Sunteți pe pagina 1din 48

999776021 - 09/2014

ro

Tehnica cofrajelor.

Dokaflex 1-2-4
Informaţii pentru utilizator
Instrucţiuni de montare şi utilizare

9720-337-01
Introducere Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

cere
Introdu-

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

2 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4 Introducere

Cuprins
4 Introducere
4 Indicaţii elementare de siguranţă
7 Eurocoduri la Doka
8 Servicii Doka

10 Descrierea produsului
12 Logică de sistem pentru toate planşeele cu
grosime până la 30 cm
13 Instrucţiuni de montaj şi utilizare
20 Adaptabilitatea
21 Componentele de sistem Dokaflex 1-2-4 şi
pentru planşee cu grosimi peste 30 cm
22 Cofrajul planşeelor în zona de contur
24 Soluţii de ancorare
25 Element fixare grindă transversală
26 Cofraje pentru contur şi balustrade
28 Balustrade de protecţie perimetrală
30 Colţar grindă
31 Grindă care nu este integrată în planşeu /
cofrajul de contur
32 Grinzi integrate în planşeu
34 Combinaţii
35 Planificarea cofrării cu Tipos Doka
36 Transportul, stivuirea şi depozitarea
42 Popi auxiliari, tehnologia betonului şi
decofrarea

44 Privire de ansamblu asupra produselor

999776021 - 09/2014 3
Introducere Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Indicaţii elementare de siguranţă


Introducere

Grupuri de utilizatori Observaţii referitoare la acest


document
▪ Prezentul document se adresează personalului care
lucrează cu sistemul/produsul Doka descris şi con-
ţine indicaţii pentru modelul de execuţie obişnuit, ▪ Prezentul document poate fi utilizat şi cu rolul de
relevante pentru montare şi utilizarea conform instrucţiuni generale de montare şi utilizare sau
domeniului de aplicaţie a sistemului descris. poate fi integrat în instrucţiunile de montare şi utili-
zare specifice şantierului.
▪ Toate persoanele care lucrează cu produsul respec-
tiv trebuie să fie familiarizate cu conţinutul acestui ▪ Imaginile prezentate în această documentaţie
document şi cu indicaţiile privind securitatea muncii reprezintă, în parte, situaţii de montaj şi de aceea
incluse. nu sunt întotdeauna complete din punct de
vedere al tehnicii securităţii muncii.
▪ Persoanele care nu pot să studieze acest document,
sau care au dificultăţi în studiul acestuia vor fi instru- Elementele de siguranţă care eventual n-au fost pre-
ite şi iniţiate de către client. zentate în aceste descrieri trebuie utilizate de client
conform respectivelor prevederi.
▪ Clientul trebuie să se asigure că este în posesia
documentaţiei actuale puse la dispoziţie de firma ▪ Indicaţii suplimentare pentru securitatea muncii,
Doka (de ex. Informaţii pentru utilizator, Instrucţiuni în special avertizări, sunt prezentate în capitole
de montare şi utilizare, Instrucţiuni de funcţionare) şi separate!
că acestea au fost transmise utilizatorului final şi
sunt disponibile la locul de utilizare.
Planificare
▪ În această documentaţie tehnică şi în planurile afe-
rente de utilizare a cofrajelor, Doka prezintă măsuri
de siguranţă a muncii pentru o utilizare a produselor ▪ Trebuie asigurate spaţii de lucru de maximă sigu-
Doka în situaţiile de lucru prezentate. ranţă la utilizarea cofrajelor (ex. montare, demon-
În orice caz, utilizatorul este obligat să asigure res- tare, repoziţionare, transport ,etc.). Totodata spaţiile
pectarea legilor, normelor şi prevederilor specifice de lucru trebuie să asigure accesul în siguranţă.
ţării în cadrul întregului proiect şi, la nevoie, să ia ▪ Abaterile de la indicaţiile din acest document sau
măsuri suplimentare sau alte măsuri potrivite de utilizările în afara domeniului de utilizare specifi-
siguranţă a muncii. cat impun verificări statice speciale şi instrucţi-
uni suplimentare de montaj.

Evaluarea riscului
Reglementări / protecţia muncii
▪ Clientul răspunde de redactarea, documentarea,
realizarea în practică şi revizia evaluării gradului de ▪ Pentru utilizarea produselor noastre în condiţii teh-
risc pe fiecare şantier. nice de siguranţă, trebuie respectate legile, normele
Acest document constituie baza pentru evaluarea şi prevederile de protecţia mucii în vigoare în respec-
gradului de risc specifică antierului şi pentru instruc- tivele ţări, precum şi alte prevederi referitoare la
ţiunile referitoare la punerea la dispoziţie şi utilizarea siguranţă, în versiunea lor aplicabilă.
sistemului. ▪ După căderea unei persoane sau a unui obiect pe
El însă nu le înlocuieşte. sau în protecţia laterală sau pe accesoriile acesteia,
utilizarea în continuare a protecţiei laterale este per-
misă doar după ce a fost verificată de un specialist.

4 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4 Introducere

Pentru toate fazele montajului sunt Montajul


valabile următoarele:
▪ Starea tehnică a echipamentelor /sistemului trebuie
verificată de către client înainte de utilizare. Trebuie
▪ Clientul trebuie să se asigure că montarea şi demon- excluse de la utilizare piesele avariate, deformate şi
tarea, mutarea, precum şi utilizarea conformă a pro- cele slăbite datorită uzurii, coroziunii sau putrezirii.
dusului este condusă şi supravegheată de personal
specializat, în conformitate cu legile, normele şi pre-
▪ Combinarea sistemelor de cofrare Doka cu cele ale
altor producători implică pericole care pot genera
vederile în vigoare.
vătămări ale sănătăţii şi pagube materiale şi impune
Capacitatea de acţionare a acestor persoane nu tre-
din acest motiv o verificare separată.
buie să fie afectată de alcool, medicamente sau dro-
guri. ▪ Montarea trebuie executată în conformitate cu legile,
normele şi prevederile aplicabile, de către specialişti
▪ Produsele Doka sunt mijloace tehnice de muncă şi
ai clientului, fiind necesară respectarea unor eventu-
trebuie utilizate numai în scopuri profesionale con-
ale obligaţii de verificare.
form Informaţiilor pentru utilizatori ale firmei Doka
sau conform altor documentaţii tehnice redactate de ▪ Modificările produselor Doka sunt interzise şi consti-
Doka. tuie riscuri pentru siguranţă.
▪ Stabilitatea tuturor elementelor de construcţie şi a
unităţilor trebuie asigurată în fiecare fază de con- Cofrarea
strucţie!
▪ Instrucţiunile tehnice de funcţionare, Indicaţiile pen-
tru siguranţă şi Indicaţiile pentru încărcare trebuie ▪ Sistemele/produsele Doka trebuie astfel montate,
luate în considerare şi respectate cu exactitate. încât să fie preluate în siguranţă toate încărcările!
Nerespectarea acestora poate provoca atât acci-
dente şi vătămări grave ale sănătăţii (pericol de
moarte), cât şi pagube materiale considerabile. Betonarea
▪ Este interzisă utilizarea surselor de foc în zona cofra-
jelor. Aparatele de încălzire sunt permise doar în ▪ Respectaţi presiunea admisiblă a betonului proas-
cazul unei utilizări competente la o distanţă cores- păt. Vitezele prea mari de betonare duc la supraîn-
punzătoare de cofraj. cărcarea cofrajelor, la încovoieri mari existând peri-
▪ Lucrările trebuie adaptate la condiţiile atmosfe- colul de rupere.
rice(de ex. pericol de alunecare). În cazul unor con-
diţii atmosferice extreme, trebuie luate măsuri prea-
labile de asigurare a echipamentelor, respectiv a Decofrarea
zonelor înconjurătoare, dar şi de protecţie a angaja-
ţilor. ▪ Executaţi operaţiunea de decofrare numai în condi-
▪ Stabilitatea şi funcţionarea tuturor îmbinărilor trebuie ţia în care betonul prezintă o rezistenţă suficientă şi
controlate în mod regulat. în baza deciziei unei persoane responsabile.
În mod special, trebuie verificate şi la nevoie ▪ La decofrare, nu desprindeţi cofrajul cu macaraua.
restrânse îmbinările cu şuruburi şi pene în funcţie de Utilizaţi accesorii corespunzătoare ca de ex. pene de
derularea lucrărilor de constructie şi îndeosebi în lemn, uneltele de îndreptat sau dispozitive ale siste-
urma unor evenimente neobişnuite (de ex. după fur- mului ca de ex. colţarele de decofrare Framax.
tună). ▪ La decofrare, nu periclitaţi stabilitatea construcţiei, a
▪ Sudarea şi încălzirea produselor Doka, mai ales a schelei sau a elementelor de cofraj!
pieselor de ancorare, suspendare, îmbinare şi a pie-
selor turnate etc. sunt strict interzise.
Sudarea produce grave modificări de structură asu-
pra materialelor acestor elemente constructive.
Acest lucru duce la o scădere dramatică a sarcinilor
de rupere, ceea ce reprezintă un risc considerabil
pentru securitate.
Este permisă doar sudarea acelor articole menţio-
nate în mod expres în documentaţiile Doka.

999776021 - 09/2014 5
Introducere Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Transportul, stivuirea şi depozitarea Simboluri


▪ Respectaţi toate regulamentele în vigoare privind În acest document se utilizează următoarele simboluri:
transportul cofrajelor şi schelelor. În plus, este obli-


gatorie utilizarea mijloacelor de ridicare furnizate de
firma Doka.
Îndepărtaţi componentele libere sau asiguraţi-le
☞ Menţiune importantă
Nerespectarea poate cauza defecţiuni de
funcţionare sau pagube materiale.
împotriva alunecării şi a căderii!
▪ Toate componentele trebuie depozitate în siguranţă,
fiind necesară respectarea indicaţiilor Doka din capi- ATENŢIE / AVERTIZARE / PERICOL
tolele corespunzătoare ale prezentului document! Nerespectarea poate cauza daune materiale
şi/sau vătămări corporale grave (pericol de
Întreţinerea moarte).

▪ Utilizaţi ca piese de schimb doar piese originale Instrucţiuni


Doka. Reparaţiile trebuie efectuate exclusiv de către
producător sau de către instituţii autorizate. Acest semn indică faptul că utilizatorul tre-
buie să execute anumite operaţii.

Diverse
Verificarea vizuală
Ne rezervăm dreptul la modificări în decursul Acest semn arată că lucrările efectuate se
dezvoltării tehnice. vor controla prin verificare vizuală.

Indicatii
Atrage atenţia asupra unor indicaţii speciale
necesare pentru utilizare.

Referinţă
Face trimitere la alte documente.

6 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4 Introducere

Eurocoduri la Doka
La finele anului 2007, în Europa a fost elaborată o serie înlocuit treptat normele DIN, standardul Doka anterior
de norme pentru domeniul construcţiilor, denumită utilizat pentru dezvoltarea produselor.
generic Eurocoduri (EC). Acestea sunt utilizate ca Conceptul prevalent de "admisibil" (compararea eforturi-
bază uniformă pe întreg teritoriul Europei pentru speci- lor existente cu cele admisibile) va fi înlocuit în EC
ficaţii ale produselor, licitaţii şi procese de demonstrare printr-un nou concept de siguranţă.
prin calcul. EC pun în balanţă acţiunile (sarcinile) pe de-o parte iar
EC reprezintă la nivel mondial cele mai avansate pe de altă parte rezistenţa (capacitatea). Factorul de
norme în domeniul construcţiilor. siguranţă de până acum pentru tensiunile admisibile se
La sfârşitul anului 2008 , EC au început să fie folosite împarte în mai mulţi factori parţiali de siguranţă. Nivelul
ca standard de către grupul Doka. Astfel acestea au de siguranţă va rămâne neschimbat!”

Ed Rd

Ed Valoarea de calcul pentru efectul acţiunii Rd Valoarea de calcul a rezistenţei


(E ... effect; d ... design) (R ... rezistenţa; d ... proiectată)
Forţe interne din acţiunea Fd Capacitatea proiectată a secţiunii transversale
(VEd, NEd, MEd) (VRd, NRd, MRd)
Fd Valoarea de calcul a unei acţiuni Rk Rk
Oţel: Rd = Lemn: Rd = kmod ·
Fd = F · Fk M M
(F ... forta)
Fk Valoare caracteristică a unei acţiuni Rk Valoarea caracteristică a unei rezistenţe
"încărcarea efectivă", încărcare utilă de ex. rezistenţa momentului faţă de limita de
(k ... caracteristic) curgere
de ex. greutatea proprie, sarcina utilă, presiu-
nea betonului, vânt
F Factor parţial pentru acţiuni M Coeficient parţial de siguranţă pentru pro-
(în ceea ce priveşte încărcarea; F ... force) prietăţile materialului
de ex. greutatea proprie, sarcina utilă, presiu- (cu referire la material; M...material)
nea betonului, vânt de ex. pentru oţel sau lemn
Valori conform EN 12812 Valori conform EN 12812
kmod Factor de corecţie (doar pentru lemn – se ia în
calcul umiditatea şi durata acţionării sarcinii)
de ex. pentru grinzile Doka H20
Valori conform EN 1995-1-1 şi EN 13377

Compararea conceptelor de siguranţă (Exemplu)


admisibilproiectat EC/DINproiectat Valorile admisibile comunicate în documen-
Fcurgere Rk taţia Doka (de ex.: Qadmisibil = 70 kN) nu
115.5 [kN] 115.5 [kN] corespund valorilor de calcul (de ex.: VRd =
Rd gM = 1.1 105 kN)!
90<105 [kN]
n ~ 1.65 A ➤ Evitaţi confuziile!
Ed
90 [kN] ➤ În documentaţia noastră vor fi indicate în
continuare valorile admisibile.
Fadmisibil gF = 1.5
60<70 [kN] Au fost luaţi în calcul următorii coeficienţi parţi-
60 [kN]
Fefectiv A ali de siguranţă:
F = 1,5
M, Lemn = 1,3
M, Oţel = 1,1
kmod = 0,9
Astfel din valorile admisibile se pot determina
toate valorile de calcul pentru un calcul EC.
98013-100

98013-102

Fefectiv Fadmisibil Ed Rd


A Factor de încărcare

999776021 - 09/2014 7
Introducere Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Servicii Doka
Vă susţinem în fiecare fază a
proiectului
Doka oferă o paletă largă de servicii cu un singur scop:
asigurarea succesului dvs. pe şantier.
Fiecare proiect este unic. Însă toate proiectele de con-
strucţie se disting prin aceeaşi structură de bază for-
mată din cinci faze. Doka cunoaşte diferitele cerinţe ale
clienţilor săi şi vă susţine prin intermediul serviciilor de
consiliere şi planificare, precum şi prin alte servicii la
realizarea efectivă a proiectului dumneavoastră de
cofrare cu ajutorul produselor noastre - în fiecare dintre
aceste faze.

1 2 3
Faza de planificare a operaţiuni-
Faza de dezvoltare a proiectului Faza de licitaţie
lor

Decizii fundamentate Optimizarea prestaţiilor în avans Utilizarea controlată a cofrajelor


datorită consilierii profesionale cu Doka - un partener cu experienţă pentru mai multă eficienţă
prin concepte de cofrare calculate
cu atenţie

Găsirea de soluţii corecte şi exacte Întocmirea de oferte competitive Planificare economică de la bun
prin: prin: început prin:
▪ suportul acordat în etapa de lici- ▪ preţuri orientative calculate realist ▪ oferte detaliate
taţie ▪ stabilirea cofrajelor optime nece- ▪ determinarea necesarului de
▪ analiza detaliată a situaţiei iniţiale sare material
▪ evaluarea obiectivă a riscurilor ▪ calcularea optimă a duratei de ▪ coordonarea timpului de lucru în
referitoare la planificare, execuţie lucru avans şi al termenelor de predare
şi durată

8 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4 Introducere

Avantajele dvs.
datorită consilierii profesionale

4 5 ▪ Reducerea cheltuielilor şi câş-


tig de timp
Consilierea şi suportul acordate
de la început asigură alegerea
Faza de execuţie a construcţiei Faza de finalizare a construcţiei corectă şi utilizarea sistemelor de
cofrare conform planului. Obţineţi
astfel utilizarea optimă a materia-
lului de cofrare şi lucrări de
cofrare efective datorită procese-
lor de lucru corecte.

▪ Maximizarea siguranţei muncii


Consilierea şi suportul acordate
la utilizarea corectă şi conforma
planului garantează o siguranţă
mai mare a muncii.

▪ Transparenţă
Serviciile şi costurile transparente
Utilizarea optimă a resurselor Finalizare pozitivă previn nevoia de a improviza şi
cu ajutorul specialiştilor Doka prin suport profesional surprizele la finalul lucrărilor.

▪ Reducerea costurilor pentru


retuşări
Consiliere profesională referi-
toare la sortiment, calitate şi la
Optimizarea desfăşurării operaţiuni- Serviciile Doka prezintă transpa-
utilizarea corectă previne defecte
lor prin: renţă şi eficienţă prin:
de material şi reduce la minim
▪ planificarea exactă a utilizării ▪ recepţia comună a cofrajelor uzura.
▪ tehnicieni de proiect cu experi- ▪ demontarea profesionistă
enţă internaţională ▪ curăţarea eficientă şi recondiţio-
▪ logistică de transport adaptată narea cu echipamente speciale
▪ asistenţă tehnică în şantier

999776021 - 09/2014 9
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Descrierea produsului
Dokaflex 1-2-4 - Puţine piese de sistem - se potrivesc
sistemul flexibil manual pentru perfect între ele
planşee
Dokaflex 1-2-4 se adaptează simplu prin telescoparea
grinzilor Doka H20 top la secţiuni variate. Planificarea A
materialului se realizează prin intermediul riglei speci-
ale, costurile pentru planificare şi elaborarea planului
de lucru fiind astfel reduse substanţial.
▪ fără dimensionare, deoarece 1-2-4 prestabileşte dis-
tanţele maxime pentru planşee cu grosimi până la
30 cm
▪ este suficientă o privire pentru a controla dacă mon- B
tajul e corect
Alte avantaje:
▪ Zonele de completare se rezolvă în sistem – adap- C D

tare simplă la pereţi şi stâlpi


▪ înălţimi de rezemare până la 5,50 m
▪ alegerea liberă a asterelii
▪ fără măsurare E

Dokaflex 1-2-4 este indicat în mod special pentru spaţii


închise, în care cofrajul suprastructurii se poate sprijini
în toate părţile de pereţi.
Forţele orizontale de la marginile deschise ale planşe-
elor, de la grinzi pentru planşeu sau trepte în plăcile
planşeului, trebuie descărcate prin contrafişe sau anco-
rări. F

9720-202-01

10 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

(A) Panou ProFrame1) (E) Popi Doka Eurex 20 top

▪ acoperirea specială a suprafeţei asigură cea mai ▪ aprobat conform Z-8.311-905


bună calitate a suprafeţei din beton ▪ pop conform EN 1065
▪ utilizabil pe ambele feţe - toate lungimile de extindere clasa D
▪ protecţie a marginii de jur împrejur asigurând o - până la 3,50 m suplimentar şi clasa B
durată de utilizare îndelungată - până la 4,00 m suplimentar clasa C
▪ siguranţă sporită a muncii prin reducerea pericolului (Pentru informaţii detaliate vezi aprobarea resp.
de alunecare verificarea tip)
▪ curăţare simplă cu ajutorul maşinii de spălat cu pre- ▪ capacitate portantă mare
siune - capacitate portantă admisibilă a popilor Eurex 20
▪ economiseşte spaţiu la depozitare şi transport top: 20 kN
1) 1) Alternativ pot fi utilizate plăci pentru cofraje Doka ▪ găuri pentru blocare numerotate pentru reglajul înăl-
3-SO. ţimii
▪ geometria specială a filetelor uşurează desprinderea
Respectaţi informaţiile pentru utilizator „Plăci popilor chiar şi în cazul unor sarcini mari
pentru cofraje Doka”! ▪ etrierele de blocare îndoite reduc pericolul de acci-
dentare şi uşurează manevrarea
(B) Grindă Doka H20 top 3,90m şi 2,65m
Respectaţi informaţiile pentru utilizatori "Popi
Eurex top pentru cofraje de planşeu"!
▪ grinzi longitudinale (3,90 m) şi transversale (2,65 m)
uşor de identificat
▪ amortizoare integrate la capătul grinzii asigură redu- Menţiune:
cerea deteriorărilor şi o durată de viaţă îndelungată Popii pentru cofrajele de planşeu pot fi prelungiţi cu aju-
▪ puncte de poziţionare prestabilite (marcaje) ca eta- torul prelungirii popilor pentru cofraje de planşeu 0,50m
lon pentru montaj şi control (atenţie la capacitatea portantă redusă).

Respectaţi informaţiile pentru utilizator „Grinzi Respectaţi „ Informaţii pentru utilizatori "Prelun-
de lemn Doka”! girea popilor pentru cofraje de planşeu 0,50m"!


(C) Cap de decofrare H20 Utilizarea popilor Doka Eurex 20 top 700 este
permisă numai cu o lungime de extindere
▪ funcţia de coborâre rapidă integrată asigură o deco- limitată.
frare care protejează materialul
▪ stabilizează grinda longitudinală împotriva răsturnă- Vă rugăm respectaţi informaţiile pentru utilizator
rii "Popi Doka Eurex 20 top 700"!

(F) Trepied

▪ dispozitiv auxiliar pentru poziţionarea popilor pentru


cofraje de planşeu
9720-238-01

9720-239-01

▪ picioarele rabatabile permit poziţionarea flexibilă şi


în cazul unor spaţii înguste la pereţi şi în colţuri

(D) Cap de susţinere H20 DF

▪ montaj simplu pe popul pentru cofraje de planşeu


▪ pentru fixarea popilor intermediari la grinda longitudi-
nală

999776021 - 09/2014 11
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Logică de sistem pentru toate planşeele cu grosime până la


30 cm
Datorită logicii simple a sistemului Dokaflex 1-2-4, se
poate renunţa la proiectare şi elaborarea planului de
cofrare. Determinarea cantităţii de material se reali-
11 1
zează cu ajutorul riglei speciale de calcul.
1
A
4
B

9776-100
4 D

Distanţele şi poziţiile pieselor 9720-242-01

componente 2 2
A Popi pentru cofraje de planşeu Eurex + cap de decofrare H20 +
Indiferent dacă grinzile sunt poziţionate pe, între sau trepied
lângă marcaje, distanţele maxime sunt clar marcate B Pop Eurex pentru cofraje de planşeu + cap susţinere H20 DF
permanent. C Grinda Doka H20 top 2,65m (grindă transversală)
Montajul corect poate fi controlat dintr-o singură privire D Grinda Doka H20 top 3,90m (grindă longitudinală)
şi fără măsurare.

x
Grinda longitudinală şi grinda
transversală
Grinda Doka H20 top cu o lungime de 3,90m se utili-
zează ca grindă longitudinală, cea cu o lungime de
A
2,65 m ca grindă transversală.
9768-202-01 Direcţia grinzii longitudinale trebuie selectată
perpendicular pe direcţia unei dimensiuni fără
x ... 0,5 m
soţ a spaţiului (5 m, 7 m, 9 m, ...). Acest lucru
A Marcaj permite exploatarea mai avantajoasă a siste-
mului.
1 marcaj = 0,5 m
▪ distanţa max. între grinzile transversale Formatul plăcilor pentru cofrare
▪ lungimea max. a consolei la grinda marginală
▪ lungimea min. a consolei la suprapunerea grinzilor Datorită dimensiunilor lor, panourile ProFrame în for-
longitudinale matele 200/50cm şi 250/50cm (21 sau 27mm) se potri-
2 marcaje = 1,0 m vesc exact în rasterul sistemului Dokaflex.
▪ distanţa max. între popi
4 marcaje = 2,0 m
▪ distanţa max. între grinzile longitudinale

12 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Instrucţiuni de montaj şi utilizare

☞ Menţiune importantă: ➤ Poziţionarea trepiedului.


Suplimentar faţă de prezentele instrucţiuni,
este obligatorie respectarea prevederilor capi-
tolului „Repopire, tehnologia betonului şi deco-
☞ ➤ Nu lubrifiaţi cu ulei sau unsoare îmbinările cu
pană.
➤ Se introduce popul în trepied şi se fixează cu pârghia
frarea".
de strângere.
Fixarea corectă trebuie verificată încă o dată înainte
Cofrarea de urcarea lucrătorului pe cofraj.

Amplasarea în colţ, respectiv la perete


Poziţionarea popilor pentru cofraje de planşeu
➤ Aşezaţi grinzile longitudinale şi transversale de la
margine.
Marcajele de pe grinzi indică distanţele maxime:
- 4 marcaje pentru grinzile longitudinale 9720-241-01 9720-240-01

- 6 marcaje pentru popi cu trepied În cazul în care picioarele trepiedului nu pot fi depli-
➤ Se reglează grosier înălţimea popilor cu ajutorul cle- ate(deschise) complet pe conturul clădirii, găuri(stră-
melor de blocare. pungeri) în planşeu etc. recomandăm fixarea trepie-
dului de un alt pop, la care este posibilă desfacerea
completă a picioarelor.

9720-006

Numerotarea găurilor de blocare uşurează reglajul


în înălţime. 9720-204-01

ATENŢIE Capetele de decofrare de la grinda longitudi-


➤ În cazul în care popii pentru planşee şi cape- nală din margine se vor roti astfel, încât la
tele de decofrare sunt mutate împreună, decofrare să poată fi desfăcută şi prin lovire şi
acestea trebuie asigurate cu ajutorul unor pana.
bolţuri cu arc de siguranţă de 16 mm împo-
triva căderii. Acest lucru este valabil în mod
special în cazul transportului în poziţie cul-
cată.
➤ Introduceţi capul de decofrare H20 în popul pentru
cofraje de planşeu. Atenţie la poziţia de
decofrare (a)!
9720-335-01
a

9720-006

Distanţa a între pană şi placa de la capul de


decofrare: 6 cm

999776021 - 09/2014 13
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Introducerea grinzilor longitudinale Aşezarea grinzilor transversale


➤ Cu ajutorul furcilor de montaj, se poziţionează grin- ➤ Se aşează grinzile transversale cu ajutorul furcilor de
zile longitudinale în captele de decofrare. montaj astfel încât să se suprapună.

9720-003

9720-005
Capetele de decofrare pot prelua atât grinzi individu- Distanţa maximă a grinzilor transversale: 1 marcaj
ale (în cazul popilor de margine), cât şi grinzi duble ➤ Dacă se doreşte poziţionarea de jos a placi-
(în cazul suprapunerilor). lor cofrante peste grinzile transversale, aşe-
zaţi întotdeauna atâtea grinzi transversale
AVERTIZARE cate sunt necesare pentru susţinerea urmă-
➤ Depozitarea de sarcini pe cofrajul pentru torului rând de plăci cofrante.
planşee (de ex. grinzi, plăci cofrante, armă-
turi) este permisă numai după ce popii inter- Atenţie! Sub fiecare dintre rosturile dintre
mediari au fost instalaţi! plăci, trebuie să se afle o grindă (respectiv o
grindă dublă).

9720-243-01
9720-004

➤ Fixaţi grinzile longitudinale la cota planşeului.

9776-204-01

Pentru asigurarea grinzilor transversale contra


răsturnării în timpul aşezării plăcilor, poate fi uti-
9720-205-01 lizat elementul de fixare al grinzilor transver-
sale.
Cu „brida contravântuire B” pot fi fixate scânduri
de popii pentru cofraje de planşeu ca rigidizări
diagonale.

98039-216-01

9776-201-01

14 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Montarea cofrajului pentru marginea planşeului şi a Aşezarea popilor intermediari


balustradelor de protecţie

☞ ➤ Utilizaţi echipamentul individual de protecţie


împotriva căderii în cazul lucrărilor la margi-
☞ Menţiune importantă:
➤ Plasaţi popii intermediari cu contact forţat.
Nu este permisă montarea popilor intermedi-
nea planşeelor neasigurate (de ex. centură ari la deschideri diferite!
de protecţie Doka).
➤ Introduceţi capul susţinere H20 DF pe ţeava interi-
➤ Montaţi cofrajul pentru marginea planşeului. oară a popului pentru cofraje de planşeu şi asiguraţi
➤ Montaţi sistemul de asigurare împotriva căderii la cu etrierul din oţel integrat.
marginea planşeului.
1 2 3

9767-233-01
➤ Aşezaţi popii intermediari.

A
B
9768-215-01
98023-234-01
A Cap susţinere H20 DF
B Grinzi Doka H20
Respectaţi informaţiile pentru utilizatori "Clemă C Alezaj în capul de susţinere
de strângere închidere cofraj panşeu Doka"! (pentru fixarea cu şurub pentru plăci aglomerate 4x35)

Distanţa maximă între popi: 2 marcaje

999776021 - 09/2014 15
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Aşezarea panourilor ProFrame - varianta cu montaj Aşezarea panourilor ProFrame - varianta cu montaj
de jos de sus

☞ Menţiune importantă:
➤ Pentru aşezarea de jos a panelurilor Pro- ☞ ➤ În conformitate cu prevederile locale sau ca
urmare a unei analize a riscurilor efectuată
de către montator, în cazul montajului de sus
Frame pe grinzile transversale, folosiţi întot-
deauna schela mobilă DF sau altă schelă de este necesară utilizarea echipamentul indivi-
lucru mobilă. dual de protecţie împotriva căderii.
➤ Aşezaţi panourile ProFrame perpendicular pe grin-
zile transversale.

➤ Aşezaţi panourile ProFrame perpendicular pe grin-


zile transversale.

9776-210-01

9776-208-01

16 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

➤ Pulverizaţi decofrol pe panourile ProFrame.

9776-209-01

La nevoie (de ex. pe contur), asiguraţi astereala


cu cuie.
Lungimea recomandată a cuielor
▪ Grosimea plăcilor 21 mm - cca. 50 mm
▪ Grosimea plăcilor 27 mm - cca. 60 mm

☞▪ Asigurarea împotriva forţei vântului


Pentru creşterea stabilităţii, în cazul unor
spaţii mai mari, tehnologia de montare –
grinda longitudinală + grinda transversală +
plăcile cofrante – trebuie să decurgă treptat,
în funcţie de modul în care avansează con-
strucţia.
În acest sens, ţineţi seama de ancorarea
corespunzătoare a echipamentului de struc-
tura existentă.
▪ Dacă există pericolul răsturnării datorate
vântului, suprafeţele de planşeu libere, care
nu sunt închise, trebuie asigurate în cazul
întreruperii lucrului sau la terminarea progra-
mului de lucru.

Betonarea
Pentru protecţia suprafeţei asterelii recomandăm vibra-
torul cu calote de protecţie din cauciuc.

999776021 - 09/2014 17
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Decofrarea Coborârea (decofrarea) cofrajului pentru planşeu


➤ Pentru decofrare, este suficientă o lovitură de ciocan

☞ Respectaţi termenele pentru decofrare. pe pana capului de decofrare pentru coborârea


cofrajului.
Scoaterea popilor intermediari
➤ Se scot popii intermediari şi se aşează pe paleta de
depozitare.

9720-007

Îndepărtaţi piesele individuale care sunt libere


acum
9720-006 ➤ Se înclină grinzile transversale, se extrag şi se
aşează pe palet de stivuire.
După îndepărtarea popilor intermediari, nu mai rămâne Grinzile de sub rosturile panourilor trebuie lăsate la
decât un raster al popilor la o distanţă de 2,0 m în direc- locul lor.
ţia grinzii transversale şi 3,0m în direcţia grinzii longitu-
dinale. Aceasta oferă spaţiu suficient pentru manipula-
rea nestingherită a schelelor mobile şi a paletelor de sti-
vuire.
9720-008

9768-219-01

Schela mobilă DF permite cofrarea şi deco-


frarea simplă şi rapidă la înălţimi medii. ➤ Îndepărtaţi panourile ProFrame şi aşezaţi-le pe un
palet de stivuire.

▪ schelă mobilă pliabilă din metal uşor


▪ Înălţime de lucru variabilă până la 3,50 m
(înălţime max. a platformei: 1,50 m) 9720-009

▪ Lăţimea schelei: 0,75 m


➤ Se îndepărtează celelalte grinzi transversale şi grin-
Pentru înălţimi mai mari se recomandă schela zile longitudinale şi se aşează pe palet de stivuire.
de lucru Modul.

18 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Îndepărtaţi popii pentru cofraje de planşeu Repopirea


1) Prindeţi în mână tubul culisant.
2) Deschideţi etrierele de blocare pentru a elibera ➤ Înaintea betonării planşeului de deasupra, poziţio-
tubul culisant. La introducere, ghidaţi tubul cu naţi popii auxiliari.


mâna. Pentru informaţii suplimentare (numărul popi-
lor, etc.) vezi capitolul "Sprijiniri auxiliare, teh-
1
nologia betonului şi decofrarea"

9720-006

➤ Depuneţi trepiezii şi popii pe palet de stivuire.


Mutaţi de preferinţă separat popii pentru cofraje
de planşeu şi capetele de decofrare (popii pen-
tru cofraje de planşeu pot fi depozitaţi mai mulţi
pe un palet de stivuire).

999776021 - 09/2014 19
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Adaptabilitatea
Completări şi ajustări Raster şi flexibilitate într-un singur
sistem
Zonele de completare sunt rezolvate în cadrul sistemu-
lui - fără accesorii. Adaptarea se realizează prin petre-
cerea grinzilor Doka şi prin introducerea unor fâşii de Dokaflex se adaptează şi la secţiuni complicate.
astereală.
9720-336-01

Adaptarea în zona stâlpilor con- 9720-211-01


Adaptarea pe contur
strucţiei

B
B

A
A
9776-200-01
9768-209-01

A Panou ProFrame
B Plăci cofrante pentru zonele de completare

☞ Direcţia fibrelor în straturile de acoperire (A)


este orientată transversal faţă de suporţi (B) .

B
9792-210-01

20 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Componentele de sistem Dokaflex 1-2-4 şi pentru planşee cu


grosimi peste 30 cm
Doar un singur sistem pe şantier Pe şantier, deosebit de indicat pentru determinarea dis-
tanţelor admisibile dintre grinzile longitudinale şi popi
este rigla specială de calcul.
Până la grosimi ale planşeului de 30 cm, nu este nece-
sară dimensionarea. Aceleaşi componente ale siste-
mului pot fi calculate exact şi din punctul de vedere al
cantităţii – în funcţie de grosimea respectivă a planşe-
ului.
Corespunzător încărcării date de planşeu, se va utiliza
atât material de cofrare, cât este cu adevărat necesar.

☞▪ Menţiune importantă:
Efectul de grinzi continue al grinzilor longitu- 9776-101
dinale este garantat numai când grinzile lon-
gitudinale sunt suprapuse şi sprijinite cel
puţin până la primul marcaj al grinzii.
▪ Grinzile transversale trebuie să se sprijine cu
toată suprafaţa pe grinzile longitudinale. Din
motive practice recomandăm să luaţi în cal-
cul o rezervă suplimentară la capătul grinzii
transversale de min. 15 cm.

Grinzi de lemn H20


distanţa max. admis. între grinzile
Încărcare planşe- longitudinale [m] distanţa max. admis. între popi [m]
Grosime planşeu pentru o distanţă [m] între grinzile pentru o distanţă [m] selectată între grinzile transversale de
ului 1)
[cm] transversale de
[kN/m2]
0,500 0,625 0,667 0,750 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50
10 4,25 3,69 3,43 3,35 3,22 2,93 2,72 2,50 2,32 2,17 2,04 1,88 1,71 1,57 1,34
12 4,74 3,49 3,24 3,17 3,05 2,77 2,57 2,37 2,20 2,05 1,87 1,69 1,53 1,41 —
14 5,23 3,33 3,09 3,03 2,91 2,65 2,46 2,26 2,09 1,91 1,70 1,53 1,39 1,27 —
16 5,72 3,20 2,97 2,91 2,79 2,54 2,36 2,16 2,00 1,75 1,55 1,40 1,27 1,16 —
18 6,21 3,08 2,86 2,80 2,69 2,45 2,27 2,07 1,84 1,61 1,43 1,29 1,17 — —
20 6,71 2,98 2,77 2,71 2,61 2,37 2,18 1,99 1,70 1,49 1,33 1,19 1,08 — —
22 7,20 2,90 2,69 2,63 2,53 2,30 2,11 1,85 1,59 1,39 1,24 1,11 1,01 — —
24 7,69 2,82 2,61 2,56 2,46 2,24 2,04 1,73 1,49 1,30 1,16 1,04 0,95 — —
26 8,18 2,75 2,55 2,49 2,40 2,18 1,96 1,63 1,40 1,22 1,09 0,98 — — —
28 8,67 2,68 2,49 2,44 2,34 2,13 1,85 1,54 1,32 1,15 1,03 0,92 — — —
30 9,16 2,62 2,44 2,38 2,29 2,08 1,75 1,46 1,25 1,09 0,97 0,87 — — —
35 10,49 2,50 2,32 2,27 2,18 1,91 1,52 1,27 1,09 0,95 0,85 — — — —
40 11,84 2,39 2,22 2,17 2,09 1,69 1,35 1,13 0,97 0,84 0,75 — — — —
45 13,19 2,30 2,14 2,09 2,01 1,52 1,21 1,01 0,87 0,76 0,67 — — — —
50 14,54 2,22 2,06 2,02 1,92 1,38 1,10 0,92 0,79 0,69 — — — — —
1)Conform EN 12812 este avută în vedere o încărcare din trafic de 0,75 kN/m2 şi o încărcare variabilă de 10% a unui planşeu masiv din beton, cel
puţin 0,75 kN/m2, însă nu mai mult de 1,75 kN/m2 (la o greutate specifică a betonului proaspăt de 25 kN/m3). Săgeata în mijlocul deschiderii a fost
limitată la l/500.
În cazul planşeelor plane cu goluri, apar încărcări ale planşeului sensibil mai reduse.

Distanţa dintre grinzile transversale


Grosime planşeu distanţa max. dintre grinzile transversale [m] la placa cofrantă:
[cm] 3-SO 21mm 3-SO 27mm Dokaplex 18mm Dokaplex 21mm
Limitare a săgeţii l/500 l/350 l/500 l/350 l/500 l/350 l/500 l/350
până la 18 0,667 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,667 0,75
până la 25 0,667 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,667
până la 30 0,625 0,667 0,75 0,75 0,33 0,50 0,50 0,625
până la 40 0,50 0,625 0,667 0,75 0,33 0,50 0,50 0,50
până la 50 0,50 0,50 0,667 0,75 0,33 0,33 0,33 0,50
Conform EN 12812 este avută în vedere o încărcare din trafic de 0,75 kN/m2 şi o încărcare variabilă de 10% a unui planşeu masiv din beton, cel
puţin 0,75 kN/m2, însă nu mai mult de 1,75 kN/m2 (la o greutate specifică a betonului proaspăt de 25 kN/m3).
La calcularea săgeţii s-a ţinut cont numai de greutatea proprie a cofrajului şi a betonului proaspăt.
În cazul planşeelor plane cu goluri, apar încărcări ale planşeului sensibil mai reduse.

999776021 - 09/2014 21
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Cofrajul planşeelor în zona de contur


În special în zona de margine, combinaţia între cu grindă de coronament
Dokaflex şi mesele Dokamatic este avantajoasă.
Grinzile de planşeu, cofrajele de contur şi delimitările
de protecţie pot fi executate simplu şi sigur. Realizarea cu masă de cofrare a planşeelor
Pentru informaţii suplimentare vezi informaţiile
pentru utilizator "Masă Dokamatic", "Masă
Dokaflex", sau "Schele portante Doka
C
Staxo 40" resp. "Staxo 100".

fără grindă de coronament A B

Realizarea cu masă de cofrare a planşeelor D

9720-339-01
C
A Masă Dokamatic
B Dokaflex
B
A C Montant balustradă T 1,80m (cu protecţie inferioară T 1,80m),
sistem de protecţie periferică XP, montant telescopic balustradă
D E S sau balustradă 1,50m
D Chingă de prindere 5,00m
E Ancoră Expres Doka 16x125mm şi diblu Doka 16mm
9720-338-01

A Masă Dokamatic Sprijinire cu schelă portantă


B Dokaflex
C Platformă masă de cofraj Dokamatic Eşafodajele şi colţarul de grindă se pot combina în
D Chingă de prindere 5,00m mod optim cu sistemul Dokaflex.
E Ancoră Expres Doka 16x125mm şi diblu Doka 16mm
D
Sprijinire cu schelă portantă
C

B A B

A
C E
F

98024-236-01
D

F
A Eşafodaj
B Dokaflex
98039-215-01 C Colţar grindă 20
D Montant balustradă T 1,80m (opţional cu protecţie inferioară T
A Eşafodaj 1,80m), sistem de protecţie perimetrală XP, montant telescopic
B Dokaflex balustradă S sau balustradă 1,50m
C Consolă Staxo 40 90cm E Chingă de prindere 5,00m
D Sistemul de protecţie perimetrală XP F Ancoră Expres Doka 16x125mm şi diblu Doka 16mm
E Contrafişă reglabilă 340 pentru elemente prefabricate
F Ancoră Expres Doka 16x125mm şi diblu Doka 16mm
AVERTIZARE
➤ La ieşirile mai mari în consolă ale grinzilor
longitudinale, acestea se vor asigura împo-
triva ridicării (ex. prin ancorare, eclise de
scândură la rostul consolelor sau cu fixare
de capul de susţinere).

22 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Zona de contur cu Dokaflex


În cazul în care nu aveţi la dispoziţie o masă de contur,
la utilizarea Dokaflex trebuie respectate următoarele:
▪ Pentru a putea descărca forţele orizontale care
intervin, construcţia superioară trebuie fixată cu con-
tact forţat.
▪ Ancorarea se poate efectua de grinda transversală
sau de cea longitudinală.

AVERTIZARE
➤ În cazul înălţimilor mari, elementele grinzilor
transversale împreună cu platformele de
lucru vor fi premontate la sol.
➤ În cazul platformelor de lucru pentru planşee
ieşite în consolă, se va asigura cofrajul
împotriva ridicării accidentale.
➤ Grinzile transversale cu cofraje pentru con-
tur trebuie asigurate împotriva deplasării pe
orizontală.
➤ Montaţi suplimentar o schelă de protecţie pe
construcţie, de ex. platforma pliabilă K.

999776021 - 09/2014 23
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Soluţii de ancorare
Pentru preluarea încărcărilor orizontale reduse (stabili- La orificiul grinzii
zare, V/100, asigurare contra vântului etc.).
Ancorare la tija de ancorare sau tija de armare Ø20 mm
prin orificiul grinzii

H Sarcină de ancorare max.: 5 kN

Tr784-200-01

A
V
B

Tr784-200-01
H Încărcare orizontală
V Încărcare verticală A
A Forţă de ancorare

AVERTIZARE
A Chingă de prindere 5,00m
➤ Nu fixaţi niciodată elementul de ancorare
B Tijă de ancorare sau tijă de armare Ø20 mm
direct la piesa de cap sau la popul pentru
planşeu
Ureche de agăţare
Montaj în avans la grinda longitudinală.

Sarcină de ancorare max.: 5 kN


Tr784-208-01

Tr784-205-02
În jurul grinzii şi al capului de A D

decofrare H20

Sarcină de ancorare max.: 5 kN A Chingă de prindere 5,00m


D Ureche de agăţare

Tr784-200-01

A Chingă de prindere 5,00m

24 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Element fixare grindă transversală


Cu elementul de fixare a grinzii transversale, pot fi asi- Montajul:
gurate grinzile pentru cofraje împotriva răsturnării în ➤ Agăţaţi elementul de fixare a grinzilor transversale
timpul aplicării plăcilor. cu furca de grinzi Alu H20.
Elementul de fixare a grinzii Elementul de fixare a grinzii
transversale 1 transversale 2

98039-217-01 98039-217-02

Avantaje:
▪ Gheare speciale împotriva alunecării la chinga grin-
zii
▪ Nu este necesară o schelă, dată fiind operarea de la
sol cu furca de grinzi Alu H20
▪ Sunt necesare stocuri reduse de material, deoarece
elementele de fixare a grinzii transversale pot fi
mutate în ritmul montajului:
- cca. 20 buc. Elementul de fixare a grinzii trans-
versale 1 98039-212-01
- cca. 10 buc. Elementul de fixare a grinzii trans-
versale 2
Grinda transversală este asigurată.
Menţiune:
➤ Aşezaţi panourile ProFrame.
Elementul de fixare a grinzilor transversale poate fi uti-
lizat în condiţii speciale (de ex. în cazul planşeelor încli- ➤ Demontaţi elementul de fixare a grinzilor transver-
nate) şi pentru preluarea încărcărilor orizontale. sale cu furca de grinzi Alu H20.
Informaţii suplimentare obţineţi de la specialistul Doka.

999776021 - 09/2014 25
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Cofraje pentru contur şi balustrade


Colţar universal bordaj placă 30cm Montaj B: Fixarea cu şuruburi Spax
C
E
Montaj A: fixare cu cuie D

d
C A

d
D
A

9776-203-01

d ... grosimea planşeului max. 30 cm


9776-202-01 A Colţ universal de decofrate 30cm
d ... grosimea planşeului max. 30 cm C Placă Doka 3-SO
D Şuruburi Spax 4x40 (filet întreg)
A Colţar universal bordaj placă 30cm
E Grinzi Doka H20
B Cui 3,1x80
C Placă pentru cofraje Doka 3-SO
Dimensionare
Indicaţii pentru decofrare:
➤ Indepărtaţi cuiele de pe partea de capăt.
➤ Aplicaţi ciocanul în colţul liber (suport de a
lemn pentru protecţia plăcilor).
➤ Desprindeţi colţul universal bordaj placă
30cm.

TR652-202-01

Lăţimea de influenţă a max.:


la grosimea max. a planşeu-
lui [cm]
Fixarea Montajul 20 25 30
Tr652-203-02 4 buc. cuie 3, 3,1x80 A 90 50 30
4 buc. şuruburi Spax 4x40
B 220 190 160
(filetat complet)

26 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Clemǎ strîngere închidere confraj Dimensiunile de sistem


panşeu Doka
Clema strîngere închidere cofraj planşeu Doka ser-
veşte realizării rapide şi sigure a cofrajelor pentru mar-
ginea planşeului.
▪ Pentru grosimi ale planşeului de până la 60 cm
▪ 3 posibilităţi de fixare
▪ Sunt posibile diverse modalităţi de cofrare
▪ Adecvat pentru preluarea balustradelor standard
Doka (corespunde şi cerinţelor DIN EN 13374) d c
▪ La utilizarea clemei de strângere, montarea/demon-
tarea sunt posibile de jos sau de sus
▪ Greutate redusă a pieselor (divizibilă) b

Respectaţi informaţiile pentru utilizatori "Clemă a1,2


de strângere închidere cofraj panşeu Doka"!

98023-200-04

a1 ... 15 - 57,5 cm cu picior clemă de strângere


a2 ... 18 - 57,5 cm cu tijă de ancorare 15,0 resp. ancoră frontală 15,0

b ... Suprapunere cofraj min. 2 cm (de regulă 5 cm)


c ... Lăţime cofraj 2 - 15 cm
d ... Grosimea planşeului max. 60 cm

Exemplu practic
98023-233-01

Menţiune:
Protecţia perimetrală trebuie amplasată înainte de
montarea asterelii.

999776021 - 09/2014 27
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Balustrade de protecţie perimetrală


Clemǎ strîngere închidere confraj Montant telescopic de balustradă T
panşeu Doka
▪ Fixarea în ancoraje sau armătură
▪ Cofraj pentru marginea planşeului şi balustradă de ▪ Bariere prin scânduri pentru balustradă sau tije
ancorare
protecţie într-un singur sistem

Respectaţi informaţiile pentru utilizatori "Clemă


de strângere închidere cofraj panşeu Doka"!

Montant balustradă XP 1,20m

a
▪ Se poate monta în talpă filetată, element prindere
montant, talpă montant, talpă scară XP.
▪ Grilaj protecţie XP, scânduri pentru balustradă sau
tije contravântuire

9755-205-01
geprüfte
Sicherheit

a ... > 1,00 m

Respectaţi informaţiile pentru utilizator „Mon-


tant telescopic balustradă T”!
a

Montant balustradă de protecţie 1,10


m
98031-200-01

▪ Fixarea în bucşe filetată 20,0 sau bucşă 24mm


geprüfte
Sicherheit
▪ Bariere prin scânduri pentru balustradă sau tije
a ... > 1,00 m ancorare
Respectaţi informaţiile pentru utilizatori "Sis-
teme de protecţie periferică XP"!

Montant telescopic balustradă S


a

▪ Fixarea cu montant integrat


▪ Bariere prin scânduri pentru balustradă sau tije
ancorare
9771-200-01

geprüfte
Sicherheit

a ... > 1,00 m


a

Respectaţi „ Informaţii pentru utilizatori "Mon-


tant balustradă de protecţie 1,10m"!
9756-206-01

geprüfte
Sicherheit

a ... > 1,00 m

Respectaţi informaţiile pentru utilizator „Mon-


tant telescopic balustradă S”!

28 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

999776021 - 09/2014 29
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Colţar grindă
Cu ajutorul colţarului de grindă 20, se cofrează profesi- ➤ Fixaţi colţarul grindă ferm, la poziţie
onist grinzile de planşeu şi închiderile de cofraj. În com-
binaţie cu prelungitorul de grindă 60 cm sunt posibile
adaptări ale înălţimii până la 60 cm cu o exactitate "la
centimetru".
Nu mai sunt necesare construcţiile din lemn ecarisat,
care răpesc timpul. Colţarul grindă 20 presează etan-
şând în mod automat cofrajul şi realizează astfel supra-
feţe de beton şi muchii curate.
9720-324-01

9720-323-01

Datorită ancorării oblice a colţarului grindă rosturile


asterelii sunt în mod automat “presate etanş” la
strângere.
586149000-3b

A
Se obţine astfel o suprafaţă curată a betonului.

B Grinzile de cofrare culcate


(până la 60 cm înălţime)

586148000-3b

A Colţar grindă 20
B Prelungitor grindă 60 cm

Modul de utilizare al colţarului grindă


➤ Fixaţi colţarul ferm, la poziţie de grinda transversală
H 20 top şi împingeţi-l contra cofrajului lateral.

9720-232-01

Menţiune:
Utilizarea "culcată" a grinzilor pentru cofraje (direcţia
încărcării transversal pe inima grinzii) este interzisă în
principiu. Aplicaţiile reprezentate cu colţarul grindă sunt
9720-322-01
însă permise.

9720-321-01 Grinzile de cofrare în poziţie verticală


(până la 90 cm înălţime)
Precizia unghiulară mare a cofrajului lateral se dato-
rează suprafeţei mari de rezemare a colţarului
grindă.

9720-233-01

30 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Grindă care nu este integrată în planşeu / cofrajul de contur


Toate indicaţiile se referă la plăci pentru cofraje 3-SO Înălţimi ale grinzilor între 47 şi 70 cm
21 mm şi 3-SO 27 mm.

Înălţimi ale grinzilor între 10 şi 30 cm

h
9720-251-01
h

b
l
9720-249-01
b
b ... max. 100 cm
l l ... max. 150 cm
Cofraj lateral:
b ... max. 100 cm
▪ 2 Grinda Doka H20 top
l ... max. 150 cm
Distanţa din-
Cofraj lateral: h tre grinzile Poziţia colţarului grindă
▪ Grinda Doka H20 top transversale
până la 60 cm 50,0 cm la fiecare a 2-a grindă transversală
Distanţa dintre grinzile trans- de la 60 cm 33,3 cm la fiecare a 2-a grindă transversală
Poziţia colţarului grindă
versale
50,0 cm la fiecare a 3-a .grindă transversală
Înălţimi ale grinzilor între 70 şi 90 cm
Înălţimi ale grinzilor între 30 şi 47 cm
A
h
h

9720-252-01
b
9720-250-01
b l
l
b ... max. 100 cm
l ... max. 150 cm
b ... max. 100 cm Recomandăm o ancorare suplimentară (A) a
l ... max. 150 cm
cofrajului lateral, în cazul unor exigenţe ridicate
Cofraj lateral: privind exactitatea dimensiunilor.
▪ Grinda Doka H20 top
▪ Lemn ecarisat 4/8 cm pentru grinzi între 30 şi 34 cm Cofraj lateral:
▪ Lemn ecarisat 8/8 cm pentru grinzi între 34 şi 47 cm ▪ Grindă Doka H20 în poziţie verticală
Distanţa dintre grinzile trans- Distanţa din-
Poziţia colţarului grindă h tre grinzile Poziţia colţarului grindă
versale
transversale
50,0 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală
până la 85 cm 41,7 cm la fiecare grindă transversală
de la 85 cm 36,0 cm la fiecare grindă transversală
h... înălţimea grinzii
b... lăţimea grinzii
l... distanţa între grinzile longitudinale

999776021 - 09/2014 31
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Grinzi integrate în planşeu


Grinzi transversale paralele cu grinda Înălţimi ale grinzilor între 47 şi 60 cm

Toate indicaţiile se referă la plăci pentru cofraje 3-SO


21 mm şi 3-SO 27 mm.

d
Înălţimi ale grinzilor între 10 şi 30 cm

h
9720-255-01
d

b
l
h

b ... max. 100 cm


l ... max. 150 cm
9720-253-01
b Cofraj lateral:
l ▪ 2 Grinda Doka H20 top
Distanţa din-
Grosimea
b ... max. 100 cm tre grinzile Poziţia colţarului grindă
planşeului d
l ... max. 150 cm transversale
Cofraj de fund: 20 cm 31,25 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală
30 cm 25,00 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală
▪ Înălţimea lemnului ecarisat = 30-h (cm)
Cofraj lateral: Înălţimi ale grinzilor între 60 şi 70 cm
▪ Grinda Doka H20 top
▪ Lemn ecarisat 10/8 cm
d

Distanţa din-
Grosimea
tre grinzile Poziţia colţarului grindă
planşeului d
transversale
20 cm 62,5 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală
h

30 cm 41,7 cm la fiecare a 3-a .grindă transversală

Înălţimi ale grinzilor între 30 şi 47 cm


9720-256-01
b
l
d

b ... max. 100 cm


l ... max. 150 cm
h

Cofraj lateral:
▪ 2 Grinda Doka H20 top
9720-254-01 ▪ Înălţimea lemnului ecarisat = h-60 (cm)
b
l Distanţa din-
Grosimea
tre grinzile Poziţia colţarului grindă
planşeului d
transversale
b ... max. 100 cm 20 cm 40,0 cm la fiecare grindă transversală
l ... max. 150 cm 30 cm - -
Cofraj lateral:
▪ Grinda Doka H20 top
▪ Lemn ecarisat 4/8 cm pentru grinzi între 30 şi 34 cm
▪ Lemn ecarisat 8/8 cm pentru grinzi între 34 şi 47 cm
Distanţa din-
Grosimea
tre grinzile Poziţia colţarului grindă
planşeului d
transversale
20 cm 41,7 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală
30 cm 33,3 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală

32 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Grinda transversală perpendiculară Înălţimi ale grinzilor între 40 şi 51 cm


pe grindă

d
Toate indicaţiile se referă la plăci pentru cofraje 3-SO
21 mm şi 3-SO 27 mm.
Influenţa planşeului pe cele două părţi ale grinzii max.

h
câte 1,0 m

Înălţimi ale grinzilor între 10 şi 30 cm 9720-259-01


b
l

b ... max. 100 cm


d

l ... max. 150 cm


Cofraj lateral:
h

▪ Grinda Doka H20 top


▪ Înălţimea lemnului ecarisat = h-40 (cm)
9720-257-01
b
Distanţa din-
Grosimea
l tre grinzile Poziţia colţarului grindă
planşeului d
transversale
20 cm 41,70 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală
b ... max. 100 cm 30 cm 31,25 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală
l ... max. 150 cm
Cofraj de fund: Înălţimi ale grinzilor între 51 şi 70 cm
▪ Înălţimea lemnului ecarisat = 30-h (cm)
Cofraj lateral:
▪ Grinda Doka H20 top
d
▪ Lemn ecarisat 10/8 cm
Distanţa din-
h

Grosimea
tre grinzile Poziţia colţarului grindă
planşeului d
transversale
20 cm 62,5 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală
30 cm 41,7 cm la fiecare a 3-a grindă transversală
9720-260-01
b
Înălţimi ale grinzilor între 30 şi 40 cm l

b ... max. 100 cm


l ... max. 150 cm
Cofraj lateral:
d

▪ Grinda Doka H20 top


h

▪ Lemn ecarisat 5/8 cm pentru grinzi între 51 şi 60 cm


▪ Lemn ecarisat 10/8 cm pentru grinzi între 60 şi
9720-258-01
70 cm
b
l Distanţa din-
Grosimea
tre grinzile Poziţia colţarului grindă
planşeului d
transversale
b ... max. 100 cm 20 cm 40,0 cm la fiecare grindă transversală
l ... max. 150 cm 30 cm - -

Cofraj lateral: h... înălţimea grinzii


▪ Grinda Doka H20 top b... lăţimea grinzii
▪ Înălţimea lemnului ecarisat = h-20 (cm) l... distanţa între grinzile longitudinale

Distanţa din-
Grosimea
tre grinzile Poziţia colţarului grindă
planşeului d
transversale
20 cm 50,0 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală
30 cm 41,7 cm la fiecare a 2-a .grindă transversală

999776021 - 09/2014 33
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Combinaţii
Datorită modului de construcţie unitar, construcţiile sis- Doka Xtra
temelor Doka pentru planşee pot fi utilizate şi împreună
pe şantier.
Acest sistem economic şi rapid se distinge prin rentabi-
litate sporită datorită procesului de decofrare prestabilit
Mesele Dokamatic şi Dokaflex şi permite solicitarea uniformă a personalului de pe
şantier. Posibilitatea alegerii libere a asterelii îndepli-
neşte toate dorinţele arhitecţilor cu privire la aspectul
Mesele Doka sunt premontate, economisind astfel timp betonului.
de lucru şi timp de funcţionare a macaralei. Cu DoKart
mutarea pe orizontală la următoarea secţiune de beto-
nare se realizează de către un sigur om. Sistemul este
optimizat pentru obţinerea celor mai scurţi timpi de
cofrare a suprafeţelor mari şi este eficient chiar şi în
cazul unor cerinţe statice şi geometrice variabile.

Pentru informaţii suplimentare, vezi informaţiile


pentru utilizatori „Doka Xtra”.

Pentru informaţii suplimentare, vezi informaţiile


pentru utilizatori "Masa Dokamatic” şi "Masa
Dokaflex”.

34 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Planificarea cofrării cu Tipos Doka


Tipos Doka vă ajută să cofraţi şi mai Aveţi întotdeauna cantitatea optimă
economic de cofraje şi accesorii!
Tipos Doka a fost creat pentru a vă ajuta la planifi-
carea cofrajelor dumneavoastră Doka. Pentru
cofrajele de pereţi şi de planşee, cât şi pentru plat-
forme vă stau astfel la dispoziţie aceleaşi unelte pe
care le foloseşte şi Doka la planificare.

Utilizare simplă, rezultate rapide şi


sigure Puteţi prelua în numeroase programe listele de piese editate automat
şi le puteţi prelucra în continuare.
Interfaţa simplă şi uşor de utilizat permite un mod de Elementele de cofrare şi accesoriile stabilite în grabă
lucru rapid. De la introducerea structurii – prin interme- sau elementele care trebuie înlocuite cu improvizaţii
diul "Schal-Igel" (arici de cofrare® - nota trad.) - până la constituie cele mai scumpe soluţii. De aceea Tipos
adaptarea manuală a soluţiei de cofrare. Avantajul Doka oferă liste complete de piese, care nu lasă loc
dumneavoastră: economisiţi timp. pentru improvizaţii. Proiectarea cu Tipos Doka evită
Numeroase soluţii practice şi module de asistenţă care costuri înainte ca acestea să se producă lar dumnea-
vă pun întotdeauna la dispoziţie soluţia tehnică şi eco- voastră puteţi utiliza stocul în mod optim.
nomică optimă pentru proiectul dumneavoastră de
cofrare. Aceasta vă conferă siguranţă în utilizare şi
economie de costuri.
Puteţi lucra imediat cu aceste liste de piese compo-
nente, planuri, vederi, secţiuni şi perspective. Gradul
înalt de detaliere al planurilor sporeşte siguranţa la uti-
lizare.

Reprezentările cofrajelor pot fi atât de clare! Tipos creează noi


accente atât în reprezentarea secţiunii de bază, cât şi în reprezenta-
rea în spaţiu.

999776021 - 09/2014 35
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Transportul, stivuirea şi depozitarea


Verificaţi pe şantier avantajele mijloacelor auxili-
Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de
are de depozitare şi transport. transport
Auxiliarele de depozitare şi transport cum ar fi contai-
nerele, paletele de stivuire şi boxele cu gratii creează Mutare cu macaraua
ordine pe şantier, reduc timpul de căutare şi simplifică
depozitarea şi transportul componentelor sistemului,
pieselor mici şi a accesoriilor. ➤ Mutaţi numai cu peretele lateral închis!

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m


☞ ▪▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
(de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ Unghiul de înclinare  max. 30°!

9234-203-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare


a paleţilor
Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici:
▪ durată mare de viaţă Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.
▪ depozitabil în stivă
Aparate de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paletelor
▪ stivuitor
Pentru încărcarea şi descărcarea mai simplă, se poate
deschide peretele lateral al boxei cu gratii Doka.

Capacitatea portantă max.: 700 kg


Sarcină suplimentară admisibilă: 3.150 kg

☞▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi


transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
▪ Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie pre-
zentă şi lizibilă

Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m ca mijloc de


depozitare

Nr. max. de ambalaje stivuite


În aer liber (pe şantier) În hală:
Înclinarea solului până la 3%: Înclinarea solului până la 1%:
2 5
Nu este permisă stivuirea palete-
lor dacă aceştia sunt goi!

36 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Container multidirecţional Doka Compartimentări posibile


Compartimentarea
1,20x0,80m containerului multidi-
în direcţie longitudi-
nală
în direcţie transver-
sală
recţional
1,20m max. 3 buc. -
0,80m - max. 3 buc.

Tr755-200-04 Tr755-200-05

Container multidirecţional Doka ca mijloc de


depozitare

Nr. max. de ambalaje stivuite


În aer liber (pe şantier) În hală:
Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici: Înclinarea solului până la 3%: Înclinarea solului până la 1%:
▪ durată mare de viaţă 3 6
▪ depozitabil în stivă Nu este permisă stivuirea palete-
lor!
Aparate de transport indicate:
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paletelor
▪ stivuitor Container multidirecţional Doka ca mijloc de
transport
Capacitatea portantă max.: 1.500 kg
Sarcină suplimentară admisibilă: 7.900 kg Mutare cu macaraua

☞ ▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi


transport cu sarcini foarte diferite, acestea ☞ ▪▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare! (de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
▪ Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie pre- Respectaţi capacitatea portantă admisă.
zentă şi lizibilă ▪ Unghiul de înclinare  max. 30°!

Compartimentarea containerului
multidirecţional
Conţinutul containerului multidirecţional poate fi organi-
zat cu dispozitivul de compartimentare 1,20m sau
0,80m.

A
Tr755-200-02

9206-202-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare


a paleţilor

Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.


A închizător pentru fixarea compartimentării

999776021 - 09/2014 37
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m şi Palet de stivuire Doka ca mijloc de transport


1,20x0,80m
Mutare cu macaraua

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese lungi:


▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
☞ ▪▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
Aparate de transport indicate: (de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ macara
▪ cărucior de ridicare a paletelor ▪ Încărcaţi central.
▪ stivuitor ▪ Legaţi încărcătura de palet, astfel încât să nu
alunece şi să nu se răstoarne.
Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi ▪ La mutarea cu setul de roţi orientabile B
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor montat, respectaţi în mod suplimentar indi-
manevrabil. caţiile instrucţiunilor de utilizare respective!
Respectaţi manualul de instrucţiuni "Set de roţi ▪ Unghiul de înclinare  max. 30°!
orientabile B"!

= =
a
92815-224-01

a
Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m Max. 4,0 m
Palet de stivuire Doka 1,20x0,80m Max. 3,0 m
Capacitatea portantă max.: 1.100 kg
Sarcină suplimentară admisibilă: 5.900 kg Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare
a paleţilor

☞▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi


transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai ☞ ▪▪ Încărcaţi central.
Legaţi încărcătura de palet, astfel încât să nu
mare! alunece şi să nu se răstoarne.
▪ Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie pre-
zentă şi lizibilă

Palet de stivuire Doka ca mijloc de depozitare

Nr. max. de ambalaje stivuite


În aer liber (pe şantier) În hală:
Înclinarea solului până la 3% Înclinarea solului până la 1%
2 6
Nu este permisă stivuirea palete-
lor!

☞▪ Utilizarea cu set de roţi orientabile:


In Parkposition mit Feststellbremse sichern.
In stivă nu este permis ca paleta de jos să
aibă montat setul de roţi.

38 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Lada accesorii Doka Ladă accesorii Doka ca mijloc de transport

Mijloc de depozitare şi transport pentru piese mici: Mutare cu macaraua


▪ durată mare de viaţă
▪ depozitabil în stivă
Aparate de transport indicate:
☞ ▪▪ Mutaţi auxiliarele de depozitare şi transport
numai individual.
Utilizaţi lanţuri corespunzătoare
▪ macara (de ex. lanţ cu patru fire Doka 3,20m).
▪ cărucior de ridicare a paletelor Respectaţi capacitatea portantă admisă.
▪ stivuitor ▪ La mutarea cu setul de roţi orientabile B
montat, respectaţi în mod suplimentar indi-
Cu ajutorul acestei lăzi pot fi depozitate şi stivuite orga-
caţiile instrucţiunilor de utilizare respective!
nizat toate piesele de îmbinare şi de ancorare.
Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi
▪ Unghiul de înclinare  max. 30°!
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor
manevrabil.
Respectaţi manualul de instrucţiuni "Set de roţi
orientabile B"!

92816-206-01

Mutarea cu stivuitorul sau cu căruciorul de ridicare


a paleţilor

Ambalajul poate fi prins longitudinal sau frontal.

Capacitatea portantă max.: 1.000 kg


Sarcină suplimentară admisibilă: 5.530 kg

☞▪ În cazul stivuirii de auxiliare de depozitare şi


transport cu sarcini foarte diferite, acestea
trebuie să scadă cu cât înălţimea este mai
mare!
▪ Tăbliţa de inscripţionare trebuie să fie pre-
zentă şi lizibilă

Ladă accesorii Doka ca mijloc de depozitare

Nr. max. de ambalaje stivuite


În aer liber (pe şantier) În hală
Înclinarea solului până la 3% Înclinarea solului până la 1%
3 6
Nu este permisă stivuirea paletelor!

☞▪ Utilizarea cu set de roţi orientabile:


In Parkposition mit Feststellbremse sichern.
În stivă, este interzisă montarea unui set de
roţi orientabile la lada de accesorii de jos.

999776021 - 09/2014 39
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Set de roţi orientabile B Chingă de stivuire 50


Cu setul de roţi orientabile B, auxiliarul de depozitare şi Cu chinga de stivuire 50, panourile ProFrame pot fi
transport devine un mijloc de transport rapid şi uşor transportate şi depozitate în mod ordonat.
manevrabil.
Potrivit pentru deschideri de trecere peste 90 cm.

Unitate de livrare: 2 bucăţi


▪ Chinga de stivuire realizează trei funcţii: profil de
bază,chingă de prindere şi protecţie margini.
▪ Panourile ProFrame se livrează din fabrică cu chingi
de stivuire 50. Pentru fiecare stivă de plăci cofrante
Setul de roţi orientabile B poate fi montat la următoa- sunt necesare 2 chingi de stivuire 50.
rele auxiliare de depozitare şi transport:
▪ Lada accesorii Doka
▪ Paletele de stivuire Doka
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utili-
zare!

98039-214-01

Panouri ProFrame 21mm 50 buc.


Panouri ProFrame 27mm 40 buc.
▪ Este posibilă utilizarea împreună cu paleta de stivu-
ire Doka (deplasare fără macara).

9776-205-01

40 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

999776021 - 09/2014 41
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Popi auxiliari, tehnologia betonului şi decofrarea


Respectaţi ghidul de calcul "Decofrarea planşe- De ce popi auxiliari după decofrare?
elor în construcţii supraterane" resp. întrebaţi
tehnicianul Doka. Planşeul decofrat şi detensionat sau pregătit, poate
susţine propria greutate şi sarcinile utile ale respectivu-
lui stadiu de construcţie, însă nu şi sarcinile generate
Când se decofrează? de betonarea planşeului de deasupra.
Sprijinirea auxiliară serveşte susţinerii planşeului şi
Rezistenţa betonului necesară decofrării depinde de repartizează sarcinile generate de betonare pe mai
factorul de solicitare α. Informaţiile sunt disponibile în multe planşee.
tabelul următor.

Factor de solicitare α Poziţionarea corectă a popilor


auxiliari
Se calculează cu formula:

EGD + NLstadiu construcţie Popii auxiliari au rolul de a repartiza încărcările între


α= planşeul proaspăt turnat şi cel de dedesubt. Această
EGD + EGextindere + NLstadiu final repartizare a încărcărilor depinde de raportul dintre rigi-
dităţile celor două planşee.


Sarcină Factor de solicitare α
Grosime NLstadiu final Consultaţi specialistul!
proprie
planşeu d
EGD 2,00 3,00 4,00 5,00 Indiferent de datele indicate mai sus, amplasa-
[m]
[kN/m2] kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 rea popilor auxiliari trebuie stabilită de către
0,14 3,50 0,67 0,59 0,53 0,48 inginerul proiectant al structurii.
0,16 4,00 0,69 0,61 0,55 0,50
0,18 4,50 0,71 0,63 0,57 0,52
Respectaţi normele şi reglementările locale!
0,20 5,00 0,72 0,65 0,59 0,54
0,22 5,50 0,74 0,67 0,61 0,56
Evoluţia rezistenţei betonului
0,25 6,25 0,76 0,69 0,63 0,58
0,30 7,50 0,78 0,72 0,67 0,62 proaspăt
0,35 8,75 0,80 0,75 0,69 0,65
Valabil pentru sarcină extindere EGextindere = 2,00 kN/m2 şi o sarcină Valori de referinţă aproximative sun disponibile în DIN
utilă la decofrare timpurie de NLstadiu construcţie = 1,50 kN/m2
1045-3:2008, tabelul 2, pe baza lor putând fi determi-
EGD: Calculat cu mit γbeton = 25 kN/m3 nată durata până la atingerea a 50% din rezistenţa
EGextindere: Sarcină pentru structură pardoseală, etc.
finală (rezistenţa la 28 zile), în funcţie de temperatură şi
beton.
Exemplu: grosime planşeu 0,20 m cu sarcină utilă în Valorile sunt valide doar în condiţiile unei evoluţii nor-
stadiu final 5,00 kN/m2 rezultă un factor de solicitare α male pe întreaga perioadă de timp a întăririi betonului.
de 0,54. Pentru un beton cu evoluţie medie a rezistenţei se
De aceea, decofrarea/detensionarea se poate realiza poate utiliza următoarea diagramă.
deja după ce betonul a atins 54% din rezistenţa la 28
de zile. În acest caz, capacitatea portantă a planşeului Evoluţia rezistenţei betonului mediu
corespunde celei a construcţiei finalizate.
100
Rezistenţa la compresiune a betonului [%]


90
Menţiune importantă:
80
Dacă popii nu sunt detensionaţi, planşeul nefi-
70
ind astfel activat, popii rămân în continuare soli- A B C
citaţi cu greutatea proprie a planşeului. 60
La betonarea planşeului următor, acest 50
lucru poate duce la dublarea încărcării aces- 40
tor popi pentru cofraje de planşeu. 30
Popii pentru cofraje de planşeu nu au fost con- 20
cepuţi şi executaţi pentru o astfel de supraîn-
98059-100

cărcare. Ca urmare, pot rezulta deteriorări ale 10


cofrajului, ale popilor pentru cofraje de planşeu 0
sau chiar ale construcţiei. 0 4 8 12 16 20 24 28
Durata de întărire (tratare) [zile]
A ϑ ≥ 15°
B ϑ ≥ 10°
C ϑ ≥ 5°

42 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

Încovoierea betonului proaspăt Detensionarea cofrajului la planşee


cu deschidere mare, cu lăţime de
Modulul de elasticitate atinge după 3 zile peste 90% din
valoarea la 28 de zile - independent de reţeta betonului. sprijinire de peste 7,5m
De aici rezultă pentru betonul proaspăt turnat doar o
creştere nesemnificativă a deformării elastice. În cazul planşeelor subţiri, cu deschidere mare (de ex.
Valoarea deformării din curgerea lentă, care încetează garaje multietajate). trebuie respectate următoarele:
doar după mai mulţi ani, este un multiplu al deformării ▪ La detensionarea câmpurilor de planşee, intervin
elastice. pentru scurt timp încărcări suplimentare pentru popii
Din acest motiv. decofrarea timpurie – de ex. după 3 încă nedetensionaţi. Acest lucru poate duce la
zile în loc de 28 de zile – duce doar la o creştere a supraîncărcarea şi deteriorarea popilor pentru
deformării generale cu mai puţin de 5%. cofraje de planşeu.
În comparaţie, aportul curgerii lente la deformare vari- ▪ Vă rugăm să consultaţi tehnicianul Doka.
ază între 50% şi 100% din valoarea normală în funcţie
de diferite influenţe, ca de ex. rezistenţa materialelor de
adaos sau umiditatea aerului. Din acest motiv, săgeata
totală a planşeului nu depinde practic de momentul
☞▪ În principiu se aplică următoarele:
Detensionare trebuie executată în general
dintr-o latură către cealaltă sau de la mij-
decofrării. locul planşeului (mijlocului deschiderii)
către marginile planşeului.
În cazul deschiderilor mari, TREBUIE res-
Fisuri în betonul proaspăt turnat pectat în mod obligatoriu acest procedeu!
▪ Detensionarea nu trebuie efectuată în nici
Evoluţia rezistenţei monolitizării între armătură şi beton un caz de la cele două margini către cen-
decurge mai repede în betonul proaspăt decât evoluţie tru!
rezistenţei la compresiune. De aici rezultă că decofra-
rea timpurie nu are o influenţă negativă asupra mărimii l
şi repartizării fisurilor în partea tensionată a construcţi-
A A
ilor din beton armat.
Apariţia fisurilor datorate altor cauze poate fi prevenită
prin metode de tratare corespunzătoare a betonului
după turnare.

Tratarea betonului proaspăt 98059-105

Betonul proaspăt turnat la faţa locului este supus unor


influenţe care pot provoca atât fisuri, cât şi o evoluţie
l
mai înceată a rezistenţei:
▪ uscarea prematură A A
▪ răcirea rapidă în primele zile
▪ temperatură prea scăzută sau ger
▪ deteriorarea mecanică a suprafeţei din beton
▪ Căldură de hidratare
▪ etc.
Cea mai simplă măsură de protecţie este păstrarea mai 98059-105
îndelungată a cofrajului pe suprafaţa betonului. În orice
l ... Deschiderea planşeului de la 7,50 m
caz, această măsură ar trebui aplicată alături de cele-
lalte măsuri cunoscute pentru tratarea betonului. A Redistribuirea încărcării

999776021 - 09/2014 43
Privire de ansamblu asupra produselor Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

[kg] Articolul nr. [kg] Articolul nr.


Privire denr.
Articolul
[kg] ansamblu asupra produselor

Popi Doka Eurex 20 top150 8,0 586096000 Popi Doka Eurex 30 top 250 12,8 586092400
lungime: 92 - 150 cm lungime: 148 - 250 cm
Popi Doka Eurex 20 top 250 12,7 586086400 Popi Doka Eurex 30 top 300 16,4 586093400
lungime: 148 - 250 cm lungime: 173 - 300 cm
Popi Doka Eurex 20 top 300 14,3 586087400 Popi Doka Eurex 30 top 350 20,7 586094400
lungime: 173 - 300 cm lungime: 198 - 350 cm
Popi Doka Eurex 20 top 350 17,4 586088400 Popi Doka Eurex 30 top 400 24,6 586095400
lungime: 198 - 350 cm lungime: 223 - 400 cm
Popi Doka Eurex 20 top 400 21,6 586089400 Popi Doka Eurex 30 top 450 29,1 586119400
lungime: 223 - 400 cm lungime: 248 - 450 cm
Popi Doka Eurex 20 top 550 32,3 586090400 Popi Doka Eurex 30 top 550 38,6 586129000
lungime: 298 - 550 cm lungime: 303 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20 top Doka-Deckenstütze Eurex 30 top
zincată zincată

Popi Doka Eurex 20 eco250 11,5 586270000 Popi Doka Eurex 30 250 14,8 586092000
lungime: 148 - 250 cm lungime: 152 - 250 cm
Popi Doka Eurex 20 eco300 14,0 586271000 Popi Doka Eurex 30 300 16,7 586093000
lungime: 173 - 300 cm lungime: 172 - 300 cm
Popi Doka Eurex 20 eco350 16,9 586272000 Popi Doka Eurex 30 350 20,5 586094000
lungime: 198 - 350 cm lungime: 197 - 350 cm
Popi Doka Eurex 20 eco400 20,5 586273000 Popi Doka Eurex 30 400 24,9 586095000
lungime: 223 - 400 cm lungime: 227 - 400 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco Popi Doka Eurex 30 450 29,2 586119000
zincată lungime: 248 - 450 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 30
zincată

Popi Doka Eurex 20 250 12,9 586086000


lungime: 152 - 250 cm
Popi Doka Eurex 20 300 15,3 586087000 Popi Doka Eco 20 250 11,7 586134000
lungime: 172 - 300 cm lungime: 152 - 250 cm
Popi Doka Eurex 20 350 17,8 586088000 Popi Doka Eco 20 300 13,0 586135000
lungime: 197 - 350 cm lungime: 172 - 300 cm
Popi Doka Eurex 20 400 22,2 586089000 Popi Doka Eco 20 350 15,3 586136000
lungime: 227 - 400 cm lungime: 197 - 350 cm
Popi Doka Eurex 20 550 34,6 586090000 Popi Doka Eco 20 400 19,1 586137000
lungime: 297 - 550 cm lungime: 227 - 400 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20 Doka-Deckenstütze Eco 20
zincată zincată

44 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4 Privire de ansamblu asupra produselor

[kg] Articolul nr. [kg] Articolul nr.

Trepied 15,6 586155000 Colţ Universal bordaj placă 30cm 1,0 586232000
Stützbein Universal-Abschalwinkel 30cm
zincată zincată
înălţime: 80 cm înălţime: 21 cm
livrare: pliat

Colţar grindă 20 6,9 586148000


Trepied top 12,0 586155500 Balkenzwinge 20
Stützbein top zincată
zincată lungime: 30 cm
înălţime: 80 cm înălţime: 35 cm
livrare: pliat

Prelungitor grindă 60cm 4,4 586149000


Balkenaufsatz 60cm
Cap de decofrare H20 6,1 586174000 zincată
Absenkkopf H20
zincată
lungime: 25 cm
lăţime: 20 cm
înălţime: 38 cm

Clemǎ strîngere închidere confraj panşeu Doka 12,5 586239000


Doka-Deckenabschalklemme
Cap în cruce H20 4,0 586170000 zincată
Vierwegkopf H20 înălţime: 137 cm
zincată
lungime: 25 cm
lăţime: 20 cm
înălţime: 33 cm

Bolţ cu arc de siguranţă 16mm 0,25 582528000


Federbolzen 16mm
zincată
lungime: 15 cm Picior clemă strangere 1,6 586257000
Abschalschuh
zincată
Cap susţinere H20 DF 0,77 586179000 înălţime: 13,5 cm
Haltekopf H20 DF
zincată
lungime: 19 cm
lăţime: 11 cm
înălţime: 8 cm
Tijă clemă strangere 0,91 586258000
Abschalanker 15,0 15-40cm
Cap furcă 12,5cm 1,2 586171000 zincată
Kopfgabel 12,5cm
lungime: 55 cm
zincată
înălţime: 23 cm

Schelă mobilă DF 44,0 586157000


Bridă contravântuire B 1,4 586195000 Mobilgerüst DF
Verschwertungsklammer B aluminiu
vopsită albastru lungime: 185 cm
lungime: 36 cm lăţime: 80 cm
înălţime: 255 cm
livrare: piesele demontate

Element fixare grindă transversală 1 1,6 586196000


Element fixare grindă transversală 2 2,1 586197000
Querträgersicherung
zincată
înălţime: 38,7 cm

999776021 - 09/2014 45
Privire de ansamblu asupra produselor Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4

[kg] Articolul nr. [kg] Articolul nr.

Set accesorii pentru schela mobilă DF 13,3 586164000 Placă Doka 3-SO 21mm 200/50cm 10,5 186009000
Zubehörset Mobilgerüst DF Placă Doka 3-SO 21mm 250/50cm 13,1 186011000
aluminiu Doka-Schalungsplatte 3-SO 21mm
piesele de lemn geluit galben
lungime: 189 cm
Placă Doka 3-SO 27mm 200/50cm 13,0 187009000
Placă Doka 3-SO 27mm 250/50cm 16,3 187011000
Doka-Schalungsplatte 3-SO 27mm

Montant telescopic balustradă S 11,5 580470000


Schutzgeländerzwinge S
zincată
Scară cu platformă 0,97m 23,5 586555000 înălţime: 123 - 171 cm
Podesttreppe 0,97m
aluminiu
lăţime: 121 cm
Nationale, sicherheitstechnische
Vorschriften beachten!

Cheie universală de demontat 3,7 582768000


Universal-Lösewerkzeug
zincată
lungime: 75,5 cm
Montant telescopic balustradă T 12,3 584381000
Schutzgeländerzwinge T
zincată
înălţime: 122 - 155 cm

Furcă grinzi Alu H20 2,4 586182000


Alu-Trägergabel H20
aluminiu
acoperit în strat cu pulbere galbenă
lungime: 176 cm

Montant balustrada de protecţie 1,10m 5,5 584384000


Grindă Doka H20 top N 2,65m 13,8 189013000 Schutzgeländer 1,10m
Grindă Doka H20 top N 3,90m 20,0 189017000 zincată
Doka-Träger H20 top N înălţime: 134 cm
geluit galben

Bucşa 24mm 0,03 584385000


Steckhülse 24mm
Grindă Doka H20 top P 2,65m 14,3 189703000 gri
Grindă Doka H20 top P 3,90m 20,8 189707000 lungime: 16,5 cm
Doka-Träger H20 top P
geluit galben diametru: 2,7 cm

Bucşa filetată 20,0 0,03 584386000


Schraubhülse 20,0
galbenă
lungime: 20 cm
diametru: 3,1 cm

Panel ProFrame 21mm 200/50cm 11,0 186118000


Panel ProFrame 21mm 200/50cm BS 11,0 186118100
Panel ProFrame 21mm 250/50cm 13,8 186117000
Panel ProFrame 21mm 250/50cm BS 13,8 186117100
ProFrame-Paneel 21

Panel ProFrame 27mm 200/50cm 13,5 187178000


Panel ProFrame 27mm 200/50cm BS 13,5 187178100
Panel ProFrame 27mm 250/50cm 16,9 187177000
Panel ProFrame 27mm 250/50cm BS 16,9 187177100
ProFrame-Paneel 27

46 999776021 - 09/2014
Informaţii pentru utilizator Dokaflex 1-2-4 Privire de ansamblu asupra produselor

[kg] Articolul nr. [kg] Articolul nr.

Ţevi de eşafodaj 48,3mm 0,50m 1,7 682026000 Set de roţi orientabile B 33,6 586168000
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 1,00m 3,6 682014000 Anklemm-Radsatz B
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 1,50m 5,4 682015000 vopsită albastru
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Ţevi de eşafodaj 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Ţevi de eşafodaj 48,3mm .....m 3,6 682001000 Boxă cu gratii Doka 1,70x0,80m 87,0 583012000
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m
Gerüstrohr 48,3mm
zincată
zincată
înălţime: 113 cm

Racord cu buloane 48mm 50 0,84 682002000


Anschraubkupplung 48mm 50
zincată
deschidere cheie: 22 mm
Respectaţi instrucţiunile de montaj!
Palet de stivuire Doka 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m
zincată
Centură de protecţie Doka 3,6 583022000 înălţime: 77 cm
Doka-Sicherheitsgeschirr
Respectaþi manualul utilizatorului!

Palet de stivuire Doka 1,20x0,80m 39,5 583016000


Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m
Paletizare zincată
înălţime: 77 cm
Container multidirecţional Doka 1,20x0,80m 75,0 583011000
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
zincată
înălţime: 78 cm

Chingă de stivuire 50 3,1 586156000


Stapelgurt 50
acoperit în strat cu pulbere albastră
Unitate de livrare: 2 buc.

Elem. compartimentare cont. multidir. 0,80m 3,7 583018000


Elem. compartimentare cont. multidir. 1,20m 5,5 583017000
Mehrwegcontainer Unterteilung
piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat

Ladă accesorii 106,4 583010000


Doka-Kleinteilebox
piesele de lemn geluit galben
elemente din oţel zincat
lungime: 154 cm
lăţime: 83 cm
înălţime: 77 cm

999776021 - 09/2014 47
Aproape de dumneavoastră oriunde în lume

Doka este unui dintre liderii mondiali în domeniul dez- comercializare performantă şi garantează astfel pune-
voltării, producţiei şi comercializării tehnicii de cofrare în rea la dispoziţie rapidă şi profesională a materialului şi a
toate sectoarele din domeniul construcţiilor. suportului tehnic.
Având peste 160 de locaţii de comercializare şi logistică Doka Group este parte a Umdasch Group şi are peste
în peste 70 de ţări, Doka Group dispune de o reţea de 5600 de angajaţi şi angajate le nivel mondial.

Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | oesterreich@doka.com | www.doka.com 999776021 - 09/2014