Sunteți pe pagina 1din 196

AUTORI PRINCIPAL!

Profesor doctor docent

Con!. dr.

SIMONA NEGRE

OUMITRU OOBRESCU

Farm. primar

Medic primar

COAUTORI
Medic primar

LILIANA DOBRESCU

Dr. t. nat. farm.

RUXANDRA McKINNON

MEMOMED
20 14
MEMORATOR DE
FAR MACOLOG IE ALOPATA
EDIJIA A DOUAZECEA

BUCURETI, 2014
Au cobalorat:

$ef. lucr.dr. Chirila Corne!

Asist. univ. dr. Cristina Elena


Zbarcea Aslst. univ. Oana
$eremet
Asist. univ. Anca Buzescu
Asist. univ. Velescu Bruno
i;>tefan Asist. univ. $tefanescu
Emil
Coperta: DUMITRU DOBRESCU
Tehnoredactare: Ameluta Vi9an

Editura recunoscuta de Consiliul National al Cercetarii


$tiin\ifice (C.N.C.S.) 9i inclusa de Consiliul Na\ional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor 9i Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)in categoria editurilor de
prestigiu recunoscut.

ISSN 2069 - 2447


DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/20692447

Toate drepturile asupra acestei lucrari sunt rezervate,


nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi copiata fara
acordul Editurii Universitare

Copyright 2014
Editura
Universitara
Director: Vasile
Muscalu
B-dul. N. Balcescu nr. 27-33, Sector 1,
Bucuresti Tel.: 021 - 315.32.47 I

319.67.27
.

www.editurauniversitara.ro
e.m ail: redactia@editurauniversi tara.ro

Distribu\ie: tel.:
EDITOR I

021-315.32.47 /319 .67.27 I 0744


07217 CARTE
comenzi@editurauniversit
ara .ro

O.P. 15, C.P. 35,


Bucure9ti www.editurauni
versitara.ro

C U P R I N S
Prefa\a la edi\ia a douazecea................................................
5
Prefa\a la edi\ia a optsprezecea............................................
7
Prefa\a la edi\ia a cincisprezecea..........................................
9
Prefa\a la prirna edi\ie......................................................
11
Terapia cu medicamente - domeniuin care se irnpun
importante 9i rapide corecturi - D. Dobrescu......................
12
Utilizarea Mernoratorului..........................................................

20
Prescurtari 9i semne folosite....................................................
21
A. Tractul digestiv 9i metabolism - D.
Dobrescu, Simona Negre

................................................................................
23
8. Sange 9i organe hematopoetice - D.
Dobrescu, Simona Negre

.................................................................................
173
C. Sistemul cardiovascular - D. Dobrescu,

H. Preparate horrnonale sisternice (exclusiv hormonii


sexuali) - Simona Negre. D. Dobrescu

..............................................................................
511
J. Antiinfec\ioase de uz sistemic - Simona Negrefi,
D. Dobrescu.

.....................................................................................
539
L. Antineoplazice 9i imunomodulatoare - D.
Dobrescu, Simona Negrefi

671
M. Sistemul musculo-schele tic - Simona Negre$
D. Dobrescu.

.........................................................................................
772
N. Sisternul nervos - D. Dobrescu, Simona Negre
. 832
P. Produse antiparazitare - Simona Negre. D.
Dobrescu

...........................................................................
972
R. Aparatul respirator - Simona Negre. D. Dobrescu
982
S. Organe senzitive - Simona Negrefi, D. Dobrescu
1050

Simona Negre

V. Varia - D. Dobrescu, Simona Negrer;

249

..............................................................................................
1084

D. Preparate derrnatologice - D. Dobrescu,


Simona Negre

393
G. Aparatul genito-urinar 9i hormoni sexuali Simona Negre. D. Dobrescu

....................................................................................
440

X. Produse fitoterapice, apiterapice 9i homeopate

..........................................................................................
1119
Index alfa betic (denumiri comu ne interna\ionale D.C.I. 9i denumiri comerciale - )

................................................................................................
1128

ME M O ME D 2 0 14
illemom/or de fan11acologlc

PREFAJA

LA EDIJIA A DDUAzECEA
Prin apari(ia acestei edi(ii MEMOMED impline?le douazeci de
ani de existenfa.
fn aceasti!J per iaada, aparent, domeniul medicamentului s-a
men(inut in limitele definite in mod oficial de mai mu/ta vreme.
Folosesc termenul aparen/ pen/ru a eviden(ia fap/ul ci!J tofi cei
implicafi in domeniul medicamentului (autaritafi na(ionale ?i
internafionale, medii academice lji universitare, cercetatori, medici $i
farmaci?li praclicieni, produca/ori $i distribuitori de medicamente
etc.) ?i-au indeplinit neper/urba(i indatoririle profesionale, mergand
lini?ti(i pe caile cansacrate. Acest parcurs a fast reflectat in mod
fide/ in edi/ii/e succesive ale Memomed-u/ui.
in ultimii $3Se ani, in domeniul medicamentului, au api!Jrut insi!
J concepfii noi, elaborate de mine, ca rezultat al experienfei
indelungate in domeniu, de peste 66 de ani. Aceste concepfii au fast
publi cate in cartea FARMACOLOG IE HOMEOPA TA. valumul /,
PARTEA GENERALA. (aparuta in 2007 in limba romana, in 2008
in /imba engleza, in 2011 in limba franceza, edifia a doua, in 2011
in limba romana, edi(ia a treia revazuti!J ?i adaugita) ?i in cartea
FARMACOLOGIE
HOMEOPATA,
volumul II, APARA TUL
RESP/RA TOR, aparuta in 2009.
in esen(a, concep(iile noi, bazate pe legile naturii ?i pe o /ogica
impecabila, exprima, printre altele: limitarea la doua a numilrolui de
metode farmacoterapeutice posibile; analogia celor doui!J metode
farmacoterapeu/ice, a/opatia - l1omeopatia; egalitatea /or valorica din
punct de vedere al eficacitafii terapeulice; inegalitatea /or din punct de
vedere alevolu(iei ?ial ponderii in asisten(a bolnavilor. Aceste concepfii
sunt noi in sensul ca scot in evidenfa $i cantrazic concepfiile existente
despre subiectele respective, care sun/ evident gre$ile, ilogice ifoi contra
/egilor naturii ?i care au adus $i continua sil aductl mari prejudicii
silnilti'i(ii popula(iei din /oatti lumea.
Cancluziile logice ale concepfiilor mete nu pot fi allele decal
necesitatea obiectivil de a se realiza , in eel mai scurt limp posibil,
egalitatea celor douti me/ode terapeutice, pe toate planurile (inva(aman/
medical if i farmaceutic, cercetare, practica terapeutici!J) $i a se inlatura
fara rezerve tot ce este gre$il.
Din nefericire, concepfiile noi nu au pradus nici eel mai mic ecou,
indiferen(a Iota/ti ?i a tuturor tiind modul eel mai eficient de neutralizare
a noului.
Surprins ?i nemul(umit de aceastil situa(ie, am recurs la o noua
incercare de a mil face auzit. Am seas o revista on line, FIRS T
JOURNAL OF HOMEOPATHIC PHARMACOLOGY, programa /a si!J

M !!; M U M E D 2 0 14
Mcmomtor tlL fnrmncologle

apartJ de.4 ori pe an, la incepu/u/ fieci'lrui trimes /ru. Pana


acum au api'!ru/ pnme/e doui'l numere. care pot fi gi'lsile la
adresa de internet hllp:llwww.fjhp.eu

MEMOMED 2014

Pana in prezent nici la aces/e semnale nu am primit


ecouri. cu toate aces/ea imipi'ls/rez convingerea ci'l, mai de
vreme sau mai /arziu mul/i din cei impl'.ca/i in domeniul
medicamen/ului vor infe/ege $i vo
acc_epta ca trebwe si'l e /ma seama de legile naturii $i de
gandirea log1ca,_ Pe?tru
a se a1unge la forma $i
dimensiunile normale ale domentulut.

2013

Pror. dr. docent Durnitru


Dobrescu Membru
corespondent al
Academiei
Romane
Membru titular
al
Academiei de 1?tiin\e Medicale

Mcmarntor de fnrmac
alogic

PREFAJA
LA EDITIA A
DPTSPREZECEA
Aceasti'l edi(ie a Memomed-ului reprezinlt!i o nouc'j
premiera . cartea apare in trei volume: vol. 1, Memorator
de farmacologie atopata; vol . 2, Memorator de fitoterapie
; vol. 3 Ghid farmacoterapic a/opal $i homeopat. Hotararea
de a adauga la cele doua volume ale edi/iilor preceden/e,
un al treilea volum. dedicat fito/erapiei, are la baza
conceperea
domeniului
medicamentului
in
toati'!
compfexitatea /ui .
Potrivil fenomenului natural hormesis, pe planeta pi'!man/ ,
nu pot exista decal doua lipuri de medicamente. alopat $i
homeopat . Intra acestea exista o analogie deplina. cand se !
au in considerafie
/egile obiective, logice, ale naturii. in realitatea din domeniul
medicamentului, construita in mare parte artificial, pe criterii
subiective. ilogice, apar(inand intereselor celor puternici la un
moment da/, analogia alopatie-homeopati e nu apare deloc.
fn schimb
apar
deosebiri
evidente,
care
arata
neverosimilitatea
.realilafii ".
Aslfe/, este absolut c/ar ca a/opatia !}i homeopa//a : au
aceea$1 origine, Materia medica din seco/ul 1B !}i anterior;
au ace/ea$! funcfii. de terapii cu medicamente; au acelea!}i
s/ruc/uri, de !}liinfe ale medicamentu/ui. Din puncl de vedere
al !}tiin(ei medica mentului, fiecare reprezinti'l jumatate din
poten(ialul oferit de natura. in relafia medicament-organism .
Sun/ dee! complementare. Ambele tipuri de medicament e
acfioneaza asupra acelora!}i func/ii ale organismului,
influenfandu-le in sens pozitiv (stimulator) sau negaliv
(inhibitor).
Cu toa/e aces/ea nici alopa/ii $i nici llomeopafii nu accepti'l
aceste argumente !}i se cu/tiva cu abstinen/t!i tot ce poate
accentua deosebirile. Astfel, nici'lieri, in lume, nu existi'l nici
mi'lcar o singuri'l carte $i nici o socie/a/e sau asocia/ ie de
alopatie.
in sc/1imb, Farmaco/ogia alopata, forma $tiin(ifici'! a alopatiei,
se
predi'l obligatoriu la toate faculti'!file de medicina $i existi'l, in
toate (arile !ji pe plan inlema/ional, socieli'!/i de Farmacologie
a/opali'!. Pe de a/ti'! parte, peste tot in lume. exisli'l su/e de
ci'lr(i $i zeci de sociela(i, de asociafii. de ligi etc. de
homeopalie, pe plan nafional
$i inlernafional . In schimb, Farmacologia homeopali'l,
forma
!}tiinfifici'l a l1omeopatlei, nu a existat pani!J in anul 2007, cand

a
aptJrut cartea mea .Farmacologia llomeopati'! genera/a ", prima
din

/ume, de acest gen. Evident. aceasta farmacologie !}i


nici homeopalia nu se predau in nici o facullate de
medicini'l.
Unde este locul filoterapiei? Fitoterap/a este terapia cu
plan/a medicinale. Ca !}i terapia cu medicamente a/opate

M E M O M E D 2 014
Ilfcmomtor de fnrmnco/ogll!

in realitate, conceptu/ de medicament este unul


singur. Este orice substanfa sau produs folosit pentru
tratarea sau prevenirea bo/ilor. Formele concrete de
existenf a a medicamentului sun/ mai multe.
Din punct de vedere al /egi/or fundamentale pe
care /e reprezin/f1, existf1 medicamente atopate,
bazate pe /egea contrariilor $i pe doze ponderale $i
medicamente
/1omeopate , bazate pe legea
similitudinii $1 pe doze subponderale.
Din punct de vedere al originii, exista medicamente
natura/e majoritatea vegetate,
unele animate $i
minera/e, $i medicament de sinteza. Medicamentele
din plante pot fi alopate sau l1omeopate. fn vorbirea
curenta, prin fitoterapie se infelege insa
erapia cu plante po/rivi/ / egilor a/opatiei. Fitoterapia
este parte mtegranta a alopatiei.
Din nefericire, tot mai multi a/opafi resping
medicamente/e vegetale $i prefera exclusiv pe ce/e de
sinteza. Aceasta excludere a plantelor a determinat in
mare parte, trecerea /or in categoria
.suptiment to.r a/in:en!are ceea ce este o mare gre$
eala, atat
d.p.d.v. $111nf1fic cat $1 al practicii terapeutice. Plan/ele
medicinale sunt active $i utile pentru numeroasele
categorii de suferinfe care raspnd favorail la
acfiunile /or. Pledez cu tarie pentru menfmerea
/or m arsena/ul terapeutic $1iinfific. intocmirea
Memoratorului de fitoterapie es/e p/edoaria mea in
acest sens. Memoratoru/ de fitoterapie ar fi trebuit sa fie
numit Memorator de
farmacologie a plantelor medicinale. Am pastrat
termenul de fitoterapie, folosit curent.
2011

Prof. dr.docent
Dumitru Dobrescu
Membru
corespondent al
Academi
ei
Romane
Membru
titular al
Academlel de
tiin\e Medicale

(farmacoterpia alopata) $1 cea cu medicamente homeopate


(farmacoterapia homeopa/a),
care
sunt
ramuri
ale
farmaco/ogiei a/opale, respecliv
homeopate, filoterapia es/e ramuri'l a farmacologiei plant
elor
medicinale .

M E M O M E D 2 01 4
Jlfl!momtor de
fnrmncologlc

PREFAJA
LA EDIJIA A
CINCJSPREZECEA
Edifia de fata marcheaza cincisprezece ani de cand
am conceput prima forma a Memoratorutui, destinata
sa ofere medicilor $i farmaciijti/Or informafille privind
medicamentele inregls trate in Romania $i necesare
unei folosiri rationale $i ijliinfifice in practica
farmacoterapic a.
Fiecare dintre cele 14 edifii an/erioare au fast
revizuite $i amplificate, reuijindu-se finerea la zi a
cuno$tinfe/or farmaco terapice.
Acum, la edifia a 15-a, simt nevoia sa fac unele
marturisiri
pentru care cer iertare ce/or pe care i-a$ putea deranja.
Am dedicat medicamantului peste 60 de ani de
viafa, avand permanent asupra Jui o viziune comp/eta,
bazata pe pregatirea de medic fji farmacist, de om de
laborator, de invafamant superior,
de clinica, de oficina.
Am fos/ marcat. print re allele, atat de un spirit analitic
cat $i de unul de sinteza, comp/elate cu nevoia vita/a
de largire $i aprofundare a cuno$1infelor $i un evident
pragmatism . Toate acestea m-au determinat sa fiu
singurul profesor de farmaco/ogie din Jume, care am
studiat, aprofundat $i practical homeopatia. Am ajuns la
concluzii nebanuite: ca homeopatia este farmacologie
homeopata, o $1iinfa medicala, nu.medicina altemativa";
ca exista un slngur concept de.medicament ", cu doua
forme concrete de existenfa, alopat $i homeopat; ca
exista o singurf1 farmacologie, cu doza ramuri, atopat a
$i homeopata. Toate aceste idei te-am descris pe larg
in cartea.Farmaco/ogia homeopata genera/a", publicata
in limbile romanfl, engleza, franceza . Este prima carte
din fume de farmacologie homeopata, ea constituind
$i punerea bazelor unei noi ijliinfe medicate. In fapt,
este vorba de aparifia unei noi viziuni, una globala,
asupra
medicamentutui
$i
Farmacologiei,
care
marcheaza o noufl etapa superioar a in istoria acestora.
Consecinfe/e aces/or concepte var fi, mai devreme
sau mai tarziu, manifestate in modificari importante in
teoria $i praclica farmaco/ogicti $i farmacoterapic a.
fn facult afile de medicina va trebui sa fie predat a
toata Farmaco/ogia , a/opata iji /Jomeopata. in viitor
oricare medic va trebul sa cunoasca ambele tipuri de

medicamente, a/opate $i homeopate $i sa le prescrie, fie


singure, fie asociate, atat in practica ambulatorie cat $i in
spitate, in funcfie de particutaritafile fiecarui caz tratat.
in aces/ fel rezultat ele tratament elor cu medicamente vor fi
imbunfltafite intr-un mod spectaculos.

10

MEMOMED 2014
llfc111omtor de farmacofogic

.Index farmacolerapic homepat". Este o premierfJ care,


sper, sfJ fie de bun augur.
lnvil pe co/eg/i praclicieni sfJ consulle, comparaliv, ce/e
doufJ
.lndex-uri". Se va observa U$Or ce largire incredibl/fJ
oferfJ homeopalla penl ru lerapeuticfJ. Spre exemplu
consulla(i tratamentele bolilor aparalului respirator !ji
digesliv, hemoragiile etc.
Pentru a da posibilitalea colegilor, medici $i farmaci$1i.
care sunt deschi$i pentru progres, sa se convingfJ de
juste(ea concepte/or mele, am intocmil un eseu privind
.Medicamentul in
seco/u/ al XXl-lea", pe care I-am introdus in volumul de
fa/ii. incercand sfJ fiu cat mai obiecliv in marea
problemfJ a
medicamenlului, indrfJznesc sa cred ca eseul respectiv ar
pulea fi considerat un adevfJrat .manifest-program" , care va
deveni realitale intr-un viilor imprevizibil.

2009

Prof. dr. docent Dumitru


Dobrescu Membru
corespondent al
Academi ei
Romane
Membru
titular al
Academi ei de $1iin\e
Medicale

Pentru a inlesni medlcilor a/opafi sa pomeasc a pe


acest drum, am holi'lrat sil fac primul pas in domenlu. in
.Ghidu/ farmacoterapic", care face parte in/egrantil din
.Memomed", am introdus , alaturi de
.Index farmacoterapic a/opal ", existent $i in edifiile
precedente, un

MEMOMED 2014
Mcmomtor de
farmacologic

PREFAJ A

LA PRIMA EDITIE
eficientfJ a medicamenlelor necesitfJ ,
printre
/lel e
o informare corespunzfltoare a medicilor lji
farmacislilor,
:sup produselor farmaceulice disponibile. fn acest
domeniu exislii mari /ipsuri in Romania. Dimensiunile
acestor lipsuri sunt imposibil
de estimat. Este insa sigur ca ele uni dn ce in ce al mri, o
data cu cre$1erea marcata a numaru/u1 med1camentelor
mreg1strat:.
Memoratorul intocm1t de n01 a fost concepul sa acopere,
mtr-o mare masurti, nevoia imperioasii de informare a
medicilor $i farmaci!jtl/Or, cu datele de uz curent privind
medicamentele inregistrate in Romania, la inceputul anu/ui
1995.
Pentru ordonarea capitolelor am a/es c/asificarea A TC
(anatomica,
terapeuticfJ
farmacologicll, chimicll),
conceputa de Consiliul Nordic al Medicamentelor, care
cuprinde Danemarca, Finlanda. Jslanda, Norvegia $1
Sued/a. C/asificarea ATC este singura
agraatll
de
Organiza\ia Mondiala a Sanata\ii. Aceaslil
clasificare a fost adoptata de Romania, in 1992, la
ini(ialiva
subsemnatului,
pe
atunci
pre:jedinte
al
Comisiei
Medicamentului lji ea slfJ /a baza Nomenclatorului de
medicamenle al Ministerului Sanlltfl(ii.
Pentru grupele importante !jl pentru fiecare medicament
sunt
prezentate date _ de iteces f!_ractic, imedia. privind
faacocinelica, farmacodinam1a, ind1ca(11/e terapeut1ce,
reac(11/e adverse, conlraindica(iile , precau(iile lji modul
de administrare. DuptJ fiecare medicament sunt prezentate
produsele farmaceulice, cu denumirile
/or comerciale (generice sau depuse), formele farmaceulice
!ji dozaje/e corespunzatoare. Sunt inc/use praclic toale
produsele industriei romane!jli de medicamente !ji o mare
parte din produsele stnJne. Ne-am slrfJduit sil nu omilem
nici una dintre subslan(e/e active inregistrate. Am facut insll
o se/ec(ie intre produsele care au aceealji substan(a activfJ.
/nterac/iunile medicamenlelor, capitol important pentru
practice, au fost grupate intr-un capitol separat.
/nten(ionam sa redactam Memoratorul in fiecare an pentru
a oferi practicienilor informa(iile privind noile produse,
autorizate in v/itor, cat lji modificarile care vor aparea in
literaturll, privind produsele deja cunoscute. Pentru a
Utilizarea coreclfJ

lji

rllspunde cat mai comp/et necesitllfilor practicienilor vom


fi recunosclltorl colegilor care ne vor transmite observa(ii
lji sugeslii.

Ne exprimllm speranfa ca lucrarea prezentatfJ acum va


fi un real instrument de Jucru, pentru aclivitalea curenta, in
uli/izarea medicamentelor . Este !ji unul din motivele pentru
care lucrarea este prezenlata in formatul_ Uf1J{ a!l'{.

;..

.,,-. - .

. d ...... ....

-J'. FRM,<1

Mal 1995::;':.: ' -

Prof. dr.
obrescu

: . . . .. . . .. ,. .emiei
_.. .- .- ,

'
_".
'..
.:

.';
,
'.
.. " :i D
flill' l!Ni'!:orespo qent Ial
r.:>

fD

:.;' ,\:O"I '-

_ :._ 1--' :\--

M E M O M E D 2 0 14

REZUM
AT

Prof. dr. Dumitru


Dobrescu Universitatea de
Medicina ?i Farmacie
Bucure9ti,
Romania

in terapia cu medicamente, pe plan international, de


peste doua secole, exisla o foarte mare anomalie, pe
care nimeni nu o vede, de9i ea aduce pagube uria9e
sanata!ii umanita\ii. Este universal folosita metoda
terapeutlca alopatii,dar nimeni nu vorbe9te de aces!
fapt.in schimb, se foloseste concret instrumentul
metodei, medicamentul alopat, care st obiectu; unei
9tiinte medlcale proprii, Farmacologia (alopata).
predata
in toate faculta\ile de medicina. Se folose9te 9i a doua
metoda terapeutica, homeopatia. fara a se con9tientiza
ca atare, dar nimeni nu vorbe9te de instrumentul
metodei, medicamentul homeopat ?i nu existiiinca,
oficial, o ?Uinta a acestuia, Farmacologla homeopatii,
care, evident, nu se predain facultatile de medicina.
Autorul, profesor universitar de farrnaco logie ?i
medic homeopat practician, a descoperit ca terapia
are doua componente, metoda 9i instrumental ei. A
descoperit apoi ca exista o analogie evidentaintre

embru tlluler al

t1iilte Medicale

.- l\.
ll\ L -

M E M O M E D 2 0 14

J\femor:uor de f.unwcologic

TERAPIA CU MEDICAMENTE - DOMENIU fN


CARE SE IMPUN IMPORTANTE
I
RAPIDE CORECTURI

""ilJ

1
_;} ....f A aaemiei d

:'" .)t

_.,,.

12

Mcmomto,. de farmncofogic

INTROOUCER
E

Terapia sau terapeutica este ramura medicinii care studiaza


mijloacele ?i metodele de tratamenl al bolilor,deci
lnstrumentele i modul de lucru folositein practica. n
cursul isloriei societa\ii omene9ti au fast folosite
multiple ?i variate mijloace 9i metode de tratament al
bolilor, lainceput exclusiv empiric apoi,in masura
mereu mai mare, pe baze ?tiin\iiice.
in secolul 21 terapia continua a folosi mijloacele ?i metodele
alopatie ?i homeopatle, ambele metode terapeuti ce
bazii.ndu-se pe acela?i tip de
instrument,
medicamentul.
$1iin\a
medicala
a
medicamentului este Farmacologia, existenta numai
pentru medicamentul alopat, nu ?i pentru medicamentul
homeopat. Din considerente
logice rezulta ca ar trebui sa existe ?i o Farmacologie
homeopata.
Autorul a elaborat o Farmacologie homeopatii
generala, prima carte din lume de acest fel, punand
bazele unei nol
? tiinte
medicale.
Autorul
demonstr eazii.
necesitatea existent ei?i introducerii Farmacologiei
homeopate, alii.turi de Farmacologia alopatii., n
nvatii.mantul superior medical
?iin practlca terapeuticii, n ambulator ?i n spitale.
Cuvinte cheie. Alopatie, Homeopatie, Farmacologie
alopat a, Farmacologie homeopata

empirice, mai alesin unele zone ale globului terestru ?


i/sau in unele paturi ale popula\ iei, sub forma a9aziselor medicini alternative ?i complementare.
Printre numeroasele mijloace ?i metode cunoscute,
o utilizare dominata,in unele zone ale globului,o are
terapia cu medicamente sau farmacoterapia . n ultimii
200 de ani,in acest domeniu, s-au
inregistrat progrese remarcabile dar ?i erori, acestea
din urma datorite unor evolu\ii ntii.mplatoare, uneori fara
cunoa9terea esen\ei sau cauzelor unor fenomene,
alteori datorite ignoriirii acestora.
O eroare importanta este ignorarea faptului ca
farmacoterapi a inseamna,in egalii masurii,mijloace ;;i
metode de tratament. Mijloacele,instrumen ele
indispensabile sun!medicamentele, care trebuie
cunoscute sub toate aspectele privind interrela\iile lor
cu organismul. Metodele reprezinta modul de utilizare
a medica mentelor, deci farmacoterap ia.

,..

MEMOMED

2 0 14

Aceasta ignorare a determinat existenta unei


situatii absurdein domeniul medicamentului,pe care atat
lumea medi cala ?i farmaceutica, dar ?i popula\ia, o
suporta ca pe ceva normal.

ALOPATIA I HOMEOPATIA
De peste 200 de ani,in farmacoterapie exista doua
feluri de medicamente, alopate 9i homeopate. Ele sunt
expresia unor legi ale naturii?i sun!singurele me ode
farmaco terapice care pot exista, potrivit acestor legi
(legea Arndt=Schulz, fenomenul hormesis).
Alopatia este metoda terapeutica bazata pe legea
contrariilor 9i care folose;;te doze ponderale de
medicamente. Homeopatia este metoda terapeutica
bazata pe legea similitudinii 9i care folose9te doze
subponderale.intre alopatie 9i homeopatie exista
o
analogie evidenta. Ambele sun!melode terapeutice.
Ambe le folosesc ca mijloc sau instrument,
medicamentul, fara care nu ar putea exista.
sens nefavorabil, chiar daca persoanele respective nu
au cuno;;lin\e minime despre subiect.

Mcmorator de farmacologle

Metoda terapeutica alopata se practica datorita


cunoasterii complexe a medicamentului alopat, studiat
de ;;liinta medicala proprie, numita Farmacologie
alopata. Metoda terapeutica homeopata se practica,
evident, prin folosirea medicamentului homeopat, dar fara
cunoar;;terea completa a acestuia, pe baza studiului in
cadrul unei ;;liin\e medicale proprii, Farmacologia
homeopata, care nu existainca.
Metoda
terapeulica
alopata
seinvatain toate
facultalile de medicina din lume. Aceastainva\are decurge
in mod automat din studiul Farmacologiei alopate.in plus,in
toate \arile ;;i pe plan intema\ional exista socielali de
farmacologie. Paradoxal,nimeni, niciodata nu vorbe;;te de
existenta metodei terapeutice alopate. Nu exista nici o
carte cu titlul Alopatie. Nu exista nici o societate, Jiga,
asocia\ie profesionala a medicilor cu titlul alopata.in
industria farmaceuti ca mondiala peste 95% din
medicamentele produse sunt alopate, fara sa se vorbeasca
de acest fapt.
Metoda terapeulica homeopata nu seinva\ain
faculta\ile de medicina. Ea este nsu;;ita de unii medici
prin cursuri postuniver sitare, organizate de societalile
de profit, dar ;;i de oameni din afara profesiunii
medicale. Despre homeopatie se vorbeste ocazional,
ntre medici ;;l/sau n randul populaliei, de multe ori n

in lume exista tiparite sute de carjide homeopalie,


conceputa exclusiv ca metoda terapeulica, deci ca
farmacoterapie ;;i farmacotoxicologie, ignorandu-se total
faptul ca metoda foloseste ca instrument medicamentul
homeopat ;;i ca folosirea corect a acestuia necesita
obligator cuno;;tinte studiatein celelalte ramuri ale
farmacologiei , comentate n acest articol. Timp de 200 de
ani nimeni nus-a gandit ca ar trebui sa existe o r;;tiin\a a
medicamentului homeopat, o Farmacologie
homeopata, prin analogie cu Farmacologia alopata,
care sa studieze complet medicamentul homeopat. Fiind
profesor de farmacologie alopata, dar si medic homeopat
practician, am descoperit analogia dintre cle doua
metode terapeutice, alopatie ihomeopalie, ;;iam scris
prima carte din lume de Farmacologie homeopata
generala,in 2007. Desi am liparit cartea iin limbile engleza
I franceza, ea continua a tie ignorata. Paradoxal, n lume
exista zeci de societa\i,ligi, asocia\ii de homeopalie, care
continua tradi\ia de a se ocupa exclusiv de metoda
terapeutlca, ignorand total necesitatea cunoasterii
complete a medicamentului homeopat r;;i a
Farmacolgiei homeopate.

M E M O M E D 2 0 14
Mcmorator de farmaco foglc

HOMEOPATIA I FARMACOLOGIA HOMEOPATA


Homeopatia este metoda terapeulica bazata pe
medicamentul homeopat, este deci homeoterapie sau
farmacoterapie homeopata . Farmacologia homeop a este !
_itinla medicaentului homeopat are studiaza
interrelal11le acestu1a cu organismul. Fenomenele are
exprima aceste fnterrela\ii sunt multiple i diver.se . i
sunt studiate r;;liin\ificin cadrul celor r;;ase ramu1
cost1tut1ve ale Farmacologiei, farmac cinelica,
far'.11ac dinm1a, farmaco toxicologia, farmacoterap1a,
farmacoep1dem1olog1a.
Rezulta clar ca homeopatia r;;i farmacologla homeopata
nu se exctud ci, din contra, homeopatia este numai o
parte di rarrnacologie. Faptul ca, panain prezent, nu sa facut acea.sta delimitare, perfect logica, a determinat
preocuparea homeopatllor exctusiv pentru metoda
terapeutica
;;l
neglijarea
totala
a
prezen\ei
medicamentulul homeopat, deci neglijarea celorlalte cinci
aspecte, legate de ramurile farmacologiei. Aces! fapt,
deosebil de grav, explica stagnarea homeopatleila
nivelulinceputurilor.ei,
in urma cu 200 de ani dar r;;i ob\inerea unor efecte
terapeutice mull inferioare poten\ialului medicamentului

16

MEMOMED

2014

/lfcmorator tic farmacologie

apari\ia primei carjl de Farmacologie homeopata s-a


reu;;it introducerea,in premiera interna\ionala, a unui
curs universitar de Farmacologie homeopata, la
Facultatea de Medlcina a Universita\ii Titu Maiorescu
din Bucure;;ti, la 25 februarie 2013, data care va intrain
istoria medicinii.Este timpulca toate faculta\ ile de
medicina, dar mai ales cele de lainva\amantul de stat,
sa introduca predarea Farmacologiei homeopate.

CONSECINTELE FAVORABILE ALE EXISTENJEI


FARMACOLOGIEI HOMEOPATE
a) Din punct de vedere al sanata\ii popula\iei
- Pentru tratamentul bolilor care se trateazain prezent cu
medicamente alopate .
- Cre;;terea ponderii medica\iei ;;tiin\ifice, alopate
i
homeopate,in
cadrul
ansamblului
metodelor
terapeutice, inclusiv
a celor alternative ;;i
complementare, va deJermina reducerea semnificativa
a imbolnavirilor acute i cronice ;;i ameliorarea evidenta
a starii de sanatate a popula\iei,la nivel global.

homeopal, datorita necunoasterii r;;i neglijarii aspectelor


de farmacocinetica , farmacodi namie, farmacoepi
demiologie. Aces! fapt explica !_ii plasarea homeopatieiin
randul medicinilor l_tmative r;; complementare, o alta
foarte mare eroare a med1cm11, din doua puncte de vedere.
In primul rand, termenul de medicini alternative r;;i
comple mentare este absurd. Medlcina este una
singura, este r;;liin\a care studiaza structurile, func\iile r;;i
bolile organismului r;;i tratarea acestora. Ar;;a zlsele
medlcini alternative r;;i complementare sunt,in realitate,
metode, tehnici, procedee paramedicale, emplrice, nu
au la baza o ;;tiinla medicala a instrumentului
respecliv. in al doilea rand, homeopatia, ca metoda
terapeutica, se bazeaza pe medicamentul homeopat,
care poate fi studiat r;;liin\ific, prin analogie cu
medicamentul alopal. Homeopatia nu se va puteaimpllni
niclodata daca ramane n forma actuala, incompleta, de
homeoteraple. Singura posibilitate fara alternativa, este
Farmacologia
homeopata,
care
va
plasa
homeopatiain
randul
r;;tiin\elor
medicate.
Prin
admiterea Farmacologiei homeopatein randul i:;tiin\elor
medicale medicina se vaintregi cu un enorm bagaj de
cunor;;tin\e teoretice i:;i cu crer;;terea evidenta a aportului
practic la starea de sanatate a popula\iei.
Cu toate ca argumentele care sus\in existen\a
Farmacologiei homeopate sun! de o logica impecabila,
abia dupa i:;ase ani de la
- Practic,se va produce dublarea numarului medicamentelor
disponibile.
- Multe dintre
medicamentele
homeopate
sunt,
comparativ,
egale sau mal eficace decal cele alopate, pentru aceea i
indlca\ie terapeutica .
- in bolile acute (de ex. ale aparatului respirator ,ap.
digestiv),
medicamentele homeopate pot avea ca rezultat final ,
frecvent , ob\inerea vindecarii. Astfel va scadea
semnificativ inciden\a cazurilor de cronicizare i deci
numarul bolnavilor cronici.
-in bolile acute medicamentele homeopate produc,
comparativ cu cele alopate, efecte mai rapide, scurtarea
perloadei de evolu\ie ;;I a convalescen\ei. Pentru bolile
care necesita internareain spital se va scurta perioada de
spitalizare.
-Medicamentele homeopate nu produc efecte adverse decal
rareori ;;i atunci mai pu\in agresive.
- in bolile infec\ioase asocierea medica\iei alopate,
etiotrope,
cu cea homeopata, simptomatic-patogenica, permite ob\inerea
de efecte terapeutice superioare, scurtarea perioadei de
evolu\ie ;;ia convalescentei,diminuarea complica\iilor ia
sechelelor. n cazul tube rculozei ;;i sifilisului, asocierea

medica\iei alopate antimicrobiene cu cea homeopata,


care se adreseaza terenului, ignorat de alopatie, ar
putea delermina, n ca\iva ani, eradicarea celor doua
boli, rezultat imposibil de ob\inut numai cu unul din
cele doua tipuri de medicamente.
-Pentru multe cazuri de boli cronice ( de ex. reumatismale,
astm bron;;ic), medicamenlele homeopate, folosite ca
tratament deintre\inere, permit ob\inerea de efecte eel
pu\in egale cu

MEMOM ED

2014

llfcmomlor tie farmacologle

17

medica\ia alopata, dar fara efecte adverse ;;i la costuri


mull mai mici.
b) Din punct de vedere al costuluiingrijirilor medicale
Medicamentele homeopate au pre\uri de cateva ori
mai mici decal cele alopate. Se vor ob\ine economii
substan\iale in cheltuielile cu medicamente atat pentru
popula\ie cat i pentru societate.
c) Din punct de vedere al cercetarii ;;tiin\ifice medicale
Prin aplicarea in cercetarea farmacologica a legii
similitudinii la nivel celular i molecular (legea
Dobrescu), se var descoperi numeroase medicamente
homeopate nol. Se vor putea trata astfel multe boli carein
prezent nu au tratament medicamentos sau pentru
care aces! tratament este nesatisfacator.
d) Din punct de vedere al mediului.
Medicamentele homeopate nu polueaza mediul
ambiant nici in perioada de preparare ;;i nici dupa
administrarea la bolnavi. Se va produce ireducerea
semnificativa a poluarii mediului intern al organismelor
umane,la scara planeIara. Farmacologia homeopata este,
prin natura sa, singura farmacologie ecologica posibila.
Va disparea patologia medicamentoasa proprie alopatiel.

INSTITUTUL

INTERNATIONAL
DE
FARMACOLOGIE HOMEOPATA

Am convingerea ca argumentele pe care le-am


adusin aces! articol,in favoarea
Farmacologiei
homeopate, au o logica impecabila i subliniaza
necesitatea unor ac\luni hotarate, rapide i eficiente
pentru recunoaterea acestei noi ;;tiin\e medicale
i
antrenarea ei la slujirea sanata\ii publice. De aceea
consider ca orice atitudine pasiva i. mai rau, orice
impotrivire, din partea oricarei persoane care, prin pozi\ia
profesionala isociala, ar putea aduce o contrib u\ie
pozitiva la promovarea far macologiei homeopate ;;i nu
o face, poate Ii considerata un act de inamic al binelui
public.
Prin realizarea. n condi\ ii optime, a dezideratelor
care reies din expunerea problemei analizate, cea mai
potrivita cale este
infiin\area unui lnslilut interna\ional de Farmacologie
homeopata. in acest seep amintocmit un proiect ini\ial,

care poate Ii mbunata\it. Am ajuns la aceasta concluzie


\inand seama de doua considerente. in primul rand,
existenta concreta a Farmacologiei homeopate
M E M O M E D 2 0 14
M11111orator t/11 fnrmncolog/11

in al doilea rand, activita\ile care trebuie depuse pentru


a aduce farrnacologia horneopata la nivelul
farrnacologiei alopate va necesita eforturi
deosebite,inlimp, resurse materials 9i urnane.
Pentru a llustra irnportanta problernei, citez dintr-o
scrisoare pe care mi-a trirnis-o Christian Boiron, patronul
Laboratoarelor Boiron din Fran\a, lider mondial n
produc\ia de medicaments horneopate, dupa ce a citit
cartea mea.Farmacologia homeopata generala". Elinsu9i
este autor al unor apreciate caf\i despre horneopatie 9i
un foarte bun cunoscatorin materie. ,.Cartea dvs. este un
monument. Ea va marca destinul medicinii9i homeopatiei
prin for\a sa conceptuala, logica sa irnparabila, curajul
sau intelectual 9i autoritatea sa. Ne-a\i trasat drurnul pentru
o suta de ani de rnunca".
lnstitutul de Farrnacologie homeopata va avea ca
obiectiv prioritar elaborarea Tratatului de Farrnacologie
homeoapa, prirnul
in lume de aces!fel. Aceasta elaborare a inceputin 2007,
prin conceperea capitolului de Farmacologie homeopata
generala, de catre subsernnatul. Cartea a ajuns la edi\ia a
treiain limba rornana 9i a fast tradusain lirnbile engleza 9i
iranceza. Arn elaborat 9i prirnul capitol din farrnacologia
speciala, Farrnacologia horneopata a aparatului respirator.
Pentru orice activitate viitoare in domeniu este necesar sa
iie elaborat Tratatul de Farmacologie homeopata
in intregime. Pentru a pastra analogia alopatiehomeopatie structura Tr atatului va trebui sa respects
clasificarea ATC a Organiza\iei Mondiale a Sanata\ii
pentru medicamentele alopate 9ipentru plantele
medicinals (ATC index 9i Herbal ATC index).in aces!
sens rnai sunt de elaboratinca 10 capitols.
in elaborarea Tratatului trebuie sa se foloseasca tot
ce s-a scris in domeniul homeopatiei , care reprezinta
aspecte de farmaco terapie ;;i arrnacotoxicologie.
Opera\ia majo ra va consta in filtrarea cu discernamant
numai a partilor fiabile din aceste materials, cunoscand
ca aceasta calitate au numai circa 20% din materials.
Materialul pre\ios care se va ob\ine va trebui
cornpletat cu date noi,in mare parte inexistentein
prezent, privind aspectele
de armacocinetica,
farmacodinami e,
farmacoepidemiologie.
Aceste
aspecte var trebui sa faca obiectul cercetarilor unor
sectii
din
cadrul
lnstitutului.

in acest fel se va ajunge ca eficienta horneopatieisa


creasca spectacular, atingand cote greu de imaginat,daca
\inem seama deiaptul ca,in ciuda lipsurilor majore

va inOuentain bine,de o maniera semnificativa,


medicina practica din toate \arile lumii i vaimbunata\i
sanatateaintregii umanita\i.
existentsin prezent, homeopatia are o eficien\a frecvent
egala , uneori superioar a alopatiei.
Dupa elaborarea
Tratatului
de
Farmacologie
homeopata se va putea trece la alta etapa, introducerea
Farmacologiei homeopate ca disciplina obligatoriein
curricula tuturor aculta\ilor de medicina, alaturi de
Farmacologia alopata. n acest fel orice medic practician

M E M O M E D 2 0 14

Mcmomtor de fm 11mcolog lc

va putea prescrie,singure sau asociate, atat medicaments


alopate at sihomeopate,in ambulator 9i n spitale,
singurele criteriipentru legerea medica\iei fiind cele
;;tiin\ifice.

BIBLIOGRAFIE
1. Dobrescu D.. Farmacologie homeopata genera/a, Edit.
Minesan, Bucure;;ti, 2007.
2. Dobrescu D.. General homeopathic p/Jarm acology,
Edit.
Tarus Media, Bucharest, 2008.
3. Dobrescu D., P/J armacologie Homeopat/Jique
Generale,

20

Edit. Similia, Lyon. 2011.


4. Dobrescu D., Farmacologie homeopata (ecologica), Vol. I,
Farmacologia generala, Edi\ia a 111-a ,Edit. Universitara,
Bucuresti,
2011.
5. Dobrescu D., Medicamentul in secolul XX/,
Memomed, edi/ia

17, Edit. Universitara, Bucure;;ti, 2011.

6. . Jouanny J., Contribution a l'etude de la fiabilite des


pat/Jogenesies, lmprim. Gerbert, Aurillac, 1983.
7. Hahnemann S., Organonul medicinei, Edit.
Excalibur,
Bucure;;ti, 2008.s
a. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics
Methodology,
ATC Index with DDDs, Oslo, 2009.
9. WHO Collabopra ti ng Centre for Internationa l
Drug Monitoring, Herbal ATC Index, Uppsala, 2004.

M E M O M E D 2 0 14

M E M O M E D 2 0 14

/llc 111omtor de far111aco / ogic

UTILIZAREA
MEMORATORULUI
0 carte de genul Memoratoruluilrebuie sa ofere
posibllitatea unei informarl satisfacatoare,intr-un limp
cat mai scurt posibil. Consultarea poate fi facutain doua
maniere diferite.
a) Daca ne intereseaza sa aflam unde gasim
informa(iile privind un anumit medicament cautamin
lndexul alfabetic, in care sunt cuprinse atat denumirile
comune interna(ionale (D.C.I.) cat i cele comerciale
(generice sau depuse ). Se cauta imediat la pagina
indicata, unde se gasesc, deja selec(ionate i
grupate, informa\ille dorite (farmacocinelica, farmacodi
namie, indica\ii, reac\ii adverse, contraindica(ii,
precau\ii, mod de administrare, cai, doze, durata, etc.
forme farmace utice i dozajele corespunzatoare).
Descrierea acestora
in paragrafe distincte permite gasirea imediata a
informa\iei dorite.
b) Daca dorim sa cunoalem care sun! medicamentele
disponibile dintr-o anumita grupa farmacol ogica,
cautam la Cuprins grupa analomica corespunzatoare,

11/emomtor de fa r111ncologfe

PRESCU RTAR I
apoi
subgr
upa
i
medic
amen
tele
respe
ctive.
in
aces!
fel,
daca,
de
exem
plu,
un
bolna
v nu
supor
ta un
anum
it
medic
amen

I SEMNE FOLOSITE

t, avem indicate toate alternativete pentru


ac\iunea farmacologica dorita.

erioada alaptarii precau\iein perioada

ac. ADD ADHD


Admin. At NS
ap.

alaptaril

alaptare

posibila acid
deficit de aten\ie

deficit de aten\ie, tulburare hiperreactiva


administrare

antiinflamatoare nesteroidiene

aparat

interzisa conducerea auto i lucrul la


maini

a
cap. Cind. cone. Ct.

D.C.I.

pruden\a mare la conducerea auto, rise de


inca pacitate

n
d

pruden\ain conducerea auto, rise redus de


inca pacitate

capitol

contraindica(

ii
concentra\ie
cutie

denumirea comuna interna\ionla


Fein.

c) Pentru utitizarea lndex-ului farmacoterapic se va consulta


textul de prezentare a acestuia.

farmacoci netica

Fdi

farma

n.

codinamie
flaeon

Fl.
g

grame

i.m.

intramuscular

Ind.

indica\ii terapeutice

i.v.

intravenos

kg

kilogram

l.c.r.

lichid cefalorahidian

mcg

microgram (10-6 g)

mg

miligram (10-3 g)

22

MEMOMED

2014

Memorator tie farmacologle

TRACTUL DIGESTIV
'' METABOLISM

min

minut

ml
mEq

mililitru (1Q-3 I)
miliechivalent

A 01

PREPARATE STOMATOLOGICE

nr.

numarul

A 02

ORL

otorinolaringologie

MEDICAMENTE PENTRU
TULBURARI LEGATE DE ACID

OTC

medicamente eliberate in farmacii sau drogherii


fara prescripjie medicala
pre\ul cu amanuntul (in

A 03

MEDICAMENTE PENTRU
TULBURARI FUNCJIONALE
GASTROINTESTINALE
ANTIEMETICE $1 ANTIGREAJA

Pa
RON)
pag.
p.o.

pagina
calea orala

Pree.

precau\ii

P-6L

medicamente eliberate in farmaeii pe baza de


prescrip\ie medicala valabila 6 Juni

P-RF

medicamente eliberate in farmacii pe baza de


prescrip\ie medicala care se re\ine la farmacie

P-TS

medicamente eliberate in farmacii pe baza de

A 04
A 05
A 06
A 07

re\eta cu timbru sec.

TERAPIA BILIARA $1 HEPATICA


LAXATIVE
ANTIDIAREICE,
ANTllNFLAMATOARE/
ANTllNFECJIOASE INTESTINALE
MEDICAJIA OBEZITAJll,
EXCL. PRODUSE DIETETICE

denumiri comerciale (marea depusa)


reae\ii adverse
retard

medicamente eliberate n spa\ii cu destina\ie speciala


(spitale, aparatele dispensarelor etc.)

rise pentru sarcina categoria X (eontraindica\ie)

A 09

DIGESTIVE, INCL. ENZIME

&

rise pentru sareina categoria C !iii D

A 10
A 11
A 12
A 13

ANTIDIABETICE
VITA
SUPLIMENTE MINERALE
TONICE

A 14
A 16

ANABOLICE SISTEMICE
ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL
DIGESTIV $1 METABOLISM

R.a.
ret.

[Ml

s.c.

rise pentru sarcina categoria A !iii B (a se vedea


,.Ghid farmaeoterapie pag. 195)
subcutanat

Sol. buv.

solu\ie buvabila

Sol. lnj.

solu\ie injectabila

Sol. int.
SSRI

solu\ie pentru uz intern


inhibitori selectivi ai recaptarii serotoninei

u.
u.i.

unita\i
unita\i interna\ionale
medicamente pentru care de\inatorii autoriza\iei

A 08

de punere pe pia\a nu au platit taxa de men\inere

in vigoare a autoriza\iei
24

MEMOMED

2 014

Memomtor de fa ,.macologlc

A 01

PREPARATE STOMATOLOGIC E

A 01 A PREPARATE STOMATOLOGICE
A 01 AA PRODUSE PENTRU PROFILAXIA
CARIEI A 01 AB

ANTllNFEC JIOASE

IANTISEPTICE
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL
A 01 AC CORTICOSTEROIZI
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL
A 01 AD ALTE PREPARATE
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

*
*

A 01 AA PRODUSE PENTRU PROFILAXIA CARIEI


NATRll

FLUORIDUM

OTC
Fein. Absorb\ie buna din tubul digestiv, diminualain
prezenta calciului, magneziului, alurniniului. Dupa o doza
orala de 40- 100 mg/zi, concentra\ia serica de flor este 510 mmol/I. Fixare predominantain case ;;i din\i, circa
jumatate din apart. Difuzeaza
in saliva, unghii, par, lapte, traverseaza placenta. Excre\ie
prin urina,mai pu\in prin fecale ;;i secre\ia sudorala.
Fdin. Cre;;te rezisten\a la mediul acid a smal\ului dentar,
favorizeaza remineralizarea, scade producerea placii
dentare. Cre;;te densilatea osuluiin osteoporoza
prin
slimularea osteo bla tilor ;;I cre;;terea masei trabeculare.
Ind. Prevenirea cariilor dentare la copii sub forma de
adjuv ant alimentar ;;i mai ales de preparate igienice
bucale. Acliunea topica la nivelul smal\ului ;;i placii este
superioara efctului sistemic. Efecte nesigure la adul\i i la
fem
eiinsarcinate,
neavand
influen\a
favorabila
asupraietusului.
Suplimentarea
fluorului
nu
este
necesarain sarcina.in zonele in care apa de baut con\ine
fluor sub 1 mg/I (o parte la un milion :: 1 ppm) este ulila
suplimenlarea fluorului prin fluorinare artificiala.
Osteoporoza primara ;;iin postmenopa uza. in prima
cate gorie efeclele pot fi avorabile, n a doua nu s-a
demonstrat con vingator reducerea inciden\ei fraclurilor
vertebrale.

M E M O M E D 2 0 14
lllemomlol" tic farmacologlc

25

R.a. Rare. daca se respecta concentra\iile coretein apa


pot abila sau dozele oralein administrarea profilactica. In
intoxica\ii acute apar R.a. locale, ca irita\ii gastrice prin
acidul florhidric format in stomac
sau
tulburari
metabolice ;;i electrolilice, mai ales
hipocalcemie.
R.a. generale: tremuraturi, hiperreflectivitate, parestezii,
tetanie, convulsii, aritrnii cardiace, ;;oc, tulb. respiratorii.
Daza toxica pentru adul\i este de 1 g, cea letala de 5-10
g, decesul apara d
in 2-4 ore de la ingestie. La copii doza letala 500 mg.
In intox ica\ia cronica apar cre;;terea densila\ii oaselor.
dureri articulare, mai ales la nivelul rnembrelor inferioare,
calcificarea ligamentelor, tendoanelor, inser!iilor musculare.
Floroza dentara la copii,in perioada dezvoltar ii din\ilor, cu
marmorarea smal\ului dentar. Rareori colora\ ia galbenbruna a din\ ilor, la depa;;irea
dozelor.
sarcinii, alaptare. Nu exisla vreun beneficiu pentru
denti\ia provizorie sau definiliva a copilului, sa se
suplimenleze mama cu nuor, n sarcina iin alaptare.
Cind.in regiunile unde con\inutulin fluor in apa polabila
este peste 0,3 mg/I.
Admin. Oral. Comprimatele se sug sau se rnesteca in
gura, pentru a favoriza ac\iunea locala directa asupra
smal\ului dentar. Administrare seara. Dozele trebuie
slabililein func\ie de con\i nutul n florura al apei potabile,
de
florurile
provenind
din
dieta
i
de varsta copiilor. La un con\inutin florura al apei potabile
sub 0,3 ppm, doza zilnica este: pentru copii de 6 luni-3 ani
0,55 mg florura de sodiu (== 0,25 mg florura); pentru copii
de 3-6 ani 1,1mg (== 0,5 mg florura); peste 6 ani 2,2 mg
florura de sodiu pe zi (== 1 mg florura). La un con\inut n
florura al apei potabile de 0,3-0,7 ppm: nu se
adminislreaza florura de sodiu oral la copii sub 3 ani; 3-6
ani se adminislreaza 0,25 mg fluor zilnic. Peste 6 ani 0,50
mg fluor zilnic. Daca apa potabila con\ine peste 0,7 ppm
florura ,nu se administreaza florura de sodiu oral.
Aplica\ii locale, dupa apari\ia din\ilor, la copii peste 6
ani, sub forma de clatire a din\ilor, zilnic,cu solu\ie de
ilorura de sodiu 0,05% (10 ml),sau saptamanal sau lunar.
cu solu\ ie 0,2% (10 ml). Paste de din\i cu florura de
sodiu. A plicarea locala, de catre personal specializat,
sub forma de lac sau solu\ie 2%. Dupa aplica\iile locale
nu se clatesc din\ii, nu se bea ;;i nu se rnananca eel pu\in
1/4 - 1/2 ora.

Metoda cea mai simpla de profilaxie a cariilor


constain periajul din\ ilor cu pasta de din\i pentru copii

(cu eel mull 500 ppm fluorura ) pana la varsta de 6 ani


icu pasta obi;;nuila (cu
1000-1500 ppm fluorura) la pesle 6 ani.

26

MEMOMED

2 0 14

J\fc111or11tor de ft1r11u1cologic

in oste oporoza postmenopauza, oral, 50-75


mg/zi, asociata cu calciu i vitamina D.

@ ZYMAFLUOR (Novartis, Germania)


Compr.0,25 mg. Ct. x 400.
Compr. 1 mg. Ct. x 250.

A 01 AB ANTllNFECJIOASE IANTISEPTICE
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL
CHLORHEXIDINUM
OTC

Fein. Absorb\ie redusa din tubul digestiv !?i prin piele.


Fdin. Bacteriostatic 9i bactericid fa\a de bacterii
grampozitive (mai activ) !?i gramnegative (mai pu\in activ).
Pseudomonas si Proteus pu\in sensibili. lnhiba
micobacterii, unii fungi 9i unel virusuri. lnactiv asupra
sporilor. Ac\iune mai mare la pH neutru !?i slab acid.
Ind. Gingivita (efecte favorabile 60-90%), tulburari
periodontale la bolnavi cu insuficien\a imunitara, pentru
favorizarea
evolu\iei dupa tratamente periodontale,
prevenirea placiidentare, ngrijirea zilnica a din\ilor 9i gurii,
igienizarea guriiinaintea interven\iilor chirurgicale. Ulcera\ii
aftoase. Candidoza orala.

R.a. lrita\ii locale, modificarea culorii limbii, din\ilor,


materialelor stomatologice protetice, tulburari ale gustului,
senza\ie de arsura la nivelul limbii, innama\ia parotidelor.
Descuamarea limbii, care poate ii diminuata prin diluarea
solu\iei ini\iale (1/1).
Pree. Aplicarea locala bucala se face la eel pu\in 1/2 ora
distan\a de utilizarea pastelor de din\i.
Admin. Spalaturi bucale cu 10 ml sol. 0,1-0,2% de 2-3
ori/zi, limp de un minut. Gel, odata pe zi, dupa ultima masa
sau inainte de culcare sau la nevoie, 2 cm gel pe periu\a
de din\i, cu periaj limp de 2 minute, apoi cfatire u9oara.
Dupa 4-10 saptamani pauza fara cforhexidin limp de minim
2-3 saptamani.
@ COLGATE PERJOGARD (GABA, Germania)
Sol. bucofaringiana 0,2%

CORSODYL MINT MOUTHWASH (Gf axo


Smithkfine, Anglia)
Apa de gura 0,2 g/100 ml. FL 300 ml

M E M O M E D 2 0 14

Memomtor tie fan11aco logie


METRONIDAZOL

27

R.a. Rar modificarea gustului i mirosului, dermatita de


contact.
Admin. Apa de gura, sol. 0,1%.

@ HEX ORAL (MCNEIL PROD., Marea

Britanie) Spray bucofaringian sol 0,2%. Fl. 40 ml.

Jnd. Antiinfec\ios pentru cavitatea bucala.

@ GRINAZOLE (Septodont,

Fran\a)

MICONAZOLUM

P-

6L

Pasta. Tub 4,5 g.

Fein. inhibitor al citocromilor CYP2C9 i CYP3A4

@ METROGENE (Septodont, Fran\ a)

Fdin. Antifungic cu spectru largimpotriva spec iilor


Candida (albicans, glabrata, krusei, parapsilosis,
tropicalis 9i pseudo tropicali) i antibacterianimpotriva
bacteriilor gram-pozitive (Streptococcus pyogenes,
Staphy lococcus aureus 9i Erysipelothrix insidiosa).

surete dentar 4,5 mg. Cutie x 2 pungi x 5 plicuri cu


un burete.
HEXETIDINUM

Ind. Tratamentul candidozei orofar ingiene f a pacien\ii


imuno compromi!?i.

OTC

Fdin. Antiseptic, bactericid, fungicid.


Ind. lnfec\ii locale bucale (angine, amigdalita, faringita,
stomatita, afte, glosita, gingivita, parodontopatii, afveolita
suprainfectata dupa extrac\ii dentare, gingivoragii, micoze
bucale i faringiene). lgiena cavita\ ii bucale in imbolnaviri
generale, dezodorizarea
gurii.
M E M O M E D 2 0 14

28

Mcmom/ or de fnrmaco/ogie

pacientului. Este de preferat aplicarea comprimtului


diminea\a,
du 5 alarea
secre\nle sal1vare
sunt din!ilor, deoarece noaptea,
m! pun accentuate. LORAMYC poate fi administral
mpreuna cu alimente :;;i bauturi.

LORAMYC 50 mg, comprimate bucale


mucoadezive (Catalent Germany Schorndorf GMBH Germania)
Compr. bucal mucoadeziv 1 flac. PEID x 14 cornpr.
bucale mucoadezive
COMBINAJll

OTC

NEOCONES (Lab.Septodont, Fran!a)

Sulfa! neomicina 15.400 ui; Benzocaina 5 mg. Con


dent. Flac x 50.

R.a. dureri abdominaf e, grea\a, disconfort oral


Cind. Administrare concomitenta de anticoaguf ante orafe,
sulfonamide
hipogficemiante,
cisaprida,
pimozida,
ergotamina, dihidroergotamina
Admin. Se aplica un comprimat bucaf mucoadeziv o data
pe zi, pe o durata de 7-14 zife,in func\ ie de
raspunsuf clinic al
Ind. Tratamentul adjuvant al alveolitelor dupa controlul :;;i
cura\irea alveolara.

Cind. Alergie la componentele preparatului. Copii sub 12 ani.


Admin. 1-2 conuri care se insereazain alveola dentara
dupa controlul 9i cura\irea acesteia.

A 01 AC CORTICOSTEROIZI
PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL
COMBINAJll
CRESOPHENE (Lab.Septodont, Fran\a)
Dexametaz ona 0,111 g%; Timol 5 g%;
Paraclorfenol; Camfor. Sol pentru uz dentar. Flac. x 13
ml.

Ind. Asepsia canafelor radiculareinainte de obtura\ie,


dupa extragerea pulpei dentare gangrenate 9i cura\are
atenta.

Cind. Copii sub 30 !uni. Alergie la componente.

Pree. Solutia nu se inghite. Nu se aplica pe pulpa

M E M O M E D 2 014

dentara expusa. Buleta de vata nu seimbibain exces. in


caz de contact cu mucoasefe, se clatesc cu multa apa.

29

Mcmomtor de fnrmncologie

Admin.

Plasarea
in
canaful
radicular a
unei
meseimbibata cu solu!ie, Fara exces. Canalul este
obturat prvizoriu cu un pansament etan9, noncompresiv.
Me9a se lasa 3-5 zile.

@ LEDERDENTAL (Romfarmachim SA Foreign Trade


Co, Romania)
oemeclociclina; Triamcinolon. Pasta dentara. Tub x 5 g
cu canula
PULPOMIXINE (Septodont, Fran\a)
Pasta, tub x 5 g. Combina\ii cu corticosteroizi.
ROCKLE'S (Septodont, Fran\a)
Solu\ie dentara. Fl. " 13 ml. Combina\ii cu
corticosteroizi.
SEPTOMIXINE (Septodont, Fran\a)
Pasta dentara cu corticosteroizi de uz stornatologic.
Tub.

7,5 g.

A 01 AD ALTE PREPARATE PENTRU TRATAMENT LOCAL ORAL


BENZYDAMINUM

OTC
A se vedea M 02 AA

Fdin.

Antiinflarnator
dezinfectant local

nesteroidian,

anestezic

u9or,

Ind. Local n inflama\ii ale mucoasei bucale 9i faringelui.

R.a. Senza\ie dein\epaturi,arsuri ale mucoasei bucale.


Daca se absoarbe poate produce irita\ii gastrice, grea\a,
hemoragie interna, insomnie, lapsus rnemoriae, efecte
asemanatoare cu LSD. La asociere cu alcool produce
halucina\ii cu durata 48 ore. Poate fi utilizat n acest scop.

Admin. Apa de gura (15 ml solutie) sau spray bucal (4


pornpe) cu sol. 0,15%. nediluat, de 2-3 ori/zi, sub forma de
gargara (20-30 secunde) dupa rnese. Solu\ia se poate dilua
(15 ml + 15 ml apa), pentru spalaturibucale, de 2-3 ori/zi.
Comprimatele se sug , de 3 ori/zi, maximum 7 zile sau se
dizolva pentru a ob\ ine apa de gura. Nu se recomanda la
copii sub 6 ani.
TANTUM VERDE, LEMON (CSC
Pharmaceuticals, Austria)
Paslile pentru supt. 3 mg. Ct. x 1O; 20;30.
Sol. pentru gargarisme. 0,15%. Fl. 30 ml; 60 ml; 120
ml.;

150 ml; 1000 ml.

MEMOMED 2014

30

Jllemorntor de fan11ncologle

Pasta de din\i 5 mglg. Tub Al 10; 30; 60 g.


Spray bucofaringian 0,15%; 0,3%. Fl. 30 ml; 15
ml spray nazal, prevazut cu pompa dozatoare i
aplicator bucal.
CHOLINI SALICYLAS

> ore
Fdin. Antiinnamator nesteroidian.
Ind. Stomatite, faringite, gingivite, periodontite.

R.a. Reac\ii alergice, !use, obstruc\ie nazala,


dificultate la inghi\ire.
Cind. Varice esofagiene.
Admin. Adul\i icopii peste 12 ani, 150 mg de 4-6
ori/zi. Copii de 6-12 ani, maximum 4 compr.lzi.
CHOLINEX (Glaxo SmithKline,
Polonia) Compr. de supt 150 mg. Ct. x
16
DICLOFENACUM
OTC
GLlMBAX (CSC Pharma,
Austria) Apa de gura 0,074%.
Fl x 200 ml.

Ind. Con\ine diclofenac.Tratament simptomatic al


starilor de irita\ie-inflama\ie ale cavita\ii orofaringiene,
asociate !?i cu durere (de exemplu gingivita, stomatita,
faringita, tratamentele stomatologice conservatoare
sau extrac\iile dentare).
Admin. Clatire sau gargara de 2-3 ori pe zi cu 15 ml
solu\ie pentru spalaturi bucale nediluata sau diluatain
pu\ina apa.
COMBINATll
> OTC
CITROLIN (Pharco lmpex 93, Romania)
Cetrimoniu 0,025%; Lidocaina 0,003%
Apa de gura Flacon 120 ml.

Fdin. Cetrimoniu este un antiseptic din grupa


detergen\ilor

MEMOMED 2014
Jllem omtor de fan11acologle

31
DENTINOX GEL N (Dentinox, Germania)
Gel gingival, 1g con\inand: Tincturii Chammomila
150 mg; Lidocaina 3.4 mg; Polidocanol (600) 3.2 mg
Tub 10 g

XYLONOR (Lab.Septodont, Fran\a)


cetrimidii 150 mg; lidocaina 5 g/100 ml. Solu\ie dentara.
Flac." 36 g

Ind. Prevenirea durerilor denlare la erup\ja denti\iei de


lapte.

1 d. Anestezie localiide suprafa\a pentru adaptarea coroanelor !?i

Admin. Cu un tampon de vata se aplica pe gingia

Aten(ionare . Poate modifica testele antidoping.

dureroasa, de 2-3 ori/zi, o cantitate de gel de marimea


unui bob de mazare.

p n\ilor dentare, detartraj supra i subgingival.

Adm in. Strict local. Un puf = 1O mg lidocaina .Se pu!verizeaza

KAMISTAD (Stada Arzneimittel AG, Germania)

de la 2-4 cm distan\a, pe o zona de 1 cm diametru. lntr-o !?


edin\a maxim 20 doze.
CALGEL (Glaxo Wellcome, Anglia)

Gel dentar, 100 g con\inand: Clorhidrat de lidoca


ina 2 g; Extract lichid de mue\el 18,5 g. Tub " 10
g.

Lidocaina 0,33%; Cetilpiridinium 0,1%. Gel gingival. Tub


10 g.

PANSORAL (Pierre Fabre, Fran\a)


Salicilat de colina 8,7 g; Clorura de cetalconiu 10
mg/ 100 g. Gel bucofaringian. Tub PE 3g; 15 g; 30
g. Tub PP 3 g; 5 g; 12 g; 15 g; 30 g.

Ind. Dureri produse de creterea primilor din\i.


Admin. Se aplica circa 7 mm gel pe varful unui deget curat i se
maseaza uor zona afectata a gingiei. Cel mull6 aplica\ii/zi.
cationici, lidocaina un anestezic de suprafa\a cu latenja 1-2
minute i durata de ac\iune 15 minute.

Ind. Orofaringite, stomatite, glngivite.

CAUSTINERF FARA ARSENI C (Lab.Septodont,


Fran\a)
100 g pasta dentara con\in clorhidrat de
eiedrina 1 g, lidocaina 30 g !?i anhidrida arsenica
30 g.

Admin. Apa de gura sau gargara, nediluata,de


2-3 ori/zi.

Flac. 4,5 g pasta dentara.

M E M O M E D 2 014

32

M E M O M E D 2 014

Memorntor de ft 1r111ncologlc

PLANTE

ore
AFTOLIZOL (Meduman, Romania)
Extract etanolic 50" (v/v) din petale de trandafir
(1/1) 15 g%; Miere de albine, apa purificata 85 g
%
Solu\ie bucofaringiana. Flacon 50 ml.
Fdin. Antiinflamator, antimicrobian, antimicotic.
Ind. Stomatite aftoase, microbiene, micotice.
Atentionari . Se poate administra in cursul
sarcinii ;;i la conducatorii auto.

Memomt or de fnrmacologle

A
02

MEDICAMENTE PENTRU
TULBURARI LEGATE DE ACID
Admin. 112 linguri\a, selinein gura timp de 3-5
minute, apoi se inghite, de 3-5 ori/zi. Durata
tratamentul ui 10-14 zile sau mai mull.
PIASCLEDINE 300
(Lab.Expanscience, Fran\a)
Extract insaponifiabil din ulei de
avocado, Ulei de soia. Caps. 300 mg.
Ct. x 15.
Fdin. Ac\iune trofica.

Ind.in stomatologie, adjuvant in trat.


parodontopatiilor . in reumatologie, adjuvantin dureri
artrozice.

A 02 A

ANTIACIDE

A 02 8

MEOICAMENTE PENTRU ULCER


PEPTIC I BOALA DE REFLUX
GASTROESOFAGIAN

R.a. Regurgitari, cre;;terea transaminazelor, diaree,


gastralgii.

Admin . Oral. 0 capsula zilnicin timpul mesei, cu un


pahar de apa.
DIVERSE
ALVOGYL (Septodonit,
Fran\a) Pasta. Fl. x 12 g
DENTOCALMIN (Biofarm,
Romania) Solu\ie dentara.

*
A 02 A

ANTIACIDE

Fdin. A ntiacidele sun! clasif icate in trei grupe:


sistemice (alcalinizante - bica rbonat de sodiu),
par\ial sistemice (neutralizante - carbonat de calciu,
deriva\i de magneziu,hidroxid de aluminiu) ;;i
nesistemice (neutralizante - fosfat de aluminiu i
adsorbante - deriva\i de bismut, silica\i).
Ind. Gastrita hiperacida, ulcer gastric ;;i duodenal,
esofagita de reflux,
pirozis, dispepsie.
Se
administreaza pentru a calma temporar durerile
epigastrice existente sau a le preveni, prin creterea
pH-ului intragastric i mpiedicarea activarii pepsino
genului. Nu influen\eaza cicatrizarea ulcerului.
Ac\iunea este de scurta durata (10-20 minute) daca
se administ reaza pe nemancate ;;i poate ajunge
pana la 2 ore daca sunt administrate dupa masa.

Fl. x 6 g.

Admin. intre mese ;;i la culcare, de 4-6 ori pe zi. Se


evita asocierea antiacidelor cu alte medicamente pentru
a nu influen\a absorb\ia acestora. Nu se asociaza cu
comprimate sau drajeuri enteroso lubile.

A 02 AB COMPU$1 DE ALUMINIU
A 02 AD

COMBINAJll $1 COMPLEC$1 CU
COMPU$1 DE ALUMINIU, CALCIU $1
MAGNEZIU

A 02 AF ANTIACIDE CU ANTIFLATULENTE

*
*
A 02 AB
34

HIDROXID

MEMOMED

COMPUIDE ALUMINIU

2 0 14

Memorator de fnrmacologic

IFOSFAT DE ALUMINIU

OTC
Fein. Aluminiul din hidroxid se absoarbe paf"\ial din tubul
digestiv

!?i se elimina urinar. Fosfatul de aluminiu nu se absoarbe


digestiv.
Fdin. Hidroxidul de aluminiu are o slaba capacitate
antiacida. Un

M E M O M E D 2 0 14
Memomtor de farmacologic

OICARBOCALM (Zentiva, Romania)


Carbonat de calciu 0,89 g; Carbonat de magneziu
0,011g; Trisilicat de magneziu 0,006 g
Compr. masticabile Ct. x 20; 50.

gram neutralizeaza 3-7 mEq acid clorhidric. pH-ul con\inutului


gastric poate cre!?le eel mullpana la 4 cu hidroxid de
aluminiu !?i la
3 cu fosfatul. lonii de aluminiu ac\ioneaza astringent 9i
decongesliv asupra mucoasei gastrice. Laten\a 15 min.
Viteza teoretica de eliberare a puterii anliacide: B0100%in 30 minute.
Durata ac\. 20-60 min. {admin. pe stomacul go!) sau 2-3 ore
{dupa masa). Fosfatul de Al este transparent la razele X.

R.a. Pot diminua tranzitul intestinal.impiedica absorb\ia


fosfo rului. Fosfatul de aluminiu poate diminua absorb\ia
fierului.

OICARBOCALM N {Zentiva, Slovacia)


Hidroxid Al, 306 mg, Hidroxid Mg 400 mg. Compr.
mast. Ct. x 40.

GASTROBEN (Antibiolice, Romania)


Hidroxid de magneziu 260 mg. Hidroxid de
aluminiu 125 mg. Compr. mast. Ct. x 10

Cind. Apendicita, constipa\ie cronica, boala Alzheimer.

MAALOX (Nicomed, Germania)

lnteracf. Efectul antiacid este scazut de alcool;bauturi


acidulate, tutun.

Hidroxid de aluminiu 400 mg; Hidroxid de magneziu 400


mg Compr. mast. Ct. x 40.

Admin. Oral. Hidroxidul de aluminiu 0,5-1 g o data,


fosfatul 0,4- 0,8 g. Dozele se pot repeta la 2-4 ore.

ALFOGEL {Polipharma, Romania)


Fosfat de aluminiu coloidal 8,8 g; Hidroxid de
aluminiu 0,0571 g; Pectina 0,0815 g. Gel oral. Plic 16
g. Ct. x 20.

A 02 AD

CO MBINATll I COMPLEC I CU COMPU I


DE ALUMINIU, CALCIU I MAGNEZIU

Admin. Se sug sau se spargin gura.


MAALOX (Nicomed, Germania)
Suspensie orala, 100 ml con\inand: Gel de hidroxid
de aluminiu 3,49 g; Gel de hidroxid de magneziu 3,99
g
Flacon 250 ml.
Admin. 1-2 linguri la apari\ia durerilor sau la 1 Y:. ora dupa
masa. Se agita naconulinainte de administrare.

Combina\iile realizeaza o capacitate antiacida sporita, folosind


doze ale fiecarui component care sunt bine tolerate.
Admin. Oral. Adul\i 1-2 linguri\e de 4 ori/zi, eventual !?i 1-2
doze in limpul nop\ii. Copii pana la 10 ani,1/3 din doza
Asocierea calciului cu magneziul determinainlaturarea
adul\ilor; 10-15
reciproca a eiectelor opuse asupra tranzitului digestiv
ani, Y:. din doza adul\ilor; peste 15 ani, doza adul\ilor.
{calciul intarzie, magneziul accelereaza).
COMBINATll
OTC
ALMAGEL A (Balkan, Bulgaria)
Compozi\ia de la ALMAGEL, in plus Benzocaina 100
mg/ 5 ml,cu ac\iune anestezica locala .
Suspensie orala. Fl. 170; 200 ml.

35

MALUCOL {LaborMed Pharma, Romania)


RENNIE PEPPERMINT-SPEARMINT(Bayer, Romania)

Hidroxid de aluminiu 200 mg (gel uscat); Hidroxid de


mag neziu 200 mg
Compr.masticabile. Flacon x 60; 1000.

Carbonat de calciu 680 mg; Carbonat de magneziu 80 mg


Compr. masticabile. Ct. x 24.
Admin. 3-4 compr/zi,dupa masa sauin faza dureroasa.

Admin. 1-4 comprimate de 2-4 ori/zi, la 1-1 ;.r, ora


dupa masa sau la apari\ia durerilor !?i seara la culcare.
Peale fi administrat la diabetici.
ME M O ME D

36

2 014

Jlfe111omtor de fnrmacofogll!

A 02 AF ANTIACIDE CU ANTIFLATULE NTE

OTC EPICOGEL (EIPICO,

Romania)

Suspensie, 1 linguri\a (5 ml) con\inand: Hidroxid de


aluminiu gel 405 mg; Hidroxid de magneziu 100
mg; Dimeticon 125 mg
Flacon 125 ml.
Admin. 1-2 linguri\e de 4 ori/zi, ntre mese sau dupa
mese 9i inainte de culcare.
PEPSANE (Lab.Rosa-Phytopharma, Fran\a)
Plic cu gel oral: dimeticona 3 g 9i guaiazulen
0,004 g.
Ct.x 30 plicuri " 10 g
o capsula moale con\ine dimeticona 300 mg i
guaiazulen
4 mg Ct. x 30
Fdin. Formeaza un
mucoasa digestiva.

strat

protector

Ind. Tratamentul simptomatic


meteorismul intestinal.

al

omogen

gastralgiei

pe
i

Admin. 1-2 plic. Sau 1-2 capsule de 2 -3 ori pe


zi,inaintea meselor sau cand apar dureri.

A 02 8

MEDICAMENTE PENTRU ULCER


PEPTIC I BOALA DE REFLUX
GASTROESOFAGIAN

Antiulceroasele ac\ioneaza prin inhibi\ia secre\iei gastrice


(anti histaminice H2, inhibitori ai pompei de protoni,
pirenzepina-anti muscarinic selectiv, prostaglandine), prin
cre9terea rezisten\ei mucoasei gastrice i favorizarea

cicatrizarii (citrat de bismut, sucralfat) sau prin ac\iune


antibacteriana fa\a de Helicobacter pylori.
La peste 70% din bolnavii cu ulcer gastric i la peste
90% din cei cu ulcer duodenal este prezent H. pylori.
Componenta terapeutica principala trebuie sa realizeze
eradicarea acestuia.in numeroasele scheme recomandate
predomina asocierile: a) amoxicilina (1 g x 2/zi),
claritromicina (500 mg x 2/zi) sau metronidazol (500 mg x
2/zi), un inhibitor de pompa de protoni (omeprazol 20 mg x
2/zi), limp de 7-10 zile; b) claritromicina cu metronidazol sau
tinidazol (500mg x 2/zi) sau tetraciclina (1 g x 2/ zi); c)
amoxicilina cu metronidazol sau tinidazol;Oprirea fumatului
crete eficacitatea tratamentul ui.
n refluxul gastroesofagian

M E M O ME D 2 0 14

Me111omtor de fnrmncofagic

tratamentul este condi\ionat de leziunile eviden\iate


endoscopic
de
simptome. Caz_urile
U!?Oare, fara leziuni,
beneficiaza de antiacide 9i alginat. In cazurile cu leziuni
superficia le (grad A sau B): se poateincepe cu antiacide
!?i.in func\ie de evolu\ie, se trece
la antiH2 sau inhibitori de pompa de protoni,jumatate de
doza sau doza intreaga; se administreaza de lainceput
inhibitori de pompa de protoniin dozaintreaga. Daca
leziunile sunt importante (grad
c sau D) se recomanda inhibitori de pompa de
protonilimp de 68 s11pt., dupa care se face evaluarea rezultatelor. Daca
evolu\ia a fast favorabila se trece la reducerea dozelor
sau la antiH2 Utilitatea prochineticelor este dlscutabila.

A 02 BA ANTIHISTAMI NICE H2
A 02 BC INHIBITOHI AI POMPEI DE PHOTONI
A 02 BX ALTE MEDICAMENTE PENTRU ULCER
PEPTIC
I
BOALA DE REFLUX GASTROESOFAGIAN
38

M EMOM ED

2 0 14

Jlfemorntor de fat"macologle

hiperprolactinemie, scaderea libidoului). Prin scaderea


acidita\ii gastrice antihistaminicele H 2 pot modifica
absorb\ia unor medicamente.
Cind. Gastrita atrofica, hipoclorhidrie.
Pree. Varstnici, insuf. renala (reducerea dozelor). insuf.
hepatica, alergii, admin. i.v. rapida, agita\i, psihoze,
depresie, anxietate, halucina\ii, sarcina 9i alaptare. Pot
masca simptomele cancerului gastric.
CIMETIDINUM
P-6L
Admin. Oral. a) Adul\i. 400 mg de doua ori pe zi,
diminea\a 9i seara; b) BOO mg seara; c)in ulcere de
stress 400 mg de 3-4 ori pe zi; d) Copii peste un an. 2030 mg/kg/zi,in 2-3 prize; e) tratament deintre\inere 400
mg seara sau 400 mg diminea\a 9i seara; f) esofagita de

A 02 BA ANTIHISTAMI NICE H2
Fdin. Blocheaza electiv receptorii histaminici H 2 din
mucoasa gastrica, implica\i n secre\ia acidului clorhidric.
Ind.in ulcerul gastro-duodenal nu este justificata
administrarea antiH2 dupa eradicarea H. pylori, pentru a
evita o recidiva.
Sindromul Zollinger-Ellison !?i esofagita de reflux necesita
doze
mai mari decal cele antiulceroase !?i o durata mai lunga, de
8-12
saptamani. Prevenirea hemoragiilor digestive
superioarein unele interven\ii chirurgicale, coma hepatica,
stari necesitand terapie intensiva. Asociate pentru
tratamente scurte cu antiinilamatoare nesteroidiene pot
preveni ac\iunea ulcerigena a acestora dar nu
inlatura posibilitatea hemoragiilor sau perfora\iei.in
ulcerele datorite AINS, durata tratamentului cu anti H2
este de 8 saptamani. Dispepsie, gastrita, pyrosis.
Prevenirea pneumoniei de aspira\ie, ulcerului de sires.
R.a. Digestiv e (fenomene dispeptice, diaree, cre te
rea transami nazelor serice, pancreatita), neuropsihice
(cefalee , astenie, somnolen\a, mialgii, confuzie), cutanate
(erup\ii
diverse),
angioedem,
cardio-vasculare
(bradicardie, bloc A-V , hipo tensiune), renale (nefrita
intersti\iala). endocrine (ginecomastie,
renux 9i sindrom Zollinger-Ellison 400 mg de 4 ori pe zi, 12
saptamani; g) interven\ii chirurgicale 400 mg cu 1/2-2
oreinaintea anesteziei generale. l.m. a) Adul\i. 200 mg la 46 ore, maximum 2.4 g/zi; b) Copii. 20-30 mg/kg/zi, in 2-3
prize. l.v. (lent). a) Adul\i. 200 mgin eel pu\in 2 minute; se
poate repeta la 4-6 ore; b) la nevoie inj. in eel pu\in 10
minute;

M E M O M E D 2 0 14

Memorntor de fa,-,uacologle

Admin. Oral. a) Adul\i. 150 mg de 2 ori pe zi, diminea\a 9i


seara;
b) 300 mg seara, limp de 4-6-8 saptamani; n ulcer
gastric benign sau ulcer duodenal; pana la 6 sapt.in
dispepsie cronica episodica; c) 300 mg seara, 8-12
saptamaniin esofagita de reflux 9i ulcer prin AINS; d)
sindrom Zollinger- Ellison 150 mg de 3 ori pe zi;e)
tratament deintre\inere 150 mg seara; f) pirozis, 300
mg/zi,in 2 prize, maximum 2 sapt.; g) trat. simptomatic al
renuxului gastroesofagian, cand regulile igieno-dietetice
sunt ineficace, 75 mg la apari\ia arsurilor,de eel mull3
ori/zi, maximum 2 sapt.; h) eradicarea H. pyloris,in asoc
iere cu antibacteriene, 300 mg seara sauin 2 prize, timp
maximum 2.4 g/zi; c) Copii. 20-30 mg/kg/zi, n 2-3 prize. l.v.
(perfuzie). 400 mgin 100 ml ser fiziologic injectat in 1/2-o
era; 400 mgin 250 mlin 2 ore; se poate repeta la 4-6
ore; sau perfuzie continuain ser fiziologic sau glucoza, cu
50-100 mg/era
limp de 24 ore, maximum 2.4 g/zi. n insuficien\a renala,
la clearance al creatininei 0-15 ml/min, 200 mg de 2 ori pe
zi; 1530 ml/min, 200 mg de 3 ori pe zi; 30-50 ,nl/min, 200 mg de
4 ori pe zi; peste 50 ml/min, doze uzuale. La varstnici doza
cu 30% mai mica decat la adul\i.

@ CIMETIDINA ARENA 200 mg (Arena Group,


Romania) Caps . 200 mg. Ct. x 30. Pa B,41

f&

RANITIDINUM
P-6L

Fein. Absorb\ie b;ma orala. Biodispcnibilitate 50%. Pie


eric la
2-3 ore. Metabolizare redusa. Eliminure renala. T1/2 2 3 ere.
Trecein
lapte!e
matern.
Raportul
concentra\iilor
lapte/plasma este: 1,92 la 2 nre- 2.78 la 4 or'1;6,70 la 8
ore. Daza ingerata de sugar = 1% din doza mamei.
Fdin 0 doza orala de 150 rr.:.i suprima secre\ia de acid
clorhidric gastric pentru 12 ore.

R.a. Efecte dverse 9i irtcrac\juni mai rare decal cimetidina.

40
14

MEMOMED
/llemomtor d
farmacologie

20

de 7-10 zile; i) Copiintre 8-18 ani 150 mg de 2 ori pe zi; j)


interven\ji chirurgicale 150 mg cu 2 oreinaintea
anestezieigenerale. l.m. 50 mg la 6-8 ore. l.v. (lent). 50 mg
diluatein 20 ml ser fiziologic, injectatin eel pu\in 2 minute;
se poate repeta la 6-8 ore; k) perfuzie continua cu 125-250
mcg/ kg/ora, pentru 2 ore. Se poate repeta la 6-8 ore..Dozele
se reduc
in insuficien\a renala astfel: cratininemie 25-60 mg/I (220530
mol/I): 150 mg la 24 ore;creatininemie peste 60 mg/I:
150 mg la 48 ore. Profilaxia sindromului Mendelson: 150
mg ranitidina, administrata cu 2 oreinainte de anestezie.
Copii ntre 8 -18 ani:2
_ 4 mg ranitidina/kg de 2 ori pe zi, fara a se depa9i 300
mg
ranitidina pe zi.
ARNETIN (Medochemie, Cipru)
Sol. inj. 25 mg/ml. Fioia 2 ml. Ct. x 5. Pa
12,67
N-RANITIDIN (Meduman SA, Romania)
Compr. film. 150 mg. Ct.

20. Pa 3,99

RANITIDIN ARENA (Arena Group, Romania)


Caps. 75 mg; 300 mg. Ct. x 10. Pa 6,38
Compr. 150 mg. Ct. x 20. Pa 4 ,55
Caps. 300 mg. Ct. x 10. Pa 6,46

@ RANITIDIN HELCOR 75 (AC Helcor, Romania)


Compr. film. 75 mg. Ct. x 10.

RANITIDIN (Fabio!, Romania)

Compr. 150 mg.Ct.

20. Pa 4.55

RANITIDJNA ATB (Antibiotice, Romania)


Compr.film . 150 mg. Ct. x 10; 20; 1200. Pa
4.55;
Compr. film. 300 mg. Ct x 10; 20;1200. Pa
ll..;
MEMOMED 2014
Memomtor de fa,., 11acologic

41

RANITIDINA LAROPHARM (Laropharm,

rnen\inere,20 mg de 2 ori pe zl; e)in anestezia generala,


pentru prevenirea aspira\iei de sue gastric, 40 r:'.1g n seara
premer gatoare sauin diminea\a interven\lel (i.v.). In
insuficien\a renala, cand ciearance-ul creatininei este sub
10 ml/min doza de 20 mg seara sau 40 mg la 3-4 zile.

Romania) Compr. film. 75 mg. Ct. " 20.


Compr. film. 150 mg. Ct. x 20. Pa 4,55
RANITIDINA (Accord H.L.,Marea
Britanie) Compr. film. 150 mg, 300 mg.
Compr. eff. 150 mg, 300 mg.

@ FAMODIN 20 i 40 (AC Helcor, Romania)


compr. film. 20 mg; 40 mg. Ct. >< 30. Pa 8,89;

RANITIDINA 150 mg (Magistra C & C, Romania)

12,31

Compr. 150 mg. Ct. x 20. Pa 4,56


FAMOTIDINA ZENTIVA 20 i 40 mg(Zentiva, Romania)
RANITIDINA LPH (Labormed Pharma, Romania)

Compr. film. 20 mg; 40 mg. Ct. >< 30. Pa 5,86; 7,72

Compr. film.75 mg. Ct. >< 10, 1000


Compr. film. 150 mg.Ct. x 2.Q, 60, 1000. Pa 4,56
Compr.film. 300 mg.Ct. >< 30, 1000. Pa 13,00

QUAMATEL 20

i 40 mg (Gedeon Richter,

Ungaria) Compr.film. 20 mg. Ct. >< 28. Pa 9,45


Liof.+solv.pt.sol.inj. 20 mg/5 ml. Ct. x 5 (fl.Hof.+ fiole
solv.) Pa 24,64

RANITIDINA Slavia (Slavia Pharm S.R.L.,


Romania) Compr.. 150 mg. Ct. x 10. Pa 4,55
RANITIDINA CLARIS (Claris Lifesciences LTD. - Marea
Britanie)
Sol.inj./perf. Fiole 50 mg/2 ml. Ct. x 5, 10, 25.

Compr. film.75 mg. Ct. x 6.

FAMOTIDINUM

Fein. Absorb\ie orala cu pie seric la 3 ore.


Biodisponibilitatea
70%.
Eliminare
urinara,
60%
nemodificata. T1/2 1-2 ore.
Fdin. 0 doza orala de 300 mg scade semnificativ secretia
de
acid
clorhidric
gastric
pentru
12
ore.
'

ZANTAC (Glaxo Wellcome, Anglia)


Compr. film.; 150 mg. Ct.

P-

NIZATIDINUM
6L

20, 60; Pa 7,01

&

P-6L

Fein. Absorb\ie buna orala, pu\in influen\ata de


alimente. Biodisponibilitate 40-45% . Pie seric la 1-3
ore. Eliminare predominant renala, 25-30% nemodificata.
T1/2 3 ore.
Fdin. 0 doza orala de 20 mg, respectiv 40 mg scade
secre\ia bazala de acid clorhidric cu 86%, respectiv 94%
pentru 10 ore.
Admin. a) Ulcer gastro-duodenal 40 mg seara,in doza
unica sau 20 mg de 2 ori pe zi, diminea\a i seara, limp de
4-6-B sap tamani; b) tratament deintre\inere, pentru
prevenirea recidivelor, cu 20 mg seara; c) sindr.ZollingerEllison 20 mg la 6 ore ; d) reflux gastro-esofagian 20-40
mg de 2 ori pe zi, 6-12 saptamani,

Admin . a) Adul\i. 300 mg seara sau 150 mg de 2 or i


pe zi, 4-B sapt. Pentru prevenirea recidivelor 150
mg seara;
b)Esofagita de reflux 300 mg zilnic,in 1-2 prize, 6-12
saptamani;
c) in insuf. renala, clearance creatinina 50-20 ml/min, 150 mg
seara; clearance sub 20 ml/min, 150 mg o zi din doua; c)
Insur. hepatica. Doza se reduce cu o treime.
NIZATIDIN VIM SPECTRUM 150 (Vim Spectrum,
Romania) Caps. 150 mg.Ct. x 20. Pa 18,23
NIZATIDINA LAROPHARM 150 mg (Laropharm,
Romania) Caps. 150 mg. Ct.

20. Pa 14,92

A 02 BC INHIBITOR! Al POMPEI DE PROTON!


Fdin. Blocheaza sistemul hidrogen/potasi u adenozin
trifosfat (pompa de protoni) din celulele parietale
gastrice, inhiband

secre\ia acida.
42

M E M O M E D 2 0 14
Mem omtor de f nn11acologle

Ind. Ulcer gastro-duodenal, monoterapie sauin


asociere cu antiblotice, pentru eradicarea H. pylori. Reflux
gastro-esofagi an, pirozis , sindrom Zollinger-Ellison.
Leziuni gastroduodenale asociate administra rii de
AINS
(trat.
preventiv
i
curativ).in
ulcerul
gastroduodenal, dupa eradicarea H. pylori, nu este
justiflcata administrarea inhibitorilor de pompa de protoni
pentru a evita o recidiva.

R.a. Gre\uri, diaree, cefalee, erup\ii cutanate. Nefrita


intersti\iala cu febra, rash, eozinofilie, hematurie,
proteinurie. Poate apare la omeprazol, rabeprazol,
esomeprazol,
lansoprazol,
pantoprazol.
Nefrita
intersti\iala mai produc AB P-lactamice, sulfamide,
diuretice,AINS, cimetidina, alopurinol, rifampicina.

M E M O M E D 2 0 14

OMEPRAZOL (Zentiva AS, Cehia)


caps.gastrorezist. 10 mg. Fl. " 7, 14, 15,28, 30,50,
60,90,
100.
caps.gastrorezisl. 20 mg. Fl. x 7, 14, 15, 28, 30, 50,
60, 90,
100.Pa 18.38
Caps. gastrorezist. 40 mg. Fl. x 7,14, 15, 28, 30,
50,60, 90,
100.
LOSEC (AstraZeneca,Suedia)

Cind. Gastrita atrofica.

Pulb.liof.pt.sol.inj.40 mg/10 ml. Ct. " 1;,5; 10. Pa


114,72

OMEPRAZOLUM
P-6L

LOSEC MUPS (AstraZeneca, Suedia)

Fein. Neslabil in mediul acid gastric. Absorb\ie din


inteslin, completain 3-6 ore. T1/2 40 minute.
Metabolizat aproape completin ficat. 80% din metaboli\i
sun!elimina\i prin urina, 20%
prin fecale.

43

Memorntol' de fnl'mncologie

Compr. film.gastrorez. 10 mg. Fl. x 7, 1 4, 15, 28,


30, 50,
100, 140. Pa 33,19.
Compr. film .gaslrorez.20 mg. Fl.
14, 15, 28, 30, 50,
56,
100, 140,200, 280. Pa 24,96.

NOVOGAST 20 (Anlibiolice, Romania)


Caps.gastrorez. 20 mg. Cl. x 20. Pa 15,04
Cind. Sarcina iin perioada de alaptare. Hipersensibilitate la
omeprazol, copii sub 6 ani.

R.a. Meteorism, constipa\ie, fotosensi bilizare. Cefalee,


ame\eli,
parestezii, somnolen\a sau insomnia, vertij, xeroslomie, stomatita
sau candidoza gastro-intesti nala, ginecomaslie,
leucopenie, trombo cilopenie, agranulocito za i
pancitopen ie, cre tere reversibila a valorilor
transaminazelor, chisturilor glandulare gaslrice
benigne i reversibile.
Admin. a) 20 mg o data pe zi, 2-4 saptamaniin ulcer
duodenal, maximum 8 saptamaniin ulcer gastric; b) n
cazuri grave 40 mg pe zi; c) sindrom Zollinger-Ellison 60
mg o data pe zi ini\ial, apoi
20-120 mg/zi; d) esofagita de reflux eroziv a 20 mg/zi,
4 saptamani, prelungit cu eel mull nca 4 saptamani la
nevoie. e) in cazuri grave 40 mg/zi, 4-8 sap!.; f)

OMEDAR (Dar Al Dawa, Romania)


Compr. film. gastrorez. 20 mg. Fl
14.45

14, 28. Pa 14,45;

OMEPRAZOL ARENA 20 mg (Arena Group,Germania)


Caps.gastrorez. 20 mg. Ct.

30; Pa 22,02

OMEPRAZO L FARMEX 20 (Farmex


Company, Romania)
Caps. gastrorez . Ct. x 30. Pa 20,85

prevenirea recidivelorin esofagita de reflux 10-20


mg/zi; g) eradicarea
H. pylori,in asociere cu

antibiotice, 40 mg/zi,in 2 prize, 7-10 zile; h)in insui.


hepatica 20 mg/zi. La pacien\ii la care nu se poate
administra omeprazol oral,se inj. 40 mg npriza
unica.Duratainainte de a se trace la trat. oral,este de 2-3
zile.
HELICID (Zentiva AS, Cehia)
Liof.pt.sol.perf. 40 mg Fl. Pa 22,77
Caps.gastrorezist. 20 mg. Fl. >< M ; 2.; 90; Pa 10,06;
20,79

OMEPRAZOL LPH 20 mg (Laborm ed Pharma


SA, Romania)
Caps. gaslrorez.20 mg. Ct.
12,80; 6,49

1000; 2.Q; 10. Pa

OMEPR AZOL Rompharm 20 mg (Rompharm


Company, Romania)
Caps.gastrorez .20 mg. Ct. x 30.Pa 22,16
OMEPRAZOL TERAPIA 20 mg (Terapia, Romania)
Caps. gastrorez. 20 mg.Cl. x 30. Pa 22,53

MEMOMED

44

2 0 14

/llcmorntor tic fnrmncol ogic!

OMEPRAZOL 20 mg (Slavia Pharm,

Romania) Caps. gastrorez. 20 mg.Ct. >< 30 Pa


22,68

Caps. gastrorez.20 mg.Ct x 1,7, 14, 15,.21!.. 30,50, 56,


60,
90, 96, 100, 250, 500, 1000. P.a. 6.94
Caps. gastrorez.40 mg. Ct x 7, 14,15,28,30,50, 56, 60, 96,
100, 500. P.a. 12.76

OMEPRAZOL (Gedeon Richter, Romania)

OMEPRAZO L AL 20 (Aliud Pharma GMBH & Co.l<g Germania)

Caps. gastrorez. 20 mg. Ct.

Caps. gastrorez. 20 mg.

><

14. Pa 14,45

OMEPRAZOL OZONE 20 mg (Ozone Laboratories,

XA NTRAZOL (Bayer SRL - Romania)

Anglia) Caps. gastrorez. 10 mg. Fl.

Caps. gastrorez. 20 mg.

28.

OMEPRAZOL SANDOZ (Sandoz SRL,

OMERAN - 20 - 40 (Europharm, Romania)

Romania) Caps. gastrorez. 10 mg. Fl. >< 7, 10,

Caps. gastrorezist. 20 mg. Ct. x 14; 28. Pa 21,42

14, 15, 20, 26


Caps. gastrorez. 20 mg.Ct. x 7, 14
OMEPRAZOL STADA (Stada Arzneimittel AG Germania ) Caps. gastrorez. 10,20, 40 mg.
OMEPRAZOL JENSON (Jenson Pharmaceutical
Services LTD.- Marea Britanie)
Caps. gastrorez. 20, 40 mg.
OMEPRAZOL AURO BINDO (Aurobindo Pharma
(Malta) Limited - Macedonia)
Caps. gastrorez. 10 mg . Ct x 7, 1 4, 15, 28, 30,50,
56, 60,
96, 100, 500. P.a. 4.61

M E M O M E D 2 014
Mcmorntor ticfnn11t1co/oglc

Pulb.pt.sol.perf. Fl.15 ml cu 40 mg liofilizat. Pa 16,22


Caps.gastrorez. 20 mg. Ct. >< 30. Pa 21,42

Fdin. Derivat de benzimidazol, este convertitin Forma


activain celula parietala, la pH < 3. Daza orala de 40 mg
produce o inhibi\ie a HK-ATP-azei de 51% in prima zi i
de 85% dupa 7 zile de tratament (similar Omeprazol). La
pH neutru este mai stabil (chimic) decal Omeprazol.

OMZATOL 20 mg (Romastru Trading SRL - Romania)

R.a., Cind. Similar Omeprazol.

Caps.gastrorez. 20 mg. Cl. >< 14, 26. Pa 10.71; 21.42

Admin. Oral. Ulcer duodenal 40 mg/zi,2-4 sapt.; ulcer gastric i

OMEZ (Dr. Reddy's, Romania)

ORTANOL (Lek Pharmaceuticals, Slovenia)


Caps.gastrorez. 20 mg. Ct. x 14. Pa 8,07.
caps.gastrorez 40 mg. Ct. x 7. Pa 8,03.

esofagita de reflux 40 mg/zi, 4-8 sapt.; prevenirea


recidivelor esofagitei de reflux 20-40 mg/zi; eradicarea H.
pylori,in asociere cu antibiotice, 80 mg/zi, n 2 prize,
minimum 7-10 zile.

ULTOP (Krka, Slovenia)

AZATO L 20 - 40 mg (Romestru, Romania)

Caps.gastrorez. 20 mg; Ct. >< 14; 28 Pa 14,45


Caps.gastrorez. 40 mg; Ct. x 14; 28
Pulb.pt.sol.perf. Fl. cu 40 mg liofilizat.

Compr.gastrorez. 20 mg; 40 mg. Ct. x 28. Pa

Fein. Dupa admin. orala, pie plasmatic la 2,5 ore.


Alimentel e intarzie absorb\ia cu 2 ore dar nu
MEMOMED

22,57;33,80.
CONTROLOC 20 - 40 mg (Nycomed, Germania)

PANTOPRAZOLUM
P-6L

46

infiuen\eaza picul. lnactivatin ficat. Metaboli\ii excreta\i


urinar. T1/2 1-2 ore.

Compr.film.gastrorezist. 20 mg. Ct. x 14 ;28; 30. Pa 34,83.


40 mg. Ct. x 14; 15; 28; ;!Q. Pa 55.68
Liof. pt. sol. inj. 40 mg. Flac. Pa 13.39

2 0 14

1\/e111omlor dfl far11u,cologie

DICARBOCALM CONTROL (Zentiva, Romania)

PANTECTA (Nycomed, Germania)


Compr. gastrorezist. 20 mg; 40 mg. Ct. x 7,14.

Compr. gastrorez. 20 mg.Ct., Fl. x 7, 14.

PANTOPRAZOL (Nycomed, Germania)

DYSPEX (Nycomed, Germania)

Compr. gastrorezist. 20 mg. Ct. >< 14; 28. Pa 10,71;


21,48.
40 mg. Ct. x 14; 28. Pa 15,38; 30,77. Pulb. pt.
sol. inj.
40 mg. Pa 21,59

Compr. gastrorezist. 20 mg, 40 mg; Ct. x 14; 28.


Pulb. pt. sol. inj., i.v. 40 mg. Ct. x 1;5; 20 n.
GESOFLUX (GL. Pharma, Austria)
Compr. gastrorezi st. 20 mg, 40 mg. Ct x 30. P.a.
22,28,
34,10.
NOACID (Egis Pharmaceuticals PLC - Ungaria)
Compr. gastrorezist. 20 mg, 40 mg. Ct x 7, 14, 28.

PANTOLOC CONTROL (Nycomed, Germania)


Compr. gastrorezist. 20 mg. Ct. x 14; 28
PANTOPRAZOL CONTROL (Nycomed,
Germania) Compr.gastrorezist. 20 mg. Ct.

14;

28
NEDIS 20 mg (DR. Reddy's Laboratories Romania
S.R.L. Romania)
Compr. gastrorezisl. 20 mg.Ct x 14.

PANTOPRAZOL JENSEN (Jenson


Pharmaceutical Services LTD, Marea Britanie )

Compr.gastrorezist. 20 mg, 40 mg. Fl. x 30, 50, 60, 90,


100,
250. Ct x 7,14, 28,56, 96

ME M O ME D 2 014
Mcmomtor du farmacologic

47

PANTOPRAZOL MACLEODS (Macleods Pharma


Ul( Limited, Marea Britanie )

PANTOPRAZOL ACTAVIS (Actavis Group PTC EHF -

Compr. gastrorezisl. 40 mg. Ct x 28

Lifilizat pl. sol. inj. 40 mg. Ct x


P.a.

Jslanda)

1.

5, 10, 20 Fl.x 15 ml.

21.85
PANTOPRAZOL ATS (Antibiotice SA - Romania )
Compr. gastrorezist. 40 mg. Ct. >< 10, 20, . P.a.
32.77
PIADOR

(Antibiotice SA - Romania )

Compr. gastrorezist. 20 mg. Ct.

10.

PANTOPRAZOL NEOGEN (Neogen N.V. - Belgia )


Lifilizat pt. sol. inj. 40 mg.Ct x

1.

5, 10, 20 Fl.x 10 ml.

PANTOSAL (Nycomed, Germania)


Compr. gastrorezist. 20 mg, 40 mg. Cl. x 7, 10, 14, 15,

;m,
30 48, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 168. Pa 21.91;
31.39.
Pulb. pt. sol. inj. 40 mg. Ct x 1, 5, 10, 20 Fix 10 ml
SELTRAZ (Dr. Reddy's, Romania)
Compr.film. gastrorezist. 40 mg. Ct. x 28. Pa 31,62
NOLPAZA (Krka, Slovenia)
Compr.gastrorez. 20 mg;40 mg. Ct. x 30. Pa
21,88;32.77. Pulb. pt. sol. inj.40 mg. Pa 19.31.
NOLPANTA 20 mg (l<rka, Slovenia)
Compr. gastrorez. 20 mg. Ct. x 14.
PACIO (Terapia, Romania)
Compr. gastrorez. 20 mg. Ct. >< 7, 14.
PANTOPRAZOL (Terapia, Romania)

Compr.gastrorez. 40 mg. Ct. x 7, 1 0, 14,20,30. P.a.


5.93;

PANTEXEL (G. Richter, Romania)


Compr. gastrorez. 20 mg; 40 mg. Ct. x 28. Pa 22,06;
31,62

19.57.

MEMOMED

48

2 0 14

LANZUL (Krka, Slovenia)

/lfcmomtor rlLfnr111acologic

Caps. gaslrorez.30 mg. Ct. x


14. Pa 13,13

PANTOPRAZOL (Teva, Romania)


Pulb. pt. sol. inj./perf.40 mg x 10 Fl.. Pa 190,42;
Compr. gastrorez . 20 mg; 40 mg. Ct. " 30. Pa
20,43; 36,17

LEVANT 15 - 30 mg (Ranbaxy, Anglia)


Caps. gastrorez. 15 mg; 30 mg. Ct. x 14.
Pa 6,56; 11,36

REDACIB (Sandoz, Romania)


Compr.gastrorezist. Ct., Fl. x 7, 14.

RABEPRAZOLUM

SOMAC CONTROL (Nycomed,

Germania) Compr. gaslrorezist. 20 mg.

ULPRIX (Glenmark,
Cehla) Compr. gaslrorezisl.
20 mg
ULTRAZ (Glenmark,
Cehia) Compr. gastrorezisl.
40 mg
ZENCOPAN (Zenliva, CEHIA)

2-a.

LANSOPRAZOLUM

&_

P-6L

Fein. lnslabilin mediul acid. Administra re sub


forma gastro rezistenta. Absorb\i e dupa
trecerea de stomac .Absorb\ie rapida.

Ct. x 14; 28

Compr. gaslrorez. 20 mg,40 mg. Cl., Fl. x14,


Pa 6.38;
11.63.

Lfh

P-6L

Fdln., Ind., R.a., similar Omeprazol.


Admin. Ulcer duodenal 30 mg/zi, 2-4 sapt.; ulcer
gastric si esoFagila de renux 30 mg/zi, 4-8 sap!.;
prevenirea recidivelor esoFagiei de renux 15-30
mg/zi;eradicarea H. Pylori, n asociere cu antibiolice,
60 mg/zi,in 2 prize, minimum 7-10 zile.
LANZA P 30 mg (Dr. Reddy's, Romania)
Caps.gastrorezist. 30 mg. Ct. x 20. Pa 16,66.

M E M O M E D 2 0 14

49

ZULBEX (Krka, Slovenia)

/lfcmomt or dv ftirmacologlv

Compr. gaslrorezisl. 10 mg, 20 mg. Ct x 7, 10, 14,


15, 28,
30,56, 60, 90,98, 100

Pie. seric la 3,5 ore. Biodisponibilitate 52%. T 1/2 o ora.


Excre\ie urinara 90%. ca metaboli\i.
Fdin. Antisecretor, derivat de benzimidazol, Fara efecte
anticolinergice sau anti H2
Admin. Adul\i. Ulcer duodenal, gastric 20 mg/zi, o priza,
diminea\a. Esofagita 20 mg/zi, o priza, diminea\a, 4-8 sap!.
Eradicarea helicobacter pylori. 20 mg x 2/zi + clarilromicina
500 mQ x 2/zi + amoxicilina 1 g >< 2/zi. Nu se modifica dozain
insuf. renala sau hepalica.

ESOMEPRAZOLUM
P-RF

Fein. Subslan\a labila n mediu acid. Se adminis reaza


ca granule enleroso lubile. Absorb\ie rapida. Pie
seric la 1-2 ore. BiolransFormare tolala, metaboli\i
inactivi. Excre\ie prin urina (80%) \JI Fecale.

RABELINZ (Alchemia Limited, Marea Britanie )

Fdin. lzomerul S al omeprazolului.

Compr. gastrorezi st. 10 mg, 20 mg. Ct x 7, 14, 20, 28,30,


56,
60, 98, 100

Ind. Boala de reilux gastroesoFagian. Eradicarea


Helicobacter pyloriin cadrul schemelor terapeutice .

RABEPRAZOL TERAPIA (Terapia S.A., Romania)


Compr.gastrorezist. 10 mg, 20 mg. Ct x 7, 14, 28.
RACIDOL (Torrent Pharma SRL, Romania)
Compr. gastrorezisl. 10 mg, 20 mg. Cl x 14,
28.
MEMOMED 2014

50

Mcmorator defarmacologle

Admin. Comprimatele seinghitintregi, cu lichid sau se desfac


n 1/2 pahar apa necarbogazoasa, amestecand pana la
desfacerea
completa si band con\inutul imediat sau pana la 30
minute.
Granulele nu se mesteca sau divizeaza. in boala de
reflux
gastroesofagian, pentru vindecarea eroziunilor, 40 mg o data pe
zi, 4 saptamani. Se poate prelungi cuinca 4 saptamani.
Pentru tratamentul simptomelor i profilaxia recidivelor, 20
mg o data pe zi. Eradicarea Helicobacter pylori 20 mg x
2/zl, asocial cu antibiotice, limp de 7-10 zile.Nu se
ajusteaza dozele la varstnici,
ininsuf. renala i hepatica.lnj.i.v. n minim 3 minute. 20-40
mg o data/zi. Solu\ia preparata pt. inj./perfuzii se
pastreaza eel mull12 ore sub 25C.
0

@ EMANERA (Krka, Slovenia)


Caps. gastrorez. 20 mg. Ct. x 14; 28. Pa 26.47;
51.23. 40
mg. Ct. x 14; 28. Pa 38.71;73.54.

R.a.

Cefalee,dureri
abdominale,
diaree,
natulen\a,grea\a, vome, conslipa\ ie. Dermatite,
ame\eli , uscaciunea gurii. Parestezii, somnolen\a,
insomnie, ame\eli, agita\ie, depresie. Slomatita,
candidoze. Leucopenie, trombopenie, agranulocitoza .
Cre\)terea enzimelor hepatice. Artralgii.
Cind. Hipersensibilitate la benzimidazoli. Sarcina,
alaptare . Copii.
MEMOMED 2014
11/cmorator de farmacologlc

51

HELIDES (Zentiva, Cehia)


Compr. gastrorez. 20 mg;40 mg. Ct. x 7, 14, 15, Z, 30,
50,
60, 90. Pa 18.38, 30.80.

ESOMEPRAZOL ASTRAZENECA (Astrazeneca,


Suedia) Compr. gastrorezist. 20 mg;40 mg Ct. x 3,
7, 14, 15, 25, 28,
30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140. Fl x 2, 5,7, 14,
15,28, 30,
56,60, 100, 140.
ESOMEPRAZOL MYLAN (Generics (UI<) LTD,
Marea
Britanie)

ESOMEPRAZOL (Terapia, Romania)

NEX IUM 10 - 20 - 40 mg (Astrazeneca, Suedia)

Compr.gastrorez. 20 mg; 40 mg.Ct. x 7, 14, 15,28, 30,50,


56, 60, 90, 98, 100. Pa 26.47; 38.71

Compr .gastrorezist. 20 mg; Ct. x 7,ll..Pa 39,41;40


mg.Ct. x 14.Pa 59.56. Gran. gastrorez .pt. susp.
orala 10 mg.Ct. x 28 plic. Pa 174,25.
Pulb. pt. sol. inj./perf. 40 mg. Fl. Ct. x 10. P.a.297.47

MESOPRAL (Pharmaceutica l Works Polpharma S.A.,


Polonia)

NEXPRES (Specifar S.A, Grecia)

Compr. gastrorez. 20 mg; 40 mg. Ct. x 3, 7, 14, 15, 25, Z,


30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140. Pa 51.23; 73.54

Compr. gastrorez. 20 mg; 40 mg. Ct. x 7, 14, 15, 28,


30,50,
56, 60, 90, 98, 100

Compr . gastrorezist. 20 mg; 40 mg Ct. x 7, 14, 15, 28, 30,


50, 56, 60, 90,98,100. Fl x 7, 14,28, 30, 56, 98,
100.

PRAGASTROL (Alvogen lpco S.A.R.L.. Lux embourg)


Compr. gastrorez. 20 mg; 40 mg. Ct.
P.a.
26,75; 47.82.

ESOMEPRAZOL POLPHARMA (Pharmaceutical


Works Polpharma SA, Polonia)
Pulbere pt. sol. inj./perf. Cutie x 1, 1Q. Fl. x 15ml. Pa
193.35

10, 20, 30.

REMESOLIN (Actavis Group PTC EHF, lslanda)


Compr.gastrorez .20 mg;40 mg.

ESOMEPRAZOL (Sandoz , Romania)


Compr.gastrorez. 20 mg; 40 mg. Ct. x 14. Pa 30.17;
44.12. Pulbere pt. sol. inj./perf.Cutie x 10 Fl. x 5ml. Pa
193.35

Compr. gastrorez . 20 mg;40 mg. Ct. x 7. ll.. 15,


28, 30, 50,
56, 60, 90, 98, 100. Pa 18.94; 24.58.
ESOMEPRAZOL (Torrent Pharma. Romania)

52

/ft

SUCRALFATUM

ESOMEPRAZOL (Teva, Romania)

Compr. gastrorez. 20 mg;40 mg.Ct.


56,
60,90, 100. Pa 51.18;73.48.

A 02 BX ALTE MEDICAMENTE PENTRU ULCER PEPTIC


I BOALA DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN

P-

6L
Fdin. Complex al hidroxidului de aluminiu cu esteri
octasulfurici ai zaharozei. Protector fa\a de ac\iunea acidului
clorhidric, pepsinei, sarurilor biliare. Pierde o mare parte din
aclivitate cand mediul nu este acid.
Ind.Numai cand exista ni a ulceroasa.

7, 14, 15, 28, 30,

MEMOMED 2014

Jlfc111orat or dcfnn11nc ologle

concomitent cu antiacide sau inhibitoare ale secre\iei acide


gastrice.

R.a. Gre\uri, hiposaliva\ie, conslipa\ie, diaree, greutate

GASTROFAIT (EIPICO Med, Romania)

epi gastrica, erup\ii.

Compr. 1 g. Ct.

Admin. a) 2 g de 2 ori pe zi,diminea\a !;Ji la culcare; b) 1g de


4 ori pe zi, cu o erainalnte de mese !;Ji la culcare; c)
tratament de 6-12 saptamani; d) profilacticin ulcer de stress
1 g de 6 ori pe zi (maximum 8 g/zi).Administrare optima
sub forma de dispersiein 10-15 ml apa.Nu se administreaza

><

20. Pa 6,19

VENTER (l<rka, Slovenia)


Compr. 1g. Ct.

><

50. Pa 15,95

BISMUTH! SUBCITRAS

Fdin.in contact cu acidul clorhidric se formeaza oxiclorura


de bismut care protejeaza ni!;Ja ulceroasa !;Ji favorizeaza
cicatrizarea. Activ numai in prezen\a ni!;Jei. De-Nol
produce eradicarea Helicobacter pylori, cu imbunata\irea
imaginii histologice !;li
inlaturarea simptomelor gastritei !;Ji ale ulcerului gastroduodenal. De-Nol poate fi asocial cu amoxicilina sau
nitroimidazoli pentru aimbunala\i rata de eradicare a
Helicobacter pylori. Tripta terapie De-Nol - amoxicilina
- metronidazol a dat cele mai bune rezultate. Se poate
utiliza i asocierea cuadrupla cu inhibitori ai pompel de
protoni.
Ind. Tratament etiopatogenic
gastroduo denal, dispepsiei.

al

gastritei,

ulcerului

M E M O M E D 2 0 14

53

M emorntor dc fnrmnco/oglc

ACIDUM ALGINICUM

OTC
ACIDUL ALGINIC, o\inut din alga, este protector al
mucoasei gastrice !;Ji adsorbant. In prezen\a acidului
clorhidric formeaza un gel vascos, care se ridica la suprafa\a
con\inutului gastric, unde ac\ioneaza ca o bariera mecanica
i reduce refluxul gastro esofagian sau reflueazain esofagin
momentul de reflux, unde protejeaza mucoasa de agresiunea
acida.

R.a. Gre\uri, vome.Scaune brune. Colorarea limbii

ESOGAST (Fabio! SA, Romania)

Admin. a) 240 mg de doua ori pe zi, diminea\a !;Ji la


culcare; b) 120 mg de 4 ori pe zi, cu 1/2-o orainainte de
mese !;li la culcare;
c) compr. se administreaza pe stomacul gol, cu 112
orainainte de mese sau inainte de culcare, cu apa; d)
tratament de 4 saptamani, prelungit cu maximum 4
saptamani, la nevoie; e) se exclude laptelein limpul
tratamentului; f) antiacidele se exclud cu 1/2-o erainainte sau
dupa bismut.

Hidroxid de aluminiu 0,40 g. Carbonat de magneziu


0,15 g; Anacardium D4 0,20 g; Asa foet ida D. 0,20
g; Alginat de sodiu 0,10 g;Colagen 0,15 g. Comp. de
supt Fl " 15.

DE-NOL (Astellas Europe, Olanda)


Compr. film. 120 mg. Ct. " 40; Pa 39,95

OTC

Ind. Boala de reflux gastroesofagi an, n toate fazele,


gastrita hiperacida, gastroduodenita , tulburari dispeplice,
aerofagia,
agresiune
gastroduodena
la
a
antiinflamatoarelor nesteroidiene, colon iritabil.
Admin. Un comprimat de 2-4 ori/zi.la o ora ila 3 ore dupa

masa sau la nevo1e.

GAVISCON ADVANCE (Reckitt, Marea Britanie)


Alginat de sodiu, 1g/10 ml. Hidrogen carbonat de
potasiu 0,2 g/ 10 ml. Suspensie orala. Fl. 140 ml.
Conline sodiu 4,6 mmol/1O ml, potasiu 2,0 mmol/ 10
ml,calciu.
Ind. Reflux gastroesofagian (regurgita\ie, pirozis, indigestie) in
esoagita de reflux,in timpul sarcinii etc.
Admin . dul\i !;Ji copii paste 12 ani, 5-10 ml (1-2 linguri\e)
dupa mese !;ll inainte de culcare.

GAVISCON MENTOL (Reckitt, Marea Britanie)


Susp.orala. Fl. 200 ml. Plic unidoza 10 ml.

54

A 03

MEMOMED

FUNCJIONALE
GASTROINTESTINALE

2 014

Mcmomtor defnn11ncologic

MEDICAMENTE
PENTRU TULBURARI

A 03 A

MEDICAMENTE PENTRU TULBURARI


FUNCJIONALE INTESTINALE

55

M E M O M E D 2 0 14

llfcmomtor de far mncologic

A 03 B BELADONA $1DERIVAJI
A 03 C

ANTISPASTICE N COMBINAJIE
CU PSIHOLEPTICE

A 03 0 ANTISPASTI CE N COMBINAJIE
CU ANALGEZICE
A 03 F

PROPULSIVE

*
A 03 A

A 03 AB

* *
MEDICAMENTE PENTRU
TULBURARI FUNCJIONALE
INTESTINALE

A 03 AA MED. PT.TULBURARI INTESTINALE FUNCJIONALE


ANTICOLINERGICE DE SINTEZA, ESTERI CU
GRUP AMINOTERJIAR
MEBEVERINUM

P6L
Find. Antispastic m_usculatrop, dupa unele date din
literatura ;;i dupii producator. In clasificarea ATC a OMS
este trecut la anticolinergice. Alie date din literatura ii
considera cu mecanism mixt. anticolinergic ;;i musculotrop.
Ind. lntestin iritabil, colopatii asociate diverticulozei ,
enterite regionale.Bali ale ap. biliar. Ulcer peptic.
Pree. Porfirie.

Admin. Oral. 100 mg de 3-4 ori pe zi, cu 20 minuteinainte


de mese i la culcare. Caps.cu elib. prel., o caps. x 2/zi, cu
eel pu\in 100 ml apa. Nu se recomanda sub 18 ani.
COLOSPASMIN (EIPICO Med, Romania)
Draj. 100 mg. Ct. X 20.Pa 9,03.

ANTICOLINERGICE SINTETICE,
COMPU ICUATERNARI DE
AMONIU

A 03 AD

PAPAVERINA IDERIVAJI

A 03 AE

MEDICAMENTE CU ACJIUNE ASUPRA


RECEPTORILOR SEROTONI NERGICI

A 03 AX

ALTE MEDICAMENTE PENTRU


TULBURARI FUNCJIONALE INTESTINALE

*
* *

DUSPATALIN (Solvay, Olanda)


Caps. elib. Prel. Draj. 200 mg. Ct.

30. Pa 25,07

TRIMEBUTINUM

P-

6L
Fein. Absorb\ie digestiva cu pie plasmatic dupa 1-2 ore.
Eliminare rapida, predominant urinara, 70%in 24 ore.
Fdin. Reglator al motilita\ii digestive ac\ionand ca agonist
enke falinergi c asupra receptorilo r excilatori ;;i inhibitori
gastro intestinali. Are ac\iune stimulatoarein situa\ii de
hipomotilitate
i
antispastica
musculotropain caz
restabilind motilitatea iiziologica.

de

hipermotilitate,

Ind. Colon iritabil, tulburar i func\iona le intestinale i


biliare,
manifestate
prin
dureri
abdominale,
balonari,diaree,conslipa\ie.
La
copii,
din
prima
saptamana de via\a,in tulburari de tranzit intestinal,
abdomen cronic dureros.
Admin. Adul\i,1-2 compr. x 3/zi; 1-2 linguri susp.buvabila x
3/zi. Copii, 1 ml/kg/zi, divizatin 2-3 prize, direct cu linguri!
a sauin biberonul cu lapte. Compr.elib. prel. 1/zi sau 2/zi n
2 prize.

COLPERIN (G. Richter, Romania)


Compr. 100 mg. Ct. x 30. Pa 11,12
56
014

MEMOMED 2

57

M E M O M E D 2 0 14
ftf emomtor dl' fnrmncologil

Alc111orator rlt ji
1r111acologif.!

A 03 AD

PAPAVERINA I DERIVAJI

DEBRIDAT (Pfizer Europe,Anglia)


Compr. film . 100 mg, 200 mg. Ct. " 30. Pa 17.13;
33.61.
Gran. pentru susp. orala 24 mg/5 ml. Flac.250 ml. Pa
12,05

pAPAVERINUM

I]

Compr. P-6L. Sol. inj.

PRF

IBUTIN 300 mg (Zentiva, Romania)

/nd. in colici
dismenoree.

Compr.film.elib. prel. 300 mg. Ct. " 20. Pa

Pree. Glaucom, aritmii cardiace, hipertensiune intracraniana.

36,01
TRIMEBUTIN 100 (Magistra C&C, Romania)
Compr. 100 mg.Ct.

><

30.Pa 11,12

A 03 AB ANTICOLINERGICE SINTETICE,
COMPU I CUATERNARI DE
AMONIU

gastrice,

intestinale,

in

@ PAPAVERINA (Farmacom, SA, Romania)


Compr. 200 mg; Ct.

><

20; Pa 8,54

PAPAVERINA (Arena, Romania)


Compr. 50 mg, 1QQ..m.g. Ct. " 2.Q, 100. Pa 4,42

Fdin. Unele substante au ;;i ac\iune ganglloplegicain afara


de cea antimuscarinica.

R.a. Anticolinergicele produc scaderea tonusului ;;i


peristal tismului digestiv, putand determina constipa\ie.
Scad secre\ ia salivara . Raresc mic\iunile ;;i pot
provoca disurie. Produc mi driaza, cre;;terea tensiunii
intraoculare, fotofobie, cefalee,
tulburari de acomodare oculare , palpita\ii, tulb.
cognitive (la varstnici).

renale,

Admin. Adul\i. a) Oral. 100 mg de 2-3 ori pe zi; b) s.c.


sau i.m. 4 o-BO mg la 6 ore; c) i.v.in urgen\e, 40 mg
diluatein glucoza 5%, injectare in 5-10 minute. Copli. 6
mg/kg/zi sau 200 mg/m2/zi,
divizatein 3-4 prize.

Fein. Sunt substan\e ionizate la pH-ul mediului intern al


organismului, cu liposolubilitate redusa. Se absorb limitat
din tubul digestiv, difuzeaza pu\in prin bariera hematoencefalica .

Ind. Substan\ele antispast ice neurotrope (anticolinergice)


;;i cele musculotrope (de tip papaverinlc) sunt indicate
pentruinlaturarea spasmelor
mu;;chilor
netezi
ai
aparatului digestiv ;ii tractului
genito-urinar, care aparin inflama\ii, gastrite, esofagite,
gastroduodenite, enterite, colon iritabil, litiaza, tumori
etc.in cazuriacute ;;i n formele clinice grave,pentru un efect
intens, se administreaza injectabil.in cazurile cronice ;;i n
formele clinice medii ;;i u;;oare se administreaza oral.Multe
anticolinergice pot fi administrate rectal,in supozitoare.

biliare.

@ PAPAVERI NA LAROPHARM 100 mg


(Laropharm, Romania)
Compr. 100 mg. Ct.

><

20.

Cind. Anticolinergicele sunt contraindicatein glaucom,


hipertrofie de prostata, reten\ie urinara, plaza gastrlca, reflux
gastro esofagian, stenoza pilorului, atonle intestinala.
OTILONIUM BROMIDUM

P-

6L
Admin. Oral. 20-40 mg de 2-3 ori/zi.
SPASMOMEN (Menarini, Italia)
Compr. film. 40 mg.Ct.

><

30; Pa 33,57

-,

CLORHIDRAT DE PAPAVERINA (Fabio!, Romania)


Compr. 100 mg. Ct.

><

Ind. Antispasticin litiaza biliara, colecistita , colangita,


litiaza renala, pielita, cistita . Adjuvant in ulcer gastric ;;i
duodenal, gastrita, enterita, colita, colon iritabil,
pancreatita, dismenore e, anexita.

30.

DROTAVERINUM
RF

Compr. OTC. Sol.inj. P-

Fein. Absorb\ie rapida din tubul digestiv , pie seric dupa


45-60 minute. Eliminare aproape completa dupa 72
ore, 50% prin fecale, 30%in urina, ca metaboli\i. T1/2
16-22 ore.
Fdin. Antispastic musculotrop de 2-4,6 ori mai eficient
decal papaverina.

Admin. Adul\i. Oral. 40-80 mg de 3 ori pe zi. Copii. 1-6


ani, 40- 120 mg zi, repartizatein 2-3 prize. Peste 6 ani,
80-200 mglzi, n 2-5 prize . lnj. se fac s.c., i.m. sau i.v.
lent.
ANTISPASMIN (Biofarm,
Romania) Compr. 40 mg. Ct.

M E M O M E D 2 0 14

58

><

20.

M E M O M E D 2 0 14

.Memomtor de farmacolog fe

Memomtor de fttrmncolog fc

DROTAVERINA LABORMED (Labormed


Pharma S.A., Romania)
Compr. 40 mg, 80 mg. Ct. x 10, 20, 30, 50, 100.

Admfn. oral. 40-250 g o data. 2-3 prize zilnice,in

timpul sau dupii mese. La nevoie 1-2 compr.inainte de


culcare.
ESPUMISAN (Berlin Chemie,

NO-SPA (Chinoin, Ungaria)

Germania) caps.moi 40 mg. Ct. x 25;

Compr. 40 mg. Ct. x 20. Compr. 80 mg


(FORTE). Ct. x 10; 20, 24
Sol. inj. 20 mg/ml - 2 ml; Ct. x 5, 25; Pa 24,50

250 ml

SPASMOCALM (Magistra,
Romania) Compr. 40 mg. Ct.

50; 100
Picaturi orale, emulsie (L) 40 mg/ml. Fl. 30 ml,
50; 30,

SAB SIMPLEX (Pfizer Europe,

20.

Anglia) compr. mast. 80 mg. Ct. x 20.


susp. orala 69,19 mg/ml. Fl. 30 ml.

SPAVERIN (Antibiotice,
Romania) Compr. 40 mg, 80 mg.

VETRATE (Farmaceutica Remedia

Ct. x 20, 100.

S.A.,Romania } Compr. mast. 42 mg. Ct. x 30,


50, 300.
Pie. orate, susp. 41,2 mg/ml. Fl. 50, 100 ml.

A 03 AE MEDICAMENTE
RECEPTORILOR
SEROTONINERGICI

CU
ACJIUNE

ASUPR
A

COMBINAJll
METEOSPASMYL (Lab.Mayoly-Spindler, Fran\a)

PRUCALOPRIDUM

Ind. Constipa\ie cronica la femei care nu beneficiaza


de laxative. Constipa\ie indusa de opioide.

P-RF

Cind. Obstruc\ie
intestinale.

Fdin. Agonist
prochinetica.

al

receptorilor

5-HT4

cu

ac\iune

intestinala,

boli

inflamatorii

Alverin 60 mg; Simeticon 300 mg. Caps.moi. Ct. x 20,

RESOLOR (Movetis,
30.

Belgia} Compr. film 1


mg; 2 mg. Ct.

A 03 AX

Fdin. Alverin este anlispast ic musculotrop. Simeticon

28.

modifica tensiunea superficiala a bulelor de gaz,


producand coalescen\a lor.

ALTE MEDICAMENTE PENTRU


TULBURARI FUNCJIONALE
INTESTINALE

/nd. Trat simptomatic al tulburarilor


intestinale mai ales cu meteorism.

func\ionale

Admin. Adul\i. 1 caps de 2-3 ori pe zi lainceputul

SIMETHICONUM
OTC

mesei.

Fein. Nu se absoarbe oral. Excreta! ca atare prin scaun.

OTC

PLANTE

Fdin. Antiflat ulent prin scaderea tensiuniisupen ciale


a bulelor de gaze din intestin. Diminuii sauinlatura
gazele aflate in exces in intestin.

TINCTURA DE COADA $0RICELULUI (Hofigal,

Ind.
Meteorism,
flatulen\ii, aerofagie.inaintea
examenelor in scop diagnosticin zona abdominala.
Dupa interven\ii chirur gicale. Poate fi util in colica
abdominala la sugari.

TINCTURA DE MENTA (Hofigal,

Romania) Picat.orale, solu\ie 20%. Fl. 30 ml;50 ml.

Romania) Picat.orale, solu\ie. Fl.


30 ml; 50 ml.
EUCOLON (Hofigal,
Romania} Sol. orala. Fl.
20 ml.
Sol. orala 100 g, solu\ie con\in: Ulei volalil (Melissae
herba Millefolii herba-Carvi fructus 50:30.20
mllmllml) 0,23 g;

60

M E M O M E D 2 0 14

Jlfe111orato1 de farmacologic

Extract hidroalcoolic lichid (Melissae herba-Millefolii


herba. Carvi fructus 50:30:20 ml/ml/ml) 93,47 g.
Ind. Adjuvant in tratamentul simptomatic al unor
tulburari
digestive:
balonare
epigastrica,
digestieincetinita, eructa\ii, flatulen\a !?i in tratamentul
durerii n cursul tulburarilor func\ionale ale tractului digestiv.
Admin. Adul\i: 20 picaturi de 3-4 ori/zi. Copii peste 7
ani:
5-15 picaturi de 3-4 ori/zi in func\ie de varsta.

A 03 B BELLADONA IDERIVAJI
A 03 BA ALCALOIZI DIN BELLADONA, AMINE TERJIARE
A 03 BB ALCALOIZI DIN BELLADONA,
SEMISINTETICI, COMPU I CUATERNARI DE
AMONIU

A 03 BA ALCALOIZI DIN BELLADONA, AM INE TERJIARE


ATROPINUM
.. S

@ midiatic

antispastic &@

Fdin. Anticol inergic cu spectru larg de ac\iune, scade


tonusul, peristaltismul i secre\iile digestive, intarzie golirea
stomacului i tranzitul intestinal, este bronhodilalator !?i
scade secre\iile bran hice, relaxeaza vezica urinara,
produce midriaza, cicloplegie si cre!?terea tensiunii
intraoculare.

Ind. Este utilizat ca antispastic, pentru scaderea secre\iilor


sali vare, ca medica\ie preoperatorie, in blocul
atrioventricular, bradicardia sinusala, in oftalmologie, in

intoxica\ii cu anticolinesterazice ,in atacul acut din boala


Meniere.
Admin. Adul\i. a) lnj. s. c. 0,25-1 mg o data, de 1-2 ori pe
zi; b) inj. i.v.in urgen\e !?i atacul acut din boala Meniere;
c)in pre anestezie 0,02 mg kg, eel mull 0,5 mg total, i.m.
cu 30-60 minute
inaintea induc\iei; d)in aritmii cardiace 0,4-1 mg i.v. Copii. a)
Jnj.

M E M O M E D 2 0 14

61

/lfe111orato1 de Ja,.,nacologic

A 03 BB ALCALOIZI DIN BELLADONA, SEMISINTETICI,


COMPUI CUATERNARI DE AMONIU
._ Compr. Supoz.
OTC

lfl &.

suTYLSCOPOLAMMONll BROMIDUM

Sol. inj. PRF


Fein. Absorb\ie par\iala i inegala din tubul digestiv.
Fdin. Antispastic predominant pe aparatul digestiv, cai
urinare, uter.

R.a. Hiposaliva\ie,

tahicardie,

somnolen\a,

diminuarea

reflecti vita\ii.
Cind. Glaucom, abdomen acut.
Admin. Adul(i: a) Oral. 10-20 mg de 3-4 ori pe zi; b) i.m.
sau i.v. lent 10-30 mg pe zi; c) rectal 10-50 mg pe zi.
Copii de la 3 ani; a) 5-10 mg de 1-3 ori pe zi; b) 2,5 mg
de 1-3 ori pe zi, i.m.; c) rectal 7,5-22,5 mg pe zi.
BUSCOPAN (Boehringer lngelheim,
Germania) Draj. 10 mg. Ct. " 20.
Sol. inj. 20 mg/ml. Fiole 1 ml. Ct. x 5; 6
BUSCOREM (Remedia, Romania)
Compr. 10 mg. Ct. x 20.

BUSCOTIL 10 mg (Arena Group,

Romania) Compr. 10 mg. Ct. x 20.


SCOBUNORD (Meduman.
Romania) Compr. 10 mg. Ct.

40.

SCOBUTIL (Nycomed,Germania)

s. c. 1-7 ani 0,2-0,4 mg de 1-2 ori pe zi; 7-15 ani 0,5-1 mg de 12 ori pe zi; b) n preanestezie,ca la adul\i; c)in aritmii cardiace
i.v.
0,01-0,03 mg/kg.
SULFAT DE ATROPJNA NYCOMED 1 mg/ml (Nycomed
GmbH - Germania)
Sol. 1%o (pt. adul\i). Fiole 1 ml. Ct. x 5. 10 Pa 2,99

Compr. 10 mg. Ct. x 25; 50.


Sol.inj. Fiole 0,01 g/1 ml (sol. 1%). Ct. x
SCOPANTIL (Antibiotice, Romania)
Compr. 10 mg. Ct. x 20, 2000.
USCOSIN (Sintofarm, Romania)
Supoz. 10 mg. Ct. " 6; 10.

2. 10. Pa 3,36

ME MO ME D 2 0 14
Mcmorntor de fnrmncologlc

62

A 03 C

ANTISPASTICEIN COMBINAJIE
CU PSIHOLEPTICE

Metamizol 2,5 g; Pitofenona 0,01 g; Fenpipramida 0,1


mg
Fiole 5 ml. Ct. x 2, 10 x 5 ml Pa 12,23

A 03 CA ANTICOLINERGICE SINTETICE
iN COMBINAJIE CU
PSIHOLEPTICE

Admin. J.v .lent sau i.m. profund 1-4/zi.


PIAFEN {Antibiotlce, Romania)

&_ @

CLIDINIUM l?I PSIHOLEPTICE

Compr. 500 mg Ct. " 2Q; 1500. Pa

P-

6,49.

RF

Admin . Oral. 1-2 compr. x 1-3/zi. I. reel. 1-3/zi.

EPIRAX (Eiplco, Egipt)

A 03 F

Clordiazepoxld 5 mg; Clidiniu bromura 2,5 mg


Compr. Ct. x 30. Pa 3,13.

Fdin. Anxiolitic !?i antispastic anticolinergic.


Ind. Dureri gastrlce !?i intestinale la persoane anx
ioase , hipermotilitatea tubului digestiv,
func\ionale, vezica urinara iritabila, dismenoree.

colopatii

Cind. Glaucom, insuf. respiratorie severa, rise de reten\ie


urinara.

PROPULSIVE

Numite !?i gastroprocinetice, cresclonusul slincterului


esofaglan inferior !?i perislaltismul coordonat antroduodenal,
accelerand golirea stomacului. Sunt utilein gre\uri !?i vome de
origini diverse, 5ughi\, reflux gastroesofagian, dispepsie,
staza !?i pareza
gastrica.
METOCLOPRAMIDUM

RF.

saula nevoie, cu pu\in lichid.

RF

A 03 D

Fein.

ANTISPASTICEiN COMBINAJIE
CU ANALGEZI CE

Compr. Sol. ora/a P-6UP-

/Ca>,

Admin . Oral. 2-4 {evetual 6 drajeuri zi), la mese, la culcare

/ft.

Sol.inj. P-

Absorb\ia rapida
din tubul digesliv.
metabolizata. T 1/2 5-6 ore . Excre\ia urinara.

A 03 DA ANTICOLINERGICE SINTETICE iN COMBINAJIE

CU ANALGEZICE

PITOFENONUM l;)I ANALGEZI CE

Pu\in

Fdin. Antagoni st dopaminic, favorizeaza perislaltismul


eso fagian. gastric, duodenal , cre!?le tonusul cardiei !?i
relaxeaza pilorul, grabe!?le golirea stomacului, este
anlivomi iv.
Ind. Varsaturi de etiolologii variate, preventivin chimioterapia
antitumoral a, gastropareza diabeticilor, esofagita de reflux,
adjuvantin explorarea func\ionala a stomacului !?i duodenului,
prolilaxia gre\urilor !?i vomelor postoperatorii !?i postiradiere,
uurarea intubarii intestinale cand pilorul esle dificil de trecut.
Sughi\, migrena.

Fdin. Antispastic musculotrop, acliv oral, i.m., i.v., rectal.


Admin . 10 mg de 3 ori pe zi.
FENPIPRAMIDUM l;)I ANALGEZICE

63

ME MO ME D 2 014
Mcmomt or de fnrmnc ofoglc

Compr. P-6L.

Sol.inj.
P-RF
Fdln. A ntispastic la doza de 0,1 mg. Asocierea cu
metamizol realizeaza o poten\are marcata.
ALGIFEN (Zenliva, Romania)
Metamizol 0,5 g; Pi ofenona 0,005 g; Fenpipramida 0,1
mg
Compr. Ct. x 20. Pa 7,23

R.a. Peale produce efecte extrapiramidale, mai frecvente la


copii, lineri, batrani. Poate stimula secre\ia de prolactina,
producand galactoree sau impoten\a. Poate produce dureri
abdominale, diaree, somnolen\a .
Cind.
Hemoragii
digestive,
ocluzii
!?i
gastrointestinale, epilepsie, asociere cu levodopa.
a/aptare. Poate fi folositain
sarcina. Peale favoriza secre\ia lactata.
Sarcln;3,

perfora\ii

varsaturile

de

Pree. Nu se administreaza imediat dupa interven\ii


chirurgicale pe abdomen.

66

A 04

MEMOMED

2014

MEMOMED 20
14

Mcmorator de Jan11aco foglc

Mcmorator de
farmacologlc

ANTIEMETICE $1 ANTIGREA JA

Se folosesc substan\e propulsive (gastroprocinetice) (A 03


F)

(metoclopramid, domperidon), neuroleptice (tietilperazina


proclorperazina), antagoni!?ti ai receptorilor 5 HT3
(ondansetron: tropisetron), antihistaminice H1. (R06,in rau
de mi!?care)..
Ind. Gre\uri !?i varsaturi de orice etiologie: tulburari
gastro. inteslinale, biliare, hepatice, uremie, tulburari
vestibulare (rau de mi!?care, sindrom Meniere, labirintite),
boala de iradia\ie, traumatisme cerebrale, hipertensiune
intracraniana, post. anestezie, postoperator. efecte adverse
ale unor medicamente (anlitumorale, digitalice, antibiolice,
chimioterapice) etc.
in terapia cu citostatice !?i radioterapie, administrare preventiva.
Gre\urile !?i vomele de lainceputul sarcinii tree spontan sau
Prin masuri dietetice. Daca se lmpune tratament
medicamentos sunt utile metoclopramid sau prometazina.
Pree. Admini strare cand cauza vomelor este cunoscuta i
sunt

indicate, nu cand varsaturile au trat. specific . (ex.


cetoacidoza
diabetica).

i.V . admnistrat.ain 15_ min. imediatinaintea chimioterapiei;


e)
contra varsatunlor tard1ve, oral,8 mg de doua ori pe zi 2_5 .
1
Copii. a) 5 mg/m2 i.v.; b) oral, 4 mg la 12 ore.
z1 e
'
EMESET (Cipla, Anglia)
Sol. inj./perf. 2 mg/ml - 2 ml; 4 ml. Ct.
23 79 43,73

><

5 fiole. p
a

OSETRON (Dr. Reddy's, Romania)


Compfilm. 4 mg; 8 mg. Ct.

><

Sol. 1nJ. 2 mg/ml- 2 ml;4 ml.Ct.


43,75.
GRANISETRONUM

10. Pa 19,04; 33.31;


x

5 fiole. Pa 23,79,

j!j &

SIP-RF

Farrnacologie asemana toare cu ondansetron.


Admin. Perfuzie i.v. P.entru prevenirea gre\un'lor s,1 va-

rsa- 1unior
3 mg perfuzate in 5 minute. Se pot administra pana la 2 d
adi\i
,onale n 24 ore. Pentru tratamentul gre\urilor si varsa"t .
1 oze
rf ..
.
un or se
3 mgin 24 ore,
pot ,ace 3 pe uz11cat
la c I
e
administrate
cu
Ind. Gre\uri !?i varsaturi produse de antitumorale, radioterapie

postoperator .

A 04 AA

ANTAGONlTI Al SEROTONI NEI (5

HT3) A 04 AD ALTE ANTIEMETICE

* *
A 04 AA ANTAGONl TI Al SEROTONINEI (5 HT3)
ONDANSETRONUM

SIPRF
Fdin. Antagon ist selectiv al receptorilor 5HT3.

R.a. Poate produce cefalee, senza\ie de caldurain extremitatea


cefalica !?i epigastru, constipa\ie, cre!?terea trecatoare a transa
minazelor, tulb. vlzuale i ame\eli pasagere (i.v.), dureri toracice,
aritmii, hipotensiune.

Admln. Adul\i. a) 0 singura doza de 8 mg i.v. lent, imedial

10 minute.

e pu in

KYTRIL (F.HoffmannLaRoche, Elve\ia-Roche, Romania)


Compr.film. 1mg. Ct. x 10: Pa 287 59.
Sol. inj. 3 mg/3 ml. Fiole 3 ml. Ct. x Pa 66,02.

GRANEGIS (Egis, Ungaria)

Compr. film..1...mg, 2 mg .Ct. x 5, 1.Q, 100. Pa


148,63

GRANISETRON KABI (Fresenius, Romania)


c.onc. sol. inj./perf. 1 mg/ml.Ct. x 5; 10; Pa 71,31;
135 28
F1ole 3 ml, Ct. x 5; 10. Pa 199,30; 394,03.
'

GRANISETRON ACTAVIS (Actavis Group.,


lslanda)
Compr. film. 1 mg, 2 mg . Ct. x 5 10 100 p
148 63 236,15.
' -
a
,

GRANISETRON TEVA (Teva Pharmaceutical, Romania)


Conc.pt.sol.perf/inj. 1mg/m l; 3 mg/3 ml Ct
10 P 71,52, 199.86.

a

inaintea chimioterapiei sau 8 mg oral, cu 1-2 oreinainte; b) idem


urmat de perfuzie l.v. 1 mg pe ora limp de 24 ore;c) idem.a
apd 8 mg de doua ori la 2-4 ore; d) o singura doza de 32
mg perfum

1 5
=

GRANORED (DR. Raddy's Laboratories, Romania)


Compr.film. 1 mg, 2 mg . Ct. x 5, 10. Pa 178,35; 271,77.

M E M O M E D 2 0 14

68

M E M O M E D 2 014

Memorat or <If! fnrmncol ogle

69

/l femom tor defnrmn cologif!

de 3 ori pe zi, crescand la nevoie pana la 30 mg/zi, n mai


multe prize, apoi se reduce treptat la 5-10 mg/zi.

SETROGEN 1 mg (Alvogen, Luxemburg )


Compr. film. 1 mg.Ct. >< 10. Pa 171.89.

EMETIRAL (Zenliva, Romania)


PALONOSETRONUM

Compr.film.5 mg.Ct. >< 20. Pa

SIP-

RF

4.55

Fein. Administrat iv realizeaza concentra\11 plasmatice


direct proporjionale cu doza. Volum de distribu\ie larg: 6,9
- 7,9 I/kg, legare de proteinele plasmatice aproximativ
62%, eliminare 40'1. renal i 50% prin metabolizare.
Metabolizare la doi metabolip principali, care poseda mai
pu\in de 1% din activitatea de
antagonist al receptorilor 5HTJ a palonosetronul ui.
Biotransformarea cu izoenzimele CYP206 i.in mai mica
masura, CYP3A4 i CYP1A2.in concentra\ii semnificat ive
clinic, nu inhiba sau induce izoenzimele citocromului P450.

PROCLORPERAZINA
Romania)

SINTOFARM (Sintofarm,

Sup. 5 mg;25 mg. Ct. >< 6.Pa 3,85; 6,30.


APREPITANTUM

SIP-RF

Fein. Absorb\ie orala. Pie seric la 4 ore. Metabolizarea


extensiva. Metaboli\ii elimina\i prin urina i fecale . T 1/2 913 ore .
Fdin. Antagonist selectiv al receptorilor neurokininici 1 (NK
)

Fdin.

Antagonist
receptorilor
5HTJ, antivomitiv.

selectiv,

cu

afinitate

crescuta,

al

Ind. Prevenirea simptomelor acute de grea\a ivarsaturi


asociale chimioterapiei anticancer oase inalt emetogene
i moderat emetogene .
R.a. Cele mai frecvent e reac\ii adverse raportate sun!
cefaleea (9%) i conslipa\ia (5%).

Admin. Adul\i: iv,in bolus (in decurs de 30 sec), 250


micrograme cu 30 minute inainte deinceperea chimioterapiei.

Nu este necesara reducerea dozelorin insuf. hepalica sau


renala. Nu se ajusteaza dozele la varstnici.
ALOXI250 G (Helsinn Birex, lrlanda)
Sol. inj. 250g/5 ml. Flac. x 5 ml. Pa 381, 18;
Caps . moi 500 mcg. Ct. >< 1. Pa 403,43 .

A 04 AD ALTE ANTIEMETICE
PROCHLORPERAZI NUM

Ac\iune

asemanatoare

clorpro

mazinei,

mai

slab

sedativ. Antiemetic, anlipsihotic i slab sedaliv .

Ind. Gre\uri severe, vome, ame\eli,tulb. labirintice.


Admin . Adul\i. Oral, reclal, Gre\uri, vome : 20 mg ini\ial,
apoi 10 mg dupa 2 ore. Prevenliv 5-10 mg de 2-3 ori/zi. Copii
peste 6 ani, 0,3-0,5 mg/kg/zi, eel mull 20 mg pe zi. Tulburari
laritintice: 5 mg

pentru substan\a P umana.

Ind. Prevenirea gre\ei i vomei acute i ta rdive asociate


chimioterapiei anticanceroase cu cisplalina :;>i al\i emetogeni.

R.a. Anorexie , cefalee, ame\eli, sughi\, constipa\ie ,


diaree, dispepsie, astenie, cre:;;terea ALT.
Cind. Asociere cu pimozid, tarfenadina, ast emizol.
Admin . Timp de 3 zile, n cadrul unei scheme cu corticosteroid
si
antagonist alreceptorilor 5-HT3. n ziua 1- 150 mg
aprepitant, n zifele 2 :;oi 3 - BO mg o data/zi.
EMEND (MerckSharp Dahme, Elve\ia)
Caps. BO mg.Ct. >< 1; x 2; x 5; Pa 98,62; 187.00;450,53;
Caps. 125 mg.Ct. >< 1; 5; Pa 120,65; 517,15;
Ct. x 1caps. a 125 mg + 2 caps. a BO mg. Pa 307,77.
FOSAPREPITANTUM

@@

SIP-RF

Fein. Prodrog al aprepitant , repede transformatin


aprepitant, dupa inj. i.v. Dispare din circula\ie la 30
minute dupa oprirea perfuziei. Metaboli\ii sunt excreta\i
prin urina (57%) i fecale (43%). T 1/2 9-13 ore.
Fdin. Antagonist selectiv pent ru receptorii substan\ei
P neurokinina 1 (NK 1) umana.Antiemetic,antigrea\ a. Doza
de 115 mg i.v.este echivalenta cu o doza orala de 125 mg
aprepitant.

Ind. Prevenirea gre\urilor i vomelor acute :;oi tardive asociate


chimioterapiei anticanceroaseinalt emetizanle, cu cisplatin :;oi
a celor mediu emetizante.

70

MEMOMED 2014

/lfcmom tor de fa rmacologle

R.a. Creterea ALT, AST. Cefalee, ame\eli. Sughi\.

Constipa\ie, diaree,dispepsie, eructa\ii,anorexia. Astenie.


Cind. Nu se asociaza cu pimozid, terfena
din,astemizol,cisaprid.
Pree. lnsuf. hepatica. Scade eficacitatea
contrareceptivelor.
Admin. In asociere cu dexametazon, ondansetron, inlrun protocol terapeutic. Perfuzie i.v. limp de 15 minute cu
30 minute
inainte de chimiolerapie.
IVEMEND (MerckSharp Dahme, Elve\ia)

P
u
l
b
.
p
t.
s
o

l. inj. 1 mg/ml. Ct. x 1 flac (1 15 mg


pulb);

10 flac a 115 mg pulb. Pa 161,60;


1382,62
x

A 05
A 05 A

TERAPIA BILIARA I HEPATICA

TERAPIA BILIARA

TERAPIA HEPATICA, LIPOTROPE

A 05 B

A 05 C

E
D
2
0

A 05 A

1
4

M
c
m
o
m
t
o
r
d
e
f
a
n
n
a
c
o
l
o
g
l
e

7
1

MEDICAMENTE PENTRU TERAPIA BILEI


$1 LIPOTROPE, COMBINA Jll
*

* *
TERAPIA BILIARA

A 05 AA

PREPARATE CU ACIZI BILIARI

A 05 AX

ALTE PREPARATE PENTRU TERAPIA BILIARA

* *
A 05 AA

PREPARATE CU ACIZI BILIARI

Fdin.Acizii
biliari
au
efecte
colerelice
i
colecislochinelice, favori zeaza absorb\ia grasimilor,
coleslerolului, vita minelor lipo solubile, acliveaza
lipaza
pancreatica,
contribuie
la
men\inerea
unuilranzilintestinal normal.
Ind. Dischinezii biliare hipotone, colecislile cronice
nelitiazice, lulburar i dispeplice i conslipa\ie prin
hipocolie, migrene de origine digestiva.
R.a. Dureri abdominale, diaree.
ACI DUM URSODEO XY CHOLICUM

/S't>,
P-6L

Fdin. Diminua raportul colesterollsaruri


favorizeaza dizolvarea calculilor colesterolici.

biliare,

Ind.
Liliaza
biliara,
cu
calculi colecterolici,
necalcifica\i, de eel mull5-10 mm, la bolnavi care nu
pot face colecistectomie, daca vezica biliara este
func\ionala.
Detennina diminuarea sau dispari\ia calculilor colesterolici
n 5080% din cazuri. Efecle mai slabe la obezi. Recidive pana la
25%
inr-un an. Ciroza biliara primiliva i colangita
sclerozanta pnmara.
72

MEMOMED

2 0 14

J\lem omtol' de fmwncol ogle

Suspensie orala 250mg/5ml. Ct. x 1, 2 Fl. x 250ml.


URSOCHOL (Zambon SpA, Italia)

R.a. Diaree, gre\uri,vome, prurit, necroza hepatica.


Cind. Sarcina, calculi radioopaci,hepatita acuta i cronica,
ulcer gastroduodenal evolutiv, colon iritabil.
Admin. Oral, 8-12 mg/kg/zi, ntr-o singura priza seara
sauin 2-3 doze, timp de 3-24 luni. Trat. poate fi continual
3-4 luni dupa dizolvarea calculilor. n ciroza biliara
primitiva 10-15 mg/kg/zi, n 2-4 prize.
URSOFALK (Dr. Falk,Germania)
Caps.250 mg. Ct. " 50,100. Pa 71,49;
124,28;
Caps. 500 mg. Ct. " 50, 100. Pa 136,52;
268,17;

Compr. 150 mg. Ct. " 10, 20, 50, 60 100; Pa 54,19.
Compr.300 mg. Ct. " 10, 20, 50, fill 100.Pa 35,88.
URSOSAN (Pro Med, Cehia)
Caps. 250 mg. Ct. " 50. Pa
68,77.

M E M O M E D 2 0 14

73

ilf cmomtnr de fnn11 ncolog


ie

A 05 AX

ALTE PREPARATE PENTRU TERAPIA BILIARA

CYNARA SCOLIMUS (ANGHINARE)

._

OTC

R.a. colici abdominale, diaree.


Admin .Adul\i. a) 0,25-0,75 gintr-o priza seara sau de 2-3
ori pe zi dupa masa; b) n colecistografie 0,50-0,75 g la
4 ore, timp de
oreinainte i dupa examinare. Copii peste 7
1

ani,0,12-0,25 g
de 1-2 ori pe zi.

Fdin. Coleretic, colecistochinetic,


slimuleaza
func\ia
antitoxica a ficalului, stimuleaza mobilizarea colesterolului.
Laxativ, spasmo lilic,anliinnamator la nivelul cailor biliare.

Ind. Colecistite subacut e

i cronice, hepatite cronice, ciroza


hepatica, dischinezii biliare, constipa\ie.

Cind. Afectiuni hepatobiliare i renale acute,diabet zaharat.

FIOBILIN (Terapia, Romania)


Compr. 0,250 g. Ct. " 10,20, 50.
URSOROM (Rompharm,

ANGHIROL (Biofarm SA,Romania)

Romania) Caps.250 mg. Ct. " 60.

Compr.3,25 mg. Ct. " 15; 30.

Pa 55.47.

OT
C

SARURI BILIARE
Folosite sub forma de bila bovina
uscata.

ori pe zi; peste 10 ani jumat ate din doza adul\ilor.


de

Admin. Adulli. 0,1-0,2 g de 2-3 ori pe zi, imediat dupa


masa.
Copii. 0, 1 g de 2-3 ori pe zi. 0 serie de tratamenl dureaz a
2-3 saptamani.
COLEBIL (Biofarm, Romania)
Bila bovina uscata 0,10 g; Salicilat de sodiu 0,09
g; Metenamina 0,05 g;Ulei menta 0,005 g
Draj. Ct. " 20.

OT
C

ACIDUM
DEHYDROCHOLICUM

Ind. orenor biliar dupa opera\lile pe aparatul biliar


cursul examenelor radiologice.

MEMOMED

tratament dureaza 2-3 saptamani. Se poate repeta dupa o luna.

MAG-ANGHINAR (Hofigal, Romania)


Extr. uscat Cynara scolymus 0,25 g. Saruri organice de
magneziu. Compr. Fl " 40.

Admin. Adul\i 2-3 compr. de 2-3></zi, cu 15 minute nainte de


masa. Copii 7-10 ani 1compr. >< 3/zi. Copii 10-15 ani. jumatate
din doza adul\ilor.

Sol. Orala 40 mg/ml. Fl. X 50; 100; 250 ml cu lingurita.


Draj. 55 mg. Ct. x 24; 60.

iin

2 014

@ TARAXACI HERBA CUM RADIX (Fitoterapia,


Romania)

Memomtor de farmnco/ogie

TARAXACI HERBA CUM RADIX (FRUNZE I RADACINA

De

PAP.ADIE)

o serie

CYNARIX (Mantavit,Austria)

Fdin. Ac\iune hidrocoleretica.

74

Admin. Adul!i. Oral, 10-30 picaturi sau 2 drajeuri de 3 ori pe


zi. Copii de 3-7 ani3 picaturi de 2 ori pe zi; 7-10 ani 3 picaluri
de 2

ore

Produs vegelal pt. ceai 50 g.


CHELIDONI UM MAJUS HERBA CUM RADIX (FRUNZE I
RADACINA DE ROSTOPASCA)
ore

TINCTURA DE ROSTOPASCA HOFIGAL


(Hofigal,

M E M O M E D 2 0 14

11/cmomtor 1/e fnn11nco/ ogle

Romania)
Spasmolitic, colagog, anlibacterian . Adjuvantin
afec\iuni hepatobiliare . 20 - 30 picaturi x 3 ori fzi,
diluatein apa.
Pic.orale, solu\ie.Flac. x 30 ml;50 ml.

75

A 05 B TERAPIA HEPATICA, LIPOTROPE


A 05 BA TERAPIA HEPATICA
ARGI NINUM

OTC

Fdin. lntervinein sinleza unor proteine, a hemoglobinei in


metabolimul amo.niacului, d inuand concentra\ia luiin
sage, prin elim1narea lu1 sub frma de citrulina sau de
acid argino succinic. Colagog, colerehc. Anliastenic .
Ind. Hepa.Uta.cronica, _ite.re seere, coma
posthemoraglca, hiperamomem1e. Tulburan d1spephce.Astenie
functionala
Cind. Acidoza hipercloremica, anurie.
Admin.
ol. cu. 12,5 gf250 ml, perfuzie i.v. 10-20 ml/kgfzi,
ritm
40 pie/mm .. zilmc 0,5-1 I.

or
e

TERPEN
E
Uleiuri volatile, amestecuri de mental, pinen, borneol,
camfen, cineol n ulei vegetal. Ac\iune coleretica i
antispastica.

Admin. 3-5 picaturi sau o capsula de 3-5 ori pe zi cu 15-20


mi nute inainte de masa. Picaturile se iau pe o bucata de
zahiir sau pe o linguri\a cu zahar tos.in dureri intense icolici
20-40 picaturi o data. Copiiintre 6-14 ani, 1-2 picaturi de
3-4 orifzi sau o capsula de 1-2 orifzi.
BILICHOL (Pharco lmpex 93, Romania)
x

25 g
P-Pinen 3,4;Borneo! 5; Camren 5; Cineol 2
Caps.Ct. x 30. Pic.orale,
sol. Fl. 10 ml.

Ind. Colangita, colecistita , colelitiaza. pancreatila cronica,


hiper bilirubinemie juvenila , sindrom postcolecistectomie,
spasme i dischinezii ale cailor biliare, profilaxia litiazei
biliare.

Caps.moi gastrorez. con\inand oleuri volatile. Ct.

ARGININA SORBITOL (lnfomed Fluids,


Romania) Arginina clorhidrat 12,50 g; Sorbitol

24.

ROWACHOL (Rowa Wagner, Germania)


Levomentol 32 mgfcaps; g% sol.: Menton 6; a-Pinen
13,6;

Flacon sol. perfuz. 250 ml; 500 ml. Ct. x 12: x 6 fl.
Pa 123.67; 82.55.

Ind. Hepal a cronlca. hiperamoniemie. Adjuvantin chimioterapia


anhlumorala.

SARGENOR (Meda Pharma, Franta)


Aspartat de arginina
Sol.orala 200 mgfml - fiole 5 ml. Ct. x 10; 20;40

Admi .a) Sol. cu 0,25 gf10 ml, diluata 20 mlf250 ml glucoza


5% perfuz1e 1.v., o era; 1-:_2 perfuziifzi; b) sol cu 0,25 gf10 ml,
inj. i.v'. lent, 10-20 ml o data, de 1-2 ori pe zi. Durata unei
serii de lratai:nent -:- 3.saptamanl; c) oral, 62,5-125 mg de 3
ori pe zi, cu 30 minute mainte de masa.Serii de 4 saptamani.

Ind.Astenie postinfeci;oasa, postoperatorie, functionala.


Admin. 2-3 gfzi.
ACIDUM ASPARTJCUM

Fdin. Participa la sinteza proteinelor, leaga amoniacul.

P-

ASPATOFORT (Terapia, Romania)


Acid D, L-aspartic 0,25 g; Piridoxina o 125 g
Sol.inj. Fiole 10 ml. Ct. x 10 Pa 28.51 '

RF

MEMOMED 2014

76

M E M O M E D 2 0 14

Jlfcmomtor de farmacologic

77

illcmomlor de fan11a cologlc

HEPA-MERZ GRANULAT (Pharma Merz,

SILIMARINA (8iofarm, Romania)

Germania) Gran.pt.sol.orala 5 g con\inand: L-ornitin-

compr. 35 mg. Ct. " 80. Pa 12,84


compr. 150 mg.Ct. " 50. Pa 23,17

L-aspar tat 3 g,
Plicuri 5 g granule.Ct. " 30, 50; 100 plicuri

(OTC) Sol. inj. 500 mg/ml.


Conc.pt.sol.perf. 0,5 g/ml. Fiala 10 ml Ct. " 10. P.a.
252,74

SILIMARINA FA810L(Fabiol, Romania)

compr. 35 mg. Ct.

><

80. Pa 9,34
OTC

pLANTE

Fdin. Ornitina (acid diaminocarboxilic) i acldul aspartic fac


parte din ciclul Krebs-Henseleit (fixarea amoniacului i
sinteza ureei).

Ind. Adjuvantin afec!iuni hepatice toxice, cronice, ciroza,


colici biliare i gastro-intestinale, tulburari dispeptice.

Admin. Dupa masa. 1-2 pachete/zi,dizolvatin apa sau


ceai.
METIONINU
M

or
e

Fdin. Efect lipotrop i stimulator al func\iei antitoxice a

Admin . 9ral,inainte de masa, cu pu\in lichid, ini\ial 2 capsule


de
3 ori/zi,. lntre\inere o capsula de 3 ori/zi.

A 05 C

ficatului.

Ind. Afec\iuni hepalice acute !?i cronice, steatoza

MEDICAMENTE PENTRU TERAPIA BILEI


$1 LIPOTROPE, COMBINAJll

A 05 CN FOSFOLIPIDE ESENTIALEiN COMBINAJll

hepatica, hiperlipemie, boli degenerative ale sistemului


nerves.

FOSFOLIPIDE

Cind. 8oli hepatice grave, encefalopatie hepato-portala,

Fdin. Forma biologic acliva a lipidelor. Intra in

precoma i coma hepatica, insuf. renala avansata. Nu se


asociaza cu

structura membranelo r celulare.

levodopa .

Admin . Oral, 0,20 g de 2-3 ori pe zi.la mese.


SILIBINU
M

P6
L

Ind. Hepatopatii cronice, steatoza hepatica.

OTC

Fdin. Amestec a trei flavone (silibina, silidianina,


silicristina). Stabilizator al membranei hepatocitului,cu erect
antitox ic.

ESSENTIALE FORTE (Aventis, Germania)

Ind. Hepalita cronica. lntoxica\ia cu Amanita phalloydes, pentru

a
combate necroza hepatica.

Fosfolipide esen\iale 300 mg; vii. 81, 82, 86, 812, E, pp


Caps. Ct. " 30; 50.

Ind. Hepatopatii acute i cronice, ciroza hepatica, degener

Admin. Oral, 0,07-0,14 g de 3 ori pe zi. Serii de 2-6 luni.


LAGOSA (Worwag, Germania)
Draj. 150 mg. Ct. " 25, 50; 100. Pa 27,94; 48,22.

Admin. Oral,0,2-0,4 g de 3 ori pe zi, ntre mese.

SILIBINUM (Arena Group, Romania)

Compr.35 mg. Ct. " 80. Pa 12,37


LEGALON (Madaus GmbH, Germania)

es cen\a grasa a ficatului, colestaza, sindrom de iradiere.


terapia pre- ipostoperatoriein chirurgia hepatobiliara.

Admin. Oral, ini\jal 2 capsule de 3 ori/zi.intre\inere o capsula de


J ori/zi.
FARCOV IT B 12 (Pharco lmpex 93, Romania)
Fosfolipide esen!iale; Acizi grai polinesatura\i;Ac id
erotic; Comple x B; Ex tr. anghinare; Acid folic.
Caps.moi Ct. " 24.

Admin. 1-2 capsule de 3 ori/zi.

Caps. 140 mg. Ct. " .2Q... 30, 60, 100. Pa


16,32.
Caps.70 mg. Ct. " 30, 60, 100.

78

M E M O M E D 2 0 14

MEMOMED 2014

Memomtor de Jarmacologic

A O&

LAXATIVE

A O& A

LAXATIVE

Mcmomto r defarmacologie

N 59 asociazii cu lapte, antiacide. Copii peste 6 ani, 2,5


mg. Rctal. Efectin 20-60 minute. Adul\i 10 mg. diminea\a.
Copii:
este 2 ani 10 mg; sub 2 ani 5 mg. Durata tratamentului
nu irebuie sa depa9easca 7-10 zile.

A 06 AB LAXATIVE DE
CONTACT A 06 AC LAXATIVE

BISACODIL TERAPIA 5 mg (Terapia,

DE VOLUM

Romania) oraj. gastrorezisl. 5 mg. Ct. " 30.

A 06 AD

79

LAXATIVE

BISACODIL (Arena, Romania)

OSMOTICE A 06 AX ALTE

oraj. gastrorezist. 5 mg 20,

LAXATIVE

30, 50.

* *
Colonoscopia si investiga\iile radiologice ale intestinului
gros necesita cura\iea acestuia de fecale. Se recomandii
restric\ii alimentare si administrarea de laxative, oral sau
rectal. F. active
sunt laxatie osmotice cu fosfat de potasiu. Ele pot produce
tutburari electrolilice. Plietilenglicoli (macrogoli) produc mai
rar astfel de tulburiiri, dar necesitii ingeslia a catorva litri

BISACODIL SINTOFARM (Sintofarm,


Romania) Supoz. 10 mg. Ct. x 6; 10.
OULCOLAX (Boehringer Ing., Germania)
orajeuri gastrorezisl. 5 mg. Cl. x 30
de apa. Laxativele stimulante (bisacodil, picosulfat de sodiu)
sun! U!jiOr de utilizat, dar pot produce tulburari electrolilice.

LAXAMAG (Magistra,

* *
A 06 AB

Romania) Supoz. 10 mg.Ct.

LAXATIVE DE CONTACT

Fdin. Miiresc peristaltismul intestinal prin iritarea mucoasei.

STADALAX (Stacia Pharm, Germania)

Ind. Se prescriu ca doza unicii sau cure scurte, pentru


pregatirea preoperatorie, examene radiologice, asociate cu
antihelmintice.

Draj. gastrorezist. 5 mg. Ct. " 25; 50;

100

R.a. Crampe abdominale. La utilizare cronicii, hipokaliemie,

SENNA

cu sliibiciune muscularii, sciiderein greutate, leziuni ale


plexului
mezenteric
cu
tulburari
permanente
ale
peristaltismului intestinal.

OTC

Cind. Abdomen acut chirurgical, persoane cu suferin\e


abdominale neclarificate. ocluzie intestinalii, rectoragii.
Pree. Concomitent cu produsul se consumii mai multe
lichide. Nu se administreaziiin sarcinii, alaptare, la copii
mici, asociate cu diuretice.
BISACODYLUM
Admin. Oral. Efectin 10-12 ore. Adul\i, 5-10 mg seara,
rareori
15-20 mg. Prepararea tractului intestinal inferior,piinii la 30
mg.

&

Produs ob\inut din frunzele de Cassia acutifolia, con\inand


deri va\i oximetilantrachinonici sub formii de glicozizi
(antracenozide).
Fein. Antracenozidele se absorb paftial din tubul digestiv. Sun!
hidrolizatein colon sub influen\a florei bacteriene, cu
eliberarea de antrachinone active.
Fdin. Laxativ-purgativ de contact, prin iritarea mucoasei
inteslinului gros !jii diminuarea absorb\iei apei !jii
electroli\ilor. Efectul apare la 6-12 ore de la administrarea
orala.
Ind. Tratament de scurtii durata a constipa\iei cronice care
nu raspunde la alte purgative, mai blande. Pentru pregiitirea
invesli ga\iilor (radiologice, endoscopice) sau
interven\iilor chirurgicale pe intestin.

R.a. Colici abdominale. Dupii administrare prelungita,


diaree, deshidratare, pierdere de electroli\i,mai ales
potasiu. Colon aton. Urina poate fi coloratii n galben-brun
la pH acid !jiiin ro9u la pH alcalin.
80

M E M O M E D 2 0 14

/lfemorn / or de far mncologie

Fein. Nu se absoarbe din tubul digestiv.

Cind. lnnama\ii sau obstruc\ii intestinale, ileus paralitic,


suferinle abdominale nediagnosticate, dureri abdominale,
grea\a, vorne . Nu se administreaza mai mullde 10 zile,
mai ales la varstniei. Cind. la copii sub 5 ani.

Fdin. in colon este hidrolizat, metabolitul absorbit 9i eliminat,


ca glucuronil, prin urina 9i fecale. Ac\iune asemanatoare
cu bisacodil. Ac\ioneaza dupa 6-14 ore de la
administrare, cu emisiunea a 1-2 scaune semisolide.

Admin . Oral. Constipa\ie, o doza seara la culcare. Adul\i,


doze echivalente la 15-30 mg glicozizi totali. Copii peste
6 ani 1/2 din doza adul\ilor. Pentru evacuarea
intestinului 1 mg/k glicozizi totali (pana la 70 mg), cu o
ziinaintea examinarii.

Ind. Poate fi administratin timpul


menstrua\iei, sarcinii,
alaptarii,
la
persoane
cu
gastroduodenita,
ulcer
gastroduodenal, nefropatii, hemoroizi, fisuri anale, pentru
pregatirea examenelor radiologice abdominale.

@ TISASEN (ICN, Ungaria)


Senozid A 9i B. Compr.film. 10 mg. Ct. x 30.
NATRll PICOSULFAS

Cind. Apendicita acuta, peritonita, infarct intestinal, ileus,


abdomen acut chirurgical, staza gastrica, grea\a, vome,
rectocolita ulceroasa, boala Crohn, dureri abdominale de
cauza nedeterminata. Copii sub 12 ani.
Admin. Oral, 2,5-15 mg seara la culcare.

M E M O M E D 2 0 14

Jlfemomlor de fnr 111flcologfr

DULCOPIC (Boehringer lngelheim, Germania)


Sol. orala 7,5/ml. Fl. 15 ml (o pie.= 0,5 g)
Admin. Copii sub 4 ani: 250 mcg/kg (1/2 picatura
sol/kg);
4-10 ani: 5-10 pie. la nevoie; copii peste 10 ani i
adul\i; 10-20 pie. la nevoie.
PICOSALAX (Ferring, Germania)
Compr. 5 mg, 10 mg. Ct. x 2, 10.

81

coMBINATll
OTC AGIOLAX (Madaus, Germania)
1oo mg granule con\in: senozide 300 mg;
Plantaginis ovale semen (lspaghul) 8,52 g; Idem
testa (tegument ul sernin\elor) 2,20 g. Ct. x 100 g.
Admin. 1-2 linguri dozatoare/zi, dupa masa de seara , cu
un pahar mare de apa.

prec. Nu se administrez_ain pozi\ie.culcata sau cu lichide


pu\ine, existand riscul obstruc\1e1 esofagulu1.

@ CASLAX (Pharmex Rom Ind,


Romania) Rhamni purshiani 325
mg.Compr. Ct. " 30
EUCARBON (F. Trenka, Aust ria)
Extr. Rhei 25 mg; Fol. Sennae 105 mg; Sulphur
Depur. 50 mg;Carbo Ligni pulv. 180 mg; Aetherol.
Menthae 0,5 mg Comprimate. Ct. " 10; 30; 50; 100.
Fdin. Doze mici - adsorbant. Doze mari- laxativ.
Administrat mai mull limp regleaza func\ia colonului.
/nd. Toate formele de constipa\ie, inclusiv la bolnavi
imobiliza\ila pat. Colon iritabil. lndigestie cu meteorism,
fermenta\i e sau putrefac\ie. Hemoroizi, fisuri anale.
Pregatirea pentru examene radiologice 9i preoperatorie.
Poate fi administrat la diabetici, gravide, copii, varstnici.
Cind. Suspec\i ulcer, dureri sau obstruc\ii abdom
inale neclarificate.
Admin. Adul\i. Diaree,un compr. x 3/zi, dupa mese.
Constipa\ie, 2 compr. x 3/zi, dupa mese, cu mulllichid.
Pentru efect mai puternic doza de seara 3-4 compr.
Examen radiologic de urgen\a 6--8 cornpr. Agent reglator,
administrare minim 4-5 saptamani 9i reducerea dozei pe
masuraimbunata\irii tranzitului. Copii peste
2 ani: o
jumatate compr . - un compr.dupa masa.
PICOPREP (Pharmaserv, Marea Britanie)
Pulb. pt. sol. orala. Plic x 16,1 g. Ct. x 2.

A 06 AC

LAXATIVE DE VOLUM

Fdin. Polizaharide nedigest ibile, hidrofile, seimbiba cu apa


din intestin, cresc volumul con\inutului acestuia
9i-i
mic9oreaza

M E M O M E D 2 014

82

M E M O M E D 2 014

Mcmorator de Jarmacolog fe

consisten\a, stimuleaza peristaltismul.


Poate aparea dupa cateva zile.

83

J\lemomtor defarmaco logie

Efectul

complet

copii:6-12 ani: Y, plic cu doza unica de 1-3 ori pe zi. Un


plic se adauga peste 150 ml apa

Ind. Utilein constipa\ia cronica, cu scaune reduse :,;ilari,in


asociere cu fibre alimentare :,;i ingestie de lichide. Colostornie
t1emoroizi
,
fisuri
anale,
colon
iritabil.
'

pe perioada tratamentului , se vor consuma zilnic 1 - 2


litri de Hchid.
AGIOCUR (Madaus, Germania)

Admin. Numai cu apa, pentru a evita tulburarile de degluti\ie.

Gran. Fl. x 250 g.

._

ISPAGHULA (SEMINTE DE PSYLLA)

ore

A 06 AD LAXATIVE OSMOTICE

Fdin. lspaghula este inveli:,;ul semin\elor mature uscate de


Plantago ovata, pulverizat sau ca atare. Formeaza u:,;or cu
apa un mucilag care promoveaza peristaltismul. Efectul
maxim se atinge

Re\in

dupa dublu-orb
3-4 zile de
administrare. Hipocolesterolemlant
in
studii
placebo-controlatein
tratamente cu 3,4 g de
3
ori/zi, a
saptamani.
Ind.
Constipa\ie,
diverticulita.

hemoroizi,chirurgie

ano-rectala,

Cind. Dificultate lainghi\ire, obslruc\ie intestinala, atonie


a colonului.

R.a

Reac\ii de hipersensibilitate (rinita, urticarie,


bronhospasm) la ingestie sau inhalare, natulen\a, distensie
abdominala.
Admin. Cu o cantitate suficienta de lichide :,;i cu mai mull
tirnp inainte de culcare, pentru a preveni obstruc\ia
intestinala.
PLANTABEN (Madaus, Austria)
Plantago ovata semin\e nedecorticate. Pulb.eferv.3,5
g.Ct.
x 30 plicuri x 5 g.

apii

intestin,

fluidizeaza

con\inutul

P-

LACTULOSUM
6L

Fdin. Oizaharid sintetic. Administrat oral nu se absoarbe .


Ajunsa in colon este transformata de bacterii n monozaharide
nerezor babile,in acid acetic :,;i acid lactic, care ac\ioneaza ca
laxative osmotice. Diminua flora producatoare de amoniac.
Ind. Constipa\ie ,encefalopatia hepatica.

R.a. Doze mari pot produce vome, diaree, flatulen\a,


crampe abdominale.

Cind. Galactozemie, intoleran\a la


organice inflamatorii, sindrom ocluziv.

fructoza.

Colopatii

Admin. Adut\i. a) Oral, 10-30 glzi, ca laxativ ;b)in


encefalopatia hepatica 60-100 g/zi, divizatain 3 prize. Se
ajusteaza doza pentru a produce 2-3 scaune moi zilnic.
Copii, 2,5-7,5 g, dupa varsta.
DUPHALAC (Solvay, Olanda)
Lichid oral 66,7 g/100 ml. Fl. 200 ml; Pa 10,83

Fdin. Cre:,;te masa fecala, activand motilitatea intestinala


farii a avea efecte iritative. Efect hipocolesterolemiant prin
stimularea excre\iei biliare 9i scade nivelut sanguin de
colesterol.
Ind. Colon iritabil, diverticuloza, boli inflarnatorii
intestinale in remisie (boala Crohn, colita ulcerativa) ,
diaree func\ionala,
constipa\ ie cronica sau constipa\ia determinata de imobilizarea
prelungita la pat dupa interven\ii chirurgicale, modificar ide
dieta, calatorii sau tratarnente prelungite cu laxative agresive.

acestuia.

LACTULAK (Rompharm, Romania)


Sol. orala 660 mg/ml. Fl. 200 ml. Pa 7,01

R.a. Lainceputul tratamentul ui, flatulen\a, balonare, care vor


disparea in cateva zile fara a fi necesara
intreruperea adrninistrarii .

LACTULOSE-MI P (Mip Pharma, Germania)


Sirop, 650 mg/ml. Fl. x 500; 1000. Pa 17,03;

Cind. Obstruc\ie intestinala.

32,95

Admin. Adulti :,;i copii peste 12 ani: zilnic, 1- 3 plic(uri) cu


doza unica dizolvat(e)in apa.

LACTULOSE (Eipico Med, Romania)


Sirop 65 g/100 ml. Fl. 100 ml; 300 ml. Pa 3,42; 10,29

MEMOMED

84

2 014

M E M O M E D 2 0 14

Jllcmomtor de fnrmncologlc

Memorntor de fnrma colog ic

coMBINATll

LAEVOLAC 670 mg/ml (Fresenius Kabi, Austria)


Sol. orala 67%. Fl.

85

100 ml; Pa 3,53

ENDOFALK (Or.Falk, Germania)

P-

LACTULOSE AL SIROP (Aliud, Germania)

RF

Sirop 66,7%. Fl. " 200 ml; 500 ml; 1000 ml.

Un plic con\ine: Clorura de potasiu 0,185 g;Clorura de


sodiu 1,4 g; Hidrogencaronat de sodiu 0,715 g;
Macrogol 3350, 52,5 g. Pulb. pt. sol. orala. Plic 55,318
g. Ct. x 6. Pa 45.93

LACTULADE SIROP (Mip Pharma, Germania)


Gel Oral 650 mg/ml. Borcan x 100 ml; 200 ml; 500
ml.
SIRULAX (Sandoz, Romania)

Ind. cura\irea intestinului grosinainte de efectuarea


endoscopiei.
Cind. Alergie la subs!. active, obstruc\ie intestinala,
ingustare sau perforare a stomac ului sau intestinului, Tulb.
refiexului de
inghi\ire. boala infiarnatorie a intestinului.

Sol. orala. 670 mg/ml. Fl. x 100ml, 300 ml;500


ml;1000 ml.

Admin. Un plic se dizolva in 112 litru apa. Se iau 3-4 litri


solu\ie, in por\ii de cate 200-300 ml la intervale de 10
minute pana cand

MACROGOLUM
Fein. Nu sunt absorbi\i sau metaboliza\iin tubul

or
e

lichidul ellminat din rect este !impede. Solu\ia se


administreaza cu 4 ore inainte de investiga\ie. Nu se
consuma alimente sollde cu 2-3 oreinainte de a bea solu\ia.

digestiv .
Fdin. Polietilenglicoli (PEG). Polimeri de condensare a

Cind. Colita ulceroasa, sindrom octuziv, dureri abdominale de

oxidului de etilen s i apei, chimic inel\i. Nota\i cu un


numar indicand greutatea oleculara. Vascozi tatea lor
crete i higroscopicitatea scade cu greutatea moleculara.
M 4000 actioneaza ca laxativ osmotic, fara a
modifica
echilibrul hidroel ctrolitic al organismului.

cauze nedeterminate, megacolon toxic.

Ind. Tratament simptomatic al constipa\iei func\ionale cronice

la adul\i. Poate fi folosit la diabet ici, hipertensivi.


R.a. Oiaree, dureri abdominale.

Admln . 3-4 plicuri/zi pana la apari\ia primului scaun, apoi se

continua cu 1-2 plicuri/zi,ca tratament deintre\inere.


Con\inutul fiecarui plic se dizolva intr-un pahar cu apa .
Eiectele apar la 24-48 ore dupa adrninistrare .
FORLAX 10 i40 g (Beaufour Ipsen, Fran\a)
Macrogol 4000 10 g/plic; 4 g/plic
Pulv.pt. sol. orala. Ct. x 10; 20; 30;50 plicuri.

OLOPEG (Mip Pharma, Germania)

FORTRANS (Beaufour Ipsen, Fran\a)

Macrogol 4000 525,0 mg


Cone. pt. sol. orala. Fl. x 100 ml, 200 ml, @.Q_ml, 1000
ml. Pa. 19.04; 44.15.

RF

P-

Pulb.pt.sol. orala. Plic 74 g Ct. x 4. Pa 38,77


1 plic con\ine: Macrogol4000 4 g; Sulfa! de sodiu
anh. 5,7 g; Bicarbonat de sodiu 1,68 g; Clorura de
sodiu 1.46 g;Clorura de potasiu 0,75 g; Aroma
maracuja 0,19 g P.a. 38.77
Fein. Con\inutul electrolitic al solu\iei reconstituite nu
permite schimbul
electrolitic
intestin-plasma
(deshidratarea sau
incarcarea hidroelectrolitica).
Fdin. Administrarea orala a unui volum important de solu\ie

antreneaza diaree pana la golirea colonului.


Ind. Pregatirea explorarilor endoscopice, radiologice i

a chirurgiei colice.
Admin. Con\inutul unui plic se dizolvaintr-un litru de apa.
Pentru obtinerea unei goliri complete a tubului digestiv
sunt necesari 3 paa la 4 litri de solu\ie, care se
administreaza cu pana la 3 ore
inaintea interven\iei. Se administreaza frac\ionat (2 litri
seara, 1litru diminea\a), mai bine acceptat de bolnavi.
Cind. Alterari grave ale starii generale (insuf. cardiaca),
ileus , ocluzie intestinala.

MOVICOL

(Norgine,

Marea

Britanie)

OTC
Un plic con\ine: macrogol 3350 6,563g, clorura de
sodiu 175,4 mg, bicarbonat de sodiu 89,3 mg, clorura
de potasiu 23,3 mg. Pulb. pt. sol. orala . Plic 6.9 g.
Ct. x 6, 8, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 100 plicuri.
86

M E M O M E D 2 0 14
Me111orntor de far111acofogi e

MOVIPREP (Norgine, Marea Britanie)


Cone. pt. sol. orala. Plic A: Macrogol 3350 100 g,
sulfa\ de sodiu anhidru 7,500 g, clorura de sodiu 2,691
g, clorura de potasiu 1,015 g. Plic B:Acid ascorbic
4,700 g, Ascorbat de sodiu 5,900 g. Culie pentru un
tratament unic care contine 2 pungi transparente, cu
pulbere pentru solutie orala. P.a.
55,83.

MEMOMED 2014
Mcmomtor de farmncofogfe

87

A 06 AH LAXATIVE
METHYLNALTREXONUM

P-RF

fdin. Antagonist ai receptorilor opioizi miu. Brornura de


etilnallrexona trece slab la nivel SNC, avand erect
periferic. educe constipa\ia indusa de opioide fara a
afecta ac\iunea
analgezica a acestora.
MOLAXOLE (Meda AB - Suedia )

ore

/nd. Tratamentul constipa\iei induse de opioide la pacien\i cu

Un plic con\ine: macrogol 3350 13.125 g, clorura de


Sodiu
350.7 mg, clorura de polasiu 46.6 mg, hidrogen carbonat
de sodiu 178.5 mg. Pulb. pt. sol. orala. Plic 6.9 g. Ct. " 2,

6, a,

10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 plicuri.

boli
n stadiu avansat carora Ii se administreaza tralamenle
paliative,
; cazurilein care raspunsul la tratamentul lax ativ uzual nu
0
esle sufic ient.

Admin . Adul\i: 8 mg (pentru pacien\i cu greutatea corporala


de

36.51 kg) sau 12 mg (pentru pacien\i cu greulatea corporala


EZlCLEN (Ipsen Pharma - Fran\a )

PRF

de 62-114 kg).

Cone. pt. sol. orala. Un plic con\ine: sulfa\ de sodiu


anhidru 17,510 g, sulfat de magneziu heptahidrat 3,276
g, sulfat de potasiu 3,130 g. Fl. x 176 ml

RELISTOR (Wyeth Europa, Marea Britanie)

PRF

Sol. inject. 12 mg/0,6 ml. Fl. x 0.6 ml. Cutia x 2, 7 nae. x


0,6 ml sol.inj.+ 2, 7 seringi sterile de 1mlcu ac relractabil
+ 4, 14 tampoa ne cu alcool.

A 06 AX ALTE LAXATIVE
GLYCEROLU M

OTC

Fdln. Ac\ iune slab iritanta asupra mucoasei reclale.


SUPOZITOARE

CU

GLICERlNA

Romania) Supoz.pt. adul\i

(Anlibiolice,

(2,09 g). Supoz.

pt.

cop ii (1,39 g).


Ct. x 6; 12.

Admin . lnlrarectal, un supozi or la nevoie, umezilcu


apainainle de ulilizare.

MEMOMED

BB

2014

Memomtor tie j(lrlll(I COlogie

A 07 E ANTllNFLAMATOARE INTESTINALE A 07

A 07 ANTIDIAREICE ,
ANTllNFLAMATOARE/
ANTllNFECJIOASE
INTESTINALE

A 07 A

A 07 A

ANTllNFECJIOASE

MICROOR GANISME ANTIDIAREI CE A 07 X

ALTE ANTIDIAREICE
*

* *
ANTllNFECJIOASE INTESTINALE

INTESTINALE A 07 B ADSORBANTE

A 07 AA ANTIBIOTICE

INTESTINALE

A 07 AX ALTE ANTllNFECJIOASE INTESTINALE

A 07 D ANTIPROPULSIVE

* *

MEMOMED

2014

B9

llle111on1/or tie fnrmncologle

;terilizarea unei candidoze intestlnale asociate. Prevenirea


c;andidozei la subiec\i cu rise ridicat, prematuri,
imunodeprima!i
iratament
cu
antineoplazice.
'
R.a. Produce rar efecte adverse.
Admin. Adu.lfi, 500 ..000-1 000 000 unila!i de 3-6 ori pe
zi,
minimum 7 z1le. Copu, 500 000-1 000 000 unita\i pe ziin 3
zile.
Nou-nc1scufi, 25 000 u.i. de 4 ori pe zi.
NISTATINA (Antibiotice, Romania)
Compr.film. 500 000 u.i. Ct.
RIFAXIMINUM

20; 1500. Pa B,47.

& &

P-RF

Fein.Absorb\ie redusa din tubul digestiv {sub 1%).


Fdin. Antibiotic din grupul rifamicinei, cu efecte antimicrobiene
asemanatoare rifampicinei.
Ind. lnfec\ii digestive , profilax ia infec\iilor in chirurgia tubului
digestiv, encefalopatia hepatica.

R.a. Rar vome tranzitorii. Urticarie. Ame\eli, insomnie.


Cind. Obstruc\ii inteslinale, leziuni ulceroase
inteslinale. Admin. Oral,adul\i, 10-15 mg/kg/zi.
NORMIX (Alfa Wassermann, Italia - Bama-Geve, Spania)
Compr. film.200 mg: Ct. x 12; 36. Pa 33,10; 91,26
Gran. pentru susp. orala 100 mg/5 ml.Fl.60 ml. Pa 19,11
TIXTELLER 550 mg (Alfa Wassermann, Italia)
Compr. film . 550 mg; Ct. x 14, 28, 42, 56, 9B.
eficien\a in micoze viscerale. Eliminarea prin fecale,in mare parte
netransformata.

A 07 AA ANTIBIOTICE
NYSTATINUM

I@

P-

RF
Fein. Administrata oral se absoarbe pu\in din tubul
digestiv,dand concentra\ii serice reduse, insuficiente pentru

Fdin.Activ fa\a de Candida albicans, Criplococcus neoformans,


Histoplasma capsulatum.
Ind.Candidoze bucale, faringiene, digestive. Trat. complementar
al candidozelor vaginale !?i cutanate, in scopul de a ob\ine

FIDAXOMICINA

P-

RF

Fdin. Anibiotic bactericid ce inhiba sinteza de ARN de


catre A RN:p.ollmeraza bacteriana. lnhibarea A RNpolimerazei closrid1ale se produce la o concentra\ie de
MEMOMED

90

Ind. in infec\ii date de C/os tridium difficile.

R.a. Varsaturi, grea\a, constipa\ie.

2 014

R.a. Produce frecvent gre\uri,vome.

Memomtm de fa1'111acolog fe

Admin. Oral, la mese. Adul\ i, 100 mg de 4 ori pe zi (la 6

Admin. Oral, adul\i, un comprimat de doua ori pe zi (la 12


ore) limp de 10 zile.

Compr. film. 200 mg; Ct. " 20, 60, 100. P.a. 7.035,95

ALTE ANTllNFECJ IOASE INTESTINALE

NIFUROXAZIDUM

j !AJ

P-

RF
Fein. Derivat de nitrofuran, nu se absoarbe din intestin.
Fdin. Antiseptic intestinal, activ pe majoritatea germenilor
imp! ca\iin infec\ii intestinale (coli, Salmonella, Shigella,
Proteus).
Ind. Diarei acute presupuse de cauza bacteriana, fara
semne invazive.

R.a. Posibile reac\ii alergice cutanate, tulb. digestive.


Cind. Prematuri, nou-nascu\i (0-1 luna). lnterac\iune cu
alcoolul.

Admin. Oral, n 2-4 prize zilnice. Adul\i 800 mg/zi. Copiipeste


30
!uni 600-800 mg/zi; ntre 1-30 !uni220-600 mg/zi. Durata
medie a tratamentului 7 zile. Se va face rehidratarea
bolnavilor, dupa necesita\i.
ERCEFURYL 200 mg ( Sanofi Synthelabo, Fran\a)
Caps.200 mg. Ct. " 28. Pa 11,40
FURAZOLIDONUM

Fein. Absorb\ie redusa din tubul digestiv. Excre\le urinara 3-

5%.
Fdin. Activ a\a de colibacil, Salmonella , Shigella,
Enterococ, Trichomonas , Giardia.

Ind. n enterite, enteroco lite, toxiinfec\i i alimentare.


Trichomo niaza, lambliaza.

ore). Copii: sub un an, 8-16 mg, de 4 ori pe zi; 1-5 ani, 2533 mg de 4 ori pe zi; peste 5 ani 50 mg de 4 ori pe zi.

DIFICLIR (Astellas Pharma Europe B.V. - Olanda )

A 07 AX

20 de ori mai mica deca ?ea pentru enzima din E. coli,


explicand astfel par\ial s ec1f1c!t tea semnificativa a
activita \ii fidaxo micinei. F1dax om1c1na a dovedit ca inhiba
sporula!ia C. difficile in vitro.

FURAZOLIDON TERAPIA (Terapia, Romania) Compr.

0,10 g (adul\i); 0,025 g (copii). Ct. " 20.

M E M O M E D 2 0 14

ille111omt o1 de farma cotogle

A 07 B ADSORBANTE INTESTINALE

FURAZOLIDONA ARENA (Arena Group,

Romania) Compr. 25 mg; 100 mg (FORTE) Ct. x

20; x 10; 20; 25

Pduse_insolubilein.apa i n lichidele din tubul digestiv,


adsorb loxrne m1croblene, m1croorganisme etc. Se etaleaza
pe mucoasa digesliva, formand un strat protector.

A 07 BA

CHLORCUI NALDOLUM

PHEPARATE PE BAZA DE

CARBUNE A 07 BC

Fdin.

Activ
a\a
Trichomonas.Amoebic id.

de

enterococ

Candida,

INTESTINALE

Ind. in infec\ii intestinale, bacteriene, micotice, amoebiene

* *

R.a. Poate produce gre\ uri, ame\eli,cefalee. Administrat


prelungit determina neuropatie mielooptica subacuta.

ALTE ADSORBANTE

A 07 BA

PHEPARATE PE BAZA DE CARBUNE

CARBO MEDICINALIS

OTC

Mmin. Oral, dupa masa. Adul\ i, 100-200 mg de 3 ori


pe zi. copii, 10 mg/kg/z1.

din'.Adsorbe sustan\e anorganice i vegetale t oxice, gazele


tox1nele drn 1nteshn.

CLORCHINALDOL (Arena,

Ind. Flatulen\a.

Romania) Draj. 100 mg. Fl. >< 30

Admin. n tulburari gastrointestinale, la adul\i 2-4 g/zi la copii


de

SAPROSAN (Sintofarm,

7-15 anl 1-2 g/zi, singur sau asocial.

Romania) Draj. 100 mg. Ct. >< 10;

'

30; 1000.

MEMOMED

92

014
Mcmorntor de fnrmncologie

NORIT (Nori!NV,
Olanda) Caps. 200
mg.Blister x 15.

A 07 BC ALTE ADSORBANTE INTESTINALE


DIOSMECTITA
Fdln. Aluminosilicat natural, cre\lte vascozitatea !;ii
cantitatea gelului mucos de la suprafa\a epiteliului
tubului digestiv, avand ac\iune protectoare a mucoaselor.
Neutralizeaza agen\ii patogen;
(virusuri, bacterii
toxinogene, saruri biliare, agen\i chimici). Este
citoprotector.

Ind. Tratament simptomatic al afec\iunilor


esogastroduodeno. colice: durere, balonare,
diaree. Tratamentul diareei acute/cro. nice la adul\i
!?i copii. Sindromul colonului iritabil.
Admin. Pentru diareea acuta. Sugar, copil:inainte
de un an, 2 pachete/zi limp de 3 zile, apoi 1/zi;
dupa 1 an, 4 pachete/zi primele 3 zile,apoi 2/zi.
Adult, 3 pachete/zi. Doza zilnica poate fi dublata
la nceputul tratamentului.
Alte indlcafii. Sugar, copil:inainte de 1 an, 1
pacheVzi; 1-2 ani, 1-2 pachete/zi; dupa 2 ani, 23 pachetelzi. Adult, 3 pachetelzi. Pulberea se
suspenda imediatinainte de utilizare, in 1/2
pahar apa sauin biberon, pentru sugari.
Administrarea se face dupa masain esofagita, la
distan\a de masain alte indica\ii.
SMECTA (Beaufour Ipsen, Fran\a)
Pulb.pt.susp.orala. Plic
30

3 g. Ct.

10;

A 07 D

ANTIPROPULSIVE

M E M O M E D 2 0 14

llfcmornto1defnrmncologic

A 07 DA ANTIPROPULSIVE
LOPERAMIDUM

R.a. Constipa\ie, somnolen\a, ame\eli, gre\uri, vome.

Fein. Absorb\ ie redusa din tubul digestiv. T 1/2 11 ore

cind. Copii sub 6 ani,scaune cu sange (rise de ileus


paralitic).

(9-14). Excre\ie prin fecale.


Fdln. Creste tonusul intestinului sub\ire \li colonului.
lnhiba motili tatea gasirointestinala.
Ind. Oiarei acute nespecifice, diarei cronice din boli
intestinale inflamatorii.

prec. Oiaree de origine bacilara la copii,copii sub 6 ani.


Admin. Oral, adul\i, ini\ial 4 mg, apoi cate 2 mg dupa
fiecare scaun nelegat. Daza medie deintre\inere 4-8 mg
pe zi,maximum 16 mg pe zi. Copii peste 6 ani, ini\jal 2
mg, maximum 6 mg/zi.
IMODIUM (McNeil, Marea
Britanie) Capsule 2 mg. Ct. x 6; 20.
LOPERAMID BIOEEL {BIO EEL, Romania)
Caps. 2 mg. Ct. x 8, 10

LOPERAMID 2 mg (Laropharm,

Romania) Caps. 2 mg. Fl. x 10


LOPERAMID BIOFARM 1mg/5ml
(Biofarm,Romania) Sol.orala 1mg/5 ml. Flac. x 100
ml
LOPEMIDOL 1mg/5ml (Biofarm,
Romania) Caps. 2 mg. Ct. x 10, 20.
LOPERAMID LPH 2 mg (Labormedpharm,
Romania) Caps. 2 mg. Ct. x 10; 1000
LOPEDIUM (Hexal,
Germania) Caps. 2 mg. Ct. x
6, 1o.

LOPERAMID (Remedia,

Romania) Caps. 2 mg. Ct. x 10

LOPRID (Helcor, Romania)

Compr. 2 mg.Ct. x 20
NEO-ENTEROSEPTOL (Spaci ar,
Grecia) Caps. 2 mg. Ct. x 6

LOPERAMID SLAVIA {Slavia Pharm, Romania)


Caps. 2 mg. Ct. x 10
94

MEMOMED

2014

SULFASALAZINUM

ilf e111ora/or tie fnrmacologie

LOPERAMID SOLACIUM (Solacium Pharm, Romania)


Caps. 2 mg. Ct. x 10.
STOPERAN (US Pharmacia, Polonia)
Caps.2 mg. Ct. x B.

A 07 E

ANTllNFLAMATOARE INTESTINALE

A 07 EA CORTICOSTEROIZI LOCAL!
A 07 EC ACID AMINOSALICILIC I SIMILARE
A 07 EN

ALTE ANTllNFLAMATOARE INTESTINALE

*
*
A 07 EA

CORTICOSTEROIZI LOCAL!

BUDESONIDUM

P-

RF
Fdin. Afinitate pentru receptorul glucocorticoid de 15 ori mai
mare decal prednisonul. Administrat pe cale orala
ac\ioneaza, eel pu\jn
in parte, local, cu un impact mai redus asupra axului
HPA, comparativ cu prednisolon.
Ind. lnducerea 91 men\inerea remislunilorin maladia Crohn,
la pacien\ii cu afectare u9oara !?i moderata a lleonului 9i
sau colonului ascendant.
Admin. lnducfia remisiunilor: 9 mglzi, diminea\a,intr-o
singura priza, sauin doua prize, diminea\a 9i dupaamiaza,inainte de masa, timp de B saptamani. Menfinerea
remisiunilor. 6 mglzi , diminea\a,inaintea micului dejun.
BUDENOFALK {Dr.Falk, Germania)
Spuma rectala 2 mg/doza. Fl. x 1; 2. Pa
419,11;744,14;
Caps.gastrorez. 3 mg. Ct. x 100. Pa 444,45;
Granule gastrorez. 9 mg. Ct x 30 plcuri. Pa
419,11.

A 07 EC ACID AMINOSALICI LIC I SIMILARE

P 6 L

Fein. Pu\in absorbita digestiv. n colon, sub infiuen\a enzimelor


bacteriene se desfacein acid 5-aminosalicilic (mesalazina), care

MEMOMED 2014

SALAZOPYRJN-EN (Pfizer, Anglia)

Jlle111orato1 de fnrmncologic

imprima ac\iunea farmacodinamica 91 sulfapiridina,


responsabila de rnajorilalea efeclelor adverse.

/nd. Tralament specificin colita ulceroasa (inducerea


remisiunii si prevenirea recidivelor). Boala Crohn
(inducerea remisiuniij. Colopatii acute 9i cronice.
lleita regionala. Artrita reumatoida spondilita
anchilozanta.
'

R.a. Poate produce gre\uri, cefalee, hiposalivatie,


insomnie
hipersensibilizare,
trombopenie,
agranulocitoza. Toxicitat hepatica , pancreatila,
pulmonara. Oligoast enospermie, reversibilain 3-6
luni dupa oprirea tratamentului. Hemoliza la deficien\i
GGPD.
Admin. Oral, adul\i 1-2 g de 4-6 ori pe zi, limp de 3
saptamani. fnlre\inere u 0,5 g de 3-4 ori pe zi. Copii,
initial 150 mg/kg/zi, n 4-<i prize. lntre\inere 20-40
mg/kg/zi.

@ SALAZIDIN (Helcor, Romania)

95

Compr. film.gastrorez. 500 mg. Flac. x 100.


SULFASALAZI N-EN {Krka, Slovenia)
Compr. film.gastrorez. 500 mg. Ct.

50. Pa 28,24

1:j.&

MESALAZINUM

> P-6L

Fein. Absorb\ie orala rapida 9i aproape completa la nivelul


inlestinului sub\ire, o canlitate foarte mica din doza
adrninistratii alinge colonul. Preparatele orale sunt forme
enterosolubile care
elibereaza drogul n ileonul terminal 9iin colon, unde
absorbtia
este
doar
parjiala.

Fdin. Mesalazina (acid 5-arninosalicilic), constituentul activ al


Salazosulfapiridinei, are ac\iune locala eficienta asupra
rnucoasei inleslinale infiamate.
Ind. Colita ulcerativa acuta, u9oara 9i rnoderata, boala Crohn
stomatita (boala Behc;:et); men\ine rernisiunile !?i previn
recaderile.

.a. CefI febra, tulburari gastro-lntesti nale, reac\ ii de

Compr. film. 500 mg. Ct. x 10, 50. P.a. 28,20.

h1perses1b1htate, nefrita intersti\iala cronica ireversibilii la trat.


prelung1t.
M E M O M E D 2 0 14

MEMOMED 2014

96

Jl/ e111orator tit ft1r11111cologlc '

adult, n faza acuta, este


1
Admt.n. 0ra1, doza ini'iali!pentru
1 9 de
ori pe zi, urmata de 2 g pe ziin 2 prize, sau 1,5 g pe
zi,in 3

4
prize. pentru meni;nerea remisiunilor. Supoz. 1-2/zi,in 3
prize.
Copii 20-30 mg/kg/zi. Clisme, 1g de 1-2 ori pe zi.
PENTASA

(Ferring GMBH, Germania)

Compr. elib. prel. 500 mg. Ct.

100. Pa

97

Mcm omtor de far11wcol og i'

A
07

MICROORGANI SME
ANTIDIAREICE
f

OTC

ACCHAROMYCES BOULARDll
Celulele vii apar foarte rapid dupa administrarea orala, in

fcfn. si duoden si dupa circa 6 orein colon; sunt rezistenle

la5.tornac
.

ea sucului
gastric a. b1le1,. a. suculu1 pancrea
1c.
ac\1un

fdin. Fung unicelular. lhib cre!? er a ultor.specii bacteriene


!?i candidei albicans. Sintehzeaza v1tamme din grupul B

sl acid pantotenic, acid nicotinic.

143,02 Compr. elib. prel. 1000 mg. Ct. x

(B,, 82,

60.Pa 197,11 Sup. 1 g. Ct. x 28. Pa 173,80


SALOFALK (Dr. Falk,
Germania)

d Profilaxia tulburarilor digestive secundare antibioterapiei.

Compr. gastrorezistente 250 mg. Cl. x 100, 50.Pa


67,24.

In
- c t . ad II
enterocolite
la
.
Enterite,
nou-nas u !?' u .
Compr. gastrorezistente 500 mg. Ct. " 50; 100. Pa 73,85;
120,94;
Susp. rectala 4 g/60 ml. Flac. 60 g. Ct. " 7 Pa 169,61

prec. La imunodeprima\i poate apare infec\ie


sistemica cu saccharomyces boulardi.
Supoz. 250 mg; 500 mg, 1000 mg. Ct.
21,74; 36,00; 233,62.

:.c

10, 10, 30. Pa

MESALAZINA DUO (DUO Farmaceulici, Romania)


Compr. gastrorez. 400 mg. Ct. x 60, 120. Pa 47,43,
90,11;
Compr. gastrorez. 800 mg. Cl.
90,11,
130.49, 170,88.

><

60, 90, 120. Pa

MEZAVANT 1200mg (Shire Pharmaceutical Contracts


LTD, Marea Britanie)
Compr. elib. prel. 1200 mg. Ct. >< 60, 120.

A 07 EN ALTE ANTllNFLAMATOARE INTESTINALE


PROPOLIS
OTC

Admin. 1-4 capsule (plicuri)/zi. Con\inutul plicurilor nu se


dizolva in lichide foarte calde sau alcoolizate.

MIPROSEPT (ICD Apicullura,

Romania) Ex tr.moale de propolis 0,5 g.


Supozit. Ct. >< 10

Ind. Topicin procese inflamatorii ale mucoasei ano-rectale,


fisuri anale, hemoroizi.

Admin . 1 supoz. seara, dupa toaleta locala, 7-14 zile.


M E M O M E D 2 014
98

ENTEROL-250 (Lab.Biocodex,
Fran\a)
Pulvere liofilizata de celule vii
pt.sol.orala Caps. 250 mg. Ct. >< 10.
Plic. 250 mg. Ct. " 10.

A 07 X

HIDRASEC (Lab.Fournier,Fran\a)
Pulb.pt.sol. orala 10 mg. Plic >< 1g. Ct. >< 16; Pa 41,04
Pulb.pt.sol. orala 30 mg. Plic >< 3 g. Ct. >< 30
Caps. 100 mg. Ct. >< 20; Pa 43,59.

SIP-RF

RACECADOTRILUM

Fein. Rapid absorbit digestiv. Pie seric la o ora. T1/2 3 ore.


Durala acliunii 8 ore. Repede hidrolizatintr-un metabolit
acliv, inactivat !?i eliinat renal, prin fecale !?i plamani.
Distribu\ie tisulara slaba
(1%).
Fdin. Prodrog, inhibitor de enkefalinaza, enzima care
degra deaza enkefalinele. Selectiv protejeaza enkefalinele
endogene la nivelul tubului digestiv . Antisecretor
intestinal pur, scade hipersecre\ia intestinala de apa !?i
electroli\ i indusa de inflama\ie si toxine, Fara a influen\a
secre\ia bazala. Antidiareic rapid, fara
odificarea timpului de tranzit intestinal.
Ind. Diaree acuta,inclusiv la sugari !?i copii.

R.a. Somnolen\a, rash, constipa\ie.


Cind. lnsuf. renala sau hepalica.
M E M O M E D 2 0 14

Memorat or de fan11ac ologie

Ad min.mese
Adul(i.principale.
lni(ial 100Tratamentul
mg, apoi 100
inceputul
celor
numg
va ladepai
7 zile.
Daca 3este
necesar se va face rehidratare . Copii. 1,5 mg/kg/priza. O
priza ini\iala, apoi 3 prize pe zi.

ALTE ANTIDIAREICE

Mcmomtor de farmacologlc

A OB

99

MEDICAJIA OBEZITAJll,
EXCL. PRODUSE
DIETETICE

A OB AA PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACTIUNE CENTRAi.A


A OB AB PRODUSE ANTIOBEZI TATE CU ACJIUNE PERIFERICA

* *
A OB AA

PRODUSE ANTIOBEZI TATE CU ACTIUNE CENTRAi.A

sunt substan\e apropiate structural


producand diminuarea apetitului.

de

amfetamina,

> P-

AMFEPRAMONUM

N.B. Autorlzatia de punere pe piatii este suspendat a


la recomandarea Agen\iei Europene a Medicamentului
(EMA)

RF
Fdin. Efect stimulator central mai intens.

Fein. Absorb\ie buna digestiva . Pie seric la 1,2 ore.


Metabolizare marcata la primul pasaj hepatic cu
metaboli\i activi farmacodinamici. T1/2 o era. Excre\ie
urinara, pu\inin fecale.

Ind. Obezitate asociata cu hipotensiune i astenie, la

pacien\i adinamici.
Admin. Oral, 25 mg de 3 ori/zi,inaintea fiecarei mese.
Caps. retard 1/zi,inaintea meselor principale, cu eel
pu\in 4 oreinainte de culcare. Durata trat. 4-6 sap!.

REGENON (Temmler Pharma, Germania)


Caps.moi 25 mg. Ct. >< 30;60. Pa 32,82; 61,94
Caps.elib. prelungita 60 mg. Ct. x 30; 60. Pa 78.43;
128,14.

i serotoninei.

Diminua apetitul. Efect antidepresiv .


Ind. Obezitate la persoane cu indice de masa corporala
(IMC) peste 30 kg/m2 i fara alte suferin\e i la eel cu
IMC peste 27 kg/m2 cu al\i factori de rise (ex. diabet tip
2, hipercoleste rolemie).

/Cit>, @ @ >

SIBUTRAMINUM

P-RF
100
14

Fdin. lnhiba recaptarea noradrenalinei

MEMOMED

20

M cmomtor dt: farmaco


logie

R.a. Aritmii cardiace, hipertensiune, bufeuri, constipa\ie,


grea\a,
uscaciunea
gurii,
insomnia,ame\eli,
pareslezii,cefalee, allerarea gustulul.

Cind. Bali psihice, insuf. cardiaca, aritmii, arterita,


hipertensiune arteriala, accident vascular cerebral,
hipertiroidie, insuf. renala sau hepatica severa. Hipertrofie
de prostala. Glaucom. Copli sub 18 ani, varslnici peste
65 ani.
Pree. Monitorizarea tenslunii arteriale i pulsului, la 2
sap!. in primele 3 luni,apoi lunar, imp de 2 luni ila 3
luni ulterior.Trat. se oprele daca scadereain greutate
dupa 3 luni este mai mica de 5% din greulatea ini\iala
sau mai mica de 2 kg dupa 4 sapt. de admin. a 15
mgfzi.
Admin. lni\ial 10 mg/zi intr-o priza, diminea\a. Se poate
crete la 15 mg/zi. Daca scadereain greutale este mai
mica de 2 kg dupa 4 sap!.,seinlrerupe. Durata maxima a
trat. un an.

01 4

MEMOMED 2
Memorator de
farmacologle

Caps. 10 mg; 15 mg. Ct.

A 08 AB
PERIFERICA

101

30. Pa 63,22; 68,40

PRODUSE ANTIOBEZI TATE CU ACTIUNE

ORLISTATUM
P-RF

_&

Fein. Absorb\ie redusa dlgestiva. Eliminare prin fecale


97%.
Fdin. Inhibitor specific al lipazelor digestive , inhiba
absorbtia
grasimilor.

Ind. Obezitate, asocial cu dieta moderat hipocalorica,


la bolnavi cu indice de greutate corporala (BMI) egal
sau mai mare decal 30 kg/m2 sau pt. cei
suprapondera li (BMI 25 kgfmZ) care prezinta faclori
de rise asocia\i.

REDUCTIL (Abbott, Germania)

R.a. Meteorism, scaune bogatein grasimi,


abundente, incon tinen\a a fecalelor.

Caps. 10 mg; 15 mg. Ct. x 28 Pa 100,16; 125,49

Clnd. Colestaza, sindr. malabsorb\ie.

SIBUTRAMINA (Teva, Romania)

Admin. Oral, 120 mg de eel mull 3 ori pe zi,


imediatinainte, in timpul sau pana la o ora dupa

fiecare masa. Trat. se intrerupe dupa 12 sap!. daca


scadereain greutate nu este de eel pu\in 5% din greut.
ini\iala.

ALLI (Glaxo, Marea Britanie)


Caps. 60 mg. Ct. x 42, 60, 84,
90
BODIGO (Zentiva , Cehia)
Caps. 60 mg. Ct.

42, 60, 84,

90
X ENICAL (Hoffmann La Roche, Elvetia)
Caps. 120 mg.Ct. x .2.1; 42;

. Pa 92.03; 301.77

ORLISTAT POLPHARMA
Works Polpharma, Polonia)

(Pharmaceutical

Caps. 120 mg. Ct. x 21, 42, 84.


Caps.60 mg. Ct. x 42,60, 84, 90.
ORLISTAT TEVA (Teva Pharmaceutical, Romania)
Caps.60 mg, 120 mg.
MEMOMED 2

102
014

MEMOMED 2
0 14

Memomt or
tiefnrmncotogtc

Memornt or de fnrmncolo
gfc

MEZYM FORTE 20000 (Berlin Chemie, Germania)

A
09

DIGESTIVE, INCL.
ENZIME

A 09 A

DIGESTIVE, INCL. ENZIME

AA

09

PREPARATE

CU

ENZIME

ore
A 09 AC ENZIME, COMBINAJll

*
*

103

Ind. lnsuficien\a pancreatica exocrina cu tulburari


dispeptice, tulburari biliare, enterocolite, meteorism, la
gastrectomiza\i,dupa colecistectomie.
Admin. in principiu, se administreaza la 60-90 minute
dupa masa i seinghitintregi. Din fiecare preparat se iau
o data 1-2 drajeuri, comprimate sau capsule.
l<REON (Solvay, Germania)

A 09 AA PREPARATE CU ENZIME
Sunt
enzime
pancreatice
proteolitice
(tripsina,
chimotripsina), glicolitice (amilaza), lipolitice (lipaza). Se
administreazain aso cieri, adeseaimpreuna cu alte
substan\e utile digestiei (bila, hemicelulaze).

Pancreatina 150 mg (Triacetilglicerolipaza 1000 u.e.,


Ami laza 8000 u.e., Proteaze 600 u.e.).

Pancreatina (Lipaza pancrealica 20000 u., Amilatii


4200 u., Triacetilglicerolipaza 3500 u., Proteaze 250
u.)
Compr. film.gastrorezist. Ct. x 10;20;50; 100.
MEZYM FORTE 25000 (Berlin Chemie, Germania)
Pancreatina (Llpaza pancreatica 20000 u.,
Amilaza 4200 u., Triacetilglicerolipaza 3500 u.,
Proteaze 250 u.) 356,1 mg
Caps.cu mini-compr.gastrorezist. Ct. x 20; 50; 100.
/nd. Tulburari func\ionale pancreatice exocrine,
maldigestie, rneteorism, dispepsie, pancrealita cronica.

Admin.Oral, 1-3 compr. la mese.


PANGROL 10.000 (Berlin Chemie, Germania)
Caps. cu minicompr. gastrorezist.
TRIFERMENT (Biofarm, Romania)
Tripsina 18 U. W.; Lipaza 6 U. W .; Amilaza 6,5 g
(putere amilolitica). Compr.film.gastrorez. Ct. x 10; 30.
Admin. Oral. Adul\i, 3-6 drajeuri/zi, imediat dupa mese.
Copii peste 3-4 anl, 1-2 drajeuri/zi.

A 09 AC ENZIME, COMBINAJll

Idem 300 mg (Triacetilglicerolipaza 25000 u.e., Amilaza


18000 u.e., Proteaze 1000 u.e.).
Caps.gastrorez.

ZYMOGEN (Felsin Farm, Romania)

Ct. x 20;50; 100.

Pepsina 50 mg; Lipaza 360 u.USNF; Amilaza 2250


u.USNF; Proteaza 2250 u.USNF ; Acid dehidrocolic
50 mg; Hemicelulaza 50 mg
Draj.gastrorez. Ct. x 30.

Admin. Oral. 0 capsula la mese. n cazuri grele, zilnic 612 caps.


KREON 40000 (Solvay Pharma, Germania)

ZYMOGEN FORTE (Felsin Farm, Romania)

Pancreatina 400 mg Caps.gastrorezist. Ct. x 50. Pa


135,70

Pepsina 100 mg; Lipaza

MEZYM FORTE 10000 (Berlin Chemie, Germania)


Pancreatina (Amilaza 4200 u., Triacetilglicerolipaza
3500 u., Proteaze 250 u.)
Compr. filmate. Ct. x 10; 20; 50; 100.

aoo

u.USNF; Amilaza 5000

u.USNF; Proteaza 5000 u.USNF; Hemicelulaza 50 mg;


Extr. Bila bovina 20 mg; Dimeticon 20 mg;Vil. B1 25 mg
Compr.film.gastrorez. Ct. >< 20.

ME M O M E D 2 0 14
Mcmorntor tic farmncologlc

M E M O ME D 2 0 14
/llcmomtor tic fnn11aco logic

104

@ PANZCEBIL (Biofarm, Romania)


Enzime pancreatice 0,20 g; Bila de bou uscata 0,025
g; Hemicelulaza 0,005 g. Draj.gastrorez. Ct. x 10; 20.
/nd. lnsuf. pancreatica exocrina cronica, dispepsii, intoleran\a

A 10

105

ANTIDIABETICE

A 10 A INSULINE I ANALOGI
A 1O B

HIPOGLICEMIANTE ORALE

la grasimi.
Admin. Oral. 1-2 drajeuri imedialdupa mese.

* *
A 10 A INSULINE I ANALOGI
Se folose9te in mod curent insulina umana, fie biosintetica,
ob\inuta prin biotehnologie, fie semisintetica, ob\ inuta
prin
inlocuirea unui acid aminat in insulina de pore. Mai pu\in se
folose9te insulina de extrac\ie, ob\inuta din pancreas de bou
sau de pore. Preparatele hidrosolubile con\in insulina amorfa
sau cristalizata,in solu\ie apoasa, la pH acid. Preparatele depot
sau retard con\in suspensii apoase de deriva\i greu solubili,
la pH apropiat de eel neutru. Clasificarea lor se facein
func\ie de 1aten\a 9i de durata de ac\iune la nivelul 4 9iin
func\ ie de origine, la nivelul 5.
ourata ac\iunii variazain func\ie de starea func\ionala renala,
modalita\ile de injectare, activitatea musculara a membrului
unde s-a tacut injectarea. Alegerea preparatului, doza 9i
frecven\a inj. se stabilescin func\ie de caracteristicile
diabetului, greutatea corpului, alimenta\ie, activitatea fizica,
existen\a alter afec\iuni sau a sarcinii.
Ind. lnsulina se administreazain diabetul insulinodependent,
ca i la bolnavi cu diabet non-insulinodependent care nu
pot beneficia de alt tratament ,in stress , traumatisme,
interven\ii
chirurgicale,
infec\ii
grave,
decompensare
metabolica. Temporar la diabetici cu neuropatie sau cu
retinopatie evolutiva.
R.a. Hipoglicemie. Formarea de anticorpi circulan\i. Reac\ii
alergice cutanate. Lipodistrofie la locul inj. Hipokaliemie la
admin. insulinei n ceto-acidoza.
Pree. Omogenizarea sus pensiei se face prin intoarcerea

flaconului de eel pu\in 10 ori.


Admin. Preparatul, doza,

calea de administrare, numarul


zilnic de administrari se fixeaza individual.

A 10 AB INSULINE I ANALOG! CU ACJIUNE RAPID.A


A 10 A C INSULINE I ANALOGI CU ACJIUNE INTERMEDIARA

MEMOMED

106

014

MEMOMED
014

Jllemorator de farmacologlc

A 10 AE INSULINE IANALOGI CU ACTIUNE PRELUNGITA

*
* *
A 10 AB INSULINE IANALOGI CU ACTIUNE RAPIDA
Sunt insuline solubile. La insulina umana lnj. s.c. efectul
apare dupa 15-60 de minute, este maxim dupa 1-4 ore,
dureaza 6-8 ore. Se administreaza cu 15-30 minute nainte de
masa. lnj.
i.v. efectul apare dupa 5 minute i dureaza cca . 1/2-1
ora. lnsulina lispro i ins. aspart se inj.s.c., efectul apare
dupa 10-20 minute (ac\iune ultra-rapida) idureaza 2-5 ore.
Toate produsele din acest grup se folosescin urgen\e.

P-RF

ACTRAPID (Novo Nordisk, Danemarca)


Sol. lnj.40 Ul/ml. 1, (x 5) Ct. >< 1,5, (1) Fl. x 10 ml;
Sol. inj. 100 Ul/ml. 1, (x 5) Ct. >< 1, 5, (1) Fl. x 10
ml.
ACTRAPID NOVOLET (Novo Nordisl1, Danemarca)
Sol. inj. 100 Ul/ml.Ct. >< 5, 10 stilouri x 3 ml.
ACTRAPID FLEX PEN (Novo Nordisk, Danemarca)
Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct. >< 1, 5, 10 cartu e x 3 ml.
ACTRAPID INNOLET (Novo Nordisk, Danemarca)
Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct. x 1. 5, 10 cartu!?e x 3 ml.
ACTRAPID PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca)
Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct. >< 1, 5, 10 cartue x 3 ml. Pa.
-,
125,23, -.

@ HUMULIN (REGULAR) (Lilly, Fran\a)

107

Jllemorat o,. de fan


11acologle

A 10 AD INSULINE IANALOGI CU ACTIUNE INTERMEDIARA +


RAPIDA

INSULINUM HUMANUM

Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct. x 5 Cartue x 3 ml. sau 1Fl. x


10 ml
. Pa. 115,03, 56,66.

INSULIN HUMAN WINTROP INFUSAT 100Ul/ml (Sanofi


Aventis, Germania)

INSUMAN RAPID (Sanofi Aventis, Germania) Sol.


inj. 40 Ul/ml. Ct. x 1, 5 nae >< 10 ml
Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct. " 3, 4, 5, 6, 9, 10 eartuse " 3 ml
Pa. -, -, 102,75,- ,- ,- ;
.
.
Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct. " 1, 5 nae " 5 ml; P.a.-, 128,66.
INSUMAN RAPID SoloStar (Sanofi Avent is, Germania)
Sol. inj. 100 Ul/ml. Cl. x 3, 4, 5, 6, 9,10 stilouri x 1cartus ,. 3
ml; Pa. -. -. 102,75,- .- ,- .

Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct.>< 5 carlu!?e " 3.15 ml;


Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct.>< 3 Fl. x 10 ml.
INSULIN HUMAN WINTROP Rapid (Sanofi Aventis
Germania)
'
Sol. inj. 40 Ul/ml. Ct. >< 1, 5 Fl. x 10 ml;
Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct. " 1, 5 Fl. x 5 ml;
Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct.>< 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartu!?e " 3 ml.

INSUMAN RAPID OPTISET (Sanofi Aventis, Germania)


Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct.>< 3, 4, 5, 6, 9,10 stilouri x 1cartus x 3
ml; P.a.-,-, 121.36,- ,- - .

INSUMAN RAPID OPTICLIK (Sanofi Aventis, Germania)


Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct.>< 3,4 , 5,6, 9,10 cartu e

3 ml.

INSUMAN INFUSAT 100Ul/ml (Sanofi Ave ntis, Germania)


Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct.>< 5 cartu!?e " 3.15 ml;
Susp. inj. 100 Ul/ml. Ct.>< 3 Fl. x 10 ml.

108

MEMOMED

INSULIN HUMAN WINTROP Rapid OptiClik (Sanofi


Aventis, Germania)
Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct.x 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartuse OptiClik
><
3 ml.

INSULIN HUMAN WI NTROP Rapid OptiSet (Sanofi


Aventis, Germania)
Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct.>< 1 eartus x 3 4 5 6 9 10
penur1><
3 ml.

' ' '

Sol. inj. 100 Ul/ml. Ct. x 1,2, 5 Cartu!j>e " 10 ml

Z 014

J\femarator de fnrmncologle

LIPROLOG KWIKPEN 100 U/ml (Eli Lilly, Olanda) Sol.


INSULIN HUMAN WI NTROP Rapid SoloStar (Sanofi
Aventis, Germania)
Sol. inj.100 Ulfml. Ct.x 1 cartu!j> x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri 3 ml.
l

NSULINUM

LISPRUM
P-RF

Analog al insulinei umane ob\inut prin tehnologia ADN-ului


recombinant (E. coli); aminoacizii din pozi\iile 628 !;ii 629 sunt
lisina !;ii. respectiv, prolina.

inj. 100 Ulfml. 1 (2) x Ct. " 5 (5) stilouri x 3 ml


LIPROLOG PEN 100 U/ml (Eli Lilly, Olanda)
Sol. inj. 100 Ul/ml. 1 (2) x Ct. x 5 (5) stilouri " 3 ml
INSULINUM ASPARTUM

PRF

Obtinuta prin inlocuirea unei molecule de prolina din insulina


umana cu acid aspartic .
NOVORAPID (Novo Nordisk, Danemarca) Sol.
inj. 100 u/ml. Ct. x 1,5 Fl. x 10 ml.

HUMALOG (Eli Lilly, Olanda)


Sol. inj. 100 Ulfml. 1(5) x Ct. x 1, 2 (1) flac x 10 ml;
Sol. lnj. 100 Ul/ml. 1 (2) x Ct. x 5 (5) Cartu!j>e " 3 ml; Pa
157.44,- .
HUMALOG KWIKPEN (Eli Lilly, Olanda)
Sol. inj. 100 Ul/ml. 1 (2) x Ct. x 5 (5) stilouri x 3 ml;
Pa
191.06, -.
LIPROLOG 100 Ul/ml (Eli Lilly, Olanda)
Sol. inj. 100 Ul/ml. 1 (2) x Ct. x 5 (5) Cartu!j>e x 3 ml

NOVORAPID FNOVOLET (Novo Nordisk, Danemarca) Sol.


inj. 100 u/ml. Ct. x 5, 10 penuri x 3 ml.
NOVORAPID FLEX PEN (Novo Nordisk, Danemarca)
Sol. inj. 100 u/ml. Ct.

><

1, 5, 10 penuri x 3 ml.

M E M O M E D 2 014

109

J\fcmomtor de fnnnncologfc

Susp. inj. 100 u.i./ml Ct. x 5 cartuse, 5 cartu e introduse in


stilouri x 3 ml. P.a. 115.03,-.
INSULATARD (Novo Nordisk,Danemarca)

NOVORAPID PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca)


sol. inj. 100 u/ml. Ct. x 5, 10 penuri x 3 ml. Pa.
159,39, NOVORAPID INNOLET 100U/ml (Novo No rdis
l<, Oanemarca)
Sol. inj. 100 u/ml. Ct.

1; 5; 10 penuri

1NSULINUM

><

3 ml.
GLULIZINUM

PRF
Analog de insulina umana, echipotent cu insulina umana
solubila (neutralprodusa prin tehnologie AON recombinat,
utilizand Escherichia coli. lnstalare mai rapida a ac\iunii !;ii
durat a mai scurta decat insulina umana solubila.
APIDRA (Sanofi-Aventis, Germania)
Sol. inj.100u/ml. Ct. x 1; 4; 5; 10 Fl. x 10 ml; Pa
100.23,-, -

.- .

Stilou injector (pen) 3 ml. (OptiSet} Ct. x 1, 3, 4, 5, 6, 8,


9,
Cartu!j> 3 ml. Ct. x 1,3, 4, 5, 6, 8,9, 10; Pa ,-,-, 132,82, -,
-

. -. - ; 5;

Cartu!j> OptiClik 3 ml. Ct. x 1,3, 4,5,6, 8, 9, 10; Pa


-,-,-,-, Stilou injector (Solo Star) 3 ml. Ct. x 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
1O;Pa
-, -.,132,82, -, -. -, - .
Admin . S.c.Cu 0-15 minuteinainte de sau imediat dupa

mese.

A 10 AC INSULINE I ANALOG! CU ACTIUNE INTERMEDIARA


Preparat ele con\in suspensie de insulina retard.
Administrare exclusiv s.c.Latenta este de 1-2 ore, ac\iunea
este maxima dupa 4-6 ore !;ii dureaza 10-16 ore.
INSULINUM HUMANUM
HUMULIN N (Lilly, Fran\a)
Susp.inj. 100 u.i./ml Ct. x 1FI. x 10 ml. Pa. 56.66;

P-RF

Susp. inj. 40 u.i./ml 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) Fl. x 10 ml;


Susp. inj. 100 u.i./ml 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) Fl. x 10 ml.

MEMOMED

110
014

1Hc111on1tor de
ft1111u1cologie

INSULATARD FLEXPEN (Novo Nordisk, Danemarca)

MEMOMED 20
14

111

Memorator di! fm
11mco/ogic

Susp.inj. 100 u.i./ml Ct. x 1, 5, 10 stilouri x 3 ml.

INSUMAN BASAL SOLOSTAR (Sanofi-Avenlis,


Germania)

INSULATARD INNOLET (Novo Nordisk, Danemarca)

Susp. lnj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 stilouri x 1 cartus x 3


ml.Pa -. -. -,102,75. -. -. -. - .

Susp. inj. 100 u.i./ml Ct. x 1, 5, 1O slilouri x 3 ml.


INSULATARD NOVOLET (Novo Nordisk, Danemarca)
Susp. inj. 100 u.i./ml Ct. x 5, 10 slilouri x 3 ml.
INSUlatard penfill (Novo Nordisk, Danemarca)
Susp. inj. 100 u.l./ml Cl. x 1, 5, 10 cartuse x 3 ml.
INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL (Sanofi-Avenlis,
Germania)
INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL OPTISET
(Sanofi.
Aventis, Germania)
INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL Solostar
(Sanofi. Aventis, Germania)
INSUMAN BASAL (Sanofi-Aventis, Germania)
Susp. inj. 40 Ul./ml. Cl. x 1,5 Fl. x 10 ml;
Susp. inj. 100 Ul./ml. Cl. x 1, 5 Fl. x 5 ml. Pa -,135,77;
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartuse x 3 ml.
Pa
-. -, -,102,75, -, -. -. - .
INSUMAN BASAL OPTISET (Sanofi-Avenlis, Germania)
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 stilouri x
1cartus
x 3 ml.
INSUMAN BASAL OPTICLIK (Sanofi-Aventis,
Germania) Susp. inj. 100 Ul./ml. Cl. x 3, 4, 5, 6, 9, 10
cartuse x 3 ml

pROTAPHANE (Novo Nordisk, Danemarca)

INSULINUM LISPRO

susp. inj. 40 u.i./ml 1, (5) x Ct. x 1, 5,(1) Fl. x


1o ml;

HUMALOG NPL 100 (Eli Lilly, Olanda)

susp.inj. 100 u.i./ml 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) Fl.


x 10 ml.

Susp. inj. 100 u/ml. 1, (2) x Cl. x 5, (5) penuri x 3 ml.


Sol. inj. 100 u/ml. 1, (2) x Ct. x 5, (5) cartuse x 3 ml

PROTAPHANE FLEXPEN (Novo Nordisk,


HUMALOG BASAL KWIKPEN (Eli Lilly, OLanda)

Danemarca) susp. inj. 100 u.i./ml Cl. x 1, 5, 10

Susp. inj.100 u/ml. 1, (2) x Ct. x 5, (5) penuri x 3 ml. P.a.

slilouri x 3 ml.

191.06.

PROTAPHANE INNOLET (Novo Nordisk,


LIPROLOG BASAL KWIKPEN (EH Lilly, Olanda)

Danemarca) susp. inj. 100 u.i./ml Ct. x 1, 5, 10


stilouri x 3 ml.

Susp.inj. 100 u/ml. 1,(2) x Ct. x 5,(5) penuri x 3 ml

PROTAPHANE NOVOLET (Novo Nordisk,

LIPROLOG BASAL PEN (Eli Lilly, OLanda)

Danemarca) Susp. inj. 100 u.i./ml Cl. x 5, 10

Susp. inj. 100 u/ml. 1, (2) x Ct. x 5, (5 ..Eenuri x 3 ml

slilouri x 3 ml.

--------=""""'r-\'f;,;,. n,,,. s 1/1EDIC


LIPROLOG BAS.I)).-:( Jrft)f,'OLanda)
.,
i'C '1c,
..
:
rrY1.: nr.2 CUNl
Susp. inJ. 100 i{fmL
1.
ret .
o..llnuri x 3..Q'll J:;io4'
3

PROTAPHANE PENFILL (Novo Nordisk,


Danemarca) Susp. inj. 100 u.i./ml Cl. x 1,5, 10
cartuse x 3 ml.

Nr do in:'_ r. :/['"}. Cf}-11J /


Corn. :..:.:.:. .... .......
.---/
-....._
CR A.tOV f:,..---:/

,.._,

- -c, ;&

A0 / / v/

MMemE oMmtOorMd<EfnrDmnc2ol0og1lc4
112

MEMOMED

113

2014

Mc111orntor de far111acologic

A 10 AD INSULINE

I ANALOGI CU ACTIUNE INTERMEDIARA

I DEBUT RAPID
P-

INSULINUM HUMANUM

RF

ACTRAPHANE 30 INNOLET (Novo Nordisk, Danemarca)


Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1,5 , 10 Cartu;;e x 3 ml.
ACTRAPHANE 30 NOVOLET (Novo Nordisk, Danemarca)
Susp. inj. 100 u/ml. Ct.

ACTRAPHANE 10 NOVOLET (Novo Nordisk,Danemarca)


Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1Cartu

x 5, 10 penuri x

3 ml.

ACTRAPHANE 20 NOVOLET (Novo Nordisk, Danemarca)


Susp. inj. 100 u/ml. Cl.

1 Cartu

5, 10 penuri x 3 ml.

1Cartu

x 5, 10 penuri

3 ml.

ACTRAPHANE 40 NOVOLET (Novo Nordisk, Danemarca)


Susp. in). 100 u/ml. Ct.

1 Cartu

5,

10 penuri x 3 ml.

ACTRAPHANE 50 NOVOLET (Novo Nordisk, Danemarca)


Susp. inj. 100 u/ml. Ct.

1Cartu

x 5, 10 penuri x 3 ml.

ACTRAPHANE 10

PENFILL

Susp. inj. 100 u/ml. Ct.

(Novo Nordisk, Danemarca)

1, 5 , 1O Cartu e

3 ml.

ACTRAPHANE 30 (Novo Nordisk, Danemarca)


susp. inj. 40 u/ml. 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) penuri x 10 ml.

ACTRAPHANE 20 PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca)


Susp. inj. 100 u/ml. Ct.

1, 5 , 10 Cartu;;e

3 ml.

ACTRAPHANE 30 PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca)


Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1, 5 , 1o Cartue

3 ml.

ACTRAPHANE 40 PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca)


Susp. inj. 100 u/ml. Cl. x 1,5 , 10 Cartu;;e

3 ml.

ACTRAPHANE 50 PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca)


Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1, 5 , 10 Cartu;;e x 3 ml.
ACTRAPHANE 30 FLEX PEN (Novo Nordisk,
Danemarca) Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1,5 , 10
Cartu;;e x 3 ml.

Susp. inj. 100 u/ml. 1, (5) x Ct. x 1,5, (1) penurix 10 ml.
HUMULIN M 3 (Lilly, Fran\a)
Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 5 Cartu;;e in penuri x 3 ml;
Susp.inj. 100 u/ml. Ct. x 5 Cartu;;e x 3 ml;
Susp. inj . 100 u/ml. Cl. x 1 Fl. x 10 ml;
INSULIN HUMAN WI NTHROP COMB 15-25-30-50
(Sanofi-Avenlis, Germania)
Susp. inj. 40 Ul./ml. Ct. x 1, 5 Fl. x 10 ml.
Susp.inj. 100 Ul./ml. Ct. x 1,5 Fl. x 5 ml
Susp.inj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartuse

3 ml

INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15-25-30-50


OPTICLll< (Sanofi-Aventis. Germania)
Susp.inj. 100 Ul./ml. Ct.
3 ml

x 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartuse OptiClik x

INSULIN HUMAN W INTHROP COMB 15-25-30-50


OPTISET (Sanofi-Avent is, Germania)
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 1 cartus x 3, 4, 5, 6,9, 10 penuri

x 3 ml
INSULIN HUMAN WI NTHROP COMB 15-25-30-50
SOLOSTAR (Sanoli-Aventis, Germania)
Susp. inj. 100 Ul.lml. Ct.

x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri x 3 ml.

INSUMAN COMB 15 (Sanofi-Aven tis, Germania)


Susp. inj. 40 Ul./ml. Cl. x 1, 5 Fl. x 10 ml.
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 1,5 Fl. x 5 ml
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartuse

3 ml

INSUMAN COMB 15 OPTIC LIK (Sanoii-Aventis ,


Germania)
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4 , 5, 6, 9, 10 cartuse Opt iClik
x 3 ml

114

MEMOMED

2 0 14

Memomtnr de fnrmncofogie

INSUMAN COMB 15 OPTISET (Sanofi-Aventis,


Germania)
Susp. inj. 100 Ul.lml. Ct. x 1 cartus x 3,4, 5, 6, 9, 10
penuri
x 3 ml

INSUMAN COMB 15 SOLOSTAR (Sano fiAventis, Germania)


Susp. inj. 100 Ul.lml. Ct. x 3,4, 5, 6, 9, 10 penuri x 3
ml.
INSUMAN COMB 25 (Sanofi-Aventis, Germania)
Susp. inj.40 Ul./ml. Ct. x 1,5 Fl. x 10 ml.
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 1, 5 Fl. x 5 ml. Pa. -,
167.87;

Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct.


Pa.-,-. 102,75,-,-.-.

3, 4, 5, 6, 9, 10 cartu!$e x 3 ml.

INSUMAN COMB 25 OPTICLIK (Sanofi-Aventis,


Germania)
Susp. inj.100 Ul./ml. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 cartu!$e
OptiClik x
3 ml
INSUMAN COMB 25 OPTISET (Sanofi-Avent is,
Germania)
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 1 cartu9 x 3, 4,5, 6, 9, 10
penuri
x 3 ml.
INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR (Sanofi-Aventis
, Germania)
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9, 10 penuri x 3
ml. Pa
-.-. 102,75.-,-.-.
INSUMAN COMB 30 (Sanofi-Aventis, Germania)
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 1, 5 Fl. x 5 ml
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4 , 5, 6,9, 10 cartuse x 3
ml
INSUMAN COMB 30 OPTICLIK (Sanofi-Aventis,
Germania)

M E M O M E D 2 0 14

115

Alemornt or de farmncofng/C'

INSUMAN COMB 50 (Sanofi-Aventis, Germania)


Susp. inj.40 Ul./ml. Ct. x 1, 5 Fl. x 1O ml.
Susp.inj. 100 Ul./ml. Ct. x 1, 5 Fl. x 5 ml
Susp. inj. 100 Ul./ml. Ct. x 3, 4, 5, 6, 9 10 cartu9e x 3 ml.
P.a.-,-, 102,75,-,-,-.
INSUMAN COMB 50 OPTICLll< (Sanofi-Aventis,
Germania)
Susp.inj. 100 Ul.lml. Ct. x 3, 4, 5,6, 9, 10 cartu9e OptiClik
x
3 ml
INSULIN HUMAN WI NTHROP COMB 50 OPTISET
(Sanofi-Aventi s, Germania)
Susp. inj. 100 Ul.lml. Ct. x 1 cartus x 3, 4, 5, 6, 9, 10
penuri
x 3 ml.
MIXTARD 10 NOVOLET (Novo Nordisk, Danemarca)
Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 5, 10 penuri x 3 ml.
MIXTARD 10 PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca)

Susp. inj. 100 Ul.lml. Ct. x 3, 4 , 5, 6, 9, 10 cartu9e


OptiClik x
3 ml

Susp.inj. 100 u/ml. Ct. x 1,5, 10 Cartu9e x 3 ml

INSUMAN COMB 30 OPT ISET (Sanofi-Avent


is, Germania)

Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 5, 10 penuri x 3 ml.

Susp. inj. 100 Ul.lml. Ct. x 1 cartu9 x 3, 4, 5, 6, 9, 10


penuri
x 3 ml

MIXTARD 20 NOVOLET (Novo Nordisk, Danemarca)

MIXTARD 20 PENFILL (Novo Nordisk, C.,inemarca)


Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1,5 , 10 Cartu9e " 3 ml.
MIXTARD 30 NOVOLET (Novo Nordisk, Danemarca)
Susp.inj. 100 u/ml. Ct. x 5, 10 penuri " 3 ml.
Ml.'<TARD 30 PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca)
Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1, 5, 10 Cartu!$e "3 ml. Pa
-,128.27,MIXTARD 30 FLEX PEN (Novo Nordisk. Danemarca)
Susp inj. 100 u/ml. Cl. x 1, 5, 10 penuri " 3 ml.
MIXTARD 3C' INNOLET (Novo Nordisk, Danemarca)
Susp.inj. 100 u/ml. Ct. x 1, 5 . 10 penuri

3 ml.

M E M O M E D 2 0 14

M E M O M E D 2 0 14

116

AIL'lllOtYllOr rfl'

/lfem omtor de famincologfe

farnuico/ogie

MIXTARD 30 (Novo Nordisk, Danemarca)


Susp. inj.40 u/ml. 1,(5) x Ct. x 1,5, (1) Fl. x 10
ml.
Susp. inj. 100 u/ml. 1, (5) x Ct. x 1, 5, (1) Fl. x 10 ml.
MIXTARD 40 NOVOLET (Novo Nordisk, Danemarca)
Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 5, 10 penuri x 3 ml.
MIXTARD 40 PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca)
Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1, 5, 10 Cartue x 3 ml.
MIXTARD 50 NOVOLET (Novo Nordisk,
Danemarca) Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 5, 10 penuri

3 ml.
MIXTARD 50 PENFILL (Novo Nordisk,Danemarca)
Susp. inj. 100 u/ml. Ct. x 1, 5, 1O Cartue x 3 ml.
INSULINUM LISPRUM

P-RF

HUMALOG MIX 25 (Lilly, Olanda)


Susp. inj. 100 ui/ml. Ct. x 5 Fl. x 10 ml
Susp. inj. 100 ui/ml. 1, 2 x Ct. x 5 cartue x 3 ml. P.a.

166.07,HUMALOG MIX 25 PEN (Lilly, Olanda)


Susp. inj. 100 ui/ml. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml.
HUMALOG MIX 25 KWll<PEN {Lilly, Olanda)
Susp. inj. 100 ui/ml. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml. P.a.

191.06,HUMALOG MIX 50 (Lilly,Olanda)


Susp. inj. 100 ui/ml. Ct. x 1 Fl. x 10 ml
Susp. inj. 100 ui/ml. 1, 2 x Ct. x 5 cartue x 3 ml.
P.a.

164.48,HUMALOG MIX 50 KWIKPEN (Lilly,Olanda)


Susp.inj. 100 ui/ml. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3 ml. P.a.

191.06,-

LIPROLOG MIX 25 (Lilly, Olanda)


Susp. inj. 100 ui/ml. 1, 2 x Ct. x 5 cartue x 3 ml.

117

LIPROLOG MIX 25 PEN {Lilly, Olanda)

INSULIN UM ASPARTUM

Susp.inj. 100 ui/ml. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3

P-RF

NOVOMIX 30 FLEXPEN {NovoNordisk, Danemarca)

ml.

Susp.inj. 100 ui/ml. Ct. x 5, 10 penuri x 3 ml

LIPROLOG MIX 25 KWIKPEN (Lilly,


Olanda)

NOVOMIX 30 PENFILL {NovoNordisk, Danemarca)


Susp.inj. 100 ui/ml. Ct. x 5, 10 cartu;;e x 3 ml. P.a. 171,62, -

Susp. inj. 100 ui/ml. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x 3


ml.

NOVOMIX 50 FLEXPEN (NovoNordisk, Danemarca)

LIPROLOG MIX 50 {Lilly, Olanda)

Susp. inj. 100 ui/ml. Ct. x 1, 5, 10 penuri x 3 ml

Susp. inj. 100 ui/ml. 1, 2 x Ct. x 5 cartu;;e x 3


ml.

NOVOMIX 50 PENFILL (NovoNordisl<, Danemarca)

LIPROLOG MIX 50 PEN (Lilly, Olanda)

NOVOMIX 70 FLEXPEN (NovoNordisk, Danemarca)

Susp. inj. 100 ui/ml. 1, 2 x Ct. x 5 penuri x


3 ml.

Susp. inj. 100 ui/ml. Ct. x 1, 5, 10 penuri x 3 ml

LIPROLOG MIX 50 KWIKPEN (Lilly,


Olanda)

Susp. inj. 100 ui/ml. Ct. x 1, 5, 10 cartuse x 3 ml.

Susp. inj. 100 ui/ml. Ct. x 1, 5, 10 cartuse x 3 ml.

NOVOMIX 70 PENFILL (NovoNordisk, Danemarca)

Susp. inj. 100 ui/ml. 1,2 x Ct. x 5 penuri x


3 ml.

A 10 AE INSULINE IANALOG! CU ACTIUNE PRELUNGITA


lnjectate s.c. ac\iuneaincepe dupa 2-3 ore, este maxima dupa
ore ;;i dureaza 18-24 ore.

MEMOMED 2

118
014

A/ c1JJorntor

MEMOMED

P-RF

LANTUS OptiClik (Sanofi-Aven tis, Germania)

Analog de insulina produs prin tehnologie AON


recombinat, utilizand Escherichia coli (tulpini K 12).

Sol. inj. 100 u.i.lml. Ct.

LANTUS (Aventis,Germania)

LANTUS Solostar (Sanofi-Aventis, Germania)

Sol. inj. 100 u.i.lml. Ct. x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cartu


e x 3 ml. Pa -, , ,-,247,88,-, , , .
Sol. inj. 100 u.i.lml. Ct. x 1, 2, 5, 10 (1) Ft. x 5 (10) ml.
Pa.
(179,29)

Sol. inj. 100 u.i./ml. Ct. >< 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10


penuri x 3 ml. P.a.-,-.-,-.244,22,-,-, , .

LANTUS OptiSet (Aventis, Germania)

3 ml.

Sol. inj. 100 u.i./ml. Cl. x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri


x
3 ml.

119

Mcmorfllol" de fnrmnculogic

ticJnnu(lcOlogic

INSULINUM GLARGINUM

2 0 14

1,2, 3, 4, 5,6, 8, 9, 10 cartue x

3 ml.

OPTISULIN (Aventis, Germania)


Sol. inj. 100 u.i.lml. Ct. " 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cartue x
Sol. inj. 100 u.i.lml. Ct. x 1, 2, 5, 10 (1) Fl. x 5 (10) ml. Pa.
(187.99)
OPTISULIN OptiSet (Aventis, Germania)

Sol. inj. 100 u.i./ml. Ct. x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri


x

P-RH SIP-6L

A nalog de insulina umana ob\inut prin tehnologie ADN


recombinant pe Saccharomyces cerevisiae.

3 ml.
OPTISULIN OptiClik (Sanofi-Aventis ,Germania)
Sol. inj. 100 u.i./ml. Ct.
cartue x

tNSULINUM DETEMI RUMUM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

LEVEMIR FLEXPEN (Novo Nordisk A/S, Danemarca)


Sol. inj. 100 u.i.lml. Stilou inj. (pen) 3 ml. Ct.

1; 5; 10

3 ml.

LEVEMIR INNOLET (Novo Nordisk, Danemarca)

OPTISULIN Solostar (Sanofi-Aventis , Germania)

Sol. inj. 100 u.i./ml. Stilou inj. (pen) 3 ml. Ct.


10

Sol. inj. 100 u.i./ml. Cl.


x
3 ml.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 penuri

1; 5;

LEVEMIR PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca)


Sol. inj. 100 u.i./ml. Cartus 3 ml. Ct. x 1;5; 10 Pa -,299.76,
-

A 10 B HIPOGLICEMIANTE ORALE
A 10 BA BIGUANIDE
A 10 BB SULFONAMIDE, DERIVATI DE UREE
A 10 BO COMBINATll DE HIPOGICE MIANTE ORALE
A 10 BF INHIBITORI Al ALFAGLUCOZIDAZEI
A 10 BG TIAZOLIDI NDIONE
A 10 BH INHIBITORI Al DIPEPTIDIL PEPTIDAZEI 4 (DPP-4)
A 10 BX ALTE HIPOGLICEMIANTE ORALE

*
*

A 10 BA BIGUANIDE
Fdin.
lnhiba
absorb\ia
glucozei
din
intestin,
neoglucogeneza i glicogenoliza, stimuleaza glicoliza
anaeroba. Ac\iuneaincepe dupa 2-3 zile i este maxima
dupa 15-30 zile. Au efect cetogen, anorexigen,
antilipidogen, fibrinolitic, hipotiroidian.
Ind. Diabet non-insulinodependent, mai ales la obezi, cand nu
se poate controla boala numai cu dieta i exerci\ii fizice. Se
pot asocia cu sulfoniluree.

MEMOMED 2014

M E M O M E D 2 0 14

120

Mcmomtor de ji1r111a cologlc

Mcmorntor <le fa1"11U1cologiL

R.a. Pot produce fenomene dispeptice, astenie, cefalee, acidoza


lactica (rara, uneori fatala. Apare la doze mari, la varstnici,in
insuf. renala, asociere cu AINS). Deficit de vii. 812 i acid folic, in
!rat. prelungit.
Conducere auto, lucrul la ma!?ini. in monoterapie nu
influen\eaza aptitudinea de conducere.in asociere cu alte
hipoglicemiante poate produce hipoglicemie.
Cind. Varstnici, alcoolici, insuf. cardiaca , hepatica,
renala, acidoza metabolica decompensata, preco ma
sau coma diabetica , stari hipoxice, infec\ii.
Pree. Administrarea seintrerupe cu 48 oreinaintea opera\iilor
sub anestezie generala !_ii examenelor radiologice cu substan\e
de contrast iodate.Riscul de acidoza lactica crete la insuficien\a
renala moderata sau severa, insuficien\a cardiaca, respiratorie
sau
hepatica
grava,
deshidratare,
exces
de
alcool,antiretrovirale.

@ IAJ

METFORMINUM

P-6L

Fein.
Absorb\i
e
incompleta
din
tubul
digestiv.
Biodisponibilitate 40-60%. Pie plasmatic la 2 ore. T1/2 1,5-4,5
ore. Eliminare renala.
Fdin. Nu scade glicemia sub valorile normale, decal la cei cu
restric\ie calorica mare. Este considerat ca anlihiperglicemiant
nu hipoglicemiant. Nu stimuleaza secre\ia insulinei
endogene. Favorizeaza ac\iunea periferica a insulinei. Nu
influen\eaza greutatea corporala.
Admin. Oral, ini\ial 425-850 mg/zi. Daza eficaceintre12,55 g/ zi, n 2-3 prize,in timpul sau dupa masa.
DIPIMET (Anlibiotice, Romania)
Compr. film. 500 mg. Ct.

;ill, 60, 90. Pa 3,85

GLUCOPHAGE (Merck Sante, Fran\a)


Compr.elib.prel. (XR) 500 mg. Ct. x 30. Pa 15,33;
Compr. film. 500 mg. Ct. x 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84,
90,
100, 120, 200, 500, 600, 1000. Pa 24,98;
Compr. film . 500 mg.Fl. x 21,30, 40, 50, 60, 100, 120.
300,
400, 500, 600, 1000;
Compr. film. 850 mg. Ct. x 10. 14, 20,21, 30, 40, 50, 56,
60,
84, 90, .1.Q.Q, 120, 300, 600, 1000.Pa 25.27;

121

Compr. film. 1000 mg. Fl. x 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120,
180, 600.
Compr. film. 850 mg. Fl. x 30, 60. 200, 300, 600;
Compr. film. 1000 mg. Ct. x 20, 30, 50, 60, 90, 100,
120,
180, sau 600. Pa 28.03;

LANGERIN (Zentiva, l<.S., Republica Slovaca)


Compr. film. 850 mg. Ct. 30, 60, 90;
Compr. film. 1000 mg. Ct. x 30, 60, 90.
MEGUAN (Gedeon Richter, Romania)
Compr.film. 500 mg; 850 mg. Ct.

><

20. Pa 4,38; 7,64.

Compr.film. 500 mg; Ct. " 20, 28,.40, 42,50, 56, 60, 70,
80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300, 400 P.a. 3.45, 6.89;
Compr .film. 850 mg; Ct. " 20, 28,30, 40, 42, 50,56, 60,
70,
80, 84, 90, 98, 100, 120,200, 300, 400 . P.a. 4.87, 9.71;
Compr. film. 1000 mg; Ct. " 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 120. P.a. 8.98, 17.95.

METFOGAMMA (Woiwag, Germania) Compr.

film. 500 mg. Ct. x 120.


Compr. film . 850 mg. Ct. x 30, 60,90,.12Q. Pa 18,30;

Compr.film. 500 mg; Ct. x 2.Q, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60,

Compr.film. 1000 mg. Ct. x 30, .12Q. Pa 21,53.

METFORMIN 500, 850, 1000 (Arena Group,


Romania)
Compr. film. 500 mg. Ct. >< 60. Pa 4 ,84 ;
Compr. 850 mg.Ct. " 1 5;200; Pa 2,28
Compr. 1000 mg.Ct. >< 50;200 Pa 8.52;32.91.

METFORMIN BLUEFISH (Bluefish, Suedia),

70,
80, 84, 90, 98, 100, 120,200, 300, 400 P.a. 1.86, 2.80;
Compr.film. 850 mg; Ct. x .2.Q, 28, 30, 40, 42, 50, 56, fill., 70,
80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300, 400. P.a. 2.96, 4.44,
8.91, 14.82;
Compr . film. 1000 mg; Cl.
100, 120. P.a. 16.55

20, 30,40, 50, 60, 70, 80, 90,

METFORMIN LPH (Labormed Pharma, Romania)

METFORMI N AUROBINDO
Britanie),
122
014

MEMOMED

(Aurobindo, Marea

Comp. film. 500 mg; 850 mg. Ct.

30; Pa 3,99; 4,93

MEMOMED 20
14

Jllc111omt or de far111ncologic

1l/e111orator
r/11ft1r11u1cologfe

METFORMINA VALE (Vale, lrlanda)

SIOFOR (Berlin Chemie,Germania)

Compr.film .500 mg; Ct. x 10, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56,
60,
84, 90, 100, 120;FI. x 180, 200, 300, 400, 500;
Compr.film. 850 mg; Ct. x 10, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56,
60,
84, 90, 100, 120; Fl. x 180, 200, 300, 400, 500;
Compr. film. 1000 mg; Ct. x 10, 15, 20, 28, 30, 40, 50,
56,
60, 84, 90, 100, 120; Fl. x 180, 200, 300, 400, 500.

Compr. film.850 mg; 1000 mg. Ct.

SERDENIS (Romaslru Trading S.R.L., Romania)


Compr.film. 500 mg; Ct. x 30, 60, 90, 120;
Compr. film . 850 mg; Ct. x 30. 60. 90, 120. P.a. 4.92,
9.82,
14.73;
Compr. film . 1000 mg; Ct. " 30, 60 90, 120. P.a.
9.12, 18.24, 27.37.

123

60. Pa 18.14; 18.18

BUFORMINUM

P-RF

Admin. Oral, 0,1 g de 1-3 ori pe zi, dupa masa. Preparatele


retard,cate 1 (diminea\a) sau 2 pe zi (diminea\a i seara).
SILUBIN RETARD (Dita, Romania)
Draj.relard 100 mg. Ct. x 60. Pa 19.11

A 10 BB SULFONAMIDE, DERIVATI DE UREE


Fdln. Libereaza insulina stocatain celulele beta, cresc
insulina circulanl a. Mecanismul de actiune esle asemanator
cu al glinidelor, cu care nu trebuie asociate. Stimuleaza
creterea i regenerarea celulelor, cresc glicogenul hepatic,
diminua glico genoliza. Au ac\iune de tip antabuz i efecl
hipotiroidian.
Sulfoniluree
de
prima
genera\ie:
clorpropamida,lolbutamida. A doua genera\ie:glimepirid,
glipizid, glibenclamida, gliclazid.Dupa durala ac\iunii: durata

lunga (glibenclamida, glimepirid, gliclazid cu ac\iune


prelungita); durata scurta (gliclazid , glipizid, gliquidona).
Ind. Diabet zaharat ne-insulinodependent orme stabile,
uoare pana la moderate, care nu prezinta rise de
cetoacidoza, care nu pot ii conlrolale eiicient numai prin
dieta, scadere ponderala a pacien\ilor supraponderali i
exerci\ii fizice. Diabelici in varsta de peste 40 ani, neobezi,
care nu pot fi compensa\i cu regim alimentar.

Daca nu se ob\in rezultate bune dupa prima luna de tratament,


se asociaza cu o biguanida sau cu o glitazona sau se
asociaza, eventual se lrece la insulina.

R.a. Grea\a, dureri epigastrice, vome (diminua prin


frac\ionarea dozeisau reducerea ei). Erup\iicutanate,
prurit,cefalee, ame\eli,
fotosensibilitate, lrombopenie,
leucopenie, hipoglicemie accentuata, cretere ponderala.
Sarcina, alapare. Diabetul neechilibrat poate contribui la
apari\ia de malforma\ii congenitale i la mortalitate
perinatala. Sulfonilureele sun! teratogene la animal,in doze
mari. La om, reechilibrarea diabetului i evoluJia nonnala a
sarcinii se asigura exclusiv cu insulina. Alaptar ea este
contrindicata in cursul tratamentului cu sulfoniluree .
Conducere auto, lucrul la maini. Este necesara
atentionarea celor trata\i prin cunoaterea simptomelor
hipoglicemiei.
Cind.
Diabet
insulinodependent,
diabet
noninsulinodependent
dezechilibrat,
in
cursul
bolilor
infec\ioase, interven\iilor chirurgicale, cetoza. acidoza,
precoma i coma diabelica, insuf. hepatica sau renala
severa, disfunc\ii tiroidlene severe, alergie la
sulfamide.
Admin. lni\ial, doze mici,indeosebi la varstnici. Se creste
treplal, la nevoie, dupa 1-2 sapt. Admin. cu 20-30
minuteinainte de masa.in func\ie de durata ac\iunii, mai
multe prize zilnice sau o
data pe zi,diminea\a.
GLIBENCLAMIDUM

@@

P-RF

Fein. Absorb\ia digestiva . Complet metabolizata in iicat


, metaboli\i inactivi, elimina\i prin urina (40%)
ibila
(60%),complet
in 45-72 ore. T 1/2 = 4-11 ore.
Admin. Oral, ini\ial 2,5-5 mg pe zi,intr-o priza inainte de
micul dejun sau doua prize (la 12 ore, cu 1-2 ore inainte de
masa).in func\ie de raspunsul glicemic, doza poate crete la
inlervale de cateva zile, cu cate 2,5 mg, pana la maximum
15 mg/zi. La
bolnavi cu rise, doze mai mici, creterea dozei la intervale de
7 zile.
GLIBENCLAMID ARENA (Arena Group, Romania)
Compr. 1,75 mg. Ct. " 30; 1000; Pa 2,05; 70,25; Fl x
100;
Pa. 11,62;
Compr. 3,5 mg. Ct. ><30; 1000; Pa 5,61; 96,65; Fl x 100; Pa.
14,38;
Compr. 5 mg. Cl. x 30; 100. Pa 5,73;

MEMOMED

124

2014

Fein. Absorb\ ie rapida din tubul digestiv, biotransformarea


aproape completain metaboli\i inactivi. T 1/2 1,4 ore.
Excre\ie

Memorator de f nnnncofogic

urinara (5%) l?i biliara - fecale.

GLIBENCLAMID LPH (Labormed Pharma, Romania)


Compr. 1,75 mg; 3,5 mg. Ct. x 60; Pa 4,21; 3,05.

Admin . Oral,inainte de micul dejun, ini\ial 15 mg. Se poate


crel?te treptat cu cate 15 mg pana la 30-60 mg de 2-3 ori pe
zi.

GLIBENCLAMID ANTIBIOTICE (Antibiotice, Romania)


Compr. 1,75 mg; 3,5 mg. Ct. x 30.Pa 1,91; 1,37
MANINIL 1,75 mg - 3,5 mg (Berlin Chemie,
Germania) Compr. 1,75 mg; 3,5 mg. Ct.

120. Pa

11,82; 8,57.

@@

TOLBUTAMIDUM

P-

RF

Admin. Oral, 0,25-1,5 g pe zi, pana la 3 g pe zi,in 2-3


prize, inainte sau dupa masa.

@@

GLIPIZIDUM

P-

RF

Fein. Absorb\ ie rapida din tubul digestiv. Alimenteleintarzie


l?i diminueaza absorb\ia. Pie plasmalic la 2 ore. T1/2 2-4
ore. Biotransformare 5% la primul pasaj hepatic. Eliminare
prin urina (65%in primele 24 ore) l?i fecale (15%).
Fdin. Ar avea efect benefic asupra
diabetice. Diminua agregarea plachetara.

microangiopatiei

Admin. Oral, cu 15-20 minute inainte de masa. lni\ial


2,5-5 mg diminea\a. in func\ie de nevoi se poate crel?t e
cu 2,5-5 mg la 3-5 zile , pana la doza optima. Daca apar
fenomene de hipoglicemie doza zilnica seimpartein 2
prize, diminea\a i seara. Daza deintre\inere 5-15 mg pe
zi. n func\ie de efecte i toleran\a doza zilnica poate ajung
e la 30 mg,foarte rar 40 mg.
GLIPIZIDA (Anlibiotice, Romania)
Compr. 5 mg. Ct. x 30. Pa 15,53.
GLUCOTROL XL (Pfizer Europe, Anglia)
Compr. film.elib.prel. 5 mg; 10 mg. Ct.
23,88;

30. Pa

46,24.
GLIQUIDONUM
RF

@@

P-

MEMOMED 2014

125

Mcmomtor de fn rmacof ogic

@ DIABREZIDE (L. Molteni, Italia)


Compr. 60 mg. Ct. x 40. Pa 13,13.

GLURENORM (Boehringer lngelheim, Germania)

DIAPREL ; MR (Servier, Fran\a)

Compr. 30 mg. Ct. x 60. Pa 27,55.

Compr.film.elib. modif. (MR) 30 mg. Ct x 30, 60; Pa 25,24;

GLICLAZIDUM

P-

RF

Compr.film.elib. modif. (MR) 60 mg. Ct. x 7, 10, 14, 15,


20,

Fein. Absor b\ie orala,rapida la unii,lenta la al\ii. Pie seric la


4 ore. Cone. de echilibru dupa 2 zile. T 1/2 10 ore.
Metabolizarea intensa. Excre\ie urinara, 20% nemodificata.

28, 30, 56, 60, 64 ,90, 100, 112, 120, 180,500. Pa 45,64.

Fdln. Efect metabolic dar i vascular l?i hemoreologic direct:


scaderea agregarii plachetare, crel?lerea fibrinolizei.

Compr. 80 mg.

Admin . Oral, numai pt. adul\i, ini\ial 40-80 mg pe zi. Se


poate crete, la interval de 7-10 zile pana la 160-320 mg
pe zi,in 1-2 prize. Daza deinlre\inere 80-160 mg/zi,in 2
prize, nainte de rnicul dejun l?iinainle de cina. Preparate
retard,a priza zilnica.
ADOZID MR (Labormed, Romania)

ESQUEL (Gedeon Richter, Romania)


Compr. 60 mg. Ct.

30. Pa 13,13.

GLICLAZIDA (Actavis, lslanda)


Compr. elib. modif. 30 mg.
GLICLAZIDA GAMMA (Wormag, Germania)

Compr . elib. prel. 30 mg. Ct. x 60,

Compr. elib. modif. 30 mg. Ct x 7, 10, 14, 20, 26, 30, 56, 60,

200.

84, 90, 100, 112, 120, 180,500


M E M O M E D 2 0 14

12

DICLAZID (Terapia, Romania)

GLICLAZIDA GENERICS (Generics LTD, Marea Britanie)

J1fc1110111ta1 de ft1n11acolog/L'

GLICLAZIDA (Generics, Marea Britanie)


Compr.elib. modif. 30 mg.
GLICLAZIDA EP ANTIBIOTICE (Antibiotice, Romania)
Compr.elib.prel.30 mg. Ct. x 30; Pa 8,14.
GLYCLADA (Krka.Slovenia)
Compr. elib. prel. 30 mg. Ct. x 14, 15,28, 30, 56,60,
84,90,
120, 180. Pa 16,36.
Compr.elib. prel. 60 mg.Ct. x 14, 15, 28, 30, 56,
90,
120, 180. Pa 29,60.
GLICLAZIDA (Polpharma, Polonia)
Compr. elib. modif.30 mg.

fill. 84,

M E M O M E D 2 0 14

127

Mcmomtor de f nn11ncologie

AMYX 1,2, 3, 4 (Zentiva, Slovacia)

Admin. lni\jal 1 mg/zi,intr-o prizii. La nevoie se crete, la


1-2 saptamani, la 2-4 mg/zi. Daza maxima 6 mg/zi.
Varstnicii sunt mai sensibili.

Compr. 1 mg; 2 mg;3 mg; 4 mg; 6mg. Ct.

30;

GLIMEPIRIDA ACCORD (Accord Healthcare, Anglia)


Compr. 1 mg; 2 mg; 3 mg;4 mg. Ct. x 10, 30, 60, 90, 120,
180;Pa 4,14; 7,24 13,44; 14,38.

AMARYL (Sanofi Aventis, Romania)


Compr. 1 mg; 2 mg;3 mg;4 mg; 6 mg. Ct. x 14,20, 28,30,
50,60, 90, 112, 120, 280, 300; Pa 4.92; 8,24; 15,28; 15,69;
25,79.
Compr. elib. modif. 30 mg. Ct x 10, 14,20, 28, 30, 56, 60,84,
90, 100, 120, 180
GLICLA ZIDA GENTIAN GENERICS (GENTIAN Generics
LTD,Marea Britanie)
Compr. elib.modif. 30 mg. Ct x 10, 20, 28, 30, 56, 60, 90,
98,
100, 120 i 180

GLIMEPIRIDA (Antibiotice, Romania)


Compr. 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg. Ct. x 30. Pa 4,16; 6,87;
12,74; 14,36.
GLIMEPIRIDA (lntas, Marea Britanie)
Compr. 1 mg; 2 mg;3 mg;4 mg. Ct. x 10,30, 60, 120.
GLIMEPIRIDE (Actavis Group HF, lslanda)
Compr. 2 mg; 3 mg. Ct. x 10, 20, 30, 50, 60, 90, 120; Pa
5,36; 9,94.
GLIMERAN (Ranbaxy,Anglia)

GLICLAZIDA JELFA (Jelfa, Polonia) Compr.


elib. modif. 30 mg.Ct x 30, 60

Compr. 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg. Ct. x 30. Pa 3,19; 5,36;


9,94; 10,52.

GLICLAZIDA l<RKA (Krka, Slovenia)

MEGLIMID (Krka DD, Slovenia)

Compr. elib.modif.30 mg. Ct x 14, 15, 28, 30, 56, 60. 84,
90,
120, 180

Compr.1 mg; 2 mg; 3 mg. Ct. x 30, 60, 90; Pa 9,09; 18,04;
24,99.

@@

GLIMEPIRIDUM

PRF

Fein. Absorb\ie orala rapida i completa. Pie seric la 2 1/2


ore. Eliminare prin urina (58%),ca metaboli\i i prin fecale
(35%).

TINERIL (Gedeon Richter,Romania)


Compr. 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg. Ct. x 30. Pa 4. 19; 7,26;
13,53; 14,38
ZORYL (Accord, Marea Britanie)
Compr. 1mg; 2 mg;3 mg; 4 mg.

Fdin. Ac\ioneaza la nivelul celulelor beta crescand secre\ia de


insulina. Efecte extrapancreatice deimbunuta\ire a sensibilita\ii
\esuturilor la insulina i scaderea captarii hepatice a insulinei.
128
14

MEMOMED

20

MEMOMED
14

ilfcmnmtnr de fanuaco
/ogle

RF

ISULFONAMIDE

129

Mcmomlar de fal'llw calagic

A 10 BO COMBINAJll DE HIPOGLICEMIANTE ORALE


METFORMINUM

20

@@ >

BIDIAB (Arena Group, Romania}


P-

Metformin 400 mg; Glibenclamid 2,5 mg. Caps. Ct.


500. Pa 10,31; 217,51.

><

20
'

GLJBOMET {Lab.Guidotti SpA, Italia}

Jnd. Diabet zaharat tip 2, la pacien\i supraponderali, la care


glicemia nu poate fi controlata cu metformin singur.

Metformin 400 mg; Glibenclamid 2,5 mg. Compr.iilm.


Ct. >< 40, 60, 80, 100. Pa 25,76.

Admin. lniFal 2><2 compr./zi. Dupa 8 sapt. se poate crete. Doza


maxima zilnica 8 compr.
Cind. Nu se admin. la bolnavi cu creatinina serica peste
135 mmoli/I. Insur. cardiaca , hepatica, alcoolism.
GLUBRAVA (Takeda, Marea Britanie)
Cornpr. film. Ct. x 14,28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 180.

@ @ > P-RF

GLIMEPIRID I PIOIGLITAZONA
Ind. Diabet zaharat insulinoindependent, iara cetoacidoza , care
nu poate fi controlat prin dieta i/sau tratament cu sulfonamide.
Admin. lni\ial 2 compr./zi, la mese. Nu se recomanda
depairea dozei de 2 g metformina pe zi.

TANDEMACT (Takeda, Marea Brilanie)


Compr. 30 mg/2 mg; 30 mg/4 mg; 45 mg/4 mg.
METFORMIN - SITAGLIPTI N

FORMAGLIBEN (Krka, Slovenia}


Compr. film. Metformin 500 mg. Glibenclamid 5 mg. Ct. x
30, 60, 90, 100, 120.

EFFICIB (Merk, Marea Britanie)


Compr. film 50 mg/850 mg, 50 mg/1000 mg. Ct. x 14, 28, 56,
168, 196

GLUCOVANCE (Merck Sante, Fran\a)


Metformin 500 mg; Glibenclamida 2,5 mg/5 mg.
Compr. film. 500 mg/2,5 mg. Ct. x 30, 60, 90, 120. Pa
27,50
Compr. film. SOD mg/5 mg. Ct. x 30, 60, 90, 120. Pa 27,50
Admin . Destina!adullilor. lni\ial un compr./zi. Doza se
ajusteaza la 1-2 sapt. prin adaugarea unui compr.,in funclie
de valorile glicemiei. Doza maxima 4 compr./zi. Admin.
lainceputul meselor.
La micul dejun , pentru 1 compr./zi. Dimin. i seara, pentru
2-4 compr./zi
METFORMINUM

@@>

IROSIGLITAZONA

P-RF

Compr. film 50 mg/850 mg;50 mg/1000 mg. Ct. x 14, 28, 56,
168, 196. Pa 120,75; 111.18.
VELMETIA (Merk , Marea Britanie)
Compr. film 50 mg/850 mg, 50 mg/1000 mg. Ct. x 14, 28, 56,
168, 196
METFORMIN - VI LDAGLIPTIN
EUCREAS (Novartis, Marea Britanie)
Compr. film 50 mg/850 mg,Ct. x 60,120. Pa 219,72,427 ,54

AVANDAMET (SmithKline Beecham, Anglia}


Metformin 1000 mg; Rosiglitazona 2 mg sau 4 mg. Compr.
film.Ct. x 28, 56, 112, 360, 366;

>

METFORMIN I PIOGLITAZONA

JANUMET (Merk, Marea Britanie)

P-RF

Compr. film 50 mg/ 1000 mg. Ct. x 60, 120. Pa 219,72,


427,54
!CANDRA (Novartis, Marea Britanie)
Compr. film 50 mg/1000 mg

COMPETACT (Takeda Global R&D, Anglia)


Melformin 850 mg; Pioglitazona 15 mg. Compr. film.
Ct. " 14,28, 30, 56, 60, 98, 180; Pa 194,99.
130
014

MEMOMED

ZOMARIST (Novartis, Marea Britanie)


Compr. film 50 mg/850 mg; SO mg/ 1000 mg
M
cmora/nr
di!

farm

M EM OMED
METFORMIN

2 0 14

M cmomtor de farmacologle

SAXAGLIPTINUM

GLUCOBAY 50 - 100 (Bayer, Germania)

l<OMBOGLYZE (Bristol-Myers Squibb/Astra Zeneca,


Marea Britanie)
Compr. film 2.5 mg/850 mg, Ct. x 14,28 56, 60, 112, 196.
Pa
240,27;
Compr. film 2.5 mg/1000 mg, Ct. x 14, 28 56, 60, 112, 196.
Pa 240,27.
METFORMIN

LINAGLIPTINUM

JENTADUETO (Boehringer lngelheim, Germania)


Compr. film 2,5 mg/850 mg, Ct. x 30 blistere perforate
pentru eliberarea unei unita\i dozate. Pa 122,76;
Compr . film 2,5 mg/1000 mg, Ct. x 30 blistere
perforate
penlru eliberarea unei unita\i dozate. Pa 122,76.

A 10 BF INHIBITORI Al ALFAGLUCOZIDAZEI

@ @ P-

ACARBOSUM
6L

Fein. Dupa adminislrare orala, degradata n intestin.


Substan\a i metaboli\ii sunl pu\in absorbi\i (1%). Eliminare
prin fecale !?iurina.
Fdin.
lnhiba
sub\ire,diminua
monozaharide
postprandiala.

alfaglicozidaza
la
nivelul
intestinului
degradarea
polizaharidelor
in
absorbab ile. Oiminua hiperglicemia

Ind. Oiabel neinsulinodependenl,in completarea dielei, in


monoterapie sau asocial cu sulfamide hipoglicemianle.
Sindrom de hipoglicemie reac\ionala poslprandiala.
R.a. Oureri abdominale, diaree, flatulen\a. Crelerea
transa minazelor serice.
Sarcina, alaptare. Conlraindica\ie
Cind. Cetoacidoza diabetica, ciroza, inflama\ii intestinale.
Admin. lni\ial 50 mg x 3/zi.in func\ie de efecte se poate
ajunge la 100 mg x 3/zi, rareori 200 mg x 3/zi. Compr.
seinghitinainte de masa.

Compr.50 mg; 100 mg;. Ct. " 120. Pa 52,25; 65,61.

131

A 10 BG TIAZOLIDINDIONE
Sinonim GLITAZONE.
Fdin. Agoni ti selectivi al receplorului nuclear RgA PP
(receptor gama activat al proliferarii peroxizoma le) in
adipocite i ravorizeaza adipoge neza i captarea acizilor
gra9i (in grasimea periferica, nu viscerala). Reducand
acizii gra9i circulan\i i disponibililatea lipidelorin ficat !?i
muchi, scad rezisten\a la insulinain \esutul adipos,
muchi stria\i, ficat. Cresc grasimea totala a corpului. Alie
efecte: cres c HDL colesterol, LDL colesterol,
trigliceridele, scad tensiunea arteriala, fibrinogenul. Sunl
vasodilataloare i antiinflamatoare.
Ind. Diabel zaharat tip 2, ca ,.terapie de linia a lreia",
asocial, la bolnavi la care glicemia nu poale fi controlata

de meliormin
{bolnavi cu obezilate) sau de sulfoniluree (bolnavi care
nu tolereaza melformin sau cu conlraindica\ii pentru
acesta). 25- 30% din bolnavi nu au oimbunata\ire
semnificaliva a glicemiei dupa 8 sapt. Ei trebuie sa renun\e
la gli azone.
R.a. Cre!?lerein greutate. Reten\ie hidrosodala, edem
macular, reduc formarea osului !?i densilatea, cu rise de
iractura a extremila\ilor, mai ales la femei in menopauza,
rise cardio vascular cu creterea morlalita\ii, hepalita. in
asociere
cu
metformin:
anemie,
hipo
sau

hiperglicemie,hiperlipemie, acidoza lactica, cefalee, ame\eli,


grea\a, dureri abdominale, diaree, constipa\ ie, vome. in
asociere cu sulfoniluree: tulburari de coagulare, hipo sau
hiperglicemie, cefalee, ame\eli, dispnee, grea\a, dureri
abdominale, astenie.
Sarcina, alaptare. Vez i A 10 BB.
Conducerea auto, lucrul la ma9ini. Efecte reduse.
Cind. lnsuf. cardiaca , hepalica. Nu se asociaza cu insulina
(rise de insuf. cardiaca). Acidocetoza diabetica, precoma
diabetica.

PIOGLITAZONUM

@@

P-RF

Fein. Sine absorbit oral. Pie seric la 2 ore. Concentratia


de echilibru se atingein 7 zile. Metabolizare in 4
metaboliti, di care doi activi farmacodinamic. Excre\ ie
prin urina (in cea 'mai mare parte ca melaboli\i) !?i prin bila
- fecale. T1/2 3-7 ore.
Fdin. Derival de tiazolidindiona, scade rezislen\a la insulina
la nivelul ficalului, muchilor, \esulului adipos.
Ind. Diabet zaharal tip 2, singur sau asocial cu o sulfoniluree

sau melformin,in func\ie de controlul glicemiei ob\inul prin


dlela, exerci\ii fizice, anlidiabelice clasice.

M E M O M E D 2 014

132

M E M O M E D 2 014

Jllemorator de fnrm acologle

Jllemomtor de fnrmncol oglc

133

R.a. lnfec\ii respiratorii superioare, cefalee, mialgie.

84, 90, 98; Fl. x 500.

Admin. Monoterapie. Initial 15 sau 30 mg/zi, ntr-o priza. Se


poate cre!;ite pana la 45 mg/zi. n asociere 15 sau 30 mg/zi,
doza care poate fi mit!;iOrala n func\ie de efect.

PIOGLITAZONA POLIPHARMA (Polipharma, Romania)

ACTOS (Takeda Global R&D, Anglia)


Compr. 15 mg; 30 mg; 45 mg. Ct. x 14, 28, 30, 56,
84,90,
98; Pa 122,43; 184,24; 251,99.
GLIDIPION (Actavis Group, lslanda)
Compr. 15 mg; 30 mg; 45 mg. Ct. x 14, 2a. 30, 56, 90, 98,
100. Pa 44,73, 84,97, 113,29.
GLUSTIN (Takeda Global R&D, Anglia)
Compr. 15 mg; 30 mg; 45 mg. Ct. x 14; 28;30; 50;56;
84;
90;98
LISPECIP (Alvogen IPCO S.A.R.L., Luxemburg)
Compr. 15 mg; 30 mg; 45 mg. Ct. x 14, 28, ;ill, 50, 56,
90,
98. Pa 52,93; 104,74;. 142,71.
PAGLITAZ (KRKA, Slovenia)
Compr. 15 mg;30 mg; 45 mg. Ct. x 14, 28, 30, 50, 56, 90,
98.
PIOGLITAZONA AUROBINDO (Aurobindo Pharma,
Malta)
Compr. 15 mg;30 mg; 45 mg. Ct. x 14, 28, ;ill, 50, 56,
84,
90, 98, 112, 196; Fl. x 30, 500. P.a. 81,44; 124,53;
158,92.
PIOGLITAZONA DR.
Laboratories, Romania)

REDDY'S

Compr. 15 mg; 30 mg;45 mg. Ct.


112,
196,200

(DR. Reddy's

28, 30, 98, 100,

PIOGLITAZONA MYLAN (Generics LTD, Marea Britanie)


Compr. 15 mg; 30 mg; 45 mg. Ct.
56,

10, 14, 28, 30, 50,

Compr. 15 mg; 30 mg; 45 mg. Ct. x 14, 28, 30, 50, 56, 90,
98.

84, 90, 98, 112, 120, 196. Pa 71,11; 106,63; 175,49.

PIOGLITAZONA TERAPIA (Terapia S.A., Romania)


Compr. 15 mg; 30 mg;45 mg. Ct.

14,28, 30, 50, 56,

84,
90, 98.
PIOGLITAZONA TORRENT (Torrent Pharma
S.R.L.,
Romania)
Compr. 15 mg; 30 mg; 45 mg. Ct. x 28, 30,50, 98, 120,
200.
Pa 88,30, 130,65, 166,32.
PIOGLITAZONA ACCORD (Accord Healthcare
Limited, Marea Britanie)
Compr. 15 mg; 30 mg;45 mg. Ct. x 14, 2.{l, 30, 50, 56,
90,
98, 112, 196. Pa 82.42, 88.30; 126,29, 130,65;
163,79,
175.49.

134

014

ROSIGLITAZONUM

P-RF

Fdin. Agonist selecliv al receptorului nuclear RAPP


(receptor gama activat al proliferarii peroxizomale)
anlidiabetic din clasa tiazolidindione. Scade glicemia prin
miC!;iOrarea rezisten\ei la insulina la nivelul tesutului
adipos, musculaturii scheletice i ficatului.
Ind. Diabet zaharat tip 2. Monoterapie la adul\i (in special
adul\i supraponderal i) la care afec\iunea este controlata
inadecvat prin dieta i exerci\iu fizic \ii pentru care metformina
nu este ulilizabila datorita contraindica\iilor sau intoleran\ei.
Terapia orala dubla in asociere cu metformina, la adul\i (in
special adul\i supraponderali) cu glicemia insuficient
controlata . Terapia orala tripla in combina\je cu metformina
i un derivat de sulfoniluree la adul\i (in special adul\i
supraponderali) cu glicemia insuficient controlata,
in ciuda terapiei orale duble.
Cind.

ZIPION (Zentiva, Republica Ceha)

-insuficien\ a cardiaca sau antecedente de insuficien\a cardiaca


(clase NYHA I-IV)

Compr. 15 mg; 30 mg; 45 mg. Ct.


60,

- sindrom coronar ian acut [angina instabila, infarct miocardic


fara supradenivelarea segmentului ST (IMA NonST) !;ii
infarct

MEMOMED

14, 28, 30, 50, 56,

MEM OMED
14

Memorntor di! fnr111t1c ologic

R.a. Anemie , hipercolesterolemie , hipertrigliciredemie,


greutate,

cardiopatie

ischemica,

Admin. Monoterapie: 4 mg pe zi, doza poate fi crescuta la 8


mg pe zi. dupa 8 saptamani de tratament daca este
necesar un control glicemic maibun. Se poate adm o data sau
de doua ori pe
zi.
AVANDIA (Smithkline Beecham PLC, Marea Britanie)
Compr. film. 2 mg; 4 mg; 8 mg. Autorizafie supendata.

A 10 BHINHIBITOR! Al DIPEPTIDIL PEPTIDAZEI 4 (DDP-4)


Sinonim GLIPTINE

135

M emomtor de Jnrmacologic

miocardic cu supradenivelarea segmentului ST (IMA ST)]


- insuficien\a hepalica
- cetoacidoza diabetica sau precoma diabetica
hipertipemie, cre;;terein
fracturi, edeme

20

Fdin. lnhibitorii dipeptidil peptidazei 4 (DPP-4 ), enz1ma


responsabila de inactivarea incretinelor. cresc concentra\ia
hormonilor endogeni activi, contribuind la controlul glicemiei.
Hormonii endogeni,incretine, care includ peptidul 1glucagon-like
(PGL-1) !?i polipeptidul insulinotrop dependent de glucoza (PIG),
sunt elibera\i din intestin pe tot parcursul zilei,iar concentra\iile lor
cresc ca raspuns la ingestia de aliments. Cand concentra\iile
glucozeiin sange sunt normals sau crescute, PGL-1 !?i PIG cresc
sinteza si eliberarea insulinei din celulele beta pancreatice. PGL1 reduce i secre\ia de glucagon din celulele alfa pancreatice !ii
incetine!?le golirea stomacului. Concentra\iile reduse de
glucagon, mpreuna cu concentra\iile mai mari de insulina,due la
o produc\ie hepatica mai redusa de glucoza, determinand
scaderea glicemiei. Efectele PGL-1 i PIG sunt dependente de
glucoza (cand concentra\iile glucozeiin sange sunt mici nu se
observa stimularea eliberarii de insulina !?i supresia secre\iei de
glucagon de catre PGL-1). Activitatea PGL-1 !?i PIG este limitata
de enzima DPP-4, care hidrolizeaza rapid hormonii endogeni n
metaboli\i inactivi. Sitagliptinimpiedica hidroliza hormonilor
endogeni de catre DPP-4, crescand astfel concentra\iile
plasmatice ale formelor active de PGL-1 ;;i PIG. Prin cre!?terea

valorilor hormonilor endogeni activi,cre!?te eliberarea de


insulina
!?i scade valorile de glucagon.
Ind. Diabet zaharat de tip 2in asociere cu agoni!?ti PPARy !?
i/sau sulfoniluree !?i/sau metformin.

R.a. Hipoglicemie mai frecvent la asocierea cu metformin !?i


sau sulfoniluree. Edeme periferice, flatulen\a, infec\ii de cai
respiratorii superioare, ame\eli, somnolen\a.

Sarcinii, aliiptare. Contraindicate.


Conducere auto, lucrul la
produce ame\eli, somnolen\a.

ma;;ini.

Pruden\a,

puland

Cind. Diabet tip 1. Gastropareza diabetica. lnsuficienta


renala grava.Hipersensibilitate la substan\a activa sau la
oricre dintre excipien\i.

@@

SITAGLIPTINUM

P-RFIS

Fein. Absorb\ie orala rapida, cu concentra\ii plasmatice


maxime (Tmax median) la 1-4 ore dupa administrarea dozei
de 100 mg. Vd mare (128 I), legare de proteinele plasmatice
mica (38%). Eliminarein principal nemodificat prin urina, iar
metabolizarea este minora.

Admin. Adul\i:100 mg, o data pe ziintr-o priza.Se mentine


doza de metformin sau de agonist PPARy, iar sitagliptinul se
administreaza concomitent. in asociere cu o sulfonilu ree,
utilizarea unei doze mai mici de sulfoniluree, pentru a diminua
riscul hipoglicemiei. Nu este necesara ajustarea dozei la
pacien\ii cu insuficien\a renala u;;oara (clearance al
creatininei [CICr] =50 ml/min) sau la pacien\ii cu insuficien\a
hepatica u!ioara pana la moderata.
JANUVIA (Merck Sharp & Dahme, Anglia)
Compr. film. 25 mg, 50 mg, 100 mg Ct.
98; Pa 196,24.

14, 28, 50, 56, 84,

TESAVEL 25 - 50 - 100 (Merck Sharp & Dahme,


Anglia) Compr. film. 25 mg; 50 mg; 100 mg Ct.

14; 28;

50;56; 84;
98
X ELEVIA (Merck Sharp & Dahme, Anglia)
Compr. film. 25 mg;50 mg; 100 mg Cl. x 14; 28;50; 56; 84;
98
VILDAGLIPTINUM

Fein. Absorb\ie orala rapida,

@@

P-RF

a jeun. Pie.seric. la 1,7 ora (2,5 ore

dupa alimente). Metabolizare 69%. Excre\ie urinara (85%)


si iecale (15%).

Fdin. lnhiba rapid !?i complet DPP-4, determinand cresterea


hormonilor de tip incretin GLP-1 (.glucagon-like peptide 1") i GIP
(..glucose-dependent insulinotropic polypeptide"). Astfel cre;;te
136

MEMOMED

2 014

llfemomtor rte fnruwco/ogle

Ind. Diabet tip 2. Biterapie, cu metformin sau sulfoniluree, la


bolnavi la care acestea singure sunt insuficiente.
R.a. Tremuraturi, cefalee, vertij, grea\a, hipoglicemie, astenie.

sensibilitatea beta la glucoza, conducand la secre\ie marita de


insulina dependenta de glucoza.

Admln. Adul\i,oral. 100 mgintr-o priza unica, zilnica sau cate


50 mg diminea\a i seara.
GALVUS 50 - 100 mg (Novartis Europharm, Anglia)
Compr.50 mg; 1OD mg Ct. x 7; 14; 28: 56; 30; 90; 112; 336.
Pa. 100.93, 19141.
JALRA (Novartis, Marea Britanie)
Compr. 50 mg. Ct. x 7; 1 4; 28; 56; 30; 90; 112; 336
X ILIARX (Novartis, Marea Britanie)
Compr. 50 mg. Ct. x 7; 14;28; 56; 30; 90; 112;336
SAXAGLIPTINUM

137

llfvmoratur dL fan11acologll!

R.a. Nasofar ingila, tuse.

Admin.Monoterapie: 5mg./zi,.
TRAJENTA (Pharmaceutical Company Jelfa S.A.,
Polonia)
Compr. film. 2,5 mg, 9-..mg. Ct. x 14, 28, 30, 90, 98. Pa
219,40 .

A 10 BX ALTE HIPOGLICEMIANTE ORALE


P-RF

Fdin. Oral 2,5-5 mg x 1/zi imbunata\e te nivelele Hb A1c


la bolnavi cu diabet tip 2. Poten\eaza metforminul i
sulfonilureele.
R.a. lnfec\ii aparatul respirator,urinar, cefalee, edeme. alergii.

GLINIDE
Deriva\i de ac. carbamoilmetil-benzoic.
REPAGLINIDUM

@ @ > P-RF

Fein. Absorb\ie digestiva rapida, completa. Pie plasmatic la o ora.


T112 o ora. Eliminarein 4-6 ore, prin bila, urina (8%), fecale
(1%). Metaboli\i inactivi.

Admin. Un compr./zi, la aceea i ora, indiferent de mese.


ONGLYZA (Bristol, Marea Britanie)
Compr. film. 2.5 mg, 5 mg. Ct. x 14, 28, 30, 90, 98. Pa
213,17; 210,24.
LINAGLIPTINUM

M E M O M E D 2 014

P-RF

Ind.: Diabet zaharat de tip 2 ca monoterapie la pacien\i la


care dieta i exerci\iul fizic nu asigura un control adecvat al
glicemiei ?i carora utillzarea metforminei nu este indicata
din cauza
intoleran\ei sau a contraindica\iei data de insuficien\ a renala.in
cornbina\ie cu rnetforrnin sau cu sulfoniluree ?i rnetformin,
atunci cand numai dieta ?i exerci\iul fizicimpreuna cu terapia
asociata/ duala a acestor doua medicamente nu asigura un
control adecvat al glicemiei.
Fdin. Oral 2,5-5 mg x 1/ziirnbunata\e?te nivelele Hb A1c la
bolnavi cu diabet tip 2. Poten\eaza metforminul ?i sulfonilureele.

Fdin. Stimuleaza eliberarea insulinei din pancreas,


(insulino secrelagog), efecl comparabi l cu al sulfamidelor
hipogliceniante. Efectul apare mai repede (30 minute) i
cureaza mai pu\in (in limpul mesei), n compara\ie cu
sulfamidele hipoglicemiante, cu control rnai bun al
hiperglicemiei postprandiale.
Ind. Diabet insulino-independent (tip 2). Monoterapie, cand
glicemia nu este controlata prin dieta, scadereain greutate,
exerci\ii fizice. Asocial cu metformin , cand acesta nu este
suficient de eficace. Este nejustificata asocierea cu sulfoniluree.

R.a. Hipoglicemie w:;oara, tulburari vizuale tranzilorii,


diaree, constipa\ie, dureri abdominale, vome, grea\a.
Cresterea transaminazelor, erup\il. Cre?tereain greutate.
'
Sarcinii, alaptare. A se vedea la A 1o BB.
Conducerea auto, lucrulla ma;;ini.Vezi A 10 BB.
Cind. Diabet zaharat tip 1, diabet tip 2, puternic dezechilibrat,
cetoacidoza, tulb. severe hepatice, renale.
Admin. inainte de fiecare masa principala, cu 15-30 minute.
lni\ial 0,5 mg. Se cre;;te gradat la intervale de 1-2 saptamani,in
func\ie de efecte. Doza maxima pentru o data 4 mg, pentru 24
ore

1 m..Nu se recomanda la copii, adolescen\i sub 18


ani. varstnic1 peste 75 de ani. Doze mai mici la debili,
denutri\i.in

136

MEMOMED

MEMOMED

2 0 14

asociere cu metformin se men\in dozele acesluia 9i se adauga


repaglinid dupa schema men\ionata.
ADEREGL (Specifar , Grecia)
Compr. 0,5 mg; 1 mg; 2 mg. Cl. x 30, 90, 120, 270.

2 0 14

139

Mc111omt o1 de fnr111t1c ologle

Memomtor de farmacolvgic

P-RF

NATEGLINIDUM
STARLIX (Novartis, Marea Britanie}
Compr. film 60 mg; 120 mg; 180 mg.
INCRETINOMIMETICE

DIBETIX (Jelfa, Polonia)


Compr.0,5 mg; 1mg; 2 mg. Ct. x 90.
ENYGLID (l<rka, Slovenia)
Compr. 0,5 mg; 1 mg; 2 mg
NOVONORM (Novo Nordisk AJS, Danemarca)
Compr. 0,5 mg; 1mg; 2 mg. Ct. " 90
PRANDIN (Novo, Danemarca)
Compr. 0,5 mg. Cl. x 30
REPAGLINIDA FARMAL (Farmal, Romania)
compr. 0,5 mg; Ct. " 30; 90; 120; 270. Pa 20,54; 59,63;
75,52; 161,12;
Compr. 1 mg. Ct.

1ncretinele, ex. polipeplida insulinotropa dependenlii de


glucozii (GIP), 9i peptida 1 glucagon like (GLP-1} sun\
hormoni in estinali, secreta\i postprandial. Stimuleaza
eliberarea de insulina de calre
pancreas, ala!limp cat concentra\ia sericii a glucozei esle
crescula. Au erect trolic asupra celulelor B pancreatice,
inhibii
eliberarea
de
glucagon,
inhiba
evacuarea
stomacului,stimuleaza centrul sa\ieta(ii.
EXENATIDUM

@@

PRF

Fein. Dupa administrarea subcutanata la pacien\ii cu diabet


lip 2, atinge valorile mediane ale concentra\iil or plasmalice
maximein 2 ore. Volumul aparent de dislribu\ie es\e 28 I.
Se elimina predominant prin filtrare glomerulara, cu
degradare proleolilica ullerioara. Clearance-ul a fast
semnificaliv redus (cu 84%), la pacien\ii cu nefropalii n s\adiu
terminal.

30; 90; 120; 270. Pa 27,24, 75,11,

100,16, 213,71;
compr. 2 mg. Ct. x 30; 90; 120; 270. Pa 33,30, 91,61,
122,41, 261,16.
REPAGLINIDA CHA NELLE MEDICAL (Generics LTD,
Marea britanie)
Compr. 0,5 mg; 1mg; 2 mg;Cl x 30, 90,120, 180. 200,
270.
REPAGLIDINA (Stada, Romania)
Compr. 0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 4 mg.
REPAGLINIDA (Teva, Olanda)
Compr. 0,5 mg.
RENEOS (Zentiva K.S. - Republica Ceha)
Compr. 0,5 mg; 1mg;2 mg. Cl. x 30, 90, 120, 270, 360.
P.a.
27,30$ 27,30; 27,30. Fl. x 1000.

Fdin . Mimetic al incret inei care mani es\a cateva ac\iuni


hipoglicemian\e
ale
pep\idei
1,asemanatoare
glucagonului(GLP- 1}. Secven\a de aminoacizi a exenatidei
se suprapune par(ial cu cea a GLP-1 uman. S-a aratat ca
exenatida se leaga de ;;i ac\iveaza in vitro receptorul uman
GLP-1.Cre9\e (dependent de concentra\ia glucozei}, secre\ia
de insulina d in celulele pancreatice beta. Cand glicemia
diminua, secre\ia de insulina diminua. lnhiba secre\ia de
glucagon, cunoscula ca fiind mult crescu\ain diabetul de lip
2.
Ind. Tratamentul diabetului zaharat tip 2, in asociere cu
melformina ;;ifsau cu deriva(i de sulfoniluree, la pacien\ii care
nu au realizat control glicemic adecval cu dozele maxime tolerate
ale acestor tratamenle orale.

R.a. Scaderea apelitului alimenlar, cefalee, nervozitate,


ame\eli, astenie, dispepsie, durere abdominala, boala de renux
gast ro
esofagian, distensie abdominala, hiperhidroza.
Hipoglicemie la asociere cu sulfoniluree. Pancrealila.
Cind. Hipersensibilitate la substan\a activa sau la oricare
dintre excipien\i. Diabel tip 1. Gastropareza diabetica.
lnsuficien\a renala grava.

MEMOMED

140

014

MEMOMED 20
14

llf cmorntor de farmacologlc

M cmomtor de fan11n cologlc

Admin . 5 g exenatida/doza, de doua ori pe zi (BID) limp


de eel pu\in o luna, pentru aimbunata\i tolerabilitatea.
Ulterior, doza poate Ii crescula la 10 g BID.Administrare
cu 60 minuteinaintea mesei de diminea\a i de seara (sau a
celor doua mese principale ale zilei,separate printr-un
interval de aproximativ 6 ore sau mai mull). Administrare s
.c.in coapsa, abdomen sau partea superioara a bra\ului.
BYETTA 5 g - 10 g/doza (Eli Lilly, Olanda)
Sol.inj. 5 g; 10 g/doza .Stilou injector (pen) preumplut
cu 60 doze (1,2 ml;2,4 ml). Ct. >< 1;Pa 405 ,7;467,22.
BYDUREON 2mg (Eli Lilly, Olanda)
Sol.inj. 2mg. 4 x 1dispozitiv de administrare unica (1fl x
2ml pulbere + 1 seringa preumpluta x 0,65ml solvent +
2 ace pt. injectare) Pa 549,31.
LIRAGLUTIDUM

P-RF
Fein. Dupa inj. s.c . absorb\ie lenta. Pie seric la 8-12
ore. Eliminareain propof!ii mici (6%in urina , 5%in fecale),
ca metaboli\i. n 6-8 zile. T 1/2 de elim. 13 ore.

Fdln. Analog al GLP-1 uman, hormon incretin endogen


care poten\eaza secre\ia de insulina glucoz-dependent a,
de catre celulele beta pancreatice. Liraglutida stimuleaza
secre\ia de insulina glucoz-dependenta.
Ind. Diabet tip 2, asocial cu metfomin sau sulfamide, la
bolnavi care nu raspund la aceste antidiabetice.
R.a. Rinofaringite , anorex ie, hipoglicemie, cefalee, ame\eli,
grea\a, diaree, vome, gastrita, dureri abdominale.
Admin. lni\ial 0,6 mg/zi. Dupa o sapt. se poate crete la 1,2
mg, apoi la 1,8 mg, la nevoie.
V lCTOZA (Novo, Danemarca)
Sol.inj.stilou preumplut 6 mg/ml. Pa
484,03
DAPAGLIFOZINUM

141

P-RF

Fein:

Absorb\ie orala buna, neinfluen\ata de alimente.


Biotransformare
prin
glucuronoconjugare.
Eliminare
urinara,limp de injumala\ire de aprox. 12 ore.Nu este inhibitor
CYP.

Fdin: Crete eliminarea renala a glucozei,prin inhibi\ia


selectiva i reversibila a co-transportorulul 2 de sodiu I
glucoza (SGLT2). Cantitatea de glucoza eliminata de

catre rinichi prin acest mecanism depinde de concentra\ia


plasmatica a glucozei.

Ind: diabet zaharat de tip 2, la adul\i ca monoterapie sau


asocial cu alle hipoglicemiante

R.a.: Hipoglicemie, cre!? erea creatininel sanguine. infec\ii


ale tractului urinar, grea\a, ame\eli, erup\ie culanata tranzitorie.

Adm in: 10 mg/zi

FORXIGA (Bristol-Myers Squibb/Astra Zeneca EEIG,


Marea Brilanie)
Comp. film 5mg, 10 mg Ct. x 14, 28,30, 90, 98 Pa 290,04

M E M O M E D 2 0 14

M E M O M E D 2 0 14

142

Memorntor de far mncologic

Mcmnrntor de /an11ncologie

PROMATERN (Beres Pharmaceuticals, Ungaria)

A 11

VITAMINE

A 11 A

MULTIVITAMINE, COMBINATll

A 11 B

MULTIVITAMINE

A 11 C

VITAMI NELE
A
COMBINATllLE LOR

D,

I NCL.

VITAMINA B 1 I COMBINATll CU VIT B


6 I B 12

A 11 E

VITAMINA B COMPLEX,
INCLU SIV COMBINAJll

A 11 G ACID ASCORBIC, INCL .


COMBINATll A 11 H ALTE PREPARATE CU
VITAMINE
ALTE PRODUSE CU VITAMINE,
COMBINATll
*

A 11 A

* *
MULTIVITAMINE, COMBINAJll

A 11 AA MULTIVITAMINE CU SUBSTANTE MINERALE


MULTIVITAMINE IALTE MINERALE

1 compr. con\ine: retinal, betacaroten,


tiamina,
riboflavina, nicotinamida, acid pantotenic, piridoxina,
cianocobalamina, acid folic, biotina, acid ascorbic,
colecalciferol, u-tocoferol fitomenadiona, calciu, fosfor,
magneziu, zinc, fer, mangan, cupru iod, molibden, cram,
seleniu. Ct. x 30, 60, 90.

Admin. 1 cp/zi
MULTIVITAMINE I OLIGOELEMENTE

A 11 D

A 11 J

143

OTC

KIDD! PHARMATON (Boehringer Ing.,


Germania)
1 ml sirop con\ine: Calciu sub for ma de glicerofosfat
de calciu; Fosfor; Vit. 81;Vit. B2; V it. B6; Vit 03; Vit E;
Vit. PP; Oexpantenol. Fl. 100 ml; 200 ml.

OTC

DUOVIT (Krka, Slovenia)

Admin. Copii 1-5 ani:7,5 ml (1 1/2 linguri\a) pe zi. Copii peste


5 ani, adolescen\i, adul\i: 15 ml (3 linguri\e) pe zi.

Orajeu rosu:
Vitamina A; Vitamina C; Vitamina E; Vitamina B6; Vitamina
81; Vitamina B12; V itamina 03; Nicotinamida; Ca
pantot.;
Vitamina B2;Acid folic
prajeu albastru:
Magneziu; Calciu; Fosfor; Fier; Zinc; Cupru; Mangan;
Molibden
Cutie 20 draj. roii i 20 draj. albastre

Admin. Oral. Adul\i 1 /zi. Copii 1/2-1/zi.


TRIOVIT (Krka, Slovenia)
Betacaroten; Tocoferol acetat; Acid ascorbic; Seleniu
Capsule. Ct. x 30.

Admin. 1-2 caps./zi, dupa masa. Serii de 2 !uni,2-3


serii/an.

A 11 B

Admin. Adul\i i copii peste 10 ani,1drajeu rou i unul


albastru/zi.

MULTIVITAMINE

A 11 BA MULTIVITAMINE

SUPRAOYN (Bayer, Romania)


Vitamina A; Vitamina B1;Vitamina B2; Vitamin a B6;
Vitamina B12; Biotina; Nicotinamida; Calciu pant.; V
itamina C; Vitamina E; Calciu; Fier;Magneziu; Mangan;
Cupru; Molibdat sodic. Compr. eferves c. Ct. x
10;15;30. Draj. Cl. x 30

144

MEM0 MED

2 0 14

Sirop 10 ml con\inand: Vitamina A; Vitamina D-3;


Vitamina E 10 mg; Vitamina B1; Vitamina B2;Vitamina
PP; Vitamina 86; Vitamina 812; Acid pantotenic; Vitamina
C
Flacon 250 ml;500 ml

Cind. Sarcina , doze peste 10.000 u.i. zilnicin alimenta\ie 9i ca


supliment (rise de teratogenitate).

Memornlor tic fnn11acologie

Neeesarul zilnie.0-1 an, 450 g, 1-7 ani 300 g, 7-9 ani 400 g,
9-18 ani 575-750 g. Adul\i, barba\i, 700 g {Anglia), 1000 19
{SUA), femei 600 resp. 800 g. Sarcina 750 g. Lacta\ie 1,2 mg.

A 11 C VITAMI NA A I D,
INCL. COMBINAJllLE LOR

VITAMINA A 50000 ui {Pharco lmpex 93, Romflnia) Caps.moi

A 11 CA VITAMINA A
RETINOLUM

SANA-SOL (Nycomed, Aus tria)

P-6L

Fein. Absorb\ie buna digestiva, depozitare in ficat (90%).


Biotrans ormarein proporjie mare.
Fdin. lntervinein elaborarea rodopsinei,in reglarea
troficita\ii mucoaselor !?i tegumentelor, a multiplicarii celulare.
Stimuleaza formarea anticorpilor. Necesar zilnic: 0-1 an 450
mcg; 1-7 ani 300 mcg; 7-9 ani 400 mcg; 9-18 ani 575-750
mcg;peste 18 ani
750 mcg; sarcina 750 mcg; lacta\ie 1,2 mg (300 mcg = 1000
unita\i).
Ind.intarzierea cresterii la copii, dermatoze, infec\ii !?i inflama\ii
ale mucoaselor, tulburari digestive cronice. Cecitate noct urnain
ciroza biliara primara (50.000 u.lzi ini\ial;intre\inere cu 5.00025.000 u./zi).
R.a. Hipertensiune intracraniana !?i hiperostoza in
supradozare. Tulb. hepatice la doze de 7,5 mg {25.000 u.i.)
pe zi,prelungite.
Pree.
Retinolul
poate
produce
fenomene
de
hipervitaminoza , dupa doze mari administrate peste 5-6
luni.

50.000 u.i. Ct.

><

24. Pa 1,68

VITAMINA A FORTE (Biofarm, Romania) Caps. moi

50.000 u.i. Ct.

><

30. Pa 5,52

VITAMINA A BIOFARM {Biofarm, Romania)


Pie.male, sol. 20 mg/ml cu 30.000 u.i.lml. Flacon 10 ml. Pa

2,96

Admin. Oral. Adul\i 50-100 pic./zi. Sugari 2-40 pie. n 1-3 prize.
Copii 2-15 ani 10-60 pie.in 2 prize.

145

M E M O M E D 2 014
Jllemomt or tic fnrmncrJ/ogfe

:) &

P-

6L
Fein. Absorb\je digestiva.
Fdin. Favorizeaza absorb\ia intestinala a calciului,
indirect !?i a fosiorului, slimuleaza depunerea sarurilor
mineralein oase. Necesar zilnic: 0-5 ani 400 u; peste 5
ani 100 u; sarcina 9i lacta\ie 400 u (100 u = 2,5 g). Adul\i
sub 50 ani,200 u.; 51-70 ani, 400 u.; peste 70 ani600
u.Dupa uniiexperjito\i adul\ii necesita 800 u./zi.
Ind. Profilaxia !?i tratamentul curaliv al rahitismului
caren\ial, osteomalacie, osteodistrofie, hipoparatiroidie, tbc
cutanat.
Necesarul zllnic 0-5 ani 400 u (10 g). Pesle 5 ani 100 u

{2,5
g). Sarcina, lacta\ie 400 u.
Admin . Adul\i. Profilaclic, gravide , alaplare, 1 000-1
500 u.i.lzi. Curativ, 600 000 u.i. la 4-6 saptamani.
Copii. Profilax ia rahitismului la sugar, 400-1 000 u.i.lzi.
Trat amentul rahitismului, 400 000-600 000 u.i. oral,
inj.intr-o priza sau 5 000-15000 u.i.lzi
146
4

2-3 prize, limp de 3-6 sapt. asocial cu calciu.

DIHIDROTAHISTEROLUM

A 11 CC VITAMINA D I ANALOG!
ERGOCALCIFEROLUM

in

Ind. Hipoparaliroidie cu fenomene de tetanie.


Admin. Oral, 0,5-1 mg pe zi (15-30 pie. sol 0,1%).

Pree. Calcemia si calciuria trebuie determinate regulat, mai ales


la inceputul traiamentului. Seintrerupe administrarea cand
calcemia depaete valorile normale i calciuria depa!?e!?le 300400 mg/24 ore. Se asigura aport calcic (circa 1g/zi la adult).
Admin. Oral. Adul\i. lni\ial 1 mcg/zi. Varstnici 0,5 mcg/zi.intre
\inere 0,25-1 mcg/zi. Copii 50 ng/kg/zi. Prematuri, nou-naseu\i
50-100 ng/kg/zi.
ALPHA 03 (Teva, Romania)
Caps. moi 0,25 mcg. Ct. x 20, 30, 50, 60,90, 100. Pa 33,62
Caps. moi 0,50 mcg.Ct. x 20, . 50, 60, 90, 100. Pa
31,40

11&

ALFACALCIDOLUM

P-RF

Fein. Absorb\ie digestiva buna, favorizata in prezen\a bilei.


Transformatin ficatin calcitriol, metabolitul eel mai activ cu
ac\iune vitaminica D. Excre\ie biliara 9i n fecale.
Fdin. Favorizeaza absorb\ia intestinala a calciului, indirect !?i
a fosforulul, cre9te calcemia, scade excre\ia calciului 9i
fosforuluiin fecale. Stimuleaza depunerea sarurilor minerale in
oase. Acti veaza procesele respiratorii celulare.
Ind. Profilaxia 9i tratamentul curativ al rahilismului caren\ial.
Osteomalacie caren\iala {subalimenta\ie, gastrectomiza\i).
Osteoporoz a. lndicat mai ales la bolnavi cu insuf. renala
cronica la care nu se poate face hidroxilarea colecalc
iferolului. Hipoparatiroidie. Prevenirea fracturilor consecutive
osteoporozei ,
in asociere cu supliment de calciu.
MEMOMED 201
4

Mcmom/or de fnrmncologi c

astenie. somnolen\a, cefalee , anorexie, gre\uri, dureri


abdominale, constipa\ie, diaree, poliurie, hipertenslune
arteriala, dureri musculare i osoase.

P-6L

Fdin.Ac\iune antirahilica mai slaba decal vitaminele D. Mai


activ decalelein mobilizarea calciului din oase.

MEMOMED 201

R.a. La doze mari, hipervitaminoza cu vome, hipercalcemie,

&&

147

Mcmomt or de fnrmncologl
c

ONE-ALPHA (Leo, Danemarca)


Caps. mol 0,25 mcg; 1meg.Ct. x 10. 30, 50, 100.
Sol. inj. 2 mcg/ml. Fiole 0,5 ml; 1 ml. Ct. " 10. Pa
132.81;
248.7.8.:..:..._--------------ALPHACOLCI DOL SANDOZ 03 (Sandoz, Romania)
Caps. moi 0,25 mcg. Ct. x 20, 30, 50, 60, 90, 100. Pa 22,97
Caps. moi 0,50 mcg. Ct. x 20, 30, 50. 60, 90, 100. Pa 34,01.
CALCITRIOLUM

P-6L

Metabolitul eel mai activ al vitaminei 03.


Fein. Absorbti e din tubul digestiv cu pie. seric la 4-6 ore. T
112 3-6 ore. Efectele pot persista 3-5 zile. Circuit
enterohepatic. Exre\ie biliara !?i prin urina (10%).
Ind. !?i Admin. lni\ial. Osteodistrofie renala, 0,25 mcg/zi la
copii, 0,50 meg/ziin 1-2 prize la adul\i. Hipoparatiroidie, adul\i.

0,50 mcg/zi. Rahitism !?i hipoparatiroidie vitamino-rezistenta.


0,50 mcg/zi la copii i 1mcg/ zi la adul\i,in 1-2 prize. Ulterior,
doza se stabile!?te in func\ie de: calcemie i;;i fosfatemie, care
trebuie masurate o data pe sapt.in faza de revenire la normal
a valorilor, apoi o data pe luna; ealciurie, la pacien\ii cu
func\ie renala normala.in osteoporoza post-menopauza. 0,25
mcg de 2 ori/zi. La varstnici, dozele adul\ilor.

@ ROCALTROL (Roche, Elve\ia)


Caps.moi 0,25 mcg. Ct. x 100. Pa 76,98
COLECALCIFEROLUM

lnj. P-RF. Sol. cpr. P-6L

Proprieta\i asemanatoare cu ergocalciferol.

OSTEO D (Teva, Romania)

VIGANTOL OIL (Merck, Germania)

Caps. moi 0,25 g; 0,50 g

Pic .ora!e, sol. 1 ml (30 picatur i) con\ine 0 ,5 mg


colecalc1ferol, coresp. la 20.000 u.i. vitamina 03. Flac. 10
ml. Pa 6,36
VIGANTOLETTEN (Merck. Germania)
Compr. cu 0,0125/0,0250 mg eolecalciferol,coresp. la 500/
1.000 u.i. vitamina 03. Flac. x 30; Pa 6,70; 8,27
VITAMINA 03 (Biofarm, Romania)
Pic.orale, sol. 0,45 mg/ml. Fl. 10 ml. Pa 5,05
Admln. Rahitism, tetanie, profilactic 200.000 - 400.000 u.i.
la 6 luni;curativ 200.000 u.i. " 1 sapt., 2 sap!. Osteomalacie
200.000
u.i. la 2 sapt., limp de 3 luni.
PARICALCITOLUM
Fein. Oupa adm. i.v. cone. scade rapidin 2 ore, apoi scade
lent , cu T 1/2 4-7 ore la oamenllsanalo!?i.15 orein boli renale
cronlce. Excre\ie 74%in fecale, 16%in urina.
Fdin. Analog sintetic al vii. D, calcitriolului.
Ind. Prevenirea !?i !rat. hiperparatiroidismului secundar la
pacien\ii cu insuf. renala cronica, la care este redusa
producerea de calcilriol, forma activa a vitaminei O. Este
afectata homeostazia calciului, ceea ce duce la creterea
secre\iei de hormon paratiroidian.Aeeasta cre!?le resorb\ia
osoasa, ducand la osteodistrofie renala. Hemodializa\i.
R.a. Hipercalcemie, tulb . paratiroidiene, hiperfosfatemie ,
tulb. gustului, prurit, febra, sepsis, pneumonie, edeme,
gre\uri,vome.
Cind. lntoxica\ie cu vii. D. Hipercalcemie.
Admin. Linia centralain timpul dializei. l.v. de 1-3 ori/sapt. la
sfaf!?ilul hemodializei. Oral, 2 capsule o data/zi, sau de 3
ori/sapt.
ZEMPLAR (Abbott Labs, Spania)
Sol. inj. 5 g/ml. Fiala 1 ml;2 ml. Ct. x 5 Pa 470,08;
902,02

M E M O M E D 2 0 14

14

MEMOMED

Mcmomtor de f<1r11wco/oglc

Caps.moi 1 g; Zg; 4 g. Ct. " 28; Pa 468,00; 931,18;


1740,80.

P-6L

COMBINATll

2014

149

Mcmomtor tic famwcologfc

FLUOR VIGANTOLETTEN 500 - 1000 (Merck,

VITAMINA B1 (Zentiva SA/Sicomed SA, Romania) Sol.


inj. 100 mg/2 ml. Ct.

Q, 10 . Pa 6,98

Admin. Adul\i. 3-6 compr./zi; 1-2 fiole/zi i.m., s.c. Copii. 1/2-2
compr./zi; 1 fiola/zi.

Germania)

SULBUTIAMI NUM

Vitamina 03 500 u.i.; Florura de sodiu 0,55 mg (0,25 mg


nor).Compr. Ct. x 30.Pa 6,44
Vitamina 03 1000 u.i. Florura de sodiu 0,55 mg (0,25 mg
nor). Compr.Ct. x 30 Pa 8,01

Fein. Absorb\ie rapida. Pie seric la 1-2 ore. T1/2 5 ore. Eliminare
renala.

Ind. Profilaxia rahitismului, cariilor dentare. Favorizarea formarii

Fdin. Molecula originala rezultata prin modificarea structurii


tiaminei. Studiile clinice au confirmat efectulin astenia
func\ionala.

oaselor,din\ilor.

Ind. Tratamentul simptomalic al asteniei func\ionale.

Admin. Oral. Un compr./zi din saptamana 2-a pana la finele


primului an de via\a.in anul al doilea din septembrie panain mai,
un compr./zi. La prematuri pana la 2 compr. zi.

R.a. Alergiicutanate. Agita\ie psihomotorie la varstnici.

A 11 D VITAMINA 81 ICOMBINATll CU VIT. 86 I


812
A 11 DA VITAMINA 81
THIAMINUM

&

ENERION (Servier, Fran\a)


Draj. 200 mg. Ct. x 20; 60

Sol. inj. P-RF Compr. P-

6L

Fein. Absorb\ie limitata din tubul digestiv (10-15 mg/zi).


Fdin. lntervinein metabolismul hidrocarbonatelor, favor izeaza
depunerea glicogenului in ficat, sinteza acetilcolinei. Necesar
zilnic:0-2 luni 200 mcg; 2-6 luni 400 mcg;6-12 luni 500 mcg;
13 ani 600 mcg; 3-4 ani 700 mcg; 4-6 ani 800 mcg; 6-8 ani 1
mg;
8-10 ani 1,1mg; 10-18 ani 1,3-1,5 mg; peste 18 ani 1,4-2,2
mg; sarcina supliment 100 mcg; alaptare supliment 500 mcg.
Ind.in hipovitaminoza B1,diete restrictive, arsuri ntinse, diabet,
hipertiroidie, alcoolism, nevrite, nevralgii.
R.a. 9oc anafilactic la admin. parenterala.
Neeesarul zilnlc 0-2 luni 200 g, 2-6 luni400 g, 6-12 luni 500
g, 1-3 ani 600 g, 3-4 ani 700 g, 4-6 ani 800 g,
6-8 ani 1 mg, 8-10 ani 1,1 mg,10-18 ani, 1,3-1,5 mg, peste 18
ani 1,4-1,8 mg. Sarcina supliment 100 g. Alaptare supliment
500 g.

Admin. Oral, 400-600 mg/zi. Orajeurile se administreaza cu


suficient lichid (un pahar de apa). Ourata tratamentului eel mull4
saptamani. Produs destinat numai adul\ilor.

BENFOTHIAMI NUM

&

P-6L

Fein. Oupa administrare orala se defosforileaza rezultand Sbenzoiltiami na (SBT), care este absorbita ca liamina. Aceasta
forma este mai bine absorbita decal tiamina, trecein celule unde se
debenzoileaza.
Fdin. Dupa benfotiamina rata de metabolizare la cocarboxilaza activa este de 2-5 ori mai mare decal dupa
tiamina.
Ca-carboxilaza regleaza glicoliza oxidaliva i reduce acumularea
in \esuturi de piruvat, lactat, cetoglutarat.
Ind. Deficit de vii. 8 1 din subnutri\ie, nutri\ie parenterala
prelungita, hemodializa, malabsorb\ie. Polinevrite periferice
degenerative, atrofie musculara.
R.a. Erup\ii cutanate (rar).
Admin. Preventiv, 50 mg de 1-2 ori/saptamana . Curaliv, 50 mg
de 1-3 ori/zi . Ourata,in func\ie de raspunsul terapeutic.
BENFOGAMMA (Worwag Pharma, Germania) Draj.50
mg. Ct. >< 50; 100. Pa 28,72; 52,14

MEMOMED

150

2014

MEMOMED 2014

Mcmnmto1de far11wcologle

A 11

DB

VITAMINA 81, COM81NATll CU VIT. 86 I/SAU VIT.


812

MILGAMMA {WoJWag Pharma, Germania)


Benfotiamina mg; Piridoxina mg. Drajeuri. Ct. " 20; 50;
100. Pa 20,28; 46,88; 84.34 .

151

Mcmomtor de form ncologic

VITAMINA 8-COMPLEX (Eipico Med, Romania)


Vil. 81 5 mg; Vil. 82 2 mg; V it. 86 2 mg; Nicolinamida
20 mg; Pantenol 3 mg. Sirop. Flac. 125 ml.
Admin. Adulfi 2-3 linguri/zi. Copii 2-3 lingurie/zi. Copii mici si
sugari
1/4-1/2
linguri
e
de
3
ori/zi.

MILGAMMA N {Woiwag Pharma, Germania)


Benfotiamina (S-benzoiltiamin-0-monofosfat) 40 mg;
Piridoxina 90 mg; Ciancobalamina 250 mcg; Lecitina
din soia, Calciu hidrogenfosfat. Capsule moi. Ct. "
20; 50; 100. Pa 20,28; 46,88; 83,55.
Sol.inj. Fiola 2 ml. Ct. >< 5:25 Pa 18,52, 83,55.
MILGAMMA 100 (WoJWag Pharma, Germania)
Benfotiamina 100 mg; Piridoxina 100 mg. Drajeuri.
Ct. x 30; 60; 100. Pa. 49,86; 89,95; 139,08.

A 11 EC VITAMINE B COMPLEX CU MINERALE


BEROCCA CALCIU $1 MAGNEZIU (Bayer, Elvelia)
Compozi!ia in vitamine ca BEROCCA, in plus: Calciu
100 mg; Magneziu 100 mg. Compr. eferv. Ct. x 10.

A 11 G

ACID ASCORB IC (VITA MINA C), INCL.


COMBINAJll

MILGAMMA NA (WoJWag Pharma, Germania)

A 11 GA ACID ASCORBIC

Tiamina 100 mg; Piridoxina 100 mg; Ciancobalamina


1mg: Lidocaina 20 mg
Sol. injectabila,fiole 1 ml. Ct. " 5,25. fiole. Pa 18,52

Fein. Absorblie buna digestiva. Nu este depozitatain organism.

Ind. Nevrite, polineuropalii (diabetica, etilica), Herpes zosler.


Admin . Adulli. Oral, 1-2 capsule/zi sau i.m., o fiola/zi, 3
draj./zi.
NEUROMULTIVIT (Lannacher,Austria)
Tiamina 100 mg; Piridoxina 200 mg. Cianocobalamina
0,24 mg. Compr. film. Cl. x 20; 100. Pa 11,17; 44,47

A 11 E

VITAMINA B COMPLEX,
INCL. COMBINAJll

A 11 EA VITAMINA B COMPLEX
A 11 EB VITAMINA B COMPLEX CU VITAMINA C
A 11 EC VITAMINA B COMPLEX CU MINERALE

*
* *
A 11 EA VITAMINA B COMPLEX

& ore

Fdin. lntervine ca transporter de hidrogenin oxidoreducerile


biologice i n respirafia celulara, in formarea substantei intra
celulare din pereliicapilarelor, a substantei proteice din os,
stimu leaza formarea hemoglobinei, favorizeaza depunerea
calciuluiin oase, slimuleaza formarea corticosleroizilor, crete
capacitatea de aparare a organismului fa\a de infeclii.
Necesar zilnic: 0-1 an 35 mg; 1-12 ani 40 mg; 12-14 ani45
mg: 14-18 ani 55 mg; peste 18 ani 60 mg; sarcina ilactalie
60 mg.
Ind.
lnfeclii, plagi,arsuri, inloxica!ii,
anemie,
hemoragice,
osteoporoza,
gingivite,
methemoglobinemie.

diateze
sarcina,

R.a. Diaree (la doze mari). Calculi renalide oxalat, la doze


mari, la predispui.
Pree. Bolnavi cu supra ncarcare in fier (hemocromatoza,
policilemie, leucemie). Mobilizarea ferului prin ac. ascorbic
poate produce tahicardie, oc, acidoza metabolica, coma,
stop cardiac.
Neeesarul zi/nie 0-1 an 35 mg, 1-12 ani 40 mg, 12-14 ani 45
mg, 14-18 55 mg, peste 18 ani 60 mg. Sarcina, lacta\ie, 60 mg.
Admln . Oral, i.m., i.v. Adul!i 0,1-1 g/zi. Copii 0,05-0,30
g/zi,in runc\ie de varsta.

ADDITIVA VITAMIN C (Dr.8.Schefeler, Germania)


Compr.eferv. 1000 mg. Ct. x 10; 20; 30.
MEMOMED

152

2 0 1.4

t1fc111ort1tor de ft1r111ncologu.

@CEBION RETARD 500 (Merck,


Germania) Caps. elib. prel. 500 mg.Ct. x 30;

MEMOMED 2014
Mcmorntor de fnn11ncolngi<

A 11 GB ACID ASCORBIC (VIT. C), COMBINAJll


ACID ASCORBI C (VIT. C) I CALCIU

60; 120.
CETEBE (Glaxo Smithl<lina, Anglia)
Caps.elib. prel. 500 mg.Ct. x 30.
PASCORBIN (Arena, Romania)
Cone.pt. sol. perf. 7,5 g.
REDOXON (Bayer, Romania)
Sol. int. 20% (200 mg/ml). Flacon 20 ml
Compr.masticabile 200 mg.Tub x 20 compr.
Fiole de 5 ml cu 500 mg; 1 g acid ascorbic
Compr. eferv . 1000 mg. Ct. x 10.
UPSAVIT VITAMIN C (BristolMyers Squibb, Ungaria)
Compr. eferv. 1g.Tub x 10
VITAMINA C (Antibiotice, Romania)
Compr. mast. 200 mg.Ct. x 20.
VITAMINA C (Pharmex Rom. Ind.,
Romania) Compr. masticabile 250 mg; 500
mg.Fl. x 30.
VITAMINA C ARENA 750 mg (Arena Group, Romania)
Sol.inj. 750 mg. Fiala 5 ml. Ct. x 5; 200 Pa 9,86 (25,30);
345,79.
VITAMINA C SALF 500, 1000 mg/5 ml (Salf I S.C. lmeco
S.A., Italia)
Sol.inj. 500mg ,1000 mg.Fiala 5 ml. Ct. >< 5; Pa 9,86 12,65.
SICOVIT C MANDARINE - PORTOCALE
(Zentiva,
Slovacia)

Compr. 200 mg. Ct. x 10; 20; 30.


Fiole inj. 5 ml sol. 10% (500 mg/fiola). Ct. >< 5. Pa 1,81

153

CALCIUM-SANDOZ PLUS VITAMINA C


(Sandoz ,
Romania)
Vil. C 1000 mg; Calciu carbonic 260 mg,
Gluconolactat de calciu 1000 mg. Compr.
eiervescente. Ct. >< 10.

A 11 H

ALTE PREPARATE CU VITAMINE

A 11 HA ALTE VITAMINE
PYRIDOXINUM (VITAMINA 86)

Compr. P-6L. Sol.inj.

P-RF

]]&
Fdin.

lntervine in metabolismul
proteic, in
hematopoeza , in procesele metabolice neuronale.

Ind. Tulburari cutanate ;;i mucoase, anemii, anemie


sideroblas tica, boala de iradiere. Depresiein cadrul
sindromului pre menstrual sau consecutiva trat. cu

anticonceptionale.Varsaturi la

gravide. Carenta de B6 la

alcoolici ;;i trat. cronic cu izoniazida .

R.a. Neuropatie periferica (fumicaturi, arsuri, amof1eli) la


doze mari, limp prelungit.
Necesaru/ zllnic 0-2 luni 200 g, 2-6 luni 300 g, 6-12 luni 400
g, 1-2 ani 500 g, 2-3 ani 600 g, 3-4 ani 700 g,
4-6 ani 900 1g,6-10 ani 1-1,2 mg, 10-18 ani 1,4-1,8 mg,
peste
18 ani 2 mg. Sarcina ;;i alaptare 2,5 mg.
Admin . Oral, i.m., i.v. Adulli 0,25-0,50 g pe zi. Copii 0,10,25 g pe zi. n depresie 100 mg/zi, oral.in varsaturi la
gravide, 10-30 mg/zi, i.v.
SICOVIT B6 (Zentiva, Romania)
Compr.250 mg. Ct. >< 20. Pa 9,11
Sol. inj.50 mg/ml - 2 ml. Ct. >< 5; 10. Pa 6,98
Sol. inj. 250 mg/ml - 5 ml. Ct. x 5; 10. Pa 10,34
V ITAMINA 86 (Arena Group, Romania)
Compr. 250 mg. Ct. >< 20.

M E M O M E D 2 0 14

154

MEMOMED

J\IC!111omtor de fnrmncologic

TOCOFEROLUM (VITAMINA E)

2014

155

JllC!111omt o1ticfnrmacologfe

Caps. OTC. Sol.inj. P-RF

Fdln. Antioxidant, intervinein sinteza nucleoprotelnelor,


integritatea muchilor.
Ind. Sterilitate , avort spontan, distrofii musculare, dermatoze .
Necesarul zilnlc. Copii 5 mg. Femei 10-12 mg. Barba\i,
femei insarcinate i n lacta\ie 12-15 mg.

Vitamina C; Nicotinamida; Panlolenol


Valoarea energetica a 5 ml sirop = 65 kJ (15,6 kcal}
Flacon 150 ml.
Admin. Copii precolari 2-3 linguri\e/zi. Copii
linguri\elzi

colari 3-4

MIXAVIT (Gulf Pharmaceutical, Emiratele Arabe)


Vilamina A; Vil. D; Vil. 81; Vil. 82 ; Vil. B0; Vil. B;12 Vil. C;
Nicotinamida. Sirop. Flac. x 120 ml.

Admln. Oral, i.m. 50-200 mglzi.


VEDROP (Orphan, Fran\a)

MULTISIS V (Felsin, Romania)

Sol. orala 50 mg/ml.

Vit. A; Vit. 02; Vil. C; Vil. B2 ; Vil. B,2 ; Acid folic; Vil.; B1
Vil.
Sirop, con\inand la 5 ml (o linguri\a): Vitamina A: Vitamina
03; Vilamina B1; Vitamina B2; Vitamina B6; Vitamina B12;

VITAMINA E (Pharco lmpex 93, Romania)


Caps. gelatin.; 400 mg. Ct.

24; Pa 9,35

V ITAMINA E FORTE (Biofarm SA, Romania)


Caps. moi. 100 mg. Ct. >< 10;30.
VITAMINA E (Zentiva, Slovacia}
Caps. moi200 mg; 400 mg. Fl.

30.

1:) /f;>, P-RF

RIBOFLAVINUM (VITAMINA 82)

Ind. Keratite, irite, conjunctivite , dermatite, eczeme,


glosite, stomatile, en erocolite. Methemoglobinemie
congenilala.
Admin . Oral, i.m. Adul\i 5-10 mg pe zi. Copii 0,5-5 mg pe zi.
SICOVIT B2 (Zentiva, Romania}
Sol. inj. 10 mg/ml - 2 ml. Ct.

5; 10

A 11 J

ALTE PRODUSE CU VITAMINE,


COMBINAJll

A 11 JA

COMBINAJll DE VITAMINE

@ PIKOVIT (Krka,Slovenia}

B6; Nicolinamida. Pantolenat de calciu. Draj. Ct. x 40

A 11 JB VITAMINE CU SUBSTANJE MINERALE

CENTRUM JUNIOR (Wyeth Laderle, Austria}

BEROCCA CALCIUM (Bayer, Elve\ia)

Vil. A ; Vil. B1;VilB2; Vil. 86; VilB12; Ac . folic; Biotina


Vil. PP; Ac. Pantolenic; VilC; Vil 03; VilE;
Vil1<1;Calciu; Crom; Cupru; lod; Fe; Mg; Mn; Mb;
Fosfor; Zn; Seleniu.
Compr. mast. Fl. x 30

Compr. eferv. Ct. x 10


CAL-C-VITA (Bayer, Romania}
Vil. C; Colecalciferol; Vil. B6; Acid citric; Calciu Compr.
eferv. Ct. x 10
CAL-D-VITA (Bayer, Romania)
Calciu 600 mg (carbonat de calciu), Vilamina O 400 u.i.
(Colecalciferol). Compr.mast. Ct. x 60.
Calciu 600 mg (carbonal de calciu), Colecalciferol 400 U.1.
Compr. eferv. Ct. x 10.
MEMOMED
156

Admin. Numai pentru adul\i 1-2 compr.lzi.

ELEVIT PRONATAL (Bayer, Elve\ia}


Vil. A; Vil. B,; Vil. B2; Vil. PP; Vil. B5; Vit. 80; Blotina;
Ac. folic; Vil. B,2 ; Vil. C;Vil. 03; Vil. E; Calciu; Fier;
Magneziu; Mangan;Cupru; Fosfor Zinc. Compr. film.Ct.
x 30

2014

M E M O M E D 2 0 14

i1le111onttor de fa r11u1cologlc

Mcmormo,. de fnn11nco1ns1e

A 12

CENTRUM SILVER (Wyeth Laderle, Austria)


Vitamlna A; Betacaroten; Vil. E; Vil. C; Acid folic; Vil. B1;
Vil. 82; Nicotinamida ; Vil. B6; Vi!. B12; Vi!. 03; Biotina;
Acid
pantotenic; Calciu; Fosfor; lad; Fumarat feros; Magneziu;
Cupru ; Zinc; Mangan; Potasiu; Clar; Crom; Molibden;
Seleniu; Nichel; Staniu; Siliciu; Vanadiu. Compr. film. Ct. x
250; x 60; x 100.

SUPLIMENTE MINERALE

A 12 A CALCIUM A
12 8

POTASIUM

A 12 C ALTE SUBSTANJE MINERALE

CENTRUM DE LA A LA ZINC (Wyeth Laderfe, Austria)


Vil. A; Vil. E; Vil. C; Acid folic; Vil. B1; Vil. B2; Nicolinamida;
Vil. B6; Vi!. 8 12 ; Vi!. D; Biotina; Acid pantotenic; Calciu;
Fosfor; lad; Fumarat feros; Magneziu; Cupru; Zinc; Mangan;
Potasiu; Glor; Crom; Molibden; Seleniu; Vitamina f<,;Nichel;
Staniu; Siliciu; Vanadiu. Compr. film. Ct. 30; x 100.
GINSAVIT (Pharco lmpex 93, Romania)

> OTC

Extr. Ginseng; Vil. A; Vil. 03;Vil. E; Vil. 81; Vil. B2; Vil. 86;
Vil. B12; Acid folic; Claciu pantot.; Nicotinamida; Vil. C;
Inositol; Colina bitart.; Cupru (sulfa!); Zinc (sulfat);
Mangan (sulfat); Magneziu (sulfa!); Potasiu (sulfa!); Fier
(fumarat); Calciu (hidrox.); Fosfor (fosfat)
Ct. >< 24 capsule.
VI-SOL CALCIUM (Felsin Farm, Romania)

> OTC

Sirop. Flac. 120 ml.

Ind. Stari de epuizare, slabiciune, scaderea capacita\ii de


concentrare, pl. crelerea tonusului psihic

Admin. 1-2 capsule/zi.

157

A 12 A CALCIUM
Fein. Calciul este absorbit din intestinul sub\ire circa 1/5-1/3
din
eel
ingerat,
necesitand
prezen\a
vitaminei
D.
Esteincorporatin case i din\i. Prezentin lichidul extra i
intracelular. Excre\ie renala iin fecale, pu\inin transpira\ie.
Traverseaza placenta, trecein laptele matern.
Fdin. lntervinein transmiterea sinaptica. Intrain compozi\ia
cimentului intercelular, influen\eaza permeabilitatea capilara.
lntervinein formarea oaselor, men\ine ritmul contrac\iilor car
diace, influen\eaza procesul de coagulare.
Ind. Tetania calcipriva (din sarcina, la copii). Recalcifiant in
rahitism, osteoporoz a, n timpul sarcinii ialaptarii. La adul\i peste
65 ani creterea aportului de calciu asocial cu vit. D poate crete
densitatea minerala osoasa (OMO) i reduce inciden\a fracturil
or. Boala serului, urticarie.

R.a. Hipercalcemie la supradozare . Dupa administrare orala


pot apare irita\ii gastro-intestinale, conslipa\ie. lnjectabil poate
pro duce irita\ii locale.

Pree. Rise de hipercalcemie la asociere cu diurelice


trazidice si cu vii. 0. Scade absorb\ia difosfona\ilor
administra\i simultan.
Nevoia zilnicii. Copii: 4-8 ani,800 mg; 9-18 ani, 1300
mg.intre 19-50 ani, inclusiv femeiinsarcinate i care
alapteaza, 1000 g. Peste 50 ani, inclusiv cei trata\i cu
158

MEMOM ED

estrogeni sau bifosfona\i. un supliment de 0,5-1gfzi, pentru a


atinge un apart total {alimentar + supliment) de 1,5 gfzi. Pentru
absorb\ie optima se asociaza cu vit. D,circa 800 u.i./zi.
CALCU GLUCONAS

> P-RF

Un gram = 2,2 mmoli calciu.11,2 g sunt echivalente cu 1 g


calciu. Solubil n apa 1/30.

2014

M emomtnr dv fnnnncologle

CALC IU COLECALCIFERO L (Beres, Ungaria)


Compr.film. 600 mg/400 U.I.

GLUCONAT DE CALCIU 10% (B.Braun Melsungen,


Germania)
Sol inj. 10%. Fiole 10 ml (1 g). Ct. x 20 Pa 16,87

Carbonat de calciu; Vil. D3 Comp. mast. 500 mg. Ct. x 20; 60;
100

GLUCONAT DE CALCIU (Zentiva, Romania)


Sol inj. 10%. Fiole 10 ml (1 g). Cl. x 5; Pa
15,92
Admin. Adul\i 10 mllzi, i.m., i.v. lent. Copii: 6-30 Juni 2-5
mllzi; 30 luni - 15 ani 5-10 mllzi.inletania calcipriva, ini\ial
i.v. 10 ml, apoi perfuzie cu 40 ml zilnic, sub control de
laborator.

CALCll LACTAS

OTC

Un gram = 3,7 (trihidrat) sau 3,2 (pentahidrat) mmoli catciu. 7,7


g (pentahidral) sau 6,8 g (lrihidrat) sunt echivalente cu 1g
calciu. Solubil in apa 1/20.
CALCIU LACTIC (Zenliva, Romania)
Compr. 500 mg. Cl.

20; 50.

Admin. Oral. Adul!i 1-2 compr. x

/zi. Copii 1-4 compr./zi.

CALCll CHLORIDUM

OTC

Un gram = 6,8 mmoli calciu 9i 13,6 mmoli clor. 3,67 g clorura


sunt echivalente cu 1 g calciu. Sol. apa 1/0,7-1,2.
CLOROCALCIN (Biofarm, Romania)
Pic.orale, sol. 12,2% clorura de calciu. Flacon 50 ml.
Pa II (1 g sol. = 16 pie. = 0,12 g clorura de calciu; o pie =
2 mg calciu)
Admin. Oral, diluat cu apa, dupa mese. Adul\i 40-80 pie.
x 2-4/zi. Copii sub 10 ani 5-30 pie. x 3/zi, dupa vl:irsta.

A 12 AX CALCIU iN COMBINAJll

CALCIU D3 MASTICABIL (Nycomed,Norvegia)

OTC

MEMOMED 2014
Memomtor tlvfnrmn cologic

159

CA LCIUM EFFERVESCENT (Sedico, Romania)

Admln. Un compr./zi , dizolvat ntr-un pahar cu apa , bauta


imediat, n timpul sau dupa masa.

A 12 B

POTASIUM

Calciu ionizat 500 mg; Colecalciferol 400 u.i.;Acid


ascorbic 180 mg.Plic pulv. granulata. Ct. x 10 plic.

Ind. Scaderea potasemiei sub 3,5 mmolillitru. Tulburari cu bilan\


potasic negativ (diaree, acidoza diabetica, tratament cu cortico
steroizi, diuretice, aritmii cardiace). Adjuvantin angina pectorala.

CALCIUM EFFERVESCENT INSTANT (Sedico


lmpex
Romania)

R.a. Comprimatele cu saruri de potasiu pot produce ulceratii


intestinale.
'

'
Calciu ionizat 500 mg; Colecalciferol 400 u.i.; Acid
ascorbic 180 mg. Plic gran.eferv. Ct. x 10 plicuri
CALCIUM-SANDOZ FORTE (Sandoz, Romania)
Lactat-gluconat de calciu 2,94 g; Carbonat de calciu 0,30
g Compr. Efervescente 500 mg. Ct. x 10.

Cind.. Asoc iere cu diuretice care economisesc potasiul.


Adm1nistrarea de potasiuin insuf. renala si la bolnavi tratati cu
inhiilori i enzimei de conversie, antagoni:;;ti ai receptorilor pt.
ang1otensma II sau AINS poate produce hiperkaliemie cu rise
de

aritmii cardiace.
Aportu/ zilnic pentru adult este 3,5 g (90 mmol).

A 12 BA PREPARATE CU POTASIU

OTC

CALDEFIX (Art Med, Romania)


Calciu carbonat 2,5 g (calciu 1000 mg), Colecalciferol
880 U.I.
Compr. eferv. Tub x 20.

ASPACARDI N (Terapia, Romania)


Aspartat de potasiu 0,18 g; Aspartat de magneziu 0,18 g
Compr. Ct. x 50.
Admin. Oral. Adul\i. 1-2 compr. x 2-3/zi.

M EMOM ED

M E M O M E D 2 0 14

160

161

Fdin. Efecte sistemice: inhibi\ia SMC , a transmiteri i

ASPAROM (Arena Group,


Romania)

neuro rnusculare, a centrilor ectopici cardiaci. Vasodi lata\ie,


hipoten siune, relaxarea muchilor netezi.

Aspartat de potasiu 0,18g; Aspartat de magneziu 0,18 g.


Compr. Ct. x 40; 50
ASPAVI M (Vim Spectrum. Romania)

Ind. Convulsii, eclampsie, te tanos , tahicardie


pa
roxistica ventriculara, angina pectorala, spasmoftlie, tulburari
spastice ale rnuchilor netezi i stria\i, anxietate, atacuri de
panica, amor\eli, palpita\ii.

Aspartat de potasiu 167 mg; Aspartat de magneziu 175

Nevoia zilnica la adult 0,3-0,5 g.

mg.
Caps. Ct. x 50

MAGNEROT (Worwag Pharma, Germania)

PANANGIN (Gedeon Richter, Ungaria)

Compr. 500 mg orotat de magneziu (= 2,7 mEq sau 32,6 mg


magneziu). Ct. x 20; 50; 100; 200

Aspartat de potasiu 158 mg (36,2 mgI<'); Aspartat de


mag neziu 140 mg (11,8 mg Mg..)
Compr. film. Ct. x 50.
Aspartat de potasiu 452 mg (10,3,3 mg I<'); Aspartat de
magneziu 400 mg (33,7 mg Mg")
Fiole 10 ml

Ind. Adjuvantin angina pectorala. Aritmii consecutive infarctului


miocardic. Stari post infarct.

Admin. Angina pectorala, oral 3 x 2 compr./zi sau 2 fiole/zi (lent


i.v. sau perfuzie, diluatain glucoza 5%). Profilactic, 3 compr./zi.
Infarct miocardic 2 fiole/zi, diluate in 50-100 ml glucoza 5%,
perfuzie.
SARE FARA SODIU (Meduman, Romania)
Pulb. orala. Fl. 150 g; 200 g

A 12 C

ALTE SUBSTANJE MINERALE

A 12 CC MAGNEZIUM
A 12 CE
A 12

2014

Memomt or de fnrmacologie

11/emorator de farmacologi<

ex

SELENIUM
ALTE PRODUSE MINERALE

A 12 CC MAGNEZIUM

*
OTC

Fein. Se absoarbe cu greutate din intestin. Absorb\i a este


scazuta printr-o alimenta\ie bogatain fosfa\i, grasimi, proteine,
alcalinizanta. Eliminare renala (30-50%) i prin fecale (5070%). Dieta acidifianta crete eliminarea urinara a magneziului.
Excre\ia este crescuta de corticosteroizi, diuretice , digitalice,
laxative, contraceptive. Bilan\ul magneziului este negativin

Admin. 2 compr. x 3/zi, 7 zile pana la 6 saptamani.


MAGNE 86 (Sanofi-Aventis OTC, Fran\a)

Lactat de Magneziu
Pidolat de Magneziu
Piridoxina
Cutie x 50 drajeuri.
suferin\e
zaharat.

hepatice

1 drai.
470 mg

5 mg

suprarenale,

10 ml sol.
buvabila 186 mg
936 mg
10 mg
alcoolism, diaree,

diabet

Cutie x 1O fiole

><

1O ml sol.orala.

Ind. Caren\e de magneziu conftrmate. Spasmofilie.

Admln. 3-4 compr./zi,inghi\ iteintregi, cu apa,in 2-3 prize,in


timpul meselor.

Admin. Oral. Caren\a magnezica evidenta: adulti 6 compr.

MAGNESIUM 120 mg (Nycomed, Norvegia)

sau 1-3 fiole/zi; copii 1-3 fiole/zi. Spasmofilie: adul\i 4


compr. sau 2 fiole/zi. Daza zilnica se repartizeaza in 2-3
prize, la mese. Comprimatele pot ft dizolvateintr-un pahar
cu apa.

Lactat de magneziu 1078,5 mg (110 mg Mg); Citrat de


magneziu 125 mg (10 mg Mg)
Compr.mast. 120 mg. Ct. x 20; 60

MAGNE 86 PREMIUM (Sanoft-Synthelabo , Fran\a)


Citrat de magneziu anh. 618,43 mg; Piridoxina 1O mg.
Compr. film. Ct. x 30; 60

MAGNESIX (G. Richter. Romania)


Piridoxina 1,9448 mg. Citrat de magneziu 463,93 mg
(37 mg Mg).Oxid de magneziu 352,92 mg (213 mg Mg).
Compr.film. Ct. x 1O; 30; 60

MEMOMED

MEMOMED 2014

162

MAGNEVIT (Arena, Romania)


Magneziu gluconat; Clorhidrat de piridoxina. Compr. film.
Ct. x 50

@ MAGVIT B6 (GlaxoSmithKline, Polonia)


Magneziu; Clorhidrat de piridoxina. Compr. film.
gastrorez. Ct. x 20; 30; 50

A 12 CE SELENIUM
SELENIUM

2014

Mcmomtor dc fnrmacologlc

,uctnorntor de Jnn11ncologfc

&

ore
Fdin. Oligoelement esen\ial, ac\ionand prin enzima glutation
peroxidoza, cu rol antioxidant. Tropism keratinian.
Ind. Deficit de seleniu dovedit. care nu poate fi echilibrat
prin alimenta\ie. Modificator al terenului in cursul afec\iunilor
musculare 9i cutanate (micoze, acnee)

A 13

163

TONICE

ASLAVITAL (Sicomed, Romania) Dr.P-6L.Sot.lnj.P-RF


Procaina 0,100 mg; Factor activator; Drajeurile con\in 9i un
factor antiaterogen
Draj. Ct. " 25. Fiole 5 ml. Ct. x 5; 10.
Admin. Oral. 1-2 draj./zi. lnj. i.m. 1fiola la 2 zile, serii de
12fiole/ 1una.

GEROVITAL H3 (Zentiva ,
Romania)
6L.Sot.inj.P-RF

Dr.P-

Procaina 0,10 g; Acid benzoic 6 mg; Clorura de potaslu


5 mg; Fosfat de sodiu 0,5 mg
Draj. Ct. x 25. Pa 48,92. Fiole 2% - 5 ml. Ct. x 5; Pa
27,44
Admin. Oral 2 draj./zi. l.m. o fiola/2 zile, serii de 12 fiole.

Nevoia zllnica la adul\i, barba\i 75 g,femei 60 g.


Admin. Un comprimat a 100 g pe zi.
CEFASEL 100 g (Cefak, Germania)
Compr. 100 g. Ct. x 20; 50; 100

A 12

ex

ALTE PRODUSE MINERALE

ADDAMEL N (Fresenius Kabi,Suedia)


Conc.pt.sol.perf. 1 ml sol. con\ine: CLorura de cram 5,33
mcg; Clorura de cupru 0,34 mg; Clorura de fier 0,54 mg;
Clorura de mangan 99 mcg; Molibdat de sodiu 4,85 mcg;

TONOTIL-N (Vianex, Grecia)

OTC

L-fosfotreonina 20 mg; L-glutamina 75 mg; L-fosfoserina


60 mg; L-arginina 150 mg; Hidroxocobalamina 500
mcg;
Sorbitol 4.5 g
Pulb.+sol.pt.sol.orala . Flacon 10 ml cu dop laca9 pt.170
mg pulb. Ct. x 10
Ind. Surmenaj fizic 91 intelectul, convalescen\a, anemie,
anorexie, depresie senila, dereglari psihosomatice ale varstei
a
llla, oboseala oculara, retardare psihosomatica la copii.
Admin. Oral, adul\i 1-2 nacoane/zi, copii 1 nacon/zi, diminea\a,
inainte de dejun.

Selenit de sodiu 10,5 mcg; Clorura de zinc 1,36 mg; lodura


de potasiu 16,6 mcg; Florura de sodiu 0,21 mg; Sorbitol
300 mg; acid clorhidric (pH 2,2)
Fiole 10 ml. Ct. x 20.
Fdin. Formula satisface necesarul zilnic al elementelor
componente .
Ind. Supliment al nutri\iei parenterale la adul\i 9i copii (peste
15 kg).

Cind. lntoleran\a la fructoza. insuf. hepatica, renala.


Admin. Numai diluat. Adul\i, o fiola zilnic, i.v.

Magneziu;Seleniu; Vit. E; Vil. B1; Vit. 82; Vil. B6; Vil. B1;
Acid folic; Calciu pantot.; Vil. A; Vil. 03; Nicotinamida;
Acid ascorbic; Fer; Fosfor; Cupru; Mangan; led; Fluor
Caps. " 5 91 15.

VITAMAX (Glaxo Wellcome , Egipt)


Lapti9or de matca; Ginseng; Polen; Ulei germeni
grau; Fosfatide din soia; Ulei sofranas ; L-Arginina; LLizina; Acid erotic ; Biotina; Acid aminobenzoic;
Dimetilaminoetanol
;
Calciu;
Potasiu;
Zinc;
M E MOME D

164
14

Admin. Oral, 1caps. zilnic sau la 2 zile, dupa micul dejun.

20

MEMOMED 20
14

Mcm10mto1 de farmacologle

A 14

Me111omto1 de famwcologic

ANABOLICE SISTEMICE

A
16

A 14 A STEROIZI ANABOLIZANJ I
A 14 AA DERIVATI DE ANDROSTAN

/&

METANDIENONUM

P-6L

Ind. Stari cu bilan\ azotat negativ, denutri\i, convalescen\i ,


ba trani, insuf. renala cronica, hepatite
cronice,
corticoterapie,
distrofii
musculare,
arsuri,
escare,
osteoporoza, anemie aplastica.
Cind. Cancer.

ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL


DIGESTIV IMETABOLISM

A 16 A ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL


DIGESTIV 'I METABOLISM
A 16 AA AMINDACIZI I DERIVATI
A 16 AB ENZIME
A 16 AX PRODUSE DIVERSE PENTRU TRACTUL ALIMENTAR
I METABOLISM

Adm in. Oral. Adul\i 10-20 mg pe zi. Copii: 0-2 ani 0, 04


mg/kg/zi; 2-6 ani 0, 5-1 mg pe zi; 7-14 ani 1-2 mg pe zi.

* *

NAPOSIM (Terapia, Romania)

A 16 AA AMINOACIZI I DERIVATI

Compr. 5 mg. Ct.

LEVOCARNITINUM (CARNITINUM)

20. Pa 5,10

165

P-6 L

Derivat de aminoacid, cofactor esen\ialin metabolismul


acizilor grai. lzomerul D i racemicul D, L, asociate cu cele
mai multe efecte adverse, sunt retrasein favoarea L-Carnitinei.
Ind. Deficien\a primara i secundara de Carnitina. Ise atribuie
rel cardioprotector, de reducere a dimensiunilor infarctului
i de prevenire a aritmiei la pacien\i cu infarct de miocard.
Insur. cardiaca, angor, oc cardiogen. lnsuf. circulatorie
periferica. Sindrom de oboseala cronica. lnfertilitate
masculina prin deficien\e ale calita\ii spermei. Previne
efectele tox ice ale acid. valproic.
Pree. lnsuf. renala. Dispepsie.
Admln. Oral, dupa masa.
Adulli: 500 mg >< 3/zi pana la 1 g de 3 ori/zi. Copii: 50-100
mg/ kgcorp/zi , divizatin 3 prize. Nu se va depai doza de 3
g/zi. lnj.
i.v. lent sau i.m. Copii I adul\i 25-75 mg/kg/zi.

CARNIL (Anfarm, Grecia)

MIOCOR (Ecobi Pharmaceutici, Italia)

Sol.orala 10%. Flac. 10 ml. Ct.

10. Pa 29,89

Sol. int. 1 g/10 ml. Fl. 10 ml. Ct.

10.Pa

18,32
MEMOMED

166

2 014

MEMOMED

Memomtor tit' fm 111r1colo,


le

P-RF

MERCAPTAMINUM

Fdin. Favorizeaza sinteza glutationului.

R.a. Tulb. gastrointestinale. hepatice.


Clnd. lnsuf. hepatica.
CYSTAGON (Orphan Europe, Fran\a)

100, 500.

ACIDUM CARGLUMI CUM

fill

PRFIR
Fdin. Acidul carglumic este un analog structural al Nacetilglutamatului, care este activatorul natural al carbamoil
fosfat sintetazei, prima enzima din ciclul ureic. Studii in vivo iji
in vitro, au aratat ca activeaza carbamoil-fosfat sintetaza
hepatica asigurand o protec\ieimpotriva intoxica\iei cu amoniac
mullmai eficienta decal N-acetilglutamatul. Efectul este datorat
faptului ca membrana mitocondriala prezinta o permeabiliate
mai mare pentru acidul carglumic decal pentru N-acetilglutamat
iar acidul carglumic este mai rezistent decal N-acetilglutamatul
la ac\iunea de hidroliza a aminoacilazei prezentein citosol.
Ind. Tratamen tul hiperamoniemlei datorate deficitului de
N-acetilglutamat sintetaza.
R.a. Frecvente: transpira\ie crescuta. Mai pu/ in frecvente:
cre!?lerea valorii serice a transaminazelor.
Admin . Daza zilnica ini\iala 100 mg/kg, cu o cre!?tere pana
la 250 mg/kg daca este necesar.Se ajusteaza doza
individual, pentru men\inerea nivelurilor plasmatice de
amoniac n limite normale.
CARBAGLU (Orphan Europe, Fran\a)
Compr.disp. 200 mg. Ct. x 5; 15; 60.
BETAINUM

Fdin. Scade cone. plasm. ale homocistinei.

Admin. Adul\ i, copii peste 10 ani, 6 g/zi, n 2 doze x 3 g.

Ind. Cistinoza nefropatica (tulburare metabo lica recesiva


autosomala caracterizata prin acumularea intracelulara de
cistina. Produceintarzierea cre!?terii, insuf. renala).

167

Ind . Adj uvant in homocistinurie, asociata cu piridoxina,


cobalamina, folat !?i dieta specifica.

Sinonim Cisteamina

Caps. 50 mg; 150 mg. Fl.

2 014

Me111omto1 tli! farmncologi e

PRFIR

CYSTADANE (Orphan Europe, Fran\a)

Pulb. pt. sol. pert. 200 u; 400 u. Flac. Pa 3.492,21; 6.907,43

Pulb. orala. Fl. 180 g.

A 16 AB ENZIME

@@

fMIGLUCERASUM

lj

AGALSIDASUM ALFA

P-

RF
Ind. Tratament de substitu\ie la pacien\i cu boala Gaucher
tip 1 (non-neuronopatica) sau de tip 3 (neuronopatica
cronica), cu manifestari cf inice semnificative non-neurologice
ale bolii.
R.a. Prurit, urticarie, edem, jena toracica, tahicardie,
cianoza, hipotensiune, grea\a, voma, dureri abdominale,
diaree. Aslenie, cefalee, febra, ame\eli. lnflama\ie sau
abces la locul punc\iei venoase.

Fdin Pompe disease" este o boala rara mo!?tenita privind


stocarea
glicogenului,
datorita
defic
ien\ei
enzimei
alglucozidaza alfa, care scindeaza glicogenul in glucoza. La
bolnavi cu acest deficit glicogenul se acumuleazain mu!?chiul
cardiac !?i eel scheletic, aparand cardiomiopatie, slabire
musculara progresiva , tulb. respiratorii. Forma recomb inanta a
alglucozidazei alfa umane este produsa in celulele ovariene de
hamster de China.
Ind. Tratament de substitu\ie pentru supravie\uirea pe termen
scurt la copii cu ..Pompe disease".

Clnd. Hipertensiune pulmonara, sarcina, alaplare.

R.a. Poten\ial mare de r.a. Febra, rash, urticarie, tuse, vome,


tahicardie. Reac\ii anafilactice. Pneumonie, insuf. respiratorie,
gastroenterita. Aritrnii cardiace. Moarte subila.

Admin. Peuzie i.v.in 1-2 ore. Doza ini\iala 60 u./kg o data


la 2 saptamani. lntre\inere cu 2,5 u./kg de 3 ori/sapt. sau
15 u./kg o dala la 2 sapt.

Admin. 20 mg/kgin perfuzie i.v. la 2 saplamani.


REPLAGAL (Shire Human Genetic, Suedia)

CEREZYME (Genzyme, Olanda)

16

Cone. pt. sol. perf. 1 mg/ml. Fl. 3,5 ml Ct. x 4 Pa 34124.05

MEMOMED 20
14

MEMOMED 2
014

Memnmtor rte f
fln11acologlc

169

Memomtor de
fa1"111acologlc

AGALSI DASUM BETA


Fein. Administrata i.v. are T 1/2 45-100 minute. Degradata
prin hidroliza peptica.

Fdin. Forma recombinanta a a-galactosidazei A produsa


prin tehnologie AON recombinant.

MYOZYME 50 mg (Genzyme Europe, Olanda)


Pulb.pt.conc. pt. sol. pert. Fl. 50 mg/ml Ct.

Ind. Tratament substitutiv in boala Fabry (deficien\a de


a-galactosidaza A).
R.a. Rigiditate, febra, durere in extremita\i. dureri in
piept, oboseala, paloare, rinita,dispnee, grea\a, vome,
cefalee. tremor, parestezii,edeme, hipertensiune, mialgii.

FABRAZYME (Genzyme. Olanda)


Putb.cone. sol. perf. 35 mg. Flac.pt.20 ml. Pa 15077,20
ALGLUCOSI DASUM ALPHA

1; Pa

Ind. Terapia de substilu\ie enzimatica (TSE) pe termen


lung la pacien\ii cu diagnostic confirrna t de boala
Pompe (deficien\a de a-glucozidaza acida).
LARONIDAZUM

Pree. Bolnavi cu reac\ii de hipersensibilitate.


Admin. Sub supravegherea specialistului in boala Fabry sau
alle boti metabolice ereditare.

><

2506,69

s
Fdin. Forma recombinata de a-L-iduronidaza umana,
glico
proteina
careimpiedica
acumularea
glicozaminoglicanilor (GAG)
in celule i \esuturi.

Ind. Terapia de substitu\ie enzimatica de lunga durata


in mucopolizaharidoze de lip I (MPZ I,deficien\a de Liduronidaza) pentru tratarea manifestarilor non-neurologic e.

ALDURAZYME 100 Ul/ml (Genzyme Europe, Olanda)


Cone.pt.sol. pert. 100 u/ml laronidaza. Flac. 5 ml. Ct. x
1; Pa 3093.29

R. a. Astropatie, dureri abdominale, dureri de spate,


cefalee, congestia fe\ei, erup\ii cutanate.

P-RF

IDURSULFASUM

Cind. Tratamentul necesita monilorizarea pacien\ilor.


Admin . De catre medici cu experien\ain tratamentut
MPZ I, intr-un cadru clinic. Perfuzie i.v. 100 u/kg, o
data/saptamana.

ELAPRASE (Shire Human Genelic Therapies, Suedia)


Cone. pt sol. inj. 2 mg/ml. Fl. 3 ml. Ct. x 4; Pa 5438.63
Fdin.
lduronat-2-sulfataza
descompune
glicozaminoglicanii (GAG) i mpiedica acumularea
acestora la nivel de \esuturi i organe.
Jnd. Tratamentul sindromului Hunter.
GALSULFASUM

Glicoproteina cu efect enzimatic, captata de


crete catabolismul glicozaminoglicanilor.

llizozomi,

Fdin.

Ind. Mucopolizaharidoza.
R.a. Cefalee, scaderea reflexelor. Hipertensiune. Dureri
abdominale, diaree,vome . Dispnee, tuse. Artralgii. lnfec\ii
ORL.
Cind. Tulburari respiratorii, febra.
Admin. Pertuzie i.v. Adul\i i copii peste 5 ani: 1mg/kg
1/sapt.

><

NAGLAZYME (Biomarin Europe, Anglia)


Cone. pt sol. inj. 1 mg/ml. Fl. 5 ml. Ct.

A 16 AX

><

1; 6

PRODUSE DIVERSE PENTRU TRA CTUL ALIMENTAR


IMETABOLISM

ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)


Vezi N 07 X.
NATRll PHENYLBUTYRA TE

P-RFIR

Ind. Adjuvant in tratamentul cronic al tulburar ilor de ciclu

-l

ureic, incluzand deficien\a de carbamil-fosfat-sin tetaza,


ornitin transcarbamilaza sau argininosuccinat-sinletaza.
Memo
MEM
170
farma
O M E D 2 0 14

Mcmomtor de farmac
ologlc

MEMOMED 2014

lndicatin toate formele cu debut neonatal (deficit enzirnatic


complet manifestatin primele 28 de zile de via\a). La pacien\ii
cu debut tardiv al bolii (deficit enzimatic par\ial manifestat
dupa prima luna de via\a) care prezinta antecedente de
encefalopatie
hiperamoniemica.

Admin. Daza totala zilnica de fenilbutirat de sodiu utilizatain


practica clinica este de: 450 - 600 mg/kg/zi la copii cu
greutate sub 20 kg; 9,9 - 13,0 g/m'/zi la copii cu greutate
peste 20 kg,
adolescen\i i adul\i.

171

Admin . Daza ini\iala recomandata esle de 1 mg/kg ;;i zi,


divizata in 2 prize, oral. Capsula poate fi deschisa ;;i con\inulul
suspendat inlr-o cantitale mca de apa sau aliment dietetic,
imediatinainte de adminislrare. In timpul monitorizarii
periodice se recomanda urrnarirea valorilor urinare de
succinilacetona. valorile testelor runc\iei hepatice ;;i
valorile de alfa-fetoprotei na. Daca succinilacetona
esteinca detectabilain urina dupa o luna de la
inceperea tratamentului,doza trebuie crescuta la 1,5 mg/kg ;;i
zi, divizatain 2 prize. O doza de 2 mg/kg i zi poate fi necesara
pe baza evaluarii tuturor parametrilor biochimici. Aceasta
doza
t rebuie considerata drepl doza maxima pentru tali pacien\ii.

AMMONAPS (Swedish Orphan International AB - Suedia)


ORFADIN (Swedish Orphan Int., Suedia}

Granule, 940 mg/g. Fl. x 266g, 532g + 3 linguri


dozatoare. Pa.5161,826

Caps. 2 mg; 5 mg; 10 mg. Ct.


13993,35.

Compr. 500 mg. Fl. x 2@, 500. Pa.2994.47


NITISINONUM

P-RF/R

Fdin. Defectul biochimicin tirozinemia ereditara de tip 1 (TE-1)


consta in deficitul de fumarilacetoace tat hldrolaza, care este
enzima finala a caii catabolice a tirozinei. Nitizona este un
inhibitor competitiv al 4-hidroxifenilpiruvat dioxigenazei, o
enzima care precede fumarilacetoacetat hidrolaza pe calea
catabolicii a tirozinei. Prin inhibarea catabolismului normal al
tirozinei la pacien\ii cu TE-1, nitizona previne acumularea
intermediarilor toxici maleilaceto acetat si fumarilacetoacetat.
La pacien\ii cu TE- 1, acesti intermediari uni transfor ma\i in
metaboli\ii toxici, succiniiacetona si succinilacetoacetat.
Succinilacetona inhiba calea de sintez a porfirinei, ducand
la acumularea de 5aminolevulinat.

Ind. Trat amentul pacien\ilor cu diagnostic confirmat de


tirozinemie ereditara de tip 1 (TE-1),in asociere
reducerea aportului alimentar de tirozina i fenilalanina.

cu

R.a. Tulburari hematoiogice ; limfatice: trombocitopenie ,


leucopenie
,
granulocitopenie.
Tuiburari ocu/ are:
conjunctivita, opacitate comeana, cheratita, folofobie, durere
oculara. Afec fiuni
cutanate si ale tesutului subcutanat: dermatita exfoliativa,
erup\ii
eritematoase , prurit. Tralamentul cu nitizona este asocial
cu
cresterea valorilor de tirozina. Valorile crescute de tirozina au
fas!
0

MIGLUSTATUM

60. Pa 3877,20; 7683,54 ;

asociate cu opaci ale corneana i leziuni hipercheralozice.

Cind. Hipersensibilitate la substan\a activa sau la oricare dintre


excipien\i.

Fdin.

Scala Gaucher este o afec\ iune metabolic


ereditara,
datorata
deficitului
de
degradare
a
glucozilceramidei. Miglustat este
un
inhibitor
al
glucozilceramid sintetazei, enzima respon sabila de prima
etapa a sintezel majorita\ii glicolipidelor.

Ind. Tratamenlul pe cale orala al bolii Gaucher de tip I,


u;;oara pana la moderata.
R. a. Trombocitopeni e, scadere ponderala, anorexie,
sciiderea apetitului alimenlar, insomnie , scaderea
libidoului, tremor, neuropatie periferica. cefalee, parestezii,
ame\eala, coordonare anormala, hipoestezie, diaree,
flatulen\a, dureri abdominale , grea\a , varsaturi, distensie
abdominala. spasme musculare, oboseala, astenie.

Admin . Adul\i: ini\ial 100 mg de trei ori pe zi. La unii


pacien\i, poate Ii necesara reducerea dozei la 100 mg o
data sau de doua ori pe zi, din cauza diareei. La pacien\ii
cu un clearance al creatininei ajustat de 50-70 ml/min i
1,73 m2, administrarea
incepe cu doza de 100 mg de doua ori pe zi. La pacien\ii cu
un clearance al creatininel ajus tat de 30-50 ml/min i 1,73
m2, administrareaincepe cu doza de 100 mg,adica o
capsula pe zi. Nu se recomanda ulilizarea la pacien\ii cu
insuficien\a renala severa - clearance al creatininei < 30
ml/min !?i 1,73 mi.
ZAVESCA 100 mg (Actelion Registration, Anglia}
Caps. 100 mg. Cl.

Cind. Hipersensibilitate la substanta activa sau la oricare


dintre excipien\i.

84

M E M O M E D 2 0 14

172

><

Mcmomtor de farmacofogle

SANGE '' ORGANE


HEMATOPOETICE

SAPROPTERINUM

Fdin. Sinonim Tetrahidrobiopteri n (THB, BH4). Nutrient

8 01

natural, cofactor al trei enzlme hidroxilaze ale aminoacizilor


aromatici. lntervinein biosinteza serotoninei, melatoninei,
dopaminei, noradrenalinei, adrenalinei, oxidului de azot.
Deficitul de THB delerminii fenilcetonuria (PKU).

8
02

Ind.impreunii cu dieta restrictiva , pentru controlul cone.


fenilalaninei la persoane cu fenilcetonurie.

Admin. Un compr. dizolvatin apii sau sue de fructe (120-240

Compr. solubile 100 mg. Ct. x 30, 120 . Pa


3041,86,
11948,06.

ANTIHEMORAGICE
ANTIANEMICE

8
03

SUBSTITUENJI DE SANGE
$1 SOLUJll PERFUZABILE

8
05

ALTE PREPARATE HEMATOLOGICE

ml), odata pe zi, la masa.


KUVAN (Merck. Germania)

ANTITROMBOTICE

8
06
ACTOVEGI N
RF

DRAJ. P-6LJSOL.INJ. P-

Fdln. Extract deproteinizat din sange de vi\el. lmbuniitii\e te


utilizarea oxigenului ifavorizeazii aportul nutritiv la nivel
celular. Creste aportul sanguin la nivelul zonelor tisulare
ischemice.

Ind.

n tratamentul afec\iunilor metabolice icirculatorii


cerebrale. Continuarea tratamentului injecta bil Ia perfuziilor
din afec\iunile metabolice si circulatorii cerebrale.
R.a. Rar, al rgii i tulburiiri gastrointeslinale la doze mari.

Admin . Adul\i 2 draj. de 3 ori/zi

ACTOVEGIN (Nycomed, Austria) Draj.


200 mg. Ct. x 50. Pa 145,08
Sol.inj. 200 mg/5 ml. Fiala 5 ml. Ct. x 5 Pa 108,72 Unguent
5%. Tub x 20g. Pa 13,85;
Crema 5%. Tub x 20g. Pa 13,85:
Gel 20%. Tub x 20 g. Pa 27,00.

8 01

ANTITROMBOTICE

8 01 A PRODUSE ANTITROMBOTICE

B 01 A

PRODUSE ANTITROMBOTICE

B 01 AA ANTAGONl TI Al VITAMINEI K

B 01 AA

ANTAGONl TI Al VITAMINEI K

B 01 AB GRUPUL HEPARINEI

Anlagoni!?lii competitivi ai vii. K sunt anlicoagulante


cumarinice.
lnhiba
sinteza
hepaticiia
factorilor
coagularii:II(protrombina),VII,
IX, x
!iii a inhibitorilor
coagularii:proteina C,proteina S.Prelungesc
timpul de protrombina. Efectele se exprimain INR (.International
Normalized Ratio" = ,.raport interna\ ional normalizat".Valori
normale
= 0,9-1,1.). Sub tratament eficient cu anticoagulante
cumarinice

B 01 AC

ANTIAGREGANTE PLACHETARE EXCL. HEPARINA

B 01 AD ENZIME
B 01 AE INHIBITORI DIRECJI Al TROMBINEI
B 01 AX ALTE ANTITROMBOTICE
174
4

MEMOMED 201

MEMOMED 201
4

Memomtor dt: farmacolog


ie

Memom/01tie fa
rmaco/ogie

trebuie sa se ob\lna INR


2-3 (2,5-3,5 la bolnavi cu proteze
valvulare mecanice). Un alt control al terapiei cu anticoagulante
orale se face prin determlnarea timpului de protrombina (Quick),
care are valoarea normala de 12 secunde. Pentru eficien\a
terapeuUca este nesesar ca acest Ump sa fie de 2-2,5 ori mai
mare, deci de circa 30 secunde . n acest caz nivelul
protrombinei din sange scade cu 25% fa\a de valorile
normale.

ACENOCUMAROLUM

175

P-

RF
Fein. Absorb\ie buna orala, biotransformarein propor\ii relativ
mici, in ficat. Traverseaza placenta. Trecein cantita\i mici in
laptele
matern.

Fdin. Cel mai activ l?i mai pu\in toxic dintre deriva\ii de
cumarina. T 1/2 8 ore. Ac\iunea anlicoagulanta apare dupa
24-48 ore l?i disparein 48 ore dupa oprirea administrarii.

Ind. Prima alegere cand este necesar un trat. anticoagulant


prelungit. Prevenirea formarii trombusului postoperator.
infarct miocardic, fibrila\ie atriala (preven\ie secundara i n
timpul defibrilarii), embolie pulmonara. tromboflebita ,
tromboze l?i accidente ischemice cerebrale, proteze
valvulare.

R.a. Hemoragii, gre\uri, vome, diaree, ulcera\ii bucale,


reac\ii alergice, necroza cutanata . Hemoragiile impun
reducerea dozei, oprirea trat., admin.de vit. K (oral) daca
INR > 5 i exista rise de hemoragie.in urgen\e, perfuzii cu
cone. de factori ai coagularii sau plasma proaspata.

continua p_an a la alingerea INR dorit.Oral, ini\ial 10-20 mg/zi,


Ump de 2 zile. lntre\inere 2-S ( 1-10) mg/zi,intr-o singura
priza. Daza se adapteazain func\ie de INR.Doze ini\iale mai
mici la varstnici idebili.

Sarcina, alaptare. in primul trim.pot avea efecte teratogene. La


finele sarcinii prezinta rise de hemoragii la nou-nascut. Femeile la
varsta procreerii necesita contracep\je intimpul trat. cu antivitamine
K. Alaparea este posibila. Daca alaptarea este exclusiva se
recomanda administrarea vilaminei Kin doze uzuale.

Cind. Diateze hemoragice, endocardita lenta, hipertensiune


arteriala maligna, ulcer gastroduodenal evolutiv, hemoragie
cerebrala.
Pree. Daza se adapteazain func\ie de INR. Nu se administreaz
a inainte si cateva zile dupa interven\ii chirurgicale. n interven\ii
chirurgiale cu rise hemoragic slab antivit. K se admin. n doze
mici (INR 1,5-2); cand riscul hemoragic este ridicat, antivit. K se
inlocuiesc temporar cu heparina. Pruden\a la bolnavi urinari
sonda\i, n iminen\a de avert, pericardita exudaliva, la varstnici,
subnutri\i. Aten\ie la interac\iunil Masurare mai frecventa a INRin
caz de asocieri cu alte medicamente.
Admin. Dozele utile variaza de la un bolnav la altul. Daca
administrarea incepe la un bolnav sub heparina, aceasta se

@ ACENOCUMAROL 2 mg (Laropharm, Romania)


Compr. 2 mg. Ct.

20. Pa: 4,39.

SINTROM 4 mg (Novartis Pharma GMBH, Germania)


Compr. 4 mg. Ct. x 20. Pa: 6,76
TROMBOSTOP (Terapia, Romania)
Compr. 2 mg. Ct. x 30. Pa: 6,53

Fein.Nu se absoarbe pe cale orala sau rectala. Nu trece


bariera placentara i nici n laptele matem. Dupa i.v. durala
ac\iunii este propof\ionala cu doza administrata: 15 mg - o
ora; 60 mg - 3-4 ore.
Fdin. Anticoagulant cu ac\iune antitrombinica, antiprotrombinica,
impiedica formarea tromboplasUnei !?i aglutinarea plachetelor.
Ind. Tromboilebite, tromboze iembolii arteriale,infarct
miocardic, chirurgia cardiaca i vasculara, transfuzii de
sange.

B 01 AB GRUPUL HEPARINEI

R.a. Hemoragii datorite supradozarii, sensibilizare,


trombopenie (administrare peste 5 zile) , hiperkaliemie (in
insuf . renala). Osteoporoza (doze marl, limpindelungat).

Cuprinde heparine neirac\ionate sau standard (heparina


sodica, calciparina), heparine cu greutate moleculara
mica i heparinoizi. Heparinele cu gr. mol. mica au durata
de ac\ iune mare (se adm. de regula o data pe zi) i trat.
standard nu necesi a monitorizare.

Cind. Hemofilie, purpura, icter, hemoragii postoperatorii, avert


iminent, suspiciune de hemoragie cerebrala, anevrism cerebral,
leziuni ulceroase ale tubului digestiv, oc, ulcer de gamba, fibrom
uterin,plagi, hipertensiune severa.

HEPARINUM

Pree. Alergici. Monitorizare prin determinarea TTPA (limp partial

de trombopl astina activata)


TCA (limp de cetalina
activata). Raport optim pacienUmartor = 2-3/1 sau > 1,5/1.

MEMOME D

176

MEMOM ED

2 014

Admin. l.v. 5000-7500 u. la 4 ore sau 10000 u. la 6 ore sau


15000
u. la 8 ore. Daza i intervalul se alegin func\ie de greutatea
bolnavului, forma clinica, erectul ob\inut. Cand este
necesar un erect neintrerupl se folosesc perfuzii i.v.cu
20000-30000 u. la 1 litru sol. glucoza 5% sau ser
fiziologic, injectata in 24 ore. Prevenirea tromboembol iei
venoase: 5000 u.i. s.c. la 12 ore sau
la 8 ore.

177

@ANTITHROMBIN 111 IMMUNO 50 ui/ml(Baxter AG, Austria)


Liofilizat con\inand SOQUIantitrombina + 1Flac.x 10 ml solv.
+ trusa medicala pt. reconstituire i administrare.
Liofilizat con\inand 1000UI antitrombina + 1 Flac. x 20
ml solv. + trusa medicala pt. reconstituire i administrare.
ANTITHROMBINUM ALFA

ATRYN 1750 UI (Leo Pharma,Danemarca)

HEPARIN (Polipharma Industries, Romania)


Sol.inj. 5000 u.i./ml. Ct. x 5 fiole x 1 ml. Ct x 10 fiole x 5
ml.
@ HEPARIN NATRIUM 25000 RATIOPHARM (Hk&Zy Best
Pharma Di stribution, Romani a)
Sol.inj. 25.000 u.i./5 ml. Flac 5 ml. Ct. x 5. Pa: 91,71.
@ HEPARINUM SODIUM 25.000 U.1./5m1 (Teva Pharma
ceutical S.R.L., Romania)
Sol.inj. 25.000 u.i.15 ml. Flac 5ml. Ct.

5. Pa: 86,38.

HEPARINE SODIQUE PANPHARMA (Panpharma ,


Fran\a) Sol.inj. 25000 u.i./5 ml. Fiala 5 ml. Ct. x 10. Pa:
128,14.
ANTITHROM

2 014

llfc111omto1 di! fnn11ncolo glc

Memomtor tie fnn11acologlc

NUM

Pulb.pt.sol.inj.i.v.Fiola 1750 UI. Ct. x 1; 10; 25


DALTEPARINUM

SIP-RF

Heparina cu masa moleculara mica preparata prin degradareain


mediu acid a heparinei ob\inuta din mucoasa intestinala de
pore.
Fein. Dupa lnj. s.c. absorb\ie rapida, 90%. T1/2 pentru
ac\iunea anti-Xa, 4 ore. Eliminare renala pu\in metabolizata.
Fdin., Ind., R.a., Cind., Pree. Vezi ENOXAPARINA.
Admin. Profilaxia tromboemboliei n chirurgie, 2500 u.,s.c.,cu
1- 2 oreinain e de interven\ie.La bolnavi cu rise moderat de
tromboza urmeaza 2500 u. x 1/zi. 5 zile sau pana la
mobilizarea bolnavului. La bolnavi cu rise ridicat 2500 u. la 12
ore dupa interven\ie, apoi 5000 u. zilnic .in circula\ia
extracorporeala, i.v., 35 u./kg, urmat a de 13 u./kg/orain
perfuzle i.v. Pentru hemodlaliza cu durata sub 4 ore, o
singura inj.cu 5000 u.Dozele se reduc la bolnavi cu rise de
complica\ii hemoragice sau cu Insur. renala acuta (ex. inj.
i.v.cu 8 u./kg, apoi perfuzie cu 5 u./kg/ora).

HUMANUM

Derivalal plasmei umane


Ind. Deficit constilu\ional n anlitrombina: tratamentul accidentelor
trombo -embolice, asociata cu heparina , cand aceasta
este ineficace singura; prevenirea trombozelor venoasein
cazuri cu rise crescut (in chirurgie sau sarcina), cand riscul
hemoragiei nu permite doze suficiente de heparina. Deficit
capatat sever (< 60%)in antilrombina, nC1VD grave,evolutive,
mai ales asociate
cu o stare septica .
R.a. Trombopenie. Reac\ii de hipersensibilitate.

Pree. Ca pentru toate derivatele de sange, exista riscul


transmiterii infec\iilor.
Admin. Concentra\ia normala este de 100%. Administrarea a
1u.i./kg antilrombina umana crete concentra\ia circulanta cu 2% in
deficitele constitu\ionale, in afara unei perioade de tromboza. lni\
ial se ob\ine o activita te anlitromblna 111 de100%. Pentru terapia de
durata se men\ine o activitate antitrombina 111 de 80%.

FRAGMIN (Pfizer Europe, Anglia)


Sol. In). 2500 u.i./0,2 ml. Ct. x 10 seringi. Pa: 77,59
Sol. inj. 5000 u.i./0,2 ml. Ct. x 10 seringi. Pa:
142,16 Sol. inj.7500 u.i./0,3 ml. Ct. x 10
seringl. Pa: 202,99 Sol. inj. 10000 u.i./0,4 ml.
Ct. x 5 seringi. Pa: 125,97 Sol. inj. 10000 u.i./1
ml. Ct. x 10 seringi.

176

MEMOMED
1\lc111nn11or

Sol. lnj. 12500 u.1./0,5 ml. Ct. x 5 seringl. Pa:


170,87 Sol. in). 15000 u.i./0,6 ml. Ct. " 5 seringi.
Sol. lnj. 18000 u.i./0,72 ml. Ct. x 5 seringi. Pa:
235,27 Sol. in).25000 u.i./1 ml. Ct. x 1nae. 4 ml.
ENOXAPARINUM

2 014

Fein. Dupa inj.s.c. pie plasmatic la 3 ore,durata ac\iunii peste


18 ore.

SIP-RF

Heparina cu masa moleculara mica, ob\inuta prin


depolimerizare in medlu alcalin. lntensilalea ac\iunii
antitrombotice i antiM E M O M E D 2 0 14

de fa nuacofog ic

coagulante a heparinei standard au fost disociate;


raportulintre activitatea anti-Xa (100 u.i./mg) i activitatea
antitrombinica sau anti-Ila (28 u.i./mg) este 3,6.

Mcmomtor de fnr mnco/ogic

179

75QOu. cu 2-4 oreinainte de inlerven\ie, apoi 7500 u.intr-o


sin gurc!l administr?re zilnica. Chirurgia ortopedica, 100 u./kg
cu 12 oreinainte de mterven\ie, apoi 100 u. /kg zilnic, primele
3 zile SI 150 u./kg/zi, eel pu\in 10 zile. Trat. curativ, 85 u.i./kg,
de 2 ori/zi.ia 12 ore.

Fdin. Act1une antitrombotica imediata i prelungita.


Ind. Profilaxia bolii tromboembolice (tromboza venelor
profunde embolia pulmonara),in chirurgia ortopedica
igenerala. Prevenire coagularii circuitului in circula\ia
extracorpore ala in cursul hemodializei. Curativ. Tromboza
venoasa profunda constituita (trat. eel mull 10 zile). Angor
instabil, infarct miocardic fara unda Q in faza acula (trat. 2-B
zile,pana la stabilizarea clinica), asociata cu aspirina (100-325
mg/zi, oral).

FRAXIPARINE (Glaxo Group, Anglia)


Sol. inj. 2650 u.i. AFXa/0,3 ml; 3800 u.i./0,4 ml. Seringi
preumplute unidoza. Ct. x 10. Pa: 75,42; 103,46.
Sol. inj. 5700 u.i. AFXa/0,6 ml; 7600 u.i./0,8 ml. Seringi
preumplute gradate Ct. x 10. Pa: 132,46; 189,75.
Sol. inj. 9500 u.i. AFXa I ml. Flac. 5, 15 ml. Ct. x 1, 10.
Pa: ;866,07;-;-.

R.a. Manifestari hemoragice rare. Alergii generale i locale.

Cind. Trombopeni e.

REVIPARINUM

Pree. Ulcer gas t roduodenal evolutiv, accidente vasculare


cerebrale, endocardita bacteriana acuta.

Raportulintre activitatea anti-Xa (130 u.i./mg) Icea anti-Ila (40


u.i.lmg) este 3,25.

Admin . Subcutanat. La bolnavi fara rise tromboembo lic


major, pentru prevenirea bolii tromboembo lice 20 mg (0,2 ml)
zilnic. in chirurgia generala prima injec\ie cu circa 2
oreinaintea interven\iei. La bolnavi cu rise t romboembolic
major, mai alesin chirurgia ortopedica, 40 mg (0,4 ml) zilnic.
Prima injec\ie cu 12 oreinaintea interventiei. Ourata
tratamentul ui atatlimp cat exista riscul tromboembo lic (in
medie 7-10 zile). Enoxaparina nu modifica testele globale de
coagulare. lnjec\ia se facein \esutul celular subcutanat al
centurii abdominale, antero- i posterolateral. Trat. curativ, 100
u.i./kg, de 2 ori/zi, la 12 ore.

Fein., Fdin.vezi ENOXAPARINUM.

CLEXANE (Lab. Aventis, Fran\a)


Sol. inj. 2000 ui anti-XA/0,2 ml. Ct. x 2, 10 seringi. Pa: -;
64,09.
Sol. inj. 4000 ui anti-XA/0,4 ml. Ct. >< 2, 10 seringi. Pa:
-; 116,84.

.. SIP-RF

Ind. Profilaxia trombozelor i tromboembolismului la pacien\i


cu rise tromboge n mic sau mare. Tratamentul
tromboembolismului venos. Prevenirea coagularii n cursul
hemodializei9i a circula\iei extracorpora le.
Admin. lnj.s.c. Chirurgie cu rise tromboembol ic moderat,
profilaxie cu o doza zilnica de 1750 u.i. (0,25 ml), prima
injec\ie cu 2 ore
inaintea interven\iei. Chirurgie cu rise tromboembolic major,
mai ales ortopedica, 4200 u.i. zilnic, seara, prima injec\ie cu
12 ore inaintea interven\iei. Durata tratamentului - vezi
ENOXAPAR INA.
CLIVARIN (Abbott, Germania)
Sol. inj. 6000 ui anti-XA/0,6 ml. Ct. >< 2, 10 seringi. Pa:-;
144,45.
Sol. inj. BODO ui anti-XA/0 ,8 ml. Ct. x 2 seringi. Pa: 40, 14.

&@ .. SIP-RF

NADROPARINUM

Raportulintre activitatea anti-Xa (97 u.i./mg) i cea anti-Ila


(30
u.i./mg) este 3,2.
Fein., Fdln., Ind., Ra., Clnd., Pree. vezi ENOXAPARINA.
Admln . lnj. s.c.in tratament profilactic sau curativ i i.m.in
hemodializa. Profilaxia bolii tromboembolice, chirurgia generala,

Sol.inj. 1432 u.i./0,25 ml. Seringi preumplute. Ct. >< 5, 10;


Pa:-; 84,46.
Sol.inj. 3436 u.i.10,6 ml. Sering! preumplute. Ct. x 5, 1O;
Pa:101,41;-.

.@ ..

TINZAPARINUM

SIP-RF

Fein. Dupa inj. s.c. absorb\ie rapida, 90%. Aclivitate plasmatica


maxima la 4 ore. T1/2 2 ore. Eliminare renala pu\in
metabolizata.
Fdin. Heparina cu greutate moleculara mica. Activitate anti-Xa
mai mare (90 u.i./ml) decal cea anti-II a sau antitrombinica (50
u.i./ml). Nu cre9te timpul de sangerare, nu modifica TCA.
Ind. Tratament profilactic al bolii troboembolice venoasein
chirurgia cu rise moderat sau ridicat.

MEMOMED

180
14

20

MEMOMED 20
14
11/cmomtor tie fnrmncologlc

Memomtor de fnrmacologle

R.a. Trombocitopenie (0,13%), manifestari hemoragice (1%),


manifestari alergice cutanate, cre!?terea transaminazelor (10%).
Cind. Antecedente de trombocitopenie, manifestari hemoragice,
leziuni organice susceptibile de sangerare, endocardita
infec\ioasa
acuta.
Admin. S.c.in chirurgia cu rise trombogen moderat o inj.
zilnic:a de 2.500 u.i. anti-Xa. Prima inj.cu 2 oreinainte de
interven\ie. In chirurgia cu rise trombogen crescut (coapsa,
genunchi), 4 .500 u.i. anti-Xa, o inj. zilnic. Prima inj. cu 12
oreinainte.

lAJ

Sol. in]. 10.000 u.i. AF-Xa/ml. Flac. 2 ml. Ct. " 10


Pa: 536,03.
Sol. inj. 20.000 u.i. ANTIFXa/ml. Flac. 2 ml. Ct. >< 10.
Pa:1090,55
Sol. inj. 10.000 u.i. AF-Xa/ml. Seringa preumpluta
0,35 ml: 0,45ml. Ct. x 2; x 10.Pa:-;-;129,1;155,09.
Sol.inj. 20000 u.i. AF-XA/ml. Seringa preumpluta 0,5 ml;
0,7 ml:0,9 ml. Ct. >< 2; Pa:73,65; 98,32; 120,16.

P-RF
!?i

Ind. Arteriopatii periferice , flebopatii, sindroame post


tromboflebitice, accidente vasculare ischemice, boli vasculare
cu
rise crescut de tromboza.

Alergie.

La

Cind. Oiateza hemoragica, asociere cu anticoagulante.


Admin . t.m. sau i.v. o fiola/ziin primele 15-20 zile, apoi
oral, o capsula de 2 ori/zi,intre mese, limp de 30-40 zile.
Tratamentul trebuie aplicat de eel pu\in 2 ori pe an.
VESSEL DUE F (Alfa Wassermann, Italia)
Caps.moi 250 ULS. Ct. >< 50. 60 Pa:102,83;-.
Sol. inj. 600 ULS/2 ml. Fiala 2 ml. Ct. x 10. Pa:78,43.
SIP-RF

BEMlPARINUM

INNOHEP (Leo Pharma, Danemarca)

SULODEXI DUM
Fdin. Glicozaminoglican cu ac\iune antitrombotica
fibrinolitica: hipolipemiant ;;i hipofibrinogenemiant.

R.a.Oureri sihematom la locul injectarii.


admlnistrarea orala epigastralgii, gre\uri , vome.

181

Fein. Se absoarbe rapid dupa


biodisponibilitate de 96%.

injec\ie

sc,

avand

Fdfn. Bemiparlna este o LMWH ob\inuta din depolimerizarea


heparinei din mucoasele inteslinale porcine. Greutatea
medie moleculara (MW) este de aproximaliv 3600 daltoni.
Activitatea anli
Xa esteintre 80 ;;i 120 anti-Xa IU per mg iar activitalea antiIla se inscrie intre 5 !?i 20 anti-Ila IU per mg. Ponderea antiXa/anli-lla este de aproximativ 8.
Ind. Prevenirea afec\iunilor tromboembolice la
supu;;i
interven\1e1
chirurgicale.Prevenirea
cheagurilor de sange
in circuitul extra-corporal al aparatului de hemodializa.

pacien\ii
apari\iei

R.a. Frecvent hematoame ;;i/sau echimoze la locul


administrarii, complica\ii hemoragice, cre;;tere U!?oara ;;i
pasagera a transaminazelor (ASAT, ALAT) ;;i a nivelului
gamma-GT. Mai pu\in frecvent reac\ii alerglce cutanate
(urticarie,
prurit)
si
trombocitopenie.

Admin. lnterven\ii chirurgicale cu rise moderat de inciden\a


a tromboembollsmul ui venos: 2500 IU anti-Xa, (sc), cu 2
oreinainte sau dupa 6 ore de la opera\ie. n urmatoarele
zile,se vor administra 2500 IU anti-Xa sc la interval de 24 de
ore. Prevenirea coagularii sangelui in tubulatura extracorporala pe durata hemodializel:Pentru pacien\ii care
cantaresc sub 60 kg, doza de 2500 IU, iar pentru pacien\ii
de peste 60 kg, doza de 3500 IU.

182

14

ZIBOR 2500, 3500 (Menarini, Luxemburg)


Sol. inj. 2500 u.i.10,2 ml. Seringa 0,2 ml. Ct. >< 2, 10, 30,
100.
Pa: -;83,72;-;Sol. inj. 3500 u.i./0,2 ml. Seringa 0,2 ml. Ct. >< 2, 10, 30.
100.
Pa:-;134,28;-;-.

B 01 AC ANTIAGREGANTE PLACHETARE EXCL. HEPARINA


Sunt: ac. acetilsalicili c; tienopiridine (clopidogrel,
liclopidina);
dipiridamol;
antagonl;;ti
al
receptorilor
glicoproteinei !lb/Illa (abciximab, tirofiban, eptifibalida).

Fd/n. lnhiba selecliv ;;i ireversibil receptorii plachetariai ADP,


care au rolul determinantin activarea ;;i agregarea tromboc
itelor.Prin

MEMOMED 20
14

Mcmomtor de farmncologfc

Ind. Prevenirea accidentelor aterolrombotice la: pacien\ii cu infarct


miocardic (anterior cu cateva zile, dar mai recent de 35 zile),
accident vascular cerebral ischemic (mai vechi de 7 zile, dar mai
recent de 6 luni) sau arteriopatie obllteranta a membrelor
inferioare dovedita; pacien\i cu sindrom coronarian acut fara
supradenivelare de segment ST (anger instabil sau infarct
miocardic non -Q),in
asociere cu acid acetilsalicilic.

P-RF

Fein. Prodrog cu absorb\ie orala rapida, legare de


proteinele plasmaticein propor\ie de 98% ;;i metabolizare
hepatica intensa. Metabolitul activ, care a fosl izolat in vitro,
este derivalul tiolic. Acest metabolit se leaga rapid ;;i ireversibil
de receptoriitrombocitari ai ADP-ului \ii nu a fost detectatin
stare liberain plasma.

MEMOMED 20

blocarea efectulul ADP-ului eliberat, mesagerul secund care


amplifica activarea !?i agregarea trombocitelor, este inhibata
si ac\iunea pro-agreganta a alter agoni!?li.

Dupa intreruperea tratamentul ui, agregarea plachetara !?i timpul


de sangerare revin treptat la valorile ini\iale,in generalintr-un
interval de 5 zile.

.&_ @

CLOPIDOGRELUM

183

Memomtor de fitnuncologfc

Admin. Oral, 75 mg o data pe zi,cu sau fiira mancare.


CLOPIDOGREL DURA (Mylan Dura, Germania)
Compr. film 75 mg. Ct.
100.

7, 14, 28,30, 50, 56, 84,90,

CLOPIDOGREL MYLAN (Mylan, Fran\a)


Compr.film 75 mg. Ct. x 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90,
100.
Pa:-;-;-;-;79,52;-;-;-;-;-;-.
@CLOPIDOGREL ACCORD (Accord Healthcare,
Marea

Britanie)

R.a . Manifestari hemoragice (purpura/echi moza/hematom


si epistaxis), hematologice (neutropenie), gastrointestinate
(frecven\ si severitatea mai reduse decal la aspirina).
Siguran\a globala comparabila cu aspirina,indiferent de varsla.

Compr. film 75 mg. Ct. x 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84,
90, 100.
Pa:-;-;-;85,21;-;-;-;-.

CLOPIDOGREL ACTAVIS (Aclavis, lslanda)


Compr. film 75 mg. Ct. x 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56,
60,90,
100. Pa:-;-;-;-;37,53;-;-;-;-;-;-.
@ CLOPIDOGREL AUROBINDO (Aurobindo Pharma,
Malla)
Compr. film 75 mg. Ct.
Pa:

14, 28, 30, 50, 56, 84,100, 500

CLOPIDOGREL DR. REDDY'S (Dr. Reddy's, Romania)


Compr. film 75 mg.Ct. x 14, 28, 30, 100. Pa: -;-; 40,22;-

@ CLOPIDOGREL MEDANA (Medana Pharma Jenson,


Marea Britanie)
Compr.film. 75 mg. Ct. x 14, 15,28, 30, 50,56, 60, 84, 90,
98, 100.
@CLOPIDOGREL POLIPHARMA (Polipharma Industries,
Romania}
Compr.film 75 mg.Ct.

30. Pa: 40,22.

@ CLOPIDOGREL RANBAXY (Ranbaxy, Marea Bri anie}


Compr. film. 75 mg. Cl x 7, 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 55,
56,
60, 84, 90,98, 100, 200.
CLOPIDOGREL TERAPIA (Terapia, Romania)
Compr. film. 75 mg. Ct. x 7, 10, 14, 20, 28, 30. Pa:-;-;
-;-;-;51,97.
CLOPIDOGREL TEVA (Teva Pharma, Olanda)
Compr. film 75 mg. Ct. x 14; 28; 30; 50; 84; 90; 100. Pa:-;
37,53; -;-;-;-;-.
CLOPIDOGREL TEVA PHARMA (Teva Pharma, Olanda )
Compr.film 75 mg.Ct.

7; 14; 28; 30; 50; 56; 84; 100.

@ CLOPIDROGREL USV (USV Europe Limited, Marea


Bri anie)
Compr. film. 75 mg. Ct.
1000.

7; 14; 28; 30; 84; 90, 100, 500,

@ CLOP IDROGREL VALE PHARMACEUTICALS (Vale


Pharmaceuticals, lrlanda)
Compr. film. 75 mg. Ct. x 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60,
84, 90, 100,500.
CLOPIDOGREL WINTHROP 75, 300 mg (Sanofi-Br islol
Myers Squibb, Fran\a)
Compr. filmate 75 mg. Ct. x 14, 28, 30, 50, 84,90, 100.
Compr. filmate 300 mg. Ct. x 4,30, 100.
184

MEMOMED 2014
/llemorntor cit! farmncologle

MEMOMED
14

20

185

ilf emomto1tie farmncologle

CLOPIGAMMA (Worwag, Germania)

Compr.film 75 mg. Ct.

><

14, 28, 50, 84, 100. Pa:-; 37,53;-;

-,-.

PLAVIX (Sanofi-Bristol Myers Squibb, Fran\a)

CLOROD EN (l<wizda,Austria)
Compr.film. 75 mg.Ct.
Pa:-;
68,48;-;-:-:-;-.

><

10, 28, 30, 50, 84, 90, 100.

Compr. filmate 75 mg. Ct. x 7,14, 28, 30, 84, 90,100. Pa:-;
-; 57,74;-;-;-;-.
Compr. filmate 300 mg. Ct. x 4, 10, 30, 100. Pa:-;-;359,66;
PLAVOCORIN (Sandoz, Romania)

DEFROlYP (Labormed Pharma, Romania)


Compr. film. 75 mg. Ct x 14, 28, 30, 50, 84, 90, 100.
Pa:
-;37,53;-;-;-;-;-.
oEPLATT (Torrent Pharma,Romania)

Compr. film, 75 mg. Ct. >< 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90,
98,100, 500. Pa: -:37,53;-;-;-;-;-;-;-;-;-.

@ SUDROC (Miklich,Spania)
Compr. film. 75 mg. Ct. x 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90,
100

Compr . film. 75 mg. Ct x 28, 30, 84,100. Pa:-;40,2;-;-

TESSYRON (G. Richter, Romania)

EGITROMB (Egis, Ungaria)

Compr.film 75 mg. Ct.


-;-; 40,26;-;-;-;-;-.

Compr. film. 75 mg. Ct.

14, 28, 30, 50, 60,84, 90,100. Pa:

28,84, 100. Pa:37,52;-;-.

@ TINGREKS (JSC Grindeks, Lelonla)


GREPID (Pharmathen, Grecia)

Compr. film 75 mg. Ct. >< 14.

Compr. film. 75 mg.Cl x 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90,100.
TROGRAN (Glenmark, Cehia)
ISCOVER (Bristol Myers Squibb, Marea Britanie)
Compr.film. 75 mg.Ct. x 7, 14, 28, 30, 84,90, 100
Compr. film. 300 mg. Ct. x 4, 10, 30, 100
LOFRADYK (Pharmaswiss,Romania)
Compr. film. 75 mg. Ct. >< 14, 28. Pa:-;37,52.
MOYTOR (Romastru, Romania)

TROMBEX (Zenliva, Cehia)


Compr. film 75 mg. Ct. x 7, 14, 28, 30, 84, 90, 100.
Pa:Ct. x 30 cpr. in blistere: 17,18; in flacon: 17,86. Ct.
x 90 cpr. in blistere: 49,88;in flacon: 52,86.

@ TUXEDON (ICN Polfa,Polonia)


Compr. film. 75 mg. Ct.

Compr. film. 75 mg. Ct. x 14, 28, 84, 100. Pa: -;


37,52;

-.-.

28; 84.

VASOGREL (Labormed, Romania)


Compr. film. 75 mg. Ct x 14, 28, 30, 50, 84, 90, 100.

@ NOFARDOM (Zaklad, Polonia)

VATUOD (Alvogen, Luxemburg)

Compr. film.75 mg. Ct x 14, 28.

Compr.film. 75 mg.Ct. x 10,14, 20,28,30, 50, 56, 60, 84,


90, 98, 100, 500. Pa: -;-;-;37,52;-;-;-;-;-;-;-;-;-.

PLATEL (Medochemie, Cipru)


Compr. film.75 mg. Ct. x 7, 10, 14,20, 28, 30,50, 56, 60,
90.
Pa: -;13,82;-;-;37,46;-;-;-;76,22; 114,32.

186

Compr. film. 75 mg.Ct. x 28; 84. Pa: 79,52; -.

MEMOMED

ZOPYA (Norpharm, lrlanda)


Comprimate film 75 mg. Ct x 7, 14, 28,30, 50, 56, 84, 90, 100

2 0 14

MEMOMED 20
14

J1fe11101Y1tur tic /11r111ncologic

187

Memom rm de fnr mncologie

ZYLAGREN (Krka, Slovenia)

Comprimate film 75 mg. Ct. x 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84,
90, 100

/PATON (Egis, Ungaria)

ZYLLT (Krka, Slovenia)


Compr. film 75 mg. Ct. >< 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90,
100. Pa: -;-;37,53;-;-;-;-;-;-;-.

&_ @

TICLOPIDINUM

P-6L

Compr. film.250 mg. Ct. " 20. Pa:33,37.


TICLID (Sanofi-Aventis, Romania) Compr.
film.250 mg. Ct. " 20. Pa:12,82.

Fein. Absorb\ie rapida 9i completa pe cale orala.Cone.


plasm.de echilibru dupa 7-10zlle.T 1/2 plasm 30-50
ore.Absorb\ie optima la sfar9itul meselor. Ellminare prin urina
(50-60%) I fecale
(23-30%).

TICLODIN (Helcor, Romania)

Fdin. lnhibii adeziunea i agregarea plachetara indusa de ADP,


nu permite retrac\ia cheagului iprelunge9te timpul de sangerare;
efectul este propof\ional cu doza administrata, ieste semnificativ
numaiin vivo. Aparein primele 2 zile, este maxim dupa 5-8 zile,
revine la normal dupa o saptamana de laintreruperea
administrarii.

Compr.film. 250 mg. Ct " 20.

Ind. Prevenirea complica\iilor tromboembolice arteriale (accident


vascular cerebral, infarct miocardic, moarte de cauza vasculara)
dupa un prim accident ischemic cerebral asocialcu ateroscleroza.
Un studiu clinic a eviden\iat eficacitatea uor maimare a ticlopidinei
fa\a de ac.acetilsalicilic, eficacitate care trebuie apreciata in
raport cu reac\iile adverse ale ticlopidinei
Preventia accidentelor ischemice majore,inspecial coronare,
la pacien\iic arteriopatie cronica a membrelor inferioare,
prezenta\i
in stadiul de claudica\ie intermitenta.
Prevenirea trombozelor iterative ale abordurilor arterio
venoase la pacien\ii cu hemodializa cronica.
Preven\ia trombozelor subacute la nivelul protezelor
coronariene (STENT).
Trat. trebuie rezervat bolnavilor cu intoleran\a la aspirina sau
ineficien\a acesteia.

R.a. Efecte adverse hematologice sau hemoragice poten\ial letale

Compr.film. 250 mg. Ct. " 20. Pa:35,53

@ TICLOPIDIN 250 (Laropharm, Romania)

ACIDUM ACETYLSALICYLI CUM

OTC

vezi N 02 BA. lnhiba ciclooxigenaza i previne formarea de


tromboxan A2. 0 singura doza terapeutica inhiba ireversibil func\ia
plachetara pentru 8-10zile, lnterferand cu hemostaza
iprelungind
timpul de sangerare .
Ind. Profilaxia recidiveiinfractului miocardic.Infarct miocardic
acut. Angina pectorala instabila. Men\inerea revascularizarii
dupa angioplastie i bypass coronarian. Accident vascular
cerebral is chemic acut (confirmat prin tomodensitometrie).
Profilaxia accidentelor ischemice cerebrale tranzitorii i
infractului crebral. Reducerea ocluziilor vascularein arterita
obliteranta .

R.a . Hemoragie. Ulcer gastroduoden al. Alergii (cutanate,


respiratorii, edem angioneurotic).
Cind. Rise de hemoragie.Ulcer gastroduodenal.Alergie la salicila\i.
Admin . Pentru ac\iunea antiagreganta plachetara au fast
recomandate doze dispuseintre valorilargi, de la 81-325
mgintr-o priza zilnica sau la 2 zile, pana la 500 mg la 2-3 zile.
Doza de 325 mg o data la 2 zile scade semnificativ riscul
infarctului de miocard dar crete pu\in riscui ocului hemoragic.

(purpur a trombocitopenica, agranuloc ito za), (necesa ra o


monitorizare adecvata), fenomene dispeplice, alergii.

ASPIFOX (Actavis Group, lslanda)

Cind. Asocierea cu anticoagulante orale, aspirina 9i AINS (cu

Compr. gastrorez. 75mg; 100 mg; 150mg; 160mg. Ct. >< 10,
20,28, 30,50, 56, 60, 90, 100,500.

excep\ia indica\iei STENT) suferin\e cu poten\ial hemoragic ,


leucopenie, trombopeniein antecedente .

ASPIRIN CARDIO (Bayer, Romania, Germania)

Admin. Oral,Adul\i 250 mg de 2 ori/zi, la sfan;;itul mesei.

Compr. Gastrorez. 100 mg; 300 mg.Ct

188

MEMOMED

2 0 .4

1lfc11u1rtlfor tic fnr111n cofog1u

MEMOMED 20
14
M cmorntm de ft11 11mcolog lc

20.
189

ASPENTER (Terapia, Romania)


compr. film.gastrorez. 75 mg; 325 mg.Ct. x 50; 30.

R.a. Tahicardie,cefalee, ame\eli,bufeuri, tendin\e sincopale, mai


ales la doze mari (400 mg/zi), gre\uri, diaree, hipotensiune
arteriala.
clnd. Hipotensiune.

ASAPRIN CARDIO (AC Helcor, Romania)


Compr.film. gastrorez. 100mg.Ct. x 20;1000.

prec. lnsuf. cardiaca.

ALUPIRIN (Labormed Pharma, Romania)

lnteracf. Alcoolul poate scadea tensiunea arteriala. Tutunul scade


efectul D.

Compr.film. gastrorez. 75mg. Cl. x 30.

Admln. Ca antiagregant plachetar 300-400 mg/zi,in 3-4 prize cu


0 orainainte

de masa.

ACID ACETILSALICI LIC - RICHTER (Gedeon Richter,


Romania)

DIPIRIDAMOL ZENTIVA (Zentiva, Romania)

Compr. 100 mg.Cl. x 30

Compr. film. 25mg. Ct. >< 30.

@ ASPIMAX CARDIO (Laropharm, Romania)

ILOPROSTUM

Compr. gastrorez. 75 mg. Ct x 40.

Fein. Echilibrul plasmatic la 10-20 min. de lainceputul perfuziei

@ SANTEPIRIN (Laropharm, Romania)

i.v. Biotransformare intensa i completa. Metaboli\i inactivi.


T1/2 30 min.in insuf. hepalica i renala clearance scazut
de 2-4 ori.

Compr.gastrorez. 75 mg. Ct x 40.

Fdin. Antiagregant plachetar analog al prostac iclinei. Dilata


arteriolele i venulele. Crete perfuziain re\eaua capilara, scade
hiperpermeabilitatea vasculara. Activeaza fibrinoliza.

PREVAS (Pharmaswiss, Romania) Compr.


gastrorez. 75 mg. Ct x 40.

Ind. lschemie cronica severa a membrelor inferioare la


bolnavi cu rise de amputa\ie. Fenomene Raynaud severe cu
tulburaritrofice
in evolu\ie.

PROTECARDIN (Biofarm, Romania) Compr.


gastrorez.75 mg,100 mg.Ct. x 40.

R.a. Flush facial, cefalee. Gre\ur i, vome, crampe abdominale,


ROMPIRIN E (Antibiotice, Romania)
Compr. film.gastrorezist. (E) 100 mg. Ct x 20; 30; 1500.

&_

DlPYRIDAMOLUM

Compr. OTC.

Fein. Absorb\ie buna digestiva, concentrarein ficat, excre\ie


predominata prin scaun. Trece in laptele matern unde realizeaza
6% din cone. plasmatica
Fdin. Crete debitul sanguin coronar, favorizeaza sinteza ATP in
miocard.Ladoze mari (300-800 mg/zi) inhiba captarea adenozinei
i este slab inhibitor al fosfodiesterazei, diminua
adezivitatea trombocitelor i riscul trombozei.

Ind. Prevenirea tromboembol iilor.


190

MEMOMED

2 0 14

ftll1111orntor rh ft 1r111ncnlog/c.

diaree, transpira\ii, astenie. Parestezii, febra , frisoane, confuzie,


apatie, aritmii, somnolen\a sau agita\ie, artralgii, erup\ii, dispnee.
Clnd. Sarcina,alaptare, boli cu rise de hemoragie, tulb.
coronariene severe, insuf. cardiaca. aritmii.

Admln.in spital. Perfuzie i.v. cu perfuzor automat.


ILOMEDIN (Bayer Pharma, Germania)
Cone. pt. sol. perf. 20 g/ml - fiola 1 ml. Ct. >< 5 fiole Pa:
871,63
Cone. pt. sol. perf. 20 g/ml - fiola 2,5 ml. Ct. >< 5 fiole.
VENTAVIS (Bayer-Schering, Germania)
Sol.de inhal.prin nebuliz. 10 g/ml - fiola 1 ml. Ct.
x 30, 168. Pa: 2160,38;-.
M E M O M E D 2 0 14
/ll c111omtor de fnnuacofogic

191

Sol.de inhal.prin nebuliz. 10 g/ml - fiola 2 ml.


Ct. x 30, 90,100, 300.

Admin. Numai n spital. Bolus i.v. 180 g/kg, urmat de

ABCIXIMABUM

perfuzie continua cu 2 g/kg/min. pana la 72 ore.

lmunoglobulina G, clona om- oarece monoclonala, fragment


antitrombocite umane.

Fdin. Se leaga la receptorul glicoproteic II b/111 a de la


suprafa\a trombo citelor, impiedicand fixarea fibrinogenului ?i
inhiband agregarea tromboc itelor.
Ind. Asocial

cu heparina ?i aspirina pentru prevenirea


complica\iilor acute ischemice la bolnavi supu?i a ngioplastiei
coronare transluminale percutanate. Angina instabila troponinpozitiva
si
troponin-negaliva
.

R.a.Sangerariin primele 36 ore. Trombopenie. Apari\ia de


anlicorpi
in 2--4 saptamani. Reac\ii de
Hipotensiune. grea\a, vome, bradicardie,febra.

sensibilizare.

Cind. Bolnavi cu sangerari sau rise de hemoragie. Nu se repeta


administrarea.
Admin.

l.v.in bolus de un minut, 250 g/kg, cu


minuteinainte de ang ioplastie, urmata de perfuzie
10 g/minut, 12 ore.

10
cu

REOPRO (Centocor BV, Olanda)


> S

EPTIFIBATIDUM

Fein. Concentra\iile plasmatice medii la starea de echilibru sunt


atinse repede dupa adminislrareain bolus i.v. de 180 g/kg
unmata de perfuzie i.v. T1/2 2,5 ore. Excre\ie renala 50% din
clearance total, 50% nemodificata .
Fdin.Heptapeplida

ciclica de sinteza, inhibitor reversibil


alagregarii plachetare,de tip RGD (arginina-glicina-aspartat).

Ind. Prevenirea unui infarct miocardic precoce la bolnavi cu


anger instabil sau infarct fara unda Q, cu un ultim episod dureros
toracic
in 24 ore ?i modificari ecg ?ilsau cre?terea enzimelor cardiace.

R.a. Sangera re majora sau minora, hipotensiune, fibrila\ie


atriala, insuf. cardiaca, $OC, stop cardiac, bloc a-v, flebita,
tahicardie ventriculara, trombopenie, ischemie cerebrala.

MEMOMED

INTEGRILIN (Glaxo Group, U.K)


Sol. inj. 2 mg/ml. Flac x 10 ml. Sol. perf. 0,75 mg/ml. Flac.
100 ml. Pa: 107,48;320,04.

> S

TIROFIBANUM

Fein. Legare 65% de proteine plasmatice. Metabolizare limitata.


Eliminare urinara ?i biliara. T 1/2 1,5 ore. Clearance plasmalic
mic?orat la varstnici,in insui. renala, afec\iuni coronariene.

Fdfn. Antagonist nepeplidic al receptorului GP II b/111 a, de pe


suprafa\a trombo citelor , implicalin agregarea acestora prin
impiedicarea legarii fibrinogenului de acest receptor. Func\ia
trombocitara revine la valorile ini\iale la 8 ore de laintreruperea
tratamentului.

/nd . Prevenirea infarctului miocardic la bolnavi cu angina


inslabila sau infarct non-Q cu ultimul episod dureros precordial
aparutin ultimele 12 ore, cu modiiicarile ECG i/sau cu valori
crescute ale enzimelor cardiace. Tirofiban se utilizeaza
impreuna cu acid acelilsalicilic ?i heparina nefrac\ionata.

R.a. Hemoragie. Greata. febra, cefalee.

Sol. inj./perf. 2 mg/ml. Flac. 5 ml. Pa:1209,07.

192

Cind. Sangerari, antecedente de accident vascular cerebral,


opera\ie sau traumatismin ultimele 6 sapt. , trombopen ie,
hipertensiune arteriala severa, insuf. hepatica.

2 0 14

iltc111on1to1 f/r far111ncologlc.

Fdin. Inhibitor al agregarii plachetare, nrudit structural cu ac.


acetilsalicilic.

Cind. Antecedente de accident vascular cerebral, afec\iuni


intracraniene, hemoragii relevante clinic n cele 30 zile
anterioare tratamentului, hipertensiune maligna. traumatism
fizic sever sau interven\ii chirurgicale majorein ullimele 6
saptamani, trombopenie, tulburari de coagulare, insuf. hepatica
severa.
Admin. Numai n spital,de catre speciali ti. Perfuzie i.v. lni\ial 0,4
g/kg/minut, limp de 30 minute. Apoi 0,1g/kg/minut.
AGGRASTAT {lroko Cardio,Marea Britanie)
Cone. pt. sol. perfuz. 0,25 mg/ml. Flac.50 ml. Pa 810,69.

!&

TRIFLUSALUM

>

P-RF

Fein. Ac. hidroxitrifluorometilbenzoic este principalul metabolit


al triflusalului cu T 1/2 34 ore. Excre\ie renala.

MEMOMED

2 014

lllemorntor defn,.macologtu

193

Ind. Profilaxia accidentelor tromboembolice . Tratamentul

complica\iilor trombotice.

R.a. Tulb. gastrointestinale (6%).

Cind. Leziunl gastrointestinal e active.Accidente hemoragice acute.


Hepatopatie severa. Diateze hemoragice. Sarcina trim Ill.
Admin.300-600 mg/zi (1-3 caps), ntimpul sau la sfa itul meselor.

Fdin. Derivat de ciclopentiltriazolopirimidine (CPTP), analog


nucleozldic. Antagonist selectiv al receptorului pentru
adenozindifosfat
(ADP) P2Y12,
care
poateimpiedica
agregarea piachetara mediata de ADP .
Ind. Asocial cu acid acetilsalicilic (cand acesta nu este
contraindicat), pentru preven\ia evenimenteior aterotrombotice la
bolnavi adulti cu angina instabila, infarct miocardic cu sau fara
supradenivelare ST. Pacien\i cu interventie coronariana
percutanta (PCI) sau by-pass coronarian (CABG).

PLATROX (Glenmark, Cehia)


Caps. 300 mg.Ct. x 30, 50, 60, 90. Pa: -;58,12;-;-.

R.a. Dispnee, hemoragii. Alergii.


Clnd. Sangerari acute, istoric de sangerare intracraniana. lnsuf.
hepatica.Asociere cu medicamente care influenteaza enzima
CYP 3A4.
'
PRASUGRELUM

P-RF

Fein. Prodrog repede metabolizat in vivo,in intestin,intr-un


metabolit activ (ASC) i al\ii inactivi. Pie seric al ASC la 30 min.
Eliminare urinara (68%) iin fecale (27%). T1/2 de eliminare al
ASC 7 ore (2-15).
Fdin. Inhibitor al activarii i agregarii plachetare prin legarea
ireversibila a ASC de receptorii ADP de tip P2Y12 pe
piachete. Astfel se reduc evenimentele cardiovasculare la
aterovasclerotici.
Ind. Asocial cu ac. acetiisalicillcin prevenirea evenimentelor
aterotrombotice la bolnavi cu sindrom coronarian acut (anger
lnstabil, infarct miocardic).

BRILLIQUE (Astrazeneca, Suedia)


Compr. film. 90 mg.Ct x 14, 56, 60, 100, 168, 180. Pa:
-;352,4;-;-;-;-.

f&

COMBINATll

P-6L

AGGRENOX (Boehringer lngelheim, Germania)


Caps. elib. modif. acid acetilsalicilic 25 mg i dipiridamol
200 mg. Ct. x 30,60. Pa:-; 63,61.
Fein. t;i Fdin. vezi N 02 BA i B 01 AC

R.a. Rise de hemoragie, hematom, anemie.

Ind. Profifaxia accidentului ischemic tranzitoriu sau accident


vascular cerebral ischemic de etiologie trombotica .

Cind. Sangerare patoiogica evidenta, antecedente de accidente


vasculare celebrare sau accident ischemic tranzitor {AIT). Insur.
hepatica severa.

R. a. Erup\ii cutanate tranzitorii, urticaria, bronhospasm sever


si angioedem.

Pree. Bolnavi paste 75 de ani, tendin!a de sangerare uoara, sub


60 kg., asociere cu anticoagulante.
Admin .lni\fal 60 mg, apoi 10 mg/zi. Asociere cu ac. acetilsalicilic
75-325 mg./zi.
EFIENT (Eli Lilly, Olanda)
Compr. film 5 mg.; 10 mg., Ct. x 14, 28, 30, 56, 84, 90,
98.
Pa: 284,78;-;-;-;-;-.

Fein. Repede aborbit digestiv. Pie. seric. la 1,5 ore.


Biodispo nibilitate 36%. Legare de proteine 99,7%.
Metabolizare hepatica (GYP 3A4). T1/2 7 ore.Excre\ie biliara.
14

Admin. 0 capsula de 2ori/ zi,de obicel una dimineaja i una seara.


DUOPLAVIN (Sanofi-Myers Squib, Fran\a)
Clopidogrel 75 mg.Acid acetilsalicilic 75 mg.Compr.film Ct
x 14, 28, 30, 50, 84, 90, 100. Pa: -;122,34;-;-;-;-;-.
Clopidogrel 75 mg. Acid acetllsalicilic 100 mg. Ct x 14, 28,
30, 50, 84, 90, 100.
AXANUM (Astra Zeneca AB, Suedia)

TICAGRELOR

194

C. I. Pacien\i cu ulcer gastric sau duodenal activ sau cu tulburari


de coagulare.

MEMOMED

2 0

11/t.11Jfuator tie ft1r111ac:o/ogic

Acid acetilsalicilic 81 mg. Esomeprazol 20 mg. Caps. Ct x


10, 30, 90. Pa:-;57,17;-

MEMOMED 20
14

Mcmnmtur de

B 01 AD

fnrmn cologlc

195

ENZIME

STREPTOKI
NASUM

Fdin. Ac\iune fibrinolitica, dependenta de prezen\ unui


factor plasmatic, optima la pH 7,3-7,6. lnj. i.. produce
hza trombilor daca acetia nu sunt mai vechi de 3-5 z1le.
Ind. Tromboflebi te, tromboze i embolii ale arterelor
periferice, embolii pulmonare, infarct miocardic.
R.a. Febra, gre\uri i colici abdominale, leucocitoza,
hipotensiune arteriala, alergii, tulburari renale, hemorag11.
Cind.in perioada postoperatorie i postpartum, dupa biopsie
hepatica Irenala, un test diagnostic i.ntraarte1al,
acc1dnt_vascul r cerebral. Hemoragii acute, ulcere.
H1pertens1une artenala severa, tuberculoza active.
Admin. l.v., ini\ial 250000-500000 u., dizolva!ein 20-50
ml glucoza 5% sau ser fiziologic, lnj. lent (10-20 mmue.
Daza e
intre\inere,imediat dupa doza de atac, 100000 u./ora, '.n
perfuze l.v., pana la ob\ inerea efectelor favorab ll (24-72
o!e in emboha
pulmonara, 72 orein tromboza venoasa profunda). Nu se
var depa i 3-4 zile (excep\ional 6).
STREPTASE (CSL Behring,Germania)
Liof. pt. sol. inj./perf. 250.000 u.i. Flac. Ct x 1.
Liof. pt. sol. inj ./perf. 750.000 u.i. Flac. Ct x 1.
Liof. pl. sol. inj./perf. 1.500.000 u.i. Flac. Ct x 1.
ALTEPLASUM

(SIN. TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR)

Fdin. Glicoproteina cu o secven\a de 527 AA din structura


acti vatorului plasminogen ului tisular uman, ob\inuta prin
tehnl gia ADN-ului recombinant. Devine activa prin legarea
de fibnna 1 converte te plasminogenul legalde fibri in pl
smina,cnducand
la fibrinoliza i solubilizarea cheagulu1.
Ac\1une slaba_ asupra plasminogenului nelegat, circulant.
Nu este suspectata pentru poten\ial antigenic.
Ind. Trombolizain faza acuta a infarctului de miocard
(primele 6 ore) i a embollei pulmonare.
R.a.
Hemoragii
superliciale,
rar
interne,
scaderea
hematocritului i/sau hemoglobinei, grea\a, varsaturi.

Admin.in infarct de miocard doza ini\iala este 10-15 mgin


bolus
i.v. de 1-2 minute iar doza deintre\inere 40-70 mg perfuzata n
urmatoarele 2 ore.
in embolia pulmonara dozele sun! maimici iar ritmul
administrarii
Clnd.La fel ca i pentru celelal e trombolitice.

este mai lent.

Admin. l nj. i.v. lente (2 min. max.)in dublu bolus de cate 10 u.,
la interval de 30 minute de la debutul primei inj.

ACTILYSE (Boehringer lngelheim, Germania) Liof.

RAPILYSIN Actavis Group, lslanda)

+solv.pt.sol.inj. 50 mg. Flac. Ct x 1. Pa:1663,22.

Pulb.inj. 10 u.fiola + seringa preumpluta 10 ml


solvent. Ct. x 2. Pa: 4002,94 .

RETEPLASUM

TENECTEPLAZUM

Fein. Dupa inj. i.v. bolus a 10 u. x 2, distribu\iain plasma


are T1/
2 18 minute, eliminarea T1/2 5 1/2 ore.
Biotransformare intensa. Eliminare urinarain cantita\i foarte
mici.

Fein.Este eliminata din circula\ie prin legarea de


receptoriispecifici din ficat. urmata de metabolizareain
peptide micl.

Fdin. Ac tiveaza plasminogenul trecandu-1in plasmina,


care degradeaza
fibrinogenul
i fibrina. Scade
fibrinogenul plasmatic cu 60-80%,acesta normalizandusein 2 zile.

Fdln. Este un activator recombinat al plasminogenului. Se


leaga la componenta fibrinogen a trombului si transforma
selectiv
plasminogenuldin trombin plasmina,care degradeaza
matricea fibrinei.

Ind.Tratament trombolitic al infarctuluiacut de miocardin


primele 12 ore de la debut.

Ind.Tratament trombolitic alinfarctuluimiocardic acut.


Tratamentul trebuie nceput cat maicurand dupa aparilia
simptomelor.

R.a. Hemoragie, aritmii,hipotensiune.

Cind. Diateza hemoragica, tumori cu rise de hemoragie,


ulcer
pepticin
puseu,
pancreatita
acuta,
pericardita,retinopatie diabelica.
MEMOMED

196

14

R.a. Hemoragie (ap. digestiv, urinar, hemopericard,

pulmonara, retroperitoneala). Aritmie. Hipotensiune. Reac\ii


anafilaclice.

20

MEMOM ED
14

!tlcmorator de farmacologle

ultimele 6 luni. Pacien\i sub tratament anticoagulant.


Antecedente d.e lezi ni ale SNC. Disfunc\ii hepatice.
Retinopatie. Ulcer
peptic
act1v.
Anevrism arterial.
Pericardita. Pancreatita .

Admln. Bolus i.v. unicin decurs de 5-10 secunde. Dozein

func\ie de greutatea corporala. Sub 60 kg, 6000 u. = O mgin 6


ml solu\ie.
intre 60-70 kg, 7000 u.
35 mg n 7 ml sol. lntre 70-80 kg, 8000

u. = 40 mg n 8 ml sol.intre 80-90 kg, 9000 u.


45 mg n 9 ml
sol. Peste 90 kg, 10000 u.
50 mg n 10 ml. sol.

197

Fdin. Glicoproteina dependenta de vii. K, inhibitoare a coagularii.


Activata de trombina si asociata cu cofactorul sau, proteina S,
stimuleaza inactivarea proteolitica a factorilor Va i V Iiia.
0

Ind. Deficit constitu\ional sever in proteina C la nou-nascut,


responsabila de tromboza venoasa severa imasiva. La adul\i n
releul heparina/antivitamina K pentru a evita necroza cutanata.
Prevenirea trombo zei la heterozigo\i in tirnpul interven\iilor
chirurgicale icezariene,
n caz de ineficacltate sau
contraindica\ii a heparinei/antivitarnine K.

R.a.Nu se cunosc.
Admin. De catre speciali tiin hemostaza.

METALYSE (Boehringer lngelheim GmbH, Germania)


Pulb.(flacon) 6000 u; 8000 u.; 10000 u+ solv.6ml; (seringa
preumpluta) pt.sol.inj. Pa:-;4120.4;4378,86.
PROTEINA C

20

Memorator de
farmacologle

Clnd. Tulburari hemoraglce semnificative actuale sau in

Fein. Recuperarea in vivo este 1,58% pe u.i./kg injectata


. T 1/2 B ore.

CEPROTIN (Baxter AG, Austria)


Liof. + Solv. pt. sol. inj.500 u.i. Ct x 1flac. liof. + 1 flac 5
ml solv.; 1000 u.i. Ct x 1 flac. liof. + 1 flac 10 ml solv.

B 01 AE INHIBITORI DIRECTI Al TROMBINEI


DESIRUDINUM

Fein. Pie seric la o ora dupa inj.s.c. Ac\iunea apare dupa 2060 min. T 1/2 2 ore.Durata ac\iunii 2-3 ore.

Fdln. Inhibitor al trornbinei libere i legate. Prelunge!?le


timpul de coagulare.

Ind. Profilactic al trornbozei venoase prounde, la bolnavi care


fac implantari de proteze totale de !?Old.

R.a. Hernatom, hernoragie , (intracraniene, oculare,


peritoneale, articulare), tromboflebita profunda, tromboza, gre\uri,
vome, febra, cc anafilactic.
Cind. Hemoragli, tulb. de coagulare.
Admin. S.C. 15 mg la 12 ore, prima doza cu 5-15 min. nainte
de opera\ie, dupa anestezia regionala. Trat. maxim 12 zile.
REVASC (Canyon, Marea Britanie)
Pulb. pt. sol. inj. x 15 mg. + Solv. pt. sol. inj 0,5
ml. Ct x 1, 2, 10.

LEPIRUDINUM

s Fein.
Dupa i.v.. T 1/2 10 minute. Excre\ie urinara (45%), 35%
nemodificata.

Fdin. Este o hirudina recombinanta, derivata din celulele de


drojdie . Polipeptid cu 65 arninoacizi. Inhibitor direct ispecific
al trornbinei. Ac\ioneaza independent de antitrombina Ill.

Ind. lnhibi\ia coagulariila adul\i cu trombopenie indusa de


heparina i cu boala tromboemb olica necesitand tratament
antitrombotic parenteral. Diagnosticul trebuie confirmat prin
testul de activare plachetara lndusa prin heparina {HIPAA)
sau un test echivalent.

R.a. Sangerare (> 10%). Anemia, fibrila\ie ventriculara, tulb.


testelor hepatice, seplicemie.

Cind.Tulburari de coagulare, punc\ii, anomalii vasculare,


accidente vasculare, hipertensiune severa, endocardita, insuf.
renala, interven\ii chirurgicale.
Admin. De catre medic specialist n hemostaza .
REFLUDAN (Celgene Europe, Marea Britanie)
Pulb. pt. sol. inj./perf. 20 mg; 50 mg. Ct.

1, 10 flac.

BIVALIRUDI NUM

Fdin.Inhibitor direct ispecific al trombinei,care se leaga atat


de situs-ul catalitic, cat ide exositus-ul anionic al trombinei,
alatin faza fluida cat i n cea de cheag.

Ind. Tratamentul pacien\ilor adul\i cu sindrom coronarian


acut
(angina
instabila/infarct
supradenivelare ST)

miocardic

fara

MEMOMED

M E M O M E D 2 014

198

2 014

199

Mcmomtor tie fnrmncologi<!

Me111om/or de ft1r111acologlc

programa\i pentru interven\ie de urgen\a sauin a!?leptare.


Anticoagulant la paclen\ii supu!?i interven\iilor coronariene
percutanate (PCI).

Fdin. Inhibitor puternic, competitiv, direct reversibil de trombina.


Ind. Preven\ia primara a evenimentelor tromboembolice venoase

R.a. Sangerari
minore
saumajore,
creterea
INR,
trombocitopenie ,
anemie, hipersensibilitate, cefalee,
hematoame, hipotensiune arteriala, grea\a, varsaturi,
dorsalgii , dureri toracice, dureri inghinale, hemoragie,
pseudoanevr ism
vascular. erup\iicutanate,
urticarie,
bradicardie.

Cind. Hipersensibilitate la bivalirudina sau la oricare dintre


excipien\i, sau la hirudine, sangerare activa sau rise crescut
de sangerare datorita tulburarilor de hemostaza i/sau
tulburarilor ireversibile de coagulare, hipertensiune arteriala
severa necontrolata terapeutic i endocardile bacteriene
subacute, insuficien\a renala severa (RFG<30 ml/min) !?i
la pacien\ii dependen\i de dializa.
Admin. Sindroame coronariene acute ini\ial 0,1 mg/kg, in
bolus, urmata de perfuziein doza de 0,25 mg/kg i h.
Continuarea perfuziei cu doza de 0,25 mg/kg !?i h pana la 72
ore. Daca pacientul necesita PCI trebuie administrat
suplimentar, n bolus, o doza de 0,5 mg/kg, iar doza
perfuzabila trebuie crescuta la 1,75 mg/kg i h pe toata
durata procedurii. Dupa PCI. reducerea dozei perfuzabile la
0,25 mg/Kg i h trebuie facutain urmatoarele 4-12 ore nfunc\ie
de raspunsul clinic.La pacien\ii care sun! supu!?i interven\iei de
bypass aortocoronari an (CAGB) perfuzia cu bivalirudina
trebuie continuata pe toata durata interven\iei. lmediat
inainte de interven\ie trebuie administrata n bolus o doza de
0,5 mg/kg, urmata de o perfuzie cu doza de 1.75 mg/kg i h
pe toata durata interven\iei. La pacien\ii care sunt supuiPCI
este de 0,75 mg/kg, administrata intravenosin bolus, urmata
imediat de perfuzie intravenoasa cu o viteza de perfuzie de
1,75 mg/kg I ora, eel pu\in pana la sfaritul lnterven\iei.
Perfuzia poate continualimp de 4 ore dupa PCI, daca starea
clinica permite aceasta.
ANGIOX (Medicines Company, Anglia)
Pulb.pt.conc.pt. sol. inj./perf. Flac. 250mg. Ct. x 2;

10
DABIGATRANUM ETEXILATUM

P-RF

Fein. Prodrog inactiv care este absorbit rapid !?i transformatin


dabigatran actlv prin hidroliza catalizata de esterazain plasma I
in ficat.

la pacien\ii adul\i care au suferit o interven\ie chirurgicala


electiva deinlocuire completa de
old sau o interven\ie
chirurgicala de
inlocuire completa a genunchiului.
R.a. Anemie,

trom bocitopenie, hematom, hemoragia


plagii, epistaxis, hemoragiigastrointeslinale,rectale, hematurie,
creterea transaminazelor serice,.
Cind. Hipersensibilitate la substan\a actlva sau la oricare
dlnlre excipien\i, insuficien\a renala severa (CICr < 30
ml/min), hemoragii active semnificative din punct de vedere
clinic, leziuni organice cu rise de sangerare, tulburari
spontane sau farmacol ogice ale hemostazei, insuficien\a
hepatica, tratament concomitent cu chinidina
Admln. Preven\ia tromboembol ismului venos (TEV) la
pacien\i care au suferit o interven\ie chirurgicala electiva
deinlocuire a genunchiului sau deinlocuire de !?Old: 220 mg
o data pe zi. lni\ial o capsulain interval de 1 - 4 ore de la
terminarea interven\iei chir urgicale, apoi 2 capsule o data
pe zi, limp de 28-35 zile. Varstnici: 150 mg/zi.

PRADAXA (Boehringer lngelheim, Germania)


Caps. 75mg; Ct. x 10, 30, 60. Pa:72,51; 206,27; 405,71.
Caps. 110mg, 150 mg; Ct. x 10, 30. 60; 180. Pa: 72,51;
206,27; 405,71; -;72,51;206,27;405,71; -.

801 AF 02

INHIBITOR! DIRECT! Al FACTORULUI XA

APIXABAN

Fdln. Apixaban este un inhibitor puternic, reversibil, direct !?


iinalt selectiv, al factorului Xa atatin forma libera cat siin cea
de la nivelul trombilor, fara a fi necesara interac\iunea u
antitrombina Ill. lnhiba activitatea protrombinazei. Previne
formarea trombinei cat i dezvoltarea trombilor.
Ind. Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV)
la pacien\ii adul\i care sunt supu i unei interven\ii chirurgicale
de artroplastie a !?Oldului sau genunchiului

MEMOMED 20

200

14

MEMOMED 201
4

/llemorator tie f
armacologie

R.a.

Anemie,
hematurie

trombocitopenie,

201

M emomtor de fammc
ologfe
hemoragie,

Cind.

Sangerare activa semnificativa


hepatice inso\ite de coagulopatie, sarcina

hipotensiune,

clinic,

afec\iuni

Pree. lnsuficien\a hepatica U!;loara, moderata


Admin. 2,5 mg adminstrata oral de doua ori pe zi. Daza
ini\iala trebuie administrata la 12 pana la 24 ore dupa
interven\ia chirurgicala.
Durata tratamentului: artroplas/ia !jO/dului: 32-38 zile;
artroplastia genunehiului : 10-14 zile.
ELIQUIS (Bristol-Myers Squibb I Pfizer Eeig, Marea
Britanie) Compr. film.2,5 mg. Ct.

10, 20, 60, 168.Pa:-;-;

499,88;-.
Compr. film. 5 mg. Ct x 14, 20, 56, 60, 168, 200. Pa:
-;-;-;
460,9; -;-.

B 01 AX ALTE ANTITROMBOTICE

P-RF

Fein. Biodisponibilitatea absoluta a apixabanin doze de pana la


10 mg este de aprox imativ 50%. Administrareaimpreuna cu
alimente nu afecteaza Cmax. La om, legarea de proteinele
plasmatice este de aproximativ 87%.Se elimina renal, prin
bila sau fecale. Apixaban este metabolizat in principal pe
calea CYP3A4/5.

FONDAPARINUX SODIUM

P-RF

Fein. Dupa inj.s.c.rapid absorbita .Pie.seric la 2 ore.Dupa o


inj./ zi,echilibru sericin 3-4 zile.Eliminare urinara, 64-77%
neschimbat. T1/2 de eliminare 17 ore la tineri sanato!;li. 21 de
ore la varstnici sanato!;li.
Fdin. Inhibitor sintetic !;li selecliv al factorului x activat (Xa)
prin antitrombina Ill (AT Ill). Poten\eaza de 300x inhibi\ia
naturala a factorului Xa prin AT Ill.
Ind. Prevenirea

evenimentelor tromboembolice venoase in


chirurgia ortopedica a membrului inferior (fractura !;li proteza de
!;lOld, chirurgia majora de genunchi). Preven\ie in chirurgia
abdominala la bolnavi cu rise ridicat de complica\ii
tromboembolice. Preven\ie la bolnavi cu rise, la bolnavii
imobiliza\i la pat (insuficien\a
cardiaca,tulb.respiratoriiacute,boalainfec\ioasa sau inOamatorie
acuta).Anger instabil, infarct miocardic.

R.a. Hemoragie postoperatorie, anemie, alergie, anx ietate,


somnolen\a.
Cind. Sangerare, endocardita bacteriana acuta,
renala severa (clearance crealinina < 20 ml/min.)

insuficien\a

Pree. Nu se administreaza i.m. Preven\iiin cazuri cu rise


de hemoragie, ulcer
intracraniana recenta.

digestiv

in

puseu,

hemoragie

Admin. lnj. s.c. 2,5 mg. o data pe zi. Daza ini\iala la 6 ore
dupa interven\ ia chirurgicala. Durata 5-9 zile. n anger !;li infarct
2,5 mg.I zi, 8 zile.
ARIXTRA (Glaxo Group,Anglia)
Sol. inj.1,5 mg/0,3 ml. Seringa preumpluta 0,3 ml. Ct. x 2,
7,
10, 20. Pa:
Sol. inj.2,5 mg/0,5 ml. Seringa preumpluta 0,5 ml. Ct. x
2,7, 10, 20. Pa:-;-;233,8;Sol. inj. 5 mg/0,4 ml. Seringa preumpluta 0,4 ml. Ct. K
2,7, 10,20.
Sol. inj.7,5 mg/0,6 ml. Seringa preumpluta 0,6 ml. Ct. x 2,
7,
10, 20. Pa:-;-; 653,26;-.
Sol. inj. 10 mg/0,8 ml. Seringa preumpluta 0,3 ml.Ct. x 2,
7,
10; 20.
RIVAROXABANUM

P-RF

Fein. Absorb\ ie orala raplda !;li ridicata (80-100%). Pie seric la


2-4 ore.Biotransformare 213.Eliminare renala !;lf in fecale, cate
50%.

Fdin. Inhibitor direct selectiv al factorului Xa.impiedica


formarea trombinei !;li trombusul ui. Nu inOuen\eaza
plachetele .
Ind. Prevenirea evenimentelor tromboembol ice venoase
in chirurgia ortopedica.

Admln. lni\ial 10 mg.la 6-10 ore de la interven\ie, daca s-a


ob\inut o hemostaza. Apoi 10 mg./zi, 2 saptamani (dupa
opera\ie la genunchi) sau 5 saptamanl (dupa opera\ie la
coapsa).
XARELTO (Bayer Schering, Germania)
Compr.film. 10 mg,.Ct.
298,07;
796,63;-.

202

B 02 A

8 02

B 02 AA

5; 10, 30, 100.Pa: 149,02;

MEMOMED

2 0 14

ilfl!lllOl'a/ur di! far111aculogie

ANTIHEMORAGICE

B 02 A

ANTIFIBRINOLITICE

B 02
8

VITAMINA K I ALTE HEMOSTATICE

* *

ANT
IFIB
RIN
OLIT
ICE
AMIN
OACI
ZI

B 02 BO

8 02
B

MEM
OME
D 20
14

B 02 BX

Me111o
mtor de
farmacol
ogic

B 02
BA

VITAMINA K I ALTE HEMOSTATICE

203

VITAM INA K
FIBRIN OGEN
HEMOSTATICE LOCALE
FACTOR! Al COAGULAR ll SANGUINE

B 02
BB

ALTE HEMOSTATICE SISTEMICE

*
* *

B 02
BC

B 02
AB

INHIBITORI DE PROTEINAZE
BA

AMINOACIZ I

B 02
AA

B 02

PHYTOMENADI ONUM (Vitamlna K1)

* *

ACIDUM TRANEXANICUM

prin inhibi\ia

Fein. Absorb\ie din intestinin prezen\a sarurilor


biliare,depozitare in ficat. Eliminare biliara i urinara, sub
forma conjugata.

[)

PRFIS

ac\iunii

fibrinolitice a

Ind.Accidente hemoragice: datorate unei stari fibrinolitice


primitive generalizate; n cursul unui tratament cu efect
fibrinolilic; ntre\inute de o hemoliza locala (meno-metroragii,
hemoragii digestive, hematurie, liliaza, OR L).

R.a.

Rare. Gre\uri, vome,


tromboembol ii, convulsii, alergii.

diaree,

hipotensiune.

Cind. Antecedente de: accidente tromboembolice venoase


sau arteriale; stari fibrinolitice reac\ionale la o coagulopatie de
consum; convulsii. lnj. intratecale, intraventriculare.
Admin. Adul\i. 2-4 g/24 ore,in 2-3 prize sau injec\ii. Copiii
20 mg/kg/zi. lnj.i.v. strict, lente.

SIP-

RF

Fein. Absorb\ie orala rapida, pie. seric. la 2-3 ore, dispare


din sange dupa 6 ore.T1/2 dupa i.v. 3 ore. Distribu\ie n
toate
\esuturile
il.c.r.Eliminare
urinara
90%
(fillrareglomerulara, fara reabsorb\ie tubulara), neschimbat.
Traverseaza placenta.
Fdin. Antihemoragic
plasminei.

VITAMINA K

EXACYL (CN Unifarm, Romania)

Sol. inj. 500 mgf5 ml. Ct >< 5 fiole >< 5 ml. Pa: 12,8.

Fdin. lntervine in sinteza protrombinei i proconver


tinei. Protrombina crete dupa 3-8 ore dela administrarea
vitaminei.
Ind. Stari de hipovitaminoza K (prin administrare prelungita
de antibiotice cu spectru larg,in obstruc\ ii de cai biliare).
Antidot in supradozarea anticoagulantelor cumarinice. Diateza
hemoragica, purpura.

R.a. In inj.i.m. rise de hematomin sindroame hemoragice


datorite antivitaminelor K.in inj. i.v. rise de accidente
anafilactice.
Cind. Tromboemb olie, tromboflebita, hipercoagulabilita
te sanguina.
Pree. lnj. i.v. trebuie efectuate lent. La nou-nascu\i, mai
ales la prematuri poate produce hiperbilirubinemi e i icier
nuclear.
Admfn. Adul\i. l.v. Hemoragii obi nuite 5-10 mg/zi.
Supradozari de cumarinice 20-100 mg/zi. Daza zilnica i
durata tratamentului sunt condi\ionate de intensitatea
hipoprotrombinemiei i de evolu\ie. Se vor face determinari
repetate ale tim pului de protrombina. Copii. lnj. i.m. Nounascut l?i sugar 1 mg/k gintr-o administrare, repetata la
nevoie la 2-3 zile. Copil de 1-15 ani 5-10 mgfzi, limp de 3
zile sau 10 mg pe saptamana.

@ FITOMENADI ON (Terapia,Romania)

Sol. inj. 10 mg/ml-fiola 1 ml. Ct. >< 5. Pa: 14,64.

MEMOMED

M E M O M E D 2 0 14

204

B 02 BB FIBRINOGEN
FIBRINOGENUM HUMANUM

2 0 14

Memorator tie farmn cologie

11/cmnmtor di! farmac olog fe

B 02 BO

Fdin. Tn contact cu trombina formeaza fibrina. T 1/2 = 3-5 zile.


Ind. Medica\ie de substitu\iein hipo- sau afibrinogenemie, stari
de fibrinoliza acuta.

Admin. Se dizolva 1g substan\ain 100 ml apa bidistilata


sterila imediatinaintea administrarii. Se folose;;tein prima ora
de la solubilizare.Perfuzie i.v.lenta cu 30 picaturi pe minut.
Daza zilnica 1-8 g,sub controlul fibrinogenemiei.

205

FACTOR! Al COAGULARll SANGUINE

COMBINAJll (FACTOR! DE COAGULARE)

PRONATIV (Octapharma, Anglia)


Factori de coagulare umani II,VII, IX,X+Proteina C, Proteina S
Pulb+solv. pt. sol. inj. Ct. x 1 flac pulb.500 UI+ 1 flac. solv 20
ml.

HAEMOCOMPLETIAN p (CSL Behring, Germania)

fdin. Complex ul de protrombina con\inut determina activareain


cascada a cali intrinseci. Ca punct final, protrombina (factorul II)
este activata ;;i transformatain tromblna.
Ind. Sangerare, profilax la perioperativain deficitul dobandit Si de
congenital de factori de coagulare

Pulb. pt. sol inj.lperf.Liof. cone. de fibrinogen . 1 g; Ct.


x 1 flac. 50 ml solvent

Admin. De catre speciali;;ti. Daza unica nu trebuie sa depa easca


3.000 UI.

B 02 BC HEMOSTATICE LOCALE
COMBINAJll
EVICEL (Omrix, Belgia)
Fibrinogen uman + trombina umana
Sol. pt. hemostaza locala.Ct x 2 fl. x 1,2, 5 ml.

Ind. Adjuvant pentru favorizarea hemostazei localein timpul unei


interven\ii chirurgicale.

Admln. Cantitatea utilizata depinde de suprafa\a tratata. 0


suprafa\a de 10 cm2 se acopera picatura cu picatura, a
suprafa\a de 25-100 cm2, prin pulverizare.
TACHOSIL (Nycomed ,Austria)
Un cm2 con\ine: Fibrinogen uman 5,5 mg;Trombina
umana 2 u.i. Burete medicamentos 1 x (3,0 cm x 2,5 cm).
Pa 258,5;
Burete medicamentos 5 x (3 ,0 cm x 2,5 cm).
Burete
medicamentos 1 x (9,5cm x 4,8 cm). Pa 1141,36.
Burete
medicamentos 2 x (4,8 cm x 4,8 cm).

Ind.Adjuvant al hemostazei, n chirurgie.

Admin. De catre chirurgi cu ex perien\a.

FACTORUL VIII (ANTIHEMOFILIC A)

Ind. La bolnavi cu hemofilie,in accidente sau interven\ii


chirurgicale, n fibrinoliza acuta.
EMOCLOT (Kedrion SPA, Italia)
Liof. factor VIII. 500 u.i. + solv. pt. sol. perf. Flac. 10 ml.
FANHDI (Institute Grifols, Spania)
Liof. factor VIII. 25 u.i./ml; 50 u.i.lml; 100 u.i./ml + solv. pt.
sol. perf. Flac. 10 ml.

@ HAEMOCTIN SDH 250, 500, 1000 (Biotest Pharma,


Germania)
Liofilizat factor VIII. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. + solv.
prep. inj. 5 ml; 10ml; 10 ml. Ct x 1.
OCTANATE 250 - 500 - 1000 (Octapharma, Anglia)
Liof.factor VIII. 250 u.i. + solv.pt.sol.inj. Flac. 5 ml.
Liof.factor VIII. 500 u.i.; 1000 u.i. + solv.pt.sol.inj.Flac. 5
ml; 10 ml.
OCTOCOG ALFA

Fein. S-a studiat pe bolnavi cu hemofilie A severa - moderat


severa. T 1/2 9,7 - 11,8 ore.

ME MOMED

206

2 0 14

MEMOMED
14

Mcmorntor tie ft1r11wcologlc

20

207

Mc111omto1 de fnrmacologie

Fdin. Factor VIII de coagulare recombinant, glicoproteina cu


2332 aminoacizi, in secven\a comparabila cu factorul VIII
uman. Ac\ioneaza ca un cofactor al factorului IX , accelerand
conversia factorului xin activat. Acesta converte te
protrombinaintrombina.
Ind. Tratament i profilaxie la bolnavi cu hemoiilie A (deficit
congenital de factor VIII).
R.a. Hipersensibilitate, cefalee, ame\eli, febra.
Sarcina, alaptare. Hemofilia A este rara la femei. Se prescriein
sarcina numai n caz de necesitate absoluta. Nu se administreaza
in alaptare.
Admln. De catre specialiti.
ADVATE 250 - 500 -1000 -1500-2000 - 3000 UI
(Baxter ,
Austria)
Lief. factor VIII. 250 u.i; 500 u.i.; 1000 u.i.; 1500
u.i.;2000 u.i.;3000 u.i. + solv.pt. sol. perf. f1ac .5 ml.
Ct x 1
HELIXATE NEX GEN 250; 500; 1000 (Bayer Healthcare,
Germania)
Liof. factor VIII. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. +
solv.pt.sol.inj.10 ml. Ct x 1
l<OGENATE BAYER 250; 500; 1000; 2000; 3000 (Bayer
Healthcare,Germania)
Lief. factor VIII. 250 u.i.; 500 u.i.;1000 u.i. +
solv.pt.sol.inj.f1ac . 2,5 ml; 2000 u.i; 3000 u.i. +
solv.pt.sol.inj.flac. 0,5 ml. Ct. X 1 f1ac pulb.+1 f1ac.
solvent+trusa de administrare.
RECOMBINATE (Baxter, Austria)
Pulb. pt. sol. inj. 250 u.i.,500 u.i., 1000 u.i.+ Solv. f1ac. 10
ml MOROCTOCOG ALFA

/&.

PR-FIS

Fdin. Factor VIII de coagulare recombinant, glicoproteina cu


1438
aminoacizi, avand caracteristici func\ionale comparabile cu ale
factorului VIII endogen.
Ind. etc. A se vedea Octocog alfa.

REFACTO AF (Wyeth Europa, Marea Britanie)


Pulb. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i.; 2000 u.i + Solv. pt sol.
inj.. Ct. x 1f1.+ solv.seringa preumplula 4 ml.

COMPLEX DE ANTllNHI BITORI Al COAGULARll

PR

Fdin. Activitate coagulanta prin scurt-circuitarea ac\iunii factorilor


antihemolilici VIII i IX.
!nd.
Tra.taet
iprevenire
a
hemoragiilor
i.
n
situa\iichirurgicale, 1n deficit in 1actor VIII, la bolnavi care au
dezvoltat un inhibitor contra factorului Vlll'..in ca:de.ee.?
pin factor VII a, tratament :;;i prevenire a hemoragnlor :;;1, 1n
s1tua\11 ch1rurglcale, n deficitin factor
!X. la bolnavi care au dezvoltat un inhibitor contra factorului VIII.
I az de e c prin fctor VII a,tratament :;;i prevenire a
hemoragiilor 'in s1tua\11 ch1rurg1cale , n deficit de factor IX, la
bolnavi care au dezvoltat un inhibitor contra factorului IX .

FACTOR IX COAGULATIONIS HUMANUM

&_

P-RFIS

IMMUNINE 600 - 1200 UI (Baxter,Austria)


Liofilizat factor IX 600 u.i; 1200 u.i. + solv.pt.sol.perf.Oac.
5 ml; 10 ml.
OCTANINE F 500; 1000 (Octapharma, Anglia)
Liofilizat factor IX 500 u.i; 1000 u.I. Flac. 5 ml.
NONAFACT (Sanquin, Olanda)

R.a. Fera: urti ari , gre\uri, tromboembol ii, coagulare

Lief. + Solv. sol. lnj. 100 u.i./ml


Ct. x 1f1 + Solv. 5 ml, 10 ml.

Cind. CIVD,insuf. hepatica, rise de complica\ii tromboembolice.

@ BETAFACT (LFB Medicaments, Fran\a)

d"!i. 1.v. let:eel mull2 u./kg/min. Daza de 80 u./kg de 2-3 ori/


z1. fara a depa:;;1 240 u./kg/24 ore i 100 u./kg/inj.

Pulb 50 u.i./ml;+ Solv. sol. inj. 5 ml; 10 ml; 20ml. Ct x 1.

intra vasculara d1seminata (CIVD), infarct miocardic.

208

FEIBA NF 500 - 1000 U FEIBA (Baxter, Austria)

BENEFIX (Wyeth Europa, Anglia)

Pulb. pt. sol. inj. 500 u.i.; 1000 u.i.+ solv.pt.sol.inj./perf.


Flac.20 ml

Pulb. pt. sol. inj. 250 u.i.; 500 u.i.;1000 u.i.; 2000 u.i. +
Solv. sol. inj.5 ml. Ct. x 1.

MEMOMED

2 014

MEMOMED
014
.Mcmomtor de
fmwncologlc

ftfc111orr1/or r/c ft1r11111cologlc

209

Factor VII a de coagulare recombinant


Ind.Accidente hemoragice !?i interven\ii chirurgicale la bolnavi cu
hemofilie consti u\ionala sau dobandita cu inhibitori contra
factorilor VIII sau IX.

FACTOR VIII+ FACTOR VON WILLEBRAND


HAEMATE P 250 - 500 - 1000 UI (CSL Behring,

Adm/n. De catre medici speciali!?li.

Germania) Llofilizat 250 u.i.; 500 u.i;1000 u.i. !?i


solv.pt.sol.inj.lperf.Flac
5 ml; 10 ml; 15 ml.

IMMUNATE (Baxter,Austria)
Pulb. pt. sol. inj. 250 u.i., 500 u.1., 1000 u.i.+ solv. prep. inj
nae. Sml; Sml;10ml.

Pulb. 1 mg (SO KUI); 1,2 mg (60 KUI); 2 mg (100 KUI);


2,4
mg (120 KUI); 4,8 mg (240 KUI); 5 mg (250 l<UI) +
solv.pt.sol.lnj.
NONACOG ALFA ACTIVATUM

WILATE (Octapharma, Marea Britanie)


Pulb. 450 u.i./400u.i.; 900 u.i.1800u.i.+ solv.pt. sol. inj.Flac.
Sml; 10ml.
Pulb 500 u.i.ISOOu.i. 1000u.i.11000u.i. .+ solv. pt. sol. inj
Sml; 10ml.
EPTACOG ALFA ACTIVATUM

NOVOSEVEN (Novo Nordisk, Danemarca)

& P-RF! S

&

P-RF

Factor IX de coagulare recombinant


Ind.Accidente hemoragice i interven!ii chirurgicale la bolnavi
cu hemofilie constitu\ionala sau dobandita cu inhibitori contra
factorului IX.
Admin. De catre medici speciali ti.

BENEFIX (Wyeth Europa, Anglia)


Pulb. 250 U.1., 500 UI., 1000 U.I., 2000 U.1.+ solv. pt.
sol.inj.flac.5 ml. Ct. x 1flac.

PLASMA UMANA PROASPATA CONGELATA


OCTAPLAS (Octapharma,Anglia)

Sol. perf. 45-70 mg/ml. Punga 200 ml. cu plasma de sange


grup O; A; B; AB. Ct. x 10

B 02 BX ALTE HEMOSTATICE SISTEMICE

&

ETAMSYLATUM

P-RF

Fein. Absorb\ie orala, cu efectin circa 30-60 minute. Excre\ie


sub forma nemodificata , prin urina, bila, scaun.
Fdin. Antihemoragic, reducand sangerarile capilare cand numa
rul trombocitelor este normal,ameliorand adezivilatea lor. Scade
timpul de sangerare cu 40-45% dupa primele 30 minute.
Ind. Profilactic !?i terapeuticin interven\ii chirurgicale pe \esuturi
bogat vascularizate din sfera ORL, ginecologie, stomatologie,
oftalmologie, urologie \)Iin afec\iuni medicale (hematemeza,
metroragie, epistaxis. hematurie etc).

R.a. Cefalee, erup\ii, gre\uri,hipotensiune dupa inj. i.v.


Pree. Bolnavi cu trombozein an ecedente.
Admin. Profilactic, i.v. sau l.m. , 250-500 mg cu o orainainte
de interven\ie iulterior, la 4-6 ore, cal exisla ricul hemoragiei.
Oral, 250-750 mg culrei oreinainle de in erven\le i ulterior la
4-6 ore cale 500 mg.Curaliv, ini\ial 250-500 mg i.v. sau
i.m.,apoi 250 mg la 4-6 ore.intre\inere cu 500-1000 mg zi.
Copii: jumatate din dozele adultului. Local,un tampon de
vataimbibat cu solu\ la dinlr-o fiola i aplicat la locul hemoragiei.
ETAMSILAT (Zentiva , Romania)
Sol.inj.250 mg 2 ml. Fiole 2 ml. Ct.

5, 10. Pa 6,73;-

CARBAZOCHROMUM
Fdin. Diminua permeabilitatea !?i cre!?te rezisten\a capilarelor.
Ind. Hemoragii prin cre!?terea permeabilita\ji capilare la nivelul
tubului digestiv, aparatului respirator, relinei, uterului,in purpura
\)i intoxica\ii cu substan\e capilarotoxice. Profilact ic in
urologle, ORL, chirurgie pulmonara, ginecologie.

210

MEMOM ED

2 0 14

Me111om/Or tie fan11acologfc

primele 24 ore dupa preparare. Profilactic, n


seara precedenta i cu 1/2 orainaintea
interven\jei. Copii pana la 15 ani 0,75-3 mg.

Admin. 1,5-4,5 mg/zi,in perfuzie i.v. lenta, dupa diluarein glu


coza 5% sau ser fiziologic. Solu\ia diluata se iolosetein

ADRENOSTA ZIN (Terapia, Romania)

Sol.inj. 0,3 mg/ml. Fiole 5 ml. Ct.

5. Pa: 11,56.

MEMOMED 20
14

ROMIPLOSTINUM

21 1

lllc111orato1 de far111aco/ ogfe

Fein. Dupa inj. s.c. pie seric la 7-50 ore (in medie 14
ore). T 1/2 de eliminarein 1-34 zile (in medie 3,5 zile).
Fdin. Este o proteina fuzionata cu un Fc-peptid care activeaza

B 03

ANTIANEMICE

B 03 A

PREPARATE CU FIER

B 03 B

VITAMINA B 12 $1 ACID FOLIC

B 03 X ALTE PREPARATE
ANTIANEMICE

*
* *

B 03 A

PREPARATE CU FIER

cascada
de
transcrip\ie
intracelulara
via
receptorul
trombopoietinei (TPO) pentru a mari produc\ia de plachete.

B 03
AA

FIER BIVALENT, PREPARATE ORALE

Ind. La adul\i splenectomiza\i cu purpura trombopenica


autolmuna cronica idiopalica (PTI), refractara la corticoizi,
imunoglobuline. Tratament de inten\ie secunda la adul\i
nesplenectomiza\i cand chirurgia este contraindicata.

B 03
AB

R.a. 91,5%

Admin. De medici specialiti. lnj. s.c. o data/sapt.

FIER TRIVALENT, PREPAHATE PARENTEHALE


FIEHiN COMBINAJIE CU ACID FOLIC

B 03
AC

FIERiN ALTE COMBINAJll

B 03
AD

NPLATE (Amgen Europe, Olanda)


Pulb. pt. sol. inj. 250 g; 500 g. Ct. x 1 flac. Pa: 3205,

15;
6339,43.

ELTROMBOPAGUM OLAMINUM

FIER TRIVALENT, PREPARATE ORALE

B 03 AE

*
* *

REVOLADE (Glaxosmithkline, lrlanda)


Compr. film. 25 mg., 50 mg., Ct. x 14, 28, 84. Pa -;4621,38;

-; -;9171,91;-.
P-RF/R

..Medicament orfan".
Fdin. Trombopoieti na (TPO) este principala citokina
implicatain reglarea megacariopoiezei 9i a producerii de
trombocite. Este ligandul endogen pentru receptorul
trombopoietinei
(R-TPO).
Eltrombopag
influen\eaza
domeniul transmembr anar al R-TPO i ini\iaza cascade de
semnalizare similare dar neidentice cu ale TPO endogene ,
inducand proliferarea 9i diferen\ierea megacario citelor din
precursorii modulari.
Ind. Adul\i cu purpura tromboc itopenica imuna idiopatica
(PTI) cronica, splenectomiza\i, refractari la corticosteroizi,
imuno globuline. Tratament
de
linia
a doua
la
nesplenectomiza\i
pentru
care trat.
chirurgical este
contraindicat.

B 03 AA

FIER BIVALENT, PREPARATE ORALE

Fierul se administreaza singursau asocial cu vit. C pentru


creterea absorb\iei. Durata tratamentului cu lier n anemie
feripriva este pana la normalizarea valorilor hemoglobinei i
conlinuareainca 3-6 luni pentru refacerea fierului de
depozit. Oupa gastrectomie administrarea fierului trebuie
sa fie permanenta.
MEMOMED

212

014

1llc111orrztor de fn
nuncologle

FERROSI SULFAS
Fdin., Ind. Asemanatoare cu ale fumaratului feros.
Admin . Curativ. 200 mg (= 65 mg lier) >< 3/zi. Profilatic 200

mg ,. 1-2/zi.in lnsuf.renala cronica, anemia tratata cu


epoetina necesita 200-300 mg sulfat feros zilnic.
Preparatele retard se admin. 0
data pe zi.

@ FERRO GRADUMET (Teofarma, Italia)


Compr.elib.prel. 325 mg (105 mg lier). Ct. >< 30.
Pa:8,58.
TARDYFERON (Pierre Fabre, Franla)
Draj. elib.pre!.80 mg. Ct. >< 30. Pa: 12,08.

B 03 AB

FIER TRIVALENT, PREPARATE ORALE

COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (Ill) POLIMALTOZAT


Fein. Absorblie digestiva printr-un proces activ. prin
schimb competitiv de liganzi. Absorb\ia este invers
proporjionala cu doza adminstrata. Ex ista o corela\ieintre
marimea delicitului de lier si cantitatea de lier absorbita (cu
cat delicitul este mai mare cu att absorb\ia este mai mare).
Ind. Tratamentul caren\ei de lier, latenta icea manifesta
(anemie feripriva). Profilaxia caren\ei de lierin sarcina,
alaptare. la copii, adolescen\i. adul\i (vegetarieni,varstnici).
R.a. irita\ii gastrice, grea\a, constipa\ie, diaree .

Clnd. Hemocromatoza, hemosideroza, anemie saturnina,


talasemie, anemie hemolitica.
Admin.Copii sub un an: anemie feripriva 25-50.mg fier/zi;
deficit latent de fier 15- 25 rng fier/zi; profilactic 5.::romg
fier/zi. Copii 1- 12 ani:anemie feripriva 50-100 mg lier/zi;
deficit latent de fier 25- 50 mg fier/zi; profilactic 10-)5'mg

FERROSIGLUCONAS
Fein. Absorb\ie digestiva 25%. n deficien\a de lier 50-100 mg
lier pot Ii ncorporatein hemogloblna zilnic.Deel 200-400 mg
lier trebuie administrate zilnic pentru a corecta rapid
deficien\a de lier.
MEMOMED
14

20

213

Mem om/ or de farmac


ologic

fierlzi. Copii peste 12 ani- i adui\i: anemie feripriva 100-300


mg fier/zi; deficit latent de fier 50-100 mg fier/zi; profiiactic
10-15 mg fier/zi. Administrarein una sau maimulle prize.
Poate fi administrat n timpul mesef sau imediat dupa masa,
cu sucuri de fructe,ceai, lapte sauin biberon.
in anemia feripriva tratamentul dureaza circa 3-5 luni, pana la
normalizarea valorilor hemoglobinei. Apoi tratamentul trebuie
continuat.cateva saptamani,iar n cazul femeilor gravide eel
pu\in pana la natere, cu doze ca pentru caren\ele latente de
fier.in caren\a latenta de lier t ratamentul dureaza circa 1-2 !
uni.

FERGLUROM 50 mg/5ml (Biofarm, Romania)

P-6L

Fdin., Ind. Doze asemanatoare cu fier polimaitozat.

Sirop 50 mgf5ml. Ct. x 1flac . 100 ml. 1 ml. sirop = 10 mg


fier. Pa: 10,06.
Forte. Pie.orale sol. 50 mgfml. Ct. x 1flac. 30 ml. Pa: 8,81.

@ FERRUM HAUSMANN (Vifor France, Franla) P-6L


Pic.orale, sol. 50 mgfml. Ct. x 1 flac. 30 ml. 1 ml sol (= 20
pie.) = 50 mg lier. Pa: 13,53.
Sirop 10 mgfml. Ct. x 1 flac. 150 ml. 1 ml. slrop = 10 mg fier.
Pa: 15,39.

@ FER-SOL (EIPICO, Romania)


Sol. oralain picaturi 24 mg fierfml. Ct. x 1 flac. 15 ml.
Pa: 3,34.
P-6L

PROTEINSUCCINILAT FERIC

Ind. Anem ie latenta sau manifesta prin apart insuficient,

scaderea absorb\iei,pierderi acute sau cronice de sange,


lnfec\ii. Profiiaxia anemiei feriprivein timpul sarcinii i alaptarii.
R.a. Gre\uri, diaree,dureri epigastrice.

@ MALTOFER (Vifor, Fran\a)

Cind. Anemie aplastica, anemie hemolitica. Pancreatita


cronica. Ciroza hepatica.

Compr. mastic. 100 mg. Ct. >< 30. Pa: 21,49.

FER ROMPHARM (Rompharm Company, Romania)

Admin. Adul\i. 800-1600 mgfzi ,in 2 prize, preferabilinainte de

masa. Copii. 4 mg Fefkgfzi,in 2 prize.

Pic.orale, sol. 50 mg/ml. Ct. x 1 flac.cu picurator 30 ml.


Pa: 8,78.

MEMOMED

214

Sol. orala 800 mgf15 ml (= 40 mg Fe3). Ct.


monodoza a 15 ml. Pa:50,94.

P-6L

FERROCHOLINATUM
2 014

MEMOMED

Me111om101 dr fnnuncologie

B 03 AC

FERRICARBOXYMALTOSUM

PRF

@ FERINJECT (Vifor, Fran!a)


x

20 flac.

215

B 03 AD FIER iN COMBINATIE CU ACID FOLIC

Administrarea injectabila a lierului se face numai n cazurile


cand calea orala este inelicienta sau inabordabila.

1; 2; 5.

-;-; 593,24; 535, 19; -; 2392,55.


Fein. Fierul lnjectat dispare repede din sange, trece in
miiduva oaselor ieste stocat in licat isplina.Cone. sang.
maxima de lier se ob\ine la 15-81 min.in func\le de canlitatea
inj. Eliminarea din plasma cu T 1/2 7-12 ore.
Ind. Caren1a de lier, cand preparatele orale de lier nu sun!
elicace sau nu pot Ii utilizate.
COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (Ill) SUCROzA
RF

2 0 14

Memornl or th fan11ncologil

FIER TRIVALENT, PREPARATE PARENTERALE

Sol. inj./perf. 50 mg fer/ml. Fl. 2 ml; 10 ml. Ct.


Pa:

FERPLEX (ltalfarmaco, I talia)

SIP-

Ind. Delicien!a de lierin stari clinice n care este nevoie de apart


rapid de lier, bolanvii care nu tolereaza tratamentul oral cu lier
sau sun! necooperan\i , boli intestinale active n care
preparatele cu tier orate sun! ineticace.
Admin. Exclusiv intravenos, in perfuzie, inj. lenta sau directin
linia venoasa a dializorului. Nu intramuscular. Perfuzie: 1 ml
Venoferin 20 ml clorura de sodiu 0,9%. Viteza de administrare
100 mg tier in eel pu!in 15 minute. lnj. i.v. lenta, nediluat,
20 mg lier pe minut. La o administrare maximum 200 mg lier.

VENOFER (Vifor France, Franla )

Sol. inj./perf. 20 mg/ml. Fiola/Flacon 5 ml. Ct. x 5. Pa:


149,77;

.
COMPLEX DE FIER (Ill) IZOMALTOZAT

MONOFER (Pharmacosmos, Danemarca)

P-RF

Sol. inj./perf. 100 mg/ml. Fiola/Flac. 1 ml, 2 ml. Ct x 5,


10. Pa: 488,76; -;-;-.
Sol. inj./perf. 100 mg/ml. Fiola/Flac. 5 ml, 10 ml. Ct x 2,
5.

FERRETAB (Lannacher,Aust ria)

P-6L

Fumarat feros 152,1 mg (50,7 mg fier); Acid folic sare


monosodica 0.52 mg (0.5 mg ac. folic). Caps.elib. prel.
Ct. x 30; 100. Pa: 10,69; 27,57.
Admin. Tratamente deintreFnere,sarcina: 1 caps./zi. Anemii:
2- 3 caps./zi.
TARDYFERON FOL (Lab. Pierre Fabre, Fran!a)

P-6L

Sulfa! feros 159 mg (50 mg fier) ; Acid folic 0,35 mg;


Mucoproteoza 50 mg; Acid ascorbic 30 mg. Draj. elib.
prel. Ct. x 30. Pa: 15,02.
Admln. Un drajeu/ziincepand cu saptama na 24-a de sarcina,
preferabil inainte de masa.

@ MALTOFER FOL (Vifor France SA, Fran\a)

P-RF

Complex hidroxid de tier (111) - polimaltoza 357


mg;Acid folic 0,35 mg. Compr. masticabile. Ct. x 30. P:
17,87.
Ind. Caren\a latenta sau manifesta de lier, profilaxia caren\ei
de lier i acid folic,in timpul idupa sarcina (in timpul alaptarii).
Admln. Caren\a manifesta: 2-3 compr./zi, pana la
normalizarea hemoglobinei, apoi 1compr./zi, 1-4 luni. Caren\a
latenla, profilaxie: 1 compr./zi. Compr. se iauin timpul sau
dupa masa.

B 03 AE FIER iN ALTE COMBINATll


FERRO-FOLGAMMA (Worwag, Germani a)

PRF

Ac. folic 5 mg; Vil. 812 0,01 mg; Fier 37 mg; Sulfa! de
lier (II) uscat 112,6 mg. Caps. moi. Ct. x 20; 50; 100. Pa:
-; 24,3;
43,2.
SORBIFER DURULES (Egis, Ungaria)

P-6L

Sulfa! feros 320 mg;(100 mg lier).Ac. ascorbic60


mg.Compr. film. Ct. x 50. Pa: 14,85.
Admin. Adul i i copii peste 12 ani, un comprimat de 2 ori
pe zi, cu apa, cu 30 min.inainte de masa.
216
014

MEMOMED

llf emomtm titjarmaco/ogie

MEMOMED
14

20

Memoml or tie fnrmac olog


le

217

> P-6L

TOT'HEMA (Lab.lnnothera. Fran\a)

Sol. orala. Fiala 10 ml con\inand: Gluconat feros expr. n


lier 50 mg; Gluconat de mangan expr.in mangan 1,33
mg;
Gluconat de cupru expr.in cupru 0,70 mg. Ct.

20. Pa:

ALTE PRODUSE
Vezi A 11D 9i A 11 E.

B 03 BB ACID FOLIC $1 DERIVAJI

17,73.
Ind. Anemie prin caren\a grava a femeii nsarcinate sau a
nou-nascutului prematur.
Admin. Adult, profilactic: 50 mg fier/zi,incepand din luna a 4-a a
sarcinii.
Nou-nascut 9i copil, curativ: 5-10 mg fier/zi,incepand de la
varsta de 1luna.

B 03 BA VITAMINA B 12 $1 ANALOG!

Fein. Absorb\ie
intrinsec.

digestiva

> P-RF
numaiin

prezen\a

Fein. Absorblie digestiva 70-80%, ellminare renala.


Fdin. Factor de maturare a eritrocitelor. Scade concentra\ ia
serica a homocisteinei, implicatain cardiopatia ischemica,
trombozele venoase profunde 9i pulmonare, accidentele
vasculare pulmonare.
Ind. Anemie macrocitara de nutri\ie, anemie megaloblastica a
adultului, anernii hernolitice, dupa gastrectomie, sarcina (pentru
prevenirea defectelor de tub neural). Preventlv in boli cardio
vasculare. La bolnavi avand tratament cronic cu fenitoina si
fenobarbital, cu metotrexatin doze mici pt. poliartrita reumatoid.

B 03 B VITAMINA B 12 IACID FOLIC

CYANOCOBALAMI NUM

> P-6L

ACIDUM FOLICUM

factorului

Fdin. lndispensabila procesului normal de maturare a


eritrocitelor. lntervinein sinteza nucleoproteinelor. Ac\iune
neurotropa 9i lipotropa.
Ind. Anemii megaloblastice, neuropatii, hepatite cronice, ciroza
hepatica, nevralgle de trigemen. Gastrectomiza\i. alimenta\ie
vegetariana exclusiva.

Cfnd. Asociere
Tumori maligne.

cu sulfamide 9i antifolice (antagoniti).

Admin. Oral,5-10-15 mg/zi,intr-o priza, la aceea iora.400


mcg/ zi cu 2 luniinainte 9i primele 2 luni de sarcina iin trim.
2 i 3,in general,4 mg/zi la femei care au nascut anterior
copii cu defect de tub neural. 5 mg/zi, pentru reducerea
risculuiin cardiopatia ischemica, tromboze venoase,
accidente vasculare cerebrale 10 mg ac . folic/zi asocial
cu metotrexat. 5 mg/zi asocial cu antiepileplice.
ACIFOL (Zentiva, Romania)
Compr.film. 5 mg. Ct.

30.Pa 7,4

Cind. Pollglobulii, neoplasm.


Admin. l.m. sau s.c. Jn anemle megaloblastica, forme medii,
necomplicate, zilnic 1mcg, limp de 1O zile. nforme cu
complica\ii, zilnic 50 mcglimp de 5-10 zile. intre\inere cu 30-100
mcg o data pe luna. In afec\iuni neurologice 9i hepatite cronice
1 mg la 2-3 zile. Administrare orala numai ca supliment
alimentar. Dupa unii autori 1 mg/zi oral are eficacilate
terapeutica.
VITAMINA 812 50 - 1000 g/ml (Zentiva, Romania)
Sol.inj. 50 mcg/ml; 1 ml. Fiole 1 ml Ct. x 5, 10. Pa:6,98;
Sol.inj. 100 mcg/ml; 1 ml. Fiole 1 ml Ct. x 5, 10.

B 03 X ALTE PREPARATE ANTIANEM ICE


EPOETINUM ALPHA (ERYTHROPOETI NUM)

>

&
S/P-RFIR

Fdin. Glicoproteina produsain rinlchi, principalul factor reglator


al
hematopoezei.
Se
folose te
eritropoietina umana
recombinanta. (r-HuEPO ex i p, cu eficacitate similara).
Ind.Anemia din insuficien\a renala cronica. poate elimina
nevoia de transfuzii de sange la bolnavi dializa\i. Anemia la
bolnavi sub chimioterapie pentru tumori nemieloide (daca
eritropoietina serica

218
14

MEMOMED

20

MEMOMED
14

Memorator di' far111acologic

20

219

Mcmornlor de farmac
ologic

este sub 200 mU/ml). Anemia la bolnavi infecta\i cu HIV 9i


trata\i u zidovudina (daca eritropoietina serica este sub 500
mU/ml). lnainte de interven\ii chirurgicale la bolnavii cu
hematocrit s 39% scazand nevoia de transfuziipostoperator.
Folosita ilicit de sportivl pentru cre9terea capacita\ii de efort 9i
a rezisten\ei.
Atenfionare EMEA: Studiile e/inice au evidenfiat o
eretere redusa, inexp/icabila a mortalitatii, asociata cu
eoncentratii finta mari de Hb.
'

R.a. Cefalee, hipertensiune (25%), convulsii, trombocitoza


tromboza, hiperkaliemie, erup\ii, sindrom gripal (rar, cand inj.
i.v'.
< 5 min).
Pree.
Hipertensiune
arteriala,
convulsii,trombocitoze,
(monitorizare prirnele 8 sapt.), insuf. hepatica, tulburari
vasculare ischemice
infarct miocardic sau AVC recente. tumori maligne. Efectele pot
scazutein anemie feripriva, infec\ii, inflarna\ii, hemoliza.
Bolnavii cu dializa necesita cre9terea dozei de heparina.Nu se
adrnin. s.c.
in insuf. renala cronica (rise de aplazie a liniei ro9ii).
Accelerarea
progresarii afec\iunilor rnalignein timpul utilizariiin anernie,
consecutiva chimioterapiei.

fi

Admin. lni\ial 40-50 u/kg, de 3 ori/saptamana, inj. i.v.in 1-2


minute. Se cre9te la 4 saptamani cu 25 u/kg de 3
ori/saptamana. La nevoie se poate ajunge la 200-240 u/kg de
3 ori/saptamana. Scopul tratamentului este cre9terea
hemoglobinei la 10-12 g/100 ml (hematocrit 30-35%), cu rata
de 1-2 g/100 ml/luna. La bolnavi cu tumori, ini\ial 150 U/kg de
3 ori/sapt., s.c. La bolnavi cu HIV si zidovudina, 100 U/kg de 3
ori/sapt. i.v. sau s.c. n tumori !?i infec\i HIV, daca efectul nu
este evident dupa opt saptamani, se creste cu 50-100 U/kg
pana la doza totala de 300 U/kg.

ABSEAMED (Medice Arz.Putter, Germania)


Sol. inj.in seringa preumpluta 1000 Ul/0,5 ml - 2000
Ul/1 ml
- 3000 Ul/0,3 ml - 4000 Ul/0,4 ml - 5000 Ul/0,5 ml
- 6000
Ul/0,6 ml -7000Ul/0,7ml -8000 Ul/0,8 ml -9000 Ul/0,9
ml - 10000 Ul/1 ml - 20000 Ul/0,5 ml -30000 Ul/0,75;
40.000 UI/

1ml. Ct.

1;6

BINOCRIT (Sandoz, Austria)


Sol. inj. n seringa preumpluta 1000 u/0,5 ml. Ct. x 1,6. Pa
-; 218,42, 2000 u/1 ml. Cl. x 1,6. Pa: -;425,83; 3000 u/0,3
ml. Ct. x 1, 6. Pa: -; 603,73; 4.000 u/0,4. Ct. x 1, 6. Pa: -;
781,57. 5.000 u/0,5 ml. Ct. x 1, 6. Pa: -; 959,37; 6000 u/
0,6ml Ct. x 1,6. ; 7000 u/0,7ml Ct. x 1, 6. 8000u/0,8ml.
Cl. x

1, 6. 9000u/0,9ml. Ct. x 1,6. 10000 u/1 ml. Ct. x 1,6.


Pa:
-; 1728,54. 20000 u/0,5 ml. Ct. x 1,6. 30000 u/0,75. Ct x
1,
6. Pa: 788,23; -. 40.000 u/ 1 ml. Ct. x 1, 6. Pa: 994,43;-.
EPOETIN ALFA (Hexal, Germania)
Sol. inj. seringa preumpl. 1000 u/0,5 ml. Ct. x 1,6; 2000
u/ 1
ml. Ct. x 1,6; 3000u/0,3 ml. Ct. x 1,6; 4000 u/0,4ml. Ct
x 1,6.
5000 u/0,5 ml. Ct. x 1,6; 6000 u/0,6 ml. Ct. " 1,6; 7000
u/0,7
ml. Ct. x 1,6; 8000 u/0,8 ml. Ct. x 1,6; 9000 u/0,9 ml. Ct.
x 1,6; 10000 u/1 ml. Ct. x 1, 6; 20000 u/0,5 ml. Ct. x
1, 6.
30000 u/0,75. Ct x 1,6; 40.000 u/1 ml. Ct. x 1, 6.
EPREX 40000UI (Johnson & Johnson, Slovenia) rHuEPO a
Sol. inj. 40000ui/ml. Ser inga preumpluta 0,5 ml, 1
ml. Ct x 1,4,6. Pa: 1353,47.
OARBEPOETINUM ALFA

&_

S/ P-RF/

R
220

014

MEMOMED 2
/lfcmomtor de fan11acnlogie

Sol. inj. 20 mcg/0,5 ml n stilou injector preumplut 0,5 rnl.


Ct. x 1,4. Pa -; 702,64
Sol. inj. 30 mcg/0,3 ml in stilou Injector preumplut 0,3
rnl. Ct. x 1,4. Pa -; 1009,47.
Sol. inj. 40 mcg/0,4 mlin stilou injector preumplut 0,4
mt. Ct. x 1, 4. Pa -; 1318,95.
Sol. inj. 50 mcg/0,5 mlin slilou injector preumplut 0,5 ml.
Ct. x 1, 4. Pa 1626,76
Sol. inj. 60 mcg/0,3 ml in stiiou injector preumplut 0,3
ml. Ct. x 4. Pa -; 1937,17
Sol. inj. 80 mcg/0,4 mlin stilou injec tor preumplut 0,4
ml. Ct. x 1, 4 Pa -;2555,95
Sol. inj. 100 mcg/0,5 ml n stilou injector preumplut
0,5 ml. Ct. x 1,4. Pa -; 3173,01
Sol. inj. 130 mcg/0,65 mlin stilou injector preumplut
0,5 ml. Ct. x 1,4.
Sol. inj. 150 mcg/0,3 mlin slilou injector preumplut
0,3 ml. Ct. x 1, 4. Pa -; 4708,35
Sol. inj. 300 mcg/0,6 mlin stilou injector preumplut
0,6 ml. Ct. x 1, 4. Pa 2208,61;-

Fein. Dupa inj. i.v. T 1/2 = 21 ore 9i dupa inj. s.c. = 49


ore. Metabolizare extensiva.
Fdin. Derivat hiperglicozilat al eritropoetinei cu T 1/2 mai
lung. Stimuleaza eritropoeza prin aceleasi mecanlsme ca
hormonul endogen.
'
Ind. Anemia din insuf. renala cronica la adul\i !?i copii
peste 11 ani. Anemia la adul\i cu neoplasm non-mieloid care
urmeaza chimioterapie.
R.a. Hipertensiune, cefalee, tromboze , artralgii, edeme.
Cind. Hipertensiune arteriala insuficient controlata.
Admin. lnj. i.v. sau s.c. Adul\i 9i copii peste 11 ani. Initial,
450 nanograme/kg x 1 sap!. n func\ie de efect se modifica
doza cu 25% din cea ini\iala la eel pu\in 4 sap!. Daza se
reduce cu 25- 50% daca cre9terea Hb depa9e9te 2,5
g/100ml/luna. Se opre9te admin.daca Hb depa9e9te 14 g/100
ml. Se reia admin. daca Hb < 13 g/100 ml. cu doza cu 25%
sub ultima admin.
ARANESP (Amgen Europe, Olanda)
Sol. inj. 1O mcg/0,4 ml n seringa preumpluta 0,4
ml. Ct. x 1,4. Pa -; 391,56
Sol. inj. 15 mcg/0,375 ml in stilou injector
preumplut 0,375 ml. Ct. x 1,4. Pa -; 574,44
MEMOMED
014

221

Mcmomt or de fnrmncol ogle

Sol. inj. 500 mcg/1 ml in stilou injector preumplut 1 ml.


Ct. x 1.4. Pa 3633,8 1;METOXl-POLIETILENGLICOL EPOETINUM BETA

S/P-RF/R

&&
Fdln. Stimuleaza producerea celulelor roi;;ii din maduva osoasa.
Ind. Tratamentul anemiei la pacien\i cu insuficien\a renala cronica.
Clnd. Hipersensibilitate, hipertensiune necontrolata terapeutic.
MIRCERA (Roche Registration, Anglia)
Sol. inj. 30 mcg/0,3 mlin seringa preumpluta 0,3 ml. Ct.
x 1 Pa:383,95.
Sol. inj. 50 mcg/0,3 mlin seringa preumpluta 0,3 ml. Ct.
x 1 Pa:594,77.
Sol. inj. 75 mcg/0,3 ml in seringa preumpluta 0,3 ml.
Ct. x 1 Pa:B56,7

Sol. inj. 100 mcg/0,3 mlin seringa preumpluta 0,3 ml.


Ct. x 1Pa:1118,62.
Sol. inj. 120 mcg/0,3 ml n seringa preumpluta 0,3 ml. Ct. x
1. Pa:1286,54
Sol. inj. 150 mcg/0,3 ml n seringa preumpluta 0,3 ml. Ct. x
1 Pa:1642,54.

Sol. inj. 200 mcg/0,3 mlin seringa preumpluta 0,3 ml.


Ct. x 1Pa:2166,43.
Sol. inj. 250 mcg/0 ,3 miin seringa preumpluta 0 ,3 ml.
Ct. x 1 Pa:2653,06
Sol. inj . 360 mcg/0,6 mlin seringa preumpluta 0,6 ml.
Pa:3385,41.
EPOETINUM BETA

Fein. Dupa inj. i.v. T1/2 4-12 ore. Dupa s.c. la insuf. renala,
pie. seric la 12-28 ore i;;i T 1/2 13-28 ore.

Fdin. Compozi\iain hidra\i de carbon i;;i n acizi anima\i este


idenlica cu a epoetinei izolata din urina anemicilor. Este o
glicoproteina care stimuleaza formarea eritrocitelor. Ac\ioneaza
ca un factor slimulent al mitozei i;;i ca hormon de diferen\iere.
NEORECORMON (Roche, Marea Britanie) rHuEPO a
Liofilizat 10000 u.i./ml; 20000 u.i./mi; 60.000 u.i./ml +
solv. sol. inj n cartu. Ct x 1,3.
Flac. 1000 U.l/ml. Ct. x 1 llac. liof + 1 fiola x 0,5ml solvent;
Ct. x 1llac. Hof + 10 fiole x 0,5ml solvent; Cutie x 5 llac. liof
+ 5 fiole x 0,5ml solvent. Flac. 20000 U.1./ml Cutie x 1 nae.
liolil.+ 1 fiola x 5 ml solvent.
Flac. 50000 U.l./ml. Ct x1 llac. liolil.+ 1fiola x 10ml solvent.
Sol. inj.in seringa preumpluta 500 u.i./0,3ml. Ct x 1,6. Pa:
-;143,93; 1000 u.i./0,3 ml. Ct x1, 6;2000 u.i./0,3ml. Ct x
1,6.
Pa: -; 526,7; 3000 u.i./0,3ml. Ct x 1, 6; 4000 u.i. Ct x 1, 6.
Pa:-; 981,05; 5000 u.i./0,3ml. Ct x 1, 6. Pa: -; 1208,3.
6000
u.i./0,3ml. Ct x 1; 10000 u.i./0.6 ml. Ct x 1, 6. 20000 u.i./0.6
ml. Ct x 1, 6. Pa:-; 2346 ,6; 30000 u.i./0.6 ml. Ct x 1, 6. Pa:
1174,53;EPOETINUM TETA
EPORATIO (Ratiopharm, Germania)
Sol. inj. seringa preumpluta
Sol. inj 1000 u.i./0,5ml. Ct. x 6.
Sol. inj.2000 u.i./0,5 ml. Ct. x 6. Pa: 354,68
Sol. inj 3000 u.i./0,5ml. Ct. x 6.
Sol. inj. 4000 u.i./0,5 ml. Ct. x 6. Pa: 653 ,16
Sol. inj. 5000 u.i./0,5 ml. Ct. >< 6. Pa: 875,03
Sol. inj. 10.000 u.i./1 ml. Ct. x 1; 4; 6. Pa: -;-;1479 ,88
Sol. inj. 20.000 u.i./1 ml. Ct. x 1;4; 6. Pa: -;1949,57;Sol. inj. 30.000 u.i./1 ml. Ct. x 1;4; 6. Pa: 775,37;2888,94;222

Ul/0

M E M O M E D 2 0 14

/lfl!lllOIYllO,. tie fat7/laCO/Ogie

EPOETINUM ZETA

RETACRIT (Hospira, Olanda)


Sol. inj. ser. preumpl. 1000Ul/0,3ml, 2000Ul/0,6ml,
4000Ul/0.4ml, 5000 Ul/0,5ml, 6000 Ul/0,6ml, 8000

,8ml,10000 Ul/1ml. Ct x
6. Pa:137,3; 274,59; 516,62, 628,06,739,5; 962,38,1185,27.
Sol. inj. ser. preumpl. 20000 Ul/0,5ml; 30000 Ul/0,75ml; 40000
Ul/1ml. Ctx1,6. Pa:442,32;2299,68; 628,06 ;
3414,1;
813,79;4528,51.

MEMOMED

2 0 14

223

Memomtor tit! fnrmncologie

B 05

SUBSTITUENJIDE SANGE
$1 SOLUJll PERFUZABILE

B 05 A

SANGE I PRODUSE SIMILARE

B 05 B
8 05 C

SOLUJll PENTRU ADMINISTRARE


INTRAVENOASA
SOLUJll PERFUZAB ILE

8 05 D

SOLUJll PENTRU DIALlzA

8 05

ALTE SOLUJll INTRAVENOASE

8 05 Z

SOLUJll PT. HEMODIALIZA


IHEMOFILTRARE

* *
8 05 A SANGE I PRODUSE SIMILARE
B 05 AA SUBSTITUENJIDE SANGE IFRACJIUNI PROTEICE
PLASMATICE
ALBUMINUM
Se folose9te o solu\ie cu proteine derivate din plasma, ser,
placenta. Albumina reprez. minim 95% din proteine.

Fein. n condi\ii normale cantitatea totala de albumina


inlocuibila este 4-5 g/kg, din care 40-45% este prezenta
intravascular 9i 55-60%in spa\iul extravascular. Timpul
deinjumata\ire mediu 19
zile. Eliminarea este predominant
intracelulara 9i se datore9te proteazelorlizozomale. La
subiec\ii normali, sub 10% din albumina perfuzata parase9te
compartimentulintravascularin primele 2 ore dupa perfuzie.
Volumul plasmatic poate ramane crescut pentru cateva ore.
Fdin. Albumi na reprezinta peste 1/2 din proteinele plasmatice
9i circa 10% din activitatea de sinteza proteica a ficatului.
Albumina contribuie la presiunea oncotica a sangelui, la
stabilizarea volumului sanguin circulant i este transporter
pentru hormoni, enzime, medicamente, toxine.
224

MEMOMED

2024

Afc111orator tit far111ncologlc

MEMOMED

2014

/l/cmomtor de farmacologfc

225

Ind. Solutiiizotone:pierdere de velum plasmatic, acut sau subacut

operator , traumatic, in arsuri, hipoproteinemie, bypas


cardiopulmonar, insuf. hepatica acuta, nefroza acuta,
hipotensiune sau oc in timpul dializei renale. Sol. cone.:
hipoalbuminemie severa cu vol. plasm. scazut i edeme
generalizate, cand se impune expansiunea vol. plasmatioc !;li
restric\ie de sodiu iapa. Adjuvant in hiperbilirubinemie.
!?CC

R.a. Frison, febra, urticarie.


Precautii. Utilizare atenta
i administrare lenta cand
hipervolemia
!;li hemodilu\ia pot fi un rise pentru bolnav: insur. cardlaca
decompensata, hipertensiune arteriala, varice esofagiene, edem
pulmonar, diateza hemoragica, anemie severa, insur.
renala,edem cerebral. Cand se folosesc sol. cone. se corecteaza
deshidratarea.
Admin. Aten\iel Solu\ iile sun! izotone (4-5%) proteine sau
concentrate (15-25% proteine). Perfuzie i.v.,initial500
ml,repetat la nevoie. Se folosesc solu\il limpezi,incalzite la
temperatura corpului.

@ ALBIOMIN(Blotest, Germania)
Sol. perf. 50gll.Flac 250ml. Ct x 1.
Sol. perf. 2009/1. Flac 50ml;100 ml. Ct x 1.

ALBUREX (CSL Behring, Germania)


Sol. perf. 50 g/1. Flac. >< 100 ml; 250 ml; 500ml
Sol. perf. 200 g/I. Flac. x 50 ml; 100 ml
ALBUMINA UMANA f<EDRI ON (l<edrion SPA, Italia) PR
Sol. perf. 20%. Flac. 50 ml; 100 ml. Ct.>< 1.
VIALEBEX (LFB Biomedicaments, Fran\a)
Sol. perf. 40mg/ml. Flac. 250ml. Ct.x1.
Sol. perf. 200 mg/ ml Flac. 50ml;100ml.Ctx1.
HUMAN ALBUMIN (Human Bioplazma,Ungaria)
Sol. perf.2009/1. Flac x 50 ml; 100ml. Ct. x 1.

OEXTRANUM 40
Oextrani cu greutate moleculara medie 40.000

Fdin. Oextranulimbunata\ete condi\iile hemodinamice (crete


volemia 9i debitul cardiac, normalizeaza tensiunea arteriala
9i presiunea venoasa), are efect antitrombotic .
/nd.Soc traumatic , hemoragic , cardiogen, pancreat ite, peritonite,
ileus paralitic, tromboze, tromboflebite .
0

ALBUMINA UMANA BAXTER 509/1 - 200g/I (Baxter,


Austria) PR

R.a. Cogestia fe\ei, urticarie, febra, bronhoconstric\ie.

Sol. perf. 50 g/I. Flac. 250 ml. Ct x 1,24. Flac 500 ml. Ct x
1,
10.
Sol.pert. 200 g/I. Flac. 50 ml. Ct x 1,70.Flac 100 ml. Ct x 1,

Pree. Monitorizarea debitului urinar. Hematocritul nu trebuie sa

56,

ALBUMINA UMANA BEHRING 200mg/ml (CSL Behring,


Germania)
Sol.pert. 200 mg/ml. Flac. 50 ml; 100 ml. Ct. x 1.

Cind. Trombopenie , hipofibrinogenemie, Insur. cardiaca,


Insur. renala cu anurie.
scada sub 25-30%. Trebuie corectata deshidratarea.
Admin. Perfuzie i.v., 500-1000 ml ini\ial. Ulterior,in func\ie de
evolu\ie.
DEXTRAN 40/ GLUC OZA 5 % (lnfomed Fluids SRL,
Romania)
Sol. perfuz. 10%. Flac. 500 ml. Ct. x 6. Pa: 138,24

ALBUMINA UMANA GRIFOLS (Institute Grifols, Spania) S

DEXTRAN 40-NaCI 0,9% (lnfomed Fluids SRL, Romania)

Sol. perf. 10%. Flac. 50 ml. Ct. >< 1


Sol. perf. 20%. Flac. 50 ml. Ct. x 1

Sol. perfuz. 10%. Flac. 500 ml. Ct.

6. Pa: 128,14.

DEXTRANUM 70
ALBUNORM (Octapharm, Marea Britanie)
Sol. perf. 50 g/1; Fl. 100 ml, 250 ml, 500ml. Ct x 1,10 (pentru
flacoanele de 250 ml,500 ml).
Sol. perf. 200 g/I. Flac 50ml; 100 ml. Ct x1, 10.
Sol. pert. 250gll. Flac 50ml; 100 ml. Ctx1.

Dextrani cu greutate moleculara medie 70.000.

MEMOMED

226

1lf t.0111orr1tnr de
ft1,.,11acologle

2 0 14

MEMOMED 20
14
Mcmomt or de fnrmncologic

Ind. oc hlpovolemic, dupa hemoragii !?i traumatisme , oc


toxico septic, arsuriintinse, profilaxia !?Ocului chirurgical,
flebotromboze.

R.a. Congestie cutanata, urticarie, febra, frison.


Clnd. Trombopenie, insuf. cardiaca, renala, edern pulmonar.
Admin. Perfuzie i.v., Dupa hemoragie moderata sau severa sau
in faza de !?OC la ar!?i, ini\ial 500-1000 ml urmat ulterior de 500
ml, la nevoie.Daza totala eel mull20 ml/kgin primele 24 ore.
DEXTRAN 70-GLUCOzA 5% (lnfomed Flui ds SRL,
Romania) Sol. perfuz. 6%. Flac. 500 ml. Ct.

6.

Pa:112,07.
DEXTRAN 70-NaCI 0,9% (lnfomed Fluids SRL Romania)
Sol. perfuz. 6%. Flac.500 ml. Ct. x 6. Pa:106,15.
POLIGELINUM
Fein. T 1/2 4-8 ore. Eliminarea urinarain 48 ore.
Fdin. Polipeptide ob\inute din degradarea gelatinei (din oase de
bovine), legate prin pun\i de uree.Substituent de volum.
Diminua
oliguria
asociata
!?Ocului,imbunata\e!?te
microcircula\ia. Nu modifica coagularea . Nu este influen\at de
grupele sanguine. Nu este imunogen.
Ind. lnsuf. circulatorie prin deficit de volum plasmatlc/sanguin,
absolut sau relativ . $oc !?i stari hipovolemice, circula\ie
extracorporeal a.

R.a. Erup\ii, hipertensiune, tahicardie, grea\a, vome, dispnee,


febra, frisoane.
Cind. Reac\ii anafilactice .
Admin . Perfuzie i.v. Orientativ: profilaxia !?ocului 500-1500
ml; oc hipovolemic pana la 2000 ml.

HAEMACCEL (Piramal Healthcare, Marea Britanie)

Sol. perfuz. 35 g%o.Flac. 500 ml. Ct.

227

1; 1O; 14

GELATINA SUCCINILATA

PR

Fein. Distribuie intravasculara rapida. Eliminare renala.


Fdin. Substituent de volum.Solu\ie izotonica, echilibrata
electrolitic, adaptata compozi\iei plasmei. Sarcinile negative

introduse in rnolecula prin succinilare deterrnina expansiunea


moleculei.

Volumul molecular este prinurmare mai mare decaleel al


gelatinei nesuccinilate cu aceea!?i greutate rnoleculara.
Ind.
lnsuf.
circulatorie
prin
deficit
de
plasmatic/sanguin, absolut sau relativ. $oc
hipovolemice, circula\ ie ex lracorporeala.

R.a.

Erup\ii,hipertensiune,
dispnee,febra. frisoane.

tahicardie,

volum
i stari

grea\a,

vome,

Admin. Perfuzie i.v. Daza rnedie: 500-1000rnl.

Ind. Hipovolemie !?i !?OC produs de arsuri, chirurgie, hemoragie,


traumatisrne.

GELOFUSlNE (B.Braun Melsungen, Germania)


Succinil-gelatina 4%. Sol. perfuz. Flacon 500 ml. Ct
10. Pa: 158,97.

GELASPAN (B.Braun Melsungen, Germania)


Sol. perfuz. 40mg/ml. Flacon 500 ml. Ct x 10. Pa:
368,35. Punga plastic 500ml;1000ml. Ct x 20; 10. Pa:
671,22;-; 671,22;.
HYDROXYETHYL AMIDON
MEMOMED

Ob\inut prin eterificarea unui amidon ce con\ine peste 90%


amllopectina; 7-8 radicali hidroxil la fiecare 10 unita\i D-gluco
piranoza au rost transforma\iin radicalihidroxietileter. Se
utilizeaza polizaharidul cu masa moleculara 450.000.
Fdin. Solu\ia 6% HES are presiune coloid osmotlca similara
albuminei umane; perfuzata i.v. produce expansiunea volumului
plasmatic. Efectul dureaza 24-36 de ore.

Cind. Reac\ii anafilactice.

228

Sin. HETASTARCH, Hydroxyethyl Starch, HES

2 0 14

R.a. Reac\ii de hipersensibililate,inclusiv anafilaxie.


Cind. Neurochirurgie, pacien\i la care prevenirea hemoragiei
intracraniene este critica. Nu se administreaza cand
hematocritul este sub 25%, iar
la bolnavi cu boli
cardiovasculare !?i/sau pulmonare, sub 30%. Hiperhidratare,
Hipervolemie. Insur. card. severa. Tulb. coagulabilitate
sanguina.
Admin. Daza obisnuita pana la 20 ml sol. perf.Hernohes 6% sau
10%/kg !?i zi, corsp la 1,2 g sau 2 g hidroxietilamida/kg !?i zl.
n
MEMOMED 201
4

Alc111nrntor rle far111acologie

229

Memomtor tic farmaco logic

leucofereza {marete sedimentarea eritrocitelor} se utilizeazain


proportie de 1:8 paf\i sange integral.
HAES-STERIL

{Fresenius

Kabi,

Germania)

60gf1000ml; 100gf1000ml. Flac. 250, 500 ml. Ct x 10,


20.
Pa: 233,98; -;-;321,491383,1;-;-;-Flac. 250 ml. Ct. x 30.
Punga tip FreeOex 250 ml.Ct x 20, 30, 35, 40.
Punga tip FreeOex 500 ml.Ct x 15, 20.
HEMOHES
Germania)

6%;

10%

(B.Braun

VENOFUNDI N (B.Braun Melsungen, Germania)


11con\ine:60 g (plus) Poli(0-2-hidroxietil} amidon; 9 g clorura
de sodiu. Flac. 500 ml. Ct. x 10. Pa: 240,21.
Punga 250 ml. Ct. x 10. Punga 500 ml. Ct x 10; 20.

Melsungen,

1000 ml sol. perf. con\in: Hidroxietilamidon 200!0,5: 100


g; 60 g Clorura de sodlu 9 g. Flac. i pungi 500 ml. Sodiu
iclor cate 154 mmol/I. pH 4,0-7,0.Osmolaritate 310 m
Osmn. Flac. 500 ml. Ct. x 10. Pa: 247,28.
INFOHES {lnfomed Fluids, Romania Slovacla}

Sol perf 60 g/I; 100 g/I; 1000 ml sol. perf. con\ in


hidroxietilamidon 200/0,5 60g, respectiv 1009,clorura de
sodiu 9 g.pH 5,0-7,0. Osmolarilate 309m0smfl. Punga 500
ml. Ct x 1,10. Pa: 28,27; 241,72; 26, 19; 224,26.

VITAFUSAL {lnfomed Fluids, Romania}


1 Icon\ine: 60 g {plus} Poli(0-2-hidroxietil) amidon; 9 g
clorura de sodiu.Sol. perf. Flac. 500 ml. Cl. x 10 Pa: 238 ,
84.
Ind. Tratamentul i profilaxia hipovolemiei i ocului.
Admin. Doza zilnica i vileza de perfuzare depind de canlitatea
de sange pierdut, de men\inerea sau restabilirea parametrilor
hemodinamici.

VOLUVEN (Fresenius Kabi, Germania}


1000 ml sol. perf.6% con\in: Poli (0-2 hidroxietil} amidon
60 g; Clorura de sodiu 9 g. Clorura isodiu cate 154
mmolfl.pH 4,0 -5,5. Osmolaritate 308 m osm/1.

Pungi 250 ml. Ct. x 20; 25; 30; 35;40.Pa:-;-; 616,31;-;-;-;-.


Pungi 500 ml. Ct. x 10; 15;20. Pa:-; -;589,06.
Flac.250 ml. Ct. x 1O;20; 30.
Flac. 500 ml. Ct. x 10; 20.
1000 ml sol. perf. 10% con\in Poli (0-2 hidroxlelil} amidon
100 g;Clorura de sodiu 9 g. Clorura
isodiu cale 154
mmoll
I. pH
4,0
-5,5.
Osmolaritate
308
m
osmfl.
PungiFlacoane 500 ml x 1, 10, 20.
Ind. Terapia i profilaxia hipovolemiei, tehnica hemodilu\iei acute
normovolemice (HAN}.
Admin. Perfuzie i.v. continua. Primim 10-20 ml cu vileza mica
(Poli {0-2 hidroxietil) amidon 60 g; Clorura de sodiu 9 g. Clorura
i sodiu cate 154 mmol/1. pH 4,0 -5,5. Osmolaritate 308 m
osm/I. posibile reac\ii anafilactice). Daza maxima 50 ml/kg i zi.
VOLULYTE (Fresenius l<abi, Romania)
1000 ml sol. perf.6% con\in: Poli (0-2-hidroximetil)
amidon 60 g. Acetat de sodiu trihidrat 4,63 g. Clorura
de sodiu 6,02 g. Clorura de potasiu 0,30 g. Clorura de
magneziu hexahidrat 0,30 g. Pungi 250 ml. Ct. x 1; 20;
30; 35; 40 .
Flac. 250 ml. Ct. x 1, 10. Pungi 500 ml. Ct. x 1: 15; 20.
Pa:-; 538,73; 694,7. Flac.500 ml. Cl. x 1, 10.
Ind. Tralamenlul i prevenirea hipovolemiei.
Admin. Perfuzie i.v. Primii 10-20 ml cu viteza mica, sub
supraveghere (posibile reac\ji anafilactice}.
TETRASPAN (B. Braun Melsungen, Germania)
1000 ml sol. perf. 6%, respectiv 10% con\in: Poli (0-2hidroximelil) amidon 60 g,respectiv 100 g. Acetat de sodiu
trihidrat 3,266 g.Clorura de sodiu6,252 g.Clorura de
polasiu 0,298 g. Clorura de magneziu hexahidrat 0,203 g.
Clorura de calciu dihidrat 0,367g. Acid malic 0,671 g. pH
5,6-6,4. Osmolaritate 297 mOsmoJ/1.
Pungi 250ml; 500 ml; 1000ml. Ct. x 10; 20; 20.
in plus, pentru Tetraspan 10%: Flac. 500 ml. Cl. x 10.
Ind. Tratamentul hipovolemieisau a oculuiiminent sau manifest.
Admin. Perfuzie i.v. Primii 10-20 ml cu viteza mica, sub
supraveghere (posibile reac\ii anafilactice).

230
014

M E MOME D
Mcmorator tie
Jan11acologfc

MEMOMED
14

20

/lfcm omt or de farmacologic

B 05 B

231

SOLUJll PENTRU
ADMINISTRARE INTRAVENOASA

B 05 BA SOLUJll PENTRU ALIMENTAJIE PARENTERAi.A


B 05 BB
B 05 BC

SOLUJllIMPLICATE
iN BALANJA HIDROELECTROLITI CA
SOLUJll PENTRU DIUREZA OSMOTICA

* *

B 05 BA SOLUJll PENTRU ALIMENTAJIE PARENTERAi.A


AMINOVEN 5% - 10% - 15% (Fresenius Kabi, Suedia)
Sol perf. 5%; 10%; 15%. Flac. 500 ml. Ct. x 1, 10. Pa:
-;
176,48; -; 286,03; -; 314,64. Flac. 1000 ml. Ct. x 6.
AMINOVEN 3,5% GLUCOZA/ELECTROLITI (Fresenius
Kabi, Germania)
Sol perf.3,5%. Flac. 500 ml. Ct. x 1; 10. Pa: -; 171,62
Flac. 1000 ml. Ct. x 6.
AMINOVEN INFANT 10% (Fresenius Kabi, Suedia)
Sol. perf. 100g/L. Fl 100 ml; 250 ml. Ct. x 10. Pa:
233,33;-.

INFESOL

100 (Berlin Chemie, Germania)

Soluiie perfuzabila 100% Flac. 250ml; 500ml; 1OOOml


; Ct. x 10 Pa: -;395,7;Admin. Adul\i:0,6-1,0 g acizi amina\i (25 ml lnfesol 40)/kg/zi
pana la 1,3-2,0 g acizi amina\i (50 ml lnfesol 40)/kg/zi. Sugari
i copii: 1,5-2,5 g acizi amina\i (60 ml lnfesol 40)/1\g/zi.
NEPHROTECT (Fresenius Kabi,Germania)
Sol.perf.
con\inand
aminoacizi
pentru
nutri\ie
parenterala, administrata la pacienii cu insuficien\a
renala.Flac. 250 ml, 500 ml. Ct. x 1,10. Pa:-; 233,98; ;-.
INTRALIPID (Fresenius Kabi, Suedia)

Emulsie perf. con\inand: Ulei de soia purificat 10% g (sau


20%) g; Glicerol; Apa pro inj.

Emulsie perf 10% Flac 100ml; 500ml. Ct x 10; 12.


Pa:-;-;
-; 350,8
Emulsie perf. 20% Flac 100ml; 250 ml; 500ml. Ct x 10;
12 Pa:-;191,31;-;-; -; 426,9/399,46 (pt. saci Excel).
fnd. Nutri\ia parenterala, ca apart energetic i de acizi
grai esen\iali.
Admin. Doza zilnica maxima = 3 g trigliceride (15 ml
emulsie perfuzabila 20%)/kg/zi. Aceasta doza asigura pana
la 70% din necesarul energetic. Emulsia perfuzabila lntralipid
20% nu trebuie sa depaseasca 500 ml n 5 ore.
Nou-nascu\i i copii. ntre 0,5-4 g trigliceride (2,5-20 ml
emulsie perfuzabila lntralipid 20%)/kg/zi. Viteza de
perfuzie sa nu depaeasca 0,17 g trigliceride/kg/ora (4
gin 24 ore).

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% (8.Braun


Melsungen AG, Germania)
1000 ml con\in: Ulei de soia 100 g; Trigliceride cu Ian\
mediu (MCT) 100 g; Con\inut energetic 7990 kJ/I (1908
kcal/I)
Emulsie perf. 20 % Flac. 100 ml; 250 ml; 500
ml.
Ct. x 10. Pa: 143,02; 331,8; 354,68.

232
014

M E MOME D

OMEGAVEN (Fresenius Kabi, Suedia)


Ulei de pete 10 g; Fosfatide purificate din ou 1,2 g;
Glicerol 2,5 g. Emulsie perf.Flac. x 50 ml; 100ml.Ct. x 10.
Pa:303,92;

SMOFlipid (Fresenius Kabi, Suedia)


1000 ml emulsie perf. 20% con\ine: Ulei de soia 60
g; Trigliceride cu Ian\ mediu 60g; Ulei de masline 50
g;Ulei de pete 30 g. Flac. 100 ml; 250 ml; 500 ml. Ct. x
10. Pa: 180,21;
402,67; 674,12. Pungi 100 ml; 250 ml. Ct. x 10. Pungi
500 ml. Ct. x 12.

GLUCOSUM

Ind. Rehidratare, apart caloric,hipoglicemie,solvent pentru


nume roase medicamente. Sol. hipertone (25-50%) reduc
presiunea cerebrospinala iedemul cerebral n delirium
tremens iintoxica\ja acuta cu alcool.
Admin.Sol. izotona i.v., i.m., s.c.,rectal. Sol. hipertone numai
i.v. lent sau perfuzie. Raia maxima de utilizare a gluc ozei este
BOO mg/kg/ora. Sol. 25% se administreaza eel mull 6 ml/minut.
MEMOMED 20
14

Mcmomtor tic farma


cologic

233

Memomtor tic ft1r11wcologlc

Sol. perfuzabila 20 %. Flac. x 500 ml. Ct x 1;10. Pa:-;44.47

DEXTROSE 5% - 10%, (Villerton Invest, Luxemburg)


Sol. perfuzabila. Punga 250 ml; 500 ml. Ct.

Admin. l.v., perfuzie foarte lenta, maxim 0.75 mg/kgc/ora.

1.

DEXTROSE 5% - 10% Vioser (Vioser, Grecia)


Sol. perf. 5%. Flac. 250 ml; 500 ml; 1000 ml. Ct. x
10.
Pa: 34,03; 45, 12; 53,35.
Sol. perf. 10%. Flac. 250ml; 500 ml; 1000 ml. Pa: 44,47;
48,92; 59,7.
GLUCOSE 5%, 10%, 20%. (B.Braun Melsungen,
Germania)
Sol. perfuzabila 5 %. Flac. x 500 ml. Ct x 1O. Pa:
33,16;33,27/ 31,51;-.
Sol. perfuzabila 10 %. Flac. x 500 ml. Ct x 10. Pa: -;
34,59/
33,68.

SORBITOLUM

> s

Sol. perf. 5%. Pungi 500 ml; 2000 ml cu 1 sau 2 tuburi


conectoa re. Ct. x 10. Pa:42,57/47, 18; 129,15/145,23.

>

COMBI NATll

Fdin. Apart caloric, anticetogen,


hepatoprotector. Ind. Produs calorigenin
alimenta\ia parenterala. Admin. Perfuzie
i.v., 1 g/kg/ora.
SORBITOL 50 g/I {lnfomed Fluids, Romania)

s l<ABIVEN {Fresenius l<abi, Suedia)


Emulsie perf. cu aminoacizi, lipide, carbohidra\i,glucoza.
Sac tricompartimentat 1026 ml; 1540 ml;2053 ml; 2566
ml.
Ct.x 1;4. :" 1;4. :1;2; 4. :1;2; 3. Pa: ---490 61-576 89

, I

,- ,-.
0

GLUCOZA 5%, 10% (Stacia Hemofarm,


Romania)
Sol. perfuzabila. Flacoane 500 ml. Ct. " 10. Pa: -;35,58.
GLUCOSTERIL 5% - 10% (Fresenius Kabi,Germania)
Sol. pefuzabila 5%
Flac. 1OOml; 250ml; 1000 ml fara/cu inchidere
DuoCap.
Ct. x 1;1O; 20; 30; 40. Flac 500 ml. Ct x 1; 1O; 20; 30; 40.
Pa:
-;35,58/Flac. PE Kabi: 39,38; 48,28/Flac. PE: 74,81.
Sol. pefuzabila 10%
Flac. 100ml; 250ml;1000 ml fara/cu inchidere
OuoCap.
Ct. x 1; 1O; 20; 30; 40. Flac 500 ml. Ct x 1; 1O; 20;
30; 40. Pa:-;39,37/Flac . PE Kabi: 47,85; 52,07/Flac. PE:
90,89.
GLUCOZA 5% - 10% - 20% (lnfomed Fluids, Romania)
Sol. perf. 5 %. Punga 250 ml; 500 ml cu 1 sau 2
tubur i
conectoare. Ct. x 10; x 20 (exclusiv pentru 500 ml);
30
(exclusiv pl 250 ml). Pa: 32,2; 33,22; 35,18; 35,49;-;-.
Sol. perf. 1o %. Punga 250 ml; 500 ml cu 1 sau 2
tuburi conectoare. Ct. x 10; 20 (exclusiv pentru 500 ml);
30 (exclusiv
pt 250 ml). Pa: 34,03;34,56;36,7;39,56;-;-;.
Sol. perf. 20 %. Punga 250 ml; 500 ml cu 1 sau 2
tuburi
conectoare. Ct. x 10; 30. Pa: 44,63; 46,45; 48,09;
49,76;-;-;-.
GLUCOZA (Zentiva, Romania)

Sol. inj. 33%. Fiala 1O ml. Ct. x 5; 1O.Pa:


13,13;-.

KABIVEN PERIPHERAL (Fresenius Kabi, Suedia)

NUTRIFLEX LIPID PLUS (B.Braun Melsungen, Germania)

Emulsie perf.cu aminoacizi, lipide, carbohidra\i,glucoza.


Sac tricompartimentat x 1440 ml; 1920 ml; 2400 ml. Ct.
x 2;
4. : " 1; 2; 4.: x1; 2; 3. Pa:-; 409,63 :-;522,74; :-;-;-.

Emulsie perf. Punga tricamerala 1250 ml; 1875 ml;2500


ml. Ct. x 5. Pa: 564,21;640,83; 726,72.

NUTRIFLEX LIPID PERI {B.Braun Melsungen,


Germania)
Glucoza. fosfat monosodic, acetat de zinc, trigliceride, ulei
de soia, aminoacizi.
Emulsie perf. Punga tricamerala. 1250 ml; 1875 ml;
2500 ml. Ct. " 5. Pa:551,45; 624,57; 652,87.
MEMOMED

234
4

NUTRIFLEX OMEGA PLUS (B.Braun Melsungen, Germania)


Emulsie perf. Punga tricamerala 1250ml; 1875 ml; 2500 ml.
Cl. x 5. Pa: 767,36; 1034 ,36; 1185,27.
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL (B.Braun Melsungen
Germania)
'
Emulsie perf. Emulsie perf. Punga tricamerala 1250ml;
1875 ml; 2500 ml. Ct. " 5. Pa: 639,67; 825,4; 1162,05;
2150,86.

201

MEMOMED 20
14

Mc111om1or de
fanm1cofogie

235

Memomlor de
farmncologfc

OLICLINOMEL (Clintec Parenteral,Fran\a)


Pungii cu 3 compartimente: emulsie perfuzabilii (lipide,
sol. aminoacizi, sol. glucoza) 1000 ml;1500ml;
2000ml (N7- 1000E).Cl. x 1;6. :x 1;4.:x 1;4.: 1;2. Pa:
122,32;-; 183,06;
-; 160,97;-.
Punga cu 3 compartimenle: emulsie perfuzabilii (lipide, sol.
aminoacizi, sol. glucozii) 1000 ml; 1500 ml; 2000ml;2500ml
(N4-550E). Cl. x 1;6.: x 1;4.: x 1;4.:x 1;2.; x 1;2. Pa:
124,65;
-;126, 14;-;119,83;-;-;-.
Punga cu 3 compartimente: emulsie perfuzabila (lipide,
sol. aminoacizi, sol.glucoza) (N6-900E) ; 1000 ml, 1500
ml; 2000
ml. Cl. x 1;6. : x 1;4. : x 1;4.: x 1;2.; x 1;2. Pa:
-;-;139,36;-;-;-

;-;-;-;-.
Ind. Nutri\ie parenterala la adul\i i copii peste 2
ani.
SMOFKABIVEN
CENTRAL
ELECTROLITI
(Fresenius Kabi,Romania)

CU

SMOFKABIVEN PERIFERAL (Fresenius Kabi, Romania)


1000 ml emulsie perf.% con\ine: Punga tricompartimentata
1206; 1448; 1904 ml. Ct x 1,3(exclusiv pentru 1904 ml), 4.
Pa: Cl. x4 x 1206 ml: 646,63;Ct x4 x 1904ml: 632,37.
OLIMEL (Baxter, Fran\a) Emulsie
perf.
N5E: Pungi tricompartimentate 1500ml, 2000 ml, 2500 ml. Ct
x 4 :x2 :x2. Pa:2509,06; 2990,62; 1882,71.
N7, N7E: Pungi tricompartimentate 1500ml,2000 ml, 2500
ml. Ct x 6 :x4 :x4. Pa: 3010,48; 2528,14; 3357,45.
N9, N9E: Pungi tricompartimentate 1500ml,2000 ml,2500
ml. Ct x 6 :x4 :x4 . Pa: 4435,62; 3254,73; 3723,5;
4435,82 ;3256,41; 5972,24.
PERIOLIMEL N4E (Baxter, Fran\a) Emulsie
perf.

FARA

1000
ml
emulsie
perf.
%
con\ine:
Punga
tricompartimentata 493; 986ml ; 1477ml ; 1970ml ;
2463ml. Cl. x 1; 6: 1; 4:
x 1; 4: x 1; 4: x
1; 3. Pa: -; -; 183,06;
665,21;245,71;
666,59;285, 01: 996,18; 308,92; 823,08.

Pungi tricomparti mentate 1000ml,1500ml,2000 ml, 2500 ml.


Ct.x6x4x4x2. Pa: 2217,34; 1665,33; 1984,3; 1218,86.

Ind. Aport energetic, acizi grai esen\iali i acizi grai


omega-3, pentru nutri\ia parenterala.
Admin. 1-2 g lipide/kg/zi = 5-10 ml SMOF/kg/zi.
AMINOMIX 1, 2 NOVUM (Fresenius Kabi, Germania).
Sol. perfuzabila pentru alimenta\ ie parenterala, cu
aminoacizi. Punga bicameral
1. 1000 ml; Ct. x 6. Pa: 391,42. 1500 ml. Ct. x 4 .
Pa:391,42.
2000 ml. Ct. x 4.
2. 1000 ml. Ct. x 6. Pa:446,97. 1500 ml. Ct. x 4. Pa:
391,42.
2000 ml. Cl. x 4.

AMINOPLASMAL 5% E - 10% - 10% E (B.


Braun
Melsungen, Germania).
Sol. perfuzabila pentru alimenta(ie parenterala,
cuaminoacizi. 5%E Flac. 500 ml. Ct. x
10. Pa:
185,94
Sol. perfuzabila pentru alimenta\ie parenterala, cu
aminoacizi 10%. Flac.500 ml. Ct. x 10.Sol. 10% E. Fl.
500 ml. Ct. x 10. Pa: 259,16; 245,99.
236

MEM OMED

Admin. Pana la 40/20 mllkg/zi, cu 45/25 picaturi/minut i


140no mllora.
AMINOPLASMAL HEPA 10% (B.Braun Melsungen,
Germania)
Sol. perFuzabila 10%, pt. alimenta\ie parenterala, cu
aminoacizi.Flac. 500 ml. Cl. x 10. Pa: 332,64.
Admln. 7-10 ml/kg/zi, maxim 15 mllkg/zi.
AMINOSTERIL N-HEPA 6% (Freseniusl(abi,Germania)
Solu\ie perfuzabila 8% Flac. 500 ml. Ct.

Cind. Hipertenslune arteriala, insuf. cardiaca, edeme.


Admln. Solu\iile hipertone se administreaza numai i.v.in
perfuzie. Daza curenta 500-1000 ml/zi.
CLORURA DE SODIU 0,9% (lnfomed Fluids, Romania)
Sol. perfuz.0,9%. Punga 250 ml; 500 ml; 1000 ml; 2000
ml cu 1 I 2 tuburi conectoare laterale. Ct x 10 cu 1 tub.
Pa 30,48; 30,88; 50,59;94,47.Ct x 10 cu 2 tub.Pa
32,82; 33,24;
53,55; 99,47.
CLORURA DE SODIU 0,9% (Fresenius Kabl, Germania)

1;10.Pa:-;

351,24.

B 05 BB SOLUJll IMPLICATEiN BALANJA


HIDROELECTROLITICA

NATRll CHLORIDUM

Ind. Reracerea volemieiin pierderi exagerate de apa si sare,


hiponatremie din diarei intense, varsaturi, arsuri, tra spira\ii
proruze, acidoza metabolica.
R.a. Supraincarcarea patului vascular.

2014

Memorator de fan11aculogi c

><

237

MEMOMED 201

M emorat or de f armacolog((!

x 10; 20. Pa: 39,37 . Flac.PEl(abi Pack 1000 ml. Ct. x


10. Pa: 59,7.
CLORURA DE SODIU 0,9% (Stacia Hemofarm,
Romania) Sol. perf. 0,9%. Flac.500 ml. Ct.

10.

Pa:29,55.
CLORURA DE SODIU 5,85% (8.Braun Mesungen,
Germania)
Cone. sol. perf. 5,85%. Flac. 20 ml; 100 ml. Ct
Pa:

><

20.

30,2; 64,89.

Sol. perf. 0,9%. Flac. 250 ml;500 ml. Ct. x 10; 12; 20;
Pa: ;-;-;33,01;- 44,47;

CLORURA DE SODIU 0,9% (8.Braun Melsungen,

Flac.PE Kabi Pack 100 ml. Ct x 10, 40. Flac. PE Kabi


Pack 250 ml. Ct x 20;30. Flac. PE Kabi Pack 500 ml. Ct.

ml; 1000 ml.

Germania) Sol. perfuz . Flac. 100 ml; 250 ml; 500

Ct x 10; 20 (exclusiv pentru 100 ml). Pa:24,35;47,09;


Pa

SOLUTIE RINGER {Stacia Hemofarm, Romania)

28,88; -;Pa 30,2; - Pa 40,75 ; -

Sol. perf. Flac. 500 ml. Ct x 10. Pa:33,01.

Sol. perf. nae. monobloc 500 ml. Ct. x 10. Pa:30,96

CLORURA DE SODIU 0,9% VIOSER (Vioser, Grecia)

SOLUTIE PERFUZABILA RINGER {8.Braun Melsungen,


Germania)
Sol. perf. Flac. 500 ml; 1000 ml. Ct. x 10. Pa:31,51;SOLUTIE
RINGER
Melsungen, Germania)

BRAUN

(8.Braun

Sol. perf. Flac. 500 ml. Ct. x 10.Pa:26,79.

CLORUR A DE SODIU 0,9% i;il GLUCOZA 5%


(Helvetica Profarm, Romania)
Sol.perf. Flac. 500 ml. Cl.

10.

SOLUTI E RINGER LACTAT (8.Braun Melsungen,


Germania)
Sol. perf. Flac. 250 ml; 500 ml. Ct. x 10. Pa:32,19. Flac.
monobloc 500ml. Ct. x 10. Pa:33,17.
SOLUTIE RINGER (lnfomed Fluids, Romania)
100 ml sol. perf. con\in: Clorura de sodiu 8,6 g;
Clorura de potasiu 0,3 g; Clorura de calciu dihidrat
0,33 g. Pung! 250 ml; 500 ml cu 1 sau/ 2 tuburi
conectoare laterale. Cl. x 1; 10. Pa 26,72;33,86. Pa
26,72;35,49.

SOLUTIE RINGER LACTAT (lnfomed Fluids, Romania)

1 litru sol. perf. con\ine: Clorura de sodiu 6 g; Clorura


de potasiu 0,4 g; Clorura de calciu dihidrat 0,27 g.
Lactat de sodiu 3,20 g. Saci p.v.c. 250 ml; 500 ml cu 1
sau/ 2 tuburi
conectoare . Ct. >< 10. Pa: 31,68; 33,08. Pa:33,95; 37,53.
SOLUTIE RINGER FRESENIUS {Fresenius Kabi,
Germania)
Sol. perfuz. Flac. 250 ml;1000ml. Ct x 10. Pa: 45,73;47.

Sol. perf. Flac. 250 ml, 500 ml. Ct. x 10; 12; 20. Flac. PE

250
ml. Cl x 10; 20; 30. Pa:-;-;-;28,86;-;-.Flac. PE 500 ml. Ct x
10; 20. Pa:-;-;-;44,78;-;-.

COMBINAJll

SOLUTIE RINGER VIOSER (Vioser, Grecia)

Sol. perf. Flac. 1000 ml. Ct.


SOLUTIE HARTMANN (Stacia Hemofarm,Romania)
Sol. perf. Flac. 500 ml. Ct

><

10. Pa: 33,5.

><

10. Pa:47,66.

M E MOME D

238
14

20

MEMOMED
14

Mcmomtor de farmncologic

20

239

ilfemom/or tie fnr

mncologic

SOLUTIE RINGER LACTAT VIOSER (Vioser, Grecia)


Sol. perf. Flac. 1000 ml. Ct. x 1; Pa: 5,05;-.

Ritmulperfuziei maximum 40 picaturi/minut. Se recomanda


controlul diurezei i electroli\ilor sericl. Vileza de perfuzie
trebuie ajustataincat sa se ob\ina o diureza de eel pu\in 30-50
ml/ora.

SOLUTIE RINGER LACTAT (Fresenius Kabi, Germania)


MANITOL 20% (lnfomed Fluids, Romania)

Sol. perf. Flac.250 ml,500 ml. Ct. " 10; 12; 20.
Pa:-;-;-;30,2;
;-.Flac. PE 250 ml.Ct x 10; 20; 30. Flac. PE 500 ml. Ct x
10;
20. Pa:-;-;-;48,74;-;-.
STEROFUNDI N (B. Braun Melsungen, Germania)
Sol. perf. Flac. 250 ml, 500 ml. Ct x1;x10. Flac. 1000
ml. Ct. x 1; x 6. Recipient PE 250 ml, 500 ml; 1000
ml. Ct. x1; 10. Punga 250 ml, 500 ml. Ct. x
1;20.Punga 1000 ml.Ct. x 1;10.

B 05 BC SOLUJll PENTRU DIUREZA OSMOTICA


MANNITOLUM

Fein. Dupa inj. i.v. este filtrat la nivelul glomerulilor i nu se


absoarbein
tubii
renali, eliminandu-se
prin
urina,
nemetabolizat, 80% din doza dupa 3 ore.Nu se absoarbe
digestiv.
Fdin. Diuretic osmotic.
Ind. Profilaxia anuriei la bolnavi cu oc, arsuri, transfuzie
etc. lntoxicalii acute cu substan\e toxice renale. Utilin
hipertensiunea
intracraniana
i
spinala,
edem
cerebral,glaucom
aculcongestiv,
preventivinaintea
interven\iilor chirurgicale pe creier i ochi. Masurarea
filtratuluiglomerular.

R.a. Gre\uri, cefalee, ame\eli,frison, febra.


Cind. Anurie, blocaj renal, insuf. cardiaca decompensata,
edem pulmonar, congestie
pulm.,hemoragie cerebrala,
sarcina.
Pree. Extravazarea produce inflamalie i tromboflebita.
Admin. l.v. lent sauin perfuzie. Doza zilnica 50-200 g
manitol precedata de o doza test de 200 mg/kg inj. i.v. lent.
Doza maxima zilnica la adul\i este 1-1,5 g/kg manitol.

Sol. perfuz. 20%. Pungi 250 ml; 500 ml cu 1 sau/ 2


tuburi
conectoare lat. Ct. x 10. Pa 71,42; 107,88;Pa 77,25;
116,29.

MANN ITOL 10% - 20% FRESENIUS (Fresenius Kabi,


Italia)

B 05 DA

Sol. perf. 10%. Flac. x 100 ml. Ct x 20. Pa: 55,28.


Flac x 250 ml; Ct. x 16.Pa: 71,23; Fl. x 500 ml. Ct. x 12.
Pa: 83,98; Fl x 1000. Ct. x 6. Sol. perf. 20%. Flac. 250
ml; 500
ml. Ct. x 12. Pa: 57,17; 89,41.

ICODEXTRINUM

MANNITOL HF (Stada Hemofarm, Romania,


Germania) Sol. perf.200 mg/ml. Fl. 250 ml. Ct.

10.Pa: 47 ,97.
MANNITOL (Vioser, Grecia)
Sol. perf. 200 g/1000 ml. Flac. 250 ml,500 ml. Ct.
10. Pa 54,04; 74,8.
OSMOFUNDIN

15%

(B.Braun

Melsungen,

Germania) Sol. perf. 15%. Flac. 100 ml; 250 ml. Ct. x
1; 10. Pa: 4,13;
40,04; Pa:5,76; 55,9.

B 05 D SOLUJllPENTRU DIALIZA PERITONEAL.A

PREPARATE PENTRU DIALIZA PERITONEALA SOLUJll


IZOTONE

Fein. Concentra\ia plasmatica constanta este atinsa dupa 7-10


zile. Polimerul este hidrolizat de amilazain fragmente mai mici
care sunt epurate prin dializa peritoneala.
Fdin. lcodextrina este un polimer de glucoza care ac\ioneaza
ca agent osmotic administrat intraperitoneal in dializa
peritoneala pentru tratamentul insuficien\ei renale cronice.
Ra. Deshidratre, tulburari electrolitice, hipo- sau hipertensiune,
prurit,erup\ii cutanate.
Admin. 0 singura data pe zi. Pentru pacien\li adul\i,cu
greutate normala, nu se recomanda administrarea unui
volum de solutie mai mare de 2 I. Pentru pacien\i mai mari
(peste 70-75 kg), poate Ii utilizat un volum de umplere de
2,5 I.
EXTRANEA L (Baxter Healthcare, Anglia)
Sol. pt. dializa peritoneala 7,5%: lcodextrina; Clorura
de sodiu; Lactat de sodiu; Clorura de calciu; Clorura
de magneziu. Pungi simple sau duble cu conector luer,
spike sau lineo 1,5 1;2 1;2,5 1. Ct. x 4; 5;6; 8.

240

M E M O M E D 2 0 14

MEMOMED 2014

Memorntor di ft 11111r1cologie

Mcmomtor de ft1r11111 cologic

COMBINAJll

241

PHYS IONEAL 40 GLUCOZA 1,36% - 2,27% - 3,86%


(Baxter, lrlanda)

Ind. lnsuf. renala cronica in stadiul terminal.

Sol. pt. dializa peritoneala. Punga simpla sau dubla


cu conector
spike, luer sau lineo
1500ml;
2000ml;2500ml. Ct. x 5; 6: )( 4; 5; 6: )( 4; 5.

GAMBROSOL TRIO 10 - 40 ( Fresenius, Germania)


Sol. pt. dializa peritoneala 10 !?i 40. Pungisimple cu tub
2000 ml ;2500 ml ;3000 ml. Ct. >< 4 ; x4;x3. sau cu
conector 2000 ml ;2500 ml ; 3000 ml ; 5000 ml. Ct. >< 4; 4
; 3; 2. Pungi duble
cu conector 2000 ml;2500 ml; 3000 ml. Ct. >< 4; 4; 3 sau cu
tub 2000 ml;2500ml;3000ml. Ct. x 4; 4; 3.

BALANCE 1,5% - 2,3% - 4,25% GLUCOzA 1,75MMOL/L


CALCIU (Fresenius Medical Care , Germania)
Glucozain pungi dublu compartimenta te 1500 ml; 2000
ml; 2500 ml; 3000 ml (!?i sistem sleep safe). Sol. pt.
dializa peritoneala.Ct. x 4.
BICAVERA 1,5%; 2,3 %; 4,25% glucose (Fresenius,
Germania)
Glucoza. Bicarbonat de sodiu. Sistem "Stay safe" pungi dublu compartimentate 1500 ml; 2000 ml; 2500
ml;3000 ml. Ct. x 4.Sistem "Sleep safe" - punga
simpla 3000 ml. Ct. x 4.
CAPO/OPCA 2, 3, 4 (Fresenius Medical Care , Germania)
Clorura de sodiu; Lactat de sodiu;Clorura de calciu;
Clorura de magneziu; Oextroza. Continutul n glucoza
anhidra este 1,5%, 4 ,25% respectiv 2.273% pentru
solu\iile CAPO 2, 3, respectiv 4. Sol.pt.dial.peril. Pungi
2000ml ; 5000mlCt. >< 4. : x 2.
OIANEAL P04 GLUCOzA (Baxter, lrlanda)
Sol. pt. dializa continand glucoza 1,36%; 2,27%;
3,86%. Punga simpla 1500 ml ; 2000 ml ;2500 ml ;5000
mlprevazuta cu tubulatura pt. injectarea medicatiei
adjuvante !?i conector. Ct. x 6 ; 5 ; 4 ; 2.
NUTRINEAL P04 CU 1,1% AMINOACIZI (Baxter ,

CAPO PERILINE 1,5% F 100 - 2,5% F 200 - 4% F 400


(lnfomed Fluid, Romania Paolo Gobbi Fraltini, Italia)
Sol.pt.dial.peril. 1,5%; 2,5%;4%. Punga 2000 ml. Ct. x
4.

Slovenia)
Sol. pt. dializa peritoneala. Punga 1000 ml; 1500 ml;
2000 ml; 2500 ml; 3000 ml. Ct. >< 6.:x6. : x5;6; 8.: x4 . :
x4 .
242

M E MOME D

2 0 14

MEMOMED 20
14

Mcmorator de fan11aco/ogic

243

ilfcmom/01 tic fan11acologlc

B 05

ALTE SOLUJll INTRAVENOASE

Fein. Glicerofosfatul este hidrolizat, gruparea fosfat devine


disponibila. Hidroliza este maxima la o cone. plasmatica mai
mare de 0,7 mmol/1. Prin hidroliza totala, zilnic pot fi
biotransforma\i 12- 15 mmol glicerofosfat de sodiu.

B 05 XA SOLUJll DE ELECTROLIJI
KALii CHLORIDUM

R.a. Administrarea i.v. prea rapida sauindoze mari produce


oprirea inimiiin decurs de minute.

Pree. Pentru siguran\a,in SUA, Canada, UK, Australia se


recomandainlocuirea fiolelor cu solu\ie concentrata cu solu\ii
diluate,in serviciile deingrijiri ale cazurilor acute.

@ CLORURA DE POTASIU 74,56 mg/ml BRAUN (B.


Braun Melsungen, Germania)
Cone. pt. sol. perf. 74,56 mgfml. Fiole 20 ml. Ct.
22,9. Flac. 100 ml. Ct. " 20. Pa: 72,69;-.

>s

GLYCEROFOSFATUM

><

20. Pa:

Ind. Supliment in nutri\ia


necesarului de fosfat.

parenterala,

pentru

asigurarea

Admin. Diluat. Daza zilnica 10-20 mmol asigurata prin


adaugarea Glycophos 10-20 ml ntr-o solu\ie perfuzabila.
Maximum 20 ml/zi.
GLYCOPHOS (Fresenius Kabi, Suedia)

CLORURA DE POTASIU INFOSINT (lnfomed Fluids,


Romania)
Sol. inj.149 mgfml. Fiala 10 ml. Ct x 5; 10. Pa: 7,24; 13,13.

@ CLORURA DE POTASIU KASI (Fresenius Kabi,


Romania)
Cone. pt. sol. perf 150mgfml. Fiala 5 ml, 10 ml. Ct x 20,50.
-;-;22.45;-. Fiala 20 ml. Ct. x 20.
NATRll HYDROGEN! CARBONAS

Fdin. Glicerofosfatul este un intermediar n metabolismul lipidic,


men\inand caile metabolice normale.

> S

BICARBONAT DE SODIU 1.4% {lnfomed Fluids, Romania)


Sol. perf. 1.4%. Flac. 250 ml. Ct. x 20. Pa: 135,87.
Flac.500
ml. Ct x 12. Pa: 113,12.
BICARBONAT DE SODIU 8.4% (lnfomed Fluids, Romania)
Sol. perf.8,4%. Flac.100ml.Ct x 30.Pa:144.44. Flac. 250ml.
Ct x 20. Pa: 120,36. Flac. 500ml. Ct x 12. Pa: 157,33.

Cone. pt. sol. perf. 216 mg/ml. Flac. 20 ml. Ct.


105,59.

><

10. Pa:

COMBINAJll

> S

Ind. Suplirnent n nutri\ia i.v. la adul\ i.


Precaufii.in insuf. renala sau biliara, excre\ia electroli\ilor
poate scadea . Sarcina, alaptare.
Admin. l.v., perfuzie, o fiola de 10 mlfzi.
ADDAMEL N (Fresenius Kabi,Suedia)
Clorura de cupru, de fier, de cram, de mangan, zinc, molibdat
UBICARBONAT DE SODIU 8.4% {B.Braun Melsungen,
Germania)
Sol. perf.8.4%. Flac. 100 ml ;250 ml. Ct. x 20. Pa: 135,94;
223, 11.

de sodiu,selenit de sodiu, iodura de potasiu, fluorura


de sodiu, sorbitol, ac. ascorbic.
Cone.pt sol.pert. Fiala 10 ml. Ct. x 20. Pa: 132,7.

Clorura de fier, de zinc, mangan, cupru, cram, selenit de


sodiu, molibdat de sodiu, iodura de potasiu, fluorura de
so dium
Cone. pt. sol. perf. Fiala 10 ml. Ct. x 5, 50. Pa: 35,89; -.

Tracutil (B. Braun Melsungen, Germania)

MEMOMED

244

Admin. Perfuzie cu 10 ml concentrat, dupa diluare, la 6-8


ore. Diluare cu eel pu\in 250 ml sol glucoza 5 sau 10% sau
clorura de sodiu 9%c.

2 0 14

MEMOMED 20
14

Mcmomtor de Jarnwcologic

245

llfcmorritor de farmacologic

B 05 XB AMINOACIZI
ALANIL-GLUTAMINA

SOLUVIT N (Fresenius Kabi, Suedia)

OIPEPTIVEN 200 mgfml (Fresenius Kabi, Suedia)


Cone. pt. sol. perf. 200mgfml N(2)-L-alanil-L-glutamina,
coresp. la 82 mg L-alanina $i 134,6 mg. L-glulamina.
Flac. 50 ml; 100 ml. pH 5,4-6,0.Ct. >< 10. Pa: 604,94;
1019,51.

Ind. Regim de nutri\ie parenterala, ca supliment pentru solu\iile


de aminoacizi sau pt. tratament perfuzabil care con\ine
aminoacizi
la
pacien\iin
stari
hipercatabolice
$ifsau
hipermetabolice.
Admin. Perfuzie i.v. dupa adaugarea la o solu\ie perfuzabila
compatibila. Solu\iile care con\in amestecuri cu osmolaritatea
peste 800 mos mol/I trebuie perfuzate pe cale venoasa centrala.
Doza zilnica maxima 2 g aminoacizi/kg. Daza zilnica
recomandata 1,5-2 ml. Dipeptivenfkg sau100-140 ml.
Dipeptiven pentru 70 kg greutate.

B 05 XC VITAM INE
COMBINAJll

4 14 mcg; D-biotina 60 mcg; cianocobalamina (vitamina 8 12)


5.5 mcg. Lief.pt.sol. inj./perf. Flac. cu sau fara dispozitiv
BioSet Ct. x 1; 10;20.

P-RF/S

CERNEVIT (Clintec Parenteral, Fran\a)


Retinal palmitat corespunzator la retinal (vitamina A) 3500
UI; colecalciferol (vitamina D3) 200 UI;DL alfa-tocoferol
10.2 mg corespunzator la alfa-tocoferol (vitamina E) 11.2
UI; acid
ascorbic (vitamina C) 125 mg; nicotinamida (vitamina 83)
46 mg; dexpantenol 16.15 mg corespunzator la acid
pantotenic (vitamina 85) 17.25 mg; piridoxina hidroclorica
5.5
mg corespunzator la piridoxina (vitamina 86) 4.53 mg;
ribonavina fosfal sodica 5.67 mg corespunzator la
ribonavina (vitamina 82 ) 4.14 mg; cocarboxilaza
tetrahidrat 5.B mg
corespunzator la tiamina (vitamina 81) 3.51 mg; acid folic

Lief. pt. sol. perf. Con\ine: 2,5 mg vitamina 81 echivalent la


3,1 mg nitrat de tiamina, 3,6 mg vitamina 82 echivalent la
4,9 mg fosrat sodic de ribonavina,40 mg nicotinamida, 4 mg
vitamina 86 echivalent la 4,9 mg clorhidrat de piridoxina,15
mg acid pantotenic echivalent la 16,5 mg pantotenat de
sodiu, 100 mg vitamina C echivalent la 113 mg ascorbat de
sodlu,

60 g biotina, 0,4 mg acid folic, 5 g cianocobalamina.


Flac. Ct. x 10.Pa: 102,07.

Infant. 1ml concentrat pentru emulsie perfuzablla con\ine:

n nutri\ia parenterala, pentru asigurarea


necesarului zilnic de vitamine hidrosolubile, la pacien\i adul\i
$i copii.

0,1353 mg palmitat de retinal echivalenl cu 0,0690 mg retinal,


0,0200 mg filomenadiona, 0,0010 mg ergocalciferol,0,6400 mg
DL-a-tocoferol,
corespunzator la: Vitamina A: 69 g (230 UI), Vitamina D2, 1,0
g (40 UI), Vitamina E: 0,64 fig (0,7 UI), Vitamina K: 20 g

Admin. Strict i.v., adul\i $i copii cu greutatea corporala > 10

Ind. Suplimentinnutri\ia parenterala pentru asigurarea necesarului

Ind. Supliment

kg 1 Flac.la 24 de ore, copii cu greutatea corporala mai mica


de 10 kg este de 1ml/kg pe zi.
VITALIPID N INFANT

$1 ADULT (Fresenius l<abi,

Suedia) Cone. pt. emulsie perf. Fiala 1O ml. Ct.

><

10. Pa: 99,36;


99,36.

zilnic de vitamine liposolubile A, 02 , E i K1. la sugari i


copii cu varsta pana la 11 ani.

Admin. Diluat i.v., 4 ml/kg i zi pentru prematuri liinounascu\i cu greutate pana la 2,5 kg, 10 ml/zi pentru to\i
sugarii i copii cu greutatea corporala mai mare de 2,5 kg i
varsta pana la 11 ani.

Adult.
1ml
concentrat
pentru
emulsie
perfuzabila
con\ine:0,1941 mg palmitat de retinal echivalent cu 0,0990 mg
retinal,0,0150
mg
fitomenadiona,
0,0005
mg
ergocalciferol,0,9100 mg DL-a-tocoferol.

B 05 Z

Ind. Supliment n nutri\ia parenterala pentru asigurarea

8 05 ZB SOLUfll PT.HEMODIALlzA I HEMOFILTRARE

necesarului zilnic de vitamine liposolubile A , D2 , E lii


la pacien\i adul\i lii copii cu varsta peste 11ani.

1< 1

Admin. Daza zilnica pentru adul\i lii copii cu varsta peste 11


ani este de 10 ml (o fiola).

SOLUJll PT.HEMODIAllzA
IHEMOFILTRARE

PHOXILIUM (Gambro Lundia, Suedia)

Sol. hemodializafhemofiltrare. Sol A: CaCl2; MgCl2: Sol B:


NaHC03 ; NaCl; KCI; Na2 HP04 Ct x 2 pungi bi
compartimentate x (250ml Sol.A +4750ml Sol.BJ.

MEMOMED

246

2 014

ME MOM E D

PRISMASOL (Gambro Lundia, Suedia)

Sol. hemodializa/hemofiltrare.
2 mmol/potasiu Sol A: CaCl2; MgCl2;gtuco zn.acid tactic . Sol
8:NaHC03; NaCl; KCI; NaHC03. Ct x 2 pungi bi
compartimentate x(250ml Sol.A +4750ml Sol.8).
4 mmollpotasiu Sol A: CaCl2 ; MgCl2;glucoza,acid lactic.
Sol 8:NaHC03; NaCl; KCI; NaHC03. Ct x 2 pungi bi
compartimentate x(250 ml Sol.A +4750 ml Sol.8).

Hemosol 80 (Gambro Lundia, Suedia)

Sol.hemofiltrare. Sol A: CaCl2; MgCl2; acid lactic. Sol 8:


NaHC03; NaCl. Ct x 2 pungi bi-compartimentate x (250ml
Sol.A + 4750ml Sol.8).

2 0 14

Mcmom/ ol" de f at"macologic

Mcmomto,. <le fat"macologi c

247

B 06 ALTE PREPARATE HEMATOLOGICE


B 06 AB ALTI AGENTI HEMATOLOGICI
HEMINA UMANA

PRF

Fein. Dupa administrarea i.v. a unei doze de 3 mg/kg la voluntari


sanato i i la pacienli cu porfirie s-au determinat: Gp 6017g/ml,
t 112 10,81,Gore, Cl total 3,71,2ml/min.

Fdin. Reduce deficitul de hem, suprima prin mecanism de


feedback activitatea delta-aminolevulinat-sintazei, determinand
scaderea produceriide porfirine 9i a precursorilor toxiciai
hemului.
Ind. Tratamentul atacurilor acute de porfirie hepatica.

HAEMOFILTRATION SOL. HF 23 (Fresenius, Germania)


Sol.hemofiltrare. Punga 4500ml, 5000ml+ 2 conectori +
dispoz.injectare. Ct x 2, 8.

HF12 (Fresenius Medical Care, Germania)

Sol.hemofiltrare. Punga x 5000 ml. Ct x 2.


MULTl81C POTASSIUM FREE (Fresenius Medical Care,
Germania)
Sol. A: Glucoza; NaCl; CaCl2 ; HgCl2; HCI 25%.
Sol. 8: NaHC03; NaCl.
Ct. x 2 pungi bi-compartimentate x (1000ml Sol.A + 3500 ml
Sol.8)

Ind. lnsuf. renala acuta care necesita hemofiltrare continua.


Admin. n spital.

R.a. Flebita ?i durere la locul administrarii


Admin. Daza zilnica recomandata este de 3 mg/kg o data pe zit
imp de 4 zile, diluatain 100 ml ser fiziologic 9i administrata i.v.
limp de Y:. era ntr-o vena mare.
NORMOSANG (CN Unifarm, Romania)
Cone. pt. sol. perf.250 mg/10 ml. Ct. x 4.

B 06 A

C01

INHIBITOR! DE PROTEINAZE

INHIBITOR DE ESTERAZA C1, UMANA

Fein. Admin. i.v. Pie seric la 0,8 ore. T1/2 36 ore.


Fdin. Este glicoproteina plasmatica, cone. fiziologica 240
mg.II. Prezentain plasma, placenta, ficat, monocite,trombocite.
Aparjine sistemului inhibitor de proteaza-serina (serpin)
alplasmei umane, similar cu antitrombina 111, alfa 2antiplasmina, alfa 1-antitripsina. Fiziologic, blocheaza calea
clasica a sistemului complement. Este eel mai important
inhibitor al activarii de contact a coagularii. Este inhibitorul
principal al Kalicreinei plasmatice.

Ind. Edem angineurotic ereditar tip I 9i II (EAE ).in


episoadele acute.

R.a. Rare. Tromboza. Febra, Tahicardie, hiper


hipotensiune arteriara, eritem,dispnee , cefalee, ame\eli.

sau

Admin. l.v. lent,in bolus sau perfuzie 20u/kg.


8ERINERT P (CSL Behring,Germania)
Pulb. + Solv. pt. sol. inj./ perf.500 u. Ct x 1 flac. + 1 fl. 10 ml
solv. + dispozitiv de adm.
M E M O M E D 2 014
248

11lc111ortllor r/1 fi1r11u1cnlogie

CONESTAT ALFA

c
c

SISTEMUL CARDIOVASCULAR

C
02

ANTIHIPERTENSIVE

TERAPIA CORDULUI

01
Fdin. Proteina plasmatica C1 INH este principalul regulator
al activarii sistemelor de contact !?i complement. Bolnavii
cu
angioedem ereditar (AEE) au deficit de C1 INH. Prin activarea
neconstrolata a sistemelor de contact !?i complement ,se
formeaz a mediatori inOamatori,cu apari\ia episoadelor acute de
angioedem.
Conestat alfa, inhibitor al esterazei de tip componenta 1
a complementului recombinant uman (rh C 1 INH),
restabile!?le homeostazia complementului la bolnavi cu AEE.
Ind. Episoade acute de angioedem la adul\i cu AEE.
Admin. 50-100 u/kg. Cel mull2 admin/24 ore.
RUCONEST (Pharming, Olanda)
Pulb.pt. sol. inj.2100 u. Fl. 14 ml. (150 u/ml.)

c
03

DIURETICE
VASODILATATOARE PERIFERICE

VASOPROTECTOARE BETABLOCANTE

04

BLOCANTE ALE CANALELOR


DE CALCIU

C
05
C
07

c 08
C 09

PRODUSE ACTIVE PE SISTEMUL


RENINA-ANGIOTENSINA

C 10

HIPOLIPEMIANTE
*

* *

C 01

TERAPIA CORDULUI

C 01 A

GLICOZIZI CARDIOTONICI

C 01 B

ANTIARITMICE CLASA I IIll

C 01 C

STIMULANTE CARDIACE EXCL. GLICOZIZI


CARDIACI

C 01 0

VASOOILATATOARE FOLOSITE iN BOLi


CAROIACE

C 01 E

ALTE PREPARATE CARDIACE

* *
250
4

C 01 A

MEMOMED

201

MEMOMED
14

Memorntor de
fn,.,1mcologfe

deintre\inere 0,005-0,01 mgll<g. Copii intre 2 s pl.-2 ani.


Doza de satura\ie 0,06-0,08 mg/kg, cea de intre\inere 0,0080,02 mg/
ore. Ac\iunea dispare dupa 4-8 zilein cazul administrarii
orale 9i la 3 zile dupa i.v.

C 01 AA GLICOZIZI DIGITALICI
Fdin. Stimuleaza func\iile miocardului contractil (contractilitate,
excitabilitate, tonicitate) 9i inhiba pe cele ale miocardului
specific
(conductibilitate,
ritmicitate).
Farmacodinamic,
diferitele substan\e digitalice au efecte asemanatoare calitativ
dar se deosebescintre ele prin aspecte cantitative (intensitate,
laten\a,
durata).
Ind. lnsuficien\a cardiaca , fibrila\ie atriala, flutter atrial,tahicardi
a paroxistica atriala. Medicamentul de prima alegere este
digoxina. Digitoxina este o alternativa, recomandata la
bolnavi cu insuficien\a renala 9i uneori cand este necesar un
erect bradi
cardizant mai intens.
Tulburari
digestive:
hiporexie
sau
anorexie,
gre\uri,varsaturi, diaree, dureri abdominale. Tulburari cardiace:
extrasistole atriale sau ventriculare, bradicardie pana la bloc
complet a-v, tahicardie atriala sau ventriculara, agravarea
insuficien\ei
cardiace,
fibrila\ie
ventriculara. Tulburari
neurologice: astenie, somnolen\a, cefalee,
confuzie, halucina\ii.
R.a.

partial
acute,

Pree. Infarct recent, hipokaliemie, hipotiroidism, insuficien\a

hepatica, varstnici, tratament cu alt digitalic sau/9i diureticin


ultimele 2 saptamani.
DIGOXINUM
SIPRF

251

lllcmorntor de
fnrmncofogfc

GLICOZIZI CARDIOTON ICI

Cind.
Bradicardie
(sub
501minut),
bloc
atrioventricular, pericardita constrictiva, miocardite
cardiomiopatia hiper trofica, tahicardie ventriculara.

20

!SB] fAl

Fein. Absorb\i e digestiva 60-75%. Metabollzare sub


20%. Epurare predominant renala , 80% neschimbata.
Eliminare completa din organism in 3-4 zile.
Fdin. Latenta 1-3 ore dupa administrare orala i 5-30
minute dupa i.v. Efct maxim dupa 6-7 ore, respectiv 1-3

Admin. Adulfi. Digitalizare rapida: a). i.v.. in B ore, ini\ial 0,5


mg apoi 0,25 mg la 2-4 ore, 3-4 doze; b). oral,in 24 ore ,
ini\ial 1 mg apoi cate 0,5 mg la 8 ore, 3-4 doze. Digitalizare
lenta: n 3- 5 zile, un comprimat la 6 ore. Doza de ntre\inere:
0,25-0,50 mg pe zl,intr-o priza (cu limite intre 0,125in
insuficien\a renala 9i
0,75 mg). Nou-n scu(i. Doza de
satura\ie 0,03-0,05 mglkg, cea

kg. Copii inlre 2-10 ani. Doza de satura\je 0,04-0,06 mg/kg,


cea deintre\inere 0,012-0,02 mg/kg. Dozele zilnice se
administreaza
in 1-3 prize.

Compr. 0,25 mg. Ct. x 25. Pa 3,34


Sol.inj.0,25 mg/ml. Fiola 2 ml. Ct. x 5 Pa 7,98

Admin. n timpul mesei, cu apa sau alt lichid.Oral 1-2 compr. x


2/zi.

LANOXIN (Wellcome, Marea Britanie) Aspen Europe,


Germania

@ SOYFEM 100 mg (BMF, Romania)

Sol. orala 0,05 mg ml. Flac. 60 ml. Pa -

Extr. uscat de semin\e de soia - Glycine max 100 mg.


Compr. film. Ct. x 30; 60. Pa -

C 01 B

ALJI GLICOZIZI

EXTRACT USCAT DE SEMINTE DE SOIAGLYCINE MAX


OTC

Fdin. Extr. uscat de semin\e de soia, cu 26% izonavone,


exprimat in genisteina. Ac\. hipocolesterolemianta. slab.
estrogenic.

01

Cind. Sensibilizare la soia,glicina.


Pree. Asociere cu contraceptive orale.

C 01 AX

R.a. Durerl epigastrice , constipa\ie,diaree, vome.

DIGOXIN 0,25 mg (Zentiva, Romania)

Sol. inj. 0,25 mg/ml. Fiola 2 ml. Ct. x 5.Pa -

252
4

Ind. Adjuvantin hipercolesterolemie.

MEMOMED

201

Antiaritmi ce clasa I sunt numite stabilizatoare de


membrana , blocante ale canalelor de sodiu sau de tip
chinidinic.in func\ie de efectul asupra duratei poten\ialului
de ac\iune suntimpar\itein: grupa IA - prelungesc; I B reduc; IC - nu o modifica.

MEMOMED
4

Mcmorator de farmncologic

201

253

Mc111orato1 de fi1r111ncol ogfe

Ind. Fibrila\ie $i flutter atriale, extraslstole atriale.

BA ANTIARITM ICE, CLASA I A

c 01 BB ANTIARITMICE, CLASA I B
c 01 BC ANTIARITMICE, CLASA I C
c 01 BO ANTIARITMICE, CLASA Ill
c 01 BG ALTE ANTIARITMICE, CLASA I

ANTIARITMICE CLASA I I Ill

R.a. Gre\uri, vome, dureri abdominale, diaree, extrasistole


ventriculare, bloc atria-ventricular, transpira\ii, erup\ii, cefalee,
nelini$te, confuzie, delir, vedere tulbure, fotofobie, zgomote in
urechi.

IIll

* *
C 01 BA ANTIARITMICE CLASA I A
CHINIDINISULFAS
Fein. Absorb\ie BO% din tubul digestiv, pie plasmalic n 1-2
ore, se men\ine 6-8 ore. Excre\ie renala 10-50%
netrensforrnata,in 24 ore.
Fdin. Efecte batmotrop, dromotrop i inotrop negative.
Laten\a 2-4 ore.

Cind. lnfec!ii acute, endocardita lenta, bloc cardiac, insuficienta


cardiaca, hipertiroidism, tahicardii vent riculare.
Pree. Conducatori auto, pilo\i, lucratoriin apropierea ma$inilor
periculoase sau lainal\ime.
Interact. Cafeina $i tutunul pot produce aritmii.
Admin. Oral. Adul\i. lni\ial 0,20 g pentru testarea sensibilita\ii.
Daca nu apar tulburari imp de 2 ore se continua administrarea a
0,20-0,40 g odata, de 4-6 ori/zi.in cazuri severe prize la 2-3 ore.
Doze maxime 0,5 g odata $i 2 g/24 ore.

@ CHINIDINA SULFAT (Arena Group, Romania)


200 mg. Ct. x 20. Pa 12,37

Compr.

C 01 88 ANTIARITMICE, CLASA I B

C 01 BC ANTIARITMICE, CLASA I C

LIDOCAINUM
RF

P-

Fdin. Ac\ iune antiaritmica intensa, apare imediat dupa


administrare i.v. $i este de scurta durata {circa 30 minute).
Ind. Suprimarea tahicardiei ventriculare
fibrila\iei dupa infarct miocardic acut.

$i

prevenirea

R.a. Somnolen\a, parestezii, stimularea SNC pana la


convulsii.
Pree. Insur. hepatica $i cardiaca, varstnici.
Admin. l.v. Saturare cu 200 mg care pot fi administrate in
mai multe scheme: a). 100 mgin 2 minute, repetate dupa 10
minute; b).50 mgintr-un minut, repetate de 3 ori la fiecare 5
minute; c). perfuzie 20 mg pe minut limp de 10 minute.
ntre\inere cu 2-4 mg/ minut pentru 24-30 ore.
XILINA 100 mg/10 ml {Zentiva, Romania)
Sol. inj. 1%. Fiole 10 ml. Ct.

5;10. Pa -

MEMOMED

254

2014

lllemorator de farmac ologie

Perfuzie 0,5-1 mg/kg cu 0,5-1 mg/minut, maximum 560 mg/zi.


Diluarein sol. glucoza, nuin ser fiziologic.
PROPAFENON SANDOZ 150 -{Hexal, Germania)
Compr. 150 mg. Flac. x 20; 30; 50; 100. Pa -;-:18,09:-.

@ PROPAFENONA ARENA 150 mg (Arena Grau


Romania)
Compr. 150 mg. Flac. x 20; 30;50; 100. Pa 8,03;-;36,25.
@ PROPAFENONA AL 150 (Aliud Pharma, Germania)
Compr. film. 150 mg. Ct. x 20; 50; 100. Pa 7,49; 18,71;34,95
RYTMONORM (Abbott, Germania)
Compr.film. 150 mg; Ct. x 50. Pa 32,02
Sol.inj. 3,5 mg/ml. Fiala 20 ml. Ct. x 5. Pa 36,79
PROPANORM 300mg (Pro. Med.,Cehia)
Compr. 300 mg. Ct. x 50 Pa 40,30

31 @

PROPAFENONUM

P-RF

Fein. Dupa administrare orala biotransfo rmare importanta


la primul pasaj hepatic.
Fdln. Efecte asemanatoare chinidinei dar $i slab beta-adrenolitic
$i anestezic local.
Ind.
Extrasistole
$i
tahiaritmii
ventriculare
supraventriculare, sindrom Wolff-Parkinson-White.

$1

R.a. Gust metalic , constipa\ie, agravarea insuf.


cardiace, hipotensiune ortostatica, gre\uri, vome, colestaza
, ame\eli confuzie, tulb. extrapiramidale..
Cind. Insur. cardiaca severa, $OC cardiogen, bradicardie, tulburari
de conducere, tulburari pulmonare obstructive grave.

Pree. Insur. renala, hepatica, varstnici. lnterferen\a posibila


cu pacemakeri {se adapteaza intensitatea semnalului).
Admln. Oral. 450-600 mg/zi,in 2-3 prize, dupa mese.
Maximum 900 mglzi. Doze mai miciin insuf. hepatica, renala.
I. v. lent,in spital, 0,5-1 mg/kg, repetat, la nevoie, dupa 90120 minute.
FLECAINIDUM

!Cal

> P-RF

Fein. Absorb\ia diminuata de alimente.


Fdln. Scade conducerea intracardiaca. Ac\iune anestezica
locala.
Ind. Prevenirea fibrila\iei atrialetnutter-ului atrial paroxistice,
tahicardie supraventriculara paroxistica.
R.a. Aritmii, palpita\ii, durere toracica, tahicardie . hipotensiune.
Ame\eli, insomnie, sincopa, anxletate, ta 1e, depres1: . parestezii,
cefalee, astenie, tremor, .traspira\11,.somnol n\a. Tulburari vizuale,
tinitus.
Gre\uri,const1pa\1e,
duren
abdorninale,
vome,
diaree,anorexle. Rash. Febra, dispnee.

Cind. Bloc atrioventricular, bloc de ramura dreapt a asocial cu


hemlbloc stang, infarct rniocardic recent, (crete mortalitatea), oc
cardiogen.
Pree. Sarcina: categ.C. Lacta\je:excretatain lapte. Copii:nu s-a
stabilit siguran\a i eficacitatea la coeii sub 18 ni. Tul. c:v:
pruden\ain aritrnii, cardiomiopatie, scaderea frac\1e1 de e1ec\1e.
lnsuf. hepatica. Hipo-hiperkaliemle.

Admin. Adul\i. lni\ial 50 mg la 12 ore. Crete cu 50 mg de 2


ori/zi la 4 zile. Doza maxima 300 mg/zi.

MEMOMED 2014

255

/llemorator de fa
rmacologic

TAMBOCOR

50 - 100 (Meda Pharma, Germania)

Compr. 50 mg; 100 mg. Ct. x 20; 50; 100; x 20; 50;
100. Pa -; 90,92; -. Pa

C 01 BO ANTIARITMICE, CLASA Ill


AMIODARONUM

> P-

RF

Fein. Absorb\ie buna digestiva. Biodisponibilitate variabila


(22- 86%), cu eliberare de iod. Depozitarein \esutuf
adipos iin organeinalt perfuzate (plaman, maduva oaselor,
suprarenale, ficat, pancreas, inima, spfina, rinichi).
Eliminare
biliara
i
intestinala in proporJii mari. Eliminare renala a iodului.
Dupa oprirea administrarii eliminarea compfeta din
organism dureaza circa 7 luni.
Fdin.
Diminua
automatismul
sinusal,incetinete
conducerea atriafa , mare te perioada refractara atrioventriculara . Coronarodilatator, bradicardizant.

Ind. Antiaritmic de alternativa. Tahiaritmii severe, care nu


raspund fa alte terapii. Tahicardie sinusala i paroxistica, flutter
i
fibrila\ie atriala, extrasislole atriale i ventriculare. Util n
infarct acut, preinfarct, postinfarct.
R.a. Depozite corneene reversibile, fotosensibili zare, infiltrate
pulmonare cu fibroza, ataxie, ame\eli, tremor, bradicardie
sinusala, anorexia, gre\uri, hepatia. Poate produce tiroidita cu
hipertiroidie. Pacien\ii trebuie monitoriza\i (control radiologic
pufmonar la 6 funi, ecg, ex pforare hepatica i tiroidiana la 6
luni, examinare oftalmologica anual).

Cind. Bradicardie sinusafa, bloc A-V, distiroidii.


Pree. Anlecedenle tiroidiene,expunere la scare. Control
tiroidian (la 6 luni), oftafmologic (la un an).

Admin. Oral. Adulfi. Doza de atac 400-600 mg/zi, timp de


8-15 zile.intre\inere cu 200 mg/zi, 5 zile pe saptamana. Copil.
Daza de atac se calculeaza impar\ind 400-600 mg la 1,73
(suprafata corporala medie la adult) iinmul\ind cu suprafa\a
corporala a copifului tratat.intre\inere cu jumatate din doza de
atac, administrata 5 zile pe saptamana. lnj. i.v. Perfuzie i.v.
prin cateter, 5 mg/kg n 20-120 minute, cu control ecg.
Maximum 1,2 g/24 ore. n fibrila\ie ventricufara sau tahicardie
ventriculara, inj.
i.v. 300 mgin eel pu\in 3 minute. La administrarea cronica se
prescrie doza minima activa.

M E M O M E D 2 0 14

M E M O M E D 2 0 14

256

Mc111omtor de farmacologlc

Mcmomtor de far111acologlc

AMIOl<ORDIN (Unifarm SA, Romania/ Krka,


Romania) Sol. inj. 50 mg/ ml mg.Fiala 3 ml. Ct. " 5. Pa
18.49
AMIODARONA LPH 200 mg (LaborMed,Romania)
Compr. 200 mg. Ct. x 20; 30; 1000. Pa -;9,01;-.

(8) AMIODARONA 200 mg (Laropharm SRL, Romania)


Compr. 200 mg.Ct.

><

20. Pa -

@ AMIODARONA ARENA 200 mg (Arena Group,


Romania)
Compr. 200 mg. Flac. " 30; 60. Pa 7,33; -.
CORDARONE (Sanofi-Aventis, Fran\a)
Compr.diviz. 200 mg. Ct. " 30. Pa 13,87

stimularea adrenergica (clasa II). Reduce frecven\a


cardiaca, prelunge!iile lungimea ciclului Wenckebac h i
intervalele AH, PQ, QT fara un erect marcat sau o cre!?tere
U!iioara a intervaleior QTc ifara nicio modificare a intervalelor
HV i ORS.Crete perioada refractara efectiva (PRE) la niveiul
atriului, noduiui atrio ventricular, iar PRE la nivel ventricular
a fast uor prelungita cu un grad minim de revers-frecven\a
-dependen\a. Scade tensiunea arteriala i contract ilitatea
miocardului (dP/dt max) fara nicio modificare asupra frac\
iei de ejec\ie a venlriculului slang i reduce consumul
miocardic de oxigen. Are proprieta\ i vasodilatatoare la
nivelul arterelor coronare (legate de activarea caii oxidului
nitric) i la nivelul arterelor periferice. Prezinta efecte
antiadrenergice indirecte !iii antagonism par\ial al stimularii
adrenergice . Reduce raspunsul alfa -adrenergic al tensiunii
a rteriale la epinefrina i raspunsurile beta1 i beta2 la
isoproterenol.
Ind. Men\inerea ritmului sinusal dupa o cardioversie reu ita la
pacien\i adul\i cu fibrila\ie atriala (FA) paroxistica sau
persistent a, stabili din punct de vedere clinic

SEDACORON (Ebewe, Austria)


Compr. 200 mg. Ct. " 20; 50. Pa Conc.pt.sol.perflinj. 50 mg/ml. Fiala 3 ml. Ct. " 5.Pa
12,39

DRONEDARONA

257

R.a. Jnsuficien\a cardiaca congestiva, bradicardie,diaree,

grea\a i varsaturi, fatigabilitate i;;i astenie, erup\li cutanate


tranzitorii
P-RF

Fein. Este bine absorbita dupa administrarea orala (eel pu\in


0
70%), dar biodisponibilitatea absoluta este d.e 1 / , datorita
efectului de prim pasaj.Dronedarona !iii metabohtulu1 e1 N-debuhl
se leaga de albuminele plasmatice 99,7%. respectiv 98,5% !?i
legarea nu este saturabila. Se metabolizeazain propof1ie mare,
in principal prin intermediul CYP3A4, cand se formeaza
metabolitul
activ
N-debutilarea
(monoamlnooxidaza
contribuie paf1ial la metabollzarea acestuia). Se ellmina
peponderent pi materiile facale (84%),in principal sub
forma de metaboh\1. Timpul terminal deinjumata\ire
plasmatica al dronedaronei este de aproximativ 25-30 ore,
iar al metabolitului sau N-debutil ete de aproximativ 20-25
ore. La pacien\I,dronedarona !iii mtaoh u! sau sunt complet
elimina\i din plasmain decurs de 2 saptamani dupaincheierea
tratamentului cu 400 mg de doua ori pe zi.
Fdin.Dronedarona este un blocant multicanal care inhiba
influxul de potasiu (incluzand IK(Ach), IKur, IKr, IKs) !?i
astfelprelunge!?te poten\ialul cardiac de ac\iune i perioadele
refractare (clasa Ill).

(incluzand erup\ii generalizate, maculare, maculopapulare),


prurit.
De asemenea inhiba influxul de sodiu (clasa IB) i influxul de
calciu (clasa 1V). Dronedarona antagonizeaza necompetitiv

Cind. Nu trebuie administrat pacien\ilor cu disfunc\ie


sistolica a ventriculului slang sau pacien\ilor cu episoade
curente sau anterioare de insuficien\a cardiaca. Bloc atriaventricular de grad doi sau trei, bloc de ramura complet,
bloc distal, disfunc\ie a nodului sinusal, bradicardie,
pacien\i instabili hemodinamic. Administrare concomitenta
cu inhibitori puternici ai citocromului P
450 (CYP) 3A4 sau care induc torsada varfurilor, cum
sunt fenot iazine, cisaprida, bepridil, anlidepresive
triciclice, terfenadina i anumite macrolide administrate pe
258
4

MEM OMED

201

Pree. AVC, lnsuficien\a cardiaca, varstnici cu varsta de 75 de ani

Admin. Oral. Adulfi. 400 mg/zi x 2/zi ( n timpul micului dejun


i;;i cinei).
MULTAO 400 (Sanofi-Aventis, Fran\a)
Compr. film. 400 mg. Ct.
405, 17;-.

20; 50 ; 60; 100. Pa

MEMOMED 201
4

Mcmorator de fnrmnco/og
ie

259

Memomto,. de fmwnco/ogle

C 01 BG ALTE ANTIAR ITMICE, CLASA I SI III


VERNAKALANTU

cale orala (cum este eritromicina), antiaritmice din clasa I i


clasa Ill.

atriale, blocarea canalelor de sodiu dependente de frecven\a !?


i voltaj
concentreaza si mai mullactiunea medicamentului spre \esutul
atrial depolarizt partial !?i activat rapid mai degraba decalspre
ventriculul polarizat normal care bate cu frecven\e cardiace
mai joa se. in plus, capacitatea de a bloca ultima
componenta a curentului de sodiu limiteaza efectele asupra
repolarizarii ventriculare induse de blocada curen\ilor de
potasiu la nivelul ventriculului. Are un poten\ial proaritmic
scazut.
0

s
Fein. Dupa o singura perfuzie cu 3 mg/kg timp de 10 minut
media concentra\iilor plasmatice maxime a fast de 3,9 g/ml
!;ii de 4 ,3
g/ml dupa o a doua perfuzie cu 2 mg/kg, cu un interval de 15
minuteintre doze. Se distribuie extensiv !;ii rapidin organism,
cu un velum de distribu\ie de aproximativ 2 I/kg. Frac\ia libera
este de 53-63%.
La metabolizatorii rapizi CYP206, se eliminain principal prin
0- demetilarea mediata de CYP206. Glucuronoconjug area
!?i excre\ia renala sunt principalele mecanisme de
eliminare la metabolizatorii lenti CYP206. Nu este necesara
ajustarea dozei pentru de insuficie\a cardiaca congestiva,
insuficien\a hepatica,
!;ii nici in func\ie de varsta, creatininemie sau tipul de
metabolizator CYP206.
Fdin. Ac\ioneaza preferen\ial la nivelul atriilor pentru a
prelungi perioada refractara atriala i aincetini conducerea
impulsurilor n func\ie de frecven\a . Selectivitatea relativa
asupra perioadei refractare atriale rata de perioada rerractara
ventriculara este postulata ca fiind reultatul blocarii
impulsurilor la nivel atrial, dar nu !;ii la nivel ventricular,
precum !;ii al starii electrofiziologice deosebite a atriilor n
fibrila\ie.
Blocheaza curen\ii din toate razele poten\ialului de
ac\iune
atrial, incluzand curen\ii de potasiu care sunt exprima\i specific
la nivelul atriilor (de exemplu efluxul de potasiu ultra-rapid !;ii
efluxul de potasiu dependent de acetilcolina).in timpul fibrila\iei

Ind. Conversia rapida la ritm sinusal a fibrila\jei atriale cu


debut recent la adul\i: -Pentru pacien\ i care nu au iost
supu!?i unei interven\ii chirurgicale: fibrila\ ie atriala cu
durata :5 7 zile
-Pentru pacien\i care au fost supU!;ii unei interven\ ii
chirurgicale cardiace: fibrila\ie atriala cu durata ::; 3 zile
R.a. Disgeuzie, stranut, tuse, disconfort nazal bradicardie,
flutter atrial, hipotensiune arteriala, paraestezie, ame\eala,
cefalee,

hipoestezie, grea\a. varsa turi, xerostom ie, prurit,


hiperhidroza, durere la locul perfuziei, parestezii la locul
perfuziei, senza\ie de caldura, oboseala.
Cind. Stenoza aortica severa, tensiune arteriala sistolica <
100 mmHg, insuficien\a cardiaca clasa NYHA Ill !?i NYHA
IV,pacien\i cu interval QT prelungit ini\ial (necorectat >
440 ms) sau bradicardie severa, disfunc\ie de nod sinusal
sau bloc cardiac de gradul doi !;ii gradul trei in absen\a
unui stimulator cardiac, sindrom coronarian acut (incluzand
infarct miocardic)in ultimele 30 zile . Utilizarea de
medicamente antiaritmice intravenoase pentru controlarea
ritmului cardiac (clasa I!;ii clasa Ill)in ultimele
4 ore
dinainte, precum !?iin primele 4 ore dupa administrare.
Admin.in perfuzie i.v. (se monitorizeaza pacientul pe durata
perfuziei !?i eel pu\in 15 minute dupa terminarea perfuziei
pentru semne !iii simptome de scadere brusca a tensiunii
arteriale sau a frecven\ei cardiace). Doza ini\ iala
recomandata pentru perfuzie este 3 mg/kg, administrata pe
o perioada de 10 minute (doza maxima calculata pentru
greutatea de 113 kg).Pentru pacien\ii cu greutatea ;:: 113 kg
nu trebuie depa!?ita doza ini\iala maxima de 339 mg (84,7 ml
de solu\ie 4 mg/ml).in cazul n care conversia la ritmul sinusal
nu aparein 15 minute dupa terminarea perfuziei ini\iale, se

poate administra o a doua perfuzie de 2 mg/kg limp de 10


minute. Pentru pacien\ii cu greutatea ;:: 113 kg nu trebuie
depaita doza maxima pentru a doua perfuzie de 226 mg (56,5
ml de solu\ie 4 mg/ml). Nu trebuie administrate doze
cumulative mai
mari de 5 mg/kgin decurs de 24 ore.
BRINAVESS (Merck Sharp & Dahme, Marea Britanie)
Cone. pt. sol. perf. 20 mg/ml. Fl.

C 01 C

14

C 01 CA AGENJI ADRENERGICI I DOPAMINERGICI


C 01 CE

01

ex

INHIBITORI Al FOSFODIESTERAZEI
ALTE STIMULANTE CARDIACE

* *
C 01 CA AGENJI ADRE NERGICI I DOPAMINERGICI
MEMOMED
4

Mcmomtor tic ft1rmacologlc

NORAORENALINUM

Fein. Nu se absoarbe din tubul digestiv. Eliminare


imetabolizare rapide.

Fdln. Vasoconstri c\ie generalizata , creterea tenslunii


arteriale.

Ind. Medicament de urgen\a in colaps.

R.a. Anxietate, dispnee , cefalee, tremor, durere


retrosternala, paloare,tahicardie.Necroza cutanatain cazul
inj.extravasculare.

Cind. Tulburari de ritm cardiac, hipotensiune cu hipovolemie,

1O; 25 ml. Pa -

STIMULA NTE CARDIACE EXCL. GLICOZIZI


CARDIACI

MEMOMED 20

260

><

201

261

Memora tor de ft1r111<1


cologie

Admin. 50 mg dopamina din fiole se dilueazain 250 ml sol.


glucoza 5% sau ser fiziologic 0,9% sau lactat de sodiu sol.
izotonica . O picatura solu\ie diluata
10 mcg dopamina.
Administrarein penuzie i.v., ini\ial 2-5 mcg/kg/minut. Se poate
crete, la nevoie, cu 1-10 mcg/kg/minut,in func\ie de
tensiunea arteriala,debit cardiac i urinar. Se poate ajunge
pana la 20-50 mcg/kg/minut. Daca debitul urinar scade, chiar
fara hipotensiune, se reduce doza. Oprirea administrarii se
face lent.

DOPAMIN ADMEDA 200 (Admeda, Germania)

Cone. pt. sol. pen. 20 mg/ml. Fiala 10 ml. Ct

5. Pa 26,26

infarct miocardic recent.

@ DOPAMINA CLORHIDRAT (Zentiva SA Romania)

Admin. Sol. din fiola se dilueaza obligatoriu, n sol.

Cone. pt. sol. pen. 5 mg/ml. Fiala 10 ml. Ct x 5 fiole. Pa


12,82

glucozata izotonica .Admin. strict i.v. Daza se stabiletein func


\ie de starea
clinica a bolnavului.

NORADRENALIN E TARTRATE AGUETIANT (Lab.

Aguettant, Fran\a)

OOBUTAMINUM

Fein. Dupa injectare, biotransformare rapida.

Cone. pt. sol. penuz. 0,2%. Fiole 4ml; 8 ml. Ct x 10.

T Excre\ie urinara,ca metaboli\i.

Pa 395,69; 720,93

112

2-3 minute.

Fdin. Efecte beta-1 adrenomimetice . Stimulare cardiaca.


DOPAMINUM

Fein.

Administrata

i.v.

urmeaza

calea

metabolica

catecola minelor.

Fdin. Act iveaza receptorii alfa !?i beta-adrenergici. Doze de 1,510 mcg/kg/min . Dilata arterele renale, coronare, cerebrale. Daza
de 1O mcg/kg/min. stimuleaza inima. Doze
mcg/kg/min. produc arteriole- !?i venoconstrictie.

peste

15

Ind. lnsuf . cardiaca consecutiva bolilor organice


miocardice, infarct miocardic, n chirurgia cardiaca, !?OC
septic !?i cardiogen.

R.a. Tahicardie, aritmii, dureri precordiale, hipertenslune


arte riala, cefalee, dispnee.

Pree.Aritmii cardiace, hipotensiune severa din !?OCUI cardiogen.


Admin. Numaiin perfuzii i.v. a solu\iei ob\inute prin diluarea

Ind. $oc refractar la terapia de refacere hidroelectrolitica .


$oc cardiogen, singura sau asociata cu alte medicamente
presoare !?i cu diuretice. $oc cu oligurie !?i rezisten\a periferica
normala sau scazuta. Tulburari hemodinamice din traumati
sme, !?DC septic,
chirurgia cardiaca.

R.a. Tahicardie, aritmii, dureri precordiale, hipertensiune

con\inutului unei fiole (250 mg dobutamina)in sol. glucoza


5%, ser fiziologic sau sol. laclat. Solu\iile sunt stabile eel mull
24 ore de la diluare. Dozeinlre 0,5-2,5-10 mcg/kg/minut,in
func\ie de frecven\a cardiaca, tensiunea arteriala, debitul
cardiac, diureza.
intreruperea administrarii se face gradat.

arte riala, gre\uri, vome.

@ DOBUTAMINA ADMEDA 200 INFUS (Admeda ,


Germania)

Cind. Tahiaritmii , feocromocitom.

Sol.pen.250 mg/50ml. Fiole 50 ml. sol. Ct. x 1. Pa 25,30

Pree.

DOBUTAMINA CLARIS 12,5 mg/ml {Claris Lifesciences


{Uk) Ltd. Marea Britanie)

Infarct miocardic, ateroscleroza, hipertensiune


arteriala . arterite, sindrom Raynaud, hipertiroidie, insuf.
respiratorie acuta,
varstnici.

262
4

M EMOMED

201

Cone. pt. sol. perf.12,5/ml. Ct.

MEMOMED
14

Memomtor de
fnrmacologie

1,5. Pa

20

263

Memomtor tie
farmncologle

@@

MIDODRINUM

P-RF

Fein. Prodrog care elibereaza substan\a simpatomimetica


directii dimetoxifenil-aminoetanol , reprezentand metabolitul
principal (40%) activ. Excre\ie urinarain decurs de 24 ore de
la administrare. Nu traverseaza bariera hemato-encefalicii .
Fdin. Stimuleaza electiv receptorii alfa-adrenergici periferici,
creste tonicitatea arteriolelor si rezisten\a perifericii. Efecte
redse asupra inimii. Poate produce o slaba bradicardie, renexa.
0

Ind. Tulburari circulatoriiin ortostatism, hipotensiune


esen\iala 9i in convalescen\a, dupa interven\ii chirurgicale
sau na9tere. lncontinen\ii urinarii datoritii insuficien\ei
sfincterului vezical.
Oisfunc\ii in ejacularea lichidului seminal.

R.a. Rar aritmii cardiace, dureri precordiale, alergii. Supra


dozarea poate produce piloerec\ie, senza\ie de frig, necesitatea
de mic\iune cu reten\ie urinarii.
Cind. Hipertensiune arterialii, nefritii cronicii, glaucom, hiper
trofie de prostata, hipertiroidism.
Admin. Oral. Tulburari circulatorii, adul\i 9i adolescenti, 2,5
mg de 2 ori/zi. La nevoie de 3 ori/zi. Copii,in func\ie de
greutate. lnconlinen\a urinarii, adul\i, 2,5-5 mg de 2-3 ori/zi.
lnj. i.m. sau
i.v. Adul\i 9i copii peste 12 ani o fiola de 1-2 ori/zi.
GUTRON (Nycomed, Austria)
Cornpr. 2,5 mg. Ct.

10,20, 50. Pa -;10,75; -.

Compr. 5 mg. Ct. >< 20. Pa

EPINEPHRINUM

& &

SIP-

RF

Admin .in 9oc anafilactic : reac\ie pu\in severii, 0,3-0,5 mg


(0,3- 0,5 ml sol. 1%o, i.v. lent sau i.m., la 20-30 minute,
repetat de 3 ori la nevoie); reac\ie grava , 0,5 mg (5 ml sol.
1/ 10.000, i.v. lent, repetat la 5-10 minute, la nevoie).

Sin. Adrenal ina


Fein. Biotransforrnare rapida, nu se absoarbe, praclic, pe cale
oralii.
Fdin. Afinitate pentru receptorii adrenergici a1, b1 9i b2.
Vasoconstric\i e arteriolara (a1) urmata de vasodilata\ie de
mai scurta duratii (b2); stimularea tuturor func\ii lor
cardiace. Bronhodilata\ie (antagonist fiziologic al Histaminei).
Ind. Vasoconstri ctor general 9i local (9i asocial cu
anestezice locale), reanimare cardiaca. De elec\iein 9oc
anafilactic {asocial cu corticosteroizi) edem angioneurotic. Criza
de astm bron9ic.

ADRENALINA 1mg (Terapia, Romania)


Sol. inj. 0,1%. Fiole 1ml. Ct >< 100. Pa 167,86

EPHEDRINI HYDROCHLORI DUM

Fein. Biodisponibilitatea orala este 90%. Se eliminii


renal nebiotransformata in procent de 77% . Eliminarea
este dependen\a de pH-ul urinei: 88% (pH-ul acid) sau
27% (pH-ul bazic)
Fdin. Stimuleaza direct receptorii adrenerci alfa si beta si indirect
cre9te eliberarea de NAin fanta sinaptica. Astfel timuleza SNC
aparatul cardiovascular , aparatul respirator, sfincterele de la nivei
digestiv 9i urinar. Este 9i inhibitor MAO.
Ind. hTA indusa de anestezia genera la sau de rahi- sau
perianestezie,
tratamentul
preventiv
al
hTA
din
rahianestezie utilizatain interven\ia chirugicalii obstetricala.
R.a. Confuzie, anxietate , depresie, nervozitate,
iritabilitate, insomnie, palpita\ii, tahicardie, HTA, dispnee
Cind. Afec\iuni ischemice cardiace, HTA, tireotoxicoza
hipertrofie de brostatii. Asociera cu urmiitoarele medicamente'.
halotan, imipramina, anlidepresive inhibitoare ale recaptiirii
serotoninei 9i adrenalinei, guanetidina .
Pree. Diabet zaharat, HTA, hipertrofie de prostatii,
hipertiroidie, insuficien\ii coronariana, glaucom cu unghiinchis.
Test pozitiv antidoping
Admin. l.v. Adult 9i copii peste 12 ani: 3-6 mg {maxim g mg)
repetabil la 3-4 minute, dacii este nevoie panii la maxim de
30 mg. Doza maxima pe 24 h este de 150mg.Copii sub 12
ani: 0,5 - 0,75 mg/kg sau17-25 mg/m2 la 3-4 minutein
func\ie de riispuns.
EFEDRINA 50 mg/ml (Zentiva, Romania)
Sol. inj.50 mg/ml Fiole 1ml. Ct >< 5, 1O Pa 7,41;
EFEDRINA ARENA (Arena Group SA, Romania)
Compr. 50 mg. Ct. x 30 compr. Pa -

264

MEMOMED 20
14

M cmomtm de fan11nculogic

MEMOMED
14

20

M cmomtor de fnrmnc ologfc

265

C 01 0

C 01 CE INHIBITORI Al FOSFODIESTERAZEI
MILRINONUM

VASODILATATOARE UTILIZATE iN BOLi


CARDIACE

C 01 DA NITRAJI ORGANI C!

Fdin. lnotrop pozitiv !;> i vasodilatator prin inhibarea selectiva a


fosfodiestera zei de tip Ill de la nivel cardiac !;>i musch1

C 01 DX ALTE VASODILATATOARE UTILIZATE iN AFECJIUNI


CARDIACE

netez1 vasculari.

Ind. lnsuiicien\a cardiac congestiva

* *

R.a. Aritmii ventriculare, hTA, ;;oc anafilactic

C 01 DA NITRATI ORGANIC!

Cind. Cardiomiopatie hlpertrofica, valvulopatie

NITROGLYCERINUM

Pree. Infarct de mlocard, HTA, aritmii supraventriculare !;>i


ventriculare, insuiicien\a cardiac, IR cronica.
Admin.Adult i.v. ooza de atac 5 11g/ kg/min o data,repetabila
de
10 ori. ooza deintre\inere 0,750 - 0,375 glkgfmin. limp de
48

ore. Ooza cumulativa 1,13 11g/kgfmin.in 48 ore.

Sol. inj. 1 mg/ml. Fiole. 10 ml. Ct. x 10 fiole. Pa 542,71

ALTE STIMULENTE CARDIACE

LEVOSIMENDANUM

Fein. Absorb\ie sublinguala cu biodisponibilitate 40%.


Laten\a 2- 3 minute, durat a actiunii 10-40 minute. Se
absoarbe bine si din tubul digestiv !;>idup aplicare cutanata,
dar laten\a ;;i durata' sunt mai lungi. Unguentul 2% aplicat
pe torace sau pe flancuri determin a efect dupa 15-30
minute, cu durata 3-6 ore . Comprimatele retard pot ac\iona
6-10 ore.
Fdin. Produce veno- ;;i arteriolo-dilatatie, diminua munca
inimii si nevoia de ox igen. Dilata coro narele ;;i diminua
presiunea ventriculara endodiastolica.

@ COROTROPE (Sanofi, Aventis Romania S.R.l.)

c 01ex

P-6L. Sol.inj. S

Ind. Toate formele de angina pectorala . Preparatele cu latent a


si durata scurte reprezinta medica\ia principalain criza de angin
. Profilaxicinaintea unui efort. Perfuzie i.v. lnsuficien\a cardiaca
asociata cu infarct miocardi c acut. Edem pulmonar acut
cardiogen. Angina severa . Realizarea hipotensiunii controlate
preoperator.

Fdln.
Ac\iune
inotrop
pozitiva
prin
cre!;>terea
sensiblita\ii.fibrei miocardice
la
efectu l
calciului.
Vasodilata\ie prin favonzarea deschiderii canalelor de
potasiu din muchii netezi vasculari.

R.a. Hipotensiune arteriala, sincopa, lipotimie (mai frecvent la


varstnici ;;i hipertensivi). Cefalee, dureri ale globilor oculari,
methemoglobinemie. Toleran\ a.

Ind. lnsuficien\a cardiaca congestiva severa, decompensata

Pree.Ateroscl eroza, glaucom, hipertensiune arteriala.

(adjuvant).

Cind. Hipertensiune intracraniana,cardiomiopatia hipertrofica.

Interact. Alcoolul creste severitatea cefaleei si favorizeaza


lipotimia. Tutunul scade efeclul N.
'
0

R.a. Hipotensiune, aritmii, hipokaliemie.

Cind. lnsuf. hepatica ;;i renala moderata-severa,


hipotensiune severa , aritmii.
Admin. l.v. lni\ial 12-24 mg/kg in 10 minute. Apoi
perfuzie

0,1 g/kg.
SIMDAX (Orion Corporation - Finlanda)
Cone. pt. sol. pert. 2,5 mg/ml. Flac. 5 ml. Pa 2620,56

Admin .Preparatele cu eliberare imediata, avand laten\a


sidurata de ac\iune scurte, se administreaza sublingual.
Preparatele retard seinghit ntregi. Adul\i. Comprimate
obi;;nuite, 0,5 mgin criza ;;i preventiv. Se poate repeta, la
nevoie, dupa 5-15 minute. Daca dupa 3-4 comprimate
durerea anginoasa nu dispare complet, se consulla medicul.
Comprimate retard, cate unul de

266
14

MEMOMED

20

MEMOMED 20
14

Mc111omtor tic fnr111ncologic

Mc111omtor de ft1r111r1cologlc

2-3 ori pe zi. Unguent, aplicat de 2 ori/zi. Util seara, pentru


prevenirea crizelor nocturne. Preparatele transdermice se aplica
pe pielea toracelui o data pe zi i se \in 8-12 (tratament
disconlinuu) sau 24 ore (tratament continuu). Spray oral,in
criza, puful se aplica pe limba, se poate repeta la 3-5
minute, eel mull de 3 ori n 15 minute. Perfuzie i.v. cu
monitorizarea eel pu\in a tensiunii arteriale, frecven\ei
cardiace, ecg. Doze individualizate,
intre 0,75-8 mg nitrogllcerina/ora ,incepand cu doze mici.
Trinitrosan se administreaza numai diluat, minimum 1:4.in ser
fiziologic sau glucoza 5% sau 10%. Lenitral, fiola de 10 ml la
250 ml sol. izotonica sau 2 fiole la 500 ml sol. izotonica.
Perfuzoarele din PVC determina pierderea unei par\i din
substan\a activa. Durata administrarii estein func\ie de
evolu\ia clinica.Trinitrosan nu se administreaza mai mullde 3
zile.
NITRODERM TIS 5 (Novartis Pharma, Germania)
Sistem transdermic, con\inand 25 mg nitroglicerina \li
eliberand 5 mg nitroglicerinain 24 ore,in func\ie de
supra fata de contact a sistemului terapeutic, care este
de 10 cm2. Ct. x 10. Pa 18,47
NITROGLICERINA 0,5 mg (Zentiva SA, Romania)
Compr.subling. 0,5 mg. Ct. x 20. Pa 3,87
NITROMINT (Egis, Ungaria)
Spray subling. 1% - 0,4 mg/doza. Flac. 10 g (180
doze). Pa
15,3
Compr. elib.prel. 2,6 mg. Ct. x 60. Pa 9,88
NITRONAL
S.R.L.

1mg/ml (Chimimportexport-Plirimex

- Romania)
Sol.perf. 1 mg/ml Fiole 10 ml. Ct.

10. Pa 82,89

NITROLINGUAL INFUS 1mg/ml


(Chimimportexport Plirimex S.R.L. - Romania)
Sol.perf. 1mg/ml Fiole 5 ml. Ct. x 10. Pa 43,63
PENTAERITHRYLI TETRANITRAS
6L

267

P-

Fein. Absorb\i e buna digestiva. Eliminarea prin urina \li fecale.


Fdin. Efecle asemanatoare nitroglicerinei. Laten\a o ora, durata
acvunii 4-8 ore.

Pree. Glaucom, varstnici, conducatori auto, pifo\i, muncitori


tanga maini periculoase :;;i lainal(ime.
/nteracf . Alcoolul scade tensiunea arleriala, tutunul
reduce efeclul P.
Admin. Oral,inainte de masa, 10-30 mg de 2--4 ori/zi,
pana la 60 mg de 2--4 ori/zi.
NITROPECTOR 20 mg (Terapia, Romania)
Compr. 20 mg. Ct. " 30. Pa 7,55
ISOSORBIDI DINITRAS

Admin. Oral. Profilacticin angina pectorala 5-20 mg de 2--4 ori/


zi. La nevoie se cre:;;te gradat pana la 120 mg/zi,in 2-3 prize.in
criza de angor 5-10 mg sublingual. Comprimate retard de
2 ori/zi.in acalazle 5-10 mg sublingual cu 15 minuteinainte de
masa sau 10 mg oral cu 30-60 minute nainte de masa.in insuf.
ventriculara stanga 40-160 mg, pana la 240 mg/zi, in mai
multe prize.
DINITER SR (Terapia, Romania)

Fein. Absorb\ie perlinguala, digestiva, cutanata. Dupa


adminis
trare perlinguala atinge concentra\ii plasmalice
eficiente la 5-10 minute. Excre\ie urinara.
Fdin. Efecte asemanatoare nitroglicerinei. Latenta :;ii
durata ac(iunii pentru comprimate sunt: 5-10 minute,
respectiv 1-2 ore, dupa administrare sublinguala; 20
-30 minute, respecliv 3-6 ore, dupa administrare orala
; o ora, respectiv 6-10 ore, pentru
comprimate retard; 30-60 minute, respectiv 10-12 ore.
pentru unguent 10%.
268

Ind., R.a., Cind :;;i Pree., ca la nitroglicerina. Utilin acalazie


(scade presiuneain sfincterul esofagian inferior cu 60% Ump
de 60-90 minute).

MEMOMED

Caps elib. pre!. 20 mg; 40 mg. Ct. x 20. Pa -; 9,03.


ISODINIT {R) RETARD (Pharmaki Generics Limited Marea Britanie)
Compr.elib.prel. 20 mg. Ct. x 60. Pa 3,94
ISOSORBID DINITRAT (Arena Group, Romania)
Compr. 1O mg. Ct. x 30; 100, 1000. Pa 1,83;
-;31,54.

2 0 14

M E M O M E D 2 0 14

Mcmorntor de fnrmac ofogic

ISOSORBIDE DINITRATE 10 mg (Eipico, Romania)

Caps.elib.prel. 40 mg;60 mg. Ct. x 20, 30, 50, 100; x 20. Pa


12,02; -;-;-;

Compr. 10 mg. Ct. " 60. Pa 2,14

!BJ ffe..

ISOSORBIDI MONONITRAS

P-6L

Fdin.Ac\iuni asemanatoare cu dinitratul,de durata mai lunga.


Admin. Oral, 20-40 mg de 2-3 ori/zi. Comprimate retard de 1-2
ori/zi.
@ MONO ROM SR 40 -60 mg (Romphar m Company
S.R.L., Romania)
Caps. elib. prel. 40 mg; 60 mg.Ct. " 20. Pa 11,86;Pa
18,49
MONONITRON EP 60mg (Zentiva, Romania) Compr.
film.elib. prel. 60 mg.Ct.

><

40. Pa 36,41

OLICARD 40 - 60 RETARD (Abbott Products


Gmbh, Germania)

269

lllcmomtor defarmaco/ogic

C 01 DX

ALTE VASODILATATOARE UTILIZATEiN AFECJIUNI


CARDIACE

NICORANDILUM

P-RF

Fein.Este bine absorbit fara metabolizare semnificativa la primul


pasaj heapatic. Cp max. este atinsa dupa 30-60 minute i este
direct propor\ionala cu doza. T1/2 1 h. Metabolizarea este in
principal prin denitrare a moleculei pe calea nicotinamidei i mai
pu\in de 20% din doza administrata este excretata prin urina.
Fdin. Mecanism de ac\iune dual care \ine de relaxarea muchilor
netezi vasculari . Deschide canalele de potasiu, determina
vasodilata\ie, deci reducerea post sarcinii cardiace, iar nitratul
determina relaxarea venoasa i reducerea presarcinii cardiace.
Are un efect direct asupra arterelor coronare fara sa produca
fenomenul de furt coronarian. imbunata\ete fluxul sanguin al
regiunii post stenozate iechilibrul oxigenarii miocardului.

Ind. Preven\ia i tratamentul pe termen lung al anginei


pectorale cronice stabile.
R.a. Cefalee mai alesin primele zile ale tratamentului,
ame\eli, creterea
frecven\ei
cardiace,
vasodilata\ie
periferica cu

ipert.ermie faciala..tranzitorie, stare de oboseala, ulcera\ii


gastro intesltnale, ulcera\11 cutanate ila nivelul mucoaselor.
CincJ_. $oc cardiogen, hTA, insuficien\a ventriculara stanga cu
pres1un_e de umplere scazuta . Asocierea cu inhibitori ai
5-f_?sfo.d1esteraze1, de?ar ce aceasta asoclere poate determina
scaden grave ale tens1un11 arteriale.
A_df!11n. OrI. Adul\i: Doza. ini!!ala 10 n:19 x 21 zi, de preferat
d1m1nea\a 1 sara. La pac1en!11 suscephbili la cefalee, doza se
educe a 1/2 (tmp de catev zlle).Ulterior doza poate fi crescuta in
func\1 _de rspun.sul clime i tolerabilitatea individuala. Doza
terapeuhca de intr \ine e _este 10-20 mg x 21 zi, dei daca este
neces poate Ii uhhza!a 1_o doza de 30 mg de doua ori pe zi. La
varstmc1 se recomanda utJ11zarea celei mai mici doze eficace.
ANGEDIL (Egis Pharmaceuticals Pie - Ungaria)
Compr.
10 mg; 20 mg. Ct. x 20,30,60. Pa
--
67,54
.--' 57 95 Pa
.
NICORANDIL DEXCEL PHARMA (Dexcel Pharma Ltd _
Marea Britanie)

Compr. 10 mg; 20 mg. Ct. x 10, 28, 56,60. Pa

C 01 E ALTE PREPARATE CARDIACE


C 01 EA

PROSTAGLANDI NE

C 01 EB ALTE PREPARATE CARDIACE

C 01 EA PROSTAGLANDI NE

* *

ALPROSTADI LUM

SIP-RF

Ind. P.ros glandina E1, utilizata pentru men\inerea temporara a


desch1dern canalului arterial.
PRIDAX (Gebro, Austria)
Cone. pt. sol. perf.20 g/ml. Flac x 1 ml. Ct

><

5 n. Pa 328,95

ALPROSA IL REMEDIA 500 g (Farmaceutica Remedia


S.A, Romania)
Conc.pt.sol.peri. 500 g. Flac. x 1ml. Ct. x 5 Pa 1603, 19
270

MEM OMED

2 0 14

MEMOMED
4

Jllc111orntor de farmacologic

201

illcmorntor tic farmacologic

VASAPROSTAN 20 (Ucb Pharma Gmbh, Germania)


Uof.pt.sol.perf.20 g. Fiola 5 ml. Ct. " 10 Pa 521,11

C 01 EB

ALTE PREPARATE CARDIACE

271

DILATAN (Terapia, Romania)

FOSFOCREATINUM
Fdin. Favorizeaza procesele metabolic e din fibra
miocardica i contrac\ia acesteia.
Ind.in chirurgia cardiaca pentru efect protector miocardic.Adju
vantin suferin\e miocardice metabolice.

R.a. Hipotensiune arteriala la doze mai mari de 1gin bolus

Compr. film. 20 mg. Ct. x 30. Pa 14,61


Compr.film.elib.modif. (MR) 35 mg. Ct

30.

ELCOROL (lvowen Limited, lrlanda)


Compr. elib. prel. 35 mg. Ct x 60, 100. Pa

i.v.

MODUXIN (Gedeon Richter, Romania)

Cind. Sensibilizare fa\a de produs.

Compr.film.20 mg. Ct. x 30. Pa 7,61

Admin. lnj. i.m.profunde,0,5 g de 1-2 ori pe zi. Perfuzie


i.v., 1g de 1-2 ori pe zi.

compr.film. elib. prel. MR 35 mg. Ct " 30; 60; 120;


180.
Pa 16,56;-;-;-.
OXCARDIN (Labormed Pharma, Romania)
Compr. film 20 mg.Ct x 30,60, 1500, 2000. Pa -;15,24;-;-.
Compr.elib. modif. 35 mg.Ct x 30; 60; 1000. Pa -;33,39;-.

NEOTON 1g PHLEBO (Alfa Wassermann, Italia)

PREDUCTAL (Lab.Servler, Fran\a)

Pulb.+solv.pt.sol.inj. Flac.pulb. 1 g + flac.50 ml solv. ,


destinat exclusiv administrarii i.v. Pa 61,75

Compr.film.20 mg. Ct. " 60, 500, 1000. Pa 23,44;-;-.


Compr. film. elib. mod. (MR) 35 mg. Ct. x 60, 500, 1000;
Pa 49,74;-;-.

ISBI JM, P-6L

TRIMETAZtDINUM

Avertizare EMEA- retragerea indicatiilor vertij vestibulo


cohlear, sindrom Meniere, tulburari lschemice corloretiniene.

PREDUTRIM (Rompharm, Romania)

Fein. Absorb\ia orala rapida. Pie seric la 2 ore. Eliminare urinara,


mare parte nemodificat. T 1/2 6 ore.

Pie. orale,sol. 20mg/ml. Fl. x 50 ml. Pa 12,33

Fdin. Modulator metabolic ( n condi\ii de ischemie reduce


oxidarea acizilor grasi liberi si favorizea za oxidarea glucozei),
cu ac\iune citoprotectoare.impiedica scaderea intracelulara a
ATP. Asigura func\ionarea pompelor ionice i fluxului
transmembranar al Na-K. Men\ine homeostazia celulara.
Vasodilatator sistemic, cerebral, coronarian. Oiminua
frecven\a crizelor angionoase. Scade consumul de nitra\i.

TRIMEDAL (Zentiva K.S., Republica Ceha)


Compr. cu elib.prel. 35 mg. Ct.
Pa

10, 20,30,40, 60, 90, 120;

TRIMELUZINE (Sandoz S.R.L.,Romania)


Compr. elib.prel. 35 mg. Ct. x 10,20, 30, 40, 60, 90; Pa -;-;
;-; 26,64;-.

Ind. Angina pectorala stabile.


R.a. Rar gre\uri , vome.
Admin. Oral, 20 mg de 2-3 ori/zi;35 mg de 1-2 ori/zi, la mese.
APSTAR (Glenmark Pharmaceutica ls S.R.O. Republica Ceha)
Compr. elib. prel. 35 mg.Ct x 10, 20, 30, 40, 60, 90. Pa
-;-;

Compr. elib.prel. 35 mg. Ct. x 30, 60; Pa


TR IMETAZ IDIN VIM SP ECTRUM (Vim Spectrum,
Romania)
Caps. 20 mg. Ct. x 30. Pa 7,61

-;-;33,41;-.
272

TRIMETACOR (Alvogen, Luxemburg)

MEM OMED

2 0 14

Mcmorator tic fnrmacolngic

MEMOMED

2 0 14

Mc111omlur tic for 111acologic

273

Ind. A ngina pectorala cronica stabila la bolnavi cu rilm


sinusal normal care au con raindica\ie sau inloleran\a la belablocan\i.

TRIMETAZIDINA 20 mg (Terapia, Romania) Draj.


20 mg. Ct. x 30. Pa

Comp.cu elib. prel .35 mg.Ct. " 30. Pa 16,72

R.a. Fosfene ( 14 ,5%), vede re ince\o ala , bradicardie,


extrasistole vent riculare, grea\a, conslipa\ie, diaree,
cefalee, ame\eala, dispnee .

TRIMETAZIDINA LPH (R) 20mg/35 mg (Labormed Pharma,


Romania)

Cind. $oc cardiogen, infarct miocardic acul, hipotensiune,


insuf. hepatica severa, bloc sino-artr ial, insuf. cardiaca,
angina peclorala inslabila,bloc A-V.

TRIMETAZIDINA ATB 35mg (Antibiotice S.A., Romania)

Compr. film. 20 mg. Ct. x 30, 60, 1500, 2000. Pa -;15,24


;-;
Compr. film. elib. modif. 35 mg. Ct.

30, 60, 1000. Pa -:

CORLENTOR (Les Lab. Servier, Fran\a)

33,39;-.
@TRIMETAZIDINA MYLAN 35mg (Mylan S.A.S, Fran\a)

Compr. film. 5 mg; 7,5 mg.Ct. x 14, 28; 56, 84,98, 100, 112.
Pa -;160,23; 240,27;-;-;-;-. Pa -;160,23; 260,36;-:-:-:-.

Comp.elib. prel .35 mg.Ct. x 10, 20,30, 40, 60, 90. Pa

PROCORALAN (Les Lab. Servier, Fran\a)

VELTIANG 35 mg (lvowen Limited - lrlanda)

Compr. film 5 mg,7,5 mg Ct. x 14, 28 , 56, 84, 98,100, 112.


Pa

Compr.elib.prel. 35 mg.Ct.

><

60, 100. Pa

b@

IBUPROFENUM

Ind. Tratamentul persisten\ei canalului arterial, semnificativa


din punct de vedere hemodinamic, la nou-nascu\ii prematuri
cu varsta gesta\ionala mai mica de 34 de saptama ni.
Admin . Un ciclu de terapie corespunde adminislrariia trei
injec\ii intravenoase la intervale de 24 de ore. Prima injec\ie
lrebuie administrala dupa primele 6 ore de via\a. Daza de
ibuprofen esle ajuslalain func\ie de greutatea corporala: prima
injec\ie 10 mg/ kg, urmatoarele doua 5mg/kg.
PEDEA 5mg/ml (Orphan, Fran\a)
Sol.inj.5mg/ml. Fiala 2ml Ct.

IVABRADINUM

4 Pa

M @@

P-6L

Fein. Absorbtie rapida si aproape completa dinlubul digestiv .


Pie seric la o or. Melabollt major actlv. T 1/2 11 ore.
Excre\ie prin urina (4% nemodificata) i fecale .
Fdin. Scade frecve n\a cardiaca prin inhibarea selectiva i
specifica a curentului de pacemaker cardiac. Reducerea este
de 10 bpmin repaus iin timpul efortului.
274

A dmin. lni\ial 5 mg de 2 ori/zi, diminea\a i seara. Dupa 34 sapt. se poale crele la 7,5 mg de 2 ori/zi. La nevoie se scade
la 2,5 mg de 2 ori/zi.

M E MOM E D

2 0 14

M cmomtor de fn rmncologie

P-6L

ICATIBANTUM

Fein . Dupa administrarea subcut anata, biodisponibilitatea


absoluta a icatibantului este de 97%. nmpul pana la
atingerea concenlra\iei maxime este de aproximativ 30 de
minute.Volumul de distribu\ie (Vss) este de aproximativ 2025 I. Legarea de proteinele plasmat ice 44% . Se elimina
in principal prin metabolizare, de enzimele proteolitice la
metaboli\i inactivi care se excreta in primul rand in urina. Mai
pu\in de 10% din doza se eliminatain urina nemodificat. T1/2
plasmatic este de aproximativ 1-2 ore.
Fdln. Este un antagonist compeUtiv selectiv al receptorilor
pentru bradikinina, de tip 2 (82). Este o decapeptida de
sinteza cu o slructura similara bradikininei, dar cu 5
aminoac izi nonproteinogeni. in cazul AEE, concent ra\iile
ridicate de bradikinina constituie mediatorul cheie in
dezvoltarea simptomelor clinice.
Ind. Trat amentul simptomatic al crizelor de angioedem eredilar
(AEE) la adul\i (cu deficien\a de inhibitor al C1-i esterazei).
R.a. La locul de administrare: Echimoze, hematom, senza\ie
de
arsura,
eritem
,
hipoestezie,irita\ie,senza\ie
de
amor\eala,edem, durere, senza\ ie de presiune, prurit,
tumefiere , urt icar ie i senza\ie de caldura.

MEMOM ED
4

201

Mcmomtor ticf nrmncologic

Cind. Accident vascular cerebral, boala cardiava ischemica


Adm ln. S.c.in zona abdominala 1 seringain criza de
angioedem ereditar, nu mai mullde 3 seringiin 24 ore.
FIRAZYR 30 MG (Jerini AG, Germania)
Sol. inj. in seringa preumpluta 10mg/ml. Ct. x 1 seringa
preumpluta x 3 ml + ac hipodermic.
., PRF
RANOLAZINUM
Fein. Oupa administrarea orala, concentra\ia plasmatica
maima (Cmax ) este atinsa intre 2 !?i 6 ore. V aloarea
med1 a biodisponibilita\ ii absolute dup a administra rea or
ala a comprimatelor cu eliberare imediata este 35-50%, cu
mari varia\ ii interindividuale. A proximativ 62% este legata
de
proteinele plasmatice,in special de alfa-1 acid
glicoproteina !?i n propor\ie mica de albumina. Eliminarein
principal prin metabolizare. Mai pu\in de 5% din doza este
excretata nemodificata prin urina !?i
fecale.
Fdin. Mecanismul de ac\iune este in mare masura
necunoscut. Poate avea unele efecte antianginoase prin
inhibarea curentului tardiv de sodiu din celulele
cardiace.Aceasta reduce acumularea intracelulara de sodiu
!?i, ca urmare, scade supraincarcarea
intracelulara cu calciu.
Ind. Terapie adjuvanta pentru tratamentul simptomatic al
pacientilor cu angina pector ala stabila care sunt controla\i
inadecat sau nu tolereaza terapiile antianginoase de prima
linie (cum ar Ii beta-blocantele !?i/sau antagoni91ii canalelor
calciului).
Ame\eala, cefalee, anorexie, scaderea apetitului
alimentar, deshidratare, letargie, sincopa, hipoestezie,
somnolen\a,
tremor,
amnezie,
pierderea
con9tien\ei,parosmie, vertij, tinnitus, bufeuri, hipotensiune
arteriala, constipa\ie,varsaturi, grea\a, astenie.
R.a.

Pree. Se recomanda stabilirea atenta a dozei la pacien\ ii


cu insuficien\a renala u9oara !?i cu insuficien\a hepatica
w;;oara.
Cind. lnsuficien\a hepatica moderata sau severa,
insuficien\a renala severa, administrare concomitenta de
inhibitori poten\i ai CYP3A4 (de exemplu: itraconazol,
ketoconazo l, voriconazol, posaconazol,
inhibitori ai
proteazei HIV, claritromicina,

275
telitromicina, nefazodona), administrarea concomitenta de
antiaritmice din clasa IA (de exemplu, chinidina) sau din
clasa Ill (de exemplu: dofetilida, sotalol), allele decal
amiodarona.

Admin. Adul\i: Daza ini\iala 375 mg de doua ori pe zi. Dupa 2-4
saptamani doza poate fi crescula la 500 mg de doua ori pe zi!?
i.in func\ie de raspunsul pacientului, crescutain continuare la o
doza maxima recomandata de 750 mg de doua oripe zi.

Compr. film elib. pre!. 375 mg; 500 mg; 750 mg. Ct x 30, 60,
100. Pa
., OTC

VAG OSTA BYL (Laboratoires Leurquin Mediolanum ,


Fran\a)
vezi N07X X N3
Drj. Extract de paducel 50 mg, extract de melisa 45 mg ,
lact at de calciu pentahidrat 50 mg, tiosulfat de magneziu
1o
mg. Ct. x 40 drj.
Ind. Tratamentul hiperexcltabilita\ ii cardiace (de exemplu
palpita\ii), n absen\ a orica rei boli cardiace diagnostlcate;
tratamentul s1mptomatic al starilor de agita\ie psihica la adul\i
!?i adolescen\i, n specialin cazurile de tulburariusoare ale
somnului Admin. Oral. Hiperexcitabilitate cardiaca Adul i: 2
drj. x 3 ori pe zi,inainte de masa. Tulburarilor U!?oare ale
276

MEMOMED

., OTC

HOMEOPATE

RANEXA (Menarini, Luxemburg)

PLA NTE

somnului. Adul\i: 2 drj la masa de seara !?i 2 drajeurinainte


de culcare, adolescen\i: 1 drj.la masa de seara !?i 1
drajeuinainte de culcare.

PUMPAN (Richard Bittner,Austria)


Pie. orale, sol. Un ml solu\ie con\ ine: Crataegus 01
0,2 ml, Amica montana 06 0,1 ml, f<a lium carbonicum
06 O 1 ml Digitalis purpurea 012 0,1 ml, Convallaria
majalis 012 0,1
ml. Fl. x 20,50 ml.
Ind. Ameliorarea unor simptome de origine cardiaca fara
afectare organica si anume: palpitatii, dureri retrosternale,
asociate cu fa t igabilit ate , c efalee, somno lenta, insomnii,
iritabilitate, anxietate nocturna, tulburari circulatorii periferice.
Admln . Oral. Adulti: doza ini\ iala este 10 pie. x 3/ zi,
Ump de maxim 2 !uni. Dupa stabilizarea starii medicale, se
poate trece la schema de administrare de 2 ori pe zi. La
ini\ierea tratamentului,
pentru afec\iunile acute, se
administreaza la fiecare 30- 60 min. (de max im 8 ori).
Odata cu ameliorarea simptomelor, frecven\a administrarii
trebuie redusa la de 3 ori pe zi.

2 0 14

MEMOMED
14

Mcmorator de farmacologlc

20

277

Mem ora tor de farmacologic

C 02

ANTIHIPERTENSIVE

C 02 A

ANTIADRENERGICE
CU ACJIUNE CENTRAi.A
ANTIADRENERGICE
CU ACJIUNE PERIFERICA

C 02 C

C 02 K ALTE ANTIHIPERTENSIVE
C 02 L

ANTIHIPERTENSIVE I DIURETICE
iN COMBINATll

*
* *

C 02 A ANTIADRENERGICE
CU ACJIUNE CENTRAi.A
C 02 AB METILDOPA

C 02 AC AGONlTI Al RECEPTORILOR IMIDAZOLICI

* *
C 02 AB METILDOPA
METHYLDOPUM

&'iD,

P-6L

Fein. Absorb\ie 50% din tubul digestiv. Concentra\ia sanguina


maxima dupa 2-4 ore, scade dupa 4-6 ore. Excre\ie urinara, 90%
in prirnele 48 ore.

Fdin. lnhiba sistemul simpatic prin efect central. Scade


tensiunea arteriala !?i debitul cardiac. Eiectul maxim se atinge
dupa 2 sapt. de administrare regulata.

Ind. Antihipertensiv, forme medii !?i severe.


R.a. Somnolen\a, depresie, gre\uri, vome, diaree, hiposaliva\ie,
reten\ie de sodiu !?i apa, hipotensiune posturala, pozitivarea
testelor hepatice, leucopenie, anemie hemolitica.

Cind. Insur. hepatica, renala, stari depresive.

Pree. Ateroscleroza cerebrala, cardiopatie ischemica, !?oferi,


pilo\i,muncitori
lainal\ime.

apropierea

mainilor

periculoase

lnteracf. Alcoolul accentueaza efectele sedativ !?i hipotenso r.


Tutunul poate cre!?le tensiunea arteriala.
Adm!n.

rI, ini\ial 250 mg de 2-4 ori/zi. Se cre!?te gradat,


la nevrne,pana la 3 g/zl. Rezultate bune !?i cu o singura doza
zilnica (1-2 g), seara la culcare.
DOPEGYT (Egis, Ungaria)
Cornpr. 250 mg. Ct. " 50. Pa 26 ,73

C 02 AC AGONlTI Al RECEPTORILOR IMIDAZOLICI


CLONIDINUM

P-6L

Fein. Absorb\ie buna digestiva, excre\ie renala.


Fdin. Efect hipotensiv pe tensiunea sistolica !?i diastolica.
ld. Hipertensiunea arteriala esen\ ialain toate fazele.
Hiperten s1unea secundara. S indrom de abstinenta la
alcoo lici si tox icomani la opiacee. Migrena (profilactic) .
Menopauz (bufeuri).
R.a..Sonoln\a, atenie, ame\eli, hiposaliva\ie, constipa\ie,
brad1card1e, h1potens1une ortoslatica.

Cind. Asociere cu alcool, hipnotice. Bradiaritmie. St are


depresiva.

Pree. lnsuf. renala, hepatica, scleroza cerebrala, coronariana.


Adm!" ra . lni\ial 50-75 mcg e 2 ori/zi. Se cre!?te gradat, la
nevo1e, ana la 300-400 mcg/zi. In migrena, bufeuri,50 mcg x
21 z1, crescand la nevoie, dupa 2 sapt. la 75 mcg x 2/zi.

@ CLONIDINA (Arena Group, Romania)


Compr. 0,15 mg. Flac.

><

50, 1000. Pa 12,34; -.

CLONIDINA (Sintofarm, Romania)


Compr . 0,15 mg. Ct. x 50. Pa 10,05
MOXONIDINUM

P-6L

Fein. Absorb\ ie rapida, biodisponibililate orala buna.


278

014

MEMOMED

Me111omtor tie fan11ncolog


le

MEMOMED
14

20

279

M.:morntor <It: far111ncologle

Fdin.Selectivitate mai mare pentru receptoriiimidazolinici (1 1)


din trunchiul cerebral i mai redusa pentru cei a-2 adrene.rgici

decal Clonidina. Scade tensiunea arteriala fara efecte


sedative.

Ind.

Hipertensiune
arteriala
asciri,in
diabel
zaharat,
postmenopauza. msuf.

,in monoterapie sau


sindrom
metabolic,

Cind. Stari depresive grave. lnsuf. renala severa


(clearance creatinina sub 15 ml/min). Asociere cu sulpirid.
Pree. intreruperea administrarii se face reducand dozelelreptat.
Admin. 1 compr./zi, diminea\a . Daca rezultatele

hepatica.

Admin. Oral, independent de mase. lni\ial 0,2 mg d.imi

nu
sunt suficiente dupa prima luna de tratament, se poate
cre;;te doza la 2 compr./zi, diminea\a i seara.

ea\a, sapt. 1-3.intre\inere 0,4 mg diminea\a sau 0.2.mg x 2/1,


apt. 4:_6. Apoi 0,2 mg x 2/zi, la nevoie 0,3 mg >< 2/z1. Doza 1nd1v1duala
maxima 0,4 mg. Doza zilnica maxima 0,6 mg.

RILMENIDINA TEVA (Teva, Romania)


Compr. 1 mg. Ct. x 28, 30, 60, 90, 100. Pa -;27,94;-;-;-.
TENAX UM (Lab.Servier,

in insuf. renala doza individuala maxima 0,2 mg, doza

Fran\a) Compr. 1 mg. Ct.

zilnica maxima 0,4 mg.

30.

Pa 41,62

MOXOGAMMA (W6rwag, Germania)


Compr. film. 0,2 mg; 0,3 mg; 0,4 mg. Ct. " 30, 50, 100.
Pa
21,80; 25,87; 33,14;-;-.

@ MOXON IDINA MYLAN (Generics (UK) Ltd,

C 02 C ANTIADRENERGICE CU ACJIUNE
PERIFERICA
C 02 CA ANTAGONl TI Al RECEPTORILOR

ALFAAORENERGICI

Marea
Britanie)

P- 6L

PRAZOSINUM

Compr. film 0,2 mg; 0,3 mg; 0,4 mg.Ct. " 10, 28,

Fein. Absorb\ie orala 65%, excre\ie urinara.


Fdin. Alfa-1adrenolitic. Anlihipertensiv. Laten\a 30 min.

30,50, 98,
100. Pa -; 13,24; 20,22; 26,58;-;-;-;-.

Ind.

Hipertensiunea arteriala, toate formele clinice.


Preferat la diabetici i gutoi. la cei cu insuf. cardiaca, astm
brom,;ic, aritmii cardiace.

PHYSIOTENS (Abbot, Germania)


Compr . film . 0,2 mg; 0,3 mg; 0,4 mg. Ct.
32,50; -;

><

28. Pa

43,79
RILMENIDINUM
cefalee,

Fein. Absorbtie rapida, biodisponibilitate 100%, fara efect


al primului pasaj: metabolizarein propof1ii reduse, elimin.ar
renala, 65% in for ma nemodificat a. Semiv ia\a plasmat 1ca
8 ore, steady-state dupa 3 zile. ac\iune semnificativa dupa
24 de ore de la ultima priza.

Fdin. Raport alafinita\ilor pentru receptorii imidazolinici i cei


a-2 adrenergici asemanator Moxonidinei ;;i in rs acet.ui
al Clonidinei. Sunt disociate astfel ac\iunea anhh1pertens1va
de efectele adverse centrale (mai ales sedare) ale
Clonidinei, la
dozele terapeutice.

Ind. Hipertensiune arteriala.


R.a. Doza de 2 mg/zi induce efecte adverse mai pu\in
intense i frecvent e decal Clonidinain dozele 0,15-0,30
mg/zi: astenie, palpita\ii, somnolen\a, hiposaliva\ie.

R.a. Hipotensiune posturala, ame\eli, astenie, edeme,


somnolen\a, depresie, constipa\ie.

Pree. Cardiopatie ischemica, st ari depres ive , insuf.


circ. cerebrala, accident vascular cerebral in antecedente,
insuf. hepat ica, renala, oferi,pilo\i, muncitori langa maini
periculoase
;;i lainal\ime.
Admin.Oral. lni\ial 0,5 mg, apoi 0,5 mg de 2 ori/zi,
diminea\a i seara. Se cre te, la nevoie, cu 0,5 mg la
fiecare priza. Doza de
intre\inere 2-10 mg/zi, n 2 prize.

Interact.

Alcoolul scade excesiv tensiunea


Tutunul favorizeaza spasme coronariene.

arteriala.

MINIPRESS (R) 1mg - 2mg (Pfizer Europe, Marea


Britanie) Compr. 1 mg;2 mg.Ct. x 30.

MEMOMED

280

MEMOMED 2014

2014

Memorntnr de fi11' mncolngie

J1/c111ort1tor tie fan11acologie

R.a. Frecvent grea\a, vertij. cefalee. Mai pu\in frecvent:

DOXAZOSINUM

tahicardie, palpita\ii, bradicardie, senza\ie de presiune


retrosternala ,dispnee, fatigabilitate. astenie.

(vezi G04CAN1)
Fein. Abso rb\ie digesliva completa. Excre\ie urinara, 5%
netransiorrnat.
Fd. Hipotensiv prin
adrenergici alra-1.

blocarea

selectiva

receptorilor

Ind. Hipertensiunea arteriala toate forrnele. Adenom benign de

prostata.
R.a. Asemanatoare cu prazosin.

Admin. Oral, 1-16 mg/zi, intr-o priza.


CARDURA XL 4 (Pfizer HCP, Marea Britanie)
Compr. elib.modif.4 mg. Ct.

28.

DOXAZOSIN ARENA 1 (Arena Group S.A., Romania}


Compr. 1 mg. Ct.

30. Pa 27.73

KAMIREN (Krka,Slovenia)
Compr. 1 mg; 2 mg; 4 mg. Ct. " 20, 30. Pa -;-;-;10,18;
17,07;
30,86.
Compr.film.elib. prel. XL, 4 mg. Ct. x 28, 30, 84, 90, 98; 100.
Pa -; 37,34; -;-;-;-.

URAPIDILU M

281

ICaJ

!SB! !ft,

SIP-RF

Fein. Administrat iv, are un velum de distribu\ie de 0,8


llkg(0,6- 1,2 1/kg). Metabolizare predominant in ficat.
Eliminarea urapidilului i a rnetaboli\ilor sai la om este 50-70%
renala din care aproximativ 15% din doza administrata este
urapidil activ; restul,
in principal urapidil p-hidroxilat fara efect antihipertensiv,
este excreta! prin fecale.Trece bariera hematoencefal ica i
bariera placentara.
Fdln. Blocheaza receptorii alpfa1-postsinaptici blocand astiel
ac\iunea vasoconslrictoare a catecolaminelor. La nivel central,
moduleaza activitatea centrilor reglatori ai circula\iei
inOuen\and astfel activitatea sistemului nerves simpatic
(previne cre!?lerea
renexa a tonusului nervos simpatic sauii scade).

/nd. Urgen\e hipertensive forme severe i foarte severe de


boala hipertensiva, hipertensiune arte riala rezisten\a la
terapie. scaderea controlata a tensiunii arleriale la
pacien\ihipertensivi in timpul ;;i/sau dupa interven\ii
chirurgicale.

C 02 K

ALTE ANTIHIPERTENSIVE

C 02 KX ALTE ANTIHIPERTENSIVE

Admin. l.v. lent 10-50 mg, sub control permanent al tensiunii

BOSENTANUM

arteriale. Perfuzie i.v: la 500 ml solu\ie ser fiziologic sau solu\ie


de glucoza 5% sau 10%, se adauga in general 250 mg
urapidil.

Fein. Absorb\ie digestiva, nemodificata de alimente.


Biodispo nibili ate 50%. Pie. seric la 3-5 ore. Legare 98% de
proteinele plasmatice. Biotransformare in ficat i excre\ie
biliara. Eliminare prin urina, 3% nernodificat. T 1/2 5-6 ore.
Inductor enzimatic.

Viteza ini\iala
de 9
administrare:
Daza
deintrelinere
in medie
mg/h, penlru 2250mg/min.
mg urapidil
cu
500
sol(1\iemg corespunde la 44 picaluri respecliv la 2,2
perfuzabila
ml}.

mi

EBRANTIL iv 25 - 50 (Altana Pharma, Germania)


Sol. inj. 25 mg/5 ml. Fiole 5 ml. Ct. x 5. Pa 76,92
Sol. inj. 50 mg/1O ml. Fiole 10 ml. Ct. x 5. Pa
TACHYBEN 25 - 50 - 100 (Ever Neuro Pharma, Austria}
Cone.pt. sol. perf. 100mg. Fiole 20 ml. Cl x 5. Pa 171,62
Sol. inj. 50 mg/10 ml. Fiole 10 ml. Cl. >< 5. Pa
Sol. inj. 25 mg/5 ml. Fiole 5 ml. Cl. x 5. Pa 52,61

P-RF

Fdin. Antagoni st mix! al receptorilor endotelinei (ERA}, cu


afinitate _Pentru doi receptori ETA i ETB. Diminua
rezisten\a vasculara pulmonara i sistemica, mare!?le debitul
cardiac, nu modiiica frecven\a cardiaca. Endotelina (ET-1)
este neurohormon, puternic vasoconstrictor , implicatin fibroza,
hiper trofie, remodelare cardiaca.
Ind. Hipertensiunea arteriala pulmonara primitiva, asociata
sclerodermiei, cardiopatiei congenitale.

R.a. lnfectii de cai respiratorii superioare, cefalee, bufeuri,


tulb. hepatice, edeme ale membrelor inferioare, anemie.
Cind. lnsuf. hepatica moderata-severa.

MEM OMED

282

Mcmomtor de fnrmacologie

2 014

MEMOMED

Admin. lni\ial 62,5 mg >< 2/zi,4 sapl. Se poate crete la 125


mg >< 2/zi. in caz de ineficien\a se poate continua inca 5-8
sapt.
intreruperea se va face gradal.
TRACLEER (Actelion Registration, Marea Britanie)
Compr.film. 62,5 mg; 125 mg.Cl. " 14, 56, 112;56; 122.
Pa
-;10066,89;-; 10425,63; -.
AMBRI SENTANUM

2 0 14

283

Memorator de fnrmac ofogl c

lcaJ & /&

P-

RFIR
Fein. Absorb\ie orala rapida, pie. seric la 1,5 ora, a-jeun sau
dupa masa. Eliminare prin bila, dupa metabolizare hepatica,
apoi prin urina (22% din care 3% nemodificata). T 1/2 13-16
ore.
Fdin. Derivat de acid propionic. Antagoni st selectiv al
receptorilor de tip A ai endotelinei (ETA).
Ind. Hipertensiune arteriala pulmonara

C 03

DIURETICE

C 03 A

DIURETICE DE INTENSITATE REDUSA,


TIAZIDE

C 03 B

DIURETICE DE INTENSITATE REDUSA,


EXCLUSIV TIAZIDE

C 03 C

DIURETICE PUTERNICE (DE ANSA)

C 03 D

DIURETICE CARE ECONOMISESC


POTASIUL

C 03 E

COMBINAJll DIURETICE IAGENJI CARE


ECONOMISESC POTASIUL

C 03 X

ALTE DIURETICE

C 03 A

R.a. Cind. Idem Bosentan


Admin. Oral, 5 mg >< 1/zi,in timpul sauin afara meselor.Se
poate crete la 10 mg/zi.

* *

DIURETICE DE INTENSITATE REDUSA,


TIAZIDE

C 03 AA TIAZIDE

AD> @

VOLIBRIS 5 - 10 mg (Glaxo Group, Marea Britanie)

HYDROCHLOROTHIAZIDUM

Cornpr. film. 5 mg; 10 mg. CL

Fein. Absorb\ie digestiva rapida dar incompleta. Pie plasmatic


dupa 2 ore. Eliminare renala, nemetabolizata.

10, 30. Pa -:9682,69;

-;
9682,69

P-6L

Fdin. Ac\iunea diuret ica apare la 60-90 minute de la


administrarea orala i dureaza 8-12 ore. Antihipertensiv.
Antidiu retic la bolnavi cu diabet insipid hipofizar i nefrogen.
Ind. Edeme din insuf. cardiaca, nefroze, caren\iale,
terapeutice, in ciroza hepatica,cord pulmonar cronic.
Hipertensiune arteriala. Diabet insipid hipofizar i nefrogen.
Hipercalciurie.

R.a. Gre\uri, vome, gastralgii, diaree, constipa\ ie,


colecistita , cefalee , astenie, parestezii, leucopenie,
trombopenie , dez echilibre electrolitice i acido-bazice,
hiperuricemie, hipergli cemie, hiperazotemie, hiperlipemie.
Cind.
lnsuf.
renala
avansata,
hipokaliemie, alcaloza, sarcina.
284

MEMOM E D

2 0 14

Mcm omtor tic Jnr11111cologic

insuf.

M E M O M E D 2 0 14

Memomtor tie fnrma coiogic

hepalica,
285

Pree.Oiabet,hiperuricemie,
pancreatila,
muncitorila ma;;ini periculoase ;;i lainal\ime.

;;oferi,

pilo\i,

Admin. Oral. Adul/i, ini\ial 50-100 mg/zi.intre\inere cu 25-50 mg


de 2-3 ori/saptamana. Copii, ini\ial 2 mg/kg/zi n 2 prize. In
diabet insipid 50-100 mg/zi.

C 03 B

25. Pa 4,18

DIURETI CE DE I NTEN SITATE REDUSA ,


EXCLUSIV TIAZIDE

C 03 BA SULFONAMIDE

INDAPAMIO LPH (LaborMed Pharma, Romania)

INDAPAMID MCC (Magistra C&C, Romania) Compr.elib.


prel. 1,5 mg. Ct.

><

30. Pa 13,68

@ INDAPAMID SR OZONE (Ozone Laboratories, Olanda)


Compr.film.elib. prel. 1,5 mg. Ct.

INDAPAMIDUM

P-6L

Fein. Absorb\ie orala rapida ;;i totala. Eliminare urinara (70%) ;;i
prin fecale (22%), ca metaboli\i inactivi. T 1/2 14-24 ore.
Fdin. Vasodilatator, antihipertensiv, diuretic. Laten\a 1-2
ore, durata ac\iunii 24-36 ore. Cre;;te excre\ia urinara a Na,
Cl, mai pu\in a K , Mg. Ac\. antihipertensiva se manifesta la
doze slab diuretice.
Ind.Hipertensiune arteriala. Edeme.
R.a.
Trombopenie,
leucopenie,
anemie,
ame\eli,astenie,cefalee,
gre\uri,
conslipa\ie.
erup\ii,
hipokaliemie, hiponatremie, uricemie.
Cind. Insur. renala severa, insuf. hepatica severa, hipokaliemie.

Admin.Adul\i. Oral, 2,5 mg/zi, preferabil diminea\a, ca tratament


in hipertensiunea arteriala. Ca diuretic 2,5-5 mg/zi.

BELAMID (A&G Trading S.R.L., Romania)


Compr.cu elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 30. Pa

@ DIUREMID SR (Glenmark, Romania)


Compr.elib. prel. 1,5 mg.Ct.

Compr. film 2,5 mg. Ct. >< 20.


Compr.film elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 20. Pa 9,11

Compr. film. 2,5 mg. Ct. x 30, 1500. Pa 15,07;-.


Compr. film. elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 30, 1000. Pa 13,68;-.

NEFRIX 25 (Zentiva, Romania)


Compr. 25 mg.; Ct.

@ INDAPAM ID (Laropharm, Romania)

><

30.

20. Pa 7,84

@ INDAPAMID STA DA (Stada Arzne imittel, Germania)


Compr. film elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 10, 15, 30, 50, 60, 90,
100. Pa
INDAPAMIDA ACTAV IS (Actavis Group,lslanda)
Compr. film elib.prel. 1,5 mg. Ct. x 10, 14, 15, 20,30, 50,60,
90, 100. Pa -;-;-;-;13,68;-;-;-;-.
INDAPAMIDA BILLEV (Billev Pharma, Danemarca)
Compr. elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 10, 14,15, 20, 30, 50, 60, 90,
100. Pa
INDAPAMIDA MYLAN (Mylan, Fran\ a)
Compr.elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 10, 30, 90, 100. Pa-;12,60;
INDAPAMIDA TERAPIA (Terapia, Romania)
Compr.cu elib. prel. 2,5 mg. Ct. x 30. Pa 14,9
Compr.cu elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 30.Pa 13,3
INDAPAMIDA TEVA (Teva, Romania)

!DUREN SR (V im Spectrum, Romania)


Compr.elib.prel. 1,5 mg. Ct. x 30. Pa 10,66
IMPAMID (Gedeon Richter, Romania)
Compr.film.elib.prel.(SR) 1,5 mg. Ct.

><

30. Pa 13,16

Compr. film elib,. prel. 1,5 mg. Ct. x 10, 14, 15, 20, 28, 30,
50,60, 90,98, 100. Pa -;-;-;-;13,31;-;-;-;-;-.
INDAPAMIDA SR TORRENT (Torrent Pharma S.R.L.,
Romania)
Compr.elib,. prel. 1,5 mg. Ct.

30. Pa 13,68

286

M EMOM ED

2 0 14

M E M O M E D 2 0 14

Memomtar de fnrmncaloglc

@ INDAPAMIDE ANPHARM (Anpharm, Polonia)


Compr. film elib,. prel. 1,5 mg. Ct. x 60, 500, 1000. Pa

@ INDAPAMIDE NEOBALKANIKA (Neobalkanika,


Bulgaria)
Compr. film 2,5 mg. Ct.

30. Pa

INDAPAGAMMA (Worwag Pharma Gmbh&Co. Kg,


Germania)
Compr. elib.prel. 1,5 mg. Ct. x 10; 20; 30; 50; 60; 90; 100
Pa
-;-;12,62;-;-;-;-.
INDAPEN SR ( J& P Pharma, Marea Britanie)
Compr. film. elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 28, 30, 56, 60. Pa ;9,88;-;-.

IZEPOX (Ozone Laboratories, Romania)

Jllc111am101de fnrmacol ogic

287

Fdin.Dupa administrare orala efectul diuretic aparein 30-60


de inute, este
maxim sunt
2-3i.v.
ore
dureaza 15-30
4-6 ore.
Dupa
intervalele
respectrve
5-15 i minute,
minute
2-3 ore. Antihipertensiv.
'

!n

Ind. Toate tipurile de edeme . Hipertensiune arteriala.


R.a. Gre\uri, vome, diaree , icier, leucopenie , trombopeni e,
favorrzarea trombozelo r, dezech ilibre hidro-electrofitice
hiperuricemie, hiperazotemie, hiperlipemie, tulburari de vedere:
ame\eli, cefalee, parestezii.
Cind. Hipokaliemie, c iroza decompensata,
hipovolemie, intoxica\ie cu digitalice.

alcaloza,

Pree. Diabet, guta, hipertrofia prostatei.


t-dmn. Diuretic. Oral. Adul!i. lni\ial 20-100 mg/zi,in 1-2
prize. lntre\rnere 20:-40 mg de 2-3 ori/saptama a. Copii 13 mg/kg/zi. In hr pertensr une. Oral. 40-80 mg/zi. In crize
hipertens ive 40-80 mg i.v. lent. Galea i.v. este
recomandatain urgen\e (edem pulmoar ct. edem cerebral),
administrandu-se 20:-400 mgin 1-3 prrze zrlnrce (20:-40 120 mg odata, repetate la 2-3 ore).

Compr. film.elib.prel. 1,5 mg. Ct. x 30. Pa 13,68

RAWEL SR 1,5mg (Krka, Slovenia)

Compr.40 mg. Ct.

FUROSEMID (Laropharm, Romania)


x

20.

Compr. film. elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 20, 30, 60. Pa -;11,7; -.
REDITENS SR 1,5mg (Dr.Reddy's, Romania)
Compr. film. elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 30. Pa 13,68

@ SERDIMID (Slavia Pharm S.R.L., Romania)


Compr.cu elib.prel. 1,5 mg.Ct. x 30, 1000. Pa
13,68;-.
Compr. cu elib. prel. 2,5 mg. Ct. x 30, 1500. Pa 15,07;-.
TERTENSIF (Lab.Servier, Fran\a)
Compr. elib. prel (SR) 1,5 mg. Ct. x 15, 20, 30, 500,
1000.
Pa -;-; 21,05;-;-.

C 03 C DIURETICE PUTERNICE (OE ANSA)


C 03 CA SULFONAMIDE
FUROSEMIDUM

/SiI> @

Compr. P-6L. Sol.in]. P-RF/S

Fein. Absorb\ie digestiv a rapida dar incompleta, pie


plasmatic dupa 30-60 minute. Excre\ie renaiain primele 24
ore, parJiai biliara.

@ FUROSEMID ARENA 40 mg (Arena Group, Romania)

FUROSEMID MCC 40 mg (Magistra C & C, Romania)

Compr. 40 mg. Ct. x 20; 1000. Pa 6,02; 228 ,83

Compr. 40 mg. Ct. x 20. Pa 3,02

FUROSEMID EEL (Bio Eel; Romania)

@ FUROSEMID SLAVIA (Siavia Pharm, Romania)

Compr. 40 mg. Flac.

Compr. 40 mg. Ct.

20. Pa 5,42

20, 1000. Pa 2,28;-.

FUROSEMID LPH 40 (LaborMed Pharma, Romania)

FUROSEMID ZENTIVA (Zentiva, Romania)

Compr. 40 mg. Ct. x 20; 1000. Pa 3,04;-.

Compr. 40 mg. Ct. x 20. Pa 6,02


Sol.inj. 20 mg/2 ml. Fiole 2 ml Ct.

288

ME MOME D

2 0 14

MEMOM ED
014

J\lc!llwralor de furmacologie

5; 10; 100. Pa 6,07; -.

289

Memoml or de ft1r111ac olog


lc

C 03 D DIURETICE CARE ECONOMISESC POTASIUL


C 03 DA ANTAGON1$Tl Al ALDOSTERONULUI
(ANTIALDOSTERONICE)
SPIRONOLACTONUM

/sQ

P-6L

Fein. Absorb\ie digestiva buna, in propor\ii variabile. Este


metabolizata intens la primul pasaj hepatic avand biodispo
nibilitatea de aprox imativ 20%. Spironolactona se leaga
de proteinele plasmatice n propof'1ie de peste 90%.
Spironolactona
;;i metaboli\ii sai traverseaza bariera placentara ;:>i sunt excreta\i
in laptele matern. Eliminare lenta urinara.
Fdin.Ac\iunea diuretica are laten\a de peste 24 ore, este
maxima dupa 2-3 zile de tratament regulat i dureaza 2-3
zile dupa
incelarea administrarii. Antihipertensiv.
Ind. Tratament preoperator de scurta durata
al hiper
aldosteronismului primar. Edeme refrectare la alte diuretice. Eiect
mai intensin edeme cu hiperaldosteronism secundar (insuf.
cardiaca, ciroza hepatica, sindrom neirotic). Hipertensiune
arteriala. Hipokaliemie, profilaxie i tratament, la bolnavi la
care alte masuri sunt ineficace. Rau de munte. Acnee
vulgara (cand terapia uzuala este ineficace). Hirsulism.
Sindrom premenstrual (cand exista reten\ie de apa).
R.a. Hiperpotasemie, hiponatremie, somnolen\a, cefalee, ataxie,
ginecomastie, grea\a, dureri abdominale. impoten\a sexuala,
tulburari menstruale, intoleran\ a digestiva, erup\ii cutanate.
Cind. Insur. hepatica grava, anurie, hiperpotasemie, alaptare.
Pree. Diabet, acidoza, insuf. renala cronica. Nu se asociaza cu
saruri de potasiu sau cu alte diuretice care re\in potasiul.

Admin. Adul\i. Hiperaldosteronism primar, pentru pregatire


preoperatorie:100 - 400 mg spironolactona zilnic. Daca
pacientul este inoperabil, doza ini\iala poate fi redusa la
fiecare 2 saptamani pana la doza minima eficace, care se
administreaza limpindelungat. Copii: 3 mg spironolactona/kg
i zi,in una sau doua prize. Oral. lni\ial 25-50 mg de 4 ori/zi.
intre\inere 25 mg de 1-3 ori/zi. In ciroza hepatica o
schema utila cu cate 50 mg dimineata si la amiaza limp de 5
zile/saptamana .in acnee 100 mg " 2/zi. i hipokaliemie 25100 mg/zi,in 1-3 prize.in rau de munte
25 mg x 3/zi,
incepand cu 48 ore inainte de ascensiune.in sindrom
premenstrual 25 mg x 4/zi,in zilele 18-26 ale ciclului.

ALSPIRON (AC Helcor, Romania)

Compr. film. 25 mg. Ct. >< 50. Pa 10,79

Compr. film. 25 mg; 50 mg. Ct.


13,74;-. -.

SPIRONOLACTONA LPH (Labormed Pharma S.A.,


Romania)

20, 1000. Pa 4,30;-. Pa

Caps. 25 mg; 50 mg; 100 mg Cl. x 30, 60; 30; 30. Pa 19,49;
SPIRONOLACTONA (Terapia, Romania)
Compr. film. 25 mg. Ct. x 50. Pa 16,21

@ SPIRONOLACT ONA (Laropharm, Romania)


Caps. 50 mg. Ct. x 10.

SPIRONOLACTONA ARENA (Arena, Romania)


Caps. 25 mg; 50 mg. Ct. x 20, 50 x 30, 50. Pa -;16,07;
16,24; -.
SPIRONOLACTONA EEL (Bioeel, Romania)
Compr. 25 mg. Flac. >< 20. Pa 4,30

@ SPIRONOLACTONA OZONE (Ozone Laboratories,


Marea Britanie)

-,-,-.
VEROSPIRON (Gedeon Richter, Romania)
Caps. 50 mg; 100 mg. Ct. >< 30. Pa 16,72; 28,51
EPLERENONUM

/SiJ> @

P-RF

Fein. Dupa adminstrare orala, concentra\ii plasmalice maxime


dupa 2 ore. Concentra\ia de echilibru dupa 2 zile. T 1/2 aproxi
mativ 3-5 ore. Biotransformare hepatica intensa. Eliminare renala
i hepatica predominant sub forma de metaboli\i.
Fdin. Antagonist pe receptorii aldosteronului.
Ind.in asociere cu tratamentul standard ce include beta blocante,
pentru scaderea riscului mortalita\ii cardiovasculare la pacien\i cu
boala stabilizata, cu disfunc\ie ventriculara stanga i manifestarl
de insuficien\a cardiaca dupa un infarct miocardic recent.

290

MEMOMED

2014

Memorator de fnrmnco fogie

R.a. Hiperkaliemie, ame\eli, hipotensiune, grea\a, diaree,


aiterarea func\iei renaie.
Cind. Pacien\i cu clearence creatinina < 50 ml/min; Kaliemie >
5
mmol/I; insuficien\a hepalica severa; tratament
concomitent cu diuretice care economisesc potasiu; asociere
cu inhibitori CYP 3
A4 : intraconazol, ke!oconazol, ritonavir, clar itromicina,
teiitromicina, nefazodona.
Admin. Daza deinlre\inere 50 mg, o data pe zi. Se incepe cu
25 mg/zi ise crete treptat n decurs de 4 saptamani pana la 50
mgf zi. Tratamentul seincepe la 3-14 zile de la apari\ia
infarctului miocardic. Dozele se ajusteaza ulterior dupa
nivelul kaliemiei.

M E M O M E D 2 0 14
M emomtor de fnrmnc of ogle

TOLVAPTANUM

291

Fdin. Antagoni st selectiv al receptorului V2 al vasopreslnei


, afinitatea pentru acest receptor fiind mai mare decal aceea
a arginin-vasopresinei
endogene. Produce
creterea
excre\iel urinare, mai ales a apei , osmolaritate urinara
scazuta
si concetra\11 serice crescute de sodiu.

Ind. Adul\i cu hiponatremle secundara sindromului de


secre\ie inadecvata de hormon antidiurelic. (SIADH).
SAMSCA (Otsuka, Marea Britanie)
Compr. 15 mg, 30 mg. Ct. x 10;30. Pa

EPLERENONA LICONSA 25 - 50 (Laboratories Llconsa,


S.A., Spania)
Compr. film. 25 mg; 50 mg. Ct. x30;90.Pa
INSPRA (Pfizer Europe, Marea Britanie)
Compr. film. 25 mg; 50 mg. Ct. x 10; 20; 28; 30; 50; 100;
200. Pa -;-; -;185,59;-;-;-. Pa -;-;-;185,59;-;-;-.

C 03 E

COMBINAJll DIURETICE I AGENJI CARE


ECONOMISESC POTASIUL

C 03 EB COMBINATll DIURETICE DE ANSA I AGENTI CARE


ECONOMISESC POTASIUL
DIUREX 50 (Terapia, Romania)

P-6L

Spironolactona 501100 mg; Furosemid 20 mg. Caps.


Ct. x 20. Pa 23,31
DIUROCARD (Labormed Pharma S.A., Romania)

P-6L

Spironolactona 50g; Furosemid 20 mg. Caps. Ct.


x 20;30;50. Pa -;31,48;-.
Ind. Edeme rezistente din insur. cardlaca congestiva cronica i
ciroza hepalica.
Admin. 1-4 capsule zilnic.

C 03 X

ALTE DIURETICE

C 03 XA ANTAGONlTI Al VASOPRESI NEI

S-ar putea să vă placă și