Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA PEDAGOGIGĂ DE STAT ION CREANGĂ

Catedra Ştiinţe Filozofice şi Economice

GROSU MIHAIL

BAZELE MICRO-MACROECONOMICE

Chişinău , 2013
Bazele micro şi macroeconomiei
Facultatea: Psihologie şi psihopedagogie invaţ.de zi; PPS,IP,Fil.- f/r
Denumirea disciplinei: Bazele micro şi macroeconomiei
Coordonator: Mihail Grosu, doctor în economie, conferenţiar universitar
e-mail: grosump@yahoo.com

Cod Credite Specialitate Semestrul Total ore Teorie Seminar Laborator Lucru
individual
U.03.O.017 3 Psihologie 3 90 30 15 - 45

Competenţe:

 Cunoaşterea limbajului şi terminologiei disciplinei pentru inţelegerea formelor organizării activităţii


economice şi a sistemul real al economiei de piaţă;
 Cunoaşterea formelor de venturi în societate, a modalităţile de distribuire şi ridistribuire ale lor şi de
formare a bugetului national ;
 Capacitatea analitică şi predictivă în interpetarea datelor, proceselor şi fenomenelor economice;
 Aplicarea cunoştinţelor teoretice în analiza costurilor de producţie, a tipurilor de preţuri şi a structurii lor;
 Capacitatea de a lucra individual şi în echipă şi de a comunica eficient.

Finalităţi de studii La finele cursului studenţii vor fi capabili:

 Să înţeleagă avantajele privatizării şi formării proprietăţii private şi mixte;


 Să aprecieze importanţa liberalizării preţurilor, concurenţei şi libertăţii economice a producătorilor de
mărfuri;
 Să explice mecanismul formării veniturilor fundamentale, metodele repartizării şi utilizării lor.
 Să fie capabili să analizeze starea actuală, tendinţele dezvoltării economiei naţionale şi evoluţia ei;
 Să opereze cu noţiunile, mecanismele şi concepţiile economiei de piaţă necesare formării gândirii, culturii
şi educaţiei economice active;
 Să fie capabil să aplice cunostinţele şi competetele dobăndite, să acţioneze în vederea dezvoltării
professionale continuă.

Pre-recuzite (precondiţii)
- compentenţe dobîndite de elevi la nivel de licee şi colegii pentru a se implica activ şi responsabil în vederea
rezolvării unor probleme cu care acestea se pot confrunta în viata reală.
Evaluarea curentă (Modalitatea, formele concrete pentru disciplina dată)
Evaluarea prevede 2 testări, lucrări de control în fiecare grupă academică, referate, răspunsuri la seminare etc.
· 60% - activităţile de învăţare şi abilităţile formate în cadrul disciplinei se efectuează în formă de teste, lucrări de
control, rezolvarea problemelor economice sau studii de caz, referate, portofolii, răspunsuri la seminarii, etc.
· 40 % - răspunsul studenţilor oral sau scris la examene.

Evaluarea finală
Evaluarea finală este rezultatul însumării evaluării curente (60%) şi a celor de la examen (40%).
Frecvenţa (Modalitatea de luare în consideraţie a frecvenţei)
Frecvenţa este foarte importantă. Dacă studentul absentează de la lecţii, este în responsabilitatea lui să obţină
informaţia, să studieze materialul.
Conţinutul cursului (Enumerarea tuturor temelor la disciplina dată)
Obiectul de studiu, metoda şi funcţiile cursului Bazele Micro/macroeconomiei; Factorii producţiei şi combinarea lor;
Proprietatea, privatizarea, concurenţa şi libertatea economică; Formele organizării activităţii economice, banii şi
piaţa contemporană; Sistemul preţurilor, cererea şi oferta. Legea cererii şi legea ofertei; Întreprinderea, costul de
producţie şi eficienţa economică; Veniturile fundamentale: salariul, profitul, dobânda şi renta funciară; Piaţa
capitalurilor şi piaţa forţei de muncă; Creşterea economică şi sisteme de calculare a indicatorilor macroeconomici;
Consumul, acumularea, economii, investiţii; Fluctuaţiile activităţii economice şi politici anticriză; Statul şi economia
de piaţa. Politica fiscală şi bugetară a statului; Economia mondială şi piaţa internaţională; Cooperarea şi integrarea
economică internaţională.
Resurse bibliografice (Minimum 5, maximum 7 – izvoare de bază)

 Angelescu C. ş.a. Economie politică: elemente fundamentale. Bucureşti, 2000;


 Burda M. ş.a. Macroeconomie: perspectiva europeană. Bucureşti, 2002;
 Haedwick F. ş.a. Introducere în economia politică modernă. Bucureşti, 2002;
 Grosu M.Economie politică.Chişinău,2001;
 Бугаян И. и др. Макроэкономика. Ростов – на Дону, 2000;
 Ивашковский С. Микроэкономика. Москва, 2001;
 Chircă S. Mecanismele sistemelor economice. Chişinău, 2004.
ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMEN
1. Apariţia şi evoluţia, etapelor (perioadelor), doctrinelor gândirii şi ştiinţei economice.
2. Esenţa doctrinelor mercantiliste şi fiziocrate.Fondatorii teoriei economice clasice şi a doctrinei
liberalismului economic.
3. Două direcţii opuse în teoria economică: marxismul şi marginalismul. Teoriile economice
contemporane(economia mixtă).
4. Specificul obiectului de studiu al economiei politice şi funcţiile ei.Metoda economiei politice şi
procedeele ei.
5. Activitatea economică: conţinut, structură, niveluri.
6. Concepţii privitoare la legile economice şi la sistemul lor. Procesele şi fenomenele economice.
7. Formele de organizare şi de desfăşurare a activităţii economice: economia naturală (noneconomie) şi
economia de schimb (de mărfuri). Geneza, premisele şi trăsăturile economiei de schimb.
8. Teoriile ce determină valoarea de schimb. Marfa şi proprietăţile ei. Valoarea de întrebuinţare, valoarea
şi valoarea de schimb.
9. Banii, evoluţia şi funcţiile lor. Banii contemporani: convertibilitatea şi cursul de schimb.
10. Piaţa: geneza, trăsăturile, funcţiile, tipologia şi dinamica.
11. Sistemul real al economiei de piaţă. Tipuri ale acesteia: anglo-saxon, vest-european, paternalist de
piaţă, social de piaţă, nord-european ş.a
12. Noţiunea de proprietate şi conţinutul ei economic. Evoluţia formelor de proprietate.
13. Proprietatea publică (de stat). Privatizarea proprietăţii de stat.
14. Proprietatea privată şi formele ei. Proprietatea colectivă. Proprietatea mixtă. Locul şi rolul proprietăţii
private în condiţiile contemporane.
15. Conceptul de factori de producţie. Tipologia generală a factorilor de producţie. Munca. Potenţialul de
muncă al unei naţiuni. Structura resurselor de muncă. Natura. Pământul – factor de producţie.
16. Geneza termenului capital şi formele lui. Criteriile împărţirii capitalului în diferite forme.
Amortizarea capitalului fix. Informaţia. Combinarea factorilor de producţie.
17. Producţia socială şi structura ei (naturală ţi valorică). Produsul necesar, plusprodusul. Rata şi masa
plusprodusului.
18. Esenţa întreprinderii ca unitate economică producătoare. Trăsăturile, funcţiile şi tipurile
întreprinderilor. Întreprinzătorul, rolul, funcţiile şi principiile activităţii economice.
19. Managerul – noul tip de întreprinzător în economia mondială. Marketingul, esenţa, principiile şi rolul
lui în dezvoltarea economică.
20. Fluxul circular al capitalului întreprinderii şi stadiile lui. Rotaţia capitalului. Timpul de rotaţie al
capitalului. Accelerarea vitezei de rotaţie. Rezultatele microeconomice.
21. Costul de producţie, esenţa, funcţiile, structura, criteriile şi tipurile lui.
22. Cheltuielile de producţie. Căile de reducere a costului de producţie. Eficienţa economică şi indicatorii
ei.
23. Cererea. Oferta. Legea cererii şi ofertei. Elasticitatea cererii şi ofertei, factorii şi importanţa
cunoaşterii acestora.
24. Concurenţa: concept, instrumente ale luptei de concurenţă. Tipurile de concurenţă. Concurenţa
perfectă. Concurenţa imperfectă.
25. Monopolul: conceptul şi formele lui. Consecinţe economico-sociale ale monopolului. Oligopolul şi
concurenţa monopolistică.
26. Preţul: esenţa, principiile şi funcţiile lui. Fundamentele teoretice ale formării preţurilor. Teoriile ce
determină preţul mărfii.
27. Sistemul de preţuri în dependenţă de influenţa unor factori speciali. Preţul angro şi structura lui.
28. Preţul cu amănuntul şi structura lui. Tipurile. Preţul de achiziţie. Politici de preţuri.
29. Salariului ca forme de venit. Formele şi sistemele salariului: în acord şi pe unitate de timp.
30. Salariul nominal şi real, factorii care îl determină. Particularităţile salarizării în sfera bugetară şi în
agricultură.
31. Concepţiile privitoare la profit şi formele lui. Funcţiile profitului. Masa şi rata profitului
(rentabilitatea), repartiţia profitului.(repartiţia pentru stat, repatriţia la nivel de întreprindere.
32. Particularităţile relaţiilor agrare. Renta şi natura ei. Renta funciară şi formele
ei.Cauza,condiţia,izvorul şi cui aparţine renta diferinţiala 1 şi 11.
33. Cauza,condiţia,izvorul şi cui aparţine Renta absolută. Preţul pământului, renta şi plata de arendă.
Renta de monopol. Alte tipuri de rentă.
34. Dobânda ca formă de venit.Formele dobînzii pe piaţa contemporană.Structura dobînzei, Dobînda
simplî şi complexă. Capitalul de împrumut şi izvoarele lui.
35. Creditul: concept, funcţii, tipuri. Rata dobânzii.
36. Esenţa peţii capitalului. Activele financiare şi activele fizice. Tipologia hârtiilor de valoare. Instituţiile
peţii financiare. Bursa de valori şi mecanismele ei. Preţul titlurilor financiare.
37. Băncile şi instituţiile financiare contemporane. Banca şi funcţiile ei. Sistemul bancar şi tipurile de
bănci.
38. Piaţa forţei de muncă: concept, funcţii, trăsături. Segmentarea peţii naţionale a muncii.
39. Şomajul: concept, cauze, nivel, forme, intensitate, durată şi structură. Şomajul contemporan. Soluţii şi
politici anti-şomaj. Indemnizaţiile de şomaj şi problema folosirii forţei de muncă. . Rata şomajului.
40. Geneza şi natura inflaţiei contemporane. Cauzele inflaţiei şi consecinţele ei. Măsurarea inflaţiei.
Politici de combatere a inflaţiei .
41. Două sisteme metodologice de calculare şi măsurare a rezultatelor macroeconomice: Sistemul
producţiei materiale (SPM) şi sistemul conturilor naţionale (SCN). Indicatorii macroeconomici în
aceste sisteme şi corelaţia lor.
42. Produsul naţional brut (PNB) – indicator macroeconomic agregat. Modele de calculare. Produsul
naţional net: producerea, distribuirea, redistribuirea şi utilizarea finală.
43. Economii-investiţii. Factorii investiţiilor. Principiul multiplicatorului şi principiul acceleratorului.
Consumul. Legităţile evoluţiei consumului. Investiţia în capital uman.
44. Geneza conceptului de creştere economică. Tipurile de creştere economică. Modelul de creştere
economică. Clasificarea modelelor.
45. Demografia şi dezvoltarea economică. Analiza critică a legii populaţiei formulate de Th. Maltus:
“Explozia demografică”. Creşterea (dezvoltarea) durabilă.
46. Fluctuaţiile economice şi felurile lor. Ciclicitatea – forma normală a mişcării economice. Ciclul
economic lung şi pe termin mediu: caracterizarea generală, esenţa lor.Cauzele evoluţiei ciclice.
Politici anticiclice.
47. Conceptul privind rolul economic al statului. Funcţiile economice ale statului Politica economică şi
clasificarea ei.
48. Conceptul de buget de stat. Principiile elaborării şi executării lui. Structura bugetului de stat. Politica
bugetară. Echilibrul bugetar.
49. Finanţele publice: esenţa, funcţii şi structura lor. Impozitele şi politica fiscală. Clasificarea
impozitelor. Principii, funcţii,metode, tipuri.
50. Premisele materiale, condiţiile natural-climaterice, tradiţiile naţionale, influenţa lor asupra dezvoltării
economiei naţionale. Potenţialul economic al R. Moldova şi structura lui. Stadiul dezvoltării social-
economice la etapa contemporană. Contradicţii şi dezechilibre.
51. Subdezvoltarea economică a ţărilor rămase în urmă economic. Indicatorul compozit al dezvoltării
umane (ICDU).Cauzele interne şi externe ale subdezvoltării. Perspectivele subdezvoltării. Probleme
ale dezvoltării economice în ţările rămase în urmă.
52. Economia mondială, legităţile de dezvoltare, etapele, trăsăturile şi particularităţile ei la etapa
contemporană.
53. Diviziunea internaţională a muncii şi formarea pieţei mondiale. Fluxurile economice.
54. Piaţa mondială. Comerţul internaţional: conţinut, trăsături. Politica comerţului exterior
55. Piaţa mondială a capitalului. Exportul de capital şi particularităţile lui în condiţiile contemporane.
56. Cooperarea economică şi tipurile ei.
57. Cauzele principale ale integrării economice internaţionale. Concept de integrare economică.
58. Formele de integrare economică. Sistemul de preferinţe vamale, zona preferinţelor a
Commonweathului Britanic, zona de comerţ liber, uniunea vamală, uniunea economică ş.a.
59. Primii paşi spre integrarea economică europeană. Constituirea Comunităţii Economice Europene:
etape, conţinut. Comunităţile Europene. Sistemul Monetar European
60. Organizaţiile economice internaţionale şi rolul lor în dezvoltarea economică mondială.