Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL FINANŢELOR МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

AL REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENŢIA ACHIZIŢII PUBLICE АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ


ЗАКУПОК

MD-2028, mun.Chişinău, şos, Hînceşti 53 tel: (022) 23-42-80, fax: 73-33-00 e-mail: BAP@tender.gov.md

Primăria or. Codru


str. Costiujeni 14

Prin prezenta, Agenţia Achiziţii Publice vă remite Raportul de control ex-post al


procedurii de achiziție publică prin licitație publică nr. 17/00646 din 24.03.2017, publicată
în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 18/17 din 03.03.2017, privind achiziționarea lucrărilor de
amenajare a teritoriului or. Codru, mun. Chișinău.

Anexă: 4 file.

Director Ruslan MALAI

Executor: I. Arvinte
 Tel:(022)782080
MINISTERUL FINANŢELOR МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
AL REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENŢIA ACHIZIŢII PUBLICE АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ


ЗАКУПОК

MD-2028, mun.Chişinău, şos, Hînceşti 53 tel: (022) 23-42-80, fax: 73-33-00 e-mail: BAP@tender.gov.md

Nr._______________ din _________________

Raport de control

În conformitate cu prevederile art. 8 și art. 9 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind
achizițiile publice, Hotărârea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice și efectivul-
limită al acesteia și Ordinul Agenției Achiziții Publice nr. 17 cu privire la aprobarea
Metodologiei privind controlul ex-post din 30.03.2017 (Monitorul Oficial nr.109-118 din
07.04.2017) a fost supusă verificării procedura de achiziție publică prin licitație publică nr.
17/00646 din 24.03.2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 18/17 din 03.03.2017,
privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului or. Codru, mun. Chișinău, inițiată
de Primăria or. Codru.
Obiectivul realizării controlului ex-post constă în verificarea respectării prevederilor
legale și a principilor achizițiilor publice în desfășurarea procedurii de atribuire a contractului
și înaintarea recomandărilor de conformare.
În scopul pregătirii pentru efectuarea controlului, prin Comunicarea privind începerea
procedurii de control ex-post nr. 29/259-1377 din 24.11.2017, autoritatea contractantă a fost
informată despre inițierea controlului și au fost ridicate la fața locului documentele și
informațiile aferente procedurii de achiziție publică în speță la data de 24.11.2017, fiind
întocmit actul de predare-primire.
Procedura de control ex-post a fost realizată în perioada 27.11.2017-29.11.2017,
rezultând următoarele constatări.
Autoritatea contractantă nu a asigurat pe deplin principiul transparenței achizițiilor publice
prin omiterea publicării planului de achiziții pentru anul 2017 pe pagina web a Primăriei
orășelului Codru, în termenii stabiliți în conformitate cu prevederile pct. 18 din Regulamentul
cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016.
Potrivit anunțului de participare și a Fișei de date al achiziției (FDA), autoritatea
contractantă a indicat ca tip al obiectului achiziției ,,Lucrări amenajare a teritoriului or. Codru”,
1
respectiv și codul CPV a fost indicat 45111291-4 ,,Lucrări de amenajare a terenului”. Totodată,
la lista de lucrări și specificații tehnice, a fost menționat ,,Servicii de amenajare a teritoriului a
or. Codru”. De asemenea, documentația de atribuire care a fost transmisă operatorilor economici,
reprezintă documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări aprobată prin
aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 24.05.2017. Potrivit pct. 3 din anunțul de
participare, cerințele de calificare indicate la acest punct nu corespund documentației standard
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări. Autoritatea contractantă urma să determine clar
tipul obiectului de achiziție atît în anunțul de participare cît și în documentația standard, conform
pct. 3 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice
aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 1419 din 28.12.2016.
Conform Procesului-verbal nr. 17/00646/01 din 24.03.2017 pînă la termenul limită de
depunerea a ofertelor (24.03.2017, ora 11:00) au fost depuse 2 oferte. Astfel, se constată că nu
există cel puțin trei ofertanți care au întrunit condițiile de calificare stabilite, iar procedura de
achiziție publică urma a fi anulată în corespundere cu art. 67, alin (1), lit. a) al Legii și pct. 150,
subpct. 1) al Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 669 din 27.05.2016.
Conform Procesului-verbal nr. 17/00646/01 din 24.03.2017 pînă la termenul limită de
depunerea a ofertelor (24.03.2017, ora 11:00) au fost înregistrate 2 oferte. Astfel, se constată că
nu există cel puțin trei ofertanți care au întrunit condițiile de calificare stabilite, iar procedura de
achiziție publică urma a fi anulată în corespundere cu art. 67, alin (1), lit. a) al Legii și pct. 150,
subpct. 1) al Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 669 din 27.05.2016.
Verificând documentele de calificare ale operatorilor economici în conformitate cu
cerințele obligatorii stabilite de autoritatea contractantă la pct 3.12 al anunțului de participare,
autoritatea contractantă a stabilit drept cerință obligatorie de calificare ,,Declarația privind
situația personal a operatorului economic” (F3.5). Verificând oferta operatorului economic Î.M.
G.F.L. ,,Codru-Prest M-Service” căruia i-a fost atribuit contractul de achiziție publică, s-a
constatat că formularul F 3.5 nu a fost prezentat. De asemenea, verificând oferta operatorului
economic câștigător s-a constatat că nu a fost prezentat formularul F4.2 ,,specificația de preț”,
solicitat obligatoriu în anunțul de participare. Potrivit Procesului-verbal nr. 17/00646/001 din
07.04.2017 privind evaluarea ofertelor, cât și a dării de seamă nr. 17/00646/001 din 18.04.2017,
autoritatea contractantă a calificat toți operatorii economici. Astfel, se constată că autoritatea
contractantă a indicat date false în procesul-verbal privind evaluarea ofertelor/darea de seamă și
a încălcat prevederile art. 65, alin.(3), litera a) a Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile
publice, conform căruia autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu
2
îndeplinește cerinţele de calificare. Toate circumstanțele urmează a fi examinate în cadrul
procedurii contravenționale.
Verificînd ofertele operatorilor economici participanți s-a depistat că nici unul dintre
aceștia nu a prezentat toate formularele obligatorii din documentația standard pentru realizarea
achizițiilor publice de lucrări aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 24.05.2017.
Potrivit anunțului de participare și dării de seamă nr. 17/00646/001 din 18.04.2017, s-
a constatat că la momentul inițierii procedurii autoritatea contractantă a indicat valoarea
estimată de 416 666 lei, fără TVA, respectiv, în baza hotărîrii grupului de lucru au fost
încheiat un contract de deviz cu operatorul economic a cărui valoare totală reprezintă 503
135,20 lei fără TVA, fapt ce depășește cu 15 % valoarea estimată a achiziției, calculată de
autoritatea contractantă conform Legii. Astfel, s-a constatat că autoritatea contractantă urma
să anuleze procedura de achiziție în conformitate cu art. 67, lit. c) al Legii. Totodată, diferența
mare dintre valoarea estimată și valoarea ofertelor determină stabilirea eronată a valorii
estimative a achiziției.
Conform anunțului de participare și a FDA, autoritatea contractantă a solicitat prezentarea
obligatorie a garanției de bună execuție în valoare de 5% din valoarea contractului. Verificînd
documentele aferente procedurii de achiziție publică în speță, s-a constatat că garanția de bună
execuție nu a fost prezentată de operatorul economic cîștigător, astfel fiind încălcat art. 65, lit. c)
din Lege și pct. 171 din Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27.05.2016 și pct. 44.6-44.8 din Documentația standard pentru
realizarea achizițiilor publice de lucrări aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din
24.05.2017. De asemenea, dacă nu a fost depusă garanția în conformitate cu cerințele expuse în
documentaţia de atribuire, acest fapt lipsește autoritatea de dreptul de a reține garanția în cazul
încălcărilor grave din partea operatorului economic. Astfel, autoritatea contractantă urma a nu
admite semnarea contractului în cazul neprezentării garanției de bună execuție.
În urma desfășurării controlului se constată că procedura de achiziție publică în speță a
fost desfășurată cu erori și iregularități la mai multe etape ale desfășurării procedurii de achiziție,
fiind admise de către grupul de lucru un șir de abateri de la legislația în vigoare, cât și
nerespectarea principiilor de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice precum utilizarea
eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante.
Având în vedere cele menționate, în scopul înlăturării neajunsurilor și
prevenirii altor abateri, Agenția Achiziții Publice recomandă:
1. Întreprinderea măsurilor în vederea sporirii nivelului de transparență prin publicarea
planului de achiziții pe pagina web a Primăriei or. Codru.

3
2. Planificarea și calcularea corectă a valorii estimate a contractelor de achiziții
publice de către autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 3 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
3. Utilizarea Documentație standard în conformitate cu obiectul de achiziție.
4. Asigurarea obiectivității, imparțialității și respectarea tuturor principiilor
achizițiilor publice în procesul de examinare, evaluare și comparare a ofertelor
prezentate, în strictă conformitate cu cerințele obligatorii din documentația de
atribuire și prevederile legale incidente.
5. Întreprinderea măsurilor în vederea sporirii gradului de competență profesională a
membrilor grupului de lucru pentru achiziții.
Raportul de control ex-post a fost întocmit în 2 exemplare.
Anexe:
Dosarul integral este anexat în copie, conform originalului.

Director Ruslan MALAI

Ex: Arvinte Irina


Tel: (022) 78 20 80
e-mail: irina.arvinte@tender.gov.md