Sunteți pe pagina 1din 280

Pr.

David Pestroiu
- D octor n, teologie -

ORTODOXIA N FAA PROZEI.ITISMUI.UI MARTORII.OR I.UI IEHOVA"

C u b in ecu v n tarea P rea F ericitului P rinte T eoctist, P atriarhul B isericii O rtodoxe R om ne

Cu o prefa de Pr. P r o / Dr. ./V/co/ae D. ,A /ecw/a i o postfa d eP r. Z)r. jty/co/tffyic/M'wjescK

E d it u ra Insei P rin - 2005 -

Copyright , 2005, Editura INSE I PRIN Toate dreptu rile asupra acestei ed iii sunt rezervate editurii.

Adresa: Editura INSEI PRIN Bd. R egina Elisaljeta 25, Sector 5, Bucureti, Romnia

Tehnoredactor: Ing. Narcis Rzvan Popescu Coperta: arh. Ecaterina Moghioro Tipar executat la Imprimeria TIPOCAV B ucureti Bun de tipar: 20.07.2005 ISBN : 973-85970-6-4

c u p m N S

C U P R I N S .................. ..........................................................................................................................................3 I*RI F A A ........................................................................................ ..................................................................6 C U V N T N A I N T E ....................................................................................................................... ...............8 A H R K V L E R I................. ..................................................................................................................................10


I N T R O D U C E R E ........................................................................................................................................... 11 I. MISIUNEA B I SER I C II O R T O D O XE C O NFRUNTAT CU PRO ZELITISM U L SECTAR

N VREM EA N O A STR ............................................................................................ ..................... 11 J. O R IG IN EA M IC R ILO R ADVENTE............................................................................................ 13 PARTEA I M A R T O R II LU I IE H O V A UN N O U C E R E M O N I A L S IN C R E T IS T D E I N F L U E N T M O Z A I C ...........................16 C A P IT O L U L 1 A C T I V IT A T E A P R O Z E L I H S T A O R G A N IZ A IE I M A R T O R I I L U I IE H O V A ................................................................... . . \ 1 1. APARIIA, ORGANIZAREA I RSPNDIREA M A R T O R ILO R LUI IEHOVA........17
/ / DIZIDEN AD VENT1ST-REFORM1ST ............................................ .............................................................17 1.2 . APARIIA SECTEI N S.U.A ......................................................... ........................................................................ 18 1.3. STABILITATE I CONTESTAII. .......................................................................................................................... 19 1.4. RA MIFICA II INTERNA IONALE ...........................................................................!......................................... 21 1.5. PRIMELE COMUNITI EU RO PEN E .............................................................................................................. 23 1.6. PTRUNDEREA I ORGANIZAREA MARTORILOR LU I IEHOVA " N RO M NIA ..............................24

2. M ETODE I M IJLO A C E S P E C IF IC E PR O ZELITISM U LU I IE H O V IS T ........... ............... 27


2.1 VIOLENA PROZELITISMULUI: COORDONATE D EFIN ITO RII .............................................................. 27 2.2. ASPECTE IM PORTANTE A LE D ERU LRII PROZELITISM ULUI IEH O VIST. .........................................31
2 .2 .!. M UNCA O RGANIZAT, D E TER EN ": PERSONA LUL l TAC TIC ILE FO LO SITE.......................................31 2.2.2. PUBLICITATEA , PREM IS A AC TIV ITILOR PROZELITISTE: PLIANTE, PUBLICAII, R EVISTE. C R I................................................................................. ................................. 39 2.2.3. SISTEM UL EDU CA IO N A L CA M IJLOC PR O PA G A N D ISTIC ............................................................................. 42 2.2.4. CONGRESE l NTRU NIRI IEH OVISTE FORM E SFIDTOARE DE PRO PA G A N D S E C T A R .............46 2.2.5. M ANIFESTRI ANTISO CIALE A SOCIATE ACIU N ILO R PRO ZELITISTE IEH O V ISTE..............................50

2.3. n c u r a j a r e a
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5.

p r o z e l i t i s m u l u i .................... .......................................................... ................................. s i PRO PAG ANDA S T R IN ....................... ................... .......................................................................................................... 5! IDEOLOGII A N TIC RETIN E I A N T IB ISE R IC ETI.................................................................................................... 53 FR II" M O N D IA L E ............................................................................................................................................................. 55 PRO ZELITISM UL ..PRA GM ATIC ......................................................................................................................................55 PRO ZELITISM UL M A LA D IV ........................*......................................................................................................................59

C A P IT O L U L 2 E R E Z I I V E C H I, R E N S C U T E N S E C T A I E H O V .........................................................60 I. NVTURA ANTITRINITAR DESPRE DUMNEZEU: EREZIA ARIANIST SUB O NOU N F I A R E ..............................................................60
/ /... NUMELE SFN T" - IEH O VA ........................................................................................................................... 62 1.2. NEGAREA DUMNEZEIRII FIU LUI I DUHULUI SFN T ............................................................................68 1.3. SUBORDINAIONISMUL - SOLUIA ERETIC A ANTITRINITARISMUL UI IEH O VIST ....................75 1.4. NEGAREA PREACINSTIRII M AICII DOMNULUI, A CINSTIRII NGERILOR, SFINILOR, A SFINTEI CRUCI, SFINTELOR ICOANE I SFINITELOR MOATE ICONOCLASM RENVIA T PE FILIERA NEOPROTESTANT............................... ........................-..... 83

4 2.

Pr. D avid Pestroiu C O SM O LO G IA IEH O V IST DUP NOUA ERM IN EU TIC A ST U D EN IL O R N BIB L IE .................................................................................................. 90
2.1. 2.2. LUMEA SPIRITU AL ..........................................................................................................................................90 L UMEA MA TERIA L ..........................................................................................................................................94 STR UCTURA F IIN EI U M ANE ........................................................................................................................99 SCOPUL VIEII - PERSPECTIVE ESHA TOLOGICE ............................................................................... 106

3.

A N TRO PO LO G IA IEH O V IST SAU DEPERSO N A LIZA R EA O M U L U I......................99


3.1. 3.2.

4.

IN FLU EN E M O Z A IC E I E R O R I N EO PRO TESTA N TE N C O N C EP IA IEH O V .............................................................................................................108


4.1. REGATUL L U I IEHOVA " CA ORGANIZAIE RELIG IO AS............................................................... 110 4.2. ASPECTE CU LTICELA M A R TO R IIL U IIE H O V A ............................................................................... 114 4.3. NEGAREA SFINTELOR TAINE I A IER URGIILOR CRETINE CU MENINEREA UNOR ASPECTE CEREMONIALE M OTENITE PE FILIERA A P U SE AN ........................................................................ 118
4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.fi. HOTKZUI.................................................................................................................................................................................... 118 SPO V E D A N IA ........................................................................................................................................................... .............. 120 E U H A R IS T IA ........................................................................................................................................................................... 121 C U N U M A .................................................................................................................................................................................. 24 P R E O IA ................................................................................................................................................................................... 125 M A S t.U I...................................................................................................................................................................................... 128

4.3.7. MIRUNGEREA.................................................................. ..........................................................................................128 4.3.8. NMORMNTAREA................... ........................... .................................................................. ............................... 128

5.

ESH ATONU L IEH O V IS T N CO N TEX TU L M IC R IL O R ADVENTE, M IL EN ISTE , C O N T E M PO R A N E .............................................................................................. 129


5.1. 5.2. MILENAR1SMUL - EREZIE A PRIMELOR VEA CURI PROMOVA T ASTZI D E MAR TORI...................................................................................................... 131 ARMA GHEDONUL I PARADISUL PM NTESC - U N VIITOR APRO PIAT SU M BRU PENTRU UMANITATE, DAR STRLUCITOR PEN TRU AD EPII SECTEI......................................... ........................................... 132 PA RUSIA DOM NUL UI SA U IVIREA ZORILOR M ILENIUL U I ................................ ......................... 153 NCERCRI NEIZB UTITE D E AFLARE A DA TEI PAR USIEI P R IN CALCULE B IB LIC E ...............156

6.

CA LCU LE S P E C IF IC E A PO C A LIPSU LU I M A R T O R IL O R ...................................153


6.1. 6.2.

7.

CO N TRA FA CER EA SFIN T EI SC R IPT U R I I TGDUIREA SFIN T EI TRA D III DE C TRE M A R T O R II LU I IEHOVA ................................................................................ 162
7.1. 1.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. TRADUCEREA AD APTAT , A LU M II N O I(N. W. T) - O BATJOCU R LA ADRESA TEXTULUI SA C R U .................................................................................. 163 REVISTELE IEHOVISTE - PRETINS CONTINUA TOARE A L E SCRIPTU RII I INSPIRA T E " ................................................... 166 COMENTARII IEHO VE LA PENTA TEUH I CRILE PROFEILOR ........:............................ ......... 168 NOUL TESTAM ENT N PROPAGANDA IEHOV..................................................................................... 174 DENIGRAREA SFINILOR PRINI I TEOLOGILOR N PUBLICA IILE IEH O VISTE ................177 SRBTORILE - INTE A L E CONTESTRILOR IEH O VISTE ............ ................................................ 180

'

P A R T E A A II-A P R O Z E L I T I S M U L A N T IS O C IA L A L M A R T O R I L O R L U I I E H O V A I M IS IU N E A C R E T IN A B I S E R I C I I ................................................... .............................. 184 C A P IT O L U L 3 T U L B U R R I S O C I A L E I M A N IF E S T R I A N T IS T A T A L E G E N E R A T E D E M I C A R E A I E H O V I S T .......................................................................... 185 1. IZOLAREA SOCIAL A M A RTO RILO R - CAUZE I FORM E DE M A NIFESTARE -............................................................................185
1.1. SINGURA FO RM D E GR UPARE A CCEPTA T - SECTA N SIN E ..................................................... 188 1.2. REZER VE I A TITUDINI ANTISOCIALE FA D E GR UPURI COLARE, ECHIPE SPOR TI VE, MIJLOA CE D E D IVERTISM ENT ETC.................................................................. 191

2.

O CO LIREA TIIN E I M EDICALE I PRETINSA FUNDAM ENTARE BIBLIC IEHOV A A C E STE IA ...................................................195
2.1. 2.2. 2.3. RESPINGEREA TRANSFUZIILOR SAN G VIN E .......................................................................................... 195 AL TE SITUA II D E REFUZ AL A CTUL UI MEDICA L ............................................................................. 203 ERORI D E CONDUIT M O RAL I M ED ICAL PRO PA GA TE D E MAR TORI ...........................204

3.

ACIUNI CO N CRETE DE TGDUIRE A FIIN EI NEAMULUI, DE O PO Z I IE FA DE IN STITU IIL E CENTRALE I LOCALE ALE S O C IE T II.......................................................................................................................... 205

rfefttdmhi (h fufa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"


$I .1 3 } I I4

U P S A P E PA TRIOTISM: DESCONSIDERAREA DRAPELULU I I IM NU LU I N A IO N A L ............ 206 REFUZUL SA TISFACERII STAGIULUI M ILITA R ...................................................................................... 207 AA '/.ISA NEUTRALITA TE IEHOVIST M ASC A NESUPUNERII FA D E CONDUCERILE STATALE ........................................................209 DISCREDITAREA INTENIONA T A ORGANISMELOR INTERNAIONALE: 0 N U., F.A.O., O.M.S. e tc . ................................. ............................................................................................ 213

4i D I/JD IN I IE H O V IS T E .......................................................... ..................................................... 216 C A P IT O L U L 4 A T IT U D IN E A B IS E R IC II N A IO N A L E O R T O D O X E R O M N E P A D E M A N IF E S T R IL E P R O Z E L I T I S T E I E H O V I S T E .....................................219 * l i ATI TUDINEA IER A R H IEI.......................................................................................................... 219 I, ACIUNI ALE C R E D IN C IO IL O R .........................................................................................222 , COM BATEREA IN FIL TR R ILO R P R O Z EL ITISTE IEH O V ISTE IM( PLAN LOCAL, DE CTRE PA RO H II, B ISER IC I, CAPELE, M NSTIRI, S C H IT U R I.........................................................................................228 C A P IT O L U L 5 A T I T U D IN I, L U R I D E P O Z I II I M A N IF E S T R I I P K C I P I C E C R E T IN IS M U L U I A P U S E A N F A A D E P R O Z E L IT IS M U L I E H O V I S T ..............................................................................232 |, I n BISERICA RO M A N O -CA TO LIC :................................................................................... 232
I I l ) I'IRUI.ENA ANT1PAPAL IEHOVIST I CONTESTAREA E I .............................................................232
a l t e a c i u n i m p o t r i v a c a t o l i c i s m u l u i

DESFURA TE DE M ARTORI" I COMBATEREA L O R ...................................................................... 233

i,

In b i s e r i c i l e p r o t e s t a n t e ............................................................................................. 240
) I j 3 TRADUCEREA TENDENIOAS A BIBLIEI IEHOVISTE (N. W.T.) l H I H L I I L E " PROTESTANTE (TRADUCERI CONVENABILE) ...........................................................240 IIIN C TED E VEDERE, COMENTARII TEOLOGICE I ACIU NI SPECIFICE DE CO M BATEREA PROZELITISMULUI IEH O VIST N LUMEA PROTESTANT .......................... 241 REACTIVAREA PRACTICILOR MOZAICE ASPECT COM UN NEO PROTESTANTISM U LU II IEHOVISM ULUI ................................................244 DELIMITRI. O PINII I PRERI TEOLOGICE CONTRARE SECTEI IEHOVE, .ENITE D IN LUMEA NEOPROTESTANT ................................................................................................ 245 1

I,

IN CADRUL CULTELOR NEOPROTESTANTE:............................................................................244


.1 I Ii

<O N T EST A R E A p r o z e l i t i s m u l u i i e h o v i s t I n M EDIUL UNIVERSITAR, TIIN IFIC , A C A D E M IC ..................................................249 C O N C L U Z I I ..................................................!........................................................................................250 I , M A RTO RII LUI IEH O V A O NOU O R G A N IZA IE AM ENIN TOARE l,A ADRESA B ISE R IC II I A L U M II...................................................................................... 250 I, PER IC O LU L PRO PA GA NDEI IEH O V ISTE N R O M N IA ............................................ 252 J, CUN OATEREA D O C TR IN E I M A R T O R IL O R DE CTRE P R E O II O RTO D O C I ROM NI, M ISIONARII I D ASCLII DE R E L IG IE - NECESITATE A C T U A L ........................................................................................................254 4, FERIREA CR ED IN C IO ILO R , A T IN ERETU LU I N SPECIAL, DE PER IC O LU L s o c i a l - r e l i g i o s , AL V IO LEN EI SECTA RE IE H O V IS T E ...............................................................................257 B I B L I O G R A F I E A U X IL IA R ......................................................................................................260 A. EDIII ALE SFIN T EI S C R IP T U R I...........................................................................................260
ilI edilii integrale ............................................................................................................................................................ 260 hl tililii fragm entare ........... ......................................................................................................................................... 260

4,

li <' l>

OPERE ALE S FIN ILO R PRINI I SC R IITO R I B ISER IC ETI; SCR IERI PA TR ISTIC E I PA T R O L O G IC E ......................................................................... 261 ( ON C O RD A N E, O PER E EX EG ETICE, DICIONA RE l LUCRRI DE T EO L O G IE B IB L IC .................................................................................262 LUCRRI DE T E O L O G IE SISTEM ATIC: DOGM ATICE, M O RA LE, A PO L O G ET IC E l DE ISTORIA I FILO SO FIA R E L IG IIL O R ..................................................................... 263

6 E F G H I J

Pr. David Pestroi LUCR R I DE T E O L O G IE PRA C TIC , M ISIUNE I PA STO R A L .............................. 26 LUCR R I DE SEC TO L O G IE, NDRUM RI M ISIONARE I EC U M E N ISM .............. 264 LIT ER A TU R A DE SPEC IA L IT A T E A N T I-IEH O V IST ..................................................... 27jj PU BLIC A II IEH O V ISTE ED ITA TE DE W ATCH T O W ER BIBLE AND T R A C T SO CIETY O F PENNSYL V A N IA ..................................................................... 27j AUXILIARE N ECESA R E............................................................................................................... 27| VARIA................................................................................................................................................... 27

PO ST FA

2fi
'ii

PREFA
9

Unu dintre cele mai mari probleme cu care se confrunt astzi Biserica
Implicit societatea romneasc, n general, o constituie prozelitismul cure profit mai ales de libertatea de exprimare dobndit dup llwenlele din decembrie 1989. n panoplia sectar, ngrijortor de ilflctttfl n u ltima vreme, un loc aparte, din ce n ce mai vizibil, l ocup Ten osten tativ autointitulat Martorii lui Iehova, prin recrutarea ivfl i zeloas de adepi, n cele mai multe cazuri n detrimentul Bisericii JK O Romne. Att la nivel local, parohial, ct i la nivel sinodal, central, 41*1 ierarhii notri au transmis oficialitilor politice un numr nsemnat de le dc alarm cu privire la nocivitatea prozelitismului martorilor, bldu-KC adesea contracararea unor manifestri de propagand agresiv. Cea Cunoscut intervenie, n acest sens, a fost interzicerea Congresului Interul" pe care martorii l programaser la Bucureti, pentru iulie 1996, P^jgreN Ciire viza s demonstreze capacitatea lor de a mobiliza un numr uria 0 | mlepi i simpatizani. ngrijortor i alarmant rmne, ns, faptul c )(tQrii lui Iehova au reuit s obin decizii care le confer calitatea de cult lO U C llt legal, prin dou hotrri judectoreti cel puin ciudate, dac nu te dc-a dreptul: una de la Judectoria Sectorului 1, din 9 aprilie 1998, i H Curii Supreme de Justiie, din 7 martie 2000, decizii prin care se Secretariatului de Stat pentru Culte includerea n lista cultelor oficiale im doitiflnia, ignorndu-se, voit sau nu, caracterul antisocial i chiar antistatal | | Ucenici micri. Inin de ce, tema propus de printele David Pestroiu n cuprinsul acestei ItMfAti este dc mare importan, am zice - de dureroas actualitate, pentru pfiimilcrea istoricului i activitii acestei secte, spre a desprinde, apoi, D i cele mai eficiente de contracarare, n vederea aprrii Bisericii Pftodnxc Romne de influena ei efectiv nociv. Lucra rea de fa, bine structurat, alctuit minuios, cu total I|nyllin|fi misionar, a fost elaborat i susinut ca tez de doctorat n nHlIogic, pentru specializarea M isiologie i Ecumenism, sub ndrumarea pMinttikfl a regretatului printe profesor Petre I. David, precum i a M M m m it u lui, care am preluat ndrumarea lucrrii pentru redactarea final, M nd n vedere c n cuprinsul ei sunt tratate i probleme care in de sfera filologici Liturgice i Pastorale. i Aceast lucrare de doctorat, aa cum se prezint n form i coninut, ton ni*mfl buna impresie pe care autorul ei a lsat-o n timp n colile i

Pr. David Pestroiu

locurile de munc prin care a trecut sau n care activeaz n prezent: absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Bucureti, - cu media 9 , 70; absolvent al Facultii de Teologie din Bucureti - media 9,83; absolvent al cursurilor de M ater - media 9,80; admis la doctorat cu media 10 i declarat doctor n teologie cu calificativul Foarte bine, absolvent cu m e dia 9,60 al examenului de titularizare pentru nvmntul religios; preot i profesor apreciat la Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din Bucureti. Se cuvine s consacrm, n final, un gnd de recunotin regretatului nostru coleg, printele profesor, de vrednic pomenire, Petre I. David, trecut prematur n venicie, pentru osteneala exemplar depus ca ndrumtor principal la alctuirea acestei lucrri, rugndu-ne Domnului pentru binemeritata sa odihn. Pr. P r o f Dr. Nicolae D. N EC U LA Decanul Facultii de Teologie Ortodox a Universitii din Bucureti Patriarhul Justinian

CUVNT NAINTE

Tema abordat n cuprinsul lucrrii de fa este de strict actualitate. Revirimentul gruprilor eterodoxe dup 1989 n Romnia e o realitate trist, cu cauze multiple. Analiza acestui fenomen i oferirea unor soluii viabile tic limitare a consecinelor lui a fost i este o preocupare constant a catedrei de Misiologie i Ecumenism de la Facultatea de Teologie a Universitii din Bucureti. A fost ideea regretatului Diac. Prof. Dr. Petre I. David ca dinamica tuturor acestor micri s fie studiat atent i riguros, pentru cunoaterea fenomenologiei sectare i afirmarea unui rspuns coerent al Ortodoxiei n laa atacurilor prozelitiste. O cerin deja celebr a distinsul u i nostru dascl era lucrarea cu materialul clientului, adic cercetarea temeinic, direct de la surs. Cultul religios Martorii lui Iehova este cunoscut ca o organizaie ce rspndete cu obstinaie materiale de propagand diverse, prin care nu sc urmrete simpla reclam asupra propriilor ideologii, ci atacarea sistematic a Bisericilor tradiionale. Am primit sarcina de a parcurge acest volum (impresionant) de publicaii i, n urma unei minuioase cercetri, am definitivat capitolele i paragrafele lucrrii de fa. Dintru nceput, este necesar o precizare: statutul de cult cretin atribuit Martorilor lui Iehova recent de ctre statul romn este o eroare grav, cu consecine imprevizibile. Pseudo-ecclesiologia iehovist (este de preferat aceast expresie pentru o grupare a crei atitudine anti-ecclesial este evident) este centrat pe credina ntr-un Dumnezeu unipersonal, cu insistena promovrii numelui su - Iehova. ns orice tip de ecclesiologie cretin l are n centru pe Hristos - Fiul lui Dumnezeu ntrupat pentru mn tuirea lumii, Capul Bisericii (Efeseni 5,23). Martorii lui Ie h ova, dei sc consider cult cretin, L-au scos'pe Hristos n afara Bisericii, ntruct l consider a fi un simplu om sau, cel mult, un nger ntrupat; n plus, sunt lipsii de modelul trinitar de iubire. Comunitatea martorilor nu este, deci, o instituie teandric, ci o grupare de interese exclusiv pmnteti. De aici, deriv majoritatea nvturilor lor specifice: paradisul teluric, promovarea conceptului de regat al lui Iehova, aa-zisa neutralitate - sub a crei masc se ascund e negarea oricrei forme de conducere i organizare statal, naional sau mondial, la nivel macro- i microsocial.

10

Pr. David Pestroiu

ntruct Martorii lui Iehova i prom o veaz cu insisten ideile la adpostul libertii, constatm n Romnia de azi o familiarizare a cretinilor ortodoci cu multe aspecte ale doctrinei iehoviste, genernd numeroase ntrebri, la care teologii sunt silii adesea s rspund. Sperm ca lucrarea de fa s fie tuturor un ghid util n afirmarea nvturii Bisericii noastre, reuindu-se la timp stoparea oricrei forme de exod a credincioilor notri spre ideologiile eterodoxe. De asemenea, avem datoria de a contracara atacurile nedrepte la adresa noastr, motiv pentru care am cutat identificarea a ct mai multe obiecii sectare, venite din partea iehovitilor, formulnd rspunsurile cuvenite, argumentate scripturistic, patristic, logic i teologic. Totodat, lansm un semnal de alarm autoritilor romne, care au oferit cu prea mult larghee suportul legal pentru desfurarea prozelitismului iehovist, n condiiile n care multe state ale Europei i ale lumii trateaz acest subiect cu mult circumspecie i m axim seriozitate. n final, aduc mulumiri dasclilor mei din Seminar i Facultatea de Teologie i, mai cu seam, ndrumtorilor direci de la doctorat: regretatul Diac. Prof. Dr. Petre I. David, purtat venic n amintirea i rugciunea noastr, precum i Printele Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Decanul Facultii de Teologie a Universitii din Bucureti, care m-a primit cu dragoste pentru finalizarea i susinerea acestei lucrri, ca tez de doctorat n teologie, cu titlul: Prozelitismul iehovist i atitudinea Bisericilor cretine din vremea noastr. Volumul de fa apare cu acordul membrilor comisiei tiinifice n vederea publicrii, n urma operrii unor recomandri pertinente din partea acestora, pentru care in s Ie mulumesc, i pe aceast cale. A utorul

ABREVIERI

A.Z.S. = Cultul Advent ist de Ziua a aptea B.O.R. = Biserica Ortodox Romn B.R.C. = Biserica R omano-Catolic U.O. = Biblia, ediie ortodox li.l.B.M.B.O.R. =Editura Institut u lui Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne N.T.G.L. =Novum Testamentum Graec e e t Latine N.W.T. = Biblia, ediia iehovist, traducere contrafcut T .O.B. =Traduction CEcumenique de la Bible W.T. = Societatea Watch Tower a M artorilor lui Iehova, cu sediul central n Statele Unite ale Americii p. = pagina (pagini)

INTRODUCERE
1. Misiunea Bisericii Ort odoxe confruntat cu prozelitismul sectar n vremea noastr
Organizaia religioas a Martorilor lui Iehova este deja n atenia lumii ntregi prin maniera agresiv de a-i face publicitate i prin zelul de a i racola noi prozelii. Misionari bine instruii, folosindu-se de cele mai modeme tactici, i atrag cu uurin pe cei naivi, momindu-i cu tot ceea ce au nevoie sau ceea ce le lipsete pentru a fi fericii. Chiar dac aderarea la aceast grupare presupune ruperea legturilor cu lumea nconjurtoare, considerat satanic, pierderea identitii sociale i naionale sau chiar o form brutal de respingere a descoperirilor tiinifice sau medicale, pretins justificat biblic, pare motivant perspectiva salvrii din cataclismele Apocalipsei, intens mediatizat de martori . De aceea, nu ne mirm de amploarea fenomenelor prozelitiste iehoviste i de succesul acestora - n fond, nsui Mntuitorul Hristos ne avertizeaz c se vor ivi profei mincinoi care vor nela p e muli (Matei, 24,11). Ne uimete, ns, pasivitatea cu care activitatea antisocial i antinaional a acestei secte este privit de ctre autoritile statale din multe ri ale lumii, sub paravanul aa-numitelor drepturi ale omului. n alte state, ns, s-a luat deja decizia corect de scoatere n afara legii a gruprii iehoviste. n R omnia, ar cu populaie majoritar ortodox, statutul "Martorilor lui Iehova este definit juridic sub forma unei organizaii nfiinat n virtutea dreptului de liber asociere garantat de Constituie, dobndind recent i recunoaterea n rndul cultelor religioase. Cunoscute fiind activitile prozelitiste ostile naiunii romne i periculoase pentru societate desfurate de secta iehovist, aceasta a fost interzis prin lege aproape pe ntreg parcursul existenei ei pe pmnt romnesc. De altfel, martorii nu ezit s se declare victime ale tuturor regimurilor politice, trecute sau actuale. n vremea noastr, n numele libertii greit nelese, ne confruntm cu un fenomen ce ncearc s submineze fiina naional, strns legat de religia ortodox a poporului romn, nc de la constituirea sa n istorie: prozelitismul sectar. O mulime de misionari - vindectori, teologi, lideri spirituali, guru, iniiai, predicatori i conductori de micri religioase s-au perindat prin ar n cutare de adepi, aruncnd i diverse momeli - de cele mai multe ori, de ordin material. Unii dintre semenii notri au czut

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

13

prad tentaiilor Mamonei, ns au fost deziluzionai repede, v znd c n spatele a ceea ce se pretindea a fi religios sttea, de fapt, un imperiu financiar lipsit de scrupule. Naiv ii au rmas atrai i acum, asemenea unor copii care au descoperit o jucrie nou. ns ce ne ngrijoreaz pe noi, din perspectiv ortodox, este sfierea Cmii lui Hristos, adic a Bisericii, prin deprtarea fiilor ei, atrai de mirajele trucurilor prozelitiste. Acetia, chiar dac realizeaz mai trziu greeala fcut, nu se mai ntorc cu pocin i smerenie, dei ar fi primii cu bucurie i cu iertare, ci se autoizoleaz n mndria de a rmne areligioi. O consecin direct a aciunilor prozelitiste desfurate de sectele din ara noastr este slbirea contiinei naionale, strns legat - istoricete - de Biserica neamului. De la o vreme, observm c patriotismul a devenit un s logan banal (asta i din cauza demagogiei clasei politice, firete), drapelul naional este un obiect ca oricare altul, imnul de stat i-a bagatelizat importana (de ct vreme nu ateptm, oare, dorita deteptare a romnului nostru?). Toate acestea nu fac, practic, dect s favorizeze aciunea prozelitist a sectelor i gruprilor anarhice, multe dintre ele dirijate precis din afara granielor rii, cu scopul declarat de a submina interesul romnesc. Crearea unor patrii cereti sau pmnteti, altele dect Patria strbun, bazate pe promisiuni ncrealiste afiate n chip demagogic, concomitent cu srcirea tot mai vizibil a nivelului de trai al omului obinuit, duc la un succes prozelitist garan tat. Regatul pmntesc al lui Iehova, despre care vom face referire adeseori n lucrarea de fa, este o pies de rezisten a arsenalului demagogic iehovist: Tu poi tri pentru totdeauna un paradis pe pmnt este chiar titlul unei cri editat de martori i d istribuit pe ntreg mapamondul. Perspectiva unei lumi paradisiace experiat nc din viaa pmnteasc i determin pe adepii sectei s denune apartenena de neam i ar, promovnd aa-zisul lor concept de autonomie - n fapt, nesupunere i ostilitate fa de orice conducere pmnteasc (n afar de mai-marii lor, firete). Ei nu fac, practic, dect s se a linieze fenomenului mai amplu al globalizrii promovat de clasa politic i social contemporan, cu efecte att de nocive pe plan spiritual: splarea creierelor, mutilarea contiinelor, falsificarea istoriei, secularizarea religiei. Dintre multele definiii date prozelitismului de ctre diveri teologi sau sociologi am ales-o pe cea mai simpl i, totodat, cea mai cuprinztoare: furtul de adepi (de credincioi) de ctre o grupare religioas, afiliai iniial la alt grupare similar. Majoritatea celor implicai n aciuni prozelitiste neag cu vehemen acest lucru, pretinznd c aplic ndemnul Mntuitorului: mergnd, nvai toate neamurile...(Matei 28,19). Unii i-au permis chiar s schimbe acest verset printr-o traducere forat: Mergnd, facei ucenici (prozelii)...1,
1 De pild, Martorii lui Ieho va, n N. W. T.

14

Pr. David Pestroiu

asumndu-i, prin aceasta, dificila sarcin a crerii i argumentrii unei aa-zise sinonimii ntre termenii misiune i prozelitism. Oricte argumente ar aduce susintorii acestei teze, realitatea este alta: misiune au fcut i Mntuitorul i Sfinii Apostoli i urmaii lor - membri ai ierarhiei sacramentale, pn astzi, dar acetia nu au cutat cu orice pre racolarea de adepi, ci propovduirea Evangheliei, urmnd ca, dac nvtura lor ar fi de la Dumnezeu (Fapte 5,39), s sporeasc de la sine. Prozelitismul sectar de astzi, ns, nu mai respect regulile misiunii. Este i normal ca, fr asistena Duhului Sfnt, noii misionari s depeasc normele bunului sim biblic i apostolic i s agaseze pur i simplu pe toat lumea prin mijloacele de publicitate aprute n epoca modern. Misionarismul biblic nu are nevoie de reclam: prezena haric face ca interlocutorii s-i doreasc ei nii s cunoasc nvtura cea adevrat. Apostolii i misionarii cretini n-au alergat niciodat s fac prozelii, nu i-au cutat pe acetia prin case i nu i-au fcut publicitate, ci au predicat simplu, firesc, ct se poate de natural, fr preioziti sau ncercri de convertire forat, far fobii i viziuni apocaliptice proiectate n timpurile prezente din dorina de a-1 nfricoa pe interlocutor, ci plini de cldura i blndeea Duhului... Un alt aspect deloc de neglijat al muncii prozelitiste sectante este interesul material. La fel ca toate gruprile similare, i iehovitii pretind susinere financiar din partea adepilor lor. Propaganda bine organizat cere timp i bani, aa nct aciunile manageriale se ramific att n direcia racolrii i instruirii profesionitilor n arta manipulrii, ct i n domeniul business-ului n sine, viznd rularea cu folos a capitalului financiar, implicnd un profit i o prosperitate material pe msur. Martorii lui Iehova nu se consider cretini i se exclud din aa-numita cretintate, despre care afirm n mod eronat c a fost fondat cu circa 300 de ani dup moartea lui Isus2. Cunoatem, ns, c numele de cretini a fost folosit pentru prima dat de ctre membrii B isericii antiohiene, Ia scurt vreme dup Cincizecime (prima jumtate a secolului I). .

2. ORIGINEA MICRILOR ADVENTE


Gruprile sectare din epoca modern i contemporan, aprute n numr tot mai mare pe ntreg pmntul, nu urmresc dect atragerea de adepi, din calcule politice, financiare i din ce n ce mai puin din considerente religioase. Scopul existenei lor este, adeseori, mascat sub forma pietist a promovrii unei deveniri spirituale att de cutat de omul modem, dar, n realitate, ascunde interese materiale variate. Astzi avem de-a face cu o

2 W.T., Martorii lui Iehova. Care sunt convingerile lor?, 1993, p. 3

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

15

adevrat invazie a sectelor3, care ncearc s-i impun ideologiile i practic i le, vnznd iluzii i nelnd pe muli, dup cum suntem avertizai dc nsui Domnul Hristos (Matei, 24,24). Dac ne vom concentra atenia asupra Bisericii Cretine i vom cerceta originea sectarismului contemporan i a micrilor advente ca pri integrante ale acestuia, ca i amploarea cuprins de frmiarea religioas n societatea timpurilor noastre, nu putem Ircce cu vederea mai multe cauze principale: 1. Tradu c eril e e ronate a le Sfintei Scripturi, cu mistificarea grav a unor sensuri semantice, urmrind discreditarea religiei adevrate i propunerea de noi valene ideologice, dezbrcate de sensul mistic i contestate sub aspectul adevratei exegeze, ns gustate din plin de omul modem, secularizat. V echiul Testament, bunoar, i pierde din rolul su de pedagog ctre Hristos (Galateni 3,24) i devine, pentru majoritatea sectelor contemporane, un fel de pedagog ctre Eshaton, fiind o surs predilect de inspiraie pentru tot felul de calcule advente. La rndul su, Noul Testament i schimb sensul central hristic i evanghelic, propunnd o nou veste bun: apropiata (i calculata) Parusie i celelalte evenimente majore ce o vor nsoi: Armaghedonul, Judecata, presupusul mileniu etc. 2. Exegeza umbrit de interes e prozelitiste, falsificnd adevrul i propunnd o nou nvtur, lipsit de farul cluzitor al Sfintei Tradiii. Toi liderii sectari se consider teologi de valoare, dar interpreteaz textul sacru dup bunul lor plac, fr s respecte o minim deontologie ermineutic. Unii, nemulumii c Scriptura nu le ofer sursa de inspiraie pentru inovaiile lor doctrinare, se grbesc s considere drept sacre i inspirate cri apocrife, documente i scrieri omeneti sau chiar propriile lor elucubraii.4 3. Propunerea unui nou tip de cultur, secularizat. Involuia simului estetic este, din pcate, o realitate a vremii noastre. Multe dintre valorile culturale au fost nlocuite, treptat, de kitsch i imoralitate i au fost impregnate de ateism. Macularea ideii de frumos i pervertirea simmintelor umane, uneori pn la trepte degradante, sunt tot attea imbolduri pentru ca sectele s propun noi coordonate spaiale i temporale ale vieii, n convenien cu ideologiile lor eronate.
' Ac esta este i titlul unei lucrri de referin n sectologie, avndu-1 ca autor pe Diac. Pro f. Dr. Petre I. Dnv id ( 3 v olume: 1. De la erezii vechi la secte religioase ale timpului nostru , Editura Crist-1, lUicureti, 1997, 511 p.; 2 .Proorocii timpului, dascli mincinoi, antihritii evanghelizatori, I'ditura Europolis, Constana, 1999, 391 p.; 3 .De la tlmciri i interpretri personale la traduceri bihlice controversate, Ed. Europolis, Constana, 2000, 350 p.) 1 De pild, Sfinii ultimelor zile, care adaug la Scriptur al treilea Testament - Cartea lui Mormon sau Martorii lui Iehova, care completeaz Scriptura prin revistele bilunare Tumul de veghere i Trezii-v!

16

Pr. David Pestroiu

4. Afeciu n ile psihice. S-a dovedit c paranoia unor conductori de secte i grupri religioase (pretini Mesia, guru, iniiai, pastori i predicatori, studeni n Biblie etc.) se afl n tandem cu naivitatea, starea de depresie, confuzie spiritual sau schizofrenie a adepilor lor. Sensibilitatea uman este degradat spre forme extreme: psihoza cataclismelor finale, frica de moarte, disperarea n faa unui viitor apocaliptic i determin pe muli dezechilibrai s treac la secte. Unii dintre ei se izoleaz de societate, iar alii cad prad ultimelor ameninri venite n urma profeiilor de peste hotare, unele fiind fcute n urma exagerrii sau necunoaterii fenomen e lor naturale (eclipse, cderi de meteorii, comete, cutremure, inundaii). Poluarea i efectul de ser, prin influena exercitat asupra anotimpurilor, accentueaz deruta celor inculi sau nclinai spre calcule advente. 5. ntoarcerea n trecut. Att n cinematografie, ct i n informatic s-a realizat, prin efecte speciale, reconstituirea fidel a unor vremuri de mult apuse, incluznd, firete, i practicile religioase. Interesul public a fost enorm . Sectele nu puteau s nu speculeze acest lucru: i-au pigmentat ceremoniile cu tot felul de manifestri mozaice, greco-romane, egiptene sau din religiile orientale. Muli naivi, exhibiioniti i excentrici au fost atrai de idei precum: refacerea paradisului edenic sau retrirea timpurilor mesianice i apostolice etc. n unele cazuri, s-a mers de la promiscuitate i imoralitate pn la sinucidere n mas. 6 . Arghirofilia. Dei se adreseaz spiritului, sectele nu neglijeaz nici cele trectoare. Ctigurile financiare sunt, de fapt, un scop n sine n lumea sectar. Averile nenumrate sunt destinate investiiilor, adic susinerii cu ajutoare materiale a muncii prozelitiste, urmnd ca i ctigurile ulter ioare s fie pe m sur... Conductorii religioi sectari nu contenesc s-i ponegreasc pe pap i pe ntistttorii Bisericii Ortodoxe, dar uit de proprietile uriae pe care ei nii le dein. Lor li se adreseaz, de fapt, Mntuitorul: Povuitori orbi, care strecurai narul i nghiii cmila... (Matei 23,24). 7. Lipsa de activitate pastoral-misionar, slaba pregtire teologic i necunoaterea fenomenului sectar de ctre unii slujitori bisericeti. n acest mod se creeaz terenul propice pentru agresiunile prozelitiste sectare. Acolo unde preotul nu-i face datoria de pstor sau, mai grav, comite el nsui fapte imorale, deven ind u n exemplu negativ, sectele se dezvolt, inevitabil. n plus, incultura teologic a unor slujitori ai altarelor face ca, adeseori, n confruntrile cu sectarii, s ctige erezia n faa dogmei, minciuna n faa adevrului. Lipsa studiului permanent, a lecturii biblice i patristice, indiferena fa de prezena sectar n cmpul pastoral-misionar atribuit fac din unii preoi przi uoare i sigure n faa predicatorilor eterodoci.

PARTEA I MARTORII LUI IEHOVA UN NOU CEREMONIAL SINCRETIST DE INFLUEN MOZAIC

Capit olul 1 ACTIVITATEA PROZELITIST A ORGANIZAIEI MARTORII LUI IEHOVA


1. APARIIA, ORGANIZAREA I RSPNDIREA MARTORILOR LUI IEHOVA
1.1. D IZ 1 D E N A D V E N T IS T -R E F O R M IS T Gruparea sectar a Martorilor lui Iehova a aprut pe pmnt american, n secolul al XlX - lea, ca o diziden desprins pe linie neoprotestant din Cultul Adventist de ziua a aptea. Dac vom ncerca s alctuim arborele genealogic al organizaiei iehoviste, va trebui s mergem pe firul istoriei pn la Reforma lutheran, adevrat poart de intrare a sectarismului modem i contemporan. Desfiinarea ierarhiei sacramentale a fost premisa necesar i suficient pentru ca modurile de organizare a vieii cretine s cunoasc ramificaii multiple. Lumea de azi este mpnzit de congregaii, confesiuni, culte i secte izvorte din protestantism, n marea lor majoritate. n ordine cronologic, o prim apariie cristalizat a unei forme de grupare neoprotestant a fost cultul baptist. Dintre adepii ei, Mii ller i Snow au pus apoi bazele adventismului, calculnd data Pamsiei i fixnd milenarismul drept criteriu temporal eshatologic. Calculele privind data celei de-a doua venir i a Domnului au euat, ns, lamentabil ( 1843-1844) i secta adventist s-a aflat ntr-o stare critic, adepii bulversai risipindu-se n fraciuni multiple. Cea care a readus sperana n tabra advent, prin noi calcule mileniste, dar i prin rentoarcerea vizibil la practicile mozaice ancestrale a fost profetesa Hellen White, fondatoarea sectei adventistreformiste. Dei multe din prezicerile ei s-au dovedit a fi ridicole, ea are meritul de a fi ridicat moralul zdruncinat al adepilor adveni, dezamgii de eecul profetic miiller-snow-ist. Scrierile adventist-reformistei H. White au rmas extrem de populare pentru adventitii de toate spiele. i astzi, tiraje impresionante continu s fie tiprite, chiar cu sprijinul Cultului Adventist de ziua a aptea. Din mirajul acestor cugetri va lua ns, natere, una dintre cele mai active micri sectare la nivel mondial: Martorii lui I ehova. Oprindu-ne puin asupra genezei gruprii despre care ne ocupm n lucrarea de fa, constatm cu surprindere diferene majore ntre perioada acelor nceputuri i zilele noastre. Iniiatorul micrii, Charles Taze Russell (1852-1916), a avut drept scop declarat iniierea unui riguros studiu al Scripturii, de a c eea adepii si numindu-se la nceput studeni n B iblie.

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

19

Nflscut ntr-o familie de presbiterieni din Pittsburgh, Pennsylvania, d in v cchi seminii mozaice5, motenite, se pare, pe fdier german sau irlundez, Russe l l s-a alturat in iial cu frenezie adepilor adventului, fiind fascinat de calculele profetice ale sfr itului lumii i de ipoteticul mileniu. Nu l-au mulumit, ns, restriciile impuse de capii gruprii adventiste (interzicerea consumului anumitor alimente, respectarea strict a Sabatului, codurile morale rigide), precum i fixarea unor consecine punitive n cazul nendepl inirii lor: iadul i muncile venice. Astfel, a ajuns Nfl fie repede etichetat drept disident n cadrul micrii adventitilor de ziua a aptea6. Starea material bun i-a permis cltoreasc n toat lumea, inclusiv n Palestina. Aici i-a demonstrat pasiunea fa de istoria biblic, mai cu seam cea a Vechiului Testament, i a cercetat personal Locurile Siinte, nfmpndu-i deja n minte o nou doctrin, axat, l a nceput, pe dorina de a-i convinge pe fraii adventiti de netemeinicia credinei n iad, de visul unui mileniu pmntesc de fericire pentru cei alei i, bineneles, de noi i noi calcule ale Parusiei... 1.2. A P A R I IA S E C T E I N S.U.A. ntors n S.U.A., Russell i-a atras civa adep i adventiti mpreun cu cure a nceput studiile n Scripturi. Scopul declarat al acestei aciuni a lor era descoperirea datei de nceput a mileniului . ntemeierea grupului de studeni este considerat piatra de temelie a sectei iehoviste (1872). Primele calcule precise nu ntrzie s apar: Russell public broura Scopul i modul venirii a doua a Domnului n Anul 1874. Evident c evenimentul prezis nu a avut loc, dar strategia adventistreform ist a Hellenei White a dat roade nc o dat: Russell, inspirat de vizionara sa predecesoare, declar c nu s-a nelat deloc: venirea Domnului a avut loc, dar n chip spiritual. Au continuat serii de preziceri bazate pe calcule din ce n ce mai nstrunice, combinnd n chip bizar date scripturistice diverse, dar de o mare complexitate, pentru a da studiilor importana cuvenit. Muli naivi au czut prad tentaiei de a se nrola n rndul calculatorilor mileniului. Scoas de sub ochiul protector autoritar al Tradiiei, Scriptura a devenit, pentru russelliti, terenul propice pentru interpretri proprii, unele extrem de deplasate, depind ereziile primelor veacuri cretine. Fiecare exprimare numeric gsit n Biblie a fost ntoars pe toate prile, pentru a i se gsi eventualele conotaii profetice sau pentru a o plasa n cadrul unui lan de operaii matematice desfurate dup o
' IM.David, Invazia sectelor, voi. I, p.216 ; h crban Constantinescu, Nzbtii teologice sau Falsa mrturie a aa-ziilor martori ai lui Iehova, Gute Hotschaft Verlag, Dillenburg, 1990, p.12.

20

Pr. David Pestroiu

logic ad-hoc, stabilit n urma unor viziuni i prevestiri delirante. n 1884, Russell lanseaz conceptul de Armaghedon, ca rzboi al sfritului lumii, din care vor fi salvai numai studenii adevrai ai Bibliei. n data de 1 iulie 1879, apare primul numr al revistei Turnul de veghere. Pentru legiferarea micrii, Russell nfiineaz, n 1884, Z io n s Watch Tower Tract Society (Societatea de Brouri Religioase Tum ul de veghere al Sionului). Din declaraiile fondatorului, spicuim: Societatea nu depindea de durata de via a vreunui individ, cci preedintele...trebuia s fie ales n fiecare an7. n realitate, toi preedinii iehoviti vor conduce autoritar pn la moarte. Originea prozelitismului ieh ovist este considerat de specia liti ideea lui Russell de a solicita, n mass-media, la mica publicitate: cutm 1000 de propaganditi8. 1.3. S T A B IL IT A TE I C O N TESTA II Dup 1874 au urmat: 1875, 1878, 1914, 1925, 1948, 1975, 2000 - ani n care s-a sperat zadarnic c va veni sfritul acestei lumi i va ncepe regatul pmntesc milenist. Au fost tot attea eecuri profetice, dar i tot attea relansri virulente spre noi i noi calcule fanteziste, mascnd totodat erorile prin afirmarea unor veniri ale Domnului n duh, pe nori sau n ceruri. De la regat ceresc pn la regat pmntesc nu mai e dect un pas, aa c profeiile ntemeiate pe calcule trebuie s continue. Crile Sfintei Scripturi devin, aadar, sursa de inspiraie predilect pentru astfel de predicii. n egal msur ns, sunt speculate cu insisten toate evenimentele politice i economice, precum i cataclismele naturale din ntreaga lume. Tuturor acestora li se d, invariabil, o conotaie profetic biblic, n special apocaliptic. n 1886, Russell public Planul divin al epocilor. La scurt vreme, asistm la un act nedemn de un lider spiritual: Russell i-a abandonat soia, Maria Frances, pentru.c aceasta, n 1897, a rupt legturile cu Societatea9. n urma divorului, pronunat n 1912, el nu vrea s-i plteasc nici mcar pensie alimentar, dei aceasta i fusese foarte devotat, ajutndu-1 din plin la compunerea materialelor prozelitiste. n 1909, sediul mondial al gruprii se mut la Brooklyn, N ew York, unde continu s fie i astzi. Titulatura Societii se simplific, ajungnd acum s se identifice cu oficiosu l ei arhicunoscut: Watch Tower.
1 W.T., Martorii lui Iehova - ndeplinind n unitate voina lui Dumnezeu p e ntregul pmnt, 1987, p. 9 8 Radu Antim, Societatea Martorii lui Iehova" n contextul fenomenului sectar, n co lecia: Nebunia lumii de azi, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1996, p. 27 9 W.T., Turnul de veghere, 1 octombrie 1991, p. 12

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

21

Oda t cu trecerea timpului, Russell, numit i Pastorul continu s cluboreze elemente doctrinare definitorii pentru micarea iehovist: Ncenariul fdmului Fotograma creaiei (1912) i operele Compendiu istoric (4 volume) i Studii n Scripturi (7 volume). Contemporanii si nu le-au fiprcc iat ca atare, ns masele de credu li erau impresionate: numai fdmul mui-sus amintit era vizionat zilnic de 35.000 de oameni. Dup ani de contcstr i i dispute interne, n condiiile strii de ilegalitate decretat de statul american fa de sect i liderii ei, Russell moare n 1916, cu doi ani mai trziu dect profeise. Averea sa, estimat la 317.000 $ (n 1912), va reveni n ntregime Societii Studenilor n Biblie. Urmeaz la conducere I. F. Rutherford, jurist i scriitor, cunoscut sub titulatura de The Judge (Judectorul). Iniial, acesta era baptist. Cstoria sa cu 0 presbiterian i-a zdruncinat credina, ntruct pastorul su i-a comunicat c soia sa va merge n iad. n anul 1906, s-a botezat la iehovism, iar un an mai tAr/.iu a ajuns consilier juridic al Societii. Ajunge preedinte n 1917, dup dispute aprige, n urma crora muli oponeni ai si au prsit secta de bunvo ie, iar cei rmai au fost anihilai (exclui). Conducerea sectei sufer o ilctenie de 9 luni, ntre 1918-1919, scpnd pe cauiune de o condamnare foarte grea, de 80 de ani nchisoare, pentru: incitare la neascultare, refuzul serviciului militar, mpiedicarea ilegal i intenionat a procesului de recrutare, ec avea loc ntr-o perioad n care S.U.A se gseau n rzboi. n paralel cu sporirea bazei ideologice sectare prin noi concepii eretice i calcule - pe ct de celebre, pe att de inexacte - , el s-a ngrijit foarte bine i de baza material, construind n interiorul micrii iehoviste un adevrat imperiu financiar. i-a dat repede seama c titulatura de Studeni n Biblie era depit i a luat msura iscusit de a da un suflu nou micrii, odat cu sch imbarea ei cu mult mai relevanta sintagm Martorii lui Iehova(1931), bazndu-se pe textul de la Isaia 43,10: Voi suntei martorii Mei... Nu se putea gsi un prilej mai bun pentru a aciona cu un prozelitism n mas dect sfritul primului rzboi mondial. Discipolii lui Rutherford au luat cu asalt societatea debusolat american, frmiat de mii de secte i curente religioase. O atenie sporit a fost acordat tinerilor, crora li s-a servit broura: Milioane care triesc acum nu vor muri niciodat, o nou surs de calcule mileniste, viznd anul 1925. n 1921, Rutherford public Harfa lui Dumnezeu. Succesul prozelitist a fost enorm. n 1924, s-a nfiinat postul de radio iehovist W.B.B.R. n 1927, apare opera Creaie. Cuvntrile lui Rutherford la congresele din S.U.A. erau transmise, n 1933, la peste 300 de posturi de radio. Din 1935, celor alei la viaa cereasc (nscui nainte de 1914) li s-a adugat o aa-zis mare mulime, adic gruparea celor crora li s-a promis un paradis pmntesc milenist.

22

Pr. David Pe&troiu

Se pare c Rutherford ar fi recunoscut, n '1928, n opera sa Libertatea popoarelor, c milenismul nu este o religie, ci o organizaiune politic n slujba comunismului 10. De fapt, n perioada aceasta, secta ducea o politic susinut de discriminare rasial i de desconsiderare a femeii. Schimbarea numelui sectei n 1931 n Martorii lui Iehova s-a fcut datorit dorinei lui Rutherford de a conduce o religie universal, incluznd n rndurile ei chiar i pe patriarhii biblici. Acetia - menionai la Evrei 11,4-12,1, sunt urmai de Iisus Hristos, principalul M artor al lui Iehova. n 1932, Societatea Watch Tower nfiineaz Serviciul juridic, pentru a face fa numeroaselor procese ce-i erau intentate n lumea ntreag. Epoca rutherfordian, plin de contradicii, este i perioada de genez a binecunoscutei formule antisociale i antinaionale mult trmbiat pn astzi: Regatul lui Iehova - o mprie fr granie n timp i n spaiu, definit doar apocaliptic, ca o proiecie milenist a organizaiei aleilor martori din ntreaga lume, succednd Armaghedonului - punctul de decantare al tuturor religiilor i adepilor lor. Dei izolarea social promovat de sect impune refuzul ndeplinirii datoriilor militare, Rutherford admite folosirea armei nu numai n rzboi, ci i port-arm special pentru atac sau autoaprare1'. 1.4. R A M IF IC A II IN T E R N A IO N A L E nc din 1880, secta iehovist ptrundea n Canada. Puin dup 1900, i-a deschis porile filiala australian a sectei. ntre 1884-1972, Preedintele avea putere exclusiv i o mare autoritate n guvernare. Ulterior, alturi de acesta a aprut Corpul de guvernare, format din btrni special alei din clasa turmei m ici: numai brbai n etate, din rasa alb, aproape toi americani. n prezent, numrul acestora a sczut de la 18 la 10; ei sunt foarte naintai n vrst. n timp, datorit unor diferene de opinii doctrinare, 4 dintre ei au fost destituii i exclui. Dup moartea lui Rutherford, au urmat la preedinia sectei Nathan H. Knorr (1942-1977), Frederick W. Franz (1977-1992), Milton G. Henschel (1992-2000) i M.H. Larson. Nathan Knorr a continuat visurile de expansiune prozelitist ale predecesorului su. El a nfiinat, n februarie 1943, o academie mondial pentru studiul i antrenarea special n atragerea noilor adepi, coala biblic Galaad, care funcioneaz pn astzi, pregtind misionari destinai rspndirii sectei n toat lumea.
10 A se vedea cuvntarea episcopului Grigorie Coma n Parlamentul Romniei, n Biserica noastr i cultele minoritare. Marea discuie parlamentar n juiktl Legii cultelor, Bucureti, 1928, p. 155. Ideea e confirmat i de Ioan Sima, intr-un articol aprut n Politica din 20 februarie 1928. 1 1 P.I. David, op. cit., vol.l, p. 222

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

23

Pentru a justifica teoriile lui Rutherford, al cru i discipol fidel era, Knorr a nfiinat un comitet de traducere a Bibliei, adaptat cerinelor prozelitiste i erorilor doctrinare ale sectei, intitulat Traducerea din Lumea Nou a Scripturilor, nceput a fi publicat, fragmentar, nc din 1950, i npflrut, mai nou, i n romnete. Din timpul lui Knorr, se intensific tiprirea de cri i materiale prozelitiste, ai cror autori nu se cunosc, ntruct prefer anonimatul, n umbra editorului - Societatea Watch Tower. De altfel, de la R utherford i pn n prezent, nimeni n-a mai avut curajul rspunderii pentru afirmaiile fcute, iar toate materialele sectei sunt anonime. ncepnd din 1920, tiprirea lor se face mimai cu voluntari, n uzine proprii; n 1986, secta deinea 36 de tipografii, n 1973, au fost interzise toxicomania i fumatul n rndul martorilor. Knorr moare n 1977, avnd 72 de ani. n locul su, vine la conducere Fred Franz, locuitor al sediu lui din Brooklyn nc din 1920. Odat cu creterea numrulu i de adepi, se produce i reversul: se estimeaz c, numai ntr-un deceniu (1970-1979), 750.000 de martori au l'osl exclui sau au prsit organizaia Watch Tower12. Krederick W. Franz a rmas n funcie pn la moartea sa, survenit la 99 de ani, dei era surd i orb. M artorii l considerau, asemenea unui patriarh, ca avnd vedere spiritual . Se pare c el a fost coordonatorul grupu lui de traductori ai Bibliei iehoviste. n 1986, Colegiul Central era format din 13 cretini uni, fiecare vflnd mai mult de 40 de ani de activitate prozelitist la activ. apte dintre ci erau i directori ai Societii Watch Tower. Milton G. Henschel s-a nscut n 1920, la Pomona, New Jersey. A fost botezat n sect n 1934 i a ajuns, pe rnd, secretarul lui Nathan H. Knorr i vicepreedinte n timpul lui F. Franz. Este caracterizat ca fiind un conservator. Actualul pre e dinte iehovist este M.H.Larson. Din surse iehoviste13, aflm c n zece ani ( 1984-1994) s-au botezat peste 2.500.000 de persoane. La un efectiv total de 5 milioane de martori, am putea crede c o dat la zece ani numrul lor se dubleaz. Nu este deloc aa. Ei sunt recunoscui drept secta cu cei mai muli retrai sau exclui: din 1970 pn n 1995, o treime din ma rtorii de pe glob (55% dintre cei din S.IJ.A.) au prsit secta. n 1996, existau n lume 600.000 de minitri cu timp integral, 15.000 de pionieri speciali i 15.000 de slujitori la Bete luri 14. Numrul

,J Knymond Franz, Crisis o f Conscience, Atlanta, GA, 1983, p. 31, apud John Ankeberg, John Weldon, Hculila tea despre Martorii lui Iehova, n colecia Ancora, Ed. Agape, Fgra, 1996, p.47 1 1 W.T., Turnul de veghere, 1 iunie 1994, p . 15 M Ibrmc ale unui tip special de ierarhie - cea iehovist, despre care vom vorbi pe larg n cap.II, punctul 4, paragraful c) al prezentei lucrri.

24

P n David Pestroiu

conductorilor mondiali de la sediul din Brooklyn, aflai n permanen alturi de preedinte, a sczut, treptat, la 10 persoane. In lume, secta este organizat sub forma unor asociaii, dup modelul Watch Tower Society. Aceasta reprezint forma cea mai nalt de conducere a sectei, fiind i editorul tuturor materialelor ei de propagand. Este condus de directori a lei prin vot, din rndurile cretinilor uni, care formeaz aa-numita clas a sclavului fidel i prevztor . Astzi, se pare c numrul iehovitilor, n cretere pe glob, a depit 6 milioane15, fiind rspndii n peste 230 de ri. 1.5. P R IM E L E C O M U N IT I E U R O P E N E Russell a cltorit n toat lumea pentru a-i rspndi ideile. n 1891, a efectuat un turneu prin Europa i Orientul Mijlociu. Dei primele nuclee iehoviste au ptruns n Ang lia din 1880, Filiala britanic a Societii se va deschide puin dup 1900, concomitent cu cea german. n 1909, Russell ajunge i n Norvegia, unde ine mai multe cuvntri. n acelai an, el nfiineaz, n Germania, Volkskanzel Vereinigung (Uniunea Amvonului Poporului). n 1913 este fondat n Europa Internationale Vereinigung Eruster Bibelforscher (Uniunea Internaional a Cercettorilor serioi ai Bibliei). n 1914 ia fiin la Londra Asociaia Internaional a Studenilor Bibliei. n prezent, exist peste 70 de Societi similare, n diferite ri. Dac n Occident rspndirea iehovismului va cunoate o dezvoltare lent, dar sigur, cu toate obstruciile interdicii lor legale, n Rsrit, acest lucru nu va fi posibil, din cauza regimurilor comuniste. Cderea lor, la sfritul secolului XX, a produs o adevrat explozie iehovist. Promovarea drepturi lor omului va aduce anu larea restriciilor privind manifestarea iehovismului, inclusiv a prozelitismului su agresiv, milenist, n toat Europa. Nu putem, ns, s nu recunoatem o schimbare de opinie i n menta litatea martorilor, care, bine orchestrai de la Brooklyn, au ncetat atacurile mpotr iva guvernrilor umane, ncercnd chiar forme de colaborare cu acestea, n vederea obineri i unui statut favorabil, aceasta nsemnnd recunoaterea legal a sectei n rndul religiilor admise de state, i nu sub form de asociaie, cum au activat pn n prezent. Dup constatarea ndreptit a Diac. Prof. Dr. Petre I. David, prozelitismul iehov este violent n rile din estul Europei16. n prezent, transformrile sociale ce au loc n aceast parte a continentului favorizeaz prozelitismul religios. Religia oficial, n multe cazuri naional, a fost
1 5 Mai precis, 6.304.645 - la sfritul anului 2002, dup surse iehoviste (site-ul oficia l W.T.) 1 6 P.I. David, op. cit., vo i. I, p.226

Ortodoxia in fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

25

oprimat ani de-a rndul de comunism. Nu e de mirare, deci, dac muli Hcecptfl nrolarea n secta iehov din ignoran sau din indiferena fa de religia mrtlmoilor lor, pe care nici mcar nu o cunosc foarte bine, sau pe care au roccp|ionat-o ca pe un factor social negativ, n timpul anilor de teroare i mistificare comunist. De asemenea, factorul material este extrem de important pentru atragerea noilor adepi. n cele mai multe cazuri, rile est-europene se confrunt cu dificulti majore de natur economico-financiar. Martorii i Hllc secte speculeaz acest lucru i ofer multiple avantaje celor ce li se altur: plccflnd de la celebrele ajutoare, pn la locuri de munc bine pltite n strflintate. n sfrit, o alt cauz favorizant prozelitismului iehovist n rile amintite este organizarea de congrese i ntruniri de mari proporii, cu participarea a zeci de mii de invitai din toat lumea, care uimesc populaia liaivfl prin spectacolul ieftin oferit. 1.6. P TR U N D E R E A I O RG A N IZAREA M A R TO R ILO R L U I IE H O V A N R O M N IA Dup cum bine a observat erban Constantinescu, n Romnia, milenitii s-au rspndit mai ales n mediile cu cunotine reduse i superficiale... 17. Primul romn atras de studenii n Biblie a fost Ioan B . Sima, ardelean emigrat n S.U.A., convertit la iehovism i trimis, se pare, de Russe ll nsui s predice n ara lui de origine. n 1920, el d curs acestui tndemn i atrage primii adepi n Romnia, sprijinit fiind de mari resurse financiare primite din America. Dup 7 ani, ns, el prsete gruparea i nrnt tuturor falsitatea doctrinei acesteia i pericolul ei social. Iat ce declara arhiereul Grigorie Coma, la tribuna Parlamentului Romniei, n 1928: eful milenitilor de la noi, care este un romn cu numele Ion Sima, s-n cum init...azi e pe cale s se converteasc...Eu am avut prilejul s v orbesc cu d-sa.. .i eram convins c d-sa sta n slujba dolarului 18. Adevraii organizatori i susintori ai micrii iehoviste au fost, ns, etilicii maghiari transilvneni, direct interesai de preceptele antinaionale Iile sectei. Aflai n legtur direct cu alte centre iehove europene, acetia voi- aduce n ar reviste, pliante i brouri tiprite n maghiar i romn, declannd ofensiva prozelitist. ntr-o publicaie recent a Societii Watch Tower, M artorii lui Iehova din Romnia (Italia, 1997, 15 p.), numele lui Sima nici nu este mcar amintit. Pionierii iehovismului pe pmnt romnesc sunt considerai ungurii Jo/.scf Kiss i Karoly Szabo. Acetia au organizat nuclee prozelitiste n
1 Constantinescu, Op. cit., p. 15 " Iiiserica noastr i cultele minoritare. Marea discuie parlamentar..., p. 154-155

26

Pr. D avid Pestroiu,)

Ardeal: la Trgu Mure, Cluj i pe Valea Jiului. n 1916, cei doi vor fi condamna i la 5 ani de nchisoare. n locul lor, vor activa Faluvegi Denes, nvtor, bun orator i Nagy Valentin, serv pentru Ardeal. Dup moartea lui Russell, ei vor scinda secta, rmnndu-i fideli acestuia, n timp ce Kiss i Szabo, ieii din nchisoare, trec de partea lui Rutherford. Iniial, literatura venea de la Budapesta, dar curnd a fost instalat la: Cluj centrul de coordonare a aciunilor iehoviste din Romnia, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia, Albania, dotat cu o tipograf ie cumprat n 192419, dar care a funcionat subversiv, deoarece nc din 1922 activitile prozelitiste ale sectei fuseser interzise printr-un ordin al ministrului cultelor. n 1920, dup ce nu reuete recunoaterea oficial a sectei, Sima trece la organizarea ei sub auspicii comerciale, cu fonduri venite din S.U.A., dar i cu mprumuturi bancare diverse. El nfiineaz Casa de Editur Viaa, unde tiprete numeroase publicaii iehoviste, care-1 fac faimos i bogat. n 1928, Sima sesizeaz c articolele lui Rutherford devin tot mai vehemente contra ordinii de stat i ntrerupe tiprirea lor, transformnd Editura n Societate pe aciuni. Actul echivaleaz cu ruperea lui Sima de sect, i, cu toat dorina lui Rutherford de a-1 determina s se ntoarc, acest lucru nu se va produce. Confuzia creat n sect va fi greu de reparat. Cei care i rmn credincioi lui Rutherford i filialei europene de la Magdeburg sunt ungurii, condui de Magyarosi Marton. Se petrec i sciziuni, cum ar fi gruparea lui Onisifor Filipoiu, fost apropiat al lui Sima. ntre 1927-1930, o parte din bunurile aparinnd sectei au fost confiscate, iar martorii care erau prini fcnd prozelitism erau arestai. Statul romn, care se constituise prin mari sacrificii n 1918, nu putea accepta ofensele aduse autoritii i nsemnelor strmoeti, drapelul i imnul naional. Msurile de represiune ndreptate asupra iehovitilor vizau nesupunerea fa de autoriti i comportament u l antisocial ale acestora i nicidecum nu aveau conotaie politic, aa cum justific ei20. Prozelitismul iehovist a fost interzis printr-o decizie a Ministerului Culteloi n 1933. ntruct acesta a continuat, sub diferite forme, n ilegalitate, s-a luai hotrrea cenzurrii literaturii iehoviste (1937), a nchiderii sediului i a confiscrii averii materiale a sectei (1938). Unii martori nesupui au fost anchetai i condamnai la diferite pedepse, pn la nchisoare pe via. Dup al doilea rzboi mondial, gruparea iehovist a cunoscut un reviriment scontat, atta vreme ct prezena american a zbovit pe pmntul romnesc.

1 9 Aceste date sunt furnizate de W.T., Martorii tui Iehova din Romnia, Italia, 1997, p.5 20 Ibidem, p. 7: Culmea ironiei, sub regimul fascist Martorii au fost persecutai deoarece erau considerai comuniti. Cnd comunitii au venit la-putere, Martorii au fost acuzai c sunt reacionari, imperialiti i propaganditi americani. n realitate, orice regim, democratic sau nu, nu poate tolera atitudini antistatale.

(htiiiioxla (n fa fa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

27

Revista bilunar Tumul de veghere s-a tiprit bilingv, n maghiar i romn. Ntt inut chiar i un congres, la Bucureti, n 28-29 septembrie 1946. L i scurt vreme, prin publicarea Legii cultelor n 1948, Martorii lu i lih o v a " intr din nou n ilegalitate, ne fiind recunoscui ntre cultele permise jll R omnia. Motivele sunt cunoscute: ostilitatea antina ional, abuzurile n VtHH social, refuzul aprrii patriei. Cu toate acestea, ei se declar victime Hlc represiunii comuniste, deoarece, chipurile, i-au pstrat neutralitatea orc)tin fa de politic (Ioan 6,15; 18,36) 21. Dei se declar persecutai de ctre noua ornduire socialist, iehovitii prosper, at t material, ct i numeric. De multe ori, autoritile au intervenit pentru stoparea prozelitismului mascat pe care martorii l practicau n continuare. Dup 1989, s-a deschis calea larg pentru renfiriparea activitilor publice ale sectei. S-au obinut avizele legale pentru ca martorii s funcioneze la umbra unei asociaii nonguvemamentale, cu personalitate juridic (9 aprilie 1990). Fonduri i alte avantaje materiale au mpnzit ara, sprijinind atragerea noilor adepi, aflai, n mare parte, n letargia moralspiritual post-decembrist. Tipografiile occidentale au imprimat n romflnete mii de tone de literatur iehovist, n condiii grafice deosebite, pentru a susine peregrinrile prozelitiste. In 1992, s-a inaugurat sediul filialei iehoviste romne (casa Betel) la Uucureti, cu 20 de frai i surori slujitori permaneni. n acel an funcionau, din s urse iehoviste, n Romnia, 24.752 de vestitori. n 1995, existau deja 3. 1,541 de vestitori, care au raportat 4.937.034 de ore petrecute n slujba prozelitismului. n 1997, numrul martorilor romni se apropia de 35.000. Actualmente, sediul central al Organizaiei Martorii lui Iehova din Romnia este n strada Teleajen 84, sector 2, Bucureti. S-a ncercat chiar i organizarea unui congres internaional la Bucureti (Iulie 1996), dar autoritile s-au trezit la timp, alarmate de oficialiti din Discrica Ortodox Romn, de studeni i de membrii unor organizaii civile, i au zdrnicit un astfel de plan. Gruparea iehovist ine foarte mult la denumirea oficial de organizaie, despre care susine c respect cel mai fidel stilul comunitii primare nou-testamentare22. Este foarte ostil n faa etichetrii sale ca sect; restrnge acest concept numai asupra gruprilor violente i sinucigae, strnse n jurul personalitii halucinante a unui lider religios
M Ihitlcm. Textele biblice trecute n paranteze, pretinse justificri ale informaiilor expuse, au cu totul itllt* vale ne n cadrul unei interpretri exegetice pertinente. Primul text se refer la retragerea lui Iisus n munte, pentru a nu fi pus rege de ctre iudeii care-L ateptau ca pe un Mesia pmntesc. Al doilea iMptezintu ncredinarea lui Pilat c mpria lui Hristos"nu este una teluric. Ambele versete nu au lurti cu neutralitatea. " hleni. Turnul de veghere, 1 septembrie 1998, p. 8-9

28

Pr. David Pestroii

uman23. Pentru legitimitate, i-a dorit foarte mult s obin statutul df cult, cu scopul de a cpta libertate religioas total: campania declanat n acest sens a fost ncununat de succes: prin hotrrea din 9 aprilie 1998 emis de Judectoria sectorului 1, precum i prin Decizia 769 din 7 martie 2000 a Curii Supreme de Justiie din Romnia, s-a cerut Secretariatului de Stat pentru Culte s accepte legiferarea Martorilor lui Iehova n rndu cultelor recunoscute din Romnia, lucru, care, din pcate, s-a i ntmplat. n prezent, martorii lui Iehova raporteaz un numr de 39.122 de membri n Romnia, afiliai la 566 de congregaii. n anul 2002, acetia ai alocat activitilor prozelitiste un numr de 5 .825.367 ore i au condus 17.258 de studii biblice, n urma crora s-au conver tit i botezat la sect 1.226 persoane. Statistic, rezult un iehovist la 555 de romni24.

2. METODE I MIJLO ACE SPECIFICE PROZELITISMULUI IEHOVIST


2.1 VIO LEN A P R O Z E L IT ISM U L U I: COORDONA TE D E F IN IT O R II Organizaia Martorilor lui Iehova este bine cunoscut pentru zelul cu care caut atragerea noilor adepi, folosindu-se de orice m ijloace, unele nepermise i interzise prin lege ca antisociale i imorale, fapt care i-a atras numeroase critici i interdicii, mergnd pn la dec lararea ilegalitii sectei pe teritoriile unor state ale lumii. Obiectivul lor este s fac discipoli di n oameni din toate naiunile25 i au curajul s afirme c nu practic prozelitismul agresiv, deoarece nu caut s-i constrng pe oameni s-i schimbe religia26. Totui, armata de predicatori ai Regatului nu poate s nu aib o finalitate concret: atragerea i convertirea la preceptele sectei a ct mai muli oameni, prin determinarea implicit a schimbrii religiei iniiale a acestora. Temeiul scripturistic invocat este textul' de la Matei 28,19, falsificat n mod grosier: Mergnd, facei ucenici...27, n loc de Mergnd, nvai toate neamurile...28.
23 Idem, Turnul de veghere, 15 februarie 1994, p.4 24 Date preluate de pe site-ul oficial W.T. (actualizate n 2003) 25 W.T., Martorii lui Iehova din Romnia, p.9 26 Ibidem 27 Idem, Trezii-vl, 22 noiembrie 1994, p,10 28 Biblia sau Sfnta Scriptur , cu aprobarea Sfanului Sinod, e<L, 1988. A se vedea, pentru comparaie, Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et Latine, Ed. 22-a, United Bible Societies, London, 1969: euntes ergo docete omnes gentes (lat.); fiaBr, r w a a r s n vxa r ervrj(gr.). Totui, Traduction Oecumenique de la Bible , nouvelle edition revue, 1993, face n mod nepermis i regretabil jocul sectarismului modern, propunnd ca variant: Allez donc: de toutes Ies nations faites des disciples...

<h todoxia n fa a prozelitismului "Martorilor.lui Iehova"

29

Activitile prozelitiste iehoviste au ca punct de plecare i versetul Matei 24,14, unde se vorbete de rolul Evangheliei de a sluji spre mrturie In toate neamurile. n comentariul fcut acestui text, martorii spun c el nltur orice acuz c vestirea adevrului printre oameni ar avea drept ICop convertirea acestora29. Mrturia Evangheliei nu implic, ns, n nici un caz, atragerea de adepi. Martorii, ns, declar c, dac nu ar face prozelitism, ar fi vinovai de snge30. Prozelitismul agresiv al martorilor i are presupusa origine n predica ze loas a cretinilor primelor veacuri, care refuzau orice form de ecumenism, pretinznd c dein adevrul absolut31. Acetia, ns, nu fceau prozelii, ci predicau Cuvntul n mod deschis i simplu, dndu-se pild prin viaa lor proprie. Astfel, s-au impus rapid ntr-o lume imoral i confuz ideologic. Se cunosc cazuri concrete n care martorii nu s-au sfiit s se compor te chiar violent. n lucrri de referin gsim consemnat faptul c ei sunt constituii ntr-o sect dur i revanard, riguroas n principii i periculoas oricrei societi. Practic mutilarea i crima fr scrupule...32; prozelitismul lor este dublat de un fanatism rar ntlnit i foarte periculos, nu numai din punct de vedere religios, ci i din punct de vedere social33. Explicaia teologic a curajului lor rezid n faptul c i-au formulat o ideologie acoperitoare, prin care contest justiia divin i i afirm privilegiile fa de semenii lor: neag existena iadului i a pedepselor celor pActoi, prezic o nviere rezervat numai adepilor sectei, urmat de popularea aa-zisului paradis pmntesc34 . Toi cei care refuz s adere In sect, oricum nu mai prezint importan n ochii lui Iehova, care nu-i vii aduce aminte35 de ei la nviere. Aceasta este justificarea principal a comportamentului violent al martorilor n anumite situaii. Pentru practicile promovate, Martorii lui Iehova au intrat rapid n conflict cu autoritile statale pe ntreg mapamondul. irul lung de contestri i
Ve rsiunea englez King James menine traducerea corect: Go ye therefore, and teach all nations... I murea provine de la traducerea greit a imperativului grecesc juaOrjrsvcrarsia se vedea ediia NestleA Imul amintit) prin facei ucenici, n loc de nvai. De altfel, prestigiosul Dictionnaire Greciron^ais, par M. A. Bailly, indic pentru verbul fjaOrjTSoco dou sensuri: X.etre disciple de (a fi ucenic ul cuiva) - dup Plutarh, Morale i l.enseign'er, instruire (a nva pe cineva ceva) - dup Matei )H, I 9. Simpla nvare nu are nimic n comun cu constrngerea prozelitist; dac acceptm derivarea lui /iti(hjn.vcTaTde la fia&rjreug (ucenic), putem traduce, n cel mai fericit caz, facei nvcei (elevi, iituliinli), dar nu prozelii (adepi). W.T., Sbiile transformate nfia re de plug. Cnd?, Deva, f.an ap., p. 3 Idem, Cunotina care conduce la viaa venic, Ediia a Il-a, 1996, p. 105 II Idem, Turnul de veghere, 1 iulie 1993, p. 6-7 ' IM.David, op. cit., voi. I, p.214 " Utserica i sectele, adevr i rtcire, Ed. Orthodoxos Kypseli, Bucureti, 1992, p. 31; Pr. Simeon Adrian, Biserica, sectele i fraii mincinoi, Ed. Pelerinul, T ai, 1998, p. 13 H W.T., Trezii-vl, 8 octombrie 1997, p.8-9 '* a se vedea, de pild, Idem, Trezii-vl, 22 martie 1999, p.20

30

Pr. David Pestroii|

interdicii a slbit n intensitate odat cu aprobarea n 1986 a Conveniei europene a drepturilor omului, care de la nceput, ns, a prezentat, dup prerea unei voci avizate, riscul de a fi deturnat de secte n fo losul lor36j Aa s-a ntmplat i n cazul gruprii sectare de care ne ocupm n lucrarea de fa, care s-a agat cu nonalan, ca de un colac de salvare, de Paragraful 2 din Articolul 9, invocat pentru a-i pleda nevinovia att pe plan local, ct i la nivel european, ajungnd pn la Curtea Constituional de \r 4 Strassbourg. Totui, Convenia stipuleaz c libertatea religioas nu este nelimitat37. Iat ce prevede celebrul text citat: Libertatea de a-i manifestai religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restricii dect cele care,; n temeiul unor prevederi legale, constituie msuri necesare ntr-o societate; democratic, privind sigurana public, aprarea ordinii, sntii, moralei publice sau aprarea drepturilor i libertilor celorlali38. De i aparent martorii susin c respect prevederile de mai sus, n realitate le ncalc n totalitate, motiv pentru care, din punct de vedere legal, permisivitatea? existenei oficiale a sectei este un non-sens. Martorii lui Iehova au ajuns s afirme c trebuie s nutreasc o ur sfnt fa de toi cei ce se opun religiei lor. Baza acestei idei o constitui e! textul Psalmului 138, 21,22. Ei uit prea uor modelul dragostei lui Hristos,; extins chiar i fa de vrjmai. i Gsim exemple ale unor manifestri violente chiar n biografiil e! membrilor sectei, publicate n revistele iehoviste: Tata, un brbat robust, s-l a nfuriat i s-a repezit la predicator...;...dup aceea, el l-a luat pe sus pe! preot, l-a dus pn la u i l-a scos afar mbrncindu-139. De fapt,! btrnilor sectei li se impune ca datorie s-i mustre pe cei care contrazic] nvtura sntoas a Cuvntului lui Dumnezeu40. | Se pune ntrebarea: poate fi considerat prozelitismul religios o] infraciune? Condamnarea n Grecia a doi membri ai sectei acuzai de^ prozelitism a declanat un proces care a ajuns pn la Curtea European,! care. a dat verdictul achitrii lor, pe considerentul c, potrivit art.9, parag.2] din Convenie, numai formele abuzive de prozelitism trebuie interzise:] atunci cnd se urmresc avantaje materiale sau sociale sau cnd se recurge! la violen. Totui, Martorii lui Iehova acioneaz cu presiuni psihice,! chiar cu mijloace de constrngere, i urmresc ctigul materia l i definirea]
36 Afirmaia aparine d-lui Birraux, deputat n Parlamentul Europei i membru al Comisiei pentru j probleme juridice i a drepturilor omului i este preluat de Adrian Nstase n studiul Sectele /] gruprile religioase n preocuprile lumii i n context european, publicat n loc de prefa la P. I.| David, op. cit., voi. 2, Editura Europolis, Constana, 1999, p. XXV. 3 7 A. Nstase, Ibidem 38 Ibidem 39 W.T., Trezii-vl, 22 octombrie 1997, p.22-23 40 Idem, Trezii-vl, 22 octombrie 1996, p. 9

OtHidoMa in faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

31

unor noi concepte sociale, viznd organizarea sectei izolat de societate, OfttllA Ntalelor i naiunilor lumii. Este vina celor ce au instrumentat cazul c nu au reliefat satisfctor aceste aspecte i, astfel, prozelitismul marto rilor a cunoscut un reviriment deosebit. Vio lena aciunilor prozelitiste iehoviste se vdete chiar i n viaa de familie. lat ce consemneaz . Constantinescu: Un pretins martor i lOfturu soia, pentru c refuza s se ataeze sectei41. Chiar i copiii sunt |reiai difereniat, n funcie de manifestarea fidelitii fa de sect. Un IWl fel dc caz, n care prinii i-au concentrat dragostea i atenia asupra unuia dintre cei doi copii, care manifesta tendinte centrifuge. n privina rellu iei, ncglijndu-1 pe cellalt, este oferit ca exemplu n paginile unei rivintc Trezii-v!42. Soiile sunt ndemnate la nesupunere, dac soii lor fac MVn ..cu totu l nenelept sau ceva care violeaz principiile divine43; pentru aceasta, ele capt sprijinul necondiionat al altor adepi ai sectei: o sor Cre triete ntr-un cmin divizat pe plan religios ar putea avea nevoie de juto r" n toate aceste cazuri, se urmrete, de fapt, fie convertirea soului IWmartor, fie provocarea unui divor. C h iar i n snul familiilor integrale de martori pot aprea disensiuni, pAnft la rupturi, datorit alocrii timpului activitilor prozelitiste, n detrimentu l vieii casnice. De exemplu, familia Davey din Anglia s-a deapOril din cauza zelului misionar prea ardent al soului, care a fcut ca *o|in, mpreun cu 3 copii, s-l prseasc, nu nainte de a-i lansa invitaia tic 11 abandona secta, pentru a-i putea salva familia. Refuzul su a fost elogiat n paginile revistei Trezii-v!45. n alte cazuri, chiar dac unul din Noi refuz convertirea, cellalt rmne alturi de el, profitnd de serviciul bflnoa al acestuia sau de posibilitatea de a cltori mpreun cu el, dedicAndu-i timpul activitilor prozelitiste46. Dup ce a aflat c tatl su a semnat documentele de renegare a crcilinei iehoviste, sub presiunea conductorilor naziti, un tnr martor a declarat c acesta prea a fi bolnav mintal47. lixisl situaii ale unor tineri care au fost exclui din congregaiile Iehoviste n urma denunului fcut de proprii prini. Motivele invocate mint, adeseori, greu de imaginat48. Dac vreun membru al familiei este exclus, ceilali sunt obligai s se izoleze de el49. Soia unui slujitor ministerial iehovist declar c a fost victima
4 1 $ ( onstant inescu, op. cit., p.22

M W I , Trezii-v!, 22 octombrie 1997, p.26


1 1 lilcnn, Trezii-v!, 8 decembrie 1996, p.14 Idem, S ne apropiem de Iehova, 2002, p. 303 1 1 lilem, Trezii-v!, 22 februarie 1994, p. 22 * Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1993, p. 13-17 11 liltMii, Turnul de veghere, 1 august 1997, p. 23 < # Ir piltlfl, ascultarea muzicii rap - a se vedea Idem, Trezii-v!, 22 ianuarie 1994, p. 30 w lilem, Trezii-v!, 8 aprilie 1993, p. 29-31

32

Pr. David Pestroiu

btilor acestuia50. Dei martorii consemneaz exemplul ca pe un caz cu totul izolat, fapta n sine este reprobabil i dovedete c doctrina iehovist nu poate schimba n mod miraculos nclinarea spre ru a firii umane, a unora dintre semenii notri. J Prozelitismul iehovist are un specific aparte, i anume o intoleran declarat fa de celelalte forme de gndire sau organizare religioas de pe glob. Chiar i n lucrri iehoviste gsim preluate afirmaii pertinente privind prozelitismul martorilor, care exaspereaz i irit pe toat lumea51. Martorii nu se mulumesc s-i fac, simplu, publicitate. Ei nu contenesc a analiza doctrina i starea moral a religiilor major itare, cu scopul discreditrii lor. De pild, ei enun ideea unei liste cu religii, din care, prin metoda eliminrii, bazat pe algoritmul extragerii unor versete trunchiate din Biblie, cititorul s rmn convins c o singur religie este veridic - secta iehovist52: Credincioii catolici i cei ortodoci...pretind c sunt cretini53. Orice material publicat care nu corespunde standardelor sectei este asemnat cu o hran otrvit54. Arhiereu l Grigorie Coma aducea la cunotina membrilor Par lamentului Romniei, n 1928, izbucnirea unor incidente violente ntre baptiti i mileniti (n.n.-iehoviti), n comuna Plecua: s-au ntmplat scene destul de abjecte, c n nvlmeala aceea la care s-au dedat cu toii, s-au prvlit deasupra uii, care s-a rupt, i au czut cu toii n strad55. Comentnd acest eveniment, vldica Grigorie se ngrijora pentru modul n care era tulburat linitea satelor romneti. 2.2. A S P E C T E IM P O R T A N T E A L E D E R U L R II P R O Z E L IT ISM U L U I IE H O V IS T 2.2.1. M UNCA O R G A N IZA T , D E T E R E N : PERSO N A LU L I T A C T IC IL E FO L O SIT E Martorii lui Iehova nu neag faptul c fac prozelitism, ci, dimpotriv, par a se mndri cu asta: i caut pe oameni oriunde i pot gsi - pe strad, n piee i la domiciliul acestora , pentru a le mprti vestea bun despre Regatul lui Dumnezeu56. Deplasrile pe la locuinele celor vizai urmeaz un traseu bine stabilit de ctre btrnii sectei. Uneori, unde gsesc nelegere i
50 Idem, Turnul de veghere, 15 octombrie 1992, p. 1 1 5 1 New Hagen Register, fr alte ref., apud W .T ., Biblia-Cuvntul lui Dumnezeu sau al oamenilor?, p. 181 52 Idem, Trezii-vl, 8 mai 1995, p. 20-21 53 Ibidem, p. 14 54 Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1997, p . 3C 55 Biserica noastr i cultele minoritare. Marea discuie parlamentar..., p . 160 56 W .T ., Martorii lui Iehova din Romnia, p . 5

Ortodoxia in fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

33

ospitalitate din partea interlocutorilor, revin cu obstinaie de mai multe ori, aducnd argumente n plus, n sperana unui rezultat prozelitist pe msura efortului depus. Dei recunosc faptul c majoritatea oamenilor nu vor s ia In seam vestea bun57, ei le cer adepilor lor s predice n continuare cu bucurie, miznd pe faptul c oamenii din teritoriu se pot schimba58, dar i cA unii dintre acetia pot suferi o pierdere sau trec printr-o situaie critic, cc reclam neaprat prezena n zon a unui propagandist: Vom fi acolo ca nA ajutm o astfel de persoan care devine contient de necesitile sale ' npirituale?59 - se ntreab, retoric, martorii. Pe primul plan n ce privete implicarea prozelitist se situeaz pionierii speciali, care acioneaz pe teren peste 140 de ore pe lun. Pionierii regulari sau minitrii cu timp integral se ntrein din slujbe ijoare cu jumtate de norm, deoarece trebuie s petreac 90 de ore pe lun 1 activiti prozelitiste. Alturi de ei pot exista, n funcie de necesitile >eale, i pionieri auxiliari, a cror activitate de depunere a mrturiei este dc numai 60 de ore pe lun, timp de cteva luni pe an. Vestitorii aloc prozelitismului doar 10 ore pe lun. Important este faptul c aceast norm tJcbuie respectat cu strictee i raportat btrnilor, n caz contrar, cel n ijauz urmnd a suporta consecine negative60. Activitile prozelitiste ce fac obiectul acestei normri nu sunt, neaprat, vizite la domiciliu. Ele pot fi $i convorbiri telefonice sau scrierea de epistole publicitare. Plasarea de itviste constituie un pilon de baz al prozelitismului iehovist. Vestitorii plaseaz lunar minim 10 reviste; pionierii speciali ajung pn la 90. | nc din timpul premergtor botezului, un proaspt convertit la ichovism trebuie s participe la activitile de predicare, fiind numit proclamator sau vestitor al Regatului. El va fi, mai nti, cercetat de cAtre doi btrni, care-1 vor ndruma asupra activitii sale i care-1 vor pune s raporteze activitile desfurate61. Chiar i copiii mici, nc de la vrsta de 3 ani, sunt nvai s distribuie materiale prozelitiste. Martorii sc laud cu acest lucru62, ns cei mai muli dintre ei ursc faptul c trebuie sA sc duc din u-n u63. Raportarea activitilor de teren, prozelitiste, este considerat de cercettori o form de spionaj64.

w Idem, Turnul de veghere, 1 mai 2001, p. 10 Ibidem '' Ibidem Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1995, p. 15 Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1989, p. 17 u: Idem, Turnul de veghere, 1 martie 1996, p. 29 W. Lingle, Abordarea cu dragoste a Martorilor lui Iehova, Ed. Agape, Fgra, 1997, p. 15 IVIre Hladchi-Bucovineanu, Prefa la volumul Fariseii lui Iehova, de Teodor Ardelean, Ed. Politic, l>X3,p. 11

34

Pr. David Pestroiu

M arile aglomerri urbane sau rurale sunt locurile sigure de desfurare a tentativelor prozelitiste iehoviste. n orae, sunt preferate grile, aeroporturile, spitalele, staiile mijloacelor de transport n comun etc., iar la ar se ateapt prilejul trgurilor populare65. ntr-o nchisoare din Budapesta se conduc aproximativ 50 de studii biblice cu deinui66. Cei care fac progrese, sunt selectai pentru programele prozelitiste ulterioare. La o nchisoare din Polonia, se in i congrese, cu participarea unui public larg, incluznd familiile deinuilor67. Martorii lui Iehova petrec multe ore i prin cimitire, adresndu-se celor deprimai68. De asemenea, viziteaz spitalele, prezentndu-le medicilor i pacienilor articole din Trezii-v! cu subiect medical. Pn i n cazrmi militare predic iehovii69; chiar i trupele N.A.T.O. sunt vizate. Adeseori sunt utilizate emitoare radio portabile, plasate n cabinele oferilor de curs lung70. Sintetizat, martorii sunt ndemnai s predice la coal, la serviciu, la cumprturi sau n cltorie, n locuri publice i oriunde pot fi gsii oameni71. Staia de radio iehovist W.B.B.R. emite din 24 februarie 1924; pn n 1933, numrul posturilor radiofonice iehoviste a crescut la 403. Prin anii 30, iehovitii practicau i metoda diviziilor de lcuste, descrise n Apocalipsa 9, 7-9: se urcau n maini, formau coloane imense i asaltau satele i oraele. Martorii lui Iehova nu se sfiesc s predice n lcauri de cult ce nu le aparin, dac li se permite72. n unele ri ( Guyana, de pild ), reeaua hidrografic este abundent iar desfurarea prozelitismului iehovist se folosete de ambarcaiuni fluviale, intitulate sugestiv Proclamatorul Regatului.73 O alt metod propagandistic, utilizat cu mult succes de martori, n special de cei handicapai locomotor este scrierea de epistole consolatoare familiilor recent ndoliate, folosindu-se de necrologurile din ziare74. Deranjarea intimitii acestor persoane este evident reprobabil, dar martorii tiu c tocmai acestea , greu ncercate de tristeea doliului, sunt vulnerabile n faa unor eventuale atacuri prozelitiste. Se insist foarte mult i asupra inutei n care trebuie s-i desfoare activitatea martorii. n rile civilizate, brbailor li se impune s poarte cravat, chiar dac afar este foarte cald, atunci cnd predic pe teren i
65 W.T., 66 Idem, 67 Idem, 6 8 Idem, 69 Idem, 70 Idem, 7 1 Idem, 72 Idem, 73 Idem, 74 Idem, Trezii-v!, 8 februarie 1998, p.28 Trezii-v!, 8 martie 1997, p. 23 Turnul de veghere, 15 octombrie 1998, p. 26 Turnul de veghere, 1 aprilie 1999, p. 8 Turnul de veghere, 1 iunie 1994, p. 24 Turnul de veghere , I ianuarie 1991, p.5 Turnul de veghere , 15 ianuarie 1998, p.26 Turnul de veghere, I septembrie 1995, p.24 Turnul de veghere, I aprilie 1993, p.24 Trezii-v!, 22 iunie 1995, p. 23

I hhuloxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

35

c nd se ntrunesc la slile Regatului75. Tuturor misionarilor li se cere s Uflscusc pentru vizite momente potrivite ale zilei. n studiul su, Language and Identity at the Kingdom Hali, Joel Elliott arat c martorii lui Iehova no remarc prin introducerea n exprimarea curent a unui nou tip de limbaj limbajul teocratic76. Anumite expresii, repetate ablonard, cu obstinaia neputinei de a comunica altceva dect ce li s-a fixat de ctre corifeii sectei, dmi for prozelitismului, permind memorarea lor cu uurin de ctre adepi. Spre exemplificare, am ales cteva astfel de mostre ale limbii de lemn iehoviste: Iehova (pentru: Dumnezeu); mormnt comun al omenirii (pen tru: iad); acest sistem de lucruri (pentru: acest veac); buntate nemeritat (pentru: har); transferarea vieii cereti-ngereti n uterul unei fecioare (pentru: ntruparea lui Hristos); ntreaga familie de cuvinte a Substantivului teocraie (conducere divin) etc. Studiile biblice trebuie desfurate dup criterii aparte. Mai nti, trebuie Oprite toate sursele de distragere a ateniei: televizor, radio, telefon etc. Absolut necesare pentru studiu sunt Biblia (contrafcut), crile i publicaiile sectei, instrumente de scris i hrtie pentru comentarii i adnotri. Sunt recomandate intervale de 25-40 de minute, cu pauze ntre ele77. Btrnii i pionierii regulari sunt colii de sect pentru a rspndi nvtura ei n ri din ntreaga lume, conducnd congregaiile locale. De multe ori, ei nva limbi strine n centrele de instruire din S.U.A., pentru a putea apoi pleca pe teren cu repartizri precise din partea Departamentului Serviciului78. Una din cerinele de baz adresate acestora este renunarea la muncile grele i obositoare n favoarea unor servicii uoare, cu jumtate de norm. De pild, o pionier regular - evanghelizatoare cu timp integral mrturisete c a preferat s profeseze un serviciu de supraveghere a copiilor la domiciliu - 4 ore pc zi, pentru a-i permite s-i dedice timpul pentru predicare79. Prozelitismul nu cunoate zi de odihn. Peregrinrile prin case se fac n liccare zi din sptmn80. Studiile biblice la domiciliu se desfoar dup reguli bine stabilite. Celor interesai li se pred dup crile Tu poi tri pentru totdeauna n paradis p e pmnt i Cunotina care conduce la viaa venic, adevrate manuale de iniiere iehovist. De mare folos sunt i tracturile publicitare, - mai cu seam pentru cei mai puin instruii. Ele conin ilustraii i comentarii de interes general, care strnesc curiozitatea interlocutorilor. Prozelitismul prin casele oamenilor are drept suport biblic, n viziunea iehovist, textul Fapte 20,20, unde Apostolul Pavel vorbete despre
1 1 lilem, Trezii-v!, 8 februarie 1997, p. 30 ii s e vedea studiul citat la w w w .Watchtowerinformationservice.org " Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1996, p. 14 Idem, Trezii-v!, 22 martie 1996, p.14 Idem, Trezii-v!, 22 noiembrie 1996, p. 30 Ihidcm, p. 19

36

Pr. David Pest roi

predicile sale prin case. La o examinare atent, se observ c remarc respectiv era adresat preoilor din Efes, cu care Apostolul se ntlnise ; Milet: acestora le amintea de vizita sa prin casele lor. Deci, casele preoilo erau cele vizitate, nicidecum ale pgnilor neconvertii, care erau chia ostili cretinismului. n pasajul Luca 10, 1-6, unde se arat trimiterea celo 70 de ucenici, acetia sunt sftuii i cum s procedeze cnd vor intra i casele celor care-i vor primi. Dei martorii consider c aici se susin prozelitismul81, sunt contrazii de versetul imediat urmtor: Nu v muta din cas n cas...(Luca 10,7). ) Muli martori, nvini de timiditate, se comport fariseic: sun la u i pleac, pentru a scpa de rspunderea unor confruntri cu locatari necunoscui, i, n acelai timp, pentru a raporta superiorilor lo; ndeplinirea misiunilor prozelitiste ncredinate82. n pub licaiile iehoviste sunt indicate chiar i scenarii ale unor dialogur impuse n serviciul de teren. Iat cteva exemple: M numesc...i locuiesi aici, n vecintate. Am observat c n dim ineaa aceasta toi vorbesc despre., (menioneaz vreun fapt neplcut care s-a petrecut recent n zon sau vreo alti problem de interes local). Dvs. ce prere avei? Credei c se poate fac< ceva?83. Prilejurile de a intra n vorb sunt multiple: telejurnalul de asear tiri din ziare, promiterea unui guvern fr corupie, probleme comune. Uneori se simuleaz un sondaj de opinie: noi le punem vecinilor n o tri o ntrebare ne-ar face plcere s cunoatem i prerea Dvs.84. Sunt luate n calcul i formele de opoziie, pregtindu-se replic; corespunztoare. De pild, dac sunt ntmpinai cu nu ne intereseaz vor rspunde: nu v intereseaz Biblia sau religia n general? sau v-ai ntrebat vreodat de ce continum s venim i ce mai avem de spus?. Sar mimeaz o form subtil de solidaritate: Nu cu mult timp n urm am spus i eu aceleai cuvinte, atunci cnd mi-a btut la u un martor al lui Iehova. Crezndu-se stpni pe situaie, atac religia interlocutoru lui, plecnd de la exprimarea unei curioziti- brute fa de .aceasta: mi permitei s v ntreb din ce religie facei parte? Mi-ar plcea s discut cu un apartenent al acestei religii85. i In cazul n care preopinentul ncearc un refuz politicos, prin cuvintele sunt ocupat, se neal, dac crede c a scpat. Martorii au replica potrivit: Nu face nimic, sunt dispus s m rentorc la timpul convenabil pentru Dv.. Uneori, aceast ntoarcere se dorete a fi foarte rapid: Credei c ar fi mai

8 1 Idem, Tu poi tri pentru totdeauna n paradis p e pmnt, 1986, p. 253 82 Idem, Tumul de veghere, 1 aprilie 1996, p. 31 83 Idem, S aducem argumente din Scripturi, p. 11 84 Ibidem. p. 13 85 Ibidem, p. 15-17

( htodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

37

bine s revenim peste o jumtate de or, dup ce i vom fi vizitat pe vecinii Dvs,?86. Sunt pregtite replici i pentru cazul n care interlocutorii ar fi membri ai altor religii, chiar i necretine. n cazul n care nu gsesc pe nimeni iicus, i noteaz cu scrupulozitate acest lucru, pentru a reveni. Printre primele texte cu care iehovitii i ntmpin preopinenii se numr, aproape invariabil, remarcile denigratoare la adresa clerului local87. Intre scenariile prozelitiste, se numr i acela n care interlocutorul d vina pc preotul locului, pentru a-i susine poziia de respingere a iehovitilor (preotul ne-a spus c Martorii lui Iehova...). Prima replic recomandat n aceste situaii ar fi o ntrebare de genul: V-a artat i un text biblic n sprijinul celor spuse?88. Radu Antim puncteaz printr-o concluzie logic excelent: Momentul ilecisiv n propaganda iehovist este tocmai cel n care, din curiozitate sau din po litee, artm un interes pentru cele spuse89. Interesul prozelitist asupra cititorilor crii Tu poi tri pentru totdeauna n paradis p e pmnt este justificat att prin tirajul de 42.200.000 exemp lare (10 buci la un martor - raportat la anul editrii, 1986), ct i prin mesaje limpezi de constrngere: Dac, deci, ai neles, cu ajutorul Hi Mici, c religia ta nu este bun, fii gata s i-o schimbi90. Cartea abund, mni degrab, n materiale menite s discrediteze celelalte religii, dect s prezinte propriile concepii iehoviste. Leciile sunt desfurate insistent, chiar i dup convertirea cursanilor artat public prin botez. Nu se admite ntreruperea ritmu lui Nflplmnal al cursurilor. Se recomand ncurajarea celor ce studiaz prin elogii adeseori gratuite, ns riguros impuse de la centru. La fiecare or de curs, se face recapitularea materiei predate, prilej cu care se subliniaz Ideile principale nvate i se creeaz aplicaii n context actual. De la o Nrtptmn la alta, se stabilesc i teme de lucru individuale. Entuziasmul, inonim adesea cu exaltarea, este o calitate cerut insistent predicatorilor. Prozelitismul continu i n paralel cu studiile biblice. Cursanii pot fi vizitai i cu alte prilejuri: dac se mbolnvesc, dac au necazuri sau greuti - martorii sunt gata s le sar n ajutor. Aceast cerin este cu ni A l mai imperativ, cu ct noii adepi sunt pui n situaia de a se izola de liimilie i de fotii prieteni. Noua lor familie va fi congregaia iehovist91. O metod de predicare considerat eficient este i escrocarea Interlocutorilor prin vinderea unor produse la suprapre. De pild, un
* Ihidem, p. 19 " ii sc vedea Arhim. Pantelimon Bezeniti, Iehovitii, dumanii credinei i ai patriei, Atena, 1994, p. 20 " W.T., S aducem argumente..., p. 260 K. Antim, op. cit., p. 46 W . ' l Tu p o i tri pentru totdeauna..., p. 33 1 ,1 Idem, Turnul de veghere, 15 februarie 1996, p. 20-21

38___________________________ __________________ __________________ Pr. David Pestroii

pionier mozambican, Francisco Coana, comercializa sare cu pre triplii urmrind, de fapt, un dublu scop: sporirea veniturilor sectei i iniierea unu| dialog cu cumprtorii, p lecnd de la ideea c, n viitor, sunt profeite n Biblie scumpiri i mai mari. Printre modalitile de susinere financiar a sectei se numr j ndemnul adresat agricultorilor de a dedica producia anumitor loturi cultivate intereselor sectei92. Vinderea revistelor iehoviste se fcea, n ani: recesiunii economice, i pe produse93. Acum, ele sunt lsate spre studiu, i schimbul unei mici contribuii94. Aciunile martorilor sunt susinute financiar prin donaii. Fiecad sum, numit simbolic, buna speran, este pretins benevol : ij realitate, supraveghetorul sugereaz valoarea ajutoarelor bnet ii proporional cu veniturile donatorilor; de asemenea, se pare c el urmreti cu strictee ritmicitatea cotizrii. Dup unele cercetri95, toate aceste sumq nu sunt supuse regimului financiar n vigoare, eludndu-se legile privind orientarea contabil i rspunderea economic. j Martorilor li se recomand s acorde mprumuturi bnetj coreligionarilor lor, urmnd principiul biblic de a nu atepta nimic rj schimb. Dac primitorii mprumutului se declar n faliment, pgubiii n-ati voie s apeleze la calea legal pentru recuperarea pagubelor96. Aceasta este o strategie potrivit pentru a aduna bani la sect. n vederea pregtirii psihologice, dar i ca sprijin concret prin sfaturi utile, martorii dezbat n revistele lor problema mutrii cu locuina97. Se tie c muli dintre ei sunt silii s se mute, din interese prozelitiste. Q cerin de baz pentru acetia este s-i pstreze tonusul, indiferent de zvonurile care circul despre inuturile unde urmeaz a-i stabili reedina. Adeseori, martorii public aprecieri fa de munca lor prozelitist, venite din partea celor mai variate categorii de persoane, de multe ori anonime. De pild, pe seama unui preot grec sunt puse o serie de elogii la adresa prozelitismului iehovist, de unde s-ar deduce c acesta ar fi un simpatizant al sectei n secret98. Alt preot i ndeamn enoriaii s-i primeasc pe martori n case, oferindu-le i o ceac de cafea99. Atunci cnd nu obin rezultatele prozelitiste scontate, fiind respini de mpotrivitori, martorii sunt consolai de btrni, prin aceea c
92 Idem, Tumul de veghere, 15 septembrie 1997, p. 5-6 93 Teodor Ardelean, Fariseii lui Iehova, Ed. Politic, 1983, p. 50 94 W.T., S aducem argumente,.,, p. 20 95 Teodor Ardelean, op. cit., p. 70-71 96 W.T., Tumul de veghere, 15 martie 1997, p. 2 1 97 Idem, Trezii-v!, 22 aprilie 1994, p. 25-27 98 Idem, Turnul de veghere. 1 septembrie 1998, p. 29 99 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1997, p. 24

Ihhitlm la n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

39

participrile la ntruniri i pstrarea optimismului sunt suficiente pentru a ilepAi momentele dificile100. Perseverena este o calitate de baz a minitrilor iehoviti. Un cuplu de martori, trimis n scopuri prozelitiste pe una din Insulele M archize, afirm Vl, vreme de 8 luni, nu a avut nici un rezultat concret, dar nu a ncetat lucrarea de predicare, ct i cea cultic, organiznd ntrunirile n doi101. Pionierii speciali, misionarii i supraveghetorii itinerani sunt susinui financiar de la Centru. n 1990, numai pentru acetia s-au cheltuit peste 34 de milioane de dolari102. Sediul central din S.U.A. al micrii se afl ntr-un bloc din New York cu 30 de etaje. Secta deine n proprietate i avioane, cu care se transmit materialele pro/elitiste n zone greu accesibile, precum Alaska sau insulele Pacificului103. La nceputul ultimului deceniu din mileniul II, ofensiva iehovist a avut drept int rile din Estul Europei i din fosta Uniune Sovietic. Rezultatele ftp o rtate au indicat triplarea numrului de adepi botezai ntr-un singur an 1992. Cumprarea sufletelor a aproape 27.000 de ortodoci s-a fcut cu preul modic a 400 de tone de ajutoare: alimente, mbrcminte etc. Numai In Iugoslavia au ajuns n acest an 55 de tone104. Recunoaterea traseului sinuos doctrinar, care a generat n trecut numeroase dezertri n rndurile iehovitilor, este o soluie prozelitist nou, C Mbun impact n rndurile contemporanilor, stui de ideea de perfeciune. Adepilor martori li se impune s nu fie curioi i s nu aib nici o IcgiUur cu apostaii 105, ca semn al loialitii fa de sect. n fapt, exist lemerea ca, n urma unei analize bine documentate, argumentele ubrede ale pNCudo-doctrinei iehoviste s cad. De fapt, nc din timpul n care sunt |inle ale prozelitismului iehovist, proaspeii convertii sunt avertizai Ntipra opoziiei pe care o vor avea de ntmpinat din partea rudelor, dac V o r ncepe un studiu biblic : Unii se tem c vei intra ntr-o sect sau c Vei deveni un fanatic... 106 n Romnia, se constat, mai ales n ultima vreme, restrngerea arealului pro/.elitist iehovist n zonele rezideniale aglomerate, ntruct cretinii ortodoci, n special cei din cartierele nghesuite de blocuri, dovedesc o via comunitar vie i i resping pe martori i concepiile lor107. Dup model

" " Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1991, p. 14 1 0 1 Idem, Turnul de veghere, 1 martie 1996, p. 25 ",J Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1991, p. 21 Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1993, p. 10 "MIbidem, p. 26-27, 29 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1996, p . 17 "M l Idem, Cunotina care conduce la viaa venic, p. 22 , ' fenomenul a fost observat i de Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, n Tradiie i nnoire n slujirea liturgic, voi. II, Galai, 2001, p. 480

40

Pr. David Pestroi

american, martorii i ndreapt atenia asupra celor ntructva izolai . locatari n cartierele de case i vile, desprite de curi sau strzi, care, n mar msur, duc o via solitar, fr a fi n contact zilnic cu vecinii, aa cum sur locatarii blocurilor. Observm, totodat, i un interes prozelitist n creter fa de firmele comerciale i proprietarii sau managerii lor, oameni c posibiliti financiare crescute, eventuali sponsori de ndejde ai gruprii, n cazul n care ar fi racolai. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula constat, pe buni dreptate, c grupurile de colindtori sectani...instruii special pentrl misiunea de racolare sau prozelitism, au mpnzit oraele...deranjnd c | obrznicie i persisten pe credincioii ortodoci 108. 2.2.2. PU B LICITATEA, PREMIS A ACTIVITILOR PROZELITISTE: PLIANTE, PUBLICA II, REVISTE, CRI W. Lingle exprim un adevr indubitabil: Publicaiile Turnului de vegh sunt scrise pentru a fi crezute i acceptate, fr a fi puse la ndoial 109. Broura Vindecare se folosete de strategia ameninrii, pentru : convinge. Cititorul este avertizat c rspunderea este asupra lui, odat ce l parcurs materialele publicate, i nu mai poate da napoi: ori se alturi sectei, ori e condamnat la pieire. Revista Trezii-v! s-a numit, iniial, Consolare . Ea este mai mul dect un instrument prozelitist: se dorete a fi o adevrat enciclopedii ilustrat, cu informaii diverse, din cele mai variate domenii de activitate ns filtrate i selectate cu grij, pentru a fi conforme nvturilor sectei n aparen, multe articole nu au nimic n comun cu religia, dar un och atent i avizat va ti s deosebeasc tentativele propagandistice (de pild v-ar face plcere s primii mai multe informaii? Scriei la cea ma convenabil adres... 110). Scopul revistei e vdit prozelitist, dar e masca cu abilitate, ntr-o prezentare ingenios ticluit, cu impact maxim: Trezii, v! se adreseaz tuturor membrilor familiei. Arat cum se poate face fai problemelor din prezent. Prezint tiri, vorbete despre popoare din multe ri, trateaz subiecte religioase i tiinifice. Dar nu se oprete aici. E< ptrunde n miezul prob lemelor i arat adevrata semnificaie evenimentelor actuale, meninndu-i ns neutralitatea politic : imparialitatea rasial. Dar ceea ce este i mai important, aceast revist ntrete ncrederea n promisiunea Creatorului referitoare la instaurarea unei lumi noi, panice i sigure, lume care va nlocui actualul sistem da lucruri ru i nelegiuit 111. Dintre subiectele prezentate, mai mult sau m a|
1 0 8 Ibidem, p. 486-487 1 0 9 W. Lingle, op. cit., p. 24 1 1 0 W.T., Trezii-v!, 22 mai 1997, p.4 1 1 1 Ibidem

thUnIoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

41

puin avizat din punct de vedere tiinific, dar n condiii grafice remarcabile, amintim: Opera din jungla din Manaos, Brazilia112, Cocorii cu coroan - coloraii dansatori cu m o113, Misteriosul om itorinc114, Lumea multicolor a recifelor de corali1 15 etc. Adevratul motiv al inserrii unor articole cu coninut enciclopedic in revista Trezii-v! este acela de a viza un spectru ct mai larg de cititori, de diverse preocupri i niveluri de pregtire intelectual, servind propaganditilor (Ic pe teren ca mijloace de a aborda n discuii subiecte ct mai variate, n ftineie de profesia i vrsta interlocutorilor, precum i de eventualele probleme, ntrebri sau situaii conjuncturale n care acetia se gsesc. Coperta-spate a revistelor iehoviste cuprinde, uneori, aprecieri ale martorilor , de cele mai multe ori extaziai ntr-o manier ridicol. Figuri de N til precum : comoar nepreuit, pletor de cunotine etc. pigmenteaz constant aceste elogii, urmnd un scop bine determinat: magnetismul prozelitist BHlipra contiinelor noilor cititori. Alteori, diverse personaliti se arat mirprinse de tirajul revistelor116. Uneori, mesajele-text plasate pe coperilespale ale revistelor conin, n mod deliberat, exprimri agramate, contrastnd flagrant cu textele de fond, minuios elaborate. Scopul este prozelitismul adresat oamenilor simpli: Scriei numai, ctre Societatea Watch Tower, la adresa apropiat din cele notate mai jos, solicitnd alte informaii sau s vin unul dintre Martorii lui Iehova la cminul dumneavoastr i s studieze Biblia cu dumneavoastr, n mod regulat i gratuit111. De multe ori, articolele prezentate n revist, dei se bucur de bogate Ilustraii, se dovedesc a fi lipsite de originalitate, pline de banaliti sau coninnd grave neadevruri, inadmisibile pentru nite articole care se doresc a li tiinifice 118. Un exemplu gritor este articolul Pompei - Acolo unde timpul a stat n loc, publicat n revista Trezii-v! din 8 septembrie 1996, tinde se vorbete de descoperirea arheologic a unor mori cu care se mcina porumbul 119. Gafa de a vorbi despre porumb n antichitatea roman este corectat prin scuze cerute propriilor cititori, la sesizarea ndreptit a acestora, n numrul din 22 mai 1997 al aceleiai reviste. Dei revistele se ofer gratuit, adeseori aciunea de distribuire a ace stora se mpletete cu strngerea de donaii aa-zis benevole 120.

Ihitlem , p .1 4 - 17

Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1997, p.14-15 ,H Idem, Trezii-v!, 8 decembrie 1996, p. 16-18 Idem, Trezii-v!, 8 august 1997, p. 16-17 Idem, Trezii-v!, 22 iunie 1994, p. 32 Idem, Trebuie s crezi n Trinitate?, 1990, p. 32 "* Idem, Trezii-v!, 22 mai 1997, p.4 Ibidem, p.30 ' " Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1991, p. 12

42

Pr. David Pestroii

Adeseori, pentru a ctiga credibilitate informaiilor lor, iehoviti; utilizeaz citate din lucrri de referin - enciclopedii, dicionare, sau dir opere ale unor savani, cercettori sau teologi. n cea mai mare parte, nu se respect deontologia aparatului critic, ntruct nu se indic referinele bio bibliografice ale citatelor n cauz, corect i complet, aa cum ar fi normal Mai mult, adesea se citeaz trunchiat i eronat, din dorina de a susine neaprat o idee, rezultnd erori grave, cum ar fi i fraza urmtoare, pretins aprut n The New Encyclopaedia Britannica: Fiecare dintre elementele indispensabile vieii - carbonul, azotul, sulful - este transformat de bacterii dintr-un compus gazos anorganic ntr-un compus organic... 121. Din cele trei elemente de mai sus, unul singur - azotul - este gaz, celelalte sunt r stare solid . Este adevrat c se pot combina, rezultnd i gaze, dar atuncj fraza citat nu s-ar fi referit la fiecare dintre elemente. Singura explicaie plauzibil ar fi amestecarea de ctre martori a mai m ultor afirmaii dir lucrarea citat, fapt care explic i lipsa altor referine din aparatul critic. n publicaii recente, martorilor li se sugereaz s adopte tactici de nvluire a preopinenilor, prin intermediul abordrii unor subiecte legate de problemele lor zilnice: sntate, omaj, delicte, intoleran, poluarea mediului sau iminena rzboaielor122. Periodic, martorii sunt avertizai n publicaiile lor c trebuie s fac fa apatiei i indiferenei interlocutorilor. Acest lucru este menit spre a nu-i descuraja n demersurile lor prozelitiste. Unele tracturi prozelitiste nici nu menioneaz mcar numele d e martori ai lui Iehova, ci indic spre coresponden Societatea Watch Tower, care este trecut i ca autor al lucrrii123. De fapt, ncepnd di n 1942, toate materialele publicate de martori sunt anonime, anunnd doai editorul - Societatea Watch Tower. Nu se cunosc nici numele translatoriloi N.W.T. O explicaie plauzibil ne este oferit de Harrison: Numai Dumnezeu trebuie s aib un nume: Iehova. Pentru un individ, a avea un nume nseamn a estompa mreia divin124. n 1996, a fost lansat cartea Cunotina care conduce la viaa venic. Cu 192 pagini - format de buzunar - este destinat studiilor biblice gratuite la domiciliu, mai ales n ri est-europene sau latino-americane, unde asalturile prozelitiste au fost att de puternice, nct doritorii unoi astfel de cursuri au fost trecui pe liste de ateptare. Se urmrete reducerea timpului de studiu la 2-3 luni, timp considerat suficient pentru producerea convertirii. n caz contrar, persoana n cauz este abandonat.

I2! Idem, Exist un Creator care se intereseaz de voi?, 1998, p. 80 1 22 Idem, Turnul de veghere, 15 septembrie 1997, p. 23 1 23 spre exemplificare, a vedea W.T., D e ce te poi ncrede n Biblie?, 1991 1 24 Barbara Harrison, Visions o f Glory, p. 253, apud J. Elliott, Language and Identity at the Kingdom Hali, la w w w .Watchtowerinformationservice.org

Ih unim ia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

43

Cartea Cunotina care conduce la viaa venic nu prezint critic aaj(l*cle doctrine false. Nu este vorba de o nou orientare, mai puin ostil fo|fl d e cretinismul autentic, ci, mai degrab, de interese prozelitiste. Miirtorii i-au dat seama c manifestarea unei stri de ur i tensiune fa de Bisericile cretine are adesea efectul unei respingeri categorice. Martorii lui Iehova ncearc, n timpul aciunilor lor prozelitiste, s-i juniifice interveniile cu Biblia, pendulnd penibil ntre interpretarea literal i cea simbolic125, aa cum bine observ Radu Antim. Vznd c publicaiile tiprite i-au pierdut mult din interesul general, Murtorii lui Iehova au nceput s se reprofileze, ncercnd s ptrund n fwss-media i s difuzeze, pe lng literatura lor clasic, i videocasete cu liibiect biblic i doctrinar-eretic126. De asemenea, i-au nregistrat o serie de piese muzicale, vocale i orchestrale, prezentate n setul Kingdom Melodies127. 2.2.3. SISTEMUL EDUCAIONAL CA MIJLOC PR OPAGANDISTIC Se cunosc dese cazuri n care Martorii lui Iehova se folosesc de mijloace educaionale pentru a face prozelitism. Ajuni n S.U.A., emigranilor necunosctori ai limbii engleze li se propun cursuri gratuite, bn/utc ns pe studiul versiunii contrafcute a Scripturii. n paralel, acestora II se inoculeaz lent, dar sigur, preceptele sectei i ajung, inevitabil, n eiva ani, la piscina botezului iehovist128. Pe lng colile de Minister Teocratic, patronate de iehoviti, se desfoar i cursuri de citire i scriere In ri subdezvoltate. Bineneles c, odat cu alfabetizarea, cei n cauz deprind i concepiile sectei129. Contieni de faptul c educaia ncepe din familie, Martorii lui Iehova i ndreapt atenia adeseori asupra relaiilor dintre membrii acesteia. Scopul urmrit este atragerea n sect i a celor care nu au aderat Incfi la ea, dar mai ales educarea tinerei generaii cu privire la importana fidelitii fa de doctrina ei. Iat un model de ndemn adresat celor care ilint bunici: Dac manifestai interes fa de nepoii votri, putei avea o influen major asupra vieii lor, ajutndu-i s cultive caliti sfinte.130 Prinii sunt pregtii, de asemenea, s le aplice copiilor lor o educaie de tip prozelitist. Dintre cele mai importante sfaturi pedagogice oferite de revistele iehoviste amintim: folosirea Bibliei i a studiului ei permanent,
K. Antim, op. cit., p. 27 ,,fi W.T., Trezii-v!, 22 ianuarie 1996, p. 22 ' " Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1993, p. 24 1'* I In astfel de caz este relatat de W.T., Trezii-v!, 8 mai 1998, p.19 Idem, Trezii-v!, 22 decembrie 1995, p. 13; 22 aprilie 1994, p. 7: n Nigeria, au alfabetizat (i., n nuni lei, au convertit) 23.000 de persoane - n 1994 Idem, Trezii-v!, 22 martie 1999, p.9

44 _______________________________________________________________ Pr. David Pestro

asigurarea unui mediu potrivit creterii copiilor, comunic area permanenii cu acetia, controlarea mniei, dar, mai cu seam, ngrijirea de necesitii! lor spirituale 131. n plus, prinilor li se cere s insufle copiilor lor o teams sntoas de Iehova132. Capul familiei conduce: serviciul de teren, studiu, biblic i interpretarea textului zilei. Mesele servite laolalt pot fi, d^ asemenea, bune prilejuri pentru ndoctrinare133. Prinii sunt nvai c voi supravieui singuri Armaghedonului, n timp ce copiii lor, care nu vor aden la ideologia sectei, vor rmne n urm, printre victime 134. Spectrul terifiad al apropierii Armaghedonului a devenit determinant pentru abandonul colaj al tinerilor iehoviti, chemai s intre n minister cu ameninri de genul: j Ai grij s nu te gseasc Armaghedonul pe bncile colii.1 3 5 Educaia se face sub teroare: mustrarea i disciplinarea sunt o partt necesar a instruirii 136. Textul Efeseni 6,1, prin care copiii sunt ndemnai si asculte de prini n Domnu l a ajuns, n varianta iehovist, un periculos dicton: a asculta de prini nseamn a asculta de Dumnezeu 137. Dumnezeii ns, nu vorbete prin prinii trupeti, ci coboar n lume prin energiile Sale necreate, dndu-ne posibilitatea s-L cunoatem prin R evelaie. Studiul n familie se face dup anumite criterii: prinii sunt sftuii si nu reacioneze n mod exagerat la declaraiile sincere ale copiilor, s aibij mult tact, s organizeze edine scurte i dese, pentru ca posibilitatea d| concentrare s fie crescut, s verifice punerea n practic a nvturiloj parcurse138. ndemnurile n acest sens sunt mobilizatoare: Formai-vaj aadar, n familie, obiceiul de a studia mpreun Biblia! 139. n educarea tinerei generaii, un accent important este pus pe creare^ unei repulsii evidente fa de pregtirea militar, fa de armat i, evidentfa de rzboaie. Toate jocurile i jucriile care au legtur cu acest subiect chiar dac arat clar victoria binelui asupra rului sau reproduc scene istorice importante pentru cultura general, sunt interzise copiilo] martorilor140. De asemenea, acestora nu le sunt ngduite basmele j povestirile S.F., din cauz c le-ar putea stimula un interes fa de lucrurile oculte 141. Sub sloganul Unele lucruri mai importante dect jucriile142\
1 3 1 Idem, Trezii-v!, 8 august 1997, p.8-11 1 3 2 Idem, Trezii-v!, 8 martie 1997, p. 7 133 Idem, Turnul de veghere, 15 octombrie 1992, p. 11-16 1 3 4 Ibidem, p. 15 1 3 5 Idem, Trezii-v, 1 aprilie 1993, p. 20 1 3 6 Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1993, p. 19 137 Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1995, p. 26 1 3 8 Idem, Turnul de veghere, 15 octombrie 1992, p. 17 1 3 9 Idem, Bucurai-v de viaa de familie, 1993, p. 6 1 4 0 Idem, Trezii-v!, 8 noiembrie 1994, p. 4-10 1 4 1 Ibidem, p. 9 1 4 2 Ibidem, p. 10

thli ntoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

45

145 copiii lo r
1

martorii le impun prinilor s limiteze timpul de joac al copiilor lor i *A Ic includ n programul zilnic activiti de studiere a Bibliei i a celorlalte materiale de propagand. Dei se arat foarte rigoriti n privina educaiei sexuale i scrupuloi In respectarea normelor morale, mai cu seam privind relaiile intime, martorii susin cu frenezie mijloacele contraceptive, a cror folosire i absolv de orice pcat: Dac distribuirea de prezervative n realitate nu i ncurajeaz pe elevi s comit fomicaie, ea i scuz atunci cnd o fac 143. Unii profesori care aparin sectei iehoviste nu se sfiesc s fac prozelitism chiar i n coal, asupra elevilor lor. Ajutat de o legislaie permisiv, Seymore, un profesor din Barbados, a atras la sect 13 copii144. i In Rusia, secta a fcut prozelitism chiar n clasele de curs, ns, la sesizrile profesorilor, Procuratura a interzis activitatea iehovitilor n locuri publice. Mijloacele educative puse la dispoziie de societatea modern sunt privite cu deosebit reticen . Astfel, mass-media este considerat de martori ca fiind o surs de probleme pentru educaia copiilor lor, deoarece acetia ar putea afla adevruri dureroase despre secta n sine, n vturi interzise propagate de alte sisteme religioase, precum i aspecte cmc contravin anumitor principii morale, pe care iehovitii susin c le respect cu mare rigurozitate. Din cauza eludrii legilor privind respectul acordat nsem nelor statale, martorii au fost nevoii s nfiineze coli elementare particulare pentru

Suntem martorii unei culturi a rzvrtirii 146? Aa ncearc s defineasc Iehovitii demersul educativ contemporan. Muzica afl at la mod promoveaz furia, revolta i disperarea147; programele T.V. i prezint pe pArini ca fiind nite prostnaci, iar pe copii ca fiind superiorii acestora foarte inteligeni; filmele...glorific un comportament bazat pe impulsuri violente148. Acestea sunt numai cteva din exagerrile frecvent ntlnite n revistele iehoviste, care zugrvesc n culori sumbre societatea contemporan. Televizorul este considerat nociv: Copiii care se uit mult la televizor N im t mai agresivi, mai pesimiti, mai grai, au mai puin im aginaie... 149, liste o generalizare forat, cu scop vdit denigrator. Realitatea este alta: nu cantitatea informaiei vizionate este important, ci calitatea. Televiziunea Icr programe educative suficiente pentru ca persoanele interesate s-i
M ' Idem, Trezii-v!, 22 decembrie 1995, p.4 M * Idem, Turnul de veghere, 1 decembrie 1995, p. 8 H' Ibidem, p. 22 M , Idem, Trezii-v!, 8 august 1997, p.6 ' V Ihidem M * Ihidem Hl Mndcline Levine, dr.(?), Viewing Violence, citat n W.T., Trezii-v!, 22 mai 1997, p.5

46

Pr. David Pestroi

mbogeasc nivelul de cunotine, fr limit de timp. Limitarea trebuie s apar n momentul selectrii programelor, tiut fiind faptul c multe dintr acestea cuprind emisiuni nefolositoare, ba chiar duntoare (de exempli care promoveaz imoralitatea). Copiii martorilor n-au voie s mearg la cinematograf, nici n case d cultur. Lor li se interzice participarea la manifestri artistice colare. Pentr martori lectura beletristic este un lucru inutil, ca orice act cultural. Conectarea la Internet este privit cu mare suspiciune de martorii Ir Iehova. Un numr din Trezii-v!150 este dedicat acestei chestiuni, prezentat nc de pe copert, sub genericul Internetul este pentru voi?, ilustrat edificator. Dup ce iniial termenii folosii pentru a denumi implicare iehovist n domeniu sunt precauie i nelinite, pe parcursul mai multo pagini ale amintitei reviste se ncearc, ntr-o form voalat, s se impun cititorului o atitudine de respingere a oricrei legturi cu reeaua Internet. S invoc mai multe motive. n primul rnd, costurile sunt considerate a fi foart mari, iar interesul liderilor sectei este de a capta ct mai multe fonduri de 1 adepi i, implicit, de a-i determina pe acetia s nu risipeasc prea muli bani care ar putea fi folosii uor n scopuri prozelitiste. n acest sens, se vorbet limpede ch iar i de inutilitatea unui P.C., ntruct se pot accesa funcii! stringente ale acestuia din resurse publice151. Un alt motiv adus n discuie este lipsa de siguran n ceea ce prive t securitatea vieii private, ameninat de aa-numiii h ackers, care po ptrunde n configuraia calculatorului i afla unele date personal importante. Sub genericul Avei la dispoziie timpul necesar?, iehoviti i exprim cea ma i mare temere legat de sistemul Internet: alocarea fa de activitile specifice de navigare a intervalelor pe care martorii i le-a putea dedica filiaiei fa de sect: putei obine foloase venice, nu fcm surfing prin internet, ci folosindu-v timpul pentru a asimila cunotin despre singurul Dumnezeu adevrat... 152 Obiecii numeroase se aduc i coninuturilor informaionale gzduite di Internet. Prezena unor materiale pornografice i ngrijoreaz foarte mult pi martori, dei recunosc faptul c o persoan trebuie s depun efortul intenionate pentru a accesa site-urile respective. Se insist asupr; supravegherii tinerilor de ctre aduli, pentru a nu fi cumva atrai i experiene sexuale prin intermediul sistemului chat. Dei astfel de czui sunt extrem de rare, iehovitii le amintesc n acest context, prezentnd cteva exemple concrete, n maniera binecunoscut de manipulare prii schimbarea proporiilor adevrului. n fapt, ei se declar totalmente ostil
150 din 22 iulie 1997 1 5 1 W .T., Trezii-v!, 22 iulie 1997, p.8 1 5 2 Ibidem, p. 13

(hithlutla n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

47

t'Atff*ului, n condiiile n care se dezbat i subiecte religioase care nu Con vin ideologie i lor sectare: ntr-adevr, exist unele grupuri de discuii M care nu este bine s le citim, ca s nu mai vorbim de faptul de a intra n itgfllur cu ele 153. Dac nvtura lor ar fi cu adevrat revelat i inspirat, R-ftr Irebui s se team i s se ascund, ci ar trebui s se foloseasc din plin do avantajele oferite de acest sistem pentru a o propaga cu uurin. Ei evltfl, ns, confruntarea fi cu teologi de valoare, pentru a nu se Compromite. Comentnd posibilitatea formrii pe chat a unor grupuri de dlncu|ii pe teme biblice n rndurile adepilor sectei, conductorii sectei se de clar mpotriv, sub pretextul c le trebuie timp i talent ca s asigure Supravegherea necesar i competent154. Dei i sftuiesc proprii adepi, dup cum am vzut, s nu foloseasc reeaua Internet, martorii lui Iehova profit din plin de ea, atunci cnd i prezint propriile concepii, folosindu-se de spaii web uriae, profesional concepute, exclusiv n scopuri propagandistice, n majoritatea limbilor de pe glob. Prinii sunt ave rtizai asupra jocurilor de pe calculator155, n sensul limitrii accesului copiilor lor la ele. Motivul l constituie scenele de lupt, cu care copiii martorilor nu au voie s intre n contact nici mcar vizual - , chiar dac triumful binelui asupra rului este evident, iar unele din scenele prezentate sunt reconstituiri ale unor evenimente istorice importante, stimulnd receptivitatea, imaginaia i formarea unei solide culturi generale. Biblioteca WatchTower, cuprinznd toate publicaiile iehoviste recent ipflrute, este disponibil, ncepnd cu 1994, pe CD-ROM. 2.2.4. CONGRESE I NTRUNIRI IEHOVISTE FORME SFIDTOARE DE PROPAGAND SECTAR Martorii lui Iehova susin c Biblia afirm necesitatea ntrunirilor sub form de congrese. Adunarea triburilor evreieti de ctre Iosua la Sichem (I icuteronom 27, 12-17) este considerat un congres stimulator de credin156. Neacceptarea de ctre romni a sfidtorului congres iehovist din 1996 a generat reacii din cele mai neateptate: martorii nu s-au sfiit s denune Intolerana religioas 157 la care au fost supui i i-au gsit drept aprtori persoane publice, care s-au implicat n aceast chestiune fr a cunoate prea bine toate conotaiile ei rel igioase, sociale i politice. Este cazul lui llillary Clinton, soia preedintelui S.U.A. de atunci, care a refuzat vizita la biserica ortodox Kretzulescu pe motiv c aici ar fi fost expuse afie care
11' Ibidem, p. 11 ,M Ibidem 1,1 W.T., Trezii-v!, 8 mai 1995, p. 25 M l Idem, Turnul de veghere, 1 februarie 1997, p. 31 1 Idem, Martorii lui Iehova din Romnia, p . 8

48

Pr. David Pestro i

denotau lips de toleran religioas '58. n realitate, anunuril e respectiv erau adresate ortodocilor ce ar fi urmat s se confrunte cu cea mai mar ofensiv prozelitist ce viza capitala Romniei. Tolerana este o vech vir tute romneasc; ea a fost dovedit n istorie n toate domeniile vie sociale, mai ales pe plan religios. nstrinarea de neam i de ar, de religi strbun ortodox, precum i sfidarea societii de ctre gruparea iehovis t nu pot fi, ns, acceptate. Efectul propagandistic al congreselor iehoviste rezid n raporti incredibil ntre numrul martorilor locali i cei ai invitailor din afar: n ju d e 1:10. Automat, localnicii care nu sunt martori ncep s fie pui p gnduri de amploarea micrii : hotelurile sunt toate rezervate, locuril publice sunt pline de vestitori, mass-media - stimulat financiar - aduc elogii sectei, prezentnd cu lux de amnunte desfurarea congreselor declaraii ale membrilor Corpului de guvernare159. ntre 18 - 25 de congregaii iehoviste alctuiesc un aa-numit circuit n care se organizeaz cte 2 congrese anual. Toate congregaiile dintr-o ar (regiune, jude) formeaz un district, n care se organizeaz cel puin u: congres anual, de 3-4 zile. Pentru organizarea congreselor, iau fiin ma multe Departamente, cum ar fi: Ordine, Curenie, Alimentaie, Botezuri etc. La congrese se realizeaz i diverse activiti menite a spori zestre financiar a sectei: se vnd publicaii, cri, brouri (unele chiar atunc lansate), se distribuie obligaiuni cu dobnzi ridicole (2%), n favoare Societii Watch Tower, se primesc donaii bneti voluntare, s comercializeaz meniuri, buturi rcoritoare i sandviuri160. O impresie teribil face i unirea ctorva zeci de mii de glasuri i intonarea cntrilor iehoviste. n afara programului obinuit pe stadior martorii obinuiesc s se strng, pentru a face impresie i a atrage nc prozelii, n pieele centrale ale oraelor161. Cu acest prilej, se desfoar o intens campanie publicitar, oferindu-se literatur iehovist prin .gri metrouri i alte puncte aglomerate. La congrese particip i delegai - membri ai Corpului de Guvemar din S.U.A. Cuvntrile sunt traduse, simultan, n mai multe limbi, ia participanii sunt aezai pe sectoare, n funcie de limba, aleas. La unei congrese, temele prezentate sunt transpuse i n limbaj mimico-gestual162. Pe scena adunrilor de la congrese, se joac i scurte scenete, car redau momente zilnice de la activitile prozelitiste. De pild, sun reproduse ntlniri de pe teren, cu categorii variate de interlocutori: preot soldat, poliist etc.
1 5 8 Ibidem 1 5 5 Idem, Trezii-v!, 8 martie 1997, p. 24-25 1 6 0 a se vedea Idem, Martorii lui Iehova ndeplinind n unitate voina lui Dumnezeu..., p. 19 1 6 1 de exemplu, Piaa Roie din Moscova - a se vedea Trezii-v!, 22 februarie 1994, p.l 1 1 6 2 W.T., Trezii-v!, 8 septembrie 1998, p.25; 8 martie 1997, p. 25

(klihltnia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

49

Adeseori, congresele au generat puternice tensiuni sociale. Grupuri de Minoune ostile iehovismului s-au unit instantaneu pentru a protesta mpotriva sfidrilor propagandistice iehoviste. Uneori, s-a ajuns i la Oenfruntri violente163. Primul congres iehovist a avut loc n 1889, la Allegheny, Pa., S .U.A., U U modesta participare a 225 de persoane, dintre care 25 de noi botezai. Ce le mai importante congrese pentru iehoviti s-au tinut la Cedar Point, Ohio , n 1919 i 1922. Cel din septembrie 1919, sub genericul Anunarea Rogulului, inut n ilegalitate, a marcat lansarea revistei The Golden Age (viitoarea: Trezii-v!). n 1922, sloganu l a fost Regatul cerului este iproupe. Rutherford, cu o nedisimulat exaltare, a anunat: Privii, Regele domnete. Voi suntei agenii lui de publicitate 164. ns o astfel de domnie peste doar 10.000 de supui, ci numra secta la acea vreme, era ridicol. Hristos i proorocete Parusia ca pe un eveniment g lorios, cu participare pan-cosmic. Singura arm, terifiant, dar sigur, a minciunii, Vin pub licitatea. Efectele ei se vd astzi, cnd odiseea nelciunii a cupr ins minile vidate spiritual a peste 6 milioane de oameni. in 1935, la congresul inut la W ashington D.C., se lanseaz celebra Icorie a mpririi aleilor n dou clase: turma mic i celelalte oi, despre care vom mai avea prilejul s discutm n cuprinsul lucrrii de fa. La congresul de la Cleveland (1946), odat cu lansarea celebrei TreziiW ) ', n forma actual, s-a inaugurat i sistemul de adunare de tip tabr, foarte ndrgit pn astzi, care presupune cazarea participanilor n automobile-locuine (rulote) i corturi. Cel mai mare congres iehovist s-a desfurat n 1958 la New York, cu participarea a peste 253.000 de persoane, pe dou stadioane, Yankee Nlndium i Polo Grounds.1 6 5 n 1969, Congresul internaional a avut loc la Paris, sub sloganul Pace pc Pmnt 166. n 1990, el s-a inut la Berlin i s-a numit Limba curat. n 1991, el s-a inut pe Nepstadion, n Budapesta, cu participarea a peste 40.000 de delegai167. Tema sa a fost: Iubitorii libertii, iar cartea lansat cu iiccst prilej a fost Cel mai mare om care a trit vreodat(448 pag.)168. n 1992, a avut loc primul congres din Rusia, desfurat la St. Ictersb urg, sub genericul Purttori de lumin. ntruct peste 10.000 din de legaii strini veneau din Finlanda, congresul s-a desfurat i n limba acestora. Tacticile folosite pentru captarea bunvoinei autoritilor au
dc exemplu, n Adelaide, Australia, n 29 aprilie 1945 - a se vedea Trezii-v!, 22 ianuarie 1994, p.23 W.T., Turnul de veghere, 1 ianuarie 1991, p. 12 Idem, Turnul de veghere, 1 aprilie 1993, p. 22 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1997, p.22 Ihidem Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1992, p. 24-29

50

Pr. David Pestro,

inclus: repararea stadionului Kirov i amenajarea spaiilor verzi aferent* nchirierea de autobuze, de spaii de cazare n hoteluri i coli, aducere unor nsemnate cantiti de alimente sub form de ajutoare. Pentru atragere localnicilor, s-au tiprit i difuzat cteva milioane de tracturi i s-au mont* uriae panouri publicitare pe cele mai circulate artere ale oraului. n fina asistena a depit 46.000 de persoane. La intrarea n stadion, s-au distribu pliante, cri, brouri cu cntece i Biblii. Dndu-i seama de pericoli artat'de iureul prozelitist iehovist, ortodocii rui au luat atitudine, pri proteste ferme de strad i prin pancarte demascatoare ale erorilor lc sectare. Era prea trziu, deoarece miliia i-a sprijinit pe martori, dij dorina de a aplana o eventual stare conflictual169. Trebuia acionat dil vreme, pentru a opri din fa o astfel de manifestare. Un congres gigantic a avut loc n 1993 n Chile. Sub genericii nvtura divin, pe stadionul din Santiago s-au reunit peste 80.000 d< martori. n program s-a jucat i o dram, avnd ca subiect problemelj cu care se confrunt martorii n prezent. Din totalul participanilor, numai jumtate au fost chilieni170. Tot n 1993, la congresul de la Kiev, Ucraina, s1 a nregistrat un record de botezuri iehoviste: 7402! De fapt, n acest ari furia prozelitist iehovist s-a ndreptat asupra Europei de Est. Profitnd d! starea naiunilor recent oprimate de comunism, de exacerbarea conflicteloj inter-etnice i de frmirile schismatice ale unor Biserici locale martorii au avut un mare succes, promind o lume a pcii i armoniei pi pmnt. 45 de congrese s-au inut n Rsritul Europei, dintre care cele m mari au fost pe Stadionul Lokomotiv din Moscova (23.743 de participani i Republican din Kiev (67.714 de participani)171. La congresul nvtur divin de la Moscova, din 23.743 de participani, numai aproximai 15.000 erau rui172. La Kiev, cei 50.000 de delegai strini, venii din 30 d ri, au copleit cu mult numrul celor cteva mii de martori locali. Ei ai fost gzduii n hoteluri, coli, case particulare i ch iar pe 6 nave fluviale. n 1996, ntre 19-21 iulie, congresul intitulat Mesagerii pcii divine^ trebuia s se desfoare la Bucureti, dar atitudinea ferm a clerului credincioilor ortodoci romni a stopat sf idarea prozelitist iehovist Martorii s-au repliat i au programat Congrese de district cu participar internaional n mai multe orae mari din Europa Rsritean, precun Praga, Varovia, Budapesta, Tallin, Braov i Cluj-Napoca173.
169 Idem, 170 Idem, 1 7 1 Idejn, 1 7 2 Idem, 1 7 5 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1993, p. 23-28 Trezii-v!, 8 iulie 1994, p. 19 Trezii-v!, 22 februarie 1994, p . 6-7 Turnul de veghere, 1 ianuarie 1994, p. 8-9 Trezii-v!, 8 martie 1997, p. 22

IkHk/mla in faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

51

In anul 1997, Martorii lui Iehova au programat n R omnia, sub sigla Credin n Cuvntul lui Dumnezeu, un numr de 10 congrese de district, dintre care 4 n limba maghiar. Aria vizat a cuprins numai orae din Transilvania, cu dou excepii: Bucureti i Botoani. Faptu l c unele (Ongrcse din Romnia sunt inute numai n limba maghiar arat c num Arul martorilor aparintori de aceast etnie este ridicat. In 1998, congresele Calea divin de via s-au inut la noi n 9 orae Bucureti (Sala Polivalent). i n anii urmtori, stilu l congr e sist iehovist M menine, iar genericele adunrilor seamn mult ntre ele: Cuvntul profetic al lui Dumnezeu (1999); mplinitorii cuvntu lui lui Dumnezeu (2000); Predicatorii cuvntului lui Dumnezeu (2001) etc.
1, 2 .5. M A N IFEST R I A N TISO CIA LE A SO C IA TE A C IU N IL O R

PR O Z E L IT IST E IEH O V ISTE lr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula afirm, ntr-o lucrare de referin: fenomenul sectar se bazeaz pe minciun i impostur174. Este i cazul aeclci de care ne ocupm. O form extrem de grav a psihozei iehoviste, IPCCntuat pn la a deveni patologic pentru grupuri sociale extinse, este diluia simului proprietii. Se cunosc relatri, n care martorii dintr-un sat rumnesc au ajuns s-i terorizeze constenii prin sustragerea intenionat a Ulior bunuri personale sau obteti, pe motiv c sunt ale lui Iehova 175. Un Camionagiu iehovist a forat dou bidoane de vopsea, pe care le-a vndut chiar lupravcghetorului de circumscripie, n schimbul scutirii de cotizaia lunar, (Uimit buna speran 176. Acelai individ practica i primirea de autostopiti In cabin, crora, pe lng sumele de bani cerute pentru drum, le vindea ttwleriale prozelitiste i le mpuia capul cu predici iehoviste177. IJn oarecare frate Dumitru, fost serv de circuit, s-a mbogit Inmiindu-i donaiile martorilor 178. Un pionier iehovist din prile Sebeului a convins o femeie, adept a 0Ctei, s-i lase familia i s fug cu el, oficializndu-se ca so i soie, dei prima cstorie nu fusese nc desfcut179. Tot poligamia a fost captul de ucu/are i pentru un alt iehovist, Aurel180. Altul, a practicat mai multe divoruri i recstoriri succesive, profitnd de poziia ocupat n ierarhia icclei, care i-a dat dreptul la astfel de derogri, nepermise martorilor de rintlIK I. Fratele Ion a ntreinut relaii cu o sor, cu care efectua studii
l'i lrof. Dr. Nicolae D. Necula, op. cit., p. 485 1,1 1roilor Ardelean, op. cit., p. 109-1 1 1 "* Ihulem. p. 122-123 Ihulem. p. 121 IH Ihulem, p. 312 IN,lan. p 233 "" llmlem. p. 312 llmlem. p. 233-238

52

Pr. David Pestri

biblice, n urma crora aceasta a rmas nsrcinat, iar apoi el i-a pl cheltuielile pentru avort182. Pentru a iei ctigtori ntotdeauna n discuiile cu subiect teologi martorii nu se sfiesc s apeleze la mijloace violente, chiar la crim. Es cazu l lui Kovacs Ferenc, un iehovist maghiar din Dobra, jud. Satu Mai care l-a ucis pe Csenteri Alexandru, n urma unei discuii pe teme biblice a consumului de alcool183. Fratele Gavril i-a omort copilul i apoi tocmit martori mincinoi ca s-l scape de nchisoare184. O cauz principal a acestor manifestri anormale este neacceptar iubirii vrjmailor, porunc cerut de Mntuitorul Hristos (Matei 5, 44 Iat un exemplu de text vdit instigator: Trebuie s-i urm pe cei careursc pe Dum nezeu...s-i privim cu aversiune extrem i activ...ni putem iubi pe aceti dumani vrednici de ur, pentru c ei sunt vredn i doar de distrugere 185. Din mass-media american, se observ c martorii lui Iehov; tolereaz abuzurile sexuale asupra copiilor. O cauz posibil a acest fenomen este sintetizat de Dr. Jerry Bergman: Frecvena bolilor mint n cadrul acestei religii este crescut de 10 pn la 16 ori 186. Comentnd nvturile eretice iehoviste, cauze ale comportamentul deviat al membrilor sectei, Pr. N. Constantinescu afirm c, n cadr acestei secte, omul se ndeamn la pcat, fie n ndejdea c se va poc dup nviere, fie c va fi scutit de o pedeaps venic.. , 187. 2.3. N C U R A JA R E A P R O Z E L IT ISM U L U I i

2.3.1. PROPAGANDA STRIN n publicaiile Martorilor lui Iehova sunt prezentate adeseori punct de vedere favorabile doctrinei lor sectare sau manifestrilor lor specific venite din medii externe sectei (sau, cel puin, aa se pretind). Avoca medici, naturaliti, scriitori etc. i exprim adeziunea la anumite puncte d vedere enunate de adepii sectei i chiar aduc elogii zelului lor prozelitis De cele mai multe ori, ei nu uit s arate c nu sunt Martori ai li Iehova188. Plasarea unor astfel de prezentri pe coperile-spate ale revistele
1 8 2 Ibidem, p . 312 1 8 3 pe larg, a se vedea relatarea cazului la T. Ardelean, op. cit, p. 273-280 m Ibidem, p. 312 1 8 5 W. T., Turnul de veghere, 1 octombrie 1952, p. 596-604, apud J. Ankerberg, J. Weldon, op. cit., p. 1 186 Jerry Bergman Ph.D., Jehovah's Witnesses. A Comprehensive and Selectively Adnotate Bibliography. w w w .Geocities.com 1 8 7 Pr. Al. N. Constantinescu, Sectologie, istoricul i combaterea sectelor din Romnia, Ed. a II!-i Bucureti, 1943, p. 36 188 a se vedea W.T., Trezii-v!, 8 septembrie 1998, p.32

tkhhioxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

53

Iehoviste, alturi de mesaje prozelitiste evidente, au ca efect scontat captarea ateniei i ctigarea ncrederii cititorului neavizat. Totui, o privire atent nu poate s nu exprime dubii n privina acestor personaliti, elrora uneori li se public fotografia, dar uit s li se menioneze (oare, cu bunii tiin?) num ele189. Dc pild, o fat din Rusia gsete pe jos un tract iehovist i se Convertete pe loc, hotrndu-se s scrie o scrisoare la filiala rus a sectei, prin care s comande i alte reviste, cri etc., pe care se angajeaz s le i plflteasc!190. Evident, este un exemplu de urmat i pentru alii, crora li se indic pentru coresponden cea mai apropiat adres a sectei. Un redactor al ziarului The Daily din Bombay, India, face propagand gratuit revistei Trezii-v! i chiar recomand cititorilor s se aboneze la Motivul? Conine sfaturi bune191. Chiar i un clugr catolic, al cftrui nume nu este publicat, i exprim elogiile, vorbind despre aciunea Spiritului Sfnt asupra M a rto rilo r lui I e h o v a 192! O femeie din Estonia, aflat n vizit la sediul Martorilor lui Iehova din Tallin, ajunge s afirme c activitile acestora sunt un nou episod linat la istoria Noului Testament 193. Dei aceasta este o blasfemie clar la idresa textelor sacre revelate i inspirate (.Apocalipsa 22,19), martorii o reproduc cu mndrie, deoarece orice poziie favorabil sectei lor este un argument n plus n munca prozelitist. Un oarecare dr. Jason Be Duhu se autogratuleaz: sunt un biblist cu experien...i, n treact fie spus, nu fac parte dintre Martorii lui Iehova . .. 194 El nu contenete cu aprecierile la adresa falsului grosolan, intitulat N.W.T. La o analiz atent, se constat c toate aceste aprecieri sunt, parc, redactate de aceeai persoan: toate aduc elogii publicaiilor iehoviste, folosind termeni asemntori (analiz neleapt, ,judecat pertinent dc.), dup care se convertesc subit i fac declaraii radicale , de genul: Nu vreau s pierd nici un articol viitor.. . 195. n timp ce Hillary Clinton le lua partea iehovitilor din Romnia, protestnd fa de aa-zisa lor asuprire, iat afirmaiile acestora la adresa conducerii Statelor Unite: America' este stpnit de oameni extrem de egoiti; Constituia Statelor Unite este tratat ca o bucat de hrtie196.
ii sc vedea Ibidem. O situaie asemntoare se regsete n Trezii-v!, 8 mai 1998, p.32 ii sc vedea W.T., Trezii-v!, 8 februarie 1998, p.32 Nl W.T., Trezii-v!, 22 octombrie 1995, p .32 Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1993, p.32 m Idem, Trezii-v!, 8 martie 1997, p. 25 Idem, Turnul de veghere, 1 februar/e 1998, p. 32 ,M I Idem, Trezii-v!, 8 martie 1993, p. 32 ' Idem, Cine va stpni lumea?, pe site-ul: www.the-true-jw.oltenia.ro

54

Pr. David Pestroii

Zonele Europei de Est aflate n recesiune economic in umu profundelor transformri post-comuniste au constituit pentru martori ulj bun prilej investiional. La congresul de la Kiev din 1993, delegaii strin au adus tone de alimente pentru cei aflai la nevoie 197. Blidul de linte] aburind atrage i acum ...

2.3.2. IDEOLOGII ANTICRETINE I ANTIBISERICETI Pentru ncurajarea aciunilor lor prozelitiste, Martorii lui Iehova si bazeaz n mod constant pe denigrarea cretinismului, considerat a f apostat198. Paginile publicaiilor iehoviste abund n tiri menite si discrediteze Bisericile tradiionale, unele chiar neverosimile i greu de dovedi altele prezentate nadins ntr-un mod tendenios. De exemplu, tirea potriv: creia micuele de la o mnstire din India nva karate i folosesc u instrument n form de crucifix cu care ar putea chiar i ucide un atacator1 este dovada unor astfel de exagerri, programate s atace instituiile bisericeti dar i doctrina cretin tradiional despre Sfnta Cruce. Violena prozelitismului se vdete i n struina cu care li se cer subiecilor s-i prseasc religia iniial. Titlul primului articol cu care s deschide un numr din Turnul de veghere este elocvent: Religia dvs. corabie care nu trebuie abandonat niciodat?200 O carte iehovist transmit cititorilor mesajul: Dac ai neles, cu ajutorul Bibliei, c religia ta nu est bun, fii gata s i-o schimbi201. Observm c martorii nu urmres propagarea sincer a propriilor nvturi, lsnd interlocutorii s aleag singul dac le urmeaz sau nu, ci vor cu orice pre atragerea acestora, ruperea lor d comunitile din care fac parte. n alt carte, sunt blamate, cu ipocrizia conflictele din lume, anunnd pacea iehovist: Slujitorii lui Dumnezeu nu s ucid unii pe alii. Numai copiii lui Satan fac lucrul acesta202. Istoric, martorii aseamn religia fals cu neghina din pilda Iu Hristos, care ar fi crescut dup secolul I. Totui, o astfel de interpretare a presupune dispariia grului vreme de 18 secole, pn la Russell, lucrl evident, inacceptabil. W. Lingle sistematizeaz: Publicaiile Turnului d, veghe combin toate gruprile aa-zis cretine ntr-una singur i iai lucrurile cele mai rele svrite de unii, insinund apoi c ceea ce fac aceti grupri este standardul pentru cretinism203. Materialele iehoviste abund n neadevruri flagrante privind istorij bisericeasc. De pild, martorii afirm, n publicaia Cine va stpri
1 9 7 Idem,, Trezii-v!, 22 februarie 1994, p. 8 1 9 8 Idem, Numele divin care va dinui pentru totdeauna, Germania, 1986, p.17 1 9 9 Idem, Trezii-v!, 8 decembrie 1996, p. 28 200 Idem, Turnul de veghere, 1 februarie 1995, p. 3 2 0 1 Idem, Tu poi..., p. 33 202 Idem, Cum a aprut viaa - prin evoluie sau prin creaie?, 1988, p. 230 203 W. Lingle, op. cit., p. 29

l hhuioxia in faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

55

lumea?, c ierarhia catolic a fost organizat n secolul IV. Tot aici, gsim pro m is iuni populiste privind paradisul pmntesc, de genul: nu vor mai fi ftincionari aspri i fr inim de-ai guvernului, care s intimideze pe popor, Rfl-I tin n fric i s-l nele...;...nu vor mai fi nici corporaii crude, Burnie trusturi204. Persist sloganuri comuniste: Poporul de rnd n-a ftiNt privit i tratat de egal sau cum ar avea aceleai drepturi205. In cadrul aciunilor lor prozelitiste, martorii insist asupra prezentrii Concepiilor lor religioase ca surse exclusive ale adevratei nvturi. Celelalte religii sunt privite ca nite chei deformate, care nu au nici o valoare206. Iat Cum comenteaz iehovitii zicala n fiecare religie exist ceva bun: Ai bea Un pahar cu ap otrvit numai pe motivul c cineva v-ar garanta c cea mai mure parte din coninutul su este ap?207. n acest mod perfid, este inoculat intolerana religioas. O form potrivit de a o da n vileag, n cazul vizitelor iehoviste la domiciliu, este tocmai adresarea unui ndemn de a rosti, mai nti, o nigilciune n comun, care se va izbi de un refuz categoric. Ideologia comunist atee este o surs de inspiraie pentru denigrarea Mineriilor Cretine de ctre Martorii lui Iehova. Iat un exemplu edificator: In 1960, decanul unei faculti de religie din Praga (Cehoslovacia) a nifli'turisit: Doar noi, cretinii, suntem rspunztori de comunism...208. Mineneles, nu ne sunt date alte bibliografice privind sursa de informare; nu se prccizeaz nici mcar numele acestui decan, iar nsi existena unei faculti religie n Praga comunist, condus de un astfel de personaj curajos n declaraii este ndoielnic. Comentnd ura iconoclast iehovist, arhimandritul Pantelimon Bezeniti Ittttfl c, n Grecia, martorii au aruncat icoane i cruci la gunoi, gest pe care nici turcii nu l-au fcut209. Iredentismul interconfesional iehovist face referire ftlA l la formele de nchinare, ct i la orice colaborare spiritual cu alte religii. Odat cu trecerea la iehovism, orice nou convertit trimite organizaiei religioase din care a fcut parte pn atunci o scrisoare de retragere210. Prozelitismul urmrete, n fapt, progresul financiar al sectei. Pentru a putea prospera, organizaia are nevoie de bani, care provin de la numeroii M fti adepi sub mai multe forme: donaii ocazionate de primirea i diMribuirea materialelor sectei (n fapt, cumprarea lor), donaii n bani, pcnlru lucrarea de predicare - la cutiile din Slile Regatului din congregaiile locale sau direct la filiala central (Betel); donaii n bunuri i
Meni, Cine va stpni lumea?, publicat pe site-ul www.the-true-jw.oltenia.ro * * * Ibidem. Am redat cu fidelitate exprimarea agramat a autorilor. I ** Idem, Cunotina..., p. 32 [ Idem, S aducem argumente din Scripturi, p. 303 1 ** Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1998, p.4 Ai Imn. P. Bezeniti, op. cit., p. 18 - W I , Cunotina..., p. 125

56

Pr. David Pestrc

obiecte de valoare, mobile i imobile, nsoite de a c te legale; testamente conturi bancare administrate de sect211. i 2.3.3. FRII MONDIALE n rile unde prozelitismul iehovist era strict interzis, martorii a colaborat cu celelalte structuri antistatale ilegale, n condiii de maxi rr c onfidenialitate. Iat ce declar un adept al sectei implicat n traducere revistelor i materialelor prozelitiste din limbi de circulaie occidental limba maghiar: acestea (textele pe care trebuia s le traduc - n.n.) ' primeam de obicei prin intermediul unui curier de sex feminin, al cn nume mi era necunoscut. n felul acesta, chiar dac eram prins i tortura nu-i puteam divulga numele.212 2.3.4. PROZELITISMUL PRAGMATIC De multe ori, interesul prozelitist impune aplicarea dictonuh machiavelic Scopul scuz mijloacele. Acest procedeu a fost adeseo justificat ca prozelitism pragmatic. Martorii lui Iehova nu ezit s foloseasc. De multe ori, ei tolereaz imoralitatea chiar n mijlocul lo justificnd acest lucru prin faptul c lupta cu viciul este de durat i c< pctoi trebuie s rmn membri activi ai sectei, slujind interesele e Tributari solafideismului lutheran, motenit pe filiera neoprotestant, < marginalizeaz rolul faptelor bune, al evitrii rului i al vieii morale general, pentru obinerea mntuirii. Un exemplu gritor pentru a ilustra cele afirmate mai sus este prezent; n revista Trezii-v!: Tnra iehovist Lora se prezint cititorilor ca fiin nrobit de patima masturbrii. Iat ce declar ea: Discutam cu Iehov problema mea n mod deschis, dar parc nu puteam pune capt aceti obicei213. Bineneles c simpla discuie, lipsit de cin sincer, d Sfnta Tain a Spovedaniei, de mplinirea unui canon de post i rugciune nu a avut nici un efect i tnra a continuat practicarea viciului, S vedem, ns, i explicaia teologic oferit de martori: Poate c uneori Dumnezeu ne las s demonstrm ct de serios i cerem anumit lucruri214. Este o minimalizare clar a puterii dumnezeieti, precum i discreditare a necesitii mplinirii voii morale a Creatorului. Hristos a spus Cerei i vi se v a da... "(Matei 7,7): simplu, firesc, fr a atepta demonstrare seriozitii demersului n sine, atta vreme ct solicitarea se recomand din stai a fi pertinent i necesar pentru restabilirea ordinii morale.
2 1 1 Idem, Tumul de veghere, 1 decembrie 1994, p. 19 212 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1997, p.21 213 Idem, Trezii-v!, 22 mai 1997, p.20 214 Ibidem

Ikttuiitxia in faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

57

Concluzia iehovist se concretizeaz ntr-un sfat adresat Lorei: Este Kl#vArat, uneori s-ar putea s nu reueti s-i nvingi problema. Dar atta timp Al te lupi i nu cedezi n mod voit slbiciunii tale, Dumnezeu va aprecia Mlllna ta i va rmne Prietenul tu - 2 Petru 1:5215. Dintru nceput se Oboerv delsarea moral iehovist, care permite perseverarea n starea Uleioas, numai de dragul rmnerii n sect216. De fapt, patima respectiv este l l p t c l izat, fiind considerat o slbiciune, n faa creia Lora nu cedeaz n RM kI voit. Confuzia grav care se face aici (oare, cu intenie?) este ntre ispit, I I tentaie spre ru, i pcat repetat n chip ptima, ca alegere contient i Hbcrfl a rului de ctre om. Aa-zisa silin a Lorei de a se mpotrivi viciului, lAtn vreme ct se oprete doar la nivel teoretic, rmne pentru ea un deziderat RMtins i nu are cum s-o absolve de consecinele faptelor ei concrete, care sunt pIcAloase. Fiul lui Dumnezeu se consider Prietenul celor pctoi, dar nu a Iilor ce persevereaz n greeal, ci a celor care se pociesc (Matei 9,13). Textul biblic invocat de martori la finalul sfatului lor conclusiv - de la II 1,5 - nu are dect o palid legtur cu afirmaiile fcute (de fapt, ei ne-au tbtyn u it cu astfel de bizarerii exegetice): De aceea, strduii-v s unii cu Ndln(a voastr fapta, cu fapta cunotina.... Acesta este, de fapt, mesajul trnnsmis de nvtura noastr ortodox. Iniial, noilor convertii la iehovism din Nigeria li s-a permis s fie iOll gami. Ulterior, n 1947, acest lucru a fost interzis de la sediul central. Mul)i au prsit secta, iar cei care au rmas, au fost obligai s rmn cu o lingur soie, renunnd la celelalte. O alt problem a aprut atunci cnd Utili martori nigerieni au decis s-i schimbe soiile cu unele pe care le ftpudiaser. Pentru a rezolva acest caz, Corpul de Guvernare din fooklyn a dat o nou directiv: martorii s-i pstreze prima soie, n Bidinea cronologic a cstoriilor217. Un caz aparte este redat de . Constantinescu: o familie de martori a IHHizat s plteasc impozitele datorate statului, ncercnd eludarea legii prin declaraii false. Cele afirmate de ctre ei cu acest prilej nu las nici o Mrmfl de ndoial asupra caracterului antistatal i antisocial al sectei: ntrIdevftr, am minit, dar pentru c autoritile de stat sunt de la Satan, noi 1M i minit pe Satan218; strategia de rzboi teocratic... justific minciuna219. Lipsa oricrui fel de scrupul n cele ce afirm i practic d la
*" Ihh/titi

I* Ai'cst exemplu, const ituindu-se ntr-un caz public, devine un precedent foarte grav, care poat e kniiiu'H chiar i anumite conotaii violente ale prozelitismului iehov. Este extrem de grav acceptarea tom lencnei la sect a celor vinovai de imoralitate, d ar absolvii de rspunderea faptelor lor pe motivul (pIlHU-i ntr-o rugciune continu, fcut cu seriozitate, pentru a fi iertai... W I,, Turnul de veghere, 1 septembrie 1995, p. 25-26 * 1,1 Al Irmaia este preluat de . Constantinescu, op. cit., p.23. N W 1., Turnul de veghere, 1 mai 1957, p. 284-285, apud W. Lingle, op. cit., p. 131

58

Pr. David Pestre

iveal pericolul permanent al unor astfel de aciuni subversive, ndrepta mpotriva structurilor societii, atacate direct sau mascat, mai ales d perspectiva faptului de a fi considerate satanice. Segmentele sociale aflate n situaii de criz sunt inta predilect, misionarilor sectari. De exemplu, vduvele trebuie, n opinia iehovist, fie nconjurate de prieteni dragi i iubitori, care, ns, nu pot, bineneU s umple golul creat de moartea partenerului conjugal, dar pot, n schimb, le ajute s se ataeze strns de Tatl ndurrilor tandre220 - Iehova. 1 nevoie, se indic a se folosi i anumite msuri pentru a le susine din pur de vedere material221. Trecnd peste aceast practic prozelitist 4 cumprare a unor contiine profitnd de starea lor de cdere psihic, vo analiza un verset pe care martorii l invoc pentru a le mngia pe vduv loan 5, 28-29. n traducerea mistificat N.W.T., acest text sun astfel: t< cei din mormintele de amintire vor auzi vocea sa [a lui Isus] i vor iei afar n realitate, versetele n cauz sunt: i vine vremea cnd toi cei din mor mir, vor auzi glasul Lui i vor iei cei ce au jcut c^le bune spre nvierea vieii, ix cei ce au j cu t cele rele spre nvierea osndirii. Ignorarea precizrii Mntuitorului privind universalitatea nvierii i a vieii venice, precum interpolarea expresiei nebiblice de amintire vine n sprijinul tezei iehovis a nvierii rezervate exclusiv privilegiailor sectei, ca o consecin memoriei divine. Pentru a nu fi speriate, ns, de perspectiva imposibilit nvierii celor dragi care au murit fr a adera la sect, n articolul destin vduvelor nu se amintete nici un cuvnt despre aceast nvtu considerat de baz pentru secta iehov. Omisiunea ei fcut cu bun tiir nu ne duce cu gndul dect la interesul prozelitist care predomin. Toate resursele deinute de martori trebuie dedicate rspndi mesajelor sectei pe plan mondial. Aceast directiv pleac de la premisa i bunurile de care dispunem sunt daruri dumnezeieti, deci ele trebuie s ntoarc ntr-un fel sau altul la Dttorul lor. Veniturile sectei se rotunjes astfel, prin: donaii benevole, donaii sugerate, afaceri, deinere de vale (sistem bancar iehovist), moteniri etc222. Sub imperiul principiilor biblice ale ospitalitii cretine, martorii 1 Iehova se ofer cu repeziciune s le dea gzduire semenilor lor aflai I impas din diferite cauze (erupii vulcanice223, cutremure224, uragane225...: Cu aceste prilejuri, sunt iniiate numeroase tentative de convertire. Pe lnj Slile Regatului exist depozite de ajutoare, care sunt acordate n schimb
220 a se vedea W.T., Tumul de veghere, 1 mai 2001, p.5-6 2 2 1 Ibidem, p.6 222 Idem, Tumul de veghere, 15 decembrie 1993, p. 18; 1 decembrie 1995, p. 30-31. 223 Idem, Trezii-v!, 8 martie 1997, p. 20 224 Idem, Trezifi-v!, 22 octombrie 1996, p. 20 225 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1993, p. 14-21

(ptinJut/u in faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

59

Unor donaii226. Imediat dup producerea dezastrelor, martorii predic fi olcr pachete cu ajutoare din cas-n cas. Erupia vulcanului Pinatubo lin Filipine i-a atras pe martorii dornici s se implice n ajutorarea Mtielor afectate227. Martorii aflai n ri africane cuprinse de secet flmcsc, adeseori, de la fraii lor n credin, substaniale ajutoare228. Servirea unor mese, dup ntrunirile iehoviste, este un mijloc de atragere a Simenilor pauperi, n rile subdezv o ltate. Martorii lui Iehova au reparat, cutremurul din 1995 de la Kobe - Japonia, i casele celor nscrii la Mudiilc biblice, dar neconvertii pn atunci229. tn urma rzboiului civil din Rwanda, martorii din Europa Occidental |U trimis aici cantitti uriae de mbrcminte, pturi, alimente i publicaii

liblice230.
In Romnia, ajutoarele iehoviste s-au fcut simite cu prilejul inundaiilor din 1970 i 1975, al cutremurului din 1977 i ulterior iVcnimentelor din decembrie 1989. n rile slab dezvoltate, prozelitismul iehovist este o investi ie sigur, Rlunci cnd mrturia se unete cu aducerea de ajutoare sociale pentru a cuplu bunvoina localnicilor. n acest scop, sunt cooptate filialele Bfgiui izaiei iehoviste din rile vecine dezvoltate, care trebuie s strng eolccte i s pregteasc transportarea lor. Asemenea trasee s-au stabilit, fie pild, n Europa, ntre Danemarca i Ucraina231. n timpul rzboiului din Iu g o slavia, iehovitii au trimis 30 de tone de ajutoare232. Printre categoriile sociale defavorizate, crora li se adreseaz atacurile prozelitiste iehoviste, se numr i omerii. Lor li se promite rezolvarea lluaiei prin prietenia cu Iehova Dumnezeu233. Eradicarea complet a |majului este promis numai n timpul Regatului pmntesc milenist, Hunei cnd toi oamenii se vor bucura de lucrul minilor lor. Spre exemp lificare, sunt oferite diverse texte i ilustraii cu multiple tipuri de IWunei fizice. Sunt trecute sub tcere activitile intelectuale ale celor alei n Paradisul pmntesc; se acrediteaz mai degrab ideea c acestea Vor li desfurate la nivelul conducerii cereti a celor 144.000 care vor |Uvema mpreun cu Hristos. Prin definirea acestui concept, Martorii lui Iehova introduc n teologie un nou tip de predestinaie, pe care am putea-o numi eshatonic.
Ibidem, p. 18 & Idem, Trezii-v!, 8 mai 1992, p. 19-21 Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1991, p. 6 Idem, Turnul de veghere, 1 decembrie 1996, p. 12 ** Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1998, p. 3 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1992, p. 31 Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1993, p. 20 W I'., Trezii-v!, 8 martie 1996, p. 10

60

Pr. D avid Pestn

Neamul pmntenilor alei se aseamn izbitor cu o armat de robe teleghidai din cer, fr vreo contribuie personal raional la definiri lor existenial. Iehova devine, astfel, pentru martori, un dictator re sau un programator nemilos al destinului supuilor si, fr a le da acesta libertate de gndire i aciune. O alt categorie defavorizat, dar care se bucur din plin de ateni profeilor iehoviti este cea a deficienilor de auz. n scopul captrii ateni acestora, unii martori nva diferite tehnici de limbaj mimico-gestual. I asemenea, surzilor proaspt convertii li se promite promovarea rapid ] scara ierarhic a sectei, putnd sluji ca minitri cu timp integral (pionier slujitori ministeriali i btrni, precum i ca vorbitori la congrese234. * intenioneaz nfiinarea a ct mai multe comuniti iehoviste locale de sun crora le sunt destinate mijloace propagandistice diverse, precum case video cu studii biblice i chiar transpunerea n limbajul semnelor a uni elemente de ordin cultic, specifice adunrilor sptmnale, inclusiv cntri2! 2.3.5. PROZELITISMUL MALADIV \ ndoctrinarea iehovitilor de a face prozelitism este att de adi nrdcinat n fiina lor, nct ajunge s devin o obsesie. Se cunosc cazti n care unii dintre ei, nchii n temni, ntr-o izolare total, desfurau i l prozelitism bolnav, depunnd mrturie unor persoane imaginare. Iat 1 declar Harold King, nchis n China: Am nceput lucrarea predicare...ciocnind la o u imaginar, depunndu-i mrturie unui locat imaginar i fcnd cteva vizite dim ineaa...Dup un timp, am ntlnit imaginar doamn Carter, care a manifestat un oarecare interes, iar duj cteva vizite ulterioare, am stabilit s studiem Biblia sistematic236. O alt martor, fiind obligat s-i urmeze soul ntr-o colon muncitoreasc izolat, mrturisete c fcea ntruniri de una singur incluznd coala de minister teocratic, Studiul de carte i Studiul Tumul de veghere, punnd ntrebri i rspunznd tot ea237.

234 Idem, Trezii-v!, 8 septembrie 1998, p.25 235 a se vedea i Idem, Trezii-v!, 8 apri lie 1997, p. 26-27 236 Idem, Trezii-v!, 22 ianuarie 1994, p. 10 237 Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1993, p.15

Capitolul 2 EREZII VECHI, RENSCUTE N SECTA IEHOV


I. N V T U R A A N T IT R IN IT A R D E S P R E D U M N E Z E U : E R E Z IA A R IA N IS T SU B O N O U N F I A R E Martorii lui Iehova sunt printre cele mai virulente grupri antitrinitare aetuulc. Dorina lor este de a rstlmci textele Bibliei n scopul promovrii Ideii dc Dumnezeu unipersonal (Tatl - Iehova), Creator al Fiului i al Duh ului Sfnt, care i sunt subordonai. ns argumentele pe care le aduc n iprijinul ideilor lor - adeseori susinute cu un rar fanatism, plesc n faa nulitii. De pild, exprimarea la plural (Facere 1,26-27; 11,7) este lonsiderat de martori dovada c Iisus era asociatul intim, Meterul Inc l'fitor i Purttorul de Cuvnt al lui Dumnezeu238. Aceast afirmaie se N in numai pe supoziii, nu i pe texte biblice. La fel se ntmpl i n tfiuu l interpretrii textului trinitar clasic, M atei 28, 19-20, n care botezul n RUmcIc Sfintei Treimi este degradat, de fapt, la o form adaptat Beci licului sectei: n numele lui Iehova, ca Dumnezeu Atotputernic, al lui IlUK ca Mesia i al Duhului Sfnt, ca for activ a lui Dumnezeu . flHrti lrile iehoviste nu pot fi acceptate, ntruct denatureaz sensul iniial. H plus, botezul exprim adeziunea liber la un crez: dedicarea vieii lui jhlinnezeu. Hristos arat limpede, prin formula botezului, n ce fel este Acesta: Treime de Persoane. Un botez n numele unui Mesia pmntesc i | | unei energii impersonale nu poate fi acceptat. Prin afirmaia: nu tim ct di mare este statura lui Iehova...239, martorii arat c ar fi dispui s lluiilcze mreia suprem a lui Dumnezeu - situaie n care starea lor de tfllUie se relativizeaz. Dogma Sfintei Treimi, formulat antinomic, este considerat de Iehoviti ca fiind plin de termeni teologici confuzi i explicaii Inculcate240. Martorii pun semnul egalitii intre mister i dezordine, (Wnlru a concluziona c Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii (I Corinteni 14, 33). Inutil de spus c alturarea este forat. n detractrile lor, iehovitii pleac de la o premis greit: Dac Trinitatea exist, atunci Ifcbtiie s se vorbeasc despre ea n mod clar n toat Scriptura241. Atunci,
Itlrn i, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1992, p. 21 Citirii, Turnul de veghere, 1 decembrie 1996, p. 16 - Iilfin, Trebuie s crezi n Trinitate?, p. 4

62

Pr. David P eti

de ce n-ar vorbi Scriptura i despre atomi, plasm, energie electric, un radio, raze X etc. - realiti a cror existen nu este contestat? Rspuns este simplu: capacitatea de nelegere a raiunii umane este limitat, chiar n prezent - nemaivorbind de epoca scrierii crilor Bibliei. Martorii sunt incapabili s fac distincia ntre fiin i persoan; Biblia vorbete despre Dumnezeu ca despre o singur persoan. Atunci c Dumnezeu se exprim, el o face n calitate de fiin unic i indivizibil242. Ignorana, ca i frustrarea, generate de nenelegeri familiale grave, d la concluzii greite pe care martorii le iau n ce privete religia cretii Iat ce declar o martor: Ce ciudat! Ei cred n trei dumnezei, ns ta mi-a zis c nu exist nici mcar unul! Cnd am cerut alte lmuriri, mi s explicat c un ou are trei pri, ns, n realitate, este doar un singur ou2 Acuzaia de triteism nu este nou; interesant este ns maniera n care d descris i comparaia plastic, extrem de nefavorabil argumentrii n sir atta timp ct nu este sprijinit i pe alte dovezi scripturistice i patristi concludente. Efectul prozelitist este maxim: religia cretin este cobort rndul credinelor primitive, politeist-fetiiste. Vizita Sfintei Treimi fcut lui Avraam la Stejarul Mamvri este, pent iehoviti, o solie a unor mesageri de la Iehova244. Dei Avraam s nchinat n faa oaspeilor pn la pm nt (Facere 18,2), martorii spun aceasta este o form de onoare adus acelor personaliti cereti. Totui, nu acord cinstire prin salutul steagului sau imnului, i nici altor creatu Unde e adevrul? i Vorbind despre aceeai teofanie de la stejarul Mamvri, martori afirm: Avraam a avut, la un moment dat, trei oaspei, dintre care unui s-a adresat cu apelativul Iehova. Aceti oaspei erau, de fapt, ngeri, d unul dintre ei l reprezenta pe Iehova245. Aceast interpretare uimete pr faptul c, pentru o grupare care accentueaz att de mult importau folosirii exclusive a numelui Iehova pentru Dumnezeu, actul lui Avraa ar trebui s fie condamnat ca o blasfemie. Totui, martorii ncearc justificare - evident forat - atunci cnd vorbesc despre nger ca fiind i intermediar, prin care Avraam comunica cu Dumnezeu. Dac ar fi fost a cu siguran Scriptura ar fi consemnat acest lucru. Deci, exegeza iehovis n cazul de fa e compus din pure speculaii. Textul I Io an 5,7 este considerat un fragment apocrif246, o interpola din partea unui trinitarian nfocat, datnd din secolul IV. Inutil de spus i
242 Ibidem, p. 13 243 Cassie Bright, Prea muli dumnezei, pn cnd l-am gsit pe Cel Adevrat, n W.T., Trezii-v!, mai 1997, p. 12 244 W.T., Turnul de veghere, 1 octombrie 1996, p. 12 245 Idem, S ne apropiem de Iehova, p. 202 246 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1994, p. 26; 1 octombrie 1997, p. 13

kHnjutla in faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

63

M V M N lQ este perioada din care dateaz cele mai multe manuscrise biblice, tiirc inc lud textul in cauz247. Reinem faptul c martorii lui Iehova afirm existena revelaiei 4ivlnc, sub forma a dou aspecte: natural i suplimentar. Aceasta din UfinA este, n opinia lor, Biblia nsi248.

1.1. N U M ELE S F N T - IEH O VA l .ipsiti de capacitatea de a nelege taina iubirii Lui Dumnezeu n Trei ine, Martorii lui Iehova realizeaz faptul c formularea conceptului Utilii Dumnezeu Absolut Unipersonal este similar cu izolarea Lui n chip |(goist, ca rezultat al absenei comuniunii perihoretice. Pentru a salva, ntrUll fel, aceast lips, martorii au inventat o cstorie a Sa cu organizaia fitciisc, din care au rezultat ca urmai ngerii249. Accentuarea necesittii cinstirii numelui lui Dumnezeu de ctre Martorii lui Iehova este justificat i prin faptul c acetia umbresc caracterul personal il Divinitii, vorbind despre un Dumnezeu-idee250. ntrebarea retoric iehovist: ar fi oare logic ca nsui Creatorul tuturor s se fi lsat pe sine far IlUine?' 5 1 capt un sens tendenios, cci Dumnezeu este mai presus de fUiaten i deasupra oricrei creaturi - materiale sau spirituale. Ideea de diurne la Martorii lui Iehova capt n mod exagerat caracterul unui liant Intre divin i uman, asemntor i, poate, chiar derivat teoriei raiona list pulhologice a lui Feuerbach: Omul a creat pe Dumnezeu dup chipul su252. Dogma nchinrii la numele divin pare a fi concretizarea acestui ce lebru dicton: dac noi, oamenii, avem nume, de ce nu i-ar da i Dumnezeu unul? In realitate, expresia Iahve este nmnuncherea fericit a celor mai concrete llrlbute div ine: aseitatea, venicia, ubicvitatea, atotputernicia, cptnd doar pi lii relativizare valoare onomastic. Momentul primar al chemrii numelui lui Dumnezeu este considerat de Moise a fi prilejuit de naterea lui Enos din Set (Facere 4, 26). Formularea artltn limpede c pn atunci oamenii nu ddeau importan acestui nume. Iehovitii neag nsui faptul c pe Horeb ar fi avut loc o teofanie real. PI vorbesc despre o anghelofanie n rugul aprins253. Traducerea iehovist a
"' Mnum Testamentum Graece el Latine , ed. citat (Nestle-Aland) consemneaz: Quoniam tres sunt, mii U'stimonium dant in Caelo: Pater, Verbum et Spiritus Sanctus: et hi tres unum sunt. - p. 606 -MW I ., Turnul de veghere, 15 aprilie 1995, p. 4 Itlcm, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1996, p. 31 I* I. David, op. cit., voi. 1, p. 223. 1 1 1 W. I*., Numele divin care va dinui..., p.4 1 Icxml citat este redat de I. Todoran i I. Zgrean n Teologia Dogmatic, Ed. Inst. Biblic i de Minitinc al B.O.R., Buc., 1991, p.24 * W I ., Turnul de veghere, 15 ianuarie 1998, p. 13

64

Pr. D avid Pestrt

tetragramei mm este El face s devin. n explicarea acestei sintagrr martorii se apropie de sabelianism: Iehova se autodetermin i nelepciune s devin orice este necesar s devin, pentru a-i ndepli scopurile254. Sub influen o c cidental, martorii creeaz intenio ii confuzie ntre o nsuire ad intra, n strns legtur cu aseitatea: Tatl nenscut, necauzat, nepurces, i una ad extra, aceea de Creator al lum Scopul acestei denaturri este negarea unei determinri clare, vizibi le, nsuirilor personale ale Ipostasurilor Treimice, cu referire concret Tatl, viznd distrugerea cu totul a oricrei teologii trinitare. Schimbar formei de exprimare de la persoana I la persoana a Il -a, pe lng faptul j este inoportun logic (modificnd sensul expunerii dialogale), ncearc' stratagema unei prezentri onomastice, esenial demersului martorilor privina impunerii conceptului de Iehova. Dup cum observ martorii, pronunarea iniial a numelui 1 Dumnezeu nu mai este cunoscut: este imposibil de precizat modul n ca Moise, David sau alte persoane din vechime au pronunat cele patru consoa (mn1) care alctuiesc numele divin255. De fapt, pentru ei, pronunia nici i prezint vreo importan, optnd pentru admiterea formelor ortoepice specifi fiecrei limbi n parte256. Din surse iehove, aflm c formula Iehova es comun numai limbilor romn i motu257. Pe glob, numele divin cap variante etimologice diverse, unele dintre ele fiind mult ndeprtate i pronunia iniial: Ujehova - n limba zulu, Geova n italian, Ehoba japonez etc. Toate aceste exemple nu fac dect s contrazic teza iehov venerrii numelui divin: dac ar trebui s admitem o atare form de nchinai obiectul ei ar trebui s fie definit precis - ca scriere i pronunare, pentru ti locuitorii lumii, mai cu seam avndu-se n vedere acrivia cu care se pr( expresia biblic ebraic n sine, i nu traducerea ei convenional n limb: pmntului. Nu putem accepta nici superficialitatea exegetic de a venera i cuvnt n sine, fr a exprima limpede sensurile semantice ale acestuia i fr accepta traducerea i interpretarea autorizat a Bisericii, precum i utilizarea paralel a unor sinonime adecvate. Msura luat de martori de a nlocui pes tot n traducerea N.W.T. a Bibliei, ai crei autori sunt, numele Domnul Dumnezeu cu Iehova este, n acest context, inoportun, fiind lipsit < fundament lingvistic i teologic. M artorii afirm c nlocuirea numelui Iehova cu Domnul s fcut din iniiativa cop itilor pre-masoretici, influenai de tendine,
254 Idem, Turnul de veghere, 1 mai 1998, p. 5
255 W .T ., Cunotina..., p. 2 4 , Idem, Turnul de veghere, 1 mai 1998, p. 7. C nu este aa, rezult c

faptul c s-a pstrat pn Ia noi cel puin prima parte a acestui nume - Iah - redat n poezia ebraic implicit, n cult (Psalmul 67,4: sintagma: Aliluia) 256 Idem, Turnul de veghere, 1 mai 1998, p. 7 257 Ibidem, p. 8

t khhhniii in Jhfa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

65

rtbinlcc post-talmudiene, favorabile interpretrii tradiionale n detrimentul Mtmvici pstrrii i copierii corecte a textului sacru. De pild, cercettorii Ifhovili afirm c masoreii au evideniat 134 de locuri unde tetragrama ftliiCN C nlocuit258. Dei acesta ar putea fi un semn - nc discutabil - al M ent e i sintagmei Iahve n Biblia ebraic original i n alte locuri dect h ftr e 3,14, schimbarea produs de martori prin introducerea ei de 7210 i l ori, inclusiv n Noul Testament, este inadmisibil. I'iiptul c Iahve nu este, propriu-zis, un nume, ci, mai degrab, o exprimare I ma iestii inefabile a lui Dumnezeu, Care este mai presus de orice cugetare mcncnsc, reiese i din formulrile dezvoltate: Cel ce este, Cel ce era i Cel ce Vittt (Apocalipsa 1, 4,8). Pentru martori, ns, numele divin -Iehova ptwcilfl o calitate aproape mantric - afirm Joel Elliott259. Dovada speculaiilor iehoviste n acest domeniu o constituie afirmarea zisei prezene nou-testamentare a sintagmei Iehova, chiar n cuvntrile Mntuitorului. n Evanghelii, ns, nu figureaz nicieri aceast expresie, deonrecc, din pietate, evreii preferau mai degrab s-L numeasc pe D um nezeu Adonai sau Elohim. Dac Hristos ar fi nclcat aceast practic UirtialA i ar fi pronunat formularea Iehova, ar fi creat cu siguran rumoare flllre semenii Si i acest lucru nu ar fi putut fi trecut cu vederea de ctre (flntii livangheliti. Totui, martorii se hazardeaz s afirme: ...este tlin probabil ca el (Hristos -n.n.) s se fi reinut de a rosti numele lui Dumnezeu, mai ales avnd n vedere faptul c propriul su nume, Isus, hwcmna Iehova este salvare260. Cuvintele: Sjineasc-se numele Tu (Mutei 6, 9) din Rugciunea Domneasc nu fac referire la Iehova, fiindc lllm interi ar fi fost artat acest lucru n mod explicit; mi mult, aceast fllgfleiune, destinat a fi normativ pentru toi discipolii cretini, ncepe cu (formula de adresare Tatl nostru, nu Iehova al nostru. Ca Fiu al Lui D um nezeu, Hristos cunoate c adevrata semnificaie a expresiei Iahve llepAete cu mult valoarea unui simplu nume. n rugciunea arhiereasc, Hristos afirm: artat-am numele Tu... (al mfllui-n.n.- Ioan 17,6). Acest text este folosit de martori pentru a-i |UN|ine teoria potrivit creia Hristos ar fi cel care a readus n limbajul tainuii iudeilor devenii cretini numele de Iehova. Afirmaia este fals, Itllruct Noul Testament nu menioneaz nicieri tetragrama. Textul citat se ftler la revelaia nou-testamentar a unui Dumnezeu cu numele Treime, pe cure evreii nu fuseser pregtii s l primeasc pn la Hristos. De inemenea, n contextul interpretrii iehoviste, citatul respectiv devine pleonastic n percepie, deoarece iudeii cunoteau foarte bine tetragrama,
**' lilrtn, Turnul de veghere, 15 sep t embrie 1995, p. 28; 1 octombrie 1997, p. 14 Juri I lliott, Language andIdentity al the Kingdom Hali, 1993, la w w w .Watchtowerinformationservice.org * W I.. I'urnul de veghere, 1 octombrie 1997, p.15

66

Pr. David Pestroiu

numai c nu o foloseau in mod curent, din respect. Aceeai situaie se repet i n ce privete semnificaia textului din Rugciunea Domneasc,; menionat mai sus. Dac numele este sinonim cu tetragrama, atunci ndemnul nu are sens, ntruct evreii aveau o veneraie chiar exagerat fa de acesta. Mai rezonabil este s considerm c numele care trebuie sfinit, adic adorat de cretini se refer la Dumnezeu - Sfnta Treime, revelat n chip supraexistent n mod plenar, prin persoana Fiului - Logosul ntrupat, n Noul Testament (Evrei 1,1). Mistificarea iehovist nu-L are drept obiect n Noul Testament numai pe Hristos; ea se continu i se extinde asupra Sfinilor Apostoli^ considerai i ei, la rndul lor, adepi ai iehovismului. Apostolul Petru citeaz din profeia lui Ioil - Oricine va chema numele Domnului va f salvat (Ioil 2, 32, Fapte 2,21), ns martorii i permit modificarea: numele lui Iehova, denaturnd sensul originalului biblic261. La fel se ntmpl i n cazul Sfntului Apostol Pavel, a crui exprimare n Epistola a Il-a ctre Timotei este fr echivoc, dar pe care m artorii o schimb n favoarea teoriei lor: ...numele D om nului (11 Timotei 2,19) devin ...numele lui Iehova262. Sfntul Ioan Evanghelistul, pentru c folosete n Apocalips (cap. 19, v .l) formula latreutic Aliluia, derivat din sintagma Iahve, este, la rndul su, inclus ntre susintorii doctrinei numelui divinj atribuit Tatlui. n mai multe locuri, ns, Sfnta Scriptur d mrturie i despre valoarea numelui Fiului i Duhului Sfnt. Un exemplu n acest ca? este textul de la Filipeni 2,10: In numele lui Iisus, tot genunchiul s se plece, i al celor cereti, i al celor pmnteti, i al celor de dedesubt. n dorina de a justifica gestul lor de inserare a sintagmei Iahve n forma Iehova n Noul Testament, martorii aduc mai multe argumente. Unul dintre ele ar fi faptul c textele Scripturilor greceti au fost copiate n mai multe rnduri pn la forma care a ajuns la noi. Numele exista n scrierile cretine263, afirm martorii, dar, cu timpul el ar fi fost nlocuil cu Dumnezeu sau Domnul. Informaia aceasta este inexact, deoarece r epoca scrierii Noului Testament formula Iehova nu mai era de mult uzitat; n p lus, copiatorii textelor sfinte au fost avertizai de nsui mesajul sacru coninut de Scriptur, pentru a nu grei: De va scoate cineva din cuvintele crii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomui vieii... (Apocalipsa 22,19). j O alt supoziie este legat de Sfnta Evang h elie dup Matei: ntruct Matei a scris n limba ebraic, este de neconceput ca el s nu fi folosit
261 Ibidem, p.16. Pentru conformitate, a se consulta i ediia critic Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et Latine, p. 301, unde este menionat clar la Fapte 2,21: nomen Domini (lat) i onoma kiriou (gr.) 262 Ibidem. Valabile, n continuare, referinele critice de la nota anterioar 263 W. T., Numele mai presus de orice nume, Germania, 1986, p. 24

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

67

numele lui Dumnezeu, mai ales atunci cnd a citat unele pasaje ale V echiului Testament care conineau numele264. Eroarea este dubl: Sfntul Apostol Matei i-a scris Evanghelia sa n limba aramaic265, i nu n limba ebraic biblic i, n plus, ipoteza utilizrii numelui Iehova n textul operei sale inspirate nu are baz real; n sprijinu l afirmaiilor lor, martorii nu nduc nici o prob real, ci numai presupuneri. Dimpotriv, Sfntul Matei lace chiar reproducerea fidel a rugciunii lui Hristos pe cruce, invocare a Tatlui redat sub forma Eli, Eli, lama sabahtani (Matei 27, 46), unde Eli este o prescurtare de la Elohim, i nu de la Iahve. Martorii aduc n discuie i textul de la Fapte 15, 14266, unde se arat iconomia lui Dumnezeu privind neamurile pgne, din care El urma s aleag un popor pentru numele Su. Acest text este cu totul irelevant, avnd n vedere faptul c, n acea vreme, erau n uz mai multe denumiri ale lui Dumnezeu: Elohim, Adonai i, mai puin frecvent, Iahve. n plus, textul citat poate foarte bine s fac referire la numele lui Hristos, n contextul n care este legat de lucrarea Sa mesianic, rscumprtoare. Dei recunosc c Elohim este un plural al majestii divine, martorii i acuz de politeism pe utilizatorii lui267. Forma Elohim este prezent, ns, n originalul Bibliei ebraice nc din primul ei verset. Se afirm, de asemenea, n scrierile iehoviste, c Mntuitorul i Sfinii Apostoli s-au folosit de Septuaginta, care, n unele cri, ar fi pstrat tetragrama, fr a o traduce n mod corespunztor n grecete. Drept suport, sunt oferite fotocopiate cteva fragmente din papirusul Fuad, cu texte exclusiv din Deuteronom268. n comparaie cu toi ceilali papiri descoperii, ca i cu multitudinea de texte ale crilor biblice, dovada iehovist plete, mai cu seam dac adugm faptul c, n epoca elenistic, evreii se fereau s foloseasc sintagma Iahve, de team a nu nclca a treia porunc din Decalog. Tot o justificare forat este aceea care, lund n eviden faptul c Mntuitoru l i Apostolii citeaz adesea texte din Vechiul Testament, cu referire la Dumnezeu, presupune ca, n pasajele respective, s se fi utilizat formula Iahve. Dup cum am vzut, nici mcar n Vechiul Testament nu s-a pstrat i nu s-a transmis forma Iehova pentru Dumnezeu, dect, poate, n cazuri izolate. n acest context, citatele respective nu aveau cum s conin tetragrama, altminteri Sfinii Evangheliti ar fi menionat acest lucru.
1 ,1 Ihidem; Similar: Idem, Scripturile greceti cretine, Traducerea Lumii Noi, Brooklyn, N.Y., t/H'iutice, p. 409. ' Pr. Prof. dr. I. Constantinescu, Studiul Noului T esta m en t manual pentru Seminariile teologice,

I I. U.M.B.O.R., Buc., 1981, p.49 W. T., Scripturile greceti cretine, Traducerea lumii noi, Brooklyn, N.Y., S.U. A., 2000, Apendice, p. 107 ' Idem, Trebuie s crezi n Trinitate?, p. 13 W.T., Scripturile..., Apendice, p. 410-411

68

Pr. David Pestroii

Adesea, ei redau n mod fidel ebraisme de genul: RabbU, RabbunU, Talitc kumi!, Eli, Eli, lama sabahtani! Dac Hristos ar fi pronunat i Iahve menionnd n mod expres c dorete s utilizeze acest nume i nu altul Sfinii Evangheliti ar fi consemnat acest lucru. Un alt argument folosit de iehoviti este citarea unui fragment dir Talmudul babilonian, care dezbate problema arderii manuscriselor biblice aparinnd sectelor iudaice, care ar fi coninut n ele tetragrama. M artorii susin c aceste secte erau, de fapt, grupurile de cretini iudei, dei, r opinia specialitilor, era vorba de esenieni, saduchei sau samarineni. In ce privete respectivele texte, acestea puteau suscita interesul evreilor care intenionau s le protejeze de la distrugere, nu neaprat prin prezene nume lui divin, ct prin coninutul de informaii doctrinare comune, r aceeai msur, i iudaismului, i cretinismului. Dumnezeu I-a dat lui Iisus numele care este mai presus de orice numt (Filipeni 2,9). Dup acest text, orice accentuare a numelui Tat lui r detrimentul celui al Fiului este inoportun. Sintagma Iahve este proprie tuturor persoanelor Sfintei Treimi. Restabi lirea numelui269- Iehova - n Noul Testament este ntemeiat n viziunea iehovist, i pe motivul c fr numele lui Dumnezeu este foarte greu s fie nelese corect unele pri ale Scripturilor grecet: cretine270. Este vorba, de fapt, de incompatibiliti majore ntre ideo logia iehovist i dogmele Bisericii Ortodoxe. Antitrinitarismul iehov i are rdcini adnci n mistificarea textelor sacre, n nlocuirea unor termen: biblici (Dumnezeu - Iehova) sau nvinovirea copitilor de falsificare z . originalului Scripturii. n privina atributelor divine, acestea sunt definite confuz de ctre doctrina iehovist, servind mai degrab interesele prozelitiste deci adevrul biblic. Bunoar, ntr-un ndemn pietist i patetic adresat adepiloi fideli, se afirm textual: prin ceea ce faci i bucuri inima lui Iehova271, negndu-se astfel spiritualitatea lui Dumnezeu, dei aceasta este o realitate de necontestat: Duh este Dumnezeu... (Ioan 4,24). Iehova este considerat Judector272, dei Sfnta Scriptur arat c Tati nu judec pe nimeni, ci toat judecata I-a dat-o Fiului (Ioan 5, 22). Totodat, martorii susin c Iehova are capacitatea de a cunoate dinainte viitoru l, ns nu se folosete de aceast capacitate tot timpul273. Aceast nou formul a teoriei deja celebr n lumea protestant a ascunderii de ntrebuinare'

269 Idem, Numele mai presus de orice nume, p.26 270 Ibidem J1{ Idem, Turnul de veghere, 1 mai 20Ci, p.13 272 Idem, Turnul de veghere, 1 martie 1996, p. 7 273 Idem, S ne apropiem de Iehova, p. 178

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

69

capt la iehoviti puterea justificatoare a negrii credinei in destin, ns submineaz n mod periculos majestatea divin. Martorii lui Iehova interpreteaz literal textele biblice care/arat c Dumnezeu locuiete n cer (III Regi 8, 34), ajungnd s susin/fc Acesta i are reedina n constelaia Pleiadelor, pe steaua Alcyone2 . 1.2. N E G A R E A D U M N E Z E IR II F IU L U I I D U H U LU I S F N T Prin afirmaii precum: Isus H ristos...a reflectat n mod perfect personalitatea Tatlui su ceresc275 sau Isus nsui a fost un misionar, pe care Tatl Su, Iehova, l-a trimis din cer ntr-un teritoriu strin pmntul276, martorii neag explic it dumnezeirea Fiului, considerat o proiecie a lui Dumnezeu i nu Dumnezeu nsui. Aceeai idee rezid i n afirmaia c, pentru o perioad nespecificat, Dumnezeu s-a bucurat de o asociere personal cu acest Fiu unic-nscut, dar s-a privat de ea n momentul cnd l-a dat pentru ca oricine crede n El s nu piar, ci s aib via venic (Ioan 3, 16-17)277. Prologul ioaneic este interpretat de iehoviti n sens subordinaianist: numirea de Logos dat lui Hristos este pus n legtur cu aa-zisa lui menire dc purttor de cuvnt al lui Iehova278. n versiunea N.W.T., n loc de ( 'uvntul era Dumnezeu, gsim Cuvntul era un dumnezeu279, dei nici o justificare nu-i ndreptete pe martori s transforme so ntr-un substantiv comun cu articol nehotrt, mai ales n condiiile n care este, ca valoare s intactic, un nume predicativ ce preced verbul. Regula lui Cojwell, care interzice manevra iehovist, este considerat discutabil i artificial. Pentru a combate nvtura ortodox privind venicia Fiului, martorii iau ca reper expresia Unul-nscut (Ioan 8, 14)280, despre care afirm c nu susine deofiinimea cu Tatl, ci numai singularitatea Sa ca Fiu, asemenea lui Isaac. Uit, ns, c la Ioan 1,1 Cuvntul era intru nceput, adic venic. Potrivit iehovitilor, Hristos nu a avut sfinenia fiinial. Prin afirmaia c El a fost foarte atent s nu fac nici o nedreptate281, ei condiioneaz lipsa pcatului n Hristos de practicarea unei virtui - atenia.
F. Rutherford, Reconciliation, 1928, p. 14; Russell, Thy Kingdom Come, Studies in the Scriptures, vol.lll, ed. 1903, p. 327, apud W. Lingle, op. cit., p. 67-68 n W.T., Trezii-v!, 22 octombrie 1997, p.l 1 l(' Idem, Trezii-v!, 22 noiembrie 1994, p. 3 " Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1992, p.9 * Idem, Turnul de veghere, 1 aprilie 1993, p. 11 '* Idem, Trebuie s crezi n Trinitate?, p. 27-28 Ihidem, p. 15-16 N l Idem, S ne apropiem de Iehova, p. 154

70

Pr. David Pestroik

Traducnd textul Evrei 1,3, iehovitii spun c Iisus este reprezentare? exact a Fiinei Lui [Iehova]282. Afirmaia este incorect, ntruct Fiine divin nu poate fi cunoscut, deci nici reprezentat fa de creaturi. Hristos se mprtete de Fiina divin n mod egal i identic cu Tatl i cu Duhul. Textul chenotic clasic ortodox afirm c Hristos, Dumnezeu fiin d r, chip, n-a socotit o tirbire a f i el ntocmai cu Dumnezeu, ci S-a deertat p t Sine...(Filipeni 2,6-7). Martorii propun o traducere eretic: Hristos...dei exista n fo rm a lui Dumnezeu, n-a avut intenia unei acaparri, adic s fie egal cu Dumnezeu...(N.W .) Din textul ortodox, reiese clar c realitatea chenozei nu schimb cu nimic relaiile intratr initare, n timp ce martorii propun o variant ce stric n mod grav deofiinimea celor Tre i Persoane. n plus, ei adapteaz chenoza teoriei lor privind ntruparea, vorbind despre c golire de corpul spiritual283 al lui Hristos, Care, n opinia lor, exista n Cei anterior ntruprii sub chipul Arhanghelului Mihail. ncetarea existenei Fiului n Cer, prin voin proprie, ca interpretare eronat a chenozei, este! considerat de W ilbur Lingle o form de sinucidere - inacceptabil dii punct de vedere biblic284. Martorii neag valoarea ntruprii lui Mesia. Ei consider c viaa i activitatea Sa de Mntuitor al lumii a nceput odat cu botezul Su n anul 29 e.n.285 i textele profetice referitoare la dumnezeirea lui Iisus sunt inta mistificrilor iehoviste. Bunoar, profeia din Isaia 9,5-6, unde Mesia ej numit Dumnezeu tare este rstlmcit, n sensul unei variante iehoviste prin care Hristos este numit un dumnezeu, laolalt cu ngerii, dar nu Dumnezeul Atotputernic286. La fel interpreteaz i profeia Isaia 7,14, care amintete numele lui Mesia (Dumnezeu este cu noi) i care, n variant iehovist, arat doar grija lui Dumnezeu fa de neamul omenesc. ns cea mai nstrunic interpretare iehovist este dat mrturisirii lui Toma:| Domnul meu i Dumnezeul meu (Ioan 20,28): Toma pare s fi recunoscut n Isus pe Purttoru l de Cuvnt al lui Dumnezeu, asemenea personajelor vechi-testamentare, care se adresau unor ngeri-mesageri ca lui Dumnezeu; este o rugciune adresat Tatlui, o exclamaie de uimire, fcut sub inf luena emoiei287. Hristos, ns, nu venise ca reprezentant al Tatlui. Exclamaia lui Toma nu se ndrepta ctre Tatl, ci ctre Fiul, Care tocmai l convinsese de realitatea nvierii Sale. Expresia Domn referitoare la, Hristos este interpretat de martori prin Rege, Stpn288.
282 Idem, Trezii-v!, 8 iulie 1994, p. 27 28 Idem, S ne apropiem de Iehova, p . 144 284 W. Lingle, op. cit., p. 68 285 Idem, Turnul de veghere, 1 februarie 1998, p. 13 286 Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1992, p. 22. n acelai pasaj biblic, Hristos este numit i Fiu, i Printe. 287 Idem, Trebuie s crezi n Trinitate?, p. 29 288 Idem, Turnul de veghere, 15 iunie 1994, p. 28

III

( htodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova" __________________________________ 71

nchinarea adus de ngeri lui Iisus, evocat n Evrei 1,6 este, pentru martori, relativ, i este ndreptat, prin intermediul lui, ctre Iehova289. Acest demers explicativ este, de asemenea, interpolat, fr justificare contextual. Traducerea ortodox este neechivoc: i s se nchine Lui toi ngerii lui Dumnezeu (Evrei 1,6). Unul din textele invocate de martori este i Evrei 2,9, unde se afirm c I Iristos a fost micorat cu puin fa de ngeri, deci, concluzioneaz ei, nu avea cum s fie Dumnezeu. Din context, ns, vedem c Sfntu l Apostol Pavel se refer aici la omenitatea lui Hristos, care a suferit moartea pentru fiecare om. Martorii lui Iehova traduc greit i textul Fapte 20, 28: ...B iserica lui Dumnezeu, pe care a ctigat-o cu nsui sngele propriului Su Fiu (n loc dc Sngele Su), justificnd: Desigur, nu sngele lui Dumnezeu a fost vrsat, ci sngele Fiului Su290. Evident, nu neleg Taina Sfintei Treimi, ncercnd explicaii puerile pentru un fals grosolan. Similar, descoperim i mistificarea textului original de la Romani 9,5: ...din care a ieit Cristosul, conform crnii: Dumnezeu, care este deasupra tuturor, s fie binecuvntat pentru totdeauna, amin!291. n realitate, acest citat este un viguros suport al tlcofiinimii: din care, dup trup, e Hristos, Cel ce peste toate estef' Dumnezeu binecuvntat n veci, amin! Ideea iehovist c Hristos nu era parial spirit cnd se afla pe pmnt292 se bazeaz pe textul I Petru 3, 18, unde se afirm c Hristos, omort fiin d cu trupul, a fost viu fcut cu duhul. Aici, ns, nu se afirm o separare de tip d ioprosopist ntre Hristos ca trup i Hristos ca duh, ci contextul ne lmurete c este vorba de a doua Persoan a Sfintei Treimi, Dumnezeu-Fiul. Negarea Dumnezeirii lui Hristos este strns legat de contestarea slvitei Sale nvieri. Dei vorbesc despre Hristos ca despre un simplu om, iar cnd explic alctuirea firii umane infirm existena sufletului, martorii susin: Hristos n-a nviat cu trupul, ci n spirit...O m ul Isus Hristos a murit i rmne mort ca om, venic invizibil293. La nviere, Isus s-a materializat ntr-un corp care avea semnele lsate de intuirea lui pc stlp294. Martorii prezint, aadar, nvierea ca o fars: n loc s specifice n propriul Lui corp, ei utilizeaz expresia ntr-un corp (oarecare). Este consecina lipsei lor de credin fa de suflet, dei Hristos, nainte de a muri, i ncredineaz Duhul Tatlui (Luca 23,46). n comentariul asupra textului Ioan 2, 19-22, iehovitii susin c Hristos era rspunztor de nvierea Sa, datorit vieii Sale integre, nu pentru c ar
K ' Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1992, p. 23 " ,tl Idem, S aducem..., p. 405 I I Ihidem Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1992, p. 21 " Jl Dup . Constantinescu, op. cit., p. 43 - 44 1 ,1 W.T., Turnul de veghere, 15 martie 1997, p. 6

72

Pr. D avid Pestroi

avea natur divin, care s-L autonvieze din mori295. Ei aduc cj argument textul Fapte 2, 32: Dumnezeu L-a nviat p e acest Iisus. Aces! verset, ns, nu exprim o idee contrar nvturii ortodoxe, ci, dimpotriv o poteneaz, artnd c nvierea este un dar divin. Contextul este lmuritor; predica Sfntului Petru se adresa unor iudei, care i participaser, poate, li actu l rstignirii lui Hristos, ntruct nu-L recunoscuser ca Fiu al lu Dumnezeu; n chip magistral, Petru, fr s submineze divinitatea hi Hristos (Dumnezeu L-a nviat, adic firea divin pe care o deine plenar) aduce n prim-plan o minune svrit asupra trupului Lui (firii Sal< umane), insistnd astfel asupra realitii omenitii Sale. Despre trupul lui Hristos, martorii spun c a fost fcut s dispar, c'j i trupul lui M oise296. Ei vorbesc despre descompunerea acestuia, ca despre o i mai ciudat schimbare a strii sale de agregare, de la cea solid la cea gazoas297. Tot ei susin c la moartea sa, Isus a renunat pentr totdeauna la viaa sa uman298. Se ncearc, de fapt, acreditarea ideii c Hristos-omul s-a unit n chij dioprosopist cu Arhanghelul Mihail: dup moartea pe Cruce, omul Hristos murit i a rmas numai ngerul. Fantezia acestor afirmaii rezid tocmai | deplina lor contradicie cu textul Scripturii: Iisus Hristos, M artorul Cej credincios, ...vine cu norii i orice ochi II va vedea, i cei ce l^au strpuns i se vor jeli... (Apocalipsa 1, 5-7). Ca om, Hristos l ncredineaz pe Tom* dup nviere c nu e o nluc (Ioan 20, 27-28) i mn n c pete fript i u^ fagure cu miere n faa ucenicilor Si (Luca 24, 42-43) - deci nvierea Sa s| a produs n chip real, ca o transfigurare a ntregii fiine umane, deci i i trupului Su. Apostolii, Femeile Mironosie i muli ali martori ocular (peste cinci sute de fra i - 1 Corinteni 15,4) s-au convins c Hristos a nviai Sfntul Apostol Pavel i-a ntemeiat ntreaga predic pe nvierea Lt Hristos: i dac Hristos n-a nviat, zadarnic este atunci propovduirec, noastr, zadarnic i credina voastr (I Corinteni 15,14). Totui, Martorii lui Iehova consider c moartea omului Isu^ Cristos...este cel. mai important eveniment din istorie299. n fiecare an, & comemoreaz (dei sunt ostili ideii de srbtoare n sine) moartea Mntuitorului. Fr nviere, aceast moarte rmne un act singular, lipsit d relevan i inutil, dup cum tot Pavel Apostolul arat: Cci dac, p e cnc, eram vrmai, ne-am mpcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Su, cit att mai mult, mpcai fiind, ne vom mntui prin viaa Lui (Romani 5,10).

295 Id em , 2% Id em , 2,7 Id em , 298 W .T ., 299 Id em ,

S a d u c e m .... p . 4 10 Tu p o i..., p. 144 C u n o tin a ..., p. 37; W . L in g le, op. cit., p. 72 op. cit., p. 68 T rezii-v!, 22 m a rtie 1999, c o p e rta -s p a te

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova

73

Dumnezeirea lui Hristos este mrturisit limpede i de Sfntul Ioan Boteztorul, prelund o profeie vechi-testamentar: Eu sunt glasul celui ce strig n pustie: ndreptai calea Domnului, precum a zis Isaia proorocul (Ioan 1,23). Iar in cartea lui Isaia gsim: Un glas strig: In pustiu gtii calea Domnului, drepte facei n loc neumblat crrile Dumnezeului nostru (Isaia 40,3). Similitudinea ntre cele dou texte este evident, numai c Isaia vorbete despre Dumnezeu-IHWH (implicit, despre Sfnta Treime), n timp ce Sfntul Ioan arat c profeia se mplinete prin el, iar calea Domnului esle, de fapt, venirea lui Mesia Fiul lui Dumnezeu ntrupat. Martorii lui Iehova susin c dogma unirii ipostatice ntunec mesajul Bibliei300. Ei consider c Hristos i-a artat credina n Tatl prin rugciunile adresate Acestuia, care sunt expresia clar a omenitii Fiului lui Dumnezeu. Prin aceast concepie, martorii se apropie de considerarea ccrintian a lui Hristos simplu om. n realitate, din rugciunile i dialogurile Sale cu Tatl, Hristos se arat supus unor limite umane (de pild, paharul suferinei - Luca 22, 42-44), nu pentru a nu mai fi considerat Fiu al lui Dumnezeu, cci dovedise cu claritate acest lucru, ci tocmai pentru a sublinia o dat n plus realitatea firii Sale umane, ce ar fi putut fi (i a i fost - a se vedea dochetismul) contestat. Iehovitii i acuz pe teologii cretini c susin faptul c Hristos nu poate" crede n cuvntul lui Dumnezeu; fiind El nsui Logosul divin, El poate doar sfi proclame acest cuvnt301. Evident, Hristos se descoper pe Sine ca fiind ('alea, Adevrul i Viaa (Ioan 14,6). A susine necredina lui Hristos fa-de ( 'u vntul lui Dumnezeu, pe care l reveleaz chiar n Sine, este o absurditate: nr nsemna o autonegare - total improprie Fiului lui Dumnezeu. De vreme ce Isus a spus despre sine c este Fiul lui Dumnezeu i c Tatl l-a trimis, Martorii lui Iehova cred c Dumnezeu i este superior lui Isus302 - gsim stipulat ntr-o publicaie iehovist. Totui, la o analiz atent, nici unul dintre textele de mai sus nu justific faptul c Iisus ar fi creat de Dumnezeu sau c l-ar fi subordonat. Nici filiaia, nici trimiterea, nu presupun un raport de subordonare; n ceea ce privete crearea Fiului de ctre Tatl, ea nu poate fi justificat prin natere, mai ales dac se face prin analogie cu naterea omeneasc: familia uman nu creeaz copii, ci mplinete o menire stabilit de Dumnezeu, ce presupune aplicarea unui cod genetic prescris de ctre El. Parabola despre separarea oilor de capre este, evident, expresia alegoric a Judecii de Apoi. Aciunea de Judector, precizeaz martorii, nre un caracter temporal limitat, i nu poate fi id entificat cu domnia Sa ca
1 1 ( 1Id'Mi, Turnul de veghere, 15 octombri e 1994, p. 13 "1 Ihidem, p. 14 " Idem, Care sunt convingerile Martorilor lui Iehova?, f.an ap., p.2

74

Pr. D avid Pestroii

Rege, pe care iehovitii o socotesc, de asemenea, temporal, avndu-i originea fixat n anul 1914 prin calcule eshatologice specifice303. 'j Tuturor acestor detractri li se poate rspunde prin cuvintele Sfntului Apostol Pavel: Iar (Tatl) ctre Fiul (zice): Tronul Tu, Dumnezeule, r, veacul veacului: i toiagul dreptii este toiagul mpriei Tale. Iubit-a\ dreptatea i ai urt frdelegea; pentru aceea, Te-a uns p e Tine j Dumnezeule, Dumnezeul Tu...(Evrei 1, 8-9). I *** d

Pentru martori, studierea Bibliei n mod individual, serviciul de tere r i participarea la ntruniri sunt modaliti eseniale prin care acetia pol primi spiritul sfnt al lui Iehova304. Aadar, ei contest caracterul personaj i Dumnezeirea Sfntului Duh, socotindu-L pe acesta o simpl energie care le d putere n activitile lor prozelitiste, fora activ a lui Dumnezeu; folosit de Iehova la creaie i la inspirarea scriitorilor Bibliei, precum i r alte feluri305. De pild, adepii sectei consider c nsntoirea celof afecta i de suferine pe plan mintal i emoional este consecina direct \ puter ii de a susine pe care o are spiritul lui Dumnezeu306. Observm! deci, la M artor ii lui Iehova, atribuirea unor capaciti proniatoare Duhului Sfnt, orientate strict spre s c opul atragerii noilor adepi. Privit ca o energiq impersonal, Duhul nu particip la comuniunea Persoanelor Treimice, dec nu are i nu d via. n Ortodoxie, Duhul Sfnt susine, prin apropriere opera proniatoare a Tatlui, fiind prezent n imanena lumii ca Persoani sfmitoare i desvritoare. Ori, pentru Martorii lui Iehova, ns negarea acestei prezene personale, coroborat cu atribuirea fa de Duhul | unor funcii de recuperare mental i emoional, constituie o izbitoare similitudine cu unele precepte spiritiste sau orientaliste de tip new-age, orict ar contesta ei acest lucru. Textele din Vechiul Testament invocate de iehoviti pentru a susine ci Duhul este doar o for puternic a lui Dumnezeu sunt Judectori 14,6, 15,14, unde se descrie puterea dat lui Samson de Duhul Domnului, precun i de la Zaharia 4,6 i Isaia 44,3, unde Duhul acioneaz n mod similar Din aceste texte nu reiese, ns, c Duhul n-ar fi Persoan, ci sunt descrise doar aciunile Sale concrete. Existena pcatelor mpotriva Duhului Sfnt, care nu pot fi iertate (Marc 3, 29) este o dovad limpede a faptului c Acesta este o Persoan. Martorii'

,0j Idem, 304 Idem, 305 Idem, 306 Idem,

Turnul de veghere, 15 decembrie 1995, p. 30 Trezii-v!, 22 octombrie 1997, p.I8 Turnul de veghere, 15 martie 1992, p. 15 Trezii-v!, 8 decembrie 1996, p. 11

Ortodoxia n fa a prozelitismului " .Martorilor lui Iehova"

75

ignor acest lucru, permindu-i s comenteze c versetul n cauz face referire la aciunile deliberate ntreprinse mpotriva scopurilor lui Iehova307. Funciile limbajului, ca forme de comunicare imprimate de raionalitate sunt dovezi ale caracterului personal. n privina Duhului Sfnt, asemenea acte sunt edificatoare pentru considerarea sa ca Persoan Treimic, iar textele scripturistice oferite ca suport sunt clare: Duhul griete lmurit (I Timotei 4,1), Precum zice Duhul Sfnt...(Evrei 3,7); Duhul zice Hisericilor... (Apocalipsa 2,11). n plus, Duhul Sfnt are i rol didactic, fiind lsat de Hristos spre a-i nva pe ucenici toate i spre a le aminti cele predate de El (Ioan 14,26). Este numit Duhul Adevrului i Cel ce-i cluzete pe ucenici la Adevr, prin vestirea celor viitoare (Ioan 16, 13). Textul Fapte 2,4 le prilejuiete iehovitilor ntrebarea: Dac apostolii au fost umplui de Duh Sfnt, cum au fost ei umplui cu o persoan?308 ( autnd s explice acest text, protestanii au ajuns la o echivalare eronat: Duhul Sfnt=har. Potrivit nvturii ortodoxe, harul nu se poate identifica, n nici un caz, cu Dumnezeu; el este o lucrare a Sa asupra lumii, avnd natur energetic i provenind prin emanaie, nu prin creaie. n acest sens, umplerea cu Duhul nu mai este o enigm sau un subiect de controverse, ci o realitate palpabil: Dumnezeu coboar n imanena lumii, pe firul energiilor Sale necreate. Afirmaia c spiritul sfnt este comparabil, ntr-o anumit msur, cu electricitatea309 este nefondat. Duhul are menirea de a nva (Ioan 15,26), deci nu poate fi o simpl energie impersonal. Martorii, ns, contrar tuturor evidenelor, susin c aceasta este o simpl personificare, i nu un atribut personal divin, oferind ca exemp lu chiar textul Matei 28, 19-20. Aici, botezul n numele Duhului Sfnt este privit prin prisma unei exprimri figurative, similar cu n numele Legii3 . Omit, ns, s arate c, n acelai verset, botezul se cere a fi fcut i n numele Tatlui i al Fiului, care sunt Persoane reale. Ar fi inadmisibil ca, n cadrul aceleiai enumerri, s ntlnim mai multe sensuri ale exprimrii (literal i simbolic); mai ales c repetiia conjunciei i indic n mod clar aspectul de egalitate. Apostolii, ns, cunoteau foarte bine c Duhul Sfnt este Dumnezeu. Aceasta reiese din mustrarea lui Anania de ctre Petru: Anania, de ce a umplut Satana inima ta, ca s mini tu Duhului Sfnt...N-ai minit oamenilor, ci lui Dumnezeu (Fapte 5, 3-4). Dup iehoviti, una din menirile Duhului Sfnt este aceea de a-i ajuta n lAleuirea Scripturii311. n fapt, constatnd attea erori n explicaiile lor, ne esle imposibil s le dm dreptate.
Idem, S ne apropiem de Iehova, p. 31 Idem, Tu poi..., p. 40 ' Idem, Trebuie s crezi n T r in ita te p. 20 "" Ibidem, p. 22 Idem, Turnul de veghere, 1 februarie 1994, p. 10

76

Pr. David Pestroit

Afirmaia c Duhul Sfnt este o for impersonal a Divinitii cade, i contextul citatului din Fapte 10,38: ...L-a uns pe El (pe Hristos) Dumnezei cu Duhul Sfnt i cu putere... Dac Duhul Sfnt ar fi el nsui o putere, cun afirm iehovitii, atunci textul de mai sus ar deveni un pleonasm, greu di pus pe seama personalitii elevate a Sfntului Luca. A c esta tia adevrate esen a Duhului - divin n fapt - i cunotea i misiunea sfinitoare ; acestuia. Din context, sensul expresiei cu putere, referindu-se la Hristos este strns legat de latura taumaturgic a a c tivitii Sale pmnteti, c; manifestare a demnitii mprteti a lui Mesia. Martorii vorbesc, ns de o energie a lui Iisus Hristos prezentat drept surs a vindecrilo minunate pe care Acesta le svrea312. O alt funcie a Spiritului Sfnt atribuit de iehoviti este alegerea celo 144.000 de brbai care vor forma, mpreun cu Hristos, un guvern ceresc ce va veghea la bunul mers al lucrurilor n paradisul pmntesc. Aceasti chemare cereasc313 umbrete ntru totul dreptatea divin i, asemen Predestinaiei protestante, intervine n mod arbitrar asupra neamulu omenesc, lipsit de orice putere de autodeterminare. Iehova ofer Spiritul Sfnt numai celor dispui s se lase atrai de el afirm martorii314. Iat, din nou, predestinaia! 1.3. SU B O R D IN A IO N ISM U L - SO L U IA E R E T IC A A N T IT R N IT A R IS M U L U I IE H O V IS T Sintagma Fiul lui Dumnezeu, utilizat pentru a denumi Persoana Doua a Sfintei Treimi, Mntuitorul Hristos, constituie, pentru martori cheia formulrii doctrinei lor eretice, antitrinitare. Subordonarea Fiului fai de Tatl i negarea caracterului personal al Duhului Sfnt constitui] renvierea vechilor erezii arianiste i pnevmatomahe, sub o nou nfiare. Arianismul ca teor ie eretic a ncercat n mod nefericit s explice relaii intra-trinitar ca o proiecie a interaciunii Dumnezeu - lume. Tributa: panteismului greco-roman care idolatriza diviniti cosm ice, Arie n u facei o desprire prea clar ntre lume i Dumnezeu315. Din aceast cauz, el ajuns s afirme c Fiul exist prin voina Tatlui, deci este creat. I s< recunoate, totui, ntietatea fa de celelalte creaturi, dar I se neag; deofiinimea cu Tatl. n combaterea acestei erezii, Sfinii Prini afirm j

312 de pild, vindecarea femeii cu curgere de snge - a se vedea Idem, Cel mai mare Om care a tri vreodat, Ediia a Il-a, 2002, far paginaie, cap. 46 3,3 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1997, p.10 314 Idem, Turnul de veghere, 1 martie 1996, p. 5 315 Pr. Lect. Dr. tefan Buchiu, nvtura despre Logosul divin la Sfntul Atanasie cel Mare, r Ortodoxia , anul LJ, nr. 3-4, iulie-decembrie 2000, p. 34

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

77

primul rnd c numele de Fiu implic noiunea de nscut* iar a fi nscut inseamn a veni din fiina Tatlui, iar nu din voina Lui316. De asemenea, leologia ortodox susine, n baza Prologului ioaneic, atributul de Logos creator al lui Hristos: Fiul lui Dumnezeu, prin care toate s-au Jcut (Ioan 1, .1) coboar mesianic n imanena lumii, pstrndu-i Fiina divin comun cu Tatl i Duhul Sfnt, n transcendena iubirii perihoretice. Astfel, Hristos u fost, este i va fi Fiul lui Dumnezeu celui viu (Marcu 8,29), dup cum nsui mrturisete: Eu sunt ntru Tatl i Tatl este ntru M ine (Ioan 14,11). Atunci cnd susin c Isus Cristos este prim a fiin spiritual pe care Iehova a creat-o317, Martorii nu admit dumneze irea Fiului, Irecndu-L n rndul creaturilor, ntr-un clar raport de subordonare fa de Tatl. Afirmaia contravine textului Facere 1,1, unde se arat clar lucrarea creatoare a lui Dumnezeu la nceput: lumea spiritual i cea material. Ct despre Hristos, versetul Ioan 1,1 numindu-L Logos i, n acelai timp, Dumnezeu, precizeaz identitatea de fiin a Acestuia cu Tatl, precum i participarea Lui concret la actul creaiei, fcut prin Cuvnt. Subordinaianismul iehovist reiese i din afirmaia c Hristos rmne iu continuare supus Tatlui Su - Iehova318, i din acreditarea faptului c Iii a fost nviat319 de ctre Tatl. Cum pot explica, ns, revelaia ex istenial din textul Ioan 10, 30: Eu i Tatl Meu una suntem? Iar Hristos, cnd i profeete nvierea, se exprim limpede c va nvia {Matei 16,21; 17,23; 20,19; 27,63; Marcu 8,31; 9,31; 10,34; Luca 9,22; 18,33; 24,46), nu c va f i nviat. Textul Ioan 14, 28, n care gsim afirmaia lui Hristos: Tatl este mai mure dect Mine, se explic prin context: firea uman a Fiului este, implicit, inferioar firii divine primit de la Tatl; Persoana divin a Fiului iui a fost, nu este i nu va fi niciodat inferioar Persoanei Tatlui. Supremaia iehovist a Tatlui are, drept suport, o form subtil de mndrie: El nu i mparte poziia cu nimeni altcineva320. Antitrinitarismul iehovist se vdete i din modul de abordare a relaiilor ntre Tatl, Fiul i Duhul Sfnt: Iehova s-a folosit de Spiritul su Sfnt, sau de fora sa activ, pentru a-I da natere lui Isus n calitate de Fiu spiritual al Su321. Conceput astfel, Iehova apare lipsit de atributul atotputerniciei, ntruct naterea Fiului nu este privit ca un act fiin ial, generat ad intra, adic n taina esenei divine, mai presus de mintea
Afirmaia aparine Sfanului Atanasie cel Mare i este redat de Pr. Lect. Dr. tefan Buchiu, op. cit.,

IV 1 W.T., Trezii-v!, 22 noiembrie

1996, p. 5; Idem, Exist un Creator..., p. 87 "HIdem, Trezii-v!, 22 noiembrie 1996, p. 5 1 Ihidem Idem, S aducem..., p. 112 1 Idem, Turnul de veghere, 15 februarie 1998, p. 13

78

Pr. David Pestroi

omeneasc, ci, mai degrab, un act de creaie, care nu este opera exclusiv' Tatlui, ci presupune o c ontribuie esenial din partea Duhului Sfnt, dup cum reiese clar, din semantica verbului a fo lo si la diateza reflexiv, diJ textul citat. O alt problem generat de naterea Fiului o constitui raportarea ei temporal. Dei acest act este atemporal: Fiul Meu eti Tu, E\ astzi Te-am nscut...(Psalmul 2,7); Din pntece mai nainte de Luceafs Te-am nscut...(Psalmul 109,3), martorii au curajul s afirme c el s-l petrecut n momentul botezului din Iordan. Ca suport, ei se folosesc d textul Marcu 1,11, care red cuvintele Tatlui la botezul lui Hristo s: Tu et Fiul Meu Cel iubit, ntru Care am binevoit. Acest text nu sugereaz n nic un caz naterea Fiului din Tatl, iar sintagma am binevo it este i confirmare a ntruprii lui Mesia, ca act la care, prin apropriere, particip Tatl cu bunvrerea Sa. Folosirea perfectului compus este edificatoare; aciunea a nceput n trecut i a fost finalizat n trecut - deci, ncercarea d a o pune n legtur cu botezul Domnului este neviabil. O alt chestiune aprins dezbtut n context subordinaianist este trimitere; Fiului de la Tatl {Ioan 5,30; Ioan 7,29), care, n concepia iehovist, L-ar pum pe Iisus n inferioritate fa de Printele Su. Falsitatea acestei argumenti rezid n faptul c utilizeaz o lucrare ad extra pentru a justifica o teorie privin< relaiile treimice ad intra. n nici un caz, lumea nu poate fi determinant pentri Divinitate, ci ea este determinat (creat, susinut i proniat, mntuit sfinit) de Cauza care a generat-o - Dumnezeu. Interpretarea textului I Corinteni 11, 3: Capul lui Hristos este Dumnezei imprim pseudo-teologiei iehoviste un sens arianist. n realitate, aici esti vorba de impregnarea firii umane din Hristos cu raionalitate divin, aa, cun Hristos este, i ca Logos, Fiul Tatlui. La fel de greit utilizeaz martorii' textul I Corinteni 15, 28: Iar cnd toate-I vor f i supuse Lui, atunci i Fiul I s ! va supune Celui Care I le-a supus Lui p e toate, pentru ca Dumnezeu s fit totul ntru toate. Din context, reiese c, la Parusie, firea uman ipostaziat i Hristos i adus la starea de ndumnezeire prin har, nu poate fi confundat t sens panteist cu Fiina Divin nsi. Tot o form de subordonare este considerat a reiei din textul Evrei 5 8: i cu toate c era Fiu, din cele ce-a ptim it a nvat ascultarea.322 aici se nesocotete taina unirii ipostatice: cu firea uman, Hristos a trebui s se manifeste plenar, experiind n Sine toate cele omeneti, mai puii nclinaia spre pcat. De asemenea, i exclusivitatea vederii Tatlui de ctre Fiul, susinui prin textele Ioan 1,18 i Ioan 6,46, se poate explica numai perihoretic; i nici un caz nu poate fi un argument antitrinitar. La fel, i ederea lui Hristos
322 Idem, Trebuie s crezi n Trinitate?, p. 19

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

79

tle-a dreapta Tatlui (Evrei 12,2) oglindete restabilirea chipului czut al Urii umane, chemat la ndumnezeirea prin har, i nu o relaie extern, de subordonare a Fiului fa de Tatl. Iudeii cutau s-L omoare pe Hristos pentru c zicea c Dumnezeu este Tatl Su, fcndu-se p e Sine deopotriv cu Dumnezeu (Ioan 5, 18). Din comentariul iehovist asupra Epifaniei (Matei 3, 16-17), deducem cu uurin c martorii nu au ptruns, n cercetrile lor asupra teologiei cretine autentice, n adncul dogmei Sfintei Treimi, oprindu-se la mai puin elaborata teorie a ereticilor monarhieni. Astfel, ei ntreab, retoric, vorbind despre persoanele treimice: n timpul botezului lui Isus, unde se aflau Tatl, ['iul i Spiritul Sfnt? Toi acetia trei erau unul singur?323. Biserica Cretin i-a combtut pe monarhieni, care nvau c dogma Sfinte i Treimi se bazeaz pc apariia n lume a aceluiai Dumnezeu - Persoan, ns sub mai multe nfiri (de Tat, Fiu i Duh Sfnt). Evident, teofan ia de la Botez este un ;irgument solid i elocvent n combaterea acestei nvturi. Patripasianismul i gsete ecou n nvtura iehovist, promotoare a credinei ntr-un Dumnezeu a Crui inim este chinuit de suferin din cauza durerii slujitorilor si324. Se invoc drept sprijin Psalmul 56,8. Dac Arie, n nebunia lui, l socotea pe Hristos eon, iehovitii nu sunt prea departe cnd ncearc identificarea lui cu Arhanghelul Mihail: n Iuda 9, Isus, cunoscut sub numele de Mihail, este numit arhanghelul, ceea ce nseamn c el este cel mai mare nger sau ngerul principal325. Sfnta Scriptur cunoate i alte exemple de arhangheli: Gavriil, Rafael; n plus, din lextul invocat reiese clar c Mihail, cnd s-a mpotrivit diavolului, n-a ndrznit s aduc judecat de hul, ci a zis: S te certe p e tine Domnul". I )ac Mihail ar fi fost acelai cu Hristos, n-ar fi avut nici o problem n a-1 judeca pe diavol, cnd El este Dreptul Judector, - i al stpnitorului acestei lumi (Ioan 16,11). De fapt, Mihail este numit n Scriptur marele voievod (Daniel 12, 1); n nici un caz, nu e l are cel mai nalt rang ngeresc. Identificndu-L pe Hristos - cnd cu Arhanghelul Mihail, cnd cu cel mai mare om care a trit vreodat326, secta iehov alunec, inevitabil, spre dioprosopism. Sfntul Apostol Pavel, exprimndu-se limpede, arat c I Iristos ntr-adevr, nu a luat firea ngerilor, ci smna lui Avraam a luat (Evrei 2,16); deci, n-a avut natur ngereasc nici nainte, nici dup ntrupare. Legat de personalitatea lui Hristos, martorii creeaz o serie de metamorfoze, far baz biblic: Arhanghelul Mihail i-a ncetat existena, in momentul n care s-a ntrupat n Hristos. Apoi, omul Hristos a murit
,M Idem, ,M Idem, Idem, Idem, Trezii-v!, 8 noiembrie 1994, p. 11 Trezii-v!, 8 iulie 1994, p. 27 Trezii-v!, 22 noiembrie 1996, p. 5; Idem, Tu p o i..., p. 191 Trezii-v!, 22 octombrie 1995, p. 25

80

Pr. David Pestroiu

pentru totdeauna327, iar Iehova l-a nviat, dar nu ca om, ci ca Arhanghel Mihail, recreat din memorie. Astfe l de teorii sunt n contradicie flagrant cu textele Scripturii, care arat omenitatea lui Hristos i dup nvierea Sa. Iehovitii limiteaz existena Fiului lui Dumnezeu ntrupat la o simpl via' uman obinuit. Trupul Su a fost nlturat n mod miraculos, ca dovad! a nvierii Sale328; Artr ile lui Hristos devin, astfel, tot attea farse, iarl imaginea sa de Mntuitor al neamului omenesc este discreditat. :| Martorii nvierii l numesc, ns, ca i pn atunci, Iisus Hristos i i nvtor. Nimeni nu-L confund cu un nger, convini fiind de realitatea j trupului su carnal. Toma nsui se convinge; de asemenea, i ucenicii care- j L vd mncnd. Dup nviere, Hristos se arat ucenicilor, care cred c vd i un duh; ns acesta le spune: Pipii-M i vedei, c duhul nu are carne i j oase, cum M vedei p e M ine c am (Luca 24, 39). Dac acum Hristos estel Mihail, atunci, potrivit lui W. Lingle, aceasta a fost una din faptele cele ? mai mari de impostur pe care le-a cunoscut vreodat lumea329. Cu trupul omenesc, Hristos se nal apoi la cer, unde Omul Iisus Hristos devine. M ijlocitorul ntre Dumnezeu i oameni (I Timotei 2,5). n plus, Sfanul Apostol Pavel d mrturie c Iisus Hristos, ieri, azi i n veci, este A celai (Evrei 13, 8). n concluzie, cercettori avizai afirm c Cristosul Martorilor lui Iehova nu este Cristosu l Bibliei330. ntr-o oper iehovist, este oferit ca argument i textul I Tesaloniceni 4, 16, care menioneaz glasul arhanghelului, care precede nvierea morilor. Uit, ns, i continuarea versetului: iar cei mori ntru Hristos vor nvia nti. Dac Hristos ar fi fost arhanghelul, atunci exprimarea versetului devine pleonastic. Referitor la ntruparea Cuvntului, martorii ncearc o asemnare cu fecundarea uman in vitro331. Comparaia este o blasfemie, ntruct curia Maicii Domnului a rmas neatins: zmislirea lui Iisus depete condiia unei conceperi umane obinuite, ca rezultat al unei uniri sexuale, fie ea realizat chiar i n eprubet. Minimalizarea rolului ntruprii Fiului, n privina mntuirii neamului omenesc, are, la martorii lui Iehova, o dubl conotaie: afirmarea, pe de o parte, a unei existene cereti, de tip spir itual, a lui Hristos - nainte i dup ntrupare, avnd drept scop negarea Sa ca Persoan Treimic - i, n acelai timp, umbrirea rolului extrem de important jucat n istoria mntuirii de ctre Maica Fiului lui Dumnezeu. Acest lucru reiese i din interpretarea iehovist a textului protoevangheliei de la Facere 3,

327 Charles Taze Russell, Studii n Scripturi, voi. 5, p. 454, apud J. Ankerberg, J. Weldon, op. cit., p. 21 328 W.T., Biblia - Cuvntul lui Dumnezeu sau al oamenilor? , p. 80 329 W. L ing le, op. cit., p. 73-74 330 J. Ankerberg, J. Weldon, op. cit., p. 22 3 3 1 W.T., Exist un Creator..., p. 146

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

81

15, unde fem eia a crei smn este Hristos nu este considerat Sfnta I ccioar Maria, ci organizaia cereasc332 din care ar fi provenit El. Martorii susin c, dac Isus ar trebui s vin i s se aeze pe un tron omenesc, poziia sa ar deveni inferioar poziiei ngerilor333 i acrediteaz ideea c, pentru a-i arta gloria, ar trebui s fie inviz ibil, asemeni creaturilor cereti. Nimic mai fals. Tocmai n unirea ipostatic stau mreia i slava Sa mntuitoare. S nu uitm c, n faa Celui Vechi de Zile sc prezint Fiul Omului, nu un nger (Daniel 7, 13). Odat ce i-a dat trupul ca jertfa, Hristos nu i-l va putea relua pentru a redeveni om - spun martorii. Ei aduc ca argument i un verset: Ioan 14, 19: nc puin timp i lumea nu M va mai vedea. Uit, ns, s redea i continuarea lui: voi, ns, M vei vedea, pentru c Eu sunt viu i voi veif i vii. Ca o similitudine cu arianismul, ideologia martorilor nu ezit s-L separe ierarhic pe Hristos de Tatl, ndrznind -chiar s-L numeasc un dumnezeu334, i nu Dumnezeu Adevrat din Dumnezeu Adevrat, cum mrturisim n Crezul niceeo-constantinopolitan. Pentru martori, numele Iehova este marca divinitii; expresia Dumnezeu este considerat a fi mai degrab un titlu, la fel ca preedinte335. Este evident necunoaterea i lipsa de apreciere fa de filonul lingvistic latin al limbii romne, care utilizeaz nc de la formarea sa cuvntul Dumnezeu pentru a denumi I)ivinitatea Tripersonal Ortodox. Pentru a-i susine erorile subordinaianiste, martorii nu s-au sfiit s modifice textul Scripturii, traducnd n mod intenionat a Marelui Dumnezeu i a Salvatorului nostru Cristos Isus, n loc de Marelui Dumnezeu i Mntuitorului nostru Iisus Hristos (Tit 2, 13)336. Tot n varianta lor, textul Coloseni 2,9 a devenit: n E l (Hristos) locuiete n mod corporal toat plenitudinea calitii divine337, n loc de deplintatea dumnezeirii. Un alt exemplu concludent este modificarea iehovist a textului Ioan 8, 58: Hristos afirm despre Sine: Mai nainte de a f i fo st A vraam, Eu sunt, dar martorii, deranjai de faptul c o astfel de formulare la prezent sugereaz o existen perpetu a Fiului lui Dumnezeu, se grbesc s o schimbe, folosind timpul trecut: Mai nainte ca Avraam s vin n

" Idem, Biblia - cuvntul lui Dumnezeu sau al oamenilor?, p. 158 Idem, Tu poi,.., p. 143 numele de dumnezeu este dat celor puternici - afirmaie reda de . Constantinescu, op. cit., p.39. Se sugereaz aici utilizarea, de ctre martori, a cuvntului dumnezeu drept substantiv comun. O formulare asemntoare gsim i n Idem, Numele divin care va dinui pentru totdeauna, p.20: exist milioane de dumnezei n faa crora se nchin omenirea, (subl.n.). W.T., Martorii lui Iehova din Romnia, p.4 * n originr.: ufg Sogjjg tod 'peyXoD Oeov Kai acotrjpoq rjpcov Xpiaroo Irjaov; gloriae magni Dei et Sulvatoris notri Iesu Christi. A se vedea Nestle-Aland, ed. cit., p. 544 W.T., S aducem argumente..., p. 407

82

Pr. David Pestro

exist en, eu am fost338. O astfel de denaturare este cu att mai grav, cu ct are ca subiect nsei cuvintele Mntuitorului. O proiecie arianist este i concepia iehovist despre participarea Fiului la creaie. Dac Arie II considera pe Hristos eon i demiurg,martorii l numesc Meterul lui Iehova339. Lipsii de filonul cugetrii patristice, antinomic, dar, n acelai timp, perfect logic, ei nu pot gndi aspectul participativ al Logosului la geneza lumii din perspectiva aproprierii lucrrilor ad extra ale Persoanelor Sfintei Treimi, Care sunt : rmn Egale, Perfecte i perihoretic Unite prin comuniunea de via i iubire n Dumnezeu-Unul. 1 n negarea Sfintei Treimi, se aduc ca argumente i textele Deuteronom 6,4 i Zaharia 14,9, care nu anuleaz cu nimic dogma, ci subliniaz o dat n plus deofiinimea Persoanelor. 1 Martorii nu reuesc*s defineasc prea bine relaia Fiului cu Tatl, n context subordinaianist. Uneori, ei ncearc s se apropie de adevrul revelat, atunci cnd susin c Iisus este reprezentarea exact a nsi fiinei lui Iehova340, cu meniunea c o reprezentare, orict de exact ar fi, nu nseamn, totui, separare fa de ceea ce obiectiveaz. Alteori, Hristos este numit prim elev341 al lui Dumnezeu. n aceste condiii, ucenicii n-ar fi recunoscut n El atributul atottiinei, zicnd: Tu ai cuvintele vieii venice...(Ioan 6,68). O ricum, El este numit de martori Primu l nscul din toat creaia, El nsui creat direct, fr colaborarea nimnui342, unicul Fiu nscut a l lui Dumnezeu343. Aceste afirmaii exprim confuzia iehovist n privina sursei de existen a Fiului: nsi noiunea de natere' presupune o mprtire a fiinei, i nu un act creator, cum am mai artat. Subordinaianismul se manifest i n privina nchinrii n rugciune! care, pentru martori, nu se face dect Tatlui - Iehova. Dei la Filipeni 2,10 st scris c ntru numele lui Iisus tot genunchiul s se plece, iehovitii i permit s schimbe sensul iniial prin formula eronat prin intermediul lui Isus344. Despre chemarea nume lui lui Hristos n tot locul st mrturie i textul I Corinteni 1,2, dar nici acesta nu-i prea convingtor pentru martori, care consider chemarea ca o recunoatere a domniei lui ci Rege, i nu o form de rugciune adresat Lui. Iehovitii, de fapt, au oscilat, n timp, asupra acestei dogme: iniial au acceptat o form a
J'8 n original: ego sum; eydt sifi. A se vedea Nestle-Aland, ed. cit., p. 259. Prezentul verbului a fi este ol noiune gramatical elementar, pentru orice traductor. I J'1 9 W.T., Trezii-v!, 8 mai 1997, p.16 340 Idem, Turnul de veghere, 15 octombrie 1994, p. 25 341 Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1996, p. 14 342 Idem, Turnul de veghere, 1 februarie 1997, p. 12 343 Idem, S aducem..., p. 273 344 Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1994, p. 24

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

83

nchinrii naintea lui Hristos, pe care, a ctualmente, o neag. Pentru a-i susine tezele subordinaianiste, martorii se folosesc i de textul Luca 22, 42: Dar nu voia Mea, ci voia Ta s se fac. Acesta arat, ns, existena celor dou voine n Hristos, corespunztoare celor dou firi: divin i uman, combtnd monotelismul - surs eretic de inspiraie a antitrinitarismului iehovist. Tributari sistemelor doctrinare occidentale, martorii au mprumutat formula catolic a satisfaciei substitutive. Rscumprarea devine, astfel, un simplu act reparator al onoarei jignite a Tatlui, fr vreo implicaie n sens ontologic - ca refacere a firii umane deczute, ipostaziat n Hristos i transfigurat chiar n clipa jertfei pe cruce. Pentru martori, nu jertfa n sine conteaz, ci preul ei, oferit Tatlui dup nlarea la cer345. Iehovitii condiioneaz Rscumprarea dus de Hristos de promovarea unui concept teologic inedit: teoria celor dou controverse de importan vital346. Prima dintre acestea se refer la contestarea de ctre Satana i protoprin i a suveranitii divine n Eden, iar a dou privete denigrarea integritii slujitorilor lui Dumnezeu, dup exemplul lui Iov. n ambele situaii, Dumnezeu a hotrt scurgerea unui timp, necesar justificrii riguroase a contradiciilor n cauz, care nu s-ar fi putut dezlega printr-o msur brusc de distrugere a calomniatorilor. Caracterul strict juridic expiator al jertfei lui Hristos este, pentru martori, o not teologic de baz, urmnd filierei cugetrii apusene. Ei l numesc pe Hristos mijlocul legal de eliberare a omenirii din consecinele pcatului adamic347. Observm i faptul c Rscumprarea nu are, pentru martori, puterea de a terge pcatul strmoesc n sine, ci numai urmrile lui; ei susin, de fapt, c nu salvarea neamului omenesc este motivul primordial al ntruprii Fiului lui Dumnezeu, ci lmurirea unor controverse create de Satana, prin calomnierea numelui divin348. Pnevmatomahia iehovist este o form nou a cunoscutei erezii macedonianiste. n veacul al patrulea cretin, Macedonie a pus bazele acestei nvturi greite ca o continuare a subordinaionismului arianist, susinnd c Duhul Sfnt nu particip egal i identic cu Tatl i Fiul la comuniunea de via i iubire specific Fiinei Divine. Martorii declar, la rndul lor, un raport clar de subordonare n relaia Duhului cu Tatl, atunci cnd l numesc Degetul lui Dumnezeu349, precum i n relaia cu Fiul: Hristos i deschidea inima, permindu-i spiritului lui Dumnezeu s-L ptrund350.
a se vedea Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1996, p. 5 ,lf> Idem, S aducem..., p. 281 H/ Idem, Martorii lui Iehova. Care sunt convingerile lor?, p. 3 "Ha se vedea Idem, Cunotina..., p. 69-74 Idem, Cel mai mare Om..., cap. 75 Idem, Trezii-v!, 22 ianuarie 1994, p.l 1

84

Pr. D avid Pestroiu

Att n traducerea N.W.T., ct i n toate scrierile lor, martorii! nlocuiesc cuvntul har cu buntate nemeritat, pentru a-i contesta sensul de energie, pe care vor s-o identifice cu Duhul Sfnt. Contestarea dumnezeirii Duhului Sfnt nu putea rmne far replic diii partea Sfinilor Prini, care condamn erezia pnevmatomah la al doi lea S inod Ecumenic. Teza atanasian : Tatl le fa c e p e toate prin Fiul n Duhu Sfnt a devenit distinctiv pentru teologia ortodox a aproprierii participative a Celor Trei Persoane n imanena lumii, presupunnd cele trei etape distincte: creaia, mntuirea ei i sfinirea. Pr. Dr. tefan Buchiu afirm explicit: Dac Duhul Sfnt nu ar fi Dumnezeu, creaia nu ar mai fi n Dumnezeu, nu s-ar mai odihni n Dumnezeu, n-ar mai nainta ctrd El.351. Chemat la ndumnezeirea dup har, creaia parcurge un proce^ dinamic ctre iubirea i desvrirea Tatlui, prin Logosul cel necreat i creator, pe firul energiilor divine necreate ale Duhului Sfnt. 1.4. N E G A R E A P R E A C IN S T IR II M A IC II DOM NU LU I, A C IN S T IR II N G E R ILO R , SF IN IL O R , A S F IN T E I CRUCI, SF IN T E L O R IC O AN E I S F IN IT E L O R M O A T E - IC O N O C L A SM R E N V IA T P E F IL IE R A N E O P R O T E ST A N T '1 Martorii lui Iehova neag att dogmele catolice ale imaculatei concepii i nlrii Maicii Domnului cu trupul la cer, ct i nvturii^ cretine universale, privind atributele date ei la Sinoadele ecumenice; AeiTiapGsvoc i 0 o to k o< ;, considerate ca fiind sprijinite pe scrier: apocrife, i nu pe Biblie352. Dumnezeu nu a avut mam, pentru c Isus ni: este Dumnezeu - zic iehovitii353. De asemenea, este negat putereE mijlocitoare a Maicii Domnului la Fiul ei i Dumnezeu, pe baza citatului Ioan 14,6:Eu sunt Calea, Adevrul i Viaa. Nimeni nu vine la Tatl Meu dect prin Mine. Acest citat se refer, ns, la ndumnezeirea firii omenet i mpropriat de Hristos, act la care suntem chemai personal, prin harj credin i fapte bune n Biseric. Tot martorii spun: nu exist d mediatoare, deoarece Dumnezeu a desemnat un singur mediator ntre Dumnezeu i oameni (I Timotei 2 ,5 /354. Acest text se refer la opera de Rscumprare adus de Hristos, care are atributul unicitii. Cum voij judeca sfinii lumea (I Corinteni 6,2), dac nu vor putea fi mijlocitori ntr e Dumnezeu i oameni? Martorii nu sunt de acord nici cu tradiia ortodox - a protectoratului]
351 Pr. Lect. Dr. tefan Buchiu, op. cit., p.37 352 W.T., Turnul de veghere , 15 februarie 1994, p . 28 353 Idem, Trebuie s crezi n Trinitate?, p. 30 354 Ibidem

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

85

Dreptului Btrn Io s if- logodnic n sens de tutore al Sfintei Fecioare, dar nici cu afirmaiile recente ale papei Ioan Paul II, care, justificnd nvtura care-1 consider pe Iosif un brbat matur, dar nu naintat n vrst, vorbete despre o iubire platonic n cadrul Sfintei Familii. Iehovitii concluzioneaz c, dei Biblia declar c Maria era fecioar cnd l-a nscut pe Isus, nu exist nici un motiv pentru a susine c ea a dus o via de fecioar pentru tot restu l vieii ei alturi de Io sif355. n realitate, prezena lui Iosif alturi de S fnta Fecioar este de durat relativ scurt: ulterior vizitei la templu a lui Hristos, la 12 ani, nu se mai tie nimic despre el, deci se presupune c a murit. Textul M atei 1, 25 este rstlmcit de iehoviti, care afirm c Iosif nu a avut relaii cu ea [Maria-n.n.], pn ce a nscut un fiu. n realitate, originalul folosete expresia nu a cunoscut-o - n nici un caz, ns, n sens llzic (deci, nici vorb de relaii), ci n sens spiritual, ca mplinire a profeiei primit prin anghelofanie. Putem deduce c Iosif a rmas sceptic, asemeni lui Zaharia, fa de spusele ngerului, i a cunoscut-o pe Maria ca Aleas pentru ntruparea lui M e sia numai n clipa n care naterea Sa s-a produs n fapt i a fost nsoit de semne i minuni. Dei toate bibliile sectante traduc ndemnul ngerului din M atei 1,21 Nu te teme, Iosife, s o iei p e Maria nevasta ta (n loc de logodnica ta sau femeia ta), nici un text biblic nu face vreo referire la vreo serbare de nunt dintre Iosif i Maria - eveniment major, care n-ar fi trebuit s scape vigilenei Evanghelitilor. n tonul cunoscut al detractrilor neoprotestante, iehovitii vorbesc despre Maica Domnului ca de o soie legitim356 a lui Iosif. Fr nici o baz real, ei susin c Maria i Iosif i druiesc lui Iisus surori i frai naturali357; autorii biblici Iacov i Iuda sunt considerai de ctre iehoviti fii ai Mriei i frai cu Iisus358: Cu timpul, lui Iosif i Mriei li se nasc Iacov, Iosif, Simon i Iuda, precum i cteva fete...359. Mar torii contest interpretarea cretin a expresiei fraii i surorile Domnului (Matei 13, 5556): veriori, rude apropiate, aducnd n discuie textul Luca 2,7, unde Iisus este numit Fiul Cel nti Nscut al Fecioarei. Este cunoscut, ns, faptul c, la evrei, numele de nti nscut era un titlu onorific oferit primului biat venit pe lume ntr-o familie, chiar dac era i singurul. Martorii, ns, nu se sfiesc s presupun i o legtur trupeasc ntre Iosif i Maria anterioar conceperii *i naterii lui Iisus. Ei las s neleag c n vremea aceea, persoanele logodite erau considerate ca fiind cstorite360 - afirmaie fals, la fel ca
de m , Turnul de veghere , 1 5 o c t o m b r i e Turnul de veghere, 1 5 n o i e m b r i e " 7 I d e m , Turnul de veghere, 1 5 n o i e m b r i e m I d e m , Exist un Creator..., p . 1 6 1 I d e m , C el mai mare Om..., c a p . 9 w, Ihidem, c a p . 4
I lu Id e m , 1 9 9 7 , p. 31 1 9 9 4 , p . 2 9 ; Id e m , 1 9 9 4 , p. 3 0

Tu p o i...,

p. 5 9

86

Pr. David Pestroii j

aceea potrivit creia Iosif s-a scandalizat ntruct Maria, pe parcursul vizitei] fcute Elisabetei, ar fi avut relaii sexuale cu un alt brbat361. Tot iehovitii susin i faptul c Hristos i-a respectat mama, chiar dac nu a venerat-o362. Ca Dumnezeu Adevrat, El nici nu putea facej acest lucru, ntruct ea a fost o simpl fptur uman. Supravenerarea eij este o datorie a noastr, n u a Fiului ei i Dum n ezeu. Ca Fiu a l ei i Omj Adevrat, Iisus i-a acordat Sfintei Fecioare respectul i cinstirea deosebite, 'J Cnd femeia din popor exclam: Fericit este pntecele care te-a purtai i pieptul la care ai supt! (Luca 11, 27), Hristos o aprob, iar apoi contin u i ideea, fericindu-i pe toi care mplinesc cuvntul lui Dumnezeu, dup cumi fcuse i Maica Sa (Luca 1, 38). Martorii au ciuntit partea iniial a? exprimrii Domnului, prin care El confirm, practic, afirmaia femeii^ ajungnd apoi s conchid- c sensul final al spuselor Lui ar dezaproba-o,: din pretinsa dorin de a nu i se acorda adevrata cinstire maicii Sale363. j Pentru martori, destinul eshatologic al Maicii Domnului este nvierea la via nemuritoare n cer, printre cei 144.000 de btrni apocaliptici,| uni guvernatori i preoi, alturi de Regele Isus Cristos364. Dei nu aduc cinstire ngerilor, martorii consider c acetia ij sprijin n activitile lor prozelitiste365. Cinstirea sfinilor este o nvtur contestat de iehoviti. Dintr e^ numeroasele detractri iehoviste la adresa sfinilor, am ales cteva exemple, concludente, urmnd s tratm ntr-un capitol ulterior poziia martorilor! fa de Sfinii Prini i teologii bisericeti. Iehovitii au scornit, far vreun suport biblic, c numrul cheilor mpriei cerurilor, primite de Sfntul Petru de la Hristos, ar fi de trei: un folosit la Penticosta din 33 e.n., a doua pentru a le predica samarinenilor, iar a treia la convertirea lui Comeliu366. Desigur, toat aceast interpretare este fantezist. Sfntul Petru a predicat i a convertii mult mai multe persoane dect cele amintite mai sus, iar semnificaia cheilor nu poate fi pus n conexiune cu elemente constitutive ale Bisericii pmnteti, atta vreme ct Hristos nsui le-a corelat cu mpria cerurilor. ; Denigrarea sfinilor se mpletete, n scrierile iehoviste, cu promovarea unor afirmaii inexacte, n special n domeniul istoriei. Un exemplu n acest sens ar fi, bunoar, considerarea Sfntului Constantin ca fiind cel care si
3 61 Ibidem 362 I d e m , Turnul de veghere, 1 5 n o i e m b r i e 19 9 4 , p . 3 1 363 I d e m , Cel mai mare Om.... c a p . 7 5 364 I d e m , Turnul de veghere, 1 5 n o i e m b r i e 1 9 9 4 , p . 3 1 365 I d e m , Tumul de veghere, 1 s e p t e m b r i e 1 9 9 8 , p . 10 366 I d e m , Cel mai mare Om..., c a p . 5 9

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

87

declarat cretinismul religie oficial a Imperiul ui Roman 367. Fals! S fntul Constantin a declarat cretinismul religio licita, oprind persecuiile; faptul amintit de martori va fi opera mpratului Teodosie cel Mare. Minunile, criteriu de baz al Revelaiei suprafireti, sunt. limitate temporal de iehoviti la perioada hristic i apostolic. Treptat, acestea au ncetat (I Corinteni 13, 8-13). n zilele noastre, nu vedem miracole n sens fizic368. Textul n cauz se refer la ncetarea lucrrii harismelor, a cror aciune s-a fcut simit exclusiv n vremea de nceput a Bisericii, n scopul zidirii spornice a temeliei ei. ntr-o lucrare publicat anterior, am artat c iehovitii nu accept noiunea de sfnt, nici legat de numele Maicii Domnului, nici de Apostoli, nici de vreo alt personalitate a Bisericii, negnd cu desvrire rolul lor de intermediari naintea lui Dumnezeu, ca unii ce au ajuns prieteni ai Si (Ioan 15,14; Iacov 2, 2-3) sau casnici ai Si (Efeseni 2, 19) sau ,judectori ai lumii (Matei 19, 2 8 ,1 Corinteni 6,2)369. *** nlocuirea crucii cu un stlp de tortur i pune pe iehoviti n imposibilitatea de a explica moartea relativ rapid a lui Hristos, n comparaie cu cei doi tlhari. Totui, ncercnd o variant lmuritoare, ei rup din context textul din Psalmul 69,20(N.W); 68,23(B.O.): Zdrobit a fo s t sufletul meu de ocri i necaz - i susin c Iisus a murit din cauza unei inimi zdrobite, adic a chinului emoional, fapt care ar explica prezena apei (lichidul pericardic) n clipa strpungerii coastei Sale cu sulia. O astfel de poziie ncearc s minimalizeze suferinele fizice reale ndurate de Hristos. Iat renvierea dochetismului! Crucea - zic iehovitii - a fost folosit pe scar larg de religiile necretine370. Aceasta nu poate fi considerat dect o prefigurare, legat strict de semnul grafic n sine, nicidecum de semnificaia cretin a ei. Termenul a ta u p o q este tradus de martori prin stlp, grind, n pofida tradiiei cretine universale. nainte de jertfa Sa, Hristos a indicat luarea crucii, adic asumarea personal a .jertfelniciei, celor ce voiesc s-L urmeze (Marcu 8,34). Analiza etimologic a termenului grecesc crta o poq le prilejuiete martorilor o constatare pripit: n greaca clasic, acest cuvnt putea nsemna i par. Cu timpul, mai cu seam n perioada elenistic, sensul de cruce a devenit explicit, mai cu seam n concordan cu
" 7 Id e m , Id e m , D a v id

B iblia - Cuvntul lu i Dumnezeu sau a l oamenilor?, p . 2 7 Turnul de veghere, 1 5 m a i 1 9 9 7 , p . 1 4 P e s t r o i u , M artorii lu i Iehova - su-it e i cretini?, n c o le c i a Cluza ortodox, Tum ul de veghere,
15 n o ie m b rie 1992, p. 7

E d . R o m n ia

c r e in , 1 9 9 9 , p . 3 2 - 3 3 " " W .T .,

88

Pr. David Pestroii

latinescul crux, nsemnnd alturarea n unghi de 90 a dou entit liniare. Bazndu-se pe unele texte medievale, martorii ajung s constate c poate exista i crux simplex, adic o cruce de forma unui stlp, dai dovezile i ifnaginile pe care le public dateaz de la 1629371. W. Lingle observ, n mod excelent, c, dac Hristos ar fi fost rstigni pe un stlp, cu minile strpunse de un singur piron, deasupra capului - as cum afirm iehovitii - , Toma nu s-ar fi exprimat la plural, cernd s- pun degetul n semnul cuielor (Ioan 20,25)372. Folosirea crucii de ctre unele populaii pgne primitive se fcea, f opinia iehovitilor, n scopul exprimrii unor simboluri falice373: Considerm, fa de o atare blasfemie, c, mai degrab stlpul lor e falie. Doctrina iehovist privind crucea a cunoscut schimbri neateptate Prerea c Hristos a fost rstignit pe un stlp este relativ recent n ideologi; iehovist. Iniial, martorii au venerat crucea i au folosit-o ca obiect cultic reprezentativ: purtau, pentru a fi identificai, broe cu o cruce alturi de C coroan. n octombrie 1931, Rutherford primete revelaia c Hristos nu ar f murit pe cruce, ci pe un stlp, iar simbolurile de mai sus sunt nlturate. Purtarea unui crucifix este considerat de iehoviti idolatrie. Dumnezei a interzis facerea de imagini i venerarea acestora ca obiecte de cult374. Este fals: El interzice nchinarea la obiecte simboliznd alte diviniti (idoli); n timj ce reprezentrile adevrate au fost indicate ncepnd cu Chivotul Legii, Cortii Mrturiei i Templul din Vechiul Testament (heruvimi sculptai sau cu su i 1 Ieire 25, 18; 26,1,31; III Regi 6, 23-35, 7, 29-36). Sfnta Cruce a fost i este o realitate istoric, dovedit biblic i patristic. Descoperit pe Dealul Golgota de ctre Sfnta Elena, identificai n chip miraculos, a devenit rapid obiectul veneraiei credincioilor, dar i trofeu mult rvnit de ctre pgnii peri, sfrind prin a fi tiat i mprii ntre comunitile cretine, care i-au dorit-o ca pe o relicv de mare pre. Admiraia iehovist se ndreapt, mai degrab, spre ramuri ale tiinei dect spre modelele sfineniei cretine. Paginile publicaiilor editate de Societatea Watch Tower sunt adeseori gazde ale unor comentarii tiinifice elaborate, menite s argumenteze concepia lor creaionist radical, precum i celelalte elemente doctrinare specifice. De la s imple instrumente de lucru, ele au devenit obiectul cinstirii martorilor : studiul astronomie ar trebui s ne insufle veneraie375 - zic ei.
371 I d e m ,

372 W . L i n g l e , 373 W . T . , 374 I d e m , 375 I d e m ,

Scripturile greceti.... Apendice, p . 4 1 8 - 4 1 9 op. cit., p . 7 2 S aducem..., p . 8 4 Turnul de veghere, 1 f e b r u a r i e 1 9 9 7 , p . 1 9 Trezii-v / , 8 s e p t e m b r i e 1 9 9 4 , p . 8

Ortodoxia n fa fa prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

89

Textele biblice pe care se bazeaz detractrile iconoclaste iehoviste sunt ccle clasice: porunca a Il-a (Ieire 20,5), nchinarea n duh i adevr (Ioan 4, 23-24), textele din Fapte 10, 26, Apocalipsa 22, 8-9 i I Ioan 5, 21. Din loate acestea, reiese clar condamnarea idolatriei, adic slvirea unor creaturi n locul Necreatului. Venerarea icoanelor i are temeiul n sublimitatea suportului vizual pe care-1 conin i transmit, n scopul bine determinat al mntuirii; acest act nu se confund n nici un caz cu slvirea lui Dumnezeu. Nimbul, simbol al luminii dumnezeieti (dovedit pe Tabor) sau al cununii harice a desvririi sfinilor, este considerat de iehoviti o reminiscen a cultului soarelui376. Toate icoanele i simbolurile cretintii sunt considerate expresia mplinirii profeiei de la Iezechiel 8, 1-18. nchinarea la Tamuz este echivalat de martori cu venerarea Sfintei Cruci. Acest zeu era reprezentat de prim a liter a numelui su, vechiul tau, care era o form a crucii377. Afirmaia este o compilaie bizar, lovit de nulitate, ntruct Tamuz, n context biblic, aparinea panteonului siro-babilonian, n timp ce Iau este o liter din alfabetul grec. Dimpotriv, semnul crucii - litera tau este prezent n sens izbvitor n textul profetic Iezechiel 9,4. Atunci cnd afirm c Biblia condamn adorarea icoanelor378, iehovitii exprim un adevr indubitabil; eroarea lor este c extind aceast condamnare asupra Bisericilor tradiionale, dei acestea acord icoanelor o simpl cinstire (n sens de 5ouA,s(a), i nu o idololatrie fetiist. Istoric, martorii plaseaz originea icoanelor n cultul mprailor romani (ncepnd cu secolul IV)379. Totui, icoanele i moatele au fost venerate din epoca apostolic. Mrturii ale Sfintei Tradiii confirm existena mahramei Sfintei Veronica, a giulgiului sfnt, a icoanei Sfntului Luca, a cinstirii moatelor unor sfini prini apostolici, precum Ignatie sau Policaip etc. Utilizarea icoanelor de ctre capii unor reele mafiote n scopul determinrii ataamentului adepilor lor d prilejul ca iehovitii s-i arate lipsa de consideraie fa de ceea ce ei numesc tablouri ale unor sfini380 (ghilimelele sunt preluate din textul iehovist). Pentru a demonstra aa-zisa ineficacitate a rugciunii la icoane, martorii evoc personalitatea ortodox a arului Nicolae II, care a fost ucis de comuniti, mpreun cu familia sa, n pofida credinei sale381. Acesta este, ns, un exemplu de martiraj, de care sectarii se folosesc pentru a induce false concluzii.
Wh I d e m ,

'n

Id e m ,

,,H I d e m , ,w Id e m , ,M " Id e m , " " Id e m ,

Turnul de veghere, 1 5 a p r i l i e 1 9 9 3 , p . 2 7 Turnul de veghere, 1 5 i a n u a r i e 1 9 9 3 , p . 2 8 Tu poi..., p . 4 6 Turnul de veghere, 1 5 a p r i l i e 1 9 9 3 , p . 2 7 Trezii-v /, 8 m a r t i e 1 9 9 7 , p . 3 Turnul de veghere, 1 5 a p r i l i e 1 9 9 3 , p . 2 5

90

______ ____ __________________'

_______________ Pr. D avid Pestrom

Ura iconoclast iehovist rzbate cu ostentai e din paginile m ultor! dintre publicaiile martorilor. Sunt artate i m anifestri concrete spre 1 se rvi drept pild propriilor adepi: Dup ce am citit revista Trezii-vM despre icoane i despre diferite forme de cruci, toate obiectele de acest fdj pe care le aveam n cas le-am aruncat ntr-o main de gunoi pe care ani urmrit-o cu privirea pn cnd nu s-a mai vzut - declar un martor382.! O alt revist iehovist prezint im aginea unei icoane spart l buci. Este o denigrare, dar n acelai timp i un ndem n la u r i iconoclast adresat adepilor383. S cripturile ne ndeamn s ne punem credina n Dumnezeul cel viu J invizibil i n cuvntul Su, Biblia, i nicidecum n relicve384 - afirmi martorii. ns tocmai Biblia este cea care arat valoarea fctoare de minuni j moatelor sfinilor: osemintele profetului Elisei nviaz un mort (IVRegi 13, 21)3 Martorii se opun cinstirii obiectelor de cult385. Ei confund venerare| lor cu adorarea (idolatria). 2. c o s m o l o g i a i e h o v i s t d u p n o u a E R M IN E U T I C ^ A S T U D E N IL O R N B IB L IE Ca orice element doctrinar ce se regsete n nvtura Martorilor Iu Iehova, i cosmologia este impregnat masiv de idei de nuanl eshatologic. Pstrnd filonul cosmogonic cretin, ei susin cu frenezii creaionismul, cu meniunea c au o interpretare proprie n ceea ce priveti geneza diavolilor. Atenia lor se ndreapt, ns, mai cu seam asupri finalitii creaiei, mai precis a lumii telurice, despre care lanseaz teori; paradisului pmntesc, cu rol proze litist bine definit. 2.1. L U M EA S P IR IT U A L M artorii afirm c Biblia utilizeaz adeseori cuvntul ceruri ci sinonim pentru conducerea exercitat fie de Dumnezeu, fie de oameni386! Tendina predestinaianist transpare vizibil: lumea spiritual este redus la valoarea unui simplu concept de autoritate, cu scop precis determinat'; hotrrea destinelor oamenilor n paradisul pmntesc.
Trezii-vl, 2 2 Trezii-v!, 8

382 I d e m , 383 I d e m , a p r ilie

m a r t ie a p r ilie

1 9 9 6 , p. 1 3 1 9 9 6 , p. 2 ; n d e m n u r i a s e m n to a re i n Id e m ,

Turnul de veghere,

1993, p. 28

384 I d e m , 385 I d e m , 386 I d e m ,

Trezii-v!, 8 a u g u s t 1 9 9 1 , p . 2 7 Tu p oi..., p . 2 1 5 Trezii-v!, 8 i u l i e 1 9 9 4 , p . 11

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

91

Plecnd de la interpretarea literal a unor texte din primele capitole ale crii Iov, martorii afirm, cu nonalan, c Dumnezeu a fcut adunri puternice de creaturi spirituale n spaioasele curi ale cerului . Una din cheile succesului prozelitist este, far ndoial, aducerea n prim-plan a unor nouti, chiar dac acestea sunt n contradicie flagrant cu realitatea. Un interlocutor m a i puin avizat este ocat cnd constat c anumite pasaje biblice pot comporta i alte nelesuri, unele chiar foarte ndeprtate de sensul iniial. nsoite fiind i de ilustraii sugestive, acestea nu menirea de a-1 atrage n ispita cutrii febrile a noului, mult mai interesant fa de nite abloane parc prfuite pentru el. Este momentul propice pentru atacul prozelitist, care pornete tocmai de la aceast ispit. Un exemplu sugestiv este nvtura Martorilor lui Iehova despre originea ngerilor ri. Acetia se opun concepiei clasice despre cderea luciferic anterioar genezei lumii vzute, avnd drept cauz trufia - izvorul tuturor relelor - (nelepciunea lui Isus Sirah 10,13), prezentndu-ne o nvtur nou: Satan a czut n urma dialogului avut cu Eva, n care, Iblosindu-se -> o 7 de to minciun, i-a ispitit pe oameni pentru ^ a cdea n pcatul originar. Motivul: i-a dorit nchinarea lor pentru sine . Ulterior, i ali ngeri l-au urmat, pctuind prin ntreinerea de relaii sexuale cu femei frumoase389. Afirmaia se bazeaz pe textul de la Facere 6,2: /'iii lui Dumnezeu, vznd c fiicele oamenilor sunt frumoase, i-au luat dintre d e soii, care p e cine i-a ales. Din cuplurile de ngeri ntrupai i femei pmntene s-au nscut apoi uriaii din vechime, oamenii cei vestii (Facere 6,4), numii i nefilimi, dup termenul evreiesc390, hibrizi supraumani care au Q l terorizat omenirea , incapabili s se reproduc . Mniat, Dumnezeu a hotrt s-i piard pe aceti uriai prin potop, ns diavolii, fiind de natur spiritual, i-au prsit corpurile omeneti i s-au ntors n cer. Aici, au fost supui judecii lui Du m nezeu i aruncai n Tartar (II Petru 2,4). n opinia iehovist, Tartarul nu este nic idecum un loc de pedeaps sinonim iadului, ci indic, mai degrab, starea deczut a ngerilor respectivi393. Inovaiile continu n aceeai manier: Dup potop, Dumnezeu le-a interzis demonilor s mai mbrace vreun corp carnal omenesc, astfel c nu i-au mai putut
1,7 I d e m ,

Tu poi...,

p .2 0

a lt e

p u b lic a ii, g s im

i o

e x p lic a r e

a p ro a p e

o rto d o x

a c d e r ii lu c if e r ic e : m od le g it im

S a a n a a c u lt iv a t o d o r in e g o is t d e a - i a tra g e p e n t r u lu i Ie h o v a - a s e v e d e a Id e m ,

s in e n c h in a r e a c a r e i a p a r in e n 1996, p. 6

Trezii-v!,

2 2 n o ie m b rie

IKK I d e m , Turnul de veghere, 1 5 i u l i e 1 9 9 7 , p . * 5 w > I d e m , Tu poi..., p . 9 3 - 9 4 'n nefilim i= c e i c a r e i f a c p e a l i i s c a d ; f i i h i b r i z i . M a r t o r i i c o n s i d e r c p e n t r u nefilim i i n m i t o l o g i i l e p g n e : G h i l g a m e i H e r c u l e . A s e v e d e a I d e m f e b r u a rie 1,1 I d e m , Id e m , 1 9 9 4 , p .5

a u g s it c o re s p o n d e n i ,

Turnul de veghere, \

Id e m ,

Turnul de veghere, Turnul de veghere, Tu poi..., p . 9 5

15 d e c e m b rie 15 iu n ie

1995, p .l 1 15

1997, p.

92

Pr. David Pesro

satisface dorinele lor sexuale nenaturale.394 Nu numai c aceast afirmaie ni este fundamentat biblic, dar este i ilogic, prezentnd sexualitatea ca pe ; dorin sau necesitate a fiinelor spirituale. Mntuitorul nsui spune c | nviere, oamenii nici nu se nsoar, nici nu se mrit, ci vor f i ca ngerii h Dumnezeu n Ceruri (Matei 22,30). | Se pune ntrebarea: fr acordu l lui Dumnezeu, ngerii se puteau, oare materializa? Evident c nu - deoarece ei fuseser destinai viei spirituale. De asemenea, acest act nu se putea face nici cu voia lu Dumnezeu, deoarece scopul su era ru. Deci, premisa de la care pleac; iehovitii este fals. :1 O atenie special merit s acordm textului din epistola II Petru i ...Dumnezeu n-a cruat p e ngerii care au pctuit, ci, legndu-i ci legturile ntunericului n iad, i-a dat s fie pzii spre judecat (II Petri 2,4).395 Traducerea i exegeza Martorilor lui Iehova sufer de diletantism Varianta N.W.T. spune c Du m nezeu nu s-a reinut s-i pedepseasc pi ngerii care au pctuit, ci, aruncndu-i n Tartar, i-a ncredinat gropilo de ntuneric dens,, spre a f i pstrai pentru ju d eca t (II Petru 2,4). Acet ngeri ri nu au fost aruncai ntr-o anumit groap numit Tartai Cuvntul Tartar, care n unele Biblii este tradus n mod greit ci infern, indic spre starea deczut a ngerilor respectivi.396 Observm, i primul rnd, c traducerea este sensibil schimbat, expresia gropi di ntuneric dens fiind mult mai potrivit ideii de non-spaialitate promovat; de martori n privina Tartarului. Apoi, interpretarea iehovist este lovit; de non-sens, chiar de la o examinare superficial: citatul adus ca argumen afirm aruncarea diavolilor n iad, pe care martorii o neag. n plus, aa zisa echivalare greit a noiunilor de Tartar, infern i iad nu este plauzibil ci pare, mai degrab, o formul prozelitist de intimidare, miznd pi naivitatea adepilor creduli, influenai de tendinele secularist* contemporane. Pentru unii ca acetia, conceperea iadului i raiului ca loc ur i stri pmnteti este mult mai interesant, iar martorii au specu lat aces lucru, inventnd Armaghedonul - iadul terestru i Regatul milenist - raiu terestru. Doctrina Bisericii despre Rai i Iad, bazat pe cuvnta Mntuitorului : mpria Mea nu este din lumea aceasta (Ioan 18,36) este, aadar, negat de martori.
394

Ibidem.

Id e m ,

Cunotina..., p .
te x tu l o rto d o x , o r ig in a lu l

109 B .O ., cea m ai a p ro p ia t v a ria n t de te x tu l o r ig in a l. S p rd

395 C o n s i d e r m e x e m p lif ic a r e ,

p re lu a t d in la t in (d u p

S i enim Deus angeli peccantibus noti pepercit, sed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidit cruciandos, in iudicium reservari. A c e l a i s e n s e s t e r e d a t i d e t r a d u c e r e a e c u m e n i c : C a r D ieu n a pas epargne Ies anges coupables, mais Ies plonges, Ies a livres aux antres tenebreux du Tartare, Ies gardant en reserve p o u r le jugement( T . O . B . , p . 1 7 7 6 ) 396 W . T . , Tu p o i..., p . 9 5
ia t N .T .G .L .,p a g .5 9 4 ):

(h todoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

93

n ceea ce privete interpretarea iehovist dat cderii ngerilor, constatm c se supune ntocmai regulilor prozelitiste amintite, fiind mai degrab dornic de senzaie dect de conformitate cu realitatea Sf intei Scripturi. Textul din capitolul 6 al crii Facerea se refer, dup prerea unanim a Sfinilor Prini, la descendenii lui Set, numii fiii lui Dumnezeu, care s-au ndeprtat de sensul duhovnicesc al vieii, plecnduse ctre pcat, spre volupti i frumusei neautentice, fiecare fiic a oamenilor nsemnnd, de fapt, n sine, o ispit397 . Filon din Alexandria, n opera sa Despre uriai, arat c giganii sunt cei care nu respect legile i realitile divine, sunt acei imorali care dezerteaz i ncearc s i gseasc scpare n afara normelor divine .398 Explicarea sintagmeloi fiii lui Dumnezeu i fiicele oamenilor este lacut de Sfntul Ioan Gur de Aur: primii sunt descendenii lui Set, chemai la virtute i la urmarea exemplului bun al strmoului lor, iar celelalte sunt cele ce au descins din Cain i urmaii si, nclinate spre pcat, spre concupiscen.399 De asemenea, Sfntul Ioan Casian arat c fiii lui I )umnezeu nu sunt nici ngerii, nici orice alt entitate superioar omului, ci urmaii dup trup ai lui Set, descendenii acestuia.400 Uriaii care au rezultat nu continuat pcatele fcute de prinii lor, iar Dumnezeu a hotrt s i pedepseasc. Ei erau simpli oameni, nzestrai cu puteri fizice speciale. Kxistena lor, ce-i drept episodic, a continuat i dup potop (de exemplu, (ioliat). nsui termenul neflim, prezent n textul masoretic pentru a-i denumi pe uriai, are nelesul mai larg de cei czui, cei pctoi, n general, fiind un derivat al verbului nofal, care nseamn a cdea401. Pogorrea la iad a lui Hristos, despre care se face referire la I Petru 3, 19-20 este considerat de iehoviti un mesaj de condamnare a ngerilor ri, pedepsi i din vremea lui Noe402. n prezent, martorii pretind c se afl ntr-un permanent rzboi cu S atana i organizaia lui, care acioneaz pe dou ci: pe plan invizibil prin demoni i pe plan vizibil - prin organizaiile politice din lume i sistemele lor religioase, incluznd apostata cretintate403. Dup concepia iehovist, Satana are, ncepnd cu anul 1914, fixat prin calcule prozelitiste
1,7 P r o t o s . L e c t. D r. J

us t in ia n Opere ,

C r s t o iu ,

Despre uriai n capitolul ase al crii Facerea ,


C e r f , P a r is , 1 9 6 3 , p .5 5 , n

Studii

Teologice,
|,JK F i l o n

n r. 1 - 2 /2 0 0 1 , p a g . 1 5 7 tra d . A . M oses, Ed. d u s t u d iu l c it a t a l D r . J.

A le x a n d r in u l,

( i i r s t o i u , p . 1 5 8 ,,,,, S f a n u l I o a n H r i s o s t o m , 4W> S f a n u l 19 9 0 , p . 4 4 7 41,1 D r . J . C r s t o i u , W .T ., <IM a p .2 8 6 Io a n C a s ia n ,

Omilii la Facere, t r a d . D . F e c i o r u , E . I . B . M . B . O . R . , B u c . , 1 9 8 7 , p . 2 0 2 . Convorbiri duhovniceti, t r a d . V . C o j o c a r u i D . P o p e s c u , E . I . B . M . B . O . R . ,


p .1 5 4

studiul cit., S aducem..., p . 6 5


A n th o n y A .

se ve d e a

H oekem a,

The Four Major Cults,

M ic h ig a n ,

S .U .A .,

E d i ia

V l- a ,

1978,

94

Pr. D avid Pestroii,

arbitrare, puteri sporite, opunndu-se lui Dumnezeu n sens dualist, prii; intermediul lumii: e l st n spatele scenei i m anevreaz...ceea ce s< petrece...pretutindeni n lume; el trage omenirea ntr-un vrtej al haosului404. Astzi, Satan se folosete de politic, comer, religie J divertismente405. Prin aceste afirmaii, martorii neag Providena divini i II fac rspunztor pe Dumnezeu de proliferarea necontrolat a rului. i realitate, Satana nu are nicidecum atributul ubicvitii, nici mcar n cadru Pmntului, ca element peremptoriu al lumii vzute. Printr-o confuzie extrem de grav, Martorii l identific pe Satana c< fiind dumnezeul acestui sistem de lucruri (II Corinteni 4,4, N .W .T ./06. r realitate, citind contextul, n special versetul anterior, vedem c Sfanii Pavel vorbete despre o lucrare de orbire a celor necredincioi de ctre Dumnezeu, n scopul salvrii Evangheliei de prigonirile la care urmau s fi< supui vestitorii ei (vers. 5,8-9). M artorii se ntreab, retoric: I-ar f putut, oare, oferi Satan lui Isus toate guvernele lumii, dac ele nu i-ar f aparinut?407 Sigur c da! Doar este tatl minciunii (Ioan 8, 44). Mai grav: Satana are, potrivit concepiei iehoviste, valene demiurgice - el a organizat lumea n aa fel, nct aceasta s slujeasc scopurilor sale crimina le408. Afirmaia postuleaz clar implicarea satanic n cosmogonie i, volens-nolens, trimite iehovismul n rndul sectelor dualiste. Pe lngj formele clasice de influen demonic - posedri, ispitiri, martorii afirmi c exist oameni care sunt hruii de demoni pe plan sexual409. ntotdeauna, n spatele formelor de magie, astrologie, necromanie : spiritism se afl, potrivit iehovitilor, diavolii. Similar cu nvtura ortodox, martorii susin, de pild, c, n spatele duhului lui Samu c I, chemat de vrjitoarea din Endor, sttea un diavol. 1 Chiar si Satan se afl sub sentina morii - afirm martorii410. Acest concept amplific teoria inexistenei iadului i a chinurilor venice. 2.2. LU M EA M A T E R IA L n privina originii Universului, Martorii lui Iehova nu accept n ic i teoria big-bang, nici alt form de evoluie, aducnd variate argumente d ej natur tiinific, pentru a-i susine afirmaiile4' 1 .
404 W . T . , 405 I d e m , 406 I d e m , 407 I d e m , 408 I d e m , 409 I d e m , 4,0 I d e m , 411 I d e m ,

Trezii-v!, 8 m a r t i e 1 9 9 7 , p . 8 Turnul de veghere, 1 a p r i l i e 1 9 9 9 , p . 2 1 Turnul de veghere , 1 5 a p r i l i e 1 9 9 7 , p . 6 Tu poi..., p . 1 7 Trezii-v!, 8 m a r t i e 1 9 9 7 , p . 1 0 Cunotina..., p . 1 1 4 Turnul de veghere, 1 f e b r u a r i e 1 9 9 4 , p . 5 Trezii-v!, 2 2 i a n u a r i e 1 9 9 6 , p . 3 - 1 4

(h'todoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

95

Doctrina iehovist vorbete despre originea lumii ca fiind consecina direct a unui act de creaie al crui Autor este Dumnezeu. Aceast afirmaie i situeaz pe martori n tabra oponenilor teoriei darwiniste despre evoluia speciilor. n sprijinul ideilor lor, acetia se folosesc cu persuasiune de ultimele descoperiri tiinifice, care poteneaz spectaculoase rezultate ale muncii de cercetare, privind complexitatea celulei vii, att din punct de vedere structural, ct i funcional. Astfel, prin lexte i ilustraii elocvente, ei se apropie de imaginea patristic a omului ca microcosmos, dar nici nu se pune problema de a identifica valenele Ideologice ale firii umane n sensul conceptului de microtheos. De altfel, dei cred n creaie, iehovitii se delimiteaz de creaionism i susin c referatul biblic al Facerii ine cont de faptul c pmntul este vechi de milioane de ani412. Textele biblice care atest venicia lui Dumnezeu (II Petru 3, 8-10) sunt utilizate de iehoviti i pentru a justifica interpretarea alegoric a zilelor creaiei ca ere geologice. n scrierile lor, martorii lui Iehova ncearc, i, n mare msur, reuesc s demonteze teoria tiinific a apariiei generaiei spontanee a vieii din materia nevie413. Analiza fosilelor atest lipsa caracterelor evolutive, artnd c speciile s-au nmulit fiecare, potrivit codului genetic, respectnd porunca Facerii. Acelai lucru se poate spune i despre specia uman. Iehovitii comenteaz cu meticu lozitate fiecare dovad adus de antropologi n sprijinul teoriei evoluioniste, ncadrndu-le fie n rndul simienilor, fie al oamenilor. Nu exist verig de legtur414. Mutaiile genetice, ca soluie-rspuns la problema evoluiei, strnesc interesul iehovitilor, care, prin comentarii pertinente, reuesc s dovedeasc improbabilitatea acestei teorii, bazndu-se pe rezultatele lor distructive. Opera de creaie a lumii nu aparine, n mentalitatea iehovist, lui Dumnezeu, prin prezen personal, ci prin trimiterea Spiritului lui Sfnt la orice distan415. Martorii susin c fiecare din cele ase zile ale creaiei are o durat de mii de ani416; nu accept ideea c ar putea fi i zile obinuite, de 24 de ore, dei la Dumnezeu toate sunt cu ; putin (Marcu 10, 27). Pentru ei, crearea pmntului a fost o enorm risip de energie417 din partea lui Dumnezeu. n raport cu ntregul univers, aa-zisa risip de energie de pe pmnt este ridicol. Mai degrab, este o form de diminuare a
" ' Idem , T re zii-v !, 8 m ai 1997, p. 12 111 Id em , C u m a a p r u t via a p r in e v o lu ie s a u p r in cre a ie ? , p . 51 ,M Ib id e m , p. 87 tn Idem , Tu p o i..., p . 37 "" Idem , T u rn u l d e veg h ere , 1 ia n u a rie 1993, p. 4 Id em , T u rn u l d e veg h ere , 1 a u g u s t 1 9 96, p .4

96

Pr. D avid Pestro

atotputerniciei divine. Dintre argumentele raionale privind dovedirea existenei lt Dumnezeu, ce l mai iubit este cel cosmologic: Universul denot | extraordinar organizare418; Dumnezeu este considerat Marele Arhitect i Universului419. Sunt, de asemenea, preuite: argumentul nomologi (Toate legile decurg dintr-o anumit lege mai important420); argumenta entropologic ( Dumnezeu este o surs nelimitat de energie421; Univers domnete ordinea de la nceputul acestuia, prezentnd i acum u grad de organizare avansat422); argumentul teleolog ic (viaa atest 1 uluitoare finalitate423); argumentul cauzalitii (Creaia vizibili minunatele lucruri fcute, sunt un evident efect, care pretinde o cauz inteligent. Aceast cauz invizibil este Dumnezeu424). Afirmaiile detaliate privind structurile materiei vii i perfeciune existent n interiorul acestora i face pe iehoviti s exclame: colaborare; necesar producerii i pstrrii vieii este inspiratoare de team425, i cosmologie axat pe o astfel de teorie terifiant nu poate fi acceptat! ntruct ordinea i finalitatea lumii converg spre un scop bun al creaiei, dii care frica trebuie eliminat. I n sprijinul afirmaiilor lor, martorii aduc i argumente logice. Evoluii contrazice Legea probabilitii, fiind asemnat cu situaia de a ctiga ci nev; la loterie de un milion de ori la rnd cte un milion de dolari426. Martorii lui Iehova ncearc o explicaie tiinific pentru creare lumintorilor n ziua a patra: conform teoriei lor, acetia apar pe bolt dii spatele perdelei de nori care acoperea pmntul. Lumina din ziua I ar | provenit tot de la soare, dar era acoperit de un strat gros de nori427. O astfd de teorie are meritul de a explica mulumitor realizarea procesului di fotosintez, necesar apariiei i dezvoltrii plantelor n ziua a 3-a, dar, i acelai timp, contravine informaiilor biblice, care plaseaz apariii atmosferei (deci i a norilor) n ziua a 2-a. Rmn plauzibile, totui, teorii creaionist propriu-zis, care postuleaz existena unei surse de lumin dumnezeiasc anterioar zilei a 4-a, precum i teoria patristic a intervenie: personale a lui Moise n datul revelat, prin prezentarea intenionat a crerii trzii a atrilor, n scopul ndeprtrii evreilor de la tentaia idolatrizri
418 Id em , C um a a p r u t via a - p r in e v o lu ie s a u p r in cre a ie ? , p. 122 419 Ib id e m , p . 127 330 Ib id e m . p. 124 421 Ib id e m , p.. 126 432 Id em , E x is t un C r e a to r c a r e s e in te r e s e a z d e v o i? , p. 25 423 Id em , C um a a p r u t via a p r in e v o lu ie s a u p r in cre a ie ? , p. 142 424 Ib id e m , p. 187 425 Id em , E x is t un C r e a to r c a r e s e in te r e s e a z d e v o i? , p . 47 426 Id em , T re zii-v !, 8 m a i 1997, p . 11-12 427 Id em , C um a a p r u t v i a a - p r i n e v o lu ie s a u p r in cre a ie ? , p. 32

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

97

acestora, sub influena popoarelor pgn e cu care veneau n contact, n special a egiptenilor, care generalizaser cultul soarelui. Fideli teoriei lor de respingere a existenei sufletului uman, iehovitii se grbesc s afirme c n ziua a cincia a creaiei, Dumnezeu a umplut oceanele i atmosfera cu o nou form de via - suflete vii, adic fiine care respir, menionnd i faptul c acestea sunt diferite de plante428. Afirmaia este eronat, ntruct i plante le utilizeaz gaze le din atmosfer, indispensabile n procesul fotosintezei. Aciunea este similar respiraiei animalelor, cu meniunea c schimbul de gaze cu mediul este invers . n scrierile lor, martorii pun accentul pe latura distructiv a interaciunii om-natur. Sub titlul Fauna pmntului dispare, un articol iehovist public veti alarmiste, de genul: Se ateapt ca la nceputul urmtorului secol s dispar zilnic sute de specii sau teorii bazate pe supoziii: activitatea uman cauzeaz dispariia speciilor nainte ca acestea s fie nregistrate429. Un regim similar comport i descrierea exploatrii pdurilor de ctre om; sub titlul: Jefuirea pdurilor tropicale, un cititor credul al publicaiilor iehoviste ar putea fi impresionat, cu siguran, de prezentarea alarmist a defririlor masive. Fenomenul exist i este reprobabil, dar nu atinge n nici un caz proporiile cataclismice descrise de iehoviti. Pretinsa trire a eshatonului de ctre omenirea actual a oferit martorilor prilejul unor interpretri bizare ale textelor profetice sacre, n special ale Apocalipsei. Astfel, potrivit noilor preziceri iehoviste, rzboiul ceresc nevzut ntre Mihail, identificat de ei cu Iisus Hristos, i Satana a avut loc deja i s-a ncheiat cu purificarea cerului de forele celui ru i alungarea lui pe pmnt, unde cauzeaz nenumrate stri negative, numite de martori vaiuri430. Data fixat pentru producerea acestui eveniment a fost i a rmas anul profeiei russelliste: 1914. Martorii lui Iehova consider c ziua a aptea - ziua odihnei - nu s-a sfrit, deoarece referatul biblic nu consemneaz mesajul transmis la sfritul primelor 6 zile: i a fo s t sear...i a fo s t diminea... Ei afirm c aceast zi continu, pn la victoria final a lui Iehova asupra lui S atana431. Totui, n Decalog, indicarea Sabatului ca zi de odihn se face folosindu-se timpul trecut: S-a odihnit Dumnezeu...'(Ieire 20,11). Evoluia raiunii umane, dezvoltarea tehnologiilor de vrf sunt privite cu reticen i, n spirit fatalist, sunt considerate incapabile de a schimba ceva spre binele naturii: Programele TV imorale i violente, crile pornografice, nregistrrile muzicale degradante i alte lucruri de acest gen
Id e m , ' Idem, Id e m , Id e m ,

Exist un Creator..., p . 9 7 Trezii-v!, 8 i u l i e 1 9 9 7 , p . 3 Trezii-v!, 2 2 n o v . 1 9 9 6 , p . 9 Turnul de veghere, 1 i u l i e 1 9 9 0 ,

p . 2 7 ; Id e m ,

Exist un Creator...,

p. 9 3

98

Pr. D avid Pestrdi i

sunt exemple de folosire greit a tehnologiei432. Unica speran r m ne pentru martori, Regatul lui Iehova, numit i o rezervaii pmnteasc433, pregtit adepilor sectei i din care vor fi exclui nt numai cei ce vor avea o atitudine agresiv, ci i cei care se vor doved indifereni. Regatul pmntesc iehovist este definit ca o refacere i paradisului edenic, sub forma unui parc mondial434. n susinerea i argumentarea teoriei paradisului pmntesc de ctri Martorii lui Iehova, interesul prozelitist este vizibil. M ai nti, e speculeaz cu dibcie nclinaia spiritului uman spre admirarea i protejarea naturii. n proporie covritoare, oamenii sunt animai de dragoste fa de animale i plante i se bucur de frumuseile creaiei lui Dumnezeu Promiterea unei naturi nepoluate i, mai ales, a unor noi relaii intre specii bazate pe dragoste reciproc, sunt perspective foarte atractive pentri cititorii cr e duli, mai ales c textele sunt nsoite i de ilustraii pe msur, l care oamenii coexist panic cu animale de prad. n plus, se poate observs i aici tactica de intimidare, cu scop proze litist: pentru cei care nu vor agrel secta, atitudinea lor agresiv sau apatia lor i va costa viaa n necazul cel mare, care se apropie cu repeziciune435. Aceast lume nu mai poate fi salvat436 - este sloganul preferat de iehoviti pentru a susine ca unic soluie mntuitoare Regatul milenist. De s teza lutheran a cderii abisale a omului, toate ramurile neoprotestantismulu; postuleaz n chip deist absena lui Dumnezeu din lumea creat de El s imposibilitatea mntuirii creaturilor ca demers sinergie ntre propriile efortur naturale i harul necreat al lui Du m nezeu. Proprie Ortodoxiei, o astfel d concepie despre mntuire anuleaz att teoria univoc a Predestinaiei, ct i aspiraiile panteiste de auto-salvare a cosmosului. Lumea lui Satan este pus in legtur cu guvernele politicei simbolizate n Biblie prin nite fiare (Daniel 7, 1-8, 17, 23). Este adevrat^ dar cazurile prezentate sunt singulare. Nu se poate vorbi de o generalizare. t| lume au fost i sunt mii de guverne, n timp ce textele biblice oferite ca suport al afirmaiei de mai sus, se refer la dou. Aceeai lume a lui Satan este sprijinit i pe sistemul comercial avid i asupritor437. Ciudat este faptul cj martorii nii beneficiaz din plin de efectele acestui sistem, far care nsui imperiul lor prozelitist mondial n-ar rezista mcar o zi. Dei destul de tentant, teoria Regatului milenist sufer de un viciu dej fond: incompatibilitatea clar cu observaia tiinific a metabolismului!
432 Id em , T re zii-v !, 2 2 iu lie 1997, p. 13 433 Ib id e m , p . 11 434 Id e m , T re zii-v !, 8 m ai 1998, p . 13 435 Id e m , T r e z ii-v !, 8 iu lie 1997, p .l 1 436 Id em , T re zii-v !, 8 se p te m b rie 1998, p .1 0 437 Id em , Tu p o i ..., p. 210

()rtodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

99

l'ormelor de via actuale, ca i a interaciunilor dintre ele. Rezolvarea acestei probleme din perspectiv cretin nu este nicidecum o mprie de 1000 de ani pe actualul pmnt, ci Raiul sau Iadul ca locuri i stri deopotr iv venice. De aceast realitate s-a convins profetic i Sfntul Evanghelist Ioan: i am vzut cer nou i pm nt nou. Cci cerul cel dinti i pmntul cel dinti au trecut; i marea nu mai este (Apocalipsa 21,1). Teologia patristic rsritean consider acest text suportul nvturii ortodoxe despre transfigurarea ntregii creaii, purtat de om mpreun cu sine n urcuul taboric al ndumnezeirii dup har. Referitor la paradisul pmntesc propus de iehoviti, considerm extrem de pertinent observaia regretatului Prof. Diac. Dr. Petre I. David: Fa de teologia confesiunilor tradiionale,, teologia neoprotestant (dac poate fi vorba de o teologie n sensul real al cuvntului) este incomparabil mai puin elaborat, de o mare simplitate 438 ntemeiat pe Sfnta Scriptur i luminat de Sfnta Tradiie, teologia ortodox definete clar o cosmologie autentic, ale crei premise eshatologice sunt limpede reliefate de Pr. Lect. Dr. tefan Buchiu: universul, adus la existen din nimic, nu e destinat autodistrugerii: micndu-se teonom, n virtutea raionalitii sale interne - i susinut de energiile dumnezeieti necreate , universul tinde s devin mpria cerurilor.439 3. A N T R O P O L O G IA IE H O V IS T SA U D E P E R S O N A L IZ A R E A O M U L U I 3.1. STR U C TU RA F IIN E I UM ANE Modelul Sfintei Treimi este specificul teologic al oricrei socioantropologii eclesiale440 - afirm pr. prof. dr. Dumitru Popescu. Pentru Martorii lui Iehova, antitrinitari declarai i, n aceeai msur, nntieclesiali, antropologia este, mai degrab, o justificare simplist a fobiei eshatologice promovat de ei cu ndrjire. Parfumul oriental de nuan New Age i-a pus amprenta i asupra pseudo-doctrinei lor eretice: omul nu este, n concepia lor, dect un fel de animal dotat cu raiune, nicidecum cu suflet. Pentru ei, sufletul este suflarea de via a omului, lipsit de ntribu tul nemuririi: Omul nu are un suflet nemuritor ca s ndulceasc inevitabila lovitur dat de moarte441;Biblia ne nva cu claritate c
* IH P . I . D a v i d ,

op. cit., p . l
D r.

16

P r. L e c t . D r . t e f a n B u c h iu , tt0 P r. P ro f. D u m it r u

op. cit.,

p .3 8 r e c e n z ie a s u p ra n lu c r r ii lu i Io n e l U n g u re a n u , A n u l X II, N r.

Popescu,

Elemente de
266-267, 15

antropologie social ortodox. Tez de doctorat,


a p r i l i e 2 0 0 1 , p . l 1. W .T .,

Vestitorul Ortodoxiei,

Trezii-v!,

8 m a i 1 99 7 , p. 17

100

Pr. David Pestroi

omul, creat din rn i fcut din came, este un suflet.442 Claritatea! invocat n citatul anterior nu se sprijin, ns, pe nici un text conc ludeni ba chiar vine n contradicie cu nvtura Sfintei Scripturi: trupul ...d pulberea s se ntoarc n pm nt cum a fost, iar sufletul s se ntoarc li Dumnezeu, Care l-a dat (Ecclesiastul 12, 7). Comentnd acest texl martorii spun c orice speran ca omul s revin la via n viito: depinde n totalitate de Dumnezeu443. Aceast speran este un non-sens ntruct Hristos afirm categoric: toi ...vor nvia (Ioan 5, 28-29). Pentru ei ns, sensul cuvntului suflet este de for vital, care se ntoarce I Dumnezeu, pentru a cunoate un destin discreionar: nvierea din memorii divin, numai n cazul unei alegeri prestabilite, de tip predestinaianist realizat asemeni reconstituirilor redate de pe casete video444. Martorii susin c memoria lui Dumnezeu lucreaz sub forma une cri de pomenire (Maleahi 3, 16). Scripturistic, cartea de care este vorbi simbolizeaz atottiina divin, deinnd informaii complete privind via$ oamenilor, n vederea judecii. n nici un caz nu poate fi vorba de c utilizare a acesteia pentru recrearea oamenilor, ntruct nvierea vi presupune eradicarea suferinei, iar, potrivit Scripturii, i lacrimile suni scrise n aceast carte alegoric (Psalmul 55, 8). Explicrile iehoviste ale nvierilor din mori svrite de Mntuitoru sunt stngace, ntruct se strduiesc din greu s combat perenitate! sufletului. Lazr nu a spus c ar fi fost n cer445 - zic martorii! Presupunerea - bazat pe ignoran, c teologia veritabil susine o nlare a lui Lazr cu sufletul la Cer, este nentemeiat. Potrivit nvturi ortodoxe, sufletele celor rposai nainte de jertfa mntuitoare a lui Hristos nu mergeau n Cer (n sens de mpria Cerurilor), ci n Locuina morilor (eol). Raiul a fost deschis odat cu sfrmarea porilor iadului de ctre Hristos, Cel aflat cu trupul n mormnt, dar pogort cu sufletul r locul unde Adam, Eva i drepii Vechiului Testament ateptau eliberarea. n privina alctuirii structurale, martorii lui Iehova consider c nu est< nici o diferen ntre om i animale: suflete fiind, att oamenii ct i animalele mor i nceteaz s mai existe446. Singura diferen rezid n faptul c numai oamenii vor fi readui la via prin nviere. Viaa sufletelor dup moarte este considerat o minciun rspndit de Satana, aducndu-se ca argument textul de la / Timotei 4,1447, care, ns, este doar un avertisment despre amgirile diavoleti la modul general, fr vreo referire concret la suflete n sine.
442 I d e m , 443 I d e m , 444 I d e m , 445 I d e m , 446 I d e m , 447 I d e m ,

Trezii-v!, 8 o c t o m b r i e 1 9 9 7 , p . 2 1 Turnul de veghere, 1 a p r i l i e 1 9 9 9 , p . 1 7 Cunotina..., p . 8 5 Tu poi..., p . 8 0 Trezii-v!, 8 a u g u s t 1 9 9 7 , p . 2 0 ; I d e m , Tu poi..., Trezii-v!, 2 2 n o v . 1 9 9 6 , p . 7

p. 7 8

< Irlodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

101

De fapt, martorii fac o confuzie grav ntre suflet i trup. Ei afirm c lermenul biblic nephesh (suflet) reprezint ceva ce respir, mnnc i poate muri448. Despre crearea omului, ei declar, stupefiant de simplu: Cnd Dumnezeu a suflat n nrile omului suflare de via, plmnii lui s-au umplut cu aer449. In realitate, sufletul este o substan creat de Dumnezeu n mod liber i independent, nu un rezultat a l proceselor i transformrilor fiziologice umane. Potrivit opiniei prof. dr. Remus Rus, Noul Testam ent...ntrete credina c entitatea fiinial ce poate fi numit i//o%rj sau Kvev/ua suprav ieuiete dup moarte450. Chipul lui Dumnezeu n om este considerat de iehoviti imaginea sau reflectarea gloriei divine451. De fapt, martorii pstreaz confuzia teologiei occidentale dintre chipul i asemnarea lui Dumnezeu: Ce nseamn a fi creat dup chipul lui Dumnezeu? Pur i simplu c omul a fost fcut dup asemnarea lui Dumnezeu, avnd atribute divine - de pild, dreptate, nelepciune i iubire452. Afirmaia abund n erori: n primul rnd, Dumnezeu nu se poate exprima pleonastic, aa cum propun iehovitii, n demersul lor de a echivala chipul cu asemnarea; apoi, nzestrarea omului cu atribute divine genereaz o confuzie de tip panteist ntre ( reator i creatur. O definiie iehovist a contiinei morale este cunoaterea a ceea ce se petrece n propria minte453. Dincolo de sensul acesta primar al cunotinei a ceea ce este moral sau imoral, exist i factorul de discernere, care-1 determin pe om s lucreze binele i s evite rul. O contiin ad ormit din nepsare (neimplicare decizional privind propriile fapte), dar dotat cu atributul cunoaterii, este mult mai pervertit dect cea adormit din ignoran. n dorina de a argumenta mortalitatea sufletului uman, martorii comenteaz porunca divin de la Facere 2, 15-17 ca pe un argument c Adam a fost creat muritor. Moartea, ns, a fost indicat ca o pedeaps, ca o consecin a nclcrii voii lui Dumnezeu. Omul a fost creat cu destinaia de ii fi nemuritor, att cu trupul, ct i cu sufletul. Problema pcatului originar se dorete a fi, n versiunea iehovist, atribuit fie trupului, fie sufletului cazuri n care, evident, cderea nu poate fi imputabil. Omul, ns, a pctuit ca persoan, cu trupul i sufletul su deopotriv, iar pedeapsa vizeaz ambele componente ale fiinei umane. Chiar despre proorocul Ilie, care a fost ridicat cu trupul la cer, cnd a
"KIdem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1997, p. 19 i> Idem, Tu p o i ... p. 72 *'(l Asist. Remus Rus, Concepia despre om n m arile religii, tez de doctorat, Bucureti, 1978, p. 63 ,M W.T., Turnul de veghere, 15 iunie 1994, p. 12 n Idem, Turnul de veghere, 15 iulie 1997, p. 5 *" Idem, Exist un Creator care se intereseaz de voi?, p. 63

102_____________________________________________________________

Pr. David Pestrom

aprut pe Tabor, martorii spun c era mort de mult, iar prezena sa altuii de Hristos transfigurat era un simbol454. nvtura despre nemurirea sufletului ar proveni, dup martori, dii Babilonul antic, fondat dup potop de Nimrod, un strnepot al lui Noe, aflat opoziie cu Iehova. Ei consider c doctrina nemuririi sufletului a ptruns 1 iudaism i cretinism pe filiera filosofiei platonice pgne, prin Filon dii Alexandria, prin Fericitul Augustin i Origen. Analiznd Ecclesiastul 9, 5,10, Cei mori nu tiu nimic...n eol...nu este nici lucrare, nici plan, nid cunotin, nici nelepciune, martorii trag concluzia pripit c moartea est< o stare de inexisten. Dei, n mod evident, aceste cuvinte se refer la trup, I contextul negrii iehoviste a existenei sufletelor, mesajul lor condamn pe on la nefiin455, printr-o izbitoare asemnare cu conceptele orientale sai antropozofice. In plus, citatul respectiv contrazice i nvtura iehoviti privind amintirea morilor de ctre Dumnezeu la nviere. Ei aduc ca argument i textul Iezechiel 18,4: Sufletul care pctuiete acela va muri, dar acesta se refer la moartea spiritual, adic pierdere^ mntuirii. n alte locuri, foreaz traducerea cuvntului suflet cu via. Cnt Ilie l-a nviat pe fiul vduvei, sufletul copilului s-a ntors la el (III Regi 17,21-22), dar martorii susin c viaa a revenit. Un alt text adus n discuie este Psalmul 145,4. Aici se menioneaz c sufletul iese i n aceeai zi p ier gndurile lui. Contextul ne lmurete, ntruct mesajul psalmului este altul: ni se cere s ne ncrede m n Dumnezeu, nu n oamenii puternici, dar muritori, cci, odat cu moartea lor, le pier i planurile mree, dar efemere. Hristos nsui arat c sufletul uman este o realitate: Nu v temei de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu pot s-l ucid; ci, mai degrab, temei-v de\ acela care poate ca i sufletul i trupul s le piard n gheen (Matei 10, 28). j Textele pauline referitoare la suflet sunt clare: Cci tim c, dac acest, cort, locuina noastr pmnteasc, se va strica, avem zidirea de ld\ Dumnezeu, cas nefcut de mn, venic, n ceruri (II Corinteni 5,1); . Voim mai bine s plecm din trup i s petrecem la Domnul (II Corinteni, 5,8). Iehovitii, comentnd aceste versete, le leag semnificaia de naterej din nou a cretinilor uni n ceruri, pentru a domni alturi de Hristos456.! Dar, conform doctrinei iehoviste, aceast lucrare a avut startul n 1914.) Dac analizm, ns, citatele de mai sus, observm c sperana de via, cereasc a Sfntului Apostol Pavel era concomitent sfritului vieii sale pmnteti. Prin expresiile zidirea de la Dumnezeu, cas nefcut de mn, venic, n ceruri, Apostolul se refer, n mod nemijlocit, la suflet.
434

455 I d e m , 456

I d e m , Turnul de veghere, Tum ul de veghere. I d e m , Tum ul de veghere,

15 m a i 1 9 9 7 , p. 1 5 o c t o m b r ie 15 f e b ru a rie

11

1994, p. 4 1 9 9 8 , p. 15

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

103

O dovad a existenei sufletului este oferit de textul I Petru 3, 18-20, care relateaz coborrea lui Hristos cu trupul la iad, unde a propovduit i duhurilor inute n nchisoare. Martorii dau o interpretare proprie acestui lext, afirmnd c Hristos a acionat astfel pentru a le proclama spiritelor ngereti deczute victoria Sa457. Este sugerat, astfel, ideea anterioritii nvierii fa de coborrea la iad, fapt infirmat de contextul biblic: Sfntul Petru vorbete despre nvierea lui Iisus Hristos n versetul urmt o r (21). i textul I Petru 4, 6: li s-a binevestit chiar i morilor, este interpretat de ctre iehoviti n mod alegoric - considerndu-se a fi referitor la moartea spiritual. n realitate, acest verset ntrete cele enunate la I Petru 3, 1820, beneficiare ale unei interpretri literale, dup cum am vzut. n traducerea N.W.T., martorii propun pentru Marcu 8, 12 urmtoarea variant: i el (Hristos, -n.n.) a gemut adnc n spiritul su458. Pentru ei, este imposibil s ofere o exegez logic a acestui text, ntruct neag conceptul de suflet, iar despre Spiritul Sfnt vorbesc ca despre o energie, care nu poate, deci, s geam. Totui, comentnd textul I Regi 16,7: Omul se uit la fa, dar Dumnezeu se uit n inim, iehovitii susin, n mod indirect, existena sufletului, afirmnd c este o ncurajare faptul c Creatorul se uit la ceea ce suntem n interior, i nu la aspectul nostru exterior459. n mod evident, nu se face referire aici la structura anatomic a trupului, ci la personalitatea fiecruia, care rezid n suflet. Gndirea teologic privitoare la suflet s-a cristalizat n perioada patristic, n special ca form de rspuns contra apolinarismului trihotomist. Muli sfini prini definesc ct mai exact, n scrierile lor, conceptul de suflet. Iat, de pild, ce afirm Sf. Grigorie de Nyssa: Sufletul este o esen creat, vie, intelectual, care d corpului organic i sensibil putere de via460. Pentru iehoviti, transmiterea sufletului n sens de for de via nu este rezultatul unui act de creaie dumnezeiasc, ci este opera exclusiv a prinilor trupeti461. Afirmaia c prin moarte, omul ajunge n cer le prilejuiete iehovitilor comentariul c moartea nu mai este o pedeaps a pcatului (Romani 5,12), c i o binecuvntare462.-Totui, moartea rmne o realitate dureroas, de care nu vor fi scutii oamenii din toate timpurile i locurile, iar starea sufletelor dup moarte cunoate definirea unor destinaii precise,
|S7 Idem, Turnul de veghere, 15 iulie 1997, p. 19 Idem, Scripturile greceti cretine, Traducerea lum ii n o i , p. 59 Idem, Exist un Creator..., p. 135 tf ,( >Sf. Grigorie de Nyssa, Cuvnt despre suflet i nviere, Migne, PG, 46, 29B, apud R. Rus, op. cit., p.

(>9
1 6 1 W.T., Turnul de veghere, 15 iunie 1994, p. 6 u,: Idem, Trezii-v!, 8 martie 1994, p. 13, 21

104

Pr. D avid Pestrdii

in funcie de faptele svrite. Prezena celor 144.000 de alei iehoviti l cer ncurc puin socotelile detractorilor existenei sufletului. Bazndu-se pi textul I Corinteni 15,53, iehovitii susin c, dac aleii se vor mbrca i nemurire, aceasta nseamn c nu le este nnscut, ci le va fi conferit al ui moment dat. Contextul este, i de aceast dat, lmuritor: nemurirea 4 existent ca realitate nc de la creaie, este potenat prin venirea lui Hristos, n sensul restabilirii menirii omului fixat prin nsui actul creaiei; imortalitatea cu trupul i sufletul i asemnarea cu Dumnezeu. Nemurirea sufletului, n cretinism, este legat organic de caracteru* personal al relaiei dintre om i Dumnezeu. Omul transcende condiii propriei sale existene, tinznd dup comuniunea cu Treimea de Persoane? dup modelul Creia este chemat a-i rsfrnge dragostea spre semeni. r acelai timp, Dumnezeu Cel n Treime ncurajeaz i nclzete aceasti osmoz a umanului cu divinul, n primul rnd prin aducerea ntru slav | firii noastre n Hristos, iar mai apoi prin chemarea personal a tuturoi oamenilor la desvrire i ndumnezeire prin har. Viaa pmnteasc uman devine, aadar, o proiecie spiritual pentru nemurire i venicie, 0 condiie sine qua non a rspltirii personale a oamenilor, ca entiti psiliofizice. Duhul despre care vorbesc textele Scripturii c mpodobete, alturi de suflet, trupul omenesc (I Tesaloniceni 5, 23) nu este altceva dect arvuna veniciei, comoara din ceruri (Matei 6, 20) i nicidecum o for sau o energie, aa cum consider iehovitii. Lipsii de modelul comuniunii personale treimice, martorii l izoleaz pe om n segmentul nchis al vieii pmnteti, curmat cu ateista trecere n nefiin i .neverosimila teorie a recrerii persoanei din memoria divin. Confuzii dintre sufletul uman, impregnat cu personalitate, i simpla suflare de via specific ntregului regn animal, conduce la o nedreapt concepie distrugerii totale a omului prin moarte, negnd Providena divin n aspectul ei de conservare. Cci, la Parusie, lumea nsi va fi transfigurat (Cer nou i pmnt nou - Apocalipsa 21,1), n nici un caz distrus, pentru | fi recreat din memorie. Cu att mai mult omul. Esenial ni se pare, spre exemplificare, manifestarea iconomiei divine cu prilejul potopului, cnd? Dumnezeu renun definitiv la ideea pierderii rasei umane. Dup creaie, oamenii au fost aezai de Dumnezeu in raiul cel din| Eden, pe care iehovitii l i localizeaz, probabil, n apropiere de laculf Van de pe teritoriul actualei Turcii463. Tot ei susin c scopul ederii; protoprinilor n Eden era de a-i extinde acestuia hotarele, pentru a-i face; acolo locuina ei i urmaii lor464. Sfnta Scriptur afirm, ns, cu claritate,,' c idealul strmoilor se ndrepta spre Creator, a Crui asemnare dup har-i
463 I d e m , 464

Trezii-v!,

8 a p r ilie

1 99 7 , p. 4

Ibidem

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

105

urmau s o dobndeasc la sfritul strii primordiale - dac respectau porunca divin, i nu spre pmnt, care i oferea roadele necondiionat pentru susinerea vieii umane. De altfel, blestemul pmntului i necesitatea muncii fizice ca suport al existenei apar ulterior cderii n pcatul originar (Facere 3, 17-19). Adam i Eva au fost creai perfeci - afirm martorii465. Atunci, cum au pctuit, dac definim pcatul drept o nclcare liber i contient a voii lui Du m nezeu? Dac originea pcatului strmoesc st n ispita satanic, fr nici o contribuie uman, atunci de ce s fie pedepsit omul? n urma pcatului, martorii afirm c primilor oameni nu le-a mai fost susinut perfeciunea de ctre Dumnezeu: primii notri prini au fost condamnai de Dumnezeu i au murit din punctul su de vedere466. Afirmaia seamn cu teza catolic a darului supraadugat, adic a unei fore divine exterioar omului, sdit n om n starea primordial, dar retras dup consumarea pcatului. Pcatul strmoesc, n acest caz, n-a mai alterat firea omeneasc, ntruct nu a produs transformri dect pe planul relaiei divino-umane. n starea primordial, Martorii lui Iehova introduc ideea de guvern perfect467, prezidat de Iehova, mpotriva cruia s-au mpotrivit protoprinii, ispitii de diavol. Tributari concepiilor maniheo-gnostice, ei susin c firea uman era pervertit n sine nc din Eden. Adam i Eva nu erau demni de viaa etern468 - afirm martorii, care vorbesc despre o libertate relativ469 a protoprinilor n rai. Cderea n pcat este, i pentru martori, cauza alterrii firii umane, asemnat cu un utilaj, care nu mai funcioneaz bine470, producnd o treptat deteriorare a minii i corpului471, numit, cu un termen generic, imperfeciune472. n concepia iehovist, pcatul strmoesc se transmite din generaie n generaie prin intermediul relaiilor sexuale i prin natere473. Afirmaii precum: din ziua n care au fost expulzai din grdin, Iehova nu a mai comunicat n nici un fel cu ei [Adam i Eva - n.n.].. Ei au pierdut perfeciunea, perspectiva de a tri venic i locuina paradiziac474 susin filiaia doctrinar protestant a iehovismului,
Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1994, p. 15 Ibidem, p. 16; Idem, Cunotina..., p. 58 lr 7 Idem, Trezii-v!, 22 februarie 1996, p. 15 H ',KIdem, O via panic ntr-o lume nou, 1994, p. 3 m Idem, Cum a aprut viaa - p rin evoluie sau p rin creaie?, p. 190 t/" Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1995, p. 4; o comparaie similar - cu un ventilator scos din priz, care se ncetinete i se oprete, n Idem, Cum a aprut viaa..., p. 191 1/1 Ibidem 1 Idem, Va exista vreodat o lume f r rzboi?, p. 14 1n Idem, S ne apropiem de Iehova ..., p. 131 Idem, Turnul de veghere, 15 octombrie 1997, p.6

106________________________________________________

Pr. David Pestrm

favorabil cderii abisale. Protoprinilor li se contest dreptul de beneficia de roadele Rscumprrii475. Afirmaiile martorilor sunt paradoxale: morii i ateapt % mormnt eliberarea. n timp ce ateapt, ei sunt inexisteni476, m comparaie interesant ntre ideologia iehovist i tezele marxiste gsim lj . Constantinescu: Ce mult seamn aceast nvtur cu aberaii! marxitilor, care susin teoria paralelismului psiho-fizic, care consider sufletul ca un atribut al materiei!477 3.2. SCOPUL V IE II - P E R SP E C T IV E E SH A T O L O G IC E Martorii lui Iehova promoveaz o concepie curioas, nihilist! privind scopul crerii omului, ca manifestare a buntii divine. Potrivit loi Creatorul se reine s-i fac bine omului478. Indirect, se induce ideea ca prin creaie, omul nu ar primi deplin binele, deci, cel puin parial, ar prirr concomitent i rul. Chiar dac aceast proporie ar fi infinitezimal d partea rului, Dumnezeu nu poate fi fcut creator al acestuia, ntruct El s fcut toate bune foarte (Facere 1, 31). Credina cretin este axat pe nvtura despre nvierea tuturor, c realitate direct ce decurge din nvierea lui Hristos. Martorii neag aspcctu real, universal i personal al nvierii, afirmnd c ea este rezervat numa drepilor (membrii alei ai sectei). n plus, ei leag momentul nvierii cfi contextul temporal al ereziei mileniste, crend astfel puntea de intrare i paradisul pmntesc, considerat a fi proiecia la scar planetar a ceea q iehovitii au nceput deja s construiasc: Regatul lui Iehova. In co n cepii iehov privind paradisul, regsim actualizat o veche erezie: apocatastazi origenist. Focul purificator al Armaghedonului va determina - zic martorii ,-j restabilirea creaiei originare n coordonatele ei primordiale i va distruge totaj Rul i pe cei ce-1 practic. Interesant este faptul c sunt asociate Rului ; cuceriri ale tiinei i tehnicii sau elemente clare ale avansrii omenirii pe scar civilizaiei. Toate acestea vor fi distruse, din diferite motive (de exemplu^ poluarea) i vor determina o identificare clar a raiului promis de martori ci paradisul adamic. Afirmaia, dincolo de renvierea ereziei amintite, de mul: prfuit dar ndrgit subit n timpurile modeme, chiar i de unii ortodoci479 vine n contradicie chiar cu textele Sfintei Scripturi: mpria Mea nu este dii lumea aceasta - spune Mntuitorul (Ioan 18,36). Tot El afirm: n casa Tatlui Meu multe locauri sunt. Deci m duc s v pregtesc vou loc (Ioan 14,2).
S ne apropiem de Iehova, p . 1 4 3 Turnul de veghere, 1 m a i 2 0 0 1 , p . 2 2 477 . C o n st a n t i n e s c u , op. cit., p . 4 6 478 W . T . , Exist un Creator..., p . 1 1 8
475 I d e m , 476 I d e m , 479 E s t e c a z u l l u i N . B e r d i a e v , d e e x e m p l u .

(htodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

107

Textele de la I Corinteni 15, 44-50, care vorbesc despre trup fizic i trup spiritual, menionnd faptul c sngele i carnea nu p o t moteni mpria cerurilor, le prilejuiesc martorilor concluzia pripit c numai spiritele dotate cu un corp spiritual pot tri n cer480. Este aberant s se limiteze puterea creatoare a lui Dumnezeu doar la alctuirea acestor dou tipuri de fiine: ngeri i oameni. Hristos nsui nu spune c oamenii, la nviere, vor fi ngeri, ci ca ngerii lui Dumnezeu n ceruri (Matei 22, 30). Sf. Pavel afirm, n contextul versetelor citate de martori, c unul este trupul oamenilor i altul este trupul dobitoacelor i altul este trupul psrilor i altul este trupul petilor (I Corinteni 15, 39). niruirea ar putea continua, artnd c Dumnezeu este atotputernic i atoatecreator. Martorii susin c, la nviere, oamenii vor primi fie un corp uman, lie un corp spiritual, pstrnd, n acelai timp, propria identitate481. Afirmaia e un non-sens: creaia din nou, din memoria divin, nu poate oferi aceeai structur: i eteric, i material, n acelai timp identice. nvtura privind nvierea morilor are valoare vechi-testamentar (Daniel 12,2). La fel i conceptul de judecat universal - subiect de controvers la evrei, care nva n Talmud c numai cei drepi vor nvia482. Iat de unde preiau iehovitii ideea nvierii exclusive a drepilor - i aceasta nu este singular. Tot din iudaism, provine ntreaga viziune eshatologic a martorilor, care postuleaz un mesianism sub forma unei mprii pmnteti, sprijinindu-se pe texte abundente din Vechiul Testament. Mntuirea personal sau subiectiv este, dup nvtura ortodox, consecina direct a mntuirii obiective sau Rscumprrii aduse de Hristos. Potrivit aspectului recapitulativ al Rscumprrii, n umanitatea lui I Iristos este ipostaziat ntregul neam omenesc, care astfel primete prezena :ictiv la Jertfa de pe Cruce i dobndete, totodat, iertarea pcatului originar i posibilitatea tergerii pcatelor personale pentru cei ce-i asum personal roadele acestei Jertfe, prin har, credin i fapte bune n Biseric: FA a purtat pcatele noastre, n trupul Su, p e lemn, pentru ca noi, murind fa de pcate, s vieuim dreptii... ( I Petru, 2,24). Martorii lui Iehova reduc opera de mntuire adus de omul Isus la o simpl egalizare juridic de tip compensatoriu: jertfa Sa este exact preul corespunztor pentru pcatul adamic483. n concepia lor, aadar, nu se poate vorbi nici de transformarea ontologic a firii umane, ridicat din starea de pctoenie la cea de slav, nici de urcuul duhovnicesc al omului spre desvrire, spre asemnarea cu Creatorul dup har. Omul iehov rmne dezbrcat de
W .T ., Tu p o i.., p . 144 Id em , S a d u c e m .... p. 177 a se v e d e a R e m u s R u s, op. cil., p. 127 A s e v e d e a . C o n s ta n tin e s c u , op. cit., p .4 2 .

108

Pr. David Pestr

roadele harului, de cldura personal a Duhului, de idealul teocentric vieii cretine, ca rezultat al ndemnului lui Hristos: Fii, dar, v< desvrii, precum Tatl vostru Cel ceresc desvrit este! (Matei 5,48).' Este greu de precizat cum nelege pseudo-doctrina iehovist efectl Rscumprrii aduse de Hristos asupra firii umane, atta vreme ct afin* c oamenii sunt concepui n pcat i nscui cu greeli484. Eliberarea di robia pcatului i a morii nu are, pentru martori, valoare universali Benef i ciarii acestui act sunt doar membrii omenirii rscumprate485. 1 Martorii lui Iehova promoveaz o moral rigorist; ei interzic | desvrire tutunul, drogurile i consumul excesiv de alcool. Totui, rndurile lor se afl destui indivizi care nu respect aceste prevederi. Doctrina martorilor a preluat numeroase elemente din predestinai protestant, pe care le-a adaptat n funcie de interesele proprii. Comentn cazul unor predicatori ucii de prbuirea unui avion tocmai n timp ce-: desfurau misiunea propagandistic, Martorii afirm c numi organizaia lor i scopurile bine precizate ale acesteia se bucur de ocrotii divin, nu i adepii luai separat486. Iat temeiul izolrii sociale, al topir identitii personale n masa omogen a sectei!

4. INFLUENE MOZAICE I ERORI NEOPROTESTANTE CONCEPIA IEHOV


Studiul Scripturii att de drag lui Russell l-a fcut pe acesta s ! aplece cu o atenie sporit asupra Vechiului Testament, ntruct spera gseasc noi filoane exegetice i profetice, cu care s se impun % mediul advent n care activa iniial i de care ar fi vrut s se desprind formndu-i propria grupare. i nu a fost deloc greu, mai cu seam dat finj faptul c a vizitat Locurile Sfinte i, dup unele voci, se pare c el nsui eri de origine iudaic. Astfel, influenele mozaice n ideologia gruprii salj sunt evidente: concepia antitrinitar a singurului Dumnezeu unipersonal' Iehova487, negarea Dumnezeirii lui Hristos i a Duhului Sfnt, bizar: identificare a lui Hristos cu Arhanghelul Mihail i contestarea nvierii Salt din mori sunt numai cteva dintre ele. Martorii compar expresia n num ele...Sfntului Duh(Mate 28,19), referitoare la botez, cu sintagma n numele legmntului, folosit! de iudei. De aici, ei trag concluzia pripit c botezul se poate face i r numele a ceva impersonal. Nu poate fi vorba aici, ns, de nici d
484 W . T . , 485 I d e m , 486 I d e m ,

Tum ul de veghere, 1 5 o c t o m b r i e 1 9 9 4 , p . Turnul de veghere, 1 5 m a r t i e 1 9 9 6 , p . 8 Trezii-v!, 8 a p r i l i e 1 9 9 6 , p . 2 6 - 2 7

22

487 n s u i n u m e l e a c e s t a e s t e a d a p t a t d i n

lim b a e b r a ic

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

109

similitudine ntre botezul prozeliilor iudei, care marca aderarea formal la religia m o z a i c i botezul cretin din ap i din Duh (Ioan 3,5). Interesant este faptul c, dac n primul veac cretin Biserica se confrunta cu erezii venite, n principal, din direcia iudaic, i astzi ne este dat, parc, s retrim aceleai atacuri eterodoxe venite acum din partea gruprii iehoviste, care i-a fcut o obinuin din preluarea, amplificarea i aducerea la zi a respectivelor nvturi greite. Ereticii iudaizani, care negau realitatea nvierii Domnului, sunt precursorii martorilor de astzi, precum i ai raionalitilor i altor cercettori serioi, crora li se adreseaz Sfntul Apostol Pavel: iar dac Hristos n-a nviat, zadarnic este propovduirea noastr, zadarnic i credina voastr (I Corinteni 15,14). De fapt, o ramur a ebioniilor, careL considera pe Hristos ca simplu om, fiu al dulgherului Io sif, se afl la originea micrilor m ozaico-advente488. Iudeo-gnosticii - antitrinitari, dar politeiti, adepi (dup a lor rtcire) ai Sfntului Petru, l considerau pe Hristos un simplu profet i l combteau cu vehemen pe Sfntul Apostol Pavel. Nu fceau nici o diferen ntre iudaism i cretinism, fapt care le-a atras apelativul de iehovii vremii489 . Hiliatii sau adepii mpriei de 1000 de ani a lui Hristos cu adepii si nu aprut nc din primul veac cretin. Erezia lor s-a stins treptat, dar a fost reformulat i amplificat n vremea noastr de ctre Martorii lui Iehova. Valdenzii sunt considerai de martorii lui Iehova cuttori ai adevrului, ntruct respingeau: purgatoriul, rugciunile pentru mori, nchinarea la Maria, rugciunile la sfini, adorarea crucii, indulgenele, euharistia i botezul nou-nscuilor490. Sunt tot attea similitudini cu doctrina iehovist, avid de recunoatere istoric a unei vechimi care s-i sporeasc autenticitatea. n realitate, valdenzii i iehovitii sunt dou grupri sectare totalmente diferite - i ca epoc, i ca reprezentativitate, i ca ideologie. Moartea omului Isus Cristos...a fost cel mai important eveniment din istorie. Aceast afirmaie, fcut de Martorii lui Iehova pe una din coperile revistelor lor491, este n contradicie flagrant cu adevrul spuselor pauline: Dac Hristos n-ar f i nviat, zadarnic este credina voastr (I Corinteni 15,17). Deci nu moartea, ci nvierea Sa trebuie srbtorit. Comemorarea morii lui Iisus se face de ctre Martorii lui Iehova n ziua corespunztoare patelui iudaic, adic 14 Nisan din calendarul biblic lunar, dei att ultima cin, ct i adormirea Domnului cu trupul pe cruce au devansat aceast dat. S-a pstrat de la evrei, pe filier apusean, i azima servit la Comemorare.
Diac. P.l.David, op. cit., p.62 W ) Ibidem , p . 6 3 m w . T . , Turnul de veghere, 1 se p t e m b r i e 1 9 9 5 , p . 1,1 I d e m , Turnul de veghere, 1 5 m a r t i e 1 9 9 2 , p . 3 2

28

110

Pr. D avidPestro

Similitudinea cu practicile iudaice reiese i din prilejurile de adunas iehoviste. Ca i evreii, ei se strng laolalt de 3 ori pe an: la Comemorare (< zi), la Adunarea de circumscripie (2 zile) i la Congresul de District (3-< zile). Pentru aceste adunri, se impune pstrarea cu strictee a disciplinei dar i implicarea pe plan organizatoric (att prin suport financiar, ct i pri| prezen personal prin departamente). Prezena este obligatorie. Datele locurile adunrilor sunt publicate din timp, pentru ca toi s-i planifici treburile pentru a fi de fa. Iehovitii, dup opinia arhimandritului Panteiimon Bezeniti, nu sun strini de idealurile sionismului mondial492. Conductorii sectei sui considerai, de unii cercettori, ageni ai oficinelor de spionaj occidentale493. 4.1. REG ATU L L U I IE H O V A CA O R G A N IZ A IE R E L IG IO A S Gruparea de persoane cunoscut ndeobte sub titulatura de Martorii lui Iehova se definete pe sine, n raporturile cu societatea, ca organizaii religioas, obinnd i avizul public de funcionare n rnd cu celelalte culte; fundaii i O.N.G.-uri. In rndurile adepilor ei, ns, este preferat titulaturi de Regatul lui Iehova(adaptare iehovist a sintagmei biblice mpria lui Dumnezeu). Oficializarea acestei denumiri mai are, ns, mult de ateptat deoarece ar nsemna un atac jignitor la adresa formelor de conducere politico^ sociale, care nu l-ar tolera ca atare. Oricum, martorii, care deja au o faime n ntreaga lume cu ostilitatea lor fa de sistemele de guvernare actuale, m risc un nou conflict. Totui, se delimiteaz strict i de celelalte denumir utilizate n mod curent n terminologia gruprilor religioase, pentru a nu fi confundai cu alte organizaii similare - Biserici, Culte sau secte, pe care ei le includ n mod jignitor n aa-zisul Imperiu mondial al Religiei false, numii i Babilonul sau Prostituata cea M are494. Analiznd forma de grupare social Martorii lui Iehova din perspectiv ortodox, nu trebuie s ne ferim s o catalogm drept ceea ce este cu adevrat;' adic o sect religioas. Dintre coordonatele definitorii ale sectei495, cele mai importante, care se regsesc i la gruparea iehovist, sunt urmtoarele: - doctrin eretic, pigmentat cu fantezii religioase (vezi: celebrele lor calcule); - periculozitatea pe plan social i naional (vezi: interzicerea transfuziilor, batjocorirea drapelului i imnului etc.);
452 A rh im . P a n te l im on B e z e n iti, op. cit., p.3 493 P e tru B era r, U m a n ism i a te ism , B u c u re ti, 1980, p . 177, a p u d P. H la d c h i-B u c o v in e a n u , op. cit., p.

1 1
494 W .T ., T re zii-v !, 8 iu n ie 1997, p. 14 495 a se v e d e a P .I.D a v id , op. cit., p .8 5 -8 6

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

111

- spectrul psihozei terifiante a Eshatonului; - prozelitismul agresiv, cu manifestri violente. De asemenea, ncercnd o clasificare i din perspectiva istoriei bisericeti, putem spune c organizaia Martorii lui Iehova se nscrie n spectrul larg al micrilor neoprotestante, fiind, de fapt, la nceputurile ei, o comunitate dizident rupt din Cultul Adventist Reformist de Ziua a aptea. De fapt, martorii se definesc ca reprezentani de baz ai gruprilor advente, mileniste, contemporane. Ca form de organizare, secta se prezint ca o instituie centralizat, cu comanda la centrul situat n New York, S.U.A., format din 10 membri, care alctuies c comitetul de conducere, n frunte cu preedintele. Corpul de Guvernare poart i titulatura de sclavul fidel i prevztor496 i are responsabilitatea special de a supraveghea nvturile transmise la nivel mondial. Conducerea sectei triete ntr-o stare de vdit opulen fa de adepii de rnd, ntr-un lux devenit proverbial497. Dup modelul central, exist Comitete de filial, n fiecare ar, compuse din minim 3 brbai. La nivelul fiecrei ri organizaia central poart numele de filial(sau Betel) i deine un sediu important. Slujitorilor iehoviti din Beteluri le revin mai multe tipuri de sarcini de serviciu: munca la birou, la tipografii, la legtorii, la buctrie, la spltorie etc. Toate aceste activiti sunt considerate sacre498. Toi participanii formeaz o familie. Noiivenii sunt instruii la coala pentru noii-venii la Betel i au ca sarcin s citeasc Biblia n ntregime n maxim 12 luni. Suportul financiar al sectei este foarte mare i provine, n general, din cotizaii i donaii venite din partea membrilor si. n ultima vreme, se ncearc atragerea de fonduri i din partea nemembrilor sectei, sub paravanul unor activiti umanitare sau, pur i simplu, prin solicitarea unor donaii de la primitorii revistelor Tumul de veghere i Trezii-v!, dei acestea se prezint drept gratuite499. Adepii, ns, sunt obligai s se aboneze la ele i s comande, n plus, i exemplare destinate a fi plasate pe teren. Pentru promovarea intereselor financiare ale sectei, n perioade de recesiune economic, au fost lansate obligaiuni ale Societii W.T., pe care iehovitii au fost silii s le cumpere; dei dobnda era derizorie (2%)500. Actualmente, secta iehovist a progresat enorm, nct, ntr-o lucrare de sectologie actual, gsim stipulat n dreptul ei c sub masca unei organizaii

l%w.T.,1T u rn u l d e

v e g h e re , 15 se p te m b rie 1995, p. 30 1,7 P e tre 'H la d c h i-B u c o v in e a n u , op. c it., p. 10 l ;;! W .T ., Turnul d e ve g h e re , 15 iu n ie 1994, p. 30
C um a v e n it n c o n ta c t p e n t r u p r im a o a r c u p u b lic a iile ie h o v is t e :

1w u n m a r t o r d e s t i n u i e

am donat

un dolar i le-am luat; -a s e

v e d e a Id e m ,

Trezii-v!,

8 m a i 1 9 9 8 , p . 19.

M)0 S p r e e x e m p l u , a c e s t l u c r u s - a p e t r e c u t l a C o n g r e s u l d e l a C l e v e l a n d , O h i o , d i n a u g u s t 1 9 4 6

112

Pr. David Pestr&i

religioase se ascunde una din cele mai mari ntreprinderi economice501. Pe plan local, secta se organizeaz n districte, circuite i congregai Supraveghetorul de district viziteaz circuitele arondate (ntre 18 i 25 J numr), prin rotaie, i organizeaz n fiecare dintre ele cte dou congres pe an. Fiecare congregaie este vizitat cam de dou ori pe an A supraveghetori itinerani instruii502. Dup 3 ani, supraveghetorii itineranj sunt schimbai la alt circuit. mpreun cu soiile, primesc indemnizaii i 1 sunt decontate cheltuielile de transport de ctre Societatea Watch Towei Cazarea i masa cad n sarcina congregaiilor vizitate. Adeseori, n paginile publicaiilor iehoviste, se face apel la generozitate! adepilor, crora li se cere s contribuie la susinerea lucrrii mondiale ;;! Regatului, att prin bani sau alte valori, ct i prin voluntariat503. J n Romnia, martorii sunt organizai la nivel central sub forma une asociaii non-guvemamentale, cu peste 450 de ramificaii n teritorhj| numite congregaii . n medie, fiecare congregaie numr ntre 80 i 20 de membri. Instabili psihic, unii martori migreaz de la o congregaie li alta504, neavnd contiina apartenenei la o comunitate anume. Activitatea pe plan local este condus de btrni . Misiunea lor este djj a pregti i conduce ntrunirile sptmnale, n cadrul crora au loc rug c iuij i cntri comune, interpretate dup culegerile Imnele zorilor regatului Cntai laude lui Iehova505, dar i prezentri ale succeselor i insuccesele desfurate n munca prozelitist. Totodat, se dau indicaii pentru utilizam ghidului S aducem argumente din Scripturi, axat pe necesitatea conduceri discuiilor cu eventualii interlocutori spre o reuit sigur. ntre 1938-1944, cntarea a fost exclus din cultul iehovist. Apoj F.W.Franz a reintrodus-o, lansnd Cartea de cntri a serviciului pentr regat506. Actualmente, martorii au cultivat genul muzical, prii compoziii proprii, polifonice, armonizri pe 4 voci, cu acompaniament! orchestrale, n special la pian i chitar, nregistrate i difuzate n paralel q cntarea vocal. Stilul este vizibil influenat de cultele neoprotestante. I Dei afirm c structura lor organizatoric este ca n secolul I507, aces lucru este departe de adevr, deoarece att btrnii, identificai cu preoi (presbiterii), ct i slujitorii ministeriali, probabil o adaptare iehov i treptei diaconatului, nu sunt categorii ale ierarhiei sacramentale, ci forme al! preoiei universale, motenit pe filonul protestant al apariiei sectei.
501 B ise ric a i s e c te le ..., p. 31 502 W .T ., T u rn u l d e v e g h e r e , 1 d e c e m b rie 1995, p. 29 503 P e n tru e x e m p lific a re : Id em , T u rn u l d e v e g h e r e , 1 d e c e m b rie 1994 504 Id em , T u rn u l d e ve g h e re , 1 fe b ru a rie 1995, p. 28 503 a sc v e d e a P .l . D a v id , Ib id e m i W .T ., T re zii-v !, 22 o c to m b rie 1998, p. 12 506 Id em , T u rn u l d e v e g h e re , 1 fe b ru a rie 1997, p. 2 4 -2 8 507 Id em , M a r to r ii lu i Ie h o v a d in R o m n ia , Ita l ia, 1997, p . 8

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

113

altfel, ei nii spun c nu constituie o clas preoeasc i nu stpnesc peste alii (Matei 20, 26-27),,m . Sensul exprimrii este vdit jignitor la adresa tagmei preoeti, acuzat de atitudini despotice i de nerespectarea ndemnurilor Mntuitorului. De fapt, n textul invocat, Hristos vrea s atrag atenia asupra virtuii smereniei, pe care ierarhia Bisericii Ortodoxe a mplinit-o ntotdeauna cu sfinenie. De comportare dictatorial nici nu poate li vorba, cci Ortodoxia respect valorile libertii umane i nu particip n nici un fel la viaa politic. Singura form de conducere ad m is de pastoraia cretin este cluzirea credincioilor spre limanul mntuirii. Aleii fideli Regatului sunt mprii n dou clase: cei 144.000 de btrni care vor guverna cu Hristos din cer peste paradisul milenist i celelalte oi care vor popula pmntul transfigurat dup Armaghedon. Despre prima clas, martorii nii afirm c Dumnezeu i-a ales pe ei; El accept sacrificiul Marelui Preot n onoarea Lui i trimite fora Sa activ ca Duh Sfnt pentru a aciona asupra lor nct acesta le aduce tria de a fi fii spirituali cu credina n viaa n ceruri509. Comentnd acest text, A. I loekema remarc importana strict onorific a jertfei hristice, trecut n plan secundar, dup sacrificiul personal cerut fiecrui aspirant la aranjamentele pmnteti ale Regatului510. Celelalte oi sunt clasa de jos, a membrilor obinuii i sectei. Acetia sunt atrai prin promisiunea salvrii din Armaghedon, cu condiia de a susine i rspndi doctrina sectei sub form de literatur sau prin studii biblice gratuite, raportnd neaprat superiorilor timpul afectat acestei activiti. Despre mprirea membrilor sectei n clase, A. Hoekema afirm: Toate pasajele scripturistice care vorbesc despre a fi alei prin Duhul, umplui de Duhul sau mntuii prin Duhul, toate care descriu trupul lui Hristos, mireasa lui Hristos, noua creaie, naiunea sfnt (i lista e departe de a fi exhaustiv) sunt proprii (dup cum afirm martorii) numai clasei favorizate i nu nseamn nimic pentru celelalte oi. Desigur, acesta este un mod de criticism divizibil al Bibliei, care nu poate dect s fie duntor511. Russell nsui a afirmat iniial c ambele clase sunt nscute din Duh, dar n zilele noastre s-a restrns acest privilegiu doar pentru clasa favorizat. Oricum, aceast mprire este inadmisibil, din punct de vedere al nvturii noastre ortodoxe: cele dou popoare pornite separat pe drumul veniciei - unul pe pmnt i cellalt n cer - , exclud ideea de universalitate a mntuirii aduse de Hristos: Nu mai este nici evreu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici brbat ori femeie: pentru c toi una suntem n Hristos Iisus (Galateni 3,28).
Ibidem, p.9 M I ' Idem, MaKe Sure o f AU Things, 1957, p.48, citat de A. Hoekema, op. cit., p. 279 M l>A. Hoekema, Ibidem Ibidem, p.285

114

_______________________ '______ Pr. D avid Pestroj |

n cadrul congregaiilor iehoviste, exist i personal specializat, el atribuii bine definite n ce privete ajutorul dat tinerilor care se confrunt! cu probleme n familie, la coal, n societate etc.512 Pentru abateri grave, martorilor li se pot aplica diverse sanciuni d| ctre corpul de btrni . Acestea pot consta n: mustrare, pierderea und poziii privilegiate n ierarhia sectei i chiar excluderea din congregaiei Iat cteva din faptele incriminate pentru luarea unor astfel de decizii grave mnia513, insulta514, abaterile de la doctrina sectei, inactivitatea in plai prozelitist, acceptarea unei transfuzii sanguine etc. Din 1994, Martorii lu Iehova exclud peste 40.000 de membri pe an. 4.2. A S P E C T E CU LTICE L A M A R T O R II L U I IE H O V A Definit sumar ca manifestare public a religiozitii, cultul capt l! Martorii lui Iehova mai multe conotaii. Pe primul plan se situeaz firete, implicarea prozelitist, asupra creia ne-am ocupat ntr-un capito aparte al prezentei lucrri. Exist, ns, i o form de exprimare i spiritualiti i iehoviste (dac o putem numi aa, la o grupare care nu cred| n spirit). Adunrile martorilor au loc sptmnal sau cu diferite alte prilejuri, n cldiri speciale, numite sli ale Regatului. Acestea ai aspectul unor vile mai artoase, avnd mai multe birouri i cel puin o sal! pentru ntruniri, fiind dotate cu cele mai noi accesorii. La construcia uno astfel de sedii particip i voluntari iehoviti din rile vecine, distribuii dl la centrul din Brooklyn, New York. Ei sunt numii slujitori internaionali i investesc bani serioi din fonduri proprii n aceste lucrri, la care particip nvoindu-se de la serviciu sau lundu-i concediu. n fiecare ar, exist centre uriae, adevrate nuclee de coordonare i activitilor specifice sectei, numite filiale, cuprinznd cldiri, birouri' sli de congrese, tipografii etc. n Nigeria de pild, filialele se ntind pe 57ha. n Brooklyn exist un sediu cu 29 de etaje.515 n 1995, martorii ai construit la Patterson, N.Y., un nou sediu: Centrul Educaional Watcl Tower, care va gzdui cte 2 clase de misionari anual. Tot de aici suri supravegheate cele peste 10.000 de congregaii din S.U.A.516 Ca semn distinctiv, pe ziduri este zugrvit n relief un turn (asemntoi semnului similar de la jocul de ah), emblem a revistei sectei - Turnul de veghere, care a dat i numele Societii (Watch Tower). Crenelurile turnului
5,2 W.T., Trezii-v!, 22 decembrie 1995, p. 10 513 Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1997, p.20 514 a se vedea Idem, Trezii-v!, 22 o^t. 1996, p. 8 5,5 Idem, Trezii-v, 8 decembrie 1991, p.30-31 516 Idem, Turnul de veghere, 1 decembrie 1995, p. 28

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

115

sunt reproduse i in interior, ca decoraiuni ale scenei cu aspect de prezidiu, ocant de simpl, ca a unei sli de conferine. Imaginile viu colorate din publicaiile iehoviste au, se pare, simplul rol de magnet prozelitist asupra potenialilor noi adepi i nu-i mai impresioneaz cu nimic pe cei deja loiali, atta vreme ct respectivele ilustraii rmn doar pe hrtie, i nu sunt reluate i la decorul caselor lor de adunare. n nici un caz nu vom gsi aici Crucea sau S finte Icoane, fa de care iehovitii au o aversiune fi. Odat construit, cldirea destinat a fi loca de cult trebuie dedicat lui Iehova printr-o ceremonie special, alctuit din cuvntri, rugciuni i cntri, la care sunt invitai s participe att martorii locali, ct i invitai din ar i strintate. Manifestarea se ncheie cu o petrecere cu gustri i prjituri517. Adunrile iehoviste au drept scop principal studierea traducerilor contrafcute ale Bibliei, realizate de Societatea W.T., precum i a literaturii auxiliare: cri, brouri, reviste periodice. Sunt evideniate succesele prozelitiste i sunt analizate cauzele eecurilor, sub conducerea slujitorilor ministeriali, care i ncurajeaz nencetat adepii, punnd orice form de nereuit prozelitist pe seama lipsei de empatie a interlocutorilor. La ntruniri, btrnii pot discuta n contradictoriu, genernd dezbateri nesfrite i eventuale izbucniri de mnie518. Exist 5 ntruniri sptmnale. Una dintre ele este ntrunirea de serviciu, la care sunt analizate cele mai noi metode prozelitiste. Este format din 3-4 pri distincte: cuvntri, discuii sau demonstraii. Scopul declarat al sectei este facerea de discipoli519, aadar, sunt artate toate procedeele prin care s-ar putea mplini acest deziderat. Se studiaz indicaiile primite n revista lunar de 4 pagini Serviciul nostru pentru Regat. Unit, de obicei, cu ntlnirea de mai sus se desfoar coala de m inister teocratic, inut pentru a-i ajuta pe participani s vorbeasc mai eficace altora despre Regatul lui Dumnezeu520. Dureaz 45 de minute: 21 de minute - instruire special, apoi cursanii - numai cei distini cu realizri prozelitiste deosebite i moralitate ireproabil - fac scurte prezentri, dup mai multe manuale de lucru. Scopul acesteia este de a pregti propaganditii iehoviti n munca de teren zilnic. Printre temele studiate, se numr i: Contactul cu auditoriul i utilizarea notielor; Ilustrri adecvate; Repetiia i gestica etc. La aceast coal pot participa toi doritorii, cu condiia de a avea o moralitate ireproabil i o inut adecvat. Vrsta cursanilor pornete de la 4-5 ani, adic atunci cnd ncep s nvee s scrie i s citeasc, i poate
M 7 Idem, ' is Idem, ,l >Idem, ' Idem, Trezii-v!. 22 decembrie 1995, p. 16 Turnul de veghere, 15 noiembrie ' 992, p. 23 Turnul de veghere, 15 decembrie 1996, p. 16-17 Tu poi..., p. 200

116

Pr. David Pestro

trece de 90 de ani. Nu sunt admii cei suferinzi de anumite handicapuri52 Leciile sunt compuse din prelegeri inute att de , instructaj competeni(supraveghetori, btrni, pionieri), ct i de membrii obinui^ ai gruprii. Temele de studiu - 2-4 capitole din Biblie, cu comentarii dl literatura iehovist, se anun cu o sptmn nainte. Supraveghetorii colii i elogiaz pe vorbitori pentru munca depus i le corecteaz' eventualele greeli din materialele prezentate522. J ntrunirea public i Studiul Turnului de veghere au loc, de obice unite, de preferabil duminica. Sunt invitai, mai ales, nceptorii. Primi dureaz 45 de minute, iar studiul dureaz o or, analizndu-se rcvist paragraf cu paragraf, n mod interactiv, cu ntrebri i rspunsuri venite dii sal, prin ridicare de mn. Toate cele patru tipuri de adunri descrise mai sus au loc la Sala Regatului A cincea, Studiul de carte, are loc n locuine particulare, cu grupuri mici dl participani. Este esenial ca toi cei prezeni s participe la discuii; unul di? scopurile ntrunirii este ca adepii s se cunoasc mai bine ntre ei. Contribuiile bneti se fac sub form de donaii, n cutii speciale garnisite cu mesaje de genul: Pe donatorii pioi i ateapt fericire! venic523. Se arat, de asemenea, c, n vechime, evreii au fcut donai substaniale Templului. Cei ce nu rspund apelurilor sunt pgubii di binecuvntri524. Nu sunt agreate: zeciuiala i discul. Pentru a participa la ntruniri, martorii sunt obligai s renune li orice: prinii care au servicii solicitante s se nvoiasc sau s-i gseasc nlocuitori, muncile casnice s fie amnate, temele elevilor rezolvate n ci de la prnz, iar alte activiti sau hobbyuri care se suprapun ca timp peti orele ntlnirilor sunt cu desvrire interzise525. Adeseori, martorii promoveaz, cu prilejul ntrunirilor, interese di afaceri, prin vnzri i cumprri de produse i servicii. Din dorina eradicrii acestui fenomen, martorii l critic aspru n paginile revistelor lor526. Rugciunea individual este obligatorie. Ea se face att necondiionat ct i cu prilejul unor momente, cum ar fi mesele. Nu au cri liturgice sa de rugciuni, prefernd s se roage din inim527, cum i taie capul. Stilu de rugciune iehovist nu iese din tiparele neoprotestante cunoscute: cu ochii nchii i minile mpreunate, fr suportul vizual al icoanelor, pe care le detest, i pot imagina despre Dumnezeu orice. Adeseori, obinuiesc ss
5 2 1 Idem, T re zii-v !, 22 decembrie 1995, p.23 522 I b id e m , p. 12-13 523 Idem, T u rn u l d e veg h ere , 15 ianuarie 1992, p. 9 524 I b id e m , p. 14-15, 19 525 Idem, T u rn u l d e veg h ere , 1 septembrie 1998, p. 21 526 Idem, T u m u l d e veg h ere , 15 martie 1997, p .18-19 527 Idem, T re zii-v !, 8 iulie 1994, p. 13

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

117

stea n ezut la rugciune; nu practic prosternrile, ngenuncherile, metaniile. Versurile cntecelor lor sunt puerile, de genul: Stai lng Iehova/ F-l plcerea ta/ Nu te prsete/ Vezi lumina sa.528 Martorii afirm: Nu este nevoie de cuvinte speciale sau de un limbaj religios529. Totui, Hristos indic un model de rugciune (Tatl nostru...), care presupune rostirea unor cuvinte speciale, i pe care iehovitii nu-1 folosesc prea des. Lipsa de trire i de comuniune n slujire, precum i absena harului divin - consecin a desconsiderrii ierarhiei sacramentale, fac ca adunrile iehoviste s sufere din plin de monotonie. Martorii nii sunt preocupai de acest lucru, dup ce i-au dat seama c unii tineri se plng c ntrunirile congregaiei sunt plictisitoare530. Femeile sunt oprite s vorbeasc la ntruniri, dac prin ceea ce ar avea de spus ar dovedi lips de supunere531. Dac sunt de fa brbai calificai, ele nu pot prezida adunrile. Nu pot ocupa funcii de supraveghetori i slujitori auxiliari, dar sunt egale n drepturi cu brbaii n ce privete munca prozelitist. Femeile iehoviste trebuie s se roage sau s predice cu capul acoperit numai dac aceste responsabiliti le-ar reveni, n mod normal, soilor sau altor cretini. Ele au voie s poarte podoabe, dar cu modestie i bun sim532. Martorii lui Iehova sunt ostili oricrei form de srbtoare - laic sau religioas. Chiar i zilele de adunare sunt dictate tot de interese prozelitiste, integrndu-se programelor locale majoritare n inuturile unde-i desfoar activitatea de predicare. n Florida, S.U.A., luni seara are loc studiul de carte533, iar n Virginia ntrunirile se in duminica diminea534. La New York, studiul de carte al grupei de limb rus ... se ntrunea vinerea535. n Romnia, ca i n Rusia536, adunrile se in duminica diminea, n paralel cu slujba Sfintei Liturghii din bisericile ortodoxe. Totui, ei nu respect Sfnta Duminic. Adeseori, dau exemple de activiti fizice desfurate ostentativ, de ctre toi adepii locali, n duminici, pentru construirea unor sedii ale Regatului. Postul, ca mijloc de desvrire cu ample temeiuri biblice, este ignorat de martorii lui Iehova : consumul sau abinerea de la consumul de came nu face din cineva o persoan mai bun537. Ei las la latitudinea adepilor s aleag ntre alimentaia complet sau cea vegetarian. Totui, eiS 28 Idem, Trezii-vl, 8 iunie 1993, p. 15 ,29 Idem, Tu poi..., p. 227 Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1998, p .l4 ,3i Idem, S aducem..., p. 128 V12 Ibidem, p. 131 W 3 Idem, Trezii-v!, 22 martie 1996, p. 12-13 514 Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1997, p.14 V1S Ibidem, p. 14 v,r> Ibidem, p . 15 y]1 Idem, Trezii-v!, 8 august 1997, p.20

118

Pr. D avid Pestrdi

condamn cruzimea folosit fa de animale, n perspectiva R egatului paradiziac pe care-1 profeesc cu fervoare i n care armonia ntre om | celelalte vieuitoare va fi total. Dei nu o recunosc, se pare c se ndreapl spre un mod de via lacto-vegetarian. Ei susin c Dumnezeu nici nu n pretinde s postim, nici nu ne interzice s o facem538. Valoarea postului est redus la simpla abinere de la mncare n timpul unor studii biblice sai unor ntruniri periodice, din simplul motiv c servirea mesei ar distrag! atenia de la activitile amintite. Tot post iehovist este considerat nfometarea celor deprimai de comiterea unor pcate sau ca urmare a uno situaii stresante539. Valoarea biblic a postului nu este, ns, legat di simpla aciune a mortificrii trupului. Ispitit de Satana, Hristos ofer ut rspuns revelator: Nu numai cu pine se va hrni omul, ci cu tot cuvntu, care iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4,4). Cu alte cuvinte, hrana trupuhi nu trebuie s constituie un scop, ci un mijloc al existenei, n schiml cunotina adevrat a Logosului dumnezeiesc duce la desvrire: $ aceasta este viaa venic: s Te cunoasc p e Tine singurul Dumnezei Adevrat, i p e Iisus Hristos p e Care L-ai trimis (Ioan 17,3). Printre crile folosite n cult sunt i culegerile de drame - piese de teatn care se joac att n congregaiile locale, ct i la marile adunri de la congrese S ubiectele acestora au coninut biblic, dar fac i referire la activitate! prozelitist iehovist contemporan, la problemele cu care martorii se po confrunta pe teren i soluionarea lor. Textele sunt banale, aciunile pros structurate, iar viziunile regizorale lamentabile. Scopul aciunii n sine nu est nicidecum sensibilizarea artistic a auditoriului, ci transmiterea unor mesaj: prozelitiste, ntr-o atmosfer de platitudine total540. j 4.3. N E G A R E A SF IN T E L O R T A IN E I A IE R U R G IIL O R C R E T IN E CU M E N IN E R E A UNOR A SP E C T E C E R E M O N IA L E M O TE N IT , P E F IL IE R A A P U S E A N 4.3.1. B O TEZU L Contestarea caracterului de Tain al Botezului de ctre Martorii lu i Iehova reiese chiar din valoarea strict ceremonial pe care ei o dai acestuia. Pentru ei, botezul simbolizeaz dedicarea vieii fa de Iehova l fa de organizaia sa - secta n sine541. Este considerat un sim bol exterior542, care nu produce nici o transformare a fiinei umane.
538 Idem, Turnul de veghere, 15 noiembrie 1996, p. 7 539 Ibidem, p. 6 540 T. Ardelean, op. cit., p. 229 54 1 W.T., Trezii-v!, 8 decembrie 1996, p .l3 542 Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1993, p. 31

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

119

Botezul se administreaz tuturor celor contieni de importana lui. Acetia pot fi i copii mai mriori543. Se cunoate faptul c martorii lui Iehova nu agreeaz ideea baptist a botezului la maturitate, fcut pe considerentul aderrii contiente la o anumit doctrin544. Dimpotriv, ei traseaz sarcini precise prinilor, care sunt obligai s-i instruiasc pruncii prin studii biblice regulate, s-i ia pe teren la aciunile de predicare i s participe mpreun la ntrunirile cretine. Ca o similitudine, martorii lui Iehova au pstrat din botezul cretin al primelor veacuri ntrebrile puse candidailor545, motiv pentru care ei nu practic botezul pruncilor mici546. A disprut, ns, orice ncrctur mistic a botezului; pentru martori, acesta nu se face spre naterea din nou (Ioan 3,5)541, n credina unei viei noi n Hristos, ci reprezint o simpl adeziune la sect, fcut n mod mecanic. In trecut, botezul iehovist se fcea n ruri, lacuri, mri i oceane. Acum se folosesc bazine publice, iar unii martori cu posibiliti materiale folosesc pentru botez piscine particulare, pentru a elimina riscul infectrii548. Botezul este precedat de un act personal tainic: dedicarea la Iehova prin rugciune. Aceasta se face n secret de ctre fiecare nou-convertit iehovist, care-i exprim astfel hotrrea de a aparine sectei i de a o servi cu toate puterile lui. Modelul lor de botez este cel al lui Hristos549; botezul lor nu aduce iertarea pcatelor, n contradicie cu textul Fapte 2, 38. Cerinele botezului iehovist sunt: 1) cunotin exact; 2) cin sincer; 3) credina artat prin implicarea prozelitist; 4) convertirea la iehovis m 550, unit cu abandonarea religiei false, schimbarea mentalitii, a firii i a scopului n via; 5) dedicarea n rugciune, adic fagduirea slujirii venice a lui Iehova. Candidatului i se pun 4 serii de ntrebri de ctre 3 btrni diferii, care trebuie s-i dea acordul unanim551. Botezul se face n numele lui Isus Hristos, ca rege ntronat de Dumnezeu552. Hristos, ns, a cerut ca botezul s se fac n numele Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh(M atei 28, 19-20). Comentnd aceste versete, martorii i justific negarea botezului pruncilor, cci, zic ei, botezul este o cerin pentru discipolii cretini - pentru cei ce au fost nvai s respecte poruncile lui Hristos - nu pentru copii. Dac cercetm versetul cu atenie,
w Exemplul unui martor botezat la 11 ani este prezentat n W.T., Trezii-v!, 22 octombrie 1998, p.20 '44 Idem, Trezii-v /, 8 martie 1997, p. 27 '45 Idem, Trezii-v!, 22 martie 1996, p. 15 ,46 Martorii consider c botezul pruncilor nu se practica n secolul I, el fiind o invenie origenist. A se vedea Idem, S aducem..., p. 54 s1 7acest text este considerat a se referi exclusiv la turma mic. M 8 W.T., Trezii-v!, 22 octombrie 1998, p.31 M 9 Idem, Tu poi..., p. 251 ,5 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1994, p. 27 1 Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1996, p . 17 '52 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1994, p. 27

120

Pr. David Pestro

constatm ns c aciunea de catehizare are caracter perpetuu, redat c repetiia voit a verbului a nva, care ncadreaz porunca botezu lui. Ceremonia botezului iehovist este adeseori asociat congreselor \ internaionale sau locale. Ea ncepe cu o cuvntare i se continu cu dol ntrebri adresate candidailor553, care redau succint crezul iehovist, i i care candidatul trebuie s rspund da cu entuziasm554 . Urmeaz scufundarea propriu-zis n ap, care trebuie s fie complet. Nu se accepl botezul prin stropire. Pentru a nltura suspiciunile celor noi venii n sect, care sunt obligai a se reboteza la iehovism, dup ce au mai primit o dat botezul cretii mar torii aduc argumentul c acelai lucru s-a ntmplat i cu ucenicii di Efes ai Sfntului Ioan, care au fost botezai de Sfntul Pavel n numele li Hristos (Fapte 19,1-7). S-aii semnalat intenii ale unor practici imorale asociate botezulu iehovist, mai cu seam atunci cnd acesta se desfoar n clandestinitate are drept subieci femei555.

4.3.2. SPOVEDANIA
Pe primul plan, martorii pun spovedania la Dumnezeu. Ei consider 6. text de suport pentru aceasta pasajul Iacov 5, 14-16. Supraveghetorii | btrnii au rolul de a oferi sfaturi personale i practice, bazate pe texte dis Biblie, i urmresc ndeaproape progresul bolnavului spiritual. Exist o form de mrturisire a pcatelor la martorii lui Iehova, care I face n faa btrnilor sectei, dispui s ofere ajutor iubitor556 peniteniloi pcatele grave, cum este adulterul, trebuie mrturisite imediat btrnilor.. .55^ n urma confesrii, cei n cauz beneficiaz de sfaturi i rugciuni sincere55* Btrnii sunt obligai s respecte confidenialitatea confesrii. Martorii lui Iehova sunt, de fapt, mpotriva spovedaniei auricularii Numai n cazurile unor pcate grave, recomand apelarea la ajutorul spiritu furnizat de btrni. Ridic obiecii mpotriva acelor tipuri de epitimii car solicit credinciosului rostirea unor rugciuni n mod repetat. Hristos, ns, m ndeamn: Privegheai n toat vremea, rugndu-v! (Luca 21, 36) Singurele pcate de neiertat sunt cele mpotriva Spiritului Sfnt559. C; exemplificri, ne sunt oferite faptele comise de Iuda Iscarioteanul i d< fariseii din vremea lui Hristos. n vremea noastr, martorii nu arat cum a:
a s e v e d e a Id e m , Trezii-v / , 8 a p rilie 1 9 97, p .2 7 Id e m , Trezii-v!, 8 a p rilie 19 9 6 , p . 20 555 a se v e d e a T . A rd e le a n , op. c it, p. 2 0 7 -2 0 9
553 554

556 W.T., 557 Idem, 558 Idem, 559 Idem,

Trezii-v /, 22 octombrie 1997, p.30 Trezii-v!, 8 aprilie 1997, p.25 Trezii-v!, 8 decembrie 1994, p. 24 Turnul de veghere , 15 decembrie 1995, p. 29

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova

121

putea fi identificate astfel de pcate, pe considerentul c, orict de grave ar fi laptele svrite, cei n cauz se pot ci i pot fi reprimii n rndurile sectei. Btrnii sancioneaz cu asprime cazurile notorii de nclcare a preceptelor sectei. Corpul de btrni cerceteaz fiecare astfel de caz i ia msuri, dup cum urmeaz: interzicerea prezentrii unor teme la adunri (predica), limitarea accesului persoanei n cauz n a-i putea interpela pe cei din prezidiu, excluderea din sect. mpotriva hotrrii de excludere se poate Ihce recurs, pn cnd devine definitiv560. 4.3.3. EUHAR I STIA Euharistiei i se neag de ctre corifeii iehoviti valoarea de Sfnt Tain, iar toate semnificaiile mistagogice ale acesteia sunt desconsiderate. Ostili oricrei forme de srbtoare, religioas sau laic, Martorii lui Iehova au pstrat din legea ceremonial iudaic o form adaptat a latelui, pe care au numit-o comemorarea morii lui Isus. Semnificaia nccstei celebrri anuale nu mai este ns nici scoaterea din robia egiptean, dar nici nu coincide cu praznicul cretin al biruinei lui Hristos asupra robiei pcatului i a morii, prin nvierea Sa. A rmas doar data, calculat cu acrivie s corespund celei de 14 nisan din calendarul biblic lunar, dup apusul soarelui561, indiferent ziua din sptmn (de pild, n 1997, aceast /.i a fost duminic, 23 martie562, iar n 1999, a fost joi, 1 aprilie563). Prin respingerea dogmei cretine a unirii ipostatice i a uneia din consecinele ei - comunicarea nsuirilor, iehovitii nu pot nelege transformarea real a lui Hristos n Euharistie, ci afirm c Dumnezeu ar fi n acelai timp i creatura sa. Mai mult, Dumnezeu ar fi, dup cum ne acuz ci, un subaltern al preotului: fr preot, poporul nu poate srbtori Cina I )omnului. S nu uitm, ns, c Hristos a ncredinat acest mandat apostolilor, nu tuturor oamenilor. Dac ar fi vrut, ar fi serbat Cina cea de Tain ntr-un loc public, nu retras ntr-un foior, cu ucenicii Si. Potrivit relatrii Marcu 14, 23-25, Hristos vorbete despre rodul viei, dup ce-1 numise snge. Analiza versetelor presupune, ns, concomitena exprimrii i interpretrii. Asemnarea iehovist a Sf. Euharistii cu stnca din care au but israeliii (I ( orinteni 10,4) este forat. n realitate, stnca este o simpl prefigurare. Legea talionului, abolit de Hristos (Matei 5,38-42) este luat n considerare de martori, chiar cnd fixeaz preul rscumprrii pcatului originar: Trupul perfect al Domnului. Acest Trup, zic ei, trebuie s conin
Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1996, p. 19 w > l Idem, Trezii-v!, 22 martie 1999, coperta-spate V l Idem, Trezii-v / , 8 martie 1997, coperta-spate '* 1 Ibidem

122

Pr. David Pestrcf

o cantitate normal de came i snge, nu nmulite (ochi pentru ochi.., deci, mprtirea n mii de ani, n mii de biserici, din acelai trup i sng ar presupune un coip cristic gigantic. Hristos, ns, nu putea inconsecvent. Martorii spun c jertfa unic a lui Hristos este suficien pentru pcatele omenirii. Este adevrat - n ceea ce prive Rscumprarea, ns mntuirea subiectiv este un deziderat personal. Nenelegerea minunii comuniunii euharistice i face s afirme: j acele mii de biserici, n care n fiecare an slujesc zilnic liturghia, ...i. prezint cu mult mai mult snge dect a putut da un om normal ntr-o z dac s-ar putea substrage de la el prin. transfuzie medical564. Hristos, ngi a nmulit pinea obinuit, material, deci cu att mai mult putea I nmuleasc pinea spiritual. Logic, i iehovitii se contrazic. Ei accep faptul c Sngele din Euharistie este real, atunci cnd i acuz pe preoi c vars din nou sngele lui Hristos565. n mod eronat, martorii numjesc Cina de Tain ultima cin de pate a lui Hristos. Ei susin, fr argumente biblice, c Petru i Ioan au pregt mielul, azima, vinul i ierburile amare566, dei aceasta ar fi nsemnat f devansare cu dou zile a acestei srbtori. Din Scriptur reiese c evrei; urmau s mnnce Patile n ziua ulterioar prinderii Domnului; acesta es motivul pentru care ei n-au vrut s intre n pretoriu (Ioan 18,28); c asemenea, ni se confirm c era mare ziua smbetei aceleia (Ioan 19,31 adic atunci cdea data Patilor. Printre inveniile iehoviste prilejuite de Cina cea de Tain este i aceq c Hristos ar fi consumat pine nedospit i un pahar cu vin rou567. 1 Cina cea de Tain, Hristos n-ar fi transformat elementele euharistiei acestea rmnnd simple simboluri, dup cum ar indica textul M atei 26, 2% ...nu voi mai bea din rodul viei... Aici, martorii susin c Hristos referea la ceea ce era n cupa568 Sa, ns interpretarea lor este forat: Textul, reluat de Sfntul Pavel la I Corinteni 11, 25 sub forma: Acest paha, este Legea cea Nou ntru Sngele Meu, le d prilejul iehovitilor de a seri c paharul nu s-a transformat n mod miraculos n Noul Legmnt56; Este vorba, ns, aici, despre Legea cea Nou, care aduce i o nou fornij de jertf - cea nesngeroas. Comemorarea iehovist include un ceremonial care amintete, n pnm iJ rnd, de Cina cea de Tain. Elementele euharistice, preluate pe filiera spiritualitii apusene, sunt vinul i azima, considerate, sub inspiraie protestant!
564 www.the-true-jw.oltenia.ro . Am redat cu fidelitate exprimarea confuz i eronat a autorilor.(n.n.) 565 www.the-true-jw.oltenia.ro 566 Idem, Turnul de veghere, 15 octombrie 1992, p. 22 567 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1998, p. 8 568 Idem, S aducem..., p. 190 569Ibidem

Ortodoxia n fa(a prozelitismului "Martorilor tui Iehova"

123

simple simboluri570, dar nu ale Trupu lu i i Sngelui Domnului (n sensul impanaiei lutherane), ci ale .jer tfei Sale umane pline de iubire. Teoria iehovist a mprtirii simbolice justific, aadar, simpla exercitare a credinei n puterea rscumprtoare a trupului i sngelui lui Isus depus spre sacrificiu571. Ceremonia comemorrii are un rol prozelitist determinant. Data i locul aciunii sunt anunate din vreme n revistele iehoviste, i martorii se ntrec, an de an, s mreasc recordul de asisten la acest eveniment, n timpul cruia uile slilor Regatului sunt deschise pentru publicul larg. Faptul c adunarea se ine, n toate slile iehoviste, n aceeai zi i la aceeai or, este extrem de important. Asistena reprezint, de obicei, de 3-4 ori mai mult dect numrul martorilor botezai. Cu acest prilej, noilor venii li se propun studii biblice gratuite la domiciliu. Din interese prozelitiste, n ziua comemorrii nu se organizeaz colecte572. n Romnia, n anul 2002, s-a nregistrat o asisten la Comemorare de 85.695 de persoane573. Din simboluri se mprtesc numai cei uni, al cror num r ar trebui s scad vertiginos anual. De aceea, i profeiile privind iminena sfritului se nteesc. n 1992, de pild, mai rmseser n via 8683 de martori cu speran cereasc, m ajoritatea foarte btrni i bolnavi574. Pn n 1995, numrul acestora a sczut suspect de puin, pn la 8645 de alei. Incredibil: la sfritul anului 2002, se constat chiar o cretere a lor, pn la 8760 de persoane! Faptul de a se mprti cineva din embleme nu este determinat de sect, ci de persoana n cauz, care poate hotr, dup bunul plac, dac se consider aleas spre sperana cereasc sau pmnteasc575. Chemarea la mprtire este, ns, universal: Dac nu vei mnca Trupul Fiului Omului i nu vei bea Sngele Lui, nu vei avea via n voi. Cel ce mnnc Trupul M eu i bea Sngele M eu are via venic, i Eu l voi invia n ziua cea de apoi (Ioan 6, 53-54). Potrivit martorilor, acest text trebuie neles n sens figurativ576, ntruct evreii trebuiau s se fereasc tic snge, conform pasajului Levitic 17, 10-12. Hristos, ns, a dovedit nu o dat c tia Scripturile i Te folosea cu autoritate; cu siguran cunotea restriciile vechi-testamentare privitoare la snge; de aceea, jertfa euharistic urma s fie nesngeroas. Numit, ca la majoritatea sectelor neoprotestante, Cina Domnului mprtirea iehovist este numai un simulacru, care amintete de moartea
' Idem, Trezii-vl, 8 martie 1997, coperta-spate Idem, S aducem..., p. 73 ' Idem, Turnul de veghere, 1 aprilie 1993, p. 32 n statistici le su nt publicate pe sit e-ul oficial al W .T. W.T., Turnul de veghere, 1 ianuarie 1993, p. 6 ' Idem, Turnul de veghere, 1 decembrie 1996, p. 30 Idem, S aducem..., p. 191

124

Pr. David Pestl

lui Hristos, cu pr e tenia c a fost instituit de Acesta n ziua morii Sald considernd c, n anul 33 e.n., 14 Nisan a czut de joi seara pn vit| seara. Acest lucru nu poate fi adevrat, ntruct altminteri evreii n-ar grbit procesul lui Iisus i n-ar fi pretins s nu rmn trupuri rstignit ei cruce, pentru c era mare ziua acelei smbete (Ioan 19,31). Martorii lui Iehova combat svrirea deas a liturghiei, n contrastcomemorarea lor anual, prin textul Evrei 9, 28: Hristos...o singur dat a j adus jertf... Este adevrat, o singur dat n istorie, nu o singur dat pe an!* Cina iehovist nu se va mai celebra pe parcursul Regatului milei? pmntesc - afirm martorii. Se observ c un astfel de Paradis Va complet lipsit de comuniunea cu Hristos, pus s guverneze n ce lipsindu-i pe supuii Si, alei la viaa pmnteasc, de prezena Sa. Peri? un cretin adevrat, absena Mntuitorului nseamn iad, nu rai. 4.3.4. CUNUNIA Definiia cstoriei iehoviste este, simplu, legtura permanent diril un brbat i o femeie578. Grav este faptul c nu se fixeaz obiectiv biblice ale nunii ca tain: mpreun-mntuirea soilor (amndoi un trwjm Efeseni 5, 31) i nmulirea neamului omenesc. Se insist asupra faptului de a nu ncheia cstoria n grab, ffll sfatuirea cu btrnii se. ctei, care trebuie s urmreasc ndeplinirea u i scopuri bine definite: mpreun-participarea soilor n minister, iubir nevoia de companie i creterea copiilor579. Martorii pretind c recunoaterea originii divine a cstoifl presupune rostirea comun; de ctre mire i mireas, a unor legm iii matrimoniale. Acestea nu sunt- dect expresia influenei neoprotestaf asupra ceremonialului iehovist al nunii. 'j Martorii lui Iehova resping cununia ca Tain, dar propun un progri special de desfurare pentru aceasta. Toate formele de ritual din Bisei1 Cretin sunt nepotrivite pentru ei; n schimb, accept aspectele ceremoniale:! lumea neoprotestant, ba chiar, din interese prozelitiste, i din cea pgn580. 1 Nunta trebuie programat din timp, pentru ca s nu se suprapunvreo ntrunire. La sala Regatului, are loc aa-numita cuvntare de nunti inut de un btrn, cu o durat de or. Chiar i fotograful trebuie s : mbrcat cu costum i cravat i s nu stnjeneasc audiia. Este interi invitarea celor ex c lui, iar numrul rudelor din lume este drastic limit)
577 Idem, Turnul de veghere, 1 martie 1994, p. 3 578 Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1995, p. 25 579 Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1996, p. 5 580 A se vedea Idem, Trezii-v!, 8 decembrie 1996, p.20-23: iehovitilor ghanezi li se permit <$j| variante de cstorie: cea tradiional african i cea occidental, de tip neoprotestant

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

125

Se recomand, chiar, ca invitaii din lume s nu asiste dect la cuvntare, nu i la petrecere. Muzica i dansurile, ntreaga serbare n general, trebuie controlate i avizate n prealabil de ctre btrni. Participarea iehovitilor la nunile celor care nu sunt membri ai sectei este privit cu foarte mare reticen: Acum, prioritile noastre s-au schimbat581. Se enumer activitile prozelitiste programate la sfritul sptmnii, i care nu pot fi trecute n plan secundar. Se recomand, mai degrab, vizitarea ulterioar a mirilor, pentru a li se depune mrturie. Muli iehoviti se cstoresc doar spre a-i uni eforturile prozelitiste, scop n care se opresc n mod voluntar de la naterea de prunci582. Ei declar c sunt mult mai fericii de pe urma fiilor lor spirituali, adic a acelora pe cart i-au atras la sect. Divorul iehovist este permis n urmtoarele cazuri: n caz de neasigurare intenionat a mijloacelor de existen, de violen extrem sau de ameninare grav a spiritualitii583.

4.3.5. PREOIA
Fideli concepiilor neoprotestante, martorii contest caracterul haric al preoiei i succesiunea apostolic a harului: toi membrii Israelului lui Dumnezeu, brbai i femei, alctuiesc o preoie colectiv584. n plus, ei amplific detractrile proferate la adresa membrilor ierarhiei catolice i ortodoxe i nu ezit a folosi expresii extrem de dure la adresa acestora. Clasica desprire protestant ntre sacerdoiu i ministeriu este aplicat de iehoviti, n acord cu doctrina lor prozelitist, astfel: 1. Preoia sacerdotal este universal, fiind conferit odat cu botezul n sect tuturor noilor martori, care sunt chemai s susin prin orice mijloace lucrarea de predicare. n aceast faz, iehovitii se implic pe plan prozelitist numai n timpul liber, cci i pstreaz slujbele iniiale, obinnd venituri cu care sprijin benevol aciunile sectei. Gruparea lor este extrem de eterogen: zeloii, implicai prozelitist total; indiferenii, care nu merg pe teren, dar cotizeaz substanial; convertiii, care s-au iluminat i s-au botezat la ichovism dup ce au dus o via de experiene promiscue (alcool, droguri, desfru etc.); pociii, care, dei botezai, lupt n continuare cu diverse patimi sau dezechilibre psihice; nehotrii, care realizeaz faptul c adeziunea lor la sect este o greeal i ateapt un moment prielnic s o prseasc. 2. Ministeriul este considerat forma preoiei conductoare i organizatoare a sectei la nivel mondial i pe plan local. Membrii acestei
Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1997, p. 30 ,K Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1993, p. 8 'K 1 Idem, Cunotin..., p. 122 'M l Idem, Turnul de veghere, 1 februarie 1998, p. 17

126

Pr. David Pestro

grupri pot fi: conductorii mondiali, n frunte cu preedintele, reunii aa-numita clas a sclavului fidel i prevztor, numii i memb ri corpului de guvernare de la sediul central din New York, S.U.A pionierii speciali i supraveghetorii itinerani, care sunt ndoctrinai desfoare activiti prozelitiste acolo unde sunt trimii de la centri slujitorii ministeriali de congregaii sau de la Beteluri, adie organizatorii sediilor de ntrunire locale, btrnii i minitrii cu ting integral, care i dedic n totalitate viaa aciunilor prozelitiste. Candida la funciile d e btrni i slujitorii auxiliari sunt recomandai de al btrni i confirmai de Colegiul Central. J Btrnii sau supraveghetorii se mai numesc i pionieri speciali i \ doresc a fi similari treptei episcopilor. Ei pot fi numai brbai botezai I sect, cu experien prozelitist vast i instruii la coala pentru serviciul d btrn. Misiunea lor este de a conduce congregaiile locale sau naionale. N au voie s desfoare servicii solicitante ca timp, pentru c trebuie s-i dedice toate resursele activitilor prozelitiste. n cazul n care se lanseaz, 4 pild, n afaceri, ei demisioneaz din postul ocupat n ierarhia sectei. Pe plan cultic, ei pregtesc ntrunirile sptmnale, congresele studiile biblice. Primesc i centralizeaz rapoartele prozelitiste din teren, d la minitrii cu timp integral i pionierii auxiliari. Ei acioneaz i ej sftuitori ai martorilor aflai n clipe de derut, depresie sau orice situai critic, de pild moartea unei rude apropiate585. Tot ei iniiaz i a? numitele vizite de pastoraie pe la casele adepilor lor. Btrnii sunt adunai n colegii, care se ntrunesc dup reguli strict) impuse de la centru, urmrindu-se ordinea i armonia n privina statutuli doctrinar. ,3trnii care prezideaz n mod excelent pot fi numii de ct Colegiul Central ca supraveghetori itinerani, cu scopul de a vizi congregaiile spre a le ntri n credin, aducnd mesaje din parte conductorilor sectei (sunt reprezentanii Corpului de conducere n teritoriu Acetia trebuie gzduii, mpreun cu familiile lor, pe spesele congregaiile vizitate586. Ei vegheaz asupra aprox. 20 de congregaii, vizitndu-le de cel puii dou ori pe an pe fiecare. Prezideaz adunrile anuale ale congregaiilor afiliate de aceea, se mai numesc supraveghetori de circumscripie sau de district58 Se ncearc asemnarea activitii lor cu cea a Sfntului Apostol Pavel. Minitrii cu timp integral se consider continuatorii presbiterilor di timpurile apostolice; ei i zic i pionieri regulari. Alegerea acestora se faci prin intermediul spiritului sfnt588; desigur c aceasta este o figur de stil
585 Idem, Trezii-v!, 8 noiembrie 1994, p. 28 586 Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1989, p. 12 587 Idem, Turnul de veghere, 15 noiembrie 1996, p. 12 588 Idem, Trezii-v!, 22 nov. 1995, p. 14. Uneori, aceast consacrare are loc imediat dup botezul iehovist.

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

127

ntruct ei nu invoc Duhul Sfnt, nici nu-L recunosc ca Persoan treimic, i nici nu au Sfintele Taine. Sunt instruii la coala pentru serviciul de pionier. Nu sunt pltii de Societatea Watch Tower, ci se ntrein din servicii cu jumtate de norm. Aloc prozelitismului 1000 de ore anual (90 de ore pe lun). In viaa particular, unii dintre ei eludeaz poruncile pauline adresate ierarhiei, cum ar fi, de pild aceea ca preotul s fie brbat al unei singure fem ei (I Timotei 3,1): iehovitii accept recstorirea minitrilor lor589. Liderii sectei accept adeseori degradarea social ca o soluie de compromis n favoarea prozelitismului. Nu ne mirm, de pild, dac gsim un conductor important, absolvent al studiilor superioare, angajat n viaa civil pe post de muncitor necalificat590. Treapta ierarhic de pionier regular este conferit i femeilor. Dintre acestea, se cunosc exemple ale unor persoane care, nainte de convertirea la scct, au avut probleme comportamentale i dezechilibre psihice grave. Un astfel de caz este cel al lui Dolores Horry, care iniial a fost o mare consumatoare de alcool i droguri591. Se pare c unii sectari nu scap uor dc viciile din tineree: Cnd vin la sala Regatului, unii frai i unele surori degaj n ju r prin respiraia lor un puternic miros de alcool - se plnge un martor5 2. Dup porunca Sfntului Pavel, clericul trebuie s fie nebeiv (I Timotei 3,3). M artorii, ns, restrng aceste prevederi la supraveghetori, nu i la sectarii de rnd593, ns faptul c unii btrni sunt ei nii imorali, ntreinnd relaii extraconjugale, este cert594. La baza ierarhiei sectare iehoviste st, ns, gruparea cea mai numeroas de adepi botezai, numii vestitorii Regatului. Aderarea la concepiile sectei i, n special, la implicarea n aciuni prozelitiste presupune, chiar nainte de botezul iehovist, primirea titulaturii de evanghelizator cu timp integral. n paginile publicaiilor iehoviste, gsim i apeluri adresate brbailor botezai la sect, pentru a deveni btrni . Se invoc, n primul rnd, motivul creterii numrului de congregaii n Europa de Est, Africa i America Central595. Pentru instruirea misionarilor, adic a supraveghetorilor itinerani, mai ales pentru rile unde dezvoltarea sectei ntmpin probleme, se organizeaz la New York cursuri sub egida colii Biblice Galaad596. La aceasta, pot
'H ,>A se vedea, spre exemplu, cazul lui Raymond Kirkup, publicat de Idem, Trezii-v!, 8 februarie 1997, |> . 18-21; un astfel de exemplu este prezentat i n Idem, Trezii-v!, 8 decembrie 1991, p .l4 a se vedea un exemplu concludent n T. Ardelean, op, cit., p. 195-196 W l A se vedea W.T., Trezii-v /, 22 octombrie 1996, p .l2-15 v, Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1996, p. 29 MIdem, Turnul de veghere, 15 martie 1997, p. 10 ' MT. Ardelean, op. cit., p. 188 W.T., Turnul de veghere, 1 ianuarie 1993, p. 21-23 ' Idem, Trezii-v!, 22 februarie 1994, p. 23

128

Pr- D avid Pestrg jj|

participa brbai i femei, att singuri, ct i cupluri cstorite, cu experien| n ministerul cu timp integral i relativ tineri (30-35 de ani). Cursurile dureaz 5 luni. Sunt ndoctrinai, mai ales, s accepte w /V _T ^ w W . senintate repartiiile ce le sunt impuse, pentru a raspandi mvaatura sectei, Acolo unde sunt trimii, beneficiaz de cazare, mas i indemniza asigurate, dar li se cere s se autogospodreasc i, totodat, s petreac p ei 140 de ore lunar n activiti prozelitiste. Iniiatorul acestui sistem didactici fost preedintele Knorr; prima promoie a Galaadului a nceput cursurile ! 1943 i a absolvit n 1945. Pn astzi, s-au nregistrat peste 100 de prom oi Orig inea sistemului se dorete a fi apostolic, ntruct i biblicul Apolo e&| considerat un supraveghetor itinerant598. Evoluia sau involuia n ierarh ia sectei poate fi condiionat i comportamentul imprimat prin educaia propriilor odrasle599. 4.3.6. M A S LU L Martorii leag textul Iacov 5, 14-16 de boala spiritual i l conside relevant pentru confesare600. Nu comenteaz n ce sens trebuie aplicai ndemnurile privind ungerea cu untdelemn sfinit, dar, din alte situai similare, deducem c, pentru ei, i aceasta are valoare simbolic. 4.3.7. M IR U N G ER EA Nu este recunoscut de iehoviti ca Sfnt Tain, nici mcar ca simbol ceremonial; ca urmare, nu este nici practicat n vreun fel de ctre martori. 4.3.8. N M O RM N TA R EA Orice ritualuri tradi i onale cu privire la nmormntare sunt condamnate. Martorii procedeaz extrem de simplu cu cei acetia sunt ngropai n urma unei cuvntri inut de un btrn601, cpti li se pune un stlp vertical de piatr sau scndur, pe care gravate texte biblice din N.W.T., alese special din raiuni prozelitiste. Martorii lui Iehova nu agreeaz obiceiurile tradiionale de doliu, datinile funebre, care fac publicitate durerii persoanei respective sau promoveaz credina n suflet 602. nmormntrile sunt prilejuri de a se predica i a se cnta n caracteristic ntrunirilor sectei. Invitaii aduc, uneori, cu sine, mijloace
597 Idem, Tum ul de veghere, 1 iunie 1994, p. 25-27 598 Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1996, p. 22 599 Idem, Trezii-v!, 8 martie 1994, p. 20 600 Idem, Turnul de veghere, 15 septembrie 1995, p. 31 601 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1994, p. 21 602 Idem, S aducem argumente..., p. 222

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

129

nregistrare a cuvntrilor. Nu este permis manifestarea vreunei forme de tristee, nu se poart doliu i nu se aduc flori. Ca o consecin a lipsei de credin n suflet, precum i a doctrinei nvierii morilor de ctre Dumnezeu din memorie, iehovitii sunt favorabili incinerrii, considerat o alternativ viabil a nhumrii, acolo unde practicarea ei n-ar scandaliza opinia public, dunnd intereselor prozelitiste603.

5. ESHATONUL IEHOVIST N CONTEXTUL MICRILOR ADVENTE, MILENISTE, CONTEMPORANE


Rspunsul teologic ortodox la ntrebrile existeniale privind sfritul vieii n trup, nemurirea sufletului, nvierea tuturor la Parusia lui Hristos i trirea unei viei venice n mpria cerurilor (Matei, 13,24) este formulat pc temeiul Revelaiei divine, pe cele dou ci: Sfnta Scriptur i Sfnta Tradiie. Biserica Cretin a nvat nc din epoca primar c viaa uman urc un sens eshatologic bine definit: mntuirea subiectiv sau desvrirea moral-spiritual prin realizarea asemnrii omului cu Du m nezeu dup har. Dei acest proces, numit i urcu duhovnicesc trebuie nceput i urmat din viaa pmnteasc, el continu i se mplinete n viaa venic. n csliatologia ortodox, viaa venic este oglinda vie a vieii terestre i mplinirea faptic a dreptii divine cu fiecare persoan uman supus judecii pentru faptele svrite pe pmnt. Tributare conceptului de mntuire sola jid e specific protestantismului, sectele au minimalizat rolul harului i al faptelor bune n obinerea mntuirii. Imperativul credinei - i Aderrii la sect, firete - ca unic soluie de salvare sufleteasc trebuia nsoit de stimulente puternice pentru a da roadele scontate. Aa au aprut, n concepiile sectare actuale, psihoza apocaliptic i promisa fericire milenist - cele mai noi arme de atragere a noilor adepi. n general, esfiatonul sectant urmrete aceeai linie psiho-maladiv: fobia cataclismelor finale, neaprat telurice i pan-cosmice, programate a se ntmpla la date fixate prin calcule profetice ieftine, ct mai curnd, pentru ca efectul s fie total. Abia atunci cnd profeia nu se mplinete, urmeaz abordarea spiritual a problemei: aflm c, de fapt, aciunea ce se nnuna a avea loc pe pmnt s-a petrecut n cer... O astfel de porti de siilvare (a eventualelor dezertri de adepi, firete) este, totodat, sursa de inspiraie pentru noi c a le le ... i astfel istoria se repet la infinit... i Martorii lui Iehova se nscriu n coordonatele descrise mai sus. Ca grupare sectar de dizident advent, ei i-au formulat o baz doctrinar cu un pronunat caracter eshatologic. Bogate interpretri apocaliptice, descrieri
\

" fl ;i sc v ed e a D a v id P e stro iu , op. cit., p . 153 -1 5 4

130

Pr. David Pestr

terifiante ale timpurilor din viitorul apropiat, pline de suferin pentru cei ca nu sunt membri ai sectei se ntlnesc la tot pasul n scrierile lor. Semni sfritului lumii va conine: rzboaie de mari proporii, lips de alimer cutremure de pmnt, boli, criminalitate604. n paralel, pentru martori si promise fericirea i pacea n regatul milenist al lui Iehova... n analizele lor sociale, martorii scot la iveal cu obstinaie divei rezultate statistice, unele trunchiate sau lipsite de relevan, pentru a susi afirmaii care oc h eaz prin gravitatea lor. Astfel, lund n calcul n divorurilor, care n toat lum ea...a crescut605(!) dar i aspecte legate comportamentul soilor, crescui n cm ine n care abuzul verb emoional, fizic sau sexual era ceva obinuit606, iehovitii conchid j asistm n zilele noastre la un eec ocant al vieii de fam iliei Exemplele de mai sus nu sunt, de fapt, dect nite cazuri singulare, < capt proporii de mas atunci cnd argumentarea unei false idei o cd Un cititor naiv va fi, cu siguran, impresionat de imaginea de marasn societii contemporane, cldit cu dibcie de profeii iehoviti. Sub titlul Moartea tinerilor - o tragedie, o revist iehovist nceai s conving pe cititori c timpurile n care trim sunt pline de tragec crime i sinucideri, crora le cad victime foarte muli tineri 608. Dei ( punct de vedere statistic s-a dovedit c sperana de via a omenirii crescut simitor - ceea ce nseamn c n trecut mureau mult mai mi tineri dect astzi, martorii creeaz n mod deliberat o psihoz subtil: vremuri, moartea unui tnr era ceva obinuit; azi, e o tragedie, iar martc ei cad, de cele mai multe ori n depresii puternice. Este starea pe c< mizeaz iehovitii, care i alimenteaz din abunden nceputul articolelor de acest gen cu exemple concludente. Dup ce aflm mai mu cazuri de crime violente i sinucideri, este momentul de a se crea maxi; confuzie: prinii, profesorii i alte persoane care lucreaz cu adolescei i dau seama c nici ei, nici tinerii i nici vreo alt persoan nu pot schin lumea609. Afirmaia, n total contradicie cu Scriptura (a se vedea, s exemplu lo m , cap. 3), urmrete scopul mac h iavelic de a-1 ngrozi cititorul neavizat, pentru ca astfel s fie create toate premisele pentru ata< prozelitist: sperana i dragostea prind din nou via610 alturi de adep Regatului...Portretele morale ale multora dintre acetia arat caracterul introvertit, izolarea social, depresiile culminnd cu proiecte de sinucide:
604 W.T., Trezii-v!, 22 iunie 1995, p. 10-11 605 Idem, Trezii-v!, 8 august 1997, p. 7 606 Ibidem 607 Ibidem, p. 6-7 608 Ideir., Trezii-v!, 8 septembrie 1998, p.3-10 609 Ibidem, p. 9 610 Ibidem

IInodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

131

( onvertirea la iehovism le-a schimbat, desigur, viaa, dar m ulte din tarele lor comportamentale au rmas. Tributari protestantismului, martorii neag valoarea faptelor bune pentru mntuire. Comoara din ceruri (Matei 6,20) este, pentru ei, un nume bun la Dumnezeu611. 5.1. M IL E N A R IS M U L - E R E Z IE A P R IM E LO R VE A C U R I P R O M O V A T A S T Z I D E M A R T O R I Dup unele preri avizate, rtcirile mileniste au fost lansate de Satan cu aproape dou mii de ani n urm i, desigur, ele sunt o continuare a saducheismului...612. Ideologia iehov a preluat de la partidul religios nm intit negarea nvierii morilor, pe care a reuit s o propun n flagrant contradicie cu textele biblice, folosindu-se de o abil cosmetizare: creaia d in nou a omului, dup Parusie, din memoria lui Dumnezeu. Aprut, iat, nc din timpurile mesianice, milenarismul a cunoscut Ibrme diverse de exprimare, n cadrul diferitelor erezii care l-au mbriat, ( erint i iudaizanii afirmau c a doua venire a lui Hristos va nsemna restabilirea legii mozaice i refacerea Ierusalimului ca regat pmntesc, intr-un mod asemntor gndeau ebioniii, montanitii i apolinaritii. Unii Sfini Prini i scriitori bisericeti, precum Sfntul Irineu, S fntul Iustin Martirul, Papia, Ipolit, Lactan iu i Tertulian au susinut i ei milenarismul, dar numai ntr-o form spiritual. Chiar i protoevanghelia (Facere 3,15) este interpretat n sens milenist. Pentru martori, Hristos nu i-a zdrobit capul arpelui (Satana) prin asumarea jertfei pe cruce pentru mntuirea neamului adamic (Adam cel Nou - I Corinteni 15,22), ci acest eveniment va urma epocii mileniului, cnd Hristos va distruge puterea diavolului, dar nu singur, ci mpreun cu cei 144.000 de uni. Proclamarea lui Hristos ca Domn al Smbetei (Matei 12, 8) este pus de martori tot n legtur cu mileniul613. Aceasta este ziua a aptea - odihna sabatic iehovist. Russe ll a afirmat, iniial, c Hristos a revenit pe pmnt n 1874 numai cu spiritul, iar din 1914 pn n 2914 are loc Mileniul. Actualmente, situaia s-a schimbat: imediat dup sfritul Armaghedonului, martorii susin c va veni Ziua de judecat de 1000 de ani614. Supravieuitorii cataclismelor finale vor fi nsoii n paradisul pmntesc de cei nviai morii fideli doctrinei iehoviste. Dei nu exist vreun reper biblic pentru
' " Idem, Turnul de veghere, 1 iulie 1993, p. 32 erban Corstantinescu, op. cit., p. l 2 W.T., Cel mai mare Om..., cap. 31 ' " Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1995, p 28

132

Pr. David Pestt

susinerea acestei idei, martorii cred c este logic s se ntmple ai Satana i ngerii lui vor fi lega i i aruncai n abis, nainte de ncepei domniei milenariste a lui Hristos615. j La sfritul Mileniului, Satana i ngerii lui vor fi eliberai i vor ispiti c nou pe oameni, asemeni ispitirii protoprinilor sau lui Iov616. Satana i toi j czui vor fi aruncai n lacul de foc - pentru iehoviti, moartea a doua, eten Cei ce vor fi gsii drepi vor popula paradisul pmntesc pentru totdeaui Hristos va prsi din nou calitatea Sa de Rege i i va preda mpria Dumnezeu-Tatl, care se odihnete de 7000 de ani, afirm martorii, aflai total neconcordan cu spusele Bibliei: Mare va f i stpnirea Lui i pcii l nu-i va f i hotar,...de acum i pn n veac (Isaia 9, 6). n timpul Domniei de O Mie de Ani a lui Cristos, oamenii fideli vt continua s-I aduc lui Iehova un serviciu sacru... - afirm martorii617/ vor fi eliberai d in sclavia descompunerii618. Acelai lucru l vor face morii nviai pe pmnt. Scopul Regatului milenist l constituie aducerea perfeciunea uman a tuturor pmntenilor, prin lucrarea Guvernului cere al lui Hristos i al celor 144.000. Aceast oper de purificare, simila apocatastazei origeniste i purgatoriului catolic, se va ncheia printr-un ta final pentru omenire, n urma cruia Satana i demonii vor fi distrui definit Iisus i va preda mpria Tatlui i va ncepe o er emoionant - c venic, despre care martorii nu spun nimic, ntruct nu li s-a revelat619. , In sens milenist interpreteaz iehovitii i textul de la Apocalipsa 21care vorbete despre moartea a doua, ca pedeaps pentru anumite tipuri j pcate (crim , desfrnare, idolatrie etc.). n concepia lor, aceasta echivale cu distrugerea definitiv a celor vinovai de faptele respective620. 5.2. A R M A G H E D O N U L I P A R A D ISU L P M N T E S C - U N V IITO A P R O P IA T SU M B R U P E N T R U U M AN ITA TE, D A R ST R L U C IT O R P E N T R U A D E P II S E C T E I n condiiile afirmrii Parusiei i Judecii Finale la timpul trecut, martor sunt constrni s susin c urmtorul mare eveniment care va avea loc pmnt va fi btlia de la Armaghedon. De altfel, ei ateapt cu nfrigurare acf lucru, dei Sfntul Apostol Pavel indic drept fericit ndejde artarea sla\ marelui nostru Dumnezeu i Mntuitor Iisus Hristos (Tit 2,13).

615 Idem, 616 Idem, 617 Idem, 618 Idem, 619 Idem, 620 Idem,

Tumul de veghere, 1 noiembrie 1996, p 9 Tupoi..., p. 182-183 Turnul de veghere, 1 februarie 1998, p 22 Turnul de veghere, 15 februarie 1998, p 18 Turnul de veghere, 1 februarie 1998, p 23 Trezii-vl, 8 aprilie 1997, p. 15

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

133

n curnd, ac east lume rea va fi distrus de Dumnezeu621- afirm martorii. Sfnta Scriptur d mrturie despre creaia lui Dumnezeu a fi hun foarte (Facere 1,31); aspectele negative au intrat n lumea creat ca o ntunecare datorat pcatului strmoesc. Lumea nu este destinat distrugerii, ci devenirii, transfigurrii alturi de neamul omenesc, el nsui chemat la sfinenie. Prin Rscumprarea firii umane, Hristos a reparat ontologic chipul omului czut n pcat i i-a druit posibilitatea mproprierii acestui act n fiina sa, pentru a se ntoarce, progresnd n har, credin i fapte bune, la starea cea dinti, iar mai apoi pentru a mplini menirea la care au fost chemai nii protoprinii, adic asemnarea cu Dumnezeu. La fel i lumea, va fi cercetat potrivit scopului ei bun, va fi purificat de neghinele nerodirii (Matei 13, 24-30; 37-43) i va fi organizat potrivit unor noi coordonate, devenind mpria cerurilor. Doctrina eshatologic a martorilor a cunoscut variaii multiple. Dac, iniial, fenomenele cereti au fost asociate cu aselenizarea i alte forme de explorare a spaiului cosmic de ctre om, revista Turnul de veghere din 15 ianuarie 1970 a preciza t c necazul cel mare este nc de domeniul viitorului, ntruct nu a fost nc distrus religia fals622. Totui, situaia actual este chiar mai rea dect nainte de Potopul din zilele lui Noe623. Dup distrugerea Prostituatei (celorlalte religii) de ctre O.N.U., Satan se va folosi de aceleai puteri politice pentru a declana atacul asupra martorilor. Identificat cu Gog din Iezechiel 38, 19-23, Satan va fi atunci distrus prin cium, snge, ploaie cu grindin, apoi cu foc i pucioas624. De fapt, Armaghedonul este calificat prin expresii de genul: zi inspiratoare de team, executarea unei judeci de amploare, mare necaz, artri nspimnttoare625. Lupta ntre bine i ru n timpurile eshatologice se va desfura, potrivit Apocalipsei (cap. 16 i 19), n locul numit Armaghedon, identificat cu muntele Meghido, situat n esul Iezreel. Dei acest toponim, precum i istoria concret a profeiei apocaliptice sunt ntru totul simbolice, studenii Bibliei nu s-au sfiit s se lanseze n tot felul de supoziii, ntemeiate pe calcule profetice i pe descoperiri fcute la faa locului, de armate ntregi de cercettori i arheologi iehovi, care, de la Russell ncoace, colind Palestina n lung i-n lat, n cutare de noi formulri ideologice, pretins tiinifice. Totui, n prezent, martorii susin c Armaghedonul se va desfura peste ntregul pmnt, nu numai n Orientul Mijlociu.
f, 1 Ibidem , p.10 f' apud Idem, Turnul de veghere, 15 februarie 1994, p. 17-18 f,'MIdem, Turnul de veghere, 1 aprilie 1997, p. 10 ', l Idem, Turnul de veghere, 15 septembrie 1995, p. 14 h's Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1995, p. 17-18

134

Pr. David Pestra

Dei afirm c, datorit faptului c Dumnezeu este iubire (I Ioan 4,8r existena chinurilor iadului nu poate fi real, martorii susin c furtuE Armaghedonu lui i va ndeprta pe cei ri din poziiile lor de putere i nu vc putea scpa de mna necrutoare a lui Dumnezeu626. S copul judecii fina a lui Dumnezeu este adunarea naiunilor cretine pentru a fi distruse62 Apogeul Armaghedonului va fi atins atunci cnd ntreaga societate uman care l ignor pe Dumnezeu va fi tears din existen628. n privina sotf copiilor la Armaghedon, martorii susin c Biblia nu ofer un rspun explicit la aceast ntrebare, iar judecata lucrurilor nu ne aparine629. n ncercarea de a susine c acum trim timpurile eshatonulu martorii aduc o serie de argumente, privind violena vremurilor la cal suntem martori. Numite i vaiuri, dup modelul biblic (Isaia 5, 8-22, aceste cataclisme sunt: rzboaiele mondiale, nc 150 de rzboaie mai mic holocaustul, cmpurile morii, lagrele violului, ucigaii de profesie drogurile, crimele, canibalismul psihopat, masacrele, foametea i tortura63 Dup ce sunt niruite aceste exemple, care au drept scop sensibilizare ateniei i inducerea strii de psihoz, se ofer i soluia (considerat unica salvarea promis de Regatul milenist. Armaghedonul iehovist creeaz o stare de teroare, amplificat c transmiterea unei forme bivalente de destin: ori dispariia mpreun < j aceast lume, ori supravieuifea i intrarea n noua ordine dreapt a h Dumnezeu631. Se observ clar sistemul unei cosmologii autonome, n ca| lumea i omul sunt chemate spre deveniri diferite: lumea, concepu] platonic ca rea, spre distrugere, iar omul chemat la nemurire num detandu-se de ea. La o analiz pertinent, aa-zisele cataclisme descoperite subit dup 1914 de ctre martori au existat dintotdeauna: epocile sclavagist ,i feudal au cunoscut cruzimi mult mai mari, iar standardul omenirii j sperana de via sunt incomparabile cu cele actuale. Viziunea celor patru clrei din Apocalipsa 6, 1-8, este interpretat d martori n maniera terifiant deja cunoscut: primul clre este Hristo iar ceilali trei sunt: rzboaiele, foametea i moartea prematur632. Asociere este, evident, forat. Anul 1914 este pus n legtur cu calul ro apocaliptic, al crui clre a primit puterea s ia pacea de pe pmnt (Apocalipsa 6,4). Calul glbui simbolizeaz epidemiile i moartea, iar c<
626 Idem, Turnul de veghere, 15 noiembrie 1994, p . 16 627 Idem, Turnul de veghere, 1 martie 1996, p. 13 628 Idem, Turnul de veghere, 1 aprilie 1997, p. 15 629 Idem, S aducem argumente..., p. 35 630 Idem, Turnul de veghere, 1 februarie 1994, p. 7 6 3 1 Idem, Tu poi..., p. 105 632 Idem, Trezii-vl, 22 iunie 1995, p. 11

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

135

alb - regatul mesianic, ntruct clreul su este nsui Hristos (Apocalipsa 6,2). Dei interpretarea pare plauzibil, nu ave m motive s credem c v iziunea respectiv s-a adeverit deja. Numeroase rzboaie i epidemii au uvut loc i nainte, i dup 1914. n antichitate i n evul mediu au murit n lupte, procentual, mult mai muli oameni dect n rzboaiele mondiale, iar epidemii precum cancerul, SIDA i alte boli contemporane au decimat populaia globului ntr-un mod covritor. De pild, numai ciuma neagr a omort jum tate din populaia Europei din acea vreme. Lupta dintre regele nordului i cel al sudului, descris la Daniel, cap. 10-12 le prilejuiete martorilor noi dezvluiri profetice: puterile descrise sunt identificate, pe rnd cu Siria, Roma i Egiptul, iar mai nou, cu (iermania hitlerist, M area Britanie i S.U.A. Urciunea pustiirii (Daniel 11,31) este considerat Liga Naiunilor, fia ra de culoare stacojie din Apocalips 17,8. Ridicarea din abis a fia rei este reprezentat de refacerea Ligii, dup cel de-al doilea rzboi mondial, sub noua titulatur, O.N.U. Epoca russellist a fixat Armaghedonul n vremea primului rzboi mondial, profeind i faptul c supravieuitorii lui vor fi luai la cer. Nemplinirea acestei veti a atras numeroase dezertri de la sect633, iar corifeii din Brooklyn au fost nevoii s-i schimbe tonul profetic, pentru a lempera elanul doritorilor de senzaii apocaliptice: Este rbdarea lui Iehova mai lung dect v-ai ateptat? Amintii-v c noi nu ne-am dedicat lui Iehova numai pentru o perioad limitat sau numai pn la Armaghedon634. Numit i rzboiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic, Armaghedonul este btlia final i decisiv ntre forele binelui i cele ale rului . Sfritul su va consfini victoria binelui i aruncarea Satanei n adnc635. Hristos va aciona ca executor al dumanilor lui Dumnezeu636, (iuvem ele naionale, mpreun cu O.N.U., vor aciona ca s distrug puterea i prestigiul celei care a fost, probabil, cea mai negativ for din istoria omenirii - imperiul mondial al religiei false, Babilonul cel mare;, mama prostituatelor 637. nc din 1918, Rutherford se lupta cu Fiara638, l aptul c au fost nchii timp de 9 luni, acuzai de sediiune, a fcut ca membrii Consiliului Central din S.U.A. s declare anul eliberrii lor - 1919 ca an al izbvirii spirituale din Babilonul cel Mare. Numele lui Satana la Armaghedon va fi Gog din Magog(Iezechiel, cap. 38 i 39). n urm a luptei, el va fi nvins. Cei uni aflai n via (rmia celor alei n 1914) vor muri, pentru a guverna cu Hristos din
'''1Idem, Tumul de veghere, 1 octombrie 1997, p. 22 "1 1 Idem, Tumul de veghere, 1 martie 1995, p. 17 l,n Idem, Trezii-vl, 22 iunie 1995, p .4-5 ' l' idem, p.8 Idem, Trezii-vl, 8 aprilie 1993, p. 12 ' Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1996, p. 14

136

Pr. David Pestf

cer (vor fi nviai la viaa ngereasc ), iar ceilali - marea mulime - v tri un paradis pmntesc de 1000 de ani. Scopul lor va fi ca, treptat, s ridice la perfeciune. Totui, la sfritul mileniului, Satana i va face d nou apariia i va corupe o parte din omenire, numit ea nsi Gog ; Magog. Pedeapsa lui i a celor corupi de el, va fi, de aceast dai definitiv: simbolicul lac de foc639, adic distrugerea venic. Martorii i imagineaz o otire satanic prezent la rzboi, alctui din: papi, clerici, doctori n teologie (!), alturi de marii financiari lumii i de directorii de reviste i ziare care-i susin640. Valea lui Iosafat - locul Judecii (Ioil 3,12) este descris n I I Cron) 20, 13-20. Rege le Iosafat a primit porunca divin de a pstra nchinai? adevrat, aducnd laud lui Dumnezeu i ncrezndu-se n proorocii S Astzi, martorii declam: Cum i aducem laude? Predicnd cu 1 Regatul!641 Iat cum prozelitismul capt caracter doctrinar, dar i cultic ntunecarea soarelui i slbirea triilor cereti, profeite n Apocalip, (6, 12-13) este legat de martori tot de situaia oamenilor infideli 1 Iehova n timpurile finale, care vor pieri fr s aib parte de* nmormntare demn642. Artarea pe cer a semnului Fiului Omului (Mal 24, 30) este pus de iehoviti n legtur cu identificarea, de ctre grupri lor sectar, a prezenei cereti a lui Iisus, ncepnd cu 1914. In contrai Sfinii Prini susin c acest semn este, de fapt, crucea, care va fi ni strlucitoare dect soarele643. Aceste evenimente supranaturale vor avi loc dup nceperea necazului, dar nainte de judecat. Anul 1914 le prilejuiete martorilor i o paralel cu Cinzecimea d anul 33 e.n., afirmnd c, n ambele cazuri, Iehova i-a turnat spiritul pes poporul su. Cu alte cuvinte, ntre anii 34 - 1913, Duhul ar fi lipsit d creaie, ns Sfntul Apostol Pavel le scria corintenilor, n anul 55 (aprox mprtirea Sfntului Duh s fie cu voi, cu toi... (II Corinteni 13,13). Iehovitii vor fi salvai din Armaghedon aa cum cretinii uni au fd salvai din Ierusalim n 66 e.n., cnd romanii i-au scurtat campania < asediu, fapt profeit la M atei 24,22644. Dup Armaghedon, lui Satana i demonilor lui li se vor impui restricii: Satan, mpreun cu demonii lui, vor fi obligai s capituleze vor deveni inactivi645. Dup Apocalipsa 20,1-3, diavolul va fi legat
639 Idem, Tumul de veghere, 1 octombrie 1989, p. 29 640 Idem, Cine va stpni lumea, publicat pe site-ul: www.the-true-jw.oltenia.ro 6 4 1 Idem, Turnul de veghere, 1 mai 1998, p. 20 642 Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1989, p. 26 643 Sf. Ioan Gur-de-Aur, Omilii la Matei, Omilia LXXVI, III, n colecia P.S.B., nr.23, E I.B.M.B.O.R., Bucuret i, 1994, p. 865 644 Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1996, p . 30 645 Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1995, p. 23; Idem, S ne apropiem de Iehova, p. 82

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

137

Adnc 1000 de ani. Supravieuitorilor li se vor da instruciuni suplimentare, consemnate n crile ce se vor deschide (Apocalipsa 20,12). Una din inte le rzbuntorului Hristos-Mihail va fi sistemul tehnologiei avansate actuale, amplu criticat de martori, ca fiind generator de poluare i alte pericole planetare646. Oricare ar fi riscurile tehnologiei avansate, o rentoarcere la epoci primitive, involuate tiinific i tehnic, este greu de conceput Pentru a crea impresia de universalitate a ideii de Rzboi final, martorii gsesc de cuviin s publice declaraiile conductorului sectei violente AUM, Shoko Asaharo, precum c lumea ar urma s fie martor la Armaghedon, dei o astfel de concepie este strin religiei budiste, care st . . . . . . 54 7 la ongm ea sectei amintite . Armaghedonul nu va fi o apocalips nuclear. El este rzboiul lui Dumnezeu648. Totui, n 1987, martorii susineau c acesta va fi declanat n urma conflictului dintre U.R.S.S. i S .U.A.649 Martorii preiau din protestantism concepia unui destin fatal al omenirii, pe care ncearc, din calcule prozelitiste, s-l aduc tot mai aproape de timpul n care trim. Iat ce declar un congresman iehovist: Sfritul este aproape! Iehova cunoate ziua i ora. El nu-i va modifica orarul650. Iminena sfritului lumii este un mesaj de baz al nvturii iehoviste: acesta va veni n timpul generaiei noastre651. n privina prezicerii paradisului pmntesc i a tuturor aspectelor lui, Martorii nu dau napoi de la afirmaii hazardate, diletante, cu accente comice, dar cu un bun impact publicitar. Iat un dialog real: Martorul a zis: ntr-una din aceste zile, vei putea s luai n brae un leu exact aa cum facei cu un cine. O, sunt nebuni, mi-am zis eu. Nu m-am mai putut concentra la nimic altceva din ce s-a spus n seara aceea652. Observm c efectul ocant al afirmaiei prozelitiste nate iniial o reacie de respingere, dar apoi ptrunde, treptat, poate chiar hipnotic, n mintea interlocutorului, dnd natere la o fireasc stare de curiozitate: e oare posibil? Pe lng promovarea unor forme de coabitare noi ntre animale, bazate pc anularea interaciunilor de tip prdtor-victim, se promite i faptul c, n timpul Regatului pmntesc milenist, se vor eradica bolile i cauza lor653. Fondarea Regatului n 1914 vine n contradicie cu textele sacre: Tatl .. .ne-a strmutat n mpria Fiului iubirii Sale (Coloseni 1, 13). Exprimarea
Idem, Trezii-v!, 22 iunie 1995, p. 11 Idem, Trezii-v!, 22 noiembrie 1995, p . 29 Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1997, p. 17 1 1 1 Idem, United in Worship o f the Only True God, 1987, p. 182-183, apud W. Lingle, op. cit., p. 81 ' " W.T., Turnul de veghere, 15 ianuarie 1995, p. 28 "" Idem, Martorii lui Iehova. Care sunt convingerile lor?, p. 5 Cassie Bright, Prea muli dumnezei, pn cnd l-am gsit pe Cel Adevrat", n revista iehov Trezii-v!, 22 mai 1997, p.12 "" W.T., Trezii-v!, 22 martie 1996, p.24; Idem, O lume nou plin de pace. Oare va veni ea?, 1992,p.4

138

Pr. David Pestri

la timpul trecut indic faptul c Regatu l fusese nfiinat deja. Interesant es c iehovitii nii recunosc acest lucru, ns susin c Regatul funcion atunci, numai la nivelul Bisericii Cretine, cptnd universalitate n 191; Afirmaia lor este viciat, din dou motive: 1.Biserica Cretin a avut caract universal nc de la nfiinarea ei; 2.Dac Regatul funciona la nivelul | cum a fost posibil aa-zisa ei apostazie din secolul IV? n ncercarea de a demonstra prezena invizibil a lui Hristos (Parus din 1914), dei Apocalipsa 1,7 d mrturie clar c fiece ochi II va vede Martorii lui Iehova susin c acest lucru nu este posibil, ntruct, dac I aprea deasupra Australiei, de exemplu, nu ar fi vizibil n Europa, n Afr i i n cele dou Americi654. O astfel de supoziie anuleaz, nsi atotputernicia divin, manifestat plenar, mai cu seam la Parusie. n timpul Regatului milenist, planeta se va reface prin ea nsi, dat vor fi nlturate sursele care o polueaz - afirm martorii655. Btrn! nt ineresc, iar copiii cresc pn la vrsta maturitii656. Fr nici un temei biblic, sunt enunate chiar i elemente arhitectur ale locuinelor paradisiace: n lumea nou a lui Du m nezeu, oamenii nu v| mai fi nghesuii n blocuri uriae de apartamente657, ci oamenii i v< construi numai case. Martorii consider c descrierile plastice ale paradisului, prezent adesea n Biblie, nu pot fi restrnse de Dumnezeu doar pe plan spiritual65 n primul rnd, aceasta nu poate fi o restrngere, ci o amplificare a tririi i Dumnezeu care este Duh (Ioan 4, 23-24). Martorii limiteaz fericiri paradisiac la simpla trire a unor activiti telurice, monotone obositoare, i care nu pot fi ndrgite de toi: construirea de case i locuire lor, plantarea de vii i consumarea roadelor etc. La acestea, se va adu| pacea universal, profeit att ntre oameni n general, ct i ntre oame| i animale. Mai mult, oamenii vor fi nvai ce i cum este potrivit . mnnce, cum s doarm i ce exerciii corporale s fac. Toate acest afirmaii contravin spuselor Domnului, care zice despre acetia c sunt d ngerii lui Dumnezeu n ceruri (Matei 22,30). De asemenea, Sfnti Apostol Pavel arat explicit: mpria lui Dumnezeu nu este mncare j butur, ci dreptate i pace i bucurie ntru Duhul Sfnt (Romani 14, 17). , Scopul Regatului de 1000 de ani este de a aduce la perfeciund marea mulime, adic toi cei chemai, care nu s-au bucurat de a fi afla| n via n 1914, i, astfel, de a avea privilegiul de a fi uni i gratulai ci

654 Idem, S aducem..., p. 299 655 Idem, S ne apropiem de Iehova, p. 82 656 Idem, Iat, Eu fac toate lucrurile noi, ediia a Il-a, 1986, p. 4 657 Idem, O lume nou plin de pace. Oare va veni ea?, p.4 658 Idem, Turnul de veghere, 15 februarie 1996, p. 17-18

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

139

viaa spiritual n guvernul cere sc condus de Hristos659. Hristos, ns, fiind ntrebat de farisei cnd va veni mpria lui Dumnezeu, rspunde: mpria lui Dumnezeu nu va veni n chip vzut. i nici nu vor zice: lat-o aici sau acolo. Cci, iat, mpria lui Dumnezeu este nuntrul vostru. (Luca 17,20-21). Acest text contrazice clar varianta regatului pmntesc. Martorii propun, ns, o traducere tendenioas: Regatul lui Dumnezeu este n mijlocul vostru (N. W. T.)660 Se afirm, n scrierile iehoviste, c, n prezent, Hristos face o lucrare dc separare printre oamenii tuturor naiunilor661. Hristos, ns, ieri, azi i n veci este Acelai (Evrei 13, 8); aciunea Sa de judecat asupra oamenilor (asemnat cu o lucrare de separare) va avea loc cnd va veni ntru slava Sa, i toi Sfinii ngeri cu El (Matei 25, 31). Aa-zisa venire n 1914 nu are nimic din slava profeit; inutil de spus c nu s-a semnalat nici o anghelofanie atunci. Textele iehoviste, bogate n ilustraii, ofer multiple referiri la activitile lucrative din paradisul pmntesc, bazate pe m unca fizic662. Nu gsim, ns, nici o referire la activitile intelectuale desfurate de oameni acolo - fapt deosebit de grav, cci persoana uman este raional i aspiraiile ei converg spre raionalitate. Printre cele mai importante binecuvntri ale guvernrii Regatului pmntesc se numr: fericirea permanent, nimicirea morii, asigurarea sntii tuturor (de ctre Strlucitul Medic Isus Cristos), provizii abundente de hran etc.663 Iat ce spune Barbara Harrison: America a nscut aceast religie; i ea rmne, n esen, am erican...Paradisul refcut va arta ca un picnic nesfrit n Kansas - ori ca un barbecue texan...V isul edenic al martorilor este visul suburbiei am ericane.. .664 Pe lng perspectivele idilice mai-sus amintite, martorii propun, cu o larghee debordant, un concept nou despre Paradis, ca spaiu al mplinirii unor vise i idealuri din viaa pmntean. Semnnd ntructva cu conceptul de rencarnare, accederea n Paradis propune un modus vivendi autodefinit: Ce ai putea sau ce v-ar plcea s facei cu aceast via? (venic, -n.n. - reiese din context). Voi niv tii cel mai bine ce anume v intereseaz, care sunt talentele pe care de-abia ateptai s le cultivai i care sunt domeniile n care ai vrea s dobndii cunotine. Faptul c vei
''v> Idem, Turnul de veghere, 1 septembrie 1998, p. 9 ',f, Textele: lat. intra vos, gr. sv ro g vfico v transmit clar ideea de interioritate. A se vedea N .T.G.L., ed. cil. (Nestle-Alland) (.(.i gfi aducem..., p. 255 u'' a se vedea, de pild, Idem, Trezii-v!, 8 martie 1997, p. 10 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1992, p. 6-7 h M Barbara Harrison, Visions o f Glory, apud Joel Elliott, The Jehovah s Witnesses and the Theocratic Subversion ofEthnicity, 1993, la w w w .Watchtowerinformationservice.org

140

putea s realizai aceste lucruri va conferi un sens mai profund viesi voastre!665 Dincolo de grotescul situaiei de a-i crea propria existeiji post-mortem dup bunul plac (friznd chiar hilarul, dup cum vedem i basmul popular Ivan Turbinc), observm o periculoas idee J incapacitii lui Dumnezeu de a oferi n Rai o rsplat satisfctoare c e ll drepi, lsndu-le acestora posibilitatea de a-i furi singuri coordonat existenei. Teoria aceasta are aspect deist i coloratur protestant, ntrudl are curajul de a vorbi despre o stare de Rai fr a aminti mcar de atribut! ei esenial: comuniunea cu Dumnezeu, cu Maica Domnului i Sfinii, bazsi pe iubire. Scopul comercial, prozelitist, al teoriei este evident: i egoitii i ar putea fauri propriul rai, dac ader la sect... Se stipuleaz, n textele iehoviste, i faptul c oile din parabola lui Isil urmau s fie separate de capre nc nainte de Armaghedon666. Acest lu c i aeaz Judecata anterior Parusiei, i, n acest context, iadul devine, d i pedeaps venic (Ioan 5, 29), una temporar - confundndu-se cu inferai Armaghedonului. La o examinare exegetic mai amnunit, constatm ocolirea cu buxs tiin a textelor clare care vestesc realitatea paradisului sau a m prm cerurilor (Matei, 13,24), localizat aici nu numai de ctre Hristos, dar chiarJ de alte personaje biblice, cum ar fi, de pild Sfntul Ioan Boteztorul (Mam 3,2). Doctrina iehovist limiteaz accesul n paradisul ceresc numai pent 144.000 pe persoane (btrnii din Apocalipsa 14, 1-4), care, mpreun i Hristos, vor forma noul guvern ceresc al pmntului667. Ei constituie clas privilegiat a sectei. n acest context, Hristos este numit i Regele cere) invizibil668, dei definiia nou-testamentar a veniciei leag acest conce de cunoaterea lui Dumnezeu: i aceasta este viaa venic: s Te cunoas] p e Tine, singurul Dumnezeu adevrat, i p e Iisus Hristos, p e Care L-ai trim (Ioan 17,3). Cum am putea cunoate un Rege invizibil? Guvernul iehovist ceresc e asemnat cu un templu inaugurat anul 29 e.n., cnd Iisus a fost uns ca Mare Preot. Tot atunci, a nceput? strngerea celor 144.000 de btrni apocaliptici, numii subpreoi, dar n s-a reuit dect adunarea unui numr insuficient, deoarece, dup secolul* s-a produs o mare apostazie669. Dup moarte, acetia nu au fost nvia imediat la viaa cereasc, ci au ateptat anul 1914, cnd Hristos a nceput domneasc n cer. Tot n acest an, a nceput strngerea rmiei unsei adic a restului de alei, care vor mplini numrul de 144.000. Venirea lj

665 W.T., Exist un Creator..., p. 191 666 Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1989, p. 28 667 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1997, p 10 668 Ibidem, 8 aprilie 1997, p 10 669 Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1989, p. 21

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

141

Hristos ca Rege n 1914 nu a nsemnat pentru martori dect o biruin relativ. El trebuie s-i desvreasc victoria670. Totui, Sf. Ap. Pavel afirm c, prin jertfa Sa, el a obinut o venic rscumprare (Evrei 9, 12). Anul 1914 este considerat de martori i data mplinirii profeiei lui Daniel, n care Cel-Vechi-de-Zile (Dumnezeu-Tatl) i d slava Sa Fiului Omului (Daniel 7,14). Textul n cauz face referire, ns, la ncununarea cu slav cereasc a Fiului Omului - nviat cu trupul i nlat cu firea uman dea dreapta Tatlui. Este vorba, aadar, de restabilirea omului prin har la starea cea dinti (de aici, i numirea de Fiul Omului pe care o primete Hristos). Capitala organizaiei cereti iehoviste este numit Noul Ierusalim671 i este reprezentat grafic sub forma unui ora-cetate, ntr-un stil apropiat de science-Jction. La o analiz atent a textulu i Apocalipsa 21, 1,2, se observ c Noul Ierusalim apare, cronologic, ulterior cerului nou i pmntului nou. n concluzie, strngerea aleilor ncepnd cu 1914 este un concept lovit de nulitate, ntruct cerul i pmntul actuale nu au fost, nc, transfigurate. Aa-zisa ungere a celor 144.000 este prezentat n sens de alegere sau desemnare, invocndu-se modele biblice, precum profetul Elisei, despre care nu exist o relatare n Sfnta Scriptur privind o ungere material 672. Totui, Dumnezeu i poruncete clar lui Ilie: Pe Elisei, fiu l lui afat din Abel-Mehola, s-l ungi prooroc n locul tu (III Regi 19,16). Nu exist nici un indiciu c Ilie ar fi nesocotit porunca divin, iar despre ungere spiritual nic i nu poate fi vorba: acest concept este nebiblic i strin de practica epocii n sine. Textul Apocalipsa 7, 4-8, care enumer proveniena celor 144.000, este citat de martori trunchiat. Ei omit s arate faptul c din fiecare trib sunt alei cte 12.000; mai mult, observ c dou triburi, Efraim i Dan nu sunt enumerate, n schimb, apar Iosif i Levi, justificnd prin aceasta faptul c, ntre cei 144.000 nu sunt numai iudei naturali673. Dei cifra de 12.000 de alei nu este inte ipretat literal, suma: 144.000 nu este o cifr simbolic - zic martorii, ntruct nu ar avea sens prezentarea ei n contrast cu marea mulime din Apocalipsa 7, 9. n concluzie, asistm la un soi de exegez incredibil: suma a 12 numere interpretate alegoric (12x12.000) este un rezultat strict literal (144.000). La congresul de la Washington (1935), Rutherford i-a prezentat cuvntarea, intitulat Guvernare, n toat lumea, pe calea undelor radio. El a anunat c s-au nchis cerurile, n sensul c s-a mplinit numrul celor 144.000 de alei, care sunt n acelai timp regi i preoi, care
',70 Ibidem, p. 25 ',7 1 Idem, Tumul de veghere, 1 ianuarie 1991, p. 24 . Idem, Turnul de veghere, 15 noiembrie 1992, p. 30 1 ,1 3 Idem, S aducem..., p. 68

142

Pr. David Pestroty

guverneaz cu Hristos din 1914 . Noua orientare rutherfordian nu puteai evident, s nu genereze mari controverse in rndurile sectei . Muli se separi acum i-l declar pe lider drept fariseu, demonizat, antihrist : fascist674. n snul familiilor iehoviste se produce acum o mare dram prinii, nscui nainte de 1914, sunt destinai vieii cereti, iar copiii, venii pe lume dup acest an, vor cunoate doar privilegiul unui paradii pmntesc. Folosirea termenilor de turm m ic i celelalte oi se doreti a fi, dup expresia lui Teodor Ardelean, o egalizare conceptual pariali pentru o inegalitate real total 675. n fapt, este vorba de contopirea celo| dou clase, folosindu-se sintagma o turm i un Pstor (Ioan, 10, 16). Controversa creat n sect a fost soluionat tot de Rutherford, care & precizat c unii dintre cei chemai la viaa cereasc, cercetndu-i cugetelef pot renuna la ea, n favoarea paradisului pmntesc, cednd locurile alton mai tineri. O astfel de manevr, destinat a atrage tineretul, a fost, pus! firete, tot pe seama lui Dumnezeu, care, n chip predestinaianist, alege pa oricine vrea, dup voina sa i nu a noastr676, iar friciunile aprute ntre clase sunt considerate expresia mplinirii pildei fiului risipitor677. I W. Lingle combate doctrina clasei privilegiailor din cer printr-uni argument logic, simplu, dar eficient: ntruct, n urma prozelitismului iehov ist s-au alturat sectei aproximativ 5 milioane de oameni ntr-unl rstimp de 80 de ani, ce rezultat ar fi putut avea predica Mntuitorului i al Apostolilor S i, pe planul convertiri i primilor cretini n seco lul I? Ujj| rspuns coerent ar arta, cu siguran, c numrul celor 144.000 de alei s? ar fi mplinit, cu siguran, nc de atunci, mai ales dac i includem n acest calcul i pe martirii primelor veacuri, al cror numr, n cele mai pretenioase estimri, se ridic la minim 200.000. Cei uni au exclusivitatea mprtirii cu simbolurile Comemorrii! Iniial, funciile de rspundere i coordonare a activitii sectei eraufj atribuite exclusiv celor uni; cu timpul, membrii marii mulimi au cptat tot mai mult putere pe plan administrativ, fiind asemnaii netinimilor neisraelii, care au lucrat mpreun cu preoii la reparareaif zidurilor Ierusalimului678. I O alt diferen intre cele dou clase iehoviste este dat i de raportarea lofi la Noul Legmnt. In timp ce membrii turmei mici sunt considerai^ participani la acesta, celelalte oi sunt doar beneficiarele lui. Aici gsim id justificarea permisivitii exclusive a celor uni de a se mprti dini

674 T . Ardelean, op. cit., p . 151 675 Ibidem, p. 155 676 Ibidem, p. 156 677 W.T., Cel mai mare Om..., cap. 86 678 Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1993, p. 7

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

143

embleme la Co m emorare. O astfel de separare anuleaz, ns, universalitatea mntuirii adus de Iisus Hristos, n care toi suntem una (Ioan 17,22). i cei 144.000 sunt numii oi . Ei sunt identificai cu turma mic din Luca 12,32, care va merge n cer. Celelalte oi (Ioan 10,16), care trebuie aduse n staul, sunt, pentru martori, cei care vor supravieui Armaghedonului (marea mulime care vine din necazul cel mare Apocalipsa 7,9), mpreun cu cei ce vor fi nviai din memoria lui Iehova, pentru a popula regatul pmntesc. Interpretarea dat textului Ioan 10,16 este vdit forat. Hristos arat alegoric aducerea celorlalte oi la staul, mpreun cu turma mic, pentru a fi o turm i un Pstor. Aceste cuvinte anuleaz separarea iehovist ce privilegiaz turma mic pentru a guverna din ceruri peste celelalte oi . n plus, unicul Pstor rmne Hristos; El nu are nevoie de 144.000 de regi i preoi care s-L ajute. Rezonabil este s conchidem c parabola la care ne referim anun aducerea la credina cretin a tuturor celor chemai s constituie Biserica, n jurul turmei m ici a apostolilor investii cu Duh Sfnt la Cincizecime. Relaia dintre Hristos i ceilali Regi i Preoi este privit ca o nunt, n urma creia fiineaz n cer o nou familie figurativ679. Nu se poate, ns, spune cu exactitate cnd se va termina cstoria cereasc; de nceput, a nceput n 1919680. Pentru c numrul celor uni a nceput s descreasc n 1935 i strngerea lor a luat sfrit, n rndul martorilor se vorbete tot mai mult despre o melegere actualizat a cuvntului generaie - denumind pe cei care au rmas pn la sfritul sistemului actual: O generaie de oameni nu poate fi considerat o perioad cu un anumit numr de ani681. Iniial, martorii au prezis c acest sistem de lucruri (lumea actual) va nceta s existe pn la decesul ultimului dintre unii din 1914. Mai nou, observnd c numrul acestora scade dramatic, martorii au nceput s vorbeasc despre perenitatea i venicia Legmntului Nou, din care celelalte oi vor trage foloase682, chiar dac nu sunt participante directe la el. O perspectiv sumbr va cunoate Comemorarea - la care nimeni nu se va mai mprti din embleme; acestea vor avea doar rol figurativdecorativ, pierzndu-i orice fel de conotaie liturgic. n traducerea textului Ioan 5, 28-29, martorii strecoar un adaos: toi cei care sunt n mormintele comemorative ...vor iei. Acest lucru deschide calea unei dogme noi: memoria divin, care, asemenea unui computer, reprogrameaz pe fiecare om, recrendu-1 pe loc. nvierea se va face
Idem, h R 0 Iderr , h *'.Idem, (,!i2 Idem, Turnul de veghere, Turnul de veghere, Turnul de veghere, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1996, p. 31 15 octombrie 1998, p. 22 1 mai 1997, p. 29 1 februarie 1998, p. 22

144

Pr. D avid Pestroiu

treptat, i de ea vor beneficia doar cei fideli683: Dumnezeu are] capacitatea de a stoca n m emoria sa perfect trsturile genetice i cele j privitoare la personalitatea oricrui om decedat, pe care el l alege ca s i-l ! aminteasc684. Totui, Iuda Iscarioteanul i pctoii mpotriva Duhului * Sfnt nu vor fi readui la via685. Simbolic, starea acestora e numitij Gheena i simbolizeaz distrugerea total i venic. 1 Cei 144.000 vor beneficia de ntia nviere sau nvierea ti m purie -1 conform textului Filipeni 3,11. A doua nviere va fi aplicat celor alei s] populeze Paradisul pmntesc - drepi i pctoi - i va fi fcut dup persoane, nu dup corpuri686. Va urma Mileniul, num it i Ziua Judecii, pentru c se va ncheia cu Judecata Final. M artorii presupun c, pe j parcursul celor 1000 de ani, unii din cei nviai vor dori n continuare s j practice rul, fapt pentru care vor fi condamnai. Ei explic versetul Ioan 5, 29 astfel: cei renviai nu vor fi judecai dup faptele din trecut, ci dup ceea ce vor face n timpul Zilei de Judecat687. Uit, ns, partea de nceput a versetului, care leag, practic, judecata de nvierea morilor, fr menionarea scurgerii acestui timp de 1000 de ani. Pentru c textul M atei 25, 31-46 nu corespunde doctrinei lor despre Ziua Judecii de 1000 de ani, martorii au inventat i o .judecat actual688: Hristos, venit n 1914 n Regatul ceresc, i separ pe cei loiali (iehovitii) de mpotrivitorii lor, asemeni oilor de capre. Majoritii martorilor i se promite un paradis pmntesc. Lor li sc inoculeaz teoria c Dumnezeu nu a implantat niciodat n ei o dorin de a merge la cer; ei nici mcar nu pot s-i imagineze cum este viaa n; cer689. Firesc, ntrebarea care se nate aici este: cum acioneaz axioma de mai sus asupra celor 144.000? Iehovitii au gsit rspunsul: spiritul lui Dumnezeu le confer aceast chemare cereasc deosebit690. Aceast mare mulime este asemnat cu Ionatan, care, dei ar fi fost ndreptit s fie al doilea rege evreu, nu s-a suprat c Du m nezeu l-a ales pe David, ba chiar l-a sprijinit691. Ea se mai numete, din 1932, i clasa ionadabilor, dup numele israelitului care a consimit s-l sprijine pe Iehu n misiunea curirii Regatului de Nord de rmiele idolatre ale casei regelui Ahab (IV Regi, 10, 15-17 f 92. Printre membrii ei se va afla i Ioan Boteztorul, care a
683 Idem, Turnul de veghere, I ianuarie 1993, p. 8 684 Idem, Turnul de veghere, 15 iunie 1994, p. 4 685 Idem, Tu poi..., p. 171 686 Ibidem, p. 174 687 Ibidem, p . 180 688 Ibidem, p. 183 689 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1997, p 10

690 Ibidem
6 91 Idem, Turnul de veghere, 1 septembrie 1998, p. 15 692 Idem, Turnul de veghere, 15 septembrie 1997, p. 18

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

145

murit nainte ca moartea lui Isus s deschid calea spre viaa cereasc693, precum i alte nume sonore, precum Avraam, Sarra, Moise, Rahav, David. Despre acesta din urm, textul de la Fapte 2,34 consemneaz faptul c nu s-a suit la ceruri. Contextul ne indic, de fapt, c David nu a fost nlat la cer n clipa cnd a primit o anumit Revelaie. Tot n baza unei interpretri trunchiate, iehovitii i rpesc i Sfntului Ioan Boteztorul privilegiul de a fi prezent n mpria cerurilor: potrivit textului Matei 11,11 , cel mai mic n mpria cerurilor este mai mare dect el. Aceste cuvinte nu exclud prezena sa n cer, ci, dimpotriv, dac urmrim i cealalt parte a versetului nu s-a ridicat ntre cei nscui din fem ei unul mai mare dect Ioan Boteztorul ea se justific, mai ales din perspectiva celebrelor rsturnri antitetice de situaii, de tipul: cei din urm vor f i cei dinti (Marcu 10,31), ca metode de realizare faptic a lepdrii de sine. Alegerea celor care merg sau nu n cer nu este, aa cum ar fi de ateptat, o decizie exclusiv a Domnului, ci martorii hotrsc asupra rspltirii viitoare a fiecruia, uneori mpotriva textelor Scripturii. Iat ce declar ei: nou-nscuii i copiii, care nu au fost pe deplin ncercai n serviciul cretin, nu merg la cer694. Hristos, ns, a spus: Lsai copiii s vin la Mine..., c a unora ca acetia este mpria cerurilor (Marcu 10, 14). Sperana cereasc poate fi ncurajat chiar de conotaii personale, cum ar fi prietenia strns cu altcineva care sper s fie luat la cer695. Femeile nu trebuie s fie geloase pentru c nu guverneaz n cer, alturi de soii lor, pentru c aa a hotrt conducerea teocratic696. Membrii guvernului ceresc nu vor putea cobor pe pmnt - zic iehovitii - ci-i vor putea impune voia prin intermediul aa-numiilor prini, care vor veghea la aplicarea naltelor legi cereti697. Pe lng strania ngrdire a accesului lui Hristos n paradisul pmntesc (cum ar putea fi, oare, Paradisul fr El?), misiunea acestor prini este nejustificat, n condiiile unei lumi care se dorete a fi perfect. Rpirea n cer este considerat o opiune recompensatoare imuabil: cei alei nu-i vor mai putea schimba statutul de persoane spirituale, pentru a tri n paradisul terestru. nainte de nceperea nvierii pmnteti, martorii spun c vor rmne oameni n via, care vor supravieui necazului celui mare i nu vor muri niciodat698. Totui , moartea este plata pcatului i pedeapsa sortit ntregului neam omenesc, chiar dac martorii aduc ca argu m ent textul Ioan
6 93 Idem, ',94 Idem, 1 ,9 3 Idem, m Idem, m Idem, ( 98 Idem,
Turnul de Tu poi..., Turnul de Turnul de Tu poi..., Turnul de veghere, 15 noiembrie 1992, p. 6

p. 124
veghere, 1 aprilie 1996, p. 7 veghere, 1 septembrie 1998, p. 15

p. 165
veghere, 1 aprilie 1999, p. 19

146

Pr. David Pestroiu

11, 26: Oricine triete i crede n M ine nu va muri n veac. Acest mesaj face, ns, referire la imortalitatea sufletului care triete n i cu Hristos. mprirea oamenilor ntre paradisul ceresc i cel pmntesc contravine textului de la I Tesaloniceni 4, 17: ...noi, cei vii, care vom f i rmas, vom f i rpii...ca s ntmpinm p e Domnul n vzduh... De aici reiese limpede faptul c pmntenii aflai n via la data Parusiei vor beneficia de transformarea trupurilor ntr-o clipeal de ochi (I Corinteni 15, 52), dup care vor accede n mpria cerurilor, conform Judecii Finale. ntre cele dou stri de existen a oam enilor dup Parusie: cereasc n guvernul Regatului i pmnteasc - n Paradis, nu exist egalitate i complementaritate. Exegeza textului Evrei 11, 40 i determin pe iehoviti s susin c toi cei care sunt chemai la viaa cereasc sunt expresia voii divine, care a pregtit pentru ei ceva mai bun. O astfel de abordare anuleaz libertatea uman i condamn, n sens predestinaianist, majoritatea omenirii, la viaa venic pmnteasc, n timp ce un numr limitat (144.000) merg la ceruri. Problema este c aceti alei cereti sunt chemai nu ca pentru o cunun a sfineniei lor, pe criteriul unei viei virtuoase, ci n urma deciziei arbitrare a lui Dumnezeu, care i-a fcut s fie n via la un anumit moment dat istoric. Astfel, avem de-a face cu un Dumnezeu discreionar - lucru, evident, inadmisibil. n pseudo-teologia iehovist mai nou, se ncearc din rsputeri acreditarea ideii c viaa venic pmnteasc nu va fi cu nimic mai prejos | dect viaa cereasc . Acest lucru este imperios necesar credibilitii sectei, care promoveaz separaia ntre turma m ic i celelalte oi nc din . aceast via. Numrul aleilor cereti se mpuineaz i etatea lor crete continuu. n plus, lipsa promovrii unei viei venice n comuniune de iubire ntre cerul nou i pmntul nou imprim martorilor 1 comportamente nefireti nc din aceast via, n ncercarea de a se , autodetermina pe drumul veniciei. De pild, numeroi soi renun la privilegiul guvernrii cereti (simboliznd aceasta prin refuzul mprtirii din embleme la Comemorare), numai din dorina unei viei venice pmnteti alturi de soiile lor. O astfel de poziie ar arta, n concepia 1 iehovist, valoarea paradisului pmntesc, uitnd, ns, de cuvintele j Mntuitorului: Cine iubete p e mam sau p e tat...pe fiu sau p e fiic mai i mult dect p e Mine, nu este vrednic de M ine (Matei 10, 37). Martorii susin c omul a fost creat de Dumnezeu cu destinaia unei viei venice, dar, odat cu pcatul originar, neamul omenesc a primit un defect motenit699, care st la originea mbtrnirii i a morii. Prin jertfa de rscumprare adus de Hristos, oamenii asculttori pot fi considerai
699 Idem, Trezii-vl, 22 octombrie 1995, p. 10

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

147

demni a primi via venic700. Printre personajele considerate apte de a popula paradisul pmntesc este i tlharul de pe crace. Convorbirea lui Hristos cu acesta le d martorilor prilejul unei interpretri tendenioase: dei Domnul i promite celui ce se pocise: astzi vei f i cu M ine n Rai (Luca 23,43), din scrierile iehoviste aflm c acesta s-a simit mngiat de sperana c va fi adus din nou la via cnd Paradisul va fi restabilit pe aceast planet701. Cuvntul astzi este omis cu bun tiin din textele citate de martori702. Iat ce declar o familie iehovist lovit de neputina procrerii: n lumea nou a lui Dumnezeu, am dori s avem copii, dac aceasta este voina lui Iehova703. Hristos, ns, arat c oamenii la nviere, nici nu se nsoar, nici nu se mrit, ci sunt ca ngerii lui Dumnezeu n cer (Matei 22,30). Martorii declar: nainte de toate, supravieuitorii Armaghedonului vor avea sarcina s curee pmntul, eliberndu-1 de ruinele prezentului sistem704. Comentnd acest enun, W ilbur Lingle apreciaz c, mai nti, le vor trebui 6 luni pentru a ngropa cadavrele celor ucii n Armaghedon, n condiiile proporiilor actuale ntre martori i nemartori, i nc minimum 100 de ani pentru refacerea pmntului, n condiiile lipsei de utilaje i materii prime705. Pe lng clasele privilegiate iehoviste, posibilitatea mntuirii este oferit de martori i unor oameni din lume, care vor primi ansa de a fi creai din nou n timpul mileniului i vor tri o via de perfeciune pn la sfritul* acestuia. De altfel, aici se ncearc impunerea unei noi erezii: mntuirea sau damnarea dup moarte, prin contribuie proprie, personal concepie pur new-age-ist. Aleatoriu, mar torii au stabilit i cine nu va fi nviat sub nici o form: cei exclui din micarea iehovist (dei Hristos afirm c toi vor nvia - Ioan 5, 28-29). Printre cei readui la via vor fi miliarde de oameni pctoi, care nau avut ansa de a-L cunoate pe Iehova706. Acetia vor fi instruii pe parcursul Mileniului de ctre martori, ajutai de brbaii fideli din vechime, printre care i Daniel707. Formularea acestei doctrine nu poate fi acceptat, ntruct contravine textului Evrei 9, 27: ...oamenilor le este rnduit ca o singur dat s moar - dup care e judecata n interpretarea textului II Petru 3 , 7, martorii se hazardeaz exegetic
700Ibidem, p . 11 7 0 1 Idem, Trezii-vl, 8 octombrie 1997, p.8-9 7 0 2 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1997, p.8 7 0 1 Idem, Trezii-v!, 22 noiembrie 1996, p. 14 Idem, Tu poi..., p. 159 7 1 ,5 W. Lingle, op. cit , p. 82-83 7 06 W ^ Cunotina..., p. 186 7 0 7 Idem, S acordm atenie profeiei lui Daniel, 2002, p. 316

148 ______________________________________________________________ Pr. D avid Pestroiu j

n speculaii nefondate. Astfel, ei spun c cerurile actuale sunt compusei din guvernele omeneti, care, n Armaghedon, vor disprea708, n timp cej cerurile noi simbolizeaz guvernul ceresc iehovist. Inutil de spus c) guvernele omeneti din prezent nu au nimic ceresc. Turmele de oi biblice au cunoscut, n decursul timpului, mai multe interpretri la Martorii lui Iehova. S-a crezut c marea mulime din Apocalipsa 7, 9-10 era diferit de oile din Ioan 10,16 i de cele de la M atei 25,33. Abia n 1935 s-a hotrt identificarea lor709. n paralel cu promiterea raiului pe pmnt, iehovitii infirm cu desvrire existena iadului i a chinurilor venice. Iadul, inventat de teologie, arde cu foc aat de draci roii ca para focului n azbest710. Desigur, o astfel de afirmaie strnete, cel puin, zmbetul pe faa omului; contemporan. n realitate, nu teologia este creatoarea acestui concept, ci: pietatea popular, regsit n apocrife i alte lucrri de provenien incert; inutil s spunem c nici un Sinod ecumenic n-a validat vreo astfel de dogm. ' Dei Sfnta Scriptur afirm n multe locuri c pctoii vor primi rsplata faptelor lor dup dreptate, fiind pedepsii ntr-un loc de venic; osnd, martorii au gsit de cuviin s dea o nou interpretare ; conceptului de iad, afirmnd c iadul este mormntul sau ncetarea existenei711. De la concepia origenist eretic a apocatastazei pn la sectele i gruprile esoterice, nihiliste, contemporane, aceast idee a mbrcat forme multiple de exprimare. S-a dorit ntotdeauna desctuarea de sub ameninarea apstoare pedepselor venice, sub stindardul libertii far limite, fr opreliti sociale, morale sau religioase. i, dac eludarea legilor omeneti este, pentru unii, mai mult sau mai puin facil, singurul obstacol n calea dezmului permisivitii a toate rmne Dumnezeu, prin Legea moral. Suprimarea iadului ar nsemna anularea acestei legi i, implicit, plasarea lui Dumnezeu n postura unui spectator neputincios n faa nedreptii ntinse peste tot pmntul. Att moartea fizic, ct i Armaghedonul - ca exemple de pedepsire a Rului date de iehoviti pentru a ilustra, ct de ct, dreptatea divin, sunt lipsite de temei logic i teologic biblic, ntruct acestea sunt pedepse temporale, nicidecum venice. De multe ori, moartea este o pedeaps prea blnd pentru un rufctor. Iadul, j n schimb, mplinete, indubitabil, hotrrea Dreptului Judector, aa cum I gsim mrturie n numeroase locuri din Sfnta Scriptur, n special n pildele Mntuitorului. Edificatoare este parabola bogatului nemilostiv i a

Idem, Tu poi..., p. 160 709 Idem, Tumul de veghere, 1 februarie 1995, p. 13 710 Idem, Tumul de veghere, 1 februarie 1947 7 11 . Constantinescu, op. cit., p .45. W.T., Trezii-v!, 22 ian. 1994, p. 20-21 numete iadul mormntul comun al omenirii

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

149

sracului Lazr (Luca, 16, 19-31), unde iadul apare ca loc real de chin, n paralel cu raiul, descrise antitetic. Venicia c h inurilor iadului este redat de Domnul Hristos prin cuvintele: gheena, focul cel nestins, unde viermele lor nu moare i fo cu l nu se stinge (Marcu 9, 43-44). Att la o interpretare literal, ct i la una simbolic, expresiile de mai sus se refer, clar, la coordonata etern a sentine i de condamnare a pctoilor. Dup ce fac un inventar al ideii de iad n concepiile unor religii necretine, martorii se opresc la evrei i conchid c Scriptura Vechiului T e stament nu cunoate aceast noiune. Pn la Hristos, att sufletele drepilor, ct i ale pctoilor, mergeau ntr-un loc comun, numit eol sau Locuina morilor, care era un loc de chin, deci iad. Dup moarte, Hristos sa pogort cu sufletul aici i i-a eliberat pe cei drepi, iar cei pctoi au rmas n chinuri, asemen ea bogatulu i nemilostiv (Luca 16, 19-31). Martorii confu nd termenii eol (Locuina morilor - n Vechiul Testament) i Hades (Iadul din Noul Testament)712. Din aceast concluzie, ei aplic diferit concepte specifice fiecrei noiuni n parte, pentru a deduce n final c iadul este o ficiune sau, cel mult, o alegorie. De pild, texte prin care Iacov sau Iov doreau s mearg n eol (Facere 37,35; Iov 14,13) sau prin care Iona compar ederea n pntecele chitului cu o vizit n Locuina morilor le dau iehovitilor prilejul de a remarca faptul c dac eolul ar fi un loc cu flcri i cu chinuri713, atunci personajele menionate nu i-ar fi dorit s ajung acolo. Mai mult, martorii concluzioneaz: din iad se poate iei714. De fapt, ei ncearc formularea unui nou concept morm ntul comun al omenirii, pe care doresc s-l identifice cu iadul biblic, i pe care-1 definesc drept o stare de non-existen, ntruct nu recunosc existena sufletului omenesc. Negarea existenei eolului ca loc i stare de ateptare deopotriv vine n contradicie cu textele biblice, care abund n descrieri n privina sa. Bunoar, este specificat faptul c regii stau pe tronurile lor (Isaia 14,9 . urm.) iar profetul i poart man tia (I Regi 28, 14). Starea de necunoatere sau netiin a morilor, invocat de martori n sprijinul tezei lor (Iov 14, 21; Ecclesiast 9,5) se refer la ruperea contactului cu lumea celor aflai n via. Dumnezeu este i Domn al eolului (Amos 9,2); El nu poate fi fcut, astfel, fcut stpn peste o ficiune, ntruct i credibilitatea Sa ar fi pus la ndoial: rezult, deci, cu necesitate, realitatea concret a eolului . Referitor la chinurile iadului, martori i le interpreteaz alegoric, n sensul c toi damnaii nu erau demni de nviere715. Un sens asemntor
7,2 W.T., Tu p oi tri..., p. 83 7L Ibidem, p . 82 7,4 Ibidem , p. 83 715 Ibidem , p. 87

150

Pr. D avid Pestroiu

este dat i iezerului de foc din Apocalipsa 20,14: moarte din care nu mai exist nviere. Pentru a-i justifica acest punct de vedere, martorii se folosesc de cuvintele Mntuitorului din pilda celor doi datornici, unde cel vinovat de nelucrare este dat p e mna chinuitorilor (Matei 18, 34). Iehovitii restrng n chip nejustificat pedepsirea pctoilor i a diavolilor la simpla lor ntemniare ntru moarte, cuvntul chinuitori fiind sinonim pentru ei cu gard ieni. O astfel de abordare este simplist i unilateral. Moartea pctoilor se aseamn, potrivit m ar torilor, celebrei formule ateiste trecere n nefiin. ngrdirea i pzirea posibilitii lor de a nvia este inoportun, ntruct decizia nvierii este un dat divin universal (Ioan 5,29); martorii ncearc s o condiioneze, ns, de presupusa necesitate de a se supune cu toii Regatului716. Hristos nsui descrie chinurile pctoilor ca fiind plngerea i scrnirea dinilor (Matei 25,30); ori, astfel de pedepse nu se pot aplica unor persoane care nu fiineaz n chip real: fie ca suflete - fapt ce ar contraveni doctrinei iehoviste care neag sufletul cu desvrire - , fie ca trupuri - lucru cu care, iari, iehovitii nu sunt de acord. Martorii se ntreab, retoric: Este, deci, fierbinte iadul?. i tot ei rspund: Potrivit Bibliei, nu717. Totui, Hristos, n parabola Sa, folosete termenul vpaie. Chinurile venice sunt considerate de martori un limbaj simbolic pentru...m oartea venic718. ns, din descrierea lui Hristos, aceste chinuri su nt reale, nicidecum locuri de odihn, de unde morii vor iei la nviere719, aa cum afirm martorii . Doctrina iehovist ne ndeamn s privim existena iadului din perspectiva ideii de pedeaps. Potrivit Legii talionului ( Ieire 21, 24 ), pedeapsa trebuie s echivaleze fapta; deci, n concluzia martorilor, Dumnezeu ar deveni nedrept dac ar dispune o damnare etern a cuiva care a comis erori temporare. Viciul acestui silogism const n nsui punctul su de start. Dumnezeu este iubire (I Ioan 4,8): el nu pedepsete. Omul nsui se autocondamn spre a nu fi cu Dumnezeu, alegnd rul: aceast alegere a sa, liber i contient, va fi respectat; odat ce a fost transpus n fapt, ea nu mai poate fi schimbat, pentru c la Dumnezeu nu este schimbare, nici umbr de mutare (Iacov 1,17). Afirmaia c funcia principal a focului nu este aceea de a cauza durere, ci de a asigura distrugerea720 este fals, fiind lovit de nulitate din punct de vedere tiinific. Focul nu provoac o neantificare, o dispariie

716 a se vedea Idem, Guvernul care va aduce Paradisul, 1986, p. 29 717 Idem, Turnul de veghere, 1 iulie 1990, p. 6 718 Ibidem 719 Ibidem, p . 7 720 Idem, Tumul de veghere, 15 aprilie 1993, p. 7

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

151

total i complet, ci produce anumite componente chimice rezultate n urma arderii. Martorii aduc n mod eronat acest argument pentru a- i susine teoria lor privind o form de iad echivalat cu distrugerea complet a pctoilor pentru eternitate721. n acelai sens ei interpreteaz i textele Marcu 9, 47-48, Isaia 66, 24 care vorbesc de viermele neadormit i de focul nestins . Comentariul lor la Apocalipsa 14, 9-11 este un nonsens: textul afirm c fumul - dovada c focul i-a efectuat aciunea de distrugere - este cel care continu s rmn pentru totdeauna, nu chinul n foc. Un vechi proverb romnesc spune, n schimb, c pn nu faci foc, nu iese fum; este ilogic s existe un fum etern, fr nici o surs real, coetem cu el. Un alt argument, utilizat i de Origen i adepii si n justificarea apocatastazei, este pretinsa invocare a dreptii divine, care n-ar trebui s fixeze o pedeaps venic pentru nite fapte temporare. Totui, situaia de fapt i este prezentat omului de la nceput, deci alegerea sa se petrece n cunotin de cauz. Gravitatea sau durata pedepsei in de justiia divin, care nu suport comentarii. Martorii susin c, dup o judecat teribil, lumea va fi transformat n paradis, unde cei drepi vor tri, iar pctoii vor muri: unii oameni care erau n via n 1914 vor fi n via i cnd se va sfri acest sistem722. Iazul de foc simbolizeaz distrugerea definitiv723. Totui, bogatul se chinuia n chip real {Luca 16). Hristos arat c suferina pctoilor n iad este amplificat de posibilitatea de a-i vedea pe cei drepi veselindu-se: Acolo va f i plngerea i scrnirea dinilor, cnd vei vedea p e Avraam i pe Isaac i p e toi profeii n mpria lui Dumnezeu, iar p e voi, aruncai afar (Luca 13, 28). Interesante sunt remarcile iehoviste asupra parabolei bogatului nemilostiv i a sracului Lazr. Neavnd cum combate claritatea spuselor Domnului, iehovitii ncearc s le interpreteze n sens figurativ724, bazndu-se pe ntrebri puerile, de genul: ar fi, oare, infernul att de aproape de cer nct s poat avea loc o conversaie?725. Att bogatul, ct i Lazr, nu sunt considerate persoane, ci simbolizeaz clase de oameni, iar moartea lor este simbolic726. Hristos i identific, ns, pe cei doi de restul oamenilor: sracul are un nume propriu, iar bogatului i rmn n via pe pmnt fraii la fel de bogai, prilejuindu-i acestuia o stare de ngrijorare pentru soarta lor. Dei bogatul i dorete uurarea chinurilor
Ibidem Idem, Care este scopul vieii? Cum l putei afla?, 1993, p. 28 Idem, Turnul de veghere, 1 aprilie 1999, p. 19 Idem, Tu poi..., p. 87 Ibidem, p. 88 Idem, Cel mai mare Om..., cap. 88

152______________________ _______________________________________ Pr. D avid Pestroiu j

care-1 copleesc, martorii afirm cu senintate c acestea sunt simbolice?! ele sunt consecina aa-ziselor mesaje arztoare ale judecii divine.. .727j (pur invenie iehovist!). n continuare, interpretrile martorilor sunj fantastice, friznd chiar absurdul: prpastia este ,judecata dreapt a lui/j Dumnezeu; cei cinci frai sunt aliai religioi cu bogatul, n casa tatlui lui Satan Diavolul, Avraam este Iehova - Mai Marele Avraam; Lazr, rugai s-i anune pe fraii bogatului despre locul de chin, este trimis, n concepia! iehovist, s dilueze mesajele divine de judecat etc. Potrivit viziunii iehoviste, bogatul i reprezint pe capii religioi din,! toate timpuri le, care L-au respins pe Hristos prin faptele lor, fapt pentru; care au fost chinuii, n timp ce clasa Lazr simbolizeaz poporul de rnd, care L-a acceptat pe Fiul lui Dumnezeu 728. n primul rnd, ideea de acceptare sau respingere a cuiva sau ceva care s-L simbolizeze pe Hristos; nu figureaz n parabol. Bogatul este condamnat pentru reaua ntrebuinare a averii sale, iar Lazr este purificat prin suferina ndurat cu rbdare. Apoi, ntreaga parabol nu ascunde un alt neles tainic, n afar de cel revelat de Hristos nsui; n caz contrar, ucenicii I-ar fi cerut acest lucru cu siguran, cum au procedat, spre exemplu, cu pilda neghinelor. Martorii lui Iehova susin i faptul c aceast parabol nu poate fi interpretat literal, ntruct drepii n-ar putea s-i gseasc loc cu toii n snul unui om, adic al lui Avraam, iar apa din vrful unui deget s-arj evapora n mijlocul flcrilor Hadesului729. Ambele obiecii sunt eronate: n primul rnd, parabola nu vorbete i de ali drepi n snul lui Avraam, c i numai de Lazr; deci poate fi doar o edere temporar; n plus, sufletul nu are mas, greutate sau alte dimensiuni i coordonate pmnteti; pictura de ap reprezint nevoia bogatului singur de comuniune, care n iad lipsete; amintindu-i de Lazr, chinuit de contiina sa (vpaia mistuitoare), ar vrea s se rcoreasc, intrnd n dialog cu el. Interesant est& faptul c, n parabol, Lazr tace: chiar dac ar vrea, n-ar putea ostoi chinul bogatului (prpastia m are...) Pe de alt parte, interpretarea alegoric pe care iehovitii o dau acestei parabole este foarte depar te de adevr. Martorii spun c bogatul i reprezint pe farisei, iar Lazr pe evreii de rnd730. Hristos n-ar fi folosit o descriere att de plastic pentru aceasta. O confuzie voit doresc s realizeze iehovitii aducnd n discuie pericopa biblic a nvierii lui Lazr. Un martor a analizat textul din Ioan 11,11 n care Isus spune c Lazr dormea i a ajuns la concluzia: n Biblia
727 Ibidem 728 Idem, Tu poi..., p . 38 725 Idem, S aducem..., p. 145 730 Ibidem, p. 146

()rtodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

153

inea nu scrie c exist focul iadului731. Am artat c Sfnta Scriptur amintete n multe locuri de chinurile iadului, iar n textul invocat de martori sensul cuvntului a adormit - cu referire la Lazr - este cxplicat de Iisus nsui: Lazr a murit (Ioan 11,14). Aadar, moartea este privit n cretinism ca o adormire cu trupul, n timp ce sufletul rmne nemuritor. Drepii Vechiului Testament mergeau cu sufletele dup moarte n eol (Locuina morilor), ateptnd biruina adus de Hristos asupra morii prin nvierea Sa i scoaterea lor de acolo pentru a putea ajunge n rai. Dei textul Ioan 5,29 afirm nvierea tuturor, iehovitii prezint moartea ca un somn, din care este posibil732 a fi trezit cineva la nviere. Nu exist cunotin n eol - afirm martorii733. Chinurile sunt, ns, reale; ele nu pot fi definite agnostic. Ei nici nu folosesc cuvntul iad, socotindu-1 o traducere greit734. De fapt, l confund fie cu eolul e vreiesc (caz n care prefer s-l numeasc Hades, sau mormntul comun al omenirii), fie cu Gheena, - simbol al distrugerii totale, pe care martorii o numesc i moartea a doua . Imaginea strvului nconjurat de vulturi (Luca 17, 20-37) este, pentru martori, o ocazie nimerit de a se considera pe ei nii asemeni acestora, ca fiind invitai la banchetul spiritual pe care l furnizeaz Iehova735. Iat o mostr ct se poate de elocvent a pervertirii (i perversitii!) iehoviste!

6. CALCULE SPECIFICE APOCALIPSULUI MARTORILOR


6.1. P AR U SIA D O M N U LU I S A U IV IR E A Z O R IL O R M IL E N IU L U I n anul 1914 secta inaugureaz o aa-numit er736 a schimbrilor. Dup primul rzboi mondial a urmat gripa spaniol care a fcut peste douzeci de milioane de victime i, aproape imediat, cel de-al doilea rzboi mondial. Cu toate c i naintea acestui an s-au abtut asupra lumii o mulime de rzboaie, molime i alte feluri de catastrofe, paradoxal, Martorii lui Iehova afirm c Parusia a avut deja loc atunci: n anul 1914, Domnul I sus a fost ntronat ca mprat al lumii. Dup trei ani i jumtate, Hristos Isus mpratul a aprut la templul lui Iehova...Aceasta marcheaz nceputul judecii lui Dumnezeu asupra naiunilor, dup cum este scris la Matei 25, 32-33. Afirmaiile de mai
7" Idem, Trezii-v!, 22 martie 1996, p . l 3 Idem. Trezii-v!, 8 iulie 1994, p. 27 Idem, Turnul de veghere , 15 decembrie 1996, p. 14 ,u'Idem, Scripturile greceti.. , Apendice, p. 420 ' Idem, C el mai mare Om..., cap. 93 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1992, p. 32

154

Pr. David Pestroiw

sus identific n mod hazardat evenimente finale n timpuri deja apuse. Att; Parusia, ct i Judecata de Apoi se vor desvri la vremea stabilit de Pronie, lund n considerare mplinirea unor temeiuri revelate, clare i imuabile, ncadrate dogmatic n categoria aa-numitelor senine ale Parusiei. Dei! unele dintre acestea s-au mplinit deja, mai exist cteva pentru care avem vreme de ateptare: convertirea la cretinism a evreilor, apariia lui Antihrist, aj Fiarei i a altor simboluri apocaliptice care se vor descoperi la vremea lori Sfntul Apostol Pavel scrie: S nu v clintii degrab cu mintea, nici s vom spimntai - nici de vreun duh, nici de vreun cuvnt, nici de vreo scrisoare ) ca pornit de la noi, cum c ziua Domnului a i sosit (II Tesaloniceni 2, 2). : Iehovitii sfideaz afirmaiile Bibliei, susinnd c a doua venire a lui Hristos trebuie s fie invizibil, deoarece el revine cu un corp spiritual737. j Textul Apocalipsa 1,7, unde este scris c orice ochi l va vedea i-L vor : vedea i cei ce L-au mpuns, le prilejuiete martorilor analiza c aici s e } face referire la vederea spiritual, pe care o posed att iehovitii, ct i j detractorii lor. n realitate, textul se refer chiar la ucigaii lui Hristos, care | vor fi nviai la Parusie, pentru a vedea slava Sa (Ioan 5,29-30). Martorii spun c sfritul lumii nu nseamn sfritul planetei, ci sfritul sistemului satanic de lucruri738. Expresiile cer nou i pm nt nou indic, ns, o transformare a materiei, inclusiv a planetei noastre. n rnd cu multe alte secte, inspirndu-se din celebre teze lutherane739, iehovitii au identificat de mult pe Antihrist cu papa, iar Fiara cu religiile , tradiionale. De asemenea, au cutat i alte temeiuri pentru a-i sprijini: afirmaiile despre apropierea timpurilor finale, dar care, de fapt, abund n exagerri. Dup ce face o trecere n revist a principalelor zone de conflict de pe glob n vremea noastr, o revist iehovist conchide: niciodat n istorie nu a existat atta lips de iubire n lume740. La o cercetare mai atent, ns, istoria ofer suficiente repere pentru a plasa acest postulat n alte epoci, de pild cea sclavagist. Un alt semn al acestor timpuri grele este considerat , exploatarea sexual a copiilor741, ba chiar i ncredinarea nepoilor spre cretere de ctre bunici!742. n concepia martorilor, pentru milioane de copii de pe glob, copilria este un comar. Bolile, vagabondajul, supunerea la eforturi fizice sau implicarea n rzboaie, culminnd cu moartea, sunt realiti ale vieii copiilor contemporani, dar, n msur covritoare, au constituit repere de baz ale acestui eantion de vrst vreme de secole. Dac acum le ntlnim, nc, sporadic, n trecut ele se gseau la tot pasul.
737 Idem, Tu poi..., p. 146 738 Ibidem, p. 148 739 Luther chiar i-a intitulat una din scrieri mpotriva bulei lu i Antihrist. 740 W.T., Trezii-v!, 22 octombrie 1993, p.3 741 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1997, p. 15; 8 iulie 1994, p. 3 742 Idem, Trezii-v !, 22 martie 1999, p. 11

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

155

Dup 1914, au fost de 20 de ori mai multe cutremure dect naintea acestui an - observ martorii743. Omit, ns, s arate care sunt delimitrile temporale anterioare i posterioare acestui an, luate n calcul la elaborarea teoriei lor. Dac ar fi cinstii, ar arta c micrile telurice au constan n timp; desigur, cu ct ne apropiem de zilele noastre, mediatizarea acestor evenimente este tot mai puternic. Fenomenul omajului, devenit un prilej de ngrijorare mondial, este, la rndul lui, un factor favorizant al apropierii sfritului744. ns unul din semnele cele mai puternice ale apropierii timpurilor finale este considerat a fi rspndirea microbilor i bolilor peste tot pmntul. Dup ce afirm ironic faptul c apreciaz eforturile 45 depuse de medici n eradicarea lor, mar torii ofer soluia regatului lor pmntesc - un loc din care suferinele de orice natur vor fi disprut. i stresul este, pentru iehoviti, un factor determinant al timpurilor grele (II Timotei 3,1) contemporane746. Printre semnele iehoviste ale Parusiei se numr i viciile. Chiar i munca, atunci cnd rpete din timpul afectat aciunilor prozelitiste, este considerat viciu, n rnd cu jocurile de noroc747. Totui, munca este, nti de toate, o datorie sfnt (I Tesaloniceni, 3, 10-12). Expresia cu sudoarea frunii... prezent n blestemul lui Adam arat intensitatea acestei activiti, care trebuie s fie o coordonat uman de baz. Sistematizate, premisele care-i conduc pe martori s afirme iminena sfritului lumii sunt prezentate de publicaiile iehoviste astfel: condiii atmosferice extreme i poluare; criminalitate i violen; srcie i foamete; rzboaie; destrmarea familiei i decderea moral; boli i moarte748. La aces t ea, se adaug naionalismul i ura religioas749. Dei ncearc din rsputeri s conving c n zilele noastre aceste realiti au cptat proporii, istoria i contrazice n mod indubitabil. Dei nu pot nega valoarea cuvintelor Mntuitorului, care opresc orice form de calculare a Parusiei (Marcu 13, 32-33), Martorii au dezvoltat o doctrin milenarist, n care succesiunea de evenimente apocaliptice capt proporii. n acest context, ei afirm c imposibilitatea calculrii datei Parusiei se refer strict la a doua venire a Domnului i la sfritul lumii; celelalte evenimente care preced acest moment pot i trebuie s fie calculate. Convertirea poporului ales la cretinism este considerat de ctre martorii lui Iehova irealizabil, n sens literal750. Mai degrab, e i nii susin c, n mod alegoric, sunt Israelul spiritual.
74j Id em , 744 Id em , 743 Id em , 746 Id em , 747 Id em , 748 Id em , 749 Id em , 750 Id em , S a d u c e m a r g u m e n te ..., p. 4 3 0 T re zii-v !, 8 m a rtie 19 9 6 , p. 4 T re zii-v !, 2 2 fe b ru a rie 1996, p . 1 1 T re zii-v !, 8 n o ie m b rie 1994, p. 14 T re zii-v !, 22 iu n ie 1994, p. 9-11 T re zii-v !, 8 o c to m b rie 1997, p. 9 -1 0 T re zii-v /, 8 a p rilie 1993, p.8 S a d u c e m ..., p. 123

156

Pr. D avid Pestroiu

Separarea de lume a iehovitilor este asemnat de acetia cu o aciuni de strngere a probelor premergtoare Judecii de Apoi. Dup marele necaz; va avea loc Parusia real, vizibil, a lui Hristos nconjurat de ngeri, care nu va mai avea altceva de fcut dect s pronune sentina fiecrui om751. Astfel, bazndu-se pe texte din Daniel 4, 17-25, iehovitii fixeaz i mod arbitrar anul 1914 ca sfrit al celor apte timpuri: Iehova i nmneaz conducerea pmntului lui Hristos, care ncepe s guverneze dir Cer752. Primul act desvrit de El n aceast calitate a fost aruncarea lu Satana i a ngerilor lui pe pmnt, pentru o vreme de ncercri, greuti cataclisme mondiale. Bazndu-se pe textul de la Matei 24,34, mar torii susin c generaii aflat n via n 1914 nu va trece pn ce nu va veni sfritul prezentului sistem ru...n Armaghedon753. ntruct cei n cauz sunt foarte naintai n vrst, se ateapt iminenta mplinire a acestei profeii. nc din 1947, s- prezis de ctre iehoviti faptul c al treilea rzboi mondial va avea loc decursul unei generaii754. Concepia eshatologic a nvierii drepilor se bazeaz, la iehoviti, pe? supoziii: Probabil c cei drepi vor fi nviai mai repede i vor contribui l extinderea Paradisului755. Regatul milenist se va caracteriza prin: eradicarea bolilor, nvierea, treptat a celor dragi i, mai ales, aplicarea progresiv a foloaselor jertfei de rscumprare a lui Hristos, n scopul ajungerii la perfeciune756. Inspirat| probabil, din doctrina despre purgatoriu, un astfel de loc al perfecionrii umane dup moarte, este nefiresc i nebiblic. Martorii, ns, merg mai departe, cu profeiile inventate: spre sfritul mileniului, ei prevd o nou form de verificare a loialitii celor alei: eliberarea lui Satana, pentru ctva vreme (Apocalipsa 20,3), va determina trierea celor rmai fideli pn la sfrit, care vor fi recompensai cu viaa venic. 6.2. N C E R C R I N E IZ B U T IT E D E A F L A R E A D A T E I P A R U S IE I P R IN C ALC U LE B IB L IC E Predilecia iehovist pentru calcule este cunoscut. Martorii au calculat cu precizie chiar i data crerii lui Adam: 1 octombrie 4026 .e.n.757. Ei afirm c Biblia acord o atenie special cronologiei, iar
1a se vedea Idem, Turnul de veghere, 1 iulie 1997, p. 30-31 1Idem, Trezii-v /, 22 iunie 1995, p. 8 *Idem, Tu poi..., p. 154 1Idem, Turnul de veghere, 1 februarie 1947 *Idem, Turnul dc veghere, 1 aprilie 1997, p * . 17 5Idem, Turnul de veghere, 1 noiembrie 1996, p. 9 7Idem, Turnul de veghere, 1 iulie 1990, p. 10

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

157

Iehova este un Cronometror exact758. De fapt, aceste idei nu sunt biblice. Scriptura d foarte puine referiri cronologice, mulumindu-se s plaseze evenimentele n epoci, n funcie de anumite personaje proeminente ale istoriei. nsui Mntuitorul spune: Nu este al vostru a ti anii sau vremile p e care Tatl le-a p u s n stpnirea Sa (Fapte 1, 7). Dumnezeu nsui este supratemporal; implicarea Sa temporal trebuie privit n sensul iconomic, nicicum predestinaianist, aa cum las d eneles atributul de Cronometror exact, pe care 1-1 dau iehovitii. Anul venirii n lume a lui Mesia nu este considerat cel al ntruprii Fiului lui Dumnezeu, ci al botezului n Iordan. Teocraia nu este similar cu o guvernare teluric; ea nu s-a exercitat la poporul ales pn la 607 .e.n., cum spun iehovitii, ci pn la ntruparea Mntuitorului. Legea veche era pedagog ctre Hristos (Galateni 3,24). Dac Dumnezeu s-ar fi suprapus conductorilor umani pn n 607 .e.n., cu siguran evreii n-ar fi practicat idolatria i imoralitatea prin regi ca Roboam, Ahab etc. Martorii, dup Russell, mpart istoria omenirii n trei epoci: l)de la creaie la potop - lumea condus de ngeri; 2)de la potop la a doua venire (1874) - lumea condus exclusiv de Satana; 3)de la 1874 la 1914 perioada de ncercri, urmat de Mileniu. n 1889, martorii afirmau: aducem dovezi c ntemeierea Regatului lui Dumnezeu a nceput deja759. De fapt, aproape n fiecare an, martorii s-au grbit s anune iminena sfritului lumii, adic a luptei de la Armaghedon, chiar dac nu au precizat data exact. Astfel de preziceri ncep din 1877 i continu i astzi. Ei nii s-au denunat ca fali profei, incriminndu-i naintaii, care au calculat date precise ale Armaghedonului, nemplinite faptic. Implicit, acuzaia de lips de credibilitate planeaz i asupra nvturilor lor ulterioare. Epoca scurs de la nlarea Domnului la cer i pn la era iehovist este numit perioada de ateptare . Ilustrativ pentru aceast sintagm li se pare martorilor versetul Psalmului 109,1, reluat n Fapte 2,34-35 i la Evrei 10,13: ezi de-a dreapta Mea, pn ce-i voi pune p e vrjmaii Ti aternut picioarelor tale... Logic, textul nu este relevant sensului iehovist: chiar dac admitem nceperea domniei lui Hristos n 1914, observm clar c vrjmaii Lui nu au fost, nc, nimicii. Dac fixarea nceputului celor apte timpuri ale naiunilor n anul 607 .e.n. este, dup cum am vzut, arbitrar, s analizm i data sfritului lor, propus de martori a fi 1914 e.n. Analiza iehovist pornete de la noiunea de timpuri, cutnd reprezentarea duratei lor n Biblie. n
7 58 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1998, p.20 Charles Taze Russell, The Time is ai Hand. p. 101, apud J. Ankerberg, J. Weldon, op. cit., p. 39

158

Pr. David Pestroiu

Apocalips 12, 6,14 se identific o echival en ntre suma de 1260 de zile i o vreme, vremuri i jum tate de vreme. Prima interpolare iehovist se constat n considerarea pluralului vremuri n sens dual, n scopul interpretrii cantitative a versetului n cauz, n sensul de 3 timpuri i jum tate. mprind 1260 de zile (Apocalipsa 12,6) la VA, rezult un timp biblic -3 6 0 de zile. 7 timpuri=360x7= 2520 de zile. Seria calculelor; eronate continu, considernd o regul biblic o zi pentru un an760. De aici, rezult un total de 2520 de ani, adic tocmai ci au trecut din 606 .e.n. pn n 1914 e.n., mai precis la data ebraic de 15 Tiri, adic 4 spre 5 octombrie761. La o analiz atent, aa-zisa regul biblic este un an pentru o zi n Numeri 14,34 i 1000 de ani pentru o zi n II Petru 3,8. Aceste texte indic atemporalitatea lui Dumnezeu i a mplinirii voilor Sale i nicidecum nu pot fi luate drept normative pentru o confuzie ntre ani i zile n calcule eshatologice. Dac martorii nii recunosc c ,3 ib lia folosete adeseori cifra zece pentru a indica completivitatea762, este inadmisibil ca multiplii de zece s exprime ceva incomplet, cum este, de pild, mileniul. Adepii lui Russell iau n consideraie nu numai data instaurrii Regatului (1914), ci o socotesc pe aceasta drept baz de calcul pentru ziua mniei, adic a sfritului lumii. Adugnd 7 ani, numrul perfect al creaiei, toate indiciile converg spre 1921763. n scrierile lor, iehovitii i ridiculizeaz pe toi ceilali predecesori n privina calculului eshatonului, ncepnd cu reprezentanii Bisericii Apusene, care fixau data Parusiei n anul 1000 d.Hr.(ulterior, 1033 d.Hr.), continund cu Luther i terminnd cu adventitii lui W. Miller(1843-1844)764. Pentru a-i ntri credibilitatea, martorii prezint istoria i doctrina anumitor fraciuni sau grupri eretice care s-au opus, n timp, Bisericilor cretine. Printre acestea, se numr i valdenzii i sandemanienii. Sunt prezentate similitudinile acestora cu gruparea iehovist, dar este evocat i superioritatea acesteia din urm, care i-a asigurat perenitatea, i anume concepia privind atragerea de noi adepi. Dup ntronarea lui Hristos n 1914, pare rezonabil s credem c Tatl su i-a spus momentul cnd va veni sfritul - spun martorii765. Aceast rezonabilitate se bazeaz, ns, doar pe presupuneri, la fel ca i calculul profetic n sine. Martorii susin c lui Satan i s-au acordat aproximativ 6000 de ani pentru a demonstra dac propria sa guvernare asupra omenirii poate avea succes766. n paralel, dup urcarea sa la cer, Isus a trebuit s atepte pn
7 60 W .T., Tu po(i..., p. 141. 7 6 1 Idem, S acordm atenie..., p. 97 762 Ibidem, p. 136 763 T. Ardelean, op. cit., p. 90-91 764 W.T., Trezii-v!, 22 iunie 1995, p. 3 7 65 Idem, Turnul de veghere, 1 august 1996, p. 31 7 Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1993, p. 4-5

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

159

ce a venit timpul ca Dumnezeu s-i dea puterea Regatului (cu referire la anul 1914)767. Aceast afirmaie contrazice declaraia Mntuitorului: Datumi-s-a toat puterea n cer i p e pm nt... (Matei 28,18). Ca o justificare a pretinsului zel profetic iehovist se aduce textul din profeia lui Avacum 2,3: Cci este o vedenie pentru un timp hotrt; ea se va mplini la vreme i nu va f i vedenie mincinoas. Dac ntrzie, ateapt-o, cci ea va veni sigur, f r gre. Aici ns nu se ncurajeaz nicidecum aciunea de a afla data timpurilor finale prin repetate ncercri, ci se caut a se stimula perseverena evreilor n ateptarea eliberrii din robia caldeilor. n baza textelor din Daniel 8, 17-19 i 9, 24-27, iehovitii ajung la concluzia c timpurile neamurilor, despre care vorbete Hristos (Luca 21,24) sunt 2520 de ani i se termin n 1914. Dup 1914, urmeaz aanumitul timp al sfritului - adic timpul rmas pn la Parusie, care trebuie s fie o perioad relativ scurt, ntinzndu-se pe parcursul unei singure generaii768. Acest an este indicat profetic de ctre orarul biblic769. Despre prim ul rzboi mondial, Russell a afirmat c este nceputul Armag h edonului din Scriptur770. Perioada dintre 1914-1919, cunoscut ca fiind extrem de nefavorabil prozelitismului iehovist, culminnd cu arestarea tuturor capilor gruprii, este considerat mplinirea profeiei din Daniel 7, 25: un timp, timpuri i jum tate de timp. Cornul mic, din profeia contextual versetului anterior, se refer la dubla putere mondial anglo-american771. Detenia lui Rutherford i a nsoitorilor si este considerat mplinirea profeiei celor 3 zile i jumtate, cnd aveau s zac mori p e strad, dar dup care vor nvia (Apocalipsa 11, 11-13). Cauza prigonirii lor este considerat o lucrare de purificare realizat de Hristos asupra lor, ntruct nu i-au pstrat cu strictee neutralitatea fa de afacerile lumii i fa de primul rzboi mondial772. \ Un alt calcul vizeaz anul 1919, considerat anul nvierii spirituale, ce coincide cu sfritul deteniei capilor iehoviti773. Eliberarea acestora n 1919 este asemnat cu ieirea evreilor din robia babilonic, din porunca mpratului persan. De aceea, Hristos este numit de ctre martori mai marele Cirus774. De la nfiinarea Ligii Naiunilor, considerat lucrul dezgusttor, n ianuarie 1919, i pn la primul congres iehovist de la Cedar Point, Ohio (sept. 1922) sau scurs exact cele 1290 de zile, profeite la Daniel 12,11.
7 67 Idem, Turnul de veghere, 1 aprilie 1993, p. 16 7 68 Idem, Trezii-v!, 8 decembrie 1994, p. 10 7 60 Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1993, p. 6 7 7 0 Idem, Pastor Russell s Sermons, 1917, p. 676, apud J. Ankerberg, J. Weldon, op. cit., p. 40 7 7 1 Idem, Tumul de veghere, 1 noiembrie 1993, p. 9 7 7 2 Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1996, p. 19 7 7 5 Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1989, p. 23-24 7 74 Idem, Turnul de veghere, 15 februarie 1996, p. 14

160

Pr. David Pestroit

Rutherford, care nu agrease verdictul proorocilor din Brooklyn, uzeazi de poziia de lider i, n celebra brour Milioane de oameni care triesc asti nu vor muri niciodat (1922), decreteaz unilateral c toi cei care voi supravieui pn n 1925 nu vor cunoate moartea. Minciuna nu are nid scrupul, nici limite: Starea de lucruri a lui Satan Diavolul se va termina c trziu pn la 31 decembrie 1925775. Calculul anului profetic 1925 ncep de la fixarea srbtorii Jubileului ebraic de ctre Moise n 1575 . Hr. La acesta el adaug 3500 de ani, adic echivalentul a 70 de jubilee, rezultnd 1925. Din 1922, martorii proclam judecile lui Iehova asupra om enirii! asemenea plgilor Egiptului776. Alte 1335 de zile, profeite la Daniel 12,12, sunt calculate de iehoviti ntre septembrie 1922 i mai 1926. Eecul profeiei rutherfordiene privinc venirea Domnului n 1925 a generat o optic nou n activitile prozelitist iehoviste. Congresul de la Londra (mai 1926) lanseaz cartea Eliberare care pune capt epocii russelliste a calculelor nesfrite, inaugurnd o n o u serie de Studii n Scripturi777. Evident, i data de 31 decembrie 1925 a trecut, ca toate celelalte. Odatj descoperit, eroarea i cerea o explicaie, iar aceasta a venit, cum caj Domnul le pune la ncercare rbdarea aleilor si778. Numeroi adepi auj prsit secta, fapt pe care martorii nii l recunosc. nc din 1925, bnuiau c avea s nceap nvierea pmnteasc, fiind readui la via oamenii fideli din vechime, cum ar fi Avraam, David jjj Daniel779. Pentru acetia, conducerea sectei va construi, 5 ani mai trziu, ufi| palat la San Diego, numit ,3eth-Sarim (Casa Prinilor). Evident, proprietateas a fost folosit de Rutherford i acoliii si. Aici a i murit patriarhul?! Rutherford, la 8 ianuarie 1942; dup decesul su, edificiul a fost vndut, pentru? a nu mai sluji drept mrturie pentru eecurile profetice ale martorilor. nainta de moarte, a avut ns curajul s mai fixeze o dat a sfritului lumii, obinut, n urma unei noi viziuni, pentru anul 1940. Datorit tumultului produs de rzboi,-; precum i de rutina calculelor devenite ceva obinuit la martorii lui Iehova,* aceast nou profeie va trece mai puin observat de critici i nu va avea; consecine prea grave privind dezintegrarea micrii, ntruct, n naivitatea lor, iehovitii de rnd vor considera c nceputul celui de-al doilea rzboi mondialj este un motiv destul de ntemeiat pentru a crede n ea.
775 J. F. Rutherford, Milioane de oameni care triesc astzi nu vor muri niciodat, apud T. Ardelean, op.
cit., p.91

776 W.T., Turnul de veghere, 15 mai 1997, p. 15 777 Idem, Turnul de veghere, 1 noiembrie 1993, p. 10-12 778 T. Ardelean, op. cit., p . 93. Teza iehovist a nvierii pmnteti a patriarhilor biblici contravine cuvintelor Mntuitorului: i v spun Eu vou c muli de la rsrit i de la ipus vor veni i vor edea la
mas cu Avraam, cu Isaac i cu acob n mpria cerurilor (Matei 8, II). 779 W.T., Trezii-vl 22 iunie 1995, p. 9

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

161

Tentaia calculrii mileniului nu-1 va pute a ocoli nici pe urmtorul preedinte al Societii Watch Tower, N. H. Knorr. n cartea sa, Adevrul v va fa ce liberi, (1943), el lanseaz o nou variant profetic: fidel concepiei zilei de 1000 de ani, el observ c, de la facerea lumii pn n 1972 sunt fix 6000 de ani, corespunznd, deci, unui numr de 6 zile. Acestea sunt, desigur, zilele creaiei, dup care vine ziua a aptea, a odihnei, adic mileniul. Chiar dac profeia nu se mplinete, ideea unei odihne mileniste persist n ideologia iehovist i n prezent, ntruct martorii nu respect o zi de odihn sptmnal. Rmne n vigoare chiar i calculul n sine, eroarea fiind descoperit acum la numrarea anilor, prilej cu care s-a gsit o variaie de 1 an n privina naterii lui Hristos i 2 ani n perioada regilor biblici. Aadar, rezult un nou an al Parusiei: 1975, profeit de martori n cartea Life Everlasting in Freedom o f the Sons o f God (1966, p. 28-29/ nc din 1974, ntr-o scriere cu circuit nchis, martorii fideli au fost sftuii chiar s-i vnd proprietile i casele, datorit iminenei venirii sfritului, care nu trebuie s-i gseasc ataai de bunurile pmnteti780. ntruc t n 1975 avea s nceap a aptelea mileniu din istoria omenirii781, s-a calculat c acesta va da startul i n mileniul fericirii n Regatul pmntesc. Cum i acest an a trecut n mod descurajant pentru propovduitorii iehoviti, conductorii sectei nceteaz a mai face calcule precise, ci profeesc im inena sfritului lumii la umbra unor formulri ambigue, justificate, ns, biblic: mai, nou, afirm c Parusia va veni atunci cnd se vor mplini 6000 de ani de la pcatul originar, despre care nu pot afirma dect c s-a produs la un interval de timp relativ scurt dup crearea oamenilor. Astfel, iehovitii au gsit o soluie de compromis, ns diabolic genial, pentru a continua s promoveze nvturi despre apropiatul sfrit al omenirii, dar fr a mai indica o dat exact a acestuia. Oricum, a rmas valabil teza potrivit creia sfritul va Veni pn la trecerea generaiei aflat n via pe pmnt n 1914. Iniial, martorii lui Iehova au afirmat c nu va trece generaia care a fost martor la evenimentele din 1914, pn cnd nu va veni sfritul lumii. Se considera, atunci, c persoanele respective trebuia s aib cel puin 15 ani la acea dat; ulterior, s-a sczut aceast cerin la 10 ani, apoi la vrsta prunciei, pentru ca, n final (ncepnd din 1995), s afirme c termenul generaie se refer la diferitele naiuni de pe pmnt, care nu reuesc s se ndrepte, pentru a cunoate adevrul iehovist782.
780 Kingdom Ministry, p.3, apud J. Ankerberg, J. Weldon, op. cit., p. 43 7 8 1 W.T., Trezi(i-v\, 22 iunie 1995, p. 9. Aceast nou profeie i-a determinat pe muli adepi ai sectei s-i vnd proprietile; dup eecul ei, Societatea Watch Tower nu i-a asumat nici o rspundere, refuznd s re implice pentru recuperarea prejudiciilor. n consecin, numeroi adepi o vor abandona de data aceasta, mai muli ca niciodat. 782 W. Lingle, op. cit., p. 76

162

Pr. David Pestroii

Calculele biblice iehoviste au ca teren de desfurare ntreaga istorie i umanitii, plecnd de la facerea lumii i a omului, plasat n anul 402| .e.n.. Naterea lui Avraam, aproximat cu 2000 de ani mai trziu, cam lf jum tatea distanei dintre creaie i timpul mesianic, le prilejuiete martorilor descoperirea unei transformri ciclice a omenirii, care v| culmina n anul 2000 dup Hristos. Totui, ei neag vreo implicare profetic of icial n asocierea sfritului mileniului II i nceputu l mileniului III cu timpurile finale. Deziluzionai de attea eecuri profeticei, iehovitii au abandonat din doctrina oficial calculele Parusiei* mulumindu-se s afirme doar iminena sfritului lumii, nu i data exact a acestuia. Mai mult, au recunoscut public c s-au nelat n viziunile lor profetice din trecut: Martorii lui Iehova au fost nflcrai n dorina lor de a afla cnd va veni ziua lui Iehova. n nflcrarea lor, ei au ncercat uneori s estimeze cnd ar putea veni aceasta. Dar procednd astfel ei nu au dat ascultare...prevenirii din partea Stpnului, care a spus c noi nu tim! cnd va veni timpul ace\a(Marcu 13,32-33). Batjocoritorii au rs dej cretinii fideli din cauza speranelor premature ale acestora din urm783.; Muli cretini fideli - iehoviti au continuat ns s cread n calculul milenist al Eshatonului din 2000, fiind inta meritatului oprobriu public784, chiar dac la nivel central secta a abandonat acest tip de doctrin. Un student n Biblie - A. H. Macmillan le vestea adepilor, nc din 1914, c vor merge la cer n curnd. Nemplinirea profeiei nu l-a descurajat, ci l-a determinat s continue s calculeze cu asiduitate venirea Domnului78 . Justificarea, erorilor profetice iehoviste este consecina direct a largheei cu care secta trateaz conceptul de varietate. Lund ca exemplu divers itatea de stiluri existente n cuprinsul Scripturii ei i permit s afirme c perfeciunea nu nseam n...sfritul varietii7 6. Uit, ns, faptul c amprenta personalitii scriitorilor sfini nu schimb cu nimic unitatea doctrinar, ba chiar o poteneaz. 7. C O N T R A F A C E R E A S F IN T E I S C R IP T U R I I T G D U IR E A S F IN T E I T R A D I II D E C T R E M A R T O R II L U I IE H O V A n contextul larg al respingerii protestante a valorii Sfintei Tradiii ca surs revelat i revelaional, martorii lui Iehova se constituie ntr-un grup extrem de contestatar la adresa acesteia. Iat ce citim ntr-un mesaj-text prozelitist iehovist: S-ar putea chiar s constai c unele dintre obiceiurile religioase
783 W.T., Trezii-vl, 8 mai 1998, p.20-21. A se vedea ntregul articol, intitulat Ce semnificaie are anul

2000?
784 Este cazul, de pild, al iehovistului Pruiu Ilie din com. Daia, judeul Giurgiu, care a sperat s-i nvieze soia n anul 2000 i a fost ridiculizat de consteni * 785 W.T., Trezii-vl, 22 iunie 1995, p. 8-9 786 Idem, insighton the Scriptures, apud Trezii-v!, 8 februarie 1998, p .l4

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lu{ Iehova"

163

ndrgite de tine nu-I sunt plcute lui Dumnezeu787. Martorii se bazeaz pe texte care atest scrierea i citirea Legii n Vechiul Testament (Ieire 24, 3,4; Iosua 8, 35), pentru a stabili, apoi, c oamenii infideli n-ar fi putut pstra Legea prin tradiia oral788. Omit, ns, cu bun tiin, c, pn la Moise, nvtura adevrat s-a transmis prin viu grai. n cele ce urmeaz, vom analiza cteva aspecte ale potenrii datului revelat n concepia iehovist. 7.1. TRAD U CEREA A D A P T A T , A L U M IIN O I(N. W.T) - O B A T JO C U R LA A D R E SA TE X TU LU I SA C R U Aa-ziii Martori ai lui Iehova rstlmcesc i contrazic Biblia789; - n opinia lui erban Constantinescu, Russell a tiprit propria lui versiune a Bibliei, introducnd numeroase modificri fa de textul original al S cripturii, pentru ca Scriptura modificat s concorde cu doctrina lui, nu doctrina lui s concorde cu Scriptura790. La scurt vreme dup apariia versiunii sale, Russell a fost dat n judecat pentru falsificarea textului sacru. La audieri, s-a dovedit c nu cunotea nici mcar literele greceti, dar afirma cu nonalan c traducerea sa respect originalul791. n general, citarea unor versete biblice pentru justificarea cu orice pre a concepiilor sectare este asemnat vicleniei ispititorului, care L-a ncercat pe Hristos, folosindu-se de un text biblic din Psalmul 90, 11-12 (Matei 4,6). Domnul l-a combtut, folosindu-se tot de versete biblice792. Pn la apariia N.W.T., iehovitii romni s-au folosit de o alt traducere, la fel de otrvit: Biblia Comilescu Revizuit793. n N.W.T., apar nlocuiri ale unor termeni, ca, de exemplu: Dumnezeu - Iehova, Biseric - Congregaie...N u sunt acceptai termenii Vechiul Testament i Noul Testament, pe motiv c nu exist nici un motiv ntemeiat794 pentru a numi Scripturile aa. Martorii nu unt reticeni, ns, ca alte secte, n a da Scripturilor atributul Sfintele, dei traducerea lor batjocoritoare nu are nim ic sfnt n ea. N.W.T. este opera unui comitet de traducere format din cretini uni experimentai . Iniial, a fost publicat n 6 volume, lansate ntre 1950 i 1960. nc din 1963, textul a fost tradus i publicat n alte 27 de limbi.
787 Idem, Cunotina..., p. 21 788 Idem, Va exista vreodat o lume fr rzboi?, p. 8-9 789 erban Constantinescu, Op. cit., p.9 790 Ibidem, p. 14-15 79 1 Ibidem 702 Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, op. cit., p. 482 79j a se vedea W.T., Bucurai-v de viaa de familie!, p. 6 794 Idem, Scripturile greceti..., Apendice, p . 423; Idem, Va exista vreodat o lume fr rzboi, p. 27

164

Pr. David Pestroiu

Pentru Vechiul Testament, traductorii N.W.T. au folosit textul ebraic, dei cercettorii consider Septuaginta cea mai potrivit surs, ca fiind traducerea ntr-o limb vorbit - cea greac, n timp ce ebraica devenise o limb moart n vremea Mntuitorului, fiind nlocuit de limba aramaic. Sfntul Matei, care i-a scris Evanghelia n aceast limb, red cu fidelitate exprimri ale Domnului care atest c Acesta tia c Legea mozaic era folosi t n limba greac, potrivit traducerii Septuagintei. Bunoar, El spune c nici o iot din Lege nu va trece, pn cnd toate prescripiile ei se vor mplini (Matei 5, 18)m . Dei F.W.Franz, al 4-lea preedinte al Societii Watch Tower a afirmat c traductorii N.W.T. au fost asistai i de ngeri de diferite ranguri796, rezultatul muncii lor a fost catastrofal: prerea unanim a specialitilor l incrimineaz n termeni extrem de duri: Este o denaturare (prof. dr. Julius Mantey), care conine mai multe redri complet eronate ale textului grec (Dr. Bruce Metzger); este o lucrare absolut prtinitoare (Dr. Robert Countess), o insult adus Cuvntului lui Dumnezeu (H .H.Rowley)797. Martorii nii recunosc c nici unul din manuscrisele Noului Testament care exist n prezent nu conine formula Iehova. Bazndu-se pe presupuneri, ei spun c Hristos a insistat asupra cinstirii acestui nume, pe care evanghelitii l-ar fi menionat n operele lor. Modificrile ar fi fost aduse, ulterior, de copiti798. Un alt argument aduce n prim-plan utilizarea expresiei Aliluia n Apocalips. Acest termen este, ns, preluat din Vechiul Testament, ca o formul consacrat (Psalmul 150, 6). W. Lingle susine c iehovitii mai nti au avut convingerile lor i apoi au ncercat s deformeze limbile greac i ebraic, pentru a avea nelesul pe care l-au vrut ei799. Viciul esenial al publicrii N.W.T. l constituie traducerea textului englezesc, i nu a originalului, n limbile celorlalte popoare. Ca justificri ale acestui demers, iehovitii aduc: rapiditatea traducerii i unitatea de exprimare n toate limbile. Acestea sunt, ns, doar nite pretexte, care ascund falsitatea unor versiuni biblice eronate, extrem de nocive, ntruct sunt foarte departe de sensul original. Din dorina de a fi uor de citit i de neles pentru omul de rnd, traductorii N.W.T. au fcut rabat la calitatea
795 prin contragere, iota - liter a alfabetului grecesc - se poate transcrie sub forma unei mici virgule, aezat sub o alt v ocal (iota subscris) 796 Gruss, Apostles o f Denial, p. 32-33, apud J. Ankerberg, J. Weldon, op.cit., p. 28 797 Julius Mantey, Depth Exploration in the New Testament, p. 136-137; Bruce M. Metzger, The Jehova s Witnesses and Jesus Christ: a Biblical and Theological Appraisal, n Theology Today, apr. 1953, p .74; Robert Countess, The Jehova s Witnesses New Testament: A Criticai Analysis o f the New World Translation o f the Christian Greek Scriptures, p. 91-93; H.H.Rowley, How Not to Translate the Bible, The Expository Times, Nov. 1953, p. 41-42, apud J. Ankerberg, J. Weldon, op. cit., p. 28-30 798 W.T., Numele divin care va dinui pentru totdeauna, p. 23 799 W. Lingle, op. cit., p. 48

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

165

discursului teologic biblic, denaturnd grosolan sensuri fundamentale din simpla dorin a inteligibilitii textului. Inutil de spus c asemenea variante, mult ndeprtate de original, n varianta englez - au devenit, n alte limbi, adevrate monumente ale ignoranei i inculturii teologice. n cele ce urmeaz, vom analiza cteva aspecte n ceea ce privete deontologia traducerii textelor sacre, nclcat flagrant de iehoviti n mistificarea Scripturii n forma N.W.T. S lum, de pild, Ioan 1,1 - tradus de ei Cuvntul era un dumnezeu. Dup ce, pentru a se ndrepti, menioneaz alte cteva traduceri similare (la fel de eronate), n limbi de larg circulaie, iehovitii trec la analiza sintactico-morfologic a cuvntului 0so<;, despre care observ, n mod corect, c este un nume predicativ i c este nearticulat. Eroarea ncepe atunci cnd se ncearc similaritatea traducerii cu alte locuri n care gsi m nu m e predicative anterioare verbului i nearticulate, n care redarea s-a fcut corect, folosindu-se articolul nehotrt. Dintre numeroasele pasaje citate, ne vom opri asupra primului: Marcu 6, 49: Este o nluc! Observm, din start, diferena: avem de-a face cu un substantiv comun, n timp ce 0o<; d in Ioan 1,1 este substantiv propriu! Nu se poate traduce un dumnezeu, din acelai motiv din care nu putem spune un Ion, o M aria etc. n cel mai ru caz, ar fi trebuit s se traduc un zeu - lucru care ar contraveni flagrant teologiei monoteiste ioaneice, antiidolatr prin excelen (I Ioan, 5, 21). Pentru a justifica teorii precum: inexistena sufletului, a raiului i iadului ca stri umane dup moarte, martorii modific textul Luca 23, 4243, rednd dialogul lui Iisus cu tlharul n maniera: Adevr i zic astzi: vei fi cu mine n Paradis800. M utarea celor dou puncte dup cuvntul astzi schimb total sensul afirmaiei, n maniera dorit de martori. Biblia nlocuiete n ntregime Tradiia801 - zic martorii, pe firul gndirii protestante. Citirea Sfintei Scripturi este un imperativ pentnf martori. Cei nou-botezai, cei numii n funcii la Beteluri i cei ce se/pregtesc la coala Galaad pentru a deveni supraveghetori itinerani, trebuies o citeasc integral ntr-un timp dat (de obicei, un an). Citirea nu se face oricum, ci nsoit de auxiliare - reviste care urmresc explicarea Bibliei, cri, brouri etc.802 Martorii lui Iehova nu vorbesc despre o dictare exclusiv a Scripturii, ci amintesc de cldura, varietatea i frumuseea pe care i-o d factorul uman803. Autorii Sfini au fost condui de Spiritul Sfnt, pentru ca n scrierile lor s nu apar erori 804.

8 0 0w .T ., Turnul de veghere, 5 iunie 1994, p. 6


8 01 Idem, Turnul de veghere, 15 februarie 1994, p. 7 802 Idem, Tuciul de veghere, 1 mai 1995, p. 18 80j Idem, Turnul de veghere, 15 iunie 1997, p. 31 804 Ibidem

166

Pr. David Pestroiu

Martorii lui Iehova sunt fideli dictonului protestant Scriptura Scripturae interpres: Noi urmrim ndeaproape Scripturile, lsndu-le s se interpreteze singure805. Martorii spun c sulurile dup care vor fi judecai viii i morii (Apocalipsa 20, 12-13), vor fi scrieri ce se vor aduga Sfintei Biblii, cri inspirate, coninnd legi i instruciuni din partea lui Iehova806. Autorii Sfini ai Scripturii au interzis omiterea sau adugarea de texte pretins inspirate (Apocalipsa 22, 18-19). i ce legi vor mai putea fi date, n afara celor universal valabile, stabilite deja? 7.2. R E V IS T E L E IE H O V IS T E - P R E T IN S C O N TIN U A TO A R E A L E S C R IP T U R II I IN SP IR A TE Cele mai populare publicaii iehoviste sunt revistele bilunare Turnul de veghere i Trezii-v!. Acestea sunt publicate n zeci de milioane de exemplare i sunt numite auxiliare biblice807. n 1876, a aprut Herald o f the Morning, avndu-1 ca redactor ef pe Nelson H. Barbour i adjunct pe Ch. Russell. n 1878, ntre cei doi izbucnete o controvers, n privina valorii rscumprtoare a jertfei lui Hristos. Russell va edita, ncepnd cu iunie 1879, revista Z io n s Watch Tower and Herald o f C hrists Presence, cunoscut ulterior sub denumirea de Turnul de veghere. ncepnd cu 1 octombrie 1919, apare The Golden Age, care, apoi, se va numi Awake! (Trezii-v!). Iniial, cnd Tum ul de veghere era considerat o revist special pentru cei uni (cu circuit nchis), Trezii-v! cunotea tiraje record i era singura arm prozelitist veritabil a martorilor. Actualmente, este ntructva eclipsat de Turnul de veghere, care conine, n plus, articole de studiu, extrem de importante prin mesajele doctrinare transmise. Tumul de veghere este revista cu cel mai mare tiraj de pe glob. n 1998, se tipreau lunar peste 40 de milioane de exemplare din aceasta, n timp ce Trezii-v! se tiprea n peste 36 de milioane de exemplare. Actualmente, fiecare num r din Tumul de veghere se tiprete n 22 milioane de exemplare, n 132 de limbi, iar Trezii-v! se tiprete n peste 20 milioane de exemplare, n peste 80 de limbi. Inspiraia revistelor iehoviste este condiionat de interesele prozelitiste n sine. Un aspect edificator n aceast problem este dat de analiza muncii redacionale. Conducerea mondial a sectei, numit i clasa sclavului fidel i prevztor, pregtete articole i materiale pentru a fi publicate n revistele
805 Idem, Martorii Iui Iehova. Care sunt convingerile lor?, p . 3 806 Idem, Tu poi..., p. 181 807 Idem, Trezii-vl, 22 noiembrie 1995, p. 12

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

167

iehoviste, dar face i selecia atent a acestora viznd fiecare ar cu specificul ei. De pild, unele articole publicate n ediia central din Statele Unite nu apar n versiunea n limba romn808, dar sunt indicate a fi consultate de ctre amatori n ediia de limb englez a revistelor. Prin articolele publicate, revistele deschid direcii noi pentru orientarea doctrinar a sectei. De pild, n 1939 s-a impus conceptul neutralitii, n sens de ostilitate fa de orice form de organizare militar, inclusiv cea de aprare; n 1960-62 a aprut o serie de articole mpotriva guvernelor statale, n 1945 s-a introdus interzicerea transfuziilor, n 1947 s-a insistat asupra cstoriei monogame, n 1973 s-a interzis fumatul etc. Importana revistelor o depete, n concepia iehovist, pe cea a Bibliei: Citirea Bibliei nu trebuie s ia locul excelentului material de studiu, pus la dispoziie prin sclavul fidel i prevztor809. Bibliei noastre i se adaug 32 de pagini n fiecare sptmn - spun martorii810, nesocotind porunca sacr de a nu scoate sau aduga ceva (Apocalipsa 22, 18-19). Un cunosctor experimentat al obiceiurilor iehovitilor afirm c acetia nu studiaz nicioda t Biblia independent de publicaiile lor811. Chiar unii dintre btrni au criticat coninutul unor articole din Turnul de veghere8'2. Cei n cauz au fost ndemnai s se roage i s atepte elucidarea situaiilor reclamate. Revista Trezii-v! conine, uneori, chiar i careuri de cuvinte ncruciate pe teme^biblice, ns cu greeli grave de construcie i definiii eronate813 sau care strnesc ilaritate814. Tot aici, gsim dialoguri ntre personaje imaginare, despre chestiuni de strict actualitate. Uneori, pentru a ridiculiza nvturi cretine, opuse doctrinei iehoviste, martorii se folosesc de caricaturi i de titluri batjocoritoare, de genul: Focul iadului se rcete815. Sunt publicate preri ale unor jurnaliti fideli, precum i rezultate ale unor sondaje de opinie menite s argumenteze declinul cretinismului i ascensiunea sectei iehoviste. Uneori, pe coperta-spate sunt publicate scrisori de apreciere din partea adepilor, pline de elogii gratuite, uneori chiar puerile816. / Dificultile de traducere ntr-un dialect namibian, datorate lipsei de cuvinte corespunztoare, i-a fcut pe martori s adopte variante
808 Idem, Trezii-v!, 8 martie 1996, p. 21 m Idem, Turnul de veghere, 1 mai 1995, p. 19 810 H. Montague, Watchtower Congregations: Communion or Conflict?, Costa Mesa, C.A., p.7, apud J. Ankeberg, J. Weldon, op. cit., p. 13 8 1 1 W. Lingle, op. cit., p . 184 812 W .T., Turnul de veghere, 15 noiembrie 1992, p . 20 813 de exemplu, Simbol pentru Perspicacitate pentru nelegerea Scripturilor" este indicat drept definiie pentru sintagma IT, n loc de PIS 814 de pild, A hei nesfrit! sau Ca in rvit! 815 W.T., Trezii-vl, 8 septembrie 1994, p. 29 816 de pild: ...articolele au fost att de bine scrise i att de poetice... - a se vedea W.T., Trezii-v, 8 septembrie 1994, p. 32

168

Pr. D avid Pestroiu

explicative, care adeseori denatureaz sensul original. De pild, propoziia Adam era un om perfect a ajuns Adam era ca o piersic coapt8,7. Adeseori, revistele gzduiesc relatri amnunite ale unor activiti filantropice desfurate de martori n scop publicitar818. Din dorina de a impresiona pe cititori, autorii articolelor publicate n revistele iehoviste inventeaz biografii ale unor proaspt convertii, exagernd adeseori n mod ridicol decadena moral a acestora din perioada anterioar contactelor cu secta. De pild, citim despre un astfel de individ c bea orice, de la bere pn la buturile cu alcool m etilic819. n mod normal, n-ar fi putut supravieui otrvirii; ori s-a-ntmplat o minune, ori autorii au nflorit relatarea, ori - cel mai plauzibil - n-au fost n stare s fac distincia ntre alcoolul metilic i paronimul su, alcoolul etilic. n concluzie, pstrnd nvtura adevrat, credem cu trie n unicitatea Sfintei Scripturi i considerm cu totul eronate practicile iehove de a scoate i a aduga texte pretins inspirate: i dac scoate cineva din cuvintele crii acestei proorocii, i va scoate Dumnezeu partea de la pom ul vieii... (Apocalipsa 22,19). 7.3. C O M E N T A R II IE H O V E L A P E N T A T E U H I C R IL E P R O F E IL O R Protoevanghelia (Facere 3, 15) d tonul unei interpretri iehoviste cu tent eshatologic evident: femeia reprezint, pentru martori, Ierusalimul cel de sus (Galateni 4, 26), considerat lumea ngerilor buni, a crei smn este regele Isus Cristos820. Contextul (Galateni 4, 24) ne indic faptul c expresia n cauz face referire la Testamentul cel Nou, simbolizat de Sarra, n comparaie cu robia Legii Vechi, reprezentat de Agar. Martorii lui Iehova insist foarte mult n dovedirea realitii istorice a potopului. n paralel, nu scap prilejul de a denigra catolicismul, ai crui reprezentani sunt nvinuii de prezentarea acestui eveniment drept o alegorie821. Construcia turnului Babei s-a fcut, n concepia iehovist, ce rezult din traducerea N.W.T., pentru scopuri religioase822. n realitate, acest turn este expresia vanitii umane, nicidecum a vreunei forme de religiozitate de aici i autodistrugerea lui. I storia lui Avraam este considerat de martori o dram simbolic n fapt, pure speculaii: Avraam l simbolizeaz pe Iehova, cstorit cu
8,7 Idem, 818 Idem, 8| Idem, 820 Idem, 8 21 Idem, 822 Idem, Turnul de veghere, 15 noiembrie 1992, p. 24 Trezii-v!, 8 iulie 1994, p . 9-11 Turnul de veghere, 1 septembrie 1995, p. 4 Tu poi..., p .117 Trezii-v!, 8 februarie 1997, p.26-27 Trezii-v!, 8 martie 1994, p. 4

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

169

Sarra, adic organizaia sa universal. Isaac este prototipul lui Hristos, iar Ismael simbolizeaz Ierusalimul, rmas n robie religioas823. Comentnd vieile lui Avraam, Sarra, Isaac i Iacov, martorii afirm c Iehova le-a rezervat un loc n domeniul pmntesc al Regatului824. Paradoxal, martorii recunosc c, n momentul dialogului cu Dumnezeu pe Horeb, Moise tia deja numele personal al lui Dumnezeu, ns conversaia dintre ei era ieit din comun825. Traducerea iehovist a Bibliei - N.W.T. nlocuiete prezentul continuu din textul Ieire 3, 14 cu viitorul: M voi dovedi ceea ce m voi dovedi a fi826. Schimbarea este inoportun, mai ales dac versetului citat i se ncearc a se atribui semnificaii profetice, inexistente n contextul original. Dumnezeu i exprim n chip magistral esena venic, infinit, necauzat, fiinnd prin ea nsi. Nu poate fi vorba de o anunare a unei revelri ulterioare, ntruct solicitarea lui Moise de a lmuri poporul asupra identitii divine anuleaz din start o astfel de variant: Dumnezeu, n mod evident, face o precizare pertinent i actual; El nu poate fi interesat de confuzia presupus de un rspuns amnat pentru dovediri ulterioare. Martorii au schimbat sensul cuvintelor nscrise pe plcua de aur de pe turbanul arhiereului din Vechiul Testament, traducnd: Sfinenia i aparine lui Iehova827, n loc de Sfinenia Domnului (Ieire 28, 32-36). Se ncearc a se acredita ideea c sfinenia este rezervat exclusiv lui Dumnezeu, dei toi oamenii sunt chemai s se mprteasc din ea: voi v vei sfini, i sfini vei fi, fiindc sfnt sunt Eu, Domnul Dumnezeul vostru (Levitic 11, 44). Martorii susin c Ilie a fost, evident, transferat, prin atmosfera pmntului, ntr-o alt parte a globului828. Cu alte cuvinte, ei contest nlarea sa cu trupul la cer, descris n IV Regi 2,11. Singurul sprijin pe care se bazeaz supoziia lor este textul Ioan 3,13: Nimeni nu s-a suit n cer, dect Cel Ce s-a cobort din cer, Fiul Omului, Care este n cer. Acest text se refer, de fapt, la mpria cerurilor, - consecin direct a activitii mesianice a lui Hristos, care nu putea fi accesat anterior ntruprii Lui. Dar, ntruct tot Hristos zice: n casa Tatlui Meu multe locauri sunt...(Ioan 14, 2), este clar c Ilie a fost aezat ntr-un astfel de loc, pentru a atepta mplinirea iconomiei/divine. n plus, Ilie i Enoh vor suferi moarte martiric, n timpurile finale, prigonii fiind de Antihrist, dar dup trei zile i jumtate vor nvia (Apocalipsa,l 1,11). Martorii consider acest pasaj ca fcnd referire, n mod simbolic, la clasa cretinilor lor uni n 1914, prigonii i ucii spiritual prin ntemniarea din 1918 i nviai la o nou er prozelitist n 1919...
823 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1992, p. 14-15 824 Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1998, p. 11 825 Idem, S ne apropiem de Iehova, p. 7 826 Ibidem, p. 9 827 Ibidem, p. 29 828 Idem, Tumul de veghere, 15 septembrie 1997, p. 15

170

Pr. David Pestroiu

Potrivit martorilor, Ilie era n continuare pe pmnt, ulterior j evenimentelor descrise la IV Regi 2,11. Ca argument, este adus exemplul! unei scrisori, pe care profetul i-a trimis-o regelui Ioram din Iuda (II Paralipomena 21,12). La o analiz atent, se observ c scrisoarea a ajuns la Ioram n momentul descris, dar nu se tie cnd a fost trimis; n plus, chiar i primirea de ctre rege a scrisorii poate fi foarte uor considerat an teri o ar nlrii lui I lie cu trupul la cer. Biblia nsi nu spune c Ilie ar fi fost transferat ntr-alt loc pe pmnt, ci afirm, explicit, nlarea sa la cer. nsei condiiile acestei elevaii o arat clar ca pe un miracol: carul cu cai de foc imaterial este o dovad explicit. Dac actul acesta ar fi nsemnat o simpl plimbare pmnteasc, atunci destinaia terestr ar fi trebuit s fie cunoscut i precizat clar n Biblie. Toate rpirile pmnteti au avut inte precise, menionate clar n Scriptur829. n ce privete unele vedenii profetice, interpretarea iehovist nu se deosebete esenial de analizele exegeilor cretini consacrai. Putem exemplifica: vedenia cderii Babilonului (Isaia 44,27 - 45.1), vedenia berbecului i apului (Daniel, cap.8), profeiile mesianice evidente (Isaia 7,14; Miheia 5, 1-2; Zaharia 11, 12-13; Psalmul 21, 18-20) etc. Timpul venirii Domnului, fixat la Daniel 9,25 este calculat, ns, nu n legtur cu ntruparea Sa, ci cu botezul Su830. Textul trinitar clasic din Isaia 6,3: Sfnt, sfnt, sfnt... este considerat de ctre iehoviti ca fiind expresia sfineniei divine n sens absolut831. Despre reabilitarea conductorilor sectei i scoaterea lor din nchisoare n 1919, ar vorbi, dup cum afirm martorii, i Isaia n capitolul 35 al profeiei sale832. Aici, ns, se vorbete despre refacerea rii dup captivitatea babilonic, precum i despre calea sfineniei, deschis n urma demersului mesianic al Rscumprrii aduse de Hristos. Textul Ieremia 7,31 este indicat pentru a arta c Dumnezeu nu a avut intenia unui chin venic al pctoilor n focul iadului833. Contextul lmurete clar exegeza pertinent: Dumnezeu nu le-a cerut evreilor s-i ard copiii ca jertfe n locuri nalte aa cum acetia ncepuser s fac sub influena vecinilor idolatri. Distanarea iehovist fa de celelalte religii i refuzul oricrei forme de ecumenism sunt considerate efectul mplinirii profeiei Ieremia 51,6: Fugii din Babilon i fiecare s-i scape viaa... Fpturile vii din Iezechiel 1, 4-10, interpretate de majoritatea Sfinilor Prini ca fiind prefigurri ale celor patru Sfini Evangheliti, sunt, pentru martori, simboluri ale celor patru caliti eseniale ale personalitii lui Iehova834.
829 de exemplu, profetul Avacum a fost rpit pentru a-1 hrni n chip minunat pe Daniel, aflat n groapa cu lei (Balaurul i Bel 1, 43). Relatarea este considerat, oricum, necanonic. 830 W.T., Trezii-v!, 22 iunie 1995, p. 7-8 83 1 Idem, S ne apropiem de Iehova, p. 26 832 Idem, Turnul de veghere, 15 februarie 1996, p. 14 833 Idem, Trezii-v!, 8 martie 1994, p. 13,21 834 Idem, S ne apropiem de Iehova, p. 13

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

171

Viziunea sulului dulce mncat de Iezechiel (cap. 2 - 3) are pentru martori semnificaia profeiei lor eretice, considerat inspirat, iar coninutul bogat n cntece de jale al acestuia se afirm c face referire la apostata cretintate835. Martorii se aseamn cu Iezechiel, pe care l-a ntrit Dumnezeu n aciunea de mustrare a frdelegilor conaionalilor si. Expresia: Am f cu t fa a ta asemenea unui diamant, mai dur dect cremenea (Iezechiel 3, 8-9) este adaptat cerinelor prozelitiste iehoviste, ca un ndemn mobilizator. Martorii ncearc s aduc n contemporaneitate mplinirea visului profetic al lui Nabucodonosor (Daniel 2, 31-45), considernd c diferitele materiale din care era alctuit colosul simbolizau, pe rnd: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, puterea mondial anglo-american i lumea divizat din punct de vedere politic din timpul sfritului (cu referire la picioarele de fie r i lu tf36. n plus, piatra care lovete chipul i-l sfrm este identificat cu Regatul milenist iehovist. Interpretarea este nstrunic i forat: visul i-a aparinut lui N abucodonosor, deci trebuia s se refere exclusiv la imperiul lui, condus de monarhi din ce n ce mai slabi, pn la cderea final, venit prin Cirus - piatra. Considerarea unor ri contemporane ca fiind simbolizate de picioarele de fier i lut, n sintagma lumea divizat politic este o exagerare: dintotdeauna, spectrul politico-religios al lumii a fost extrem de fragmentat; acesta nu este, n nici un caz, un aspect exclusiv al timpurilor noastre. Spre a-i justifica elucubraiile, martorii observ i faptul c, la vremea instaurrii Regatului lor, Imperiul Otom an ocupa.. .teritoriul Babiloniei, iar n Persia (Iran), Grecia i Roma funcionau guverne naionale. Cu alte cuvinte, colosul era nc n picioare..., chiar dac babilonienii i perii dispruser ca popoare de mii de ani. Textul Daniel 2,44 conine o profeie referitoare la mpria lui Dumnezeu, care va dinui pentru totdeauna. Martorii plaseaz temporal aceast profeie n epoca postmilenist a ,,Regatului837. Cele 7 timpuri n care Nabucodonosor sufer o form de schizofrenie (fapt atestat istoric!) le prilejuiesc martorilor i o interpretare alegoric, n corelaie cu teoria lor privind perioada (specific calculat !) n care Dumnezeu i suprim intenionat exercitarea suveranitii divine asupra pmntului.838 O astfel de teorie, chiar dac dorete cu orice pre ssusin anumite calcule biblice (pline de erori - dup cum s-a vzut), este inacceptabil, ntruct contravine Providenei divine. Fiarele din D aniel cap. 7 sun t privite, de asemenea, ca simboluri ale puterilor mondiale: Babilonia, Medo-Persia, Grecia i Roma. i, pentru c
835 Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1989, p. 23 836 Idem, S acordm atenie..., p. 49-60 837 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1995, p. 24 838 Idem, S acordm atenie..., p. 95

172

Pr. David Pestroiu

Imperiul roman a cucerit Britannia, aceasta din urm a fost identificat cu cornul mic al celei de-a patra fiare, care umilete trei mprai: Spania, Olanda i Frana, apoi are ochi (cele 13 colonii ale sale din America), spune lucruri mari (adic dicteaz politica mondial) i se opune lui Dumnezeu i sfinilor Si - iehovitii, nchii un timp, timpuri i jum tate de timp (detenia capilor sectei n 1918-1919)839. Toate aceste tlcuiri profetice nu reuesc s conving: Anglia a nvins n lupte mult mai multe naiuni (nu numai pe cele trei amintite de martori); n plus, aa-zisa combinat anglo-american este manifestarea unei aliane politice recente; s nu uitm c, pentru constituirea S.U.A., s-a dus un rzboi sngeros ntre englezii britanici i cei americani. Tot despre puterea anglo-american vorbesc iehovitii cnd ncearc s tlcuiasc semnificaia cornului mic din vedenia berbecului i a apului (Daniel, cap. 8). Aici, martorii fac referire chiar i la influena americano-britanic n Palestina (cornul s-a mrit nespus de mult spre ara cea frumoas), precum i, evident, persecutarea iehovitilor uni (cornul s-a nlat pn la otirea cerurilor), prin interzicerea sectei n aproape toate rile care au fcut parte din imperiul britanic840. Cele 2300 de zile profeite n Daniel 8, 13-14 sunt, de data aceasta, interpretate literal (nu mai acioneaz principiul biblic o zi = un an?!), ns, fiind o perioad profetic, se consider anul ca avnd 360 de zile (!!!), rezultnd o durat de 6 ani, 4 luni i 20 de zile (n loc de 6 ani, 3 luni i 19 zile). Evident c acestei durate de timp i s-a gsit i un corespondent n epoca modern a iehovismului: perioada celui de-al doilea rzboi mondial, mai precis ntre 1 iunie 1938 i 1 octombrie 1944841 - momente marcate, semnificativ, de dou congrese iehoviste, ultimul consemnnd, n mod simbolic, restabilirea teocraiei, dup ce, n perioada rzboiului, numrul iehovitilor a sczut dramatic, n absena unor aciuni prozelitiste eficiente. Profeia mesianic din Daniel 9, 24-25, privind trecerea a aptezeci de sptmni de ani de la refacerea templului i pn la Mesia, capt noi valene, n urma cercetrilor iehoviste. Martorii ntind aceast perioad pn la anul 36 d.Hr. - considerat ca dat a botezului sutaului Comeliu i a chemrii neamurilor la cretinism. Afirmaia lor este viciat n urmtoarele privine: Profeia anun ntruparea lui Mesia, viaa, activitatea i chiar jertfa Sa, i nu are nimic comun cu botezul italianului devo t at Comelius842. Cu siguran, muli dintre neamuri au fost botezai i la Cinzecime, ntre cei 3000 de membri ai Bisericii primare, ntruct
839 a se vedea, pentru toate aceste interpretri, Ibidem, p. 137-144 840 Ibidem, p. 173-176 84 1 Ibidem, p. 178 842 Ibidem, p. 194. Naionalitatea sutaului Comeliu, ns, nu se cunoate.

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

173

auditoriul Sfntului Petru nu era format numai din evrei, iar efectele glosolaliei erau focalizate spre convertirea pgnilor, care-i auzeau pe apostoli exprimndu-se n limbile lor. Erorile calculelor iehoviste pleac, aa cum am mai artat, i din considerarea anului de 360 de zile, dar i din greita fixare a perioadei domniei lui Artaxerxe, cel care a dat edictul de refacere a Templului. Nici capitolul 11 din Daniel, care arat luptele ntre regele nordului i cel al sudului - evident, fapte profetice, alegorice, nu putea s scape vigilenei explicrilor iehoviste. Dup ce identific, pe rnd, pe monarhul din nord, cu regi sirieni i, apoi, romani, iar pe cel din sud cu regii Ptolemei egipteni, martorii acced cu tlcuirile n lumea contemporan, unde regele nordului este iden t ificat rapid cu Germania, considerat urmaa Imperiului roman, iar regele sudului cu Puterea Mondial AngloAmerican, care declarase Egiptul protectorat britanic843. Evident, toate aceste interpretri sunt ridicole, prin faptul c ncearc, ostentativ, s impun o anumit opinie, clar exagerat. Urmaele Imperiului roman au fost extrem de multe: pe lng Germania, chiar i Anglia ar putea fi considerat, ntr-o astfel de interpretare, rege al nordului; acest lucru s-ar potrivi mai bine i cu aezarea ei geografic. n plus, pretenia de a gsi n Marea Britanie i S.U.A. continuatoarele, peste aproape 2000 de ani, ale Egiptului Antic, este inacceptabil. n cartea lui Daniel gsim, dup interpretrile martorilor, chiar i prefigurarea primului rzboi mondial, finalizat n favoarea regelui Sudului, ajutat de corbiile din Chitim (Daniel 11, 30), alias navele americane844. Sunt identificate, ulterior, al doilea rzboi mondial, rzboiul rece i este profeit un rzboi viitor, cu un rege al nordului care urmeaz s se ridice845. Cele 1335 de zile despre care se vorbete n Daniel 12, 12 sunt trite de iehoviti ntre toamna lui 1922 i primvara lui 1926. Este momentul despririi de tezele russelliste i' de adepii lor i de lansarea lucrrii Deliverance (Eliberare), menit s nlocuiasc celebrele Studii n Scripturi846. n comentariul asupra invaziei de lcuste, descris profetic de Ioil (cap. 1, 6, 9-12), martorii afirm: armata de lcuste din timpurile modeme nu este nimeni alta dect armata lcustelor unse ale lui Iehova, crora li s-au alturat n prezent aproximativ 5.600.000 de alte oi ale lui Isus . Alturarea dintre lcuste i oi este ocant; inutil de spus c oile nu fac parte din profeia lui Ioil, ci dintr-un citat din Ioan 10,16. n plus, iehovitii
843 Ibidem, 844 Ibidem, 845 Ibidem, 846 Ibidem, p. 247 p. 262 p. 284 p. 304

174

Pr. David Pestroiu

nii cad n desuetitudine, cnd afirm: Deoarece lcustele despuiaser ara de vegetaie, .. .turmele de oi piereau.. ,847. O practic sectar frecvent este aducerea la zi a profeiilor vechitestamentare, dei cea mai mare parte a acestora i-a gsit mplinirea: fie n epoca imediat urmtoare (cu referire, mai ales, la perioada robiei babilonice), fie n timpul venirii lui Mesia. Iehovitii au declanat, ns, o frenetic cercetare a crilor profeilor, pentru a descoperi noi interpretri, convergente ideilor doctrinare eronate pe care acetia le promoveaz. Textul profeiei lui Avacum 1, 2-3 este mistificat pentru a ilustra mentalitatea tinerilor iehoviti de azi, setoi de dreptate divin, chiar prin mijloace nepermise, violente: Pn cnd voi striga ctre Tine, Doamne, fr s-asculi? Eu strig la Tine: Violen! i Tu nu mntuieti848. Dac profeia lui Sofonie: Aproape este ziua cea mare a Domnului (Sofonie 1,14) s-a mplinit cteva zeci de ani mai trziu, n sensul c robia babilonic a pus capt idolatriei iudeilor, martorii afirm ca noi trim n timpul cnd ziua cea mare a lui Iehova se apropie cu repeziciune. Pentru a arta triumful credinei monoteiste n faa pgnismului, Zaharia anun o zi n care zece oameni dintre limbile neamurilor vor apuca p e un iudeu de poala hainei i vor zice:Mergem i noi cu tine, cci am aflat c Dumnezeu este cu voi! (Zaharia 8,23). Martorii, ns, au o interpretare proprie a acestui text: iudeul reprezint gruparea celor 144.000, din care au rmas foarte puini n via n prezent, iar cei zece oameni din toate limbile popoarelor sunt marea mulime a celorlalte oi iehoviste849. Textul Maleahi 3, 1-4, referitor la purificarea de idolatrie, este considerat de martori o profeie referitoare la perioada lor de nceput, cnd au fost ndreptai de la anumite erori i au suferit chiar nchisoarea drept pedeaps vremelnic (1918-1919)850. 7.4. NO U L T E S T A M E N T N PRO PAG AND A IE H O V Evenimentul naterii Domnului este inta unor interpretri exegetice fanteziste din par tea corifeilor iehoviti, care au decis s se opun srbtoririi ei. O dovad n acest sens este inversarea semnificaiei stelei
847 Idem, Turnul de veghere, 1 mai 1998, p. 10-11 848 Idem, Trezii-v/, 22 octombrie 1996, p. 18. Textul ortodox, dup Biblia sau Sfnta Scriptur, ed. 1990, propune o cu totul alt traducere, din care dispare termenul: violen! propus de iehoviti, iar expresia: tu nu mntuieti, cu tent vdit generalizatoare, pesimist-predestinaionist, este tradus cu referire exact la persoana profetului: fr ca tu s m izbveti. De altfel, omiterea cu bun tiin a formelor pronumelui personal - persoana I, care indic implicarea exclusiv a profetului n e v enimente, es te o tactic des uzitat de traductori i-detractori, viznd transpunerea fenomenelor n propo rii pancosmice. 849 Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1996, p. 22 850 Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1995, p. 17-18

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

175

cluzitoare a magilor, care, n opinia majoritii teologilor, are un rol pozitiv, simboliznd participarea naturii create, a cosmosului, la bucuria naterii Mntuitorului. Pentru iehoviti ns, steaua era un instrument folosit de Satan, Adversarul lui Dumnezeu, ntr-o tentativ de distrugere a Fiului lui Dumnezeu851. O astfel de interpretare este eronat, ntruct magii au venit la Hristos ca la un mprat, iar steaua i-a cluzit n mod exclusiv. Irod, cel ce-L dumnea pe Hristos, nu a beneficiat de ajutorul ei; ca urmare, el i-a rugat pe magi, n chip viclean, s cerceteze amnunte privind naterea Domnului i s-i comunice i lui ulterior. Momentul botezului lui Hristos le prilejuiete iehovitilor inventarea unei aa-zise ungeri a Sa cu Spirit Sfnt, devenind Mesia sau Cristosul852. Nu numai c aceast ungere nu este consemnat n Evanghelii, dar faptul c ea definete devenirea lui Hristos este o consecin clar a doctrinei subordinaioniste iehoviste, care nu ofer dect valoare angelic existenei preumane a lui Hristos. Atacndu-i pe membrii Bisericii, iehovitii susin c acetia s-au ndeprtat de mesajul lui Hristos, care promite cu preponderen pmntul ca rsplat pentru cei drepi, i nu cerul, invocnd textul din Predica de p e Munte: Fericii cei blnzi, c aceia vor moteni pmntul (Matei 5,5). Dac vor cerceta, ns, cu atenie, n acelai loc, vor constata c, dintre toate promisiunile Fericirilor, singura care se repet are ca obiect mpria cerurilor (Matei 5, 3, 10). n teofania Schimbrii la Fa, Moise este, pentru iehoviti, tot un simbol al lui Hristos, n momentul venirii Sale n vederea Judecii853, iar Ilie este clasa sclavului fidel - Comitetul de Conducere al sectei. Este de neneles de ce Hristos apare n dubl ipostaz: ca Fiu al Tatlui transfigurat - i ca Mai Marele Moise - cum l numesc iehovitii. Dei Evanghelitii consemneaz prezena real a lui Moise i a lui Ilie, cu care Hristos vorbea, martorii afirm c acetia erau mori, cu sperana nvierii n paradisul pmntesc al Regatului, i nu au putut fi alturi de El n nici un caz pe Tabor. Totui, Hristos nu poate fi un neltor, vorbind singur, n timp ce ar dori s par c vorbete cu al te persoane. Analiznd comparativ moartea prematur a Sfntului Iacovyft-eomparaie cu Sfntul Ioan, fratele lui, martorii pun acest eveniment pe seama scopului final urmrit de Dumnezeu: att Petru, ct i Ioan, au fost ocrotii pentru a scrie cri biblice inspirate854. Voia lui Dumnezeu nu poate fi condiionat, ns, de nimic (Romani 11,33), deci afirmaiile martorilor sunt simple speculaii.
851 Idem, 852 Idem, 85, Idem, 854 Idem, Trezii-v!, 8 septembrie 1994, p. 6-7; Idem, Cel mai mare Om..., p . 7 Trezii-v!, 22 iun;e 1995, p. 8 Turnul de veghere, 15 aprilie 1995, p. 24 Trezii-v!, 8 aprilie 1996, p. 27

176 ______________________________________________________________ Pr. David Pestroiu |

Textul Evrei 10, 24-25: ...fr s prsim Biserica noastr...(B.O.) a devenit pentru martori ...s nu prsim strngerea noastr laolalt.A (N. W.T.), pentru a susine aspectul de monolit al nregimentrii n sect855. Ordinarea femeilor ca minitri cu timp integral sau pionieri regulari, ! avnd sarcini prozelitiste egale cu ale brbailor, nu putea s nu genereze comentarii asupra textelor biblice care aeaz femeia la locul firesc dat de; cons tituia ei mai firav, nepotrivit a rezista la anumite activiti, la care numai brbaii au chemare. Este vorba, implicit, de slujirea preoeasc, misiune care, la iehoviti, difer radical de Taina Preoiei din cretinism. Numit minister, ea nseamn, n primul rnd, implicare prozelitist, aciune din care femeile nu sunt excluse. Textul 1 Petru 3,7, care numete > femeia un vas mai slab arat clar c rolul acesteia n societate trebuie s corespund firii ei, precum i statutului ei casnic sau fa m ilial, care nu trebuie neglijat. Martorii au, ns, o interpretare proprie, n spiritul curentelor feministe contemporane: Petru nu le-a njosit pe femei, ntruct expresia implica faptul c i soul este un vas fragil sau slab856. Textul II Petru 3, 3-4: nti trebuie s tii c, n zilele cele de apoi, vor veni cu batjocur, batjocoritori care vor umbla dup poftele lor i vor zice: Unde este fgduina venirii Lui? C de cnd au adormit prinii, toate aa rmn, ca de la nceputul fpturii., .este utilizat pentru a descrie atitudinea contemporanilor, care nu vor s cread profeiile iehoviste i care nu vor s se conving c sfritul pmntului este aproape857. Nenelegerea restabilirii ontologice a firii umane i a chemrii acesteia la actul personal al ndumnezeirii dup har, ca roade ale jertfei pline de iubire a Fiului lui Dumnezeu, a dus la mistificarea iehovist a textului I Ioan 4, 16: Dumnezeu este iubire; i cine rmne n iubire rmne n [unitate cu - N.W.T.] Dumnezeu i Dumnezeu rmne n [unitate cu - | N. W T.] el. Dorina de a explica textul n manier proprie i-a determinat pe martori s alture, completiv, expresia n unitate cu, care se j ndeprteaz de textul original, ntruct deschide portia unei legturi I exterioare a omului cu Dumnezeu prin iubire, n timp ce textul de baz .: exprim clar o unire intern, ontologic. Dei recunosc c termenul Apocalipsa nseamn Revelaie, martorii susin c sensul su a devenit peiorativ, ajungnd s determine o epoc . final terifiant, un cataclism cosmic iminent, n care Dumnezeu va distruge puterile conductoare ale rului i i va ridica pe cei drepi la via | n Regatul mesianic858.
855 Idem, Trezii-v / , 22 iunie 1995, p. 13 856 Idem, Trezii-v! , 22 noiembrie 1994, p. 19 857 Idem, Trezii-v / , 22 iunie 1995, p. 12 838 Webster's New Collegiate Dictionary(f. alte ref. bibi.), apud Ibidem, p. 4

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

177

7.5. D E N IG R A R E A S F IN IL O R P R IN I I TEO LO G ILO R N PUBLICA IIL E IE H O V IS T E Sfnta Tradiie este, pentru Martorii lui Iehova, inta unor aacuri directe, pe fgaul protestant i neoprotestant cunoscut. Epoca biblic este singura care prezint impor tan: la nceputul secolului al doilea, dup moartea ultimului apostol, a nceput n mod serios s se af irme abaterea de la credina cretin859. Totui, martorii consemneaz modele ale unor martiri, prelund din vieile lor idei pentru a-i susine concepiile eretice. Bunoar, refuzul primilor cretini de a face parte din armatele i conducerile administrative imperiale este priv it de ctre iehoviti ca un t emei al neacceptrii satisfacerii stagiului m ilitar i a obligaiilor civile i obteti860. Realitatea consemnat de istoricii vremii afirm, ns, c nenrolarea prim ilor cretini n armatele romane nu avea drept cauz lipsa de patriotism, ci dorina de a nu cdea n idolatrie, tiut fiind c mpraii romani, comandani supremi ai armatelor, se considerau ei nii zei. Pentru martori, nici mcar Tradiia apostolic nu are valoare: Prerile tradiionale, conform crora Toma s-a dus n India i Evanghelistul Marcu n Egipt nu pot fi confirmate861. Tradiia catolic a vizitei Sfntului Iacob n Spania este ndelung contestat de martori, ca fiind nescriptural862. Este negat i faptul c Sfntul Petru ar fi predicat la Roma i c ar fi fost martirizat de ctre Nero; de asemenea, contest pstrarea Sfinitelor Sale Moate la Vatican. Prezentarea iehovist a misiunii cretine n secolul I se face cu ajutorul unui fals prin omisiune: Evanghelia era predicat de laici - zic ei863. Fr ndoial c i laicii transmiteau celor din ju r mesajul credinei cretine, ns m unca misionar propriu-zis, luminat de harul, harismele i darurile Sfntului Duh, a aparinut Sfinilor Apostoli i ucenicilor lor clerici: episcopi, preoi i diaconi. Martorii spun, ns, c ierarhia a nlocuit adevrurile pure ale Bibliei cu tradiii fcute de om864. n realitate, valoarea Tradiiei este completiv i explicativ, ntregind dreapta nvtur predat de Biblie. Sfntul Iustin Martirul i Filosoful este, ntructva, considerat mai aproape de ideologia martorilor, deoarece avea o oarecare cunotin despre nvierea m orilor pe parcursul mileniului. N um it^nstin Martirul
855 Idem, Numele divin care va dinui pentru totdeauna, p . 17 860 A se vedea Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1998, p.6 8 6 1 Idem, Trezii-v!, 8 decembrie 1994, p. 19 862 Idem, Trezii-v!, 8 august 1991, p. 26 865 J. Herbert Kane, A Global View o f Christian Missions From Pentecost to the Present, f. ref. biobibl., apud W.T., Trezii-v!, 8 decembrie 1994, p . 19 864 Idem, Turnul de veghere, 1 decembrie 1994, p . 6

178

Pr. David Pestroiu

sau Martorul, nu se poate spune cu exactitate n ce msur a tr it el n armonie cu Scripturile i cu nvturile lui I sus865 - zic iehovitii. Despre Teofil d in Antiohia, martorii afirm c nu pot spune n ce msur au fost afectate concepiile sale de prezis apostazie866. Origen, considerat filosof platonic al colii din Alexandria867, este responsabil, n concepia iehovist, de introducerea n doctrina cretin a dramei cosmice a sufletului. Toi Prinii anteniceeni sunt cons iderai, de ctre iehovit i, ant itrinitari. Spre exemplu, sunt oferite nume, precum: Justin, Irineu, Clement Alexandrinul, Tertulian, Ipolit i Origen. n viziunea iehovist, conciliul de la Niceea, care a definit dogma Trinitii, a fost marea victorie a cretinismului apostat 868. Sfinii Prini de la Sinodul I ecumenic sunt prezentai ca nite marionete n mna mpratului. Ei au semnat Crezul, majoritatea mpotriva voinei lor869 zic iehovitii, care ironizeaz i aa-zisa convertire la cretinism a mpratului Constantin I870, pe motiv c acesta s-a botezat pe patul de moarte. El a fost etic h etat de iehoviti ca fiind mnjit cu snge, stigmatizat de nenumrate monstruoziti i plin de neltorii, un tiran hidos, vinovat de crime oribile871. Istoricii au dovedit, ns, c el s-a artat cretin prin fapte, iar ntrzierea botezului s-a datorat strategiei sale de a tempera instigrile, nc puternice, ale pgnismului. Libertatea cretin ismului, acordat prin Edictul de la M ilan (313), nu este apreciat de iehoviti, dei a nsemnat stoparea sngeroaselor persecuii. Ei o consider rezultatul urmririi unor interese politice i al mainaiilor viclene872 ale mpratului. Pentru o doctrin care a abandonat credina n suflet i nemurirea sa, monahismul i ascetismul devin inutile873. Martorii susin c ascetismul prezint ntr-un mod deformat relaiile dintre om i Dumnezeu874. n acelai loc, ei afirm c Hristos i ucenicii si n-au fost ascei. Uit s aminteasc, ns, exemplul viu nou-testamentar oferit de Sfntul Ioan Boteztorul, ca i (numeroasele) ele m ente din viaa Mntuitorului care dau mrturie despre stilul su de via - auster, nomad i cast (Matei 8,20; Luca 9,58). Monahismul, n Ortodoxie, este experierea concret a sfaturilor
865 Id em , T u rn u l d e veghere, 15 m a rtie 1992, p. 30 866 Id e m , T u rn u l d e veghere, 15 m a rtie 1996, p. 30 867 Id e m , T u rn u l d e veghere, 1 a u g u s t 19 9 6 , p. 7-8 868 A . H o e k e m a , op. cit., p. 2 8 6 -2 8 7 869 W .T ., T u rn u l d e veg h ere , 15 m a rtie 1998, p. 28 870 Id e m , T u rn u l d e veg h ere , 1 iu lie 1993, p. 10 871 Id e m , T u rn u l d e veg h ere . 15 m a rtie 1998, p. 26 872 I b id e m , p. 30 87j a se v e d e a Id em , T re zii-v !, 8 m a rtie 1997, p. 10 874 Id em , T re zii-v !, 8 o c to m b rie 1998, p.21

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

179

evanghelice i constituie calea cea mai nalt a urcuului asemnrii cu Dumnezeu, dup modelul hristic. De aceea, Sfntul Ioan Cassian definete monahul ca fiind ostaul lui Hristos875. Rspunderea pentru implicarea Bisericii Catolice n afacerile politice ale acestei lumi revine, n opinia martorilor, Fericitului Augustin, care a afirmat c mpria Iui Dumnezeu a nceput deja n aceast lume, odat cu instituirea Bisericii876. Eusebiu de Cezareea este criticat, de asemenea, pentru c a postulat ideea unei singure societi cretine, ca rezultat al unei posibile aliane ntre Biseric i stat877. Relatarea sa privind miracolele ce au nsoit victoria Sfntului Constantin asupra lui Maxeniu le-a prilejuit iehovitilor lansarea unor atacuri bazate pe supoziii: exist contradicii n ce privete timpul exact, locul i alte amnunte legate de aceast viziune878. n fapt, martorii refuz s accepte i faptul c Hristos a fost rstignit pe o cruce, deci este de la sine neles c minunile svrite cu puterea ei le sunt inacceptabile. Denigrrile iehoviste o au n obiectiv i pe Sfnta Elena, mama Sfntului Constantin. Aceasta este acuzat de uciderea norei sale, Fausta, n care se pare c a fost implicat879. O astfel de presupunere nentemeiat este, n plus, i nedreapt, ntruct Sfnta Elena a fost un model de cretin autentic. Pentru martori, Cronica lui Eusebiu este titlul unei lucrri scrise de Ieronim880. Se tie c Fericitul Ieronim a fost doar traductorul celebrei Istorii Bisericeti a lui Eusebiu de Cezareea. La rndul su, i Ieronim este blamat pentru c era animat de credina tradiional a Bisericii n virginitatea perpetu a Mriei881, Sfinii Prini de la Sinodul III ecumenic (Efes, 431) sunt considerai autorii formulei Theotokos, despre care iehovitii afirm c nu exist n Biblie, nici ca expresie, nici conceptual. Am analizat ntr-un capitol anterior aceast prere eretic. Martorii afirm c nu sunt dovezi asupra realitii unor locuri sfinte ale cretinilor (cum ar fi Sfntul Mormnt); ba, mai mult, acestea vor fi distruse n cataclismul prezis de ei882. O not aparte o constituie desconsiderarea pelerinajelor, etichetate drept un ritual mpovrtor. Martorii nu in nici o form de post, dei Scriptura este plin de modele de postitori, culminnd cu Hristos, care practic postul i l recomand ca

875 Sf. Ioan Cassian, Aezmintele mnstireti, I, 1, trad. prof. V asile Cojocaru Lpjof. David Popescu,
p re fa , stu d iu in tro d . i n o te d e p ro f. N ic o la e C h ie s c u , n P .S .B ., v o i. 5 7 , p / f l 3 876 Id e m , T u rn u l d e v e g h e re , 1 iu lie 1 9 93, p . 9 877 Ib id e m , p. 10 878 Id em , T u rn u l d e ve g h ere , 15 m a rtie 1998, p . 2 7 879 Ib id e m , p. 29 880 Id em , S a c o r d m a te n ie ..., p . 197 881 Id em , S a d u c e m ..., p . 198 882 Id em , T u rn u l d e ve g h ere , 15 ia n u a rie 1992, p .3 2

180

Pr. David Pestroiu

arm principal contra diavolului (Marcu 9,29), dovedindu-i eficiena prin respingerea ispitelor Satanei dup postul din Quarantania. 7.6. S R B T O R IL E - IN T E A L E C O N TE ST R IL O R IE H O V IS T E n perioada de nceput a micrii iehoviste, exista prescripia respectrii Sabatului, consecin a fidelitii lui Russell fa de adventis m . Ulterior, Rutherford anuleaz aceast practic, mpreun cu ntregul concept al respectrii unei zile spt m nale de repaos; prozelitismul nu avea nevoie de timpi mori, ai odihnei . Martorii lui Iehova afirm c serbarea duminicii a nceput n secolul II, bazndu-se pe istoricul disputei quatrodecimanilor883 - sect combtut la Sinodul I ecumenic. Ei nu au zi de odihn, ntruct ateapt ca, dup 6000 de ani de dominaie satanist asupra lumii, s urmeze ziua de odihn pe parcursul Domniei milenariste. Interpretarea este forat: dei textul II Petru 3,8 susine c o singur zi, naintea Domnului, este ca o mie de ani i o mie de ani ca o zi, aceast afirmaie nu poate fi interpretat literal, ci exprim, alegoric, venicia lui Dumnezeu. La fel de bine s-ar fi putut spune: la Dumnezeu, ziua este ca 1 milion de ani. n plus, asemnarea celor ase zile ale creaiei cu ase epoci satanizate constituie o afirmaie grav, ntrezrind, astfel, o abordare cosmogonic dualist, inacceptabil. Iehovitii i bazeaz obieciile privind ziua odihnei i pe textul Evrei 4, 9-10, care vorbete despre cei care au intrat n odihna lui Dumnezeu, care se vor odihni de lucrurile lor, cum s-a odihnit Dumnezeu de ale Sale. Acest citat este rupt, evident, din context: anterior, la versetul 7, gsim stipulat c Dumnezeu hotrte din nou o zi a odihnei, cu referire la ziua Domnului Duminica, i nu la o perioad mai lung de timp, aa cum neleg martorii, referindu-se la odihna Regatului milenist. Legea veche, pentru iehoviti, a fost abrogat884, odat cu jertfa lui Hristos. Aceasta include i Decalogul, pe care l reneag n ntregime, pentru ca, mai apoi, cu texte din Noul Testament, s reconstituie fiecare porunc n parte, mai puin respectarea Sabatului. Odihna, pentru martori, este de natur spiritual, i este practicat cotidian, nu sptmnal. O astfel de abordare este nebiblic: Hristos nu a desfiinat ziua odihnei, ci doar a atras atenia, n cteva rnduri, asupra acriviei exagerate cu care nelegeau evreii s o petreac. Naterea Sfntului Ioan Boteztorul este considerat o srbtoare pgn, care glorific soarele binefctor asupra seceriului i urmrete

883 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1994, p.4 884 Idem, Tu poli..., p. 205

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

181

evitarea unei ierni grele885. Este evident faptul c suprapunerea cretinismului peste religiile pgne a adus cu sine ncretinarea unor srbtori, dar semnificaia lor s-a schimbat cu desvrire n plan religios, rmnnd doar anumite conotaii legate de vechile practici ancestrale n mentalitatea popular i n manifestrile folclorice. Srbtoarea Crciunului este ndelung contestat, ncepnd din 1928, cnd Ruth erford a inventat o serie de obiecii, n mare parte fanteziste, ncercnd astfel s-i domine autoritar adepii, izolndu-i de rude, prieteni i cunoscui. Datinile legate de Mo Crciun sunt considerate o poves te. Faptul c pstorii erau pe cmp ar trebui s susin, n concepia iehovist, o datare a Crciunului n alt anotimp. Ei uit c, n ara Sfnt, clima este foarte posibil s fi fost blnd n acea vreme. De altfel, i Hristos s-a nscut ntr-un staul care, conform ideii acreditate de iehoviti, ar fi trebuit s fi fost ngheat. O alt obiecie este legat de datarea srbtorii, despre care nu exist mrturii scrise din epoca nou-testamentar. Dimpotriv, martorii opineaz c, dac Hristos a murit pe 14 Nisan, scznd 3 ani i jum tate (activitatea pmnteasc), rezult c s-ar fi botezat pe 1 octombrie, iar naterea sa, care s-ar fi produs cu 30 de ani nainte de botez, ar fi avut loc la aceast dat calendaristic. Totui, datele i calculele la care martorii sunt specialiti sunt cu totul relative; evanghelitii nii sunt rezervai, spunnd c Hristos, la botez era ca de treizeci de ani (Luca 3,23). Coincidena cu srbtorile calendarului solar i agrar roman este o alt motivaie iehovist a necinstirii Crciunului. Celebrarea soarelui a fost, ns, ncretinat, cci Hristos este numit Soarele dreptii. W. Lingle noteaz: faptul c ii o srbtoare la aceeai dat la care a fost inut odat o srbtoare pgn nu o face s fie pgn886. Majoritatea cre t inilor de azi nu cunosc mcar semnificaiile ritualurilor pgne antice, ca s nu mai vo rbim de faptul c astzi nu le mai practic nimeni. Totui, chiar i aceast des-invocat origine pgn a srbtorilor este mult discutabil. Dup ultimele cercetri, se pare c inerea srbtorilor cretine, ncepnd cu Sfnta Duminic, dateaz din perioada apostolic. O alt obiecie menioneaz faptul c evreii nu-i serbau zilele de natere, deci srbtoarea Crciunului ar fi inoportun. Cretinismul, ns, era destinat s devin relig ie universal, iar semnificaia srbtorii n sine este mult prea mare i transcende nite tradiii evreie t i limitative. Numeroase mrturii din sfnta tradiie susin, cu argumente indubitabile, vechimea Crciunului. ^ Sunt contestate i tradiiile privind numrul magilor - trei - i vizita acestora imediat post-natal: bazndu-se pe supoziii, ei plaseaz cltoria
885 Idem, Trezii-v!, 8 februarie 1997, p.29 886 W. Lingle, op. cit., p. 107

182

Pr. David Pestroiu

magilor mult mai trziu, considernd c Irod a cerut moartea pruncilor mai mici de doi ani ntruct Iisus era nscut mai demult. O alt obiecie se refer la ideea de srbtoare care, n concepia iehovist, nu-1 poate face pe cineva cretin.887 Tot martorii susin c oferirea de cadouri trebuie fcut n tot parcursul anului, nu prilejuit de o dat limit. ns mesajul Crciunului imprim i bucuria milosteniei ca virtute cretin, iar exemplul magilor este mobilizator. Fecioara Maria,. Simeon, Ana, pstorii i ngerii n-au organizat petreceri i nu I-au adus daruri lui Hristos - spun martorii. Este adevrat, dar acetia aveau alte responsabiliti. Magii au fost cei trimii de Dumnezeu pentru a arta tuturor c Mesia este Domn i mprat al fpturii. Martorii au serbat Crciunul pn n anii 20, cnd au progresat din punct de vedere spiritual. De asemenea, tot pn atunci i-au serbat i zilele personale de natere. Russell nsui a primit un cadou de ziua sa, pe scena unui congres din Jacksonville - Florida888. Actualmente, iehovitii consider c aniversrile zilelor de natere sunt de origine pgn, fiind asociate biblic cu Faraonul egiptean i cu regele Irod Antipa. Surprinztor este faptul c, n aceste condiii, martorii nu se opun aniversrii datei cstoriei, lsnd organizarea unui astfel de eveniment la libera alegere a soilor, cu condiia s nu devin o reuniune de mari proporii889. Printr-o nefericit comparaie, martorii afirm c nici unui matur nu iar face plcere dac i s-ar publica o fotografie din pruncie i nu una recent: aijderea i Hristos, slvit ca bebelu, este tratat cu lips de respect890, cci El ar trebui onorat ca Rege. Negarea Dumnezeirii Fiului i face pe iehoviti s ia n calcul n elogierea Sa doar considerente ale vieii omeneti, i nici acestea ntr-un mod just. Persoana lui Hristos s-a manifestat n mod plenar nc din pruncie (o dovad ne-o arat El nsui, la 12 ani, la Templu); nchinarea adus Lui nu poate fi diferit, pe segmente de vrst. Martorii se opun respectrii postului Patelui, ca fiind nebiblic, ntruct Hristos nu a postit n sptmna care a precedat moartea Sa891. El, ns, a postit dup botezul Su, artnd apoi, n urma discuiei cu Satana, biruina asupra ispitelor acestuia, ca rezultat favorizat de postul inut n mod contient. Hristos exprim, cu acest prilej, superioritatea hranei spirituale fa de cea material, nu n sensul platonic al desconsiderrii trupului material, ci al stabilirii unei ierarhii a valorilor bine determinat. Postul

j f ' !

j :

887 W.T., Trezii-v!, 8 decembrie 1991, p .l9 888 Idem, Turnul de veghere, 15 februarie 1909, apud Turnul de veghere, 15 octombrie 1998, p. 30 889 Ibidem, p. 30-31 890 Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1994, p. 6 8 9 1 Idem, Turnul de veghere, 15 noiembrie 1996, p. 6

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

_____________________ if.f

Pa te lui exprim, n plus, n cretinism, penitena pMtnt UlTM de pctoenie a omenirii, splat prin jertfa lui Hristos. Simbolistica nroirii oulor de Pati este pusS n OAlre martori, cu un ritual pgn al fertilitii892. Hotrrea Sinodului I ecumenic de a nu face s cu cel evreiesc este considerat de martori o Acuzaia este ireal i abuziv, ntruct lipsa de nseamn, n nici un caz, i prigonirea lor. Prin afirmaii precum: alte srbtori se in n proemineni i Biblia avertizeaz mpotriva martorii se arat incapabili s fac distincie ntre

92 Idem, coala i Martorii lui Iehova, 1986, p. 19 893 Idem, Tumul de veghere, 15 martie 1994, p. 6 a9< Idem, Tupofi..., p . 214

PARTEA A II-A PROZELITISMUL ANTISOCIAL AL MARTORILOR LUI IEHOVA I MISIUNEA CRETIN A BISERICII

Capitolul 3 TULBURRI SOCIALE I MANIFESTRI ANTISTATALE GENERATE DE MICAREA IEHOVIST


1. IZOLAREA SOCIAL A MARTORILOR - CAUZE I FORME DE MANIFESTARE Martorii lui Iehova se afl ntr-o permanent tensiune cu ceilali factori din sfera social. In afara nestvilitului lor iure prozelitist, am putea spune c ei nu sunt deloc prezeni n societate, ba chiar i vedem ostili acesteia. Orice alt form de convieuire social le este strin. A r li de neles dac aceast situaie s-ar limita numai la criteriul relig ios, respingnd celelalte grupri similare care propag nvturi ce le sunt inacceptabile. D ar intolerana lor se rsfrnge asupra tuturor modalitilor de grupare social, fie pe considerente naionale i politice, fie pur i simplu ca moduri de organizare comunitar a vieii umane. Familia nsi, ca model de convieuire social, nu este acceptat dect n condiiile integrrii n sect895. Statele, guvernele, parlamentele i celelalte alctuiri fireti ale vieii social-politice sunt blamate, ntruct se interpun ^adevratei conduceri planetare: regatul lui Iehova. D in acelai motiv, sunt respinse din start toate formele de asociere: echipe sportive, cluburi, uniti de aprare statal sau individual, organizaii, fundaii, ligi etc.896 O prim cauz a acestei nefireti stri de lucruri rezid n doctrina extrem de rigorist iehovist - lipsit de modelul vieii de comuniune i iubire a Sfintei Treimi i afirmnd o total desconsiderare a persoanei umane, privat, n perspectiva iehovist, de lumina sufletului i a facultilor lui. De altfel, analiznd tipologiile umane iehoviste, care se prezint singure n publicaiile sectei, tragem concluzia trist c martorii au i o predispoziie spre a-i nega propria personalitate. De obicei, a t acul prozelitist d rezultate atunci cnd gsete teren prielnic n firea uman slbit de suferine fizice i psihice. Este cazul, de pild, al tinerei Robin897, care, la vrsta de 14 ani i-a pierdut vederea i, n acelai an, a rmas orfan de mam. Nu i-a fost greu, n schimb, s ajung evanghelizatoare cu timp integral. Alt personaj, Je ff, a trit experiena de a fi abandonat de tat, mpreun cu ase frai, pe cnd avea 12 ani.
895 Nici nu este de mirare acest lucru, atta vreme ct s-au lipsit de modelul trinitar. 896 Nu ezit, ns, s le cear sprijinul atunci cnd pozeaz n victime, invocnd drepturile omului. .. 8,7 Unele nume au fost schimbate... Oare, de ce? A se vedea W.T., Trezii-v!, 22 mai 1997, p. 19

ltib

Pr. D avid Pestroiu

E\ ulcnt c i-a gsit repede un nou printe (s fi fost, oare, invers?): Ieh o va*98. Peggy se droga i se prostitua. A fost convertit rapid899. O alt tnr mrturisete c, nainte de convertire, se gndea c sinuciderea este singura soluie900. Pasul urmtor este excluderea din societatea oamenilor obinuii, a prieten ilor care nu sunt membri ai sectei, etichetai drept asocierile rele '"", i ntovrirea cu noii prieteni - iehovitii, modele demne de urinat'902: Putei voi s evadai din imperiul rutii pe care Satan l-a cldit azi pe pmnt?903. Rspunsul afirmativ la aceast ntrebare retoric este imuabil; este singura cale pentru a progresa n cadrul sectei i nu d nici o ans pstrrii vechii identiti. l-amilia este cea chemat s vegheze la stabilirea unui program comun pentru toi membrii ei, implicnd activitile dedicate chemrilor sectei (prozelitism, instruire proprie, activiti cultice) i excluznd orice form de nto v rire cu ceilali oameni, n afara relaiilor prozelitiste. O atenie deosebit este acordat tinerilor, crora le sunt interzise ntlnirile cu cei de vrsta lor904, pe motivul proteciei fa de ispitele unor comportamente imorale. De fapt, chiar i martorilor care i-au propus s se cstoreasc, nu ii se permite s-i manifeste sentimentul reciproc de iubire prin manifestri de tandree, pn la oficierea nunii905. Ei nu au voie s rmn vreodat singuri; li se recomand s se distreze numai n locuri publice: n parc, la patinoar etc.906 Seducia romantic (flirtul) este considerat un pcat i chiar este interzis tinerilor martori, chiar dac sunt necstorii907. Posibilele legturi de prietenie i iubire ale tinerilor martori cu persoane de sex opus care nu le mprtesc co nvingerile religioase constituie fapte culpab ile, nepermise de ctre btrnii sectei908. Tinerii martori sunt atent ndrumai s nu cultive sentimente romantice fat de persoane nebotezate la sect909. Printre motivele invocate, sunt i multe exagerri, prezentate ntr-un mod insidios, cum ar fi oferirea de exemple ale unor tineri nemartori vicioi. ns teama ndreptit a conductorilor sectei privitor la aceast situaie se bazeaz pe concluzia dovedit c, n urma unei astfel de legturi, martorul
898 Ibidem 899 Idem, Trezii-v!, 22 noiembrie 1995, p. 13- 14 900 Ihidem, p. 30 901 Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1998, p. 14 903 Ihidem m Idem, Trezii-v!, 8 martie 1997, p. 8 904 a se vedea Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1997, p.8 905 Idem, Trezii-v!, 22 iunie 1994, p. 30 906 Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1993, p. 16 907 a se vedea Idem, Trezii-v!, 8 august 1991, p. 14-16
908 a se vedea Idem, Trezii-v!, 22 ianuarie 1996, p. 16 909 Idem, Trezii-v!, 22 iulie 1994, p. 19

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

187

poate fi uor sftuit s renune la sect. n urma unei astfel de privaiuni, muli tineri iehoviti nu-i pot gsi .jumtatea sau cad n patima masturbrii910. Pentru martori, aceasta este un obicei impur, i nu unul dintre pcatele grave911, dei n Sfnta Scriptur este condamnat (a se vedea Facere 38, 810; Matei 5, 28; I Corinteni 6, 9). Concepia Ortodox privitoare la frica de Dumnezeu este expresia respectului, form intrinsec a adorrii Sale. Martorii lui Iehova extind termenul de fric pn la cele mai radicale sensuri ale sale, ajungnd s vorbeasc de groaza de la Iehova912. Adesea suntem cuprini de un sentiment de uimire amestecat cu team913 - zic ei. S pectrul Armaghedonului i teroarea apocaliptic a eshatonului adus cu necesitate n lumea contemporan contribuie la fructificarea acestei idei. De fapt, frica este o coordonat esenial a profilului psihologic al sectarilor iehoviti. Una din temele anuale de desfurare a congreselor iehoviste a fost: S cultivm o team sfnt! (1994). Din mesajele transmise cu acest prilej, am reinut c adepilor li se impune o fric sntoas de a nu-I displcea914 lui Dumnezeu. Psihoza pornete de la nsi reprezentarea lui Dumnezeu iradiind o strlucire inspiratoare de team915. Martorii practic o metod hipnotic de captare a ateniei, interlocutorilor. Iat ce sfat li se d acestora din urm: Disciplinairv, astfel nct s rmnei concentrat asupra a ceea ce spune cellalt. n continuare, li se cere s-l priveasc n ochi pe cel ce vorbete, pentru ca, n final, s conchid: Nu v ngrijorai cu privire la ce rspuns vei da; acesta va veni ca rezultat natural al ascultrii concentrate916. Tinerii sunt sftuii s nu se opun, atunci cnd au impresia c prinii lor le in viaa sub control917. Prozelitismul iehovist i ndreapt atenia numai asupra persoanelor ce dovedesc lips de pregtire teologic. Martorii sunt insistent ndrumai s nu intre n legtur cu cei ce afieaz propria lor aa-zis instruire n limba ebraic sau greac918, deci cu adevraii specialiti din ramura biblic a teologiei. Sunt interzise chiar i contactele prin e-mail cu gnditorii apostai. Publicaiile iehoviste conin i interdicii privitoare la asocierea adepilor lor cu vecinii, colegii de serviciu, de faculta t e sau de coal, care-i pot distrage de la afilierea fa de sect.

10 a se v ed e a Id em , Trezii-v /, 22 o c to m b rie 1995, p .25-30 911 Idem, Trezii-v /, 8 decembrie 1994, p. 25 912 Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1993, p. 17 9,3 Idem, Exist un Creator care se intereseaz de voi?, p. 68 914 Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1995, p. 25 915 Id em , Cunotina..., p.23 916 Idem, Trezii-v /, 8 decembrie 1994, p. 27 917 Idem, Trezii-v /, 8 august 1991, p. 21-23 918 Idem, Turnul de veghere, 1 august 1993, p. 16

188

Pr. D avid Pestroiu

Martorii nii sunt nevoii s recunoasc: este necesar s ne izolm din cnd n cnd919. Joel Eliott remarc, excelent: n regatul teocratic iehovist, particularitile etnice, afinitile politice i distinciile socioeconomice sunt repudiate i dizolvate920. Vrnd s explice cauza depresiei psihice, ntr-o publicaie adresat special celor suferinzi de aceast afeciune, Martorii lui Iehova i permit s afirme: Faptul c suntem mhnii i suprai pe noi nine constituie n sine dovada c nu vrem s pctuim ...921. Dumnezeu ne-a lsat, ns, porunca de a lupta mpotriva pcatului cu bucurie, svrind binele. Faa posomort (Facere 4,6) este expresia unui ru ascuns, dup exemplul biblic al lui Cain. 1.1. SIN G U R A F O R M D E G RU P ARE A C C E P T A T - S E C T A N S IN E Odat intrat n sect, noului convertit la micarea iehovist i se cere o schimbare profund a modului de via dus pn atunci. Orice legtur cu lumea i este permis numai avnd girul conductorilor sectei: In congregaia cretin, unitatea este vital922. Toi noii-venii sunt datori s respecte programul de munc prozelitist i li se interzice s mai aib legturi cu comunitile religioase din care fceau parte. Iat ce declar unii dintre ei: ...d e atunci (data convertirii la sect - n.n.) nu am mai pus niciodat piciorul n vreo biseric923. Mesajul este ostenta t iv, pilduitor i pentru ali astfel de convertii. Martorii lui Iehova creeaz probleme sociale majore i datorit legilor extrem de dure impuse propriilor adepi, care, odat intrai n sect, nu se mai pot dezice uor de hotrrea luat. n cazul n care i revin i doresc s prseasc gruparea, dndu-i seama de eroarea sectar iehovist, s-a constatat c sunt urmrii, tracasai pn la disperare i chiar atrai n ntmplri fatale924. Caracterul antisocial al comportrii lor925 este evident. Unul din sloganurile iehoviste comune este: Trebuie s ne ferim de o asociere strns cu oamenii din lume!926 Sunt interzise i profesiile care promoveaz astfel de asocieri. Cnd i descriu semenii care nu sunt
919 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1996, p. 4 920 Joel Eliott, The Jehovahs Witnesses and the Theocratic Subversion o f Ethnicity, la www. Watchtower informat ionservice.org 921 W.T., Mngiere pentru cei deprimai..., 1993, p. 4 922 Idem, Trezii-vl, 8 februarie 1998, p. l 3 923 Idem, Trezii-v!, 22 martie 1996, p. 13 924 P. I.David, op. cit., voi I, p.214 925 . Constantinescu, op. cit., p. 16 926 W.T., Turnul de veghere, 15 februarie 1994, p. 24

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

189

martori, iehovitii folosesc sintagme de genul: oameni bestiali, lacomi i ruvoitori, care, n sens figurat...intenioneaz s-i mnnce de vii; fraii, ns, nu vor s .. .rneasc sau s .. .devoreze927. Vorbind despre loialitate n cadrul sectei, martorilor li se impune s nu aib legturi cu apostaii i nici mcar s nu aib curiozitatea de a afla prerile lor teologice, n cazul n care acestea contravin ideologiei sectei928. Angajarea n locuri de munc la distan de domiciliul conjugal nu este recomandat de martori. Motivele invocate sunt: izolarea fa de colaboratorii cretini i expunerea la asocieri foarte rele929. Din clipa aderrii la sect, adepii iehovi sunt constrni s renune chiar i la propria familie, pentru a nu fi influenai n continuare de idei contrare noii lor orientri. De multe ori, astfel de cazuri sunt prezentate ca exemple n revistele iehoviste, spre a sluji drept ndemn i altora: Tatl meu nu a vrut s-i ia rmas bun de la noi i de atunci nu l-am mai vzut sau auzit vreodat - declar o martor930. Desconsiderarea poruncii a V-a din Decalog este evident: prsirea tatlui n prag de btrnee, doar pentru c refuza s accepte doctrina sectei, este incalificabil. Teodor Ardelean descrie cazul a dou tinere, surori dup trup, care au renunat la facultate pentru a se dedica prozelitismului iehovist. Tragic, ele fie i uit, fie i reneag familia, prietenii, fotii profesori i colegi. Odios, la nmormntarea tatlui lor, ele zmbeau ironic, gesticulau dispreuitor, .. .rdeau n hohote.. ,931. Martorii nii recunosc c exist cazuri de familii care ajung s fie divizate, atunci cnd unul sau mai muli dintre membrii lor devin adepi ai gruprii iehoviste932. Cei ce se convertesc la sect sunt avertizai asupra faptului c vor putea suporta ,ridiculizri din partea membrilor familiei sau a cunoscuilor933. Odat intrai n sect, martorilor nu le sunt acceptate hobbyurile934. De asemenea, iehovitii nu sunt de acord cu carierele lumeti935 sau cu pasiunile muzicale, ntruct astzi, mai mult ca oricnd, toate genurile de muzic reflect influena dumnezeului veacului acestuia - Satan Diavolul936. Li se cere s fie reticeni i fa de cuceririle tiinei i tehnicii: s nu dorii

927 Idem, Tumul de veghere, 15 februarie 1996, p. 16 928 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1996, p. 17 929 Idem, Tumul de veghere, 1 octombrie 1996, p. 31 930 Cassie Bright, op. cit., p. l 3 9 3 1T . Ardelean, op. cit., p. 61 932 W.T., Turnul de veghere, 1 iulie 1993, p. 15 933 Idem, C u n o t in a . p. 129 934 Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1992, p, 28 . 935 Ibidem; Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1992, p. 13 936 Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1993, p. 24

190

Pr. David Pestroiu

s v procurai ultimele nouti n domeniul electronicii937. Martorii lui Iehova nu respect nici o srbtoare: laic, religioas sau personal. Ei se izoleaz, astfel, n cercul lor restrns de prieteni, iar proprii lor copii nu se pot bucura de momentele deosebite legate de tradiiile zilelor de srbtoare. Crciunul nu reprezint, pentru martori, momentul Naterii Domnului, ci ncretinarea srbtorii pgne a Satumaliilor. Despre Iisus, ei zic c nu s-a nscut iama, pentru c pstorii erau cu oile pe cmp938. Justificarea lor este nentemeiat: ara Sfnt are o clim cu ierni blnde, mai mult ploioase, i cu zpad extrem de rar. Este cunoscut faptul c iehovitii se confrunt cu o mare instabilitate a adepilor lor. Dei n urma prozelitismului practicat asiduu sunt atrai n permanen noi adepi, numrul membrilor sectei la nivel mondial nu crete foarte mult, ntruct n paralel se ntmpl numeroase excluderi i dezertri ale celor nemulumii i frustrai, stuli de promisiuni i preziceri nemplinite. Simplul fapt al asocierii cu o persoan din afara sectei (n scopul cstoriei) atrage dup sine excluderea939.Martorii nii declar c exclud din sect cteva mii de persoane anual940. Orice legtur cu cei exclui din sect este interzis, sub pretextul loialitii fa de Iehova. Indiferent ct de apropiat ar fi fost prietenia ntre dou persoane, n cazul excluderii uneia din congregaie, celeilalte i s-ar impune s rup orice relaie cu ea941. Acelai lucru este valabil chiar i pentru rudele de gradul I (prini/copii)942. Pentru a prentmpina acest fenomen, Martorii i instruiesc adepii fideli s colaboreze cu btrnii, ori de cte ori simt vreo schimbare n comportamentul vreunui frate, aflat n pericol de a se rtci. Simplul fapt al descoperirii unui pcat comis de un alt frate din sect impune pra acestuia imediat la corpul de btrni. Acelai lucru se impune i dac sesizeaz din partea vreunui coreligionar tendine centrifuge fa de sect943. Unii tineri martori duc o via duplicitar: se implic i n manifestrile specifice sectei, alturi de prini, dar se integreaz i n comunitatea colegilor de coal, ajungnd chiar la alcoolism, trire imoral sau consum de droguri944. Cazurile au ajuns n atenia redactorilor de la revista Trezii-v!, care propun diverse msuri de a limita proporiile fenomenului. Muli tineri martori nu suport tratamentul restriciilor la care sunt supui i pr e fer s-i ascund adevrata identitate, atunci cnd
937 Id e m , 938 Id em , 939 Id e m , 940 Id e m ,

Turnul de veghere, 1 d e c e m b rie 1 9 96, p . 12 Trezii-v!, 8 d e c e m b rie 1994, p . 31 Turnul de veghere, 15 n o ie m b rie 1992, p . 16 Turnul de veghere, 15 d e c e m b rie 1995, p . 28 941 Idem, Trezii~v!, 2 2 ianuarie 1 9 9 6 , p . 16-17 942 Ibidem, p. 3 0 943 Ibidem, p. 15-16 944 Id em , Trezii-v!, 8 m a rtie 1 9 94, p. 18-20

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

191

particip la activiti prohibite de sect. Din surse iehoviste, aflm c tinerii martori i programeaz participarea la astfel de manifestri interzise chiar la ntrunirile congregaiei945. Pentru a nu risca pierderea afiliaiei fa de sect, martorilor li se propun mijloace prin care acetia s rmn n contact permanent cu ideologia ei, n funcie de meseria fiecruia. De pild, oferilor profesioniti li se indic s asculte casete pe care sunt nregistrate subiecte biblice, cum ar fi articole din Turnul de veghere i Trezii-v! i pasaje din Biblie946. Numai conductorilor sectei le este permis s lectureze alte genuri literare de care se i folosesc n compunerea articolelor lor. Martorilor de rnd nu li se d voie s citeasc dect literatura sectei. Iehovitilor care sunt parteneri de afaceri i au litigii ce nu pot fi soluionate dect n instan, li se interzice s apeleze la justiia laic, pentru a nu dezonora congregaia din care fac parte. Ei sunt ndrumai s apeleze la judecata btrnilor sectei947. De fapt, munca ntreprinztorilor privai este foarte greu acceptat n sect. Acestora li se pun restricii, de genul: s nu investeasc prea mult timp sau bani care ar putea fi de folos n slujba Regatului, s nu nele pe nimeni i s-i pstreze prietenii sectari i legturile cu congregaia. Solidaritatea martorilor este renumit pe glob. De pild, dup bombardamentele din Liban, ei au participat la refacerea locuinelor frailor lor distruse de bombe948. ntrajutorarea iehovist se situeaz, uneori, la limita prevederilor morale: se cunosc cazuri cnd martorii, n zelul lor de a ajuta o familie al crei membru era bolnav, s-au oferit s doarm peste noapte n casa respectiv949. O serie de articole dintr-unul din numerele revistei Trezii-v! se refer la problema singurtii, care afecteaz un numr foarte mare de locuitori ai planetei. Dup ce analizeaz cauzele determinante ale fenomenului n sine, martorii ofer i soluia: afdierea la societatea lor950. 1.2. R E Z E R VE I A T IT U D IN I A N T ISO C IA L E FA D E GRU PU RI C O LARE, E C H IP E SPO RTIVE, M IJL O A C E D E D IV E R T IS M E N T ETC. Izolaionismul social practicat de Martorii lui Iehova se vdete, mai ales, prin atitudinea fa de organizarea temporal a vieii. Pentru un martor, timpul n sine este extrem de preios, avnd n vedere faptul c
945 Idem, Trezii-v!, 22 februarie 1994, p. 25-27 946 Idem, Trezii-v!, 8 august 1997, p.23 947 Idem, Turnul de veghere, 1 mai 1995, p. 30 948 Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1991, p. 28 949 Idem, Trezii-v!, 8 februarie 1998, p. 10 950 Idem, Trezii-v!, 22 ianuarie 1994, p. 3-1 1

192

Pr. David Pestroiu

datoria de a face noi prozelii es t e mai important ca orice. De fapt, cheia existene i pentru el se reduce la asiduitatea acaparatoare de mini i suflete a atragerii ct mai m ultor semeni n rndul slujbailor Regatului. De aceea, prozelitismul devine pentru el un drog: la locul de munc, n mijloacele de transport n comun, n magazine sau la pia, n parc sau la spital pretutindeni el predic. Dar aceasta nu este de ajuns. Acas, cnd ar trebui s se odihneasc, s se destind ntr-un fel anume sau, de ce nu, s plnuiasc o vacan, gndul i zboar tot la lucrarea sa spiritual. Aa c, mai bine pleac din nou pe teren, cutnd din cas-n cas creduli crora s le serveasc studii biblice gratuite la domiciliu. Am cutat, n cteva cuvinte, o apropiere ct mai fidel de stilul de via al unui martor al lui Iehova. La prima vedere, nu izolarea social pare s fie caracteristica unui astfel de stil, ci, poate pentru unii, prezena martorilor n societate este evident. Din pcate, un studiu atent scoate imediat la iveal faptul c, n afara intereselor lor prozelitiste, Martorii lui Iehova nu se implic cu nimic n sfera social, ci dimpotriv, sunt ostili societii n sine, pe care o consider total alterat, satanizat, i din care se autoexclud cu mndrie, prefernd s se organizeze n secta lor ramificat la scar planetar. De fapt, nsi fervoarea cu care i caut adepi este determinat de dorina de a-i smulge pe acetia din societatea n care triesc, considerat bolnav, n scopul salvrii lor n promisul paradis pmntesc. Rezumativ, izolaionismul social iehovist capt proporii la scar macrosocial: secta nsi, prin felul de a aciona, prin doctrina propagat i prin practici specifice de respingere se izoleaz de restul societii, i acest lucru se vdete i la nivelul fiecruia dintre adepii ei. S-ar putea obiecta aici c retragerea martorilor n afara societii ine de autodefinirea conceptual a organizaiei lor, n sine. Acest lucru nu este adevrat. i baptitii, de pild, i-au fixat, ideatic, credina, pn n cele m ii mici amnunte, i pot fi identificai cu uurin n rndul cultelor neoprotestante, dar nimic din modul lor de a-i practica religia sau din doctrina promovat nu susine ruperea de societate sau organizarea religioas ca o structur social paralel. Afirmarea unei credine religioase sau practicarea ei nu trebuie s duc la separarea de societate, ci la potenarea i valorificarea acesteia, prin efortul comun de luminare a contiinei, de nlare spiritual. ntre prozelitismul practicat de Martorii lui Iehova i izolarea lor social este o relaie de tip cauz-efect. Dac revenim la structura stilului lor de via, constatm c toate eforturile lor sunt concentrate asupra activitilor prozelitiste. ntregul timp i toate resursele de energie (nemaivorbind de cele materiale) trebuie dedicate lui Iehova. Conductorii micrii, sensibil interesai de rezultatele muncii prozelitiste, se preocup ndeaproape de viaa

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

193

personal a adepilor lor. Un articol de fond din revista Trezii-v!951 se intituleaz: S cutm divertismente sntoase. Aici gsim, pe lng observaii pertinente, cu privire la maniera imoral n care se prezint unele mijloace recreative modeme, i restricii nefireti, care ne duc cu gndu l la nemiloasa constrngere la care sunt supui martorii: n ultimii ani, productorii de filme au demonstrat o predilecie pentru perversiune952; televizorul poate fi periculos953; jocurile video sunt mai rele dect televizorul sau filmele954; muzica la care au acces adolescenii este stupefiant.. .plin de mnie i dezndejde955. Tinerii frecventeaz discotecile, cluburile de biliard i pub-urile956. Evident c multe dintre aceste afirmaii sunt exagerate, cu scopul de a discredita anumite forme de distracie care nu convin gruprii iehoviste. Sub titlul Ar fi bine s intru ntr-o echip sportiv?, un articol publicat ntr-o revist iehovist957 enumer mai multe motive pentru care sporturile organizate sunt considerate nepotrivite pentru adepii sectei: comportamentul maniacal al unor antrenori, tulburri psihice sau fizice, probleme la nvtur, predispoziie spre consumul de alcool sau droguri etc. La aceste evidente exagerri, martorii suprapun i considerente biblice: virtui precum blndeea sau buntatea sunt, n concepia lor, incompatibile cu dorina de victorie din sport, obinut uneori prin mijloace nesportive. Accidentrile sunt privite ca forme de nepsare fa de datoriile biblice fa de trupul nostru, iar prezena la vestiarele comune este considerat un prilej de angajare a unor discuii imorale. n fapt, cazurile prezentate sunt excepii extrem de rare; realitatea confirm rolul benefic al sportului asupra sntii. ns cea mai grea acuzaie adus sportivilor de performan este lipsa lor de consideraie fa de timpul pierdut cu antrenamentele i desfurarea competiiilor: Pune-i ntrebarea: Dac voi face parte dintr-o echip, va trebui s lipsesc de la ntrunirile cretine sau voi participa la lucrarea de predicare ntr-o msur mai mic?958. Rspunsul l ofer martorii nii: A juca ntr-o echip poate fi un proiect extenuant i consumator de timp959. Martorii lui Iehova se strduiesc s tempereze accentul care se pune pe realizarea unor performane sportive960. Evident, interesele prozelitiste primeaz.
951 Este vorba de numrul din 22 mai 1997 952 W.T., Trezii-v! , 22 mai 1997, p.4 953 Ibidem, p.5 954 Prof.(?) Marsha Kinder, Ibidem , p.6 955 Ibidem 956 Ibidem, p.7 957 Idem, Trezii-v !, 22 martie 1996, p.21-23 958 Ibidem, p.22 959 Idem, Trezii-v!, 22 februarie 1996, p. 14 Idem, coala i M a rto rii lu i Iehova, p. 23

194

Pr. David Pestroiu

Articolul se adreseaz, in aceeai msur, i prinilor, care trebuie s-i consilieze pe copiii lor n aa fel nct acetia s renune de bun voie la sporturi i s pun pe primul plan adevratele eluri ale vieii. Ei sunt aver tizai asupra pericolului ca odraslele lor s-i fac prieteni care s-i scoat din societatea adepilor sectei. De aceea, soluia oferit este practicarea activitilor recreative numai mpreun cu prietenii cretini sau cu familia, ntr-o curte sau ntr-un parc din localitate961. Calitatea de martor al lui Iehova presupune renunarea la practicarea anumitor sporturi, precum boxul, considerat o supap a violenei962. Lupta cu pcatul invidiei este, pentru conductorii spirituali iehoviti, un subiect de dezbatere folosit ca prilej de a-i consilia pe tineri n sensul respingerii imitrii celor din jur, inclusiv n ceea ce privete inuta vestimentar sau posesia unor bunuri materiale. Prin aceast atitudine, se ncearc limitarea ct mai strict a posibilitii ca tinerii martori s intre n interaciune cu cei din jurul lor, care i-ar putea distrage de la scopurile fixate de sect96 . Cnd i aleg modul de destindere, M artorii trebuie s se lase ndrumai de principiile biblice964. Din puzderia de texte scripturistice invocate de ei, multe nu au nimic de-a face cu divertismentele (o recunosc ei nii - pentru textul de la Filipeni 4,8), ci se opresc mai degrab asupra necesitii de concentrare asupra lucrurilor care i plac lui Iehova965. Aadar, teama real a lor se ndreapt nu att asupra divertismentului n sine (ce poate fi ru sau imoral ntr-un simplu joc de biliard, de exemplu?), ci asupra pierderii de timp preios ce ar putea fi utilizat n scopuri prozelitiste: att copiii, ct i adulii, trebuie s cunoasc nu numai modul corect de destindere, ci i cantitatea corespunztoare966. Tinerii nu au voie nici s candideze la funcii reprezentative n rndul grupurilor colare 967. Nu particip la reuniuni colare dansante sau la concursuri de frumusee968. Cercurile sau cluburile de elevi sunt interzise tinerilor martori, ntruct acetia trebuie s-i petreac, mai bine, timpul, n activiti organizate de familie sau de adunare969. Nu au voie s se implice n manifestri artistice sau piese de teatru n coal, dac acestea conin abateri de la preceptele sectei. Martorilor nu li se ngduie s-i dea copiii la coli cu internat. Principalul motiv este lipsa ndoctrinri i zilnice, coroborate cu influena
%l Idem, Trezii-v!, 22 martie 1996, p.21-23 962 Idem, Biblia-Cuvntul lui Dumnezeu sau al oamenilor?, p. 177 963 Idem, Trezii-v!, 22 martie 1999, p. l 2-14 964 Idem, Trezii-v!, 22 mai 1997, p.8
965 Ibidem 966 Ibidem, p.10 967 Idem, Tumul de veghere, 1 octombrie 1993, p. 28 968 Idem, coala i Martorii lui Iehova, p. 24 969 Ibidem, p. 25

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

195

colegilor nemartori. Sunt oferite i alte justificri, evident exagerate: profesori cruzi i aspri, agresori sexual, obligativitatea cntrii imnului patriei, a cinstirii nsemnelor ei oficiale, participarea la manifestri de srbtori sau la servicii religioase etc970. Orice form de simpatie exprimat vizibil la adresa unor genuri muzicale sau a unor interprei este considerat idolatrie971. In mod voalat, sunt recomandate ca mijloace de divertisment activiti specifice sectei i chiar manifestri prozelitiste: unii au constatat c este plcut s citeasc ceva cu voce tare mpreun cu alii...apo i se pot organiza unele reuniuni sntoase972. Martorii refuz s participe la micarea ecumenic, nu tolereaz dect propriile lor nvturi i sunt extrem de ostili tuturor celorlalte modaliti de organizare religioas. Nu accept nici mcar rostirea n comun a rugciunii Tatl nostru..., privit ca o form de interconfesionalism i repetare ritual. n concluzie, dup opinia unui reputat cercettor, manipularea adepilor sectei iehoviste i deformarea total a personalitii lor poate fi considera t o crim fr snge973. 2. O C O L IR E A T IIN E I M E D IC A L E I P R E T IN S A F U N D A M E N T A R E B IB L IC IE H O V A A C E S T E IA 2.1. R E SP IN G E R E A TR A N SF U ZIIL O R SA N G V IN E Motivul real ideologic-eretic al refuzului transfuziilor sangvine l constituie nvtura iehovist despre negarea existenei sufletului omenesc. De aic i, o serie n treag de consecine greite, printre care i aceea c sensul real al cuvntului biblic suflet, nu este nicidecum de natur spiritual, ci material, cu referire direct la snge. Transfuzia de snge ar nsemna, aadar, faptul de a amesteca sufletele974. Echivalena suflet-snge este inacceptabil, deoarece contrazice referatul biblic al Creaiei, care postuleaz clar dihotomia uman i prezint sufletul ca fiind de natur spiritual, primit prin insuflare dumnezeiasc. nvtura despre transfuziile nescrip turale este relativ nou pentru martori. Ei nii recunosc c au generalizat-o n 1945975, dup ce au nceput s le refuze nc din 1927 .
970 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1997, p. 26-28 l[ Idem, Trezii-v!, 22 decembrie 1995, p. 19 972 Idem, Trezii-v!, 22 mai 1997, p.8 973 R. Antim, op. cit., p. 50 974 A se vedea i . Constantinescu, op. cit., p.23 975 W.T., Trezii-v!, 22 ianuarie 1994, p. 24

196

Pr. David Pestroiu

Dei afirm c Biblia interzice cu consecven introducerea sngelui n corp976, iehovitii extind i la transfuzii oprirea consumului de snge ca aliment, la care fac, de fapt, referire, textele invocate de ei: Facere 9,4; Levitic 17,14; Fapte 15, 28,29; 21,25. n timpurile biblice nu existau, evident, transfuziile ca procedur medical, dar existau medici i tiina acestora era foarte preuit. Martorii acrediteaz ideea caracterului sacru al sngelui, dei acesta este un element trupesc, supus descompunerii, deci alterrii fizice vizibile. Tot ei afirm c Biblia interzice folosirea sngelui pentru meninerea vieii977, oferind ca argument textele din Deuteronom 32, 46-47 i Filipeni 2,16. ns aceste texte nu conin nici o interdicie privitoare la snge, despre care nici nu amintesc mcar, ci condiioneaz adevrata via duhovniceasc de respectarea poruncilor lui Dumnezeu. n ce privete textul de la Fapte 15, 28,29, acesta reprezint concluzia final a Sinodului Apostolic ierusalimitean. Primirea botezului cretin de ctre pgni impunea mplinirea unor reguli menite a-i introduce pe acetia n preceptele biblice vechi-testamentare i a-i ndeprta de practicile pgne idoleti. Abinerea de la consumul sngelui ca aliment respecta, aadar, att ndemnul biblic bazat pe simbolismul acestuia - strns legat de ideea de via - , ct i necesitatea concret a extirprii practicilor idolatre sangofage din modul de trai al primilor cretini. nelegerea sngelui ca fiind sufletul sau viaa omului este o concepie iudaic veche, considerat de specialiti o identificare naiv...prezent, de altfel, la toate popoarele primitive978. Martorii recunosc c textele biblice invocate de ei se refer la consumul sngelui ca aliment. Totui, ei se ntreab retoric: Dar cnd un bolnav nu se poate alimenta pe cale oral, nu este el oare alimentat pe cale intravenoas?979 i tot ei adaug: Dac medicul i spune s te abii de la alcool, vei nceta s-l bei, introducndu-1, n schimb, prin transfuzie, n vene?980 Ambele ntrebri pleac de la o premis greit: confuzia ntre perfuzie i transfuzie. Prin perfuzie, se introduc substane intravenos n organism, cu scopuri diferite: benefice - hran, medicamente etc. sau malefice - alcool, droguri. Transfuzia are ca scop completarea nivelului fluxului sanguin, dup pierderea unei cantiti de snge n urma unui accident, boal, operaie etc. Transfuziile nu sunt o form de nutriie pentru cei ce nu se pot hrni pe cale digestiv. Exist componente nutritive ce se pot administra intravenos (de exemplu, dextroz). Sngele transfuzat
976 Idem, Trezii-v!, 8 februarie 1997, p. 29; Idem, Turnul de veghere, 1 noiembrie 1993, p. 6 977 Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1995, p. 6 978 Asist. Remus Rus, Concepia despre om n mrite religii, tez de doctorat, Bucureti, 1978, p. 63 979 W.T., Tu poi tri..., p. 216 980 Ibidem

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

197

completeaz, de obicei, cantitatea de globule roii absent, ntruct acestea au funcia vital de transport al oxigenului ctre celule. Sinonimia snge=suflet=via este un non-sens: martorii nii recunosc c vegetaia este far snge981; n acelai timp, plantele, dei nu au snge, au via! Martorii fac o afirmaie foarte grav: Salvarea unei viei nu justific nclcarea legii divine982. Un astfel de antagonism ntre voina divin i salvarea vieii umane este anacronic i nebiblic. Argumentele iehoviste Marcu 12,33 i 8, 35-36 sunt neconcludente; ele sunt menite a susine ideea c ascultarea fa de legea divin este mai presus de orice jertfa. Evident, textele nu fac nici o referire la je r tfe umane. Singurul caz n care valoarea vieii trece n plan secundar este afirmarea i aprarea credinei, n faa apostaziei, dup exemplul martirilor. Faptul c unii lupttori evrei i-au salvat viaa mncnd animale cu snge i au fost condamnai (I Regi 14, 31-35) este considerat de martori un exemplu privind neputina justificrii aprrii vieii prin svrirea acestui pcat, identificat, mai nou, cu transfiiziile. Martorii dezvolt, astfel, doctrina lor specific a echivalrii dintre hrnirea cu snge i transfuzii, considernd ca nescripturistic conceptul salvrii vieii prin snge983. ntr-o brour iehovist, dedicat problemei transfuziilor ( S alvarea vieii prin snge. n ce mod? - 1992), justificarea biblic a respingerii acestora este tratat sumar, pe parcursul ctorva pagini, n timp ce restul lucrrii ncearc s susin punctul de vedere iehovist, prin argumentri pretins tiinifice sau medicale, oferind i soluii de tratament fr snge. ntruct argumentele teologice sunt ubrede, lupta contra transfuziilor se bazeaz i pe unele dovezi luate din realitatea cotidian. Astfel, din neglijen, mai multe sute de hemofilici europeni au fost infectai cu virui n urma transfuziilor cu snge netestat sau netratat corespunztor. Dei numrul lor este infim, n comparaie cu cel al oamenilor vindecai datorit acestui procedeu, martorii fac o mare publicitate unor astfel de cazuri984. De pild, administrarea sngelui netestat n 1994 n Germania s-a bucurat de o atenie mediatic pe msura temerii populare exprimate, preluat i amplificat cu mult interes de ctre autorii iehoviti985. Martorii nu accept transfuziile indiferent ce s-ar ntmpla986 i declar c i-ar lsa copiii s moar pentru cauza n care cred987. Acest lucru s-a i ntmplat, n mii de cazuri n ntreaga lume, dintre care amintim cteva:
981 Idem, Insight on the Scriptures, apud Idem, Turnul de veghere, 15 septembrie 1997, p. 9 982 Idem, Scripturile greceti.... Apendice, p . 445 981 Idem, Salvarea vieii prin snge. n ce mod?, p. 5 984 Idem, Trezii-vl, 22 iulie 1994, p. 28 985 Idem, Trezii-v!, 22 iunie 1994, p . 28 986 Idem, Trezii-v!, 22 noiembrie 1996, p. 12-13 987 Ibidem , p. 20

198

Pr. David Pestroiu

Adrian Yeatts, un tnr martor care a refuzat transfuziile sangvine a m urit n cele din urm, ns a declarat c, pentru el, primeaz viaa etern pe pmntul paradiziac, i nu prelungirea vieii actuale988. n numele religiei, care ar trebui s promoveze cultul aprrii vieii, buntatea i dragostea, sunt ucise fiine nevinovate i far aprare. Un tat, martor al lui Iehova, i-a rpit copilul din spitalul unde urma s fie curat printr-o transfuzie, iar acesta a murit dup numai dou ore989. Bolnav de leucemie de la 12 ani, Lenae Martinez a refuzat chiar i tratamentul obinuit, ntruct includea derivai din snge: concentrat eritrocitar i trombocite. A murit rapid990. Un alt exemplu este acela al lui Dai Suzuki, un bieel japonez, pe care prinii l-au lsat s moar, interzicndu-le medicilor s-l trateze corespunztor991. Kumiko, tot din Japonia, moare la 15 ani din aceleai cauze992. Norma Kisoom, din Braunstone Town, n vrst de 68 de ani, a murit la spitalul Leicester Royal, refuznd o transfuzie care i-ar fi salvat viaa, ntruct era martor a lui Iehova993. Toate aceste scene au inspirat i scenarii emoionante de film, dintre care unele s-au bucurat de ecranizri celebre (de pild, Via pentru Ruth). ncrncenarea cu care-i duc copiii la moarte i aseamn pe martori cu iudeii idolatri din timpurile biblice, care-i jertfeau copiii lui Moloh (II Paralipomena 33,6). Contieni de fragilitatea textelor biblice pe care se sprijin refuzul transfuziilor, iehovitii ncearc s aduc n favoarea teoriei lor i argumente din lumea medical. Evident, o pleiad de medici sunt adepi ai sectei i chiar spitale ntregi se strduiesc s pun n practic tehnici chirurgicale far transfuzii, unele i far suport tiinific . Numai n S .U.A. existau, n 1997, 57 de spitale cu secii far snge pentru Martorii lui Iehova, unde se efectueaz operaii din cele mai dificile, cum ar fi transplanturile de organe, operaii de cancer i operaii pe cord deschis " 4. ns, de multe ori, tergiversarea unei operaii pn la gsirea unei echipe medicale dispuse s nu accepte transfuziile poate fi fatal pacientului. Un caz relatat chiar de mar tori este cel al tinerei Elena, care a murit n urma unei operaii fcut cu ntrziere, la 1900 km. distan de casa sa995.

988 Idem, Trezii-v!, 22 iulie 1994, p. 3-8 989 T . Ardelean, op. cit., p. 137-138 9,0 W.T., Trezii-v!, 22 iulie 1994, p. 9-10 991 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1993, p.22 992 Idem, Tumul de veghere, 15 ianuarie 1995, p. 7 993 a se vedea Jennifer Sym, Jehovah .v Watchtowerinformstionservice.org 994 W.T., Trezii-vl, 8 februarie 1997, p. 29 993 Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1995, p. 21

Witness

died fo r

her faith,

www.

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

199

Mai nou, ntruct se pot realiza far transfuzii, martorii accept transplanturile de organe, chiar i cele de inim. Se pune ntrebarea: cordul transfuzat poate fi, oare, curat complet, de toate moleculele de snge ale donatorului? Revistele iehoviste public reportaje ample de la sfidtoarele lor mpotriviri n faa unor procedee de terapie medical, n spe transfuzii sangvine, insistnd numai asupra acelor cazuri (foarte puine la numr) n care pacienii au supravieuit. n unele situaii, rudele celor n cauz, n loc s-i conving pe medici s aplice tratamen tul salvator al vieii, evocau pe holurile spitalelor apropierea Armaghedonului i a faptului c doresc s se rentlneasc n epoca Regatului996. Conflictele martorilor cu reprezentanii lumii medicale sunt, deja, de notorietate. Uneori, ele sunt asociate cu manifestri de isterie (urlete) sau cu comparaii forate (transfuziile fcute fr acceptul persoanei n cauz sunt asemnate cu violul)997. Atitudinile celor ce refuz transfuziile chiar cu preul propriei viei sunt asemnate cu martiriile primilor cretini, dup porunca Mntuitorului de Ia Matei 10,39m . Totui, Hristos nu a condiionat niciodat obinerea mntuirii de mplinirea vreunei porunci legate de snge. n loc s-I mulumeasc lui Dumnezeu pentru c i s-a salvat viaa, o martor creia i s-a fcut forat o transfuzie de snge declar: sper i m rog ca nimeni sa nu treaca pnntr-o experien ca a mea . Martorii i ndreapt atenia asupra lumii medicale, cercetnd cu acrivie toate bolile, pentru a vedea dac tratamentele propuse de medici sunt n acord cu preceptele sectei lor. n plus, prezentarea diversitii afeciunilor organismului uman la nivel planetar are ca scop i sensibilizarea interlocutorilor asupra mesajului eshatologic a l lucrrii lor de predicare, tiut fiind faptul c nmulirea bolilor este considerat a fi unul din semnele ce preced Parusia. Iat o afirmaie edificatoare: la nivel informaional, exist o preocupare crescnd fa de rspndirea unor microbi ucigai 1000. Dup ce identific mai multe specii de virui i microbi, martorii puncteaz ca factor determinant al rspnd irii acestora transfuziile sangvine1001. n sprijinul teoriilor lor, iehovitii vin i cu argumente pretins tiinifice, cum ar fi: scderea imunit ii sau contractarea unor boli. Statistic vorbind, s-a nregistrat din aceste cauze o rat a deceselor de 1 la 13.000lo2(dup surse iehov iste).
6 Idem, Trezii-v!, 22 decembrie 1995, p. 26 w Idem, Trezii-v!, 22 iulie 1994, p. 11 9,8 Ibidem , p. 14 Idem, Trezii-v!, 22 august 1994, p. 30 1000 Idem, Trezii-v!, 22 februarie 1996, p. 3 1 0 0 1 Ibidem, p. 8 1002 Idem, Salvarea vieii.... p. 8

200

Pr. David Pestroiu

Cnd sunt ntrebai despre posibilitatea de a-i lsa copiii s moar, martori i declar c doresc pentru acetia tratamentul cel mai bun, care nu comport riscul unor boli. Fals: tratamentul cel mai bun este cel care-i dovedete eficiena, pr in salvarea vieii. Iubirea sau loialita t ea fa de Dumnezeu, invocat drept alt cauz, nu poate fi luat n consideraie aici, pentru c El nu este nici nendurtor, nici absurd. Finalmente, abordarea iehovist capt o tent pesimist-fatalist: Chiar i cu cel mai eficient tratament medical, oferit n cele mai bune spitale, la un anumit punct se moare. Cu sau fr transfuzii de snge, oamenii mor. Toi mbtrnim, iar sfritul vieii se apropie. Aceasta nu este fatalitate, ci o realitate a vieii 1003. Multe zvonuri alarmiste umplu paginile publicaiilor iehoviste, dei nu se sprijin pe repere bibliografice concrete. Iat un exemplu: Teama generat de bolile contractate din snge i de lipsa cronic a sngelui donat a declanat luarea unor msuri importante pentru eliminarea transfuziilor... 1004. Dei interpreteaz literal textul Facere 9,4, susinnd c viaa fiinelor este n snge, martorii afirm echivoc c acum, sngele este considerat o otrav 1005. Fiecare martor trebuie s se asigure c, indiferent care ar fi tratamentul pe care l-ar urma, acesta nu contravine principiilor biblice 1006. S alvarea vieii, ca dar al lui Du m nezeu de nepreuit, este un imperativ care se cere urmat far condiii; princ ipiile biblice invocate de iehoviti nu pot fi aplicate n acest caz. Valoarea sngelui, din punct de vedere iehovist, este potenat de caracterul lui de jertf: Acesta era preios pentru obinerea iertrii - zic martorii 1007, cu referire la Sngele lui Hristos, vrsat pentru salvarea omenirii. ns jertfa Mntuitorului este unic (Evrei 9, 24-25). Sngele Su este singurul care aduce mntuirea universal, pentru c reprezint expresia unei omenit i lipsit de pcat, oferit ca p re de rscumprare (Matei 20, 28) pentru omenire. Nu poate fi vorba, aadar, de valoarea salvatoare 1008 a sngelui uman, n ge n era l, aa cum consider martorii, fa de care ar trebui, n concluzie, s avem respect. Revistele iehoviste se ntrec a publica tiri din ntreaga lume despre efectele negative ale transfuziilor sangvine. De cele mai multe ori, ele frapeaz prin ridicolul lor. De pild, la un spital din Tokio, ntre 1992-1994, 9 (nou) bolnavi au fost contaminai prin transfuzii cu virusul hepatic G 1009.
100' Ibidem, p. 23 1004 Idem, Trezii-v!, 22 iulie 1997, p. 29 1005 Idem, Trezii-v!, 8 februarie 1997, p. 29 1006 Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1996, p. 10 1007 Idem, Salvarea vieii..., p. 25 1008 Ibidem ,0 0 < ) A se vedea Idem, Trezii-v!, 8 august 1997, p.28

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

202

Infectarea cu HIV sau ali virui n urm a folosirii transfuziilor a cauzat, n Australia, 4 (patru) decese n 10 ani (1980-1989)1010. Scandaluri cu snge contaminat au existat i n Brazilia, unde a fost afectat un pacient de profesie muz ician, fapt care a degenerat ntr-o serie de procese intentate statului pe care martorii le-au fructificat ca atare, prezentndu-le cu lux de amnunte.1 0 11 Tot din aceast ar, iehovitii susin c rezultatele unor cercetri ar fi indicat c, prin transfuzii, se pot transmite: insanitate moral, nclinaii spre pervers iuni sexuale, complexe de inferioritate i chiar crime, n funcie de proveniena sngelui transfuzat: de la criminali, alcoolici sau chiar de la cadavre. Evident, acestea nu sunt dect manevre de impresionare a naivilor, simple invenii menite s-i descurajeze pe cei ce nu vor s renune la acceptarea transfuziilor. Dei anun contaminarea cu snge infestat a unor ceteni japonezi, prezentnd statistici provenite de la 276 de spitale, martorii sunt nevoii s recunoasc: toate victimele acestor accidentri au obinut rezultate negative la testul HIV 1012. Exist martori a cror misiune precis este de a vizita spitalele i de a discuta cu medicii, atunci cnd se interneaz coreligionarii lor, pentru a supraveghea respectarea prevederilor doctrinare ale sectei n privina transfuziilor sangvine i a altor procedee de tratament considerate interzise1013. Acetia alctuiesc aa-numitele Comitete de asisten medical, coordonate direct de Corpul de Guvernare, prin S erviciul de informaii medicale. Cei ce primesc asemenea responsabiliti sunt, n general, btrni cu experien, medici sau iniiai n tiina medical, ajutai de la centrul din Brooklyn de o uria baz de date computerizat. Ei colaboreaz permanent pentru a pune la punct noi metode terapeutice care s nlocuiasc transfuziile i derivaii sngelui. S-au nfiinat spitale i centre medicale far a utiliza snge n toat lumea. Pentru problemele ce pot s apar cu anumii medici reticeni la solicitrile lor sau pentru soluionarea cazurilor ce merg n instan, martorii au alctuit un manual de 260 de pagini, intitulat: Family Care and Medical Management for Jehovahs Witnesses 1014. La filiale, exist Serviciile de informaii sanitare, care colaboreaz cu medici devotai, cu spitale, cu avocai i judectori i programeaz operaii fr transfuzii, n ri dezvoltate, precum Japonia i S.U.A.1015 Chiar dac medicii obin o hotrre judectoreasc favorabil aplicrii transfuziilor unui pacient iehovist care are absolut nevoie de ele i
1010 Idem, 1 0 1 1 Idem, 1013 Idem, 1013 Idem, 1014 Idem, 1015 Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1995, p. 28 Trezii-v!, 8 mai 1992, p.30 Trezii-v!, 22 august 1994, p. 28 Trezii-v!, 22 noiembrie 1996, p. 20 Trezii-v!, 22 ianuarie 1994, p. 26-27 Turnul de veghere, 15 martie 1996, p.31

202

Pr. D avid Pestroiu

procedeaz n consecin, ei au de luptat n continuare cu fanatismul martorilor. Acetia continu seria de procese pn la Curtea Suprem. Un astfel de caz s-a petrecut la un spital din Connecticut, S.U.A. Medicii au obinut un acord juridic pentru a transfuza snge unei mame ce abia nscuse, justificnd acest demers prin necesitatea ca pruncul s aib o mam. Fanatismul femeii, care ar fi vrut s se sinucid, lsndu-i copilul nou-nscut orfan, a determinat-o s dea n judecat Spitalul la Curtea Suprem din Connecticut, obinnd o hotrre favorabil - motiv de mare bucurie pentru martori 1016. Aa-numitele excepii legale, care-i ndreptesc pe medici s apeleze la justiie pentru a impune transfuziile n caz de necesitate, sunt numite de martori ficiuni legale 1017. n multe ri, medicii risc pedepse privative de libertate, dac particip la crimele iehoviste1018. Toi iehovitii sunt obligai s poarte cte o directiv, pentru ca, n caz de accident, s nu li se fac transfuzii. n Bulgaria, s-a interzis semnarea directivelor de ctre minori, chiar dac sunt botezai n sect. Un rol important n lupta pentru supravieuirea copiilor iehoviti l au diferitele struc turi organizatorice implicate activ n obinerea unor acorduri juridice pentru declararea iresponsabilitii prinilor i preluarea tutelei asupra tinerilor n cauz. Bune rezultate au obinut Asociaiile pentru Ocrotirea Minorilor din diverse ri, care au reuit s salveze multe viei ale unor copii nevinovai. Mai grav este, ns, ndoctrinarea copiilor mai mari, care se opun n mod contien t asistenei din partea forurilor sociale de ocrotire. Influenai de prini, ei se opun adeseori oricrei forme de sprijin din afar i prefer s moar dect s accepte transfuziile1019. Exis t i muli martori care, pui n faa alterna tivei de a muri, abjur de la convingerile lor anti-transfuzii1020. Pedepsele, n acest caz, merg pn la excluderea din sect; prima astfel de situaie s-a petrecut n 1960, cnd o femeie ce se considera n clasa privilegiat a celor 144.000 de guvernatori cereti, a fost exclus pentru c a acceptat o transfuzie. Un numr semnificativ de martori au ajuns la concluzia c nu mai pot suporta politica medical a Societii Watch Tower1021. Dintre cele mai incriminate msuri iehoviste n acest domeniu se numr i: interzicerea
1016 Idem, Turnul de veghere , 1 august 1997, p. 32 1017 Idem, Salvarea vieii..., p. 20 1018 de pild, un caz e locvent s-a petrecut la mat ernitatea din Linz, Austria, unde decesul unui copil iehovist ce putea fi salvat prin transfuzii i-a adus i pe medici n faa instanei, nu numai pe prini. A se vedea R. Antim, op. cit., p. 8 1 1019 W.T., Trezii-vl, 22 iulie 1994, p. 9-14 1020 A se vedea Idem, Trezii-v!, 8 iulie 1994, p. 13 1 0 2 1 Lee Elder, Why Some Jehovah s Witnesses Accept Blood and Conscientouslv Reject Official Watch Tower Society Blood Policy, n Journal o f Medical Ethics, 2000, 26: 375-380, apud www. Watchtowerinformationservice.org

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

203

folosirii plasmei, dar acceptarea componentelor din plasm; interzicerea folosirii globulelor albe (1% din volumul sngelui ), dar acceptarea albuminei (2,2% din acelai volum), permisivitatea donrii de snge ctre ne-martori i folosirea de beneficiile rezultate. Rspunsul iehovist la aceste obiecii este c sunt prohibite numai componentele primare ale snge lui. n Romnia, au nceput s se fac operaii far transfuzii, unele din tre ele chiar mediatizate. Spre exemplificare, n emisiunea Apel de urgen, de la postul Prima TV, din 1 decembrie 2002, ora 19,20, a fost prezentat cazul pacientei Elena Ghi, de 49 de ani, operat fr transfuzie de ctre medicul Gh. Popescu de la Spitalul Floreasca. Dei nu i-a exprimat public apartenena la Martorii lui Iehova, pacienta a fost filmat citind un numr al revistei Trezii-v! i a dat declaraie de risc, motivnd c religia nu-i d voie s primeasc o transfuzie. 2.2. A L TE SITU A II D E R E F U Z A L A CTUL UI M E D IC A L Bolnavilor li se recomand, prin intermediul revistelor iehoviste, s persevereze n rugciune i s nu renune la principiile secte i . Btrnii nu ezit a-i urmri pe martori chiar i pe patul spitalulu i, sub pretextul unor rugciuni comune1022. Chiar i membrii obinuii ai sectei se preocup de soarta celor bolnavi: i viziteaz i chiar i ajut la unele munci casnice1023. Celor suferinzi, martorii le promit fericirea pe un pmnt paradiziac, unde bolile cardiace i toate celelalte infirmiti vor fi eliminate pentru totdeauna 1024. Evident, este vorba de celebrul Regat milenist, a crui localizare teluric n forma actual nate, firesc, ntrebarea: cum va fi posibil? Cu siguran, numai indiciul apocaliptic cer nou i pmnt nou(Apocalipsa, 21,1) este un nceput de rspuns. Dup ce au interzis mult vreme transplanturile de organe, martorii i-au schimbat poziia, afirmnd c acceptarea sau refuzul unui transplant n cazul unui cretin este o decizie personal 1025. Iniial, doctrina Societii Watch Tower a respins vaccinrile, urmnd ca, ulterior, s le accepte1026. Unele medicamente sau vaccinuri extrase din snge, cum ar fi gamaglobulina sau serul antitetanic, sunt interzise martorilor 1027. ntr-o publicaie iehovist, citim: Biblia nu spune c n lumea nou
1022 A se vedea W.T., Trezii-v!, 8 decembrie 1996, p.l 1 l0 2 j> Ibidem, p .l2 1024 Ibidem, p. 13 1025 Idem, Turnul de veghere , 15 martie 1980, p. 31 (engl.), apud Idem, Trezii-v!, 22 noiembrie 1996, P; 12 1026 J. Ankerberg, J. Weldon, op. cit., p . 46 1027 W.T., Turnul de veghere , 1 februarie 1997, p. 31

204

Pr. David Pestroiu

vindecarea bo lilor i perfeciunea se vor realiza cu ajutorul tratamentelor medicale, al plantelor, al dietei sau al regimurilor holistice 1028. Aceasta este, ns, o caracteristic a vieii venice; acum, respingerea oricror forme de tratament nu poate fi acceptat, ntruct echivaleaz cu sinuciderea. Martorii pretind c studiile biblice au vindecat-o pe o femeie de schizofrenie, n timp ce un tratamen t psihiatric adecvat nu i-a fost de nici un folos1029. Este o form obinuit a vindecrilor miraculoase (de fapt, trucate) pe care lumea neoprotestant le prezint naivilor avizi dup astfel de legitimri biblice. Martorii lui Iehova sunt mpotriva fertilizrii umane in vitro, cons idernd-o adulter, prin nclcarea voii lui Dumnezeu exprimat la Evrei 13,41030. Acest punct de vedere este susinut i de majoritatea teologilor ortodoci, care nu sunt de acord nici cu distrugerea embrionilor neutilizai, n cadrul procedeului aminti t , considerat similar cr imei avorturilor. 2.3. E R O R I D E C O N D U IT M O R A L I M E D IC A L PRO P A G A TE D E M A R T O R I Motivat de o boal ce s-ar putea transmite genetic, un btrn iehovist mrturisete c a hotrt, mpreun cu soia sa, s nu aib copii 1031. De fapt, martorii susin, zic ei, cu argumente biblice, planif icarea familial: Scripturile nici nu nc u rajeaz cuplurile cretine s aib copii, nici nu le spune (dezacordul le aparine - n.n.) s se rein de la aceasta 1032. Dei Dumnezeu le-a dat porunci clare, att protoprinilor, ct i mai trziu lui Noe, s creasc i s se nmuleasc, martorii susin c acestea nu-i privesc pe cretini. Acest lucru este surprinztor, cci Hristos nsui binecuvnteaz nunta (care era iudaic, deci avea scopul procrerii bine definit) i pe copila i . S oiilor supraveghetorilor itinerani li se dau indicaii privind sacrificiile pe care sunt nevoite s le ndure, printre care se numr i renunarea la faptul de a avea copii1033. Iehov itii se ntreab, retor ic, i tot ei rspund: Condamn Biblia contracepia? Nu, nu o condamn. 1034 Totui, Onan a fost ucis prin voia lui Dumnezeu, pentru c aciona voluntar pentru oprirea naterii de prunci (Facere, 38,10). Martorii, asemenea biblicului Onan, susin
1028 Idem, 1029 Idem, 1030 Idem, 1031 Idem, 1032 Idem, 1053 Idem, 1034 Idem, Turnul de veghere , 15 decembrie 1994, p. 20 Turnul de veghere, 1 ianuarie 1991, p. 7 Trezii-v!, 8 iunie 1993, p. 28-29 Trezii-v!, 22 noiembrie 1996, p. 14 Trezii-v'., 8 iunie 1993, p. 7 Turnul de veghere, 15 noiembrie 1996, p. 12 Trezii-v!, 8 iunie 1993, p. 8

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

205

contracepia prin orice mijloace, multe dintre ele fiind publicate, cu explicaii detal iate, n revistele lor1035. Pe de alt parte, ei nu neglijeaz nici ndemnurile privitoare la viaa de familie, bazndu-se pe faptul c familii puternice nseamn congregaii puternice 1036. M artorilor li se cere s calculeze preul ocrotirii propriilor copii: hran, mbrcminte, instruire etc. i s apeleze la planificarea familial1037. Revista Trezii-v! se consider neafiliat la vreun grup ce militeaz pen tru interzicerea avor turilor1038. ntruct singura grupare la care poate fi afiliat respectiva revist este nsi cea care-o editeaz, n spe Soc ieta tea Watchtower, nseamn c nici aceasta din urm nu urmrete interzicerea avorturilor, dei recunoate c Sfnta Scriptur le condamn energic. 3. A C IU N I C O N C R E T E D E T G D U IR E A F IIN E I N E A M U L U I, D E O P O Z I IE F A D E IN S T IT U IIL E C E N T R A L E I L O C A L E A L E S O C IE T II n concepia iehovist, toate formele de organizare i conducere de tip administrativ, pol itic i economic, n afara ramificatei lor secte, sunt malefice, ntruct sunt conduse de Satana. Ei recunosc numai autoritatea martorilor lui Iehova, care, ncepnd din 1914, sunt singurii ndreptii s guverneze lumea 1039. Caracterul anarhic al acestei concepii 104 este limpede. Mai mult, ei inoculeaz adepilor lor dispreul fa de nsemnele naionale i nesupunerea fa de organele legitim i democra tic alese pentru a reprezenta interesele social-politice ale societii. Dragostea de ar, pentru ei, este inexistent: refuz s o apere prin neparticiparea ostentativ la programele militare. Nici organismele internaionale nu au o imagine prea bun, i nici un rol pozitiv la adresa umanitii, dup cum consider politrucii iehoviti. Lipsa de atitudine civic a iehovitilor se vdete i atunci cnd afirm c nu se vor declara n mod deschis pentru pedeapsa capital, nici nu vor milita pentru abolirea ei1041, - n acele state n care aceast chestiune este nc n discuie. Din afirmaia citat, se poate trage concluzia c iehovitii susin tacit pedeapsa cu moartea - o crim oribil pe care Legea cea nou a iubirii adus de Hristos n-o ngduie n nici un caz. Mntuitorul ne ndeamn s rspltim rului cu bine (Luca 6, 27-28) i ne d pild de rugciune i iertare fa de cei ce pctuiesc (Luca 23,34).
1035 Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1993, p. 8-9 1036 Idem, Turnul de veghere, 15 octombrie 1992, p. 8 l0j7 Idem, Turnul de veghere, I octombrie 1996, p. 31 10,8 Idem, Trezii-v!, 22 aprilie 1994, p. 30 1039 . Constantinescu, op. < - i t p.49 1040 Ibidem 1 0 4 1 W.T., Trezii-v!, 8 martie 1996, p. 23

206

Pr. David Pestroiu

3.1. LIP SA D E P A T R IO T ISM : D E SC O N SID E R A R E A D R A P E L U L U I I IM N U L U I N A IO N AL n revistele iehoviste, i gsesc locul cugetri nihiliste, de genul: Patriotism ul...a substituit n mare parte cretinismul ca religie a lumii occidentale 1042. M artorii ncearc s pun semnul egalitii ntre patriotism i rasism, afirmnd cu nonalan c nelepciunea divin exclude prejudecile rasiale i mndria naional 1043. Martorii lui Iehova consider salutarea drapelului, intonarea imnului naional i rostirea jurm ntului de loialitate drept acte religioase 1044, ntruct formele de guvernare sunt, pentru martori, instrumente satanice, aceste acte sunt, n concepia iehovist, ndreptate spre S atana. Cinstirea imnului, a drapelului, glorificarea patriei i a eroilor naionali sunt, pentru ei, tot attea forme subtile de idolatrie. O prefigurare biblic a salutului drapelului este considerat, de ctre martori, cererea lui Nabucodonosor adresat tuturor funcionarilor regatului su de a se nchina idolului din aur (Daniel, cap. 3), consecin a in t erdependenei dintre loialitatea fa de religie i cea fa de ar 1045. Asemnarea este forat: idolul nu poate fi socotit, n nici un caz, un nsemn statal, n accepiunea zilelor noastre. Similar cu obiecia de mai sus este comparaia iehovist ntre salutul drapelului i venerarea m prailor rom ani1046. Am artat c drapelul nu este un idol, iar salutul lui este lipsit de conotaie religioas, n timp ce mpraii romani pretindeau un cult aparte, asemenea unor zei. O alt justificare a etichetrii cinstirii drapelului drept act religios rezid n declaraiile exaltate ale unor lideri politici i m ilitari, fcute, ns, n nume propriu. Iehovitii redau fragmente din acestea, care conin tropi ce descriu patriotismul ca stare sau manifestare religioas. n plus, multe drapele con in reprezentri cretine (cruci), contrare nvturii iehoviste. Drapelul naional este num it de iehoviti o zdrean, iar cinstirea lui o adorare satanic . Pentru aceasta, m artorii i-au m anifestat adesea lipsa de respect fa de nsem nele rilor, prin coborrea drapelelor de pe catarg i arderea lor (de pild, la Rizupali, Atica, Grecia). Ei hulesc i insult imnul naional 1047, afirm nd c respectul lor fa de nsem nele statale se concretizeaz n mod suficient n supunerea fa de legile rii 1048.
1042 Amold Toynbee, f. ref. bibi., apud Trezii-v!, 8 aprilie 1993, p. 7 1043 W.T., S ne apropiem de Iehova, p. 226 1044 Idem, Trezii-v!, 8 martie 1994, p. 22 1045 Idem, S acordm atenie..., p. 81 1046 Idem, coala i Martorii lui Iehova, p. 14 1047 Arhim. P. Bezeniti, op. cit., p. 21 1048 W.T., coala i Martorii lui Iehova, p. 13

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

207

Unele declaraii iehoviste sunt pur i simplu absurde: Un imn naional este.. .o rugciune pus pe muzic 1049. Din cauza refuzului de a saluta drapelul i de a intona imnul de stat, muli copii iehoviti au fost exmatriculai din coli, iar martorii au fost nevoii s-i nfiineze propriile lor coli elem entare1050. Martorii numesc on o area i respectul forme subtile de idolatrie 1051. Ei nu se ridic n picioare i nu nchin pahare la toasturi1052. Pentru a nu comite un act de nch inare, ei nu salut i nu-i scot plria la trecerea unor procesiuni (inclusiv cele mortuare)1053. Nu particip nici la ceremoniile care comemoreaz evenimente din istoria politic naional1054, i nu iau par te nici la defilrile cu caracter patriotic1055. Ei se abin ntr-un mod plin de respect de la participarea la manifestrile prilejuite de zilele naionale, pe motivul separrii de lum e1056. 3.2. R E F U ZU L S A T IS F A C E R II ST A G IU L U I M IL IT A R Bisericile Cretine sunt aspru criticate de iehoviti, deoarece accept conflictele armate ca soluii extreme de aprare a vie ii individuale, dar i comunitare, sub toate aspectele: religie, cultur i limb naional. De asemenea, aces t ea sunt acuza te c au nchis ochii n faa crimelor de rzboi1057. n fapt, singurii care ar putea fi acuzai de nepsare i laitate sunt chiar martorii , care-i abandoneaz propriile ri i nu-i mai intereseaz soarta lor. Considerndu-se pe sine popor al lui Dumnezeu i singuri fptuitori ai voii S ale n timpurile finale, iehovitii vor s semene primejd ios de mult cu poporul evreu vechi-testamentar, despre care ei nii declar c a purtat rzboaie din porunc divin, ca unic instrument 1058 al lui Dumnezeu pe pmnt. n zilele noastre, martorii nii recunosc c Dumnezeu nu numai c are dreptul, ci i obligaia bazat pe justiie de a nltura oamenii ri de pe pmnt 1059. Coroborat cu atitudinile antimilitare sus-amintite, aceast afirmaie devi n e paradoxal. Hristos nsu i ndeamn: Dai-i, dar cezarului cele ce sunt ale cezarului i lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu (Matei 22, 21). Sfanul Ioan
1049 Ibidem, p. 15 1050 Idem, Turnul de veghere, 1 decembrie 1995, p. 22; 1 octombrie 1997, p. 9 1 0 5 1 Idem, Turnul de veghere, 15 ianuarie 1993, p. 30 1052 Idem, Turnul de veghere, 1 decembrie 1994, p. 22 1 0 5 :' Idem, Turnul de veghere, 1 mai 1995, p. 25 1054 Idem, S aducem..., p. 340 1055 Idem, coala i Martorii lui Iehova, p. 15 1056 Ib id em , p. 21 1057 Idem, Trezii-vl, 8 mai 1997, p. 22 1058 Ibidem, p. 23 ,05g Ibidem

208

Pr. D avid Pestroiu

Boteztorul nu le-a spus os t ailor s fug din armat, ci le-a cerut s fie mulumii cu solda lor (Luca 3, 14). Nici Sfntul Petru, dup ce l-a botezat pe sutaul Comeliu, nu i-a spus s abandoneze oastea. Hristos vindec sluga sutaului i nu-i cere n schimb s ias din armat. n Vechiul Testament, nume roase personaliti, precum David, Solomon, Iosia, Ghedeon, Samson etc. au avut un rol mili t ar bine definit. Unii, precum Iosif, Daniel sau N ee m ia au ac t ivat chiar n guverne pgne, n mari dregtorii. Dup unele informaii, iehovii ajung la mutilarea degetelor de la mini pentru a nu face armat 1060. Aprarea libert ii patr iei este, pentru iehoviti, o crim 1061; acest slogan a ptruns n mentalitatea martorilor dup 1939 - se tie c, nainte de aceast dat, muli dintre ei au satisfcu t stagii de pregtire militar i au mers chiar la rzboaie. Interesant este faptul c, dei nu accept stagiul militar i refuz s-i apere propria ar1062, invocnd pretexte biblice, martorii lui Iehova predic fervent despre ideea de rzboi i ateapt cu nfrigurare Armaghedonul - lupta final dintre Bine i Ru, descris apocaliptic sau prin similitudine cu pedeapsa divin adus asupra Sodomei i Gomorei: pedeapsa cerului, cu foc i pucioas, adic rzboiul chimic i bacteriologic1063. Ipocrizia concepiilor iehoviste despre viaa uman se vdete n acceptarea pedepsei capitale, dictat de justiia omeneasc. Dei recunosc c sistemele judiciare actuale nu sunt perfec t e, martorii pledeaz pentru supunerea fa de verdictele lor, ca autoriti superioare ale Cezarului 1064, n aceast ca t egorie ar trebui, ns, n mod firesc, s intre i structurile militare, pe care, ns, iehovitii le resping n mod discreionar. Ei, ns, sunt inconsecveni: se pretind mplinitorii dragostei cretine, chiar fa de dumanii de neam i ar, dar sunt incapabi li s-i ierte pe cei exclui din sect i pe reprezen tanii Bisericilor tradiionale. O justificare a refuzului iehovitilor de a se nrola n armat este presupusa modificare comportamental a tinerilor, care devin insensibili, ba chiar deosebit de violeni n urma partic iprii la conflicte. n maniera deja cunoscut, revistele martorilor caut s dea o amploare nefireasc fenomenului, folosindu-se de exemple culese din lumea a IlI-a (Africa, Afganistan etc.). Dei cazuri izolate, portretele unor copii antrenai pen tru a ucide1065, ca i pildele suferinelor victimelor lor sunt ocante, iar cititorii neavizai sunt bulversai.
I0 P. I. D av id , op. cit., p .227 1061 A r h im . P . B e z e n i t i, op. cit., p. 20 1062 W . T ., T re zii-v !. 8 m ai 1995, p. 14 ,0 P. I. D a v id , op. cit., p .228 '064 yy.T ., T u rn u l d e veghere, 15 iu n ie 1997, p. 31 1065 a se v e d e a Id em , T re zii-v /, 22 o c to m b rie 1997, p .l 1

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova

209

Se cunosc i cazuri de elevi martori care au refuzat participarea la cursurile liceale de instruire militar. Ariei Feldman din Israel a fost exma triculat n ultimul an de liceu din cauza unei astfel de atitudini. Din declaraiile directoarei liceului, reinem c poziia acestui mart or este o ofens la adresa Statulu i Israel 1066. In S.U.A., datorit refuzului ncorporrii n armat, numeroi iehoviti au suferit diferite condamnri, prin tre care i detenii. In 1954, secta iehovist a fost considerat un pericol adus la adresa securitii Belgiei, ntruct tot mai muli tineri adereni la aceast grupare se opuneau aprrii patriei1067. Reprimarea dur a celor ce refuz satisfacerea stagiului militar n anumite state, pe considerentul filiaiei fa de secta iehovist, i-a pus pe martori n situaia de a invoca diverse pretexte n sprijinul lor. De pild, n Singapore, ei pre tind c numai cinci tineri pe an s-ar afla ntr-o astfel de situaie, raportndu-se la o otire de circa 300.000 de persoane. Dar dac lum n calcul ritmul atragerii noilor adepi printr-un prozelitism furibund, s-ar putea ca raportul de fore dup civa ani s fie altul. Nu reprezentarea numeric ar trebui s intereseze, ci dedesubturile doctrinare, izolarea social, nesupunerea civic i celelalte aba teri pe care iehovitii le trec sub tcere. In Romnia, ntruct regimu l comunist pedepsea cu nchisoarea refuzul ncorporrii, martori i au practicat diverse metode pen tru a nu satisface stagiul militar. Teodor Ardelean enumer cteva: bo t ezul tinerilor dup lsarea la vatr (practicat, mai ales, de iehovitii maramureeni - este o dovad clar a discrepanei ntre nvturile sectei i aplicarea lor real), peregrinarea prin ar a tinerilor recrui (practicat n Banat i prile Stmarului, cu scopul declarat al lipsei de la domiciliu), mituirea medicilor i mutilarea sau, n cel mai ru caz, acceptarea unei condamnri de maximum 3 ani1068. 3.3. A A -Z IS A N E U TR A L IT A T E IE H O V IS T - M A S C A N E S U P U N E R II FA D E C O N D U C ERILE ST A TALE Originea istoric a re laiei religie-stat, considerat cheia apostaziei de ctre martori se gsete n msura lui Teodosie I de a decreta cretinismul drept religie oficial n Imperiul roman. Aceasta este, n opinia martorilor, n opoziie cu mesajul de la Ioan 15,19: ...nu suntei din lume... Acest text se refer, ns, la lumea antic necretin, de care ucenicii i urmaii lor trebuiau s se delimiteze.
1066 Id em , T re zii-v l, 8 d e c e m b rie 1994, p. 13 1067 Id em , T u rn u l d e ve g h ere , 1 fe b ru a rie 1998, p. 28 1068 T .A rd e le a n , op. cit., p assim .

210

Pr. David Pestroiu

Dorina martorilor este de a instaura pe pmnt regatul lor m ilenist, care este considerat un guvern mondial suprauman 1069. Dumnezeu i anun intenia de a nltura toate guvernrile umane 1070 - zic ei, ntruct guvernarea uman este dezbinatoare, opresiv i violen t 1071: Regatul va sfrma i va nimici toate guvernele corup t e din aceast lume 1072. Incapacitatea guvernelor omeneti de a rezolva problemele cu care s-a confruntat i se confrunt ntreaga lume se explic, n mentalitatea iehovist, prin acceptarea unei forme de predestinare ctre ru, exprimat prin influen demonic. Evident, pentru a-i susine afirmaiile, martorii aduc drept dovad un citat rupt din context1073: textul Ieremia 10, 23: nu este n voia omului calea lui, care nu poate argumenta, n nici un caz, anularea liberului arbitru, ci are aplicabilitate n Ierusalimul pustiit, prin mplinirea dreptii d ivine, din cauza idolatriei. Guvernele actuale, deoarece refuz s se supun conducerii divine, vor fi distruse1074. Relaia fireasc de colaborare ntre conductor ii laici i religioi este blamat de iehoviti, care o consider o alian nesfnt 1075. Tot iehovitii afirm c Biserica a fost, n general, dispus s slujeasc interesele guvernului, chiar i atunci cnd guvernul viola interesele Bisericii 1076, fcnd referire la neputina Bisericii de a mpiedica na terea comunismului ateist i a altor ideologii totalitare 1077. ns tocmai aici se vede deschiderea iubitoare a Bisericii, care, dei vic t im uneori, are puterea de a ierta i de a ncerca s ps treze o form de colaborare cu conducerea statal, pentru binele obtesc comun. n caz contrar, soarta Bisericii ar fi fost, oricum, pecetluit. Fr argumen te, martorii concluzioneaz, ns, c astzi exist pretutindeni dovezi c guvernarea uman se prbuete 1078. Martorii susin, fr probe ns, c Biblia ar afirma c guvernele sunt dirijate de ctre Satan 1079. ntre ita-ispitire a lui Hristos le d prileju l de a afirma c diavolul nu putea s-i ofere Domnului, n schimbul nchinrii cerute, mpriile acestei lumi, dac nu le-ar fi stpnit. Deci, zic ei, Satan diavolul este n realitate stpnitorul nevzut al lumii 1080. Afirmaia iehovist l crediteaz exagerat pe diavol, n condiiile n care Hristos l
1069 Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1989, p. 7 1070 Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1991, p. 6; 1 mai 1995, p. 6 1 0 7 1 Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1997, p. 16-17 1072 Idem, Se vor iubi vreodat toi oamenii unii p e alii?, 1997, p. 4 1073 Idem, Tu poi..., p. 102 1074 Idem, Trezii-v!, 22 februarie 1994, p .l5 1075 Idem, Trezii-v/, 8 decembrie 1994, p. 20 1076Ibidem, p. 22 1077 Ibidem 1078 Idem, Care este scopul vieii?..., p. 25 1079 Idem, Tu poi..., p. 21 1080 Idem, Cine guverneaz n realitate lumea?, 1993, p. 3

Ortodoxia n fa a prozelitismului Martorilor lui Iehova"

211

numete mincinos i tatl minciunii (Ioan 8, 44). Dei Scriptura afirm clar c Mihail este ngerul pzitor al poporului ales (Daniel 10, 21), martorii susin c naiunile nu sunt conduse de ngeri, ci de diavoli1081. Secta iehovist se ascunde sub paravanul mult-trmbiatei teocraii suport pentru a refuza supunerea fa de orice form de conducere uman, chiar dem ocratic1082. Cea mai schimbtoare form doctrinar iehovis t se refer la interpretarea capitolului 13 din Romani, n care este tratat problema supunerii fa de naltele stpniri. Iniial s-a mers pe principiul clasic, interpretnd aceast expresie ca fcnd referire la guvernatorii lumeti - autoritile statale super ioare. n epoca de rzvrtire rutherfordian, sensul acestor cuvinte s-a schimbat, ajungnd s fie dezvelit de orice conotaie pmnteasc, fiind asociat cu ideea de Stpnire divin. Considerate satanice, autoritile lumeti nu trebuiau ascultate, ci, cel mult, tratate cu indiferen. O astfel de opinie a aruncat, ns, gruparea iehovist, n ilegalitate, n numeroase ri din lume, datorit opoziiei fie fa de stat. De aceea, n 1962, conducerea Societii Watch Tower a revenit la vechea form de interpretare a textului n cauz, provocnd numeroase rupturi interne, dar consolidndu-i poziia pe plan macro-strategic mondial. M artorii resping i aderarea la vreun partid politic i votarea candidailor propui pentru funcii politice1083. Argumentul c primii cretini au refuzat funciile politice i militare cade, n contextul justificrii acestor acte prin evitarea idolatriei. Chiar i copiii martorilor nu au voie s participe la alegeri sau s fie alei n funcii colreti; n eventualitatea, totui, c ar fi numii, tinerii n cauz sunt obligai s-i exprime, cu tact 1084, refuzul. Adeseori, guvernele sunt identificate, n mod exagerat, cu credinele religioase ale conductorilor lor. De pild, dictatura lui Franco din Spania a fost numit o dictatur catolic 1085. Relaiile economice dintre state sunt considerate o alt faet a dominaiei satanice asupra lumii. Avidul comer 1086 a generat multe conflicte i stri negative pentru omenire, pe care martor ii le scot la iveal cu lux de amnunte. Aspectele financiar-econo m ice care au dus la ascensiunea marilor metropole ale lumii sunt analizate critic, prin evocarea acelor surse ilicite de
1 0 8 1 Idem, S acordm atenie..., p. 205 l08_ Idem, Life Everlasting in the Freedom o f the Sons o f God, 3966, p. 181, apud J. Ankeberg, J. Weldon, op. cit., p. 12 1083 Idem, S aducem..., p. 228 1084 Idem, coala i Martorii lui Iehova, p. 16 1 0 8 :1 Idem, Turnul de veghere , 1 octombrie 1991. p . 25 1086 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1992, p.25

212

Pr. David Pestroiu

profit (de exemplu, traficul cu droguri). n consecin, martorii nu se sfiesc s profeeasc iminentul dezastru al unor orae, precum Londra, Zurich, Hong Kong i New York, comparate cu Tirul antic1087. Atitudinea antiguvernamenta l iehovist cunoate o singur excepie: conducerea Israelului antic, despre care afirm n mod eronat c reprezenta justiia divin1088. n realitate, conductorii evrei au comis nenumrate greeli i abuzuri; cu mici excepii, lor li se poate contesta i reprezentativitatea pentru o justiie uman echitabil, nemaivorbind de cea divin. Rami Oved, un ofier evreu cruia oficialii religioi din ara sa nu i-au ngduit s ia de soie o thailandez, dei aceasta era dispus s se converteasc la iudaism, ajunge martor al lui Iehova, dup ce, n prealabil, afirm textual: Iubirea mea de ar a murit 1089. Secta l-a a tras cu promisiunea c Dumnezeu va distruge guvernele actuale 1090, cultivndu-i dorina de rzbunare fa de conducerea propriei sale ri. ntr-o cunoscut lucrare de specialitate se stipuleaz c, pentru aceast sect, studiul Bibliei s-a mpletit cu fanatismul i negarea statului, a formelor sociale i nlocuirea acestora cu poruncile lui Iehova. Secta aduce anarhie n orice loc i n orice timp unde martorii se ncuibeaz sau se ; _______1091 impun n numeroase ri de pe glob, micarea Martorilor lui Iehova a fost interzis, n pofida pretinsei invocri a Drepturilor Omului, care garanteaz accesul liber la asocierea pe teme religioase. Acest lucru se datoreaz tocmai faptului c iehovitii ncalc flagrant prevederi constituionale valabile n statele respective, cum ar fi: desconsiderarea nsemnelor naionale, refuzul nrolrii n armat, nesupunerea civic i nlocuirea autoritilor locale cu autoritatea suprem a sectei la nivel mondial. n 1952, n regiunea Quebec din Canada, premierul Duplessis avea fa de Martorii lui Iehova o atitudine asemntoare celei a lui Hitler - gsim stipulat ntr-o publicaie iehovist1092. Dei interzii prin lege n 1941, martorii australieni i-au desfurat activitatea clandestin, sfidnd legile rii prin nfiinarea mai multor tipografii secrete1093. n Singapore, Martorii lui Iehova sunt interzii prin lege, nc din 12 ianuarie 1972. Recent, n 1995, K. Kesavapany, reprezentantul Republicii
1087 Idem, Trezii-v/, 22 aprilie 1994, p. 13 1088 Idem, Trezii-v!, 8 martie 1996, p. 22 1089 Idem, Trezii-v/, 8 noiembrie 1994, p. 17 1090 Ibidem, p. 18 1 0 9 1 P. I. David, op. cit., p.215 1092 Idem, Trezii-v/, 22 mai 1997, p. 13 1093 Idem, Trezii-v!, 22 ianuarie 1994, p.22

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

213

Singapore la Naiunile Unite, declara: Interdicia impus de guvernul meu micrii Martorilor lu i Iehova izvorte din considerente de securitate naional. Exis tena n continuare a acestei micri va prejudicia bunstarea public i buna ord ine din Singapore. 1094 Pentru atitudini antisoc ia le, Martorii lui Iehova au fost recent scoi n afara legii n Frana i Germania1095. Btrnilor li se reamintete c interesul prozelitist primeaz i, dei secta propovduiete separarea de lume, ei trebuie s stabileasc relaii de colaborare cu autoritile locale, absolut necesare pentru organizarea de sedii sau congrese1096. 3.4. D ISC R E D ITA R E A IN T E N IO N A T A O RG A N ISM ELO R IN T E R N A IO N A L E : O.N.U., F.A.O., O.M.S. etc. Singurul organism internaional viabil este, dup concepia martorilor, Regatu l lui Iehova. Toate cele lalte sisteme prin Care statele lumii ncearc s conlucreze spre binele comun sunt considerate de iehoviti incapabile s-i urmeze scopurile propuse: ntregii comuniti internaionale i lipsete i capacitatea, i dorina de a impune aplicarea legilor 1097. Martorii reclam cu obstinaie necesitatea impunerii unui nou internaionalism 1098, definit ca guvern ceresc supranaional 1099, plenipoteniar i indestructibil. Oferind exemple de distrugere a creaiei ca urmare a interaciunii om-natur (ex.: defriarea pdurilor tropicale, dispariia unor specii de plante sau animale), iehovitii caut s sensibilizeze pe interlocutori i, totodat, s le impun o manier total pesimist n privina acceptrii unor soluii comunitar-umane. Liga Naiunilor este numit de martori urciunea pustiirii (Daniel 11,31). Prezentarea unor amnunte legate de politica pacifist a Ligii Naiunilor i a O.N.U. le d iehovitilor prilejul unor interpretri personale hazardate: ncercrile de a guverna aceast lume printr-o autoritate supranaional s-au dovedit ineficiente 1100. Se pare c, atrai de fobia propunerii unui Regat mondial, tuturor organismelor internaionale li se caut cu obstinaie implicarea n guvernarea planetar, pentru a putea fi apoi denigrate cu uurin: Naiunile Unite ncearc s aeze plasturi pe ulcerele cronice ale lumii 1101.
' Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1997 1095 Pr. C-tin Bogdan Petrache, Copiii notri i ispita magiei albe, n Vestitorul Ortodoxiei, anul XIV, Nr. 289, 15 aprilie 2002, p.1-2 '0 %^ ^Urnulde veghere, 1 iulie 1993, p. 21 1097 Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1997, p.10 1098 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1998, p. 13 1099 Ibidem 1.00 Idem, Trezii-v!, 8 octombrie 1997, p.10 1.01 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1993, p. 6

214

Pr. David Pestroiu

Martorii mai afirm c Liga Naiunilor n-a pstrat pacea dect pn n 1935, cnd Italia a invadat Etiopia, iar O.N.U. est e numit paznic de vntoare 1102, atta vreme ct, de la nfiinarea ei n 1945, s-au pur tat peste 150 de rzboaie. La scurt vreme dup apariie, O.N.U. este numit conspiraie viclean, tencuit religios, mpotriva stpnirii directe a pmntului prin mpria lui Dumnezeu 1103. S e observ clar inteniile dominante ale iehovitilor, prin organizaia lor. Dei sunt evocate unele realizri notabile n favoarea pcii mondiale, mar torii rmn sceptici n privina posibilitii O.N .U. de a-i atinge obiectivele propuse1104. Predecesoarea O.N.U., Liga Naiunilor, este considerat un eec organizatoric i tactic, ntruct nu a reuit stoparea celui de-al doilea rzboi mondial, martorii artnd pe parcursul mai multor articole dintr-o publicaie recent cauzele ineficienei acestei organizaii1105 i sfrind prin a declara c O.N.U. nu s-a dovedit a fi ceva mai bun.1106 Ambele instituii sunt numite dou produse pompoase ale acestei lumi violente, care vor fi distruse printr-o nimicire neateptat 1107; e le sunt dezgusttoare, prin faptul c au fost aclamate ca unica speran n ce privete pacea mondial 1108. O.N.U. mai este numit i fiar slbatic 1109. De la obiectivul prioritar al real izrii pcii mondiale, s-a ajuns la fixarea unui obiectiv mult mai modest, dar mai realist: controlarea violenei. Chiar i aa, direcia pozitiv spre care se ndreapt demersurile existeniale ale O.N.U. este incontestabil. Conferina O.N.U. despre populaie i dezvoltare (Cairo, 1994) este amplu analizat de iehoviti, n scopul argumentrii inutilitii ei, dar i a ntregului sistem de ntruniri periodice propus de forul m ondial1110. Carta O.N.U. din 1945, care-i propunea obinerea de locuri de munc pentru toi oamenii pmntului, este dat ca exemplu pentru ridiculizarea instituiei n sine De asemenea, la fel de blamat este Organizaia Internaional a M uncii1111. Nici nelegerea American a Liberului Schimb (N.A.L.S.), nici Colaborarea Economic Asia - Pacific (C.E.A.P.), nu sunt privite cu mai mult optimism n privina soluiilor oferite eradicrii om ajului1112.
"2 Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1997, p. 9 110j Idem, Turnul de veghere, 1 octombrie 1946 1 1 0 ,1 Idem, Trezii-v!. 8 decembrie 1991, p. 4 1105 Ibidem, p. 7 1106 Ibidem, p. 8 1107 Idem, Turnul de veghere, 15 aprilie 1995, p. 25 ll0! Idem, S acordm atenie..., p. 300 1109 Idem, Turnul de veghere, 15 sep tembrie 1997, p. 19 1110 a se vedea Idem, Trezii-v!, 8 august 1997, p. 14 "" Idem, Trezi/i-v!, 8 martie 1996, p. 5 " n Ibidem, p. 7

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

215

A tribuiile O.N.U. legate de furirea i protejarea pcii pe glob sunt ridiculizate n publicaiile iehoviste. Adeseori, acuzaiile aduse nu indic sursa de inspiraie; de pild, anunul potrivit cruia trupele O.N.U. de meninere a pcii n Mozambic sunt acuzate c ar fi exploatat sexual copii localnici. De asemenea, martorii e hazardeaz s fac i profeii despre viitorul O.N.U., pe care-1 vd integrat strategiei lor doctrinare. Astfel, ei prezic c O.N.U. se va implica curnd n lucruri foarte surprinztoare i emoionante 1113, fiind vorba de distrugerea imperiului religiei false. n curnd, Iehova Dumnezeu va aciona n sensul c va pune o intenie distrugtoare n inimile membrilor Organizaiei Naiunilor Unite, ceea ce le va determina pe aceste puteri politice s pustiiasc cretintatea i restul religiei false 1114 - spun martorii. Iat o profeie, n binecunoscutul stil iehovist, care nu se bazeaz pe nici un temei biblic (nici nu ar avea cum, pentru c O.N.U. s-a constituit la peste 1800 de ani de la ntocmirea canonului Bibliei). Martorii preiau i alte denigrri ale O.N.U., precum: falimentar din punct de vedere financiar i moral, nu reprezint mesagerul pcii de care are nevoie omenirea 1115. Ineficiena Organizaiei Mondiale a Sntii este justificat de iehoviti prin eecul de a face fa unor virui ucigai1116. O.M.S. nu a reuit s stopeze nici proliferarea T.B.C. - maladia cea mai ucigtoare din lume1117. Comentariile privind strategiile F.A.O. (Organizaia Naiunilor Unite pentru Alimentaie i Agricultur), ntre dezideratele expuse la conferine i realizarea faptic a acestora, le prilejuiesc martorilor concluzii pesimiste: vom asista la distrugerea civilizaiei i a culturilor naionale1118; faptul de a asigura hran pentru toi a euat1119. O.N.U., F.A.O. i O.M.S. vorbesc de paradoxul abundenei: hrana este din belug pe glob, dar nu distribuit uniform1120. Sunt analizate i criticate aspru rezultatele nesatisfctoare real izate de Organismele internaionale, n comparaie cu obiectivele fixate la Conferina Mondial consacrat copilului (New York, 1990)1121. Analiznd rezultatele anevoioase ale planurilor Conveniei Naiunilor Unite pentru Combaterea Deertificrii, Martorii lui Iehova apreciaz c numa i Regatul Paradisului teluric poate salva solul planetei de pustiire. Organismele internaionale, dei bine intenionate, nu au, n concepia
1113 Idem, Trezii-v!, 8 decembrie 1991, p.10 1114 Idem, Turnul de veghere, 15 septembrie 1995, p. 13 1115 The Orange County Register, f. alte ref., apud Idem, Turnul de veghere, 1 mai 1997, p. 16-17 1116 Idem, Trezii-v!, 22 februarie 1996, p. 10-11 1117 Idem, Trezii-v!, 22 aprilie 1994, p. 28 1118 Idem, Trezii-v!, 8 august 1997, p. 12 lm Ibidem 1120 Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1993, p. 30 1 1 2 1 Idem, Trezii-v!, 8 mart ie 1993, p. 3

216

Pr. David Pestroiu

iehovist, sori de izbnd n misiunea lor, ntruct le lipsesc fondurile necesare, precum i susinerea loca l din partea statelor afectate1122. Martorii se consider i singurii reprezentani bine intenionai ai curentelor ecologiste la scar mondial: G reenpeace. . .s-ar putea s nu mai mearg de la u la u, dar un alt grup (iehovitii - n .n.) i continu de mult vreme sondajele, adesea abordnd chestiuni legate de m ediu. 1123 Exist i o excepie de la aceast ofensiv a denigrrii iehoviste a organismelor mondiale: Curtea European a Drepturilor Omului. Aceasta a impus n cteva rnduri unor guverne europene s-i schimbe atitudinea fa de Martorii lui Iehova i s le acorde libertate religioas. Din surse iehoviste, aflm c argumentele guvernului Greciei, bazate n principal pe contestarea prozelitismului agresiv al martorilor, nu au fost acceptate i, astfel, unui iehovist persecutat i s-au acordat despgubiri. La fel s-a procedat i n cazul unei familii austriece, separate de divor n urma convertirii soiei la iehovism. Acordarea copiilor spre cretere soului a fost contestat de soie, a crei plngere a ajuns la Cur tea European. Verdictul, dei este prezentat de martori ca o victorie, nu a consfinit mplinirea cereri i de fond, adic ncredinarea copiilor mamei, ci o problem colateral: acordarea unor despgubiri pentru presupusa ngrdire a libertii religioase de ctre guvernul austriac. Chiar i n aceste condiii, instana amintit nu este scutit de critici: ea nu poate garanta pacea etern i respectarea absolut a drepturilor omului 1124. 4. D IZ ID E N E IE H O V IS T E nc din anii 30, aa-zise grupri liberale din interiorul micrii de care ne ocupm publicau revista Strigt de deteptare i, n legtur cu personaliti politice, urmreau s ajung la conducerea Societii W.T. Actualmente, pe glob, exist numeroase micri dizidente, desprinse din secta martorilor lui Iehova. Dintre acestea, amintim: Asociaia stu d enil o r lib e ri ai Bibliei, Prie t enii o mului, Micarea misionar interioar laic, Poporul vesel. Printre cei care au prsit gruparea iehovist i au demascat falsitatea nvturilor ei se numr i Raymond Franz, nepotul preedintelui Frederick W. Franz. Acesta, n cartea sa, Crisis o f Conscience, arat c Societatea Watch Tower este construit pe falsitate, ncepnd de la celebrele profeii i pn la subordonarea nvturilor divine i a Bibliei fa de interesele meschine ale sectei1125.
1,22 Idem, Trezii-v!, 8 februarie 1997, p. l 6-17 1123 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1998, p. 32 1124 Pentru toate aceste exemple, a se vedea Idem, Trezii-v!, 8 martie 1996, p. 20-21 1125 A se vedea John Ankeberg i John Weldon, op. cit., p. 10

Ortodoxia in faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

217

Una dintre cele mai cunoscu te dizidene iehoviste, care activeaz i n ara noastr, este Asociaia credina adevrat Mar t orii lui Iehova din Romnia (pentru s implificare, o vom denumi, n cele ce urmeaz, cu sigla A.C.A.M.I.R .). Cu rdcini vechi ilegaliste, i-a consolidat sim itor poziia dup 1989, ntinzndu-se n paralel cu secta-mam n toat ara i innd legturi strnse cu formaiuni similare din Europa. Sediu l A.C.A.M.I.R. este n Cluj-Napoca, str. Horea nr. 22, ap. 6. Funcioneaz dup principii similare sectei de baz: prozelitism de teren, adunri, congrese, Comemorare, etc. Se disting, ns, prin virulena cu care combat toate celelalte grupri religioase, i, n special, pe cea din care s-au desprins. Manifest un radicalism exagerat n doctrin i moral, dup normele russellist-rutherford iene, acuznd conducerea actual iehovist de la Brooklyn de abateri grave de la linia impus de prim ii corifei ai sectei: Societatea W. T. de azi, prin nvturile degenerate i sfaturile confuze, nebiblice, confirm asupra lor rtcirea i decderea prezis de multe profeii biblice ' 126. Numit i servul ru sau clasa Dalila 1127, conducerea W .T. este criticat d in urmtoarele motive: - a iniiat diverse forme ipocrite de colaborare cu guvernele omeneti, dei le critic asiduu; a cutat, prin diverse forme, s obin recunoaterea oficial a religiei iehoviste; - a continuat calculele Parusiei, fixnd eronat declanarea Armaghedonului n 1975; - a revizuit cartea Dumnezeu s fie adevrat, scondu-se capitolul care le interzicea martorilor s participe la alegeri; - a schimbat interpretarea capitolului Romani 13: au luat coroana de pe capul lui Hristos i au oferit-o oficialitilor pmnteti; n 1963 a editat re vista Supunei-v naltelor stpniri, prin care acredita ideea c liderii politic i i vor apra pe martorii lui Iehova de dezastrul Armaghedonului; - nva c Solomon va nvia, dei a murit necredincios, ca un animal; - a introdus formula respectarea drapelului, care a stopat furia iehovist clasic, manifestat prin distrugerea nsemnelor statale; - accept cu uurin podoabele: bijuterii i sulemeneli, considerate n contrast cu ndemnurile pauline; - promoveaz, n cri precum Incununeaz-i cu succes tinereea!, imagini i texte cu pronunat caracter sexual, care, dei sunt prezentate ca fiind educative, conduc, n realitate, spre consumarea
"6 \vww.the-true-jw-oItenia.ro
"'7 izbitoare similitudini cu sistemul clasic de mprire iehovist a aleilor n clase

218

Pr. David Pestroiu

unor pcate la vrst foar t e tnr; - n anii 50, rmia uns era de cteva sute de persoane; n 1995, erau 8617; - membrii Societii W.T. sunt animai de dorina de ctig egoist; - manifest larghee n acceptarea unor manifestri lumeti, precum nuni, distracii, practicarea sporturilor; - afirm clemena divin pentru orice fapt. Membrii A.C.A.M.I.R. se consider persecutai de securitate, n timp ce reprezen tanii W.T. sunt acuza i de colaboraionism. Se merge pn la a afirma c Societatea W.T. a fost deturnat de C.I.A. i K.G.B.. n schimb, liderii A.C.A.M.I.R. sunt antiamericani i antioccidentali. Societatea W.T. a ameninat A.C.A.M.I.R. cu chemarea n judecat, pentru motivul c a meninut n titulatur sintagma Martorii lui Iehova. n replic, dizidenii i-au acuzat pe iehoviti c alearg dup recunoaterea credinei lor drept organizaie religioas , sintagm pe care A .C.A.M.I.R. o privete cu mare ostilitate. Prima adunare public a A.C.A.M.I.R. a avut loc n 18 februarie 1990, la Apahida, jud. Cluj, moment considerat de aceast organizaie ca fiind data nfiinrii ei. Pn n prezent, s-au afirmat prin organizarea mai m ultor congrese: ncinge-te i spune adevrul! (C luj, 1992), Fii treji i vegheai! (Trgu Mure, 1993), Neclintit pentru adevrata nchinare (Baia Mare, 1995), Vestitorii pcii i ai mntuirii (Cluj, 1997), Ferice de ochii care vd (Trgu Mure, 1999), i vor ti c Eu sunt Iehova (Trgu Mure, 2001), Loialitate i credincioie (Cluj, 2002). La aceste congrese, au participat ntre 3000-4000 de adepi, precum i inv itai (dizideni) din Moldova, Ucraina, Ungaria, Slovacia. ntr-un cuvnt, se ncearc revenirea la caracterul ostil i vehement a l congreselor din anii 30. n practicarea prozelitismu lui din cas-n cas, membrii A.C.A.M.I.R se lovesc de aa-ziii martori moderni (adepii Societii W.T.), care, la rndul lor, sunt ndoctrinai c ramurile dizidente sunt deosebit de nocive: Unii din timpul nostru au murmurat, ndreptndu-i atenia, n mod figurativ, spre o nou cpetenie, care s-i duc napoi n lume. S nu facem ca ei niciodat! " 28.

1128 Idem, Turnul de veghere. 1 martie 1995, p. 17

Capitolul 4 ATITUDINEA BISERICII NAIONALE ORTODOXE ROMNE FA DE MANIFESTRILE PROZELITISTE IEHOVISTE


1. A T I T U D IN E A I E R A R H IE I Ierarhia bisericeasc sacramental - fie catolic, fie or todox - este intens blamat de ctre iehoviti, cu scopul de a fi dovedit drept malefic i aliat cu forele rului. Clerul religios, n fapt, este legtura vizibil direct ntre omenire i demonii invizibili - afirm martorii 1129. i tot ei adaug: virtual, ntreaga istorie a Bisericii cretine, n timpul perioadei antice i medievale a fost o istorie a apostaziei 1130; bisericile sunt rspunztoare n mare msur de lipsa de iubire din prezent 1131. Aadar, constatm o ncercare de rsturnare a valorilor ce se constituie ntr-un atac extrem de periculos la adresa cretinismului tradiional. Se impune urmarea unei bune conduite n cadrul relaiilor interumane, n care preoii trebuie s fie exemple vii. Iehovitii i-au fcut un obicei din a generaliza situaii izolate, viznd discreditarea ierarhiei, acuzat de practicarea prostituiei, pedofiliei, abuzurilor sexuale etc.: ...poliitii, politicienii i clericii se folosesc de prestigiul i autoritatea lor pentru a-i exploata sexual pe copii 1132. Memorabile sunt prezenele active ale ierarhilor notri n Parlamentul Romniei, n perioada interbelic. Episcopul Grigorie Coma atrgea atenia ntregii ri, nc din 1928: pentru sectani...nu exist ideea de naiune, i tocmai naiunea romn ar dori s o vad tears de pe acest glob, ca n locul ei s se produc o alctuire cosmopolit; sectanii sunt anticulturali i au de gnd s duc o amarnic lupt de clas; ntrunirile milenitilor sunt interzise cu desvrire; sectele...lucreaz din rsputeri pentru a duce la ruin mreul edificiu la construirea cruia neamul nostru a contribuit cu ochii nlai spre cer 1133. Iar arhiereul Vartolomeu al R m nicului-Noului Severin spunea: prin urmare, din moment ce ereziile au dovedit c se pot dezvolta la infinit, ca fiind produsuri nu mistice, ci numai raionale i
1129 W.T., The Kingdom is at Hand, p. 186, apud A. Hoekema, op. cit., p. 286 1130 Ibidem, p.286-287 1 1 3 1 Idem, Trezifi-v!, 22 octombrie 1998, p. 4 1132 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1997, p. 13 1133 Biserica noastr i cultele minoritare..., p. 154-161

220

Pr. D avid Pestroiu

individuale, pentru ce, oare, s le dm posibilitatea noi, legal, ca aceast dezvo ltare a lor la infinit, s se fac aci, n ara noastr?1134 n publicaia Martorii din Iehova din Romnia, Societatea Watch Tower se p lnge c preoii ortodoci romni au lup tat din rsputeri s incite guvernul i populaia mpotriva M artorilor lui Iehova 1135. Congresul Mesagerii pcii divine programat a se desfura la Bucureti n 1996 a fost anulat din cauza prob lemelor create de clerul din Romn ia 1136. n realitate, ierarhia a luptat numai mpotriva prozelitismului sectar, ca fenomen antisocial i antinaional. .P.S. Pimen, Arhiepiscop de Suceava i Rdui, a luat atitudine mpotriva pngritorilor credinei strmoeti i i-a cerut preedintelui Consiliului Naional al Audiovizualului s nu accepte difuzarea de emisiuni cu caracter prozelitist: V rugm s-i oprii sau s le impunei o limit, deoarece nu au pic de ruine i au nceput n mod deschis s fac prozelii chiar pe pmntul nostru strmoesc 1137. Reprezentanii clerului trebuie s fie contieni c sunt inte ale ameninrilor iehoviste: vinovai sunt cei ce ndeamn puterile politice s-i persecute pe Martorii lui Iehova i s le mpiedice activitatea, aa cum au procedat recent unii conductori religioi instigatori din Europa Rsritean1138. Clerul ortodox grec a luat atitudine, prin chemarea la protest a 40 de autobuze de manifestani, la construcia filialei iehoviste din G recia1139. Aciunea nu a dat rezultate, ntruct martorii i-au asigurat sprijinul forelor de ordine. O msur eficient ar fi fost stoparea din start a micrii iehoviste, prin anularea aprobrilor necesare. Clerul romn, mai vigilent, a nvat bine din aceast trist experien, stopnd la timp congresul internaional iehovist de la Bucureti. O importan covritoare n stoparea prozelitismului iehovist l are prezena activ a preotului pe trm pastoral. Lipsa de vigilen las cmp deschis martorilor care nu ezit s profite din plin de acest lucru. Iat ce gsim n raportul unui martor: adeseori trebuia s acionm repede, pentru a-1 pcli pe preotul local...1140. Aadar, pentru membrii ierarhiei este extrem de important legtura duhovniceasc bazat pe comuniune i iubire cu cei pstorii - credincioi i, crora trebuie s li se imprime necesitatea de a se considera enoriai, adic aparintori ai unei enorii, la propirea creia trebuind s ia parte cu toat abnegaia. Este tiut faptul c nestatornicii - aa ziii pelerini pe la mai multe biserici i mnstiri 1134 Ib id e m , p . 2 4 4 1135 Id em , T rezii-v!, 22 o c to m b rie 1998, p.8 1136 Id em , T re zii-v !, 8 m a rtie 19 9 7 , p. 22 1137 Id em , T re zii-v !. 8 ap rilie 19 9 7 , p. 28 1138 Id em , T u rn u l d e veghere, 1 m a i 1998, p. 22 1139 Id em , T re zii-v !, 8 d e c e m b rie 1 9 91, p .3 0 1140 Id em , T u rn u l d e veghere, 1 m a i 2 0 0 1 , p .2 7

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

221

care nu reuesc s se ataeze de comunitatea local i ncep a cuta i prin alte pri mulumirea spiritual sfresc adeseori prin a fi atrai de secte1141. Pelerinajele i vizitele n alte parohii nu sunt rele n sine, ci dimpotriv, dar trebuie fcute sub ndrumarea i supravegherea preotului paroh sau a duhovnicului. Ele nu trebuie s vdeasc ruperea de comunitate a celor n cauz, ci angajarea ntr-un efort comun de a aplica i pe plan local realizrile pozitive observate n vizitele efectuate. nsei revistele iehoviste ofer exemple concludente despre ceea ce trebuie s fac ierarhia bisericeasc pentru stoparea prozelitismului. Sunt prezentate cazurile unor preoi cu zel misionar, blamai de ctre martori pentru ndrzneala de a li se opune. Iat un exemplu: ...ntr-un ora, preotul l-a constrns pe proprietarul unei sli s anuleze contractul de nchiriere pe care l ncheiase cu noi 1142. Aciunile preoilor ortodoci nu trebuie s cunoasc manifestri violente, deoarece martorii se victim izeaz rapid, iar efectul imediat este sensibilizarea opiniei publice n favoarea lor. Mai indicat ar fi prezena activ a preotului, care s contracareze biblic ereziile iehoviste. n acelai timp, n locurile unde exist presiuni prozelitiste iehoviste, preoii trebuie s aib vigilena sporit, pen tru a prentmpina situaiile neateptate de rbufnire a violenei. De pild, n 1992, la Corabia-Olt, preotul ortodox a luat atitudine mpotriva prozelitismului iehovist, att la postul de radio Craiova, ct i prin predic i catehez: Au infectat ntreaga regiu ne cu publicaiile lor i i-au corupt pe oameni - zicea e l. n clipa cnd a ncercat s organizeze i un miting antiiehovist, a putut fi oprit doar printr-o contaofensiv: devastarea catedralei i a casei de cultur din ora de ctre un grup de vandali 1143. De multe ori, martorii i provoac la discuii pe preoi, ncercnd s-i pun n inferioritate n faa enoriailor1144. Dei ntrebrile sunt simple, iar rspunsul ortodox ar trebui s clarifice problemele puse, uneori martorii ies nvingtori - fapt ruinos i descurajant, att pentru cleric, ct i pentru cei din jur. Succesul prozelitist are, astfel, cale liber. Unii clerici, inte ale atacurilor iehoviste, duc o via imoral, aprobnd (sau, mai grav, chiar practicnd) adulterul sau homosexualitatea1145. Astfel de uscturi trebuie depistate ct mai repede i curate de Consistoriile noastre, care trebuie s ia msurile disciplinare cuvenite n timp util, pentru ca enoriaii s nu se sminteasc, alergnd la secte. Dei aceste cazuri apar extrem de rar i cu totul izolat, dac nu sunt rezolvate la timp, devin arme prozelitiste redutabile.
1 1 4 1 A se vedea: Idem, Trezii-v!, 22 martie 1996, p. 11 - 15 1142 Ibidem 1143 Idem, Tumul de veghere, 1 ianuarie 1993, p. 29 1 1 4 4 A se vedea: Idem, Trezii-v!, 22 august 1994, p. 21-22 1145 Idem, Tu poi..., p. 28

222

Pr. David Pestroiu

Martorii se plng c, adeseori, reprezentanii B isericilor cretine manifest indiferen fa de nvturile lor. Aceast atitudine, chiar dac este parial adevrat, nu se justific. Membrii ierarhiei . sacramentale trebuie s arate un interes crescut fa de activitile prozelitiste ale mar t orilor. Este cunoscut faptul c iehovitii se adreseaz adeseori reprezentanilor Bisericilor pentru a-i ntri propriile convingeri, n cazul (frecvent, din pcate) descoperirii ignoranei acestora. Ierarhia trebuie s fie contient c agresivitatea iehovist o vizeaz direct: printre persoanele cele mai neloiale lui Dumnezeu se numr clericii cretintii - afirm martorii 1146. Martorii i acuz pe membrii ierarhiei ortodoxe c acioneaz n mod subversiv, fcnd presiuni pentru ca adepii sectei s fie exclui de la serv iciu sau, n cazul afaceritilor, pentru a da falim ent1147. Datoria noastr este de a demasca aceste acuzaii ca pe nite calomnii. Prozelitismul iehovist are drept inte predilecte cretinii nepracticani1148. Este dureros faptul c acetia exist nc ntr-un num r ct mai mare. Una din laturile misiunii pstorilor lor sufleteti trebuie s fie cultivarea contiinei de enoria, adic apar tenena activ i real la o parohie, implicarea n viaa acesteia sub toate aspectele. Prezena unor credincioi n biseric doar la Pati, Crciun sau cu prilejul unor evenimente familiale (Taine sau ierurgii, ale cror semnificaie aproape c nu o cunos c) este o realitate trist, de care profit iehovitii din plin.

2. ACIUNI ALE CREDINCIOILO R


Dup un reputat specialist, sectele sunt un element de import, care nu s-a grefat pe structura sufleteasc a credinciosului ortodox1149. Biserica Ortodox este singura pstrtoare a spiritualitii romneti, nc de la geneza poporului nostru. Ruperea de Biserica Naional i acceptarea ideologiei iehoviste, care promoveaz desconsiderarea drapelului, imnului i naiunii romne, echivaleaz cu un act grav, de ruptur fa de ar, de lips de patriotism, o form abominabil de izolare i deznaionalizare. Ilegalitatea activitilor prozelitiste iehoviste trebuie s primeasc sanciunile cuvenite ale opiniei publice, a tuturor cetenilor supui statului de drept, nu numai ale cretinilor ortodoci. Lipsa de legitimitate a prozelitismului, nesupunerea civic, manifestrile antistatale i antinaionale trebuie imediat scoase la iveal i aduse la cunotina autoritilor, pentru a se lua cuvenitele msuri. n unele ri
1 1 46 Idem, Turnul de veghere, 15 martie 1996, p. 10 1 1 47 Idem, Trezii v!, 22 august 1994, p. 22-24 1 1 4 1 1Un exemplu n acest sens se poate vedea pe coperta-spate a revistei Trezii-v!, 8 august 1997 (p.32) 1 1 45 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, op. cit., p. 488

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

223

ale lumii, aceste fapte au fost deja stopate ; n altele, lupta mpotriva lor se duce nc, prin mijloacele perm ise de lege. Punctul de plecare n astfel de aciuni este ntotdeauna contestarea legalitii activitilor iehoviste, aflate n afara legii n mai toate statele lumii. De multe ori, prozelitismul iehovist este subversiv, mascat sub forma organizaiilor neguvemamentale, apolitice etc., iar Martorii lui Iehova nu sunt recunoscui ca religie oficial. Bunoar, n Ucraina, iehovitii au 284 comuniti care funcioneaz, dar nu sunt nregistrate i nu au statut 1150. n Grecia, prozelitismul este interzis prin legi votate nc din 193819391151. Pe lng Parlamentul Germaniei, exist o comisie de cercetare a sectelor1,52. Un astfel de organism ar trebui s funcioneze i n Romnia. Autoritile sunt foarte uor de influenat, att cu sume de bani sau cadouri, ct i cu pretextul unor investiii favorabile comunitii. De pild, martorii se ofer ntotdeauna s renoveze stadioanele pe care-i in congresele, s nfrumuseeze strzi, spaii verzi, spaii de cazare etc1153. Primriile cad victime, adeseori, acestor tentaii. Procesele n care sunt implicai martorii sunt foarte agitate, din cauza lipsei lor de scrupule. Adeseori, ei se justific folosind texte biblice, tiind c membrii completului de judecat nu cunosc teologie i nu pot riposta. Un exemplu concludent ni-1 ofer chiar iehovitii, care, la ntrebarea instanei: de unde au gsit ideea c Iisus a venit ca Rege n 1914, au rspuns cu promptitudine i snge rece: Matei, capitolul 241154. Judectorul a rmas far replic, dei, dac ar fi cunoscut textul biblic, ar fi vzut c nu face referire la vreo dat istoric. Trebuie, de asemenea, avut n vedere faptul c, dup ce sunt arestai, martorii care comit infraciuni, nu omit prilejul de a da declaraii laudative la adresa sectei, ncercnd s depun mrturie celor prezeni, att anchetatorilor, ct i celorlali deinui1155. Cazul lui Ioan Sima nu este singular. Numeroi martori fugii ca emigrani i convertii, se ntorc pentru o vreme n rile de origine, ncercnd prin toate mijloacele s-i atrag la noua religie pe membrii familiei, prieteni i cunoscui. Aceast activitate ar trebui cunoscut i tratat cu maxim responsabilitate, pentru c, altminteri, rezultatele prozelitiste sunt evidente. Se cunosc cazuri n care, pentru a-i feri copiii de influena nefast a tatlui trecut la iehovism, mama a plecat n alt ar, unde guvernul a stabilit legi drastice, care interzic chiar i simplele vizite parentale1156.
1 150 Drd. Lupac Ioan-Ostap, Bisericile din Ucraina, astzi, n revista B.O.R., anul CXVIII, Nr. 4-6, aprilie-iunie 2000, p. 253 1 1 5 1 W.T., Turnul de veghere, 15 decembrie 1995, p . 32 1 ls2 a se vedea R. Antim, op. cit., p . 83 1 1 5 3 W.T., Turnul de veghere, 1 aprilie 1999, p. 32 1 1 5 4 Idem, Trezii-v!, 22 august 1994, p . 24 1 1 5 5 T. Ardelean, op. cit., p. 119 M56 \ y . T . , urnulde veghere, 1 aprilie 1999, p. 25-26

224

Pr. David Pestroiu

Unii cretini par s priveasc pe un fost membru al unei secte ca pe un ciumat1157 - afirm Wilbur Lingle. De aceea, se cuvine s avem grij cum i primim napoi pe martorii lui Iehova care se ntorc la Ortodoxie. S-i nconjurm cu dragoste freasc i s avem nelegere dac vom vedea la ei anumite stngcii sau manifestri care nu sunt, poate, n totalitate, ortodoxe. Dac le vom explica ce au greit, se vor ndrepta numai dac suntem blnzi i rbdtori. S nu uitm niciodat faptul c secta iehovist i ndoctrineaz pe adepii ei c Bisericile Tradiionale i manifestrile lor religioase sunt satanizate; celor ce au crezut, vreodat, aa ceva, le va fi greu s se schimbe dintr-o dat. Orice cretin ortodox trebuie s asculte i s mplineasc mesajul Sfntului Apostol i Evanghelist Ioan: Oricine se abate i nu rmne n nvtura lui Hristos nu are p e Dumnezeu...dac cineva vine la voi i nu aduce nvtura aceasta, s nu-lprim ii n cas i s nu-i zicei: Bun venit! (II Ioan 1, 9-10). Atenie, ns! Martorii lui Iehova sunt foarte persuasivi. Li s-a inoculat ideea c o u trntit n nas poate fi semnul unei indispoziii de moment, deci ei se vor ntoarce negreit, spernd s-l gseasc pe cel ce i-a refuzat ntr-o stare sufl eteasc mai bun. Vizitele sectanilor iehoviti trebuie, ns, respinse cu desvrire. Acestea sunt un afront adus cretinilor notri, sau, cum se exprima un renumit dascl i teolog contemporan romn, o jignire adus calitii de membru al Bisericii Ortodoxe 1158. Toi credincioii trebuie s fie avizai asupra faptului c iehovitii au o norm zilnic, lunar i anual de vizite, studii biblice i ore de activiti pe teren, despre care raporteaz n mod detaliat mai-marilor sectei. Deci, chiar dac sunt respini ntr-o faz iniial, ei nu renun nicidecum, ntruct de aceast activitate ine nsi promovarea lor n sect. Respingerea propagandei prin spaiile rezideniale trebuie unit cu manifestarea aceleiai lipse de interes i n momentele tentativelor prozelitiste din locuri publice, unde, n general, se plaseaz din belug publicaii iehoviste. n fine, normativ trebuie s fie cretinilor ortodoci neparticiparea la vreo form de adunare iehovist: congres, comemorare, adunare teocratic etc. Slile Regatului, foarte asemntoare unor sli de edine ordinare, nu se pot compara prin nimic cu frumuseea i bogia n semnificaii a lcaelor i obiectelor de cult ortodoxe. Formele rituale ale martorilor, axate pe dogmatizare rigid pe seama acelorai texte biblice contrafcute, repetate cu obstinaie (n vederea memorrii lor de ctre toi adepii), pigmentate cu rostirea unor rugciuni i cntri de inspiraie occidental, nu pot rivaliza n nici un caz cu rnduielile cultului ortodox desvrit sub toate aspectele. Nu exist termen de comparaie ntre comemorarea morii lui Isus, manifestare anual iehovist a amintirii
1157 W. Lingle, op. cit., p. 196 1158 Pr. Prof. Dr. Nico lae D. Necula, op. cit., p. 490

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

225

Cinei de Tain, lipsit total de sensurile ei de jertfa i nviere, i Liturghia ortodox, actualizare nesngeroas a Jertfei Mntuitorului, avnd n centru prefacerea euharistic a cinstitelor daruri n Trupul i Sngele Domnului. n ce privete congresele iehoviste, acestea sunt total strine spiritualitii ortodoxe romneti, amintind mai degrab de epoca de trist amintire comunist, n care constituiau o form de adunare a materialitilor atei, n care era defimat credina n Dumnezeu i religia cretin n general. Credincioii ortodoci trebuie s refuze s participe la astfel de adunri megalomanice, care doresc a da mai mare credibilitate sectei iehoviste, prin afiarea unui numr de participani mult superior celor al adepilor afiliai gruprii. Nici insistena cu care se fac invitaiile, nici curiozitatea bolnav nu-1 pot determina pe un cretin adevrat s-i piard timpul, participnd la astfel de manifestri. Problema financiar, legat de unii slujitori bisericeti incompeteni, ca i lipsa de orientare contabil de la cteva parohii, nu trebuie s constituie un prilej de sminteal pentru cretinii ortodoci. Contribuiile pentru susinerea cultului ortodox au valori modice i sunt benevole, situndu-se cu m ult sub buna speran i celelalte forme de donaii iehoviste, incluznd i obligaia de a cum pra zeci de publicaii pentru propagand. n plus, secta de care ne ocupm se susine masiv i prin subvenii externe, iar btrnii i supraveghetorii sectei afieaz o bunstare m aterial net superioar clericilor ortodoci. Totui, preoii sunt cei ponegrii n revistele iehoviste. Un rol important n combaterea aciunilor prozelitiste iehoviste l au tinerii. Acetia trebuie s-i identifice pe cei de vrsta lor nscui sau crescui de martorii lui Iehova i s-i ajute s realizeze pericolul izolrii sociale la care vor fi condamnai o via ntreag dac nu vor prsi secta. Muli dintre copiii martorilor sesizeaz falsitatea doctrinei sectei sau discrepanele dintre adevrurile biblice i atmosfera de venice impuneri din familiile iehoviste. Se pare c procentul tinerilor care abandoneaz secta este n cretere, fapt care i-a fcut chiar pe redactorii revistei Trezii-v! s ia atitudine, propunnd ns nu o schimbare a tratamentului fa de acetia, ci o intensificare a studiilor biblice ! Declaraia unei astfel de tinere, criticat pentru c nu umbl n adevr 1159, este cutremurtoare: Nu vreau s devin niciodat Martor. Vreau doar s m distrez! 1160. n situaia ei sunt muli alii, care s-au sturat de interdiciile absurde iehoviste i doresc s duc o via normal. Tuturor acestora trebuie s li se arate mult dragoste i cldur sufleteasc, pentru ca singuri s-i doreasc s fie (re)primii n snul Sfintei noastre Biserici.
1159 W.T., Trezii-v!, 22 octombrie 1998, p. 12 1 1 60Ibidem

226

Pr. David Pestroiu

Revenind la textul citat anterior, nu putem trece cu vederea faptul c exist i distracii nepermise, pctoase, de care toi tinerii trebuie s se fereasc. A te distra nseamn, ns, n primul rnd, a duce o via normal, echilibrat din punct de vedere afectiv-emoio n al, plasat la locul cuvenit n sfera social, fr abuzuri sau forme de restricionare nentemeiate, urmrind pacea, bucuria i realizarea armoniei cu sine nsui i cu semenii, n dragostea lui Dumnezeu, nc din aceast lume, nutrind sperana unui viitor similar i n mpria cerurilor. Denigrarea Bisericii Ortodoxe n paginile publicaiilor iehoviste este o realitate care a consternat opinia public de pretutindeni. Forai, probabil, de efectul negativ al afirmaiilor lor, martorii au publicat, sub genericul De la cititorii notri, un fragment dintr-o scrisoare prim it de la un ortodox: ...D ata viitoare cnd vei mai denigra ortodoxismul, s avei tria de a vorbi i despre contribuiile acestuia, de pild despre modul n care ortodoxismul a susinut cretinismul n timpul persecuiei islamice i al stpnirii sovietice. Au fost, oare, guvernele conduse de regele David sau de regele Solomon desprite de Biseric? 1 1 6 1 Pe plan oficial, forurile de conducere ale rii trebuie s ia atitudine ferm mpotriva oricror tentative de legalizare a micrii iehoviste. Sunt suficiente motivele pentru care aceast sect este scoas n afara legii n tot mai multe state ale lumii. Deja au fost fcute unele erori, care i-au permis asigurarea unui statut oficial, prin nregistrarea legal ca organizaie religioas cu statut de cult. Urmtorul pas ar fi menionarea Martorilor lui Iehova n Legea Cultelor, deziderat pentru care se fac eforturi susinute, deoarece le-ar fi conferit mult-dorita aprobare a ntregului lor sistem doctrinar, bazat n special pe racolarea noilor convertii. Judectorii trebuie s cntreasc bine probele aduse n procesele n care sunt' implicai martorii i s dea decizii pertinente, chiar dac se impun msuri privative de libertate. Spre exemplu, un judector australian a luat o astfel de decizie corect mpotriva unui martor, justificnd aceasta prin pericolul de a fi lsat n societate datorit fanatismului su1162. O datorie de baz este educaia oamenilor simpli, n special a celor ce triesc izolai n mediul rural, foarte vulnerabili la atacurile profeilor iehoviti, care mizeaz tocmai pe carenele lor informaionale. Spre exemplificare, am putea arta efectul obinut de un propagandist iehovist n M unii Apuseni, unde i-a atras pe ranii simpli prin simplul fapt c a fcut ca predica sa s coincid cu eclipsa de soare din 15 februarie 19611163.
1,61 Idem, Trezii-v!, %martie 1997, p. 30 11 6 2 Idem, Trezii-v/, 22 ianuarie 1994, p . 20 1 1 63 T. Ardelean, op. cit., p. 96-97.

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

227

Cretinii ortodoci pot i trebuie s citeasc i s neleag S fnta Scriptur, dar numai asistai de Biseric, prin reprezentani autorizai: preoi i teologi. Orice situaie considerat mai dificil de neles ar trebui adus de ndat la cunotina preotului paroh sau a altui dascl ortodox (teolog, profesor de religie). Reticena fa de orice form de interpretare sectar este o datorie biblic (Fapte 8, 31; 20,29). Toate publicaiile care circul n mediul sectant sub numele de ,JBiblii, chiar dac, mai nou, sunt mpodobite i cu cruci, trebuie predate preotului paroh, ntruct traducerile respective sunt tendenioase (de ex. - Comilescu) sau, mai grav, mistificate n mod grosolan i abuziv (ediia iehovist - N.W.T.). De asemenea, toate crile, revistele, brourile i pliantele rspndite de iehoviti trebuie predate preotului paroh, mpreun cu date concrete despre prezena fizic a martorilor n cmpul pastoral al parohiei. Evident, sub ndrumarea preotului, se va proceda fie la distrugerea acestor publicaii, fie la predarea lor mai departe dasclilor de teologie din Seminariile i Facultile de Teologie Ortodoxe, spre studiul fenomenologiei sectare i aprarea dreptei credine. Ideea de a studia Biblia este bun. Rmne, ns, de vzut, n ce condiii se poate face, pentru a nu cdea n greeal. Acum, cnd structura intelectual a societii s-a schimbat, Bisericii i revine sarcina de a satisface o astfel de nevoie spiritual a credincioilor. Citirea i interpretarea Scripturii se poate face i n Ortodoxie, la orele de catehez desfurate prin parohii i care, acolo unde nu sunt, ar trebui urgent reactivate. Pr. C-tin Bogdan Petrache propune nfiinarea i la noi n ar a unor Organisme ale Iniiativelor Prinilor, care deja au avut bune rezultate n rile vest-europene, n privina contestrii caracterului cretin al Martorilor lui Iehova, mai ales fa de tineri. Pentru c nvtura lor are coninut antisocial 1164, iehovitilor li s-a interzis recunoaterea public a titulaturii de asociaie cretin. Deja n cadrul Bisericii Ortodoxe a Greciei funcioneaz cu bune rezultate Iniiativa prinilor . Martorii nu se consider un cult i chiar declar acest lucru n mod deschis1165. Totui, interesul primeaz i, printr-o rectificare, i schimb poziia i susin c nvtura lor i mpiedic s devin o sect 1166; n ce privete statutul de cult, acesta este un deziderat prea tentant pentru a fi abandonat: au reuit s fie recunoscui de ctre stat n rndul cultelor, doar pentru nevo ia de legitimitate. O vigilen sporit trebuie s adopte cei ce-i ntemeiaz familii mixte religios. Copiii provenii din astfel de familii se prea poate s nu adopte religia nici unuia dintre prini, ci s se converteasc la una nou: cea iehovist.
1 1 6 4 Pr. C-tin Bogdan Petrache, Copiii notri i ispita magiei albe, n Vestitorul Ortodoxiei, Anul XIV, Nr. 289, 15 aprilie 2002, p. 1-2 1 1 6 5 a se vedea Idem, Trezii-vl, 8 octombrie 1997, p . 10 Idem, Trezii-vl, 8 februarie 1998, p.29

228

Pr. David Pestroiu

3 . COMBATEREA INFILTRRILOR PROZELITISTE IEHOVISTE PE PLAN LOCAL, DE CTRE PAROHII, BISERICI, CAPELE, MNSTIRI, SCHITURI
n publicaiile iehoviste, gsim adeseori aprecieri denigratoare la adresa clericilor ortodoci romni: Din cauza intoleranei manifestate de unii preoi din Romnia, istoria modern a Martorilor lui Iehova din aceast ar a fost marcat de persecuii 1167. n general, ns, martorilor le place s se declare victime. Revistele iehove abund de relatri ale unor prigoniri la care adepii sectei sunt supui pentru credina lor. O tendin mai nou este publicarea unor articole cu scopul strict de a-i pregti pe predicatorii de teren asupra riscurilor pe care i le asum1168. Sunt oferite i pilde ale persecuiilor primilor cretini, cu care iehovitii doresc a se identifica din punct de vedere religios-doctrinar, dei diferenele de dogm sunt inexorabile. n 1997, un raport al Departamentului de Stat american meniona acuzaia de hruire adus de Martorii lui Iehova unor oficiali guvernamentali romni din ealoanele inferioare1169. O atitudine favorabil iehovismului, la fel de prtinitoare i condamnabil, a manifestat i Hillary Clinton, soia ex-preedintelui S.U.A. Bill Clinton, care, pe cnd era Prima Doamn a Americii, a refuzat s intre n Biserica Cretzulescu din Bucureti, n semn de protest fa de nc h ipuita persecutare a martorilor. Mediatizarea unor alocuiuni pro-iehoviste a continuat, n epoca postdecembrist, cu participarea i a altor personaliti. Ioan Ovidiu Sabu, fost component al echipei naionale de fotbal a Romniei i membru activ al sectei (dei preceptele ei le interzic adepilor nrolarea n echipe sportive) aloc spaii ample din declaraiile sale publicitii fcute martorilor. Intr-unul din numerele cotidianului Evenimentul zilei, el i numete pe acetia frai i elogiaz sistemul lor de contribuii voluntare, fcute n scopul tipririi literaturii lor religioase, cu interese propagandistice. Totodat, el nu uit s menioneze c, din banii strni la sect, nu se mbogete nimeni i c, la ei, nu umbl nimeni cu farfuria prin sat s strng banii, - fcnd aluzie la unele sisteme de colectare a fondurilor religioase practicate de Bisericile tradiionale. n faa acestor forme de propagand iehovist, structurile organizatorice ale Bisericii romneti ortodoxe trebuie s ia atitudine ferm. Parohiile au datoria de a identifica toate manifestrile de acest fel petrecute n teritoriul arondat lor: ele trebuie aduse la cunotina organelor parohiale, pentru stabilirea strategiilor de combatere a acestora. Regretatul Diac. Prof. Dr. Petre David scria: ntr-o parohie zidit pe stnc, cu o pastoraie
1.67 Idem, Martorii lui Iehova din Romnia, p. 6 1.68 i noi ne ateptm s fim persecutai... se afirm n: Idem, Turnul de veghere, 1 mai 2001, p.14 1.69 Ziua, 23 iulie 1997

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

229

competent, Martorii lui Iehova n-au nici o ans de reuit n ncercrile lor prozelitiste 1170. Prin parohii, biserici i capele, cele mai potrivite metode de combatere a prozelitismului iehovist sunt urmtoarele: 1. condui de preotul paroh, cei mai zeloi credincioi se pot interpune n faa propovduitorilor iehoviti, prin dovedirea dreptei-credine ctre cei mai puin tiutori, care sunt poteniale victime ale prozelitismului martorilor. n acest sens, se pot constitui nuclee de credincioi care s viziteze casele cretinilor, n paralel cu iehovitii, zdmicindu-le activitatea de propagand. De multe ori, observaiile pertinente ale oamenilor simpli fa de fenomenul sectar, demascarea aciunilor antisociale i antinaionale iehoviste sunt mai eficiente dect un lung ir de contradicii doctrinare, greu de neles de ctre cei neiniiai. Artarea deschis a faptului c martorii nu respect drapelul i imnul, nu fac armat, nu fac pomeniri de mori, nu practic nunta i botezul tradiionale, dar, mai ales, c nu in Crciunul i Patele i nu-i serbeaz zilele de natere, sunt suficiente i edificatoare pentru ca orice romn de bun sim, chiar nedus prea des la biseric, s resping prozelitismul iehovist; 2. dac pe raza parohiei se intenioneaz plasarea ilegal de sli ale Regatului sau nfiinarea de congregaii iehoviste, datoria ortodocilor este de a zdrnici aceste planuri, prin intervenii justificate la organele de stat abilitate; 3. dac pe raza parohiei exist stadioane sau sli publice de mari dimensiuni, trebuie avut n vedere posibilitatea organizrii de congrese iehoviste, care ar fi de dorit s fie exclus din start, printr-o bun colaborare ntre organele paro h iale i aceste instituii: se va arta ilegalitatea i nocivitatea social a acestor forme de macro-prozelitism; 4. pe lng programul liturgic obinuit, este de dorit ca, n parohii, s se organizeze periodic cateheze, la care s se prezinte i teme legate de avntul sectar contemporan; 5. iniiativa unor parohii de a publica un buletin periodic este excelent. Desigur, cu binecuvntarea forurilor ierarhic tutelare, se pot insera articole cu coninut misionar, n apararea dreptei credine. Dac, de pild, ntreaga raz a parohiei a fost infestat cu un anumit material prozelitist (pliant, brour, revist), este indicat publicarea unei replici ortodoxe pertinente, ntruct toat lumea este deja familiarizat cu coninutul lui eretic; 6. pelerinajele sunt, ntr-o mare msur, moduri de mpreun-trire a parohienilor, de cunoatere a valorilor ortodoxiei, dar i de
11 7 0 Diac. Prof. Dr. Petre I. David, Dragoste cretineasc, ecumenism sau prozelitism?, n Almanahul Bisericesc, Bucureti, 1995, p. 136

230

Pr. D avid Pestroiu

7.

8.

9.

10.

11.

problematizare pe marginea situaiilor stringente aprute n parohie. Este normal ca participanii s poarte dialoguri privind misiunea cretin i s stabileasc msuri comune privind combaterea fenomenului sectar; existena i buna funcionare a bibliotecii trebuie s constituie preocupri permanente ale organelor parohiale. O atenie deosebit trebuie acordat sporirii zestrei de cri i publicaii cu lucrri de misiologie i sectologie, tiut fi ind faptul c, n aceste domenii, cercetrile teologice cunosc o dinamic crescut; este de dorit o bun colaborare ntre parohiile ortodoxe i celelalte organizaii neguvemamentale care activeaz n Patriarhia Romn: Fria Ortodox Romn, Asociaia Studenilor Cretini Ortodoci din Romnia, Liga Tineretului Ortodox Romn, Asociaia Femeilor Ortodoxe etc., n scopul crerii unui reviriment spiritual n cmpul pastoral i al aprrii credinei ortodoxe de atacurile sectelor; deservenii capelelor din uniti sanitare trebuie s observe cazurile pacienilor iehoviti internai, s ia legtura cu acetia i, prin tact pastoral, s ncerce s-i conving de faptul c doctrina respingerii transfuziilor este necretin; mai mult, n cazul n care aceti pacieni sunt m inori, trebuie alertate organele abilitate dac se ncearc, n colaborare cu medicii, o crim asupra acestora, prin neaplicarea tratamentului celui mai potrivit, dac acesta presupune transfuzii; deservenii capelelor militare trebuie s colaboreze cu ceilali factori de rspundere din armat, jandarmerie i poliie, n sensul monitorizrii aspectelor legate de proliferarea concepiilor iehoviste de nesupunere i anarhie, prin nerespectarea nsemnelor naionale, a cerinelor vitale de aprare a patriei i poporului ei; deservenii capelelor de cimitir ortodoxe trebuie s manifeste o sporit vigilen n faa prozelitismului iehovist. Este cunoscut predilecia martorilor pentru a le propovdui celor aflai n doliu, profitnd de echilibrul emoional precar al acestora. Muli iehoviti colind, n mod nepermis, cimitirele, n cutare de noi adepi; datoria noastr este de a nu fi nepstori. n plus, nmormntrile iehoviste sunt tot attea prilejuri prozelitiste; este regretabil c, n tot mai multe cimitire ortodoxe, i fac loc, n mod ostentativ, monumente care marcheaz morminte ale adepilor acestei secte: far cruce, dar nesate de versete biblice i texte prozelitiste, ocnd privitorii - cretini ortodoci - care, dac se opresc mirai n faa lor, sunt imediat interpelai de ctre martori. n mod normal, eterodocii ar trebui ngropai n marginea cimitirelor, i nu n mijlocul lor.

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova" ***

231

i n sistemul nostru monahal, prin mnstiri i schituri, este posibil i trebuie s se duc o munc asidu de combatere a prozelitismului iehovist. Chiar dac martorii ocolesc aceste sfinte lcauri i manifest o evident ostilitate fa de ascetism (despre care am vorbit ntr-un capitol anterior), clugrii ortodoci pot i trebuie s se implice n aciunea de aprare a dreptei-credine. Iat cteva dintre metodele ce pot fi urmate de acetia: 1. studierea materialelor eretice i formularea unor rspunsuri apologetice pertinente, n cri i publicaii, ar trebui s fie o preocupare permanent a monahilor cu seminar sau facultate, mai ales c, n mnstiri i schituri, acetia beneficiaz din plin de condiii foarte bune de lucru: biblioteci bogate, cadru natural linititor, lipsa unor obligaii familiale, parohiale sau de alt natur etc.; 2. inerea unor predici, omilii i cateheze ctre pelerini, care s conin i ndemnuri privind aprarea Ortodoxiei n faa sectelor; 3. distribuirea, prin pangarele mnstirilor, a operelor de teologie misionar i sectologie, tiut fiind faptul c exist o mare categorie de cretini practicani ai aa-numitului turism mnstiresc: neataai de vreo parohie, acetia colind prin mnstiri, uneori lipsii totalmente de pietate1171. Este foarte posibil ca asupra unor astfel de oameni, aflai, poate, departe de adevrata trire ortodox, s acioneze prozelitismul sectant, iar publicaiile ortodoxe pe care i le-ar putea procura din mnstirile sau schiturile vizitate i-ar putea lumina, ntructva, pentru a nu cdea victime eterodocilor; 4. pastoraia individual nu trebuie neglijat. Muli dintre vizitatorii complexelor monastice au drept scop precis ntlnirea cu duhovnici mbuntii, adevrai ndrumtori spirituali. Acetia au datoria ca, n discuiile cu pstoriii lor, s abordeze i teme legate de prozelitismul sectant, artndu-le pericolul acestuia i principalele remedii mpotriva lui.

1 7 1 deja au intrat n obinuin apelurile la decen afiate n porile mnstirilor noastre.

Capitolul 5 ATITUDINI, LURI DE POZIII I MANIFESTRI SPECIFICE CRETINISMULUI APUSEAN FA DE PROZELITISMUL IEHOVIST
1. N BISERICA ROMANO-CATOLIC:
1.1. V IR U LEN A A N T IP A P A L IE H O V IS T I C O N TE ST A R E A E I Sub titlul Papa confirm din nou evoluia, o revist iehovist1172 public o declaraie a papei Ioan Paul al II-lea, care se apropie de conceptul ortodox al cosmologiei teonome: Dac corpul omenesc se trage din materia vie preexistent, sufletul spiritual este creat direct de Dumnezeu 1173. Acelai Suveran Pontif este acuzat i de faptul c arunc vina asupra indivizilor, nu asupra Bisericii 1174 pentru participarea la conflictele sngeroase din Rwanda. Este chiar stupid s pretinzi vreo implicare a Bisericii Catolice ca instituie n incidentele amintite. Dei n urma unei vizite n Africa, papa Ioan Paul al II-lea a implorat iertarea cerului pentru crima istoric a sclaviei negrilor, la care s-au fcut prtai i unii cretini, iehovitii i cer cu vehemen s fac meniune i despre papi, congregaii, episcopi i clerici 1175. Preteniile sunt exagerate, ntruct implicarea unor membri ai ierarhiei n acest fenomen a fost cu totul sporadic i, n orice caz, nu se poate vorbi de o exprimare a vreunei poziii oficiale a Bisericii Catolice n favoarea sclaviei. Beatificarea papei Ioan al XXIII-lea a strnit critici iehoviste, legate de elogiile pe care acesta le-ar fi adus lui M ussolini1176. Ca i n alte situaii, acuzaiile martorilor nu sunt sprijinite pe dovezi concludente. Papa este acuzat c a binecuvntat stadionul olimpic din Roma i s-a rugat pentru ca jocurile Campionatului Mondial de fotbal din Italia (1990) s fie un moment de amplificare a fraternitii 1177 ntre oameni. Acest lucru, n opinia iehovist, nu s-a realizat, din cauza ncierrilor ntre huligani. Totui, iniiativa papei e ludabil.
1 1 7 2 W.T., Trezii-v!, 1 1 7 3 Ibidem 11 7 4 Idem, Trezii-v!, 1 1 7 5 Idem, Trezii-v!, 1 1 76 Idem, Trezii-v!, 1 1 77 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1997, p. 28 8 februarie 1997, p. 28; Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1994, p. 28 8 martie 1993, p.30 22 iunie 1994, p. 28-29 8 august 1991, p. 11

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

233

Papa Ioan Paul al II-lea a afirmat c O.N.U. este ultima speran de armonie i pace. Prin aceasta, martorii spun c alegerea pe care a facuto papa este O.N.U., nu Regatul lui Dumnezeu 1178. i aici se observ o form de mistificare abuziv a cuvintelor papei, n sensul crerii unei false sinonimii ntre speran i alegere . In numeroase situaii, pontifii romani au evideniat abuzurile svrite de sectele ce practic prozelitismul, n special martorii lui Iehova. Papa Ioan Paul al II-lea a criticat zelul aproape agresiv al acestora, considerat o falsitate sectar a ardorii apostolice i misionare 1179. 1.2. A L T E A C IU N I M P O TR IV A C A TO LIC ISM U L U I D E S F U R A T E D E M A R T O R I I C O M BATEREA LO R Biserica Romano-catolic este inta unor atacuri directe din partea profeilor iehoviti. Principala arm anticatolic, utilizat frecvent n lumea protestant i neoprotestant, este eroarea medieval a Inchiziiei, n numele creia s-au comis i abuzuri, nicidecum attea cte se vehiculeaz, dar suficiente pentru a da aripi fanteziei sectare, care a inventat o mulime de poveti lacrimogene despre acestea i despre multe altele, care au ca surs de inspiraie propriile plsmuiri1180. n plus, se afirm c Biserica Apusean a Evului Mediu a susinut poziia inferioar a femeii n societate1181, lucru neadevrat, mai cu seam dac se are n vedere dezvoltarea mariologiei catolice, considerat chiar exagerat de ctre teologii ortodoci. Cruciadele sunt aspru nfierate; sunt considerate un eec, iar ierarhia catolic este nvinuit de ipocrizie, lcomie i corupie1182. Desfurarea istoric (pe alocuri, exagerat) a luptelor cruciailor este un subiect predilect al revistelor iehoviste. Denigrarea catolicismului se sprijin i pe detractri de genul: istoria cruciadelor este istoria celei mai mari greeli, a celei mai complexe neltorii, a celei mai tragice i, ntr-un anumit sens, a celei mai ridicole iluzii a ntregii cretinti 1183. Evident, se ncearc o abordare unilateral a fenomenului, far a lua n calcul mentalitile semenilor notri din epoca respectiv, aspiraiile lor, spiritul combativ i cel religios - mult diferite fa de cele ale omului c ontemporan. n plus, toate cercetrile obiective ale cruciadelor arat c acestea au avut, n mod categoric, i multe consecine pozitive.
1 1 7 1 Idem, Tumul de veghere, 1 mai 1997, p. 15 ll7l> Idem, Turnul de veghere, 1 iulie 1993, p. 19 11 8 0 n ce-i privete pe martori, a se vedea Idem, Trezii-v!, 22 noiembrie 1994, p.8-10 i 8 mai 1997, p. 18-21 1 1 8 1 Idem, Trezii-vl, 8 februarie 1998, p.19 11 8 2Ibidem, p. 21 11 8 3 Franco Cardini, istoric italian(?), f. ref. biobibl., apud Idem, Trezii-v!, 8 octombrie 1997, p.15

234

Pr. D avid Pestroiu

Papalitatea este acuzat c sprijin, n mod indirect, teoria evoluionist. Prelund informaii din mass-media italian, iehovitii rezum: papa declar c este posibil s provenim din maimue 1184; muli teologi catolici consider c Biblia este cuvntul oamenilor i nu Cuvntul lui Dumnezeu 1185. Totui, declaraiile papale incriminate vorbesc n acest caz despre o ipotez, nicidecum de o certitudine. Rmne de vzut n ce msur raiunile seminale amintite de Sfntul Maxim Mrturisitorul n sec.VII converg spre admiterea unei forme de evoluie dirijat de Dumnezeu, nc de la porunca primordial: Cretei... (Facere 1,22), adic: evoluai, dezvoltai -v! n orice caz, catolicismul susine cu trie creaionismul n ceea ce privete apariia sufletelor1186. Martorii acuz doctrina oscilant catolic privind chinurile iadului: dup ce au susinut, secole de-a rndul, existena unor chinuri i torturi de natur fizic, teologii catolici contemporani abordeaz problema iadului din punctul de vedere al separrii de Dumnezeu 1187. n plus, iehovitii consider purgatoriul o nvtur nebiblic 1188. Dup cum am mai artat, ntr-un capitol aparte al acestei lucrri, chinurile fizice din iad sunt plsmuiri ale pietii populare, nicidecum produse ale teologiei veritabile; purgatoriul, n schimb, depete cadrul afirmaiilor biblice i patristice, prin urmare, etichetarea iehovist a acestuia este corect. De asemenea, iehovitii denigreaz un element doctrinar catolic valoros, potrivit cruia, Biserica nu i bazeaz nici un adevr numai pe Scripturi, independent de Tradiie, i nici un adevr numai pe Tradiie, independent de Scripturi. Comentnd acest text, iehovitii conchid, ntr-un mod total exagerat: potrivit istoriei, bisericile au nlocuit nvturile scripturale cu cele bazate numai pe Tradiie . La loc de cinste este considerat (i publicat ca atare) ndemnul ziaristului catolic V. M essori adresat reprezentanilor Bisericii Catolice: Cu ct cineva vorbete mai mult, cu att este ascultat mai puin. Am propus un al aptelea an sabatic, pe parcursul cruia Biserica trebuie s tac, ncepnd de la ajutorul parohului i pn la pap 1189. Trecnd peste faptul c un astfel de ndemn trezete dubii asupra echilibrului mintal al autorului - Biserica nu poate s tac, pentru c misiunea ei presupune comunicare, n primul rnd nu putem s nu observm aviditatea cu care m artorii public o atare inepie - probabil cu sperana (deart!) c o va lua cineva n serios.
1184 Citat din ziarul II Giornale (it.), preluat de revista iehov Trezii-v!, 22 mai 1997, p.28 ns5 \y.T., Trezii-v!, 22 octombrie 1997, p.13 1186 n enciclica Humani generis a papei Pius al X l I-lea (1950) 1187 The New Catholic Encyclopedia, f. alte ref., apud Idem, Turnul de veghere, 15 octombrie 1998, p . 4 1188 Idem, S aducem argumente..., p. 261 1189 Idem, Trezii-v!, 22 mai 1997, p.28

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

235

Despre moralitatea unor membri ai ierarhiei catolice sau despre conformitatea nvturilor propagate de acetia cu doctrina oficial a acestei Biserici gsim referiri abundente n paginile publicaiilor iehoviste, avide dup asemenea tiri de senzaie. Un exemplu n acest sens este cel al unui preot american, participant la o petrecere smbt seara, la care a acreditat ideea neobligativitii prezenei mirenilor la liturghia duminical. O martor ocular a devenit ulterior martora lui Iehova119 . Trist, sminteala venit din partea ierarhiei face victime; s lum aminte i noi, ortodocii! Vorbind despre exploatarea sexual a minorilor, un articol publicat de martori aduce acuzaii grave clericilor catolici, identificnd nu mai puin de 2.500 de preoi care au molestat copi i sau adolesceni " 91. Evident, alte exagerri, far baz real n dovezi concrete. La o reedin patronat de Biserica Romano-Catolic din Chesterfield, Canada, se presupune c se comiteau, n anii '50, abuzuri sexuale asupra elevilor. Dei reclamaiile nu au putut fi susinute i poliia nu a intentat nici o aciune penal, tirea i-a gsit cu repeziciune loc n mai multe numere ale revistei Trezii-v!U9 . Este publicat i cazul episcopului catolic Eamon Casey, care ar fi mrturisit c era tatl unui fiu nelegitim1 3. Se uit prea uor faptul c toi clericii, ca persoane umane, sunt supui greelii i vor fi judecai de Dumnezeu dup faptele lor, care ns nu au cum s afecteze infailibilitatea Bisericii. O alt pretins caren a catolicismului, scoas la iveal de apostaii convertii la iehovism ar fi lipsa studiului biblic, rezervat ierarhiei i inaccesibil cretinilor obinuii1 1 4. Iat o declaraie n acest sens: Fusesem nvat c noi, catolicii, nu aveam nevoie de Biblie pentru c ne crea confuzie... 1195. Afirmaia este vdit denigratoare: nu citirea Bibliei este conda m nabil, ci interpretarea ei dup bunul-plac, fr asistena competent a Bisericii, prin reprezentanii ei, este blamat, pe bun dreptate. Dar, tocmai de acest lucru se ocup iehovitii... Catolicismul este criticat i pentru sprijinul oferit puterilor politice, implicnd strategii militare i de aprare. Conflictele armate din anumite ri, avnd i populaie de religie catolic, i-a fcut pe martori s trag rapid concluzia c ierarhia catolica din fiecare ar a susinut aproape ntotdeauna rzboaiele naiunii ei 1196. Clugritele cato lice sunt acuzate c ar fi participat activ la genocidul din Rwanda!1 1 1 ,7
1190 Idem, Trezii-v!, 22 martie 1999, p.20 1 1 9 1 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1997, p. 13-14; tot despre un preot acuzat de pedofilie (irlandez) i n Idem, Turnul de veghere, 1 mai 1997, p. 7 A 1,92 Idem, Trezii-v!, 22 ianuarie 1996, p. 31, 8 noiembrie 1994, p. 29, 22 iulie 1994, p.28 1193 Idem, Turnul de veghere, I mai 1997, p. 3 1194 sunt incriminate hotrri sinodale locale din lumea catolic (de exemplu, Sinodul de la Toulouse, 1229), care interzic deinerea Bibliei n limbi naionale, de ctre laici. A se vedea Idem, Biblia-Cuvntul lui Dumnezeu sau al oamenilor?, p. 29 1195 Idem, Trezii-v!, 22 martie 1999, p.21 1196 Idem, Trezii-vc!, 22 octombrie .1998, p. 4, dup un pretins citat din The New York Times, far alte repere bibliografice 1197 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1996, p. 29; Ibidem, 22 decembrie 1995, p. 24

236

Pr. David Pestroiu

n Rwanda, unde majoritatea sunt catolici, oamenii s-au ucis ntre ei, deci religiile acestei lumi au euat - conchid martorii 1198. Religia Catolic n sine nu a ncurajat conflictul respectiv i nu poate fi nvinuit de pcatele unor membri ai ei. Pe de alt parte, catolicilor li se reproeaz lipsa de atitudine n faa pogromului evreilor n timpul celui de-al doilea rzboi mondial, ba chiar o implicare favorabil lui Musolini, etichetat drept sprijin clar al holocaustului1199. Este adus n discuie perioada pontificatului lui Pius al XH-lea, cruia i se imput aa-numita tcere, adic neimplicarea prin combatere public a holocaustului, prin care a salvat Biserica, dar a sacrificat mesajul ei moral 1200. n zilele noastre, martorii sunt foarte dezamgii de faptul c documentul We Remember: A Reflection on the Shoah, elaborat de Vatican n 1998, nu identific vreo vin Bisericii Catolice n ansamblu, ci unor membri ai ei, supui pcatelor. Deja contestat aprioric, infailibilitatea Bisericii ar fi fost distrus total dac argumentele ar fi provenit tocmai din snul ei. n rubrica De la cititorii notri..., a aprut n revista Trezii-v! un punct de vedere al unui cretin catolic, care arat c numeroi clerici (precum cardinalul Faulhaber din Munchen) au luat atitudine mpotriva lui Hitler i au condamnat legile naziste, fapt pentru care au fost persecutai. colile catolice, precum i publicaiile Bisericii au fost suspendate. n Polonia, Hitler a nchis toate schiturile, mnstirile i seminariile teologice1201. Bineneles, textul acestei scrisori este urmat de un comentariu iehovist, care ncearc s minimalizeze aceste realiti, numindu-le excepii. Sunt aspru criticate i anumite atitudini permisive ale conductorilor catolici fa de manifestri legate de anumite tradiii locale, ns neconforme cu doctrina oficial a Bisericii Catolice. Un astfel de caz este cel al festivalului diavolilor dansatori din Yare, Venezuela, desfurat n paralel cu srbtoarea catolic Trupul Domnului. n ilustraiile iehoviste, sunt prezentai pretini enoriai catolici mbrcai n costume ce imit reprezentrile medievale ale demonilor, decorate cu cruci etalate ostentativ, primind binecuvntarea unui preot catolic. Dei se afirm c manifestarea este public i intens mediatizat, revista iehovist care o aduce pe tapet trece sub tcere sursa de informare, folosind sintagma de la un colaborator 1202. Oricum, nu poate s nu recunoasc faptul c scopul final al acestei tradiii ciudate este, fr ndoial, de a arta triumful binelui asupra rului.
1198 Idem, De ce este viaa plin de attea probleme?, 1995, p. 3 1,99 Idem, Trezii-vl, 8 decembrie 1994, p. 30 1200 Afirmaia este pus pe seama istoricului american George Mosse, dar fr referiri bibliografice. A se vedea Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1998, p.26-27 > 1201 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1995, p. 30 1202 Idem, Trezii-v!, 8 februarie 1998, p. 23-24

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

237

Biserica Romano-Catolic este prezentat ntr-un mod vdit denigrator n publicaiile iehoviste i din perspectiva unui pretins declin de popularitate n care s-ar afla aceasta. Bazndu-se pe informaii culese din pres (din ziarul E l Financiero, fr alte referiri bibliografice), martorii pretind c pagina de Web a Vaticanului este vizitat de mai puin de 25 de ori pe zi, iar majoritatea vizitatorilor sunt de la presa catolic 1203. Se afirm, far dovezi clare, c Biserica Romano-Catolic se confrunt cu indiferena enoriailor 1204. Ridicolul acestor constatri este uor de dovedit: religiozitatea a sute de milioane de catolici se observ cu uurin, mai cu seam cu prilejul srbtorilor, al procesiunilor, al pelerinajelor sau vizitelor papale1205. La adpostul unor titluri de genul Mai are religia vreo importan? sau Unde au disprut credincioii?, publicaiile iehoviste analizeaz secularizarea societii occidentale din perspectiva Bisericilor tradiionale. Sunt aduse n discuie degradarea material a unor lcae de cult, lipsite de susinerea financiar a comunitilor deservite, scderea interesului fa de monahism i fa de pregtirea teologic n vederea intrrii n cler, reducerea numrului cretinilor practicani - participani fideli la toate serviciile religioase. Organizaia catolic Evanghelizarea 2000 este acuzat c urmeaz practici similare Martorilor lui Iehova (prozelitismul pe la ui)1206. Paradoxal, iehovitilor nu le convine acest sistem, dei ei nii l practic pe scar larg. Este adus n discuie i situaia sacerdoilor catolici din Australia, al cror num r este n scdere, din cauza obligativitii celibatului. Comentariile iehoviste, care amintesc lipsa disperat de preoi 1207 din aceast ar, abund n exagerri i ironii gratuite. Aceleai aprecieri sunt fcute i despre clericii din Spania1208. Cererile unor clerici catolici, privind anularea celibatului de ctre Biseric, i gsesc spaiu publicistic i n revistele iehoviste1209. Dintre cauzele laicizrii vieii n societatea occidental actual, martorii enumer: goana dup satisfacerea propriilor plceri, unele interzise de Biseric, tendina spre independentism i alungarea fobiilor

1 2 0 3 Idem, Trezii-v!, 22 martie 1999, p.29 1 2 0 4 Idem, Biblia-Cuvntul lui Dumnezeu sau al oamenilor?, p. 146 12 0 5 pentru cei sceptici, este suficient s urmreasc la TV programele canalului oficial al Vaticanului, Telepace, pentru a vedea grandoarea manifestrilor catolice. Pentru romni, este suficient evocarea vizitei papei la Bucureti... 12 0 6 W.T., Trezii-vl, 8 iunie 1993, p.30 12 0 7 Idem, Trezii-v!, 22 februarie 1996, p. 29 1 2 08 Idem, Trezii-v!, 22 octombrie 1995, p. 28 l2w Idem, Trezii-v!, 22 iulie 1994, p.28

238

Pr. David Pestroiu

trecutului (pe care iehovitii le leag i de anumite elemente doctrinare, cum ar fi, de pild, existena iadului i a chinurilor venice), criza de autoritate a capilor religioi occidentali, acuzai de pactizarea cu unele fore politice malef ice, precum fascismul, conduita imoral a unor slujitori bisericeti, care n-au putut respecta celibatul, ba chiar i unele pretinse activiti ilicite desfurate de clericii catolici sub egida Bncii Vaticanului1210. n plus, n revistele iehoviste gsim i alte acuzaii jignitoare: Sunt catolic, dar nu cred n preoi - este o expresie frecvent ntlnit la catolicii spanioli...;...Slujbele religioase rareori satisfac necesitile spirituale ale oamenilor '211. n urma cercetrii unor sondaje de opinie, martorii au tras concluzia c populaia nu agreeaz unele dintre nvturile catolice, cum ar fi cele restrictive la adresa contraceptivelor, a avorturilor i a homosexualitii1212. De asemenea, oferindu-se exemplul Braziliei, se arat ntr-o carte iehovist c att clericii, ct i catolicii practicani de aici frecventeaz i centrele de nchinare spiritist 1213. Ca de obicei, aceste afirmaii nu sunt susinute prin probe concludente. Sub titlul: Cred toi clericii ceea ce predau?, a aprut un articol iehovist, care ncearc s susin c necredina preoilor catolici este un fapt real i general1214. Biserica Romano-Catolic este acuzat de iehoviti i pentru c susine o afacere religioas profitabil 1215 prin organizarea de pelerinaje i vnzarea de colportaj. Pelerinajele de la Trier, pentru venerarea mantiei sfinte identificat, de unii, cu cmaa lui Hristos, sunt inta criticilor iehoviste, care blameaz implicarea soldailor naziti i a lupttorilor din rzboiul de 30 de ani, ca i a ctigurilor materiale obinute cu aceste prilejuri1216. Fr pretenia de a fi, nici pe departe, exhaustivi, vom exemplifica, n cele ce urmeaz, i cteva poziii oficiale catolice fa de prozelitismul iehovist, djn dorina de a ilustra existena unor forme de misiune bine conturate n Biserica Romano-Catolic; numrul acestor manifestri este, cu siguran, vast, i doar trecerea lor n revist ar depi cu mult spaiul cercetrii de fa. Forurile superioare catolice (cum ar fi, de pild, Biroul Catehetic Naional din Italia) au fcut recomandri pertinente credincioilor vizitai de martori, n sensul respingerii din start a oricrui contact cu acetia1217.
12.0 Idem, Trezii-v!, 8 aprilie 1996, p. 6-8 12.1 Ibidem , p. 8 12.2 Idem, Trezii-v!, 8 noiembrie 1994, p. 22 12.3 Idem, Cunotina..., p. 111 12.4 Idem, Turnul de veghere, 15 octombrie 1998, p. 3 12.5 Idem, Trezii-v!, 8 noiembrie 1994, p. 29 1216 Idem, Turnul de veghere, 1 aprilie 1997, p. 19 1217 Idem, Turnul de veghere, 1 iulie 1997, p. 32

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

239

Citnd din scrisoarea unui catolic, iehovitii conchid c Biserica i impune propriile reguli, far s in cont de voina credincioilor. n New Catholic Encyclopedia (1965) se arat clar c martorii nu aparin societii n care triesc1218.Un buletin lunar de informaii editat de Biserica romano-catolic din Shkoder, Albania, a publicat o serie de articole, intitulate cum s-i evitai pe Martorii lui Iehova?1219. Dei sunt vizibil denigrai n publicaiile iehoviste, catolicii au avut o atitudine favorabil Martorilor lui Iehova adeseori cnd acetia au fost prigonii. Reinem poziia d-nei Chan Siu-ching, preedinta Comisiei pentru pace i justiie din Dioceza Catolic din Hong Kong, care i-a exprimat dezacordul fa de reprimarea brutal a iehovitilor din S ingapore, artnd c nu trebuie oprite manifestrile lor cultice (ntruniri, literatur de cult), ci actele antistatale i antisociale (prozelitismul, refuzul nrolrii n armat etc.)1220. Nu putem trece cu vederea i o apariie recent, publicat n Romnia de prof. dr. Anton Moisin (greco-catolic): Ofensiva sectelor n Romnia. Martorii lui Iehova - drmtori ai cretinismului, Ed. Imago, 1999, 16 p a g in i Dei formatul operei o recomand, mai degrab ca pe o brour, iar n pagina 2 autorul se prezint ca fiind specialist n sectologie, invitat s conferenieze de ctre Federaia Internaional a Universitilor Catolice la Simpozionul de la Viena din 1991, un spaiu generos este rezervat unor consideraii de natur istoric, n fapt, adevrate elucubraii jignitoare la adresa poporului romn i a Bisericii Ortodoxe Romne. De fapt, autorul caut s nvinoveasc Biserica Ortodox Romn de ptrunderea i dezvoltarea sectelor n ara noastr. Trecnd peste toate acestea, gsim i observaii valoroase, n ce privete obiectul cercetrii de fa: n privina martorilor lui Iehova, numrul participanilor la adunri i al simpatizanilor este cu 130% mai mare dect al membrilor nscrii; botezul lor nu este valid, pentru c nu se face n numele Sfintei Treimi i, ntr-un cuvnt, martorii sunt periculoi1221. Dup ce arat c Biserica Catolic din Romnia se mai afl, nc, n faza de refacere dup persecuia comunist i c nu se cunoate vreo luare de poziie oficial a ei n problema sectelor, autorul recunoate c Biserica Ortodox Romn s-a manifestat public mpotriva invaziei predicatorilor 1222. Dintre msurile propuse pentru stvilirea ofensivei sectelor, reine atenia, ca un deziderat, colaborarea ntre Biserica Catolic din Romnia i Biserica Ortodox Romn, mpiedicat, bineneles, n viziunea autorului, de obstacolul retrocedrilor 1223.
1218 apud Idem, Turnul de veghere, 1 iulie 1993, p. 14 1219 Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1994, p. 7 1220 Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1997, p . 26 1 2 2 1 Anton Moisin, Ofensiva sectelor n Romnia. Martorii lui Iehova - drmtori ai cretinismului, Ed. Imago, 1999, p . 10 1222Ibidem, p. 7 1223 Ibidem. p. 8

240

Pr. David Pestroiu

2. N B IS E R IC IL E P R O T E S T A N T E 2.1. TRADUCEREA T E N D E N IO A S A B IB L IE I IE H O V IS T E (1V. W. T.) I B IB L IIL E P R O T E ST A N T E (TR A D U C E R I C O N VEN ABILE) Martin Luther este acuzat de iehoviti c, dei n unele cuvntri ar fi recunoscut c Iehova este numele lui Dumnezeu, nu l-a inclus pe acesta n traducerea sa asupra Bibliei, publicat n 1534, prefernd s-l nlocuiasc prin forma HErr (Dom nul)1224. Traducerea lui Powis Smith i Goodspeed, din 1935, propune aceeai formul de nlocuire a lui Iahve cu Domnul, pentru a urma tradiia iudaic ortodox, iar celor ce vor s guste savoarea textului original li se recomand s citeasc Iahve n loc de Domnul1225. Cu mult ostilitate este privit de ctre martori i Revised Standard Version (1951), care, asemeni King James Version, nu menioneaz sintagma Iahve, din dou motive: 1.acesta nu este numele folosit ntotdeauna n ebraic; 2.utilizarea unui nume pentru Dumnezeu n cretinism este inoportun.1226 Martorii lui Iehova apreciaz varianta Comilescu a Bibliei n romnete, pe care o recomand n faa traducerii ortodoxe. Ca argument, ei aduc versetul Luca' 17, 21, pe care Comilescu l-a redat n forma: mpria lui Dumnezeu este n mijlocul vostru, n timp ce Biblia ortodox scrie: mpria lui Dumnezeu este nuntrul vostru. Comentnd diferenele, iehovitii spun c textul ortodox nu poate fi acceptat, ntruct pasajul conine o afirmaie spus unor farisei corupi1227. Cuvintele lui Hristos au, ns, adresabilitate universal. Pretinii studeni n Biblie se aeaz deasupra Bibliei i din aceast pricin nu-1 pot afla pe Hristos 1228, afirm . Constantinescu. n privina textelor sacre, martorii sunt adepii teoriei neoprotestante a dictrii lor directe de sus: Dumnezeu s-a folosit de oameni pentru a scrie Biblia, asemeni unui om de afaceri, care dicteaz o scrisoare secretarei sale 1229. Scopul Bibliei nu rezid n mesajul ei soteriologic. Pentru martori, aceasta are menirea strict de a propovdui restabilirea dreptii originare n Paradisul unui regat milenist1230.
1224 W . T . , Numele divin..., p . 1 8 X 2 2 5 Ibidem, p . 1 9 1226Ibidem, p . 2 0 1227 I d e m , Cunotina..., p . 9 1 1228 . C o n s t a n t i n e s c u , Op.cit, p . 1 0 1229 I d e m , Tu poi..., p . 4 9 1230 Ibidem, p . 5 0

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

241

La adresa lumii protestante sunt aduse, de ctre martorii lui Iehova, acuzaii ce vizeaz respingerea autenticitii Bibliei (sau a unor pri din ea), prin aa-numita metod exegetic a naltului criticism 1231. n concluzie, se arat ntr-o scriere iehovist c principalele Biserici protestante au lansat un atac intelectual de mare amploare mpotriva Bibliei1232. 2.2. PU N C TE D E VEDERE, C O M E N T A R II TEO LO G IC E I A C IU N I SP E C IF IC E D E C O M B A TE R E A P R O Z E L IT ISM U L U I IE H O V IS T N LU M EA P R O T E S T A N T Vom ncerca, n preambulul acestui paragraf, s redm cteva dintre comentariile iehoviste la adresa protestantismului, asupra cruia incriminrile, sunt, evident, mai reduse fa de cele aduse religiei catolice. Explicaia este simpl: filiaia neoprotestant iehovist, care determin existena unor puncte doctrinare comune - predestinaia, mntuirea prin credin, aspectul strict juridic al Rscumprrii, negarea Tainelor, a conceptelor de sfnt i sfinenie etc. Totui, Reforma protestant este inta unor atitudini extrem de critice din partea redactorilor iehoviti. Sunt descrise n amnunt i nfierate luptele medievale dintre protestani i catolici, precum i atitudinea abuziv a unor leaderi marcani: Chiar i protestanii, inclusiv unii dintre reformatorii lor, i-au eliminat pe dizideni arzndu-i pe rug sau i-au ucis pe catolici dndu-i pe mna autoritilor laice. Calvin, de exemplu, dei prefera decapitarea, l-a ars de viu pe Michael Servetus, pe care l-a considerat un eretic antitrinitarian...M artin Luther, n schimb, a instigat la violen mpotriva ranilor dizideni, ceea ce a dus la uciderea a aproape 100 000 de persoane1233. Sub titlul zeflemitor : V rugm, fr concuren, n revista Treziiv! este publicat o chemare a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de a pune capt tentativelor competitive ale unor biserici de a acapara membrii altor biserici. Sunt amintite deja celebrele ajutoare materiale umanitare, n spatele crora stau a 1 seori intenii prozelitiste. ns ceea ce este mai important i merit s ne rein atenia e delimitarea clar ntre misiunea cretin, numit mrturisirea Evangheliei i prozelitismul religios, care nu poate fi acceptat. n ncercarea de a defini prozelitismul, Consiliul Ecumenic al Bisericilor propune cteva criterii bine determinate, ns nu unanim acceptate, dintre care amintim: criticarea pe nedrept a altei biserici, faptul de a prezenta biserica sau convingerile personale ca fiind cele adevrate, faptul de a oferi ajutoare umanitare i posibiliti de
1 2 3 1 Idem, Bibiia-Cuvnul lui Dumnezeu sau al oamenilor?, p. 32 m2 Ibidem, p. 34 1233 Idem, Trezii-vl, 8 mai 1997, p. 2 1

242

Pr. David Pestroiu

instruire pentru a-i convinge pe ceilali s se alture altei biserici; folosirea forei sau a presiunilor psihologice pentru a-i face pe oameni s se asocieze cu o alt religie i faptul de a profita de suferina oamenilor sau de deziluzia fa de biserica lor pentru a-i converti 1234. Doctrina iehovist imprim folosirea tuturor acestor elemente ca arsenal prozelitist, deci titlul sub care este publicat tirea nu trebuie s ne mire. Biserica Anglican este acuzat de iehoviti c, prin vocea episcopului de Edinburgh, al crui nume este, ns, trecut sub tcere, susine libertinajul sexual, vorbind despre aa-numitele gene promiscue 1235. n contextul prezentrii pelerinajului anual n cinstea Statuii Sfintei Fecioare de la Walsingham, doctrina anglican este considerat apostat i idolatr. Tot cu acest prilej, bazndu-se pe zvonuri neverificate, iehovitii susin c se organizeaz ntlnirea clericilor homosexuali anglicani1236. Despre manifestrile homosexuale ale unor clerici protestani, martorii acuz i Sinodul Bisericii Luterane din Hanovra1237. n ncercarea de a discredita srbtoarea anglican a recoltei - Lammas - , martorii susin c manifestrile religioase organizate cu acest prilej sunt inspirate din credina animist n spiritul gruntelui . Uit, ns, c Hristos nsui a afirmat c gruntele de gru, cnd cade p e pmnt, ...dac va muri, aduce mult road...(Ioan 12,24). Martorii nfiereaz eecul W.C.C. de a realiza unitatea cretin 1238, n rile puternic ancorate n protestantism, religia este, practic, moart - zic ei1239. Desigur, mai este mult pn la realizarea unei uniri religioase, dar s-au fcut pai importani pentru crearea unui spirit de toleran, axat pe respectul fa de om, n rndul tuturor Bisericilor afiliate. Refuzul iehovitilor de a se altura acestui demers, ba mai mult, denigrarea lui, sunt o dovad n plus de fundamentalism. M artorii afirm c Reforma a dat natere la o mulime de biserici naionale sau teritoriale, care cutau s intre n graiile statelor politice i le sprijineau activ n rzboaiele lor 1240. Tot ei spun c intolerana i vrsarea de snge au marcat Reforma, care nu a restabilit nchinarea pur 1241. Misionarii protestani au acionat cu scopul ascuns al subjugrii oamenilor, afirm iehovitii1242. Toate acestea sunt pure speculaii, ntruct
1 2 34 Idem, Trezii-v!, 8 mai 1998, p. 28 1 2 3 5 Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1997, p.4. Nu se fac referiri bibliografice privind sursa de informare. 1 2 36 Idem, Trezii-v!, 22 august 1994, p. 26-27 1 2 37Ibidem, p. 28 1 2 38 Idem, Trezii-v!, 8 iunie 1993, p. 30 1239 Idem, Bibtia-Cuvnlut lui Dumnezeu sau al oamenilor?, p. 146 1240 Idem, Tumul de veghere, 1 iulie 1993, p. 11 1 2 4 1 Idem, Tumul de veghere, 1 decembrie 1994, p . 4 1 2 42 Idem, Biblia-Cuvntul lui Dumnezeu sau al oamenilor?, p . 34

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

243

se refer la fapte care nu au implicat cu ni m ic Bisericile protestante, ci anumite persoane n nume personal. n prezent, popularitatea Bisericii Lutherane scade rapid - susin martorii 1243. Tot ei spun c muli parohi din Biserica Anglican nu cred n nvturile de baz ale credinei cretine tradiionale, cum ar fi naterea de ctre o virgin, miracolele lui Isus i a doua venire a lui Mesia 1244. La fel - presupuneri, denigrri, exagerri, fcute cu scopul de a insufla nencredere n propriile Biserici adepilor protestantismului. Biserica Anglican este acuzat c a sprijinit rzboiul din Rwanda, de partea populaiei hutu1245. Nu aduc, ns, nici un argument - act sau declaraie oficiale - pentru a sprijini aceast afirmaie. M artorii r eproduc i ndemnurile episcopului Londrei adresate soldailor englezi de a-i ucide pe nemi, artnd implicarea Bisericii Anglicane n rzboaie1246. ns ara sa era n legitim aprare n faa agresiunilor naziste. De asemenea, protestanii sunt considerai rspunztori, alturi de catolici, i de izbucnirea altor conflicte armate, printre care este menionat i rzboiul de 30 de ani . Evident, tuturor acestor detractri li s-a rspuns prin nenumrate luri de poziii, publicaii i alte manifestri specifice n lumea protestant, ntruct multe dintre acestea au drept obiect combaterea erorilor doctrinare iehoviste, despre care ne-am ocupat deja n partea I a lucrrii de fa, vom ncerca acum s redm cteva aspecte inedite ale combaterii prozelitismului iehovist n lumea protestant. De pild, un preot anglican din Bethanga, Australia, a avut o iniiativ curajoas: a mers pe urmele martorilor i le-a cerut enoriailor crile i publicaiile distribuite de acetia, pe care le-a ars, apoi, n piaa public1247. Este, n mod evident, un exemplu ce ar putea fi urm at de. clericii tuturor Bisericilor cretine de pretutindeni. Biroul Evanghelic de Cercetare a Ideologiilor (EZW) a protestat energic mpotriva hotrrii judectoreti de recunoatere a statutului sectei iehoviste n Germania. Din comunicatul de pres emis cu acest prilej, rezult c organizaia iehovist are un caracter antidemocratic i distrugtor al familiilor1248. Privitor la manipularea tinerei generaii de ctre aceast sect, comentariile venite din partea aceluiai prestigios centru de cercetare sunt definitorii: Tinerii martori ai lui Iehova sunt smuli din comunitatea colar din care au fcut parte ntre 9 13 ani i sunt silii s se profileze ca persoane izolate1249.
1 2 4 3 Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1993, p. 29 1 1 44 Canberra Times, f. alte ref., apud Idem, Turnul de veghere, 15 octombrie 1998, p. 3 12 4 5 Idem, Turnul de veghere, 15 decembrie 1994, p.28 12 4 6 Idem, Tu poi tri pentru totdeauna in paradis pe pmnt, p. 28 12 4 7 Idem, Turnul de veghere, 1 ianuarie 1994, p. 30 12 4 8 a se vedea R. Antim, op. cit., p. 83 ,2m Materialdienst der EZW, nr. 11/1983, apud R . Antim, op. cit., p. 80

244

Pr. D avid Pestroiu

3 . N C A D R U L C U L T E L O R N E O P R O T E S T A N T E : 3.l.R E A C T IV A R E A P R A C T IC IL O R M O Z A IC E - A S P E C T C O M U N N E O P R O T E ST A N T ISM U L U I I IE H O V ISM U L UI n demersul lor pseudo-teologic, cultele i denominaiunile aprute n cretinismul apusean manifest o predilecie evident fa de explorarea unor practici iudaice, biblice sau nebiblice, fie din dorina de a se autodetermina, ntr-o lume att de frmiat ideologic, fie pentru a face jocul unor cercuri sioniste i masonice, interesate n destabilizarea Bisericilor cretine tradiionale. n privina Martorilor lui Iehova, nu este ntmpltor faptul c gruparea lor deriv, din punct de vedere doctrinar, din adventismul reformist; aceasta spune mult n privina filiaiei lor mozaice. Am putea vorbi, la micarea de care ne ocupm, de o exacerbare a acestei influene, ntruct Russell nsui s-a artat un pasionat cercettor al Vechiului Testament i un nfocat pelerin n Palestina, aciuni care i-au pus amprenta asupra ideologiei sectei, nc de la nceputurile ei. Studenii Bibliei s-au aplecat cu o atenie furibund asupra studiului Vechiului Testament - teren mai puin exploatat de exegeza protestant i neoprotestant. Ei au gsit n Scripturile ebraice - cum le place s le numeasc - cheia unor noi nvturi, care s dea identitate sectei: pretinsa obligaie de a folosi pentru Dumnezeu un nume special - Iehova, aflarea coordonatelor rzboiului final - Armaghedon - , descrierea plastic a unui paradis pmntesc, mprirea n clase a adepilor, justificat prin folosirea ca exemple unor categorii umane biblice (sau chiar personaje, crora li s-a dat valoare colectiv - de exemplu, clasa Ilie sau Ionadabii). Observm, totodat, o manier cu totul nou n ceea ce privete interpretarea biblic, prin crearea unui liant exegetic exclusiv profetic ntre crile Vechiului Testament i Apocalips, ale cror semnif icaii sunt aduse la zi, prin comparaii plastice, ncercnd s stabileasc noile coordonate ale vieii religioase ale omului contemporan. Sunt trecute sub tcere acele pri ale Bibliei care nu profetizeaz sau care nu convin ideologiei eretice iehoviste. Nu ntmpltor, singurele cri ale Bibliei care s-au bucurat de comentariile (literale!) ale martorilor, nirate pe spaiile unor cri ntregi sunt D aniel i Apocalipsa'250. Prozelitismul nsui - activitate iehovist de baz, comun i neoprotestanilor, este o practic iudaic veche, nfierat de Mntuitorul: Vai vou, crturari i farisei farnici!, c nconjurai marea i uscatul ca s
1250 titlurile acestor cri, editate de W.T., sunt: S acordm atenie profeiei iui Daniel i Apocalipsa grandiosul su apogeu este aproape.

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

245

facei un prozelit; i dac l-ai fcut, l facei fiu al gheenei, de dou ori mai mult dect voi (Matei 23, 15). In mod clar, Hristos este adeptul unei predicri cu rol didactic - informativ, nu de constrngere. Abia dup aderarea liber a auditorului la cele ascultate, ncepe formarea sa ca mdular al Bisericii, pe drumul catehumenatului. Hristos i Apostolii n-au forat niciodat pe nimeni s accepte nvtura lor; nu au insistat, cutndu-i pe oameni prin case, ci au vorbit public, respectnd libertatea i intimitatea persoanei. Revenirea la conceptul iudaic despre Dumnezeu, monoteist, ce-i drept, ns incomplet revelat, este o alt form a ntoarcerii la origini iehovist. Negarea Sfintei Treimi i amplificarea unei teologii a numelui divin sunt erezii fundamentate puternic n mozaism. Tot o aducere la zi a unei vechi prevederi mozaice este i respingerea transfuziilor sangvine, considerate forme prin care se ncalc porunca biblic vechi-testamentar a abinerii de la snge. ns cea mai vizibil similitudine ntre ideologia iehovist i cea neoprotestant i concepiile mozaice, preluate i de sionismul modem, se vdete n dorina impunerii unei dominaii absolutiste peste ntreaga lume, prin intermediul unui Regat religios. Legturile ntre religie i politic sunt vechi: evreii L-au rstignit pe Hristos pentru c n-a fost un Mesia politic; martorii, ns, vor cu tot dinadinsul s-L pun Rege peste o mprie pmnteasc (concept pur iudeo-masonic); n paralel, saboteaz orice form de guvernare uman, tergnd din sufletele adepilor lor contiina apartenenei de neam, patriotismul, respectul nsemnelor naionale i datoria aprrii propriei ri. Considerm, n baza celor enunate mai sus, c Martorii lui Iehova se ncadreaz n peisajul cultelor neoprotestante actuale, prin tendine i practici comune, prin care se ndeprteaz, practic, de cretinism, i se apropie, tot mai mult, de cultul mozaic. 3.2. D E L IM IT R I, O P IN II I P R E R I TEO LO G IC E C O N TR A R E S E C T E I IE H O V E , V E N IT E D IN LU M EA N E O P R O T E ST A N T Vom pstra, n cele ce urmeaz, metoda de cercetare abordat n subcapitolele precedente: vom trece n revist, iniial, cteva aspecte ale ideilor nfierate de iehoviti la anumite culte neoprotestante, urmnd s ncheiem cu replicile acestora. Sectele protestante care au rezultat din Reform au pstrat multe doctrine nescripturale - afirm martori i . Astzi, predicatorii avizi storc milioane de dolari de la telespectatori 1251. Teleevanghelizatorii sunt
1 2 5 1 W.T., Biblia-Cuvntul lui Dumnezeu sau al oamenilor?, p. 146

246

Pr. David Pestroiu

considerai de ctre martori imorali, ntruct se scald n milioane de dolari i triesc ca regii 1252. Martorii lui Iehova critic exegeza adventitilor de ziua a aptea asupra textului Daniel 8, 14, socotind-o, pe bun dreptate, fals, prin eludarea interpretrii contextuale. n fapt, pasajul mpricinat se refer la o idee doctrinar de baz a cultului A.Z.S., i anume ,judecata de cercetare, introdus de Hellen White, odat cu eecul Parusiei din 1844. Pentru a-i ndrepta erorile profetice, cultul A.Z.S. a introdus o idee doctrinar nou venirea spiritual a Domnului n acel an, pentru a-i judeca n chip nevzut pe mori i, ulterior, pe vii. Ulterior, aceeai tactic va conveni i iehovitilor, debusolai de eecul calculelor advente, care plasau Parusia n 1914: i n acest caz, Hristos a venit pe nori i s-a ncununat ca Rege nevzut1253. Sunt criticai, n scrierile iehoviste, i penticostalii, pentru vorbirea n limbi 1254, practicat far asistena harismatic a Duhului Sfnt, ca simpl producere a unor sunete, fr a comunica vreun mesaj divin, i n nici un caz printr-o exprimare n limbi strine, aa cum procedau Apostolii. n analizarea punctelor de vedere neoprotestante fa de gruparea de care ne ocupm n lucrarea de fa, constatm bine definite dou tendine: contracararea diferenelor doctrinare iehoviste i, inedit, prozelitismul neoprotestant antiiehovist. Pe lng contestarea abaterilor eretice iehoviste notorii (antitrinitarismul, inexistena sufletului, hristologia aberant etc.), constatm luri de poziii i n privina unor teorii ale martorilor care se abat de la anumite teze doctrinare specifice altor culte neoprotestante. Spre exemplificare, putem meniona nemulumirea unor teologi neoprotestani privitor la nvtura iehovist a ndreptrii prezente, care poate fi pierdut oricnd prin neascultare1255. ndreptarea, zic ei, este o declaraie legal pe care Dumnezeu o face o dat pentru totdeauna despre un credincios..., n fapt, o consecin direct a conceptului de predestinare. n plus, martorilor li se reproeaz valoarea pe care o acord faptelor bune personale, conformismul fa de legile morale, att cele biblice, ct i cele impuse de Societatea Watch Tower, n contradicie cu teoria protestant a mntuirii numai prin har, prin credin1256. Exist i un punct de convergen aici, n ce privete conceptul de har - favoare nemeritat dat de Dumnezeu 1257. Watchman Fellowship - o misiune cretin interconfesional, cu sediul la Birmingham, a publicat, prin intermediul Bisericii Cretine Evanghelice
1 2 52 Idem, Va exista..., p . 25 1 2 5 3 Idem, Turnul de veghere, 15 iulie 1997, p. 26-28 1 2 54 Idem, S aducem..., p. 184 1 2 5 5 J. Ankerberg, J. Weldon, op. cit., p. 22 1 2 56Ibidem, p. 24 1 2 57Ibidem, p. 23

1 1
Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova" 247

din str. Carol Davila, Bucureti, un material n limba romn, intitulat Atenie!, fcnd referire la Martorii lui Iehova. Din consideraiile lor, spicuim: 1. studiile biblice iehoviste sunt numite ndoctrinare programat, fcut ntr-o manier denaturat i necinstit1258; 2. Dictatura Turnului de veghere controleaz viaa martorilor ; 3. Sunt o sect rigid, fundamentalist, ntruct susin c toate celelalte Biserici sunt apostate; 4. Martorii denatureaz Scripturile. N.W.T. este o Bib lie trunchiat. Doctrina lor este diametral opus oricrei nvturi sntoase i academice. Metodele lor de cercetare sunt frauduloase. 5. Profeiile lor nu s-au mplinit niciodat (sunt aduse n discuie mai multe date profetice iehoviste: 1874, 1914, 1918, 1925, 1975); 6. Armaghedonul este zhrelul care i face pe supuii acestui cult s se nhame la crua Turnului', 7. Cei mai muli dintre M artorii lui Iehova sunt foarte sinceri; ei nii sunt victimele unui subterfugiu diabolic. 8. Nu este indicat angajarea de discuii contradictorii cu martorii, ci, mai degrab, refuzul plin de respect al dezbaterilor religioase cu acetia. Exist i erori ntre strategiile propuse de neoprotestani pentru trezirea la realitate a martorilor . Bunoar, li se propune iehovitilor s studieze independent Biblia, i nu n cadrul sectei lor. Nu putem fi de acord cu un astfel de gen de lectur, neasistat de Biseric, chiar dac ea este mult ndrgit de lumea neoprotestant. Pilduitor este famenul (Fapte 8, 31). Wilbur Lingle fixeaz obiectivul fundamental al conversaiei dintre un cretin i un Martor al lui Iehova: de a-1 conduce pe iehovist la o credin personal n minunatul nostru Domn i Mntuitor Isus Hristos 1259. De fapt, el abordeaz dialogul cu adepii sectei din perspectiva unei tentative prozelitiste reciproce. Intitulat Abordarea cu dragoste a Martorilor lui Iehova, o carte a acestui autor chiar descrie, cu lux de amnunte, o form de prozelitism neoprotestant n rndurile Martorilor lui Iehova, plecnd de la premisa c metoda cea mai bun de aprare este atacul. Inspirat din teoriile preopinenilor, prozelitismul neoprotestant antiiehovist respect cteva jaloane principale: 1. atacarea organizaiei iehoviste n sine: aparat de conducere, sisteme de coordonare a activitilor, fluctuaii n pol itica managerial, cazuri de corupie, imoralitate etc. Primul pas este acela de a-i face pe Martorii lu i Iehova s-i dea seama c organizaia Watch Tower nu poate fi demn de ncredere;
1 2 58 Watchman Fellowship, Atenie!, f an ap. Aceeai referin i pentru celelalte citate, de la punctele 18

1 2 59 W. Lingle, op. cit., p . 22

248

Pr. David Pestroiu

odat indus starea de nencredere fa de secta iehovist, se va proceda la atacarea principalelor diferene doctrinare, cu folosirea anu m itor pri din Biblie i cu recomandarea ca preopinenii iehoviti s fie convini s apeleze ct se poate de puin la Bibliile lor; 3. conducerea spre o relaie personal cu Domnul Cristos i, concomitent, frecventarea regulat a unei Biserici ce se bazeaz doar pe Biblie 1260. n paralel, pentru trecerea cu succes a acestor trei etape, mai sunt recomandate: 1. folosirea literaturii iehoviste, prin adresarea unor ntrebri rezonabile inspirate din aceasta, menite a ctiga ncredere; 2. primirea martorilor n cas, pentru discuii, dar interzicerea accesului acestora la predicarea n lcauri de cult; 3. obinerea, din partea interlocutorilor, a unui angajament asupra a cel puin 20 de ntlniri ulterioare; fixarea obligativitii ca, n tot acest rstimp, persoanele venite s nu se schimbe; 4. stabilirea unor relaii cordiale cu preopinenii, aflarea unor date personale despre acetia, menite unei abordri individuale, n condiiile n care secta i constrnge s renune la viaa lor personal; 5. evitarea nceperii discuiei cu subiecte doctrinare, precum Trinitatea, iadul etc. Baza prozelitismului neoprotestant este pcatul i salvarea prin Hristos; 6. ascunderea apartenenei religioase; 7. pruden n mnuirea unor texte iehoviste mai vechi, care contravin doctrinei actuale a martorilor, dar care nu-i vor pune prea mult n dificultate, ntruct secta i recunoate cu senintate variaiile ideologice; 8. invocarea faptului c nu se mai poate ti care nvturi sunt de origine divin i care omeneti, n condiiile unor schimbri doctrinare att de dese; 9. alternarea ntrebrilor eseniale cu ntrebri banale, pentru destinderea discuiei; 10. toate aceste coordonate pot fi respectate numai n cadrul discuiilor purtate n locuina proprie; martorii sunt ndoctrinai s nu primeasc vizite ei nii. Nu putem s nu remarcm i similitudini ntre doctrina baptistmilenist a lui Lingle i cea a iehovitilor: susinerea milenarismului, precum i a celor 7 ani de tribulaie anteriori mileniului, atacuri asupra papalitii (dogma infailibilitii) etc. Printre reprourile specifice adresate martorilor se numr negarea mntuirii numai prin credin1261.

2.

12 6 0 Ibidem, p. 23 1 2 6 1 Ibidem, p. 35

Ortodoxia in fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

249

4. CONTESTAREA PROZELITISMULUI IEHOVIST N MED I UL UNIVERSITAR, TIINIFIC, ACADEMIC


Evident, toi oamenii de tiin, academicienii, cercettorii i teologii de bun credin nu pot fi de acord nici cu manifestrile prozelitiste ale martorilor lui Iehova, nici cu ideologia lor eretic. Am prezentat ntr-un capitol anterior poziiile unor reputai savani - bibliti renumii, fa de falsul grosolan al Scripturii - versiunea iehovist N.W.T. n cele ce urmeaz, vom mai exemplifica, far pretenie de exhaustivitate, cteva poziii ale unor personaliti celebre, vis--vis de secta iehovist. Prof. Richard Singelenberg, de la Universitatea din Utrecht, Olanda, referindu-se la apropierea anului 1975, profeit de martori ca termen al sfritului lumii, declar: Sensul iminenei unui eveniment apocaliptic probabil, urmat de posibilitatea unui cataclism mondial, a avut un impact declanator asupra activitilor prozelitiste ale martorilor lui I ehova1262, n concepia aceluiai, creterea activitilor prozelitiste n Olanda, n timpul perioadei profetice 1966-1975 s-ar datora urmtorilor trei factori: 1. elementul socio- cultural, favorabil apariiei unui mesaj milenist, contrapus ateptrilor pesimiste pentru viitorul apropiat; 2. aderenilor li s-a inoculat ideea c trebuie s-i intensifice eforturile de predicare, n vederea anunrii posibilitii salvrii n 1975; 3. renunarea la terminologia rigid tradiional, n sensul c profeia conine o doz cert de ambiguitate. n privina politicii medicale iehoviste, acelai distins cadru universitar, expert n sociologia religiilor, afirm: Desconsiderarea lumii, o caracteristic ideologic major a Societii Watch Tower, se arat a fi la baza prohibiiei transfuziilor sanguine printre martorii lui Iehova 1263. Dr. Joel Elliott, profesor la Universitatea Carolina de Nord, afirm: M artorii detest orice forme de asocier e lumeti, bazate pe ras, culoarea pielii, apartenen etnic, naionalitate sau clas 1264.

1262 R. Singelenberg, The ,1 9 7 5 ' prophecy and its impact among Dutch Jehovah s Witnesses, la www. Watchtowerinformationservice.org 1263 Idem, The Blood Tramfusion Taboo o f Jehovah r Witnesses, la www.Watchtowerinformationservice.org 1264 Joel Elliott, The Jehovah's Witnesses and the Theocratic Subversion o f Ethnicity, 1993, la www. Watchtower informationservice.org

CONCLUZII
1. MARTORII LUI IEHOVA - O NOU ORGANIZAIE AMENINTOARE LA ADRESA BISERICII I A LUMII
Din prezentarea fcut n lucrarea de fa, reiese n mod clar c gruparea Martorilor lui Iehova este o religie aparte, un sincretism iudeocretin, de nuan neoprotestant, virusat de New-Age i manevrat din umbr spre o hegemonie mondial. Pericolul su este foarte mare, ntruct s-a infiltrat deja pretutindeni pe glob, constituindu-i nuclee de lucru stabile i bine organizate, ncepnd de la creierul din S.U.A., pn la cele mai mici insule din oceanele lumii. Directiva primordial a gruprii iehoviste este strngerea de adepi prin orice mijloace - prozelitismul - despre care ne-am ocupat ntr-un capitol aparte al acestei lucrri. Cu mijloace diverse i tactici bine studiate, cu calificri psihologice redutabile i cu mai bine de 100 de ani de experien la activ, pionierii iehoviti sunt armata cea mai temut pentru asedierea contiinelor umane din timpurile noastre. Puterea lor st n teribila capacitate de adaptare la cerinele spirituale ale contemporanilor notri, lovii de secularism i desacralizai, mari amatori de inovaii bigote sau de tip New-Age, dar i de promisiunile frumoase ale unui paradis nepoluat. Eecul guvernrilor umane i chiar al unor religii tradiionale de a-i convinge pe oameni de concreteea demersurilor lor deschide larg calea iehovismului - prezentat ca o alternativ viabil, n ciuda numeroaselor oscilaii doctrinare, sciziuni i erori profetice (bine ascunse, de altfel, prin tactici prozelitiste specifice). Aa se face c numrul martorilor lui Iehova pe glob a crescut cu repeziciune, ajungnd acum s depeasc 6 milioane, iar trendul este, n continuare, cresctor, mai ales n rile slab dezvoltate. n condiiile n care prozelitismul iehovist nu este ngrdit, ba chiar este favorizat prin prevederile legale, gruparea martorilor devine o ameninare grav la adresa Bisericilor locale i a rilor n cauz, din urmtoarele motive: 1. Martorii dein o putere financiar redutabil i un aparat prozelitist foarte bine pus la punct. Se tie c publicitatea negativ este cea mai puternic lovitur dat concurenei. Or, iehovitii ncep, aproape invariabil, atacurile lor, cu denigrarea capilor religioi locali, a Bisericilor n general, a corupiei din guverne i alte foruri de conducere internaionale, naionale i locale.

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

251

nmulirea numrului de martori ai lui Iehova atrage dup sine creterea proporional a iureului prozelitist. Cu ct sunt mai muli, cu att vizitele n teritoriu sunt mai dese, iar cantitatea de material publicitar mai mare. 3. Destabilizarea Bisericilor tradiionale este evident, n urma prozelitismului iehovist: martorii nu atrag la secta lor dect un numr foarte mic de atei; majoritatea celor convertii sunt mdulare din trupul Bisericilor - oameni interesai de religie, unii avnd chiar pregtire teologic - evident, una superficial. Astfel, obt ile de cretini se subiaz ncetior... 4. Odat cu creterea numrului de martori dintr-un anumit areal, se produce un grad mare de risc privind destabilizarea social i naional. Conducerile statale ar trebui s trateze cu mai mare circumspecie legiferarea sectei iehoviste, atta vreme ct sunt renumite ac iunile ostile nsemnelor statale i naionale i refuzul satisfacer ii stagiulu i militar. Aa-zisa concepie pacifist a iehovitilor este doar un pretext pentru nesupunere civic i militar. n condiiile n care ritmul actual al creterii numrului martorilor lui Iehova din Albania, de pild, rmne cel actual, sar putea ca, n cteva zeci de ani, aceast ar s rmn fr drapel, imn i armat. 5. Manifestrile iehoviste, dei ascunse sub umbrela u nei pseudoliberti conferit de drepturile omului se vdesc ca fiind anacronice i ilegale. Dintre numeroasele exemplificri, care ar putea ilustra aceast afirmaie, ne-am oprit asupra ctorva: - Publicitatea negativ, interzis n majoritatea rilor, este practicat intens de ctre martori, n virtutea libertii de opinie; acetia i susin pledoariile cu jigniri grave la adresa Bisericilor i clericilor lor. - Tot o expresie a libertii este considerat respingerea transfuziilor sangvine, n fond, o form mascat de eutanasie, adic de sinucidere voluntar, la care medicii sunt uneor i prtai, victime cznd chiar copii nevinovai. - Manifestarea unor atitudini de respingere a suveranitii statale i naionale, mascate sub conceptul de neutralitate, sunt neconstituionale, n majoritatea rilor lumii. - Respingerea aprrii patriei - doctrin iehovist de baz - este ilegal n multe state de pe glob. 6. Martorii lui Iehova clameaz ndelung dreptul lor de a avea libertate de contiin. N'meni nu este mpotriv; dar ce se ntmpl dac aceasta este pervertit? Care sunt criteriile dup care

2.

252

Pr. D avid Pestroiu

acceptm sau nu anumite drepturi n baza contiinei? Evident legile morale, dumnezeieti i omeneti. De fapt, martorii urmresc schimbarea legilor, de aceea nu se conformeaz lor. 7. Nu n ultimul rnd, trebuie analizat aspectul economic al expansiunii iehoviste. n spatele pion ierilor de pe teren st una dintre cele mai bogate organizaii de pe glob - Societatea Watch Tower, avid mereu de a-i spori averea prin orice mijloace. Dei a declarat comerul un element satanic, Societatea nu poate tri fr el. Este renumit opulena n care i duc traiul nababii iehoviti de la New York; i astzi, sediile, tipografiile i celelalte proprieti ale sectei beneficiaz de cele mai noi dotri, indiferent de costul acestora. O astfel de putere fmanciar-economic trebuie monitorizat permanent, n condiiile n care riscurile unei destabilizri sunt iminente. Fluctuaiile doctrinare au generat nu o dat valuri de retrageri din sect (ultimul - n 1975 - a adus o prim cltinare a edificiului, odat cu revendicarea, de ctre cei retrai, a sumelor investite n sect, pentru care Societatea nu i-a asumat nici o rspundere, pn astzi); pui n faa unor falsuri profetice repetate, adepii ei ar putea, la un moment dat, s o prseasc n mas; n acest caz, gestionarea colosului economic, aflat la umbra Societii Watch Tower, va genera mari probleme juridice. M artorii susin c ntregul concept de interconfesionalism este dezaprobat de Dumnezeu 1265. Ei sunt ostili oricrei forme de ecumenism, invocnd ostilitatea vetero-testamentar (uneori, nsoit de represalii fizice vizibile) fa de idolatrie. 2. P E R IC O L U L P R O P A G A N D E I IE H O V IS T E N R O M N IA Un act normativ valabil pe teritoriul Romniei stipuleaz: Credina religioas...nu poate scuti pe nimeni de la obligaiile impuse de legi 1266. Prozelitismul iehovist reprezint o ameninare grav, att la adresa Bisericii Naionale Ortodoxe, ct i a statului romn, precum i, n mai mic msur, asupra celorlalte Biserici i Culte ce activeaz pe pmnt romnesc. Nu degeaba, n istoria iehovist de peste 80 de ani n Romnia, perioadele de aflare n legalitate a sectei sunt extrem de scurte. Nu ne vom opri, ns, asupra trecutului, ci vom analiza starea gruprii iehoviste din Romnia zilelor noastre i perspectivele de viitor.

1:65 W .T., Turnul de veghere, 1 februarie 1994, p. 30 1266 Legea pentru regimul general al cultelor religioase, n Monitorul Oficial nr. 178, partea I, din 4 august 1948, pct. 1

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova

253

Dup semi-legalizarea Martorilor lui Iehova n 1990 sub paravanul unei organizaii non-guvemamentale, numrul acestora a crescut rapid, de la cteva mii la aproape 40.000 n prezent. Desigur, au existat cteva mii de retrai sau exclui din sect, dar aceasta nu schimb datele problemei, ntruct, per ansamblu, gruparea sporete numeric de la an la an. Majoritatea noilor convertii provin dintre fiii Bisericii-mame Ortodoxe. n acest context, trebuie acordat o atenie sporit acestei secte, extrem de nociv Ortodoxiei romneti. n mod deosebit, considerm c pericolul iehovist n Romnia este amplificat din urmtoarele cauze: 1. ospitalitatea romneasc tradiional - i determin pe iehoviti s aplice cu mult srg principiul lor de baz: prozelitismul de la u la u; 2. lipsa unei culturi religioase, chiar n ce privete aspectele ei primare, mai cu seam n mediul rural i la generaiile ce au trit i studiat n epoca totalitarismului comunist - este speculat de martori, care se consider educatorii religioi potrivii, prin studiile biblice; 3. inexistena contiinei apartenenei religioase parohiale a multor cretini ortodoci, s ilii s triasc n imense cvartaluri comuniste, far biserici sau pstori suf leteti arondai - este o premis fericit a declanrii atacului prozelitist iehovist; 4. publicitatea fcut unor slbiciuni sau pcate comise de slujitorii bisericeti - este o surs pentru martori de a generaliza ideea c ntreaga Biseric este corupt (potrivit zicalei, att de drag lor, s nu faci ce face po p a...); 5. receptivitatea fa de nou i mirajul Occidentului, cu tot ceea ce are el, far a face o selecie riguroas a valorii - este cauza pentru care, mai cu seam generaia tnr - renun la tradiiile romneti pentru pseudo-cultura de import (noul cosmopolitism, de tip Valentine s Day, Halloween etc.); 6. suportul financiar iehovist, prin intermediul celebrelor ajutoare, este o arm prozelitist eficient, n rndul unei populaii pauperizate de cutrile Tranziiei ...; mai nou, se adaug facilitarea obinerii unor locuri de munc bine pltite n strintate; 7. credulitatea, naivitatea i prostia unei pri a populaiei, momit cu uurin de iminena sfritului lumii; 8. pendulrile guvernanilor romni ntre realitate i ficiune, ntre recunoaterea pericolului sectei i obediena faa de constrngerile externe privind legalizarea ei ntre religiile admise de stat; 9. necunoaterea, de ctre personalul medical, a riscurilor asumate privind respingerea transfuziilor; inexistena unei legislaii n acest domeniu, care s ofere mcar copiilor protecia necesar;

254

Pr. D avid Pestroiu

10. sistemul educaional romnesc, aflat n cutarea unei ident iti proprii, ns vic iat din start prin ptrunderea n coli a corifeilor iehoviti, pe post de nvtori i profesori. Cum i vor nva acetia pe copii respectul fa de drapelul i imnul rii, iubirea de patrie, cinstirea eroilor care s-au jertfit pentru neam etc.? Toate aceste premise favorizeaz aciunile prozelitiste ale iehovitilor n Romnia. Pentru contracararea lor, am artat metode eficiente n capitolul 4 al acestei lucrri.

3. CUNOATEREA DOCTRINEI MARTORILOR DE CTRE PREOII ORTODOCI ROMNI, MISIONARII I DASCLII DE RELIGIE - NECESITATE ACTUAL
Putem vorbi, pe bun dreptate, de un sincretism religios iehovist, consecin direct a amalgamului de credine de pe pmnt american. De pild, negarea Sfintei Treimi este un element doctr inar ntlnit i la unitarieni, mormoni, secta lui Moon i Calea Internaional. Respingerea rzboaielor i a antrenrii n armat este comun i adventitilor de ziua a aptea, dup ce, n trecut, fusese o not distinctiv a menoniilor, m oravienilor i quakerilor. Ostilitatea fa de preacinstirea Maicii Domnului, cinstirea sfinilor, a icoanelor, a crucii i moatelor este o doctrin protestant de baz, preluat de toate cultele neoprotestante. Guvernarea pmntului printr-un Regat este promovat intens i de ctre mormoni. Transfuziile sunt respinse i de ctre Biserica Scientologic. Se pare c singura nvtur exclusiv iehovist rmne cea legat de promovarea numelui divin - Iehova. Prozelitismul iehovist s-a abtut, mai cu seam n ultimul deceniu, asupra rilor ortodoxe. n 1993, s-a nregistrat la Kiev - strveche vatr ortodox - cel mai mare num r de noi-botezai la un congres iehovist din toate timpurile. ntr-o carte iehovist gsim urmtoarea remarc: Martorii lui I ehova nu pretind c ar fi profei inspirai. Ei au comis greeli, dar cu lucruri de importan secundar 1267. Noi zicem c greelile se in lan: oscilaiile doctrinare fac s planeze dubii serioase asupra seriozitii i inspiraiei revelate ale demersului teologic iehovist, lovit, finalmente, de nulitate. Greelile, chiar recunoscute de autorii lor, duneaz credibilitii lucrrii, ntruct Hristos este Adevrul (Ioan 14, 6), iar nvtura Sa nu poate fi dect adevrat; erorile, n mod logic, nu pot proveni dect de la Satana: promovarea lor descoper o nvtur religioas satanizat, deci eretic.
1 2 67 W.T., S aducem.... p. 259

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

255

M artorii i raporteaz orele desfurate pe teren - n munca prozelitist. Ar trebui i preoii, i dasclii de religie, s fie mai responsabili i mai activi: norma lor s nu se reduc la 5-6 ore preotul i 18 ore profesorul (pe sptmn); permanent, s organizeze cateheze, ntlniri cu tinerii, studii biblice, munc de bibliotec, perfecionare personal prin cercetare i lectur, iniierea de pelerinaje etc. Din biografiile membrilor sectei, care au prsit n trecut credina ortodox, reinem c o critic de baz a Ortodoxiei este legat de ritualismul sec practicat de unii slujitori. Acest lucru este, din pcate, o realitate cu care Biserica se confrunt n teritoriu, unde slujirea unora devine mecanicist, fr trire, fr dragoste i cldur, fr predic i catehez permanent ziditoare de suflete. Conda m nabil este i atitudinea unor clerici de a se implica politic n mod partizan. Nicolae Iorga spunea, pe bun dreptate, c politicianismul este acela care a rupt haina fr custur a lui Iisus Hristos 1268. Ignorana i lipsa de pregtire a unor clerici sau teologi romni constituie, din nefericire, arma care confer cea mai mare autoritate propaganditilor iehoviti. Faptul c martorii aduc n discuie unele din elementele - cheie ale doctrinei lor, sprijinite de versete biblice i alte presupuse dovezi, se constituie, adesea, ntr-o veritabil provocare pentru teologul ortodox. n cazul n care nu primesc cuvenita replic, iehovitii se consider ndreptii n rtcirea lor; ca s nu mai vorbim despre efectul pe care discuia n sine l poate avea asupra unor eventuali spectatori neutri. Pentru a preveni astfel de ntlniri penibile, Biserica Ortodox Romn trebuie s acorde atenia cuvenit pregtirii misionare a slujitorilor ei clerici sau laici, n S eminariile i Facultile de Teologie, la cursurile pastorale, misionare i de promovare a personalului clerical i cu orice alte prilejuri. Personal, consider total insuficient numrul de ore alocate n curriculum-ul instituiilor de nvmnt teologic disciplinei ndrumri misionare, cu ramurile nrudite: Sectologie, Misiologie i Ecumenism. Deosebit de grav este faptul c Teologia Pastoral s-a scos complet din aria curricular obligatorie la nivel seminarial, rmnnd o singur or pe sptmn n curriculum-ul la decizia.colii!1269 Datorit interdiciei sectei iehoviste pe pmnt romnesc pn n 1990 (cu mici perioade, reprezentnd excepii - neglijabile), teologii romni nu iau acordat o prea mare atenie. Nu au aprut tratate teologice n privina

1268 Biserica noastr i cultele minoritare..., p. 381 l2 O T n practic, nu se studiaz, cci Consiliile Profesorale voteaz n Planul de nvmnt alte discipline, pe considerentul c temele de studiu de la Teologie Pastoral se parcurg n cadrul programelor de Dirigenie (lucru neadevrat). Concret, la Seminarul Teologic Bucureti, n anul colar 2004-2005, nu se pred nici o or de Teologie Pastoral.

256

Pr. David Pestroiu

Martorilor lui Iehova i, cu excepia menionrii n manualele de Sectologie, nu se cunosc prea multe lucruri, n mediile teologice, despre aceast sect. De aceea, am nceput, n lucrarea de fa, s prezint, n primele 3 capitole, cele mai importante elemente de doctrin i manifestare religioas iehovist, insistnd asupra celor eretice, ntruct constituie punctele eseniale de disput cu teologii ortodoci. Se observ, ns, o uria fluctuaie pe plan doctrinar la Martorii lui Iehova - consecin a unei pseudo-teologii nedecantate nc; din estimrile specialitilor, se pare c aceast stare de ambiguitate ideologic va continua. n consecin, este nevoie de actualizarea permanent a informaiilor publicate de martorii nii, prin tipriturile lor. A sosit vremea ca toi cretinii ortodoci, sub atenta ndrumare a preoilor parohi, s nu mai distrug literatura iehovist, ci, prin Protoierii, s o predea specialitilor n Sectologie din seminarii, faculti de teologie i mnstiri, pentru studiu i formularea aprrii dreptei credine. Cu acest prilej, se poate analiza mai bine i arealul parcurs de martori, evideniindu-se zonele ma i puternic infestate, pentru a se lua msurile ce se impun. Foarte numeroase i intens rspndite, ntr-un vast teritoriu, publicaiile iehoviste ajung s fie citite, vrnd-nevrnd, de milioane de romni. Desigur, o mic parte dintre ei se i convertesc la aceast sect, numai n baza celor citite. Muli manifest disponibilitatea de a se ntlni cu iehovitii, dar, dintr-un spirit tradiionalist, rmn ataai Bisericii, ns ncep s aib dubii n ce privete nvtura ei. Pentru toi acetia, este nevoie ca scrierilor iehoviste s li se dea replici pertinente, ntr-un limbaj ct mai accesibil, de ctre teologi, sub girul competent al Bisericii. Lipsa unor studii asupra publicaiilor iehoviste (care apar ntr-un ritm de cel puin 5 pe lun) este o form de nepsare a noastr, i, n acelai timp, de stimulare a auto-ncurajrii iehovitilor, care i imagineaz c scrierilc lor conin adevrul pur, atta vreme ct nimeni nu ia atitudine pentru a le comenta n vreun f e l. ntruct la capitolul Tradiie i spiritual itate Martorii lui Iehova nu au nimic de spus romnilor, automat, singura cale a agresivitii iehoviste spre sufletele acestora este o pretins form de cunoatere a adevrului, diferit i superioar fa de cea propovduit de Biseric. De multe ori, aceasta nici nu este suficient pentru convertire, ntruct romnii sunt foarte tradiionaliti: n clipa n care vor auzi c martorii nu fac pomeni, parastase, nu serbeaz Patele, Crciunul etc., i vor respinge, mai mult ca sigur. ns ereziile iehoviste, chiar dac nu vor putea s-i converteasc, le vor strecura n suflet ndoiala fa de nvtura Bisericii, cufundndu-i pe muli ntr-o stare de moarte spiritual, facndu-i ca singurele momente n care s-i mai arate calitatea de cretini s fie cele ale marilor treceri

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

257

existeniale ale vieii. Iat de ce este necesar, mai mult ca oricnd, o aciune deschis de demascare a doctrinei false iehoviste, att n scris: prin cri, brouri i articole n publicaii, ct i verbal, de ctre preoi i profesori, n predici i cateheze. Ideea iehovist a studiului n familie nu este rea. Prinii trebuie s ncurajeze dorinele de a cunoate adevrurile biblice i de credin ale copiilor lor, i pot ajuta la pregtirea temelor de la leciile de religie sau pot lectura mpreun pasaje din Biblie sau alte cri duhovniceti. Desigur, ritmicitatea acestor preocupri trebuie lsat la libera alegere a celor n cauz; este total inoportun maniera iehovist a impunerii unor studii familiale zilnice de cel puin o or. Preotul duhovnic poate doar ndruma spre realizarea unor astfel de activiti, spre creterea spiritual a pstoriilor si. Sect violent i nihilist, gruparea martorilor lui Iehova nu a creat dect confuzie de cnd fiineaz. Nu a contribuit cu nimic la patrimoniul culturii universale; ea nsi susine idei confuze, lipsite de perenitate.

4. FERIREA CREDINCIOILOR, A TINERETULUI N SPECIAL, DE PERICOLUL SOCIAL-RELIGIOS AL VIOLENEI SECTARE IEHOVISTE


S nu ne lsm nelai de ispita trufiei, prin care s ne considerm pe noi nine att de tari n credin, nct orice asociere s ne pstreze incoruptibili. Muli sunt atrai n tovria iehovitilor i, dei braveaz la nceput, - spernd chiar c vor reui s-i ntoarc la Ortodoxie - , sfresc, n mod tragic, prin a adera ei nii la secta iehov. Sectarismul aduce dup sine frustrare, ignoran, izolare. Aa cum am artat n capitolul 3 al acestei lucrri, Martorii lui Iehova ntrunesc condiiile spre a fi declarai sect, i nc una dintre cele mai antisociale cu putin. Separarea de lume - concept iehovist clasic - nsea m n, de fapt, ruptura fa de societate, fa de feluritele criterii i moduri de grupare social. Integrarea individual a cetenilor n mediul social n care triesc, dar i afirmarea lor personal, ca identiti distincte, este o cerin de baz a unei societi sntoase. Martorii lui Iehova ocolesc acest principiu: ei se altur comunitar numai n cadrul gruprii lor, pe criterii exclusiv religioase; le sunt interzise afiliaiile politice, sportive, culturale etc. Mai mult, trind ntr-un cerc restrns, nu sunt ncurajai s se deschid spre exterior (spre ceilali membri ai societii), dect n sens prozelitist, cu scopul scoaterii a ct mai muli semeni de-ai lor din lumea considerat satanic. Sigur c acest nou tip de grup social - secta iehovist - dei promoveaz conceptul de universalitate - , este o societate bolnav, care nu

258

Pr. D avid Pestroiu

se d napoi de la orice mijloace de a-i promova propriul sistem eretic printr-un prozelitism agresiv, chiar violent, viznd atragerea a ct mai muli noi membri. Anacronismul ndoctrinrilor antisociale iehoviste se vdete, ns, n clipa cnd un martor este exclus sau se retrage de bunvoie. Automat, toi iehovitii l prsesc, avnd interdicie de a mai avea vreo legtur cu el; totodat, el nu este pregtit s fac fa mediului social de care a stat izolat atta vreme i despre care a fost ndoctrinat serios c ar fi sub stpnirea Satanei. n consecin, cel n cauz va fi un inadaptat, la a crui integrare social va trebui lucrat mult vreme. n unele ri, exist chiar organizaii non-guvemamentale specializate pentru aceast misiune, n rndul fotilor martori ai lui I ehova. Am trecut n revist cteva specte ale pericolului social prezentat de secta iehovist, desigur, fr pretenie de exhaustivitate. O atenie deosebit trebuie acordat tineretului, care are nevoie de protecie social fa de prozelitismul iehovist. Exist semnale precise c martorii nu se sfiesc s fac prozelitism n coli, dei aceast activitate este ilegal. Se distribuie brouri de propagand i reviste printre elevi i se programeaz chiar filme religioase iehoviste, prezentate drept material didactic, la care sunt invitai i prinii, rudele, vecinii. Mai grav, tinere adepte ale sectei Martorii lui Iehova s-au infiltrat n Colegii Pedagogice i Faculti (de pild, la Colegiul Pedagogic din Giurgiu), aspirnd cu neruinare la statutul de dascl, n condiiile n care se cunoate clar ostilitatea lor fa de nsemnele oficiale ale rii, fa de imnul de stat i fa de ideea de patriotism, n general. Gndul c astfel de persoane vor oferi educaie copiilor notri n viitor este ngrozitor. Tot din nvmnt ne parvin tiri la fel de grave privind susinerea unor tradiii strine de spiritualitatea noastr romneasc, prin profesorii de limbi modeme, muli dintre ei adepi sectari. Acetia fac presiuni asupra copiilor, prinilor i directorilor de coli, pentru a organiza serbri fastuoase de Halloween, Valentine s Day, Ziua Recunotinei etc., n timp ce srbtorile noastre naionale, trecute cu rou n calendarul ortodox, sunt bagatelizate. De multe ori, asistm la ntreruperea procesului de nvmnt din cauza m anifestrilor neromneti, n timp ce n zilele noastre sfinte se desfoar un program normal, care mpiedic prezena copiilor n biserici la Sfnta Liturghie. n mod normal, noi, romnii, suntem cei mai n msur s le artm strinilor tradiii bimilenare, comorile noastre naionale, care ne reprezint ca neam, i abia apoi s ne artm interesul i respectul fa de manifestrile lor similare. La orele de Religie, profesorul trebuie s-i cunoasc pe copii i prinii lor, i s intervin energic n cazul n care, unii dintre acetia, aparinnd sectei iehoviste, ar face propagand acesteia. Nu mai vorbim de cazurile

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

259

grave in care unii profesori - adepi ai sectei - eludeaz legile i fac prozelitism n coli; acestea trebuie deconspirate imediat. n cazul n care unii elevi, n special n clasele mai mari, ajung s citeasc materiale iehoviste, problematiznd pe marginea lor, profesorul de Religie trebuie s fie un sfetnic bun, artndu-le pericolul sectei i oferindu-le lmuriri suplimentare despre chestiunile doctrinare disputate. La fel, i n cazul n care unii elevi ajung s intre n contact cu propovduitorii iehoviti; primul ndemn, n acest caz, este de a prsi compania lor. De dorit ar fi ca n programa analitic pentru disciplina Religie s se acorde o atenie sporit studiului unor teme de sectologie; chiar n eventualitatea n care acest lucru nu se va realiza prea curnd, profesorul trebuie s nu lase neelucidat nici o problem din acest domeniu propus de elevi: oricnd se pot gsi zece minute pentru o discuie cu caracter misionar; aceasta depinde de abnegaia dasclului respectiv. Tot n contextul druirii de sine a cadrelor didactice de la Religie, putem vorbi i de acele manifestri extracurriculare de excepie, realizate deja cu bune rezultate n unele coli, i care pot i trebuie s fie imitate de ct mai muli: organizarea unor cabinete de Religie, redactarea unor reviste i publicaii religioase, organizarea unor concursuri cu premii, programarea de pelerinaje, excursii i tabere ortodoxe, nfiinarea de cercuri colare ale micilor misionari etc. Am lsat la urm pericolul religios reprezentat de secta iehovist, ntruct acesta este cel mai grav. Nimic nu se compar cu pierderea mntuirii sufletelor acelor cretini ortodoci czui n rtcirea iehovist. Fr credina n Dumnezeu Cel n Treime, n Rscumprarea adus de Hristos, n harul sfinitor al Sfntului Duh conferit prin Sfintele Taine n Biserica Ortodox singura pstrtoare a acestui tezaur doctrinar nealterat, nu poate exista mntuire. Apostazia iehovist, bazat pe minciun, este asemenea trdrii lui Iuda; ea nu nseamn o simpl ignoran n materie de credin, ci o opiune premeditat de susinere a rului, a minciunii, a imposturii, a ereziei considerat dogm, a falsului istoric i, cel mai grav, a mistificrii nsui cuvntului lui Dumnezeu - Sfnta Scriptur. i dac un profet din vechime spunea: Vai de cei ce zic amarului dulce i dulcelui amar (Isaia 5, 20), iar un Printe al Bisericii concluziona: Nu poate s aib p e Dumnezeu de tat, acela care n-are Biserica de mam (Sf. Ciprian, De catholicae Ecclesiae unitate, cap.6), nou nu ne rmne dect s spunem c secta Martorii lui Iehova reprezint nu numai un pericol social, ci i religios, prin pervertirea contiinei morale a adepilor si, prin rtcirile doctrinare inacceptabile dup 2000 de ani n care teologia veritabil a strlucit, rnd pe rnd, n disputele pe marginea lor, prin violena unui prozelitism ridicat la rang de dogm, orientat luciferic spre crearea unei pluraliti n rutate i perversitate. Este, de fapt, ceea ce am ncercat s artm prin lucrarea de fa.

BIBLIOGRAFIE AUXILIAR
-A EDI II ALE SFINTEI SCRIPTURI
a ) e d iii in te g r a le

1. Biblia sau Sfnta Scriptur, Ediie jubiliar a Sfntului Sinod, tiprit cu binecuvntarea i prefaa Prea Fericitului Printe Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, versiune diortosit dup Septuaginta, redactat i adnotat de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase alte osteneli, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 2001. 2. Biblia sau Sfnta Scriptur, tiprit sub ndrumarea i cu purtarea de grij a Prea Fericitului Printe Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, cu aprobarea Sfntului Sinod, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1990. 3. King James Version, printed by W. Lewis, M.A., at the University Press, Cambridge, London. 4. La Bible, par Louis Segond, docteur en theologie, Paris, 1910. 5. Traduction CEcumenique de la Bible, par Alliance Biblique Universelle - Le Cerf, nouvelle edition revue, 1993. 6. Biblia sau Sfnta Scriptur a Vechiului i Noului Testament, traducere n limba romn de Dimitrie Comilescu (eretic). 7. New World Translation o f the Holy Scriptures (N.W.T.), 1600 p. (ediie eretic, iehovist).
b ) e d iiifr a g m e n ta r e

8. N oul Testament cu Psalmii, tiprit sub ndrumarea i cu purtarea de grij a Prea Fericitului Printe Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, cu aprobarea Sfntului Sinod, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1991. 9. N oul Testament, tiprit sub ndrumarea i cu purtarea de grij a Prea Fericitului Printe Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, versiune revizuit, redactat i comentat de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1993. 10. Novum Testamentum Graece et Latine, Utrumque textum cum apparatu critico imprimendum curavit Eberhard Nestle, Editio vicesima secunda (Nestle-Aland), United Bible Societies, London, 1963.

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

261

11. THE K A IN H E A IA 0H K H E , A T I A N T A . -N O V U M TESTAMENTUM GRAECE - , LOND INII: Sumptibus Britannicae Societatis ad Biblia Sacra Domi et Foris Edenda Constitutae, 1889. 12. Scripturile Greceti Cretine, Traducerea Lumii Noi (N.W.T.) - editat de Watch Tower and Tract Society o f Pennsylvania, Brooklyn, New York, S.U.A., 2000 (ediie iehovist eretic, grav mistificat).

-B OPERE ALE SFINILOR PRINI I SCRIITORI BISERICETI; SCRIERI PATRISTICE I PATROLOGICE


1. Scrierile Prinilor Apostolici, trad. pr. D. Fecioru, n colecia P.S.B., nr. 1, E.I.B.M.B.O.R., 1979; 2. Apologei de limb greac: Sf: Justin Martirul i Filosoful, Teofil al Antiohiei, Atenagora Atenianul, trad. pr. prof. T. Bodogae, pr. prof. Olimp Cciul i pr. prof. D. Fecioru, n colecia P.S.B., nr. 2, E.I.B.M.B.O.R., 1980, 388 p.; 3. Apologei de limb latin, trad. David Popescu, n colecia P.S.B., nr. 3, E.I.B.M.B.O.R., 1981; 4. Sf. Atanasie cel Mare, Cuvnt mpotriva elinilor; Cuvnt despre ntruparea Cuvntului; Trei cuvinte mpotriva arienilor, trad. pr. prof. Dumitru Stniloae, n colecia P.S.B., nr. 15, E.I.B.M.B.O.R., 1987,416 p.; 5. Clement Alexandrinul, a) Pedagogul, n colecia P.S.B., nr. 4, E.I.B.M.B.O.R., 1982; b) Stromatele, trad. pr. D . Fecioru, n colecia P.S.B., nr. 5, E.I.B.M.B.O.R., 1982, 591 p.; 6. Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasc; Martirii din Palestina, trad. pr. prof. T. Bodogae, n colecia P.S.B., nr. 13, E.I .B.M.B O.R., 1987, 451 p.; 7. Sf. Grigorie cel Mare (Dialogul), Cartea Regulei Pastorale, trad. pr. Al. Moisiu, E .I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1996, 216 p.; 8. Sf. Grigorie de Nazians, Cele cinci cuvntri teologice, trad. din 1. gr., introd. i note de pr. dr. acad. Dumitru Stniloae, Ed. Anastasia, 1993,185 p.; 9. Sf. Grigorie de Nyssa, Marele cuvnt catehetic, Ed. Sophia, Bucureti, 1998; 10. Sf. Ioan Casian, Aezmintele mnstireti i Convorbiri duhovniceti, trad. prof. Vasile Cojocaru i prof. David Popescu, n colecia P.S.B., nr. 57, E.I.B.M.B.O.R., 1990, 905 p.; 11. Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. Pr. D. Fecioru, Ed. a IlI-a, Editura Scripta, Bucureti, 1993, 214 p.;

262

Pr. David Pestrc

12. Sf. Ioan Gur de Aur, a) Omilii la Facere (I), trad. pr. D. Fecioru, n colecia P.S.B., nr. 21, E.I.B.M.B.O.R., 1987, 438 p.; b) Omilii la Matei, trad. pr. D. Fecioru, n colecia P.S.B., nr. 23, E.I.B.M.B.O.R., 1994, 1051 p.; 13. Sf. Maxim Mrturisitorul, a) Ambigua, trad. pr. prof. Dumitru Stniloae, n colecia P.S.B., nr. 80, E.I.B.M.B.O.R., 1983, 372 p.; b) Scrieri i epistole hristologice i duhovniceti, trad. pr. prof. Dumitru Stniloae, n colecia P.S.B., nr. 81, E.I.B.M.B.O.R., 1990, 367 p.; 14. Nicolae Cabasila, Scrieri: Tlcuirea dumnezeietii liturghii i Despre viaa n Hristos, trad. pr. prof. dr. Ene Branite i pr. prof. dr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucuretilor, 1989, 299 p.; 15. Origen, a) Contra lui Celsus, trad. pr. prof. T. Bodogae, n colecia P.S.B., nr. 9, E.I.B.M.B.O.R., 1984, 585 p.; b) Exegeze la N oul Testament, trad. pr. prof. T. Bodogae, pr. prof. Nicolae Neaga i Zorica Lacu, n colecia P.S.B., nr. 7, E.I.B.M.B.O.R., 1982, 528 p.; c) Peri arhon (Despre principii), trad. pr. prof. T. Bodogae, n colecia P.S.B., nr. 8, E.I.B.M.B.O.R., 1982, 408 p.; 16. Sf. Vasile cel Mare, Scrieri, partea a IlI-a. Despre Sfntul Duh. Coresponden(epistole), trad. pr. prof. dr. C. Comiescu i pr. prof. dr. Teodor Bodogae, n colecia P.S.B., nr. 12, E.I.B.M.B.O.R., 1988; 17. COMAN, Pr. Prof. Dr. Ioan G., a) Patrologie, voi. I-III, E.I.B.M.B.O.R.; b) Patrologie, Ed. Sf. Mn. Dervent, 2000, 208 p. 18. RUS, Remus, Dicionar enciclopedic de literatur cretin din prim ul mileniu, Ed. Lidia, Bucureti, 2003, 904 p. -C C O N C O R D A N E , O P E R E E X E G E T IC E , D IC IO N A R E I L U C R R I D E T E O L O G IE B IB L IC 1. 2. 3. CRSTOIU, Protos. Lect. Dr., Despre uriai n capitolul ase al crii Facerea, n Studii Teologice, 2001, Nr. 1-2; CONSTANTIN, Gh., Moartea i nvierea dup Sfnta Scriptur, n Studii Teologice, 1978, Nr. 1-2; CONSTANTINESCU, pr. prof. dr. Ioan, Studiul Noului Testament, manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M .B.O.R., Bucureti, 1981;

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

263

COMAN, Pr. Dr. Constantin, Biblia n Biseric. Eseuri p e teme biblice, Ed. Bizantin, 1997; 5. DAVID, Diac. Petre I., Atitudini mai noi cu privire la valoarea i interpretarea Sfintei Scripturi, n Mitropolia Banatului, XXXIV(1984), Nr. 3-4; 6. FOSDICK, Harry Emerson, D.D., The Modern Use o f the Bible, The Macmillan Company, New York, 1924, 291 p.; 7. GEORGESCU, I .V., Demonologia Vechiului Testament, n B.O.R., 1938, Nr. 9-10; 8. JINGA, Dr. Ioana Cristina, Noiunea de nelepciune n crile didactice canonice, Ed. Europolis, Constana, 2002, 258 p.; 9. MIRCEA, Pr. Dr. Ioan, a) Dicionar al Noului Testament, E.I.B.M.B.O.R., 1995, 578 p.; b) Prefigurrile crucii n Vechiul Testament i semnificaiile lor n tradiia cultic cretin, n Studii Teologice, XX(1969), Nr. 3-4; c) Traduceri greite ale Sfintei Scripturi n limba romn, n B.O.R., CI(1983), Nr. 3-4; 10. MOISE S CU, prof. Iustin, Ierarhia Bisericeasc n epoca apostolic, Ed. Centrului Mitropolitan al Olteniei, 1955, 80 p.; 11. ZAHARIA, Valerian, Episcopul Oradiei, Flori alese din grdina Sfintelor Scripturi, Oradea, 1965, 386 p.

4.

-D LUCRRI DE TEOLOGIE SISTEMATIC: DOGMATICE, MORALE, APOLOGETICE I DE ISTORIA I FILOSOFIA RELIGIILOR


1. ANDRUTSOS, Hristu, a) Dogmatica Bisericii Ortodoxe Rsritene, trad. D. Stniloae, Sibiu, 1930, 474 p.; b) Simbolica, trad. Iustin Moisescu, Craiova, 1955, 349 p.; BELU, D., Cinstirea Sfinilor n Biserica Ortodox, n Mitropolia Moldovei i Sucevei, 1970, Nr. 1-2; BRANITE, Marin, Eshatologid n concepia lui Origen, n Studii Teologice, IX(1958), Nr. 7-8; BRIA, Pr. prof. dr. Ion, Dicionar de teologie ortodox, Ed. a Il-a, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1994, 428 p.; BRIA, V., Contribuia Sf. Atanasie la fixarea dogmei hristologice, n Ortodoxia, 1961, Nr.2; BRIANCIANINOV, Ignatie, Cuvnt despre moarte, trad. Al. MonciuSudinschi, Ed. Ileana, 1997, 141 p.;

2. 3. 4. 5. 6.

264

Pr. David Pestroiu

7. 8.

9.

10.

11.

12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

BUCEVSCHI, Orest, Sensul vieii n concepia cretin, n Glasul Bisericii, 1956, Nr. 1-2; BUCHIU, preot tefan, a) Cunoaterea apofatic n gndirea printelui Stniloae, Ed. Fundaiei Culturale Libra, Bucureti, 2002, 228 p.; b) ntrupare i unitate. Restaurarea cosmosului n Iisus Hristos, Ed. Libra, Bucureti, 1997, 253 p.; c ) nvtura despre Logosul divin la Sfntul Atanasie cel Mare, n Ortodoxia, anul LI(2000), Nr. 3-4; .BUZDUGAN, C., a) nvtura ortodox despre cinstirea Sfintelor Icoane, n Mitropolia Moldovei i Sucevei, 1974, Nr. 1-2; b) Sfnta Cruce i nvierea, n Mitropolia M oldovei i Sucevei, 1976, Nr. 1-2; CHIRA, +Justinian, nvtura Bisericii lui Hristos despre judecat i despre rugciunea pentru cei repausai, n Mitropolia Ardealului, 1981, Nr. 1- 3; CHIESCU, N., a) A doua Persoan a Sfintei Treimi n doctrina Sf. Ioan Damaschin, n Ortodoxia, 1976, Nr.2; b) Sf. Taine. Temeiuri scripturistice i patristice, n Studii teologice, 1(1949), Nr. 7-8; CIOBOTEA, Dan-Ilie, Legtura interioar dintre cruce i nviere, n Mitropolia Banatului, 1984, Nr. 3-4; CIUCANU, Eustochia, Cultul Sfinilor ngeri, n Mitropolia M oldovei i Sucevei, LIX(1983), Nr. 1-3; CLEOPA, Arhim. Ilie, Valoarea sufletului, Ed. Bunavestire, Bacu, 1994, 238 p.; COMAN, Pr. Prof. Ioan G., i Cuvntul trup S-a f c u t, tratat de hristologie i mariologie patristic, Ed. Mitropoliei Banatului, Timioara, 1993, 432 p.; CONSTANTINESCU, I., Rugciunile pentru cei mori, n Glasul Bisericii, XXXIV(1975), Nr. 7-8; DAVID, Diac. Petre I., Rugciunile pentru cei adormii ntru ndejdea nvierii, n Mitropolia Moldovei i Sucevei, 1988, Nr. 1; DRGULIN, Pr. Dr. Gh., Revelaie i eshatologie, n Studii Teologice, X(1959), Nr. 1-2; ELIADE, Mircea, Istoria credinelor i ideilor religioase, Ed. Universitas, Chiinu, 1992, voi. I- III; ELIADE, Mircea, CULIANU, Ioan P., D icionar al religiilor, Ed. a IIa, trad. Cezar Baltag, Ed. Humanitas, 1996, 281 p.;

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Jehova"

265

21. EVDOKIMOV, Paul, Cunoaterea lui Dumnezeu n tradiia rsritean, trad. pr. lect. dr. Vasile Rduc, Ed. Christiana, Bucureti, 1995, 170 p.; 22. GALERIU, Pr. Costache, a) Cinstirea Sfintelor Moate, n Mitropolia Banatului, 1980, Nr. 10-12; b) nvtura cretin despre Sfnta Cruce i cinstirea ei, n Ortodoxia, XXX(1978), Nr.3; 23. GHIU, Benedict, Despre ngeri, n Mitropolia Olteniei, 1957, Nr. 3-4; 24. IC, I., a) Doctrina Fer. Augustin despre Sfnta Treime dup tratatul De trinitate, n Studii Teologice, 1961, nr. 3-4; b) nvtura ortodox despre sfini, n Glasul Bisericii, 1954, Nr. 4-5; 25. JURC, C .E., Explicarea Sf. Taine a Preoiei, n Mitropolia Banatului, 1985, Nr. 5-6; 26. LOS S KY, Vladimir, a) Introducere n teologia ortodox, n colecia: Orizonturi spirituale, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1993, 196 p.; b) Vederea lui Dumnezeu, trad. de prof. dr. Remus Rus, E. I .B.M.B.O.R., Bucureti, 1995, 144 p.; 27. MATSOUKAS, Nikolaos, Teologie dogmatic i simbolic, voi. IViDemonologie, trad. pr. prof. dr. Constantin Coman, pr. drd. CristianEmil Chivu, Ed. Bizantin, Bucureti, 2002, 169 p.; 28. MEYENDORFF, John, a) Biserica Ortodox ieri i azi, trad. Ctlin Lazurca, Ed. Anastasia, 1996, 237 p.; b) Teologia bizantin, trad. de pr. conf. dr. Alexandru I. Stan, E.I.B.M.B.O.R., 1996, 317 p.; 29. MIHOC, Vasile, Preoia sacramental, n Mitropolia Ardealului, 1983, Nr.1-2; 30. MITROFAN, Printele, Viaa repausailor notri i viaa noastr dup moarte, trad. de Mitrop. Iosif, voi. 1, Ed. Anastasia, 1993, 235 p.; 31. MLADIN, Mitrop. Dr. Nicolae, BUCEVSCHI, Prof. Diac. Dr. Orest, PAVEL, Prof. Dr. C onstantin,. ZGREAN, Prof. Diac. Dr. I oan, Teologia Moral Ortodox, voi. I-II, Bucureti, 1979; 32. MOLDOVAN, Pr. Ilie, Taina Nunii, n Ortodoxia, XXXI(1979), Nr. 3-4; 33. NICULCEA, pr. lect. univ. Adrian, Teologie Dogmatic Ortodox Comparat, Editura Arhetip, 2001, 437 p.; 34. POPESCU, Dumitru, a) Are micarea ecumenic un viitor, n Mitropolia Ardealului, XXXII (1987), Nr. 5; b) Ortodoxie i contemporaneitate, Ed. Diogene, Bucureti, 1996,214 p.;

266

Pr. David Pestroiu

c) Teologie i cultur, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1993; 35. POPE S CU, pr. prof. univ. dr. Dumitru, COSTACHE, D iac. Doru, Introducere n dogmatica ortodox, Ed. Libra, Bucureti, 1997, 197 p.; 36. RADU, Pr. Prof. Dr. Dumitru, a) Sfintele Taine n viaa Bisericii, n Studii Teologice, XXXIII (1981), nr. 3 -4; b) Caracterul ecleziologic al Sf. Taine, Bucureti, 1978, n Ortodoxia, Nr. 1-2; 37. REMETE, Gh., Cinstirea sfintelor moate n lumina nvturii ortodoxe despre ndumnezeirea omului, n M itropolia Ardealului, XXX(1985), Nr. 1-2; 38. RUS, Asist. Remus, Concepia despre om n marile religii, tez de doctorat, Bucureti, 1978, 204 p.; 39. SAUCA, Ioan, Jertfa de p e Cruce a M ntuitorului n lumina unirii ipostatice, n Mitropolia Moldovei i Sucevei, LX(1984), Nr. 10- 12; 40. STAN, Pr. Conf. Dr. Alexandru, RUS, Dr. Prof. Remus, Istoria religiilor, manual pentru Seminariile teologice, E .I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1991, 348 p.; 41. STNESCU, N., Hiliasmul i incoerenele lui, n Ortodoxia, IX(1956), Nr. 2; 42. STNILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, a) Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, 383 p; b) Crucea, n teologia ortodox i n cult, n Ortodoxia, XXXIII (1975), Nr. 3; c) Definiia dogmatic de la Calcedon, n Ortodoxia, 111(1951), Nr.2; d) Iisus Hristos lumina lumii i ndumnezeitorul omului, Ed. Anastasia, 1993, 285 p.; e) Relaiile treimice i viaa Bisericii, n Ortodoxia, XVI(1964), Nr.4; f) Sfnta Treime sau La nceput a fo s t iubirea, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1993; g) Sfnta Treime, creatoarea, mntuitoarea i inta venic a tuturor credincioilor, n Ortodoxia, XXXVIII (1986), nr. 2; h) Starea sufletelor dup judecata particular, n Ortodoxia, V(1953), Nr. 4; i) Teologia Dogmatic Ortodox, voi. I-III, Bucureti, 1978; j) Trirea lui Dumnezeu n Ortodoxie, E d Dacia, Cluj-Napoca, 1993,247 p.; 43. URUBARU, I a) Hristos i Sf. Duh n viaa Bisericii, n Studii Teologice, 1968, nr. 9 - 10; b) Pnevmatologia ortodox i valenele ei ecumenice, n Ortodoxia, XX(1968), Nr. 4;

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

267

44. TACHE, Pr. Lector Sterea, ndrumtor pentru pregtirea candidailor la dogmatic, n vederea susinerii examenului de admitere n facultile de teologie ortodox, Ed. Episcopiei Argeului, Curtea de Arge, 1997, 187 p.; 45. TODORAN, Pr. Prof. Dr. Isidor, ZGREAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatic, Bucureti, 1991,404 p.; 46. Viu este Dumnezeu, catehism pentru familie, ntocmit de o echip de cretini ortodoci, trad. Aurel Broteanu i Pr. Galeriu, Ed. Harisma, Bucureti, 1992, 556 p.; 47. VASILE S CU, prof. Emilian, Istoria religiilor, E .I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1982; 48. VLDUC, Ion, Mic dicionar de apologetic ortodox, Ed. Bizantin, Bucureti, 2002, 212 p.+15 plane.; 49. YANNARAS, Christos, Abecedar al credinei, trad. pr. dr. C. Coman, Ed. Bizantin, Bucureti, 1996, 206 p.;

-E LUCRRI DE TEOLOGIE PRACTIC, MISIUNE I PASTORAL


1. 2. 3. 4. BBU, Gr., Ierurgiile, ca mijloc i prilej de pastoraie, n Studii Teologice, 11(1954), Nr. 9- 10; BRIA, I., Orientarea misionar a parohiei, n Glasul Bisericii, 1987, N r. 1; BUGA, pr. prof. Ion, Pastorala, ncercri de psihologie pimenic, Ed. Internaional Scorpion, 1992, 158 p.; BRANITE, Preot prof. dr. Ene, a) Liturgica general, cu noiuni de art bisericeasc, Bucureti, 1985; b) Liturgica special, pentru institutele teologice, Ediia a doua, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1985, 572 p.; c) Teologia icoanelor, n Studii teologice, Nr. 111(1952), Nr. 3-4; CLUGR, D., Personalitatea religios-moral a preotului, factor determinant n pastoraie, n M itropolia Ardealului, XXVIII(1983), Nr. CNDEA, Spiridon, Parohia ca teren de activitate pastoral a preotului, n B.O.R., 1960, Nr. 5-6; CHIALDA, Mircea, Cretinism i patriotism, n Studii teologice V(1953), Nr. 1-2; COMAN, Pr. Constantin, Ortodoxia sub presiunea istoriei, Ed. Bizantin, Bucureti, 1995;
3 i'>

5.

6. 7. 8.

268

Pr. David Pestroiu

9.

10.

11.

12. 13. 14. 15.

16. 17.

18.

COMAN, Vasile, episcopul Oradiei, a) n aprarea unitii credinei strbune, Ed. Episcopiei Ortodoxe Romne a Oradiei, Oradea, 1988, 310 p.; b) Rolul i rostul preotului n parohie. Cteva ndemnuri pastorale pentru timpul de acum, n Mitropolia Ardealului, XXVI(1981), Nr. 7-9; c) Viaa parohiei, n Mitropolia Ardealului, 1958, nr. 1-2; DAVID, Diac. Prof. Dr. Petre, a) Biserica i lumea (societatea), n Ortodoxia, XXXIV (1982), nr. 4; b) Caut i vei afla. Predici misionar-patriotice la toate srbtorile anului, la sfini mari, la cuvioi, propovduitori i mrturisitori romni, Ed. Episcopiei Argeului, Curtea de Arge, 1996, 636 p.; c) Din istoria sfinilor poporului romn, Sfini i martiri eroi, preioas mrturie a eternitii neamului romnesc, Ed. Rompit, Bucureti, 1992, 80 p.; d) Preotul ortodox i propovduirea Evangheliei, n Ortodoxia, Nr. 2/1981; DRGULIN, pr. conf. dr. Gheorghe, Istorie i Religie, instituii i personaliti din tradiia Bisericii Ortodoxe Romne, Ed. Tradiie, Bucureti, 1996, 389 p.; GALERIU, Pr. Costache, ntrirea familiei, datorie patriotic i porunc divin, n M itropolia Ardealului, 1967, Nr. 6-7; ILIESCU V., Despre rugciune, n Glasul Bisericii, 1958, Nr. 11; LUPAC, Drd. Ioan-Ostap, Bisericile din Ucraina, astzi, n B.O.R., CXVIII (2000), Nr. 4-6; NECULA, Nicolae D a) Doctrina i viaa religioas a Bisericii copte reflectate n textele ei liturgicefrugciuni i imne), tz de doctorat, n Ortodoxia, 1976, Nr. 3-4; b) Tradiie i nnoire n slujirea liturgic, voi. I-II, Galai, 2001; PAVEL, C., Posturile rnduite de Biseric, n condiiile de via actuale ale cretinilor, n Studii Teologice, XXIX(1977), Nr. 5-8; PLMDEAL, Dr. Antonie, Mitropolitul Ardealului, a) Preotul n biseric, n lume, acas, Sibiu, 1996, 288 p.; b) Tlcuri noi la texte vechi, Ed. a Il-a, Ed. Pronostic SRL, Bucureti, 1996, 607 p.; c) Tradiie i libertate n spiritualitatea ortodox, n colecia Axios, Ed. Pronostic SRL, 1995, 382 p.; d) Vocaie i misiune cretin n vremea noastr, Sibiu, 1984; PRELIPCEANU, VI., Incinerarea morilor i teologia ortodox, n Studii Teologice, 1962, Nr. 7-8;

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

269

19. SCHMEMANN, Alexandru, Din ap i din Duh, studiu liturgic al botezului, Ed. Symbol, 1992, 125 p.; 20. SCRIBAN, Arhim. Iuliu, Duminica - zi de srbtoare n Biserica cretin, n B.O.R., 1921, Nr. 1; 21. SLEVOAC, pr. dr. tefan, Din tezaurul Ortodoxiei, n aprarea credinei strbune, Ed. Episcopiei Buzului, 1990, 383 p.; 22. TIA, Michael, Implicaiile morale ale preoiei, n Glasul Bisericii, 1986, Nr. 2; 23. +VASILE al Oradiei, Rolul i rostul preotului n parohie. Cteva ndemnuri pastorale pentru timpul de acum, n Mitropolia Ardealului, XXVI(1981), Nr. 7-9; 24. VASILESCU, Emilian, a) Rugciunea, cultul viaa religioas, n Mitropolia Olteniei, 1956, Nr. 1-3; b) Sfintele srbtori cretine i srbtorile altor religii, n Glasul Bisericii, 1955, Nr. 1-2; 25. VINTILESCU, Pr. Petre, a) Liturghia n viaa romneasc, n B.O.R., 1943, Nr. 4 -6; b) Spovedania i duhovnicia, Alba Iulia, 1995, 312 p.; c) Spovedania, prilej de pastoraie individual, n Studii Teologice, a 1(1949), Nr. 9-10; 26. VIRLAN, I., Rolul credincioilor mireni n Biserica Ortodox Romn, n Mitropolia M oldovei i Sucevei, 1981, Nr. 7- 8;

-F LUCRRI DE SECTOLOGIE, NDRUMRI MISIONARE I ECUMENISM


1. Biserica i sectele, Ed. Orthodoxos Kypseli, Bucureti, 1992; 2. ndrumri misionare, lucrare elaborat de un colectiv de autori de la Institutul Teologic Universitar din Bucureti, coordonator: pr. prof. dr. Dumitru Radu, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1986, 946 p.; 3. ADRIAN, Pr. Simeon, Biserica, sectele i fraii mincinoi, culegere de nvturi ortodoxe, Ed. Pelerinul, Iai, 1998, 192 p. 4. ALEVIZOPOL, Pr. Dr. Antonios, Ortodoxia n fa a sectelor, Ed. Symbol, Bucureti, 1993, 167 p.; 5. ATKINS, Gaius Glenn, D.D., L.H.D., Modem Religious Cults and Movements, Fleming H. Rewell Company, New York, S.U.A., 1923, 359 p.; 6. BLANA Gheorghe, Despre nvierea trupurilor i natura lor dup nviere, n Studii Teologice, IX(1957), Nr. 5-6;

270

Pr. D avid Pestroiu

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

BERECHET, t., Lupta Bisericii contra sectelor, in B.O.R., Nr. 4/1924; CHIALDA, M., A doua venire a M ntuitorului Iisus Hristos (Parusia), n Glasul Bisericii, XLII(1983), Nr. 6 - 8; CHIESCU, N., Despre milenarism, n Mitropolia M oldovei i Sucevei, 1972, Nr. 5-6; CLEOPA, Arhim. Ilie, Despre mpria de o mie de ani, n Mitropolia Moldovei i Sucevei, LIX(1983), Nr. 1-3; COMAN, V., Adevrul ortodox i greeala sectar despre Sfnta Treime, Sibiu, 1941; COMA, Gh., a) Cluza cunoaterii i combaterii sectelor, Cemica, 1925; b) Statul n fa a sectelor, Arad, 1933; CONSTANTINESCU, Pr. Al. N., Sectologie; istoricul i combaterea sectelor din Romnia, Ediia a IlI-a, Bucureti, 1943, 168 p.; CORBU, Romeo, Ecumenismul, religia veacului XXI, Ed. Eurobit, Bucureti, 1998, 128 p.; CUCIUC, Co n stantin, Religii noi n Romnia, Bucureti, 1997 DANION Vasile, OLARU, Pr. Ilarion, Drmarea idolilor. Apostazia New Age, Ed. Credina noastr, Bucureti, 2001, 285 p.; DAVID, Diac. P etrei., a) Cluza cretin pentru cunoaterea i aprarea dreptei credine n fa a prozelitismului sectant, Ediia I, Arad, 1987, 488 p.; b) Cinstirea sfintei i de via dttoarei Cruci, n Ortodoxia, XXXIV (1982), Nr. 2; c) De la erezie la sect. D e la schism la grupri anarhice, Bucureti, 1996; d) Dragoste evenghelic, ecumenism sau prozelitism? n Almanahul Bisericesc, 1995; e) Ecumenismul, fa cto r de stabilitate n lumea de astzi, Bucureti, 1998, 606 p.; f) Invazia sectelor asupra cretinismului secularizat i intensificarea prozelitismului neopgn n Romnia, dup decembrie 1989, voi I: Ed. Crist-1, Bucureti, 1997, voi. II-III: Ed. Europolis, Constana, 1999-2000; g) Misiunea cretin astzi. Neoprotestani vechi i noi. Secte religioase i grupri anarhice, n Glasul Bisericii, L(1992), Nr.1-3; h) Psihologia sectantului, In Glasul Bisericii, 1987, Nr. 4; i) Raiul i iadul n nvtura cretin, n Mitropolia Banatului, 1983, Nr. 9 - 10; j) Sectele religioase, pericol al vieii i al moralei r societatea contemporan, n Glasul Bisericii, Nr. 5/1986;

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

271

k) Sectologie sau Aprarea dreptei credine, manual experimental, Ed. Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului, Constana, 1998, 428 p.; 18. DEHELEANU, Petru, a) Sectologie, Arad, 1948; b) Preoia ortodox, n B.O.R., 1973, Nr. 3-4; 19. FLORESCU, t., Propaganda se c ta r -p e ric o l naional, n B.O.R., Nr. 9/1926; 20. GHEORGHIU, V., mpria de mii de a n i i lupta cea mai de p e urm, 1928; 21. HOEKEMA, Anthony A., The Four Major Cults, Ediia a 6-a, Michigan, S.U.A., 1978, 447 p.; 22. IONESCU, Marin C., Sectarismul, un pericol social, Bucureti, 1941; 23. ISPIR, Vasile G., a) Curs de ndrumri misionare, Bucureti, 1929; b) Sectele religioase - un pericol naional i social; c) Sectele religioase din Romnia, Arad, 1928; 24. LOICH I, V., Chiliasmul (milenarismul), expunere i critic dogmatic, 1926; 25. MARCU, Gr., Combaterea interpretrilor greite ale eshatologiei biblice, In M itropolia Ardealului, 1960, Nr. 1-2; 26. MIRCEA I., mpria lui Hristos de mii de ani i evenimentele eshatologice descrise n Apocalips 20, 1-15, n Ortodoxia, XXXV (1983), Nr.4; 27. MOLDOVAN, Pr. Ilie, a) Cinstirea Sfintelor Moate n Biserica Ortodox, n Ortodoxia, XXXII(1980), Nr. 1; b) Milenarismul, n Glasul Bisericii, XL(1981), Nr. 1-2; 28. MOROZANU, Serafim, Milenarismul, n Mitropolia Olteniei, 1960, Nr. 3-4; 29. MUNTEANU, Pr. Alexandru-Armand, Ghid bibliografic: Erezii i secte religioase, n B. O.R., 1972, Nr. 11-12; 30. NEAGA N., Eshatologia cretin, n Mitropolia Ardealului, (1971), Nr. 3-4; 31. NICOLAESCU, N., Venirea a doua a Domnului. mpria de o mie de ani, n Studii Teologice, XXIII(1972), Nr. 1-2; 32. OLARIU, Constantin, Despre rudeniile Domnului, n Mitropolia Banatului, 1986, Nr.4; 33. PETRACHE, Pr. Constantin Bogdan, Copiii notri i ispita magiei albe, n Vestitorul Ortodoxiei, Anul XIV, Nr. 289, 15 aprilie 2002; 34. PETRESCU N., Cinstirea Sfintelor Icoane, n Mitropolia Olteniei, 1981, Nr. 7-9;

272

Pr. David Pestroiu

35. PETREU, I ., Botezul eterodocilor, n M itropolia Banatului, 1963, 36. PLMDEAL, +Antonie, Ca toi s fie una, Bucureti, 1979; 37. POPESCU, Ion, Ortodoxia n faa ereziilor contemporane, Ed. Diogene, 1996; 38. POPESCU, T.M., Privire istoric asupra schismelor, ereziilor i sectelor. Cauzele sociale ale apariiei lor, n Studii Teologice, 11(1950), Nr. 7 - 8; 39. POPESCU, Vintil, M otivele care determin p e unii cretini ortodoci s treac la alte culte, n Studii Teologice, IV(1952), Nr. 7-8; 40. PRODAN, Arhim. Mina, Cluza cunoaterii i combaterii sectelor, Bacu, 1995, 143 p.; 41. ROSE, Ierom. Serafim, Ortodoxia i religia viitorului, trad. M. Grosu, Ed. Cartea Moldovei, Chiinu, 1995, 237 p.; 42. RUSCANU, M .B., Eshatologia cretin i hiliasmul, n Mitropolia Banatului, 1983, Nr. 7-8; 43. SAVIN, Ioan Gh., Iconoclati i apostai contemporani, Ed. Anastasia, Bucureti, 1995, 127 p.; 44. STNESCU, N.V., Sensul ortodox al icoanei, n Ortodoxia, VIII(1956), Nr. 2; 45. SWING, William E., episcopul Californ iei, Crearea organizaiei religiilor unite, trad. pr. conf. dr. Alexandru I . Stan, Ed. Gnosis, Bucureti, 1999, 152 p.; 46. TACHE, Pr. Sterea, Credin i misiune, Ed. Sf. Arhiepiscopii a Bucuretilor, 1999, 258 p.; 47. TNASE, Laureniu, Modalitile de racolare a noilor adepi, specifice sectelor religioase, n Glasul Bisericii, 1996, Nr. 1-4; 48. VERNETTE, Jean, Sectele, trad. Cleopatra Sava, Ed.Meridiane, Bucureti, 1996; 49. WURTZ, Bruno, Doctrinele principalelor secte ale cretinismului contemporan, Timioara, 1984.

Nr-> 21

-GLITERATURA DE SPECIALITATE ANTI-IEHOVIST


ANKERBERG, John, WELDON, John, Realitatea despre M artorii lui Iehova, n colecia Ancora, Ed. Agape, Fgra, 1996, 56 p. 2. ANTIM, Radu, Societatea Martorii lui Iehova n contextul fenom enului sectar (n colecia: Nebunia lumii de azi), Ed. Arhidiecezana, Cluj Napoca, 1996, 85 p. 3. ARDELEAN, Teodor, Fariseii lui Iehova, E d .. Politic, Bucureti, 1983, 283 p.; 1.

Ortodoxia n faa prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

273

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21.

BERGMAN, Jerry, Jehovah s Witnesses. A Comprehensive and Selectively Adnotated Bibliography, Grenwood Press, Westport, 1999; BEZEN ITI, Arhim. Pantelimon, Iehovitii, dumani ai credinei i ai patriei, Atena, 1994, 23 p. CETNAR, William, CETNAR, Joan, Questions fo r Jehovah s Witnesses, Kunkletown, PA, 1983; CHIRICA, Petru, Ferii-v de adventiti, evangheliti, baptiti i mileniti!; CONSTANTINESCU, erban, Nzbtii teologice sau Falsa mrturie a aa-ziilor Martori ai lui Iehova , Dillensburg, Germany, 1990, 53 p.; COTOS, N., Secta Studenilor n Biblie, n Candela, 1923, XXXIV; ELDER, Lee, Why Some Jehovah s Witnesses Accept Blood and Conscientously Reject Official Watch Tower Society Blood Policy, n Journal o f M edical Ethics, 2000, n reeaua Internet, la www. watchtowerinformationservice.org; ELLIOTT, Joel, a) Language and Identity at the Kingdom Hali, n reeaua Internet, la w w w .watchtowerinformationservice.org; b) The Jehovah s Witnesses and the Theocratic Subversion o f Ethnicity, 1993, n reeaua Internet, la www. watchtowerinformationservice.org; FARKAS, John R., ZAJRPENTINE, Pat, Watch Tower Bible and Tract Society Teachings. Have they changed?, Webster, New York, 1992, 38 p. FRANZ, Raymond, Crisis o f Conscience, n reeaua Internet; GROAT, Joel B., Adevruri care ar trebui tiute despre M artorii lui Iehova, n reeaua Internet, la w w w .rcrwebsite.com GRUSS, Edmond, a) We Left Jehovah s Witnesses, a Non-Prophet Organization, n reeaua Internet; b) The Jehovahs Witnesses and Prophetic Speculation, n reeaua Internet c) Apostles o f Denial, n reeaua Internet; HARRISON, Barbara, Visions o f Glory, n reeaua Internet; LINGLE, Wilbur, Abordarea cu dragoste a Martorilor lui Iehova, Fgra, 1997, 239 p.; MAC AVEI, Teodor, ntrebri i rspunsuri pentru M artorii lui Iehova, Capela Cretin, Petroani, 1996; MAGANI, Duane, Dialogue with Jehovah s Witnesses, Clayton, CA; MANOLACHE, Stelian, M artorii lui Iehova: Aleii lui Dumnezeu?, Braov, 1996; MATECIUC, Bogdan, M artorii lui Iehova, n reeaua Internet, la www. Odaia.ro;

274

Pr. D avid Pestroiu

22. MOISIN Anton, Ofensiva sectelor n Romnia. Martorii lui Iehova drmtori ai cretinismului, Ed. Imago, 1999, 16 p. 23. PENTON, J., Apocalypse Delayed; 24. PESTROIU, David, M artorii lui Iehova - Sunt ei cretini?, n colecia Cluza ortodox, Ed. Romnia cretin, 1999, 228 p. 25. REED, David A., Jehovah s Witnesses Answ ered Verse by Verse, Ediia a 16-a, Michigan, S.U.A., 1992, 139 p. 26. SINGELENBERG, R., a) The, 1975 -prophecy and its impact arnong Dutch Jehovah s Witnesses, n reeaua Internet, la w w w .watchtowerinformationservice.org; b) The Blood Transfuzion Taboo o f Jehovah s Witnesses, n reeaua Internet, la w w w .watchtowerinformationservice.org; 27. SYM, Jennifer, Jehovah s Witness D ied fo r her Faith, n reeaua Internet, la w w w .watchtowerinformationservice.org; 28. WATCHMAN FELLOWSHIP, Atenie! M artorii lui Iehova, pliant publicitar antiiehovist. -H P U B L IC A II IE H O V IS T E ed itate de W atch T o w er B ib le and T ract S o cie t y o f P en n sylva n ia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Colecia par ial a revistelor bilunare iehoviste Turnul de veghere i Trezii-v! (cte 32 de pagini fiecare revist); Adevrata pace i siguran. De unde se poate atepta?, 1976, 192 p.; Adevrul v va fa ce liberi, Bucureti, 1947; Apocalipsa grandiosul su apogeu este aproape; Biblia - Cuvntul lui Dumnezeu sau al oamenilor?, 1991, 192 p.; Bogie, (autor: J. Rutherford), Bucureti, 1936; Bucurai-v de viaa de fam ilie!, 1993; Bucur-te pentru totdeauna de via p e pmnt, 1982, 32 p.; Care este scopul vieii? Cum l putei afla?, 1993, 32 p.; Cartea mea cu relatri biblice, 1983, 117 p.; Care sunt convingerile Martorilor lui Iehova ?, far anul apariiei; Ce pretinde Dumnezeu de la noi?, 1996, 32 p.; Cel mai mare Om care a trit vreodat, Ediia a Il-a, 2002, 448 p. nenumerotate; Cine guverneaz n realitate lumea?, 1993; Cine va stpni lumea?, Bucureti, 1935; Cnd v moare cineva drag, 1994, 32 p.; Cum a aprut viaa - prin evoluie sau prin creaie?, 1988, 256 p.; Cunotina care conduce la viat venic, ediia 1-1995, ediia a Il-a1996, 192 p.; De ce este viaa plin de attea probleme?, 1995;

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova "

275

20. De ce te poi ncrede n Biblie?, 1991; 21. Exist un Creator care se intereseaz de voi?, 1998, 192 p.; 22. Foto-Drama Creaiunii. Istoria a 49.000 de ani n chipuri, Asociaia studenilor n Biblie, Cluj, 1924; 23. Guvernul care va aduce paradisul, 1986, 31 p.; 24. lat, Eu fa c toate lucrurile noi!, ediia a Il-a, 1986, 30 p.; 25. Incununeaz-i cu succes tinereea, 1987, 192 p.; 26. Jehovah s Witnesses - Who are they? What do they believe?; 27. M ankind s Search fo r God, 384 p.; 28. Martorii lui Iehova. Care sunt convingerile lor?, 1993; 29. Martorii lui Iehova din Romnia, 1997, 16 p.; 30. Martorii lui Iehova ndeplinind n unitate voina lui Dumnezeu p e ntregul pmnt, 1987, 32 p.; 31. Mngiere pentru cei deprimai, 1993; 32. Numele divin care va dinui pentru totdeauna,. 1986, 31 p.; 33. O lume nou plin de pace. Oare va veni ea?, 1992; 34. O via panic ntr-o lume nou, 1994; 35. Salvarea vieii prin snge. In ce mod?, 1992, 31 p .; 36. S acordm atenie profeiei lui Daniel, 1999, 320 p. 37. S aducem argumente din Scripturi, 1989, 446 p.; 38. S ne apropiem de Iehova!, 2002, 320 p.; 39. S vin regatul tu!, 1987, 190 p.; 40. Sbiile transformate n fia re de plug. Cnd?, Deva, 1997; 41. Secretul unei fam ilii fericite, 2002, 192 p.; 42. Se ngrijete ntr-adevr Dumnezeu de noi?, 1995, 32 p.; 43. Se vor iubi vreodat toi oamenii unii p e alii?, 1997; 44. coala i M artorii lin Iehova, 1996, 32 p.; 45. The Secret o f Family Happiness, 192 p.; 46. Tinerii se ntreab. Rspunsuri practice, 320 p.; 47. Trebuie s crezi n Trinitate?, 1990, 32 p.; 48. Tu poi tri pentru totdeauna n paradis p e pmnt, 1986, 256 p.; 49. United in Worship o f the Only True God, 1987, 192 p.; 50. Va exista vreodat o lume fr rzboi?, 1993, 32 p.; 51. Zorile mileniului, Cluj, 1922.
- I -

A U X IL IA R E N E C E S A R E 1. Dictionnaire grec-franqais, par M. A. Bailly, onzieme edition revue, Librairie Hachette, Paris, voi. l-II; 2. Dicionar latin-romn, de Gh. Guu, Ed tiinific, Bucureti, 1993; 3. M anual de limbi clasice, pentru Seminariile Teologice, Ediia a IlI-a, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1983, voi. I -II

276
- j -

Pr. D avid Pestroiu

V A R IA
Colecia parial a ziarelor Romnia liber, Cotidianul, Ziua, Evenimentul zilei, Libertatea. 2. Periodice bisericeti: Vestitorul Ortodoxiei, Candela Moldovei, Glasul Bisericii, Biserica Ortodox Romn, Studii Teologice, Almanahuri bisericeti (1995-2002); 3 . BALCA, diac. prof. dr. Nicolae, Istoria filosofiei antice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1982, 379 p.; 4. CUCIUC, Constantin, DUPU, Constantin, Introducere n sociologia religiilor, voi. I-II, Ed. Gnosis, 1996-1998; 5. DECRETUL nr. 177/1948 i DECRETUL nr. 334/1970, privind Cultele recunoscute in ara noastr i Organizarea Departamentului Cultelor; 6. DUM ITRIU- SNAGOV, Ion, Relaiile stat-Biseric, Ed. Gnosis, Bucureti, 1996, 188 p.; 7. LEGEA pentru regimul general al cultelor religioase, n Monitorul Oficial, Nr. 178, partea I, 4 august 1948; 8. MANTZARIDIS, Georgios, Globalizare i universalitate, Ed. Bizantin, Bucureti, 2002; 1.

POSTFAT
9

Dup anul 1989, n Romnia, ca i n alte ri din centrul i estul Europei, fenomenul religios a cunoscut o mare amploare n ansamblul su. n acelai timp, ns, el s-a i diversificat. Astfel, foarte rapid, a aprut o nou ofert religioas, abundent i uneori chiar agresiv, mai ales pe fondul unei stri generale de criz spiritual i vid religios, dup aproape 50 de ani de educaie atee. Creterea numrului sectelor, curentelor i noilor micri religioase este astzi n Romnia o realitate evident. Conform unor date oferite de ctre Secretariatul de Stat pentru Culte, n Romnia exist n prezent peste 700 de asemenea secte i micri, multe dintre ele nregistrndu-se sub forma unor asociaii sau fundaii religioase active, fie la Secretariatul de Stat pentru Culte, fie la Ministerul Justiiei, Sntii etc. Practic, n toate judeele rii observm o adevrat explozie religioas i pseudo-religioas. Dup cum se exprim un teolog francez contemporan, suntem martorii unei goane permanente i uneori fr final dup noi spiritualiti i pseudo-spiritualiti, dintre care unele foarte bizare pentru mentalitatea i experiena religioas a omului de rnd. Dei este interzis prin lege, prozelitismul sectar i neoreligios este mai actual i mai eficient ca oricnd astzi n Romnia. Sunt elaborate structuri i strategii de proliferare dintre cele mai bine gndite, se folosesc mijloace de propagand i racolare, pentru toate clasele sociale, dintre cele mai performante, cum ar fi unele publicaii, radio sau televiziune. Ei bine, tocmai acesta este meritul lucrrii prezentate de autorul de fa: el ncearc i reuete o analiz foarte puternic i foarte lucid a fenomenului sectar, n spe a prozelitismului iehovist, care se constituie la ora actual ca cea mai agresiv form de prozelitism din Romnia. Tema n discuie a fost conceput i elaborat de ctre autor n dou mari pri, fiecare dintre acestea subsumnd o serie de capitole i subcapitole foarte interesante, att sub aspectul cuvntului, ct i al formei de prezentare, autorul dovedind din plin c stpnete, pn n detaliu, fenomenul iehovist i dedesubturile sale. A remarca, de asemenea, stilul cursiv, elegant i coerent al lucrrii. Partea I a lucrrii, intitu lat M artorii lui Iehova - un nou ceremonial sincretist de influen mozaic, a fost structurat de autor pe dou capitole, consacrate activitii proze litiste a organizaiei i ereziilor mai vechi, renscute n secta iehovist.

278

Pr. David Pestroiu

Dobndind statutul legal nc din anul 1990, ca asociaie nonguvemamental, iar apoi fiind recunoscut n calitate de cult religios (2000), secta Martorii lui Iehova raporteaz n prezent un numr de 39.122 de membri n Romnia, afiliai la 566 de congregaii. Amploarea att de exploziv a micrii se explic, aa cum ne demonstreaz autorul, n primul rnd prin munca de teren foarte bine organizat, prin violena mijloacelor de proliferare folosite, ct i prin tacticile foarte subtile abordate. Prozelitismul iehovist vizeaz, n principal, marile aglomerri urbane (de preferin grile, aeroporturile, spitalele, staiile mijloacelor de transport n comun, parcuri, dar i blocurile de locuine), iar n mediul rural trgurile populare. Acest tip de prozelitism nu cunoate zi de odihn, ntruct peregrinrile se fac n fiecare zi din sptmn. Pionierii speciali, misionarii i supraveghetorii itinerani sunt finanai cu zeci de milioane de dolari (numai n 1990, s-au cheltuit 34 de milioane de dolari) de la New York. ntre altele, sistemul educaional este folosit n mod foarte eficient ca mijloc propagandistic, constnd mai ales n cursuri gratuite de limb englez. Pe lng colile de minister teocratic, patronate de iehoviti, se desfoar i cursuri de citire i scriere n ri subdezvoltate, aa nct odat cu alfabetizarea, cei n cauz deprind i concepiile sectei. Pe de alt parte, adep ii manifest o evident agresiune mpotriva mijloacelor m odem e de instruire i informare, nfiinndu-i coli proprii pentru copiii lor, considernd, de pild, c actuala cultur ar f una a rzvrtirii . De aceea, contest utilizarea programelor TV, cinematografia, manifestrile artistice colare, lectura beletristic etc. Capitolul al II-lea al primei pri a lucrrii reprezint o analiz temeinic din punct de vedere doctrinar a subordinaionismului iehovist, ca i a antitrinitarismului caracteristic sectei. Dumnezeu este unipersonal (Tatl Iehova), creator al Fiului i al Duhului Sfnt. Din aceast perspectiv, iehovitii catalogheaz religia cretin drept o credin primitiv, cu un caracter politeistfetiist. Iisus Hristos, n opinia lor, nu este dect un simplu misionar al lui Iehova, o proiecie a lui Dumnezeu i nu Dumnezeu nsui. Accept moartea omului Iisus Cristos, o comemoreaz, de i le repugn n general orice srbtoare, dar neag nvierea Sa cu trupul; far nviere, ns, moartea lui Hristos rmne un act singular, lipsit de relevan i inutil. Lumea n-a fost creat de ctre Dumnezeu, printr-o prezen personal, ci prin trimiterea Spiritului lui Sfnt la orice distan; Dumnezeu este considerat doar un fel de Marele Arhitect al Universului, fapt ce ne amintete de cosmogonia homeric, potrivit creia Demiurgul - Marele Arhitect modeleaz materia primordial prin Idothea sau providena demiurgic. Pe de alt parte, Martorii lui Iehova consider c nu exist nici o diferen ntre om i animale: suflete fiind, att oamenii ct i animalele

Ortodoxia n fa a prozelitismului "Martorilor lui Iehova"

279

m or i nceteaz s mai existe. Singura referin rezid n faptul c oamenii vor fi readui la viaa prin nvie re. De fapt, martorii fac o confuzie evident ntre suf l et i trup. Ei susin c termenul biblic nephesh (suflet) reprezint ceva ce respir, mnnc i poate muri. Dincolo de orice nuanri, acest concept ne amintete de antropologia homeric legat de tymos -ul sau fora de via, care-1 prsete pe om n momentul morii, ca form de extincie total, sau - prin extensie - chiar la antropologia budist, potrivit creia omul n-ar fi dect un simplu complex de agregate care, dup moarte, se dezagregheaz. Eshatonul, Armaghedonul i Regatul pmntesc al lui Iehova sunt, de asemenea, teme fundamentale pentru martori. Tenta lor predilect apocaliptic, iminena i inevitabilitatea lor speculeaz sensibilitatea oamenilor fa de sfritul catastrofic al ordinii actuale. Lumea va sucomba prin agresiune, n urma Armaghedonului, cnd ntreaga societate uman care l ignor pe Dumnezeu va fi tears de pe faa pmntului. E evident, avem aici de-a face cu un mesaj similar aceluia promovat de anumite secte i grupri religioase teroriste, gen Aum Shinry Kyo din Japonia. Partea a Il-a a lucrrii este consacrat relaiei sau, mai degrab, antirelaiei sectei cu societatea, fiind intitulat Prozelitismul antisocial al Martorilor lui Iehova i misiunea cretin a Bisericii, stru cturat pe trei capitole mai importante, i anume Tulburri sociale i manifestri antistatale generate de micarea iehovist, Atitudinea Bisericii Ortodoxe Romne fa de manifestrile prozelitiste iehoviste i Atitudini, luri de poziie i manifestri specifice cretinismului apusean fa de prozelitismul iehovist. De fapt, Martorii lui Iehova se afl ntr-o permanent tensiune cu structurile sociale ale statului, cu nsi ideea de stat, considerat satanic. Statele, guvernele, parlamentele i celelalte structuri social-politice sunt blamate, ntruct se contrapun adevratei conduceri planetare: regatul lui Iehova. n regatul teocratic iehovist, sunt respinse din start toate formele de asociere: echipe sportive, cluburi, uniti de aprare statal sau individual, organizaii, fundaii, ligi etc. Singura form de grupare acceptat este secta iehovist n sine, fa de care toi membrii trebuie s dovedeasc o loialitate deplin. Odat intrai n sect, martorilor li se interzic orice hobby-uri sau activ iti paralele cu preocuprile iehoviste. De asemenea, iehovitii nu sunt de acord cu ceea ce se cheam profesii sau cariere lumeti, cu pasiunile muzicale, pentru c toate genurile muzicale ar reflecta influena lui Satan. Tot la fel, ei trebuie s manifeste o anumit reticen fa de cuceririle tiinei i tehnicii, recomandnd: s nu v dorii s v procurai ultimele nouti n domeniul electronicii. Singura soluie oferit de martori pentru timpul liber este practicarea activittilor recreative doar mpreun cu prietenii iehoviti sau cu familia, ntr-o curte sau ntr-un parc din localitate.

280

Pr. D avid Pestroiu

Pe aceeai linie a ignorrii tiinei i tehnologiei modeme, iehovitii refuz transfuziile sangvine, corelate cu negarea existenei sufletului omenesc. Sufletul, n concepia iehovist, nu este, de altfel, de natur spiritual, ci material, cu referire direct la snge. Prin urmare, orice transfuzie de snge ar nsemna a amesteca sufletele. Privind din aceast perspectiv lucrurile, martorii afirm c salvarea unei viei nu justific nclcarea legii divine. n opinia lor, este de preferat s-i lase copiii s moar dect s apeleze la transfuzii. De altfel, acest lucru s-a i ntmplat n comunitile iehoviste n mii de cazuri n ntreaga lume. Caracterul antiinstituional promovat de sect se relev n faptul c inoculeaz adepilor lor dispreul fa de nsemnele naionale i nesupunerea fa de organele legitim i democratic alese pentru a reprezenta interesele social-politice ale societii. Prin urmare, refuz orice pregtire militar i ignor organismele internaionale, despre care afirm c nu au nici un rol pozitiv pentru omenire. Acesta este i unul dintre motivele pentru care secta a fost interzis n unele ri, precum Singapore, Germania sau Frana, unde este considerat ca un factor ce atenteaz la garantarea ordinii sociale i siguranei naionale. n ultimele capitole ale prii a Il-a a lucrrii de fa, autorul analizeaz foarte documentat atitudinea Bisericii Ortodoxe Romne i lurile de poziie ale unor Biserici apusene fa de manifestrile prozelitiste iehoviste. Din prezentarea fcut de ctre autor, lurile de poziie sunt, totui, timide i sporadice, innd seama de amploarea fenomenului n sine. n fine, lucrarea se ncheie prin eleborarea unor propuneri concrete viznd strategia pe care Bisericile cretine istorice i tradiionale ar trebui so adopte n contracararea i diminuarea impactului micrii asupra credincioilor cretini ortodoci. Demersul autorului se dorete o provocare, o provocare care ar trebui preluat, analizat i fructificat, innd seama de dimensiunile fenomenului. Desigur, lucrarea de fa este una meritorie, avnd n vedere mai ales actualitatea temei i importana ei pentru noul context socio-religios. Cu certitudine, publicarea ei contribuie la acoperirea unui gol n ceea ce privete cunoaterea mai profund a fenomenului sectar contemporan, a prozelitismului i motivaiilor sale n societatea de astzi. Pr.prof.dr. Nicolae Achim escu Facultatea de Teologie Ortodox a Universitii Al.I.Cuza din Iai