Sunteți pe pagina 1din 13

Autorizatii eliberate de DSVSA Bacau

Nr Documentul eliberat Baza legala Componenta dosarului Norme


crt

1 Autorizatie sanitara Ordinul a)cererea de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;
veterinara pentru schimburi 57/2010 b)proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea
intracomunitare echipamentelor şi utilajelor;
Ordinul 57
2 Autorizatia conditionata Ordinul c)planul cu amplasarea obiectivului în zonă;
sanitara veterinara 57/2010 d)memoriul tehnic justificativ;
e)copia certificatului unic de înregistrare;
f)copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului
de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul;
g)chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele
3 Autorizatie sanitara Ordinul a)cererea de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;
veterinara pentru transportul 57/2010 certificat inmatriculare auto
produselor de origine animala buletin identitate conducator auto si/sau delegat
certificat inmatriculare Camera de comert
b)chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele
a ÎN CONFORMITATE CU
PREVEDERILE ART. 8a al
DECIZIEI 2008/855 CEE
4 Document de inregistrare Ordinul a)o cerere scrisa în care sunt precizate:
pentru unitatile supuse 111/2008 (i)denumirea si adresa unitatii;
controlului sanitar veterinar modificat (ii)activitatea desfasurata;
(iii)tipurile si cantitatile de produse supuse vânzarii cu amanuntul; Ordinul 111
consolidat
(iv)locurile de vânzare cu amanuntul a produselor obtinute în unitatea
proprie;
(v)numarul personalului lucrator, cu exceptia stânelor;
(la data 23-mar-2009 Art. 19, alin. (1), litera A. din capitolul II,
sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 13/2009 )
b)schita obiectivului unde se desfasoara activitatile de productie,
cu exceptia stânelor;
(la data 23-mar-2009 Art. 19, alin. (1), litera B. din capitolul II,
sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 13/2009 )
(la data 23-mar-2009 Art. 19, alin. (1), litera C. din capitolul II,
sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 13/2009 )
d)copia certificatului constatator sau, dupa caz, a certificatului de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului de pe lânga
tribunalul în a carui raza teritoriala îsi desfasoara activitatea.
e)prin derogare de la prevederile lit. d), în cazul producatorilor
agricoli crescatori de animale, copia certificatului de producator
eliberat de primarie, vizata de asociatiile profesionale si/sau de
medicul veterinar zonal.
(la data 23-mar-2009 Art. 19, alin. (1), litera D. din capitolul II,
sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 13/2009 )
5 Document de inregistrare Ordinul a) Certificatul constatator eliberat de oficiul registrului
pentru unităţile care 111/2008 comertului teritorial de pe langa tribunalul pe raza caruia
procesează, produc, modificat este inregistrat sediul(copie)
depozitează, transportă şi b) Schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie
comercializează produse c) Cerere scrisa in care sunt precizate:
alimentare de origine  denumirea si adresa unitatii;
nonanimală  activitatea desfasurata;
 tipurile si cantitatile de produse obtinute ca urmare a
procesarii;
 numarul de personal lucrator.
(la data 26-Mar-2010 Art. 33 din capitolul III, sectiunea 2 modificat
de Art. I, punctul 5. din Ordinul 21/2010 )
La ridicarea documentului de inregistrare reprezentantul legal al
unităţii sau persoana delegată în acest scop semnează, ştampilează,
datează documentul şi achită tarifele aferente stabilite în conf cu
ORD 111/2008 modificat.

6 Document de inregistrare Ordinul a) o cerere scrisă în care sunt precizate:


pentru unitatile cu activitate 111/2008 (i)denumirea şi adresa unităţii;
de vânzare cu amănuntul a modificat (ii)activitatea desfăşurată;
produselor alimentare de (iii)tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării cu amănuntul;
origine nonanimală (iv)locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obţinute în unitatea
proprie;
(v)numărul personalului lucrător,;
(la data 23-Mar-2009 Art. 19, alin. (1), litera A. din capitolul II,
sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 13/2009 )
b) schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie,;
(la data 23-Mar-2009 Art. 19, alin. (1), litera B. din capitolul II,
sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 13/2009 )
(la data 23-Mar-2009 Art. 19, alin. (1), litera C. din capitolul II,
sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 13/2009 )
d) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă
tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.
La ridicarea documentului de inregistrare reprezentantul legal al
unităţii sau persoana delegată în acest scop semnează, ştampilează,
datează documentul şi achită tarifele aferente stabilite în conf cu
ORD 111/2008 modificat.
7 Document de inregistrare Ordinul - cererea de inregistrare din partea unităţii, cu precizarea
pentru pentru transportul 111/2008 activităţilor;
produselor de origine modificat - copie certificat inmatriculare auto si carte de identitate auto
nonanimala - copie buletin identitate conducator auto si/sau delegat
- copia certificat constator, certificat de inregistrare
Mijloacele de transport al cerealelor şi seminţelor de consum, al
produselor de morărit, al pâinii, precum şi al celorlalte produse de
brutărie şi produse făinoase trebuie să aibă inscripţionate în lateral şi
spate - cu caractere cu o înălţime de minimum 20 cm - următoarele
menţiuni: pâine şi produse de panificatie
La ridicarea documentului de inregistrare reprezentantul legal al
unităţii sau persoana delegată în acest scop semnează, ştampilează,
datează documentul şi achită tarifele aferente stabilite în conf cu
ORD 111/2008 modificat.
8 1. solicitarii scrise din partea micilor producatori, care trebuie sa
cuprinda:
a)denumirea si adresa producatorului, atestate prin anexarea
copiei documentului de identitate;
(la data 26-mar-2010 Art. 3, alin. (3), litera A. din capitolul I,
sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 21/2010 )
b)activitatea desfasurata;
c)tipurile si cantitatile de produse supuse vânzarii directe;
d)locurile de vânzare directa a produselor primare.
2)documentului din care sa rezulte starea de sanatate a producatorului
sau a membrilor familiei acestuia;
3)fisei de sanatate a animalelor de la care au fost obtinute produsele
primare de origine animala, din care sa rezulte starea de sanatate a
animalelor, eliberata de medicul veterinar oficial din cadrul
circumscriptiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor
zonale si vizata trimestrial de catre medicul veterinar de libera
practica împuternicit în raza caruia îsi are domiciliul micul producator
si sunt crescute animalele, conform modelului din anexa nr. 15;
4)certificatului de producator, eliberat de primarii, conform
prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de
eliberare a certificatului de producator, cu modificarile si completarile
ulterioare.

9 Document de inregistrare Ordinul Cererea-tip, conform modelului cuprins în anexa nr. 1, însoţită de
pentru unitati de produse 34/2008 documente justificative. Traditionale
traditionale a)"Atestat produse tradiţionale", eliberat de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 690/2004
pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru
atestarea produselor tradiţionale, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 938 din 14 octombrie 2004, în copie xerox,
conform cu originalul;
b)schiţa unităţii, care trebuie să cuprindă: încăperile în care se
prepară, se tratează sau se prelucrează şi se depozitează produsele
alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale;
c)descrierea detaliată a etapelor procedeului tradiţional de obţinere a
produsului, precum şi a echipamentelor, instrumentelor şi ustensilelor
folosite pentru obţinerea acestuia;
d)certificatul constatator de înregistrare a operatorului din domeniul
alimentar, eliberat de oficiul registrului comerţului judeţean sau al
municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială este amplasată
unitatea pentru care se solicită acordarea derogărilor, în copie xerox,
conform cu originalul;

10 Autorizatie laborator supus Ordinul a)cererea de autorizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în
controlului sanitar-veterinar 48/2010 original; laborator

b)lista echipamentelor din dotare;


c)memoriul tehnic justificativ, în original; acesta trebuie să conţină
partea introductivă, prezentarea condiţiilor generale, prezentarea
condiţiilor specifice de funcţionare pentru fiecare laborator în parte,
lista matricilor, lista metodelor de analiză care sunt utilizate în cadrul
laboratorului;
d)copia documentului privind dovada verificării periodice a
echipamentelor şi a aparaturii efectuate de unităţi speciale acreditate;
e)copia contractului cu firme specializate în ridicarea şi prelucrarea
deşeurilor;
f)copia schiţei laboratorului, inclusiv detalierea fluxurilor analitice;
g)copia certificatului de înregistrare fiscală;
h)copia certificatului unic de înregistrare şi a certificatului constatator
emise de oficiul registrului comerţului în cazul societăţilor
comerciale;
i)copia hotărârii judecătoreşti de constituire, a certificatului de
înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a statutului în cazul
asociaţiilor şi fundaţiilor profesionale din sectorul agro-alimentar;
j)copia planului de amplasare a laboratorului în cadrul unităţii;
k)dovada achitării tarifului de evaluare, prevăzut în anexa nr. 2;
l)copia actului de deţinere/închiriere a spaţiului;
m)copia autorizaţiei de mediu a unităţii/laboratorului;
n)copia autorizaţiei de securitate la incendii a unităţii/laboratorului.
(2)Tariful de evaluare
11 Autorizatie de functionare Ordinu 35/ a)cererea de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;
pentru abatoare de mica 2011 b)proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea abatoare mici
capacitate echipamentelor şi utilajelor;
c)planul cu amplasarea obiectivului în zonă;
d)memoriul tehnic justificativ;
e)copia certificatului unic de înregistrare;
f)copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului
de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul;
g)chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele
12 Autorizatie pentru unitatile de Ordinul a)cererea de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;
neutralizare subproduse de 16/2010 b)proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea
origine animala nedestinate echipamentelor şi utilajelor;
consumului uman c)planul cu amplasarea obiectivului în zonă; Ordinul 16/2012

d)memoriul tehnic justificativ;


e)copia certificatului unic de înregistrare;
f)copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului
de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul;
g)actul doveditor al dreptului de proprietate/ folosinta asupra spatiului
in care isi desfasoara activitatea detinut in conditiile legii;
h) contract de servicii cu un medic veterinar de libera practica sau
lista cu personalul de specialitate;
i) contract incheiat cu unitate de neutralizare sncu autorizat sanitar
veterinar;
j) referat de evaluare medic veterinar zonal;
k)chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele
11 Autorizatie transportatori Ordinul OPERATORI ECONOMICI CARE DESFASOARA
animale vii - 16/2010 ACTIVITATI COMERCIALE DE TRANSPORT ANIMALE VII -
PENTRU CALATORII RUTIERE DE SCURTA DURATA, DE
PINA LA 8 ORE :
a)cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
b) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului;
c) dovada scrisa ca operatorii economici au sediul in Romania sau, in
cazul operatorilor economici dintr-o tara terta , ca sunt reprezentati in
Romania ,conform prevederilor legale in vigoare;
d) declaratie scrisa pe proprie raspundere ca dispune de personal,
echipamente si proceduri operationale suficiente si corespunzatoare ,
care permit respectarea legislatiei in vigoare;
e)declaratie scrisa pe proprie raspundere ca operatorul economic sau
reprezentantii legali ai acestuia nu au fost inregistrati pentru incalcari
grave ale legislatiei comunitare si/sau ale legislatiei nationale privind
protectia animalelor in ultimii 3 ani anterior i datei la care se solicita
autorizatia sanitar-veterinara.
autorizatia sanitar-veterinara.
f)chitanta care dovedeste ca a achitat tarifele;

OPERATORI ECONOMICI CARE DESFASOARA


ACTIVITATI COMERCIALE DE TRANSPORT ANIMALE VII –
PENTRU CALATORII RUTIERE DE LUNGA DURATA , PESTE
8 ORE:
a) respectarea dispozitiilor , de mai sus,lit.a)-e);
b) depunerea suplimentara a urmatoarelor documente:
i) procedurile care permit transportatorilor sa urmareasca si sa
inregistreze circulatia mijloacelor de transport animale vii aflate sub
responsabilitatea lor si sa contacteze conducatorii respectivi in orice
moment in timpul calatoriilor de lunga durata;
ii) planurile pentru situatiile de urgenta;
-chitanta care dovedeste ca a achitat tarifele;
Autorizatie pentru mijloace Ordinul MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII ,UTILIZATE
de transport animale vii 16/2010 PENTRU CALATORII RUTIERE DE SCURTA DURATA, DE
PINA LA 8 ORE:
a)cererea, in original, conform modelului prevazut in anexa nr.6;
b)declaratia pe proprie raspundere ca mijlocul de transport animale
vii nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizari emise de alta
autoritate competenta i n Romania sau in alt stat membru al Uniunii
Europene;
c)copie dupa certificatul de inmatriculare a mijlocului de transport
animale vii.
d)certificatul privind atestarea competentei profesionale pentru
conducatori si insotitori in conformitate cu art.17 alin.(2)din
Regulamentul Consiliului nr.1/2005/CE privind protectia animalelor
in timpul transportului si a operatiunilor conexe si de modificare a
Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului
nr.1255/97/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L3
din 5 octombrie 2005, cu amendamentele ulterioare, incepind cu 5
ianuarie 2008;
e)memoriu tehnic justificativ al mijlocului de transport .
f)referat de evaluare pentru autorizarea/neautorizarea sanitar-
veterinara a mijlocului de transport animale vii pentru calatorii rutiere
de scurta durata.
e)chitanta care dovedeste ca a achitat tarifele ;

MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII ,UTILIZATE


PENTRU CALATORII DE LUNGA DURATA , PESTE 8 ORE :
a)cererea , in original, conform modelului prevazut in anexa nr.6;
b)declaratie pe proprie raspundere ca mijlocul de transport nu face
obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizari emise de alta autoritate
competenta in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene;
c) copie dupa certificatul de inmatriculare a mijlocului de tansport;
d) dovada utilizarii pentru transportul ecvideelor domestice, altele
decit ecvideele inregistrate, si pentru animalele domestice din speciile
bovine,ovine,caprine si porcine a unui sistem de navigatie prevazut la
art.6 alin.(9) din Regulamentul Consiliului nr.1 ianuarie 2007, pentru
mijloacele de transport rutier utilizate pentru prima data si de la 1
ianuarie 2009 .
e)certificatul privind atestarea competentei profesionale pentru
conducatori si insotitori,in conformitate cu art.17 alin.(2)din
Autorizarea exploataţiilor în Ordinul a)cererea de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;
conformitate cu prevederile 16/2010 b)proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea
art. 2 al Deciziei echipamentelor şi utilajelor;
Comisiei nr. 346/2010/UE c)planul cu amplasarea obiectivului în zonă;
referitoare la măsurile de d)memoriul tehnic justificativ;
protecţie cu privire la e)copia certificatului unic de înregistrare;
anemia infecţioasă ecvină în f)copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului
România de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul;
g)actul doveditor al dreptului de proprietate/ folosinta asupra spatiului
in care isi desfasoara activitatea detinut in conditiile legii;
h) contract de servicii cu un medic veterinar de libera practica sau
lista cu personalul de specialitate;
i) contract incheiat cu unitate de neutralizare sncu autorizat sanitar
veterinar;
j) referat de evaluare medic veterinar zonal;
k)chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele
Exploataţiile de ecvidee Ordinul a)cererea de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;
înregistrate care participă la 16/2010 b)proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea
anumite echipamentelor şi utilajelor;
competiţii şi evenimente, în c)planul cu amplasarea obiectivului în zonă;
conformitate cu art. 3 al d)memoriul tehnic justificativ;
Deciziei Comisiei nr. e)copia certificatului unic de înregistrare;
346/2010/UE referitoare la f)copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului
măsurile de protecţie cu de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul;
privire la anemia infecţioasă g)actul doveditor al dreptului de proprietate/ folosinta asupra spatiului
ecvină în România in care isi desfasoara activitatea detinut in conditiile legii;
h) contract de servicii cu un medic veterinar de libera practica sau
lista cu personalul de specialitate;
i) contract incheiat cu unitate de neutralizare sncu autorizat sanitar
veterinar;
j) referat de evaluare medic veterinar zonal;
k)chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele
Autorizatie utilizarea zerului Ordinul a)cererea de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;
in hrana animalelor 16/2010 b)proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea
echipamentelor şi utilajelor;
c)planul cu amplasarea obiectivului în zonă;
d)memoriul tehnic justificativ;
e)copia certificatului unic de înregistrare;
f)copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului
de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul;
g)chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele
Autorizatie sanitara Reg. CE Cerere pentru dirijarea laptelui si produselor din lapte in hrana
veterinara a unitatii de 142/2011 de animalelor
procesare a laptelui ( pentru punere in Formularul de informare si solicitare a autorizarii unitatilor de
dirijarea laptelui si produse aplicare a Reg. procesare a laptelui pentru dirijarea laptelui si a produselor din lapte
din lapte in hrana animalelor) Ce 1069/2009 in hrana animalelor
Lista cu exploatatiile de animale la care unitatea intentioneaza sa
expedieze lapte si produse din lapte
Copia autorizatiei sanitare-veterinare de functionare a unitatii de
procesare lapte
Nu se percepe taxa!
Autorizatie unitati specializate Ordinul a) cererea de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;
DDD 16/2010 b) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea
echipamentelor şi utilajelor;
c) planul cu amplasarea obiectivului în zonă;
d) memoriul tehnic justificativ;
e) copia certificatului unic de înregistrare;
f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are
sediul;
g) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinta a spatiului in
care-si desfasoara activitatea;
h) lista cu personalul de specialitate calificat in conditiile legii;
i) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele
Inregistrare sanitara Ordinul a) cererea, în original, conform modelului prevazut în anexa nr. 6;
veterinara a unitatilor care nr.16/2010 b) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
desfasoara activitati supuse c) schita unitatii cu descrierea fluxului tehnologic, iar pentru
controlului sanitar veterinar exploatatiile de acvacultura memoriul
(anexa 2) tehnic justificativ, conform modelului A prevazut la anexa nr. 42;
d) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinta asupra spatiului
în care îsi desfasoara
activitatea, detinut în conditiile legislatiei în vigoare;
e) declaratie pe proprie raspundere ca îndeplineste conditiile sanitar -
veterinare prevazute de legislatia în vigoare pentru desfasurarea
activitatii.
Avize si notificari pentru Ordinul
infiintarea de unitati de 57/2010;
crestere a animalelor si unitati Ordinul
de procesare a alimentelor 16/2010;
Protocoale
Autorizarea sanitara Ordinul a) cerere de autorizare conform modelului prevazut in anexa 3;
veterinara a unitatilor ce nr.109/2010, b) copie a certificatului unic de inregistrare emis de oficiul registrului
desfasoara activitati in modificat cu comertului;
domeniul hranei pentru Ordinul c) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului
animale 16/2013 comertului de pe raza tribunalului in a carei zona teritoriala isi
desfasoara unitatea activitatea;
d) schita unitatii cu fluxurile tehnologice, daca este cazul;
e)dovada detinerii spatiului;
f)memoriul tehnic justificativ;
g) lista cu personalul de specialitate calificat in conditiile legii;
h) dovada achitarii tarifului de evaluareprevazut la lit.A din anexa nr.2
in contul DSVSA
Inregistrarea sanitara Ordinul a) cerere de inregistrare conform modelului prevazut in anexa 3;
veterinara a unitatilor ce nr.109/2010, b) declaratia pe proprie raspundere, conform modelului prevazut in
desfasoara activitati din modificat cu anexa nr.4
domeniul hranei pentru Ordinul c) copie a certificatului unic de inregistrare emis de oficiul registrului
animale 16/2013 comertului;
d) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului
comertului de pe raza tribunalului in a carei zona teritoriala isi
desfasoara unitatea activitatea;
e) schita unitatii cu fluxurile tehnologice, daca este cazul;
f)dovada detinerii spatiului;
g)memoriul tehnic justificativ;
h) lista cu personalul de specialitate calificat in conditiile legii;
i) dovada achitarii tarifului de evaluareprevazut la lit.B din anexa nr.2
in contul DSVSA

Inregistrarea sanitara Ordinul a) cerere de inregistrare conform modelului prevazut in anexa 3;


veterinara a mijloacelor de nr.109/2010, b) copie a certificatului unic de inregistrare emis de oficiul registrului
transport al hranei pentru modificat cu comertului;
animale Ordinul c) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului
16/2013 comertului de pe raza tribunalului in a carei zona teritoriala isi
desfasoara unitatea activitatea;
d) copie a certificatului de inmatriculare a mijlocului / mijloacelor de
transport al hranei pentru animale;
e) dovada achitarii tarifului de evaluareprevazut la lit.B, pct.10 din
anexa nr.2 in contul DSVSA
Autorizatie pentru LEGE nr. 194 1)În vederea obţinerii autorizaţiei, operatorul sau reprezentantul
etnobotanice din 7 autorizat depune la A.N.S.V.S.A. următoarele:
noiembrie a)cerere de autorizare din care să rezulte: numele, prenumele şi Etnobotanice
2011 domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul social ale operatorului
ori ale reprezentantului autorizat al acestuia, precum şi denumirea
produsului şi scopul operaţiunilor pentru care se solicită autorizarea;
b)caracteristicile calitative şi cantitative ale tuturor constituenţilor
produsului, inclusiv denumirea comună internaţională, dacă există o
asemenea denumire sau o referire la denumirea chimică relevantă;
c)evaluarea riscurilor psihoactive pe care le-ar putea prezenta;
d)descrierea metodei de fabricaţie şi de control utilizate de fabricant;
e)explicaţiile privind măsurile de precauţie şi siguranţă ce trebuie
luate pentru ca produsul să nu fie sau să nu poată fi recomandat
pentru consum uman;
f)rezultatele testelor fizico-chimice, biologice sau microbiologice şi
toxicologice, după caz;
g)o machetă a ambalajului primar şi, după caz, a ambalajului
secundar, precum şi modalitatea de utilizare recomandată;
h)dovada achitării tarifului de autorizare;
i)orice alte documente sau informaţii pe care le consideră relevante
pentru obţinerea autorizaţiei.

ORDONANŢĂ DE procedura aprobării tacite - procedura prin care autorizaţia este


URGENŢĂ NR. 27 considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu
răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea
DIN 18 APRILIE respectivei autorizaţii.
2003 PRIVIND
PROCEDURA
A P R O B Ă R I I TA C I T E