Sunteți pe pagina 1din 33

II{TR()DUCERE

tTt o, mai multe persoaneapeleazdin prezentla remediile


I homeopatice,recurgAnd la automedicagieatunci cAnd
esteposibilsauadresAndu-seunui speciaiist.
Lor le este destinati in primul rAnd carteade fati, ce se
dorestea fi un veritabilindrumarpentruo viatdmai sdnatoasd:
o puteti consultade la primelesimptomealeunei tulburiri, in
agteptarea sfaturilormedicalesaupentru a intelegemai bine
retetelemediculuidumneavoastrd de familie.
De asemenea, carteade fati constituieun manualintroductiv
pentru cei caredoresc si se inigiezein practicahomeopaticd,
indemnagifiind de o rudd,un prietensauun vecin.
Carteaareo structurdfoartesimpli: trei pdrti distincte,cu o
succesiunede texte ordonatealfabeticin cadrul fiecareia.La
inceput,,,Termeniiutilizaqiin homeopatie":cdtevadefiniqiisi
regulifundamentale de utilizare,carevi vor permitesi intele-
geli gi sdfolositicu eficienqisi in deplindsigurangi,remediile
homeopatice. Ceade-adouaparte,,,Cetulburariputem trata
singuri", se constituieintr-o listI de simptome9i afecgiuni,
pentru fiecarefiind prezentateremediileindicate,dilugiaco-
iecte si modalitateade administrare.Ultima parte a cargii,
,,Remediile homeopatice", cuprindelistaprincipalelor medica-
menteutilizatein practicahomeopaticd, cu o prezentaregene-
ralaafiecaruia.Cu alte cuvinte, avelila dispozigieun dictionar
in trei pirgi, care vi ofera posibilitateaca,in numai cAteva
minute, sdintelegeqisituatiacu carevd confruntatisi si luati
mdsurilede rigoare.
CLARIFICARE
Aceastdcartenu este,desigur,prima de acesttip care
a fost
publicati. Autorul ei isi revendiciinsi o anumitd
originalitate:
aceeaa autenticititii.spredeosebirede multe altele,
lucrarea
TERilEt{ff
uilUZAIt
ir H(IME0PAT|E
de fati nu esredoaro compilagie literari, desprinsdde realitatea s;-ffi' #;#;;w;4;,;;;;;;;;
practicd.Decurganddintr-o bogati experiengd clinicd,propune
tratamenteverificate,usor de aplicat si de administr"t,-."r. AcupurvcruRA
$t HoMEopATtA
vor demonstraincd o datd eficacitateaterapiei Numerosimedicihomeopati asociazd
homeopatice. acupuncturacu homeopatia.
De aceea,nu am prezentatin cuprinsul acestei Motivul rezidd in insusi .rr".t.rul medicinei
carti decdt chinez" in
remediisi tratamentepe carele-amincercateu insumi Extremul orient, acupuncturanu constituieo practi ".rti...
si gratie cdtizolata,ci se
cdroraam obginutrezultateconcrete.Dilugiileprescrise integreazdintr-un ansambruunitar, care
sunt, firm eazd,,,medicina
de asemenea, celecare9i-audovediteficacitatea traditionald chinezd.". Aceastdstiintd comporti
in mod repetat. cinci niveluri,
descrisein celece urmeazd..
o abordarede acest tip prezintd avantajul
ca reduce Niveturile
medicineichineze:
considerabilvolumul marerialuluiinclus,simplificdnd I
astfel Nivelul
1: Utitizarea
si sarcinacititorului. in schimb,are si un inconvenient: I energieiprimordiale
riscd Nivelul
2: Utilizarea
dieteticii
gi a igienei
si laseimpresiacd as fi un negtiutorin domeniu, I
dacdeste Nivelul
3: Utilizarea
medicamentelor
comparatdcu lucrdrilealtor confrati.imi asum I
insa acestrisc Nivelur
4: Utirizarea
acupuncturii gia cauterizdriror
gi mizezincdo dati pe inteligentapubricurui I
cititor,caremi-a I Nivelul
5: Utilizarea
chirurgiei
primit cu o deosebitdcildurd lucririle anrerioare.
in cadrulgandiriiorientale,acesretehniciurmeazd
. o curbi calita-
tivd descendentd, de la niverul1 ranivelur5. La nivelul3 sesitueazd.
utilizareamedicamentelor. in general,in Europa acesteremedii
traditionalechinezenu sunt disponibile,fiind
de fapt menite sa
actionezeinprofunzimeasuprareglariienergetice
a organismului.
In consecinri,vom consideiaca Je pot fi illocuite
de remediile
homeopatice- de asemenea capabitesa urig,rr. .chilibrur intern al
organismului.

AcnRvnne
contrar unei conc.ptii rargrdspdndite,rraramentere
homeopatice
nu agraveazd simptomele;totusi,unii paciengiau impresiaca^boaia
de caresuferi seacurizeaza.iniealitate,stimuldndaiirare"
il;;i
tari si rearmonizdndactivitateacelulard.,remediulhomeopa,i.a"..
la o bulversarepe carepacientulo percepeadesea cafiind o intensi_
fi.carea.simptomelor acuzate.Dar semneleobservatediferdde cele
ale bolii respectivein sine.in nici 'n caz,administrarea
tratamen-
tului nu trebuie intrerupta. in plus, dacd este
vorb" d.rpr. un
tratamentde fond si daci react;ndureazd' mai mult de cdtevazile, ArulBtolc
mediculvi va prescrieprobabilo dilugiemai ridicatd. Terapiile alopate vizeazd.distrugerea microbilor,
iar antibioticele
Acestepseudo-simptome de agravare constituiede fapt un Semn actioneazdeficient in acest sens, cu o singurd
limitare: ucid doar
bun, fiind un indiciu al eficacitdtiitratamentului. agentii patogeni implicati in anumite maladii infectioase.
Remediile homeopatice, in schimb, nu au activitate
antibiotica,
AlopnrtE obiectivul lor nefiind acelade a ucide germenii.
Aceasrainseamndca
ele nu acfioneazdniciodati prin distrrfierea directa
Putini dintre detractorii homeopatiei stiu ca Hahnemann insusi a a microbilor care
au determinar aparitia unul proces infectios. si totugi,
inventat termenul ,,alopatie"pentru a diferengiamedicina vremii sale ' homeopatii
suslin cd vindecd numeroaseboli infecgioase.
de metoda terapeutici pe care tocmai o pusesela punct. De atunci,
cele doui conceptii medicale se afla in tabere adverse,confruntarea I
Boliinfeclioase: prescriem in acestcazmedicamente careurmdresc sa
dintre ele fiind marcate adeseade intoleranti si de rea-credintd. in incercarea de a ruptagi a distrugeer insugiagenlii
| :11,^._"^rSSnismur
A c e s t em e d i c a m e n tneu s u n t i n s d i n c o m p a t i b i i.e1 ,
Termenul ,,alOpatie" Sugereazd uttltZarea ,,ContrariilOr", adiCd.a lpatogeni. ,n
I rratamentant ibiot ic,car enu acf ioneazd r aacer agi niver .
unor remedii capabile sd se opuni simptomelor.
cum se explicd
o fi c i a l di n z i u ad e a s td z e al opatd,deoarece
i steo medi ci nd . .acest aparent paradox? Remediur homeopatic
I Medicina intervine de fapt in susginerea ipdrarii naturale
I ut i l i z e a a
z n
d ti i nl a
f m a to a
ri i n
, ti b i o ti canti
e, spasmodi ce, depresietc.
anti ve a organismului
impotriva microbilor. Acest aspect,de care antibioticere
iu tin deroc
Homeopatia, pe de altd parte, folosegte ,,similarii" pentru a seama, este totugi esengial.La urma urmei, distrugerea
agentului
stimula activitatea imunitard a organismului. infecgios nu duce la rezolvareatururor probremeror,
fiindcd infectia
s-a dezvoltat in organism pe fondul u.r.i sldbiri imuniiatlt.
;;;;;
rr
Arunloe slibire imunitard este de lapt vizatd de homeoparie. "

Acest termen este utilizat in mod frecventin expresia,,legea


analogiei", cz gi ,,similitudine"in sintagma,,legeasimilitudinii" ArulDor
(vezi ,,Similitudine"gi ,,Simillimum").Este totugi o exagerare. Se pare cd existd anumite produse, numite antidoturi,
care
Termenul,,analogie"are un sensmult preavast pentru a reda cu impiedicd acgiunearemediilor homeopatice; menta
este cel mai
precizieprincipiulpe careHahnemannl-a pus in evidenqiin urma cunoscut dintre acestea,utilizarea ei fiind dintotdeauna
interzisi in
unor experimentegi observagii foarteriguroase.Utilizareaacestui timpul traramentelor homeopatice.Interdictia
i i a p a r g i n el u i
termen a permis aparrtiatratamentelor ce se bazeazdpe admi- Hahnemann insugi, care citeazd,mentain acestsensin lucrarea
kata.t
nistrareaunor remediiin functiede simplaanalogie, nu de similitu- asupra.bolilorcronice,
din i B32,in cadrul unei liste in care mai pot fi
dineadefinitdde Hahnemann;acestaestecazulorganoterapiei. regasite: produsele de parfumerie, infuziile aromatice,
anasonul,
medicamentelecu acliune bronho-pulmonard,bduturile gi
i n o r g a n o t e r a p i es,e p r e s c r i ed, e e x e m p l u ,o d i l u l i ea " v e n e l o r "i n c a z u l durciurire
aromatizate,produsele apicole,paita de dinti si apele
p a t o l o g i e vi e n o a s e ,o r i a " c r i s t a l i n u l u i i"n s i t u a t i ao p a c i z d r i a
i cestuia de gurd...r
(cataracta). Dar, in mod ciudat, in a saseagi ultima editie a principalei
sale
Acesteremedii,obtinute pebazatesuturiloranimale,nu au fost lucrdri, organon sau arta.de a vind'eca,scrisi in r}4i,
gasim o tista
similard, in care menta nu mai este insd. citatd.,dar refeiitor
experimentateconformlegii similitudinii,dar oferi uneorirezultate la unele
produse sunt mengionate anumite practici interzise,
surprinzitoare. precurn
contactulhainelordin ldni de oaiecu pielea,un mod de
EsteevidentfaptulcavastulcAmpexperimentaldeschisde Samuel viati,.a.ni.,
in medii neaerisite, aldptar.r .*.., ivd., viaga de
Hahnemannestesi astazila fel de larg si ca oferdrealeperspective noapt",
necorespunzdtoare,practicile contra naturii, excitarea^r^ur^i^ ffirr.
pentru medicinaviitorului. d"
lecturile erotice, onanismul, actul sexual incomplet
etc.

4
In prezentse pare ci menta are mai degrabi virtugi benefice,iar
experienleleefectuatepe cobaiin laboratorulprofesoruluiP Bastide, impregnatecu produs activ pandin centru. prin urmare,le putem
in cadrul Facultitii de Farmaciedin Montpellier,par a demonstra atingecu mdnafiri nici un pericol,iar dacd,din greseala,tubul s-a
cdmentanu exercitdnici o influenti asupratratamentelorhomeopa- rd.sturnat,
le putem recuperalinistiti.
tice...Ia animal,cel pugin.
I Tuburile
distribuitoare
suntpractice
pentruintroducerea
granutetor
sub
Mentaa stdrnitintr-at6timaginalia populard, incdta rdmassinguracare I limb5.
gi-apdstratstatutul de substanldinterzisd. insatoaterecomanddrile lui
Ha h n e ma nsne i n c a d ra u i n a n s a m bl ul - l ogi cpentruaceaepocd- al
s f a tu ri l opr ri v i n di g i e n ad e v i a l dg i al i mentard pe de o partegi obl i ga-
AuronaEDtcATtE
tivitateade a evitainterferenlele cu alteprodusecu rolterapeutic, pe de cartea de fagi este o lucrare de automedicalie. consider cd
altdparte.Astdzitrebuie sd privimacesteinterdiclii cu unzdmbetamuzat. homeopatia constituie o practicd terapeutici lipsiti de riscuri,
Re c o m a n d dtu m tu ro rp a c i e n l i l osrd nu se speri edacd,di n i nt6mpl are, cu condigia de a fi respectateanumite reguli, foarte simple.
s e d e l e c te a zcdu u n c e a id e me n tdi n ti mpultratamentul homeopati ui c,
fiindcd,dinexperienla noastrd clinicd, putemspunecdaceastd substanld Automedica;iatrebuiesd inceapichiar de la primelesimptome.
nu afecteazd in niciun fel eficacitatea remediilor prescrise. Remediiletrebuie alesein urma studierii acesteicdrti, selectio-
nAndu-Iein funcgiede asemdnarea(similitudinea)cu simptomele
descrise.
AsrcunAnrLE
socrALE
in RomAnia,tratamentelehomeopaticenu sunt rambursatedin Administrareatrebuierepetatd,cu atat mai descu cat crizelesunt
fondul asiguririlor de sdndtate. mai acute(din sfertin sfertde ord in cazulunei anghinecomplicate
cu febri, de exemplu).
gr HoMEoPATTA
AsrnolocrA Dacd in rastimp de 24 sau 48 de ore nu se constati rezultate
satisficdtoaree, s t e a b s o l u t n e c e s a r i c. o n s u l t a r e am e d i c u l u i
Unii practicieni (putini) si tdmiduitori care folosescremedii homeopat.
homeopaticecoreleazd,acestepracticiterapeuticecu astrologia.Eu
nu ma situezin aceasticategorie,dar fiind o persoanitolerantddin Reginegici, in eventualitateacd.nu agi ales remediul corecr,nu
convingere,nu respingacestemetode de lucru, degi cele cAteva riscagisdsuferiti efecteadverse.Nu vi seva intimpla nimic rd.u,dar
- evident- simptomelecarev5.supird nu se vor atenua.
incerciri de colaborarecu astrologide renumes-ausoldatcu egecuri.
Hahnemannnu a fondat principiile homeopaticepe deducgii Mi se pare cd automedicagia constituieun excelentmijloc de a
ci pe observatiigi experimentepractice.
astrologice, convingeoameniide importantahomeopatieisi de a-i determina
astfelsdconsulteun medichomeopatpentrusuferingele mai grave.
ATTcEREA
GRANULELoR
gt tzorERAptcE
BlorEnAptcE
Interdicgiade a atinge granulelecu mAnapersistdinci gi deriva,
probabil,din insdginaturamedicamentuluihomeopatic.La urma N u m i t e i n t r e c u t n o s o d e ,b i o t e r a p i c e l es u n t m e d i c a m e n t e
urmei, cantititile aceleaatdt de mici, incAtabia pot fi dozate,nu preparatedin timp, obtinute pe baza unor produse de origine
sunt oareextremde fragile?Poatechiar imateriale?Astfel, nu riscd microbianddefinite non-chimic,a unor secrelii sau produsede
oareceamai mici atingeresi le alterezestructuragi decieficacitatea? excreliepatologicesaunu, a unor gesuturianimalesauvegetale9i a
unor alergeni.Acestesubstange senumescsugepentrubioterapice.
Tiebuiesi rispundem foarteclarin aceastiprivingi.Pede o parte,
medicamentulhomeopaticeste o realitatemateriald,chiar dacd La simplacitire a definitiei,observamci avemde-afacecu produse
gtiintaactualinu-i poatedeterminanatura.Pede alti parte,structura extremde complexe.Deosebim:
granulelor homeopaticeeste astfel alcituiti incit acesteasunt - Bioterapiceleclasice.in numir de 26, ele fac parte din clasa
principalelorremediide reren9i sunt mai dificil de utilizat.Dintre
6
celemai cunoscurefac parre:srApHyLococcINUM, obtinut pe Bonr-qcENETtcA
$t HoMEopATtE
bazaunei culturi de stafilococi- bacteriepatogendcareprovoacdo Maladiilegenetice, precumhemofilia- o tulburaregravaa capaci_
seriede infectiipurulente,indeosebicutanare;psoRINUM, obqinutd tdlii de coagularea sdngelui- sunt cauzatedeun defeJtal extraordi-
din leziunile de scabie,boald de piele cauzatd. de un parazit; narului nostru ,,computer"central,constituitdin cromozomi.
T U B E R C U L I N U M , o b l i n u t p o r n i n d d e l a t u b e r c u l i n d ,c a r e
Defectulrespectivestemostenitde la pdrinti gi,il prezent,nuse
contribuiela conrrolulimunitdtii la tuberculozd,; INFLUENZINUM, cunosctehnici medicalede corectarea acestuia.in schimb, din
obtinut din vaccinulantigripalfabricatde Institutul Pasteurdin
fericire,existaadesea modalitdtide corectare a problemelorcauzate
Franta.
de respectivuldefect.
- Autoizoterapicele, obgintepebazaunei prelevdribiologicede la Mediculhomeopatva pureatrataun pacientcu o boali geneticd
bolnavsi destinateexclusivlui insusi.Acesteprelevdripot fiide urina,
la fel cape oricarealtul, precizandinsdci nu poarefacenimil p.r,rru
sa18e,fragmentede piele,puroi etc.Din egantioanele prelevate,prin a remediatulburirile careau o originestrici genetica.
diluaredupd sterilizare,seprepard. un remediuhomeopatic.
- Heteroizoterapicele, obtinute pebazaunor produsestrdinede
organismulbolnavului,dar careau un raportspecialfati de acesta.
cnrucrnul,MALADnLE
GRAVE
$r HoMEopATTA
Se utilizeazdfrecventin acestsensalergenidiluati pentru tratarea Aceasti relatie se afld in centrul dezbaterilor care opun medicina
_
manifestdriloralergicesau medicamentealopaticedilu.t., pentru alopaticdsi terapiile homeopatice.Tiebuie saprecizd.mdeia bun inceput
a Ii se atenuaefectelesecundare. ci remediile homeopatice nu pot vindeca un cancer evolutiv,
o
tuberculozabacilatd, o insuficienti renala cronica sau o cirozd,hepaticd.
Utilizareabioterapicelor
Aceastd pozitie fermd ne permite sd ne delimitdm de anumiti
Propuseinitial de Hahnemann,acesteremediinu acgioneazd. strict timdduitori care incearca sa acreditezein rdndul pacientilor ideea
pe bazalegii similitudinii. utiliz arealor se fundamenteazd,pe ideea cd.homeopatia ar fi un fel de panaceu. Rezultat il irr.o-petentei
caesantioanele patologiceprelevatecontin produgicareau ptouo."t sau al escrocheriei, asemenea afirmatii riscd si afecteze in mod
boalarespectivd si cddiluarealor in cadrult.it"-.ntului homeopatic negativ practica homeopaticd.
le conferdproprietiti curative.
Putem spune insd ci, in aceste cazuri grave,homeopatia nu-gi are
unele dintre acesreasunt utili zatefrecventde mediciihomeopati. -
locul siu in cadrul ansamblului terapeutic?catugi de putin!
unii practicienidin tiri carenu dispunde tratamentehomeopatiie Experiengaclinici a demonstrat cd produsele noastre sunt utile in
au prescrisexclusivacesttip de remedii, inregistrdndrezultate incercareade a atenuaefectelesecundareale anumitor medicamente
interesante.Este recomandabilsi nu fie insd lolosite in cadrul alopatice agresive (de pildd chimioterapia utjlizata in rratarea
automedicatiei,deoareceuneori declangea zd reactitputernice de cancerelor) ,sipentru a spori apdrareaimunitari a organismului. in
stimularea organismului. glus,, progresele_recenteinregistrate in cercerareacfinica si in cea
fundamentali referitor la homeopatie sugereazd.cd.inviitor vor purea
BonLq fi_pusela punct tehnici curative destinaie bolilor grave.Rezuliarele
obgi nute, i ndeos ebi in im unot er apia m ic r od. ozat d.nu
, au f ost
Boala sau maladia este o afectarea armoniei organismului, care
confirmate incd, dar oferi speranle.
se poate manifesta acut, brutal sau mai lent, sub formi cronici.
I Maladiile grave:fdrda puteademonstra gtiinlific
acestlucru,considerdm
Pentru medicul homeopat, consultagiapresupunecercetareaprofundi
t:T.di i l e hom eopat ice
cont r ibuie
la pr evenir ea
m aladiit or
gr ave,dat
si minutioasi a motivelor acesteiafectiri si a istoricului siu. I :.?
ca - l n cazutcancer ului,
celpulin- ajut dor ganism ulsdf uncf ioneze
I Ji l nO
Boala afecteazd,individulin integralitatea sa, speculdnd un element i ntrostarecd tm aiapr opiatde a ceadeechilibrideal.
u pr incipalam enir e
I
de fragilitate. I a medicului homeopatesteaceeadea proceda astfelincdtfiecare pacient

I
sa noatatrdi,intreagasa viald,fdrd afi afectatde boligrave,
I prinreechi- PublicaliafrancezdLe Quotidiendu m6decinaminteain septembrie
apdrdriiimunitarenaturaleu orgunirrurui.inierej"L'ur,r.r 1997
| eforturile
!9ttu? .a despre89 de lucrdride experimentare clinicapublicatein revrstede nivel
noastresuntsolidare cu celealeconfrafilormedicicarepreferd
II sd international,in care homeopatiainregistreazd rezullate
intervindo datdce diagnosticul a fostpus. semnificativefatd
de placebogi mai bune dec6tcele obtinutein urmatratamentetor
ctasicl.
Numeroasepublicatiiau ilustratsuperioritatea
crnc.rnREA$TrNTlFrcA
iN HoMEopATTE paticecomparativcu tratamentelealopatice.
remediilorhomeo-
Putine se gtiu deocamdatidespremodul
in care actioneaza
medicamenrele homeopatice.Dificult"t.. il ;;;; ,.", p;"i".
cantititile foartemici utili zate,extremde ar" covpmBrLTTATEA - ALopATTE
HoMEopATrE
dificil de u.mdrit in o.ga_
nism. Mult timp nu am avut la dispozitie Numerogi pacienti ne inrreabd dacdremediile homeopatice
a..at ipotezede lucru.in pot fi
teza sa susginutiin anul rg7g, dr. uichel administrate concomitent cu tratamentele clasicesau daci
trebuie
Durand rezuma astfel
situatia:,,Actiuneamedicamentuluino-.opJc sd'renunte la toate medicamentele alopatice,lisAnd astfel teren
liber
nu parea fi influen_
tati de cantirateautilizatd.Esteimediatd, homeopatiei.
paia"a de tip ."..g.ir..,.
Astfel,s-auimpus doudipoteze: o astfel de recomandarear contraveni tuturor datelor stiintifice
- P e r s i s t e n l am o l e c u l e l o r contemporane, care demonstreazi cd fiecare produs activ a'rtioneazd.
d e s u b s t a n t di n i t i a l d ; s t r u c t u r a
chirrrico-fizicdaacesrormolecure asupra unor destinatii exacte,specifice.AceJt lucru este deopotrivd
n i;;t-Jaifi..td de procecreur
de prepararea remediuluihomeopatic. "r valabil penrru remediile homeopatice si de aceeapurem
spune ca
- Absentamoleculelor ele rdmin active chiar gi in prezengaalior tipuri de tratamente.
de substantdinigiari;efectulenergetic
fi asiguratde o modificarede srrucrurd ar reamintimfaptulcd tratamentele
a solventului. lToxicitate: homeopatice nu prezintd
Doudzecisi trei de ani s-auscursde atunci nl clun gradd e t oxicit at9i
e niciun ef ectsecundar - spr edeosebiroe
e
I
gi ceade_adouaipotezd cere pr inur m ar e,un t r at am enthom eopat ic
de lungadur at d
pare a se verificapractic.Lucrdrile I nu l l ongti c e.
convingdtoareare profesorului I estecdtu gide puf inper iculos.
JacquesBenevisteau demonsrrarfdrdurmd?. inaoi"li
homeopatice cd remediile in practici., se intimpli adeseaca un tratament clasic, administrat
au o activitatebiorogicdin vitr;, p"modele -
De asemenea,experientelesale practice de raborator. de luni sau chiar de ani intregi, sd.nu poatd fi intrerupt. Asa
stau
susginideea transferului lucrurile, de pildi, in cazul hipertensiunii, al depresiilor, al epilepsiei
activitd;iibiologiceprinrr-un simplucircuit
.r..i.f-ugnetic. Deocam_ sau al anumitor tratamente anticoagulante. foate acestesituatii pot
dati nu segtieceanume t.*rferat astfer.Dar,dat fiind ci mediile
biologicesunt consdtuite "rt. face insi obiectul terapiei homeopatice, iar experiengeleclinice
in marep*"Ji"lpalJre necesarcaaceasrd
necunoscutitransferatdsi fie compatibila demonstreazd cd.aceastaeste eficientd, deoarece permite adesea
cu structuramoreculelor diminuarea sau chiar eliminarea tratamentului alopatic.
cu organizarearorinternd.
xr-:*rr: JacquesBenevistea numir acesr
renomen ,,memoriaapei",ceeace i-a atraso avalangd. Se inregistteazdinsi la fel de frecvent si situatia inversd: pacientul
ironii din parte" u.t.i mari pirti a de sarcasmesi aflat sub tratament homeopatic prezintd opatologie acutd carejustificd
comunitagiiftiintifice _ aou"aa,
din pdcate,a unui s^nirjtpr.. plrir administrareaunei medicamentatii alopatice.Acistapoate fi, de pildd,
,""...1b.tap,, revorurionard
(stiintafiind prin eainsisirevorution"ri; cazul unui copil tratat pentru rino-faringite si bronsite recurente.
altfelnu ., asiguraprogresul o
cunoaqteriiumane)esteideeaconform situatie intens acutd.poate necesita idminirt rarea temporara
cireia uu.rsmit.reainformatiei a
biologicear fi de natura electromagnetici. antibioticelor, fbrd a intrerupe insd rraramentul homeopatiide
e..rr^iuiJ;.;#;" fond.
vast cdmp de explo_rare gi cercetare,intr-un domeniu pe
carer_am U n caz parti cular :cor t izonul
puteanumi,,microfarmacologie
electrom"gn"ri.a,.. Cortizonul si medicamenteledin aceeasifamilie (corticoizii) tre-
Din fericire, homeopatiase bazeazd, .
si pe cercetdrilecrinice, buie tratate separat.se pare cd acesteproduse reduc considerabir
neobositein ultimii treizecide ani.
eficacitateatraramentului homeopatic. Totugi, cele doud tipuri
Je
t0
il
remedii trebuie asociate,fie doar si pentru a incerca
diminuarea
dramaticelor efecte secundareale corticoizilor. D i n punc tde veder egenet ic,
f iecar eindividest e unir
gemeniror identici).
unutointre
puruoorrrire
fapturcd adm inist r eazd medicin", ; !t#,?Ji"J;l3
CorvpIEXU
R| (serclnltzATE) H omeopa t ia,
t r at am ent eident iceuno, pur
, r oane
pe de ar t Spar t e,pur r it " individuar izar ea dif er it e.
adoptdndu-r pe cer carese potiiu"st"cer t r at am ent ur ui,
Produselehomeopaticese prezintd uneori sub forma unor mai binefiecaruipacientin
parte,i n fu ncliede sim pt om ele
,,complexuri"sau ,,specializ ate", careasociazamai multe remedii. 9i de ist or icul
sdu.
A c e s t c o n c e p t c o n t r a v i n ei n t r - o o a r e c a r em a s u r a c e l u i d e
,,simillimum"(veziacesttermen).De altfel,mediculhomeonatnu CorurnncEpTtA
prescrieniciodatdastfel de complexuri,preferandtotdeauna Nu existdnici un produshomeopatic
sa contraceptiv,
recomandeun numir cdt mai redusde medicamenre. pacienteisalei se administreaza iar faptul cd
,ilni._o d.ozd,de hormoni nu are
specializatelehomeopatice:regrupeazein cadrul unei singure granule darul de a-l entuziasmape medicul
horn"opur,care prefera sa
r e m e d i ic e r d s p u n d u n o r s i t u a l i i p a t o l o g i c ei n r u d i t e .s u n t recomandein acesr sens mijroace
e f i c i e n t ei n d" ;;;;aceptie mecanice.
cazurileacute,fiind frecventfolositein automedicafie.Aceastd
tehnicd
Majoritateafemeilor aflate ra varsta
oferd rezultatesatisfdcdtoare,insd este preferabirsd utirizati
procrearii,care apeleazara
medica- medicinahomeopaticd, iau pilule .o.,ri".$,"ri", ra.aca acesr
menteunitare. sd influentezein vreunfer ehcacitatea lucru
,.-.diilor homeopatice.
Timaduitorii, in schimb, obisnuiescsa prescrieamestecuri
savante,
deoarecespeculeazicapacitateaorganismului de a alegeintre CnrorruIA
mentele adecvatepentru o anumita situatie si cele care sunt
medica_ iN HoMEopATtE
inutile. Putem spune oare cd homeopatia
nu functioneazd d.ecdtdacd
credem in ea?
Colsu LTATT
E HoMEopATtcA Aceastdintrebare cu nuanrd perfidd
Destdgurarea unei consultatiihomeopaticeare un caractercu face aruziera o serie de practici
mai mult sau mai putin -rgi..,
adevdratrevolugionar inducAnd concomitent ideea ca
in contextulmediial actual.De fapt, ea este homeopatia ar actiona ercluslu
contrari tendintei de fragmenrarea actului medical in prin intermediur efectului placebo
diverse (vezi acest termen)
specializiri,bazdndu-sepe caracterulunitar al fiintei
umane.Din Homeopatia veterinari constituie
acestmotiv, homeopatiaimpune fiecirui practician,in insi o dovada substantiard
fiecare caz impotriva acesreiidei a efectului
aparte,o replierein sine,reintoarcerela brigini in placebo.
cdutareaunui
intelesaccesibil- demerscaregaranteazd,instituirea unei autentice
relatii de asistentdsi ajutor.rJ" bolnavului. CnorurcA
(rr,rnr-nDrE)
Acestdemersse bazeazipe ideeaca oriceboalaare un in domeniulbolilor cronice,comparafia
intelessi cu medicinaaropaticaeste
cdacestintelesesteinscrisin trecutulfiecirui pacient. dificila. Astfel, in vreme ." hom.opatia
Depaitede a actioneazd in profunzime
fi un mecanismalecdruirotite pot fi *.n.urur. si interschimbate asupraterenului,asuprasistemelor
_ de regl"r. .r. organismului,
agacum susginemedicinapur tehnicistd,fiinta umand pentru refacereaechilibrului
trebuieprivitd afectat,alopatianu actio neazddecele
totdeaunain ansamblulei ftzic,psihic,cultuial si istoric. mai multe ori decatasupraconsecinrelor
Acestaeste bolii 9i se limiteazdra
demersulpe care sebazeaza mediculhomeopri.b. aceease spune atenuareaefectelornegativeale
proceiuluipatologic.
adeseacd homeopatiaesreo medicindglobalasau Prin urmare,tratamentularopatic
holistici. Mai diminueazdsimptomeleunui
simplusi mai sugestiv, putemspunecdhJmeopatiaesteo medicini puseualergic,calmeazd,durerile
a persoanei. ca,zatede fazainflamatoriea unei
crizereumatice,in vremece
tratamentulhomeopattcvizeazd"tratarea
bolii in sine,pentrua evita
astferreaparitiapuseurilorsaua crizelor.
Intelegemrrtf.l cd estenevoie
de timp pentrua seobtinerezultate
l2
t3
.i

stabile.$i, de asemenea, intelegemde ce crizelese repetd,fdrd.o D i l u l i ah a h n e m a n n i a n d


ameliorarevizibili, dupaincetareatratamentuluialopatic. Unicametodi permisdin unelegdri(in Fran;apdndin 1993)consrd.
Cele mai edificatoaredoveziale eficacitdliihomeopatieisunt oferite de in diluareaprogresivda tincturii-mamd,din 10 in 10 saudin 100in
t r a t a m e n t u lm a l a d i i l o rc r o n i c e .C u c 6 t o p a t o l o g i ee s t e m a i v e c h e ,c u 100, conform metodelorriguroasefolositein chimie. Practic,se ia
a t 6 t t r a t a m e n t u lv a t r e b u i u r m a t m a i m u l t t i m p . D a r r e z u l t a t e l es u n t 1 mililitru de tincturi-mami si secombini cu 99 de mililitri de alcool
v i z i b i l ei n c d d i n p r i m e l et r e i l u n i d e a d m i n i s t r a r ei ,a r r d r i r e ap r o g r e s i v d
a (saude api amestecata cu alcool)pentru a obtineo primi dilutie de
p r i z e l o rm e d i c a m e n t o a s e u g u r e a z am u l t s a r c i n ab o l n a v u l u i . V100.In continuare,seia 1 mililitru din aceastd primi dilutie si se
Sd remarcam totodatd,cd,,dupd ani de suferinti cauzatd,deo boald, combini cu 99 de mililitri de alcool (sauapi amestecata cu alcool)
nu ne putem astepta ca un tratament, indiferent de tipul lui, sa ne pentrua obtineo a douadilutie de 1/100.Seutilizeazd"cdte un flacon
vindece in numai cdteva zile! pentru fiecaredilutie gi se agitdviguros intre doui operatiuni.Se
continueastfelpini laatreizeceadilu;ie,ultima permisa.Majoritatea
Drncruoslc remediilorhomeopaticesunt obginuteprin aceastimetodi.
Asa cum am precizatin cazul consultagiei(vezi acesttermen), I C H : d i l u l i e, , al a C e n t i b m eH a h n e m a n i e n n e- "l a s u t i m eh a h n e m a n n i a n d .
demersulmediculuihomeopatesteunul original,iar diagnosticulpe I n s t t e t ,B E L L A D O N5AC Hi n s e a m n dc d r e m e d i u l c o n t i n oe s o l u f i eo b l i n u t d
lduOa l a, s u t i m e .S e p o t f a c eg i
c i n c id i l u l i is u c c e s i v ea l e t i n c t u r i i - m a m d
careacestail stabilesteestemai largdecAtin cazulmedicineialopatice, d i l u l i i l a z e c i m e ;i n a c e s t c a z a v e m d e - a f a c e c u D H ( D i x i e m eH a h n e -
carenu cauti decit cauzeledirectesi le identifici arareori.Istoricul I
I m a n i e n n e- z e c i m eh a h n e m a n n i a n di )a, r s i m b o l u sl c r i se s t e D s a u X .
bolnavuluisi al bolii sale,precumsi descriereaminugioasia simpto-
melorsalesuntesenlialepentrustabilireacelormai eficientetratarnente. Dilufiakorsakoviand
De datdmai recenti,aceasta metodi consti in diluareaprogresiva
DlnrezA a tincturii-mami, folosindun flaconunic si un dispozitivautoma-
tizat.Primadilutie de 1/100 esteintrodusi in flacon.Apoi, pentru
Acest termen cazut oarecum in desuetudine i9i pdstre azaintreaga
fiecaredilutie urmitoare,dupi o agitareviguroasi,flaconulrespectiv
valoare pentru practicianul homeopat, care nu consideri cd o boali
este golit prin mijloaceautomatesi reumplut imediat cu 100 de
poate avea o cauzd.unici. Dicgionarul Garnier-Delamaredefinegte
mililitri de solvent (amesteculde apa cu alcool).Se considerdcd
astfel diateza ,,termen care desemneazi un ansamblu de afectiuni
urmele fiecirei dilutii, rdmasepe peretii de sticla ai flaconului,
ce ating simultan sau succesivun individ, afectiuni ce diferi prin
asiguri continuitateaoperafiunii.Aceastdmetodi are, in mod
localizareaanatomici si simptomele clinice, dar care se presupune
evident,un caracterimprecis.Ea pune insi accentulpe agitarea
cd au o naturd identicd.".
intensi (numitdde Hahnemanndinamizare)si acorddo importanti
Notiunea de diatezd este complementara celei de teren in sens redusaprecizieide diluare.Remediileobginuteprin aceastimetoda
medical. au efectedeosebitede cele ale produselorfabricateprin dilutie
nii (veziacesttermen)permiteoblinereaunor tratamente hahnemanniani. Ele acgioneazd. la un nivel global si nu trebuie
I Legeasimilitudi
I a d e c v a tec,h i a rd a c dn u s e c u n oagte
cauzapri marda uneibol i . administratedecAtin urma orescriotieimedicale.
. p o r t a n te s t e n u m d r u lc i c l u r i l odr e d i n a m i z a r e .
K : d i l u l i ek o r s a k o v i a n dl m
Dllullr Astfel, putem vorbi despre LYCOPODIUM 10 000 K, ceea ce inseamnd
c d a c e s t r e m e d i ua s u f e r i t1 0 0 0 0 d e c i c l u r id e d i n a m i z a r e .
Dilutia constituieelementulesengialin majoritatearemediilor
homeopatice. Pornindde la tincturile-mamialcoolicepentrusugele
vegetalesi animale,se poateprocedain doudmoduri. DtrunurzARE
Astfel estenumitd agitareaputernici practicatdintre operatiunile
de diluare, atAtintehnicahahnemanniani,cAtsi in ceakorsakoviani.

t4 t5
Dozn(snurue-oozn) FnnnltncrE
FAMTLTALA
Numim dozd,sau tub-dozdmicul tub de globule prescris
de T r u s am i n i m S1: 5 r e m e d i i
mediculhomeopar,de obiceila interval saptimdnal,
bilunar sau
lunar.Dozaesterar utilizatain automedicatiipentru ACONITUM NAPELLUS7 CH stdri febrile,guturai, rino-farin-
cazurileacute
gi pare a constitui o practicaexclusivfrancezd. gitd,tuse,sinuziti, palpita;ii,surmenaj.
o d,ozapoate fi
inlocuitdde 10 granule,rraramentulfiind astfelmai
ieftin. APISMELIFICA 7 CH si 15 CH: arsuri,insolalie,conjunctivita,
degeraturi,herpes,inlepaturi de insecte,durerein gAt, anghina,
Dnrrunt urticarie,zonazoster.
sinovitd",
Practicain vogd la anumigi homeopagi, constd,, agacum ARNICA MONTANA 7 CH: contractii musculare,crampe,
sugereazd,
si numele, in ,,depuratia" organelor, pentru a deveni consecinteletuturor tipurilor de traumatisme,hemoroizi,laringita,
mai reieptive
la actiunea remediilor homeopatice.brenajul folosegte dupdintervengiichirurgicalesi extracgiidentare,surmenaj,tendinitd,,
odeseamai
multe remedii asociatep.nt.ui acliona sinovitd,arsuri.
ficatului, a rinichilor,
plimdnilor gi pielii - organe prin care "rup."
sL realize aza eliminarea ARSENICUMALBUM 7 CH: indigestie,diaree,zonazoster,
otiti.
degeurilor organice.
A u t o m e d i c a l i ae s t e p o s i b i l di,n h o m e o p a t i ed, o a r a c o l o u n d e r e m e d i i l e
mai eficient factor de drenare este remediul s u n t d i s p o n i b i l ei.n a c e s t s e n s , t r e b u i e s d s u b l i n i e mi n c d o d a t d
,,similimmum,,
D t n ea l e s . i m p o r t a n f aa d m i n i s t r d rpi ir e c o c ea r e m e d i i l o cr ,h i a rd e l a a p a r i l i ap r i m e l o r
simptome.Acest lucru este posibildoar dacd avem constituitddeja in
ErEcrrsEcuNDARE c a s d o m i c df a r m a c i e .

Numim efectesecundare BELLADONA5 CH: stiri febrile,anghini, durerein git, abces,


aceleefectenedoritecareaparin cursul
unui tratamentsi carenu au nimic in comuncu efectul a r s u r i , i n s o l a g i e ,o r e i o n , r u j e o l i , r u b e o l a , o t i t i , s c a r l a t i n d . ,
cautatinitial. conjunctiviti,keratita,dopuri de ceardin urechi.
Ele apar frecvenrin cazurrratamentelorclasice,
I;;;#;."or#,,
medicamentele antiinflamatoriipentru crizelereumatismaleriscd CALENDULA5 CH: abces,acnee,afte,dopuride ceariin urechi,
sd.provoacedureri de stomac.in^homeopatie situatiaestecu totul arsuri,eczeme,degeraturi,eritemfesier,intepaturide insecte,rdni.
alta;remediilehomeopatice nu prezinti eiectesecundare, acestlucru CHINA 5 CH: hemoragii,singerdri nazale,balonari digestive,
fiind explicabilprin i".a.te.ui specificar acgiunii
lor qprirr.ipiur diaree.
similitudinii) si prin dilutia avansard.
COLOCYNTHIS7 CH crampe,spasme,colite, iritabilitate,
Totugi,unii pacientiseplTg ci se simt tulburarimenstruale.
,,mairdu,,dupddoudsau
trei siptimdni de tratament.in acestcaznuputem
vorbi d^.rpr.ef..te EUPATORIUMPERFOLIATUM5 CH: starigripale.
secundare ale remediului,ci despreo reactivarea apdrdriiimunitare
a organismului,carepoateprovocao recruder..nti FERRUM PHOSPHORICUM7 CH stiri febrile,dureri in gAt,
a simptomelor.
anghine,urcior,otiti, abces,rujeoli, rubeold.
tratamenturui
homeopatic se poatemanifesta o reactivare
I li_:y:rr' a HYPERICUM5 CH: pldgi,nevralgii,dureridentare,sciaticd.
existente
(degi
in cazur
medicamenteror aropatice
apar
I
| slmptome
::::::::rl1oeja
completdiferite).Aceastdrecrudescentd
I l S s e n Ol o c s t d r i id e b i n e .
se diminueazdrapid, IGNATIA AMARA 7 CH: iritabilitate,trac,emotivitate,surmenaj,
hepaticd,greturide sarcina,baloniri digestive,litiazi biliard.
crrzd.
MERCURIUSSOLUBILIS7 CH: stdri febrile,dureri de gAt,
anghind,oreion,varicela.
MILLEFOLIUM 5 CH: sAnserarinazale.

v
OSCILOCOCCINUM 200: stdri gripalela debut.
VERATRUMALBUM 7 CH: indigestie,diaree,riu de miscare,
SYMPHYTUM5 CH: calcifiereafracturilor. tulburiri menstruale.
TABACUM 5 cH (saucoccuLINE): rau de miscare. Trusa ideald trebuie constituitdtreptat. Atunci cdnd dorim sd incepem
MOSCHUS7 CH: rrac,verrij,palpitatii. a u t o m e d i c a l i a t, r e b u i e s d a p l i c d m c u s t r i c t e l e r e g u l i l ep r e z e n t a t ei n
aceastdcartecdtorvaremediiextremde eficiente,destinateuzuluicurent.
PULSATILLA7 cH: rino-faringite, crizd.hepaticd, C e l e m a i u t i l e s u n t : A R N I C AB , E L L A D O N AA, L L I U MC E P A ,F E R R U M
furnicituri in
extremititi, oreion,chist al pleoapei. P H O S P H O R I C UCMH, A M O M I L L9Ai G E L S E M I U M .
STAPHYSAGRIA 15 cH: chist al pleoapei,iritabilitate,plagi. Celemai bune rezultateale tratamentelorhomeopaticese oblin la copii,

Trusanecesard:30 de remedii
Tiusaprecedenti,plus urmdtoarelecincisprezece Fnnnanctsr
HoMEopAT
remedii.
ALLIUM cEpA 7 cH: gururai,rino-faringitd,sinuzitd. Remediilehomeopaticesunt disponibilein farmaciispecializate,
dar gi in celede uz general.
ANTIMONIUM CRUDUM 5 cH: indigestie,variceld,
negi,diaree. Respectarea regulilor de etici profesionald,
interzicemedicilor sd
AMBRA GRISEA7 CH: rrac,emorivitate,palpitatii.
recomandesistematicpacientilorsdseadreseze uneianumitefarmacii;
7 CH: stiri gripale,crizd.hepatici, asrm, sinovita, bolnavularedeplinalibertatede alegerein acestsens.Atunci cAndni
_ ?|Y,O"IA
ruJeola. se cere sfatul insd, preferamacelefarmaciicare au in stoc o larga
CUPRUM METALLICUM 7 cH: crampe,ruse, diversitatede remediihomeopatice,putdnd astfelsi satisfacirapid
surmenaj,arsuri
la stomac. toatecererilesi chiar s5.ofereclientiloranumiterecomandari.
GELSEMIUMSEMPERVIRENS 7 CH: stdri grip are,trac,emorii, Farmacigtii
care,,nucred" sunt,purgisimplu,
in homeopatie ceicarenu
I
surmenaj,vertij, tulburari de vedere,palpitatiil I o cunosc.
CHAMOMILLA 15 cH: dureri denrare,iritabilitate,
surmenaj,
tulburdrimenstruale. FrrorrnAPtE
LEDUM PALUSTRE5 cH: intepaturide insecte, Metodd de tratament care utilizeaza exclusiv plantele, sub diverse
rraumarisme,plagi,
forme (infuzie, decoct, extract alcoolic, inhalant, pudrd etc.). Adesea
LYCOPODIUM 7 cH: turburiri hepatice si
biliare, crizd,de esteconfundati cu homeopatia,degiremediile fitoterapicesunt utilizate
acetonemie.
in conformitate cu principiile alopatiei (principiul contrariilor) si sunt
NUX voMICA 7 cH: constipatie,contractii folosite in doze ponderabile,niciodati la dilutii mari.
muscurare,criza
hepaticd,efectereinroxicatiilor,hem;r"A
;;aig.rti., tulburdri de Fitoterapia 9i-a demonstrat deja eficien;a practicd.
somn,surmenaj,vertij.
OPIUM 5 CH: constipatie.
FonvAcALENTcA
RUTA GRAVE'LENS 7 cH: traumarismearriculare.
Formagalenicia unui medicamentestemodul in careacestase
RHus roxIcoDENDRoN 7 cH: dureri prezinti: lichid, granule,capsuld,comprimat,supozitoretc.Fdraa
arriculare,conrracrii
musculare,stiri gripale,.herpes, Iaringiti, keratiti, tendinita, aveamotive de ordin experimentalpentru o astfelde convingere,
torticolis,traumatismearticulare,varicel-i,zonazoster. noi considerdmci granulelesunt adecvate administririi zilnice,iar
SERUMDE YERSIN15 CH: prevenireastarilor dozele-globule sunt recomandabile pentruprizeledistangate in timp.
gripale.
STRAMONIUM 9 cH: viermi intestinali (oxiuri), Astfel,se obignuiesteca dilutiile joasesi medii si fie administrate
srdride agitatie sub forma de granule,iar dilutiile inalte,administratemai rar, sub
9i colerice.
f o r m a d o z e l o r - g l o b u l e .M e d i c a m e n t e l eh o m e o p a t i c ep o t f i

rll t8
t9
administratede asemenea
subformapicdturilorbuvabile,
injectabile,a supozitoareloS a solutiilor I samuel Hahnemann gi-ainceput practica
pudrelor, incontextul medicinei descrrse
prezintanici un avantajdin erc.Acesreformenu f in oiesere ruiMoribre: o medicind
"lifi;i;.
punctul de u.a... a rdsdriror de s6ngegi a purgaliiror.
fiind ut'izate numai din al activitdtiimedicale, c o o r e gdi te i g n o r a n lgai d e e g e c u r i sr ea r e ,
mbtivede preferinqd If cabinetur H a h n e m a n9 ni _ ai n c h i s
personald. gigi-acagtigat existenla efectudnd traduceri.
in 7790,dup? unsprezeceani de practica
FurvcpoNALE (rr,tnr,lo Ir) considerdtotar lipsitd de eficacitate,
medicaldpe care o
Maladiilefunctionaresunt isi pacientiicd isi va
cele cauzatede o turburare consacraintregultimp si toatdenergiacercetdrii "nunra
functionarea organeror in buna si experimentdrilor.
interne.Sunt .onride.ate Lucrandca traducdtorpentru a-silntretine
remediilehomeopatice reversib'e, iar numeroasa familie (a
sesordeazd in aceste,a)uricu efectebenefice. avutunsprezece cggii)1.d._r:op.ra intr-o rucrarea celebruluiAlbrecht
Acesrlucru estevarabilpentru von Halleraceastd. frazi:,,Medicamentur,
majoritateabor'or acure. simpru,fira vreunu-.*..,
La celilalt capdtar spectrurui trebuie testatintai._pe corpul sandtos.nupa .. n.-"- asigurat
sesitueazamaradi'eorganice, gustul gi mirosul siu, administramo de
implicdo rezaiedurabire care mice d,ozd.,acordand
r unui organ,,a.r* considerata atentie
irever_ tuturor efecterorcareapar:pursului,,.-p.iriurii,
'"" h"om.6;;i.. ar fi, separe,prea ,.rpiratiei, ,"J;:
"u'"-'ntele giilor'
Apoi, in urma simptomelorconstatate
ilrt*';m,':: asupra
r corpuruisdndtos,
putem trecela experientepe corpulbolnav.,,
situatianu esreatAtde c]ardsi
,Jlrrr:*ffii; exrraordinara purere Hahnemanna anahzatindelungaceastd
notiune de experiment
ricechiar;il'S1ffi:H#iJ.','fjT,:;:,"1:aremediito.no,,l.op"- asupraomului, revolugionard pentru epocaaceea.Dar traducerea
unei lucrdri a celebruluimedii scogian
culren asupraarboreluide
chinindaveasd-rconducdla geniala'ru
GLoeuu Europadin Americade sud,ioarte la moda
a.r.op*i... Recentadusain
Globuleresunt mici sfere
ii.po.a penrru tratarea
de z.aharozdsi lactoza, d,eaproximativ ,,febrelorintermitente",scoartaacestuicopac(din
careesteextrasa
ti"'iuui'"
r';"u,.i.".on,t.'
r g.am
d.
3 chinina,utilizatd prelgnr penrruprevenirea
gi tratareacrizelor
;'ffi[ ?tT,i:%fiTi,
!;li ]n
de malarie)constituiaobiectlr unor
speculatiiasupramodului in
care acgioneazd'.in organism.Hahn.-inn ,ro.r,. foarte
interesat
Gnnruuu de aceastdtraducer.,d.orrece considerd
chinind- pe careo testasedejaasupra
cd scoarfaarboreruide
Granuleresunt mici sfere sa intr-un accesde febrd_
de zaharozd,si lactozade constituieo orrava.,Dar.in ce llcreari, J.r.operd ca medicur
50 de miligrame.sunt arstrrbuite aproximativ li-p
in tubu.i ...,.1r.. 75 d,egranule. scogian explici rezultatelechinineiin cazullebrei
intermitenteprin
I Granura poate fi unicaformade prezentare ,,actiunea safortifiantd.asuprastomacului,,.
r relinem utirizata,
cu condilia Aceasta explicatiei se
cdputem inlocuio ooze_gtoor,l sd parefantezistd.De aceea, influentatde ideilelui von Haller,hotdrdsre
prirligiunr,"deaceeagidirutre.
si facdexperimenr,e pe propriul'sd.urrup, ir, r.Ll"i, i#r"
HnHTeMANN (Snrr,turr_) starede perfecti sindtaie. "ur.ni,
samuelHahnemann,cel Descriereaacestorexperimenteconstituie
careaveasddevindpdrintere textul fondator al
a inceputsdpracticemedicinu homeopatiei, homeopatiei.Ele au demonstratfi
Ir r"a.rr"de z,aIe^aHi scoarra arborelui de chininaputea
saxa,in 1779.Intelectu"t ra Hettstadt,in produce,la omul sindtos,simptomele
,t.aiu.it, el t.rau.. ain ratind ^ febreipe caresepresupunea
citestesi vorbestecurent si greacd, ci o vindecdla un bolnav.
in franceza,englezagi it"rund,
limba rr -"t.ind, germr.rr. pe ldnea La fel ca toti mediciiepociisale,Hahnemann
cu.ana a studiatrucririle lui
medicineiepociisale"ila"ruiegeste rn!a,-i"riurr, ineficientaa Hipocrat9i dlci cunogtea
cumplir. celebralegea similitudiniipe careacesra
enuntasecu cinci secoleinainte o
d. .r" noastrd:,,Aplicareaunor
produsesimilarepermite trecerea
de la boaldla sdndtate,,. Aceasta
20
2l
legeexprimarezultateleobservatiilorefectuatede Hipocrat,conform
pentru o consultatie. Se stabilegte apoi impreu.nd cu ea la Paris,
cdroraar existao similitudinede acgiuneintre capacitatea toxicd a Lnde igi va exercita profesia timp de opt ani, pAni Ia moarte, apreciat
unei substanlesi capacitatea ei de vindecare.Dupa ce a refbcut de pacien;ii pe care ii trateazd.9ivindeci, dar detestat de Academia
experimentele pe o seriede prieteni,Hahnemanna abUanaitcertitu-
de Medicini, pe ai cdrei membri ii deranjeazd. Melanie si Samuel
dinea ca rezultateleobtinute cu scoarlaarboreluide chinind pot fi
Hahnemann odihnesc in cimitirul Pdre-Lachaisedin Paris, unde
extrapolatesi la alte substanfe.Prin urmare,a consideratci stu^diind
adepgiihomeopatiei ii pot aduce un omagiu postum.
efecteleunei substanleasupracorpului sindtos,ii poatedescoperi
proprieti;ile curative.Astfel,complereazdlegeasimilirudinii,enuniate Textulfondat or al hom eopat iei:Descr ier eaexper im ent elor
de Hipocrat,prin experimentarea pe fiintaLmani. c u a r b o r e l ed e c h i n i n d
in 1796,reunegterezultatelecelor gaseani de cercetdriintr-un ,,Arfl luat timp de c6.tevazile, de doud ori pe zi, patru drahme (uni-
articol pe careil publicain ceamai imporranrarevisti medicalda tate de misuri a greutdlii din acea vreme) de scoarld de arbore de
epocii:cea a profesoruluiHufeland.Acestarticol,intitulat ,,Eseu chininS. La inceput, mi s-au ricit picioarele9i vArfuriledegetelor de la
asupraunui noi principiu pentru descoperirea virtu;ilor curative mAini. Am devenit molegit gi somnolent.Apoi inima mi-a fost cuprinsd
ale substangelormedicinale,urmat de cdtevaobservatiiasupra de palpitagii,pulsul a devenit puternic 9i rapid. M-a incercato anxietate
p r i n c i p i i l o r a c c e p t a t ep d n i i n p r e z e n t " , m a r c h e a z a - n a s t e i e a de nesuportat gi m-au cuprins tremurdturile, dar fdri frisoane, apoi
homeopatiei. au inceput pulsagiiin cap, cu rogeali in obraji 9i sete.
incepind cu anul rT96, Hahnemannisi reia activitateamedicald Cu alte cuvinte, au apdrut pe rdnd toate simptomele care insolesc
si devinerapid celebru,stdrnindinsd numeroaseinvidii gi contro- in mod obignuit febra intermitentd, insi fdrd frisoane reale. S-au
verse.Pe r6.nd,esteadulat gi detestat,criticat de unii confra;i, dar manifestat deci toate simptomele pe care eu le consider caracteristice
susginutde algii,astfelincdt estenevoit de catevaori sd se mute febrei intermitente: amorgeala simgurilor, un fel de ingepeneald a
intr-un alt oras. Muncitor neobosit,experimenteazd, articulaliilor gi in primul rdnd o vagdsi nepldcutd senzagiece pdrea a
tdrd incetare
noi produsesi isi rafineazd,metoda fi localizati la nivelul periostului, in toate oaselecorpului.
terapeutici.Reugegte sdvindece
numerosipacientisi isi arragemulti discipolidin intreagaEuropd. Crizaa durat de fiecaredati intre doud 9i trei ore, reapirAnd numai
un mediccelebru dacd repetam doza. CAnd am incetat si mai iau medicamentul, mi-am
in lumeaintreagd. Numerogimediciauaplicatin practicd
metodalui s. Hahnemann, pe careau dezvoltat-o regdsit deplina sdndtate."
gi imbunatalito.Dar
principalulsdu titludeglorienu i-afosttotdeauna recunoscutin
modoficial: ,,Scoartaperuviand (scoargaarborelui de chinini), utilizatd ca
esteprimulmedicoccidental carea renunlatla practicilemedicaleale tratament impotriva febrei intermitente, aclio neazd'fi indcd produce
E v u l uMe
i d i ud, e s c h i z 6 ncda l e acdtremedi ci na
experi mental d. asupra persoanelor sdnitoase simptome similare cu cele ale febrei
UnmedicinvidiaLcontroversat 9i contestat,
s. Hahnemann gi-apetrecut intermitente."
u l ti mioi p ta n id ev i a l al a p a ri s,consul tdndgi tratdndpaci enldi
i nE uropa
intreagd.
(oenNtTtE)
HorrltEoPATtE
_-Din 1796 si pani la moarreasa, survenitdla paris in 1g43, Homeopatia este o metodd terapeutici prin care bolnavului i se
Hahnemannsi-a conturatdoctrinape careaveas-o prezintein cea
administre azddozefoarte mici, infinitezimale, din aceeagisubstanli
mai cunoscuti lucrarea sa: organon,careva cunoigte saseedigii
care ia o persoand sdndtoasi provoaci simptome similare cu cele
succesive(ultima fiind postumd).
aclzate de bolnav.
La rsta de 73 de ani a publicat Tiatatasuprq. - o
maladiilorcronice Astfel, individului care prezintd simptomele descrisein patogene-
sintezda observatiilorsi reflectiilorsale.
zia (veziacesttermen) remediului COFFEA i se poate prescrieacest
Rimas vaduvin 1830,se cisdtoregtein 1g35cu o tandrdfrantu- remediu, obginut prin dilugii succesiveale cafelei.
zoaicd,de 30 de ani, M6lanie d'Hervilly, carevenisein Germania

22 23
Itr't
urulrnnA(nnAnnn
e) F a b r i c a r e ar e m e d i i l o rh o m e o p a t i c eu r m d r e g t ea c e l e a g ic r i t e r i i d e
s i g u r a n l dc a g i i n c a z u lm e d i c a m e n t e l oarl o p a t i c ee, a r e s p e c t d n dp r e v e -
Termenul defineste
mijroacele
decaredispuneorganismur pentru d e r i l el e g a l ei n d o m e n i u .
impotrivaagresiunilor
din mediur
exrerior
si
i:t^fl:::l:
ldentltatea.
a-sj
pdstra La nivel mondial,cel mai de seamaesteLaboratorulBoiron din
Franga.Altele, mai mici, au fost preluatede marile companii
A p d ra re ai m u n i ta rSre: z u rta tere i nregi strate
i n urma tratamenteror farmaceutice, importantahomeopatiei.
careau inceputsdrecunoascd
h o me o p a ti cnee i n d e a mn sdd credemcd
apdrarea i muni ta16
se afrdra
b a z aa c ti v i td lre
i i me d i i l ohro meopati ce.
in ciuda progreselorimportante inregistrate (ruuMELE
LnnrrrA iN)
REMEDnLoR
de imunologie _
stiinta carestudiazd.apararea
imunitari ] ...rr. mijloacenu sunt R emedi i l e homeopat ice au num e lat ine. Aceast a obignuint a
incd bine cunoscure. derivata din traditia medicald prezintd avantajul ca permite
unificarearecomandirilor homeopaticela nivel mondial. Indiferent
lrunNtrEztMAL ci este engl ez, fr ancez, ar gent inian sau indian, m edicul poat e
prescrie acelagi medicament. Acest lucru facrhteazi considerabil
Estenivelulrapid atinsde d'utiile (vezi
acesttermen)succesive colaborareaintre homeopatii din diverse tdri in cadrul colocviilor
aleprodusuluide bazaincursurpr.p"ri.ii
...rr.aiului homeopatic. interna;ionale.
concret,termenur- careamintestede
infinit _ semnificdfaptul cd, N u m e l el a t i n ec o r e s p u n dt e r m e n i l o cr a r ed e f i n e s cs u q am e d i c a m e n t u l u i
dincolode a doudsprezecea dilutie (12 cH), in sorugie
nici o molecurdsi nici un arom din nu mai existd g i n u s u n t m a i d i f i c i ld e r e l i n u td e c d tn u m e l em e d i c a m e n t e l oarl o p a t i c e ,
produrui a. bazd. totusi, c a r e a d e s e aa u l a b a z d r a l i u n id e o r d i n p u b l i c i t a r .
dilutiile de 15 CH si 30 CH sunt incd $i
active.
f 1?.9.1*.Benv6niste
diluliilor
incearcd
infinitezimale
s5 exprice,prinrucrdrire
sare,activitarea (ennNULA
LrrrltaA suB)
I de prin
existenlauneiradialiierectromagnetice
o r o d u s ud
induse
r e b a z dg i t r a n s m i s ed e a p d , c h i a rg i Aceasta recomandare urmdregte ca principiul activ al medica-
I d i n c o r od e a t r e i z e c e a
I dilutie. mentului homeopatic sd poatd fi absorbit direct in fluxul sanguin,
Legeasimilitudinii (veziacesrtermen) evitAndtrecereasa prin tubul digestiv si prin ficat. De fapt, trecerea
nu aminrestede d,ozefoane prin stomac, organ care secretain mod normal un lichid puternic
diluatesauinfinitezimale.Practicautilizdrii
sistematice
a dilutiilor acid, este problematicd pentru majoritatea medicamentelor, care
mai mult saumai putin avansare aleremediuluiffi."p#
invengiea lui Hahnem"nrr. .;r': trebuie protejate impotriva acesteiacidititi. Cdt despre ficat, unul
"
dintre rolurile saleeste acelade a contribui in mod activ la eliminarea
produsilor straini de organism.
irvvAyArr,rAnr
in multe tdri, pregdtireamedicilor Absorbtia sublinguali (sub limba) este deci cea mai buna
in domeniurhomeopaticeste modalitate de protejare a medicamentului. Totupi, experienta clinici
asiguratdde organizayiiparticulare,
deoar... .uro.itdtile nu par demonstreazd ca terapeutica homeopatici isi pastreazi eficienla
dilnusg sd accepteintrodlcereaacestor
studii in planurde inviti_ chiar si in cazurile in care medicamentul este inghigit' Iar la sugari,
mAnt al institutiilor de profil.
administ rarea de granule dizolvate in laptele din biberon ofera
rezultate excelente.
LneonnroAR
E HoMEopATtcE i n m e d i c i n av e t e r i n a r dm , e d i c a m e n t u l e s tdee o b i c e ia m e s t e c a t i nh r a n d ,
orice farmacis.tare dreptul de a fabrica fdrd ca rezultatelesd fie, cel pulin aparent, afectate in mod negativ.
in unitatea sa remedii
homeopatice.cei mai murii seaprovizioneazd,insd A c e s t ae s t e u n a v a n t a jc l a r ,d e o a r e c en u n i - ip u t e mi n c h i p u ip e c o n f r a l i i
din raboratoarele
specializate. n o g t r iv e t e r i n a r i n c e r c d n ds d c o n v i n g df i e c e g a i n a d i n c r e s c d t o r i es b
! i n a o g r a n u l ds u b l i m b d !

24 25
LlurrrlE HoMEopATtEl
La fel ca orice alta practicd medicala, nici homeopatia
MrorclNAALTERNATTvA
nu poate Termen care desemneazd. totalitatea practicilor medicale ce diferA
trata si vindeca absorut totur. Ea permite
insa adeiea, chiai si in
c a z u l a fe c ti u n i l o r g ra v e , s tabi l i i area bol navurui de cele ale medicinei oficiale, alopatice.
er' " .* i l " rari
neaFteptateale stdrii acestuia.De aceea,remediile
salepot si trebuie
sd fie utilizate in cele mai diverse circumstante,
chiar in paralel cu
gt vtrAMtNE
OIIcoTLEMENTE
tratamentele alopatice. oligoelementele,precum cuprul, fierul, magneziul,zincul sau
Panaceul (medicamentul universal, capabil sd vindece
toate bolile)
manganul,si vitaminele,cavitaminaA, E, C sauB1, sunt prezente
nu exista decat in imaginatia bogati a oamenilor. in organismin cantitatifoartemici, fiind insi indispensabile
penrru
funcgionarea acestuia.Numite cu un termengenericmicronutrienti,
Mnrenl MEDIcALE ele iau parte la buna desfdgurare a miliardelorde reactiichimice
care au loc in fiecareclipd in corpul uman. Adeseaau un rol de
- -Toatepatogeneziile(vezi acesttermen) sunt grupatein cirti de catalizator;cu altecuvinte,facposibili reactiachimici respectivasi
Materii medicalehomeopatice. Numdrurcelordlsponibilepe piaga servesc in continuarepentruo alta,deoarece in acestprocesnici nu
esteridicat,deoarecein urtimii doudsutede ani murti autori ii-"u seconsumd,nici nu sunt distruse.
1d!r contributiala dezvokareafironuruisi a principiitorenunlare M i c r o n u t r i e n l i in: d i l u l i ih o m e o p a t i c sea u i n d o z ed e o r d i n u lm i l i g r a m e l o r ,
de Hahnemann.
homeopaliiprescriufrecventmicronutrienli- substanleextremde utile,
Toateacestelucrariau o structurdcomund.cele c a r e a c l i o n e a z ds i n e r g i cc u r e m e d i i l eh o m e o p a t i c e .
mai cunoscutesi
mai complexesunr cdrtile de cipitai ale medicilor
h";";p;;i;; Prin urmare, organismulare nevoiede cantitati foarte mici din
bazacd.rora ei pot recomandaremediileadecvatefiecaruiuoinu",'in
acestesubstange,dar eie trebuiesi fie perfectutilizabile.
fi ecaresituatieparticulard.
Celemai multe oligoelemente facpartedin ansamblulremediilor
simplificate
aleMateriitor
medicate,
destinate
publicului homeopatice. Astfel,cuprul administratsub numelecupRUM, in
I l':ti l:Tiuni
de-atreiapartea acestei
II sl1t9-"tu lucrdriconstituie
unexempluin acest dilutie homeopaticdde 5 cH (a zeceamiliarda parte dintr-un
ens.
m i l i g r a m ) , e s t e u n r e m e d i u h o m e o p a t i cu t i l i n t r a t a m e n t u l
crampelormusculare.in mod similar,manganulesteprescrissub
MrcnusMULDEAcTruNE
A HoMEopATrEl numeleMANGANUM, cobaltulsenumesteGoBALTUM,iar zincul
Toateobservatiilesi studiileefectuatede medicii ZINCUM.
homeopatiin
ultimii doui sutede ani demonstreazd cd,din punctde vedereclinic Pede alta parte,cuprul prescrisin dozede ordinul zecimilorde
remediul homeopat acgioneazd.prin ree.hilibr.rea
funcriilol miligram, sub forma gluconatuluide cupru, nu este un remediu
principale ale organismurui,indeosebiprin
i"r,irir.u ,plrarii homeopatic,fiind insd extremde util ca medicamentantiinfectios.
imunitare (veziacesttermen).Dar tipul mesajului
transmisde la vitaminelenu existi in dilugiehomeopaticd.,
medicamentla celuleeranecunoscut darelepot fi prescrise
pbnanu.u mult timp in urmd. sub forma izoterapicelor, in orice dilutie. Administratein doze
cercetirile recentealeprofesorului ponderabilepentru o serie largi de afectiuni,ele contribuie la
JacquesBenv6nistesugereazd
cdacestmesajar fi de naturdelectromagneticd,
fiind transmisde la restabilireaechilibruluimetabolic;un exempluin acestsenseste
o dilutie la alta in apacareconstituiesolventuLf.n,ru
prepararea cel al vitamineiE in bolile cardiovasculare si in diabet.
remediului.

26
27
Onnn s u p r a s o l i c i t d r i l o rd;u r e r e ,c o n t u z i i ,h e m o r a g i i ,s o c . p a t o l o g i e
O r a r u la d m i n i s t r d r i ri e m e d i i l o r mecanica,staticd,sarcinisi nasteritraumatiz".rt.,chirurgie
Granulele homeopatice se administreazade preferinti inainte de Patologiecardiovasculard: suprasolicitare miocardica,irnghina
m a s a i n tra ta me n tu l a fe c ti u n i l or croni ce. C ontrar unui obi cei pectoralade efort, hipertensiunearteriala,artcrita cu c.arnfie.le
rdspandit, nu este necesarun interval mare de timp inaintea mesei; efort, varicedureroase,fragilitatecapilara,accicl.nt.u"r.ularc
cinci minute sunt suficiente. Daca pacientul a uitat sa ia granula cerebrale. Epuizare, depresie, starede disperare dupdsolicit:jrifizice,
inainte de mas5, o poate lua in orice alt moment al zilei. intelectuale sauemotionale. Lipsi de vointi, dorin-ta de singurailare,
indiferentaparadoxala.
Ora ru ls i m p to m e l o r
sindrom infectiossi toxiinfectioscu adinamiesi starede soc.
ora la care survine, se atenueazasau se agraveazd,un simptom oferi
indicii importanre pentru identificareamedicamentului,,simillimum,, Bolnavfebril,abatut,apatic,pesimist,insuficientacarcliovasc
ulara.
(vezi acesttermen). in homeopatie, se utilizeazi remedii diferite Denrru Agravari:
o tuse cu recrudescentd. nocturnd, respectivdiurnd. - traumatisme,surmenaj,emotii violente,
- prin atingere,
vorbjre,prin simplaprezente.
OncnruorERAptE Ameliorare:
P ra c ti c a m e d i c a l d i n ru d i td c u homeopati a, care uti l i zeazd ca
- culcat,cu capulmai jos decAttrupul,
m ijl o a c e te ra p e u ti c e p u d re o b t i nute pri n maci narea organel or
animale, diluate 9i dinamizate. organoterapia nu se bazeazafe legea - prin aplicatii,impachetaricalde.,,
similitudinii, ci pe cea a analogiei (vezi acesr termen) si nu eite P a t o g e n e z i et e: r m e n c e d e f i n e g t es t u d i u lc o n r p l e ta t u n u r r l e d i c a m e n t .
I
validatd de patogenezii (vezi acesttermen). Aceste remedii permit P a t o g e n e z i ar e u n e g t et r e i t i p u r i d e d a t e : o b s e r v a t i i l ee f e c t u a t e l a _ r
I
insi obtinerea unor rezultate interesanre. i n t o x i c a r e a c c i d e n t a l dc u p r o d u s u lr e s p e c t i vo; b s e r v a { i i l e f e c t u a t ei n
I
c u r s u l a d m i n i s t r d r i i e x p e r i m e nat pa rl e o d u s u l ul a
i o p e r s o a n sd d n j t o a s a ;
I
o b s e r v a t i i l ec l i n i c ee f e c t u a t ed e d i v e r g ih o m e o p a t i n c e i d o u a s u t e d e
PnnnHoMEopATtE I
I a n i d e p r a c t i c dh o m e o p a t i c a .
Acest termen desemneazd.pract\cilemedicale mai mult sau mai
putin apropiate de homeopatie. care utili zeazd,remedii diluate si
PLqceso$r HoMEopATtA
dir-ramizate.cele mai cunoscutedintre acesteasunt: organoterapia
(vezi acest termen), lithoterapia, care folosesteremedli E fectul pl acebo est e acel ef ect t er apeut ic const at at in ur m a
p..p.rur. administririi unei substanteneutre,carenu are in sine nici o calitate
pebaza rocilor naturale, gi gemmoterapia,care utiliz.rra p."parate
obtinute din muguri de plante. Numerosi medici pr.r..iu farmacologici. Acest efeci este cunoscut de mult timp, indeosebi
remedii in combinatie cu cele homeopatice. "..rt" pentru medicamentelealopatice;numeroase lucriri audemonstrar
ci exista chiar si un efect placeboantibiotic, care variazain functie
l -
r ,
oe culoarea(!) capsulelor
utilizate.
PnrocrNEZtE
Nu putem deci sd nu ne gandimca existdun efectplacebo,cel
Exemplu de patogenezte:ceaa produsuluiARNICA, remediu putin partial,si in cazulmedicamentelor
. homeopatice-
importantin tratareatraumatismelorde oricetip, descrisdastfelin
lucrareaMatidremddicalede
MichelGuermonpr"i,Madeleinepinkas Efectulplaceboeste dificilde demonstrat,cel pulin in doud situatiicon_
si MoniqueTorck: c r e t e :t r a t a r e as u g a r i l o rg i , c h i a r m a i e v i d e n t ,t r a t a r e aa n i m a l e l o ri n
medicinaveterinarS.Eficacitatea homeopatieiinacestedoud situafiieste
',Remediucu actiunegenerala.Tiaumatisme,surmenaj,emotii ugor0e constatat;pe de altd parte,estegreude crezutcd, prin interrnediul
v i o l e n t e ,s t r e s . E f e c t e l et r a u m a t i s m e l o ra, l e s u r m e n a i u l u is i unorsimplereactiipsiho-afective, s-arobfinevindecarea vacilorgi a gainilor!

28
29
Acest lucru nu trebuie si afectezeinsd in nici un fel la fiecaresfertde ord.Acgiunea produsuluiesrecu at6.tmai durabila
modul de
aplicare a tratamentelor homeopatice; din acest punct cu cit simptomelesunt mai acute.
de vedere,
nu existi nici o deosebire inrre homeopatie si
oii.. altd terapie. in cazurtlecronice,remediul homeopaticse va lua o dati sau de
Efectul placebo se datore azd,d,esigur,reactiilor psiho-afective,
de doudori pe zi, penrrudilutiile joase,gi o datape sdptdmandsaula
care trebuie sd ginem seama. De ce, in cazul homeopatiei,
efectul doui siptimdni pentru dilutiile avansare.
placebo ar fi singurul implicat in vindecare?
Dilutia avansatd a
remediilor homeopatice sugereazdipoteza absentei La ce dilufie?
principiului
activ. Alegereadilutiei este fundamentali si, rotusi, dificila penrru
Putem afirma, in consecintd,ci oricat am crede La urma urmei,pot existatreizecide dilutii la sutime!
nespecialisti.
in homeopatie,
acest lucru nu va fi niciodata suficient pentru Cum sane descurcamintre ele?
vindecare, daci
medicamentele nu sunt corect prescrisesi administrate. Tiebuiesd gAndimin rermeniinivelului de similitudinesi sd ne
reamintim ca dilutia trebuie sd fie cu atat mai ridicatacu cdt
Posolocle similitudineaestemai mare,iar bolnavulesteafectatla nivel global.
in practicd,se utili zeazd.cel
mai desdilutiile 5 cH, 7 cH,9 CH, ts
C6tegranule? CH 9i30 CH.
in mod obisnuit,se iau cate3 granureo datd.De
fapt, se parecd. sd lu5.mca exempluARNICA, remediufolosit in cazultraumatis-
numarul granulelorsau al globulelornu are nici
o importangd. melor. Dupi o cdzdturibanali 9i aparitiaunui hematom incipient
Medicamentulhomeopaticaition eazd,indoze exrremde mici, prin (ndtaie) pe fesd:luati ARNICA 5 cH. Dupi o cdzdturicu bicicleta
intermediulunor mecanismecare,in mod cert,
nu implicau.r r"ior, intr-un gan!,cu pligi superficiale
si hemaroamela brat si la piciorul
de proportionalitateintre capacitatea de actiunesi cantitate. drept,insotitede durere:luati ARNICA 9 CH. ia
Am puteaspuneci remediulhomelpaticactioneazi
mai degrabd Dupi un accidentauto,soldatcu multiple contuziisevere,fractura t:i'

prin calitateasa decdtprin cantitate.in trut.-entul i-1.']


manifestirilor Ia incheieturamainii, usor traumatismcraniansi spaimaintensa: 4-:l

patologiceacute,in careseobisnuiestecamedicamentul srl


i1..'
safie luat luati ARNICA 15 CH.
in prizela fiecarezecesaucincisprezece minute,o granuli de fiecare
dataestesuficienti. incetarea tratamentului
Deosebirea granule_ globule in cazdeafectiuneacuti (rino-faringitd,otitd,hemoroizi),incetati
tratamentulla c6.teva zile dupi disparitiasimptomelor.in situatia
Aceastdproblemi, legati de precedenta, implici de asemenea o unui tratamentde duratd.,pentru o patologiecronicd,mediculvd va
referirela notiuneade cantitateii aceraritip'aeraspuns.pr".rl." explicain ce ritm sa lua;i medicamentele.Contrar unei convingeri
a impus utilizareaunor dozecu"r. dilutie auanratapentru tratarea rdspandite,tratamentelehomeopatice nu se facpe viatd!
bolilor cronicesi unor specialistili s-apirur li.."rr.
dozearfi mai Produselenoastreactivesunt insd mai degrabasubstantecu rol
,,eficiente"deca.tgranuiele.in realit"t., afirmati. nu-.rt.
justificatd,, ".."rtd
iar utilizareasimultani a celor regulator,decdtmedicamente in sensulclasical termenului.
doui forme _'grurrul.gi
doze-globule - constituieo modalitatecomodf,pentru U n e c h i l i b r u ,o a r m o n i e - i a t d c e i n c e a r c ds d r e d e a o r g a n i s m u l u i
pacientde a
urma prescriptiilespecialistului. tratamentele homeopatice.

De c6te ori gi ta ce ore? L d s a l ir e m e d i i l es d s e d i z o l v ei n g u r di n a i n t ed e m a s a d e d i m i n e a t ds a u


de seard.
in cazurileacute,trebuiesd se inceapdadministrarea
remediilor De aceea,o data ce gi-au demonstrat eficacitatea,le puteti utiliza
la foarte scurt timp dupi aparitiaprimerorsimptome,
continuand sau puteti renunga la ele in funcgie de starea dumneavoastrd de
in ritm susginutpdni la ameliorare-Serecom"nda
o singurdgranula

30 3l
saniitatesi de echilibruldumneavoastrainterior. Prin urmare, o per- tREA
Pnrvrru
soanaa carei staregeneralasi functii hepatice,de pildi, s-au amelio-
Utilizarearemediilorde terenbine aleseeste,fird indoiald,una
rat dupeiadministrareade LYCOPODIUM, va lua din nou acestpro-
dintre celemai bune modalitdtide prevenirea imbolnivirilor,prin
cius in-rccliatce simntomele vor indica o stare de dezechilibru. stareasa
faptul ci ajutdorganismulsa se apropiecAtmai mult de
de echilibru.
LEHoMEoPATtcE
Pnncrtct
C u to a te c a e x i s ta d e d o u d sute de ani , homeopati a nu este o ToxlcEgl HoMEoPATIA
PnoousELE
practica staticd,rigidd, ci dimpotrivd. in toata aceasti perioada ea a
Tutunul, alcoolul, cafeauasi ceaiul sunt produse toxice ale ciror
evoluat gi au aparut practici diferite, ai caror adepti s-au grupat in
efecte vanazd,infunctie de gradul de receptivitatea fiecareipersoane'
scoli ce pot fi impartite in principal in trei mari curente.
Tiatamentul homeopatic and ca scop reechilibrarea,armonizarea
Pri m u l g ru p c o n s i d e ra c d n u trebui e prescri s decdt un si ngur gi detoxifierea organismului, este firesc sd ne intrebam cum anume
remcdiu o data - si anume, remediul care este cel mai bine adaptat interfete"zi acesteproduse cu medicamentelehomeopatice'
la s i tu a g i ac o n c re ti a p a c i e n tu l ui .i n decursulti mpul ui , acestapott.
Persoanelecare consumd frecvent acesteproduse reacgioneazd'mat
f i i n l o c u i t d e u n a l tu l , i n fu n c ti e de evol ugi abol i i . A cesti homeopagi
putin bine la tratamentele homeopatice.
po a rta n u m e l e d e ,,u n i c i s ti "s i susti n ca respectaneabatut l i tera si
s p i ri tu l d o c tri n e i h a h n e ma n n i e ne. Explicatia acestui fapt rezida, fara indoiald, nu la nivelul unei
veritabile interfereng" intr. produsul toxic si medicament, ci la cel
Cel de-al doilea grup consideraca pozitia ,,unicistilor"este perfect
al intoxicdrii insesi, care creeazdostare de dezechilibru,astfel incAt
corecte din punct de vedere teoretic, dar ci in practica este dificil de
actiunearemediului homeopatic este ingreunate'
gdsit un singur remediu adecvatansamblului de simptome acuzatede
pacient. De aceea,ei utilizeazd.concomitent mai multe medicamente Poateci acestaeste motivul pentru care copiii reaclioneazdatdt de
(cdt rnai putin posibile,adicdintre doua gi cinci,de obicei).Sunt numigi bine la tratalnentelehomeopatice;organismullor nu esteincd ,,poluat"'
reco-
,,pluralisti" si sustin ca respectadeopotrivi doctrina lui Hahnemann. I Nicicafea,nicitutun cu o ord inaintegi cu o ord dupd:iatddoua
I mandari de car et r ebuiesalineliseam dat uncic6ndlualim edicam ent e
Cel de-altreileagrup considerdca organismulestecapabilsd aleagd deoar ece, acf iondnd
l 6or.oputi ce. Aceast dpr ecaulieest e necesar d
singur dintre remediile administrate. In consecinta, ei utilizeazd m u c o a s b
e iu c a l e g r a d udl e
e x i c ea r p u t e ad i m i n u a
p, r o d u s e tl o
lu.uptu
combinatii de numeroase medicamente, mai mult sau mai putin I a s i m i l a raer e m e d i u l u i .
in d i c a te p e n tru a fe c ti u n i l ere s pecti vul uipaci ent.N umi ti ,,compl e-
in conclu zie, tratamentul homeopatic ofera rezultate cu atdt mai
x is ti " , s e a p ro p i e ma i p u ti n d e p ri nci pi i l e l ui H ahnemann.
bune cu cAt pacientul prezinta un nivel de intoxicare mai scizut'
F i e c a r eg c o a l ds e p o a t em d n d r ic u m e d i c ih o m e o p a l e i x c e l e n l iT, r e b u i e
t o t u g is d r e m a r c d mf,a r a a n e p i e r d eu m o r u l ,c d m a j o r i t a t e ar e m e d i i l o r
noastresunt extremde complexe.De fapt, un produs preparatpe baza
HoMEoPATIcE
RrrrltEDtt
u n e i p l a n t e ,p r e c u mB E L L A D O NsAa u B R Y O N I Ac ,o m p o r t as u t e d e m o l e -
originidiferite
, h i a rg i c e l eo b l i n u t ep o r n i n dd e l a o s a r e m i n e r a l d p
c u l e d i f e r i t eC , recum
C A L C A R EPAH O S P H 0 R I C( fAo s f a d t e c a l c i u ) s u n lta f e l d e c o m p l e x ed, a c d contrar unei idei rdspindite,homeopatianu esteo ,,medicinia
plantelor Medicamentele
" (vezi,,Fitoterapie"). homeopatice sunt
! i n e m s e a m a d e n u m e r o a s e l ei m p u r i t d t ci o n t i n u t ei n m a t e r i a l u cl o n s i - -
d e r a t p u r . D i n c o l od e o r g o l i i l ef i e c a r u ic u r e n t ,n u s u n t e m o a r e c u t o l i i , bbti.rut. din produt. deopotrivacelor trei regnuri
f d r d a n e d a s e a m a ,n i g t ec o m p l e x i g t i ? "pittinAnd
mineral,vegetalsi animal.Din primul se utilizeazi sdrurinaturale
O ri c u m i n s i , a d e p ti i h o m e o pati ei pot fi l i ni sti ti ; maj ori tarea saude sintezdchimica,amestecurialeacestorsdruriSaupreparate
homeopagiloreuropeni respectametoda creatade Hahnemann, iar complexe;in ceeace privegteregnul vegetaf se prepari extracte
r e z u l ta te l eo b ti n u te s u n t i l u s tr ati ve. alcoolicedin plante sau din pirtile activeale plantelor,extracte

32 33
numite tincturi-mamd;din regnulanimal
sefolosescanimaleintregi,
organesausecregiiale acestora, lmpregnarea
diluatein alcool.
Originearemediilor Granulelesi globulelesunt impregnateprin purverizare,
prin
R e g n u ra n i ma
intermediuldiverselordilutii ale rLr.io. homeopatice.
A r:
p rsM EL T FTGA se obl i nedi narbi ne. LA C H E Sse TSprepard
p o rn i n dd e rav e n i n ugr a rp e rui
rachesimutus,
s Alteformegalenice(vezi,,Formd
di nA meri ca de sud.S E _ galenicd")
PIAs e o b l i n ep e b a z ac e rn el ide
i sepi e,o mol uscd mari nd. Prepararea remediilor
Regnurminerar: NATRUM MURTATTcuM estepreparat pornindde rasarea orice farmacistare drepturde a prepararemediihomeopatice
d e b u c d td ri eSU
. L F UeRs teo bl i nutdi nsul f. si
mulgi se folosescde acestdrept. ualoritatea se aprovizioneaza insa
Regnulvegetat:BRYONTA ALBAse p r e p a r dd i n r d d d c i n ap l a n t e i
impdrdteasd (Bryonia numite din laboratoarele specializate.
atba).THUyA O C C I D E N T A LsIeSo b t i n e d i n r a m u r i
infrunzitede tuia. in Frantaexistddoud mari laboratoarecaredeservesc deopotrivi
gimultedintrepietelestrdine:Laboratoarele Boirongi Laboratoareie
Diluliile(veziacesttermen)
Dolisos(acumparrea grupuruipierreFabre).procedeele de fabricatie
Dilutia constituieelementulesential gi de control al calitdtii sunt la fel de riguroaseca p..,,ru
in prepararearemediului. o.i;. ;l,
Pornind de la tincturile_mamaobfinute produsmedicamentos.
din sugelevegetalesi
animale,se poateprocedain doud
moduri: Remediifdrd prospect.Alegerearemediilorse face pe
- Dilutia hahnemanniand, baza unui studiu
singurapermisdinitiar; consrain m inufios9i individualizata I simptomelor.prin u rmare, prospectu
I ar trebui
diluareatreptatda tincturii-mama, s d c o n l i n dt o a t e i n f o r m a f i i l ee x i s t e n t ei n M a t e r i i l em e d i c a l e
din io in 10 saudin 100in r00, corespun_
conform metod-eiriguroaseutilizate z a t o a r e !D e l o cf a c i l p e n t r un e s p e c i a l i s t i !
in .ni-i.. Aceasti metodi a
fost folositi de Hahnemann.penrru
fiecaredintre acesredilutii se c o d e x - u l ,t r a t a t u l f a r m a c o p e e i f r a n c e z e , d e f i n e g t e
astfel remediul
foloseste abrevierea cH,.dera,,centid-. t,uhn.manienn.,._, h o m e o p a t i c :P , ,r e p ar a t e l eh o m e o p a t i c e
uii-. s u n t m e d i c am e n t eo b t i nu t e p r i n
hahnemanniani.in mod simiiar, m e t o d a d i l u l i i l o rs u c c e s i v e ,n u m i t e h a h n e m a n n i e n e . p
sepor efecruasi dilutii ra zecime, , ,r i n u r m a r e ,
cazin caresefolosestetermenul r e m e d i i l eh o m e o p a t i c en u s u n t d e f i n i t ei n f u n c l i e d e p r o d u s u t
,,Dixidmeh"hrr.mrnienne,._ zecime de bazd,
hahnemanniand,prescurr"t o r; c i i n r a p o r tc u t e h n i c ad e p r e p a r a r ef o l o s i t d .
x.^rrar;"ri,"rearemediilor
homeopaticesunt preparatepnn aceasta
metodi. Termende valabilitate
- Dilutia korsakoviani,
de datdmai recentd;constdin diluarea Pdstratein loc corespunzdtor,laaddpostde umiditate,granulele
treptati a tincturii-mamd,forosind homeopaticeisi pastreizdt
un flacon unic gi ,,' airf"rirr" activitateatimp de zecide ani. iegislatia
automat.Aceastimetodi areun grad impune insi precizareaunui termen de valabilitatepe
ridicatde imprecirre,dar pune etich?;.-i"
pe agitare(numitdde H-ahnemann nici un caz, compozitiamedicamentuluihomeopaticnu
I:-.1*t Ji*-ir"re) si acordao se poate
lmportanrdscdzutdprecizieide alteraasdelincAtacestasa devind.toxic.
dilutie. Esentialin acest."r-.r,.
numirul ciclurilor de dinamizare.
Astfer,numeleLycopoDIUM
10 000 K aratd cd acesrremediu Triturdrile
(veziacesttermen)
,ur..ii-io ooo de cicluri de
dinamizare.Remediileobgirrurlprin" in cazulsugelormineraleinsolubilein apdsaualcool,seproce
aceastdmetoddau in mod cerr deaza
efectedeosebit.j. cere'arepioaur.to, prin triturare: mdcinareaprodusului in lactozd.,
pi.frrare prin dilutie cu ajulorul unui
hahnemanniani.Ere acgion..ra't. pistil intr-un mojar (un bbl din portelanmasiv).
.,iu;i ;i;#j .#nu trebuie folosite se considerdcd
in automedicatie.
9upaa treia trituiare la sutime,subst".rteleinsolubilepot fi aduse
in solutie
Granulegi globule(veziacegti
termeni)
Remediilehomeopaticesunt vdndute
in generarsub formd de
granulesi globuleimpregnarecu
principii
";;;.
34
35
RrpnnlTtAMolvolnuA HoMEopATtEl in Italia,homeopatia nu esterecunoscutd
de MinisterulSdnatdtii,
in Europa iar tratamentelenu sunr susrinurefinanciardin fonci"ili.
o.
Homeopatia este practicatain numeroasestate, afldndu-seintr-o asiguririsociale.in ciudaacestuifapt,existdpeste400 de mecrici
continud dezvoltare.Doud directive europenedin anii rgg3 si 1995 carepracticaaceastddisciplina.
i-au oficializat existengagi i-au atribuit fonduri pentru cercetare.in in suedia,desi existddin anul rg26,homeopatianu esre
inca
Germania,titlul de ,,medichomeopat" este...u.ror.ut ca o calificare recunoscutdoficial progreselesale sunt franatede reticentele
,si
suplimentardde camera medicilor; existd pesre i 000 de medici cu autoritdtilor.o asociatiede promovarea homeopatieireuneii.^-"i
aceastdcalificare.Acestora li se adaugd 2 500 de ,,Heilpratiker,,- bine de i50 de practicienidin sueclia,Norvegiagi Danemarca,
homeopati fdra pregatire medicala, care au dreptul de a folosi si aproape100provenindnumai din Suedia.
recomandaremedii homeopatice. in Elvetia,istoria si dezvoltareahomeopatieisunt stranslegate
in Belgia,homeopatia nu este recunoscutaoficial, dar existd 150 de situatiadin Franla.Homeopatianu po.t. fi practicatddecat
de
de medici care o practicd in mod frecvent. medici,iar remediilenu sunt rambursatldin fondulasiguririlor
de
in olanda, homeopatia este practicatade peste o sutd.cincizecide sdnatare.invdtdmdntulin acestsenseste particularsi se afla
in
ani si de sute de medici. Desi se bucurd de apreciereapopulagiei, strdnsarelatiecu cel francez.Existdcircaso ae medicipracticanti
nu ai homeopatiei. r-------*^"
este recunoscutdin mod oficial. cei care studiaza meditina isi pot
alegeinsi ca subiect de teza homeopatia. in Rusia,homeopatia esterecunoscuta oficial,dar nu cunoasteo
in Austria, Ministerul Sdnatdtii recunoagtehomeopatia ca disci- rispandirefoartemare.Separecaexistauaproximativ500
i. -.ai.i
i plind medicald; exista 300 de rnedici ,p..i"liruti in acest sens. homeopatiin fostaURSS,clarnumdrula ir"r.ut dupa
19g9.
ll in Marea Britanie,homeopatiaesterecunoscutdde Departamentul _
in celelaltetdri^aleEuropeide Est - ungaria,polonia,
Romdnia,
I de Sinitate si de National Health Service (Serviciul Asigurdrilor Bulgaria,cehia, Slovacia- homeopatiaesiein plin
ava.nt: ,pr. .rol
rl S o c i a l e ). laboratoarespecializate,iar cerereatot mai -.r. impuneformarea
unormedicispecializati.
D e a s e me n e a , F a c u l ta te a d e H omeopati e di n Londra a fost
infiintati printr-un decret al parlam..rt,rlri, in 1950. peste in America
500 de
medici specializati practica homeopatia si cererile de inscriere in canada, homeopatianu are in prezent decat
la o existenta
cursuri sunt tot mai numeroase. cvasi-clandestina. LigaJnternationald dl Homeopatie
Britanie, insdgireginamamdobignuia cAgiva practicienicanadieni. ";tt;;;,
II in Yur:.u sd apeteze
in modregutat
ta i n g rtj i ri o
l efe ri ted e me d i c ul
sdu homeopat. in Stateleunite ale Americii insd, homeopatia
a cunoscuto
..in.Spania9i Portu galia,dupddisparitia aproapecompleta a acestei ltjrlb,]iepocd
de gloriein secolulal XIX-leari l" inceputulveacului
discipline, incepAndcu anii 1980 s-a constatato revenire a lx. ln 1930,existau10 000de medicihomeopati
interesului si noui milioane
general. Tiaducerea si publicarea unui mare numd.r de persoanefoloseauremediihomeopatice.
de lucriri de Doud colegiiasigurau
homeopatie destinare marelui public confirma faptul cd plegdtireas.pecialigtilor, carei9i put.iu desfdsuraupoi activitatea
cei 200 de
medici homeopati care activeazd,incele doui tari vor avea lntr-unul dintre cele 48 de spitile
numerosi si clinici homebpatice de pe
discipoli; multi dintre ace;tia sunt francezi siabiliti in p..irruia.' teritoriultirii.
in Gre c i a ,d e s i e ra p ra c ti c n e cunoscutai n 1965, homeopati a 930si 1960s-auinregistrat
, s-a ,*inrr..1 numeroase disputedoctrinare
dezvoltat gratie unui timiduitor (!) careconduceo scoara lntreadeptiihomeopatiei
paiticulari si..i ,i medicineialopatice.
in Atena. In prezent, aproximativ 50 de medici practica
homeopatia _ Dupd 1960s-ainregistrato nouamiscarein favoarea
practicd tolerati de autoritatile medicale homeopatiei,
cao reacgiela aspectele
preatehnologi'zatesiscientiste
alemedicinei

36
rlir
Llr
37
1I
I oficiale'Homeopatiaesterecunoscutioficialin
StateleUnite, astdzi
existdndmai murt de 500 de medici si numeroase
laboratoare in Oceania
specializate.
/l in Australia,incepandcu anul 1975,medicii sunt autorizati
sd
I in Mexic, homeopatiasi invdtdmintul de specialitate
recunoscute de MinisterulSdndtdtiiin ig95. peste1 500 de
au fost
medici
graltice,fomeopatia; numd.rulacesroraesremai mic de roo. i, r.i"r"
Leennaa,nomeopatranu are un statut legal,desi autorititile nu
/ practicdaceasridisciplini si existdun spital
homeoparicnagional. manifestaostilitatefagade aceastd
disciplini. Din 1 97g s-aconsratat
l o cre9terea interesuluigeneral,datoriti activitdtiidesfdsurate
in
. Argenrina,istoriahomeopatieia inceputin anul 1930.Titlul seriede societdtihomeopatice.
de o
de medichomeopatnu esterecunoscutde Minirt.rul
sinitdtii, dar
remediilehomeopaticesunt tolerate.Totusi,
existi 500 de medici
homeopatisi mai bine de 2 so} de medici ,i-f",i
zangiaiacestei
RelerA
discipline, care prescriu ocazionalremedii'homeop"ri...-in Dat.fiind cd._prescriptiile
homeopaticese bazeazape cdurarea
conformitatecu datereraboratoareror a. pront, o -"i. purr. . ,,simillimum-ului",refeteleemisede practicieniihomeipali .oryin
populatieiapeleazd la tratamentehom.op.,i... de obicei un numd.rmic de medicamenre.Ideald ar fi prescrieiea
in Brazilia,homeopatiaa fost introdusdin 1g unui singurremediuo datd.
1g.oficializatdprin
decretul din 25 septembrie191g, este consideratd Tratamentul
deterencomportdfrecvent
speciarizare II g l unulsaudoudremedii defond
medicaldincepdndcu 2g iurie i 979.in ar"rili" d o u a s a u t r e i r e m e d i ia u x i l i a r e .
functione^ri-i^i
mult de 200 de medicihomeopati,iar pregdtireio.
,. rearizeazd,in
scoalade Medicindgi chirurgie'din ltio RlscuntLE
subordineaguvernu-luifederil; existi aici
i. l.".iro, carese afldin HoMEopATtEl
parru caredrededicate. ,,Doctore,fiul meu a inghitit un tub intreg de BELLADONA 5
Acesrinvdtdmanta fost facultativpandin
t^9gg;dupd aceastddata, cH. ce-i de ficut?" Absolut nimic. Nu vi sieriati si nu chemati
studiul homeopatieifaceparredin progr"-.
otiigatorie a rururor salvarea!ca urmare a dirutiei lor foarte
studentilorla medicind. remediile
homeopatice nu sunt niciodatdtoxice. "u"nr"t.,
in chile, Ministerul sdnitdtii permite practicile
homeoparice, Toxi ci tatea
un ui r em ediuhom eopat ic nu est e niciodat acauzat dde
sustinutede aproximativ30 de medici.
substanta uti l izat d.
Tot ugi,
uneor isunt
necesarpr e ecauliiin
adm inist r ar e,
in Africa deoareceremediilehomeopatice aclioneazdprinstimulareaproceselor
i muni tare.
o stim ular pre eaint ensdpoat eat r agedupdsineun r dspuns
Tlomeopatia are o rdspAndireextrem de inadecvat.
redusdpe continentul
african.Numai in Nigerii, Gh.na si Africa
de sud Lxistdhomeopagi,
majoritateaacestoraneav6.nd pregdtiremedicald. Existdinsd doud cazuri
PIi-.u]caz:copilulnu prezintdnici o tulburare.Esteperfectsindtos
in Orient .
9ia inghigitaccidental intiegul tub deBELLADONA.Acestmedicament
In India, homeopatieii se acordi acelasi nu esteactivpentruel. cu altecuvinte,nu i seintdmpldnimic.
statut ca medicinei
alopaticesi cerei tiaditionale indien. (-Ja-i.i"n.
uyuruedici). Nu Al doilea caz: copilul urme azd.un trarament cu BELLADONA,
esrenecesardo pregdtiremedicaldpentru
-bine ^de a practicarro-.oprilr. pentru o anghind.unicul efect,eventualobservabil,
De aceea,existi mai de 150000 p.".ti.i..,i, pe cdndnumirur al absorbtiei
medicilorcarepracticdhomeopatianu m a s i v e a m e d i c a m e n t u l u i ,e s t e a c c e n t u a r e at e m p o r a r a
iepdsegie100. a
simptomelor.Aceastdreactiede scurtddurati nu
in tdriledin Extremurorient (china, este niciodatd
Japonia,coreea,Indonezia, periculoasigi va dispireadupi cdrevaore.
Filipineetc.),homeopatiaestepractic
necunoscutd.
lAtenlie:utilizdnd HEpAR suLpHUR in diruliiscdzute, se accelereaza
Frocesele
I Incnrsa supurative. Dacd aceste procese sedesfSgoard intr-ocavitate
I a o r g a n i s m ual up ia, r e
r i s c udl ea c u m u l aar e
puroiului.
38
39
srrr,'rLrruDrrur
(ucEAsrMr
LrruDrru
rr) A doua regul a : or ice individ bolnav pr ezint d un ansam blu de
Aceastalegea fostdescoperita de Hipocrat,carea enuntat-oastfer: simptome caracteristicbolii de care sufera.
,,Aplicareaunor produseii-il.r. permite Exemplu: o persoana surmenata in urma activitatii intelectuale
trecereade ra boali la
sdndtate". Legeapostureazd un parilelismde acgiune intense prezinta o stare de excitare cu insomnie intretinuta de un
toxicologicd intre puterea
si ceaterapeuticd a unei pa"a la Hah'ernann, flux de gAnduri, manifesta o tendinta euforica si hipersensibilitate
aceastd 1uurr."g..
afirmatienu a fostverificatidecdt.uo..riu
unor tratamente accentuatdl a zgo m ot e,lum ina si la sim plul cont act .De asem enea,
urmatede vindecare. Hahnemanna identific"tin eaun fir calauzitor frecvent se inregistr eazd,tahicardie.
pentru munca sa: experimentele efectuatepe om, coreland(si in Consecinta: vindecarea,demonstrati de disparitia ansamblului
aceastaa constatgeniul siu) observatiile
.rupr" efectelorLlnor de simptome, poate fi asiguratdprin administrareain doze scd"zute
medicamenrecunoscutecu regeasimilitudi'ii.
i. ;;il;;o'.i', sau i nfi ni tezi male a subst ant ei num it e , , sim illim um ", ale car ei
utrlizatmedicamen tele. unor.ultein epoca,u . ..- rr.o,
;i cafi ecare simptome constatateexperimentalla individul sanatosse aseamdna
individ reactionain ferursdupropriu.
Hahne-.nn a norat simpto_ cu cele acuzate de bolnav.
mele psihicesi fizice,subiectivesi obiecrive,
dar si modificdrile
acestorsimptome- in sensulameliordrii
sau al agravdriilor sub SpEcrnlt$Tr
HoMEopATl
influentacircumstanteror externesau fiziologice.De asemenea,
inregistratsi cauzeleaparenre: a Unii medicispecialistifolosescremediihomeopatice - indeosebi
microbieneei Bioiogice,influentere
psihogene,facrorii climatici, influeng.r" pediatrisi ginecologi,
darsi cardiologi,
oftalmologisi gastroenterologi.
traumatismele sau roxice
etc. "ii-.ntare
I B o l i c r o n i c e :s o l i c i t a { si f a t u l m e d i c u l u i ,d a c d n u a v e t i d u m n e a v o a s t r d
Principalele
modificdri
aresimptomeror, I i n S i v a, , v e c h i m ei"n a c e a s t dp r a c t i c d .
studiatede Hahnemann:
- d e r i t m : o r a r ,d e a n o t i m p ,p e r i o d i c i t a r e ;
- o e a m b i a n l a :c l i m a t ,c o n d i t i ia t m o s f e r i c e ; S peclnltzATELE
HoMEopATtcE
- o e p o z i t i ea : g e z a t i, n p i c i o a r e ,
c u l c a t ,a p l e c a t ; Specializatelehomeopaticesunt amestecuride remedii (intre 5 si
- i n r e l a f i ec u a c t e l ef i z i o l o g i c eo:d i h n d ,
s o m n ,m r g c a r ec, i c r um e n s t r u a l . 10), al esepentru a act ionain acelasisens.Acest lucr u poat e pdr ea,
Astfel,a reusit sd defineascd", pentru fiecaremedicamenr experi- la prima vedere,contrar regulilor homeopatiei,careimpun alegerea
mentat,c e e ac e e l a d e n u mi t p a to genezi e(vezi acest unor medicamente individualizate, strict adaptatefiecdrei situatii;
t.r-.n1.
i n acest sens, es t e dif icil de int eles cum Dot f i ut ilizat e acest e
Srrr,trLLtMUM ,,amestecuribune la t oat e".
Cautareaunui ,,simillimum,, estechei a de bol td a consul tati ei De fapt, un medic homeopat calificatnu va prescrieaproapenicio-
homeopatice. pentruidentificarea datd ,,specializate",ci va cauta medicamentul cel mai bine adaptat
sa,practicianul aplicd in pracrica
doui reguli si consecintaacestora: cazului respectiv si va face o chestiune de onoare din a prescrie cAt
Primareguld:oricesubstantacare mai putine. Acesta ar purea fi un criteriu de alegere a medicului
actioneazd,asupra modului de homeopat.Tamiduitorii gi alti vindecatori,pe de alti parte, prescriu
functionarea organismuluiu-rn
provoacala un individ sanatos frecvent amestecuride remedii. Aceastainseamna ca unui neprofe-
un ansamblude simptomecaracteristic
subs,rnpi respective. si oni st i i este mai usor sd obt ini r ezult at ebune cu un am est eccie
Exemplu:cafeauaprovoacao accelerare cinci - zecemedicamente,bazAndu-sepe capacitateaorganismului
a ritmurui cardiac(tahi_
cardie),o intensificarea elimindrii de a face alegereaintre produsele adecvatesituatiei respective si
de urind gi o excitafienervoasa
cu insomniesi hipersensibilitate cele care ii sunt inutile.
la toti stimuiii.Acestesemne,usor
observabile,senumescsimptome.
Specializatelegrupeazd,inaceeagigranuld remedii destinate unor
situatii patologiceinrudite. Sunt eficiente in cazurile acute si sunt

illl 40 4l
adeseafolositein automedicatie.
atuncicdnd,nefiind sigur ci a ales
medicamentulpotrivit, bolnavuipreferdsd Aceastdpredispozitie este in primul rdnd de narura geneticd,
ia mai multe cu actiune adicd
similari. ereditard,dar este specificd fiicdrei persoane si constituie
doar un
ansamblu de potengialitdti care se pot concr etiza sau nu, in
Dacdsuntelidebutant in homeopatie, functie
forosili speciaIizateIe in cazuriacute de mediul si de modul de viatd.
(guturai, gripd,rino-faringitd, accesde nervozitate, rdu de mrgcare etc.). Diabetpredispozilia
Dacdprimererezurtate vise parconvingdtoure, inuilarirr, murtedespre I la diabet(unterendiabetic) nu se poateconcretrza
h o m e o p a ticeo n s u rtd ngdh i duri re
de popurari zare, i ndi vi d ur
duceo vialaechir ibr atpe
d pt andiet et ic
ca rucrarea de fatd. | tratamente
-0" :t ai dacdur m eaza
I corespunzdtoare, indeosebihomeopatice.
SpEclFtctrATE
Spre deosebirede ceeace purem observain
TrrucrunA-nanvA
medicina alopaticd,in
care existd.o serie de medicamente specializare oblinereaunei tincturi-mamaconstituieprima etapd
pentru tratarea a prepardrii
ulcerului digestiv,o artapentru spasmeori pentru unui remediuhomeoparic,atunci cand produsurae aaia
depresie,remediile este d.
homeopatice nu rp.iificitate in functie de o maladie, un origine animaldsau vegetald.procesulconstd.in macerareaplantei
"u organ (saua unoradintre pdrgileei) ori a animalului(sau
sau o functie. a unoradintre
pirgile sale)intr-un solventapd-alcool.Aceastdetapa
Acest aspect este derutant pentru incepdtori. relativ
(catevasdptdmdni)permit" ."t."g.rea principiilor?il;.^il;;; lunsd
in Materiile medicare, unui produs ii sunt tinuare,remediul e.sreprep"*t pri.r dilugii si iinamizdri
asociate numeroase succesive
simptome, diverse.De aceea,cdLtarea,,simillimum-ului,, (veziacegtitermeni)
(veziacest
cuvint) se face rordeauna pe un ansambru
de ,imptom"-ii a"
modificdri ale acesrora.
TnlrunARE
Pentrususelemineraleinsorubilein api sau
Sron,tnroLocl prin triturare,adicdmicinareain fragmeniefoarte
alcool,se lucreazd
unii stomatologi uttrizeazd,remedii mici a produsului
homeopatice,obgindndefecte in lactozd,cu ajurorul unui pistil iir-un -oj.r-1un
remarcabile.Stomatologulnu este insd auto fel de bol din
rizat sa administreze portelanmasiv).
medicamente cevizeazd.sanatatea
generalaa organismului.Un trara_ Apoi se procedeazdIa fel ca pentru solutii: 1 centimetru
homeoparic,pe de alti parre,nu are sens cub de
T:ll dec6.tdaci vizeaza susdin 99 de centimetri cubi de lactozd.,
individul uman in ansambluliau. De aceea, pentru a obtine prima
estede dorit ca trara_ triturareIa l/I00, si asamai departe.
mentelelocaleoferitede stomatologisdfie sustinute
de un rratamenr Se considerd'cd, dupd a treia triturare la
de fond,o terapiede terencetrebuieprescrisi sutime, substantele
d. un medichomeopat. insolubilepot fi adusein solutie.
colaborareadintreacestadin urma si stomatolog
oferdtotdeauna
celemai bunerezultate.
UncrruIELE
gt HoMEopATtA
Teneru Ar fi multe lucruri de spus pe aceasrdtemi
experi mentat pra ct ic. Adevlr at ele
si chiar mai multe de
Notiunea de teren este extrem de importanti ur genle necesit d.t ot deauna
in homeopatie, ca rntervenriamedicului. ln caz
de altfel in intregul domeniu al medicinei. de hemoragie,comd, crizd.deconvulsii
sau febrd ridicati, cu alterarea
stdrii gene"ralea organismului, trebuie
T e rm e n u l d e s e m n e a z d .p re d i s pozi ti a si solicitati imediat ajutorur
anumi tor persoane de a medicuiui. in situatille carenu impun o
dezvolta anumire tulburdri (rdceii, lnterventie chirurgicald,
ale.gii, hip.rt.r,riu.,. etc.) sau se va administra tratament medicamentos.
de a contracradiversebori (diaber,
spondilartritd anchilozantaetc.). in urmi cu cdtevadecenii, homeopagii
obgineauadesearezultate
satisfbcatoarefolosind remedii
homeopaticepentru caznrrdeurgenga.
42
43
Nu trebuie sd uitdm insd cd in
acerevremuri -' medicinaaropatici
dispuneade foarteputinep.odur. a p a r a r e ai m u n i t a r da o r g a n i s m u r u i .
.n.i.r,i.. A c e s t er e m e d i i o f e r d
in prezentexisti numeroase t e n t e ,d a r n u d e t e r r n i n d_ r e z u n a teex c e _
m.edicamente aga .u, iu. vaccinurile
capabilesdatenueze _ cel o r g a n i s ma a n t i c o r p i l om
r e n i l i. a u p u l c t a s l c e* s i n t e z a
putin penrrumomenr- rulburiril. in
u.ur.i.. arir.r, medicinaalopaticd i r n p o t r i v av i r u s u r ugr r r p e i .
are astdzila dispozitieantiinflamatorii,
aruisfasmodice, VereRlruARl
anticoagurante erc., devansandir ;;.;;" rJi,
,..prat, "n,iigi..,
HoMEopAIl
homeopatici'Fdrda punela indoiald medicina
zd ecl
.*1il::: l,,"::T:?:,iJ:i:, :, rem
utilitateaaclsrorproduse,ar rrebui ii homeoparice,cu rezuIrare
poatesareconsiderdm problem-a si sdcompardm,in anumite cazrxi,
celedoudripuri de rratamenre. peisoanel"r'*riuile am
apart
enr saupenrruuo.
i,oljj Jil.T,:'.fil[Hx,
viespe,de exemplu,
Pot manifesta;;;fii;;i..-
la intepdturlede
homeopatice nu se dezmint..p.u.iica ?i,:;j,"H f;:
inflamareaputernici i regiunii afectar., de violenre,cu homeopatice veterinariare
...u-.. atragedupd sine un dejao istoriede pesteo surdcincizeci
riscde sufocare,dacaing{atura este d. ;;i. ;at fiind ca animarere
situati in apropierea nu pot vorbi,studiereasimptomeror
parecd,in uneledintre a.Lrte cazuri, gdtului.Se si u .onirii;ror in careacesrea
administrarearemediuruiA'IS au apdrutestemai dificirdp.nt.,
MELIFICAareefectecomparabile r,eterinar,caretrebuiesasebazeze
cu..[;i;;;jectiei cu corrizon. pe ceeace constatier insusi
si pe our.runiiiif,stapanurui.
; in cazde urgenld,in agteptareamedicurui,nu este niciodatd Homeopatia veterinard
acruce o serie
I sd folositiun remediuhomeopaticadecvat. contraindicat d" ,.nu-";;" .:;"ftnrin
categoricein
Acestanu va afectaactiunea
favoareaacestei
practici.n.ii.ut., o."rr"*
I u n u i e v e n t u a lm e d i c a m e n a
t l o p a t i cp r e s c r i s asacumincearci #;:.T:tte
ulterior. adesea
a.*-o.ii nostri _,;;.rt'j#:r:iffi;rill.""_
peuticin rrararea
horereiragainisauar,rf..i,il;;
VnccrNURf de ugerri vaciJ
Dupd ce mediculengrezEdward VrrvoEcnRr
primul vaccinimpotriia variorei, Jennera pus la puncr,in 1798, Vindecareaeste revenirea
pentru stimurareaapardriiimunita.. .utilizareaprodus'or microbieni la o starede sdnatate
definitdin mod delicatd; p;", armonioasa,
u or$n-ir.nutui si evitarea val6ry:,,sanarlr.aesreacea
epidemiilo.d:.bori infecqioase minunatda organelo.irrr..n..ll rinisre
a cunoscuro evolugievariard.
roatevaccinurileau acerasinivel Nu
.atitatiu,-...l.,"r.a biomedicald
avandca scopoerfec;ionarea ror.Vaccinare".onrti,uieo problemd
de.sindtar.putti.e, i";;;iirJr"nre VrwoecAronr
pe masurdce sporescriscurile
epidemiceindusede noii viiugi vindecdtorisi tdmdduitori
careapar,precumcei ai hepatitei. au
Mediciiau opinii diferite.u piiuir" vor existamereu.vdnzdto,riJ. existatdintorcreauna si'robabil cd
la oporiunitarea, eficacitatea
si ,p.ronte de ceremai multe
accidentelecauzatede vaccinuri, nu sunt foartepericurosi ori, acestia
in sa tieb;. ;;;:;:::T::,t: "' si ade'sea soricitd,f.tur unui medic.
vigoare in acestsens.vaccindrilg fi adaptatJ
de moment. in cazulu'ei vaccindri Rot rT:irttfii::1;.i: y$:::1':::'J#:a comparabird cu ceaa automedicafiei,
dar
obrigaiorii,de pilda in cazul I ,";;':: ti:.l",
f' ruu..rto,,
practicieni,, o,.."ir?il
unei cdldtoriiintr-o gardcu risc
crescut(vaicinri." i*porriva febrei
galbenein zonatropicalda
Africii si a Ameri.ii a. sud), nu I i d e e ac o n f o r mc d r e i a:H:.ilffi ;"1;:i:'f Jil.T;:
t.ii.inu nu apa(inein rnod
exista e x c r u s i v' e d i c i l o r .
dacd persoanarespectivi urmeazd singuriicareDrezinta
::T:iTlicagii
In plus,esrerordeaunJposibild
un rraramenr pretindcasepor anumiteriscuripentruclientsunt
l::::litic. utilizareaunor remedii ceicare
nomeopatice pentru arenuarea ,oiul,nedic'or.Darsi crientii parrea
efecier",,;;;;;e arevaccinurui.
"ubrtirui
jot d...rponr.bilitare inl..uJre ,.;;;j;. ;a".r"j .r utilizeazicuau
I Vaccinarea:
contraruneiideiincetSlenite, purere
diverse remedii de
I insensur
medicarartermenulrinstreL
nuexistdo vaccinare
homeopatica i?_:t. hc uniip.i.;;r.";."2intai"rhilll'"",1n',;ruff
I la inceputur
toamnei,
proorr.rup*are noirerecomanddm
precum|NFLUENZrNurrrr siu sunuvrDEyERSrN,
solutiileprin
.*. s-arputearidicaniverur
:*:f il:'fiT:
I titlupreventiv
impotriuu
grip.i,n, ,rnt vaccinuri, cu vtndecdtori de pregitireal acestor
careintdresc rnedicald ar fi fgt:-;;J";;;;;r".ticieni
ci preparate homiopati faraeducarie
de speciarior.,.ir;;;' ,. procedea
44 za inGerrnania.

45
,l
I
i
I'
cETUIBURARI
PUTEII
TRATA
stt{Gt|Rl
.,\
N ACEASTA SECTIUNE,PREZENTAU iX ORDINE
T
I ALFABETICACELEMAI EFICIENTEMODALITATI iX CANN
PUTETIUTILIZ A SINGURI REMEDIILE H OMEOPATICE. TOATE
REMEDIILESUNT SUBFORMA DE GRANULE, DOZELE,FIIND
iNTocuITE DE PRIZEECHIVALENTE,DE CATE 10 GRANULE.
ACOLO UNDE ESTE CAZIJL, SPECIFICAMCA SE RECO-
MANDA ADMINISTRAREA UNEI SINGURE GRANULE.
EXPERIENTACLINICA A DEMONSTRATCA ACEST PROCE-
DEU OFERA CELE MAI BUNE REZULTATE, CU CONDITIA
ADMINISTRARII REPETATEA PRIZE,LOR,iX PUXCTTT bT
INTENSITATEASIMPTOMELOR.

Aecrsr,coguRt,
FURUNcuLE
concentrarea puroiuluiintr-un punct al organismului,caurmare
a pdtrunderiisi multiplicirii in acelloc urul microb.se observd
o
micdtumefacgie rogie,duri, dureroasd, "cu un punct
alb in varf.
Primarecomandare
A p l i c a l il o c a l ,d e m a i m u l t eo r i p e z i , u n d e z i n f e c t a ndt e t i p H E X O M E D I N E ,
t r a n s c u t a n e u ,i n a l t e r n a n l dc u c o m p r e s ec a l d e d e t i n c t u r d _ m a m d
de
C A L E N D U L(A3 0 d e p i c d t u r i n t r - oj u m d t a t e d e p a h a r c u a p d ) .

Posologie
D e l a pri melesim pt om e, luaf i:BELLADO NA 5 cH, FERRUM pHospHo-
R l cuM5 cH,APlsM ELI FI cA g cH, c6t eo gr anulddinf iecar e, din or i in
ord.i n pl us ,lualipyRocENt uM g cH,c6t eo gr anut d de 3 or ipe zi.Rdr ili
pri zel ien fu nc! iede nivelulam elior dr ii.
o datd ce abcesuls-a format,addugaliHEPAR suLFUR9 cH, c6te o
granul dde 3 or i pe zi.
Atenfie: unabcescaretreneazd saumaimultepuseuridefuruncule intr-o
p e r i o a d ds c u r t di m p u nc o n s u l t a r em
a e d i c u l uhi o m e o p a td, e o a r e c e
si tual i ade not S, pr obabil, o dim inuarae apdr 6r ii im unit ar e.
p re c a u fi i
Abcessre situatei. zonafefei,aproape in cazurilede acetonurie,acetonaeste identificatdin urind cu
decreier,suntpericuroase gi impun
c o n s u l ta rei r"
a n e d i aatdm e d i culi u
. ajutorulunei hArtii indicatoare.
Regurd: Tratamentur homeopatic propusesteintotoeauna Posologie
u n e v e n tu atra
r ta m e nat n ti b i oti c, compatibir
cu
a cdruiacti vi taioe potenteaza. C o n s u l t a f im e d i c u l d a c d c r i z as e p r e l u n g e g t em a i m u l t d e c 6 t e v ao r e .
R e m e d i i l ed e t e r e n r e c o m a n d a t es u n t : L y c o p o D l u M , N A T R U M
Aeuzunr M U R l A T t c u Ms,E p t A ,t G N A T | 9Ai p H O S p H O R U S m;e c l i c uht o m e o p a tt e v a
a l e g ei n f u n c l i ed e c o p i l g iv a a d m i n i s t r ac d t e 1 0 g r a n u l ed e 1 5 C H o d a t d
o seriede remediisunt indicateclupd
anumiteabuzuride ordin p e s d p t d m i n d ,t i m p d e m a i m u l t el u n i .
alimentar.Luati,din remediirecremaijos,
fiecarecudilutia 7 cH, o
granu-la
cu titlu preventivinainteae ingerareap-iur.ror Un exemplu
saucateo granuldde mai nrulteori arimentare
in orereurmatoare. L at r e z i r er ,a s u f l a r el uai J u l i e
m i r o a speu t e r n iac a c e t o n dM. a m ae i i i d a
Alcool:NUXVOMtCA. i medi at sd beaapdbineindur cit d, plus:LycopoDluM 15 cH,10 gr anule,
B E LLA D ONA 5 cH gi SENNA 5 cH,cdt eo gr anut d t af iecar e; um dt atoe e
Bduturigazoase:
KALIUM
CARBONICUM. ord,i n cursuldim inet ii. in jur ul or ei14, cr izaa t r ecur .
B e r eK
: ALIUM
BtCHROMtCUM.
Cafea:COFFEA. AcovoDARE
Carne:ALLTM
SAT|VUM. Tulburirile de acomodare vizuala se observa indeosebi la persoa-
Ceapd:THUyA. nele obosite sau surmenate.
C o n d i me n te N:U XVOMT C9A L u a l i :A R N I C A7 C H ,H A M A M E L I 7 S c H g i R U T A7 C H ,c 6 t e o g r a n u l ad r n
l SE ptA .
f i e c a r ed e 6 p a n a l a 8 o r i p e z i g i i n a i n t e af i e c d r u ie f o r t o c u l a rf l u c r ut a
C ru d i td lLi :y C Op OD IUBE
M,R B ER TS
9i B R yON tA . c o m p u t e r d, e e x e m p l u ) .
Excesde arimente in generar:
ANTTMoNTuM CRUDUM gi NUXVOMrcA. D a c dt u l b u r i r i l ep e r s i s t de, s t er e c o m a n d a b i l s cd o n s u l t a tui n o f t a l m o l o g .
Fructe: CHtNA.
Lapte:MAGNESIAcARBON
tcA. AcnoctANozA
O u dS
: ULFUR. ?
ln penoadele caracterizatede temperaturi scizute si umiditate
Pegte9i crustacee:
URTTCA
URENS. accentuatd, extremititile degetelor devin albastru-violaceesi sunt
Produse de patiserie: sensibilela atingere.
CARBO
VEGETABtLtS.
Sare:NATRUM
MURtATtCUM. LuafiA : R N IC7A cH,cARBoVEG ETAB|L|S 7 cH 9i sECALE CO RNUTUM 9
cH , c6teo granulS dinf iecar e,
de2 or i pe zi in t oat dper ioada r ece9i la
Unt gi grdsimi:pULSATILLA CARBO
9i VEGETABtLtS. fi ecaresfertde or d in t im pulcr izelorAcest
. orr em ediit r ebuies5 li se
V i n :Z I N C U M . adaugeun trat am ent de t er en.
Zahdr:ARGENTUMNtTRtCUM.
AcuFEN
E
AcrroruEMtE Jiuituri in urechi,caresurvin inopinat.Nu constituieun motiv
crizelede aceronemie de ingrijorare.
aparfrecventla copilurmic cu sensibilitate
hepaticd,atuncicandreze.vere
sarecte,^iurirr'runt inruficiente. Posologie
ca urmarea tulburdrilorde metabo.rlsm
.^h^rx^,.aruflur."copilurui Degienervant,acestsimptomnuanunldunpericol imediat.Luati:CHININUM
are un miros purernicde acetona
(dizolvant;;;" lac de unghii). suLFURlcuM 7 cH 9i BELLADONA 7 cH,c6teo granutd de3 panata6 oripe
zi peduratatul bur dr iigi
de 2 or ipezi dupdaceea, t im pde4 sdpt am 6ni.
48
49
Precaulii i n p e r i o a d ac i c l u l u m 9 C H ,G R A P H I T E9SC H 9 i
i e n s t r u a lA: R N I C A
Consultalide fiecare datd medicul, care va identificaorigineaacestor A M M O N I UCMA R B O N I C9UC MH .
z g o m o t ed e r a n j a n t e( d o pd e c e a r di n u r e c h i p
, r o b l e m ea l e u r e c h i i n t e r n e i n urmauneir dceli:ACO NI TUM 15 CH9i ARUMTRI PHYLLUM 9 CH.
s a u c h i a rh i p e r t e n s i u nsea n g u i n a ) . 9 CH9i ARG ENTUM
e em olii:G ELSEM I UM
i n urmaune ispaimsau 9 Ch.
in urmaunuiefortvocalsustinut(!ipete,c6ntat):ARNICA
9 CH9i RHUX
AorurE, ADENoPATII TOX IC ODENDRO 9 CH.
N
Inflamatii acutesaucroniceale ganglionilorlimfatici,ele insotesc Pentruc6nGreli9i oratori:ARNICA9 CH,ARUMTRIPHYLLUM 9 CH si
frecventbolile infecgioasesau pligile gi se manifestdsub formi de M ETALLI CUM
A R GE N TUM 9 CH.
mici umfldturi mai mult saumai putin dureroase,apdrutein diverse Vezigi ,,Laringitd".
regiunialecorpului,indeosebiin regiuneagAtului,la ceafi,subsuoara
P recauti i
sauin zonainghinali.in unele cazurisemnaleazd o tumori.
dacdsim pt om ele
u n m edichom eopat
C onsul tafi 48 de
nudim inueazdin
Primarecomandare ore.
i n n i c i u n c a zn u v d i m p a c i e n t a f id, e o a r e c ea c e s ts i m p t o mn u s u g e r e a z d
e x i s t e n l au n u i r i s c m a j o r i m e d i a t .A d e n o p a t i i l es u n t f r e c v e n t el a c o p i i i
care manifestdtulburdri repetatein sfera ORL.
Aetrnlr
Agitatiapoateconstituidoaro ugoaratulburarecomportamentala
Posologie saupoateapdreaintr-un mare numdr de boli sau steri patologice.
P e n t r ua l e t r a t a ,s e u t i l i z e a z ad i l u l i ir i d i c a t ea l e r e m e d i i l o rp r i n c i p a l ed e Remediulhomeopaticalesva fi adecvatfiecaruicazin parte.
t e r e n : H E P A RS U L F U R S , I L I C E AS , U L F U Rt O D A T U MT, H U y A ,d a r e s t e
r e c o m a n d a b isl d n u l e f o l o s i t i n a u t o m e d i c a t i e . Posologie
O p e r s o a n dm e r e u g r d b i t d ,m e r e u , , i nl i p s a d e t i m p " v a l u a A R G E N T U M
Precaulii NITRICUM 7 C H ,c 6 t e o g r a n u l dd e 3 p d n d l a 6 o r i p e z i .
Diagnosticarea
cauzeilor exactenecesitdconsultareamediculuihomeopat. S U S C A R U 7S
P e n t r ua g i t a l i ec u t i c u r ia l e f e l e i ,s e r e c o m a n d dA G A R I C UM
Un exemplu C H ,c 6 t e o g r a n u l Sd e 3 p a n d l a 6 o r i p e z i .
7 C H ,c a t e
P e n t r ua g i t a l i ac o n t i n u da m d i n i l o r l,u a l i K A L I U MB R O M A T U M
D e n i sa r e f e b r d i n a c e a s t dd i m i n e a f d A . c u z dd u r e r id e g a t g i d e u r e c h ig i
p r e z i n t dc i o r c h i ndi e m i c i u m f l d t u r iu g o rm o b i l es u b p i e l e aS a t u l u 9 o g r a n u l dd e 3 p 6 n d l a 6 o r i P e z i .
i i sub
urechi.Trebuietratatd infecliagi adenopatiava dispdreade la sine. MA P E L L U 5S C H ,
i n c a z d e f e b r d r i d i c a t dc u a g i t a l i e ,l u a l i A C O N I T U M U N
c d t e o g r a n u l dl a f i e c a r eo r d , p 6 n d l a a m e l i o r a r e .

Aroue
Pierdereparliald sautotali a vocii.
AconnFoBtE
T e a m ad e s p a l i i l ed e s c h i s ep o a t ef i a t e n u a t dc u A R G E N T U M NITRICUM
Primarecomandare 1 5 C H , c d t e o g r a n u l dd i m i n e a l ag i s e a r a ,p l u s u n a a t u n c i c d n d t r e b u i e
A f e c l i u n e aa p a r ec a u r m a r ea u n e i i n f l a m d r ai c o a r d e l o vr o c a l e ,a c e a s t a ,,infruntat"spaliul deschis;se adaugd, ca tratament de teren, c6te 10
l a r d n d u le i f i i n d c a u z a t dd e o i n f e c l i e d 3 0 C H9 i A R G E N T U M
g r a n u l el a f i e c a r eL 5 z i l e ,d i n A C O N I T U M NITRICUM
, e c e l e m a i m u l t e o r i v i r a l d .N u v d
fo(a1.ivocea,incerc6ndcu orice chip sd vorbili,deoareceastfel nu faceti 30 CH, alternativ.
dec6t sd agravalisimptomele.

Posologie Acnnvnne
i n f u n c f i ed e s i t u a ! i e ,l u a l i c d t e o g r a n u l Sl a f i e c a r eo r d i n p r i m a z i , a p o r Numeroase remedii au diverse modalititi de agravare.Daci aceste
d e 6 o r i p e z i i n z i l e l eu r m d t o a r ed, i n : rnodalitdgise regisesc in boala care trebuie vindecatd,inseamnd ca
remediul respectiv este indicat in acel caz. Astfel, SULFUR si

50 5l
LAcHEsIs sunt agravarcde
bdilecalde,in vremeceANTIMONIUM
cRuDuM esre agravar precaufii
de bdire ...i. r;;;r.'."rr.reristici
indicatela fiecareiemediu sunt
in parte. dupd
48deoredetratament
flfflffi? ;trJ:[1ior impune
consurtarea
AmprnnE La copil
La mamd sughit' rrun.rl',^..111.,,
..,g_u.gitdri,vomd - iatapo
cepor apdreain cursulaleptlrii, da. si bil ele in cidente
Act narurarpriS ex5erenri, sand mat
. ardptarearevinein fortd adaptat
deceniide penumbri.Nu purem dupd doua perfect penrru hrinirea sugar'or. i; ;;t#J?ffi:ffi?ljil]
n'd..;;dJ;;;ri,'.tat pentru remediile homeopatice
cat si penrru copil, u.."iru mama permiLatenuarea
nl.a penrru er aiimentatia inconvenientelor inerenre
primeleIuni de vilr-a cere ideardin biberonuluisi lapteluiartificial.
carev"i.r.id..,t" c.arepor
perioaddrispund foarte surveni in
bine la remeAiilehomeopatice. aceasta posologie
Primarecomandare riecdrui supt,c6teo granurd
,?il::;iJ :iil#'['a din remediur
sau
ingrrlirite
mameronuluicutincturS-mam5
jumdtate decALENDuT_q (30depicdturiintro B e b e l u g u l
depahar cuapd)p"irilevitarea a d o a r m ei n t i m p u ls u p t u l u i :
O p I U Mj - 5 C H .
Dacdapardiverse ,nri ,uru numar deneprdceri.
turburdri,
acestea trebuietratatecat mai rapidposibii transpird abundentin timpursupturui:
prinurmare,
trebuie* ciispunetioe 5T;.',",, 'ALCAREA
CARBONIcA
remeoiitu
r,oruopuiice corespunzdtoare.
Posologie B eberugur vomit din t im pulsupt ur ui:
AETHUSA CyNApr uM 5 CH.
intdrcare:ruati-1ogranure puLSATILLA E ructatii ni ti m pursupt ur ui
gi dupasupt :ARG ENTUM
de 15 cH gi asocrafiCALCAREA Nr r Rr cuM
.ARBONT.ATcHgir-nccn'ui',,w 7 CH.
z cH, .#""grirr,, de 3 0ri pe zi. adiarragmei:cupRuM
7cH,rcNAT,A
ecH
i,'fri3il*,iff3"r'3i,:'odica
7cH,ogranurd
5f#l[?l:""i""1,:l:f3;i1,pHyTOLAccA cuunsferr Precaufii
F i s u r ig i u f c e r a l i a
i remameronurui:
a s o c i a t ip H y T o L A C C7A Regurgitarile givomere substanliare
CH, girepetate
;:t,ft::.J[:".i,li.nsroniqi t 7 c',.a,.oei,,urd
potsugera
o marformatie
cuunsrert
deora a e s o f a g u l u_i p r o b l e m d
d e r e s o r tm e d i c a ls p e c i a l i z a t

:i:T#'i!:H;;JX'J';'::il1asociali RrcrNus
5cHeiuRTrcAuRENS7 Ar_coor-rsrr,t
Alcoolismur cronic este
bi,::"rt["#:;iiilXT%?';:',:]", ',LSATLLAecHeiLAC.ANTN,M7
o adevdrati boala, care necesitd
tratament
prusuni;-r*ent dereren p.n*u dezarcootiza_
oboseald severdin cursulaldptdrii: [:::?lilfrlti]r"jlrtc,
ACTDUM 9 CH,c6.te
asociaficHlNA
o grunrri-0.g oripuzi,gi
d e o ri g i n em a ri n d ),
2 c o m p ri mut.
9 cH,pHospHoRlcuM
oLIGO.EAN (oligoeiemente
intretmp,r,..';J;il',':,il:;:;;il,lilffi
*:**ru::11
i ntr-osi ngu,dp,: : ?, . 7g. r tpu. a ; pt dm 6nd,
Oi ri n" utu.
s6n obstruat'curiscdeabces: granurd SULTUnTCUM ACI DUM 7 CH,o
seara,gi LACHESIgscH,o gr anur d
rualiBELLADONA putinrogugi dureros: dim ineat a.
5 CH,rrnnurr,r :?11rensionat,
"r,upHOSprronJCurr,r"s'cH cri zel eacutede belie,dacd
C H c, 6 teo g ra n u l d -ta BRyoNrA sunt r ar e,sLr ntm ai per iculoase
;r; il rp de 2 _3 zi l e.Ou.a 9i
fi e c a re 5 ri scuri rede accident pe e . ur uiu pr ezint d pent r u
s_aformatputrn ( cer t ur i,
accr dentaut e oet c. l
cH,.a..oe,u;',u
5iln'#il-.1],:ffi:-.:'*:ilas ou3oripezisi d e c 6 tp e n t r uc o n s e c i n f e r e
vOMrcA5 C H ,A G ARr cus
d i r e c t ea s u p r as a n a t a ! i iA. s o c i e r e a
Anuicnnr us NUX
Sensibilitar" 5 CH,Sr nn^, , or vr uM 5 CH,
u rafiecare c6t eo
gi dureri.cfe
s6ni: asociafrARNTCA fl:i,ffi1;:Jf;,X:. is minute, permite atenuarea
rapidd
cHAMoMTLLA 71?,relonului
gH gi cnororv't,il,u,r, 7 cH,c6te 7 CH. a
c u u n s fe rtd e o rdi n a i n te o granuritdin
fiecare
O es u p t.
52
53
AlrRcll
Alergia esre o sporirea sensibilititii Arr,truoRARE
organismuluifata de o
substantdoarecare,numitd arergen. Pentru numeroase remedii, existddiverse modalitdti de ameliorare.
Arergeniid; ;il;:;. ."..
le inspirdm (pra[ p9len,furgisaupur Dacd aceste modalitdgi se regdsesc9i in simptomele bolii in riuia,
g..rii-rrii, pe carele inghitim
(alimente,aditivi arimentaiisaumedi..o'.rr,.i inseamna cd remediul respectiv este indicat.
cu pielea(detergenri, , carevinin conracr
cosmetice)saucarene sunt injectate A stfel ,LY CO poDluM est eam elior atde bdut ur ilecalde,in vr em ece
turi de insecte,vaccinuri,serurisaumedi.r-..r,.). liniefe_ A N TIMoNI UM CRUDUM est eam elior at
de inger ar ea
bdut ur ilor
r eci.
Aceastihipersensibilitate A cestecaract er ist ici
sunt m ent ionat ela descr ier ea
seconcretizeazd.inafectiunidintre care f iecdr uir em ediu
celemai cunoscutesunt: astmul,eczemele, homeopatic.
u.ii.rri", rino_faringita
alergicd,febrafhnului.Elenecesitdin majoritatea
cazurilorinrerventia
mediculuihomeopatpentru rrarareaterenului
,l.rgi;,^;", i, pri-rr
Arurvle
rand persoanain cauzi rrebuie r-d Anemia,o scaderea numdruluide globulerosii a niveluluide
p. .ai posibil, arergenii_ 9i
daci acestiaau fost identificati.vezi:ui,9,
si quincke ftdemur lui). hemoglobind(substantdcu ror de transportal oxigenului),impune
Un exemplu totdeaunaidentificareacauzelorgi deci consultulmedical.
injururorei17,paura simlituninceput
Astdzi, D a c di n s d i n s d p t d m d n i l es a u l u n i l ep r e c e d e n t ea i n r e g r s t r apt i e r d e r i
dejenarespiratorie. de
cumi-arecomandat Aga s 6 n g e ,p 6 n dl a t r a t a r e ac a u z e pi a c i e n t upl o a t el u a : c H l N A5 c H g i
homeopatur, a ruatimediat doudremedii FERRUM
i n c e r c a r e ad e a p r e i n t 6 m p i n a c r i z a utire?n METALLICUM 7 c H , c 6 t e o g r a n u r dd i m i n e a l a g i s e a r a , a s o c i a t c u
d e a s t m : H T S T A M T N U7MC H g r O L I G O F O R MFEE R ,2 c o m p r i m a t ep e z i , t i m p d e o l u n d .
P o u M O N - H r s r A M r NgE c H , c 6 t e g r a n u r d
o d i n f i e c a r er a f i e c e s f e r t o e
o r d , p d n 6 r a a m e r i o r a r ea, c e a s t as u r v e n i n d
i n c i r c a3 0 r e .
ArucHtNA
AmruotNE(RAuDEiruAllrvr) Anghina esreo inflamaiie a gatului si a amigdalelor(in cazul in
Tiuituri in urechi, amegeri,dureri.de careacesteanu au fost extirpate),cauzatd,de celemai multe ori de
cap, palpitatii, senzatie de
sufocare, oboseald,insomnie si anxi.trt., un microb, o bacteriesau un virus. Durereasi edemul provoaca
,o"r. aceste simptome
caracterizeazd,raul de indlgime, tulburare dificultiti la inghigire.
care afecteazd,anumite
persoane sensibile la aerul rarefiat
de la altitudini mari. Primarecomandare
P ri ma re c o m a n d a re Estede dorit sd rdm6neli la cdldurdgisd faceli gargardde 3 sau
4 oripe
s i tu a l i are v i n era n o rm a irn cdtevazi re, z i c u a p d c d l d u ! 5 ,i n c a r e a l i a d a u g a t1 _ 5p i c a t u r id e i l n c t u r d _ m a m
cu condi l i asa vd odi hni l isa de
evitalieforturileintensegi meseleprea , PHYTOLACCA si CALENDULA.
abunduni..
Posologie Posologie
Ad mi n i s tra re da
e c o c A g c H ,c6teo granurS R e m e d i i l es u n t v a r i a t e i, n f u n c t i ed e s i m p t o m e :
de 3 0ri pe zi ,contri buira
e
reducerea perioadeide adaptare.in-cazo. C a z u lE l o d i e id, e s c r i sm a i j o s ,e s t e r e p r e z e n t a t ipve n t r u9 0 % d i n
rir* .uuzat de teamade cazurile
i n d l l i meru
, a l GE
i L SE M T u TM cH ,cdteo granuL; d e a n g h i n dl a c o p i i .c e l e m a i p r o b a b i l ev a r i a n t es u n t a c e s t e a :
Jrmi neara gi seara9i pe
tot parcursul cdldtoriei. - D a c di n f u n d u l g d t u l u is e o b s e r v dp u n c t e
a l b e ,l i m b ae s t ei n c d r c a t ag i
P re c a u l i i f e b r ac r e g t ei ,n t o c u i lFi E R R UpMH o s p H o R t c ucM
u vencuntui
S O L U B I L I5S C H .
Dacdturburdrire persistdsau se agraveazd,
cobor6lirapidsprecermai - D a c dd u r e r e ae s t e u s t u r d t o a r gei s e a m e l i o r e a z d l a
a p ro p i ast p i ta l . i n g e r a r e ab d u t u r i l o r
r e c i :i n l o c u i l iF E R R U Mp H o s p H o R l c U Mc u A p t s M E L t F t c A7
cH.
- D a c dg d t u l e s t eu s c a t ,d e g l u t i l i ad i f i c i l ag i d u r e r e a
i a d i a z d s p r eu r e c h i ,
i n l o c u i l iF E R R U Mp H o s p H o R r c U Mc u p H y r o L A C c A7 c H .
54
55
;?J3'*?ifffi ff ;;J:,'j,;iXg[drea
ota,addugati poDruMecH
Lyco A n o r e x i ec u d e p r e s i es: E p r A1 5 c H , c 6 t e
1 _ 0g r a n u r ed e 3 0 r i n p
sdptdmana.
;;;:iilfiffi.uu',|" j?::H:'in st6nga'
adaugafi
LAcHESTs
e cH,cate Anorexiecu schimbdride dispozilie,
c-uevoruliecicricd,ra o tdndrdcare
precaulii doregtecompanie:PULSATTLLA i-5 cH, cdte 10 granure
b " e . v ' u vde
s 3 r l .,o
ori
-) u PE
sdPtamdna
Tratamentul homeopatic trebuies5 determine Anorexie cutendinldde izolaregi?nchidere
a simptomelor (in rdstimpde 24 O" o ameliorare foarterapidj in sine:NATRUM
MuRtATtcuM
oiuj, i, Jaz contrur,consultalr 15 C H ,10 gra nuleo dat dpezi.
re d i c , c a rev a h o ta rid a c d un
s e i mpuneuori l i .ti urea
unoranti bi oti ce. P recaul i i
Un exempfu
E varuati si tuaf griaobargi,
a r aador escent
gi adur tdaca
, bor navur
accept a,
i ni l i aloi abord ar psihot
.ti?n Hil:5 :'r.|,U ;::'gi: o: micinepracericu
oseard
inurmd,
e er apeut icd.
rainghifit eJh e?i*;;;;;1';s,$[#ffj:i::H#ff#ll.;
remperaturd
de3g,50c.Mamaeiiidd
AlrlDEpREStvE
'HOS'HORrcuM5 CH, -.iiu; rai*oorA 5 CH,
caieo granulddin fiecaie FERR,M in ultima vremese constatdo cresterea numdrurui
pdndla ametiorare, ra fiecesfertde ord, de persoane
pruspvnolr,rrrurvgln, carefolosescantidepresive,medicam."r. ..l.ouo..e dependente
."riu'agranulede 4 oripe
zr. acute.De multe ori, administrarea
lor nu sejustincd.consultarea
prcroRAt
AwcHIwA A unui medichomeopatpermitede multe ori renuntarea
raantidepre_
criza dureroasa localizatd sivesau,cel putin, reducerea
dozei
in regiuneainimii, provocata "d-ini;;;;;;.
uneiartere de un
:ifi5. Jtf;::t"'ctia coronare
careaducerainimd Atttus
- MAncdrimi sau prurit
in a$teptarea,c^ardiorogurui, anar. Simptom de multe ori rebel ra
caretrgbuiechematde urgenld, orice tratament.
.RANDTFL'RU' 7 cH iinnivlcn z cH,cate rua!i:cACTus
J #;;;, rafiecaresfert i ncercafiTE
: U CRTuM
de ora. M ARUM 7 cH,c6t e3 gr anur dim
e ineat gi
a sear a,
ArvoRrxrr ti mpde cdtevasdpt dm ani.
- Inflamagii ale regiunii
Anorexiaestescaderea anale:
saupierdereatotaJaa
pofteide mancaresi A E S C U LU
5SC H,ARNI CA 5 CH,HAM AM ELI 5S
;il,.oJT.J:ff?ff?,t#-'n'"fi.cupierde..
insreurare
eidimi- 5 C H ,cateo gra nulddinf iecar e
CHgi HURA
de 6 or i pe zi.
BRASI LI ENSI S

primarecomandare Vezi si Fisuri anale, la,,Hemoragii si


sAngerdri,,.

,??:: ;rJ: ::i:l


despre
uncopirsauunadorescent,
se rmpune
consur_
Aprrrr(rulaunAnl
or)
A peti texageratcu ir it abilit at dim e inuat dde inger ar eaalim ent elor :
Posologie A N A C A R D TUM 15 CH,c6t e3 gr anut dim e ineala 9i Jear a.
E x i s t dr e m e d , ihi o m e o p a t i c e Apetitexageratpentrutoatearimentere:
caracterizatd e x t r e md e u t i l e i n a c e a s t d ANTTMoNTuM CRUDUM 7 cH,
de refuzulpacientuiui situatie c6te3 granul edim ineatgi a sear a.
de a se alimenta.
L as u g a r:L y c o p o D l u M Apetitscdzut,cu aversiunepentruarimentegrase:puLSATTLLA
1 5 c H ,c 6 te10 granure g cH,
in fu n c l i ed e s i m p to m e : de 3 0ripe sdptdmdnd. cdte3 granul edim ineafgi a sear a.
Anorexie
arternand Apetitscdzut,cu poftdde arimente s6rate,setepermanentd
cu faze gi iritabiritate:
N U XVOMIC1A5 C H ,.a * de burimie: ANTTMONTuM cRuDUM15 cH si N A TR U MU M R TATT.gUM cH,c6t e3 gr anur oim
e ineala grsear a.
1 Og rru l e de 3 oripe
sdptdm6nd Poftdbruscdde mdncaredecrangatd de emofii:TGNATTA 9 cH, c6te 3
g r a n u ld
e i m i n e a t5ai s e a r a .
56
5l
7

Apltrr irusoMN AnrenlrA


Este un sindrom nou, intens studiat in ultimti zeceani. Unelc Manifestare acuti a aterosclerozei, caractervati prin spasme arte-
persoane, in generaldupi rsta de patruzecide ani, adeseasupra- riale dureroase,provocate de mers.
ponderalesi caresfordie,preztntd,paozerespiratoriiin timpul som-
Posologie
nului. Latrezire acuzddureride cap.Cauzeleacesteitulburdrirdmdn - pentruspas m e,luaf i:SECALE CO RNUTUM 7 CH9i NUXVO M I CA 7 CH,
incd.necunoscute, saleasupraoxigenariigesuturilor
dar consecintele
cdte o granulddim inealagi sear a9i la f iecar esf er t de or d, pdnd la
cerebralesunt considerabile. amel i orare, atuncicdndave{ispasm ele.
Scadereagreutitii corporale,renuntareala produseletoxice - C atratament de t er enlualiO LI G Q FO RM pent r ut er enul
9 (Esuplim ent
(alcool,tutun, cafea)si o mai bundigienddeviatdpermit ameliorarea cardi ovascular l com
) , pr im at uneiadint r em ese,20 de zile
peziinaint ea
situatiei. , l u n dd a ,u n an u .
p el u n do
P r i n t r er e m e d i i l eh o m e o p a t i c ec u a d e v d r a te f i c i e n t es u n t : N U XV O M I C A Precautii
l - 5 C H , C A L C A R EC AA R B O N I C1A5 C H 9 i O P I U M1 5 C H , c 6 t e 1 0 g r a n u l e
g r a v d c, a r ei m p u n ec o n s u l t a r euan u i h o m e o p a9t i
E s t eo p r o b l e m d
d i n f i e c a r e ,o d a t d p e s d p t d m d n d i, n p r i z ea l t e r n a t i v e .
supraveghere medicald ulterioard. Uncontrolarterialeste adeseanecesar.
D acdsuntel ifum at or r, enun! a!im i ediatla aceast dpr act icd.Regulile
AnrrnrosclER
oA dieteticesuntaceleasica la arteriosclerozd.
ingrogaresi rigidizarea pereteluiarterial,determinatdde diversi
factori. Aterosclerozaeste o afectiuneinrudrtd,,caracterizatdde AnrnlrA
depunerigrasepe pereteleintern al arterelor.Pe termen mediu, Este o inflamareacutl a unei articulalii, caredevinero9ie,caldd
arteriosclerozapoateprovocaaccidentegravecu implicareadiver- gi dureroasi,fiind necesarrepausulacesteia.
selororgane(inimd,creier),prin diminuareafluxului sanguin.
Posologie
Primarecomandare la
in funcliede simptome,
Lualic6teo granuld selectat
din remediul
l m e d i a td u p d d e s c o p e r i r e a c e s t u if a c t o rd e r i s c ,t r e b u i es a f i l i c o n s u l t a t fi ecaresfertde or d,apoim air ar ,in f uncliede gr adulde am elior ar e'
9 i a p o i s u p r a v e g h e adt e u n m e d i c h o m e o p a t . Articulaliecaldd,rogie,durereagravate la atingere:COLCHICUM 5 CH.
Posologie ArticulaliedureroasS, fdrd altesemne:RUTA7 CH'
C u t i t l u p r e v e n t i v ,l u a f i : P U L S A T I L L 5A C H , A R N I C A5 C H , S E C A L E Articulaliefoarte umflatd,durereagravatdla atingere:APISMELIFICA
CORNUTUM 5 C H ,c d t e o g r a n u l dd i n f i e c a r e s, e a r ai n a i n t ed e m a s d , 1 0 7 CH.
z i l ep e l u n dt i m p d e a n i , p l u sO L I G O F O R M9E( o l i g o e l e m e n tpee n t r ut e r e n
in toate cazurileanterioare,tratamentde teren cu oligoelemente:
c a r d i o v a s c u l a rl) ,c o m p r i m a to d a t d p e z i i n a i n t e au n e i ad i n t r em e s e ,2 0 pe zi inaint eauneiadint r em ese,20 de
OLIGOFORM 7,E1 com pr im at
d e z i l ep e l u n 5 ,o l u n dd a , u n a n u . n u '
p e
z i l e l u n do
, l u n dd a ,u n a
Precautii
P recaul i i
A l i m e n t a l i ar e c o m a n d a t de s t e a c e e ad e t i p u l r e g i m u l u ci r e t a n :c a n t i t a t r in 48 de or e,consult alim edicul
D acbsi mpto m ele nu Se at enueazd
r e d u s e d e c a r n e r o g i eg i p r o d u s e l a c t a t e( i n d e o s e b ib r 6 n z e t u r i )f,d r a suplim ent ar( readiogr af ii,
homeopat, ca r evd poat er ecom anda exam indr i
z a h a r u r i, , r a p i d e "( z a h d r r a f i n a t ,g e m u r i g i d u l c e l u r i ,p r d j i t u r i ,b d u t u r t
de sdnge)pent
anal i ze , r ua r af inadiagnost icul.
, u l t e l e g u m ev e r z ig i f e c u l e n t e ,c e r e a l e ,p e g t eg i
r d c o r i t o a r ei n d u l c i t e ) m
f r u c t e ,u l e i d e m d s l i n eg i p u l i n v i n .

58
ffi,,
59
Anrnozn Agitalieintensd9i alternanld
7 CH.
cu puseuride eczemd:
ARSENtcuM
ALBUM
imbdtraniresi degenerescengda cartilagiilorarticulare,artrozaeste
Agravare
la vremeaumedd:DULDAMARA
5 CH.
o afectiunecronici; poate atinge toate articula;iile,provocdncl
insogite de durere. Crizdlaculcare:ARALIA RACEMOSA 5 CH.
inflamareasi rigidizareaacestora,
crizd intre orele 2 gi 4 dimineala,la o persoandslabitdgi friguroasd:
Posologie KALIUM C A R B O N I C5UCMH .
P e n t r uc r i z e l ed u r e r o a s el,u a l i ,i n f u n c l i ed e l o c a l i z a r ec,a t e o g r a n u l dl a cri zd spre or a 3 dim ineala,la o per soandm ai degr ab6apat icd:
l e ameliorare:
f i e c a r eo r d , r d r i n da p o i p r i z e l ei n f u n c l i ed e n i v e l u d A M M O N I UCMA R B O N I C7UC
MH .
L a n i v e l u lc o l o a n e il o m b a r e( g a l e l e )K: A L I U MC A R B O N I C U5MC H . crizdspreora4 diminealala o persoand
obezdgi apaticd:AMMONIuM
L a n i v e l u lg l d t u l u iF: E R R U MP H O S P H O R I C U5MC H . C A R B O N I C 7UC
MH .
5 CH.
La nivelul spatelui,intre omoplafi: ACTEARACEMOSA crizdviolentispremiezulnoplii,cu transpiratie
abundentd:
sAMBUCUS
7 CH.
Sub Cdlcdi,in prezenla unui ciOcosos numit ,,cioccalcaneic":HEKLA
L A V A1 5 C H ,c d t e o g r a n u l Sd i m i n e a l a9 i s e a r a . P recaul ii
in funcliede circumstanle: i n l i psauneir ecom anddr
miedicale
binear gum ent atevit
e, alisd incepelr
C at r a t a m e n td e t e r e n :O L I G O F O R M7E, 1 c o m p r i m a tp e z i i n a i n t e au n e i a un i ndel u ngpr ogr amde desensibilizarcar
e, eadeseaof er dr ezult at e
d i n t r em e s e , 2 0 d e z i l ep e l u n d ,i n t r e6 9 i 8 l u n i p e a n . dezamdgit oar e.
Durerideclangatede furtuni gi vijelii,de scddereapresiuniiatmosferice: E fi ci enlacest
a vaf i pot enlatde
uit r at am ent d r em edii
det er en,pr escr ise
RHODODENDRO I .N
5CH. de homeooat .
Durerideclangatede m6nie sau enervare:NUXVOMICA15 CH.
15 CH'
Durerideclangatede vremea ploioasdsau umedd: DULCAMARA ArenoscLERozA
in caz de hidartrozd(acumulareade lichidin articulalii):APISMELIFICA Ingustare a arterelor ca urmare a depunerilor de grasimi pc pcrctcle
7 C HE i B R Y O N I7
1 5 C H , K A L I U MI O D A T U M A CH' intern, aterosclerozaeste inrudita cu arterioscleroza.
Precautii Vezi,,Arteriosclerozd".
N u a p e l a l ii m e d i a tl a m e d i c a m e n t ea n t i i n f l a m a t o r ici ,a r e n u f a c d e c d ts i
t r a t e z es r m p t o m e l ec, i a p e l a l il a c o n s u l t a l i ag i s u p r a v e g h e r em a edicala. Bor-lERUplvEALEcoptLULUl
A c e a s t da f e c t i u n ei m p u n e t o t d e a u n au n t r a t a m e n td e t e r e n ,c u remedtt
h o m e o p a t i c eg i o l i g o e l e m e n t ei .n p l u s , o a r t i c u l a l i ea r t r o z i c dt r e b u i e Scarlatina,rujeola,rubeolasi varicelase manifestdprin febrasi
m o b i l i z a t dn: u e z i t a t is d f a c e l i c d t m a i m u l t a m i g c a r e . eruptii cutanatede intensitatevariabila.Dintre acesteboli, doar
primapoatefi gravi, prin faptulci afecteaza rinichii.oreionul esre
o infectie (fara potentialde risc la copil) insotitd de inflamarca
Asrvt qureroasd a glandeiparotide,situatesub ureche.
legatide un spasmal bronhiolelorin timpul
Dificultaterespiratorie
astmul
expiragiei, este determinat de celemai multe ori de o alergie' Oreionul
Infectievirali a glandelorsalivareparoride,situatesub si in spatelc
Posologie urechii,boalanu prezintdrisc deosebitla copil.
p e n t r u a i n c e r c aa t e n u a r e ac r i z e l o ra c u t e ,l u a l i l a f i e c a r es f e r t d e o r : i '
t i m p d e 2 o r e , c 6 t e o g r a n u l dd e : L a d e b u t u l a f e c f i u n i i s, u n t i n d i c a t et r e i r e m e d i i :A C O N I T U M
5 CH,
B E L L A D O N5A C H 9 i F E R R U MP H O S P H O R I C U5MC H ,c a t e o g r a n u t d d ,e
5 C H ,H Y O S C \ A -
TIAURMT A R I C U5MC H ,I P E C A
i Nt O A t EC A Z U T I I C : A N T I M O N 6 o r i p e z i . O d a t a c e p a r o t i d e l es e i n f l a m e a z di,n l o c u i t A
i CONITUM 5 CH
MUS 5 CH, BLATTA ORIENTALIS 5 CH,
c u M E R C U R I US SO L U B I L I 5 S C H . i n u l t i m a f a z d a b o l i i ,a d m i n i s t r a t '
A d d u g a t ii,n f u n c l i e d e c i r c u m s t a n t eo, g r a n u l ad e :

60 6l
Pentrua-i combate
efecterenocivg.re,..,unfaiisd
a vadezintoxica, mai beficafea gi, pentru
cateo granula
ruafi:NuXvorr,rlcn
s cH,co#ui'ru cH,THUyA
d i m i n e a f ag i s e a r a ,t i m p 7 CH, CAr-r,unA
d e r n a im u l t e s d p t d m 6 n i .
parte dintreerementere De la insrllslig ra socul termic
careservescra alegerea care poate avea consecinge
;:,';:;;jice remediurui astrul zilei r,epoate dovedi p..i.ulo, grave,
daca n. .*punem in mod
Agravarecauzatd de cafea: gerat Ia raz=resale. Apar astfer exa_
COFFEA. dureri de cap mai murt sau
pugi n severe,cu cont r acgii m uscur ar e mai
Aversiunepentru cafea:CALCAREA g. n. ; t ir at e si pier der ea
CARBONTCA. controlului asupraautoregldrii
Diaree dupd ingerareacafetei: termice in cazurile grave.
ALOE. posologie
Poftd de cafea: NUXVOMICA.
Insoral ugoa
ie r a: AprMs ELTFTCA r - 5cH,c6t eo gr anurrdaf iecar e
ord,rdri 16prizele sf er tde
Cnlcur_r tnsol al igravd
e
in f uncliedL am elior ar e.
Vezi,,Colicisi diaree,,. cu goct er m ic:dupdo expuner e
ACONrrLnzr exager atraasoar e,r uat r :
s cH, apoisrLL;DolJAS CH.arJJo)r,runroiraliire,
granul da fi ec ar esf er t c6teo
, .Prezentacalculilor in rinichi, pe cdileurinare,in ficat de or d,r dr indpr izerin
e iln. 1, . de am er ior ar e.
biliara impune consultarea sauin vezica
unui medic homeopat P recaul i i
t r ata me n t d e te re n . pentru un
A gezatir,aci ent ur r a um br d,hidr at af i-gir supr avegheali_i
rnternd')acd,stareasa t em per at ur a
se agraveazd,
Cnnncrgn i nsol i tdce derirse
, im puneint lr nur uu
cu cregterea
in spit ar .
r r eaTeor
febreier
gi agit
agitatie
a,
in cursurconsultagiei,
medicurhomeopatii pune
intrebaricare,uneori,porpdr.", pacienturui
u.p.inzatoire.Asifel, se interes
CrlurlrA
de trasaturilede caracter- eaza Numai tratamentelede teren
ale acesiuia,nu p.rri.u oferd rezultate,dar si acesteapartiale.
a le modifica,ci
alegerea unui ,ru,un'Jni
o.*,.r..,.ratdcareva
cele mai efic'sn1sremedii,
....::r9r_pund tipologiei umane,
ff#: i;;:::ffiin PULSATILLA,NATR sunr:
UM U UNiATTCOM, TCi;VA, NATR
- SUbiECt
AUtOritAr: FURICUM,KALIUM UM SUL -
LYCOPODIUM,AURUM, CANEONTCUU,CAI-CANTACARBONICA.
_ SUbiCCt NUX VOMICA. Mediculhom'vep2t consurtatre va alegepe celemai
COICTiC:
CHAMOMILLA,AURUM, adecvate.
- Subiectsuparacios: NUX VOMICA. Inarnte o. .?.n:{,atie, putetiruaremedii
NATRUM MURIATICUM. PARETRA Lft{![ s c',it, de drenaj: BERBERTs 5 CHgi
- Subiecrcapricios: .bt" o grunurddimineala giseara, timpderunide
IGNATIA,PULSATILLA.
- Subiecrnerdbclator: E x e r c i l i'ui zr i . c , . . o .bmuani d
ARGENTUMNITRICUM. igiena
d r i m e n t agr d
i e r i m i n a r setar e s u r u r
exageratc:ntribuie deopotriva-
_ SUbiCCtiNtrOVcrtit: la combatereacelulitei.
STAPHYSAGRIA.
- Subiectgeios,
invidios:LACHESIS. CrocDEpApAGAL
oy^1:' LA,NATRUM Excrescenle
-_:: :111, ARSENICUM MuRHrrcuM,
:::: meticulos:
Subiect srrcEA acestora
rsoasevizib'e pe vertebre,carecontribuie
intre ,:le. rasudarea
ALBUM.
- Subiecthiperactiv Luali:CALCRnTR
si oprimist:SULFUR. FLUORICA 9 CH9i HEKLALAVA15 CH,c6te granuld
- Subiectfoarre liTl._qtr 9 i s e a r at,i m pd e m a im u l t el u n i .A d d u g a ! i o
emotiv:GELSEMIUMsi o L l G o F O R l 47E, c d t e suplimentul
IGNATIA. u n c o m p r i m ain
t f iecar edim ineaf d,
20 de zilepe
'lt runa.

ril,nr64

65
Clsrnle
re Colicdhepaticd
Urina estelimpede,dar eliminareaei e dureroasi:
STAPHYSA- Spasmdurerosal cdilorbiliare,adeseacauzatdeprezentacalculilor
GRIA 9 CH, clre o granulddimineagasi seara
timp de o luni. saua ndmoluluiin vezicabiliari, corespun de ,,crizeide ficat,,.
L u a lB
i E R B E Rv IuSL G A R5t sc H ,c H E L t D o N t 1
u5Mc H ,c H t N A
ClslrA (rrvrecltE
uRtNARA) IGNATIA 9 cH, PULSATILLA 5 cH, cdteo granuldla fiecaresfertde ord.
5 ch,
Urina este tulbure gi eliminarea ei e dureroasa. rdri ndpri zel e
in f uncliede am elior ar e.

Posologie C ol i cd renal d
D etad e b u tu l s i mp to me l o u r,
a li C
: A N TH A RsIS cH ,FOR MtcA Spasm dureros al cdilor urinare, adeseacaozatde prezenta calculilor.
R U FA 5 cH ,
M ER C U R IU c oSR R o SIV U7SC H,cdteo granutdl a fi ecaresfertde
ora, Lual iB E LLA DO NA7 cH, BERBERTS vuLG ARt5s cH, CALCAREA cARBo.
r d r i n dp r i z e r e
i n f u n c l i ed e n i v e r udr e a m e r i o r a r e
g ,i 1 _ og r a n u r ed e
c o L rBA c rL L rN U1M
N l cA5 cH , LYcopoDluM 5 cH, pAREt RA BRAVA 5 cH,c6t eo gr anuldt a
5 c H d i n 2 i n 2 zi reti mp de 6 i i re,pi -usS E R U M fi ecaresfertde or d,r dr indpr izele
AN T rc o L rB Ac rL L ArR in f unct iede am elior ar e.
l fi oE,rdd e 3 ori pe zi ti mpde 3 zi re.
D i aree
Precaulii
Be l im u l tel i c h i d ep, e n trua fa c il i tael i mi narea Indi ferentde tipuldiar eei,r ualipoDopHYLLUM 5 cH, cdt eo gr anuldla
germeni l or patogenicare , fi ecare2 ore,r dr indpr izele
in f uncliede am elior ar Addugali
se inmullescin urinS'Dacdproblemapersistd-du e. o gr anuld
pdt24de oresau daca l a 2 oredi ntr-un
r em ediualesin f unct iede sim pt om e:
infecliile se repetd,consultalimediculhomeopat.
Dupdconsumexcesivde laptesau de lactate:MAGNESTA MURtATtcA
5 CH.
ColeclslrA
D U PC
S ON S UM UI dCSt r idii: PO DI5UM
LYCO CHgiARSENI CUM
ALBUM
5 CH.
Inflamare acuti a ciilor biliare, necesitd totdeauna
interventia Dupdexcesde alcool:NUXVOM|CA 5 CH.
medicului sau a chirurgului.
Dupdexcesde alimentegrasesau inghetate:pULSAT|LLA
5 cH.
i n treti m p ,p u n e l io p u n g dc u g h eal dpe abdomenur
bornavuruigi dafi -i : Dupdo emolie(vestebundsau rea):GELSEMTUM
coLocyNTHrs 7 cH, BELLADONA 7 cH, BRyoNrA 5 CH.
7 cH c6teo granutdra
fiecaresfertde ord. in timpulmenstruafiei:
VERATRUM
ALBUM5 CH.
Scaunefoarteabundentecu debilitategeneralS gravdgi transpiraliireci,
ColesrERoL sau dupdun consumexcesiv de fructe:VERATRUM ALBUM5 cH.
o cregterede duratd,a nivelului de colesterolsanguin Scaunecu dureriameliorate in poziliaghemuitcoLOCyNTHts 5 cH.
(mai cu
seami daci fractiuneaLDL este in exces)impune S caunedecolor at e, albur ii,epuizant e,la un pacientf oar t eobosit :
consultarea
medicului homeopatgi administrareaunui tratament PHOSPHORIC AUCMIDUM 5 CH.
adecvar,
intrucatconstituieprimur pascatreateroscle rozd,. scaune foarte lichide,aproapede consistenlaapei,fdrd dureri,care
inaintedea lua(aproapecontinuu)
medicamentere epuizeazd insdpacientul: CHINA5 CH.
hipocolesterolemiante
clasice,estede doritsdincercali
un regimseriosdetip mediteranean scaunefoarte matinale,emisecu jeturi puternicede gaze:NATRUM
(vezi,,regimcretan")gi remedii
de terenprecum S U L F U R I C5
UCMH .
LycopoDlUM, NUX
VOMIcA, SEPIA, SULFUR etc. scauneimperioase, carenu pot fi relinute,imediatdupdce pacientula
mdncatsau a bdut ALOE5 CH.
Colrcr$t DTAREE Scaunesemisolide, semilichide, dupd un substanlialexcesalimentar:
Colicile sunt spasme dureroase localizate ANTIMONIU CMR U D U 5MC H .
in abdomen. Diareea
este caracterizatd,de o cregtere a frecvengei Scauneusturdtoare cu vomdde bild:lRtSVERSTCOLOR 5 CH.
si
7^ de
*" o
v consistenta
vvrrrrrLsrr'
modificatS.a scaunel0r,care devin -ai liar"Ja. Scauneusturdtoare
cu mirosur6t,febrdgistareinfecfioasd
(sauintoxicalie
al i mentard):
A RSENTCUM ALBUM 5 CH.
56
67