Sunteți pe pagina 1din 52

INSTITUTUL DE PROEECTARE, CERCETARE

SI TEHNICA DE CALCUL IN CONSTRUCTII


IPCT-SA

NORMAHV PENTRU
PROIECTAREA, EXECUflA P
EXPLOATAREA PARCAJELOR
ET AJATE PENTRU AUTOTURI&ME

ESDICATIV: NP 24-97

NORMATIV PENTRU
PROIECTAREA CONSTRUCJIILOR
PUBLICE SUBTERANE

INDICATIV: NP 25 -97

EDITURA FAST PRINT


BUCURE§TI 2005
MINI3TEHUL DE INTERNE
CORPUL POMPIERILOR MILITARI
INSPECTORATUL GENERAL
SECRETAR DESTAT

LASZLO BORPELY A V I Z
nr. 34545 din 06.10.1997
GENERALA REGLEMENTARI
§1 ATESTARI TEHNICE ^
La cererea Insfcitutului de: 'Proiectare^ Cerceiare ?i Tehnica de
DIRECTOR GENERAL, Calcul - IPCT Bucure?ti, inregistrata cu nr.1031/29.09.1997, in
ing. Ion StSnescu conformitate cu prevederile art.17 alin.(l) lit.d) din Legea nr: 121/1996
privind organizarea §i functionarea Corpului Pompierilor Militari 51
blRECfiA PROGRAME DE CERCETARE art. 16 alin.(3) "din'brdb'nahta Guveriului nr.'60/1997 privind apafarea
§1 REGLEMENTARI fEHNICE impotriva incendiilor, Inspectoratul General al: Corpuiui: Pompierilor
Militari avizeaza regulile $i ffiasiirile de prevenire ?i stirigere a
DIRECTOR,
ing. Octavkn MtnoiJt. incendiilvr cuprinse,, in,, "Nonnaidvul., .jpentru proiectarea, executia,
esploatarsa ?i poatutilizarea parcajelor etajats pentru autoturisme".
' ' ' Avizul se'emite In: baz^?',"'/.-.....' . " ' . . ' . . . , . -
DERECTIA JURIDICA, CONTENCIOS -redactarii finale elaborate de : IPCT SJL Bucure?ti
PROBLEME SPECIALE SI
RELAjn PUBtlCE -proiectului/coutractului numarul :995/1996
-avizului C.T.S. al M.L.P.A.T. cu numarul 166/16.05.1997
DIRECTOR
Pop Georgeta Mari|>
•''•. / '•.. ' ;l
, :', '^*~\ -
^*~\ f-C> ~
T •'" Pentru
COMANDANTUL
SEFUL DE STA'
,UI POMPIERILOR MILITARI
General de

LOCTHTORUL SE^ULUI INSPECTIEI


PENTRU-PHEVENIBEA INCENDIILOR
v L
Colonel, ' ^i'
ing. Danut-Sfaciuca

Se anexeazfi lucrarea stamnilata spre neschimbare. continand 57 file


CUPRINS
I. GENERALITATI

I. GENERAL1TATI
1.1. Obiect

II. CONDITII DE AMPLASAMENT 1.2. Domeniu de aplicare


corespunzatoare
construc^iilor destinat^.pargsiii.autoturismelOJ'* , ... 1.3. Condi^ii de utilizare

III CERTNTE DE CALITATE --^ - ^ •-^••^: ' ;.,,.-:;,;


privind;prQiectarea : ,•••;,;. ^-f^::'^^'\ v :<;=.'•":* •••-•.-.••-•;
§i execvijia qpnstruc£iilpr destin^.te parcaxii,au,tpturisnielQr v , ;

A."'••'*"-•' REaSTfiMI^gl'STABrmfATE1''5--'>'-'•;:--: -^'•-•'•: •*' • >••'!*• •,


B.,, ., ,,,,SJGURANi;A.ftsI.EXI?LOATARE , -.-,,-.,. , ,,,.v; ,•••'.. ;
C. ""SIGURANTA.LAFOC ,' . ..
D . • • • ' • • - ' IGIENA ?I SANATA^EA "M^filvfltbRf'teFACERSA5 5§F PRCXTECTIA
:
MEDKJLUI;,'- ?.:.;:- ,:•:-•. -t ' / I . : : • : ' - : -V './>.K'J!-,;. ?:••'-:-;,,;;;,;•:••. • •• ;; ,-.,, .;:;j .,:,;,,;.;,
E. IZOLARE TERMICA, HIDROFUGl §J ECONOJyllA PE ENERGIE
F. PROTECTlAfMPOTRIVAZGOMOTlDtui"" -:l

IV. ANEXE GENERATE ••' ;'^-•'•.'•

IV.l. Cadrul legislativ


IV.2. Tenninologie gi c}asifican ; ....
IV.3. Documente tehnice conexe
IV.4. Instruc|iuni tehnice generale ^'v'f^i

IV.5. Tehnologii de parcare


IV.6. Geometria parcarii
1.2.3. La extinderea, modificarea sau schimbarea de destinate a
dadirilor existente>pentru parcarea autoturismelor, daca nu se
NORMATIV DE PROIECTARE mrauta|esc - 'cerinjelei de calitate necesare prevederile
A CONSTRUCTOR PUBLICE "hormitevuiui cu raVactei-'cte rgcomaridare.
DESTINATE PARCARH INDICATIV NP 24 - 97
AUTOTURISMELOR
-CERINTE DECALITATE-
1.3. CONDIPI DE UTILIZARE

I. GENERALITAJI ' '" ' ; ';'"V ": ^ • ^ ; < ' ' --•* 1.3.1. Construcfiile destinate exdusiv parcarii autoturismelor se
incadreaza in general, in.; categoria :de impprtanta "C"
1.1. OBIECT J.,.:•-,!';:..< ,s:. ' : . • 10";. M (normala), iar .nivelele de performan^a prevazute sunt
corespunzatoare acestei categprii. : • ., '
1.1.1. Prezentul normativ stabileste condijiile tehnice si nivelele de
performanta admise pentru asigurarea cerin£elor de calitate 1.3.2. In cazul in care spa£ile pentru parcare se comaseaza cu alte
ale construcjiilor publice destinate parcarii autoturismelor. construcpi, se vor adopta niveluri de performanta
corespunzatoare cerintelor de calitate impuse de categoria
1.1.2. Cerinfele de calitate ce trebuie asigurate prin proiectarea, superioara de importanfa cea mai mare.
execufia si exploatarea parcajelor pentru autoturisme sunt
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcjii. 1.3.3. Valorile nivelelor de performanta corespunzatoare exigence!
utilizatorilor, se stabiliesc conform reglementarilor tehnice, pe
baza condr£iilor incluse in tema de proiectare.
1.2. DOMENIU DE APLICARE
1.3.4. Performan|ele si nivelele de performanta stabilite prin
1.2.1. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la prezentul normativ, trebuie sa fie menfinute pe mtreaga
proiectarea si executia construc£ilor si spa£ilor noi destinate durata de exploatare a construc£ei, stabilita de lege.
parcarii autoturismelor - indiferent de forma de proprietate -
avand malpmea mai mica de 1,95m, si greutate totals de eel 1.3.5. La proiectarea, execu^ia si exploatarea unei construcjii
Imm mult 3,5 tone, precum si a remorcilor acestora. destinate parcarii autoturismelor, pe langa prezentul
normativ, se vor respecta si prevederile reglementarilor
1.2.2. Nu fac obiectul prezentului normativ gaj-ajele, construcjiile tehnice conexe .(anexa IV-3).
destinate parcarii a maxim doua autoturisme, constructiile
echipate cu sisteme mecanice de parcare sau utilaje destinate 1.3.6. Prezentul normativ va fi utilizat tinand cont si de prevederile
parcarii, constructiile cu locuri de parcare in boxe individuale, cuprinse in "Normativ pentru adaptarea construcfiilor si
precum si dispozitivele mecanice, electronice sau electrice, locurilor publice la cerinjele persoanelor handicapate" CPH1-
pentru parcaje (borne de plata, bariere, borne luminoase de 93.
reperaj si direcponare).
De asemenea, nu fac obiectul prezentului normativ
constructiile la care parcarea propriu-zisa se asigurS cu
sisteme mecanice si titilaje de parcare (altele decat 1.4. TEKMINOLOGIE, CLASIFICAR1
ascensoarele/platformele mecanice de acces la nivelele de
parcare). 1.4.1. Terminologia utilizata si clasificarea parcajelor pentru
autoturisme sunt precizate In anexa IV.2.

Elaborat de: Aprobat de:


1NSTITUTUL DE PROIECTARE, MNISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
CERCETARE $1TEHNICA DE §1AMENAJAREA TERITORIULUI
CALCUL IN CONSTRUCJII cu ordinul nr: 141/N din 28.11.1997
^
•:\-:.i.':^.''-X;;'tf:-&.:>'£;^

H. II. CONDfpI DE AMFLASARE


a a construc^iilor destinate parcarii autorturismelor

ILL Generalita£L 11.1. GENERALITATI


11.1.1. Cpnstructiile destinate parcarii autoturismelor se amplaseaza,
11.2. Condi^ii de teren de regula, in zone de interes public, ^inandu-se seama de
•'...V'-, •-. . . • • • . ' -f,;,--s: tf-.:l asigurarea unor pbsibilita^i cat mai cbnstante de exploatare.
••&•&. Coriditii de >2onS • -.'•'"" '••;•.
11..1.2. Prin amplasare, se vor. de asigurara posibilita^i de acces
II.4. Condi^ii de vecinatate* ' J functional, si pentfu intervenl^e m cazuri deosebite.

11.1.3. Distan^ele de aihplasare fa^a de punctele/zonele de interes


public se considera optime, atunci cand nu depajegte 500 m..

11.1..4. t Stabilirea numarului locurilor de parcare in cladiri cu alte


' functiuni decat cea de parcare, se face in conformitate cu
preyederile' Regulamentului General de Urbanism si ale
:
normativului P132. '
.1U.5. Numarul locurilor de parcare din cladirile destinate exclusiv
acestui scop nu se normeaia, stabilindu-se dupa caz in func^ie
de .natura proprietajii terenului, de posibilita^ile oferite de
.' teren si a celor de amplasare §i conforraare a construc^iilor
respective, potrivitlegislatiei in, vigoare.

II.1.6. Pentru orice construc{ie de parcaj stabilirea regimului de


inaltimey de aliniere, capacitate etc. se face in concordan^a cu
prevederile Certificatului de Urbanism, avandu-se in vedere
totodata §i influienj:a vantultu si a curen^ilor de aer din zona.

II.2. CONDITII ALE TERENULUI

11.2.1. Zona seismica


H.2.1.1. , Proiectarea si realizarea constfucpilor destinate parcarii
autoturismelor se face in conformitate cu prevederile
Normativului P100, asigurandu^se condi^iile corespunzatoare
categoriei de importan^a a construcpei, si gradului seismic al
zonei respective. , . ...

11.2.2. Natura terenului ,

II.2.2.1. La proiectare si execute se vor avea in vedere caracteristicile


; fizico-mecanice si geomorfoipgice ale terenurilor, panta
terenului, precum si nivelul apelor freaticev functie de care se strada, conform reglementarilor tehnice.
stabilesc solutiile constructive si procedeele de realizare,.
II.3.4.2. Parcajul va fi astfel realizat si exploatat incat in functionarea
normala sa nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a
CONDIJII ALE ZONEI afecta sanatatea sau linistea utilizatorilor cladirilor invecinate
(peste Hmitele admise in reglementarile tehnice).
Insoriie
II.3.4.3. De regula se aleg echipamente si instalatii cu nivel de zgomot
Durata de insorire a parcajelor supraterane deschise se redus, iar daca aceasta nu este sitficienta, se iau masuri de
recpmanda a fi cat mai mica, asigurahdu-se mijloacele de izolare generala sau locala impotriva zgomotelor aeriene si de
protectie necesare care sa evite insorirea excesiva. 1
impact, (separator!, ecrane, rezonatori, finisaje absorbante,
, carcasari de utilaje, etc.). ' ' • ,
Influenza vantului si a. curentilor de aer
11.3.4.4. Nu se recomanda amplasarea parcajelor supraterane deschise
, fa functie de conditiile din zona in care se amplaseaza 51 de cu capacitatea peste 100 autoturisme la mai pu-jin de 100 m. de
distance dintre cladirile supraterane, se vor evita conformari spitale, scoli, crese si gradinite, camine de batrani, teatfe,
planimetrice sau volumetrice care pot creea curen^i de aer si lacasuri decult.
disconfort la nivel pietonal, asigurandu-se in acelasi timp,
niyelul pptim de ventilare natural - organizata. Pentru
ventilarea naturala organizata prin fafade, se recomanda CONDIJII DE VECINATATE
asigurarea a minimum 40% deschideri, din aria inchiderii II.4.
perimetrale.
JI.4.1. In general, conditiile de vecinatate sunt cele stabilite prin
prevederile Regulamentului de Urbanism, ale Planului
In zonele cu vanturi dorhinante, se va evita amplasarea cladirii Urbanistic de Detaliu si Certificatul de Urbanism, precum si in
cu parcaje deschise ,cu fajada opusa directiei vantului la
prezentul normativ.
distanja mai mica.de 15 m fa{a de cladiri de produc^ie si 30m
de cladiri,civile, sau ;se vor lua masuri de protectie a
H.4.2. Siguranp la f oc
constructiilor invecinate (ecrane, facade oarbe sau blindate,
etc.).. Pentru limitarea propagarii incendiilor, mtre constructia
II.4.2.1.
parcajului si cladirile invecinate, dupa caz se asigura:
Se recornanda ca fa^adele deschise si nivelurile superioare • distance de siguranp normate;
.expuse vantului dominant, s3 fie protejate temporar iarna, • elemente de limitare a propagarii incendiului.
contra patrunderii si aglomerarii zapezii in interiorul
constructiei (plase sau parazapezi). , Amplasarea Independenta a parcajelor fa$a de constructiile
" IIA.2.2.
: - ; invecinate se face la distance de siguran^S normate in functie
Furitatea aerulxil 7; de giradele de rezisten^a la foe si riscurile de incendiu ale
respectivelor constructii, sau se separa cu elemente dm clasa
Parcajele inchise vor fi echipate cu instalatie de ventilare, iar de combustibilitate C0 (CA1), rezistente la foe conform
gurile de refulare in exterior vor fi astfel dispuse si realizate reglementarilor tehnice, astfel incat propagarea incendiilor sa
ihcat sa nu se depaseasca concentratiile de noxe1 stabilite fie limitata.
conform STAS 12574 precum si a prevederilor avizelor si
acorduluj'de mediu. ' ' . Amplasarea alipita sau comasata a parcajelor m construc^ii cu
11.4:2.3.
:
altefunctiuni esteadmisa, in conditiile din label 1, daca sunt
Protec^a impoiiiva zgomotului ' separate - prin elemente de compartimentare din clasa de
combustibilitate Cg (CA-^), rezistente la foe, in limitele ariilor
Constructiile destinate parcarii autoturismelor trebuie astfel
construite stabilite in functie de gradtil de rezisten^a la foe,
amplasate, conformate si realizate incat la 1,00 m de cladirile
riscul de incendiu, tip de constructie si destinatie conform
invecinate, indiferent de categdria ^trazii, valoarea zgomotului
reglementarilor tehnice. Comunicarea functionala dintre
prodiis prin explbatare sal nu depajeasca zgomoti.il admis in
11
parcaje si cladirile de care se alipesc sau inglobeaza se asigurS ^ fie;racordate la reteaua pufilica stradala.
; •;•;• £••.;.•' :; "'j;-" ; ' .••;•• ' ..••..' • . '. - • '" . • ••
prin goluri funcjionale, protejate corespunzator.
0432- ;:':. rEareajele 'trebuie; saAiba asigtirat t» drum carosabil care sa
permits aceesul aufospecialelor de interventie ale salvarii si
; :;t;1
label 1 politiei in cladire. • " ' v;- '
Pentru autospecialele pompierilor si salubrita^ se asigura
v. ••conditiile desfasurarii -afctivitap spedffce la nivelul terenului
CONDITII IN CARE ESTE ADMISA ALIPIREA SAU INGLOBAREA amenajat adiacent (platformelor carosabile adiacente).
PARCAJELORtN CONSTRUCTII CUALTE OBSTINATE
DESTINAT1A CONSTRUCTHLOR GRADDE TIP DE PARC AT ' 5;-<lf 4 3 3; •-••• Atcesele. carosabile ale weonstrucpilor destinate parcarii
LA CARE SE POT ALIPI SAU REZISTENTALA ADMIS autoturismHor se !*ezolva in funcjte de categoria
INGLOBA PARCAJELE PENTRU FOCAL (cf. ANEXA strazii(strazilor) adiacente, astfel:
AUTOTURISME CONSTRUCTIILOR IV.2.2) :, ••.•penta-ustr3zide categoria I si IF- prin bretele de accelerare si
CONSTRUCTI! DE PRODUCTIE ,T ,; decelerare, folosite si ca stocaj-temporar pentru acces , cu
latimi si lungimi dimensionate torespunzator necesarului de
SI/SAU DEPOZITARE, DIN I-II , PI, P2,P3
timp de acces in funcjie de marimea parcajului, numarului de
CATEGORIILE Q D SAU E DE m P1,P2 • ",'. puncte dfe' contrbl> timpul: de sta|ibnare:pentru plata, frecventa
PERICOL DE INCENDIU IV -V PI utilizarii, etc., ^furictionarii in 0rele:de varf;
CLADIRI CIVILE (PUBLICE), CU • pentru storazi de categoria HI -IV - prin accese directe sau
EXCEPTIA CELOR OBSTINATE ' indireqte, in ^ fiamGtie de frecventa lltilfearii acceselor in parcaj.
PERSOANELOR CARE NU SE I-II PI, P2, P3 Se pot amenaja bretele de alimentare corespunzatoare
POT EVACUA SINGURE ; m , T'iasigurarii timpului de^s'teptare mebfesar pentru acces;
PI
Aleile interioare :ide eireulatie- din ' incintele in care se
amplaseaza parcaje, vor fi conformate si dimensionate in asa
••.";. jfifd; •incatisa preia'teaffcul curentdar sjipoata fi utilfeate ji de
II.4.2.4. Construcjiile independente, destinate parcarii autoturismelor
, • ,, ; Tnijloacele detoterfrentie prevazute in articolul II.4.3.2.
se amplaseaza fafa de construcfiile invecinate la distance de
siguran^a recomandate conform tabel 2, in funcfie de gradele ; • • Pentru .asigurarea ; func^onalita'|ii. !:ifbane, semnalizarea
de rezistenja la foe ale acestora, (atunci cand nu sunt realizate
iqt.parca']ulTO;seVface deda distante determinate in coroborare cu
compartimentari antifoc).
viteza de deplasare pe traseele localitatii ?i pe caile adiacente
: \folosite ca faeces ; prirttr^uHfi bun .feperaj, prin panouri de
Tabel 2
."• jserioializaffe -care cuprind'Sidicap de' acces, dotare si succinte
condi^ii de stationare.
DISTASTE DE SIGURANTA RECOMANDATE FATA DE CONSTRUCP INVECINATE
GRAD DE:REZISTENTA LA FOC AL Distance recomandate, in funcfie de gradele de Accesele pietonale ale parcajului se amplaseeaza, alcatiiiesc si
H.4.3.5.
CONSTRUCTIEI PARCAJULUI rezisterifa la foe ale obiectelor invecinate (m) :;VJ dimerisioneazia astfel >ineat' sa a'sigure' "siguran^a pietonilor in
i- H • • - • HI IV - V raport cu circulatiile pentrii autoturisme si corelate cu
. I-II • • 6 - 8 10 circulatiile interioare pietonale.
m . .8 . 10 12
IV - V 10 12 15

II.4.2.5. Pentru construcjii de produce . si/sau depqzitare din


categoriile A si B de pericol de incendiu distanfele se Orice construcfie destinatS parcarii autoturismelor trebtiie sa
majoreaza cu 50%, asigurandu^se condifiile de zonare pentru • dispuna de toate utilitafileneeeskre-functionarii in conduit de
spa^iile cu pericol de explozie. ' '- sigurari^a, igiena sanatate £i pirbtectia mediului.

II.4.3. Accese carosabile 1L5.1. Alimentarea cu apa

11.4.3.1. Drumurtle carosabile destinate accesului in parcaj, trebuie sa Alimentarea cu apa se poate asigura prin:
12 13
- racorduri • (branfaaiente) lai; rejelele: de distribute ale (hidrocarburi)'si'^namol, inainte 'de racordarea la re^eaua
localitatii sau zonei in care se amplaseaza ; exterioara de canalizare.
- suEse proprii, ' adoptate peritru amplasamente izolateiisau
zone fara retele de djstrib.utie a apei, ori rejele insuficiente Energie electrica •';, >::' •.•
cantitativ sau calitativ. ?•;:-:•.•. . . . . • • . .••;•-• ., ;
Construc^iile pentru pareaje se alimenteaza cu energie electrica
UJI.5.1.2.:
Laifealizaicea retelelOr/.serespecta prevederile Normativului 19 conform reglementarilor tehnice specifice.
- '
Din sistemul energetic national; alimentarea electrica normala
rILS.1.3. Perttnj pozareaiconductelor in pamanfese respects pfeveclerile (trifazica sau irwariofazica),'Vla asigura:
.NormativultiiP 7 si STAS 6QH. .;-;;,,:-' -frecventa f= 50 Hz + 0,5 %
-tensiune. - « w=0,38-(0,220),KV..±10 % : .
.vH.5.1.4. , GospodSriile deiapa(hidrofor>;Sta^,e pampe, rezervoare etc.) se
prpiecteaZa si realizeazsi ib conforniitate cu prevederile Alimentarea electrica din grup electrogen

11.5.3.2.1. Alimentarea cu energie electrica de la un grup electrogen,


ir.5.1,5! • i.Alimentarea cu:apa-;ealdai::a parcajelor;,; in scopul asigurarii dupa caz,poate constitui;H,..:,j ;••: . .;,.,.
mtretinerii,sepQate, asigura : v: ,..,,. ;.>/.•• - alimentarea de rezerva (care intra automat in functiune in
timpul; nor-mat, la-.-eaderea refeleir, electrice a . sistemului
: a. centralizat - de} la'eentualele sau:punctele termice zonale. '••: lenergetic national;, de alimentare normala);
... - alirrientarea de baza (c§nd cladirea nu este sau nu poate fi
b. local -r din cerrtrale sau puixcte tenrucesproprii, (inglobate In alimentata din rejeaua sistemului energetic national).
cladiresauindependente). • . . :•, ..•:>.•• -..'!?,';,•-
;1Cafpacitatea...grup:.ului,,electrogen se determina astfel meat sa
. ; 11.5,1,6.; ; Alimeritarea: cu lapi: pentru /stirtgerea incendiului se poate ..,,asjgure iritregul^consum,:necesar |unctionarii in conditii
asigura print re{ele jncleper«Sente sau comune cu apa rnenajera. ; nprmale. a,.<jCQnstr.uc$(ei,., indusiv. rnaximul de pornire al
, consurnatqrilpr.,siinultani sau q parte din consumul electric (in
11.5.1,7. Debitele^de, apa necesara pentru< stirigerea incendiului se .functie,de pnoritatile stabilite, de la caz la caz) si a celui de
stabilesc conform reglementarilor fehnice specifice. pornire necesar., - . ...... ...... ;

, II.5-L8. .Schiparea;parcajeloE:cu;instala{ii destingere a incendiului este Amplasarea, grupului .electrogen. se face. ,potrivit
,IL5.3,2.3,.
obligatcjrig conform reglementarilor tehnjce. , reglementSrilpr tehijiice, cbrespunzator functiunilor asigurate.
n.5.2. Canalizare H.5.3.2.4. Pentru parcajele cu capacitatea mai mare de 500 de
autovehicule, se prevede obligatoriu grup electrogen pentru
• IL5.2.L Apele , gyacuate ;;l ;;-respecta pre^^ederile ..... aKmentare, elfiOtr4ca::..de:. rezerva cu intrare in functiune
Normative 90, ; .- autc^ata5(rriaxirriuin 3.0'1), asigurand alimentarea simultana a
instala^iilor vitale utilitare cum sunt:
II.5.2.2. Instala^ile de canalizare ale parcajelor vor asigura preluarea - pompe si robinete de incendiu;
apelor provenite din scurgeri de pe autoturisrne din - circuitele de control, instalatii de semnalizare in caz de
Intrejinerea pardoselilor si,, recOiMandabil din ey^ri(uala ..incendiu si dispozitive electrice de siguran^a (iluminat de
folosire a instala^iilor de stingere. :• .isiguranja. pentru continuarea, lucruJui, interventie, evacuare,
""etc.);'" " "' ':r:*,r,',:.,> , , ; , ' : ; " ; ' : ^ :
.;', H.5.2.3, Ins.tala^a,de canalizare.se, iva proiec^ajSi'executa, de regtila, cu - instalatii de desfumare in caz de incendiu (daca este cazul);
, colpane ,deschise si garda hidraulica la partea de jos a - instalatii de ventilare (eel putin 50% din debitele instalate);
coloanei. - ascensoare de interventie in caz de incendixi (daca este
kit: .<•< >i-n.:,.-~\St-.iL:\ .':,c.^ cazul).
H-.5.2.4. Toate coloanele de canalizare ale parcajului public se
colecteaza obligatoriu mfe-un . separator de ; , i U.5.3.2.5. Alimentarea electrica de rezerva se asigura si la parcajele
14 15
pentru mai-pujin. de;' 50Q< 'desautdturisme, in funcjie ; de
considerentele specifice. de ordiri::geometric, numar de IE. CERINTE DE CALITATE f - ;: -
niveluri on existen^a unei instala^ii de ascensor (platforme)
pentru autovehicule sau la .eerinfa iinvestitorului. Platformele
pentru autovehicule vor avea obligatoriu si un sistem mecanic III.A. Rezistenta ?i stabilitate
(manual) demaneyrare. =•
III.B. Sigufanta M expfea'tare ,,
H.5.3.2.6. Circuitele destinate alimentarii electrice de rezerva vor avea
:i: . trasee indepeiidente 51 protejate;fa^a;de alimentarea norrnala,
conform-reglenientarilor'tehnice specif ice. IHC. Siguranta la jfoc
• ' ." i''• • • • ' . ' :..^

II.5.3.2.7. In cazul in care; seprevede ca accesul in parcaj sa fie menjinut Itl.p: Igienai, sanatatea oamenilqr, refacerea fi protec£a mediuiui
si pe durata de nefuncfionare a alimentarii electrice normale,
'i parcajul va fi prevazut si cUiOiSA-irsa; de alimentary de; avarie, III.E. Izolare termiea/ Wdrofuga fi econorrue de energie
independents de sursele de alimentare normals si de rezerva.
III.F. Protee^ie impotriva-igomotTilui
II.5.4. ' Energie termiea :-:,:- ; ;ir :

11:5.4.1. Instala^ia deiincalzfee are ca scop:asigurarea agentului termic


necesar incalzirii spaploride parcare inchise, la temperatura
de garda de 540 Q 'degivrSrii rampelor de acces pe fa'mp de
iarna) precuni'si a prepararii apei calde menajere.
Asigurarea alimentarii cu energie termiea si instala^iile de
' incglzire se reali'zeaza' 'functie de gradul de dotare si eeMpare
tehnitio-edilitara 'a locilitatii sa-u-izbnei de amplasare, cu
respectarea prevederllbr Normativului I 13. Alimentarea cu
energie terrnica se poate reaTiza de la o sursa proprie (centrala
termiea) "saii din rejeaua oraseneasca (centrala termiea de
cartiersaupuncttermic). ' '•"''' '

'11.5.4.2:. ': 111 interiOTul pafcajtilui este liiiterzisa' amplasarea cdridiictelor


t!
' de abur-'Cu presiilriea pestfe 0,5 bar si de apa fierbinte cu
temperatura mai ntare de 90° C .

H.5.4.3. In interioml spEttiilSr'dfestinate efectiv'parcajtilui este interzisa


"" '•' arnplksarea condiifl:el6f de g^az&cornbustibile sau toxte
II.5.5. Venlilarel/;:":-; ""• ;
• • ; ^ " ' - > s - . • - . ; , • .4

11.5:5.1. Instala^iiie de vehtilare'din ;spa|iile de parcare inchise, se


1
proiecteazS ^i realizeazaapotrivit reglementarilor tehnice de
specialitate, indicativ 15. '•

17
tipuri de mcarcari utile.
III.A. REZISTENTA SISTABILITAtE
III.A.2.1.3. Incarcarile date de pere^ii de compartimentare neportan^i, cu
"'' greutate de eel mult 3 KN/m se iau in considerare ca tncarcSri
III.A.1. GENERALITATI . / ; ; . ; : • ^ . • .>v.;-:;/ .'•.••;! uniformdistribuite peplan^eu dupa cum urmeaza:
- pereti cu greutatea paria la ':ii :i
m.A.i.1. Constructive destinate parcarii autoturismelpr -vpr fi :
1.5 KN/m=0-5 KN/m2
proiectate si realizate astfel incat sa satisfaca cerin^a de calitate -'pereticugreutatea • •'•'""
:
"rezistenta si stabilitate". ,. ' "mtre^l.5 - 3.0 KN/m=1.0 KN/m2 ' '
Prin aceasta se Intelege ca actiuriile susceptibile de a se Pentru pereti cu greuta^i mai mari , incarcarile se vor calcula
e>tercita asupra constructiei in timpul executiei si exploatarii conform datelor reale (ca intensitate si pozi^ie).
mi'vor avea ca efe'ct producerea' vreunuia diritre urmatbarele
evenimente: III.A.2.1.4. Acoperisurile, terasele, planseele destinate platformelor de
;; ;
a), prabusirea totala sau partiala a cladirii, parcare, rampele de acces carosabil intre niveluri, podestele si
b) deformatii de marimi inadmisibile, rampele scarilor se verifica suplimentar la o inc5rcare
c) avarierea unor plpji ale ciadirii, saui a instala{iilor;ori a concentrata verticals aplicata pe elemente, in pozitia cea mai
echipamentelor, datorita deformatiilor mari ale elementelor defavorabila, si in absen^a altor incarcari verticale utile sau din
portante, vant.
d) avarii disproportionate fa{a de cauza producerii lor si Incarcarea concehfratS pentru spatiile destinate exclusiv
forma initials a elementelor circulate! piefonale, cohsiderata aplicata pe o suprafap de 10
x 10 cm -Sf$ ia dup:a !cum urmeaza:
IU.A.1.3. Satisfacerea cerinfei "rezisten{5 si stabilitate" are in vedere in
cazurile in care nu intervin solicitari cu probabilitate deosebit - plansee, podeste si scari =1,5 KN
de micS de producere si care nu au fost avute in vedere la - acoperisuri, teat ase =I,O:K;N
proiectare. - acoperisuri pe caire se circula
numai pe pbdine ; =0,5 KN
III.A.1.4. Cerintei de "rezistenta si stabilitate" Ti corespund conditii de '
performanta pentru constructia In ansamblu si pentru partile Incarcarea concentrata pentru spa^iile destinate circula^iei
sale componente, referitoare la stabilitate, rezistenta mecanica, cardsabile sau'staponarii autoturismelor, considerate aplicata
ductilitate, rigiditate, durabilitate. pe b suprafata He 15 x 15 cm. se ia dupa cum urmeaza:

m.A.2.1. ACJIUNILE AGENTILOR MECANICI - plansee destinate sta'fionarii si circulate! =10,5 KN


- ramp'e destinate circulatiei verticale
m.A.2.1.. Clasificarea si gruparea ac|iunilor agen^ilor mecanici penti-u
:
intre:'rave'luri . ;
=12,5KN
1
calculul constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face - acoperijurtterasa pe care se circula
conform STAS10101/OA. sistatioheaza ' =13,0 KN
Evaluarea incarcarilor permanente se realizeaza conform
STAS 10101/1, iar definirea incarcarilor datorita procesului de ' IILA.2.1.5. Peretii de compartimenta're portan-ji sau neportanti precum si
exploatare conform STAS 10101/2. balustradele saii elementele destinate protectiei la cadere
accidentals, vor fi verificate la impactul cu autoturismelor
III.A.2.1.2. Valorile normate ale incarcarilor utile, uniform distribuite pe . • susceptibile de a fi parcate. ,
planseele parcajelor etajate sunt de 3,5 kN/m2.
Valorile normate se refers la mcarcarile utile curente fi IH.A.2.1.6. Valorile normate ale incarcarilor utile, verticale si orizontale
reprezinta valori obisnuite in conditii nonnale de exploatare. pe balustrade, parapeti si atice adiacente spatiilor destinate
Deoarece valorile normate fiu tin seama de efectele dinamice circulatiei^pietonale se iau conform STAS 10101 /1 Al;
prodtise in timpul exploatarii (sarcini convoi) si de mcarcarile - pentru coridoare, scari si podeste =1,0 KN/m
concentrate datorate poansonarii planseelor prin intermediul : •: . ..:>• Incarcarile:,,servesc;;penlru calculul, elementelqr balustradei,
rotilor pe durata stationSrii, se vor face verificari si la aceste parapetului sau aticului si se considers aplicate pe mana
19
curenta a acestuia. Actiunea orizontala nu se va considera 'constructii de parcaje se face in cdnformitate cu prevederile
simultana cu cea verticala. '"Normativului P100. " '
1II.A.2.1.7. Reducerea incarcarilor utile pe elemente portante orizontale Hi.A.2.2.2. Valorile normate ale incarcarilor din vant si coeficientii partiali
principale, pe elementele portante yerticale si pe fundatiile de siguranja care multiplies valorile mcarcarilor normate
acestora se stabile§te conform prevederilor'STAS 10101 /2A1. pentru obfinerea mcarcarSlor de calculsunt stabilite prin :ST AS
10101/20. '"•' -"'•'•'•• "•
Valorile coeficientilor demcarcare (n) §i cele ale fractiunii de
lunga durata (nd) se stabilesc conform STAS 10101 /OA, dupa HI.A.2.2.3. Valorile normate ale incarcarilor din zapada ji coeficien^ii
cumurmeza: fiar^iali de siguranta care multiplied incarcarile normate
pentru obtinerea incarcarilor de calcul sunt stabilite prin ST AS
:i
a) pentru incarcarile uniform distribuite pe plansee se iau 10101/21. ' .
valorile:
Valoarea incarcarii utile normate n III.A.2.2.4. Incarcarile din temperature exterioara sunt stabilite prin:
- pana la 2 KN/m2. ' .. : • .; 1,4 - STAS 10101/23 : definirea incarcarilor
-intre2~5KN/m2 . : 1,3 0,4 - STAS 10101/23 A : valorile normate, coeficientii incarcarilor
-peste5KN/m2. , . ' . , 1,2 §i valorile de cklcul ale incarcarilor.

b) .pentru meSrcari, distribuite in., lungul unei linii la


balustrade, pereji despartitpri,. etc. orientate pe directie III.A.2.3. Proprieta^ile materialelor
verticala sau orizontala se iau yalorOe:
n = l,2 nd = 0 '111^.2.3.1. Proprieta^ile de rezisterita fi de deformatie ale materialelor se
definesctohformprevederiior STAS 10107.
OBSERVATII 1. Coeficientul incarcarii (n) se foloseste pentru gruparile de
incarcari fundamentale in cazul verificarii la starea limita EH.A.2.3.2. Valdrile' caracteristice, coeficientii de siguranta pentru
ultima de rezistenfa §i stabilitate, materialele si vaiorile de calcul'ale rezisten^elor materialelor se
stabilesc in conformitate cu reglementarile tehnice
2. Coeficientul,: fractiunii de, lunga durata a incarcarilor corespuhzatoare principalelof iriateriale de constructie §i a
temporary variabile (n ) se foloseste dupa cuni urmeaza: agrementelbr tehnice:
- in gruparile de incarcari fundamentale:
• pentru verificarea la starea limita a exploatarii
normale sub efectul fractiunii de lunga durata a HI.A.2.4. Pfoprieta^il'e terenurilor de fundare
incarcarilor,,.
- fn gruparile de incarcari speciale: III.A.2.4.1. Proprietayie terenului de fundare se vor stabili prin cercetare
• pentru verificarea ,la starea limita ultima de geologica, tehnica 51 geotehnica in conformitate cu STAS
rezistenta si stabijitate pentru verificarea la starea 1242/1 si cu celelalte reglementari tehnice specifice care se
limita a exploatarii normale: refera la metodele de determinare a acestora.
• in cazul actiunii seismice
• in orice alte cazuri precizate prin tema de 1H.A.2.4.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor se stabilesc
: .. - prpiectare, ,.c..... conf, STAS 1243

IH.A.2.4.3. Valorile ndrrriate §i valorile de calcul al caracteristicilor


3. Coeficientii "n" si "n-" • nu includ efectele dinamice
eventuale geotehnice ale terenurilor de fundare se stabilesc conform
STAS 3300/1/2 .i :

III.A.2.2. Influen^ele mediului natural ;


IILA.2.5. • ' • ' Geometria structuiii m ansamblu a elementelor de
IU.A:2:2.1. DeterrriinareEi'foiJelor seismice conventionale de calcul pentru constructi* :

20 21
;ni,A.2.5.1. : : Parametrii geometric! ai structurii in ansamblul ei si cei ai
elemerxtelor de structura.se considers a;se irvcadra in sistenuil 1II.A:3.2.
de tolerance stabilit prin STAS 8606 (clasele de precizie si Pentru pere{ii iriteriori neportanji se stabilesc urmatoarele
nivele de performanta :
: valorile toleran^elcr) in functie de dimensiunile respective.
a)"<lef6rmatiile normale pe plariul jperetelui sub incarcarile de
exploatare prevazute la III.A:2.1.5. nu trebuie sa depaseasca
III.A:2:5-2. Elementele nestructurale de constructie trebuie sa se incadreze
valoarea de 5 mm. sau H/500 , in care H este ina
in sistemele de tolerance prevazute prin reglementarile
tehnice.
b) deforrriarea' ihstantanee norm'ala pe planul peretelui, intr-
un puhct situat' in cehtrul unui element de perete, datorita
III.A.2.5.3. Elementele de structura si nestructurale netraditionale se vor
; irtcadra in sistemul de tolerante prevazut in agrementele rezernarii unei persoarienu trebuie sa depaseasca 5 rnm.;
"c) deforma|ia remanenta provocata de incarcarile de
tehnice respective. , .
exploatare, nu trebuie sa fie rriai mare de 10 % din deforma{ia
instantanee normala pe planul perejilbr.
HI.A.2.6. Metodelede calcul

III.A.2.6.1. Pentru constructiile destinate parcajelor se folosesc aceleasi


III.A.4. REGULI DE PROIECTARE
metode de calcul ca si pentru toate celelalte cladiri civile si
industriale. Pentru construcfiile destinate parcarii autoturismelor, regulile
de proiectare sunt cele general valabile pentru cladirile civile
III.A.2.6.2. Pentru calculul seismic al constructiilor pentru parcaje si industriale sirrulare la care se adauga prevederile din
: integrate, functional altor constru;ctiir rnetodele prevazute in prezeritui capitol referitoare la -protectia antiseismica sau la
, Normativul FIDO vor fi.utilizate dupa cum urmeaza: sbc'uri accidentale a elemehtelor striicturale, nestructurale 51 a
a) la cladirile cu spatii destinate parcarii incadrate in clasele de instalatiilor;
importan^a III si IV este obligaforie aplicarea metodei de
III.A.411. Toate 'elementefe expuse ale cdnstruc^iei vor avea rezistenta
; : , : . . , . < - ; proiectare curenta (inetoda A).
b) la cladirile de mare repetabUitate si pentru cladirile inalte mecanica necesara sau vor fi protejate prin elemente cu
,,, cu structura din beton armat precum si pentru cladirile rezistenta mecanica" necesara, calculate si dimensionate astfel
incadrate in clasa ,de importanfa III care nu respecta in incat sa reziste la un eventual soc al autoturismelor.
totalitate prevederile referitoare la alcatuirea de ansamblu din
III.A.4.2. Prbiectarea antiseismica a elerrientelor de compartimentare si
normativul P100, se recomanda folosirea metodei de
proiectare bazata pe considerarea proprieta^ilor de deformare de incnidere perimetrala se face, dupa caz, in una din
urmatoarele ipoteze:
neliniara a structurii (metoda B), !(
c) aplicarea metodei iB este pbligatorie in cazul cladirilor foarte a) cafacarid parte integrahta din sisterhul structural;
b) cu legaturi care sa permifa deplasari relative libere in raport
-' - . ,• : n/; • inalte. . , . . • . , ., .•.-„,....:. : '.- . • . cu structura;
,,c) solidarizate cji Structura, dar dimensionate astfel incat
III.A.2.6.3. Prpiectarea antiseismica a instalatiilor si echipamentelor din
risurile prdduse de rhi^carea seismica sau soc accidental sa fie
construcfiile destinate parcarii se face cu respectarea
lirnitate.1 ' :
. : principiilor generale din Normativul PICK}. . -
HI.A.4.3. Elementele nestructurale exterioare (calcane, timpane, cosuri
de fum, elemente decprative, parapeti) vor fi ancorate de
III.A.3. CONDITII E»E PEIUFORMANTA structura si vor fi dimensioriafe astfel incat sub actiunea
'inclfcariior seismice conventionale, sau socul provocat de
in.A.3.1. Pentru construcpile destinate parcarii autoturismelor, 'impactul uriuijatit6turism susceptibil de a utiliza parcajul, sa
verificarea satisfacerii cerintei de rezisten$ si stabilitate se face i$i mentina' infegritatea fizica astfel incat sa nu provoace prin
dupS criteriile, parametrii si nivelele de performanja folosite cadere (totala sau partiala), pierderi de vieti omenesti sau
pentru: toate cladirile civile si industpjale precum si cu cele din raniri de persbarie in ekteriorul cladirii.
prezentul normativ, corespunz5tor categoriei de important a
construc|iei. lil.A.4.4. " Vefificarea la actiunea seismica a elementelor de constructie
22 23. '
care nu fac parte din structura de rezisten{a si pentru care nu echipamentelor.
se, urmareste; pastrarea integritafii dupa cutremur sau soc In acest scop se re'comanda adoptarea unor detalii verificate In
accidental, are ca obiect principal asigurarea ancorarii
elementului de structure de rezistenta pentru men^inerea
nLA:4.10. Traversarile conductelor peste rosturile antiseismice se vor
face cu masuri specifice, de regula, in zonele unde deplasarile
I1I.A.4.5. Pentru a se asigura evacuarea in siguran^a a cladirii in cazul relative ale tronsoanelor adiacente sunt mici.
unui cutremur sever, se vpr prevedea urmatoarele masuri:
. .'. , , a) -jo^ile incSperilor de, exploatare si cele de evacuare din
. ; ... • cladire vpr fi proiectate astfel |ncat.sa se evite pericolul de
.,• blocare .a acestora (in functie de valorile deplasarilor relative DURABILITATE
III.A.5.
. . . . .;; .... de nivel probabile); 5 , . . .;
b).;,pardoseli,le,si fintsajele de pe caile de evacuare vor fi PROTECTIEAIVTICOROZIVA'
in.A;5.i.
proiectate astfel incat avarierea lor sa nu Impiedice circulatia
persoanelor; ' ; ' ; -••:•
IH.A.4.6. Calificarea seismica a instalajiilor si echipameritelor in Protectia armaturii este asigurata prin alcalinitatea betonului
III.A.5.1.1
• . ,. , , .categorii seismice se face conforin reglementarilor in vigoare; (in cazul absen^ei substan^elor ce acponeaza coroziv fa^a de
otel), prevazandu-se in acest sens conditii de calitate si
III.A.4.7. Punctele termice, centralele termice, posturile de transformare alcatuire 'minimale (protecjie primara) precum si sisteme de
, . , si stabile de pompare ce, s,ervesc. parcajele etajate vor fi prbtectie ariticoroziva aplicate pe suprafa^a elementelor de
. , amplasate, de preferinfa, grupat, m cla'dire independents. constfuctii (protec^ie secundara).
Atunci cand se amplaseaza in interiorul cladirii, posturile de III.A5.1.2. Parcajele a caror structura de rezisten^a este alcatuita din
transformare se vor echipa cu tran,sformatoare si intreruptoare beton armat si beton precomprimat/se incadreaza in clasa III
. , '.' uscate , iar la centralele termice si statt.ile de pompare se iau de agresivitate:( agresivitate medie ).
;. . . ' . . - . masurile prevazute;in reglementisrile specifice.
in.A.5.1.3. Parcajele a caror structurS de rezisten^a este mixta beton-o$el
1II.A.4.8. Traseele conductelor de alimentare cu apa rece si apa calda, de se incadreaza pentru beton in clasa IV de agresivitate si in
.,,,,,, canalizare, de mcajzire, de .. yentil.are si de alimentare cu clasa de agresivitate 4, pentru metal.
energie electrica se vor stabili astfel meat sa se reduca la
strictul necesar numarul si dimensiunile golurilor de
trayersare a .acestor cpridjLicte prin elementeie de structura ale IU.A.5.1.4 CDMDITH DE PROIECTARE
.. . . . . . , cladirii. La alegerea .traseelor. .acestor condxicte, se va tine
seama de evitarea posibilita^ii .,de deteriorare a acestora A. Eleitiiente de beton (armat §i precomprimat)
.• .. . . cauzata de socul produs , la impactul autovehicolului cu
acestea sau cu elemental de constrUiCtie la care acestea sunt Al.:, •!' ./Elementeie ce alcatuiesc plan§eul se sypr prpiecta,;
adosate. Prevederea de goluri si sli^iri £n elementeie pentru a asigura un strat suport cat mai rigid pentru valori de
nestructurale se va face numai in pozi^iile si cu dimensiunile sageata admisibija conform STAS 10107/0- sporita cu 25%.
. . . prevazute in reglementarile tehriice in vigoare.
A2. , Elementeie de beton armat, ?i beton precomprimat
IU..A4.9. ' • Legatiiriie (ancorajele) instalajiilpr/echiparrtentelor de care pot, fi in contact cuTnedii-agresiveypr.avea , de regular;
,....,' dementele.de constrticlie.de. care, sunt fixate, vor fi astfel forme cat mai simple, rietede si care sa nu permita depuneri de
proiectate meat sa.,,nu: constituie puncte slabe. Legaturile pulberi sau acurriulari de lichide:
.,,.,., , , trebuie sa reziste in evenhialele situatii speciale de solicitare
care pot apare in timpul explpat^r.ii normale , accidentale sau A3. Masurile constructive luate prin proiect trebuie astfel
in timpul seisrhului , cum, sunt: .. !.i coricepute incat sa conduca la evitarea stagnarii condensului
- deplasarea relative a reazemului; m zonele de imbinafe a elementelor de construc^ii intre ele sau
...... , - rSsturnarea, alunecarea si/sau rasticirea instalatiilpr sau a cu alte instala^ii, in zonele de strapungere s.a..
24 25
la'locul depunere to lucrare, trebuie sa corespunda unei tasari
A4. In cazul ip care se folosesc elemente cu goluri (gen del2+2cm(L4). :
• ' i^'•• :
fasie cu goluri) la care In golul inchis se pot acumula vapori
de apa, se vor lua masuri de etansare a golurilor, pentru a A10. Montarea tuturor elementelor prefabricate se face pe
Impiedica corodarea armaturii sau carbonatarea betonului din un pat de -mortar de ciment. fn cazul in care totugi raman
interiorul elementului. goluri' intr© elemente si suprafa^a de rezemare, matarea lor se
va face cu mortar de ciment iAainte de finisare. Fisurile ce pot
A5. Elementele structurale din betpn armat aparea la imbinarile elementelor prefabricate, la contactul
precomprimat se vor incadra in clasa I de fisurare conform dintre betpnul de monolitizare §i eel prefabricat, se vor include
STAS10107/0. cu chit ariticoroziv, de preferin^a elastic.

A6. Aplicarea sistemelor de protecfie anticoroziva All./ <3rosiinue:;mirume ale stratului de acoperire cu beton
!
prevazute in nqrmativul G .170.-nu inlocuieste/exclude a armaturilor nepretensionate vor fi::
realizarea condi^iilor de protec$ie primarS. Sistemele de - 38mm pentru bare panS la 16mm;
protectie anticoroziva prevazute in G 170 nu exclud folosirea - 50 mm pentru bare mai mari de 16 mm;
si a altor produse de protecjie garantate de furnizor. Folosirea Acoperirea armaturilor pretensionate va fi de 55mm. Ih cazul
acestora se va face conform prevederilpr legale. ••';; -, ;:.• realizarii canalelor cu ^evi din materiale plastice ce nu se
; «xtrag;: grosimea poate fi ridusa cu 5mm:
A7. Se va indica modul de protec^e a tuturor detaliilor Armaturile cu rol constructiv in grinzi vor avea o acoperire de
constructive: rimbinari, Ipcuri de ancorare, locuri de fixare a eel putin 30mm. iSe admit'abateri nurriai in sens pozitiv.
unor utilaje,; dispozitive etc. Aceste lucrari vor fi executate
inaintea aplicSrii sistemelor generale de protectie anticoroziva A12: In medii unde exista degajari'de clof sau uride ionii
(vopsitorii, etc.) de dor prezen£ in atmosfera pot prilejui deteriorari prin
coroziune, se vor folosi protecpi epoxidice la armaturile de
A8... Betoanele folosite pentru elementele de structure suprafa|a realizate din o^el conventional moale
trebuie sa indeplineasca-urmatparele conditii (Tabel 3) - O,L37,(orice bara^u diametrul mai mic de 30mm.., acoperita
'lcubeto,n).':' ; . ' . . _ . . . . ' . . ' • . , . . . '

Al3. . , Prvotecjia catpdick ca p: rnasurS practica de protecjie la


coroziurie, se recoinanda nulriai pentru elementele din beton
armat.
TABEL 3
,AJ,4r. ,'..'" " ParJile.metaUce ale. .unor imbinari ce nu se acopera cu
CONDITII PENTRU BETOANE IN ELEMENTE DE STRUCTURA beton, se ' protejeazk' conform "Instructiuni tehnice pentru
.;. r (stalpi, grinzi, elemente deplanseu) ^ia anticoroxiva a elementelor de constructii metalice" C
CLASA MEDIE DE AGRESIVLTATE
CONDITII TEHNICE ELEMENTE ELEMENTE DIN
DIN BETON BETON A15. La .proiectarea elementelor de beton precomprimat se
1
•'••' :
ARMAT PRECOMPRIMAT va lirnita .efortul unitar maxim la compresiune in beton in
CLASA BETONULUI BC22,5 BC40 exploatare .la yalqarea de 0,8 .Re,, Jar la verificarea la starea
'ifrnita de . jezis.tenfa, rezi^tenta, 'de calcul a betonului se
GRAD DE IMPERMEABILITATE MINIM P8-10 P 12-10
considera,0,85Rc. •.,-; ,, ; . . .
DOZAJ MINIM DE CIMENT ' O...16rnfn 430 550
KG/mc. PENTRU AGREGATE O..3i,mm ' 390 500 A16 Fixarea utilajelor, inst^lajiilor §i conductelor se va
RAPORT A/C MAX: 0,4 0,4 proiecta astfel incat prin piesele metalice (bride, placu^e cu
praznuri, stufuri de trecere , belaud etc ) sa nu se transmits
A9. Pentru monolitizari care raman in contact cu mediul coroziunea la armatura de rezisten^a a elementelor de
agresiv se folose§te un. betqn cu dozaj minim de ciment de 500 construc^ie.
kg/me. Lucrabilitatea betonului de monolitizare, determinata
26 27:
La pardos^lile antkoroziYe;orizontale, continui, din fi. Elemente din metal1
parcaje, tolerance de^nivel sadmisesunt indicate in tabelul 6
pentru stratul suport din beton. ' 'Bl.1- ' La pfbiectaTea elernentelor de construc{ii din o\el,
. . .'• ','', . ; ' ' ' • . : ' , . ' . ' : '• ' ' ' ' , . < < ; . •
proiectanfeil va mtocrM/in'cadrul documentatiei de execute,
A18. Parcajele subterane pot ,:fi realizate cu panta caiete dfe sardni privihd execu^ia; exploatarea si intre^inerea
pardoselii "0". Parcajele Supraterane-deschise vor avea panta '"
pardoselii de minimum ;1%. In, ambele cazuri, se recomanda ca
i; distan^a dintre sifoanele de pardeseala sa nu depaseasca 5-6m. B2. La proiectarea elernentelor constructor metalice
iar idistanfa maxima de amplasare ,a sifoanelor fa{S de perefii supuse acjiunii unor medii agresive, se recomanda sa se
incaperii sa fie de cca. 1 nu In: cazul in care aceasta prevedere fbloseascS' forme de: sec^iunl care impiedica stagnarea apei, si a
nu se poate realiza se recomanda realizarea inclinata a prafuluiSp care s3' aiB5 ion raport cat mai redus intre
planseului dup5t, panta minima ::de scurgere normata, cu • perimetrul 51 ;aria' 'secjiunii ( •' de'- exemplu: sec^iuni tubulare,
colectarea lichidelor accidental rasparadite intr-un canivou sau secfiunile in forma de cheisoane, cutiile inchise sau cu pere^i
jgheab. ' -...J, :.;,; :•...-. . ; . • : ' • . . inclina£i). Elementele aparente ale construcpei vor fi accesibile
TABEL 4 ' 'pentru ^verificare, curajire si vopsire.

TOLERANJE DE NIVEt ADMISE EENXRU SOPORTUL^PARDC


B3. Elementele de construc^ie cu sec^iune inchisa si
>SEL [LOR DIN interior neaccesibil, se vor inchide etans. Pentru elementele de
,•. •-. ' • .-• .. ', '• ' :: . •-•••: BETON •• :<!r..~: :.••.' •. i construcfie cu secfiuni compuse, la care exista pericol mare de
DISTAKfTA (m) INTRE PUNCTULBE REFER SI CEL DE MASURA coroziune se recomanda inchiderea interspa^iului dintre
1 10 25 ml
TOLER^VNJA DE NIVEL (mm) PLUS SAU MINUS profile, cu condijia ca elementele intercalate sa nu introduca
5 10 15 20
eforturi suplimentare in elementele de construcpe, dacil
distan^a "e" intre fejele acestora este e h/10 dar nu mai mic
de 10mm ( unde h este inal^imea profilului).
Golufiie sc3rilbr, ale rampeibr de acces precum si cele
pentru conducte vor1 fi prevlzute cu'reborduri din beton armat B4. Acoperirea suprafe^elor elernentelor de construcjii cu
cu inaltimea minim 10 cm. pio'teja'te prin ridicarea stratului de protec^ia deteriorata in timpul exploatarii construc^iei se va
protecpe anticoroziva. Se vor preyedea reborduri similare in efectua pe baza unor dispozi^ii de santier date de proiectant.
juful stalpil'or si In jurul funda|iilor'ufilajelor fundate direct pe Dac5 protec^ia este deteriorata in propor^ie mai mare de 50%
teren (placS).' '''; ' : ' ' '"' sau daca deteriorarea protec^iei a determinat si deteriorarea
unor elemente de construcjie de rezisten^a, acoperirea
A2Q. Rosrurile de dilatable sau antiseismice vor fi elernentelor se va face obligatoriu pe baza unui proiect
cbntinuate si 'in pardbseala artficbroziva si protejate prin intocmit de un proiectant de specialitate. Daca este necesar,
profile de rost §i acoperitbare etanse:pentru acestea. func^ie de cele constatate, proiectul va confine si masuri de
consolidare.
A21. La strapungerea plaris'eelor pentru conducte
tehnplogice sau instalafii se vor prevedea fie mansoane B5. Beneficiarul poate stabili si alte grade si procente de
metalice rezistente la cbrbziune, fie mansoane protejate cu deteriorare decat cele indicate mai sus, care sa determine
vopsele rezistente la c6r6zi.une, fie mansoane din materiale refacerea acoperirilor protectoare. c
plastice sau alte niateriale; rezistente la mediile agresive
respective: Mansoari'ele ;der'prdfec!fie trebuie sa depaseasca B6. Tehnologiile de preparare a materialelor de protec^ie
nivelul pardoselii cu minimum"'1(3 cm.. Se recomanda ca si respectiv de aplicare a straturior componente ale sistemului
trecerile conductelor prin plansee sa fie grupate in minimum de acoperire prin vopsire trebuie sa corespunda cu prevederile
: :
degdluri. ''':- ;. .', : '", "'• •'•• stabilite de producStorii acestor materiale.

28
29
III.A.5.2. PARDOSELL .,.., ,..,,,,.,.?;< ^
in.B.
IU.A.5.2.1 Alcatuirile de pardoseli ,.sp aleg astfel incat sa asigure izolarea
structurii-,de trezistentS a. planjeelor. fi stalpilor de agenpi Cerinja de calitate si, :§jguFanJa., in exploatare se refera la
corozivi, in corelare ou gradul de rulaj existent in parcaj, clasa protecfla vitilizatorilor in timpul folosirii constructed respectiv
de amplasare a acestujain raport.cu terenul, regimul tehnic de
exploatare precum si elasticitatea stntcturii suport a
rpardoselii. .; ,-• ,-•„>.• ;.••,•, :; i Wtoturismelorv
- Sigurarijala .agew|i agitesanti proverii|i- din instaJa^ii
III.A.5.2.2 Pardpselile se \roi rezolva astfel _ca,apa sau orice alt lichid - Siguran^a cu privire la lucrarile de mtreiinere
acddental raspandijt, sa se scurga usor la colectoare (sifoane de -Secujritatealaiintiuziunesiigfjiacjie.!
. pardbseala, canivquri deschis,e, etcr) limitandu-se in acest fel
ariile.afectate. .,< ...... • >. ' . . • , . : „ . , .
III.B. A. SIGURANTA CIRtSULApEI PIETONALE
UI.A.5.2.3. Canivourile deschis,e SV-sifoanele se ,vor amplasa in afara
spatiilor potential ocupate de autoturisme in stajionare. Circulajiapietonalaiiexteiidara I •

Traseul:piefonal trebuie sa fie usor dte recunoscut si diferen^iat


profil: transversal, prin material sau culoare.

III.B.A1.2. Se recomanda ca intre construc^ie si carosabil sa se prevada


<:* trotuareisi cu. latimertlibera:.; nqn. • 1.20. m. iar la intersectii
,':• minimum/l.SQjx 1.50;(pentru carucior persoane handicapate).

ffl.B.Al.3. Caile de circulate pietonala comune cu caile carosabile de


; accesyifinelusiv.': 'ganguri'.,sau :pasaje); ca si cele care se
Lintersecteaza oi,aeestea trebuie ;ttiarcate si semnalizate, astfel
incat sa fie vizibile in orice condijiitatniosferice.

III.B.A1.4. Se recomanda ca trotuarele adiacente caiior carosabile cu trafic


'-:~ sa1. fie. separate cu b,ariere de proj;ec{ie sau spatiu. verde de
' ' • ' ' • '

:IH.B.A1.5. i Stranil, de uzura a -caiior pietonale se rezolva 'diiv. materiale


; santideiapaiite ^(nealunecoase. ;>ulnede sau uscate), cu
j-coenderital'defrecarernm. 0:4 < i. .

Eanta;--trotuarelbr va;fi;de'max.. 5 %.in profil longitudinal de


iinax-:2 % si.Wprofil.transversalL1' <; c:

III.B.A1.7. Denivelarile admise, pe circulafiile pietonale, max. 2.5 cm.

•Rosturilei'-intee .idalele de;;pa^aj pietbnal sau, dupa caz,


orificiile gratarelor, vor fi de max. 1.5 cm.

• ;]?e-:.paaieursuh:caildr.i;pietdriale; daca este cazul,. se; prevad


'. puncte:de'sprijirv;(grilaje,.parapete-sau balustrade, etc.) cu h
>_0.6Q m..

30 31
HI.B.A1.10. La acoperisurile cu panta mai mare de 30 se prevad opritoare III.B.A4. latia pietonala inteijpara
de zapada, in dreptul cirGuIapilorpietonale exterioare.
1H.B.A4.1. Stratul de uzura al pardoseUlor trebuie astfel realizat incat sa
IH1B.A2 - Imprejmuiti ;(garduriVf;-;» ••'« -'"••<-'. - nu permita alunecarea (atatuscat cat si umed), iar spajiile
destinate circulate! interioare trebuie sa fie prevazute cu
UI.B.A2.1. In cazul in care se prevSd imprejmuiri (garduri), acestea se vor materiale antiderapante, a,sigurand un coeficient de frecare =
rezolva astfel radii sa se-'evite posibilitatea de accidentare prin
catarate;«faraO&leni;eBit-e brizontale intre h = 0,3^-l,00m. iar
ifial^teea DI.B.A4.2. Denivelarea admisS (in dreptul usilor sau a deschiderilor din
pereti) - max. 2.5 cm. Se recomanda sS fie preluatS prin pante.
III.B.A2.2. Distantele Iritre elemfirite verticale' sau diarnetrele orificiilor
imprejmuirilor (gardurilor) - max. 10 cm.. . .:.ni.B,A4.3/, Inaltimea; libera de trecere^mki. 2.00 m.

III.B.A3 ;
Aecesulpietoiialiihcladire -'.f-JI f
•'i'-- .;•• *?,M? .(Supjafata peretilor nu; trebuie sa prezinte proeminente
;ascutite, muchiitaioase, sau alte surse de ranire.
III.B.A3.1. Accesul pietdnal-m parcaj: trebuie: retras fata de, drculapa
stradalS si de accesul carosabil al parcajuiui, asigurandu-se o IU.B.A4.5. Usile, ferestrde si pereti vitrati, (fara parapet sau cu parapet
platforma de acces :pietonal ayand-min. 1,2 m k 1,2 mi liber sub inaltimea de siguranta),:iypr fi astfd rezolvati si marcati,
(1^50 ,m x 1,50 rav:pentru rotate eompleta a carudorului de incat s5 nu provoace acddente prin ranire, cadere, etc.,
handicapati) si h = min. 0,15 m.. s9sigurandw.-se:balustrade de prptectie cu inaltime conf. STAS
6131 si marcaje de atentionare.vizibile plasate la 0,70 -1,50 m.
m.B.A3.2. Accesul pe platforma seasigurajprin intermediul unei rampe de la pardoseala (usile batante se vor atenfiona cu marcaje
:
pentru persoane hatidicapate/'eu panta de max. 8 % (pentru . fyizibile). •. . . . • . • • ; • : • . • -.-, .••:•-; • .•••-.; • , •'., ',
denivelari > 20 cm) si max. 15% (pentru denivelari < 20 cm).
IH.B.A4.6. Lafimea libera a circulatiilor -persoanelor in interiorul
II1.B.A3.3. Latimea rampei scarii; de acces de min; 1,2 m (condifionat de parcajelor, va fi de:
necesitap persoane •handicapate cuodificultatJ de mers) si panta ii ;.;,• -I'mijcii 0,60.m. -.intre autotJirism, si perete (pentru persoane
rampei de scara, de max. • • :• /K;:: •nxsjrmale) -;. v.-.-s-i'-.'.'j-r~ . •..'.'-..••: ..
30 %. ; .:• min. 0,80 m. - drculatie:comuna;pentru persoane normale si
pentru persoane handicapate cuvbaston sau in. scaun rulant
-III.B.A3.4.T Rampele -, scarile si platformele de; acces cu h > 0,30 m vor • min, 0,90 m. - circulate pentru persoane cu carje.
avea prevazute balustrade de protecfie cu h = min. 0,80 m..
IH.B.A4.7. Latimea libera a eventualelpr cpridoarelor de drculatie va fi
III.B.A3.5. Rampele si'platformele ;se prevad'cuvBordura de;ri =.0;05 m de min. 1,00 m, iar pe parcursul acestora se prevede un spajiu
(pentru oprire hasten sau roatajcarudorului de handicapat) in !• '.'••;• , ;;-/.• . . -.- . ; .de:Rianevra pentru persoane handicapate de min 1,50 x 1,50 m
cazul in care nut exista balusteada deprotectie v-vsM maxirnumSO.m ^stant3.:,.....;-.. •> •••,••,

IILB.A3.6. Stratul' de uzura al treptelor, iampetori platformelorSde .acces HI.BA4.8. Latimea liberS a usilor incaperilor va fi de min. 0,80 m. pentru
vor fi astfel;:realizate;incat:sa nii permita alunecarea (indusiv :; accesul in camerele de exploatare: :si de min. 0,90 m. pentru
in condijii de umezeala). .;ii.-a:ccesulc|n,caile.;dedrc:ula|ie,,,: ••; • •

in.B.A3.7. Deschiderea usilor se va face, de regula, In sensul evacuarii. ni.B.A4.9. Amplasarea si sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat
Gratarul pentru curajat mcaltamintea ya avea oehiuri de max. astfel:,incat sanu se loyeasca intre de sau prin deschidere s3
: . loyeasca persoane eeisi desfasoara aetivitatea.

III.B.A3.&. 'Dea'supraiplatformei de-acceacarosabil'saupietdhaMri cladire, IH.B.A4.10. Parcajele deschise perimetral vor avea parapefii sau
se recomaedaprevedereaunei fcopertine de protecfie. :>•,:; balustradele de protecjie de inalpmea stabilita in STAS, dar nu
mai pujin de 1m. Inaltimea ppate^fl redusa la 0,80m. daca
dementului de protecjie (la partea de sus) este mai
32
33
mare de 0,5Qm:;. Eerestrele cliM dieptul rampelor si palierelor trebuie sa aibe
» parapetisau balusixada de protecfie cu;h = 0,90 m. (pentru a
evita> a'ccidentarea prin spargerea geamului in caz de
IILB.A5: Denivielari -'"•'•' "•''*''< ''••'••'"> ' "•"•: •'•' aluneeare'sicadere).?b! :., .*.• ,

La denivelari rhai mail de 6>3@; mi se prevad balustrade OI.B.A6.10. Inalj^meailiberS inttre r(ampe, masurata de la nasul treptei pe
(parapete) de protec^ie cu inalfimea'de min. 0,80 m. - pentru linia pasului, pana la intradosul rampei de deasupra, precum
denivelari pans la 4,00 m. si min. 0,90 m. - pentru denivelari si ihaltimea ~libera' i de; circulatie -subMpodeste sau grinzi de
mtfe 4,00 m si IS^JOfe.-! - , : : - - ; . ' • . : ; - , : .'~ i-; ',';;; podest va fi h = min. 2,00 m..
1
- • - .'' ; h.'vL.'.v:.-- '-. •- ; •• -.' ••',!-• ''i*;a"K,
IILB.A5.2. Parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise BLB:Alll. ilsa^rneaiJKampelof ::si'podestelor ;la scari principale de afees si
spre exterior vofavea Inaltimea de; min. 0,80 in. - pentru :•; dTculaJie va-lfi de iijin. 0>95jm. - ciadiri cu max. 3 niveluri, min.
denivelari pana la 4,00 m., min. 0,90 m. - pentru denivelari 1,10 m. - cladiriicuiS -i8 niveluri, iar la. scarile secundare de
iritre 4-,00 - 15;00 m. si'SJffl. 1^00 jEri> ^pentru dehivelaii intre min. 0,90 m:. Pentru persoane cu dificulta^i de mers, la^imea
15,00 - 40,00:rri ConformprevederilorSTAS613. K'rampelor:<si..podestelor va :fi de-.nSin.-.l,20 m. Rampele cu
lafimea mai mare de 1,60 m. se prevad cu maini curente pe
ambele laturi.
;
III.B.A6. Rairipe ale scarilor .'--• - a~ 'i --•••• j .,.. i ,. .^.,, , ._ , : l . , ^ . .,;•, : ' , . , ..-:..., •, . . .

IH.B.A6.12. Lafimea podestelor nu trebuie sa fie mai mica decat cea mai
HI.B:A6.1, Relajia Tntfe treptele-fi Gontratreptete scSirilor obi^nuite va :'- lata rampatcuiraEe1 se intersecteaza ; ; :
corespundeSTA&2965.-- -x:.':'' ; : ;:
ffl.B.A6.13. De regula, rampeleicu mai mult de 18 trepte utilizate pentru
III.B.A6.2. In aceleaji condi^ii, pentru persoane handicapate cu dificulta|i iesire prin urcare vor avea palier intermediar iar lungimea
de mers, 1 trepte = (max. 32 cm. - min. 28 cm) si h = (max. 16 paiia la p,alierul de odihna (pentru persoame cu dificulta^i la
-', (": ; . ••
cm.; - min..:14 cm..). • .:- ';•••.-,:..' -";•;/:;-•.' ,'; i -\.i;. :....! mers) nu vadepasi!3.;00In.. ; , . ;
; • ::•:

III.B,A6:3. Rampele se prevad pe laturile libere xu parapete (balustrade) 'Scarile trebuie;-.SB fie coresp.unzator, si cat -mai, .uniform
de protecfie cu Tnaljimea de h trepte = min. 0,80 m. - pentru luminate, fara riscul dfisproducefe a fenomenului de stralucire
denivelari mai mici! de 4,00 "m. si-h = min. 0,90 m. - pentm orbitoare.

:
III.B.A6.4. Cand scara este distan{ata de perete, se prevede balustrada Iluminare.artificiala; •• .•'•• '•'• '•..' '

ffl.B.A7.1. Iluminarea medie pentru iluminat normal pe caile de circulate


in.B.A6.5- Balustrada (parapetid) se prevede -cu mana curenta, astfel ' va fi de ,75 ^ 100 Ix. pe.c5ile de:Cir<aulafie pietonale/icpridoare,
confonnata Jhcat:sa fie copfiK&'gu mana iar pentru copii, se scari si de 20 lx.-pe platformele de sta^ionare.
prevede si o mana curenta intermediara la h = 0,60 m..
IU.B.A7.2. Iluminarea• medie pentru iluminatide-siguran^ de evacuare,
UWM-6. ^Balustrada va fi asferalcatuita-irtcat;sa nu permita cafaratul va fi de min. 0,3 be..
sau trecerea1 copiilor'"dihtr'-b parte tetr-alta, avand spapi intre
elementele balustrade! de max. 10 cm..
;-• ^ . ' - . . . . , ' : • • • . ; . > :;; ' . : • • 'j-:-. ••;• ,--:-tix:.;^;ra.^ ^.'i.^'A :.':'• IILB.A8. Deplasarea persoanelor cu ascensorul
Iii:B.A6.7. Pentru^persoahe varsmice sau persbane cu dificultaji de mers, :iii\i. . '3Q ~"f: :,.>li: ' '.. V. !•;••,,.. • • , • : - ' . : . • . . ; . • ' f . 1 ' . ' " ' . ' ' . ' ' . :
,-..;. : ;
.
se recomanda p'fevedea~cinebbalustrade sau maini curente si la Ascensoarele: pentru persoane se. proiecteaza, realizeaza si
perete, pentru orice la^ime de rannpS.. utilizeazS potrivit:reglementarilor specifice, recomandarilor
producatorilor si agrementelor tehnice prevazute de lege.
:
Finisajul :; pardoSelii scarilsr ' se;</realizeaza din materiale
:
antiderapan'te^:'.: " DI.B.A8.2. Atunci cand se prev§d, unul din lifturi trebuie sa fie astfel
dimensionat si conformat incat sa > fie utilizat si de catre
34 35
persoane handicapate, i avand diinensiuhea cabineii/dei nun. III B.B. SIGURANJA CIRCULATIEIAUTOTURISMELOR
1.10 x 1:40'm., mana curenta pentru ;sustjnere la h = 0,90 m.,
1
la^imea libera , pentru golul ujii:.Ae min- 0.80 m. Usile vor fi m.B.Bl. CDRCULATIA AUTOTURISMELOR
glisante, cu deschidere automata iar rdimensiunea platformei
de acces in fa^a liftului va fi de min. 1.50 x 1.50 m (rotate IIIiB.Bi.i. Ram'pele §i cSile de circulatie pentru autoturisme vor fi libere
complete caruciorpt: nandicapati); "! .0; 'III de price obstacolpe toatalatimea lor si pe inal^imea minima
l:
'• " . de2,13m.. " • "iv ' ' ' • • •' :
^Diferenta de nivel :admisibila intre cabina si palier, max. 2.5
IH.B.B1.2. Numarul de accese in parcaj pentru autoturisme se stabileste
in funcjie de tipul, categoria si marimea parcajului, avand in
I1LB.A&4. liimita de deforrnabilitate adimisa,:a pereplor sau.usiitabinei - : l
vedere si frecventa de rulaj pe locul de parcare in orele de
max: ;l.g cm.:(Iai:6lfor^5 -de 300 Islvaplicata pe 5 cm2 in orice • varf, sistemul de plata a sta£onarii adoptat, cerinta
punctalperejilorcabinei): »:;,'M: < ; : ; - . ' - . ; . : -!l''••••'••• investitorului, etc.neadini^andu-semaipuj?nde:
IH.B.A8.5. Decelerafia In caZ'deoprireibrusca a .cabinei (emergen^a) - IH.B.B1.2.1. - uri acces cu un fir de circulate pe sens sau doua platforme -
.•.••-• ' ••••'.-" max.:9:81 m/s2 , ; «?.• ..;,•,,; :<••: :,:. r:'.;v elevatoare pentru parcajele de tip PI. Pentru accesele la
' parcaje cu max. 20 autoturisme, se poate prevede o platforma
III.B.A8.6. Efort de deschidere a usii (in caz de emergenja) - max. 300 N. ' elevatoare; '!;: ,
III.B.A8.7. Efort de re^inere a usii (m>caz de emergenta) - max. 150 N. HI.B.BU2.2. ' - doua accese cu un fir de circulate pe sens sau un acces cu
III.B.A8.8. • doua fire de circulate la parcaje de tip P2, precum si indiferent
Energia cinetica ausii rmax; 10 J., •...;•: • . :.•./'. 'i.i..i. de tip la parcajele accesibile numai personalului special
' angajat pentru efectuarea parcarii (in care publicul nu are
Se vor prevede gamituri dei'protec|ie":din cauciuc la toate '"""'' !
acces); ' i: " ' ' ; " • "~ ' ' '
muchiile care pot produce . saniri utilizatorilor.

III.B.A8.10. II1.B.B1.2.3; - doua accese dirt care eel putin un fir de circulate pe sensul
Se prevad- butoane lumihoase de Jalarma pe; paaotill de "'" de ihtrafe si douS fire de circulatie pe sensul de iesire (in cazul
comand&ai cabmeib .•!:•••:!-.'•'. • : . " . " • , : . : : ; . • plapi la iesire) sau doua fire de cdrcula'Jie in sensul de intrare si
HI.B.A8.11. un fir de drcula^ie pe sensul de iejire (in cazul pla^ii la
Se asigura, dupa caz, interfon in interionil cabinei. intrare) la parcajele piiblice de tip P3;
HI.B.A8.12. Rafia de aer proaspat in cabinaiva-fi.deil Htru/sec/.perSoana
III.B.B1.3. Parcajele publice cu iriai rriult de 8 niveluri, se recomanda sa
(atat in regim normal cat si in caz de avarie).
fie echipate si cu ascerisoare (platforme) pentru autovehicule
III.B.A8.13. pe langa sistemul de rampe de acces.
Temperatura in> cabinS va vi cu + 5°!G fa^a de temperatura
palierelor de acces la:ascensor.';:-,• !
in.B.Bl.4. Pe distan^a de eel putin 4m de la marginea cailor de circulate
; exterioare carosabUe, panta rampeldr de acces si circulate, se
i'Pere{ii cabineinutrebuiesafieumeziv.s,/;; , \'-.>].'./? ;
recomanda sa nu fie mai mare de 5%.
III.B.A8.15. Nivel de presiune acusticS admis in cabina, max. 65 db(A) in ; :
absenja ocupan^ilor si a altor surse exterioare. ; III.B.B1.5. Indicatdarele de sernnalizare si 'marcare a traseului si modului
de deplasare al autoturismelor in parcaj, vor fi conformate
III.B.A8.16. potrivit prevederilor legislate! rutiere in vigoare, asigurandu-
Nivelul de iluminare in cabina si pe paliere, min. 50 be., iar In |
se prevederea obligatorie a acestora prin proiectare.
caz :de avarie (panS eleetrica) de min. 5 Ix (la;ipandifl de |
: ;
comanda din;cabins side pepaldere)..r!>! : ;
III.B.B1 6.' ' Razele de'girajie, precum si pantele rampelor de circula{ie
Intre niveluri, se conformeaza astfel incat sa permita o
circula^ie usoara pentru toate autoturismelor admise in parcaj.

III.B.B1.7. Rampa rnaximum adrnisa exiteridara descoperita la nivelul de


36
37'
:;• . ' • ••. : . acces in parcaj^;estede: 18%. La conformarea acestpr rarnpe se MigufSrii ^anei rtreceri .gradate de la lumina exterioara la
{ine eont si de conditiile dimatice locale. lumina din parcaj.
" •'' "' •.'.'.'. .' . . .' :' .•( . . ' ' • . ^ .,., !'.;.• '-.;

ni.B.Bl.8. La parcajele publice amplasate suprateran, cu facade deschise


; in vederea ventilarii naturale, precum si la parcajele subterane IILB.B3. DEPLASAREA AUTQTURISMELOR CU ASCENSORUL
. ale c&ror rampe de acces sunt descoperite si supuse umezirii, (PLATFORMA)
se recomands adoptarea unei solutii.de incSlzire automata a
acestora, cu func£ionare exclusiva in perioadele in care poate III.B.B3.1. Platforrnele pentru autoturisme cu sau fara cabina, vor avea
apare riscul de.polei. dimensiunea ;de min. 5.00 x 2.50 m., mana curenta pentru
; • sus^inere - fc= 0,90 m^ilatime libera gol usa - min. 2.10 m.,
III.B.B1.9, - Circula{ia in parcaje se organizeaza, dupa caz, pe circuite de :(recomandu-se;usi de tip glisant sau ghilotina).
intrare si de iesire, numarul de puncte de conflict dintre
. . ' • • ' :acestea trebuind sa fie .cat mai mic posibil. Caracteristicile III.B.B3.2 :Diferenta de nivel admisibila . intre pardoseala cabinei
principale ale rampelor si cailor de acces in parcaje, sunt I 'i , : , -(platformei) sipaliervafide : max.. 2.5 cm..
recomandatein anexa IV.6 a normativultti.
III.B.B3.3. Energia cinetica a usii, max. 10 ].
1II.B.B1,10. Se recomanda adoptarea circulate! interioare pe sensuri unice,
(separand drcula^ia de alimentare de drculafia de evacuare) 1ILB.B3.4. Toate muchjile. accesibile. utilizatorilor, se prevad cu garnituri
cu IStimea caii de circulate de minimum 5,00 rn. pentru : , de protectie din caueiuc.
unghiul de parcare de 90° , respectiv 3,50 m. pentru parcarea
•' - in lungul caii. . . . . , , ,• I UI,B.B3i5;:-;; , Echiparea. ascensoarelor (platformelor) cu sisteme de
siguran^a eficiente. , , .
III.B.B1.11, Conformarea parcajelor pentru autoturisme va avea in vedere
dimensiunile recomandate din anexa IV.6 a normativului. III.B.B3.6. Prevedefea in ascensQare:; sau pe platforme, a butoanelor
lumino^se de alarma si a mijlpacelor de comunicatie (interfon,
III.B.B1.12. Se recomanda ca la parcajele de tip P2 si P3, eel putin 1% din telefon, sonerie).
locurile de parcare situate cat mai aproape de accesele in
• .. ......;'• parcaj, sa fie.-cpnformate,pentru handicapatii locomotori. La III.B.B3.7. Debitul de aer prpaspat asigurat in cabina, va fi de minimum
amplasarea acestor locuri se va jirie.seama si de asigurarea 10 litri/sec(atat in regim normal cat si in caz de avarie).
protejarii circula^iei pietonale a acestora.
III.B.B3.8. Pere^ii cabinei trebuie sa, fie uscay (fara umezeala). .
III.B.B1.13. Pentru parcaje amplasate in zpne reziden^iale impprtante sau
ale centrelor de afaceri, precum si cele integrate marilor
hoteluri si magazine, se recomanda-prevederea unui numar de; HI.B.B3.9. Nivelul de presiune acustica adrnis in cabirja va fi de max. 65
cca. 20% din totalul locurilor de pentru autoturisme de lux, I -. db. (A) in., absenta .ocupantilor si, a altor surse exteripare. Pe
ayand locurile de sta^lonare cu dimensiunile minime de 5,50 x durata deplasarii ! cu ascertsprul (platforma), motorul
2,75 m., amplasate astfel incat sa .nu, perturbe circulafia sau autovehiculului trebuie sa fie obligatoriu oprit.
sta^ionarea celorlalte vehicule din parcaj. ;
Aceste locuri precum si cele mentixxnate in articoiul anterior! HI.B.B3.10. Nivelul de iluminare in cabina si pe paliere, va fi min. 50 Ix..
;
;vor fi setnnalizate.si marcate corespunzStor. :, .
III:B.B3.n. "-'•-. Se asigura iluminat.de siguran^ (min. 5 Ix.) la panoul de
<; . ; comanda din cabina (platforma) si pe paliere.
III.B.B2. ILUMINARE ARTIFICIALA

III.B.B2.1, Iluminarea medie pentru iluminat normal va fi de 50 Ix. pe


. . , . • caile de circulatifi carosabila si de 20 Ix. pe platforrnele de
. sta^ionare. ;. . ,. ; . - , , . . .

III.B.B2.2,.. fn vederea evitarii accidentelor,, se vor lua toate masurile


38 39
III.B.C: AGENTI AGRESANTI DIN INSTALATII •••/•. • : ; , ; : .;.;«pfbvoace accidente. Traseele acestora nu sunt admise prin
::,----:3: ;.t ;:;j -.:>: spatiile destinate parcSrii ji circulajiilor acestuia, inclusiv a
in.B.Cl. ELECTROCUTARE j circulatiei pietordlor. • 'c

'III.Bi'Cl.l. Tensiunile nominate de lucru nu vor depasi n • IH.B.C.3.2. Rezervoarele de combustibil aferente sistemului de incalzire se
- (Un) = max. 220 V - pentru corpuri de iluminat si I. ?•';;•."•' '''•:• 5 i ; amplasealza gi realizeaza Mconditule reglementarilor tehnice
- (Un) = max. 400 V - pentru utilaje electrics (forJS). [ specifice.
•><•' • . .•" "•'* ' ' • . . • ' I
III.B.C1.2f. Tensiurii de atingere si' de pas (U) = max. 40 V - pentru!; fii'V Esteinterzisaitrecerea prin spa^iile'parcajului a conductelor de
instalatii si echipamente electrice fixe sau mobile si (U) = | :; gaze eombustibfle sau toxice.
max.24 V peritrii :urilaje si echipamente portabile din spatii cu !
pardoseala neconductoare de electricitate/ respectiv pentru ;
utilaje 51 echipamente pbrtabile din. spatii oi.,pardoseala m.B.C4. ELEMENTE DE CONSTRUCJH SI INSTALAJII
conducatoare de electricitate si pentru echipamente montate in
subteran. • .:Suprafetele: elementelor';de:.-constru«itii;15i instalajii accesibile
utilizaterilor, nu trebuie; sa prezinte muchii taioase sau
IlI.B.Cl.3. Rezisten$a de dispersie a prizei de parrtant (R) = max. 4W - •:-'<proeminente:care potproduce raniri.
•'•" pentru instalatia electrica de joasa tensiune, (R). = max. 1W- .a!i; : :-.;'' ,.-•; .-.,.. . •• .•>,., , ^. ., ,,;••• :.-: . . ../. •••
cand priza de pamant este comuna rpentru joasa tensiune, Executarea, exploatafea, Jntre{inerea si repararea instalajiilor
medie tensiune si pentru paratrasnet, (R) = max. 10W pentru i-se face Tiumai de c3$re personal calificat, in conformitate cu
instalatia de paratrasnet (priza artifitiala) si (R)> .= max. ,5W - prevederile reglementarilor specifice (conf. anexa "Documente
idem (priza naturala). conexe").

IlI.B.Cl.4. Rezistenta de izola^ie, (R) = miri.' 50.000Q - pentru -materialele


electroizolatoare a elemehtelor conducatoare. m.B.C5. DESCARCARI ELECTRICE ATMOSFERICE

H1.B.C1.5. Masurile de protectie pentru atingere directa si indirecta se IILB-CSdb : • i1 • Protectia impotriva trazhietului se realizeaza in conformitate
vor stabili conform1 teg)ementarilor specifice. •.•'./.;,; : ,' \ cu prevederile normativului 120.

III.B.C2. ARSURI §1OPARIRI


III.B.D. SIGURANJA LA INTRUZIUNI SI EFRACHE
III.B.C2.1. Temperatura parlor accesibile instalaplor, va fi de max. 70° C.
' ' ' . • : ' . '..'i'" . ."•' ':",.., '' . . I,,': • ' ' ' . '«
III.B.D1. SIGURANTA IMPREJMUIRILOR (daca se prevad)
m:B.C2.2. Temperatura aerului.'introdus in incapere, prin instalatia de
ventilare, max. 40° C:" • III.B.D1.1. Impiedicarea escaladarii, asigurand inaltimi de gard , pentru
siguranta obisnuita de min. 1.50m §i pentru siguranta intarita
III.B.C2.3. Temperatura apei calde menajere, max. 60° C. - min. 2.40m. ^

IH.B.C2.4. Se vor lua masuri de protecpe a corpurilor de iluminat cu III.B.D1.2. Impiedicarea intruziunii, prin prevederea orificiilor cu
lampi cu incaridescenta (avand t > 100°' C),! .accesibile dimensiuni de, max. 10 cm, bine ancorate de elementele de
utilizatbrilor, precum si echipamentelor pentru incalzire rezistentS.
(corpuri sau conducte de incalzire).

m.B.D2. INCINTA CONSTRUCTIEI


III.B.C3. EXPLOZIE
i
HI.B.D2.1. Masuri de prevenire gi mijloace corespunzatoare pentru ca
III.B.C3.1. Conductele de alimentare interioara a instalatiilor de fluide i accesele in incinta, cSile de circulatie c3tre constructie precum
combustibile vor fi astfel amplasate si executate ihcat sa nu i §i intreaga suprafa^a a incintei sa fie usor vizualizate.
40
VizuaHzarea cailor de acces spree si in constitute se poate
realiza "direct sau prin prevederea :Un»i sistem de televiziune ^'me: • SIGURAMTA
cu circuit inchis. • • • . . . • . • /..vj ;';•:< , y n i - v
III.C.1.
III.B.D3. INCHIDERI PERIMETRALE AlE GjONSTRUCTIEI '"•-nte.i.i: Cerm|a :de sigurari^' la1 foe impurie 'proiectarea si realizarea
"cdnstrufifierastifel ihcatsa'Beasigure:
III.B.D3.1. Limitarea posibilita£lor de ca^arare si patrundere in - protectia utilizatorilor, tirian<S seama de varsta, starea lor de
consfrucjie, prin proiectareav;si realizarea fajadeloit:£stfe<i;iricat sanatate si riscul de incendiu al parcajelor pentru autoturisme;
sa nu pemiita: patrundei-ea usjsara ih; interiorul acestora, iar
grilajele de protects sa aiba spatiul intre elementele '- impiedicarea propagSrii incendiilor pe arii construite mari si
componente de max. 10 cm.. de la un nivel la alrtjl, precurn f j la.yecinatap; . -
- prevenirea avariilor la construcjii §i instalatii invecinate in
m.B.D3.2. Impiedicarea patrunderii animalelor prin goluri (ochiuri . cazul pr^lby.sirijv constriictiei incendiate;
.mobile de ferestre, guri de evaciiarea aerului viciafc 'piize de - pr;otectia. i , echipelor de inte^yen^ie pentru stingerea
aer proaspat/ letc.)}, se va; rezQlwa' astfel meat s3 asigure
circula^ia aerului darsa nu permits aocesul rozatoarelor sau a
alter animale in construcjie sau instala^iile acesteia, iar rej;eaua ntci.2.; . Condijiiie ,,performante speciifice ,si cuantificarea acestora,
de evacuare a apelor uzate vor ft astfel proiectatS»|i realizata pentru .jEecare, C^z, 'se stabi|esc de, catre proiectant conform
;mcat,sa,,nu permita patrunderea rozatoarelor in interiorul J norrnatiyuiui,.p^e.baza scenariilqr.de siguran^a la foe elaborate
construcpei. , '•••:•. :r-^:, . - • . - . . . - - . - . . • •:-. v.. conform reglerhentarilor de specialitate.

ACOPERISURI
= •. *•"• • i - S';"1';^.; •-,.;.. :/.-;OE:!U / •••'i..;.i!
Se va lua masuri de prevenire care sa asigure accesul pe
acoperi?, pe catposibil, nurnai dita interiorul cladirii. ;.i i
' fa'construe jiile sail^spajjale destinate parcarii autoturismelor,
iricaclrarea spa^iiibr m riscuri de incendiu, are m vedere natura
substan^elor fi,,densitatea_sarcinji, termice determinata prin
calcul.
!r;!
lil.C.2.1.2. ^ mcape'rile coiistr^cfulpr destjnalp parcarii autoturismelor sunt
'' consi- derate'cu risc'mare de iricendiu, iar celelalte spap au
riscuri de incendiu, .determinate de ,destina£a }Or, cqnform
reglementarilor tehnice.

: Pentru reducerea .risciilui de incendjji, .in interiorul parcajului,


semterzic: . ,,.,,, , , ;,, .,,; .

- amenajarea de incaperi, spa{ii saii depozite, in afara celor


prpiectate, m 'special."destiriate depozitarii de materiale si
:
:, j?rodu^ecombu§tib.ile;"" .'' ' ,''.
"'"' ' " - ^ ' . s ' a u \ s c 6 a i e r e a decarburant din rezervoarele

- repararea sau intretinerea, autoturismelor, ;indifei;ent de


natura defecfiunilor^ cu excepjia riecesitatii de inlociiire a unei
roti;
•.' .( :.:? „ . . , . ! " ' . ;'•"• • ' ' •: I:'•••; . . . . : • • ' • ',. ,~ .. •

43
- stajionarea autoturismelor in afara spa^iilor destinate,: 1
; stingefe a 'ineendiilor, precum ;si ;de timpul de alertare a
amenajate si marcate in acest.scpp; cum sunt circula-jii^uainpe,; forjelor de mterventie, dar maximum 3 ore.
etc.;
- utilizarea in alte scopuri a, spajiilpr din parcaj. , , -. II1.C.2.2.6. Tintpulfde propagate a incendiului la obiecte invecinate
- accesul autoturismelor si a remorcilor acestora, in care se afla
substance.,,, periculoase (inflamabDe,/ explozive, cprpzive, .••..•>•:!•-•; rjii!itervalul;:de;!timp ^'dintre alarmare si momentul in care
radioactive etc.), in i_ afara , carburanfLlor si lubrefian£lor ihcendiul se propaga la obiectele invecinate se determina prin
autpturismului. , ; ; , . . . ; .. . - calcul, m functie de. radiatia termica ;a-constructiei incendiate,
de distanta fata de vecinatati si de rezistenta la foe a fatadelor
:
•''"•'' .gi a acdperisurildrobiectelor invecinate; dar nu ya fi mai mic

IH.C.2.2.1. Tiiaipuiaeilaririare/

De regula,' iiu 'pbate' !fi 'precizat 5a: parcaje neechipate cu III.C.2.3.0. COMPORTAREA GONSTRUCTIEI IN ANSAMBLU §1 A
;
irtstalajii automate de-semnalizare a incendiilor, depinzand PRIKfCIPALItOR El PARJICOMPONENTE
deperee'pereii-jiteacllautilizatorflorl' I
La constructiile echipate cu ins|alatu automate de semnalizare Triiipul de inceivdiere totala (flash-over)
a incendiilp.rv alarrriar^a trebuie rfealizata automat in iriax. iun ;;
mihut la!:.'ferisf:r.uc|ii de"'gradul'i-li irezisten^a la foe si. max. 40 Intervalul de ;timp dintre alarmare; si generalizarea combustiei
securtde Id conslxiictji cu'gradul &I-V rezistenta la foe. la toate elementele si;:materialele din spatiul respectiv se
determina prin calcul, fara ca;acesta sa fie mai mic de doua ori
III.C.2.2.2. Timpul de alertare "timpul'de supravietuire respectiv 30 de minute in constructii
de gradul I-II de rezisten^a la foe si 10 minute in cele de gradul
Cand "' c'6nstru:c{ia ::este a ' fcri instalatii automate de
semnalizare a incendiilpr^al^rtarea seryiciului de ppmpieri si[
a uriitatilbr 'de interventie ale* pdrripierilor militafi' trebuiej III.C.2.3.2. !Etanseitatealaaer ••;
realizata in max. dpua .minute. Pentru cele neechipate cu
astfel de instalaigl fimpuL de alertare' este maximum 4 minute. de aer ce intra prin elementele de inchidere
periin'etrale mobile; ale construejiei..(rn pozitie inchisa) si eel
III.C.2.2.3. Timpul de'supravietuire ' cai?e iese din construc|ie; datorita diferen^elor de presiune se
" determina pritv calcul func^ie de situatia concreta, de regula
Mirumtim 15 minute in cpnstrucfii de( gradul I-II si- 57 minute prih realizarea uneiisuprapresiuni de 104 Pa.
' in cpnstrucjij gradul III-V rezistenta la foe. •i ' . " .' •:'!.!.!•! ;^o ' ' • ',

: Gompartimentarea antifoc j;. :


III.C.2.2.4. Tunpui'a^'evacuare
Aria compartimentelor de incendiu va fi realizata in limitele
Intervalul de timp dintre alarmarea utilizatorilqr si eyacuarea ': Teeomandate, m: corelatie, 'cu> gradul de rezistenta la foe al
:
aeestora in exterior 'sail in 'spatii special'' amenajate | cbnstructiei, hurnarul'de niveluri si riscul de incendiu.
(degajamente protejate, case de scari, Jncaperi de refugiu), va!
fide maximum: ...... - Pentru parcajele .piiblice; foarte mari, se recomanda ca
- 150! sec:m c;pnstr.gr.l (cladiri inafte si fparte inalte) suprafa^a fiecarui nivel de parcarej suprateran sa fie
'-100 sec! in c6ristf.gr.I-II (50 sec. coridpr infundat) subimpartitirKarii de maximum 6000 mp si respectiv 3000 mp
-(70 sec.,Jn cpnsjtr.gr.nl (S5,sec. cbridor infiuidat) pentru nivelurile supraterane: -' - '
-. 60 s:ec. m'cbnsrr.gr.IV (30 sec. c'pridpr itnfundat)
- 50 sec. in consjbr, gr.V (25 sec.'.coricjpr infundat) •; - • Elementelei de sepafare din cadruliunui compaitiment de
III.C.2.2.5. • iricendiu serealizeaza cu pere|i CO, rezisten^i la foe minim Ih.,
Timpul dejpcalizare §i stlngere '.,..,, • iar even'tualeie goluri functionale de comunicajie din acestia se
•-'protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foe minimum
Se stabileste in funcpe de echiparea"'si dotarea cu mijloace de i 30'. Aceste elemente vor avea asigurata mchiderea automata si
44
45
manuals, cu ac^onari diaambeleparti ale peretelui.
III.C.2.3.4.b. .iRezistenJa la foe a,elementelor despartitoare rezistente la foe
in.C.2.3.3.a Fac excep£e de la aceastS prevedere, spa£ile si birourile de se determine in functie; gradul, de rezisten^a la foe si de
exploatare si supravegljiere ale pafieajuluJ. i :?;.::.:: H.i densitatea sarcinii termice, confonmNormativPllS.

Golurile:de comxmicaEe furietipriala sMtre parcaj si spa^ii cu : IILC.2.3.4.C. Gelelalte. elerrtente de separare iriterioara, fara rol de protec^ie
alte destinajii sau :;furvctiuni yor.& protejate cu incaperi la,foo,,vor indeplinirconditiile de combustibilitate si rezistenta
tampon 51 dupacaz,:tamburideschi$i.:, la foe normate, in .functie de.gradul de rezistenta la foe al
;
'• v o" ,- •.,.•••<:•:•>:,:-• .-.-h--; ...-.'• ••/.<:• ->'. ; construcfiei,, destinatia spa^iilor si funcjia elementului de
III.C.2.3.3.C .Aftinci cand 's&;.prevad mcaperi tampon (sasuri), pentru • .! ': ' v sep!arare,ipotrivit reglementarilor tehnice.
protectia golurilor func^onale dirt perefti de compartimentare,
prin conformarea si realizarea acestora conform normativ
P118 se vor asigura: III.C.2.3.5. Rezisten^a la foe a pere^ilor exteriori §i a acoperisului

III.C.2.3.5.a. In funcjie de gradul de rezisten^a la foe al constructed, perejii


!
• echiparea incaperii tampon (sas) cu doua usi rezistente la foe - exteriori neportanji si acoperisurile vor avea clase de
•cefopulin 45 -de minute fiecare, ;.prey$zute cud.ispqziti.ye de '. • combustibilitate si rezis.ten^e la foe normate.
autoihchidere sau inchidere automata in caz de incendiu; III.G.2-3.5.b. Atunci c|nd un parcaj este alipit sau inglobat intr-o cladire
r. u§ilerezistentefla foe eel pu^ih,i5de minute, amplasate intre civila (publica) sau de produce, delimitarea parcajului de
de la distance .care sa nu permit^ unei; persoane sa le mentina celelalte func^iuni se realizeaza prin elemente de separare din
deschise'Simultan(2mintre,usi); ;i : dasa .de. eombustibilitate GQ ce vor : fi;
•> asigurarea evacuarii furnului din ihcaperea tampon - pere£ rezistenji la foe eel putin 4 h. s.i plan?ee 3 h. pentru
;
(desfumare). ••••••-. •.• ••'.(.-'' • ,' K «, :.,: :-ii. .. , cladiri inalte. si foarte.inalte, cladiri cu sali aglomerate ori cu
• In situa£ile in care prin fncapeiile tampon (sasuri) tree 1 : persoane ce nil se pot evacua singure;
carucioare de marfa, bagaje, etc., se au m vedere urmatoarele: ' - pere^i rezistenti; la foe eel pu^in 3 h. si plansee 2 h. pentru
• aria incaperii tampon (sas) de miniEfli; 10 mp.; .,? > sj,, cladiri:' eu aglomerari de persoane sau de
• distan^a intre usi, minim 4 m.; produc£e/depozitare din categoria C, D sau E de pericol de
• sensuri unice de drcula^ie intre ifuiictiuni (prevazandu-se incendiu;
intoarcereacarucioarelbrpeun alt:- circuit, independent). > ' • •• -.pere^i.rezistenti la foe eel• putin.2 H. si plansee 1 h.;pentru
• -Evactiarea fumului: (desfumafeaj din incaperile tampon celelalte cazuri.
:
(sasuri) este obligatorie si se poatevrealiza: ( :* Eventualale goluri de comunicare funcjionala necesare intre
:
••• natural organizat; piin g01iiri:ai cSrQr secjiune minima este ., " . . aceste-spap'vorfi-protejate cu elemente corespunzatoare,
de 0,1 mp din aria sasului; potrivit reglementarilor specifice.
• mecanic, aicatoita'si diinensionatajastfel mclti^a'asigure
evacuarea eficientS a fumului in caz de incendiu. III.C.2.3.5.C. ;•.... In;cazul in;care parcajul se amplaseaza la distanja mai mica
'•' " '.w.. .•,.' • • • : • ••.<••?<:.•< i.i--r- 'n ^~f, decat cea recomandata in Tabelul 2, fa^a de construc|ii
III.C.2.3.3.C. In- cazuri. justificate tehnic,vgolurile;:de comunicare se pot :; invecSnate, se comparfimenteaza antifoc, iar daca se alipesc
proteja cii ineaperi tambur alcatuite si realizate conform sau comaseaza cu alte func{iuni, elementele despar^itoare vor
prevederilor normativtilui P118, asiguraridu-se si sub/sau fi rezistente laifoc conform normativului P118. Eventualele
suprapresiunein:acestea.>v:; :;;;/' • : -!"i ,-: goluri funcjionale strict neeesare in acestea, se protejeaza
!
conform teglementarilor tehnice.
ffl.C.2.3.4. -: Rezistenta la foe a elementelorde compartimentare antifoc
§i despartjitoare • s >i /•./;,:;-...,-. , III.C.2.3.5.d. Acoperisul unui parcaj situat mai jos fafa de fa^adele vitrate
ale construcpilor invecinate si la mai pu^in de 10 m. de acestea,
in.E.2.3;4.a. Rezisten^a Ja.ifoc >rninima ;necesafa- peretilor antifoc care1 ; ' va trebui rea'lizat dinmateriale sauielemente diri clasa CO-XI1
delimiteaza compartiimente &'de -dncendiu (realiza^i din! pe o distanta de minim 8m masurata in proiecjie orizontaia, cu
materiale dtoelasa de coinbustibilitate C0), este determinata! rezisten^a la foe de minimum:
de densitatea- sarciniii termice-: din spatiile respective, conform - lh":daca celmai de;sus nivel utilizat al construcjiei invecinat
1
prevederilor normatiy.ulm PU8;, :. ' •••••' se afla la';ihal^rnemai.mare de 8m. de punctul eel mai inalt al
47
acoperisului parcajului; s
'"'•' ' stingere, ma^ihi,: utilaje, siibstanfe de stingere etc. se asigura in
:
' ;-2h. dacanivelul utilizatse afla la inaltime mai mica Sciiiegala; funcjie de trpul de construcfie, gradul de rezisten^a la foe al
!l
de eel mult 8m.. acesteia si nivelul riscului de ihcendiu.
Parcajele penfru autoturisme se doteaza cu mijloace de prima
[H.C.2.3.5.e. In cazul in care acoperisul unui parcaj suprateran sau al unui; interven^ie in caz de incendiu si se echipeaza cu instala^ii de
. '. acces intr-un parcaj subteranse reaiizeaza din niateriale C2...Q stingere a incendiilor, conform prevederilor nprmativului si a
1 ;
. dasa de combustibilitate, din punctul de vedere al ' ' ''' reglementarilortehnice: ''•<-' •
v
la foe trebuie sa asigure: • ^.f .'. '^.:'':r

^ 15 minute, pentru cele parter; III.C.2.3.10.1. Parcajele, indiferent de capacitate, se prevad cu urmatoarele
:
-. 30 miriute> pentrui parcaje mai inalte sau egale de P+l etaj ?| '"' ' : ' "" dotari:: " '• ' •'• • " •• • '•"•
!
care se afla la distanja de eel putin 8m. de construe^; "''" ' !l a.- stmgatoare portative'(cu'-pulbefe'si dioxid de carbon, cu
invecinate, (masurata in proiectie orizontala). | spuma aeromecanica, etc) uniform repartizate pe toata
suprafa^a parcajului, astfel dispvise incat sa asigure un
III.C.2.3.6. Rezistenta la foe a structurii portante ; stingator la maximum 10 locuri de parcare si la maximum 150
:...••••. . ' . • . ' . • . ; : • . . •, . ' '• "'•. ''I !:'

m . arie construita;
Elementele structurale portante si autoportante ale unui parcaji . b,- ce( putin :plada cu nisip .pentru fiecare nivel de parcare,
trebuie s5 safefaca'; conditiile de combustibilitate si de;' avand capadtate de 100 1. (de preferinta mobila), prevazuta cu
rezistenta la foe norrrtate; asigurand intervalul de timp riecesarf; , . . ; , . Iqpata §i amplasata? de, regula, In imediata vecinatate a rampei
• . • '•'•' '•' stabilitatii si rezisten:{ei la foe a acestora. \
• • • • - • : • • • " !.:•••,. • ' : • • . ; . ' . ..• • |, de acces;
IH.C.2.3.7. Timpul de siguran^a la foe a'refugiilor j • ;-,.• , . . c.- stingatoare transportabile cu (praf si CO2, sau spuma);
unui la .50 de autovehicule, dispuse astfel incat sa poata fi
utiUzate pentru prima interventie.
Intervalul de timp.: in :care "este asigurata supravietuirea ii|;
refugii, indiferent de modul in care evolueaza incendiul, va ff
III.C.2.3.10.2. In afara de mijloacele, de prima interyentie, parcajele publice
eel putin egal cu timpul de supraviefuire normat, respectiv 15|
minute in constructii gradul I-II si 5 minute in cele de gradul se echipeazS ca:
.' . : ...III-IV. .• . .. • ...,-.;;.,. • •;/ ' • : [
a.- hidranti interiori, la parcajele subterane pentru mai mult
de 20 de autoturisme si la cele supraterane inchise cu mai mult
III.C.2.3.8. ^ Timpul de siguranta §i capacitatea cailor de evacuare
" " ' ' • ' •

|
fi'.
....... ...... de dpua.niv.eluri,,amplasati in, locuri vizibile si usor accesibile
in caz de incendiu, in funcjie de raza lor de actiune, in
. / .Intervalul detimp'in.care..cailede evacuare pot fi folosite de|
""• ••"'-'• I ;...-.,.• ordinea: larjgairitrari, incaseledescari sau in incaperi tampon
utilizatori in conditii de siguranta, trebuie sa fie eel putin egaf si in interiorul parcajelor;
b.- instalatii automate de stingere cu apa tip sprinkler, la
cu timpul de supraviejuire; iar eapadtatea de evacuarel
determinata prin calcul. p .. •.,,,j.. :i ,«. parcaje subterane pentru mai mult de 50-de autoturisme
: amplasate intr-un singur volum si la cele supraterane inchise
Evacuarea autovehicvdelpr nu seia;m calcul. .c ' |
• ' ',' • •'. ' , : . • • • ' " : . . ; '" . ^
cu mai mult de trei niveluri, precum si indiferent de numarul
Accesibilitatea mijloaeelor de interventie [: .., autovehiculelor atunci cand sunt dispuse in sau sub dadiri
:'.,'. • . ' :•'':, ' . ' , . ' . • : . ' ^
•.•-,;. . inalte,,fparte inalte sau cu sali aglomerate;
Se asigura., prin'.dispunere, trasee, gabarite si rezistenfe alet: •.;, , c.-hidranti exteriori de inceridiu, amplasatiinzonele de acces
cailorde acces si drculatie, corespunzator marcate, asfel incatf in parcaj;,, . ...... „
sa permita interventia operativa a,:echipelor de pompieri| d.- coloane uscate montate in casele de scan, la parcajele
Accesul autoscarilor si autospecialelor de interventie se| etajate cu mai mult de trei niveluri atunci cand sunt
asigura eel. putin pe p fatada a. parcajului suprateranr.;. [: amplasate in subteran si mai mult de patru niveluri
;
. . . ., ....;-. :supraterane; , . . • • • . . . . - .
'•• ' ' • • • ' • • • '• • '••''' . E
IH.C.2.3^10. Echiparea si dotarea dadirilor cu mijloace fixe si mobile de
interventie „•••.. ; • ;v > t III.C.2.3.10-3. : Dispunerea sprinklerelpr in parcaj se face pe toata suprafa^a
acestuia, asigurandu-se intensitatea de stingere de minimum
:^..,;. 0,121/S/m2. , . i :: . . . . . . _( ;. . -
Echiparea , si dotarea cii stingatoare, hidran^i interiori
exteriori, coloape uscate,; instala^ii automate de semnalizare Echiparea prevazuta este minimala, iar pentru parcajele
inportante sau la care investitorii o solicit^ se pot prevede
48
49
pchipari cu instala^ii automate de stingere (tip sprinkler, Captacitatea gloBala a dadirii de a rezista la actiunea
drencer, etc.), indiferent de marimea parcajului. \ iricendiultti standard, stabilita in funcpe de combustibilitatea
Pentru toate jnstalajiiie de stingere.cu apg se vor lua masurile si irezistenfai;la fbc a prindpalelor elemente de construcpe
necesare pentru,,ca fturicfionarea lor sa nu fie perturbata de i componente,' coitfonm reglementarilor tehnice, trebuie sa
asigure ihdeplinirea condijiilor normate si de corelare
recomandate.
ni.C.2.3.11. Asigurarea traseelor de interven{ie a seiviciilor mobile de
pompieri i II1.C.2L4.6. Conducte §i gjierie "
Conformarea construc£ei va fi astfel realizata ihcat sa se : Conductele si ghenele de instala^ii se vor dispune si realiza
; asigure accese din -exterior si trasee de intervenfie in interior astfel 'ineat sa fie protejate la §ociiri, coroziune,'incendiu si sa
- , ; . • •. cat mai scurte, usor de recunoscut, corespunzator | nu constiruie cai'de pfopagare a fumului si incendiilor.
dimensionate, I;echipate. si marcate, potrivit scenariilor de i Conductele de lichide inflamabile destinate sa alimenteze
. - , • . . . siguran£a l a foe elaborate. ...... I echipaihertte utilitare ale parcajului (centala termica, grup
''eleetrbgeri; etc.) trebuie amplasate in ghene (canale) separate
cu elerrtente' C0,'rezistente la foe rninirh 2h. Spa^iul liber din
IIl.C.2.4.0. ELEMENTE §1MATERIAL1E 0E CONSTRUQIE ghena (canal) orizontala se'umple cu materiale pulverulente,
iherte la ac^iinea fbculuii':
1II.C.24.1. Combustibilitatea elemenitelor fi tiiaterialelor - Canalele de ventilare ale parcajului, se separa cu materiale
(elemente) Co rezistente minimum 1 ora, iar trapele si usile de
Utilizarea miiterialelor si elementelor de construc^ii din clase [ vizitare aferente acestora vor fi rezistente la foe minimum 30'.
de combdstibilitaie si cu rezistente la foe norrnate, in func£e ! - Canalele ji ghenele care strapung pere^ii sau planseele de
de gradul de rezistenla la foe asigurat in conformitate cu separare a parcajului §i care constituie comunicari cu spa^ii
reglementarile tehnice spedfice. Se recomanda folosirea a! invednate vor fi realizate din materiale rezistente la foe
: :
materialelor din dasa de'cbmbustibilitate Q . | minim 2hv si prevazute'cu clapete antifoc in dreptul treberilor
'.
.... :
i prin pere^ii de compartimentare.
III.C.2.4.2. Contributia la evolujia ihcendii4iu* | - Canalele de ventilare ale parcajului care traverseaza incaperi
-exterioare acestuia vor fi etanse de-a lungul intregLilui traseu
Den^itatea sardmi fenruce se deterrnina conform prevederilor I si alcatuite diri materiale C0 rezistente la foe corespunzator
reglementarilor tehnice, limitandu-se pe cat posibil si j destina$ei si'dehsita-jii sardnii termice.
asigurandu-se masurile'cpre^punzatoare de protectie normate. | - Canalele de ventilare a parcajului vor fi independente de
restul construcjiei cu alta destinatie, atat pentru introducerea
cat si pentru evacuarea aerului.
III.C.2.4.3. ; Propagarea flacarilor pC suprafata elementelor fi
"materialelor
IILe.23.0. CAI DEEVACUARE
Mafrerialde utilizate si alcatuirea elementelor de constructie se
face astfel meat acestea 'sa nu'propage iricendiul cu usurinia, IH.C.2.5.1. Trasee, lungimi i;
,
'••'•'• !iar propagarea flacarilor pe siiprafata acestora, de regula, sa
reprezinte mai pu£n de 45 cm. in 10 mihute. m.C.2.5.1.a. In afara circula£ilbr pentru autoturisrhe, parcajele vor avea
asigurate cai de evacuare a persoanelor , astfel dispuse incat
III.C.2.4.4. Degajarea.'fumului si gazelor toJdce distanj;a'paha la o cale' de evacuare sa nu depageasca 40 m
cand evacuarea se face in doua direcjii si 25 m pentru coridor
Materialele si elementele • utilizate m caz de incendiu nu Infundat in constructii de gradul I-II de rezistenja la foe,
trebuie sa emita fum si gaze toxice in cantita£ care sa respectiv 20 ji' 10 •' iri' iri construcjii gradul III-IV. Caile de
!!i
depajeasca liinitele adinise de reglementari. •'- evacuare a persoanelor (usi, coridoare, scari), se alcatuiesc si
dimensioneaza astfel incat sa asigure trecerea numarului de
III.C.2.4.5. Gradul de rezistenta la foe a dadirii (stabilitate) fluxuri r';'d'e:' evacuare^ determinat conform normelor.
Coridoarele comune de evacuare, de regula, se preved cu eel
50 , 51
putin doua iegiri directe in exteripr, djstincte gi independente,!,
pentru parcaje parter §i un etaj , ji, minimum 2h.30' in
dispuse pe ;cat posibil in directii opuse. Coridoarele gi scariie f
celelalte. cazuri, cu exceptiile prevazute in reglementarile
se alcatuiesc clin materiale gi elemente incombustibile Qj
.. rezistente la:foe eel putin 1-h.. .-,..• ••. |; tehnice. ' '" ' ' ', ;
Caile de evacuare se mentin permanent libere. | Scariie exteripare de evacuare deschise se dispun adiacent
pere^ilpr perimetral rezisten£ la foe Ih., ce depafesc scara cu
minimuHi 3»00; m. de-o parte §if de alta, §i in care se admit
Pentru facilitarea circulatiei persoanelor in parcaj si|
recunoagterea ugoara a,cailor de evacuare, se preyad .marcaje| ;
goluri numai pentru accesul de nivei parcajelpr supfaterahe.
gi iridicatoare vizibile. 1'p
2.5.2 d - Gplurjle de acces la scariie de evacuare se protejeaza cu usi
, . / , . . . . : . • ..;•. ' f '
,HI.C.2.5.1,c. In parcaje traseele;cailorde evacuare semasoara pe orizontalS | rezistejite la fpc minimum 30'; echipate cu disppzitive de
in axul cailpr-de, circulatie prevazute, de la eel mai departatf .autoinchidere pentru acces la scari exterioare si cu incaperi
punct posibil de plecare papa la uga unei case de scan de| tampgn la sc5ri interioare' de evacuare prevazute cu uji
evacuare, finand seama de .pozitia autoturismelor ce| ,rezistente lia foe rninimum 45' gi echipate cu dispozitive de
statipneaza :gi a oriciiror .alte obstacole fixe prevazute. In I autpanchidere. ' . ' .,
pricare parte a parcajuluii susceptibilS de a fi, parcursa de| y 2.5 2 e
utilizatori precum, si pe caile de .evacuare ale acestora,|'" ' - Este obligatorie protec^ia cu incSperi tampon a golurilor de
inaltimea minima de trecere/va fi de 2,00 m.. comuruca£e dintre parcaje gi .spa^ii sau cladiri cu altS
destinajie, prevSzute cu ugi rezistente la foe minim 45 min. gi
Tpate caile.de eyacuare a perspanelpr din parcaj trebuie s3 echipate, dupa caz, cu disppzitive' de autpinchidere sau
dehugeze in aer liber, la, nivelul splului sau al unpr circulatii ihchidere autprnata in caz de incendiu.
carosabile exteripare, in zpne ee permit evacuarea sigura gi
rapida in caz de incendiu. 2.5.2.f - In casele scarilpr de evacuare nu sunt admise ascenspare
pentru materiale dar se admit ascensoare de persoane in
IILC.2.5.1.e. Rampele de acces gi, circulatie pentru autovehicule pot fi| cpnditiile reglementarilor tehnice
considerate cai de evacuare pentru persoane, daca in acestjf
scop se prevad ,<:u ,trptuar avand latimea minima de 0,80m. gi
III.C.2.6.0. ILUMINAT DE SiGURANJA
suprainal^at fafa de,raiapa de circylatie autovehiculelor cu eel
' pu|in
'DTltlTI 25
t__ _ cm..
s^ frr\- Rampele
l?^»-mv-i'-»lrt de
_... _«, rv.,v «^. acces
^J^. -»—-—- gi
u^<_c= ?—i uiti-ucijit:
-
carosaone
carosabile nu
nu ssunt
admise c5i de evacuare pentru persoane m caz de incendiu. - Parcajele, inclusiv rarripele gi scariie de evacuare se prevad
,cu irisitalatie de ilurninat de siguran^a de evacuare, realizata gi
aiimentata corespunzatpr" reglementariilor tehnice de
III.C.2.5.2 Scari specialitate, care sa permita:
- asigurarea unui nivel minim de ilurninat necesar reperarii
2.5.2.a - Scariie vor fi conformate, alcatuite si dimensionate potrivit If cailpr! de parcurs in once situatie gi marcarii hidran^ilor
prevederUor specifice cailor deevacuare s.i a prey.ejderilor ( interiori de incendiu; , . . . '
prezentului normativ. S - efectuarea operatiilor necesare asigurarii siguran^ei
Scariie vor avea lajimea determinate prin calcul, dar minimum ; persoanelor;
0,80m. si vor avea obligatoriu rampe drepte daca parcajul are I - desfagurarea interventiilpr in caz de nevoie.
mai mult- de patru niyeluri. • . , , •\\i
III.C.2,6.2., Corpurile de ilummat.de siguranja se monteaza atat la partea
2.5.2.b - Rampele scarilor de evacuare aferente nivelelor de parcare superioara cat gi la partea inferipara a spatiilpr (la eel mult
sitiiate sub nivelul terenului (subterane) nu se vor dispune in 0,50m. de pardoseala) in parciaj, ,pe scSri la intersectiile
prelungirea directs ; a rampelpr nivelurile supraterane, I. rampelor cu podestele, in lungul cailor de evacuare gi
separandu-se astfel ihcat fumul sa nu pStrunda in scariie de £.. inflexiunile acestora, la intersectiile cu alte cai de evacuare,
evacuare ale nivelurilpr supraterane. ,. precurn gi in clreptul disppzitivelpr de trecere (usi, incaperi
tampon, etc.).
2.5.2.C. - Scariie se realizeaza din materiale clasa CO, gi elementele de ..'i ' ' ,[ • , ;'.. , ;.,..

inchidere a scarilpr vor avea p rezistenp minima la foe de Ih. ffl-C 2.6.3.' In incaperile,:gi spafiile tehnice destinate instalatiilpr sau
52 , dispozitivelpr cu func|iuni in situafii deosebite, se asigura
53
, fjmai mare dacat a eyacuarilor. ( ...,,,
obligatoriu iluminat de sigurar\£j pentru continuarea lucrului
'-•".*..;; ,, •..'•• ••*'.• • • ; ; . ' : .'.;., "j '.: •l.^'^;'1 -*-.\\ ' •:".i-^
(static pompare apa rncendiu, vane, distribuitoare, sursa HI.C,2.8.3. Golurile de evacuare a jSimylui dispuse in perejii de inchidere
rezerya, tablou electric general etc.) perimetrala,.se iau in cor^side^a^e numai pentru adancimea de
maximum 30 m a parca'jului
ilJ.C.2.7.0. INSTALATII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR
III.C.2.8.4. La parcajele etajate, evacuarea fuinului se asigura separat
IILC2-7.1, Instala^ii de senmalizare a incendiilor cu acponare autonaati pentru fiecare nivel, prin canale yerticale independente sau cu
reaiizate conform reglementarilbr de specialitate, se preva colectpr, "ji/, "sau . prin goluri in pereti (pentru zone' cu
obligatoriu; '
-a. la parcaje subterane, cu mai mult de 50 de autovehicule;
-K la parcaje supraterarie cu fjiai mult de doua niveluri. IH.C.2.8,5: irichid cu dispozitive
-c. in orice alta situate la cererea'myestitbrului.
Toate sistemele automate se prevad 51 cu ac^ionari manuale.
HI.C.2.8.6. La parcajele supraterane deschise, evacuarea fumului
':! ift.c.2.7.2.' Instalatii de semnalizare cu acjionare manuals se prevai asigura prin deschiderjl^ perimetrale,existente.
obligatoriu la parcajete supraterarie mai man de 100 d
.autovehicule. • F III.C.2,8.7. , La : parcajele .pchlse cu .aria, libera, mai mare de 6000 m- (fara
Indiferent de capacitatea parcajelor atunci cand cladirea i perey. despaftitpri.).,,. pentni .lirnitare^ jpr9pagarii incendiilor se
III.C.2.7.3.
care sunt dispuse este echipata cu instala^ii de semnalizare, a-1 asigura jsisterne.dg. evacuare ...a fumului si gazelor fierbinti,
: consti|mte.din;.,,dispozitiye,]de evacuare, a fumului si ecrane,
prevad astfel de instala^ii si in parcaj.
proiectate si reaiizate conform normativului PI 18.
ffl.C.2.7.4. Parcajele cu cajpacitatea peste 100 de autoturisme se e c h i p , g
cu sistem de alarmare a persoanelor din parcaj si de alertare 5 " : ' " " ^ evacuare^rnecanica a furnului (desfumare) se
akatuiesc, ; ,. reajizeaza j, . . si^ ..dimensioneaza, potrivit
serviciului rnpbil d e pompieri. v { " ' ' ' '
reglementarilor de specialitate. . , , ,. , , .
I1I.C.2.7.5. Alertarea pompierilor militari se asigura prin mijloai j
adecvate(telefon, radio, etc.) la (toate parcajele cu capacitate j La parcajele, subterane: sau supraterane, inchise perimetral>,a
de peste 100 de autoturisme si automat (legation directe), I . caror. yentilare ,s.g re:alizeaza.!cu;mijjoace mecanice, in situa^ii
de incendiu, se ya asigura oprirea automata a instalajiei de
cele importante sau cu capacita£ mai mari de 500 autoturisirif
ventilare, cu excepjia instala^iei care serveste la evacuarea
de semnalizare se prbiecteaza si realizeaza i; fumului. C;omen2ile.:,a)uto,matej.yor fi dublate de rCpmenzi
in.C.2.7.6 manuale ,.Lpcurile,dei.arnplasare:a, acjionarilor .pentru aceste
conformitate cu prevederile ; reglementarilor tehnice (
comenzi manuale vor,,fi.,stabilite in',funcpe de suprafa^a §»i
specialitate - Indicativ 118. |
geometria parcajului, de regula langa intrari si in coordonare
cu serviciile de pompieri.
UI.C.2.8.0. EVACUAREA FlMULUI
III.C.2.9.0. LIMITAREA PROPAGARIIINCENDIULUI PRIN FAJADE
III.C-2.8.1. Evacuarea fumului in caz de inciendiu este obligatorie pent \.
parcaje subterane sau supraterane inchise, realizandu-: • m.C.2.9.1.
in cazul in care fa^ada parcajului este vitrata, iar parcajul are
natural-organizat sau mecanic.
mai mult de un nivel suprateran, vor fi luate masuri de
Evacuarea fumului in sistem natural-organizat necesi' impiedicare a propagarii incendiului de la un nivel la alrul
prin vitrarile perejilor perimetrali, asigurand por^iuni pline
prevederea' unor goluri de evacuare dispuse la parti
superioara a spatiilor inchise (iri plafon sau in trein intre golurile suprapuse de regula minimum 1,20 rn
superioara a pere^ilor) cu aria totala reprezentand minimi copertine etc.
'0,1% din iiria pardoselilor si goluri de admisie a aeru
dispvise in apropierea pardoselilor, a caror arie, de regula,
55
54
IH.C.2.9.2. La inchiderile 'perimetrale cu pereti cortina, vor fi luate
masurile specifice de impiedicare a propagarii incendiului pe III.D. IGIENA, SANATATEA OAMENILOR,
'"'""'' 'facade '^l:priri'spa:^iile! dintre peretele cbrtinS ji structura' de REFACEREA>§I PROTECTIA MEDIULUI
' ''"-'''~ "" rezisten'0 a cbristruciiei conform nbrmativului P118.
Cerin$a de calitate privind igiena, sanatatea, refacerea §i
protectia mediuKii se • reifera la proiectarea 51 executarea
m.C.3.Q, DURATAINTERVENTIEI spa|iilor, a parplor componente precum gi a dotarilor unvii
' • • ' ' ' : -<''' ; '- 'vfv;':i •-.;-: ..'.. 1
'.'.-Jiyij. .,;• r.i-if.'- •. "! . , . . .:••:•• :

parcaj, astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea fi igiena


Durata interyentiei se evalueaza in. "funcjie de densitatea| pcupan^ilor, urmarihdu-se totodata: ji protecjia mediului
safcinii terniice, scenariile de sigiiranja elaborate fi de|t'«H inconjuratof; Necesitatile utilizatorilor in cazul acestei grupe
posibilita^ile de actiune ale serviciilor mobile de pompieri| de cerin^e de calitate se ref era la: : h
Daca. rezultatul evaluarii nu este satisfacator, se asigura|
seryigi proprii de piimpieri dotate §i echipate cu mijloace de0i 'A.'igierta'rh^ediuluTmterior''''1 ••^'^•'^'i!'--.; • ; : ; •... . :
lupta care sa asigufe iritervehtia in tirrip utill B. Igiena ^ apei ••' ' • • • ' ;.•'';•• "'?:-i ;.•.•••"••"••:,/•,;
C: Igiena;evaa3tarii apelor mzate • ' :>
: :y D. Igiena evacuarii gunoaielbr rhenajere \
III.C.4.0. SER^StliinE f'QlvIPIERI E.
iii.c.4.1: Peritru1 'sti^>raveghere fi' interven^ie 'operativa in caz dee
incendiui. iri fBfic|ie'lde rriarimea, importanta ji vulnerabilitate " m.D.A CONDITII DE PERFORMANTA
!
cbristructiei, se cbnstituie'fi' brgahizeaza serviciul propriu c
' ' pompieri, de fegulS la parcaje peste 500 de autoturisme. Mediul interior al unui spafid fee'refera la:
1. Mediul higro-termic ' ' • -; '• '
IO.C.4.2. Componenja, echiparea §i dotarea serviciului de pompieri if 2': Igiena •aerului •"'';/'& •'•••.•..••,:•.,;.,•,r^u ; -'
''"••'trebuie-'1 sa ;corespunda ";necesita£lor; •''practice *:as%urarii|:
' 'sigufan^ei la; foc/;:'corie!spunzator'; scenariilor de 4. Igiena acustica
elaborate. ••••'•'--:''••••:''•'.--•:' •••'"- : ••:••

IILC.4.3.' Serviciul dfef'porrtpieriva avea la dispozipe spa^iul MEJDItJL HIGROTERMIC


fuiicjioriarii perrnanente;, de regiilS; dispus la parter sauniv
j
supraferarie; ' ••:•'••'"•:''.•••••'• '•' ••'• •••'•"••••.••'> •'
Crearea unui mediu higrotermic bptim, implica asigurarea
, " ' . unei ambiance termice globale fi locale atat in regim de iarna
• 1ILC.4-4. ' 'Serviciul de'pt>mpieri va '.•&. dotat cu echipament de ' catfi'inregirh'(Jevarfc : !
' !>.'"'"' :-
coreSpunz'Stor riscurilor specifice incendiidui, asigurandu-se:r A^igurarea niediului higroterrnic trebuie corelat§ cu
s i fezervele fiecesare: ' - ' : asigurarea calitapi aerului §i bptiirdzarea consumurilor
f energetice.
i- '
| III.D.A1.2. Asigurarea ambiantei higro-termice globale normale

a. temperatura ambiantei
"-pe.timp de iafna (valorirriihime)''•' :;'
18° C
o
. grupuri sariijare. [ 15 C
.nivelur^cl-usedeparcar^, ' ''"\ 5°C
. scari interioare sau exterioare incrl'ise 5°C

..- pe timp de yara ... ' ,.."''


,, incaperi de exploatare , ax.28° C
56 57
. niveluri inchise de parcare 18° C - 33° C ;decarbon sa nu jdeg^seasca; . , • • ; . • . .
- valoarea, medie .-.calculata pentru orice interval de 8h.
UU..:b.>viteza curentilor .de'aer.Jf Jneaperide exploatare si consecutive maimica, sau egala-cu 50 ppm.;
similar constructiilor civile - valoarea yrnedie-,- calculata pentru orice interval de 20'
ccjnsecutive mai.rruGa; sau egtila cu lOOppm.;
.;;V.'"•" . . . . : •'<>'"•, • • -.',(:• irv • ; : - . - . ><: „ . F
!•• •• c umiditatearelativ.aa.aerjJui, laparcajejnchisesiincaperidi - yaloar^ maxiBi}a instantanee nu va depaf i 200 ppm..
,• .. exploatare.^o,.;;r, • ; '=r " -. .;. =35%....60% b) In cazul in care parcajul este frecventat de mai mult de 30%
fdin.capacitatea sa.de autoverjicuje cu motoare Diesel, se va
:• d.numarschimburi,d.eaer , ac^piia si pentru r-educerea,cc(nce^irra^ieideacroieina.
. .: •• rtse.'Ypr stabiliifurictiftdeceritele priyind asigurarea puritaf c) Iri cazul .in; care; par(cu,i;de yetiicule aflate in circulate este
aerului (epnfv.cap. iy).,;;,: alimentatcu, benzine aditiy ate ^cu'compugi de plumb sau al£
aditivi toxici, se va acjiona in vederea verific5rii
Asigurarea evitaam aparitie^cpndensiului pe suprafata si ij. specifi;ce pentrH. incadrarea acestora sub
III.D.A1.3.
interiprul elementelor de inchjdereja parcaje inchise: atrnosfera parcajelor.
La mcaperile^de exploatare,- sirnilar cbnstructiilor civile
La spatiile de parcare a.autotwrismelor , - ; ni.]Q.A2.2. ^mrilareappate.finaturala^riaturala-organizata sau mecanica.
a) temperatura suprafeielor interipare ; Atunci cand parcajul va avea mairnulte niveluri, ventilarea va
- pardoseli fi obligatpriu;inecariica, la : .
mm •
. larna - mm. cO /-
D C
v : . -nivelurile situate, sub nivglul terenului, cu excep^ia situajiilor
;; • :ipartieulare cand exista mai mult de 40% deschideri in aer
, . : • : • ' ; • Vi •-. • • ; liberjj f . ;• , u .;•,-,,.•. ^- ;••.•!,..,-.-„•.;.:',.
- nivelurile superiparfi^j atunci cand cerin^ele mai sus fixate nu
. vara - max. 40 C ,..;.,. , ppt fi respectate numai prin ventilare naturala organizata.
v i;
b) umiditatea materialelor de,|lcatuire a,inchiderilor
- nivel maxim admis conform prevederilor ST AS 6472/4. OBSERVAJIE:""" ' ,.,'.^ .. ,| . ..•,'''",v '""''•-;• ,,,
v.'' ! : ;j.- ,-...• .-.. Penttaparcajele,d.e;dagaPl amplasatein demispl sau la sol, la
Asigurarea continuitatii serviciului parterul :unui;,-;imp.bil. cuLa-.,altS destina^ie, la care a fost
m.D.A1.4.
-incaperi de exploatare prevazut^ ventilare naturals organizata, atunci cand exista
- sistemul de mcalzire trebuie sa^asigure in mod continuu indoieli referitoare l%.ejHcacitatea limitata a ventilarii natarale,
temperatur§ de min. 16° C pe tpata durata zilei, in : , se ;• yqr Eeze^va amplasamentele necesare instala^iei de
. cpnditii. ... .,.. : . ; ;.,i , , ,y..; , , . , , . , ,•,..,•...,:••;•. • •,•••. ' ';, ventilare meGem^, precum si a instala^iei de alimentare a
;,»niy€(luri inchise de parcare. . , .. • , ,,, ,.'„.. ; acesteia, la consjhcui]5earpar.c^jului.
- sistemul de mcaizire ^ebuie sa asigure in mpd cpntinuii
tertperatiUEai.de min.. 5° C ^e'toata durata zilei, in III.D.A2.3. Ac^ionarea instalatiei de ventilare mecanica a parcajului se
asigura .autpmat fi manual, ftind detrerminata de atingerea
v. ; . ... cpncentrajiei de,;ri.Qciyita{i (in-principal pxid de carbon) din
;,-,,; .: .;,; atinqsfeia parcajijlui... , , . . . , , , .,
•'•• . • ; ' • • • • . . •. • :•'• •^••'-'•i'x, ,'•;:;;' : ^~i j;b • ;:;:;i;;:., •
IGteNAAERlJLUI fll.D. A2.4: ; ,. . Se voripreyede ac^iOjn^ri.manuaJe prioritare pentru pornirea si
III.D.A2.
i , oprirea instalajiei,::de ventilare. Locurile de amplasare a
Igiena aeridui .implica asigurarea calitatii aerului in spa{| .•:.., ;., , acfionarilpr i se. , sta^ijesc in functie de suprafaja, geometria
interioare, respectiy creaiiea-unei a^jbfent6 atmosferice optii | parcajplui. skamplasarea incaperilpr de exploatare, de regula,
astfel incat sa nu existe clegajari <Je substante poluante, noc; langa intrare si in spapi usor accesibile.
;
provenite din exteriqrul sau interibrul cladiru (sol, materi \ • . . • '.. ,. .•...Ji.wbi. 1 .! .'••;•:,•. •':•:. .:•-''. ' ..'!.'
de construcjii, activiM^i cufente, etc!);' .IiI.D.A2.5. Concentra^igt. oxidul.ui de.carbon §i eventual a altpr nodvitap
.se ya rriiasura; pri , de cate ori exista indpieli asupra calitafii
Concentratii maxim admisibile de substante poluante .!-..;. , aeruluiv,,:., ,. v V; • - •• .^ . ,,:. ;:'.-'-,.-
m.D.A2.1.
a) In fiecare din comparfimerifeife parcajului, se asig
ventilarea astfel iiicat valoriie limita ale coricentra^iei de a III.D.A2.6. La parcajele cu capacitatea mai mare de 100 de autovehicule,
. . 59
58

:,55'iSSi'':?;:;:^^'^
'*8 r ^ s s s

* > ~a 5.:^13
S vS ;»-
° ^ .1
2V

1 *«1
S,-5..re:g r
I
t;:
4i;
alimentare cu apa cpnfonn reglementarilor.
IH.D.B. IGIENA APEI

Cerinta referitoare la igiena apei implica conditiile privind|t


distnbutia apei intr-un debit sufficient in conditiile satisfacerii|
criteriilor de piiritate riecesara apei potabile. |- III.D.D. EVACUAREA GUNOAIELOR
' Apa riecesarg allmentarii irtstalariilor din dadiri trebuie s|;
aiba b anumita calitate exprimata prin ansambli|| Igiena evacuarii gunoaielor implica solu£ionarea optimS a
proprietatilor sale fizice, chimice, bacteriologii colectarii si depozitarii degeurilor menajere, astfel Incat sa nu
organoleptice, etc. . fie periclitata sanatatea oamenilor.

S; < f .i III.D;DV1., ... Asigurarea igienei zonelor si spa^iilor de colectare si


:
ni.DlB.l. Asiguf area calitSIji apei (potabilitatea) : ft..,...•••; . . . • . ,.•. depozitare . . ' • • ' '
- se vor arnplasa, rezer\ra ^i dota corespunzator, astfel incat sa
Apa provenita din reteaua de distribute sau din surse proprfc se impiedice:
:
destihata corisurruilui de catre persbarte si folosita la grupuri . errtisia de mirosuri dezagreabile
sanitare, trebuie sa cbrespurida din punctul de vedere . prezerita insectelor ji animalelor
indicatorilor fizici, chimici, bacteriologici, biologici . poluarea aerului, apei sau solului
organoleptici norma^i. . crearea focarelor de infec^ie.

III.p.C EVACUAREA APELOR UZATE III.D.E. REFACEREA §1PROTECTIA MEDIULUI

Refacerea si protecfia mediului presupune realizarea


III.D.C.l. Eyitarea poluarii mediului natural respectiv a a\
, .Slibterane sau a solului cu,ape uzate provenife din sistemul dl construcjiei (cladirea destinata parcarii) astfel meat pe toata
durata de via^a (execute, exploatare/ postutilizare) sa nu
cahalizare al cladifilor. ' |
afecteze in niti un fel echilibrul ecologic, si sa nu dauneze
a) Cpnditii ce trebuie indeplinite de apele uzate I.
- continutul si coricentra^ia maxima admisa a substantelife sanata^ii, linistii sau starii de confort a oamenilor, prin
nocive (suspensii, substante chimice ce pot ataca sau colmaf modificarea calitatii factorilor natural) sau crea^i prin activita^i
perejii conductelor, substante inflamabile si explozibill; umane.
germeni patogeni) trebuie sa respecte reglementarile specificep Factorii mediului ihconjurator supusi protec^iei svuit:
- temperatura admisa - max. 40° C. . , ., a) aerul ,
b) Condi^ii de calitate a conductelor ekterioare de canalizare I/ b) apele
,. .. -.sareziste'lasolicitSrimecanice; c) solul si subsolul
- sa fie impermeabile (sa nu permits infiltratii, exfiltra^ii); R; d) padurile si orice alta vegetate
e) fauna terestra si acvatka
- sa reziste la ac^iunea apelor uzate sau subterane agresive ff
f) rezervatiile si monumentele naturii
apelor cu temperaturi mai mari de 40° C;
g) asezarile omenesti si alti factori de mediu creaji prin
' . . . ' ' - sa rezjste.la eroziunea suspensiilor din ap&;
, - sa aiba o jsuprafata^^interioara cat:mai neteda .
activitafi umane.

III.D.C.2. Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile I III.D.E.1. Asigurarea protecjiei mediului inconjurator
, Se,vasigura prin masuri de prevenire a scaparilpr de gaf' Este interzisa:
. evacuarea in atmosfera a substantelor daunatoare peste
.• . . '_'.. "' nbcive. _ . ' . . : . . ' ' " ,
limitele stabilite prin rglementarile m vigoare;
., . nivelmiros = 0 "
aruncarea sau depozitarea deseurilor in afara
III.D.C.3. Evitarea interconexiunii intre apele uzate si apa potabila I amplasamentelor autorizate
. evacuarea de ape uzate, precum si descarcarea de reziduri si
asigura prin rezolvarea corecta a sistemelor de canalizare |
63
62
orice alte materiale toxice in apa de suprafata subterana si in
mare
HTOROFUGA §1ECONOMIA DE ENERGIE
. producerea de zgomote si vibratii cu intensitate peste lin
admise prin normele legale
Cerihta trebuie asigurata-cu'o probabiiitate acceptabila pe o
III.D.E.2. Amplasarea rezervoarelor de combustibil pentru centralelt||EW durata de serviciu rezonabila dirt piinct de vedere economic,
termice se va face cu respectarea prevederilor spe
acestora, iar jpentru evacuarea zgurii si; cenusii, se vor respectap - realizarea perfbnifiafitelbr 'higroterrnice admisibile ale
prescriptive tehnice ISCIR elementelor de irichidere perimetrale ale cladirii;
- adoptarea unor solu^ii generate si de detaliu optime, precum
III.D.E.3. Cosurile de fum se vor realiza conform reglemenfirilor, si'a unei eXecutii si inttetihericoi'eGte a' cladirii in ansamblul ei
compozitia gazelor de ardere evacuate din centrala termici si a principalelor parji componente;
proprie vor avea parametrii prevazuti in reglementari -:realizafea ecOnomiei de enafgie, respectiv a unui consum de
specLfice. energie Ikhilat, raportat la eonditiile elimatice locale pentru
asigufarea' ternperafurilbr :de exploatare normate.
Evitarea 'producerii coridensWlui pe suprafata interioara a
elemerrtelbr^'de 'McMdere se; poate realiza in eonditiile
' asi;giirai4i unui camp de;ternperatttri pe suprafata interioara cu
valori superioare piarifetultu.) de ' roua caracteristic unei
temperaturi date'a aerului'Sitefior si a'unei umiditati relative a
;
aefnlui interi6r':; s: ->(j, ••''-'.••« ";'• /a :•/
'•"'Evitaiea "aeuirttflarii :p*ogresive a^ apei din condens in
1
ihteriorul ' elerrierttelor1 '• de :; construcjii perimetrale asigurand
condiiia ca volurriul-'de apa acumulat iarna sa fie mai mic
decat eel evapbrat vara. ; < ; . : ' "-: rwo

Performante higrotermice' ale 'elementelor de inchidere


perimetrale

IILE.1.1. - Pentru parcajele subterane - se calculeaza pierderile de


caldura prin sol
- Pentru parcajele supraterane irichise - se calculeaza pe baza
reglementarilor tehnice in vigoare.

64 •65 >;v
IV. ANEXE GENERALE
III.F. HROTECTIM IMPOT8IV&
1 1
2GOMOTULUI
u
ll U. •: ..'J Q f, :j.'^'..Uij';:''•;. T r • . i n ' / n "• i'K IV.l. Cadrul legislafiv : ; ; ;,
Cerinta privind protectia impotriva zgomotului presupune |
conformarea elementelor delimitatoare ale spatiilpr, astfel
i meat zgomptul perqeput de eatre ocup.anti sau vecinata^i sa se
rv.2. WerminologififidasifiGarii; ;
pastreze la U3n niyel cprespunzator conditiilor in care sanatatea
acestora sa nu fie periclitata, asigupndu-se totodata un
rv.3. Documente tehnice conexe
confort miniip acceptabil. ;
, rv.4. Instrucliuiii tehnice generale

JIMvl. Asigurarea- izplani acustice a spatiilor 51 vecinatatilor la | W.5. Tehnologiideparcare V•',,


zgomofeaerian, ,.-. :;•:.•• -; - • ) ; , ; • • • . •-,• • .-. \ -.
:-a)i Parcajul.iya; fi astfe| construit ft exploatat imcat prin |-..r , j V .. ,]V.6.. Geometria parcarii
,,fu«ctionare ga nu,genereze;Zgomote sau vibratii susceptibile
: de a, .afecta sanatatea sau lini§tea yecinatajjlor.
Pentru a^easfa se aleg echipamentele • si instalajiile cele mai |
tZgpmptpase, jar dacaj:aceasta,nu va fi suficient se iau s
masuri de jizQlafe ,gene.rala sau loeaia impotriva zgomotelor
::,a,eriene (saftjinsiip^ct), ;prin fplosirea separatorilor, ecranelor,
- rezonatori) ,firiisaje absorbante sau carcasari de utilaje.
b) In interiorul parcajului., este iriterzisa folosirea oricarei
, iforme de avertizare asjustica .(sirene, elaxoane, megafoane, etc.)
care poateoderanja. yednatatile, cu e^ceptia folosirii acestor
mijlQace in cazuri ^deteicininate;de ;prevenirea sau semnalarea |
unui accident sau incident gray^ i;.
c) In interiorul parcajului se interzice folosirea claxoanelor de
::peautovehiculevv:'•,-;•:,=;,:•' . - r :•/• '" • ' •
I

67.
PUG.
ANEXA IV.l. . Pe baza analizei situatiei existente si a studiilor de
fundamentare se reglementeaza:
CADRUL LEGISLATTV v - Zonificarea prin stabilirea intravilanului propus, a circulajiei
privind proiectarea, execujia §i exploatarea niajpre si a zonelor func^ipriale ale localitajii.
constracfiilor pentrufparcarea autoturismelor.
- Lucrarile edilitare priyind alirhiantarile cu apa, canalizarea,
alimentarile cu energie electrica, alimentarile cu caldura si apa
IV.1.1. CADRUL GENERAL calda, telecomunica^ii, alirhentarea cu gaze.
- Unitatile teritoriale de referin$a privind suprafetele care se
IV.l.1.1. Pentru objinerea unei calitafi corespunzatoare, in procesul c supun unor perrnisiuni/restrictii general valabile.
proiectare, executie si exploatare se; vor respecta prevederili -Obiectivele.de utilitate publica - tipurile de proiectare,
legii 10/1995 "Legea privind caliratea in constructii" circulatia terenurilor, obiective de utilitate publics avute in
yedere pe termen scurt, mediu sau lung.
IV.1.1.2. Pentru autorizarea cohstruirii unei cladiri pentru parcare |f
autoturismelor (din fonduri de star, publice sau private) se vi
respecta prevederile legii 50/1991 care stabileste metodologi |?? b. PLANUL URBANISTIC ZONAL (P.U.2.)
privind autorizarea constructiilor precum si modul ..,,,:. este documentatia care stabileste obiectivele, actiunile si
conditiile de concesionare a terenurilor. masurile de dezvoltare ale unei zone din localitate, pe o
perioada determinata ae timp.
. In vederea aplicarii PUZ se rntpcmeste REGULAMENTUL
IV.1.2. AUTORIZAREA EXECUTARII aferent acestuia, care aplicS si detallaza PUZ.
CONSTRUCTIILOR . Pe baza analizei situatiei exfeterite se stabilesc:
- pozitia in cadrul Idcalitatii: cai de comunicatie,
Procedure de autorizare va respecta prevederile Ordinul functionalitate, relatii cu celelalte zone, bilan^ul teritorial;
MLPAT 91/1991 care stabileste continutul cadru - starea fondului construit: structura, stare, vechime,
formularelor necesare precum si continutul documentatiil ...... parrimoniu, fesut urban, regimde inaltime, etc.;
prevazute in Legea 50/1991. Constructiile se pot realiza num -' situatia. geotehruca _,terenuri" disponibile, construibile,
cu respectarea "autorizatiei de construire". cbhstruibiie cu condijii, neconstruibile (pante mari,
alunecatpare, inundabile);;
- dezyoltariea r^elelor edilitare (completari, refaceri);
IV.1.2.1. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE k-y,.....,, „.. . - obiectiyele de utilitatepiiblica. .
Constituie actul de autoritate al administratiei locale, pe
caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de leg - P.U.Z. se mtocmeste in general pentru zona centrala, zone de
50/1991, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea locuit, zone pentru diverse activita^i, zone protejate, zone de
functionarea constructiilor. agreriient '.*
jift' '•'
IV.1.2.1.1. Autorizatia de construire se elibereaza de Consiliul Judete f|,
sau Consiliul Local in temeiul si cu respectan ||; c. PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)
documentatiilor de urbanism gi amenajarea teritoriul ||;, ,,,,,. .este documentatia prin care se stabilesc conditiile de
aprobate: amplasare $i executare a uriui obiectiv sau a unui grup de
obiective, si se elaboreaza in corelare cu prevederile din PUG
a. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G)
este documentatia de baza care stabileste obiectivele, actiuni . PUD cuprihde elemente ce stau la baza intocmirii documentatiei pentru
si masurile de desvoltare pentru o localitate existenta obinerea autorizatiei de construire.
viitoare pe o perioada determinata, pe baza analia K . In functie de situatia existenta se reglerrieriteaza:
multicriteriale a situatiei existente. - organizarea circulate!, accese
. In vederea urmaririi aplicarii PUG, se intocirte$ | - sistematizarea verticala '
REGULAMENTUL aferent acestuia, care explica si detalia: |p
68 69
- funcjjuni admise proiectului pentru autorizajie de construire.
- regim de ajiniere Pentru Qb^inerea certificatului de:urbanism este necesara
- regim. de inaltime prezentar4a.dovezii de ppsesiejasupra terenului, ca proprietar
- procent de dcupare al terenului (POT) sau ca urmare a concesionarii, conform Legii 50/1991.
- coeficient de uializare al terenuliii (CUT) Proprietatea asupra terenului poate fi realizata in baza Legii
- racprduri §i bransamente edilitare 18/1991 iar, transferul deprpprietate, in baza legii 33/1994.
- plastica arMtechirala, volumetrica Ob^inerea certificatului de urbanism permite investitorului sa
- restric^ii fata de vecini angajeze lucrarile de proiectare.

OBSERVATII:
PUB frebuie sM fie'insbjit de avizele necesare (consiliul local, - In cazul lucrarilor efectuate din fonduri publice ale
protec£fasMecHului, utilitaii, patrimoniu - in zone protejate). administra£ei centrale sau .locale, tinvesu'torul elaboreaza
"Studiul de-prefezabilitate" care cpnstituie tema program
rv.1.2.1.2. Cererea de eliberare a autorizatiei de construire va fi insotita pentru lansarea licitajiei de proiectare.
de: - Castigatorul licita^iei urmeaza sa elaboreze "Studiul de
fezabilitate", "Proiectul tehnic" si "Caiete de sarcini" care vor
CERTIFICATUL DE URBANISM '. \. /, sta la baza lansarii liqta^iei de execute.
este actul prin cere se faccunpscute solicitantului, elementele - Conjinutul si etapele de realizare a investi^iilor din fondurile
care caractenzeaza: publice, vpr respecta prevederile legale (Ordonanja 12/1993
- Regimul juridic al imobilelor privjnd achizi^iile publice cu modificarile aduse de Legea
.••'••,' . situarea in/in afara intravilantdui 83/1994, HG 727/1993, HG .592/1993, HG 112/1993, HG
" " . , , . ./di-eptul?depiop'rietate 63/1994,,prdin comun ,MF MLPAT^ 792/13N/94)
.extras din documentatiiie de urbanism cu privire la regimul - Nivelul de aprobare se stabileste conf. Ordonan^a 12/1993 in
. •':'„ zonei ,. . ' . . . ' . ....... funcjie de vajoarea investitiei.
- Regimul economic al imobilelPr
.. fplosinta actuals
. ' ' . . " ' • " ' ? destinatia stabilita prin documentatiiie de urbanism aprobate IV.1.2.1.3. DOCUMENT ATIA NECESARA ELIBERARIIAUTORIZATIEI
" '",.,1.'' . reglementari fiscale'specjfice zonei DE CONSTRUIRE
" - Regimul tSniruc al imobilelor
. procent cteocupare'.al terenului (POT) Solicitantul depurie:
I coefident de utilizare al; terenului (CUT) .-Cereretip. . .. . ., : , ..., •
. dimensiuni si suprafefe miriirhe sau maxime ale parcelelor ; a. Certificatul de:urbanism..
. echiparea cu utilitajj b. Dovada n'tiului, de proprietate sau concesionare (copie
, circulafia pietpnilpr si autovehiculelor, accesele si parcajeli legalizata) .. . ,,,,, .,
necesare ' ' . ' " . . . ' c. Proiectul pentru autorizajia . de construire (PAC) In 2
. alinierea tereniurilor si a construc^iilor fata de strazile exemplare (conf:.prev;ederi Ordin MLPAT 91/1991)
adiacente terenului si distan^ele construcjiilor fa^S de - Piese scrise (rnemoriu pe, specialita^i)
proprieta^ile vecine - Piese desenate (planuri, .secjiuni,, facade, desfasurari)
. inaltimea con&trucfiilor si caracteristicile,volumetrice ale verificate de verifipatori atesta^i ,
acestpra"' -i% , '" '"'.; " ; "'"' '" • • " • • . - - Avize necesare (ayiz geotehnic,.,ayize ale jfurnizorilor de
., sisternul construcn'v si priricipalele materiale de construc^ii j utilita£i, avize specifice. .amplasarii, etc.) specificate in
.,..,,. perrnise .,..„ . . ' . , . . . \ . . . Certificatul de Urbanism.
. infa^area construc|iei, expresivitatea arhitecturala,
echilibrul comppzi^ipnal, finisajele etc. (daca acestea sunt
prevazute m regufamentele aprobate) IV.1,3. VERIEICAKEA DOCUMEISrTAtlEI DE PROIECTARE
. modul de ex^ciitare al cpnstructiilor
. lucrarile cbnexe de ihteres public necesare funcpoharii . In cpnfprmitate cu Legea 10/1995, documentajia de
obiectivului proiectare trebuie sa fie veiiifi.cata de catre specialijti
- Enun^area avizelor si studiilor necesare la depunere verificatori de proiecte atesta^i, ajjii decat specialistii

70
n
elaborated ai proiectelor. - aspecte privind postutilizarea construcjiei. ,., : . , ,
. Ve'rificarea proiecteldr pentru parcaje in construcfii se va face I
in conformitate cu prevederite'prezentului normativ (cap. Ill si Ste OBSERVATIE: - Caietele de sardni ca si documenta^ia de proiectare face parte
integrants a "car£i tehnice" a cpnstruc£ei §i pot, sprijini
. Se interzice aplicarea proiectelor (inclusiv a detaliilor) j proiectantul in cazul producerii iinor avarii sau deteriorari ale
neverificate in condipile men|ionate niai sus. construc^iei. ; . • ; • ' : ; : ' : • • . ••>••','*:>!•' - • • ' '• •..•-..

IV.1.4. VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR DE EXECUTTE IV.1.6. URMARIREA CONiPORTARn IN EXPLOATARE a


constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face pe toata
. Verificarea calita^ii exeai^iei construefiilor este obligatorie ji durata de existen^a a acestora si' cuprinde ansamblul de
' se efectueaza de catre irivestitori prin dirigin(i de specialitate activity privind examinarea directa sau investigarea cu
sau prm agen£ economid de consultants spedalizati mijloace de observare si masurare specif ice, in scopul
. Expertizele fehnice ale proiectelor si construcjiilor se mentinerii nivelurilor de performanta corespunzatoare
efectueaza numai de catre experji tehhici atestaji. cerin|elor prevazute m legea 10/95.
: Recep£a constrdc£ilpr se face de catre investitor (proprietar) . Interventiile la constructiile existente se fac fie pe baza unui
in pfezerila ' proiectantului si a executantului si/sau a proiect avizat. de proiectarjtul initial,al cladirii fie a. unei
reprezentan^lor de specialitate, legal desemna£ de acestia. expertize tehnice ihtocmite de;.un expert tehnic atestat si se
. Receptia se face in conformitate cu documenta^ia de execute consemneaza obligatoriu. in cartea tehnif a.
§i cil dqcumentele cuprinse in cartea tehnica a construcfiei
(docttmentatia de execute $i dbcumentele privitoare la
''' realizarea si expoatarea acestuia) IV.1.7. POSTUTILIZAREA cuprinde activitatile de dezafectare,
demontare .si, demolare. a construcfiilor, recondijionare si
OBSERVAflE: - Modificarile aduse pe durata execufiei fa^a de documentajia folosire a elementelor si produsielpr necuperabile, precum si
de baza stampilata de verificatorul proiectului, se fac pe reciclarea deseurilor, cu asigurarea protecjiei mediului,
raspunderea beneficiarului, executantului si proiectantului. conform legii. ,v ,
. Lucrarile de postutilizare a construc^iilor destinate parcarii
autoturisrnelpr pot interveni; ..
IV.1.5. OBLIGATIILE PROIECTANTULUI ,:- la cererea proprietarilor,
- in urrna unei expertize tehnice care stabileste daca acestea
Pentru menjinerea calita^ii constructor pe toata durata dej pot pune in pericol yiaja pcupan^ilpr coni. L10/1995.
via^a a acestora^proiectantul eSte obligat: .- la cererea autoritailor publice cpnform prevederii Legii
." sa precizeze prin proiect categoria de importan^a a (
:
33/1992.;, " ';.;,',. . ": ,,..,.,.
construcjiei
; ; s3 asigure priri proiecte si detalii de execute, nivelul de|pg OBSERVATIE:
calitate cbrespunzator cerintelor impuse Postutilizarea constructiilpr se, realizeaza pe.Jbaza unor
. sa !se supuria verificarii de catre verifkatori atestafi documentaiii pentru care este necesara pb^inerea certificatului
:
' proiectelor elaborate. / si autoriza^iei de dezafectare/demplare, conf. Legii 50/1991 cu
. sa elabore;ze jfsa puna 'la dispozifia beneficiarului caiete del condi^ia objinerii Acordului de Mediu, conform Ordin
;
sarcird; 51 instructiuni tehnice privind execujia lucrarilor,| 170/1990-.,,
- ' exploatarea/ intrefinerea §i reparable constructiilor
. sa menfioneze in caietele de safcinii ;
- modul de organizare a urmaririi curente In timp a [
construc^iei
- perioada la care elementele de' coiistrucjie trebuie reparatel
sau inlocuite
- condifii de exploatare normals a cohstrucjiei
- cazurile in care trebuie solicitata expertizarea tehnica d.p.d.v. 1
al cerintelor stabilite prin lege
72 73
ANEXAIV.3.
ANEXAIV.2.
VI.3.1. DOCUMENTE TEHNICE CONEXE
IY.2.1.'.:.; Legea 9/1973 - Legea privind protectia mediului Incohjurator
PARCAJ, (PARKING,? ARKHOUSE ) : Constructfe publica subterana sau
supraterana, cu unul sau cu mai multe niveluri, destinata :-Legea 3/1978 - Legea ;privind asigurarea sanatatii pppulatiei
stationarii autoyehiculelor.
Legea 18/1991 - legea fondului funciar . , . . , .
, .'""', Par.cajele pot fi: -"''•
'"-' independente functional, dispuse in imobile (construcfii) Legea SO/1991 _ , - privind autorizarea executarii constructiilor
supraterane sau subterane;
- alipite sau inglobate in dadiri cu alte destinatii- Legea 33/1992 - privind exproprierea pentru cauze de utilitate publica

NIVEL : s a
P tH- delimitat de dbua plarisee- (superior si inferior) Legea 10/19.95 - privind calitatea in construcjii

JUMATATIE IDE i^IVTEL : sp'afiu, delimitat de planjee idispuse decalat cu xxx - Codul de procedure civila
jurriatate de nivel; (se considera ca doua jumata|3 de nivel '"•'' ">•.' . ': ' ' •' • .. • : ' - •':,"• '•.: ' . : - ,•.-..',' ;

consecutive constftuie uri singur riivel al construcjiei). xxx - "Ghid priyind dimensiunile si amplasarea cladirilor in
amsambluri urbane" - in curs de editare - (Fac. Construc£i -
GARAJ: construc£e/parte de construc£ie/incapere in care pe langa lasi) .,,,,.. . . ..
parcare se asigura si intrepheri si reparajii ale autoturisrnelor,
precujn si depozitare piese auto de schirnb . Nu face obiectul Ordonanta - Priyind apararea impotriva incendiilor.
prezentului nbrntativ1 : 600/1997 ' . ' . . ; . . '." ""'•'']'.
' ' •;' • ~''~! ' • • '.,•" : '" • . • • ' • " ' :
,
IV.2.2. CLASIHCARI HG 51 -1996 - Privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de
In raport cu riivelul de terenullii^ parcajele pot fi subterane sau prevenire si stingere a incendiilor
supraterahe. Parcajele pot fi ihchise, avand pe toate laturile
'mchideri perimetrale'(pereti ji plansee) sau deschise (fara HG 127/1994 - Stabilirea ji sanctionarea uripr contrayentii la normele pentru
inchideri jperirhetraie) in raport ciX spatiul exterior, singurele protectia mediului inconjurator.
deliinitarJ fiirid constituite din parape{ii de protec^le impotriva
caderilor accidentale a persoarielor • fi autovehiculelor. HG 138/1994 - Stabilirea si sanctionarea conjbraventiilor in domeniul apelor.
Parcajele deschise pot fi acoperite sau descoperite.
HrG. 525/1996 - Hotarare pentru aprobarea Regulamentului general de
DUPA MARIME - In func^ie <fe''hurnarul de autoturisrne posibil de parcat intr- urbanism . ,
. . ' ' o construc^.ei!Sau por^iine de cohstrucfle destinata exclusiv
Ordin 91/1991 - pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si
.. . ' '.'•''•. ace;stui.sc6p,,sedasificaintrei:tipuriastfel;
a continutului documenta^iilor prevazute de legea 50/91.
PARCAJ: PI- pana lalOO de autoturisrne;
Ordin 462/1993 - Conditii tehnicepriyindiprotectia atmosferei.
PARCAJ i P2- intre 100 si 500 de autoturisrne:
PARCAJ: P3- peste 500 de autotorisme.
Ordin 125/1994 - Ordin al mirristrului apelor,; padurilor si protectiei mediului
NotS: la calculnrea capncitafii echivalente a unui parcnj care nu pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activita£lor
este destinat in exdusivitate autoturismelor, se considera ca: ... economice si:spcialecu impact a^upra mediului inconjiirator.
- o reniorcii peiitru autoturisTtie echivaleazft cu un autoturism,
- trei motocidete echivalenza cu un autoturism Ordin 792/13N/1994 - Norme metodologice privind conjinutul cadru al
, ..:. proiectelor - pe faze.de proiectare, al documentelor de licitajie,
al ofertelor: si al contractelor pentru execu^ia investitiilor
75
publice.
CPH 1 - Normativ pentru adaptarea constructiilor si locurilor publice
:
Ordin 125/1994 - Ordin al irunistrului apelor, p'adurilor si protectiei mediului . la cerintele pergoanelor handicap(a.te. ,
pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor
ecoriomice §i sociale cu impact asupra mediului mconjuratdr. 15 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
:, , -.ventilare . ;. ....
Cl - Prescfiptii tehnice pentru'proiectarea, executia, moritarea,
respectarea, instalarea, exploatarea §i verificarea cazanelor de 16 - Normativ privind proiectarea si exexcutarea instalatiilor de
abur fi cazanelor deapa fieffainte. ' • ' - ' • '"' ., :: ;,, gazenaturale ., . . . . . ,

C29
i-
Normativ privind-imbunatatirea terenurilor de fundare slabe 17 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
prin procedee mecanice , electrice cu tensiuni pana la 1000 V.

C31 - Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, exploatarea, 19 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
repararea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazahelor sanitare. : ,... (. , , .

de apa calda.
113 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
C56 - Normatiy privind yerificarea calitatii si receptia lucrarilor de incalzire..,...,..• . . .
construcjii si instalatii afefente.
120 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
C58 - Normativ pentru ignifugare : ..-:,. prptectie contra traznetului. -

C90 - Normativ privind conditiile de descarcare a apelor uzate in NP 35 - Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din
retelele de canalizare a centralelor populate. faetpn la actiunea uleiurilor yegetale si emulsiilor de uleiuri
vegetale. ... , ,
C107 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de
' izolatii termice NP 200; - Instructiuni tehnice pentru proiectarea la stabilitate termica,
a elementelor de inchidere a cladirilor.
C112 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor
dm materiale bitumirtoase la lucrarile de constructii P2 - Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea
strucrurilor din zidarie. i :
C125 - Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind
protectia fonica a. cladirilor. P7 ; - Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor
fundate pe tererturi sensibile la umezire.
C139 - Iristruc^iuhl tehnice pentru protectia anticoroziva a
elementelor de constructii metalice. P10 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de
fundatii directe la constructii.
C 140 -'Normativ pentru executarea lucrSrilor diri beton si beton I
armat. P70 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea
constructiilor fundate pe parnanturi cu umflaturi si constructii
C170 - Instructiuni tehnice'pentru protectia elementelor din beton I? . mari (PUCM), . . .
armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive |;
natiirale §i industriale. ,P;85 •-,.; - Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor cu
structura din diafragme de beton.
11:
C 219 - Normativ pentru: alcatuirea si executarea pardoselilorl
anticorosive. P95 - Norme tehnice pentru reparatii capitale la cladiri

CE1 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile d.p.d.v. al P 96 - Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare
ceirintei de siguran^a in exploatare. de ape meteorice in cladiri civile, sotial-culturale si
76 77
IP"

STAS 2912 - Protectia impotriya electrocutarii.JLimite admise


industriale.
STAS 2965 - Soari - Prescriptii.generale de.proiecteire. :,\ ...A^-:;
P 100 - Normativ pentru proiectarea antiseisihica a constructiilor de
locuinte social - culturale si industriale STAS 3001 - Apa. Analiza bacteriologica
P102 - Norme tehnice privind proiectarea si executarea STAS 3002 - Apa potabila. Determinarea substantelpr organice
adaposturilor de aparare dvila, in subsolurile dadirilor noi.
STAS 3026 -Apapotabila.Determinareaduritatii , .•..- ; ,
P116 - Instructiuni tehnice de proiectare a ansamblurilor urbane din
punct de vedere acustic. STAS 3051 - Sisteme de canalizari. Canale ale retelelor exterioare
Prescriptii de-prpiectare. -;, .;>
P I 18 - Norme tehnice de'proiecfare si realizare a constructor '•' •' • ; ' ' ' . i:
privind protectia la actiunea focului STAS 3300/1 - Teren de fundare. Principii generale de calcul.
P122 - Instructiuni tehnice pentru prbiectarea si executarea STAS 3300/2 - Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul
masurilor de protectia fonica la dadiri social-culturale. fundariidirecte. ; : . . • , - '•'.• .;:"•..•. :,'
PE124 - Normativ pentru alimentarea cu energie electrica a STAS.3417: - Cosuri si canale defum pentru instalatii de incalzire centrala.
,. consumatorilor industriali si sirnllari Prescriptii de calcul. v, ; is , ;r ; -• , . ;:

P 130 - Norme metodblogice privind urrriarirea comportarii in timp ••: STAS 4706 . , - Conditii tehnice d^.calitate pentr^ ape de suprafata.
construc|iilpr, inclusiv supravegherea starii tehnice a acestora
STAS 4839 - "Instalatii de incalzire. Numarui anual de grade zile"
PE136 - Normativ pentru fdlosirea energiei electrice la iluminatul
artificial in utilizari casnice. STAS 5325 - Grade normale de protectie asigurate prin carcase.
:
STAS 856 - Construc^ii din lerrin.Pfescrippi pentru proiectare. '•'•< , STAS 6131 ..-; . - Inaltimi de-sigwartja §i alcaruirea parapetelor ;
''• :'''•: ."''.'.• 1 ( >''v.
STAS1238/1 - Ventilare mecanica. Debitul de aer proaspat. STAS 6156 - Acustica in construc^ii. Protectia impotriva zgomptului in
construc{ii civile si social-culturale. Limite adrnisibile si
STAS 1242/1 - Teren de fundare. Priritipii generale de cercetare. parametri de izolare acustica. ......

'STAS 1243 - Teren de fundare. Clasificarea si ideritificarea pamanturilor. STAS 6221

STAS 1342 -Apa potabila STAS 6221 - Iluminatul natural al incaperilor la dadiri dvile si industriale

STAS 1478 - Alimentarea ciiapa la construc^ii civile. STAS 6322 - Apa potabila. Determinarea culorii
; :
STAS 1795' - Canalizari interioare. ' ' STAS 6323 - Apa potabila. Deterrninarea turbiditatii.
' ' ' ' • ' • ' . ! • ' * ' ' ' ••'!.: . ; ' ' • > '

STAS 1846 - Canalizari exterioare. Debite. Pre'scriptii de proiectare. STAS 6324 : - Apa : potabila. Peterminarea ternperattirii, mirpsului si
gusrului
STAS 1907/1,2'" - Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare de1
!
calcul. ''•'"• '; STAS 6325 - Apapqtabila. Determiriarea.PH-ului,

STAS 2448 - Canalizari. Carnine de vizitare Prescriptii de proiectare : STAS 6329 ., -Apapotabila-Analizabiologica , :;-:., , ••:-•

STAS 2453' - Ascensqare pentru persoane STAS 6472/3 - Calculul termotehnic al elementelor de construcjie ale
79
78
:
idadirii. Parametri dimatici exteriori' • ;.•'•':•. "• STAS 10101/2A1 - Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare
pentru constructii civile,industriale,si agrozoo|ehnice. •,--.
STAS 6472/4 - Cbmporiarea elememtelor de cOnstrtietie la difuzia;Vaporilor
de apa. Prescriptii de calcul. STAS10101/20 - Ac^umde,constructii..Iricarcari date de vant. :, / ;..

STAS 6472/6 - Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii cu STAS 10101/21 - Actiuni in constructii.,Incarcari date de zapada.
v.j(:':, ... puntitenra.ee/v • • • ' • " • ' • - 1 '' '••"•' •'•..'•• ' . ' . ; ' . • '•
STAS10101/23 ,-..;jAcgurji in constructii. |,Incarcarii date de temperatura
STAS 6472/7 - Calcultil permeab'ilitatii la aer a elementelor si materialelor exterioara.
de constructii
STAS 10101/23A - Actiuni in constructii. Incarcari date de temperaturi
STAS 6646/1 - Iluminatul artificial: Cohditii generale pentru iluminat in ,:,:,;,. exterioare; in constructii civile, 51 industriale. i ; , ;j . • • . ; ; •
cladiri civile.
STAS 10104 - Constructii din zidSrie. Prevederi fundamenfale pentru
( STAS6646/2,3 . -Iluminatulartificial calculul elernentejor structurale.;-; : :

STAS 6701 - Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit. STAS10107/0 ;s' Constructii civile,-;si industriale., Calculul §i alcatuirea
elemen.telor structurale din ,,beton,;,beton armat si beton
"'" STAS 6724/1'' - VeVttilarea dep'e'ridintelor din cladirile de locuit. Vehtilarea precomprimat.
naturala.Presriptii de prbiectare. :
STAS 10108/0,1,2- Constructii civile, industriale si agricole. Constructii din o$el.
STAS 6724/2 ' - Iderri.'Verttilarea meeanica cu ventilator central de evacuare.
Prescriptii de proiectare STAS 10109/1 - LucrSri de zidarie. Calculul si alcatujrea elementelor.;

STAS 6793 - Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructs STAS 10126. ,.,- P,rotectia cpntra cproziunii a constructiiilQr supr;aterane din
" • • • •"•''• ' civile'."•'''•'•^'"'- "' •••'••'': •':••-:•.••':'•.•. •<•':.vs:..' •'.•.".••.!•'•.•,.!•'• o$el. Clasificarea;mediiloragresive.,!;.,,

STAS 8313 ^Tluminatulirr cladiri si-in ;spatii exterioare, la cladiri civile §i STAS 10813 - Puritatea aerului. Determinarea pulberilpr de suspensie.
industriale.
STAS 10859 - Canalizari. statij, de epurare a apelor uzate provenite din
T
'•'• STAS 8591 /!' ' - Ainplasarea''-'iri localitati &'. retelelor edilitare subterane centrele populate.
executate in sapatara
STAS 10166/1 - Protectia contra corpziunii;,, a constructiilor din o^el
STAS8606 ' 3 -'Cohsfructii civile, industriare" si agrozootehnice. Sistem de supraterane. Pregatirea mecanica a suprafe^elor.
tolerance.
STAS 10702/1. - IProtectia contra; .cproziuriii a consrructiilor din o^el
STAS 9081 - Poluarea aerului. supraterane/:Acoperiri protectoarej.conditii tehnice generale.

STAS 10.009 - Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile , STAS 10903/2 - Deterrniriarea puterii calorifice a materialelor de constructii
;
ale nivelului de zgorhdt.
STAS 11054 - Aparate electrice si electronice. Qase de protectie contra
'STAS 10100/0''-' - Principii generale de verificare a siguran^ei constructiilbr. • ... . ,; .... ., electrocutarii. ••..,;.:.;?.); ;••;••;-•;?•. • • ' . • ; ' • -^ ,' '-:^ /= i :
STAS 10101/OA - Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor STAS 11322 - Puritatea aerului. Determinarea aldehidei formice.
pentru constructii civile ssi industriale:
STAS 12051 - Aer, Deteniuiaarea continumui de radon 222. s, , ,....
STAS 10101/2 - Actiuni in constructii; Iricarcari datorate procesului de
exploatare. STAS 12278 - Canalizari. Bazine-de fermentare a namolurilor la statiile de
epurare a centrelor populate.
SO 81
IZO 7730 - Ambiante termice moderate. Indicii PMV si PPD.
V ' . ' . ' ! /• i-ii.i.l-IA
:
ST AS 12574 «> Aer din zorie pro tejate. Goiiditii de calitate IZO 6242/1 ,-, Constructii
;
impbiliare. Exigente ale utilizatorilor. Confortul
! ;i ;
• "••"••';___:_--' ' ' .'..;:-:L::.. f "l^A,fC;\'^K. ' . ,-•
!i; ;
STAS12594 ' * -CanaKziri-'-sfatiiidepdmpai-e. ' •";••'
ISC 6242/1 - Constructii imobiEafe feidgente'ali" utilizatorilor Gonfortul
STAS12604 !^"-Idem:Prescript^generale-' - ; :
\- ' termic.

STA;£> 12650 ' - Apa potabila; Detenninarea contihutului de pesticide NFP ^l-liO/;"-'' ;:'P'arcajecuutiliZare resi*aBsaP(norfriaifirancez5) i";;?^^^
apr.l996''':vr'' Jl
" ' ;:;
'-'''': ^^- • • ! ' > »':&;-'. vi,. ,!., - . ? > ; > : , ' , : - . -:-. - ..T.;. : .(..">
STAS 129604/4- - Idem. Instalatii electrice fixe. Prescriptii < • • : ' ' ' • : ' " ' •" .••''.• '/U:1 :r:;:i'; •'• •
C
SU;j rV'.'; •..,.. ,'•; /, \ ;: '* .-.,.;, ; ' '. . ;. . .. , , . .; ...... . , ' ,.,.'_
NFP 91-100/ Parcajepublice (norrria'frariceza') "•;;.;:.::= . . - . ; • •
STAS 12604/5 - Idern. Prescriptu de proiectaf ey executie ji verificare mai!994 .:^<rr • • „ •

IV.3.2. CU TITLU OMENT^TIV:


:;:
^iS683i$-l975' •- cu-amendain^ntetedin 1979, 1980; 1992. Rezistenta la foe a
'""•' •"• '"•'•'••"' ••'•' 'elerhen'telof'de construc^ii: rhetodologia de testare.

ISO 1182-1979 - Testul de determinare a incombustibilitatii materialelor de


'K- •••••• '••"••'•*. • „ « / • - . . •••iViVi«fnirHi-1'" ••••'-. i->H: .'.'iiv. • l,.:.:'• v • • ' • • • • ' '. '••.'.?:;:"'•••' -:'

ISO 1716'-'1973 -?0eterininarea puterii ealorifice a materialelor de construc|ii

" TSO300S'-l976i-' ^ cu arriend;arrtentul •dirf'1984 teste privind rezistenta la foe a


usilo?§iclapetelor arttifoc.'1:;:; : >" •'•'•'• •'

ISO 3009•-1976i' - festepriviha rezistenta la:foc a elementelor virrate. •'•'"


::
' - -'ISO 3261 -1975 v-Teste la foc:'V6ca.bulaf'to •' •••^^•-" "•-'••••'.. •"••-

ISO/TR 3814-1989- Teste privind reactia la foe a materialelor de construct!


•,'•• '-''•' '••"' -'J.-'i.' •*> ;'eVolutSe:siaplicare';;'" •"' f :
-i "••'•"• ' " • • • "••'•

ISO/TR 3956-1975- Principiile ingineriei proiectarii structurilor de rezistenta la


!
'< ' •'"- ''fbc;pe"TSaza cotelatiei''ihtre solicitarea reala diti incendii si

u
;' 'ISb 5657;- l^g^1'''-" Teste de reactJe <la! foe: • inflarrtabilitatea •rhaterialelor de
construc^ii
•"'.; -.3:'..;•.•••;'..; •.•;•!• .-•.•..'.". .':.,:':»';;>,;:>:;»;•.• :••. ••::•'•!••:;•• " •; •" • • . ' • - T ; ':. " •
ISO/TR 6543-1979- Desvoltarea testelor pentru' tna'surarea pericolului gazelor
toxice din incendii

Documente - Protectia la foe


interpretative i; ^^ -Igieriayi^inatatea'§rrflediul'iric6rijurator '!
CEE - nov.93 - Economia de
;
energie
i:i;
gi izolare tenrdca
- v . i K f " . , . -•:.•'•'',•,::••.• ::• Protectia'Ia zg6inflt ^' v.'ov"'! . • • • -••. • • •••:
83
r:
82 '
SPATIIANEXA iv.v. '•••-.. ;. M ^ ^ ^ H •

RECZO^^^ 5. Birourile de exploatare (postul de plata, biroul paznicului, birourile


CONSTRUCTIILOR OBSTINATE PARCARII personalului parcajului, seEviciul mobil -de ppmpieri) se "pojs . amplasa in
interiorul parcajului cu conditia separarii lor corespunzatoare prin pereti, iar
ventilarea lor sa fie independents deArentilareapareajijlui. . ; ;v
1. La amplasare se si dimensionare se va tine seama de posibilitatea
asigurSrii unui regini;pe cat:.;ppsibil constant de ;utilizare pe durata zilei, prin -6. Posturile de. plata si cele-de supraveghere din:parcaj se.prpiecteaza
1
cooperarea de nevoi de stafionare decalate pe durata zilei, de tipul: .,-. . '§ i amplaseaza intr-un'-mod rcare ,.sS.:peraiita-;.exeeutarea ^ operatiunilori din
- stationare de domiciliu interiorul biroului. Din puncturl^de vedere-al;rioxelor> se yor lua mas,urile ce se
- loc de munca + cumparaturi , - , > . . • ; - , '• , ' ; • ;• impundinlegislatiaprivindprotectiamuncii.M. . -, • . « ; & • • •"•; : ; . • • > • • ; ••.•,<
-agrement. „....•, , . . . .tj.;! 1 .:." '•">' -si'ty-i
7. Se va avea in vedere s3 se realizeze o buna ventilare pentru
2. Distanja optima de amplasare fa$ de punctele de interes se birourile de supraveghere s,ijffi special postul de > plata amplasat de obicei la
considera a fi de cca. 5 minute, durata in care soferul devenit pieton poate iesirea din parcaj; Daca exists liscul de migrare a aerului\poluat:din parcaj m
parcurge o distanja de cca. 500 m.. La acest timp trebuie luat in calcul timpul aceste birouri; se va adopta un regirrt de ventilare |^ suprapresiune inraport cu
necesar pentru parcare, locare (plata), si durata de timp consumata prin
deplasarea pietonaia in interiorul parcajului, pentru iesirea din constructie.
• : • - 8. •• Spatiile tehraice adiacertte pareajului', care pot pr(ez;enta pericol de
3. La amplasare se va tine seama de : incendiu sau de explozie se vor separia de aceste prin eleniente rezistente= la foe,
- central geometric de amplasare stabilit in functie de interesul zonei si de avand golurile functionale protejate corespunzator. . ; : ; ; t':' c.
trafic ;
- terenul disponibil caracterizat prin forma geometrica si marimea
suprafefei;
- numarul de autoturisme necesar a fi parcat corelat cu timpul mediu de
stationare specific zonei pe care o servegte functional astfel: 9. Instrucjiunile de exploatare insotite.de schema de circulatie auto si
- productie- birouri 8 - 10 ore evacuare persoane se elaboreaza de catre proiectant si se cuprind in registrul de
- corner^ §i spitale 1 - !1/2 ore exploatare. Se afisaza in spatiile tehnjee sj, interiorul parcajului in locuri in care
- sport si sali de spectacole 2-3 ore persoahele ,care -isi incredinfeaza autoturisine pentru stalionare; ~ppt lua
- zone rezidentiale 12 - 16 ore; cunostiinp deacestea;(iesiri dirt parcaj, seari> etc.).,; y . , : , , : , , : •,.
- studiu de trafic pentru determinarea pozitiei acceselor Jn si din parcaj cu
respectarea nevoii de asigurare a unor relatii de rirculatie conjugate intre '•• '.•>•', 10. Instructiunile vor preeiza in special :masurile deurgenta care se iau
servirea unei cat mai largi zone si crearea de dif erite directii si sensuri de acces fi in: cazurile de depasirei a, valorilor Iimit3-• admiseiipentru cpncentrajiile de
evacuare. substance poluante in atmosfera parcajului, in caz de incendiu, precum si
interdictiile care trebuiesc respectate.
4. Se vor lua masurile ce se impun inc2 din faza de studiu
amplasament pentru evitarea urmatoarelor posibile surse de poluare provenii 11. Instructiunile vor pretiza modul de actionare obligatoriu m
din exploatare: urmatoarelecazuri: . r '.•,.-.' •:^-1':ff-- i:-,,-,. ; . • / . , : . ; ;
- vibratii directe transmise prin fundatii sau calcane; . a. ^depasirea valorilor admise penttuoxid.de carboa,:: i
- zgon\ot aerian propagat in exterior^ care nu trebuie sS depaseasca nivelulj - la 100 ppm. - cresterea debitelor de ventilare si eventual
de zgomot maxim acceptat pentru traficul stradal, iar la nivelul cladirilot modalitatea de interventie a responsabilului.parcajului; ; • - ;
invetinate nu trebuie sa depSseasca Imitele normate, in funcjie de destinaw ' ™ - la 200 ppm. - ihchiderea accesului in cpmpartirrientul=dg:parcaj
cladirilor afectat, oprirea motOarelor autovehic«lelbr'care;cureula:iri;tot parcajui sau;iciuniai
- noxele degajate in atmosfera nu trebuie sa afecteze aerul, solul sau apeli partial, dupa caz; ••••:.:.•:••
freatice peste concentratiile admise prin normele in vigoare. b. - in caz de incendiu; . ;(.«• . .•/.<>.•;;..:.- •;.••.• , .,, . .<;
- regulileide acjiune a;personalului,in caz^de incervdiu, cuprinzand
sernnalizarea incendiului, -alarmarea personalului; ;•. alertarea ^pompierilor,
avertizarea persoanelor aflate in••>• parcaj <fsi • eyacuarea acestosavi: inchiderea
•'compartimentelor antifoc, oprirea-partiala sau,,totaia a ventilariio; Jocalizarea ji
34
85
prezentul normativ. . ;..; .• .;^ ::,
stingerea a incendiului; • : i ; .• • • ;
- responsabilitafile fiecarui angajat. - incidentele survenite in exploatarea instala£ei de ventilare, folosirea
semnalelor sonore jprecam gi> iiitr-o maniera igenerala, toate activita^ile sau
™ ••••'-!••'I^mffi^^^JERI^^RMCARI.PERIODIGE-•-: ..->-.. ;v. ; : ac{iunile efectuate in ceeace priveste siguran^a irnobilului.
: >: ;
v^ J'*'H~'~ - ::u w;:-. , :,;\.;«:/Ki: > -\oJ . : • ? < • ; ! - ; • ' • • • «'>'• - '"• • '•• : :'.•••-, I-. • ' " i ;.
12. Responsafe&itatea. efefetaarii intre$aerilor periodice, precum s,i a
verificarii aspectelor legate de siguran^a in exploatare a parcajelor precum fi
|!;::(
%erifidcirea': periodical a'm'trfefLnepii entente- a moduhii1 in care se comporta
i;r
'eleiiieht'ele'strurfurii de^^ rezisterip'precum^Jmijloaeele de.prevenire§i;Stingef e a
• ihceridrllor jJ de protecjie la'^brotitihe (vopsitorii, pardoseli, etc.), dupa cum
este prevazut de catre proiectartfc feifcaietul de sarcini; revine nemijlocit
beneficiarului.
I.Ci.j.>rq 3'.;'.;:.;..V?V ;'-.:,:d .• -• j .-,'.• - .a ;.;, .•;-,'•»•.., . . . . ,. .. •,,'-

'•" •i:::"'';;; 13. ; ;^;vorreifeciMace^^^ •- • •':•?;. .'.:'


.'i , ; . : : ( ^Ir^stalatiue'electricese;v:or:ve^ifica^func|ionalla.punerealor^m
• •'••' itrntaria a fi reyerificaite laifflecare' ciricis^aiii de; ;un servieiu. sau .soeietate
specializata, dar vor fi permanent supravegheate §i intre^inute. de persbnalul
calificat, angajat permanent al parcajului.
-:«. is..- r:_ Fiahcg'S^.area ventilktoa*elor;ia:tabulaturii aferente instala^iei de ventilare
- rr -pfecum' si'-'"tdtaBtatea c-irCjuMeloE. fi aparatelor de comanda a acesteia vor fi
verificate 51 intre^nute de personal calificat, ;: • • . . . . : • : . • ; ' ; : v«
- Instala^a de ventilare va fi controlata eel pu|in o data pe an de servicii
specializate, iar aparatele de control automat al valorii factorilor poluan^i vor fi
supuse unui program de' rnlxejjinere fi eralonareperiodica. '
-xlnstalatia de incalzire se va verifica eel pujin o data pe an, cu precSdere,
"isezbnului-rece';1 •'-. '-i' '•- -.'• . :,•••'".'.••' '••

. -T.;i ; ^4 if? ihtreaga'instalaiie de setrinalizare a incendiului va fi verificata


1
furfctibrial periodic fi'vcon&blata de persoraad fedificat cpl pu^in'B data pe an.
Toate mijloacele de lupta impbtfiva incendiiilui aflateiin parcaj ca echipare §i
dotare, vor fi controlate eel pu^in o data pe an, iar dispozitivele mecanice sau
;
-ele^orhe'eaivice'dSliriiitare a prqpagarii'-focului Sau de .desfurriare vbr fi probate
:
ninc|i6n;aMe celp'^afn d<3ma'i&ri:p:e'ati/menfmSndu-se permanent to :fiinctiune.
• •. : '"'!••' ' , "', ..-':'.. ' : ' „' , ...'Lr^Vi: :

REGISTRUL DE EXPLOATARE

15. Proprietarul sau concesionarul parcajului, este obldgat


intocmeasca fi sa'actualizeze zilnie!registrul-de exploatare-al parcajului.
/fTS'-.", :, •;-•:•.;.;::;•••, ,:• —.'••.^•!<-:-vi .•; ,\v- •••••. . . • ..... -.•; • :. .
16. Registrul''de>';.'exploatare- va fi pus oricarid la ;i dispozi^ii
r:.epr.ei'eritan^il6r' :legali i;abllita£ cuscofvtrolul parcajelor.' sau a inspectorilor di
'• teftn ai pompiefiliar, urMand a'-'fi ccswnpletat zilnic. Registrul va cuprinde ir
special: ; .'•••'•'. ;
- numele responsabilului de parcaj; ,;;.
•... s;;-.-1.1: :- instrnc^iunile'aie exploatare'aprobateid'e foriirile in drept;
•'"'-- ;'-;pr6gramui actualizat de urmarire §i verificare'functionaia a'dotariior
:
dispozi1Svelor ceviZeazaBiguran^a la foe s.i in exploatare a parcajului; > v .
iV.v-:-.«r,' ^'Sncerfearile ftin'c|K)nale fiatezultatele lor, dup& cum sunt specificate
87
86
ANEXA IV.5 Fig. 3 - RAMPE DE PARCARE

TEHNbLOGII DE PARCARE

FIG.l - NIVEL DECALAT

Fig.4 -NIVELPLAT

Fig. 2 -NIVEL VALURIT

89
ANEXAIV.6. IV.6.2 Dimensiuni minimegi dispunere geometnca.i

GEOMETRIA PARCARII Elementele dimensional ce sunt descrise in. continuare pot sa nu


corespunda necesitatilor pentru parcajele aferente unor dotari urbane specifice,
IV.6.1. Dimension! - cf.Fig.6.1 si Tabel 6.1. cum ar fi centre comerciale, gari si aeroporruri, centre sportive si de recreere,
etc., in care sunt posibil-de rnanevrat bagaje (CJA sau fara ajutorul carucioarelor
; FIG.6.1. AUTOTURISMUL STANDARD de transport) sau echipament de orice natura.

. Categorii de locuri de parcare "" " . •:.

Intr-uri parcaj, funcjjle de dirrtensiunile locurilor de parcare si a cailor d<b


acces, se admit 3 (trei) categorii de locuri. !
Se considers ,e3 un parcaj este corespunzator cerin^elor prezentei norme
atunci cahd'dirnensiunile locfurilor,:de parcare sufit mai mari sau eel pu^in egale
cuidimerisiunileprecizatein contiriuare. J
: Unele'din djmensiunile normate sau recomandate vor putea fi reduse
;
conformtabelului 6.2.1..- ...'..''.'•' . . ;

' Categoria Numar de Reduceri


'. locului de locuri Dirnensiunl admisibile
parcare 5
.'(%). *(cm)
. 1. ..80 Oricare dimensiurie ••••_•
LafLmi ale locurilor de parcare '10
.sau ' " . . . " '
, Lungimea unui.lpc.de parcare plus la^imea
2 10 de circulate care il deserveste .50' ,
Diverse (obstacole la spatele locului de
parcare si iretrageri ale stalpilor ) 10
Tabelul 6.1. Lafimi ale locurilor de parcare 10
' SaU - •.-.•• i . •••:•. ••••• ,. .;•(. . ,
DIMENSIUNI §1PERFORMANCE INDEX Autoturisme Autoturisme Lungimea unui loc de parcare plus lapmea
(mm) europene mari (SUA) 3 10** de circula^ie care il desereeste 150
Lungime___________; 4750 5500 Diverse (obstacole la spatele locului de
La fane 1800 2030 parcare si/sau retrageri ale stalpilor ) 20
Inaltime 1700 1630 *) In mOsum in care aceste dimensiuni nu afecteazflfimcfionalitaten generala a constnicfiei.
Deschiderea ugii ,D 500 NEPRECIZAT **) Cel mult 10 locuri pe nivelul de parcare.
Ampatament 2900 3250
NOTA la Tabel 6.2.1.
Consola faffi 900 890
Consola spate 1100 1350 • 1. Dacft un potential Joe de parcare nu are forma regulata,. $e pomegte de In
Raza bracaj la roata exterioaSra H 6500 6550 premiza ca i se poate inscrie un dreptunghi cu dimensiunile din tabelul 6.2.2.
Raza bracai la roata interioara 5600 NEPRECIZAT gi 6.2.3.
Raza bracaj intre pereff 7000 7010
Garda la sol K 100 125

90 91
2. Atuncicandunloc de parcare se conforineaza unora din dimensiuni, care ilfac Tabel 6.2.3. Yariatia I5ti>3oji Ipcului de paixare la stajionarea langa
mscriptibil intr-una din categoriile mai sus men.tionate dar nu in totnlitate, elemente de construc^ie
• 'locul de parcare seincadreaza in categoria inferioarfi iricarepoatefi incadrat.
Distan|a intre fa^a stalpului si mai;ginea;;.: yalparea cu c)ire se mare$te lajimea
caii de circulatie (cm.)* i locului de parcare (on.)**
' IV.6.2.2. Geornetriatplatforrnelor de sta^onare 65 ;'^ • ] ' :•:'*)* ::;,;. •;,..; j i . 0
40, : ' '• ;' ) ' ; ' ' :' •' 10
Tabel 6.2.2. Dimensiuni §i unghiuri ale locurilor de parcare 25 '• -j~ -s- ...,v .,,„..,,. „,' .... .'.,.,.. ,..,i, ..; 15
Latimea locului *) Pentru alaturarea de alte elemente de constructie sau obstacole, se vor respecta
Unghiul de parcare Lajirnea caii de Lurigirnea
locului de de parcare dimensiunile din FIG: 6.2.3,1, 6.2.3.2. si 6:2.3.7. .. :--.<;&;«
in raport cu calea de circulatie - (m)**** **) In cazul in care un loc de parcare se aflit situat intre doi stalpi,lHtimea locului de parcare se
Circulatie (grade) sens iunic diiblu sens parcare mSreste o singura data cu valoarea corespunzatoare stalpului eel nihi apropiat de marginea caii
***.**^ . (m) •'• : :(m)
de circulaf ie. . •' . * [ ; 1
:.:: ,;. . /TO . • 5,00 ;
- 5,00 ;'•• • s;oo* •-' '--2,30**
2,25**
75 4^0 5,00 5,10*
. . . . . . . -. 6 0 . . . , . 4,00.. 5,00 5,15* . 2^5**
45 3,50 s;oo 4,80* 2,20** FIG.6.2.3.1. Parcarea la 90° alaturata elem^ntelor de construcjie.
0 (paralel) 3^0 4^0 5,00 ' 2,50(stanga) ***

r
IX ZJO 7.3ft 2.00
2,00 (dreapta)*** 2 JO 3.X 2. JO
:

*.) Dimensiunea este inasurata perpendicular pe calea de circulatie.


"".'. " VeziFlG."6.2.3.3.iL+6.23.7':' '
**j .^Pmiensiuneamasuratnperpeiidicularpeaxa locului de parcare.
***)-.. '.Vezifigura 6.23.7. •••'••*• ; .
,
1 §
'****)""j'ii caziil in "care unghiurilede'parcare sunt diferite pe cele doualaturialeuneicai de '•'}
4tJ
" 'circulate, sefoiosegte Ifttimea de circulatie corespunziftoare celui mai niareunghi de parcare^
,
CIRCl LATIE
*****> In cazul in care circulnfape calea de acces la lociirile de parcare seface in dublu 9
«
sens,iar numarul de locuri.de parcare pecare le alimenteazfi este^mai mare de 20, latimea caii .}
,-
-,^...;,.. .....

de ciKgidatie corespunzatoare unghiului de parcare eel mai mare.se va majora cu 20%, dar
"nuvafniai mica de 5,00 in. "•"• -: .. -: . :'':'

NOTA: • ' ' ;' ' '"; '-I'"'' •.'•' - ' . . : . : . • . - . ' . .

1. Sunt utilizabile en limite pentru masuraren locurilor de parcare: FIG: 6.2.3.2. Parcarea la alSturata elementelor de construcpe.
Detaliu. .* ... "
•t*fa£aperefilor; •,':..• :'. '•.. \! ,;_,,'

.,, ...'• axuLfagiei fyopsite .ce:,cj.elimiteaza lociirile de parcare intre ele^sau de calea de
••' '••' • circulate; •••''"•"•••:. '• •-.'•. ', •••••: .-• • • • .. (:•..••••.'••

• linin separatoare intre culorile vopsitoriei pardoselii folosite pentru inarcarai


nceloragi limite maisus mentionate; . .

•••• once alt element deconstructie sau:protec£ie ce materializeaza acelea$i limite.

92 ,93
&£ .;•;.! K - ";;";:'|;j;(3_^2.3.3.a:-:? Parcarea la 90°'-^ sens unie FIG.6.2.3.4.3. Parcarea la 75° - sens unic

'' o
2.30 2.X 2.30 o
- iri

FIG. 6:3-5.T>i ' - Parcar'la 90" ••- dublu sens FIG.6.2.3.4.b. Parcarea la 75° - dublu sens

2.30 2.30 2.30

95
FIG. 6,2-3.6-a. Parcaiea la 45°-jSensjuriic
FIG. 6.23.5.a. Parcarea la 60° -sensunic

FIG. 6.2.3.6.b. Parcarea la 45° - dublu sens


FIG. 6.2.3.S.b. Parcarea la 60° - dublu sens

96
97
FIG. 6.2.3.7.a.ParcarealongituHinala -sens uiiic(si dublu'sens) ;•- IV.6.3. Cai de circulate ?i rampe ; ;

Caile de circulatie §i rampele de acces intre niveluri, cu excepjia zonelor de


stationare si a zonelor de plata pentru stationare, vor avea lajimile precizate in
tabelul 4.6.3.
oo
in p
•«> iri '"'-• >' Tabelul'6.3. '" '" ' " """ "'•"

•:,.;.'./•' : tATIMEA RAMPEI CAILOR DE CIRCULATIE (m.) ;


5/06 ,"• 5.60 PRAMRE DREFTE - SENS UNIC
:
. 3,00
RAMPE DREPTE -DUBLUSENS ..,,, . ,: •.- : '5,50 :
RAMPE CURBE - SENS UNIC:. .* ^0o::
IV.6.2.4. ^ inarjimea libera 3^0 - FIRUL INTERIOR
i • '' .•. ''v '"> '•' •. ' \ RAMPE CURBE - DUBLUSENS ^..j; 1 .. -; ;'::'+ : :
La oricare duitre nivelele'parcajului; fnaltimea libera trebuie sa fie: 3,00 - FIRUL EXTERIOR
•-minimum2,26m. subplangeu; ,.' . ;;
;
• - minimum 2J05 'm. s,ub obstacole,, ihdiferent de natura lor (grinzi, " ' NOTA: . .;. . -'• • :" ; ;; ' ' ' ;. \ •..
conducte de canalizare|!echipanvente'cie .pricfe nahira si elemente de semnalizare, • Circulfipiile m curba, nmplasate. pe un plan orizontal sau indinnt, vor avea raza
coborari locale ale planseului, etc). : de curbura extedoara pentru sens unic de minimum 8,50 m.
• Circulapiile in curbtt, amplnsate pe un plan orizontal sau mclinat, vor avea raza
Rampele si caile de circulatie trebuie sa fie libere de orice obstacolpe toatS exterioaraafiruluide circulatie interior curbei deminimum 8,50m. ,,.,,.
lalimea lor si pe o maltime de minimum 2,05 m., masurata perpendicular pe • In cazul rampelor elicoidale razele se itinsoara in proieciie orizpnidla.
rampa. . , , . . . . . : . . ; 1 ( : . '•.•.,.•:! K ..- ., " ," ' ..;•...:•;-. • Daca rampele de circulate in dublu sens sunt prevazute cu insida de separare
intre sensuri, lafimea totals, a rampei se mare$te cu lafimea insulei de separare intre
La racordarile rampelor cu caile orizontale de circulatie, inaltimea se sensuri: . , . . . . • .
majoreaza cu sageata; corespunzatoare ampatamentului vehicolelor. Pentru
calculul sagejii se ia in considerare un ampatament de 3>00 m.
i' :; / '.••'' ''. •. • .' •' ' , ••' FV.6.4. Panta planjeelor de stati
Prtea posterii?ara a, IbcuriloT- de parcare poate fi ocupata cu elemente de
constructii sau inst^latirpastr^ridu-sfe liber gabaritul precizatin FIG. 6.2.4. Inclinarea axului longitudinal pe locul de parcare va fi de maximum 5%.

FIG.6.2.4. GaJbariM^artn jgpsterioare a locului de parcare Panta locului de stajionare pe celelalte directii va fi de maximum 7,5%.

Panta planseului pe locurile de stationare rezervate persoanelor


handicapate va fi de maximum 1,5%. •. . ; '- :

Panta caii de,circulatie,in dreptul zonelor de plata pentru stationare va fi


S^dtele locului de porcore
oloturat unui perete de maximum 3%. ' , .., "f ' .... ,

IV.6.5. Panta cailor de circulate (rampe)

Panta rampelor de circulatie este de maximum 18% pentru:


vedere in elevotie - rampe drepte; . : ,.,...... . . . . . . . ....... ,.„.,.,
- rampe curbe - circulatie in seris unic, masurata in axa caii de circulajie
NOTA: Acensta facilitate se aplica exdusiv pentru categoria 1 precrzatti sau in dublu sens, masurata in axa firului de circulatie interior curbei.
m Tabelul 6.2.1., find limitatft la 40 % din numfirul total de loam dan parcaj.

99
Pentru rampele de circulate curbe ale paircajelor de folosinta privata, se
IV.6.7. Racordarea rampelor
poate folosi pentru calculul latimii pantei si veziabacul din Figura 6.5. Rampele de circulatie carosabila se racordeaza la platformele de stationare
sau la porjiunile de circulatie cu alt3 panta cu razele de curba, diferite pentru
" FIG.6.5J "•'•"" ' -•' (' • '-'•'• '•• • '• ;
- '• • •" . ' • • amonte si aval, dupa cum stint precizate in figura 6.7.

FIG. 6.7. Racordarea pantelor

iR >15 m.

6 3.10
•n.
* 2,90'.

2,70
10 11 12 13 14 15 16 17 18 '19 20 21 22
Raza exterioara (m)
R > 10 in.

NQTA: La^imea riunirfia se stabileste in functie de raza exterioara a caii si NOT A: Razele de racordare se masoara in axul rampei sau in axul firului de circulate
de p.anta rampei. avuta in vedere. , ; eel mai defavorizat, dupa caz.

Pe ul'tiiriii 4,00 m.' ai rampei de lesire din parca^ ihasurati'de la


aliniamentul fa^adei parcajului, panta caii de circulate carosabila va fi de
maximum 5%. Aceasta prevedere nu se aplica rampelor ce debxiseaza direct in
caile de circulate carosabila; acestea vor avea o rugozitate pronun^ata a caii de
rulare si se vor lua masuri de protecfie la'inzapezire si in§Ke{.
Conf ormarea acestor rampe se va face dupa ctim este indicat in Fig. 6.6.

FIG.6.6. lesirile in caile de circulafie adiacente parcajelor


(dimehsiuni in metri) ' '"'" ' ' • ' • ' " • • •
. ' ,'.p'~ — rj:.' ':' ' ' •
1 I 1 CONSTRUCT!!

<»»[
i 4 '! ^ Alihiomentul strozii

« ixj ! ^ /
TROTUAR

DRUM DE ACCES CAROSABIL

I1AUPA AHPtASATA IN TROTUAR

\Alinkimentul slfozli

100
101
NORMATIV PENTRU
PROIECTAREA
dONSTRUCTHLOR
IJUBLICE
SUBTERANE

:
Elaboratde: •.-
Institutul de Proiectare, Cercetare fi Tehnica de calcul in construc|ii - I.P.C.T.-S.A.