Sunteți pe pagina 1din 20

Redactare : Alina Bogdan

Tehnoredactare : Liviu Stoica


Corectură : Simona Nicolae
Design copertă : Andra Penescu

Title of the original German edition :


SILKE SCHNEIDER-FLAIG. DER NEUE GROSSE KNIGGE
Copyright © 2009 by Compact Verlag GmbH, Munich

NOUL COD AL BUNELOR MANIERE


Silke Schneider-Flaig
Copyright © 2016 Editura Sian Books
Toate drepturile rezervate.

ISBN 978-606-8657-23-3

Descrierea CIP poate fi consultată la Biblioteca Națională


a României.

Grupul Editorial ALL :


Bd. Constructorilor nr. 20A, et. 3,
sector 6, cod 060512 – București
Tel.: 021 402 26 00
Fax : 021 402 26 10
www.all.ro

Editura Sian Books face parte din Grupul Editorial ALL.


/editura.all
allcafe.ro
Traducere de Iulia Ionescu
Cuprins

Prefaţă .......................................................................................................................9

CAPITOLUL 1
Bazele comportamentului ............................................................................13
„Bună, ce faci ?“
Modul corect de a saluta ....................................................................14
„Îmi permiteţi să mă prezint ?“
Cum ne prezentăm și cum îi prezentăm pe ceilalţi ...................18
„Iar o zi extrem de călduroasă“
Small talk fără greșeli ...........................................................................24
„Nu e frumos să arăţi cu degetul... “
Gestica potrivită contează foarte mult ..........................................26
„Stai jos !“
Atitudinea dominantă în orice situaţie ..........................................30
Dinspre exterior spre interior
Manierele la masă în spiritul modern ............................................32

CAPITOLUL 2
Profesioniștii comportamentului în viaţa privată ............................59
„Noroc !“
Comportamentul gazdei și al invitaţilor ........................................60
„Îmi permiteţi ?“
Dans, dansatori și alegerea partenerului de dans .....................65
„Haina îl face pe om.“
Îmbrăcămintea potrivită pentru ocazii deosebite .....................68
„Începător sau profesionist ?“
Regulile moderne ale comunicării ..................................................72
„Te privesc în ochi !“
Regulile flirtului și ale întâlnirii .........................................................83
6 Cuprins

Sportivii sunt gentlemeni


Comportamentul în sport ..................................................................90
De mic se învaţă...
Bunele maniere în rândul celor mici ...............................................97
Concierge-ul, comisionarul și alții
Oaspetele la hotel .............................................................................. 111
„Trageţi cortina !“
La concert, cinematograf, teatru, operă, operetă
și alte evenimente asemănătoare ................................................ 116
„Însănătoșire grabnică !“
Bunele maniere la vizitarea unui bolnav .................................... 119
„Sincere condoleanţe !“
Comportamentul corect în situaţii triste ................................... 123

CAPITOLUL 3
Comportamentul în afaceri ...................................................................... 131
Solicitarea unui loc de muncă
Începutul avantajos al carierei ....................................................... 132
„Bine aţi venit în echipă !“
Desfășurarea cu succes a interviului ........................................... 143
„Să ascultăm cu atenţie !“
Abilitatea la întruniri și conferinţe ................................................ 153
„Poftă bună !“
Mesele de afaceri reprezintă arta supremă
a bunelor maniere .............................................................................. 156
„Este de ajuns !“
Clarificarea situaţiilor dificile .......................................................... 159
Mereu albastru-închis și la două rânduri ?
Alegerea corectă a vestimentaţiei și a accesoriilor ................ 183
„Bună, eu sunt.“
Comportamentul la telefon ........................................................... 192
Cu multă stimă
Menţinerea stilului de redactare
a scrisorilor și a e-mailurilor ............................................................ 196
Cuprins 7

CAPITOLUL 4
Comportamentul pe plan internaţional ............................................. 215
SUA ................................................................................................................. 216
America Centrală și Caraibe .................................................................. 220
America de Sud .......................................................................................... 222
Alte ţări din America de Sud ................................................................. 231
Europa ........................................................................................................... 237
Japonia .......................................................................................................... 262
China .............................................................................................................. 271
India ............................................................................................................... 276
Asia de Sud-Est ........................................................................................... 277
Orientul Apropiat ...................................................................................... 284
Australia și Noua Zeelandă .................................................................... 288
Femeile care călătoresc singure ........................................................... 289
La aeroport și în avion ............................................................................. 294

Marele test al comportamentului .......................................................... 299


terenul de golf, ci și atunci când
Prefaţă este vorba despre ramuri sporti-
ve mai dure, precum boxul. Nu-
mai un jucător corect – indife-
rent dacă este învingător sau în-
vins – se bucură de respect.
Chiar dacă s-au schimbat mul- Respectul este pretins și de
te lucruri de-a lungul anilor, ideea personalul de la departamentul
că oameni din clase diferite și cu de resurse umane. Angajatorii din
origini diverse pot relaţiona și con- toate domeniile sunt „îngroziţi“
vieţui cât se poate de liber și de de candidaţii care, indiferent de
plăcut, nu își pierde din actualitate. atestări și recomandări, ajung să
Astăzi există lucruri, care altă- fie descalificaţi în câteva minute.
dată nu puteau fi imaginate nici Aici nu este vorba doar despre
măcar într-un roman SF. În trecut imaginea oferită la interviu, ci și
nu existau reguli de comunicare de conduita demonstrată înainte
pentru e-mailuri, SMS-uri sau te- de solicitarea în scris. Prima im-
lefoane mobile, reguli care trebu- presie contează !
ie respectate în mod obligatoriu După epoca laisser-faire se
acum. vorbește astăzi în educaţie des-
Societatea din trecut punea pre introducerea în programa
mare însemnătate pe corespon- școlară a „regulilor de purtare“.
denţa conformă cu stilul. Existau Părinţii grijulii își înscriu deja co-
și reguli deosebit de stricte ale piii la cursuri speciale de bună
„flirtului și întâlnirilor“. În timp purtare, pentru a-i învăţa regulile
ce atunci dama de companie era elementare ale unui comporta-
prezentă pretutindeni și de te- ment adecvat. Copiilor educaţi
mut, astăzi există „netcops“ pe In- le este realmente mai ușor, pe
ternet, care se ocupă de respecta- viitor, să aibă succes în carieră și
rea regulilor pe camerele de chat, în societate.
având grijă de așa-numita „neti- Cunoașterea regulilor com-
quette“. portamentale înlesnește înţele-
Și în sport trebuie respectate gerea, observarea și folosirea
bunele maniere ! Nu numai pe acestora. Multe reguli au și o ex-
10 Prefaţă

plicaţie logică, nu numai istorică. tanţi factori ai succesului. Alături


De exemplu, cine ţine un pahar de regulile de bază ale compor-
de vin alb doar de picior, împie- tamentului se află și conduita la
dică încălzirea vinului și modifi- telefon sau structura scrisorilor
carea gustului acestuia. Oaspeţii și a e-mailurilor, respectând stilul
care folosesc corect șerveţelul și impus. Cinele de afaceri repre-
tacâmurile transmit personalului zintă școala superioară a bunului
dacă au terminat de mâncat sau comportament ; aici mulţi par-
dacă doar s-au ridicat de la masă, teneri de afaceri și clienţi judecă
pentru scurt timp. În acest fel, după mottoul : „Ești așa cum mă-
evită și să-și murdărească haine- nânci.“
le sau să păteze faţa de masă. Colegii sau partenerii de afa-
Uneori este bine să respec- ceri, care respectă regulile princi-
tăm și regulile mai vechi. Spre pale și au o vestimentaţie adec-
exemplu, tăierea unui cartof fo- vată, au mai mult succes decât o
losind cuţitul, cartoful fiind con- persoană cu idei strălucite, dar
siderat un bun suport pentru cu o prezenţă care lasă de dorit.
sos. Astăzi este permisă și tăierea În acest caz este valabil prover-
acestuia cu furculiţa ; va avea ast- bul : „Hainele îl fac pe om.“
fel o suprafaţă inegală, care ab- Multe dintre regulile menţio-
soarbe mai mult sos. nate aici sunt, într-adevăr, recu-
Persoanele care respectă re- noscute pe plan internaţional,
gulile, cum ar fi formulele de salut însă nu chiar toate. Concepţiile
sau propria prezentare, se bucură din nordul Americii sunt diferite
de o mai bună apreciere din par- de cele din sud. China, Japonia
tea celor din jur. Gestica și atitudi- și Asia de Sud-Est se deosebesc
nea sunt la fel de importante. foarte clar între ele prin regulile
Cartea de faţă amintește și de conduită. În plus, în ultimii ani
reguli de comportament pentru multe aspecte s-au modificat. În
situaţii speciale, fie că sunt vizite- anumite ţări încălcarea bunelor
le la spital, decesele, sărbătorile în maniere este chiar pedepsită prin
familie sau invitaţiile la petreceri. lege. În 2007, Uniunea Europea-
În afaceri, bunele maniere se nă a modificat unele legi, privind
numără printre cei mai impor- în mod direct regulile de com-
Prefaţă 11

portament. În alte ţări, câteva observa : vremurile se schimbă


produse se bucură de protecţie. peste tot. Unele reguli rămân va-
Spre exemplu, ceaiul cu rachiu labile ; altele vor fi însă înlocuite
poate fi comandat sub denumi- de reguli noi.
rea de „Jagertee“ doar pe terito- Desigur, există și situaţii în
riul Austriei. Denumirea greșită a care pot fi admise aspecte diferi-
acestuia nu se pedepsește, dar îi te ale comportamentului corect.
deranjează pe austrieci în aceeași Uneori nici gafele nu pot fi evi-
măsură în care îi deranjează pe tate. În aceste condiţii, este reco-
francezi denumirea de șampanie mandat să reacţionaţi calm și cu
a „vinului spumant“. Instituţiile înţelegere, pentru a da dovadă de
culturale, precum Teatrul Scala tact și caracter. Cartea pune la dis-
din Milano, interzic accesul oas- poziţie sfaturi și propuneri pentru
peţilor care nu respectă codul a acţiona eficient în aproape toa-
vestimentar. China a dat și ea un te situaţiile și pentru a fi stăpâni
decret de lege în anul 2007 pri- pe dumneavoastră.
vind comportamentul. În spaţiul
arab, femeile pot înota în burkini, Silke Schneider-Flaig
începând cu același an. Se poate
CAPITOLUL 1

Bazele
comportamentului
„Politeţea este ca aerul din pneuri: nu costă nimic și îm-
piedică accidentele.“ Experienţa o dovedește.
14 Bazele comportamentului

2. Tinerii îi salută pe cei mai în


„Bună, ce faci ?“ vârstă.
Modul corect de a 3. Bărbaţii salută femeile.
saluta În definitiv, punerea în prac-
tică a acestor reguli poate fi ane-
voioasă. În special atunci când se
întâlnesc persoane cu un statut
Salutul este chintesenţa poli- social diferit. Astfel, funcţia pe
teţii. Însă, el se dovește a fi une- care o ocupă cineva poate avea
ori dificil. „Bună, ce faci ?“ poate o mai mare importanţă decât
avea o intenţie prietenoasă, dar vârsta, genul sau pregătirea pro-
nu toţi cei pe care îi salutăm așa fesională. Să luăm în considerare
îl consideră o formă de politeţe. cazul în care un cercetător, care
Unii pot întoarce spatele jigniţi, urmează să devină doctor hono-
ignorându-i pe cei care i-au sa- ris causa și care este și deputat
lutat sau, de dragul politeţii, pot în parlament, întâlnește un can-
răspunde cu „Bine, mulţumesc. celar federal. Chiar și în cazul în
Tu ?“ chiar și atunci când inte- care cancelarul nu are nicio di-
resul lor în privinţa răspunsului plomă, deputatul este cel care
este nul. De fapt, un simplu salut salută primul. Chiar dacă aspec-
poate atrage după sine multe tul poate părea bizar, cancelarul,
greșeli. Nu este vorba doar de fiind superior în rang, se așteaptă
modul în care salutăm, ci și de să fie salutat de către deputat.
ordinea în care trebuie să salu- Atestarea academică a celui din
tăm. Nu toată lumea își dorește urmă nu are relevanţă în acest
să fie salutată de oricine, mai ales caz.
în cazurile în care există ierarhii Lucrurile nu stau altfel nici în
bine delimitate. cazul ierarhiilor din interiorul fir-
melor. În acest mediu, șeful de-
Cine salută primul partamentului salută șeful com-
și de ce ? paniei, iar secretara pe șeful de-
Mai jos găsiţi răspunsul: partamentului. Și aici, rangul fie-
1. Cel inferior în rang îl salută pe căruia din ierarhia firmei depă-
cel superior. șește gradul academic.
Bazele comportamentului 15

DESPRE MEDICI ȘI TITLUL DE EVITAT !


DE DOCTOR  Explicaţiile și lămuririle in-
Deoarece în limbajul uzual comode, care necesită mult
cuvântul „medic“ este pus pe timp, în special cele referi-
aceeași treaptă cu „doctor“, toare la starea generală de
nu este greșit să ne adresăm sănătate.
cu „domnule doctor“. Preci-
Observaţie: ierarhia firmei
zarea numelui acestuia este
precedă titlul
opţională. Această regulă se În cadrul firmelor, antrepre-
aplică în mai multe ţări. norii au întotdeauna prioritate.
Chiar și în cazul în care, de exem-
În cazul doamnelor, situaţia plu, președintele consiliului de
este deseori incertă, în condiţii- administraţie nu ar avea o ates-
le în care vorba englezească „la- tare academică, el ar trebui să fie
dies first“ este des vehiculată. Cu salutat de un colaborator cu rang
toate că este bine intenţionată, nobil, și nu invers.
și în acest caz cel care are grad
superior trebuie să fie salutat. Titlul militar
Respectarea regulilor de salut În cazul unor titluri militare
reprezintă un semn al atenţiei. În superioare, adresarea trebuie să
definitiv, în acest mod se poate includă gradul respectivei per-
recunoaște îndată o persoană de soane. De regulă, se adresează
rang inferior. cel puţin cu numele civil. De
exemplu, pentru un superior în
rezervă se folosește adresarea cu
DE REŢINUT !
„domnul“ (Popescu, Ionescu). În
 Persoanele cu rang inferior
corespondenţă este uzuală men-
le salută mai întâi pe cele de
ţionarea gradului.
rang superior (atenție, ierar-
hia firmei are prioritate). Salutul prin strângerea
 Persoanele cu rang superior mâinii
sunt prezentate altor persoa- La politicieni observăm des-
ne (de rang inferior). tul de des că salută prin strânge-
16 Bazele comportamentului

rea mâinii. Aceștia întind mâna, sau partenerii de afaceri sunt în-
inclusiv electoratului și partene- tâmpinaţi printr-o strângere de
rilor de discuţie. Cel care este sa- mână. De-a lungul zilei, se salută
lutat printr-o strângere de mână doar prima oară când se întâlnesc
de o persoană distinsă se simte, două sau mai multe persoane, în
de regulă, onorat și povestește
rest fiind de ajuns un zâmbet.
și cunoștinţelor despre această
ocazie.
Strângerea de mână potrivită
Gestul îl va pune pe politician
O simplă strângere de mână
într-o lumină bună. Necesitatea
acestui gest nu este dictată nu- cauzează multora probleme. Exis-
mai de PR, ci și de regulile soci-
ale. Oamenii își dau mâna. Dar STRÂNGEREA MÂINII ȘI
cine și cui întinde mâna ? Și în PRIMA IMPRESIE
acest caz, există reguli: Distanţa personală depinde
1. Persoana cu grad ierarhic mai de influenţa culturală, de
înalt îi întinde mâna celui cu legile sociale și de tipul de
grad inferior. persoană. Astfel, persoanele
2. Doamna îi întinde mâna dom- introvertite lasă, de regulă, o
nului. altă impresie prin strângerea
3. Persoanele mai în vârstă, celor mâinii decât cele extrovertite.
mai tinere. Persoanele pe care le întâlnim
Însă, regulile de mai sus varia- pentru prima dată în sfera
ză în agitaţia cotidiană de la locul profesională nu ar trebui să fie
de muncă. Între timp s-a stabilit salutate „cu ambele mâini“.
regula conform căreia cel care îi Așadar, evitaţi să strângeţi
observă primul pe ceilalţi să fie mâna cuiva cu mâna dreaptă
și cel care salută primul. Astfel se și cu stânga să-i atingeţi cotul,
evită îndelunga preocupare asu- braţul sau umărul. În plus, nu
pra acestui fapt și încercarea de se obișnuiește ca persoana
adaptare. care salută apucând mâna
Salutul la birou se reduce ade- dreaptă a partenerului de
sea la minimum. Superiorul întin- afaceri sau a clienţilor să pună
de mâna angajaţilor, iar clienţii mâna stângă deasupra palmei.
Bazele comportamentului 17

tă numeroase procedee pentru DE REŢINUT !


aceasta. Unii „strivesc“ mâna ce-  Ridicaţi-vă în picioare când
luilalt, iar alte mâini se resimt ca salutaţi (excepţie fac persoa-
fiind mult prea moi și imponde- nele în vârstă sau invalide); în
rabile. În aceste cazuri, există so- zilele noastre și doamnele se
luţii de compromis: strângerea ridică în picioare.
mâinii se face fără a strivi mâna  Când vă ridicaţi în picioare,
celuilalt, să nu fie lipsită de greu- încheiaţi-vă jacheta (cel puţin
tate și fără să dureze foarte mult. la un nasture).
Câteva secunde sunt suficiente.  Schiţaţi doar salutul de la re-
Cel ale cărui mâini sunt prinse vedere.
sau scuturate prea mult timp în-  Cel inferior în rang îl salută
tr-o strângere de mână se simte, primul pe cel superior.
deseori, nesigur și jenat.  Cei tineri îi salută pe cei în
vârstă.
 Bărbatul salută femeia.
Câteva informaţii referitoare
la sărutatul mâinii
DE EVITAT !
Sărutatul mâinii este privit cu
 Un răspuns detaliat la între-
ochi buni în special la ocazii festi-
barea „Ce mai faci ?“.
ve (de exemplu, la balul operei).
 Atingerea mâinii cu buzele.
Acesta este un simplu sărut, lipsit
 Strângerea de mână lipsită
de zgomot și formal. Buzele nu
de energie sau prea fermă.
ating mâna niciodată ! Sărutul  Îmbrăţișarea în viaţa profe-
mâinii se poate face chiar și în ca- sională.
zul în care doamna poartă mă-  Îmbrăţișarea în care buzele și
nuși de seară. obrajii se ating.

!
SFAT :
Trebuie să-i salutăm și pe cei pe care nu-i considerăm „im-
portanţi“, respectiv pe cei care nu „merită“ să fie salutaţi. Nu
este neapărat un lucru impus de maniere și de stil, dar nici
nu poate dăuna.
18 Bazele comportamentului

Ne ridicăm în picioare sau


stăm jos ?
„Îmi permiteţi să mă
Apar situaţii în care am vrea prezint ?“
să salutăm diverse persoane care Cum ne prezentăm și
stau jos. Mai demult era de la
sine înţeles ca domnii să se ridice cum îi prezentăm pe
în picioare pentru a da mâna cu ceilalţi
nou-veniţii. Doamnele sau per-
soanele în vârstă nu se ridică de
pe scaun. Regula este într-ade-
văr permisă, dar demodată pen- „Jocul cărţilor de vizită“
tru femeile moderne. Acestea se În prezent, cărţile de vizită au
ridică în picioare în mediul de
o importanţă ridicată, în special
afaceri. Egalitatea de statut pre-
în activitatea profesională. Sunt
supune, însă, și faptul că femeile
și o invenţie deosebit de practi-
trebuie să poarte o jachetă care
că. Astfel, numele, adresa, firma,
să aibă cel puţin un nasture în-
cheiat când se ridică de pe scaun. departamentul, telefonul și adre-
sa de e-mail, respectiv pagina de
Îmbrăţișarea web nu ajung să fie notate, negli-
Mai demult, obiceiul îmbrăţi- jent, pe o foaie de hârtie, ci sunt
șării se regăsea mai mult în ţările cuprinse într-o carte de vizită.
din sud și în Franţa. Între timp, Multe firme, în special multinaţi-
îmbrăţișarea a devenit tot mai onalele, pun la dispoziţia colabo-
răspândită. Această formă de sa- ratorilor cărţi de vizită în limba
lut, care implică sărutul obrazu- maternă și în engleză. Unele pot
lui, pe ambele părţi, nu se practi- avea chiar și poza posesorului.
că însă în sfera profesională. Acest serviciu este foarte practic,
În viaţa privată, salutul prin deoarece cel care primește o car-
îmbrăţișare nu este neobișnuit. te de vizită își aduce aminte mult
În fond, săruturile nu sunt mima-
mai ușor de cel care i-a oferit-o.
te fără să aibă un scop. Pentru că
Chiar și în timpul schimbului de
doamnele sunt machiate, cel mai
cărţi de vizită se ajunge la un
adesea, ele nu-și doresc nici să
„când“ și la un „cum“.
îi „machieze“ pe ceilalţi, nici să-și
strice machiajul.
Bazele comportamentului 19

Limbajul cărţilor de vizită tre cele două, p.r.p.f (pour re-


Cărţile de vizită au dimensi- mercier pour féliciter). În acest
uni reduse. În cazul în care ci- mod este cuprinsă și mulţumirea
neva dorește să comunice ceva, pentru urări și urările proprii.
mesajul trebuie să fie scris foarte p.p. – pour présenter, nu folo-
pe scurt. Din acest motiv a apă- sește la prezentarea propriei per-
rut limbajul cărţilor de vizită. Pre- soane, ci a altei persoane. Să pre-
scurtările sunt de origine fran- supunem, de exemplu, că cineva
ceză. Astăzi însă nu se mai folo- dorește să-i prezinte cuiva un pri-
sesc atât de des. Prescurtările se eten, coleg sau cunoștintă, care
scriu în stânga jos sau deasupra locuiește în altă parte sau lucrea-
numelui, înainte ca respectivele ză la o altă firmă, atunci persoana
cărţi să fie înmânate. Cele mai fo- respectivă va înmâna o astfel de
losite prescurtări sunt: carte de vizită.
p.c. – pour condoler (pentru a Aproape toată lumea este in-
prezenta condoleanţe); teresată de cărţile de vizită. Mulţi
p.p.p. – pour prendre part (pen- se simt onoraţi când sunt între-
tru a exprima compasiunea); baţi de propria carte de vizită. Pe
p.f. – pour féliciter (pentru a feli- de altă parte, se pot ivi avantaje
cita pe cineva); la un moment dat, dacă suntem
p.f.n.a. – pour féliciter nouvelle în posesia unei cărţi de vizită a
année (ca urare de Anul Nou). unei persoane până atunci necu-
Drept răspuns: noscută. Pentru unii, „colecţio-
p.f. (vezi mai sus) sau p.r. (pour narea cărţilor de vizită“ reprezin-
remercier) sau o combinaţie din- tă un hobby asemănător cu cel

!
SFAT :
Cărţile de vizită primite nu se introduc neglijent în buzunar,
ci se studiază cu interes. (În cazul în care există confuzii, de
exemplu, dacă nu este clar care este numărul de telefon per-
sonal și care cel de la serviciu, se pot cere lămuriri.) În Japo-
nia, cărţile de vizită sunt înmânate și tratate cu mult respect.
Cel care își înmânează cartea de vizită într-un mod neglijent
este considerat deosebit de nepoliticos.
20 Bazele comportamentului

al colecţionării de timbre. Cărţile te oaspeţii între ei. Această regu-


de vizită nu se înmânează imedi- lă este valabilă în special pentru
at, la începutul conversaţiei, in- acele întâlniri în care o persoană
diferent cine și cui le înmânează. îi cunoaște pe ceilalţi, însă nu au
Este un gest grosolan ! Pe de altă făcut cunoștinţă în mod oficial.
parte, nici nu există o reţetă de În acest caz, este valabilă urmă-
succes a schimbului de cărţi de toarea regulă: cel cu rang superi-
vizită. Ca regulă empirică, aces- or îi este prezentat celui cu rang
tea trebuie înmânate în timpul inferior, persoanele în vârstă sunt
small talk-urilor. Dacă o persoană prezentate celor tinere, oaspeţii
se prezintă unui grup, nu trebu- străini sunt prezentaţi conaţio-
ie să ofere cartea de vizită unui nalilor, bărbaţii sunt prezentaţi
anume partener de discuţie, ci femeilor, cei nou-veniţi sunt pre-
tuturor. Dacă în timpul unei cine zentaţi celor prezenţi.
de afaceri, se ivește o persoană În multe dintre cazuri însă, in-
nouă, cartea de vizită nu trebuie vitaţii fac cunoștinţă între ei, fără
înmânată în timpul mesei ci, pe a mai avea nevoie de cineva care
cât posibil, abia după desert. să-i prezinte. Acest mod de abor-
dare este folosit cu precădere în
Cine și cui se prezintă contexte familiare. Dar și aici pân-
mai întâi ? desc multe situaţii stânjenitoare,
Cine cunoaște, spre exemplu, care pot fi însă evitate. „Bună ziua,
gazda unei petreceri, are avan- eu sunt Alexandru din Brașov“
tajul de a-i fi prezentaţi ceilalţi este asemenea unei asonanţe. Pe
invitaţi. Pe de altă parte, gazda aceeași scală a penibilului se află
trebuie să fie atentă să-și prezin- și formulările de genul: „Nume-

Altădată Astăzi
O doamnă care se adresa la per Cel superior în rang se adresează
tu era subiectul unui scandal la per tu celor inferiori în rang,
social. iar cei bătrâni celor tineri,
Doamnele nu se ridicau de indiferent de gen.
pe scaun când erau salutate
printr-o strângere de mână.