p ro p rieti c o m u n e c u a le c e
lu i c a h ip o g lic e m ia n t n d iabet.
lo rlalte fru cte d e u m b e lifere , d a to rit
n d e o se b i s u b fo rm d e s u c . M o r c o
co n in u tu lu i b o g a t n u le i v o la til. E le se
v u l are o a c iu n e d e p u rativ , p rin e lim i
fo lo sesc i su b fo rm d e in fu z ie p re p a ra
n area m a siv d e to x in e, fiin d reco m an
t d in tr-o lin g u ri la c a n , 2 cn i p e zi.
d at n d e rm a to ze.
n g e ro n to lo g ie , c o n su m u l d e m o rco v i
NAPII
are ca e fe c t p re v e n ire a m b tr n irii i
BRASSICA N A P U S L.
fo rm rii ridurilor.
(FAM. BR A S SIC A CEA E CR U CIFER A E)
n p re z e n t in tr n c o m p o z iia u n o r s u
p lim e n te n u tr iio n a le c a H e rb a fo rte , P lan t o rig in a r d in b a z in u l m e d ite ra
H e rb a to n ic , c a p su le g ra n u la te etc. (Fa- n e a n , e ste a s t z i fo lo sit d in ce n ce m ai
res O r tie ). rar, fiin d n lo c u it c u a lte le g u m e m ai
E xtern. P rin p ro p rie t ile an tih em o ra- p ro d u c tiv e i cu g u st m a i p l c u t. D e la
g ic e, a n a lg e z ic e i cic a triz a n te . M o rc o N a p i sc u tiliz e a z n sp e c ia l r d c in ile
v u l a rc e fe c te fav o rab ile n rn i, rn i cu n g ro a te , u n e o ri i frunzele.
88 P le d o a r ie p e n tru v ia t lu n g

A fost c u ltiv a t d in A n tich itate. R o m a D e c o c t p ecto ral, p re p a ra t d in 100 g


nii l n u m e a u n a p u m S -a e x tin s n n a p i tiai n felii Ia I litru a p sa u lapte.
c u ltu ri n ju m ta te a d e n o rd a E u ro p ei, G a rg a r c u ac e la i d eco ct.
n C a n a d a , N o u a Z e e la n d i fo s ta A p licaii n u z e x tern c u n ap i fieri,
U R S S . L a n o i n ar a fo st c u ltiv a t n j u a p o i m asare u o ar, p e n tru a -i lsa su
d eele B ra o v i M aram u re . S e n t l cu l.
n ete u n e o ri su b sp o n tan p e m arg in ea
drum urilor. P TR U N JELU L
P E TR O S E U N U M CRISPU M (MILL.)
PRINCIPALII CO N STITUEN I
A . W. HILL
C o n in 8 8 % ap , iar co n in u tu l n p ro (FA M . A P I A C E A E U M B E L L I F E R A E )
tid e e ste sc zu t (1 -1 ,6 % ); relativ m a i b o P ro v en it d in P tru n jelu l s lb a tic , o ri
g at e ste co n in u tu l n h id rai d e carb o n g in a r d e p e lito ralu l m e d ite ra n e a n , P
(6 % ). N a p ii c o n in 8 m g % so d iu , 190 tru n jelu l c u ltiv a t m ai a re i u n alt punct
m g % p o ta siu , 4 0 m g % c a lc iu , 2 5 m g% d c co n v erg en cu M o r c o v u l, i an u m e
fosfor, 0,4 m g % fier, 14 n g % v itam in a A, fap tu l c d e la n c e p u t a fo st u tiliz a t in
0 ,0 5 m g % v itam in a C . E n erg ia este e v a e g a l m su r m e d ic in a l i alim en tar.
lu at la 2 9 kcal p entru 100 g napi. E ste cu n o scu t i a p re c ia t n c d in A n ti
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E c h ita te , d e H ip p o c ra te , D io sc o rid e , P li-
niu cel B trn , G alen , p e n tru fru n zele
In tern . P ro p rietile d iu re tic e , la care
sale. D io sco rid e l n u m e a p e tro se li-
s c a d a u g c e le d e d iz o lv a n t u ric, fac n a
non , iar P lin iu p e tro se lin u m .
p ii u tili n u n u m a i n c istite i litia z uri-
c , ci i n gut. pr in cip a lii c o n s t i t u e n i

In m c d icin a p o p u la r su n t m u lt ap re F ru n zele d e P tru n jel c u rd c in


c ia te p ro p rietile p e c to ra le , n b ro n ite, c o n in 3 % p ro tid e, 6 % h id rai d c carb o n ,
tu se, a n g in e. 2 0 m g % so d iu , 6 0 0 m g % p o ta siu , 145
F iin d d c p u ra tiv -d iu re tic i, c o n su m u l m g % calciu , 75 m g % fosfor, 4 ,8 m g%
lo r a re e fe c te fav o ra b ile n ecz e m e , a c fier, 7 3 0 m g % v itam in a A , 10 jig % v ita
n ee. m in a B l , 0 ,2 0 m g % v ita m in a B 2 , 0 ,8
S e m ai re c o m a n d n e n te rite , av n d m g % n ia cin , p e s te 100 m g % v itam in a
p ro p rie t i astrin g en te. C (d e 2 - 3 o ri m ai m u lt d e c t p o rto ca le
T o t n c o m p le ta re a tra ta m e n tu lu i in le). Ptru n jelu l c o n in c i u n p rin cip iu
te rn , se re c o m a n d p e n tru a fe c iu n i res estro g en : ap io lu l, ulei v o la til fo rm a t din
p iratorii. te rp e n e, p in e n e, ap io l i a p e in . C o n in e
E xtern. N a p ii au p ro p rie t i m a tu rati- i n u m e ro a se m icro elem en te: iod, m a g
v c, p u t n d u -s e fo lo si p e n tru fu ru n c u le i n e z iu , m an g an , su lf, c u p ru i o cn zim .
abcese. In rd cin i, co n in u tu l n v ita m in a A este
A p lic a iile cu nap i se re c o m a n d n m a i rid ic a t (7 3 0 n g % ).
d eg e r tu ri i p e n tru c o m p le ta re a trata
r eco m a n d r i te r a p e u t ic e
m e n tu lu i gutei.
A a cu m le re c o m a n d n c d in A n ti
mod de n t r e b u i n a r e ch ita te G alen , r d c in ile d e Ptru n jel
C o n su m a i c a ata re , n sp e c ia l ca de- su n t u n d iu retic im p o rtan t, reco m an d at
p u rativ -d iu re tic . n afec iu n i ren ale, cu d e o s e b ire n litia
In fu z ie d iu re tic cu o lin g u ri d c p u l ze. Im p o rtan t e ste fap tu l c el a re i cfect
b e re d e n a p i Ia 0 ,5 I ap. d c c lo ru ra n t (d cci c u a c iu n e fav o rab il
P r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 89

n e d e m e c a rd io re n a le ), p re c u m i n e li S e c ite a z efe c tu l e m e n a g o g (c o n tri


m in a re a urailor. b u in d la re g la re a c ic lu rilo r), p re c u m i
A re, d e a se m e n e a , u n ro l to n ic-ap eri- cel a n tireu m a tism a l.
tiv, fiin d u n stim u len t g en eral i n erv in .
mod d e n t r e b u i n a r e
A re re m a rc a b ile p ro p rie t i a n tix ero fta l-
m ic e , a n tira h itic e i an tian em ice. R e C o n s u m a t n p re p a ra te c u lin a re sau
g le a z tu lb u r rile d e ciclu . s u b fo rm d e d e c o c t, ca i r d c in a d e
D a to rit c o n in u tu lu i rid ic a t n ap io l, P tru n jel.
fru c te le s e u tiliz e a z n sc o p u ri av ortive.
ELINA
N u re c o m a n d m a c e a st p ractic.
APIUM G R A V E O LE N S
mod d e n t r e b u i n a r e (FA M . A P I A C E A E U M B E L L I F E R A E )
C o n s u m a t n p re p a ra te cu lin are. A c e a st le g u m , c e - i a re o rig in e a n
D e c o c t d in 5 0 g r d c in i fierte 2 0 m i e lin a s lb a tic d in b azin u l m e d ite ra
n u te n tr-u n litru d e ap ; se s tre c o a r i n ean , a fo st c u n o s c u t p e n tru p ro p rie t
se n d u lc e te , b n d u -sc 2 - 3 c n i p e zi. ile sa le m e d ic in a le n c d in A n tic h ita te ,
S u c , 5 0 - 1 0 0 m l p e zi. fiind re c o m a n d a t d e m e d ic ii h ip p o c ra -
O b serva ii. P ro p rietile fito terap eu ti- tic i D io sc o rid e i P lin iu c el B trn . D e
ce ale fru n z e lo r v o r fi tratate n cap ito lu l la a c e a st in te re sa n t le g u m , cu o p a le
p riv ito r la le g u m e le d e la c a re se u tili t d e re co m an d ri te ra p e u tic e s u rp rin z
z e a z fru n zele. to r d e b o g a t , se u tiliz e a z n a c e ste sc o
pu ri a t t r d c in ile , c t i fru n z e le i se
p As t r n a c u l
m in ele.
PA STIN A C A S A TIV A L
(FA M . A P I A C E A E - U M B ELLIFER A E) PRINCIPALII C O N STITU EN I

M ai p u in u tiliz at, Pstfirn acu l i are C o n in e 8 3 % ap. A re u n c o n in u t re


o r ig in e a to t n z o n a m e d ite ra n e a n . d u s n p ro tid e (1 % ) i m e d iu (5 % ) n hi-
E fe c te le te ra p e u tic e s u n t m o d e ra te , d rai d e c a rb o n , c o m p a ra tiv c u c e le la lte
d e o a re c e sc c o n su m n c a n tit i red u se, leg u m e r d c in o a sc . B o g a t n m in erale
nu m ai ca a d a o s. In sch im b , p ro p rietile i sru ri d c so d iu (5 5 m g % ), p o ta siu
n u tritiv e su n t rem arcab ile. 2 ,3 5 m g % , c a lc iu 5 0 m g % , fo sfo r 6 0
m g % , fie r 0 .4 m g % , c o n in e m ici c a n ti
PRINCIPALII CO N STITUEN I t i (2 H g% ) d c v ita m in a A . V itam in ele
Pstfirn acu l a re o c o m p o z iie c h im i B l i B 2 su n t n c a n tita te d e 0 ,0 5 m g % ,
c a s e m n to a re c u c e a a P tru n jelu lu i, n ia c in a 0 ,7 % , iar v ita m in a C nu m ai 10
fiind b o g a t n sru ri d e p o ta siu , v itam in a m g % . C a m ic ro e le m e n te , c o n in e iod,
A , B l , B 2 i C , n ulei v o la til, c o n in n d m a g n eziu , m an g an i cu p ru etc. e lin a
i ap io l. c o n in e i u n ulei v o la til fo rm a t d in a n
V alo area e n e rg e tic e ste e x p rim a t h id rid s e d a n o ic i ali c o m p o n e n i (c o
p rin 4 0 kcal la 100 g rdcini. lin, tiro z in , a c id g lu tam ic).
V alo area e n e rg e tic e ste d c c c a 28
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
k cal la 100 g , d in c a re s e re so a rb e c c a
C a i c e le la lte rd c in i dc u m b cliferc, 92 % .
c e le d c P is t f ir n a c su n t to n ic -a p e ritiv e i
u o r d iu re tic e , p rin d iu re z p ro d u cn - RECOM ANDRI t e r a p e u t i c e

d u -se i o e lim in a re d e to x in e, d eci au In tern . E fectu l to n ic e ste b in e c u n o s


e fe c t d e p u ra tiv -d iu re tic . c u t i n m e d ic in a p o p u la r , afirm n -
90 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

d u -s e m e ta fo ric c re d o n o u tin eree. iau 2 - 3 p h re le p e zi. m a n ife st n d u -se ,


U n u l d in facto rii resp o n sab ili d e a c e a st n a fa r d e efe c tu l d iu re tic , i e fe c te to
a c iu n e e s te p ro b a b il s tim u la re a g la n d e n ic e g en erale.
lo r su p raren ale. B i lo cale p e n tru d eg ertu ri. S e fierb e
P ro p rie t ile d iu re tic e su n t ce rte , r o e lin c u fru n z e c u to t, t iat m ru n t, n
d c in ile d e e lin fiin d to to d a t i de- 2 litri ap, c irc a 4 5 m in u te. S e in p rile
c lo ru ra n te , fiin d u tile n a fe c iu n i ren ale d eg era te n d eco ctu l c t s e p o ate d e cald,
(litia z , c o lic n e fritic ) i p e n tru c a r re n c lzin d u -se p e n tru a se fo lo si d e 3 ori
d ia c i cu e d e m e c a rd io -re n a le i alb u m i- pe zi. T ratam en tu l d u re a z 3 - 5 zile.
n u rie . P rin e lim in a re a e x c e su lu i d e ap O b serva ii. S e m in e le d e e lin au
d in e su tu ri s e re c o m a n d i n o b ezitate, p ro p rie t i co m u n e c u a le c e lo rla lte u m -
p u t n d in tra n c u ra d e s l b ire . A vnd b e life re , stim u l n d d ig e stia , fiin d i car-
a c iu n e d iu re tic , e ste i d e p u ra tiv ; sc m in ativ e. S e fo lo sesc s u b fo rm d e in fu
re c o m a n d n fo rm ele d e d ia te z uric z ie cu 1/2 lin g u ri la c a n , 2 c n i p c zi,
(re u m a tism , g u t). m a x im u m 3 zile.
A v n d p ro p rie t i h ip o g lic e m ia n te ,
e ste c o n sid e ra t ca a d ju v a n t an tid iab etic. RIDICHILE
n c a ta ru rile b ro n ic e , e lin a acio R A P H A N U S S A TIV U S L.
n e a z p rin p ro p rie t ile c x p c c to ra n tc i (FAM . B R A S S I C A C E A E C R U C I F E R A E )
d e c a lm a re a tusei.
n m ito lo g ie , z eu lu i A p o llo i s c a trib u
E x te r n . C u to tu l sp e c ific e ste a c iu
ia a firm a ia p o triv it c re ia , d a c g u liile
n e a d e c o m b a te re a d e g e ra tu rilo r, folo-
m e rit g re u ta te a lo r n p lu m b , iar s fe c le
sin d u -se p e n tru a c e a s ta r d c in ile de
le g reu ta tea lo r n arg in t, rid ic h ilc a r m e
p la n t c u fru n z e c u tot.
rita d e s ig u r g reu ta tea lo r n aur, fa p t care
S u c u l e s te u tiliz a t n u n ele fo rm e de
a te st im p o rtan a p e c a rc o d d e a u a n ti
a fec iu n i o ftalm ice.
cii acestei le g u m e, c u ltiv a t d e p este 4
M O D D E N TR EB U IN A R E m ilen ii. P rin tele isto riei, H e ro d o t, arat
C o n s u m a t c a a ta re n p rep arate c u li c sc la v ilo r c a rc c l d e a u p ira m id e le li se
n are. d d ea u , a l tu ri d e u stu ro i, i rid ich i.
S u c (n d e o s e b i n c u re d e s l b ire , re u M u lt a p rec iat n G re c ia i R o m a a n
m a tism , g u t , tu se i c a ta r b ro n ic ) tic, H ip p o crate re c o m a n d a rid ic h e a n
c te 100 g d im in e a a n a in te d e m as; h id ro p iz ie ; a m in tit d e T e o fra s t, e ra
p e n tru a fe c iu n i o fta lm ic e , s e p ic u r pe ap rec iat d e D io sc o rid c p e n tru p ro p rie
p le o a p e c te v a p ic tu ri sa u s c ta m p o ta te a d c a stim u la a p etitu l, a fa v o riz a d i
n e a z u o r c u u n ta m p o n s te ril, u m ectat. g e s tia i a c a lm a tusca.
D e c o c t d in c c a 3 0 g la u n litru d e ap ; n E v u l M ed iu s e fo lo se a p e n tru e li
se b e a u , p e n tru e fe c te le d iu re tic e , 2 - 3 m in a re a d in v isc e re a tu m o rilo r m a lig
c n i p e zi. n e " i d rep t an tid o t n o trv iri. M atth io -
T in c tu r p re p a ra t d in r d c in i tiate lus sav an tu l R en a te rii o re c o m a n
i a lco o l d ilu a t d e 4 0 n p ri e g ale; sc d a p en tru p ro p rietile d iu re tic e i an tili-
ia c te o lin g u ri d c 2 o ri p c zi. tiazic c, iar M izau ld , n lu c ra re a sa G r
V in to n ic : s e p re p a r d in o rd cin d in a d e p la n te in e d ic in a lc " (1 5 7 8 ), o re
m ru n it i m a c e ra t 4 8 d e o re ntr-un c o m a n d a i el c a tra ta m e n t s p e c ific an ti-
litru d e v in a lb , a d u g n d u -se 100 g dc litiazic.
m iere. D in acest v in d e o s e b it d e p a rfu M u lte d in a c e ste p ro p rie t i su n t a d u
m a t i cu o a ro m d isc re t d e a n a n a s, sc se n ate n ie p rin c e rc e t rile fito terap e u -
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 91

tice m ai rece n te. P ro p rietile m e d icin a E xtern . R id ich ea ras a re p ro p rieti


le a p a rin n d e o s e b i rid ic h ilo r n eg re ru b efia n te, re sp e c tiv d e a p ro d u c e o iri-
(aa-zisele rid ic h i d e ia rn '4), R ap h an u s ta ie lo c al i p rin a c e a sta u n aflu x m ai
saliv u s L. var. n ig e r (M ill). D .C . m a re d e s n g e , o n ro ire local, care
p ro v o a c c e d a re a st rilo r co n g c stiv e ale
PRINCIPALII CO N STITUEN I
o rg a n e lo r in te rn e (p n e u m o n ii, stri co n -
R id ich ea d e ia r n c o n in e 1% p ro te i
g e stiv e al ficatu lu i).
ne, 3 % h idrai d e c a rb o n , 15 m g % sodiu,
245 m g % p o ta siu , 2 5 m g % calciu , 2 0 m od d e n t r e b u i n a r e
m g % fo sfo r, 0 ,6 % fi$r, a b ia I m g v ita C o n s u m a te su b fo rm d e rid ic h i rase
m in a A , 0 ,0 5 m g % v ita m in a B l , 0,02 (ev en tu al cu m ere).
m g % v ita m in a B 2, 0 ,3 m g % n ia c in i S u c (d e p re fe ra t n a m e ste c cu su c de
25 m g % v ita m in a C . R id ich ile n eg re, n m o rco v i), n d e o se b i n litia z b ilia r sau
sp ecial, c o n in u n ulei v o la til su lfu rat: renal. S e ia u 3 0 - 4 0 g cu c c a 15 m in u te
rafan o lu l i m ic i c a n tit i d e to co fero l. n a in te d e m ese.
V aloarea e n e rg e tic e ste re d u s i este S iro p p e c to ra l, d in rid ich i t ia te felii
ex p rim a t prin 15 k c a l la 100 g. p este c a re s e p re sa r z a h r i se aco p er;
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E d u p 2 4 d e o re se s tr n g e su cu l c a re s-a
l sa t, a d m in istr n d u -se 3 - 4 lin g u rie pe
Intern. S u n t c o n s id e ra te n p rim u l
zi. D c a se m e n e a , p e n tru p ro p rie t i p e c
rnd c a a n tilitia z ic e im p o rtan te, a t t n
to rale, n m e d ic in a p o p u la r se re c o m a n
litiaza b ilia r , c t i n c e a renal. M ai
d s se s c o b e a s c o rid ic h e m ai m are,
ales n c e a re n a l , lu crri re c e n te c o n s i
s se u m p le cu z a h r (c u m ie re ) i hrean.
d er rid ic h ile , a l tu ri d e fru n zele d e
M e s te a c n i r d c in ile d e R oib (Ru- S e co ace, iar ap o i se str n g e su cu l care
se la s, a d m in istr n d u -se 3 - 4 lin g u rie
bia tin cto ru m , o p la n t tin c to ria l b in e
p e zi.
cu n o sc u t i la noi n p o p o r), c a fo rm n d
T ot n m e d icin a tra d iio n a l se rc c o
tria d a d e a u r" c a p a b il s m n in ea sc
m a n d ap licaii lo c alc c u rid ic h i ra se n
p ietrele (p ro p rie t i lito triticc).
d re p tu l p l m n ilo r (p e n tru p n eu m o n ii)
E fe c te le c o le rc tic i c o la g o g Ic fac u ti
sa u n d re p tu l fica tu lu i (p e n tru strile
le p e n tru c ci cu in su fic ie n h epatic,
co n g c stiv e a le ace stu ia).
co le c istit i a lte afec iu n i h cp atice. Se
cite a z fo lo sirea rid ic h ilo r i n a to n ia O b se rv a ii. R id ich ile roii i a lb e de
sto m a c u lu i (d c c i p e n tru a a-n u m itele p r im v a r n u m ite i rid ic h i de
sto m a c u ri le n ee "), c a i n aero fag ie. lu n " au p ro p rie t i sim ila re . S e re c o
C o n sid e ra ii m ai re c e n te a su p ra su c u m a n d s sc c o n su m c c u fru n z e cu tot,
lui d e rid ic h i in d ic u tiliz a re a ace stu ia c a re su n t fo arte b o g a te n v ita m in e , s
p entru c u r ire a " i re g e n e ra re a m u c o a ruri m in e ra le i a lte s u b sta n e c h im ic c
selo r n c az u ri d e s in u z ite sa u rinite. fo arte Utile.
B in e c u n o s c u te n m e d icin a p o p u lar
su nt p ro p rie t ile p ecto rale, ad ju v an te S F E C L A R OIE
d c re a l fo lo s n b ro n it , tu se d c d iferite BETA VULGARIS L. Forma RUBRA L.
(FA M . C H E N O P O D I A C E A E )
e tio lo g ii, c a ta ru ri ale cilo r resp irato rii,
c h ia r i n ustm . n secu n d ar, d ato rit A v n d o rig in e a n tr-o s p e c ic sp o n ta n
c o n in u tu lu i rid ic a t n v itam in a C , m ai d in b azin u l m e d ite ra n e a n (B eta m a riti
p u in n B l , B 2 i A , s c rcco m an d n m a L .), S fecla ro ie s-a c u ltiv a t n c din
a fe c iu n i carcn iale. sec. II III ale e re i n o astre. E ste carac-
92 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

tc ristic fo rm a re a m a i m u lto r fascic u lc S u c d e S fecl roie, s im p lu sa u n


lib c ro -lc m n o a s e co n c e n tric e , c a re s e o b c o m b in a ie cu cel d e c a stra v e i i m o r
se rv c h ia r c u o ch iu l lib er n seciu n e. co v i. S e b e a d im in eaa, 1 0 0 -1 5 0 m l.
S p e c ie a lim e n ta r n u tritiv , a p e ritiv i
e n e rg e tic , a rc i u n e le a p lic a ii te ra p e u
G R U PA CEPEI
tic e , d e i e s te n c in su fic ien t stu d iat
s u b a c e st aspect. G ru p o m o g en d in p u n ct d e vedere
PRINCIPALII CO N STITUEN I
b o tan ic, rep rezen tan ii t c n d p arte nu
nu m ai d in aceeai fam ilie (L iliaceae). ci
C o n in u tu l n p ro tid e e ste d e 1 -1 ,8 % , ch iar i din acelai gen A lliu m . Din
c c a 6 % h id ra i d e carb o n , c c a 6 0 m g %
aceast grup, prin cip alii su n t C e a p a ,
s o d iu , 2 6 0 m g % p o ta siu , 25 m g % c a l
U sturoiul i Prazul. A tt n sco p u ri ali
c iu , 3 5 m g % fosfor, 0 ,7 % fie r i n u m e
m entare, c t i n fito terap ie, se folosesc
ro ase m ic ro e le m e n te , d in tre care unele
n principal bulbii i tu lp in ile aerien e fal
ra re : ru b id iu i c e siu , a l tu ri d e cupru, se. A cestei uniti d c stru ctu r i co res
m a g n e z iu , b ro m , z in c. C o n in u tu l n v i
p u n d e i o co m p o ziie c h im ic d estu l d e
ta m in e e s te sczu t: 2 m g % v ita m in a A, unitar, cu totul caracteristic fiind p re
0 ,0 2 -0 ,0 3 m g % v ita m in a B l i B 2 , c c a zen a fitoncidelor. su b stan e cu puternic
0 ,2 % n ia c in i d o a r 10 m g % v itam in a aciu n e antim icro b ian . sim ilare an tib io
C ; n s c h im b , c o n in e a sp arag in , b etai- tic e lo r pro d u se d e p la n tele inferioare.
n i a c id g lu ta m ic . V alo area en erg e tic Toate cele trei sp ecii au o d eo seb it im
e s te d e c c a 3 0 kcal la 100 g. portan m ed icin al, fiin d ad ev rate p la n
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E te m edicinale cu o p alet larg d c reco
P rin c o n in u tu l rid ic a t d c sru ri m in e m andri, n unele cazu ri serv in d c h ia r i
ra le i m ic ro e le m e n te d c m a re im p o rta n ca m aterie p rim p en tru in d u stria d e m e
dicam en te (ca, sp re ex em p lu , U sturoiul).
c a e le m e n te c o n s titu tiv e a le u n o r e n
T o ate c e le tre i sp ecii su n t p o m e n ite in
z im e , S fecla ro ie e s te u til n c o lite , en-
te rite i tu b e rc u lo z . Sc re c o m a n d c o n B iblie (V echiul T estam en t): N e a d u
cem am in te d c p e te le p e c a rc l m n
s u m a re a ei n tim p u l ed em elo r, e p id e m i
eam p e d e g e a b a n E g ip t, d c c a stra v e i,
ilo r d e g rip , iar d u p u n ii au to ri, c h ia r
d e h a rb u ji, d c p ra z , d e c e a p i d e u stu
n b o a la ca n c e ro a s . Ha c o n s titu ie i un
roi.*' (N u m erele, 11:5)
ad ju v a n t n tra ta m e n tu l h ip erten siu n ii.
E ste c o n tra in d ic a t n d iabet.
CEAPA
M ed icin a tra d iio n a l c o n sid e r , nu
ALLIUM C E P A L.
fr te m e i, su c u l d e S fecl roie u n e x
(FAM. LILIACEAE)
c e le n t d ep u rativ i d iu retic.
Pe b a z a c e rc c t n lo r recen te a su p ra ac C u ltiv at n c cu 5 0 0 0 6 0 0 0 d c a n i
iu n ii su cu rilo r, se c ite a z u tiliz area su n a in tea erei n o a stre p c v alea N ilu lu i,
cu lu i d e Sfecl roie, m p re u n c u c el dc p ro v in e d in fo rm e s lb a tic e o rig in are
M o r c o v i d e C a stra v ete, n tratam en tu l d in ce n tru l A siei i A sia M ic.
litia zelo r u rice i al d ia te z e lo r uricc. A m in tit n lu c r rile lui H o m e r i H e-
ro d o t, C ea p a a a v u t n c d in A n tic h itate
m od de n t r e b u i n a r e o rep u ta ie d eo seb it i su b rap o rt m e d i
C o n su m a t c a atare n salate i n alte cal. A stfel, D io sc o rid c o re c o m a n d a ca
p re p a ra te cu lin a re . F ia rt sau co ap t, i d iu rctic e x tre m d e e fic ie n t, iar P lin iu cel
p ie rd e d in p ro p rie t ile terap eu tice. B trn , c a re o n u m e a C e p a " , o c o n s id e
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 93

ra d re p t c e l m a i b u n leac c o n tra ascitei, carm in ativ . P ro p rie t ile d e s tim u la re a


cele in d ic a te d e el r m n n d n m are d ig e stie i su n t c u n o s c u tc d e to i. A ciu -
m su r v a la b ile p e s te v eac u ri. R eco n c a a n tis e p tic am in tit , c o m b in a t cu
m a n d ri in teresan te s e g se sc n lu c r ri c e a em o lien t, i c o n fe r p ro p rie t i p e c
le v e stite i c o li d in S ale m o , p re c u m i n to ra le , fac n d -o u til n rg u eal, tu se
o p e re le m a rilo r m e d ic i a ra b i ai E v u lu i reb el, c a ta ru ri bro n h ice.
M ed iu . S e u tiliz e a z b u lb u l, cu o m u lti D a to rit p ro p rie t ilo r h ip o g lic e m ia n -
tu d in e d e re co m an d ri m e d ic a le , a t t n te, C e a p a e ste un ad ju v an t i n d ia b et.
u z in tern , c t i n u z ex tern . E ste c o n tra C erce tri d estu l d e recen te au artat
in d icat su fe rin z ilo r d e h ip e ra cid itate . c u n reg im b o g a t n C e a p flu id iftc
sn g ele , m ic o r n d ris c u l d e tro m b o z i
PRINCIPALII CO N STITUEN I
in farc t. P rin a c c a sta se e x p lic i cfectu l
C o n in u tu l d c p ro tid e e s c z u t (1 % ), an tia tc ro sc le ro tic al p la n tei.
iar n h id ra i d e c a rb o n e ste d c 9 % . C o n S e m ai c ite a z i p ro p rie t ile ei u o r
ine m ici c a n tit i d e so d iu c c a 8 h ip n o tice.
m g % , 160 m g % p o ta siu , 3 0 m g % calciu , E xtern . P rin p ro p rie t ile ei a n tis e p ti
4 0 m g % fo sfo r i 0,5 m g % fier. D intre c e , c o n s titu ie u n re m e d iu a c tiv n sto m a-
m ic ro c le m e n te le p e c a re le c o n in e sunt tite, afle , a lte afec iu n i b u co farin g ien e,
c itatc : io d u l, siliciu l, su lfu l i fluorul fu ru n cu lo z e, av n d efect n sp e c ia l a s u
(0 ,0 5 m g % ). V ita m in ele su n t n can tit i p ra stafilo co cilo r. U tiliz a re a n fu ru n c u
m ici: 5 n g % v ita m in a A , 0 ,0 3 m g % v ita loz se e x p lic i p rin p ro p rie t ile ei
m in ele B 1 i B 2 , 0 ,2 m g % n ia c in i 8 m a tu ra tiv e (g r b in d c o le c ta re a ) i em o-
m g % v ita m in a C . M ai c o n in e a c iz ii fos- licn te (n m u in d e su tu rile).
fo ric i a c e tic , ulei v o la til, b isu lfa t de P l g ile c o n g estiv e, u lc e ra iile p o t, d e
alil i p ro p il, e n z im e i g lu co ch in o n . a sem e n ea, b en eficia d e e fe c te le C e p e i,
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
ca d e altfel i d e g e r tu rile i d u re rile d e
u rech i. S e c itc a z n m e d ic in a p o p u la r
Intern. P rin c ip a la re c o m a n d a re p en tru
u tiliz a re a cep e i p e n tru c a lm a re a n e v ra l
C e a p este ace ea d e d iu retic en erg ic,
g iilo r d en tare.
d iu re z fu n d n so it d e o e lim in a re m a
C o sm etic . S u cu l d c c e a p se re c o
siv d e c lo ru r d c so d iu , p rin a c e a s ta d o
m a n d p e n tru c o m b a te re a n e g ilo r i p is
v e d in d u -se u til in to ate c a z u rile d c re-
truilor.
te n ie c lo ru ro so d ic (ed em e, a sc ite , c iro
ze, p le u re z ii, p e ric a rd ite ). P ro d u c n - mod d e n t r e b u i n a r e
d u -se i o e lim in a re d e u ree i a c id uric. C o n s u m a t ca ata re , m in im u m 1-2
C e a p a este u til n litia za u ric i d ia te c e p e p c zi.
ze (re u m a tism , g u , azo tem ie). A m e lio T in ctu r, n sp ecial c a d iu re tic i n
reaz sim ito r s ta re a b o ln a v ilo r n pros- p ro statite, d in tr-o c e a p zd ro b it m a c e ra
tatite, m ai a le s n p re g tire a lo r p en tru t 10 z ile n aceeai can tita te d e alco o l;
in te rv e n ii c h iru rg icale: p rev en tiv , in h i se filtreaz i sc iau 2 lin g u rie p c z i, n a
b e v o lu ia a d e n o m u lu i d e prostat. inte d e m a sa d e p r n z i n a in te d e c u lc a
D e o a re c e fito n c id e le (a n tib io tic e din re. P en tru p ro statite, se re c o m a n d cu re
p la n te su p e rio a re ) i c o n fe r pro p rieti d e z e c e zile p e lun, tim p d c 6 lu n i p e an.
a n tise p tic e . C e a p a c o m b a te flo ra p a to In fu z ie c u p ro p rie t i p ecto rale din
g en d in in testin n c o lite , e n te rite i, 4 - 6 c e p e la 1 litru d e a p , n d u lc it cu
prin a c e a s ta , c o n s titu ie i u n rem e d iu 10 g m iere, se s tre c o a r i se b eau I--2
co n tra d iareilo r, fiin d to to d a t u n bun cn i p c z i, d in tre c a re u n a d im in eaa.
94 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

M a c e ra t n u le i, d in tr-o c e a p m a re t m b ia t n a in te a u n ei n tln iri p e g en ialu l


ia t m ru n t i 4 lin g u ri d e u le i, tim p d e n d r g o stit la o m a s b o g a t a g rem en tat
10 zile, n litia za b ilia r s e ia u 2 - 3 lin g u c u a c e st o d o ra n t c o n d im cn t. E ste lesne
rie p e zi. d e n e le s c e s-a n tm p lat a p o i...
D e c o c t d in 3 c e p e m ari la 1 litru d e A ra b ii I-au re c o m a n d a t c a an tid o t
ap . n re u m a tis m s e ia c te o c a n d im i c o n tra tu rb rii i m u c tu rilo r d c v ip e re ,
n e a a i se a ra la cu lcare. iar c o ala d in S a lc m o i-a re c u n o sc u t n
C a ta p la s m e m a tu ra tiv e i rev u lsiv e cu s u irile a n tisep tice. n tim p u l R en aterii,
o c e a p fiart, n fu ru n c u lo z e , p l g i, de- P a ra c e lsu s i v estitu l c h iru rg A m b ro ise
g ertu ri. Par6 l co n sid e ra u c a u n a d v ra t p a n a
T am p o n ri c u su c d e c e a p p e n tru afle ceu . T im p d e se co le a c o n stitu it sin g u ru l
i u lceraii. m ijlo c d e co m b a te re a te rib ile lo r e p id e
A p lic aii cu u n b u lb c a ld n co n d u ctu l m ii d c c iu m care b n tu ia u lu m e a d e p o
a u d itiv p e n tru c a lm a re a durerilo r. p u ln d reg iu n i n treg i. S e u tiliz a p en tru
A p lic aii re p e ta te c u su c (d e 3 - 4 ori a c e a sta v e stitu l o e t a l c e lo r 4 h o i" , le
p c zi, tim p d e 5 - 6 z ile ) c o n tra n e g ilo r i g at i el d e o a n e c d o t isto ric: se sp u n e
p istruilor. c n tim p u l e p id e m ie i d in 1628 d c la
T o u lo u sc , c a re a se c e ra t n 3 a n i 5 0 .0 0 0
U ST U R O IU L d c v ie i, au fo st p rin i 4 h o i c a re je fu ia u
A LLIUM S A TIV U M L. c a s e le c c lo r m ori sa u m u rib u n zi, fr s
(FA M . LILIA C EA E) s e te am d e co n ta m in a re . n sch im b u l
O rig in a r d in s te p e le A siei C en trale, sa lv rii v ie ii lor, ei a u d e s t in u it ree ta
U stu roiu l e s te p rin tre le g u m ele c e le m ai o e tu lu i a ro m a t c a re c o n in e a i U stu ro i
v ech i n c u ltu r (c u c c a 5 0 0 0 - 6 0 0 0 ani n c a n tit i m ari. n m e d ic in a tra d iio n a
n a in te a e re i n o a stre ). n E g ip t se citeaz l ro m n e a sc , U stu r o iu l este, d c a s e
u tiliz a re a U stu ro iu lu i n h ra n a lu c r to m en ea, m u lt fo lo sit, frccn d u -se sp re
rilo r c e rid ic a u p ira m id e le d c la G izeh , e x e m p lu b u z e le c o p iilo r cu u n cel d e
c a fo rtifia n t i p e n tru a p ro te ja m p o triv a U stu roi p e n tru a le d a fo r i a-i ap ra
p estei. T alm u d u l i re c u n o a te o p ro p rie d e boli, in teresan t c o n flu e n c u tra d ii
ta te p e rfe c t v a la b il i azi, a c e e a d c ver- ile p o p u la re d in a lte ri (s c c itc a z , d e
m ifu g . A u to rii g re c i, n fru n te cu A risto - ex em p lu , c b u n ic u l re g e lu i H e n ric al
fan , i-a u a d u s e lo g ii p e n tru n u m e ro a se le IV -lea al F ranei a p ro ced a t la fel c n d
s a le p ro p rie t i te ra p e u tic e . D io sco rid e a c e sta e ra m ic).
I-a d e sc ris c a fiin d u n bun v erm ifu g , la D ep arte d c a scd ca , im p o rta n a m e
fel ca, la ro m an i, G alen . d ic in a l a U stu ro iu lu i e ste i a zi v a la b i
n a c e st c o r d c l u d to ri, s in g u r H ora- l, se rv in d i c a m a te rie p rim p en tru
iu a f tc u t e x c e p ie , s c riin d c d ac, n m d icam e n te h ip o te n siv e . D e sig u r, n u
tr-o z i, un fiu v a d o ri m o a rte a btrn u lu i c re d e m azi n p a n a c e e , n s tab lo u l re c o
s u p rin te, v a p u te a s -i fa c s p ia r cu m a n d rilo r te ra p eu tice a le U stu ro iu lu i
U stu ro i. C c i c h ia r i C u c u t a e m ai e ste c u ad ev rat im p resio n an t, sin g u ru l
b l n d c a acesta*4. O re la ta re an ec d o tic im p ed im en t constituindu-1 m iro su l su
a ra t c m o tiv a re a e ra fo a rte su b iectiv : p en etran t, n eaju n s ce n u p o a te fi d e c t
b o g a tu l M e c e n a , in v id io s p e M arele parial e v ita t p rin ig ien a re p e ta t a g u rii
P o e t p e n tru su c c e su l p e c a re H o raiu l cu p aste d e d in i p u te rn ic m e n to la tc i
a v e a n fa a fru m o asei L id ia i c u n o s c ltiri cu a lco o l fo arte d ilu at (la c c a
c n d c a c e a sta d e te st U stu ro iu l, I-a 30), lu n d u -se to to d at i 1 -2 ta b le te de
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 95

crb u n e m e d ic in a l. C u to a te a c e ste m p rin a c iu n e a a s u p ra circ u la ie i p e rife ri


suri d e p re c a u ie , U stu roiul, d ato rit c e , c t i a s u p ra co n tra c tilit ii m io c a r
to cm ai su b sta n e lo r a ctiv e c a re s e e lim i d u lu i, p re p a ra te le d e U stu ro i c o b o a r
n prin re sp ira ie . n m are p arte v a r m a t t m in im a , c t i m a x im a p re siu n ii ar
n e d eza g reab il p e n tru c ei c a re n u I-au te ria le (p re s iu n e a s is to lic , re sp e c tiv
c o n su m a t cu o zi nainte. d ia s to lic a a rte ria l ). L a rn d u l s u , p u l
D ato rit s u b sta n e lo r p e c a re le c o n i su l d e v in e m ai rar i se reg u la riz e a z ;
ne. U stu ro iu l a re o serie d e c o n tra in d i c o n c o m ite n t se p ro d u c e i o d ila ta re a
c a ii, ca d e e x e m p lu n cataru ri g astrice a rte re lo r c o ro n a re . C a u rm are , d im i
i in te stin a le , n sim p to m e co n g cstiv e n u e a z e fo rtu l c a rd ia c i se a m e lio re a z
p u lm o n are (tu s e se a c , sa n g v in o len t, tu lb u r rile d c ritm . E fe c te le se e x tin d i
stri feb rile), d e o a re c e a c c e n tu e a z sta a s u p ra ap ara tu lu i v a sc u la r, d im in u n d
rea iritativ ; d e asem e n ea, n u v a fi ad m i
sp a sm e le v a sc u la re i re d u c n d u -se tul-
n istra t m a m e lo r c a re alp tea z, d eo are ce
b u rrile c irc u la to rii (in c lu siv n v a ric e i
tran sm ite g u stu l i m iro su l s u lap telu i,
h e m o ro iz i). U stu roiu l este to to d a t an ti-
p u t n d d u c e la ..n rc a re '4.
h em o ra g ic, m ic o r n d i riscu l d e tro m -
D in e x p e rie n a p erso n al , unul d in tre
bo z. T o ate a c e ste a se le ag i d e efe c tu l
au torii ac e ste i c ri (O v id iu B o jo r) re c o
a n tia te ro sc lc ro tic m a rc a t al U stu r o iu lu i,
m a n d p e n tru c ei c a re au te a m d e m iro
sul U stu ro iu lu i u rm to a re a ree t d e p rin sc d e re a n iv e lu lu i co leste ro lu lu i n
snge.
p re p arare a m u jd eiu lu i: c e ii44 d e la o
cpftn d e u stu ro i, o lin g u r d e sare, o P u tern ica a c iu n e a n tib a c te ria n face
lin g u ri d e zah r. S e freac n p iu i se c a U stu r o iu l s fie e x tre m d e util c a an-
a d a u g tre p ta t 2 lin g u ri d e ulei c o m e sti tid ia re ic i a n tid ize n teric .
bil i o lin g u r su c d c lm ie. I s e a trib u ie i p ro p rie t i d e p re v e n i
re a ca n c e ru lu i c ilo r d ig estiv e.
PRINCIPALII CO N STITUEN I
D e a se m e n e a , p rin c o n su m u l d e U s t u
U stu ro iu l c o n in e h id rai d e carb o n roi, su n t a te n u a te c o lic ile p ro d u se d e
p n la 2 5 % , n c a re p re d o m in inulina, d isp e p s iile d e fe rm e n ta ie . E l s c m a n i
p rotide, sruri m inerale, iod. siliciu, sulf, fe s t i n stim u la re a a p e titu lu i, c a i n
v itam ina C (c c a 0 ,4 % ), can tit i m ici de to n ifie rc a sto m a c u lu i. C o n trib u in d la
ulei volatil (c c a 0 .0 0 9 g % ) fo rm at d in di- elim in a re a b a lo n rilo r. U stu roiu l e ste i
su lfu r d e a lilp ro p il (cca 6 % ), d isu lfu r carm in ativ . D e a se m e n e a , stim u le a z s e
d e a lil (c c a 6 0 % ) i trisu lfu r d e alil (cca cre iile b ilia re (e fe c t co leretic). C u n o s
2 0 % ) i can tit i m ici d e tetrasu lfu r d c c u te b in e n c d in A n tic h ita te , p ro p rie t
alil. A lte d o u su b stan e u le io ase cu p u ile an tih c lm in tic e s e m a n ife s t n d e o
te rn ic e p ro p rieti b a c te rio sta tic e sunt
seb i a su p ra lim b ric ilo r, o x iu rilo r, te n iei,
m e n io n ate su b n u m ele d c alicin i gar-
fiin d n a c e st se n s co n sid e ra t p rin tre s p e
licin i su n t resp o n sab ile d e aciu n ea fi-
c iile m e d ic in a le d e b az.
to n cid (a n tib io tic e d in p la n te su p e rio a
A c iu n e a d e z in fe c ta n t , c o m b in a t cu
re), alturi d e alisatin a I i II care acio
c c a e x p e c to ra n t i c a lm a n t a s p a s m e
n eaz p u te rn ic a su p ra stafilo co cu lu i.
lo r m u scu latu rii n eted e, face ca U stu
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E roiul s fie re c o m a n d a t n b ro n ite c ro
Intern. A ciu n ea h ip o ten siv a U stu n ic e, g rip e i rin ite. S c reco m an d i n
roiului e ste o realita te b in e fu n d am e n ta a s tm (in c lu siv n c riz e ), em fizem p u lm o
t d in p u n c t d e v e d e re tiin ific. A tt n a r i tu se co n v u lsiv .
96 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

D iu re z a e s te sp o rit p rin c o n su m u l d e D e c o c t d in 2 - 3 b u lb ili z d ro b ii, fieri


U stu ro i, cu elim in a re a a c c c n tu a t d c 1 5 -2 0 m in u te n 2 0 0 m l a p sa u lap te,
a c id u ric i u ra i. U stu roiu l s c d o v e d e c a n tita te a rezu ltat b n d u -se n cu rsu l
te a s tfe l util n litia za u ric, p recu m si n u n ei zile.
d ia te z e u ric e (g u , re u m a tism , artri- S iro p d in 5 0 g U stu ro i fiert n 2 0 0 m l
tism ), n a fa r d e o lig u rie , h id ro p izie, a p , se filtreaz, se n d u lc e te c u 5 0 g
ed e m e a le picioarelor. z a h r i se iau 2 - 3 lin g u ri p e zi (n cazul
E xtern . i n u z e x tern su n t d e m are te n iei se b e a n tre a g a c a n tita te d im in e a
im p o rta n p ro p rietile an tise p tic e ale a p e sto m a cu l g o l, re p e t n d u -se m ai
U stu r o iu lu i, fiin d fo lo sit n p lg i in fe c m u lte z ile la rn d , p n la e x p u lz a re a
ta te, u lceraii. p araz itu lu i).
S e c ite a z p ro p rie t ile d e s e d a re a T in ctu r d in su cu l re z u lta t p rin z d ro
u n o r a lg ii (d u re ri) d c n a tu r reu m atic b ire a U stu ro iu lu i cu o p ro p o rie eg al
s a u ca u rm a re a u n o r in fla m a ii a le c o n d e a lco o l 4 0 , sc iau 2 - 3 lin g u rie p e zi,
d u c tu lu i au d itiv extern. tim p d e 10 z ile pe lun.
In tra ta m e n tu l o x iu ria z e i, tratam e n tu l R eeta d c tin c tu r d in m e d ic in a tra d i
e x te rn se fo lo sete n c lism e , c o m b in at io n a l ch in ez: 3 5 0 g b u lb ili b in e z d ro
cu c el in tern . b ii se las la m a ccrat la lo c r c o ro s tim p
n fine, U stu r o iu l e ste u n re m e d iu util d e 10 z ile n 3 5 0 m l a lco o l d c 8 5 c e n ti
c o n tra b t tu rilo r i negilor. g rad e. D u p a c e st rstim p , s c filtreaz i
se m ai las 3 z ile la lim p ezire. D u p d e
M O D D E N TR EB U IN AR E
can tare, sc p strea z n stic le b ru n e , b in e
C o n s u m a t c a a ta re , z iln ic m in im u m astu p ate, la te m p eratu r m o d e ra t . Sc
2 - 3 b u lb ili (c e i) zdrobii. ad m in istrea z d u p u rm to a re a sch em :
NR. P IC A T U R I

Z IU A 1 2 3 4 5 6 7 H 9 10 ii 12 13 14 15 16 17

D im in e a a 1 4 7 10 13 16 19 22 25 24 21 18 15 12 9 6 3
L a p r n z 2 5 8 II 14 17 2 0 23 25 23 20 17 14 II 8 5 2
S e a ra 3 6 9 12 15 18 21 24 25 22 19 16 13 10 7 4 1...

D o za e ste e x p rim a t n n u m ru l d c p e n tru n o i. e u ro p e n ii, to tu i d rezu ltate


p ic tu ri. D u p c u m sc v ed e, sc m e rg e cu b u n e in b o ala h ip e rte n siv i ate ro sc lc -
d o z e p ro g re siv e , p o rn in d d c la o p ic tu ro z, iar e fe c te le a c e stu i tra ta m e n t se
r n d im in e a a p rim e i zile, la p rn z p strea z p c tim p d e 3 - 5 luni, d u p c a re
d o u p ic tu ri, sc a ra 3 p ictu ri .a.m .d ., c in c a rc rb d are p o ate re lu a tratam e n tu l.
a ju n g n d u -se n z iu a a 9 -a la 25 p icturi M acerat la c ald , cu e fe c te v erm ifu g e
d c tre i o ri p c zi. A p o i d o z e le sc a d trep tat (c o n tra lim b ric ilo r i o x iu rilo r), d in 3 - 4
p n la o p ic tu r n c c a d c -a 17-a zi, b u lb ili zd ro b ii n tr-o c a n cu a p sau
c n d sc re ia tra ta m e n tu l d u p aceeai lap te n clo c o t; sc las p e s te n o ap te, iar
s c h e m , p n la e p u iz a re a ex tra ctu lu i d im in e a a se bea n tre a g a c a n tita te (p e o
a lc o o lic . C a n tit ile m e n io n a te s c iau n p erio a d d e 3 sp tm n i la rnd).
5 0 m l lap te sa u a p (n d u lcitc sa u nu cu S uc, 2 0 g la 200 m l lap te, c a ld , but
m ie re ), c u 2 0 - 3 0 m in u te n a in te d c m e d im in eaa, cu e fe c t v erm ifu g .
se le p rin cip alc . D ei m o d u l d e a d m in is C te v a p ictu ri d e su c p c p u in zahr,
tra re e ste fo arte m in u io s, c h ia r d ificil luat n m o m en tu l criz ei d c astm .
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 97

in p re z e n t e x ist n u m e ro a se p ro d u se 5 0 m g % c a lc iu , 25 m g % fo sfo r, 0 ,6 %
d in U stu ro i su b form d e c a p s u le sau fier, 2 0 m g % v itam in a A , 0 ,0 5 jig % v i
g elu le, c u m su n t H crb afo rte i H erb astin ta m in a B l i B 2 , 0 ,3 % n ia c in i 3 0 m g
(F ares O r tie ) etc. v ita m in a C . S u b fo rm d e m ic ro e le m e n -
S o lu ie c u 10% su c i 1 -2 % alco o l te , su n t p re z e n te m a g n eziu l, m a n g an u l,
p e n tru d e z in fe c ta re a rn ilo r, ulceraiilo r. su lfa tu l i siliciu l. C o n in e i u n u le i v o
T a m p o n m b ib a t n su c p e n tru c a lm a latil, n c a n tit i m ic i, fo rm at d in tr-u n
rea d u re rilo r d e urechi. c o m p u s su lfo -a z o ta t, p re c u m i m u cila-
C a ta p la s m e cu U stu r o i ras ap lic a t g ii i ce lu lo z . V alo area en e rg e tic este
se a ra i p stra te p n d im in e a a , tim p d e a p re c ia t la 22 k cal d in c a re c a n tita te a
c c a 15 z ile , p e n tru co m b aterea n e g ilo r i reso rb it e ste d e c c a 79 % .
b ttu rilo r. R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
A p lic a ii d c b u lb ili fie ri, p u i c t se
Intern. C a i n c a z u l C e p e i, la P ra z
p o t s u p o rta d e c a lz i p e zo n a in teresat
su n t d o m in a n te p ro p rie t ile d iu re tic e ,
(se re p e t d e m ai m u lte o ri p e zi).
d iu re z a fc n d u -sc c u elim in a re a m asiv
a io n u lu i d e so d iu (e fe c t d ec lo ru ra n t, util
PR A ZU L
p e n tru su ferin zii c a rd ia c i, ren ali, d im i
ALUUM PORRUM L
n u n d ed e m e le , re te n ia g e n e ra l d c ap
(FA M . L ILIA C E A E )
n e su tu ri), p re c u m i d e acid u ric i
O rig in a r d in b azin u l m e d itera n ean , a u ra i, d e u n d e re c o m a n d rile n litiaza
fost b in e c u n o sc u t in c d in A n tich itate. u ric , g u , a rtritism , a z o tc m ic , a te ro s-
D in p a p iru su rile eg ip te n e , d e p ild , se cle ro z etc.
c u n o a te c faraonul C h e o p s I-a re c o m P ra zu l este u n la x a tiv re m a rc a b il i
p e n sa t re g e te p e u n m e d ic c a rc I-a s c u n c a lm a n t al s t rilo r iritativ e ale tractu -
pat d c o a fe c iu n e u rin ar c u ........100 de lu i d igestiv. S e cite a z c ra d ic e le le (p o
leg tu ri d c P ra z . A p re c ia t n lu d e ea, p u la r m u st i" ) a u p ro p rie t i v erm ifu -
m e n io n a t n C artea n u m e re lo r" , era g e c o n tra lim b ric ilo r i oxiu rilo r.
c o n s id e ra t la g reci i ro m an i u n veritab il D eo seb it d c bun c m o lic n t, e ste util n
rem ed iu . H ip p o cratc i-a sta b ilit astfel in flam aiile acu te i c ro n ic e ale c ilo r
num eroa.se aciu n i, m u lte fiin d v alab ile re sp ira to rii, r g u e a l , tu se, farin g it,
i azi. A c iu n e a e m o lie n t , e x p e c to ra n t trah eit. E ste c o n sid e ra t, d c asem e n ea,
i c e a p e c to ra l au fo st fo arte cu n o scu te . u n a d ju v a n t n a tero sc lero z .
D ete sta tu l N e ro , d e sp re c a rc se tie c i E xtern . P rin p ro p rie t ile sa le c a lm a n
n e a s fie c o n s id e ra t u n m are artist, fo lo te i m a tu rativ e, e ste c u n o s c u t d e m u lt
sea in ten s P ra zu l p e n tru cu rirea c o rz i tim p c a fiin d util n fu ru n c u le , u lc eraii
lo r sa le v o cale, d c u n d e i p o re c la sa su p u ra te , g u t , ang in e.
P o ro fa g u l" P razul a fost fo arte ap rec iat A p lic a iile c a ld e p e ab d o m en fa v o ri
i n tim p u l E v u lu i M ed iu . In R om nia z e a z e m is ia u rin ei n c a z u rile d e reten-
se c u ltiv p e m ari su p rafee , n sp e c ia l n ie, iar p rin ta m p o n a rc a m u c o ase i n a z a
su d u l i estu l rii, m ai p u in n A rd eal, le, se o p re sc h em o ra g iile.
B an at i C rian a. U n re m e d iu d in m e d icin a p o p u la r
c o n tra b t tu rilo r re c o m a n d ap licaii
PRINCIPALII CONSTITUENI lo cale cu u n m a c e ra t d e fru n z e d e P ra z
P ra zu l c o n in e 8 7 - 9 0 % ap , 5 2 % tim p d e o zi n o e t. S e c a u t s se in
p ro tid e , 4 % h idrai d c c a rb o n , grsim i c t m a i m u lt ( 6 - 8 o re ) n c o n ta c t cu z o n a
0 ,4 % , 3 m g % so d iu , 130 m g % p o ta siu . resp e c tiv i se re p e t c te v a z ile la
98 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

r n d . A re e fec te fav o ra b ile i c o n tra h e sp e c ia l d e ap o rtu l d e sru ri m in e ra le i


m o ro iz ilo r externi. d e vitam in e.
C o sm e tic . A c iu n e a s a e m o lie n t ,
d a to ra t m u cilag iilo r, i c e a d eco n g e sti- C A R TO FU L
v fac d in P ra z u n a d in le g u m ele cu SO LA N UM TU B ER O S U M L.
e fe c t fav o rab il a s u p ra te n u rilo r; d e ase (FA M . S O L A N A C E A E )
m e n e a , e s te activ n a c n e e i n a te n u a A fo st ad u s d in L u m e a N o u d e ctre
r e a p e te lo r d e ro e a (c u p ero z ). c o n ch ista d o ri la o rd in u l re g e lu i F ilip al
n c o s m e tic a p ru lu i. P r a z u l e s te p e n Il-Iea. P rim a d escrie re a s a a fost fcu t
tru p ru l b ru n c e e a c e e ste M u eelu l n 1550 d e P e d ro d e C re z a , to v a r d e
p e n tru p ru l b lo n d , re s p e c tiv a re ro lu l d c c l to rie al lu i P izz aro , cu c e rito ru l P e ru
a-i d a re fle x e fo arte fru m o ase. lu i, c a re face o b erv aia c, n zo n e le
m od de n t r e b u i n a r e n a lte i u m e d e d e a c o lo , a c e a st p la n t,
su b d en u m ire a d e p a p a s , e ra b a z a ali
C o n s u m a t c a atare.
m e n ta ie i incailo r. R sp n d ire a acestei
D e c o c t fo arte c o n c e n tra t; b u t re g u
p la n te n E u ro p a, c u tu b e rc u li c t o c i
la t, e s te u n fo arte b u n d iu re tic . D ecoctul
rea i cu g u st d estu l d e n e p l c u t, s-a
se rv e te i p e n tru c l tire a p ru lu i brun.
f c u t d estu l d e a n e v o ie , d in m o m e n t ce
S iro p p ecto ral d in d e c o c t fo arte c o n
c e n tra t a m e ste c a t cu o g re u ta te e g a l de n an u l 1601 C la siu s o d e s c ria n lu cra
m ie re . S c ia u 4 - 5 lin g u ri p e zi. rea sa R a rio ru m p la n ta ru m h isto ria "
E xtern . C o n fo rm re c o m a n d rilo r din ( Isto ria p la n te lo r ra re ). In A n g lia a
fo st in tro d u s , d u p u n ii, d c v estitu l c o r
text.
s a r F ra n c is D rak e, iar d u p a lii d e a m i
ralu l R eleig h . A fo st c u ltiv a t n g r d in i
G R U PA LEG U M ELO R le d e flo ri i u tiliz a t c a p la n t m e d ic in a
DIN FAM ILIA l, c a ad ev rat e lix ir d e v ia lu n g , p
SO LAN ACEELO R re re m p rt it c h ia r d e B aco n . D a r m e
rite le am elio r rii i rsp n d irii p la n te i i
A d u se d in L u m e a N o u d e c o n c h ista re v in farm a cistu lu i fra n c e z P a rm e n tie r
d o ri (e x c e p t n d p tl g e le le v in e te ), (sec. al X V III-lea), h o rtic u lto r am ato r,
p la n te le c o m e stib ile d in fa m ilia S o la n a - carc o b in e c a rto fi c u tu b e rc u li m a ri, d a r
c e e lo r au c u c e rit n c e tu l cu n c e tu l E u ro care , fiin d i p sih o lo g i m izn d p e sl
p a , d e v e n in d astz i le g u m e d e baz. b ic iu n ile o m e n e ti, a p u s o p a z p u te rn i
G ru p a c o n s titu it p e c rite riu l n ru d irii c n ju ru l u n u i teren c u ltiv a t cu c a rto fi,
b o ta n ic e , re sp e c tiv al a p a rte n e n e i la p e n tru a stim u la c u rio z ita te a i . .. furtul
a c e e a i fa m ilie (S o la n a ce e), cu p rin d e n tim p u l n o pii i, p rin a c e a s ta , r s p n
p la n te d e la c a re s e c o n su m fie tu b ercu d ire a C a rtofu lu i. C a rto fu l s e c u ltiv a s
lii (c a rto fu l), fie fru c tific a iile (to m ate, tzi p c scar larg , cu n u m e ro a se so iu ri,
a rd e i, v in e te). D in p u n c t d e v e d e re m e n sp e c ia l n zo n a te m p erat. T u b erc u lii,
d ic a l, d c in te re s m a i d e o s e b it su n t c a rto al tu ri d e m a re a lo r v a lo a re n u tritiv , au
fii i, n tr-o m su r m ai re d u s , ard eii i i u n ele p ro p rie t i m ed icin ale.
to m a te le , n tim p c e v in e te le au e fe c te cu
to tu l n e n se m n a te . n g e n e ra l, se p o ate PRINCIPALII CO N STITUEN I

a firm a c la a c e a s t g ru p p re d o m in C o n in u tu l n a p e ste d e 74- 7 5 % , n


n e t im p o rta n a n u tritiv fa d e c e a te ra p ro te in e d e 2 % , n h id ra i d e c a rb o n n
p e u tic , a c e a s ta d in u rm fiin d le g a t n tre 1 9 -2 2 % , lipide c c a 0 ,1 5 % , so d iu 445
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e re a le d in alim entaie 99

m g% , c a lc iu 13 m g % , fosfor 60 m g% , n re g im u rile diabeticilor, n lo cu irea


fier 0 ,9 m g % , v ita m in a A 5 ng % , vitam i pinii c u 1 -1 ,5 k g cartofi co p i n coaj
na B l 0 ,1 0 m g % , v itam in a B2 0,05 sau fieri, o zi p e sp tm n , a re efecte
m g % , v ita m in a B 6 0 ,2 m g % , niacin 1 fav o rab ile i d u c e la scd erea sim ptom e-
m g % , v ita m in a C 2 0 m g % , acidul pan- lor sp ecifice glico zu riei, p o liu riei i po-
to tcn ic d c 0 ,3 -0 ,6 m g % , iar cel folie n lidipsiei, d a to rit co n in u tu lu i bogat n
can tita te d e 0 ,2 m g % . D in tre m icroele- potasiu, m a g n e z iu , acid citric i acid
m ente su n t p reze n te: m ag n eziu l, m anga- malic.
nul, su lfu l i c u p ru l. C a r to fu l conine i In fito te ra p ia ap aratu lu i d igestiv, c o n
m ici c a n tit i d e acid c itric i malic. sum ul c a rto filo r este util n tratarea gas-
S u b a s p e c t e n e rg e tic , carto fii for tritelo r h ip e ra cid e, a u lceru lu i g astric i
coaj c o n in 85 kcal p e n tru fiecare 100 d u o d en al, c a i n d isp ep sii. L iteratu ra
g, d in c a re c a n tita te a d e en erg ic reso rb i citeaz c A lex an d re D u m as s-a vinde
t e ste d c 9 4 % , c e e a ce n seam n c un cat d e o a fe c iu n e g astric nu m ai cu re
k ilo g ram d e c a rto fi a sig u r o rg an ism u g im d e carto fi. C o n tra p re rilo r generale
lui 8 0 0 kcal. potrivit c ro ra carto fii n g ra, acetia se
S u b a sp ect to x ic o lo g ic , toate prile reco m an d n d ieta m p o triv a o b ezitii,
verzi a le p la n tei. n sp e c ia l fructele, c o n n g rarea d ato rn d u -se g r sim ilo r sau
in so la n in , s u b sta n to x ic, altu ri dc so su rilo r c u c are , d e reg u l , su n t consu
ali a lc a lo iz i to x ici (c a c h o n in , dem issi- m ai c arto fii. H ep aticilo r li se reco m an
n). i tu b e rc u lii v erzi c o n in solanin. d, d e a se m e n e a , cu ra d e carto fi, ndeo
C o n fo rm un ei re la t ri istorice m ai seb i c e lo r c u litia z biliar. S e m ai citea
vechi, la n c e p u t e u ro p en ii n u tiau ce z u tiliz area lo r p en tru su ferin zii d e he
p arte d in C a r t o f este co m estib il i au m oroizi.
n c e p u t s c o n s u m e fru c te le plan tei, E xtern . C arto fii rep rezin t u n exce
ceea c e a d u s la in to x ic a ii g rav e. D in lent m a tu rativ i calm an t n p an ariiu i
acest m o tiv , p rin o rd in reg al, s-a hotrt contuzii.
ca to a te c u ltu rile d e c a rto fi s fie arse. D e a se m e n e a , ei su n t un rem e d iu sim
C nd tu b e rc u lii a u fo st co p i n ja r, s-a plu i e fic a c e c o n tra arsu rilo r i insolai-
co n statat c au u n m iro s i u n g u st fo ar ilor, p re c u m i n unele fo rm e d e iritaii
te p l cu t i c n u p ro d u c in to xicaii. De ale pielii.
atunci se u tiliz e a z nu m ai tuberculii, In h a la iile c u ab u ri d e c a rto fi su n t u ti
d u p c u m sp u n e isto rio ara relatat. le n a fe c iu n i ale cilo r resp irato rii n so
ite d e tu se u scat . In fine, a p lic a iile lo
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
c a le d a u b u n e rezu ltate i n retrag erea
Intern. C a r to fu l a re p ro p rieti d iu re e d em elo r pleoapelor.
tice u tile n litia za ren al i v ezical d a
M OD D E N TREBUINARE
torit c o n in u tu lu i rid ic a t n p o ta siu , fi
ind re c o m a n d a t i n reg im u l card iacilo r C o n slim ai c a atare n p rep arate culi
i b o ln a v ilo r ren ali. C t p riv ete re c o n are u o are, n sp ecial co p i sa u fieri n
m a n d a re a p e n tru ca rd ia c i, n a n u m ite li coaj.
m ite a re o a c iu n e a p ro p ia t d e a d ig ita- S uc p ro a sp t, cu d eo seb ire n afec
licelor. S e c ite a z c n tim p u l p rim u lu i iu n i g astrice.
rzboi m o n d ia l, n V ien a su p u s p riv a C a ta p la s m c c u tu b ercu li c ru z i rai,
iunilor, sc re c o m a n d a cu s u c c e s, n lo c o n tra a rs u rilo r i insolaiilor.
cul d ig ita lic c lo r, c o n su m u l a c te I k g d c C a ta p la sm e c u carto fi fieri, ca m atu-
cartofi p c zi. rativ n p a n a riiu i co ntuzii.
100 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

P u d r d in fain d e c a rto fi, p re s ra t c h el, c o b a lt, b ro m i iod. C u lo a rea roie


p e p ie le , p e n tru a te n u a re a iritaiilor. a to m a te lo r e ste d a to ra t p reze n ei caro -
In h a la ii c u a b u r d e c a rto fi fieri p e n te n o id u lu i Iico p in c a re e s te u o r a b s o r
tru c a lm a re a tusei. b it d e o rg an ism , fiin d u n a n tio x id a n t e fi
O b se rv a ii. P a rtea a e ria n a C a r t o f u c ie n t c a re a p r c o rp u l d e ra d ic a lii li
lu i s e fo lo s e a o d in io a r n c a ta ru ri p u l b eri, n sp ecial n a so c ie re c u v itam in ele
m o n a re i n e v ra lg ii, p ra c tic p r s it a s E i C . V aloarea e n e rg e tic e ste d e 16
t zi, fiin d ris c a n t d in c a u z a so lan in ei
k cal la 100 g d in care s e re so a rb e 89% .
c a re e ste p re z e n t n lu jeri, n m ug u rii
g e rm in a i i n p rile v erzi ale u n o r tu R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
b ercu li. n u z e x te rn , c a ta p la sm e le su n t Intern. P rin c o n s u m u l d e to m a te s e re
c a lm a n te i em o lien te. a liz e a z o m ico rare a v sc o z it ii s n
g elu i i, p rin aceasta, o re d u c e re a riscu
TO M ATELE
lui d e tro m b o z i a te ro sc le ro z , c a i o
LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL.
am e lio ra re a a fe c iu n ilo r v ascu la re.
(S O LA N U M L Y C O P E R S IC U M L.)
(FAM. S O L A N A C E A E ) E le su n t u tile n h ip o a c id ita te i n
a to n ia sto m acu lu i, stim u l n d s e c re ia d e
P la n ta e s te o rig in a r d in P e ru , u n d e
su c g a stric i av n d ac e la i e fe c t i a s u
e ra c u ltiv a t n g r d in ile az te c ilo r, iar
p ra se c re ie i p an creatice.
n u m e le ei a rm a s n ealterat: to m a ta ".
T om atele su n t u o r la x ativ e i d iu re ti
S u b d e n u m ire a d e m e re p c ru v ie n c , to
m a te le a d u s e d e c o n c h ista d o ri n E uropa c e , cu elim in a re a d e u ra i, fiin d u tile n
au fost p rim ite c u re z e rv e , fiin d folosite azo tem ie i litia z uric.
la n c e p u t c a p la n te o rn a m e n ta le , cu A vnd o v a lo a re n u tritiv re d u s , su n t
fru c te le lo r ro ii i m ic i c t c ire e le , p e n in d icate n c u rele d c s l b ire , iar c o n in u
tru c a a b ia s p re s f r itu l sec. al tu l rid ic a t n v itam in e le fa c e s fie in d i
X V III-le a s fie a m e lio ra te i in tro d u se ca te n h ip o v itam in o ze.
n r n d u l p la n te lo r a lim e n ta re d c m are P rin co n in u tu l rid ic a t d c o x alai, to
im p o rtan . C a i n c a z u l a lto r p la n te, n m atele su n t co n tra in d ic a tc n te n d in e d c
p a tria d e o rig in e sc p a rc c to m atele au litiaz o x a lic i a lte d ia te z e o x alice.
fo st fo lo site iniial n sc o p m ed icin al. E xtern . T o m atele rep re z in t u n a d ju
T o tu i, astz i p la s m to m a te le n rn d u l v an t util n acnee.
le g u m e lo r c u im p o r ta n m e d ic in a l C osm etic. n co sm e tic a te n u lu i, ele
m o d erat.
s c reco m an d c a fiind fo arte a ctiv e n c u
PR IN C IP A LII C O N S T IT U E N I r ire a te n u rilo r g rase, c u p u n cte negre.
T o m a te le c o n in 9 0 % ap , c c a 2% D c asem e n ea, se a fl p rin tre v e g e ta le
p ro tid e , 3 % h idrai d c c a rb o n , 6 m g % le c e le m ai im p o rtan te n c o s m e tic a m i
so d iu , 2 8 5 m g % p o ta siu , 13 m g % c al nilo r, catifeln d u -lc i a te n u n d sa u n
c iu , 2 5 m g % fosfor, 0 ,5 m g % fier, 130 d e p rt n d in sp ecial irita iilc p ro d u se dc
m g % v ita m in a A , 0 ,0 3 -0 ,0 5 m g % v ita d eterg en i.
m in a C i m ici c a n tit i d e v itam in a E i
mod de n t r e b u in a r e
K . C o n in u tu l n lip id e e s te re d u s
(0 ,0 3 % ). D in tre acizii o rg an ic i su n t p re C o n su m a te c a atare.
zen i: a cid u l c itric , m a lic , p ectic, p recum S u c, n sp ecial n d ic ta d c slb ire.
i o x a la i etc. M ic ro c lc m e n tc le su n t p re M asc d e te n cu fru ctc zd ro b ite , in u
z e n te p rin : m a g n e z iu , z in c, cu p ru , n i te c el p u in 2 0 m in u te p c fa.
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 101

T a m p o n a re a o b razu lu i c u felii d c to D in tre g lu c id e, n fu n c ie d e so i sau d e


m a te , d e m ai m u lte o ri p e z i, n c u rc de v arietate, ard eii c o n in g lu co z (7 ,3 3 %
3 - 4 sp tm n i, c o n tra acn eei. s.p .), fru cto z (1 ,9 9 % s.p .), zah aro z
L ap te n u tritiv p e n tru co sm e tic a m i (0 ,3 4 % s.p .), a m id o n (1 ,7 8 -4 ,4 0 % s.u.),
nilor: d in 5 0 m l su c d c to m ate, o lin g u ri p recu m i h e m ic e lu lo z (0 ,8 5 -3 ,1 4 g%
d e g lic c rin i u n v r f d e c u it d e sare; s .u .), s u b s ta n e p e c tic c ( 7 ,8 - 9 ,8 g%
se la s c t m ai m u lt s p tru n d n der- s.u ), c e lu lo z 14,83 g % s.u. n fructele
m i s e m a sea z p ie lea uor. v erzi i 13,50 g % n fru ctele uscate.
E x ist i su p lim e n te n u triio n a le care C o n in u tu l n lip id e e ste d e 0 ,3 3 % , ia r n
c o n in ex tra c t u scat d e to m ate, cu m este caro ten o id e d e 1 2 7 -2 8 4 m g /k g . S e a d a
p ro d u s u l H e rb a fo rte (F a re s O r tie ), u g i m ici can tit i d e ulei volatil (dup
S p len d o r L td, V IT A -C A P S . C . P rv u , 1997). C o n in e m ici can titi
d e so d iu (2 m g % ), 165 m g % p o tasiu , 9
A R D E IU L m g % c a lc iu , 2 0 m g % fo sfo r i 0 ,6 m g %
CAPSICUM ANNUUM L. fier, iar d in tre m icro ele m cn te su n t p re
(rAM . S O LA N A C EA E ) z en te M n , C u , C o . C o n in u tu l n v itam i
n a C e ste rem a rcab il, c c a 150 m g % , n
O rig in a r d in A m erica d e S ud i C e n tra
v ita m in e le B l i B 2 c te 0 ,0 5 m g % , iar
l, am in tit ch iar d c ctre m ed icu l lui Co-
n v itam in a A 2 3 0 p g % . V arietatea iute
luinb, C h an ca , n tim pul celei d c a doua
c o n in c o s u b sta n iritan t, rev u lsiv :
ex p ed iii d in 1494, care arat c, su b nu
cap sicin a.
m ele d e A g i, e ra folosit d c indigenii din
H ispaniola. A d u s n sec. al X V I-lea n R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
E uropa i d e sc ris am n u n it d c C lusius Intern. n a fa r d e p ro p rietile v ita-
n 1584, e ste u n a d in legum ele d e m are m in iz a n te c o m u n e tu tu ro r v a rie t ilo r de
im portan i to to d at cu o m arc varia- A rdei, celela lte u tilizri se d ato re a z
bilitate. C e le m ai im p o rtan te varieti p ro p rie t ilo r irita n te ale A r d e iu lu i iute.
sunt: var. G rossum (L .) S en d ter G o g o - P rin a c e ste a e ste un e x c ita n t d igestiv,
aru l. A rd eiu l gras; var. longum (D C ) util n d isp e p sii a to n e , n s rev ersu l este
S en d ter A rd eiu l lung; var. C erasifor- c o n tra in d ic a ia p e n tru g astrite, u lcere,
m e W illd A rd eiu l cirea; var. Fru- h em o ro izi, stri d ig e stiv e afeciu n i pe
tescen s L. A rd eiu l iute d c C ayenne. c a re le ag rav eaz.
D u p a lt c la sifica re , A rd eiu l gras, F o arte in teresan t este reco m an d area
G o g o a r u l i A rd eiu l lu n g ar in tra n p en tru p e rso a n e le c a re v o r s se dezo-
su b sp e c ia M a cro ca rp u m , n tim p ce A r b in u ia sc d e c o n s u m u l b u tu rilo r a lc o
d eiu l iu te, n su b sp e c ia M icro ca rp u m . o lice, tin c tu r d e A r d e i iu te p u t n d fi
C e l m ai im p o rtan t, din p u n ct d c v ed e re c o m a n d a t n c u re d e d eza lco o lizare,
re m e d ic a l, e ste A rd eiu l iu te, cu n o scn - cn d ap are n e v o ia 44 d e a bea.
d u -s e faptul c S zen t G y o rg y a fost r s E xtern . A rd eiu l iu te, d a to rit p ro
p l tit c u u n p re m iu N o b el p en tru o b in e p rie t ilo r iritan te, e ste rev u lsiv i ru b er-
rea p e n tru p rim a d a t a v itam in ei C to c fian t, fiin d re c o m a n d a t n lu m b ag o , algii
m ai d in A rd eiu l iute. reu m a tic e, c ra m p e m u sc u la re , entjorse.
n R om nia, se cultiv pe cca 15.000 ha. T ot p rin efe c tu l s tim u la n t se reco m an d
n o b o se a la c o rz ilo r v o cale. S e cite a z i
PR IN CIPALII C O N S T IT U E N I u tiliz area n ang in e.
C o n in u tu l n p ro tid e e ste red u s (1% ), C o sm etic . C a e n e rg ic to n ic cap ilar,
iar n h id ro c a rb o n a te este d c c c a 4% . reco m an d area tin ctu rii d e A r d e i iute se
102 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

b a z e a z p e faptul c, p rin efe c tu l rev u l- m g % n ia c in i c c a 6 m g % v ita m in a C.


siv , c irc u la ia sa n g v in n z o n e ste s ti C a atare (ta r ulei), au v a lo a re e n e rg e ti
m u la t , p ro v o c n d u -s e o irig a re m ai c red u s: 2 7 k cal la 100 g p a rte c o m e s
b u n , d e c i o tro fic ita te c re s c u t la n iv e tibil.
lu l r d c in ii firu lu i d e pr.
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
mod de n t r e b u in a r e
P tlg elele v in ete su n t re c o m a n d a te
C o n s u m a t c a atare. n b o lile card io v a sc u la re , re n a le , h ep ati
D e c o c t c u 1 -2 ard ei iui la 100 m l ap c e , n d ia b et, n re u m a tism , g u t , ia r n
n g a rg a rism e p e n tru c o m b a te re a o b o s e afec iu n ile p a n c re a tic e c a stim u len t. A u
lii c o rz ilo r v ocale. i p ro p rieti u o r d iu re tic e , fiin d re c o
A p lic a ii p e g t cu ard ei iu te m ru n it m a n d ate n o lig u rie . L ite ra tu ra d e sp e
i n c lz it, c o n tra anginei. c ia lita te cite a z i p ro p rie t ile sed ativ e
P rin c ip a lu l p re p a ra t e ste tin c tu r d in i to n ice n anem ie.
2 0 g a rd e i m a cerai 7 - 8 z ile n 100 ml
m od de n t r e b u in a r e
a lc o o l, u tiliz a t astfel: 1 -3 0 p ic tu ri n
tr-u n c e a i a m a r (d e e x . d e L ic h e n de C o n su m a te su b fo rm d e p rep arate
p ia tr , A n g h in a r e , U n g u r a , S ch in el, culinare.
in t a u r ) , luate, n c u ra d e d e z a lc o o li- F ru n zele su b fo rm d e c a ta p la sm e n
z arc , n lo c u l b u tu rilo r alco o lic e. arsu ri, ab ce se , h em o ro izi.
E xtern . F ric iu n i stim u le n te en erg ice
la r d c in a p ru lu i, c o m p re s e c u tin c tu G R U P A VER ZEI
r n c o m b a te re a a lg iilo r, p e n tru p re p a
ra re a v a te i te rm o g en e. E ste o g ru p e x tre m d e u n itar, fo r
m at d in p la n te b ia n u a le ap a rin n d nu
P T L G E L E L E VIN ETE n u m ai a ce leiai fam ilii (C ru cifera e), ci
SOLANUM MELONQENA L c h ia r i a ce lu ia i g e n (B ra ssica ). O rig i
(FAM. S O L A N A C E A E ) n are din b a z in u l m e d ite ra n e a n , ele c o n
stitu ie p ro d u se alim e n ta re d e b az. Var
R e la tiv t rz iu in tro d u s e n cu ltu r
za (c u d ife rite le ei v a rie t i) a re i o
(s e c . al X V -lea), p ro v e n in d d in In d ia,
m are im p o rta n fito te ra p e u tic , n tim p
C h in a i B irm a n ia , u n d e c re s c n stare
ce p en tru altele ( C o n o p id a ) n u su n t c i
s lb a tic , P tlg elele v in e t e su n t m u lt
ta te u tilizri m ed icin ale.
a p re c ia te p e n tru v a lo a re a lo r cu lin a r ,
n s s e d ig e r m a i g re u , fiin d m ai p u in VARZA
re c o m a n d a te sa u c h ia r c o n tra in d ic a te n
BRASSICA OLERACEA L.
a fe c iu n ile sto m a c a le i in testin ale.
(FAM. C R U C IFE R A E )
p r in c ip a l ii c o n s t i t u e n i
P lan t cu ltiv at d e m a i b in e d e 7 m i
C o n in 9 2 % ap , 1,3% p ro tid e , 0,2 % len ii n E u ro p a, V a rz a a fo st a p rec iat
lip id e , 5 ,5 -6 % h idrai d e c a rb o n i n u pen tru p ro p rietile te ra p e u tic e d e ctre
m e ro a se s ru ri m in erale : so d iu 5 m g % , M ippocrate, C h ry sip , P lin iu c el B trn ,
2 2 0 m g % p o ta siu , 10 m g % c alciu 15 G alcn , a ju n g n d u -se a fi c o n sid e ra t un
m g % fo sfo r, 0,5 m g % fier, 15 m g % sulf, ad ev rat p an accu , c e e a c e I-a fcu t pc
p re c u m i m a g n e z iu , m a n g a n , z in c, c u C ato n C en zo ru l s a firm e c p rin fo lo si
p ru , io d , c a m ic ro e le m e n te . Ptlgelele rea c u re n t a V e rz e i d e c tre ro m an i,
v in e t e c o n in c c a 4 n g % v ita m in a A, ac e tia s e v o r p u te a lip si d e m e d ic i p e n
0 ,0 5 m g % d in v ita m in e le B l i B 2 , 0,06 tru m ii d e ani. D ar c u m im p eriile n u du-
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 103

rcaz m ile n ii, nici c o n c e p tu l d c p a n a g astric, d a to rit a c iu n ii c o n ju g a tc a v i


ce u " n u a re z ista t tim p u lu i. F ito terap ia tam in ei U (ca p ro te c to a re a m u c o a se i) i
m o d e rn , m ai a n a litic i m ai critic , i v itam in ei K an tih e m o ra g ic e , citn -
re c u n o a te ns Verzei o se rie d e p ro d u -se e x p e rie n e le facu tc la U n iv e rs ita
p rieti fo arte im p o rtan te, care fac d in ea te a S ta n fo rd U S A , c o n fo rm c ro ra
un v eritab il a lim e n t-m e d ic a m e n t" . n c d in 65 c az u ri au fost v in d e c a te 6 2 n
din se c o lu l a l X V I-lea se c u n o tc a p ro tim p d e 3 sp tm n i. n m o d secu n d ar,
p rietate a d e -a am elio ra u lc e ru l gastric. d rezu ltate b u n e n s e n z a iile d e p iro zis,
D intre v arie t ile d e Varz, c e le m ai v o m ism e n te , catar, d isp e p sii h ep ato b i-
im p o rtan te d in p u n c t d e v e d e re m e d ic i liare. n d e o se b i V a rza roie, d ato rit
nal su n t u rm to arele: var. c a p ita ta L. acid u lu i lactic, e ste u n d e z in fe c ta n t al
fo rm a a lb (L a m .) D .C . V arza alb; trac tu lu i d ig estiv i stim u lc n t a d ig e s
var. c a p ita ta L. fo rm a ru b ra L. Varza tiei, iar zea m a e s te p u te rn ic la x a tiv , n
roie; var. g e m in ife ra D .C . Varza d c tim p ce V arza c a a ta re e s te an tid iare ic.
B ruxelles. S u cu l d e V arz a re a c iu n e an ti-p arazi-
P R IN C IP A LII C O N S T IT U E N I
ta r (a n tih e lm in tic ) c o n tra o x iu rilo r i
lim bricilor.
n fu n c ie d e v a rie ta te , V arza c o n in c
n p riv in a ap ara tu lu i re sp ira to r, Var
ap n tre 8 5 % (V arza d e B r u x e lle s) i
za (n sp e c ia l c e a ro ie ) e ste u n b u n p e c
9 2 % (V arza a lb ). i co n in u tu l n p ro
toral n b ro n ite , la rin g ite , a lte fo rm e de
tide e s te d iferit: V arza alb c o n in e cca
c a ta r al c ilo r re sp ira to rii, cu e fec te fa
l% , n tim p c c V arza d e B r u x e lle s 4% .
v o ra b ile i n astm .
C o n in u tu l n g rsim i e ste cu p rin s ntre
C u ra d e V arz a re o a c iu n e d iu fetic
0 ,2 -0 ,9 % , iar c el n ln d rai d e ca rb o n n
m a rc a n t , d u c n d la reso rb ia ed em elo r.
tre 3 ,5 -1 1 ,2 (V arza alb ). C o n in u tu l n
D e a se m e n e a , se re c o m a n d n litia za
so d iu e ste n tre 6 - 1 0 m g % la V arza d e
u rin ar. P rin d iu re z a c re s c u t , se a m e
B ru x elles. C o n in u tu l n c alciu e ste de
lio reaz strile d e a s c it i ciro z a.
35 m g % , n fo sfo r n tre 2 0 - 7 0 m g % , n
P rin cip iu l h ip o g lic c m ia n t c o n in u t n
fier n tre 0 .4 -0 .9 m g % . D e m en io n at
Varz, d estu l d e activ , d a r in sta b il, o re
este fap tu l c p o lu a re a m e d iu lu i d e te r
c o m a n d , n u c a tra ta m e n t p ro p riu -z is, ci
m in a c u in u la rc a u n o r m icro ele m en te
c a a lim e n t n d ie ta d ia b etic ilo r. A ciu n ea
ca: S r, P b, C d , C o , C r, N i, A s, H g , u n ele
este i m ai p u te rn ic p e n tru V arza d e
d u n to are p e n tru o rg an ism . D eci a te n
B ru xelles.
ie la p ro v en ie n ! C o n in u tu l n v ita m i
U n g ru p d e c e rc e t to ri a i U n iv ersitii
na A e s te d c num ai 6 n g % la Varza
alb, ia r la c e a d e B ru x elles d e 6 5 p g % . d in T ex a s au p re p a ra t d in V a rza a lb u n
C o n in u tu l in v itam in ele B l i B 2 este ex tra c t n u m it g lu ta m in " , c a re a fost
de 0 ,0 5 -0 ,1 0 m g % , n n ia c in 0 ,0 3 -0 ,0 5 u tiliz a t n tra ta m e n tu l a lc o o lis m u lu i.
m g % , iar n v itam in a C 3 6 - 8 4 m g% . A c e ia i cerc e t to ri a u d e m o n stra t c s u
M ai c o n in c i v ita m in e le K i F. V aloa c u l c e lu la r d e V arz alb este eficien t
rea c o n in u tu lu i in a c e ste s u b sta n e la nu nu m ai n u lc e re le g a s tric e i d u o d e
Varza roie s e situ e az in tre V arza a lb n ale, d a r i n u lc e ru l p cp tic.
i V arza d e B ru xelles. Varza e ste u n d e z in fe c ta n t g en era l, cu
e fe c t n d e o s e b i a s u p ra g e rm e n ilo r
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E G ra in -n e g a tiv i. A s u p ra b a c ilu lu i lui
Intern. V arza a rc un c fc c t deo seb it F.bcrth, a g e n tu l feb rei tifo id e, a rc o a c
asupra g a s trite lo r liip crac id e i ulcerului iu n c b a c te rio litic re m a rc a b il , d a to rit
104 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

a c id u lu i ta ctic c a re se fo rm ea z prin C u re d e su c, u n p a h a r p e z i, n tre


p stra re a Verzei alb e c ru d e. m ese. O d in io a r , m a re le sa v a n t ru s M e-
P e n tru a n c h e ia a c e st ta b lo u v ast, nu c in ik o v sp u n ea: n re g iu n ile u n d e se
tre b u ie u itate p ro p rie t ile an tian em ice c o n su m m u lt V arza cru d , lo n g e v ita
i se d a tiv e , c a i efe c tu l fav o rab il n a r te a e ste m u lt m ai m are.
trite (n a c e st c a z a so c iin d u -se cu tra ta D e c o c t p ecto ral p e n tru flu id ifica rea
m en tu l extern). se c re iilo r b ro n ic e , p re p a ra t d in 6 0 g la
E xtern . D in m e d ic in a tra d iio n a l se 0,5 I ap , ad u g n d u -se 7 0 g m iere.
c u n o s c re c o m a n d rile V erzei p en tru c al V arza fiart n d e lu n g , cu e fe c te a n ti
m a re a d u re rilo r m u sc u la re , a n e v ra lg ii diareice.
lo r re u m a tism a le (c u e fe c t d e o se b it n G arg arism e c u su c i m iere (sa u g l
lu m b ag o , sc ia tic ), g u to a se , b a c h ia r fa b en u d e o u b tu t cu s u c d e Varz).
c ia le i d en tare. A p lic aii d irec t p e p ie le cu fru n z e stri
P ro p rietile d eco n g e stiv e, cicatrizan - vite (c u o stic l d e 1 litru ) p e o m a s i
te i an tise p tic e fac d in ca u n rem ed iu n c u r a te d e n erv u ra p rin cip al , fix ate cu
co n tu z ii, p lg i (c h ia r p e n tru c c le grave, u n p an sam en t. S e sc h im b d e 2 o ri p e zi.
ato n e, cu p ro c e se c a n g re n o a se , n ecro ze). L o io n ri cu s u c p ro a s p t p e n tru
A cele ai p ro p rie t i, m p reu n cu cea acnee.
d e re g e n e ra re tisu la r , fac u til V arza n
u lc ere v a ric o a se , a rte rite , a lte afeciu n i C O N O PID A
v ascu la re m a n ife sta te la v a sele su p e rfi BRASSICA OLERACEA VAR. BOTRYTIS
c ia le (c a , d e e x e m p lu , h em o ro izi). SUB VAR. CAUUFLORA
P e n tru p ro p rie t ile m a tu ra tiv e , se fo
A rc p ro p rieti sim ila re cu Varza.
lo se te n ab ce se , fleg m o an e, furuncule,
S u b a sp cct alim en tar, p re z in t a v an taju l
p an ariiu .
c a re u n c o n in u t m a i sc zu t n c e lu lo
A ju t n d c ic a tric e a , p ro d u c n d o in z. C o m p o z iia c h im ic e ste a s e m n
te n sific a re a c irc u la ie i n zo n a in teresa
to are Verzei, d iferin d d o a r can titativ .
t, V arza s e re c o m a n d a t t p en tru dc-
n sta re p ro asp t , C o n o p id a co n in c
g e r tu ri, c t i p e n tru a rsu ri, c alm n d
9 0 9 4 % ap . 2 ,2 -2 ,8 g % p ro te in e , 0,3
to to d a t d u re rile p ro v o c a tc d e Z o n a
g % lipide, 3,5 g % g lu c id e , v ita m in a A
Z o ste r. In afec iu n i d e rm a to lo g ic e , a re o
(0 ,0 4 m g % ), B l (0,1 m g % ), P P (0 ,6
a c iu n e p o z itiv n d iv e rs e tip u ri d c ec
m g % ), C (5 9 -1 3 5 m g % ), v ita m in a B 6 i
z e m e i acn cc.
K n can tit i m ici. D in tre s ru rile m in e
T ra ta m e n tu l e x te rn se p o ate a so cia cu
rale su n t p rezen te: N a (1 0 m g % ), K (4 2 0
c el in tern n c o lic i n e fritic e , d a r m ai ales
m g % ), C a (2 5 m g % ), M g (1 7 m g % ), Fe
n a fe c iu n i p u lm o n a re (b ro n ite , p leu re-
(I m g % ), C u (0 ,1 4 m g % ), P (6 0 m g% ),
z ii) sa u c a ta ru ri ale c ilo r re sp ira to rii s u
S (2 9 m g % ), CI (3 0 m g % ), iar d in tre m i-
p erio are. E ste stu d ia t cfc c tu l p c c a rc l
cro clcm en te: Z n , M n , B . S i, F, I.
a re a s u p ra tu m o rilo r e x tern e, citn d u -se
u n ele re z u lta te n c u ra jato are. G U LIA
C o sm e tic a . S u cu l d c V arz sc u tili
BRASSICA OLERACEA L.
zea z c o n tra acncei.
VAR. GONGYLODES
m od d e n tr ebu in ar e (FAM. B R A S S IC A C E A E C R U C IFE R A E )

C o n s u m a t c a ata re , n salate d c c ru D esigur c aduccrea d in L um ea N ou,


d iti sa u p re p a ra te c u lin a rc u o a re (p e n im ediat d u p d escoperirea ci, a u n o r ali
tru c a rc sc re c o m a n d 3 0 0 - 4 0 0 g p c zi). m ente d e m are im portan s n u num im
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 105

dintre ele d ec t Porum bul, C artoful, To C a a n tid ia re ic , u n d e c o c t p re lu n g it cu


m atele a sch im b at cu totul ponderea di c c a 2 0 0 g la litru.
v erselor resurse vegetale n alim entaie. n S u b fo rm d e su p d ietetic.
m o d inevitabil, alte legum e au cunoscut un
recul, acesta fiind i cazul Guliei, legum
b in e cunoscut din A ntichitatea greac i
G R U PA LEG U M ELO R
rom an. P liniu c el B trn o nu m ete V ar DE L A C A R E S E CO NSUM
z pompeian*4, iar ap o i o g sim m enio FRU N ZELE
nat n grdinile lui C arol cel M arc, ca i
G ru p d c p la n te alim e n ta re c u ltiv a te
n opera reform atorului agronom iei fran
sa u p ro v e n in d d in tlo ra sp o n tan . D in
ceze d e la grania secolelor al X V I-lea-al
p u n c t d c v e d e re b o ta n ic , g ru p a re a e ste
X V II-lea, O liv ier d e Serres.
e te ro g e n , s p e c iile resp e c tiv e p ro v e n in d
P ro v en it din sp ecia sp o n tan B ra ssi
d c la re p re z e n ta n i ai fam iliei J r tic a c e -
ca ru p e stris, o rig in a r d in z o n a m e d ite
a e (U r z ic a ), C h e n o p o d ia c e a e ( S p a n a
ran ean , G u lia e ste ru d a p ro p ia t cu
c u l, L o b o d a ), P o ly g o n a c e a e ( tev ia ,
V arza, a v n d n s p a rtic u la rita te a d e a
M cr iu l), R a n u n c u la c e a e (U n tio r u l),
d e p u n e n e su tu l p are n c h im a tic al tulpi-
C ru c ife ra e (N stu r e lu l) i C o m p o sita e
nei s u b sta n e d e reze rv , a c e a sta d ezv o l-
(A n d iv e le , S a la ta v e r d e ), av n d c o m u n
t n d u -se fo a rte m u lt i re p re z e n t n d p a r
fap tu l c d e la ele se c o n su m fru n zele i
te a u tiliz a t n alim e n ta ie .
po riu n i d in p rile aerien e. P la n te le din
PR IN CIPALII C O N S T IT U E N I a c e a st g ru p a rb itra r p re z in t a v a n ta
G u lia c o n in e c c a 8 9 % ap , 1,8 -2 ,5 % ju l c m a jo rita te a d in tre ele a p a r p rim
p ro tid e, 5 ,9 % g lu c id e, 0 ,2 % g rsim i, v a ra tim p u riu , fiin d p rin c ip a la s u rs de
1,7% ce lu lo z . M ai c o n in e m ici c a n ti v ita m in e n a c e a s t p e rio a d , c n d c e le
ti d c p ro v ita m in a A , v ita m in e le B l i lalte fru cte i leg u m e su n t n c a n tita te
B 2, C i sru ri m in erale . V aloarea c a lo m a i m ic i, p rin c o n sc rv a rc , i p ie rd o
ric e s te d c 3 6 k c a l p e n tru 100 g. p a rte d in p ro p rie t ile a lim e n ta re i te ra
p eu tice.
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E

S u b ra p o rt te ra p eu tic. G u lia a rc o v a U R ZICA


lo are m ai m o d e st d e c t Varza. URTICA DIOICA L.
C o n s u m u l g u liilo r a rc o o arec are ac (FAM. U R TIC A C E A E)
iu n c d iu re tic , c o n trib u in d i la reso rb
A t t U r z ic a m a r e (U rlic a d io ica ), c t
ia ed em elo r.
i U rzica m ic (U rlic a u ren s L .) su n t
S u n t, d e a se m e n e a , sla b p e c to ra le , u ti
sp ccii rsp n d ite a p ro a p e p c n tre g g lo
le n b ro n ite , larin g ite, a lte fo n n e d e c a
bul te re stru . n u n ele p ri a le z o n e lo r
tar a le c ilo r resp irato rii.
G u lia a re p ro p rieti an tid iarcice. tro p ic a le i s u b tro p ic a le , p la n ta aju n g e
la 4 m n lim e i a re tu lp in a lem n o as
C u m a io n e z p re p a ra t din g lb en u
ca o ric c arbust.
d e o u , u n td e le m n i su c d c l m ie , ca
C u n o s c u t d c m u lt v rem e , n c din
e ste u n a lim e n t n u tritiv u o r asim ilabil.
A n tic h ita te , c a p la n t te x til, alim e n ta r
m od de n t r e b u in a r e i m e d ic in a l , U r z ic a m a r e este n t ln i
C o n s u m a t ca atare sa u su b fo rm d c t n co m e r c a m a te rie p rim fa rm a c e u
su c n a fe c iu n i sto m a c a le , c a h ip cracid i- tic su b d en u m ire a d e H e rb a ct R adix
tatea. U rticac m a jo ris" , iar U rzica m ic sub
106 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

d e n u m ire a d e H e rb a et S e m e n U rticac z e , ed em e, g ut, re u m a tism i c a depura-


m in o ris". tiv al e su tu lu i co n ju n ctiv
D e la a m b e le sp ecii s e rec o lte a z n n stare tnr, cn d co n in u tu l n su b
sc o p a lim e n ta r tu lp in ile fo arte tin ere i stan e v ezican te e ste e x tre m d e redus,
fru n z e le c a re a p a r p rim v a ra d ev rem e. este c o n sid e ra t c a un bun a lim e n t i
m e d icam en t. S tim u le a z p o fta d e m n
P R IN C IP A LII C O N S T IT U E N I
care . C o n in u tu l m a re n se c rc tin o s i
U rz ic a c o n in e p ro tid e fo rm a te d in tu e a z p e acciai p la n cu S p a n a c u l. S ti
tr-u n m a re n u m r d e a m in o a c iz i, su b m u l n d se c re iile g a stric e , in te stin a le i
sta n e d e n a tu r g lu c id ic , am in e, ste- p an c re a tic e , i u tiliz area n in su ficien a
ro li, h o rm o n i v e g e ta li, e n z im e , ceto n e g a stro in te stin a l i p a n c re a tic este ju s
(m e tilh e p te n o n a i a c c to fe n o n a ), ulei tificat. P rin co n in u tu l rid ic a t n clo ro -
v o la til, s u b sta n e g ra se , a c id fo rm ic i file, x an to file, fie r i v itam in a C , a c c ele
a c e tic , p ro v ita m in a A , v ita m in e le B l , reaz h em ato p o eza, fiin d reco m an d at
B 2 , C i K (c c a 4 0 0 U I. p e g ra m ), acid n a n e m ia cu d e fic it d e h e m o g lo b in a i
p a n to te n ic , a c id fo lie , c lo ro fil eritro cite.
(0 ,3 -0 ,8 % ), p ro to p o rfirin i co p ro to - E xtern . P e l n g a c iu n e a fav o rab il
p o rfirin , b e ta -c a ro te n , ta n in u ri, sruri d e ep itelizare a te g u m en te lo r, c lo ro fila
d e p o ta siu , c a lc iu , m a g n eziu , fier, sili e x tra s d in U rzic este u tiliz a t n in
c iu , fo sfa i etc. S u b s ta n a v ezican t p e n d u stria co sm etic , n c o m p o z iia pastei
tru p ie le a p la n te i p ro a sp e te este fo rm a d e din i, a am p o n u lu i, p re c u m i n d e r
t d in a c id form ic, o e n z im i o toxal- m ato lo g ic. T in ctu r d c r d c in d e U rzi
b u m in , s u b s ta n p u in d e fin it din c sc u tilizeaz, in a m e stc c c u a lte tin c-
p u n c t d e v e d e re ch im ic. P rin o p rirc sau turi d in p la n te, c o n tra c d e rii p ru lu i.
p rin u sc a rc , a c c stc s u b sta n e i pierd n m e d icin a tra d iio n a l la d ife rite p o
p ro p rie t ile v ezican te. p o are, fru n zele d c U rzic p ro a sp e te se
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
u tilizeaz ca rev u lsiv n alg ii re u m a tis
m ale, lu m b ag o i sciatic. N u e s te d e n e
In tern . n litra tu ra v e c h e i n m e d ic i
g lijat nici a c e a st u tiliz a re , cx cc p t u d
n a tra d iio n a l , g a m a re c o m a n d rilo r te
p erso an ele c a re p re z in t in to le ra n la
ra p e u tic e ale U r zic ii e ste m a rc i v a ria
acest tratam en t d estu l d e cu rajo s.
t. C e rc e t rile m ai rc c c n tc au co n firm at
o p a rte d in a c c stc re c o m a n d ri, c a re se M O D D E N T R E B U IN A R E
re fe r la a c iu n c a h e m o sta tic (v itam in a n stad iu fo arte tn r, s u b fo rm d c s a
K i ta n in u ri), a strin g e n t , h em ato p o eti- lat aso cia t cu P p d ie i L p tu c , cu
c , u o r h ip o g lic e m ia n t , d iu re tic sau p u in u n td e lem n i lm ie, sa u su b fo r
e x tre m a n tis e p tic i stim u la to a re a epi- m d e su c ce lu la r o b in u t p rin p resare
te liz rii te g u m e n te lo r le zate. T ot e x p eri p u te rn ic sau la m ixer. S e a d a u g ap
m e n ta l, s-a d o v e d it c ex tra ctu l ap o s in p n la d e 5 o ri g reu ta tea p la n te i. Se
h ib d e z v o lta re a d ife riilo r a g en i p a to b eau ziln ic 8 0 I0 0 m l.
g e n i d in g e n u rile S h ig c lla , S tap h ilo - S u b fo rm d c m n care, p re p a ra t la
c o c c u s, P a stc u re lla .a. fel ca S p a n a c u l (cu U stu ro i, d u p gust)
A c iu n e a d iu re tic -d c p u ra tiv sc m an i sa u sub fo rm d c sup.
fe s t p rin e lim in a re a acid u lu i u ric, a clo S u b fo rm d e in fu zie p re p a ra t din
ru rilo r i a u re e i. Pc b a z a ac e ste i aciuni fru n ze u scatc , cu l - 2 lin g u ri fru n ze la o
e s te ju s tific a t u tiliz area e m p iric n sta can . Sc beau 2 -3 cn i p c zi.
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 107

S u b fo rm d e d e c o c t (5 m in u te ), 1 -2 PR IN CIPALII C O N S TITU E N I
lin g u ri fru n z e la o c a n d e ap . S e beau C o n in u tu l d e protide este de 2-14% ,
3 c n i p e zi. ia r c el n h id rai d e carbon de 3,6% . G lu
E xtern. C o n tra c d e rii p ru lu i se p re cid ele i m u cilag iile pot ajunge pn la
p a r u n d e c o c t d in 2 5 0 g r d c in i sau 7 % , iar lip id ele su n t n cantitate redus
frunze m ru n ite la 1 litru ap , l s n d s (0 ,5 % ). C o n in e clorofile i spinacine
fiarb la foc m ic n vas b in e n ch is, tim p (a rg in in i lysin). Bogat n sruri mi
d e 1/2 o r , p u t n d u -se a d u g a cte v a n e ra le : 5 0 m g % sodiu, 540 m g% pota
lin g u ri d e o te t. C u lo tiu n e a astfel o b in u siu , 8 5 m g % calciu, 35 mg% fosfor, 5,2
t se sp a l p ru l o d a t p e sp tm n . m g % fier. E ste fo arte bogat n vitamina
A re n p re z e n t n u m e ro a se u tiliz ri n A (6 0 0 n g % ) > conine 0,5 m g% vitami
p ro d u s e le co sm etice. n a B l , 0 ,2 0 m g % vitam ina B 2 ,0,5 mg%
n u lc e ru l v a ric o s i n tra ta m e n tu l p a n ia c in i 5 0 -6 0 m g% vitam ina C . Con
le ativ al reu m a tism u lu i se re c o m a n d in ine i o serie d e m icroelem ente ca:
fu zia d in fru n ze, 4 0 - 5 0 g la 1 litru ap m a g n eziu , m an g an , sulf, cupru, iod, ar-
clo co tit. S e la s a c o p e rit 2 0 - 3 0 m in u sen. V alo area energetic nu este prea
te i se stre c o a r . S e fac b i lo c ale sa u sc m a re : 18 k cal la 100 g.
a p lic su b fo rm d e catap lasm e. R E C O M A N D R I TER A P EU TIC E
P e n tru tra ta re a s to m a tite lo r se u tili
In tern , E ste u n excelent reminerali-
z e a z in fu z ia (2 lin g u ri fru n ze m ru n ite
z an t. I s c citeaz n principiu proprieti
la 2 0 0 m l a p clo co tit). D u p rcire, se
la x ativ e i m ai ales depurative (dc acti
s tre c o a r i se face g arg ar.
v are a elim inrii toxinelor), foarte im
P e n tru tra ta re a r n ilo r i g r b ire a c i
p o rta n te m ai ales n cura de primvar.
c a triz rii, s c u tiliz e a z to t su b fo rm d c
P rin co n in u tu l n sruri m inerale, n ar
in fu zie, 3 - 4 lin g u ri d c fru n z e m ru n ite
g in in , ly sin , protide i vitam ine, Spa
la o c a n cu ap , su b fo rm d e b i lo ca
n a cu l este deosebit de util ca antiane-
le sa u co m p rese.
m ic, p e n tru convalesceni i n hemora-
n m e d ic in a v ete rin a r e m p iric se
u tiliz e a z p e n tru tratarea b o lilo r d ig e sti g".
S p a n a c u l acioneaz i ca u n activa
ve re sp ira to rii i ren ale, (d u p C . P rvu,
to r a l secreiei pancreatice. n tr-o msu
1997).
r m a i m ic, a re i rol de tonic cardiac.
P rin con in u tu l bogat n sruri mine
SPANACUL
rale , v itam in e i factori biotici i micro-
SPIN ACI A OLERACEA L.
c le m c n te absolut necesare organism ului.
(FAM. CH EO P O O IA C E A E )
S p a n a c u l com bate hipovitam inoza C,
In tro d u s n E u ro p a din P crsia p e d o u e lim in to x in ele din umori (p rin aciu
c i, p rin arab i n S p a n ia i p rin c ru ciai. n e a d iu retic ), este uor hipotensiv, toni
S p a n a c u l e ra la m are p re la ara b i, care fic m io card u l, stim ulnd activ itatea ini
l c o n sid e ra u p rin u l leg u m elo r4*. A fost m ii, stim u leaz secreiile g astrice, pan
in tro d u s n cu ltu r n c d in seco lu l al c re a tic e i biliare i favorizeaz crete
IV -lea. n p re z e n t sc cu ltiv n zo n ele rea. P e l n g reclam ele com erciale pen
te m p e ra te i c h ia r n o rd ice. S e p o ate c u l tru co p ii, cu Popey M arinarul, prepara
tiv a p n la 2 0 0 0 m a ltitu d in e. n ara te le p e baz d e Spanac au n acelai
n o astr e x ist d o u an o tim p u ri d e p ro tim p , p e lng valoarea alim entar, i o
d u cie o p tim e : p rim v a ra d e v re m e i v a lo a re incontestabil de m edicam ente
to am n a. naturale.
108 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

D a to rit c o n in u tu lu i d c o x alai. S p a M C R IU L, TEVIA


n a cu l e s te c o n tra in d ic a t n artrite, litiaze RU M EXACETOSA L. R. PATIENTIA L.
o x a lic e , re u m a tism , gu. (FAM. P O LY G O N A C E A E)
E xtern. F ru n z e le d e S p a n a c d a u re S p ecii p e re n e fo arte n ru d ite , c a re se
z u lta te b u n e n p l g i a to n e i n p e c in g i g se sc i n flo ra sp o n tan , c u re c o m a n
ne. d ri tc ra p e u tic c red u se. E rau cu n o sc u te
mod de n t r e b u in a r e
c a a n tisco rb u tic e. A stfel, iu b ito rii c ri
lo r lui Ju le s V em c i a d u c a m in te , p o a
C o n s u m a t ca ata re , m ai a le s n re g i te, d c b u c u ria n a u fra g ia ilo r d in In su la
m u l a lim e n ta r al c o p iilo r i al p erso an e m iste rio a s " c are , g sin d M d c r i , s-au
lo r m a i n vrst. co n sid c ra t salv ai d e sco rb u t.
S u c, c te u n p a h a r n fiecare d im in e a
PRINCIPALII C O N S T IT U E N I
, n d e p re s iu n i fiz ic e i p sih ice.
V in to n ic , d in 7 5 0 m l vin i 2 0 0 ml A m b ele sp ecii c o n in c c a 1% acid
su c d e S p a n a c ; s e b e a c tc u n p h rel d c o x a lic , g rsim i n can tit i re d u se , em o -
d in e i a c id c riz o fa ic (c a re e x p lic aciu -
100 g n a in te d c mris.
n c a laxativ ), a c id ta rtric i can tit i
C a ta p la s m e c u fru n z e fierte n ulei.
ap rec iab ile d c a c id a sc o rb ic (v itam in a
O b serva ii. S e re c o m a n d i s e m in e
C ). D in tre m in erale su n t p reze n te ccle
le , su b fo rm d e in fu z ie cu 2 lin g u rie la
d e calciu , p o ta siu , fie r i m ag n eziu .
c a n , ca laxative.
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
L O B O D A D E G R D IN Intern. D ac pro p rietile an tisco rb u ti
ATRIPLEX HORTENSIS L. ce, d ei reale, su n t a c u m m ai m u lt d c in
(FAM. C H E N O P O D IA C E A E ) teres istoric, n sch im b p ro p rietile d e p u
S p e c ie e u ro a s ia tic , cu m a re v ech im c rative su n t p reio ase p e n tru c u ra d e p ri
m v ar, pentru elim in area d in o rg an ism a
n cu ltu ra o rig in a r d in A sia C en tral i
d eeu rilo r" acu m u latc d in c a u z a alim en
S ib eria. D u p unii a u to ri, p ro v in e din
taiei sp ecifice din p erio ad a d e iarn.
s p e c ia A trip le x n iten s, in tro d u sa n c u l
A m b ele p la n te su n t u o r d iu re tic e i
tu r. P rin c ip a lii c o n stitu e n i su n t s im i
laxative, to n ice i rcm in cralizan te. E x is
la ri c u c e i a i S p a n a c u lu i, av n d n p lu s
t n s i o serie d e c o n tra in d ic a ii se v e
a n to c ia n i n c n e id e n tific a i fito ch im ic. re n co lici n efritice i litia ze o x alice.
n tre c u t e ra c o n sid e ra t p la n t m e d i D e asem en ea, n u s e v o r c o n su m a d e c
c in a l , fiin d re c o m a n d a t n afeciuni tre su ferin zii d e u lc c r sa u d c g a s trit hi-
h e p a tic e , re n a le sa u n a fe c iu n i g in e c o peracid.
logice. S e m in e le ei a u e fe c te v o m itiv e E xtern. tevia i M cr iu l au p ro p rie
i pu rg ativ e. ti m a tu rativ e n ab c e se i furuncule.
S e cite a z e fec te fav o ra b ile n p e c in
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
gine.
C a i S p a n a c u l, este o p la n t d iu re- n u ltim u l tim p . la n o i te v ia se u tili
tic -d e p u ra tiv , re m in e ra liz a n t i vita- zea z d in c e n cc m a i m u lt n locul S p a
m in iz a n t , a v n d re c o m a n d ri te ra p e u ti nacului.
c e a sem n to are .
m od de n t r e b u in a r e
M O D D E N T R E B U IN A R E
C o n su m ate ca ata re , su b fo rm d e s a
C o n s u m a t c a a ta re n salate sau p re lat n am estec sau n p re p a ra te cu lin arc
p arate cu lin are. sim ple.
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 109

In fu zie d iu re tic , d e p u rativ , se pre z a voin iculu i. N stu re lu l este o p la n t


p ar cu 2 0 - 3 0 g frun ze la litru d c ap. cara c te ristic iz v o a re lo r i p raielo r lim
C a ta p la stn e c a ld e cu fru n z e d e tevie pezi. n funcie d e sol i altitu d in e, a re
sau M e r i i u n v o lu m e g a l de untur n lim ea d e la 2 5 la 9 0 cm i se re c u
(m e d ic in a p o p u la r ). S e u tiliz e a z p e n n o ate p rin fru n zele p en atco m p u se, cu
tru m a tu ra re a fu ru n cu le lo r i abceselor. g u st asem n to r H rean ului. E ste una
S p e c ia R u m e x a c e to se lla L d en u m it d in c e le ap te feluri fo lo site la m asa ritu
p o p u la r M cr i m ru n t, fo arte r sp n
al a P atclui ev reiesc. (S e pare c i Ii-
d it n n tre a g a a r , p rin p u n i, fnee,
su s s-a h rn it cu ea.)
lo curi cu ltiv a te , n isip o a se , tu rb o ase sau
lo curi u scatc s ra c e n calcar, p n la PRINCIPALII C O N S T IT U E N I
I8 0 0 m a ltitu d in e , in tr n co m p o ziia P ro tid e i h id rai d e ca rb o n n can tit i
cea iu lu i E s s ia c T ea a l tu ri d e B ru stu
m ic i, s u b sta n e m in e ra le n c a n tit i
re (A c tiu m la p p a ) i d o u p la n te cx o ticc,
ap reciab ile, n sp e c ia l fier, m agneziu,
fiind m u lt m e d ia tiz a t n tratam e n tu l unor
fosfor, iod (45 m g % ), c alciu (2 0 0 m g % )
b oli can cero ase.
i arsen , cu p ru , z in c i su lf, su b fo rm d e
U N TIO R U L m icro elem en te. C o n in e can titi m ari
RANUNCULUS FICARIA L
d c v itam in a C (1 4 0 m g % ), p recum i v i
(FAM. R A N U N C U LA C E A E ) ta m in ele A , B l , B 2 , n ia c in i vitam ina
E. M ai co n in c un p ro d u s sulfo-az<jtat cu
S p e c ie r s p n d ita n E u ro p a, C au caz,
g u st d c m u ta r i o su b stan am ar.
S ib eria d e v e st i n A sia C en tral. La
noi e ste c o m u n n n treag a a r i c re R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
te p e sol u m e d n p d u ri, tu fiu ri, livezi,
S e co n su m nu m ai n stare crud,
p arcu ri i g rd in i, d e la es p n la m u n
p ro asp t reco ltat d e p e lo cu ri curate,
te. S e m a i n u m e te G ruor.
u n d e n u p u n eaz v itele, deoarece poa
Frunzele conin sruri m inerale, protide
te tran sm ite p a ra z ito z e i a lte boli. R e
i hidrai d e carbon n cantiti m ici i vita
co lta te n ain te d e n flo rire , frunzele se
m ina C n cantiti apreciabile. La m aturi
tate. frunzele i fructul plantei sunt toxice. sp al b in e n v ed erea ntrebuinrii.
n trecu t, r d c in ile i fib re le tu b eri- Intern. Pe l n g u tiliz area ca salat de
zate, fru n z e le i tu lp in ile c u n o s c u te su b p rim v a r (la m u n te se p o a te consum a i
d en u m ire a d e R a d ix e t H crb a C h elid o - v ara), N stu relu l a re i o serie d e indi
n ii m in o ris " (d e n u m ire im p ro p rie), erau caii terap eu tice: n asten ie, anorexie,
u tiliz a te n afec iu n i ale p ielii, n h e m o a n em ie, tu b e rc u lo z, b ro n ite , litiaz bi
ro iz i, s c o rb u t etc. A c e ste u tilizri su n t liar, ecz e m e , re u m a tism , parazitoze in
astz i an acro n ice. testin ale, d ia b et i c h ia r n cancer. M ajo
n p re z e n t se n tre b u in e a z , num ai ritatea a c c sto r re co m an d ri rm n ns
sub form d e sa la t , fru n zele tin ere n s fie v erificate.
cu re d e p rim v a r , p e n tru ap o rtu l d e v i E xtern . Se reco m an d n alopecie, n
tam in a C i sru ri m in erale . p lg i g reu v in d e cab ile i n ulceraii cu
tanate.
N STU RELU L
NASTURTIUM OFFICINALE R. Br. M O D D E iN T R E B U IN A R E
(FAM. B R A S S IC A C E A E C R U C IFE R A E ) C o n s u m a t sub fo rm d e salat.
C u n o sc u t i su b d en u m ire a d e I I r e n i- S u c p ro asp t 6 0 - 1 5 0 m l p e zi, ndoit
, C r e s o n , B r n c u d e a p sa u F r u n cu a p rece.
110 P le d o a r ie p e n lr u v ia t lu n g

E xtern . S ucul p ro asp t, s u b fo rm d e m o d ificare a ritm u lu i c ard iac. C a prim


friciu n e, e ste u tilizat n alo p e c ie , m p ie aju to r se reco m an d p ro d u cerea v om ei,
d ic n d cd erea p rulu i. n p l g i, se fac ap o i sp ltu ri sto m a c a le , c rb u n e activ,
c o m p re se cu frunze p ro a sp e te sfrm ate. m e d ic a m e n te stim u le n te ale activ itii
card iace.
P P D IA C a p la n t m e d ic in a l , P p d ia este
TARAXACUM OFFICINALE WEB co n sid era t to n ic am ar, ap eritiv , d ren an t
Syn. T. DEN-LEONIS DESF. i s tim u le n t al se c re ie i h ep ato -b iliare,
(FAM. CO M PO SITAE) d e c o n g e stiv i d iu retic.
C re te s p o n ta n n n tre a g a E u ro p , n D in tre n u m e ro a se le in d icaii te ra p e u
In d ia, n C h in a , n A m e ric a , n A fric a dc tice, m en io n m :
N o rd i n Iran. Intern. n a n g io c o lite lc c ro n ic e, c o n
S e p a re c p rin tre ie rb u rile a m are cu g estia ficatu lu i, in su fic ien h e p a tic i
c a re s -a h rn it lis u s , la C in a c e a d e T ai c h ia r n icter, litia z ren al i b ilia r , hi-
n , sc n u m r i P p d ia. p crco lestero le m ie , d e rm a to z e , eczem e,
n a ra n o a str e ste u n a d in tre c e le m ai acn ce, fu ru n cu lo z . S c m ai reco m an d
c o m u n c sp e c ii, n c e p n d d in c m p ie i n g ut, re u m a tism , h ip c ra z o tc m ic , oli-
p n n z o n a m o n ta n su p erio ar . Dc g u ric , in su fic ien ren al, n co n stip aii
m u lte o ri in v a d e a z c u ltu rile lu c em ie rc. i n cn tc ro c o litc . tu lb u rri c irc u la to rii,
A fig u ra t ca p la n t m e d ic in a l n unele h em o ro izi, cclu lite i c h ia r i n o b e z ita
z o n e e u ro p e n e n fa rm a c o p c i. n S tatele te.
U n ite i C a n a d a s -a rsp n d it a t t de T oate a c c stc in d icaii ex h a u stiv e se
m u lt n c t cu g reu p o a te fi c o m b tu t ca refer la p la n ta n treag cu fru n ze i r
b u ru ia n in v a d a to a re a p elu zelo r, p a rc u d cini.
rilo r i g rdinilor. F r nici un risc te ra p e u tic , p u te i u ti
P rile a e rie n e ale p la n te i reco ltate n liza plan ta n treag u scat , fo lo sin d 5 0 g
tim p u l n flo ririi c o n in g rsim i sub form la I litru a p su b fo rm d c in fu z ie (2 m i
d e g licerid e ale a c iz ilo r stcaric. p alm itic. n u te ), ap o i l sat n re p a u s 10 m in u te.
o leic e tc ., tan in , flo b afe n co lin , glucoza, S e b eau 3 cn i p e zi, n a in te d e m esele
p o lio z, ulei v o la til, su b stan e a n tib io ti p rincipalc.
c e , su b stan e p ro tid ic e , a c id ta rtric, sruri E xtern. S u cu l d e r d c in p ro a sp t sc
d e a zo t, m a g n e z iu , calciu , fo sfai, v ita reco m an d in v eru co z . D cco ctu l d c tu l
m in e le A i B , n sp ecial n rd cin i i v i p in i, fru n ze i b u to n i flo rali (1 0 g la 2 5 0
ta m in a C , alco o li trite rp e n ic i (am id io l, m l ap ) s e re c o m a n d m p o triv a op aci-
farad io l), su b stan e d e n atu r caro ten o i- ficrii cristalin u lu i.
d ic , x an to file, flav o x a n tin e etc. C e e a ce tre b u ie re in u t e ste fap tu l c,
P e n tru sa la ta d e p rim v a r se re c o n s a la te le d e p rim v a r ( L p t u c i, U nti-
m a n d fru n z e le tin e re , reco ltate p rim o r etc.), e ste b in e s s e in c lu d i c te
v a ra tim p u riu , n a in te d e fo rm are a tu lp i v a frunze d e Pp d ie.
n ii flo rifere. N u p re z in t nici u n risc te
ra p e u tic . n sch im b , tu lp in ile florifere, A N D IV ELE
d in c a re c o p iii i fac l n io arc, p o t p ro CICHORIUM ENDIVIA L
v o c a in to x ic a ii n c a z u l n c a rc su n t in- (FAM. CO M PO SITAE)
g e ra te d e acetia. S p c c ic o rig in ar din zo n a m e d ite ra
P rim e le sim p to m e d e in to x icaie se nean, A n d ivele su n t fo arte a p ro p ia te de
m a n ife st prin g re a , v o m . d ia re e i C icoare. S u n t cu u o sc u tc n c d in vech i-
P r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 111

in e , fiind cu ltiv ate d e c tre g reci, rom ani d e n s ; var. o n g ifo lia frunzelfe n u se
i egipteni. a c o p e r u n e le p e a ltele ; var. crisp a cu
S e c o n su m fru n zele g ro ase, c rn o a fru n ze cree; var. a sp a ra g in a tu lp in a
s e , d is p u s e n ro zet, e tio la te (cu ltiv ate t n r fo a rte c rn o a s , o rig in a r d in
la n tu n e ric ). n afara p ro p rie t ilo r ali C hina.
m e n ta re , a n d iv e le a u i u n ele pro p rieti
PR IN CIPALII C O N S T IT U E N I
m ed icin ale.
S a la t a v e r d e d e c u ltu r c o n in e :
PR IN CIPALII C O N S T IT U E N I
1%1,4% p ro tid e , u rm e d e su b stan e
A n d iv e le , la fel c a i C ic o a r e a s lb a
g ra se , 1% h id ra i d e carb o n , can tit i
tic, c o n in a m in o a c iz i ese n ia li, p ro ti
m ici d e so d iu (5 m g % ), 150 m g % p o ta
d e, g rsim i, a m id o n , o su b stan am ar,
siu , 15 m g % c a lc iu , 2 5 m g % fosfor, 0 ,4
h id ro c a rb o n a te , sruri d e so d iu , p o tasiu ,
m g % fier, 9 0 m g % v ita m in a A , cte 0,05
c a lc iu , fier, m a g n eziu , m a n g a n , cu p ru ,
m g % v ita m in a B 1 i B 2 , 0 ,3 m g % m a c i
fo sfai etc. D in tre v ita m in e su n t p re z e n
n i p n la 5 0 m g % v ita m in a C . C o n
te v ita m in e le B l , B 2 , C , K i P.
in e 2 u n iti v ita m in a E.
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
D e stu l d e am are. A n d iv e le stim u lea z
a p etitu l, fiin d to n ic -a p c ritiv e . E le su n t In tern . S a la ta v e r d e e ste o e x c e le n t
to to d a t d iu re tic -d e p u ra tiv e , u o r la x ati p la n t ap e ritiv , fav o riz n d d ig e stia i
v e. v e rm ifu g e . S e re c o m a n d n an o re fiin d to to d a t u o r la x a tiv . E a c alm ea z
x ie, n m su fic ic n a b iliar, n ato n ii g a s m flam aiile d u re ro a s e a le ficatu lu i, v e z i
tric e i d ig e stiv e , i ca rem in eralizan t. cii b ilia re i in testin elo r, av n d n p lu s i
o a c iu n e co le re tic -c o la g o g .
m od de n t r e b u in a r e
R e c o m a n d rile m a rilo r m e d ic i ai A n
C o n s u m a te ca ata re , n salate d e c ru tic h it ii p riv in d a c iu n e a an tisp a sm o d i-
d iti.
c i c a lm a n t e ste b in e fu n d am e n tat
azi, S a la ta fiin d u tiliz a t c o n tra p a lp ita
SALATA VERDE
iilo r, tu sei sp a sm o d ic e , c a u o r h ip n o ti
LACTUCA SATIVA L
(FAM. A S T E R A C E A E CO M PO SITAE) c, a n afro d iziac , h ip o g lic e m ia n t i la
x ativ .
S p e c ie e u ro a s ia tic , c u n o s c u t d e
P ro p rietile d iu re tic e su n t c o m p le ta te
m u lt v rem e n cu ltu r i a p re c ia t n
d e c e le p riv in d e lim in a re a m a siv a u ra
m o d d e o s e b it d e ro m an i, i a re o rig in ea
ilor, d e u n d e re c o m a n d rile n n efrit,
n S a la ta s lb a tic (L a ctu ca s e rrio la
litia z u ric, d a r i n g u t i artrit.
Torn.) c a re c re te i n a ra n o astr. O le
E ste , d e asem e n ea, d e p u ra tiv i em e-
g e n d m ito lo g ic p o m e n e te d c Ju n o n a,
c a rc a folosit L p tu c a p e n tru a o nate n a g o g (fa v o riz n d re g la re a ciclu rilo r).
p c H c b e fr d u reri. S u cu l u sc a t la soare E xtern . S e re c o m a n d c o n tra d e g e ra
d e la sp ecia virosa, n u m it L actu ca- turilor. T o to d at, a v n d p ro p rie t i m a-
riu m , e ra c u n o c u t d c D io sc o rid e , C olu- tu ra tiv e , e ste u til p e n tru re so rb ia fu
m c lla i G alcn c a a n tisp astic, c a lm a n t i ru n c u le lo r i p an a riiu lu i.
n arco tic a se m n to r o p iu lu i. C o sm etic . S a la ta v e r d e m a n ife s t o
S u b n u m e le g e n e ric d e s a la t " sunt ac iu n c d e c o n g e stio n a n t n c u p e ro z ,
m a i c u n o s c u te u rm to a re le v a rie t i: re c o m a n d n d u -sc to to d a t p e n tru ten u ri
var. c a p ita ta fo rm ea z o cp n uscate.
112 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

M O D D E N T R E B U IN A R E FASO LEA
C o n su m a t c a atare; fo lo sit ab u n d en t PHASEOLUS VULGARIS L
n m a sa d e se a r , fa v o riz e a z in stalarea (FAM. LEG U M IN O ASE)
u n u i so m n lin itit i c o m b a te co n stip a- O rig in a r d in A m e ric a C e n tra l i de
ia, p ro v o c n d ev a c u a re a b o lu lu i in testi S u d , ad u s d c c trc co n ch istad o ri, a fost
nal n d im in e a a u rm to are. co n sid era t d e stu l v rem e o le g u m v u l
D eco ctu l e ste a n tisp astic, c a lm a n t i g a r . A b ia la s f r itu l s e c o lu lu i al
d iu re tic . S e p re p a r d in 6 0 - 8 0 g la u n li X V l-le a , b o ta n istu l L o n icer in d ic uncie
tru d e ap , c a n tita te c a rc se b e a n cu rsu l p ro p rieti m e d icin a le ale ac e ste i le g u
u n e i zile. m e. E ste c e rt c, sub a s p e c t alim en tar.
C a ta p la sm e m a tu ra tiv e c a ld c , a le a b Fasolea rep re z in t un a lim e n t cn crg e tic,
ceselo r, cu fru n z e fierte. c a re ac io n e a z fav o rab il ca to n ic al s is
L o io n ri ale ten u lu i cu d e c o c t d in tr-o tem u lu i n e rv o s i m uscular. n fito tera-
salat la 0,5 1 a p , fie rt n d e lu n g (c c a 2 p ic, o im p o rtan m ai m are o au p stilc
o re). v erzi i u scatc , sem in ele u scatc av n d
O b serva ii. S e m in e le au i ele p ro u tilizri m ai red u se. In p re z e n t se cu ltiv
p rieti m e d ic in a le , fiin d c a lm a n te ale a p ro a p e p e toate m e rid ian e le lum ii.
tu se i, an tisp a stic e , s u b fo rm d e infuzie n R o m n ia se cu ltiv n c e p n d cu sc-
c u o lin g u ri la c a n , 2 - 3 c n i p c zi, iar co lu l al X V IIl-lea.
n u z e x te rn , p o t fi fo lo site n ig ien a o c u
PR IN CIPALII C O N S T IT U E N I
la r p e n tru b lc fa rite , c o n ju n c tiv ite , sub
fo rm d e sp la tu ri lo c ale cu d e c o c t p re F aso lea uscat are u n co n in u t rid icat
p arat d in tr-o lin g u ri la o c a n d c ap. d c p ro tein e ( 2 1% 2 5 % ), n h id rai de
ca rb o n (5 6 % ), n p o ta siu (1 7 7 0 m g% ),
n c alciu (1 9 5 m g % ), n fo s fo r (4 2 0
G R U PA LEG U M ELO R m g % ) i n fier (7 m g % ). C o n in u tu l n
DE LA C A R E S E CONSUM v itam in a A este rem a rcab il (2 5 0 n g % ),
P S T IL E , C A P S U L E L E n v itam in a B l d e 0,5 m g % , n v itam in a
l S E M IN E LE B 2 d e 0 ,4 m g % , n n ia c in d e 3 ,4 m g % ,
iar n v itam in a C d e 2 0 m g % . D in tre m i-
F o a rte im p o rta n te su b a c e st a sp ect cro e le m e n te , s-au id en tificat n ic h e lu l,
n u tritiv , e le au i im p o rta n fito terap eu - c u p ru l i co b a ltu l. V alo area e n erg e tic ,
tic.
b a z a t p e co n in u tu l rid ic a t n p ro tid e i
L eg u m e le d in a c e a s t g ru p fac parte h id ro ca rb u ri, e ste d e 3 2 8 k cal la 100 g
d in fa m ilia F a b a c e a e L eg u m in o ase se m in e u scate, d in c a re sc reso arb e
( F a s o le a , S o ia , M a z r e a , B o b u l, L in p e s te 80% .
tea, N u tu l), e x c e p ie f c n d B a m ele
F aso lea v erd e a re u n c o n in u t d e cca
(fam . M a lv a c e a e ). 10 o ri m ai m ic n p ro tid e i h id ra i d e
D e la ele s c fo lo sesc fru ctele p ro asp e carb o n , celela lte c le m e n te fiin d i ele
te (p st ilc d e F a s o le i c a p s u le le d c Ba m ai red u se. V aloarea en e rg e tic e ste d c
m e ) sa u sem in ele p ro a s p e te la unele 31 kcal la 100 g.
d in tre ele.
F iin d v o rb a n a c e st su b c a p ito l i de R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E

se m in e , n u p u te m s n u m e n io n m sp e Intern. C a to a te c e le la lte le g u m in o a
c ia c e a m a i im p o rta n t d in fa m ilia G ra- se, faso lca-p sti este d iu re tic , u til nu
m in a c e a e d in z o n a g e o g ra fic c a rc intr nu m ai n litiaza ren al, o lig u ric , alb u m i-
n a lim e n ta ia n o a str z iln ic : G rul. n u rie, ci i n d ia te z e u ric c (re u m a tism ,
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 113

g u ). D ato rit efec tu lu i d iu retic-d e p u - SO IA


rativ, su c u l d e p sti v erzi (c c a 100 GLYCINE HISPIDA (MNCH.)
m l/zi) e s te re c o m a n d a t n acn ee, in fla MAXIM SIN. S O Y A HISPIDA MNCH.
m aii c u ta n a te la co p ii i la ad o lescen i (FAM. F A B A C E A E LEG U M IN O ASE)
(a c n e e ju v e n il ). S p e c ie o rig in a r d in C h in a i Jap o n ia.
F a so le a v erd e e ste i u n to n ic h epatic S o ia este to t m ai r s p n d it n sp e c ia l ca
i p a n c re a tic , cit n d u -se u n ele e fec te n p la n t u tiliz a t n in d u stria u le iu lu i, c a i
s c d e re a g licem iei i reco m an d n d u -se, n a lte ra m u ri ale in d u striei alim e n ta re i
d eci, d ia b e tic ilo r. T ecile d e la p st ile c h ia r n fito terap ie.
u scate au fost e x p e rim e n ta te a t t p e a n i C o n sid e r m n ece sa r o p recizare.
m a le d e la b o ra to r c t i la o m , d o v ed in d In p re z e n t s e c u ltiv p este 3 0 v arie ti
re a le p ro p rie t i h ip o g lic e m ia n te , u tile i so iu ri d e Soia: n p rin cip al S o ia fu ra
n d ia b et. F o a rte in te re sa n te su n t p ro je r , S o ia p e n tru ulei i S o ia alim en tar.
p rie t ile to n ic -c a rd ia c e , re c o m a n d n - n a ra n o a str s e c u ltiv a u u rm to a re
d u -se a d m in istra re a lor, c a m e d icam cn t le so iu ri: O sije k (d in fo s ta Iu g o slav ie),
a d ju v a n t, in p au za d e d ig italice. D o b ro g e a n , G a lb e n d e P la tt (o rig in a r
E xtern . F in a d e F a so le a re p ro p rie d in C h in a ), N e a g r P latt (to t d in C h in a ),
t i c a lm a n te , u tile n ecz e m e . E a a c io R ie d e 521 (so i a m e lio ra t la B o d ) i H erb
n eaz c a m atu rativ , (,.d e c o a c e re " ) n a b 2 2 (to t so i a m elio ra t). n p re z e n t n u tim
c e se i p an ariiu . ce so iu ri s e m ai c u ltiv , d a r m u lte p ro
d u se s e a d u c d e p e s te h o ta re , cu m ici e x
M O D D E N TR EB U IN AR E
cep ii.
C o n s u m a t su b fo rm d e faso le verde, n tre c u tu l n u p re a n d ep rtat, n ain te
n p re p a ra te c u lin a rc uoare. d c 1989, S o ia a fost c o m p ro m is n ara
S u c u tiliz a t c a d iu retic-d ep u rativ . n o astr (i a rm a s c o m p ro m is n m e
T in c tu r d in 2 0 g p sti la 100 m l a l m o ria n o a str ), d in c a u z c n aa-zisu l
co o l, m a c e ra t 7 - 8 zile. S c ad m in istrea z p a riz e r" s e in tro d u ceau ro tu rilc d e la
7 0 - 1 2 0 p ic tu ri d e 4 o ri p c z i, n p au za S o ia fu rajer sa u c e le rezu ltate d c la fa
tra ta m e n tu lu i c u d ig ital. b ricarea u le iu lu i, la rec o m a n d a re a aa-
In fu z ie (d o u m in u te ) p re p a ra t d in 2 z iilo r n u triio n iti" c a re p ro p o v d u ia u
lin g u ri teci d e F a so le v e rd e u scat i o alim en taie tiin ific" sa u o a lim e n
frag m e n tate la 2 5 0 m l a p S e las apoi ta ie ra io n a l ", f r a a v e a nici o p re g
la m a c e ra t d c se a ra p n d im in e a a i sc tire n acest d o m e n iu . A ceti c o n silie ri"
c o n su m n tim pul z ile i 2 cn i n tra ta ai v ech iu lu i reg im n u c u n o te a u e le m e n
m en t d e lu n g d u rat , n sp e c ia l p en tru tara c o m p o z iie n e le m e n te n u tritiv e a
sc d e re a g licem iei n d ia b et i c a to n ic b o ab elo r d c S o ia , care c o n in u n eo ri
h e p a tic i p a n c rc a tic . M en io n m faptul p este 4 0 % p ro tein e, av n d to i am in o -
c v a lo a re a m a x im h ip o -g lic c m ia n t o acizii ese n ia li, sp re d e o s e b ire d e c a m c
au p st ile n c v e rz i, c n d s c form eaz sau alte p ro d u se an im a lie re c a re c o n in
p rim ele b o a b e , c a re se u su c. T ecile de n c cl m ai fericit c a z 2 5 % pro tein e.;
fasole u scate to a m n a la m a tu rita te a b o a S n u u it m c S o ia a salv at d e la lip
b e lo r au a c iu n c h ip o g lic c m ia n t fo arte s a d e p ro te in e d in a lim e n ta ie c e le m ai
sczu t, d e i s c fo lo scsc n u n e le p ro d u m ari p o p u la ii ale g lo b u lu i (C h in a i In
se sa u C e a iu ri a n tid ia b e tic e ". d ia ), iar n p re z e n t s c c u ltiv in te n siv n
E xtern . S e a p lic c a ta p la sm e d in fin S ta te le U n ite ale A m e ric ii, n F ra n a ,
de F a so le , p re p a ra t cu a p cald. G e rm a n ia i n a lte ri eu ro p en e.
114 P le d o a r ie p e n tru v ia lung

N u m a i n S ta te le U n ite e x ist p e s te 50 n ic i o le ic , u leiul d e S o ia e ste reco m an


so rtim e n te alim e n ta re p e b a z d e Soia d at c a h ip o co lestero lem ian t.
a lim e n ta r , n c e p n d d e la aperitiv e, F in a d e S o ia e ste a lim e n t id eal pen
sa la m u ri, n ie le etc. p n la to rtu ri i n tru d ia b e tic i, p en tru c ei c a re s u fe r de
g h eat! reu m atism , g u t i p e n tru co n v alescen i.
E ste in d icat i n a ste n ii n erv o ase i
PRINCIPALII CO N STITUEN I su rm en aj fizic i in telectu al.
F in a d e so ia in teg ral e ste fo arte b o P rep aratele alim e n ta re d c S o ia sunt
g a t n p ro te in e ( 3 7 - 4 0 % ) fo rm ate din u o r d e d ig e ra t i au o v a lo a re nutritiv
u rm to rii a m in o a c iz i: le u cin , izo leu ci- fo arte rid icat , c e e a ce fa c e ca aceast
n , c y s tin , m e tio n in , fe n ila la n in , tre- leg u m s fie n tr-a d e v r co n sid erat
o n in , lisin , v a lin i tip to fan . C o n in e d re p t u n alim en t co m p lct.
1 5 -2 2 % g rsim i, 2 6 % h id ra i d e carb o n , M OD D E N TR EB U IN AR E
4 m g % so d iu , 1870 m g % p o ta siu , 195 F o lo sire a n a lim e n ta ie c a g r sim e a
m g % c a lc iu . 555 m g % fosfor, 12,1% u leiu lu i d e S o ia , f r a lte g rsim i, cel
fier, 15 ^ g % v itam in a A , 0 ,7 5 m g v ita p u in 2 - 3 sp tm n i.
m in a B l , 0 ,3 0 m g % v ita m in a B 2 , 2 S u b fo rm d c la p te d c S o ia , p en tru
m g % n ia c in i m ici c a n tit i d c v ita m i su g ari i co p ii. L ap tele d e S o ia s e p re p a
n a C , D i E. C o n in e i d ia sta z e , leciti- r din 150 g s e m in e d e S o ia m b ib ate n
n , c e ru ri, re z in c i cc lu lo z . V aloarea I litru d c ap . S e nc la ex tra s la te m p e
e n e rg e tic e ste d e 4 6 9 k cal la 100 g. ratu ra cam erei o zi i ju m ta te . S e d e
D u p c u m am m e n io n a t, b o a b e le dc c a n te a z lic h id u l s u p e rn a ta n t (p a rte a
S o ia c o n in 1 5 -2 2 % g r sim i (u n e o ri la lim p ed e d e la su p ra fa ) i se filtreaz.
a n u m ite so iu ri a m elio ra te, p n la 25% ). S e c o n su m n a c c e a i z i. P este sem in e
F o a rte im p o rta n t e s te n s co m p o ziia se m a i p o ate p u n e n c o dat a p i se
a c c stu i u lei: 8 5 % acizi g ra i n esatu rai, rep et o p e ra ia d e m ai sus.
m o n o -n e s a tu ra i: a c id u l o le ic ( 2 5 % -
M AZREA
3 5 % ), p o lin c s a tu ra i: a c id u l lin o le ic
PISUM SATIVUM L.
( 4 0 - 5 0 % ) , lin o len ic ( 2 % - 1 0 % ) i ara-
(FAM. F A B A C E A E LEG U M IN O ASE)
c h id o n ic . A cizii g rai satu rai (1 0 % -
15% ) su n t fo rm a i d in a c iz ii stcaric, pal- E ste una d in cclc m a i cu n o sc u te i m ai
m itic , a ra c h id ic i lig n o ccric. larg cu ltiv ate n c d in A n tich itate. R eco
m an d rile fito terap eu tice su n t m inore.
D a to rit b o g iei n acizi g ra i poline-
s a tu ra i i d a to rit p re z e n e i acid u lu i PRINCIPALII CO N STITUEN I
a ra c h id o n ic , u le iu l d e S o ia a re p ro p rie M azrea u s c a t c o n in e 2 2 % p ro tid e,
t i h ip o c o le ste ro le m ia n te , c e e a c e este 1% g rsim i, 5 9 % h id ra i d e c a rb o n , 3 0
fo arte im p o rtan t. C h ia r d u p u tilizarea m g % so d iu , 915 m g % p o ta siu , 4 5 m g %
tim p d e tre i sp t m n i n a lim e n ta ie a calciu , 230 m g % fosfor, 5 m g % fier, 2 0
u le iu lu i d e S o ia s -a c o n sta ta t o red u ce re p g % v itam in a A , 0 ,7 m g % v ita m in a B 1,
s e m n ific a tiv a c o le ste ro lu lu i r u . 0,2 m g % v itam in a B 2, 3 m g % n ia c in i
nu m ai 1 m g % v ita m in a C . V aloarea
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
en e rg e tic e ste d e 359 k c a l p e n tru 100 g.
D a to rit c o n in u tu lu i rid ic a t (8 5 % ) n M a z rea v erd e c o n in e 3 % p ro tid e,
a c iz i g ra i n e sa tu ra i, n d e o se b i d eriv ai 6 % h id rai d e carb o n , 1 m g % s o d iu , 120
ai a c id u lu i a ra c h id o n ic , lin o leic, lin o le m g % p o ta siu , 10 m g % calciu , 5 0 m g %
P r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 115

fosfor, 0 ,8 m g % Fier, 35 \ig % v itam in a M a c e ra t Ia re c e c u o lin g u ri d e p u


A , 0 ,l m g % v itam in a B l , 0 ,0 5 m g % v i d r la c a n , l sat p este n o ap te, p e n tru a
tam in a B 2 . I m g % n iacin i 25 m g% se b e a d im in eaa.
v itam in a C . V alo area en e rg e tic e ste de M ed icin a p o p u la r re c o m a n d ce n u a
37 kcal p e n tru 100 g. o b in u t d in s e m in e c a d iu retic.
O b se rv a ii. F lo rile, su b fo rm d e in fu
R ECO M AN D RI TER A P EU TIC E
zie, su n t c a lm a n te n c o lic i n e fritic c , n
M a z r e a u scat are p ro p rie t i e n e r a fe c iu n i re n a le acu te i n in flam aiile
g etice, d e o a re c e c o n in e o c a n tita te m are v ezicale la b o ln a v ii d e p ro sta t , n p ie lo
d e c a lo rii i e ste b o g a t n p ro tid e i h i n e frite i reu m atism .
d ra i d e c a rb o n . P e n tru o rg an ism e ste o
im p o rta n t su rsa d e fosfor i sruri d e INUL
p o ta siu . A rc i a c iu n e u o r laxativ. LI NUM USITA TISSIMUM L.
M a z r ea v erd e e ste u o r d igerabil, (FA M . L IN A C E A E )
d a r este co n tra in d ic a t in e n te rite D in
D u p u n e le d ate, se p a rc c In u l este
m a z re v e rd e s-a iz o lat o fito h em ag lu ti-
o rig in a r d in E g ip t. n sp rijin u l acestei
n c a rc a fo st e x p erim en tat n tra ta m e n
ip o te z e s t fap tu l c n v e c h ile m o rm in
tul an em ici ap lastice . P ro d u cc stim u larea
te e g ip te n e s-a u g s it s e m in e i m b r
funciei m e d u lare, ad u c n d -o la norm al.
c m in te c o n fe c io n a te d in In . F iin d c u l
n z o o te h n ie , v re ju rile i te cile su n t un
tiv a t a p ro a p e p c to t g lo b u l d c m u lte s e
furaj b o g at in p ro tein e. M azrea furajer
c o le, o rig in e a lu i c e rt n u e s te c u n o sc u
in tr in n u treu ri com b in ate.
t. In u l i p ro d u s e le lui (fib re , se m in e ,
u lei) p ro v in n p re z e n t d in E u ro p a, A r
BOBUL
g en tin a, M aro c, T u rc ia , In d ia i a lte ri.
VICIA FABAL L.
S e m in e le d e In u tiliz a te n m e d ic in a
(FA M . F A B A C E A E L E G U M I N O A S E )
tra d iio n a l c h in e z p ro v in d in M o n g o
P la n t o rig in a r d in b a z in u l m e d ite ra lia In te rio a r i d in p ro v in c iile H eilo n -
n e a n , B o b u l a a v u t n to td e a u n a rep u taia g jian g , L iao n in g i Jilin.
d e d iu re tic . E ste p u in c u ltiv a t astz i n U tiliz a t i n m e d ic in a tra d iio n a l in
a ra n o astr, fiind m ai se n sib il la b o li i d ia n , In u l este c u ltiv a t ex ten siv n to a
du n to ri. t In d ia, n sp e c ia l n B en g al, B ih a r i n
PRINCIPALII CONSTITUENI
P ro v in c iile U n ite.
E ste m e n io n a t i n B ib lie, n V echiul
C o n in e p ro tid e i h id ra i d e ca rb o n n
T e sta m e n t (Ie ire a , 2 8 , 4 2 ) u n d e s e s p u
c a n tit i a p re c ia b ile , sru ri d e so d iu , p o
ne: i s le faci lo r p an talo n i d e In, ca
ta s iu , fo sfo r, c a lc iu , fier, m a g n e z iu i
s a c o p e re g o lic iu n e a tr u p u lu i...
m ici c a n tit i d e v itam in a A , B l , B 2.
In u l a fo st u tiliz a t i n A n tic h ita te a
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E g re c o -ro m a n n s c o p u ri m e d ic in a lc ,
i astz i s u n t a te sta te p ro p rietile p ro b a b il in sp ira te d in m e d ic in a e g ip te a
d iu re tic e a le se m in e lo r d e B ob , care n. P lin iu c el B trn cite a z 3 0 d e re m e
su nt n plus i sed ativ e n d u reri u rin are, d ii n c a re su n t in c lu se i sem in ele d e
cu c fc c tc fav o ra b ile i n alb u m in u ric. In , at t a d m in istrate p c c a lc o ra l c a la
x ativ e, c t i ex tern , n p re p a ra te to p ice,
mod de n t r e b u i n a r e lo c ale, p e n tru in fla m a ii locale.
D c c o c t c u 100 g la I litru d e ap ; se n farm a c o p c c a a y u rv e d ic s c re c o
b ea n cursul unei zile. m a n d u tiliz area e x te rn su b fo rm de
P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

c a ta p la sm e n a rs u ri i c a rb u n c u l (a n n p reze n t, c e rc e t rile su n t n d re p ta te
tra x ), iar intern c a d e m u lg e n t (calm an t) sp re e fe c te le p re p a ra te lo r p e b a z d e se
i laxativ. In m e d ic in a tra d iio n a l a m e m in e d e In n c a rc in o g e n e z i n tra ta
ric a n u tiliz rile su n t sim ilare. m en tu l lu p u su lu i aso c ia t cu n efrite, n
e fe c te le fav o rab ile n fu n c ia a rte ria l i
PRINCIPALII CO N STITUEN I
n ag re g a re a tro m b o citar.
S e m in e le sp e c ie i d e c u ltu r L in u m C o m isia E (C o m isia o fic ia l a M in is
u sita tissim u m c o n in 3 0 - 4 5 % u le i gras te ru lu i S n tii d in G e rm a n ia p en tru
sic a tiv fo rm a t d in trig lic e rid c le a c iz ilo r a v iz a re a p ro d u s e lo r fito te ra p e u tic e ) a
lin o leic, lin o le n ic , o le ic , s tc a ric , p alm i- a p ro b a t u tiliz area n u z u l in tern a se m in
tic i m y ristic . C o n in 2 0 - 2 5 % p ro tein e, e lo r d e In n c o n stip a iile c ro n ic e , n
3 - 1 0 % m u c ila g ii fo rm a te d in p o lizah a- afe c iu n ile c o lo n u lu i n u rm a ab u zu lu i
rid e n eu tre i a c id e c a re d u p h id ro liz d e la x ativ e i p u rg ativ e, n c o lo n u l iritat,
d a u g a la c to z ( 8 - 10 % ), a ra b in o z n d iv e rtic u lite (in fla m a ia u n o r d iv erti-
(9 - 1 2 % ) , rh a m n o z ( 1 3 - 2 9 % ) , x y lo z culi ai d u o d e n u lu i, in te stin u lu i su b ire
(2 5 -2 7 % ), a c id g a la c tu ro n ic i m an n u - sa u a c o lo n u lu i). D e a se m e n e a , s -a a v i
ro n ic c c a (3 0 % ). M ai c o n in stero li i tri- z at u tiliz area c a m u c ila g n g a s tn te i
te rp e n e (c o le ste ro l, c a m p e s tro l, stig m as- enterite.
tero l i sito ste ro l), g lic o z iz i c ia n o g e n ic i E x te rn s-a a p ro b a t u tiliz a re a su b fo r
(0 ,1 -1 ,5 % ), n sp e c ia l n e o lin u sta tin i m d e c a ta p la sm e p e n tru tra ta m e n tu l in-
m o n o g lic o z iz i ai lin a m a rin e i i lotaus- flam a iilo r locale.
tra lin e i, p re c u m i g lico z id u l saico izo la - L eg a t d e C o m isia E, n e n tre b m cn d
ric ire z in o lu lu i, p re c u rso ri a i lig n an elo r, v o m a v e a i noi o astfel d e C o m isie , cu
sru ri m inerale. o am en i co m p eten i n d o m e n iu l fito tera-
T u rte le r m a se d u p e x tra g e re a u leiu p ie i, p ro d u s e lo r n atu ra le i al s u p lim e n
te lo r n u triio n a le a t t d e m u lt fo lo site n
lu i c o n in m ari c a n tit i d e p ro te in e (cca
m a jo rita te a rilo r lu m ii. n a c e a st p ri
3 5 % ), g r sim i ( 3 - 6 % ) , sru ri m in erale ,
v in n u am a v e a d e c t d e c tig a t, n
re p re z e n t n d o m a te rie p rim d c b u n
sp ecial p rin v alo rifica re a e n o rm e lo r re
c a lita te p e n tru n u tre u ri c o m b in a te , d a r
su rse n atu ra le p c c a re le a v e m p e n tru s
c a re tre b u ie p rc lu c ra tc ra p id p e n tru a nu
n ta te a o am enilor.
rn ce zi, c n d d e v in iritante.
F ib re le c o n in c e lu lo z ( 8 6 - 9 0 % ) , M O D D E N TR EB U IN AR E

s u b sta n e p e c tic e ( 1 - 2 % ) , c e a r , su b n fa rm a c ia c a se i, s e m in e le d e In se
stan e g rase i lig n in n can tit i m ai fo lo sesc, p e n tru c o m b a te re a c o n stip a ie i
m ici. In c e n u a fib re lo r au fo st p u se n c ro n ic e i c a lm a re a c o lo n u lu i irita t, ca
e v id e n c a lc iu (5 0 % ), p o ta siu (1 7 % ), a ta re , cu c o n d iia s n u fie sp arte, d e o a
s ilic iu (1 3 % ), fie r i a lu m in iu (8% ). rece se o x id e az fo arte rep ed e.
P en tru ad u li sc re c o m a n d 2 lin g u ri
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
e d c s e m in e n treg i, sp la te ra p id n
U tiliz rile s e m in e lo r d c In n te ra p e tr-u n je t d e ap . A p o i s e p u n n tr-o can
u tic a m o d e rn s e b a z e a z p e u tiliz area cu a p la te m p eratu ra c a m e re i i s e in
m u lti-m ile n a r a a c e sto ra n m e d icin a 2 - 3 o re, d u p c a re se a d m in is tre a z 4*cu
trad iio n a l , d a r i p c stu d ii in v itro i to tu l, p re fe ra b il seara, n a in te d e cu lcare.
in v iv o " p e a n im a le , p e stu d ii c u p riv i E x tern sc u tiliz e a z su b fo rm d e fi
re la su b sta n e le n u triio n a le n d ie t la n p ro a sp t r n it d in c a rc se p re p a r
o am en i. u n terci cu p u in a p c ld u , c a re se
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 117

pune n tre tifo a n e i se a p lic p e lo c u ri PRINCIPALII CONSTITUENI


le in flam ate. C onine 24% protide i 56% hidrai
C e lo r c a re au p ie lea m ai se n sib il i d e carbon. Coninutul n grsimi este de
recurg la c a ta p la sm e c u fain d e M u ta r 1%, d e sodiu 4 mg%, de potasiu 810
ca re v u lsiv li se reco m an d u n am estec m g % , de fosfor 410 ng% , de calciu 75
d e d o u p ri fain d e M u ta r i o parte m g% , d e fier 6,9 mg%. Vitamina A este
d e fin d e In , c a re , av n d p ro p rietile p rezen t n proporie de 20 ng%, vitami
e m o lie n te m e n io n a te , m p ie d ic iritarea n a B l 0,45 m g% , vitamina B2 2 mg%,
pielii. n iacin 2 m g% i foarte mici cantiti de
CONTRAINDICAII l E F E C T E S E C U N D A R E v itam in a C . Sub raport energetic, 100 g
L in te furnizeaz 354 kcal.
N u se re c o m a n d n o clu z ii in testin a
le. N u s e cu n o sc c fc c tc sec u n d a re i nici RECOM ANDRI TERAPEUTICE
c o n tra in d ic a ii n tim p u l s a rc in ii sau Intern. P lan t energizant. Lintea
alptrii.
este un reconstitucnt n stri de caexie,
In c e e a c e p riv ete in te ra c iu n e a cu atro fie m uscular, hipotensiune i n
a lte m e d ic a m e n te , ca i a lte p la n te care
convalescen.
c o n in m u c ilag ii, n t rz ie a b so rb ia m e
Ea este totodat galactogog, reco-
d ic a m e n te lo r lu a te c o n c o m ite n t c u s e
m an d n d u -se deci mamelor carc alp
m in ele d e In , c c e a c e p o ate a fe c ta e fe c
teaz.
tele acesto ra.
E xtern. L in te a are proprieti matura-
D e o a re c e In u l e s te i p la n t n ectarifc-
tiv e, n ab ccse i panariiu.
r (n u m e life r 44, c u m o d c n u m e sc unii,
d eo are ce n flo ri n u e x ist m ie re c i n u M OD D E NTREBUINARE
m ai n e c ta r), p e n tru a p ic u lto ri se e v a C o n su m at n preparate culinare.
lueaz c, la u n h e c ta r c u ltiv a t c u In , a l C atap lasm e cu linte fiart i zdrobit.
b in e le p o t p ro d u c e 10 k g m iere S e reco m an d nmuierea n ap 12-18
o re, p n a p a r prim ii germeni, apoi se
LINTEA
gtete.
L E N S CULINARIS MEDIK.
(FAM. F A B A C E A E LEG U M IN O ASE) BAMELE
P la n t a s ia tic , cu n o sc u t n c d in ABELMOSCUS ESCULENTUS L MNCH-
A n tic h ita te n E u ro p a ; ea c o n stitu ia o SYN . HIBISCUS ESCULENTUS L.
im p o rta n t p la n t alim e n ta r n S p arta, (FAM. MALVACEAE)
d in L in te fa c n d u -se a c e a v e s tit su p B a m ele su n t binecunoscute nc din
n e a g r 44. E ste c u ltiv a t p e su p rafee m ai E g ip tu l an tic, preluate apoi de arabi, tre
re str n se a s t z i n a ra n o astr, d ei a re o c u te c a plan te m edicinale n farmacope-
v a lo a re n u tritiv rem arcab il. ea in d ian ; botanistul Prosper Alpinus
E ste citat i n B iblie. E sau , fiu l Uii d e sc rie n 1592 i proprietile lor medi
Isaac, i v in d e d re p tu l s u d e n ti n s cin ale. Se folosesc capsulele verzi. In
c u t p e n tru p in e i fiertu r d c linte*4: p re z e n t su n t cu ltiv ate pe scar redus i
A tu n c i Iaco b i-a d at lui E sau p in e i la n o i, n zo n e le sudice ale rii.
fie rtu r d e lin te . i el a m n c a t i a b u t
i ap o i s -a s c u la t i a p le cat. A stfel a d is PRINCIPALII CONSTITUENI

p re u it E sau d re p tu l s u d e n ti n scu t.44 C u c a n tit i m ai reduse n protide i


(F a c e re a , 2 5 :3 4 ). h id rai d e ca rb o n dcct celelalte legume,
118 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

B a m e le c o n in m u c ila g ii, s ru ri m in e ra te p a rticu la re. E le se m ai re c o m a n d i


le i v ita m in e le A , B i C . n rceli, nev ralg ii.
S u b ra p o rt e n e rg e tic , B a m ele fu rn i
M OD D E N TR EB U IN AR E
z e a z c c a 4 0 k c a l la 100 g.
D eco cia d iu re tic cu 100 g la u n litru
RECO M AND RI TER A P EU TIC E d e ap , can tita te c a re se b e a n cu rsu l
P rin co n in u tu l rid ic a t n m u c ilag ii, un ei zile.
b a m e le au p ro p rie t i e m o lie n te , a t t n C atap lasm e cu f in d e N i u t i ap
a fe c iu n i re sp ira to rii (larin g ite , trah eite, cald .
b ro n ite ) c t i n c a ta ru ri ale trac tu lu i
GRUL
d ig estiv .
TRITICUM AESTIVUM L.
M O D D E N TR EB U IN A R E (FAM. G R AM IN ACEAE)
C o n s u m a te n p re p a ra te cu lin are. D up fo arte m u li c e rc e t to ri, cen tru l
d c o rig in e e ste situ a t n A sia C e n tra l i
N U TU L O rien tu l A p ro p iat. C u n o sc u t n c din
CICER ARIETINUM L. N eo litic , G r u l sc c u ltiv n p re z e n t de
(FAM. F A B A C E A E LEG U M IN O ASE) la tro p ic e sp re n o rd , p n la p a ra le la 64
N iu t u l e s te o rig in a r d in b a z in u l m e (C a n a d a ), iar sp re su d , p n la p aralela
d ite ra n e a n , c u ltiv a t d e m u lt v rem e . La 50 (A rg en tin a). A re a lu l v ast d e cu ltu r
n o i e ste c u ltiv a t p e s u p ra fe e m ai red u se, e x p lic v ariab ilitatca m arc a ac e ste i s p e
c ii: 4 0 0 varieti i p e s te 4 .0 0 0 so iu ri de
c it n d u -s e u n ele p ro p rie t i m e d icin a le
cu ltu r. n R o m n ia s e c u ltiv d e peste
p e n tru sem in e.
2 5 0 0 ani.
PRINCIPALII CO N STITUEN I
PRINCIPALII CO N STITUEN I
N iu t u l c o n in e p ro tid e (1 8 - 3 0 % ) , li
B o a b e le d e G r u (c a rio p se le ) c o n in ,
p id e , h id r a i d e c a r b o n , a m id o n n fu n cie d e s o i, 8 - 2 4 % p ro te in e , su b
( 4 7 - 6 0 % ) , z a h a ru ri, lip id e (6 % ), sruri
stan e ex tra c tiv e n e a z o ta te 6 1 - 7 5 % , din
m in e ra le n sp e c ia l p o ta siu , m a g n e c a re p e s te 9 0 % a m id o n , 2 ,3 -5 % z a h a
z iu , c a lc iu , so d iu , s ilic iu , fier, a rsc n , as- ruri, 2 ,3 % d ex trin , 2 % g rsim i, v ita m i
p a ra g in , v ita m in e d in co m p le x u l B i n e le A , B , E, K , D i PP, fito ste ro li i m i-
m ic i c a n tit i d e v ita m in a C . c ro elem en te m in erale.
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E P ro te in e le c o n in u rm to rii am in o -a-
cizi: arg in in 4 - 5 % , histidinfi 2 % , izole-
In tern . N iu t u l e ste u n bun d iu retic,
u cin 4 % , leu cin 5 ,9 % , lizin 2 ,5% ,
u til n c o lic i n e fritic e , d u re ri ale a p a ra tu
m c tio n m 0 ,8 % , fe n ila la n in 5 % , trip to -
lu i u rin ar, litia z i c a a n tisep tic urinar. fan 1% , v alin 4% .
D iu re z e ste n s o it d e o e lim in are d e U leiu l o b in u t d in g e rm e n ii e m b rio
a c id u ric i c lo ru ri, N iu t u l fiin d de n a i ai c a rio p se lo r c o n in e , c a p rin cip al
a c e e a util i n d ia te z e u rice, c a i n e d e c o m p o n e n t, v itam in a E (n sp e c ia l sub
m e card io ren ale . fo rm d e a lfa -to c o fe ro l), o c ta c o sa n o l,
S e m a i c ite a z u tiliz a re a s a n stri u n a lco o l lip id ic cu c a te n a lu n g , acizi
c o n g c s tiv e a le ficatu lu i. g rai n e sa tu ra i d in tre c a re 5 5 - 6 0 % acid
E xtern . A p lic a iile cu f in d c N iu t linoleic. D in g e rm e n ii d e G r u a fost
se p o t fa c e n p le u re z ii, d a r n u m a i p e n izolat u n co m p u s c u a c iu n e d e in h ib are
tru a te n u a re a d u re rilo r, ta r a a v e a e fe c a alfa -am ilazei saliv are.
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 119

R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E tei familii le considerm legume (C a stra


P c l n g v a lo a re a a lim e n ta r d e o s e b i v etele, D ovlecelul i D o v leaci turcesc),
t, G r u l n c o lit e ste re m in e ra liz a n t i iar altele (Pepenele verde i
to n ic. E ste fo lo sit c a a d ju v a n t n tra ta ga lb en ) le considerm fructe, ele fund
m en tu l b o lilo r d ig e stiv e , c a rd io -v ascu la- consum ate dc obicei ca desert, dup mis.
re. ale ap ara tu lu i resp irato r, re n a l, ale D e la toate se consum fructele d e tip
siste m u lu i n e rv o s i n tra ta m e n tu l u n o r b acfo rm (pep o n id ), iar de la une e i se
boli d e piele. E ste fo arte u til, n special m in ele, fie n sco p a lim e n ta r pentru
p e n tru c o p ii i p e rso a n e le in v rst, p e n u le iu l p e care-l conin, f ie n *eP tera
tru v a lo a re a lui to n ifian t i sed ativ . peutic.
D e o a re c e G r u l n c o lit c o n in e cca
|g % fosfor, 3 4 2 m g % m a g n e z iu , 71 CASTRAVETELE
m g % c a lc iu , v ita m in e le A , B , E, K , D i CUCUMIS SATIVUS L
PP, p ro te in e , g lu c id e, e n z im e , d ia staze (F A M . C U C U R B IT A C E A E )
etc., e s te re c o m a n d a t ca su p lim e n t n u tri O rig in a r din India d e est i Hmwlaya,
ional n fo arte m u lte a fe c iu n i c ro n ic e, u n d e crete i astzi spontan.
n c u re d c 3 4 sp tm n i. P e n tru c o m b a te le este printre c e le m ai vechi plante de
te re a c o n s tip a iilo r c ro n ic e , re z u lta te cu ltu r, n tiln in d u -se n c de acum trei
b u n e sc o b in cu t r e le d e gru. m ile n ii n frescele egiptene, iaf Anti
m od d e n t r e b u i n a r e c h ita te a g reco -ro m an este pomenit de
c tre P liniu cel B trn , Vkrro V Colu-
In sp e c ia l su b fo rm d e b o a b e n c o li
m clla. E ste co n sem n at i n Biblie, ca o
te. n a c e st sc o p , cario p se le d e g r u (ne-
d elicates: N e aducem aminte ele pete
tratate c h im ic ) s e sp a l b in e i se p u n n
le p e care l m n eam degeaba n hgipt,
tr-o fa rfu rie c u p u in a p , c a re se a c o
p er c u a lt farfu rie. D c o b ic e i, g e rm i d c castra v ei, d e harbuzi, de Pz, de
c e a p i d e u stu ro i." (N um erele, 11:5).
n eaz la te m p e ra tu ra c a m e re i n 2 4 - 3 6
ore. S e c o n s u m ca ata re , fie am estecat S e fo lo sesc a t t fru ctu l ca atare, precum
n sa la te , fie trec u t p rin m a in a d e tocat i sem in ele (o d in io ar acestea consti
c a m e i a m e ste c a t c u m iere, fie uscat, tu in d p rin cip alu l p ro d u s fitoterapeutic).
d a r la o te m p e ra tu r c a re n u tre b u ie s D ac n fito terap ie im portana sa este li
d e p e a sc 40C . m itat, n sc h im b n cosm etic este unul
P e n tru co n stip a ii c ro n ic e, t r e le se d in tre p ro d u se le n atu rale mult tolosite.
fierb n a p sa u la p te , la fel c a g riu l. PRINCIPALA CONSTITUENI
U leiu l s e p o a te c o n su m a la salate. E x is
F ru c tu l c o n in e p n la 95% ap,^can
t i c a p s u le d e u le i c o n c e n tra t c a re c o n
titi re d u se d e p ro tid e (0 ,7 0 -1 .* ;). I /.
in 3 9 0 - 4 0 0 m g (c u 0 ,0 5 % v ita m in a E).
h id ra i d e carb o n , 6 m g % . |0 T,1, 1(^
S e re c o m a n d 4 - 6 c a p su le p e z i, c o n
m g % p o ta s iu , 11 m g % calciu, ^ n ig /0
form p ro sp ectu lu i.
fosfor, 0 ,4 m g % fier, 21 vlUm' ^
A , n tre 0 ,0 1 -0 ,0 2 m g % vitaminele Bl
G R U PA LEG U M ELO R i B 2 i u n p ro c e n t m ic d e vitamina C
DIN FAM ILIA V alo area en e rg e tic e ste foarte reous: 7
C U C U R B IT A C E E L O R k c a l la 100 g.
RECO M ANDRI t e r a p e u t i c e
In lucrrile d e horticultur su n t tratate
unitar, p e criteriul nrudirii sistem atice In tern . Sucul d e C * ,tr v e t* c t e diu-
i d e stru ctu r U nele d intre speciile aces rctic-d ep u rativ , d iu re z a fiind nsoit dc
120 P le d o a r ie p e n tru v ia t lu n g

d iz o lv a re a acid u lu i u ric i u railo r, deci DOVLECELUL


e s te util n litia z u ric , g u , artritism . CUCURBITA PEPO L.
S c c o n s id e r c am e ste c u l d e su c de VAR. OBLONGA SER.
C a str a v e te c u c el d e M o r c o v i R idi (FAM. C U C U R B IT A C E A E)
c h e (sau , d u p ali a u to ri, d e S fe c l ) ar fi D o v lecelu l, cu n o scu t i su b n u m ele
c cl m ai p u te rn ic lito tritic (c u a c iu n e de d c B o sta n , e ste o rig in a r p ro b ab il din
m ru n ire a p ietrelo r). A sia M ic, d u p ali a u to ri, d in A m erica,
n fito tc ra p ia ap ara tu lu i d ig estiv , C a s iar d u p alii, din A frica.
tra v etele e ste u o r la x ativ , c a lm a n t al
in E u ro p a a fost a d u s a b ia in E vul
c o lic ilo r i c a ta ru rilo r in testin a le. E ste M ed iu d e c tre tu rc i. n tim p u l R e n a te
g re u d ig e stib il. rii, L o b elu s i-a d e sc ris u n ele p ro p rieti
S e m in e le su n t u n re m e d iu n calm a-
te ra p e u tic e v alab ile i astzi. P u lp a sa,
rca tusei.
u o r d ig e stib il, s c u tiliz e a z n p re p a ra
E xtern. n a p lic a ii e x te rn e , C a str a
te c u lin a rc i e ste in d ic a t n d ife rite d ie
v e te le e ste a n tiin fla m a to r n d iv e rs e iri
te. C elelalte v arie ti cu fru ctu l m a rc se
taii ale p ie lii, c a lm n d p ru ritu l. D re
c o n su m n stare n em atu r, iar la c o a c e
z u lta te b u n e n p ecin g in e.
re su n t fu raje fo arte b u n e p e n tru vitele
C o sm etic . D e o se b it d c im p o rtan t
c o rn u te i p o rcin e. A lte v a rie t i se c u l
e s te a c iu n c a C a str a v e te lu i p e n tru c u r
tiv n sc o p o rn am en tal.
ire a i c a tifc la re a p ie lii, a t t p e n tru te
n sco p u ri m e d icin a le su n t u tiliz a te n
n u l g ra s c u pori d ila ta i, c t i p e n tru cel
u scat. A c iu n e a d c c a tife la re a pielii este sp ecial sem inele.
c o m p lo ta t d e c e a d c n d e p rta re a rid u PRINCIPALII CONSTITUENI
rilor. R ezu ltate b u n e se o b in i n caz u l P u lp a D o v lece lu lu i co n in e l% p ro ti
p istruilor. d e, 4 % h id rai d e carb o n , c a n tit i m ici
M O D D E N TR EB U IN AR E d e g rsim i, 1 m g % so d iu , 2 7 0 m g % p o
C o n s u m a t c a atare. tasiu , 15 m g % calciu , 3 0 m g % fosfor,
S u c, fie s im p lu , fie n c o m b in a ie cu 0 ,6 m g % fier, 2 3 0 p g % v ita m in a A , c te
c el d e M o rc o v i S fe c l (sau R id ich e). 0,05 m g % d in v ita m in e le B 1 i B 2 , 0,4
D cco ctu l p re p a ra t d in o lin g u r d e se in g % n ia c in i c c a 10 m g % v ita m in a C .
m in e la o c a n a re a c iu n e e x p e c to ra n t S e m in e le c o n in 3 5 % - 4 5 % ulei g ras,
i c a lm a n t . S c b eau d in a c e st d e c o c t 2 fito sterin e, lecitin , z a h a ru ri, rezin e i
c n i p e zi. e n z im e cu p ro p rie t i a n tih c lm in tic c .
A p lic aii c u felii d e c a stra v e i, a t t n S em in ele D o v lece lu lu i a u a v an taju l c
d e rm a to z e , c t i c o n tra ridurilor. n u su n t iritan te, to x ice i n u p ro d u c re a c
L o io n ri a le te n u lu i c u su c d e castra ii adverse.
v e i (n u m it i lap te d e Castravete**) n C o n in u tu l n fitosteroli liberi sa u sub
a p c a ld p e n tru te n u ri g ra se , c u s p a fo rm fix (legat) e ste d e c c a 1%. M ai
iile in tercelu larc d ita la te (d u p ali a u conin p ig m en i clo ro filici (clo ro fila b i
tori s e re c o m a n d su c d c c a stra v e i i a l feo fitin ). P e l n g s ru rile m in e ra le
co o l d iluat). m enionate, ca m icro elem cn tc c o n in se
L o io n ri c u su c d e c a s tra v e i n leniu, zin c i m angan. M ai c o n in 3 0 %
a m e ste c cu ulei d e m ig d a le , p en tru te p cctine i c c a 2 5 -5 1 % p roteine. U leiul
n uri uscatc. g ras este form at n special din acizi grai
L o io n ri cu lapte, n c a re s e m a c e re a (p alm itic, stearic, o leic i linoleic), p re
z felii d c castra v ei. c u m i d in tocoferolul alfa i beta, carotc-
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie

n o id e (lu te in i beta-carolen). D iversita M OD D E N TR EB U IN AR E


tea co m p o ziiei uleiului g ra s este n func C o n su m at ca ata re , n preparate culi
ie d e so iu rile i v arietile d e cultur. n are o b in u ite sau d ictcticc.
C e rc e t rile d in u ltim u l tim p n c a d re a Suc (n d eo seb i p e n tru efectul laxativ).
z p re p a ra te le p e b az d e sem in e de S em in e (n e p r jite , n esrate) cojite i
C u c u r b ita p e p o n c a te g o ria an tih el- zdrobite, luate d im in e a a n priza unic
m inticelor. 5 0 -6 0 g p e n tru a d u li, c c a 20 g pentru
C o m p u ii, c u m su n t to c o fe ro lu l i se- copiii d e v rst c o la r i 10 g pentru cei
Icniul, au o a c iu n e p ro te c tiv m p o triv a m ai m ici, fie ca ata re , fie cu miere; dup
d eg ra d rii o x id a tiv e a lip id elo r, v ita m i 1-2 ore se ad m in istre a z un purgativ
n elo r, h o rm o n ilo r i en zim elor. (ulei d e ric in , ulei d e parafin a uz intern,
F ra c iu n ile p ro teice d in s e m in e a c io ulei d e m slin e).
n eaz ca in h ib ito ri ai trip sin ei S tu d ii i in p ro statite, s e m in e decojite luate ca
m ai re c e n te a su p ra a ctiv itii terap eu tice atare sau d e c o c t c u o lingur la can,
a p re p a ra te lo r d in sem in e a u d em o n strat bndu-sc 2 c n i p c z i, tim p ndelungat.
c a c e ste a in h ib 5 -alfa red u c ta z a in vi- E m u lsie cu e fe c t sedativ, din semine
t r o '\ In viv o s-a u d e m o n stra t aciu n ea d eco rticate i zd ro b ite , fierte in ap sau
a n ti-e stro g e n ic i a c iu n e a an tiin flam a- lapte.
to a rc (1997). C atap lasm e c a lm a n te cu pulpa uiud
n c e e a ce p riv ete aciu n ea n infla- zdrobit.
m a iile p ro statei, red u c nu m ai sim p to m e-
le n ep lcu tc , fr a red u ce h ip ertro fia. DO V LEAC U L TU RC ESC
CUCURBITA MAXIMA DUCH.
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
(FAM. CU CU R B ITACEAE)
In tern . S e m in e le d e D o v lecel rep re
O rig in a r d in A m erica, Dovleacul tur
z in t u n re m e d iu a n tih e lm in tic c e rt, cu ce sc , cu n o scu t i su b denum irea de Bos
a c iu n e d e o se b it a su p ra te n iei i ascari-
tan m o ld o v en esc, D ovleac alb sau Du-
zilor.
d a ie, este frecv en t cultivat n toate re
S e m in e le d e c o jite su n t to to d a t c a l
g iu n ile rii n sco p u ri alim entare sau ca
m a n te a le c a ta ru rilo r in te stin a le i u rin a furaj. V arietatea m axim , cultivat n
re, dar, m ai a le s , n u ltim a v rem e , li se special n reg iu n ile nisipoase ale rii
a trib u ie o a c iu n e fav o ra b il n in fla m a (in clu siv n D e lta D unrii), cu coaj ar-
ii a le p ro sta te i. T o t p rin a c iu n e a an tica-
g in tiu -cen u ie sa u alburie, ajunge, la
ta ra l se fo lo se sc i ca p ecto rale, n la- m atu ritate, la g reu ti impresionante n
rin g ite , tra h e ite , b ro n ite . S e cite a z i co n d iiile p ed o clim a tic e din ara noastr
p ro p rie t i sed ativ e.
n tre 3 0 - 1 0 0 kg! fiind pe drept cu
P u lp a d o v le c e ilo r tin eri e ste u o r d iu vn t d e n u m it d o v leac uria". Varietatea
re tic i la x a tiv , re c o m a n d n d u -se n Farinae*4 a re sem in ele fr coaj, fiind
re g im u l b o ln a v ilo r cu afec iu n i in testi o im p o rta n t su rs oleifer care se rs
n a le i re n a le , la artritici i reu m atici, p n d ete to t m ai m u lt i n ara noastr.
d a r i, n m o d sp ecia l, ca p rim alim en t
s o lid d u p d ie te lich id e. U n la x a tiv i PRINCIPALII CONSTITUENI

m ai e fic a c e l c o n s titu ie su cu l. S e reco A re o c o m p o z iie asemntoare cu


m a n d i n d ie ta d ia b e tic ilo r i n a fe c D o v lecelu l, d a r u n coninut mai ridicat
iu n ile c a rd ia c e cro n ice. n h id rai d e carb o n . Seminele conin un
E xtern. P u lp a c ru d e ste em o licn t, ulei co m e stib il d c bun calitate. Turtele
cu u tilita te n n ep tu ri, arsuri. r m a se d u p p resarea uleiului sunt b o
122 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

g a te n p ro tid e i c o n s titu ie u n ex ce len t z e ren ale i ale v ez ic ii u rin are , in h ip e r -


fu raj p e n tru v ite. S e m in e le d e c o jite u rice m ii fg u t) p rin a c iu n e a sa d iu re ti
d u p e x tra g e re a u le iu lu i p o t fi u tiliz ate c . n acest sc o p , sc fac c u re d c sezo n ,
la p re p a ra re a halvalei. c o n su m n d c tc 1 -2 k g p e zi.
n m e d icin a trad iio n alii, s e m in e le d c
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
P ep en e v erd e (i d e P e p e n e g a lb e n ) se
In tern . n sc o p u ri a lim e n ta re , s e c o n re c o m a n d n litiaza ren al i b ilia r , in
su m c o p t sa u fieri, fie ca ata re , fie n d ic a ie te ra p eu tic ce p arc a fi c x p lic a t
p re p a ra te d e p atiserie. p rin e x iste n a n sem in e a u n ei en zim e
S e m in e le d e D o v lea c tu r c e sc , la fel cu a c iu n e litotritic.
ca i c e le d e D o v le c e l sa u B o sta n , su n t E xtern . T ot e m p iric , se re c o m a n d
re c o m a n d a te n p a raz ito ze , n sp e c ia l n ap licaii lo c ale cu felii d c p u lp n arsuri
te n ia z e i ascarid io ze. u o are i n inflam aii.
S c co n su m d eco jitc ca atare, la aduli
5 0 -1 0 0 g p c z i, iar la co p ii 1 5 -3 0 g p e zi, PE P E N E L E G A L BE N
d im in e a a n ain te d e m ncare. D up m n CUCUMIS MELO L.
c a re (la 2 o re), se ad m in istreaz u n p urga (FAM. C U C U R B IT A C E A E)
tiv. A ceast c u r se u rm eaz 4 - 6 zile,
P arfu m atu l P ep en e g a lb en , t r a
d u p c a re se face exam enul coprologic.
a v e a o v a lo a re te ra p e u tic d e o se b it
c a rc s -i fac s fie re c o m a n d a t n v reo
P E P E N E L E V ER D E
afec iu n e, a rc u n ele p ro p rieti fa v o ra b i
CITRULLUS LANATUS (THUNB) MANSF.
le n c u ra d e fru cte d e sezo n . O rig in a r
(FAM. CU C U R B IT A C E A E)
d in A sia C en tral i E stic i A rab ia tro
P ep en ele v e r d e , L u b en ia sa u H a r p ic al, e ra cu n o scu t d in A n tic h ita te i
b u zu l su n t s p e c ii o rig in a re d in A sia de c u ltiv a t cu m u lt n a in te a e re i n o astre. La
su d -v e s t i A fric a d e n o rd -v e st. La n o i se n o i in a r su n t cu n o sc u te p este 12 soiuri
c u ltiv 4 - 5 so iu ri, n sp e c ia l n reg iu n ile c a re se cu ltiv n z o n e le cald e a le rii,
c a ld e a le rii. A p a re m e n io n a t n B i m ai ra r n sere. S e c o n su m a m ie z u l c r
b lie, d re p t u n a d in c e le m ai p re u ite tru nos, zem o s, p arfu m a t, d u lc e i n v io r
fan d ale, a l tu ri d e C a str a v e te , d e C e a to r, fie c ru d , fie sub fo rm z a h a ris it sau
p , U stu r o i i P ra z, (N u m e re le 11:5) su b fo rm d e d u lc e a . n c a n tita te m are,
PRINCIPALII CO N STITUEN I
este g reu dig erab il.

M ie z u l P e p e n e lu i v e r d e c o n in e PRINCIPALII CO N STITUEN I
p e s te 9 5 % a p , 0 ,3 % p ro tid e , 1% acizi C o n in e 9 0 - 9 5 % ap . 0 ,6 - 1 % p ro tid e.
o rg a n ic i, 3 - 5 % h id ra i d e carb o n , 60 0 ,1 % g rsim i. 3 - 6 % g lu c id e. 25 p n la
m g % p o ta siu , can tit i fo arte m ici d e s o 30 0 0 U .I. v itam in a A , c te 0 ,0 3 m g % v i
d iu , 4 m g % c a lc iu , 5 m g % fosfor, 0,2 tam in ele B l i B 2 i m ici can tit i d c v i
m g % fier, 5 4 n g % v ita m in a A , c tc 0,02 tam in a C . C o n in e sru ri d e p o ta siu (75
m g % d in v ita m in e le B l i B 2 , 0,1 m g % m g% ), calciu (1 m g % ), fo sfo r etc. V aloa
n ia c in i c c a 3 m g % v itam in a C . S ub rea energ etic este d e 3 0 k cal la 10 0 g.
a s p c c t e n c rg e tic , P ep en ele v e r d e c o n i
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
n c 12 k c a l la 100 g m iez.
M u lt m a i slab c a e fe c tc te ra p eu tice
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E d e c t P ep en ele v erd e, e s te , in sch im b ,
P rin c o n in u tu l rid ic a t n ap , a rc p ro u n bun lax ativ v eg etal, c o m p a ra b il cu
p rie t i d iu re tic e . S e re c o m a n d n litia p ru n ele u scate. S e re c o m a n d in an em ii.
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i cerea le din alimentaie 123

constipaie, h em o ro izi, litiaz urinar, L eu tea n u l, A sm u iu l), iar d in fam ilia


reum atism i tu b e rc u lo z pulmonara. C o m p o sita e T a rh o n u l. P ro p rietile
In m ed icin a p o p u la r , seminele, sub lo r c o n d im e n ta re se d a to re a z c o n in u
fo rm d e d ecoct (o lin g u ri la o can), tului b o g a t n u le i e se n ia l. S e u tiliz e a z
se reco m an d c a e x p e c to ra n te i n trata n d eo seb i fru n z e le , d a r i s e m in e le , att
m en tu l hem oroizilor. n a lim e n ta ie , c t i n fo rm u le sp ecific
E ste c o n tra in d ic a t n d iabet, n colite, m ed icin ale.
en terite i dispepsii.
M R AR UL
mod de n t r e b u i n a r e
ANETHUM G R AVEO LENS L.
C o n su m a t c a a ta re n stare proaspt (FAM. A P IA C E A E U M BE LLIFER A E )
sau su b form d e dulcea.
S u c p ro asp t cu e fec te laxative. O rig in a r d in n o rd u l M ed iteran ei, M
S e m in e le u scate i p isate ca antivo- ra ru l este m e n io n a t c a p la n t c u e fe c
m itiv (n m e d icin a p o p u lar). te vindectoare*4 n c n v e stitu l P a p i
E xtern. A p licaii lo cale n arsuri uoa ru s E b e rs" , c e a m a i c u p rin z to a re s c rie
re i inflam aii: catap la sm e locale cu pul re d e s p re p la n te m e d ic in a le din E g ip tu l
p zd ro b it. S c reco m an d sub form de an tic . A p recie ri p o z itiv e a su p ra e fe c te lo r
m ti co sm etice p entru tenurile uscate. sa le se n t ln e sc n sc rie rile lui D io sco ri-
d c i P allad iu s.
V alo are te ra p e u tic au a t t fru n zele,
G R U PA LEG U M ELO R
c t i sem in ele.
C U PR O PR IET I
C O N D IM E N T A R E PRINCIPALII C O N S T IT U E N I

n fu n c ie d e p a rte a d e p la n t, c o n i
A c e a st g ru p d e leg u m e reprezint
n u tu l n u le i v o la til e ste cu p rin s n tre
u n e x e m p lu c o n c lu d e n t p en tru faptul c
2 ,5 - 4 % (n fru n z e i ra m u rile tin e re ) i
ad esea v alo area te ra p e u tic a poate fi mai
3 - 6 % n fru ct. M r a r u l c o n in e can tit i
im p o rtan t d e c t c e a alim entar. Canti
a p re c ia b ile d e p o ta s iu , s u lf i so d iu , v i
tile n c a re su n t c o n su m a te aceste
p la n te rep re z in t u n ap o rt nutritiv ex ta m in e le A , B l i C . U leiu l v o la til d e
trem d e red u s. D efin in d condimentul M r a r c o n in e n tre 4 0 - 6 0 % carv o n .
d rep t su b stan a c a re se a d a u g la o mn RECO M AN DRI TER A P E U TIC E
care p e n tru a-i co n fe ri un g u st sau o aro C a to a te le g u m e le c o n d im e n ta re ,
m s p e c ific , se atest p rin cip ala pro
fru n z e le d e M r a r au p ro p rie t i to -
p rie ta te a a c e sto ra , ace ea d c tonice apc-
n ic -a p e ritiv e i sto m a h ic e . E le s tim u le a
ritiv e -sto m a h ic e , u tile n ano rex ii (lipsa
z to to d a t d iu re z i elim in a re a g a z e lo r
d e a p e tit), g a s trite h ip o a c id e i disfunc-
d in sto m ac.
ii d ig e stiv e . S e n z a iile g u stativ e i ol
S e m in e le d c M r a r s u n t p u tc m ic
fa c tiv e d a te d e e le p ro v o a c , prin act re
c a rm in a tiv e . E le s u n t im p o rta n te i p e n
flex c o n d iio n a t, o c re te re sensibil a
tru p ro p rie t ile e m e n a g o g e (d e re g la re a
se c re iilo r sa liv a re , g astrice i intestina
c ic lu lu i). T o to d a t s u n t se d a tiv e n e rv o a
le, cu ro l h o t r to r n tr-o b u n digestie
s e , u tile n c o m b a te re a in so m n iilo r, p re
G ru p a a c e a sta d e leg u m e este relativ
u n ita r su b ra p o rt siste m a tic , m ajorita c u m i a n tisp a stic e , a c e a st p ro p rie ta te
tea f c n d p a rte d in fam ilia A p ia cea e e x p lic n d e fe c te le n c o m b a te re a s u g h i
Umbelliferae (M r a r u l, P t r u n j e lu l , u lu i reb el i a v o m e i, n d e o se b i la co p ii.
124 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

M O D D E N TR EB U IN AR E le sa le feb rifu g e, iar su b ra p o rtu l aciu n ii


A d u g a re a fru n z e lo r la p rep arate c u li e m e n a g o g e (d e re g la re a c ic lu lu i i c a l
n are. m are a d u rerilo r), e ste u n a d in tre cele
In fu z ie d e s e m in e p rep arat d in o lin m a i a ctiv e p lante. D ei m ai m o d e ra t d e
g u ri la c a n . S e b eau 2 - 3 cn i p e zi. ct la r d c in i, i la fru n z e s e m an ifest
D e c o c t sedativ, cu o lin g u ri d e se p ro p rie t ile d iu r e tic o - d e p u ra tiv e , de
m in e fierte n tr-o c a n d e la p te; se bea u n d e i efe c tu l a d ju v a n t n re u m a tis m i
seara, n a in te d e c u lc a re , p e n tru c o m b a h ip e ru ricem ie (gut).
te re a in so m n iei. F ru n z e le d e P tru n jel su n t u n stim u
le n t g en era l, an tian em ic i a n tirah itic, ca
P T R U N JE L U L i un to n ic n erv in . C a stim u le n te , ele ac
PETROSEUNUM H O RTEN SE HOFFM. io n e a z i a su p ra m u scu latu rii n e te d e a
(FAM. U M B E LLIFER A E ) o rg an elo r in tern e, d eci su n t in d icate n
n a fa ra rd c in ilo r* , s e u tiliz e a z n to a te c a z u rile d e a to n ie d ig e stiv a v ezi
fito te ra p ie a t t fru n z e le , c t i sem in ele. cii b ilia re cu e fe c t c o la g o g , p re c u m i
F ru n z e le sa le sim b o l al n o ilo r n c e a v ezicii u rin are, c a lm n d c o lic ile a c e s
p u tu ri, c c i e ste u n a d in tre p rim e le p la n to r o rg an e. A su p ra ap ara tu lu i c irc u lato r,
te c a re r s a r p rim v a ra faceau parte ac io n e a z ca v aso d ilatato are i n re g la
d in m n c a re a c e re m o n ia l a P atelu i rea circu laiei capilare.
e v re ie sc . A u efect a n tih clm in tic, n co m b aterea
oxiurilor.
PRINCIPALII CO N STITUEN I E xtern . S u cu l d e fru n z e c o m b a te n e
C o n in u tu l n u le i v o la til n p rile ae v ralg iile, cu e fe c te i n n e v ra lg ii d e n ta
rie n e e s te d c c c a 0 ,3 % , d a r n sem in e re. P en tru efectu l an tiin flam ato r; se re
e ste m u lt m a i m a re . U leiu l e ste fo rm at c o m a n d n iritaii ale p ielii, co n tu zii,
d in a p io l, m iristic in , a liletram eto x ib en - e ch im o ze , n e p tu ri d e in secte, c a i n
z e n , c a rb u ri te rp e n ic e , d e riv a i cu m ari- in flam aii a le o ch ilo r. S e cite a z i u tili
n ic i etc. S e m in e le c o n in c c a 2 0 % ulei tatea s a ca to n ic capilar.
g ra s fo rm a t d in acizi g ra i n esatu ra i, C o sm etic . F ru n z e le s e p o t u tiliz a
c a re la r n d u l lo r c o n in a c id p etro seli- p e n tru cu rirea te n u lu i i to to d a t su n t
n ic i u n h e te ro z id flav o n ic ap io zid u l. co n sid e ra te c a u n re m e d iu c o n tra p is
U tiliz a re a s e m in e lo r e ste co n tra in d ic a t truilor.
n uzu l intern.
M O D D E N TR EB U IN AR E
U le iu l v o la til d in fru n z e c o n in e , p e
l n g ap io l, i m iristic in , fela n d ren , ter- C o n su m a t ca ata re , n a d a o s la d iferi
p in e o l, B -c im o l i a li d e riv a i. F ru n zele te p rep arate cu lin are n d e o se b i c a to-
m a i c o n in v ita m in e le A , B i C i sruri n ic -a p eritiv i sto m ah ic.
m in erale . Inftizie d e fru n ze, cu o lin g u ri la
c a n , 2 - 3 c n i p e zi.
R ECO M AN D R I TER A P EU TIC E S u c p ro asp t, c u c a re se fac ap licaii
In tern . P rin co n in u tu l m a re n ulei d e 2 - 3 o ri p e z i, tim p d e 1 5 -2 0 zile, c o n
v o la til, a d a o su l fru n z e lo r d e P tru n jel tra pistruilor.
n p re p a ra te c u lin a re a re e fe c t to n ic-ap e- S u c, n am estec cu a lc o o l d e 70 n
ritiv. S u n t d e m u lt c u n o s c u te p ro p rie t i p ri eg ale, p e n tru c a ta p la sm e a p lic a te n

Proprietile medicinale ale rdcinilor sunt prezentate la capitolul despre legumele de la care se con
sum rdcinile.
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 125

zo n e le d u re ro a se ; n n ev ralg ii d e n ta re se reco m an d area lo r n edemele cardio-re-


pune u n ta m p o n d e v a t m b ib a t n sucul nale.
am estecat cu a lco o l p n la tratam entul L eu tea n u l este i un hipotensiv ac
cariei, c a re n u tre b u ie am n at. tiv, av n d i aciune sedativ in special
P re p a ra tu l d e s c ris s e p o a te p stra n tu lb u r rile d e natur neurogen.
(co n se rv a ) n stic le n c h ise, la rece i n n fito te ra p ia aparatului respirator,
locuri fe rite d e lum in . L e u te a n u l favorizeaz expectoraia,
D e c o c t c o n c e n tra t d in fru n z e (2 lin iar n c e a a aparatului digestiv acionea
guri la c a n ) p e n tru c u r ire a te n u lu i i z n n o rm alizarea scaunelor, att n caz
ca to n ic capilar. d e c o n stip aie, ct i n scaunele neregu
late.
C a ta p la sm e a n tiin fla m a to a re c u P
tru n jei p ro a sp t (in clu siv n m astite). E ste i carm inativ*. Are rol n crete
rea se c re iilo r salivare i gastrice, deci se
S p la tu ri v a g in a le an tile u c o re ic e cu
reco m an d i ca tonic-aperitiv.
d e c o c t co n c e n tra t d in sem in e, d in 2 lin
P rin reg la rea ciclurilor menstruale,
guri la 100 m l ap.
m an ifest efect emenagog.
E xtern . n special, rdcinile i se
L E U T E A N U L
m in ele se recomand pentru bi forti-
LIVISTICUM OFFICINALE KOCK
fiante, n special pentru copiii debili.
(FAM. A P IA C E A E U M BELLIFER AE)
F ru n zele sunt utilizate pentru ulcera
L e u te a n u l e s te o rig in a r d in bazinul ii, n ap licaii locale.
m e d ite ra n e a n , u n d e se n t ln e te i azi n
M OD D E NTREBUINARE
stare s lb a tic ; e ra c u ltiv a t n c d in v re
m e a ro m an ilo r. F ru n zele consumate ca atare, n pre
P e n tru p ro p rie t ile lo r co n d im cn ta rc p arate culinare.
su n t n tre b u in a te fru n zele; n s n scop In fu z ie d in umbele, 2 lingurie la 0
c a n d e ap , 2 cni pe zi.
m e d ic in a l n a fa r d e a c e ste a sunt
In fu z ie din semine cu 1/2 linguri la
re c o m a n d a te s e m in e le i n m o d special
o c a n d e ap, 2 cni pe zi.
rd c in ile.
D eco ct din rdcini, cu o linguri la o
PRINCIPALII CO N STITUEN I c a n d c ap, 2 -3 cni pe zi.
T o ate p rile p lan tei c o n in ulei v o la P u lb ere din rdcin uscat, 2 -3 vr
til (0 ,6 - 1 % n p la n ta u c a t ), co n stitu it furi d e c u it pe zi.
d in te rp in e o l i a lte te rp e n e, n u m ero i T in c tu r din 20 g frunze sau rdcini
acizi, n tre c a re a cid u l a ce tic i benzoic. m a cerate 10 zile n 100 ml alcool de 70,
tn sp e c ia l n p rile su b te ra n e su n t p re se ia u 2 0 -2 5 picturi dc 2 -3 ori pc zi.
zen te g rsim i, g u m ire z in e , tan in u ri, s
ASM UIUL
ruri m in e ra le i d ife rii acizi o rganici.
ANTHRISCUS CEREFOUUM (L.) HOFFM
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E (FAM. APIACEAE - UMBELLIFERAE)
In tern . T oate p rile p la n tei, d a r n d e A sm u iu l este o specie eurasiatic,
o seb i r d c in ile , m re sc sim ito r d iu re- cu n o scu t doar n nordul M oldovei i Ar
za, fa v o riz n d e lim in a re a clo ru lu i i a d ealu lu i, unde sc cultiv pc suprafee re
c o m p u ilo r a z o ta i, fa p t c a re d e te rm in i d u se i unde crete i spontan. C u aroma

Substane active care au proprietatea de a inhiba procesele fcrmcntativc din intestin ji dc a fnvon7j re
sorbia sau eliminarea gazelor formate.
126 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

s a c a ra cteristic, p e l n g v a lo a re a c o n C o sm etica . A sm u iu l a re ro l n eati-


d im en tar , a re o v a lo a re m e d ic in a l rid i fe la re a p ie lii i n t rz ie re a a p a riie i rid u
c at, fa p t cu n o scu t n c d in A n tich itate rilor.
n d eo seb i la g reci, p en tru ca n E v u l M e
mod de n t r e b u i n a r e
d iu s fie m u lt ap reciat. E l a fost trec u t i
C o n su m a t ca ata re , n a ro n ia tiz a re a
n u n ele farm a co p ei eu ro p en e . S e u tili
u n o r p rep arate cu lin are.
z e a z n p rin cip al fru n zele, iar n sco p
In fu z ia d in fru n ze sa u sem in e, p re p a
m e d ic in a l i sem in ele. P o p u la r se m ai
ra te din o lin g u ri la c a n . S e b e a u 2
n u m e te A sm a u c h i, H a sm a u ch i etc. c n i p e zi.
PRINCIPALII CO N STITUEN I S uc d c p la n t p ro a s p t (p n la 100
m l ziln ic).
F ru n z e le c o n in c c a 0 ,0 3 ulei v o latil,
C a ta p la sm e cu p la n ta p ro asp t , z d ro
co m p u s n p rin cip al d in iz o an eto l, su b
bit.
sta n e am are, v itam in e d in g ru p a B , v ita
m in a C , sru ri m in erale . TARH ONUL
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E ARTEMISIA DRACUNCULUS L.
(FAM. A S T E R A C E A E CO M PO SITAE)
In te rn . P rin v a lo a re a s a co n d im e n ta r
i su b sta n e le am are, A sm u iu l e s te to P lan t o rig in a r d in M o n g o lia i S ib e
n ic a p e ritiv i stom ah ic. ria cen tral. C u n o sc u t d in A n tic h ita te ,
C a i c e le la lte U m b elifere, a c e sta a re T a rh o n u l a fo st t rz iu in tro d u s n E u ro
p ro p rie t i d iu re tic e n reten ii u rin are , p a (n sec. al X V I-Iea) i u tiliz a t a t t n
litia z , h id ro p iz ie " (an asarc). alim e n ta ie , c t i n terap eu tic.
F iin d o p la n t d iu re tic -d e p u ra tiv , R u e lliu s, v estit m e d ic al E v u lu i M e
d iu , I-a d e sc ris n lu c ra re a D e n atu ra
e s te u tiliz a t in tern n d e rm a to z e i e c z e
stirp iu m , su b lin iin d c sa la ta la c a re se
m e.
p u n e T arhon n u a re n e v o ie n ic i d e oet
A su p ra a p a ra tu lu i d ig e stiv , A sm
i n ic i d c sare, a c e sta c u m u l n d g u stu l
u iu l a re o a c iu n e u o r la x a tiv , p recu m
a m b e lo r in g red ien te. n a c e a s ta rezid
i d e s tim u la re a se c re ie i b iliare. d e fap t im p o rtan a p e c a re o a c o rd m i
S e c ite a z u tiliz area s a n b ro n ite i azi T a rh o n u lu i.
a fe c iu n i p u lm o n a re c ro n ic e. S tim u le a S e u tiliz e a z frunzele.
z , d e a se m e n e a , s e c re ia lap telu i (p ro
PRINCIPALII CO N STITUEN I
p rie t i g alacto g o g e).
E xtern . T ra ta m e n tu l e x tern l p o ate T a rh o n u l co n in e n fru n z e i n r-
c o m p le ta p e c el in tern n d iv e rse d e rm a m u relele tin e re n tre 0 ,1 -0 ,4 % ulei v o la
to z e , e c z e m e i p ru rit. T ra ta m e n tu l in til fo rm a t n p ro p o rie d e 6 0 - 7 0 % d in
te rn s e a so c ia z cu c el extern. m etilch av ico l. C o n in e , d e a se m e n e a , ta
E x tern , A sm u iu l se u tiliz e a z n in n in u ri, sruri m in erale , u rm e d c io d , v i
fla m a ii ale p le o ap elo r, n b le fa rite (m e ta m in a B l i v itam in a C .
d ic in a p o p u la r ). R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
U n e fe c t fo arte in te re sa n t l a rc n re T a rh o n u l are un e fe c t s tim u le n t n d e
s o rb ia n o d u lilo r h em o ro id ali. o seb i a su p ra ap etitu lu i i d ig e stie i (d eci
P ro p rie t ile a n tiin f la m a to a r c su n t p ro p rie t i to n ice-ap eritiv e i sto m a h i-
c o m p le ta te cu c e le c ic a triz a n te , u tile n ce), fr s irite. R olul d c s tim u le n t se
u lceraii. m a n ife st i a s u p ra fu n ciei h e p a tic e . El
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 127

se re c o m a n d p e n tru d isp e p tic i i p en tru L a noi n a r e s te c u ltiv a t n grdini


persoanele c a re tre b u ie s e v ite regim ul rn eti m a i a le s n T ran silv an ia, cu de
srat. o se b ire n zo n a B rao v u lu i i a Sibiului;
F ru n zele d c T arh o n su n t to to d a t d iu n alim en taie se u tiliz e a z peiolii foarte
retice, u tile n a n a sa rc (h id ro p iz ie ) i n g ro ai ai fru n zelo r, cu n o scu i popular
reum atism . sub n u m ele d e rab arb r sa u rubarb".
F lu id ificn d se c re iile b ro n h ic e , Tar-
PRINCIPALII CO N STITUEN I
honul este u n b u n ex p ecto ran t.
C an tit ile m a i m ic i d e a c id crizofanic
C a a c iu n e g en eral, el e ste to n ic i
anticataral. i d e d e riv a i an tra c h in o n ic i p e care le
c o n in p eio lii d e R e v e n t fa d e rd
mod de n t r e b u i n a r e c in i p a r su fic ie n te p e n tru a stim u la glan
C o n s u m a t c a atare, n salate sa u m u rat d e le in te stin a le i fu n c ia hepato-biliara.
n oet. C o n in n u m e ro i a c iz i o rg an ic i (citric,
In fu zie p re p a ra t cu o lin g u ri la o o x a lic , m a lic , la ctic e tc .), tan o izi i glu
can d e a p ; s e ia n d e o se b i d u p m e se co g a lin a , c a te c h in a i te trarin a. Conin
le p rin c ip a le p e n tm stim u la re a d ig estiei. v ita m in e le A , B l , B 2 i C ( 8 - 3 6 mg%)
i n u m e ro a se sru ri m in e ra le d e K 3,42
m g % , C a 1 m g % , F e 17,2 m g % , P 0,33
ALTE LE G U M E P ER EN E
m g % , M n , Z n , M o etc.
D in a c e a s t g ru p , p ro p rie t i m e d ic i R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
nale m ai im p o rta n te s e atrib u ie S p a r a n
D ato rit a c id it ii lo r, p eio lii d e Re
g h elu lu i, n tim p ce n c a z u l R ev en tu
v en t au p ro p rie t i to n ic -a p e ritiv e , pre
lui, d e la c a re se fo lo sesc p eio lii cr-
c u m i sto m a h ice, to n ifiin d n general
noi, p ro p rie t ile m e d ic in a le su n t m ai
ap ara tu l d igestiv.
p reg n an te la rizo m i, m a te rie p rim m e
F r a fi la fel d e p u te rn ic laxativi ca
dicinal.
rizo m ii, p eio lii au a c e a s t proprietate
R EV EN TU L n tr-o m su r m ai red u s.
M an ife st o a c iu n e n e t d e stim ulare
RHEUM SP.
h e p a to -b ilia r , fiin d u n p ro d u s coleretic.
(FAM. PO LYQ O N A C EA E )
D ato rit c o n in u tu lu i rid ic a t n oxa
C a ra v a n e le a d u c e a u d in n d e p rta ta lai, R ev en tu l este c o n tra in d ic a t n litia
C hin, a t t n A n tic h itatea g reco -ro m a- z a o x alic, iar d a to rit a c id it ii crescu
n, c t i m ai t rz iu , n E v u l M ed iu , al
te , c e lo r c u h ip e ra c id ita te g astric.
turi d e b alo i d e m tase, d e sp len d o rile P lan ta este, d e a se m e n e a , iritan t pen
din p o re la n i ja s p c e p u rta u p e c e te a g e
tru su ferin zii d e h em o ro izi.
niului m a re lu i p o p o r d in r srit i o r
d c in m iste rio a s , fo arte c u ta t p en tru M O D D E N TR EB U IN A R E

p ro p rie t ile sa le m e d icin a le: R ev en tu l. P eio lii c o n s u m a i c a a ta re n p rep ara


El e ste d e sc ris i lu d at n c d in an u l te le c u lin a re sp e c ific e (s a la te c a tonic
2700 . C h . d c c tre n v atu l m p rat a p e ritiv i sto m a h ic , c o m p o tu ri i alte
Shen N u n g , ap o i p ro d u su l m e d ic in a l d c p rep arate d c desert).
ctre D io sc o rid e n G re c ia an tic, P liniu S u c, 3 0 - 4 0 g n a in te d e m ese, d in pe
cel B tr n i G alen la R o m a, d a r plan ta io lii sp lai, tiai n c u b u ri d e c c a 2 cm ,
ca a ta re n-a p tru n s n E u ro p a d e c t n ce se in c c a 2 m in u te n t-u n vas cu ap
sec. a l X V I-le a , n cu ltu ri. rece , se scu rg i s e sto rc.
128 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

P entru p stra re a p e tim p u l iernii a pe- g r sim ile fiin d d o a r n p ro p o rie dc


io lilo r d e R ev en t, s e p ro c e d e a z n felul 0 ,1% . C o n in u tu l n h id ra i d e carb o n
u rm to r: p e s te p eio lii b in e sp lai c u ap e ste cu p rin s n tre 1 ,6 -1 ,8 % , celu lo z
fia rt i rcit, pui n tr-u n b o rc a n sterili 0 ,6 % , sru ri m in e ra le n sp e c ia l d e m ag
zat, s e p u n e a p c lo c o tit i s e nchide n eziu , fier i fosfor, ia r c a m ic ro e le m e n -
b o rcan u l e rm e tic . i p stre a z gu stu l i
te C a , K , C u , F, 6 r , I, A l, Z n , S i, S , C o .
to ate p ro p rie t ile m a i m u lte luni.
V itam in a B l e ste n c a n tita te d e 0,025
O b se rv a ii. P rin c ip a la m a te rie prim
m g % , B 2 0 ,2 m g % , iar v ita m in a C n
m e d ic in a l d c la a c e a s t p la n t o c o n s ti
tu ie n s riz o m ii (R h iz o m a R h ei), unul c a n tita te d e 2 5 m g % . V aloarea e n e rg e ti
d in la x a tiv e le (p u rg a tiv e le ) c e le m a i efi c e ste d e n u m a i 14 k cal, fap t c a re l
c ie n te d a to rit c o n in u tu lu i n an tra ch i- face rec o m a n d a b il n c u ra d e slb ire.
n o n e , ele s tim u l n d p e rista ltism u l in tes D ato rit co n in u tu lu i sc zu t n h id ra i dc
tin u lu i g ro s . R iz o m ii a u , d c asem e n ea, carb o n , e ste re c o m a n d a t n c a n tit i nc-
p r o p r ie t i c o lc r e tic c im p o rta n te , to - restric tiv e n d iabet.
n ic -a p e ritiv e n a n o re x ii, an em ii, citn -
R E C O M A N D R I T E R A P E U T IC E
d u -s e i o a c iu n e v e rm ifu g cert.
S u b lin ie m fap tu l c , n u rm a u n o r c er S e c o n sid e r d e b a z re a le le p ro p rie
c e t ri re c e n te , to a te p u rg a tiv e le care ti d iu re tic e ale S p a r a n g h e lu lu i, carc
c o n in s u b s ta n e a c tiv e d in g ru p a an tra - m re te c o n sid era b il d iu re z , cu c o n d i
c e n o z id e lo r tre b u ie a d m in istra te c u p ru ia ca p erso an a c a re l c o n s u m s nu
d e n , d e o a re c e fa v o riz e a z d e z v o lta re a a ib leziu n i ale c ilo r u rin a re , situ a ie n
c e lu le lo r m a lig n e n c a rc in o m u l colo- c a rc d e v in e iritan t, p ro v o c n d h em atu -
n o -re c ta l. C h ia r i la o m u l sn to s, a c e s
rie. P o rn in d d c la p ro p rie t ile d iu re tic e ,
te p u rg a tiv e s e v o r a d m in is tra m ax im u m
s c reco m an d n litia ze, c istite , n efrite,
7 z ile p e lun.
p ro statite, n reten ii h id ro so d a te (e d e
SPA RA N G H ELUL m e), iar la ca rd ia c i, p e n tru e v ita re a e d e
A SP A R A G U S OFFICINALIS L. m e lo r m e m b re lo r in ferio are.
(FAM. LILIACEAE) E lim in n d p ro d u ii d e d e z a sim ila ie ,
e ste u n d ep u rativ activ , util in c lu siv n
E ste o le g u m o rig in a r d in E x trem u l
O rie n t, n s c re te i a zi s p o n ta n n p d e rm a to z e (n d o seb i n eczem e).
d u ri, n lo c u ri u m e d e d in E u ro p a, A sia i S p a r a n g h e lu l stim u le a z activ ita te a
A fric a . A fo st b in e c u n o sc u t d e ctre h ep atic. D u cn d la sc d e re a g licem iei
g reci i ro m a n i, fiin d n tre b u in a t sub i a g lico zu riei, s e re c o m a n d c a ad ju -
a m b e le a s p e c te , a lim e n ta r i m e d icin a l. v a n t n d iabet. n b ro n ite c ro n ic e a re a c
D io sc o rid e , P lin iu c el B trn , G alen l iu n e ex p ecto ran t.
re c o m a n d a u c a a d e v ra t m e d ic a m e n t S e fo lo sete ca a d ju v a n t i n tra ta
p e n tru a fe c iu n i h e p a tic e i co lici n efri- m en tu l cu d ig italice, ca tra n s p o rto r al
tic e . L u c r rile m o d e m e c o n firm , d e acesto ra, d a r i se a trib u ie c h ia r i lui n
a se m e n e a , u n e le p ro p rie t i m e d icin a le su i o a c iu n e se d a tiv card iac.
im p o rta n te . S e c o n su m l sta rii etiolai
A vnd o stru ctu r fila m e n to a s , se re
(c re s c u i la n tu n eric).
c o m a n d p e n tru c a z u rile a c c id e n ta le n
PRINCIPALII CO N STITUEN I c a re s-a u n g h iit o b ie c te a sc u ite , S p a
C a n tita te a d e a p v a ria z n tre 9 2 - ra n g h elu l fiert n g lo b n d o b ie c tu l, c a re
9 5 % , ia r c e a d c p ro tid e n tre 1 ,5 -1 ,7 % , e ste e lim in a t f r a p ro v o c a leziu n i.
p r in c ip a le le le g u m e , s e m in e i c e r e a le d in a lim e n ta ie 129

P rin g u stu l am ru i, stim u le a z ap eti D e c o c t (n sp ecial d iu retic) din 20 g ia


tul i fa v o riz e a z d ig e stia , iar d a to rit fi 1 litru , can titate c a re se bea n cursul
b relo r c e lu lo z ic e stim u le a z m o tricitatea un ei zile.
tu b u lu i d ig e stiv , a c io n n d d e c i ca la x a S iro p cu pro p rieti sedative cardiace
tiv n c o n stip aii. d in su c d e S p a ra n g h el care se fierbe pe
C a lm e a z , d e a se m e n e a , c o lic ile in b a ie d e a p cu d o u pri zahr pn la
testinale.
o b in erea co n sisten ei dorite. Sc iau cte
mod d e n t r e b u i n a r e 2 lin g u rie pe zi, d im in e a a i scara.
C o n su m a t c a ata re , n salate i p re p a T in c tu r din 2 0 g plan t macerat
rate c u lin a re d ie te tic e (s a la t d e S p a 1 0 -1 5 z ile n 100 m l alcool; se iau cte
ran gh el fiert). 5 - 1 0 p ictu ri c o n tra colicilor.
CAPITOLUL VI

ROLUL l UTILIZAREA
PRODUSELOR VEGETALE
PE GRUPE DE AFECIUNI

C u m sp u n e a m la n c ep u tu l acestei A m s o c o tit d e c i im p o rta n t s selec tm


c rti, p ro d u s e le v e g e ta le c o n in n stru c a c e le fru cte, le g u m e sa u s e m in e b in e f
tu ra lo r in tim V IA . F ru c te le , leg u c to a re c a re s-a r cu v e n i in c lu se n p ro
m e le i s e m in e le d e in p ro p rie t i te ra g ra m u l lu p tei n o a stre c u a t te a i attea
p e u tic e re m a rc a b ile , fiin d a d ju v a n te p re b o li. C o m p o n e n te le v e g e ta le tre b u ie s
io a s e n n g rijire a m u lto r b o li. P e d rep t fa c p a rte d in d ie to te ra p ia n o a s tr c o ti
c u v n t, d a to rit su b sta n e lo r a c tiv e cu d ian . E ste su fic ie n t s m e n io n m n u
c a re su n t n z e stra te , e le p o t fi c o n s id e ra m a i fap tu l c T o m a tele , c itric e le , tra,
te a lim e n tc -m c d ic a m e n te ". S e le c t n d b o a b e le d e F a so le sa u S o ia s c a d c o le ste
c u d isc e rn m n t p e n tru fie c a re m alad ie ro lu l d in sn g e. T o to d at e ste in c o n te s
facto rii d e fic ita ri, d e m u lte o ri d e c la n a ta b il efe c tu l U stu ro iu lu i n b o a la h ip e r
to ri ai p ro c e s u lu i m o rb id , m u lte m e d ic a te n siv sa u n p a ra z ito z e le in testin a le.
m e n te d e s in te z v o r p u te a fi p o te n ate R id ich ea n ea g r e ste un bun co leretic
c o la g o g i d iu re tic , iar c p u n ile i
sa u c h ia r n lo c u ite p rin a c e ste rem edii
frag ile au e fe c te d o v e d ite an tig u to asc.
vii.
S n u n e im ag in m n s c to t c e c a ce
D ep arte d e n o i g n d u l c u tiliz n d ex
e ste n atu ral e ste i inofensiv. D a c p e n
clu siv a c e ste ro a d e a le p m n tu lu i v o r fi
tru m e d icam en tele d e sin te z e ste d e
o b in u te v in d e c ri m ira c u lo a se , in d ife
m u lt in stitu it fa rm a c o v ig ile n a (o ra
re n t d c b o al. D a r to a te a c e ste d aru ri pe
m u r a farm a co lo g iei c a re a re d rep t
c a re N a tu ra ni le p u n e la d is p o z iie cu
o b ie ctiv su p ra v e g h e re a e fe c te lo r se c u n
a t ta g e n e ro z ita te c o n trib u ie la t m d u i d are ale m e d ic a m e n te lo r), nici p la n te le
re a n o astr. M ai m u lt d e c t att, fo lo s i m e d icin a le n u au sc p at d e fu rc ile cau -
re a lo r n a lim e n ta ia ziln ic co n trib u ic d in e ale ac e ste ia . A stzi, su n t p u se la
n u n u m a i la re c tig a rc a s n t ii, ci i in d e x " ap ro ap e 100 d e p la n te sa u s u b
la m e n in e re a ei. stan e a c tiv e e x tra se d in ele c a re n
Ia t d e c e su sin e m m e d ic in a c o m p le u n n a u n o r stu d ii m in u io a se s-a u d o
m e n ta r (a d ic p e rm a n e n ta co n ju g are v ed it a fi g en o to xice, c a rcin o g e n e, h e p a -
d in tre m e d ic in a c la sic , a lo p a t i te ra to to x ic e etc. D u p cu m a ra t i u n re la
p iile n e c o n v e n io n a lc , c a re in c lu d i fi- tiv re c e n t rap o rt E S C O P * , p rin m eto d e
to terap ia ) ca fiin d s o lu ia o p tim p en tru m o d e m e d c in v e stig aie, n ic i u n m e d ic a
o m u l n su ferin . m en t d e sin te z, s e m isin te z sa u n atu ral

E u r o p e a n S c i e n t i f i c C o o p e r a t i v e o n P h y to th e r a p y , E u r o p e a n P h y t o t e l e g r a m , O fT ic ia l N e w s l e t t e r E S -
C O P , S i x t h is s u c - a u g u s t 1994.
R o lu l l u t iliz a r e a p r o d u s e lo r v e g e ta le p e g r u p e d e a fe c iu n i 131

nu r m n e n e ce rceta t. U n sin g u r e x e m S a la ta re c o m a n d a t n acest sens


plu am d o ri s d m aici, un icu l d in g ru n c din A n tic h ita te d e c tre D ioscoride,
pa fru ctelo r: c o a ja v erd e a fru cte lo r de C o lu m e lla i G a le n , c u a c iu n e cert
n u c, c are , prin n afto c h in o n ele co n in u asu p ra p alp itaiilo r.
te (n sp e , ju g lo n a ), a re e fec te m u tag e- C o n s u m a t ca ata re , m a i a le s seara.
n e i p o sib il carc in o g en e. L e u te a n u l
n c e le c e u rm eaz, v o m p reze n ta o C o n s u m a t n p re p a ra te culinare.
siste m a tiz a re a c o m p o n e n te lo r veg etale D e c o c t d in r d c in (1 lin g u ri la
in dicate n d iv e rse g ru p e d e afeciu n i, c a n , 2 - 3 cn i p e zi).
n eu itn d s a tra g e m ate n ia a s u p ra im T in c tu r d in 2 0 g rd c in i m acerate
p o rtan ei p e c a re o p re z in t p re v e n tiv i 10 z ile n 100 m l alco o l, c te 2 0 -2 5 p i
cu rativ o a lim e n ta ie ech ilib rat. ctu ri, d e 2 - 3 o ri p e zi.
U s tu r o iu l r e g u la r iz e a z pu lsu l
(altu ri d c a c iu n e a sa h ip o ten so arc).
FRU CTELE, LEG U M ELE C o n s u m a t ca a ta re (m in im u m 2 -3
l S E M IN E LE b u lb ili p e zi).
RECOM ANDATE T in c tu r d in su c c u o can jta te egal
N B O L IL E A P A R A T U LU I d e a lc o o l d ilu a t la 4 0 , d in c a re se iau
2 - 3 lin g u rie p c z i, n c u re d c 10 z ile pe
C A R D IO V A S C U L A R
lun.
A fe ciu n i c a rd ia c e cu su b stra t
fu n cio n a l (fr su b stra t organic Aterom atoza i a teroscleroza
Identificabil) A te ro m a to z a re p re z in t u n p ro c e s
S u b a c e a st d en u m ire su n t g rupate co m p le x , c a ra c te riz a t p rin d ep u n ere le n
to ate tu lb u r rile n e u ro v eg e tativ e ale in i t i p ro g re siv n p e re ii a rte re lo r d e co
m ii, c u n o s c u te i su b n u m e le d c n ev ro z lestero l, d e g r sim i a n im a le i d e sruri
d e c a lc iu , su b fo rm a u n o r p lci d e n u m i
card iac (tu lb u rri d e ritm c a rd ia c n so
te a te ro a m e (d e u n d e i d e n u m ire a de
ite sa u n u d e p alp itaii i d e sen zaie de
a tero m ato z). A te ro sc le ro z a e ste o boal
d u re re p re c o rd ia l ). n a c e a s t c ateg o rie
d e g e n e ra tiv a arterelo r, av n d c a o rig i
d e afec iu n i s e reco m an d cu titlu g e
n e a c e ste atero am e.
neral p ro d u s e le v e g e ta le cu aciu n e
A te ro sc Ic ro z a e ste c a u z a p rin c ip a l a
se d a tiv g en eral.
a c c id e n te lo r v ascu lare.
S p a ra n g h e lu l, c u a c iu n e sed ativ c ar
R eg im u l a lim e n ta r jo a c u n ro l d eo se
d ia c i to to d a t c a a d ju v a n t in tra ta b it n a c e a st afec iu n e. S u n t re c o m a n
m en tu l cu d ig italice (u n u l d in m e d ic a d a te 5 - 6 m e se p e z i, n can tit i mcdera-
m e n te le d e s in te z d e p rim im p o rtan te, e v it n d u -s e m e se le c o n siste n te , co
n tra ta m e n tu l b o lilo r c a rd ia c e ), av n d p io a se. C a rn e a d e p asre, d e v it i p e
ro lu l d e tra n sp o rto r al a c e sto ra . ^ . te le a lb p rep arat s u b o ric e fo rm (su p e,
C o n s u m a t ca ata re , n sa la te i p re p a ra so l, g rtar, c o n se rv e , to c tu r etc.)
rate c u lin a re d ietetice. su n t p erm ise d e 2 - 3 o ri p e sp tm n .
S iro p d in su c d e S p a ra n g h e l c a re se M ai in d icate su n t n s p ro d u s e le lactate,
fierbe p e b a ie d e a p cu 2 p ri zah r a lb u u l d e o u (n u n s i g lb en u u l),
p n la o b in e re a c o n siste n e i specifice, p a ste le fain o ase, su p e le d e zarzav atu ri,
lu n d u -se 2 lin g u rie p c z i, d im in e a a i o u le fierte (ta ri), ca rto fii co p i sa u fieri
scara. n c o a j , s a la te le d e cru d iti d e sezo n .
132 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

S area d e b u c t rie e s te p e rm is , d a r n a ju n g n d u -se d u p c c a 2 sp t m n i p n


c a n tita te re d u s ; d a c a fe c iu n e a e s te n la c c a 2 1 p e zi; se m e n in e a c c st nivel
s o it i d e h ip e rte n siu n e a rte ria l , v a fi 2 - 3 zile, d u p care se sc a d e p n la c a n
e lim in a t c o m p le t d in a lim e n ta ia b o ln a tita te a in iial, u rm n d u -se p e to a t p e
v u lu i, ia r lich id ele s e v o r re d u c e c a n tita rio a d a se z o n u lu i stru g u rilo r.
tiv . A p o rtu l d e sa re in d isp e n sa b il vieii C ea p a p rin flu id ific a re a s n g e lu i,
s e a s ig u r d in le g u m ele i fru c te le c o n c o n trib u ie la efe c tu l a n tiate ro sc lero tic.
su m ate. C o n su m a t c a ata re , m in im u m 1-2
C e le m a i im p o rta n te p ro d u s e v eg etale c e p e p e zi.
in d ic a te n a te ro sc le ro z sunt: S o ia d e o a re c e c c a 8 5 % d in acizii
A fin e le g rai su n t n esatu ra i, u le iu l d e S o ia a re
C o n su m a te ca atare (p n la 500 g u n e fe c t h ip o c o le ste ro le m ia n t, d e c i i
p c zi). an tiate ro sc lero tic.
D e c o c t din o lingu ri la o c a n sau F o lo sirea n a lim e n ta ie a u le iu lu i d e
m a c e ra t la re c e tim p d e 8 o re, 2 cn i p e zi. Soia.
A r a h id e le d a to rit p ro p o rie i m ari S p a ra n g h e lu l
d e acizi g rai n c sa tu ra i, d u c la scd crea C o n su m a t c a ata re , n salate i p re p a
c o le ste ro le m ic i, fiin d u tile p rin a c c a sta ra te cu lin are u o are.
i n a tero sc lcro z . T om atele p rin m ic o ra re a v sco zi-
C o n s u m a te c a atare, d u p o p r jire t ii sngelui.
u o ar. C o n su m ate c a atare.
F r a g ii fructele au pro p rieti antia- U stu ro iu l d u c e la s c d e re a n iv e lu
te ro sc le ro tic c prin c o n ju g a re a aciunii lui co lestero lu lu i din snge.
u o r h ip o tc n s o a rc cu a c iu n c a d iu re- C o n s u m a t c a ata re , m in im u m 2 - 3
tic -d e p u ra tiv i elim in area d e colesterol. b u lb ili p e zi.
C o n s u m a te c a ata re , c h ia r n c u rc cu T in ctu r d in su c c u o c a n tita te eg al
3 0 0 - 5 0 0 g p n la 1,5 k g p c z i, d c p re d e a lco o l d ilu at Ia 4 0 , d in c a re se iau
fe rin d im in eaa. 2 - 3 lin g u rie p e z i, n c u re d e 10 z ile pe
Sirop. lun.
L m ile p rin sc d c re a c o le ste ro le R eeta d in m e d icin a tra d iio n a l c h i
m ici. n e z (v ezi h ip erten siu n e a").
C o n s u m a te c a a ta re (n d e o s e b i cur G r u l
d e suc). S u b fo rm d c b o a b e n c o lite , cario p -
M e r e le p rin c o n ju g a rc a a c iu n ii hi- sc lc d e g r u g e rm in n d la te m p eratu ra
p o tc n so a rc cu c e a d e s c d e re a hip erco - cam erei n 2 4 - 3 6 o re.
le stcro lem iei. C a ata re , fie a m c ste c a t n sa la te , fie
C o n s u m a te c a atare. tre c u t p rin m ain a d e to c a t i am e ste c a t
n cu ra lui K c m p n c r" , n p rim a faz c u m iere.
( fa z a d e a ta c " ) c u o d u ra t d c 1 -3 luni,
se c o n s u m ziln ic n u m a i 2 5 0 - 3 0 0 g o rez A n g in a pectoral
i m ere d u p d orin. E ste o b o a l c a rd ia c m a n ife s ta t
P ru n e le p rin tr-o d u re re to ra c ic ce p o a te iradia
C o n s u m a te c a atare. sp re g t, m ax ilaru l in fe rio r sa u brae.
S tru g u rii A p are ca u rm are a ate ro m a to z e i i
C u ra d e m u s t s c n c e p e c u 0 ,5 I pc atero sclcro zei (d e sc rise a n te rio r) i care
z i, n 3 re p riz e cu o o r n a in te d e m ese, d ete rm in rig id iz a rc a i n g u s ta re a arte-
R o lu l i u t iliz a r e a p r o d u s e lo r v e g e t a le p e g r u p e d e afeciuni 133

re lo r c o ro n a re (a rte re c a re v a sc u la riz e a - Ctina flavonoidele duc la mrirea


z m u c h iu l card iac). forei de contracie a miocardului i |a
n c o n s e c in , m u c h iu l c a rd ia c , in su mbuntirea circulaiei coronariene.
fic ie n t irig a t, v a su feri d e isc h e m ie , m o - Infuzie cu 1-2 lingurie la can, 2-3
d ific n d u - i s tru c tu ra m o rfo lo g ic. cni pe zi.
A c e s ta e s te i m o tiv u l p e n tru c a re an-
g in a p e c to ra l , c a e n tita te m e d ic a l , este H ip erten siu n ea arterial
in c lu s n tr-u n g ru p m a i larg d e m a lad ii, Hipertensiunea arterial reprezint
g ru p d e n u m it c a rd io p a tie ischemic**, afeciunea cardio-vascular cea mai rs
a te sta t c lin ic i e le c tro c a rd io g ra fie . pndit n masa populaiei i una dintre
n tim p , b o a la p o a te e v o lu a c tre un problem ele cele mai importante dc sn
in fa rc t m io c a rd ic sa u c h ia r c tre m o arte tate public n rile dezvoltate. Este de
su b it d in c a u z a o b tu r rii d e fin itiv e a finit ca o cretere persistent a tensiunii
u n o r p o riu n i d e arte r c o ro n a r . D e arteriale sistolice (maxim") i diastoli-
a c e c a , s c im p u n p e n tru b o ln a v e x a m e n e ce (minim ") peste valorile dc 140/90
p e rio d ic e c lin ic e i e le c tro -c a rd io g ra fi- m m Hg.
c e , p re c u m i o in e d ic a m e n ta ic a lo p a t F r a fi prin excelen plante medicii
sp e c ific . nale, cteva fructe i legume sunt foarte
T ra ta m e n tu l ig ie n o -d ie te tic c o n s t n utile ca hipotensive. Dintre ele se deta
e v ita re a frig u lu i, a e fo rtu rilo r fiz ic e i eaz U sturoiul, a crui aciune se ma
p s ih ic e (c a rc p o t p ro v o c a , d e asem e n ea, nifest att asupra circulaiei perifence,
o isc h e m ie d e s c u rt d u ra t a m io c a rd u ct i asupra contraciei miocardului,
lui). S e im p u n e to to d a t i re n u n a re a la preparatele din Usturoi cobornd mini
fu m at. S a re a , a lc o o lu l i c o n d im e n te le m a presiunii arteriale.
v o r fi c o n s u m a te n c a n tit i c t m a i re Consumat ca atare (minimum 2-3
d u se . n g e n e ra l, se re c o m a n d u n reg im bulbili pe zi).
a lim e n ta r la c to - v e g e ta r ia n , c u m e se Tinctur din suc i alcool diluat de
m ic i, d a r re p e ta te (d e p re fe rin 4 - 5 4 0 , n pri egale, lundu-se 2-3 lingu
m e se p c zi). rie p e zi, 10 zile pc lun.
D in tre le g u m e, i n a c e s t c a z , fo arte F oarte eficient este o reet din medi
util e s te U stu ro iu l, c a re c a lm e a z sp a s cin a tradiional chinez: 350 g Usturoi
m e le v a sc u la re . bin e zdrobit se las la macerai 10 zile n
C o n s u m a t c a a ta re 2 - 3 b u lb ili p e zi. 200 m l alcool concentrat, dup care se
T in c tu r d in su c d e U stu ro i c u a lco o l filtreaz i se mai las trei zile la limpe
d e 4 0 , 2 - 3 lin g u rie p e z i, n c u re d e 10 zire. Dup decantare se pstreaz n sti
zile p e lun. c le brune, bine astupate, admimstrn-
R e e ta d in m e d ic in a tra d iio n a l c h i d u -se dup urmtoarea schem:
n e z (v e z i hipertensiunea**). D oza este exprimat n numr de pi-
H r e a n u l a re e fe c te s a lu ta re c h ia r n cturi, mergndu-se progresiv de la o pi
fo rm e le d u rero ase. ctu r n dimineaa primei zile, pn la
C u ra d e H rea n c u m ie re : se fa c e o 15 picturi n seara celei dc a 5-a zile,
p a s t o m o g e n d in c a n tit i e g a le d e d u p care se scade pn la sfritul celei
H rea n ra s i m ie re , d in c a re se ia tre p ta t d e -a zecea zile. cnd se ajunge din nou
c tc o lin g u ri d im in e a a , cu o o r n a la o pictur. n ziua a unsprezecea sc
in te d c m icu l d e ju n , c u ra d u r n d 3 0 dc adm inistreaz dimineaa, la prnz i sca
z ile . c u p a u z e d e c te 2 luni. ra d o za dc atac" dc 25 picturi, dup
134 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

c a re s e re ia s c h e m a c ic lic , p n la e p u i Insuficiena ca rd ia c
z a re a p rep aratu lu i. C a n tit ile m e n io n a n term en i g en erali, in su fic ie n a c ar
te s e iau n 5 0 m l la p te (s a u a p n d u lc i d ia c d e se m n e a z a c e a sta re d e a c tiv ita
t) cu 2 0 - 3 0 m in u te n a in te d e m e se , ci- te in su fic ien t a co rd u lu i, av n d c o n s e
t n d u -se c efe c tu l u n e i c u re s e p s tre a c in d ire c t im p o sib ilitatea n d e p lin irii
z p e p arcu rsu l a 3 - 5 luni. fu n ciei sa le d e p o m p c irc u la to rie (care
P entru s c h e m a tra ta m e n tu lu i cu Ustu a ctiv ea z i n trein e c irc u la ia san g v in
roi a se v ed ea tab elu l d in a c e a st lucrare. n n treg u l o rg an ism ).
F o a rte a c tiv e s te i H reanul. C o rd u l in su fic ie n t irig at n u m a i p o ate
In fu z ie d in 1 5 -3 0 g la 1 litru , care se a sig u ra d eb itu l san g v in a d e c v a t n ece si
la s ap o i la m a c e ra t 12 o re, lu n d u -se 2 t ilo r n o rm ale ale o rg a n ism u lu i, d in c a
c n i p e z i, n tre m ese. u z a u n ei co n tra cii c a rd ia c e d efic ita re.
C u r d e H r e a n c u m iere (d u p reeta D in c a u z a se v e rit ii b o lii i d ific u lt
d c la A n g in a p e c to ra l " ). ilo r te ra p e u tic e , tra ta m e n tu l d c a ta c i
L e u te a n u l c el d e fo n d al in su fic ien e i c a rd ia c e
D e c o c t d in r d c in cu o lin g u ri la o sau /i c a rd io -v a sc u la re , c a i re g im u l de
ca n , 2 - 3 cni p c zi. v ia (c e e a ce c o n stitu ie d e a ltfe l tra ta
S fe c la ro ie m e n tu l ig icn o -d ietetic al b o lii) treb u ie
C o n s u m a t n p re p a ra te c u lin a re sau re c o m a n d a te n u m a i d e m e d ic i e fe c tu a
c a ata re , ras. te s u b su p ra v e g h e re a s a n c a d ru l s p ita li
C ire e le i v iin e le zrii b o ln a v u lu i sa u p rin c o n tro a le c lin i
C o n su m a te c a atare. c e p erio d ice, n c a z d e tra ta m e n t a m b u
S iro p p re p a ra t la re c c , d in su c filtrat, latoriu.
la c a re s e a d a u g tre p ta t zah r, p n la n a fa ra m e d icaiei to n ic a rd ia c e m a jo
re (o b in u t d in c e le b re le p la n te m e d ic i
s u p ra sa tu ra re ( 6 2 0 - 6 4 0 g la kg).
n ale D ig ita lis la n a ta i D ig ita lis p u r p u -
M e re le
rea ), u n ro l a d ju v a n t l p o t a v e a u rm
C o n s u m a te c a atare.
to a re le p ro d u se n atu rale:
In tr n d u ra c u r a lui K em p n er, n
C tin a d a to rit flav o n elo r, m rete
c a re n p rim a faz , a a -n u m ita fa z de
fo ra d e co n tra c ie a m io c a rd u lu i.
ata c , c u o d u ra t d e 1 -3 lu n i, s e c o n s u
In fu z ie d in 1 -2 lin g u rie la o can ,
m ziln ic n u m a i 2 5 0 - 3 0 0 g o re z , leg u m e
2 - 3 cn i p e zi.
i m e re d u p g u s t; n a d o u a faz a d ie
G e m , m arm elad a, co m p o tu ri d in fru c
tei se in tro d u c e , p e l n g le g u m e, cam e
te p ro asp ete.
i p e te , p u in p in e f r sare. L m ia
S tru g u rii C o n su m a t c a atare sa u c a s u c , p n
C o n su m a i c a a ta re sa u c u r d e m ust. Ia 2 0 0 g fru cte p e zi.
L m ile C a rto fu l n a n u m ite lim ite, a re o
C o n s u m a te c a a ta re sa u s u b fo rm d e ac iu n e a p ro p ia t d e a d ig italicelo r.
suc. C o n su m a t ca atare n p rep arate c u li
F ra g ii: fru c te le d e fragi a u e fec te n a re uoare.
a n ti-a te ro sc le ro tic e p rin p ro p rietile hi- F a so le a verde s e re c o m a n d u tili
p o -c o le ste ro le m ia n te . zare a m a i a le s n p au za d e d ig italice.
S e p o t c o n su m a c a ata re , c h ia r n cu re T in ctu r d in 2 0 g p s t i m a c e ra te 7 - 8
d e 3 0 0 - 5 0 0 g p n la 1,5 k g p e z i, de zile n 100 m l alco o l; s e ad m in istre a z
p re fe rin d im in eaa. 7 0 -1 2 0 p ic tu ri, d c 4 o ri p e zi.
R o lu l l u t iliz a r e a p r o d u s e lo r v e g e ta le p e g r u p e d e a fe c iu n i 135

C o n su m a t ca a ta re n p rep arate c u li C o n s u m a t c a atare.


nare u oare. P e p e n e le verd e u n puternic d iu re
H re a n u l tic.
P s l o m o g e n d in tr-o lin g u r d c C o n s u m a t c a atare.
H rean ras i o lin g u r d e m iere; se ia P e p e n e le g a lb e n
trep tat, cu lin g u ria, d im in e a a cu o or C o n s u m a t c a atare.
n ain te d e m icu l d eju n . C u ra d u re a z 30 C a rto fu l b o g ia n potasiu l face
zile, re p ctn d u -se cu p au ze d e c te 2
util n re g im u l card iacilo r cu edem e.
luni, d e 4 o ri p c an.
C o n su m at n preparate culinare uoare.
M o rc o v u l
C e a p a d ato rit faptului c d iu reza
C o n s u m a t c a atare.
e ste n s o it d c o elim inare m asiv de
S u c, c te I0 0 g d im in eaa.
Spanacul c lo ru r d e sodiu.
C o n s u m a t ca atare. C o n s u m a t ca atare, m inim um 1-2
S u c, ctc un pahar n ficcare dim inea. c c p e p e zi.
S p a r a n g h e lu l se fo lo sete c a a d ju T in ctu r d in tr-o cea p zd robit, m a ce
v an t n tra ta m e n tu l c u d ig ita lic e , ca ra t 10 z ile n tr-o can titate egal d e a lc o
tra n sp o rto r al a c e sto ra , a v n d el nsui o o l, 2 lin g u rie p c zi, n ain te d e m a sa dc
aciu n e se d a tiv card iac. p rn z i n a in te d c culcarc.
C o n s u m a t ca atare n sa la te i p rep a G u lia d iu retic m o derat, co n trib u ie
rate d ictctice. la reso rb ia edem elor.
S iro p d in o p arte su c i 2 p ri zahr; C o n su m a t c a atare.
se fierb e p e b a ie d e ap p n la o b in e P tr u n je lu l fo lo sin d r d c in ile ,
rea c o n siste n e i d o rite. S c iau 2 lin g u rie d iu re z a e ste n so it d e u n efect d eclo ru -
p e zi, d im in e a a i seara. rant.
U stu ro iu l C o n s u m a t n p rep arate culinare.
C o n s u m a t c a ata re , m in im u m 2 -3 D ecoct din 50 g la I litru, 2 -3 cni p e zi.
b ulbili p e zi.
S uc 5 0 -1 0 0 g p e zi.
T in ctu r d in su c i a lco o l d e 4 0 n S p a r a n g h e lu l p o rn in d d e la p ro
p ro p o rii e g ale; se iau 2 - 3 lin g u rie pe
p rietile d iu retice , d im in u eaz u m flarea
zi, tim p d e 10 z ile p e lun.
m e m b re lo r inferioare.
T in c tu r d in m e d ic in a tra d iio n a l
C o n s u m a t n salate i p rep arate c u li
c h in e z (v e z i ,,h ip c rten siu n ea ).
n are d ietetice.
E d e m e le d e s t a z c a r d ia c D e c o c t d e 2 0 g la 1 litru, can titate
c a re se b e a n cu rsu l u n ei zile.
S u n t ed e m e d e c liv e (a p ru te n urm a
elin a efe c tu l d iu re tic e ste n soit,
ex e rc it rii forei g rav ita io n a le n funcie
n s, i d e d eclo ru rare.
d e p o z iia c o rp o ra l ), n sp e c ia l ale
m e m b re lo r in ferio are, fiin d o co n secin C o n su m a t ca atare.
a in su fic ien e i card iace. P ot fi re d u se cu S u c, c te 100 g n ain te d c m a sa d e d i
ajutorul u rm to a re lo r p ro d u se vegetale: m inea.
C tin a p rin v a so d ila ta re a p ro d u s D ecoct n 3 0 g la 1 litru, 2 - 3 cn i p e zi.
la n iv el re n a l, m re te d iu reza. U stu ro iu l cu e fec te fav o ra b ile n
In fu zie d in I 2 lin g u rie la o can, ed e m e ale m e m b re lo r inferioare.
2 - 3 cni p c zi. C o n s u m a t c a ata re , m in im u m 2 - 3
M r u l prin aciu n ca sa d iu rctic . b u lb ili pe zi.
136 P le d o a r ie p e n tru v ia t lu n g

T in c tu r d in su c i o c a n tita te e g a l d c c u acceai ca n tita te , b n d u -sc 2 c n i pe


a lco o l d ilu a t la 4 0 , 2 - 3 lin g u rie p e zi, zi.
tim p d c 10 z ile p c lun. C tin a
Varza In fu zie d in 1 -2 lin g u rie la c a n , 2 -3
C o n su m at n salate sau preparate culi c n i p e zi.
n are u o a re (m in im u m 3 0 0 -4 0 0 g p e zi). G u tu ile n h e m o p tizii, h em o ro izi,
C u r d e s u c , u n p a h a r p e z i, n tre h em o ra g ii uterine.
m ese. C o n su m a te ca a ta re sa u p ro d u se ali
m e n tare (su c, siro p , je le u ).
A fe ciu n ile vasculare : D e c o c t d in tr-o g u tu ie m a re , ras, la I
hem oragiile, varicele, litru ap , l sn d u -se s fiarb p n ce li
fleblta su p e rficia l , fra g ilitile c h id u l se red u ce la ju m ta te , can tita te
ca p ila re , arteriale, hem oroizii c a re s e b e a n cu rsu l u n ei zile, n d u lcin -
d u -s c cu 5 0 g zahr.
D in p a to lo g ia v ascu la r, un ro l im p o r
L m ile p rin co n in u tu l n v ita m i
ta n t, a t t prin frecv en , c t i p rin se v e
n a C , jo a c u n rol im p o rta n t n p re v e n i
ritatea ev o lu ie i, l d e in h em o ra g iile.
rea frag ilitii cap ilarelo r, n h e m o ra g ii
In sen su l stric t al te rm e n u lu i, p rin
le su b cu tan a te i n h em o ra g iile g in g ii
h e m o ra g ii44 n e le g e m o ric e ev az iu n e
lor. S u n t u tile n ep istax is (h e m o ra g ii n a
(p r s ire ) a s n g e lu i d in v a sele s a n g v i
z a le ) i n hem o rag ii d ig e stiv e n care
n e. D in p u n c t d c v e d e re al lo calizrii,
a p a r sc a u n e c u m clen.
exist:
C o n su m ate ca a ta re s u b fo rm d e suc.
h em o ra g ii e x te rn e , c u m a r fi: ep is-
Sn e p ista x is (h e m o ra g ii n a z a le )
ta x isu l, a d ic h e m o ra g ia n a z a l ; h e
ta m p o n a re a lo c al cu u n ta m p o n d c vat
m o p tizia , c a re n se a m n e lim in a re a o ra m b ib a t n suc.
l d e s n g e a e ra t n u rm a u n u i a c c e s d c P o ate p re a p arad o x a l, d a r ren u m itu l
tu se, p ro v e n in d d in v a s e le b ro n h iilo r; fito terap e u t Jean V aln et re c o m a n d s u
h e m a te m e z a v o m a c u sn g e d e o rig i c u l d e lm ie c h ia r i n h e m o ra g iile d i
n e d ig e stiv ; m e le n a s c a u n e d e cu- g e stiv e su p erio are (sc a u n e c u m elen ).
lo a rc a p c u rii; s n g e r r ile re c ta le cu P o rto c a le le p ro p rie t i sim ila re cu
s n g e ro u , c a n caz u l hem o ro izilo r. lm ile.
h e m o ra g iile in te rn e a p a r c n d , n C o n su m a te ca a ta re sa u su b fo rm d e
u rm a ru p e rii v a s e lo r sa n g v in e , s n g e le suc.
a p a re i s e a d u n n tr-o c a v ita te n a tu ra N u cile au proprieti antihem oragice.
l , d e o b ic e i n p e rito n e u . (H em o rag iile In fu zie d in 1 -1 /2 lin g u rie la c a n , 2
in te rn e n e c e sit a siste n m e d ical de c n i p e zi.
sp e c ia lita te .) P o ru m b e le d a to rit b o g ie i n ta
E fe c te b e n e fic e au n h em o ra g ii: n in , su n t a n tih e m o ra g ic e g e n e ra le , cu
A fin e le fiin d p ro te c to a re a le p erei e fe c te d eo seb ite n ep istax is (sn g erri
lo r v a s c u la ri, se re c o m a n d n h em o ra g i n azale).
ile d a to ra te frag ilit ii a ce sto ra; d e altfel, D ecoct cu o lingur la can, 2 cni p e zi.
b o g ia n ta n in fa c e d in ele u n an tih e- T am p o n ri ale m u c o a se i n a z a le cu
m o ra g ic g en eral. vat n m u iat n s u c , n ep istax is.
C u r d e afin e : 3 0 0 - 5 0 0 g zilnic. M o rc o v u l
D e c o c t c u o lin g u ri d e a fin e uscate C o n su m a t c a atare sa u c a su c (1 0 0
la c a n s a u m a c e ra t la re c e tim p d e 8 ore g /z i), d im in e a a p e s to m a c u l gol.
R o lu l i u t iliz a re a p r o d u s e lo r v e g e ta le p e g r u p e d e a fe c iu n i 137

U rzica h e m o sta tic , p rin co n in u tu l A fin e le u tile n v aric e, arterite, se


rid ic a t n v ita m in a K. c h e le d e fleb it, a fe c iu n i co ronariene.
C o n s u m a t c a a ta re (n sa la te ) n cura C o n s u m a te c a a ta re (p n la 3 0 0 -5 0 0
d e p rim v a r s a u c a suc ( 8 0 - 1 0 0 m l/zi). g ziln ic).
In fu z ie sa u d e c o c t scu rt (5 m in u te ) cu D e c o c t cu o lin g u ri la c a n sa u m a
1-2 lin g u ri d e fru n z e u s c a te la c a n , 2 -3 ce ra t la re c e tim p d e 8 o re , 2 cn i p e zi.
cni p e zi. C a s ta n e le se re c o m a n d celo r cu
U s tu r o iu l e fe c t a n tih c m o ra g ic , p red isp o ziii la v aric e i hem oroizi.
m ico rn d i riscu l d e tro m b o z. D e c o c ie s c u rt ( 2 - 3 m in u te ) din
C o n s u m a t ca a ta re , m in im u m 2 -3 1 5 -2 0 g la 1 litru, 2 - 3 c n i p e zi.
b u lbili p e zi. P ireu d e c asta n e.
T in c tu r d in su c i a lco o l d e 4 0 n C o a c z e le n eg re d a to rit rutozidu-
p roporii e g ale; se ia u 2 - 3 lin g u rie pe zi. lui s o lu b il, jo a c u n rol im p o rta n t n pre
v e n ire a a c c id e n te lo r v ascu lare.
V a ricele (d ila ta ii p e rm a n e n te ale v e C o n su m a te c a a ta re sa u su b fo rm dc
n elo r) se n c a d re a z to t n p a to lo g ia v a s suc.
cu lar, fiin d b o ala c c a m ai frecv en t a In fu z ie d in fru ctc u scate , 1 -2 linguri
v en elo r. C e le m a i frecv en te v a ric e sunt e la o c a n , 2 - 3 c n i p e zi.
c e le d c la n iv e lu l m e m b re lo r in ferio are, M c e e le d a to rit co n in u tu lu i n
cu o sim p to m a to lo g ie d e te rm in a t m ai v itam in a P, au ro l n reg la rea perm eabi
m u lt d e a c u m u la re a d e sn g e n g am b e litii i e la stic it ii c a p ilarelo r, acio
d ec t d e v a ric e le n sin e: c ra m p e , g reu n n d p e n tru n o rm a liz a re a circulaiei.
ta te n p ic io a re , fu rn ic tu ri, ra r d u reri n In fu zie d in o lin g u r la o can , 2 cni
ad e v ra tu l se n s al cu v n tu lu i. p e zi.
U n a d in c o m p lic a iile red u ta b ile ale C tin a d e a s e m e n e a cu aciunc
v a ric e lo r e s te fle b ita su p e rficia l , o in a s u p ra circ u la ie i cap ilare.
flam aie a c u t n ju ru l v a ric e lo r m e m L m ile s u n t a c tiv e n sclero za ar
b ru lu i in ferio r, c a re s e tra d u c e p rin tr-o terelo r, c ro ra le red au elasticitatea; de
d u re re i o m o d ific a re a p ie lii (n ro ire, asem e n ea, n afec iu n i v ascu la re la nive
a sp ect c a rto n a t) n lu n g im ea seg m en tu lul m e m b re lo r in fe rio a re (v arice, flebi-
lui v arico s. te).
F r a g ilit ile ca p ila r e , in c lu se to t n C o n s u m a te c a atare sa u c a su c, n sa
m a re le cap ito l al v a sc u lo p a tiilo r (b o lile la te, lim o n ad e etc.
v a s e lo r), se c a ra c te riz e a z p rin tr-o m ic P o rto c a le le i ele p ro tec to are vas
o rare a re z iste n e i v a se lo r c a p ila re c o n cu lare, n fra g ilita te ca p ila r , trom boz.
se c u tiv a lte r rii p e re te lu i lor. C o n su m a te c a a ta re sa u ca suc.
A r te r ite le su n t leziu n i in flam ato rii P tru n je lu l n d e o se b i n reglarea
ale u n o r a rte re . S e p o t n tin d e n tr-o m a circ u la ie i cap ilare.
n ie r d ifu z s a u s e p o t lim ita la u n Teri In fu z ie d in fru n z e cu o linguri la
to riu v a s c u la r lo c a liz a t (d e ex em p lu , ar can , 2 - 3 c n i p e zi.
te re le m e m b re lo r in ferio are sa u arterele Tom atele
co ro n are). C o n su m a te ca atare.
D in tre ro a d e le p m n tu lu i au efecte U stu ro iu l d im in u e a z spasm ele
b e n e fic e n tra ta re a a c c sto r afeciu n i v a sc u la re , c o n trib u in d la red u cerea tul
v ascu lare: b u r rilo r c irc u la to rii (in c lu siv n varice
138 P le d o a r ie p e n tru v ia lung

i hem oroizi), m ico rn d i riscul de P tl g elele vinete


trom boz. C ataplasm e cu frunze fierte, aplicate
C o n su m a t c a ata re , m in im u m 2 -3 calde.
bulbili p c zi. U sturoiul influeneaz favorabil
T inctur din suc cu o can titate egal hem oroizii p rin aciu n ea g en eral asupra
d e alcool d ilu at la 4 0 , d in care se iau circulaiei.
2 - 3 lingurie p e zi, in cu re d c IO zile pe C o n su m at ca atare, m inim um 2 -3
lun. bulbili p c zi.
Varza n u z ex tern , in u lcere v a ri T in ctu r d in suc d c U stu roi i alcool
co ase. arterite, alte afeciu n i vascularc la d c 4 0 in p ro p o rii egale; se iau 2 - 3 lin
n iv e lu l v a s e lo r s u p e rfic ia le (c a , de g urie pe zi. tim p d c 10 zile pe lun.
ex em p lu , hem oroizii). Varza
A p licaii d irec t p e p iele cu frunze stri A p licaii lo cale cu fru n ze striv ite (cu
v ite i cu rate d c n erv u ra p rincipal, fi ajutorul unei stic le d e 1 litru) i curate
x ate cu u n p an sam en t; se sch im b d c 2 de nervura p rincipal, schim bndu-se de
ori p e zi. 2 o ri pe zi.
P entru h em o ro izi, farm acia naturii
a re o o fert ex trem d e generoas.
F ructele i leg u m ele citate sc reco FR U C T E LE , L E G U M E L E
m an d a sc folosi a t t n u z intern, ct l SEM IN ELE
m ai a le s n u z e x tern ca dccongcstivc. R EC O M A N D A T E N B O LILE
an tisep tice, astringen te. APARATU LU I DIGESTIV
A fin ele
S plturi locale sau co m p rese cu d e Segm entul bucofaringian
c o c t co n ce n trat (2 -3 linguri la can ) sau ABCESU L DENTAR
m acerat la rece (c u aceeai co n cen tra
Este o co lecie purulent, constituit
ie).
G u tu ile plecnd d e la u n focar local d c infecie.
F ru c te le i le g u m ele re c o m a n d a te
D ecoct d in tr-o g u tu ie m are. ras. Ia I
litru ap , fierbndu-se p n ce lichidul su n t nu m ai o soluie d c m o m en t pentru
d im in u area durerilor, p n la p rezen ta
se red u ce la ju m ta te , can tita te care se
b e a n cursul unei zile, ndulcit cu 50 g rea la m ed icu l stom atolog:
zahr. S m o ch in ele
S o cu l A p licate cald e pe g ingie, n dreptul
C atap lasm e cu d eco ct co n cen trat din d intelui afectat.
3 0 - 5 0 g fructe coaptc la 1 litru. H rea n u l
A s m u iu l p o ate d u ce la resorbia T in ctu r d in 2 0 g Hrean ras m acerat
n o d u lilo r hcm oroidali. 2 sp tm n i n 100 m l alcool; se pun
C atap lasm e cu plan ta p ro asp t, z d ro tam poane m bibate cu aceast tinctur n
bit. dreptul cariei. n lips. H rean ras, n
C artofii aplicaii locale.
C onsum ai in preparate culinare uoare. P tru n jelu l sucul fru n zelo r arc rol
Suc proaspt (pn la 15 0 -2 0 0 g pe zi). in nevralgiile dentare.
D o vleceii S uc n am estec cu alco o l d e 70 n
C atap lasm calm an t cu p u lp crud, pri eg ale; se m b ib un tam pon d e vat
zdrobit. care se pune n dreptul cariei.
R o lu l l u lllt a r e a p r o d u s e lo r v e g e l e p e g r u p e d e a fe c iu n i 139

C eapa T am p o n ri cu tin c tu r d in 2 0 g rd c i
A p lic a i c u C ea p fiart,p e g in g ie, n d e H rea n ras, m a c e ra t 2 sp t m n i n
n d re p tu h b c e s u lu i. 100 m l alco o l.
AFTELE PARADONTOZA

S u n t m ei u lc e ra ii su p erfiia le, d u re E ste u n p ro c e s p a to lo g ic d e re tra c ie a


ro a se , a p u te p e m u c o asa b u al. n tra g in g iilo r i d e d e s c o p e rire a d in ilo r, m
ta m e n tu l lr a u e fe c te p o zitiv: p o triv a c ru ia se folosesc:
L m ia prin proprietje s a le a s H re a n u l d a to rit p ro p rie t ilo r re-
trin g e n te an tisep tice. v u lsiv e , p ro v o a c u n a flu x c re sc u t de
T am porarca cu o felie d e Im ic. sn g e n zo n .
B adijoniri cu suc. M e ste c a re a n fiecare zi a u n ei r d
L m ie ^ ia t n felii su b ir se in e n c in i de H rea n .
g u r c t mii m ult, c u m ie re a p . M slin e le
C eapa M asaje ale g in g ie i cu u le i d e m slin e.
T a m p o rtri cu su c d e C e a p .
STO M AT1TELE
U sturoiil
T am porari locale cu suc. S u n t in fla m a ii a le m u c o ase i b u cale,
c a ra c te riz a te p rin d u reri a le c a v it ii b u
A M IG D A IT E L E
c a le (e x a c c rb a te p rin d e g lu tiie sa u p rin
S u n t in la m a ii acu te sa u co n ice, de sim p lu l c o n ta c t al a lim e n te lo r n gur,
o rig in e in e cio a s , a le a m ig a le lo r p a crete rea saliv aiei etc.). M u co asa b u c a
la tin e sa u Inguale. P e n tru v in c c a re a lor l p o ate p re z e n ta v ezicu le, a fle sa u o ro-
s c folosesc c a d ifu z . P e n tru c o n tra c a ra rc a lo r sc
G u tu ile p rin cu m u la re a poprieti- u tiliz eaz:
lo r astringinte c u c e le em o liete. G u tu ile
G arg arisn e c u d e c o c t d int-o gu tu ie G a rg a rism e cu u n d e c o c t p rep arat d in
m are, ras,la I litru d c ap , landu-se s tr-o g u tu ie m are, ras, ce se las s fia r
fiarb pani c e lichidul scad c Iju m ta te . b n tr-u n litru d c a p p n sc rc d u c e la
L m ia ju m ta te .
B adijoniri cu suc. L m ia
L m ie ,t ia t n felii s u b f i; s e ine B a d ijo n a re c u suc.
n g u r c u n i c r e i ap. T am p o n are cu o felie d e lm ie.
L m ie t iat n felii su b iri, in u t n
GINGIVITLE
g u r cu m iere i ap.
S u n t in la m a ii ale gingiiloi
P o rto c a le le
L m ia
B ad ijo n are cu suc.
T am p o n ire cu v a t m b ib a t c u suc.
S mio c h in e le
T am p o n ire c u o felie d e liie.
A p lic aii cu s m o c h in e cald e.
P o rto c a e le n m o d s in ia r c u l
C ea p a
m ile.
T am p o n ri cu suc.
M slin e e
M a sa je ;le g in g iei c u u le i d m sline. Segm entul gastrointestinal
S m o ch itele
A p lic ai d c sm o ch in e c a ld o n tre g in A N O R E X IA

g ie i obra:. E ste d im in u a re a sa u n c e ta re a a lim e n


H re a n u l t rii p rin p ie rd e rea p o ftei d e m n care
140 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

s a u p rin re fu z u l d e a s e alim e n ta . P oate T o n ic e a p eritive


fi c o m b tu t fo lo sin d u -se: P rin a c e st te rm e n se n e le g to a te s p e
A r d e iu l iu te p rin c o n in u tu l n cap - c iile d e p la n te i tip u rile d e alim en te
s a ic in e ste iritan t, e x c it n d p u te rn ic se c a re , d a to rit s u b sta n e lo r a ctiv e p e care
cre iile g a stric e ; u til n d isp e p sii ato n e, le co n in , au p ro p rie ta te a d e a stim u la
n s c o n tra in d ic a t p e n tru g astrite, u lc ere, secreiile s a liv a re i, p rin a ct re fle x , s e
h e m o ro iz i, s t ri c a ta ra le d ig e stiv e. c re iile g astrice i in testin ale.
C o n s u m a t c a ata re , n c a n tit i m o d e S e a d m in is tre a z 44 n to td e a u n a , n
rate. c a z u l an o rex iilo r, n a in te d e m as.
H re a n u l G u tu ile
C o n s u m a t c a ata re . R a se , c o n su m a te c a atare.
S iro p p e n tru c o p iii fr a p e tit, d in r C o a c ze le roii, A g rie le
d c in d e H r e a n t ia t s u b ire , p este C o n su m a te c a atare sa u c a su c, n a in
c a re se p re s a r z a h r; d in su cu l c a re sc te d e m ese.
fo rm e a z s e ia c te o lin g u ri n a in te d e A n d iv e le to n ic -a p e ritiv e p rin g u s
m ese. tu l lo r am rui.
V in to n ic p rin m a c e ra re a a 3 0 g r d C o n su m a te n sa la te d e cru d iti.
c in d e H r e a n ra s , tim p d e 2 4 d e o re n A s m u iu l
tr-u n litru d e v in ; s e s tre c o a r i se ia C o n s u m a t c a a ta re n p re p a ra te c u li
c te u n p h re l d e 5 0 m l n a in te d e n are.
m ese. M criu l, te via
L e u te a n u l C o n s u m a te n sa la te d e p rim v a r
C o n s u m a t c a a ta re , n p rep arate c u li (c o n tra in d ic aii se v e re n co lici n efritice
n are. i litiaze).
P tru n je lu l M ra ru l
C o n s u m a t c a ata re , n salate i alte F ru n zele c o n su m a te ca ata re , n a se -
p re p a ra te c u lin a re u o are. z o n a rc a u n o r salate.
R e v e n tu l d a to rit g u stu lu i acrior, P st rn a c u l
p eio lii m re sc se c re iile g a stric e , n s C o n su m a t n p re p a ra te cu lin are.
d in c a u z a c o n in u tu lu i rid ic a t n o x alai P tru n je lu l
p re z in t c o n tra in d ic a ii n litia z o xali- F ru n zele c o n su m a te c a ata re , n asc-
c , iar d in c a u z a a c id it ii c re sc u te , n z o n a re a u n o r p rep arate cu lin are.
h ip e ra c id ita te . C o n tra in d ic a t i n h em o S a la ta verde (L p tu cile)
roizi. C o n su m at ca atare, la n cep u tu l m esei.
C o n s u m a t n salate. S p a ra n g h e lu l
R id ic h ile C o n su m a t n salate, la n c e p u tu l m e
C o n s u m a te su b fo rm d e sa la t (rid i sei.
c h ile d e ia rn se re c o m a n d ra se i cu un Tarhonul cu a t t m a i p re io s c u ct
a d a o s d e p u in ulei). este c o m p le t n eiritan t i su p lin e te sarea
T a rh o n u l a re i a v an taju l c este n reg im u l desodat.
to ta l n eiritan t. C o n su m a t ca ata re , n salate sa u m u iat
C o n s u m a t c a ata re , n sa la te sa u alte n oet.
p re p a ra te c u lin a re u o are. elina
elina R d c in a ras, c o n s u m a t n sa la t de
C o n s u m a t c a ata re , n salate d e c ru cru d it i, la n c ep u tu l m esei.
d iti. U sturoiul
R o lu l i u t iliz a r e a p r o d u s e lo r v e g e ta le p e g ru p e d e a fe c iu n i 141

C o n s u m a t c a ata re , m in im u m 2 -3 lig n , d in u lc e r n ca n c e r d igestiv, u n rol


b u lb ili, cu p re p a ra te le aperitiv e. im p o rta n t re v in e u n o r b acterii d en u m ite
H e lic o b a c te r pylori.
VOM A
A stfe l, m e d ic in a alopat i p ro p u n e
P o ate fi o p rit i cu aju to ru l u rm to a a c tu a lm e n te s trateze ulcerul g astric
relo r p ro d u se v eg etale: sa u d u o d e n a l cu m ed icaie a n tia c id i
G u tu ile n v o m ism e n te cro n ice. h ip o se c re to rie g astric, d a r i cu u n a n ti
C o n s u m a te c a a ta re sau c a p ro d u se b io tic d in fa m ilia am picilinei.
o b in u te d in a c e ste a (su c, siro p , jeleu ). F ito te ra p ia re c o m a n d u rm to a re le
D e c o c t d in tr-o g u tu ie m a re , ras, la I s e m in e i leg u m e:
litru d e ap , l s n d u -se s fiarb pn M ig d a le le d u lc i av n d o aciu n e
scad e la ju m ta te ; s e n d u lc e te cu 5 0 g fo arte c o m p le x , u leiul g ra s d in ele fo r
zahr. m e a z o p e lic u l p ro tec to are p e m u c o a
P e p e n e le g a lb e n sa g a s tric i, ta m p o n n d acid u l clo rh i-
S e m in e le u scate i b in e p isa te , luate d ric n e x c e s, red u ce secreia d e p ep sin ,
c a ata re , c u p u m ap. p re c u m i sen zaiile d e d u reri i arsuri
M r a r u l sem in ele su n t sed ativ e g astrice.
n erv o ase, prin a c e a s ta co n trib u in d la S m b u ri z d ro b ii, 3 0 -3 5 g, d e 2 o ri pe
c o m b a te re a su g h iu lu i reb el i v om ei,
zi.
n d e o se b i la co p ii. A m e ste c d in 3 0 g m ig d ale d u lci z d ro
D e c o c t d in tr-o lin g u ri d e sem ine b ite , n 10 g lap te sa u 5 g sm ntn.
fierte n tr-o c a n c u lapte. C a rto fu l
Varza C o n s u m a t n p rep arate cu lin are u o a
S u c d e V a rz , b u t cu n g h iitu ri re.
m ici. S u c p ro a sp t, c te 100 m l d im in eaa
Q A S T R I T E L E H IPER A C ID E l U L C E R U L d ev rem e.
Varza p rin aciu n ea c o n ju g a t a v i
G a s trite le (in fla m a ii a le m u co asei
tam in ei U (fa c to r an tiu lce ro s) i a vita
sto m a c u lu i) p o t fi h ip c ra c id c sau h ip o a-
m in ei K (an tih em o ra g ic); c alm ea z to t
c id e (c h ia r an acid c).
o d at s e n z a iile d e pirozis.
G a s trite le h ip c ra c id e a p a r c a u rm a re a
C u re d e su c, u n p a h a r p e zi ntre
h ip e rse c re ie i i h ip e ra c id it ii sucului
m ese.
g a stric , c a u z e le fiin d m u ltip le: alim en ta
C o n s u m a t c a ata re , n salate d e c ru
ia n e re g u la t i n e ra io n a l , ab u zu l de
d iti sa u p re p a ra te c u lin a re u oare; este
a lc o o l, d e tu tu n , d e co n d im e n te , d e ceai
n e c e sa r c o n s u m u l a 3 0 0 -4 0 0 g/zi.
sa u d e cafea. N u n u ltim u l rn d , aceste
tu lb u rri a p a r i c a u rm a re a stresu lu i, a S IN D R O A M E L E D ISPEPTICE
su rm e n a ju lu i fizic i psihic. A c o p e r u n g ru p d c tu lb u rri d ig esti
n c e le m a i m u lte caz u ri, g a strita hi- v e o are s e m a n ife s t p rin g reu ri, m eteo-
p erac id e ste u n sem n p rem o n ito rii^p en - rism a b d o m in a l, h ip c ra c id ita te sau ana-
tru u lc e ru l g a stric i n sp ecial p e n tru cel c id ita te , d u reri c p ig astricc , lipsa poftei
d u o d e n a l (c a re n seam n d istru g e re a lo d e m n c a re . D in p u n ct d c v ed ere etim o
c a liz a t a m u c o ase i sto m a cu lu i i d u o lo g ic, n su i cu v n tu l d isp ep sie n
d e n u lu i seg m e n tu l in iia l al in testin u s e a m n d ig e stie d ificil, tu lb u rat.
lui su b ire ). C e rc e t ri re c e n te au d e m o n n caz u l lip se i sa u red u ce rii concen
strat n s c la b a z a p ro d u cerii b o lii u l traiei d c a c id c lo rh id ric n su cu l gastric,
c e ro a se i m a i a le s la tra n sfo rm a re a m a a re lo c fe n o m e n u l d e red u ce re a activit
142 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

ii d ig e stiv e , m ai a le s n m e ta b o lism u l n tra ta re a sin d ro a m e lo r d isp e p tip e un


p ro te in e lo r i n sp e c ia l n c e e a c e p ri loc im p o rtan t l o cu p S to m a h ic e le , s p e
v e te scin d are a m o le c u le lo r p ro tid ice. cii d e p la n te care fav o riz eaz d ig estia
D e aceca, sunt re c o m a n d a b ile sp ecii m e p rin stim u la re a secreiei su c u rilo r g as-
d ic in a le c u u n c o n in u t rid ic a t n su b tro -in testin ale:
sta n e a ctiv e am are. C a sta n ele
A r d e iu l iu te: p rin p ro p rie t ile sale P ireu d e castane.
g a stro se c re to a se , e ste fo arte u til n dis- D e c o c ie s c u rt ( 2 - 3 m in u te ) din
p e p siile ato n e.
1 5 -2 0 g la 1 litru, 2 - 3 c n i p e zi.
S e v a co n su m a ca a ta re n can titi
C o a c z e le n eg re, C o a c z e le roii,
m o d e ra te.
A g rie le
T oate to n ic e le a p e r itiv e (a m a re ) p re
C o n su m a te c a a ta re sa u su b fo rm dc
z e n ta te la c a p ito lu l d e s p re Anorexie**
suc ( 1 0 0 - 3 0 0 g p c z i), d u p m e se le p rin
su n t b in e v en ite n d isp e p s iile h ip o - sau
cipale.
an acid e.
L m ile, p o r to c a le le M erele
C o n s u m a te ca a ta re sa u c a su c p ro a s C o n su m a te ca atare.
pt. P o ru m b e le
S tru g u rii D eco ct cu o lin g u r la c a n , 2 c n i pc

C o n su m a i c a a ta re sa u s u b fo rm d e zi.
c u r d c m ust. S tru g u rii
H re a n u l p rin in te n sific a re a se c re i C o n su m ai c a atare, n sp ecial s tru g u
ilo r g a stric e , e ste u til n g a strite hip o aci- rii albi.
d e. A sm u iu l
C o n s u m a t ca a ta re , n sc o p u ri co n d i- C o n su m a t ca ata re , in a ro m a re a unor
m entare. p rep arate cu lin are.
In fu zie d in 1 5 -3 0 g la litru , lsat la C ea p a
m a c e ra t 12 o re ; se ia u 2 c n i p e z i, n tre C o n su m a t ca ata re , m in im u m 1 -2
m ese. c e p e p e zi.
L e u te a n u l H re a n u l
C o n s u m a t ca ata re , n p re p a ra te c u li C o n su m a t ca ata re , n sc o p u ri co n d i-
n are.
m entare.
In fu z ie d e fru n z e c u 2 lin g u rie la
V in to n ic , d in m a c e ra re a tim p d e 24
c a n , 2 c n i p e zi.
d e ore a 3 0 g H rean ras la 1 litru d e v in ;
T a rh o n u l fo a rte u til p e n tru d isp ep -
se strcco a r i se ia c te u n p h rel d e 50
tic ii c a rc tre b u ie s e v ite re g im u l srat.
g n a in te d c m ese.
C o n s u m a t c a ata re , n sa la te sa u m u rat
n oet. M ra ru l
T o m a tele u tile n h ip o a c id ita te i C o n su m u l e ste in d ic a t n p rep aratele
a to n ia sto m a c u lu i, stim u l n d s c c re ia d e culinare.
su c gastric. P tru n je lu l
C o n su m a te c a a ta re sa u su b fo rm d e C o n su m a t ca atare n p rep arate c u li
suc. n are.
U stu ro iu l R ev en tu l
C o n s u m a t c a ata re , z iln ic m inim um C o m p o t d c p cio li, c o n s u m a t d u p
2 - 3 b u lb ili zd ro b ii. m ese.
R o lu l i u t iliz a r e a p ro d u s e lo r v e g e ta le p e g r u p e d e a fe ciu n i 14 3

E ste c o n tra in d ic a t n litia z o x alic, In fu zie din semine cu o linguri la o


h ip c ra c id ita te g astric, su fe rin z ilo r de can, 2 - 3 cni pe zi.
h em oroizi. M o rco vu l de asemenea, utilizate
Spanacul frunzele.
C o n s u m a t c a atare; este co n train d icat Infuzie dintr-o linguri la o can, 2
c o p iilo r i p e rso a n e lo r v rstn ice su fe cni p e zi.
rin d d e litia ze o x alice, re u m a tism i P trunjelul
gut. Infuzie din semine cu 1/2 liguri la o
T arhonul can, 2 - 3 cni pe zi.
In fu z ie d in tr-o lingur d e p la n t la o U sturoiul
can c u a p ; se beau 2 cn i p c zi d u p C o n su m at ca atare, zilnic cel puin
m esele p rin cip ale. 2 -3 bulbili.
U stu ro iu l D ecoct din 2-3 bulbili zdrobii, fieri
C o n s u m a t c a atare, ziln ic m in im u m 1 5 -2 0 minute n 200 ml ap sau lapte,
2 -3 b ulbili. can tita te care sc bea n cursul unei zile.
Varza d a to rit acid u lu i lactic, v a r
DIAREEA
za a c r stim u le a z digestia.
C o n su m d c salate d in v arz a c r t ia Evacuarea acut sau cronic de scau
t m ru n t, cu p u in ulei. n e fo arte frecvente, care poate fi atenua
t sau oprit (i) cu ajutorul produselor
M E T E O R IS M U L (BA LO N RILE) naturale:
E ste d e fin it c a a c u m u la re a d e g a z n A fin e le pot fi considerate adevra
in te stin i se tra d u c e p rin c re te re a n te m edicam ente prin aciunea conjugat
v o lu m a ab d o m en u lu i. a taninurilor, cu puternice proprieti as
n tra ta re a m eteo rism u lu i a u efecte trin g en te, a antocianilor (substane colo
benefice: rate), care le poteneaz proprietile, i
L m ile , p o r to c a le le a substanelor fitoncide* care inhib
C o n s u m a te c a a ta re sau s u b fo rm d e dezvoltarea colibacililor, av n d eficaci
su c (p n la 2 0 0 g p e zi). ta te deosebit n diareile d e fermentaie.
C e a p a p ro p rie t ile s a le carm in ati- C u r de afine (300-700 g proaspete
v e (d e in h ib are a p ro c e s e lo r ferm en tati- sa u 100 g uscate pe zi).
v e d in in te stin i d e re so rb ie a g azelo r D ecoct cu o lingur d e afine uscate la
fo rm a te ) se d a to re a z a c iu n ii a n tise p ti can sau macerat la rece cu aceeai canti
ce a fito n c id e lo r (su b sta n e a ctiv e din tate, tim p de 8 ore, bndu-se >cni pe zi.
p la n te su p e rio a re c a re au p ro p rie ta te a de A finat sau cidru (buturi slab alcoo
a in h ib a d e z v o lta re a g e rm e n ilo r p a to lice, d in fermentaie n atural, consuma
geni). te n cantiti moderate i nu m ai de ctre
C o n s u m a t c a ata re , m in im u m 1-2 aduli).
cep e p e zi. Arhidcle
L e u te a n u l v. C onsum ate ca atare, u o r prjite.
In fu z ie d in s e m in e cu 1/2 lin g u ri la C aisele n stare p roaspt sunt as
c a n , 2 c n i p e zi. trin g en te (n stare uscat d ev in , dimpo
M r a r u l s e m in e le su n t p rin tre triv , uor laxative).
c e le m a i p u te rn ic e carm in ativ e. C onsum ate ca atare.

Substanele ftoncide sunt substane active din plante superioare carc au proprietatea dc a opn dezvol
tarea germenilor pntogeni.
144 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

C a s ta n e le d a to rit co n in u tu lu i ri G u liile
d ic a t n ta n in , su n t u tile n d ia re i b e n ig C o n su m a te ca atare.
n e i d izen terie. D eco ct p relu n g it d in c c a 2 0 0 g la 1 li
P ire u d e castan e. tru.
D e c o c ie s c u rt ( 2 - 3 m in u te ) d in H re a n u l
1 5 -2 0 g c a s ta n e z d ro b ite la 1 litru, 2 -3 C o n su m a t c a ata re , n sc o p u ri alim e n
cni p e zi. tare.
G u tu ile re c o m a n d a te in c lu siv n In fu zie d in 1 5 -3 0 g la 1 litru , c a re se
d ia re ile c e lo r d e b ilita i, a c o n v a le sc e n i las la m a c e ra t 12 o re ; se ia u 2 c n i pe
lor, c o p iilo r i v rstn ic ilo r, d e o a re c e a c z i, n tre m ese.
iu n ea ta n in u lu i e ste a te n u a t d e a c iu M o rc o v u l u n a n im ap re c ia t, n sp e
n e a e m o lie n t d a to ra t m u cilag iilo r. cia l n d ia re ile sugarilor.
C o n s u m a te ca a ta re sa u su b fo rm de S u p d in 5 0 0 g m o rc o v i rai, fieri 1/2
p ro d u se o b in u te d in a c e ste a (su c, siro p , o r (sa u 1/4 o r n o a la su b p re siu n e ); sc
je le u ). p a se a z i se c o m p le te a z p n la 1 litru
D e c o c t d in tr-o g u tu ie m a re , ras, la 1 d e a p fiart, ad m in istr n d u -se n o u -n s-
litru d e ap , c e se la s s fiarb p n sc c u ilo r c u b ib e ro n u l i n lo c u in d u -se
re d u c e la ju m ta te , c a n tita te c a re s e bea tre p ta t cu lapte.
n cu rsu l u n e i z ile ; n d u lc it c u 50 g z a U rzica
hr. C o n s u m a t n p r e p a r a te c u lin a re
C tin a u o are.
In fu z ie d in 1 -2 lin g u rie la o can , In fu z ie d in 2 - 3 lin g u ri fru n z e uscate
2 - 3 c n i p e zi. la o c a n , 2 - 3 cn i p e zi.
M e r e le re c o m a n d a te n d e o se b i n U stu ro iu l an tid ia rc ic i an tid ize n te-
ric d a to rit p u tc m ic c i aciu n i an tib a c tc -
d ia re ile co p iilo r.
riene.
C o n s u m a te c a atare.
M ere ra s e , a d m in istr n d u -se c o p iilo r C o n su m a t c a a ta re , m in im u m 2 -3
b u lb ili p e zi.
1 /2 -1 k g p c z i, n 5 m ese.
D e c o c t d in 2 - 3 b u lb ili z d ro b ii, fieri
M o m o a n e le p u te rn ic astrin g en te,
1 5 -2 0 m in u te n 200 m l a p sa u lap te,
c u e fe c te c h ia r n d ia re i d izen terice.
can tita te c a rc s e bea n c u rs u l u n e i zile.
C o n s u m a te c a a ta re sa u n co m p o t.
Varza nu m ai c a v a rz p ro asp t ,
S iro p d in 1 k g fru c te , 800 g z a h r i
v arza a c r fiin d , d im p o triv , laxativ.
5 0 0 m l jip, ficrb n d u -sc 1 o r la foc
C o n s u m a t c a a ta r e , n s a la te sa u
m ic ; s e b e a d im in e a a c c a 100 g.
p re p a ra te c u lin a r e u o a re ( p e n tr u a
S iro p o b in u t d in 1 k g d e su c (d in
a v e a e fe c t, tre b u ie c o n s u m a te 3 0 0 -
fru cte z d ro b ite i l sa te p este su cu l lor
4 0 0 g p c zi).
tim p d c 2 4 d c o re i 9 0 0 g zah r, fierb n -
V arz fiart nd elu n g .
d u -s c p n la c o n s is te n a siro p o as; sc
ia u 3 - 4 lin g u ri p e zi. E N T E R O C O L IT E L E
P o ru m b e le u tile n d ia re i n so ite S u n t in flam aii sim u lta n e ale m u c o a
d e d u reri i spasm e. s e lo r in testin u lu i s u b ire i, resp ectiv ,
D e c o c t d in o lin g u r la c a n , 2 c n i p e co lo n u lu i. n tra ta re a lo r sc folosesc:
zi. A fin e le av n d a c iu n e b acterio sta -
C eapa tic, d istru g flo ra p ato g en in testin al.
C o n s u m a t c a ata re , m in im u m 1-2 C u r d e a fin e ( 3 0 0 - 5 0 0 g fru c te
c c p c p c zi. p ro a sp e te sau 100 g fru ctc u scate p e zi).
R o lu l i u t iliz a r e a p r o d u s e lo r v e g e ta le p e g ru p e d e a fe c iu n i 145

D ecoct d in o lin g u ri d e a fin e u scate la M r a r u l i C h im io n u l sem in ele


0 c a n sa u m a c e ra t la rece cu aceeai lo r s u n t re c o m a n d a te n sp ecial p en tru
can titate, tim p d e 8 o re , b n d u -se 2 cn i c o m b a te re a c o lic ilo r la copii.
pe zi. In fu z ie d in se m in e , d in tr-o lin g u r la
A fin a t c o n s u m a t n c a n tit i m o d e can , 2 - 3 c n i p e zi.
rate, e x c lu siv d e c tre aduli. U stu ro iu l a te n u e a z c o lic ile p ro
C a sta n e le d u se d e c o lite le d e ferm e n taie.
D e c o c ie s c u r t ( 2 - 3 m in u te ) d in C o n s u m a t c a ata re , ziln ic m in im u m
1 5 -2 0 g c a sta n e z d ro b ite la 1 litru , 2 -3 2 - 3 b u lb ili p e zi.
cni p e zi. D eco ct d in 2 - 3 b u lb ili z d ro b ii, fieri
M c e e le 1 5 -2 0 m in u te n 2 0 0 I a p sa u lap te,
D eco cie s c u rt d in 2 lin g u ri d e p u lp c a n tita te c a re sc b e a n cu rsu l u n ei zile.
m ru n it la 1/2 litru d e ap , can tita te
H E L M IN T IA Z E L E
care sc b e a n c u rs u l u n ei zile.
M ig d a le le d u lc i p rin a c iu n e a lor S u n t b o li p ara z ita re d e te rm in a te de
a n tise p tic re m a rc a b il , su n t u tile n co in fe sta re a cu an u m ii v ierm i in testin ali.
litele d c ferm e n taie P en tru c o m b a te re a h e lm in ilo r (v ie rm i
C o n s u m a te ca a ta re s u b fo rm de lor) se fo lo se sc u rm to a re le p la n te cu
p ro p rieti v erm ifu g e:
sm b u ri zd ro b ii.
P o ru m b e le e fic ie n te n c o lite le de A fin e le c u e fe c t n sp e c ia l n o x iu -
ferm entaie. riaz; fiin d c o m p le t in o fen siv e, se re c o
D e c o c t d in o lin g u r la o c a n , 2 cni m a n d n sp e c ia l copiilor.
p e zi. C u r d c afin e , tim p d e c el p u in 3 z ile
C o n s u m a te su b fo rm d c c o m p o t (n c o n se c u tiv (m in im u m 3 0 0 -5 0 0 g z il
d u lc it cu zaluirin). n ic ), f r a s e c o n su m a n ic i u n a lt a li
N a p ii m en t (c e l m u lt 100 g ziln ic sa u a p la c e
C o n s u m a i c a atare. rere).
D e c o c t d in 100 g n ap i tiai n felii la A lu n e le se u tiliz e a z u le iu l c a ten i-
1 litru d c a p sa u lapte. fug.
U stu ro iu l prin p u te rn ic a sa aciu n e U lei d e alu n e, c te o lin g u ri n fieca
an tib acterian . r e d im in e a , tim p d e 15 zile.
C o n s u m a t c a a ta re , m in im u m 2 -3 F ra g ile, c p u n ile cu a c iu n e n
b ulbili p c zi. ox iu riaz.
D e c o c t d in 2 - 3 b u lb ili z d ro b ii, fieri C o n s u m a te c a ata re , c te 500 g d im i
1 5 -2 0 m in u te n 2 0 0 m l a p sau lap te, n eaa, f t r a s e m a i c o n su m a c e v a p n
can tita te c a re s e b e a n cu rsu l u n ei zile. la prnz.
L m ile sem in ele su n t u n rem e d iu
C O L IC IL E c o n tra oxiu rilo r.
S u n t d u reri sp a sm o d ic e le g ate d e dis- M a c e ra re a la c a ld tim p d e 2 o re a u n ei
te n sia tu b u lu i d ig estiv . P en tru ate n u a re a l m i c t m ai b o g a te n se m in e , z d ro b i
lor sc fo lo sesc: te , n a p c u m ie re ; se sto a rc e i s c bea
S p a r a n g h e lu l sc a ra la c u lc a re , c u ra d u r n d c el p u in
T in c tu r d in o p a rte S p a ra n g h e l m - 5 - 6 zile.
ru n it fin i 2 pri a lco o l d e 7 0 , m a c e S m b u ri zd ro b ii (2 lin g u rie ) cu m ie
rarea d u r n d 1 0 -1 5 zile; se iau 5 - 6 p ic re; se ia u 5 - 6 z ile la r n d , d im in e a a pe
tu ri, d e 2 - 3 o ri p e z i, d u p m ese. sto m a cu l gol.
146 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

M c e e le n u m a i p u lp a fructului D e c o c t d in rad icele, cu 2 lin g u rie la o


a re u n b u n e fe c t tenifu g . c a n ; se b e a d im in e a a 5 - 6 z ile la rnd.
P u lp m ru n it i a m e ste c a t c u m ie U stu ro iu l c u a c iu n e c e rt n tenia-
r e n p ri eg ale, lu n d u -se 2 - 3 lin g u rie ze, asc a rid io z e , o x iu ria z e (la c e a din
d im in e a a p e sto m a cu l g o l, n c u re d e u rm i n u z ex tern ).
8 - 1 0 zile. S iro p d in 5 0 g b u lb ili d e u stu ro i fieri
M s lin e le u le iu l e s te u n ad ju v an t n 200 m l a p ; se filtre a z , sc n d u lcete
a n tih e lm in tic g en eral. c u 5 0 g z a h r i se iau 2 - 3 lin g u ri p e zi;
U lei d e m slin e , c te 2 0 - 4 0 m l p e zi, s c bea n tre a g a c a n tita te d im in e a a pc
5 - 6 z ile la rnd. sto m a cu l g o l; s e re p e t m a i m u lte z ile la
P ie r s ic u l n c o m b a te re a o x iu rilo r rn d (u til n teniaze).
su n t u tile fru n zele i florile. M a c e ra t la c a ld d in 3 - 4 b u lb ili z d ro
In fu z ie d in 1 -1 ,1 /2 lin g u r la o can bii la o c a n d e a p sa u lap te n clo c o t;
d c a p sa u lap te 2 - 3 c n i p c z i, n cu re se la s p e s te n o ap te, iar d im in e a a s e bea
d e 5 - 6 zile. n tre a g a can titate, 3 sp t m n i la rnd
S p l tu ri lo c ale c u aceeai infuzie. (n o x iu ria z e i ascarid io ze).
D o v le a c u l s e m in e le sa le c o n s ti S p l tu ri lo c ale cu 4 - 5 b u lb ili z d ro
tu ie u n rem e d iu a n tih e lm in tic c e rt n bii n 2 0 0 -3 0 0 m l d e a p (p e n tru o x i-
c o m b a tc re a teniei i ascarizilo r. uri).
S e m in e c o jite i zd ro b ite , lu ate d im i Varza su cu l a re e fe c t n c o m b a te
n e a a n p riz u n ic, 1 5 0 -2 5 0 g pentru rea o x iu rilo r i lim b ricilo r.
a d u li, c c a 100 g p e n tru c o p iii d c v rst S u c 2 0 0 -3 0 0 m l, c o n s u m a t 5 -6 z ile la
c o la r i 5 0 g p e n tru co p iii m ai m ici, fie rn d d im in e a a p e sto m a cu l gol.
cu zah r, fie c u m ie re ; d u p 1 -2 o re se C O N S T IP A IA
a d m in istre a z ulei d e R ic in sau c e a i la n se a m n e v a c u a re a an o rm a l d e ra r a
x a tiv (se p ro c u r d c la m a g a z in e le d c scau n elo r. N u se p o ate v o rb i d e co n sti-
p ro d u se n atu ra le). p aie d ec t d a c e ste v o rb a d e trei sc a u
H re a n u l cu a c iu n e te n ifu g p u ter n e p e sp tm n . P e n tru c o m b a te re a ei
n ic. su n t utile:
C o n s u m a t c a ata re , c el p u in 2 0 - 3 0 g C a isele p ro p rie ta te la x a tiv au c a i
p e zi; s e c o n su m n p a ra le l n can titi se le uscate (c e le p ro a s p e te s u n t, d im p o
m a i m a ri cu cea p i fru cte crude. triv , astrin g en te).
M o r c o v u l a re , d c a se m e n e a , a c iu C o n su m a te ca fru cte u scate.
n e ten ifu g . C ireele, viinele
S u c p ro a sp t, 6 0 - 1 5 0 m l p e z i, n d o it C o n su m a te ca atare.
c u ap , c te v a zile la rn d . In fu zie d in fru cte u scatc c u I lin g u r
P tru n je lu l e fic ie n t n c o m b a te re a la o can.
o xiurilor. C o a c zele ro ii, a g rie le
In fu z ie d in fru n z e c u 2 lin g u rie la C o n su m a te c a atare.
c a n , 2 - 3 cni p e zi, 5 - 6 z ile la rnd. S u c 1 0 0 -3 0 0 g p e z i, n 3 - 4 rep rize.
S p l tu ri lo c ale c u in fu z ie m ai c o n F ra g ile, c p u n ile
c e n tra t (2 lin g u ri la o can ). C o n su m a te c a atare; p e n tru m rirea
P r a z u l d a to rit p ro p rie t ilo r an ti- e fe c tu lu i la x a tiv s e p o t c o n s u m a
h e lm in tic e p e c a re le au ra d ic e le le (p o 3 0 0 -5 0 0 g d im in e a a p e sto m a cu l gol.
p u la r ,,m u st ile ), a re c fic ie n n c o m M erele
b a te re a lim b ric ilo r i oxiu rilo r. C o n su m ate c u c o a j cu tot.
R o lu l i u t iliz a r e a p r o d u s e lo r v e g e ta le p e g r u p e d e a fe c iu n i 147

S iro p la x a tiv p e n tru co p ii, d in su c de S u c d e p ru n e, c te u n p a h a r n a in te de


m ere i z a h r n p ri e g a le , fierb n d u -se m ese.
la foc m ic p n Ia co n siste n a siro p o as. S m o c h in u l
M s lin e le uleiul e ste fo arte util, D e c o c t d in rm urele tin e re t iate m
d e o a re c e n u p ro d u c e co lici. ru n t (2 lin g u ri la can).
U le i d e m slin e , 2 0 - 4 0 m l n tr-o Socul
doz. D e c o c t d in o lin g u ri d e fru cte la o
M ig d a le le can ; d u p c e d n clo co t, se sto rc b o a
C o n s u m a te c a atare. b e le i se ad au g zah r; se beau 1 -2 cni
P ere le cu a c iu n e m a i m a rc a n t d e p e zi.
c t m e re le c u coaj. S tru g u rii
C o n su m a te c a atare (n e reco m an d ate C o n su m a i ca atare, n sp ecial s tru g u
p e n tru c ei cu c a ta ru ri d ig e stiv e , h e m o rii a lb i, c u g u st m ai acid.
roizi). A s m u iu l
C id ru l d e pere. C o n s u m a t c a atare, n a ro m a re a u n o r
P e p e n e le verde, P e p e n e le g a lb e n
p re p a ra te culinare.
S e c o n su m ca atare (a c iu n e m ai In fu z ie d in fru cte sau s e m in e c u o
m a rc a n t p e n tu P e p e n e le g a lb e n , c o m
lin g u ri la can , 2 cn i p e zi.
p a ra b il cu p ru n ele).
C a stra vetele
S u c p ro a sp t (e fe c t m a i p u te rn ic d ec t
C o n s u m a t ca atare sau su b fo rm de
p u lp a in teg ral).
suc.
P ie rsic ile
C ea p a
C o n s u m a te ca atare, su b fo rm d e suc
C o n su m a t ca atare.
sau c o m p o t.
D o v le a c u l
P o rto c a le le
C o n s u m a t c a atare n p re p a ra te c u li
C o n su m a te c a atare.
n a re d ietetice.
C o a ja d c la 2 p o rto c a le se fierb e 30
m in u te, a ru n c n d u -se a p a ; se fierb e din S u c d in d o v lecei tineri.
n o u n a p n d u lc it o b in u t d in 2 0 g za G r u l
h r la litru , s e sc o ate i s e u su c p e o far S u b fo rm d e tre, fie fierte n ap,
fu rio ar, c o n su m n d u -sc a d o u a zi d im i fie n a m e ste c cu m iere, n p ri eg ale:
n eaa. c te 3 - 4 lin g u ri seara n ain te d c c u lcare.
P r u n e le p rin c ip a le le fru cte la x a ti C a p s u le d e ulei co n cen trat, 4 - 6 p e zi,
v e , c u n o s c u te n c d in A n tic h ita te a g re- c o n fo rm pro sp ectu lu i.
c o -ro m a n ; in tr n d iv e rse farm a co p ei. L e u te a n u l
R eco m a n d a te n co n stip a ii c ro n ic e, h e C o n s u m a t ca atare n p re p a ra te cu li-
m o ro iz i (n s n u atun ci c n d su n t n s o i narc.
te d e co lite). M a z re a
C o n s u m a te c a ata re , m ai a le s djm i- C o n su m a t n preparate c u lin a re .
n caa sa u la n c ep u tu l m e sei (8 2 0 bu- M criu l, tevia cu c o n tra in d ic a ii
c i). n s n co lici nefritice, litiaze, u lc e re i
D e c o c t d in fru cte u scate. g a strite h ip eracid e.
In fu z ie d in tr-o p ru n i o sm o ch in C o n s u m a te ca atare, n salate s a u p re
(l s a te la m a c c ra t c te v a o rc ); aceasta p a ra te c u lin a re uoare.
din u rm fiin d cm o lien t, sc ev it irita In fu z ie d in 2 0 -3 0 g la litru, 2 c n i pe

rea tra c tu lu i digestiv. zi.
148 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

P r a z u l e ste u n la x a tiv rem arcab il, In sen su l larg al te rm e n u lu i, p rin h e


c a re c alm ea z to to d a t strile iritative p atite d e fin im o ricc b o a l c a ra cterizat
ale trac tu lu i digestiv. p rin in fla m a ia c e lu le lo r ficatului.
C o n s u m a t ca atare. H e p a tita e s te u n c o n c e p t m e d ic a l
R e v e n tu l p cio lii, d e i m ai p u in fo arte larg c e c u p rin d e n u m e ro a se e n ti
a c tiv i d e c t rizo m ii, su n t la x a tiv i im p o r ti clin ic e i a n a to m o p a to lo g ic e ; h e p a ti
tan i (c o n tra in d ic a ii n litia ze o x alice, tele a c u te su n t n u m a i c e le v ira le (virusul
h ip e ra cid itate , h em o ro izi). A , c a re se tra n sm ite p e c a le d ig e stiv ,
C o n su m a t ca atare. v iru su l .B , tra n sm is p rin tran sfu zii de
S u c, 3 0 - 4 0 m l n a in te d c m e se , din s n g e in fectat c u v iru su l re sp e c tiv sau
p e io li sp la i i tiai n c u b u ri d e c c a 2 p c c a le sex u al, v iru su l C , cu aceeai
c m , in u te 2 m in u te n a p n c lo c o t, ap o i c a le d c tran sm itere c a i B , v iru su l D
sco ase, s c u rs e i stoarse. c a re ap are nu m ai d a c ex ist in festarea
S a la ta verde cu v iru su l B , v iru su l E , tra n sm is to t pc
C o n su m a t a b u n d e n t la m a sa d c sc a c a le d ig e stiv , v iru su l F F re n c h v i
r, p ro v o a c cv a c u a rc a b o lu lu i in testin al ru s h e p a titic , d esc o p e rit re la tiv rece n t,
n d im in e a a u rm to are. v iru su rile G , B , v iru su ri c e n u s-a u id en
Spanacul tificat cu nici u n u l d in tre v iru su rile c u
C o n s u m a t n p re p a ra te cu lin are. n o sc u te p n n p re z e n t etc.).
In fu z ie d in 2 lin g u rie d c s e m in e la H ep a tite le c ro n ic e se c a ra c te riz e a z
c a n , 2 c n i p c zi. p rin s u fe rin h e p a tic p relu n g it la m ai
S p a ra n g h e lu l m u lt d e a se luni, d u p e p iso d u l a c u t v i
C o n s u m a t c a ata re , n salate i p rep a ral sa u d u p ex p u n e re a la n o x e h ep atice
ra te c u lin a re d ietctice. to x ice (a lc o o l, m e d ic a m e n te p a ra c e
T om atele tam ol, iz o n ia z id e tc ., d eriv ai b en ze-
C o n s u m a te ca atare sa u su b fo rm de n ic i, lacuri, v o p sele, d eterg en i, in se c ti
suc. c id e, fu n g icid e etc.).
Varza R e z u lt d e aici im p o rta n a h ep a to tro -
C o n su m d e z e a m d e v a rz a cr , p n ficelor, a a n tih e p a to to x ic e lo r i a stim u
la 1 litru p e zi. le n telo r fu n ciei h ep a tice d e fa c tu r v e
Inul getal:
C a ata re , p e n tru ad u li, 2 lin g u rie d e
A g rie le
s e m in e n treg i, sp la te ra p id n tr-u n je t C o n su m a te ca a ta re sa u su b fo rm d e
d e a p i lsate tim p d e 2 - 3 o re la tem c o m p o t, su p e sa u g arn itu r cu so su ri
p e ra tu ra c a m e re i, d u p care se ad m in is-
albe.
trea z c u totul, p re fe ra b il seara, n ain te
S u c (1 0 0 -3 0 0 m l p e zi) n 3 - 4 rep rize.
d e cu lcare. C ireele, v iin e le a ju t la re g e n e ra
rea p aren c h im u lu i h e p a tic n sech elele
G la n d e le d ig e s tiv e a n e x e
d e hepatit.
( f ic a tu l i p a n c r e a s u l )
C o n su m a te ca ata re , fa c n d u -se cu re
H E P A TITE L E cu c el p u in 0 ,5 k g p e zi p e to a t p e rio a
F ic a tu l e ste u n u l d in tre c e le m ai im d a d e fructificare.
p o rtan te o rg a n e ale d ig e stiei i to to d at C u r d e suc, cel puin 2 0 0 -3 0 0 m l pe zi.
lo cu l n e u tra liz rii to x in e lo r i a alto r In fu z ie cu o lin g u r d e c ire e u scatc la
s u b sta n e care a ju n g n snge. o c a n , 2 - 3 cn i p c zi.
R o lu l i u t iliz a re a p r o d u s e lo r v e g e ta le p e g r u p e d e a fe c iu n i 149

F ra g ile, c p u n ile S u c , c te 1 0 0 -2 0 0 m l c o n s u m a t d im i
C o n s u m a te c a ata re , p u t n d u -se face n e a a p e s to m a c u l g o l, cu 2 0 - 2 5 m in u te
c u re cu m in im u m 3 0 0 -5 0 0 g p e z i, d e p a u z p e p arte a d reap t.
p re fe rin d im in eaa. P tl g e le le v in ete
G u tu ile C o n s u m a te s u b fo rm d e p rep arate
C o n s u m a te c a a ta re sa u su b fo rm a cu lin are.
u n o r p ro d u s e o b in u te d in a c e ste a (suc, R e v e n tu l c o n tra in d ic a t n s c e lo r
siro p , je le u ). c u litia z o x alic, g u t , c a i su fe rin z ilo r
D e c o c t d in tr-o g u tu ie m a re , ras, la 1 d e h ip e ra c id ita te g a s tric sa u d e h e m o
litru d e a p , l s n d u -se s fiarb p n ce roizi.
lich id u l sc a d e la ju m ta te , n d u lcin d u -se S u c d e p e io li s p la i, tiai n cu b u ri
cu 5 0 g z ah r; s e b e a n cu rsu l u n ei zile. d e c c a 2 cm , ce s e in 2 m in u te n tr-u n
L m ile c u e fec te b u n e n re face v a s c u a p rece , s e scu rg i s e sto rc; se
rea p are n c h im u lu i h e p a tic n h ep atite b e a 3 0 - 4 0 m l.
sau c h ia r n p rcciro zc. R id ic h ile
C o n su m a te c a a ta re sa u n lim o n ad e, C o n s u m a te su b fo rm ra s (ev en tu al
n c u re d e lu n g d u ra t , c el p u in 1 -2 cu m e re rase).
b u ci p e zi. S u c (d e p re fe ra t n a m e ste c c u su c d c
S u c, p n la 2 0 0 m l p e zi. m o rc o v i), c te 3 0 - 4 0 m l cu c c a 15 m i
M c e e le n u te n a in te d e m ese.
In fu z ie (sa u d e c o c ie sc u rt ) d in 2 lin S a la ta verde
gu ri la ju m tate d e litru d e ap , can titate C o n s u m a t c a atare.
care s e b e a n cu rsu l u n ei zile.
C A L C U L O Z A (L IT IA Z A ) B ILIA R
M s lin e le su b fo rm d e ulei.
A d m in istra re a un ei lin g u ri d e ulei d i E ste o b o al c a ra c te riz a t p rin p re z e n
m in e a a , p e s to m a c u l g o l, e v en tu al n a c a lc u lilo r (co n crciu n i p ie tro ase care
am e ste c cu su cu ri d c fru cte; s c st cu lcat re z u lt p rin p re c ip ita re a a n u m ito r c o m
2 0 - 2 5 m in u te p e p arte a d reap t. p o n e n te c a lc iu , c o le ste ro l ale b i
P ru n e le lei). A ceti calc u li sc fo rm ea z n v e z i
C o n s u m a te ca atare. c u la b ilia r (rezerv o ru l d c b il) i p o t
D e c o c t d in p ru n e u scate. m ig ra n c ile e x c re to rii b ilia re (c a n a le
S tr u g u r ii u tili n h e p a tite sau ch iar le c e ies d in v e z ic u l i d in fica t) c a re se
n a sc ite le c o n se c u tiv e u n o r hepatite. re u n e sc p e n tru a fo rm a c a n a lu l c o le d o c .
C o n s u m a i c a a ta re sau su b fo rm de n c a lc u lo z a (litia z a ) b ilia r aii e fi
c u r d e m u st. cien:
F a so le a verde C ireele
C o n s u m a t n p re p a ra te c u lin a re C o n su m a te c a ata re , fac n d u -se c u re
u oare. p c to a t p e rio a d a lor, cu c el p u in 0 ,5 -1
In fu zie d in 2 lin g u ri d e te c i d c faole k g p c zi.
v e rd e u scate i frag m e n tate n 2 5 0 ml In fu zie cu 1 lin g u ri d e c ire e uscate
a p ; sc la s la m a c e ra t d e seara p n d i la o c a n , 2 - 3 c n i p c zi.
m in e a a i se c o n su m n tim p u l zilei 2 M s lin e le su b fo rm d e ulei.
c n i n tra ta m e n t d c lu n g durat. A d m in istra re a u n ei lin g u ri d e ulei d i
M o r c o v u l stim u len t al reg en e r rii m in eaa, p e sto m a cu l g o l, e v en tu al n
p are n c h im u lu i hepatic. a m estec c u su cu ri d e fru cte; se st 2 0 -2 5
C o n s u m a t c a atare. m in u te c u lc a t p e p a rte a d reap t.
150 P le d o a r ie p e n tru v ia lu n g

C a r to fu l z a t p rin alterarea m e c a n ism e lo r d e re


C o n s u m a t c a ata re , n p rep arate c u li g lare a activ itii m o to rii.
n a re u oare. D isch in ezia b iliar rep re z in t o a lte
S u c p ro a sp t, 1 0 0 -2 0 0 I (ev en tu al n ra re fu n cio n al a m e c a n ism u lu i d e eli
a m e ste c cu s u c d c m o rco v i). m in a re a b ilei, c a re se m a n ife st prin
C eapa d u reri n loja su p e rio a r d re a p t a a b d o
M a c e ra t d in tr-o cea p m are, t iat m en u lu i, p rin g reu ri i v rstu ri. T u lb u
m ru n t i 4 lin g u ri d e ulei, tim p d c 10 rarea fu n cio n al a fe c te a z fie vezicu la
z ile , lu n d u -s e 2 - 3 lin g u rie p e zi. b ilia r i sfin ctcru l s u , fie c a n a lu l c o le
N stu r e lu l