Sunteți pe pagina 1din 752

y io

AUTORI PRINCIPALI
Profesor doctor docent Conf. dr.
DUMITRU DOBRESCU SIMONA NEGREŞ
Medic primar Farm. primar
COAUTORI
Medic primar Dr. şt. nat. farm.
LILIANA DOBRESCU RUXANDRA McKINNON

M EM OM ED
2014
MEMORATOR DE
FARMACOLOGIE ALOPATĂ
EDIŢIA A DOUĂZECEA

E D IT U R A UN IVER SITAR Ă
B U C U R EŞ TI, 2014
A u c o b a lo ra t:

Ş ef. lucr.dr. C h iriţă C ornel


A sist. univ. dr. C ristin a E lena Z b â rce a
A sist. univ. O ana Ş ere m e t
A sist. univ. A n c a B uzescu
A sist. univ. V ele sc u B runo Ş te fa n
A sist. univ. Ş te fă n e s c u Em il

C o p e rta : D U M IT R U D O B R E S C U
T ehnoredactare: A m eluţa V işan

E ditură recunoscută de C onsiliul N aţional al C e rce tă rii Ş tiinţifice


(C .N .C .S .) şi inclusă de C onsiliul N a ţional de A te sta re a Titlurilor,
D ip lo m e lo r şi C e rtific a te lo r U n iv e rs ita re (C .N .A .T .D .C .U .) în
categoria e d itu rilo r de prestigiu recunoscut.

IS SN 2069 - 2447

D O I: (D igital O bject Id e n tifie r): 1 0 .5 6 8 2 /2 0 6 9 2 4 4 7

© T o a te d re p tu rile a s u p ra a c e s te i lu c ră ri s u n t re z e rv a te , n icio
p a rte din această lu cra re nu p o a te fi c o p ia tă fără aco rd u l E diturii
U n ive rs ita re

C o p yrig h t © 2014
E ditura U niversitară
D irector: V as ile M uscaiu
B -dul. N. B âlcescu nr. 27-33, S e c to r 1, B ucu re şti
T e l.: 021 - 3 15.32.47 / 31 9 .6 7 .2 7
w w w .e d itu ra u n ive rs ita ra .ro
e-m ail: re d a ctia @ e d itu ra u n iv e rs ita ra .ro

D istrib u ţie : tel.: 021 -3 1 5.3 2 .4 7 /3 1 9 .6 7 .2 7 / 0 744 E D IT O R /


07217 C A R T E
c o m e n zi@ e d itu ra u n iv e rs ita ra .ro
O.P. 15, C .P. 35, B u cu re şti
w w w .e d itu ra u n ive rs ita ra .ro
C U P R I N S

P refaţă la ediţia a d o u â z e c e a .................................................... 5


P refaţă la ediţia a o p ts p re z e c e a ............................................... 7
P refaţă la ediţia a c in c is p re z e c e a ............................................ 9
P refaţă la prim a e d iţie .................................................................... 11
Te rapia cu m edicam ente - do m eniu în care se im pun
im portante şi rapide corecturi - D. D o b re s c u ...................... 12
U tilizarea M e m o ra to ru lu i................................................................ 20
P rescurtări şi sem ne fo lo s ite ...................................................... 21
A . T ra c tu l d ig e s tiv şi m e ta b o lis m - D. D o b re scu,
S im ona N e g re ş .................................................................... 23
B. S ânge şi organe hem atopoetice - D. D obrescu,
S im ona N e g re ş .................................................................... 173
C. S istem ul c a rd io va scu la r - D. D obrescu, S im ona
N e g re ş ..................................................................................... 249
D. P reparate derm atologice - D. D obrescu, S im ona
N e g re ş ..................................................................................... 393
G. A paratul g e n ito -u rin a r şi horm oni sexuali - Sim ona
N egreş, D. D o b re s c u ....................................................... 440
H. Preparate horm onale sistem ice (exclusiv hormonii
sexuali) - Sim ona N egreş, D. D o b re s c u .................... 511
J. A ntiinfecţioase de uz sistem ic - S im ona N egreş,
D. D o b re s c u .......................................................................... 539
L. A ntineoplazice şi im unom odulatoare - D. Dobrescu,
S im ona N e g re ş ................................................................... 671
M. S is te m u l m u s c u lo -s c h e le tic - S im o n a N e g re ş
D. D o b re s c u .......................................................................... 772
N. S istem ul nervos - D. D obrescu, S im ona N e g re ş . 832
P. P ro d u s e a n tip a ra z ita re - S im o n a N e g re ş , D.
D o b re s c u ................................................................................ 972
R. Aparatul respirator - S im ona N egreş, D. D obrescu 982
S. O rgane senzitive - S im ona N egreş, D. D obrescu 1050
V . V aria - D. D obrescu, S im ona N e g re ş ...................... 1084
X . P roduse fitoterapice, apiterapice şi h o m e o p a te .... 1119
In d e x a lfa b e tic (d e n u m iri c o m u n e in te rn a ţio n a le -
D .C .I. şi denum iri com erciale - ® ) ........................................... 1128
MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

LA EDIŢIA A DOUĂZECEA

Prin apariţia acestei ediţii MEMOM ED împlineşte douăzeci de


ani de existenţă.

în această perioadă, aparent, dom eniul m edicam entului s-a


menţinut in limitele definite in m od oficial de m ai multă vreme. Folosesc
term enul aparent pentru a evidenţia faptul că to ţi cei im p lica ţi in
domeniul medicamentului (autorităţi naţionale şi internaţionale, m edii
academice şi universitare, cercetători, m edici ş i farmacişti practicieni,
producători ş i d is trib u ito ri de m edicam ente etc.) şi-au în deplinit
ne p e rtu rb a ţi în d a to ririle p ro fe sio n a le , m e rg â n d lin iş tiţi pe caile
consacrate. A cest pa rcu rs a fost re fle cta t in m o d fid e l in ediţiile
succesive ale Memomed-ului.

în ultimii şase ani, in domeniul medicamentului, au apărut insă


concepţii noi, elaborate de mine, ca rezultat a l experienţei îndelungate
in domeniu, de peste 66 de ani. Aceste concepţii au fost publicate in
ca rte a F A R M A C O L O G IE H O M E O P A T Ă , v o lu m u l I, P A R T E A
GENERALĂ, (apărută in 2007 in lim ba română, în 2008 in limba
engleză, in 2011 in limba franceză, ediţia a doua, in 2011 in limba
ro m ână, e d iţia a tre ia re v ă z u tă ş i a d ă u g ită ) ş i în c a rte a
F A R M A C O L O G IE H O M E O P A T Ă , v o lu m u l II, A P A R A T U L
RESPIRATOR, apărută în 2009.

In esenţă, concepţiile noi, bazate pe legile naturii ş i pe o logică


impecabilă, exprimă, printre altele: limitarea la două a num ărului de
metode farm acoterapeutice posibile; analogia celor două metode
farmacoterapeutice, alopatia - homeopatia; egalitatea lo r valorică din
punct de vedere al eficacităţii terapeutice; inegalitatea lo r din punct de
vedere al evoluţiei şi al ponderii in asistenţa bolnavilor. Aceste concepţii
sunt noi in sensul că scot in evidenţă şi contrazic concepţiile existente
despre subiectele respective, care sunt evident greşite, ilogice şi contra
legilor naturii şi care au adus şi continua să aducă m ari prejudicii
sănătăţii populaţiei din toată lumea.

Concluziile logice ale concepţiilor mele nu pot fi altele decât


necesitatea obiectivă de a se realiza, in cel m a i scurt timp posibil,
egalitatea celor două metode terapeutice, pe toate planurile (invâţământ
medical ş i farmaceutic, cercetare, practică terapeutică) şi a se inlătura
fără rezerve tot ce este greşit.

Din nefericire, concepţiile n oi nu au produs nici cel m ai mic ecou,


indiferenţa totală şi a tuturor fiind m odul cel m ai eficient de neutralizare
a noului.

Surprins ş i nemulţumit de această situaţie, am recurs la o nouă


încercare de a m ă face auzit. Am scos o revistă on line, FIR S T
JOURNAL OF HOMEOPATHIC PHARMACOLOGY, program ata să
VJ wi E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie
apară de 4 ori pe an. la începutul fiecărui trimestru. Până acum au
apărut prim ele două numere, care pot ft găsite la adresa de internet
http://www.fjhp.eu

Până in prezent nici la aceste semnale nu am prim it ecouri. Cu


toate acestea îm i păstrez convingerea că, m ai de vreme sau m ai târziu,
m ulţi din cei im plicaţi in domeniul medicamentului vor inţelege şi vor
accepta că trebuie să se ţină seama de legile naturii şi de gândirea
logică, pentru a se ajunge la form a ş i dim ensiunile norm ale ale
domeniului.

2013 Prof. dr. docent Dumitru Dobrescu


Membru corespondent al
Academiei Române
Membru titular al
Academiei de Ştiinţe Medicale
MEMQMED 2014
Memorator de farmacologie

PREFAŢĂ
LA EDIŢIA A OPTSPREZECEA

A ceastă ediţie a M em om ed-ului reprezintă o nouă prem ieră.


Cartea apare în tra i volum e: voi. 1, M em orator de farm acologie
a lo p a tă ; vot. 2, M e m o ra to r de fito te ra p ie ; vo i. 3 G h id
farmacoterapic alopat ş i homeopat. Hotărârea de a adăuga la cele
două volume ale ediţiilor precedente, un al treilea volum, dedicat
fitoterapiei, are la bază conceperea dom eniului m edicam entului în
toată complexitatea lui.
Potrivit fenom enului natural hormesis, pe planeta păm ânt, nu
pot exista decât două tipuri de medicamente, alopat şi homeopat,
între acestea există o analogie deplină, când se iau in consideraţie
legile obiective, logice, ale naturii. în rea lita te a din dom eniul
m edicam entului, con stru ită in m are p a rte a rtificial, pe c rite rii
subiective, ilogice, aparţinând in te re se lo r ce lo r p u te rn ici la un
m om ent dat, analogia alopatie-hom eopatie nu apare deloc, in
schim b a p a r d e o s e b iri evidente, care arată n e ve ro sim ilita te a
„realităţii''.
Astfel, este absolut clar că alopatia şi hom eopatia: au aceeaşi
origine, Materia medica din secolul 18 şi anterior; au aceleaşi
funcţii, de terapii cu m edicam ente; au aceleaşi structuri, de ştiinţe
ale m edicam entului. D in p u n ct de vedere a l ş tiin ţe i m e d ica ­
m entului, fiecare re p re z in tă ju m ă ta te din p o te n ţia lu l o fe rit de
natură, in relaţia m edicam ent-organism . Sunt deci complementare.
Ambele tipuri de m edicam ente acţionează asupra aceloraşi funcţii
ale organismului, influenţându-le in sens pozitiv (stimulator) sau
negativ (inhibitor).
Cu toate acestea n ic i alopaţii ş i n ic i hom eopaţii nu acceptă
aceste argum ente ş i se cultivă cu abstinenţă tot ce poate accentua
deosebirile. Astfel, nicăieri, in lume, nu există nici m ăcar o singură
carte şi nici o societate sau asociaţie de alopatie.
în schimb, Farm acologia alopată, form a ştiinţifică a alopatiei, se
predă obligatoriu la toate facultăţile de medicină ş i există, in toate
ţările ş i pe plan internaţional, societăţi de Farm acologie alopată.
Pe de altă parte, peste tot în lume, există sute de cărţi ş i zeci de
societăţi, de asociaţii, de lig i etc. de homeopatie, pe plan naţional
şi in te rn a ţio n a l. în schim b, F a rm a c o lo g ia h o m eopatâ, form a
ştiinţifică a homeopatiei, nu a existat până in anul 2007, când a
apărut cartea mea „Farm acologia homeopatâ generală", prim a din
lum e, de a c e st gen. E vid e n t, a c e a stă fa rm a c o lo g ie ş i n ic i
homeopatia nu se predau in nici o facultate de medicină.
Unde este locul fitoterapiei? Fitoterapia este terapia cu plante
medicinale. Ca ş i terapia cu m edicam ente alopate (farmacoterpia
alopată) ş i cea cu m edicam ente h o m eopate (fa rm a co te ra p ia
homeopatâ), care sunt ram uri ale farm acologiei alopate, respectiv
hom eopate, fito te ra p ia este ram ură a fa rm a c o lo g ie i p la n te lo r
medicinale.
8 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
în realitate, conceptul de m edicam ent este unul singur. Este
orice substanţă sau produs folosit pentru tratarea sau prevenirea
bolilor. Form ele concrete de existenţă a m edicam entului sunt m ai
multe.
D in p u n c t de vedere a l le g ilo r fu n d a m e n ta le p e ca re le
re p re z in tă , e x is tă m e d ic a m e n te a lo p a te , b a z a te p e le g e a
contra riilo r ş i pe doze p o nderale ş i m edicam ente homeopate,
bazate pe legea sim ilitudinii şi pe doze subponderale.
Din punct de vedere al originii, există m edicam ente naturale,
m ajoritatea vegetale, unele anim ale şi minerale, ş i medicamente
de s in te z ă . M e d ic a m e n te le d in p la n te p o t fl a lo p a te sa u
homeopate. fn vorbirea curentă, prin fitoterapie se înţelege insă
terapia cu plante potrivit le g ilo r alopatiei. Fitoterapia este parte
integrantă a alopatiei.
Din nefericire, tot m a i m u lţi a lo p a ţi re sp in g m edicam entele
vegetale ş i preferă exclusiv pe cele de sinteză. A ceastă excludere
a plantelor a determ inat in m are parte, trecerea lo r în categoria
„suplim entelor alim entare”, ceea ce este o m are greşeală, atât
d.p.d.v. ştiinţific cât şi al practicii terapeutice. Plantele m edicinale
sunt active şi utile pentru num eroasele categorii de suferinţe care
ră s p u n d fa v o ra b il la a c ţiu n ile lo r. P le d e z cu tă rie p e n tru
m e n ţin e re a lo r in a rs e n a lu l te ra p e u tic ş tiin ţific . în to c m ire a
M em oratorului de fitoterapie este pledoaria mea în acest sens.
M em oratorul de fitoterapie a r fi trebuit să fie num it M em orator de
farm acologie a p la n te lo r m edicinale. A m p ă s tra t te rm e n u l de
fitoterapie, folosit curent.

2011 Praf. dr. docent Dumitru Dobrescu


Membru corespondent al
Academiei Române
Membru titular al
Academiei de Ştiinţe Medicale
MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

PREFAŢA
LA EDIŢIA A CINCISPREZECEA

Ediţia de faţă m archează cincisprezece ani de când am conceput


prim a form ă a M em oratorului, destinată să ofere m e d ic ilo r şi
fa rm aciştilor info rm a ţiile p rivin d m edicam entele înre g istra te în
România ş i necesare unei folosiri raţionale ş i ştiinţifice in practica
farmacoterapică.
Fiecare dintre cele 14 e d iţii ante rio a re au fost re vizu ite şi
am plificate, reuşindu-se ţinerea la z i a cu n o ştin ţe lo r farm aco-
terapice.
Acum, la ediţia a 15-a, sim t nevoia să fac unele m ărturisiri
pentru care cer iertare celor pe care i-aş putea deranja.
Am dedicat m edicam entului peste 60 de ani de viaţă, având
perm anent asupra lu i o viziune completă, bazată pe pregătirea de
m edic şi farmacist, de om de laborator, de învăţăm ânt superior,
de clinică, de oficină.
Am fost marcat, printre altele, atât de un spirit analitic cât ş i de
u n u l de s in te ză , c o m p le ta te cu n e v o ia v ita lă de lă rg ire ş i
aprofundare a c u n o ştin ţe lo r ş i un e vid e n t pragm atism . Toate
acestea m -au determ inat să fiu singurul p rofesor de farm acologie
din lume, care am studiat, aprofundat ş i practicat hom eopatia. Am
ajuns la concluzii nebănuite: că hom eopatia este farm acologie
homeopatâ, o ştiinţă m edicală, nu „m edicină alternativă”; că există
un singur concept de „m edicam ent", cu două form e concrete de
existenţă, alopat ş i hom eopat; că există o singură farmacologie,
cu doză ramuri, alopată ş i hom eopatâ. Toate aceste idei le-am
descris pe larg în cartea „ Farm acologia hom eopatâ generală",
publicată in lim bile rom ână, engleză, franceză. Este prim a carte
din lume de farm acologie hom eopatâ, ea constituind şi punerea
bazelor unei noi ştiinţe m edicale. In fapt, este vorba de apariţia
u n e i n o i v iz iu n i, una g lo b a lă , a s u p ra m e d ic a m e n tu lu i ş i
Farmacologiei, care m archează o nouă etapă superioară in istoria
acestora.
Consecinţele acestor concepte vo r fi, m ai devrem e sau m ai
târziu, manifestate in m odificări im portante în teoria ş i practica
farmacologică ş i farm acoterapică.
In fa c u ltă ţile de m e d ic in ă va tre b u i să fie p re d a tă to a tă
Farmacologia, alopată ş i hom eopatâ. în viitor oricare m edic va
trebui să cunoască am bele tip u ri de m edicam ente, alopate ş i
homeopate ş i să le prescrie, fie singure, fie asociate, atât in practica
ambulatorie cât ş i în spitale, în funcţie de particularităţile fiecărui
caz tratat.
în acest fel rezultatele tratam entelor cu m edicam ente vo r fi
îm bunătăţite intr-un m od spectaculos.
Pentru a înlesni m edicilor alopaţi să pornească pe acest drum,
am hotărât să fac prim ul pas in domeniu. în „G hidul farmacoterapic",
care face parte integrantă din „M em om ed”, am introdus, alături de
„Index farm acoterapic alopat", existent şi in ediţiile precedente, un
10 MEMOMED 2014
Memorator da farmacologie
„ Index farm acoterapic hom epat". Este o prem ieră care, sper, să
fie de bun augur.
Invit pe colegii practicieni să consulte, comparativ, cele două
„In d e x -u ri". Se va o bse rva u ş o r ce lă rg ire in c re d ib ilă ofe ră
h o m e o p a tia p e n tru te ra p e u tic ă . S pre e x e m p lu c o n s u lta ţi
tratam entele bolilor aparatului resp ira tor ş i digestiv, hem oragiile
etc.
Pentru a da posibilitatea colegilor, m e d ici ş i farm acişti, care
s u n t d e s c h iş i p e n tru p ro g re s , să se c o n v in g ă de ju s te ţe a
conceptelor mele, am intocm it un eseu p rivind „M edicam entul in
secolul a l XXI-lea", pe care l-am introdus in volum ul de faţă.
în c e rc â n d să fiu c â t m a i o b ie c tiv in m a re a p ro b le m ă a
m edicam entului, îndrăznesc să cred că eseul respectiv a r putea fi
considerat un adevărat „m anifest-program ”, care va deveni realitate
intr-un viitor imprevizibil.

2009 Prof. dr. docent Dumitru Dobrescu


Membru corespondent al
Academiei Române
Membru titular al
Academiei de Ştiinţe Medicale
MEMOMED 2014 11
Memorator de farmacologie

PR EFA ŢĂ
LA P R IM A E D IŢ IE

Utilizarea corectă ş i eficientă a m edicam entelor necesită, printre


altele, o inform are corespunzătoare a m edicilor ş i farm aciştilor,
asupra produselor farmaceutice disponibile, in acest domeniu există
mari lipsuri in România. Dimensiunile acestor lipsuri sunt imposibil
de estimat. Este insă sigur că ele sunt din ce în ce m ai mari, o dată
cu creşterea marcată a num ărului m edicam entelor înregistrate.
Memoratorul intocm it de noi a fost conceput să acopere, intr-o
m are m ăsură, nevoia im perioasă de inform are a m e d ic ilo r ş i
fa rm aciştilor, cu d a te le de uz c u re n t p riv in d m e d ica m e n te le
Înregistrate in România, la începutul anului 1995.
P e n tru o rd o n a re a c a p ito le lo r am a le s c la s ific a re a A T C
(anatomică, terapeutică - farmacologică, chimică), concepută de
C onsiliul N ordic al M edicam entelor, care cuprinde D anem arca,
Finlanda, Islanda, N orvegia ş i Suedia. C lasificarea A TC este
singura agreată de O rganizaţia M ondială a S ănătăţii. A ceastă
clasificare a fo s t adoptată de R om ânia, in 1992, la in iţia tiva
subsemnatului, pe atunci preşedinte a l Comisiei M edicamentului şi
ea stă la baza N om enclatorului de m edicam ente al M inisterului
Sănătăţii.
Pentru grupele im portante ş i pentru fiecare m edicam ent sunt
prezentate date de interes practic, imediat, privind farmacocinetica,
fa rm a c o d in a m ia , in d ic a ţiile te ra p e u tic e , re a c ţiile a d v e rs e ,
contraindicaţiile, precauţiile ş i modul de administrare. După fiecare
medicament sunt prezentate produsele farmaceutice, cu denumirile
lo r com erciale (generice sau depuse), form ele farm aceutice şi
dozajele corespunzătoare. Sunt incluse practic toate produsele
industriei româneşti de medicamente şi o mare parte din produsele
străine. Ne-am străduit să nu omitem nici una dintre substanţele
active înregistrate. Am făcut însă o selecţie între produsele care au
aceeaşi substanţă activă.
Interacţiunile medicamentelor, capitol important pentru practică,
au fost grupate intr-un capitol separat.
Intenţionăm să redactăm Mem oratorul in fiecare an pentru a oferi
practicienilor informaţiile privind noile produse, autorizate în viitor,
cât şi modificările care vor apărea in literatură, privind produsele
deja cunoscute. Pentru a răspunde cât m ai complet necesităţilor
practicienilor vom fi recunoscători colegilor care ne vor transmite
observaţii şi sugestii.
Ne exprimăm speranţa că lucrarea prezentată acum va fi un real
in strum ent de lucru, p e n tru a c tiv ita te a curentă, in u tilizare a
medicamentelor. Este şi unul din motivele pentru care lucrarea este
prezentată în form atul upej. agende—
..u U tV - i i ’A fif p

M ai 1995' Prof. dr. d o cşn iQ ^D o b re scu


inJî.Gorespqricjent al
‘ ’’ -- T ^ y ^ jS R a d e rriie i Rtîmane
^ ‘^ /^ M e m b ru tityJar al
academiei dejjîtlm ţe Medicale
- a • C )\i ^
12 MEMOMED 2 014
Memorator de farmacologie

TERAPIA CU MEDICAMENTE - DOMENIU ÎN CARE


SE IMPUN IMPORTANTE Şl RAPIDE CORECTURI
P rof. dr. D um itru D obrescu
U niversitatea de M edicina şi Farm acie
B ucureşti, R om ânia

REZUMAT

in terapia cu m edica m e n te , pe plan in te rn a ţio n a l, de peste


doua secole, exista o fo a rte m a re a n o m a lie , pe care nim eni
nu o vede, deşi ea ad u ce p a g u b e u ria şe să n ă tă ţii um a n ită ţii.
E ste universal fo lo sită m e to d a te ra p e u tic ă a lo p a tă , d a r nim eni
nu v o rb e şte de a c e st fapt. în sch im b , se fo lo se ş te , co n cre t,
in s tru m e n tu l m e to d e i, m e d ica m e n tu l alo p a t, ca re este o b ie ctu l
unei ş tiin ţe m e d ic a le p r o p rii, F a rm a co lo g ia (a lo p a tă ), pre d a tă
în toate fa c u ltă ţile de m e dicină. S e fo lo se şte şi a d o u a m e to d ă
te ra p e u tic ă , h o m e o p a tia , fără a se c o n ştie n tiz a ca atare, d a r
nim eni nu vo rb e şte de in s tr u m e n tu l m e to d e i, m e d ica m e n tu l
h o m eopat şi n u e x is tă în c ă , o fic ia l, o ş tiin ţă a a c e s tu ia ,
F a rm a c o lo g ia h o m e o p a tă , c a re , e v id e n t, n u s e p re d a în
fa c u ltă ţile de m e d ic in a .

A u to ru l, p ro fe s o r u n iv e rs ita r d e fa rm a c o lo g ie şi m e d ic
h o m e o p a t p ra c tic ia n , a d e s c o p e rit c ă te ra p ia a re d o u ă
co m p o n e n te , m e toda şi in stru m e n ta l ei. A d e s co p e rit a p o i că
e x is tă o a n a lo g ie e v id e n tă în tre a lo p a tie ş i h o m e o p a tie ,
a m b e le m e to d e te ra p e u tic e b a z â n d u -s e p e a c e la ş i tip de
in s tru m e n t, m e d ic a m e n tu l. Ş tiin ţa m e d ica lă a m e d ica m e n tu lu i
e s te F a rm a c o lo g ia , e x is te n tă n u m a i p e n tru m e d ic a m e n tu l
alopat, nu şi pentru m ed ica m e n tu l h o m e o p a t. D in co n sid e re n te
lo g ic e re z u ltă ca a r tre b u i să e x is te ş i o F a rm a c o lo g ie
hom e o p a tă .

A u to r u l a e la b o ra t o F a rm a c o lo g ie h o m e o p a tă g e n e ra lă ,
p rim a c a rte d in lu m e de a c e s t fe l, p u n â n d b a z e le u n e i n o i
ş t iin ţ e m e d ic a le . A u t o r u l d e m o n s tr e a z ă n e c e s it a te a
e x is te n ţe i ş i in tr o d u c e r ii F a rm a c o lo g ie i h o m e o p a te , a lă tu ri
d e F a rm a c o lo g ia a lo p a tă , în în v ă ţă m â n tu l s u p e rio r m e d ic a l
ş i în p ra c tic a te ra p e u tic ă , în a m b u la to r ş i în s p ita le .

Cuvinte cheie. Alopatie, Homeopatie, Farmacologie alopată,


Farmacologie homeopată
MEMOMED 2014 13
Memorator eie farmacologie

INTRODUCERE

Terapia sau tera p e u tica este ram ura m edicinii care studiază
m ijlo a c e le ş i m e to d e le de tratam e n t al bolilor, deci in s tru m e n te le
şi m o d u l de lu c ru fo lo site în practica. în cursul istoriei societăţii
om eneşti au fo st fo lo site m ultiple şi va ria te m ijloace şi m etode de
tratam ent al bolilor, la în c e p u t e xclu siv e m p iric apoi, în m ăsură
m ereu m ai m are, pe baze ştiinţifice.
în secolul 21 terapia continuă a folosi m ijloacele şi m etodele
em pirice, m ai ales în unele zone ale globului terestru şi/sau în
u n e le p a tu ri a le p o p u la ţie i, s u b fo rm a a ş a -z is e lo r m e d ic in i
alternative şi com plem entare.

P rintre num eroasele m ijloace şi m etode cunoscute, o utilizare


dom inată, în unele zone ale globului, o are terapia cu m edicam ente
sau farm acoterapia. în ultim ii 200 de ani, în a cest dom eniu, s-au
înre gistrat progrese re m a rca b ile d a r şi e rori, acestea din urm ă
datorite unor evoluţii întâm plătoare, uneori fără cunoaşterea esenţei
sau cauzelor unor fenom ene, alteori d atorite ignorării acestora.

O eroare im portantă este ignorarea faptului că fa rm a c o te ra p ia


în se a m n ă , în e g a lă m ă s u ră , m ijlo a c e ş i m e to d e de tra ta m e n t.
M ijloacele, instrum entele indispensabile su n t m edicam entele, care
trebuie cunoscute sub toate aspectele privind interrelaţiile lo r cu
organism ul. M e todele re p re z in tă m odul de u tilizare a m e d ica ­
m entelor, deci farm acoterapia.

A c e a s tă ig n o r a r e a d e te r m in a t e x is te n ţa u n e i s itu a ţ ii
a b s u rd e în d o m e n iu l m e d ic a m e n tu lu i, pe care atât lum ea m edi­
cală şi farm aceutică, d a r şi populaţia, o suportă ca pe ceva norm al.

ALOPATIA Si HOMEOPATIA

De peste 200 de ani, în farm a co te ra p ie există două feluri de


m edicam ente, alopate şi hom eopate. Ele sunt expresia unor legi
ale naturii şi sunt singurele m etode farm acoterapice care pot exista,
potrivit acestor legi (legea A rndt=S chulz, fenom enul horm esis).

A lopatia este m etoda terapeutică bazată pe legea co ntrariilor


şi care foloseşte doze ponderale de m edicam ente. H om eopatia
este m etoda te ra p e u tic ă b a za tă pe le g e a s im ilitu d in ii şi ca re
foloseşte doze subponderale. între alopatie şi hom eopatie există
o analogie evidentă. A m b e le sunt m e to d e tera p e u tice . A m b e le
folosesc ca m ijloc sau instrum ent, m edicam entul, fără care nu ar
putea exista.
IM M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

M etoda terapeutică a lo p a tă se p ra ctică d atorită cunoaşterii


com plexe a m e d icam e n tu lu i alo p a t, s tu d ia t de ştiin ta m edicală
p ro p rie , n u m ită F a rm a c o lo g ie a lo p a tă . M e to d a te ra p e u tic ă
hom eopata se practică , e vid e n t, prin fo lo sire a m e d ica m e n tu lu i
hom eopat, d a r fără c u n o a şte re a c o m p le tă a acestuia, pe baza
stu d iu lu i în ca d ru l unei ş tiin ţe m e d ic a le p ro p rii, F a rm a co lo g ia
hom eopata, care nu exista încă.

M etoda terapeutică a lopată se în v a ţă în toate fa cu ltă ţile de


m edicină din lum e. A ceastă în vă ţa re de cu rg e în m od auto m a t din
studiul Farm acologiei aiopate. în plus, în toate ţă rile şi pe plan
internaţional există societăţi de fa rm acologie. P aradoxal, nim eni,
niciodată nu vorbeşte de existe n ţa m e to d e i tera p e u tice aiopate.
Nu există nici o carte cu titlul A lopatie. Nu există nici o societate,
ligă, asociaţie profesională a m e d icilo r cu titlul alopată. în industria
farm aceutică m ondială peste 95% din m edicam entele produse sunt
aiopate, fără să se vorb e a scă de a ce st fapt.

M etoda terapeutică hom eopată nu se în va ţă în fa cu ltă ţile de


m edicină. Ea este însuşită de unii m edici prin cu rsu ri p o stu n ive r­
sitare, organizate de s o cie tă ţile de p ro fil, d a r şi de oam eni din
a fa ra p ro fe s iu n ii m e d ic a le . D e s p re h o m e o p a tie s e v o rb e ş te
ocazional, între m edici şi/sau în rândul populaţiei, de m ulte ori în
s e n s n e fa v o ra b il, c h ia r d a c ă p e rs o a n e le re s p e c tiv e nu au
cunoştinţe m inim e despre subiect.

în lum e există tipărite sute de cărţi de h om eopatie, concepută


e x c lu s iv ca m e to d a te ra p e u tic ă , d e c i c a fa rm a c o te ra p ie şi
farm acotoxicologie, igno râ n d u -se total faptul că m etoda foloseşte
ca instrum ent m edicam entul h o m e o p a t şi că fo lo sire a corectă a
acestuia necesită oblig a to r cu n o ştin ţe studiate în celelalte ram uri
ale farm acologiei, com e n ta te în a ce st articol. T im p de 200 de ani
nim eni nu s-a gândit că ar trebui să existe o ştiinţă a m edicam entului
h o m e o p a t, o F a rm a c o lo g ie h o m e o p a tă , p rin a n a lo g ie cu
Farm acologia alopată, care să studieze c o m p le t m edicam entul
hom eopat. Fiind profeso r de fa rm a co lo g ie alopată, d a r şi m edic
h o m eopat p ractician, am d e s co p e rit a n a lo g ia d in tre c e le d ouă
m etode terapeutice, alopatie şi hom eopatie, şi am scris prim a carte
din lum e de Farm acologie h o m eopată g e nerală, în 2007. D eşi am
tipărit cartea şi în lim bile engleză şi franceză, ea con tin u a să fie
ignorată. P aradoxal, în lum e există zeci de societăţi, ligi, asociaţii
de hom eopatie, care continuă tra d iţia de a se ocupa exclu siv de
m e to d a te ra p e u tic ă , ig n o râ n d to ta l n e c e s ita te a c u n o a ş te rii
c o m p le te a m e d ic a m e n tu lu i h o m e o p a t ş i a F a rm a c o lo g ie i
hom eopate.
MEMOMEP 2014 15
Memorator de farmacologie

HOMEOPATIA Şl FARMACOLOGIA HOMEOPATĂ

H om eopatia este m etoda terapeutică bazată pe m edicam entul


homeopat, este deci hom eoterapie sau farm acoterapie hom eopată.
Farm acologia hom eopată este ştiinţa m edicam entului hom eopat
care studiază interrelaţiile acestuia cu organism ul. F enom enele
care exprim ă aceste in te rre la ţii su n t m u ltip le şi d ive rse şi sunt
stu d iate ş tiin ţific în c a d ru l c e lo r ş a s e ra m u ri c o n s titu tiv e a le
F a rm a c o lo g ie i, fa rm a c o c in e tic a , fa rm a c o d in a m ia , fa rm a c o -
toxicologia, farm acoterapia, farm acoepidem iologia.

R ezultă cla r că hom eopatia şi farm a co lo g ia hom eopată nu se


e x clu d c i, d in c o n tră , h o m e o p a tia e s te n u m a i o p a rte d in
farm acologie. Faptul că, până în prezent, nu s-a făcut această
delim itare, perfect logică, a determ inat p re o c u p a re a h o m e o p a ţilo r
e x c lu s iv p e n tru m e to d a te ra p e u tic ă ş i n e g lija re a to ta lă a
p re ze n ţe i m e d ic a m e n tu lu i h o m e o p a t, deci neglijarea celorlalte
cinci aspecte, legate de ram urile farm acologiei. A cest fapt, deosebit
de grav, explică stagnarea hom eopatiei la nivelul în ce p u tu rilo r ei,
în urm ă cu 200 de ani d a r şi ob ţin e re a u n o r efecte terapeutice
m ult inferioare pote n ţia lu lu i m e d ica m e n tu lu i hom eopat, datorită
n e c u n o a ş te rii şi n e g lijă r ii a s p e c te lo r d e fa rm a c o c in e tic ă ,
fa rm a co d in a m ie , fa rm a c o e p id e m io lo g ie . A c e s t fa p t e x p lică şi
p la s a re a h o m e o p a tie i în râ n d u l m e d ic in ilo r a lte rn a tiv e şi
com plem entare, o altă foarte m are eroare a m edicinii, din două
puncte de vedere.

în prim ul rând, te rm e n u l de m e d ic in i a lte rn a tiv e ş i c o m p le -


m e n ta re e s te a b s u rd . M e d ic in a e s te u n a s in g u ră , este ştiinţa
care studiază structurile, fu n cţiile şi b olile o rganism ului şi tratarea
acestora. A ş a z is e le m e d ic in i a lte rn a tiv e ş i c o m p le m e n ta re
s u n t, în re a lita te , m e to d e , te h n ic i, p ro c e d e e p a ra m e d ic a le ,
e m p iric e , nu au la b a z ă o ş tiin ţă m e d ic a lă a in s tru m e n tu lu i
respectiv. în al doilea rând, hom eopatia, ca m etodă terapeutica,
se bazează pe m e d ica m e n tu l h o m e o p a t, care p oate fi s tu d ia t
ştiinţific, prin analogie cu m edicam entul alopat. H o m e o p a tia nu
se v a p u te a îm p lin i n ic io d a tă d a că ră m â n e în fo rm a a c tu a lă ,
in c o m p le tă , d e h o m e o te r a p ie . S in g u r a p o s ib ilit a t e fă r ă
a lte rn a tiv ă , e s te F a r m a c o lo g ia h o m e o p a tă , c a re v a p la s a
h o m e o p a tia în r â n d u l ş t iin ţ e lo r m e d ic a le . P rin a d m ite re a
Farm acologiei hom eopate în rândul ştiin ţe lo r m edicale m edicina
se va întregi cu un enorm bagaj de c u n o ştin ţe te o re tice şi cu
creşterea evid e n tă a a p o rtu lu i p ra ctic la s ta re a de s ă n ă ta te a
populaţiei.

Cu toate că argum entele care susţin existenţa Farm acologiei


hom eopate sunt de o logică im pecabilă, abia după şase ani de la
16 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

a p a riţia p rim e i c ă rţi de F a rm a c o lo g ie h o m e o p a tă s -a re u ş it


introducerea, în prem ieră internaţională, a unui curs universitar
de F a rm a c o lo g ie h o m e o p a tă , la F a c u lta te a d e M e d ic in ă a
U niversităţii Titu M aiorescu din B ucureşti, la 25 fe bruarie 2013,
dată care va intra în istoria m edicinii. E ste tim pul ca toate facultăţile
de m edicină, d a r m ai ales ce le de la în vă ţă m â n tu l de stat, să
introducă predarea Farm acologiei hom eopate.

CONSECINŢELE FAVORABILE ALE EXISTENŢEI


FARMACOLOGIEI HOMEOPATE

a) Din punct de vedere al sănătăţii populaţiei

- P entru tratam entul b o lilo r care se tratează în pre ze n t cu


m edicam ente alopate .
- C re ş te re a p o n d e r ii m e d ic a ţie i ş tiin ţific e , a lo p a te şi
hom eopate, în cadrul ansa m b lu lu i m e to d e lo r terapeutice, inclusiv
a c e lo r a lte rn a tive şi c o m p le m e n ta re , va d e te rm in a red u ce re a
s e m n ifica tivă a îm b o ln ă v irilo r a c u te şi c ro n ic e şi a m e lio ra re a
evidentă a stării de sănătate a p o pulaţiei, la nivel global.
- P ractic, se va produce d u b la re a num ărului m edicam entelor
disponibile.
- M ulte dintre m ed ica m e n te le h o m eopate sunt. com parativ,
egale sau m ai eficace d e câ t cele alo p a te, pentru aceeaşi indicaţie
terapeutică.
- în bolile acute (de ex. ale apa ra tu lu i respirator, ap. digestiv),
m edicam entele hom eo p a te pot avea ca re zu lta t final, frecvent,
o b ţin e re a v in d e c ă rii. A s tfe l va s c ă d e a s e m n ific a tiv in c id e n ţa
cazurilor de cronicizare şi deci num ărul b o ln a vilo r cronici.
- în b o lile a c u te m e d ic a m e n te le h o m e o p a te p ro d u c ,
com parativ cu cele alopate, efecte m ai rapide, scurtarea perioadei
de e v o lu ţie şi a c o n v a le s c e n ţe i. P en tru b o lile ca re n e ce sită
internarea în spital se va scurta perioada de spitalizare.
- M edicam entele hom eopate nu p ro d u c efecte adverse decât
rareori şi atunci m ai puţin agresive.
- în bolile infecţioase a socierea m edicaţiei alopate, etiotrope,
cu cea hom eopată, sim p tom a tic-p a to g e n ică , perm ite obţinerea de
efecte terapeutice superioare, scurtarea perioadei de e vo lu ţie şi a
convalescentei, dim inuarea c o m p lica ţiilo r şi a sechelelor. în cazul
tu b e r c u lo z e i ş i s ifilis u lu i, a s o c ie r e a m e d ic a ţie i a lo p a te
antim icrobiene cu cea hom eopată, ca re se a dresează terenului,
ignorat de alopatie, a r putea dete rm ina , în câţiva ani, eradicarea
celor două boli, rezulta t im p o sib il de o b ţin u t num ai cu unui din
cele două tipuri de m edicam ente.
- P entru m ulte cazuri de boli cro n ice ( de ex. reum atism ale,
astm bronşic), m edicam entele h o m eopate, folosite ca tratam ent
de în tre ţin e re , p e rm it o b ţin e re a de e fe c te ce l p u ţin e g a le cu
MEMOMED 2014 17
Memorator de farmacologie

m edicaţia alopată, d a r fără efecte a dverse şi la costuri m u lt m ai


mici.

b) Din punct de ve d e re ai costului în g rijirilo r m edicale

M edicam entele hom eopate au preţuri de câteva o ri m ai mici


d e c â t c e le a lo p a te . S e v o r o b ţin e e c o n o m ii s u b s ta n ţia le în
cheltuielile cu m ed ica m e n te atât pentru populaţie câ t şi pentru
societate.

c) Din punct de vedere al cercetării ştiinţifice m edicale

Prin aplicarea în cercetarea fa rm acologica a legii sim ilitudinii


la nivel celular şi m olecular (legea D obrescu), se vo r descoperi
num eroase m edicam ente hom eopate noi. S e vo r putea trata astfel
m ulte boli care în p re ze n t nu au tra ta m e n t m e d ica m e n to s sau
pentru care acest tra ta m e n t este nesatisfăcător.

d) Din punct de vedere al m ediului.

M edicam entele hom eopate nu poluează m ediul am b ia n t nici


în perioada de preparare şi nici după a d m inistrarea la bolnavi. Se
va produce şi reducerea sem nificativă a poluării m ediului intern al
organism elor um ane, la scară planetară. Farm acologia hom eopată
este, prin natura sa, singura farm a co lo g ie ecologică posibilă. Va
dispărea patologia m edicam ento a să p roprie alopatiei.

IN S T IT U T U L IN TE R N A ŢIO N A L DE FA R M A CO LO G IE
HOMEOPATĂ

A m convingerea că a rgum ente le pe care le-am adus în a cest


a rtic o l, în fa v o a re a F a rm a c o lo g ie i h o m e o p a te , au o lo g ic ă
im pecabilă şi subliniază necesitatea un o r acţiuni hotărâte, rapide
şi eficiente pentru recunoaşterea acestei noi ştiinţe m edicale şi
antrenarea ei la slujirea sănătăţii publice. De aceea c o n sid e r că
orice atitudine pasivă şi, m ai rău, o rice îm p o trivire , din partea
oricărei persoane care, prin poziţia profesională şi socială, a r putea
a d u c e o c o n trib u ţie p o z itiv ă la p ro m o v a re a fa rm a c o lo g ie i
hom eopate şi nu o face, poate fi co nsiderată un a ct de inam ic al
binelui public.
Prin realizarea, în condiţii optim e, a de zid e ra te lo r ca re reies
din expunerea problem ei analizate, cea m ai p otrivită cale este
înfiinţarea unui Institut internaţional de Farm acologie hom eopată.
în acest scop am întocm it un proiect iniţial, care poate fi îm bunătăţit.
Am ajuns la aceasta concluzie ţinând seam a de două considerente.
în prim ul rând, existenta concreta a Farm acologiei hom eopate
va influenta în bine, de o m anieră sem nificativă, m edicina practică
din toate ţările lum ii şi va îm bunătăţi să nătatea întregii um anităţi.
10 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
în al doilea rând, activităţile care trebuie depuse pentru a aduce
fa rm a c o lo g ia h o m e o p a tă la n iv e lu l fa rm a c o lo g ie i a lo p a te va
necesita eforturi deosebite, în tim p, re su rse m ateriale şi um ane.
P entru a ilustra im p o rta nta p roblem ei, citez d in tr-o scrisoare
pe care m i-a trim is-o C h ristia n B oiron, pa tro n u l L a b o ra to a re lo r
B oiron din F ranţa, lid e r m o n d ia l în p ro d u cţia de m e d ica m e n te
hom eopate, după ce a citit ca rte a m ea „F a rm a co lo g ia hom eopată
g e n e ra lă ". El în s u ş i este a u to r al u n o r a p re cia te că rţi d e sp re
hom eopatie şi un foarte bun cu n o sc ă to r în m aterie. „C artea dvs.
este un m onum ent. Ea va m arca d estinul m edicinii şi hom eopatiei
p rin fo rţa s a c o n c e p tu a lă , lo g ic a sa im p a ra b ilă , c u ra ju l său
intelectual şi autoritatea sa. N e-aţi tra s a t drum ul pentru o sută de
ani de m uncă".
Institutul de F a rm a c o lo g ie h o m e o p a tă va a ve a ca o b ie ctiv
prioritar elaborarea T rata tu lu i de Fa rm a co lo g ie hom eoapă, prim ul
în lum e de acest fel. A ce a stă e la b o ra re a înce p u t în 2 007, prin
conceperea capitolului de F a rm a co lo g ie hom eopată generală, de
către subsem natul. C artea a ajuns la ed iţia a treia în lim ba rom ână
şi a fost tradusă în lim bile e n g le ză şi franceză. A m e la b o ra t şi
prim ul capitol din farm aco lo g ia specială, Farm acologia hom eopată
a aparatului respirator. P entru o rice a ctivita te viito a re în dom eniu
este necesar să fie e labo ra t Tra ta tu l de F arm acologie hom eopată
în în tre g im e . P e n tru a p ă s tra a n a lo g ia a lo p a tie -h o m e o p a tie
s tru c tu ra T ra ta tu lu i va tre b u i să re s p e c te c la s ific a re a A T C a
O rganizaţiei M ondiale a S ănătăţii pentru m ed ica m e n te le alopate
şi pentru plantele m edicinale (ATC index şi H erbal A TC index). în
acest sens m ai sunt de e laborat încă 10 capitole.
în elaborarea Tratatului trebuie să se folosească tot ce s-a
s c ris în d o m e n iu l h o m e o p a tie i, c a re re p re z in tă a s p e c te de
farm acoterapie şi farm aco to xico lo g ie . O peraţia m ajoră va consta
în filtrarea cu d is ce rn ă m â n t num ai a p ă rţilo r fia b ile din aceste
m ateriale, cunoscând că această calitate o au num ai circa 20%
din m ateriale.
M aterialul preţios care se va ob ţin e va trebui c o m p le ta t cu
date noi, în m are parte inexistente în prezent, privind aspectele
de fa rm a c o c in e tic ă , fa rm a c o d in a m ie , fa rm a c o e p id e m io lo g ie .
A ceste aspecte vo r trebui să facă obiectul ce rce tă rilo r unor secţii
din cadrul Institutului.
în acest fel se va ajunge ca eficienta h om eopatiei să crească
spectacular, atingând cote greu de im aginat, dacă ţinem seam a
d e fa p tu l că, în c iu d a lip s u rilo r m a jo re e x is te n te în p re ze n t,
h o m e o p a tia are o e fic ie n ţă fre c v e n t e g a lă , u n e o ri su p e rio a ră
alopatiei.
D upă elaborarea T ra ta tu lu i de Fa rm a co lo g ie hom eopată se
va putea trece la alta etapa, introducerea Farm acologiei hom eopate
ca disciplina obligatorie în curricula tu tu ro r fa cu ltă ţilo r de m edicină,
alături de Farm acologia alopată. în a ce st fel o rice m edic practician
MEMOMED 2014 19
Memorator de farmacologie

va putea prescrie, singure sau asociate, a tâ t m edicam ente alopate


cât şi hom eopate, în am b u la to r şi în spitale, singurele criterii pentru
alegerea m edicaţiei fiind cele ştiinţifice.

BIBLIOGRAFIE

1. D obrescu D., F a rm a c o lo g ie h o m e o p a tă g e n e ra lă , E dit.


M inesan, B ucureşti, 2007.
2. D obrescu D., G e n e ra l ho m e o p a th ic pha rm a co lo g y, Edit.
Tarus M edia, B ucharest, 2008.
3. D obrescu D ., P ha rm a c o lo g ie H o m e o p a th iq u e G enerale,
Edit. S im ilia, Lyon, 2011.
4. D obrescu D., Farm acolog ie hom eopată (ecologică), V oi. I,
Farm acologia generală, E diţia a lll- a , Edit. U niversitară, Bucureşti,
2011.
5. D obrescu D., M edicam entul în s e co lu l X XI, M em om ed, edi(ia
17, Edit. U niversitară, B ucureşti, 2011.
6. J o u a n n y J ., C o n trib u tio n a l'e tu d e de la fia b ilite d e s
pathogenesies, Im prim . G erbert, A urillac, 1983.
7. H a h n e m a n n S ., O rg a n o n u l m e d ic in e i, E dit. E x c a lib u r,
Bucureşti, 2008.S
8. W H O C ollaborating C entre fo r D rug S tatistics M ethodology,
A TC Index w ith D D D s, O slo, 2009.
9. W H O C o lla b o p ra tin g C e n tre fo r In te rn a tio n a l D ru g
M onitoring, H erbal A T C Index, U ppsala, 2004.
MEMOMED 2014
20
Memorator de farmacologie

U T IL IZ A R E A M EM O R A T O R U LU I

O carte de genul M em oratorului tre b u ie să ofere posibilitatea


unei inform ări satisfăcătoare, într-un tim p cât m ai scu rt posibil.
C onsultarea poate fi făcută In d o u ă m aniere diferite.

a ) D acă ne in te re se a ză să a flă m u nde g ă sim in fo rm a ţiile


privind un anum it m ed ica m e n t căutăm în Indexul alfabetic, în
c a re s u n t c u p rin s e a tâ t d e n u m irile c o m u n e in te rn a ţio n a le
(D .C .I.) cât şi c ele c o m e rcia le (g enerice sau d e puse ® ). Se
c a u tă im e d ia t la p a g in a in d ic a tă , u n d e s e g ă s e s c , d e ja
s e le c ţio n a te şi g ru p a te , in fo rm a ţiile d o rite (fa rm a c o c in e tic a ,
fa rm a c o d in a m ie , in d ic a ţii, re a c ţii a d v e rs e , c o n tra in d ic a ţii,
precauţii, m od de adm inistrare, căi, doze, durată, etc. form e
farm aceutice şi dozajele co re sp u n ză to a re ). D escrierea acestora
în paragrafe distincte pe rm ite g ă s ire a im e d iată a in fo rm a ţie i
dorite.

b) D acă d o rim să c u n o a ş te m c a re s u n t m e d ic a m e n te le
d is p o n ib ile d in tr-o a n u m ită g ru p ă fa rm a c o lo g ic ă , c ă u tă m la
C uprins grupa anatom ică co re sp u n ză to a re , apoi su bgrupa şi
m edicam entele respective. In a ce st fel, dacă, de exem plu, un
bolnav nu suportă un an u m it m edicam ent, avem indicate toate
alternativele pentru acţiunea fa rm a co lo g ică dorită.

c) P entru utilizarea Index-ului fa rm a co te ra p ic se va consulta


textul de prezentare a acestuia.
MEMOMED 2014 21
Memorator de farmacologie

PR ES C U R TĂ R I Şl S EM N E FO LO S IT E

® nerecom andat în perioada alăptării

precauţie în perioada alăptării


/ h

@ alăptare posibilă

ac. acid
ADD d eficit de atenţie
ADHD deficit de atenţie, tulburare hiperreactivă
A d m in . a dm inistrare
A IN S antiinflam atoare nesteroidiene
ap. aparat

® interzisă conducerea auto şi lucrul la m aşini

/6a\ prudenţă m are la conducerea auto, risc de inca­


pacitate

S prudenţă în conducerea auto, risc redus de inca­


pacitate
cap. capitol
C in d. contraindicaţii
co n c. concentraţie
Ct. cutie
D.C.I. denum irea com ună internaţională
F cin. farm acocinetică
Fd in. farm acodinam ie
FI. flacon
g gram e
i.m . intram uscular
Ind. indicaţii terapeutice
i.v. intravenos
•<g kilogram
l.c.r. lichid cefalorahidian
m eg m icrogram (10-G g)
mg m iligram (10-3 g)
22 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
m in m inut
ml m iliiitru (10-3 I)
mEq m iliechiva le n t
n r. num ărul
ORL otorinolaringologie
O TC m edicam ente elib e ra te în farm acii sau drogherii
fără prescripţie m edicală
Pa preţul cu am ănuntul (în R O N )
pag. pagina
p .o . calea orală
P re c . precauţii
P -6 L m e d ica m e n te e lib e ra te în fa rm a cii pe bază de
prescripţie m edicală va la b ilă 6 luni
P -R F m e d ica m e n te e lib e ra te în fa rm a cii pe bază de
prescripţie m edicală care se reţine la farm acie
P -TS m e d ica m e n te e lib e ra te în fa rm a cii pe bază de
reţetă cu tim bru sec.
® denum iri co m e rcia le (m arcă depusă)
R .a. reacţii adverse
re t. retard
S medicamente eliberate în spaţii cu destinaţie specială
(spitale, aparatele d isp e n sa re lo r etc.)
(§ ) risc pentru sarcină categoria X (contraindicaţie)

risc pentru sarcină categoria C şi D

[SĂ| risc pentru sarcină categoria A şi B (a se vedea


„G hid farm acoterapic pag. 195)
s .c . subcutan a t
S o l. b u v . soluţie buvabilă
S o l. in j. soluţie injectabilă
S o l. in t. soluţie pentru u z intern
SSR I inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei
u. unităţi
u .i. unităţi internaţionale
® m edicam e n te pentru ca re d e ţin ă to rii autorizaţiei
de punere pe piaţă nu au plătit ta xa de m enţinere
în vigoare a autorizaţiei
A TRACTUL DIGESTIV
Şl METABOLISM

A 01 PREPARATE STOMATOLOGICE

A 02 MEDICAMENTE PENTRU
TULBURĂRI LEGATE DE ACID
A 03 MEDICAMENTE PENTRU
TULBURĂRI FUNCŢIONALE
GASTR0ONTESTINALE
A 04 ANTIEMETICE Şl ANTIGREAŢĂ
A 05 TERAPIA BILIARĂ ŞI HEPATICĂ
A 06 LAXATIVE
A 07 ANTIDIAREICE,
ANTIINFLAMATOARE/
ANTIINFECJI0ASE INTESTINALE
A 08 MEDICAJIA OBEZITĂŢII,
EXCL. PRODUSE DIETETICE
A 09 DIGESTIVE, INCL. ENZBME
A 10 ANT1DIABETICE
A 11 VITAMINE
A 12 SUPLIMENTE MINERALE
A 13 TONICE
A 14 ANABOLICE SISTEMICE
A 16 ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL
DIGESTIV Şl METABOLISM
*
* *
24 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

A 01 PREPARATE STOMATOLOGICE

A 01 A PREPARATE STOMATOLOGICE
A 01 AA PRODUSE PENTRU PROFILAXIA CARIEI

A 01 AB ANTIINFECţIOASE Şl ANTISEPTICE
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

A 01 AC CORTICOSTEROIZI
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

A 01 AD ALTE PREPARATE
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

A 01 AA PRODUSE PENTRU PROFILAXIA CARIEI

N A TR II FLU O R ID U M ►o r c

F c in . A bsorbţie bună din tu b u l d ig e s tiv , d im in ua tă în prezenţa


ca lciulu i, m a g n e ziu lu i, a lu m in iu lu i. D upă o d o ză o ra lă de 4 0 -
lO O m g/zi, concentraţia serică de fio r este 5 -1 0 m m ol/t. Fixare
predom inantă in oase şi dinţi, circa ju m ă ta te din aport. D ifuzează
în salivă, unghii, păr, lapte, tra ve rse a ză placenta. E xcreţie prin
urină, m ai puţin prin fecale şi secreţia sudorală.

F d in . C re ş te re z is te n ţa la m e d iu l a c id a s m a lţu lu i d e n ta r,
favorizează rem in e ra liza re a , s ca d e p ro d u ce re a plăcii d entare.
C reşte densitatea osului în o ste o p o ro ză prin stim u la re a osteo-
blaştiior şi creşterea m asei trabeculare.

In d . P revenirea cariilor dentare la copii sub form ă de a d juvant


a lim e n ta r şi m ai ales de p re p a ra te ig ie n ic e b u ca le . A cţiu n e a
to p ică la n iv e lu l s m a lţu lu i şi p lă c ii e s te s u p e rio a ră e fe c tu lu i
s is te m ic . E fe c te n e s ig u re la a d u lţi şi la fe m e i în s ă rc in a te ,
n eavând in flu e n ţă fa v o ra b ilă a s u p ra fe tu s u lu i. S u p lim e n ta re a
fluorului nu este necesară în sarcină. în zonele în care apa de
băut conţine fluor sub 1 m g/l (o parte la un m ilion = 1 ppm ) este
utilă suplim entarea fluorului prin fluorinare artificială.
O steoporoză prim ară şi în postm enopauză. în prim a ca te ­
gorie efectele pot fi favorabile, în a doua nu s-a dem o n stra t con­
v ingător reducerea incidenţei fra ctu rilo r vertebrale.
MEMOMED 2014 25
Memorator de farmacologie

R.a. Rare, dacă se respectă concentraţiile corecte în apa potabilă


sau dozele orale în adm inistrarea profilactică. în intoxicaţii acute
apar R.a. locale, ca iritaţii gastrice prin acidul florhidric fo rm a t în
s to m a c sa u tu lb u ră ri m e ta b o lic e şi e le c tr o litic e , m a i a le s
hipocalcem ie.
R.a. generale: trem urături, hiperreflectivitate, parestezii, tetanie,
convulsii, a ritm ii c a rd ia c e , şoc, tu lb . re s p ira to rii. D oza to x ic ă
pentru adulţi este de 1 g, cea letală de 5 -1 0 g, decesul apărând
în 2 - 4 o re d e la in g e s tie . La c o p ii d o z a le ta lă 5 0 0 m g . în
in to x ic a ţia c ro n ic ă a p a r c re ş te re a d e n s ită ţii o a s e lo r, d u re ri
articulare, mai ales la nivelul m e m b re lo r inferioare, calcificarea
ligam entelor, tendoanelor, inserţiilo r m usculare. Floroză dentară
la copii, în perioada dezvoltării dinţilor, cu m arm orarea sm alţului
dentar. R areori c o lo ra ţia g a lb e n -b ru n ă a d in ţilo r, la d e p ă şire a
dozelor.

S a rc in ă , a lă p ta re . Nu e x istă v re u n b e n e ficiu p e n tru d e n tiţia


provizorie sau definitivă a copilului, să se suplim enteze m am a cu
fluor, în sarcină şi în alăptare.

C ind. în regiunile unde conţinutul în flu o r în apa potabilă este


peste 0,3 mg/l.

A d m in . O ral. C o m p rim a te le se sug sau se m e ste că în gură,


pentru a favoriza acţiunea locală directă asupra sm alţului dentar.
Adm inistrare seara. D ozele trebuie sta b ilite în funcţie de co n ţi­
nutul în florură al apei potabile, de florurile provenind din dietă şi
de vârsta copiilor. La un conţinut în florură al apei potabile sub
0,3 ppm, doză zilnică este: pentru copii de 6 lu n i—3 ani 0,55 mg
florură de so d iu {= 0 ,2 5 m g flo ru ră ); p e n tru co p ii d e 3 - 6 ani
1,1 mg (= 0,5 mg florură); peste 6 ani 2,2 m g florură de sodiu pe
zi {= 1 mg florură). La un conţinut în florură al apei potabile de
0 ,3 -0,7 ppm: nu se adm inistrează florură de sodiu oral la cop»
sub 3 ani; 3 -6 ani se adm inistrează 0,25 m g fluor zilnic. P este 6
ani 0,50 mg fluor zilnic. D acă apa potabilă conţine peste 0,7 ppm
florură, nu se adm inistrează florură de sodiu oral.
A plicaţii locale, după apariţia dinţilor, la copii peste 6 ani,
sub form ă de clătire a dinţilor, zilnic, cu soluţie de florură de sodiu
0,05% (10 ml), sau săptăm ânal sau lunar, cu soluţie 0,2% (10 ml).
Paste de d inţi cu flo ru ră de so d iu . A p lica re a locală, de către
personal s p e cia liza t, sub form ă de lac sau so lu ţie 2% . D upă
aplicaţiile locale nu se clătesc dinţii, nu se bea şi nu se m ănâncă
cel puţin 1/4 - 1/2 oră.
M etoda cea m ai sim plă de p ro fila x ie a c a riilo r co n stă în
p e ria ju l d in ţilo r cu p a s tă de d in ţi p e n tru c o p ii (cu ce l m u lt
500 ppm fluorură) până la vârsta de 6 ani şi cu pastă obişnuită (cu
1 0 0 0-1500 ppm fluorură) la peste 6 ani.
26 MEMOMED 20 14
Memorator de farmacologie
în o s te o p o ro z a p o s tm e n o p a u z ă , o ra l, 5 0 - 7 5 m g /z i,
asociată cu calciu şi vitam ina D.

© Z Y M A F LU O R ® (N ovartis, G erm ania)


C om pr. 0,25 m g. Ct. * 400.
C om pr. 1 m g. Ct. * 250.

A 01 AB ANTIINFECTIOASE Şl ANTISEPTICE
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

C HLO R H EXID 1N UM ► O TC

F c ln . A bsorbţie redusă din tubul dig e stiv şi prin piele,


F d in . B ac te rio s ta tic şi b a c te ricid fa ţă d e b a cte rii g ra m p o zitive
(m ai activ) şi gram n e g a tive (m ai puţin activ). P se u d o m o n a s şi
P roteus puţin sensibili. Inhibă m ic o b a c te rii, unii fu n g i şi unele
virusuri. Inactiv asupra sporilor. A cţiune m ai m are la pH neutru şi
slab acid.
in d . G ingivită (efecte favorabile 6 0 -9 0 % ), tulburări periodontale
la bolnavi cu insuficienţă im unitară, pentru favorizarea evoluţiei
după tratam ente periodontale, prevenirea plăcii dentare, îngrijirea
zilnică a d in ţilo r şi gurii, ig ie n iza re a g u rii în a in te a in te rve n ţiilo r
chirurgicale. U lceraţii aftoase. C andidoza orală.
R.a. Iritaţii locale, m odificarea culorii lim bii, dinţilor, m aterialelor
stom atologice protetice, tulburări ale gustului, senzaţie de arsură
la nivelul lim bii, inflam aţia parotidelor. D escuam area lim bii, care
poate fi dim inuată prin diluarea soluţiei iniţiale (1/1).
F re c . A plicarea locală bucală se face la cel puţin 1/2 oră distanţă
de utilizarea pastelor de dinţi.
A d m in . S pălaturi bucale cu 10 ml sol. 0 ,1 -0 ,2 % de 2 - 3 ori/zi,
tim p de un m inut. G el, odată pe zi, după ultim a m asă sau înainte
de culcare sau la nevoie, 2 cm gel pe periuţa de dinţi, cu periaj
tim p de 2 m inute, apoi clă tire u ş o a ră . D upă 4 - 1 0 să p tă m â n i
pauză fără clorhexidin tim p de m inim 2 - 3 săptăm âni.

© C O LG A T E P E R IO G A R P (G A B A , G erm ania)
Sol. bucofaringiană 0,2%

C O R S O D Y L M IN T M O U T H W A S H ® (G la x o S m ith k lin e ,
A nglia)______ _____________________________________________
Apă de gură 0,2 g/100 ml. FI. 300 ml
MEMOMED 2014 27
Memorator de farmacologie

M E TR O N ID A ZO L ►S

Ind. A ntiinfecţios pentru cavitatea bucală.

(*) G R IN A Z O LE ® (S eptodont, Franţa)


Pastă. Tub 4 ,5 g.

(*> M E TR O G E N E ® (S eptodont, Franţa)


B urete d e n ta r 4 ,5 m g. C utie * 2 p u ngi * 5 p licu ri cu un
burete.

H EXETID IN UM ►O TC

Fdin. A ntiseptic, bactericid, fungicid.

Ind. Infecţii locale bucale (angine, a m igdalită, faringită, stom atită,


afte, glosită, g in g iv ită , p a ro d o n to p a tii, a lv e o lită su p ra in fe cta tă
după extracţii dentare, gingivoragii, m icoze bucale şi faringiene).
Igiena cavită ţii b u c a le în îm b o ln ă v iri g e n e ra le , d e z o d o riz a re a
gurii.

R.a. R ar m odificarea g ustului şi m irosului, derm atită de contact.

A d m in . Apă de gură, sol. 0,1% .

© H EX O R A L ® (M C N E IL P R O D ., M area B ritanie)
Spray bucofaringian sol 0,2% . FI. 40 ml.
M IC O N A ZO LU M ________________________________________ > P -6 L

Fcin. inhibitor al c itocrom ilor C Y P 2C 9 şi C YP3A4


F d in . A ntifu n gic cu s p e ctru larg îm p o triv a s p e c iilo r C andida
(albicans, g la b ra ta , kru se i, p a ra p silo s is , tro p ic a lis şi p s e u d o -
tro p ic a li) şi a n tib a c te ria n îm p o triv a b a c te riilo r g ra m -p o z itiv e
(S tre p to c o c c u s p y o g e n e s , S ta p h y lo c o c c u s a u re u s şi
E rysipelothrix insidiosa).
In d . T ra ta m e ntu l c a n d id o ze i o ro fa rin g ie n e la p a c ie n ţii im u n o -
com prom işi.
R.a. dureri abdom inale, greaţă, disconfort oral
C in d . A d m in is tra re c o n c o m ite n tă d e a n tic o a g u la n te o ra le ,
sulfonam ide hip o g lice m ia n te , cisa p rid ă , pim ozidă, e rgotam ină,
dihidroergotam ină
A d m in . Se aplică un com prim at bucal m ucoadeziv o dată pe zi,
pe o d u ra tă de 7 -1 4 z ile , în fu n c ţie de ră s p u n s u l c lin ic al
28 MEMOMED 2014
Memorator ele farmacologie
pacientului. Este de preferat aplicarea com prim atului dim ineaţa,
după spălarea dinţilor, deoarece noaptea, secreţiile salivare sunt
m ai puţin accentuate. LO R A M Y C poate fi ad m in istra t îm preună
cu alim ente şi băuturi.

® L O R A M Y C 50 m g, co m p rim a te b u ca le m u co a d e zive
(C atalent G erm an y S ch o rn d o rf G M B H - G erm ania)________
C om pr. bucal m ucoadeziv 1 flac. P E ID x 14 com pr. bucale
m ucoadezive

C O M B IN A Ţ II ►O TC

(£) N E O C O N E S ® (Lab.S eptodont, Franţa)


S ulfa t neom icină 15.400 ui; B en zo ca in â 5 m g. C on dent.
Flac * 50.

In d . T ra ta m e n tu l a d ju v a n t al a lv e o lite lo r d u p ă c o n tro lu l şi
curăţirea alveolară.

C ind. A lergie la com ponentele p reparatului. C opii sub 12 ani.


A d m in . 1-2 conuri care se in se re a ză în a lveola d e n ta ră după
controlul si curăţirea acesteia.

A 01 AC C0RTIC0STER0IZI
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

C O M B IN A Ţ II

C R E S O P H E N E ® (L a b .S eptodont, Franţa)
D e x a m e ta z o n a 0 ,111 g % ; T im o l 5 g % ; P a ra c lo rfe n o l;
C am for. Sol pentru uz dentar. Flac. * 13 ml.

In d . A s e p s ia c a n a le lo r ra d ic u la re în a in te de o b tu ra ţie , d upă
extragerea pulpei dentare g a n g re na te şi curăţare atentă.

C lnd. C opii sub 30 luni. A lergie la com ponente.

P re c . S o lu ţia nu s e în g h ite . N u se a p lic ă pe p u lp a d e n ta ră


expusă. B uleta de vată nu se îm bibă în exces. în caz de contact
cu m ucoasele, se clătesc cu m ultă apă.
A d m in . P lasarea în canalul ra d icu la r a unei m eşe îm bibată cu
s o lu ţie , fă ră e x c e s . C a n a lu l e s te o b tu ra t p ro v iz o riu cu un
pansam ent etanş, noncom presiv. M eşa se lasă 3 -5 zile.
MEMOMED 2014 29
Memorator de farmacologie

® L E D E R D E N T A L (R om farm achim S A Foreign T rade Co,


R om ânia)
D em eclociclină; T riam cinolo n . Pasta dentară. Tu b x 5 g cu
canulă

P U LP Q M IX IN E ® (S eptodont, Franţa)
P astă, tub x 5 g. C om binaţii cu corticosteroizi.

R O C K LE ’S © (S eptodont, Franţa)
Soluţie dentară. FI. « 1 3 ml. C om binaţii cu corticosteroizi.

S E P TO M IX IN E ® (S eptodont, Franţa)
Pastă dentară cu corticoste ro izi de uz sto m a to lo g ic. Tub.
7,5 g.

A 01 AD ALTE PREPARATE PENTRU TRATAMENT LOCAL ORAL

B E N ZY D A M IN U M ►o r c

A se vedea M 02 A A

F d in . A n tiin fla m a to r n e ste ro id ia n , a n e s te z ic uşo r, d e z in fe c ta n t


local

In d . Local în inflam aţii ale m ucoasei b ucale şi faringelui.

R.a. S enzaţie de în ţepături, arsuri ale m ucoasei bucale. D acă se


a b s o a rb e p o a te p ro d u c e irita ţii g a s tric e , g re a ţă , h e m o ra g ie
internă, inso m n ie , la p s u s m e m o ria e , e fe c te a s e m ă n ă to a re cu
LSD. La asociere cu alcool produce h a lu cin a ţii cu durata 48 ore.
Poate fi utilizat în a ce st scop.

A d m in . A pă de gură (15 m l soluţie) sau spray bucal (4 po m p e ) cu


sol. 0,15% . nediluat, de 2 - 3 ori/zi, sub form ă de gargară (2 0 -3 0
secunde) după m ese. S oluţia se poate dilua (15 m l + 15 m l apă),
pentru spălături bucale, de 2 - 3 ori/zi. C om prim atele se sug , de 3
ori/zi, m axim um 7 zile sau se dizolvă p entru a o bţine apă de gură.
Nu se recom andă la copii sub 6 ani.

T A N T U M ® V E R D E , L E M O N (C S C P h a rm a c e u tic a ls ,
A ustria)___________________________________________________
P astile pentru supt. 3 m g. Ct. x 10; 20; 30.
Sol. pentru gargarism e. 0,15% . FI. 30 ml; 60 ml; 120 ml.;
150 ml; 1000 ml.
n 30 MEMOMED
Memorator de farmacologie
2014

Pastă de dinţi 5 m g/g. T ub Al 10; 30; 60 g.


S pray bucofaringian 0,15% ; 0,3% . FI. 30 ml; 15 ml spray
nazal, prevăzut cu pom pă doza to a re şi a p lica to r bucal.
CHOL1NI S A L IC Y L A S ____________________ _______________ t> OTC
F d in . A ntiinflam ator nesteroidian.

In d . S tom atite, faringite, gin g ivite , periodontite.

R .a . R e a c ţii a le rg ic e , tu s e , o b s tru c ţie n a z a lă , d ific u lta te la


înghiţire.

C in d . V arice esofagiene.

A d m iri. A dulţi şi copii peste 12 ani, 150 m g de 4 - 6 ori/zi. C opii de


6 -1 2 ani, m axim um 4 com pr./zi.

C H O LIN E X ® (G laxo S m ith K lin e , P olonia)


C om pr. de supt 150 m g. Ct. x 16

D IC LO F E N A C U M ►OTC

G LIM B A X ® (C S C P harm a, A ustria )


A pă de gură 0,074% . FI * 2 0 0 ml.

In d . C o n ţin e d ic lo fe n a c .T ra ta m e n t s im p to m a tic al s tă rilo r de


irita ţie -in fla m a ţie ale cavităţii o ro faringiene, asociate şi cu durere
(d e e x e m p lu g in g iv ită , s to m a tită , fa r in g ită , tr a ta m e n te le
stom atologice conservatoare sau e xtra cţiile dentare).

A d m in . C lâtire sau gargară de 2-3 ori pe z i cu 15 m l soluţie pentru


spălaturi bucale nediluată sau d iluată în puţină apă.

COMBINAŢII ►O TC

C ITR O LIN ® (P harco Im pex 93, R om ânia)


C etrim oniu 0,025% ; Lidocaină 0,003%
A pă de gură Flacon 120 m l.
F d in . C e trim o n iu e s te un a n tis e p tic d in g ru p a d e te rg e n ţilo r
c a tio n ic i, lid o c a in a un a n e s te z ic d e s u p ra fa ţă cu la te n ţă 1 -2
m inute şi durată de acţiune 15 m inute.

In d . O rofaringite, stom atite, gingivite.

A d m in . A pă de gură sau gargară, n ediluată, de 2 - 3 ori/zi.


MEMOMED 2014 31
Memorator de farmacologie

X YLO N O R ® (Lab.S eptodont, Franţa)


C etrim idă 150 m g; lidocaină 5 g /100 m l. S oluţie d entară.
Flac. x 36 g

Ind. A nestezie locală de suprafaţă pentru adaptarea c o ro a n e lo r şi


punţilor dentare, detartraj supra şi subgingival.

A te n ţio n a re . Poate m odifica testele antidoping.

A d m in . S trict local. Un p u f = 10 mg lidocaină. Se pulverizează de


la 2 -4 cm distanţă, pe o zonă de 1 cm diam etru. într-o şedinţă
maxim 20 doze.

C ALG E L ® (G laxo W ellcom e, A ng lia )


Lidocaină 0,33% ; C e tilp irid in iu m 0,1% . G el g in g iva l. Tub
10 g.
Ind. Dureri produse de creşterea p rim ilo r dinţi.
A d m in . Se aplică circa 7 m m gel pe vârful unui d eget cu ra t şi se
masează uşor zona afectată a gingiei. Cel m ult 6 aplicaţii/zi.

D EN TIN O X G EL N ® (D entinox, G erm ania)


Gel gingival, 1 g conţinând: T in ctu ră C ham m om ila 150 m g;
Lidocaină 3.4 m g; P olidocanol (600) 3.2 mg
Tub 10 g
Ind. Prevenirea dure rilo r dentare la erupţia d entiţiei de lapte.

A d m in . Cu un tam pon de vată se aplică pe gingia dureroasă, de


2 -3 ori/zi, o cantitate de gel de m ărim ea unui bob de m azăre.

K A M IS TA D ® (S tada A rzneim itte l A G , G erm ania)


Gel dentar, 100 g conţinân d : C lo rh id ra t de lidocaină 2 g;
E xtract lichid de m uşeţel 18,5 g. Tu b x 10 g.

© P A N S O R A L ® (P ierre Fabre, Franţa)


S alicilat de colină 8,7 g; C lorură de ce talconiu 10 m g/100 g.
Gel bucofaringian. T u b PE 3g; 15 g; 30 g. T ub PP 3 g; 5 g;
12 g; 15 g; 30 g.

C A U S T IN E R F F Ă R Ă A R S E N IC @ (Lab.S eptodont, Franţa)


100 g p a s tă d e n ta ră c o n ţin c lo rh id ra t d e e fe d rin ă 1 g,
lidocaină 30 g şi anhidridă arsenică 30 g.
Flac. 4,5 g pastă dentară.
32 MEMOMEP 2014
Memorator de farmacologie

P LA N T E ►o r c

A F T O LIZ O L ® (M edum an, R om ânia)


E xtract etanolic 50° (v/v) din petale de tra n d a fir (1/1) 15 g%;
M iere de albine, apă purificată 85 g%
S oluţie bucofaringiană. Flacon 50 ml.
F d in . A ntiinflam ator, a ntim icrobian, antim icotic.
In d . S tom atite aftoase, m icrobiene, m icotice.
A t e n ţ io n ă r i. S e p o a te a d m in is tra în c u rs u l s a rc in ii şi la
conducătorii auto.
A d m in . 1/2 linguriţă, se ţine în gură tim p de 3 - 5 m inute, apoi se
înghite, de 3 -5 ori/zi. D urata tra ta m e n tu lu i 1 0 -1 4 zile sau mai
m ult.

P IA S C LE D IN E 300 ® (Lab.E xpanscience, Franţa)


E xtra c t in s a p o n ifia b il d in u le i de a v o ca d o , U le i de soia.
C aps. 300 mg. Ct. * 15.

F d in . A cţiune trofică.

in d . în s to m a to lo g ie , a d ju v a n t în tra t. p a ro d o n to p a tiilo r. în
reum atologie, adjuvant în dureri artrozice.

R.a. R egurgitări, creşterea tra nsam inazelor, diaree, gastralgii.

A d m in . O ral. O capsulă zilnic în tim pul m esei, cu un p a h a r de


apă.

D IV E R S E

A LV O G Y L (S eptodonit, Franţa)
Pastă. FI. x 12 g

D E N TO C A LM IN (B iofarm , R om ânia)
S oluţie dentară. FI. * 6 g.
MEMOMED 2014 33
Memorator de farmacologie

A 02 MEDICAMENTE PENTRU
TULBURĂRI LEGATE DE ACID

A 02 A ANTIACIDE
A 02 B MEDICAMENTE PENTRU ULCER PEPTIC Şl
BOALA DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN

A 02 A ANTIACIDE
F d in . A n tia c id e le s u n t c la s ific a te în tre i g ru p e : s is te m ic e
(a lc a lin iz a n te - b ic a rb o n a t d e s o d iu ), p a rţia l s is te m ic e
(neutralizante - carbonat de calciu, derivaţi de m agneziu, hidroxid
de alum iniu) şi nesistem ice (neutralizante - fosfat de alum iniu şi
adsorbante - derivaţi de bism ut, silicaţi).

Ind. Gastrita hiperacidă, ulcer gastric şi duodenal, esofagita de


reflux, p iro z is , d is p e p s ie . S e a d m in is tre a z ă p e n tru a c a lm a
tem porar d u re rile e p ig a s tric e e x is te n te sa u a le p re ve n i, prin
creşterea pH -ului in tra g a s tric şi îm p ie d ica re a a ctivă rii pepsino-
genului. Nu influenţează cicatriza re a ulcerului. A cţiunea este de
s c u rtă d u ra tă ( 1 0 - 2 0 m in u te ) d a c ă s e a d m in is tre a z ă p e
nem âncate şi poate ajunge până la 2 o re dacă sunt adm inistrate
după m asă.

A d m in . în tre m e se şi la c u lc a re , d e 4 - 6 o ri pe zi. S e e vită


asocierea antiacidelor cu alte m e dicam ente pentru a nu influenţa
absorbţia acestora. Nu se asociază cu com prim ate sau drajeuri
enterosolubile.

A 02 AB COMPUŞI DE ALUMINIU

A 02 AD C O M B IN A Ţ II Ş l C O M P LE C Ş I CU C O M P U Ş I DE
ALUMINIU, CALCIU Şl MAGNEZIU

A 02 AF ANTIACIDE CU ANTIFLATULENTE
*
* *

A 02 AB COMPUŞI DE ALUMINIU
34 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

H ID R O X ID SI F O S F A T DE A L U M IN IU ► orc
F c in . A lum iniul din hidroxid se a b soarbe parţial din tubul digestiv
şi se elim ină urinar. Fosfatul de alum iniu nu se absoarbe digestiv.

F d in . H idroxidui de alum iniu are o slabă capacitate antiacidă. Un


gram n e utralizează 3 - 7 m E q acid clo rh idric. pH -ul conţinutului
gastric poate creşte cel m ult până la 4 cu h idroxid de alum iniu şi la
3 c u fo s fa tu l. Io n ii d e a lu m in iu a c ţio n e a z ă a s tr in g e n t şi
d econgestiv a supra m u co a se i g a strice . L atenţa 15 m in. V iteza
teoretică de eliberare a puterii antia cid e : 8 0 -1 0 0 % în 30 m inute.
D urata acţ. 2 0 -6 0 m in. (a d m in . pe sto m a c u l g o l) sau 2 - 3 ore
(după m asă). Fosfatul de A l este tra n sp a re n t la razele X.
R .a. P ot d im inua tra n zitu l in te stin a l. îm p ie d ică a b so rb ţia fo sfo ­
rului. Fosfatul de alum iniu p oate d im in ua absorbţia fierului.

C in d . A pendicită, constip a ţie cronică, boala A lzheim er.

In te ra c ţ. E fectul antiacid e ste scă zu t de alcool, băuturi acidulate,


tutun.
A d m in . O ral. H idroxidui de a lu m iniu 0 ,5 -1 g o dată, fosfatul 0 ,4 -
0,8 g. D ozele se pot repeta la 2 - 4 ore.

0 A LF O G E L © (P olipharm a, R om ânia)
F o s fa t de a lu m in iu c o io id a l 8,8 g; H id ro x id de a lu m in iu
0,0571 g; P ectina 0,0815 g. G el oral. Plic 16 g. Ct. * 20.

A 02 AD C O M B IN A Ţ II Ş l C O M P LE C Ş I CU C O M P U Ş I DE
ALUMINIU, CALCIU Şl MAGNEZIU

C om binaţiile realizează o ca p a cita te antia cid ă sporită, folosind


doze ale fiecărui com po n e n t care sunt bine tolerate. A socierea
calciului cu m agneziul d eterm ină în lă tu ra re a reciprocă a efectelor
o p u s e a s u p ra tra n z itu lu i d ig e s tiv (c a lc iu l în tâ rz ie , m a g n e ziu l
accelerează).

C O M B IN A Ţ II ►OTC

A LM A G E L A ® (Balkan, B ulgaria)
C om poziţia de la A LM A G E L, în plus B enzocaină 100 m g/
5 mi, cu acţiune anestezică locală.
S uspensie orală. FI. 170; 200 ml.

A d m in . O ral. A dulţi 1 -2 linguriţe de 4 ori/zi, eventual şi 1 -2 doze


în tim pul nopţii. C opii până la 10 ani, 1/3 d in doza adulţilor; 1 0 -1 5
ani, Vi din doza adulţilor; peste 15 ani, do za adulţilor.
MEMOMED 2014 35
Memorator de farmacologie

D IC A R B O C A LM © (Zentiva, R om ânia)
C arbonat de calciu 0,89 g; C a rb o n a t de m agneziu 0 ,0 1 1g;
Trisilicat de m agneziu 0,006 g
Com pr. m asticabile Ct. * 20; 50.

D IC A R B O C A LM N ® (Zentiva, S lovacia)
H idroxid A l, 306 m g, H idroxid M g 4 0 0 m g. C om pr. m ast.
Ct. x 40.

G A STR O B EN ® (A ntibiotice, R om ânia)


H id ro x id d e m a g n e z iu 2 6 0 m g . H id ro x id de a lu m in iu
125 mg. Com pr. m ast. Ct. * 10

M A ALO X ® (N icom ed, G erm ania)


Hidroxid de a lum iniu 400 m g; H idroxid de m agneziu 400 mg
Compr. m ast. Ct. * 40.

A d m in . Se sug sau se sparg în gură.

M A ALO X ® (N icom ed, G erm ania)


S us p e n s ie o ra lă , 100 m l c o n ţin â n d : G e l de h id ro x id de
alum iniu 3,49 g; G el de hidroxid de m agneziu 3,99 g
Flacon 250 ml.

A d m in . 1 -2 linguri la apariţia dure rilo r sau la 1 V2 oră după m asă.


Se agită flaconul înainte de adm inistrare.

M A LU C O L ® (LaborM ed P harm a, R om ânia)


H idroxid de a lum iniu 200 mg (gel uscat); H idroxid de m a g ­
neziu 200 mg
C om pr. m asticabile. F lacon * 60; 1000.

A dm in. 1 -4 com prim ate de 2 -4 ori/zi, la 1-1 VS oră după m asă


sau la apariţia d u re rilo r şi seara la culcare. P oate fi ad m in istra t la
diabetici.

REN N IE ® P E P P E R M lN T -S P E A R M IN T (B a ye r, R om ânia)
C arbonat de calciu 680 m g; C a rb o n a t d e m agneziu 80 mg
Com pr. m asticabile. Ct. * 24.
A dm in . 3 -4 com pr/zi, după m asă sau în faza dureroasă.
36 MEMOMED 2014
Memorator da farmacologie

A 02 AF ANTIACIDE CU ANTIFLATULENTE ► orc


E P IC O G E L ® (E IP IC O , R om ânia)
S uspensie, 1 linguriţă (5 m l) co nţinând: H idroxid de alum iniu
gel 4 0 5 m g; H id ro x id de m a g n e z iu 100 m g ; D im e tic o n
125 mg
Flacon 125 ml.
A d m iri. 1 -2 linguriţe de 4 ori/zi, în tre m ese sau după m ese şi
înainte de culcare.

P E P S A N E ® (Lab .R o sa -P h yto p ha rm a , Franţa)


P lic cu gel o ra l: d im e tic o n a 3 g şi g u a ia z u le n 0 ,0 0 4 g.
C t.x 30 plicuri * 10 g
O capsulă m oale conţine d im e tico n a 300 mg şi guaiazulen
4 mg Ct. x 30
F d in . F o rm e a z ă un s tr a t p r o te c to r o m o g e n p e m u c o a s a
digestivă.
In d . T ra ta m e n tu l s im p to m a tic al g a s tra lg ie i şi în m e te o rism u l
intestinal.
A d m in . 1-2 plic. S au 1 -2 ca p su le de 2 -3 ori pe zi, în a in te a
m eselor sau când apar dureri.

A 02 B MEDICAMENTE PENTRU ULCER PEPTIC Şl


BOALA DE REFLUX GASTR0-ES0FAGIAN
A ntiulceroasele acţione a ză prin in h ib iţia se cre ţie i g a strice (anti-
histam inice H2, inhibitori ai po m p e i de protoni, pirenzepina-anti-
m u s c a rin ic s e le ctiv , p ro sta g la n d in e ), p rin cre ş te re a re zisten ţe i
m u c o a se i g a s tric e şi fa v o riz a re a c ic a triz ă rii (c itra t de bism ut,
su cra lfa t) sau prin acţiu n e a n tib a cte ria n ă fa ţă de H e lico b acte r
pylori.
La peste 70% din bolnavii cu u lc e r g a stric şi la peste 90%
din cei cu u lc e r d u o d e n a l e ste p re ze n t H. p ylo ri. C om p o n e n ta
terapeutică principală trebuie să re a lizeze e ra d ica re a a cestuia. în
n u m e ro a s e le s c h e m e re c o m a n d a te p re d o m in ă a s o c ie rile : a)
a m o x ic ilin ă (1 g * 2 /z i), c la ritro m ic in â (5 0 0 m g * 2 /z i) sau
m etronidazol (500 m g * 2 /zi), un in h ib ito r de p o m pă de protoni
(om eprazol 20 m g * 2/zi), tim p de 7 -1 0 zile; b) claritrom îcină cu
m etronidazol sau tinidazol (500m g * 2 /zi) sau te tra ciclin ă (1 g * 21
zi); c) am oxicilină cu m e tro n ida zo l sau tin id a zo l; O prirea fum atului
cre ş te e fic a c ita te a tra ta m e n tu lu i. în re flu x u l g a s tro -e s o fa g ia n
M E M O M E D 2014 37
Memorator ele farmacologie

tratam entul este c o ndiţionat de leziunile evidenţiate end o sco p ic şi


de s im p to m e . C a z u rile u ş o a re , fă ră le z iu n i, b e n e fic ia z ă de
antiacide şi alginat. în cazurile cu leziuni superficiale (grad A sau
B): se poate începe cu antiacide şi, în funcţie de evoluţie, se trece
la antiH2 sau inhibitori de pom pă de protoni, jum ătate de doză sau
doză întreagă; se adm inistrează de la înce p u t inhibitori de pom pă
de protoni în doză întreagă. D acă leziunile sunt im portante (grad
C sau D) se recom andă inhibitori de pom pă de protoni tim p de 6-
8 săpt., după care se fa ce evaluarea rezultatelor. D acă evoluţia a
fo st fa v o ra b ilă se tre c e la re d u c e re a d o z e lo r sa u Ia a n tiH 2.
Utilitatea prochineticelor este discutabilă.

A 02 BA ANTIHISTAMINICE H2

A 02 BC INHIBITORI Al POMPEI DE PROTONI

A 02 BX ALTE M EDIC AM EN TE PENTRU ULCER PEPTIC SI


BOALA DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN

A 02 BA ANTIHISTAMINICE H2

F d in . B lochează ele ctiv receptorii histam inici H 2 din m ucoasa


gastrică, im plicaţi în secreţia acidului clorhidric.

Ind. în ulcerul gastro-duodenal nu este justificată adm inistrarea


antiH2 după eradicarea H. pylori, pentru a evita o recidivă.
Sindrom ul Z ollinger-E llison şi e sofagita de reflux necesită doze
mai mari decât cele antiulceroase şi o durată m ai lungă, de 8 -1 2
săptăm âni. P revenirea hem orag iilo r d ig e stive superioare în unele
intervenţii chirurgicale, com a h epatică, stări necesitând te rapie
intensivă. A sociate pentru tratam ente scurte cu antiinflam atoare
nesteroidiene pot preveni acţiunea ulcerigenă a acestora d a r nu
înlă tură p o s ib ilita te a h e m o ra g iilo r sau p e rfo ra ţie i. în u lc e re le
d a to rite A IN S , d u ra ta tra ta m e n tu lu i cu a n ti H 2 e s te d e 8
săptăm âni. D ispepsie, gastrită, pyrosis. P revenirea pneum oniei
de aspiraţie, ulcerului de stres,

R .a . D ig e s tiv e ( fe n o m e n e d is p e p tic e , d ia re e , c re ş te r e a
tra n s a m in a z e lo r s e ric e , p a n c re a tită ), n e u ro p s ih ic e (c e fa le e ,
astenie, som nolenţă, m ialgii, confuzie), cutanate (erupţii diverse),
a n g io e d e m , c a rd io -v a s c u la re (b ra d ic a rd ie , b lo c A - V , h ip o -
tensiune), renale (nefrita interstiţialâ), endocrine (ginecom astie,
38 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

hiperprolactinem ie, scăderea libidoului). Prin scăderea acidităţii


g a s tric e a n tih is ta m in ic e le H 2 p o t m o d ific a a b s o rb ţia u n o r
m edicam ente.

C ind. G astrită atrofică, hipoclorhidrie.

P rec. V ârstnici, insuf. renală (re d u ce rea dozelor), insuf. hepatică,


alergii, adm in. i.v. rapidă, agita ţi, p sih o ze , de p re sie , anxietate,
halucinaţii, sarcină şi alăptare. P ot m asca sim ptom ele cancerului
gastric.

C IM E TID IN U M ►P -6L

A d m in . O ral. a) A dulţi. 400 mg de două ori pe zi, dim ineaţa şi


seara; b) 800 mg seara; c) in ulcere de stress 400 mg de 3 -4 ori
pe zi; d) C opii peste un an. 2 0 -3 0 m g /kg /zi, în 2 - 3 p rize ; e)
tratam ent de întreţinere 400 mg seara sau 400 mg dim ineaţa şi
seara; f) esofagita de reflux şi sindrom Z ollinger-E llison 400 mg
de 4 ori pe zi, 12 săptăm âni; g) intervenţii chirurgicale 400 mg cu
1 /2 -2 ore înaintea anesteziei generale. I.m. a) A dulţi. 200 mg la
4 - 6 ore, m a xim u m 2,4 g /zi; b) C o p ii. 2 0 -3 0 m g /kg /zi, în 2 -3
prize. I.v. (lent), a) A dulţi. 200 m g în cel puţin 2 m inute; se poate
re p e ta la 4 - 6 o re ; b) la n e v o ie in j. în ce l p u ţin 10 m in u te ;
m axim um 2,4 g/zi; c) C o p ii. 2 0 -3 0 m g /kg /zi, în 2 - 3 p rize . I.v.
(perfuzie). 400 mg în 100 ml se r fizio log ic injectat în 1 /2 -o oră;
400 mg în 250 ml în 2 o re ; se p o a te re p e ta la 4 - 6 o re ; sau
perfuzie continuă în ser fizio log ic sau gjucoză, cu 5 0 -1 0 0 m g/oră
tim p de 24 ore, m a x im u m 2 ,4 g /z i. în in s u fic ie n ţa re n a lă , la
clearance al creatininei 0 -1 5 m l/m in, 200 mg de 2 ori pe zi; 1 5 -
30 m l/m in, 200 mg de 3 ori pe zi; 3 0 -5 0 ,nl/m in, 200 m g de 4 ori
pe zi; peste 50 m l/m in, doze uzuale. La vârstnici doză cu 30% mai
m ică decât la adulţi.

© C IM E T ID IN A A R E N A 200 m g (A rena G roup, R om ânia)


C aps. 200 mg. Ct. * 30. Pa 8,41

R A N IT ID IN U M /A > P -6L
F c in . A bsorbţie bună orală. B io d isp cn ib ilita te 50% . P ic seric la
2 - 3 ore. M etabolizare redusă. E lim in a re renală. T1/2 2 -3 ere.
T re ce în la p te le m atern . R a p o rtu l c o n c e n tra ţiilo r la p te /p la sm ă
este: 1,92 la 2 n re - 2,78 la 4 ore; 6,70 la 8 ore. D oza ingeratâ de
sugar = 1 % din doza m am ei.

F d in O doză orală de 150 rrg suprim ă secreţia de acid clorhidric


gastric p e n to i 12 ore.
R .a. E fecte adverse şi irte ra c ţiu n i m ai rare d ecât cim etidina.
M E M O M E D 2014 39
Memorator de farmacologie

A d m in . Oral. a) A dulţi. 150 mg de 2 ori pe zi, dim ineaţa şi seara;


b) 300 m g s e a ra , tim p de 4 - 6 - 8 s ă p tă m â n i; în u lc e r g a s tric
benign sau u lcer duodenal; până ia 6 săpt. în dispepsie cronică
episodică; c) 300 m g s eara, 8 - 1 2 să p tă m â n i în e s o fa g ita de
reflux şi ulcer prin A IN S ; d) sindrom Z o llinger- Ellison 150 mg de 3
ori pe zi; e) tratam ent de întreţinere 150 mg seara; f) pirozis, 300
m g/zi, în 2 p riz e , m a x im u m 2 s ă p t.; g ) tra t. s im p to m a tic al
refluxului g a s tro e s o fa g ia n , când re g u lile ig ie n o -d ie te tic e s u n t
ineficace, 75 mg la apariţia arsurilor, de cel m ult 3 ori/zi, m axim um
2 săpt.; h) eradicarea H. pyloris, în asociere cu antibacteriene,
300 mg seara sau în 2 prize, tim p de 7 -1 0 zile; i) C opii între 8 -1 8
ani 150 mg de 2 ori pe zi; j) intervenţii chirurgicale 150 mg cu 2
ore înaintea anesteziei generale. I.m. 50 mg la 6 -8 ore. I.v. (lent).
50 mg diluate în 20 ml se r fiziologic, injectat în cel puţin 2 m inute;
se poate repeta la 6 -8 ore; k) perfuzie continuă cu 1 2 5 -2 5 0 meg/
kg/oră, pentru 2 ore. Se poate repeta la 6 -8 ore.. D ozele se reduc
în insuficienţa renală astfel; cratininem ie 2 5 -6 0 m g/l (2 2 0 -5 3 0
pmol/l): 150 mg la 24 ore; creatininem ie peste 60 mg/l: 150 mg la
48 ore. P rofilaxia s in d ro m u lu i M e n d e ls o n : 150 mg ra n itid in ă ,
administrată cu 2 ore înainte de anestezie. C opii între 8 -1 8 ani: 2
- 4 mg ra n itid in ă /kg de 2 ori pe zi, fă ră a se d e p ă şi 300 mg
ranitidină pe zi.

A R N ETIN ® (M edochem ie, C ipru)


Sol. inj. 25 m g/m l. Fiola 2 ml. Ct. * 5. Pa 12,67

N -R A N ITID IN ® (M edum an S A, R om ânia)


Compr. film . 150 m g. Ct. * 20. Pa 3,99

R AN ITID IN A R E N A (A rena G roup, R om ânia)


Caps. 75 m g; 300 m g. C t. * 10. Pa 6,38
Com pr. 150 m g. Ct. * 20. Pa 4 ,55
Caps. 300 mg. Ct. * 10. Pa 6,46

© R AN ITID IN H E LC Q R 75 @ (AC H elcor, R om ânia)


Com pr. film. 75 m g. Ct. * 10.

© R AN ITID IN (Fabiol, R om ânia)


Compr. 150 m g. Ct. * 20. Pa 4.55

R A N ITID IN Ă A TB (A ntibiotice, R om ânia)


Com pr. film . 150 m g. Ct. * 10; 20; 1200. Pa 4 .5 5 :
Com pr. film . 300 m g. Ct * 10; 20;1200. Pa 8.66:
40 MEMOMED 2014
Memorator <lefarmacologie

® RA N IT ID IN A LA R O P H A R M (Laropharm , R om ânia)
Com pr. film. 75 mg. Ct. * 20.
C om pr. film. 150 mg. Ct. x 20. Pa 4,55

R AN IT ID IN A (Accord H .L., M area B ritanie)


Com pr. film . 150 mg, 300 m g.
Com pr. eff. 150 m g, 300 m g.

R AN IT ID IN A 150 mg (M agistra C & C, R om ânia)


Com pr. 150 m g. Ct. * 20. Pa 4,56

R A N IT ID IN A LPH ® (Laborm ed P harm a, R om ânia)


C om pr. film . 75 m g. Ct. * 1 0 ,1 0 0 0
C om pr. film . 150 m g. Ct. * 2fî, 60, 1000. Pa 4,56
C om pr. film . 300 mg. Ct. * 30, 1000. Pa 13,00

R AN ITID IN A S lavia ® (S lavia P harm S .R .L., R om ania)


C om pr.. 150 m g. Ct. x 10. Pa 4,55

R A N IT ID IN A C LA R IS ® {C laris Lifesciences LTD. - M area


B ritanie)
S ol.inj./perf. Fiole 50 m g/2 m l. Ct. x 5 ,1 0 , 25.

ZA N T A C ® (G laxo W ellcom e, A nglia)


Com pr. film . 75 mg. Ct. x 6.
C om pr. film .; 150 mg. Ct. x 20, 60; Pa 7,01

FA M O TID IN U M /A \ ►P -6L
F c in . A b s o rb ţie b u n ă o ra lă , p u ţin in flu e n ţa tă de a lim e n te .
B io d is p o n ib ilita te 4 0 - 4 5 % . P ic s e ric la 1 - 3 o re . E lim in a re
predom inant renală, 2 5 -3 0 % nem odificată. T1/2 3 ore.

F d in . O doză orală de 20 m g, re sp e ctiv 4 0 m g scade secreţia


bazată de acid clorhidric cu 86% , re sp e ctiv 94% pentru 10 ore.

A d m iri, a) U lcer gastro-duodenal 4 0 m g seara, în doză unică sau


20 m g de 2 ori pe zi, dim ineaţa şi seara, tim p de 4 - 6 - 8 să p ­
tăm âni; b) tratam ent de întreţinere, pentru prevenirea recidivelor,
cu 20 mg seara; c) sindr. Z ollinger-E llison 20 mg la 6 ore; d) reflux
g a s tro -e s o fa g ia n 2 0 -4 0 m g de 2 o ri pe zi, 6 - 1 2 s ă p tă m â n i,
MEMOMED 2014 41
Memorator de farmacologie

menţinere, 20 m g de 2 ori pe zi; e) în anestezia generală, pentru


prevenirea a s p ira ţie i d e s u c g a s tric, 40 m g în se a ra p re m e r­
gătoare sau în dim ineaţa intervenţiei (i.v.). în insuficienţa renală,
când clearance-ul creatininei este sub 10 m l/m in doza de 20 mg
seara sau 40 mg la 3 - 4 zile.

® FAM O D IN ® 20 şi 40 (AC H elcor, R om ânia)


Com pr. film . 20 m g; 40 mg. Ct. * 30. Pa 8,89; 12,31

FAM O TID IN A Z E N T IV A 20 şi 40 m g(Zentiva, R om ânia)


Compr. film . 20 m g; 40 mg. Ct. * 30. Pa 5,86; 7,72

Q U AM ATE L ® 20 şi 40 m g (G edeon R ichter, U ngaria)


Com pr.film . 20 m g. Ct. * 28. Pa 9,45
Liof.+solv.pt.sol.inj. 20 m g/5 ml. Ct. * 5 (fl.liof.+ fiole solv.)
Pa 24,64

NIZATIDINUM IS A ►P -6 L
F cin. A bsorbţie orală cu pic se ric la 3 o re. B io d isp o n ib ilita te a
70%. Elim inare urinară, 60% nem odificată. T 1 /2 1 -2 ore.
Fdin. O doză orală de 300 m g scade sem nificativ secreţia de acid
clorhidric gastric pentru 12 ore.
A d m in . a) A d u lţi. 300 m g se a ra sa u 150 m g d e 2 o ri pe zi,
4 - 8 s ă p t. P e n tru p re v e n ir e a r e c id iv e lo r 1 5 0 m g s e a ra ;
b) Esofagita de reflux 300 m g zilnic, în 1 -2 prize, 6 -1 2 săptăm âni;
c) în insuf. renală, cle a ra n ce c re a tin in a 5 0 -2 0 m l/m in, 150 mg
seara; clearance sub 20 m l/m in, 150 m g o zi din două; c) Insuf.
hepatică. D oza se reduce cu o treim e.

N IZA TID IN V IM S P E C T R U M 150 (V im S pectrum , R om ânia)


C aps. 150 m g. Ct. * 20. Pa 18,23

N IZA TID IN A LA R O P H A R M 150 m g (Laropharm , R om ânia)


Caps. 150 m g. Ct. * 20. Pa 14,92

A 02 BC INHIBITORI Al POMPEI DE PROTONI

F d in . B lo ch e a ză s is te m u l h id ro g e n /p o ta s iu a d e n o zin trifo s fa t
(pom pa de p ro to n i) d in c e lu le le p a rie ta le g a s tric e , in h ib â n d
secreţia acidă.
42 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
In d . U lc e r g a s tro -d u o d e n a l, m o n o te ra p ie sau în a so cie re cu
antibiotice, pentru eradicarea H. pylori. R eflux gastro-esofagian,
p iro z is , s in d ro m Z o llin g e r-E llis o n . L e z iu n i g a s tro d u o d e n a le
a s o cia te a d m in is tră rii de A IN S (tra t. p re v e n tiv şi c u ra tiv). în
u lc e ru l g a s tro d u o d e n a l, d u p ă e ra d ic a re a H. p y lo ri, nu e ste
ju stificată adm inistrarea in h ib ito rilo r de pom pă de protoni pentru a
evita o recidivă.

R .a. G reţuri, diaree, cefalee, e rupţii cutanate. N efrită interstiţială


cu febră, rash, eozinofilie, hem aturie, proteinurie. P oate apare la
om eprazol, rabeprazol, e so m e p ra zo l, lansoprazol, pantoprazol.
N e frită in te rs tiţia lă m a i p ro d u c A B p -la c ta m ic e , s u lfa m id e ,
diuretice, A IN S , cim etidina, alopurinol, rifam picina.

C ind . G astrită atrofică.

O M E P R A Z O LU M ►P-6L
ĂL.
F c in . N e sta b il în m e d iu l a cid g a s tric . A b s o rb ţie din in te stin ,
c o m p le tă în 3 - 6 o re . T 1 /2 40 m in u te . M e ta b o liz a t a p ro a p e
com plet în ficat. 80% din m etaboliţi s u n t elim inaţi prin urină, 20%
prin fecale.

C in d . S arcin ă şi în pe rio a d a de a lă p ta re . H ip e rse n sib ilita te la


om eprazol, copii sub 6 ani.
R .a. M eteorism , constipaţie, fo to se nsib iliza re . C efalee, am eţeli,
parestezii, som nolenţă sau insom nie, vertij, xerostom ie, stom atită
sau c a n d id o z ă g a s tro -in te s tin a lă , g in e c o m a s tie , le u c o p e n ie ,
tro m b o c ito p e n ie , a g ra n u lo c ito z ă şi p a n c ito p e n ie , c re ş te re
re v e rs ib ilă a v a lo rilo r tra n s a m in a z e lo r, c h is tu rilo r g la n d u la re
gastrice benigne şi reversibile.
A d m in . a) 20 mg o dată pe zi, 2 -4 săptăm âni în u lce r duodenal,
m axim um 8 săptăm âni în u lce r gastric; b) în cazuri grave 40 mg
pe zi; c) sindrom Z ollinger-E llison 60 mg o dată pe zi iniţial, apoi
2 0 -1 2 0 m g /z i; d ) e s o fa g ita d e r e flu x e ro z iv ă 20 m g /z i,
4 săptăm âni, prelungit cu cel m ult încă 4 săptăm âni la nevoie, e)
în cazuri grave 40 m g/zi, 4 - 8 săpt.; f) prevenirea re cid ive lo r în
e s o fa g ita de re flu x 1 0 -2 0 m g /zi; g ) e ra d ic a re a H. p y lo ri, în
asociere cu antibiotice, 40 m g/zi, în 2 prize, 7 -1 0 zile; h) în insuf.
hepatică 20 m g/zi. La pacienţii la care nu se poate adm inistra
om eprazol oral, se inj. 40 m g în priză unică. D urata îna in te de a se
trece la trat. oral, este de 2 - 3 zile.

H ELIC ID ® (Zentiva A S , C ehia)


Liof.pt.sol.perf. 4 0 mg FI. Pa 22,77
C aps. gastrorezist. 20 m g. FI. * 14; 2S; 90; Pa 10,06; 20,79
MEMOMED 2014 43
Memorator de farmacologie

O M E P R A ZO L © (Z entiva A S , C ehia)
Caps. gastrorezist. 10 m g. FI. * 7 ,1 4 ,1 5 ,2 8 , 3 0 ,5 0 , 60, 90,
100.
Caps. gastrorezist. 20 m g. FI. * 7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30, 5 0 ,6 0 , 90,
100.Pa 18.38
Caps. gastrorezist. 4 0 m g. FI. * 7 ,1 4 ,1 5 ,2 8 , 30, 50, 60, 90,
100.

LO SEC © (A straZ eneca, S uedia)


Pulb. liof.pt.sol.inj. 40 m g/10 ml. Ct. * 1; 5; 10. Pa 114,72

LOSEC M U PS ® (A straZeneca, S uedia)


Compr. film . gastrorez. 10 m g. FI. x 7, 14. 15, 28, 30, 50,
100, 140. Pa 33,19.
Com pr. film . gastrorez. 20 mg. FI. x 7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30, 50, 56,
100, 140, 200, 280. Pa 24,96.

N O VO G AS T 20 (A ntibiotice, R om ânia)
C aps.gastrorez. 20 mg. Ct. * 20. Pa 15,04

O M E D AR ® (D ar A l D aw a, R om ânia)
Com pr. film . gastrorez. 20 mg. FI * 14, 28. Pa 14,45; 14,45

O M E P R A ZO L A R E N A 20 m g (Arena G roup, G erm ania)


C aps.gastrorez. 20 m g. Ct. * 30; Pa 22,02

® O M E P R A Z O L F A R M E X 2 0 (F a rm e x C o m p a n y ,
R om ânia)________________________________________________
Caps. gastrorez. C t. * 30. Pa 20,85

O M E P R A Z O L L P H 2 0 m g (L a b o rm e d P h a rm a S A ,
R om ânia)________________________________________________
C aps. gastrorez. 20 m g. Ct. * 1000; 20; 10 . Pa 12,80; 6,49

O M E P R A Z O L R o m p h a rm 20 m g (R o m p h a rm C om pany,
R om ânia)________________________________________________
C aps.gastrorez. 20 m g. Ct. * 30. Pa 22,16

O M E P R A ZO L T E R A P IA 20 mg (Terapia, R om ânia)
Caps. gastrorez. 20 m g. Ct. * 30. Pa 22,53
44 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

0 O M E P R A Z O L 20 m g (S lavia P harm , R om ânia)

C aps. gastrorez. 20 m g. Ct. * 30 Pa 22,68

O M E P R A Z O L (G edeon R ichter, R om ânia)


C aps. gastrorez. 20 m g. Ct. * 14. Pa 14,45

O M E P R A Z O L O ZO N E 20 mg (O zo n e Laboratories, Anglia)
C aps. gastrorez. 10 m g. FI. x 28.

O M E P R A Z O L S A N D O Z (S a n d o z SRL, R om ânia)
C aps. gastrorez. 10 m g. FI. * 7 ,1 0 , 14, 15, 20, 28
C aps. gastrorez. 20 m g. C t. * 7 ,1 4

O M E P R A Z O L S T A D A (S tada A rzn e im iţte l A G - G e rm a n ia )


C aps. gastrorez. 10, 20, 4 0 mg.

O M E P R A Z O L JE N S O N (Jenson P harm aceutical Services


LTD. - M area B ritanie)____________________________________
C aps. gastrorez. 20, 40 m g.

O M E P R A Z O L A U R O B IN D O (A u ro b in d o P ha rm a (M alta)
Lim ited - M acedonia)_____________________________________
C aps. gastrorez. 10 mg . C t x 7, 14, 15, 28, 30,50, 56, 60,
9 8 ,1 0 0 , 500. P.a. 4.61
C aps. gastrorez. 20 m g. C t x 1 ,7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30,50, 56, 60,
90, 98, 100, 250, 500, 1000. P.a. 8.94
C aps. gastrorez. 40 m g. C t x 7 ,1 4 .1 5 ,2 8 , 30,50, 5 6 ,6 0 , 98,
100, 500. P.a. 12.76

O M E P R A Z O L A L 20 (A liu d ® P h a rm a G M B H & C o .K g -
G erm ania)
C aps. gastrorez. 20 mg.

X A N T R A Z O L (B ayer S R L - R om ânia)
C aps. gastrorez. 20 mg.

O M E R A N ® - 20 - 40 (E uropharm , R om ânia)
C aps. gastrorezist. 20 m g. Ct. * 14; 28. Pa 21,42
M E M O M E D 2014 45
Memorator de farmacologie

O M E Z ® (Dr. R eddy's, R om ânia)


P ulb.pt.sol.perf. FI. 15 m l cu 4 0 m g liofilizat. Pa 16,22
C aps.gastrorez. 20 m g. Ct. * 30. Pa 21,42

O M Z A TO L 20 mg (R om astru Tra d in g S R L - R om ânia)


C aps.gastrorez. 20 m g. Ct. >«14, 28. Pa 10.71; 21.42

O R TA N O L ® (Lek P harm aceuticals, S lovenia)


C aps.gastrorez. 20 m g. Ct. * 14. Pa 8,07.
C aps.gastrorez 4 0 m g. Ct. >« 7. Pa 8,03.

U LTO P ® (Krka, S lovenia)


C aps.gastrorez. 20 m g; Ct. >« 14; 28 Pa 14,45
C aps.gastrorez. 4 0 m g; Ct. >« 14; 28
P ulb.pt.sol.perf. FI. cu 40 m g liofilizat.

P A N TO P R A ZO LU M B A ►P -6 L
F cin . D upă adm in. ora lă , pic p la s m a tic la 2,5 ore. A lim e n te le
întârzie absorbţia cu 2 ore d a r nu influenţează picul. Inactivat în
ficat. M etaboliţii excretaţi urinar. T 1 /2 1 -2 ore.

Fdin. D erivat de benzim idazol, e ste co n ve rtit în form a activă în


celula p a rie ta lă , la pH < 3. D o za o ra lă de 4 0 m g p ro d u c e o
inhibiţie a H*K+-A T P -a z e i de 51% în prim a zi şi de 85% după 7
zile de tra ta m e n t (s im ila r O m e p ra zo l). La pH neutru este m ai
stabil (chim ic) decât O m eprazol.

R.a., C ind. S im ilar O m eprazol.

A d m in . O ral. U lcer d uodenal 40 m g/zi, 2 - 4 săpt.; u lce r g a stric şi


esofagită de reflux 4 0 m g/zi, 4 - 8 să p t.; p re ve n ire a re cid ive lo r
esofagitei de reflux 2 0 -4 0 m g/zi; e radicarea H. pylori, în asociere
cu antibiotice, 80 m g/zi, în 2 prize, m inim um 7 -1 0 zile.

A Z A T O L © 20 - 40 m g (R om estru, R om ânia)
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g. Ct. x 28. Pa 22,57; 33,80.

C O N T R O LO C © 2 0 - 4 0 m g (N ycom ed, G erm ania)


C om pr.film .gastrorezist. 20 m g. Ct. x 14 ; 28; 30. Pa 34,83.
40 m g. Ct. x 14; 15; 28; 30. Pa 55.68
Liof. pt. sol. inj. 40 m g. Flac. Pa 13.39
46 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

D IC A R B O C A LM C O N T R O L ® (Zentiva, R om ânia)
Com pr. gastrorez. 20 m g. Ct., FI. * 7 ,1 4 .

D Y S P E X ® (N ycom ed, G e rm a n ia )
Com pr. gastrorezist. 20 m g, 40 m g; Ct. x 14; 28.
Pulb. pt. sol. inj., i.v. 40 m g. Ct. x 1; 5; 20 fi.

G E S O FLU X ® (G L. P harm a, A ustria )


C om pr. g a stro re zist. 20 m g, 40 m g. C t x 30. P.a. 22,28,
34,10.

N O A C ID ® (Egis P ha rm a ce u tica ls PLC - U ngaria)


C om pr. gastrorezist. 20 m g, 40 m g. C t x 7, 14, 28.

N ED IS 20 mg (DR. R e d d y's Labo ra to rie s R om ânia S .R .L. -


R om ania)
Com pr. gastrorezist. 20 m g.C t x 14.

P A N T E C T A ® (N ycom ed, G erm ania)


Com pr. gastrorezist. 20 m g; 4 0 m g. C t. * 7,14.

P A N T O P R A Z O L (N ycom ed, G e rm a n ia )
C om pr. gastrorezist. 20 m g. Ct. * 14; 28. Pa 10,71; 21,48.
4 0 m g. Ct. * 14; 28. P a 15,38; 3 0 ,7 7 . P ulb . pt. so l. inj.
40 m g. Pa 21,59

P A N TO LO C C O N T R O L (N ycom ed, G erm ania)


C om pr. gastrorezist. 20 m g. C t. * 14; 28

P A N T O P R A Z O L C O N T R O L (N ycom ed, G erm ania)


Com pr. gastrorezist. 20 m g. Ct. x 14; 28

P A N T O P R A Z O L J E N S E N (J e n s o n P h a r m a c e u tic a l
S ervices LTD, M area B ritanie )____________________________
Com pr. gastrorezist. 20 m g, 40 m g. FI. x 30, 50, 60, 9 0 ,1 0 0 ,
250. Ct x 7, 14, 28, 56, 96

P A N T O P R A Z O L M A C L E O D S (M a c le o d s P h a rm a UK
Lim ited, M area B ritanie )__________________________________
Com pr. gastrorezist. 40 mg. C t x 28
M E M O M E D 2014 47
Memorator de farmacologie

P A N T O P R A Z O L A C T A V IS (A c ta v is G ro u p P T C E H F -
Islanda)__________________________________________________
Lifllizat pt. sol. inj. 40 m g. C t x 1 , 5, 10, 20 Fl.x 15 m l. P.a.
21.85

P A N TO P R A ZO L A T B (A ntibiotice S A - R om ania )
Com pr. gastrorezist. 40 m g. C t. ><10, 20, 3fi. P.a. 32.77

P IAD O R (A ntibiotice S A - R om ania )


C om pr. gastrorezist. 20 m g. Ct. * 10.

P A N TO P R A ZO L N E O G E N (N eogen N.V. - B elgia )


Lifllizat pt. sol. inj. 40 m g. Ct x 1, 5, 10, 20 Fl.x 10 ml.

P AN TO SA L (N ycom ed, G erm ania)


Com pr. gastrorezist. 20 mg, 40 m g. Ct. * 7 ,1 0 , 14, 15, 2â,
30 48, 56. 60, 84, 90, 98, 100, 112, 168. Pa 21.91; 31.39.
Pulb. pt. sol. inj. 40 m g. C t x 1, 5 .1 0 , 20 Fix 10 ml

S E LTR A Z © (Dr. R eddy's, R om ânia)


Com pr. film . gastrorezist. 40 m g. Ct. * 28. Pa 31,62

N O LP A ZA ® (K rka, S lovenia)
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g. Ct. * 30. Pa 21,88; 32.77.
Pulb. pt. sol. inj. 40 m g. Pa 19.31.

N O LP A N T A 20 m g (Krka, S lovenia)
Com pr. gastrorez. 20 m g. Ct. * 14.

PAC ID ® (Terapia, R om ânia)


Com pr. gastrorez. 20 m g. Ct. * 7 ,1 4 .

P A N TO P R A ZO L (Terapia, R om ânia)
C om pr. gastrorez. 4 0 m g. Ct. * 7, 10, 14, 20, 30. P.a. 5.93;
19.57.

P A N TE X E L ® (G. R ichter, R om ânia)


Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 mg. Ct. * 28. Pa 22,06; 31,62
48 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

P A N T O P R A Z O L {Teva, R om ânia)
P ulb. pt. sol. inj./perf. 40 m g x 10 FI.. Pa 190,42;
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g. C t. x 30. P a 20,43; 36,17

R E D A C IB ® (S andoz, R om ânia)
C om pr. gastrorezist. Ct., FI. x 7, 14.

S O M A C C O N T R O L (N ycom ed, G erm ania)


C om pr. gastrorezist. 20 m g. Ct. x 14; 28

U LP R IX ® (G lenm ark, C ehia)


C om pr. gastrorezist. 20 mg

U LTR A Z ® (G lenm ark, C ehia)


C om pr. gastrorezist. 40 mg

Z E N C O P A N ® (Zentiva, C E H IA )
C om pr. gastrorez. 20 m g, 40 m g. Ct., FI. *1 4 , 2â- Pa 6.38;
11.63.

LAN SO PR AZO LU M / A \ ►P -6L


F d in ., In d ., R .a., sim ila r O m eprazol.
A d m in . U lc e r d u o d e n a l 30 m g /zi, 2 - 4 s ă p t.; u lc e r g a s tric şi
eso fa g ită de re flu x 30 m g /zi, 4 - 8 să p t.; p re ve n ire a re cidive lo r
esofagiei de reflux 1 5 -3 0 m g/zi; era d ica re a H. P ylori, în asociere
cu antibiotice, 60 m g/zi, în 2 prize, m in im u m 7 -1 0 zile.

LA N ZA P ® 30 m g (Dr. R eddy’s, R om ânia)


C aps.gastrorezist. 30 m g. Ct. x 20. Pa 16,66.

LA N Z U L @ (Krka, S lovenia)
C aps. gastrorez. 30 m g. Ct. x 14 . Pa 13,13

LE V A N T ® 15 - 30 m g (R anbaxy, A ng lia )
C aps. gastrorez. 15 m g; 30 m g. Ct. x 14 . Pa 6,56; 11,36

R A B E P R A Z O L U M __________________ , ( D (R ) > P -6L

F c in . In s ta b il în m e d iu l a cid . A d m in is tra re su b fo rm ă g a stro -


rezistentă. A bsorbţie după trecerea de stom ac. A bso rb ţie rapidă.
M E M O M E D 2014 49
Memorator de farmacologie

Pic. seric la 3,5 ore. B iodisponibilitate 52% . T 1/2 o oră. E xcreţie


urinară 90% , ca m etaboliţi.

F d in . A n tis e c r e to r , d e r iv a t d e b e n z lm id a z o l, fă ră e fe c te
anticolinergice sau anti H2.
A d m iri. A d u lţi. U lc e r d u o d e n a l, g a s tr ic 2 0 m g /z i, o p riz ă ,
dim ineaţa. E s o fa g ită 20 m g /zi, o p riză , d im in e a ţa , 4 - 8 s ă p t.
Eradicarea helico b a cte r pylori. 20 m g * 2/zi + claritrom icină 500
mg x 2/zi + am oxicilină 1 g * 2/zi. Nu se m odifică doza în insuf.
renală sau hepatică.

R A B E LIN Z @ (A lchem ia Lim ited, M area Britanie )


Com pr. gastrorezist. 10 mg, 20 mg. Ct x 7 ,1 4 ,2 0 , 28,30, 56,
60, 9 8 ,1 0 0

R A B E P R A ZO L T E R A P IA (Terapia S.A., R om ania)


Com pr. gastrorezist. 10 m g, 20 m g. C t x 7, 14, 28.

R AC ID O L ® (T orrent P harm a SRL, R om ania)


Com pr. gastrorezist. 10 m g, 20 m g. C t x 14, 28.

ZU LB E X © (K rka, S Lovenia)
Com pr. gastrorezist. 10 m g, 20 m g. C t x 7, 10, 14, 15, 28,
30, 56, 60, 90, 98, 100
E SO M E P R A ZO LU M /Ă N ►P -R F

F cin. S ubstanţă labilă în m ediu acid. S e adm inistrează ca granule


e n te ro s o lu b ile . A b s o r b ţie ra p id ă . P ic s e ric la 1 - 2 o re .
B io tra n sfo rm a re to ta lă , m e ta b o liţi in a c tiv i. E xc re ţie p rin urină
(80%) şi fecale.

F din. Izom erul S al om eprazolului.

Ind. B oala de reflux g a stro e so fa g ia n . E ra d ica rea H e lic o b a c te r


pylori In cadrul sch e m e lo r terapeutice.

R.a. C efalee, dureri abdom inale, diaree, flatuienţă, greaţă, vom e,


co n stip a ţie . D e rm a tite , a m e ţe li, u s c ă c iu n e a g u rii. P a re s te z ii,
som nolenţă, in s o m n ie , a m e ţe li, a g ita ţie , d e p re sie . S to m a tită ,
candidoze. Leucopenie, trom bopenie, agranulocitoză. C reşterea
enzim elor hepatice. A rtralgii.

C in d . H ip e rs e n s ib ilita te la b e n z im id a z o li. S a rc in ă , a lă p ta re .
Copii.
50 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologic
A d m in . C om prim atele se în g h it întregi, cu lichid sau se desfac în
1/2 pahar apă necarbogazoasă, am estecând până la desfacerea
c o m p le tă şi b ând c o n ţin u tu l im e d ia t sau p â n ă la 30 m in u te .
G ra n u le le nu se m e s te c ă sa u d iv iz e a z ă . în b o a la de re flu x
gastroesofagian, pentru vin d e ca re a e ro ziunilor, 40 mg o dată pe
zi, 4 săptăm âni. S e poate prelungi cu încă 4 săptăm âni. Pentru
tratam entul sim ptom elor şi profilaxia recidivelor, 20 mg o dată pe
zi. E ra d ic a re a H e lic o b a c te r p y lo ri 20 m g * 2 /z i, a s o c ia t cu
antibiotice, tim p de 7 -1 0 zile. Nu se a ju ste a ză dozele la vârstnici,
în insuf. renală şi hepatică. Inj. i.v. în m inim 3 m inute. 2 0 -4 0 mg o
dată/zi. S oluţia preparată pt. inj./perfuzii se păstrează cel m ult 12
ore sub 25°C.

0 EM ANERA ® (Krka, S lovenia)


C aps. gastrorez. 20 m g. Ct. x 14; 28. Pa 26.47; 51.23. 40
m g. Ct. x 14; 28. Pa 38.71; 73.54.

E S O M E P R A Z O L A S T R A Z E N E C A (A strazeneca, S uedia)
C om pr. gastrorezist. 20 m g; 40 m g Ct. * 3, 7 ,1 4 ,1 5 , 25, 28,
30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140. FI x 2, 5, 7, 14, 15, 28, 30,
56, 60, 100, 140.

E S O M E P R A Z O L M Y L A N (G e n e ric s (U K ) L T D , M a re a
B ritanie)
C om pr. gastrorezist. 20 m g; 40 m g Ct. * 7, 14, 15, 28, 30,
50. 56, 60, 90, 98, 100. FI x 7, 14, 28, 30, 56. 98. 100.

E S O M E P R A Z O L P O L P H A R M A (P h a rm a c e u tic a l W orks
P olpharm a SA, P olonia)
Pulbere pt. sol. inj./perf. C utie x 1, 10 FI. x 15ml. Pa 193.35

E S O M E P R A Z O L (Sandoz, R om ânia)
C om pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g. C t. x 14. Pa 30.17; 44.12.
P ulbere pt. sol. inj./perf. C utie x 10 FI. x 5m l. Pa 193.35

E S O M E P R A Z O L (Teva, R om ânia)
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 mg. Ct. x 7 ,1 4 * 15, 28, 30, 50,
56, 60, 90, 98, 100. Pa 18.94; 24.58.

E S O M E P R A Z O L (T o rre n t P harm a, R om ânia)


C om pr. gastrorez. 20 m g; 4 0 m g. C t. x 7 , 1 4 ,1 5 ,2 8 , 30, 56,
60, 90, 100. Pa 51.18; 73.48.
M E M O M E D 2014 51
Memorator de farmacologie

H ELID E S (Zentiva, C ehia)


Com pr. gastrorez. 20 mg; 40 m g. Ct. * 7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30, 50,
60, 90. Pa 18.38, 30.80.

E S O M E P R A Z O L (Terapia, R om ânia)
Com pr. gastrorez. 20 mg; 40 mg. Ct. * 7 ,1 4 , 15, 28, 30, 50,
56, 60. 90, 98, 100. Pa 26.47; 38.71

M E S O P R A L (P h a rm a c e u tic a l W o rk s P o lp h a rm a S .A .,
Polonia)
C om pr. gastrorez. 20 mg; 40 m g. Ct. * 3, 7, 14, 15, 25, 28,
30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140. Pa 51.23; 73.54

N EXIU M ® 10 - 20 - 40 mg (A strazeneca, Suedia)


Compr. gastrorezist. 20 mg; Ct. * 7 ,1 ^ Pa 39,41; 40 m g. Ct.
x 14. Pa 59.56. G ran. gastrorez. pt. susp. orală 10 mg. Ct. *
28 plic. Pa 174,25.
Pulb. pt. sol. inj./perf. 40 mg. FI. Ct. x 10. P.a. 297.47

N EX PR ES (S pecifar S .A , G recia)
Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g. Ct. x 7 ,1 4 ,1 5 , 28, 30, 50.
56, 60. 90, 98, 100

P R A G A S TR O L (A lvogen Ipco S .A .R .L., Luxem bourg)


C om pr. g a s tro re z . 20 m g; 4 0 m g. C t. x 10 , 20, 30- P.a.
26,75; 47.82.

R E M E S O LIN (A ctavis G roup PTC EHF, Islanda)


Com pr. gastrorez. 20 m g; 40 m g.

A 02 BX ALTE M EDIC AM EN TE PENTRU ULCER PEPTIC Şl


BOALA DE REFLUX GASTR0-ES0FAGIAN
S U C R A LFA TU M /S tN /k \ ►P -6 L
Fdin. C om plex al hidroxidului de alum iniu cu esteri octasulfurici ai
zaharozei. P rotector faţă de acţiunea acid u lu i clorhidric, pepsinei,
sărurilor biliare. P ierde o m are parte din activitate când m ediul nu
este acid.

Ind. N um ai când există nisă ulceroasă.


52 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

R .a . G re ţu ri, h ip o s a liv a ţie , c o n s tip a ţie , d ia re e , g re u ta te epi-


gastricâ, erupţii.

A d m in . a) 2 g de 2 ori pe zi, d im in ea ţa şi la culcare; b) 1 g de 4 ori


pe zi, cu o oră înainte de m ese şi la cu lca re ; c) tra ta m e n t de 6 -1 2
să p tă m â n i; d) p ro fila c tic In u lc e r d e stre ss 1 g de 6 o ri pe zi
(m axim um 8 g/zi). A dm in istra re op tim ă sub form ă de dispersie în
1 0 -1 5 ml apă. Nu se adm inistrează concom itent cu antia cid e sau
inhibitoare ale secreţiei acide gastrice.

G A S T R O F A IT ® (E IP IC O M ed, R om ânia)
C om pr. 1 g. Ct. * 20. Pa 6,19

V E N T E R ® (K rka, S lovenia)

C om pr. 1 g. Ct. * 50. Pa 15,95

B IS M U T H I S U B C IT R A S SC /A \ ►P-6L
F d in . în c ontact cu acidul c lo rh id ric se fo rm e a ză o xiclorura de
bism ut care protejează nişa u lceroasă şi fa vorizează cicatrizarea.
A ctiv nu m a i în p re ze n ţa n iş e i. D e -N o l ® p ro d u ce era d ica re a
H e lic o b a c te r p y lo ri, cu îm b u n ă tă ţire a im a g in ii h is to lo g ic e şi
înlăturarea sim ptom elo r g astritei şi ale ulcerului gastro-duodenal.
D e-N ol ® poate fi asociat cu a m oxicilina sau nitroim idazoli pentru
a îm bunătăţi rata de eradicare a H e lico b acte r pylori. Tripla terapie
D e-N ol ® - a m o x ic ilin ă - m e tro n id a z o l a d a t ce le m ai bune
rezultate. Se poate utiliza şi a socierea cuadruplă cu inhibitori ai
pom pei de protoni.
In d . T ra ta m e n t e tio p a to g e n ic al g a s trite i, u lc e ru lu i gastroduo-
denal, dispepsiei.

R.a. G reţuri, vom e. S caune brune. C olorarea lim bii


A d m in . a) 240 m g de două ori pe zi, dim ineaţa şi la culcare; b)
120 m g de 4 ori pe zi, cu 1 /2 -0 oră în a in te de m ese şi la culcare;
c) com pr. se adm inistrează pe sto m a cu l gol, cu 1/2 oră înainte de
m e s e s a u în a in te de c u lc a re , cu a p ă ; d ) tr a ta m e n t de 4
săptăm âni, prelungit cu m axim um 4 săptăm âni, la nevoie; e) se
exclude laptele în tim pul tratam entului; f) a ntiacidele se exclud cu
1 /2 -o oră înainte sau după bism ut.

® D E -N O L ® (Astellas E urope, O landa)


C om pr. film . 120 m g. C t. * 40; Pa 39,95
M E M O M E D 2014 53
Memorator de farmacologie
ACIDUM A LG IN IC U M ► orc
A CIDU L A LG IN IC , o bţinut din alge, este protector al m ucoasei
gastrice şi adsorbant. în prezenţa acidului clorhidric form ează un
gel vâscos, care se ridică la suprafaţa conţinutului gastric, unde
acţionează ca o b a rie ră m e c a n ic ă şi re d u ce re flu x u l g a s tro -
esofagian sau refiueazâ în esofag în m om entul de reflux, unde
protejează m ucoasa de agresiunea acidă.

E S O G A S T (Fabiol SA, R om ânia) ►O TC


Hidroxid de a lum iniu 0,40 g. C arbonat de m agneziu 0,1 5 g;
A nacardium D , 0,2 0 g; A sa fo e tid a D4 0,20 g; A lg in a t de
sodiu 0,10 g; C olagen 0,15 g. C om p. de supt FI * 15.

Ind. B oala de reflux g a s tro e so fa g ia n , în to a te faze le , g a strita


h iperacidâ, g a s tro d u o d e n ita , tu lb u ră ri d is p e p tic e , a e ro fa g ia ,
agresiune gastroduodenală a a n tiin fla m a to a re lo r nesteroidiene,
colon iritabil.

A dm in. Un com prim at de 2 -4 ori/zi, la o oră şi la 3 ore după m asă


sau la nevoie.

G AVISCO N A D V A N C E © (R eckitt, M area B ritanie)


A lginat de sodiu, 1g/10 ml. H idrogen carb o n a t de potasiu
0,2 g/10 ml. S uspensie orală. FI. 140 ml. C onţine sodiu 4,6
m m oi/10 ml, potasiu 2,0 m m ol/10 ml, calciu.

Ind. R eflux g a s troesofagian (reg u rg itaţie , p irozis, in d ig e stie ) în


esoagita de reflux, în tim pul sarcinii etc.

A dm in. A dulţi şi copii peste 12 ani, 5 -1 0 ml (1 -2 linguriţe) după


mese si înainte de culcare.

G AVISC O N M E N T O L ® (R eckitt, M area B ritanie)


Susp. orală. FI. 200 ml. Plic unidoză 10 ml.
54 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

A 03 M EDICAM ENTE PENTRU


TULBURĂRI FUNCŢIONALE
GASTROINTESTINALE

A 03 A MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI


FUNCŢIONALE INTESTINALE

A 03 B BELADONA Şl DERIVAŢI

A 03 0 ANTISPASTICE ÎN COMBINAŢIE CU
PSIHOLEPTICE

A 03 D ANTISPASTICE ÎN COMBINAŢIE CU
ANALGEZICE

A 03 F PROPULSIVE

A 03 A MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI


FUNCŢIONALE INTESTINALE
A 03 AB ANTICOLINERGICE SINTETICE,
COMPUŞI CUATERNARI DE AMONIU

A 03 AD PAPAVERINA Şl DERIVAŢI

A 03 AE MEDICAMENTE CU ACŢIUNE ASUPRA


RECEPTORILOR SEROTONINERGIGI

A303 AX ALTE M E D IC A M E N T E P EN TR U TU LB UR Ă RI
FUNCŢIONALE INTESTINALE

*
* *
M E M O M E D 2014 55
Memorator de farmacologie

A 03 AA MED. PT.TULBURĂRI INTESTINALE FUNCŢIONALE


ANTICOLINERGICE DE SINTEZĂ, ESTERI CU GRUP
AMINOTERŢIAR

M EBEVERIN UM ►P -6 L
Find. A ntispastic m usculatrop, după unele date din literatură şi
după p ro d u c ă to r. în c la s ific a re a A T C a O M S e ste tre c u t la
anticolinergice. A lte date din literatură îl consideră cu m ecanism
mixt, anticolinergic şi m usculotrop.
Ind. Intestin irita b il, c o lo p a tii a s o cia te d iv e rtic u lo z e i, e n te rite
regionale. Boli ale ap. biliar. U lce r peptic.

Prec. Porflrie.
A dm in. Oral. 100 mg de 3 -4 ori pe zi, cu 20 m inute înainte de
mese şi la culcare. C aps. cu elib. prel., o caps. x 2/zi, cu cel puţin
100 ml apă. Nu se recom andă sub 18 ani.

C O LO SP AS M IN ® (EIPIC Q M ed, R om ânia)


Draj. 100 m g. Ct. X 20. Pa 9,03.

D U S PA TA LIN ® (S olvay, O landa)


Caps. elib. Prel. D raj. 200 m g. Ct. x 30. Pa 25,07

TR IM EBUTIN UM ►P-6L
F c in . A b s o rb ţie d ig e s tiv ă cu p ic p la s m a tic d u p ă 1 - 2 o re .
Eliminare rapidă, predom inant urinară, 70% în 24 ore.
Fdin. R eglator al m otilităţii digestive a cţionând ca agonist enke-
fa lin e rg ic a s u p ra re c e p to rilo r e x c ita to ri şi in h ib ito ri g a s tro -
intestinali. A re acţiune stim ulatoare în situaţii de hipom otilitate şi
antispastică m usculotropă în caz de hip e rm o tilita te , restabilind
motilitatea fiziologică.
Ind. C olon irita b il, tu lb u ră ri fu n c ţio n a le in te s tin a le şi b ilia re ,
manifestate prin dureri abdom inale, balonări, diaree, constipaţie.
La copii, din prim a s ă ptăm ână de via ţă , în tulburări de tra n zit
intestinal, abdom en cronic dureros.
A dm in. A dulţi, 1 -2 com pr. x 3/zi; 1 -2 linguri susp. buvabilă x 3/zi.
Copii, 1 m l/kg/zi, d ivizat în 2 - 3 prize, d ire ct cu linguriţa sau în
biberonul cu lapte. C om pr. elib. prel. 1/zi sau 2/zi în 2 prize.

C O LPER IN ® (G. R ichter, R om ânia)


Com pr. 100 m g. Ct. x 30. Pa 11,12
56 MEMOMED 2014
Memorator ele farmacologie

DEBR1DAT ® (P fize r E urope, A nglia)


C om pr. film. 100 mg, 2 0 0 m g. Ct. * 30. Pa 17.13; 33.61.
G ran. pentru susp. orală 24 m g/5 ml. Flac. 250 ml. Pa 12,05

IBU TIN ® 300 m g (Zentiva, R om ânia)


C om pr.film .elib. prel. 300 m g. Ct. * 20. Pa 36,01

TR IM E B U TIN 100 (M agistra C & C , R om ânia)


C om pr. 100 m g. Ct. * 30. Pa 11,12

A 03 AB ANTICOLINERGICE SINTETICE,
COMPUŞI CUATERNARI DE AMONIU

F c in . S u n t s u b s ta n ţe io n iz a te la p H -u l m e d iu lu i in te rn al
org a n ism u lu i, cu lip o s o lu b ilita te re d u să . S e a b so rb lim ita t din
tubul digestiv, difuzează puţin prin bariera hem ato-encefalică.

F d in . U nele substanţe au şi acţiune ganglioplegică în afară de


cea antim uscarinică.
Ind. S ubstanţele antispastice neuro tro p e (anticolinergice) şi cele
m usculotrope (de tip papaverinic) sunt indicate pentru înlăturarea
s p a s m e lo r m u ş c h ilo r n e te zi ai a p a ra tu lu i d ig e s tiv şi tra c tu lu i
g e n ito -u r in a r , c a re a p a r în in fla m a ţii, g a s trite , e s o fa g ite ,
g a s tro d u o d e n ite , e n te rite , c o lo n irita b il, litia z ă , tu m o ri etc. în
cazuri acute şi în form ele clinice grave, pentru un efe ct intens, se
adm inistrează injectabil. în cazurile cronice şi în form ele clinice
m edii şi uşoare se adm inistrează oral. M ulte anticolinergice pot fi
adm inistrate rectal, în supozitoare.

R .a. A n tic o lin e rg ic e le p ro d u c s c ă d e re a to n u s u lu i şi p e ris ta l-


tism ului dig e stiv, putând d e te rm in a c o n stip a ţie . S ca d se cre ţia
sa liva ră . R ă re sc m ic ţiu n ile şi p o t p ro vo ca d isu rie . P ro d u c mi-
d ria z ă , c re ş te re a te n s iu n ii in tra o c u la re , fo to fo b ie , c e fa le e ,
tu lb u ră ri de a c o m o d a re o c u la re , p a lp ita ţii, tu lb . c o g n itiv e (la
vârstnici).

C in d . A nticolinergicele sunt co n traindicate în glaucom , hipertrofie


d e p ro s ta tă , re te n ţie u rin a ră , p to z ă g a s tric ă , re flu x g a s tro -
esofagian, stenoza pilorului, atonie intestinală.

OTILONIUM BROMIDUM > P -6L


A d m in . Oral. 2 0 -4 0 m g de 2 - 3 ori/zi.

S PA S M Q M E N ® (M enarini, Italia)
C om pr. film . 40 m g. Ct. * 30; Pa 33,57
M E M O M E D 2014 57
Memorator de farmacologie

A 03 A0 PAPAVERINĂ Şl DERIVAŢI

P APAVER IN U M [gal |SB] l> C o m p r. P -6L. S ol, in j. P -R F

Ind. în colici biliare, renale, gastrice, intestinale, în dism enoree.

Prec. G laucom , aritm ii cardiace, hipertensiune intracraniană.

A dm in . A dulţi, a) O ral. 100 m g de 2 - 3 ori pe zi; b) s. c. sau i.m.


4 0 -8 0 mg la 6 ore; c) i.v. în urgenţe, 40 mg diluate în glucoza 5%,
injectare în 5 -1 0 m in u te . C opii. 6 m g /kg /zi sau 200 m g /m 2/zi,
divizate în 3 -4 prize.

® P A P A V E R IN Ă (Farm acom , SA, R om ânia)


Com pr. 200 m g; Ct. * 20; Pa 8,54

P A P A V E R IN A (Arena, R om ânia)
Com pr. 50 m g, 100 m o . Ct. * 2 0 ,1 0 0 . Pa 4,42

® P A P A V E R IN A L A R O P H A R M 100 m g (L a ro p h a rm ,
R om ânia)_________________________________________________
C om pr. 100 m g. Ct. * 20.

C LO R H ID R A T D E P A P A V E R IN A (Fabiol, R om ânia)
Com pr. 100 m g. Ct. * 30.

D R O TAV ER IN U M ! ►C o m p r. P T C . S o l.in j. P -R F

F cin . A bsorbţie rapidă din tubu l d igestiv, pic se ric după 4 5 -6 0


m inute. E lim in a re a p ro a p e c o m p le tă d u p ă 7 2 o re , 5 0 % p rin
fecale, 30% în urină, ca m etaboliţi. T1/2 1 6 -2 2 ore.
F d in . A n tis p a stic m u s c u lo tro p de 2 -4 ,6 ori m ai e ficie n t d e câ t
papaverina.
In d . A n tis p a s tic în litia z a b ilia ră , c o le c is tită , c o la n g ită , litia z a
re nală, p ie lită , c is tită . A d ju v a n t în u lc e r g a s tric şi d u o d e n a l,
gastrită, enterită, colită, colon irita b il, p a n cre a tită , d ism enoree,
anexită.
A d m in . A dulţi. O ral. 4 0 -8 0 m g de 3 o ri pe zi. C opii. 1 -6 ani, 4 0 -
120 m g/zi, repartizate în 2 - 3 prize. Peste 6 ani, 8 0 -2 0 0 m g/zi, în
2 -5 prize. Inj. se fac s.c., i.m . sau i.v. lent.

A N T IS P A S M IN @ (B iofarm , R om ânia)
C om pr. 40 m g. Ct. * 20.
58 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologic

D R O T A V E R IN A LA B O R M E D ® (Laborm ed P harm a S.A.,


R om ânia)________________________________________________
C om pr. 40 m g, 80 m g. Ct. * 10, 20, 30, 50, 100.

N O -S P A ® (C hinoin, U ngaria)
C o m p r. 4 0 m g . C t. x 2 0 . C o m p r. 8 0 m g (F O R T E ).
Ct. x 10; 20, 24
Sol. inj. 20 m g/m l - 2 m l; Ct. x 5, 25; Pa 24,50

S P A S M O C A LM ® (M agistra, R om ânia)
C om pr. 40 m g. Ct. x 20.

S P A V E R IN ® (A ntibiotice, R om ânia)
Com pr. 40 mg, 80 mg. Ct. x 20, 100.

A 03 AE M E D IC A M E N T E CU A C JIU N E ASUPRA
RECEPTORILOR SER0T0NINERGICI

P R U C A LO P R ID U M ►P -R F

F d in . A go n ist al receptorilor 5 -H T 4 cu a cţiune prochinetică.


In d . C onstipaţie cronică la fem ei ca re nu beneficiază de laxative.
C onstipaţie indusă de opioide.
C in d . O bstrucţie intestinală, boli inflam atorii intestinale.

R E S O LO R ® (M ovetis, B elgia)

C om pr. film 1 m g; 2 m g. Ct. x 28.

A 03 AX ALTE MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI


FUNCŢIONALE INTESTINALE

S IM E TH IC O N U M ________________________________________►P TC

F c in . Nu se absoarbe oral. E xcretat ca ata re prin scaun.


F d in . A ntiflatulent prin scăderea tensiunii superficiale a b u le lo r de
gaze din intestin. D im inuă sau înlă tu ră gazele a flate în exces în
intestin.
In d . M e te o rism , fia tu le n ţă , a e ro fa g ie . în a in te a e x a m e n e lo r în
scop d ia g n o s tic în zona a b d o m in a lă . D upă in te rv e n ţii c h iru r­
gicale. P oate fi util în colica abdom inală la sugari.
M E M O M E D 2014 59
Memorator de farmacologie

A dm in. Oral. 4 0 -2 5 0 g o dată. 2 - 3 prize zilnice, în tim pul sau


după mese. La nevoie 1 -2 com pr. înainte de culcare.

ESPUM ISAN (B erlin C hem ie, G erm ania)


Caps.m oi 40 m g. Ct. * 25; 50; 100
P icături ora le , e m u ls ie (L) 40 m g /m l. FI. 30 m l, 50; 30,
250 ml

SAB S IM P LEX ® (P fize r Europe, A nglia)


Compr. mast. 80 m g. Ct. * 20.
Susp. orală 69,19 m g/m l. FI. 30 ml.

V E TR A T E ® (F arm aceutica R em edia S .A .,R om ania )


Com pr. m ast. 42 mg. Ct. * 30, 50, 300.
Pic. orale, susp. 41,2 m g/m l. FI. 50, 100 ml.

COM BINAŢII

M E TE O S P A S M Y L ® (Lab.M ayoly-S pindler, Franţa)

Alverin 60 m g; S im eticon 300 m g. C aps.m oi. Ct. * 20, 30.


Fdin. A lverin este a n tisp a s tic m usculotrop. S im eticon m odifică
tensiunea superficială a bulelor de gaz, producând coalescenţa
lor.
Ind. T rat sim p tom a tic al tu lb u ră rilo r fu n c ţio n a le in testinale m ai
ales cu m eteorism .
A dm in. A dulţi. 1 caps de 2 -3 ori pe zi la începutul mesei.

PLANTE > O TC

TIN C TU R A DE C O A D A Ş O R IC E LU LU I (Hofigal, R om ânia)


P icăt.orale, soluţie 20% . FI. 30 m l;50 ml.

T IN C TU R A D E M E N T Ă (H ofigal, R om ânia)
P icăt.orale, soluţie. FI. 30 ml; 50 ml.

E U C O LO N (H ofigal, R om ânia)
Sol. orală. FI. 20 ml.
Sol. orală 100 g, soluţie conţin: Ulei vo la til (M elissae herba-
M ille fo lii h e rb a -C a rv i fru c tu s 5 0 :3 0 .2 0 m l/m l/m l) 0 ,2 3 g;
60 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie
E xtract hidroalcoolic lichid (M elissae herba-M iilefolii herba-
C arvi fructus 50:30:20 m l/m l/m l) 9 3,47 g.

In d . A d ju v a n t în tra ta m e n tu l s im p to m a tic a l u n o r tu lb u ră ri
d ig e s tiv e : b a lo n a re e p ig a s tric ă , d ig e s tie în c e tin ită , e ru cta ţii,
flatulenţă şi în tratam entul durerii în cursul tu lb u ră rilo r funcţionale
ale tractului digestiv.
A d m in . A d u lţi: 2 0 p ic ă tu ri d e 3 -4 o ri/z i. C o p ii p e s te 7 ani:
5-15 picături de 3-4 ori/zi în funcţie de vârstă.

A 03 B BELLADONA Şl DERIVAŢI
A 03 BA ALCALOIZI DIN BELLADQNA, AMINE TERŢIARE

A 03 BB A LC ALO IZI D IN B ELLAD O N A, S E M IS IN T E T IC I,


COMPUŞI CUATERNARI DE AMONIU

A 03 BA ALCALOIZI DIN BELLADONA, AMINE TERJIARE

A T R O P IN U M (© m id ia tic Z 'C ^ x a n tis p a s tic >S

F d in . A ntico lin e rg ic cu sp e ctru larg de acţiune, scade tonusul,


peristaltism ul şi secreţiile digestive, în tâ rzie golirea stom acului şi
tranzitul intestinal, este b ro n h o dila ta to r şi scade secreţiile bron-
hice, relaxează vezica urinară, p roduce m idriază, ciclo ple g ie şi
creşterea tensiunii intraoculare.
In d . Este utilizat ca antispastic, pentru scăderea se cre ţiilo r sali­
v a re , ca m e d ic a ţie p re o p e ra to rie , în b lo c u l a trio v e n tric u la r,
b ra d ic a r d ia s in u s a lă , în o fta lm o lo g ie , în in to x ic a ţii cu
anticolinesterazice, în atacul a cu t din boala M eniere.
A d m in . A dulţi, a) Inj. s. c. 0 ,2 5 -1 m g o dată, de 1 -2 ori pe zi; b)
inj. i.v. în urgenţe şi atacul a cu t din boala M eniere; c) în pre-
anestezie 0,02 mg kg, cel m ult 0,5 mg total, i.m . cu 3 0 -6 0 minute
înaintea inducţiei; d) în aritm ii cardiace 0 ,4 -1 mg i.v. Copii, a) Inj.
s. c. 1 -7 ani 0 ,2 -0 ,4 mg de 1 -2 ori pe zi; 7 -1 5 ani 0 ,5 -1 mg de 1 -
2 ori pe zi; b) în preanestezie, ca la adulţi; c) în aritm ii cardiace i.v.
0 ,0 1 -0 ,0 3 m g/kg.

S U L F A T DE A T R O P IN Ă N Y C O M E D 1 m g /m l (N ycom ed
G m bH - G erm ania)
Sol. 1%0 (pt. adulţi). Fiole 1 m l. Ct. * 5. 10 Pa 2,99
M E M O M E D 2014 61
Memorator tic farmacologic

A 03 BB A LC A LO IZI D IN B ELLADO NA, S E M IS IN T E T IG I,


COMPUŞI CUATERNARI DE AMONIU

►C o m p r. S u p o z . O TC

B U T Y LS C O P O LA M M O N II B R O M ID U M / 6 a \ |Şc]
_________________________________________________ S ol. in j. P -R F
Fcin. A bsorbţie parţială şi inegală din tubul digestiv.
Fdin. A ntispastic predom inant pe aparatul digestiv, căi urinare,
uter.
R.a. H iposalivaţie, ta h ica rd ie , so m n o le n ţă , d im in ua re a re fle cti-
vităţii.
Cind. G laucom , abdom en acut.
A dm in . A dulţi: a) O ral. 1 0 -2 0 mg de 3 -4 ori pe zi; b) i.m . sau i.v.
lent 1 0 -3 0 mg pe zi; c) rectal 1 0 -5 0 mg pe zi. C opii de la 3 ani: a)
5-10 mg de 1 -3 ori pe zi; b) 2,5 mg de 1 -3 ori pe zi, i.m .; c) rectal
7,5-22,5 mg pe zi.

B U S C O P AN ® (B o e h rin g e r Ingelheim , G erm ania)


Draj. 10 m g. Ct. * 20.
Sol. inj. 20 m g/m l. Fiole 1 ml. Ct. x 5 ; 6

B U S C O R E M (R em edia, R om ânia)
Com pr. 10 m g. Ct. x 20.

® B U S C O T IL ® 10 m g (A rena G roup, R om ânia)


C om pr. 10 m g. Ct. * 20.

S C O B U N O R D © (M edum an, R om ânia)


Com pr. 10 m g. Ct. * 40.

S C O B U T IL ® (N ycom ed, G erm ania)


Com pr. 10 m g. Ct. * 25; 50.
S ol.inj. Fiole 0,01 g/1 ml (sol. 1% ). C t. * 5, 10. Pa 3,36

S C O P A N TIL ® (A ntibiotice, R om ânia)


Com pr. 10 mg. C t. * 20, 2000.

U S C O S IN ® (S intofarm , R om ânia)
S upoz. 10 m g. Ct. * 6; 10.
n 62 M EM O M ED 2014
Memorator (le farmacologie

A 03 C ANTISPASTICE ÎN COMBINAŢIE CU
PSIH0LEPTICE

A 03 CA ANTICOLINERGICE SINTETICE
ÎN COMBINAŢIE CU PSIH0LEPTICE

C LID IN IU M Şl P S IH O L E PTICH z 6 a \ A c \ (A ) ►P -R F

E P IR A X ® (Eipico, Egipt)

C lordiazepoxid 5 m g; C lidiniu b ro m u ră 2 ,5 m g
C om pr. Ct. x 30. Pa 3,13.

F d in . A nxiolitic şi a ntisp a stic a n ticolinergic.


In d . D u re ri g a s tr ic e şi in te s tin a le la p e rs o a n e a n x io a s e ,
h ip e rm o tilita te a tu b u lu i d ig e s tiv , c o lo p a tii fu n c ţio n a le , ve zică
urinară iritabilă, dism enoree.
C ind. G laucom , insuf. re sp ira torie severă, risc de retenţie urinară.
A d m in . O ral. 2 -4 (evetual 6 d rajeuri/zi), la m ese, la culcare sau la
nevoie, cu puţin lichid.

A 03 D ANTISPASTICE ÎN COMBINAŢIE CU
ANALGEZICE
A 03 DA ANTICOLINERGICE SINTETICE ÎN COMBINAŢIE CU
ANALGEZICE

P ITO FE N O N U M Ş l A N A L G E Z IC E ____________________________

F d in . A ntispastic m usculotrop, activ oral, i.m ., i.v., rectal.

A d m in . 10 m g de 3 ori pe zi.

FE N P IP R A M ID U M Ş l A N A L G E Z IC E ►C o m p r. P -6 L . S o l.in j.
______________________________________ P -R F

F d in . A n tis p a s tic la d o ză de 0,1 m g. A s o c ie re a cu m e ta m izo l


realizează o potenţare m arcată.

A LG IFE N ® (Zentiva, R om ânia)


M etam izol 0,5 g; P itofenona 0,005 g; Fenpipram ida 0,1 mg
C om pr. Ct. x 20. Pa 7,23
M E M O M E D 2014 63
Memorator de farmacologie

M etam izol 2,5 g; P itofenona 0,01 g; Fenpipram ida 0,1 mg


Fiole 5 m l. Ct. * 5, 10 x 5 ml Pa 12,23
A dm iri. I.v. lent sau i.m . profund 1 -4 /z i.

P IAFEN ® (A ntibiotice, R om ânia)


Com pr. 500 mg Ct. * 2Q; 1500. Pa 6,49.

A dm in. Oral. 1 -2 com pr. * 1 -3 /z i. I. rect. 1 -3 /z i.

A 03 F PROPULSIVE
Numite şi gastroprocinetice, cresc tonusul sfincterului esofagian
inferior şi p e rista ltism u l c o o rd o n a t a n tro d u o d e n a l, a cce le râ n d
golirea stom acului. S unt utile în greţuri şi vom e de origini diverse,
sughiţ, re flu x g a s tro e s o fa g ia n , d is p e p s ie , s ta z a ş i p a re z a
gastrică.
M E TO C LO PR A M ID U M ►C o m p r. S ol. o ra lă P -6L/P -R F .
/Cah [SB] / k \ S o l.in j. P -R F

Fcin. A bso rb ţia rapidă din tu b u l d ig e s tiv . P uţin m e ta b o liz a tâ .


T 1/2 5 -6 ore. E xcreţia urinară.
F d in . A n ta g o n is t d o p a m in ic , fa v o riz e a z ă p e ris ta ltis m u l e s o ­
fagian, g a s tric, d u o d e n a l, cre ş te to n u s u l ca rd ie i şi re la xe a ză
pilorul, grăbeşte golirea stom acului, este antivom itiv.
Ind. V ărsături de e tio lo lo g ii va ria te , p re ve n tiv în c h im io te ra p ia
a n titu m o ra lă , g a s tro p a re z a d ia b e tic ilo r, e s o fa g ită d e re flu x ,
adjuvant în e x plorarea fu n cţio n a lă a s to m a cu lu i şi duodenului,
profilaxia g re ţu rilo r şi v o m e lo r p o s to p e ra to rii şi p o s tira d ie re ,
uşurarea intubării inte stin a le când p ilo ru l e ste dificil de trecut.
Sughiţ, m igrenă.

R.a. Poate produce efecte extrapiram idale, m ai frecvente la copii,


tineri, bătrâni. P oate stim ula secreţia de prolactină, producând
galactoree sau im p o te n ţă . P oa te p ro d u ce d u re ri a b d o m in a le ,
diaree, som nolenţă.

Cind. H em oragii digestive, ocluzii şi perforaţii gastrointestinale,


epilepsie, asociere cu levodopa.
S arcină, a lă p ta re . P oa te fi fo lo sită în v ă rs ă tu rile de sa rcin ă .
Poate favoriza secreţia lactată.
Prec. Nu se adm inistrează im ediat d upă intervenţii chirurgicale
pe abdom en.
66 MEMOMED 2014
Memorator da farmacologic

A 04 ANTIESTETICE Şl ANTIGREAJÂ
S e fo lo se s c s u b sta n ţe p ro p u lsiv e (g a stro p ro c in e tic e ) (A 03 F)
(m e to c lo p ra m id , d o m p e rid o n ), n e u ro le p tic e (tie tilp e ra z in a ,
proclorperazina), a ntagonişti ai re ce p to rilo r 5 H T3 (ondansetron,
tropisetron), antihista m in ice H1. (R 06, în rău de m işcare)..
In d . G re ţu ri şi v ă rs ă tu ri de o ric e e tio lo g ia : tu lb u ră ri gastro-
intestinale, biliare, h epatice, urem ie, tulburări ve stib u la re (rău de
m iş c a re , s in d ro m M e n ie re , la b ir in tite ) , b o a la d e ira d ia ţie ,
tra u m a tis m e c e re b ra le , h ip e rte n s iu n e in tra c ra n ia n ă , post-
anestezie, postop e ra to r, efecte a d ve rse ale un o r medicamente
(antitum orale, digitalice, a ntibiotice, ch im io te ra p ice ) etc.

în terapia cu citostatice şi rad io te ra p ie , a d m in istra re preventivă.

G reţurile şi vom ele de Ia în ce p u tu l sarcinii tre c spontan sau prin


m ăsuri dietetice. D acă se im p u n e tra ta m e n t m edicam entos sunt
utile m etoclopram id sau p rom etazina.

Prec. A dm inistrare când cauza vo m e lo r este cu n o scu tă şi suni


indicate, nu când vă rsă tu rile au trat. sp e cific, (ex. cetoacidoza
diabetică).

A 0 4 AA ANTAGONIŞTI Al SER0T0NINEI (5 HT3)

A 0 4 AD ALTE ANTIEMETICE
*

* *

A 0 4 AA ANTAGONIŞTI Al SER0T0NINEI (5 HT3)

O NDANSETRO NUM ►S/P-RF


F d in . A ntagonist selectiv al re ce p to rilo r 5H T3.
In d . G reţuri şi vărsături produse de a n titum orale, radioterapie şi
postoperator.
R .a. Poate produce cefalee, senzaţie de căldură în extremitatea
cefalică şi epigastru, co n stip a ţie , cre şte re a tre că to a re a transa-
m inazelor, tulb. vizuale şi am eţeli pasagere (i.v.), dureri toracice,
aritm ii, hipotensiune.
A d m in . A d u lţi, a ) O s in g u ră d o z ă d e 8 m g i.v. le n t, imediat
înaintea chim ioterapie!- sau 8 m g oral, cu 1 -2 ore înainte; b) idem
urm at de perfuzie i.v. 1 m g pe oră tim p de 24 ore; c) idem „a" apa
8 m g de două ori la 2 - 4 ore; d) o sin g u ră doză de 32 mg perfuzie
M E M O M E D 2014 67
Memorator de farmacologie

i.v. adm inistrată în 15 m in, im e d ia t în a in te a ch im io te ra p ie i; e)


contra vărsăturilor tardive, oral, 8 m g de două ori pe zi, 2 - 5 zile.
Copii, a) 5 m g/m 2 i.v.; b) oral, 4 m g la 12 ore.

E M ES ET ® (C ipla, A nglia)
Sol. inj./perf. 2 m g/m l - 2 ml; 4 m l. Ct. * 5 fiole. Pa 23,79;
43,73

OSETR O N ® (Dr. R eddy's, R om ânia)


Compr. film . 4 m g; 8 m g. Ct. * 10. P a 19,04; 33.31;
Sol. inj. 2 m g/m l - 2 ml; 4 ml. Ct. * 5 fiole. Pa 23,79, 43,75.

GRANISETRONUM C\ > S /P -R F
Farmacologie asem ănătoare cu ondansetron.
Admiri. Perfuzie i.v. P entru pre ve n ire a g re ţu rilo r şi vă rsă tu rilo r
3 mg perfuzate în 5 m inute. Se pot a d m in istra până la 2 doze
adiţionale în 24 ore. P entru tratam entul g re ţu rilo r şi vă rsă tu rilo r se
pot face 3 perfuzii cu c â te 3 m g în 24 ore, adm inistrate la cel puţin
10 minute.

GRANEGIS ® (E gis, U ngaria)


Compr. film . 1 m a . 2 m g . Ct. * 5 ,1 0 , 100. Pa 148,63

G R AN ISETRO N A C T A V IS © (A ctavis G roup., Islanda)


Compr. film . 1 m g, 2 m g . C t. * 5, IO , 100. Pa 148,63;
236,15.

KYTRIL ® (F.H offm annLaR o ch e , E lveţia-R oche, R om ânia)


Compr. film . 1 m g. Ct. * 10: Pa 287,59;
Sol. inj. 3 m g/3 m l. Fiole 3 ml. C t. * 1. Pa 66,02.

G RANISETRON K A B I (Fresenius, R om ânia)


Conc. sol. inj./perf. 1 m g/m l.C t. x 5; 10; Pa 71,31; 135,28.
Fiole 3 ml, Ct. * 5; 10. Pa 199,30; 394,03.

GRANISETRON T E V A (Teva P ha rm a ce u tica l, R om ânia)


Conc.pt.sol.perf/inj. 1 m g/m l; 3 m g/3 m l. Ct. * 1, § , 10; Pa
71,52, 199.86.

G R AN Q R ED ® (D R . R eddy’s L a boratories, R om ânia)


Compr. film. 1 m g, 2 m g . Ct. * 5, 10. Pa 178,35; 271,77.
68 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

S E TR O G E N 1 m g ® (A lvogen, Luxem burg )

C om pr. film . 1 m g. C t. * 10. Pa 171.89.

P A LO N O S E T R O N U M ►S/P-RF
F c in . A d m in is tra t iv re a liz e a z ă c o n c e n tra ţii p la s m a tic e direct
proporţionale cu doza. V olu m de d istribuţie larg: 6,9 - 7,9 l/kg,
legare de proteinele p lasm atice a p ro xim a tiv 62% , elim inare 40%
renal şi 50% prin m e ta b o liz a re . M e ta b o liz a re ia doi metaboliţj
p rin c ip a li, c a re p o s e d ă m a i p u ţin d e 1% d in a c tiv ita te a de
a n ta g o n is t a l r e c e p to r ilo r 5 H T 3 a p a lo n o s e tro n u lu i.
B io tra n s fo rm a re a cu iz o e n z im e le C Y P 2 D 6 ş i, în m a i mică
m ăsură, C Y P 3A 4 şi C Y P 1A 2. în co ncentraţii se m n ifica tive clinic,
nu inhibă sau induce iz o e n zim e le cito crom u lu i P 450.
F d in . A n ta g o n is t s e le ctiv , cu a fin ita te cre s c u tă , al receptorilor
5H T3, antivom itiv.
In d . P revenirea s im ptom e lo r acute de g reaţă şi vărsături asociate
c h im io te ra p ie i a n tic a n c e ro a s e în a lt e m e to g e n e şi m oderat
em etogene.
R.a. C ele m ai frecvente reacţii a dverse raportate sunt cefaleea
(9% ) şi constipaţia (5% ).
A d m in . A dulţi: iv, în bolus (în decurs de 30 sec), 250 micrograme
cu 30 m in u te în a in te de în c e p e re a c h im io te ra p ie i. Nu este
necesară reducerea d o ze lo r în insuf. hepatică sau renală. Nu se
ajustează dozele la vârstnici.

A LO X I 250 pG © (H elsinn B irex, Irlanda)


Sol. inj. 250pg/5 ml. Flac. * 5 ml. Pa 381,18;
C aps. m oi 500 m cg. Ct. * 1. Pa 403,43.

A 04 AD ALTE ANTIEMET1GE

P R O C H LO R P E R A Z IN U M ■/CâK ,-Sfrv / A \ ►P-flf


A c ţiu n e a s e m ă n ă to a re c lo rp r o m a z in e i, m a i s la b se d a tiv.
A ntiem etic, antipsihotic şi slab sedativ.

Ind. G reţuri severe, vom e, am eţeli, tulb. labirintice.


A d m in . A dulţi. O ral, rectal, G reţuri, vom e: 20 m g iniţial, apoi 10
mg după 2 ore. P reventiv 5 -1 0 mg de 2 - 3 ori/zi. C opii peste 6 ani,
0 ,3 -0 ,5 m g/kg/zi, cel m ult 20 m g pe zi. T u lburări laritintice: 5 mg
MEMOMEP 2014 69
Memorator de farmacologie

de 3 ori pe zi, crescând la nevoie până la 30 m g/zi, în m ai m ulte


prize, apoi se reduce tre p ta t la 5 -1 0 m g/zi.

E M ETIR AL ® (Zentiva, R om ânia)


Compr. film . 5 m g. C t. * 20. Pa 4.55

P R O C L O R P E R A Z IN A S IN T O F A R M ® ( S in to fa r m ,
R om ânia)________________________________________________
Sup. 5 m g; 25 m g. Ct. * 6. Pa 3,85; 6,30.

A PR EP ITA N TU M _________________________ © © ►S /P -R F
Fcin. A bsorbţie orală. P ic seric la 4 ore. M etabolizarea extensivă.
Metaboliţii elim inaţi prin urină şi fecale. T 1/2 9 -1 3 ore.

Fdin. A nta g o n is t s e le c tiv al re c e p to rilo r n e u ro kin in ici 1 (N K ,)


pentru substanţa P um ană.

In d . P re v e n ire a g re ţe i şi v o m e i a c u te şi ta rd iv e a s o c ia te
chimioterapiei anticanceroase cu cisplatină şi alţi em etogeni.
R.a. A n o re x ie , c e fa le e , a m e ţe li, s u g h iţ, c o n s tip a ţie , d ia re e ,
dispepsie, astenie, creşterea ALT.

Cind. A sociere cu pim ozid, tarfenadină, astem izol.


A dm in. Tim p de 3 zile, în cadrul unei schem e cu corticosteroid şi
antagonist al receptorilor 5 -H T 3. în ziua 1 - 1 5 0 m g aprepitant, în
zilele 2 şi 3 - 80 m g o dată/zi.

EM EN D ® (M erckS harp D ohm e, E lveţia)


Caps. 80 m g. Ct. * 1; x 2; * 5; Pa 98,62; 187.00; 450,53;
Caps. 125 mg. Ct. * 1; 5; Pa 120,65; 517,15;
Ct. x 1 caps. a 125 mg + 2 caps. a 80 m g. Pa 307,77.

FO S AP R E PITA N TU M ►S /P -R F

Fcin. P rodrog al ap re p ita n t, rep e d e tra n s fo rm a t în apre p ita n t,


după inj. i.v. D ispare din circ u la ţie la 30 m in u te d upă o p rire a
perfuziei. M e ta b o litii s u n t e x cre ta ti p rin u rină (57% ) si fe ca le
(43%). T 1/2 9 -1 3 ore.
F d in . A n ta g o n is t s e le c tiv p e n tru r e c e p to rii s u b s ta n ţe i P
neurokinina 1 (N K 1) um ană. A ntiem etic, antigreaţă. Doza de 115
mg i.v. este echivalentă cu o doză orală de 125 mg aprepitant.
Ind. P revenirea g re ţu rilo r şi v o m e lo r a cute şi tardive asociate
chim ioterapiei anticanceroase în a lt em etizante, cu cisplatin şi a
celor m ediu em etizante.
70 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

R .a. C reşterea A LT , A S T. C efalee, am eţeli. S ughiţ. Constipaţie,


diaree, dispepsie, eructaţii, anorexie. A stenie.

C ind . Nu se asociază cu pim ozid, terfenadin, astem izol, cisaprid.


F re c . Insuf. hepatică. S cade eficacitatea contrareceptivelor.

A d m in . în a s o c ie re cu d e x a m e ta z o n , o n d a n s e tro n , in tr-u n
protocol terapeutic. P erfuzie i.v. tim p de 15 m inute cu 30 minute
înainte de chim ioterapie.

IV E M E N D ® (M erckS h a rp D ohm e, E lveţia)


P ulb . pt. s o l. in j. 1 m g /m l. C t. * 1 fla c (1 1 5 m g pulb);
x 10 fla c a 115 mg pulb. Pa 161,60; 1382,62
MEMOMED 2014 71
Memorator de farmacologie

A 05 TERAPIA BILIARA Şl HEPATICA


A 05 A TERAPIA BILIARA
A 05 B TERAPIA HEPATICĂ, LIPOTROPE
A 05 C MEDICAMENTE PENTRU TERAPIA BILEI
Şl LIPOTROPE, COMBINAŢII
*

* *

A 05 A TERAPIA BILIARĂ
A 05 AA PREPARATE CU ACIZI BILIARI

A 05 AX ALTE PREPARATE PENTRU TERAPIA BILIARA

*
* *

A 05 AA PREPARATE CU ACIZI BILIARI

Fdin. A cizii biliari au efecte coleretice şi colecistochinetice, favori­


zează a b s o rb ţia g ră s im ilo r, c o le s te ro lu lu i, v ita m in e lo r lip o -
solubile, activează lipaza pancreatică, contribuie la m enţinerea
unui tranzit intestinal norm al.

Ind. D ischinezii biliare hipotone , co le cis tite cro n ice n e litia zice ,
tulburări d is p e p tic e şi c o n s tip a ţie p rin h ip o c o lie , m ig re n e de
origine digestivă.

R.a. Dureri abdom inale, diaree.

ACIDUM U R S O D E O X Y C H O LIC U M /S c ►P -6L


Fdin. D im in u ă ra p o rtu l c o le s te ro l/s ă ru ri b ilia re , fa v o riz e a z ă
dizolvarea calculilor coiesterolici.
Ind. Litiaza biliară, cu c a lcu li c o le cte ro lici, n e ca lcifica ţi, de cel
mult 5 -1 0 mm, la bolnavi care nu pot face colecistectom ie, dacă
vezica biliară este funcţională.
Determină dim inuarea sau dispariţia ca lcu lilo r coiesterolici în 5 0 -
80% din cazuri. E fecte m ai slabe la obezi. R ecidive până la 25%
într-un an. C iro z ă b ilia ră p rim itiv ă şi c o la n g ită s c le ro z a n tă
primară.
72 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

R.a. D iaree, greţuri, vom e, prurit, necroză hepatică.

C ind. S arcină, calculi ra dioopaci, h e patita acută şi cronică, ulcer


gastroduodenal evolutiv, colon iritabil.

A d m in . O ral, 8 -1 2 m g/kg/zi, în tr-o singură priză seara sau in 2-3


doze, tim p de 3 -2 4 luni. T rat. p oate fi co n tin u a t 3 -4 luni după
dizolvarea caiculilor. în ciro za biliară prim itivă 1 0 -1 5 m g/kg/zi, în
2 -4 prize.

U R S O FA LK ® (Dr. Falk, G erm ania)


C aps. 250 m g. Ct. * 5 0 ,1 0 0 . Pa 71,49; 124,28;
C aps. 500 m g. Ct. * 50, 100. Pa 136,52; 268,17;
S uspensie orala 250m g/5m l. C t. x 1, 2 FI. x 250m l.

U R S O C H O L © (Zam bon S pA , Italia)


Com pr. 150 mg. C t. * 10, 20, 50, 60 100; Pa 54,19.
C om pr. 300 m g. Ct. * 10, 20, 50, 60 100. Pa 35,88.

U R S O SA N ® (Pro M ed, C ehia)


C aps. 250 m g. Ct. * 50. Pa 68,77.

U R S O R O M ® (R om pharm , R om ânia)
C aps. 250 mg. Ct. * 60. Pa 55.47.

S Ă R U R I B IL IA R E ►OTC

Folosite sub form ă de bilă bovină uscată.

A d m in . A dulţi. 0 ,1 -0 ,2 g de 2 - 3 ori pe zi, im ediat după masă.


C o p ii. 0,1 g de 2 - 3 o ri pe zi. O s e rie de tra ta m e n t durează
2 -3 săptăm âni.

C O LE B IL © (Biofarm , R om ânia)
B ila b o v in ă u s c a tă 0 ,1 0 g ; S a lic ila t d e s o d iu 0,0 9 g;
M etenam ina 0,05 g; U lei m e n tă 0,005 g
Draj. Ct. x 20.

A C ID U M D E H Y D R O C H O L IC U M ►OTC

F d in . A cţiune hidrocoleretică.

In d . D renor b ilia r după o p e ra ţiile pe ap a ra tu l b ilia r şi în cursul


exam enelor radiologice.
MEMOMED 2014 73
Memorator de farmacologie

R.a. Colici abdom inale, diaree.

A dm in. Adulţi, a) 0 ,2 5 -0 ,7 5 g într-o priză seara sau de 2 -3 ori pe


zi, după masă; b) in colecistografie 0 ,5 0 -0 ,7 5 g la 4 ore, tim p de
12 ore înainte şi după exam inare. C opii peste 7 ani, 0 ,1 2 -0 ,2 5 g
de 1 -2 ori pe zi.

FIOBILIN ® (Terapia, R om ânia)


Compr. 0,250 g. Ct. * 10, 20, 50.

A 05 AX ALTE PREPARATE PENTRU TERAPIA BILIARĂ

CYNARA S C O LIM U S (A N G H IN A R E )___________________ ►P T C

Fdin. Coleretic, colecistochinetic, stim ulează funcţia antitoxică a


ficatului, stim ulează m obilizarea colesterolului. Laxativ, spasm o-
litic, antiinfiam ator la nivelul căilo r biliare.

Ind. C olecistite s u b a c u te şi c ro n ic e , h e p a tite c ro n ic e , c iro ză


hepatică, dischinezii biliare, constipaţie.

Cind. Afecţiuni hepatobiliare şi renale acute, d ia b e t zaharat.

ANGHIROL ® (B iofarm SA, R om ânia)


Compr. 3,25 m g. Ct. * 15; 30.

Admin. Adulţi. O ral, 1 0 -3 0 picături sau 2 drajeuri de 3 ori pe zi.


Copii de 3 -7 ani 3 picături de 2 ori pe zi; 7 -1 0 ani 3 picături de 2
ori pe zi; peste 10 ani ju m ă ta te din doza a dulţilor. O se rie de
tratament durează 2 - 3 săptăm âni. Se poate repeta după o lună.

M AG -AN G H IN AR (H ofigal, R om ânia)


Extr. uscat C ynara s co lym u s 0 ,2 5 g. S ă ru ri o rg a n ice de
magneziu. Com pr. FI * 40.

Admin. Adulţi 2 - 3 com pr. de 2 - 3 * /z i, cu 15 m inute înainte de


masă. Copii 7 -1 0 ani 1 com pr. * 3/zi. C opii 1 0 -1 5 ani. ju m ă ta te
din doza adulţilor.

CYNARIX ® (M antavit, A ustria)


Sol. Orală 40 m g/m l. FI. X 50; 100; 250 m l cu linguriţă.
Draj. 55 mg. Ct. * 24; 60.
74 M EM O M ED 2014 T
Memorator de farmacologie

T A R A X A C I H E R B A CUM R A D IX (F R U N ZE Şl R Ă D Ă C IN Ă DE
P Ă P Ă D IE )________ ___________________________ _________ > PTC

® T A R A X A C I H E R B A C U M R A D IX ® (F ito te ra p ia ,
R om ânia)

P rodus vegetal pt. ceai 50 g.

C H E L ID O N IU M M A J U S H E R B A C U M R A D IX (F R U N Z E Şl
R Ă D Ă C IN Ă DE R O S T O P A S C Ă ) _________________ > PTC

T IN C T U R A D E R O S T O P A S C A H O F IG A L ® (H ofigal,
R om ânia)

S pasm olitic, co lagog, a n tib a cte ria n . A d ju va n t în afecţiuni


hepatobiliare. 20 - 30 picături * 3 ori Iz i, diluate în apă.
Pic.orate, soluţie. Flac. * 30 m l; 50 ml.

TERPENE > OTC

U leiuri volatile, am e ste cu ri de m entol, pinen, b orneol, camfen,


cineol în ulei vegetal. A cţiu n e c o le re tică şi antispastică.

Ind. C olangitâ, colecistitâ, cole litia ză , p ancreatită cronică, hiper-


biliru b in e m ie ju v e n ilă , sin d ro m p o stco le ciste cto m ie , spasm e şi
dischinezii ale că ilo r biliare, p rofilaxia litiazei biliare.

A d m in . 3 - 5 picături sau o capsulă de 3 - 5 ori pe zi cu 1 5 -2 0 mi­


nute înainte de m asă. P icăturile se iau pe o bucată de zahăr sau
pe o linguriţă cu z a h ă r tos. în dureri in te n se şi colici 2 0 -4 0 picături
o dată. C opii în tre 6 -1 4 ani, 1 -2 p ică tu ri de 3 - 4 o ri/zi sau o
capsulă de 1 -2 ori/zi.

B ILIC H O L ® (P harco Im pex 93, R om ânia)

C aps.m oi gastrorez. conţinând oleuri volatile. Ct. * 24.

R O W A C H O L ® (R ow a W ag n e r, G erm ania)

Levom entol 32 m g/caps; g% sol.: M enton 6; a-P in e n 13,6;


P-Pinen 3,4; B orneol 5; C am fen 5; C ineol 2
C aps. Ct. x 30.
P ic.orale, sol. FI. 10 ml.
MEMOMED 2014 75
Memorator de farmacologie

A 05 B TERAP8A HEPATICĂ, UP0TR0PE


A 05 BA TERAPIA HEPATICĂ

ARGININUM ►O TC

Fdin. Intervine fn s in te z a u n o r p ro te in e , a h e m o g lo b in e i, în
metabolismul am oniacului, dim inuând concentraţia lui in sânge,
prin elim inarea lui sub fo rm ă de citru lin ă sau de acid a rg in o -
succinic. Colagog, coleretic. A ntiastenic.

Ind. H epatita c ro n ic ă , ic te re s e v e re , c o m a p o s th e m o ra g ic ă ,
hiperamoniemie. T u lburări dispeptice. A ste n ie funcţională
Cind. Acidozâ hiperclorem ică, anurie.

Adm in. Sol. cu 1 2 ,5 g /2 5 0 m l, p e rfu zie i.v. 1 0 -2 0 m //kg/zi, ritm


40 pic/min., zilnic 0 ,5 -1 I.

ARGININA S O R B IT O L (Infom ed Fluids, R om ânia)


Arginina clorhidrat 12,50 g; S orbitol 25 g
Flacon sol. p e rfu z . 2 5 0 m l; 5 0 0 m l. Ct. * 12: * 6 fi. Pa
123.67; 82.55.

SARGENOR © (M eda P harm a, Franţa)


Aspartat de arginina
Soi.orală 200 m g/m l - fiole 5 ml. Ct. * 1 0 ; 20; 40
Ind. Astenie postinfecţioasă, postoperatorie, funcţională.
Adm in. 2 -3 g/zi.

ACIDUM A S P A R T IC U M ________________________________ ►P -R F

Fdin. Participă la sinteza proteinelor, leagă am oniacul.

Ind. Hepatita cronică, hiperam oniem ie. A dju va n t în chim ioterapia


antitumorală.

Admin. a) Sol. cu 0,25 g /1 0 ml, diluată 20 m l/250 ml glucoza 5% ,


perfuzie i.v., o oră; 1 -2 perfuzii/zi; b) sol cu 0,25 g/10 ml, inj. i.v.
lent, 1 0-20 ml o da tă , de 1 -2 ori pe zi. D u ra ta unei se rii de
tratament - 3 săptăm âni; c) oral, 6 2 ,5 -1 2 5 mg de 3 ori pe zi, cu
30 minute înainte de m asă. Serii de 4 săptăm âni.

ASP ATO FO R T ® (Terapia, R om ânia)


Acid D, L-aspartic 0,25 g; P iridoxină 0,125 g
Sol.inj. Fiole 10 ml. Ct. * 10 Pa 28.51
76 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

H E P A -M E R Z G R A N U L A T ® (P harm a M erz, G erm ania)


G ra n .p t.s o l.o ra la 5 g c o n ţin â n d : L -o rn itin -L -a s p a rta t 3g.
P licuri 5 g granule. Ct. * 30, 50; 100 plicuri (O TC )
S ol. inj. 500 m g/m l.
C onc.pt.sol.perf. 0 ,5 g /m l. Fiola 10 ml Ct. * 10. P.a. 252,74

F d in . O rnitina (acid d ia m ino ca rb o xilic) şi acidul asp a rtic fac parte


din ciclul K rebs-H en se le it (fixarea a m oniacului şi sinteza ureei).

A d m iri. D upă m asă, 1 -2 pachete/zi, d izo lva t în apă sau ceai.

METIONINUM_______________________________ ►PTC

F d in . Efect lipotrop şi stim u la to r al funcţiei antitoxice a ficatului.

In d . A fe c ţiu n i h e p a tic e a c u te şi c ro n ic e , s te a to z ă hepatică,


hiperlipem ie, boli degenerative ale sistem ului nervos.

C ind. Boli hepatice grave, e n ce fa lo p a tie hepato-portală, precoma


şi com a h e p a tică , in su f. re n a lă a va n sa tă . Nu se asociază cu
levodopa.

A d m in . O ral, 0,20 g de 2 - 3 ori pe zi, la m ese.

S IL IB IN U M ►P-6L

F d in . A m e ste c a tre i fla vo n e (s ilib in a , s ilid ia n in a , silicristina).


S tabilizator al m em branei h e patocitului, cu efe ct antitoxic.

in d . H epatita cronică. Intoxicaţia cu A m a n ita phalloydes, pentru a


com bate necroza hepatică.

A d m in . O ral, 0 ,0 7 -0 ,1 4 g de 3 ori pe zi. S erii de 2 - 6 luni.

LA G O S A ® (W orw ag, G erm ania)


D raj. 150 m g. Ct. * 25, 50; 100. Pa 27,94; 48,22.

® S ILIB IN U M (Arena G roup, R om ânia)


C om pr. 35 mg. Ct. * 80. Pa 12,37

LE G A LO N ® (M adaus G m bH , G e rm a n ia )
C aps. 140 m g. Ct. * 2CL 30, 60, 100. Pa 16,32.
C aps. 70 m g. Ct. * 30, 6 0 ,1 0 0 .
MEMOMED 2014 77
Memorator de farmacologie

S ILIM AR IN A ® (B iofarm , R om ânia)


Com pr. 35 m g. C t. * 80. Pa 12,84
Compr. 150 m g. Ct. x 50. Pa 23,17

© S ILIM A R IN A F A B IO L(F abiol, R om ânia)


Compr. 35 m g. Ct. x 80. Pa 9,34

PLANTE ►O TC

Ind. Adjuvant în afecţiuni hepatice toxice, cronice, ciroză, colici


biliare şi gastro-intestinale, tulbu ră ri dispeptice.
Adm in. Oral, înainte de m asă, cu puţin lichid, iniţial 2 ca p su le de
3 ori/zi,. întreţinere o capsulă de 3 ori/zi.

A 05 C MEDICAMENTE PENTRU TERAPIA BILEI ŞI


LIP0TR0PE, COMBINAŢII
A 05 CN F0SF0L1PIDE ESENŢIALE ÎN COMBINAŢII

FOSFOLIPIDE__________________________________________ ►O TC

F d in . F o rm a b io lo g ic a c tiv ă a lip id e lo r . In tră în s tru c tu ra


membranelor celulare.

fnd. Hepatopatii cronice, steatoză hepatică.

Adm in. Oral, 0 ,2 -0 ,4 g de 3 ori pe zi, între mese.

E SSEN TIALE FO R TE © (A ventis, G erm ania)


Fosfolipide esenţiale 300 m g; vit. B1, B2, B6, B12, E, PP
Caps. Ct. x 30; 50.

Ind. H epatopatii a cu te ş i cronice , ciro ză hepa tică , d e g e n e re s-


cenţa grasă a ficatului, c olestaza , sin d ro m de iradiere, terapia
pre- şi postoperatorie în chirurgia hepatobiliară.
Adm in. Oral, iniţial 2 capsule de 3 ori/zi. întreţinere o capsulă de
3 ori/zi.

FARC O VIT B 12 ® (P harco Im pex 93, R om ânia)


Fosfolipide esenţiale; A cizi graşi polinesaturaţi; A cid orotic;
C o m p le x B ; E x tr. a n g h in a r e ; A c id fo lie . C a p s .m o i
Ct. x 24.
Adm in. 1 -2 capsule de 3 ori/zi.
78 MEMOMED
Memorator de farmacologie
2014
T
A 06 LAXATIVE
A 06 A LAXATIVE
A 06 AB LAXATIVE DE CONTACT

A 0 6 AC LAXATIVE DE VOLUM

A 06 AD LAXATIVE OSMOTICE

A 0 6 AX ALTE LAXATIVE

C o lo n o s c o p ia şi in v e s tig a ţiile ra d io lo g ic e a le in te s tin u lu i gros


n e c e sită c u ră ţire a a c e stu ia de fe c a le . Se re co m a nd ă restricţii
alim e ntare şi a d m inistra re a de laxative, oral sau rectal. F. active
s u n t la x a tiv e o s m o tic e cu fo s fa t de p o ta s iu . E le p o t produce
tu lb u ră ri e le c tro litic e . P lie tile n g lico li (m a c ro g o li) p ro d u c m ai rar
astfel d e tu lb u ră ri, d a r n e ce sită in g e stia a câ to rva litri de apă.
L axativele stim u la n te (b isa co d il, p ico su lfa t de sodiu) su n t uşor de
utilizat, d a r p ot p roduce tu lb u ră ri e lectrolitice.
*
* *

A 06 AB LAXATIVE DE CONTACT

F d in . M ă re s c p eristaltism ul intestinal prin iritarea m ucoasei.

In d . S e prescriu ca doză unică sau cu re scurte, pentru pregătirea


p re o p e ra to rie , e xa m e n e rad io lo g ice , aso cia te cu antihelm intice.

R .a. C ra m p e abd o m in a le . La u tilizare cronică, hipokaliem ie, cu


s lă b ic iu n e m u s c u la ră , scă d e re în g re u ta te , le ziu n i ale plexului
m e z e n te ric cu tu lb u ră ri p e rm a n e n te a le p eristaltism ului intestinal.

C in d . A b d o m e n a c u t c h ir u r g ic a l, p e r s o a n e c u s u fe rin ţe
a b d o m in a le n e cla rifica te , o c lu zie intestinală, rectoragii.

P re c . C o n c o m ite n t cu produsul se co n su m ă m ai m ulte lichide. Nu


se a d m in is tre a z ă în sarcină, alăptare, la copii m ici, asociate cu
d iu re tic e .
B IS A C O D Y L U M / k \ > OTC
A d m iri. O ra l. E fe c t în 1 0 -1 2 ore. A du lţi, 5 -1 0 m g seara, rareori
1 5 -2 0 m g. P re p a ra re a tra ctu lu i in te stin a l inferior, până la 30 mg.
MEMOMED 2014 79
Memorator de farmacologie

Nu se asociază cu lapte, antiacide. C opii peste 6 ani, 2,5 m g.


Rectal. E fect în 2 0 -6 0 m inute. A du lţi 10 m g. d im ineaţa. C opii:
peste 2 ani 10 m g; sub 2 ani 5 m g. D u ra ta tra ta m e n tu lu i nu
trebuie să depăşească 7-10 zile.

B ISAC O DIL T E R A P IA 5 mg (Terapia, R om ânia)


Draj. gastrorezist. 5 m g. Ct. * 30.

BISAC O DIL (A rena, R om ânia)


Draj. gastrorezist. 5 m g 20, 30, 50.

B ISAC O DIL S IN T O F A R M ® (S intofarm , R om ânia)


Supoz. 10 m g. C t. * 6; 10.

D ULC O LAX ® (B o e h rin g e r Ing., G erm ania)


Drajeuri gastrorezist. 5 mg. Ct. * 30

LAXAM AG ® (M agistra, R om ânia)


Supoz. 10 m g. Ct. * 6

STAD ALA X ® (S tada P harm , G erm ania)


Draj. gastrorezist. 5 m g. Ct. * 25; 50; 100
SENNA \ ►O TC

Produs obţinut din frunzele de C assia acutifolia, conţinând deri­


vaţi oxim etilantrachinonici sub form ă de glicozizi (antracenozide).
Fcin. A ntracenozidele se absorb parţial din tubul digestiv. S unt
hidrolizate în colon sub influenţa florei bacteriene, cu eliberarea
de antrachinone active.
F d in . L a x a tiv -p u rg a tiv d e c o n ta c t, p rin irita re a m u c o a s e i
intestinului gros şi d im in u a re a a b s o rb ţie i apei şi e le c tro liţilo r.
Efectul apare la 6 -1 2 ore de la adm in istra re a orală.

Ind. Tratam ent de scurtă durată a co n stip a ţie i cronice care nu


răspunde la alte purgative, m ai blânde. P entru pregătirea investi­
gaţiilor (radioiogice, en d o sco p ice ) sau in te rve n ţiilo r ch irurgicale
pe intestin.
R.a. C olici a b d o m in a le . D upă a d m in is tra re p re lu n g ită , d ia re e ,
deshidratare, pierdere de electroliţi, m ai ales potasiu. C olon aton.
Urina poate fi colorată în galben-brun la pH acid şi în roşu la pH
alcalin.
-f
80 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
C ind. Inflam aţii sau obstrucţii in testinale, ileus paralitic, suferinţe
abdom inale n e d ia g n o stica te , d u re ri a b d o m in a le , gre a ţă , vome.
Nu se adm inistrează m ai m u lt de 10 zile, m ai ales la vârstnici.
C ind. la copii sub 5 ani.

A d m in . Oral. C onstipaţie, o do ză seara la culcare. A dulţi, doze


e c h iv a le n te la 1 5 -3 0 m g g lic o z iz i to ta li. C o p ii p e s te 6 ani,
1/2 d in do za a d u lţilo r. P e n tru e v a c u a re a in te s tin u lu i 1 mg/kg
glicozizi totali (până la 70 mg), cu o zi înaintea exam inării.

® TIS A S E N ® (IC N , U ngaria)


S enozid A şi B. C om pr.film . 10 m g. C t. * 30.

N A TR II P IC O S U LF A S /A \ ►orc
F c in . Nu se absoarbe din tubul d igestiv.

F d in . în colon este hidrolizat, m e ta b o litu l a b so rb it şi elim inat, ca


g lu c u ro n il, p rin u rin ă ş i fe c a le . A c ţiu n e a s e m ă n ă to a re cu
b is a c o d il. A c ţio n e a z ă d u p ă 6 - 1 4 o re d e la a d m in is tra re , cu
em isiunea a 1 -2 scaune sem isolide.

In d . P oate fi adm inistra t în tim pul m e nstruaţiei, sarcinii, alăptării,


la persoane cu gastroduodenită, u lcer gastro d u o d e n al, nefropatii,
hem oroizi, fisuri anale, pentru p re g ă tire a e xa m e n e lo r radiologice
abdom inale.

C in d . A p e n d ic ită a c u tă , p e rito n ită , in fa rc t in te s tin a l, ileus,


a b d o m e n a c u t c h ir u r g ic a l, s ta z ă g a s tr ic ă , g re a ţă , vom e,
rectocolită ulceroasă, boala C rohn, d u re ri abdom inale de cauză
nedeterm inată. C opii sub 12 ani.

A d m in . O ral, 2 ,5 -1 5 m g seara la culcare.

D U LC O P IC ® (B o e h rin g e r Ingelheim , G erm ania)


S ol. orală 7,5/m l. FI. 15 ml (o pic. = 0,5 g)
A d m in . C opii sub 4 ani: 25 0 m cg /kg (1/2 p icătură sol/kg);
4 - 1 0 ani: 5 -1 0 pic. la nevoie; copii peste 10 ani şi adulţi;
1 0 -2 0 pic. la nevoie.

P IC O S A LA X ® (Ferring, G e rm a n ia )
C om pr. 5 mg, 10 m g. C t. x 2 ,1 0 .
MEMOMED 2014 81
Memorator de farmacologie

COMBINAŢII ► orc
A G IO LA X ® (M adaus, G erm ania)
100 mg granule conţin: senozide 300 m g; P lantaginis ovale
s e m e n ( Is p a g h u l) 8 ,5 2 g; Id e m te s ta ( te g u m e n tu l
sem inţelor) 2,20 g. Ct. * 100 g.
A dm in. 1 -2 lin g u ri d o z a to a re /z i, d u p ă m asa de se a ră , cu un
pahar m are de apă.
Prec. Nu se adm inistrează în poziţie culcată sau cu lichide puţine,
existând riscul obstrucţiei esofagului.

0 C AS LAX ® (P harm ex Rom Ind, R om ânia)


Rhamni purshiani 325 m g. C om pr. Ct. * 30

E UC AR BO N ® (F. T renka, A ustria)


Extr. R hei 2 5 m g; F ol. S e n n a e 105 m g; S u lp h u r D e p u r.
50 mg; C arbo Ligni pulv. 180 m g; A etherol. M enthae 0,5 mg
C om prim ate. Ct. ><10; 30; 50; 100.
Fdin. Doze m ici - adsorbant. D oze m ari - laxativ. A dm in istra t m ai
mult timp reglează funcţia colonului.

ind. Toate form ele de constipaţie, inclusiv la bolnavi im obilizaţi la


pat. C olon irita b il. In d ig e s tie cu m e te o ris m , fe rm e n ta ţie sau
putrefacţie. H em oroizi, fisuri anale. P regătirea pentru exam ene
radiologice şi p re o p e ra to rie . P oa te fi a d m in is tra t la d ia b e tici,
gravide, copii, vârstnici.
C in d . S u s p e c ţi u lc e r, d u re ri s a u o b s tr u c ţii a b d o m in a le
neclarificate.

Adm in. A dulţi. D iaree, un com pr. * 3/zi, după m ese. C onstipaţie,
2 com pr. * 3/zi, după m ese, cu m u lt lich id . P entru e fe c t m ai
puternic doza de seară 3 -4 com pr. E xam en radiologie de urgenţă
6-8 compr. A gent reglator, adm inistrare m inim 4 - 5 săptăm âni şi
reducerea dozei pe m ăsura îm b u n ă tă ţirii tranzitului. C opii peste
2 ani: o ju m ătate com pr. - un com pr. d upă m asă.

P IC O PR EP (P harm aserv, M area B ritanie)


Pulb. pt. sol. orală. P lic * 16,1 g. Ct. * 2.

A 06 AC LAXATIVE DE VOLUM

Fdin. P olizaharide nedigestibile, hidrofile, se îm bibă cu apă din


intestin, c re s c v o lu m u l c o n ţin u tu lu i a c e s tu ia ş i-i m ic ş o re a z ă
82 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
c o n s is te n ţa , s tim u le a z ă p e ris ta ltis m u l. E fe c tu l c o m p le t poate
apărea după câteva zile.
In d . U tile în c o n stip a ţia c ro n ic ă , cu sca u n e re d u se ş i tari, în
asociere cu fibre alim e nta re şi in g e stie de lichide. Colostomie,
hem oroizi, fisuri anale, colon iritabil.
A d m in . N um ai cu apă, p entru a e vita tu lb u ră rile de deglutiţie.
1SP AG H U LA (S E M IN Ţ E D E P S Y L L A )___________________> PTC

F d in . Is p a g h u la e s te în v e liş u l s e m in ţe lo r m a tu re u s ca te de
P lantago ovata, p u lveriza t sau ca atare. Form ează uşor cu apa un
m ucilag care prom ovează p e rista ltism ul. E fectul m axim se atinge
d upă 3 - 4 z ile de a d m in is tra re . H ip o c o le s te ro le m ia n t în studii
dublu-orb placebo-controlate în tra ta m e n te cu 3,4 g de 3 ori/zi, 8
săptăm âni.

In d . C onstipaţie, hem oroizi, chirurgie a no-rectală, diverticulitâ.


C in d . D ific u lta te la în g h iţire , o b s tru c ţie in te s tin a lă , a to n ie a
colonului.

R.a. R eacţii de hiperse n sib ilita te (rinită, urticarie, bronhospasm)


la ingestie sau inhalare, flatulenţă, d iste n sie abdom inală.
A d m in . Cu o cantitate su ficie n tă de lichide şi cu m ai m ult timp
înainte de culcare, pentru a preveni o bstrucţia intestinală.

P LA N TA B E N ® (M adaus, A ustria )
P lantago ovata sem inţe n edecorticate. P ulb. eferv. 3,5 g. Ct.
x 30 plicuri x 5 g.

F d in . C reşte m asa fecală, activând m otilitatea intestinală fără a


avea efecte iritative. E fect h ip o co le ste ro le m ia n t prin stim ularea
excreţiei biliare şi scade nivelul sanguin de colesterol.

In d . C olon irita b il, d iv e rtic u lo ză , boli in fla m a to rii in te stin a le în


re m is ie (b o a la C ro h n , c o lită u lc e ra tiv ă ), d ia re e fu n c ţio n a lă ,
constipaţie cronică sau co n stip a ţia dete rm ina tă de im obilizarea
prelungită la pat după intervenţii chirurgicale, m odificări de dietă,
călătorii sau tratam ente pre lu n g ite cu la xa tive agresive.

R .a. La în c e p u tu l tra ta m e n tu lu i, fla tu le n ţă , b a lo n a re , ca re vor


d is p ă re a în c â te v a z ile fă ră a fi n e c e s a ră în tre ru p e re a
adm inistrării.

C in d . O bstrucţie intestinală.

A d m in . A dulţi şi copii p este 12 ani: ziln ic, 1 - 3 p lic(u ri) cu doza


unica dizolvat(e) în apă.
MEMOMED 2014 83
Memorator de farmacologie

Copii: 6-12 ani: 1/z plic cu doza unică de 1-3 ori pe zi. Un plic se
adaugă peste 150 ml apă

Pe perioada tratam entului, se vor con su m a ziln ic 1 - 2 litri de


lichid.

AG IO C U R ® (M adaus, G erm ania)


Gran. Fi. * 250 g.

A 06 AD LAXATIVE OSMOTICE

Reţin apă în intestin, fluidizează conţinutul acestuia.

LACTULOSUM ►P -6 L
Fdin. D izaharid sintetic. A dm inistra t oral nu se absoarbe. A junsă
în colon este transform ată de bacterii în m onozaharide nerezor-
babile, în acid acetic şi acid lactic, care acţionează ca laxative
osmotice. D im inua flora producătoare de am oniac.

Ind. C onstipaţie, e n cefalopatia hepatică.

R.a, Doze m ari p o t p ro d u ce vo m e , d ia re e , fla tu le n ţă , cra m p e


abdominale.

Cind. G alactozem ie, in toleranţă la fructoză. C olopatii o rganice


inflamatorii, sindrom ocluziv.

Adm iri. A dulţi, a) O ral, 1 0 -3 0 g/zi, ca laxativ; b) în encefalopatia


hepatică 6 0 -1 0 0 g /z i, d iv iz a tă în 3 p rize . S e a ju s te a z ă d oza
pentru a produce 2 - 3 s caune m oi zilnic. C opii, 2 ,5 -7 ,5 g, după
vârstă.

D U P H ALA C ® (S olvay, O landa)


Lichid oral 66,7 g/100 m l. FI. 200 m l; Pa 10,83

LAC TU LAK (R om pharm , R om ânia)


Sol. orală 660 m g/m l. FI. 200 ml. Pa 7,01

LA C TU LO S E -M IP ® (M ip P harm a, G erm ania)


Sirop, 650 m g/m l. FI. * 500; 1000. Pa 17,03; 32,95

LAC TU LO S E ® (E ipico M ed, R om ânia)


S irop 65 g/100 ml. FI. 100 ml; 300 m l. Pa 3,42; 10,29
84 MEMOMED 2014
T
Memorator de farmacologie

LAE VO LAC ® 670 m g/m l (F resenius Kabi, A ustria)


Sol. orală 67% . FI. * 100 ml; Pa 3,53

LA C TU LO S E A L S IR O P (A liud, G erm ania)


S irop 66,7% . FI. * 20 0 ml; 500 ml; 1000 ml.

LA C TU LA D E S IR O P (M ip P harm a, G erm ania)


G el Oral 650 m g/m L. B orcan * 100 ml; 200 ml; 500 ml.

S IR U LA X (S andoz, R om ânia)
Sol. orală. 670 m g/m l. FI. * 100m l, 300 ml; 500 ml; 1000 ml.
M A C R O G O LU M IS B lIĂ l ►PTC

F c in . Nu sunt absorbiţi sau m etabolizaţi în tubul digestiv.


F d in . P olietilenglicoli (P E G ). P olim eri de con d e nsa re a oxidului
de e tile n şi ap e i, c h im ic in e rţi. N o ta ţi cu un n u m ă r indicând
greutatea m oleculară. V âsco zita te a lo r creşte şi higroscopicitatea
scade cu greutatea m oleculară.
M 4 0 0 0 a c ţio n e a z ă ca la x a tiv o s m o tic , fă ră a modifica
echilibrul hidroelectrolitic al o rganism ului.
Ind. T ratam ent sim ptom a tic al c o n stip a ţie i funcţio n a le cronice la
adulţi. P oate fi fo lo sit la d iabetici, hipertensivi.

R.a. D iaree, dureri abdom inale.


C in d . C olita ulceroasă, sin d ro m o clu ziv, d u re ri a b d om inale de
cauze nedeterm inate, m egacolon toxic.
A d m in . 3 - 4 p lic u ri/z i p â n ă la a p a riţia p rim u lu i s ca u n , apoi se
continuă cu 1 -2 plicuri/zi, ca tra ta m e n t de întreţinere. Conţinutul
fiecărui p lic se dizo lvă în tr-u n p a h a r cu apă. E fe c te le apar la
2 4 -4 8 ore după adm inistrare.

FO R LA X © 10 şi 40 g (B e a u fo u r Ipsen, Franţa)
M acrogol 4000 10 g/plic; 4 g/plic
P uiv.pt. sol. orală. C t. * 10; 20; 30; 50 plicuri.

O LO P EG ® (M ip P harm a, G erm ania)


M acrogol 4000 525,0 mg
C onc. pt. sol. orala. FI. * 100 m l, 200 m l. 500 m l. 1000 ml.
Pa. 19.04; 44.15.
MEMOMED 2014 85
Memorator de farmacologie
C O M BIN AŢII

E N D O FA LK ® (D r.Falk, G erm ania) ►P -R F


Un plic conţine: C lorură de potasiu 0,185 g; C lorură de sodiu
1,4 g; H idrogencaronat de sodiu 0,715 g; M acrogol 3350,
52,5 g. Pulb. pt. sol. orală. P lic 55,318 g. Ct. * 6. Pa 45.93
Ind. Curăţirea intestinului gros în ainte de efectuarea endoscopiei.
Cind. A lergie la s ubst. active, o b stru cţie in te stin a lă , în g u stare
sau perforare a sto m a cu lu i sau in te stin u lu i, Tulb. re fle xu lu i de
înghiţire, boală inflam atorie a intestinului.
A dm in. Un plic se dizolvă în 1/2 litru apă. Se iau 3 -4 litri soluţie,
în porţii de câte 2 0 0 -3 0 0 ml la intervale de 10 m inute până când
lichidul elim inat din rect este lim pede. S oluţia se adm inistrează cu
4 ore înainte de investigaţie. Nu se consum ă alim ente solide cu
2 -3 ore înainte de a bea soluţia.

FO RTRANS ® (B eaufour Ipsen, Franţa) ►P-RF


Pulb.pt.sol. orală. P lic 74 g Ct. x 4. Pa 38,77
1 plic conţine: M acrogol 4000 4 g; S ulfat de sodiu anh. 5,7 g;
B icarbonat de sodiu 1,68 g; C lorură de sodiu 1,46 g; C lorură
de potasiu 0,75 g; A rom ă m aracuja 0,19 g P.a. 38.77
Fcin. C onţinutul e le c tro litic al so lu ţie i re co n stitu ite nu p erm ite
sch im b u l e le c tr o litic in te s tin -p la s m ă ( d e s h id r a ta r e a s a u
încărcarea hidroelectrolitică).
Fdin. A d m in is tra re a o ra lă a unui v o lu m im p o rta n t de s o lu ţie
antrenează diaree până la golirea colonului.
In d . P re g ă tire a e x p lo ră r ilo r e n d o s c o p ic e , ra d io lo g ic e şi a
chirurgiei colice.
Adm in. C onţinutul unui plic se dizolvă într-un litru de apă. P entru
obţinerea unei goliri com plete a tubului d igestiv sunt necesari 3
până la 4 litri de soluţie, care se adm inistrează cu până la 3 ore
înaintea intervenţiei. S e a d m in istre a ză fra c ţio n a t (2 litri seara,
1 litru dim ineaţa), m ai bine acceptat de bolnavi.
Cind. A lterări grave ale s tării ge n e ra le (insuf. cardiacă), ileus,
ocluzie intestinală.

M O V IC O L® (N orgine, M area B ritanie) ►O TC


Un plic conţine: m acrogol 3350 6,563g, clorură de sodiu
175,4 mg, bicarbonat de sodiu 89,3 m g, clorură de potasiu
23,3 mg. Pulb. pt. sol. orală. Plic 6.9 g. Ct. * 6, 8 ,1 0 , 20, 30,
40, 50, 60, 100 plicuri.
86 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

M O V IP R E P ® (N orgine, M area B ritanie) ►PRF


C onc, pt. sol. orală. P lic A: M acrogol 3350 100 g, sulfat de
sodiu anhidru 7 ,500 g, clorură de sodiu 2,691 g, clorură de
potasiu 1,015 g. P lic B: A cid ascorbic 4,7 0 0 g, A scorbat de
sodiu 5,900 g. C utie pentru un tra ta m e n t u n ic care conţine 2
p ungi tra n s p a re n te , cu p u lb e re pe n tru s o lu ţie orala. P.a.
55,83.

M O LA X O LE ® (M eda A B - S uedia ) ►07C


Un plic conţine: m acrogol 3350 13.125 g, clorură de sodiu
350.7 m g, clorură de potasiu 46 .6 m g, hidrogen carbonat de
sodiu 178.5 mg. Pulb. pt. sol. orală. Plic 6.9 g. Ct. * 2, 6,8,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 plicuri.

E ZIC LEN ® (Ipsen P harm a - F ranţa ) ►PRF


C onc. pt. sol. orală. Un p lic conţine: sulfat de sodiu anhidru
17,510 g, sulfa t de m agneziu h e p ta h id ra t 3,276 g, sulfat de
potasiu 3,130 g. FI. x 176 ml
MEMOMED 2014 87
Memorator de farmacologie

A 06 AH LAXA1WE
M ETH YLN ALTR EXO N U M ►P -R F

Fd in . A n ta g o n is t a i r e c e p to r ilo r o p io iz i m iu . B ro m u ra de
metilnaltrexonă tre ce sla b la nivel S N C , având e fe ct periferic.
Reduce c o n stip a ţia in d u s ă de o p io id e fă ră a a fe cta a cţiu n e a
analgezică a acestora.

Ind. Tratam entul constipaţiei induse de opioide la pacienţi cu boli


in stadiu avansat cărora li se adm inistrează tratam ente paliative,
in cazurile în care răspunsul la tratam entul laxativ uzual nu este
suficient.

Admin. Adulţi: 8 mg (pentru pacienţi cu g reutatea corporală de


38*61 kg) sau 12 m g (pentru pacienţi cu greutatea corporală de
62-114 kg).

R ELISTO R ® (W yeth Europa, M area B ritanie) ►P R F


Sol. inject. 12 m g/0,6 ml. FI. x 0.6 ml. C utie x 2, 7 flac. x 0,6
ml sol. inj. + 2, 7 s eringi sterile de 1 ml cu a c retractabil + 4,
14 tam poane cu alcool.

A 06 AX ALTE LAXATIVE

GLYCEROLUM ►O TC

Fdin. Acţiune slab iritantă asupra m ucoasei rectale.

SUPO ZITO AR E CU G LIC E R IN A (Antibiotice, R om ânia)


S u p o z .p t. a d u lţi (2 ,0 9 g ). S u p o z . p t. c o p ii (1 ,3 9 g ).
Ct. x 6; 12.

Admin. Intrarectal, un su p o zito r la nevoie, um ezit cu apă înainte


de utilizare.
88 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

A 07 ANTIDIAREICE,
ANTIINFLAM ATOARE/
ANTIINFECŢIOASE INTESTINALE

A 07 A ANTIINFECţIOASE INTESTINALE

A 07 B ABSORBANTE INTESTINALE

A 07 0 ANTIPROPULSIVE

A 07 E ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE

A 07 F MICROORGANISME ANTIDIAREICE

A 07 X ALTE ANTIDIAREICE

A 07 A ANTIINFECŢIOASE INTESTINALE
A 07 AA ANTIBIOTICE

A 07 AX ALTE ANTIINFECŢIOASE INTESTINALE

*
* *

A 07 AA ANTIBIOTICE

N Y S T A T IN U M IIAJ ►P-RF
F c in . A dm inistrată oral se a b soarbe puţin din tubul digestiv, dând
concentraţii serice reduse, in su ficie n te pentru eficienţa în micoze
viscerale. E lim inarea prin fecale, în m are parte netransîormată.

F d in . A ctiv faţă de C andida albicans, C riptococcus neoformans,


H istoplasm a capsulatum .

Ind. C andidoze bucale, farin g ie n e , digestive. Trat. complementar


al c a n d id o z e lo r v a g in a le şi c u ta n a te , în s c o p u l de a obţine
MEMOMED 2014 89
Memorator de farmacologie

sterilizarea u n e i c a n d id o z e in te s tin a le a s o c ia te . P re v e n ire a


candidozei la subiecţi cu risc ridicat, prem aturi, im unodeprim aţi,
tratament cu antineoplazice.

R.a. Produce rar efecte adverse.

A dm in. A d u lţi, 500 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 u n ită ţi de 3 - 6 o ri p e zi,


minimum 7 zile. Copii, 500 0 0 0 -1 00 0 000 unităţi pe zi, în 3 zile.
Nou-nâsculi, 25 000 u.i. de 4 ori pe zi.

NISTATINA (A ntibiotice, R om ânia)


Compr. film. 500 000 u.i. Ct. x 20; 1500. Pa 8,47.

RIFAXIMINUM____________________________ Srr  > P -R F


Fcin. Absorbţie redusă din tubul d ig e stiv (sub 1%).
Fdin. A ntibiotic din grupul rifam icinei, cu efecte antim icrobiene
asemănătoare rifam picinei.
Ind. Infecţii d ig e s tiv e , p ro fila x ia in fe c ţiilo r în c h iru rg ia tu b u lu i
digestiv, encefalopatia hepatică.
R.a. Rar vom e tranzitorii. U rticarie. A m eţeli, insom nie.
Cind. Obstrucţii intestinale, leziuni ulceroase intestinale.
Admin. Oral, adulţi, 1 0 -1 5 m g/kg/zi.

NORMIX ® (Alfa W asserm ann, Italia - B am a-G eve, S pania)


Compr. film . 200 m g; Ct. * 12; 36. Pa 33,10; 91,26
Gran. pentru susp. orală 100 m g/5 ml. FI. 60 ml. Pa 19,11

TIXTELLER 550 m g ® (Alfa W asserm ann, Italia)

Compr, film. 550 m g; Ct. x 14, 28, 42, 56, 98.

FIDAXOMICINA ►P -R F

Fdin. A ntibiotic b a c te ricid c e inh ib ă sin te za de A R N de că tre


A R N -p o lim e ra za b a c te r ia n â . In h ib a re a A R N - p o lim e r a z e i
clostridiale se produce la o conce n tra ţie de 20 de ori m ai m ică
decât cea pe n tru e n z im a din E. coli, e x p lic â n d a s tfe l p a rţia l
s p e c ific ita te a s e m n ific a tiv ă a a c tiv ită ţ ii fid a x o m ic in e i.
Fidaxomicina a dovedit că inhibă sporulaţia C. difficile in vitro.
Ind. în infecţii date de C lostridium difficile.
R.a. Vărsături, greaţă, constipaţie.
90 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

A d m in . Oral, adulţi, un co m p rim a t de două ori pe zi (la 12 ore)


tim p de 10 zile.

D IFIC LIR ® (A stellas P harm a E urope B.V. - O landa )


Com pr. film . 200 mg; Ct. * 2Q, 60, 100. P.a. 7.035,95

A 07 AX ALTE ANTIINFECŢIOASE INTESTINALE

N IFU R O X A ZID U M ______________________________I S l [Ă l ►p.RF

F c in . D erivat de nitrofuran, nu se a b soarbe din intestin.


F d in . A ntiseptic intestinal, activ pe m ajoritatea g e rm e n ilo r impli­
caţi In infecţii intestinale (coli, S alm onella, S higella, Proteus).
Ind. D iarei acute presu p u se de c a u ză bacte ria n ă , fă ră semne
invazive.
R.a. P osibile reacţii alergice cutanate, tulb. digestive.

C ind. P rem aturi, nou-născuţi (0 -1 lună). Interacţiune cu alcoolul.


A d m in . O ral, în 2 -4 prize zilnice. A du lţi 800 m g/zi. C opii peste 30
luni 6 0 0 -8 0 0 m g/zi; între 1 -3 0 luni 2 2 0 -6 0 0 m g/zi. D urata medie
a tratam entului 7 zile. Se va face rehidratarea bolnavilor, după
necesităţi.

E R C E F U R Y L ® 200 m g ( S anofi S ynthelabo, Franţa)


Caps. 200 m g. Ct. * 28. Pa 11,40

F U R A Z O LID O N U M ____________________________ fSBl |Ă] ►OTC


F c in . A bsorbţie redusă din tubul digestiv. E xcreţie urinară 3-5%.
F d in . A ctiv faţă de c o lib a cil, S a lm o n e lla , S hig e lla , Enterococ,
Trichom onas, G iardia.
In d . în enterite, e n te ro co lite , to x iin fe cţii alim e nta re . Trichomo-
niază, lam bliază.
R.a. P roduce frecvent greţuri, vom e.

A d m in . O ral, la m ese. A dulţi, 100 m g de 4 ori pe zi (Ia 6 ore).


Copii: sub un an, 8 -1 6 m g, de 4 ori pe zi; 1 -5 ani, 25-33 mg de
4 ori pe zi; peste 5 ani 50 m g de 4 ori pe zi.

© F U R A ZO LID O N T E R A P IA (T erapia, R om ânia)


Com pr. 0,10 g (adulţi); 0,025 g (copii). Ct. * 20.
MEMOMED 2014 91
Memorator de farmacologie

0 F U R A ZO LID O N A A R E N A (A rena G roup, R om ânia)


Compr. 25 m g; 100 mg (FO R TE ) C t. * 20; * 10; 20; 25

CHLORQUINALDQLUIV1_____________________
________________ |SB] [Â ] ►O TC

Fdin. A ctiv faţă de enterococ, C andida, Trichom onas. A m oebicid.


Ind. în infecţii intestinale, bacteriene, m icotice, am oebiene.
R.a. Poate produce greţuri, am eţeli, cefalee. A dm inistrat prelungit
determină neuropatie m ielooptică subacută.
A dm in. Orai, după m asă. A du lţi, 1 0 0 -2 0 0 m g de 3 ori pe zi.
Copii, 10 mg/kg/zi.

0 C LO R C H IN A LD O L (A rena. R om ânia)
Draj. 100 m g. FI. * 30

SAPROSAN ® (S intofarm , R om ânia)


Draj. 100 m g. Ct. * 10; 30; 1000.

A 07 B ABSORBANTE INTESTINALE
Produse insolubile în apă şi în lichidele din tubul digestiv, adsorb
toxine m icrobiene, m icroorganism e etc. Se etalează pe m ucoasa
digestivă, form ând un stra t protector.

A 07 BA PREPARATE PE BAZĂ DE CĂRBUNE

A 07 BC ALTE ADS0RBANTE INTESTINALE

A 07 BA PREPARATE PE BAZA DE CĂRBUNE

CARBO M E D IC IN A LIS ►O TC

Fdin. Adsoarbe substanţe anorganice şi vegetale toxice, gazele


şi toxinele din intestin.

Ind. Flatutenţă.

Admin. în tulburări gastrointestinale, la adulţi 2 -4 g/zi, la copii de


7-15 ani 1 -2 g/zi, sin g u r sau asociat.
92 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

N O R IT ® (N orit NV, O landa)


C aps. 200 m g. B liste r * 15.

A 07 BC ALTE ABSORBANTE INTESTINALE

D IO S M E C T IT A > OTC

F d in . A lu m in o s ilic a t n a tu ra l, cre ş te v â s c o z ita te a şi cantitatea


gelului m ucos de la su p ra fa ţa e p ite liu lu i tubului dig e stiv, având
acţiune protectoare a m ucoaselor. N e u tralizează agenţii patogeni
(virusuri, bacterii toxino g e n e , să ru ri biliare, agenţi chim ici). Este
citoprotector.

In d . T ra ta m e n t s im p to m a tic al a fe c ţiu n ilo r esogastroduodeno-


colice: durere, balonare, d iaree. T ra ta m e n tu l d ia re e i acute/cro-
nice la adulţi şi copii. S indrom ul co lo n u lu i iritabil.

A d m in . P entru diareea acută. S ugar, copil: în a in te de un an, 2


p a c h e te /z i tim p de 3 z ile , a p o i 1 /z i; d u p ă 1 an, 4 pachete/zi
prim ele 3 zile, apoi 2/zi. A du lt, 3 pach e te /zi. D oza zilnică poate fi
dublată la începutul tra ta m e n tu lu i.

A lte in d ic a ţii. S ugar, copil: în a in te de 1 an, 1 p achet/zi; 1 -2 ani,


1 -2 pachete/zi; după 2 ani, 2 - 3 pa ch e te /zi. A du lt, 3 pachete/zi.
P ulberea se suspendă im e d ia t în a in te de utilizare, în 1/2 pahar
apă sau în biberon, pentru su g a ri. A d m in istra re a se face după
m asă în esofagită, la distanţă de m asă în alte indicaţii.

S M E C T A ® (B ea u fo u r Ipsen, F ranţa)
P ulb.pt.susp.orală. P lic * 3 g. Ct. * 10; 30

A 07 D ANTIPROPULSIVE
A 07 DA ANTIPROPULSIVE

LO PER AM ID UIVI ►OTC

F c in . A bsorbţie redusă din tu b u l d ig e stiv. T 1/2 11 ore (9-14).


E xcreţie prin fecale. I
F d in . C reşte tonusul inte stin u lu i s u b ţire şi c o lo n u lu i. Inhibă motili- I
tatea gastrointestinală.
In d . D iarei acute ne sp e cifice, d ia re i c ro n ic e din boli intestinale
inflam atorii.
MEMOMED 2014 93
Memorator de farmacologie
R.a. C onstipaţie, som nolenţă, am eţeli, greţuri, vom e.
Cind. C opii sub 6 ani, scaune cu sânge (risc de ileus paralitic).
Prec. D iaree de origine bacilară la copii, copii sub 6 ani.
A d m in . O ral, a d u lţi, iniţia l 4 m g, apoi câ te 2 mg d u p ă fie ca re
scaun nelegat. D oză m edie de întreţinere 4 - 8 mg pe zi, m axim um
16 mg pe zi. C opii peste 6 ani, iniţial 2 m g, m axim um 6 m g/zi.

IM O D IU M ® (M cN eil, M area B ritanie)


C apsule 2 m g. Ct. * 6; 20.

LO P E R A M ID B IO E E L (BIO EEL, R om ânia)


Caps. 2 mg. Ct. x 8 ,1 0

© LO P E R A M ID 2 mg (Laropharm , R om ânia)
C aps. 2 mg. FI. * 10

LO P E R A M ID B IO F A R M 1m g/5m l (B iofarm , R om ânia)


S ol.orală 1 m g/5 m l. Flac. * 100 ml

LO P E M ID Q L 1m g/5m l (B iofarm , R om ânia)


Caps. 2 m g. C t. x 10, 20.

LO P ER AM ID LPH 2 m g (Laborm edpharm , R om ânia)


Caps. 2 mg. Ct. x 10; 1000

LO P ED IU M (H exal, G erm ania)


Caps. 2 mg. Ct. x 6, 10.

© LO P E R A M ID (R em edia, R om ânia)
Caps. 2 m g. Ct. x 10

© LO P R ID ® (H elcor, R om ânia)
C om pr. 2 m g. Ct. x 20

N E O -E N T E R O S E P T O L ® (S pacifar, G recia)
Caps. 2 m g. Ct. x 6

LO P E R A M ID S LA V IA (S lavia P harm , R om ânia)


C aps. 2 m g. Ct. x 10
94 MEMOMEP 2014
Memorator de farmacologie

LO P E R A M ID S O LA C IU M (S olacium P harm , R om ânia)


C aps. 2 m g. Ct. * 10.

S T O P E R A N (US P harm acia, P olonia)


C aps. 2 mg. C t. * 8.

A 07 E ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE
A 07 EA C0RTIC0STER0IZI LOCALI

A 07 EC AGID AMINOSAUCILIC Şl SIMILARE

A 07 EN ALTE ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE

* *

A 07 EA C0RTIC0STER0IZI LOCALI

B U D E S O N ID U M ►P-RF

F d in . A finitate pentru receptorul g lu cocorticoid de 15 ori m ai mare


decât prednisonul. A dm in istra t pe cale orală acţionează, cel puţin
în p a rte , lo c a l, cu un im p a c t m ai re d u s a s u p ra a x u lu i HPA,
com parativ cu prednisolon.
In d . Inducerea şi m en ţin e re a re m is iu n ilo r în m aladia Crohn, la
p a c ie n ţii cu a fe c ta re u ş o a ră ş i m o d e ra tă a ile o n u lu i şi/sau
colonului ascendent.
A d m iri. Inducţia re m is iu n ilo r: 9 m g/zi, dim in ea ţa , în tr-o singură
priză, sau în două prize, d im in ea ţa şi dup ă -a m la za , înainte de
m asă, tim p de 8 să p tă m â n i. M e n ţin e re a re m is iu n ilo r. 6 mg/zi,
dim ineaţa, înaintea m icului dejun.

B U D E N Q F A LK ® (D r.Falk, G e rm a n ia )
S pum ă rectală 2 m g/doză. F). * 1; 2. Pa 4 19,11; 744,14;
C aps. gastrorez. 3 m g. Ct. * 100. Pa 444,45;
G ranule gastrorez. 9 m g. C t x 30 picuri. Pa 419,11.

A 0 7 EC ACID AMINOSAUCILIC Şl SIMILARE

S U L F A S A L A Z IN U M ►P-6L
F c in . P uţin absorbită digestiv. în colon, sub influenţa enzimelor
bacteriene se desface în acid 5-a m in o sa licilic (m esalazina), care
MEMOMED 2014 95
Memorator de farmacologie

imprimă acţiunea farm acodinam ică şi sulfapiridină, responsabilă


de majoritatea efe cte lo r adverse.

Ind. Tratam ent specific în colita ulceroasă (inducerea rem isiunii şi


prevenirea re c id iv e lo r). B oa la C ro h n (in d u c e re a re m is iu n ii).
Colopatii acute şi c ro n ic e , (leita re g io n a lă . A rtrita re u m a to id ă ,
spondilita anchilozantă.

R.a. P oate p ro d u ce g re ţu ri, c e fa le e , h ip o s a liv a ţie , in s o m n ie ,


h ip e rs e n s ib iliz a re , tro m b o p e n ie , a g ra n u lo c ito z ă . T o x ic ita te
h e p a tică , p a n c re a tită , p u lm o n a ră . O lig o a s te n o s p e r m ie ,
reversibilă în 3 -6 luni după oprire a tra ta m e n tu lu i. H e m o liză la
deficienţi G6PD.

Adm in. Oral, adulţi 1 -2 g de 4 - 6 ori pe zi, tim p de 3 săptăm âni,


întreţinere cu 0,5 g de 3 - 4 ori pe zi. C opii, iniţial 150 m g/kg/zi, în
4-6 prize. întreţinere 2 0 -4 0 m g/kg/zi.

® S ALAZID IN ® (H elcor, R om ânia)


Compr. film . 500 m g. Ct. * 10, 50. P.a. 28,20.

S A LA Z O P Y R IN -E N (P fizer, A ng lia )
Compr. film .gastrorez. 500 m g. Flac. * 100.

S U LF A S A LA Z IN -E N (Krka, S lovenia)
Compr. film .gastrorez. 500 m g. Ct. * 50. Pa 28,24
MESALAZINUM ►P -6L
Fcin. A b s o rb ţie o ra lă ra p id ă şi a p ro a p e c o m p le tă la n iv e lu l
intestinului subţire, o cantitate foarte m ică din doza adm inistrată
atinge colonul. P reparatele orale sunt form e enterosolubile care
eliberează drogul în ileonul term inal şi în colon, unde absorbţia
este doar parţială.

Fdin. M esalazina (acid 5 -a m in o s a licilic ), co n stitu e n tu l a ctiv al


Salazosulfapiridinei, are acţiu n e locală e ficientă asupra m ucoasei
intestinale inflam ate.

Ind. Colita uicerativă acută, uşoară şi m o d e ra tă , boala C rohn,


stom atită (b o a la B e h g e t); m e n ţin e r e m is iu n ile şi p re v in e
recăderile.

R.a. C e fa le e , fe b ră , tu lb u ră ri g a s tro -in te s tin a le , re a c ţii de


hipersensibilitate, nefrită inte rstiţia lă cro n ică ire ve rsib ilă la trat.
prelungit.
r^ 96 MEMOMED
Memorator tle farmacologic
2014

A d m in . O ral, doza iniţiala pentru adult, in faza acută, este 1 g de


4 ori pe zi, urm ată de 2 g pe zi, în 2 prize, sau 1,5 g pe zi, în 3
prize, pentru m enţinerea rem isiunilor. S upoz. 1- 2/zi, în 3 prize.
C opii 2 0 - 3 0 m g/kg/zi. C lism e, 1 g de 1 -2 ori pe zi.

P E N TA S A © (Ferring G M B H , G erm ania)


C om pr. elib. prel. 500 mg. Ct. * 100. Pa 143,02
C om pr. elib. prel. 1000 m g. Ct. * 60. Pa 197,11
Sup. 1 g. Ct. x 28. Pa 173,80

S A LO F A LK (Dr. Falk, G e rm a n ia )

C om pr. g a strore ziste n te 2 5 0 m g. Ct. x 100, 5 0.P a 67,24.


C om pr. gastroreziste n te 500 m g. Ct. x 50; 100. P a 73,85;
120,94;
S usp. rectală 4 g/60 ml. Flac. 60 g. Ct. x 7 Pa 169,61
S upoz. 250 m g; 5 0 0 m g, 1000 m g. Ct. x 10 . 10, 30. Pa
21,74; 36.00; 233,62.

M E S A LA Z IN A D UO ® (D U O F arm aceutici, R om ania)


C om pr. gastrorez. 400 m g. C t. x 60, 120. Pa 47,43, 90,11;
C om pr. g a s tro re z . 800 m g. C t. x 60, 90. 120. P a 90,11,
130,49, 170,88.

M E Z A V A N T 1 2 0 0 m g ® (S h ire P h a rm a c e u tic a l C o n tra cts


LTD , M area B ritanie)
C om pr. elib. prel. 1200 m g. Ct. x 60, 120.

A 07 EN ALTE ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE

P R O P O LIS ►OTC

© M IP R O S E P T © (IC D A picu ltu ra , R om ânia)

Extr. m oale de propolis 0,5 g. S upozit. Ct. x 10

In d . T opic în procese inflam atorii ale m ucoasei a no-rectale, fisuri


anale, hem oroizi.
A d m in . 1 supoz. seara, după toaleta locală, 7 -1 4 zile.
MEMOMED 2014 97
Memorator de farmacologie

A 07 F MICROORGANISME ANTIDIÂREBCE
S AC CH ARO M YC ES B O U L A R D II ►O TC

Fcin. C elulele vii a p a r foarte rapid după adm inistrarea orală, în


stomac şi duoden şi după circa 6 ore în colon; sunt rezistente la
acţiunea sucului gastric, a bilei, a sucului pancreatic.

Fdin. Fung unicelular. Inhibă creşterea m u lto r specii bacteriene şi


a Candidei albicans. S intetizează vita m in e din grupul B (B ,, B2,
Bc), acid pantotenic, acid nicotinic.
Ind. P rofilaxia tu lb u ră rilo r d ig e s tiv e se cu n d a re a n tib io te ra p ie i.
Enterite, enterocolite la nou-născu t şi adult.

Prec. La im u n o d e p rim a ţi p o a te a p a re in fe c ţie s is te m ic ă cu


Saccharom yces boulardi.
A dm in. 1 -4 capsule (plicuri)/zi. C onţinutul plicurilor nu se dizolvă
în lichide foarte calde sau alcoolizate.

E N TE R O L-250 ® (Lab.B iocodex, Franţa)


P ulvere liofilizată d e celule vii pt.sol.orală
Caps. 250 m g. Ct. * 10.
Plic. 250 m g. Ct. >«10.

A 07 X ALTE ANTIDIARE1CE

R A C E C A D O T R ILU M | ►S /P -R F

Fcin. R apid absorbit digestiv. P ic seric la o oră. T 1/2 3 ore. D urata


acţiunii 8 ore. R epede hidrolizat în tr-u n m etabolit activ, in a ctiva t şi
elim inat renal, prin fe ca le şi p lă m â n i. D istrib u ţie tisu la ră slabă
1
( % ).

Fd in. P ro d ro g , in h ib ito r de e n k e fa lin a z ă , e n zim ă ca re d e g ra ­


dează enkefalinele. S electiv protejează e nkefalinele endogene la
n iv e lu l tu b u lu i d ig e s tiv . A n tis e c r e to r in te s tin a l p u r, s c a d e
hipersecreţia intestinală de apă şi electroliţi indusă de inflam aţie
şi toxine, fără a influenţa secreţia bazată. A ntidiareic rapid, fără
m odificarea tim pului de tra n zit intestinal.
in d . D iaree acută, inclusiv la sugari şi copii.
R.a. S om nolenţă, rash, constipaţie.
C ind. Insuf. renală sau hepatică.
98 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie T MEMOMED
Memorator de farmacologie
2014 99

Admin. Adulţi. Iniţial 100 mg, apoi 100 mg la începutul celor 3 A 08 MEDQCAŢIA OBEZITĂŢII,
mese principale. Tratamentul nu va depăşi 7 zile. Dacă este
necesar se va face rehidratare. Copii. 1,5 mg/kg/priză. O priză EXCL. PRODUSE DIETETICE
iniţială, apoi 3 prize pe zi.
A 08 AA PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACŢIUNE CENTRALA
H ID R A S E C ® (Lab.F ournier, F ranţa)
A 08 AB PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACŢIUNE PERIFERICA
P ulb.pt.sol. orală 10 m g. P lic * 1g. C t. * 16; Pa 41,04
P ulb.pt.sol. orală 30 m g. P lic * 3 g , Ct. * 30 *
C aps. 100 m g. C t. * 20; Pa 43,59.
* *

A 08 AA PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACŢIUNE CENTRALA

Sunt substanţe a p ro p ia te stru ctu ral de a m fetam ina, p roducând


diminuarea apetitului.
AMFEPRAMONUM_______________ |SB| / k \ V P-RF
Fdin. Efect stim u la to r central m ai intens.

Ind. O bezitate a s o cia tă cu h ip o te n siu n e şi astenie, la p acienţi


adinamici.

A dm in. O ral, 25 m g de 3 o ri/zi, în a in te a fie că re i m ese. C aps.


retard 1/zi, în aintea m e se lo r principale, cu cel puţin 4 o re înainte
de culcare. D urata trat. 4 - 6 săpt.

R EG ENO N ® (T e m m le r P harm a, G erm ania)


C aps.m oi 25 m g. Ct. * 30; 60. Pa 32,82; 61,94
Caps. elib. p relungită 60 m g. Ct. * 30; 60. Pa 78,43; 128,14.

SIBU TR AM IN U M -C ~ K d > ® > P - f i f

N.B. A u to r iz a ţia d e p u n e re pe p ia ţă e s te s u s p e n d a tă la
re co m a nd a re a A g e n ţie i E u ro p e n e a M e d ic a m e n tu lu i (E M A )

Fcin. A bsorbţie bună digestivă. Pic seric la 1,2 ore. M etabolizare


m a rc a tă la p rim u l p a s a j h e p a tic cu m e ta b o liţi a c tiv i
farm acodinam ici. T1/2 o oră. E xcreţie urinară, puţin în fecale.

Fdin. Inhibă re ca p ta re a n o ra d re n a lin e i şi se ro to n in e i. D im inua


apetitul. E fect a ntidepresiv.

Ind. O bezitate la pe rso a n e cu indice de m asă corporală (IM C )


peste 30 k g /m 2 şi fă ră a lte s u fe rin ţe şi la ce i cu IM C p e s te
27 kg/m 2 cu alţi fa c to ri de risc (ex. d ia b e t tip 2, h ip e rco le ste -
rolemie).
100 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
R.a. A ritm ii cardiace, hipertensiune, bufeuri, constipaţie, greaţă,
uscăciunea gurii, insom nie, am eţeli, parestezii, cefalee, alterarea
gustului.

C in d . B oli psihice, insuf. cardiacă, a ritm ii, arterită, hipertensiune


arterială, a ccid e n t va sc u la r ce re b ra l, h ip e rtiro id ie , insuf. renală
sau hepatică severă. H ipertrofie de prostată. G laucom . C opii sub
18 ani, vârstnici peste 65 ani.

P re c . M o n itorizarea ten siu n ii a rte ria le şi p u lsului, la 2 săpt. in


prim ele 3 luni, apoi lunar, tim p de 2 luni şi la 3 luni ulterior. Trat. se
opreşte dacă scăderea în g re u ta te după 3 luni e ste m ai m ică de
5% din greutatea iniţială sau m ai m ică d e 2 kg d upă 4 săpt. de
adm in. a 15 m g/zi.
A d m in . Iniţial 10 m g/zi într-o priză, dim ineaţa. S e poate creşte ia
15 m g/zi. D acă scăderea în gre u ta te este m ai m ică de 2 kg după
4 săpt., se întrerupe. D urata m axim ă a trat. un an.

R E D U C T IL ® (A bbott. G erm ania)


C aps. 10 m g; 15 m g. Ct. * 28 Pa 100,16; 125,49

S IB U T R A M IN A (Teva, R om ânia)
C aps. 10 m g; 15 mg. C t. * 30. Pa 63,22; 68,40

A 08 AB PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACJIUNE PERIFERICA

ORLISTATUIVl_______________________________[SB] / Â \ ►P-R F

F c in . A bsorbţie redusă digestivă. E lim inare prin fecale 97% .


F d in . In h ib ito r sp e cific al lip a z e lo r d ig e s tiv e , in h ib ă absorbţia
grăsim ilor.
In d . O bezitate, asociat cu dietă m o derat h ipocalorică, la bolnavi
cu indice de greutate corporală (B M I) egal sau m ai m are decât 30
kg/m 2 sau pt. cei supraponderali (BM I > 25 kg /m 2) care prezintă
factori de risc asociaţi.
R .a. M e te o rism , s caune b o g a te în gră sim i, a b u n d e n te , incon­
tinenţă a fecalelor.
C in d . C olestază, sindr. m alabsorbţie.
A d m in . O ral, 120 m g de cel m ult 3 ori pe zi, im e d iat înainte, în
tim pul sau până la o oră după fiecare m asă. Trat. se întrerupe
după 12 săpt. dacă scăderea în g reutate nu este de cel puţin 5%
din greut. iniţială.
MEMOMED 2014 101
Memorator de farmacologie

A LLI © (G laxo, M area B ritanie)


C aps. 60 m g. Ct. * 42, 60, 84, 90

B O D IG O ® (Zentiva, Cehia)
C aps. 60 mg. Ct. * 42, 60, 04, 90

X E N IC A L © (H offm ann La R oche, E lveţia)


C aps. 120 m g. Ct. x 2 1 ; 42; M - Pa 92.03; 301.77

O R L IS T A T P O L P H A R M A ® ( P h a r m a c e u tic a l W o rk s
P olpharm a, P olonia)
C aps. 120 mg. Ct. x 21, 42, 84.

C aps. 60 m g. Ct. * 42, 60, 84, 90.

O R LIS TA T T E V A ® (Teva P harm aceutical, R om ania)


C aps. 60 m g, 120 mg.
102 M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

A 09 DIGESTIVE, INGL. ENZIME


A 09 A DIGESTIVE, INGL. ENZIME
A 09 AA PREPARATE CU ENZIME ►OTC

A 0 9 AC ENZIME, COMBINAŢII

* *

A 0 9 AA PREPARATE CU ENZIME

S un t enzim e p a n c re a tice p ro te o litic e (trip s in a , ch im o trip sin a ),


glicolitice (am ilaza), lipolitice (lipaza). S e adm inistrează în aso­
cieri, adesea îm p re u n ă cu a lte s u b s ta n ţe u tile d ig e s tie i (bilă,
hem icelulaze).

In d . In s u ficie n ţa p a n c re a tică e xo crin ă cu tu lb u ră ri dispeptice,


tulburări biliare, enterocolite, m eteorism , la gastrectom izaţi, după
c olecistectom ie.

A d m in . în p rin cip iu , se a d m in is tre a z ă la 6 0 -9 0 m in u te după


m asă şi se în g h it în tre g i. D in fie c a re p re p a ra t se iau o dată
1 -2 drajeuri, com prim ate sau capsule.

K R E O N ® (S olvay, G erm ania)


P ancreatină 150 mg (T riacetilglicerolipază 1000 u.e., Ami-
lază 8000 u.e., P roteaze 600 u.e.).

Idem 300 m g (T ria c e tilg lic e ro lip a z ă 2 5 0 0 0 u .e ., A m ilază


1 B 0 0 0 u .e ., P ro te a z e 1 0 0 0 u .e .). C a p s .g a s tro re z .
Ct. x 20; 50; 100.

A d m in . O ral. O capsulă la m ese. în cazuri grele, zilnic 6 -1 2 caps.

K R E O N 40000 ® (S olvay P harm a, G erm ania)


P ancreatină 400 mg C aps. gastrorezist. Ct. « 50. Pa 135,70

M E ZYM FO R TE 10000 ® (B erlin C hem ie, G erm ania)


P ancreatina (A m ila ză 4 2 0 0 u., T ria c e tilg lice ro lip a z ă 3500
u., P roteaze 250 u.)
C om pr. film ate. Ct. * 10; 20; 50; 100.
MEMOMED 2014 103
Memorator de farmacologie

M E ZYM FO R TE 20000 ® (B erlin C hem ie, G erm ania)


P ancreatina (Lipază pancreatică 200 0 0 u., A m ilază 4 2 0 0 u.,
T riacetilglicerolipaza 3500 u .p P roteaze 250 u.)
C om pr. film . gastrorezist. Ct. * 10; 20; 50; 100.

M EZYM FO R TE 25000 © (B erlin C hem ie, G erm ania)


P a n c re a tin a (L ip a z ă p a n c re a tic ă 2 0 0 0 0 u ., A m ila z ă
4200 u., T ria c e tilg lic e ro lip a z a 3500 u., P ro te a ze 250 u.)
356,1 mg
C aps.cu m lni-com pr.gastrorezist. Ct. * 20; 50; 100.

Ind. T u lb u ră ri fu n c ţio n a le p a n c re a tic e e x o c rin e , m a ld ig e s tie ,


meteorism, dispepsie, pancreatită cronică.

A dm in. O ral, 1 -3 com pr. la m ese.

P A N G R O L ® 10.000 (Berlin C hem ie, G erm ania)


Caps. cu m inicom pr. gastrorezist.

T R IFE R M E N T ® (B iofarm , R om ânia)


Tripsina 18 U. W .; Lipaza 6 U. W .; A m ila ză 6,5 g (putere
am ilolitica). C om pr.film .gastrorez. Ct. * 10; 30.

A dm in. O ral. A dulţi, 3 - 6 drajeu ri/zi, im e d iat după m ese. C opii


peste 3 -4 ani, 1 -2 drajeuri/zi.

A 09 AC ENZIME, COMBINAŢII

ZY M O G E N ® (Felsin Farm , R om ânia)


P epsină 50 mg; Lipază 360 u.U S N F; A m ilază 2250 u.U S N F;
P ro te a z ă 2 2 5 0 u .U S N F ; A c id d e h id r o c o lic 5 0 m g ;
H em icelulază 50 mg
D raj.gastrorez. Ct. * 30.

ZY M O G E N FO R TE @ (Felsin Farm , R om ânia)


P e p s in ă 100 m g ; L ip a z ă 8 0 0 u .U S N F ; A m ila z ă 5 0 0 0
u .U S N F ; P ro te a ză 5 0 0 0 u .U S N F ; H e m ic e lu la z ă 50 m g;
Extr. Bilă bovină 20 m g; D im eticon 20 m g; V it. B1 25 mg
C om pr.fllm .gastrorez. Ct. x 20.
104 M EM OM ED 2014
Memorator ele farmacologie

© P A N ZC E B IL ® (B iofarm , R om ânia)
E nzim e p a n c re a tice 0 ,2 0 g; B ilă de bou u sca tă 0 ,025 g;
H em icelulază 0,005 g. D raj.gastrorez. Ct. * 10; 20.

Ind. Insuf. pancreatică exocrinâ cronică, dispepsii, intoleranţă la


grăsim i.

A d m in . O ral. 1 -2 drajeuri im e d iat după m ese.


MEMOMED 2014 105
Memorator de farmacologie

A 10 ANTIDIABETICE
A 10 A INSULINE Şl ANALOGI
A 10 B HIPOGLICEMiANTE ORALE

* *

A 10 A INSULINE Şl ANALOGII
Se fo lo se şte în m od c u re n t in s u lin a u m a n ă , fie b io s in te tic ă ,
o bţinută p rin b io te h n o lo g ie , fie s e m is in te tic ă , o b ţin u tă p rin
înlocuirea unui acid a m in a t în in s u lin a de porc. M ai p u ţin se
foloseşte insulina de extracţie, obţinută din pancreas de bou sau
de porc. P re p a ra te le h id ro so lu b ile co n ţin in su lin a a m o rfă sau
cristalizată, în soluţie apoasă, la pH acid. P reparatele depot sau
retard conţin suspensii apoase de d e riva ţi greu solubili, la pH
apropiat de cel n e u tru . C la s ific a re a lo r se fa ce în fu n c ţie de
latenţa şi de durata de acţiune la nivelul 4 şi în funcţie de origine,
ia nivelul 5.
Durata acţiunii variază în funcţie de sta re a fu n cţio n a lă renală,
modalităţile de injectare, activitatea m usculară a m em brului unde
s-a făcut injectarea. A legerea preparatului, doza şi frecvenţa inj.
se stabilesc în fu n c ţie de c a ra c te ris tic ile d ia b e tu lu i, g re u ta tea
corpului, alim e nta ţie , ac tiv ita te a fizică , e xiste n ţa a lto r a fe cţiu n i
sau a sarcinii.
Ind. Insulina se adm inistrează în diabetul insulinodependent, ca
şi la b o ln a v i cu d ia b e t n o n -in s u lin o d e p e n d e n t c a re nu p o t
beneficia de a lt tra ta m e n t, în s tre ss , tra u m a tis m e , in te rv e n ţii
chirurgicale, infecţii grave, decom pensare m etabolică. T e m p o ra r
la diabetici cu neuropatie sau cu re tinopatie evolutivă.
R.a. H ip o g lic e m ie . F o rm a re a de a n tic o rp i c irc u la n ţi. R e a c ţii
alergice cutanate. Lipodistrofie la locul inj. H ipokaliem ie la adm in.
insulinei în ceto-acidoză.
F re c . O m o g e n iz a re a s u s p e n s ie i s e fa c e p rin în to a rc e re a
flaconului de cel puţin 10 ori.
A dm in. Preparatul, doza, calea de adm inistrare, num ărul zilnic
de adm inistrări se fixează individual.

A 10 AB INSULINE Şl ANALOGI CU AGŢIUNE RAPIDĂ

A 10 AC INSULINE Şl ANALOGI CU ACJIUNE INTERMEDIARĂ


106 MEMOMED 2014
Memorator da farmacologie

A 1 0 AD INSULINE Şl ANALOGI CU ACŢIUNE INTERMEDIARA +


RAPIDA

A 1 0 AE INSULINE Şl ANALOGI CU ACŢIUNE PRELUNGITĂ

*
* *

A 1 0 AB INSULINE Şl ANALOGI CU ACŢIUNE RAPIDĂ

S unt insuline solubile. La insulina um ană Inj. s.c. efectul apare


d u p ă 1 5 -6 0 de m in u te , e s te m a x im d u p ă 1 -4 o re , du re a ză
6 - 8 ore. S e adm inistrează cu 1 5 -3 0 m inute în a in te de masă. Inj.
i.v. e fe c tu l a p a re d u p ă 5 m in u te şi d u re a z ă c ca . 1 /2 -1 oră.
Insulina lispro şi ins. aspart se inj. s.c., efectul apare după 10-20
m inute (acţiune ultra-rapidă) şi du re a ză 2 - 5 ore. T oate produsele
din acest grup se folosesc în urgenţe.

IN S U LIN U M H U M A N U M ► P-/?F

A C T R A P ID ® (N ovo N ordisk, D anem arca)


Sol. inj. 4 0 U l/m l. 1, (x 5) Ct. * 1, 5. (1) FI. x 10 ml;
Sol. inj. 100 U l/m l. 1, (x 5) Ct. * 1, 5, (1) FI. x 10 ml.

A C TR A P ID ® N O V O L E T (N ovo N ordisk. D anem arca)


Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. >« 5, 10 stilouri * 3 ml.

A C T R A P ID FLE X PEN (N ovo N ordisk, D anem arca)


Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. » 1 ,5 , 10 cartuşe * 3 ml.

A C T R A P ID IN N O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. >«1,5, 10 ca rtu şe * 3 ml.

A C T R A P ID P E N FILL (N ovo N ordisk, D anem arca)


S ol. inj. 100 U l/m l. C t. * 1, 5, 10 c a rtu şe * 3 m l. Pa.
125,23, -.

© H U M U LIN @ (R E G U LA R ) (Lilly, Franţa)


Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. x 5 C artuşe x 3 ml, sau 1 FI. x 10 ml
. Pa. 115,03, 56,66.
MEMOMED 2014 107
Memorator de farmacologie

IN S U M AN R AP ID © (Sanofi A ventis, G erm ania)


Sol. inj. 40 U l/m l. C t. * 1, 5 flac * 10 m l;
Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. * 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartuşe * 3 ml.
P a .-, 102,75,-
Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. * 1, 5 flac * 5 m l; P.a. -, 128,66.

IN S U M AN R A P ID S oloS ta r © (Sanofi A ventis, G erm ania)


Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. * 3, 4, 5, 6, 9,10 stilouri * 1 cartuş *
3 ml; Pa. -, -, 1 0 2 ,7 5 ,- ,- ,- .____________________________ _
IN S U M AN R A P ID O P T IS E T €) (S anofi A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 3, 4, 5, 6, 9,10 stilouri * 1 cartuş *
3 ml; P.a. -, 1 2 1 . 3 6 , - ___________________________ __
IN SUM AN R A P ID O P T IC L IK ® (Sanofi A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 3 ,4 , 5, 6, 9,10 cartuşe * 3 ml.

IN S U M AN IN F U S A T 1Q0UI/ml® (Sanofi A ventis, G erm ania)


Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 5 ca rtu şe * 3.15 ml;
S usp. inj. 100 U l/m l. C t.* 3 FI. * 10 ml.

IN S U LIN H U M A N W IN T R O P IN F U S A T 100U I/m l (S anofi


A ventis, G erm ania)_______________________________________
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 5 cartuşe * 3.15 ml;
Sol. inj.100 3
U l/m l. C t.* FI. * io ml.

IN S U L IN H U M A N W IN T R O P R a p id (S a n o fi A v e n tis ,
G erm ania)
Sol. inj. 40 U l/m l. Ct. * 1, 5 FI. * 10 ml;
Sol. inj. 100 U l/m l. Ct. * 1, 5 FI. * 5 ml;
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartuşe * 3 ml.

IN S U L IN H U M A N W IN T R O P R a p id O p tiC lik (S a n o fi
A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartuşe O ptiC lik *
3 mi.

IN S U L IN H U M A N W IN T R O P R a p id O p tiS e t (S a n o fi
A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 1 cartuş x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 penuri *
3 m l.
108 MEMOMED 2014
Memorator ele farmacologie

IN S U L IN H U M A N W 1 N T R O P R a p id S o lo S ta r (S anofi
A ventis, G erm ania)______________________________________
Sol. inj. 100 U l/m l. C t.* 1 cartuş x 3 ,4 , 5, 6, 9 ,1 0 penuri * 3
ml.

IN S U LIN U M LIS P R U M ►P-RF

A n a lo g al in s u lin e i u m a n e o b ţin u t p rin te h n o lo g ia A D N -ului


recom binant (E. coli); a m in o a cizii din p oziţiile B28 şi B29 sunt
lisina şi, respectiv, pralina.

H U M A LO G ® (Eli Lilly, O landa)


Sol. inj. 100 U l/m l. 1 (5) x Ct. * 1, 2 (1) flac * 10 ml;
Sol. inj. 100 U l/m l. 1 (2) x Ct. * 5 (5) C artuşe * 3 ml; Pa
157.44, ________________________________
H U M A LO G K W IK P E N ® (Eli Lilly, O landa)
Sol. inj. 100 U l/m l. 1 (2) x Ct. * 5 (5) stilouri * 3 ml; Pa
191.06, -.

LIP R O LO G ® 100 U l/m l (Eli Lilly, O landa)


Sol. inj. 100 U l/m l. 1 (2) x Ct. * 5 (5) C artuşe * 3 ml
S ol. inj. 100 U l/m l. C t. * 1. 2, 5 C a rtu şe x 10 ml

LIP R O LO G K W IK P E N ® 100 U /m l (Eli Lilly, O landa)


S ol. inj. 100 U l/m l. 1 (2) x Ct. * 5 (5) stilouri * 3 ml

LIP R O LO G PEN ® 100 U /m l (Eli Lilly. O landa)


S ol. inj. 100 U l/m l. 1 (2) x Ct. x 5 (5) stilouri x 3 ml

IN S U LIN U M A S P A R T U M _______________________________ > P-RF

O bţinută prin în lo cu ire a u n e i m o le c u le d e p ra lin ă din insulina


um ană cu acid aspartic.

N O V O R A P ID ® (N ovo N ordisk, D anem arca)


S ol. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 FI. x 10 ml.

N O V O R A P ID ® FN O V O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


S ol. inj. 100 u/m l. Ct. x 5, 10 penuri x 3 ml.

N O V O R A P ID ® FLE X P E N (N ovo N ordisk, D anem arca)


Sol. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 , 5,1 0 penuri x 3 ml.
MEMOMED 2014 109
Memorator de farmacologic

N O V O R A P ID ® P E N F ILL (N ovo N ordisk, D anem arca)


Sol. inj. 100 u/m l. Ct. * 5, 10 penuri * 3 ml. Pa. 159,39, -

N O V O R A P ID ® IN N O L E T 1 0 0 U /m l (N o v o N o rd is k ,
D anem arca)
Sol. inj. 100 u/m l. C t. x 1; 5; 10 penuri * 3 ml.
INSULINUM G L U L IZ IN U M ►P -R F

Analog de insulină um ană, echip o te n t cu insulina um ană solubilă


(neutră) p ro d u să p rin te h n o lo g ie A D N re c o m b in a t, u tiliz â n d
Escherichia coli. In s ta la re m ai ra p id ă a a c ţiu n ii şi d u ra tă m ai
scurtă decât insulina um ană solubilă.

A P ID R A ® (S anofi-A ventis, G erm ania)


Sol. inj.100u/m l. Ct. * 1; 4; 5; 10 FI. x 10 m l; Pa 100.23, -, -

Stilou in jector (pen) 3 m l. (O p tiS e t) Ct. * 1, 3, 4 , 5, 6, 8, 9,


10; Pa -, -,
Cartuş 3 ml. Ct. *1 , 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; Pa -, -, -, 132,82, -, -
,- , 5;
Cartuş O ptiC lik 3 m l. Ct. x 1 , 3, 4, 5 ,6 , 8, 9 ,1 0 ; Pa -, -, -

Stilou injector (Solo S tar) 3 ml. Ct. x 1 , 3, 4, 5 ,6 , 8 , 9 , 1 0 ; Pa


-, -, -.132,82, -,

A dm in. S.c. Cu 0 -1 5 m inute înainte de sau im ediat după m ese.

A 10 AC INSUL1NE Şl ANALOGI CU ACJIUNE INTERMEDIARĂ

P reparatele c o n ţin s u s p e n s ie de in s u lin ă reta rd . A d m in is tra re


exclusiv s.c. Latenţa este de 1 -2 ore, acţiunea e ste m axim ă după
4-6 ore si durează 1 0 -1 6 ore.
INSULINUM H U M A N U M ►P -R F

H U M U LIN N (Lilly, Franţa)


S usp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1 FI. x 10 ml. Pa. 56.66;
S usp. inj. 100 u.i./m l C t. x 5 cartuşe, 5 cartuşe introduse in
stilouri x 3 ml. P.a. 115.03,

IN S U LA TA R D ® (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 40 u.i./m l 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml;
S usp. inj. 100 u.i./m l 1, ( 5 ) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml.
110 M E M O M E P
Memorator de farmacologie
2014 7
IN S U LA TA R D FLE X P E N ® (N ovo N ordisk, D anem arca)
S usp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1, 5 ,1 0 stilouri x 3 ml.

IN S U LA TA R D IN N O L E T ® (N o vo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u.i./m l C t. x 1, 5 ,1 0 stilouri x 3 ml.

IN S U LA TA R D N O V O LE T @ (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u.i./m l C t. x 5, 10 stilouri x 3 ml.

IN S U Iatard p e n fill® (N ovo N ordisk, D anem arca)


Susp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1, 5, 10 ca rtu şe x 3 m l.

IN S U LIN H U M A N W IN T H R O P B A S A L ® (S anofi-A ventis,


G erm ania)

IN S U LIN H U M AN W IN T H R O P B A S A L O P T IS E T ® (Sanofi-
A ventis, G erm ania) _______

IN SULIN H U M AN W IN T H R O P B A S A L S olo sta r ® (Sanofi-


A ventis, G erm ania)

IN S U M AN B A S A L® (S a n o fi-A ven tis, G erm ania)


Susp. inj. 40 U I./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 10 m l;
Susp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 5 ml. Pa -.135,77;
Susp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartuşe x 3 ml. Pa
-, -, -,102,75, -,

IN S U M AN B A S A L O P T IS E T ® (S anofi-A ventis, Germ ania)


S usp. inj. 100 U l./m l, Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 stilouri x 1 cartuş
x 3 ml.

IN S U M AN B A S A L O P T IC LIK ® (S anofi-A ventis, Germ ania)


S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 ca rtu şe x 3 ml

IN S U M A N B A S A L S O L O S T A R ® (S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)
S usp. inj. 100 U I./m l. Ct. x 3 ,4 , 5 , 6 , 9 , 1 0 stilouri x 1 cartuş
x 3 ml. Pa -, -.102,75,
MEMOMED 2014 111
Memorator de farmacologie

P R Q TA P H A N E ® (N ovo N ordisk, D anem arca)

Susp. inj. 40 u.i./m l 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml;


Susp. inj. 100 u.i./m l 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml.

P R Q TA P H A N E FLE X P E N ® (N ovo N ordisk, D anem arca)

Susp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1, 5, 10 stilouri x 3 ml.

P R O TA P H A N E IN N O LE T ® (N ovo N ordisk, D anem arca)

Susp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1, 5, 10 stilouri x 3 ml.

P R O TA P H A N E N O V Q LE T ® (N ovo N ordisk, D anem arca)

Susp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 5, 10 stilouri x 3 ml.

P R Q TA P H A N E P E N F iL L © (N ovo N ordisk, D anem arca)

Susp. inj. 100 u.i./m l Ct. x 1, 5 ,1 0 cartuşe x 3 m l.

INSULINUM LISPRO

H UM ALO G N PL 100 (Eli Lilly, O landa)

Susp. inj. 100 u/m l. 1, (2) x Ct. x 5, (5) penuri x 3 ml.


Sol. inj. 100 u/m l. 1, (2) x Ct. x 5, (5) cartuşe x 3 ml

H U M ALO G B A S A L K W IK P E N (Eli Lilly, O Landa)

Susp. in j.100 u/m l. 1, (2) x Ct. x 5, (5) penuri x 3 ml. P a.


191.06.

LIP R O LO G B A S A L K W IK P E N (Eli Lilly, O landa)

Susp. inj. 100 u/m l. 1, (2) x Ct. x 5, (5) penuri x 3 ml

LIP R O LO G B A S A L PEN (Eli Lilly, O Landa)

S usp. inj. 100 u/m l. 1, (2) x Ct. x 5, (5) penuri x 3 ml


__________________ :^ n P / MEDlCÎwÂ~Sj
LIP R O LO G B A S A l^ g i^ ffy T o L a n d a ) _ ^

S usp. inj. 100 ijl/riiT l . p l W ^ ^ ^ P ^ n u r î x 3 3 ,


Cotă. ......

......
112 MEMQMED 2014
Memorator de farmacologie
A 10 AD INSULINE Şl ANALOGI CU ACŢIUNE INTERMEDIARA
SI DEBUT RAPID

INSULINUM HUMANUM ►P-RF

A C T R A P H A N E 10 N O V O LE T (N ovo N ordisk, Danem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 C artuş x 5 ,1 0 penuri * 3 ml.

A C T R A P H A N E 20 N O V O L E T (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 C artuş x 5 ,1 0 penuri x 3 ml.

A C T R A P H A N E 30 N O V O L E T (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 C artuş x 5, 10 penuri « 3 ml.

A C T R A P H A N E 40 N O V O L E T (N o vo N ordisk, Danem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 C artuş x 5, 10 penuri x 3 ml.

A C T R A P H A N E 50 N O V O L E T (N o vo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 C artuş x 5 ,1 0 penuri x 3 ml.

A C T R A P H A N E 10 P E N FILL (N o vo N ordisk. D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 , 5 , 1 0 C artuşe x 3 ml.

A C T R A P H A N E 20 P E N F IL L (N o vo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 , 1 0 C a rtu şe x 3 ml.

A C T R A P H A N E 30 P E N F IL L (N o vo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 , 1 0 C a rtu şe x 3 ml.

A C T R A P H A N E 40 P E N F ILL (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 , 5 , 1 0 C a rtu şe x 3 m l.

A C T R A P H A N E 50 P E N F ILL (N o vo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 , 1 0 C a rtu şe x 3 ml.

A C T R A P H A N E 30 F LE X P E N (N o vo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 , 1 0 C artuşe x 3 ml.
M E M O M E D 2014 113
Memorator de farmacologie

A C T R A P H A N E 30 IN N Q LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


Susp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 , 5 , 1 0 C artuşe * 3 mt.

A C T R A P H A N E 30 {N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 40 u/m l. 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) penuri x 10 ml.
S usp. inj. 100 u/m l. 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) penuri x 10 ml.

H U M U LIN M 3 (Lilly, Franţa)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5 C artuşe in penuri * 3 ml;
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5 C artuşe * 3 ml;
S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 FI. * 10 ml;

IN S U L IN H U M A N W IN T H R O P C O M B 1 5 -2 5 -3 0 -5 0 ®
(S anofi-A ventis, G erm ania)
S usp. inj. 40 U I./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 10 ml.
S usp. inj. 100 U I./m l. C t. x 1, 5 FI. x 5 ml
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartuşe x 3 ml

IN S U L IN H U M A N W IN T H R O P C O M B 1 5 -2 5 -3 0 -5 0
O P T IC LIK ® (S anofi-A ventis, G erm ania)
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3 ,4 , 5, 6, 9 ,1 0 cartuşe O p tiC lik x
3 ml

IN S U L IN H U M A N W IN T H R O P C O M B 1 5 - 2 5 -3 0 -5 0
O P T IS E T ® (S anofi-A ventis, G erm ania)___________________
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1 cartuş x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri
x 3 ml

IN S U L IN H U M A N W IN T H R O P C O M B 1 5 -2 5 -3 0 -5 0
S O LO S T A R ® (S anofi-A ventis, G erm ania)_________________
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 penuri x 3 ml.

IN S U M AN C O M B 15® (S anofi-A ventis, G erm ania)


S usp. inj. 40 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 10 ml.
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 5 ml
S usp. inj. 100 U I./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartuşe x 3 ml

INSUMAN COMB 15 OPTICLIK® (Sanofi-Aventis,


Germania)
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartuşe OptiClik
x 3 ml
114 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

IN S U M A N C O M B 15 O P T IS E T ® (S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)________________________________________________
Susp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1 cartuş x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri
x 3 ml

IN S U M A N C O M B 15 S O L O S T A R ® ( S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)
Susp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3 ,4 , 5, 6, 9 ,1 0 penuri x 3 ml.

IN S U M A N C O M B 2 5 ® (S a n o fi-A ven tis, G erm ania)


S usp. inj. 40 U l./m l. Ct. * 1, 5 FI. x 10 ml.
S usp. inj. 100 U I./m l. C t. * 1, 5 FI. x 5 m l. Pa. -, 167.87;
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. * 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartuşe x 3 ml.
Pa.-,-, 102,75,-,

IN S U M A N C O M B 2 5 O P T IC L IK ® ( S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. * 3, 4, 5 ,6 , 9 ,1 0 cartuşe O ptiC lik x
3 ml

IN S U M A N C O M B 2 5 O P T IS E T ® ( S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)________________________________________________
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. * 1 cartuş x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri
x 3 ml.

IN S U M A N C O M B 2 5 S O L O S T A R ® (S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)________________________________________________
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 penuri x 3 ml. Pa
102,75,-,-,-.

IN S U M AN C O M B 30® (S a n o fi-A ven tis, G erm ania)


S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 5 ml
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 ca rtu şe x 3 ml

IN S U M A N C O M B 30 O P T IC L IK ® ( S a n o fi-A v e n tis ,
G erm ania)________________________________________________
Susp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartuşe O ptiC lik x
3 ml

INSUMAN COMB 30 OPTISET® (Sanofi-Aventis,


Germania)_______________________________________
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 1 cartuş x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri
x 3 ml
MEMOMED 2014 115
Memorator de farmacologie

IN S U M A N C Q M B 5 0 ® (S anofi-A ventis, G erm ania)


S usp. inj. 40 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 10 ml.
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1, 5 FI. x 5 ml
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 10 cartuşe x 3 ml.
P .a.-,-, 102,75,-,-.-.

IN S U M A N COMB 50 O P T IC L IK ® ( S a n o fi-A v e n tis ,


G erm ania)
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 ,1 0 cartuşe O p tiC lik x
3 ml

IN S U L IN H U M A N W IN T H R O P C O M B 50 O P T IS E T ®
(S anofi-A ventis. G erm ania)_______________________________
S usp. inj. 100 U l./m l. Ct. x 1 cartuş x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri
x 3 m l.

M IX TA R D 10 N O V O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5, 10 penuri * 3 m l.

M IX TA R D 10 P E N F ILL (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. C t. x 1, 5, 10 C artuşe x 3 m l

M IXTA R D 20 N O V O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5 ,1 0 penuri * 3 ml.

M IX T A R D 20 P E N FILL (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1 , 5 , 1 0 C artuşe * 3 ml.

M IX TA R D 30 N O V O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5 ,1 0 penuri * 3 ml.

M IX TA R D 30 P E N F ILL (N ovo N ordisk, D anem arca)


Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1 ,5 ,1 0 Cartuşe x 3 ml. P a -.128.27,-

M IX TA R D 30 F LE X P E N (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5, 10 penuri * 3 ml.

M IX TA R D 30 IN N O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 , 1 0 penuri x 3 ml.
116 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

MIXTARD 30 (Novo Nordisk, Danemarca)


S usp. inj. 4 0 u/m l. 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml.
S usp. inj. 100 u/m l. 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) FI. x 10 ml.

M IX TA R D 40 N O V Q LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


Susp. inj. 100 u/m l. C t. x 5, 10 penuri * 3 ml.

M IXTA R D 40 P E N FILL (N ovo N ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5 ,1 0 C artuşe * 3 ml.

M IXTA R D 50 N O V Q LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


Susp. inj. 100 u/m l. Ct. x 5, 10 penuri * 3 ml.

M IXTA R D 50 P E N FILL (N ovo N ordisk, D anem arca)


Susp. inj. 100 u/m l. Ct. x 1, 5, 10 C artuşe * 3 m l.

IN S U LIN U M LIS P R U M ►P -R F

H U M A LO G M IX 25 ® (Lilly, O landa)
Susp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 5 FI. x 10 ml
S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 ca rtu şe x 3 m l. P.a.
166.07,-

H U M A LO G M IX 25 P E N ® (Lilly, O landa)
Susp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.

H U M A LO G MIX 25 K W IK P E N ® (Lilly, O landa)


S usp. inj. 100 ui/ml. 1 ,2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml. P.a. 191.06,-

H U M ALO G MIX 50 ® (Lilly, O landa)


Susp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 1 FI. x 10 ml
S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 ca rtu şe x 3 ml. P.a.
164.48,-

H U M A LO G M IX 50 K W IK P E N ® (Lilly, O landa)
S usp. inj. 100 ui/m l. 1 ,2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml. P.a. 191.06.-

LIP R O LO G M IX 25 ® (Lilly, O landa)


Susp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 cartuşe x 3 ml.
MEMOMED 2014 117
Memorator de farmacologie

LIP R O LO G M IX 25 P E N ® (Lilly, O landa)


S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.

LIP R O LO G M IX 25 K W IKP EN ® (Lilly, Olanda)


S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.

LIP R O LO G M IX 50 ® (Lilly, O landa)


S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 cartuşe x 3 ml.

LIP R O LO G M IX 50 P E N ® (Lilly, O landa)


S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.

LIP R O LO G M IX 50 K W IK P E N ® (Lilly, O landa)


S usp. inj. 100 ui/m l. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.
IN S U LIN U M A S P A R T U M _________________________________P-R F

N O V O M IX 30 F LE X P E N ® (N ovoN ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 5 ,1 0 penuri x 3 ml

N O V O M IX 30 P E N F ILL® (N ovoN ordisk. D anem arca)


S usp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 5 ,1 0 ca rtu şe x 3 m l. P.a. 171,62, -

N O V O M IX 50 F LE X P E N ® (N ovoN ordisk, D anem arca)


S usp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 1, 5, 10 penuri x 3 ml

N O V O M IX 50 P E N F ILL® (N ovoN ordisk, D anem arca)


Susp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 1, 5, 10 cartuşe x 3 ml.

N O V O M IX 70 F LE X P E N ® (N ovoN ordisk, D anem arca)


Susp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 1, 5, 10 penuri x 3 ml

N O V O M IX 70 P E N F ILL® (N ovoN ordisk, D anem arca)

Susp. inj. 100 ui/m l. Ct. x 1, 5 ,1 0 cartuşe x 3 ml.

A 1 0 AE INSULINE Şl ANALOGI CU ACŢIUNE PRELUNGITĂ

Injectate s.c. acţiunea începe după 2 - 3 ore, este m axim ă după 8


ore si durează 1 8 -2 4 ore.
118 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
INSULINUM GLARGINUM ►P-RF
A nalog de insulină produs prin teh n o log ie A D N recom binat,
utilizând E scherichia coli (tulpini K 12).

LAN TU S ® (A ventis, G erm ania)


Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. « 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cartuşe x
3 ml. Pa -.247,88,-,
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. x 1, 2, 5, 10 (1) FI. x 5 (10) ml. Pa.
(179,29)

LAN TU S © O ptiS et (Aventis, G erm ania)


Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri x
3 ml.

LAN TU S ® O ptiC lik (S anofi-A ventis, G erm ania)


Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cartuşe x
3 ml.
LAN TU S ® S olostar (S anofi-A ventis, G erm ania)
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri x
3 ml. P . a . - , 244,22,

O P TIS U LIN ® (A ventis, G erm ania)


Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. x 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cartuşe x
3 ml.
Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. x 1, 2, 5, 10 (1) FI. x 5 (10) ml. Pa.
(187.99)

O P TIS U LIN © O ptiS et (Aventis, G erm ania)


Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri x
3 ml.

O P TIS U LIN ® O ptiC lik (S anofi-A ventis, G erm ania)


Sol. inj. 100 u.i./m l. Ct. * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cartuşe x
3 ml.

OPTISULIN @ Solostar (Sanofi-Aventis, Germania)


Sol. inj. 100 u.i./ml. Ct. * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri x
3 ml.
MEMOMED 2014 119
Memorator de farmacologie

INSULINUM DETEMIRUMUM P-RF> S /P -6L

A n a lo g d e in s u lin a u m a n ă o b ţin u t p rin te h n o lo g ie A D N


recom binant pe S accharom yces cerevisiae.

LE V E M IR ® F LE X P E N @ (N ovo N ordisk A/S, D anem arca)


Sol. inj. 100 u.i./m l. S tilou inj. (pen) 3 ml. Ct. * 1; 5; 10

LE V E M IR ® IN N O LE T (N ovo N ordisk, D anem arca)


S o l. in j. 100 u .i./m l. S tilo u in j. (p e n ) 3 m l. C t. * 1; 5;
10
LE V E M IR ® P E N F ILL ® (N ovo N ordisk, D anem arca)
Sol. inj. 100 u.i./m l. C artuş 3 ml. Ct. * 1; 5; 10 Pa -,299.76, -

A 10 B HIPOGUCEMIANTE ORALE

A 10 BA BIGUANIDE

A 10 BB SULF0NAMIDE, DERIVAŢI DE UREE

A 10 BD COMBINAŢII DE HIPOGICEMIANTE ORALE

A 10 BF INHIBITORI Al ALFAGLUCOZIDAZEI

A 10 BG TIAZ0LIDINDI0NE

A 10 BH INHIBITORI Al DIPEPTIDIL PEPTIBAZEI4 (DPP-4)

A 10 BX ALTE HIPOGUCEMIANTE ORALE

A 10 BA BIGUANIDE

Fd in. Inhibă absorbţia glucozei din intestin, neoglucogeneza şi


g licog e n o liza , stim u le a ză g lico liza a n a e ro ba . A cţiu n e a în ce p e
după 2 -3 zile şi este m axim ă după 1 5 -3 0 zile. A u efect cetogen,
anorexigen, antilipidogen, fibrinolitic, hipotiroidian.

Ind. D iabet non-insulinodependent, m ai ales la obezi, când nu se


poate c ontrola boala num ai cu die tă şi e xe rciţii fizice. Se pot
asocia cu sulfoniluree.
120 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
R.a. Pot produce fenom ene dispeptice, astenie, cefalee, acidoză
lactică (rară, uneori fatală. A p a re la doze m ari, la vârstnici, în
insuf. renală, asociere cu A IN S ). D eficit de vit. B 1Z şi acid folie, în
trat. prelungit.
C o n d u c e r e a u to , lu c r u l la m a ş in i. In m o n o te ra p ie nu
in flu e n ţe a z ă a p titu d in e a d e c o n d u c e re . în a s o c ie re cu alte
hipoglicem iante poate produce hipoglicem ie.
C in d . V â rs tn ic i, a lc o o lic i, in s u f. c a rd ia c ă , h e p a tic ă , re n a lă ,
a c id o z ă m e ta b o lic ă d e c o m p e n s a tă , p re c o m ă s a u c o m ă
diabetică, stări hipoxice, infecţii.
P re c . A dm inistrarea se întrerupe cu 48 ore înaintea operaţiilor
sub anestezie generală şi e x a m e n e lo r radiologice cu substanţe
de contrast iodate. R iscul de acidoză lactică creşte la insuficienţa
renală m oderată sau severă, insuficienţa cardiacă, respiratorie
sau hepatică gravă, deshidratare, exces de alcool, antiretrovirale.

M E TFO R M IN U M ® |Ă | > P -6 L
F c in . A bsorbţie incom pletă din tubul d igestiv. B iodisponibilitate
4 0 -6 0 % . P ic p la s m a tic la 2 o re . T 1 /2 1 ,5 -4 ,5 o re. E lim inare
renală.
F d in . Nu scade glicem ia sub va lo rile n orm ale, d e câ t la cei cu
restricţie calorică m are. Este co n sid e ra t ca a n tihiperglicem iant nu
h ip o g lic e m ia n t. Nu s tim u le a z ă s e c re ţia in s u lin e i e n d o g e n e .
F a v o riz e a z ă a c ţiu n e a p e rife ric ă a in s u lin e i. Nu in flu e n ţe a z ă
greutatea corporală.
A d m in . O ral, iniţial 4 2 5 -8 5 0 m g/zi. Doza eficace în tre 1 -2 ,5 5 g/
zi, în 2 -3 prize, în tim pul sau după masă.

D IP IM E T ® (Antibiotice, R om ânia)
Com pr. film . 500 m g. Ct. * 3 0 ,6 0 , 90. Pa 3,85

G LU C O P H A G E ® (M erck S ânte, Franţa)


C om pr.elib.prel. (XR) 500 m g. Ct. * 30. Pa 15,33;
Com pr. film . 500 mg. Ct. * 20, 2 1 ,3 0 , 40, 50, 56, 60, 84, 90,
100, 120, 200, 500, 600, 1000. Pa 24,98;
Com pr. film . 500 mg. FI. * 21, 30, 40, 50, 6 0 ,1 0 0 ,1 2 0 , 300,
400, 500, 600, 1000;
Com pr. film . 850 m g. Ct. * 1 0 ,1 4 , 20, 2 1 ,3 0 ,4 0 , 50, 5 6 ,6 0 ,
84, 9 0 ,1 0 0 , 120, 300, 600, 1000. Pa 25.27;
C om pr. film . 850 mg. FI. * 30, 60, 200, 300, 600;
C om pr. film . 1000 mg. Ct. * 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120,
180, sau 600. Pa 28.03;
MEMOMED 2014 121
Memorator de farmacologie

C om pr. film . 1000 mg. FI. * 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120,
180, 600.

LA N G E R IN ® (Zentiva, K.S., R epublica S lovaca)


C om pr. film . 850 m g. Ct. 30, 60, 90;
C om pr. film . 1000 m g. Ct. * 30, 60, 90.

M E G U A N ® (G edeon R ichter, R om ânia)


C om pr.film . 500 m g; 850 mg. Ct. * 20. Pa 4,38; 7,64.

M E T F O G A M M A ® {W orw ag, G erm ania)


C om pr. film . 500 m g. Ct. * 120.
C om pr. film . 850 m g. Ct. * 30, 60, 90, 120. Pa 18,30;
C om pr. film . 1000 mg. Ct. * 30, 120. Pa 21,53.

® M E T F O R M IN ® 5 0 0 , 8 5 0 , 1 0 0 0 (A re n a G ro u p ,
R om ânia)
Com pr. film . 500 m g. Ct. * 60. Pa 4,84 ;
C om pr. 850 mg. Ct. * 1J5; 200; Pa 2,28
Com pr. 1000 mg. Ct. * 50; 200 Pa 8.52; 32.91.

® M E T F O R M IN A U R O B IN D O (A u r o b in d o , M a re a
B ritanie), ________________________________________________
C om pr. film . 500 m g; Ct. * 20, 28, 30, 4 0 ,4 2 , 50, 56, 60, 70,
80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300, 400 P.a. 3.45, 6.89;
C om pr. film . 850 m g; Ct. x 20, 28, 3 0 ,4 0 ,4 2 , 50, 56, 60. 70,
80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300, 40 0 . P.a. 4.87, 9.71;
C om pr. film . 1000 mg; Ct. x 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 120. P.a. 8.98, 17.95.

® M E TFO R M IN B LU E FIS H (B luefish, Suedia),


C om pr. film. 500 m g; Ct. x 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70,
80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300, 400 P.a. 1.86, 2.80;
C om pr. film . 850 m g; Ct. x 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70,
80, 84, 90. 98, 100, 120, 200, 300, 400. P.a. 2.96, 4.4 4 ,
8.91, 14.82;
C om pr. film . 1000 m g; Ct. x 20, 30, 40. 50, 60. 70, 80, 90,
100, 120. P.a. 16.55

M E TFO R M IN LPH @ (Laborm ed P harm a, R om ânia)


C om p. film . 500 m g; 850 mg. Ct. x 30; Pa 3,99; 4,93
122 MEMOMEP 2014
Memorator de farmacologie

M ETFQRM 1NA V A LE (Vale, Irlanda)


Com pr. film . 500 m g; C t. * 1 0 .1 5 ,2 0 , 28, 30, 40, 50, 5 6 ,6 0 ,
84, 90, 100, 120;FI. x 180, 200, 300, 400, 500;
Com pr. film . 850 m g; Ct. x 10 ,1 5 ,2 0 , 28, 3 0 ,4 0 , 50, 56, 60,
84, 90. 100, 120; FI. x 180, 200, 300, 40 0 , 500;
Com pr. film . 1000 m g; C t. x 10, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56,
60, 84, 90, 100, 120; FI. x 180, 200, 300, 400, 500.

S E R D E N IS ® (R om astru Tra d in g S .R .L., R om ania)


Com pr. film . 500 m g; Ct. x 30, 60, 90, 120;
Com pr. film . 850 m g; Ct. x 30. 60. 90. 120. P.a. 4.92, 9.82,
14.73;
C om pr. film . 1000 m g; C t. x 30, 60. 90. 120. P .a. 9.12,
18.24, 27.37.

S IO FO R ® (Berlin C hem ie, G erm ania)


Com pr. film . 850 m g; 1000 m g. Ct. x 60. Pa 18.14; 18.18
B U FO R M IN U M __________________________________ ® E >P-R F
A d m iri. O ral, 0,1 g de 1 -3 ori pe zi, d u p ă m asă. P reparatele
retard, câte 1 (dim ineaţa) sau 2 pe zi (dim ineaţa şi seara).

0 S IL U B IN R ETA R D ® (P ita , R om ânia)


D raj.retard 100 m g. Ct. x 60. Pa 19.11

A 10 BB SULFONAMIDE, DERIVAŢI DE UREE

F d in . Liberează insulina stocată în celulele beta, cresc insulina


c irc u la n tă . M e c a n is m u l d e a c ţiu n e e s te a s e m ă n ă to r cu al
glinidelor, cu care nu trebuie a sociate. S tim u le ază creşterea şi
regenerarea celu le lo r, cre sc g lic o g e n u l h e p a tic, d im in uă glico-
g e n o liz a . A u a c ţiu n e d e tip a n ta b u z şi e fe c t h ip o tiro id ia n .
S ulfoniluree de prim ă generaţie: clo rpropam ida, tolbutam ida. A
doua generaţie: glim epirid, glipizid, glib e n cla m id a , gliclazid. După
durata acţiunii: durata lungă (g libenclam ida, g lim e pirid , gliclazid
cu a c ţiu n e p r e lu n g ită ) ; d u ra tă s c u rtă ( g lic la z id , g lip iz id ,
gliquidona).

In d . D iabet zaharat ne-insu lin o d ep e n d e n t form e stabile, uşoare


până la m oderate, care nu prezintă risc de cetoacidoză, care nu
pot fi controlate eficient num ai prin dietă, scădere ponderală a
pacienţilor supraponderali şi exerciţii fizice. D iabetici in vârstă de
p e s te 4 0 a n i, n e o b e z i, c a re nu p o t fi c o m p e n s a ţi cu re g im
alim entar.
MEMOMEP 2014 123
Memorator de farmacologie
Dacă nu se obţin rezultate bune după prim a lună de tratam ent, se
a sociază cu o bigu a n id ă sau cu o glita zo n ă sau se asociază,
eventual se trece la insulina.
R.a. G reaţă, dureri epigastrice, vom e (dim inua prin fracţionarea
dozei sau reducerea ei). E rupţii cutanate, prurit, cefalee, am eţeli,
fo to s e n s ib ilita te , tro m b o p e n ie , le u c o p e n ie , h ip o g lic e m ie
accentuată, creştere ponderală.
S a rc in ă , a iă p a re . D iabetul neechilibrat poate contribui la apariţia
d e m a lfo r m a ţii c o n g e n ita le ş i la m o r ta lita te p e r in a ta lă .
S ulfonilureele sunt te ra to g en e la anim al, în do ze m ari. La om,
reechilibrarea diabetului şi evoluţia norm ală a sarcinii se asigură
e x c lu s iv cu in s u lin ă . A lă p ta re a e s te c o n trin d ic a tă în c u rs u l
tratam entului cu sulfoniluree.
C o n d u c e re a u to , lu c ru l la m a ş in i. E ste necesară atenţionarea
celor trataţi prin cunoaşterea sim ptom elor hipoglicem iei.
C ind. D iabet insuiino d e p e n d e n t, d ia b e t n o n -in su lin o de p e n d e n t
d e z e c h ilib ra t, în c u rs u l b o lilo r in fe c ţio a s e , in te r v e n ţiilo r
chirurgicale, cetoză, acidoză, precom ă şi com ă diabetică, insuf.
hepatică sau renală severă, disfuncţii tiroidiene severe, alergie la
suifam ide.
A d m in . Iniţial, doze m ici, îndeosebi la vârstnici. Se creşte treptat,
la nevoie, după 1 -2 săpt. A dm in. cu 2 0 -3 0 m inute în a in te de
masă. în funcţie de durata acţiunii, m ai m ulte prize zilnice sau o
dată pe zi, dim ineaţa.

G LIB E N C LA M ID U M z £ a v (S ® > P -R F
F c in . A b s o rb ţia d ig e s tiv ă . C o m p le t m e ta b o liz a tă în fic a t,
m etaboliţi inactivi, elim inaţi prin urină (40% ) şi bilă (60% ), com plet
în 4 5 -7 2 ore. T 1/2 = 4 -1 1 ore.

A d m in . O ral, iniţial 2 ,5 -5 m g pe zi, în tr-o priză înainte de m icul


dejun sau două prize (la 12 ore, cu 1 -2 ore înainte de m asă). în
funcţie de răspunsul glicem ic, doza poate creşte la intervale de
câteva z ile . cu câte 2 ,5 m g, p â n ă la m a xim u m 15 m g /zi. La
bolnavi cu risc, doze m ai m ici, creşterea dozei la intervale de 7
zile.

0 G LIB E N C LA M ID A R E N A (A rena G roup, R om ânia)


C om pr. 1,75 m g. Ct. * 30; 1000; Pa 2,05; 70,25; FI x 100;
Pa. 11,62;
C om pr. 3,5 m g. Ct. *3 0 ; 1000; Pa 5,61; 96,65; FI x 100; Pa.
14,38;
C om pr. 5 m g. Ct. * 30; 100. Pa 5,73;
124 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

GL1BENCLAM ID LPH © (Laborm ed P harm a, R om ânia)


C om pr. 1,75 m g; 3,5 mg. C t. * 60; Pa 4,21; 3,05.

G LIB E N C LA M ID A N T IB IO T IC E (A ntibiotice, R om ânia)


Com pr. 1,75 mg; 3,5 mg. Ct. * 30. Pa 1,91; 1,37

M A N IN IL ® 1,75 m g - 3,5 m g (B erlin C hem ie, G erm ania)


C om pr. 1,75 m g; 3,5 mg. Ct. * 120. Pa 11,82; 8,57.

TOLBUTAMIDUM ► P -R F
A d m in . Oral, 0 ,2 5 -1 ,5 g pe zi, până la 3 g pe zi, în 2 - 3 prize,
înainte sau după m asă.
GLIPIZ1DUM___________________________ z £ a ^ © ® > P -R F
F c in . A bsorbţie rapidă din tubul d igestiv. A lim e n tele în tâ rzie şi
d im in u e a z ă a b s o rb ţia . P ic p la s m a tic la 2 ore . T 1 /2 2 - 4 ore.
B iotransform are 5% la prim ul pasaj hepatic. E lim inare prin urină
(65% în prim ele 24 ore) şi fecale (15% ).
F d in . A r avea e fe ct b enefic a supra m icro a n g io p a tie i diabetice.
D im inua agregarea plachetară.
A d m in . O ra l, cu 1 5 - 2 0 m in u te în a in te d e m a s ă . In iţia l
2 . 5 - 5 mg d im in e a ţa . în fu n c ţie de n e v o i se p o a te c re ş te cu
2 .5 - 5 mg la 3 - 5 zile, până la doza optim ă. D acă a p a r fenom ene
de hipoglicem ie doza zilnică se îm p a rte în 2 prize, dim ineaţa şi
seara. Doză de întreţinere 5 -1 5 m g pe zi. în fu n cţie de efecte şi
toleranţă doza zilnică poate ajunge la 30 m g, foarte ra r 40 m g.

G LIP IZID A ® (A ntibiotice, R om ânia)


C om pr. 5 mg. Ct. * 30. Pa 15,53.

G LU C O TR O L @ X L ® (P fizer Europe, A nglia)


C o m p r. film .e lib .p re l. 5 m g; 10 m g. C t. * 30. Pa 2 3 ,8 8 ;
46,24.
G LIQ U ID O N U M _________________________/ C a x ( Ş ) @ ► P -R F
F c in . A b s o rb ţie ra p id ă d in tu b u l d ig e s tiv , b io tra n s fo rm a re a
aproape com pletă în m etaboliţi inactivi. T 1/2 1,4 ore. E xcreţie
urinară (5% ) şi biliară - fecale.

A d m in . O ral, înainte de m icul dejun, iniţial 15 m g. Se p oate creşte


treptat cu câte 15 m g până la 3 0 -6 0 m g de 2 - 3 ori pe zi.
MEMOMED 2014 125
Memorator de farmacologic

G LU R E N O R M © (B oehringer Ingelheim , G erm ania)


C om pr. 30 m g. Ct. * 60. Pa 27,55.
G L IC L A Z ID U M _________________________________________ ►P -R F
F c in . A bsorbţie orală, rapidă la unii, lentă la alţii. P ic seric la 4 ore.
C onc. de e c h ilib ru d u p ă 2 zile . T 1/2 10 ore . M e ta b o liz a re a
intensă. E xcreţie urinară, 20% nem odificată.

F d in . E fe c t m e ta b o lic d a r şi v a s c u la r şi h e m o re o lo g ic d ire ct:


scăderea agregării plachetare, creşterea fibrinolizei.

A d m in . O ral, num ai pt. adulţi, iniţial 4 0 -8 0 mg pe zi. Se poate


creşte, la in te rva l de 7 - 1 0 z ile p â n ă la 1 6 0 -3 2 0 m g pe zi, în
1 -2 prize. D oza de întreţinere 8 0 -1 6 0 m g/zi, în 2 prize, îna in te de
m icul dejun şi înainte de cină. P reparate retard, o priză zilnică.

A D O Z ID M R (Laborm ed , R om ânia)
Com pr. elib. prel. 30 m g. Ct. * 60, 200.

© D IA B R E Z ID E ® (L. M olteni, Italia)


C om pr. 80 m g. C t. * 40. Pa 13,13.

D IA P R E L ® ; M R (S ervier, Franţa)
C om pr.film .elib. m odif. (M R ) 30 mg. C t x 30, 60; Pa 25,24;
C om pr.film .elib. m odif. (M R ) 60 m g. Ct. * 7, 10, 14, 15, 20,
28. 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180, 500. Pa 45,64.

D IC LA ZID (Terapia, R om ânia)


C om pr. 80 mg.

E S Q U E L ® (G edeon R ichter, R om ânia)


C om pr. 80 m g. Ct. * 30. Pa 13,13.

G LIC LA Z ID A (A ctavis, Islanda)


C om pr. elib. m odif. 30 mg.

G LIC LA Z ID A G A M M A (W orm ag, G erm ania)


C om pr. elib. m odif. 30 m g. C t x 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 100, 112, 120, 180, 500
MEMQMEP 2014
126
Memorator de farmacologie

GL 1CLAZIDA (G enerics, M area B ritanie)


Compr. elib. modif. 30 mg.

G LIC LA Z ID A EP A N T IB IO T IC E (A ntibiotice, R om ânia)


C om pr.elib.prel. 30 mg. Ct. * 30; Pa 8,14.

G LY C LA D A ® (Krka, S lovenia)
C om pr. elib. prel. 30 m g. Ct. * 1 4 ,1 5 , 28, 30, 56, 60, 8 4 ,9 0 ,
120, 180. Pa 16,36.

Com pr. elib. prel. 60 mg. Ct. * 1 4 ,1 5 , 28, 30, 56, 6 0 ,8 4 , 90,
120, 180. Pa 29,60.

G LIC LA Z ID A (P olpharm a, P olonia)


C om pr. elib. m odif. 30 m g.

G LIC LA ZID A G E N E R IC S (G e n e rics LTD , M area B ritanie)


Com pr. elib. m odif. 30 m g. C t x 1 0 ,1 4 ,2 0 ,2 8 , 30, 5 6 ,6 0 ,8 4 ,
90, 100, 120, 180

G LIC LA Z ID A G E N TIA N G E N E R IC S (G E N T IA N G enerics


LTD, M area B ritanie)_____________________________________
C om pr. elib. m odif. 30 mg. C t x 10, 2 0 ,2 8 , 30, 5 6 ,6 0 , 90, 98,
100, 120 si 180

G LIC LA ZID A JE LF A (Jelfa, P olonia)


Com pr. elib. modif. 30 mg. C t x 30, 60

G LIC LA Z ID A K R K A (Krka, S lovenia)


Com pr. elib. m odif. 30 m g. C tx 1 4 ,1 5 ,2 8 ,3 0 ,5 6 , 60. 8 4 ,9 0 ,
120, 180

G LIM E P IR ID U M /C â x d ) ® ► P -R F
F c ln . A bsorbţie orală rapidă şi com pletă. P ic se ric la 2 1/2 ore.
E lim inare prin urină (58% ), ca m etaboliţi şi prin fecale (35% ).

F d in . A cţionează la nivelul ce lu le lo r beta cre scân d se cre ţia de


insulina. E fecte extrapancre a tice de îm b u n u tă ţire a sensibilităţii
ţesuturilor la insulină şi scăderea captării h e patice a insulinei.
M EM O M ED 2014 127
Memorator de farmacologie

A d m in . In iţia l 1 m g /z i, în tr-o p riz ă . La n e v o ie se c re ş te , la


1 -2 săptăm âni, la 2 - 4 m g/zi. D oza m axim ă 6 m g/zi. V ârstnicii
sunt mai sensibili.

A M A R Y L ® (S anofi A ventis, R om ânia)


Com pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g; 6 mg. Ct. x 14, 20, 28, 30,
50, 60, 90, 112, 120, 280, 300; Pa 4.92; 8,24; 15,28; 15,69;
25,79.

A M Y X ® 1, 2, 3, 4 (Zentiva, S lovacia)
C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g; 6m g. Ct. x 30;

G LIM E P IR ID A A C C O R D (A ccord H ealthcare, A nglia)


C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g. Ct. x 10, 30, 60, 9 0 ,1 2 0 ,
180; Pa 4,14; 7,24 13,44; 14,38.

G LIM E P IR ID A (A ntibiotice, R om ânia)


C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g. Ct. x 30. Pa 4,16; 6,87;
12,74; 14,36.

G LIM E P IR ID A (Intas, M area B ritanie)


C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g. Ct. x 10, 30, 60, 120.

G LIM E P IR ID E ® (A ctavis G roup HF, Islanda)


C om pr. 2 m g; 3 mg. Ct. x 10 , 20, 30, 50, 60, 90, 120; Pa
5,36; 9,94.

G LIM E R A N (R anbaxy, A nglia)


C om pr. 1 mg; 2 m g; 3 m g; 4 m g. Ct. x 30. Pa 3,19; 5,36;
9,94; 10,52.

M E G LIM ID (K rka DD, S lovenia)


Com pr. 1 mg; 2 mg; 3 m g. Ct. x 30, 60, 90; Pa 9,09; 18,04;
24,99.

TIN E R IL (G edeon R ichter, R om ânia)


C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g. Ct. x 30. Pa 4,19; 7,26;
13,53; 14,38

Z O R Y L (Accord, M area B ritanie)


C om pr. 1 m g; 2 m g; 3 m g; 4 m g.
128 MEMOMED 2 0 14
Memorator ele farmacologie

A 10 BD COMBIMAŢII DE HIPOGLICEMIANTE ORALE

METFORMINUM Ş l S U L F O N A M ID E Z S fh ^ © 0 ► P-RF

® B ID IA B ® (A rena G roup, R om ânia)

M etform in 400 m g; G libenclam id 2 ,5 mg. C aps. Ct. * 20;


500. Pa 10,31; 217,51.

G LIB O M E T ® (Lab.G uidotti S pA , Italia)


M e tfo rm in 4 0 0 m g; G lib e n c la m id 2 ,5 m g. C o m p r. film.
Ct. x 40, 60, 80. 100. Pa 2 5,76.
In d . D iabet zaharat insulin o in d e p e n d e n t, fără cetoacidoză, care
nu poate fi controlat prin dietă şi/sau tra ta m e n t cu sulfonam ide.

A d m in . Iniţial 2 com pr./zi, la m ese. Nu se recom andă depăşirea


dozei de 2 g m etform ină pe zi.

FO R M A G LIB E N (Krka, S lo ve n ia )
C om pr. film . M etform in 500 m g. G libenclam id 5 m g. Ct. x 30,
60, 90, 100, 120.

G LU C O V A N C E ® (M erck S ânte, Franţa)


M etform in 500 mg; G libenclam ida 2,5 m g/5 mg.
Com pr. film . 500 m g/2,5 m g. Ct. * 30, 60, 9 0 ,1 2 0 . Pa 27,50
Com pr. film . 500 m g/5 m g. Ct. * 30, 60, 90, 120. Pa 27,50

A d m in . D estinat adulţilor. Iniţial un com pr./zi. D oza se ajustează


la 1 -2 săpt. prin adăugare a unui com pr., în funcţie de valorile
glicem iei. D oza m axim ă 4 com pr./zi. A dm in. la începutul meselor.
La m icul dejun, pentru 1 com pr./zi. D im in. şi seara, pentru 2 -4
com pr./zi

M E T F O R M IN U M Ş l R O S IG L IT A Z O N Ă z £ lh X P ® > P -R F

A V A N D A M E T ® (S m ithK line B eecham , A ng lia )


M etform in 1000 m g; R osiglitazonă 2 m g sau 4 mg. Compr.
film . C t. x 28, 56, 112, 360, 366;

M E TFO R M IN SI P IO G L IT A Z O N A ► P -R F

C O M P E T A C T ® (Takeda G lobal R &D , A nglia)


M e tfo rm in 8 5 0 m g; P io g lita z o n ă 15 m g. C o m p r. film .
Ct. x 14, 28, 30, 56, 60, 98, 180; Pa 194,99.
MEMOMED 2014 129
Memorator (ta farmacologie

In d . D ia b e t z a h a ra t tip 2, la p a c ie n ţi su p ra p o n d e ra li, la ca re
glicem ia nu poate fi controlată cu m etform in singur.
A d m iri. Iniţial 2 * 2 com pr./zi. După 8 săpt. se poate creşte. Doza
maximă zilnică 8 com pr.
C ind. Nu se adm in. la b olnavi cu cre a tin in ă serică peste 135
mmoli/l. Insuf. cardiacă, hepatică, alcoolism .

G LU B R A V A (Takeda, M area B ritanie)


C om pr. film . Ct. x 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 180.

G LIM EPIR ID SI P IO IG L IT A Z O N A xC V a S) ® ►P -R F

T A N D E M A C T (Takeda, M area B ritanie)


Com pr. 30 m g/2 m g; 30 m g/4 m g; 45 m g/4 mg.

M ETFO R M IN - S IT A G LIP T IN

E FFIC IB ® (M erk, M area B ritanie)


Com pr. film 50 m g/850 m g, 50 m g/1000 mg. Ct. x 1 4 ,2 8 , 56,
168, 196

JA N U M E T ® (M erk, M area B ritanie)


C om pr. film 50 m g/850 m g; 50 m g/1000 mg. Ct. x 1 4 ,2 8 ,5 6 ,
168, 196. Pa 120,75; 111.18.

V E LM E T IA ® (M erk, M area B ritanie)


C om pr. film 50 m g/850 m g, 50 m g/1000 mg. Ct. x 1 4 ,2 8 ,5 6 ,
168, 196
M E TFO R M IN - V IL D A G L IP T IN _____

E U C R E A S ® (N ovartis, M area B ritanie)


C om pr. film 50 m g/850 m g, Ct. x 6 0 .1 2 0 . Pa 2 1 9 ,7 2 ,4 2 7 ,5 4
C om pr. film 50 m g /1 0 0 0 m g. Ct. x 60, 120. Pa 2 1 9 ,7 2 ,
427,54

IC A N D R A ® (N ovartis, M area B ritanie)


C om pr. film 50 m g/1000 mg

Z O M A R IS T ® (N ovartis, M area B ritanie)


C om pr. film 50 m g/850 m g; 50 m g/1000 mg
130 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
M E TFO R M IN - SAXAGLIPTINUIV1

K O M B O G L Y Z E ® (B ris to l-M y e rs S q u ib b /A s tra Z e n e c a ,


M area B ritanie)________________________________________
Com pr. film 2.5 m g/850 m g, Ct. x 1 4 ,2 8 5 6 ,6 0 ,1 1 2 ,1 9 6 . Pa
240,27;
C om pr. film 2.5 m g/1000 m g, Ct. x 14, 28 56, 60, 112, 196.
Pa 240,27.

M E TFO R M IN - L IN A G L IP T IN U M ______________________________

JE N T A D U E T O ® (B o e h rin g e r Ingelheim , G erm ania)


C om pr. film 2,5 m g /8 5 0 m g, C t. x 30 b lis te re p e rfo ra te
pentru eliberarea unei unităţi dozate. Pa 122,76;
C om pr. film 2 ,5 m g /1 0 0 0 m g, C t. x 30 b liste re p e rforate
pentru eliberarea unei unităţi dozate. Pa 122,76.

A 10 BF INHIBITOR! Al ALFAGLUD0Z1DAZEI

ACARBOSUM ( j) ® ►P -6L
F c in . D upă adm inistrare orală, d e g radată în intestin. S ubstanţa şi
m etaboliţii sunt puţin absorbiţi (1% ). E lim inare prin fecale şi urină.

Felin. Inhibă alfaglicozidaza la nivelul in te stin u lu i subţire, dim inua


d e g ra d a re a p o liz a h a rid e lo r în m o n o z a h a rid e a b s o rb a b ile .
D im inuă hiperglicem ia postprandială.

In d . D ia b e t n e in s u lin o d e p e n d e n t, în c o m p le ta re a d ie te i, în
m onoterapie sau asociat cu su lfam ide h ip oglicem iante. S indrom
de hipoglicem ie reacţională postprandială.

R .a . D u re ri a b d o m in a le , d ia re e , fla tu le n ţâ . C re ş te re a tra n sa -
m inazelor serice.
S a rc in ă , a lă p ta re . C ontraindicaţie

C in d . C etoacidoza diabetică, ciroza, inflam aţii intestinale.


A d m in . Iniţial 50 m g * 3/zi. în fu n cţie de efecte se poate ajunge la
100 mg x 3/zi, rareori 200 m g * 3/zi. C om pr. se înghit înainte de
m asă.

G LU C O B A Y © 50 - 100 (B ayer, G erm ania)


Com pr. 50 m g; 100 m g;. Ct. * 120. Pa 52,25; 65,61.
MEMOMED 2014 131
Memorator ele farmacologie

A 10 BG TIAZOLIDINDIONE

S inonim G LIT A Z O N E .

F d in . A gonişti se lectivi al receptorului n u clear R gA P P (re ce p to r


g a m a a c tiv a t a l p r o life r ă r ii p e ro x iz o m a le ) în a d ip o c ite şi
favorizează a dipogeneza şi captarea a cizilo r graşi (in grăsim ea
p e rife ric ă , nu v is c e ra lă ). R e d u c â n d a c iz ii g ra ş i c irc u la n ţi şi
d is p o n ib ilita te a lip id e lo r în fic a t şi m u şch i, s ca d re zis te n ţa la
insulină în ţesutul a dipos, m uşchi striaţi, ficat. C re sc g ră sim e a
to ta lă a c o rp u lu i. A lte e fe c te : c re s c H D L c o le s te ro l, L D L
co lesterol, trig lice rid e le , scad te n siu n e a a rte ria lă , fib rin o g e n u l.
Sunt vasodilatatoare şi antiinflam atoare.

Ind. D iabet zah a ra t tip 2, ca „te ra p ie de linia a tre ia ” , asociat, la


b o lnavi la c a re g lic e m ia nu p o a te fi c o n tro la tă de m e tfo rm in
(b o ln a v i cu o b e z ita te ) s a u de s u lfo n ilu re e (b o ln a v i c a re nu
tolerează m etform in sau cu c o n tra in d ica ţii pentru ace sta ). 2 5 -
30% din bolnavi nu au o îm bu n ă tă ţire sem nificativă a glicem iei
după 8 săpt. Ei trebuie să renunţe la glitazone.
R.a. C reştere în greutate. R etenţie hidrosodată, edem m acular,
re d uc fo rm a re a o s u lu i ş i d e n s ita te a , cu ris c de fra c tu ră a
e x tre m ită ţilo r, m a i a le s la fe m e i în m e n o p a u z ă , ris c c a rd io ­
v a s c u la r cu c re ş te re a m o rta lită ţii, h e p a tită . în a s o c ie re cu
m etform in: anem ie, hipo sau hiperglicem ie, hiperlipem ie, acidoză
la ctică , c e fa le e , a m e ţe li, g re a ţă , d u re ri a b d o m in a le , d ia re e ,
c o n s tip a ţie , v o m e . în a s o c ie re cu s u lfo n ilu re e : tu lb u ră ri de
co agulare, h ipo sau h ip e rg lic e m ie , c e fa le e , a m e ţe li, d isp n e e ,
greaţă, dureri abdom inale, astenie.
S arcină, a lă p ta re . V ezi A 10 B 8.
C o n d u ce re a a u to , lu c ru l la m a ş in i. E fecte reduse.
C ind. Insuf. cardiacă, hepatică. Nu se asociază cu insulina (risc
de insuf. cardiacă). A cidocetoză diabetică, precom a diabetică.
PIOGLITAZONUM ►P -R F
F c in . B ine a b s o rb it ora l. P ic s e ric la 2 ore . C o n c e n tra ţia de
echilibru se atinge în 7 zile. M etabolizare în 4 m etaboliţi, din care
doi activi farm acodinam ic. E xcreţie prin urină (în cea m ai m are
parte ca m etaboliţi) şi prin bilă - fecale. T1/2 3 - 7 ore.

F d in . D erivat de tiazolidindionă , sca d e re zisten ţa la in su lin ă la


nivelul ficatului, m uşchilor, ţesutului adipos.

Ind. D iabet zaharat tip 2, s in g u r sau aso cia t cu o sulfoniluree sau


m etform in, în fu n c ţie de co n tro lu l g lic e m ie i o b ţin u t p rin d ie tă ,
exerciţii fizice, antidiabetice clasice.
132 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

R .a. Infecţii respiratorii superioare, cefalee, m ialgie.

A d m in . M o n o te ra p ie . In iţia l 15 sa u 30 m g /zi, în tr-o priză . Se


poate creşte până la 45 m g/zi. în a sociere 15 sau 30 m g/zi, doză
care poate fi m icşorată în funcţie de efect.

A C T O S © (Takeda G lobal R &D , A ng lia )


Com pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14, 28, 30, 56, 84, 90,
98; Pa 122,43; 184,24; 251,99.

G LID IP IO N ® (A ctavis G roup, Islanda)


Com pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. C t. * 14, 28, 30, 56, 90, 98,
100. Pa 44,73, 84,97, 113,29.

G LU STIN © (Takeda G lobal R &D , A ng lia )


C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14; 28; 30; 50; 56; 84;
90; 98

LIS P E C IP © (A lvogen IPC O S .A .R .L., Luxem burg)


C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. C t. * 14, 28, 30, 50, 56, 90,
98. Pa 52,93; 104,74;. 142,71.

P A G LITA Z © (KR KA , S lovenia)


C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 90,
98.

P IO G L IT A Z O N A A U R O B IN D O © ( A u ro b in d o P h a rm a ,
M alta)____________________________________________________
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 84,
90, 98, 1 1 2 ,1 9 6 ; FI. x 30, 500. P.a. 8 1,44; 124,53; 158,92.

P IO G L IT A Z O N A D R . R E D D Y 'S ® (D R . R e d d y ’ s
Laboratories, R om ania)___________________________________
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. C t. * 28, 30, 98, 100, 112,
1 9 6 ,2 0 0

P IO G LITA ZO N A M Y LAN © (G enerics LTD , M area B ritanie)


C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 10, 14, 28, 30, 50, 56,
84, 90, 98; FI. x 500.

P IO G LITA ZO N A P O LIP H A R M A © (P olipharm a, R om ânia)


C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 90,
98.
MEMOMED 2014 133
Memorator de farmacologie

P IQ G LIT A Z O N A T E R A P IA ® (Terapia S .A., R om ânia)


C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 mg. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 84,
90, 98.

P IO G L IT A Z O N A T O R R E N T ® (T o rre n t P h a rm a S .R .L .,
R om ania)
C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. C t. * 28, 30, 5 0 ,9 8 ,1 2 0 , 200.
Pa 88,30, 130,65, 166.32.

P IO G L IT A Z O N A A C C O R D ® (A cco rd H e a lth ca re Lim ited,


M area B ritanie)
C om pr. 15 m g; 30 m g; 4 5 m g. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 90,
98, 112, 196. P a 8 2 .4 2 , 8 8 .3 0 ; 126,29, 130,65; 163,79,
175.49.

Z IP IO N ® (Zentiva, R epublica C eha)


C om pr. 15 m g; 30 m g; 45 m g. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 60,
84, 90, 98, 112, 120, 196. Pa 71,11; 106,63; 175,49.

R O S IG LIT A Z O N U M ►P -R F
F d ln . A go n ist s electiv al receptorului n u cle a r R © A P P (receptor
gam a activat ai proliferării p e ro xizo m a le ) a n tid ia b e tic din clasa
tia zo lid in d io n e . S ca d e g lic e m ia p rin m ic ş o ra re a re zis te n ţe i la
in sulină la n ivelul ţe s u tu lu i a d ip o s , m u s c u la tu rii s c h e le tic e şi
ficatului.

Ind. D iabet zaharat tip 2. M onoterapie la adulţi (în special adulţi


supraponderali) Ia care afecţiunea este controlată inadecvat prin
dietă şi exerciţiu fizic şi pentru care m etform ina nu este utilizabilă
datorită co ntraindicaţiilor sau intoleranţei. Terapia orală dublă în
asociere cu m etform ină, la adulţi (în special adulţi supraponderali)
cu g lic e m ia in s u fic ie n t c o n tr o la tă . T e ra p ia o ra lă trip lă în
com binaţie cu m etform ină şi un d erivat de sulfoniluree la adulţi (în
special adulţi supraponderali) cu glicem ia insuficient controlată,
în ciuda terapiei orale duble.

C ind.
-insuficienţă cardiacă sau antecedente de insuficienţă cardiacă
(clase N Y H A l-IV )
- sindrom coronarian acut [angină instabilă, infarct m iocardic fără
s u p ra d e n iv e la re a s e g m e n tu lu i S T (IM A N o n S T ) ş i in fa rc t
134 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

m iocardic cu supradenivelarea segm entului S T (IM A ST)]


- insuficientă hepatică
- cetoacidoză diabetică sau precom ă dia b e tică
R .a . A n e m ie , h ip e r c o le s te r o le m ie , h ip e r tr ig lic ir e d e m ie ,
hiperlipem ie, creştere în greutate, ca rd io p a tie ischem ică, fracturi,
edem e
A d m iri. M onoterapie: 4 mg pe zi, doza poate fi crescută la 8 mg
pe zi, după 8 să p tă m â n i de tra ta m e n t da că e ste n e c e sa r un
control glicem ic m ai bun. Se poate adm o dată sau de două ori pe
zi.

A V A N D IA (S m ithkline B eecham PLC , M area B ritanie)


C om pr. film . 2 mg; 4 m g; 8 m g. A u to riz a ţie s u p e n d a tă .

A 10 BH INHIBITORI AI DIPEPTIDIL PEPTIDAZEI4 (DDP-4)

S inonim G LIP TIN E


F d in . In h ib ito r ii d ip e p tid il p e p tid a z e i 4 (D P P -4 ), e n z im ă
re s p o n s a b ilă de in a c tiv a re a in c re tin e lo r, c re s c c o n c e n tra ţia
h o rm o n ilo r e n d o g e n i a c tiv i, c o n trib u in d la c o n tro lu l g lice m ie i.
H orm onii endogeni, incretine, care includ peptidul 1 glucagon-like
(P G L-1) şi polipeptidul insulinotrop d e p e n d e n t de glucoză (PIG),
sunt eliberaţi din intestin pe tot parcursul zilei, ia r concentraţiile lor
cre sc ca răspuns la ingestia de a lim e n te . C ând co n ce n tra ţiile
glucozei în sânge sunt norm ale sau crescute, PGL-1 şi PIG cresc
sinteza şi eliberarea insulinei din celulele beta pancreatice. PGL-
1 reduce şi secreţia de glucagon din ce lu le le alfa pancreatice şi
în c e tin e ş te g o lir e a s to m a c u lu i. C o n c e n tra ţiile re d u s e de
glucagon, îm preună cu concentraţiile m ai m ari de insulină, duc la
o p ro d u c ţie h e p a tic ă m a i re d u s ă d e g lu c o z ă , d e te rm in â n d
scăderea glicem iei. E fectele PGL-1 şi PIG s u n t dependente de
g lucoză (când concentraţiile g lucozei în sânge sunt m ici nu se
observă stim ularea eliberării de insulină şi supresia secreţiei de
glucagon de către P G L -1 ). A ctivitatea PGL-1 şi PIG este lim itată
de enzim a D PP -4, care hidrolizează rapid horm onii endogeni în
m e ta b o liţi in a c tiv i. S ita g lip tin îm p ie d ic ă h id ro liz a h o rm o n ilo r
e n d o g e n i d e c ă tre D P P -4 , c re s c â n d a s tfe l c o n c e n tra ţiile
plasm atice ale form elor active de PGL-1 şi PIG . Prin creşterea
valorilor horm onilor endogeni activi, creşte elib e ra rea de insulină
şi scade valorile de glucagon.
in d . D iabet za h a ra t de lip 2 în a sociere cu agonişti P P A R y şi/sau
sulfoniluree şi/sau m etform in.
R .a. H ipoglicem ie m ai frecvent la asocierea cu m etform in şi/sau
s u lfo n ilu r e e . E d e m e p e r ife r ic e , fla tu le n ţă , in fe c ţii d e c ă i
respiratorii superioare, am eţeli, som nolenţă.
MEMOMED 2014 135
Memorator de farmacologie

S a rc in ă , a lă p ta re . C ontraindicate.
C o n d u c e re a u to , lu c ru l la m a ş in i. P rudenţă, putând p roduce
am eţeli, som nolenţă.
C ind. D iabet tip 1. G astropa re ză d ia b e tică . Insuficienţă renală
g ravă.H ipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre
excipienţi.

S ITA G LIP TIN U M ►P -R F /S


F cin . A bsorbţie orală rapidă, cu concentraţii plasm atice m axim e
(Tm ax m edian) la 1-4 ore după adm inistrarea dozei de 100 mg.
Vd m are (128 I), le g a re de p ro te in e le p la sm a tice m ică (38% ).
E lim inare în principal n e m od ifica t prin urină, ia r m e tabolizarea
este minoră.

A d m in . A dulţi: 100 m g, o dată pe zi în tr-o priză. Se m enţine doza


de m e tfo rm in s a u d e a g o n is t P P A R y , ia r s ita g lip tin u l se
a d m in is tre a z ă c o n c o m ite n t. în a s o c ie re cu o s u lfo n ilu re e ,
utilizarea unei d oze m ai m ici de su lfoniluree, pentru a dim inua
riscul hipoglicem iei. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii
cu insuficienţă renală uşoară (clearance al creatininei [CICr] =50
ml/m in) sau la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la
m oderată.

JA N U V IA ® (M erck S harp & D ohm e, A nglia)


Com pr. film . 25 m g, 50 mg, 100 mg Ct. x 14, 28, 50, 56, 84,
98; Pa 196,24.

T E S A V E L @ 2 5 - 5 0 - 1 0 0 (M erck S harp & Dohm e, A nglia)


C om pr. film . 25 m g; 50 m g; 100 m g Ct. * 14; 28; 50; 56; 84;
98

X E LE V IA ® (M erck S harp & D ohm e, A nglia)


C om pr. film . 25 m g; 50 m g; 100 m g Ct. x 14; 28; 50; 56; 84;
98

V ILD A G LIP T IN U M ^iCax (D ® > P -R F


F cin . A bsorbţie orală rapidă, â je u n . Pic. seric, la 1,7 oră (2,5 ore
după a lim e n te ). M e ta b o liz a re 69% . E x c re ţie u rin a ră (8 5 % ) şi
fecale (15% ).
F d in . Inh ib ă rapid şi c o m p le t D P P -4 , d e te rm in â n d cre ş te re a
horm onilor de tip incretin GLP-1 („glucagon-like peptide 1") şi G IP
(„g lu co se -d e p e n d e n t in s u lin o tro p ic p o ly p e p tid e ” ). A stfe l creşte
136 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

sensibilitatea beta la glucoză, co n d u câ n d la secreţie m ărită de


insulină dependentă de glucoză.
In d . D iabet tip 2. B ite ra p ie , cu m e tfo rm in sau s u lfo n ilu re e , la
bolnavi la care acestea singure su n t insuficiente.
fi.a . Trem urături, cefalee, vertij, greaţă, hipoglicem ie, astenie.
A d m in . A dulţi, oral, 100 m g în tr-o priză unică, zilnică sau câte 50
m g dim ineaţa şi seara.

G ALVU S © 50 - 100 m g (N ovartis E uropharm , A ng lia )


C om pr.50 m g; 100 m g Ct. * 7; 14; 28: 5 6 : 30; 90; 112; 336.
Pa. 100.93, 19141.

JA LR A © (N ovartis, M area B ritanie)


C om pr. 50 m g. Ct. x 7; 14; 28; 56; 30; 90; 112; 336

X ILIA R X © (N ovartis, M area B ritanie)


Com pr. 50 m g. Ct. x 7; 14; 28; 56; 30; 90; 112; 336

S A X A G LIP T IN U M _____________________________________ ► P -R F

F d in . O ral 2 ,5 -5 mg x 1/zi îm b u n ă tă ţe şte n iv e le le H b A 1 c la


bolnavi cu diabet tip 2. P otenţează m etform inul şi sulfonilureele.
R.a. Infecţii aparatul respirator, urinar, cefalee, edem e, alergii.

A d m in . Un com pr./zi, la aceeaşi oră, in d ife re n t de mese.

O N G LY Z A ® (B ristol, M area B ritanie)


C om pr. film . 2.5 m g, 5 m g. Ct. x 14 , 28, 20, 90, 98. Pa
213,17; 210,24.

LIN A G L IP T IN U M P-RF

In d .: D iabet zaharat de tip 2 ca m onoterapie la pacienţi la care


dieta şi exerciţiul fizic nu asigură un control a d e cva t al glicem iei şi
c ă ro ra u tiliz a r e a m e tfo rm in e i nu e s te in d ic a tă d in c a u z a
intoleranţei sau a c o n tra in d ic a te i dată de insuficienţa renală. în
com binaţie cu m etform in sau cu sulfoniluree şi m etform in, atunci
când num ai dieta şi exerciţiul fizic îm p re u n ă cu terapia asociată/
dualâ a acestor două m edicam ente nu asigură un control adecvat
al glicem iei.
F d in . O ral 2 ,5 - 5 mg x 1 /z i îm b u n ă tă ţe şte n ive le le H b A 1 c la
bolnavi cu diabet tip 2. P otenţează m etform inul şi sulfonilureele.
MEMOMED 2014 137
Memorator de farmacologie

R.a. N asofaringită, tuse.

A cfm /n.M onoterapie: 5m g./zi,.

T R A J E N T A ® (P h a rm a c e u tic a l C o m p a n y J e lfa S .A .,
P olonia)
C om pr. film . 2,5 m g, 5 m o . C t. * 14, 28, 30. 90, 98. Pa
219,40.

A 10 BX ALTE HIPOGLICEMIANTE ORALE

G LIN ID E

D erivaţi de ac. carbam oilm etil-benzoic,

R E P A G LIN ID U M ►P -R F
F cin. A bsorbţie digestivă rapidă, com pletă. P ic plasm atic la o oră.
T1/2 o oră. E lim inare în 4 - 6 ore, prin bilă, urină (8% ), fecale (1% ).
M etaboliţi inactivi.

F d in . S tim u le az ă e lib e ra re a in s u lin e i d in p a n cre a s, (in su lin o -


secretagog), efect com parabil cu al su lfa m id e lo r hipogliceniante.
Efectul apare m ai repede (30 m inute) şi curează mai puţin (în
timpul m esei), în com paraţie cu sulfam idele hipoglicem iante, cu
control m ai bun al hiperglicem iei postprandiale.

In d. D ia b e t in s u lin o -in d e p e n d e n t (tip 2 ). M o n o te ra p ie , c â n d


glicem ia nu este c o n tro la tă prin d ie tă , s că d e re a în g re u ta te ,
e x e rc iţii fiz ic e . A s o c ia t cu m e tfo rm in , c â n d a c e s ta nu e ste
suficient de eficace. Este nejustificată a socierea cu sulfoniluree.

R.a. H ip o g lic e m ie uşo a ră , tu lb u ră ri v iz u a le tra n z ito rii, d ia re e ,


c o n s tip a ţie , d u re ri a b d o m in a le , v o m e , g re a ţă . C re ş te re a
transam inazelor, erupţii. C reşterea în greutate.

S arcină, a lă p ta re . A se vedea la A 10 BB.

C o n d u ce re a a u to , lu c ru l la m a ş in i. V ezi A 10 BB.

C ind. D iabet z a h a ra t tip 1, d ia b e t tip 2, p u te rn ic d e zechilibrat,


cetoacidoza, tulb. severe hepatice, renale.

A d m in . în a in te de fie ca re m asă p rin cip a lă , cu 1 5 -3 0 m inute.


Iniţial 0,5 m g. S e creşte gra d a t la intervale de 1 -2 săptăm âni, în
funcţie de efecte. D oza m axim ă pentru o dată 4 m g, pentru 24 ore
16 m g. N u se re c o m a n d ă la c o p ii, a d o le s c e n ţi su b 18 a n i,
vârstnici peste 75 de ani. D oze m ai m ici la debili, de n u triti. în
138 MEMOMED 2014
Memorator tic farmacologie

asociere cu m etform in se m enţin d ozele acestuia şi se adaugă


repaglinid după schem a m enţionată.

A D E R E G L (S pecifar, G recia)
C om pr. 0,5 m g; 1 mg; 2 m g. Ct. x 30, 9 0 ,1 2 0 , 270.

D IB ETIX (Jelfa, P olonia)


C om pr. 0,5 m g; 1 m g; 2 m g. Ct. x 90.

E N Y G LID (Krka, S lovenia)


Com pr. 0,5 m g; 1 m g; 2 mg

N O V O N O R M ® (N ovo N o rd isk A /S , D anem arca)


C om pr. 0,5 mg; 1 m g; 2 m g. Ct. * 90

P R A N D IN ® (N ovo. D anem arca)


Com pr. 0,5 m g. C t. * 30

R E P A G LIN ID A FA R M A L (Farm al, R om ânia)


C om pr. 0,5 mg; Ct. * 30; 90; 120; 270. Pa 20,54; 59,63;
75,52; 161,12;
C om pr. 1 m g. C t. * 30; 90; 120; 2 7 0 . Pa 2 7 ,2 4 , 75,11,
100,16, 213,71;
C om pr. 2 m g. Ct. * 30; 90; 120; 27 0 . Pa 3 3 ,3 0 , 91,81,
122,41, 261,16.

R E P A G L IN ID A C H A N E L L E M E D IC A L (G e n e ric s LTD ,
M area britanie)
C om pr. 0,5 m g; 1 m g; 2 m g; C t x 30, 9 0 ,1 2 0 ,1 8 0 , 200, 270.

R E P A G LID IN A (Stada, R om ânia)


C om pr. 0,5 mg; 1 mg; 2 m g; 4 mg.

R E P A G LIN ID A (Teva, O landa)


Com pr. 0,5 mg.

R EN EO S (Zentiva K.S. - R epublica C eha)


C om pr. 0,5 m g; 1 m g; 2 m g. C t. x 3 0 ,9 0 ,1 2 0 , 270, 360. P.a.
27.30Ş 27,30; 27,30. FI. x 1000.
MEMOMED 2014 139
Memorator de farmacologie
N A T E G LIN ID U M ►P -R F

S TA R LIX (N ovartis, M area B ritanie)


C om pr. film 60 m g; 120 m g; 180 m g.
IN C R E TIN O M IM E TIC E

Incretinele, ex. polipeptida insulinotropă dependentă de glucoza


(GIP), şi peptida 1 glucagon like (G LP -1) sunt horm oni intestinali,
secretaţi postprandial. S tim ulează eliberarea de insulină de către
p a n c re a s , a tâ t tim p c â t c o n c e n tra ţia s e ric ă a g lu c o z e i e ste
crescută. A u efect tro fic asupra ce lu le lo r (i p ancreatice, inhibă
eliberarea de glucagon, inhibă evacuarea stom acului, stim ulează
centrul saţietăţii,

E XE N A TID U M ►P -R F
F cin. D upă adm inistrarea subcutanată la pacienţii cu d iabet tip 2,
atinge valorile m ediane ale co n ce n tra ţiilo r plasm atice m axim e în
2 ore. V o lu m u l a p a re n t d e d is trib u ţie e s te 2 8 I. S e e lim in ă
predom inant prin filtrare glom e ru la ră , cu d e g radare proteoliticâ
ulterioară. C lea ra n ce -u l a fo st s e m n ifica tiv redus (cu 84% ), la
pacienţii cu nefropatii în stadiu term inal.

F d in . M im e tic al in c re tin e i c a re m a n ife s tă c â te v a a c ţiu n i


hipoglicem iante ale peptidei 1, asem ă n ă to a re glucagonului (G LP-
1). S ecvenţa de am inoacizi a exenatidei se suprapune parţial cu
cea a G LP -1 u m an. S -a a ră ta t că e x e n a tid a se le a g ă de şi
activează in vitro receptorul um an G LP -1.C reşte (dependent de
c o n c e n tra ţia g lu c o z e i) , s e c r e ţia d e in s u lin ă d in c e lu le le
pancreatice beta. C ând g lice m ia d im in uă , secreţia de insulină
dim inuă. Inhibă se cre ţia de g lu ca g o n , cu n o scu tă ca fiind m ult
crescută în diabetul de tip 2.
In d . T ra ta m e n tu l d ia b e tu lu i z a h a ra t tip 2, în a s o c ie re cu
m etform ină şi/sau cu derivaţi de sulfoniluree, la pacienţii care nu
au realizat control g licem ic ade cva t cu dozele m axim e tolerate ale
acestor tratam ente orale.

R.a. S căderea apetitului alim entar, cefalee, nervozitate, am eţeli,


astenie, dispepsie, durere a b d o m in a lă , boală de reflux gastro-
esofagian, d istensie a b dom in a lă , hip e rh id ro ză . H ipoglicem ie la
asociere cu sulfoniluree. P ancreatită.

C ind. H ipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre


e xcip ie n ţi. D ia b e t tip 1. G a s tro p a re z ă d ia b e tic ă . In s u ficie n ţă
renală gravă.
140 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologic

A d m iri. 5 |jg exenatidă/doză, de d ouă ori pe zi (BID ) tim p de cel


puţin o lună, pentru a îm b u n ă tă ţi to le ra b ilita te a . U lterior, doza
poate fi crescută la 10 pg BID. A dm in istra re cu 60 m inute înaintea
m esei de dim ineaţă şi de seară (sau a c e lo r două m ese principale
ale zilei, separate printr-un interval de a p ro xim a tiv 6 ore sau mai
m u lt). A d m in is tr a re s .c . în c o a p s ă , a b d o m e n s a u p a rte a
superioară a braţului.

B Y E TTA © 5 pg - 10 pg/doză (Eli Lilly, O landa)


S ol.inj. 5 pg; 10 pg/doză. S tilou in je cto r (pen) preum plut cu
60 doze (1,2 m l; 2,4 ml). Ct. * 1; Pa 40 5 ,7 ; 467,22.

B YD U R E O N ® 2m g (Eli Lilly, O landa)


S ol.inj. 2m g. 4 x 1 dispo zitiv de ad m in istra re unica (1 fi x 2ml
pulbere + 1 seringa preum pluta x 0,65m l so lve n t + 2 ace pt.
injectare) Pa 549,31.

LIR A G LU T ID U M /C a v (D ® ►P -R F
F c in . D upă in j. s .c . a b s o rb ţie le n tă . P ic s e ric la 8 - 1 2 ore.
E lim in a re a în p ro p o rţii m ici (6% în u rin ă , 5 % în fe c a le ), ca
m etaboliţi, în 6 -8 zile. T 1/2 de elim . 13 ore.
F d in . A na lo g al G LP-1 um an, h o rm o n in c re tin e n d o g e n care
p o te n ţe a ză s e cre ţia de in s u lin a g lu c o z -d e p e n d e n tă , de către
c e lu le le beta p a n c re a tic e . L ira g lu tid a s tim u le a z ă s e c re ţia de
insulină glucoz-dependentă.
In d . D iabet tip 2, asociat cu m etfom in sau sulfam ide, la bolnavi
care nu răspund la aceste antidiabetice.
R .a . R in o fa rin g ite , a n o re x ie , h ip o g lic e m ie , c e fa le e , a m e ţe li,
greaţă, diaree, vom e, gastrită, dureri abdom inale.
A d m in . Iniţial 0,6 m g/zi. D upă o săpt. se poate creşte la 1,2 mg,
apoi la 1,8 m g, la nevoie.

V IC TO ZA @ (N ovo, D anem arca)


S ol.inj. stilou preum plut 6 m g/m l. Pa 4 8 4,03

D A P A G L IF O Z IN U M ►P -R F
F c in : A b s o r b ţie o ra lă b u n ă , n e in flu e n ţa tă d e a lim e n te .
B iotransform are prin glucuronoconjugare. E lim inare urinară, tim p
de injum ătăţire de aprox. 12 ore. Nu este in h ib ito r C YP.
F d in : C reşte elim inarea renală a glucozei, prin inhibiţia selectivă
şi reversibilă a co-transportorului 2 de sodiu I g lucoză (SG LT2).
C a n tita te a d e g lu c o z ă e lim in a tă d e c ă tre rin ic h i p rin a c e s t
m ecanism depinde de concentraţia p lasm atică a glucozei.
MEMOMED 2014 141
Memorator de farmacologie

Ind: diabet zaharat de tip 2, la adulţi ca m onoterapie sau aso cia t


cu alte hipoglicem iante
R .a.: H ip o g lic e m ie , c re ş te re a c re a tin in e i sa n g u in e , in fe cţii ale
tractului urinar, greaţa, am eţeli, erupţie cutanată tranzitorie.
A d m iri: 10 m g/zi

F O R X IG A ® (B ris to l-M y e rs S q u ib b /A s tra Z e n e c a E E IG ,


M area B ritanie)
C om p. film 5mg, 10 m o Ct. x 14, 28, 30, 90, 98 Pa 290,04
142 MEMQMED 2014
Memorator de farmacologie

A 11 VITAM IN E

A 11 A MULTIVITAMINE, COMBINAŢII
A 11 B MULTIVITAMINE

A 1 1 C VITAMINELE A Şl 0, INCL.
COMBINAŢIILE LOR

A 11 D VITAMINA B 1 Şl COMBINAŢII CU VIT B


6 ŞI B 12

A 11 E VITAMINA B COMPLEX,
INCLUSIV COMBINAŢII

A 11 G ACID ASCORBIG, INCL. COMBINAŢII

A 11 H ALTE PREPARATE CU VITAMINE

A 11 J ALTE PRODUSE CU VITAMINE,


COMBINAŢII

A 11 A MULTIVITAMINE, COMBINAŢII
A 11 AA MULTIVITAMINE GU SUBSTANJE MINERALE

M U LT IV IT A M IN E Ş l A L T E M IN E R A L E __________________ ►P T C

K ID DI P H A R M A TO N ® (B o e h rin g e r Ing., G erm ania)


1 ml siro p co n ţin e : C a lciu su b fo rm ă d e g lic e ro fo s fa t de
calciu; Fosfor; V it. B1; V it. B 2; V it. B 6; V it D 3; V it E; Vit. PP;
D expantenol. FI. 100 ml; 200 ml.

Admin. Copii 1-5 ani: 7,5 ml (1 1/2 linguriţă) pe zi. Copii peste 5
ani, adolescenţi, adulţi: 15 ml (3 linguriţe) pe zi.
MEMOMED 2014 143
Memorator de farmacologie

P R O M A TE R N ® (B eres P harm aceuticals, U ngaria)


1 com pr. conţine: retinol, betacaroten, tiam ină, riboflavină,
nicotinam idă, acid pantotenic, piridoxină, cianocobalam inâ,
acid folie, biotină, acid ascorbic, colecalciferol, a -ta co fe ro l
fitom enadionă, calciu, fosfor, m agneziu, zinc, fer, m angan,
cupru iod, m olibden, crom , seleniu. Ct. x 30, 60, 90.
A d m iri. 1 cp/zi
M U LT IV IT A M IN E Ş l O LIG O E L E M E N T E ►O TC

D U O V IT ® (Krka, S lovenia)
D raieu roşu:
V itam ina A; V itam ina C; V itam ina E; V itam ina B6; V itam ina
B1; V itam ina B 12; V itam in a D3; N icotinam idă; Ca pantot.;
V itam ina B2; A cid folie
D raieu albastru:
M a g n e z iu ; C a lc iu ; F o s fo r; F ie r; Z in c ; C u p ru ; M a n g a n ;
M olibden
C utie 20 draj. roşii şi 20 draj. albastre
A d m in . A dulţi şi copii peste 10 ani, Id ra je u roşu şi unul albastru/zi.

S U P R A D Y N ® (B ayer, R om ânia)
V itam ina A; V itam ina B1; V itam ina B2; V itam ina B6; V itam ina
B 1 2 ; B io tin a ; N ic o tin a m id ă ; C a lc iu p a n t.; V ita m in a C;
V itam ina E; C alciu; Fier; M agneziu; M angan; Cupru; M olibdat
sodic. Com pr. efervesc. Ct. * 10; 15; 30. Draj. Ct. * 30
A d m in . O ral. A dulţi 1/zi. C opii 1 /2 -1 /zi.

TR IO V IT ® (Krka, S lovenia)
B etacaroten; T ocoferol acetat; A cid ascorbic; Seleniu
C apsule. Ct. * 30.
A d m in . 1 -2 caps./zi, după m asă. S erii de 2 luni, 2 - 3 serii/an.

A 11 B MULTIVITAfVIINE
A 11 BA MULTIVITAMINE

S A N A -S O L ® (N ycom ed, A ustria )


S irop 10 m l conţinând: V itam ina A ; V ita m in a D-3; V itam ina
E 10 mg; V itam ina B1; V itam ina B2; V itam ina PP; V itam ina
B6; V itam ina B 12; A cid pantotenic; V itam ina C
Flacon 250 ml; 500 ml
144 M E M O M E D 2014
Memorator ele farmacologie

A 11 C VITAMINA A ŞI D,
INCL. COMBINAŢIILE LOR
A 11 CA VITAMINA A

R E T IN O LU M SD \ @ ►P-6L

F c in . A b s o rb ţie b u n ă d ig e s tiv ă , d e p o z ita re în fic a t (9 0 % ).


B iotransform are în proporţie m are.

F d in . Intervine în e la b o ra re a ro d o p sin e i, în re g la re a troficităţii


m ucoaselor şi tegum entelor, a m u ltip lică rii celulare. S tim ulează
form area anticorpilor. N ece sa r ziln ic: 0 -1 an 45 0 m eg; 1 -7 ani
300 meg; 7 - 9 ani 400 m eg; 9 -1 8 ani 5 7 5 -7 5 0 meg; peste 18 ani
750 m eg; s a rc in ă 750 m eg; la c ta ţie 1,2 m g (3 0 0 m eg = 1000
unităţi).
In d . întârzierea creşterii la copii, de rm a to ze , infecţii şi inflam aţii
ale m ucoaselor, tulburări d ig e stive cro n ice . C ecitate nocturnă în
ciroza biliară prim ară (50.0 0 0 u./zi in iţia l; în tre ţin e re cu 5 .0 0 0 -
25.000 u./zi).

R.a. H ipertensiune intracra nia n ă şi h ip e ro sto ză în supradozare.


Tulb. hepatice la doze de 7,5 m g (25.000 u.i.) pe zi, prelungite.

P re c . R e tin o lu l poate p ro d u ce fe n o m e n e de h ip e rvita m in o z ă ,


după doze m ari adm inistrate peste 5 -6 luni.

C in d . S arcină, doze peste 10.000 u.i. ziln ic în alim e nta ţie şi ca


suplim ent (risc de teratogenitate).

N e c e s a ru l z iln ic . 0 -1 an, 450 pg, 1 -7 ani 300 pg, 7 - 9 ani 40 0 pg,


9 -1 8 ani 5 7 5 -7 5 0 pg. A dulţi, bărbaţi, 70 0 pg (A nglia), 1000 pg
(S U A ), fem ei 600 resp. 800 p g . S arcin a 750 pg. Lactaţie 1,2 mg.

V IT A M IN A A 50000 ui (P harco Im pex 93, R om ânia)


C aps.m oi 50.000 u.i. Ct. * 24. Pa 1,68

V IT A M IN A A FO R TE (B iofarm , R om ânia)
C aps. m oi 50.000 u.i. Ct. * 30. Pa 5,52

V IT A M IN A A B IO FA R M (B iofarm , R om ânia)
P ic.orale, sol. 20 m g/m l cu 30.000 u .i./m l. Flacon 10 ml. Pa
2,96
A d m in . O ral. A dulţi 5 0 -1 0 0 pic./zi. S ugari 2 -4 0 pic. în 1 -3 prize.
C opii 2 -1 5 ani 1 0 -6 0 pic. în 2 prize.
MEMOMED 2014 145
Memorator de farmacologie

A 11 CC VITAMINA 0 Şl ANALOGI

ERGOCALCIFEROLUM______________________ |SB] /Â \ ►P -6 L

F c in . A bsorbţie digestivă.
F d in . F avorizează absorbţia intestinală a calciului, indirect şi a
fo s fo ru lu i, s tim u le a z ă d e p u n e re a s ă ru rilo r m in e ra le în o a se .
N ecesar zilnic: 0 - 5 ani 4 0 0 u; peste 5 ani 100 u; sarcină şi lactaţie
400 u (100 u = 2,5 g). A du lţi sub 50 ani, 2 0 0 u.; 5 1 -7 0 ani, 40 0 u.;
peste 70 ani 600 u. D upă unii experţi toţi adulţii necesită 800 u./zi.
In d. P ro fila x ia şi tra ta m e n tu l c u ra tiv al ra h itis m u lu i c a re n ţia l,
osteom alacie, osteodistrofie, h ipoparatiroidie, tbc cutanat.
N e c e s a ru l z iln ic 0 - 5 ani 400 u (10 pg). P este 5 ani 100 u (2,5
pg). S arcină, lactaţie 4 0 0 u.
A d m in . A dulţi. P rofilactic, gravide, alăptare, 1 0 0 0 -1 500 u.i./zi.
C u ra tiv , 6 0 0 0 0 0 u .i. la 4 - 6 s ă p tă m â n i. C o p ii. P ro fila x ia
rahitism ului la sugar, 4 0 0 -1 000 u.i./zi. Tratam entul rahitism ului,
400 0 0 0 -6 0 0 000 u.i. oral, inj. într-o priză sau 5 0 0 0 -1 5 000 u.i./zi
în 2 -3 prize, tim p de 3 - 6 sâpt. asociat cu calciu.
D IH ID R O T A H IS T E R O LU M Ak /k ± ►P -6 L

F d in . A cţiu n e antirahitică m ai slabă d ecât vitam inele D. Mai activ


decât ele în m obilizarea calciului din oase.
Ind. H ipoparatiroidie cu fenom ene de tetanie.
A d m in . Oral, 0 ,5 -1 m g pe zi (1 5 -3 0 pic. sol 0,1% ).

A L F A C A L C ID O L U M _________________________ |SBl /Â \ > P -R F


F c in . A b s o rb ţie d ig e s tiv ă b u n ă , fa v o riz a tă în p re ze n ţa b ile i.
T ra n sfo rm a t în fic a t în c a lc itrio l, m e ta b o litu l cel m ai a c tiv cu
acţiune vitam inică D. E xcreţie biliară şi în fecale.

F d in . Favorizează absorbţia intestinală a calciului, in d ire ct şi a


fosforului, creşte calcem ia, scade excreţia calciului şi fosforului în
fecale. S tim ulează dep u n e re a să ru rilo r m in e ra le în oase. A cti­
vează procesele respiratorii celulare.

In d . P ro fila x ia şi tra ta m e n tu l c u ra tiv al ra h itis m u lu i c a re n ţia l.


O s te o m a la c ie c a re n ţia lă (s u b a lim e n ta ţie , g a s tre c to m iz a ţi).
O steoporoză. Indicat m ai ales la bolnavi cu insuf. renală cronică
la c a re n u s e p o a te fa c e h id r o x ila r e a c o le c a lc ife r o lu lu i.
H ipoparatiroidie. P revenirea fra ctu rilo r consecutive osteoporozei,
în asociere cu suplim ent de calciu.
146 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

R .a . La doze m a ri, h ip e rv ita m in o z ă cu v o m e , h ip e rca lc e m ie ,


a s te n ie , s o m n o le n ţă , c e fa le e , a n o r e x ie , g r e ţu r i, d u re ri
abdom inale, constipaţie, diaree, poliurie, h ip ertensiune arterială,
dureri m usculare şi osoase.
P rec. C alcem ia şi calciuria trebuie d e te rm ina te regulat, m ai ales
la în c e p u tu l tra ta m e n tu lu i. S e în tre ru p e a d m in is tra re a când
calcem ia depăşeşte valorile n o rm a le şi ca lciuria dep ă şeşte 3 0 0 -
400 m g/24 ore. Se asigură aport ca lcic (circa 1 g/zi la adult).
A d m in . O ral. A dulţi. Iniţial 1 m cg /zi. V ârstn ici 0,5 m cg/zi. între­
ţinere 0 ,2 5 -1 m cg/zi. C opii 50 n g /kg /zi. P re m a tu ri, nou-născuţi
5 0 -1 0 0 ng/kg/zi.

A LP H A D 3 ® (Teva, R om ânia)
Caps. m oi 0,25 m cg. Ct. * 20, 30. 50, 60, 9 0 ,1 0 0 . Pa 33,62
C aps. m oi 0,50 m cg. Ct. * 20, 30, 50, 60, 90, 100. Pa 31,40

O N E -A LP H A (Leo, D anem arca)


C aps. m oi 0,25 m cg; 1 m cg.C t. x 10, 30, 50, 100.
S ol. inj. 2 m cg/m l. Fiole 0,5 ml; 1 ml. Ct. * 10. P a 132.81;
248.78.___________________________________________________ _
A LP H A C O LC ID O L S A N D O Z D3 @ (S andoz, R om ânia)
C aps. m oi 0,25 m cg. Ct. * 20, 30, 50, 60, 90, 100. Pa 22,97
Caps. m oi 0,50 m cg. Ct. * 20, 30, 50, 60, 9 0 ,1 0 0 . Pa 34,01.
[SBl
C A L C IT R IO L U M ______________________________________ ► /k \ P-6L
M etabolitul cel m ai activ al vitam inei D3.
F c in . A b s o rb ţie din tu b u l d ig e s tiv cu p ic. s e ric la 4 - 6 ore.
T 1 /2 3 - 6 o re . E fe c te le p o t p e r s is ta 3 - 5 z ile . C irc u it
enterohepatic. E xreţie biliară şi prin urină (10% ).

In d . şi A d m in . Iniţial, O steodistrofie renală, 0,25 m cg/zi la copii,


0,50 m cg/zi în 1 -2 prize la adulţi. H ip o p a ra tiro id ie , adulţi, 0,50
m cg/zi. R a h itis m şi h ip o p a ra tiro id ie v ita m in o -re z is te n tă , 0,50
m cg/zi la copii şi 1 m cg/ zi la adulţi, în 1 -2 prize. U lterior, doza se
s ta b ile ş te în fu n c ţie de: c a lc e m ie şi fo s fa te m ie , c a re tre b u ie
m ăsurate o dată pe săpt. în faza de re ve n ire la norm al a valorilor,
a p o i o d a tă pe lu n ă ; c a lc iu rie , la p a c ie n ţii cu fu n c ţie re n a lă
norm ală. în osteoporoza p o st-m enopauză, 0 ,25 m cg de 2 ori/zi.
La vârstnici, dozele adulţilor.

O S TE O D ® (Teva, R om ânia)
C aps. m oi 0,25 pg; 0,50 pg
MEMOMED 2014 147
Memorator de farmacologie

© R O C A LT R Q L ® (R oche, E lveţia)
C aps. m oi 0,25 m cg. Ct. * 100. P a 76,98

C O L E C A LC IF E R O LU M _____________ In j. P -R F. S ol, c p r. t> P -6 L


P roprietăţi a s em ănătoare cu ergocalciferol.

V IG A N T O L O IL ® (M erck, G erm ania)


P ic .o ra le , s o l. 1 m l (3 0 p ic ă tu r i) c o n ţin e 0 ,5 m g
colecalciferol, coresp. la 20.000 u.i. vitam ina D3. Flac. 10
ml. Pa 6,36

V IG A N T O LE T T E N ® (M erck, G erm ania)


C om pr. cu 0,0125/0,0250 m g colecalciferol, coresp. ia 500/
1.000 u.i. vitam ina D 3. Flac. x 30; P a 6,70; 8,27

V IT A M IN A D3 (B iofarm , R om ânia)
P ic.orale, sol. 0,45 m g/m l. FI. 10 ml. Pa 5,05
A d m in . R ahitism , tetanie, profilactic 200.000 - 400.000 u.i. la 6
luni; curativ 200.000 u.i. x \ sâpt., 2 săpt. O steom alacie 200.000
u.i. la 2 săpt., tim p de 3 luni.

PAR IC ALC ITO LUIVI___________ __________________ IH A ► s


Fcirt. D upă adm . i.v. conc. scade rapid în 2 ore, apoi scade lent,
cu T 1/2 4 - 7 ore la oam enii sănătoşi, 15 ore în boli renale cronice.
Excreţie 74% în fecale, 16% în urină.
Fdin. A nalog sintetic al vit. D, calcitriolului.
In d . P re v e n ire a ş i tra t. h ip e rp a ra tiro id is m u lu i s e c u n d a r la
pacienţii cu insuf. renală cronică , la care este redusă producerea
de c a lc itr io l, fo rm a a c tiv ă a v ita m in e i D. E s te a fe c ta tă
hom eostazia c a lciulu i, c e e a ce d u c e la c re ş te re a s e cre ţie i de
hormon paratiroidian. A ceasta creşte resorbţia osoasă, ducând la
osteodistrofie renală. H em odializaţi.
R.a. H ip e rc a lc e m ie , tulb. p a ra tiro id ie n e , h ip e rfo s fa te m ie , tulb.
gustului, prurit, febră, sepsis, pneum onie, edem e, greţuri, vom e.
C ind. Intoxicaţie cu vit. D. H ipercalcem ie.
A d m in . Linia centrală în tim pu l dia lize i. I.v. de 1 -3 o ri/săpt. la
sfârşitul hem odializei. O ral. 2 capsule o dată/zi, sau de 3 ori/săpt.

ZE M P LA R ® (A bbott Labs, S pania)


S ol. inj. 5 pg/m l. Fiola 1 ml; 2 ml. Ct. x 5 Pa 470,08; 902,02
148 M E MO M E D 2014
Memorator (le farmacologie
Caps.moi 1 pg; 2 p g ; 4 pg. Ct. * 28; P a 4 6 8 ,0 0 ; 931,18;
1 7 4 0 ,8 0 .

C O M B IN A Ţ II ►P -6L

F L U O R V IG A N T O L E T T E N ® 5 0 0 - 1 0 0 0 (M e rc k ,
G e r m a n ia ) ________________

V itam ina D3 500 u.i.; F lorură de sodiu 0,55 m g (0,25 mg


fior). C om pr. Ct. * 30. Pa 6,44
V itam ina D3 1000 u.i. Florură de sodiu 0,5 5 m g (0,25 mg
fior). C om pr. Ct. * 30 Pa 8,01
In d . P rofilaxia rahitism ului, ca riilo r dentare. Favorizarea form ării
oaselor, dinţilor.

A d m in . O ra l. U n c o m p r./zi d in s ă p tă m â n a 2 -a p â n ă la fin e le
prim ului an de viaţă. în anul al d o ilea din septem brie până în mai,
un com pr./zi. La prem aturi până la 2 com pr. zi.

A 11 D VITAMINA B1 Şl COMBINAŢII CU VIT. B6 ŞI


B12
A 11 DA VITAMINA B1

TH IA M IN U M / Â \ ►S o l. in j. P -R F C o m p r. P -6L

F c in . A bsorbţie (im itată din tubul d ig e stiv (1 0 -1 5 m g/zi).

F d in . Intervine în m eta b o lism u l h id ro ca rb o n a te lo r, fa vo rize a ză


dep u n e re a g lic o g e n u lu i în fica t, s in te z a a c e tilc o lin e i. N e ce sa r
zilnic: 0 -2 luni 200 meg; 2 - 6 luni 400 meg; 6 -1 2 luni 500 m eg; 1 -
3 ani 600 meg; 3 - 4 ani 700 meg; 4 - 6 ani 800 meg; 6 -8 ani 1 mg;
8 -1 0 ani 1,1 m g; 1 0 -1 8 ani 1 ,3 -1 ,5 m g; peste 18 a n i 1 ,4 -2 ,2 mg;
sarcină suplim ent 100 m eg; alăptare su p lim e n t 500 meg.

In d . în hipovitam inoza B1, diete restrictive, arsuri întinse, diabet,


hipertiroidie, alcoolism , nevrite, nevralgii.

R ,a. Ş oc anafilactic la adm in. parenterală.

N e c e s a ru l z iln ic 0 -2 luni 200 pg, 2 - 6 luni 400 pg, 6 -1 2 luni 500


pg, 1 -3 ani 600 pg, 3 -4 ani 700 pg, 4 -6 ani 800 pg,
6 - 8 ani 1 m g, 8 -1 0 ani 1,1 mg, 1 0 -1 8 ani, 1 ,3 -1 ,5 m g, peste 18
ani 1 ,4 -1 ,8 m g. S arcină s u p lim e n t 100 pg. A lă p ta re su p lim e n t
500 pg.
MEMOMED 2014 149
Memorator de farmacologic

V IT A M IN A B1 ® (Zentiva S A /S icom ed SA, R om ânia)


Sol. inj. 100 m g/2 ml. Ct. * 5 ,1 0 . Pa 6,98

A d m iri. A dulţi. 3 - 6 com pr./zi; 1 -2 fiole/zi i.m ., s.c. Copii. 1 /2 -2


com pr./zi; 1 fiola/zi.

S U LB U T IA M IN U M {SBj /k \ ►orc
F c in . A bsorbţie rapidă. P ic seric la 1 -2 ore. T1/2 5 ore. E lim inare
renală.

F d in . M o le c u lă o rig in a lă re z u lta tă p rin m o d ific a re a s tru c tu rii


tia m in e i. S tu d iile c lin ic e a u c o n fir m a t e fe c tu l în a s te n ia
funcţională.

Ind. Tratam entul sim ptom atic al asteniei funcţionale.


R.a. A lergii cutanate. A gitaţie psihom otorie la vârstnici.

A d m in . O ral, 4 0 0 -6 0 0 m g/zi. D ra je u rile se a d m in is tre a z ă cu


suficient lichid (un p a h a r de apă). D urata tratam entului cel m ult 4
săptăm âni. P rodus d estinat num ai adulţilor.

E N E R IO N ® (S ervier, Franţa)
D raj. 200 mg. Ct. * 20; 60

B E N F O T H IA M IN U M /AX ►P -6 L
F c in . D u p ă a d m in is tra re o ra lă se d e fo s fo rile a z ă re z u ltâ n d
S -benzoiltiam ina (SB T), care este absorbită ca tiam ină. A ceastă
form ă este m ai bine absorbită d e câ t tiam ina, trece în celule unde
se debenzoilează.
F d in . D upă benfotiam ină rata de m etabolizare la co-carboxilaza
a c tiv ă e s te d e 2 - 5 o ri m a i m a re d e c â t d u p ă tia m in ă .
C a-carboxilaza reglează glicoliza o xidativă şi reduce acum ularea
în ţesuturi de piruvat, lactat, cetoglutarat.
In d . D e fic it d e v it. B , d in s u b n u triţie , n u triţie p a re n te ra lă
p re lu n g ită , h e m o d ia liz ă , m a la b s o rb ţie . P o lin e v rite p e rife ric e
degenerative, atrofie m usculară.
R.a. E rupţii cutanate (rar).
A d m in . Preventiv, 50 mg de 1 -2 ori/săptăm ână. Curativ, 50 mg
de 1 -3 ori/zi. Durata, în funcţie de răspunsul terapeutic.

B E N FO G A M M A ® (W orw ag P harm a, G erm ania)


D raj. 50 mg. Ct. * 50; 100. Pa 28,72; 52,14
MEMOMEP 2014
150
Memorator de farmacologie

A 11 DB VITAMINA B1, COMBINAŢII CU VIT. B6 ŞI/SAU VIT.


B12

M ILG A M M A ® (W orw ag P harm a, G erm ania)


B enfotiam ina m g; P iridoxina m g. D rajeuri. Ct. * 20; 50; 100.
Pa 20,28; 46,88; 84.34.

M ILG A M M A N ® (W orw ag P harm a, G erm ania)


B e n fo tia m in ă ( S - b e n z o iltia m in -O - m o n o fo s fa t) 4 0 m g;
P iridoxina 90 m g; C ia n co b a la m in ă 2 5 0 m eg; L e citin â din
soia, C alciu hidrogenfosfat. C apsule m oi. Ct. * 20; 50; 100.
Pa 20,28; 46,88; 83,55.
S ol.inj. Fiola 2 ml. Ct. * 5; 25 Pa 18,52, 83,55.

M IL G A M M A ® 100 (W orw ag P harm a, G erm ania)


B e n fo tia m in a 100 m g ; P irid o x in a 1 0 0 m g . D ra je u ri.
Ct. « 30; 60; 100. Pa. 49,86; 89,95; 139,08.

M ILG A M M A N A ® (W orw ag P harm a, G erm ania)


Tiam ină 100 m g; P iridoxina 100 m g; C iancobalam ină 1mg;
Lidocaină 20 mg
Sol. injectabilă, fiole 1 ml. Ct. * 5, 25. fiole. Pa 18,52

In d . N evrite, polineuropatii (diabetică, e tilică), H erpes zosler.

A d m in . A dulţi. O ral, 1 -2 capsule/zi sau i.m ., o ftolâ/zi, 3 draj./zi.

N E U R O M U LT IV IT ® (Lannacher, A ustria )
T ia m in ă 100 m g; P irid o x in a 2 0 0 m g. C ia n o c o b a la m in ă
0,24 m g. C om pr. film . Ct. * 20; 100. Pa 11,17; 44,47

A 11 E VITAMINA B COMPLEX,
INCL. COMBINAŢII
A 11 EA VITAMINA B COMPLEX
A 11 EB VITAMINA B COMPLEX CU VITAMINA C
A 11 EC VITAMINA B COMPLEX CU MINERALE

A 11 EA VITAMINA B COMPLEX
MEMOMED 2014 151
Memorator de farmacologie

V IT A M IN A B -C O M P LE X (E ipico M ed, R om ânia)


V it. B1 5 m g; V it. B 2 2 m g; V it. B 6 2 m g ; N ic o tin a m id ă
20 m g; P antenol 3 m g. Sirop. Flac. 125 ml.

A d m in . A dulţi 2 - 3 linguri/zi. C opii 2 - 3 linguriţe/zi. C opii m ici şi


sugari 1/4—1/2 linguriţe de 3 ori/zi.

A 11 EC VITAMINE B COMPLEX CU MINERALE

B E R O C C A ® C A LC IU Ş l M A G N E ZIU (Bayer, E lveţia)


C o m p o z iţia în v ita m in e ca B E R O C C A , în p lu s : C a lc iu
100 m g; M agneziu 100 m g. C om pr. eferv. Ct. ><10.

A 11 G ACID ASC0RBIC (VITAM INA C ), IN C L.


COMBINAŢII
A 11 GA ACIDASCORBIC___________________ I U A ►P T C

F cin. A bsorbţie bună digestivă. Nu este depozitată în organism .


F d in . In te rvin e ca tra n s p o rto r de h id ro g e n în o x id o re d u c e rile
biologice şi în respiraţia c elula ră , în fo rm a re a su b sta n ţe i in tra -
celulare din pereţii capilarelor, a substanţei proteice din os, stim u ­
lează form area hem oglobinei, favorizează depunerea calciului în
oase, stim ulează form area co rticoste ro izilo r, creşte capacitatea
de apărare a organism ului faţă de infecţii. N ecesar zilnic: 0 -1 an
35 m g; 1 -1 2 ani 40 m g; 1 2 -1 4 ani 45 m g; 1 4 -1 8 ani 55 m g; peste
18 ani 60 m g; sarcină şi iactaţie 60 m g.
Ind. Infecţii, plăgi, arsuri, intoxicaţii, anem ie, diateze hem oragice,
osteoporoză, gingivite, sarcină, m ethem oglobinem ie.
R.a. D iaree (la doze m ari). C alculi renali de oxalat, la doze m ari, la
predispuşi.
P re c . B o ln a v i cu s u p ra în c ă rc a re în fie r (h e m o c ro m a to z ă ,
policitem ie, leucem ie). M obilizarea ferului prin ac. ascorbic poate
produce tahicardie, şoc, acidoză m etabolică, com a, stop cardiac.
N e c e s a ru l z iln ic 0 -1 an 35 m g, 1 -1 2 ani 40 m g, 1 2 -1 4 ani 45
mg, 1 4 -1 8 55 mg, peste 18 ani 60 m g. S arcină, Iactaţie, 60 m g.
A d m in . O ral, i.m ., i.v. A dulţi 0 ,1 -1 g/zi. C opii 0 ,0 5 -0 ,3 0 g/zi, în
funcţie de vârstă.

A D D IT IV A V ITA M IN C (D r.B .S chefeler, G erm ania)


C om pr. eferv. 1000 m g. Ct. * 10; 20; 30.
MEMQMED 2014
152
Memorator de farmacologie

0 C E B IO N R ETA R D 500 ® (M erck, G erm ania)

Caps. elib. prel, 500 m g. Ct. * 30; 60; 120.

C ETE BE ® (G laxo S m ith K lina, A ng lia )


C aps. elib. prel. 500 mg. Ct. * 30.

P AS C O R BIN ® (Arena, R om ânia)


Conc. pt. sol. perf. 7,5 g.

R ED O XO N ® (Bayer, R om ânia)
Sol. int. 20% (200 m g/m l). Flacon 20 ml
Com pr. m asticabile 200 m g. Tub * 20 com pr.
Fiole de 5 ml cu 500 m g; 1 g acid ascorbic
Com pr. eferv. 1000 mg. Ct. * 10.

U PS AV IT V ITA M IN C (B ristolM yers S quibb, U ngaria)


C om pr. eferv. 1g. Tub * 10

V IT A M IN A C (A ntibiotice, R om ânia)
Com pr. m ast. 200 mg. Ct. * 20.

® V IT A M IN A C (P harm ex R om , Ind., R om ânia)


Com pr. m asticabile 250 m g; 500 m g. FI. * 30.

V ITA M IN A C A R E N A 750 mg (A rena G roup, R om ânia)


S ol.inj. 750 m g. Fiolă 5 ml. Ct. * 5; 200 Pa 9,86 (25,30);
345,79.

V ITA M IN A C S A LF 500, 1000 m g/5 ml (S a lf / S.C. Imeco


S.A., Italia)_________________________________
S ol.inj. 5 0 0 m g , 1000 mg. Fiolă 5 m l. Ct. * 5; Pa 9,86 12,65.

S IC O V IT C ® M A N D A R IN E - P O R T O C A L E (Z e n tiv a ,
S lovacia)_____________________________________________ _
Com pr. 200 m g. Ct. * 10; 20; 30.
Fiole inj. 5 ml sol. 10% (500 m g/fiola). Ct. * 5. Pa 1,81
MEMOMED 2014 153
Memorator de farmacologie

A 11 GB ACID ASGORBIC (VIT. C), COMBINAŢII

A C ID A S C O R B IC (V IT. C) Şl C A LC IU ________________________

C A L C I U M -S A N D O Z ® P L U S V IT A M IN A C (S a n d o z .
R om ânia)
Vit. C 1000 m g; C alciu ca rbonic 260 mg, G luconolactat de
calciu 1000 m g. C om pr. e fervescente. Ct. * 10.

A 11 H ALTE PREPARATE CU VITAMINE


A 11 HA ALTE VITAMINE

P YR ID O XIN U M (V IT A M IN A B 6) ►C o m p r. P -6L. S o l.in j. P -R F

F d in . In te rv in e în m e ta b o lis m u l p ro te ic , în h e m a to p o e ză , în
procesele m etabolice neuronale.

Ind. T ulburări c utanate şi m ucoase, anem ii, anem ie sideroblas-


tică, b o a lă de ira d ie re . D e p re s ie în c a d ru l s in d ro m u lu i p re -
m enstrual sau c onsecutivă trat. cu anticoncepţionale. V ărsă tu ri la
gravide. C arenţă de B0 la alcoolici şi trat. cronic cu izoniazidă.

R.a. N euro p a tie p e rife rică (fu rn ică tu ri, arsu ri, am o rţe li) la doze
mari, tim p prelungit.

N e c e s a ru l z iln ic 0 - 2 luni 200 pg, 2 - 6 luni 300 pg, 6 -1 2 luni 400


pg, 1 -2 a n i 5 0 0 p g , 2 - 3 a n i 6 0 0 p g , 3 -4 ani 70 0 p g ,
4 -6 ani 900 pg, 6 - 1 0 ani 1 -1 ,2 m g, 1 0 -1 8 ani 1 ,4 -1 ,8 m g, peste
18 ani 2 mg. S arcină şi alăptare 2,5 mg.

A d m in . O ral, i.m ., i.v. A dulţi 0 ,2 5 -0 ,5 0 g pe zi. C opii 0 ,1 -0 ,2 5 g


pe zi. în depresie 100 m g/zi, oral. în vărsături la gravide, 1 0 -3 0
mg/zi, i.v.

S IC O V IT B6 (Z entiva, R om ânia)
C om pr. 250 m g. Ct. * 20. Pa 9,11
Sol. inj. 50 m g/m l - 2 ml. Ct. x 5; 10. Pa 6,98
Sol. inj. 250 m g/m l - 5 ml. Ct. * 5; 10. Pa 10,34

0VITAMINA B6 (A rena G roup, R om ânia)

C om pr. 250 m g. Ct. * 20.


154 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
TO C O F E R O LU M (V IT A M IN A E) ►C a p s. O TC. S o l.in j. P -R F

F d in . A n tio x id a n t, in te rv in e în s in te z a n u c le o p ro te in e lo r,
integritatea m uşchilor.
In d . Sterilitate, avort spontan, d istro fii m usculare, derm atoze.
N e c e s a ru l z iln ic . C opii 5 mg. Fem ei 1 0 -1 2 m g. B ărbaţi, fem ei
însărcinate şi în lactaţie 1 2 -1 5 mg.
A d m in . O ral, i.m. 5 0 -2 0 0 mg/zi.

V E D R O P ® (O rphan, Franţa)
Sol. orală 50 m g/m l.

V IT A M IN A E ® (P harco Im pex 93, R om ânia)


Caps. gelatin.; 400 m g. Ct. * 24; Pa 9,35

V IT A M IN A E FO R TE (B iofarm SA, R om ânia)


C aps. m oi. 100 mg. Ct. * 10; 30.

V IT A M IN A E (Zentiva, S lovacia)
C aps. m oi 200 mg; 400 m g. FI. * 30.

R IB O F LA V IN U M (V IT A M IN A B 2) /A\ ►P-RF
In d . K e ra tite , irite , c o n ju n c tiv ite , d e rm a tite , e c ze m e , g lo s ite ,
stom atite, enterocolite. M ethem oglobinem ie congenitală.
A d m in . O ral, i.m . A dulţi 5 -1 0 mg pe zi. C opii 0 ,5 -5 mg pe zi.

S IC O V IT B2 (Zentiva, R om ânia)
Sol. inj. 10 m g/m l - 2 ml. Ct. * 5; 10

A 11 J ALTE PRODUSE CU VITAMINE,


COMBINAŢII

A 11 JA COMBINAŢII DE VITAMINE

0 P IK O V IT ® (Krka, S lovenia)
Sirop, conţinând la 5 m l (o linguriţă): V ita m in a A ; V itam ina
D3; V itam ina B1; V itam ina B2; V itam ina B 6; V itam ina B12;
MEMOMED 2014 155
Memorator de farmacologie

V itam ina C; N icotinam idă; P antotenol


V aloarea energetică a 5 m l sirop = 65 kJ (15,6 kcal)
Flacon 150 ml.

A d m in . C o p ii p re ş c o la ri 2 - 3 lin g u riţe /z i. C o p ii ş c o la ri 3 - 4
linguriţe/zi

0 M IX A V IT (G u lf P harm aceutical, E m iratele A rabe)


V itam ina A; Vit. D; Vit. B,; V it. B2; V it. B6; Vit. B 12; V it. C;
N icotinam ida. S irop. Flac. * 120 ml.

M U LTIS IS V (Felsin. R om ânia)


Vit. A; Vit. D2; V it. C; Vit. B2; V it. B 12; A cid folie; Vit. B ,; Vit.
B6; N icotinam ida. P antotenat de calciu. Draj. Ct. « 40

A 11 JB VITAMINE CU SUBSTANŢE MINERALE

B E R O C C A ® C A LC IU M (Bayer, E lveţia)
Com pr. eferv. Ct. * 10

C A L-C -V ITA ® (B ayer, R om ânia)


V it. C; C o le c a lc ife ro l; V it. B6; A cid c itric ; C alciu C om pr.
eferv. Ct. * 10

C A L-D -V IT A ® (Bayer, R om ânia)


C alciu 600 m g (ca rb o n a t de c a lciu ), V ita m in a D 4 0 0 u.i.
(C olecalciferol). C om pr.m ast. Ct. * 60.
C alciu 600 m g (carbonat de calciu), C olecalciferol 400 U.I.
C om pr. eferv. Ct. * 10.

A d m in . N um ai pentru adulţi 1 -2 com pr./zi.

C E N TR U M JU N IO R (W yeth Laderle, A ustria)


V it. A ; Vit. B 1; V it B 2; V it. B6; V it B12; A c. folie; B iotina Vit.
PP; A c. P antotenic; V it C; V it D3; V it E; V it K 1; C alciu; C rom ;
C upru; Iod; Fe; M g; M n; Mb; Fosfor; Zn; S eleniu.
C om pr. m ast. FI. * 30

E LE V IT ® P R O N A T A L (Bayer, E lveţia)
Vit. A ; V it. B ,; V it. B2; V it. PP; V it. B s; Vit. Bfi; B iotina; Ac.
folie; Vit. B 12; V it. C; V it. D3; V it. E; C alciu; Fier; M agneziu;
M angan; C upru; F osfor Zinc. C om pr. film . Ct. * 30
M E M Q M EP 2014
156 Memorator tle farmacologie

CENTRUM SILVER (Wyeth Laderle, Austria)


V itam ina A; B etacaroten; V it. E; V it. C; A cid folie; Vit. B t ; Vit.
B2; N ic o tin a m id a ; V it. B G; V it. B 12; V it. D 3; B io tin a ; A cid
pantotenic; C alciu; Fosfor; Iod; F u m a ra t feros; M agneziu;
C u p ru ; Z in c ; M a n g a n ; P o ta s iu ; C lo r; C ro m ; M o lib d e n ;
S eleniu; N ichel; S taniu; S iliciu; V an a d iu. Com pr. film , Ct. *
250; x 60; x 100.

C E N TR U M DE LA A LA Z IN C (W yeth Laderle. A ustria)


V it. A; Vit. E; V it. C; A cid folie; V it. B t ; V it. B2; N icotinam ida;
V it. Bg; V it. B 12; V it. D; B io tin a ; A cid p a n to te n ic ; C alciu;
Fosfor; Iod; Fum arat feros; M agneziu; C upru; Zinc; M angan;
Potasiu; C lor; C rom ; M olibden; S eleniu; V itam ina K ,;N ichel;
Staniu; S iliciu; V anadiu. C om pr. film . Ct. 30; x 100.

G IN S A V IT ® (P harco Im pex 93, R om ânia) ►OTC


Extr. G inseng; Vit. A; Vit. D3; Vit. E; Vit. B1; Vit. B2; Vit. B6;
V it. B 12; A cid folie; C la ciu p a n to t.; N ico tin a m id a ; V it. C;
Inositol; C olină bitart.; C upru (sulfat); Z in c (sulfat); M angan
(sulfat); M agneziu (sulfat); P otasiu (sulfat); F ie r (fum arat);
C alciu (hidrox.); F osfor (fosfat)
Ct. x 24 capsule.

V I-S O L C A LC IU M ® (Felsin Farm , R om ânia) ►OTC


S irop. Flac. 120 ml.

In d . S tă ri de e p u iz a re , s lă b ic iu n e , s c ă d e re a c a p a c ită ţii de
concentrare, pt. creşterea tonusului psihic
A d m in . 1 -2 capsule/zi.
MEMOMED 2014 157
Memorator de farmacologie

A 12 SUPLIMENTEMINERALE
A 12 A GALCIUM
A 12 B POTASIUIUI
A 12 C ALTE SUBSTANŢE MINERALE
*

* *

A 12 A CALCIUM
F c in . C alciul este a b s o rb it din intestinul su b ţire circa 1/5—1/3 din
cel ingerat, necesitând prezenţa vitam inei D. Este în co rp o ra t în
oase şi d inţi. P re z e n t în lic h id u l e xtra şi in tra c e lu la r. E xcre ţie
renală şi în fecale, puţin în tra n sp iraţie . T ra ve rse a ză placenta,
trece în laptele m atern.
F d in . In te rv in e în tra n s m ite re a s in a p tic ă . In tră în c o m p o z iţia
c im e n tu lu i in te rc e lu la r, in flu e n ţe a z ă p e rm e a b ilita te a c a p ila ră .
Intervine în fo rm a re a o a s e lo r, m e n ţin e ritm u l c o n tra c ţiilo r car­
diace, influenţează procesul de coagulare.
In d . T e ta n ia c a lc ip riv ă (din s a rc in ă , ia c o p ii). R e c a lc ifia n t în
rahitism , osteoporoză, în tim pul sarcinii şi alăptării. La adulţi peste
65 ani creşterea aportului de calciu aso cia t cu vit. D poate creşte
densitatea m inerală osoasă (D M O ) şi reduce incidenţa fracturilor.
Boala serului, urticarie.
R.a. H ipercalcem ie la supradozare. D upă adm inistrare orală pot
apare iritaţii g astro-intestinale , constipaţie. Injectabil poate p ro ­
duce iritaţii locale.
P rec. R isc de h ipercalcem ie la asociere cu diuretice trazidice şi
cu vit. D. S cade absorbţia d ifo sfo n a ţilo r adm inistraţi sim ultan.
N e voia z iln ic ă . C opii: 4 - 8 ani, 800 m g; 9 -1 8 ani, 1300 m g. între
1 9 -5 0 ani, inclusiv fem ei însă rcin a te şi care alăptează, 1000 g.
Peste 50 ani, inclusiv cei trata ţi cu estro g e n i sau bifosfonaţi, un
suplim ent de 0 ,5 -1 g/zi, pentru a a tinge un ap o rt total (alim entar +
suplim ent) de 1,5 g/zi. P entru absorbţie optim ă se asociază cu vit.
D, circa 800 u.i./zi.

CALCII GLUCONAS ►P -R F

Un gram = 2,2 m m oli calciu. 11,2 g sunt ech iva le n te cu 1 g calciu.


S olubil în apă 1/30.
158 MEMOMED 2014
Memorator ele farmacologie

® G L U C O N A T D E C A L C IU 10% (B .B ra u n M e lsu n g e n ,
G erm ania)__________________________________________ __
Sol inj. 10% . Fiole 10 m l (1 g). Ct. * 20 P a 16,87

G LU C O N A T DE C A LC IU (Zentiva, R om ânia)
Sol inj. 10% . Fiole 10 ml (1 g). Ct. * 5; Pa 15,92

A d m in . A dulţi 10 m l/zi, i.m ., i.v. lent. C opii: 6 -3 0 luni 2 -5 m l/z i;


30 luni - 15 ani 5 -1 0 m l/zi. în te ta n ia calciprivă, iniţial i.v. 10 ml,
apoi perfuzie cu 40 ml zilnic, sub control de laborator.

C A L C II LA C T A S ►OTC

U n gram = 3,7 (trihidrat) sau 3,2 (pe n ta h id ra t) m m oli calciu. 7,7 g


(pentahidrat) sau 6,8 g (trihidrat) sunt e ch iva le n te cu 1 g calciu.
S olubil în apă 1/20.

C ALC IU LAC TIC (Zentiva, R om ânia)


C om pr. 500 m g. Ct. * 20; 50.

A d m in . O ral. A dulţi 1 -2 com pr. * 3 -4 /z i. C opii 1—4 com pr./zi.

C A L C II C H LO R ID U M ____________________________________►OTC

Un gram = 6,8 m m oli calciu şi 13,6 m m oli clor. 3,67 g clorură sunt
echivalente cu 1 g calciu. Sol. a p ă 1 /0 ,7 -1 ,2 .

C LO R O C A LC IN ® (B iofarm , R om ânia)
P ic .o ra le , s o l. 1 2 ,2 % c lo ru ră d e c a lc iu . F la c o n 50 m l.
Pa II (1 g sol. = 16 pic. = 0,1 2 g clorură de calciu; o pic = 2
m g calciu)
A d m in . O ra l, d ilu a t cu a p ă , d u p ă m e s e . A d u lţi 4 0 - 8 0 p ic.
x 2 -4 /z i. C opii sub 10 ani 5 -3 0 pic. * 3/zi, d upă vârstă.

A 12 AX CALCIU ÎN COMBINAŢII ►O TC

C A LC IU C O LE C A LC IF E R O L ® (B eres, U ngaria)
C om pr. film . 600 m g/400 U.I.

C A LC IU P 3 M A S TIC A B IL (N ycom ed, N orvegia)


C arbonat de calciu; V it. D ,. C om p. m ast. 500 m g. Ct. * 20;
60; 100
MEMOMED 2014 159
Memorator de farmacologie

© C A L C IU M E F F E R V E S C E N T (Sedico, R om ânia)
C alciu ionizat 500 m g; C olecalciferol 400 u.L; A cid ascorbic
180 m g. P lic pulv. granulată. Ct. * 10 plic.

© C A L C IU M E F F E R V E S C E N T IN S T A N T (S e d ico Im pex,
R om ânia)
C alciu ionizat 500 m g; C olecalciferol 40 0 u.i.; A cid ascorbic
180 m g. P lic gran.eferv. Ct. * 10 plicuri

C A L C IU M -S A N D O Z FO R TE ® (Sandoz, R om ânia)
Lactat-gluconat de calciu 2,94 g; C arbonat de calciu 0,30 g
C om pr. E fervescente 500 m g. C t. * 10.

C A LD E F IX ® (A rt M ed, R om ânia)
C alciu carbonat 2,5 g (calciu 1000 m g), C olecalciferol 880
U .I.
C om pr. eferv. T ub * 20.
A d m in . U n c o m p r./z i, d iz o lv a t în tr-u n p a h a r cu a p ă , b ă u tă
imediat, în tim pul sau după m asă.

A 12 B P0TASIUM
Ind. S căderea potasem iei sub 3,5 m m oli/litru. Tulburări cu bilanţ
potasic negativ (diaree, acidoză diabetică, tratam ent cu cortico-
steroizi, diuretice, aritm ii cardiace). A dju va n t în angina pectorală.

R.a. C o m p rim a te le cu s ă ru ri de p o ta s iu pot p ro d u ce u lce ra ţii


intestinale.
C in d . A s o c ie r e cu d iu r e tic e c a re e c o n o m is e s c p o ta s iu l.
A dm inistrarea de potasiu în insuf. renală şi la bolnavi trataţi cu
inhibitori ai enzim ei de conversie, anta g o n işti ai re ce p to rilo r pt.
angiotensina II sau A IN S poate produce h iperkaliem ie cu risc de
aritmii cardiace.
A p o r tu l z iln ic pentru ad u lt este 3,5 g (90 m m ol).

A 12 BA PREPARATE CU POTASIU ►O TC

A S P A C A R D IN ® (Terapia, R om ânia)
A spartat de potasiu 0,18 g; A sp a rta t de m agneziu 0,18 g
C om pr. Ct. * 50.
A d m in . O ral. A dulţi. 1 -2 com pr. * 2 -3 /z i.
160 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

© A S P A R Q M (A rena G roup, R om ânia)


A spartat de potasiu 0 ,1 8g; A sp a rta t de m a g n e ziu 0,18 g.
Com pr. Ct. x 40; 50

A S P A V IM (Vim S pectrum , R om ânia)


A spartat de potasiu 167 m g; A sp a rta t de m agneziu 175 mg.
C aps. Ct. x 50

P A N A N G IN ® (G edeon R ichter, U ngaria)


A sp a rta t de potasiu 158 m g (36,2 m g K*); A sp a rta t de m ag­
neziu 140 m g (11,8 m g M g ~ )
Com pr. film . Ct. x 50.
A sp a rta t de potasiu 45 2 m g (1 0 ,3 ,3 m g K*); A sp a rta t de
m agneziu 400 mg (33,7 mg M g ++)
Fiole 10 ml
In d . A djuvant în angina pectorală. A ritm ii consecutive infarctului
m iocardic. Stări post infarct.
A d m in . A ngina pectorală, oral 3 x 2 co m p r./zi sau 2 fiole/zi (lent
i.v. sau perfuzie, diluată în glucoză 5% ). P rofilactic, 3 com pr./zi.
Infarct m io c a rd ic 2 fio le /z i, d ilu a te în 5 0 -1 0 0 m l g lu c o ză 5%,
perfuzie.

S AR E FĂ R Ă S O D IU (M edum an, R om ânia)


Pulb. orală. FI. 150 g; 200 g

A 12 C ALTE SUBSTANŢE M INERALE


A 1 2 CG MAGNEZIUM
A 1 2 CE SELENIUM
A 12 CX ALTE PRODUSE MINERALE

A 12 CC MAGNEZIUM ►o r c

F c in . S e a b s o a rb e cu g re u ta te d in in te s tin . A b s o rb ţia este


scăzută printr-o alim entaţie bogată în fosfaţi, grăsim i, proteine,
a lcalinizantă. E lim inare renală (3 0 -5 0 % ) şi prin fecale (5 0 -7 0 % ).
D ieta acidifiantă creşte elim inarea u rin a ră a m a g neziului. E xcreţia
e ste c re s c ută de c o rtic o s te ro iz i, d iu re tic e , d ig ita lic e , la xa tive ,
c o n tra c e p tiv e . B ila n ţu l m a g n e z iu lu i e s te n e g a tiv în s u fe rin ţe
hepatice şi suprarenale, alcoolism , diaree, d ia b e t zaharat.
MEMOMED 2014 161
Memorator de farmacologic

F d in . E fe c te s is te m ic e : in h ib iţia S M C , a tra n s m ite rii n e u ro -


m usculare, a c e n trilo r ecto p ici ca rd ia ci. V aso d iia ta ţie , h ip o te n-
siune, relaxarea m u şchilo r netezi.
In d . C o n v u ls ii, e c la m p s ie , te ta n o s , ta h ic a rd ie p a ro x is tic ă
ventriculară, angină pectorală, spasm ofilie, tulburări spastice ale
m uşchilor netezi şi striaţi, anxietate, atacuri de panică, am orţeli,
palpitaţii.
N e vo ia z iln ic ă la adult 0 ,3 -0 ,5 g.

M A G N E R O T ® (W orw ag P harm a, G erm ania)


C om pr. 500 mg o ro ta t de m agneziu (= 2,7 mEq sau 32,6 mg
m agneziu). Ct. * 20; 50; 100; 200
A d m in . 2 com pr. * 3/zi, 7 ziie până la 6 săptăm âni.

M A G N E B6 ® (S anofi-A ventis O TC , Franţa)


1 drai. 10 m l sol, buvabilă
Lactat de M agneziu 470 mg 186 mg
P idolat de M agneziu - 936 mg
P iridoxină 5 mg 10 mg
C utie * 50 drajeuri.
C utie x 10 fiole x 10 m l sol.orală.

Ind. C arenţe de m agneziu confirm ate. S pasm ofilie.


A d m in . O ral. C arenţă m agnezică evidentă: adulţi 6 com pr. sau
1 -3 fiole/zi; copii 1 -3 fiole/zi. S pasm ofilie: adulţi 4 com pr. sau 2
fio le /z i. D oza z iln ic ă s e re p a rtiz e a z ă în 2 - 3 p rize , la m e se .
C om prim atele pot fi dizolvate într-un p a har cu apă.

M A G N E B6 ® P R E M IU M (S anofi-S ynthelabo, Franţa)


C itra t de m a g n e z iu anh . 6 1 8 ,4 3 m g ; P irid o x in ă 10 m g.
C om pr. film . Ct. * 30; 60
A d m in . 3 -4 com pr./zi, înghiţite întregi, cu apă, în 2 - 3 prize, în
tim pul m eselor.

M A G N E S IU M 120 m g ® (N ycom ed, N orvegia)


L a c ta t de m a g n e z iu 107 8 ,5 m g (110 m g M g); C itra t de
m agneziu 125 mg (10 mg Mg)
C om pr.m ast. 120 m g. Ct. x 20; 60

M A G N E S IX © (G. R ichter, R om ânia)


P irid o x in ă 1 ,9 4 4 8 m g. C itra t d e m a g n e z iu 4 6 3 ,9 3 mg
(37 m g Mg). O xid de m agneziu 352,92 mg (213 mg Mg).
C om pr.film . Ct. x 10; 30; 60
MEMOMEP 2014
162
Memorator ele farmacologie

© MAGNEVIT (Arena, România)

M agneziu gluconat; C lo rh id ra t de p irid o xin ă . C om pr. film.


CI. x 50

© M A G V IT B6 (G laxoS m ithK line, P olonia)


M agneziu; C lorhidrat de p iridoxină. C om pr. film . gastrorez.
Ct. x 20; 30; 50

A 1 2 CE SELENIUM

SELENIUM ►o r c

F d in . O lig o e le m e n t e s e n ţia l, a c ţio n â n d p rin e n z im a g lu ta tio n-


peroxidoza, cu rol antioxidant. T ro p ism keratinian.
In d . D eficit de seleniu d ove d it, ca re nu p o a te fi e ch ilib ra t prin
a lim e n ta ţie . M o d ific a to r a l te r e n u lu i în c u rs u l a fe c ţiu n ilo r
m usculare şi cutanate (m icoze, acnee)
N e v o ia z iln ic ă la adulţi, bărbaţi 75 pg, fem ei 60 pg.
A d m in . Un com prim at a 100 pg pe zi.

C E FA S E L 100 pg (C efak, G e rm a n ia )
C om pr. 100 pg. Ct. x 20; 50; 100

A 12 CX ALTE PRODUSE MINERALE

A D D A M E L ® N (F resenius K abi, S uedia)


C onc.pt.sol.perf. 1 m l sol. co n ţin e ; C L o ru ră de cro m 5,33
m eg; C lorură de cupru 0,34 m g; C lo ru ră de fie r 0,54 mg;
C lorură de m angan 99 m eg; M o lib da t de sodiu 4 ,8 5 meg;
S elenit de sodiu 10,5 m eg; C lorură d e z in c 1,36 m g; lodură
de potasiu 16,6 m eg; Florura de sodiu 0,21 m g; S orbitol 300
m g; acid clorhidric (pH 2,2)
Fiole 10 ml. C t. x 20.
F d in . F o rm u la s a tis fa c e n e c e s a r u l z iln ic a l e le m e n te lo r
com ponente.
In d . S uplim ent al nutriţiei pa renterale la adulţi şi copii (peste 15
i<g).
C in d . Intoleranţă la fructoză. insuf. hepatică, renală.
A d m in . N um ai diluat. A dulţi, o fiolă zilnic, i.v.
MEMOMED 2014 163
Memorator (te farmacologie

A 13 T0N8GE

A S LA V IT A L ® (S icom ed, R om ânia) ►D r.P -6 L .S o i.in j.P -R F


P rocaină 0,100 m g; F actor a ctivator; D rajeurile co n ţin şi un
factor antiaterogen
Draj. Ct. x 25. Fiole 5 m l. Ct. * 5; 10.
A d m in . O ral. 1 -2 d raj./zi. Inj. i.m. 1 fiola la 2 zile, serii de 12fiole/
lună.

G E R O V IT A L H 3 ® ( Z e n tiv a , R o m â n ia ) ► D r .P -
6 L .S o U n j.P -R F __________________________________________
P ro c a in ă 0,1 0 g; A c id b e n z o ic 6 m g; C lo ru ră de p o ta siu
5 m g; Fosfat de sodiu 0,5 mg
Draj. Ct. x 25. Pa 48,92. Fiole 2% - 5 m l. C t. * 5; Pa 27,44

A d m in . O ral 2 draj./zi. I.m. o fiolă/2 zile, serii de 12 fiole.

T O N O T IL-N ® (V ianex, G recia) ►O TC


L -fo s fo tre o n in ă 20 m g; L -g lu ta m in ă 75 m g; L -fo sfo se rin ă
60 m g; L -a rg in in ă 150 m g; H id ro x o c o b a la m in ă 50 0 m cg;
S orbitol 4 .5 g
P ulb.+ sol.pt.sol.oralâ. Flacon 10 ml cu dop lăcaş pt.170 mg
pulb. Ct. x 10

In d . S u rm e n a j fiz ic şi in te le c tu l, c o n v a le s c e n ţă , a n e m ie ,
anorexie, depresie senilă, dereglări psih o so m a tice ale vâ rste i a
lll-a, oboseală oculară, retardare psihosom atică la copii.

A d m in . O ral, adulţi 1 -2 flacoane/zi, copii 1 flacon/zi, dim ineaţa,


înainte de dejun.

V1TAMAX © (G laxo W ellcom e, Egipt)


L ă p tiş o r de m a tcă ; G in s e n g ; P ole n ; U lei g e rm e n i grâ u ;
Fosfatide din soia; U lei sofranas; L-A rginina; L-Lizina; Acid
o ro tic ; B io tin a ; A c id a m in o b e n z o ic ; D im e tila m in o e ta n o l;
C alciu; P otasiu; Z inc; M agneziu; S eleniu; V it. E; V it. B1; Vit.
B2; V it. B6; Vit. B1; A cid folie; C alciu pantot.; Vit. A ; V it. D3;
N icotinam ida; A cid ascorbic; Fer; Fosfor; C upru; M angan;
Iod; Fluor
C aps. x 5 şi 15.
A d m in . O ral, 1 caps. z ilnic sau la 2 zile, după m icul dejun.
164 M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

A 14 ÂNABOLICE SISTEMICE
A 14 A STEROIIZI ANABOLIZANţl
A 14 AA DERIVAŢI DE ANDROSTAN

METANDIENONUM / A \ ►P -6L

In d . S tări cu b ilanţ azotat negativ, de n u triţi, con va le scen ţi, bă­


trâ n i, in s u f. re n a lă c ro n ic ă , h e p a tite c ro n ic e , c o rtic o te ra p ie ,
d is tr o fii m u s c u la re , a r s u r i, e s c a re , o s te o p o r o z ă , a n e m ie
aplastică.

C in d . C ancer.
A d m in . O ral. A dulţi 1 0 -2 0 mg pe zi. C opii: 0 - 2 ani 0 ,0 4 mg/!<g/zi;
2 - 6 ani 0, 5 -1 mg pe zi; 7 -1 4 ani 1 -2 mg pe zi.

N A P O S IM © (Terapia, R om ânia)
Com pr. 5 mg. Ct. * 20. Pa 5,10
M E M O M E D 2014 165
Memorator de farmacologie

A 16 ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL


DIGESTIV Şl METABOLISM
A 16 A ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL
DIGESTIV Şl METABOLISM
A 1 6 AA AMINOACIZI Şl DERIVAŢI

A 1 6 AB ENZIME

A 16 AX PRODUSE DIVERSE PENTRU TRACTUL ALIMENTAR


Şl METABOLISM
*

* *

A 16 AA AMINOACIZI Şl DERIVAŢI

L E V O C A R N IT IN U M (C A R N IT IN U M ) ►P - 6 L

D erivat de am inoacid, cofacto r esenţial în m etabolism ul a cizilo r


graşi. Izom erul D şi racem icul D, L, asociate cu cele m ai m ulte
efecte adverse, sunt retrase In favoarea L-C arnitinei.

In d. D eficienţa prim ară şi secundară de C arnitină. I se a tribuie rol


c a rd io p ro te c to r, de re d u c e re a d im e n s iu n ilo r in fa rc tu lu i şi de
p re v e n ire a a ritm ie i la p a c ie n ţi cu in fa rc t de m io c a rd . In su f.
c a rd ia c ă , a n g o r, ş o c c a rd io g e n . In su f. c irc u la to rie p e rife ric ă .
S in d ro m d e o b o s e a lă c ro n ic ă . In fe r tilita te m a s c u lin ă p rin
deficienţe ale calităţii sperm ei. P revine efectele toxice ale acid.
valproic.

P rec. Insuf. renală. D ispepsie.

A d m iri. O ral, după m asă.

A dulţi: 500 m g * 3/zi până la 1 g de 3 ori/zi. C opii: 5 0 -1 0 0 m g/


kgeorp/zi, divizat în 3 prize. Nu se va d epăşi doza de 3 g/zi. Inj.
i.v. le n t sau i.m. C opii şi adulţi 2 5 -7 5 m g/kg/zi.

C A R N IL ® (A nfarm , G recia)
S ol.orală 10% . Flac. 10 ml. C t. * 10. P a 29,89

® M IO C O R ® (E cobi P harm aceutici, Italia)


Sol. int. 1 g/10 m l. FI. 10 ml. Ct. * 10. Pa 18,32
166 MEMOMEP 2014
Memorator ile farmacologie
M E R C A P T A M IN U M ►P -R F

Sinonim C isteam ina


F d in . Favorizează sinteza g lutationului.
In d . C is tin o z a n e fro p a tic ă { tu lb u ra re m e ta b o lic ă re c e s iv ă
a u to s o m a lă c a ra c te riz a tă p rin a c u m u la re a in tra c e lu la ră de
cistină. P roduce întârzierea creşterii, insuf. renală).
R.a. Tulb. gastrointestinale, hepatice.
C in d . Insuf. hepatică.

C Y S TA G O N ® (O rphan E urope, F ranţa)


C aps. 50 mg; 150 mg. FI. * 100, 500.

A C ID U M C A R G LU M IC U M ►P-RF/R

F d in . A c id u l c a rg lu m ic e s te u n a n a lo g s tr u c tu r a l ai
N -acetilglutam atului, care este a ctiva to ru l natural al carbam oil-
fosfat sintetazei, prim a enzim ă din ciclul ureic. S tu d ii in vivo şi in
vitro, au arătat că activează ca rb a m oil-fo sfa t sintetaza hepatică
asigurând o protecţie îm p o triva intoxicaţiei cu a m oniac m ult mai
eficientă decât N -acetilglutam atul. E fectul este da to ra t faptului că
m em b ra n a m ito c o n d ria lă p re zin tă o p e rm e a b ilita te m ai m are
pentru acidul carglum ic decât pentru N -a ce tilg lu ta m at iar acidul
carglum ic este m ai rezistent d e câ t N -acetilglutam atul la acţiunea
de hidroliză a am inoacilazei prezente în citosol.
In d . T r a ta m e n tu l h ip e ra m o n ie m ie i d a to ra te d e fic itu lu i de
N -acetilglutam at sintetazâ.
R .a . F re c v e n te ; tra n s p ira ţie c re s c u tă . M a i p u ţin fre c v e n te :
creşterea valorii serice a transam inazelor.
A d m in . D oza zilnică iniţială 100 m g/kg, cu o creştere până la 250
m g/kg dacă este necesa r.S e a ju ste a ză doza individual, pentru
m enţinerea nivelurilor plasm atice de a m o n ia c în lim ite norm ale.

C AR BA G LU ® (O rphan Europe, Franţa)


C om pr.disp. 200 mg. Ct. * 5; 15; 60.
B E T A IN U M ►P-R F/R
F d in . S cade conc. plasm . ale hom ocistinei.
In d . A d ju v a n t în h o m o c is tin u r ie , a s o c ia tă c u p irid o x in a ,
cobalam ina, fo la t şi dieta specifică.
A d m in . A dulţi, copii peste 10 ani, 6 g/zi, în 2 doze * 3 g.
MEMOMED 2014 167
Memorator (te farmacologie

C Y S TA D A N E ® (O rphan E urope, Franţa)


Pulb. orală. FI. 180 g.

A 16 AB ENZIME

IM IG LU C E R A S U M <D ® ►P -R F
Ind. T ratam ent de substituţie la pacienţi cu boală G a u ch e r tip 1
(n o n -n e u ro n o p a ticâ ) sau de tip 3 (n e u ro n o p a tică c ro n ic ă ), cu
m anifestări clinice sem nificative n o n-neurologice ale bolii.

R.a. P rurit, u rtica rie , edem , je n ă to ra cică , ta h ica rd ie , cianoză,


hipotensiune, greaţă, vom ă, dureri abdom inale, diaree. Astenie,
cefalee, febră, a m e ţe li. In fla m a ţie sau a b ce s la locul p u n cţie i
venoase.

Cind. H ipertensiune pulm onară, sarcina, alăptare.

A d m in . P erfuzie i.v. în 1 -2 ore. D oza iniţială 60 u./kg o dată la 2


săptămâni. întreţinere cu 2,5 u./kg de 3 ori/săpt. sau 15 u./kg o
dată la 2 săpt.

C E R E ZY M E ® (G enzym e, O landa)
Pulb. pt. sol. perf. 200 u; 400 u. Flac. Pa 3.492,21; 6.907,43
A G A LS ID A S U M A L F A _______________________________ |SB| ţ> Ş

F d in . „P o m p e d is e a s e " e s te o b o a lă ra ră m o ş te n ită p riv in d


stocarea glicogenului, datorită d e ficienţei enzim ei alglucozidaza
alfa, care scindează glicogenul în glucoză. La bolnavi cu a cest
deficit g lic o g e n u l se a c u m u le a z ă în m u ş c h iu l c a rd ia c şi cel
scheletic, apărând cardiom iopatie, slăbire m usculară progresivă,
tulb. re s p ira to rii. F o rm a re c o m b in a n tâ a a lg lu c o z id a z e i a lfa
umane este produsă in celulele ovariene de h a m ste r de C hina.

Ind. T ra ta m e nt de s u b stitu ţie pentru su p ra vie ţu ire a pe term en


scurt la copii cu „P om pe disease".

R.a. P otenţial m are de r.a. F ebră, rash, u rtica rie , tuse, vom e,
tahicardie. R eacţii a n a fila ctic e . P ne u m o n ie , in su f. re sp ira torie ,
gastroenterită. A ritm ii cardiace. M oarte subită.

A d m in . 20 m g/kg în perfuzie i.v. la 2 săptăm âni.

R E P LA G A L ® (S hire H um an G enetic, S uedia)


C onc. pt. sol. perf. 1 m g/m l. FI. 3,5 ml Ct. * 4 Pa 34124.05
M E M O M E D 2014
168
Memorator fie farmacologie

AGALSIDASUM BETA ►S
F c in . A dm inistrată i.v. are T 1/2 4 5 -1 0 0 m inute. D egradată prin
hidroliză peptică.

F d in . Form ă recom b in a n tă a a -g a la c to s id a z e i A pro d u să prin


tehnologie A D N recom binant.

!n d . T ra ta m e n t s u b s titu tiv în b o a la F a b ry (d e fic ie n ţă de


u-galactosidază A).

R .a . R ig id ita te , fe b ră , d u re re în e x tre m ită ţi, d u re ri în piept,


oboseală, paloare, rinită, dispnee, greaţă, vom e, cefalee, tremor,
parestezii, edem e, hipertensiune, m ialgii.

P re c . B olnavi cu reacţii de hipersensibilitate.

A d m in . S ub supravegherea sp e cia listu lu i în boala Fabry sau alte


boli m etabolice ereditare.

FA B R A Z Y M E ® (G enzym e, O landa)
Pulb. conc. sol. perf. 35 m g. F lac.pt.20 ml. Pa 15077,20

A LG L U C Q S ID A S U M A L P H A ______________________________ Ţ S

M Y O ZY M E ® 50 mg (G enzym e Europe, O landa)__________


Pulb.pt.conc. pt. sol. perf. FI. 50 m g/m l Ct. * 1; Pa 2506,69

In d . Terapia de substituţie enzim atică (TSE ) pe term en lung la


pacienţii cu diagnostic confirm at de boală P om pe (deficienţă de
a-glucozidază acidă).

LA R O N ID A Z U M ►S
F d in . F orm ă re c o m b in a tă d e a -L -id u ro n id a z ă u m a n ă , g lico -
proteină care îm piedică acum ularea g lic o za m in o g lica n ilo r (GAG)
în celule şi ţesuturi.
In d . T e ra p ia d e s u b s titu ţie e n z im a tic ă d e lu n g ă d u ra tă în
m ucopolizaharidoze de tip I (M P Z I, d eficienţă de L-iduronidază)
pentru tratarea m anifestărilor non-neurologice.
R. a. A stro p a tie , dure ri a b d o m in a le , d u re ri de sp a te , cefalee,
congestia feţei, erupţii cutanate.
C ind. T ratam entul necesită m onitorizarea pacienţilor.
A d m in . De către m edici cu e xp e rie n ţă în tra ta m e n tu l M P Z I,
într-un cadru clinic. P erfuzie i.v. 100 u/kg, o dată/săptăm ână.
M E M O M E D 2014 169
Memorator de farmacologie

A LD U R A Z Y M E @ 1 0 0 U l/m l (G enzym e Europe, O landa)


C onc.pt.sol. perf. 100 u/m l laronidază. Flac. 5 m l. Ct. * 1;
Pa 3093.29

ID U R S U LFA S U M ►P -R F

E LA P R A S E ® (S hire H um an G enetic Therapies, S uedia)


C onc. pt sol. inj. 2 m g/m l. FI. 3 ml. Ct. * 4; Pa 5438.63

F d in . ld u ro n a t-2 -s u lfa ta z a d e s c o m p u n e g lic o z a m in o g lic a n ii


(GAG) şi îm piedică acum ularea acestora la nivel de ţesuturi şi
organe.

Ind. Tratam entul sindrom ului Hunter.

G A LS U LF A S U M (Ş)Ck) > s
F d in . G lic o p ro te in ă cu e fe c t e n z im a tic, ca p ta tă de llizo zo m i,
creşte catabolism ul glicozam inoglicanilor.

Ind. M ucopolizaharidoză.

R .a . C e fa le e , s c ă d e re a r e fle x e lo r . H ip e rte n s iu n e . D u re ri
abdom inale, diaree, vom e. D ispnee, tuse. A rtralgii. Infecţii ORL.

C ind. T ulburări respiratorii, febră.

A d m in . P erfuzie i.v. A dulţi şi copii peste 5 ani: 1 m g/kg * 1/săpt.

N A G LA ZY M E ® (Biom arin E urope, A nglia)


C onc. pt sol. inj. 1 m g/m l. FI. 5 ml. Ct. * 1; 6

A 16 AX PRODUSE DIVERSE PENTRU TRACTUL ALIMENTAR


Şl METABOLISM

A C ID U M T IO C T IC U M (A L F A -U P O IC U M )_____________________

Vezi N 07 X.

N ATR II P H E N Y L B U T Y R A T E ►P -R F /R
Ind. A djuvant în tratam entul cro n ic al tu lb u ră rilo r de ciclu ureic,
in c lu z â n d d e fic ie n ţa d e c a rb a m il-fo s fa t- s in te ta z â , o rn itin -
transcarbam ilază sau argininosuccinat-sintetază.
170 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

In d ic a t în to a te fo rm e le cu d e b u t n e o n a ta l (d e fic it en zim a tic


com plet m anifestat în prim ele 28 de zile de viaţă). La pacienţii cu
d e b u t ta rd iv al b o lii (d e fic it e n z im a tic p a rţia l m a n ife sta t după
prim a lună de viaţă) care prezintă an te ce d e n te de encefalopatie
hiperam oniem ică.

A d m in . D oza totală ziln ică de fe n ilb u tira t d e so d iu utilizată în


practica clinică este de: 450 - 600 m g/kg/zi la copii cu greutate
sub 20 kg; 9,9 - 13,0 g /m 2/zi la copii cu gre u ta te peste 20 kg,
adolescenţi şi adulţi.

A M M O N A P S © (S w edish O rphan International AB - Suedia)


G ranule, 940 m g/g. FI. x 266g, 532g + 3 linguri dozatoare.
P a.5 161,826
Com pr. 500 m g. FI. x 250, 500. Pa. 299 4 .4 7

N ITIS IN O N U M S K (Ă) ►P-R F/R


F d in . D efectul biochim ic în tirozinem ia e reditară de tip 1 (TE-1)
c o n stă în d e fic itu l de fu m a rila c e to a c e ta t h id ro la ză , ca re este
e n z im a fin a lă a c ă ii c a ta b o lic e a tiro z in e i. N itiz o n a e ste un
inh ib ito r com petitiv al 4-hid ro xife n ilp iru va t d ioxigenazei, o enzimă
care precede fum arilacetoace ta t hidrolaza pe calea catabolicâ a
tiro z in e i. P rin in h ib a re a c a ta b o lis m u lu i n o rm a l al tiro z in e i la
p acienţii cu T E -1 , n itizona p re vin e a c u m u la re a in te rm e dia rilo r
toxici m aleilacetoacetat şi fu m arilacetoacetat. La pacienţii cu TE-
1, a c e ş ti in te rm e d ia ri s u n t tra n s fo rm a ţi în m e ta b o liţii to xici,
s u c c in iia c e to n ă şi s u cc in ila c e to a c e ta t. S u c c in ila c e to n a inhibă
c a le a de s in te z ă a p o rfirin e i, d u c â n d la a c u m u la re a d e 5-
am inolevulinat.

In d . T r a ta m e n tu l p a c ie n ţilo r c u d ia g n o s tic c o n fir m a t de


tirozinem ie ereditară de tip 1 (TE -1), în a sociere cu reducerea
aportului alim entar de tirozină şi fenilalanină.

R .a . T u lb u ră ri h e m a to lo g ic e ş i lim fa tic e : tro m b o c ito p e n ie ,


le u co p e n ie , g ra n u lo cito p e n ie . T u lb u ră ri o c u la re : co n ju n ctivită ,
opacitate corneană, cheratită, fotofobie, durere oculară. A fecţiuni
cutanate ş i ale ţe s u tu lu i s ub cu ta n a t: d erm atită exfoliativă, erupţii
e rite m a to a s e , p ru rit. T ra ta m e n tu l cu n itiz o n ă e s te a s o c ia t cu
creşterea v a lo rilo r de tirozină. V alo rile cre scute de tirozină au fost
asociate cu opacitate corneană şi leziuni hipercheratozice.
C in d . H ipersensibilitate la su b sta n ţa activă sau la o ricare dintre
excipienţi.
M E M O M E D 2014 171
Memorator de farmacologie

A dm in . D oză iniţială recom andată este de 1 m g/kg şi zi, divizată


în 2 prize, oral. C apsula poate fi deschisă şi conţinutul suspendat
într-o cantitate m ică de apă sau a lim e nt dietetic, im ediat înainte
de adm inistrare. în tim pul m onitorizării periodice se recom andă
urm ărirea v a lo rilo r u rin a re de su ccin ila ce to n ă , va lo rile te ste lo r
fu n c ţie i h e p a tic e ş i v a lo r ile d e a lfa -fe to p r o te in ă . D a c ă
succinilacetona este încă detectabilă în urină după o lună de la
începerea tratam entului, doza trebuie crescută la 1.5 m g/kg şi zi,
divizată în 2 prize. O doză de 2 m g/kg şi zi poate fi necesară pe
baza e v a lu ă rii tu tu ro r p a ra m e trilo r b io c h im ic i. A c e a s tă do ză
trebuie considerată dre p t doza m axim ă pentru toţi pacienţii.

O R FAD IN © (S w edish O rphan Int,, S uedia)


Caps. 2 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 60. Pa 3877,20; 7683,54;
13993,35.

M IG LU STA TU M (D ®

F d in . B o a la G a u c h e r e s te o a fe c ţiu n e m e ta b o lic e re d ita ră ,


datorată de ficitului de degrad are a g lu cozilceram idei. M ig lu sta t
este un in h ib ito r al g lu c o zilce ra m id sin te ta ze i, enzim ă re sp o n ­
sabilă de prim a etapă a sintezei m ajorităţii glicolipidelor.
Ind. Tratam entul pe cale orală al bolii G a u ch e r de tip I, uşoară
până la m oderată.
R. a. Trom bocitopenie, scădere ponderală, anorexie, scăderea
a p e titu lu i a lim e n ta r, in s o m n ie , s c ă d e re a lib id o u lu i, tre m o r,
neuropatie periferică, cefalee, p arestezii, am eţeală, coordonare
anorm ală, h ip o e s te z ie , d ia re e , fla tu le n ţă , d u re ri a b d o m in a le ,
greaţă, v ă rs ă tu ri, d is te n s ie a b d o m in a lă , s p a sm e m u s c u la re ,
oboseală, astenie.
Cind. H ipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre
excipienţi.
A d m in . A dulţi: iniţial 100 mg de trei ori pe zi. La unii pacienţi,
poate fi necesară reducerea dozei la 100 m g o dată sau de două
ori pe zi, din c a u za d ia re e i. La p a c ie n ţii cu un c le a ra n c e al
creatininei a ju s ta t de 5 0 -7 0 m l/m in şi 1,73 m 2, a d m in is tra re a
începe cu doza de 100 mg de două ori pe zi. La pacienţii cu un
c le a ra n ce al c re a tin in e i a ju s ta t d e 3 0 -5 0 m l/m in şi 1,73 m 2,
adm inistrarea începe cu doza de 100 m g, adică o capsulă pe zi.
Nu se re co m a nd ă u tiliz a re a la p a c ie n ţii cu in su ficie n ţă renală
severă - clearance al creatininei < 30 m l/m in si 1,73 m 2

Z A V E S C A ® 100 m g (A ctelion R egistration, A nglia)


C aps. 100 mg. Ct. « 84
172 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
S A P R O P T E R IN U M

F d in . S inonim T etrahidrobiopterin (TH B, B H 4). N utrient natural,


c o fa c to r al trei enzim e hidro xila ze ale a m in o a c iz ilo r arom atici.
In te rv in e în b io s in te z a s e ro to n in e i, m e la to n in e i, d o p a m in e i,
n o radrenalinei, ad re n a lin e i, o x id u lu i de azo t. D e ficitu l de TH B
d eterm ină fenilcetonuria (PKU).
In d . îm p re u n ă cu d ie ta r e s tric tiv ă , p e n tru c o n tro lu l c o n c .
fenilalaninei la persoane cu fenilcetonurie.
A d m in . Un com pr. dizolvat în apă sau su c de fructe (1 2 0 -2 4 0
m l), odată pe zi, la m asă.

K U V AN ® (M erck, G erm ania)


C o m p r. s o lu b ile 100 m g. C t. * 3 0 , 1 20. Pa 3 0 4 1 ,8 6 ,
11948,06.

A C T O V E G IN ►D R A J. P -6 L /S O L .IN J. P -R F
F d in . E xtra c t d e p ro te in iz a t din s â n g e de v iţe l. îm b u n ă tă ţe şte
u tilizarea oxigenului şi favorizează a p ortul nutritiv la nivel celular.
C reste aportul sanguin la nivelul z o n e lo r tisulare ischem ice.
In d . în tratam entul afecţiunilo r m etabolice şi circulatorii cerebrale.
C ontinuarea tratam entului injectabil şi a p e rfu ziilo r din afecţiunile
m etabolice şi circulatorii cerebrale.
R .a. Rar, alergii şi tulburări gastrointestinale la doze m ari.
A d m in . A dulţi 2 draj. de 3 ori/zi

A C TO V E G IN ® (N ycom ed, A ustria )


Draj. 200 m g. C t. * 50. Pa 145,08
S ol.inj. 200 m g/5 ml. Fiolă 5 ml. C t. ><5P a 108,72
U nguent 5% . T ub x 20g. P a 13,85;
C rem a 5% . Tub x 20g. Pa 13,85;
G el 20% . T ub x 20 g. Pa 27,00.
B SÂNGE Şl ORGANE
HEHMTOP0ETIGE
B 01 A N TU R O M B O TIC E

B 02 ANTIHEM ORAGICE

B 03 ANTIA N EM IC E

B 05 SU BSTITUENŢI DE SÂNGE
Ş l SO LUŢII PERFUZÂBILE

B 06 ALTE PREPARATE HEMATOLOGICE


#
* *

B 01 ANTU R O M B O TIC E

B 01 A PRODUSE ANTITRO M BOTICE


B 01 AA ANTAGONIŞTI Al VITAMINEI K

B 01 AB GRUPUL HEPARINEI

B 01 AC ANTIAGREGANTE PLACHETARE EXCL. HEPARINA

B 01 AD ENZIME

B 01 AE INHIBITORI DIRECŢI Al TROMBINEI

B 01 AX ALTE ANTITROMBOTICE

B 01 A PRODUSE ANTITROMBOTICE

B 01 AA ANTAGONIŞTI Al VITAMINEI K

A ntagoniştii com petitivi ai vit. K sunt a n ticoagulante cum arinice.


Inhibă sinteza hepatică a fa cto rilo r coagulării: II (protrom bina), VII,
IX, x şi a inhibitorilor coagulării: proteina C, proteina S. P relungesc
timpul de protrom bina. E fectele se exprim ă în INR („International
Norm alized Ratio" = „raport internaţional norm alizat". V alori norm ale
= 0,9 -1 ,1 .). Sub tratam ent eficie n t cu antico a g u la n te cum arinice
174 M E M O M E P 2 0 14
Memorator de farmacologie

trebuie să se obţină IN R = 2 - 3 (2 ,5 -3 ,5 la b o lnavi cu proteze


valvulare m ecanice). Un a lt control al te ra p ie i cu anticoagulante
orale se face prin determ inarea tim pului de p rotrom bină (Quick),
c a re are v a lo a re a n o rm a lă d e 12 s e c u n d e . P e n tru e ficie n ţa
terapeutică este n e se sa r ca a ce st tim p să fie de 2-2 ,5 ori mai
m are, deci de circa 30 secunde. în a ce st ca z nivelul protrom binei
din sânge scade cu 25% faţă de va lorile norm ale.

ACENO C U M ARO LU M (D i ►P -R F

F c in . A bsorbţie bună orală, biotransform are în proporţii relativ mici,


în ficat. T raversează placenta. T re ce în cantităţi m ici în laptele
m atern.
F d in . Cel m ai activ şi m ai puţin to xic dintre derivaţii de cum arină.
T 1/2 8 ore. A cţiunea a n tico a g u la n tă a p are după 2 4 -4 8 ore şi
dispare în 48 ore după oprirea adm inistrării.
In d . P rim a a le g e re c ând e ste n e c e s a r un tra t. a n tico a g u la n t
prelungit. P revenirea fo rm ă rii tro m b u s u lu i p o s to p e ra to r, infarct
m io c a rd ic , fib rila ţie a tria lă (p re v e n ţie s e c u n d a ră şi în tim pul
d e fib rilă rii), e m b o lie p u lm o n a ră , tro m b o fle b ită , tro m b o z e şi
accidente ischem ice cerebrale, p roteze valvulare.
R .a. H em oragii, g re ţu ri, vom e , d ia re e , u lc e ra ţii b u ca le , reacţii
alergice, necroză cutanată. H em oragiile im pun reducerea dozei,
oprirea trat., adm in. de vit. K (oral) dacă IN R > 5 şi există risc de
hem oragie. în urgenţe, perfuzii cu conc. de factori ai coagulării
sau plasm ă proaspătă.
S a rc in ă , a lă p ta re . în prim ul trim . pot avea efecte teratogene. La
finele sarcinii prezintă risc de hem oragii la nou-născut. Fem eile la
vârsta procreerii necesită contracepţie în tim pul trat. cu antivitam ine
K, A lă p a re a e ste p o s ib ilă . D acă a lă p ta re a e ste e x c lu s iv ă se
recom andă adm inistrarea vitam inei K în doze uzuale.
C in d . D ia te z e h e m o ra g ic e , e n d o c a rd itâ le n tă , h ip e rte n s iu n e
a rte ria lă m a lig n ă , u lc e r g a s tro d u o d e n a l e v o lu tiv , h e m o ra g ie
cerebrală.
P re c . D oza se adaptează în funcţie de INR. Nu se adm inistrează
înainte şi câteva zile după intervenţii c h iru rg ica le . în intervenţii
chirurgicale cu risc hem oragie slab antivit. K se adm in. în doze
m ici (IN R 1 ,5 -2 ); când riscul hem oragie este ridicat, antivit. K se
în lo c u ie s c te m p o ra r cu h e p a rin ă . P ru d e n ţă la b o ln a v i u rin a ri
sondaţi, în im inenţă de avort, pericardită e xudativă, la vârstnici,
subnutriţi. A tenţie la interacţiuni! M ăsurare m ai frecventă a IN R în
caz de asocieri cu alte m edicam ente.
A d m in . D o ze le u tile v a ria z ă de la un b o ln a v la a ltu l. D acă
a d m in is tra re a în c e p e la un b o ln a v sub h e p a rin ă , a c e a sta se
MEMOMED 2014 175
Memorator cie farmacologie

continuă până la atingerea IN R dorit.O ral, iniţial 1 0 -2 0 m g/zi, tim p


de 2 zile. întreţinere 2 - 6 (1 -1 0 ) m g/zi, într-o singură priză. Doza
se adaptează în funcţie de INR. Doze iniţiale mai mici la vârstnici
şi debili.

® A C E N O C U M A R O L 2 m g (Laropharm , R om ânia)_______
C om pr. 2 m g. C t. * 20. Pa: 4,39.

S IN TR O M 4 mg ® (N ovartis P harm a G M B H , G erm ania)


C om pr. 4 mg. Ct. * 20. Pa: 6,76

T R O M B O S T O P ® (Terapia, R om ânia)
C om pr. 2 m g. Ct. * 30. Pa: 6,53

B 01 AB GRUPUL HEPARINEI

Cuprinde heparine nefracţiona te sau standard (heparina sodică,


calciparina), heparine cu greutate m oleculară m ică şi heparinoizi.
Heparinele cu gr. m ol. m ică au durata de acţiune m are (se adm.
de regulă o dată pe zi) şi trat. standard nu necesită m onitorizare.

HEPARINUM Z S fix 0 ►s

Fcin. Nu se absoarbe pe cale orală sau rectală. Nu trece bariera


placentară şi nici în laptele m atern. D upă i.v. durata acţiunii este
proporţională cu doza adm inistrată: 15 m g - o oră; 60 m g - 3 -4
ore.

Fdin. A nticoagulant cu a cţiu n e antitrom binică, antiprotrom binică,


îm piedică form area trom boplastinei şi aglutinarea plachetelor.

tnd. Trom bofiebite, trom boze şi em bolii arteriale, infarct m iocardic,


chirurgia cardiacă şi v asculară , transfuzii de sânge.

R.a. H em oragii datorite supradozârii, sensibilizare, trom bopenie


(a d m in is tra re p e s te 5 z ile ), h ip e rk a lie m ie (în in s u f. re n a lă ).
O steoporoză (doze m ari, tim p îndelungat).

C ind. H em ofilie, p u rpură, icter, h e m o ra g ii posto p e ra to rii, a vo rt


iminent, suspiciune de hem ora g ie cerebrală, anevrism cerebral,
leziuni ulceroase ale tubului digestiv, şoc, u lcer de gam bă, fibrom
uterin, plăgi, hipertensiune severă.

F rec. A lergici. M onitorizare prin d e term inarea TT P A (tim p parţial


de tro m b o p la stin ă a c tiva tă ) = TC A (tim p de cetalină activată).
Raport optim pacient/m artor = 2 -3 /1 sau > 1,5/1.
176 MEMOMED 2014
Memorator ele farmacologie

A d m in . I.v. 5 0 0 0 -7 5 0 0 u. la 4 ore sau 10000 u. la 6 ore sau 15000


u. la 8 ore. D oza şi interva lu l se aleg în fu n c ţie de g reutatea
bolnavului, form a clinică, efectul obţinut. C ând este necesar un
efect neîntrerupt se folosesc perfuzii i.v. cu 2 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 u. la 1
litru s o l. g lu c o z a 5% sau s e r fiz io lo g ic , in je c ta tă în 24 ore.
P revenirea trom boem boliei venoase: 5000 u.i. s.c. la 12 ore sau
la 8 ore.

H E P A R IN (P olipharm a Industries, R om ânia)


S ol.inj. 5000 u.i./m l. Ct. * 5 fiole * 1 ml. C t * 10 fiole * 5 ml.

® H EP AR IN N A TR IU M 25000 R A T IO P H A R M (H k& Z y Best


P harm a D istribution, R om ania)____________________________
S ol.inj. 25.000 u.i./5 ml. Flac 5 ml. Ct. * 5. Pa: 91,71.

® H E P A R IN U M S O D IU M 25.000 U .l./5 m l (Teva Pharm a-


ceutical S .R .L., R om ânia)_________________________________
S ol.inj. 25.000 u.i./5 ml. F la c 5m l. Ct. x 5. Pa: 86,38.

H E P A R IN E S O D IQ U E P A N P H A R M A (P anpharm a, Franţa)
S ol.inj. 25000 u.i./5 ml. Fiola 5 ml. Ct. * 10. Pa: 128,14.

ANTITHROIVIB1NUM IU HUMANUM /Â \ >S

D erivat al plasm ei um ane


In d . D eficit constituţional în a n titrom bină: tratam entul accidentelor
tro m b o -e m b o lic e , a s o c ia tă cu h e p a rin a , c â n d a c e a s ta e ste
ineficace singură; prevenirea tro m b o ze lo r ve n o a se în cazuri cu
risc crescut (în chirurgie sau sarcină), când riscul hem oragiei nu
p e rm ite d o z e s u fic ie n te de h e p a rin ă . D e fic it c ă p ă ta t s e v e r
(< 60% ) în antitrom bină, în C IVD grave, evolutive, m ai ales asociate
cu o stare septică.
R .a. Trom bopenie. R eacţii de h ipersensibilitate.
P rec. Ca pentru toate derivatele de sânge, există riscul transm iterii
infecţiilor.
A d m in . C o ncentraţia norm a lă e ste de 100% . A dm in is tra re a a
1 u.i./kg antitrom bină um ană creşte co n ce n tra ţia circulantă cu 2%
în deficitele constituţionale, în afara unei perioade de trom boză.
Iniţial se obţine o activitate an titrom bină III de 100% . P entru terapia
de durată se m enţine o activitate a n titrom bină III de 80% .
MEMOMED 2014 177
Memorator de farmacologie

0ANTITHROMBIN III IMMUNO50 ui/ml(Baxter AG , Austria)


Liofilizat conţinând 500U I a n titrom bină + 1 Flac. * 10 m l solv.
+ trusă m edicală pt. reconstituire şi adm inistrare.
Liofilizat conţinând 1000U I a n titrom bină + 1 Flac. x 20 ml
solv. + trusă m edicală pt. reconstituire şi adm inistrare.
A N T IT H R O M B IN U M A L F A ►S

A TR Y N 1750 UI (Leo P harm a, D anem arca)


P ulb.pt.sol.inj.i.v.F iolâ 1750 UI. Ct. * 1; 10; 25

D A L T E P A R IN U M / & v lĂl ►S /P -R F
H eparină cu m asă m oleculară m ică preparată prin degradarea în
m ediu acid a heparinei obţinu tă d in m ucoasa intestinală de porc.

F c in . D upă inj. s.c. a bsorbţie rapidă, 90% . T1/2 pentru acţiunea


anti-Xa, 4 ore. E lim inare renală puţin m etabolizată.
F d in ., In d ., R .a., C in d ., P re c . V ezi E N O X A P A R IN A .
A d m in . P rofilaxia trom boem boliei în chirurgie, 2 500 u., s.c., cu 1 -
2 ore înainte de intervenţie. La bolnavi cu risc m oderat de trom bozâ
urm ează 2500 u. * 1/zi. 5 z ile sau până la m obilizarea bolnavului.
La bolnavi cu risc rid ica t 2500 u. la 12 o re după intervenţie, apoi
5000 u. zilnic. în circulaţia extracorporeală, i.v., 35 u./kg, urm ată
de 13 u./kg/oră în perfuzie i.v. P entru h em odializă cu durata sub 4
ore, o singură inj. cu 5000 u. D ozele se reduc la bolnavi cu risc de
com plicaţii hem oragice sau cu insuf. renală acută (ex. inj. i.v. cu 8
u./kg, apoi perfuzie cu 5 u./kg/oră).

FR A G M IN © (P fize r E urope, A nglia)


S ol. inj. 2500 u.i./0,2 ml. Ct.* 10 seringi. Pa: 77,59
S ol. inj. 5000 u .i./0,2 m l. Ct. x 10 seringi. P a: 142,16
Sol. inj. 7500 u.i./0,3 ml. Ct.x 10 seringi. Pa:202,99
Sol. inj. 10000 u.i./0,4 ml. Ct. x 5 seringi. Pa: 125,97
Sol. inj. 10000 u .i./1 ml. Ct. x 10 seringi.
S ol. inj. 12500 u.i./0,5 m l. Ct. x 5 seringi. Pa: 170,87
Sol. inj. 15000 u.i./0,6 ml. Ct. x 5 seringi.
Sol. inj. 18000 u.i./0,72 ml. Ct. x 5 seringi. P a: 235,27
Sol. inj. 25000 u.i./1 m l. Ct. x 1 flac. 4 m l.

E N O X A P A R IN U M ►S /P -R F
H eparină cu m asă m oleculară m ică, o bţinută prin depolim erizare
în m e d iu a lc a lin . In te n s ita te a a c ţiu n ii a n titro m b o tic e ş i a n ti-
17B MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

coagulante a heparinei standard au fost disociate; raportul între


activitatea anti-X a (100 u.i./m g) şi activitatea antitrom binică sau
anti-Ila (28 u.i./m g) este 3,6.
F c in . D upă inj. s. c. pic plasm a tic la 3 ore, d urata acţiunii peste 18
ore.
F d in . A cţiune antitrom botică im ediată şi prelungită.
In d . P rofilaxia bolii trom boe m b o lice (trom boza ve n e lo r profunde,
em bolia pulm onară), în chirurgia ortopedică şi generală. Prevenirea
c o a g u lă rii c irc u itu lu i în c irc u la ţia e x tra c o rp o re a lă în cu rsu l
hem odializei. Curativ. Trom boză venoasă profundă constituită (trat.
cel m ult 10 zile). A n g o r instabil, in fa rct m iocardic fără unda Q în
faza acută (trat. 2 - 8 zile, până la stabilizarea clinică), asociată cu
aspirină (1 0 0 -3 2 5 m g/zi, oral).
R.a. M anifestări hem oragice rare. A lergii g e n erale şi locale.
C in d . T rom bopenie.
F r e c . U lc e r g a s tro d u o d e n a l e v o lu tiv , a c c id e n te v a s c u la re
cerebrale, endocardita bacteriană acută.
A d m in . S ubcutanat. La bolnavi fă ră risc tro m b o e m b o lic major,
pentru prevenirea bolii trom b o e m b o lice 20 m g (0,2 m l) zilnic. în
chirurgia generală prim a injecţie cu circa 2 ore înaintea intervenţiei.
La b olnavi cu risc tro m b o e m b o lic m a jo r, m ai ales în chirurgia
ortopedică, 40 m g (0,4 m l) ziln ic. P rim a in je cţie cu 12 ore înaintea
in te rv e n ţie i. D u ra ta tra ta m e n tu lu i a tâ t tim p c â t e x is tă riscu l
tro m b o e m b o lic (în m e d ie 7 - 1 0 z ile ). E no x a p a rin a nu m odifică
te ste le g lobale de coagulare . Injecţia se fa ce în ţesutul celular
s u bcutanat al centurii abdom in a le , an te ro - şi p osterolateral. Trat.
curativ, 100 u.i./kg, de 2 ori/zi, la 12 ore.

C LE X A N E ® (Lab. A ve n tis, Franţa)


S ol. inj. 2000 ui a nti-X A /0 ,2 ml. Ct. * 2, 10 seringi. Pa:
64,09.
Sol. inj. 4000 ui anti-X A /0,4 m l. Ct. * 2, 10 seringi. Pa:
118,84.
S ol. inj. 6000 ui a n ti-X A /0 ,6 ml. Ct. x 2, 10 s e rin g i. Pa:-;
144,45.
S ol. inj. 8000 ui anti-X A /0,8 ml. Ct. * 2 seringi. P a: 40,14.

N A D R O P A R 1N U M ►S /P -R F
R aportul între activitatea anti-X a (97 u.i./m g) şi cea a n ti-Ila (30
u.i./m g) este 3,2.
F c in ., F d in ., In d ., Ra., C ind ., P re c . vezi E N O X A P A R IN A .
A d m in . Inj. s.c. în tra ta m e n t p ro fila c tic sa u c u ra tiv şi i.m . în
hem odializă. P rofilaxia bolii tro m b o e m b o lice , chirurgia generală,
MEMOMED 2014 179
Memorator de farmacologie

7500u. cu 2 -4 ore înainte de intervenţie, apoi 7500 u. în tr-o sin­


gură adm inistrare zilnică. C hirurgia ortopedică, 100 u./kg cu 12
ore înainte de intervenţie, apoi 100 u. /kg zilnic, prim ele 3 z ile Şl
150 u./kg/zi, cel puţin 10 zile. Trat. curativ, 85 u.i./kg, de 2 ori/zi, la
12 ore.

F R A X IP A R IN E ® (G laxo G roup, A nglia)


S ol. inj. 2 8 5 0 u.i. A F X a /0 ,3 m l; 3800 u .i./0 ,4 m l. S erin g i
preum plute unidoză. Ct. * 10. Pa: 75,42; 103,46.
S ol. inj. 5700 u.i. A F X a /0 ,6 m l; 7 6 0 0 u .i./0 ,8 m l. S e rin g i
preum plute gra d a te Ct. * 10. Pa: 132,46; 189,75.
Sol. inj. 9500 u.i. A F X a / m l. Flac. 5 ,1 5 ml. Ct. * 1 ,1 0 . Pa: -
;866,07;-;-.

R EV IP AR IN U M /SiN IĂI ►S /P -R F
Raportul între activitatea anti-X a (130 u.i./m g) şi cea a n ti-lla (40
u.i./mg) este 3,25.
Fcin., F d in . vezi E N O X A P A R IN U M .
Ind. P rofilaxia tro m b o ze lo r şi tro m boem bolism ului la pacienţi cu
risc trom bogen m ic sau m are. Tratam entul trom boem bolism ului
venos. P revenirea co agulării în cursul hem odializei şi a circulaţiei
extracorporale.
A d m in . Inj. s.c. C hirurgie cu risc trom boem bolic m oderat, profilaxie
cu o doză zilnică de 1750 u.i. (0,25 m l), prim a injecţie cu 2 ore
înaintea intervenţiei. C hirurgie cu risc tro m b o e m b o lic m ajor, m ai
ales ortopedică, 4 200 u.i. zilnic, seara, prim a injecţie cu 12 ore
înaintea intervenţiei. D urata tratam entului - vezi E N O X A P A R IN A .

0CLIVARIN ® (A bbott, G erm ania)


S ol.inj. 1432 u.i./0,25 ml. S eringi p reum plute. Ct. * 5, 10;
Pa:-; 84,46.
S ol.inj. 3436 u.i./Q,6 m l. S erin g i p re u m p lu te . Ct. x 5, 10;
P a:101,41;-.

TIN Z A P A R IN U M ► S /P -R F
F cin . D upă inj. s.c. a bsorbţie rapidă, 90% . A ctivitate p lasm atică
m axim ă la 4 ore. T1/2 2 ore. E lim inare renală puţin m etabolizată.
F d in . H eparină cu greutate m o leculară m ică. A ctivita te anti-X a
mai m are (90 u.i./m l) decât cea a n ti-ll a sau a ntitrom binică (50
u.i./m l). Nu creşte tim pul de sângerare, nu m odifică TCA.
in d . T ratam ent profilactic al bolii troboem bolice venoase în chirurgia
cu risc m oderat sau ridicat.
180 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

R .a . T ro m b o c ito p e n ie (0 ,1 3 % ), m a n ife s tă ri h e m o ra g ic e (1% ),


m anifestări alergice cutanate, cre şte re a tra n sa m in a ze lo r (10 %).
C in d . A ntecedente de trom b o cito p e nie , m a nifestări hem oragice,
leziuni organice susceptibile de sângerare, endocardită infecţioasă
acută.
A d m iri. S.c. în chirurgia cu risc tro m bogen m o d e ra t o inj. zilnică
de 2.500 u.i. anti-X a. P rim a inj. cu 2 o re în a in te de intervenţie. în
chirurgia cu risc trom bogen cre scut (coapsă, g enunchi), 4.500 u.i.
anti-X a, o inj. zilnic. P rim a inj. cu 12 ore înainte.

IN N Q H E P ® (Leo P harm a, D anem arca)


S o l. in j. 1 0 .0 0 0 u .i. A F -X a /m l. F la c . 2 m l. C t. * 10
Pa: 536,03.
S o l. in j. 2 0 .0 0 0 u .i. A N T IF X a /m l. F la c . 2 m l. C t. » 10.
P a:1090,55
S o l. in j. 1 0 .0 0 0 u .i. A F -X a /m l. S e r in g ă p re u m p lu tă
0,35 m l; 0,45m l. C t. « 2; x 10. P a:-;-;129,1;155,09.
S oi.inj. 2 0000 u.i. A F -X A /m l. S erin g ă p re u m p lu tă 0,5 ml;
0,7 ml; 0.9 m l. Ct. * 2; Pa: 73,65; 98,32; 120,16.

S U LO D E X ID U M /§ b \ IĂI ►P -R F
F d in . G licozam inoglican cu a cţiune an titro m b o tică şi fibrinolitică;
hipolipem iant şi hipofibrinogenem iant.
In d . A r te r io p a tii p e r ife r ic e , fle b o p a tii, s in d ro a m e p o s t-
trom bofiebitice, accidente va scu la re ischem ice, boli vasculare cu
risc crescut de trom boză.
R .a. D ureri şi hem atom la locul injectării. A le rg ie . La adm inistrarea
orală epigastralgii, greţuri, vom e.
C in d . D iateză hem oragică, asociere cu a n ticoagulante.
A d m in . I.m. sau i.v. o fîolă/zi în prim ele 15-20 zile, apoi oral, o
capsulă de 2 ori/zi, între m ese, tim p de 30-40 zile. Tratam entul
trebuie aplicat de cel puţin 2 ori pe an.

V E S S E L D UE F ® (Alfa W asserm ann, Italia)


C aps.m oi 250 ULS. Ct. * 50. 60 P a:102,83;-.
Sol. inj. 600 U LS/2 ml. Fiolă 2 m l. Ct. * 10. Pa:78,43.

B E M IP A R IN U M i k ® ►S /P -R F

F c in . Se absoarbe rapid după injecţie sc, având o biodisponibilitate


de 96% .
MEMOMED 2014 181
Memorator de farmacologie

F d in . B em ip a rin a e s te o LM W H o b ţin u tă din d e p o lim e riza re a


h e p a rin e i din m u c o a se le in te stin a le p o rcin e . G re u ta te a m edie
m oleculară (M W ) este de aproxim ativ 3600 daltoni. A ctivitatea anti-
Xa este între 80 şi 120 anti-X a IU p er m g ia r activitatea a n ti-lla se
înscrie intre 5 şi 20 a n ti-lla IU p e r m g. P onderea a n ti-X a /a n ti-lla
este de aproxim ativ 8.

In d . P revenirea a fe c ţiu n ilo r tro m b o e m b o lice la pacienţii su p u şi


intervenţiei chirurgicale.P reve n ire a apariţiei ch eagurilor de sânge
în circuitul extra-corporal al aparatului de hem odializă.

R.a. Frecvent hem atoam e şi/sau echim oze la locul adm inistrării,
c o m p lic a ţii h e m o r a g ic e , c re ş te r e u ş o a ră şi p a s a g e ră a
transam inazelor (A S A T, A LA T ) şi a nivelului gam m a-G T. M ai puţin
fr e c v e n t r e a c ţii a le r g ic e c u ta n a te ( u rtic a rie , p r u r it) şi
trom bocitopenie.

A d m iri. In tervenţii c h iru rg ic a le cu risc m o d e ra t de in cid e n ţă a


trom boem bolism ului venos: 2500 IU anti-X a, (sc), cu 2 ore înainte
sau după 6 ore de la operaţie. în urm ătoarele zile, se vo r adm inistra
2500 IU anti-X a sc Ia interval de 24 de ore. P revenirea coagulării
s â n g e lu i în tu b u la tu r a e x tr a -c o r p o ra lă p e d u ra ta
hem odializei:P entru pacienţii care câ n tă re sc sub 60 kg, doza de
2500 IU, iar pentru pacienţii de peste 60 kg, doza de 3500 IU.

Z IB O R ® 2500, 3500 (M enarini, Luxem burg)


Sol. inj. 2500 u.i./0,2 m l. S eringă 0.2 ml. Ct. * 2 ,1 0 , 3 0 ,1 0 0 .
Pa: -;83,72;-;-
Sol. inj. 3500 u.i./0,2 m l. S eringă 0,2 m l. Ct. * 2 ,1 0 ,3 0 ,1 0 0 .
P a:-;134,28;-;-.

B 01 AC ANTIAGREGANTE PLACHETARE EXCL. HEPARINA

Sunt: ac. a c e tils a lic ilic ; tie n o p irid in e (clo p id o g re l, ticlo p id in a );


d ip irid a m o l; a n ta g o n iş ti al re c e p to rilo r g lic o p ro te in e i llb / llla
(abcixim ab, tirofiban, eptifibatida).

C LO P ID O G R E LU M /& N @ ►P -R F
F c in . P rodrog cu a b s o rb ţie o ra lă ra p id ă , le g a re de p ro te in e le
plasm atice în proporţie de 98% şi m etabolizare hepatică intensă.
M etabolitul activ, care a fo st izolat in vitro, este derivatul tiolic.
A cest m etabolit se leagă rapid şi ireversibil de receptorii trom bocitari
ai A D P -ului şi nu a fo st detectat în stare liberă în plasm ă.
F d in . Inhibă selectiv şi ireversibil receptorii plachetari ai A D P , care
au rolul determ inant în activarea şi agregarea trom bocitelor. Prin
182 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

b lo c a re a e fe c tu lu i A D P -u lu i e lib e ra t, m e s a g e ru l se cu n d care
am plifică activarea şi agrega re a tro m b o cite lo r, este inhibată şi
acţiunea pro-agregantă a altor agonişti.
După întreruperea tratam entului, a g regarea piachetară şi timpul
de sângerare revin tre p ta t la va lo rile iniţiale, în general într-un
interval de 5 zile.
In d . P revenirea accidentelor aterotrom botice la: pacienţii cu infarct
m io ca rd ic (a n te rio r cu câ te va z ile , d a r m ai re ce n t de 35 zile),
a ccident v ascular cerebral ischem ic (m ai ve ch i de 7 zile. d ar mai
recent de 6 luni) sau arteriopatie obliterantă a m e m brelor inferioare
dovedită; pacienţi cu sindrom coronarian a cu t fără supradenivelare
de segm ent S T (angor instabil sau infarct m iocardic non -Q ), în
asociere cu acid acetilsalicilic.
f?.a. M a n ife s tă ri h e m o ra g ic e (p u rp u ră /e c h im o z ă /h e m a to m şi
epistaxis), hem atologice (neutropenie), gastrointestinale (frecvenţa
şi severitatea m ai reduse decât la aspirină).
S iguranţă globală com parabilă cu aspirina, in d ife re n t de vârstă.

A d m iri. O ral, 75 m g o dată pe zi, cu sau fără m âncare.

C LO P ID O G R E L D U R A (M ylan D ura, G erm ania)


C om pr. film 75 mg. Ct. * 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 100.

C LO P ID O G R E L M Y LAN (M ylan, Franţa)


Com pr. film 75 mg. Ct. * 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 100.
P a:-;-;-;-;79,52;-;-;-;*;-;-.

© C L O P ID O G R E L A C C O R D (A ccord H e a lth ca re , M area


B ritanie)__________________________________________________
C om pr. film 75 m g. Ct. * 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90. 100.
P a:-;-;-;85,21

C LO P ID O G R E L A C TA V IS (A ctavis, Islanda)
Com pr. film 75 m g. Ct. * 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90,
100. P a:-;-;-;-;37,53;-;-;-;-;-;-.

® C L O P ID O G R E L A U R O B IN D O (A u ro b in d o P h a rm a ,
M alta)____________________________________________________
C om pr. film 75 mg. Ct. * 1 4 ,2 8 , 3 0 ,5 0 , 56, 84,100, 500 Pa:

C LO P ID O G R E L D R. R E D D Y 'S (Dr. R eddy's, R om ânia)


C om pr. film 75 m g. Ct. * 14, 28, 3 0 ,1 0 0 . Pa; 4 0 ,2 2 ;-
MEMOMED 2014 183
Memorator do farmacologie

0 C L O P ID O G R E L M E D A N A (M edana P harm a Je n so n ,
M area B ritanie)___________________________________________
Com pr. film . 75 m g. Ct. x 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90,
98, 100.

0CLOPIDOGREL POLIPHARMA (Polipharma Industries,


România)_____________________________
C om pr. film 75 m g. Ct. * 30. Pa: 40,22.

0 C LO P ID O G R E L R A N B A X Y (R anbaxy, M area B ritanie)


C om pr. film . 75 m g. C t x 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 25, 28, 30, 50, 55, 56,
60, 84, 90, 98, 100, 200.

C LO P ID O G R E L TE R A P IA (Terapia, R om ânia)
C om pr. film . 75 m g. C t. x 7, 10, 14, 20, 28, 30. P a :-;-;
-;-;*;5 i,9 7 .

C LO P ID O G R E L T E V A (Teva P harm a, O landa)


C om pr. film 75 m g. Ct. * 14; 28; 30; 50; 84; 90; 100. Pa:-;
37,53;

C LO P ID O G R E L T E V A P H A R M A (Teva P harm a, O landa)


C om pr. film 75 mg. Ct. x 7; 14; 28; 30; 50; 56; 84; 100.

0 C L O P ID R O G R E L U S V (U S V E uro p e Lim ite d , M area


B ritanie)
C om pr. film . 75 m g. Ct. x j t 14 ; 28; 30; 84; 90, 100, 500,
1000.
0 C L O P ID R O G R E L V A L E P H A R M A C E U T IC A L S (V a le
P harm aceuticals, Irlanda)
C om pr. film . 75 m g. Ct. x 7. 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56. 60,
84, 90, 100, 500.

C L O P ID O G R E L W IN T H R O P 75, 30 0 m g (S a n o fi-B risto l


M yers S quibb, Franţa)
C om pr. film ate 75 m g. Ct. x 14 , 28, 30, 50, 84, 90, 100.
C om pr. film ate 300 m g. Ct. x 4t 30, 100.
184 MEMOMED 2014
Memorator tle farmacologie

C LO P IG A M M A ® (W orw ag, G erm ania)


Com pr. film 75 m g. C t. * 14, 28, 50, 84, 100. Pa:-; 37,53;-;

C LO R O D E N (K w izda, A ustria)
Com pr. film . 75 mg. Ct. >< 10, 28, 30, 50, 84, 90, 100. Pa:-;
68,48;-;-;-;-;-.

D EFR O ZY P (Laborm ed P harm a, R om ânia)


Com pr. film . 75 m g. C t x 14, 28, 30, 50, 84, 90, 100. Pa:
-;37,53;-;-;-;-;-.

® D E P L A T T (Torrent P harm a, R om ânia)


Com pr. film . 75 m g. C t x 28, 30, 84,100. Pa: -;40,2;-;-

E G ITR O M B ® (Egis, U ngaria)


Com pr. film . 75 m g. C t. * 28, 8 4 ,1 0 0 . P a: 37,52;-;-.

G R EP ID (P harm athen, G recia)


Com pr. film . 75 m g.C t x 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90,100.

IS C O VE R (Bristol M yers S quibb, M area B ritanie)


Com pr. film . 75 mg. Ct. x 7, 14, 28, 30, 84, 90, 100

Com pr. film . 300 mg. Ct. x 4 , 10, 30, 100

® LO FR A D Y K (P harm asw iss, R om ânia)


C om pr. film . 75 m g. Ct. >«14 , 28. P a:-;37,52.

M O Y TO R (R om astru, R om ânia)
C om pr. film . 75 m g. C t. x 14, 28, 84, 100. P a: -; 3 7,52;

© N O FA R D Q M (Zaklad, P olonia)
Com pr. film . 75 mg. C t x 14, 28.

P LA TE L (M edochem ie, C ipru)


Compr. film. 75 mg. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90.
Pa: -;13,82;-;-;37,46;-;-;-;76,22; 114,32.
MEMOMED 2014 185
Memorator de farmacologie

P LA V IX © (S anofi-B ristol M yers S quibb, Franţa)


Com pr. film ate 75 m g. Ct. x 7,14, 28, 30, 84, 90,100. Pa:-;
57,74;-;-;-;-.
Com pr. film ate 300 m g. Ct. x 4, 10, 30, 100. Pa:-;-; 359,66;

P LA V O C O R IN © (S andoz, R om ânia)
C om pr. film , 75 m g. Ct. x 14, 28, 30. 50, 56, 60, 84, 90,
98,100, 500. Pa: -;37,53;-;-;-;-;-;-;-;-;-.

© S U D R O C (M iklich, Spania)
C om pr. film . 75 m g. Ct. x 7, 14, 28. 30, 50, 56, 60, 84. 90,
100
T E S S Y R Q N © (G . R ichter, R om ânia)
C om pr. film 75 m g. C t. x 14, 28, 30, 50. 60, 84, 9 0 ,1 0 0 . Pa:
40,26;-;-;-;-;-.

© TIN G R E K S (JS C G rindeks, Letonia)


C om pr. film 75 mg. C t. * 14.

TR O G R A N (G lenm ark, C ehia)


C om pr. film . 75 m g. Ct. x 28; 84. Pa: 79,52; -.

T R O M B E X © (Zentiva, C ehia)
C om pr. film 75 m g. Ct. x 7 ( 14 , 28, 30, 84, 9 0 ,1 0 0 . P a:C t. x
30 cpr. in blistere: 17,18; in flacon: 17,86. Ct. x 90 cpr. in
blistere: 49,88; in flacon: 52,86.

© TU X E D O N (IC N P olfa, P olonia)


C om pr. film . 75 m g. Ct. x 28; 84.

© V A S O G R E L (Laborm ed, R om ânia)


C om pr. film . 75 m g. C t x 14, 28, 30, 50, 84, 90, 100.

® V A T U O D (Alvogen, Luxem burg)


C om pr. film . 75 m g. Ct. x 1 0 ,1 4 , 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 9 8 ,1 0 0 , 500. P a: -;-;-;37,52;-;-;-;-;-;-;-;-;-.

Z O P Y A © (N orpharm , Irlanda)
C om prim ate film 75 m g. Ct x 7 ,1 4 ,2 8 ,3 0 ,5 0 ,5 6 ,8 4 , 9 0 ,1 0 0
186 MEMOMEP 2014
Memorator (te farmacologic

Z Y L A G R E N ® (K rka, S lovenia)
C om prim ate film 75 mg. Ct. x 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 100

Z Y LLT ® (Krka, S lovenia)


Com pr. film 75 m g. Ct. * 7. 14. 28, 30, 50. 56, 60, 84, 90,
100. Pa: - ;-;37,53;-;-;-;-;-;-;-.

T IC LO P ID IN U M ® ►P -6L
F c in . A bsorbţie rapidă şi com pletă pe cale o rală. C onc. plasm . de
echilibru după 7 -1 0 zile. T 1/2 plasm 3 0 -5 0 ore. A bso rb ţie optimă
la s fâ rş itu l m e s e lo r. E lim in a re p rin u rin ă (5 0 -6 0 % ) si fe ca le
(2 3 -3 0 % ).

F d in . Inhibă adeziunea şi agregarea pla ch e ta ră indusă de ADP,


nu perm ite retracţia cheagului şi prelu n g e şte tim pul de sângerare;
efectul este proporţional cu doza adm inistrată, şi este sem nificativ
num ai in vivo. A pare în prim ele 2 zile, e ste m axim după 5 - 8 zile,
revine la norm al după o săptăm ână de la întreruperea adm inistrării.

In d . P revenirea com plicaţiilo r tro m b o e m b o lice arteriale (accident


vascular cerebral, infarct m iocardic, m oarte de cauză vasculară)
după un prim accident ischem ic cerebral aso cia t cu ateroscleroza.
Un studiu clinic a evidenţiat eficacitatea u şor m ai m are a ticlopidinei
faţă de ac. acetilsalicilic, eficacitate care trebuie apreciată în raport
cu reacţiile adverse ale ticlopidinei
Prevenţia accidentelor ischem ice m ajore, în special coronare,
la pacienţii cu arteriopatie cronică a m em brelor inferioare, prezentaţi
în stadiul de claudicaţie interm itentă.
P re v e n ire a tro m b o z e lo r ite ra tiv e a le a b o rd u rilo r a rte rio -
venoase la pacienţii cu hem odializă cronică.
P re v e n ţia tro m b o z e lo r s u b a c u te la n iv e lu l p ro te z e lo r
coronariene (STE N T).
Trat. trebuie rezervat b o ln a vilo r cu in to le ra n ţă la aspirină sau
ineficienţa acesteia.

R .a. E fecte adverse hem atologice sau hem oragice potenţial letale
(p u rp u ră tr o m b o c ito p e n ic ă , a g ra n u lo c ito z ă ) , ( n e c e s a ră o
m onitorizare adecvată), fenom ene d isp e p tice , alergii.

C in d . A so cie rea cu a n ticoa g u la n te o ra le , a sp irină şi A IN S (cu


e x ce p ţia in d ic a ţie i S T E N T ) s u fe rin ţe cu p o te n ţia l h e m o ra g ie ,
leucopenie, trom bopenie în antecedente.

A d m in . O ral, A dulţi 250 m g de 2 ori/zi, la sfârşitul m esei.


MEMOMED 2014 187
Memorator de farmacologie

IPATO N ® (Egis, U ngaria)


Com pr. film . 250 m g. Ct. * 20. P a:33,37.

T IC LID ® (S anofi-A ventis, R om ânia)


C om pr. film . 250 m g. Ct. * 20. P a:12,82.

TIC LO D IN ® (H elcor, R om ânia)


C om pr.film . 250 m g. Ct. * 20. Pa:35,53

® T IC LO P ID IN 250 (Laropharm , R om ânia)


Com pr. film . 250 m g. C t * 20.

A C ID U M A C E T Y L S A L IC Y L IC U M ©@ ► OTC
Vezi N 02 B A . Inhibă c ic lo o x ig e n a z a şi p re vin e fo rm a re a de
trom boxan A 2. 0 singură doză terapeutică inhibă ireversibil funcţia
plachetară pentru 8 -10 zile, interferând cu hem ostaza şi prelungind
timpul de sângerare.

Ind. P rofilaxia recidivei infractului m iocardic. Infarct m iocardic acut.


A ngina p e c to ra lă in s ta b ilă . M e n ţin e re a re v a s c u la riz ă rii d u p ă
angioplastie şi bypass coronarian. A ccid e n t va scu la r cerebral is­
c h e m ic a c u t (c o n firm a t p rin to m o d e n s ito m e trie ). P ro fila x ia
accidentelor ischem ice cerebra le tranzitorii şi infractului crebral.
R educerea o cluziilor vasculare în arterita obliterantă.
R .a. H e m o ra g ie . U lc e r g a s tro d u o d e n a l. A le rg ii (c u ta n a te ,
respiratorii, edem angioneurotic).

Cind. R isc de hem oragie. U lcer gastroduodenal. A lergie la salicilaţi.


A d m in . P e n tru a c ţiu n e a a n tia g re g a n tă p la c h e ta ră au fo s t
recom andate doze dispuse între valori largi, de la 8 1 -3 2 5 m g într-o
priză zilnică sau la 2 zile, până la 500 m g la 2 - 3 zile. D oza de 325
mg o dată la 2 zile scade sem nificativ riscul infarctului de m iocard
dar creşte puţin riscul şocului hem oragie.

A S P iF O X (Actavis G roup, Islanda)


C om pr. gastrorez. 75m g; 100 m g; 150m g; 160m g. Ct. * 10,
20, 28, 30, 50. 56, 60, 90, 100, 500.

A S P IR IN C A R D IO (B ayer, R om ânia, G erm ania)


C om pr. G astrorez. 100 m g; 300 m g. C t * 20.
MEMQMED 2014
188
Memorator tle farmacologie

A S P E N T E R ® (T era p ia, R o m â n ia)


Com pr. film . gastrorez. 75 m g; 325 m g. Ct. * 50; 30.

A S A P R IN C A R D IO (AC H elcor, R om ânia)


Com pr. film . gastrorez. 100m g. C t. x 20;1000.

A LU P IR IN (Laborm ed P harm a, R om ânia)


C om pr. film . gastrorez. 75m g. Ct. x 30.

A C ID A C E T IL S A L IC IL IC - R IC H T E R (G e d e o n R ich ter,
R om ânia)____________________________
C om pr. 100 mg. Ct. x 30

© A S P IM A X C A R D IO (Laropharm , R om ânia)
Com pr. gastrorez. 75 mg. C t x 40.

© S A N TE P IR IN (Laropharm , R om ânia)
C om pr. gastrorez. 75 mg. C t x 40.

P R E VA S (P harm asw iss, R om ânia)


Com pr. gastrorez. 75 mg. C t x 40.

P R Q TE C A R D IN (Biofarm , R om ânia)
Com pr. gastrorez. 75 m g,100 m g. Ct. x 40.

R O M P IR IN E ® (A ntibiotice, R om ânia)
C om pr. film . gastrorezist. (E) 100 m g. C t x 20; 30; 1500.

D 1PYRID AM O LU M ____________________|SB| / Â \ C o m p r. P TC .

F c in . A b s o rb ţie bună d ig e s tiv ă , c o n c e n tra re în fic a t, e xcre ţie


predom inată prin scaun. Trece în laptele m atern unde realizează
6% din conc. plasm atică

F d in . C reşte debitul sanguin coronar, fa vorizează sinteza A TP în


m iocard. La doze m ari (3 0 0 -8 0 0 m g/zi) inhibă captarea adenozinei
şi este slab in h ib ito r al fo s fo d ie s te ra z e i, d im in u ă a d e zivita te a
trom bocitelor şi riscul trom bozei.
In d . P revenirea trom boem boliilor.
MEMOMED 2014 189
Memorator ele farmacologie

R.a. Tahicardie, cefalee, am eţeli, bufeuri, tendinţe sincopale, mai


ales la doze m ari (400 m g/zi), greţuri, diaree, hipotensiune arterială.

C ind. H ipotensiune.

P rec. Insuf. cardiacă.


In te ra c ţ. A lcoolul poate scădea ten siu n e a arterială. Tutunul scade
efectul D.
A d m in . C a a n tiagregant plach e ta r 3 0 0 -4 0 0 m g/zi, In 3 - 4 prize cu
o oră înainte de m asă.

D IP IR ID A M O L Z E N T IV A (Zentiva, R om ânia)
Com pr. film . 25m g. Ct. * 30.

ILO P R O S T U M ® ® >S

F cin . E chilibrul plasm atic la 1 0 -2 0 m in. de la începutul perfuziei


i.v. B iotransform are intensă şi com pletă. M etaboliţi inactivi. T1/2
30 m in . în in s u f. h e p a tic ă şi re n a lă c le a ra n c e s c ă z u t de
2 -4 ori.

F d in . A n tia g re g a n t p la c h e ta r a n a lo g al p ro s ta c ic lin e i. D ila tă


arteriolele şi venulele. C reşte perfuzia în reţeaua capilară, scade
hiperperm eabilitatea vasculară . A ctive a ză fibrinoliza.

In d. Ischem ie cronică severă a m e m b re lo r inferioare la bolnavi cu


risc de am putaţie. F enom ene R aynaud severe cu tulburări trofice
în evoluţie.

R.a. F lush facial, ce fa le e . G re ţu ri, vo m e , cra m p e a b d o m in a le ,


diaree, transpiraţii, astenie. P arestezii, febră, frisoane, confuzie,
apatie, aritm ii, som nolenţă sau agitaţie, artralgii, erupţii, dispnee.
C ind. S arcină, alăptare, boli cu risc de hem oragie, tulb. coronariene
severe, insuf. cardiacă, aritm ii.
A d m in . în spital. P erfuzie i.v. cu p e rfu zo r autom at.

ILO M E D IN ® (B ayer P harm a, G erm ania)


C onc. pt. sol. perf. 20 pg/m l - fiola 1 ml. Ct. * 5 fiole Pa:
871,63
C onc. pt. sol. perf. 20 pg/m l - fiola 2,5 ml. Ct. * 5 fiole.

V E N T A V IS ® (B ayer-S chering, G erm ania)


S o l.d e in h a l.p r in n e b u liz . 10 p g /m l fio la 1 m l.
Ct. x 30, 168. Pa: 2160,38;-.
190 M E M O M E D 2014
Memorator ele farmacologie
S o l.d e in h a l.p rin n e b u liz . 10 p g /m l - fio la 2 m l.
Ct. x 30, 90,100, 300.

A B C IX IM A B U M ►S

Im u n o g lo b u lin ă G, clo n ă o m -ş o a re c e m o n o c lo n a lă , fragm ent


antitrom bocite um ane.
F d in . Se leagă la receptorul g lico p ro te ic II b /lll a de la suprafaţa
tro m b o c ite lo r, îm p ie d ic â n d fix a re a fib rin o g e n u lu i şi in h ib â nd
agregarea trom bocitelor.
Ind. A sociat cu heparina şi aspirina pentru prevenirea com plicaţiilor
a c u te is c h e m ic e la b o ln a v i s u p u ş i a n g io p la s tie i c o ro n a re
translum inale percutanate. A ng in a in sta b ilă tro p o n in -p o zitivă şi
troponin-negativă.
R.a. S ângerări în prim ele 36 ore. Trom bopenie. A pariţia de anticorpi
în 2 - 4 săptăm âni. R eacţii de se nsibilizare. H ipotensiune, greaţă,
vom e, bradicardie, febră.
C in d . B olnavi cu sângerări sau risc de hem oragie. Nu se repetă
adm inistrarea.
A d m in . I.v. în bolus de un m inut, 250 pg/kg, cu 10 m inute înainte
d e a n g io p la s tie , u rm a tă d e p e r fu z ie c u 10 p g /m in u t,
12 ore.

@ R E O P R O ® (C ento co r BV, O landa)


Sol. inj./perf. 2 m g/m l. H a c. 5 m l. P a:1209,07.

E P T IF IB A T ID U M ►S

F c in . C oncentraţiile plasm atice m edii la starea de echilibru sunt


atinse repede după adm inistrarea în bolus i.v. de 180 pg/kg urm ată
de perfuzie i.v. T1/2 2,5 ore. E xcreţie renală 50% din clearance
total, 50% nem odificată.
F d in . H eptapeptidă ciclică de sinteză, inhibitor reversibil al agregării
plachetare, de tip R G D (arg inină-glicină-aspartat).
In d . P revenirea unui infarct m iocardic p recoce la bolnavi cu angor
instabil sau infarct fără undă Q , cu un ultim e pisod dureros toracic
în 24 ore şi m odificări ecg şi/sau creşterea e n zim e lo r cardiace.
R.a. Sângerare majoră sau minoră, hipotensiune, fibrilaţie atrială,
insuf. cardiacă, şoc, stop cardiac, bloc a-v, fiebită, tahicardie
ventriculară, trombopenie, ischemie cerebrală.
MEMOMED 2014 191
Memorator de farmacologie

C ind. S ân g e ră ri, a n te c e d e n te de a c c id e n t v a s c u la r ce re b ra l,
o p e ra ţie sau tra u m a tis m în u ltim e le 6 s ă p t., tro m b o p e n ie ,
hipertensiune arterială severă, insuf. hepatică.
A d m iri. N um ai în spital. B olus i.v. 180 pg/kg, urm at de perfuzie
continuă cu 2 pg/kg/m in. până la 72 ore.

IN TE G R ILIN ® (G laxo G roup, U .K)


Sol. inj. 2 m g/m l . Flac x 10 ml. Sol. perf. 0,75 m g/m l. Flac.
100 ml. Pa: 107,48; 320,04.

T IR O F IB A N U M /A \ ►S

Fcin. Legare 65% de proteine plasm atice. M etabolizare lim itată.


Elim inare urinară şi bilia ră . T1/2 1,5 ore. C learance pla sm a tic
m icşorat la vârstnici, în insuf. renală, afecţiuni coronariene.

Fdin. A ntagonist n e peptidic al re ce p to ru lu i GP II b /lll a, de pe


su prafaţa tro m b o c ite lo r, im p lic a t în a g re g a re a a c e sto ra p rin
îm piedicarea le g ă rii fib rin o g e n u lu i de a c e st re ce p to r. F u n cţia
trom bocitară revine la valorile iniţiale la 8 ore de la întreruperea
tratam entului.

Ind. P revenirea infarctului m ioca rd ic la bolnavi cu angină instabilă


sau infarct non-Q cu ultim ul episod dureros precordial a părut în
ultimele 12 ore, cu m odificările E C G şi/sau cu valori crescute ale
e n zim e lo r ca rd ia c e . T iro fib a n se u tiliz e a z ă îm p re u n ă cu a cid
acetitsalicilic şi heparină nefracţionată.

R.a. H em oragie. G reaţă, febră, cefalee.

C in d . A n te c e d e n te d e a c c id e n t v a s c u la r c e re b ra l, a fe c ţiu n i
intracraniene, hem oragii relevante clin ic în cele 30 zile a nterioare
tratam entului, hipertensiune m alignă, traum atism fizic se ve r sau
intervenţii chirurgicale m ajore în ultim ele 6 săptăm âni, trom bopenie,
tulburări de coagulare, insuf. hepatică severă.

A d m in . N um ai în spital, de către specialişti. P erfuzie i.v. Iniţial 0,4


pg/kg/m inut, tim p de 30 m inute. A poi 0,1 pg/kg/m inut.

A G G R A S T A T ® (Iroko C ardio, M area Britanie)


C onc. pt. sol. perfuz. 0,25 m g/m l. Flac. 50 ml. Pa 810,69.

T R IF LU S A LU M _____________________________ j j / Â \ ► P -R F

F cin. A c. hidroxitrifluorom etilbe n zo ic este principalul m etabolit al


triflusalului cu T 1/2 34 ore. E xcreţie renală.
MEMOMED 2014
192
Memorator tic farmacologie
Fdin. Inhibitor al agregării p la ch e ta re , în ru d it stru ctu ra l cu ac.
acetilsalicilic.
In d . P ro fila x ia a c c id e n te lo r tr o m b o e m b o lic e . T ra ta m e n tu l
com plicaţiilor trom botice.
R.a. Tulb. gastrointestinale (6% ).
C ind. Leziuni gastrointestinale active. A ccidente hem oragice acute.
H epatopatie severă. D iateze hem oragice. S arcină trim III.
A dm in. 3 0 0 -6 0 0 m g/zi (1 -3 caps), în tim pul sau la sfârşitul meselor.

0 P LA T R O X (G lenm ark, C ehia)


C aps. 300 mg. Ct. * 30, 50, 60, 90. Pa: -;58,12;-;-.

P R A S U G R E LU M ,z§cs, ,/Â \.__ LEdlH


F c in . P ro d ro g re p e d e m e ta b o liz a t in v iv o , în in te s tin , în tr-u n
m etabolit activ (A S C ) şi alţii inactivi. P ic se ric al A S C la 30 min.
E lim inare urinară (68% ) si în fe ca le (27% ). T1/2 de elim inare al
A S C 7 ore (2-15).
F d in . In h ib ito r al a c tiv ă rii şi a g re g ă rii p la c h e ta re p rin legarea
ireversibilă a A S C de rece p to rii A D P de tip P 2Y 12 pe plachete.
A stfel se reduc evenim ente le c a rd io va scu la re la aterovasclerotici.
In d . A s o c ia t cu ac. a c e tils a lic ilic în p re ve n ire a e v e n im e n te lo r
a te ro tro m b o tic e la b o ln a v i cu sin d ro m c o ro n a ria n a c u t (angor
instabil, infarct m iocardic).
R .a. R isc de hem oragie, hem atom , anem ie.
C in d . S ângerare patologică e vid e n tă , ante ce d e n te de accidente
vasculare celebrare sau accident isch e m ic tra n zito r (AIT). Insuf.
hepatică severă.
P re c . B olnavi peste 75 de ani, te n d in ţă de sân g e ra re uşoară, sub
60 Kg., asociere cu anticoagulante.
A d m in . Iniţial 60 m g, apoi 10 m g/zi. A so cie re cu ac. acetilsalicilic
75-325 m g./zi.

E FIE N T ® (Eli Lilly, O landa)


Com pr. film 5 m g.; 10 m g., C t. * 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98.
Pa: 284,78;-;-;-;-;-.

T IC A G R E L O R

F c in . R epede a borbit digestiv. Pic. se ric, la 1,5 ore. B iodispo-


nibilitate 36% . Legare de proteine 99,7% . M eta b o liza re hepatică
(C Y P 3A4). T 1/2 7 ore. E xcreţie biliară.
MEMOMED 2014 193
Memorator ele farmacologie
Felin. D e riv a t de c ic lo p e n tiltria z a lo p irim id in e (C P T P ), a n a lo g
n u c le o z id ic . A n ta g o n is t s e le c tiv al r e c e p to ru lu i p e n tru
a d enozindifosfat (A D P ) P 2Y 12, care poate îm piedica agregarea
plachetară m ediată de A D P .
In d . A s o c ia t cu a c id a c e tils a lic ilic {c â n d a c e s ta nu e s te
contraindicat), pentru prevenţia e ve n im e n te lor aterotrom botice la
bolnavi adulţi cu angină instabilă, infarct m iocardic cu sau fără
supradenivelare ST. P acienţi cu intervenţie coronariană percutantă
(PC I) sau by-pass coronarian (C A BG ).
R.a. D ispnee, hem oragii. A lergii.
C ind. S ângerări acute, istoric de sângerare intracraniană. Insuf.
hepatică. A sociere cu m edicam ente care influenţează enzim a C YP
3A4.

B R ILLIQ U E (A strazeneca, S uedia)


C om pr. film . 90 m g .C t x 14, 56, 60, 100, 168, 180. Pa:
-;352,4;-;-;-;-.

C O M B IN A Ţ II ►P -6 L

A G G R E N O X © (B oehring e r Ingelheim , G erm ania)


C aps. elib. m odif. a cid a ce tils a lic ilic 2 5 m g şi d ip irid a m o l
200 mg. Ct. * 30, 60. P a:-; 63,61.
F c in . ş i F d in . vezi N 02 B A şi B 01 A C
In d . P ro fila x ia a c c id e n tu lu i is c h e m ic tra n z ito riu sau a c c id e n t
vascular cerebral ischem ic de etiologie trom botică.
R. a. E rupţii cutanate tranzitorii, urticarie, bronhospasm sever şi
angioedem .
C. I. P acienţi cu ulce r gastric sau duod e n a l a ctiv sau cu tulburări
de coagulare.
A d m in . O capsulă de 2ori/ zi, de obicei una dim ineaţa şi una seara.

D U O P LA V IN ® (S anofi-M yers S quib, Franţa)


C lopidogrel 75 m g. A cid a c e tilsa licilic 75 m g. C om pr. film C t
x 14, 28, 30, 50, 84, 90. 100. P a: -;122,34;-;-;-;-;-.
C lopidogrel 75 m g. A cid a c e tilsa licilic 100 m g. Ct * 14, 28,
30, 50, 84, 90, 100.

A X A N U M (A stra Z eneca A B , S uedia)


A cid a c etilsalicilic 81 m g. E som eprazol 20 m g. C aps. C t x
10, 30, 90. Pa: -;57,17;-
MEMOMED 2014
194
Memorator do farmacologic

B 01 AD ENZIME

S T R E P T O K IN A S U M ►S

F d in . A cţiune fib rin o litică , de p e n d e n tă de pre ze n ţa unui fa cto r


plasm atic, optim ă la pH 7 ,3 -7 ,6 . Inj. i.v. p roduce liza tro m b ilo r
dacă aceştia nu sunt m ai vechi de 3 - 5 zile.
In d . Trom boflebite, trom boze şi e m b o lii a le a rte re lo r periferice,
em bolii pulm onare, infarct m iocardic.
R .a. Febră, greţuri şi colici ab dom inale, le u co cito ză, hipotensiune
arterială, alergii, tulburări renale, h em oragii.
C in d . în p e rio a d a p o s to p e ra to rie şi p o s tp a rtu m , d upă b iopsie
hepatică şi renală, un test diagnostic intraarterial, accident vascular
cerebral. H em oragii acute, ulcere. H ip e rte n siu n e arterială severă,
tuberculoză activă.
A d m in . I.v., in iţia l 2 5 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 u., d iz o lv a te în 2 0 -5 0 ml
glucoză 5% sau ser fiziologic, inj. le n t (1 0 -2 0 m inute). D oza de
întreţinere, im ediat după doza de atac, 100000 u./oră, în perfuzie
i.v., până la obţinerea efecte lo r fa vo ra b ile (2 4 -7 2 o re în em bolia
pulm onară , 72 ore în trom b o za v e n o a să p ro fu n d ă ). Nu se vo r
d epăşi 3 -4 zile (excepţional 6).

S T R E P T A S E ® (C S L B ehring, G e rm a n ia )

® L io f. pt. sol. inj./perf. 250.000 u.i. Flac. C t x 1.


® L io f. pt. sol. inj./perf. 7 50.000 u.i. Flac. C tx 1.
Liof. pt. sol. inj./perf. 1.500.000 u.i. Flac. C t x 1.

A LTEP LAS U M /S tN © ►S
(SIN . T IS S U E P LA S M IN O G E N A C T IV A T O R )__________________

F d in . G licoproteină cu o secvenţă de 527 A A din structura acti­


vatorului plasm inogenului tisu la r um an, o b ţin u tă prin tehnologia
A D N -ului recom binant. D evine activă prin le g a re a de fib rin ă şi
converteşte plasm inogenul legat de fibrină în plasm ină, conducând
la fib rin o liz ă şi s o lu b iliz a re a c h e a g u lu i. A c ţiu n e s la b ă a su p ra
p la sm in o g e n u lu i nelegat, circu la n t. N u e s te su sp e c ta tă p entru
potenţial antigenic.

In d . T rom boliza în faza acută a in fa rctu lu i de m iocard (prim ele 6


ore) şi a em boliei pulm onare.

R .a. H em oragii superficiale, rar interne, scă d e re a h e m atocritului


şi/sau hem oglobinei, greaţă, vărsături.

C in d . La fel ca şi pentru celelalte trom bolitice.


MEMOMED 2014 195
Memorator de farmacologic

A d m in . în infarct de m iocard doza iniţială este 1 0 -1 5 m g în bolus


i.v. de 1 -2 m inute ia r doza de întreţinere 4 0 -7 0 mg perfuzată în
urm ătoarele 2 ore.
în em bolia pulm onară dozele su n t m ai m ici ia r ritm ul adm inistrării
este m ai lent.

A C T ILY S E ® (B oe h rin g e r Ingelheim , G erm ania)


Liof.+ solv.pt.sol.inj. 50 mg. Flac. Ct x1. P a:1663,22.

R E T E P LA S U M

F c in . D upă inj. i.v. bolus a 10 u. * 2, distribuţia în plasm ă are T 1 /


2 18 m inute, elim inarea T 1/2 5 1/2 ore. B iotransform are intensă.
E lim inare urinară în cantităţi foarte m ici.
F d in . A c tiv e a z ă p la s m in o g e n u l tre c â n d u -l în p la s m in ă , care
degradează fibrinogenul şi fibrina. S cade fibrinogenul plasm atic
cu 6 0 -8 0 % , acesta norm alizâ n d u -se în 2 zile.
In d. Tratam ent trom bolitic al infarctului acut de m iocard în prim ele
12 ore de la debut.
R.a. H em oragie, aritm ii, hipotensiune.
C in d . D iateză h e m o ra g ică , tu m o ri cu risc de hem oragie, u lc e r
p e p ticîn puseu, pancreatită acută, pericardită, retinopatie diabetică.
A d m in . Inj. i.v. lente (2 m in. m ax.) în dublu bolus de câte 10 u., la
interval de 30 m inute de la debutul prim ei inj.

R A P ILY S IN © A ctavis G roup, Islanda)


P u lb .in j. 10 u .fio la + s e rin g ă p re u m p lu tă 10 m l s o lve n t.
Ct. x 2. P a: 4002,94.

T E N E C T E P LA Z U M /S K (& ) >S

F cin . E ste elim inată din circulaţie prin legarea de receptorii specifici
din ficat, urm ată de m etabolizarea în peptide m ici.
F d in . E ste un a ctivator recom b in a t al plasm inogenului. S e leagă
la c o m p o n e n ta fib rin o g e n a tro m b u lu i şi tra n s fo rm ă s e le c tiv
plasm inogenul din trom b în plasm ină, care degradează m atricea
fibrinei.
in d . T ratam ent trom bolitic al infarctului m iocardic acut. Tratam entul
trebuie în ce p u t c â t m ai curând d upă apariţia sim ptom elor.
R.a. H em oragie (ap. digestiv, urinar, hem opericard, pulm onară,
retroperitoneală). A ritm ie. H ipotensiune. R eacţii anafilactice.
196 MEMOMEP 2014
Memorator de farmacologie

C in d . Tulburări hem oragice se m n ifica tive actu a le sau în ultim ele


6 luni. Pacienţi sub tratam ent anticoagulant. A ntecedente de leziuni
a le S N C . D isfu n c ţii h e p a tice . R e tin o p a tie . U lc e r p e p tic activ.
A nevrism arterial. P ericardită. P ancreatită.
A d m in . B olus i.v. u nic în decurs de 5 -1 0 secunde. D oze în funcţie
de greutatea corporală. S ub 60 kg, 6 000 u. = 30 m g în 6 m l soluţie,
în tre 6 0 -7 0 kg, 7000 u. = 35 m g în 7 m l sol. în tre 7 0 -8 0 kg, 8000
u. = 40 mg în 8 m l sol. între 8 0 -9 0 kg, 9000 u. = 45 m g în 9 ml sol.
Peste 90 kg, 10000 u. = 50 mg în 10 m l. sol.

M E TA LY S E ® (B oehringe r Ingelheim G m bH , G erm ania)


P ulb.(flacon) 6000 u; 8000 u.; 10000 u+ so!v.6m l; (seringă
preum plută) pt.sol.inj. P a:-;4120,4;4378,86.

P R O T E IN A C IH /Ă \ ►s
F c in . R e c u p e ra re a in v iv o e s te 1 ,5 8 % pe u .i./k g in je c ta tă .
T 1/2 8 ore.
F d in . G licoproteină dependentă de vit. K, inh ib ito a re a coagulării.
A ctivată de trom bină şi asociată cu co fa cto ru l său, p roteina S,
stim ulează inactivarea proteolitică a fa cto rilo r V a şi V llla .

fn d . D e fic it c o n s titu ţio n a l s e v e r în p ro te in a C la n o u -n ă sc u t,


responsabilă de trom boză venoasă severă şi m asivă. La adulţi în
releul heparină/antivitam ina K pentru a evita necroza cutanată.

P re v e n ire a tro m b o z e i la h e te ro z ig o ţi în tim p u l in te rv e n ţiilo r


ch irurgicale şi cezariene, în caz de ineficacitate sau contraindicaţii
a h eparinei/antivitam ine K.

R .a. Nu se cunosc.
A d m in . De către specialişti în hem ostază.

C E P R O T IN ® (B a xte r AG , A ustria )
Liof. + S olv. pt. sol. inj. 500 1
u.i. C t * flac. liof. + fia c 1 5 ml
solv.; 1000 1
u.i. Ct * flac. liof. + flac 1 10
ml solv.

B 01 AE INHIBITORI DIRECŢI Al TR0M BINEI

D E S IR U D IN U M _____________________________/ S r K / Â \ ►S

F c in . P ic seric la o oră după inj. s.c. A cţiu n e a apare după 2 0 -6 0


min. T 1/2 2 ore.D urata acţiunii 2 - 3 ore.
F d in . Inhibitor al trom binei libere şi legate. P relungeşte tim pul de
coagulare.
MEMOMED 2014 197
Memorator de farmacologie
In d . P rofilactic al trom bozei venoase prounde, la bolnavi care fac
im plantări de proteze totale de şold.

R.a. H em atom , hem oragie, (intracraniene, oculare, peritoneale,


articulare), trom boflebită profundă, trom bozâ, greţuri, vom e, febră,
şoc anafilactic.
C ind. H em oragii, tulb. de coagulare.

A d m in . S .C . 15 mg la 12 ore, prim a doză cu 5 -1 5 min. înainte de


operaţie, după anestezia regională. Trat. m axim 12 zile.

R E V A S C © (C anyon, M area B ritanie)


Pulb. pt. sol. inj. x 15 m g. + S olv. pt. sol. inj 0,5 ml.
C t * 1, 2. 10.

L E P IR U D IN U M <D@ ►s
F c in . D upă i.v., T 1/2 10 m inute. E xcre ţie urinară (45% ), 35%
nem odificată.
F d in . Este o hirudină recom binantă, derivată din celulele de drojdie.
P olipeptid cu 65 am inoacizi. Inhibitor d ire ct şi specific al trom binei.
A cţionează independent de antitrom bina III.
Ind. Inhibiţia coagulării la adulţi cu trom bopenie indusă de heparină
şi cu boală trom boem bolică necesitând tra ta m e n t antitro m b o tic
parenteral. D iagnosticul trebuie co n firm a t prin testul de activare
plachetară indusă prin heparină (H IP A A ) sau un te st echivalent.
R.a. S ângerare (> 10% ). Anem ie, fibrilaţie ventriculară, tulb. testelor
hepatice, septicem ie.
C ind. Tulburări de coagulare, puncţii, anom alii vasculare, accidente
v a s c u la re , h ip e rte n s iu n e s e v e ră , e n d o c a rd ită , in s u f. re n a lă ,
intervenţii chirurgicale.
A d m in . De către m edic specia list în hem ostază.

R E FLU D A N ® (C elgene Europe, M area Britanie)


Pulb. pt. sol. inj./perf. 20 m g; 50 m g. Ct. x 1, 10 flac.
B IV A LIR U D IN U M __________________________________________ ^_S

F d in . Inhibitor direct şi specific al trom binei, care se leagă a tâ t de


situs-ul catalitic, cât şi de exositus-ul a n ionic al trom binei, atât în
faza fluidă c â t şi în cea de cheag.
In d . T ra ta m e ntu l p a c ie n ţilo r a d u lţi cu sin d ro m co ro n a ria n a cu t
(a n g in ă in s ta b ilâ /in fa rc t m io c a rd ic fă ră s u p ra d e n iv e la re S T )
198 M E M O M E D 2014
Memorator ile farmacologie
p ro g ra m a ţi p e n tru in te rv e n ţie d e u rg e n ţă sa u în a ş te p ta re .
A n tic o a g u la n t la p a c ie n ţii s u p u ş i in te rv e n ţiilo r c o ro n a rie n e
percutanate (PC I).
R.a. S ângerări m inore sau m ajore, creşterea INR, trom bocitopenie,
a nem ie, h ip e rse n s ib ilita te , c e fa le e , h e m a to a m e , h ip o te n siu n e
a rte ria lă , g re a ţă , v ă rs ă tu ri, d o rs a lg ii, d u re ri to ra c ic e , d u re ri
inghinale, hem oragie, pseudoanevrism vascular, erupţii cutanate,
urticarie, bradicardie.
C in d . H ip e rs e n s ib ilita te la b iv a liru d in ă sa u la o ric a re d in tre
excipienţi, sau la hirudine, sângerare activă sau risc cre scut de
sângerare datorită tu lb u ră rilo r de he m o sta ză şi/sau tu lb u ră rilo r
ire v e r s ib ile d e c o a g u la re , h ip e r te n s iu n e a r te r ia lă s e v e ră
n e c o n tro la tă te ra p e u tic şi e n d o c a rd ite b a c te rie n e s u b a cu te ,
in s u fic ie n ţă re n a lă s e v e ră (R F G < 3 0 m l/m in ) şi la p a c ie n ţii
dependenţi de dializă.
A d m irt. S indroam e coronariene acute iniţial 0,1 m g/kg, în bolus,
u rm a tă de p e rfu z ie în do ză de 0,2 5 m g /kg şi h. C o n tin u a re a
perfuziei cu doza de 0,25 m g/kg şi h până la 72 ore. D acă pacientul
necesită PCI trebuie adm inistrat suplim entar, în bolus, o doză de
0 ,5 m g /k g , ia r d o z a p e r fu z a b ilâ tr e b u ie c re s c u tă la
1,75 m g/kg şi h pe toată durata procedurii. D upă PCI, reducerea
dozei perfuzabile la 0,25 m g/Kg şi h trebuie făcută în urm ătoarele
4-12 ore în funcţie de răspunsul clinic. La pacienţii care su n t supuşi
in te rv e n ţie i de b y p a s s a o rto c o ro n a ria n (C A G B ) p e rfu z ia cu
bivalirudină trebuie continuată pe toată durata intervenţiei. Im ediat
înainte de intervenţie trebuie adm inistrată în bolus o doză de 0,5
m g/kg, urm ată de o perfuzie cu doza de 1,75 m g/kg şi h pe toată
durata intervenţiei. La pacienţii care sunt supuşi PCI este de 0,75
m g/kg, adm inistrată intravenos în bolus, urm ată im ediat de perfuzie
intravenoasâ cu o viteză de perfuzie de 1,75 m g/kg şi oră, cel
puţin până la sfârşitul intervenţiei. P erfuzia poate continua timp
de 4 ore după PCI, dacă starea clinică perm ite aceasta.

A N G IO X @ (M edicines C om pany, A nglia)


P ulb.pt.conc.pt. sol. inj./perf. Flac. 250m g. Ct. * 2; 10

D A B IG A T R A N U M E T E X ILA T U M /S C x / Â \ V P -R F

F c in . P rodrog inactiv care este abso rb it rapid şi tra n sfo rm a t în


dabigatran activ prin hidroliză catalizată de esterază în plasm ă şi
în ficat.

F d in . Inhibitor puternic, com petitiv, d irect reversibil de trom bină.


In d . P revenţia prim ară a even im e n te lor tro m b o e m b o lice venoase
MEMOMED 2014 199
Memorator de farmacologie

la pacienţii adulţi care au suferit o intervenţie chirurgicală electivă


de înlocuire com pletă de şold sau o intervenţie chirurgicală de
înlocuire com pletă a genunchiului.

R .a. A n e m ie , tro m b o c ito p e n ie , h e m a to m , h e m o ra g ia p lă g ii,


epistaxis, hem oragii gastrointestinale, rectale, hem aturie, creşterea
transam inazelor serice,.
C ind. H ipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre
excipienţi, insuficienţă renală severă (C IC r < 30 m l/m in), hem oragii
active sem nificative din punct de ve dere clinic, leziuni organice cu
risc de s â n g e ra re , tu lb u ră ri s p o n ta n e sa u fa rm a c o lo g ic e a le
h e m o s ta z e i, in s u fic ie n ţă h e p a tic ă , tra ta m e n t c o n c o m ite n t cu
chinidină

A d m in . P revenţia trom boe m b o lism u lu i venos (TEV) la p acienţi


care au su fe rit o intervenţie ch iru rg ica lă e lectivă de în lo cu ire a
genunchiului sau de înlocuire de şold: 220 mg o dată pe zi. Iniţial
o capsulă în interval de 1 - 4 ore de la term inarea intervenţiei
ch irurgicale, apoi 2 c a p su le o dată pe zi, tim p de 2 8 -3 5 z ile .
V ârstnici: 150 m g/zi.

P R A D A X A ® (B oehringer Ingelheim , G erm ania)


C aps. 75m g; Ct. * 10, 30, 60. P a:72,51; 206,27; 405,71.
C aps. 110m g, 150 m g; Ct. x 10, 30. 60; 180. Pa: 72,51;
206,27; 405,71; -; 72,51; 206,27; 405,7 1 ; -.

BOI AF 02 INHIBITORI DIRECŢI Al FACTORULUI XA

A P IX A B A N ►P -R F
F cin. B iodisponibilitatea absolută a apixaban în doze de până la
10 m g este de a p ro x im a tiv 50% . A d m in is tra re a îm p re u n ă cu
a lim e nte nu a fe c te a z ă C m a x . La om , le g a re a de p ro te in e le
piasm atice este de a proxim ativ 87% .S e elim ină renal, prin bilă
sau fe c a le . A p ix a b a n e s te m e ta b o liz a t în p rin c ip a l pe c a le a
C YP 3A4/5.
F d ln. A pixaban este un in h ib ito r puternic, reversibil, d ire ct şi în a lt
selectiv, al factorului X a atât în form ă liberă cât şi în cea de la
nivelul trom bilor, fără a fi necesară interacţiunea cu antitrom bina
III. Inhibă activitatea protrom binazei. P revine form area trom binei
cât şi dezvoltarea trom bilor.
Ind. P revenirea e v enim entelor tro m boem bolice venoase (ETV) la
pacienţii adulţi care sunt supuşi unei in tervenţii ch iru rg ica le de
artroplastie a şoldului sau genunchiului
200 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
R.a. A nem ie, trom bocitopenie, hem oragie, hipotensiune, hem aturie
C in d . S ângerare activă se m n ifica tivă clin ic, a fe cţiu n i hepatice
însoţite de coagulopatie, sarcină
P re c . Insuficienţă hepatică uşoară, m oderată
A d m iri. 2,5 m g adm instrată oral de d ouă o ri pe zi. D oza iniţială
tre b u ie a d m in is tra tă la 12 p â n ă la 24 o re d u p ă in te rv e n ţia
chirurgicală.
D urata tratam entului: artroplastia şo ldului: 32-38 zile; artroplastia
g enunchiului: 10-14 zile.

ELIQUIS (Bristol-M yers S quibb / P fizer E eig, M area Britanie)


Com pr. film . 2,5 m g. Ct. * 10, 20, 6 0 , 168.P a:-;-; 499,88;-.
Com pr. film . 5 mg. C t x 14, 20, 56, 60, 168, 200. Pa:
460,9;

B 01 AX ALTE ANTITR0MB0TICE

F O N D A P A R IN U X S O D IU M ►P-f?F

F c in . D upă inj. s.c. rapid absorbită. Pic. seric la 2 ore. D upă o in j./
zi, echilibru seric în 3-4 zile. E lim inare urinară, 64-77% neschim bat.
T1/2 de elim inare 17 ore la tineri sănătoşi, 21 de ore la vârstnici
sănătoşi.
F d in . Inhibitor sintetic şi selectiv al factorului * activat (X a) prin
antitrom bina III (AT III). P otenţează de 300x inhibiţia naturală a
factorului Xa prin A T III.
In d . P re v e n ire a e v e n im e n te lo r tro m b o e m b o lic e v e n o a s e în
chirurgia ortopedică a m em brului in fe rio r (fractură şi proteză de
ş o ld , c h iru rg ia m a jo ră de g e n u n c h i). P re v e n ţie în c h iru rg ia
abdom inală la bolnavi cu risc ridicat de com plicaţii trom boem bolice.
P revenţie la bolnavi cu risc, la bolnavii im obilizaţi ia pat (insuficienţă
cardiacă, tuib. respiratorii acute, boală in fecţioasă sau inflam atorie
acută). A ng o r instabil, infarct m iocardic.
R .a . H e m o ra g ie p o s to p e ra to rie , a n e m ie , a le rg ie , a n x ie ta te ,
som nolenţă.
C ind. S ângerare, endocarditâ bacteriană acută, insuficienţă renală
severă (clearance creatinină < 20 m l/m in.)
P re c . Nu se adm in istre a ză i.m . P re v e n ţii în ca zu ri cu ris c de
h e m o ra g ie , u lc e r d ig e s tiv în p u se u , h e m o ra g ie in tra c ra n ia n ă
recentă.
M E M O M E D 2014 201
Memorator de farmacologie

A d m in . Inj. s.c. 2,5 m g. o dată pe zi. D oza iniţială la 6 ore după


intervenţia chirurgicală. D urata 5-9 zile. în a ngor şi infarct 2,5 m g./
zi, 8 zile.

A R IX T R A ® (G laxo G roup, A ng lia )


S ol. inj. 1,5 m g/0,3 ml. S eringă preum plută 0,3 ml. Ct. * 2 ,7 ,
10, 20. Pa:
S ol. inj. 2,5 m g/0,5 m l. S eringă preum plută 0,5 ml. Ct. * 2 ,7 ,
10, 20. Pa: -;-;233,8;-
Sol. inj. 5 m g/0,4 ml. S eringă preum plută 0,4 ml. Ct. * 2, 7,
10 20
, .

S ol. inj. 7,5 m g/0,6 ml. S eringă preum plută 0,6 ml. Ct. * 2 ,7 ,
10, 20. Pa:-;-; 653,26;-.
Sol. inj. 10 m g/0,8 m l. S eringă preum plută 0,3 ml. Ct. >< 2, 7,
10; 20.
R IV A R O X A B A N U M ►P -R F

F c in . A bsorbţie orală rapidă şi ridicată (80-100% ). Pic seric la 2-4


ore. B iotransform are 2/3. E lim inare renală şi în fecale, câte 50% .
F d in . Inhibitor direct selectiv al factorului X a. îm piedică form area
trom binei şi trom busului. Nu influenţează plachetele.
In d . P re v e n ire a e v e n im e n te lo r tro m b o e m b o lic e v e n o a s e în
chirurgia ortopedică.
A d m in . Iniţial 10 m g. la 6-10 ore de la intervenţie, dacă s-a o bţinut
o h e m o s ta z ă . A p o i 10 m g ./z i, 2 s ă p tă m â n i (d u p ă o p e ra ţie la
genunchi) sau 5 săptăm âni (după o peraţie la coapsă).

X A R E LT O (B ayer S chering, G erm ania)


C om pr. film . 10 m g,. Ct. * 5; 1 0 ,3 0 ,1 0 0 . Pa: 149,02; 298,07;
796,63;-.
202 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologic

B 02 ANTIHEMORAGICE
B02A ANTIFIBR9NQLITICE

B 02 B VITAMINA K Şl ALTE HEMOSTATICE

* *

B 02 A ANTIFIBRINOUTIGE

B 02 AA AMINOACIZI

B 02 AB INHIBITORI DE PROTEINAZE

B 02 AA AMINOACIZI

A C ID U M T R A N E X A N IC U M ►P -R F/S

F c in . A bsorbţie orală rapidă, pic. seric, la 2 - 3 ore, dispare din


sânge după 6 ore. T 1/2 după i.v. 3 ore. D istribuţie în toate ţesuturile
şi l.c.r. E lim inare urinară 90% (filtrare glom erulară, fără reabsorbţie
tubulară), neschim bat. T raversează placenta.
F d in . A ntihem oragic prin inhibiţia acţiunii fibrinolitice a plasm inei.
In d . A ccidente hem oragice: datorate unei stări fibrinolitice prim itive
generalizate; în cursul unui tratam ent cu efect fibrinolitic; întreţinute
d e o h e m o liz ă lo c a lă (m e n o -m e tro ra g ii, h e m o ra g ii d ig e s tiv e ,
hem aturie, litiază, O R L).
R .a. R are. G reţuri, vom e, diaree, h ip o te nsiu n e , tro m b o e m b o lii,
convulsii, alergii.
C in d. A ntecedente de: accidente tro m b o e m b o lice venoase sau
arteriale; stări fibrinolitice reacţionale la o coag u lo p a tie de consum ;
convulsii. Inj. intratecale, intraventriculare.
A d m in . A dulţi. 2 -4 g/24 ore, în 2 - 3 prize sau injecţii. C opiii 20
m g/kg/zi. Inj. i.v. strict, lente.

© E XA C Y L @ (CN U nifarm , R om ânia)


S ol. inj. 500 m g/5 m l. C t * 5 fiole * 5 ml. Pa: 12,8.
MEMOMED 2014 203
Memorator de farmacologie

B 02 B VITAMINA K Şl ALTE HEMOSTATICE


B 02 BA VITAMINA K

B 02 BB FIBRIN0GEN

B 02 BC HEMOSTATICE LOCALE

B 02 BB FACTORI Al COAGULĂRII SANGUINE

B 02 BX ALTE HEMOSTATICE SiSTEMICE

B 02 BA VITAMINA K

P H Y T O M E N A D IO N U M (V ita m in a 1 1 ►S /P -R F
F c in . A bsorbţie din intestin în prezenţa sărurilor biliare, depozitare
în ficat. E lim inare biliară şi urinară, sub form ă conjugată.

F d in . In te rv in e în s in te z a p ro tro m b in e i şi p r o c o n v e rtin e i.
Protrom bina creşte după 3 -8 ore de ia adm inistrarea vitam inei.

In d . S tări de h ip ovitam inoză K (prin a d m inistrare p relungită de


antibiotice cu spectru larg, în obstrucţii de căi biliare). A ntid o t în
supradozarea anticoagulante lo r cum arinice. D iateză hem oragică,
purpură.

R .a. In inj. i.m. risc de hem atom în sindroam e hem oragice datorite
antivitam inelor K. în inj. i.v. risc de accidente anafilactice.

C in d . T r o m b o e m b o lie , tr o m b o fle b ită , h ip e r c o a g u la b ilita te


sanguină.

P re c . Inj. i.v. trebuie efectuate lent. La nou-născuţi, m a i ales la


prem aturi poate produce hipe rb iliru b in e m ie şi icte r nuclear.

A d m in . A dulţi. I.v. H em oragii obişnuite 5 -1 0 mg/zi. S upradozări


de cum arinice 2 0 -1 0 0 m g/zi. D oza zilnică şi durata tratam entului
s u n t c o n d iţio n a te de in te n s ita te a h ip o p ro tro m b in e m ie i şi de
e v o lu ţie . S e v o r fa c e d e te rm in ă ri re p e ta te a le tim p u lu i de
protrom binâ. C opii. Inj. i.m . N ou-născut şi sugar 1 m g/kg într-o
adm inistrare, repetată la nevoie la 2 - 3 zile. C opil de 1 -1 5 ani
5 -1 0 m g/zi, tim p de 3 zile sau 10 m g pe săptăm ână.

0 FITO M E N A D IO N (Terapia, R om ânia)


Sol. inj. 10 m g /m l-fio la 1 ml. Ct. x 5. Pa: 14,64.
204 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

B 02 BB FIBRINOGEN

FIBRINOGENUM HUMANUM ►S

Felin. în contact cu trom bina form ează fibrina. T 1/2 = 3 -5 zile.

In d . M edicaţie de substituţie în hipo- sau afibrinogenem ie, stări


de fibrinoliză acută.

A d m in . Se dizolvă 1 g substanţă în 100 ml apă bidistilată sterilă


im e d ia t îna intea a d m in is tră rii. S e fo lo se ş te în prim a o ră de la
solubilizare. P erfuzie i.v. lentă cu 30 picături pe m inut. D oza zilnică
1 -8 g, sub controlul fibrinogenem iei.

H A E M O C O M P LE TTA N p (C S L B ehring, G erm ania)


Pulb. pt. sol inj./perf.Liof. conc. de fib rin o g e n . 1 g; Ct. x1
flac. 50 ml solvent

B 02 BC HEMOSTATICE LOCALE

COMBINAŢII

E VIC E L ® (O m rix, B elgia)


Fibrinogen um an + trom bină um ană
Sol. pt. hem ostaza locală. C t * 2 fl. * 1, 2, 5 ml.
In d . A djuvant pentru favorizarea hem ostazei locale în tim pul unei
intervenţii chirurgicale.
A d m in . C a n tita te a u tiliz a tă d e p in d e d e s u p ra fa ţa tra ta tă . O
suprafaţă de 10 cm *2 se acoperă picătură cu picătură, o suprafaţă
de 2 5 -1 0 0 cm 2, prin pulverizare.

TA C H O S IL ® (N ycom ed, A ustria)


Un cm 2 conţine: Fibrinogen um an 5,5 mg; Trom bină um ană
2 u.i. B urete m edicam entos 1 * {3,0 cm * 2,5 cm ). Pa 258,5;
B u re te m e d ic a m e n to s 5 x (3,0 cm x 2 ,5 c m ). B u re te
m edicam entos 1 x (9,5cm x 4,8 cm ). Pa 1141,36. B urete
m edicam entos 2 x (4,8 cm x 4,8 cm ).

In d . A djuvant al hem ostazei, în chirurgie.

A d m in . De către chirurgi cu experienţă.


MEMOMED 2014 205
Memorator de farmacologie

B 02 BD FACTORI Al COAGULĂRII SANGUINE

C O M B IN AŢII (FA C TO R I DE C O A G U LA R E ) >S

P R O N A T IV (O ctapharm a, A nglia)
Factori de coagulare um ani II, VII, IX, X +P roteină C, P roteină S
Pulb+soiv. pt. sol. inj. C t. x 1 flac pulb.500 UI+ 1 fiac. solv 20 ml.

F d in . C om plexul de protrom bină conţinut determ ină activarea în


cascadă a căii intrinseci. Ca punct final, protrom bină (factorul II)
este activată şi transform ată în trom bină.
Ind. S ângerare, profilaxia perioperativă în deficitul dobândit Şi de
congenital de factori de coagulare

A d m in . De către specialişti. D oza unică nu trebuie să depăşească


3.000 UI.

F A C T O R U L V III (A N T IH E M O F IL IC A ) H A ►s
In d . La b o ln a v i cu h e m o filie , în a c c id e n te sa u in te rv e n ţii
chirurgicale, în fibrinoliza acută.

E M O C LO T (K edrion SPA , Italia)


Liof. factor V III. 500 u.i. + solv. pt. sol. perf. Flac. 10 ml.

FA N H D I (Instituto G rifols, S pania)


Liof. factor V III. 25 u.i./m l; 50 u.i./m l; 100 u.i./m l + solv. pt.
sol. perf. Flac. 10 m l.

® H A E M O C TIN ® S D H 250, 500, 1000 (B iotest P harm a,


G erm ania)________________________________________________
Liofilizat factor V ili. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. + solv. prep.
inj. 5 ml; 10m l; 10 m l. Ct x 1.

O C TA N A TE 250 - 500 - 1000 (O ctapharm a, A nglia)


Liof. factor V III. 250 u.i. + solv.pt.sol.inj. Flac. 5 ml.
Liof. factor VIII. 500 u.i.; 1000 u.i. + solv.pt.sol.inj. Flac. 5 ml;
10 ml.

O C TO C O G A L F A /A \ ►s
F c in . S-a studiat pe bolnavi cu hem ofilie A severă - m oderat severă.
T 1/2 9 , 7 - 1 1 , 8 ore.
206 M EM OM ED 2014
Memorator de farmacologie

F d in . Factor VIII de coagulare re com binant, g licoproteină cu 2332


a m in o a c iz i, în s e c v e n ţă c o m p a ra b ilă cu fa c to ru l V III u m a n .
A cţionează ca un cofactor al factorului IX, accelerând conversia
factorului * în activat. A cesta converteşte p rotrom bina în trom bină.
In d . T ra ta m e n t şi p ro fila x ie la b o ln a v i cu h e m o filie A (d e fic it
congenital de factor VIII).
R .a. H ipersensibilitate, cefalee, am eţeli, febră.
S a rc in ă , a lă p ta re . H em ofilia A este rară la fem ei. Se prescrie în
sarcină num ai în caz de necesitate absolută. Nu se adm inistrează
în alăptare.
A d m iri. De către specialişti.

A D V A TE 250 - 500 - 1 0 0 0 - 1 5 0 0 - 2000 - 3000 UI (Baxter,


A ustria)___________________________________________________
Liof. factor V III. 250 u.i; 500 u.i.; 1000 u.i.; 1500 u.i.; 2000
u.i.; 3000 u.i. + solv. pt. sol. perf. flac. 5 ml. Ct x 1

H E LIX A T E N E X G E N 250; 500; 1000 (B a y e r H e a lth ca re ,


G erm ania)________________________________________________
Liof. factor V III. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. + solv.pt.sol.inj.10
ml. Ct x 1

K O G E N A T E B A Y E R 250; 500; 1000; 2 000; 3000 (B a ye r


H ealthcare, G erm ania)
Liof. factor VIII. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. + solv.pt.sol.inj.fiac.
2,5 ml; 2000 u.i; 3000 u.i. + so lv.p t.so l.ln j.fla c.0 ,5 ml. Ct. X 1
flac pulb.+1 flac. solvent+trusă de adm inistrare.

R E C O M B IN A T E (Baxter, A ustria )
P ulb. pt. sol. inj. 250 u.i.,500 u.i., 1000 u.i.+ Solv. flac. 10 ml

M O R O C T O C O G A L F A ___________________ |SB] / Â \ ► P R -F/S


F d in . Factor VIII de coagulare recom binant, g licoproteină cu 1438
am inoacizi, având caracteristici fu n cţio n a le co m p a rab ile cu ale
factorului V III endogen.
in d . etc. A se vedea O ctocog alfa.

R E FA C TO A F ® (W yeth Europa, M area B ritanie)


Pulb. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i.; 2000 u.i + S olv. p t sol. inj..
Ct. * 1 fl. + solv. seringă pre u m p lu tă 4 m l.
MEMOMED 2014 207
Memorator de farmacologie
C O M P LE X DE A N T IIN H IB IT O R I A l C O A G U L Ă R II ►P R

F d in . A ctivitate coagulantă prin scurt-circuitarea acţiunii factorilor


antihem ofilici VIII şi IX.
In d. Tratam ent şi prevenire a hem oragiilor şi, în situaţii chirurgicale,
în deficit în fa c to r V III, la bolnavi care au d ezvoltat un in h ib ito r
contra factorului V III. în caz de eşec prin fa cto r VII a, tra ta m e n t şi
prevenire a hem oragiilor şi, în situaţii chirurgicale, în deficit în factor
IX, la bolnavi care au dezvo lta t un in h ib ito r contra factorului VIII.
în caz de eşec prin factor VII a, tratam ent şi prevenire a hem oragiilor
şi, în situaţii chirurgicale, în deficit de fa cto r IX, la bolnavi care au
dezvoltat un inhibitor contra factorului IX.
R .a. F e b ră , u rtic a rie , g re ţu ri, tro m b o e m b o lii, c o a g u la re in tra -
vasculară disem inată (C IVD ), infarct m iocardic.
C ind. C IV D , insuf. hepatică, risc de co m p lica ţii trom boem bolice.
A d m in . I.v. lent, cel m ult 2 u./kg/m in. D oza de 80 u./kg de 2 - 3 ori/
zi, fără a depăşi 240 u./kg/24 ore şi 100 u./kg/inj.

FE IB A ® N F 500 - 1000 U FE IB A (Baxter, A ustria)


P ulb. pt. sol. in j. 500 u.i.; 1000 u.i.+ s o lv .p t.so l.in j./p e rf.
F lac.20 ml

FA C T O R IX C O A G U LA TIO N 1S H U M A N U M ( H > P -R F /S

IM M U N IN E 600 - 1200 UI (Baxter, A ustria)


L io filizat fa c to r IX 600 u.i; 1200 u.i. + solv.p t.so l.p e rf.fla c.
5 m l; 10 m l.

O C TA N IN E F 500; 1000 (O ctapharm a, A ng lia )


Liofilizat factor IX 500 u.i; 1000 u.i. Flac. 5 ml.

N O N A F A C T ® (S anquin, O landa)
Liof. + Solv. sol. inj. 100 u.i./m l
Ct. * 1 fl + Solv. 5 ml, 10 ml.

® B E T A F A C T ® (LFB M edicam ents, Franţa)


Pulb 50 u.i./m l;+ S olv. sol. inj. 5 ml; 10 ml; 20m l. C t x 1.

B E N E FIX (W yeth E uropa, A ng lia )


Pulb. pt. sol. inj. 250 u.i.; 500 u.i.;1000 u.i.; 2000 u.i. + Solv.
sol. inj. 5 ml. Ct. x 1.
MEMOMED 2014
208
Memorator de farmacologie

F A C T O R V III + F A C T O R V O N W IL L E B R A N D ►S

H A E M A T E P 250 - 500 - 1 0 0 0 UI (C S L B ehring, Germania)


Liofilizat 250 u.i.; 500 u.i; 1000 u.i. şi so lv.pt.sol.inj./perf. Flac.
5 ml; 10 m l; 15 m l.

IM M U N A TE (B axter, A ustria )
Pulb. pt. sol. inj. 250 u.i., 500 u.i., 1000 u.i.+ solv. prep. inj
flac. 5m l; 5m l;10m l.

W ILA TE (O ctapharm a, M area B ritanie)


Pulb. 450 u.i./400u.i.; 900 u .i./800u.i.+ solv. pt. sol. inj. Flac.
5m l; 10ml.
Pulb 500 u.i./500u.i. 1 0 0 0 u .i./1 0 D 0 u .i..+ solv. pt. sol. inj 5ml;
10ml.

E P TA C O G A L F A A C T IV A T U M ► P -R F /S

F actor VII a de coagulare re com binant


In d . A ccidente hem oragice şi in te rve n ţii ch iru rg ica le la bolnavi cu
hem ofilie constituţională sau dobândită cu inhibitori contra factorilor
V III sau IX.
A d m iri. De către m edici specialişti.

N O V O S E V E N ® (N ovo N ordisk, D anem arca)


Pulb. 1 m g (50 K U I); 1,2 m g (60 K U I); 2 m g (100 K UI); 2,4
m g (1 2 0 K U I); 4 ,8 m g (2 4 0 K U I); 5 m g (2 5 0 K U I) +
solv.p t.so l.in j.

N O N A C O G A L F A A C T IV A T U M ► P -R F

Factor IX de coagulare recom binant


In d . A ccidente hem oragice şi in tervenţii c h iru rg ica le la bolnavi cu
hem ofilie constituţională sau dobândită cu inhibitori contra factorului
IX.
A d m in . De către m edici specialişti.
B E N E FIX ® (W yeth Europa, A n g lia )
P ulb . 2 5 0 U .I., 5 0 0 U I., 1 0 0 0 U .I., 2 0 0 0 U .I.+ s o lv . pt.
sol.inj.flac.5 m l. Ct. x 1flac.
MEMOMED 2014 209
Memorator de farmacologie
P LA S M Ă U M A N Ă P R O A S P Ă T Ă C O N G E L A T Ă ►S

O C T A P LA S (O ctapharm a, A ng lia )
Sol. perf. 4 5 -7 0 m g/m l. P ungă 200 ml. cu plasm ă de sânge
grup 0; A ; B; A B . Ct. * 10

B 02 BX ALTE HEMOSTATICE SISTEMICE

E T A M S Y LA T U M ►P -R F

F cin. A bsorbţie orală, cu efect în circa 3 0 -6 0 m inute. E xcreţie


sub form ă nem odificată, prin urină, bilă, scaun.

Fd in. A ntihem oragic, reducând sâ n g e ră rile capilare când num ă­


rul trom bocitelor este norm al, am eliorând adezivitatea lor. S cade
tim pul de sângerare cu 4 0 -4 5 % d upă prim ele 30 m inute.

Ind. P rofilactic şi te ra p e u tic în intervenţii chirurgicale pe ţesuturi


bogat v a sc u la riza te din sfera O R L, g in e c o lo g ie , sto m a to lo g ie ,
o fta lm o lo g ie , u ro lo g ie şi în a fe c ţiu n i m e d ic a le (h e m a te m e ză ,
m etroragie, epistaxis, hem aturie etc).

R.a. C efalee, erupţii, greţuri, hipotensiune după inj. i.v.

P rec. B olnavi cu trom boze In antecedente.

A d m in . P rofilactic, i.v. sau i. m . , 2 5 0 -5 0 0 m g cu o oră în a in te de


intervenţie şi ulterior, la 4 - 6 ore, cât există ricul hem oragiei. O ral,
2 5 0 -7 5 0 m g cu trei ore în a in te de in te rve n ţie şi u lte rio r la 4 - 6 ore
câte 500 m g. C urativ, iniţial 2 5 0 -5 0 0 mg i.v. sau i.m ., apoi 250 m g
la 4 - 6 ore. în tre ţin e re cu 5 0 0 -1 0 0 0 m g/zi. C opii: ju m ă ta te din
dozele adultului. Local, un tam pon de va tă îm b ib a t cu soluţia dintr-o
fiolă şi aplicat la locul hem oragiei.

E T A M S ILA T (Zentiva, R om ânia)


S ol.inj. 250 m g/2 m l. Fiole 2 m l. Ct. * 5, 10. Pa 6,73;-

C A R B A Z O C H R O M U M _____________________ISBj / Â \ > P -R F

F d in . D im inuă perm eabilitatea şi creşte rezistenţa capilarelor.

In d . H em oragii prin cre şte re a p e rm e a b ilită ţii ca p ila re la nivelul


tubului digestiv, aparatului respirator, retinei, uterului, în purpură
şi intoxicaţii cu s ubstanţe cap ila ro to xice . P ro fila ctic în urologie,
O R L, chirurgie pulm onară, ginecologie.
210 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
A d m in . 1 ,5 -4 ,5 m g/zi, în perfuzie i.v. lentă, după d ilu a re în glu­
coza 5% sau ser fiziologic. S oluţia diluată se fo lo se şte în prim ele
24 ore după preparare. P rofilactic, în seara precedentă şi cu 1/2
oră înaintea intervenţiei. C opii până la 15 ani 0 ,7 5 -3 m g.

A D R E N O S TA ZIN @ (Terapia, R om ânia)


S ol.inj. 0,3 m g/m l. Fiole 5 ml. Ct. * 5. Pa: 11,56.

R O M IP LO S T IN U M z C ih ./S K /Â \ >s
F c in . D upă inj. s .c . p ic s e ric la 7 -5 0 o re (în m e d ie 14 ore).
T 1/2 de elim inare în 1-34 zile (în m edie 3,5 zile).
F d in . Este o proteină fuzionată cu un Fc-peptid care activează
cascada de transcripţie intracelulară via receptorul trom bopoietinei
(TP O ) pentru a m ări producţia de plachete.
In d . La adulţi splenectom izaţi cu purpură tro m b o p e n ică autolm ună
cronică idiopatică (PTi), refractară la corticoizi, im unoglobuline.
Tratam ent de intenţie secundă la adulţi n e splenectom izaţi când
chirurgia este contraindicată.
R .a. 91,5%
A d m in . De m edici specialişti. Inj. s.c. o dată/sapt.

N P LA TE ® (A m gen Europe, O landa)


Pulb. pt. sol. inj. 250 pg; 500 pg. Ct. x 1 flac. Pa: 3205,15;
6339,43.

E LT R O M B O P A G U M O L A M IN U M ► P -R F/R

„M edicam ent orfan”.


F d in . Trom bopoietina (TP O ) este p rincipala cito kin ă im plicată în
re g la re a m e g a c a rio p o ie ze i şi a p ro d u ce rii de tro m b o c ite . E ste
lig a n d u l e n d o g e n pe n tru re ce p to ru l tro m b o p o ie tin e i (R -T P O ).
E ltrom bopag influenţează dom eniul tra n sm e m b ra n a r al R -TP O şi
iniţiază cascade de s em naliza re sim ila re d a r n e id e n tice cu ale
T P O endogene, inducând proliferarea şi dife re n ţie re a m egacario-
c ite lo r din precursorii m odulari.
In d . A du lţi cu purpură tro m b o cito p e nică im u n ă id io p a tică (PTI)
c ro n ic ă , s p le n e c to m iz a ţi, re fra c ta ri la c o rtic o s te ro iz i, im u n o ­
g lo buline. T ratam ent de linia a doua la n e sp le n e cto m iza ţi pentru
care trat. chirurgical este contraindicat.

R E V O LA D E (G laxosm ithkline, Irlanda)


C om pr. film . 25 mg., 50 m g., C t. * 14, 28, 84. Pa -;4 6 2 1 ,38;
-; -;9 1 7 1 ,91;-.
MEMOMED 2014 211
Memorator de farmacologie

B 03 ANTIANEM ICE

B 03 A PREPARATE CU FDER
B 03 B VITAMONÂ B 12 Şl ACID FOLIC
B 03 X ALTE PREPARATE ANTIANEMICE
*

B 03 A PREPARATE CU FIER
B 0 3 AA FIER BIVALENT, PREPARATE ORALE

B 03 AB FIER TRIVALENT, PREPARATE ORALE

B 03 AC FIER TRIVALENT, PREPARATE PARENTERALE

B 03 AD FIER ÎN COMBINAŢIE CU ACID FOLIC

B 03 AE FIER ÎN ALTE COMBINAŢII

B 03 AA FIER BIVALENT, PREPARATE ORALE

Fierul se adm inistrează singur sau asociat cu vit. C pentru creşterea


absorbţiei. D urata tratam entulu i cu fie r în anem ie feriprivâ este
până la norm alizarea v a lo rilo r h e m oglobinei şi continuarea încă
3 -6 luni pentru refacerea fierului de depozit. D upă gastrectom ie
adm inistrarea fierului trebuie să fie perm anentă.

FE R R O S I G LU C O N A S ► P -6 L
F cin . A bsorbţie digestivă 25% . In de ficie n ţa de fie r 5 0 -1 0 0 m g
fier pot fi încorporate în hem oglobina zilnic. Deci 2 0 0 -4 0 0 m g fie r
trebuie adm inistrate ziln ic pentru a corecta rapid deficienţa de fier.

A LO F E R ® (R ecordati, R o rrjâ n ia )^ l-ţiE D lC tl-lĂ Ş l


^ c vo :
C om pr. eff. 80,5 m g^efy.solfub x 20. Ct. x 2tuburi x25|;€feir4
tuburi x 25. P a: ’ ' - “ ’ 1^ ^ "

® A S C O F E li(A re n a , ^ o m a n itlC t 5 . '


C om pr. 40 m g. C L > 2 6 ^ g a : 7 .72.
MEMOMED 2014
212
Memorator (te farmacologie
FERROSI SULFAS ►P‘ 6L
F d in ., In d . A sem ănătoare cu a le fum a ra tu lu i feros.
A d m in . C urativ. 200 mg (= 65 m g fie r) * 3/zi. P rofilatic 200 mg *
1 -2 /zi. în insuf. renală cronică, anem ia tratată cu epoetină necesită
2 0 0 -3 0 0 m g su lfa t feros zilnic. P re p a ra te le retard se adm in. o
dată pe zi.

© FE R R O G R A D U M E T ® (T eofarm a, Italia)
C om pr.elib.prel. 325 m g (105 m g fier). Ct. * 30. Pa: 8,58.

TA R D Y FE R O N ® (P ierre Fabre, F ranţa)


Draj. elib. prel. 80 m g. Ct. x 30. Pa: 12,08.

B 03 AB FIER TRIVALENT, PREPARATE ORALE

C O M P LE X D E H ID R O X ID D E FIE R (III) P O L1M A LTO ZA T

F c in . A b s o rb ţie d ig e s tiv ă p rin tr-u n p ro c e s a c tiv , p rin s ch im b


com petitiv de liganzi. A bsorb ţia este in ve rs prop o rţio n a lă cu doza
adm instrată. E xistă o corelaţie în tre m ărim ea deficitului de fie r şi
cantitatea de fie r absorbită (cu cât deficitul e ste m ai m are cu atât
absorbţia este m ai mare).

In d . Tratam entul carenţei de fier, latentă şi cea m anifestă (anem ie


feriprivă). P rofilaxia carenţei de fie r în sarcină, alăptare, ia copii,
adolescenţi, adulţi (vegetarieni, vârstnici).

R .a. Iritaţii gastrice, greaţă, constipaţie, diaree.

C in d . H e m o c ro m a to z â , h e m o s id e ro z ă , a n e m ie s a tu m in ă ,
talasem ie, anem ie hem oliticâ.

A d m in . C opii sub un an: anem ie fe rip rivă 2 5 -5 0 m g fier/zi; deficit


latent de fie r 1 5 -2 5 m g fier/zi; pro fila ctic 5 -1 0 m g fier/zi. C opii 1 -
12 ani: anem ie feriprivă 5 0 -1 0 0 mg fier/zi; d e ficit latent de fie r 2 5 -
50 m g fier/zi; profilactic 10—15 tm g fier/zi. C opii peste 12 a n i'ş i
adulţi: anem ie feriprivă 1 0 0 -3 0 0 m g fier/zi; d e ficit la te n t de fier
5 0 -1 0 0 mg fier/zi; profilactic 1 0 -1 5 mg fier/zi. A dm in istra re în una
sau m ai m ulte prize. Poate fi adm inistrat în tim pul m esei sau im ediat
după m asă, cu sucuri de fructe, ceai, lapte sau în biberon.

în anem ia feriprivă tratam entul d urează circa 3 - 5 luni, până la


n o rm a liz a re a v a lo rilo r h e m o g lo b in e i. A p o i tra ta m e n tu l tre b u ie
c o ntinuat câteva săptăm âni, ia r în ca zu l fe m e ilo r gra vid e cel puţin
până la naştere, cu doze ca pentru carenţele la te n te de fier. în
carenţa latentă de fie r tratam entul d urează circa 1 -2 luni.
M E M O M E P 2014 213
Memorator de farmacologie

FE R G LU R O M ® 50 m g/5m l (B iofarm , R om ânia) ►P -6 L


S irop 50 m g/5m l. Ct. x 1 flac. 100 ml. 1 ml. sirop = 10 m g fier.
P a: 10,06.
Forte. Pic. orale sol. 50 m g/m l. Ct. x 1 flac. 30 ml. Pa: 8,81.

© FE R R U M H A U S M A N N ® (V ifor France, Franţa) ►P -6L


P ic.orale, sol. 50 m g/m l. Ct. x 1 flac. 30 ml. 1 m l sol (= 20
pic.) = 50 mg fier. Pa: 13,53.
S irop 10 m g/m l. Ct. x 1 flac. 150 m l. 1 ml. sirop = 10 m g fier.
Pa: 15,39.

® M A L T O F E R ® (Vifor, Franţa)
Com pr. m astic. 100 m g. Ct. * 30. Pa: 21,49.

® FER R O M P H A R M ® (R om pharm C om pany, R om ânia)


P ic.orale, sol. 50 m g/m l. Ct. x 1 flac. cu picurător 30 ml. Pa:
8,78.

F E R R O C H O LIN A T U M V P -6 L

F d in ., In d . Doze asem ănătoare cu fie r polim altozat.

© F E R -S O L ® (E IP IC O , R om ânia)_____________________
Sol. orală în picături 24 mg fier/m l. Ct. x 1 flac. 15 ml. Pa:
3,34.

P R O T E IN S U C C IN ILA T FERIC ►P -6 L

Ind. A nem ie latentă sau m anifestă prin aport insuficient, scăderea


absorbţiei, pierderi acute sau cronice de sânge, infecţii. P rofilaxia
anem iei feriprive în tim pul sarcinii şi alăptării.

R.a. G reţuri, diaree, dureri epigastrice.

C ind. A nem ie aplastică, anem ie hem olitică. P ancreatita cronică.


C iroza hepatică.
A d m in . A dulţi. 8 0 0 -1 6 0 0 m g/zi, în 2 prize, preferabil înainte de
m asă. C opii. 4 m g Fe/kg/zi, în 2 prize.

® P ER PLE X ® (Italfarm aco, Italia)


S ol. orală 800 m g/15 m l (= 4 0 m g Fe3+). Ct. * 20 flac.
m onodozâ a 15 ml. Pa: 50,94.
214 M E M O M E P 2014
Memorator de farmacologie

B 03 AC FIER TRIVALENT, PREPARATE PARENTERALE

A dm inistrarea injectabilă a fieru lu i se face num ai în cazurile când


calea orală este ineficientă sau inabordabilă.

FE R R I C A R B O X Y M A LT O S U M ►P -R F

0 F E R IN JE C T (Vifor, Franţa)

Sol. inj./perf. 50 m g fer/m l. FI. 2 m l; 10 ml. Ct. * 1; 2; 5. Pa:


593,24; 535,19; -; 2392,55.
F c in . Fierul injectat dispare repede din sânge, trece în m ăduva
o a se lo r şi este stocat în fica t şi splină. C onc. sang. m axim ă de fier
se obţine la 15-81 m in. în funcţie de cantitatea inj. E lim inarea din
plasm ă cu T 1/2 7 -1 2 ore.
tn d . C arenţă de fier, când preparatele orale de fie r nu su n t eficace
sau nu pot fi utilizate.

C O M P LE X DE HIDROX1D DE FIE R (III) S U C R O Z Ă > S /P -R F


In d . D eficienţă de fie r în stări clinice în care este nevoie de aport
rapid de fier, bolanvii care nu tole re a ză tra ta m e n tu l oral cu fier
sau sunt necooperanţi, boli intestinale active în care preparatele
cu fier orale sunt ineficace.

A d m iri. E xclusiv intravenos, în perfuzie, inj. lentă sau d ire ct în


lin ia ve n o a să a d ia liz o ru lu i. Nu in tra m u s c u la r. P e rfu zie : 1 ml
V enofer în 20 m l clorură de sodiu 0,9% . V ite za de adm inistrare
100 m g fie r în c e l p u ţin 15 m in u te . In j. i.v . le n tă , n e d ilu a t,
20 mg fie r pe m inut. La o adm inistrare m axim um 200 mg fier.

0 V E N O F E R ® (V ifor France, Franţa )


S ol. inj./perf. 20 m g/m l. Fiola/Flacon 5 ml. Ct. * 5. Pa: 149,77;

C O M P LE X D E FIE R (III) IZ O M A L T O Z A T

0 M O N O FE R (P harm acosm os, D anem arca)______ > P -R F


Sol. inj./perf. 100 m g/m l. Fiolâ/Flac. 1 m l, 2 ml. C t x 5, 10.
Pa: 488,76;
Sol. inj./perf. 100 m g/m l. Fiolă/Flac. 5 m l, 10 ml. C t x 2, 5.
M E M O M E D 2014 215
Memorator de farmacologie

B 0 3 AD FIER ÎN COMBINAŢIE CU ACID FOLIC

® F E R R E TA B ® (Lannacher, A ustria ) ►P-6L

F u m a ra t fe ro s 152,1 m g (5 0 ,7 m g fie r); A cid fo lie s a re


m onosodicâ 0.52 m g (0.5 mg ac. folie). C aps. elib. prel. Ct. x
30; 100. Pa; 10,69; 27,57.
A d m in . T ratam ente de întreţinere, sarcină: 1 caps./zi. A nem ii: 2 -
3 caps./zi.

TA R D Y FE R O N FO L ® (Lab. P ierre Fabre, Franţa) ►P -6 L


S u lfa t fe ro s 159 m g (5 0 m g fie r); A c id fo lie 0 ,3 5 m g;
M ucoproteoză 50 m g; A cid ascorbic 30 mg. Draj. elib. prel.
Ct. x 30. Pa: 15,02.
A d m in . Un drajeu/zi înce p â n d cu săptăm âna 24-a de sarcină,
preferabil înainte de m asă.

© M A LTO FE R ® FO L (V ifor France SA, Franţa) > P -R F


C om plex hidroxid de fie r (III) - polim altoza 357 mg; A cid folie
0,35 m g. Com pr. m asticabile. Ct. x 30. P: 17,87.

Ind. C arenţa latentă sau m anifestă de fier, profilaxia carenţei de


fie r şi acid folie, în tim pul şi după sarcină (în tim pul alăptării).

A d m in . C arenţa m anifestă: 2 - 3 com pr./zi, până la norm alizarea


hem oglobinei, apoi 1 com pr./zi, 1 -4 luni. C arenţa latentă, profilaxie:
1 com pr./zi. C om pr. se iau în tim pul sau după m asă.

B 03 AE FIER ÎN ALTE COMBINAŢII

FE R R O -F O LG A M M A ® (W orw ag, G erm ania) ►P R F


A c. folie 5 mg; V it. B 12 0,01 m g; F ie r 37 m g; S ulfat de fie r (II)
uscat 112,6 m g. C aps. m oi. Ct. x 20; 50; 100. Pa: -; 24,3;
43,2.

S O R B IF E R D U R U LE S ® (Egis, U ngaria) ►P -6 L
S ulfat feros 320 mg; (100 m g fier). A c. ascorbic 60 m g. Com pr.
film . C t. x 50. P a: 14,85.

A d m in . A dulţi şi copii peste 12 ani, un co m p rim a t de 2 ori pe zi, cu


apă, cu 30 m in. înainte de m asă.
M E M O M E P 2014
216
Memorator de farmacologie

TOT'HEMA ® (Lab.lnnothera, Franţa) >P-6L


Sol. orală. Fiolă 10 ml conţinând: G lu co n a t feros expr. în fier
50 m g; G lu c o n a t de m a n g a n e xp r. în m angan 1,33 mg;
G luconat de cupru expr. în cupru 0,7 0 m g. Ct. >< 20. Pa:
17,73.

In d . A n e m ie p rin c a re n ţă g ra v ă a fe m e ii în s ă rc in a te sau a
nou-născutului prem atur.

A d m in . A dult, profilactic: 50 mg fier/zi, în ce p â n d din luna a 4-a a


sarcinii.
N ou-născut şi copil, curativ: 5 -1 0 m g fier/zi, începând de la
vârsta de 1 lună.

B03 B VITAMINA B 12 Şl ACID F0LIC


B 03 BA VITAMINA B 12 Şl ANALOGI

C Y A N O C O B A L A M IN U M _____________________ 1 1 5 1 3 > P -R F

F c in . A bsorbţie digestivă num ai în prezenţa factorului intrinsec.

F d in . Indispensabilă procesului norm al de m aturare a eritrocitelor.


In te rvin e în s in te z a n u c le o p ro te in e lo r. A c ţiu n e n e u ro tro p ă şi
lipotropă.

In d . A nem ii m egaloblastice, neuropatii, hepatite cronice, ciroza


h e p a tică , n e v ra lg ie de trig e m e n . G a s tre c to m iz a ţi, a lim e n ta ţie
vegetariană exclusivă.

C ln d . P oliglobulii, neoplasm .

A d m in . I.m . sau s.c. în a ne m ie m e g a lo b la s tică , fo rm e m edii,


necom plicate, zilnic 1 mcg, tim p de 10 zile. în form e cu com plicaţii,
zilnic 50 m cg tim p de 5 -1 0 zile. întreţinere cu 3 0 -1 0 0 m cg o dată
pe lună. în afecţiuni neurologice şi hepatite cronice 1 mg la 2 -3
zile. A dm inistrare orală num ai ca su p lim e n t alim entar. D upă unii
autori 1 m g/zi oral are eficacitate terapeutică.

V ITA M IN A B12 50 - 1000 pg/m l (Zentiva, R om ânia)

Sol.inj. 50 m cg/m l; 1 ml. Fiole 1 ml Ct. * 5, 10. Pa: 6,98;-


S ol.inj. 100 m cg/m l; 1 ml. Fiole 1 ml Ct. ><5, 10.
M E M O M E D 2014 217
Memorator ete farmacologie
A LT E PRODUSE

Vezi A 11 D şi A 11 E.

B 0 3 BB ACID FOLIG Şl DERIVAŢI

A C ID U M FO LIC U M ►P -6 L

F cin . A bsorbţie digestivă 7 0 -8 0 % , elim inare renală.


F d in . Factor de m aturare a eritrocitelor. S cade concentraţia serică
a hom ocisteinei, im plicată în cardiopatia ischem ică, trom bozele
venoase profunde şi pulm onare, accidentele vasculare pulm onare.
In d . A nem ie m acrocitară de nutriţie, an e m ie m e g a lo b la sticâ a
adultului, anem ii hem olitice, după gastrectom ie, sarcină (pentru
p revenirea d e fe c te lo r de tub ne u ra l). P re ve n tiv în boli c a rd io ­
v a sc u la re . La b o ln a v i a v â n d tra ta m e n t c ro n ic cu fe n ito in â şi
fenobarbital, cu m etotrexat în doze m ici pt. poliartrita reum atoidă.
C in d . A so cie re cu s u lfa m id e şi a n tifo lic e (a n ta g o n işti). T u m o ri
m aligne.
A d m in . O ral, 5 - 1 0 -1 5 m g/zi, în tr-o priză, la aceeaşi oră. 400 m cg/
zi cu 2 luni înainte şi prim ele 2 luni de sarcină şi în trim . 2 şi 3, în
general, 4 m g/zi la fem ei care au născu t an te rio r copii cu defect
de tub neural. 5 m g/zi, pentru reducerea riscului în cardiopatia
ischem ică, trom boze venoase, accidente vasculare ce rebrale 10
m g a c. fo lic /z i a s o c ia t cu m e to tre x a t. 5 m g /z i a s o c ia t cu
antiepileptice.

A C IF O L ® (Zentiva, R om ânia)
Compr.Film. 5 mg. Ct. * 30. Pa 7,4

B 03 X ALTE PREPARATE ANTIANEfVJiGE

E PO E TIN U M A L P H A (E R Y T H R O P O E T IN U M ) /Ă \
____________________________________________________ ►S /P -R F /R
F d in . G licoproteină produsă în rinichi, principalul fa cto r re g la to r al
hem atopoezei. S e foloseşte e ritropoietina um ană recom binantă.
(r-H uE P O a şi p, cu eficacitate sim ilară).
In d . A nem ia din insuficienţa renală cronică, poate elim ina nevoia
de transfuzii de sânge la bolnavi dializaţi. A nem ia la bolnavi sub
chim ioterapie pentru tum ori nem ieloide (dacă eritropoietina serică
218 M EM O M E D 2014
Memorator de farmacologie
este sub 200 m U /m l). A nem ia la bolnavi infectaţi cu H IV şi trataţi
cu zidovudină (dacă eritropoietina serică este sub 500 m U/m l).
înainte de intervenţii chirurgicale la bolnavii cu hem a to crit < 39%,
scăzând nevoia de transfuzii postoperator. Folosită ilicit de sportivi
pentru creşterea capacităţii de efort şi a rezistenţei.
A te n ţio n a re E M E A : S tu d iile c lin ic e a u e v id e n ţia t o c re ş te re
re d u s ă , in e x p lic a b ilă a m o rta lită ţii, a s o c ia tă c u c o n c e n tra ţii
ţin tă m a ri de Hb.
R .a . C e fa le e , h ip e rte n s iu n e (2 5 % ), c o n v u ls ii, tro m b o c ito z ă ,
trom boză, hiperkaliem ie, erupţii, sindrom gripal (rar, când inj. i.v.
< 5 m in).
P rec. Hipertensiune arterială, convulsii, trom bocitoze, (m onitorizare
prim ele 8 s ă p l), insuf. hepatică, tulburări va scu la re ischem ice,
infarct m iocardic sau A VC recente, tum ori m aligne. E fectele pot fi
scăzute în anem ie feriprivă, infecţii, inflam aţii, hem oliză. Bolnavii
cu dializă necesită creşterea dozei de heparină. Nu se adm in. s.c.
în insuf. renală cronică (risc de aplazie a liniei roşii). A ccelerarea
p ro g re s ă rii a fe c ţiu n ilo r m a lig n e în tim p u l u tiliz ă rii în a n e m ie ,
consecutivă chim ioterapiei.

A d m in . Iniţial 4 0 -5 0 u/kg, de 3 o ri/să p tă m â n ă, inj. i.v. în 1 -2


m inute. Se creşte la 4 săptăm âni cu 25 u/kg de 3 ori/săptăm ână.
La nevoie se poate ajunge la 2 0 0 -2 4 0 u/kg de 3 ori/săptăm ână.
Scopul tratam entului este creşterea hem oglobinei la 1 0 -1 2 g/100
ml (hem atocrit 3 0 -3 5 % ), cu rata de 1 -2 g/100 m l/lună. La bolnavi
cu tum ori, iniţial 150 U/kg de 3 ori/sâpt., s.c. La bolnavi cu HIV şi
zidovudină, 100 U/kg de 3 ori/săpt. i.v. sau s.c. în tum ori şi infecţie
HIV, dacă efectul nu este evident după opt săptăm âni, se creşte
cu 5 0 -1 0 0 U/kg până la doza totală de 300 U/kg.

A BS EA M ED ® (M edice A rz.P utter, G erm ania)


Sol. inj. în seringă preum plută 1000 U i/0,5 ml - 2000 UI/1 ml
- 3000 U I/0,3 ml - 4000 UI/0,4 ml - 5000 U I/0,5 ml - 6000
UI/0,6 ml -70 0 0 U I/0 ,7 m ! -8 0 0 0 U I/0,8 ml -9 0 0 0 U I/0,9 ml -
10000 UI/1 ml - 20000 U I/0,5 ml -3 0 0 0 0 U I/0,75; 40.000 UI/
1 ml. Ct. x 1; 6

B IN O C R IT ® (Sandoz, A ustria)
Sol. inj. în seringă preum plută 1000 u/0,5 ml. Ct. * 1,6. Pa
218,42, 2000 u/1 ml. Ct. * 1,6. Pa: -;425,83; 3000 u/0,3
ml. Ct. x 1 , 6. Pa: 603,73; 4.000 u/0,4. Ct. * 1, 6. Pa:
781,57. 5.000 u/0,5 ml. Ct. * 1, 6. Pa: 959,37; 6000 u/
0,6m l Ct. x 1, 6 .; 7000 u/0,7m l Ct. x 1 ,6 . 8000u/0,8m l. Ct. x
MEMOMED 2014 219
Memorator de farmacologie

1, 6. 9000u/0,9m l. C t. x 1, 6. 10000 u/1 ml. Ct. * 1. 6. Pa:


1728,54. 20000 u/0,5 ml. Ct. * 1, 6. 30000 u/0,75. C t * 1,
6. Pa: 788,23; -. 4 0.000 u/1 ml. Ct. * 1, 6. Pa: 994,43;-.

E P O E TIN A LF A (H exal, G erm ania)


Sol. inj. seringă preum pl. 1000 u/0,5 m l. Ct. * 1,6; 2000 u/1
ml. Ct. x 1,6; 3000u/0,3 m l. C t. x 1,6; 4 000 u/0,4m l. C t x 1,6.
5000 u/0,5 ml. Ct. * 1,6; 6000 u/0,6 ml. Ct. * 1,6; 7000 u/0,7
ml. Ct. x 1,6; 8000 u/0,8 ml. Ct. x 1,6; 9000 u/0,9 ml. Ct. x
1,6; 10000 u/1 m l. C t. x 1 , 6; 20000 u/0,5 ml. Ct. x 1 , 6.
30000 u/0,75. C t x 1, 6; 4 0 .000 u/1 ml. Ct. x 1, 6.

E P R E X ® 40000U I (Johnson & Johnson, S lovenia)


r-H uE P O a
S ol. inj. 4 0 0 0 0 u i/m l. S e rin g ă p re u m p lu tâ 0 ,5 m l, 1 m l.
C tx 1,4,6. Pa: 1353,47.
D A R B E P O E TIN U M A L F A A A V S/P -R F/R

F c in . D upă inj. i.v. T 1/2 = 21 o re şi d u p ă inj. s.c. = 4 9 ore.


M etabolizare extensivă.

F din. D erivat hiperglicozilat al e ritropoetinei cu T 1/2 m ai lung.


S tim ulează eritro p o e za prin a c e le a şi m e ca n ism e ca ho rm o n u l
endogen.

In d . A ne m ia din insuf. rena lă c ro n ic ă la a d u lţi şi c o p ii p e ste


11 ani. A nem ia la adulţi cu neoplasm non-m ieloid care urm ează
chim ioterapie.

R.a. H ipertensiune, cefalee, trom boze, artralgii, edem e.

C ind. H ipertensiune arterială in su ficie n t controlată.

A d m iri. Inj. i.v. sau s.c. A dulţi şi copii peste 11 ani. Iniţial, 450
nanogram e/kg x 1 săpt. în funcţie de efe ct se m odifică doza cu
25% din cea iniţială la cel puţin 4 săpt. D oza se reduce cu 2 5 -
50% dacă creşterea Hb depăşeşte 2,5 g/100m l/lună. S e opreşte
admin. dacă Hb depăşeşte 14 g /100 m l. S e reia adm in. dacă H b <
13 g/100 ml, cu doză cu 25% sub ultim a adm in.

A R A N E S P ® (A m gen Europe, O landa)


S o l. in j. 10 m c g /0 ,4 m l în s e rin g ă p re u m p lu tâ 0 ,4 m l.
Ct. x 1 ,4 . P a - ; 391.56
S o l. in j. 15 m c g /0 ,3 7 5 m l în s tilo u in je c to r p re u m p lu t
0,375 ml. Ct. x 1 , 4. Pa -; 574,44
MEMOMED 2014
220
Memorator do farmacologie
Sol. inj. 20 m cg/0,5 ml în stilou in je cto r preum plut 0,5 ml.
Ct. x 1 ,4 . P a -; 702,64
Sol. inj. 30 m cg/0,3 ml în stilou in je cto r preum plut 0,3 ml.
Ct. x 1 , 4. Pa 1009,47.
Sol. inj. 40 m cg/0,4 ml în stilou in je cto r preum plut 0,4 ml.
Ct. x 1 , 4. Pa 1318,95.
Sol. inj. 50 m cg/0,5 ml în stilou in je cto r preum plut 0,5 ml.
Ct. x 1 , 4. Pa 1626,76
Sol. inj. 60 m cg/0,3 ml în stilou injector preum plut 0.3 ml.
Ct. x 4. p a 1937,17
Sol. inj. 80 m cg/0,4 ml în stilou in je cto r preum plut 0,4 ml.
Ct. x 1 ,4 Pa -;2555,95
S o l. in j. 100 m c g /0 ,5 m l în s tilo u in je c to r p re u m p lu t
0,5 ml. Ct. x 1 ,4 . P a - ; 3173,01
S o l. in j. 130 m c g /0 ,6 5 m i în s tilo u in je c to r p re u m p lu t
0,5 ml. Ct. x 1 ,4 .
S o l. in j. 150 m c g /0 ,3 m l în s tilo u in je c to r p re u m p lu t
0,3 ml. Ct. x 1 , 4. P a - ; 4 708,35
S o l. in j. 3 0 0 m c g /0 ,6 m l în s tilo u in je c to r p re u m p lu t
0,6 ml. Ct. x 1 ,4 . Pa 2208,61;-
S ol. inj. 500 mcg/1 ml în s tilo u in je c to r p re u m p lu t 1 ml.
Ct. x 1 .4 . Pa 3633,81; -

M E T O X I-P O LIE T ILE N G LIC O L E P O E TIN U M B E T A ►S /P -R F/R

_______________________ sc A
F d in . S tim ulează producerea c e lu le lo r roşii din m ăduva osoasă.

In d . Tratam entul anem iei la pacienţi cu insuficienţă renală cronică.


C ind. H ipersensibilitate, hipertensiune necontrolată terapeutic.

M IR C E R A ® (R oche R egistration, A nglia)


S o l. in j. 30 m c g /0 ,3 m l în s e rin g ă p re u m p lu tă 0 ,3 ml.
Ct. x 1 Pa:383,95.
S o l. in j. 50 m c g /0 ,3 m l în s e rin g ă p re u m p lu tă 0 ,3 m l.
Ct. x 1 P a:594,77.
S o l. in j. 75 m c g /0 ,3 m l în s e rin g ă p re u m p lu tă 0 ,3 ml.
Ct. x 1 P a:856,7
S ol. inj. 100 m c g /0 ,3 ml în s e rin g ă p re u m p lu tă 0,3 ml.
Ct. x 1 P a:1118,62.
Sol. inj. 120 m cg/0,3 ml în seringă preum plută 0,3 ml. Ct. x
1. P a:1286,54
Sol. inj. 150 m cg/0,3 ml în seringă preum plută 0,3 ml. Ct. x 1
P a:1642,54.
MEMOMED 2014 221
Memorator de farmacologie

S ol. inj. 200 m c g /0 ,3 m l în s e rin g ă p re u m p lu tă 0,3 m l.


Ct. * 1 P a:2166,43.
S ol. inj. 2 5 0 m c g /0 ,3 ml în s e rin g ă p re u m p lu tă 0,3 m l.
Ct. x 1 P a:2653,06
S ol. inj. 360 m c g /0 ,6 m l în s e rin g ă p re u m p lu tă 0,6 ml.
P a:3385,41.

E PO E TIN U M B E T A ____________________________________________

F cln. D upă inj. i.v. T 1/2 4 - 1 2 ore. D upă s.c. la insuf. renală, pic.
seric la 1 2 -2 8 ore şi T 1/2 1 3 -2 8 ore.

Fdin. C om poziţia în hidraţi de carbon şi în acizi anim aţi este identică


cu a epoetinei izolată din urina a nem icilor. E ste o g licoproteină
care stim ulează form a re a eritro cite lo r. A cţio n e a ză ca un fa c to r
stim ulent al m itozei şi ca horm on de diferenţiere.

N E O R E C O R M O N (R oche, M area B ritanie)


r-H uE P O a
Liofilizat 10000 u.i./m l; 20000 u.i./m l; 60.000 u.i./m l + solv.
sol. inj în cartuş. C t x 1, 3.
Flac. 1000 U .l/m l. C t. x 1 flac. lio f + 1 fiolă x 0,5m l solvent;
Ct. x 1 flac. lio f + 1 0 fiole x 0,5m l solvent; C utie x 5 flac. lio f
+ 5 fiole x 0,5m l solvent. Flac. 20000 U .l./m l C utie x 1 flac.
liofil.+ 1 fiola x 5 ml solvent.
Flac. 50000 U .l./m l. C t x1 flac. liofil.+ 1 fiolă x 10ml solvent.
Sol. inj. în seringă preum plută 500 u.i./0,3m l. Ct x 1, 6. Pa:
-;143,93; 1000 u.i./0,3 m l. C t x 1 , 6; 2000 u.i./0,3m l. C t x 1 ,6 .
Pa: -; 526,7; 3000 u.i./0,3m l. Ct x 1, 6; 4000 u.i. C t x 1, 6.
Pa:-; 981,05; 5000 u.i./0,3m l. C t x 1, 6. Pa: -; 1208,3. 6000
u.i./0,3m i. C t x 1; 10000 u.i./0.6 ml. Ct x 1, 6. 20000 u.i./0.6
ml. C t x 1, 6. Pa:-; 2346,6; 30000 u.i./0.6 ml. Ct x 1, 6. Pa:
1174,53;-
E PO E TIN U M T E T A

E P O R A TIO (R atiopharm , G erm ania)


Sol. inj. seringă preum plută
Sol. inj 1000 u.i./0,5m l. Ct. x 6.
Sol. inj. 2000 u.i./0,5 ml. Ct. * 6. Pa: 354,68
Sol. inj 3000 u.i./0,5m l. Ct. x 6.
Sol. inj. 4000 u.i./0,5 ml. C t. * 6. Pa: 653,16
Sol. inj. 5000 u.i./0,5 ml. Ct. * 6. Pa: 875,03
Sol. inj. 10.000 u.i./1 ml. Ct. * 1; 4; 6 Pa: -;-;1 479,88
Sol. inj. 20.000 u.i./1 ml. Ct. * 1; 4; 6 Pa: - ; 1 949,57;-
Sol. inj. 30.000 u.i./1 m l. Ct. * 1; 4; 6 Pa: 775,37; 2 888,94;-
222 M E M O M E P 2014
Memorator de farmacologie

E P O E TIN U M Z E T A

R E TA C R IT (H ospira, O landa) *6
Sol. inj. ser. preum pl. 1000U I/0,3m l, 2000 U I/0 ,6 m l,4 0 0 0 U I/0 ,4 m l,
5000 U l/0,5m l, 6000 U l/0,6m l, 8000 U l/0 ,8 m l,10000 U l/1m l. C tx
6. P a:137,3; 274,59; 516,62, 628,06,739,5; 962,38,1185,27.
Sol. inj. ser. preum pl. 20000 U l/0 ,5 m l; 30000 U l/0,75m l; 40000
U l/1 m l. C tx 1 ,6. P a :4 4 2 ,3 2 ;2 2 9 9 ,6 8 ; 6 2 8 ,0 6 ;3 4 1 4 ,1 ;
813,79:4528,51.
MEMOMED 2014 223
Memorator de farmacologie

B 05 SUBSTITUENTI DE SÂNGE
ŞB SOLUŢII PERFUZABILE
B 05 A SÂNGE Şl PRODUSE SIMILARE
B 05 B SOLUŢII PENTRU ADMINISTRARE
INTRAVENOASÂ
B 05 C SOLUŢII PERFUZABILE
B 05 D SOLUŢII PENTRU DIALIZĂ

B 05 ALTE SOLUŢII INTRAVENOASE


B05Z SOLUŢII PT. HEMODIALIZĂ
Şl HEMOFILTRARE

B 05 A SÂNGE Şl PRODUSE SIMILARE


B 05 AA SUBSTITUENTI DE SÂNGE Şl FRACŢIUNI PROTEICE
PLASMATICE

A LB U M IN U M ►S

Se fo lo s e ş te o s o lu ţie cu p ro te in e d e riv a te din p la s m ă , se r,


placentă. A lbum ina reprez. m inim 95% din proteine.
Fcin. in condiţii norm ale cantitatea totală de album ină înlocuibilă
este 4 - 5 g/kg, din care 4 0 -4 5 % este prezentă in tra va scu la r şi
5 5 -60% în spaţiul extravascular. Tim pul de în ju m ă tă ţim m ediu 19
zile. E lim inarea este p re d o m in a n t in tra ce lu la ră şi se d a to re şte
proteazelorlizozom ale. La subiecţii norm ali, sub 10% din album ina
perfuzată părăseşte com partim entul in tra va scu la r în prim ele 2 ore
după perfuzie. V olum ul plasm a tic poate răm âne crescut pentru
câteva ore.
F d in. A lbum ina reprezintă peste 1/2 din proteinele plasm atice şi
circa 10% din activitatea de sinteză proteică a ficatului. A lbum ina
contribuie la presiunea oncotică a sângelui, la stabilizarea volum ului
sanguin c irc u la n t şi este tra n s p o rto r p e n tru ho rm o n i, e n zim e ,
m edicam ente, toxine.
M E M Q M E P 2014
224
Memorator tic farmacologie
Ind. Soluţii izotone: pierdere de volum plasm atic, acut sau subacut,
ş o c o p e ra to r, tra u m a tic , în a rs u ri, h ip o p ro te in e m ie , bypass
cardiopulm onar, insuf. hepatică acută, nefroză acută, hipotensiune
sau şoc în tim pul d ia liz e i re n a le . S ol. c o n c.: hipoalbum inem ie
severă cu voi. plasm . s că z u t şi e d e m e g e n e ra liza te , când se
im pune expansiunea voi. p la sm a tio c şi restricţie de sodiu şi apă.
A djuvant în hiperbilirubinem ie.
R .a. Frison, febră, urticarie.
P re c a u ţii. U tilizare atentă şi a d m inistrare lentă când hipervolem ia
şi h e m o d ilu ţia p o t fi un ris c p e n tru b o ln a v : in s u f. c a rd ia că
decom pensată, hipertensiune a rterială, varice esofagiene, edem
pulm onar, diateză hem oragică, anem ie severă, insuf. renală, edem
cerebral. C ând se folosesc sol. conc. se corectează deshidratarea.
A d m in . A te n ţie ! S o lu ţiile s u n t iz o to n e ( 4 -5 % ) p ro te in e sau
concentrate (1 5 -2 5 % proteine). P erfuzie i.v., iniţial 500 ml, repetat
la nevoie. Se fo lo se s c s o lu ţii lim p e zi, în c ă lz ite la tem peratura
corpului.

® A LB IO M IN (B iotest, G erm ania)


Sol. perf. 50g/I.FIac 250m l. C t x 1.
Sol. perf. 200g/l. Flac 50m l;100 ml. C t x 1.

A L B U M IN A U M A N A B A X T E R 5 0 g /l - 2 0 0 g /l (B a x te r,
A ustria) PR
Sol. perf. 50 g/l. Flac. 250 ml. C t x 1 ,2 4 . Flac 500 ml. C t x 1,
10.
S ol.perf. 200 g/l. Flac. 50 m l. C t x 1, 70. Flac 100 ml. C t x 1,
56.

A LB U M IN A U M A N A B E H R IN G 2 0 0 m g /m l (C S L B ehring,
G erm ania)________________________________________________
S ol.perf. 200 m g/m l. Flac. 50 m l; 100 ml. Ct. * 1.

A LB U M IN A U M A N A G R IFO LS (Instituto G rifols, S pania) S


Sol. perf. 10% . Flac. 50 m l. Ct. * 1
S ol. perf. 20% . Flac. 50 ml. Ct. * 1

A LB U N O R M ® (O ctapharm , M area B ritanie)


Sol. perf. 50 g/l; FI. 100 ml, 250 ml, 500m l. C tx 1 ,1 0 (pentru
flacoanele de 250 m l, 500 ml).
Sol. perf. 200 g/l. Flac 50m l; 100 ml. C t x 1 , 10.
S ol. perf. 250g/l. Flac 50m l; 100 ml. 0 x 1 .
M EM O M ED 2014 225
Memorator ele farmacologie

A LB U R E X (C S L B ehring, G erm ania)


Sol. perf. 50 g/1. Flac. * 100 ml; 250 ml; 500m l
Sol. perf. 200 g/l. Flac. * 50 ml; 100 ml

A LB U M IN Ă U M A N Ă K E D R IQ N (K edrion SPA, Italia) PR


Sol. perf. 20% . Flac. 50 ml; 100 ml. C t.*1 .

© V IA L E B E X (LFB B iom edicam ents, Franţa)


Sol. perf. 40m g/m l. Flac. 250m l. C t.x l.
Sol. perf. 200 m g/m l Flac. 50m !;100m l. Ctx1.

H U M AN A LB U M IN (H um an B ioplazm a, U ngaria)

Sol. perf. 200g/l. Flac x 50 ml; 100m l. Ct. x 1.

D E X TR A N U M 40 >S

Dextrani cu greutate m oleculară m edie 4 0 .000


F d in . D extranul îm b u n ă tă ţe şte co ndiţiile h e m odinam ice (creşte
volem ia şi deb itu l ca rd ia c, no rm a lize a ză te n siu n e a a rte ria lă şi
presiunea venoasă), are e fe ct a ntitrom botic.
Ind. Ş oc traum atic, hem oragie, cardiogen, pancreatite, peritonite,
ileus paralitic, trom boze, trom boflebite.
R.a. C ogestia feţei, urticarie, febră, bronhoconstricţie.
C ind. T ro m b o p e n ie , hip o fib rin o g e n e m ie , insuf. cardiacă, insuf.
renală cu anurie.
Prec. M onitorizarea debitului urinar. H em atocritul nu trebuie să
scadă sub 2 5 -3 0 % . Trebuie corectată deshidratarea.
A d m in . P erfuzie i.v., 5 0 0 -1 0 0 0 ml iniţial. U lterior, în funcţie de
evoluţie.

D E X T R A N 4 0 /G L U C O Z A 5 % (In fo m e d F lu id s S R L ,
R om ânia)_________________________________________________
Sol. perfuz. 10% . Flac. 500 ml. Ct. * 6. Pa: 138,24

D E X TR A N 40-N aC I 0,9% (Infom ed Fluids SRL, R om ânia)


Sol. perfuz. 10%. Flac. 500 m l. Ct. * 6. Pa: 128,14.

D E X TR A N U M 7 0 ______________________________ H § [Ă | ►5

D extrani cu greutate m oleculară m edie 70.000.


MEMOMED 2014
226
Memorator (te farmacologie
In d . Ş oc hipovolem ic, după hem oragii şi traum atism e, şoc toxico-
septic, arsuri întinse, profilaxia şocului chirurgical, flebotrom boze.
R .a. C ongestie cutanată, urticarie, febră, frison.
C in d . T rom bopenie, insuf. cardiacă, renală, edem pulm onar.
A d m iri. P erfuzie i.v., D upă he m o ra g ie m o d e ra tă sau severă sau
în faza de şoc la arşi, iniţial 5 0 0 -1 0 0 0 m l u rm a t u lte rio r de 500 ml,
la nevoie. D oza totală cel m ult 20 m l/kg în p rim e le 24 ore.

D EXTR AN 70-G LU C Q ZĂ 5% (Infom ed Fluids SRL, România)


S ol. perfuz. 6% . Flac. 500 ml. C t. * 6. P a :1 12,07.

D E X TR A N 70-N aC I 0,9% (Infom ed Fluids S R L R om ânia)


S ol. perfuz. 6% . Flac. 500 m l. C t. * 6. P a :1 0 6 ,l5 .

P O L IG E L IN U M ►S

F c in . T 1/2 4 - 8 ore. E lim inarea urinară în 48 ore.

F d in . P olipeptide obţinute din deg ra d are a gelatinei (din oase de


bovine), legate prin punţi de uree. S u b stitu e n t de volum . D im inua
o lig u ria a s o c ia tă ş o c u lu i, îm b u n ă tă ţe ş te m ic ro c irc u la ţia . Nu
m odifică coagularea. Nu este in flu e n ţa t de g ru p e le sanguine. Nu
este im unogen.

In d . Insuf. c irc u la to rie prin d e ficit de vo lu m p la sm a tic/sa n g u in ,


a b s o lu t s a u r e la tiv . Ş o c ş i s tă r i h ip o v o le m ic e , c irc u la ţie
e xtracorporeală.

R.a. Erupţii, hipertensiune, tahicardie, greaţă, vom e, dispnee, febră,


frisoane.

C in d . R eacţii anafilactice.
A d m in . P erfuzie i.v. O rientativ: profilaxia şocului 5 0 0 -1 5 0 0 ml;
şo c hipovolem ic până la 2000 ml.

® H A E M A C C E L ® (P iram al H ealthcare, M area B ritanie)


S ol. perfuz. 35 g%o. Flac. 500 ml. Ct. x 1; 10; 14
G E L A T IN Ă S U C C IN IL A T Ă ______________________________ ► P R

F c in . D istribuie intravasculară rapidă. E lim inare renală.

F d in . S ubstituent de volum . S oluţie izotonică, echilibrată electrolitic,


a d a p ta tă c o m p o ziţie i plasm e i. S a rc in ile n e g a tiv e in tro d u s e în
m o le c u lă p rin s u c c in ila re d e te rm in ă e x p a n s iu n e a m o le c u le i.
MEMOMED 2014 227
Memorator ele farmacologie

Volum ul m olecular este prin urm are m ai m are decât cel al gelatinei
nesuccinilate cu aceeaşi greutate m oleculară.

Ind. Insuf. c irc u la to rie prin d e ficit de volum p la sm a tic/sa n g u in ,


a b s o lu t s a u r e la tiv . Ş o c ş i s tă ri h ip o v o le m ic e , c irc u la ţie
extracorporeală.
R.a. Erupţii, hipertensiune, tahicardie, greaţă, vom e, dispnee, febră,
frisoane.

C ind. R eacţii anafilactice.


A d m iri. P erfuzie i.v. D oză m edie: 500-1 OOOml.

0 G E LO F U S IN E ® (B .B raun M elsungen, G erm ania)


S uccinil-gelatină 4% . S ol. perfuz. Flacon 500 m l. Ct * 10.
Pa: 158,97.

G E LA S P A N (B .B raun M elsungen, G erm ania)


Sol. perfuz. 40m g/m l. Flacon 500 ml. C t * 10. Pa: 368,35.
P un g a p la s tic 500m l;1 OOOml. C t x 2 0 ; 10. P a: 6 7 1 ,2 2 ;-;
671,22;-.

H Y D R O X Y E TH Y L A M ID O N /S K [Ăl ►s
S in. H E TA S T A R C H , H ydroxyethyl S tarch, HES

O b ţin u t p rin e te rific a re a u n u i a m id o n ce c o n ţin e p e s te 90%


am ilopectină; 7 - 8 ra dicali hidroxil la fie ca re 10 unităţi D -gluco-
piranoză au fost transform aţi în radicali hidroxietil eter. Se utilizează
polizaharidul cu m asa m oleculară 450.000.
F d in . S o lu ţia 6% H ES are p re siu n e c o lo id o s m o tic ă sim ila ră
album inei um ane; perfuzată i.v. produce expansiunea volum ului
plasm atic. E fectul durează 2 4 -3 6 de ore.
Ind. H ipovolem ie şi şoc produs de arsuri, chirurgie, hem oragie,
traum atism e.
R.a. R eacţii de h ipersensibilita te , inclusiv anafilaxie.
C in d . N e u ro c h iru rg ie , p a c ie n ţi la c a re p re v e n ire a h e m o ra g ie i
intracraniene este critică. Nu se a d m in istre a ză când hem atocritul
e ste su b 2 5 % , ia r la b o ln a v i cu b o li c a rd io v a s c u la re ş i/s a u
pulm onare, sub 30% . H iperhidratare, H ipervolem ie. Insuf. cârd.
severă. Tulb. c o a g ulabilitate sanguină.
A d m in . D oza obişnuită până la 20 ml sol. perf. H em ohes 6% sau
10% /kg şi zi, coresp la 1,2 g sau 2 g hidroxietilam ida/kg şi zi. în
228 M E M O M E D 2014
Memorator ele farmacologie

leucofereză (m ăreşte sedim e n ta re a e ritro cite lo r) se utilizează în


proporţie de 1:8 părţi sânge integral.

H A E S -S T E R IL ® (F resenius K abi, G e rm a n ia )
60g/1000m l; 100g/1000m l. Flac. 250, 500 ml. C t x 10, 20.
Pa: 233,98; -;-;3 2 1 ,49/383,1 ;-;-;-F lac. 25 0 ml. Ct. x 30.
P unga tip Freeflex 250 m l.C t x 20, 30, 35, 40.
P unga tip Freeflex 500 m l.C t x 15, 20.

H EM O H E S ( ® 6 % ; 10% (B .B raun M elsungen, G erm ania)


1000 ml sol. perf. conţin: H id ro xie tila m id o n 200/0,5: 100 g;
60 g C lorură de sodiu 9 g. Flac. şi pungi 500 m l. S odiu şi clor
câte 154 m m ol/l. pH 4 ,0 -7 ,0 . O sm olaritate 310 m Osm /I. Flac.
500 ml. Ct. x 10. P a: 247,28.

IN FO H E S (Infom ed Fluids, R om ânia S lovacia)


501 p e r f 6 0 g /l; 10 0 g /l; 1 0 0 0 m l s o l. p e rf. c o n ţin
h id ro xie tila m id o n 2 0 0 /0 ,5 6 0g, re s p e c tiv 1 0 0 g ,clo ru ră de
sodiu 9 g.pH 5,0-7,0. O sm o la rita te 309m O sm /l. P ungă 500
ml. Ct x 1,10. Pa: 28,27; 2 41,72; 26,19; 224,26.

V E N O FU N D IN ® (B.Braun M elsungen, G erm ania)


1 1conţine: 60 g (plus) Poli (0-2-hidroxietil) am idon; 9 g clorură
de sodiu. Flac. 500 ml. Ct. x 10. Pa: 240,21.

Pungă 250 ml. Ct. x 10. P ungă 500 ml. C t x 10; 20.

V IT A F U S A L @ (Infom ed Fluids, R om ânia)


1 1conţine: 60 g (plus) Poli (0-2-hidroxietil) am idon; 9 g clorură
de sodiu. Sol. perf. Flac. 500 m l. Ct. * 10 Pa: 238,84.

In d . Tratam entul şi profilaxia hipovolem iei şi şocului.

A d m in . Doza zilnică şi viteza de perfuzare depind de cantitatea


de sânge pierdut, de m en ţin e re a sau re sta b ilire a p a ra m e trilor
hem odinam ici.

V O LU V E N ® (Fresenius K abi, G erm ania)


1000 ml sol. perf. 6% conţin: Poli (0 -2 h id ro xie til) am idon 60
g; C lorură de sodiu 9 g. C lorură şi sodiu câte 154 m m ol/l. pH
4,0 -5 ,5 . O sm olaritate 308 m osm /l.
M E M O M E D 2014 229
Memorator de farmacologie

P ungi 250 ml. Ct. x 20; 25; 30; 35; 40. Pa: 616,31;
P ungi 500 ml. Ct. * 10; 15; 20. Pa: -; -; 589,06.
Flac. 250 ml. Ct. x 10; 20; 30.
Flac. 500 ml. Ct. x 10; 20.
1000 ml sol. perf. 10% conţin Poli (0 -2 hidroxietil) am idon
100 g; C lorură de sodiu 9 g. C lorură şi sodiu câte 154 m m ol/
I. pH 4,0 -5 ,5 . O sm olaritate 308 m osm /l. P ungi/Flacoane
500 m lx 1, 10, 20.

Ind. Terapia şi profilaxia hipovolem iei, tehnica hem odiluţiei acute


norm ovolem ice (H A N ).

A d m iri. P erfuzie i.v. continuă. P rim im 1 0 -2 0 ml cu viteză m ică


(Poli (0 -2 hidroxietil) am idon 60 g; C lorură de sodiu 9 g. C lorură şi
sodiu câte 154 m m ol/l. pH 4,0 -5 ,5 . O sm olaritate 308 m osm /l.
posibile reacţii anafilactice). Doza m axim ă 50 m l/kg şi zi.

V O LU LY TE ® (F resenius Kabi, R om ânia)


1000 ml sol. perf. 6% conţin: Poli (O -2-hidroxim etil) am idon
60 g. A c e ta t de so d iu trih id ra t 4 ,6 3 g. C lo ru ră de so d iu
6,02 g. C lorură de p o ta siu 0 ,3 0 g. C lo ru ră de m a g n e ziu
hexahidrat 0,30 g. P ungi 250 ml. C t. x 1 ; 20; 30; 35; 40.
Flac. 250 m l. C t. x 1, 10. P ungi 500 ml. Ct. x 1 ; 15 ; 20.
P a:-; 538,73; 694,7. Flac. 500 ml. Ct. x 1, 10.

Ind. T ratam entul şi prevenirea hipovolem iei.

A d m in . P e rfu z ie i.v . P rim ii 1 0 - 2 0 m l cu v ite z ă m ic ă , s u b


supraveghere (posibile reacţii anafilactice).

TE TR A S P A N ® (B. B raun M elsungen, G erm ania)


1000 ml sol. perf. 6% , re s p e c tiv 10% co n ţin : P oli (0 -2 -
hidroxim etil) am idon 60 g, respectiv 100 g. A ce ta t de sodiu
trihidra t 3,266 g. C lorură de sodiu 6,252 g. C lorură de potasiu
0,298 g. C lorură de m agneziu hexahidrat 0,203 g. C lorură
de calciu d ihidrat 0,367g. A cid m alic 0,671 g. pH 5,6-6,4.
O sm olaritate 297 m O sm ol/l.

P ungi 250m l; 500 ml; 1000m l. Ct. x 10; 20; 20.

în plus, pentru Tetraspan 10% : Flac. 500 ml. Ct. x 10.

Ind. T ratam entul hipovolem iei sau a şocului im inent sau m anifest.

A d m in . P e rfu z ie i.v . P rim ii 1 0 - 2 0 m l c u v ite z ă m ic ă , s u b


supraveghere (posibile reacţii anafilactice).
230 MEMOMED 2014
Memorator ele farmacologie

B 05 B SOLUŢII PENTRU ADMINISTRARE


INTRAVENOASĂ
B 0 5 BA SOLUŢII PENTRU ALIMENTAŢIE PARENTERALĂ

B 0 5 BB SOLUŢII IMPLICATE
ÎN BALANŢA HIDROELEGTROLITICĂ

B 0 5 BC SOLUŢII PENTRU DIUREZA OSMOTICĂ

* $
B 05 BA SOLUŢII PENTRU ALIMENTAŢIE PARENTERALĂ

A M IN O V E N ® 5% - 1 0 % -1 5 % (Fresenius Kabi, Suedia)


Sol perf. 5% ; 10%; 15% . Fiac. 500 ml. Ct. x 1 , 10 . Pa:
176,48; -; 286,03; -; 314,64. Flac. 1000 ml. Ct. * 6.

A M IN O V E N ® 3,5% G LU C O Z Ă /E L E C T R O L IŢ I (Fresenius
Kabi, G erm ania)__________________________________________
Sol perf. 3,5% . Flac. 500 ml. Ct. x 1; 10. Pa: -; 171,62
Flac. 1000 ml. Ct. x 6.

A M IN O V E N ® IN FA N T 10% (F resenius K abi, S uedia)


Sol. perf. 100g/L. F1100 ml; 250 m l. Ct. x 10. Pa: 233,33; -.

® IN FE S O L 100 ® (Berlin C hem ie, G erm ania)


S o lu ţie p e rfu z a b ilă 100% F la c. 2 5 0 m l; 5 0 0 m l; 1 0 0 0 m l;
Ct. x 10 Pa: -;395,7;-

A d m in . A dulţi: 0,6-1,0 g acizi am inaţi (25 ml Infesol 4 0)/kg/zi până


la 1,3-2,0 g acizi am inaţi (50 ml Infesol 40)/kg /zi. S ugari şi copii:
1.5-2,5 g acizi am inaţi (60 ml Infesol 40)/kg/zi.

N E P H R O T E C T ® (F resenius K abi, G erm ania)


S ol.perf. conţinând a m in o a cizi p entru n u triţie parenterală,
adm inistrată la pacienţi cu insuficienţă renală.Flac. 250 ml,
500 ml. Ct. x 1,10. Pa: -; 233,98; - ;-.

IN TR A LIP ID ® (Fresenius K abi, S uedia)


E m ulsie perf. conţinând: Ulei de soia purificat 10% g (sau
20% ) g; G licerol; A pă pro inj.
MEMOMED 2014 231
Memorator de farmacologie

E m ulsie p e rf 10% Flac 100m l; 500m l. Ct x 10; 12. Pa:-;-;


-; 350,8
E m ulsie perf. 20% Flac 100m l; 250 m l; 500m l. Ct x 10; 12
P a:-;191,31;-;-; -; 426,9/3 9 9 ,4 6 (pt. saci Excel).
In d . N u triţia p a re n te ra lă , ca a p o rt e n e rg e tic şi de a c izi g ra şi
esenţiali.
A d m in . D oza ziln ică m axim ă = 3 g trig lice rid e (15 m l e m ulsie
perfuzabilă 20% )/kg/zi. A cea stă doză asigură până la 70% din
necesarul energetic. E m ulsia perfuzabilă Intralipid 20% nu trebuie
să depăşească 500 ml în 5 ore.
N ou-născuţi şi copii. între 0 ,5 -4 g trigliceride (2 ,5 -2 0 ml em ulsie
p e rfu z a b ilă In tra lip id 2 0 % )/k g /z i. V ite z a de p e rfu z ie să nu
depăşească 0,17 g trigliceride/kg/oră (4 g în 24 ore).

0 LIP O F U N D IN M C T /L C T 2 0 % ® (B .B raun M elsungen


A G , G erm ania)
1000 m l conţin: Ulei de soia 100 g; T rigliceride cu lanţ m ediu
(M C T) 100 g; C o nţinut en e rg e tic 7990 kJ/l (1908 kcal/l)
E m u ls ie p e rf. 2 0 % F la c . 1 0 0 m l; 2 5 0 m l; 5 0 0 m l.
Ct. x 10. Pa: 143,02; 331,8; 354,68.

A d m in . I.v., perfuzie foarte lentă, m axim 0.75 m g/kgc/oră.

O M E G A V E N ® (Fresenius Kabi, S uedia)


Ulei de peşte 10 g; Fosfatide purificate din ou 1,2 g; Glicerol
2,5 g. Em uisie perf. Flac. * 50 ml; 100ml. Ct. * 10. Pa: 303,92;

S M O Flipid ® (F resenius Kabi, S uedia)


1000 ml e m u ls ie p e rf. 20% c o n ţin e : U lei de s o ia 60 g;
Trigliceride cu lanţ m ediu 60g; Ulei de m ăsline 50 g; Ulei de
peşte 30 g. Flac. 100 ml; 250 ml; 500 ml. Ct. * 10. Pa: 180,21;
402,67; 674,12. P ungi 100 ml; 250 ml. Ct. x 10. P ungi 500
ml. Ct. x 12.
G LU C O SU M ►S
Ind. R ehidratare, aport caloric, hipoglicem ie, solvent pentru num e­
roase m edicam ente. S ol. hip e rto n e (2 5 -5 0 % ) reduc p resiunea
cerebrospinală şi edem ul cerebral în delirium trem ens şi intoxicaţia
acută cu alcool.

A d m in . Sol. izotonă i.v., i.m., s.c., rectal. Sol. hipertone num ai i.v.
lent sau perfuzie. Rata m axim ă de utilizare a glucozei este 800
m g/kg/oră. Sol. 25% se adm inistrează cel m ult 6 m l/m inut.
232 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

0 D EX TR O SE 5% -1 0 % , (Villerton Invest, Luxem burg)


Sol. perfuzabilă. P ungă 250 ml; 500 ml. Ct. * 1.

D E X TR O S E 5% - 10% V io se r {V ioser, G recia)


Sol. perf. 5% . Flac. 250 m l; 500 m l; 1000 m l. Ct. * 10.
Pa: 34,03; 45,12; 53,35.
Sol. perf. 10% . Flac. 250m l; 500 ml; 1000 ml. Pa: 44,47;
48,92; 59,7.

G LU C O SE 5% , 10%, 20% , (B.Braun M elsungen, Germ ania)


Sol. perfuzabilă 5 %. Flac. * 500 ml. C tx 10. Pa; 33,16;33,27/
31,51;-.
Sol. perfuzabilă 10 %. Flac. * 500 ml. C t x 10. Pa: -; 34,59/
33,68.
Sol. perfuzabilă 20 %. Flac. * 500 ml. C t x 1; 10. Pa: -;44,47

G LU C O ZA 5% , 10% (Stada H e m ofarm , R om ânia)


Sol. perfuzabilă. Flacoane 500 m l. Ct. >«10. Pa: -;35,58.

G LU C O S TE R IL ® 5% - 1 0 % (F resenius K abi, G erm ania)


Sol. pefuzabiiă 5%
Flac. 100m l; 2 5 0 m l;1 0 0 0 ml fa ra /c u în c h id e re D uoC ap.
Ct. x 1; 10; 20; 30; 40. Flac 500 m l. Ct x 1; 10; 20; 30; 40. Pa:
-;35,58/Flac. PE K abi: 39,38; 48,28/Flac. PE: 74,81.
Sol. pefuzabiiă 10%
F lac. 100m l; 2 5 0 m l;1 0 0 0 ml fa ra /c u in c h id e re D u o C a p .
Ct. x 1; 10; 20; 30; 40. Flac 500 ml. C t x 1; 10; 20; 30; 40.
Pa:-;39,37/Flac. PE Kabi: 47,85; 52,07/Flac. PE: 90,89.

G LU C O ZA 5% - 1 0 % - 20% (Infom ed Fluids, R om ânia)


S ol. perf. 5 %. P ungă 250 ml; 500 ml cu 1 sau 2 tuburi
c o n e cto a re . Ct. x 10; x 20 (e xc lu s iv p e n tru 500 m l); 30
(exclusiv pt 250 ml). Pa: 32,2; 33,22; 35,18; 35,49;-;-.
Sol. perf. 10 %. Pungă 250 ml; 500 ml cu 1 sau 2 tuburi
conectoare. Ct. x 10; 20 (exclusiv pentru 500 ml); 30 (exclusiv
pt 250 ml). Pa: 34,03;34,56;36,7;39,56;-;-;.
Sol. perf. 20 %. P ungă 250 ml; 500 ml cu 1 sau 2 tuburi
conectoare. Ct. x 10; 30. Pa: 44,63; 46,45; 48,09; 49,76;-;-;-.

G LU C O ZA (Zentiva, R om ânia)
Sol. inj. 33% . Fiola 10 ml. Ct. x 5; 10.Pa: 13,13;-.
M EM OM ED 2014 233
Memorator de farmacologie
S O R B IT O LU M ►S

F d in . A po rt caloric, anticetogen, hepatoprotector.


Ind. Produs calorigen în alim entaţia parenterală.
A d m in . P erfuzie i.v., 1 g/kg/oră.

S O R B ITO L 50 g/l (Infom ed Fiuids, R om ânia)


S ol. perf. 5% . P ungi 500 m l; 2 000 m l cu 1 sau 2 tu b u ri
conectoare. Ct. * 10. P a:42,57/47,18; 129,15/145,23.

C O M B IN A Ţ II ►S

K AB IV E N ® (F resenius Kabi, S uedia)


E m ulsie perf. cu am inoacizi, lipide, carbohidraţi, glucoza.
S ac tricom partim entat 1026 m l; 1540 m l; 2053 ml; 2566 ml.
C U 1 ; 4 . : * 1; 4. :1; 2; 4 .: 1; 2; 3. Pa: -;-:-;490.61 ;-;-;576,89;-

K AB IV E N ® P E R IP H E R A L (Fresenius Kabi, Suedia)


E m ulsie perf. cu am inoacizi, lipide, carbohidraţi, glucoza.
S ac tricom partim entat * 1440 ml; 1920 ml; 2400 ml. Ct. * 2;
4. : * 1; 2; 4. : x1; 2; 3. Pa:-; 409,63 : -;522,74; -

N U T R IF L E X ® LIP ID PER I {B .B raun M elsungen, G erm ania)


G lucoza, fosfat m onosodic, acetat de zinc, trigliceride, ulei
de soia, am inoacizi.
E m ulsie perf. P ungă tricam erală. 1250 ml; 1875 ml; 2500
ml. Ct. x 5. P a:551,45; 624,57; 652,87.

N U TR IFLEX ® LIPID PLUS (B.Braun M elsungen, G erm ania)


E m ulsie perf. P ungă tricam erală 1250 ml; 1875 ml; 2500 ml.
Ct. x 5. Pa: 564,21; 640,83; 726,72.

N UTRIFLEX O M E G A PLUS (B.Braun Melsungen, Germ ania)


E m ulsie perf. P ungă tricam erală 1250m l; 1875 ml; 2500 ml.
Ct. x 5. Pa: 767,36; 1034,36; 1185,27.

N U T R IF L E X O M E G A S P E C IA L (B .B ra u n M e ls u n g e n ,
G erm ania)
E m ulsie perf. E m ulsie perf. P ungă tricam erală 1250m l; 1875
ml; 2500 ml. Ct. x 5. Pa: 639,67; 825,4; 1162,05; 2150,86.
234 MEMOMED 2014
Memorator eie farmacologie

O LIC LIN O M E L ® (C lintec P arenteral, Franţa)


P ungă cu 3 com partim ente: em ulsie perfuzabilă (lipide, sol.
a m in o a c iz i, s o l. g lu c o z ă ) 1000 m l;1 5 0 0 m l; 2 0 0 0 m l (N7-
1000E). Ct. x 1 ;6 .: x 1 ;4 .: x 1;4.: 1;2. P a: 122,32; 183,06;
-; 160,97;-.
P ungă cu 3 com partim ente: e m ulsie perfuzabilă (lipide, sol.
am inoacizi, sol. glucoză) 1000 ml; 1500 ml; 2000m l; 2500m l
(N 4-550E). Ct. * 1 ;6 .: x 1 ;4 .: x 1 ;4 .:x 1;2.; x 1;2. Pa: 124,65;
-;1 2 8 ,1 4;-;1 19,83;-;-;-.
P ungă cu 3 com partim ente: e m ulsie perfuzabilă (lipide, sol.
am inoacizi, sol. glucoză) (N 6 -9 0 0 E ); 1000 ml, 1500 ml; 2000
ml. Ct. x 1 ;6 . : x 1 ;4 .: x 1;4.: x 1;2.; x 1;2. Pa: -;-;139,36;-;-;-

In d . N utriţie parenterală la adulţi şi co p ii peste 2 ani.

S M O F K A B IV E N C E N T R A L ® CU - F Ă R Ă E LE C TR O LIŢI
(Fresenius Kabi, R om ânia)
1000 m l em ulsie perf. % conţine: P ungă tricom partim entată
493; 9 8 6 m l; 1 4 7 7 m l; 1 9 7 0 m l; 2 4 6 3 m l. C t. x 1; 6: 1; 4:
x 1; 4: x 1; 4: x 1; 3. P a : -; -; 1 8 3 ,0 6 ; 6 6 5 ,2 1 :2 4 5 ,7 1 ;
868,59;285,01; 996,18; 308,92; 823,08.

S M O FK AB IV EN P E R IF E R A L (F resenius Kabi, R om ânia)


1000 m l em ulsie perf. % conţine: P ungă tricom partim entată
1206; 1448; 1904 m L. C t x 1, 3{exclusiv pentru 1904 m l), 4.
Pa: Ct. x4 x 1206 m l: 646,63;C t x4 x 1904m l: 832,37.

O LIM E L (Baxter, Franţa)


E m ulsie perf.
N 5E: P ungi tricom partim entate 1500m l, 2 000 m l, 2500 ml.
C t x 4 :x2 :x2. Pa: 2509,06; 2 9 90,62; 1882,71.
N7, N7E: Pungi tricom partim entate 1500m l, 2000 ml, 2500
ml. Ct x 6 :x4 :x4. Pa: 3010,48; 2528,14; 3357,45.
N9, N9E: Pungi tricom p a rtim e n ta te 1500m l, 2000 ml, 2500
m l. C t x 6 :x4 :x 4 . P a : 4 4 3 5 ,8 2 ; 3 2 5 4 ,7 3 ; 3 7 2 3 ,5 ;
4435,82:3256,41; 5972,24.

P E R IO LIM E L N 4E (B axter, Franţa)


E m ulsie perf.
P ungi tricom partim entate 1000m l,1500m l, 2000 m l, 2500 ml.
C t.x6x4x4x2. Pa: 2217,34; 1665,33; 1984,3; 1218,88.
MEMOMED 2014 235
Memorator de farmacologie

Ind. A po rt energetic, acizi graşi esenţiali şi acizi graşi om ega-3,


pentru nutriţia parenterală.
A d m in . 1 -2 g lipide/kg/zi = 5 -1 0 ml S M O F/kg/zi.

A M IN O M IX ® 1, 2 N O V U M (Fresenius Kabi, G erm ania).


Sol. perfuzabilă pentru alim entaţie parenterală, cu am inoacizi.
P ungă bicam eral
1 .1 0 0 0 ml; Ct. * 6. Pa: 3 9 1 ,4 2 .1 5 0 0 ml. Ct. * 4. Pa: 391,42.
2000 ml. Ct. x 4.
2 .1 0 0 0 ml. Ct. x 6. Pa: 4 4 6 ,9 7 .1 5 0 0 ml. Ct. * 4. Pa: 391,42.
2000 ml. Ct. x 4.

® A M IN O P L A S M A L 5% E - 1 0 % - 10% E ® (B. B ra u n
M elsungen, G erm ania).
Sol. perfuzabilă pentru alim entaţie parenterală, cu am inoacizi.
5% E Flac. 500 m l. Ct. * 10. Pa: 185,94
Sol. perfuzabilă pentru alim entaţie parenterală, cu am inoacizi
10%. Flac. 500 ml. Ct. * 10. Soi 10% E. FI. 500 ml. Ct. * 10.
Pa: 259,16; 245,99.
A d m in . Până la 40/20 m l/kg/zi, cu 45/25 picături/m inut şi 140/70
ml/oră.

A M IN O P L A S M A L H E P A 10% ® (B .B ra u n M e ls u n g e n ,
G erm ania)________________________________________________
S o l. p e rfu z a b ilă 10% , pt. a lim e n ta ţie p a re n te ra lă , cu
am inoacizi.Flac. 500 ml. Ct. * 10. Pa: 332,64.

A d m in . 7 -1 0 m l/kg/zi, m axim 15 m l/kg/zi.

A M IN O S T E R IL N -H E P A 8% ® (Fresenius Kabi, G erm ania)


S oluţie perfuzabilă 8% Flac. 500 m l. Ct. * 1; 10. Pa: 351,24.

B 05 BB SOLUŢII IMPLICATE ÎN BALANŢA


HIDR0ELECTR0LITICÂ

NATRII CHLORIDUM ►S

Ind. R efacerea vo le m ie i în p ie rd e ri e xa g e ra te de apă şi sare,


h ip o n a tre m ie d in d ia re i in te n s e , v ă rs ă tu ri, a rs u ri, tra n s p ira ţii
profuze, acidoză m etabolică.
R.a. S upraîncărcarea patului vascular.
236 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

C in d . H ipertensiune arterială, insuf. cardiacă, edem e.

A d m in . S oluţiile hipertone se adm inistrează num ai i.v. în perfuzie.


D oză curentă 5 0 0 -1 0 0 0 m l/zi.

C LO R U R A D E S O D IU 0,9% (Infom ed Fluids, R om ânia)


S ol. perfuz. 0,9% . P ungă 250 ml; 500 m l; 1000 m l; 2000 ml
cu 1 / 2 tuburi cone cto a re la te ra le . C t * 10 cu 1 tub. Pa
30,48; 30,88; 50,59; 94,47. C t * 10 cu 2 tub. Pa 32,82; 33,24;
53,55; 99,47.

C LO R U R A D E S O D IU 0,9% (F rese n iu s K abi, G erm ania)


Sol. perf. 0,9% . Flac. 250 m l; 500 ml. Ct. x 10; 12; 20; Pa: -
;-;-;33,01;- 44,47;

Flac. P E Kabi P ack 100 ml. C t x 1 0 ,4 0 . Flac. PE K abi Pack


250 ml. C t x 20; 30. Flac. P E K abi P ack 500 ml. Ct. x 10; 20.
P a: 39,37. Flac. PE Kabi P ack 1000 ml. Ct. x 10. P a: 59,7.

C LO R U R A DE S O D IU 0,9% (S tada H em ofarm , R om ânia)


Sol. perf. 0,9% . Flac. 500 ml. C t. * 10. Pa: 29,55.

C L O R U R A D E S O D IU 5 ,8 5 % (B .B ra u n M e s u n g e n ,
G erm ania)________________________________________________
C onc. sol. perf. 5,85% . Flac. 20 ml; 100 ml. C t * 20. Pa:
30,2; 64,89.

C LO R U R Ă DE SODIU 0,9% (B.Braun M elsungen, Germania)


S o l. p e rfu z . F la c . 100 m l; 2 5 0 m l; 5 0 0 m l; 1 0 0 0 ml.
C t x 10 ; 20 (exclusiv pentru 100 ml). P a:24,35;47,09; Pa
28,88; -; Pa 30,2; - Pa 40,75; -
S ol. perf. flac. m onobloc 500 m l. Ct. x 10. P a:30,96

® C LO R U R Ă DE SO DIU 0,9% V IO S E R (Vioser, Grecia)


S ol. perfuz. Flac. 250 m l;1000m l. C t * 10. Pa: 45,73;47.

C O M B IN A Ţ II ►S

S O L U Ţ IE H A R TM A N N (Stada H e m ofarm , R om ânia)


S ol. perf. Flac. 500 ml. C t * 10. Pa: 33,5.
M EM O M ED 2014 237
Memorator de farmacologie

S O LU Ţ IE R1NGER (S tada H em ofarm , R om ânia)


S ol. perf. Flac. 500 ml. Ct * 10. Pa: 33,01.

S O L U Ţ IE P E R F U Z A B IL Ă R IN G E R (B .B ra u n M e lsu n g e n ,
G erm ania)________________________________________________
S ol. perf. Flac. 500 ml; 1000 m l. Ct. * 10. P a:31,51;-

S O L U Ţ IE R IN G E R B. B R A U N (B .B ra u n M e ls u n g e n ,
G erm ania)
S ol. perf. Flac. 500 m l. Ct. * 10.P a:26,79.

® C L O R U R Â D E S O D IU 0 ,9 % ş l G L U C O Z Ă 5%
(H elvetica P rofarm , R om ania)
S ol. perf. Flac. 500 m l. Ct. * 10.

S O L U Ţ IE R IN G E R L A C T A T (B .B ra u n M e ls u n g e n ,
G erm ania)
Sol. perf. Flac. 250 m l; 500 m l. Ct. * 10. Pa:32,19. Flac.
m onobloc 500m l. Ct. x 10. P a:33,17.

S O LU ŢIE R IN G E R (Infom ed Fluids, R om ânia)


100 ml sol. perf. conţin: C lorură de sodiu 8,6 g; C lorură de
potasiu 0,3 g; C lorură de calciu dih id ra t 0,33 g. P ungi 250
m l; 5 0 0 m l c u 1 s a u / 2 tu b u r i c o n e c to a re la te ra le .
Ct. * 1; 10. Pa 26,72;33,86. Pa 26,72;35,49.

® S O LU ŢIE R IN G E R LA C TA T (Infom ed Fluids, R om ânia)


1 litru sol. perf. conţine : C lo ru ră de sodiu 6 g; C lorură de
potasiu 0.4 g; C lorură de calciu dih id ra t 0,27 g. Lactat de
sodiu 3,20 g. S aci p.v.c. 250 ml; 500 ml cu 1 sau/ 2 tuburi
conectoare. Ct. * 10. Pa: 31,68; 33,08. P a:33,95; 37,53.

S O L U Ţ IE R IN G E R F R E S E N IU S ( F r e s e n iu s K a b i,
G erm ania)________________________________________________
Sol. perf. Flac. 250 ml, 500 m l. C t. 10; 12; 20. Flac. PE 250
ml. Ct x 10; 20; 30. P a:-;-;-;28,86;-;-.FIac. PE 500 ml. C t x
10; 20. P a:-;-;-;44,78;-;-.

® S O LU ŢIE R IN G E R V IQ S E R (V ioser, G recia)


Sol. perf. Flac. 1000 m l. Ct. x 10. P a:47,66.
238 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

® S O LU ŢIE R IN G E R LA C TA T V IO S E R (Vioser, G recia)


Sol. perf. Flac. 1000 m l. Ct. * 1; Pa: 5,05;-.

S O LU ŢIE R IN G E R LA C T A T (F rese n iu s K abi, G erm ania)


Sol. perf. Flac. 250 ml, 500 ml. Ct. * 10; 12; 20. P a:-;-;-;30,2;-
;-.FIac. PE 250 m l.C t x 10; 20; 30. Flac. PE 500 ml. C t x 10;
20. Pa:-;-;-;48,74;-;-.

® S TE R O FU N D IN (B, B raun M e lsungen, G erm ania)


Sol. perf. Flac. 250 ml, 500 ml. C t x1; x10. Flac. 1000 m l. Ct.
x 1; x 6. R ecipient PE 250 ml, 500 ml; 1000 ml. Ct. x1; 10.
Pungă 250 ml, 500 ml. Ct. x1; 20. P ungă 1000 ml. Ct. x1; 10.

B 0 5 BG SOLUŢII PENTRU DIUREZA OSMOTICĂ

M A N N IT O LU M ►S

F c in . D upă inj. i.v. este filtra t la n iv e lu l g lo m e ru lilo r şi nu se


absoarbe în tubii renali, elim inându-se prin urină, nem etabolizat,
80% din doză după 3 ore. Nu se a b soarbe digestiv.
F d in . D iuretic osm otic.
In d . P rofilaxia a n uriei la bolnavi cu şoc, a rsu ri, tra n s fu z ie etc.
Intoxicaţii acute cu substanţe toxice renale. Util în hipertensiunea
intracraniană şi spinală, edem cerebral, glaucom a cu t congestiv,
p re ve n tiv în a in te a in te rv e n ţiilo r c h iru rg ic a le pe c re ie r şi ochi.
M ăsurarea filtratului glom erular.
R .a. G reţuri, cefalee, am eţeli, frison, febră.
C in d . A nurie, blocaj renal, insuf. ca rd ia că decom pensată, edem
pulm onar, congestie pulm ., hem oragie cerebrală, sarcină.
F re c . E xtravazarea produce inflam aţie şi trom bofiebită.
A d m iri. I.v. lent sau în perfuzie. D oza zilnică 5 0 -2 0 0 g m anitol
precedată de o doză test de 200 m g/kg inj. i.v. lent. D oza m axim ă
zilnică la adulţi este 1 -1 ,5 g/kg m anitol. R itm ul perfuziei m axim um
40 picâturi/m inut. Se recom andă controlul d iurezei şi e lectroliţilor
serici. V iteza de perfuzie treb u ie a ju sta tă în c â t să se o bţină o
diureză de cel puţin 3 0 -5 0 m l/oră.

M A N ITO L 20% (Infom ed Fluids, R om ânia)


Sol. perfuz. 20% . P ungi 250 ml; 500 ml cu 1 sa u / 2 tuburi
conectoare lat. Ct. * 10. Pa 7 1,42; 107,88; Pa 77,25; 116,29.
MEMOMED 2014 239
Memorator de farmacologie

M A N N IT O L 10% - 20% F R E S E N IU S (Fresenius Kabi, Italia)


S o l. p e rf. 1 0 % . F la c . * 10 0 m l. C t * 2 0 . P a : 5 5 ,2 8 .
Flac x 250 m l; Ct. * 16. Pa: 71,23; FI. * 500 ml. Ct. * 12. Pa:
83,98; FI * 1000. Ct. x 6. Sol. perf. 20% . Flac. 250 ml; 500
ml. C t. x 12. Pa: 57,17; 89,41.

0 M A N N IT O L H F (S tada H em ofarm , R om ânia, G erm ania)


S ol. perf. 200 m g/m l. FI. 250 m l. Ct. x 10. Pa: 47,97.

M A N N IT O L {V ioser, G recia)
Sol. perf. 200 g /1000 ml. Flac. 25 0 m l,500 ml. Ct. x 10. Pa
54.04; 74,8.

O S M O FU N D IN 15% N (B .B raun M elsungen, G erm ania)


Sol. perf. 15%. Fiac. 100 ml; 250 ml. Ct. x 1; 10. Pa: 4,13;
40,04; Pa: 5,76; 55,9.

B 05 D SOLUJII PENTRU DIALIZA PERITONEALA


B 05 DA PREPARATE PENTRU DIALIZA PERITONEALA SOLUŢII
IZOTONE

ICODEXTR1NUM ►S

F cin . C oncentraţia plasm atică constantă este atinsă după 7-10


zile. P olim erul este hidro liza t de am ila ză în fragm ente m ai m ici
care sunt epurate prin d ializă peritoneală.

F din. Icodextrina este un po lim e r de g lucoză care acţionează ca


agent o sm o tic a d m in is tra t in tra p e rito n e a l în d ia liza p e rito n e a lă
pentru tratam entul insuficienţei renale cronice.
Ra. D eshidratre, tu lb u ră ri e le ctro litice , h ip o - sau hipertensiune,
prurit, erupţii cutanate.
A d m in . O singură dată pe zi. Pentru pacienţii adulţi, cu greutate
normală, nu se recom andă adm inistrarea unui volum de soluţie
mai m are de 2 I. P entru pacienţi m ai m ari (peste 70-75 kg), poate
fi utilizat un volum de um plere de 2,5 I.

E X T R A N E A L ® (B a xte r H ealthcare, A nglia)


S ol. pt. dia liză p e rito n e a lă 7 ,5% : Ic o d e xtrin ă ; C lo ru ră de
s o d iu ; L a c ta t d e s o d iu ; C lo ru ră d e c a lc iu ; C lo ru ră de
m agneziu. P ungi sim ple sau d u ble cu co n e cto r luer, spike
sau lineo 1,5 I; 2 I; 2,5 I. Ct. x 4; 5; 6; 8.
240 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

COMBINAŢII ►S

In d . Insuf. renală cronică în stadiul term inal.

® G A M B R O S O L T R IO 10 - 4 0 ( F resenius, G erm ania)


Sol. pt. dializă peritoneală 10 şi 40. P ungi sim p le cu tub 2000
m l; 2500 m l; 3000 m l. C t. * 4; x4; x3. sau cu c o n e cto r 2000
m l; 2500 m l; 3000 m l; 5000 ml. Ct. * 4; 4; 3; 2. P ungi duble
cu conector 2000 ml; 2500 m l; 3000 m l. C t. * 4; 4; 3 sau cu
tub 2000 ml; 2500m l; 3000m l. Ct. x 4; 4; 3.

B A LA N C E 1,5% - 2,3% - 4 ,2 5 % G L U C O Z Ă 1.75M M O L/L


C ALC IU (F resenius M edical C are, G e rm a n ia )
G lucoza în pungi dublu co m p a rtim e n ta te 1500 m l; 2 000 ml;
2500 ml; 3000 ml (şi siste m s le e p sa fe ). S ol. pt. d ia liza
peritoneală. Ct. x 4.

B IC A V E R A 1 ,5 % ; 2 ,3 % ; 4 ,2 5 % g lu c o s e (F re s e n iu s ,
G erm ania)
G lucoză. B icarbonat de sodiu. S istem “S ta y safe" - pungi
dublu com partim entate 1500 m l; 2 000 ml; 2500 ml; 3000 ml.
Ct. x 4. S istem “S leep safe" - pungă sim plă 3000 ml. Ct. x 4.

C A P D /D P C A 2, 3, 4 (F resenius M edical C are, G erm ania)


C lorură de sodiu; Lactat de sodiu; C lo ru ră de calciu; C lorură
de m agneziu; D extrozâ. C onţinutul în g lucoză a nhidră este
1,5% , 4,25% respectiv 2.273% pentru soluţiile C A P D 2, 3,
respectiv 4. Sol.pt.dial.perit. P ungi 2 0 0 0 m l; 5000m l Ct. * 4 .:
x 2.

D IA N E A L PD4 G LU C O Z Ă ® (B axter, Irlanda)


S ol. pt. dia liză c o n ţin â n d g lu c o ză 1,36% ; 2,2 7 % ; 3,86% .
Pungă sim plă 1500 m l; 2000 m l; 2500 m l; 5000 ml prevăzută
cu tubulatura pt. injectarea m e dicaţiei adju va n te şi conector.
Ct. x 6 ; 5 ; 4 ; 2.

N U T R IN E A L ® P D 4 C U 1 ,1 % A M IN O A C IZ I (B a x te r,
S lovenia)_________________________________________________
S ol. pt. dializă peritoneală. P ungă 1000 ml; 1500 m l; 2000
m l; 2500 m l; 3000 ml. Ct. x 6.: x6. : x5; 6; 8.: x4. : x4.
M E M O M E D 2014 241
Memorator de farmacologie

P H Y S IO N E A L © 40 G L U C O Z Ă 1,36% - 2,27% - 3,86%


(B axter, Irlanda)__________________________________________
S o l. pt. d ia liz ă p e rito n e a lă . P u n g ă s im p lă sau d u b lă cu
co n e cto r spike, lu e r sau lineo 1500m l; 2000m l; 2 500m l. Ct.
x 5; 6: x 4; 5; 6: * 4; 5.

C A P D P E R IL IN E 1,5% F 100 - 2 ,5 % F 200 - 4% F 4 0 0


(Infom ed Fluid, R om ânia P aolo G obbi Frattini, Italia)
S ol.pt.dial.perit. 1,5% ; 2,5% ; 4% . P ungă 2000 m l. Ct. * 4.
242 MEMOMED 2014
Memorator (te farmacologie

B 05 ALTE SOLUŢII
B 05 XA SOLUŢII DE ELEGTROLIŢI

K A L II C H LO R ID U M ►S

R.a. A dm inistrarea i.v. prea rapidă sau în doze m ari produce oprirea
inim ii în decurs de m inute.
P re c . P e n tru s ig u ra n ţă , în S U A , C a n a d a , U K, A u s tra lia se
re co m a nd ă în lo cu ire a fio le lo r cu s o lu ţie c o n ce n tra tă cu soluţii
diluate, în serviciile de îngrijiri ale c a zu rilo r acute.

® C L O R U R Ă D E P O T A S IU 7 4 ,5 6 m g /m l B R A U N (B.
B raun M elsungen, G erm ania)
C onc. pt. sol. perf. 74,56 m g/m l. Fiole 20 ml. Ct. * 20. Pa:
22,9. Flac. 100 ml. Ct. * 20. Pa: 72,69;-.

C L O R U R A DE P O T A S IU IN F O S IN T (In fo m e d F lu id s ,
R om ânia)_________________________________________________
Sol. inj.149 m g/m l. Fiolă 10 ml. C t * 5; 10. Pa: 7,24; 13,13.

® C L O R U R A D E P O T A S IU K A B I ( F r e s e n iu s K a b i,
R om ânia)_________________________________________________
C onc. pt. sol. p erf 150m g/m l, Fiolă 5 m l, 10 ml. C t x 20,50.
-;-;22,45;-. Fiolă 20 ml. Ct. x 20.

N A TR II H Y D R O G E N I C A R B O N A S ►S

B IC A R B O N A T DE SO DIU 1,4% (Infom ed Fluids, Rom ânia)


Sol. perf. 1,4% . Flac. 250 ml. Ct. * 20. Pa: 135,87. Flac. 500
ml. C t * 12. Pa: 113,12.

B IC A R B O N A T DE SO DIU 8,4% (Infom ed Fluids, R om ânia)


Sol. perf. 8,4% . Flac. 100ml. C tx 30.P a:144,44. Flac. 250m l.
Ct x 20. Pa: 120,36. Flac. 500m l. C t x 12. Pa: 157,33.

U B IC A R B O N A T DE S O D IU 8 ,4 % (B .B ra u n M e ls u n g e n ,
G erm ania)________________________________________________
Sol. perf. 8,4% . Flac. 100 m l; 250 m l. Ct. x 20. Pa: 135,94;
223,11.
MEMOMED 2014 243
Memorator de farmacologie

G LY C E R O F O S F A T U M ►S

F c in . G lic e ro fo s fa tu l e s te h id ro liz a t, g ru p a re a fo s fa t d e v in e
disponibilă. H idroliza este m axim ă la o conc. plasm atică m ai m are
de 0,7 m m ol/l. Prin hidroliza totală, zilnic pot fi biotransform aţi 1 2 -
15 m m ol glicerofosfat de sodiu.

F d in . G licerofosfatul este un in term ediar în m etabolism ul lipidic,


m enţinând căile m etabolice norm ale.

Ind. S uplim ent în nutriţia parenterală, pentru asigurarea necesarului


de fosfat.

A d m in . D iluat. D oza zilnică 1 0 -2 0 m m ol asigurată prin adăugarea


G lycophos 1 0 -2 0 m l în tr-o soluţie perfuzabilă. M axim um 20 m l/zi.

G LY C O P H O S (F reseniu s Kabi, S uedia)


C onc. pt. sol. perf. 216 m g/m l. Flac. 20 m l. Ct. x 10. Pa:
105,59.

C O M B IN A Ţ II ►S

Ind. S uplim ent în nutriţia i.v. ia adulţi.

P re c a u ţii. în insuf. renală sau biliară, excreţia e lectroliţilor poate


scădea. S arcină, alăptare.

A d m in . I.v., perfuzie, o fiolă de 10 m l/zi.

A D D A M E L N @ (F resen iu s Kabi, S uedia)


C lorură de cupru, de fier, de crom , de m angan, zinc, m olibdat
de sodiu, selenit de sodiu, iodură de potasiu, fluorură de sodiu,
sorbitol, ac. ascorbic.
C onc.pt sol.perf. Fiolă 10 ml. Ct. x 20. Pa: 132,7.

Tracutil (B. B raun M elsungen, G erm ania)


C lorură de fier, de zinc, m angan, cupru, crom , se le n it de
sodiu, m olibdat de sodiu, iodură de potasiu, fluorură de so-
dium
C onc. pt. sol. perf. Fiolă 10 ml. Ct. x 5, 50. Pa: 35,89; -.

A d m in . P erfuzie cu 10 m l concentrat, după diluare, la 6 - 8 ore.


D iluare cu cel puţin 250 m l sol glu co za 5 sau 10% sau clorură de
sodiu 9%o.
244 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

B 0 5 XB AMINOACIZI

ALANIL-GLUTAMINA ►S

D1PEPTIVEN €> 200 m g/m l (F rese n iu s K abi, S uedia)


C o n c. pt. s o l. perf. 2 0 0 m g /m l N (2 )-L -a la n il-L -g lu ta m in a ,
coresp. la 82 mg L-alanină si 134,6 m g. L-glutam inâ. Flac.
50 m l; 100 ml. pH 5 ,4 -6 ,0 .C t. * 10. Pa: 604,94; 1019,51.
In d . R egim de nutriţie parenterală, ca su p lim e n t pentru soluţiile
de am inoacizi sau pt. tratam ent perfuzabil care conţine am inoacizi
la pacienţi în stări hipercatabolice şi/sau hiperm etabolice.
A d m in . P erfu zie i.v. după a d ă u g a re a la o s o lu ţie p e rfu za b ilă
com patibilă. S oluţiile care conţin am estecuri cu osm olaritatea peste
800 m os m ol/l trebuie perîuzate pe cale ven o a să centrală.
D oza zilnică m axim ă 2 g am inoacizi/kg. D oza zilnică recom andată
1 ,5 -2 ml. D ipeptiven/kg s a u 1 0 0 -1 4 0 ml. D ipeptiven pentru 70 kg
greutate.

B 05 XC VITAMINE

C O M B IN A Ţ II ► P -R F /S

C E R N E V IT ® (C lintec P arenteral, Franţa)


R etinol palm itat corespun ză to r la retinol (vitam ina A ) 3500
UI; colecalciferol (vitam ina D3) 200 UI; D L a lfa-tocoferol 10.2
mg corespunzător la alfa-tocoferol (vitam ina E) 11.2 UI; acid
ascorbic (vitam ina C) 125 m g; n ico tin a m id a (vita m in a B3)
4 6 m g; d e x p a n te n o l 1 6 .1 5 m g c o re s p u n z ă to r la a cid
pantotenic (vitam ina B s) 17.25 mg; piridoxina hidrociorica 5.5
mg c o re s p u n z ă to r la p irid o x in a (v ita m in a B 6) 4 .5 3 m g;
riboflavina fosfat sodica 5.67 mg co re sp u n ză to r la riboflavina
(vita m in a B 2) 4.14 m g; c o c a rb o x ila z a te tra h id ra t 5 .8 m g
corespunzător la tiam ina (vitam ina B t ) 3.51 m g; acid folie
414 meg; D -biotina 60 meg; cian o co b a la m in a (vitam ina B 12)
5.5 meg. L io f.p t.so l. in j./p e rf. F lac. cu sau fă ră d is p o zitiv
B ioS et Ct. x 1; 10; 20.

S O LU V IT ® N (Fresenius K abi, S uedia)


Liof. pt. sol. perf. C onţine: 2,5 m g vita m in a B1 e ch iva le n t la
3,1 m g nitrat de tiam inâ, 3,6 m g vita m in a B2 e ch iva le n t la
4,9 mg fosfat sodic de riboflavina, 40 mg nicotinam idă, 4 mg
vitam ina B6 echivalent la 4,9 mg clo rh idra t de p iridoxină,15
mg acid pantotenic echivalent la 16,5 mg pantotenat de sodiu,
100 mg vitam ina C echiva le n t la 113 mg asco rb a t de sodiu,
MEMOMED 2014 245
Memorator de farmacologie

60 pg biotină, 0,4 m g acid folie, 5 pg cianocobalam ină. Flac.


Ct. x 10. Pa: 102,07.
Ind. Suplim ent In nutriţia parenterală, pentru asigurarea necesarului
z ilnic de vitam ine hidrosolubile, la pacienţi adulţi şi copii.
A d m in . S trict i.v., adulţi şi copii cu greutatea corporală > 10 kg
1 Flac.la 24 de ore, copii cu g reutatea corporală m ai m ică de 10
kg este de 1m l/kg pe zi.

V IT A LIP ID ® N IN F A N T Şl A D U L T (Fresenius K abi, S uedia)


C onc. pt. em ulsie perf. Fiolă 10 ml. Ct. * 10. Pa: 99,36; 99,36.
A d u lt. 1 m l concentrat pentru em ulsie perfuzabilă conţine: 0,1941
mg palm itat de retinol echivalent cu 0,0990 m g retinol, 0,0150 mg
fitom enadionă, 0,0005 m g ergocalciferol, 0,9100 mg DL-a-tocoferol.
In d . S uplim ent Tn nutriţia parenterală pentru asigurarea necesarului
zilnic de vitam ine liposolubile A, D2, E şi la pacienţi adulţi şi
copii cu vârsta peste 11 ani.
A d m in . Doza zilnică pentru adulţi şi copii cu vârsta peste 11 ani
este de 10 ml (o fiolă).
In fa n t. 1 ml concentrat pentru em u lsie perfuzabilă conţine: 0,1353
mg palm itat de retinol e chivale n t cu 0,0690 m g retinol, 0,0200 mg
fitom enadionă, 0,0010 m g ergocalciferol, 0,6400 mg DL-a-tocoferol,
corespunzător la: V itam ina A : 69 pg (230 UI), V itam ina D2; 1,0 pg
(40 UI), V itam ina E: 0,64 pg (0,7 UI), V itam ina K: 20 pg
Ind. S uplim ent in nutriţia parenterală pentru asigurarea necesarului
zilnic de vitam ine liposolubile A, D2, E şi K , la sugari şi copii cu
vârsta până la 11 ani.
A d m in . D iluat i.v., 4 m l/kg şi zi pentru prem aturi şi nou-născuţi cu
greutate până la 2 ,5 kg, 10 m l/zi pentru toţi sugarii şi copii cu
greutatea corporală m ai m are de 2,5 kg şi vârsta până la 11 ani.

B 05 Z SOLUŢII PT. HEM0DIALIZA


ŞIHEM OFÎLTRARE
B 0 5 ZB SOLUŢII PT. HEM0DIALIZA Şl HEM0FILTRARE

® P H O X ILIU M (G am bro Lundia, S uedia)


Sol. hem odializă/hem ofiltrare. S ol A: C aCI2; M gCI2. Sol B:
N a H C 0 3; N a C I; K C I; N a 2H P 0 4. C t x 2 p u n g i bi-
com partim entate x (250m l S ol.A +4750m l Sol.B).
246 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

® P R IS M A S O L (G am bro Lundia, S uedia)


Sol. hem odializă/hem ofiltrare.
2 m m o l/p o ta s iu S o l A : C a C I2; M g C I2;glllC02ă aci(J lacBc Sol
B :N a H C 0 3; N a C I; K C I; N a H C 0 3. C t x 2 p u n g i b i-
com partim entate x(250m l S ol.A + 4 7 5 0 m l S ol.B).
4 m m ol/potasiu Sol A: C aCI2; M gC I2;glucoză,acid lactic. Sol
B :N a H C 0 3; N a C I; K C I; N a H C 0 3. C t x 2 p u n g i b i-
com partim entate x{250 ml S ol.A +4750 m l S ol.B ).

® H em osol BO (G am bro Lundia, S uedia)


S ol.h e m o filtra re . S ol A : C a C i2; M gC I2; acid la ctic. S ol B:
N a H C 0 3; NaCI. C t x 2 pungi bi-com partim entate x (250ml
S ol.A + 4750m l S ol.B).

H AEM O F1LTR ATIO N SO L. HF 23 (Fresenius, G erm ania)


S o l.h e m o filtra re . P ungă 4 5 0 0 m l, 5 0 0 0 m l+ 2 c o n e cto ri +
dispoz.injectare. Ct x 2, 8.

® H F12 (Fresenius M edical C are, G erm ania)

S ol.hem ofiltrare. Pungă x 5000 ml. C t x 2.

M U LT IB IC P O T A S S IU M FR E E (F re s e n iu s M edical Care,
G erm ania)________________________________________________
Sol. A: G lucoza; NaCI; CaCI2; HgCI2; HCI 25% .
Sol. B: NaHCO-,; NaCI.
Ct. x 2 pungi bi-com partim entate * (1000m l S ol.A + 3500 m l
S ol.B )
In d . Insuf. renală acută care necesită h e m ofiltrare continuă.
A d m in . în spital.
MEMOMED 2014 247
Memorator de farmacologie

B 06 ALTE PREPARATE HEMATOLOGICE


B 06 AB ALŢI AGENŢI HEMATOLOGICI

H E M IN Ă U M A N Ă ►P R F
F c in . D upă adm inistrarea i.v. a unei doze de 3 m g/kg la voluntari
sănătoşi şi la pacienţi cu porfirie s-au d eterm inat: C p 60± 17pg/m l,
t1/2 10,8 ± i,6 o re , CI total 3,7±1 P2m l/m in.
F d in . R e d u ce d e fic itu l d e h e m , s u p rim ă p rin m e c a n is m de
feedback a ctivitatea d e lta -a m in o le vu lin a t-sin ta ze i, de te rm inâ n d
scăderea producerii de porfirin e şi a p re cu rsorilo r toxici ai hem ului.
Ind. T ratam entul a ta cu rilo r acute de p o rfirie hepatică.
R.a. Flebită şi durere la locul adm inistrării
A d m in . Doza zilnică recom andată este de 3 m g/kg o dată pe zit
imp de 4 zile, diluată în 100 ml s e r fizio log ic şi adm inistrată i.v.
timp de ’/z oră într-o venă m are.

N O R M O S A N G (C N U nifarm , R om ânia)
C onc. pt. sol. perf. 250 m g/10 m l. Ct. x 4.

B 06 A C01 INHIBITORI DE PR0TEINAZE

IN H IB ITO R DE E S T E R A Z Ă C 1, U M A N Ă ►S
F cin. A dm in. i.v. P ic s e ric la 0,8 ore. T 1 /2 36 ore.
Fdin. E ste glicoproteină plasm aticâ, conc. fiziologică 240 m g./l.
Prezentă in plasm ă, placentă, ficat, m onocite, trom bocite. A parţine
sistem ului inhibitor de protează-serină (serpin) al plasm ei um ane,
sim ilar cu antitrom bina III, alfa 2 -antiplasm ina, alfa 1-antitripsina.
Fiziologic, blochează calea clasică a sistem ului com plem ent. Este
cel mai im portant inh ib ito r al activării de co n ta ct a coagulării. Este
inhibitorul principal al K alicrein e i plasm atice.
Ind. Edem a n g ineurotic e re d ita r tip I şi II (E A E ). în e pisoadele
acute.
R.a. Rare. T rom boză. Febră, Tahicardie, h ip e r sau hipotensiune
arteriară, eritem , dispnee, cefalee, am eţeli.
A d m in . I.v. lent, în bolus sau perfuzie 20u/kg.

B E R IN E R T P ® (C S L B ehring, G erm ania)


Puib. + Solv. pt. sol. inj./perf. 500 u. C t * 1 flac. + 1 fl. 10 m l
solv. + dispozitiv de adm .
248 M EM O M ED 2014
Memorator tic farmacologic

CONESTAT ALFA VPR

F d in . P roteina plasm atică INH este p rin cip a lu l re g u la to r al


a c tiv ă rii s is te m e lo r d e c o n ta c t şi c o m p le m e n t. B o ln a v ii cu
angioedem ereditar (A E E ) au d e ficit de C 1 INH. Prin activarea
neconstrolată a sistem elor de co n ta ct şi co m plem ent, se form ează
m ediatori inflam atori, cu apariţia e p iso a d e lo r a cute de angioedem .
C onestat alfa, inh ib ito r al e ste ra ze i de tip co m ponentă 1 a
c o m p le m e n tu lu i re c o m b in a n t u m a n (rh C ţ IN H ), re s ta b ile ş te
hom eostazia com plem entului la bolnavi cu A E E .
In d . E pisoade acute de angioedem la adulţi cu AEE.
A d m in . 5 0 -1 0 0 u/kg. Cel m ult 2 adm in/24 ore.

R U C O N E S T ® (P harm ing, O landa)


Pulb. pt. sol. inj. 2100 u. FI. 14 ml. (150 u/m l.
0 SISTEMUL CARDIOVASCULAR
0 01 TERAPIA CORDULUI
0 02 ANTIHIPERTENSIVE
0 03 DBURETIOE
0 04 VASODflLATATOARE PERIFERICE
0 05 WASOPROTECTOARE
0 07 BETABLOCANTE

0 08 BLOCANTE ALE CANALELOR


DE CALCIU

0 09 PRODUSE ACTIVE PE SISTEMUL


RENINA-ANGBOTENSINA
010 RBPOLIPEMIANTE

*
0 01 TERAPIA CORDULUI
C 01 A GLIC0Z8ZICARDIOTQNICI

C 01 B ANTIARITMICE CLASAI Şl III

C01 C STIMULANTE CARDIACE EX C L. GLICOZIZI


CARDIACI

C 01 D VASO D ILA TATO A R E FO LO S IT E ÎN BOLI


CARDIACE

C 01 E ALTE PREPARATE CARDIACE


*
# !|*
250 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

C 01 A GLICOZIZICARDI0T0NICI
C 01 AA GLICOZIZI DIGITALIGl

F d in . S tim ulează fu ncţiile m ioca rd u lu i co n tra cţii (contractilitate,


excitabilitate, tonicitate) şi inhibă pe cele a le m iocardului specific
( c o n d u c tib ilita te , r itm ic ita te ) . F a rm a c o d in a m ic , d ife r ite le
s u b s ta n ţe d ig ita lic e au e fe c te a s e m ă n ă to a re c a lita tiv d a r se
d e o sebesc între ele prin aspecte cantitative (intensitate, latenţă,
durată).

In d . Insuficienţă cardiacă, fibrilaţie atrialâ, flu tte r atrial, tahicardia


paroxistică atrială. M edicam entul de prim ă a legere este digoxina.
D ig ito x in a e s te o a lte rn a tiv ă , r e c o m a n d a tă la b o ln a v i cu
in suficienţă renală şi uneori când este n e ce sa r un efe ct bradi-
ca rdizant m ai intens.

R .a. Tulburări digestive: hiporexie sau anorexie, greţuri, vărsături,


diaree, dureri abdom inale. Tulburări cardiace: extra sisto le atriale
sau ventriculare, bradicardie până la bloc co m p le t a-v, tahicardie
atrială sau ventriculară, agravarea insuficienţei cardiace, fibrilaţie
ventriculară. Tulburări neurologice: astenie, som nolenţă, cefalee,
confuzie, halucinaţii.

C in d . B radicardie (sub 5 0/m in u t), b loc p a rţia l a trio v e n tric u la r,


p e ricardită constrictivă, m iocardite acute, c a rd io m io p a tia hiper-
trofică, tahicardie ventriculară.

P re c . In fa rc t re c e n t, h ip o k a lie m ie , h ip o tiro id is m , in s u fic ie n ţă


h e p a tică , vâ rs tn ic i, tra ta m e n t cu a lt d ig ita lic s a u /ş i d iu re tic in
u ltim ele 2 săptăm âni.

D IG O X IN U M [SBlfAl ► S /P 'R F
F c in . A b s o rb ţie d ig e s tiv ă 6 0 -7 5 % . M e ta b o liz a re su b 2 0 % .
E p u ra re p re d o m in a n t re n a lă , 8 0 % n e s c h im b a tă . E lim in a re
com pletă din organism în 3 -4 zile.

F d in . Latenţa 1 -3 o re după a d m in istra re orală şi 5 -3 0 m inute


după i.v. Efect m axim după 6 - 7 ore, re sp e ctiv 1 -3 ore. A cţiunea
dispare după 4 - 8 zile în cazul adm inistrării orale şi la 3 zile după
i.v.

A d m in . A dulţi. D igitalizare rapidă: a), i.v., în 8 ore, iniţial 0,5 mg


a p o i 0,25 mg la 2 -4 ore, 3 - 4 doze; b). oral, în 24 ore, in iţia l
1 mg apoi câte 0,5 mg la 8 ore, 3 -4 doze. D igitalizare lentă: în 3 -
5 zile, un com prim at la 6 ore. Doză de întreţinere: 0 ,2 5 -0 ,5 0 mg
pe zi, într-o priză (cu lim ite între 0,125 în insuficienţa renală şi
0,75 m g). N ou-născuţi. D oza de saturaţie 0 ,0 3 -0 ,0 5 m g/kg, cea
MEMOMED 2014 251
Memorator de farmacologie

de întreţinere 0,0 0 5 -0 ,0 1 m g/kg. C opii între 2 s â p t.-2 ani. D oza


de saturaţie 0 ,0 6 -0 ,0 8 m g/kg, cea de întreţinere 0 ,0 0 8 -0 ,0 2 m g/
kg. C o p ii intre 2 -1 0 ani. D oza de saturaţie 0 ,0 4 -0 ,0 6 m g/kg, cea
de întreţinere 0 ,0 1 2 -0 ,0 2 m g/kg. D ozele zilnice se adm inistrează
în 1 -3 prize.

D IG O X IN 0,25 m g (Zentiva, R om ânia)


Com pr. 0,25 m g. Ct. * 25. Pa 3,34
S ol.inj.0,25 m g/m l. Fiola 2 ml. Ct. * 5 Pa 7,98

L A N O X IN © (W ellco m e , M area B rita n ie ) A sp e n E urope,


G erm ania
Sol. orală 0,05 m g/m l. Flac. 60 ml. Pa -
Sol. inj. 0,25 m g/m l. Fiola 2 ml. Ct. * 5 .Pa -

C 01 AX ALŢI GLIC0ZIZ1

E X TR A C T U S C A T D E S E M IN Ţ E DE S O IA - G L Y C IN E M A X
_________________________________________________________ ►P T C
F d in . Extr. uscat de sem inţe de soia, cu 26% izoflavone, exprim at
în genisteină. Acţ. hipocolesterolem iantă, slab. estrogenic.

Ind. A djuvant în hipercolesterolem ie.

R.a. D ureri epigastrice, constipaţie, diaree, vom e.

C ind. S ensibilizare la soia, glicină.

P rec. A sociere cu contracep tive orale.

A d m in . în tim pul m esei, cu apă sau a lt lichid. O ral 1 -2 com pr. *


2/zi.

® S O YFE M 100 m g (BM F, R om ânia)


E xtr. u sca t de s e m in ţe de s o ia - G ly c in e m a x 100 m g.
Com pr. film . Ct. * 30; 60. Pa -

C 01 B ANTIARITMICE CLASA I Şl III


A n tia ritm ic e clasa I s u n t n u m ite s ta b iliz a to a re de m e m b ra n ă ,
blocante ale canalelor de sodiu sau de tip chinidinic. în funcţie de
efectul asupra duratei potenţialului de acţiune sunt îm părţite în:
grupa I A - prelungesc; I B - reduc; I C - nu o m odifică.
MEMOMED 2014
252
Memorator de farmacologic

G 01 BA ANTIARITMICE, CLASA IA

C 01 BB ANTIARITMICE, CLASA I B

C 01 BC ANTIARITMICE, CLASA IC

C 01 BD ANTIARITMICE, CLASA III

C 01 BG ALTE ANTIARITMICE, CLASAI Şl III

*
:|: *

C 01 BA ANTIARITMICE CLASA I A

C H IN ID IN I S U LF A S |C 5 | / Ă\ ►p -Rf
F c in . A bsorbţie 80% din tubul digestiv, pic plasm atic în 1 -2 ore,
se m enţine 6 -8 ore. E xcreţie renală 1 0 -5 0 % netrensform ată, în
24 ore.

F d in . E fecte batm otrop, drom otrop şi inotrop negative. Latenţa


2 -4 ore.

In d . Fibrilaţie şi flutter atriale, extra sisto le atriale.

R .a . G re ţu ri, v o m e , d u re ri a b d o m in a le , d ia re e , e x tra s is to le
v e n tricu la re , b loc a trio -v e ntricu la r, tra n s p ira ţii, e ru p ţii, cefalee,
n e lin işte , confuzie, delir, vede re tu lb u re , fo to fo b ie , zg o m o te în
urechi.

C in d . Infecţii acute, endocarditâ lentă, b loc ca rd ia c, insuficienţă


cardiacă, hipertiroidism , tahicardii ventriculare.

P re c . C onducători auto, piloţi, lu cră to ri în ap ro p ie re a m a şin ilo r


periculoase sau la înălţim e.

In te ra c ţ. C afeina şi tutunul pot produce aritm ii.

A d m iri. O ral. A dulţi. Iniţial 0,20 g pentru te sta re a sensibilităţii.


D acă nu apar tulburări tim p de 2 ore se continuă adm inistrarea a
0 ,2 0 -0 ,4 0 g odată, de 4 - 6 ori/zi. în cazuri severe prize la 2 -3 ore.
D oze m axim e 0,5 g odată şi 2 g/24 ore.

(*> C H IN ID IN A S U LF A T (A rena G roup, R om ânia)


Com pr. 200 m g. Ct. * 20. Pa 12,37
MEMOMED 2014 253
Memorator ele farmacologie

C 01 BB ANTIARITMICE, CLASA I B

LIDOCAINUM ICilISBlIÂI ►P -R F

F d in . A c ţiu n e a n tia r itm ic ă in te n s ă , a p a re im e d ia t d u p ă


adm inistrare i.v. şi este de scurtă d urată (circa 30 m inute).

In d . S uprim area ta h ica rd ie i v e n tricu la re şi pre ve n ire a fib rila ţie i


după infarct m iocardic acut.

R.a. S om nolenţă, parestezii, stim ularea S N C până la convulsii.

P rec. Insuf. hepatică şi cardiacă, vârstnici.

A d m in . I.v. S aturare cu 200 mg care pot fi adm inistrate în mai


m ulte schem e: a). 100 m g în 2 m inute, repetate după 10 m inute;
b). 50 m g într-un m inut, repetate de 3 ori la fie ca re 5 m inute; c).
perfuzie 20 mg pe m inut tim p de 10 m inute. întreţinere cu 2 -4 m g/
m inut pentru 2 4 -3 0 ore.

X IL IN A 100 m g/10 m l (Zentiva, R om ânia)


S ol. inj. 1%. Fiole 10 ml. Ct. * 5;10. Pa -

C 01 BC ANTIARITM ICE, CLASA I C

PROPAFENONUM Ici] (S) (Ă) ►P -R F


F c in . D u p ă a d m in is tra re o ra lă b io tra n s fo rm a re im p o rta n tă la
primul pasaj hepatic.

F d in . E fecte asem ănătoare chinidinei d a r şi slab beta-adrenolitic


şi anestezic local.

Ind. E xtrasistole şi ta h ia ritm ii ve n tricu la re şi su p ra ve n tricu la re ,


sindrom W olff-P arkinson-W hite .

R .a. G u s t m e ta lic , c o n s tip a ţie , a g ra v a re a in s u f. c a rd ia c e ,


h ip o te n s iu n e o rto s ta tic ă , g re ţu ri, v o m e , c o le s ta z ă , a m e ţe li
confuzie, tulb. extrapiram idale..

C ind. Insuf. cardiacă severă, şoc cardiogen, bradicardie, tulburări


de conducere, tulburări pulm onare obstru ctive grave.

P rec. Insuf. renală, hepatică, vâ rstn ici. In terferenţă posibilă cu


pacem akeri (se adaptează intensitatea sem nalului).

A d m in . O ral. 4 5 0 -6 0 0 m g/zi, în 2 -3 prize, după mese. M axim um


900 m g/zi. D oze m ai m ici în insuf. hepatică, renală. I. v. lent, în
sp ita l, 0 ,5 -1 m g /kg , re p e ta t, la n e v o ie , d u p ă 9 0 -1 2 0 m in u te .
254 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

P erfuzie 0,5 -1 m g/kg cu 0 ,5 -1 m g /m in u t, m a xim u m 560 mg/zi.


D iluare în sol. glucoza, nu în se r fiziologic.

P R O P A FE N O N S A N D Q Z 150 -(H e x a l, G erm ania)


Com pr. 150 m g. Flac. * 20; 30; 50; 100. Pa -;-;1 8,09:-.

0 P R O P A F E N O N A A R E N A 1 5 0 m g (A re n a G ro u p ,
R om ânia) ___________________________________________
Com pr. 150 m g. Flac. x 20; 30; 50; 100. Pa 8,03;-; 36,25.

0 P R O P A FE N O N A A L 150 (A liud P harm a, G erm ania)


C om pr. film . 150 m g. Ct. * 20; 50; 100. P a 7,49; 18,71;34,95

R Y TM Q N O R M @ (A bbott, G erm ania)


Com pr. film . 150 mg; Ct. * 50. Pa 32,02
S ol.inj. 3,5 m g/m l. Fiola 20 ml. Ct. x 5. Pa 36,79

P R O P A N O R M 300m g (Pro. M ed., C ehia)


Com pr. 300 m g. Ct. x 50 Pa 40 ,3 0

FLECA1NIDUM ______________________ jC il (§) @ ►P -R F

F c in . A bsorbţia dim inuată de alim ente.


F d in . S ca d e c o n d u c e re a in tra c a rd ia c ă . A c ţiu n e a n e s te z ic ă
locală.
In d . P re v e n ire a fib rila ţie i a tria le /flu tte r-u lu i a tria l p a ro x is tic e ,
ta hicardie supraventriculară paroxistică.
R .a. A ritm ii, palpitaţii, dure re to ra cică , ta h ica rd ie , hipotensiune.
A m e ţe li, in s o m n ie , s in c o p ă , a n x ie ta te , a ta x ie , d e p re s ie ,
p a re s te z ii, c e fa le e , a s te n ie , tre m o r, tra n s p ira ţii, s o m n o le n ţă .
Tulburări vizuale, tinitus. G reţuri,constipaţie, dureri abdom inale,
vom e, diaree, anorexie. R ash. Febră, dispnee.
C in d . B loc atrio ve n tricu la r, bloc de ra m ură d re a p tă a so cia t cu
h e m ib lo c stâng, in fa rct m io ca rd ic recent, (cre şte m o rta lita te a ),
şo c cardiogen.
P re c . S arcină: categ. C. Lactaţie: excretatâ în lapte. C opii: nu s-a
s ta b ilit s iguranţa şi e fica cita te a la co p ii sub 18 ani. T u lb . c-v:
prudenţă în aritm ii, cardiom iopatie, scă d e re a fracţiei de ejecţie.
Insuf. hepatică. H ipo-hiperkaliem ie.
A d m in . A d u lţi. In iţia l 50 mg la 12 o re . C re ş te cu 50 m g de
2 ori/zi la 4 zile. D oza m axim ă 300 m g/zi.
MEMQMED 2014 255
Memorator de farmacologie

© T A M B O C O R © 50 - 100 (M eda P harm a, G erm ania)


C om pr. 50 m g; 100 m g. Ct. * 20; 50; 100; * 20; 50; 100.
Pa -; 90,92; Pa

C 01 BD ANTIARITMICE, CLASA III

A M IO D A R O N U M [Cal (5)(Ă) > p -R F


F cin . A bsorbţie bună digestivă. B iodisponibilitate variabilă (22—
86% ), cu e lib e ra re de iod. D e p o zita re în ţe s u tu l a d ip o s şi în
organe în a lt p e rfuzate (plăm â n , m ă duva o a se lo r, su p ra re n a le ,
fic a t, p a n c re a s , in im ă , s p lin ă , rin ic h i). E lim in a re b ilia ră şi
in te stin a lă în p ro p o rţii m ari. E lim in a re re n a lă a io d u lu i. D upă
oprirea adm inistrării elim inare a com pletă din organism durează
circa 7 luni.

F d in . D im in u ă a u to m a tis m u l s in u sa l, în c e tin e ş te c o n d u ce re a
a tria lâ , m ă re ş te p e r io a d a re fr a c ta r ă a tr io - v e n tr ic u la r ă .
C oronarodilatator, bradicardizant.

In d . A n tia ritm ic d e a lte rn a tiv ă . T a h ia ritm ii s e v e re , c a re nu


răspund la alte terapii. T ahicardie sinusală şi paroxistică, flu tte r şi
fibrilaţie atrialâ, extrasistole a triale şi ventriculare. Util în infarct
acut, preinfarct, postinfarct.

R.a. D ep o zite co rn e e n e re ve rs ib ile , fo to s e n s ib iliza re , in filtra te


p u lm o n a re cu fib ro z ă , a ta x ie , a m e ţe li, tre m o r, b ra d ic a rd ie
sinusală, anorexie, greţuri, hepatită. P oate p ro d u ce tiro id ită cu
h ip e rtiro id ie . P a c ie n ţii tre b u ie m o n ito riz a ţi (c o n tro l ra d io lo g ie
pulm onar la 6 luni, ecg, explorare hepatică şi tiroidiană la 6 luni,
exam inare oftalm ologică anual).

Cind. B radicardie sinusală, bloc A -V , distiroidii.


Prec. A ntecedente tiroidiene, expunere la soare. Control tiroidian
(la 6 luni), oftalm ologie (la un an).
A d m in . O ra l. A d u lţi. D o ză d e a ta c 4 0 0 - 6 0 0 m g /zi, tim p de
8 -1 5 zile. întreţinere cu 2 0 0 m g/zi, 5 zile pe săptăm ână. Copii.
Doză d e a ta c s e c a lc u le a z ă îm p ă rţin d 4 0 0 - 6 0 0 m g la 1,73
(suprafaţa c o rp o ra lă m e d ie la a d u lt) şi în m u lţin d cu su p ra fa ţa
corporală a copilului tratat. în tre ţin e re cu ju m ă ta te din doza de
atac, adm inistrată 5 zile pe săptăm ână. Inj. i.v. Perfuzie i.v. prin
cateter, 5 m g/kg în 2 0 -1 2 0 m inute, cu control ecg. M axim um 1,2
g/24 ore. în fibrilaţie ventriculară sau ta h ica rd ie ventriculară, inj.
i.v. 300 m g în cel puţin 3 m inute. La a d m in istra re a cronică se
prescrie doza m inim ă activă.
256 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

© A M IO K O R D IN (U nifarm S A, R o m â n ia / Krka, R om ânia)


Sol. inj. 50 m g/ ml m g. Fiola 3 ml. Ct. * 5. Pa 18,49

A M IO D A R O N A LPH 200 m g ® (LaborM ed, R om ânia)


Com pr. 200 m g. Ct. * 20; 30; 1000. Pa -;9,01

® A M IO D A R O N A 200 mg (La ro p h a rm S R L, R om ânia)


C om pr. 200 m g. Ct. * 20. Pa -

® A M IO D A R O N A A R E N A 2 0 0 m g (A re n a G ro u p ,
R om ânia)_________________________________________________
C om pr. 200 m g. Flac. * 30; 60. Pa 7,33; -.

C O R D A R O N E ® (S anofi-A ventis, F ranţa)


C om pr.diviz. 200 m g. C t. * 30. Pa 13,87

S E D A C O R O N ® (E bew e, A ustria )
C om pr. 200 mg. Ct. * 20; 50. Pa -
C onc.pt.sol.perf/inj. 50 m g/m l. Fiola 3 ml. Ct. * 5. Pa 12,39

DRONEDARONA ►P -R F
F c in . E ste bine a b s o rb ită după a d m in is tra re a o ra lă (ce l puţin
7 0 % ), d a r b io d is p o n ib ilita te a a b s o lu tă e s te de 15% , d a to rită
efectului de prim pasaj. D ronedarona şi m etabolitului ei N -debulil
se leagă de a lbum inele p lasm a tice 99,7% , re sp e c tiv 98,5% şi
legarea nu este saturabilă. Se m e ta b o lize a ză în proporţie mare,
în p rin c ip a l p rin in te rm e d iu l C Y P 3 A 4 , c â n d s e fo rm e a z ă
m e ta b o litu l a c tiv N -d e b u tila re a (m o n o a m in o o x id a z a c o n trib u ie
parţial la m etabolizarea acestuia). Se e lim ină pre p o n de re n t prin
m a te riile fa c a le (84% ), în p rin c ip a l s u b fo rm ă de m e ta b o liţi.
Tim pul term inal de înjum ătăţire p lasm atică al dronedaronei este
de aproxim ativ 25-30 ore, iar al m e tabolitului său N -debutil este
de aproxim ativ 20-25 ore. La pacienţi, dro n e d aro n a şi m etabolitul
său sunt com plet elim inaţi din plasm ă în decurs de 2 săptăm âni
după încheierea tratam entului cu 400 m g de d ouă ori pe zi.

F d in . D ronedarona este un blocant m u lticanal care inhibă influxul


de potasiu (incluzând IK (Ach), IK ur, IKr, IK s) şi astfel prelungeşte
potenţialul card ia c de acţiune şi p e rioadele re fractare (clasa III).

D e asem enea, inhibă influxul de sodiu (clasa IB) şi influxul de


c a lc iu (c la s a IV ). D ro n e d a ro n a a n ta g o n iz e a z ă n e c o m p e titiv
MEMOMED 2014 257
Memorator de farmacologie

stim u la re a a d re n e rg ic ă (cla sa II). R educe fre cve n ţa c a rd ia că ,


prelungeşte lungim ea ciclului W enckebach şi intervalele A H , PQ,
Q T fără un efect m arcat sau o creştere uşoară a in tervalelor Q Tc
şi fără nicio m odificare a in te rva le lo r H V şi Q R S. C reşte perioada
re fra c ta ră e fe c tiv ă (P R E ) la n iv e lu l a triu lu i, n o d u lu i a trio -
ventricular, ia r P R E la nivel ve n tricu la r a fost u şor prelungită cu un
grad m inim de re ve rs -fre c v e n ţă -d e p e n d e n ţă . S cade te n siu n e a
a rte ria lă şi c o n tra c tilita te a m io c a rd u lu i (d P /d t m ax) fă ră n icio
m o d ific a re a s u p ra fra c ţie i de e je c ţie a v e n tric u lu lu i s tâ n g şi
re d u c e c o n s u m u l m io c a r d ic d e o x ig e n . A re p r o p r ie tă ţi
vasodilatatoare la nivelul a rte re lo r coronare (legate de activarea
căii oxidului nitric) şi la nivelul a rte re lo r periferice. P rezintă efecte
a n tia d re n e rg ic e in d ire c te şi a n ta g o n is m p a rţia l al s tim u lă rii
a d re n e rg ic e . R e d u c e ră s p u n s u l a lfa -a d re n e rg ic al te n s iu n ii
a r te r ia le la e p in e frin ă şi ră s p u n s u rile b e ta l ş i b e ta 2 la
isoproterenol.

In d . M enţinerea ritm ului sinusal d upă o c a rd io ve rsie re u şită la


pacienţi adulţi cu fibrilaţie atrială (FA) paroxistică sau persistentă,
stabili din punct de vedere clinic

R.a. Insuficienţă cardiacă congestivă, bradicardie, diaree, greaţă


şi v ă rs ă tu ri, fa tig a b ilita te şi a ste n ie , e ru p ţii c u ta n a te tra n zito rii
(in c lu z â n d e ru p ţii g e n e ra liz a te , m a c u la re , m a c u lo p a p u la re ),
prurit.

C ind. Nu trebuie a dm inistrat p a cie n ţilo r cu disfuncţie sistolică a


v e n tric u lu lu i s tâ n g sau p a c ie n ţilo r cu e p is o a d e c u re n te sau
anterioare de insuficienţă cardiacă. B loc a trio -ve ntricu lar de grad
doi sau trei, b loc de ra m u ră co m p le t, b lo c d ista l, d is fu n c ţie a
n o d u lu i s in u s a l, b ra d ic a rd ie , p a c ie n ţi in s ta b ili h e m o d in a m ic.
A dm inistrare c oncom itentă cu inhibitori puternici ai citocrom ului P
450 (C Y P ) 3 A 4 sa u c a re in d u c to rs a d a v â rfu rilo r, c u m s u n t
fe n o tia z in e , c is a p r id ă , b e p r id il, a n tid e p r e s iv e tr ic ic lic e ,
terfenadină şi anum ite m acrolide adm inistrate pe cale orală (cum
este eritrom icina), antiaritm ice din clasa I şi clasa III.
P rec. A V C , Insuficienţă cardia că , vârstnici cu vârsta de 75 de ani
A d m in . O ral. A dulţi. 400 m g/zi x 2/zi (în tim pul m icului dejun şi
cinei).

M U LTA Q 400 (S anofi-A ventis, Franţa)


C o m p r. film . 4 0 0 m g . C t. * 2 0 ; 5 0 ; 6 0 ; 1 0 0 . Pa
405,17;-.
258 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

C 01 BG ALTE ANTIARITMICE, CLASA I SI III

V ERNAKALANTUM ►S

F c in . D upă o singură perfuzie cu 3 m g/kg tim p de 10 m in u t m edia


c o n centraţiilo r plasm atice m axim e a fo s t de 3,9 jig /m l şi de 4,3
p g/m l după o a doua perfuzie cu 2 m g/kg, cu un interval de 15
m inute între doze. S e distribuie e xte n siv şi rapid în o rganism , cu
un volum de distribuţie de a pro xim a tiv 2 l/kg. Fracţia liberă este
de 53-63% .

La m etabolizatorii rapizi C Y P 2D 6, se e lim ină în principal prin 0 -


d e m e tila re a m e d ia tă d e C Y P 2 D 6 . G lu c u ro n o c o n ju g a re a şi
e x c re ţia re n a lă s u n t p rin c ip a le le m e c a n is m e de e lim in a re la
m etabolizatorii lenţi C Y P 2D 6. Nu este n ecesară a justarea dozei
pentru de insuficienţă cardiacă congestivă, in suficienţă hepatică,
ş i n ic i în fu n c ţie d e v â rs tă , c r e a tin in e m ie s a u tip u l de
m e tabolizator C Y P 2D 6.

F d in . A cţionează preferenţial la nivelul a triilo r pentru a prelungi


perioada refractară atrială şi a încetini c o n d u ce re a im p u lsu rilo r în
fu n c ţie d e fre c v e n ţă . S e le c tiv ita te a re la tiv ă a s u p ra p e rio a d e i
re fra cta re a tria le fa ţă de p e rio a d a re fra cta ră v e n tric u la ră este
postulată ca fiind rezultatul blocării im p u lsu rilo r la nivel atrial, dar
nu şi la nivel v e n tricu la r, precu m şi ai s tă rii e le c tro fiz io lo g ic e
de o sebite a atriilor în fibrilaţie.
B lochează curenţii din toate fa ze le p o te n ţia lu lu i de acţiune
atrial, incluzând curenţii de potasiu ca re su n t e xp rim a ţi sp e cific la
nivelul atriilo r (de exem plu efluxul de potasiu u ltra-rapid şi efluxul
de potasiu dependent de acetilcolină). în tim pul fibrilaţiei atriale,
b lo carea c a n a le lo r de sodiu d e p e n d e n te de fre c ve n ţă şi voltaj
concentrează şi m ai m ult acţiunea m e d ica m e n tu lu i spre ţesutul
atrial d e polarizat parţial şi activa t rapid m ai d e grabă d e câ t spre
ve ntriculul polarizat norm al care bate cu fre cve n ţe ca rd ia ce m ai
jo a s e . în plus, c a p a c ita te a de a b lo c a u ltim a c o m p o n e n tă a
c u re n tu lu i d e s o d iu lim ite a z ă e fe c te le a s u p ra re p o la riz ă rii
v e n tricu la re in d u s e de blocada c u re n ţilo r de p o ta siu la n ivelul
ventriculului. A re un potenţial p ro a ritm ic scăzut.

In d . C onversia rapidă la ritm sinusal a fib rila ţie i atriale cu debut


re ce n t la a d u lţi: -P e n tru p a cie n ţi ca re nu au fo s t s u p u şi unei
in te rv e n ţii c h iru rg ic a le : fib rila ţie a tria lă cu d u ra tă < 7 z ile
-P entru pacienţi care au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale
cardiace: fibrilaţie atrială cu durată < 3 zile

R .a. D isgeuzie, strănut, tuse, d isconfort nazal bradicardie, flutter


a tria l, h ip o te n s iu n e a rte ria lă , p a ra e s te z ie , a m e ţe a lă , ce fa le e ,
M EM O M ED 2014 259
Memorator de farmacologie

h ip o e ste zie , g reaţă, v ă rs ă tu ri, xe ro sto m ie , prurit, h ip e rh id ro ză ,


durere la locul perfuziei, parestezii la locul perfuziei, senzaţie de
căldură, oboseală.
C ind. S tenoză aortică severă, tensiune arterială sistolică < 100
m m H g, insuficienţă cardiacă clasa N Y H A III şi N YH A IV, pacienţi
cu in te rv a l Q T p r e lu n g it in iţia l (n e c o re c ta t > 4 4 0 m s) sa u
bradicardie severă, disfuncţie de nod sinusal sau bloc ca rd ia c de
g ra d u l d o i şi g ra d u l tre i în a b s e n ţa u n u i s tim u la to r c a rd ia c ,
sindrom coronarian a cu t (incluzând in fa rct m iocardic) în ultim ele
30 z ile . U tiliz a re a de m e d ic a m e n te a n tia ritm ic e in tra v e n o a s e
pentru controlarea ritm ului cardiac (clasa I şi clasa III) în ultim ele
4 ore dinainte, precum şi în prim ele 4 ore după adm inistrare.
A d m in . în p e rfu zie i.v. (se m o n ito rize a z ă p a cie n tu l pe d u ra ta
perfuziei şi cel puţin 15 m inute după term inarea perfuziei pentru
sem ne şi sim ptom e de scădere bruscă a tensiunii arteriale sau a
frecvenţei cardiace). D oza iniţială reco m a nd a tă pentru perfuzie
este 3 m g/kg, a d m in is tra tă pe o p e rio a d ă de 10 m inute (doza
m axim ă calculată pentru greu ta tea de 113 kg). Pentru pacienţii cu
greutatea > 113 kg nu trebuie depăşită doza iniţială m axim ă de
339 mg (84,7 ml de soluţie 4 m g/m l). în cazul în care conversia la
ritm ul sinusal nu apare în 15 m inute după term inarea perfuziei
iniţiale, se poate adm inistra o a doua p erfuzie de 2 m g/kg tim p de
10 m in u te . P entru p a c ie n ţii cu g re u ta te a > 113 kg nu tre b u ie
depăşită doza m axim ă pentru a doua perfuzie de 226 m g (56,5 ml
de soluţie 4 m g/m l). Nu trebu ie adm in istra te do ze cum ulative m ai
mari de 5 m g/kg în decurs de 24 ore.

B R IN A V E S S (M erck S ha rp & D ohm e, M area Britanie)


C onc. pt. sol. perf. 20 m g/m l. FI. * 10; 25 ml. Pa -

C 01 C STIMULANTE CARDIACE EXCL. GLIC0ZIZI


CARDIACI
C 01 CA AGENŢI ADRENERGICI Şl DOPAMINERGICI

C 01 CE INHIBITORI Al F0SF0DIESTERAZEI

C 01 CX ALTE STIMULANTE CARDIACE

c 01 CA AGENŢI ADRENERGICI Şl DOPAMINERGICI


260 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologic

N O R A D R E N A LIN U M / jb A x >S

F c in . Nu se absoarbe din tubul digestiv. E lim inare şi m etabolizare


rapide.
F d in . V asoconstricţie generalizată, creşterea tensiunii arteriale.

In d . M edicam ent de urgenţă in colaps.


R .a. A nx ie ta te , d ispnee, c efale e , tre m o r, d u re re re tro ste rna lă ,
paloare, tahicardie. N ecroză cutanată în cazul inj. extravasculare.
C in d . T u lb u ră ri de ritm ca rd ia c, h ip o te n s iu n e cu h ip o vo le m ie ,
infarct m iocardic recent.
A d m in . Sol. din fiolă se dilue a ză o b lig a to riu , în sol. glucozată
izotonică. A dm in. strict i.v. D oza se s ta b ile şte în funcţie de starea
clin ică a bolnavului.

® N O R A D R E N A L IN E T A R T R A T E A G U E T T A N T (Lab.
A guettant, Franţa)____________________________________ _
C onc. pt. sol. perfuz. 0,2% . Fiole 4 m l; 8 m l. C t * 10. Pa
395,69; 720,93

D O P A M IN U M ►S

F c in . A d m in is tra tă i.v, urm ea ză c a le a m e ta b o lic ă a c a te co la -


m inelor.

F d in . A ctivează receptorii alfa şi b e la -a d re n e rg ici. D oze de 1 ,5 -


10 m eg/kg/m in. D ilată arterele renale, coronare, cerebrale. Doza
de 10 m eg/kg/m in. stim ulează inim a. D oze peste 15 m eg/kg/m in.
produc arteriolo- şi venoconstrictie.

In d . Ş oc re fra cta r la terapia de re fa ce re h id ro e le ctro litică . Şoc


cardiogen, singură sau asociată cu alte m e dicam ente presoare şi
cu diuretice. Ş oc cu oligurie şi rezistenţă periferică norm ală sau
scăzută. T u lburări h e m odinam ice din tra u m a tism e , şoc septic,
chirurgia cardiacă.

R .a. T ahicardie, aritm ii, dureri p re co rd ia le , h ip e rte n s iu n e a rte ­


rială, greţuri, vom e.

C in d . T ahiaritm ii, feocrom ocitom .


P re c . In fa rct m iocardic, a te ro s cle ro z ă , h ip e rte n s iu n e a rte ria lă ,
arterite, sindrom R aynaud, hipertiroidie, insuf. respiratorie acută,
vârstnici.
MEMOMED 2014 261
Memorator de farmacologie
A d m iri. 50 m g d o p a m in ă din fio le se d ilu e a ză In 250 ml sol.
g lu c o za 5% sa u s e r fiz io lo g ic 0 ,9 % sau la c ta t de s o d iu sol.
iz o to n ic ă . O p ic ă tu ră s o lu ţie d ilu a tă = 10 m cg d o p a m in ă .
A dm inistrare în perfuzie i.v., iniţial 2 - 5 m cg/kg/m inut. Se poate
creşte, la nevoie, cu 1 -1 0 m cg/kg/m inut, în funcţie de tensiunea
arterială, debit cardiac şi urinar. Se poate ajunge până la 2 0 -5 0
m cg/kg/m inut. D acă debitul urinar scade, chiar fără hipotensiune,
se reduce doză. O prirea adm inistrării se face lent.

® D O PA M IN A D M E D A 200 (A dm eda, G erm ania)


C onc. pt. sol. perf. 20 m g/m l. Fiola 10 ml. Ct * 5. Pa 26,26

© D O P A M IN A C LO R H ID R A T (Zentiva SA R om ânia)
C onc. pt. sol. perf. 5 m g/m l. Fiola 10 ml. Ct * 5 fiole. Pa
12,82

DOBUTAM 1NUM ►S

F c in . D upă injectare, biotra n sfo rm a re rapidă. T 1/2: 2 - 3 m inute.


E xcreţie urinară, ca m etaboliţi.

F d in . E fecte beta-1 adrenom im etice. S tim ulare cardiacă.

In d . Insuf. c a rd ia c ă c o n s e c u tiv ă b o lilo r o rg a n ice m io c a rd ice ,


infarct m iocardic, în chirurgia cardiacă, şoc septic şi cardiogen.

R.a. T ah ica rdie , a ritm ii, d u re ri p re co rd ia le , h ip e rte n siu n e a rte ­


rială, cefalee, dispnee.

F rec. A ritm ii cardiace, hipotensiune severă din şocul cardiogen.

A d m in . N um ai în p e rfu z ii i.v. a s o lu ţie i o b ţin u te prin d ilu a re a


conţinutului unei fiole (250 mg d o butam ină) în sol. glucoza 5% ,
ser fiziologic sau sol. lactat. S oluţiile sunt stabile cel m ult 24 ore
de la diluare. D oze între 0 ,5 -2 ,5 -1 0 m cg/kg/m inut, în funcţie de
frecvenţa cardiacă, tensiune a arterială, debitul cardiac, diureză.
întreruperea adm inistrării se face gradat.

© D O B U T A M IN A A D M E D A 2 0 0 IN F U S (A d m e d a ,
G erm ania)
S ol.perf. 250 m g/50m l. Fiole 50 m l. sol. Ct. * 1. Pa 25,30

® D O B U T A M IN A C LA R IS 12,5 m g/m l (C laris Lifesciences


(U k) Ltd. - M area B ritanie)________________________________
C onc. pt. sol. perf.12,5/m l. Ct. * 1,5. Pa
262 MEMQMED 2014
Memorator de farmacologie

M ID O D R IN U M ►P-RF

F c in . P ro d ro g c a re e lib e re a z ă s u b s ta n ţa s im p a to m im e tic ă
d ire c tă d im e to x ife n ii-a m in o e ta n o l, re p re z e n tâ n d m e ta b o litu l
principal (40% ) activ. E xcreţie urinară în decurs de 24 ore de la
adm inistrare. Nu traversează bariera hem ato-encefalică.

F d in . S tim u le a z ă e le c tiv re c e p to rii a lta -a d re n e rg ic i p e rife rici,


c re ş te to n ic ita te a a rte rio le lo r şi re z is te n ţa p e rife ric ă . E fecte
reduse asupra inim ii. Poate produce o slabă bradicardie, reflexă.

In d . Tulburări circulatorii în ortostatism , hipotensiune esenţială şi


în c o n v a le s c e n ţă , d u p ă in te rv e n ţii c h iru rg ic a le sau n a şte re .
In c o n tin e n ţă u rin a ră d a to rită in s u fic ie n ţe i s fin c te ru lu i ve zica l.
D isfuncţii în ejacularea lichidului sem inal.

R .a . R a r a ritm ii c a rd ia c e , d u re ri p re c o rd ia le , a le rg ii. S u p ra -
dozarea poate produce piloerecţie, senzaţie de frig, necesitatea
de m icţiune cu retenţie urinară.

C in d . H iperte n siu n e arte ria lă , ne frită cro n ică , g la u co m , h iper­


trofie de prostată, hipertiroidism .

A d m in . Oral. T ulburări circulatorii, adulţi şi adolescenţi, 2,5 mg


de 2 ori/zi. La nevoie de 3 ori/zi. C opii, în funcţie de greutate.
Incontinenţă urinară, adulţi, 2 ,5 -5 m g de 2 - 3 ori/zi. Inj. i.m. sau
i.v. A dulţi şi copii peste 12 ani o fiolă de 1 -2 ori/zi.

G U TR O N © (N ycom ed, A ustria)


Com pr. 2,5 mg. Ct. * 10,20, 50. Pa -;10,75; -.
Com pr. 5 m g. Ct. x 20. Pa

E P IN E P H R IN U M /S rK /A \ > S /P -R F

S in. A drenalina
F c in . B iotransform are rapidă, nu se absoarbe, practic, pe cale
orală.
F d in . A fin ita te p e n tru re c e p to rii a d re n e rg ic i a 1 , b1 şi b2.
V asoconstricţie arteriolarâ (a1) urm a tă de va so d ila ta ţie de mai
s c u rtă d u ra tă (b 2 ); s tim u la re a tu tu r o r fu n c ţiilo r c a rd ia c e .
B ronhodilataţie (antagonist fizio log ic al H istam inei).

In d . V a s o c o n stricto r g e neral şi local (şi a s o cia t cu a nestezice


locale), reanim are cardiacă. De elecţie în şoc anafilactic (asociat
cu corticosteroizi) edem angioneurotic. C riza de astm bronşic.
MEMOMED 2014 263
Memorator de farmacologie

A d m iri. în şoc anafilactic: reacţie puţin severă, 0 ,3 -0 ,5 mg (0 ,3 -


0,5 ml sol. 1%o, i.v. lent sau i.m., la 2 0 -3 0 m inute, repetat de 3 ori
la nevoie); reacţie gravă, 0,5 mg (5 ml sol. 1/10.000, i.v. lent,
repetat la 5 -1 0 m inute, la nevoie).

A D R E N A LIN A 1m g (Terapia, R om ânia)


Sol. inj. 0,1% . Fiole 1 ml. Ct * 100. Pa 167,86
E PH ED R IN I H Y D R O C H LO R ID U M ►S

F c in . B io d is p o n ib ilita te a o ra lă e s te 9 0 % . S e e lim in ă re n a l
n e b io tra n s fo r m a tă în p r o c e n t d e 7 7 % . E lim in a re a e s te
dependenţă de pH -ul urinei: 88% (pH -ul acid) sau 27% (pH -ul
bazic)

F d in . S tim ulează direct receptorii adrenerci alfa şi beta şi indirect


creşte eliberarea de N A în fanta sinaptică. A stfel stim ulează SNC,
aparatul cardiovascular, aparatul respirator, sfincterele de la nivel
digestiv şi urinar. Este şi inhibitor M AO .

In d . h T A in d u s ă d e a n e s te z ia g e n e ra lă s a u de ra h i- sa u
p e ria n e ste zie, tra ta m e n tu l p re ve n tiv al h T A d in ra h ia n e ste zie
utilizată în intervenţia chirugicală obstetricală.

R .a. C o n fu z ie , a n x ie ta te , d e p re s ie , n e rv o z ita te , irita b ilita te ,


insom nie, palpitaţii, tahicardie , H TA, dispnee

C in d . A fe c ţiu n i is c h e m ic e c a rd ia c e , H T A , tire o to x ic o z ă ,
hipertrofie de brostată. A so cie ra cu urm ă to a re le m edicam ente:
h a lo ta n , im ip ra m in ă , a n tid e p re s iv e in h ib ito a re a le re c a p tă rii
serotoninei şi adrenalinei, guanetidină.

P rec. D iabet zaharat, H TA, hipertrofie de prostată, hipertiroidie,


insuficienţă coronariană, glau co m cu unghi închis. T e s t p o zitiv
antidoping

A d m in . I.v. A du lt şi copii peste 12 ani: 3-6 m g (m axim 9 m g)


repetabil la 3-4 m inute, dacă este nevoie până la m axim de 30
mg. D oza m axim ă pe 24 h este de 150m g. C opii sub 12 ani: 0 , 5 -
0,75 m g/kg sau17-25 m g/m 2 la 3-4 m inute în funcţie de răspuns.

E FE D R IN A 50 m g/m l (Zentiva, R om ânia)


Sol. inj. 50 m g/m l Fiole 1 ml. C t * 5 ,1 0 Pa 7,41; -

0 E FE D R IN A A R E N A (Arena G roup SA, R om ânia)


C om pr. 50 mg. Ct. x 30 com pr. Pa -
264 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

C 01 CE INHIBITORI Al FOSFODIESTERAZEI

MILRINONUM ► S
F d in . Inotrop p ozitiv şi va so d ila ta to r prin in h ib a re a se le ctivă a
fo sfo d ie ste ra z e i de tip III de la n ivel c a rd ia c şi m u şchi netezi
vasculari.

In d . Insuficienţă cardiac congestivă

R.a. A ritm ii ventriculare, hTA, şoc anafilactic

C in d . C ardiom iopatie hipertrofică, valvulopatie

P re c . In fa rc t d e m io c a rd , H T A , a ritm ii s u p ra v e n tric u la re şi
ventriculare, insuficienţă cardiac, IR cronică.

A d m in . A dult i.v. D oza de atac 5 ng/kg/m in o dată, repetabilă de


10 ori. Doza de întreţinere 0,750 - 0,375 pg/kg/m in. tim p de 48
ore. D oza cum ulativă 1,13 ng/kg/m in. în 48 ore.

0 C O R O TR O P E ® (Sanofi, A ve n tis R om ânia S .R .L.)


Sol. inj. 1 m g/m l. Fiole. 10 ml. Ct. x 10 fiole. Pa 542,71

C 01 CX ALTE STIMULENTE CARDIACE

LEVOSIMENDANUM_________________________|SB| >S

F d in . A cţiu n e in o tro p po zitivă prin cre ş te re a s e n sib lită ţii fib re i


m io c a rd ic e la e fe c tu l c a lc iu lu i. V a s o d ila ta ţie p rin fa v o riz a re a
deschiderii canalelor de potasiu din m uşchii netezi vasculari.

In d . In s u ficie n ţă c a rd ia c ă c o n g e s tiv ă s e ve ră , d e c o m p e n sa tă
(adjuvant).

R.a. H ipotensiune, aritm ii, hipokaliem ie.

C in d . Insuf. hepatică şi renală m o d e ra tă -se ve râ , hip o te nsiu n e


severă, aritm ii.

A d m in . I.v. In iţia l 1 2 -2 4 m g /kg în 10 m in u te . A p o i p e rfu z ie


0,1 gg/kg.

S IM D A X ® (O rion C orporation - Finlanda)


C onc. pt. sol. perf. 2,5 m g/m l. Flac. 5 ml. Pa 2620,56
MEMOMED 2014 265
Memorator de farmacologie

C 01 D V ASO DILATATO ARE U TILIZA TE ÎN BOLI


CARDIACE
C 01 DA NITRAŢI ORGANICI

C 01 DX ALTE VASODILATATOARE UTILIZATE ÎN AFECŢIUNI


CARDIACE

* :!=
C 01 DA NITRAŢI ORGANICI

N IT R O G LY C E R IN U M Z C ă x [SB| /Â \ ►p .6 L . S o l.in j. S
F cin . A bsorbţie sublinguală cu biodisponibilitate 40% . Latenţa 2 -
3 m inute, durata acţiunii 1 0 -4 0 m inute. Se absoarbe bine şi din
tubul digestiv şi după aplicare cutanată, d a r latenţa şi durata sunt
m ai lu n g i. U n g u e n tu l 2% a p lic a t pe to ra c e sa u pe fla n c u ri
d e te rm in ă e fe c t d u p ă 1 5 - 3 0 m in u te , cu d u ra ta 3 - 6 o re .
C om prim atele retard pot acţiona 6 -1 0 ore.

F d in . P roduce veno- şi arteriolo-dilatatie, dim inuă m unca inim ii şi


n e v o ia d e o x ig e n . D ila tă c o ro n a re le şi d im in u ă p re s iu n e a
ventriculară endodiastolică.

Ind. T oate form ele de angină pectorală. P reparatele cu latenţă şi


durată scurte reprezintă m edicaţia principală In criza de angină.
P rofilaxie înaintea unui efort. P erfu zie i.v. Insuficienţă cardiacă
a s o c ia tă c u in fa rc t m io c a rd ic a c u t. E d e m p u lm o n a r a c u t
cardiogen. A n g in ă se ve ră . R e a liza re a h ip o te n s iu n ii c o n tro la te
preoperator.

R.a. H ipote n siu n e a rte ria lă , s in co p ă , lip o tim ie (m ai fre c ve n t la


vâ rs tn ic i şi h ip e rte n s iv i). C e fa le e , d u re ri a le g lo b ilo r o c u la ri,
m ethem oglobinem ie. T oleranţă.

C ind. H ipertensiune intracraniană, cardiom iopatia hipertrofică.


P rec. A teroscleroză, glaucom , hipertensiune arterială.
In te r a c ţ. A lc o o lu l c re ş te s e v e rita te a c e fa le e i şi fa v o riz e a z ă
lipotim ia. T utunul scade efectul N.
A d m in . P reparatele cu eliberare im ediată, având latenţă şi durată
de a c ţiu n e scu rte , se a d m in is tre a z ă s u b lin g u a l. P re p a ra te le
retard se în g h it întregi. A dulţi. C om prim ate obişnuite, 0,5 m g în
criză şi preventiv. S e poate repeta, la nevoie, după 5 -1 5 m inute.
D acă d u p ă 3 - 4 c o m p rim a te d u re re a a n g in o a s ă nu d is p a re
com plet, se consultă m edicul. C om prim ate retard, câte unul de
266 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologic
2 - 3 ori pe zi. U n g u e n t, a p lic a t de 2 o ri/z i. U til s e a ra , pentru
prevenirea crizelor nocturne. P reparatele tra n sd e rm ice se aplică
pe p ie le a to ra c e lu i o d a tă pe z i şi s e ţin 8 - 1 2 (tra ta m e n t
discontinuu) sau 24 ore (tratam ent continuu). S pray oral, in criză,
puful se aplică pe lim bă, se poate repeta la 3 -5 m inute, cel mult
de 3 ori în 15 m inute. P erfuzie i.v. cu m onitorizarea cel puţin a
tensiunii arteriale, frecvenţei cardiace, ecg. D oze individualizate,
în tre 0 ,7 5 - 8 m g n itro g lic e rin â /o ră , în c e p â n d cu d o z e m ici.
Trinitrosan se adm inistrează num ai diluat, m inim um 1:4, în ser
fiziologic sau glucoza 5% sau 10%. Lenitral, fiola de 10 ml la 250
ml sol. izotonicâ sau 2 fiole la 500 ml sol. izotonică. Perfuzoarele
din P V C d e te rm ină p ie rd e re a u n e i p ă rţi d in su b sta n ţa activă.
D urata adm inistrării este în funcţie de evoluţia clinică. Trinitrosan
nu se adm inistrează m ai m ult de 3 zile.

N ITR O D E R M TTS ® 5 (N ovartis P harm a, G erm ania)


S is te m tra n s d e rm ic , c o n ţin â n d 2 5 m g n itro g lic e rin ă şi
eliberând 5 m g nitroglicerină în 24 ore, în funcţie de supra­
faţa de contact a sistem ului terapeutic, care este de 10 cm 2.
Ct. x 10. Pa 18,47

N ITR O G LIC E R IN A 0,5 mg (Zentiva SA, R om ânia)


C om pr.subling. 0,5 mg. Ct. * 20. Pa 3,87

N ITR O M IN T ® (Egis, U ngaria)


S pray subling. 1% - 0,4 m g/doză. Flac. 10 g (180 doze). Pa
15,3
Com pr. elib.prel. 2,6 m g. Ct. * 60. Pa 9,88

® N IT R Q N A L 1m g/m l ® (C h im im portexport-P lirim ex S.R.L.


- R om ania)_______________________________________________
Sol.perf. 1 m g/m l Fiole 10 ml. Ct. * 10 . P a 82,89

N IT R O L IN G U A L IN F U S 1 m g /m l® (C h im im p o rte x p o rt-
P lirim ex S.R .L. - R om ania)
S ol.perf. 1 m g/m l Fiole 5 ml. Ct. * 10. Pa 43,63

P E N T A E R IT H R Y LI T E T R A N IT R A S ►P -6 L

F c in . A bsorbţie bună digestivă. E lim inarea prin urină şi fecale.


F d in . E fecte asem ănătoare nitroglicerinei. Latenţa o oră, durata
acţiunii 4 -8 ore.
MEMOMED 2014 267
Memorator de farmacologie
P rec. G laucom , vârstnici, conducători auto, piloţi, m uncitori lângă
m aşini periculoase şi la înălţim e.
In te r a c ţ. A lc o o lu l s c a d e te n s iu n e a a rte ria lă , tu tu n u l re d u ce
efectul P.
A d m iri. O ral, înainte de m asă, 1 0 -3 0 m g de 2 -4 ori/zi, până la
60 mg de 2 -4 ori/zi.

N IT R O P E C T O R ® 20 m g (Terapia, R om ânia)
C om pr. 20 m g. C t. x 30. Pa 7,55

IS O S O R B ID I D IN IT R A S ________________[ŞBj / f t \ ►P -6L
F c in . A bsorbţie perlinguală, digestivă, cutanată. D upă adm inis­
trare perlinguală atinge concentraţii p lasm atice eficiente la 5 -1 0
minute. Excreţie urinară.

F d in . E fe c te a s e m ă n ă to a re n itro g lic e rin e i. L a te n ţa şi d u ra ta


acţiunii pentru com prim ate sunt: 5 -1 0 m inute, respectiv 1 -2 ore,
după adm inistrare sublinguală; 20 -30 m inute, respectiv 3 - 6 ore,
d upă a d m in is tra re o ra lă ; o o ră , re s p e c tiv 6 - 1 0 o re , p e n tru
com prim ate retard; 3 0 -6 0 m inute, re sp e ctiv 1 0 -1 2 ore, pentru
unguent 10%.
In d ., R .a., C in d şi P re c ., ca la n itro g lic e rin ă . U til în a c a la zie
(scade presiunea în sfincterul esofagian inferior cu 60% tim p de
6 0 -9 0 m inute).

A d m in . Oral. P rofilactic în angina pectorală 5 -2 0 mg de 2 -4 ori/


zi. La nevoie se creşte gradat până la 120 m g/zi, în 2 - 3 prize. în
c riz a de a n g o r 5 - 1 0 m g s u b lin g u a l. C o m p rim a te re ta rd de
2 ori/zi. în acalazie 5 -1 0 m g sublingual cu 15 m inute înainte de
masă sau 10 mg oral cu 3 0 -6 0 m inute înainte de masă. în insuf.
ventriculară stângă 4 0 -1 6 0 m g, până la 240 m g/zi, în m ai m ulte
prize.

© D IN IT E R ® SR (Terapia, R om ânia)
C aps elib. prel. 20 m g; 40 mg. Ct. * 20. Pa -; 9,03.

© IS O D IN IT (R) R E TA R D (P harm aki G enerics Lim ited


M area Britanie)__________________________________________
C om pr.elib.prel. 20 m g. C t. * 60. Pa 3,94

© IS O S O R B IP D IN IT R A T (Arena G roup, R om ânia)


C om pr. 10 m g. Ct. * 30; 1 0 0 ,1 0 0 0 . Pa 1,83; -;31,54.
268 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

IS O S O R B ID E D IN ITR A TE 10 mg (E ipico, R om ânia)


C om pr. 10 mg. Ct. * 60. Pa 2,14

ISOSORBIDI MONONITRAS_______ Z Q a ^ [ŞBj / Â \ ►P-6L


F d in . A cţiuni asem ănătoare cu d initratul, de durată m ai lungă.
A d m in . Oral, 2 0 -4 0 m g de 2 -3 ori/zi. C om prim ate retard de 1 -2
ori/zi.

® M O N O R O M S R 4 0 -6 0 m g (R o m p h a rm C o m p a n y
S.R .L., R om ânia)
C aps. elib. prel. 40 m g; 60 m g. Ct. * 20. Pa 11,86; Pa 18,49

M O N O N IT R O N © EP 60m g (Zentiva, R om ânia)


Com pr. film . elib. prel. 60 m g. Ct. * 40. Pa 36,41

O L IC A R D ® 4 0 - 60 R E T A R D (A b b o tt P ro d u c ts G m bh,
G erm ania)
C aps.elib.prel. 40 m g; 60 m g. Ct. * 20, 30, 5 0 ,1 0 0 ; x 20. Pa
12,02;
G 01 DX ALTE VAS0DILATAT0ARE UTILIZATE ÎN AFECŢIUNI
CARDIACE

NICORANDILUM ►P -R F
F c in . Este bine absorbit fără m eta b o liza re sem nificativă la primul
pasaj heapatic. C p m ax. este atinsă după 30-60 m inute şi este
direct proporţională cu doza. T 1 /2 1 h. M e ta b o liza re a este în
principal prin denitrare a m oleculei pe calea n icotinam idei şi mai
puţin de 20% din doza adm inistrată este excretată prin urină.

F d in . M ecanism de acţiune dual care ţine de relaxarea m uşchilor


n e te z i v a s c u la ri. D e s c h id e c a n a le le d e p o ta s iu , d e te rm in ă
v a sodilataţie, deci reducerea p o st sa rcin ii cardiace, ia r nitratul
determ ină relaxarea venoasă şi reducerea p resarcinii cardiace.
A re un efect direct asupra a rte re lo r co ro n a re fă ră să producă
feno m e n u l de fu rt coronaria n . îm b u n ă tă ţe şte flu xu l sa n g u in al
regiunii post stenozate şi echilibrul oxigenării m iocardului.
In d . P revenţia şi tratam entul pe term en lung al anginei pectorale
cronice stabile.
R.a. C efalee m ai ales in prim ele zile ale tratam entului, ameţeli,
c re ş te re a fr e c v e n ţe i c a rd ia c e , v a s o d ila ta ţie p e rife ric ă cu
MEMOMED 2014 269
Memorator de farmacologie

hiperterm ie facială tranzitorie, stare de oboseală, ulceraţii gastro-


intestinale, ulceraţii c u tanate şi la nivelul m ucoaselor.
C in d . Ş oc ca rd io g e n , hTA , in su ficie n ţă ve n tricu la ră s tâ n g ă cu
p re s iu n e d e u m p le re s c ă z u tă . A s o c ie r e a cu in h ib ito r i a i
5 -fosfodiesterazei, d e oarece această aso cie re poate d e term ina
scăderi grave ale tensiunii arteriale.
A d m iri. O ral. A du lţi: D oza in iţia lă 10 m g x 2 / zi, de p re fe ra t
dim ineaţa şi seara. La pacienţii su sceptibili la cefalee, doza se
reduce la 1/2 (tim p de câteva zile). U lte rio r doza poate fi crescută
în funcţie de răspunsul c linic şi tole ra b iiita te a individuală. D oza
terapeutică de întreţinere este 10-20 mg x 21 zi, deşi dacă este
necesar poate fi utilizată şi o doză de 30 m g de două ori pe zi. La
vârstnici se recom andă utilizarea celei m ai m ici doze eficace.

A N G E D IL (E gis P harm a ce u tica ls Pic - U ngaria)


C om pr, 10 m g; 20 m g. Ct. * 20,30,60. Pa 57,96 Pa
67,54

N IC O R A N D IL D E X C E L P H A R M A (D e xce l P harm a Ltd. -


M area B ritanie)
C om pr. 10 m g; 20 m g. Ct. >« 10, 28, 56, 60. Pa

C 01 E ALTE PREPARATE CARDflACE


C 01 EA PROSTAGLANDINE

C 01 E6 ALTE PREPARATE CARDIACE

C 01 EA PROSTAGLANDINE

A LP R O S TA D ILU M Ca ►S /P -R F
Ind. P rostaglandină E 1f utilizată pentru m enţinerea tem porară a
deschiderii canalului arterial.

P R ID A X ® (G ebro, A ustria )
Conc. pt. sol. perf. 20 pg/m l. Plac x 1 ml. Ct * 5 fl. Pa 328,95

A LP R O S T A D IL R E M E D IA 500 pg (Farm aceutica R em edia


S.A, R om ânia)
C onc.pt.sol.perf. 500 pg. Flac. >« 1 ml. Ct. * 5 Pa 1603,19
270 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

V A S A P R O S T A N 20 ® (Ucb P harm a G m bh, G erm ania)


Liof.pt.sol.perf. 20 pg. Fiolă 5 m l. Ct. * 10 Pa 521,11

C 01 EB ALTE PREPARATE CARDIACE

FO S FO C R E A T IN U M ►S

F d in . Favorizează procesele m e ta b o lice din fibra m iocardică şi


contracţia acesteia.
In d . în chirurgia cardiacă pentru e fe c t p ro te cto r m iocardic. A dju-
v a n t în suferinţe m iocardice m etabolice.
R.a. H ipotensiune arterială la doze m ai m ari de 1 g în bolus i.v.
C in d . S ensibilizare faţă de produs.
A d m iri. Inj. i.m. profunde, 0,5 g de 1 -2 ori pe zi. P erfuzie i.v., 1 g
de 1 -2 ori pe zi.

N EQ TO N 1 g P H LE B O ® (A lfa W a sse rm a n n , Italia)


P u lb .+ s o lv .p t.s o l.in j. F la c .p u lb . 1 g + fla c .5 0 m l s o lv .,
destinat exclusiv adm inistrării i.v. Pa 61,75

T R IM E T A Z ID IN U M > P -6L
A v e r tiz a r e E M E A - r e tra g e re a in d ic a ţ iilo r v e r t ij v e s tib u lo -
c o h le a r, s in d ro m M eniere, tu lb u ră ri is c h e m ic e c o rio re tin ie n e .
F c in . A bsorbţia orală rapidă. P ic se ric la 2 o re. E lim inare urinară,
m are parte nem odificat. T 1/2 6 ore.
F d in . M o d u la to r m e ta b o lic (în c o n d iţii d e is c h e m ie re d u c e
oxidarea a cizilor graşi liberi şi fa vo rize a ză o xidarea g lucozei), cu
acţiune citoprotectoare. îm piedică scăderea intracelulară a A TP.
A sigură funcţionarea pom pelor ionice şi fluxului tra n sm e m b ra n a r
al N a-K . M enţine hom eostazia celulară.
V a s o d ila ta to r s is te m ic , c e re b ra l, c o ro n a ria n . D im in u ă
frecvenţa crize lo r angionoase. S cade co nsum ul de nitraţi.
In d . A nginâ pectorală stabile.

R .a. R ar greţuri, vom e.


A d m in . O ral, 20 m g de 2 - 3 ori/zi; 35 m g de 1-2 o ri/zi, Ia mese.

® A P S T A R (G le n m a rk P h a r m a c e u tic a ls S .R .O . -
R epublica C ehă)__________________________________________
C om pr. elib. prel. 35 m g. C t * 10, 20, 30, 40, 60, 90. Pa
-;-;33,41;-.
MEMOMED 2014 271
Memorator de farmacologic

D ILA TA N ® {T erapia, R om ânia)


C om pr. film . 20 m g. Ct. x 30. Pa 14,61
C om pr.film . elib. m odif. (M R ) 35 mg. C t * 30.

® E LC O R O L (Ivow en Lim ited, Irlanda)


Com pr. elib. prel. 35 m g. Ct * 6 0 ,1 0 0 . Pa

M O D U X IN ® (G edeon R ichter, R om ânia)


C om pr. film . 20 m g. Ct. * 30. Pa 7,61
® C o m p r.film . elib. prel. M R 35 m g. C t * 30; 60; 120; 180.
Pa 16,56;-;-;-.

O X C A R D IN (Laborm ed P harm a, R om ânia)


C om pr. film 20 m g. C t x 30, 60, 1500, 2000. Pa -;1 5,24;-;-.
C om pr. elib. m odif. 35 m g. C t x 30; 60; 1000. Pa -;33,39;-.

P R E D U C TA L ® (Lab.S ervier, Franţa)


C om pr. film . 20 mg. Ct. x 60, 500, 1000. Pa 23,44;-;-.
Com pr. film . elib. m od. (M R ) 35 mg. Ct. x 60, 500, 1000;
Pa 49,74;-;-.

P R E D U TR IM (R om pharm , R om ania)
Pic. orale, sol. 20m g/m l. FI. x 50 m l. Pa 12,33

T R IM E D A L (Z entiva K .S ., R epublica C ehă)

C om pr. cu elib.prel. 35 m g. Ct. * 10, 20,30,40, 60, 90, 120;


Pa

TR IM E LU Z IN E (S andoz S .R .L., R om ânia)


C om pr. elib.prel. 35 m g. C t. x 10 , 20, 3 0 ,4 0 , 60, 90; Pa
;-; 26,64;-.

TR IM E T A C O R (A lvogen, Luxem burg)


C om pr. elib.prel. 35 m g. Ct. x 30, 60; Pa

T R IM E T A Z ID IN V IM SPECTRUM (V im S p e c tru m ,
R om ânia)
C aps. 20 m g. Ct. x 30. Pa 7,61
272 MEMOMED 2014
Memorator ele farmacologie

TR IM E T A Z ID IN A 20 m g {Terapia, R om ânia)
Draj. 20 mg. Ct. * 30. Pa

T R IM E T A Z ID IN A A T B 35m g (A ntibiotice S .A., R om ânia)


C om p. cu elib. prel .35 m g. Ct. * 30. Pa 16,72

T R IM E T A Z ID IN A LPH (R) 20 m g /3 5 m g (Laborm ed Pharm a,


R om ânia)
C om pr. film . 20 m g. C t. * 30, 60, 1500, 2000. Pa -;15,24;-;

Com pr. film . elib. m odif. 35 m g. C t. * 30, 60, 1000. Pa


33,39;-.

© T R IM E T A Z ID IN A M Y LAN 35m g (M ylan S .A .S , Franţa)


C om p.elib. prel .35 m g. Ct. * 10, 20, 30, 40, 60, 90. Pa

© V E L T IA N G 35 m g (Ivow en Lim ited - Irlanda)


C om pr.elib.prel. 35 m g. Ct. * 6 0 ,1 0 0 . Pa

IBUPROFENUM________________________ . Ha - (Ş) (fo ►S

In d . T ratam entul persistenţei canalului arterial, sem nificativă din


p u n c t de v e d e re h e m o d in a m ic , la n o u -n ă s c u ţii p re m a tu ri cu
vârstă gestaţională m ai m ică de 34 de săptăm âni.

A d m iri. Un ciclu de terapie corespunde a d m in istră rii a trei injecţii


in tra v e n o a se la in te rva le de 24 de ore . P rim a in je c ţie tre b u ie
adm inistrată după prim ele 6 ore de viaţă. D oza de ibuprofen este
ajustată în funcţie de greutatea corporală: prim a injecţie 10 m g/
kg, urm ătoarele două 5m g/kg.

P E D E A 5m g/m l (O rphan, Franţa)


S ol.inj. 5m g/m l. Fiolă 2m l Ct. x 4 P a

IV A B R A D IN U M ►P -6 L
Ca J D @ .
F c in . A bsorbţie rapidă şi aproape com p le tă din tubul digestiv. Pic
seric la o oră. M etabolit m ajor activ. T 1/2 11 ore. E xcreţie prin
urină (4% nem odificată) şi fecale.
F d in . S c a d e fre c v e n ţa c a rd ia c ă p rin in h ib a re a s e le c tiv ă şi
specifică a curentului de pace m a ke r cardiac. R educerea este de
10 bpm în repaus şi în tim pul efortului.
M E M O M E D 2014 273
Memorator de farmacologie

Ind. A ngina pectorală cronică stabilă la bolnavi cu ritm sinusal


norm al care au contraindicase sau intoleranţă la beta-blocanţi.
R .a . F o s t'e n e (1 4 ,5 % ), v e d e re în c e ţo ş a tă , b r a d ic a r d ie ,
e x tra sis to le v e n tric u la re , g re a ţă , c o n s tip a ţie , d ia re e , c e fa le e ,
am eţeală, dispnee.
C ind. Ş oc cardiogen, infarct m iocardic acut, hipotensiune, insuf.
h e p a tic ă s e v e ră , b lo c s in o -a rtria l, in s u f. c a rd ia c ă , a n g in ă
pectorală instabilă, bloc A -V.
A d m in . In iţia l 5 m g d e 2 o ri/z i, d im in e a ţa şi s e a ra . D u p ă
3 -4 săpt. se poate creşte la 7,5 mg de 2 ori/zi. La nevoie se scade
la 2,5 mg de 2 ori/zi.

C O R LE N T O R © (Les Lab, S ervier, Franţa)


C om pr. film. 5 mg; 7,5 mg. Ct. * 14, 28; 56, 84, 9 8 ,1 0 0 ,1 1 2 .
Pa -;160,23; 240,27;-;-;-;-. Pa -;160,23; 260,36;-:-:-:-.

P R O C O R A LA N © (Les Lab. S ervier, Franţa)


Com pr. film 5 m g, 7,5 mg Ct. * 14, 28, 56, 84, 98,100, 112.
Pa
IC A T IB A N T U M ►P -6 L
F c in . D u p ă a d m in is tra re a s u b c u ta n a tă , b io d is p o n ib ilita te a
absolută a icatibantului este de 97% . Tim pul până la atingerea
concentraţiei m axim e este de a p ro xim a tiv 30 de m inute.V olum ul
de d is trib u ţie (V s s) e s te d e a p ro x im a tiv 2 0 -2 5 I. Le g a re a de
p ro te in e le p la s m a tic e 4 4 % . S e e lim in ă în p r in c ip a l p rin
m etabolizare, de enzim ele proteolitice la m etaboliţi inactivi care
se excretă în prim ul rând în urină. M ai puţin de 10% din doză se
elim inată în urină nem odificat. T 1 /2 pla sm a tic este de aproxim ativ
1-2 ore.
Fdin. Este un antagonist com pe titiv selectiv al receptorilor pentru
bradikinină, de tip 2 (B2). Este o d e c a p ep tid ă de sinteză cu o
s tru c tu ră s im ila r ă b r a d ik in in e i, d a r cu 5 a m in o a c iz i
n o n p ro te in o g e n i. în c a z u l A E E , c o n c e n tra ţiile rid ic a te de
b r a d ik in in ă c o n s titu ie m e d ia to ru l c h e ie în d e z v o lta re a
sim ptom elor clinice.
Ind. Tratam entul sim ptom atic al crize lo r de angioedem e re d ita r
(AEE) la adulţi (cu deficienţă de in h ib ito r al C 1-i esterazei).
R.a. La locul de adm inistrare: E chim oze, hem atom , senzaţie de
arsură, eritem , hipoestezie, iritaţie, senzaţie de am orţeală, edem ,
d u re re , s e n z a ţie d e p re s iu n e , p ru rit, tu m e fie re , u rtic a rie şi
senzaţie de căldură.
274 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

C in d . A ccident v ascular cerebral, boală cardiavă ischem ică


A d m in . S.c. în zona abdom inală 1 se rin g ă în criza de angioedem
e reditar, nu mai m ult de 3 seringi în 24 ore.

FIR A ZYR 30 MG (Jerini AG, G erm ania)


S ol. inj. în seringă pre u m p lu tă 10m g/m l. Ct. x 1 seringă
preum plută x 3 ml + ac hipoderm ic.
R A N O L A Z IN U M ►P -R F
F c in . D upă adm inistrarea orală, co n ce n tra ţia p lasm atică m axim ă
(C m a x ) e s te a tin s ă în tr e 2 ş i 6 o r e . V a lo a re a m e d ie a
b io d is p o n ib ilitâ ţii a b s o lu te d u p ă a d m in is tra r e a o r a lă a
c o m prim atelor cu eliberare im ediată e ste 3 5-50% , cu m ari variaţii
in te rin d iv id u a le . A p ro x im a tiv 6 2 % e s te le g a tă de p ro te in e le
plasm atice, în special de alfa-1 acid g lico p ro te in ă şi în proporţie
m ică de album ină. E lim inare în prin cipa l prin m e tabolizare. Mai
puţin de 5% din doză este excretată n e m o d ifica tă prin urină şi
fecale.

F d in . M ecanism ul de acţiune este în m are m ăsură necunoscut.


P oate avea unele efecte antia n gin o a se prin inh ib a re a curentului
tardiv de sodiu din celulele cardiace. A ce a sta re duce acum ularea
in tra c e lu la ră de s o d iu şi, ca u rm a re , s ca d e s u p ra în c ă rc a re a
intracelulară cu calciu.

In d . T e ra p ie a d ju v a n tă p e n tru tra ta m e n tu l s im p to m a tic al


p a c ie n ţilo r cu a n g in ă p e c to ra lă s ta b ilă c a re s u n t c o n tro la ţi
in adecvat sau nu tolerează terapiile a n tia n gin o a se de prim ă linie
(cum a r fi beta-biocantele şi/sau anta g o n iştii ca n a le lo r calciului).

R .a. A m eţeală, cefalee, anorexie, scăderea a petitului alim entar,


deshidratare, letargie, sincopă, hipoestezie, som n o le n ţă , trem or,
am nezie, pierderea conştienţei, parosm ie, vertij, tinnitus, bufeuri,
hipotensiune arterială, constipaţie, vărsături, greaţă, astenie.

P re c . S e re co m a nd ă s ta b ilire a a te n tă a d o z e i la p a c ie n ţii cu
insuficienţă renală uşoară şi cu in suficienţă hepatică uşoară.

C in d . In s u ficie n ţă h e p a tică m o d e ra tă sau s e ve ră , in s u fic ie n ţă


renală severă, adm inistrare concom itentă de inhibitori potenţi ai
C Y P 3 A 4 (de e x e m p lu : itra c o n a z o l, k e to c o n a z o l, v o ric o n a z o l,
p o s a c o n a z o l, in h ib ito r i a i p r o te a z e i H IV , c la r itr o m ic in ă ,
te litro m ic in ă , n e fa z o d o n ă ), a d m in is tra re a c o n c o m ite n tă de
a n tiaritm ice din clasa iA (de exem plu, ch in id in ă ) sau din clasa III
(de exem plu: dofetilidă, sotalol), altele d e câ t a m iodarona.
MEMOMED 2014 275
Memorator de farmacologie
A d m in . A dulţi: D oza iniţială 375 m g de două ori pe zi. D upă 2—4
săptăm âni doza poate fi crescută la 500 mg de două ori pe zi şi, în
funcţie de răspunsul pacientului, crescută în continuare la o doză
m axim ă recom andată de 750 m g de d ouă ori pe zi.

R A N E X A ® (M enarini, Luxem burg)


C om pr. film elib. prel. 375 m g; 500 m g; 750 m g. C t x 30, 60,
100. Pa
P LA N T E ►o r c

V A G O S T A B Y L ( L a b o ra to ire s L e u rq u in M e d io la n u m ,
Franţa)
vezi N 07X X N 3

Drj. E xtract de pâducei 50 mg, extract de m elisă 45 m g ,


lactat de calciu pe n ta h id ra t 50 m g, tio su lfa t de m agneziu 10
m g. Ct. x 40 drj.

In d . T ra ta m e n tu l h ip e r e x c ita b ilită ţii c a rd ia c e (d e e x e m p lu


p a lp ita ţii), în a b s e n ţa o ric ă re i b o li c a rd ia c e d ia g n o s tic a te ;
tratam entul sim ptom atic al s tă rilo r de a g ita ţie psihică la adulţi şi
adolescenţi, în special în cazu rile de tulburări uşoare ale som nului
A d m in . O ral. H iperexcitabiiita te ca rdiacă A dulţi: 2 drj. x 3 ori pe
zi, înainte de m asă. T u lb u ră rilo r uşoare ale som nului. A dulţi: 2 drj
la m asa de seară şi 2 d rajeu ri în a in te de culcare, adolescenţi: 1
drj. la m asa de seară şi 1 drajeu în a in te de culcare.

H O M E O P A TE ►O TC

P U M P A N (R ichard B ittner, A ustria )


Pic. orale, sol. Un m l soluţie conţine: C rataegus D1 0,2 ml,
A m ic a m ontana D6 0,1 mi, K alium ca rbonicum D6 0,1 ml,
D igitalis purpurea D 12 0,1 ml, C onvallaria m ajalis D 12 0,1
ml. FI. x 20, 50 ml.

In d . A m e lio ra re a u n o r s im p to m e de o rig in e c a rd ia c ă fă ră
a fe c ta re o rg a n ic ă s i a n u m e : p a lp ita ţii, d u re ri re tro s te m a le ,
a s o c ia te cu fa tig a b ilita te , c e fa le e , s o m n o le n tă , in s o m n ii,
iritabilitate, anxietate nocturnă, tulburări circulatorii periferice.

A d m in . O ral. A du lţi: doza iniţia lă este 10 pic. x 3 / zi, tim p de


maxim 2 luni. D upă stabilizare a stării m edicale, se poate trece ia
schem a de adm inistrare de 2 o ri pe zi. La iniţierea tratam entului,
pentru afecţiunile acute, se adm inistrează la fiecare 30- 60 m in.
(de m axim 8 ori). O dată cu a m eliorarea sim ptom elor, frecvenţa
adm inistrării trebuie redusă la de 3 ori pe zi.
276 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

0 02 ANTIHIPERTENSIVE

C 02 A ANTIADRENERG1CE
CU ACJIUNE CENTRALA
C 02 C ANTIADRENERGICE
CU ACJIUNE PERIFERICA
C 02 K ALTE ANTIHIPERTENSIVE

C 02 L ANTIHIPERTENSIVE Şl DIURETICE

* *

C 02 A ANTIADRENERGICE
CU ACŢIUNE CENTRALA
C 0 2 AB METILDOPA

C 0 2 AC AGONIŞTI Al RECEPTORILOR JMIDAZOLIC!

*
:|: *

C 0 2 AB METILDOPA

M E T H Y LD O P U M £a_
F c in . A bso rb ţie 50% din tubul d ig e stiv. C o n ce n tra ţia sanguină
m axim ă după 2—4 ore, sca d e d upă 4 - 6 ore. E xcreţie u rinară, 90%
în prim ele 48 ore.
F d in . Inhibă sistem ul sim p a tic prin e fe ct central. S cade tensiunea
arterială şi debitul cardiac. E fectul m axim se atinge după 2 săpt.
de adm inistrare regulată.
In d . A ntihipertensiv, form e m edii şi severe.
R.a. S om nolenţă, depresie, greţuri, vom e, diaree, hiposalivaţie,
re te n ţie d e s o d iu şi a p ă , h ip o te n s iu n e p o s tu ra lă , p o z itiv a re a
testelor hepatice, leucopenie, anem ie hem olilică.
C in d . Insuf. hepatică, renală, stări depresive.
Prec. Ateroscleroză cerebrală, cardiopatie ischemică, şoferi,
piloţi, muncitori în apropierea maşinilor periculoase şi la înălţime.
MEMOMED 2014 277
Memorator de farmacologie

in te ra c ţ. A lco o lu l a c ce n tu e a ză e fe c te le s e d a tiv şi h ip o te nso r.


T utunul poate creşte tensiune a arterială.

A d m ir i. O ral, iniţial 250 m g d e 2 - 4 o ri/zi. Se creşte gra d a t, la


nevoie, până la 3 g/zi. R ezultate bune şi cu o singură doză zilnică
(1 -2 g), seara la culcare.

D O P E G Y T ® (Egis, U ngaria)
C om pr. 250 m g. Ct. * 50. Pa 26,73

C 02 AC AG0NIŞT1 Al RECEPTORILOR IMIDAZOLIGI

C LO N ID IN U M ■Ca /Â \ > P-w-


F c in . A bsorbţie bună digestivă, excreţie renală.

F d in . E fect hipotensiv pe tensiunea sistolică şi diastolică.

In d . H ipertensiunea arterială esenţială în toate fazele. H iperten­


s iu n e a s e c u n d a ră . S in d ro m d e a b s tin e n ţă la a lc o o lic i şi
to x ic o m a n i la o p ia c e e . M ig re n ă ( p r o fila c tic ) . M e n o p a u z ă
(bufeuri).

R.a. S om n o le n ţă , a s te n ie , a m e ţe li, h ip o s a liv a ţie , co n stip a ţie ,


bradicardie, hipotensiune ortostaticâ.

C in d . A s o c ie re cu a lc o o l, h ip n o tic e . B ra d ia r itm ie . S ta re
depresivă.

F rec. Insuf. renală, hepatică, scleroza cerebrală, coronariană.

A d m iri. O ral. Iniţial 5 0 -7 5 meg de 2 ori/zi. Se creşte gradat, la


nevoie, până la 3 0 0 -4 0 0 m eg/zi. în m igrenă, bufeuri, 50 meg * 21
zi, crescând la nevoie, după 2 săpt. la 75 meg * 2/zi.

0 C LO N ID IN A (A rena G roup, R om ânia)


C om pr. 0,15 m g. Flac. * 5 0 ,1 0 0 0 . Pa 12,34; -.

C LO N ID IN A (S intofarm , R om ânia)
Com pr. 0,15 m g. Ct. * 50. Pa 10,05

M O X Q N ID IN U M ______________________ |Câj [SB] / Â ►P -6 L


F cin . A bsorbţie rapidă, biodisp o n ib ilita te orală bună.
278 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

F d in . S electivitate m ai m are pentru receptorii im idazolinici (1^ din


trunchiul cerebral şi m ai redusă pentru cei u -2 adrenergici decât
C lonidina. S cade tensiunea arterială fără efecte sedative.
In d . H ip e rte n s iu n e a rte ria lă , în m o n o te ra p ie sa u a s o c ie ri, în
d ia b e t z a h a ra t, s in d ro m m e ta b o lic , p o s tm e n o p a u z â , in s u f.
hepatică.
A d m in . O ral, in d e p e n d e n t de m ase. In iţia l 0 ,2 m g d im in ea ţa ,
sâpt. 1 -3 . întreţinere 0,4 m g dim ineaţa sau 0,2 m g * 2/zi, săpt. 4 -
6. A poi 0,2 mg * 2/zi, la nevoie 0,3 mg * 2/zi. D oza individuală
m axim ă 0,4 mg. D oza zilnică m axim ă 0,6 mg.
în insuf. renală doza individuală m a xim ă 0 ,2 m g, doza ziln ică
m axim ă 0,4 mg.

M O X O G A M M A ® (W orw ag, G erm ania)


C om pr. film . 0,2 m g; 0,3 mg; 0,4 m g. Ct. * 30, 50, 100. Pa
21,80; 25,87; 33,14;-;--

® M O X O N ID IN A M Y L A N (G e n e ric s (U K ) L td , M a re a
B ritanie)__________________________________________________
C om pr. film 0,2 m g; 0,3 m g; 0,4 m g. C t. * 1 0 ,2 8 ,3 0 , 5 0 ,9 8 ,
100. Pa -; 13,24; 20,22; 26,58;-;-;-;-.

P H Y SIO TEN S ® (Abbot, G erm ania)


C om pr. film . 0,2 mg; 0,3 m g; 0,4 m g. Ct. * 28. Pa 32,50; -;
43,79

R ILM E N ID IN U M _Qâ_ /Â \ > P -6L

F c in . A b s o rb ţie rapidă, b io d is p o n ib ilita te 100% , fă ră e fe c t al


prim ului pasaj, m etabolizare în proporţii reduse, elim inare renală,
6 5 % în fo rm ă n e m o d ific a tă . S e m iv ia ţa p la s m a tic ă 8 o re ,
steady-state după 3 zile, acţiune sem nificativă d upă 24 de o re de
la ultim a priză.
F d in . R aport al afinităţilor pentru receptorii im idazolinici şi cei u -2
a d r e n e rg ic i a s e m ă n ă to r M o x o n id in e i ş i in v e rs a c e lu ia al
C lo n id in e i. S un t d is o cia te astfe l a c ţiu n e a a n tih ip e rte n s iv ă de
e fe ctele a dverse c entrale (m ai ales se d a re ) a le C lo n id in e i, la
dozele terapeutice.
In d . H ipertensiune arterială.
R .a. D oza de 2 m g/zi induce efecte adverse m ai puţin intense şi
fre c ve n te d e câ t C lo nidina în d o ze le 0 ,1 5 -0 ,3 0 m g/zi: a ste n ie ,
palpitaţii, som nolenţă, hiposaiivaţie.
M EM O M ED 2014 279
Memorator de farmacologie

C in d . S tări d e p re s iv e g ra ve . Insuf. re n a lă s e ve ră (cle a ra n c e


creatinină sub 15 m l/m in). A sociere cu sulpirid.
P re c . întreruperea adm inistră rii se face reducând dozele treptat.
A d m ir i. 1 c o m p r./z i, d im in e a ţa . D a c ă re z u lta te le nu s u n t
suficiente după prim a lună de tratam ent, se poate creşte doza la 2
com pr./zi, dim ineaţa şi seara.

R ILM E N ID IN A T E V A (Teva, R om ânia)


C om pr. 1 m g. Ct. * 28, 30, 60, 9 0 ,1 0 0 . Pa -;27.94

T E N A X U M © (Lab.S ervier, Franţa)


C om pr. 1 mg. Ct. * 30. Pa 41,62

C 02 C ANTIADRENERGICE CU ACŢIUNE
PERIFERICA
C 02 CA ANTAGONIŞTI Al RECEPTORILOR
ALFA-ADRENERG1GI

P R A ZO S IN U M fc i] ISB] Â - > P -6 L
F c in . A bsorbţie orală 65% , excreţie urinară.

F d in . A lfa—1 adrenolitic. A ntihipertensiv. Latenţa 30 min.

In d . H ipertensiunea a rte ria lă , to a te fo rm e le clinice. P re fe ra t la


diabetici şi gutoşi, la cei cu insuf. cardiacă, astm bronşic, aritm ii
cardiace.

R.a. H ipotensiune posturală , am e ţe li, aste n ie , edem e, cefaiee,


som nolenţă, depresie, constipaţie.

P re c . C a rd io p a tie is c h e m ic ă , s tă ri d e p re s iv e , in s u f. c irc .
c e re b ra lă , a c c id e n t v a s c u la r c e re b ra l în a n te c e d e n te , in s u f.
hepatică, renală, şoferi, piloţi, m uncitori lângă m aşini periculoase
şi la înălţim e.

A d m in . O ral. Iniţial 0,5 m g, apoi 0,5 m g de 2 ori/zi, d im ineaţa şi


seara. S e creşte, la nevoie, cu 0,5 mg la fiecare priză. D oză de
întreţinere 2 -1 0 m g/zi, în 2 prize.

In te ra c ţ. A lc o o lu l sca d e e x ce s iv te n s iu n e a a rte ria lă . T u tu n u l


favorizează spasm e coronariene.

M INIPRESS (R) @ 1mg - 2 m g (Pfizer Europe, M area Britanie)


Com pr. 1 m g; 2 m g. Ct. * 30.
280 M EM O M ED 2014
Montanilor de farmacologie

D O X A Z O S IN U M [Cal [SBl  ►P ’ 6L

{vezi G 04C AN 1)
F c in . A b s o rb ţie d ig e s tiv ă c o m p le tă . E x c re ţie u rin a ră , 5%
netransform at.
Fd. H ipotensiv prin blocarea selectivă a re ceptorilor adrenergici
a lfa -1 .
In d . H ipertensiunea arterială toate form ele. A denom benign de
prostată.
R.a. A sem ănătoare cu prazosin.
A d m in . Oral, 1 -1 6 mg/zi, in tr-o priză.

C A R D U R A © X L 4 (P fizer HCP, M area B ritanie)


Com pr. elib. m odif. 4 m g. Ct. * 28.

® D O X A ZO S IN A R E N A 1 (A rena G roup S.A., R om ânia)


C om pr. 1 mg. Ct. * 30. Pa 27,73

K AM IR E N <â> (Krka, S lovenia)


Com pr. 1 mg; 2 mg; 4 mg. Ct. * 20, 30. Pa -;-;-;1 0,18; 17,07;
30,86.
C om pr.film .elib.prel. XL, 4 m g. Ct. « 28, 30, 84, 90, 98; 100.
Pa -; 37,34;

U R A P ID ILU M [Cal ISBl  > s /P -R F

F c in . A dm inistrat iv, are un volum de distribuţie de 0,8 l/l<g(0,6-


1 ,2 l/k g ) . M e ta b o liz a re p re d o m in a n t în fic a t. E lim in a re a
urapidilului şi a m etaboliţilor săi la om este 50-70% renală din care
aproxim ativ 15% din doza adm inistrată este urapidil activ; restul,
în principal urapidil p -h id ro x ila t fă ră e fe ct a n tih ip e rte n siv , este
e xcre ta t prin fe ca le .T re ce ba rie ra h e m a to e n ce fa lic ă şi bariera
placentară.
F d in . B lo ch e a z ă re ce p to rii a lp fa ,-p o s ts in a p tic i b lo câ n d astfe l
a cţiunea va soconstrictoare a c a te co la m in e lo r. La nivel central,
m odulează activitatea centrilor reglatori ai circulaţiei influenţând
a stfe l activitatea sistem ului nervos s im p a tic (p re vin e cre şte re a
reflexă a tonusului nervos sim patic sau îl scade).
R .a . F re c v e n t g re a ţă , v e rtij, c e fa le e . M a i p u ţin fre c v e n t:
ta h ic a r d ie , p a lp ita ţii, b r a d ic a r d ie , s e n z a ţie d e p re s iu n e
retrosternalâ, dispnee, fatigabilitate, astenie.
MEMOMED 2014 281
Memorator de farmacologie

Ind. U rgenţe hipertensive form e severe şi foarte severe de boală


h ip e rte n s iv ă , h ip e rte n s iu n e a rte ria lă re z is te n ţa la te ra p ie .
Scăderea controlată a tensiunii arteriale la pacienţi hipertensivi în
timpul şi/sau după intervenţii chirurgicale.
A d m in . I.v. lent 10-50 m g, sub co n tro l p e rm a n e n t al te n siu n ii
arteriale. P erfuzie i.v: ia 500 m l soluţie se r fiziologic sau soluţie de
glucoză 5% sau 10% , se a d a u g ă în g e n e ra l 25 0 m g u ra p id il.
Viteza iniţială de adm inistrare: 2 m g/m in. Doza de întreţinere: în
m e d ie 9 m g /h , p e n tru 2 5 0 m g u ra p id il cu 5 0 0 ml s o lu ţie
perfuzabilă (1 mg corespunde la 44 picături respectiv la 2,2 ml).

E B R A N TIL iv 25 - 50 (A ltana P harm a, G erm ania)


Sol. inj. 25 m g/5 ml. Fiole 5 ml. Ct. * 5. Pa 76,92
Sol. inj. 50 m g/10 m l. Fiole 10 ml. Ct. * 5. Pa

T A C H Y B E N 2 5 - 5 0 - 100 {E ve r N euro P harm a, A ustria)


C onc. pt. sol. perf. 100m g. Fiole 20 ml. C t x 5. Pa 171,62
Sol. inj. 50 m g/10 ml. Fiole 10 ml. Ct. * 5. Pa
Sol. inj. 25 mg/5 ml. Fiole 5 ml. Ct. * 5. Pa 52,61

C 02 K ALTE ÂNTIHIPERTENSSVE
C 02 KX ALTE ANTIHIPERTENSIVE

B O SE N TA N U M [C il /ic . Â ►P ‘ R F
Fcin. A bso rb ţie digestivă, n em o d ifica tă de alim ente. B iodispo-
nibilitate 50% . Pic. seric la 3 - 5 ore. Legare 98% de proteinele
plasmatice. B iotransform are în ficat şi excreţie biliară. E lim inare
prin urină, 3% nem odificat. T 1/2 5 -6 ore. Inductor enzim atic.
F d in. A n ta g o n is t m ix t al re c e p to rilo r e n d o te lin e i (E R A ), cu
afinitate pe n tru doi re ce p to ri E T A şi E TB . D im in u ă re zisten ţa
vasculară pulm onară şi siste m icâ , m ă re şte d e b itu l cardiac, nu
m o d ific ă fr e c v e n ţa c a rd ia c ă . E n d o te lin a ( E T - 1 ) e s te
neurohorm on, puternic vasoconstrictor, im p lica t în fibroză, hiper­
trofie, rem odelare cardiacă.
Ind. H ip e rte n s iu n e a a rte ria lă p u lm o n a ră p rim itiv ă , a s o c ia tă
scleroderm iei, cardiopatiei congenitale.
R.a. Infecţii de căi respiratorii superioare, cefalee, bufeuri, tulb.
hepatice, edem e ale m em brelor inferioare, anem ie.
C ind. Insuf. hepatică m oderată-severă.
282 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
A d m in . Iniţial 62,5 m g * 2/zi, 4 săpt. S e poate creşte la 125 mg x
2 /z i. în ca z de in e fic ie n tă se p o a te c o n tin u a în c ă 5 - 8 săpt.
întreruperea se va face gradat.

T R A C LE E R ® (Actelion R egistration, M area B ritanie)


C om pr. film . 62,5 m g; 125 m g. Ct. * 14, 5 6 ,1 1 2 ; 56; 122. Pa
-;10066,89;-; 10425,63; -.

A M B R IS E N T A N U M I53 /St; /Â\


F c in . A bsorbţie orală rapidă, pic. se ric la 1,5 oră, â-jeun sau după
m asă. E lim inare prin bilă, după m etabolizare hepatică, apoi prin
urină {22% din care 3% nem odificată). T 1/2 1 3 -1 6 ore.
F d in . D erivat de acid propionic. A n ta g o n ist selectiv al receptorilor
de tip A ai endotelinei (ETA ).
In d . H ipertensiune arterială pulm onară
R .a. Cind. Idem B osentan
A d m in . O ral, 5 m g » 1/zi, în tim pul sau în afara m eselor. S e poate
creşte la 10 m g/zi.

V O LIB R IS ® 5 - 10 m g (G laxo G roup, M area B ritanie)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g. Ct. * 10, 30. Pa -:9682,69; -;
9682,69
MEMOMED 2014 283
Memorator de farmacologie

c 03 DIURETICE

C 03 A DIURETICE DE INTENSITATE REDUSĂ,


TIAZIDE
C 03 B DIURETICE DE INTENSITATE REDUSĂ,
EXCLUSIV TIAZIDE
C 03 C DIURETICE PUTERNICE (DE ANSĂ)
C 03 D DIURETICE CARE ECONOMISESC
POTASIUL
C 03 E COMBINAŢII DIURETICE Şl AGENŢI CARE
ECONOMISESC POTASIUL
C 03 X ALTE DIURETICE

C 03 A DIURETICE DE INTENSITATE REDUSĂ,


TIAZIDE
C 03 AA TIAZIDE

H Y D R O C H LO R O T H IA Z ID U M SD (Ă) ►p - 6L
F cin. A bso rb ţie digestivă rapidă d a r incom pletă. P ic pla sm a tic
după 2 ore. E lim inare renală, nem etabolizată.

Felin. A c ţiu n e a d iu r e tic ă a p a re la 6 0 - 9 0 m in u te d e la


adm inistrarea orală şi durează 8 -1 2 ore. A ntihipertensiv. A ntid iu -
retic la bolnavi cu d iabet insipid h ip o fiza r şi nefrogen.

Ind. Edem e din insuf. cardiacă, nefroze, carenţiale, terapeutice,


în ciroza hepatică, cord p u lm on a r cronic. H ipertensiune arterială.
Diabet insipid hipofizar şi nefrogen. H ipercalciurie.

R .a. G re ţu ri, vom e, g a s tra lg ii, d ia re e , c o n stip a ţie , c o le cis tită ,


c e fa le e , a s te n ie , p a re s te z ii, le u c o p e n ie , tro m b o p e n ie , d e z ­
e ch ilib re e le c tro litic e şi a c id o -b a z ic e , h ip e ru rice m ie , h ip e rg li-
cem ie, hiperazotem ie, hiperlipem ie.

C in d . In su f. re n a lă a v a n s a tă , in s u f. h e p a tic ă , h ip o k a lie m ie ,
alcaloză, sarcină.
284 MEMOMEP 2014
Memorator de farmacologie
P rec. D iabet, hiperuricem ie, pancreatită, şoferi, piloţi, m uncitori ia
m aşini periculoase şi la înălţim e.
A d m in . O ral. A dulţi, iniţial 5 0 -1 0 0 m g/zi. întreţinere cu 2 5 -5 0 mg
de 2 -3 ori/săptăm ână. Copii, iniţial 2 m g/kg/zi în 2 prize. In diabet
insipid 5 0 -1 0 0 mg/zi.

N EFR IX ® 25 (Zentiva, R om ânia)


Com pr. 25 mg.; Ct. * 25. Pa 4,18

C 03 B D IU R ETIC E DE IN TEN S ITA TE R ED U S Ă ,


EXCLUSIV TIAZIDE

C 03 BA SULF0NAMIDE

IN D A P A M ID U M SD \ (Ş ) . > .£ « ■
F a in . A bsorbţie orală rapidă şi totală. E lim inare urinară (70% ) şi
prin fecale (22% ), ca m etaboliţi inactivi. T 1/2 1 4 -2 4 ore.
F d in . V aso d ila ta to r, a n tih ip e rte n siv , d iu re tic. L atenţa 1 -2 ore,
durata acţiunii 2 4 -3 6 ore. C reşte excreţia urinară a Na, CI, mai
puţin a K, M g. Acţ. antihip e rte n sivă se m a n ife stă la d oze slab
diuretice.
In d . H ipertensiune arterială. E dem e.
R.a. Trom bopenie, leucopenie, anem ie, am eţeli, astenie, cefalee,
greţuri, constipaţie, erupţii, hipokaliem ie, h iponatrem ie, uricem ie.
C in d . Insuf. renală severă, insuf. h e patică severă, hipokaliem ie.
A d m in . A dulţi. O ral, 2,5 m g/zi, preferabil d im ineaţa, ca tratam ent
în hipertensiunea arterială. Ca d iu re tic 2 ,5 -5 m g/zi.

B ELAM ID (A & G Trad in g S .R .L., R om ânia)


C om pr. cu elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 30. Pa

0 D IU R EM ID S R ® (G lenm ark, R om ânia)


C om pr. elib. prel. 1,5 mg. Ct. * 30.

ID U R EN ® S R (Vim S pectrum , R om ânia)


C om pr.elib.prel. 1,5 mg. Ct. * 30. Pa 10,66

IM PA M ID @ (G edeon R ichter, R om ânia)


C om pr.film .elib.prel.(S R ) 1,5 m g. C t. * 30. Pa 13,16
MEMOMED 2014 285
Memorator de farmacologie

® IN D A P A M ID (Laropharm , R om ânia)
C om pr. film 2,5 m g. Ct. * 20.
C om pr. film elib. prel. 1,5 m g. Ct. * 20. Pa 9,11

IN D AP AM ID LPH (LaborM ed P harm a, R om ânia)


C om pr. film . 2 ,5 m g. Ct. * 30, 1500. Pa 15,07;-.
C om pr. film . elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 30, 1000. Pa 13,68;

IN D A P A M ID M C C (M agistra C &C , R om ânia)


C om pr.elib. prel. 1,5 m g. Ct. * 30. Pa 13,68

® IN D A P A M ID S R O ZO N E (O zone Laboratories, O landa)


C om pr.film .elib. prel. 1,5 m g. Ct. * 20. Pa 7,84

® IN D A P A M ID S T A D A (Stada A rzneim ittel, G erm ania)


C om pr. film elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 10, 15, 30, 50, 60, 90,
100. Pa

IN D A P A M ID A A C T A V IS (A ctavis G roup, Islanda)


C om pr. film elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 1 0 ,1 4 ,1 5 ,2 0 ,3 0 ,5 0 ,6 0 ,
90, 100. Pa 13,68;-;-;-;-.

IN D A P A M ID A B ILLE V (B ille v P harm a, D anem arca)


C om pr. elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 1 0 ,1 4 ,1 5 ,2 0 , 3 0 ,5 0 , 60, 90,
100. Pa

IN D A P A M ID A M Y LA N (M ylan, Franţa)
C om pr. elib. prel. 1,5 m g. Ct. * 10, 30, 90, 100. P a-;12,60;

IN D A P A M ID A T E R A P IA (Terapia, R om ânia)
C om pr. cu elib. prel. 2 ,5 m g. Ct. x 30. Pa 14,9
C om pr. cu elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 30. Pa 13,3

IN D A P A M ID A T E V A (Teva, R om ânia)
Com pr. film elib,. prel. 1,5 m g. Ct. * 10, 14, 15, 20, 28, 30,
50, 60, 90, 98, 100. Pa -;-;-;-;1 3 ,31

IN D A P A M ID A S R T O R R E N T (T o rre n t P h a rm a S .R .L .,
R om ânia)
C om pr.elib,. prel. 1,5 m g. Ct. * 30. Pa 13,68
286 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

© IN D A P A M ID E A N P H A R M (A n p h a rm , P olonia)
C om pr. film elib,. prel. 1,5 m g. Ct. x 60, 5 0 0 ,1 0 0 0 . Pa

® IN D A P A M ID E N E O B A L K A N IK A (N e o b a lk a n ik a ,
B ulgaria)
C om pr. film 2,5 mg. Ct. x 30. Pa

IN D A P A G A M M A (W o rw a g P h a rm a G m b h & C o . K g ,
G erm ania)
C om pr. elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 10 ; 20; 30; 50; 60; 90; 100 Pa
-;-;12,62;-;-;-;-.

IN D AP EN S R ( J& P P harm a, M area B ritanie)


C om pr. film . elib. prel. 1,5 m g. C t. x 28, 30, 56, 60. Pa -
;9,88;-;-.

© IZEP O X (Q zone Laboratories, R om ânia)


C om pr. film .elib.prel. 1,5 m g. Ct. x 30. Pa 13,68

R A W E L ® S R 1,5m g (Krka, S lo ve n ia )
C om pr. film . elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 20, 30, 60. Pa -;1 1.7; -.

R E D IT E N S ® S R 1,5m g (D r.R eddy's, R om ânia)


C om pr. film . elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 30. Pa 13,68

© S E R D IM ID (S lavia P harm S .R .L., R om ânia)


Com pr. cu elib. prel. 1,5 m g. Ct. x 30,1 0 0 0 . Pa 13,68;-.
Com pr. cu elib. prel. 2,5 mg. Ct. x 30, 1500. Pa 15,07;-.

T E R T E N S IF ® (Lab.S ervier, Franţa)


C om pr. elib. prel (SR ) 1,5 m g. Ct. x 15, 20, 30, 500, 1000.
Pa 21,05;-;-.

C 03 C DIURETICE PUTERNICE (DE ANSĂ)


G 03 CA SULF0NAMIDE

FUROSEM IDUIVl / ş p x (K ) ►C o m p r. P -6 L . S o l.in j. P -R F /S


F c in . A bso rb ţie d igestivă rapidă d a r in co m p le tă , pic pla sm a tic
d upă 3 0 -6 0 m inute. E xcreţie re n a lă în p rim e le 24 ore, parţial
biliară.
MEMOMED 2014 287
Memorator de farmacologie

F d in . D upă a dm inistrare orală efectul d iu re tic apare în 3 0 -6 0 de


m inute, este m axim In 2 - 3 ore şi d u re a ză 4 - 6 ore. D upă i.v.
in te r v a le le r e s p e c tiv e s u n t 5 - 1 5 m in u te , 1 5 - 3 0 m in u te ,
2 -3 ore. A ntihipertensiv.
In d . T oate tipurile de edem e. H ipertensiune arterială.
R .a. G re ţu ri, v o m e , d ia re e , ic te r, le u c o p e n ie , tro m b o p e n ie ,
fa v o r iz a r e a tr o m b o z e lo r , d e z e c h ilib re h id r o - e le c tr o litic e ,
hiperuricem ie, hiperazotem ie , hiperlipem ie, tulburări de vedere,
am eţeli, cefalee, parestezii.
C in d . H ip o k a lie m ie , c iro z a d e c o m p e n s a tă , a lc a lo z ă ,
hipovolem ie, intoxicaţie cu digitalice.
P rec. D iabet, gută, hipertrofia prostatei.
A d m iri. D iuretic. O ral. A dulţi. Iniţial 2 0 -1 0 0 m g/zi, în 1 -2 prize,
întreţinere 2 0 -4 0 m g de 2 - 3 ori/săptăm ână. C opii 1 -3 m g/kg/zi.
In h ip e rte n s iu n e . O ra l. 4 0 - 8 0 m g /z i. în c riz e h ip e rte n s iv e
4 0 -8 0 m g i.v. lent. C alea i.v. este recom andată în urgenţe (edem
pulm onar acut, edem cerebral), a d m inistrăndu-se 2 0 -4 0 0 m g în
1 -3 prize zilnice (2 0 -4 0 - 120 mg odată, repetate la 2 - 3 ore).

0 FU R O S E M ID (Laropharm , R om ânia)
C om pr. 40 m g. C t. * 20.

0 FU R O S E M ID A R E N A ® 40 m g (Arena G roup, R om ânia)


Com pr. 40 mg. Ct. * 20; 1000. Pa 6,02; 228,83

F U R O S E M ID EEL (Bio Eel; R om ânia)


C om pr. 40 mg. Flac. * 20. Pa 5,42

FU R O S E M ID LPH ® 40 (LaborM ed P harm a, R om ânia)


C om pr. 40 m g. Ct. * 20; 1000. Pa 3,04;-.

F U R O S E M ID M C C 40 m g (M agistra C & C, R om ânia)


Com pr. 40 m g. Ct. * 20. Pa 3,02

0 F U R O S E M ID S LA V IA ® (S lavia P harm , R om ânia)


Com pr. 40 m g. Ct. * 20, 1000. Pa 2,28;-.

FU R O S E M ID Z E N T IV A (Zentiva, R om ânia)
Com pr. 40 mg. Ct. * 20. Pa 6,02
S ol.inj. 20 m g/2 ml. Fiole 2 m l Ct. * 5; 10; 100. Pa 6,07; -.
288 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

C 03 D DIURETICE CARE ECONOMISESC POTASIUL

C 03 DA ANTAGONIŞTI Al ALDOSTERONULUI
(ANTIALDOSTERONICE)

S P IR O N O LA C T O N U M SD (k) >p-6L
F c in . A b s o rb ţie d ig e s tiv ă b u n ă , în p ro p o rţii v a ria b ile . E ste
m e ta b o liz a tâ in te n s la p rim u l p a s a j h e p a tic a v a n d b io d is p o -
n ib ilita te a d e a p ro x im a tiv 2 0 % . S p iro n o la c to n a se le a g ă de
proteinele plasm atice în proporţie de peste 90% . S pironolactona
şi m etaboliţii săi traversează bariera pla ce n ta ră şi su n t excretaţi
în laptele m atern. E lim inare lentă urinară.
Felin. A cţiunea diuretică are latenţa de peste 24 ore, este m axim ă
după 2 - 3 z ile de tra ta m e n t re g u la t şi d u re a ză 2 - 3 z ile după
încetarea adm inistrării. A ntihipertensiv.
In d . T r a ta m e n t p r e o p e ra to r d e s c u rtă d u ra tă al h ip e r-
a ld o s le ro n ism u lu ip rim a r. E dem e re fractare la alte diuretice. Efect
m ai in te n s în e d e m e cu h ip e ra ld o s te ro n is m s e c u n d a r (insuf.
c a rd ia c ă , c iro z ă h e p a tic ă , s in d ro m n e fro tic ). H ip e rte n s iu n e
arterială. H ipokaliem ie, profila xie şi tra ta m e n t, la bolnavi la care
alte m ăsuri sunt ineficace. Râu de m unte. A cnee vulgară (când
terapia uzuală este ineficace). H irsutism . S indrom prem enstrual
(când există retenţie de apă).
R .a. H iperpotasem ie, hiponatrem ie, som n o le n ţă , cefalee, ataxie,
g in e c o m a s tie , g re a ţă , d u re ri a b d o m in a le , im p o te n ţă s e xu a lă ,
tulburări m enstruale, intoleranţă digestivă, erupţii cutanate.
C in d . Insuf. hepatică gravă, anurie, h ip e rpotasem ie, alăptare.

P re c . D iabet, acidoză, insuf. renală cronică. Nu se asociază cu


săruri de potasiu sau cu alte diuretice care reţin potasiul.

A d m in . A d u lţi. H ip e ra ld o s te ro n is m p rim a r, p e n tru p re g ă tire


preoperatorie: 100 - 400 m g sp iro n o la cto nă zilnic. D acă pacientul
e s te in o p e ra b il, d o z a in iţia lă p o a te fi re d u s ă la fie c a re 2
săptăm âni până la doza m inim ă eficace, ca re se adm inistrează
tim p îndelungat. C opii: 3 mg sp ironolactonă/kg şi zi, în una sau
două prize. O ral. Iniţial 2 5 -5 0 mg de 4 ori/zi. în tre ţin e re 25 mg de
1 - 3 o ri/z i. In c iro z a h e p a tic ă o s c h e m ă u tilă cu c â te 50 mg
d im ineaţa şi la am iază tim p de 5 zile /să p tă m â n ă . în acnee 100 mg
x 2/zi. în hipokaliem ie 2 5 -1 0 0 m g/zi, în 1 -3 prize. în rău de m unte
25 m g * 3 /zi, în c e p â n d cu 4 8 o re în a in te de a s ce n s iu n e . în
sindrom prem enstrual 25 mg * 4/zi, în zile le 1 8 -2 6 ale ciclului.
MEMOMED 2014 289
Memorator de farmacologie

0 A LS P IR O N (AC H elcor, R om ânia)


C om pr. film . 25 m g; 50 mg. Ct. * 20, 1000. Pa 4,30;-. Pa
13,74;-. -.

S P IR O N O LA C T O N A (Terapia, R om ânia)
C om pr. film . 25 m g. Ct. * 50. Pa 16,21

0 S P IR O N O LA C T O N A (Laropharm , R om ânia)
C aps. 50 m g. Ct. * 10.

0 S P IR O N O LA C T O N A A R E N A (Arena, R om ânia)
C aps. 25 m g; 50 m g. Ct. * 20, 50 * 30, 50. Pa -;1 6,07;
16,24; -.

S P IR O N O LA C T O N A E EL (B ioeel, R om ânia)
Com pr. 25 mg. Flac. * 20. Pa 4,30

0 S P IR O N O L A C T O N A O Z O N E (O zo n e L a b o ra to rie s,
M area B ritanîe)
C om pr. film . 25 m g. Ct. * 50. Pa 10,79

S P IR O N O L A C T O N A L P H ( L a b o rm e d P h a rm a S .A .,
R om ânia)
C aps. 25 m g; 50 m g; 100 m g Ct. * 30, 60; 30; 30. Pa 19,49;

V E R O S P IR O N ® (G edeon R ichter, R om ânia)


C aps. 50 mg; 100 m g. Ct. * 30. Pa 16,72; 28,51

E P LE R E N O N U M M . ►P -R F
F c in . D upă adm in stra re orală , co n ce n tra ţii p lasm atice m axim e
după 2 ore. C oncentraţia de echilibru după 2 zile. T 1/2 a proxi­
m ativ 3 - 5 ore. B iotransform are hepatică intensă. E lim inare renală
şi hepatică predom inant sub form ă de m etaboliţi.
F d in . A ntagonist pe receptorii aldosteronului.
In d . în asociere cu tratam entul standard ce include beta blocante,
pentru scăderea riscului m ortalităţii ca rd io va scu la re la pacienţi cu
boală stabilizată, cu disfuncţie ventriculară stângă şi m anifestări
de insuficienţă cardiacă după un infarct m iocardic recent.
290 MEMOMED 2014
Memorator (te farmacologic

R .a . H ip e rk a lie m ie , a m e ţe li, h ip o te n s iu n e , g re a ţă , d ia re e ,
alterarea funcţiei renale.
C in d . P acienţi cu clearence c rea tin in ă < 50 m l/m in; K aliem ie > 5
m m ol/l; insuficienţă hepatică severă; tra ta m e n t c o n co m ite n t cu
d iuretice care econom isesc potasiu; aso cie re cu inhibitori C YP 3
A 4: in tra c o n a z o l, k e ţo c o n a z o l, r ito n a v ir , c la r itr o m ic in ă ,
telitrom icină, nefazodonă.
A d m in . D oza de întreţinere 50 mg, o dată pe zi. Se începe cu 25
m g/zi şi se creşte treptat în decurs de 4 să p tă m â n i până la 50 m g/
zi. T ratam entul se începe la 3 -1 4 zile de la ap a riţia in fa rctu lu i
m iocardic. D ozele se ajustează u lte rio r după nivelul kaliem iei.

E P LE R E N O N A L IC O N S A 25 - 50 (L a b o ra to rio s L iconsa,
S .A., S pania)____________________________________________
C om pr. film . 25 m g; 50 m g. Ct. >«30; 90. Pa

IN S P R A ® (P fizer E urope, M area B ritanie)


C om pr. film . 25 m g; 50 m g. Ct. * 10; 20; 28; 30; 50; 100;
200. Pa -;185,59;-;-;-. Pa -;-;-;1 85,59;-;-;-.

C 03 E COMBINAŢII DIURETICE Şl AGENŢI CARE


ECONOMISESC P0TASIUL
C 03 EB COMBINAŢII DIURETICE DE ANSĂ Şl AGENŢI CARE
ECONOMISESC POTASIUL

D IU R E X O 5 0 (Terapia, R om ânia) ►P -6L


S p iro n o la c to n a 50/100 m g; F u ro se m id 20 m g. C aps. Ct.
x 20. Pa 23,31

D IU R O C A R D (Laborm ed P harm a S .A., R om ânia) ►P -6 L


S p iro n o la c to n a 5 0 g ; F u ro s e m id 2 0 m g . C a p s . C t.
x 20;30;50. Pa -;31,48;-.
In d . E dem e rezistente din insuf. c a rd ia că co n g e stivă cronică şi
ciroza hepatică.
A d m in . 1 -4 capsule zilnic.

C 03 X ALTE DIURETICE

C 0 3 XA ANTAG0NIŞTI Al VAS0PRESINEI
M EM O M ED 2014 291
Memorator de farmacologie

TO LVAPTANUM ►S

F d in . A n ta g o n is t s e le c tiv al re c e p to ru lu i V 2 al v a s o p re s in e i,
a fin ita te a pentru a c e s t re ce p to r fiin d m ai m are d e câ t a ce e a a
a rg in in -v a s o p re s in e i e n d o g e n e . P ro d u c e c re ş te re a e x c re ţie i
u rin a re , m a i a le s a a p e i, o s m o la rita te u rin a ră s c ă z u tă şi
concetraţii serice crescute de sodiu.
In d . A d u lţi cu h ip o n a tre m ie se cu n d a ră sin d ro m u lu i de se cre ţie
inadecvată de horm on antidiuretic. (SIAD H ).

S A M S C A ® (O tsuka, M area B ritanie)


C om pr. 15 m g, 30 m g. Ct. x 10;30. Pa
292 M EM OM ED 2014
Memorator de farmacologie

C 04 WASODBLATATQARE PERIFERICE
C 04 A VAS0D1LATAT0ARE PERIFERIICE
C 0 4 AD DERIVAŢI PURINIGI

C 04 AE ALCALOIZI DIN ERGOT

C 04 AX ALTE VASODILATATOARE PERIFERICE

si*
*

C 04 AD DERIVAŢI PURINIGI

P E N T O X IF Y LLIN U M / Â \ > C o m p r. P - 6 L S o l.in j. P -R F


F c in . A b s o rb ţia o ra lă ra p id ă . E fe c t in te n s al p rim u lu i p a s a j
he p a tic. B iotransform are în 7 m e ta b o liţi, u n ii a ctivi. E lim in a re a
renală, 95% în 24 ore. A cum ulare de m e ta b o liţi în insuf. renală
severă. E lim inare m ai lentă la vârstnici şi hepatici.
F d in . V as o d ila ta ţie p eriferică şi ce re b ra lă . C re ş te fle xib ilita te a
e ritrocitelor, inhibă a gregarea p la ch e ta ră , d im in uă vâ sco zita tea
sângelui.
In d . Tulburări vasculare periferice, a rte ria le şi ve n o a se , de natură
a te ro scle ro tică , diab e tică , in fla m a to rie , tu lb u ră ri fu n c ţio n a le de
c a u z ă c irc u la to rie la n iv e lu l u re c h ii in te rn e . U lc e r de g a m b ă .
Tu lb urări circulatorii cerebrale şi oculare.
R .a . F e n o m e n e d is p e p tic e , a m e ţe li, e p is o a d e h e m o ra g ic e ,
b u fe u ri; tulburări de ritm cardia c, re a cţii de h ip e rse n s ib ilita te -
prurit, eritem cutanat, urticarie (papule pruriginoase).
C in d . Infarct m iocardic recent, insuf. cardiacă, risc de hem oragii.
F r e c . H ip e r- ş i h ip o te n s iu n e a r te r ia la , a r itm ii c a rd ia c e ,
a teroscleroză coronariană, lupus e ritem atos sistem ic.
A d m iri. Iniţial 2 0 0 -4 0 0 mg de 3 ori/zi. în tre ţin e re 1 0 0 -4 0 0 mg de
2 - 3 ori/zi. C om pr. se adm in. întregi, cu lichid suficient, în tim pul
sau im ediat după m asă. I. v. lent, 100 m g/zi. P erfuzie i.v. 100—
300 mg diluate în 2 5 0 -5 0 0 ml sol. g lu co ză 5% sau se r fiziologic.

© A N G IO P E N T (AC H elcor, R om ânia)


C om pr. film . 200 mg. C t. * 20;500. Pa 8,86;-.
C om pr.film . eiib. prel. 400 mg; 600 m g. Ct. x 20. Pa 6,13;
16,46
MEMOMED 2014 293
Memorator de farmacologie

O X IFLU X 400 m g (LaborM ed P harm a, R om ânia)


C om pr. film . elib. prel. 400 m g. Ct. * 20; 60;1000. Pa 6,13;
18,40;-.

P E N TO X I R E TA R D (Terapia, R om ânia)
C om pr.film .elib.prel. 40 0 mg. Ct. * 20; 40. Pa 17,21; 22,42

© P E N TO X IFILIN A R E N A (Arena G roup, R om ânia)


Draj. 100 m g. Ct. x 30; 1000. Pa 5,52; 155,87

P E N TO X IFILIN (Terapia, R om ânia)

© D r a j. 100 m g. Ct. * 30; 1000. Pa 5,5 2 ; 155,87


C onc.pt.sol.inj. 100 m g/5 ml. Fiole 5 m l. Ct. * 5. Pa 10,80

P E N T O X IF ILIN A S R Z E N T IV A (Zentiva, S lovacia)


C om pr. fii. elib. prel. 400 mg ; 600 m g. Ct. * 20; 50; 100; Pa
10,25; 20,54; -. Pa -;33,83; 65,38.

V A S O D IN IT R ETA R D @ (Lannacher, A ustria)


C om pr. elib. prel. 600 m g. C t * 20; 50. Pa -; 33,56

C 0 4 AE ALCALOIZI DIN ERG0T

DIHIDROERGOTOXINA (CQDERGOCRINUIVI)|Că| fSB|/Â\ ►P -6L


A m e s te c , in p ă rţi e g a le de d ih id ro e rg o c o rn in ă , d ih id ro e rg o -
criptină, dihidroergocristină.

F c in . A bsorbţie digestivă lim itată (25% ). E lim inare predom inantă


prin bilă şi fecale.

Felin. V asodilatator cerebral, retinian, sistem ic. A ctivează m eta­


bolism ul neuronal.

In d . In s u ficie n ţă c irc u la to rie c e re b ra lă şi p e rife ric ă . D e m e n ţa


senilă (tip A lzheim er şi infarct m ultiplu).
R.a. A m eţeli, cefalee, greţuri, dureri abdom inale.

A d m in . O ral. 0 ,2 5 -0 ,5 0 -1 ,5 m g de 2 - 4 ori/zi, tim p de 2 - 4 - 6 luni.


în dem enţa senilă m inim um 6 m g/zi, cel puţin 6 luni.

© R E D E R G IN ® (Lek P harm aceuticals, S lovenia)


P ic.orale, sol. 1 m g/m l. Flac. 50 m l. Pa 11,82
294 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

S E C A TO X IN ® (Ivax, C ehia)
S ol.orală în pic. cu 1 m g/m l. Flac. 10 m l. Pa 2,20

NICERGOLINUM ►P -6 L
F c in . A b s o rb ţia o ra lă ra p id ă . E fe c t d e p rim p a s a j h e p a tic
im portant. M etabolitul principal este activ. T 1/2 o oră.

F d in . A cţiuni asem ănătoare cu codergocrin. B lo ca n t cu afinitate


m a re pe n tru re c e p to rii a r a d re n e rg ic i şi m o d e ra tă p e n tru ct2,
serotoninergici şi dopam inergici.

In d . In s u fic ie n ţă c irc u la to rie c e re b ra lă ( d e fic it c o g n itiv şi


neurosenzorial cronic la vârstnici) şi periferică, m igrenă, dem enţa
senilă, scăderea acuităţii şi tulb u ră ri de câm p vizu a l de cauză
va sculară.

R .a . T u lb u ră ri d is p e p tic e , a m e ţe li, s o m n o le n ţă , h ip o te n s iu n e
orto statică.

C in d . H ipotensiune, hem oragii acute, sarcină, in fa rct m iocardic


a c u t; b r a d ic a r d ie m a rc a tă (< 5 0 /m in ) ; a s o c ie r e a cu
sim patom im etice a - sau p-adrenergice.

A d m ir i. O ral, în a in te de m a să . In iţia l 1 0 -2 0 m g d e 3 o ri/z i.


în tre ţinere 5 -3 0 m g de 3 ori/zi, m ai m ulte luni. Inj. i.m . 2 - 4 m g de
1 -2 ori/zi. P erfuzie i.v. cu 2 - 8 m g în 250 ml sol. glucoza 5% . în
d e m enţa senilă 20 m g * 3/zi, m inim um 12 săpt.

© G R ALIN (S lavia Pharm S .R .L., R om ânia)


C om pr. film 5 m g; 10 m g; 30 m g. Ct. x 30; 1500. Pa 6,76;-;
13,45;-; 32,45;-.

N IC E R G O LIN A LPH (LaborM ed P harm a, R om ânia)


C om pr. film . 5 mg ® ; 10 mg; 30 m g. Ct. x 30; 1500. Pa -;-;
13,45;-; 32,45;-.

N IC E R IU M ( R ) ® 1 0 - 1 5 U N O - 3 0 U N O (H exal, G erm ania)


D rajeuri 10 m g. C t. x 25. Pa 14,11
C aps. elib. m odif. 15 m g; 30 mg. C t. x 30. P a 27,89, 51,38

S ER M IO N ® (P fizer Europe, M area B ritanie)


Com pr. film . 30 m g. Ct. x 30; 60 Pa 48,3;-.
MEMOMED 2014 295
Memorator de farmacologie

S IN E R G O LIN 10- 30 (S intofarm S A, R om ânia)


Draj. 10 m g; 30 m g. Ct. * 20; 30. Pa 9,08;-. Pa 21,59; 32,39.

C 0 4 AX ALTE VASODILATATOARE PERIFERICE

V IN C A M IN U M IU / Â \ ►P -6 L
F d in . S c a d e m o d e ra t te n s iu n e a a rte ria lă . C re ş te c irc u la ţia
cerebrală, am eliorează rezistenţa ne u ro n ilo r la hipoxie.
In d . In su ficie n ţă c irc u la to rie c e re b ra lă , tra u m a tis m e cra n ie n e ,
s in d ro m p o s tc o m o ţio n a l, tu lb u ră r i c ir c u la to r ii r e tin ie n e ş i
cohleo-vestibulare.
C ind. Tum ori cerebrale, hipertensiune intracraniană, sarcină.
A d m in . O ra l şi i.m . A d u lţi, in iţia l 6 0 - 8 0 m g /z i, în 3 p riz e ,
în treţinere 40 m g/zi. C opii. 2 ,5 -5 mg de 3 ori/zi.

O X IB R A L S R ® (G laxoS m ithK line, R om ânia)


C aps.elib.prel. 30 m g. Ct. * 10. Pa 9,26

V IN C A M IN A (B iofarm , R om ânia)
Draj. 10 m g. Ct. * 20. Pa 6,72

N A F T ID R O F LU R Y LU M ►P -6 L

F c in . A bsorbţie digestivă rapidă, pic seric la 1 -3 ore. trece In l.c.r.


şi p la c e n tă . B io tra n s fo rm a re în m e ta b o liţii in a c tiv i. E x c re ţie
urinară 80% . T 1/2 1 -4 ore.

F d in . V asodilatator cerebral şi periferic.

In d . T u lb u ră ri v a s c u la re p e rife ric e ş i c e re b ra le , re tin ie n e ,


cohleo-vestibulare.

R.a. Iritaţie gastrică. I.v. hipotensiune, lipotim ie.

C in d . Insuf. cardiacă, infarct m iocardic, hem oragii.

P re c . H ipotensiune.

A d m in . O ral. 5 0 -2 0 0 m g de 3 ori/zi cu un p a har apă. C om pr. elib.


prel. 2/zi. I.m. 40 m g de 2 ori/zi. C azuri grave, inj. i.v. lente, 4 0 -
80 m g/zi sau perfuzii cu 1 6 0 -3 2 0 m g în 2 5 0 -5 0 0 m l sol. glucoză
5% sau ser fiziologic, durând 2 - 3 ore.
296 M EM OM ED 2014
Memorator de farmacologie

D U S O D R IL ® (M erck S ânte S as, Franţa)


Caps. 100 m g. Ct. * 20; 50; 100. Pa -;47;-.
Compr.film. elib. prel. 200 mg. Ct * 20; 50; 100. Pa -; 54,69;-
G IN K G O B IL O B A ►P -6 L
A se vedea N 06 DX
M E M O M E D 2014 297
Memorator de farmacologie

C 05 VAS0PR0TEGT0ARE
C 05 A ANTIHEM0R08DALE TOFDCE
C 05 B MEDDCAŢIA ANT1VÂRIIC0ASĂ
C 05 C M EDICAţIA CAPILARELOR

C 05 A ANTIREM0R0IDALE TOPICE
C 05 AA PREPARATE CONŢINÂND CORTICOSTEROIZI

C 05 AD PREPARATE CONŢINÂND ANESTEZICE LOCALE

C 05 AX ALTE ANTIHEMOROIDALE DE UZ TOPIC

* *
C 05 AA PREPARATE CONŢINÂND CORTICOSTEROIZI ►P -R F

U LT R A P R O C T ® (Intendis G m bH , G erm ania)


U n g u e n t (un g ra m ) şi s u p o z ito r c o n ţin â n d : F lu o c o rto lo n
p iv a la t 0,92 m g/0,61 m g; F lu o co rto lo n h e xa n oa t 0 ,95 m g/
0,63 m g; C incocaină 5 mg/1 mg
T u b 15 g, 3 0 g u n g u e n t. P a 1 4 ,5 8 ;3 0 ,9 1 . C u tii * 10
supozitoare. Pa 12,93

In d . H em oroizi, fisuri anale, proctită.

A d m in . în prim a zi, a plicare a unguentului de 2 - 4 ori/zi sau un


s u p o zito r de 2 - 3 ori/zi. Z ile le urm ă to a re se re d u c a p lica ţiile în
funcţie de evoluţie. T im p m axim de tratam ent 4 săptăm âni.

D O X IP R O C T P LU S ® (O m P ortuguesa SA, P ortugalia)


U nouent
C alciu dobesilat 4%
Lidocaină HCI % 2
D exam etazon acetat 0,025%
A ntioxidanţi
Tub 20 g unguent plus canula aplicatoare. Pa 22,47
298 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

F d in . D im in u a in fla m a ţia , s â n g e ră riie , s c u rg e rile d e lic h id e


seroase, calm ează durerile locale, arsurile, pruritul, senzaţia de
tensiune.

In d . H em oroizi interni şi externi, p rurit anal, eczem ă anală, anită,


p e ria n ită , crip tită, p a p ilită , tro m b o z ă h e m o ro id a lă a cu tă , fisuri
anale, tratam ent pre- şi postoperator pentru hem oroidectom ie.

R .a . R ar, s e n z a ţie d e a rs u ră . S u p o z ito a re le p o t d e te rm in a


creşterea m otilităţii intestinale.

A d m in . D im ineaţa şi seara, preferabil după defecare, se aplică


un s u p o z ito r ş i/s a u u n g u e n tu l. P e n tru h e m o ro iz ii in te rn i se
folosesc supozitoarele şi unguentul, aplicat prin canulă care se
înşurubează la extrem itatea tubului. Se introduce canula cât mai
adânc şi se presează retrăgând în ce t canula. D intr-un tub se pot
face 8 aplicaţii. în hem oroizii externi se aplică u nguentul de m ai
m ulte ori/zi.

C 05 AD PREPARATE CONŢINÂND ANESTEZICE LOCALE

D O X IP R O C T ® (O m Portuguesa, P ortugalia) ►P -R F
U nguent
C alciu dobesilat 4%
Lidocaină HCI 2%
P olietilenglicol
Tub 30 g unguent plus canula aplicatoare. Pa 22,31

F d in . V ezi D oxiproct Plus.


In d . V ezi D oxiproct P lus. H em oroizii din cursul sarcinii.

A d m in . V ezi D oxiproct Plus.

P R O C T O -G L Y V E N O L ( R e c o rd a ti R o m a n ia S .R .L .,
R om ânia) ►O TC
S upozitor C rem ă
Tribenozid 400 mg 50 m g/g
Lidocaină 40 mg 20 m g/g
Ct. x 10. C rem ă. Tub 30 g.

C 0 5 AX ALTE ANTIHEM0R0IDALE TOPICE

HEMORZON ® (Antibiotice, România) ►P-6L


MEMOMED 2014 299
Memorator de farmacologie
S upozitor U nguent
H idrocortizon acetat 8,9 g H idrocortizon 0,448 g %
Tetraciclină 0,02 g Tetraciclină 1 g %
B enzocaină 8,3 m g Lidocaină 0,1 g %
P rocaină HCI 5 m g U nguent. Tub 18 g. Pa 11,56
S upozit. Ct. x 6;12. Pa 6,55;-.

H E M O R ZO N O ® (A ntibiotice, R om ânia) ►P -R F
H id ro co rtizo n a ce ta t 0,01 g; O x ite tra c ic lin ă 0 ,02 g; X ilină
0,002 g
S upozit. Ct. x 6.
A d m in . 1 -2 supozit./zi, la nevoie. Ung. aplicare locală.

U LTR AP R Q C T/D O LO PR Q C T ® (Intendis, Gennania) ►P T C


S upozit. Fluocortolon 1 m g şi clo rh idra t de lidocaină 4 0 mg
supoz.C t. x 10.
C rem a rect. P iva la t de flu o co rto lo n 0,1 g şi c lo rh id ra t de
lidocaină 2 g crem ă rectală 100 g. T u b 15 g; 30 g.

In d . T ra ta m e ntu l s im p to m a tic al d u re rii şi in fla m a ţie i a so cia te


hem oroizilor, proctitei. şi ecze m e lo r anale

A d m in . A plicaţii locale d e 2 ori/zi, m axim 2 săptăm âni.

P R O C T O LO G ® (P fize r E urope, M area B ritanie) ►O TC


S up o zito r C rem ă
T rim ebutin 120 mg 58 mg/g
R uscogenină 10 mg 5 m g/g
Ct. x 10. Tu b 20 g.
F d in . T rim e b u tin e s te a n tis p a s tic , ru s c o g e n in ă (s a p o g e n in ă
e x tra s ă d in R u sc u s a c u le a tu s -L ilia c e a e ) e s te v e n o to n ic ă şi
vasculoprotectoare.
In d . H em oroizi.
A d m in . Iniţial un su p o zito r sau o ap lica ţie de crem ă d im ineaţa şi
seara, ulte rio r un s u p o zito r sau o aplicaţie de crem ă pe zi.

® P R Q C TO LIZIN (Fiterm an P harm a, R om ânia)


H idrocortizon 10 m g. Lidocaina 20 m g. O xid de zin c 50 m g/
gram . C rem a. T ub 25 g. Pa 18,83

In d . H em oroizi externi. P rurit anal. A nită , rectită. Fisuri anale.


C in d . Infecţii la locul de aplicare. C opii sub 6 ani.
300 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

A d m in . A plicaţii loca le de 3 - 4 o ri/zi, a p o i m ai rar, fu n c ţie de


evoluţie.

C 05 B MEDICAŢIA ANTIVAR1C0ASĂ
C 05 BA HEPARINE SAU HEPARINOIZI PENTRU UZ TOPIC

C 05 BX ALTE PREPARATE

:|: :I:
C 05 BA HEPARINE SAU HEPARINOIZI PENTRU UZ TOPIC
H E P A R IN O ID U M ________________________________________►P T C

F d in . S unt com puşi polim erici m ucopolizaharidici sulfataţi.

0 H IR U P O ID @ (Stada, G erm ania)


G el şi crem ă cu 300 m g e s te r p o lis u lfu ric de m u c o p o li-
zaharid din cartilaj traheal bovin la 100 g produs.
C rem ă. 3 m g/g. T ub 40 g.
Gel. 3 m g/g. Tub 40 g.

In d . V arice, flebite, hem atoam e, edem e locale.

A d m in . A plicaţii locale de 1 -2 ori/zi. Se evită apropierea de gură,


ochi, zona ano-reclală. Nu se aplică pe răni deschise, tăieturi sau
pe zone întinse.

0 LAS O N IL N (Bayer, R om ânia)


H eparinoid 5000 U -H D B - unităţi heparinoid B ayer
U nguent. Tub 100 g.

In d . Tratam entul local al c o ntuziilo r cu sau fără hem atom (leziuni


închise accidentale, întinderi lig am entare, e chim oze, tum efacţii
a rtic u la re ). F le b ită s u p e rfic ia lă c a re nu p o a te fi tra ta tă p rin
com presie.

H EP AR IN U M ►O TC
A se vedea B 01 AB

LIOTON G EL ® (A.M enarini, Italia)


H eparinâ sodică 100.000 u.i./100 g. Gel T ub 20 g; 50 g; 30 g
100 g.
MEMOMED 2014 301
Memorator de farmacologie

V IA T R O M B F O R T E ( C y a th u s E x q u ire re P h a rm a -
forschungs, A ustria)
E m ulsie cut. 2400 U l/g. Flac. * 11,5 g; 25 g.

COMBINAŢII____________________________________________ ►P T C

A LLE (Fiterm an P harm a S.R .L., R om ânia)


D iclofenac so d ic 10m g şi H eparină sodică 500UI
G el. Tub 25 g; 45 g; 100 g.

© A N T IF LE B IT IC (Fiterm an P harm a S .R .L., R om ânia)


D iclofenac sodic 10 m g + H eparină sodică 1000 U l/gram
C rem ă. Tub 50 g; 75 g.

In d . T ro m b o z e s u p e rficia le , tro m b o fle b ite , p ro fila xia fle b ite lo r,


lu x a ţii, e n to rs e , c o n tu z ii, în tin d e ri m u s c u la re , te n o s in o v ite ,
contracturi, hem atoam e.

© A N T IF LE B IT IC M K (Fiterm an P harm a S .R .L., R om ânia)


D iclofenac sodic 10 m g ; H eparină sodică 250 U l/gram
C rem ă. Tub 35 g; 50 g.
In d . T ro m b o fle b ite , tro m b o z e s u p e rficia le , fle b ite su p e rficia le ,
luxaţii, entorse, contuzii, întin d e ri m usculare, afecţiuni m eniscale,
tenosinovite, contracturi, hem atoam e.

C O N T R A C T U B E X © (M erz P harm aceuticals, G erm ania)


E xtract de ceapă, heparină, alantoină
G el. T ub 20 g; 50 g.

In d . A ntiinflam ator, cicatrizan t. R em odelarea cicatricilor.

® D E R M A T O N ® (O z o n e L a b o ra to rie s P h a rm a S .A .,
R om ânia)_________________________________________________
H eparină sodică 25 .0 0 0 ui% . D iclo fe n a c sodic 1 g% . C rem ă.
Tub 35 g ; 50g.

In d . T ro m b o fle b ite , tro m b o z e su p e rficia le . P ro fila xia fle b ite lo r.


Leziuni posttraum atice ale a rticu la ţiilo r şi ţe su tu rilo r m oi însoţite
de revărsat sanguin şi edem local.

A d m in . L o c a l 2 - 3 g c re m ă d e 1 -3 o ri/z i, cu m a sa j u ş o r. în
a fecţiunile venoase nu se m asează zona.
302 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

LA S O N IL ® (Bayer, R om ânia)
H eparinoid 5000 u.i.; H ialuronidază 15000 u.i.
U nguent. Tub 40 g.

In d . T ro m b o fle b ite , tro m b o z e s u p e rfic ia le , s in d ro m v a ric o s ,


hem atoam e, entorse, contuzii, edem e.

0 M A R K O TO N G E L (F iterm an P harm a, R om ânia)


G el. 100 g de gel c o n ţin h e p a rin ă s o d ică 10 0 0 0 0 UI şi
5 g dexpantenol Tub 25 g; 45 g; 100 g.
In d . P rofilaxia fle b ite lo r, arsu ri, sin d ro m v a ric o s şi co m p lica ţii,
tr a ta m e n tu l u lc e ru lu i v a ric o s , tr a ta m e n tu l le z iu n ilo r p o s t-
tra u m a tic e ale a rtic u la ţiilo r şi ţe s u tu rilo r m oi: lu x a ţii, e n to rs e ,
c o n tu z ii, în tin d e r i m u s c u la re , a fe c ţiu n i a le m e n is c u lu i,
tenosinovite, contracturi, hem atoam e.
A d m in . P e z o n a c u ta n a tă d u re ro a s ă (p e o lu n g im e d e
ap ro xim ativ 5 cm la nivelul zone i le za te ) se aplică 2 -3 g de gel de
1 - 3 ori/ zi.

H E P A TH R O M B IN ® 300U I/g - 500U I/g (S tada H em ofarm ,


R om ânia)_________________________________________________
U nguent; gel, 100 g conţinând: H eparină p ură30000/50000
u .i.; A la n to in ă 3 0 0 /2 0 0 m g ; D -P a n te n o l 4 0 0 /2 5 0 m g ;
- /O le u m P ini s ilv e s tris 80 m g ; - /O le u m P in i p u m ilio n is
80 m g. Tub 40 g.
In d . Trom boze, trom boflebite, flebite după injecţii paravenoase,
s in d ro m p o s ttro m b o tic , v a ric e , u lc e r d e g a m b ă , h e m o ro iz i,
traum atism e cu hem atoam e, contuzii, bursite, tendovaginite.

A d m in . A plicaţii locale de m ai m ulte ori/zi.

G 0 5 BX ALTE PREPARATE

C A L C II D O B E S ILA S (S> ►P-Sl

F d in . R educe perm eabilitatea şi creşte rezistenţa capilară.


In d . Tulburări capilare din hipertensiunea arterială, ateroscleroză.
R etinopatie diabetică.
C in d . Prim ul trim estru al sarcinei.
A d m in . O ral, după m asă. A d u lţi. 2 5 0 m g de 2 - 3 o ri/z i. C opii
250 mg de 1 -2 ori/zi.
M E M O M E D 2014 303
Memorator de farmacologie

DOX1LEK © (Lek P harm aceuticals, S lovenia)


C aps. 500 m g. Ct. * 30. Pa 21,46

D O X IU M ® 500 (O m P harm a, P ortugalia)


C aps. 500 m g. Ct. * 30; 60.

C 05 C M EDICAţlA CAPILARELOR
C 0 5 CA BI0FLAV0N0IDE

C 05 CX ALTE PREPARATE CAPILAR0PR0TECT0ARE

* *

C 05 CA BIOFLAVONOIDE

R U T O S ID U M /Â \ > PTC

F c in . A bsorbţie redusă din tubul digestiv, favorizată de asocierea


cu acid ascorbic.

F d in . C reşte rezistenţa şi sca d e p erm eabilitatea capilarelor.

In d . Fragilitate capilară, purpură, hem oragii retiniene, digestive,


renale, hem optizii, varice, hem oroizi.

A d m in . O ral, pe nem âncate, 3 - 6 prize/zi. A dulţi, 1 0 0 -2 0 0 m g/zi.


C opii 3 - 7 ani, 4 0 -1 6 0 m g/zi; 7 -1 5 ani, 6 0 -1 0 0 m g/zi; sugari, 2 0 -
40 m g/zi. I. m. A dulţi, 8 0 -1 6 0 m g/zi. C opii: 1 -1 5 ani, 4 0 -8 0 m g/
zi; sugari 20 m g/zi.

R U TO SID , C O M B IN A Ţ II ►O TC

R U T IN O S C O R B IN @ (G la xoS m ith K lin e , P olonia)


R utin 25 m g; A c. A sc o rb ic 100 m g. C om pr. film . Ct. x 30.

TR O X E R U T IN U M _________________________ |SBl / Â \ ►O TC

F d in . D im inuă p erm eabilitatea capilarelor, e dem ele, agregarea


trom bocitelor.

In d . V arice ale m em brelor inferioare, hem oroizi. C om plicaţii ale


varicelor, trom boflebite, ulcer varicos.

A d m in . O ral. 300 m g de 2 ori/zi. G el, aplicaţii locale de 2 ori/zi, cu


m asaj uşor. Inj. i.m. sau i.v. 500 m g la 2 zile.
304 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

© TR O X E R U TIN (C hirm is, R om ânia)


G el 2% . Tub 50 g.

© TR O X E R U TIN M K (F iterm an, R om ânia)


G el 2% . Tub 25 g; 4 5 g.

TR O X E V A S IN ® (B alkanpharm a, B ulgaria)
G el 2% . Tub 40 g.
C aps. 300 m g. Ct. * 50.

® T R O X S A L (S lavia P harm , R om ânia)


G el 2% . T ub 45 g.

V E N O R U T O N ® (N ovartis, G e rm a n ia )
C om pr.eferv. 1000m g. Ct. * 30
C aps. 300 m g. Ct. * 50.
G el 2% . T ub 4 0 g, 100g.
D IO S M IN U M ►P -6 L

R E V A D A (R ecordati R om ania S .R .L, R om ânia)


C om pr. film 600 mg. C t. * 30; Pa 33,03

F c /n . M icronizarea m ăreşte suprafaţa de contact, m ăreşte viteza


de absorbţie şi b iodisponibilitate a ; efica cita te a tera p e u tică este
crescută cu 40% .

F d in . V enotonic, vasoprotector.

In d . In suficienţa v e noasă cron ică , o rg a n ică sa u fu n cţio n a lă şi


c o m p lic a ţiile e i: tr o m b o fle b ita şi u lc e ru l v a ric o s ; b o a la
h em oroidală acută.

A d m iri. Insuf. venoasă 2 com pr./zi. C riza h em oroidală 6 com pr. /


zi, prim ele 4 zile, apoi 4 com pr./zi, 3 zile.
T R O X E R U TIN U M , C O M B IN A Ţ II > P -6L

G IN K O R FO R T (Ipsen P harm a, Franţa)


E x tr. s ta n d a rd iz a t G in k g o b ilo b a (E G b 7 6 1 ) c o n ţin â n d 2 4 %
g licozide ginkgoflavonice şi 6% g in kg o lid e şi bilobaiida, 14 mg.
H e ptam inol 100 m g. T roxerutin 300 m g. C aps. Ct. * 30. Pa 25,73
MEMOMED 2014 305
Memorator de farmacologie

Ind. Insuf. venolim fatică (senzaţie de greutate în picioare, durere,


sindrom ul picioarelor neliniştite etc.). C riza hem oroidală acută.
R.a. R ar tulb. digestive, cefalee, erupţii cutanate.
C in d . H ip ertiroidie. A so c ie re cu IM AO . în tim pul co m p e tiţie i la
sportivi.
A d m in . Insuf. venolim fatică. 2 caps./zi, dim ineaţa şi seara. C riza
hem oroidală, 3 -4 caps./zi, în tim pul m eselor, 7 zile.

D IO S M IN U M , C O M B IN A Ţ II
F c in . D iosm in este repede absornită digestiv. Pic. seric la 1 -2
ore. E lim in a re , în p ă rţi e g a le , p rin u rin ă şi fe c a le în 24 ore.
P articipă la un ciclu enterohepatic. P ersistă în pereţii ve n e lo r tim p
de 48 ore.

F d in . D iosm in este substanţă de sinteză, va sculoprotectoare şi


venotonică. C reşte rezistenţa vaselor, dim in uă p e rm e a b ilita te a
capilarelor, este vasoconstrictor.
In d. Insuficienţă v e nolim fatică (gam be grele, dureri, nelinişte de
prim -decubit). Fragilitate capilară. C riză hem oroidală.

A d m in . Insuf. v enolim fatică, fra g ilita te capilară, 300 m g * 2/zi,


dim ineaţa şi seara, la m ese. C riză hem oroidală, 1 2 0 0 -1 8 0 0 m g/
zi.

D E TR A LE X ® (Lab.S ervier, Franţa)


Flavonoide m icronizate, exp rim a te în diosm inâ (450 m g) şi
hesperidină (50 m g). C om pr. film . 500 m g Ct. x 30, 60, 90,
500, 1000. Pa 26,39

C 05 CX ALTE PREPARATE CAPILAR0PR0TECT0ARE

A N T O C IA N O Z ID E _______________________________________> P T C

F d in . A cţiuni asem ănătoare rutozidului.

In d . Fragilitate capilară, purpură, an g io p a tie diabetică, tulburări


v a s c u la re r e tin ie n e , tu lb u ră r i c a p ila re d in a te r o s c le r o z ă ,
hipertensiune, varice, sechele după flebită.

A d m in . O ral, 100 m g de 3 - 6 ori/zi.

@ D IF A B IO L (Fabiol, R om ânia)
Extr. uscat din fru ct de afin (M y rtiili fru d u s ) ech iva le n t Ia 15
mg antociani. C om pr. Ct. x 30.
306 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologic

D1FRAREL 100, E (Leurquin M ediolanum , Franţa)


E xtr. de a n to c ia n o z id e din V a c c in iu m m y rtillu s 100 m g;
B etacaroten 5 m g. D rajeuri. Ct. * 20.
E x tr. d e a n to c ia n o z id e d in M y rtilli 50 m g ş i a c e ta t de
a-tocoferol 50 m g. D raj. C t. * 12; 24

O L IG O M E R ! P R O C IA N ID O L IC I ►o r c

F c in . D e riva ţi de fla va n , se a b s o rb ra p id !a n iv e lu l m u co a se i
in te s tin a le şi se le a g ă p re fe re n ţia l în ţe s u tu rile b o g a te în
a m inoglicani, cum este cel conjunctiv p erivascular.

F d in . R e d u c p e rm e a b ilita te a şi c re s c re z is te n ţa c a p ila ră ; au
a cţiune venotonică şi vasculoprotectoare.

In d . In s u ficie n ţă v e n o -lim fa tic ă , lim fe d e m c o n s e c u tiv te ra p ie i


ra d io ch iru rg icale a sânului, tulbu ră ri circu la to rii re tin ie n e şi/sau
coroidale.

A d m in . Extr. din săm ânţa de strugure. Insuficienţă veno-lim fatică


şi lim fedem , 300 m g/zi. O ftalm ologie, 1 0 0 -1 5 0 m g/zi (com pr. de
50 m g). Extr. din frunze de viţă de vie, 350 m g/zi până la 720 m g/
zi.

E N D O TE LO N @ (S anofi-A ventis, R om ânia)


E xtr. p u rific a t d in s e m â n ţa d e s tru g u re (V itis v in ife ra ),
standardizat în oligom eri procianidolici
Com pr. film . gastrorezistente 150 m g. Ct. * 20.

F d in . C re ş te to n ic ita te a p e re ţilo r v e n o ş i şi re z is te n ţa v a s e lo r
sanguine mici.

In d . T u lb u ră rile c irc u la ţie i v e no a se . L im fe d e m u l b ra ţu lu i după


terapia radiochirurgicală.

A d m in . Un drajeu dim ineaţa şi seara, 20 zile/lună.

C O M B IN A Ţ II_____________________________________ ►O TC

C Y C LO 3 FO R T ® (P ierre Fabre, Franţa)


R u s c u s a c u le a tu s (e x tr. cu 2 2 % h e te ro z id e s te ro lic e )
150 m g; H esperidin m etil calcona 150 m g; A c. a sco rb ic 100
m g. C apsule. C utie * 30. Pa 25,73

F c in . A b s o rb ţie d ig e s tiv ă cu pic. s e ric la 2 ore . C iclu e n te ro -


hepatic. E lim inare prin urină şi fecale. A cţiu n e ven o a să m axim ă la
2 ore, durata 6 ore.
M E M O M E D 2014 307
Memorator de farmacologie

F d in . V enoconstricţie cu creşterea presiunii de perfuzie venoasâ.


S c ă d e re a p e r m e a b ilită ţii c a p ila re , c re ş te r e a r e z is te n ţe i
capilarelor.

In d . Insuf. ve n o lim fa tic ă (ga m b e g re le ,d u re ri, n e lin işte de prim


decubit). M etroragii în tim pul con tra ce p ţie i prin m icroprogestative.
M e tro ra g ii d a to ra te s te r ile tu lu i, d u p ă e x p lo ra re a c lin ic ă şi
p araclinică. C riza hem oroidală.

R .a. D iaree (se o preşte adm inistrarea).

A d m in . 2 - 3 caps/zi. în proctologie 4 - 5 caps./zi. C aps. se în g h it


cu apă.

R E P A R IL ® G E L N (Lab.M adaus, G erm ania)


E s c in ă 1 g; E s c in ă p o lis u lfa t d e s o d iu 1 g ; S a lic ila t
d ie tilam inâ 5 g; C arboxip o lim e tile n 2 g; Trie ta n o la m in ă 2,5
g; isopropanol 2 7 g; O l. lavandă 0,35 g; Ol. neroii 0,35 g;
A pă 60,8 g. G el. T u b 40 g; 100 g

F d in . A ntiinflam ator, analgezic, a ntiedem atos, venotonic.

In d . A d ju v a n t în v a ric e , tro m b o fle b ite , u lc e r g a m b ă , lu x a ţii,


entorse, contuzii, bursite, tendinite.

A d m in . Local, de 2 - 3 ori pe zi, în stra t subţire, cu m asaj u şo r (nu


în trom boflebite).

R E P A R IL (M adaus, G erm ania)


D raj.gastrorez. 20 m g. C t * 20; 40; 50; 100.
In d . F ra g ilita te c a p ila ră (p e te ş ii, e c h im o z e ). In s u f. v e n o a s â
(gam be grele). H em oroizi

V E N A S T A T ® (B o e h rin g e r Ingelheim , G erm ania)


E xtr. s e m in ţe c a sta n s ă lb a tic c o re s p . la e s cin ă 50 m g;
C o p o livid o n a 3 4 -4 2 m g; D e xtrin ă 4 4 -3 6 m g. C aps. elib.
prel. Ct. x 30, 60.
308 MEMOMEP 2014
Memorator de farmacologie

C 07 BETABLOCANTE
F d in . E fecte inhibitoare asupra c e lo r cinci proprietăţi fiziologice
fundam entale ale m iocardului, cu scă d e re a forţei de contracţie, a
fre c v e n ţe i şi e x c ita b ilită ţii. U n e le s u b s ta n ţe au şi a c ţiu n e
sim patom im etică intrinsecă (parţial a g o n istă ) şi de tip chinidinic.
A cţiu n e antiaritm ică, antiangin o a să , a n tih ip e rte n sivă . S căderea
te nsiunii intraoculare. C lasificare:
A . în funcţie de afinitatea pentru receptorii adrenergici.
a) N eselective: oxprenolol, p indolol, bopindolol, propranolol,
tertatolol, tim olol, sotalol.
b) S e le c tiv e (b e ta -1 ): m e to p ro lo l, a te n o lo l, a c e b u to lo l,
betaxolol, nebivolol, bisoprolol, celiprolol, talinolol.
c ) B e ta b lo c a n te cu a c ţiu n e a lfa -b lo c a n tă : c a rv e d ilo l,
labetolol.
B. în funcţie de acţiunea sim p a to m im e tică intrinsecă şi cea
de tip chinidinic.
a) Cu am bele acţiuni: oxprenolol.
b ) C u a c ţiu n e s im p a to m im e tic ă in trin s e c ă : p in d o lo l,
celiprolol, bopindolol.
c) C u acţiune de tip chinidinic: m etoprolol, propranolol.
d ) F ără ce le d o u ă a c ţiu n i: a te n o lo l, b is o p ro lo l, tim o lo l,
tertatolol, sotalol.
B etablocantele cardioselective, la do ze m a i m ici d e câ t cele
u z u a le , p ro d u c m a i ra r b ro n h o s p a s m . La d o z e m a i m a ri
selectivitatea dispare. S ubstanţe le cu a cţiu n e s im p a to m im e tică
intrinsecă produc m ai ra r bradicardie, creşterea trig lice rid e lo r şi
scăderea HDL colesterolului.
In d . H ipertensiune arterială, angină p e ctorală, a ritm ii cardiace.
A dm inistrate precoce, în infarct m iocardic, reduc d im ensiunile şi
dezvoltarea; post infarct, atenolol şi m etoprolol scad m ortalitatea
tim p u rie , p r o p ra n o lo l şi tim o lo l s c a d m o rta lita te a ta rd iv ă .
R educerea m ortalităţii postinfarct este d im inuată de betablocante
cu acţiune sim patom im etică intrinsecă. în in su ficie n ţa ca rd ia că
b is o p ro lo l, c a rv e d ilo l sau m e to p ro lo l, a s o c ia te cu tra ta m e n t
s ta n d a rd (d iu re tic , d ig ita lic , in h ib ito r A C E ) s c a d ris c u l de
spitalizare şi dim inuă m ortalitatea la bolnavi cu in suficienţă slabă,
m oderată sau severă. H ipertiroidism , ca rd io m io p a tia hipertrofică,
glaucom (uz local). A nxietate (oxprenolol, p ropranolol, atenolol).
S indrom de abstinenţă la alcoolici (atenolol, propranolol). Tre m o r
e se n ţia l (ate n g lo l, p ro p ra n o lo l). M ig re n ă (p ro p ra n o lo l, tim o lo l,
m etoprolol, nadolol, atenolol). V arice e so fagiene (atenolol).
R .a. A ste n ie , h ip o te ns iu n e , b ra d ica rd ie , h ip o g lic e m ie , a c c e le ­
rarea tranzitului digestiv, dislipidem ie, b ronhospasm , agravarea
in s u f. c a rd ia c e , d e p r e s ie , im p o te n ţă , s in d ro m R a y n a u d ,
insom nie, delir.
M E M O M E D 2014 309
Memorator ele farmacologie

C in d . In s u f. c a rd ia c ă , b ra d ic a rd ie , b lo c a -v , a s tm b ro n ş ic ,
b r o n ş ită c ro n ic ă , e m fiz e m , h ip o g lic e m ie , h ip e r te n s iu n e
p u lm o n a ră . B e ta b lo c a n te le c u a c ţiu n e s im p a to m im e tic ă
intrinsecă nu se recom andă la hipertensivi cu infarct m iocardic în
a n te c e d e n te le , p e n tru a n g in a p e c to ra lă sa u p e n tru p ro te c ţie
c a rd ia c ă în tim p u l u n e i in te rv e n ţii c h iru rg ic a le . în tre ru p e re a
b ru s c ă a u n u i b e ta b lo c a n t p o a te fi u rm a tă d e is c h e m ie
m iocardică.

P re c . T u lb u ră ri c irc u la to rii p e rife ric e , in s u f. h e p a tic ă /re n a lă ,


d ia b e t, in te r v e n ţii c h iru r g ic a le , s to m a to lo g ic e , a n e s te z ie
generală, şoferi, piloţi, m uncitori lângă m aşini periculoase sau la
înălţim e. Tratam entul nu se între ru p e brusc.

In te ra c ţ. Cu a lc o o lu l s e o b ţin e scă d e re a m a rca tă a te n s iu n ii


arteriale. Tutunul poate favoriza aritm ii cardiace.
*
* *

G 07 A BETABLOCANTE
C 07 B BETABLOCANTE Şl TIAZIDE
C 07 F BETABLOCANTE ÎN COMBINAŢIE
CU ALTE ANTIHIPERTENSIVE

C 07 A BETABLOCANTE
C 07 AA BETABLOCANTE NESELECTIVE

C 07 AB BETABLOCANTE SELECTIVE

C 0 7 AG BETABLOCANTE CU ACŢIUNE ALFA-BL0CANTĂ

*
* A-
C 07 AA BETABLOCANTE NESELECTIVE

P R O P R A N O LO LU M ______________________ (ff) ►P -6 L
F c in . A bsorbţie digestivă rapidă şi com pletă. Pic seric la 1 -2 ore.
T 1/2 3 o re . M e ta b o litu l p rin c ip a l, 4 -h id ro x ip ro p ra n o lo l a c tiv
fa rm a c o d in a m ic . E xc re ţia re n a lă (3 -4 % n e sch im b a t, 1 5 -2 0 %
g lic u ro n o c o n ju g a t), c o m p le tă în 4 8 o re . E p u ra re a e s te m u lt
în c e tin ită la hepatici şi în in su ficie n ţa card ia că . C onc. în lapte
310 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

m atern, 1/2 din cea s anguină. S ug a ru l a b so a rb e 1% d in doza


tera peutică.

F d in . Latenţa 1 -4 ore.

C in d . R eacţii de tip anafilactic în antecedente.

P re c . Feocrom ocitom , psoriazis, tireotoxicoza.

In t e r a c t. A n tia ritm ic e , a n e s te z ic e h a lo g e n a te , b lo c a n te a le
c a n a le lo r de c a lc iu , a n tid e p re s iv e tr ic ic lic e , n e u ro le p tic e ,
m iorelaxante centrale, antidiabetice orale, insulină, substanţe de
co n trast iodate, inhibitori / inductoare e nzim atice.
A d m in . O ral. H TA, iniţial 80 m g * 2 /zi. C re şte să p tă m â n a l, ia
nevoie. întreţinere 1 6 0 -3 2 0 m g/zi, în 2 - 4 prize. A ngor, iniţial 40
mg x 2 -3 /z i. în treţinere 1 2 0 -2 4 0 m g/zi. A ritm ii, ca rd iom iopatie
hipertrofică obstructivă, tireotoxicoza (adjuvant), 1 0 -4 0 mg * 3 -
4/zi. A nxietate cu fenom ene vegetative, 40 m g o dată/zi, creşte la
40 mg x 3/zi, la nevoie. P rofilaxie d u p ă in fa rct m iocardic, 40 mg *
4 /zi, 2 - 3 zile, apoi 80 m g * 2/zi, în c e p â n d cu ziua 5 -2 1 după
in fa rc t. M ig re n ă ş i tre m o r e s e n ţia l, in iţia l 4 0 m g * 2 - 3 /z i.
întreţinere, 8 0 -1 6 0 m z/zi. H ipertensiune portală, iniţial 40 m gx 21
zi. C reşte la 80 mg * 2/zi, funcţie de fre cv. cardiacă. M ax. 160 mg
x 2/zi. Inj. i.v., în aritm ii, crize de tireotoxicoza, 1 m g într-un m inut;
repetă, ia nevoie, după 2 m inute. M axim 10 m g. în anestezie 5
m g. în varice esofagiene din ciroza hepatică, doza care scade cu
25% pulsul, în repaus.

© N -P R O P R A N O LO L (M edum an, R om ânia)


C om pr. 10 m g. Ct. x 50. Pa 3,22

P R O P R A N O LO L (S intofarm , R om ânia)
C om pr. 10 m g; 40 m g. Ct. x 50. Pa 3,59; 4,64

® P R O P R A N O L O L A R E N A 4 0 m g (A re n a G ro u p ,
R om ânia)________________________________________________
C om pr. 40 m g. Ct. x 50. Pa 4 ,98

P R O P R A N O LO L E E L (Bio Eel, R om ânia)


Com pr. 10 mg; 40 m g. Ct. x 50. Pa 3,25; 4,98

© P R O P R A N O LO L FA B IO L (Fabioi, R om ânia)
C om pr. 10 m g. 4 0 m g. Ct. x 10; 50.
M EM OM ED 2014 311
Memorator de farmacologie

SO TALO LUM (§ ) ►P -6 L
F c in . A bso rb ţie com pletă digestivă, pic plasm atic la 2 - 3 ore. T 1/
2 la elim inare 1 0 -1 5 ore.

Felin. B e ta -a d re n o litic n esele ctiv, pur. B lo ca n t al c a n a le lo r de


potasiu. întârzie repolarizarea ventriculară.

In d . V e z i C 07. E fic a c e p e n tru m e n ţin e re a ritm u lu i s in u s a l la


bolnavi cu fibrilaţie atrială cronică. A ritm ii ventriculare.

P re c . D atorită pro p rie tă ţilo r aritm ogene, nu se adm inistrează în


angor, hipertensiune arterială. Prec. în insuf. renală.
A d m in . în a ritm ii 1 2 0 -4 8 0 m g /z i. în p o s t-in fa rc t m io c a rd ic
320 m g/zi.
j/£i. în
iii hipertiroidie
i iipci iu uium 1i 2 0 -2 4 0 iiiy/^i.
m g/zi. Maximum
M axim um D 640 m g/zi. iii
4 U uiy/^i. în
in suf. re n a lă cu c le l eaarar na cnec eer^ a t t o l f g p J ^ ^ ^ l g ^ î H ^ e z a ^ s e
re d u c ei la ju m ă ta te ; c u ^ ^ t f a n c e su b 10 m i / m i n u t ° ' d ( ^ a ^ ^ ^
reduce !e un sfert. B IB L ;0 T C C A „ p,

D AR O B ® (A b b o tt^Q e rm a n ia ) C o;n.
C om pr. 80 m g. Ct. * 2 ( ^ 0 H Q Q J ^ 1 Q , Q fe ; V i\ /
__________________ ~ $ T ÎFTîrpr
P r ?TZ'i
1 0 1
S O T A G A M M A 8 0 - 160 (W orw ag P harm a, G erm ania)
C om pr. 80 m g. Ct. * 20; 100. P a -; 39,32
C om pr. 160 m g. Ct. * 20; 50; 100. P a;-; 58,44

® S O T A LO L A L 8 0 - 160 (A liud P harm a, G erm ania)


Com pr. 80 mg. Ct. x 20; 50; 100. Pa -; 17,52; 36,53
Com pr. 160 mg. C t. x 20; 50; 100. Pa 11,17; 26,93; 54,63

Q 07 AB BETABL0CANTE SELECTIVE

M E TO P R O LO LU M @ ►C o m p r. P -6L. S ol, in j. S
F c in . A b s o rb ţie o ra lă ra p id ă . B io d is p o n ib ilita te a c re ş te p rin
a d m in is tra re cu a lim e n te . M e ta b o liz a re 10% la p rim u l p a s a j
hepatic. E xcreţie renală (95% ).

F d in. Latenţa 1 -4 ore. B lochează receptorii b e ta , din m iocard la


doze in frioare c e lo r ca re afe cte ază re ce p to rii b e ta 2 d in va se le
periferice şi din bronhii. Nu are e fe ct beta-stim ulant şi are efect
redus de stim ulare m em branară. R educe m ortalitatea în infarctul
m iocardic acut. S cade riscul de recidivă al infarctului m iocardic.

A d m in . O ral. P rofilaxia crize lo r de angină, iniţial 50 m g/zi în 1 -2


prize. în funcţie de efect doza poate fi crescută săptăm ânal. în
312 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologic

hipertensiune 100 m g/zi în 1 -2 prize sau 100 mg * 2/zi sau 200


m g/zi in priză unică, dim ineaţa. A dm in istra re sin g u r sau asociat,
în infarct m iocardic acut iniţial 50 mg după 15 m inute de la ultim a
inj. i.v., dacă aceasta a fost bine tolerată. S e repetă doza la 6 ore
tim p de 48 ore. întreţinere 200 m g/zi în 2 prize sau priză unică.
A ritm ii cardiace, 1 0 0 -2 0 0 m g o dată pe zi. în in s u f cardiacă 10
m g/zi în 2 prize. P rofilaxia m igrenei, 1 0 0 -2 0 0 m g o dată pe zi.
C o m p r. cu e lib e ra re p re lu n g ită s e a d m in is . o d a tă p e z i,
dim ineaţa, cu cel puţin 1/2 pahar lichid. La n evoie pot fi divizate.
Nu se m estecă, nu se zdrobesc. D ozele se adaptează pentru a
evita bradicardia. Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici,
hepatici, renali.

B ETA LO C ZO K ® (A strazeneca, S uedia)


C om pr. film .elib.prel. 25 m g; 50 m g; 100 m g. Flac. * 14, 28,
3Q- Pa -; 15,69; 25,70.

B E TA LO C ® (A strazeneca, S uedia)
S ol. inj. 1 m g/m l. Fiola 5 m l. Ct. * 5. Pa 22,16

® B E TA P R O L (AC H elcor, R om ânia)


Com pr. 50 m g; 100 m g. C t. * 30. Pa 5,27; 10,94

BLO XAN ® (Krka, S lovenia)


C om pr. 100 mg. Ct. * 30. Pa 14,05

E G ILQ K ® (Egis P harm aceuticals, U ngaria)


C om pr. 25 m g; 50 m g; 100 m g. Ct. * 20; 60; 200. Pa 1,90;
3,51; 6,56

© C o m p r. elib. prel. (EP ) 25 m g; 50 m g; 100 mg; 200 mg.


Ct. x 10; 14; 28; 30; 50; 56; 60; 98;100. Pa

M E TO P R O LO L (M agistra C&C, R om ânia)


Com pr. 25 m g; 50 mg; 100 mg. Ct. * 30. Pa 2,85; 5,27; 9,49

® M E TO P R O LO L (Slavia P harm a, R om ânia)


Com pr. 50 mg; 100 mg. Ct. * 20. Pa 3,51; 8,09.

® METOPROLOL AL 50- 100 (Aliud Pharma, Germania)


C om pr. 50 m g; 100 mg. Ct. * 30; 50; 100. Pa 5,27; 7,09; 8,4.
Pa 9,12; 13; 19,75
MEMOMED 2014 313
Memorator tic farmacologie

® M E T O P R O L O L T A R T R A T A U R O B IN D O 50 - 100
(A urobindo P harm a (M alta) Lim ited, M alta)
C om pr. 50 m g; 100 m g. Ct. * 20; 28; 30; 50; 56; 60; 100;
500. Pa-

® M E T O P R O L O L T A R T R A T IN T A S 50 - 100 (In ta s
P harm aceuticals Lim ited, M area B ritanie)_________________
C om pr. 50 m g; 100 m g. Ct. * 10; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 84;
90. Pa 5,27; 8,09.

® M E TO P R O LO L A R E N A (Arena G roup, R om ânia)


C om pr. 25 m g; 50 mg 100 mg. Flac. * 30; 100; 1000. Pa
2,85; 87,49; 127,35. Pa 5,27; 150,16; 184,09. Pa 7,01;-;-.

® M E TO P R O LO L FA B IO L (Fabiol SA, R om ânia)


C om pr. 50 m g. Ct. * 20. Pa 3,51

® M E TO P R O LO L LA R O P H A R M (Laropharm , R om ânia)
Com pr. 50 m g; 100 m g. Ct. * 20. Pa 3,51: 5,86

M E TO P R O LO L LPH (LaborM ed P harm a, R om ânia)


C om pr. 25 m g; 50 m g; 100 m g. C t. * 20; 30,2000; x 20; 30;
1000 x 20; 30; 1000. Pa 1,90;-;-; Pa 4,75. Pa -;7,12;-.

® M E TO P R O LO L M E D IC O U NO 2 5 - 5 0 - 100 (M edico
U no P harm a, R om ânia)
C om pr. 25 m g; 50 m g; 100 m g. Ct. x 20; 30.

M E TO P R O LO L T E R A P IA (Terapia, R om ânia)
C om pr. 50 mg; 100 mg. Ct. x 30. Pa 7,06; 15,12;
C om pr.elib.prel. (R E TA R D ) 100 mg. Ct. x 20. Pa 11,12

® M E T O P R O L O L T A R T R A T IN T A S 50 - 100 (In ta s
P harm aceuticals Lim ited, M area B ritanie)_________________
C om pr. 50 m g; 100 m g. Ct. x 1 0; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 84;
90. Pa 5,27; 8,09.

M ETO PRO LO L V IM SPECTRUM (V im S p e c tru m ,


R om ânia)
C om pr. 50 m g; 100 mg. Ct. x 20. Pa 3,45; 7,38
314 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

M E T O S U C C IN A T S A N D O Z 4 7 ,5 m g - 9 5 m g - 190 mg
(H exal, G erm ania)________________________________________
C om pr.film .elib.m odif. 47,5 m g; 95 m g; 190 m g. Ct. * 10; 20;
28; 30; 50; 100. Pa 8,14; 13,59; 22,71.

© V A S O C A R D IN (Zentiva, S lo va cia )
Com pr. elib. prel. 200 m g. Ct. x 30; 60; 100. Pa

A T E N O L O L U M ___________________________ / § K (Â ) ►P -6L
F c /n . A bsorbţie orală 50% .

F d in . Latenţa 1 -4 ore.
A d m in . Ora!, în priză unică. H ipertensiune 5 0 -1 0 0 m g/zi. A n g o r
pectoris până la 200 m g/zi.

© A TE C O R (W in, India)
C om pr. 100 mg. Ct. x 100. Pa

A TE N O C O R (A C H elcor, R om ânia)
Com pr. 50 mg; 100 m g. Ct. * 2Q; 1200. P a 5,35; 10,83.

© A T E N O LO L (S lavia P harm , R om ânia)


Com pr. 50 mg; 100 mg; Ct. * 20. Pa 4,5 0 ; 6,26;

© A T E N O LO L @ (Laropharm , R om ânia)
C om pr. 50 m g. Ct. * 20. Pa

© A T E N O LO L A R E N A (Arena G roup, R om ânia)


C om pr. 50 mg; 100 m g. Ct. * 20; 1000. Pa 3,56; 141,41 Pa
6,26; 141,45

A TE N O LO L 100 mg M E D O (M edochem ie, R om ânia)


C om pr.film . 100 mg; Ct. * 20. Pa 4,61

A T E N O LO L LPH (LaborM ed P harm a, R om ânia)


C om pr. 50 mg; 100 m g. Ct. * 2 0 ;30;1000. Pa 3,93; 7,04.

© A TEN O LO L M EDUM AN 50 mg (M edum an SA, Rom ânia)


C om pr. 50 m g. Ct. * 20. Pa 3,70
M E M O M E D 2014 315
Memorator de farmacologie

® A T E N O L O L O Z O N E (O z o n e L a b o ra to rie s , M a re a
B ritanie)
C om pr. film . 25 m g; 50 mg; 100 mg. Ct. * 20. Pa

BETAXO LO LU M §c (S> ►P-SL


F c in . A b s o r b ţie a p ro a p e c o m p le tă d in tu b u l d ig e s tiv .
B io d isp o n ib ilita te 8 0 -9 0 % . P ic s e ric după 3 ore, m e ta b o liza re
redusă ia prim ul pasaj hepatic. T1/2 m are (1 5 -2 0 ore). Excreţie
urinară 80% , în 1 4 -2 2 ore, 15% neschim bat.

Felin. C ardioselectivitate m are.

In d . H ipertensiune arterială. A n g o r de efort (profilaxia crizelor).

A d m in . O ral 20 m g/zi, în priză unică. D oză nem odificată în insuf.


hepatică şi în insuf. renală cu cle a ra n ce al creatininei până la
20 m l/m in.

B ETA C (M edochem ie, C ipru)


C om pr. film . 20 m g. Ct. * 14; 20; 28; 30. Pa 7,41; 10,6;
14,84; 15,89.

LO K R E N (Sanofi, Franţa)
Com pr. film 20 m g. Ct. * 28. Pa 9,61

B IS O P R O LO LU M _______________________/ t f e v @ ►P -6L
F c in . A b s o rb ţie o ra lă p e s te 9 0 % . T 1/2 1 0 -1 2 o re . E xc re ţie
renală, 50% ca atare, 50% ca m e taboliţi inactivi.

In d . H ip e rte n siu n e a rte ria lă . A n g in â p e cto ra lă cro n ică sta b ilă .


Insuf. cardiacă.

A d m in . O ra l 5 - 2 0 m g /z i, în p riz ă u n ic ă d im in e a ţa . în in s u f.
cardiacă 1,25 m g/zi într-o priză, o sâpt. C reşte lent până la 10 m g/
zi.

B IS O B LO C K ® (A ctavis G roup, Islanda)


C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 30; 100. Pa 7,32; 16,18.

B IS O G A M M A ® (W orw ag P harm a, G erm ania)


C om pr. film 5 m g; 10 m g. Ct. * 30; 50; 100. Pa 8,55; 25,01.
Pa 18,12; 49,43
316 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

® B IS O P R O L O L F U M A R A T A U R O B IN D O 5 - 1 0
(U robindo Pharm a (M alta) Lim ited, M alta)_________________
Com pr. film 5 m g; 10 m g. Ct. * 20; 28; 30; 50; 90; 100; 500.
Pa 7,87; 13,67.

© B IS O P R O L O L F U M A R A T JE N S O N 1 , 2 5 - 2 , 5 - 5 - 10
(Jenson P harm aceutical S ervices Ltd, M area B ritanie)
Com pr. film 1,25 m g; 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 10; 28; 30;
50; 56; 84; 98; 100; 500; 1000. Pa

B IS O P R O LO L LPH 5 - 1 0 (Laborm ed P harm a, R om ânia)


Com pr. film 5 m g; 10 m g. Ct. « 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60:
100. Pa 8,55; 18,12.

B ISO TEN S @ 5 - 1 0 (A ntibiotice, R om ânia)


Com pr. film . 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa 8,55; 18,12

B O R E Z 2 , 5 - 5 - 1 0 (A lka lo id -ln t D .O .O , S lovenia)


Com pr. film 2,5 mg; 5 mg; 10 m g. Ct. x 30. Pa

C O N C O R 5 - 1 0 © (M erck, G erm ania)


Com pr. film . 5 m g; 10 m g. Ct. * 30. Pa 16,33; 31,83.

C O N C O R C O R 2 , 5 - 5 - 1 0 ® (M erck, G erm ania)


C om pr. film . 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. C t. * 20; 30; 50; 100. Pa
14,76; 22,31; 32,72.

N EB1VO LO LU M S cs fi) ►P -6 U S
A d m ir i. O ra l, 5 m g o d a tă pe z i. în in s u fic ie n ţa re n a lă şi la
vârstnici, se reduce doza.

© D U B L O C K (A lapis, R om ânia)
C om pr. 5 m g. C t. x 7;10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100;
120. Pa

EZOCEM ® (Ozone Laboratories Pharma S.A., România)


C om pr. 5 m g. Ct. * 7;10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100;
120.
M E M O M E D 2014 317
Memorator de farmacologie

® N E B A L E X (A dam et, P olonia)


C om pr. 5 m g. Ct. x 7;10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100;
120. Pa

0 N E B IC A R D (B iopharm , P olonia)
C om pr. 5 m g. Ct. x 7; 10; 14; 20; £8; 30; 56; 60. Pa 22,93.

N E B ILE T © (B erlin C hem ie A G M enarini G roup, G erm ania)


C om pr. 5 m g. Ct. * 7; 14; ££. Pa 34,55.

® N E B IN O R M © (G lenm ark P harm aceuticals, C ehia)


C om pr. 2,5 m g; 5 m g. C t * 14; 28; 3Q; 50; 100. Pa -; 24,87.

N E B IV O LO L A C T A V IS (A ctavis, R om ânia)
C om pr. 5 m g. Ct. * 7;10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 90; 100;
500. Pa 23,20.

N E B IV O LO L S A N D O Z (Sandoz, R om ânia)
Com pr. 5 m g. Ct. * 7;10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 84; 90;
100; 500. Pa 13,84.

N E B IV O LO L T E R A P IA (Terapia, R om ânia)
C om pr. 5 m g. Ct. * 28; 30. Pa 22,65;-.

N E B IV O LO L T E V A (Teva P harm aceuticals S RL, R om ânia)


C om pr. 5 m g. C t. * 7; 8; 10; 14; 15; 20; 28; 30; 50; 56; 60;
90;98; 100; 500. Pa 22,80; 24,44.

® N E B IV O LO L T O R R E N T (T o rre n t P harm a, R om ânia)


C om pr. 5 m g. Ct. * 30. Pa 24,59

® N E B L O T E N S O L ® (Lannacher, A ustria )
C om pr. 5 m g. Ct. * 7; 10; 14; 20; 28; 30: 50; 56; 100. Pa

N O LE T (A ntibiotice S A , R om ânia)
C om pr. 5 m g. C t. x 30. Pa 2 4,87

X-PRESSOL (Labormed Pharma SA, România)


C om pr. 5 m g. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 ,2 0 , 2 8 ,3 0 ,5 0 . 56, 60, 9 0 ,1 0 0 ,
120 Pa 27,07.
318 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

C 07 AB BETABLOCANTE SELECTIVE COMBINAŢII

A C E T Y L S A L 1 C Y U C U M + B 1 S 0 P R 0 L 0 L U M _____________ ►P -6 L

In d . T ratam entul hipertensiunii la p a cienţii stabilizaţi a n te rio r prin


com ponentele m edicam entului.
A d m iri. Oral 1 cps/ zi.

B E T A P R E S 5 m g /7 5 m g , 10 m g /7 5 m g (P h a rm a c e u tic a l
W orks P olpharm a, P olonia)_______________________________
C aps. 5m g/75m g, 10 m g/75 m g. Ct. * 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 28, 30.
50, 56, 84, 98, 100 Pa 15,44; 23,11.

C 0 7 AG BETABLOCANTE CU ACŢIUNE ALFA-BLOCANTA

C A R V E D ILO LU M / S K (S> ►P-6L


F c in . A b s o rb it ra p id şi a p ro a p e c o m p le t d u p ă a d m in . o ra lă .
B io transform are în 3 m etaboliţii a ctivi, unul fiin d de 13 ori m ai
activ ca beta-biocant. Toţi m etaboliţii su n t m ai sla b i vasodilatatori.
T 1/2 5 - 9 ore pt. enantiom oerul R (+ ) şi 7 -1 1 o re pt. S (-).
F d in . E na n tio m e ru l S ( - ) este a lfa şi b e ta -b lo c a n t, n e s e le ctiv ,
enantiom erul R(+) este num ai alfa-blocant. E fectul asupra T A şi
frecvenţei cardiace este optim după 1 -2 ore de la adm in. C reşte
fracţia de ejecţie, irigaţia renală. S cade frecvenţa cardiacă, pre şi
postsarcină, rezistenţa la insulina, album inuria.
In d . H ip e rte n s iu n e a rte ria lă e s e n ţia lă . T ra ta m e n tu l de lungă
d u ra tă al c a rdiopatiei ischem ice . T ra ta m e n tu l in s u fic ie n ţe i car­
diace congestive sim ptom atice.

R .a. B radicardie, hipotensiune, tulb. de co nducere intracardiacă,


p a lp ita ţii, e d e m e p e rife ric e . A m e ţe li, c e fa le e , s o m n o le n ţă ,
insom nie, uscăciunea gurii, anorexie, greaţă, d u re ri abdom inale,
diaree, flatulentă, c o nstipaţie. D ispnee, o b stru cţie nazală. Tulb
m icţiune şi potentă. C reşterea colesterolului, trigliceridelor. H iper
sau hipoglicem ie.
C in d . Insuf. cardiacă gravă, insuf. hepatică severă, astm bronşic,
cord pulm onar, hipotensiune, bradicardie, bloc AV.
A d m in . O ral. în H TA se re co m a n d ă in iţia l 12,5 m g /zi, 2 zile;
în treţinere 25 m g x 1 -2 /z i.
în tra ta m e n tu l d e d u ra tă a l is c h e m ie i c a rd ia c e , in iţia l,
12.5 m g de 2 ori/zi, tim p de 2 zile, apoi 25 m g de 2 ori/zi; doza
m axim ă recom andată este 100 m g/zi, în 2 prize. P entru vârstnici,
doza zilnică m axim ă este 50 m g, d ivizată în 2 prize.
MEMOMED 2014 319
Memorator de farmacologie

în insuf. card ia că congestivă, iniţial 3 ,125 mg de 2 ori/zi;


în tre ţin e re 6,2 5 m g, 12,5 m g sau 2 5 m g * 2 /z i, d o z e le s u n t
in d iv id u a liz a te , cu m o n ito riz a re a p a c ie n tu lu i în p e rio a d a de
creştere a posologiei.

C A R V E D IG A M M A ® (W orw ag P harm a, G erm ania)


C om pr. film . 3,12 m g; 6,25 m g; 12,5 m g; 25 mg. Ct. * 30; 50;
100. Pa -.

© C A R V E D IL O L A LV O G E N 6 ,2 5 - 12,5 - 25 (A lvo g e n ,
Luxem burg)______________________________________________
C om pr. film . 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 30. Pa -

C A R V E D IL O L A U R O B IN D O 3 ,1 2 5 - 6 ,2 5 - 1 2,5 - 25
(A urobindo P harm a (M alta) Lim ited, M alta)
C om pr. film . 3,12 m g; 6,25 m g; 12,5 m g; 25 mg. Ct. * 5; 7;
10; 14; 15; 20; 28; 30; 40; 50; 56; 60; 90; 98; 100; 120; 150;
200; 250; 300; 400; 500; 1000. Pa 7,32; 14,81; 21,99

© C A R V E D IL O L G R IN D E K S (As G rindeks, Letonia)


C om pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 28. Pa

© C A R V E D IL O L H E LC O R 12,5 - 25 (AC Helcor, R om ânia)


C om pr. 12,5 m g; 25 mg. Ct. * 20; 1000. Pa 8,72; 15,72.

C A R V E D ILO L LPH 6,25 - 12,5 - 25 (LaborM ed P harm a,


R om ânia)_________________________________________________
C om pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 30; 1000. Pa 6,89;
13,36; 23,62.

C A R V E D ILO L S A N D O Z (H exal, G erm ania)


C om pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 30; 50; 100. Pa 6,89;
8,74; 9,18.

C A R V E D ILO L V IM S P E C TR U M (Vim S pectrum , R om ânia)


C om pr. 6,25 m g; 12,5 m g. Ct. * 20. Pa 4,56; 6,72

C O R Y O L ® (Krka, S lovenia)
C om pr. 3.12 m g; 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. x 28. Pa -;
6,44; 12,48; 22,05
320 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

D ILA TR E N D © (R oche, R om ânia)


C om pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 28. Pa 16,46; 29,94;
33,45.

GLADYCOR (Antibiotice SA, România)


Com pr. 6,25; 12,5 m g; 25 m ,g. Ct. * 30. Pa 6,70; 13,10; 23.

0MIOCARVIL ®(Slavia Pharm, Romania)


Com pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 30; 1500. Pa 6,89;
13,36; 23,62.

TALLITON (Egis Pharmaceuticals, Ungaria)


Com pr. 6,25 m g; 12,5 m g; 25 m g. Ct. * 30. Pa 6,89; 13,3;
23,62

0TEDILOL (Teva Pharmaceutical, România)


Com pr. 6,25 mg; 12,5 mg; 25 mg. Ct. * 30. Pa 6,04;8,40;
9,06.

C 07 B BETABL0CANTE Şl TIAZIDE
C 07 BB BETABLOCANTE SELECTIVE Şl TIAZIDE
B IS O P R O L O L Ş l A L T E A N T IH IP E R T E N S IV E ►P -6 L

LO D O Z © (M erck, G erm ania)


B isoprolol 2,5 m g/5 m g/10 m g; H id ro clo ro tia zid a 6,25 m g.
C om pr. film . Ct. * 10; 28; 30; 50; 56; 84; 98; 100; 500. Pa
26,29; 29,46; 29,46

0BIASIDRAL (Jenson P h a rm a c e u tica l S e rv ic e s, M area


B ritanie)
B iso p ro lo l fu m a ra t 2 ,5 m g/5 m g /1 0 m g; H id ro c lo ro tia z id a
6,25 m g. C om pr. film . Ct. * 10; 28; 30; 50; 56; 84; 98; 100;
500. Pa

/n d . H ipertensiune arterlială uşoară sau m oderată.

A d m in . Un com pr. cu 2,5 mg bisoprolol/zi. Se poate creşte până


la 10 mg bisoprolol/zi. A dm in. dim ineaţa.
MEMOMED 2014 321
Memorator (te farmacologie

N E B IV O L O L Ş l A L T E A N T IH IP E R T E N S IV E ►P -6 L

® C O -N E B IL E T (M e n a r in i In te r n a tio n a l O p e ra tio n
Luxem bourg, Luxem bu rg )_________________________________
N ebivolol 5 m g; H idroclorotrazida 12,5 m g / 25 mg.
C om pr. film . Ct. * 7; 14: 28. Pa 54,4; 57,17
In d . H ipertensiune arterială esenţială.
A d m in . Un com pr. zilnic.

C 07 E/F BETABLOCANTE ÎN COMBINAŢIE CU ALTE


ANTIHIPERTENSIVE

C 07 EB BETABLOCANTE SELECTIVE ÎN C O M B IN A ŢIE CU


VASODILATATOARE

M E T O P R O L O L Ş l A L T E A N T IH IP E R T E N S IV E ►P -6 L

LO G IM A X ® (A strazeneca, S uedia)
M etoprolol succin a t 47 .5 m g; F elodipin 5 m g
C om prim ate elib.prel. Ct. * 30. Pa 44,54
Ind. H ipertensiune arterială ca tratam ent de a doua intenţie sau
atunci când m onoterapia nu este eficace.

A d m in . Iniţial un com pr. zilnic, dim ineaţa. D acă este n e ce sa r se


creşte la 2 com pr. zilnic.

G 07 FB BETABLOCANTE SELECTIVE ÎN COM B IN A ŢIE CU


ALTE ANTIHIPERTENSIVE

B IS O P R O L O L Ş l A L T E A N T IH IP E R T E N S IV E ►P -6L

C O N C O R A M (M erck, G erm ania)


B isoprolol fum arat 5m g/10 m g; A m lo d ip in ă 5 mg
B isoprolol fum arat 5m g/10 m g; A m lo d ip in ă 10 mg
C om p. Ct. x 28; 30; 56; 90. Pa 40,02; 47,64; 47,64; -.

In d . H ip e rte n s iu n e a rte rilă ca te ra p ie de s u b s titu ţie p e n tru


p a c ie n ţii la c a re s -a u a d m in is tra t s e p a ra t m e d ic a m e n te le
individuale în acelaşi regim de dozaj ca şi în com binaţie.

A d m in . Un com pr. zilnic, dim ineaţa.


322 M EM O M ED 2014
Memorator de farmacologie

C 07 N BETABLOCANTE ÎN ALTE COMBINAJH


C 07 NA BETABLOCANTE NESELECTIVE ÎN COMBINAŢIE CU
ALTE ANTIHIPERTENSIVE

D IS TO N O C A LM (Zentiva, R om ânia) ►P -6 L
A lca lo iz i din ră dăcină de b e la d o n a 0 ,25 m g; A lca lo iz i din
cornul secarei 0,30 m g; P ropranolol 15 m g; A m ita l 25 mg
C om pr.film . Ct. * 30, Pa 7,10

In d . D is to n ii n e u r o v e g e ta tiv e c u m a n ife s tă r i d ig e s tiv e ,


cardiovasculare, din nevroza astenică; clim a cte riu ; hipertiroidism ;
h ip ertensiune arterială în stadiul incipient.

A d m ln . A dulţi, 1 /2 -u n draj. de 2 -4 ori/zi.


MEMOMED 2014 323
Memorator de farmacologie

0 08 BL00ANTE ALE CANALELOR


DE CALCIU
F d in . V a s o d ila ta ţie c o ro n a ră şi c re ş te re a d e b itu lu i s a n g u in
coronarian, cu e fe ct m ai evid e n t pe vase indem ne şi lim itat pe
c e le a te r o s c le r o tic e . A m e lio r a re a c ir c u la ţie i s u b e n d o - şi
s u b e p ic a rd ic ă . P e c irc u la ţia s is te m ic ă d im in u a re a re z is te n ţe i
periferice şi a tensiunii arteriale. C reşterea circulaţiei cerebrale.
E fect inotrop negativ. F recvenţa cardiacă este puţin influenţată,
rareori crescută. C ond u ce re a la n ivelul nodului a trio -ve ntricu lar
este scăzută. S căderea pre- şi postsarcinii, dim inuarea travaliului
cardiac şi a consum ului de oxigen. P entru clasificarea b lo ca n te lo r
can a le lo r de calciu a se ved e a s u b g ru p e le de m ai jo s (cap. C 08
C, C 08 D). O utilitate deosebită pentru practica farm acoterapică
o a re s p e c ific ita te a a c ţiu n ii u n o r b lo c a n te d e c a lc iu p e n tru
anum ite ţesuturi. N ifedipina : m uşchi netezi vasculari > m iocard
» » ţe s u t n o d a l. D iltia z e m : v a s e > m io c a rd = ţe s u t n o d a l.
V e ra p a m il: ţe s u t n o d a l » m io c a rd = v a s e . S e le c tiv ita te a
d o m in a n tă e s te : v e r a p a m il- n o d u l A -V , n ife d ip in a - v a s e ,
d iltia ze m -c o ro n a re .

In d . A ngina pectorală, hiperte n siu n e a arterială, aritm ii cardiace.


In prescrierea fiecărui b lo ca n t al c a n a le lo r de calciu trebuie să se
ţin ă s e a m a d e p a r tic u la r ită ţ ile fa r m a c o d in a m ic e , c a re
co n d iţio n e a ză a tâ t e fe c te le fa rm a c o d in a m ic e şi deci in d ica ţiile
terapeutice, c â t şi pe ce le a d ve rse , care condiţio n e a ză contra-
in d ic a ţiile şi p re c a u ţiile . In p rin c ip iu : a m lo d ip in a , fe lo d ip in a ,
nifedipina, nicardipina s u n t indicate în H TA şi în angina asociată
cu va so s p a sm c o ro n a ria n ; is ra d ip in a , la cid ip in a , le rca n id ip in a
sunt indicate în H TA; nisoldip in a este indicată în angină şi HTA,
A calazie.
R.a. H ipertrofie gingivală (m a i ales d ihidropiridine).

C 08 C BLOCANTE SELECTIVE ALE CANALELOR DE


C ALC IU CU E F E C T E P R IN C IP A LE
VASCULARE

C 08 D BLOCANTE SELECTIVE ALE CANALELOR DE


CALCIU CU EFEC TE CARDIACE DIRECTE
*
* #
324 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

C 08 C BLOCANTE SELECTIVE A LE CANALELOR DE


CALCIU CU E F E C T E P R IN C IP A LE
VASCULARE
C 0 8 CA DIHIDROPIRIDINE

A M LO D IP IN U M
a /S K /Â \ ►P -6 L
F c in . A bso rb ţie orală bună, pic pla sm a tic la 6-12 ore. E xcreţie
urinară 60% , ca m etaboliţi inactivi şi 10% nem odificată.

F d in . A cţiuni asem ănătoare nifedipinei.


In d . H ipertensiune arterială esenţială, tra ta m e n t de prim ă alegere
sa u în a s o c ie re c u d iu re tic e , a lfa -b lo c a n te , b e ta -b lo c a n te ,
in h ibitori ECA. A ng in ă p e ctora lă c ro n ică sta b ilă , an g in ă v a so -
spastică.
R .a . L e u c o p e n ie , tro m b o p e n ie , r. a le r g ic e , h ip e rg lic e m ie ,
insom nie, tulb. dispoziţiei, som nolenţă, am eţeli, cefalee, trem ur,
p a re s te z ie , h ip e rto n ie , tu lb . d e v e d e re , p a lp ita ţii, a ritm ie ,
vasculitâ, greaţă, durere abdom inală, edem .
P r e c . In s u fic ie n ţă h e p a tic ă , c a r d io m io p a tie o b s tr u c tiv ă
hipertrofică.
C in d . H ipotensiune art. severă. S arcină, ală p ta re . Ş oc cardiogen.
Insuf. cardiacă după in fa rc t m io c a rd ic ac. (în p rim e le 28 zile).
S te n o z ă a o rtic ă . A n g in ă p e c to ra lă in s ta b ilă (e x c e p ţie a n g in a
P rinzm etal).
A d m iri. O ral. 5 m g/zi, într-o priză. S e p oate creşte la 10 m g/zi. Nu
este necesară ajustarea doze lo r la vâ rstn ici şi în insuf. renală.

A G E N 5 - 1 0 (Zentiva, R epublica C ehă)


C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 10, 30, 90. Pa 4,1 0 ; 8,49

A LM A C O R 5 - 1 0 (A ntibiotice SA, R om ânia)


Com pr. 5 mg; 10 mg. Ct. * 30. Pa 11,36; 19,28

® A L G E N P IN 5 - 10 m g ( A lv o g e n IP C O S .A R .L ,
Luxem burg)______________________________________________
Com pr. 5 mg; 10 m g. Ct. * 28; 30. Pa

© A L N E T A 5 - 1 0 (UAB “W B " , Lituania)


Compr. 5 mg; 10 mg. Ct. * 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98; 100.
Pa-
M E M O M E D 2014 325
Memorator de farmacologie

A LO Z U R 5 — 10 (O zone Laboratories P harm a, R om ânia)


C om pr. 5 mg; 10 m g. Ct. * 30. Pa 11,02; 19,28

A M LO D IG A M M A 5 - 1 0 (W orw ag P harm a, G erm ania)


C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 14; 20; 30; 50; 100. P a-

A M LO D IP IN V IM S P E C TR U M 5 - 1 0 mg (Vim S pectrum ,
R om ânia)
C om pr. 5 m g; 10 m g. C t. * 20. Pa 7,44; 12,85

® A M L O D IP IN A A C C O R D (A cco rd H e a lth ca re L im ited -


M area B ritanie)________________________________
C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. x 10; 20; 28; 3£); 50; 90 (doar la 10
m g); 98; 100. Pa 6,35;7,04.

A M LO D IP IN A A C T A V IS (A ctavis G roup, Islanda)


C om pr. 5 m g, 10 mg. Ct. * 10; 20; 28; 30; 50; 60; 100; 300.
Pa 7,58; 12,85.

A M LO D IP IN A A U R O B IN D O (A urobindo P harm a, M alta )


C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 7; 10; 14; 15; 20; 28; 30; 50; 56;
60; 84; 90; 98; 100; 120; 200; 250; 300; 500. Pa 5,25; 7,38.

© A M L O D IP IN A B IO G A LE N IC A (Arena G roup, R om ânia)


C om pr. 5 m g, 10 m g. Ct. x 10; 30. Pa 7,89; 19,28

© A M L O D IP IN A B LU E F IS H (B lu e fis h P h a rm a c e u tica ls ,
S uedia)
C om pr. 5 m g, 10 m g. Ct. x 1 4; 20; 28; 30; 50; 100. Pa
9,00; 10,96.

© A M L O D IP IN A C IP LA (C ipla U K Lim ited, M area B ritanie )


Com pr. 5 mg, 10 m g. Ct. x 30. Pa -

© A M L O D IP IN A G E N E R IC S (G enerics UK Lim ited, M area


B rita n ie )
Compr. 5 mg, 10 mg. Ct. x 10; 14; 28; 30; 50; 56; 60; 100;
180; 500. Pa-
326 MEMOMEP 2014
Memorator tle farmacologie

A M LO D IP IN A H E LC O R (H elcor, R om ânia)
C om pr. 5 m g, 10 mg. Ct. * 20, 100. Pa 8,63; 12,87.

A M LO D IP IN A LPH (Laborm ed P harm a, R om ânia)


Com pr. 5 m g, 10 mg. Ct. * 30. Pa 11,37; 19,28.

A M LO D IP IN A M E D O C H E M IE (M e d o che m ie L T P „ C ipru)
C om pr. 5 mg, 10 mg. Ct. * 30. Pa -

A M LO D IP IN A T E R A P IA (Terapia, R om ânia)
C om pr. 5 mg, 10 mg. Ct. * 30. Pa 10,82; 19,31.

A M LO D IP IN A T E V A (Teva P harm aceutical, R om ânia)


C om pr. 5 m g; 10 mg. Ct. * 14 (d o a r la 10 m g); 15; 20; 28; 30;
50; 56; 84; 90; 98; 100; 112; 300 (d o a r la 5 m g). Pa 5,76;
11,53

A M LO D IP IN A Z E N T IV A (Zentiva K .S., R epublica C ehă)


Com pr. 5 m g; 10 mg. Ct. * 10; 30; 90. Pa 4,10; 8,49

A M LO D IP IN E V A LE A N T (ICN P olfa, P olonia)


C om pr. 5 m g; 10 mg. Ct. * 30; 50; 100; 300; 500. Pa 7,63;
14,05

A M LO H E X A L ® (Hexal, G erm ania)


C om pr. 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa 11,37; 19,28

0CARDILOPIN ® (E gis P harm aceuticals, U ngaria)


C om pr. 2,5 m g, 5 m g; 10 m g. C t. * 30. Pa -; 11,37; 19,28

0EPLODIN (Extractumpharma, Ungaria)


Com pr. 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa 11,37; 19,26

N O R V A S C ® (P fizer Europe, M area B ritanie)


C om pr. 5 mg; 10 mg. Ct. * 4; 10; 14; 20; 28; 30; 50; 60; 98;
100; 300; 500. Pa 19,94; 29,68.
® C a p s . 5 mg; 10 m g. Ct. x 14; 28; 30; 56; 90; 98; 100.
Pa-
MEMOMED 2014 327
Memorator de farmacologie

© R E C O T E N S ® (IC N P olfa R zeszow , P olonia)


C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 10; 14; 20; 28; 30; 50; 98; 100;
200; 300; 500. Pa 7,63; 14,05.

S T A M LO M ® 5 - 1 0 mg (D r.R e d d y’s Laboratories R om ânia,


R om ânia) _________________________________________
C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 28. Pa 8,75; 14,67

T E N O X @ 5 - 1 0 (Krka, S lovenia)
Com pr. 5 m g; 10 m g. Ct. x 3fî; 90. Pa 11,40; 19,26.

V A Z O T A L @ 5 - 1 0 (S tada H em ofarm S .R .L. - R om ania)


C om pr. 5 mg; 10 m g. Ct. * 20. Pa -

FELODIPINUM Că , , SC . /Â \___
F c in . A bsorbţie orală rapidă şi com pletă cu m etaboiizare intensă
la prim ul pasaj şi b io d is p o n ib ilita te 15% . L egare de p ro te in e le
p lasm atice în proporţie de 99% . M etaboiizare hepatică intensă,
elim inare sub form ă de m etaboliţi, 70% în urină şi restul în fecale.
F d in ., In d ., R .a. C in d .- sim ilare N ifedipinei.
A d m in . O ral, doza iniţială 5 m g/zi, în tr-o priză, poate fi crescută,
dacă este necesar, până la 20 m g/zi. în insuficienţa hepatică şi la
vârstnici, se reduc dozele. C om pr. elib. prel. H TA 2 ,5 -1 0 m gx1/zi.
A ngină pectorală 5 -1 0 m g * l/z i.

A U R O N A L © 2,5 - 5 - 1 0 (E gis P harm aceuticals, U ngaria)


C om pr.film . elib. prel. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. x 30. Pa
16,47; 26,66; 42,57. -

© F E L O D IP IN A L 2,5 - 5 - 1 0 (Aliud P harm a, G erm ania)


C om pr. elib. prel. 2,5 m g; 5 m g.; 10 m g. Ct. x 20; 30; 50;
100. Pa 14,47; 18,44; 33,73

FE LO D IPIN S A N D O Z (H exal, G erm ania)


C om pr. film . elib. prel. 5 m g.; 10 m g. Ct. x 30 Pa 15,69;
30,52.

© M IV A R A (S tada A rzneim ittel A G , G erm ania)


Compr. film. elib. prel. 5 mg.; 10 mg. Ct. x 30; 50; 100. Pa-
328 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

P LE N D IL ® (A strazeneca, Suedia)
C om pr. elib.prel. 2,5 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa 22,26;
28,37; 50,21.

® PR E SID ® 5 — 10 mg (Teva C zech Industries, R epublica


C ehă)____________________________________________________
C om pr. film . elib. prel. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 30; 100.
Pa 8,61; 17,21 ;33,56.

S ISTAR (G edeon R ichter, R om ânia)


C om pr.film .elib.m odif. 2,5 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa
14,47; 18,83; 30,42.

NIFEDIPINUM /C ă x / S i^ / Ă \ ____ y p -6L


F c in . A bsorbţie orală 90% cu pic plasm atic după 3 0 -6 0 m inute.
E lim inare urinară 7 0 -8 0 % .
F d in . C oronarodilatator. V asodila ta to r sistem ic, hipotensiv.

In d . H ip e rte n siu n e a a rte ria lă , a n g in a p e c to ra lă . T u lb u ră ri de


m otilitate esofagiană. S pasm al cardiei. S ughiţ.
R .a. C efalee, a m eţeli, a ste n ie , p a re ste zii, d e p re sie , co n fu zie ,
greţuri, epigastralgii, tahicardie, palpitaţii, edem e m aleolare.
C in d . H ipotensiune arterială.
F re c . Insuf. ventriculară stângă, sarcină. P reparatele obişnuite,
cu acţiune scurtă, nu sunt recom andate în angină pect. şi H TA
A d m in . Oral. iniţial 10 mg de 3 ori/zi. D oză m edie de întreţinere
1 0 -2 0 m g de 2 - 3 o ri/z i. La v â rs tn ic i 5 m g de 3 o ri/z i. P entru
p re p a ra te le retard d oză m edie 20 m g d e 2 o ri/zi. în sp a sm al
cardiei 1 0 -2 0 mg sublingual cu 30 m inute în a in te de m asă. în
sughiţ 1 0 -2 0 mg * 1 -3 /z i.

A D A LA T C R ® (B ayer P harm a, G erm ania)


Com pr. elib. m odif. 30 mg. Ct. * 28. Pa 29,88

® N IF E D IP IN (Laropharm , R om ânia)
Draj. 10 mg. Ct. * 30. Pa -

N IFED IPIN T E R A P IA (Terapia, R om ânia)


Compr.film.elib. prel.(RETARD) 20 mg. Ct. * 50. Pa 10,80
MEMOMED 2014 329
Memorator de farmacologie

N IM O D IP IN U M x Căx. , S c - / Â \

F c in . A bsorbţie gastrointestina lă rapidă, m etaboiizare intensă la


p rim u l p a s a j, b io d is p o n ib ilita te o ra lă c ca . 13% . L e g a re de
proteinele plasm atice 95% ; traversează uşor bariera hem ato-en-
cefalică.

F d in . B lo ca n t al c a n a le lo r de ca lciu, p re d o m in a n t în te rito riu l


cerebral.

In d . P rofilactic şi cu ra tiv în tulburări ischem ice neurologice, A VC ,


h e m o ra g ie s u b a ra h n o id ia n ă , h ip e rte n s iu n e a rte ria lă , m ai ales
asociată cu insuficienţă cerebrovasculară, m igrenă (latenţa 1 0 -
14 zile).

R.a. H ipotensiune, bradicardie, cefalee.

C ind. E dem cerebral, presiune intracraniană severă.

A d m in . D eficit n eurologic: profilactic, oral 60 mg la 4 ore, curativ,


i.v. (catete r central), perfuzie continuă (seringă electrică), 1 m g la
2 ore, m inim um 5 şi m axim um 14 zile.
H ipertensiune: 30 mg de 3 ori pe zi, d upă 6 luni de tratam ent s-au
putut retrage alte antihiperten sive concom itente.

0 N IM O D IP IN (Laropharm , R om ânia)
C om pr. 30 m g. Ct. * 20. Pa 15,92

N IM O TO P © (B ayer, G erm ania)


C om pr. film . 30 m g. Ct. * 50; 1 0 0 . Pa 70
Sol. perf. 10 m g/50 m l. Flac. 50 ml. Ct. x 1; 5 Pa 303,73

NITRENDIP1NUM / C a v /S r N /Â \ > p - 6L

F c in . A bsorbţie bună orală, e xcreţie urinară.


F d in . A cţiu n i a se m ă n ă to a re n ife d ip in e i, cu e fe cte m ai intense
periferice. Nu influenţează conducerea cardiacă.
In d . H ipertensiune arterială.
A d m in . O ral. Iniţial 20 m g/zi, în una sau 2 prize. La nevoie se
poate creşte ia 20 m g de 2 ori/zi. La vâ rstn ici 10 m g iniţial.

LU S O P R E S S © (Inst.Luso Farm aco, Italia)


Com pr. 20 m g. Ct. * 28. Pa 21,59
330 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

LA C ID IP IN U M ■xCâx Ac . /Ă \ ►P-M-
F d in . A cţiuni asem ănătoare nifedipinei.

In d . H ip e rte n siu n e a rte ria lă , în m o n o te ra p ie sa u a s o c ia tă cu


betablocante, diuretice, inhibitori ai e nzim ei de conversie.

A d m in . Oral, iniţial 2 mg o dată/zi, de p referinţă dim ineaţa. Se


p o a te cre şte , la n evoie, la 4 şi 6 m g /zi. T ra ta m e n tu l p o a te fi
c o n tinuat tim p nelim itat. Nu este n ecesară m odificarea dozei la
vârstnici, în insuf. renală. In insuf. hep a tică 2 m g/zi.

LA C IP IL © (G laxo O perations U K, M area B ritanie)


C om pr. film . 2 mg; 4 m g. Ct. * 14; 28; 56. Pa -;1 2,80.

L E R C A N ID IP IN U M ________________ / Â \ ►P -6L
F c in . A bsorbţie com pletă din tubul d igestiv. P ic s e ric la 1 ,5 -3 ore.
B iotransform are intensă la prim ul pasaj hepatic. T 1 /2 8 -1 0 ore.

F d in . B lochează selectiv canalele de calciu volta j-d e p e n d e n te de


tip 1. S cade tensiunea arterială prin re laxarea m u şchilo r netezi
vasculari. Nu are efect inotrop negativ.

in d . H ipertensiune arterială esenţială, form e uşoare şi m oderate.

R .a. C efalee, eritem fa cia l, ed e m e d e c live , p a lp ita ţii, am e ţe li,


a s te n ie , d is p e p s ie , g re ţu ri, vo m e , d u re ri e p ig a s tric e , d ia re e ,
poliurie, hiperplazie gingivală.

C in d . A ng o r instabil, infarct m iocardic datând de cel m ult 30 zile,


insuf. renală şi hepatică severă.

A d m in . Oral. Iniţial 5 mg. D oza uzuală 10 mg o dată/zi, înaintea


m icului dejun, cu puţin lichid (nu cu suc de grapefruit). La nevoie
până la 20 m g/zi.

KAP ID IN (Zentiva, R epublica C ehă)


Com pr. film 10 mg. Ct. * 14; 28; 30; 50; 56; 84; 100. Pa
17,77

LE R C A N ID IP IN A C T A V IS (A ctavis G roup, Islanda)


C om pr. film . 10 m g; 20 mg. C t * 7; 14; 28; 30; 35; 42; 50; 56;
98; 100. Pa 16,58; 17,77. Pa 26,44; 28,34.
MEMOMED 2014 331
Memorator de farmacologie

® L E R C A N ID IP IN A J E N S O N (J e n s o n P h a rm a c e u tic a l
S ervices. M area B ritanie)_________________________________
C om pr. film . 10 m g; 20 m g. C t * 7 ; 14; 28; 35; 50; 56; 98;
100; 500; 1000. P a -

® L E R C A N ID IP IN A S TA D A (Stada H em ofarm , R om ânia)


C om pr. film . 10 m g; 20 mg. Ct. x 14; 28. Pa -

LE R C A N ID IP IN A T E V A (Teva P harm aceuticals, R om ânia)


C om pr. film . 10 mg; 20 mg. C t * 14; 15; 28; 30: 50; 56; 60;
90; 98; 100. Pa 21.09; 26,92. Pa 32.91; 43,54

LER ID IP ® (Berlin C hem ie A g M enarini G roup, G erm ania)


Com pr. film . 10 m g; 20 mg. Ct. * 7; 14; 2 8 :6 0 ; 90. Pa 40,07;
64,75

® L E R P IN ® (T orrent P harm a, R om ânia)


Com pr. film . 10 m g; 20 mg. Ct. * 28; 50; 98; 100. Pa 29,99.
Pa 34,95

P E G FE L (Dr. R eddy’s, R om ânia)


C om pr. film 10 m g; 20 m g. Ct. * 28. Pa 21,76. Pa 33,98.

C 08 D BL0CANTE SELECTIVE ALE CANALELOR DE


CALCIU CU EFEC TE CARDIACE DIRECTE
G 08 DA DERIVAŢI DE FENILALCHILAMINA

C 08 DB DERIVAŢI DE BENZOTIAZEPINA

G 08 DA DERIVAŢI DE FENILALCHILAMINA

VERAPAMILUM_______________________ |SB] / k \ ► P ‘ 6L
F c in . A b s o rb ţie o ra lă 92% , ra p id ă . P ic p la s m a tic d u p ă 3 0 -4 5
m inute. E lim inare urinară 7 0 -9 0 % şi prin fecale 8 -2 0 % .
F d in . E fecte predom inante la nivelul nodului sinusal şi al celui
a trio-ventricular. S cade conducerea atrio-ventriculară, frecvenţa
332 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

c a rd ia c ă , d e b itu l c a rd ia c şi te n s iu n e a a rte ria lă . E fe c t in o tro p


negativ sem nificativ. Latenţa 1 -2 ore.
In d . T a h ica rdie sup ra ve n tricu la ră , e xtra sisto le , fib rila ţie atrială,
flutter. P rofilactic în angina d e efort şi in fa rct m iocardic. P erioada
p o s tin fa rc t. H ip e rte n s iu n e a rte ria lă u ş o a ră şi m e d ie . C a rd io -
m iopatie hipertrofică obstructivă. M igrenă.
R .a. G reţuri, gastralgii, constipaţie, am eţeli, som nolenţă, astenie,
c e fa le e , b ra d ic a rd ie , h ip o te n s iu n e , in s u f. c a rd ia c ă , e d e m e
declive.
C in d . Tulburări de conducere a trio-ventriculară, insuf. cardiacă,
şo c c ardiogen, bradicardie, hip o te nsiu n e , a ccid e n te va scu la re
acute.
In te r a c ţ. Cu a lc o o lu l p o a te scă d e a m u lt te n s iu n e a a rte ria lă .
T u tu n u l fa v o riz e a z ă a ritm iile c a rd ia c e . N u s e a s o c ia z ă cu
betablocante.

A d m in . O ral. A ngor, 8 0 -1 2 0 mg * 3/zi. A ritm ii supraventriculare,


4 0 -1 2 0 mg * 3 -4 /z i. H ipertensiune 2 4 0 -4 8 0 m g/zi, în 2 - 3 prize.
P reparate retard 240 m g/zi într-o priză sau 48 0 m g/zi în 2 prize. în
aritm ii acute inj. i.v. lent, tim p de 2 m in u te (3 m in. la vârstnici), 5 -
10 m g. La nevoie repetă 5 mg d u p ă 5 - 1 0 m in u te . D upă altă
schem ă, perfuzie i.v. cu soluţie preparată cu se r fizio log ic sau sol.
glucoză 5%, se inj. 5 -1 0 m g/oră (0,4 m eg/kg/m inut) până la 2 5 -
100 m g /z i. în c a rd io m io p a tie 4 8 0 - 7 2 0 m g /z i, 4 - 2 4 lu n i. în
m igrenă 80 mg x 3 -4 /z i.

C O R D A M IL © 4 0 - 8 0 (AC H elcor, R om ânia)


Com pr. film . 40 mg; 80 mg. Ct. x 30. Pa 3,33. Pa 5,96

0DILACORAN (A bbott P roducts R om ânia SRL, R om ânia)


S ol.inj. Fiole 5m g/2m l. Ct. * 5. Pa 12,73

ISO PTIN ® (A bbott, G erm ania)


C om pr. film . 40 m g.; 80 m g. C t. x 50; 100. Pa -; 17,09. Pa
15,30;-
C om pr.film .elib.prel.(R R ) 240 m g. Ct. x 20. Pa 19,91.

0 V E R A P A M IL A R E N A 80 (A rena G roup, R om ânia)


C aps. 80 m g. Flac. x 20; 30. Pa -

V E R A P A M IL (S anofi-A ventis, R om ânia)


Draj. 40 mg ; 80 mg. Ct. x 50. Pa 11,82. Pa 17,32
MEMOMED 2014 333
Memorator de farmacologie

® V E R A P A M 1 L A L 4 0 - 80 (A liud P harm a, G erm ania)


C om pr. film 40 m g; 80 mg. Ct. * 50; 100 Pa Pa 10,51;
21,02.
© V E R O G A L ID © (T e v a C ze c h In d u s trie s , R e p u b lic a
C ehă)____________________________________________________
C om pr. film elib. prel. 240 m g. Ct. * 10; 3fî; 100. Pa 22,60

C 08 DB DERIVAŢI DE BENZOTIAZEPINE

D1LTIAZEMUM______________________ /S fN / k \ > P -6 L

F c in . A bs o rb ţie o rală 7 0 -9 0 % cu p ic p la sm a tic după 2 - 4 ore.


E lim inare urinară şi prin fecale.

F d in . V a s o d ila ta to r p e rife ric şi c o ro n a ria n . Inhibă co n d u ce re a


cardiacă. Latenţa 1 -2 ore.

In d . A ngină pectorală, hipertensiune arterială.

R .a . A s te n ie , c e fa le e , a m e ţe li, s o m n o le n ţă , g a s tr a lg ii,
bradicardie, edem e.

P re c . P oate creşte sensibilita te a la radiaţiile solare.

In te ra c ţ. A lc o o l (s c ă d e re a te n s iu n ii a rte ria le ). T u tu n (a ritm ii


cardiace).

A d rn in . O ral. A ngina, 60 m g * 3/zi. C reşte, la nevoie, la 120 m g *


3/zi. P reparate retard, 9 0 -2 7 0 m g/zi, în tr-o priză. H ipertensiune,
9 0 -2 7 0 m g/zi, într-o priză (pre p a ra te retard).

© C L O R H ID R A T D E D ILT IA Z E M A D O H (Adoh, O landa)


C aps. elib. prel. 200 m g; 300 m g. Ct. * 7; 28. Pa -

C O R Z E M © (AC H elcor, R om ânia)


C om pr. film . 60 m g; 120 m g. Ct. * 20; * 10. Pa 5,39. Pa
12,84

© D ILTIA ZE M A R E N A (A rena G roup, R om ânia)


Compr. 60 mg. Ct. * 20; 50; 100. Pa 13,37
334 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

D ILTIA ZE M B IO E E L (B io Eel, R om ânia)


Com pr. 60 mg. C t x 20; 50; 100. Pa. 5,39; 13,37.

D ILTIA ZE M E IPIC O (E .I.P .I.C O . M ed, R om ânia)


C om pr. 60 mg'r Ct. * 20. Pa 5,39

D ILTIAZE M LPH (LaborM ed P harm a, R om ânia)


Com pr. 60 m g. Ct. * 20.', 1000. Pa 5,39.

® D ILTIA ZE M S R R O M P H A R M 90 - 180 m g (R om pharm


C om pany S .R .L, R om ânia)________________________________
C aps. elib.prel. 90 m g; 180 m g. Ct. * 21; * 30. Pa -.

D ILZE M @ (P fizer E urope, M area B ritanie)


C om pr. 60 m g. Ct. * 30. Pa -
C om pr.elib.prel. 90 m g. Ct. * 30. P a 15,38
MEMOMED 20 1 4 335
Memorator de farmacologie

0 09 PRODUSE ACTIVE PE SISTEMUL


RENINA-ANGIOTENSINĂ

C 09 A INHIBITORI Al ENZIMEI DE CONVERSIE A


ANGIOTENSINEI (ACE)
C 09 B INHIBITORI A C E, COMBINAJII
C 09 C ANTAGONIŞTI Al ANGIOTENSINEI II

C 09 0 A N TA G O N IŞ TI Al A N G IO T EN S IN EI II,
COMBINAŢII

C 09 ALTE SUBSTANŢE CARE ACŢIONEAZĂ PE


SISTEMUL RENINA-ANGIOTENSINĂ
*
:|î *

C 09 A INHIBITORI Al ENZIMEI DE CONVERSIE A


ANGIOTENSINEI (IECA)

F d in . In h ib ă tr a n s fo r m a r e a a n g io te n s in e i I ( in a c tiv ă ) în
angiotensina il (activă).
Ind. H ipertensiune arterială: când b e tablocantele şi tiazidele sunt
c o n tra in d ic a te , n e to le ra te sa u in a c tiv e ; în p a to lo g ie a s o cia tă
(insuf. cardiacă, diabet cu proteinurie, infarct m iocardic, nefropatii
cu m ic ro sau m a c ro -a lb u m in u rie ). P rim a d o z ă se a d m in . la
culcare.
Insuf. cardiacă. Indicaţie în toate gra d e le de insuf., asociate cu
diuretice. S uplim entele de potasiu şi d iu re tice le care reţin potasiul
trebuie suprim ate înainte de IEC A. Se p o t asocia cu doze m ici de
sp ironolactonă, cu m o n ito riza re a ka lie m ie i. T ra t. se în ce p e cu
doze m ici de IEC A.
Infarct acut de m iocard, exceptând C ind. A dm in. începe la 24 ore
- 3 z ile d u p ă in fa rc t. D u p ă 6 s ă p t.- 3 lu n i p a c ie n tu l tre b u ie
reevaluat. T rat. se continuă dacă persistă d isfuncţia ventriculară
stângă sau insuf. cardiacă.
N efropatie cu p ro te in u rie , la d ia b e tici sau nond ia b e tici. P entru
e fe c t p ro te c to r la b o ln a v i cu fa c to ri d e ris c c-v, fă ră in fa rc t
m iocardic acut sau hipertensiune.
336 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

R .a. Hipertensiune art. după prim a doză, m ai ales în hiponatrem ie,


in s u f. c a rd ia c ă , a fe c ţiu n i re n a le . A g ra v a re a in su f. re n a le (la
bolnavi cu stenoză bilaterală a a rte re i renale, stenoză pe rinichi
unic, insuf. cardiacă, deshidratare). H ip e rka lie m ie , risc potenţial
le ta l, m a jo ra t la v â rs tn ic i, în in s u f. re n a lă , d ia b e t, a s o c . cu
m e d ic a m e n te h ip e rk a lie m ia n te . H ip o n a tre m ie . T u s e , b ro n h o -
spasm , disgeuzie, erupţii, hepatită cole sta tică , a nem ie, trom bo-
p enie, le u copenie. C e falee, a ste n ie , a m e ţe li, m ia lg ie , a rtralgii,
greţuri, vom e, dispepsie, diaree, constipaţie. A ng io e de m cu debut
acut, pe zone de dim ensiuni dife rite , p e riorbital, perioral, buze,
lim bă, faringe, gât, tub d ig e s tiv (cu d u re ri a b d o m in a le , diaree,
v o m e ). A p a re d u p ă luni - a ni d e tra ta m e n t. în e p is o a d e , cu
in tervale lungi de acalm ie. D urata 2 - 3 z ile până la 4 luni. D ispare
total. D ispar la inj. de adrenalină.
S a rc in ă , a lă p ta re . IE C A sunt co n tra in d ica te în to t cursul sarcinii
(risc de insuf. renală la nou-născut, h ipotensiune, hiperkaliem ie,
o lig o h id ra m n io s , h ip o p la z ie p u lm o n a ră , o s ific a re în tâ rz ia tă ).
D e s c o p e rire a u n e i s a rc in i la o b o ln a v ă tra tă cu IE C A sau
a n ta g o n işti ai re ce p to rilo r a n g io te n sin e i II (A R A II), tre b u ie să
d e te r m in e o p r ire a tr a ta m e n tu lu i ş i în lo c u ir e a c u un a lt
antihipertensiv. IECA şi m etab. se e xcretă prin laptele m atern. Nu
se cunosc efectele pentru nou-născuţi. De aceea IE C A nu sunt
recom andate în perioada alăptării.
C o n d u c e re a a u to , lu c ru l la m a ş in i. IE C A p o t p roduce am eţeli,
oboseală, tulburări de vedere.
C ln d . S te n o z ă b ila t. a rt. re n a lă , s te n o z ă p e rin ic h i u n ic .
H iperkaliem ie.
P re c . S e întrerupe orice trat. hip o vo le m ia n t cu 2 - 3 zile înainte de
începutul trat. cu IECA. Trat. se în ce p e cu do ze m ici, crescute
progresiv. Prec. în arteriopatie perif., la cei trataţi cu diuretice, cu
h ip o v o le m ie , cu h ip o n a tre m ie , cu in su f. c a rd ia c ă , cu su fe rin ţe
renale, trat. cu vasodilatatoare, vârstnici.
S u p r a d o z a r e . H ip o te n s iu n e , s tu p o a re , tu lb . e le c tr o litic e ,
insuficienţă renală, hiperventilaţie, tahicardie, palpitaţii, am eţeală,
anxietate, tuse. Tratam ent: perfuzie i.v. cu soluţie salină izotonă.
P oziţie în decubit.
A d m in . A te n ţie la d oza in iţia lă (m a i m ică ) şi la cea m a xim ă
recom andată.
- în hipertensiunea reno-vasculară d o za in iţia lă e ste m ai m ică
d ecât în hipertensiunea esenţială.
- S e prescriu doze m ai m ici dacă se asociază cu diuretice, regim
hiposodat.
- A tenţie la riscul de hipotensiune când se m ăreşte doza în insuf.
cardiacă, la vârstnici.
- în insuf. renale se adm in. doze m ai m ici.
MEMOMED 2014 337
Memorator de farmacologie

C A P T O P R ILU M (Cil (§) /Â \ ►P ‘ 6L


F c in . A bso rb ţie orală bună, p ic pla sm a tic după o oră. E lim inare
urinară 95% în 24 ore.
F d in . Latenţa 6 0 -9 0 m inute.
In te r a c t A lcool (scă d e rea te nsiunii a rteriale). Tutun (scăderea
efectului C). S are fără sodiu (hiperpotasem ie).
A d m iri. O ral. H TA . In iţia l, sin g u r, 12,5 m g * 2 /z i; a s o c ia t cu
diuretic şi la vârstnici 6,25 m g * 2/zi. întreţinere, 25 mg * 2/zi,
M axim um 50 mg * 2/zi. Insuf. cardiacă. Iniţial, 6 ,2 5 -1 2 ,5 m g * 1 -
2/zi. întreţinere, 25 mg * 2 -3 /z i, m axim um 150 m g/zi. După infarct
m iocardic, iniţial 6,25 m g. S e creşte progresiv, m ax. 150 m g/zi în
2 -3 prize. N efropatie diabetică, 5 0 -7 5 m g/zi, în 2 -3 prize.

C A P T O P R IL AC (AC H elcor, R om ânia)


C om pr. 25 m g.; 50 m g. Ct. * 20; 1000. Pa 2,28; 2,67.

© C A P T O R IL (A rena G roup, R om ânia)


Com pr. 25 m g; 50 mg. Flac. * 20; 1000. Pa 2,28; -. Pa 2,67;
136,30

C A P T O P R IL - 2 5 - 5 0 E EL (Bio Eel, R om ânia)


C om pr. 25 m g; 50 m g. C t. * 20. Pa 3,02; 3,87

© C A P T O P R IL F A B IO L 25 - 50 (Fabiol SA, R om ânia)


C om pr. 25 m g; 50 mg. Ct. * 20. Pa -.

C A P T O P R IL LPH ® - 25 m g - 50 m g (LaborM ed P harm a,


R om ânia)
Com pr. 25 m g; 50 mg. Ct. * 20; * 20; 30 . Pa 3,42. Pa 3,93

C A P T O P R IL M C C (M agistra C & C, R om ânia)


C om pr. 12,5 mg. 25 m g; 50 mg. Ct. * 30. Pa 3,41; 3,42; 4,5

© C A P T O P R IL FA R M E X 25 m g (Farm ex, R om ânia)


C om pr. 25 m g. Ct. * 20. Pa 3,14

C A P T O P R IL S IN T O F A R M 25 m g (S intofarm , R om ânia)
Compr. 25 mg. Ct. * 30. Pa 4,64
338 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

C A P T O P R IL (Terapia, R om ânia)
C om pr. 25 m g; 50 m g. Ct. * 30. Pa 4,10; 6,67

® C A P TO P R IL LA R O P H A R M (L a ro p h a rm , R om ânia)
C om pr. 25 m g. Gt. * 20. Pa 3,02

E N A L A P R IL U M ►P -6L
F c in . A b s o rb ţie b u n ă o ra lă , n e in flu e n ţa tă d e a lim e n te , p ic
plasm atic după 1 -3 ore. H idrolizat Ia e n a laprilat, in h ib ito r al ECA.
E x c re ţie r e n a lă , n e m o d ific a t 2 0 % , e n a la p r ila t 4 0 % . T
1/2 11 ore.
A d m in . O ra l. H T A . s in g u r, 5 m g /z i în tr-o p riz ă ; a s o c ia t cu
diurectice, la vârstnici sau insuf. renală, 2,5 m g/zi. în treţinere, 1 0 -
20 m g/zi într-o priză. M axim um 40 m g/zi. Insuf. cardiacă, iniţial,
2,5 m g/zi. U lterior până la 20 m g/zi în 1 - 2 prize.

® E D N Y T ® (G edeon R ichter R om ânia S .A ., R om ânia)


C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 mg; 20 m g. Ct. * 30. Pa -

® E N A L A P R IL (A rena G roup, R om ânia)


C om pr. 5 m g. Ct. * 30; 50; 100; 1000. Pa 5,58.
C om pr. 10 m g. Ct. * 20; 30; 50; 100; 1000. Pa 11,28; 6,87;
11,25; 22,02.
C om pr. 20 m g. C t. x 30; 50; 100; 1000. Pa 11,12; 16,43.

E N A LA P R IL LPH €> (LaborM ed P harm a, R om ânia)


C om pr. 5 mg; 10 m g; 20 mg. Ct. * 20; 30; 1000. Pa 3,84;
4,39; 8,75

® E N A L A P R IL LA R O P H A R M (L aropharm , R om ânia)
C om pr. 5 m g; 10 mg; 20 m g; Ct. * 20. Pa 3,67; 4,39; 7,94

® E N A LA P R IL O ZO N E (Q zone La b o ra to rie s BV - O landa)


C om pr. 5; 10; 20 m g; Ct. x 20. Pa -.

E N A LA P R IL (M agistra C &C, R om ânia)


C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. x 20. Pa 3,67; 4,3 9 ;7 ,9 4

E N A LA P R IL T E R A P IA (Terapia, R o m â n ia )
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 mg. Ct. x 20. Pa 3,93; 7,3; 11,11
MEMOMED 2014 339
Memorator de farmacologie

E N A LA P R IL S A N D O Z (S andoz, R om ânia)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 mg. Ct. * 20; 30; 90. Pa 3,67; 3,96;
10,18.

E N A LA P R IL V IM S P E C T R U M (V im S pectrum , R om ânia)
C om pr. 5 m g; 10 m g. Ct. * 20. Pa 3,65; 4,1

© E N A L A P R IL S LA V IA (Slavia, R om ânia)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 20. Pa 3,67; 4,39; 7,92.

® E N A LA P R IL A L (Aliud Fharm a, G erm ania)


C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. C t. * 30; 50; 100. Pa -

E N A LA P R IL R A N B A X Y (R a n b a xy (U .K .) Lim ited - M area


B ritanie)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 10; 20; 28; 30; 48;
50; 60; 98; 100; 2 0 0 ; C t.* 20; 28; 30; 50; 100; Ct. * 10; 20;
28; 30; 48; 50; 60; 98; 100; 200; Ct. *1 4 ; 20; 28; 30; 50; 84;
90; 100 P a -

E N A P ® (Krka, S lovenia)
Com pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 20. P a -; 3,67;
4,39; 7,94;
S ol.inj./perf. 1,25m g/m l. Fiole 1 m l. C t. * 5. Pa 15,45

® IN V O R IL ® (T erapia, R om ânia)
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 20. Pa -

© Q L IN A P R IL (R ) (Lek P harm aceuticals, S Lovenia)


C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 20; 30; 90. Pa -

R E N IT E C ® 5 m g - 1 0 m g - 20 m g (M erck-S harp & D ohm e,


R om ânia)
Com pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 28. Pa 7,87; 10,52; 17,12

LISINOPRILUIVI___________________________ E i © ® ►P -6 L
F c in . A bsorbţie orală. Inhibiţia e n zim e i de conversie a p are 7n 30
m inute, este m axim ă după 6 o re şi se m enţine 72 ore.
340 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
A d m in . Oral. HTA. Iniţial 2,5 m g/zi. în tre ţin e re 1 0 -4 0 m g/zi într-o
p riză. Insuf. c ardiacă. Iniţial 2,5 m g /zi. în tre ţin e re 5 - 2 0 m g/zi
în tr-o priză. D upă in fa rct m io ca rd ic, când p re siu n e a sist. peste
120 m m Hg. Iniţial 5 m g/zi, 2 zile, apoi 10 m g/zi în tr-o priză. La
preş. sist. 1 0 0 -1 2 0 m m H g, iniţial 2,5 m g. între ţin e re , până la 5
m g /z i, în tr -o p riz ă . N e fro p a tie d ia b e tic ă . In iţia l 2 ,5 m g /z i.
întreţinere 1 0 -2 0 m g/zi într-o priză.

LIS IN O P R IL A C T A V IS (A ctavis G roup PTC EHF, Islanda)


Com pr. 2,5 m g, 5 m g, 10 m g, 20 m g. Ct. * 14; 20; 30; 50; 56;
98; 100. Pa 7,37; 12,87; 23,37

LIS IN O P R IL A TB (A ntibiotice, R om ânia)


C om pr. 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 20; 30; * 10; 30: * 10;
30. Pa 11,96. Pa 23,48. Pa 39,31

LIS IG A M M A ® (W orw ag P harm a, G erm ania)


C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 30; 50. Pa 6,5; 8,61; -

LIS IN O P R IL 5 - 1 0 - 2 0 M E D O (M edochem ie, R om ânia)


Com pr. 5 mg; 10 m g; 20 mg. Ct. * 30; * 30; * 20. Pa 8,67;
14,44; 14,44

LIS IN O P R IL S A N D O Z (H exal, G e rm a n ia )
C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 mg. Ct. * 30. Pa 7,15; 10,31; 15,05.

LISIR EN ® (A C H elcor, R om ânia)


C om pr. 10 m g; 20 m g. Ct. * 20; 1000. Pa 10,74; 15,65

R A N O LIP (R anbaxy, M area B ritanie)


C om pr. 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 30. Pa 7,64; 14,98; 23,11

T O N O LY S IN © (G edeon R ichter, U ngaria)


C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 28. Pa 8,75; 9,28;
15,47; 22,90

PERINDOPRILUM ►P -6L
F c in . A bsorbţie orală, biotransform are în perindoprilat, m etabolit
a ctiv cu tropism endotelial.
MEMOMED 2014 341
Memorator de farmacologie

A d m in . O ra l. în h ip e rte n s iu n e , d o z a e s te 4 m g /z i; p o a te fi
necesară creşterea dozei până la 8 m g/zi, în priză unică.
în in s u fic ie n ţa c a rd ia c ă , 2 m g/zi, d im in ea ţa , în p rim e le 2
săptăm âni de tratam ent, apoi se poate creşte la 4 m g/zi înainte
de m asă într-o priză.
în in s u fic ie n ţa renală, d o ze le se a ju s te a z ă în fu n c ţie de
c le a ra n c e -u l c re a tin in e i. P re ve n ţie d u p ă in fa rc t m io c a rd ic sau
revascularizare, 4 m g până la 8 m g/zi, într-o priză.

0 C O V E R E X (E gis , U ngaria)
C om pr. 4 m g. Ct. * 30. Pa 29,01

M Y D E N (A lkaloid-IN T D .O .O ., S lovenia)
C om pr. 2 m g; 4 m g; 8 mg. Ct. * 30. Pa -.

0 P E R IN D O P R IL A R G IN IN A G E N E R IC S (G enerics (U K )
LTD - M area B ritanie)
C om pr. fifm. 2 ,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 10; 14; 30; 60; 90;
100. P a -

P E R IN D O P R IL (Teva P harm aceuticals, R om ânia)


C om pr. 4 m g, 8 m g. Ct. * 30. Pa 25,32; 49,00
® C om pr. film . (P E R IN D O P R IL T O S IL A T TE V A ) 2,5 mg,
5 m g, 10 m g. Ct. * 30; 60; 90; 100. Pa 13,81; 27,61; 4 2,77

P R E N E S S A (Krka P olska Sp. Z .O .O ., Polonia)

® C o m p r. 2 m g, 4 mg, 8 m g. Ct. * 30; 60; 90; Ct. * 30; 60;


90; Ct. « 7; 14; 28; 30; 50; 60; 90; 100. Pa 13,44; 26,87;
49,45
Com pr. orodispersabile 4 mg; 8 mg. Ct. * 28; 30; 50; 56; 60;
84; 94; 100; Ct. * 28; 30; 50; 56; 60; 84; 94; 100. Pa -

P R E S TA R IU M ® (S ervier, Franţa)

® C om pr. 4 m g; 8 m g. Ct. * 30; 500; 1000; * 30. Pa -


C om pr.film . 2,5 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 30 Pa -; 41,11; 63,61
Com pr. orodispersabile 2.5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 5; 10; 14;
20; 30; 50; 60; 90; 100; 120; 500. Pa -

P R E S TP R IL (Laborm ed P harm a S .A . - R om ania )


Com pr. 4 mg; 8 m g. Ct. * 20; 30; 50; 60; 90; 100. Pa 25,87;
49,12
342 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

P R IC O R O N (Zentiva K.S. - R e publica C eha )


Com pr. 2 m g; 4 mg; 8 m g. Ct. * 10; 30; 60; 90. Pa -; 23,14;
44,36

© P R IN D E X ® (G lenm ark P ha rm a ce u tica ls S .R .O , C ehia)


C om pr. 4 m g; 8 m g. Ct. * 14; 20; 28; 30; 56; 60 Pa 26,9;
54,01

© P E R IN E V A (K R K A P olska SP. Z.O .O . - P olonia)


Com pr. 2 mg; 4 m g; 8 m g. C t x 10; 14; 28; 30; 50; 56; 60; 90;
100. P a -

S T O P P R E S S (P h a rm a c e u tic a l W o rk s P o lp h a rm a S A ,
P olonia)__________________________________________________
Com pr. 4 mg; 8 m g. C t * 30. Pa 16,61; 30,88

T R E Z E N (Terapia SA, R om ânia)


C om pr. 4 mg, 8 m g. Ct. * 30. Pa 25,87; 4 9,12

V ID O TIN (G edeon R ichte r R o S A, R om ânia)


Com pr. 4 mg, 8 m g. C t. * 30. Pa 33,45; 53,44

RAMIPRILUM ►P-6L
F c in . A bsorbţie orală 60% , neinfluenţată de prezenţa alim entelor.
H id rolizat în ram iprilat care atinge picul pla sm a tic la 2 - 3 o re de la
adm inistrare.

A d m iri. O ral, iniţial 1,25 m g/zi, în tre ru p e re a d iu re tice lo r (cu - 3


z ile în p re a la b il). D oza de în tre ţin e re o b iş n u ită 2 ,5 -1 0 m g /zi,
în tr-o singură priză. D upă infarct m io ca rd ic 5 m g, event, până la
10 m g/zi, în 2 prize. P revenţie la bolnavi cu factori de risc c-v 2,5
m g. event până la 10 m g/zi, în 2 prize.

A M P R IL ® (Krka, S lovenia)
C om pr. 1,25 m g; 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 30; 50; 60; 90.
Pa -; 10,02; 10,85; 24,93

© A M P R IG E N (Alvogen, Luxem burg)


Com pr. 1,25 m g; 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 28; 30. Pa 9,92:
10,75; 24,04.
MEMOMED 2014 343
Memorator de farmacologie

® H A R T IL (Egis P harm aceuticakls PLC, Ungaria)

C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. x 28. Pa 4,62; 6,69; 9,21

P IR A M IL ® (S andoz, R om ânia)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 10; 20; 28; 30; 100. Pa
9,37; 10,17; 23,28

R A M IG A M M A 5 m g - 10 mg (W orw ag P harm a, G erm ania)


C om pr. 5 mg; 10 m g. Ct. * 20; 50; 100. Pa -

R A M IP R IL A C (A C H elcor, R om ânia)
C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 30. Pa 4,48; 7,18; 9,74

© R A M IP R IL A C C O R D (A ccord H ealthcare Lim ited, M area


B ritanie)__________________________________________________
C aps. 1,25 m g; 2,5 m g; 5 m g; 10 mg. Ct. * 7; 14; 21; 28; 30;
50; 90; 100. Pa -

© R A M IP R IL A U R O B IN D O (Aurobindo, M alta)
C om pr. 5 mg; 10 m g. Ct. « 7 ; 10; 14; 20; 28; 30; 42; 50; 56;
60; 98; 100; 500; 1000; * 20; 28; 30; 50; 56; 60; 98; 100;
500; 1000. Pa 7,10; 9,49.

© R A M IP R IL C IP LA (C ipla, M area B ritanie)


C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 30. Pa -

© R A M IP R IL LPH (Laborm ed P harm a S.A. - R om ânia)


C aps. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 10; 14; 20; 28; 30; 56; 60;
100. P a -

© R A M IP R IL (Teva, R om ânia)
C om pr. 5 m g; 10 m g. C t x 50

TR IT A C E @ 2 , 5 - 5 - 1 0 (S anofi A ve n tis, R om ânia)


C om pr. 2,5 m g; 5 m g; 10 m g. Ct. * 7; 10; 14; 15; 18; 20; 28
30; 45; 50; 60; 90; 98; 99; 100; 300; 500; * 10; 14; 15; 18
20; 21; 28; 30; 45; 50; 56; 90; 98; 99; 100; 300; 500; * 7; 10
14; 15; 18; 20; 28; 30; 45; 50; 56; 90; 98; 99; 100; 300; 500.
Pa 7,15; Pa 10,31; Pa 14,19
344 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

V IV A C E ® (A ctavis G roup, Islanda)


Com pr. 2,5 mg; 5 m g.; 10 mg. Ct. * 10; 14; 20; 28; 30; 42;
50; 98; 100. Pa 4,65; 6,70; 9,23

Z E N R A © 2 , 5 - 5 - 1 0 (Zentiva SA, R om ânia)


Com pr. 2,5 m g; 5 mg; 10 mg. Ct. * 7; 10; 14; 15; 18; 20; 28;
30; 45; 50; 60; 90; 98; 99; 100; 300; 500; * 10; 14; 15; 18
20; 21; 28; 30; 45; 50; 56; 90; 98; 99; 100; 300; 500; * 7; 10
14; 15; 18; 20; 28; 30; 45; 50; 56; 90; 98; 99; 100; 300; 500
Pa 4,65; Pa 6,70; Pa 9,23

Q U IN A P R ILU M E l (§) (ă) ►P -6L


F c in . A bs o rb ţie orală. B io tra n sfo rm a re în tr-u n m e ta b o lit activ,
quinaprilat. Excreţie renală; T 1/2 3 ore.

A d m in . H ipertensiune, iniţial 10 m g/zi, la bolnavi cu funcţii renale


n o rm a le . în tre ţin e re 2 0 - 4 0 m g /zi, în 1 - 2 p riz e . La v â rs tn ic i,
bolnavi cu insuf. renală sau care p rim e sc diuretice, iniţial 5 m g/zi,
p riz a u n ica . In su f. c a rd ia c ă , in iţia l 2 ,5 m g /zi. în tre ţin e re 1 0 -
40 m g/zi, în 1 -2 prize.

A C C U P R O © (P fizer E urope, M area B ritanie)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g. C utie * 30. Pa 8,20; 11,69;
16,75

© P U L S A R E N (BMP, R om ânia)
Com pr. film 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 30. Pa -

C IL A Z A P R IL U M iCăl ►P -6L

F c in . R epede absorbit digestiv (75% ). H idrolizat în cilazaprilat,


in h ib ito r specific al ECA. Pic. seric în 2 ore. T 1/2 9 ore. E lim inare
p redom inant renală, neschim bat.

A d m in . O priză zilnică, înainte, în tim pul sau după m asă. Doza


2 ,5 m g /z i. S e p o a te a s o c ia cu un d iu re tic . V â rs tn ic ii, in iţia l
0 ,5 -1 ,2 5 m g/zi, adaptabilă ulterior.

© P IP R E D O (Alapis, R om ânia)
Com pr. 0,5 m g; 1 mg; 2,5 m g; 5 mg. Ct. * 30; * 30; * 28; *
28. Pa -
MEMOMED 2014 345
Memorator de farmacologie

B E N A Z E P R ILU M E i (§)(% ►P -6L

F c in . A bsorbţie orală. B iotransform are în benazeprilat, m etabolit


activ, cu pic plasm atic în 1,5 ore. E lim inare aproape com pletă în
24 ore, ca m etabolit.
A d m in . O ra l. H ip e rte n s iu n e . In iţia l 10 m g /zi în tr-o p riză . La
nevoie se creşte la 20 m g/zi, în 1 - 2 prize.

C IB A C E N ® (N ovartis, G erm ania)


C om pr. film 5 mg; 10 m g; 20 mg. Ct. * 28. Pa 21,80; 43,66;
57,30

B E N A Z E P R IL A U R O B IN D O (A u ro b in d o P h a rm a (M a lta )
Lim ited, M alta)___________________________________________
Com pr. film 10 m g; 20 m g. Ct. * 14; 28; 30; 42; 84; 90; 98;
100; 500. P a -

FO S IN O P R ILU M a(§)(Â) > P -e i-


F c in . A bso rb ţie orală p arţia lă , b io d isp o n ib ilita te absolută 36% .
M etabolitul a ctiv fosinoprilat este le g a t in proporţie m ai m are de
95% de proteinele plasm atice.

A d m in . H ipertensiune 20 m g/zi în tr-o priză. Insuf. cardiacă. D oza


iniţială 10 mg; se poate creşte, dacă este nevoie, până la 40 m g/
zi, într-o singură priză. D oza de întreţinere e ste, de obicei, 20 m g/
zi.

© F E N O S IM E D (N ucleus, Islanda)
C om pr. 5m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 10; 14; 20; 28; 30; 42; 50;
98; 100; 250; 500. Pa -

© F O S IN O P R IL A U R O B IN D O (Aurobindo P harm a (M alta)


Lim ited, M alta)
C om pr. 10 mg; 20 m g. Ct. * 10; 14; 20; 21; 28; 30; 42; 50;
56; 60; 98; 100; 400; 500. Pa 13,54; 18,58.

© M O N O T E N S (P harm asw iss, C ehia)


C om pr. 10 mg; 20 m g. C t. x 10; 14; 20; 28; 30; 42; 50; 98;
100; 250; 500. Pa -

F O S Y P R IL (Terapia, R om ânia)
C om pr. 10 m g; 20 m g. Ct. x 30. p a -.
346 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

© M O N O P R IL ® (B ristol M yers S quibb, U ngaria)


C om pr. 10 m g; 20 mg. Ct. * 28. P a 20,83; 28,58

T R A N D O L A P R IL U M _______________________ |Că| (§ ) ( fi) ►P -6L

F c in . A bsorbţie orală cu biotransform are în trandolaprilat, m eta-


b o iit activ.
A d m in . O ral 0 ,5 -2 m g/zi, într-o sin g u ră priză, ia aceeaşi oră în
fiecare zi. Prim a doză se adm inistrează la culcare. La bolnavi sub
tra tam ent cu diuretice, acestea se în tre ru p cu 2 - 3 zile în a in te de
T ra n d o la p ril şi re lu a te la n e v o ie . în in s u fic ie n ţa re n a lă cu
c le a ra n ce al c reatininei între 10 şi 30 m l/m in ., doza in iţia lă de
0,5 mg poate creşte până la 1 m g; la un clearance m ai m ic de
10 m l/m in., doza zilnică nu va depăşi 0,5 mg.

G O P TEN ® (A bbott P harm a, G erm ania)


C aps. 0,5 m g; 2 mg; 4 m g. Ct. * 20; 28; 60; 100; * 28; 98; *
28; 98 . Pa 9,71; 28,09; 46,79

Z O F E N O P R ILU M (5) @ ► P ' 6 L

F c in . P rodrog cu absorbţie rapidă şi co m p le tă d in tubul digestiv.


B io tra n sfo rm a re în zo fe n o p rila t activ, ca re a tin g e conc. serică
m axim ă la 1,5 ore. Nu dă cum ulare.E xcreţie urinară (76% ) şi prin
fecale (16% ).

A d m in . HTA. Iniţial 15 mg o dată/zi. D oza uzuală eficace 30 mg o


d a tă /zi. D oza m axim ă 60 m g/zi, în 1 -2 p rize . în insuf. re n a lă
uşoară aceleaşi doze. în insuf. renală m oderată sau severă şi în
insuf. hepatică uşoară sau m oderată doze pe ju m ă ta te . Infarct
m iocardic acut. Z iua 1 - 2 :7 ,5 mg la 12 ore; ziua 3 - 4 :1 5 m g la 12
ore; din ziua 5: 30 m g la 12 ore, tim p de 6 săptăm âni.

ZO M EN ® (M enarini, Luxem burg)


C om pr. film 7,5; 30 m g; Ct. x 7; 14; 28. Pa 19,69; 4 4,47

© Z O F E N O P R IL M Y LAN (G enerics, M area B ritanie )


C om pr. film 30 m g; Ct. * 7; 12; 14; 28; 30; 56; 90; 500. Pa -

C 09 B INHIBITORI A C E, COMBINAŢII
C 0 9 BA INHIBITORI ACE Şl DIURETICE

C 0 9 BB INHIBITORI ACE Şl BL0GANŢI Al CANALELOR DE


CALCIU
MEMOMED 2014 347
Memorator de farmacologie
■\-
:|: *
C 0 9 BA INHIBITORI ACE Şl DIURETICE

E N A L A P R IL Ş l D IU R E T IC E ►P -6 L

E N A P H ® (Krka, S lovenia)
E nalapril 10 m g; H idroclorotiazidâ 25 mg
C om pr. Ct. * 20. Pa 9,82

E N A P HL ® (K rka, S lovenia)
E nalapril 10 m g; H id ro clo ro tia zid â 12.5 m g. C om pr. C t. x
20. Pa 8,89
E nalapril 20 m g; H idro clo ro tia zid â 12.5 m g. C om pr. C t. x
2Q; 30; 60; 90; 100. Pa 7,95

V IM A P R IL ® H (V im S pectrum , R om ânia)
E nalapril 10 m g; H idroclorotiazidâ 25 m g. Com pr. Ct. x 30.
Pa 11,82

V IM A P R IL ® H L (V im S pectrum , R om ânia)
E nalapril 10 m g; H idroclorotiazidâ 12,5 mg. Com pr. Ct. x 30.
Pa 8,88
R A M IP R IL Ş l D IU R E TIC E ►P -6 L

A M P R IL HD (Krka, S lovenia)
R am ipril 5 m g; H idroclorotiazidâ 25 mg. C om pr. Ct. x io ; 14;
20; 28; 30; 42; 50; 56; 96; 100. Pa -

A M P R IL HL (Krka, S lovenia)
R am ipril 2,5 m g; H idroclorotiazidâ 12,5 m g. C om pr. Ct. x iO ;
14; 20; 28; 30; 42; 50; 56; 96; 100. Pa. -

H A R TIL® H CT 2,5m g/12,5m g - 5m g/25m g (Egis, U ngaria)


R a m ip ril 2 ,5 m g /5 m g ; H id ro c lo ro tia z id â 1 2 .5 m g /2 5 .
C om pr. Ct. x 28. Pa 5,64; 12,82.

R A M IP R IL H C T M E D O C H E M IE (M edochem ie, C ipru)


Ramipril 2,5 mg. Hidroclorotiazidâ 12,5 mg. Compr. Ct. x 10,
14; 20; 28; 30; 42; 50; 98; 100. Pa 13,27
348 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
R am ipril 5 m g. H idroclorotiazida 25 m g. C om pr. Ct. * 1 0 ,1 4 ;
20; 28; 30; 42; 50; 98; 100. Pa 20,15

® R A M IP R IL/ H ID R O C L O R O T IA Z ID A A C T A V IS (A ctavis,
Islanda)_____________________________________________ ____
R am ipril 5 m g. H id ro c lo ro tia z id a 12,5 m g. C o m p r. Ct. >«
10;14; 28; 30; 50; 56; 90; 100. Pa -

T R ITA C E P LU S 2,5 - 5® (S anofi, Franţa)


R am ipril 2,5 m g. H idroclorotiazida 12,5 m g. C om pr. Ct. * 10,
14; 18; 20; 28; 30; 45; 50; 56; 60; 98; 99; 100; 300. Pa 8,67
R am ipril 5 m g. H idroclorotiazida 25 m g. C om pr. Ct. >«10,
14; 18; 20; 28; 30; 45; 50; 56; 98; 99; 100; 300. Pa 19,72

LIS IN O P R IL Şl D IU R E TIC E ►P -6 L

S K O P R Y L PLU S 20 m g/12,5 m g (A lkaloid, S lovenia)


Lisinopril 20 m g; H idroclorotiazidă 12.5 m g. C om pr. Ct. x3Q.
P a-

Q U IN A P R IL Ş l D IU R E TIC E ►P -6 L

In d . T ra ta m e n tu l h ip e rte n s iu n ii la p a c ie n ţii p e n tru c a re e ste


indicată terapia de asociere a quinapril şi a unui diuretic.

A d m in . D oza iniţia lă este de 1 0/12,5 m g. în co n tin u a re , doza


poate fi crescută la 20/12,5 mg sau 20/25 m g, după caz. C ontrolul
e ficient al tensiunii arteriale este atins de obicei, la do ze In tre 10/
12,5 mg şi 20/12,5 mg.

A C C U Z ID E ® (P fizer Europe, M area B ritanie)


Q uinapril 10 m g/; H idroclorotiazidă 12.5 m g. C om pr.film . Ct.
x 30. Pa 21,68

A C C U ZID E F O R T E ® (P fizer E urope, M area B ritanie)


Q uinapril 20 m g; H idroclorotiazidă 12.5 m g. C om pr.film . Ct.
x 30. Pa 31,57

A C C U Z ID E F O R T E P L U S ® ( P fiz e r E u ro p e , M a re a
B ritanie)__________________________________________________
Quinapril 20 mg; Hidroclorotiazidă 25 mg. Compr.film. Ct. *
30. Pa -
MEMOMED 2014 349
Memorator de farmacologie
P E R IN D O P R IL Ş l D IU R E T IC E ►P -6 L

C O T R E Z E N (T erapia, R om ânia)
P e rin d o p ril 2 m g / 4 m g. In d a p a m id a 0 ,6 2 5 m g /1 ,2 5 m g.
C om pr. Ct. * 20, 30, 6 0 ,1 0 0 . Pa 15,72; 24,21

D A N U R IT (G edeon R ichter, R om ânia)


P e rin d o p ril 2 m g / 4 m g. In d a p a m id a 0 ,6 2 5 m g /1 ,2 5 m g.
C om pr. Ct. x 30, 50, 90, 100. Pa 16,18; 29,41

IN D A P R IL (Laborm ed P harm a S .A., R om ânia)


P e rin d o p ril 2 m g / 4 m g. In d a p a m id a 0 ,6 2 5 m g /1 ,2 5 m g.
C om pr. C t. x 20, 30, 50, 100. Pa 18,71; 31,19

N O LIP R E L A R G ® (Servier, Franţa)


P e r in d o p r il 2 ,5 m g . In d a p a m id a 0 ,6 2 5 m g . C o m p r.
Ct. x 14; 20; 28; 3fi; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa 57,17

N O LIP R E L ® A R G FO R TE (S ervier, Franţa)


P e r in d o p r il 5 m g ; In d a p a m id a 1 ,2 5 m g . C o m p r.film .
Ct. x 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa 61,63

N O LiT E R A X (S ervier, Franţa)


P erindopril 10 m g. Indapam id 2,5 mg. C om pr. film . Ct. x 14;
20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa 75,76

P A N IN D O P R IL (S andoz, R om ânia)
P erindopril 2 mg/4 m g. Indapam id 0 ,625/1,25 m g. Com pr.
C t x 7 ,1 0 , 14, 20, 28, 3Q, 50, 60, 9 0 ,1 0 0 . Pa -; 21,09

0 P E R IN D O P R IL T E R Ţ B U T IL / IN D A P A M ID A S E R V IE R
(S ervier, Franţa)__________________________________________
P erindopril 8 m g. Indapam id 2,5 m g. Com pr. C t x 1 4 ,2 0 , 28,
30, 50, 56, 60, 90, 100, 500. Pa -

0 P E R IN D O P R IL T O S IL A T /IN D A P A M ID A T E V A (T e va
P harm aceuticals S .R .L., R om ânia)________________________
P erindopril 2,5 m g/ 5 m g. Indapam id 0,625 m g/ 1,25 mg.
C om pr.film . C t x 30; 60; 90; 100. Pa 37,16; 40,04.
350 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

® P E R IN D O P R IL / IN D A P A M ID A M Y L A N (G e n e ric s ,
M area Britanie)__________________________________________ _
P erindopril 2,5 m g/ 5 m g. Indapam id 0,6 2 5 m g / 1,25 mg.
C om pr. film . C t * 10, 14, 30, 60, 90, 100. Pa -

© P R E X A R E L (S ervier, Franţa)
P erindopril 8 m g. Indapam id 2,5 m g. C om pr. Ct. * 14; 20;
28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa -

P R E S TA R IU M A R G P LU S (S ervier, Franţa)
P erindopril 5 m g; Indapam ida 1,25 m g. C om pr. film . Ct. *
14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa 61,63

TE R A X A N S (S ervier, Franţa)
P erindopril 10 m g. Indapam id 2,5 m g. C om pr. film . . Ct. *
14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 500. Pa -

P R IC O R O N C O M B I (Zentiva, R ep. C ehă)


P e rin d o p ril 2 m g / 4 m g. In d a p a m id 0 ,6 2 5 m g / 1,2 5 m g.
Com pr. Ct. * 28, 30, 84, 90 Pa 16,18; 29,41

© P R IN D E X PLU S (G lenm ark, Rep. C ehă)


P erin d o p ril 2 m g / 4 m g. In d a p a m id 0 ,6 2 5 m g / 1,25 mg.
Com pr. Ct. x 30, go, 100. P a 16,18; 29,41

© C O -P E R IN E V A (Krka, P olonia)
P erindopril 2 m g/ 4 m g/ 8 mg. Indapam id 0,625 m g /1,5 m g/
2,5 m g. C om pr. Ct. x 14 , 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100
Pa-

© C O -P R E N E S S A (K rka, P olonia)
P erindopril 2 m g/ 4 m g / 8 mg. Indapam id 0 ,6 2 5 m g /1,25 m g/
2,5 mg. C om pr. C t. x 14 , 20. 28, 30. 50, 56, 60, 9 0 ,1 0 0 Pa
16,18; 2 9 ,4 1 :2 9 ,5 4

Z O F E N O P R IL Ş! D IU R E TIC E ►P -6 L

ZO M E N ® P LU S (M enarini, L uxem burg)


Zofenopril 30 mg; Hidroclorotiazida 12,5 mg. Compr. film.
Ct. x 14; 28; 56; 90; 100. Pa 66,16
M EM O M ED 2014 351
Memorator de farmacologie

F O S IN O R P IL $ l D IU R E T IC E

M O N O TE N S H C T (P harm asw iss, R ep. C ehă)


F osinopril 20 m g. H idroclorotiazida 12,5 mg. Com pr. Ct. *
10, 20, 28, 30, 50, 98, 100. Pa 20,52

C 0 9 BB INHIBITO RI ACE Şl BLOCANţl A l CANALELOR DE


CALCIU

!n d . H ipertensiune arterială esenţială.

R.a. R eacţiile adverse sunt sim ilare cu cele ale sub sta n ţe lo r sale
active.C ele m ai fre cve n te rea cţii a d ve rse su n t a gravarea tusei,
cefalee, constipaţie, vertij, am eţeli şi bufeuri.

A d m in . U n c o m p rim a t o d a tă pe z i, a d m in is tra tă d im in e a ţa ,
înainte de m icul dejun cu o ju m ă ta te de oră. C om prim atele trebuie
înghiţite întregi.

E N A L A P R IL ŞI LE R C A N ID IP IN ►P -6 L

C O R IP R E N (R ecordati, Irlanda)
E nalapril 10 m g / 20 m g. Le rca n id ip in 10 m g. C om pr. film
C t x 7, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 90, 98, 100. Pa 65,25

LE R C A R IL (R ecordati, Irlanda)

E nalapril 10 m g/ 20 m g. Lercanidipin 10 m g. Com pr. film .


C t * 7, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56. 90, 98, 100. Pa 65,25

LIS IN O P R IL SI A M L O D IP IN ►P -6 L

LIS O N O R M (G . R ichter, R om ânia)

Lisinopril 10/20/20 m g. A m lo d ip in 5/10/ 5 m g. Com pr. Ct. *


30; x 30; 90; x 30; 90. Pa 4 0,90; 59,21;-

E N A L A P R IL SI N IT R E N D IP IN ►P -6 L

EN E AS ® 10m g + 20m g (G alenica, G recia)

Nitrendipin 20 mg ; Enalapril 10 mg. Compr. Ct. x 20; 30; 50;


60; 100; 300; 500. Pa 96,52
352 M EMOM ED 2014
Memorator de farmacologie

P E R IN D O P R IL Ş l A M L O D IP IN ►P -6L

A M LE S S A (K rka, S lovenia)
P erindopril 4/4/8Z8 m g; A m lo d ip in 5/1 0 /5 /1 0 m g. C om pr. Ct.
x 5, 7 ,1 0 ,1 4 , 20, 28, 30, 50, 60, 90 şi 100. Pa 23,39; 24,95;
38,47; 40,01

B E A TIL (G edeon R ich te r R o m â n ia S .A ., R om ânia)


P erindopril 4/8/4/8 m g; A m lo d ip in 5 /5 /1 0 /1 0 m g. C om pr. Ct.
x 30. Pa -.

P R E S TA N C E (S ervier, Franţa)
P erindopril 5/5/10/10 m g; A m lo d ip in 5 /10/5/10 m g. Com pr.
Ct. x 5; 7; 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 120; 500.
Pa 54,13; 57,17; 78,61; 87,69

R E A P TA N ® (S ervier, Franţa)
P erindopril 5/5/10/10 m g; A m lo d ip in 5 /10/5/10 m g. C om pr.
Ct. x 5; 7; 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90; 100; 120; 500.
Pa 54,13; 57,17; -; 87,69

C in d . Insuf. hepatică sau renată severă.


A d m in . 1 com pr/zi.
T R A N D O L A P R IL Ş l V E R A P A M IL ►P -6 L

T A R K A ® (A bbott, G erm ania)


T randolapril 2 1 2 1 4 m g; V era p a m il 180/ 2 4 0 / 240 mg
C om pr.film .elib.prei. Ct. x 2 8 ; x 14; 28; 30; 50; 56; 98; 280;
x14; 28; 30; 50; 56; 98; 280. Pa 52, 85; 55,45; 72,69.
R A M IP R IL Ş l A M L O D IP IN ►P -6 L

E G IR A M LO N (E gis,U ngaria)
R am ipril 2 ,5/5/5/10/10 mg; A m lo d ip in 2,5 /5 /1 0 /5 /1 0 m g.
C aps. Ct. x 28, 30, 56, 60, 90. Pa -; 2 8,66; 31,77; 40,99;
47,42

C 09 C ANTAGQNIŞTI Al ANGÎOTENSINEIII
F d in . S artani. A ntagonist! specifici ai re ce p to rilo r A T 1 ai angio-
te n s in e i II. E fe c te h e m o d in a m ic e a s e m ă n ă to a re cu in h ib ito rii
M EM O M ED 2014 353
Memorator de farmacologie

e n z im e i d e c o n v e rs ie (A C E ). N u in h ib ă b io tra n s fo rm a re a
bradikinim ei şi a ltor kinine şi nu produc tuse.

Ind. Indicaţiile inhibitorilor A C E , ca alternativă, când aceştia nu


sunt suportaţi. N efropatie la diabetici tip 2. A sociaţi cu IE C A în
insuficienţa cardiacă gravă.

R .a. A le IE C A , de o b ic e i u ş o a re . H ip o te n s iu n e la b o ln a v i cu
depleţie de volum intra va scu la r (ex. sub diuretice). H iperkaliem ie.
A ngioedem . A gravarea astm ului.

S a rc in ă , a lă p ta re . Ca şi IE C A, sartanii sunt cind pe toată durata


sarcinii (risc de insuf. renală , a n urie, h ip o te nsiu n e , h ip o p ia zie
p u lm o n a ră , a n o m a lii c ra n ie n e la fe tu s ). A lă p ta re . N u se
adm inistrează.

C o n d u c e re a u to , lu c ru l la m a ş in i. P osibile am eţeli, oboseală.


P rudenţă.

C ind. A le inhibitorilor A C E .

P rec. S tenoza arterei renale. Insuf. hepatică.H ipovolem ie.


H ip e rte n s iu n e a rte ria lă re n o v a s c u la ră . In s u fic ie n ţa re n a lă ,
transplant renal. H ip e rte n sivi d ia b e tici tip 2 cu afectare renală.
H ip e rk a lie m ie . S te n o z ă v a lv ă a o r tic ă şi m itr a lă . H ip e r-
aldosteronism prim ar.

LOSARTANUM E l (§ )(» ►P -6 L
F c in . A b s o rb ţie orală bună, n e in flu e n ţa tă de p re ze n ţa a lim e n ­
telor, biodisponibilitate sistem ică 33% datorită biotransform ării la
prim ul pasaj hepatic (cit. P450), 14% într-un m etabolit m ai activ.
Peak plasm atic la 1 oră şi respectiv la 3 ore pentru m etabolitul
a c tiv , a le c ă ru i n iv e le p la s m a tic e s u n t s u p e rio a re c e lo r ale
d ro g u lu i p a re n ta l. E lim in a re re n a lă şi b ilia ră , a m b ii co m p u şi
nedializabili.
F d in . M etabolitul activ long-la stin g cu o afinitate de 10 o ri m ai
m a re d e c â t d ro g u l p a re n ta l. D o za d e 50 m g L o s a rta n e s te
echiactivâ în 24 de ore cu cea de 20 m g E nalapril, 5 0 -1 0 0 m g/zi
L o s a rta n au a c e e a ş i e fic a c ita te ca şi 5 0 - 1 0 0 m g A te n o lo l.
F a v o riz e a z ă e lim in a re a a c id u lu i u ric ; a s o c ie re a cu H id ro -
clorotiazidă bine tolerată.
In d . R educerea riscului m orb id ită ţii ca rd io va scu la re la pacienţii
hipertensivi cu hipertrofie ventriculară stângă.

R .a. vertij, tulburări ale funcţiei hepatice, m ialgii


354 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

A d m iri. HTA. D oza iniţială 50 mg o d ată pe zi. V ârstnici, insuf.


re n a lă 2 5 m g. D a că d u p ă 6 s ă p tă m â n i re z u lta te le nu s u n t
sa tisfă c ă to a re , se po a te cre şte la 100 m g o d ată pe zi. In su f
c a rd ia c ă 12,5 m g /zi în tr-o priză . C re ş te p â n ă la 50 m g /zi, la
interval de o săptăm ână.

C O ZA A R ® (M erck S harp & D ohm e, R om ânia)


C om pr. film . 12,5 m g; 50 mg. Ct. * 7 ,1 4 ,2 1 ,2 8 ,5 0 ,9 8 ,1 0 0 ,
210, 500; x 7. 10, 14, 20, 28, 30, 50. 56, 84, 90, 98, 100,
280, 300, 500. P a -; 64,56

LO R IS TA ® (K rka, S lovenia)
C om pr. film .12,5 m g; 25m g; 50 m g. 100 m g. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 ,
15, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, * 10, 14, 15,
20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, *1 0 , 14, 15, 20, 28.
30. 50, 56, 60, 84. 90, 98, 100, x 7 , 10 , 14. 15, 20. 28, 30,
50, 56, 60, 84, 90. 98,100. Pa -; -; 18,00; 32,76

LO D IA L (A lkaloid, S lovenia)
C om pr. film . 50 m g. 100 m g. Ct. x 30. Pa -

© L O S A R T A N FA R M A L (Farm al, R o m â n ia )
C om pr. film . 50 m g; 100 mg. C t x 28. Pa 17,89; -

© L O S A R T A N A C T A V IS (A ctavis, Islanda)
C om pr. film 25 m g; 50 m g. C t. x 28. Pa -

© L O S A R T A N JE N S O N (Jenson, M area B ritanie)


C om pr. film 12,5 m g; 25 mg; 50 m g; 100 m g. Ct. x 7 , 10 ,1 4 ,
21, 28, 30, 38, 56, 60, 84, 90, 98, 99; 100; 500; 1000. P a -

© L O S A R T A N TE C N IM E D E (T ecnim ede, P ortugalia)


C om pr. film 50 m g; 100 mg. Ct. x 14 ; 28; 56. Pa -

LO ZA P ® (Zentiva, S lovacia)
C om pr. film . 12,5 m g; 50 mg; 100 m g. Ct. x 30; 60; 90. Pa
-; 7,75; 14,38

TA LO S A N ® (Terapia, R om ânia)
C om pr. film . 12,5 m g; 25 m g; 50 m g; 100 m g. Ct. x 28; 30.
Pa 4,25; 7,81; 17,92; 33,41
MEMOMED 2014 355
Memorator de farmacologie

VALSARTANUM ►P -6L
F c in . A b s o rb ţie o ra lă ra p id ă , b io d is p o n ib ilita te a b so lu tă 23% ,
legare plasm atică 97% . E lim inare digestivă 70% şi renală 30% ,
predom inant în form ă nem odificată.

F d in . A nta g o n ist sele ctiv al re ce p to rilo r A T j ai angiotensinei II,


activ pe cale orală. Latenţa 2 ore, tim pul efectului m axim 4 -6 ore,
durata de acţiune 24 de ore.

A d m in . O ral, în h ip e rte n s iu n e a a rte ria lă 80 m g o d a tă pe zi,


d im ineaţa, în ainte de m asă. E ventual până la 160 m g/zi într-o
priză. în insuf. cardiacă, iniţial 40 mg de 2 ori/zi. Se poate creşte la
80 mg şi 160 mg de 2 ori/zi. Se reduce doza de diuretice asociate,
în post infarct m iocardic, după 12 ore de la producerea infarctului,
iniţial 20 mg de 2 ori/zi. S e poate creşte la 4 0 -8 0 -1 6 0 m g de 2 ori/
zi.

A V A S S A N ® (Terapia S A , R om ânia)
C om pr. film . 40 m g; 80 m g, 160 m g. Ct. * 14, 28, 30, 56, 84,
90. Pa 42,63; 47,40; 66.00

© C O R E T O N ® (Zentiva, C ehia)
C om pr. film . 80 m g, 160 m g. Ct. * 28, 30, 84, 90. Pa 14,95;
22,79

D IQ V A N ® (N ovartis P harm a, G erm ania)


C om pr. film . 4 0 m g; 80 m g; 160 m g. Ct. * 7 ,1 4 , 28, 30, 56,
90, 98; 280 Pa 71,91; 91,88; 116,60
Sol. orală 3 m g/m l. Flacon 160 m l. Ct. * 1. Pa 41,42.

V A LS A C O R ® (Krka, S lovenia)
C om pr. film . 40 m g; 80 m g; 160 m g. Ct. * 7 ,1 0 ,1 4 , 28, 30,
50, 56, 60, 84, 90, 98, 120, 180. Pa - ; 28,84; 32,85
© C o m p r. film . 320 m g. Ct. * 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98. Pa -

N O R T IV A N (G. R ichter, R om ânia)


C om pr. film 40 m g; 80 m g; 160 m g. Ct. * 1 4 ,2 8 , 30, 56, 98.
Pa-

© S IM A L D O Z (Liconsa, S pania)
C om pr. film 320 mg. Ct. * 7, 14, 28, 56, 98, 280. Pa
356 MEMOMED 2014
Memorator (te farmacologie

© V A L A R IC (Liconsa, S pania)
C om pr. film 40 m g; 80 m g; 160 m g. C t. * 1 4 ,2 8 , 5 6 ,9 8 ,2 8 0 .
Pa-

© U V A L C A T U N A (Lincosa, S pania)
Com pr. film 320 m g. Ct. *7 , 14, 28, 56, 98, 280. Pa -

V A LS A G A M M A (W orw ag P harm a, G e rm a n ia )
Com pr. film 40 m g; 80 mg; 160 m g; 320 m g. Ct. « 7, 1 0 ,1 4 ,
28, 30, 50, 56, 60, 9 8 ,1 0 0 . Pa 17,27; 2 3,25; 33,91; 105,67.

V A LS A R TA N DR. R E D D Y 'S (Dr, R e d d y’s, R om ânia)


Com pr. film 40 m g; 80 mg; 160 m g; 320 m g. Ct. * 14, 28,
30, 50, 56, 60, 98, 100. Pa -

V A LS A R TA N K R K A (Krka, S lovenia)
C om pr. film 40 m g; 80 m g; 160 m g;. Ct. * 7; 10; 14; 28; 30;
50; 56; 60; 84; 90; 98; 120; 180. Pa -
C om pr. film 320 m g. Ct. x 7; 10; 14; 20; 28; 30; 56; 60; 84;
90; 98. Pa -

© V A L S A R T A N P E N T A F A R M A (P entafarm a, P ortugalia )
C om pr. film 80 m g; 160 mg. Ct. * 14, 28, 30, 50, 56, 90.
Pa-

© V A L S A R T A N TO R R E N T (T o rre n t P harm a, R om ânia )


C om pr. film 40 m g. Ct. * 14; 28. Pa -
C om pr. film . 80 m g; 160 mg; 320 m g. Ct. x 28, 56, 98. Pa
47,00; 65,71; -.

V A LS A R TA N Z E N T IV A (Zentiva, R ep. C ehă )


C om pr. film 40 mg; 80 mg; 160 mg. Ct. * 14, 28, 30, 56, 90,
98, 280. Pa -; 14,95, 22,79.

© V A L S A R T A N M Y LAN (M ylan, Franţa)


C aps. 40 m g; 80 mg; 160 m g. C t. * 7 ,1 0 ,1 4 , 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98, 100. Pa -

V A LS A R TA N T E V A (Teva, R om ânia)
C aps. 40 m g; Ct. * 1, 7 ,1 4 , 15, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100,
280. Pa -
MEMOMED 2014 357
Memorator de farmacologie
C aps. 80 m g; 160 m g. Ct. * 1 ,1 4 ,1 5 ,2 8 ,3 0 ,5 6 , 8 4 ,9 0 ,9 8 ,
100; 280 Pa 20,26, 32,59.

® V A L S O L (Liconsa, Spania)
C om pr. film 40 m g; 80 m g; 160 m g. Ct. * 14, 28, 56, 98, 280.
P a-

® V A M A D R ID {Liconsa, S pania)
C om pr. film 40 m g; 80 mg; 160 mg; 320 m g. Ct x 7 ,1 4 , 28,
56, 98, 280. Pa -

V A N A T E X (Polpharm a, P olonia)
C om pr. film 80 m g; 160 m g. Ct. >< 28. Pa -

V A P R E S S (M edochem ie, C ipru)


C om pr. film 40 m g; 80 mg; 160 m. Ct * 7; 14; 28; 30; 56; 60;
90; 98, 100; 280. Pa 11,16; 18,18; 32,82

® V A S O P E N T O L (Egis, U ngaria)
C om pr. film 40 m g; 80 m g;160 m g. C t * 7 ,1 4 ,2 8 ,3 0 ,5 6 ,9 8 ,
100, 280. P a -

W A R O T A (A lkaloid, S lovenia)
C om pr. film 4 0 m g; 80 m g;160 m g. C t * 7 ,1 0 ,1 4 ,2 0 ,2 8 ,3 0 ,
50, 56, 60, 90, 9 8 ,1 0 0 . Pa -

W E N Z E LL (R om astru, R om ânia)
C om pr. film 40 m g; 80 m g;160 mg. C t >«14, 28, 30, 56, 90.
Pa -; -; Pa 47,37; 50,79; Pa 66,00; 70,74

EPROSARTAN /C a v (§HĂ)
F c in . A bsorbţia orală lim itată. B iodisponibilitate 13%. Pic. se ric la
1 -2 ore. T 1/2de e lim inare 5 -9 ore. Legare de proteine plasm .
98% . E lim inare prin urină (7% ) şi fecale (90% ).
F d in . Inhibitor al receptorilor angiotensinei II. C ontrolul tensiunii
arteriale se m enţine 24 ore. Nu m odifică frecvenţa cardiacă.
R.a. C efalee, am eţeli, astenie, tuse izolată, erupţii.
A d m in . 600 m g/zi, în două prize, dim ineaţa şi seara, în tim pul sau
după m asă. E fectul a n tih ip e rte n siv atin g e in te n sita te a m axim ă
358 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie

d u p ă 2 - 3 s ă p t. de tra ta m e n t. D a că te n s iu n e a a rt. nu e s te
co n tro la tă , se a s o cia z ă un d iu re tic. D o ze le nu se m o d ific ă la
vârstnici şi în insuf. renală uşoarâ-m oderată.

© E P R O S A R T A N G E N E R IC S (G enerics, M area B ritanie)


C om pr. film . 300 m g; 400 mg; 600 m g. C t * 14, 28, 30, 56,
9 8 ,1 0 0 ,1 6 8 , 500. P a -

© T E V E T E N (Solvay, O landa)
C om pr. film 600 mg. C t * 14, 28. Pa -

IR B E S A R T A N U M _______________________ E§ (§) (Ş) ►P -6L


F c in . B iodisponibilitate orală 6 0 -8 0 % , n e infiuenţată de prezenţa
a lim entelor, peak plasm atic la 1 ,5 -2 ore , se m ivia ţă p lasm atică
m a re, 1 1 -1 5 o re . E lim in a re h e p a tic ă (7 8 % ) şi re n a lă (2 2 % );
cinetică neinfluenţată de grade variate de in suficienţă renală sau
hepatică. N edializabil.

Felin. D oza de 150 m g Irbesartan este ech ia ctivă în 24 de ore cu


cea de 20 m g E nalapril sau 100 mg A te n o lo l; doza de 300 m g are
e fic a c ita te cel p u ţin e g a lă cu d o z a te ra p e u tic ă m a x im ă de
E n a la p ril (40 m g), sau de A m lo d ip in ă (10 m g ), şi e fic a c ita te
superioară dozei terapeutice m axim e de Losartan.

A d m in . Doza iniţială şi de întreţinere este 150 m g o dată pe zi,


in d iferent de m asă. La pacienţii hem odializaţi sau vârstnici, doza
in iţia lă e s te 75 m g. S e p o a te c re ş te la 3 0 0 m g , d a c ă e s te
necesar. N efropatie la diabetici tip 2 hipertensivi, 150 m g/zi în tr-o
priză, m axim um 300 m g/zi într-o priză.

A P R O V E L ® (Sanofi P harm a-B ristol-M yers S quibb, Franţa)


C om pr. film 75 m g; 150 m g; 300 m g. Ct. * 14; 28; 30; 56; 84;
90; 98. Pa -; 33.14; 43,20.
C o m p r. 7 5 m g ; 150 m g; 3 0 0 m g. C t. * 14; 2 8 ; 5 6 ; 98.
Pa-

A TO K K E N (R om astru.R om ânia)
C om pr. film 75 mg; 150 mg; 300 m g. Ct. * 28. Pa 40,39;
44,88; 60,29

IF IR M A S TA (Krka, S lovenia)
C om pr. film 75 mg; 150 mg.; 300 m g. Ct. * 14; 28; 56; 84;
98. Pa -; 37,35; 60,27.
MEMOMEP 2014 359
Memorator de farmacologie

® IR B E C (Liconsa, Spania)
C om pr. 75 mg; 150m g; 300 m g. Ct. * 14, 28, 56, 98. Pa

IR B E G A M M A ® (W orw ag, G erm ania)


C om pr. film 75 m g; 150 m g; 300 m g. Ct. * 10; 20; 30; 50;
100. Pa-.

® IR B E N ID D A (P h a rm a R e s o u rc e s D r. S c h lu ttig ,
G erm ania)
C om pr. film . 75 m g; 150 mg; Ct. * 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60,
90, 98, 100; * 10, 14, 28, 30, 50, 56. 60, 90, 98, 100, 126,
154. Pa

® IR B E S A R T A N A C C O R D (A ccord, M area B ritanie)


C om pr. film . 75 m g; 150 mg; 300 m g. Ct. x 8; 14; 2S; 56; 64;
98. Pa 23,33; 31,25; 45,40.

® IR B E S A R T A N A U R O B IN D O (Aurobindo P harm a (M alta)


Lim ited. M alta)___________________________________________
C om pr. 150 m g; 300 m g. Ct. * 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98; 100; 500. Pa 27,21; 35,53

® IR B E S A R TA N B LU E FIS H (B luefish P harm aceuticals AB


- S uedia)
C om pr.film . 150 m g; 300 mg. Ct. * 10, 14, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98. Pa -.

® IR B ES AR TA N DR. R E D D Y 'S (Dr. R eddy’s, R om ânia)


Com pr. film 75 m g; 150 mg; 300 mg. Ct. * 28, 30, 50, 56, 60,
98, 100. P a -

® IR B E S A R TA N G A LE N IC A (G alenica, G recia)
C om pr. film 75 m g; 150 m g; 300 m g. Ct. * 1 4 ,2 8 , 30, 56, 84,
90, 98. Pa -18,10; 29,43.

® IR B E S A R T A N JEN SO N P H A R M A C E U T IC A L
S E R V IC E S (J e n s o n P h a rm a c e u tic a l S e rv ic e s , M a re a
B ritanie)
C om pr. 75 mg; 150 m g; 300 mg. Ct. * 1 0 ,1 4 , 28, 30, 56, 57,
58, 60, 84, 90, 98, 100, 500, 1000. Pa -.
360 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

© iR B E S A R T A N LIC O N S A (Liconsa, S pania)

C om pr. 75 m g; 150 m g; 3 0 0 m g. C t. * 14, 28, 56, 98.


Pa -.

© IR B E S A R T A N JVIIKUCH (M iklich, S pania)


Com pr. film 75 m g; 150 mg; 300 m g. Ct. ><14 ,2 8 ,3 0 , 5 6 ,8 4 ,
90, 98. Pa

IR B ES AR TA N T E R A P IA (Terapia, R om ânia)
Com pr. film. 75 m g; 150 mg; 300 mg. Ct. * 1 ,1 4 ,2 8 , 30, 56,
60, 84, 90, 98. Pa -; 29,82; 38,87.

IR B E S A R TA N S A N D O Z (Sandoz, R om ânia)
Com pr. film . 75 mg; 150 m g; 300 m g. Ct. * 7 ,1 0 .1 4 ,2 0 , 28,
30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250. Pa -; 33,50; 64,85.

© IR IP R E S T A N ® (A ctavis, Islanda)
C om pr. film . 75 m g; 150 mg; 300 m g. Ct. * 14, 28, 30, 56,
60, 84, 90, 98, 250. Pa -; 23,08; 31,09.

IR B ES AR TA N T E V A (Teva, O landa)
Com pr. film . 75 m g; 150 mg; 300 m g. Ct. * 7 ,1 4 , 28, 30, 50,
56, 60, 80 84, 90, 9 8 ,1 0 0 . Pa -; 21,54; 29.01.

© IR B E S A R T A N TO R R E N T (Torrent, R om ânia)
C om pr. film . 75 mg; 150 m g; 300 m g. Ct. * 10, 14, 28, 30,
56, 60, 9 8 ,1 0 0 . P a 16,18; 21,54; 29,01.

IR B ES AR TA N Z E N T IV A (Sanofi, Franţa)
C om pr. film . 75 m g; 150 mg; 300 m g. Ct. * 14; 28; 56, 84,
98. Pa -; 18,12; 29,32
C om pr. 75 mg; 150 m g; 300 m g. C t . 14; 28; 56, 98. Pa -.

K A R V E A (B ristol- M yers, M area B ritanie)


C om pr. 75 mg; 150 m g; 300 m g. C t * 14; 28; 56; 98. Pa -.
C om pr. film . 75 m g; 150 mg; 300 m g. C t * 14; 28; 30; 56; 84;
90; 98. Pa-.
MEMOMED 2014 361
Memorator de farmacologie

TELM1SARTANUM ►P -6 L
F c in . A bsorbţie rapidă, variabilă, biodisponibilitate absolută 50% ,
C max şi A S C de 2-3 ori m ai m ari la fem ei. Legare p la sm a tică
99.5% , m etabolizare şi elim inare aproape exclusiv digestivă, cu o
sem iviaţă a elim inării term inale > 20 de ore.
F d in . Latenţă 3 ore, durata de acţiune 24-48 de ore şi atingerea
efectului m axim după aproxim a tiv 4 - 8 săptăm âni de tratam ent.
A d m iri. D oza re co m a nd a tă este 40 mg o d ată pe zi, d a r unii
pacienţi p ot b eneficia c h ia r de o doză z iln ică de 20 m g. D acă
n iv e lu l d o rit al T A nu e s te re a liz a t d u p ă 4 -8 s ă p tă m â n i de
tratam ent cu 40 m g/zi, se poate creşte doza până la 80 mg/zi. Nu
este necesară adaptarea dozei la pacienţii vârstnici.

K IN ZA LM O N Q (B ayer, G erm ania)


Com pr. 20 m g; 40 m g; 80 mg. Ct. * 14; 28; 56; 98. Pa -.

M IC A R D IS ® (B oehring e r Ingelhein, G erm ania)


Com pr. 20 m g. Ct * 14, 28; 56; 98. Pa -.
Com pr. 40 mg; 80 mg. Ct. * 14, 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa
60,7; 77,42.

0MILSERTAN (S p e cifa r S .A., G recia)


Compr. 40 mg; 80 mg. Ct. * 14, 28; 30; 56; 90; 98; 360. Pa -.

P R ITO R * (Bayer, G erm ania)


C om pr. 20 m g; 40 mg; 80 m g. Ct. * 14, 28, 30,56, 90, 98,
280. Pa -; 64,1; 77,42

0STARAM (S pecifar S .A., G recia)


Compr. 40 mg; 80 mg. Ct. * 1 4 ,2 8 ; 30; 56; 90; 98; 360. Pa -.

TA N Y D O N (G edeon R ichter, R om ania)


C om pr. film . 20 mg; 40 m g; 80 m g. C t * 1 4 ,1 5 , 28, 30, 56,
60, 90, 98. Pa -; 42,27; 56,78.

T E LM A (S andoz S .R .L., R om ânia)


C om pr. 40 m g; 80 m g. C t * 28. Pa 17,20; 22,68.

0TELMARK (G lenm ark, Rep. C ehă)


C om pr. 20 mg; 40 m g; 80 mg. C t * 1 4 ,1 5 ,2S. 3 0 ,5 6 ,6 0 , 90,
98. Pa -; 39,46; 52,99.
362 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

TE LM IS A R T A N A C T A V IS (A ctavis, Islanda)
Com pr. 20 m g; 40 m g; ® 8 0 m g. C t * 14, 28, 30, 5 6 ,8 4 ,9 0 ,
9 8 ,1 0 0 , 250. Pa -; 39,46; 52,99

® T E L M IS A R T A N D R . R E D D Y 'S (D r. R e d d y ’ s
Laboratories R om ania S.R .L., R om ânia)__________________
Com pr. 20 m g; 40 m g; 80 mg. C t * 28, 56, 98. Pa

T E LM IS A R TA N EG IS (Egis, U ngaria)
Com pr. 20 m g; 40 mg; 80 mg. C t * 1 4 ,1 5 ,2 8 ,3 0 ,5 6 ,8 4 ,9 0 ,
98. Pa -; 39,63; 52,98.

T E L M IS A R T A N L A B O R M E D ( L a b o rm e d P h a rm a ,
R om ânia)_________________________________________________
C om pr. 20 m g; 40 m g; 80 mg. C t x 1 4 ,2 8 ,3 0 ,5 6 ,8 4 ,9 0 ,9 8 ,
100, 250. Pa 36,43; 48,91.

® T E L M IS A R T A N M Y LAN (G enerics, M area B ritanie)


Com pr. 20 m g; 40 mg; 80 mg. C t * 1 4 ,2 8 , 30, 5 6 ,6 0 ,8 4 ,9 0 ,
98, 100, 280, 500, 1000. Pa

TE LM IS A R TA N R A M B A X Y (R a n b a xy (U .K .) Lim ited, M area


B ritanie)__________________________________________________
Com pr. 20 m g; 40 m g; 80 mg. C t * 1 4 ,£ 8 .3 0 , 5 6 ,8 4 ,9 0 ,9 8 .
Pa -; 39,46; 52,99.

T E LM IS A R TA N R EN A N TO S (R enantos, G erm ania)


Com pr. 20 mg. C t * 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 9 8 ,1 0 0 . Pa -.

TE LM IS A R TA N T E V A (Teva, O landa)
C om pr. 20 mg; 40 m g; 80 m g. C t * 1 4 ,2 8 ,3 0 ,4 0 ,5 6 ,6 0 ,8 4 ,
90, 98, 100. P a -; 42,27; 56,77.

® T E L M IS A R T A N T O R R E N T (T o rre n t P h a rm a S .R .L .,
R om ânia)_________________________________________________
C om pr. 20 m g; 40 m g; 80 m g. C t * 28, 56, 98. Pa -.
MEMOMED 2014 363
Memorator de farmacologie

© T O L M O T E N S (A lvogen Ipco S.AR .L., Luxem burg)


C om pr. film . 40 m g; 80 m g. C t x 28, 30, 56, 60, 84, 90; 98.
Pa 42,27; 56,77.

T O LU R A ® (Krka, S lovenia)
Com pr. 20 mg; 40 m g; 80 m g. Ct x 1 4 ,2 8 ,3 0 , 5 6 ,8 4 ,9 0 ; 98.
Pa -; 39,46; 52,99

T E Z E O (Zentiva, C ehia)
Com pr. 40 m g.; 80 mg. Ct. * 28, 30, 90. Pa 17,20; 28,09.

C A N D E S A R T A N U M C IL E X E T IL ►P -6 L
F c in . D upă adm inistrare orală este transform at în produs activ -
candesartan. B io d isp o n ib ilita te 40% . P ic pla sm a tic Ia 3 -4 ore.
E lim inat neschim bat prin urină şi bilă. T1/2 9 ore.
A d m in . O ral, 4 m g/zi, într-o priză. S e poate creşte la 16 m g/zi. în
insuf. renală, hepatică, 2 m g/zi. Insuf. cardiacă 4 mg/zi, până la
32 m g/zi într-o priză.

A T A C A N D ® (A strazeneca, S uedia)
C om pr. 8 m g; 16 m g; 32 mg. Ct. x 7 ,1 4 ,1 5 , 20, 28, 30, 50,
56, 98, 100, 250, 300. Pa 56,10; 66,74; 117,4

C A N D E P O L (P harm aceutical W orks, P olonia)


C om pr. 4 m g; 8 m g; 16 mg; 32 m g. Ct. x 14, 28, 56. Pa
36,46; 44, 88; 76,32.

C A N D E G A M M A (W o rw a g P h a rm a G M B H & C O . KG ,
G erm ania)_______________________________________________
C om pr. 2 m g; 4 m g; 8 m g; 16 m g; 32 m g. C t. x 7 , 10 ,1 4 ,2 8 ,
30, 56, 9 8 ,1 0 0 , 300. Pa -; 33,77; 39,63; 72,06.

C A N D E S A R TA N G S K (G laxosm ithkline, R om ânia)


Com pr. 8 mg; 16 m g; 32 mg. Ct. x 28. Pa -.

© C A N D E S A R T A N M Y LAN (G enerics, M area B ritanie)


C om pr. 4m g; 8 m g; 16 m g. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 .1 5 ,2 8 ,3 0 ,5 0 ,5 6 ,
60, 84, 90, 98, 100. Pa - .
364 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

C A N D E S A R TA N S A N D O Z (S andoz, R om ânia)
Com pr. 8 mg; 16 mg. Ct. * 7, 14, 2 0 ,2 1 , 30, 50, 56, 60, 84,
90, 91, 9 8 ,1 0 0 , 250, 300, 500. Pa 33,45; 39.65.

® C A N D E S A R TA N T O R R E N T (T o rre n t P harm a, R om ânia)


Com pr. 2 m g; 4 m g; 8 mg; 16 m g; 32 m g. Ct. * 10, 14, 28,
30, 50, 56, 60, 98, 100. Pa -; -; 39,07; 4 8,03; 81,75.

C A N D E S A R T A N L A B O R M E D ( L a b o rm e d P h a rm a ,
R om ânia)________________________________________________
Com pr. 4 mg; 8 m g; 16 mg; 32 m g. Ct. * 14, 28. Pa -; 33,65;
4 1 ,4 2 :5 6 ,6 6 .

® CANDESARTAN C IL E X E T IL TEVA (T e v a
P harm aceuticals S .R .L., R om ânia)________________________
Com pr. 8 mg; 16 m g; 32 m g. Ct. * 7 ,1 4 ,1 5 , 2 0 ,2 8 ,3 0 , 50,
56, 60, 84, 90, 98, 100, 250, 300. Pa 2 3,07; 29,85; 36.65.

C A N ZE N O (Zentiva, Rep. C ehă)


Com pr. 4 mg; 8 m g; 16 mg; 32 m g. Ct. >< 7, 14, 28, 30, 56,
70, 90, 98. Pa -; 16,22; 29,85; 36,63.

C LA S TIN O L (Egis, U ngaria)


Com pr. 4 m g; 8 mg; 16 mg; 32 m g. Ct. x 7; 10; 14; 20; 28;
30; 50; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa -; 36,46; 44,85, 69,33.

H IP O STY N (Teva, R om ânia)


C om pr. 4 mg; 8 m g; 16 mg; 32 m g. Ct. * 7, 10, 14, 15, 20,
28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100. Pa -; 24,13; 42,5; 71,36

K AR BIS (Krka, S lovenia)


C om pr. 4 m g; 8 m g; 16 m g; 32 m g. Ct. x 14, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98. Pa -; 33,01; 4 3,24; 81,75

T A N D E S A R (Terapia, R om ânia)
C om pr. 8 m g; 16 mg. Ct. x 7 ,1 4 , 15, 20. 28. 30, 50, 56, 90,
98, 100. Pa 36,46; 44,87.
MEMOMED 2014 365
Memorator ele farmacologie

O L M E S A R T A N U M M E D O X O M IL U M ►P -6 L
F c in . M e tabolitul a c tiv ai unui pro d ro g . P rodrogul se a b soarbe
rapid în tubul digestiv, puţin in flu e n ţa t de alim ente. P ic se ric la 2
ore. E xcreţia urinară 1 0 -1 6 % , restul prin fecale. T Î4 1 0 -1 5 ore.
Felin. A nta g o n ist se le ctiv al re ce p to rilo r angiotensinei II (tip A T ,)
A c ţiu n e a a n tih ip e rte n s iv ă a p a re în 2 s ă p t. d e la în c e p u tu l
tratam entului şi atinge valori m axim e după 8 săpt..
A d m in . In iţia l 10 m g /z i în tr-o p riz ă , la n e v o ie se c re ş te la
2 0 -4 0 m g/zi.

O LM E T E C (Terapia S .A ., R om ânia)
C om pr. film 10 m g; 20 mg; 40 m g. C t x 28, 56, 98. Pa

O LIM E S T R A (K rka, S lovenia)


C om pr. film 10 m g; 20 mg 40 m g. Ct x 1 0 ,1 4 ,2 8 ,3 0 ,5 6 ,6 0 ,
84, 90, 98, 100. Pa -.

S A N TIN I @ 1 0 - 2 0 - 4 0 (Berlin C hem ie, G erm ania)


C om pr. 10 m g; 20 m g; 4 0 m g. C t. x 14; £8; 56; 98. Pa 64,49;
83,74; 89,37.

A Z IL S A R T A N U M ►P -6 L
F c in . D upă a dm inistrare orală, pro d ro g u l (azilsartan m edoxom il)
e ste ra p id h id ro liz a t în fra c ţiu n e a a c tiv ă a z ils a rta n la n iv e lu l
tra c tu lu i g a s tro in te s tin a l. C o n c e n tra ţia m a x im ă p la s m a ticâ de
azilsartan este atinsă în tre 1,5 şi 3 ore de la adm inistrarea orală.
A lim e n tele nu a fe cte ază b io d is p o n ib ilita te a a zilsarta n u lu i. T 1/i
este de 11 ore. F a rm a c o c in e tic a nu d ife ră s e m n ific a tiv de la
pacienţii tineri (18-45 de ani) la cei vâ rstn ici (65-85 de ani).
F d in . A ntagonist selectiv al re ce p to rilo r angiotensinei II (tip A T ,).
A c ţiu n e a a n tih ip e rte n s iv ă a p a re în 2 s ă p t. d e la în c e p u tu l
tra ta m e n tu lu i şi a tin g e v a lo ri m a xim e d u p ă 8 să p t. E fe ctu l de
reducere a tensiunii a rteriale este m enţinut pe întreaga perioadă
dintre adm inistrarea dozelor, de 24 de ore.

A d m in . Iniţial 40 m g/zi. La nevoie se creşte Ia 80 m g/zi.

E D A R B I (Takeda G lobal R esearch, M area B ritanie)


C om pr. 20 m g; 40 m g; 80 m g. C t x 1 4 ,2 8 ,3 0 , 5 6 ,9 0 ,9 8 . Pa
76,92; 102,56; 136,29.
366 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

C 09 D A N TA G O N IŞ TI AI A N G IO T EN S IN EI II,
COMBINAŢII

C 0 9 DA ANTAGONIŞTI Al ANGIOTENSINEI II Şl DIURETIGE

L O S A R T A N Ş l D IU R E TIC E _____________________________ ►P -6 L

F O R T Z A A R 100 m g /2 5 m g (M e rc k S h a rp & D o h m e ,
R om ânia)_________________________________________________
Losa rta n 100 m g; H id ro c lo ro tia z id ă 25 m g. C om pr. film .
Ct. * 28. Pa -.

H Y ZA A R ® (M erck S harp & D ohm e, R om ânia)


Losartan 50 m g; H idroclorotiazidă 12,5 mg
Com pr. film . Ct. x 28. Pa 79,46

LO R IS TA H ® (Krka, S lovenia)
Losartan 50 m g. H idroclorotiazidă 12,5 m g. C om pr. film . Ct.
x 14; 28; 56; 84; 98. Pa 18,06.

LO R IS TA HL ® (Krka, S lovenia)
Losartan 100 m g; H idroclo ro tia zid ă 12,5 m g. C om pr. film .
Ct. x 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98. Pa 29,31

© L O R Z IT IN (Jensen P harm aceutical, M area B ritanie)


L o sartan 5 0 /1 0 0 /1 0 0 m g. H id ro c lo ro tia z id ă 1 2 ,5 /1 2 ,5 /2 5
mg. Com pr. film . Ct. * 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 98, 100, 112, 280, 500. Pa -.

© L O S A R T A N H CT FA R M A L (Farm al, R om ânia)


Losartan 50/100 mg. H idroclorotiazidă 1 2 ,5 /2 5 m g. C om pr.
film. Ct. x 10; 14, 20; £8; 40; 42; 50; 56. Pa 30,06; -.

© L O S A R T A N /H ID R O L O R O T IA Z ID A T E C N IM E D E
(Tecnim ede, P ortugalia)
L o s a rta n 1 0 0 /1 0 0 /5 0 m g. H id ro c lo ro tia z id ă 1 2 ,5 /2 5 /1 2 ,5
m g. Com pr. film . Ct. x 14, 28, 30, 56. Pa -.

In d . H ipertensiune arterială, când un a n ta g o n is t al re ce p to rilo r


a n giotensinei II este insuficient.
MEMOMED 2014 367
Memorator de farmacologie

A d m in . Un com pr./zi. E fectul m axim se obţine în 3 săptăm âni. La


bolnavi la care efectul este insuficient se creşte la 2 com pr./zi, in
1 -2 prize. La bolnavi peste 65 ani acelaşi dozaj.
V A L S A R T A N Ş l D IU R E T IC E ►P -6 L

C O - V A LS A C O R (K rka, S lovenia)
C om pr. film . 80 m g/12,5. Ct. * 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98,
280. Pa -.
C om pr. film . 160 m g/12,5. Ct. * 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90,
98, 280. Pa -.
C om pr. film . 160 m g/25 m g. Ct. x 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90,
98, 280. Pa -.
C om pr. film . 320 m g/12,5 m g. Ct. x 10, 14, 28, 30, 56, 60,
84, 90, 98, 100, 280. Pa -.
C om pr. film . 320 m g/25 m g. Ct. x 1 0 ,1 4 ,2 8 , 30, 56, 60, 84,
90, 98, 100, 280. Pa -.

CO - A V A S S A N (Terapia, R om ânia)
V alsa rta n 8 0 /1 6 0 /1 6 0 m g. H id ro c lo ro tia z id a 1 2 ,5 /1 2 ,5 /2 5
m g. C om pr. film . Ct. * 10, 14, 20, 28, 30, 56, 90, 98, 100,
280. Pa

® V A L S A R T A N H ID R O C L O R O T IA Z ID A T O R R E N T
(Torrent P harm a, R om ânia)_______________________________
C om pr. film . 80 m g/12,5; 160 m g/12,5; 160 m g/25 mg; 320
m g/12,5 m g; 320 m g/25 m g. Ct. x 28; 56; 98. Pa 105,59;
122,45; 136,15; 132,23; 150,44.

V A L S A R T A N / H ID R O C L O R O T IA Z ID A K R K A (K rk a ,
S lovenia)_____________________________________________
C om pr. film . 80 m g/12,5. Ct. x 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98,
280. Pa
C om pr. film . 160 m g/12,5. Ct. x 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90,
98, 280. Pa
C om pr. film . 160 m g/25 m g. Ct. x 14 , 28, 30, 56, 60, 84, 90,
98, 280. Pa
C om pr. film . 320 m g/12,5 m g. Ct. x 10, 14, 28, 30, 56, 60.
84, 90, 98, 100, 280. Pa -.
C om pr. film . 320 m g/25 mg. Ct. x 1 0 ,1 4 ,2 8 , 30, 5 6 ,6 0 , 84,
90, 98, 100, 280. Pa -.
368 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

V A N A T E X H C T ( P h a rm a c e u tic a l W o rk s P o lp h a rm a ,
P olonia)__________________________________________________
V a ls a rta n 8 0 /1 6 0 /1 6 0 m g. H id ro c lo ro tia z id a l2 ,5 /1 2 ,5 /2 5
m g. C om pr. film . C t * 14; 28. Pa -.

IR B E S A R T A N SI D IU R E T IC E ►P -6 L

C O A P R O V E L (S anofi P harm a - B ristol M yers S quibb SNC,


Franţa)___________________________________________________
Irb e sa rta n 150 /3 0 0 m g. H id ro c lo ro tia z id a 1 2 ,5 /1 2 ,5 mg.
C om pr. Ct. x 14; 28; 56; 98. Pa 39,44; 7 5 ,2 2

Irbesartan 1 5 0 /3 0 0 /3 0 0 m g. H id ro clo ro tia zid a 12,5/12,5/25


m g. C om pr. film . Ct. * 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa -; -;
75,22.

® IR B E S A R T A N /H ID R O C L O R O T IA Z ID A D R . R E D D Y ’S
(Dr, R eddy’s Laboratories R om ânia S .R .L., R om ânia)
Irbesartan 1 5 0 /3 0 0 /3 0 0 m g. H id ro clo ro tia zid ă 12,5/12,5/25
m g. C om pr. film . Ct. * 28, 56, 98. Pa -..

IR B E S A R T A N H ID R O C L O R O T IA Z ID Ă RANBAXY
(R anbaxy, M area B ritanie)
Irbesartan 150 /30D /300 m g. H idroclorotiazidă 12,5/12,5/25
m g. Com pr. film . Ct. * 7, 10, 14, 15, 20, 2S, 30, 49, 50, 56,
60, 84, 90, 98, 100. Pa 35,50; 68,91; 68,91.

® R B E S A R T A N H ID R O C L O R O T IA Z ID Ă T O R R E N T
(T orrent P harm a, R om ânia)_______________________________
Irbesartan 150 /300/300 mg. H id ro clo ro tia zid ă 12,5/12,5/25
mg. C om pr. film . Ct. *1 0 , 14, 28, 30, 56, 60, 98, 100. Pa -.

IR B E S A R T A N / H Y D R O C H L O R O T H IA Z ID E T E V A (Teva,
O landa)
Irbesartan 150 /300/300 mg. H id ro clo ro tia zid a 12,5/12,5/25
m g. C om pr. film . Ct. * 7; 14; 15; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 90;
98; 100. Pa 26,49; 51,49; -.

® IR B E S A R T A N H ID R O C L O R O T IA Z ID A R IC H T E R
(G alenica, G recia)
Irbesartan 150 /300/300 mg. H idroclorotiazida 12,5/12,5/25
m g. Com pr. film . Ct. * 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa -.
MEMOMED 2014 369
Memorator de farmacologie

IR B E S A R T A N H Y D R O C H L O R O T H IA Z ID E Z E N T IV A
(S anofi-A ventis G roupe, Franţa)
Irbesartan 150 /30 0 /3 0 0 mg. H idroclorotiazida 12,5/12,5/25
m g. Com pr. film . Ct. x 14; 28; 56; 98. Pa 20,39; 33,70; -.

IF IR M A C O M B I (K rka D .D . N o vo M esto, S lovenia)


Irbesartan 150 /3 0 0 /3 0 0 m g. H idroclorotiazida 12,5/12,5/25
m g. C om pr. film . Ct. * 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa 39,59;
73,91; 73,91.

© IP R E Z ID E (A ctavis, Islanda)
Irbesartan 150 /30 0 /3 0 0 mg. H idroclorotiazida 12,5/12,5/25
m g. C om pr. film . Ct. * 14, 28, 30, 56, 60, 9 8 ,1 0 0 , 250, 500.
Pa 28,38; 46,28; 55,16.

K A R V E Z ID E (B ristol, M area B ritanie)


Irbesartan 150 m g/300 mg. H idroclorotiazida 12,5 mg
C om pr. film . Ct. * 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa -.
C om pr. Ct. x 14; 28; 56; 98. Pa -.

Irbesartan 300 m g. H idroclorotiazidâ 25 m g. Com pr. film . Ct.


x 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98. Pa -.

© L A R T O K A Z (Lincosa, S pania)
Irbesartan 150 /30 0 /3 0 0 m g. H idroclorotiazida 12,5/12,5/25
mg. C om pr. film . Ct. x 14, 28, 56, 98. Pa -.

T E L M IS A R T A N Şl D IU R E TIC E ►P -6 L

M IC A R D IS P LU S ® (B oe h rin g e r Ingelheim , G erm ania)


T elm isartan 4 0 /80/80 m g. H id ro clo ro tio zid a 12,5/ 12,5/ 25
m g C om pr. Ct. x 14; 28; 30; 56; 84; 90; 98 Pa -; 77,42;
104,85.
In d . H ip e rte n siu n e a rte ria lă e s e n ţia lă ca re nu este c o n tro la tă
num ai cu telm isartan.
A d m iri. Un com pr. o dată/zi, cu lichid, cu sau fără alim ente.

A C T E LS A R H C T (A ctavis G roup PTC EHF. - Islanda)


T elm isartan 4 0 /8 0 /8 0 m g. H id ro clo ro tio zid a 12,5/ 12,5/ 25
m g. C om pr. Ct. x 28; 30; 56; 84; 90; 98; 250. Pa -; 52,93
69,19.
370 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

K IN ZA LK O M B (Bayer, G erm ania)


Telm isartan 40/80/80 m g. H id ro clo ro tio zid a 12,5/ 12,5/ 25
m g. C om pr. C t. * 14; 28; 56; 98. Pa -.

P R ITO R P LU S (B ayer, G erm ania)


Telm isartan 40/80/80 m g. H id ro clo ro tio zid a 12,5 / 12,5/ 25
m g. C om pr. Ct. * 14; 2S; 30; 56; 90; 98. P a -; 79 ,5 7 ; 104,85.

TA N Y D O N H C T (G edeon R ich te r R om ânia S .A., R om ânia)


T e lm is a rta n 4 0 /8 0 /8 0 m g. H id ro c lo ro tio z id a 1 2 ,5 / 1 2 ,5 /
25 m g. Com pr. C t. * 28; 30; 90. P a -.

0 T E L M IS A R T A N /H ID R O C L O R O T IA Z ID A B IL L E V (B ille v
P harm a A P S , D anem arca)
T e lm is a rta n 4 0 /8 0 /8 0 m g. H id ro c lo ro tio z id a 1 2 ,5 / 1 2 ,5 /
25 mg. Com pr. Ct. * 10; 14; 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98. Pa -.

0 T E L M IS A R T A N /H ID R O C L O R O T IA Z ID A D R. R E D D Y ’S
(Dr. R eddy's Laboratories R om ânia S .R .L. - R om ânia)
T e lm is a rta n 4 0 /8 0 /8 0 m g. H id ro c lo ro tio z id a 1 2 ,5 / 1 2 ,5 /
25 m g. C om pr. Ct. * 28; 56; 98. Pa -.

® T E L M IS A R T A N /H ID R O C L O R O T IA Z ID A E G IS (E g is
P harm aceuticals PLC ., U ngaria)__________________________
T e lm is a rta n 4 0 /8 0 /8 0 m g. H id ro c lo ro tio z id a 1 2 ,5 / 1 2 ,5 /
25 m g. C om pr. C t. * 14; 28; 56; 84; 98. Pa -.

T O LU C O M B I (K rka D .D ., S lovenia)
Telm isartan 4 0 /80/80 m g. H id ro clo ro tio zid a 12,5/ 12,5 / 25
m g. C om pr. Ct. * 14; 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98. Pa -; 56,77;
73,02.

C A N D E S A R T A N Ş l D IU R E T IC E ►P -6 L

A T A C A N D P LU S (A stra Z eneca, S ue d ia )
C a n d e s a rta n 1 6 /3 2 /3 2 m g. H id ro c lo ro tio z id a 1 2 ,5 /1 2 ,5 /
25 mg
C om pr. Ct. x 7, 14, 15. 28, 30, 50, 56, 98, 100, 300. Pa -.

® C A N D E S A R T A N H ID R O C L O R O T IA Z ID A T O R R E N T
(T orrent P harm a, R om ânia)_______________________________
C andesartan 8/16 m g. H idroclorotiozida 12,5 mg
MEMOMED 2014 371
Memorator de farmacologie

C om pr. Ct. x 10, H . 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100. Pa 13,41;
18,77; 36,34. Pa 16,53; 2 3,14; 44,78.

® C A N D E S A R T A N / H ID R O C L O R O T IA Z ID A M Y L A N
(G enerics, M area B ritanie)
C andesartan 8 /1 6 m g. H idroclorotiozida 12,5 m g
C om pr. Ct. x 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98,
100. P a-

© C A N D E Z E K P LU S (A dam ed, P olonia)


C andesartan 8/16 m g. H idroclorotiozida 12,5 mg
C om pr. Ct. x 14; 28. Pa -.

C A N Z E N O H C T (Zentiva, Rep. C ehă)


C andesartan 8/16 m g. H idroclorotiozida 12,5 mg
C om pr. Ct. x 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98. Pa 14,05; 23,44.

C LA S T IN O L H C T (Egis, U ngaria)
C andesartan 8/16 m g. H idroclorotiozida 12,5 mg
C om pr. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 , 2 0 ,2S, 30,50, 56, 60, 84, 9 8 ,1 0 0 . Pa
33,54; 32,72.

H IP O S T Y N 8 m g / 1 2 ,5 m g - 16 m g / 1 2 ,5 m g (T e v a ,
R om ânia)____________________________________________
C adesartan 8/16 mg. H idroclorotiozida 12,5 mg
C om pr. Ct. x 7 ,1 0 ,1 4 ,1 5 , 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98,
100. Pa -.

K A R B IC O M B I (Krka, S lovenia)
C andesartan. H idroclorotiozida 8 m g / 12,5 mg; 16 m g / 12,5
m g; 32 m g / 12,5 m g; 32 m g / 25 mg.
C om pr. Ct. x 14 , 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98. Pa 43,00;
48,92.

O L M E S A R T A N Ş l D IU R E T IC E ►P -6L

O LM IC O M B I (Krka, S lovenia)
O lm esartan 20 m g. H idroclorotiozida 12,5/25 mg;
O lm esartan 40 m g. H id roclorotiozida 12,5/25 mg;
C om pr. film . Ct. x 14. 28, 30, 56, 60, 84, 90, 9 8 ,1 0 0 . Pa -.
372 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie
In d . H ip e rte n siu n e a rte ria lă e s e n ţia lă ca re nu e ste c o n tro la tă
num ai cu olm esartan.
A d m iri. Un com pr. o dată/zi, cu lichid, cu sau fă ră alim ente. La
acienţii vârstnici s u n t recom andate a celeaşi d oze ca la adulţi.

C 0 9 DB ANTAGONIŞTI Al ANGIOTENSINEI II Şl BLOCANTE


ALE CANALELOR DE CALCIU
V A L S A R T A N SI A M L O D IP IN U M ►P -6 L

C O P A LIA (N ovartis, M area B ritanie)


V alsartan 160/160/80 mg. A m lo d ip in a 10/5/5 mg.
Com pr. film . Ct. x 7; 14; 28; 30; 56; 90; 98; 280. Pa -.

D AFIR O (N ovartis, M area B ritanie)


V alsartan 160/160/80 m g. A m lo d ip in a 10/5/5 mg.
C om pr. film . Ct. x 7; 14; 28; 30; 56; 90; 98; 280. Pa -.

E X FO R G E ® (N ovartis, M area B ritanie)


V alsartan 160/160/80 m g. A m lo d ip in a 10/5/5 mg.
Com pr. film . Ct. x 7; 14; 28; 30; 56; 90; 98; 280. Pa 128,66;
252,74. Pa 128,66; 252,74. P a 113,26; 214,81.

IM P R ID A (N ovartis, M area B ritanie)


V alsartan 160/160/80 m g. A m lo d ip in a 10/5/5 mg.
Com pr. film . Ct. x 7; 14; 28; 30; 56; 90; 98; 280. Pa -.

In d . H ipertensiune arterială, când un a n ta g o n is t al re ce p to rilo r


angiotensinei II este insuficient.

A d m in . Un com pr./zi. E fectul m axim se o bţine în 3 săptăm âni. La


bolnavi la care efectul este insu ficie n t se creşte la 2 com pr./zi, în
1 -2 prize. La bolnavi peste 65 ani acelaşi dozaj.

T E L M IS A R T A N Ş l A M L O D IP IN A ►P-6L

T W Y N S T A ® (B oehringen Ing, G e rm a n ia )
Telm isartan 40 m g. A m lod ip in ă 5/10 m g;
T elm isartan 80 m g. A m lod ip in ă 5/10 mg;
Com pr. film . Ct. x 14, 28, 30, 56, 90, 98, 360. Pa 127,4;
127,4; 144,35; 144,35
A d m in . D oza m axim ă 80 m g/10 m g, un com prim at/zi.
MEMOMED 2014 373
Memorator de farmacologie

O LM E S A R T A N Ş l A M L O D IP IN Ă ►P-6L

IN O V U M (M enarini. Luxem burg)


O lm esartan 20/40/40 m g. A m lo d ip in 5 /5/10 mg.
C om pr. film . Ct. *1 0 , 14, 56. Pa 228,96; 276,49; 296,6

S E V IK A R (T erapia SA, R om ânia)


O lm esartan 20/40/40 m g. A m lodipin 5 /5 /1 0 mg.
C om pr. film . Ct. *1 0 , 14, 28, 30,50, 56, 90, 98, 280, 300,
500. Pa 95,38; 95,38; 104,5.

C 09 DX ANTAG0NIŞTI A l ANGIOTENSINEI II Şl BL0CANTE


ALE CANALELOR DE CALCIU SI DIURETICE
V A L S A R T A N , A M L O D IP IN Ă Şl D IU R E TIC E ►P -6L

E X FO R G E H C T (N ovartis, M area B ritanie)


V a ls a rta n . A m lo d ip in a . H id ro c lo ro tia z id ă . 1 6 0 m g /5 m g /
12,5m g; 160m g/10m g/12,5m g; 160m g/5m g/25m g; 160m g/
10m g/25m g; 320m g/10m g/25m g; Com pr. film . Ct. * 14, 28,
30, 56, 90, 98, 280. Pa 117,4; 117,4; 117,4; 117,4

In d . H ipertensiune a rterială, la p a cie n ţii adulţi a că ro r tensiune


arterială este controlată adecva t prin com binaţie cu am lodipină,
valsartan şi hidroclorotiazidă
A d m in . U n com pr./zi, preferabil dim ineaţa. înainte de a trece la
tratam entul cu E xforge H CT, pacienţii trebuie controlaţi cu doze
s ta b ile d e m o n o c o m p o n e n te lu a te în a c e la ş i tim p . D o za de
E xforge H C T tre b u ie să se b a ze ze pe d o z e le co m p o n e n te lo r
individuale ale com binaţiei la m om entul schim bării tratam entului.
Doza m axim ă recom andată de este de 320m g/10m g/25m g.
O LM E S A R T A N , A M L O D IP IN Ă Ş l D IU R E TIC E ►P -6 L

IN O V U M H C T (M enarini, Luxem burg)


O lm esartan. A m lodipină . H idroclorotiazidă.
20 m g/5 m g/12,5 m g; 40 m g/5 m g/12,5 mg; 40 m g/10 m g/
12,5 mg; 40 m g/5 m g/25 m g; 40 m g/10 m g/25 mg.
C om pr. film . Ct. * 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 500.
Pa-

S E V iK A R H C T (D aiichi S ankyo, G erm ania)


O lm esartan. A m lodipină . H idroclorotiazidă.
374 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

20 m g/5 m g/12,5 m g; 40 m g/5 m g/12,5 m g; 40 m g/10 m g/


12,5 mg; 40 m g/5 m g/25 m g; 40 m g/10 m g/25 mg.
Com pr. film . Ct. ><10, 14, 28, 30,50, 56, 90, 98, 280, 300,
500. Pa-
In d . H ipertensiune arterială, la pa cie n ţii adulţi a că ro r tensiune
arterială este controlată adecvat prin co m b in a ţie cu am lodipină,
o lm esartan şi hidroclorotiazidă.
A d m iri. Un co m p r./zi, cu sau fă ră a lim e n te , la a c e ia şi oră In
fiecarea zi. D oza m axim ă reco m a nd a tă este de 40 m g /1 0 m g/
25 mg.

C 09 X ALTE SUBSTANŢE CARE ACŢ10NEAZA PE


SISTEMUL RENINĂ-ANGIOTENSINĂ
C 09 XA INHIBITORI AI RENINEI
A L IS K IR E N U M ►P -6 L

F d in . In h ib ito r d ire ct p o tent şi s e le ctiv al re n in e i u m ane, non-


peptidic
In d . T ratam entul hipertensiunii a rte ria le e senţiale.
A d m in . 150 mg o dată pe zi. La pacienţii a c ă ro r tensiune arterială
nu este controlată adecvat, doza poate fi crescută la 300 mg o
dată pe zi.

R A S ILE Z ® (N ovartis, M area B ritanie)


A liskiren 150 m g; 300 mg. C om pr. film . C t. * 7; 14; 2S; 30;
50; 56; 84; 90; 98. Pa 102,56; 146,9.

R IP R A ZO (N ovartis, M area B ritanie)


A liskiren 150 m g; 300 mg. C om pr. film . Ct. * 7; 14; 28; 30;
50; 56; 84; 90; 98. P a -

S P R IM E O (N ovartis, M area B ritanie)


A liskiren 150 m g; 300 mg. C om pr. film . Ct. * 7; 14; 28; 30;
50; 56; 84; 90; 98. Pa -

COMBINAŢII ►P -6 L

R A S ILE Z H C T ® (N ovartis, M area B ritanie)


A liskiren, H idroclorotiazidă 150/12,5 m g; 150/25 m g; 3 00/
12,5 m g; 300/25 m g; Ct. * 7; 14; 28; 30; 50; 56; 90; 98; 280.
Pa-
MEMOMEP 2014 375
Memorator de farmacologie

C IO HIP0LIPEB
Tratam entul dislipidem iilor are în ve dere faptul că aceste tulburări
fac parte dintre factorii de risc cardiovascular. A ceasta înseam nă
că tratam entul trebuie să fie com plex, incluzând m ăsuri dietetice
şi m odificarea m odului de viaţă, de ex. renunţarea la fu m a t şi la
c o n s u m u l de a lc o o l, a c tiv ita te fiz ic ă s u fic ie n tă , d im in u a re a
supraponderii corporale.

S ta tin e le au e fe c t fa v o ra b il a s u p ra m o rb id ită ţii şi m o rta lită ţii


coronariene şi asupra m ortalităţii totale. Ele au rol im p o rta nt în
prevenţia cardio-vasculară, m ai ales la persoane cu risc înalt. De
asem enea, în prevenţia secundară, inclusiv pentru persoane fără
tulburări m anifeste ale profilului lipidic.

P e n tru a lte h ip o lip e m ia n te nu s -a d m e o n s tr a t u n e fe c t


convingător asupra m ortalităţii.

C 10 A SUBSTANŢE MODIFICATOARE ALE


LIPIDELOR
C 10 B SUBSTANJE MODIFICATOARE ALE
LIPIDELOR, COMBINAJII

C 10 A SUBSTANŢE MODIFICATOARE ALE


LIPIDELOR
C 10 AA INHIBITORI Al HMG CoA REDUCTAZEI

C 10 AB FIBRAŢI

C 10 AC CHELAT0RI Al ACIZILOR BILIARI

C 10 AD ACID NICOTINIC Şl DERIVAŢI

G 1 0 AX ALTE HIP0C0LESTER0LEMIANTE Şl
HIPOTRIGLICERIDEMIANTE

C 1 0 AA INHIBITORI Al HMG CoA REDUCTAZEI

F d in . S tatine. Inhibitori ai 3-h id ro xi-3 -m e ti!-g iu ta rii coenzim a A


re d u c ta z a (H M G -C o A -re d u c ta z a ), e n z im ă c a re in te rv in e în
376 MEMOMEP 2014
Memorator de farmacologie
s in te z a c o le s te ro lu lu i în fica t. S ca d L D L -c o le s te ro lu l (cu 2 5 -
60% ), m ărind num ărul recepto rilo r hepatici la LD L. Influenţează
m ai puţin H D L-colesteroloul şi trig lice rid e le . S tabilizează plăcile
de a teroscle roză sau e xe rcită un e fe c t d ire ct a su p ra p eretelui
vascular.

In d . H ip e rc o le s te ro le m ie , h ip e rlip id e m ie . P e n tru re d u c e re a
e v e n im e n te lo r c a rd io v a s c u la re şi a m o rta lită ţii la p a c ie n ţi cu
a n gor sau infarct, cu colesterolem ie p este 5 m m oli/l. B olnavi cu
bypass coronarian, angioplastie, a ccid e n te va scu la re cerebrale,
b o li v a s c u la re p e rife ric e . P re v e n ţia p rim a ră a e v e n im e n te lo r
c o ro n a re la b o ln a v i cu ris c c re s c u t. în c a z u rile cu e fe c te
in su ficie n te se poate re cu rg e la a s o cie re a s ta tin e lo r cu ră şin i
schim bătoare de ioni, fibraţi, ezetim ib.

R .a . M ialgii (cu c re şte re a cre a tin in -kin a z e i), m io p a tie , m iozită,


ra b d o m io liz ă (m a i fre c v e n te la a s o c ie re cu fib ra ţi, im u n o -
s u p re s iv e ), la p e rs o a n e p e s te 7 0 a n i, la c e i c u d ia b e t,
hipotiroidism , boli renale şi hepatice. C reşterea transam inazelor,
h epatită. Tulb. som nului, conce n tra ţie i, c e fa le e , polin e u ro p a tie .
Tulb. de erecţie. D ureri abdom inale, greţuri, diaree. N europatie
periferică, senzitivă şi m ixtă, senzorim otorie, după 1 -4 ,5 ani de
tratam ent. Persistă luni - ani după o p rire a adm in. R ecuperare în
circa 50% din cazuri, în 4 -1 2 luni, d ar şi in 3 - 5 ani. Incidenţa 4 ,5/
10.000.
C in d . In s u f h e p a tic ă . A s o c ie re cu a lc o o l, a n tic o a g u la n te ,
ketoconazol, antiproteaze. A sociere cu su b sta n ţe inhibitoare ale
citocrom ului C YP 34A (vezi voi. 2, Interacţiunile m edicam entelor).

S a rc in ă , a lă p ta re . E xpunerea în prim ul trim estru al sarcinii poate


determ ina m alform aţii la făt, la nivelul sistem ului nervos central şi
anorm alităţi ale m em brelor. Fem eile care intenţionează să aibă
sarcină nu trebuie să ia statine iar cele care au răm as însărcinate
în tim pul trat. cu statine trebuie să o întrerupă im ediat.

P re c. Tratam entul se începe cu cele m ai m ici doze posibile. Se


face m onitorizarea efectelor adverse. S e între ru p e adm inistrarea
când v a lo rile C K s u n t de peste 5 * n o rm a le . Se co n tro le a ză
testele hepatice iniţial, la 1 -3 luni şi apoi la 6 -1 2 luni. Se opreşte
tra ta m e n tu l c â n d tra n s a m in a z e le d e p ă ş e s c de 3 * v a lo rile
norm ale.

S IM V A S T A T IN U M ►P -6L
F c in . A b s o rb ţie d ig e s tiv ă , b io tra n s fo rm a re h e p a tic ă in te n să ,
biodisponibilitate 5% . E xcreţie biliară, puţin (1 0 -1 5 % ) urinară.
MEMOMED 2014 377
Memorator (le farmacologie

F d in . D e riv a tă d in tr-u n p ro d u s d e fe rm e n ta ţie al A s p e rg illu s


serreus. Lactonă hidrolizată in vivo la hidroxiacid activ.

A d m in . O ra l, in iţia l 5 -1 0 m g s e a ra . La n e v o ie , se c re ş te la
intervale de 4 săptăm âni. D oza m edie 1 0 -4 0 mg/zi, într-o priză,
seara până la m axim 80 m g pe zi.

C LE R IV A S (Teva, R om ânia)
C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 2 0m g; 40m g; 80m g. x Ct. 10; 20;
28; 30; 50; 60; 84; 90; 98; 100. Pa

R A N V O R (R A M B A X Y , M A R E A B R IT A N IE )___________________

C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 mg. C t x 28; 30; 56. Pa -;


2,45. Pa 4,24; 8,47; 9,37. Pa 7,90; 14,05; 15,79. Pa 15,01;
23,14; -.

S IM C O R ® (A ntibiotice, R om ânia)
C om pr. film . 20 m g; 40 mg. Ct. * 10; 30; 1500: x 10; 30;
1500. Pa 17,73; 31,99.

S IM G A L ® (Teva, R om ânia)
C om pr. film . 10 mg; 20 m g; 40 mg. Ct. x 28. Pa 4,01; 6,63;
9.12.

S IM V A C A R D ® (Zentiva, R epublica C ehă)


Com pr. film . 10 m g; 20 mg; 40 mg. Ct. x 28. Pa 4,01; 6,63;
9.12.

S IM V A G A M M A (W orw ag P harm a, G erm ania)


C om pr. film . 5 mg; 10 m g; 20 mg; 40 m g. Ct. x 30; 50; 100;
5 0 0 .Pa-.

S IM V A H E X A L ® (H exal, G erm ania)


C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 30 m g; 40 m g. Ct. x 30. Pa 9,37;
17,75; 21,09; 31,99.

0 S IM V A S T A T IN A C C O R D (A ccord H ealthcare Lim ited,


M area B ritanie)
Compr. film. 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg. Ct. x 10 ; 14; 28;
30; 50; 56; 84: 98; 100. Pa 9,26; 17,73; 31,99; 56,17.
378 MEMOMED 2014
Memorator (ic farmacologic

S IM V A S TA T IN A C T A V IS (A ctavis G roup, Islanda)


C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. x 28; 30. P a 8,75;
9,35. Pa 13,11; 14,05. Pa 2 1,56; 23,11.

S IM V A S T A T IN A U R O B IN D O (A u ro b in d o P ha rm a , M area
B ritanie)_____________________________________________
Com pr. film . 10 m g; 20 mg; 40 m g. Ct. x 10; 14; 20; 28; 30;
50; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa 9,21; 17,46; 31,51.

© S IM V A S T A T IN B LU E FIS H (B luefish P harm a, S uedia)


Com pr. film . 10 mg; 20 mg; 40 m g. Ct. x 10; 14; 20; 28; 30;
50; 56; 84; 98; 100. Pa -; 3,16; 5,56. Pa -.13,61; 14,58. Pa
15,01; 30,03; 18,54.

S IM V A S TA T IN LPH (LaborM ed P harm a, R om ânia)


Com pr. film . 10 mg; 20 mg; 40 m g; 80 m g. Ct. x 30; 1500:
x 30; 1000: x 30: x 30. Pa 9,37;-. Pa 17,73;-. Pa 31,99. Pa
54,32

© S IM V A S T A T IN A A LV O G E N (A lvogen, Luxem bourg)


C om pr. film . 10 m g; 20 mg; 40 m g. Ct. x 28; 30; 56. Pa
9,37;16,84; 23,14.

© S IM V A S T A T IN A LA R O P H A R M (Laropharm , R om ânia)
Com pr. film . 10 mg. Ct. x 20. Pa 5,62

© S IM V A S T A T IN A B IO G A L E N IC A ( A re n a G ro u p ,
R om ânia)
Com pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. x 14 ; 28. Pa 8,72;
16,55; 29,88.

S IM V A S TA T IN A S IN TO FA R M (S intofarm S .A., R om ânia)


Com pr. film . 10 mg; 20 mg; 40 m g. Ct. x 30. Pa -.

S IM V A S T A T IN A SUN (Cipla (Uk) Lim ited, M area B ritanie)


Com pr. film 10 mg; 20 mg; 40 mg. Ct. x 28. Pa 3,98; 6,58;
9,06.

© S IM V A S T A T IN T E R A P IA (Terapia, R om ânia)
Compr. film. 10 mg; 20 mg; 40 mg. Ct. x 10; 14; 20; 28; 30;
50; 56; 60; 98; 100. Pa -.
MEMOMED 2014 379
Memorator de farmacologie

S IM V A S T A T IN A T E V A (Teva P harm aceuticals, R om ânia)


C om pr. film 5m g; 10 m g; 20 m g; 40 m g; 80 mg. Ct. * 10; 20;
28; 30; 50; 60; 90; 98; 100. Pa -; 4,28; 7,10; 9,77; -.

S IN TE N A L ® (AC H elcor P harm a, R om ânia)


Com pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 mg. Ct. * 30. Pa 9,35; 17,69;
31,99.

V A S ILIP ® (K rka N ovo M esto, S lovenia)


C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g. C t. * 28. Pa 8,74; 16,55;
29,86

Z E P LA N ® (G edeon R ichter, R om ânia)


C om pr. film 10 m g; 20 mg; 40 mg. Ct. * 14; 28. Pa 4,38;
8,75; Pa 8,27; 16,56. Pa 14,93; 29,88

Z O C O R ® (M erck-S harp & D ohm e, R om ânia)


C om pr. film . 10 m g. Ct. * 14; 28. Pa 6,73; 13,45
C om pr. film . 20 m g. C t. * 14; 28. Pa 12,74; 25,45
Com pr. film . 40 m g (FO R TE ). Ct. * 14; 28. Pa 22,99; 44,47

L O V A S T A T IN U M ►P -6 L

F cin . A bsorbţie digestivă, pic la 2—4 ore, steady-state la 2 -3 zile.


Excreţie biliară (85% ) şi prin urină (10% ).

A d m in . O ral, iniţial 20 m g/zi, la m asa de seară. Se poate creşte


până la 80 m g/zi, în 1 -2 prize. în asociere cu im unosupresive, cel
m ult 20 m g/zi.

© L O V A S T A T IN @ (Laropharm , R om ânia)
C om pr. 20 m g. Ct. * 20. Pa 13,87

© L O V A S T A T IN A A R E N A (A rena G roup, R om ânia)


Com pr. 20 mg. Ct. * 10; 20; 28; 30; 50; 60; 84; 98; 100; 112.
Pa 25,87.

M E D O S TA TIN © (M edochem ie, C ipru)


C om pr. 20 m g; 4 0 m g Ct. * 10; 30; 100. Pa 14,44; 20,79;
67,59. Pa -;47,66;-.
380 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

P R A V A S T A T IN U M ►P -6L
F c in . A bsorbţie digestivă, biotra n sfo rm a re 50% la prim ul pasaj.
P ic seric la 1 -1 ,5 ore. T 1/2 1 ,5 -2 ore. E xcreţia u rinară (20% ) şi
prin fecale (70% ).
A d m in . O ra l. In iţia l 1 0 - 2 0 m g /z i, s e a ra . L a p a c ie n ţi cu
colesterolem ie > 3 0 0 m g/100 ml (7,8 m m ol/l), iniţial 40 m g o dată
pe zi. întreţinere 1 0 -4 0 m g o datâ/zi, seara.

© P R A V A S T A T IN M Y LAN (V ale P harm aceuticals, Irlanda)


Com pr. 10 mg; 20 m g; 40 m g. Ct. x 10; 14; 20; 28; 30; 50;
60; 84; 90; 98; 100. Pa

P R A V A TQ R @ (R anbaxy U.K. Lim ited, M area B ritanie)


Com pr. 20 mg; 40 m g. Ct. x 28. Pa 22,45; 35,52

F L U V A S T A T IN U M E SI ® @ ►P -6L

A d m in . 2 0 -4 0 m g In priză unică, se a ra . La nevoie, se creşte


după 4 săpt. până la 80 m g/zi, în 2 prize (o priză pt. com pr. elib.
prel.).

LES C O L ® (N ovartis P harm a, G erm ania)


C aps. 20 m g; 40 mg. Ct. * 14; 2 8 ,3 0 ; 56; 84; 90; 98; 490. Pa
15 98' 29 09
Com pr. elib. prel. (XL) 80 m g. Ct. * 7; 14; 28, 30; 42; 49; 50;
56; 70; 84; 90; 98; 300; 490; 600. Pa 46,24.

A T O R V A S T A T IN U M ►P -6 L
F c in . A b s o rb ţie d ig e s tiv ă ra p id ă , p e a k p la s m a tic la 1 - 2 ore,
b io d is p o n ib ilita te v a ria b ilă (5 0 -9 9 % ), m e ta b o liz a re h e p a tic ă ,
m etaboliţi activi, elim inare biliară.
A d m in . în g e n e ra l, 10 m g /z i, în p riz ă u n ic ă . în fu n c ţie d e
re z u lta te le d e la b o ra to r, se p o a te c re ş te pe p a rc u rs u l a 4
săptăm âni sau m ai m ult, până la 80 m g/zi.

A M IC O R 1 0 - 2 0 - 4 0 (M edochem ie, C ipru)


Com pr. film 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. x 4; 7; 10; 14; 20; 28;
30; 50; 56; 84; 90; 98; 100; 200; 500. Pa -; 18,38. Pa -;
26,90. Pa 28,58; 59,26.

A S C O R D 10 - 20 - 40 - 80 ® (Terapia, R om ânia)
Compr. film 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg. Ct. x 14; 28; 30.
Pa 21,05; 34,71;56,69; 101,21.
MEMOMED 2014 381
Memorator de farmacologie

A TILE N 1 0 - 2 0 - 4 0 - 8 0 (Teva P harm aceuticals, R om ânia)


C om pr. film 10 m g; 20 m g; 4 0 m g; 80 m g. Ct. x 7; 10; 14; 15;
28; 30; 50; 56; 60; 84; 90; 98; 100; 200. Pa 19,83;-;-;-:
Pa -;-;-;-;3 1 .37;-;-;-;-;-;-;-;-;-. Pa -;-;-;-;5 8 ,8 4 ;-;-;-;-;
Pa -;s -;-;94,46;-;-;-;-;-;-;-;-;-.

A T O R G A M M A 1 0 - 2 0 - 4 0 (W orw ag, G erm ania)


C om pr. film 10 m g.; 20 m g.; 40 m g.; Ct. * 4; 7; 10; 14; 20;
28; 30; 50; 56; 84; 90; 98; 100; 200; 500. Pa 16,75; 24,14;
52,86;

A T O R IS 1 0 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 6 0 - 8 0 ® (K rka N o vo M esto,
S lovenia)_________________________________________________
C om pr. film . 10 m g; 20 m g, 30 mg; 4 0 m g; 60m g; 80 mg.
Ct. x 4; 7; 10; 14; 20; 28; 30; 50; 56; 60; 84; 90; 98; 100.
Pa -;19,43. Pa -;29,45. Pa -. Pa 25,86; 53,61. Pa -. Pa -.

A T O R V A S T A T IN P F IZ E R (P fize r E urope, M area B ritanie)


C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g; 80 m g. Ct. * 4 ; 7; 10; 14;
20; 28; 30; 50; 56; 84; 98; 100; 200; 500. Pa

0 A T O R V A S T A T IN R A N B A X Y (R a n b a xy (U .K .) L im ited,
M area B ritanie)___________________________________________
C om pr. film . 10 m g; 20 mg; 40 m g; 80 mg. Ct. * 10; 14; 20;
28; 30; 50; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa 10,57; 15,82; 32,10;
50,04.

A T O R V A S T A T IN A B ILLE V (B illev P harm a, D anem arca)


C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 4; 7; 10; 14; 20; 28;
30; 50; 56; 60; 84; 9; 98; 100. Pa

0 A T O R V A S T A T IN A M Y L A N (G e n e ric s (U K ), M a re a
B ritanie)__________________________________________________
C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g; 80 m g. Ct. * 90; 100;
200; 250; 500. Pa

0 A T O R V A S T A T IN A P O L IP H A R M A (P O L IP H A R M A
IN D U S TR IE S S.R .L., R om ânia)___________________________
C om pr. film . 10 mg; 20 m g; 40 m g; 80 m g. Ct. * 30; 60; x 20;
30; 60; x 20; 30; 60; x 20; 30. Pa 10,57; 15,82; 32,68; 44,03.
382 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

A T O R V A S T A T IN A T E V A (T E V A P H A R M A C E U T IC A L S
S.R .L., R om ânia)
Com pr. film . 10 m g; 20 m g; 4 0 m g; 80 m g. Ct. x 7, 10, 14,
15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200. Pa 10,57;
15,82; 32,68; ,44,03.Pa 6,35; 7,50; 2 6,78; 38,25.

© A T O R V IL B IT IN (Stada A rzn e im itte l, G erm ania)


Com pr. film . 10 m g; 20 m g; 4 0 m g. Ct. * 10; 14; 28; 30; 50;
56; 84; 90; 98; 100; 112. Pa

© G L E T O R (G lenm ark P harm aceuticals, R epublica C ehă)


C om pr. film 10 m g. 20 m g; 40 m g. Ct. « 4; 7; 10; 14; 20; 28;
30; 50; 56; 84; 98; 100; 200; 500 Pa 2 1,14; 31,51; 63,06.

© M O D L IP (T orrent P harm a, R o m â n ia )
C om pr. film 10 m g. 20 m g; 4 0 m g; 80 m g. Ct. « 1 0 ; 14; 28;
30; 50; 100; 500. Pa 27,86; 34,71; 63,04; 101,21.

© P H A R M A S T A T IN (S tada H e m ofarm , R om ânia)


Com pr. film 10 mg; 20 m g; 4 0 m g. C t. x 7; 10; 14; 28; 30; 50;
56; 84; 90; 100; 500. Pa

S O R TIS ® (P fizer E urope, M area B ritanie)


Com pr. m ast. 5m g; 10 m g; 20m g; 40 m g. Ct. x 30. Pa
Com pr. film . 10 mg; 20 mg; 4 0 m g; 80 m g. C t « 4; 7; 10; 14;
20; 28; 30; 50; 56; 84; 90; 98; 100, 200; 500. Pa -;41,50. Pa
-;53,41. Pa 45,27-. Pa 72,66-,

© S T A T Q R V A (M iklich Laboratorios, S pania)


Com pr. film 30 mg; 60 mg; 80 m g. C t. x 4; 7; 10; 14; 28; 30;
50; 56; 60; 84; 90; 100. Pa

S T A V R A (A lkaloid-IN T D .O .O ., S lo ve n ia )
C om pr. film 10 m g. 20 m g; 4 0 m g, 80 m g. Ct. * 30. P a -.

TO R V A C A R D (Zentiva, R epublica C ehă)


Com pr. film 10 mg. 20 mg; 40 m g. C t. « 30; 90. Pa 10,57;
15,82; 32,68.
Com pr. film 80 m g. Ct. «14; 30; 90; 100. Pa 44,03
MEMOMED 2014 383
Memorator de farmacologie

T O R V A LIP IN (A ctavis G roup, Islanda)


Com pr. film 10 m g; 20 m g; 40 mg. Ct. x 10; 20; 28; 30; 50;
98; 100; 250; 500. Pa 16,75; 24,56; 50,55.

TO R V A ZIN (E gis P harm aceuticals, U ngaria)


Com pr. film 10 m g. 20 m g; 40 mg. Ct. * 30; 90. Pa 18,77;
28,64; 52,68.

T U LIP (S andoz, R om ânia)


Com pr. film 10 m g. 20 m g; 30 m g; 40 m g; 60 mg; 80 mg. Ct.
x 7; 10; 14 (doar pentru 10 m g); 28; 30; 56; 60; 90; 100. Pa
21,23; 55,45. Pa 30,65; 79,5. Pa -. Pa 61,73; 152,32. Pa -.
Pa -.

V O R E D A N IN ® (LaborM ed P harm a, R om ânia)


C om pr. film 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 4; 7; 10; 14; 20; 28;
30; 50; 56; 84; 98; 100; 200; 500. Pa 19,43; 29,45; 53,61.

X A M A R A (Dr. R eddy’s, R om ânia)


Com pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g; 80 mg. Ct. * 10 (pentru
10 m g şi 20 m g); 14 (pentru 10 m g), 28; 30; 50; 56; 100. P
27,86; 34,7; 63,04; 101,21.

ROSUVASTATINUM ►P -6 L

F cin . A bsorbţie orală, pic. la 5 ore. M etabolizare redusă (10% ).


E xcreţie 90% nem odificată, prin fecale şi 5% prin urină. T 1/2 19
ore.
A d m iri. Iniţial 10 m g * 1/zi. D acă este n e ce sa r se creşte după 4
săpt. la 20 m g. A dm inistrare în orice m om ent al zilei, cu sau fără
alim ente.

C R E S T O R © (A strazeneca, M area B ritanie)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 40 m g . Ct. * 28. Pa 91,37;
105,02; 149,38; -.

0EXCELTIN (A ctavis G roup, Islanda)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 mg; 40 mg . Ct. * 20; 28; 30;
56; 60; 90; 98; 100. Pa -.

R O M A ZIC (P harm aceutical W orks P olpharm a, P olonia)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 40 m g . Ct. * 30. Pa
384 MEMOMED 2014
Memorator ile farmacologie

R O S TA T (G edeon R ichter R om ânia. R om ânia)


Com pr. film 5 m g.; 10 m g.; 20 m g.; 40 m g. Ct. * 28; 30.
Pa 64,78; 73,16; 109,71; 109,71

R O S U C A R D ® (Zentiva, R epublica C ehă)


C om pr. film . 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 28; 30; 84; 90.
Pa 24,08; 26,72; 50,56.

0 R O S U V A S T A T IN A A U R O B IN D O (A u ro b in d o P harm a
(M alta) Lim ited, M alta)____________________________________
Com pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g, 40 mg . Ct. * 15, 20, 28,
3 0 ,6 0 ,9 8 ,1 0 0 ,5 0 0 . P a -.

0 R O S U V A S T A T IN A G E N E R IC S (G enerics (U K ) Ltd T /A
M ylan, M area B ritanie)____________________________________
Com pr. film . 5 mg; 10 mg; 20 m g . Ct. * 14; 15; 28; 30; 56;
60; 84; 90; 98. Pa

R O S U V A S T A T IN A K R K A ( K rk a D .D . N o v o M e s to ,
S lovenia)________________________________________________
Com pr. film . 5 mg; 10 m g; 15 m g; 20 m g; 30 m g; 40 m g..
Ct. x 10; 14; 20; 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa

R O S U V A S T A T IN A L A B O R M E D ( L a b o rm e d P h a rm a ,
R om ânia)_________________________________________________
C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 4 0 m g. Ct. * 7; 14; 2 â ; 30;
56; 98. Pa 38,78; 39,13; 69,09; 90,19.

R O S U V A S T A T IN A R A T IO P H A R M (R a tio p h a r m ,
G erm ania)________________________________________________
C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. « 7; 14; 15; 20; 28; 30;
42; 50; 56;84; 90; 98; 100. Pa -; 7 3,14; 109,71.

0ROSUVASTATINA TERAPIA (Terapia SA, România)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 4 0 m g. C t. * 7 ,1 4 , 20, 28,
30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100. Pa 33,52; 48,1 6 ; 62,54;
75,14.

0 R O S U V A S T A T IN A T E V A (T e v a P h a rm a c e u tic a ls ,
R om ânia)________________________________________________
Com pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 14; 15; 20;
28; 30; 56; 60; 90; 98; 100. Pa 50,53; 53,55; 9 2,42; 109,71.
MEMOMED 2014 385
Memorator de farmacologie

R O S W E R A (Krka D.D. N ovo M esto, S lovenia)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 15 m g; 20 m g; 30 mg; 40 m g. Ct.
x 10; 14; 20; 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa 50,55;
53,56-; 92,43; -; 109,71.

R O X A R D IO (S andoz, R om ânia)
C om pr. film 5 m g; 10 m g; 20 m g; 4 0 m g. Ct. * 7; 10; 14; 15;
20; 28; 30; 42; 50; 56; 60; 84; 98; 100. Pa 32,48; 45,03;
80,72;

0STARCREST (Alvogen Ipco, Luxemburg)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g. Ct. * 7; 10; 28; 30. Pa
50,53; 59,03; 95,09.

0SURVAL (G lenm ark P harm aceuticals, R epublica C ehă)


Com pr. film . 5 m g; 10 m g; 15 m g; 20 m g; 40 m g. Ct. * 14;
15; 28; 30; 56; 60; 84; 90; 98; 100. Pa-.

T IN T A R O S (A ctavis G roup, Islanda)


C om pr. film . 5 m g; 10 m g; 20 m g; 40 mg. Ct. * 7; 14; 28; 30;
56; 98. Pa 27,73; 39,44; 52,95; 68,64.

C 10 AB FIB R A ţl
F din. S unt agonişti ai recep to rilo r nucleari P P A R -a, m odulează
expresia genică a unor enzim e im plicate în m etabolism ul lipidic.
S ca d tr ig lic e r id e le s e ric e , m a i p u ţin c o le s te ro lu l to ta l şi
L D L -c o le s te ro Iu l ş i c re s c H D L -c o le s te ro lu l. R e d u c ris c u l
e venim entelor co ro n a rie n e la b o lnavi cu H D L-col. scă zu t şi cu
trigliceride crescute.

Ind. H ipertrig lice rid e m ie , hip e rlip id e m ie tip lla , llb , III, IV, V, la
bolnavi care nu beneficiază de m ăsuri die te tice şi prezintă risc
cardiovascular ridicat. H ipertrigliceridem ie cu risc de pancreatită
acută. N u s-a d e m onstrat un e fect asupra m ortalităţii.

R.a. S indrom tip m iozită, m ai ales la bolnavi cu insuf. renală sau


la a sociere cu statine. Tulb. h epatice, litiază biliară. C reşterea
h o m o c is te in e m ie i, c re a tin in e i s e ric e . T u lb . e re c ţie . G re ţu ri,
anorexie, dureri abdom inale.

C ind. C opii, insuf. hepatică sau renală gravă.

P re c . La a s o c ie re a cu a n tic o a g u la n te o ra le ş i cu s u lfa m id e
antidiabetice. R isc cre scut de afe cta re m usculară la asocierea cu
386 M E M O M E D 2014
Memorator de farmacologie
statine. S e adaptează dozele în c a z de in suficienţă renală şi de
sin drom nefrotic.

BEZAFIBRATUM /Â\
F c in . A bsorbţie bună digestivă, e lim in a re u rinară, d im in ua tă în
insuficienţa renală. \

F d in . S cade trig lice rid e le (31% ), cre şte H D L (9% ), nu in flu e n ­


ţează LD L colesterol. R educe progresia a te rosclerozei coronare
şi a m anifestărilor clinice.

A d m in . Oral, 200 m g de 3 ori/zi, la m ese. în insuf. renală 4 0 0 -


2 0 0 -1 0 0 m g/zi.

0 B E Z A F IB R A T A R E N A (A rena G roup, R om ânia)


C om pr. 200 m g. Ct. * 20. Pa 7,40

0 B E Z A F IB R A T FA R M E X (F a rm e x C om pany, R om ânia)
Com pr. 200 m g. Ct. * 20. Pa 7,40

0 B E ZA FIB R A T S LA V IA (S lavia P harm , R om ânia)


C om pr. 200 mg. Ct. * 20. Pa 7,40

R EG A D R IN © B (B erlin C hem ie, G e rm a n ia )


D raj. 200 m g. C t. * 50; 100. Pa 28,55.

FENOFIBRATUM_______________________ |SB| /Â\ ►p - 6L


F c in . A bsorbţie orală, pic la 4 ore. E lim inare renală în 24 ore.
F d in . S ca d e trig lic e rid e le , c re ş te H D L , nu in flu e n ţe a z ă LD L
c o le s te ro l. R e d u c e p ro g re s ia a te ro s c le ro z e i c o ro n a re şi a
m a nifestărilor clinice. A ntiagreg a n t plachetar.
C in d . A fe c ţiu n i a le v e z ic ii b ilia re (in c lu s iv c iro z ă b ilia ră );
p a n c re a tită a c u tă sa u c ro n ic ă cu e x c e p ţia p a n c re a tite i a cu te
d e te rm ina te de hipertrig lice rid e m ie s e ve ră ;co p ii sub 10 ani, cu
gre utatea sub 20 kg.

A d m in . O ral, iniţial 100 m g de 3 o ri/z i, la m ese. D acă co le s-


te ro le m ia este peste 4 g/l, in iţia l 400 m g/zi. Se m e n ţin e a cest
d o za j până la n o rm a liz a re a co le ste ro le m ie i, a p o i se s ca d e la
200 m g/zi într-o priză. C o p ii cu vârsta p e s te 10 a n i ş i greutatea
p e ste 20 l<g
D oza m axim ă este de 5 mg fenofibrat/kg.
MEMOMED 2014 387
Memorator de farmacologie

0 F E N O F IB R A T LPH ® (L aborM ed P harm a, R om ânia)


C aps.pulb.m icroniz. 200 mg. Ct. * 20; 30; 100. Pa

FE N O F IB R A T T E R A P IA (Terapia, R om ânia)
C om pr. film 160 m g. Ct. * 28; 30. Pa-.

FE N O F IB R A T T E V A (Teva P harm aceuticals, R om ânia)


C om pr. film 160 m g. Ct. * 1; 10; 14; 15; 28; 30; 50; 56; 60;
84; 90; 100. Pa 26,89.

F E N O L IP (P h a rm a s w is s C e s k a R e p u b lik a , R e p u b lic a
C ehă)____________________________________________________
Com pr. film 160 m g. Ct. 30; 50; 60; 90; 100. Pa 26,44.

LIP A N TH Y L ® (Lab. Fournier, Franţa)


0Caps. 67 mg. Ct. x 28; 30; 90; 100. Pa
C om pr. film 145 mg (P E N T A )/(N A N O ). Ct. * 30. Pa -; 34,74
C aps. 100 m g; 200 m g: Ct. * 48. x 10; 30. Pa 20,74. Pa
13,56;-.
C om pr.film . elib. m odif. (S U P R A ) 160 m g. C t * 10; 30. Pa
1 3 ,8 1 ;4 0 ,0 4

LIP IV IM ® (Vim S pectru m , R om ânia)


C aps.pulb.m icroniz. 200 m g. Flac. * 30. Pa 26,43

LIP O FIB ® (Terapia, R om ânia)


C aps. 0 6 7 m g; 160 m g; © 2 6 7 mg. C t. * 10 (doar Ia160
m g); 30: Pa 12,22. P a 26,89. Pa -. P a 33,54

T R IG LIP O (Laborm ed P harm a, R om ânia)


C om pr. 160 m g. Ct. * 30. Pa 26,87

CIPROFIBRATUM IS l ►P- 6L

Fcin. A bsorbţie digestivă, pic plasm atic la 2 ore, legare în p ro­


porţii m ari de proteinele plasm atice. S em iviaţa plasm atică 17 ore.

A d m in . O ral 100 m g/zi, în tr-o sin g u ră priză . Se va a so cia cu


m odificarea regim ului alim entar.

LIP A N O R ® (S anofî-A ventis, Franţa) A P P întrerupt


C apsule 100 m g. C t. * 30.
308 MEMOMED 2014
Memorator de farmacologie

C 10 AC GHELATQRI Al ACIZILOR BILIARI

C O LESEVELAM UM ► P-6L
F c in . Nu este absorbit din tractul gastoîntestina!

Felin. E ste un p o lim er ne a b so rb a b il ca re re d u ce lip id e le şi se


leagă de acizii biliari în intestin, blocând re a b so rb ţia acestora. Pe
m ă sura dep le ţie i a c iz ilo r bilia ri, se p ro d u ce a c tiv a re a e n zim e i
hepatice colesterol 7-a-hidroxila ză, ca re dete rm ină o creştere a
c o n v e rs ie i c o le s te ro lu lu i în a c izi b ilia ri. A ce a s ta d e te rm in ă o
c re ş te r e a n e c e s a r u lu i d e c o le s te r o l la n iv e lu l c e lu le lo r
h e p a tic e ,a v â n d ca r e z u lta t, e fe c te d u b le d e s tim u la re a
tr a n s c r ip ţie i şi a c tiv ită ţii e n z im e i im p lic a te în b io s in te z a
c o le s te ro lu lu i, h id ro x i-m e til-g lu ta ril-c o e n z im ă A (H M G -C o A )
reductaza, şi de creştere a num ărului re ce p to rilo r hepatici pentru
lip o p ro te in e le cu d e n s ita te m ic ă . P o a te a p ă re a o c re ş te re
concom itentă a sintezei lipopro te in e lor cu de n sita te foarte m ică.
A ceste efecte com pensatoare determ ină o creştere a clearance-
u lu i L D L -C d in sâ n g e , a v â n d ca re z u lta t, c o n c e n tra ţii s e ric e
scăzute de LD L-C .

In d . M o n o te ra p ie , ca te r a p ie c o m p le m e n ta ră d ie te i, în
hipercolesterolem ia p